Samsung 2263UW, 2463UW User's manual

Samsung 2263UW, 2463UW User's manual

LCD monitor

Korisnički priručnik

SyncMaster 2263UW

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Napomena

Pročitajte sledeća bezbednosna uputstva jer imaju za cilj da smanje rizik od oštećenja imovine i povreda korisnika.

Upozorenje / oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Standardne oznake

Zabranjeno

Nemojte rastavljati

Ne dodirujte

Važno je pročitati i sve vreme imati u vidu

Izvucite utikač iz zidne utičnice

Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM.

Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečica ka uputstvima za sprečavanje zadržavanja slike

Nemojte koristiti utikač ili kabl ako su oštećeni niti oštećenu ili olabavljenu utičnicu.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte vlažnim rukama izvlačiti ili priključivati utikač u utičnicu.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara.

Vodite računa da kabl za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.

Vodite računa da utikač bude čvrsto i pravilno priključen u utičnicu.

• U suprotnom, može doći do požara.

1

Bezbednosna uputstva

Nemojte na silu savijati ili vući utikač i ne stavljate teške predmete na njega.

• U suprotnom, može doći do požara.

Ne priključujte više uređaja na jednu utičnicu.

• U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.

Ne isključujte kabl za napajanje dok je proizvod u upotrebi.

• U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled električnog udara.

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

• To može prouzrokovati požar ili strujni udar.

Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili od naše kompanije.

Kabl koji ste dobili u kompletu nemojte koristiti za druge uređaje.

• U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

Instalacija

Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao

što je aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.

Prilikom premeštanja vodite računa da ne ispustite monitor.

• To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Uređaj treba da podižu i pomeraju najmanje dve osobe.

• U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

Ako proizvod postavljate u ormar ili na policu, vodite računa da prednji deo proizvoda ne viri preko ivice.

• U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.

• Koristite ormar ili policu čija veličina odgovara proizvodu.

NE STAVLJAJTE SVEĆE, SREDSTVO PROTIV KOMARACA,

CIGARETE I GREJNA TELA U BLIZINU UREĐAJA.

• U suprotnom, može doći do požara.

2

Čišćenje

Bezbednosna uputstva

Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje i proizvoda.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne instalirajte proizvod na mesto sa lošom ventilacijom kao što su polica za knjige ili ormar.

• U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

Monitor spuštajte pažljivo.

• U suprotnom možete oštetiti monitor.

Nemojte stavljati prednju stranu proizvoda na pod.

• U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

Nosač za zid treba da montira ovlašćena instalaciona kompanija.

• U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.

• Vodite računa da instalirate predviđeni model nosača za zid.

Proizvod instalirajte na mestu sa dobrom ventilacijom. Vodite računa da između zida i uređaja bude najmanje 10 cm.

• U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

Vodite računa da vinil za pakovanje držite dalje od dece.

• U suprotnom, može doći do ozbiljnih posledica (gušenja) ako se deca igraju njime.

Ako se visina monitora može podešavati, nemojte stavljati nikakav objekat niti deo tela na postolje kad spuštate monitor.

• To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Kućište monitora i površinu TFT-LCD ekrana čistite blago pokvašenom mekanom tkaninom.

Sredstvo za čišćenje ne prskajte direktno na površinu proizvoda.

• U suprotnom, može doći do izmene boje i izobličenja strukture ekrana, a površina ekrana može početi da se ljušti.

Proizvod čistite isključivo mekom krpom i sredstvom za čišćenje monitora. Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za monitore, razredite ga vodom u razmeri 1:10.

3

Ostalo

Bezbednosna uputstva

Priključke utikača i utičnicu čistite suvom krpom.

• U suprotnom, može doći do požara.

Pre čišćenja proizvoda, vodite računa da isključite kabl za napajanje.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pre čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i pažljivo ga očistite suvom krpom.

• (Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, sredstvo protiv komaraca, lubrikanti ili deterdženti.) Ova sredstva mogu izmeniti izgled površine proizvoda i oguliti nalepnice sa proizvoda.

Pošto je kućište proizvoda podložno ogrebotinama, vodite računa da koristite isključivo predviđenu krpu.

• Koristite predviđenu krpu sa vrlo malo vode. Pošto se proizvod može ogrebati ako na krpi ima stranih materija, pre upotrebe dobro istresite krpu.

Kada čistite proizvod, kućište proizvoda ne prskajte direktno vodom.

• Vodite računa da voda ne uđe u proizvod i da proizvod ne bude mokar.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.

Proizvod je pod visokim naponom. Korisnici ne smeju sami da rastavljaju, popravljaju ili modifikuju proizvod.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je potrebno servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru.

Ako se iz proizvoda oseća neobičan miris ili iz njega izlazi dim, odmah izvucite utikač iz struje i obratite se servisnom centru.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte stavljati ovaj proizvod na mesto izloženo vlazi, prašini, dimu, vodi, niti unutar automobila.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako vam proizvod ispadne ili se kućište slomi, isključite uređaj na dugme i izvucite utikač iz utičnice. Obratite se servisnom centru.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

4

Bezbednosna uputstva

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

• U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.

Ne podižite niti pomerajte proizvod napred-nazad ili levo-desno vučenjem za kabl za napajanje ili signalni kabl.

• U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.

Vodite računa da sto ili zavesa ne blokiraju ventilacioni otvor.

• U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

Na proizvod ne stavljajte nikakve posude sa vodom, vaze, saksije, lekove kao ni metalne objekte.

• Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

• To može da dovede do kvara proizvoda, strujnog udara ili požara.

U ventilacioni otvor, ulazne i izlazne priključke proizvoda itd. ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, novčići, žice i alatke niti zapaljive predmete poput papira i šibica.

• Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako se duže vreme prikazuje statična slika, može doći do zadržavanja slike na ekranu ili mrlje na ekranu.

• Ako proizvod ne nameravate da koristite duže vreme, prebacite ga u režim mirovanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.

Podesite rezoluciju i frekvenciju koje odgovaraju proizvodu.

• U suprotnom, možete oštetiti vid.

Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.

• Prejak zvuk može oštetiti vaš sluh.

Ako stalno imate potrebu da se približite ekranu, možda vam je oslabio vid.

Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora na svakih sat vremena napravite pauzu od najmanje pet minuta.

5

Bezbednosna uputstva

Ne instalirajte proizvod na nestabilnom mestu, kao što je nestabilna polica, na neravnoj površini niti na lokaciji koja je izložena vibracijama.

• U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

• Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, može pasti i oštetiti proizvod i dovesti do požara.

Kada pomerate proizvod, isključite proizvod na dugme, izvucite utikač iz utičnice, izvucite kabl antene, kao i sve ostale kablove priključene na proizvod.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Vodite računa da se deca ne kače na proizvod niti da se penju na njega.

• Proizvod može pasti i izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

Ako duže vreme ne nameravate da koristite proizvod, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

• U suprotnom, može doći do pregrevanja ili požara usled prašine, a do požara može doći i usled električnog udara ili curenja električne energije.

Na proizvod nemojte stavljati teške predmete niti igračke i slatkiše, kao što su kolači, koji mogu privući pažnju dece na proizvod.

• Deca se mogu kačiti na proizvod i oboriti ga, što može izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

Ne okrećite proizvod naopako i ne pomerajte ga držeći ga samo za postolje.

• U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

Proizvod ne stavljajte na mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i držite ga dalje od izvora toplote, kao što je vatra ili grejalica.

• To može skratiti radni vek uređaja i dovesti do požara.

Ne ispuštajte predmete na proizvod i pazite da ga ne udarite.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne koristite aparat za vlaženje vazduha niti kuhinjski sto u blizini proizvoda.

• U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako dođe do curenja plina, ne dodirujte proizvod niti utikač, već odmah provetrite prostoriju.

• Ako se javi varnica, može doći do eksplozije ili požara.

6

Bezbednosna uputstva

Ako je proizvod bio dugo uključen, ekran je vruć. Ne dodirujte ga.

• Sitnu dodatnu opremu držite van dohvata dece.

Vodite računa kada podešavate ugao proizvoda ili visinu postolja.

• To može dovesti do telesnih povreda usled zaglavljivanja šake ili prstiju.

• Takođe, ako previše nagnete proizvod, može pasti i izazvati telesne povrede.

Ne montirajte proizvod na mestima u domašaju dece.

• U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.

• Pošto je prednji deo proizvoda težak, montirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.

Na proizvod ne stavljajte teške predmete.

• To može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

Dobri položaji tela prilikom korišćenja monitora

Proizvod koristite u odgovarajućem položaju.

• Neka vam leđa budu prava dok gledate u proizvod.

• Razmak između očiju i ekrana treba da iznosi od 45 do

50 cm. Ekran posmatrajte sa malo više pozicije od visine ekrana.

• Nagnite proizvod unazad od 10 do 20 stepeni. Podesite visinu ekrana tako da bude malo niži od nivoa očiju.

• Ugao monitora podesite tako da nema odbljeska svetlosti na ekranu.

• Neka vam ruke stoje okomito u odnosu na bočnu stranu tela, a podlaktica u nivou šaka.

• Neka vam laktovi budu savijeni za 90 stepeni.

• Neka vam ugao kolena bude veći od 90 stepeni, a pete na podu. Neka vam ruke budu ispod nivoa srca.

7

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.

Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

Raspakivanje

Bez postolja Sa postoljem

Priručnici

Monitor Monitor

Vodič za brzo postavljanje Garancijska kartica

(nije dostupno na svim lokacijama)

Kablovi

Korisnički priručnik

USB kabl D-Sub kabl

Prodaje se zasebno

DVI kabl

Kabl za napajanje

HDMI kabl

8

Slušalice

Ostalo

Uvod

Krpa za čišćenje

Napomena

Dobija se u kompletu samo uz crne proizvode visokog sjaja.

Vaš monitor

Početne postavke

Izaberite jezik pomoću strelice nagore ili nadole.

Prikazani sadržaj će nestati za 40 sekundi.

Pomoću dugmeta za napajanje, isključite, a zatim ponovo uključite monitor. Sadržaj će se ponovo prikazati.

Prikazaće se najviše tri (3) puta. Vodite računa da rezoluciju računara podesite pre nego što istrošite dozvoljeni broj pokušaja.

Napomena

Rezolucija koju vidite na ekranu jeste optimalna rezolucija za taj proizvod.

Podesite rezoluciju računara tako da bude ista kao i optimalna rezolucija za proizvod.

9

Prednja strana

Uvod

Dugme MENU [MENU/ ]

Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

Customized Key

Možete prilagoditi funkciju korisničkog dugmeta u skladu sa svojim potrebama.

Napomena

Možete konfigurisati Customized key za željenu funkciju ako odete na Setup >

Customized Key.

Dugme Volume

Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme za podešavanje jačine.

>> Kliknite ovde za animaciju

Dugmad za podešavanje [ ]

Opcije za podešavanje u meniju.

Dugme SOURCE / Dugme Enter [ ]

Pritisnite 'SOURCE/ ', a zatim izaberite video signal dok je meni na ekranu isključen (Kad pritisnete dugme SOURCE/ da biste promenili ulazni režim, u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje trenutni režim -analogni ili klijent ulazni signal.)

/ Aktivira označenu stavku menija.

10

Uvod

Napomena

Ako izaberete digitalni režim, monitor morate povezati na DVI port grafičke kartice pomoću DVI kabla.

>> Kliknite ovde za animaciju

Dugme AUTO

Ovo dugme koristite za automatsko podešavanje.

(Dostupno samo u režimu Analog)

>> Kliknite ovde za animaciju

Dugme za uključivanje/isključivanje [ ] / indikator napajanja

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

/ Ova lampica svetli plavo za vreme normalnog rada, a jednom zatreperi plavom bojom kad monitor memoriše vaša podešavanja.

Kamera

Pomoću ove kamere za video ćaskanje, možete gledati i slati video zapise.

Mikrofon

Pomoću ovog mikrofona za video ćaskanje, možete reprodukovati i slati audio zapise.

Zvučnik

Zvuk možete da čujete spajanjem zvučne kartice računara sa monitorom.

Zadnja strana

Napomena

Konfiguracija sa zadnje strane monitora može da se razlikuje, zavisno od proizvoda.

POWER

11

Uvod

POWER

Kabl za napajanje monitora uključite u priključak

POWER na zadnjoj strani monitora.

HDMI / DVI IN / RGB IN

HDMI

Ponoću HDMI kabla, povežite HDMI terminal sa zadnje strane monitora sa HDMI terminalom uređaja za digitalnim izlazom.

DVI IN

Priključite DVI kabl na priključak DVI IN sa zadnje strane monitora.

RGB IN

Povežite RGB IN terminal sa zadnje strane monitora na računar.

Terminal za USB vezu

(dodatno)

UP (ulazni USB port)

Povežite UP port monitora i USB port računara pomoću USB kabla.

DOWN (izlazni USB port)

Povežite DOWN port USB monitora i USB uređaj pomoću USB kabla.

Napomena

Da biste mogli da koristite DOWN (izlazni port), morate da povežete UP (ulazni port) na računar.

Vodite računa da za povezivanje UP porta monitora i USB porta računara koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu.

12

Kensington Lock

Uvod

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od proizvođača.

Za uputstva o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington lock, pogledajte priručnik koji ste dobili uz njega. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

Napomena

Kensington Lock može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

Upotreba uređaja Kensington Lock protiv krađe

1.

Uređaj za zakljčavanje umetnite u Kensington otvor na monitoru ( ) i okrenite ga u smeru za zaključavanje ( ).

2.

Povežite kabl Kensington Lock uređaja.

3.

Pričvrstite Kensington Lock za sto ili neki drugi težak nepomičan predmet.

/ MIC

Izlazni terminal za slušalice

MIC

Povežite mikrofon na MIC terminal.

Prstenasti držač kabla

Pričvrstite kablove pomoću prstenastog držača, kao što je prikazano na slici.

13

Uvod

Napomena

Pogledajte Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.

14

Povezivanje

Povezivanje kablova

Kabl za napajanje monitora povežite na priključak power sa zadnje strane monitora.

Kabl za napajanje monitora uključite u najbližu utičnicu.

Koristite vezu koja odgovara vašem računaru.

Koriљćenje D-sub (analognog) konektora za grafičku karticu.

• Priključite signalni kabl na 15-pinski D-sub priključak sa zadnje strane monitora.

[RGB IN]

Korišćenje DVI (digitalnog) konektora za grafičku karticu.

• Priključite DVI kabl na DVI IN priključak sa zadnje strane monitora.

[DVI IN]

Priključivanje na Macintosh računar.

• Priključite monitor na Macintosh računar pomoću D-sub kabla za povezivanje.

Napomena

Ako su monitor i računar povezani, možete da ih uključite i koristite.

Povezivanje HDMI kablom

Napomena

Na monitor možete povezati uređaje sa digitalnim izlazom.

Tako ćete dobiti bolji kvalitet slike i zvuka.

15

Povezivanje pomoću HDMI kabla

Povezivanje

1.

Ulazni uređaji, kao što je digitalni DVD, povezuju se na HDMI terminal monitora pomoću HDMI kabla. Po završetku povezivanja, povežite kabl za napajanje monitora i DVD plejera (ili uređaja koji je povezan na terminal za digitalni izlaz).

Izaberite HDMI pomoću dugmeta SOURCE.

Povezivanje pomoću DVI na HDMI kabla

1.

Povežite DVI izlazni terminal uređaja sa digitalnim izlazom na HDMI terminal monitora pomoću

DVI na HDMI kabla.

2.

Da biste slušali zvuk preko spoljnog uređaja, u korisničkom priručniku tog uređaja potražite informacije o povezivanju uređaja.

3.

Po završetku povezivanja, povežite kabl za napajanje monitora i DVD plejera (ili uređaja koji je povezan na terminal za digitalni izlaz).

4.

Izaberite HDMI pomoću dugmeta SOURCE .

Napomena

Ako ste samo povezali DVI na HMDI kabl, a niste povezali izvor zvuka, zvuk se neće čuti.

16

Povezivanje

Povezivanje USB kablom

Napomena

Možete koristiti USB uređaj, kao što je miš, tastatura, Memory Stick ili spoljni čvrsti disk, tako što ćete ih povezati na DOWN port monitora bez potrebe da ih povezujete na računar.

USB port monitora podržava High-Speed Certified USB 2.0.

Visoka brzina

Brzina protoka podataka

480 Mbps

Potrošnja energije 2,5 W

(maks., svaki port)

Puna brzina

12 Mbps

2,5 W

(maks., svaki port)

Niska brzina

1,5 Mbps

2,5 W

(maks., svaki port)

1.

Povežite UP port monitora i USB port računara pomoću USB kabla.

Napomena

Da biste mogli da koristite DOWN port, morate da povežeteUP (ulazni kabl) na računar.

Vodite računa da za povezivanje UP porta monitora i USB porta računara koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu.

2.

Povežite DOWN port USB monitora i USB uređaj pomoću USB kabla.

3.

Procedure za korišćenje iste su kao pri korišćenju spoljnog uređaja povezanog na računar.

• Možete povezati i koristiti tastaturu i miš.

• Možete reprodukovati datoteku sa multimedijalnog uređaja.

(Primeri multimedijalnih uređaja: MP3 plejer, digitalni fotoaparat itd.)

• Možete pokretati, premeštati, kopirati ili brisati datoteke na uređaju za skladištenje.

17

Povezivanje

(Primeri uređaja za skladištenje: spoljna memorija, memorijska kartica, čitač memorijskih kartica, MP3 plejer sa čvrstim diskom itd.)

• Možete koristiti i ostale USB uređaje koji se mogu povezati na računar.

Napomena

Kada povezujete uređaj na DOWN port monitora, uređaj povežite kablom koji je predviđen za taj uređaj.

(Za informacije o kupovini kabla i spoljnih uređaja, raspitajte se u servisnom centru odgovarajućeg proizvoda.)

Kompanija ne odgovara za probleme ili oštećenja spoljnog uređaja do kojih dođe usled korišćenja neodobrenog kabla.

Neki proizvodi ne pridržavaju se USB standarda, što može dovesti do kvara na uređaju.

Ako uređaj ne radi pravilno čak i dok je povezan na računar, obratite se servisnom centru za taj uređaj/računar.

Povezivanje slušalica

Napomena

Možete povezati slušalice na monitor.

1.

Povežite slušalice na terminal za povezivanje slušalica.

Povezivanje MIC

Napomena

Na monitor možete da priključite mikrofon.

18

Povezivanje

1.

Priključite kabl mikrofona na MIC port na monitoru.

Korišćenje postolja

Sklapanje monitora

Standardno postolje

Monitor i osnova

Obrtno postolje

19

Povezivanje

Pomoću ( ), možete okretati monitor nalevo i nadesno pod uglom od 350˚ za podešavanje monitora po dužini. Gumeni deo ispod postolja sprečava klizanje monitora.

Ako pokušate da rotirate monitor dok je kabl za napajanje ili povezivanje priključen na monitor, može doći do oštećenja povezanog kabla.

Ugao naginjanja

Pomoću ( ), možete podesiti ugao naginjanja u rasponu od -3˚ unapred do 27˚ unazad kako biste podesili najprijatniji ugao za gledanje.

Montaža postolja

Za montažu ovog monitora možete koristiti podloške dimenzija 100 mm x 100 mm usklađene sa VESA standardom.

Monitor

Podložak za montažu (Prodaje se zasebno)

1.

Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje.

20

Povezivanje

2.

Položite LCD monitor licem nadole na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili ekran.

3.

Izvadite dva zavrtnja, zatim skinite postolje sa LCD monitora.

4.

Poravnajte podložak za montažu sa otvorima na podlošci zadnjeg poklopca i pričvrstite ga sa četiri zavrtnja koje ste dobili uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi tip baze.

• Ne koristite zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost monitora.

• Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje, dužina zavrtanja može se razlikovati zavisno od specifikacija.

• Ne koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje.

Nemojte previše zatezati zavrtnje, jer to može oštetiti uređaj ili prouzrokovati pad uređaja, što može dovesti do telesnih povreda.

Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve incidente.

• Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja proizvoda ili telesne povrede izazvane korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima ili potiču od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju proizvoda.

• Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.

• Za više informacija kontaktirajte najbliži servisni centar kompanije Samsung.

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu proizašlu iz korišćenja baze koja nije specificirana.

• Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.

21

Korišćenje softvera

Korišćenje monitora sa Web kamerom

Ovaj monitor možete koristiti kao standardan monitor za video komunikaciju i prikazivanje multimedia datoteka ako na PC jednostavno priključite USB kabl, a kabl za napajanje uključite u struju.

Minimalne specifikacije

• Sistemski zahtevi

Procesor : 1,73GHz ili jači

OS : Windows XP sa servisnim paketom 2 ili novija verzija. Međutim, OS Windows Vista 64bit nije podržan.

RAM: 512 MB RAM ili više

USB: 1.1 ili noviji (preporučuje se USB 2.0)

Automatska instalacija Web kamere, mikrofona i zvučnika

1.

Povežite monitor i PC pomoću USB kabla, kao što je prikazano na slici ispod.

22

Korišćenje softvera

2.

Web kamera, mikrofon i zvučnik automatski će se instalirati i pojaviti na statusnoj traci.

Napomena

• Ako se kamera prepozna kao USB1.1 uređaj, kvalitet slike na ekranu možda će biti lošiji i pojaviće se šum. Obavite nadogradnju na USB 2.0.

• Zbog karakteristika USB komunikacije, proces prepoznavanja uređaja pokreće se pri svakom uključivanju i isključivanju uređaja. Po završetku procesa prepoznavanja, možete normalno koristiti uređaj.

• Ako uklonite kabl dok računar prepoznaje USB uređaj, može doći do oštećenja računara.

• Nemojte nasilno okretati kameru. To može oštetiti uređaj.

• Vodite računa USB kabl uklanjate tek nakon što ste kliknuli na ikonu <Bezbedno uklanjanje hardvera> na traci sa zadacima PC računara i tako prekinuli vezu između USB uređaja i OS

Windows.

Mere opreza pri instalaciji

1.

Nikad ne isključujte USB kabl iz USB port dok je automatska instalacija u toku. (Instalacija traje oko jednog minuta. Ako za vreme instalacije izvučete kabl iz USB port, može doći do ozbiljnih problema na PC računaru.)

2.

Nemojte isključivati monitor dok je automatska instalacija u toku. (Ako za vreme instalacije isključite monitor, može doći do ozbiljnih problema na PC računaru.)

3.

Po završetku automatske instalacije ekran će možda zatreperiti. (To se dešava kada PC prepozna monitor kao USB device. To je normalna pojava.)

4.

Po završetku automatske instalacije, podesite položaj i rezoluciju za monitors u prozoru [Svojstva ekrana] na kartici [Postavke]. (Optimalna rezolucija za ovaj monitor je 1680 x 1050.)

5.

Ako promenite USB Port nakon što je računar prepoznao USB uređaj, može doći do greške u prepoznavanju USB uređaja. (Morate ukloniti i ponovo instalirati driver.)

23

Korišćenje softvera

Ako installation ne uspe

Napomena

Ako se installation zaustavi zbog greške Čarobnjaka za dodavanje novog hardvera, desnim tasterom miša kliknite na ikonu "My computer" (Moj računar), zatim kliknite na stavku "Properties" (Svojstva)

- "System Properties" (Sistemska svojstva) - kartica "Hardware" (Hardver). Kliknite na dugme Device

Manager (Upravljač uređajima) i ponovo instalirajte upravljački program tako što ćete pratiti sledeće korake.

1.

Simbol koji označava da instalacija uređaja nije uspela prikazuje se kao što je prikazano u ( ,

)

2.

U tom slučaju, kliknite na opciju „Scan for hardware changes (Skeniraj promene u hardveru)“ da ponovo pokrenete Čarobnjak za instalaciju. Ako installation ponovo ne uspe, kliknite na ( ,

), zatim kliknite desnim tasterom miša. Sa prikazanog menija izaberite opciju „Driver Update

(Aћuriraj upravljački program)“.

Provera konfiguracije

Napomena

Nakon instalacije, možete proveriti konfiguraciju pomoću sledećih koraka:

1.

Desnim tasterom miša kliknite na fasciklu My computer (Moj računar), zatim kliknite na stavku

Properties (Svojstva) - System Properties (Sistemska svojstva) - kartica Hardware (Hardver).

24

Korišćenje softvera

2.

Kliknite na dugme Device Manager (Upravljač uređajima).

3.

Pojaviće se lista instaliranih uređaja, kao što je prikazano na slici ispod.

Provera instalacije Web kamere

1.

Dvaput kliknite na ikonu Moj računar na Windows radnoj površini.

25

Korišćenje softvera

2.

Dvaput kliknite na stavku USB video uređaj #2. Trebalo bi da je Web kamera pravilno podešena, kao što je prikazano na slici ispod.

Provera instalacije mikrofona i zvučnika

1.

U fascikli Kontrolna tabla kliknite na ikonu Zvuci i audio uređaji.

2.

Izaberite karticu Glas, zatim kliknite na dugme Testiraj hardver.

26

Korišćenje softvera

Napomena

Ako je zvuk sa monitora suviše tih, podesite jačinu nakon što jačinu zvuka na računaru postavite na maksimum.

3.

Pratite sledeće korake. Trebalo bi da su mikrofon i zvučnik podešeni.

Ograničenja u vezi sa upotrebom monitora

1.

Funkcije Kamera i Audio ovog monitora, osim osnovne funcije ekrana, biće prepoznate kao USB uređaji.

Napomena

Ovaj monitor se mora povezati D-Sub (Analog) ili DVI-D kablom (Digital) ako se koristi kao standardan monitor. Pri povezivanju drugih uređaja, koristi se USB kabl.

2.

Kod nekih media players, kada je media player pokrenut dok se USB uređaj ponovo prepoznaje, moraćete da ga zatvorite i ponovo pokrenete da bi sound i fotoaparat normalno funkcionisali.

3.

Kod nekih računara, vaš PC neće moći da se pokrene sa prepoznatim monitorom iako je USB cable priključen, što zavisi od PC BIOS version. Proverite da li je BIOS na vašem PC računaru updated na najnoviju verziju.

4.

Ponekad zvuk može biti veoma slab ako je početno podešavanje za jačinu zvuka nisko, a to se dešava zbog karakteristika USB audio uređaja. (Vrednosti variraju zavisno od toga koji operativni sistem koristite.) U tom slučaju, podesite glavnu jačinu zvuka na računaru na odgovarajući nivo.

5.

Ovaj monitor podržava samo operativni sistem Windows XP sa servisnim paketom 2 ili noviji.

Napomena

Service Pack 1 i starije verzije nisu podržane.

Ovaj monitor je osmišljen tako da postiže optimalne performanse na računaru koji koristi Windows XP Service Pack 2 i USB 2.0.

6.

Ovaj monitor možda neće pravilno raditi sa verzijama koje su starije od USB 2.0.

7.

Ako se poveže više od jednog monitora ovog tipa, prepoznati USB uređaji za te monitore možda neće pravilno raditi.

8.

MIC i speaker mogu početi da krče ako se ovaj monitor nalazi suviše blizu.

27

Korišćenje softvera

Web Cam Companion 2

Digitalne video kamere danas su uobičajeni deo kućnog okruženja. Usled toga, na raspolaganju vam je mnoštvo softvera za uređivanje i kreiranje kućnih filmova. U tom pogledu, popularna Web kamera je zapostavljena, iako se koristi u razne svrhe, od snimanja jednostavnih video zapisa do video ćaskanja na mreži. Kao dodatak svedenim, ali praktičnim funkcijama Web kamere, aplikacija ArcSoft Web Cam Companion 2™ nudi širok spektar funkcija koje su dizajnirane i optimizovane za upotrebu sa

Web kamerom. Bilo da se koristi za pokretanje klijenta za video ćaskanje ili automatsko snimanje pokreta koje uređaj detektuje, Web Cam Companion 2 sve može!

• Sistemski zahtevi

Windows XP/ Vista

PIII 800 MHz ili ekvivalent (preporučuje se PIV 2.0 GHz ili jači)

100 MB slobodnog prostora na čvrstom disku za instalaciju programa

256 MB RAM (preporučuje se 512 MB DDR RAM)

16-bitni ekran u boji sa rezolucijom 800x600 (preporučuje se 32 MB video memorije sa podrškom za DirectX 3D)

DirectX 8.1 ili novija verzija (preporučuje se DirectX 9.0c)

Web kamera

1.

Stavite CD za instalaciju programa u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na stavku Web Cam Companion 2 (WCC2).

3.

Izaberite jezik, zatim kliknite na dugme “OK”.

4.

Kliknite na dugme “Next”.

5.

Kliknite na dugme “Yes”.

28

Korišćenje softvera

6.

Kliknite na dugme “Next”.

7.

Kliknite na dugme “Next”.

8.

Kliknite na dugme “Finish”. Instalacija programa Web Cam Companion 2 (Pomoćnik za Web kameru) je završena.

29

Korišćenje softvera

Napomena

Više informacija o upotrebi ovog programa potražite u odeljku “Help” u okviru programa.

Otvaranje programa za ćaskanje

Nakon instalacije programa Web Cam Companion 2, dodirnite položaj ‘ ’ na monitoru da bi se otvorio prozor programa Web Cam Companion 2, kao što je prikazano na slici ispod.

• Instalirajte ili izaberite program za ćaskanje koji želite da koristite.

Dodirnite položaj ‘ ’ na monitoru. Odmah će se otvoriti prozor za ćaskanje izabranog programa.

• Da biste promenili program za ćaskanje za koji ste kreirali prečicu, izaberite stavku Utility (Uslužni program) tako što ćete otvoriti Start -> All Programs (Svi programi) -> Arcsoft Web Cam Companion 2 .

Magic-I Visual Effects

ArcSoft Magic-i™! Visual Effects je inteligentna i jednostavna aplikacija za Web kameru dizajnirana tako da poboljša doživljaj pri video ćaskanju uz pomoć ramova, efekata i tema. Pomoću tehnologije "Video Plug-in", program Magic-i Visual Effects se automatski pokreće zajedno sa video ćaskanjem preko vaših omiljenih klijenata za ćaskanje, pa ćete zabavne efekte moći da primenite brzo i lako. Kompatibilan je i sa popularnim aplikacijama za Web kameru, kao što je ArcSoft Web Cam Companion

2™!.

30

Korišćenje softvera

• Sistemski zahtevi

Windows XP/ Vista

Pentium IV 1,6 GHz ili ekvivalent (preporučuje se Pentium IV 2,4 GHz ili jači)

20 MB slobodnog prostora na čvrstom disku za instalaciju programa

256 MB RAM (preporučuje se 512 MB DDR RAM)

16-bitni ekran u boji sa rezolucijom 800x600 (preporučuje se 32 MB video memorije sa podrškom za DirectX 3D)

DirectX 9.0c ili novija verzija

1.

Stavite CD za instalaciju programa u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na stavku Magic-I Visual Effects.

3.

Izaberite jezik, zatim kliknite na dugme “OK”.

4.

Kliknite na dugme “Next”.

5.

Kliknite na dugme “Yes”.

31

Korišćenje softvera

6.

Kliknite na dugme “Next”.

7.

Kliknite na dugme “Next”.

8.

Kliknite na dugme “Finish”. Instalacija programa Magic-I Visual Effects je završena.

32

Korišćenje softvera

Napomena

Više informacija o upotrebi ovog programa potražite u odeljku “Help” u okviru programa.

Media-Impression

Aplikacija ArcSoft MediaImpression™ pomaže vam da upravljate medijima i nudi mnoštvo zabavnih i uzbudljivih načina za kreiranje i deljenje projekata sa vašim fotografijama, video zapisima i muzičkim datotekama.

• Sistemski zahtevi

- Windows XP/ Vista

Pentium III 1 GHz ili ekvivalent

512 MB RAM

150 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

800x600 piksela, 16-bitni monitor u boji

Microsoft Windows Media Player 9.0 ili novija verzija

Microsoft DirectX 9.0 ili novija verzija

Apple QuickTime® 7.0 ili novija verzija (preporučeno)

- Macintosh OS X 10.3, 10.4

Procesor PowerPC G4 800 MHz ili Intel

150 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

800x600 piksela, 16-bitni monitor u boji

Apple QuickTime® 6.0 ili novija verzija

1.

Stavite CD za instalaciju programa u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na stavku Media-Impression.

3.

Izaberite jezik, zatim kliknite na dugme “OK”.

33

4.

Kliknite na dugme “Next”.

Korišćenje softvera

5.

Kliknite na dugme “Yes”.

6.

Kliknite na dugme “Next”.

7.

Kliknite na dugme “Next”.

34

Korišćenje softvera

8.

Izaberite tip datoteke i kliknite na dugme “Next”.

9.

Kliknite na dugme “Finish”. Instalacija programa Media-Impression je završena.

Napomena

Više informacija o upotrebi ovog programa potražite u odeljku “Help” u okviru programa.

35

Korišćenje softvera

Upravljački program za monitor

Napomena

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM koji ste dobili uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se može razlikovati zavisno od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa sledeće Internet Web stranice.

Internet Web stranica :

http://www.samsung.com/ (celi svet)

Instalacija upravljačkog programa za monitor (automatska)

1.

Stavite CD u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na stavku "Windows".

3.

Izaberite svoj model monitora sa liste modela, zatim kliknite na dugme "OK (U redu)"

4.

Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme "Continue Anyway (Ipak nastavi)".

Zatim kliknite na dugme "OK (U redu)" (operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

XP/2000).

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti vaš sistem.

36

Korišćenje softvera

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

http://www.samsung.com/.

Instalacija upravljačkog programa za monitor (ručna)

Microsoft

®

Windows Vista™‚ operativni sistem

1.

Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na dugme (Start), zatim na stavku "Control Panel (Kontrolna tabla)". Zatim dvaput kliknite na stavku "Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija)".

3.

Kliknite na dugme "Personalization (Personalizacija)", a zatim kliknite na "Display Settings

(Postavke ekrana)".

4.

Kliknite na dugme Advanced Settings... (Više opcija za postavke).

5.

Kliknite na dugme "Properties (Svojstva)" na kartici "Monitor". Ako dugme "Properties (Svojstva)" nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi bez dodatnih podešavanja.

Ako se pojavi poruka "Windows needs... (Potrebno je)" kao što je prikazano na slici ispod, kliknite na dugme "Continue (Nastavi)".

37

Korišćenje softvera

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti sistem koji koristite.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

6.

Kliknite na dugme "Update Driver... (Ažuriranje upravljačkog programa)" na kartici "Driver

(Upravljački program)".

7.

Označite polje za potvrdu "Browse my computer for driver software (Potraži upravljački program na računaru)" i kliknite na dugme "Let me pick from a list of device drivers on my computer

(Dozvoli mi da odaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru)".

8.

Kliknite na dugme "Have Disk... (Imam disk)” i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica) u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme "OK (U redu)".

38

Korišćenje softvera

9.

Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme

"Next (Dalje)".

10. Kliknite na dugme "Close (Zatvori)" → "Close (Zatvori)" → "OK (U redu)" → "OK (U redu)" na sledećim ekranima, tim redosledom.

39

Korišćenje softvera

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

XP

1.

Stavite CD u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na dugme "Start" —> "→Control Panel (Kontrolna tabla)", a zatim kliknite na ikonu

"Appearance and Themes (Izgled i teme)".

3.

Kliknite na ikonu "Display (Ekran)" i izaberite karticu "Settings (Postavke)", a zatim kliknite na stavku "Advanced.. (Više opcija)".

4.

Kliknite na dugme "Properties (Svojstva)" na kartici "Monitor" i izaberite karticu "Driver (Upravljački program)".

5.

Kliknite na dugme "Update Driver.. (Ažuriraj upravljački program..)" i izaberite opciju "Install from a list or.. (Instaliraj sa liste ili..)", a zatim kliknite na dugme "Next (Sledeće)".

40

Korišćenje softvera

6.

Izaberite "Don't search ,I will.. (Nemoj pretraživati, ja ću)", kliknite na dugme "Next (Sledeće)", a zatim na "Have disk (Imam disk)".

7.

Kliknite na dugme "Browse (Potraži)", izaberite A:(D:\Driver), izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "Next (Sledeće)".

8.

Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme "Continue Anyway (Ipak nastavi)".

Zatim kliknite na dugme "OK (U redu)".

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

41

Korišćenje softvera http://www.samsung.com/

9.

Pritisnite dugme "Close (Zatvori)", zatim više puta kliknite na dugme "OK (U redu)".

10. Instalacija upravljačkog programa za monitor je završena.

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

2000

Kad se na monitoru pojavi poruka "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen)" sledite ove korake.

1.

Izaberite dugme "OK (U redu)" u prozoru "Insert disk (Umetanje diska)".

2.

Pritisnite dugme "Browse (Potraži)" u prozoru "File Needed (Potrebna datoteka)".

3.

Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme "Open (Otvori)", a zatim pritisnite dugme "OK (U redu)".

Kako instalirati

1.

Pritisnite "Start" , "Setting (Postavke)", "Control Panel (Kontrolna tabla)".

2.

Dvaput kliknite na ikonu "Display (Ekran)".

3.

Izaberite karticu "Settings (Postavke)" i pritisnite "Advanced Properties..(Više svojstava..)".

4.

Izaberite "Monitor".

Slučaj 1: Ako dugme "Properties (Svojstva)" nije aktivno, znači da je vaš monitor ispravno konfigurisan. Prekinite instalaciju

Slučaj 2: Ako je dugme "Properties (Svojstva)" aktivno, pritisnite dugme "Properties (Svojstva)" pa sledite ove korake.

5.

Kliknite na stavku "Driver (Upravljački program)", pritisnite "Update Driver..(Ažuriraj upravljački program)" i pritisnite dugme "Next (Sledeće)".

6.

Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver

(Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da odaberem određeni upravljački program)", pritisnite "Next (Sledeće)", a zatim "Have disk (Imam disk)".

42

Korišćenje softvera

7.

Pritisnite dugme "Browse (Potraži)" i izaberite A:(D:\Driver).

8.

Pritisnite dugme "Open (Otvori)", zatim dugme "OK (U redu)".

9.

Izaberite model vašeg monitora i dvaput pritisnite dugme "Next (Sledeće)", zatim kliknite na dugme "Next (Sledeće)".

10. Pritisnite dugme "Finish (Završi)", zatim dugme "Close (Zatvori)".

Ako se prikaže prozor "Digital Signature Not Found (Digitalni potpis nije pronađen)" pritisnite dugme "Yes (Da)". Zatim pritisnite dugme "Finish (Završi)", pa dugme "Close (Zatvori)".

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

Millenium

1.

Pritisnite "Start" , "Setting (Postavke)", "Control Panel (Kontrolna tabla)".

2.

Dvaput kliknite na ikonu "Display (Ekran)".

3.

Izaberite karticu "Settings (Postavke)" i pritisnite "Advanced Properties..(Više svojstava..)".

4.

Izaberite karticu "Monitor".

5.

Pritisnite dugme "Change (Promeni)" u području "Monitor Type (Tip monitora)".

6.

Izaberite "Specify the location of the driver (Navedite lokaciju upravljačkog programa)".

7.

Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.. (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji)", zatim kliknite na dugme "Next (Sledeće)".

8.

Kliknite na dugme "Have Disk (Imam disk)".

9.

Navedite A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme "OK (U redu)".

10. Izaberite "Show all devices (Prikaži sve uređaje)" i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite "OK (U redu)".

11. Nastavite da pritiskate dugmad "Close (Zatvori)" i "OK (U redu)" dok ne zatvorite dijalog Display

Properties (Svojstva prikaza).

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

NT

1.

Kliknite na dugme "Start", "Settings (Postavke)", "Control Panel (Kontrolna tabla)", zatimdvaput kliknite na ikonu "Display (Ekran)".

2.

U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji), kliknite na karticu

Settings (Postavke), pa kliknite na All Display Modes (Svi režimi ekrana).

3.

Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i

Vertical frequency (Vertikalna frekvencija)), zatim kliknite na dugme OK (U redu).

4.

Kliknite na dugme "Apply (Primeni)" ako vidite da ekran radi normalno nakon što se pritisnuli dugme "Test (Testiraj)". Ako ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

Napomena

Ako u okviru stavke All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji opcija Mode (Režim), izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

43

Korišćenje softvera

Da biste pokrenuli X-Window, morate da kreirate X86Config datoteku, a to je tip datoteke za sistemske postavke.

1.

Na prvom i drugom ekranu pritisnite "Enter" nakon pokretanja X86Config datoteke.

2.

Treći ekran služi za postavljanje miša.

3.

Postavite miš za svoj računar.

4.

Sledeći ekran služi za izbor tastature.

5.

Postavite tastaturu za svoj računar.

6.

Sledeći ekran služi za postavljanje monitora.

7.

Prvo podesite horizontalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).

8.

Podesite vertikalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).

9.

Unesite ime modela vašeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.

10. Završili ste podešavanje monitora. Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

Natural Color

Program Natural Color

Jedan od problema koji se odnedavno pojavljuje pri korišćenju računara jeste to da boja na slikama koje se štampaju na štampaču ili skeniraju pomoću skenera ili digitalnog fotoaparata nije ista kao njihov prikaz na monitoru. Program Natural Color je pravo rešenje za taj problem. U pitanju je sistem za upravljanje bojama koji je razvila kompanija Samsung Electronics u saradnji sa Korea Electronics &

Telecommunications Research Institute (Korejski institut za elektroniku i telekomunikacije, ETRI).

Ovaj sistem je dostupan samo za Samsung monitore i on omogućava da slike na monitoru budu identične štampanim ili skeniranim slikama. Više informacija potražite u odeljku Help (Pomoć - F1) u programu.

44

Korišćenje softvera

Kako instalirati softver Natural Color

Umetnite CD koji ste dobili uz Samsung monitor u CD-ROM jedinicu. Pokrenuće se početni ekran programa Natural Color. Kliknite na stavku Natural Color na početnom ekranu da instalirate softver

Natural Color.

Kod ručnog instaliranja programa, stavite CD koji ste dobili uz Samsung monitor u CD-ROM jedinicu, pritisnite dugme [Start] u operativnom sistemu Windows, a zatim izaberite stavku [Run... (Pokreni)].

Unesite D:\color\eng\NCProSetup.exe i pritisnite taster [Enter]. (Ako jedinica u koju se umeće CD nema oznaku D:\, unesite odgovarajuće slovo jedinice).

Kako izbrisati softver Natural Color

Izaberite "Setting/Control Panel (Postavke/Kontrolna tabla)" iz menija "Start" i dvaput kliknite na stavku "Add/Delete a program (Dodaj/izbriši program). Izaberite Natural Color sa liste, zatim kliknite na dugme "Add/Delete (Dodaj/izbriši)".

MagicTune™

Instalacija

1.

Stavite instalacioni CD u CD-ROM jedinicu.

2.

Kliknite na instalacionu datoteku programa MagicTune™.

Napomena

Ako se ne pojavi iskačući prozor za instalaciju softvera, nastavite sa instalacijom pomoću izvršne datoteke MagicTune sa CD-a.

3.

Izaberite jezik za instalaciju, kliknite na dugme "Next (Sledeće)".

4.

Kada se pojavi prozor InstallShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), kliknite na dugme "Next

(Sledeće)".

5.

Izaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Slažem se sa uslovima ugovora o licenciranju" da biste prihvatili uslove korišćenja.

6.

Izaberite fasciklu za instalaciju programa MagicTune™.

7.

Kliknite na dugme "Install (Instaliraj)".

8.

Pojaviće se prozor "Installation Status (Status instalacije)".

9.

Kliknite na dugme "Finish (Završi)".

10. Kada se instalacija završi, ikona za pokretanje programa MagicTune™ pojaviće se na radnoj površini. Da biste pokrenuli program, dvaput kliknite na ikonu.

Ikona za pokretanje programa MagicTune™ možda se neće pojaviti, u zavisnosti od postavki računarskog sistema ili monitora. U tom slučaju pritisnite taster F5.

45

Korišćenje softvera

Problemi pri instalaciji

Na instalaciju programa MagicTune™ mogu uticati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemski zahtevi

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

Preporučujemo da program MagicTune™ koristite sa operativnim sistemom Windows

®

2000 ili novijom verzijom.

Hardver

• Preko 32 MB memorije

• Preko 60 MB prostora na čvrstom disku

Za više informacija, posetite Web lokaciju MagicTune™ http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.

Deinstalacija

Program MagicTune™ može se ukloniti samo pomoću opcije "Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)" u okviru stavke Windows

®

Control Panel (Kontrolna tabla).

Pratite sledeće korake da biste uklonili program MagicTune™.

1.

Idite na [Traka sa zadacima] → [Start] → [Settings (Postavke)] i u meniju izaberite stavku [Control

Panel (Kontrolna tabla)]. Ako se program koristi u operativnom sistemu Windows

®

XP, idite na stavku [Control Panel (Kontrolna tabla)] u [Start] meniju.

2.

Kliknite na ikonu "Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)" u okviru stavke Control

Panel (Kontrolna tabla).

3.

Na ekranu "Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)", idite dole do ne dođete do stavke "MagicTune™." Kliknite na nju da biste je označili.

4.

Kliknite na dugme "Change/Remove (Izmeni/ukloni)" da biste uklonili program.

5.

Kliknite na dugme "Yes (Da)" da pokrenete proces deinstalacije.

6.

Sačekajte da se pojavi dijalog "Uninstall Complete (Deinstalacija završena)".

Napomena

Posetite Web lokaciju MagicTune™ za tehničku podršku za program MagicTune™, najčešća pitanja i najnovije verzije softvera.

46

Korišćenje softvera

47

Podešavanje monitora

Direktne funkcije

AUTO

Kada pritisnete dugme "AUTO", pojavljuje se ekran za automatsko podešavanje kao što je prikazano na animaciji u sredini.

Automatsko podešavanje omogućava monitoru da sam podesi ulazni analogni signal. Vrednosti

Fine, Coarse i Position podešavaju se automatski.

(Dostupno samo u režimu Analog)

Ako automatsko podešavanje ne funkcioniše kako treba, ponovo pritisnite dugme "AUTO" da preciznije podesite sliku.

Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, funkcija Auto će se sama pokrenuti.

Zaključavanje i otključavanje menija na ekranu

Kada pritisnete dugme AUTO nakon zaključavanja menija na ekranu

48

Podešavanje monitora

Kada pritisnete dugme MENU nakon zaključavanja menija na ekranu

Ova funkcija zaključava meni na ekranu (OSD) da bi zadržala trenutno stanje podešavanja i sprečila druge osobe da izmene trenutne postavke.

Zaključavanje: Dugme MENU držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste aktivirali funkciju zaključavanja menija na ekranu.

Otključavanje: Dugme MENU držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste deaktivirali funkciju zaključavanja menija na ekranu.

49

Podešavanje monitora

Napomena

Čak i kada je funkcija zaključavanja menija na ekranu aktivirana i ipak možete da podešavate osvetljenost, kontrast i Customized Key ( ) pomoću dugmeta Direct.

Customized key

Možete prilagoditi funkciju korisničkog dugmeta u skladu sa svojim potrebama.

Da biste videli funkcijski ekran koji se prikazuje kada pritisnete dugme [ ] nakon podešavanje korisničkog dugmeta za određenu funkciju, kliknite na ime svake funkcije.

(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)

Napomena

Customized key (Prilagođeni taster) za željenu funkciju možete konfigurisati ako odete na Setup >

Customized Key.

50

Volume

Podešavanje monitora

SOURCE

Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme za podešavanje jačine.

Bira video signal dok je meni na ekranu isključen.

Funkcija menija na ekranu

Picture Brightness Contrast MagicBright Picture

Mode

51

Podešavanje monitora

Color

Image

OSD

Setup

Information

MagicColor Color Tone Color Control

Color Effect Gamma

Coarse Fine Sharpness H-Position V-Position

Language H-Position V-Position Transparency

Reset Customized

Key

Display Time

Off Timer Auto Source Image Size

AV Mode HDMI Black

Level

Picture

Brightness

(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)

Menije na ekranu možete da koristite za menjanje osvetljenosti prema svojim željama.

Contrast

MENU → → → , → MENU

(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)

52

Podešavanje monitora

Menije na ekranu možete da koristite za menjanje kontrasta prema svojim željama.

( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )

MENU → → , → → , → MENU

MagicBright

Pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

MagicBright je nova funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja

slike koju gledate. Trenutno je dostupno sedam različitih režima: Custom, Text, Internet, Game,

53

Podešavanje monitora

Sport, Movie i Dynamic Contrast. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetl-

jenost. Jednu od sedam postavki možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme

Customized Key.

Custom

Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa.

U tom slučaju, podesite osvetljenost i kontrast pomoću menija na ekranu.

Text

Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

Internet

Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.

Game

Za gledanje pokretnih slika kao u igrama.

Sport

Za gledanje pokretnih slika kao što je sport.

Movie

Za gledanje filmova sa DVD plejera ili Video CD-a.

Dynamic Contrast

Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i

njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

MENU → → , → → , → MENU

Picture Mode

Pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

54

Podešavanje monitora

Monitor ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic", "Standard", "Movie" i "Custom") koje su prethodno podešene u fabrici. Možete da aktivirate opciju Dynamic, Standard, Movie i Custom.

Možete da izaberete opciju Custom koja automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.

Dynamic

Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu Standard.

Standard

Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje oštru sliku.

Movie

Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna. To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.

Custom

Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima

Napomena

• Može se izabrati samo ako je spoljni ulaz povezan na HDMI terminal, a stavka 'AV Mode' postavljena na 'On'.

MENU → → , → → , → MENU

Color

(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)

MagicColor

MagicColor je nova tehnologija koju je ekskluzivno razvila kompanija Samsung sa namerom da po-

boljša digitalnu sliku i jasnije prikaže prirodne boje bez smanjenja kvaliteta slike.

55

Podešavanje monitora

Off - Povratak na originalni režim.

Demo - Ekran pre primene funkcije MagicColor nalazi se sa desne strane, a sa leve strane je ekran

nakon primene funkcije MagicColor.

Full - Jasno prikazivanje živih prirodnih boja, kao i realističnije prirodne boje kože.

Intelligent - Jasno prikazivanje živih prirodnih boja.

MENU → , → → → , → MENU

Color Tone

Ton boje se može promeniti izborom jednog od četiri režima.

Cool - Daje plavkasti ton beloj boji.

Normal - Bela boja ostaje bela.

Warm - Daje crvenkasti ton beloj boji.

Custom - Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenom ukusu.

( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

56

Color Control

Podešavanje monitora

Podešavanje balansa između pojedinačnih boja Red, Green, Blue.

( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Color Effect

Ukupnu atmosferu možete promeniti ako izmenite boje ekrana.

( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )

57

Podešavanje monitora

Gamma

Off - Primenjuje ahromatsku boju na ekran da bi se prilagodili efekti na ekranu.

Grayscale - Prikazuje se podrazumevana crno-bela boja.

Green - Efekat zelene boje primenjuje se na crno-beli ekran.

Aqua - Efekat plavozelene boje primenjuje se na crno-beli ekran.

Sepia - Efekat sepije primenjuje se na crno-beli ekran.

MENU → , → → , → → , → MENU

Gamma podešavanje menja svetlinu boja srednje svetline.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

MENU → , → → , → → , → MENU

58

Image

Coarse

Podešavanje monitora

Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije.

Podešavanje Coarse može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete morati da je centrirate pomoću menija Horizontalna kontrola.

(Dostupno samo u režimu Analog)

MENU → , → → → , → MENU

59

Fine

Podešavanje monitora

Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije.

Ako šum ne nestane čak i nakon podešavanja Fine, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzine osvežavanja).

(Dostupno samo u režimu Analog)

MENU → , → → , → → , → MENU

Sharpness

60

Podešavanje monitora

Menja oštrinu slike.

( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

H-Position

Menja horizontalni položaj cele slike na ekranu monitora.

(Dostupno samo u režimu Analog)

MENU → , → → , → → , → MENU

61

V-Position

Podešavanje monitora

OSD

Language

Menja vertikalni položaj cele slike na ekranu monitora.

(Dostupno samo u režimu Analog)

MENU → , → → , → → , → MENU

Možete da izaberete jedan od devet jezika.

62

Podešavanje monitora

Napomena

Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. On neće uticati na programe koji su aktivni na računaru.

MENU → , → → → , → MENU

H-Position

Možete promeniti horizontalni položaj menija na ekranu.

MENU → , → → , → → , → MENU

63

V-Position

Podešavanje monitora

Možete promeniti vertikalni položaj menija na ekranu.

MENU → , → → , → → , → MENU

Transparency

Menja providnost pozadine menija na ekranu.

Off

On

MENU → , → → , → → , → MENU

64

Display Time

Podešavanje monitora

Setup

Reset

Meni će se automatski isključiti ako ne unesete nikakva podešavanja u određenom vremenskom roku.

Možete podesiti vremenski period pre isključivanja menija.

5 sec

10 sec

20 sec

200 sec

MENU → , → → , → → , → MENU

65

Podešavanje monitora

Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti.

No

Yes

MENU → , → → , → → MENU

Customized Key

Možete odrediti funkciju koja će se aktivirati kada pritisnete Customized Key ( ).

MENU → , → → , → → , →MENU

Off Timer

66

Podešavanje monitora

Monitori će se automatski isključiti u izabrano vreme.

Off

On

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Auto Source

Izbor funkcije Auto Source kako bi monitor automatski izabrao izvor signala.

Auto

Manual

MENU → , → → → , → MENU

67

Image Size

PC Mode

Podešavanje monitora

Možete promeniti veličinu ekrana koji se prikazuje na monitoru.

Auto - Prikazani ekran prati odnos širine i visine ulaznog signala.

Wide - Slika se prikazuje preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.

Napomena

• Nisu podržani signali koji nisu dostupni u standardnom režimu.

• Ako je na računaru podešen široki ekran kao optimalna rezolucija monitora, ova funkcija se ne obavlja.

MENU → , → → , → → , → MENU

68

HDMI/DVI Mode

Podešavanje monitora

Možete promeniti veličinu ekrana koji se prikazuje na monitoru.

4 : 3 - Podešava 4:3 normalni režim slike.

Wide - Povećava odnos širine i visine slike tako da se ispuni ceo ekran.

Just Scan - Koristite ovu funkciju da biste videli celu sliku, bez isecanja, ako je izabran signal

HDMI/DVI (720p/1080i/1080p).

Napomena

• Može se izabrati samo ako je spoljni ulaz povezan na HDMI terminal, a stavka 'AV Mode' postavljena na 'On'.

• Nisu podržani signali koji nisu dostupni u standardnom režimu.

• Ako je na računaru podešen široki ekran kao optimalna rezolucija monitora, ova funkcija se ne obavlja.

MENU → , → → , → → , → MENU

69

AV Mode

Podešavanje monitora

Ova funkcija omogućava optimalan kvalitet slike u skladu sa veličinom ekrana ako se koristi video signal 480P, 576P, 720P, 1080i ili 1080P u režimu HDMI/DVI.

Podesite na Off ako je povezan računar, podesite na On ako je povezan AV uređaj.

Ako se na podesi na On, slika se možda neće pravilno prikazivati.

(Nije dostupno u režimu Analog)

Napomena

Podrazumevano: DVI režim - isključen, HDMI režim - uključen

MENU → , → → , → → , → MENU

70

HDMI Black Level

Podešavanje monitora

Kada se DVD ili set-top box uređaj poveže na TV preko HDMI veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast ili odstupanje boje itd., zavisno od spoljnog uređaja.

U tom slučaju, kvalitet slike televizora podesite tako što ćete konfigurisati HDMI nivo crne.

(Ova funkcija je aktivna samo kada je spoljni izvor priključen na HDMI (RGB signali).)

MENU → , → → , → → , → MENU

Information

Prikazuje izvor signala i režim prikaza u meniju na ekranu.

MENU → , →MENU

71

Rešavanje problema

Funkcija samostalnog testiranja

Napomena

Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor ispravno funkcioniše.

Funkcija samostalnog testiranja

1.

Isključite računar i monitor.

2.

Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.

3.

Uključite monitor.

Ako monitor ispravno funkcioniše, videćete okvir poput onog na donjoj ilustraciji.

Ovaj okvir se pojavljuje za vreme normalnog rada, ako se video kabl izvuče ili ošteti.

4.

Isključite monitor i ponovo povežite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka monitor bude prazan, proverite video kontroler i računarski sistem; monitor pravilno funkcioniše.

Poruke upozorenja

Ako nešto nije u redu sa ulaznim signalom, na ekranu će se pojaviti poruka ili će ekran ostati prazan iako je LED dioda, indikator napajanja, i dalje uključena. Poruka može da znači da se monitor nalazi izvan raspona skeniranja ili da morate da proverite signalni kabl..

Okolina

Lokacija i pozicija monitora mogu da utiču na kvalitet i druge karakteristike monitora.

Ako se u blizini monitora nalaze subwooferi, isključite ih i premestite u drugu prostoriju.

Uklonite sve uređaje poput radio prijemnika, ventilatora, časovnika i telefona koji se nalaze na udaljenosti od 1 metra od monitora.

Korisni saveti

Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili grafičkom karticom, monitor može da bude prazan, da loše prikazuje boje, ima smetnje, da ne podržava video režim itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog prodavca.

72

Rešavanje problema

Procena ispravnosti monitora

Ako na ekranu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz", izvucite kabl iz računara dok je monitor uključen.

Ako se na ekranu pojavi poruka ili ekran pobeli, to znači da je monitor ispravan.

U ovom slučaju, proverite da li ima problema sa računarom.

Lista za proveru

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Na ekranu nema slike. Ne mogu da uključim monitor.

Q: Da li je kabl za napajanje pravilno uključen?

A: Proverite spoj i električnu energiju kabla za napajanje.

Q: Da li na ekranu vidite poruku "Check Signal Cable"?

A: (Povezivanje pomoću D-sub kabla)

Proverite spoj signalnog kabla.

(Povezivanje pomoću DVI kabla)

Ako se poruka o grešci prikazuje iako je monitor pravilno povezan, proverite da li je status monitora postavljen na analogni.

Ako se poruka (o grešci) prikazuje iako je monitor pravilno povezan, proverite da li je status monitora postavljen na analogni. Pritisnite dugme 'SOURCE/ ' da bi monitor ponovo proverio izvor ulaznog signala.

Q: Ako je napajanje uključeno, ponovo pokrenite računar da biste videli početni ekran (ekran za prijavu), koji može da se vidi.

A: Ako se pojavi početni ekran (ekran za prijavu), pokrenite računar u odgovarajućem režimu

(bezbedni režim za Windows ME/XP/2000), a zatim promenite frekvenciju grafičke kartice.

(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer)

Ako se početni ekran (ekran za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili svom distributeru.

Q: Da li se na ekranu prikazuje poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x

1050 60 Hz"?

A: Ovu poruku ćete videti kada signal sa grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može pravilno da obradi.

A: Podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može pravilno da obradi.

A: Ako ekran prekorači WSXGA ili 75 Hz, pojaviće se poruka "Not Optimum Mode", "Recom-

mended Mode 1680 x 1050 60 Hz". Ako ekran prekorači 85 Hz, ekran će pravilno raditim ali

će se u trajanju od jednog minuta prikazati poruka "Not Optimum Mode", "Recommended

Mode 1680 x 1050 60 Hz" a zatim će nestati.

73

Rešavanje problema

U toku tog minuta, pređite na preporučeni režim.

(Ako se sistem ponovo pokrene, poruka će se opet pojaviti.)

Q: Na ekranu nema slike. Da li indikator napajanja na monitoru treperi u intervalima od 1 sekunde?

A: Monitor je u režimu za uštedu energije.

A: Pritisnite bilo koji taster na tastaturi da aktivirate monitor i vratite sliku na ekranu.

A:

Ako još uvek nema slike pritisnite dugme "SOURCE/ ". Zatim pritisnite bilo koji taster na tastaturi da aktivirate monitor i vratite sliku na ekranu.

Q: Da li se za povezivanje koristi DVI kabl?

A: Možda će se pojaviti prazan ekran ako pokrenete sistem pre povezivanja DVI kabla, ili uklonite a zatim vratite DVI kabl dok je sistem pokrenut pošto određene grafičke kartice ne šalju video signale. Povežite DVI kabl, zatim ponovo pokrenite sistem.

Ne vidim meni na ekranu.

Q: Da li ste možda zaključali meni na ekranu da biste sprečili promene?

A: Otključajte meni na ekranu pritiskom na dugme [MENU / ] u trajanju od najmanje 5 sekundi.

Na ekranu se pojavljuju neobične boje ili samo crno-beli prikaz.

Q: Da li se na ekranu prikazuje samo jedna boja kao da gledate u ekran kroz celofan?

A: Proverite spoj signalnog kabla.

A: Proverite da li je grafička kartica do kraja umetnuta u ležište.

Q: Da li su boje na ekranu postale čudne nakon pokretanja nekog programa ili zbog sukoba između aplikacija?

A: Ponovo pokrenite računar.

Q: Da li je grafička kartica pravilno podešena?

A: Podesite grafičku karticu pomoću priručnika za grafičku karticu.

Ekran je iznenada postao neujednačen.

Q: Da li ste promenili grafičku karticu ili upravljački program?

A: Podesite poziciju i veličinu slike na ekranu pomoću menija na ekranu.

Q: Da li ste podešavali rezoluciju ili frekvenciju monitora?

A: Podesite rezoluciju i frekvenciju grafičke kartice

(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer).

Q: Do neuravnoteženosti ekrana može da dođe zbog ciklusa signala grafičke kartice. Ponovo podesite poziciju pomoću menija na ekranu.

Ekran nije fokusiran ili meni na ekranu ne može da se podesi.

Q: Da li ste podešavali rezoluciju ili frekvenciju na monitoru?

74

Rešavanje problema

A: Podesite rezoluciju i frekvenciju grafičke kartice.

(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer).

LED dioda treperi, ali na ekranu nema slike.

Q: Da li je frekvencija pravilno podešena kod proveravanja tajmera displeja na meniju?

A: Pravilno podesite frekvenciju pomoću priručnika za grafičku karticu i poglavlja Prethodno podešeni režimi za tajmer

(Maksimalna frekvencija po rezoluciji može da se razlikuje od proizvoda do proizvoda).

Na ekranu se prikazuje samo 16 boja. Boje na ekranu su se promenile nakon promene grafičke kartice.

Q: Da li su boje u operativnom sistemu Windows ispravno podešene?

A: Windows XP :

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes

(Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

A: Windows ME/2000 :

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

Q: Da li je grafička kartica pravilno podešena?

A: Podesite grafičku karticu pomoću priručnika za grafičku karticu.

Pojaviće se poruka "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat, pronađen je Plug & Play monitor

(VESA DDC).

Q: Da li ste instalirali upravljački program monitora?

A: Instalirajte upravljački program monitora u skladu sa upustvima za instalaciju upravljačkog programa.

Q: Pogledajte priručnik za grafičku karticu i proverite da li je Plug & Play (VESA DDC) funkcija podržana.

A: Instalirajte upravljački program monitora u skladu sa upustvima za instalaciju upravljačkog programa.

Proverite u slučaju da program MagicTune™ ne funkcioniše pravilno.

Q: Funkcija MagicTune™ dostupna je samo na PC računarima (VGA) sa OS Windows koji podržava funkciju Plug and Play.

A: Da biste proverili da li je na vašem računaru dostupna funkcija MagicTune™, pratite sledeće korake (Ako koristite Windows XP);

Control Panel (Kontrolna tabla) → Performance and Maintenance (Performanse i održavanje)

→ System (Sistem) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Upravljač uređajima) → Monitors (Monitori) → Nakon što izbrišete Plug and Play monitor, pronađite "Plug and Play monitor" tako što ćete potražiti novi hardver.

75

Rešavanje problema

A: MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš monitor. Ako imate problema sa grafičkom karticom, posetite našu Web stranicu i pogledajte ponuđenu listu kompatibilnih grafičkih kartica.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

Program MagicTune™ ne funkcioniše pravilno.

Q: Da li ste promenili računar ili video grafičku karticu?

A: Preuzmite najnoviji program. Program može da se preuzme na adresi http://www.samsung.com/ monitor/magictune

Q: Da li ste instalirali program?

A: Ponovo pokrenite računar nakon prve instalacije programa. Ako je program već instaliran, uklonite ga, ponovo pokrenite računar i instalirajte program ponovo. Neophodno je ponovo pokrenuti računar nakon instalacije ili uklanjanja programa da bi funkcionisao normalno.

Napomena

Posetite MagicTune™ Web lokaciju i preuzmite instalacioni softver za MagicTune™ MAC.

Ako imate problema sa monitorom, proverite sledeće.

Proverite da li su kabl za napajanje i video kablovi ispravno priključeni na računar.

Proverite da li računar prilikom pokretanja daje zvučni signal više od tri puta

(Ako daje, zatražite servis za matičnu ploču računara).

Ako ste instalirali novu grafičku karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljački program za grafičku karticu i upravljački program za monitor.

Proverite da li je odnos skeniranja video ekrana postavljen na vrednost između 56 Hz ~ 75 Hz.

(Nemojte prekoračiti 75 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju.)

Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za grafičku karticu, pokrenite računar u bezbednom režimu, uklonite grafički adapter iz stavke "Control Panel (Kontrolna tabla), → System

(Sistem) → Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenite računar kako biste ponovo instalirali upravljački program za grafičku karticu.

Napomena

Ako se ovaj problem često javlja, nazovite ovlašćeni servisni centar.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu da promenim frekvenciju?

A: Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem grafičke kartice.

A: Imajte na umu da se podrška za grafičke kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa. (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)

Q: Kako mogu da podesim rezoluciju?

A: Windows XP:

76

Rešavanje problema

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes

(Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

* Detalje možete da dobijete od proizvođača grafičke kartice.

Q: Kako mogu da aktiviram funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes

(Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za

Windows / računar).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Screen

Saver (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za

Windows / računar).

Q: Kako da čistim kućište monitora / LCD ekran?

A: Isključite kabl za napajanje i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.

Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u monitor ne uđe voda.

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

77

Specifikacije

Opšte

Opšte

Ime modela

LCD ekran

Veličina

Površina ekrana

Veličina piksela

Sinhronizacija

Horizontalna

Vertikalna

SyncMaster 2263UW

22 " dijagonala (55 cm)

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Boje ekrana

16,7 miliona

Rezolucija

Optimalna rezolucija [email protected]

Maksimalna rezolucija [email protected]

Ulazni signal, terminali

RGB analogni, digitalni RGB kompatibilan sa DVI(Digital Visual Interface)

0,7 Vp-p ± 5 %

Odvojena H/V sinhronizacija, kompozitni, SOG

TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)

Maksimalna brzina osvežavanja piksela

146MHz (analogni,digitalni)

Napajanje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabl

15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti

Konektor DVI-D na DVI-D, može se ukloniti

Dimenzije (Š x D x V) / težina (sa postoljem)

513,5 x 428,7 x 218,8 mm, 5,9 kg

Dimenzije (Š x D x V) / težina (bez postolja)

513,5 x 378,8 x 86,5 mm, 5,4 kg

78

Specifikacije

VESA interfejs za montažu

100 mm x 100 mm (za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu.)

Zaštita okoline

Rad

Odlaganje

Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play funkcija

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem koji podržava funkciju Plug & Play.

Interakcija računara i monitora će omogućiti najbolje uslove rada i postavke monitora. U većini slučajeva, instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi da izabere druge postavke.

Prihvatljivi broj tačaka

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU,

ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 5.292.000.

Napomena

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

PowerSaver

Ovaj monitor ima ugrađen sistem za upravljanje napajanjem po imenu PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju prebacivanjem vašeg monitora u režim male potrošnje energije kada se određeno vreme ne koristi. Monitor se automatski vraća u normalan rad kada pritisnete bilo koji taster na tastaturi. Da biste uštedeli energiju, podesite monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako na računaru imate grafičku karticu kompatibilnu sa standardom VESA DPM. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.

Stanje Normalan rad Režim uštede energije

Plav Plav, treperi

Isključen (dugme za uključivanje/isključivanje)

Isključeno Indikator napajanja

Potrošnja energije 45 W Manje od 1 W (isključeno) bez USB

(upstream)

Manje od 1 W (120Vac) bez USB (upstream)

Manje od 2 W (120Vac) sa

USB (upstream)

79

Specifikacije

Stanje Normalan rad Režim uštede energije

Manje od 2 W (isključeno) sa USB (upstream)

Isključen (dugme za uključivanje/isključivanje)

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada je LED dioda, indikator napajanja, uključena. Pogledajte priručnik za grafičku karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim ekrana

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1680 x 1050

Horizontalna frekvencija

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

68,681

49,726

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

79,976

64,674

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

Vertikalna frekvencija

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

75,062

74,551

72,809

75,000

60,000

75,025

59,883

Brzina osvežavanja piksela (MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

100,000

57,284

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

135,000

119,000

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

Polaritet sinhronizacije (H/

V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/-

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

80

Informacije

Za bolju sliku

Za uživanje u najboljem kvalitetu slike podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu možda neće biti ujednačen ako nije obezbeđen najbolji kvalitet slike za TFT-LCD.

• Rezolucija: 1680 x 1050

• Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

Ovaj proizvod sadrћi TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo) i većom. Međutim, pikseli za

CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

• Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 5.292.000.

Kada sa spoljne strane čistite monitor i ekran, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje na meku krpu i ispolirajte monitor. Nemojte snažno pritiskati površinu

LCD ekrana, već blago trljajte.

Ako primenite silu, možete oštetiti površinu ekrana.

Ako još uvek niste zadovoljni kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "Auto Adjustment" funkcije na displeju koji se pojavljuje kad pritisnete dugme

Auto.

Ako na slici ima smetnji i posle automatskog podešavanja, upotrebiti funkciju za Fine/

Coarse podešavanje.

Ako se duži period vremena na ekranu prikazuje statična slika može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

Prebacite režim na štednju energije ili podesite čuvar ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Pri prelasku sa jedne slike na drugu, a naročito nakon dužeg prikazivanja nepomične slike, na LCD monitoru ili televizoru može doći do zadržavanja slike.

U ovom priručniku opisano je pravilno korišćenje LCD proizvoda da biste ih zaštitili od zadržavanja slike.

Garancija

Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorevanje ekrana nije pokriveno garancijom.

Šta je zadržavanje slike?

Za vreme normalnog rada LCD ekrana ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. Međutim, ako se ista slika prikazuje duže vreme, između dve elektrode u kojima se nalazi tečni kristal akumulira se mala razlika u električnom naboju. To može prouzrokovati da se tečni kristal nakupi u određenim područjima ekrana. Tako se prethodna slika zadržava kod prebacivanja

81

Informacije na novu video sliku. Svi proizvodi sa ekranima, uključujući LCD ekrane, podložni su zadržavanju slike. To nije greška u proizvodu.

Pratite uputstva ispod da biste zaštitili svoj LCD ekran od zadržavanja slike

Isključivanje, čuvar ekrana ili režim uštede energije

Npr.)

• Isključite napajanje kada koristite nepomični uzorak.

• Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sati korišćenja

• Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja

• Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana

• Preporučuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće.

• Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.

Predlozi za određene primene

Npr.) Aerodromi, tranzitne stanice, berze, banke i kontrolni sistemi Preporučujemo da se pridržavate sledećeg podešavanje sistema za prikazivanje programa:

Prikaz informacija uz ciklus logotipa i pokretne slike.

Npr.) Ciklus : Prikazivanje informacija u trajanju od 1 sata, a zatim 1 minut prikazivanja logotipa ili pokretne slike.

Povremeno promenite boje informacija (koristite 2 različite boje).

Npr.) Rotirajte dve boje informacija na svakih 30 minuta.

Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.

Izbegavajte korišćenje sivih boja jer lako mogu da izazovu zadržavanje slike.

• Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)

Npr.)

• Preporučene postavke: Svetle boje sa malom razlikom u svetlini

• Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta

82

Informacije

Npr.)

• Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretnom slikom.

Npr.)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je podešavanje računara ili sis-

tema da pokreće program za zaštitu ekrana kada ne koristite ekran.

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.

Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenljivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu između elektroda se vremenom povećava i tečni kristal se krivi. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni.

Da bi se to sprečilo, akumulirana razlika u naponu mora da se smanji.

83

Informacije

Naš LCD monitor je u skladu sa ISO13406-2 klasom II grešaka u pikselima

84

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije

SAMSUNG.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

BELGIUM

Europe

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

70 70 19 70

0818 717 100

030-6227 515

3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com

08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

85

Dodatak

GERMANY

Europe

01805 - SAMSUNG (726-7864)

(€ 0,14/Min) http://www.samsung.com

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

0035 (0)2 261 03 710

NETHERLANDS 0900 SAMSUNG (726-7864 €

0,10/Min) http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/nl

NORWAY

POLAND

815-56 480

0 801 801 881 http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

022-607-93-33

80820-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/pt

0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk

902 10 11 30

0771-400 200 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND 0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ch

U.K

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

800-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com

http://www.samsung.uz

AUSTRALIA

CHINA

1300 362 603

800-810-5858

Asia Pacific

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

HONG KONG

INDIA

010-6475 1880

3698 - 4698

3030 8282 http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

86

Dodatak

TAIWAN

VIETNAM

0800-329-999

1 800 588 889

Asia Pacific

http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

8000-4726

Termini

Veličina tačkica

Vertikalna frekvencija

Horizontalna frekvencija

Isprepletani i neisprepletani režimi

Plug & Play

Rezolucija

Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih tačkica.

Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Udaljenost između dve tačke iste boje naziva se 'veličina tačkica'. Jedinica: mm

Ekran mora ponovo da se iscrta nekoliko puta u sekundi da bi se kreirala i prikazala slika. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica:

Hz

Primer: Ako se isto svetlo bljesne 60 puta u sekundi to se smatra vrednošću od 60 Hz.

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Prikazivanje horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu po redu naziva se neisprepletani režim, a prikazivanje neparnih, a zatim parnih linija naziva se isprepletani režim. Neisprepletani režim se koristi za većinu monitora kako bi se dobila jasna slika. Isprepletani režim se koristi kod televizora.

Ovo je funkcija koja korisniku pruža najkvalitetniji sliku, jer omogućava da računar i monitor automatski razmenjuju informacije.

Ovaj monitor ispunjava međunarodni VESA DDC standard za

Plug & Play funkciju.

Broj horizontalnih i vertikalnih tačaka koje sačinjavaju sliku na ekranu nazivamo rezolucijom. Taj broj označava tačnost prikaza na ekranu. Visoka rezolucija je dobra za obavljanje više zadataka istovremeno jer na ekranu može da se prikaže više informacija.

Primer: Ako je rezolucija 1680 x 1050 , to znači da je ekran sastavljen od 1680 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i

1050 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

87

Dodatak

Ispravno odlaganje

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) samo Evropa

(Važi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i provere kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. strogo je zabranjena.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. ne odgovara za greške koje se nalaze u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, performansi ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovani žig kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows

NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft; VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi ogranizacije VESA (Video Electronics Standard Association); ENERGY STAR

®

ime i logotip su registrovani žigovi Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Svi ostali spomenuti nazivi proizvoda možda predstavljaju žigove ili registrovane žigove njihovih vlasnika.

88

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents