Samsung 2233RZ User's manual

LCD monitor

Korisni čki priručnik

SyncMaster 2233RZ

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Napomena

Ova bezbednosna uputstva moraju se poštovati kako biste osigurali svoju bezbednost i sprečili oštećenje imovine.

Vodite računa da detaljno pročitate uputstva, kao i da proizvod koristite na pravilan način.

Upozorenje / oprez

U suprotnom, može doći do telesnih povreda, pa čak i sa fatalnim ishodom.

U suprotnom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja imovine.

Standardne oznake

Zabranjeno

Nemojte rastavljati

Ne dodirujte

Važno je pročitati i sve vreme imati u vidu

Izvucite utikač iz zidne utičnice

Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM.

Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečica ka uputstvima za sprečavanje zadržavanja slike

Ne koristite kabl za napajanje ili utikač ako je oštećen, kao ni oštećenu ili olabavljenu utičnicu.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dodirujte utikač mokrim rukama kada ga uklanjate ili priključujete u utičnicu.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara.

Kabl za napajanje obavezno priključite na uzemljenu utičnicu.

• U suprotnom, može doći do smrtnog ishoda ili telesnih povreda.

Bezbednosna uputstva

Vodite računa da utikač bude čvrsto i pravilno priključen u utičnicu.

• U suprotnom, može doći do požara.

Nemojte na silu savijati ili vući utikač i ne stavljajte teške predmete na njega.

• U suprotnom, može doći do požara.

Ne priključujte više uređaja u jednu utičnicu.

• U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.

Nemojte da isključujete kabl za napajanje tokom korišćenja monitora.

• U suprotnom, može da dođe do oštećenja proizvoda usled električnog

šoka.

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

• To može prouzrokovati požar ili strujni udar.

Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili uz uređaj. Nemojte da koristite kabl za napajanje koji ste dobili uz drugi uređaj.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Instalacija

Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao

što je aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.

Prilikom premeštanja vodite računa da ne ispustite monitor.

• To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Proizvod uvek treba da podižu i pomeraju najmanje dve osobe.

• U suprotnom, postoji opasnost od ispuštanja što može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

Pri instalaciji proizvoda u vitrinu ili u zatvorenu policu uverite se da prednji donji deo ne izviruje izvan vitrine ili police.

• U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.

• Upotrebite vitrinu ili policu odgovarajuće veličine za proizvod.

Čišćenje

Bezbednosna uputstva

NEMOJTE DA POSTAVLJATE SVEĆE, SREDSTVO ZA ODBI-

JANJE KOMARACA, CIGARETE NITI DRUGA GREJNA TELA

BLIZU PROIZVODA.

• U suprotnom, može doći do požara.

Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje monitora.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne instalirajte uređaj na mestu sa slabom ventilacijom kao što su polica za knjige ili ormar.

• U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

Monitor spuštajte pažljivo.

• U suprotnom možete oštetiti monitor.

Proizvod nemojte stavljati na pod tako da bude okrenut prednjom stranom nadole.

• U suprotnom, može da dođe do oštećenja ekrana.

Vodite računa da nosač za zid postavlja ovlašćena kompanija za montažu.

• U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.

• Vodite računa da montirate predviđeni model nosača za zid.

Instalirajte proizvod na mesto sa dobrim provetravanjem. Uverite se da je proizvod udaljen bar 10 cm od zida.

• U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

Obavezno držite vinil od pakovanja van domašaja dece.

• U suprotnom, to može da izazove ozbiljne povrede (gušenje) ako se deca budu igrala njim.

Ako se visina monitora može podešavati, na postolje nemojte stavljati nikakav predmet ili deo tela dok spuštate monitor.

• To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Kućište monitora i površinu TFT-LCD ekrana čistite blago pokvašenom mekanom tkaninom.

Nemojte direktno da prskate sredstvo za čišćenje na površinu proizvoda.

Ostalo

Bezbednosna uputstva

• U suprotnom, to može da izazove poremećaj boje ili promenu strukture, a može da dođe i do ljuštenja površine ekrana.

Čistite proizvod samo pomoću mekane tkanine i sredstva za čišćenje monitora. Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za čišćenje monitora, rastvorite ga u vodi u razmeri 1 prema 10.

Za čišćenje priključaka za napajanje ili uklanjanju prašine iz utičnice upotrebite suvu tkaninu.

• U suprotnom, može doći do požara.

Pri čišćenju proizvoda, obavezno isključite kabl za napajanje.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pri čišćenju uređaja, isključite napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.

• (Nemojte da koristite hemikalije poput voska, benzola, alkohola, razređivača, sredstva za odbijanje komaraca, maziva i sredstva za čišćenje.) To može da utiče na pojavu promena na površini uređaja i na ljuštenje nalepnica sa obaveštenjima.

Pošto kućište uređaja može lako da se ogrebe, koristite samo preporučenu tkaninu.

• Upotrebite samo preporučenu tkaninu i malo vode. Pošto može da dođe do grebanja uređaja ako se na tkanini nalaze strani materijali, obavezno je temeljno istresite pre upotrebe.

Pri čišćenju uređaja, nemojte da nanosite vodu direktno na kućište.

• Uverite se da voda ne prodire u uređaj i da uređaj nije mokar.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.

Ovaj proizvod koristi visoki napon. Vodite računa da korisnici ne rastavljaju, popravljaju niti menjaju proizvod sami.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je potrebna popravka uređaja, obratite se servisnom centru.

Ako iz uređaja dopire čudan miris, čudan zvuk ili dim, odmah ga isključite iz naponske utičnice i obratite se servisnom centru.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne montirajte proizvod na mestima izloženim vlazi, prašini, dimu, vodi niti unutar automobila.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Bezbednosna uputstva

Ako ispustite uređaj ili ako se njegovo kućište polomi, isključite ga i isključite kabl za napajanje. Obratite se servisnom centru.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte da dodirujete kabl za napajanje niti kabl od antene dok grmi i seva.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

• U suprotnom, može da dođe do pada i električnog šoka, oštećenja proizvoda ili požara usled oštećenja kabla.

Nemojte da podižete proizvod niti da ga pomerate napred-nazad ili levo-desno tako što držite samo kabl za napajanje ili signalne kablove.

• U suprotnom, može da dođe do pada i električnog šoka, oštećenja proizvoda ili požara usled oštećenja kabla.

Vodite računa da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ili zavesom.

• U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

Nemojte da postavljate posude sa vodom, vaze, saksije, bočice sa lekovima niti metalne predmete na uređaj.

• Ako dođe do prodiranja vode ili nekog stranog materijala u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

• To može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara.

Nemojte da koristite niti da držite zapaljive sprejeve i zapaljive materijale u blizini uređaja.

• U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.

U uređaj (ulazne i izlazne terminale itd.) nemojte umetati metalne predmete poput štapića za jelo, novčića, žica ili svrdla, niti zapaljive predmete poput papira i šibica.

• Ako dođe do prodiranja vode ili nekog stranog materijala u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika, može da dođe do pojave zadržavanja slike ili fleka.

• Ako uređaj nećete koristiti duže vreme, postavite ga u režim spavanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.

Postavite rezoluciju i frekvenciju koja je odgovarajuća za uređaj.

• U suprotnom može da dođe do oštećenja vida.

Bezbednosna uputstva

Ako se stalno približavate ekranu uređaja, moguće je da vam vid slabi..

Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora na svakih sat vremena napravite pauzu od najmanje pet minuta.

Ne instalirajte ga na nestabilnom mestu kao što je nestabilna polica, neravnoj površini niti na mestu izloženom vibracijama.

• U suprotnom, uređaj može pasti što može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

• Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, postoji opasnost od oštećenja proizvoda i javljanja požara.

Pri pomeranju proizvoda, isključite ga i isključite kabl za napajanje, kabl za antenu i sve kablove koji su priključeni na uređaj.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Uverite se da se deca ne oslanjaju na uređaj niti da se na njega penju.

• Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede ili smrt.

Ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

• U suprotnom, to može da izazove pregrevanje ili požar izazvan pra-

šinom, strujnim udarom ili curenjem struje.

Na uređaj nemojte da postavljate teške predmete, igračke niti slatkiše, poput kolača itd. koji bi mogli da privuku pažnju dece.

• Deca mogu da se uhvate za uređaj i da ga obore, što može da izazove telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

Ne okrećite proizvod naopako i ne pomerajte ga držeći ga samo za postolje.

• U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

Nemojte da postavljate uređaj na mesto koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti niti blizu bilo kakvog izvora toplote.

• To može da smanji životni vek uređaja, a može da izazove i požar.

Nemojte da ispuštate objekte na uređaj niti da udarete uređaj na bilo koji način.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Bezbednosna uputstva

Nemojte da koristite ovlaživač niti kuhinjski sto u blizini uređaja.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako dođe do curenja gasa, nemojte da dodirujete uređaj niti priključak za napajanje nego odmah provetrite prostoriju.

• Ako dođe do varničenja, to može da izazove eksploziju ili požar.

Ako je uređaj uključen duže vreme, ekran će postati vruć. Ne dodirujte ga.

• Sitni pribor držite na mestu koje je van domašaja dece.

Obratite pažnju pri podešavanju ugla pod kojim stoji uređaj i podešavanju visine postolja.

• To može da izazove telesne povrede usled priklještenja ruke ili prstiju.

• Takođe, ako previše nagnete uređaj, on može da padne i da izazove telesne povrede.

Ne montirajte proizvod na mestima u domašaju dece.

• U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.

• Pošto je prednji deo proizvoda težak, montirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.

Na proizvod ne stavljajte teške predmete.

• To može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

Dobri položaji tela prilikom korišćenja monitora

Proizvod koristite u odgovarajućem položaju.

• Neka vam leđa budu prava dok gledate u proizvod.

• Razmak između očiju i ekrana treba da iznosi od 45 do

50 cm. Ekran posmatrajte sa malo više pozicije od visine ekrana.

• Proizvod koristite u odgovarajućem položaju.

• Ugao monitora podesite tako da nema odbljeska svetlosti na ekranu.

• Neka vam ruke stoje okomito u odnosu na bočnu stranu tela, a podlaktica u nivou šaka.

• Neka vam laktovi budu savijeni za 90 stepeni.

• Neka vam ugao kolena bude veći od 90 stepeni, a pete na podu. Neka vam ruke budu ispod nivoa srca.

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

Da biste koristili 3D funkciju neophodno je da posedujete 3D verziju programa i da nosite 3D naočare koje ste dobili od kompanije nVidia.

Pošto je neophodno da i grafička kartica (video kartica) podržava 3D funkciju kako biste uživali u 3D efektima, proverite da li posedujete kompatibilnu grafičku karticu tako što ćete se obratiti kompaniji nVidia.

Napomena

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.

Obratite se lokalnom distributeru za kupovinu dodatnog pribora.

Raspakivanje

Monitor

Priručnici

Vodič za brzo postavljanje Garancijska kartica

(nije dostupno na svim lokacijama)

Korisnički priručnik

Kablovi

Kabl za napajanje DVI kabl

Uvod

Ostalo

Krpa za čišćenje Prstenasti držač kabla

Napomena

Krpa za čišćenje se dobija samo uz crne proizvode visokog sjaja, kao funkcija proizvoda.

Vaš monitor

Po četne postavke

Izaberite jezik pomoću strelice nagore ili nadole.

Prikazani sadržaj će nestati za 40 sekundi.

Pomoću dugmeta za napajanje, isključite, a zatim ponovo uključite monitor. Sadržaj će se ponovo prikazati.

Prikazaće se najviše tri (3) puta. Vodite računa da rezoluciju računara podesite pre nego što istrošite dozvoljeni broj pokušaja.

Napomena

Rezolucija koju vidite na ekranu jeste optimalna rezolucija za taj proizvod.

Podesite rezoluciju računara tako da bude ista kao i optimalna rezolucija za proizvod.

Prednja strana

Uvod

Dugme MENU [MENU/

]

Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

Brightness dugme [ ]

Kada na ekranu nema menija, pritisnite ovo dugme za podešavanje osvetljenosti.

>> Kliknite ovde za animaciju

Contrast [ ]

Kada na ekranu nije prikazan OSD, pritisnite ovo dugme za podešavanje kontrasta.

>> Kliknite ovde za animaciju

Dugmad za podešavanje [ ]

Pomoću ove dugmadi podešavate stavke na meniju.

Dugme Enter [ ]

Aktivira označenu stavku menija.

Customized Key[ ]

Možete prilagoditi funkciju korisničkog dugmeta u skladu sa svojim potrebama.

Napomena

Customized key (Prilagođeni taster) za željenu funkciju možete konfigurisati ako odete na Setup > Customized Key.

Dugme za napajanje [ ]

Upotrebite ovo dugme za uključivanje i isključivanje proizvoda.

Indikator napajanja

Ova lampica sija u toku normalnog rada, a zatrepće jednom nakon što sačuvate uneta podešavanja.

Napomena

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Za uštedu energije, podesite monitor na OFF kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

Zadnja strana

Napomena

Konfiguracija sa zadnje strane proizvoda može se razlikovati u zavisnosti od modela.

Uvod

POWER priključak

Kabl za napajanje monitora priključite na priključak POWER sa zadnje strane proizvoda.

DVI IN priključak

Priključite DVI kabl na DVI IN priključak sa zadnje strane monitora.

Napomena

DVI sa HDCP : HDCP radi samo u režimu sa jednom vezom (60 Hz).

(Nije podržan u režimu dvostruke veze.)

Kensington Lock

Prstenasti držač kabla

Uvod

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od proizvođača.

Za uputstva o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington lock, pogledajte priručnik koji ste dobili uz njega. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

Napomena

Kensington Lock može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

Upotreba uređaja Kensington Lock protiv krađe

1.

Uređaj za zakljčavanje umetnite u Kensington otvor na monitoru ( ) i okrenite ga u smeru za zaključavanje ( ).

2.

Povežite kabl Kensington Lock uređaja.

3.

Pričvrstite Kensington Lock za sto ili neki drugi težak nepomičan predmet.

Pričvrstite kablove pomoću prstenastog držača, kao što je prikazano na slici.

Napomena

Pogledajte Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.

Povezivanje

Povezivanje kablova

Kabl za napajanje monitora povežite na priključak power sa zadnje strane monitora.

Kabl za napajanje monitora uključite u najbližu utičnicu.

Koristite vezu koja odgovara vašem računaru.

Korišćenje DVI (digitalnog) konektora za grafičku karticu.

• Priključite DVI kabl na DVI IN priključak sa zadnje strane monitora.

[DVI IN]

Priključivanje na Macintosh računar.

• Priključite monitor na Macintosh računar pomoću DVI kabla za povezivanje.

Napomena

Ako su monitor i računar povezani, možete da ih uključite i koristite.

Koriš ćenje postolja

Preklapanje baze

Povezivanje

Napomena

Možete nagnuti monitor nagore pod uglom od -1˚ do 20˚.(±1,0˚)

Montaža postolja

Za montažu ovog monitora možete koristiti podloške dimenzija 100 mm x 100 mm usklađene sa VESA standardom.

Monitor

Podložak za montažu (prodaje se odvojeno)

1.

Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje.

2.

Položite LCD monitor licem nadole na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili ekran.

3.

Uklonite postolje LCD monitora.

4.

Poravnajte podložak za montažu sa otvorima na podlošci zadnjeg poklopca i pričvrstite ga sa četiri zavrtnja koje ste dobili uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi tip baze.

Povezivanje

• Ne koristite zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost monitora.

• Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje, dužina zavrtanja može se razlikovati zavisno od specifikacija.

• Ne koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje.

Nemojte previše zatezati zavrtnje, jer to može oštetiti uređaj ili prouzrokovati pad uređaja, što može dovesti do telesnih povreda.

Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve incidente.

• Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja proizvoda ili telesne povrede izazvane korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima ili potiču od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju proizvoda.

• Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.

• Za više informacija kontaktirajte najbliži servisni centar kompanije Samsung.

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu proizašlu iz korišćenja baze koja nije specificirana.

• Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.

Koriš ćenje softvera

Upravlja čki program za monitor

Napomena

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM koji ste dobili uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se može razlikovati zavisno od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa sledeće Internet Web stranice.

Internet Web stranica :

http://www.samsung.com/ (celi svet)

Instalacija upravlja čkog programa za monitor (automatska)

1.

Stavite CD u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na stavku "Windows".

3.

Izaberite svoj model monitora sa liste modela, zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)"

4.

Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme ""Continue Anyway" (Ipak nastavi)".

Zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)" (operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

XP/2000).

Korišćenje softvera

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

http://www.samsung.com/.

Instalacija upravlja čkog programa za monitor (ručna)

Microsoft

®

Windows Vista™‚ operativni sistem

1.

Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na dugme (Start) a zatim na stavku "Control Panel". Zatim dvaput kliknite na stavku

""Appearance and Personalization" (Izgled i personalizacija)".

3.

Kliknite na dugme ""Personalization" (Personalizacija)", a zatim kliknite na ""Display Settings" (Postavke ekrana)".

4.

Kliknite na dugme "Advanced Settings..." (Više opcija za postavke).

Korišćenje softvera

5.

Kliknite na dugme ""Properties" (Svojstva)" na kartici "Monitor". Ako dugme ""Properties" (Svojstva)" nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi bez dodatnih podešavanja.

Ako se pojavi poruka ""Windows needs..." (Potrebno je...)" kao što je prikazano na slici ispod, kliknite na dugme ""Continue" (Nastavi)".

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti sistem koji koristite.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

6.

Kliknite na dugme ""Update Driver"... (Ažuriranje upravljačkog programa)" na kartici ""Driver" (Upravljački program)".

7.

Označite polje za potvrdu ""Browse my computer for driver software" (Potraži upravljački program na računaru)" i kliknite na dugme ""Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Dozvoli mi da odaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru)".

Korišćenje softvera

8.

Kliknite na dugme ""Have Disk..." (Imam disk)” i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica) u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)".

9.

Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme

""Next" (Dalje)".

10. Kliknite na dugme ""Close" (Zatvori)" → ""Close" (Zatvori)" → ""OK" (U redu)" → ""OK" (U redu)" na sledećim ekranima koji se prikazuju jedan za drugim.

Korišćenje softvera

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

XP

1.

Stavite CD u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na dugme "Start" —> "→"Control Panel" (Kontrolna tabla)", a zatim kliknite na ikonu

""Appearance and Themes" (Izgled i teme)".

3.

Kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)" i izaberite karticu ""Settings" (Postavke)", a zatim kliknite na stavku ""Advanced.." (Više opcija)".

4.

Kliknite na dugme ""Properties" (Svojstva)" na kartici "Monitor" i izaberite karticu ""Driver" (Upravljački program)".

Korišćenje softvera

5.

Kliknite na dugme ""Update Driver.." (Ažuriraj upravljački program..)" i izaberite opciju ""Install from a list or.." (Instaliraj sa liste ili..)", a zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".

6.

Izaberite ""Don't search ,I will.." (Nemoj pretraživati, ja ću)", kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)", a zatim na ""Have disk" (Imam disk)".

7.

Kliknite na dugme ""Browse" (Potraži)", izaberite A:(D:\Driver), izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)".

8.

Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme ""Continue Anyway" (Ipak nastavi)".

Zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)".

Korišćenje softvera

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

http://www.samsung.com/

9.

Pritisnite dugme ""Close" (Zatvori)", zatim više puta kliknite na dugme ""OK" (U redu)".

10. Instalacija upravljačkog programa za monitor je završena.

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

2000

Kad se na monitoru pojavi poruka ""Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen)" sledite ove korake.

1.

Izaberite dugme ""OK" (U redu)" u prozoru ""Insert disk" (Umetanje diska)".

2.

Pritisnite dugme ""Browse" (Potraži)" u prozoru ""File Needed" (Potrebna datoteka)".

3.

Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme ""Open" (Otvori)", a zatim pritisnite dugme ""OK" (U redu)".

Kako instalirati

1.

Pritisnite "Start" , ""Setting" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)".

Korišćenje softvera

2.

Dvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".

3.

Izaberite karticu ""Settings" (Postavke)" i pritisnite ""Advanced Properties" (Više svojstava..)".

4.

Izaberite "Monitor".

Slučaj 1: Ako dugme ""Properties" (Svojstva)" nije aktivno, znači da je vaš monitor ispravno konfigurisan. Prekinite instalaciju

Slučaj 2: Ako je dugme ""Properties" (Svojstva)" aktivno, pritisnite dugme ""Properties" (Svojstva)" pa sledite ove korake.

5.

Kliknite na stavku ""Driver" (Upravljački program)", pritisnite ""Update Driver..." (Ažuriraj upravljački program)" i pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)".

6.

Izaberite ""Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da odaberem određeni upravljački program)", pritisnite ""Next" (Sledeće)", a zatim ""Have disk" (Imam disk)".

7.

Pritisnite dugme ""Browse" (Potraži)" i izaberite A:(D:\Driver).

8.

Pritisnite dugme ""Open" (Otvori)", zatim dugme ""OK" (U redu)".

9.

Izaberite model vašeg monitora i dvaput pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)", zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".

10. Pritisnite dugme ""Finish" (Završi)", zatim dugme ""Close" (Zatvori)".

Ako se prikaže prozor ""Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen)" pritisnite dugme ""Yes" (Da)". Zatim pritisnite dugme ""Finish" (Završi)", pa dugme ""Close" (Zatvori)".

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

Millenium

1.

Pritisnite "Start" , ""Setting" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)".

2.

Dvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".

3.

Izaberite karticu ""Settings" (Postavke)" i pritisnite ""Advanced Properties" (Više svojstava..)".

4.

Izaberite karticu "Monitor".

5.

Pritisnite dugme ""Change" (Promeni)" u području ""Monitor Type" (Tip monitora)".

6.

Izaberite ""Specify the location of the driver" (Navedite lokaciju upravljačkog programa)".

7.

Izaberite ""Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji)", zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".

8.

Kliknite na dugme ""Have Disk" (Imam disk)".

9.

Navedite A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme ""OK" (U redu)".

10. Izaberite ""Show all devices" (Prikaži sve uređaje)" i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite ""OK" (U redu)".

11. Nastavite da pritiskate dugmad ""Close" (Zatvori)" i ""OK" (U redu)" dok ne zatvorite dijalog

"Display Properties" (Svojstva prikaza).

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

NT

1.

Kliknite na dugme "Start", ""Settings" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)", zatimdvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".

Korišćenje softvera

2.

U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji), kliknite na karticu

Settings (Postavke), pa kliknite na "All Display Modes" (Svi režimi ekrana).

3.

Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i

Vertikalna frekvencija), zatim kliknite na dugme "OK" (U redu).

4.

Kliknite na dugme ""Apply" (Primeni)" ako vidite da ekran radi normalno nakon što se pritisnuli dugme ""Test" (Testiraj)". Ako ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

Napomena

Ako u okviru stavke All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji opcija Mode (Režim), izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

Da biste pokrenuli X-Window, morate da kreirate X86Config datoteku, a to je tip datoteke za sistemske postavke.

1.

Na prvom i drugom ekranu pritisnite taster "Enter" nakon pokretanja X86Config datoteke.

2.

Treći ekran služi za postavljanje miša.

3.

Postavite miš za svoj računar.

4.

Sledeći ekran služi za izbor tastature.

5.

Postavite tastaturu za svoj računar.

6.

Sledeći ekran služi za postavljanje monitora.

7.

Prvo podesite horizontalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).

8.

Podesite vertikalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).

9.

Unesite ime modela vašeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.

10. Završili ste podešavanje monitora. Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

Natural Color

Program Natural Color

Korišćenje softvera

Jedan od problema koji se odnedavno pojavljuje pri korišćenju računara jeste to da boja na slikama koje se štampaju na štampaču ili skeniraju pomoću skenera ili digitalnog fotoaparata nije ista kao njihov prikaz na monitoru. Program Natural Color je pravo rešenje za taj problem. U pitanju je sistem za upravljanje bojama koji je razvila kompanija Samsung Electronics u saradnji sa Korea Electronics &

Telecommunications Research Institute (Korejski institut za elektroniku i telekomunikacije, ETRI).

Ovaj sistem je dostupan samo za Samsung monitore i on omogućava da slike na monitoru budu identične štampanim ili skeniranim slikama. Više informacija potražite u odeljku Help (Pomoć - F1) u programu.

Kako instalirati softver Natural Color

Umetnite CD koji ste dobili uz Samsung monitor u CD-ROM jedinicu. Pokrenuće se početni ekran programa Natural Color. Kliknite na stavku Natural Color na početnom ekranu da instalirate softver

Natural Color.

Kod ručnog instaliranja programa, stavite CD koji ste dobili uz Samsung monitor u CD-ROM jedinicu, pritisnite dugme [Start] u operativnom sistemu Windows, a zatim izaberite stavku [Run... (Pokreni)].

Unesite D:\color\eng\NCProSetup.exe i pritisnite taster [Enter]. (Ako jedinica u koju se umeće CD nema oznaku D:\, unesite odgovarajuće slovo jedinice).

Kako izbrisati softver Natural Color

Izaberite "Setting/Control Panel (Postavke/Kontrolna tabla)" iz menija "Start" i dvaput kliknite na stavku "Add/Delete a program (Dodaj/izbriši program). Izaberite Natural Color sa liste, zatim kliknite na dugme "Add/Delete (Dodaj/izbriši)".

MultiScreen

Korišćenje softvera

Instalacija

1.

Stavite instalacioni CD u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na instalacionu datoteku programa MultiScreen.

Napomena

Ako se ne pojavi iskačući prozor za instalaciju softvera, nastavite sa instalacijom pomoću izvršne datoteke MultiScreen sa CD-a.

3.

Kada se pojavi prozor InstallShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), kliknite na dugme "Next

(Sledeće)".

4.

Izaberite ""I agree to the terms of the license agreement" (Slažem se sa uslovima ugovora o licenciranju" da biste prihvatili uslove korišćenja.

5.

Izaberite fasciklu za instalaciju programa MultiScreen.

6.

Kliknite na dugme "Install (Instaliraj)".

7.

Pojaviće se prozor "Installation Status (Status instalacije)".

8.

Kliknite na dugme ""Finish" (Završi)".

9.

Kada se instalacija završi, ikona za pokretanje programa Multiscreen pojaviće se na radnoj povr-

šini. Da biste pokrenuli program, dvaput kliknite na ikonu.

Ikona za pokretanje programa Multiscreen možda se neće pojaviti, u zavisnosti od postavki računarskog sistema ili monitora. U tom slučaju pritisnite taster F5.

Problemi pri instalaciji

Na instalaciju programa MultiScreen mogu uticati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemski zahtevi

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

Preporučujemo da program MultiScreen koristite sa operativnim sistemom Windows

®

2000 ili novijom verzijom.

Hardver

• Preko 32 MB memorije

• Preko 60 MB prostora na čvrstom disku

Deinstalacija

Program Multiscreen može se ukloniti samo pomoću opcije "Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)" u okviru stavke Windows

®

Control Panel (Kontrolna tabla).

Korišćenje softvera

Pratite sledeće korake da biste uklonili program Multiscreen.

Izaberite "Setting/Control Panel (Postavke/Kontrolna tabla)" iz menija "Start" i dvaput kliknite na stavku "Add/Delete a program (Dodaj/izbriši program).

Izaberite Multiscreen sa liste, zatim kliknite na dugme "Add/Delete (Dodaj/izbriši)".

Podešavanje monitora

Direktne funkcije

Zaklju čavanje i otključavanje menija na ekranu

Ova funkcija zaključava meni na ekranu (OSD) da bi zadržala trenutno stanje podešavanja i sprečila druge osobe da izmene trenutne postavke.

Zaključavanje: Dugme MENU držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste aktivirali funkciju zaključavanja menija na ekranu.

Otključavanje: Dugme MENU držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste deaktivirali funkciju zaključavanja menija na ekranu.

Napomena

Čak i kada je funkcija zaključavanja menija na ekranu aktivirana i ipak možete da podešavate osvetljenost, kontrast i Customized Key ( ) pomoću dugmeta Direct.

Customized key

Možete prilagoditi funkciju korisničkog dugmeta u skladu sa svojim potrebama.

Da biste videli funkcijski ekran koji se prikazuje kada pritisnete dugme [ ] nakon podešavanje korisničkog dugmeta za određenu funkciju, kliknite na ime svake funkcije.

( MagicBright - Image Size)

Napomena

Customized key (Prilagođeni taster) za željenu funkciju možete konfigurisati ako odete na Setup >

Customized Key.

Brightness

Podešavanje monitora

Contrast

Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme Brightness ( ) da podesite osvetljenost.

Kada na ekranu nije prikazan OSD, pritisnite dugme Contrast ( ) za podešavanje kontrasta.

Funkcija menija na ekranu

Picture

Color

Image

OSD

Setup

Information

Brightness Contrast MagicBright

Color Tone Color Control

Gamma

Sharpness

Language Transparency

Reset Customized

Key

Display Time

Off Timer Image Size

Picture

Brightness

(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)

Podešavanje monitora

Contrast

Menije na ekranu možete da koristite za menjanje osvetljenosti prema svojim željama.

MENU →

→ → , → MENU

(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)

Menije na ekranu možete da koristite za menjanje kontrasta prema svojim željama.

MENU →

→ , → → , → MENU

MagicBright

Pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

MagicBright je nova funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja

slike koju gledate. Trenutno je dostupno sedam različitih režima: Custom, Text, Internet, Game,

Podešavanje monitora

Sport, Movie i Dynamic Contrast. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetl-

jenost. Jednu od sedam postavki možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme

Customized Key.

Custom

Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa.

U tom slučaju, podesite osvetljenost i kontrast pomoću menija na ekranu.

Text

Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

Internet

Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.

Game

Za gledanje pokretnih slika kao u igrama.

Sport

Za gledanje pokretnih slika kao što je sport.

Movie

Za gledanje filmova sa DVD plejera ili Video CD-a.

Dynamic Contrast

Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i

njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

MENU →

→ , → → , → MENU

Color

(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)

Color Tone

Ton boje se može promeniti izborom jednog od četiri režima.

Cool - Daje plavkasti ton beloj boji.

Podešavanje monitora

Normal - Bela boja ostaje bela.

Warm - Daje crvenkasti ton beloj boji.

Custom - Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenom ukusu.

MENU → , →

→ → , → MENU

Color Control

Gamma

Podešavanje balansa između pojedinačnih boja Red, Green, Blue.

MENU → , →

→ , → → , → → , → MENU

Gamma podešavanje menja svetlinu boja srednje svetline.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Image

Sharpness

Podešavanje monitora

OSD

Language

Menja oštrinu slike.

MENU → , →

→ → , → MENU

Možete da izaberete jedan od devet jezika.

Napomena

Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. On neće uticati na programe koji su aktivni na računaru.

MENU → , →

→ → , → MENU

Transparency

Podešavanje monitora

Menja providnost pozadine menija na ekranu.

Off

On

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Display Time

Meni će se automatski isključiti ako ne unesete nikakva podešavanja u određenom vremenskom roku.

Možete podesiti vremenski period pre isključivanja menija.

200 sec

5 sec

10 sec

20 sec

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Setup

Reset

Podešavanje monitora

Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti.

No

Yes

MENU → , →

→ → , → MENU

Customized Key

Možete odrediti funkciju koja će se aktivirati kada pritisnete Customized Key ( ).

MENU → , →

→ , → → , →MENU

Off Timer

Podešavanje monitora

Monitori će se automatski isključiti u izabrano vreme.

Off

On

MENU → , →

→ , → → , → → , → MENU

Image Size

Možete promeniti veličinu ekrana koji se prikazuje na monitoru.

Auto

Wide

Auto - Prikazani ekran prati odnos širine i visine ulaznog signala.

Wide - Slika se prikazuje preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.

Napomena

• Nisu podržani signali koji nisu dostupni u standardnom režimu.

• Ako je na računaru podešen široki ekran kao optimalna rezolucija monitora, ova funkcija se ne obavlja.

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Information

Prikazuje izvor signala i režim prikaza u meniju na ekranu.

MENU → , →MENU

Rešavanje problema

Funkcija samostalnog testiranja

Napomena

Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor ispravno funkcioniše.

Funkcija samostalnog testiranja

1.

Isključite računar i monitor.

2.

Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.

3.

Uključite monitor.

Ako monitor ispravno funkcioniše, videćete okvir poput onog na donjoj ilustraciji.

Ovaj okvir se pojavljuje za vreme normalnog rada, ako se video kabl izvuče ili ošteti.

4.

Isključite monitor i ponovo povežite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka monitor bude prazan, proverite video kontroler i računarski sistem; monitor pravilno funkcioniše.

Poruke upozorenja

Ako nešto nije u redu sa ulaznim signalom, na ekranu će se pojaviti poruka ili će ekran ostati prazan iako je LED dioda, indikator napajanja, i dalje uključena. Poruka može da znači da se monitor nalazi izvan raspona skeniranja ili da morate da proverite signalni kabl..

Okolina

Lokacija i pozicija monitora mogu da utiču na kvalitet i druge karakteristike monitora.

Ako se u blizini monitora nalaze subwooferi, isključite ih i premestite u drugu prostoriju.

Uklonite sve uređaje poput radio prijemnika, ventilatora, časovnika i telefona koji se nalaze na udaljenosti od 1 metra od monitora.

Korisni saveti

Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili grafičkom karticom, monitor može da bude prazan, da loše prikazuje boje, ima smetnje, da ne podržava video režim itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog prodavca.

Rešavanje problema

Procena ispravnosti monitora

Ako na ekranu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050 120 Hz", izvucite kabl iz računara dok je monitor uključen.

Ako se na ekranu pojavi poruka ili ekran pobeli, to znači da je monitor ispravan.

U ovom slučaju, proverite da li ima problema sa računarom.

Lista za proveru

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Na ekranu nema slike. Ne mogu da uklju čim monitor.

Q: Da li je kabl za napajanje pravilno uključen?

A: Proverite spoj i električnu energiju kabla za napajanje.

Q: Da li na ekranu vidite poruku "Check Signal Cable"?

A: Proverite spoj signalnog kabla.

(Povezivanje pomoću DVI kabla)

Pritisnite dugme ’ da bi monitor ponovo proverio izvor ulaznog signala.

Q: Ako je napajanje uključeno, ponovo pokrenite računar da biste videli početni ekran (ekran za prijavu), koji može da se vidi.

A: Ako se pojavi početni ekran (ekran za prijavu), pokrenite računar u odgovarajućem režimu

(bezbedni režim za Windows ME/XP/2000), a zatim promenite frekvenciju grafičke kartice.

(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer)

Ako se početni ekran (ekran za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili svom distributeru.

Q: Da li se na ekranu prikazuje poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x

1050 120 Hz"?

A: Ovu poruku ćete videti kada signal sa grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može pravilno da obradi.

A: Podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može pravilno da obradi.

A: Ako ekran prekorači SXGA ili 75 Hz, pojaviće se poruka "Not Optimum Mode", "Recom-

mended Mode 1680 x 1050 120 Hz". Ako ekran prekorači 85 Hz, ekran će pravilno raditim ali

će se u trajanju od jednog minuta prikazati poruka "Not Optimum Mode", "Recommended

Mode 1680 x 1050 120 Hz" a zatim će nestati.

U toku tog minuta, pređite na preporučeni režim.

(Ako se sistem ponovo pokrene, poruka će se opet pojaviti.)

Q: Na ekranu nema slike. Da li indikator napajanja na monitoru treperi u intervalima od 1 sekunde?

A: Monitor je u režimu za uštedu energije.

Rešavanje problema

A: Pritisnite bilo koji taster na tastaturi da aktivirate monitor i vratite sliku na ekranu.

A:

Ako još uvek nema slike, pritisnite dugme ' '. Zatim pritisnite bilo koji taster na tastaturi da aktivirate monitor i vratite sliku na ekranu.

Q: Da li se za povezivanje koristi DVI kabl?

A: Možda će se pojaviti prazan ekran ako pokrenete sistem pre povezivanja DVI kabla, ili uklonite a zatim vratite DVI kabl dok je sistem pokrenut pošto određene grafičke kartice ne šalju video signale. Povežite DVI kabl, zatim ponovo pokrenite sistem.

Ne vidim meni na ekranu.

Q: Da li ste možda zaključali meni na ekranu da biste sprečili promene?

A: Otključajte meni na ekranu pritiskom na dugme [MENU / ] u trajanju od najmanje 5 sekundi.

Na ekranu se pojavljuju neobi čne boje ili samo crno-beli prikaz.

Q: Da li se na ekranu prikazuje samo jedna boja kao da gledate u ekran kroz celofan?

A: Proverite spoj signalnog kabla.

A: Proverite da li je grafička kartica do kraja umetnuta u ležište.

Q: Da li su boje na ekranu postale čudne nakon pokretanja nekog programa ili zbog sukoba između aplikacija?

A: Ponovo pokrenite računar.

Q: Da li je grafička kartica pravilno podešena?

A: Podesite grafičku karticu pomoću priručnika za grafičku karticu.

Ekran je iznenada postao neujedna čen.

Q: Da li ste promenili grafičku karticu ili upravljački program?

A: Podesite poziciju i veličinu slike na ekranu pomoću menija na ekranu.

Q: Da li ste podešavali rezoluciju ili frekvenciju monitora?

A: Podesite rezoluciju i frekvenciju grafiиke kartice

(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer).

Q: Do neuravnoteženosti ekrana može da dođe zbog ciklusa signala grafičke kartice. Ponovo podesite poziciju pomoću menija na ekranu.

Ekran nije fokusiran ili meni na ekranu ne može da se podesi.

Q: Da li ste podešavali rezoluciju ili frekvenciju na monitoru?

A: Podesite rezoluciju i frekvenciju grafičke kartice.

(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer).

LED dioda treperi, ali na ekranu nema slike.

Q: Da li je frekvencija pravilno podešena kod proveravanja tajmera displeja na meniju?

Rešavanje problema

A: Pravilno podesite frekvenciju pomoću priručnika za grafičku karticu i poglavlja Prethodno podešeni režimi za tajmer

(Maksimalna frekvencija po rezoluciji može da se razlikuje od proizvoda do proizvoda).

Na ekranu se prikazuje samo 16 boja. Boje na ekranu su se promenile nakon promene grafi иke kartice.

Q: Da li su boje u operativnom sistemu Windows ispravno podešene?

A: Windows XP :

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes

(Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

A: Windows ME/2000 :

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

Q: Da li je grafička kartica pravilno podešena?

A: Podesite grafičku karticu pomoću priručnika za grafičku karticu.

Pojavi će se poruka "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat, pronađen je Plug & Play monitor (VESA DDC).

Q: Da li ste instalirali upravljački program monitora?

A: Instalirajte upravljački program monitora u skladu sa upustvima za instalaciju upravljačkog programa.

Q: Pogledajte priručnik za grafičku karticu i proverite da li je Plug & Play (VESA DDC) funkcija podržana.

A: Instalirajte upravljački program monitora u skladu sa upustvima za instalaciju upravljačkog programa.

Ako imate problema sa monitorom, proverite slede će.

Proverite da li su kabl za napajanje i video kablovi ispravno priključeni na računar.

Proverite da li računar prilikom pokretanja daje zvučni signal više od tri puta

(Ako daje, zatražite servis za matičnu ploču računara).

Ako ste instalirali novu grafičku karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljački program za grafičku karticu i upravljački program za monitor.

Proverite da li je odnos skeniranja video ekrana postavljen na vrednost između 56 Hz ~ 75 Hz.

(Nemojte prekoračiti 75 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju.)

Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za grafičku karticu, pokrenite računar u bezbednom režimu, uklonite grafički adapter iz stavke "Control Panel (Kontrolna tabla), → System

(Sistem) → Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenite računar kako biste ponovo instalirali upravljački program za grafičku karticu.

Napomena

Ako se ovaj problem često javlja, nazovite ovlašćeni servisni centar.

Rešavanje problema

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu da promenim frekvenciju?

A: Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem grafičke kartice.

A: Imajte na umu da se podrška za grafičke kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa. (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)

Q: Kako mogu da podesim rezoluciju?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and

Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Display" (Ekran) →

"Settings" (Postavke).

* Detalje možete da dobijete od proizvođača grafičke kartice.

Q: Kako mogu da aktiviram funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes

(Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za

Windows / računar).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) →

Screen Saver (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za

Windows / računar).

Q: Kako da čistim kućište monitora / LCD ekran?

A: Isključite kabl za napajanje i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.

Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u monitor ne uđe voda.

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Specifikacije

Opšte

Opšte

Ime modela SyncMaster 2233RZ

LCD ekran

Veličina

Površina ekrana

Veličina piksela

Sinhronizacija

Horizontalna

Vertikalna

Boje ekrana

16,7 miliona

22 inča (55 cm)

473,76 mm (V) x 296,1 mm (Š)

0,282 mm (V) x 0,282 mm (Š)

30 ~ 135 kHz

56 ~ 75 Hz,120 Hz

Rezolucija

Optimalna rezolucija 1680 x [email protected] Hz

Maksimalna rezolucija 1680 x [email protected] Hz

Ulazni signal, terminalni

digitalni RGB kompatibilan sa DVI(Digital Visual Interface)

75 Ω± 10 %

Maksimalna brzina osvežavanja piksela

245 MHz (digitalno)

Napajanje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabl

Konektor DVI-D na DVI-D, može se ukloniti

Dimenzije (Š x D x V) / težina (standardno postolje)

516,8 x 372,7 x 71,2 mm (bez postolja)

516,8 x 421,3 x 208,7 mm (sa postoljem), 5,2 kg

VESA interfejs za montažu

100 mm x 100 mm

Zaštita okoline

Rad Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Specifikacije

Zaštita okoline

Odlaganje Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play funkcija

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem koji podržava funkciju Plug & Play.

Interakcija računara i monitora će omogućiti najbolje uslove rada i postavke monitora. U većini slučajeva, instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi da izabere druge postavke.

Prihvatljivi broj tačaka

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU,

ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 5.292.000.

Napomena

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađen sistem za upravljanje napajanjem po imenu PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju prebacivanjem vašeg monitora u režim male potrošnje energije kada se određeno vreme ne koristi. Monitor se automatski vraća u normalan rad kada pritisnete bilo koji taster na tastaturi. Da biste uštedeli energiju, podesite monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako na računaru imate grafičku karticu kompatibilnu sa standardom VESA DPM. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.

Stanje Normalan rad Režim uštede energije

Isključen (dugme za uključivanje/isključivanje)

EPA/ENERGY 2000

Uključeno Treperi Isključeno Indikator napajanja

Potrošnja energije 50 W Manje od 1 W Manje od 1 W

Ovaj monitor ispunjava EPA ENERGY STAR

®

standarde i

ENERGY 2000 standarde ako se koristi sa računarom koji podržava VESA DPM funkciju.

Kao ENERGY STAR

®

partner, SAMSUNG je odlučio da ovaj uređaj ispunjava ENERGY STAR

®

smernice za energetsku efikasnost.

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada je LED

Specifikacije dioda, indikator napajanja, uključena. Pogledajte priručnik za grafičku karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim ekrana

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1680 x 1050

1680 X 1050

1680 X 1050

Horizontalna frekvencija

(kHz)

64,674

133,424

118,800

108,000

Vertikalna frekvencija

(Hz)

59,883

119,986

110,000

100,000

Brzina osvežavanja piksela (MHz)

119,000

245,500

218,592

198,720

Polaritet sinhronizacije (H/

V)

+/-

+/-

+/+

+/+

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Informacije

Za bolju sliku

Za uživanje u najboljem kvalitetu slike podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu možda neće biti ujednačen ako nije obezbeđen najbolji kvalitet slike za TFT-LCD.

• Rezolucija: 1680 x 1050

• Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 120 Hz

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo) i većom. Međutim, pikseli za

CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

• Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 5.292.000.

Kada sa spoljne strane čistite monitor i ekran, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje na meku krpu i ispolirajte monitor. Nemojte snažno pritiskati površinu

LCD ekrana, već blago trljajte.

Ako primenite silu, možete oštetiti površinu ekrana.

Ako još uvek niste zadovoljni kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "Auto Adjustment" funkcije na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme

Auto.

Ako na slici ima smetnji i posle automatskog podešavanja, upotrebiti funkciju za Fine/

Coarse podešavanje.

Ako se duži period vremena na ekranu prikazuje statična slika može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

Prebacite režim na štednju energije ili podesite čuvar ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Pri prelasku sa jedne slike na drugu, a naročito nakon dužeg prikazivanja nepomične slike, na LCD monitoru ili televizoru može doći do zadržavanja slike.

U ovom priručniku opisano je pravilno korišćenje LCD proizvoda da biste ih zaštitili od zadržavanja slike.

Garancija

Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorevanje ekrana nije pokriveno garancijom.

Šta je zadržavanje slike?

Za vreme normalnog rada LCD ekrana ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. Međutim, ako se ista slika prikazuje duže vreme, između dve elektrode u kojima se nalazi tečni kristal akumulira se mala razlika u električnom naboju. To može prouzrokovati da se tečni kristal nakupi u određenim područjima ekrana. Tako se prethodna slika zadržava kod prebacivanja

Informacije na novu video sliku. Svi proizvodi sa ekranima, uključujući LCD ekrane, podložni su zadržavanju slike. To nije greška u proizvodu.

Pratite uputstva ispod da biste zaštitili svoj LCD ekran od zadržavanja slike

Isključivanje, čuvar ekrana ili režim uštede energije

Npr.)

• Isključite napajanje kada koristite nepomični uzorak.

• Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sati korišćenja

• Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja

• Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana

• Preporučuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće.

• Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.

Predlozi za određene primene

Npr.) Aerodromi, tranzitne stanice, berze, banke i kontrolni sistemi Preporučujemo da se pridržavate sledećeg podešavanje sistema za prikazivanje programa:

Prikaz informacija uz ciklus logotipa i pokretne slike.

Npr.) Ciklus : Prikazivanje informacija u trajanju od 1 sata, a zatim 1 minut prikazivanja logotipa ili pokretne slike.

Povremeno promenite boje informacija (koristite 2 različite boje).

Npr.) Rotirajte dve boje informacija na svakih 30 minuta.

Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.

Izbegavajte korišćenje sivih boja jer lako mogu da izazovu zadržavanje slike.

• Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)

Npr.)

• Preporučene postavke: Svetle boje sa malom razlikom u svetlini

• Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta

Informacije

Npr.)

• Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretnom slikom.

Npr.)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je podešavanje računara ili sis-

tema da pokreće program za zaštitu ekrana kada ne koristite ekran.

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.

Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenljivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu između elektroda se vremenom povećava i tečni kristal se krivi. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni.

Da bi se to sprečilo, akumulirana razlika u naponu mora da se smanji.

Informacije

Naš LCD monitor je u skladu sa ISO13406-2 klasom II grešaka u pikselima

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije

SAMSUNG.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

Europe

0810 - SAMSUNG(7267864, €

0.07/min) http://www.samsung.com/at

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie

30 - 6227 515 http://www.samsung.com/fi

3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/

Min) http://www.samsung.com/fr

Dodatak

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Europe

0825 08 65 65 (€ 0,15/Min)

01805 - SAMSUNG (7267864, €

0.14/Min) http://www.samsung.de

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it

LUXEMBURG 02 261 03 710 http://www.samsung.com/lu

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (7267864, €

0,10/Min) http://www.samsung.com/nl

NORWAY

POLAND

3 - SAMSUNG (7267864)

0 - 801 - 1SAMSUNG(172678) http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

022-607-93-33

808 20-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/pt

0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sk

902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678) http://www.samsung.com/es

075-SAMSUNG(726 78 64) http://www.samsung.com/se SWEDEN

SWITZERLAND 0848 - SAMSUNG(7267864,

CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/ch

U.K

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/uk

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru

AUSTRALIA

CHINA

INDIA

INDONESIA

JAPAN

1300 362 603

800-810-5858

Asia Pacific

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG:3698 - 4698

3030 8282

1800 110011

1-800-3000-8282

0800-112-8888

0120-327-527 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp

Dodatak

Asia Pacific

MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com/my

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726

786) http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph

1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg

1800-29-3232 http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

8000-4726

Termini

Veličina tačkica

Vertikalna frekvencija

Horizontalna frekvencija

Isprepletani i neisprepletani režimi

Plug & Play

Rezolucija

Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih tačkica.

Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Udaljenost između dve tačke iste boje naziva se 'veličina tačkica'. Jedinica: mm

Ekran mora ponovo da se iscrta nekoliko puta u sekundi da bi se kreirala i prikazala slika. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica:

Hz

Primer: Ako se isto svetlo bljesne 60 puta u sekundi to se smatra vrednošću od 60 Hz.

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Prikazivanje horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu po redu naziva se neisprepletani režim, a prikazivanje neparnih, a zatim parnih linija naziva se isprepletani režim. Neisprepletani režim se koristi za većinu monitora kako bi se dobila jasna slika. Isprepletani režim se koristi kod televizora.

Ovo je funkcija koja korisniku pruža najkvalitetniji sliku, jer omogućava da računar i monitor automatski razmenjuju informacije.

Ovaj monitor ispunjava međunarodni VESA DDC standard za

Plug & Play funkciju.

Broj horizontalnih i vertikalnih tačaka koje sačinjavaju sliku na ekranu nazivamo rezolucijom. Taj broj označava tačnost prikaza na ekranu. Visoka rezolucija je dobra za obavljanje više zadataka istovremeno jer na ekranu može da se prikaže više informacija.

Dodatak

Primer: Ako je rezolucija 1680 x 1050 , to znači da je displej sastavljen od 1680 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucijan) i

1050 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Ispravno odlaganje

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) samo Evropa

(Važi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i provere kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. strogo je zabranjena.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. ne odgovara za greške koje se nalaze u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, performansi ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovani žig kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows

NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft; VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi ogranizacije VESA (Video Electronics Standard Association); ENERGY STAR

®

ime i logotip su registrovani žigovi Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Kao ENERGY

STAR

®

partner, Samsung je odlučio da ovaj uređaj ispunjava ENERGY STAR

®

smernice za energetsku efikasnost. Svi ostali spomenuti nazivi proizvoda možda predstavljaju žigove ili registrovane žigove njihovih vlasnika.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents