Samsung 223BW User's manual

SyncMaster 223BW / 216BW

Instalacija upravljačkih programaInstalacija programa

Oznake

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može da dođe do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Zabranjeno

Nemojte rastavljati

Ne dirajte

Važno je pročitati i imati na umu u svakom trenutku

Izvadite utikač iz zidne utičnice

Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Kada ga ne koristite duže vreme, računar postavite na DPMS.

Ako koristite program za zaštitu ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu, i nisu primenljive u svim slučajevima (ili zemljama).

Nemojte koristiti oštećeni ili olabavljeni utikač.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Utikač nemojte izvlačiti držeći ga za žicu i ne dodirujte ga vlažnim rukama.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i utičnicu.

Neispravno uzemljenje može prouzrokovati strujni udar ili oštećenja opreme.

(Samo za proizvode klase I.)

Utikač za napajanje čvrsto utaknite tako da ne bude labav.

Loš spoj može da prouzrokuje požar.

Nemojte preterano savijati utikač i žicu, niti na njih postavljati teške predmete jer to može izazvati štetu.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

U zidnu utičnicu nemojte priključivati previše produžnih kablova ili utikača.

To može prouzrokovati požar.

Kabl za napajanje ne isključujte za vreme korišćenja monitora.

Isključivanje može da uzrokuje prenapon, što može da ošteti monitor.

Kabl za napajanje ne koristite ako su konektor ili utikač prašnjavi.

Ako su konektor ili utikač prašnjavi, očistite ih suvom krpom.

Korišćenje kabla za napajanje sa prašnjavim konektorom ili utikačem može da uzrokuje strujni udar ili požar.

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Montaža

Obavezno se obratite ovlašćenom servisu kada postavljate monitor na lokaciju gde ima mnogo prašine, česte su visoke ili niske temperature, velike količine vlage, hemijskih supstanci i gde će raditi 24 sata dnevno, npr. aerodrom, železnička stanica itd.

Ako to ne uradite, može doći do ozbiljne štete na monitoru.

Monitor postavite na lokaciju sa niskom količinom vlage i minimalnom količinom prašine.

Ako to ne uradite, može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

Prilikom premeštanja nemojte ispustiti monitor.

To može proproprouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Bazu monitora postavite na postolje ili policu tako da kraj baze nije isturen.

Ispuštanje proizvoda može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu ili malu površinu.

Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu, jer u suprotnom može da se prevrne i povredi osobu koja se nalazi u blizini, pogotovo decu.

Proizvod nemojte stavljati na pod.

Neko bi se, pogotovo dete, mogao na njega spotaknuti.

DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE PODALJE OD

OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.

U suprotnom može doći do požara.

Grejače držite podalje od kabla napajanja.

Otopljena izolacija može prouzrokovati strujni udar ili požar.

Proizvod nemojte postavljati na mesta sa lošom ventilacijom, na primer policu sa knjigama, ormar itd.

Svako povećanje unutrašnje temperature može prouzrokovati požar.

Monitor pažljivo spuštajte.

Monitor se može oštetiti ili slomiti.

Monitor nemojte spuštati sa ekranom prema dole.

Površina TFT-LCD ekrana se može oštetiti.

Montažu zidnog nosača mora obaviti kvalifikovano osoblje.

Ako montažu obavlja nekvalifikovano osoblje, može doći do povreda.

Uvek koristite alat za montiranje naznačen u korisničkom priručniku.

Kad montirate proizvod, obavezno ga udaljite od zida (najmanje 10 cm) radi ventilacije.

Slaba ventilacija može dovesti do povećanja unutrašnje temperature proizvoda, čime se smanjuje vek trajanja proizvoda i kvalitet rada.

Kabl za napajanje ne isključujte za vreme korišćenja monitora.

Isključivanje može da uzrokuje prenapon, što može da ošteti monitor.

Držite plastičnu ambalažu (kesu) dalje od dohvata dece.

Plastična ambalaža (kesa) može da prouzrokuje gušenje ako se deca sa njome igraju.

Čišćenje i korišćenje

Kućište monitora ili površinu TFT-LCD ekrana čistite sa blago pokvašenom mekanom tkaninom.

Vodu ili deterdžent nemojte prskati direktno na monitor.

To može prouzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

Koristite preporučeni deterdžent i glatku tkaninu.

Ako je konektor između utikača i pina prašnjav ili prljav, temeljno ga očistite suvom tkaninom.

Prljavi konektor može da prouzrokuje strujni udar ili požar.

Pre čišćenja proizvoda obavezno izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice.

U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom tkaninom.

Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti.

Za godišnje čišćenje unutrašnjosti kontaktirajte Servisni centar .

Unutrašnjost proizvoda morate održavati čistom.

Prašina koja se nakupila u unutrašnjosti nakon dužeg vremenskog perioda može da prouzrokuje kvar ili požar.

Ostalo

Nemojte skidati poklopac (ili zadnju ploču).

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Servis neka obavlja kvalifikovano osoblje.

Ako vaš monitor ne radi normalno - posebno ako proizvodi neobične zvukove ili mirise - odmah izvucite kabl iz zidne utičnice i kontaktirajte ovlašćenog distributera ili servis .

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.

To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.

Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.

Ako ispustite monitor ili dođe do oštećenja kućišta, isključite monitor i izvucite utikač iz zidne utičnice. Zatim kontaktirajte Servisni centar .

Na monitoru može da dođe do kvara koji može prouzrokovati strujni udar ili požar.

Utikač izvucite iz zidne utičnice za vreme grmljavinskih oluja ili ako monitor ne koristite duže vreme.

Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara prouzrokovanog oštećenjem kabla.

Monitor nemojte pomerati levo ili desno povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara prouzrokovanog oštećenjem kabla.

Nemojte pokrivati ventilacione otvore kućišta monitora.

Loša ventilacija može da prouzrokuje kvar ili požar.

Na monitor nemojte postavljati posude za vodu, hemikalije ili male metalne predmete.

To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.

Ako u monitor uđe strana stvar, izvucite kabl napajanja iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis .

Proizvod držite podalje od eksplozivnih hemijskih sprejeva ili zapaljivih tvari.

To može dovesti do eksplozije ili požara.

U otvore monitora nikad ne umećite metalne predmete.

To može dovesti do strujnog udara, požara ili povrede.

U ventilacioni otvor, priključak za slušalice ili AV priključke ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, žice i svrdla ili zapaljive predmete poput papira i šibica.

To može dovesti do strujnog udara ili požara. Ako strane stvari ili voda uđu u proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte Servisni centar .

Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

Podesite rezoluciju i frekvenciju na nivo pogodan za model.

Neodgovarajuća rezolucija može prouzrokovati slab kvalitet slike.

21,6 inča (55 cm) - 1680 X 1050

Neprestano gledanje monitora na premalom rastojanju može da dovede do oštećenja vida.

Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora svakih sat vremena uzmite barem 5 minuta pauze.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne, neravne površine ili na lokaciju sklonu vibracijama.

Ispuštanje proizvoda može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Korišćenje proizvoda na lokaciji sklonoj vibracijama može da skrati vek trajanja proizvoda ili proizvod može da se zapali.

Prilikom premeštanja monitora isključite prekidač za napajanje i izvucite kabl napajanja. Pre premeštanja monitora proverite da li su svi kablovi, uključujući kabl antene i kablove za spajanje na druge uređaje, isključeni.

Ako ih ne isključite, kablovi mogu da oštete monitor i prouzrokuju požar ili strujni udar.

Proizvod postavite izvan domašaja dece jer ga ona mogu oštetiti vešajući se po njemu.

Pad proizvoda može da izazove telesne povrede ili čak smrt.

Kada duže vreme ne koristite proizvod, isključite ga iz struje.

U suprotnom može da dođe do stvaranja toplote zbog nakupljene prljavštine ili oštećene izolacije, što može da dovede do strujnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte postavljati omiljene dečje predmete (niti bilo šta drugo primamljivo).

Deca bi se mogla pokušati popeti na proizvod da dođu do predmeta.

Proizvod bi mogao pasti i proproprouzrokovati telesne povrede ili čak smrt.

Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte podizati monitor naopako držeći ga samo za stalak.

Ovo može da izazove pad monitora i da se tako ošteti ili da dovede do lične povrede.

Dobri položaji tela prilikom korištenja monitora

Pokušajte da održavate dobar položaj tela za vreme dok koristite monitor. z z z z z z z

Držite leđa uspravno.

Neka vam oči budu na udaljenosti od oko 45 ~ 50 cm od ekrana monitora. Na ekran gledajte malo odozgo i vodite računa da se monitor nalazi ravno ispred vas.

Nagnite monitor prema gore za 10 ~20 stepeni. Prilagodite visinu monitora tako da gornja strana bude malo ispod nivoa očiju.

Ugao monitora podesite tako da nema refleksije svetlosti na ekranu.

Pokušajte da držite ruke vertikalno sa pazuhom. Neka nivo ruku bude izjednačen sa leđnim delom ruku.

Neka vam lakat bude pod pravim uglom.

Ugao pod kojim držite kolena neka ne bude veći od 90 stepeni. Ne dopustite da vam noge vise do tla. Podesite položaj ruku tako da se nalaze ispod srca.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda

(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(može da se primeni u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj popratnoj literaturi naznačuje da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebaju kontaktirati distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalni vladin ured za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača i proveriti uslove i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Sadržaj paketa

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

Ako neki deo pribora nedostaje, obratite se lokalnom distributeru .

Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

Otpakiravanje

Nakon montaže postolja

Nakon sklapanja postolja

Monitor

Priručnik

Monitor i jednostavno postolje

Vodič za brzo postavljanje

Kabl

Garancija

(Nije dostupna na svim lokacijama)

Korisnički priručnik,

Upravljački program za monitor, softver Natural

Color, softver MagicTune™

Ostalo

Kabl napajanja D-sub kabl

Prodaje se odvojeno

Vaš monitor

Prednja strana

Dugme MENU [ ]

Dugme MagicBright™

[ ]

Dugme Svetlina [ ]

Otvara meni na ekranu. Koristite i za izlaz iz menija na ekranu ili za povratak na prethodni meni.

MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutno je dostupno šest različitih režima: Custom (Korisnički prilagođeno), Text

(Tekst), Internet, Game (Igre), Sport i Movie (Film), Dynamic Contrast.

Svaki režim ima svoju prethodno konfigurisanu vrednost za svetlinu.

Neku od šest postavki možete jednostavno da izaberete pritiskom na dugme MagicBright™.

1) Custom

Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti prijatne ašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta.

U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.

2) Text

Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

3) Internet

Za rad sa različitim slikama kao šta su tekst i grafika.

4) Game

Za gledanje pokretnih slika, na primer igara.

5) Sport

Za gledanje pokretnih slika, na primer sporta.

6) Movie

Za gledanje filmova sa DVD-a ili video CD-a.

7) Dynamic Contrast

Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizualnog signala i njegovo podešavanje da bi se stvorio optimalni kontrast.

>> Pritisnite ovde za animaciju

Kada meni nije na ekranu, pritisnite dugme i podesite svetlinu.

>> Pritisnite ovde za animaciju

[

Dugmad za podešavanje

]

Podešavanje stavki menija.

Dugme Unos [ ] /

Dugme SOURCE

Aktivira označenu stavku menija. /

Pritisnite 'SOURCE', zatim izaberite video signal dok je meni na ekranu isključen. (kada se pritisne dugme izvora za promenu režima unosa, u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se trenutni režim -- analogni ili digitalni signal ulaza).

Ako izaberete digitalni režim, monitor morate da spojite sa priključkom grafičke kartice pomoću DVI kabla.

Dugme AUTO Ovo dugme koristite za automatsko podešavanje.

>> Pritisnite ovde za animaciju

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

Dugme Napajanje [ ]

Indikator napajanja Ova lampica svetli plavo za vreme normalnog rada i jednom zasvetli plavo dok monitor memoriše podešenja.

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

Zadnja strana

Priključak POWER konfiguracija zadnje strane monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda.

Kabl napajanja za monitor uključite u priključak za napajanje na zadnjoj strani monitora.

Priključak DVI IN (HDCP) Priključite DVI kabl na DVI priključak na zadnjoj strani monitora.

Priključak RGB IN

Kensington Lock

Priključite signalni kabl na 15-pinski D-sub priključak na zadnjoj strani monitora.

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu.

Uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno.

Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupovine.

Dodatne informacije o prikljucivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora .

Spajanje kablova

Kabl napajanja za monitor uključite u priključak za napajanje na zadnjoj strani monitora.

Kabl napajanja za monitor utaknite u obližnju zidnu utičnicu.

Koristite vezu odgovarajuću vašem monitoru.

Korišćenje D-sub (analognog) konektora za video karticu.

- Priključite signalni kabl na 15-pinski D-sub priključak na zadnjoj strani monitora.

[ RGB IN ]

Korišćenje DVI (digitalni) konektora za video karticu.

- Priključite DVI kabl na DVI priključak na zadnjoj strani monitora.

[ DVI IN (HDCP)]

Priključivanje na Macintosh računar.

- Monitor priključite na Macintosh računar pomoću D-sub kabla za priključivanje.

Ako su monitor i računar spojeni, možete da ih uključite i koristite.

Korišćenje stalka

Sastavljanje monitora

Monitor i dno

Pričvršćivanje baze

Za montažu ovog monitora možete koristiti podloške dimenzija 100 mm x 100 mm u skladu sa VESA standardom.

A. Monitor

B. Podložak za montažu (prodaje se odvojeno)

Isključite monitor i izvucite kabl napajanja.

Položite LCD monitor licem prema dole na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili ekran.

Izvadite 4 zavrtnja, a zatim skinite stalak sa LCD monitora.

Poravnajte podložak za montažu sa rupama na podlošku poklopca na zadnjoj strani i učvrstite ga sa četiri zavrtnja koji su isporučeni uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi tip baze.

z z

Ne koristite zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost monitora.

Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje, dužina

z z zavrtanja može se razlikovati zavisno od specifikacija.

Ne koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje. Nemojte previše zatezati zavrtnje, jer to može oštetiti uređaj ili prouzrokovati pad uređaja, što može dovesti do telesnih povreda. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve incidente.

Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja proizvoda ili telesne povrede izazvane korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima ili potiču od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju proizvoda. z z z

Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.

Za informacije kontaktirajte najbliži Samsung servis.

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu uzrokovanju korišćenjem baze koja nije specificirana.

Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.

Instaliranje upravljačkog programa za monitor

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM isporučen uz monitor.

Instalacija upravljačkog programa se malo razlikuje zavisno od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa ovde navedene web-stranice.

Web-stranica: http://www.samsung.com/ (ceo svet) http://www.samsung.com/monitor (SAD) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Instaliranje upravljačkog programa za monitor (automatsko)

Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

Pritisnite

"Windows"

.

Izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "OK" (U redu).

Ako se pojavi sledeći prozor sa porukom, pritisnite dugme "Continue Anyway" (Svakako nastavi).

Zatim pritisnite dugme "OK" (U redu). (Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

XP/2000)

Ovaj upravljački program monitora ima sertifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore http://www.samsung.com/

Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Instaliranje upravljačkog programa za monitor (ručno)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Operativni sistem Microsoft® Windows Vista™

Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.

Kliknite na (Start) i "Control Panel"(Kontrolna tabla). Zatim kliknite dva puta na dugme

"Appearance and Personalization"(Izgled i personalizacija).

Kliknite na dugme "Personalization"(Personalizacija), a zatim na "Display Settings"(Postavke ekrana).

Kliknite na "Advanced Settings…"(Više opcija za postavke…).

Kliknite na dugme "Properties"(Svojstva) sa kartice "Monitor". Ako dugme "Properties"(Svojstva) nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi bez dodatnih podešavanja.

Ako se pojavi poruka “Windows needs…”(Potrebno je…), kao što je prikazano na slici ispod, kliknite na dugme "Continue"(Nastavi).

Ovaj upravljački program monitora ima sertifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore http://www.samsung.com/

Kliknite na dugme "Update Driver…"(Ažuriranje upravljačkog programa) sa kartice

"Driver"(Upravljački program).

Označite polje za potvrdu "Browse my computer for driver software"(Potraži softver upravljačkog programa na mom računaru) i kliknite na dugme "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Želim da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na mom računaru).

Kliknite na dugme "Have Disk…"(Imam disk…) i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica) u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme "OK".

Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme

"Next"(Dalje).

Kliknite na "Close"(Zatvori)→ "Close"(Zatvori) → "OK" → "OK" na sledećim ekranima, tim redom.

Microsoft

®

Windows

®

XP

Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

Pritisnite "Start" → "Control Panel" (Kontrolna tabla), zatim pritisnite ikonu "Appearance and

Themes" (Izgled i teme).

Pritisnite ikonu "Display" (Prikaz) i izaberite "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced..." (Više opcija).

Pritisnite dugme "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor". i odaberite karticu

"Driver" (Upravljački program).

Pritisnite "Update Driver..." (Ažuriraj upravljački program..) i izaberite "Install from a list or..." (Instaliraj sa liste), a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

Izaberite "Don't search ,I will..." (Nemoj pretraživati, ja ću..), pritisnite "Next" (Sledeće), a zatim pritisnite "Have disk" (Imam disk).

Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje), izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model monitora na listi modela, a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

Ako vidite sledeći prozor "Message" (Poruka), pritisnite dugme "Continue Anyway" (Svakako nastavi). Zatim pritisnite dugme "OK" (U redu).

Ovaj upravljački program monitora ima sertifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore http://www.samsung.com/

Pritisnite dugme "Close" (Zatvori), a zatim nekoliko puta pritisnite dugme "OK" (U redu).

Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Microsoft

®

Windows

®

2000

Kada na monitoru vidite poruku "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), pratite ove korake.

Izaberite dugme "OK" (U redu) u prozoru "Insert disk" (Umetanje diska).

Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje) u prozoru "File Needed" (Potrebna datoteka). .

Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme "Open" (Otvori), a zatim pritisnite dugme "OK" (U redu).

Kako instalirati

Kako instalirati

Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel" (Kontrolna tabla).

Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).

Izaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced Properties..." (Više svojstava...).

Izaberite "Monitor".

Slučaj

1:

Ako dugme "Properties" (Svojstva) nije aktivno, to znači da monitor nije pravilno konfigurisan. Prekinite instalaciju

Slučaj

2:

Ako je dugme "Properties" (Svojstva) aktivno, pritisnite dugme "Properties" (Svojstva), a zatim pratite naredne korake.

Pritisnite "Driver" (Upravljački program), pritisnite "Update Driver..." (Ažuriraj upravljački program..), a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da izaberem određeni upravljački program), pritisnite "Next" (Sledeće), a zatim pritisnite "Have disk" (Imam disk).

Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje) i izaberite A:(D:\Driver).

Pritisnite dugme "Open" (Otvori), zatim više puta pritisnite dugme "OK" (U redu).

Izaberite model svojeg monitora i pritisnite dugme "Next" (Sledeće), a zatim pritisnite dugme

"Next" (Sledeće).

Pritisnite dugme "Finish" (Završi), zatim dugme "Close" (Zatvori).

Ako možete da vidite prozor "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), pritisnite dugme "Yes" (Da). Pritisnite dugme "Finish" (Završi), a zatim dugme "Close" (Zatvori).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium

Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel" (Kontrolna tabla).

Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).

Izaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced Properties..." (Više svojstava...).

Izaberite karticu "Monitor".

Pritisnite dugme "Change" (Promena) u području "Monitor Type" (Tip monitora).

Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificiraj lokaciju upravljačkog programa).

Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji...) pa pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

Pritisnite dugme "Have Disk" (Imam disk)

Specificirajte A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme "OK" (U redu).

Izaberite "Show all devices" (Prikaži sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite "OK" (U redu).

Nastavite pritiskati dugmad "Close" (Zatvori) i "OK" (U redu) dok ne zatvorite dijalog Display

Properties (Svojstva prikaza).

Microsoft

®

Windows

®

NT

Pritisnite Start, Settings (Postavke), Control Panel (Kontrolna tabla), zatim dvaput pritisnite ikonu

Display (Prikaz).

U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji) pritisnite karticu

Settings (Postavke), pa pritisnite All Display Modes (Svi režimi prikaza).

Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i

Vertical frequency (Vertikalna frekvencija)), zatim pritisnite OK (U redu).

Pritisnite dugme Apply (Primeni) ako vidite da ekran radi normalno nakon šta se pritisnuli Test.

Ako ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

Ako u All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji Mode (Režim), izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

Za pokretanje X-Window morate da napravite X86Config datoteku, šta je tip datoteke za sistemske postavke.

Na prvom i drugom ekranu pritisnite Enter nakon pokretanja X86Config datoteke.

Treći ekran je za postavljanje miša.

Postavite miš za svoj računar.

Sledeći ekran je za izbor tastature.

Postavite tastaturu za svoj računar.

Sledeći ekran je za postavljanje monitora.

Prvo postavite horizontalnu frekvenciju za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti).

Postavite vertikalnu frekvenciju za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti).

Unesite naziv modela svojeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.

Sada ste završili postavljanje monitora.

Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

Natural Color

Program Natural Color

Jedan od problema koji se nedavno pojavio kod korišćenja računara je da boja slika štampanih ili skeniranih putem štampača, skenera ili digitalnog fotoaparata nije ista kao kod prikaza na monitoru.

Program Natural Color rešava upravo taj problem. To je sistem za upravljanje bojama koji je razvila kompanija Samsung Electronics u saradnji sa Korea Electronics & Telecommunications Research

Institute (Korejski institut za elektroniku i telekomunikacije, ETRI). Ovaj sistem je dostupan samo za

Samsung monitore i putem njega su slike na monitoru identične štampanim ili skeniranim slikama.

Više informacija potražite u odeljku Help (Pomoć - F1) u programu.

Kako instalirati softver Natural Color

U CD-ROM pogon stavite CD koji ste dobili sa Samsung monitorom. Pokrenuće se početni ekran programa Natural Color. Pritisnite Natural Color na početnom ekranu da biste instalirali program

Natural Color.

Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM jedinicu, pritisnite dugme [Start] u operativnom sistemu Windows i izaberite [Execute] (Izvrši).

Unesite D:\Color\NCProSetup.exe i pritisnite taster [Enter]

(ako jedinica u koju se umeće CD nema oznaku D:\, unesite odgovarajuće slovo jedinice).

Kako izbrisati softver Natural Color

Izaberite "Setting/Control Panel" (Postavka(Kontrolna tabla) na meniju "Start" i dvaput pritisnite

"Add/Delete a program" (Dodaj/izbriši program).

Sa liste izaberite Natural Color i pritisnite dugme "Add/Delete" (Dodaj/Izbriši).

MagicTune

Instalacija

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite na instalacijsku datoteku za MagicTune™.

3. Izaberite jezik instalacije, pritisnite "Next" (Sledeće).

4. Kada se pojavi prozor InstalacijaShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), pritisnite "Next" (Sledeće).

5. Izaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Slaže se sa uslovima licencnog ugovora) i prihvatite uslove korišćenja.

6. Izaberite fasciklu u koju će se instalirati program MagicTune™.

7. Pritisnite "Install" (Instaliraj).

8. Pojaviće se prozor "Instalacija Status" (Status instalacije).

9. Pritisnite "Finish" (Završi).

10. Kada je instalacija gotova, na radnoj površini pojaviće se ikona za izvršenje programa MagicTune™,

MagicTune™.

Dvaput pritisnite ikonu i pokrenite program.

Ikona za pokretanje programa MagicTune™ možda neće da se pojavi zavisno od specifikacije računarskog sistema ili monitora. Ako se to dogodi, pritisnite taster F5.

Problemi sa instalacijom (MagicTune)

Na instalaciju programa MagicTune™ mogu da utiču faktori poput video kartice, matične ploče i mrežnog okruženja.

Zahtevi sistema

Operativni sistem z z z z

Windows 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista™

Preporučujemo da MagicTune koristite sa sistemom Windows

2000 ili kasnijom verzijom.

Hardver z z

Minimalno 32 MB memorije

Minimalno 60 MB prostora na čvrstom disku

* Više informacija potražite na MagicTune™ web-stranici .

Deinstalacija

Program MagicTune™ može da se ukloni samo korišćenjem opcije "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) u meniju Control Panel (Kontrolna tabla) operativnog sistema Windows™.

Preduzmite sledeće korake i uklonite MagicTune™.

1. Idite na [Task Tray] (Traka sa zadacima) ' [Start] ' [Settings] (Postavke) i na meniju izaberite [Control

Panel] (Kontrolna tabla). Ako program pokrenut u operativnom sistemu Windows™ XP, idite na

[Control Panel] (Kontrolna tabla) u meniju [Start].

2. Pritisnite ikonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) u meniju Control Panel

(Kontrolna tabla).

3. Na ekranu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) krećite se prema dole i pronađite

"MagicTune™." Pritisnite tu stavku i ona će se označiti.

4. Pritisnite dugme "Change/Remove" (Promeni/Ukloni) da uklonite program.

5. Pritisnite "Yes" (Da) da započnete proces deinstalacije.

6. Pričekajte dok se ne pojavi dijalog "Deinstalacija Complete" (Deinstalacija dovršena).

Tehničku podršku za MagicTune™, najčešća pitanja (pitanja i odgovori) i nadogradnje softvera potražite na

MagicTune™ web-stranici .

Dugmad kontrola

[MENU / ] Otvara meni na ekranu. Koristite i za izlaz iz menija na ekranu ili za povratak na prethodni meni.

[ ] Ovo dugme vam omogućava podešavanje tačaka menija.

[ ] Pritisnite ovo dugme za aktiviranje označene tačke menija.

[AUTO] Kada pritisnete dugme 'AUTO', pojaviće se ekran Auto Adjustment

(Automatsko podešavanje), kao šta je prikazano na animaciji u sredini.

Direktne funkcije

AUTO

Meni Opis

AUTO

Kada pritisnete dugme 'AUTO', pojaviće se ekran Auto Adjustment (Automatsko podešavanje), kao šta je prikazano na animaciji u sredini.

Automatsko podešavanje monitoru omogućuje automatsko prilagođavanje prema dolaznom video signalu. Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.

(dostupno samo u analognom režimu).

Za pooštrenje funkcije automatskog podešavanja pokrenite funkciju 'AUTO' dok je uključena opcija AUTO PATTERN .

Ako automatsko podešavanje ne radi kako treba, ponovo pritisnite dugme

AUTO za preciznije podešavanje slike.

Ako na kontrolnoj tabli promenite rezoluciju, funkcija automatskog podešavanja izvršiće se automatski

Zaključavanje i otključavanje menija na ekranu

AUTO

MENU

Meni Opis

OSD zaključavanje i otključavanje

MagicBright

Ova funkcija zaključava prikaz na ekranu (OSD) da bi zadržala trenutno stanje podešavanja i sprečila druge da izmene trenutno stanje podešavanja.

Locked(Zaključavanje) : Meni dugme držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste aktivirali funkciju zaključavanja podešavanja prikaza na ekranu.

Unlock(Otključavanje) : Meni dugme držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste deaktivirali OSD funkciju zaključavanja podešavanja prikaza na ekranu.

Čak i kada je funkcija zaključavanja podešavanja prikaza na ekranu aktivirana i dalje možete da podešavate Brightness, Contrast, i

MagicBright ( ) koristeći dugme Direct.

Meni

MagicBright™

Brightness

Opis

Pritisnite dugme MagicBright™ za kretanje kroz dostupne prethodno konfigurisane režime.

- Šest različitih režima (Custom / Text / Internet / Game / Sport / Movie /

Dynamic Contrast)

Meni

Brightness

Opis

Kada meni nije na ekranu, pritisnite dugme i podesite svetlinu.

SOURCE

Meni

SOURCE

Opis

Izabire video signal dok meni nije prikazan na ekranu. (Analog/Digital)

OSD funkcija

Picture

Color

Image

OSD

Setup

Information

Brightness

MagicColor

Coarse

Language

Auto Source

Contrast

Color Tone

Fine

Color Control Gamma

Sharpness H-Position

H-Position V-Position

Image Reset Color Reset

Transparency

V-Position

Display Time

Picture

Meni

Brightness

Kontrast

Color

Opis

Pomoću menja na ekranu možete da promenite svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

Funkcija direktnog pristupa : Kada meni nije na ekranu, pritisnite dugme i podesite svetlinu.

>> Pritisnite ovde za animaciju

MENU → → → → MENU

Reprodukcija/zaustavljanje

Pomoću menija na ekranu možete da promenite kontrast prema sopstvenim prioritetima.

MENU → → → → → MENU

Meni Opis

MagicColor

MagicColor je nova tehnologija koju je kompanija Samsung ekskluzivno razvila za poboljšanje digitalne slike i za jasniji prikaz prirodnih boja bez ometanja kvaliteta slike.

Off

Demo

Povratak na originalni režim.

Ekran pre primene tehnologije MagicColor se pojavljuje na desnoj strani, a ekran nakon primene tehnologije MagicColor se pojavljuje na levoj strani.

Full Prikazuje ne samo živu prirodnu boju, već i boju kože prikazuje realističnije i jasnije.

Intelligent Žive prirodne boje prikazuje jasnije.

Color Tone

Ton boje može da se promeni i može da se odabere jedan od četiri režima - Cool (Hladni), Normal (Normalni), Warm (Topli) i

Custom (Korisnički prilagođen)

MENU → → → → → → MENU

Color

Control

Podešava balans pojedinačnih Red,Green,Blue boja -Red,

Green, Blue

MENU → → → → → → → → MENU

Gamma

(Gama)

Image

Gama korekcija menja osvetljenost boja sa srednjom osvetljenošću.

- Mode 1

- Mode 2

- Mode 3

MENU → → → → → → MENU

Reprodukcija/zaustavljanje

Meni Opis

Uklanja smetnje kao šta su vertikalne linije.

Grubo podešavanje može da pomeri područje

Reprodukcija/zaustavljanje

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

OSD

slike na ekranu. Možda pomeriti u centar pomoću menija za horizontalne kontrole

(dostupno samo u analognom režimu).

MENU → → → → → MENU

Uklanja smetnje kao šta su horizontalne linije.

Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina prenosa piksela)

MENU → → → → → → MENU

Menja jasnoću slike

MENU → → → → → → MENU

Menja horizontalnu poziciju celog prikaza na monitoru.

MENU → → → → → → MENU

Menja vertikalnu poziciju celog prikaza na monitora.

MENU → → → → → → MENU

Meni

Language

Opis

Možete da izaberete jedan od osam jezika.

Izabrani jezik utiče samo na jezik menija na ekranu. Nema uticaja na programe koji su pokrenuti na računaru.

MENU → → → → → MENU

H-Position

Možete da promenite horizontalnu poziciju u kojoj se meni na ekranu prikazuje na monitoru.

Reprodukcija/zaustavljanje

V-Position

MENU → → → → → → MENU

Možete da promenite vertikalnu poziciju u kojoj se meni na ekranu prikazuje na monitoru.

MENU → → → → → → MENU

Transparency

Menja transparentnost pozadine menija na ekranu.

MENU → → → → → → MENU

Display Time

Meni će se automatski isključiti ako određeno vreme nije bilo nikakvih podešavanja.

Možete da postavite vremenski period čekanja nakon kojega će se meni isključiti.

- 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec

MENU → → → → → → MENU

Setup

Meni

Auto Source

Image Reset

Color Reset

Information

Opis

Izaberite Auto Source (Automatsko određivanje izvora) da bi monitor automatski izabrao izvor signala.

MENU → → → → → MENU

Parametri slike se zamenjuju fabričkim vrednostima.

MENU → → → → → → MENU

Parametri boje se zamenjuju fabričkim vrednostima.

MENU → → → → → → MENU

Reprodukcija/zaustavljanje

Meni

Information

Opis

Pokazuje video izvor, režim prikaza na ekranu.

MENU

,

Lista za proveru

Pre nego šta pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera .

Simptom Lista za proveru Rešenja

Na ekranu nema slika.

Ne mogu da uključim monitor.

Da li je kabl napajanja ispravno spojen?

Proverite da li je kabl ispravno priključen i da li ima napajanja.

Da li možete da vidite "Check Signal

Cable" (Provera signalnog kabla) na ekranu?

(Spojeno pomoću D-sub kabla)

Proverite spoj signalnog kabla.

Ako je napajanje uključeno, ponovo pokrenite računar da biste videli početni ekran

(ekran za prijavu), koji može da se vidi.

Ako se pojavi početni ekran (ekran za prijavu), pokrenite računar u odgovarajućem režimu (bezbedni režim za

Windows ME/XP/2000), a zatim promenite frekvenciju video kartice.

(pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer )

Ako se početni ekran (ekran za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili lokalnom distributeru .

Da li na ekranu vidite "Not Optimum

Mode",

"Recommended mode 1680 X 1050

60 Hz" (Nije optimalni režim,

Preporučeni režim je 1680 X 1050 60

Hz)?

Na ekranu nema slike.

Treperi li indikator napajanja na

Ovu poruku možete da vidite kada signal video kartice premašuje maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može da podnese.

Podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može da podnese.

Ako prikaz premašuje SXGA ili 75 Hz, pojaviće se poruka "Not Optimum Mode", "Recommended mode

1680 X 1050 60 Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1680 X 1050 60 Hz). Ako prikaz premašuje 85

Hz, displej će raditi pravilno, ali će se na jedan minut pojaviti poruka "Not Optimum Mode", "Recommended

Mode 1680 X 1050 60 Hz" (Nije optimalni režim,

Preporučeni režim je 1680 X 1050 60 Hz), a zatim će nestati.

Tokom ovog jednominutnog perioda promenite u preporučeni režim.

(poruka se ponovo pojavljuje ako se sistem ponovo pokrene).

Monitor je u režimu za uštedu energije.

Pritisnite taster na tastaturi da bi se monitor aktivirao i da bi se slika ponovo prikazala na ekranu.

Ne mogu da vidim prikaz na ekranu.

Na ekranu se prikazuju neuobičajene boje ili je prikaz crnobeli.

Ekran je iznenada postao neujednačen.

monitoru u intervalima od 1 sekunda?

Ako i dalje nema slike, pritisnite dugme 'SOURCE/ ' .

Ponovo pritisnite bilo koji taster na tastaturi da bi se monitor aktivirao i da bi se slika ponovo pojavila na ekranu.

Otključajte prikaz na ekranu pritiskanjem dugmeta

[MENU / ] na najmanje 5 sekunda.

Da li ste zaključali meni prikaza na ekranu (OSD) da biste sprečili unošenje promena?

Da li ekran prikazuje samo jednu boju kao da gledate u ekran kroz celofan?

Proverite spoj signalnog kabla.

Proverite da li je video kartica potpuno utaknuta u utor.

Da li su boje na ekranu postale čudne nakon pokretanja nekog programa ili zbog sudara dve aplikacije?

Ponovo pokrenite računar.

Da li je video kartica pravilno postavljena?

Postavite video karticu u skladu sa uputstvima za video karticu.

Da li ste promenili video karticu ili upravljački program?

Podesite poziciju i veličinu slike na ekranu pomoću menija na ekranu.

Da li ste podesili rezoluciju ili frekvenciju prema monitoru?

Podesite rezoluciju i frekvenciju na video kartici.

(pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer )

Do neuravnoteženosti ekrana može da dođe zbog ciklusa signala video kartice.

Ponovo podesite poziciju pomoću menija na ekranu.

Ekran nije u fokusu ili prikaz na ekranu ne može da se podesi.

Da li ste podesili rezoluciju ili frekvenciju na monitoru?

LED treperi, ali na ekranu nema slike.

Da li je frekvencija pravilno podešena kod provere vremena prikaza na meniju?

Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.

(pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer )

Pravilno podesite frekvenciju prema uputstvima za video karticu i Prethodno podešenim režimima za tajmer .

(maksimalna frekvencija po rezoluciji može da se razlikuje od proizvoda do proizvoda).

Na ekranu se prikazuje samo 16 boja. Boje na ekranu su se promenile nakon zamene video kartice.

Da li su boje u operativnom sistemu Windows ispravno podešene?

Windows XP :

Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla)

"Appearance and Themes" (Izgled i teme) →

"Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Windows ME/2000 :

Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla)

"Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Da li je video kartica pravilno postavljena?

Postavite video karticu u skladu sa uputstvima za video karticu.

Pojaviće se poruka

"Unrecognized monitor, Plug &

Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat,

Da li ste instalirali upravljački program monitora?

Pogledajte uputstva za video karticu i proverite da li je

Instalirajte upravljački program monitora prema

Uputstvima za instalaciju upravljačkog programa .

Instalirajte upravljački program monitora prema

Uputstvima za instalaciju upravljačkog programa .

pronađen je monitor Plug & Play

(VESA DDC). podržana funkcija

Plug & Play (VESA

DDC).

Proverite kada funkcija

MagicTune™ ne funkcioniše ispravno.

Karakteristika

MagicTune™ je pronađena samo na računaru (VGA) sa operativnim sistemom Windows koji podržava Plug and Play.

* Da biste proverili da li vaš računar podržava

MagicTune™, sledite dole navedene korake (operativni sistem je Windows XP) ;

Control Panel (Kontrolna tabla) → Performance and

Maintenance (Performanse i održavanje) → System

(Sistem) → Hardware (Hardver) → Device Manager

(Menadžer uređaja) → Monitors (Monitori) → Nakon brisanja Plug and Play monitora, pronađite 'Plug and

Play monitor' traženjem novog hardvera.

MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš monitor. Ako imate problem sa grafičkom karticom, posetite našu web-stranicu i pogledajte tamo navedenu listu kompatibilnih grafičkih kartica. http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ ne radi ispravno.

Da li ste promenili računar ili grafičku karticu?

Preuzmite najnoviji program. Program može da se preuzme na web-stranici http://www.samsung.com/monitor/magictune

Da li ste instalirali program?

Ponovo pokrenite računar nakon prve instalacije programa. Ako je program već instaliran, uklonite ga, ponovo pokrenite računar i instalirajte program ponovo.

Neophodno je ponovo pokrenuti računar nakon instalacije ili uklanjanja programa da bi funkcionisao normalno.

Posetite web-stranicu MagicTune™ i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.

Ako imate problema sa monitorom, proverite sledeće.

Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.

Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala.

(ako da, zatražite servis matične ploče računara).

Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.

Proverite da li je frekvencija skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz

(frekvenciju skeniranja ne postavljajte na više 75 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju).

Ako imate problema sa instalacijom upravljačkog programa za adapter (video), pokrenite računar u

Safe (Bezbednom) režimu, uklonite Display Adapter (Adapter za displej) u "Control Panel" (Kontrolna tabla) →"System" (Sistem) → "Device Administrator" (Administrator uređaja), a zatim ponovo pokrenite računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).

Ako se problem ponovo javlja, obratite se ovlašćenom servisnom centru .

Pitanja i odgovori

Pitanje Odgovor

Kako mogu da promenim frekvenciju?

Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice.

Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa

(detalje potražite u korisničkom priručniku video računara ili video kartice).

Kako mogu da podesim rezoluciju?

Windows XP :

Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?

Kako mogu da očistim kućište / LCD ekran?

Windows ME/2000 :

Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) →

"Display" (Prikaz) → "Settings" (Postavke).

Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.

Windows XP :

Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Prikaz) → "Screen

Saver" (Program za zaštitu ekrana).

Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara.

Windows ME/2000 :

Rezoluciju podesite u "Control Panel" (Kontrolna tabla) →

"Display" (Prikaz) → "Screen Saver" (Program za zaštitu ekrana).

Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara.

Pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar.

Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.

Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati. Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

Samoprovera

Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja | Poruke upozorenja | Okolina | Korisni saveti

Vaš monitor ima karakteristiku samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor ispravno funkcioniše.

Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja

Isključite računar i monitor.

Izvucite video kabl iz priključka na zadnjoj strani računara.

Uključite monitor.

Ako monitor ispravno funkcioniše, videćete okvir kao u donjoj ilustraciji.

Ovaj okvir se pojavljuje za vreme normalnog rada ako se video kabl isključi ili ošteti.

Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite video kontrolor i racunarski sistem; monitor funkcioniše ispravno.

Poruke upozorenja

Ako nešto nije u redu sa ulaznim signalom, na ekranu se pojavljuje poruka ili na ekranu nema slike iako je LED dioda indikatora napajanja uključena. Poruka može da znači da je monitor izvan raspona skeniranja ili da trebate da proverite signalni kabl.

Okolina

Lokacija i položaj monitora mogu da utiču na kvalitet i druge karakteristike monitora.

Ako se blizu monitora nalaze subwooferi, isključite ih i premestite u drugu prostoriju.

Uklonite sve elektronske uređaje, poput radio prijemnika, ventilatora, satova i telefona koji se nalaze na rastojanju manjem od jednog metra.

Korisni saveti

Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju prvo proverite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servis ili svojeg distributera.

Procena radnih uslova monitora

Ako na ekranu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 X

1050 60 Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1680 X 1050 60 Hz), isključite kabl iz računara dok je monitor još uključen.

Ako se na ekranu pojavi poruka ili ekran pobeli, to znači da je monitor u radnom stanju.

U tom slučaju, proverite da li ima kakvih problema sa računarom.

Specifikacije

Opšte

Naziv modela SyncMaster 223BW , 216BW

LCD Panel

Veličina

Područje prikaza

Nivo piksela

Sinhronizacija

Horizontalno

Vertikalno

Boja prikaza

16,7 M boja

Širina 21,6 inč dijagonalno (55 cm)

494,94 mm (H) x 290,5875 mm (V)

0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Rezolucija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

1680 X 1050 pri 60 Hz

1680 X 1050 pri 60 Hz

Ulazni signal, prekinut

RGB Analogno, digitalni RGB u skladu sa DVI (Digitalni vizualni interfejs)

0,7 Vp-p ± 5%,

Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitni, SOG

TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)

Maksimalni pikseli

146 MHz (Analog, Digital)

Potrošnja energije

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalni kabl

15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv

DVI-D na DVI-D konektor, odvojiv (dodatno)

Dimenzije (Š x V x D) / Težina

514,6 X 353,3 X 63,0 mm / 20,2 x 13,9 x 2,4 inča (Nakon montaže postolja)

514,6 X 422,0 X 219,3 mm / 20,2 x 16,6 x 8,6 inča (Nakon sklapanja postolja) / 6,0 kg / 13,2 lbs

VESA podložak za montažu

100 mm x 100 mm (za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu).

Zaštita okoline

Rad

Skladištenje

Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)

Vlaga : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Vlaga : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli. To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.

Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 5.292.000.

Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja.

(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju tako što monitor prebacuje u režim niske potrošnje energije kada se nije koristio određeni vremenski period. Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem

PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMS standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje Normalan rad

Režim za uštedu energije

Isključivanje

(dugme za napajanje)

EPA/ENERGY 2000

Indikator napajanja Plavo Plavo, treperi Crno

Potrošnja energije Manje od 50 W

Manje od 1 W

(isključeno)

Manje od 1 W

Ovaj monitor je u skladu sa standardima EPA ENERGY STAR funkcijom.

®

i

ENERGY2000 kad se koristi uz računar opremljen sa VESA DPMS

Kao ENERGY STAR

®

partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod u skladu sa ENERGY STAR

®

uputstvima za efikasnu potrošnju energije.

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Režim prikaza

Horizontalna frekvencija

(kHz)

Vertikalna frekvencija

(Hz)

Brzina prenosa piksela

(MHz)

Polaritet sinhronizacije

(H/V)

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA,1280 x 960

VESA,1280 x 1024

VESA, 1680 X 1050

31,500

31,500

36,000

40,000

49,500

50,000

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

78,750

108,000

108,000

135,000

146,250

75,000

72,809

56,250

60,317

75,000

72,188

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

75,029

75,000

60,000

75,025

59,954

37,500

37,861

35,156

37,879

46,875

48,077

48,363

56,476

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

60,023

67,500

60,000

79,976

65,290

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

-/-

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica : kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica : Hz

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

MEXICO

Latin America

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD &

TOBAGO

VENEZUELA

Europe

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF

IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

Asia Pacific

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

02 201 2418

844 000 844

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(7267864) (€

0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698 http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA

U.A.E

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Uslovi

Nivo tačkica

Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica : mm

Vertikalna frekvencija

Ekran mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica : Hz

Primer : Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica : kHz

Metode sa i bez ispreplitanja

Metoda bez ispreplitanja je prikaz horizontalnih linija od vrha do dna ekrana prema redosledu, a metoda sa ispreplitanjem je prikaz neparnih pa zatim parnih linija. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play

Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je sukladan sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija

Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se

'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer :Ako je rezolucija 1680 X 1050, to znači da je slika sastavljena od 1680 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 1050 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Za bolju sliku

Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.

Rezolucija : 1680 X 1050

Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja) : 60 Hz

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i

BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli.

To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.

Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 5.292.000.

Kada čistite spoljašnjost monitora i panela, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje pomoću meke i suv krpe i ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite.

Ako primenite preveliki pritisak, može da ostane mrlja.

Ako još uvek niste zadovoljni sa kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme za zatvaranje prozora.

Ako nakon automatskog podešavanja još uvek postoje smetnje, koristite funkciju FINE/COARSE

(Finog/Grubog) podešavanja.

Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjena.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izrade ili korišćenja ovog materijala.

Samsung

je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,

Windows

i Windows NT su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; ENERGY STAR® naziv i logotip su su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoline Sjedinjenih Američkih Država

(EPA). Kao ENERGY STAR® partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod u skladu sa ENERGY

®

STAR smjernicama za efikasnu potrošnju energije. Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Kada jednu sliku prebacite na drugu, narocito nakon dužeg prikazivanja nepomične slike, na LCD monitoru ili televizoru može doći do zadržavanja slike.

U ovom priručniku opisano je pravilno korišćenje LCD proizvoda da biste ih zaštitili od zadržavanja slike.

Garancija

Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorevanje nije pokriveno garancijom.

Šta je zadržavanje slike?

Za vreme normalnog rada LCD ekrana ne dešava se zadržavanje slike u pikselima.

Međutim, ako se ista slika prikazuje na duže vreme, između dve elektrode u kojima se nalazi tečni kristal akumulira se mala razlika u električnom naboju. To može prouzrokovati da se tečni kristal nakupi u određenim područjima ekrana. Tako se prethodna slika zadržava kod prebacivanja na novu video sliku. Svi proizvodi sa ekranima, uključujući LCD ekrane, podložni su zadržavanju slike. To nije greška u proizvodu.

Pratite uputstvo ispod da biste zaštitili svoj LCD ekran od zadržavanja slike

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

Npr.) z

Isključite napajanje kada koristite nepomični uzorak.

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sata korišćenja z

- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja

Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana

- Preporucuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće. z

Podesite isključivanje monitora putem šeme napajanja u svojstvima racunarskog displeja.

Predlozi za određene primene

Npr.) Aerodromi, tranzitne stanice, berze, banke i kontrolni sistemi

Preporucujemo da pratite niže navedeni postupak za postavljanje programa displeja:

Prikaz informacija uz ciklus logotipa i pokretne slike.

Npr.) Ciklus : Prikazujte informacije 1 sat, a nakon toga

Prikažite logotip ili pokretnu sliku na 1 minut.

Povremeno promenite boje informacija (koristite 2 različite boje).

Npr.) Izmenjuje dvobojne informacije u boji svakih 30 minuta.

Izbegavajte korišćenje kombinacija znakova i pozadine sa velikom razlikom u svetlini.

Izbegavajte korišćenje sivih boja koje lako mogu da izazovu zadržavanje slike. z

Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u svetlini (crno-belo, sivo)

Npr.) z

Preporučene postavke: Svetle boje sa malom razlikom u svetlini

- Promena boje znakova i pozadine svakih 30 minuta

Npr.)

- Svakih 30 minuta menjajte znakove sa kretanjem.

Npr.)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je podešavanje računara ili sistema da pokreće program za zaštitu ekrana kada ne koristite ekran.

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.

Normalni uslovi su definisani kao video uzorci koji se stalno menjaju. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu između elektroda se sa vremenom povećava i sabija tečni kristal u nagib. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni.

Da bi se to sprečilo, mora da se smanji akumulirana razlika u naponu.

Naš LCD monitor je u skladu sa ISO13406-2 klasom II grešaka u pikselima

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement