Samsung RL56GEGTS User manual

Samsung RL56GEGTS User manual
SEAD
RL60*
RL58*
RL56*
Frižider
korisničko uputstvo
Srpski
imagine the possibilities
Zahvaljujemo vam na kupovini ovog Samsung proizvoda.
Da biste dobili potpunu uslugu, registrujte svoj proizvod na
www.samsung.com/register
Ugraðen ureðaj
DA99-03417F.indb
1
2011.3.4
1:46:34 PM
informacije o bezbednosti
INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI
• Pre nego što počnete sa korišćenjem ovog
uređaja, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo
uputstvo i da ga zadržite na sigurnom mestu,
blizu samog uređaja, za eventualno buduće
informisanje.
• Ovaj uređaj koristite isključivo za ono za šta je
namenjen, kako je opisano u ovom uputstvu
za upotrebu. Ovaj uređaj nije namenjen za
korišćenje od strane lica (uključujući i decu)
sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim
sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i
znanja, osim ako ih ne nadgleda ili za korišćenje
uređaja ne obuči lice zaduženo za njihovu
bezbednost.
• Upozorenja i važne instrukcije o sigurnom
korišćenju ne obuhvataju u ovom uputstvu sve
moguće uslove i situacije koje se mogu desiti.
Vaša je odgovornost da upotrebite zdrav razum,
mere opreza i brigu kada uređaj postavljate,
održavate i koristite ga.
• Zbog toga što ova uputstva za korišćenje koja
slede obuhvataju različite modele, karakteristike
Vašeg frižidera mogu se malo i razlikovati od
onih koje su opisane u ovom uputstvu tako da
se sve oznake upozorenja ne moraju odnositi
konkretno na Vaš uređaj. Ako imate bilo kakvih
pitanja ili nedoumica, kontaktirajte Vaš najbliži
servisni centar ili potražite pomoć i informaciju
putem interneta, na sajtu: www.samsung.com.
Važni bezbednosni simboli i
upozorenja:
upOZORENJE
OpREZ
Opasnosti i nebezbedno rukovanje
koje može izazvati ozbiljne povrede ili
smrt.
Opasnosti i nebezbedno rukovanje
koje može izazvati lakše povrede ili
materijalnu štetu.
NEMOJTE pokušavati.
NEMOJTE rastavljati.
NEMOJTE dodirivati.
Pažljivo sledite uputstva.
Izvucite kabl za napajanje iz zidne
utičnice.
Proverite da li je aparat uzemljen da
biste sprečili strujni udar.
Pozovite kontakt centar radi
pomoći.
Napomena.
Ovi znaci upozorenja služe da se predupredi
povređivanje vas samih i drugih.
Molimo vas da ih se pažljivo pridržavate.
Kada pročitate ovaj odeljak, stavite ga na
sigurno mesto radi budućeg upućivanja.
CE Obaveštenje
Ovaj proizvod je u skladu sa direktivom niskog
napona, Low Voltage Directive (2006/95/EC),
direktivom elektromagnetne kompatibilnosti,
Electromagnetic Compatibility Directive
(2004/108/EC), i direktivom Eco dizajna, EcoDesign Directive (2009/125/EC), prema regulativi
Evropske Unije, Regulation (EC) No 643/2009 of
the European Union.
Znaci ozbiljnog
upozorenja u vezi sa
upOZORENJE transportom i položajem
• Pri transportu i instaliranju uređaja mora
se voditi računa o tome da se nijedan deo
rashladnog kola ne ošteti.
• Kao rashladni fluid koristi se sredstvo R600a ili
R134a. Pogledajte nalepnicu na kompresoru, na
zadnjoj strani uređaja ili nalepnicu unutar frižidera
da biste videli koje se rashladno sredstvo koristi
u frižideru.
• Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi gas (rashladni
fluid R600a),
- Sredstvo za hlađenje koje iscuri iz cevne
konstrukcije moglo bi se zapaliti ili prouzrokovati
povrede očiju. Ako otkrijete curenje, izbegavajte
korišćenje otvorenog plamena ili potencijalnih
izvora paljenja i nekoliko minuta provetravajte
prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.
- Da biste sprečili stvaranje mešavine zapaljivog
gasa i vazduha u slučaju curenja rashladnog
fluida, prostorija u kojoj se nalazi uređaj mora
imati veličinu koja zavisi od korišćene količine
rashladnog fluida.
- Nikad ne uključujte uređaj ako postoje bilo kakvi
2_ informacije o bezbednosti
DA99-03417F.indb
2
2011.3.4
1:46:34 PM
znaci oštećenja. Ako niste sigurni u vezi sa tim,
obratite se distributeru. Prostorija u kojoj ăe
friţider biti smeđten mora biti takvih dimenzija
da 1 m³ zapremine prostorije pokriva svakih
8 g rashladnog sredstva R600a unutar samog
frižidera. Količina rashladnog fluida data je na
natpisnoj pločici unutar uređaja.
- Ako uređaj sadrži izobutansko rashladno sredstvo
(R600a), taj prirodni gas je, pored svog visokog
stepena ekološke prihvatljivosti, još i veoma
zapaljiv. Pri transportu i instaliranju uređaja
mora se voditi računa o tome da se nijedan deo
rashladnog kola ne ošteti.
upOZORENJE
Znaci ozbiljnog upozorenja u
vezi sa postavljanjem uređaja
• Ne postavljajte ovaj uređaj na vlažno,
masno ili prašnjavo mesto, niti na mesto
direktno izloženo sunčevim zracima i vodi (kiši).
- Oštećenje izolacije električnih delova može
izazvati strujni udar ili požar.
•N
e izlažite ovaj frižider direktnom suncu niti
toploti štednjaka, grejalica i drugih uređaja.
•N
e uključujte istovremeno više uređaja u istu
strujnu utičnicu. Frižider mora uvek biti priključen
u svoju sopstvenu strujnu utičnicu čiji napon
odgovara onome na natpisnoj pločici.
- Na taj način se ostvaruje najbolji radni
učinak i sprečava preopterećivanje kućnih
elektroinstalacija; u suprotnom postoji opasnost
od požara usled pregrevanja žica. Ako je zidna
utičnica olabavljena, ne stavljajte utikač u nju.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
•N
e koristite kabl duž koga ili na čijem kraju se
vide naprsline ili abrazivna oštećenja.
•N
e savijajte previše kabl za napajanje i ne
stavljajte teške predmete na njega.
• Ne koristite sprejeve u blizini frižidera.
- Aerosoli korišćeni u blizini frižidera mogu izazvati
eksploziju ili požar.
•N
e postavljajte ovaj uređaj na mesto gde može
doći do curenja gasa.
- To može dovesti do električnog udara ili do
pojave vatre.
• Postavljanje i svako servisiranje ovog
uređaja treba da obavi kvalifikovani tehničar
ili servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara,
požara, eksplozije, problema u radu proizvoda ili
povrede.
• Ovaj frižider se pre upotrebe mora pravilno
instalirati i postaviti u skladu sa uputstvom.
• Priključite utikač na odgovarajuće mesto tako da
kabl visi nadole.
- Ako utikač priključite naopako, žica se može
preseći i izazvati požar ili strujni udar.
• Vodite računa da se utikač ne nagnječi ili ošteti
zadnjom stranom frižidera.
• Pri pomeranju frižidera ne vucite ga preko kabla
za napajanje jer ga time možete oštetiti.
- To može dovesti do požara.
• Uređaj mora biti postavljen tako da utikač bude
lako dostupan posle instalacije.
• Frižider mora biti uzemljen.
- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili
neželjeno odvođenje struje i strujne udare
nastale usled curenja struje iz frižidera.
• Za uzemljavanje uređaja nikad ne koristite
cevi za gas, telefonske kablove ili neke druge
potencijalne gromovode.
- Nepravilna upotreba voda uzemljenja može
dovesti do strujnog udara.
• Ako se kabl za napajanje ošteti, odmah ga
zamenite kod proizvođača ili servisne službe.
• Osigrač na frižideru mora da zameni kvalifikovni
tehničar ili servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili
povrede.
OpREZ
Znaci upozorenja za
postavljanje frižidera
• Održavajte ventilacione otvore na kućištu
uređaja ili ugradnog elementa nezačepljenim.
• Ostavite uređaj da miruje 2 sata nakon
postavljanja.
upOZORENJE
ZNACI IZRIČITOG
UPOZORENJA KOJI SE
ODNOSE NA KORIŠĆENJE
• Ne uključujte utikač mokrim rukama.
• Ne stavljajte predmete na gornju površinu
uređaja.
- Kada otvorite ili zatvorite vrata neki predmet
može pasti i povrediti vas ili napraviti štetu.
• Nemojte stavljati na frižider posude napunjene
vodom.
- Ako se prospe, postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Ne dozvolite deci da se kače na vrata.
- Ako ne zabranite deci da se kače o vrata, to
može dovesti do ozbiljnih povreda.
• Nemojte ostavljati vrata frižidera otvorenim kada
se niko ne nalazi u njegovoj blizini i nemojte
dozvoliti deci da ulaze u unutrašnjost frižidera.
• Nemojte sedeti na vratima zamrzivača.
- Vrata se mogu polomiti i izazvati povrede.
informacije o bezbednosti _3
DA99-03417F.indb
3
2011.3.4
1:46:35 PM
• Da biste sprečili da deca budu zatvorena unutra,
morate ponovo instalirati pregradu koristeći
priložene zavrtnje posle čišćenja ili drugih radnji
ako ste pregradu izvadili iz fioke.
• Nikada nemojte gurati prste ili druge predmete u
otvor automata za vodu.
- Ako ne postupite prema ovom uputstvu, to može
prouzrokovati povređivanje ili materijalnu štetu.
• Nemojte stavljati u frižider isparljive ili zapaljive
supstance kao što su benzin, razređivač,
alkohol, etar ili tečni naftni gas.
- Stavljanje bilo koje od pomenutih supstanci
može prouzrokovati eksploziju.
• Nemojte stavljati u frižider farmaceutske
proizvode koji su osetljivi na niske temperature,
materijale koji su predmet naučnog istraživanja ili
druge proizvode osetljive na nisku temperaturu.
- Proizvodi koji zahtevaju strogu kontrolu
temperature se ne smeju čuvati u frižideru.
• Nemojte stavljati u frižider ili koristiti unutar
frižidera električne uređaje osim ako nisu takve
vrste koju preporučuje proizvođač.
• Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje
unutrašnjosti frižidera. Nemojte stavljati upaljenu
sveću unutar frižidera radi uklanjanja loših mirisa.
- To može dovesti do električnog udara ili do
pojave vatre.
• Ne dodirujte unutrašnje zidove zamrzivača ili
proizvode u njemu mokrim rukama.
- Tako mogu nastati promrzline.
• Ne koristite mehaničke uređaje niti bilo koji drugi
način da ubrzate proces odmrzavanja van onoga
što je preporučio proizvođač.
• Ne oštećujte rashladno kolo.
• Ovaj proizvod je namenjen isključivo za
čuvanje namirnica u domaćinstvu.
• Boce treba držati jednu uz drugu da ne bi
poispadale.
• U slučaju curenja gasa (npr. propana, TNG i
dr.), odmah provetrite prostoriju i ne dodirujte
strujni utikač. Ne dodirujte uređaj niti kabl za
napajanje.
- Ne koristite ventilator.
- Varnica može izazvati eksploziju ili požar.
• Koristite samo LED lampice dobijene od
proizvođača ili servisera.
• Deca bi trebalo da budu nadgledana kako bi
se osiguralo da se ne igraju odnosno da se ne
penju na uređaj.
• Ne rastavljajte i ne opravljajte frižider sami.
- Ako tako radite, možete izazvati
požar, kvarove i/ili povrede. U slučaju
neispravnosti, molimo Vas da kontaktiratre
predstavnike vašeg servisnog centra.
• Ako uređaj stvara čudan zvuk, ako dođe
do pojave gorenja, neobičnog mirisa ili
dima, odmah isključite napojni kabl iz utičnice za
elektronapajanje i kontaktirajte Vaš najbliži servisni
centar.
- Ako tako ne uradite, to može dovesti do opasnosti prouzrokovane elekričnom strujom ili
vatrom.
• Ako budete imali problema pri zameni svetla,
obratite se serviseru.
• Ako proizvod ima LED lampicu, ne skidajte njen
poklopac i ne vadite LED lampicu sami.
- Obratite se serviseru.
• Ako se u frižideru nalazi bilo kakva prašina ili
voda, izvucite napojni kabl iz utičnice elektronapajanja i kontaktirajte Vaš servisni centar za
proizvode Samsung Electronics.
- Postoji opasnost od požara.
OpREZ
ZNACI OPREZA KOJI SE
ODNOSE NA KORIŠĆENJE
• Da biste ostvarili najbolji radni učinak
uređaja,
- Nemojte postavljati hranu preblizu ventilacionim
otvorima na zadnjoj strani pošto to može omesti
slobodnu cirkulaciju vazduha u odeljku frižidera.
- Pravilno umotajte hranu i postavite je u
hermetički zatvorene posude pre nego što je
stavite u frižider.
- Ne stavljajte nove namirnice za zamrzavanje blizu
već smrznute hrane.
• Ne stavljajte gazirana pića u odeljak zamrzivača.
Ne stavljajte boce ili staklene posude u
zamrzivač.
- Kada se sadržina smrzne, staklo može popucati
i prouzrokovati povrede i materijalnu štetu.
• Nemojte menjati ili modifikovati funkcionalna
svojstva frižidera.
- Promene ili modifikacije mogu dovesti do
povređivanja odnosno do materijalne štete.
Bilo kakve promene ili modifikacije koje obavi
3. strana na ovom gotovom proizvodu nisu
pokrivene Samsungovom servisnom garancijom
niti je Samsung odgovoran za pitanja sigurnosti
i oštećenja koji proisteknu iz modifikacija koje
obavi treća strana.
• Nemojte blokirati otvore za vazduh.
- Ako su otvori za vazduh blokirani, posebno sa
plastičnom vrećom, unutrašnjost frižidera može
biti previše hlađena. Ako taj period preteranog
hlađenja potraje suviše dugo, može se polomiti
filter za vodu i prouzrokovati curenje vode.
- Ne stavljajte nove namirnice za zamrzavanje blizu
4_ informacije o bezbednosti
DA99-03417F.indb
4
2011.3.4
1:46:35 PM
već smrznute hrane.
•V
odite računa o maksimalnom vremenu čuvanja
raznih vrsta smrznute hrane.
•N
apunite rezervoar za vodu, posudu za led
i posude za vodu u obliku kockica samo sa
pijaćom vodom.
•K
oristite isključivo aparat za led dobijen uz
frižider.
•C
ev za dovod vode u frižider sme da instalira/
priključi isključivo za to kvalifikovana osoba, i to
samo na dovod pijaće vode.
•D
a bi uređaj za pravljenje leda (ledomat)
funkcionisao ispravno, zahteva se da pritisak
vode bude 138–862 kPa (1,4–8,8 kgf/cm3).
•N
e prskajte isparljive materije, npr. insekticid, na
površinu uređaja.
- Pored toga što to može biti štetno za čoveka,
može doći do strujnog udara, požara, eksplozije
ili problema u radu proizvoda.
• Pri otvaranju vrata pazite da se ne povredite.
OpREZ
ZNACI UPOZORENJA ZA
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
• Frižider iznutra ili spolja nemojte prskati
vodom.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
•N
e koristite i ne stavljajte u blizinu frižidera bilo
kakve supstance koje nisu termostabilne, kao
što su zapaljivi sprejevi i predmeti, suvi led, lekovi
i hemikalije. Nemojte stavljati u frižider isparljive
ili zapaljive predmete i supstance (benzin,
razređivač, gas propan i dr.).
- Ovaj frižider služi isključivo za čuvanje namirnica.
- To može dovesti do požara ili eksplozije.
•N
emojte raspršivati sredstva za čišćenje direktno
na displej.
- Štampana slova na displeju mogu se izbrisati.
•U
klonite sve strane materije i prašinu sa klinova
utikača. Nemojte koristiti mokru ili vlažnu krpu
kada čistite utikač; sa klinova utikača uklonite
sve strane materije i prašinu.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara
ili strujnog udara.
• Pre nego što počnete sa čišćenjem frižidera i
radovima održavanja, isključite ga iz napajanja
električnom strujom.
OpREZ
ZNACI IZRIČITOG
UPOZORENJA KOJI SE
ODNOSE NA ODLAGANJE
• Pre odlaganja se uverite da nijedna od cevi
sa zadnje strane uređaja nije oštećena.
•K
ao rashladni fluid koristi se sredstvo R600a ili
R134a. Pogledajte nalepnicu na kompresoru, na
zadnjoj strani uređaja ili nalepnicu unutar frižidera
da biste videli koje se rashladno sredstvo koristi
u frižideru. Ako ovaj uređaj sadrži zapaljivi gas
(rashladno sredstvo R600a), kontaktirajte lokalne
vlasti u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog
proizvoda. Ciklopetan se koristi kao izolacioni
gas. Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju
specijalan postupak uklanjanja. Obratite se
lokalnoj vlasti radi ekološki bezbednog odlaganja
ovog uređaja. Pre odlaganja se uverite da
nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja
nije oštećena. Cevi se moraju rastavljati na
otvorenom prostoru.
• Kada odlažete ovaj proizvod ili druge frižidere,
uklonite vrata / zaptivke vrata i bravice tako da
mala deca ili životinje ne mogu biti uhvaćeni unutar
uređaja kao u zamku. Ostavite police na svojim
mestima da deca ne bi mogla lako da se uvuku.
Deca bi trebalo da budu nadgledana kako bi se
osiguralo da se ne igraju sa starim uređajima.
• Uklonite ambalažu uređaja na ekološki prihvatljiv
način.
DODATNI SAVETI ZA PRAVILNU
UPOTREBU
• U slučaju nestanka struje pozovite lokalnu
elektrodistribuciju i pitajte koliko će to potrajati.
- Većina nestanaka električne struje koji se
otklone za sat-dva neće uticati na temperaturu u
frižideru. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja
vrata dok nema struje.
- Ako nestanak struje potraje duže od 24 sata,
izvadite sve zamrznute namirnice.
• Ako su sa frižiderom isporučeni i ključevi, tada bi
oni trebalo da budu držani na mestima koja su
van domašaja dece i ne blizu samog uređaja.
• Uređaj možda neće raditi ravnomerno (moguće
je da će u frižideru biti pretoplo) ako duži period
bude stajao na temperaturi nižoj od one za koju
je projektovan.
• Ne čuvajte hranu koja se lako kvari na niskim
temperaturama, poput banana i lubenica.
• Uređaj ne stvara inje, što znači da nema potrebe
za ručnim odmrzavanjem uređaja jer će se to
vršiti automatski.
• Porast temperature tokom odmrzavanja može biti
u skladu sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da
sprečite neželjeni porast temperature smrznute hrane
tokom odmrzavanja uređaja, umotajte smrznutu
hranu u nekoliko slojeva novinskog papira.
• Svaki porast temperature smrznute hrane
tokom odmrzavanja može skratiti njegovo vreme
čuvanja.
informacije o bezbednosti _5
DA99-03417F.indb
5
2011.3.4
1:46:35 PM
Saveti za uštedu energije
- Uređaj postavite u hladnu, suvu i dobro
provetravanu prostoriju. Uverite se da nije
izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikad ga ne
stavljajte blizu izvora toplote (npr. radijator).
- Nikada ne začepljujte ventilacione otvore i
rešetke uređaja.
- Pustite hranu da se ohladi pre nego što je stavite
u uređaj.
- Stavite smrznutu hranu u frižider da se odmrzne.
Tada možete koristiti niske temperature
smrznutih namirnica da biste hladili frižider.
- Ne držite vrata uređaja predugo otvorena
pri stavljanju ili vađenju namirnica. Što kraće
držite vrata otvorena, to se manje leda stvara u
zamrzivaču.
- Redovno čistite zadnju stranu frižidera.
Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu
potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što
je potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje
i zadnje strane frižidera. Nemojte pokrivati
ventilacione otvore.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora
sa desne, leve, zadnje i gornje strane. Na taj
način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na
računima za struju.
sadržaj
postavljanje frižidera......... 6
korišćenje frižidera ........... 10
rešavanje problema ............ 14
Postavljanje frižidera
Priprema za postavljanje
frižidera
Čestitamo Vam na kupovini ovog Samsungovog
frižidera. Nadamo se da uživate u našem
vrhunskom proizvodu.
održavanja i servisiranja.
100mm
Izbor najboljeg mesta za frižider
• Mesto koje nije direktno izloženo sunčevoj
svetlosti.
• Lokacija sa ravnim (ili skoro ravnim) dnom.
• Mesto sa dovoljno prostora da se vrata frižidera
mogu lako otvoriti.
• Radi cirkulacije vazduha obezbedite dovoljno
prostora levo, desno, iza i iznad uređaja. Ako
frižider nema dovoljno prostora, može se desiti
da sistem unutrašnjeg hlađenja neće raditi
ispravno.
• Obezbedite laku pokretljivost uređaja za potrebe
2010mm
or
1920mm
or
1850mm
50mm
6_ informacije o bezbednosti
DA99-03417F.indb
6
2011.3.4
1:46:36 PM
1. Skinite poklopac šarke i odvojte senzor sa
desnog poklopca šarke.
595mm
najmanje 584mm
najmanje
50mm
50mm
1,202mm
02 podešavanje
01
115
960mm
2. Izvadite zavrtnje (①) i otkačite kabl (②).
• Proizvod može biti različite visine u zavisnosti od
modela.
• Pri postavljanju obezbedite dovoljno prostora
levo, desno, iza i iznad uređaja.
Na taj način ćete smanjiti potrošnju električne
energije i troškove.
• Ne postavljajte frižider tamo gde temperatura
može pasti ispod 10°C.
①
②
3. Skinite poklopce kabla (①) i poklopac vrata (②).
②
PREOKRETANJE VRATA
Pre nego što obrnete vrata frižidera, proverite da li
ste isključili frižider iz struje. Ako se ova operacija
ne izvodi u okviru postprodajnih usluga, to neće
biti pokriveno garancijom.
1. P
re početka preokretanja vrata isključite frižider
iz struje i iz njega izvadite sve namirnice.
2. A
ko ste u nedoumici kako da pratite uputstva
u uputstvu za upotrebu, morate kontaktirati
Samsung kvalifikovanog inženjera da biste
obavili tu izmenu.
3. N
e uključujte frižider odmah nakon što završite
preokretanje vrata, već sačekajte bar jedan sat.
①
4. Skinite šarku i razdvojte kućište od šarke.
Izvucite kablove iz kućišta šarke.
Potreban alat
Nije priložen
„Phillips”
krstasti odvijač
(+)
Ravan odvijač
(-)
Nije priložen
Ključ od 11
mm (za osovinu
šarke)
Imbus ključ od 5
mm (za srednju
šarku)
Usadni ključ
od 10 mm (za
matice)
5. Skinite vrata frižidera sa srednje šarke pažljivo
ih podižući uvis.
Dodatni deo
Gornje levo
kućište šarke
(ispod poklopca
šarke)
OpREZ
rata su teška i zato pazite da se ne
V
povredite kada ih budete skidali.
podešavanje _7
DA99-03417F.indb
7
2011.3.4
1:46:41 PM
6. S
kinite srednju šarku.
10. Zamenite pozicije čaure i zavrtnjeva poklopca.
Pazite da se tokom rada ne povredite.
OpREZ
7. S
kinite vrata zamrzivača sa donje šarke pažljivo
ih podižući uvis.
OpREZ
Vrata su teška i zato pazite da se ne
povredite kada ih budete skidali.
8. P
ažljivo položite frižider. Zamenite pozicije
donje šarke i nožice.
11. Pažljivo vratite vrata zamrzivača. Postavite
srednju šarku.
12. Ključem od 11 mm skinite osovinu gornje
šarke. Okrenite gornju šarku i vratite osovinu
gornje šarke.
13. Pažljivo vratite vrata frižidera i postavite šarku.
9. U
klonite zavrtanj na donjoj desnoj strani vrata
frižidera i zamrzivača. Premestite graničnik
vrata (①), čauru (②) i nosač (③)sa desne na levu
stranu.
①
②
③
③
②
①
8_ podešavanje
DA99-03417F.indb
8
2011.3.4
1:46:51 PM
14. P
ostavite nosač šarke na šarku. (Koristite levo
kućište šarke koje se nalazi ispod poklopca
šarke).
18 . Skinite zaptivače vrata frižidera i zamrzivača,
okrenite ih za 180˚ i vratite na njihovo mesto.
02 podešavanje
01
330mm
15. V
ratite poklopce kabla (①) i poklopac vrata
(②).
②
NIVELISANJE FRIŽIDERA
①
16. P
riključite kablove i vratite poklopac šarke.
Prenji deo uređaja neznatno je viši od zadnjeg dela
radi lakšeg otvaranja i zatvaranja vrata. Pokretne
nožice okrećite u smeru kretanja kazaljke na satu
da biste povećali visinu frižidera, a ako želite da je
smanjite nožice okrećite u smeru suprotnom od
kretanja kazaljke na satu.
1. slučaj: Uređaj je nagnut ulevo.
• Okrećite levu nožicu za podešavanje u smeru
strelice sve dok uređaj ne bude potpuno uspravan.
2. slučaj: Uređaj je nagnut udesno.
• Okrećite desnu nožicu za podešavanje u smeru
strelice sve dok uređaj ne bude potpuno uspravan.
17. Premestite drške sa leve strane na desnu.
podešavanje _9
DA99-03417F.indb
9
2011.3.4
1:46:56 PM
Korišćenje frižidera
PROVERA KONTROLNOG PANELA
(TIP A)
(TIP B)
(TIP C)
5
1
6
2
3
6
4
Svaki put kada pritisnete dugme čuće se
kratki zvučni signal.
1
Frižider
Pritisnite dugme frižidera da biste podesili željenu
temperaturu frižidera u rasponu između 1°C i 7°C.
Temperatura je unapred podešena na 3°C i svaki
put kada pritisnete dugme frižidera temperatura će
biti promenjena po zadatom redosledu, a indikator
temperature će prikazati željenu temperaturu.
(TIP C)
Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste
aktivirali funkciju odmora. (TIP A)
Zamrzivač
Pritisnite dugme zamrzivača da biste podesili željenu
temperaturu zamrzivača u rasponu između -17°C i
-23°C. Temperatura je unapred podešena na -20°C i
svaki put kada pritisnete dugme zamrzivača temperatura
će biti promenjena po zadatom redosledu, a indikator
temperature će prikazati željenu temperaturu.
(TIP A, B)
(TIP C)
10_ korišćenje
DA99-03417F.indb
3
Alarm
1. Alarm za vrata
Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali funkciju
alarma za vrata. Ako vrata frižidera ostanu
otvorena duže od 2 minuta, uključiće se indikator
alarma ( ), a frižider će vas upozoriti zvukom
alarma. Da biste deaktivirali ovu funkciju, ponovo
pritisnite dugme Alarm.
(TIP A, B)
2
Indikator temperature u frižideru ili zamrzivaču će
treptati ako temperatura u frižideru ili zarmzivaču
drastično poraste usled stavljanja tople hrane ili čestog
otvaranja vrata. (Indikator temperature u frižideru ili
zamrzivaču prestaće da trepće kada se temperatura u
frižideru ili zamrzivaču vrati na normalu. Ako indikator
temperature ne prestane da trepće ni posle nekoliko
sati, kontaktirajte servisni centar.
Držite dugme pritisnuto 3 sekunde da biste aktivirali
funkciju „Power Freeze” (duboko zamrzavanje).
Indikator (
) „Power Freeze” (duboko
zamrzavanje) će zasvetleti i frižider će skratiti vreme
potrebno za smrzavanje proizvoda u zamrzivaču.
Ova funkcija će biti aktivna 72 sata, a na indikatoru
zamrzivača će biti prikazana temperatura od
-23°C. Ova funkcija se isključuje automatski. Kada
se završi proces dubokog zamrzavanja, indikator
dubokog zamrzavanja se isključuje i zamrzivač
se vraća na ranije podešenu temperaturu. Pri
korišćenju ove funkcije potrošnja električne energije
raste. Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite
dugme zamrzavanja na 3 sekunde.
Ako treba da zamrznete veliku količinu
hrane, funkciju Power Freeze (duboko
zamrzavanje) uključite 24 časa ranije.
10
-20
-
-2
-
-22
-
-2
-
-2
-
2. Alarm za temperaturu
(za modele RL60GQ**, RL58GQ**)
Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali funkciju
alarma za temperaturu. Uključiće se indikator
). Ako je temperatura u odeljku
alarma (
zamrzivača previsoka zbog nestanka struje, na
ekranu će treperiti signal „- -“. Kada pritisnete
dugme Freezer (Zamrzivač), na ekranu će pet
sekundi treperiti „najviša temperatura“ koja je
dostignuta u odeljku zamrzivača. Zatim će se
prikazati stvarna temperatura. Da biste deaktivirali
funkciju alarma za temperaturu, ponovo pritisnite
dugme Alarm.
Ovo upozorenje može da se prikaže u sledećim
slučajevima:
• prilikom uključivanja uređaja
• kada je temperatura u odeljku zamrzivača
previsoka zbog nestanka struje
-2
-
2011.3.4
1:47:0 PM
4
Cool Select Zone
Quick Cool” (brzo hlađenje) (
)
Zero Zone (zona nule) (
02 korišćenje
„Quick Cool” (brzo hlađenje) ( )
• Ako namirnice želite brzo da ohladite, smestite
ih u Cool Select Zone (hladnu zonu) i izaberite
režim Quick Cool (brzo hlađenje).
• Cool Select Zone (hladna zona) će ohladiti
namirnice za 60 minuta.
• Kada se režim Quick Cool (brzo hlađenje)
završi, u fioci Cool Select Zone (hladna
zona) automatski će biti podešen režim Cool
(hlađenje).
)
• Kada izaberete režim Zero Zone (zona nule),
temperatura Cool Select Zone (hladne zone)
biće podešena na 0°C.
• Aktivirajte ovu funkciju „Chill” (smrzavanje) radi
čuvanja namirnica koje se veoma brzo suše.
Cool (hlađenje) (
)
• Kada izaberete režim „Cool” (hlađenje),
temperatura „Cool Select Zone” (hladne zone)
biće podešena na 3°C.
5
Smart Eco
- Ova sličica ( ) će se pojaviti kada se uključi
funkcija optimizovane energetske efikasnosti
frižidera.
- Bez potrebe za dodatnim komandama, ona
automatski održava svežinu namirnica koristeći
brojne senzore unutrašnje i spoljne temperature i
minimizuje potrošnju energije.
6
Odmor
Pritisnite dugme odmora da biste aktivirali funkciju
odmora.
Indikator odmora ( ) će zasvetleti i frižider će
podesiti temperaturu na 15°C da bi smanjio
potrošnju energije kada idete na duži odmor ili
poslovno putovanje ili nemate potrebu da koristite
frižider.
Dok je funkcija odmora aktivna, zamrzivač ostaje
uključen.
Ako je funkcija odmora uključena, automatski će
se isključiti ako podesite temperaturu frižidera.
Iz frižidera uklonite svu hranu pre nego što
uključite funkciju „Vacation” (odmor).
1
2
• Neki delovi, kao što su posuda za vodu, aparat
za led, polica za vino, fioka za sveže namirnice,
kutija za salatu i „Cool Select Zone” (hladna
zona), mogu izgledati drugačije ili nedostajati,
što zavisi od modela.
• Da biste u frižideru dobili više prostora možete
izvaditi fioke (sem kutije „Cool Select Zone”).
Da biste dobili više prostora u zamrzivaču,
možete da uklonite fioke i potpore (osim fioka
1 i 2 ). To ne utiče na termalne i mehaničke
karakteristike.
Nazivna zapremina zamrzivača izračunava se
dok su ovi delovi izvađeni.
• Ne stavljajte voće i povrće u fioku za sveže
namirnice. Može doći do zamrzavanja
voća i povrća. (opciono)
• Da biste iskoristili energetsku efikasnost ovog
proizvoda, ostavite sve police, fioke i korpe na
njihovim mestima, kao na slici.
korišćenje _11
DA99-03417F.indb
11
2011.3.4
1:47:3 PM
PRAVLJENJE LEDA
1.Napunite posudu vodom do oko 80%.
2.Posudu za led stavite u gornju fioku zamrzivača.
3.Sačekajte dok se ne stvore kocke leda.
4.Posudu za led lagano izvrnite da biste izvadili
kocke leda.
Vreme zamrzavanja
Preporučuje se da sačekate oko 1-2 sata uz
temperaturu podešenu na „Power Freeze”
(Duboko zamrzavanje) da bi se formirale
ledene kocke.
Opasnost od eksplozije
OpREZ
Sipanje vode iz aparata za vodu
Postavite čašu ispod ispusta
za vodu i lagano njome gurnite
polugu aparata. Pri pritiskanju
poluge aparata upaliće se plavo
svetlo.
• Čašu uspravite da biste
sprečili prskanje vode.
• Može se desiti da nema aparata za vodu, što
zavisi od modela.
• Zadnji panel je najhladniji deo
frižidera.
To je najbolje mesto za čuvanje osetljivih
namirnica.
•Staklene boce koje sadrže tečnost nikada ne
treba staviti u zamrzivač jer staklo može pući
kad se sadržaj smrzne.
KORIŠĆENJE APARATA ZA VODU
(OPCIONO)
UKLANJANJE UNUTRAŠNJIH
DELOVA
Police
Police obema rukama pažljivo podignite i povucite
ka sebi.
Punjenje vodom
Rezervoar za vodu možete napuniti
kada se on već nalazi u frižideru ili ga
možete i izvući napolje da biste ga
napunili vodom.
1. način
Štitnici vrata
Obema rukama čvrsto uhvatite štitnike vrata i
pažljivo ih podignite da biste ih skinuli.
apunite rezervoar vodom kroz rupicu na vrhu
N
rezervoara.
Ako vodu sipate prebrzo, može doći do prelivanja
vode.
2. način
Rezervoar za vodu
1. Otpustite zakačke sa obe strane rezervoara za
vodu da biste skinuli poklopac rezervoara.
Obema rukama čvrsto uhvatite rezervoar za vodu i
pažljivo ga povucite ka sebi da biste ga uklonili.
2. Nalijte vodu u rezervoar.
OpREZ
Nemojte u rezervoar za vodu stavljati ništa
osim vode.
ože se desiti da nema rezervoara za vodu,
M
što zavisi od modela.
12_ operating
DA99-03417F.indb
12
2011.3.4
1:47:6 PM
Fioke
Da biste izvadili fioke izvucite ih do kraja, a zatim
lagano podignite.
(Fioka za sveže namirnice, fioka „CoolSelect
Zone”, fioke zamrzivača)
02 operating
ČIŠĆENJE FRIŽIDERA
upOZORENJE
a čišćenje ne koristite benzen,
Z
razređivač ili Clorox™.
ni mogu oštetiti površinu uređaja i
O
stvoriti opasnost od požara.
upOZORENJE
e prskajte frižider vodom kada je
N
priključen u struju, zato što to može
dovesti do strujnog udara.
Ne čistite frižider benzenom, razređivačem ili
deterdžentom za pranje kola jer postoji opasnost
od izbijanja požara.
ZAMENA LED LAMPE
Kada unutrašnja ili spoljašnja LED lampa pregori,
poklopac lampe i nju samu nemojte skidati sami.
Obratite se serviseru.
operating _13
DA99-03417F.indb
13
2011.3.4
1:47:7 PM
rešavanje problema
PROBLEM
REŠENjE
Uređaj uopšte ne
radi ili je temperatura
previsoka.
• Proverite da li je utikač dobro priključen.
• Da li je regulator temperature na prednjoj strani uređaja dobro
podešen?
• Da li sunce osvetljava uređaj ili u blizini ima izvora toplote?
• Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida?
Namirnice u frižideru su
smrznute.
• Da li je regulator temperature na prednjoj strani uređaja podešen
na najnižu temperaturu?
• Da li je okolna temperatura preniska?
Čuju se neobični zvuci.
• Proverite da li je uređaj postavljen na stabilnu horizontalnu
površinu.
• Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida?
• Da li je neki predmet pao iza ili ispod uređaja?
• Da li zvuk dolazi od kompresora u uređaju?
• Zvuk krckanja se javlja pri širenju i skupljanju elemenata frižidera.
Prednji uglovi i bočne
strane uređaja su topli
i počinje da se stvara
kondenzacija.
• Cevi za provođenje toplote ugrađene su u prednje ćoškove
uređaja da bi se sprečila kondenzacija. To možda neće uvek biti
efikasno kada okolna temperatura poraste.
Međutim, to nije nenormalno.
• Pri veoma vlažnim vremenskim uslovima može doći do
kondenzacije na spoljnim površinama uređaja kada atmosferska
vlaga dođe u dodir sa hladnom površinom uređaja.
Možete čuti klokotanje
tečnosti u uređaju.
• U pitanju je rashladni fluid koji hladi unutrašnjost uređaja.
U uređaju se oseća
smrad.
• Da li u frižideru ima pokvarene hrane?
• Hermetički upakujte namirnice koje imaju jak miris (npr. ribu).
• Redovno čistite frižider i bacite svu pokvarenu ili sumnjivu hranu.
Na zidovima frižidera
ima inja.
• Da li su otvori za vazduh blokirani namirnicama stavljenim u
frižider?
• Rasporedite namirnice što bolje da biste poboljšali provetravanje.
• Da li su vrata potpuno zatvorena?
Kondenzacija nastaje
na unutrašnjem zidu
uređaja i na povrću.
• Namirnice sa većim sadržajem vode su stavljene nepokrivene ili
su vrata bila otvorena duže vreme.
• Namirnice čuvajte pokrivene ili u zatvorenim posudama.
14_ rešavanje problema
DA99-03417F.indb
14
2011.3.4
1:47:7 PM
Memo
DA99-03417F.indb
15
2011.3.4
1:47:7 PM
Ograničenja u vezi sa temperaturom prostorije
Ovaj frižider je namenjen radu na sobnoj temperaturi određenoj temperaturnom klasom
naznačenom na natpisnoj pločici.
Klasa
Oznaka
Opseg temperatura ambijenta (°C)
Produžena umerena
SN
+10 do +32
Umerena
N
+16 do +32
Suptropska
ST
+16 do +38
Tropska
T
+16 do +43
a temperaturu unutar uređaja mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera, temperatura
N
okoline i učestalost otvaranja vrata. Podesite temperaturu potrebnu da kompenzuje ove
faktore.
U nastojanju da promovišemo recikliranje, ovo uputstvo je štampano na recikliranom
papiru.
DA99-03417F.indb
16
2011.3.4
1:47:8 PM
SEAD
RL60*
RL58*
RL56*
Hladnjak
Korisnički priručnik
hrvatski
zamislite mogućnosti
Hvala Vam što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Kako bismo Vam mogli pružiti cjelovitiju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register
Ugrađeni uređaj
DA99-03417F.indb
1
2011.3.4
1:47:8 PM
sigurnosne informacije
SIGURNOSNE INFORMACIJE
• Prije korištenja ovog uređaja, molimo Vas
da pažljivo pročitate priručnik i držite ga na
sigurnom mjestu blizu uređaja za kasniju
uporabu.
• Koristite uređaj samo za svrhu za koju je
namijenjen kako je opisano u ovom priručniku.
Ovaj uređaj nije namijenjen osobama
(uključujući i djecu) s ograničenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pak s
nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod
nadzorom ili primaju upute vezane za korištenje
od osobe koja je odgovorna za njihovu
sigurnost. Upozorenja i Važne sigurnosne upute
u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće
uvjete i situacije do kojih može doći. Vaša je
odgovornost da se vodite zdravim razumom,
budete pažljivi i oprezni pri instaliranju,
održavanju i korištenju svog uređaja.
• Budući da se ovaj korisnički priručnik odnosi
na više modela, karakteristike Vašeg hladnjaka
mogu se djelomično razlikovati od onih koje su
ovdje opisane i svi znakovi upozorenja možda
nisu primjenjivi. Ako imate bilo kakvih pitanja
ili nedoumica, obratite se svom najbližem
servisnom centru ili pomoć i informacije
potražite na www.samsung.com .
Važne sigurnosne oznake i
upozorenja:
upOZORENJE
OpREZ
Opasnosti ili opasne radnje koje
mogu dovesti do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda ili smrti.
Opasnosti ili opasne radnje koje
mogu dovesti do lakših tjelesnih
ozljeda i materijalne štete.
NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dirajte.
Pažljivo slijedite upute.
Isključite utikač iz utičnice.
Provjerite je li uređaj uzemljen kako
bi se spriječio strujni udar.
Nazovite kontaktni centar za
pomoć.
Bilješka
Ovi znakovi upozorenja namijenjeni su
sprječavanju ozljeda Vas i drugih osoba.
Molimo pažljivo ih slijedite.
Nakon što ste pročitali ovaj odjeljak, držite ih
na sigurnom mjestu za kasniju uporabu.
CE napomena
Za ovaj je proizvod utvrđeno da je u skladu s
Direktivom o niskom naponu (2006/95/CE),
Direktivnom o elektromagnetskoj kompatibilnosti
(2004/108/EC) i Direktivom o eko-dizajnu
(2009/125/EC), koje su uvedene Uredbom (EZ) br.
643/2009 Europske unije.
upOZORENJE
Važne oznake upozorenja
za prijevoz i smještaj
• Kod prijevoza i instalacije uređaja treba
voditi računa o tome da se ne ošteti niti
jedan dio rashladnog ciklusa.
• Kao rashladni plin koriste se R600 ili R134a.
Provjerite oznaku na kompresoru na stražnjoj
strani uređaja ili oznaku u unutrašnjosti hladnjaka
kako biste utvrdili koji rashladni plin se koristi u
Vašem hladnjaku.
• Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi plin (izolacijski
plin R600a):
- Rashladni plin koji curi iz cijevi mogao bi se
zapaliti ili ozlijediti oči. Ako primijetite curenje,
izbjegavajte dodir s otvorenom vatrom ili
mogućim izvorima paljenja i nekoliko minuta
zračite prostoriju gdje uređaj stoji. Kako biste
izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka
ako dođe do curenja u rashladnom ciklusu,
veličina prostorije u kojoj je uređaj može se
izračunati ovisno o količini korištenog rashladnog
plina.
- Nemojte uključivati uređaj na kojem su
vidljiva oštećenja. Ako niste sigurni, obratite
se ovlaštenom trgovcu. Prostorija u kojoj će
hladnjak biti smješten mora biti veličine 1m3
za svakih 8g rashladnog plina R600a unutar
uređaja. Količina rashladnog plina u Vašem
uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici
unutar uređaja.
- Ako uređaj sadrži rashladni plin izo-butan
2_ sigurnosne informacije
DA99-03417F.indb
2
2011.3.4
1:47:9 PM
(R600a), riječ je o prirodnom plinu koji nije štetan
za okoliš, ali je ipak zapaljiv. Kod prijevoza i
instalacije uređaja, treba voditi računa o tome da
se ne ošteti niti jedan dio rashladnog ciklusa.
upOZORENJE
Važne oznake upozorenja
za instalaciju
• Ne postavljajte ovaj uređaj na vlažno,
masno ili prašno mjesto, a ni tako da bude
izravno izložen suncu i vodi (kiša).
- Oštećena izolacija električnih dijelova može
prouzročiti strujni udar ili požar.
•N
e postavljajte ovaj hladnjak tako da bude
izravno izložen suncu ili toplini iz pećnica,
grijalica ili drugih uređaja.
•N
emojte uključivati više uređaja na jedan
produžni kabel s više utičnica. Hladnjak uvijek
mora biti priključen na vlastitu pojedinačnu
električnu utičnicu čija voltaža odgovara voltaži
na pločici uređaja.
- To jamči najbolji rad i sprječava preopterećenje
kućnog strujnog sustava koje bi moglo izazvati
požar u slučaju pregrijavanja žica. Ako je utičnica
labava, nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
•N
e koristite kabel na kojem su pukotine ili koji je
oštećen po dužini ili na bilo kojem kraju.
•N
emojte previše savijati kabel ili na njega stavljati
teške predmete.
• U blizini hladnjaka ne koristite aerosole.
- Aerosoli koje se koriste blizu hladnjaka mogu
prouzročiti eksploziju ili požar.
•N
e postavljajte ovaj uređaj na mjesto gdje može
doći do curenja plina.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Postavljanje ili popravke na ovom uređaju
moraju obaviti kvalificirani serviser ili osoblje
servisa.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ,
požara, eksplozije, problema s proizvodom ili
ozljede.
•P
rije uporabe, hladnjak mora biti pravilno
instaliran i smješten u skladu s uputama iz ovog
priručnika.
• Ispravno umetnite utikač tako da kabel visi
prema dolje.
- Ako umetnete utikač naopako, strujni kabel
može se prelomiti i izazvati požar ili strujni udar.
•P
rovjerite da niste zgnječili ili oštetili utikač
stražnjom stranom hladnjaka.
•K
ad pomičete hladnjak, pazite da ne iskrenete ili
oštetite strujni kabel.
- Mogli biste izazvati požar.
• Uređaj mora biti postavljen tako da nakon
instalacije možete dosegnuti utikač.
• Hladnjak mora biti uzemljen.
- Hladnjak morate uzemljiti kako biste
izbjegli "curenje" struje ili strujne udare
prouzročene curenjem iz hladnjaka.
• Nipošto nemojte koristiti plinske cijevi, telefonske
žice ili druge potencijalne provodnike kao način
uzemljenja.
- Nepropisna uporaba uzemljenja može prouzročiti
strujni udar.
• Ako je kabel oštećen, odmah ga dajte
zamijeniti kod proizvođača ili servisera.
• Osigurač na hladnjaku mora zamijeniti
kvalificirani serviser ili osoblje servisa.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili
ozljede.
OpREZ
Oznake opreza za
instalaciju
• Otvor za ventilaciju uređaja ili okvir za
postavljanje držite slobodnima.
• Neka uređaj stoji dva sata nakon instalacije.
upOZORENJE
VAŽNE OZNAKE
UPOZORENJA ZA UPORABU
• Nemojte umetati utikač mokrim rukama.
• Ne držite stvari na uređaju.
- Kad otvarate ili zatvarate vrata, predmeti bi mogli
pasti i prouzročiti ozljede i/ili materijalnu štetu.
• Na hladnjak ne stavljajte posude s vodom.
- Ako se proliju, postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte dopustiti djeci da se vješaju na vrata.
- U suprotnom može doći do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda.
• Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok
hladnjak nije pod nadzorom i ne dopustite djeci
da ulaze u hladnjak.
• Nemojte sjediti na vratima ledenice.
- Vrata se mogu slomiti i dovesti do tjelesnih
ozljeda.
• Kako biste izbjegli da djeca ostanu zarobljena
unutra, nakon čišćenja ili drugih radnji morate
ponovno staviti pregradu ako ste je izvadili iz
ladice.
• Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u
otvor opskrbljivača.
- U suprotnom može doći do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda i materijalne štete.
sigurnosne informacije _3
DA99-03417F.indb
3
2011.3.4
1:47:9 PM
• U hladnjak nemojte pohranjivati hlapljive ili
zapaljive tvari poput benzena, razrjeđivača,
alkohola ili LP plina.
- Pohrana takvih proizvoda može izazvati
eksploziju.
• U hladnjak nemojte pohranjivati farmaceutske
proizvode, umjetne materijale ili druge proizvode
osjetljive na nisku temperaturu.
- Proizvodi koji zahtijevaju strogu kontrolu
temperature ne smiju se pohranjivati u hladnjak.
• Nemojte stavljati ili koristiti električne uređaje
unutar hladnjaka, osim ako ih je preporučio
proizvođač.
• Nemojte koristiti sušilo za kosu za sušenje unutar
hladnjaka. Nemojte koristiti upaljenu svijeću u
hladnjaku za uklanjanje neugodnih mirisa.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Nemojte dodirivati unutarnje stijenke ledenice ili
proizvoda u ledenici mokrim rukama.
- To može izazvati ozebline.
• Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge
načine da ubrzate postupak odleđivanja, osim
onih koje je preporučio proizvođač.
• Nemojte oštetiti rashladni ciklus.
• Ovaj proizvod namijenjen je samo čuvanju
hrane za kućnu uporabu.
• Boce treba čuvati tako da stoje čvrsto jedna uz
drugu kako ne bi ispale.
• Ako dođe do curenja plina (poput propana, LP
plina itd.), odmah prozračite bez diranja utikača.
Ne dirajte uređaj ili strujni kabel.
- Ne koristite ventilator.
- Iskra može dovesti do eksplozije ili požara.
• Koristite samo LED-žaruljice koje možete
nabaviti kod proizvođača ili servisera.
• Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala s
uređajem i/ili penjala se u njega.
• Nemojte sami rastavljati ili popravljati
hladnjak.
- Postoji opasnost da izazovete požar, kvar i/
ili ozljede. U slučaju kvara, molimo obratite se
serviseru.
• Ako uređaj proizvodi čudnu buku, izgaranje, miris ili dim, izvucite utikač i kontaktirajte
najbliži servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili
požara.
• Ako imate poteškoća s mijenjanjem žaruljice,
obratite se servisu.
• Ako uređaj ima LED-rasvjetu, nemojte sami
rastavljati pokrov žaruljice i LED-žaruljicu.
- Molimo obratite se serviserima.
• Ako se u hladnjaku nađu prašina ili voda, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics
servisnom centru.
- Postoji opasnost od požara.
OpREZ
ZNAKOVI OPREZA ZA
UPORABU
• Kako biste na najbolji mogući način
iskoristili proizvod,
- Ne stavljajte hranu preblizu ispred otvora za zrak
na stražnjoj strani uređaja budući da to može
ometati slobodno kruženje zraka u hladnjaku.
- Dobro umotajte hranu ili je stavite u posude prije
nego je stavljate u hladnjak.
- Ne stavljajte novu hranu za zamrzavanje blizu
već zamrznute hrane.
• Ne stavljajte gazirana pića u ledenicu. Ne
stavljajte boce ili staklene posude u ledenicu.
- Kad se sadržaj smrzne, staklo bi moglo puknuti i
prouzročiti ozljede i materijalnu štetu.
• Ne mijenjajte i ne prilagođavajte funkcionalnost
hladnjaka.
- Promjene ili prilagodbe mogu dovesti do tjelesnih
ozljeda i/ili materijalne štete. Sve promjene i
prilagodbe koje obavi treća osoba na ovom
gotovom uređaju nisu pokrivene Samsung
garancijom niti je Samsung odgovoran za
sigurnosna pitanja i štete koje mogu proizaći iz
promjena koje učini treća osoba.
• Nemojte blokirati otvore za zrak. Ako su otvori
blokirani, posebno plastičnom vrećicom,
hladnjak se može pretjerano ohladiti. Ako to
razdoblje hlađenja predugo traje, filtar za vodu
može se oštetiti i prouzročiti curenje vode.
- Ne stavljajte novu hranu za zamrzavanje blizu
već zamrznute hrane.
• Molimo poštujte maksimalno vrijeme čuvanja i
rok trajanja smrznute hrane.
• Punite posudu za vodu, pladanj za led, kockice
s ledom samo pitkom vodom.
• Koristite samo ledomat isporučen s hladnjakom.
• Dovod vode do ovog hladnjaka smije instalirati/
priključiti samo ovlaštena osoba i povezati samo
4_ sigurnosne informacije
DA99-03417F.indb
4
2011.3.4
1:47:9 PM
s dovodom pitke vode.
• Kako bi ledomat ispravno radio, potreban je tlak
vode od 138 ~ 862kpa(1.4~8.8kgf/cm3).
• Ne prskajte hlapljive tvari poput insekticida na
površinu uređaja.
- Osim što je štetan za ljude, može dovesti
i do strujnog udara, požara, ili problema s
proizvodom.
• Pazite da se ne ozlijedite dok otvarate vrata.
OpREZ
ZNAKOVI OPREZA ZA
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
• Ne prskajte hladnjak vodom ni izvana ni
iznutra.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
•B
lizu hladnjaka ne koristite i ne stavljajte tvari
koje su osjetljive na temperaturu poput zapaljivih
raspršivača, zapaljivih predmeta, suhog leda,
lijekova ili kemikalija. U hladnjak nemojte
pohranjivati hlapljive ili zapaljive predmete ili tvari
(benzen, razrjeđivač, propan plin itd.)
- Ovaj hladnjak namijenjen je samo čuvanju hrane.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
•N
e prskajte proizvode za čišćenje izravno na
zaslon.
- Tiskana slova na zaslonu mogla bi se oštetiti.
•U
klonite sve strane čestice ili prašinu s utikača.
Pritom nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Isključite hladnjak prije čišćenja i
održavanja.
OpREZ
VAŽNE OZNAKE
UPOZORENJA ZA
ODLAGANJE
• Prije odlaganja osigurajte da niti jedna
od cijevi sa stražnje strane uređaja nije
oštećena.
•K
ao rashladni plin koriste se R600 ili R134a.
Provjerite oznaku na kompresoru na stražnjoj
strani uređaja ili oznaku u unutrašnjosti hladnjaka
kako biste utvrdili koji rashladni plin se koristi
u Vašem hladnjaku. Ako ovaj proizvod sadrži
zapaljivi plin (rashladni plin R600a), obratite
se lokalnoj službi radi informacija o sigurnom
odlaganju proizvoda. Ciklopentan se koristi kao
izolacijski plin. Plinovi u izolacijskom materijalu
zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Molimo
obratite se lokalnoj službi vezano za odlaganje
ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš. Prije
odlaganja osigurajte da niti jedna od cijevi sa
stražnje strane uređaja nije oštećena. Cijevi se
smiju razbiti na otvorenom.
• Kod odlaganja ovog proizvoda ili drugih
hladnjaka, uklonite vrata/šarke na vratima,
kako mala djeca ili životinje ne bi mogli ostati
zatvoreni unutra. Ostavite police na mjestu kako
se djeca ne bi lako mogla popeti unutra. Djecu
treba nadgledati kako se ne bi igrala sa starim
uređajem.
• Molimo odložite ambalažu ovog proizvoda na
ekološki prihvatljiv način.
DODATNI SAVJETI ZA PRAVILNU
UPORABU
• Ako dođe do nestanka struje, nazovite lokalnog
dobavljača struje i pitajte ga koliko dugo će
nestanak trajati.
- Većina nestanaka struje koji su otklonjeni u roku
od sat ili dva neće imati utjecaja na temperature
u hladnjaku. Međutim, dok nema struje otvaranje
hladnjaka svedite na najmanju moguću mjeru.
- Ako struje nema duže od 24 sata, izvadite svu
smrznutu hranu.
• Ako su s hladnjakom isporučeni i ključevi, treba
ih držati izvan dohvata djece i dalje od uređaja.
• Uređaj možda neće raditi jednolično (mogućnost
da u hladnjaku bude previsoka temperatura) ako
se duže vrijeme nalazi u hladnijoj prostoriji od
one za koju je dizajniran.
• Nemojte pohranjivati hranu koja se lako pokvari
na niskoj temperaturi, poput banana ili dinja.
• Vaš uređaj je opremljen "frost free" tehnologijom,
što znači da nema potrebe za ručnim
odmrzavanjem budući da će to biti učinjeno
automatski.
• Porast temperature tijekom odmrzavanja
može biti u s kladu s ISO zahtjevima. No, ako
želite spriječiti nepotrebni porast temperature
smrznutih proizvoda pri odmrzavanju uređaja,
molimo zamotajte smrznutu hranu u više slojeva
novina.
• Svako povećanje temperature smrznute hrane
tijekom odmrzavanja može skratiti njen vijek
trajanja.
Savjeti za štednju energije
- Instalirajte uređaj u hladnu i suhu prostoriju s
odgovarajućim prozračivanjem. Neka ne bude
izravno izložen suncu ili izvorima topline (npr.
radijator).
- Nikad ne blokirajte otvore za ventilaciju ili rešetke
sigurnosne informacije _5
DA99-03417F.indb
5
2011.3.4
1:47:10 PM
uređaja.
- Neka se topla hrana ohladi prije stavljanja u
uređaj.
- Smrznutu hranu stavite u hladnjak da se
odmrzne. Možete koristiti niske temperature
smrznutih proizvoda kako biste ohladili hranu u
hladnjaku.
- Vrata uređaja nemojte dugo držati otvorenima
kad stavljate ili vadite hranu. Što je vrijeme
otvaranja vrata kraće, to će se u ledenici stvoriti
manje leda.
- Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka.
Prašina povećava potrošnju energije.
- Ne podešavajte temperaturu na nižu vrijednost
nego što je potrebno.
- Osigurajte učinkovit ispust zraka na dnu i na
stražnjoj strani hladnjaka. Ne pokrivajte otvore za
ventilaciju.
- Kod instalacije, osigurajte dovoljno prostora s
desne i lijeve strane, odostraga i odozgo. Na
taj način ćete smanjiti potrošnju energije i svoje
račune.
Sadržaj
Postavljanje hladnjaka...... 6
Korištenje Vašeg hladnjaka
...................................................... 10
Rješavanje problema........... 14
Postavljanje hladnjaka
Priprema za instalaciju
hladnjaka
Čestitamo na kupnji Samsung hladnjaka.
Nadamo se da ćete uživati u njegovim
najmodernijim mogućnostima.
u slučaju održavanja i servisiranja.
100mm
Odabir najboljeg mjesta za hladnjak
•Mjesto koje nije izravno izloženo suncu.
•Mjesto s ravnom (ili gotovo ravnom) površinom
poda.
•Mjesto gdje ima dovoljno prostora za lako
otvaranje vrata hladnjaka.
•Osigurajte dovoljno prostora s desne i lijeve
strane, odostraga i odozgo.
Ako uređaj nema dovoljno mjesta, unutarnji
sustav hlađenja može loše raditi.
2010mm
or
1920mm
or
1850mm
50mm
•Uređaj treba biti moguće bez problema pomicati
6_ sigurnosne informacije
DA99-03417F.indb
6
2011.3.4
1:47:10 PM
1. Uklonite poklopac šarke i otpojite senzor s
desnog poklopca šarke.
595mm
najmanje 584mm
najmanje
50mm
50mm
1,202mm
02 postavljanje
01
115
960mm
2. Uklonite vijke (①) i otpojite žicu (②).
•Visina proizvoda može se razlikovati ovisno o
modelu.
•Osigurajte dovoljno prostora s desne i lijeve
strane, odostraga i odozgo.
Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i
svoje račune.
•Ne postavljajte hladnjak na mjesto gdje će se
temperatura spustiti ispod 10ºC.
①
②
3. Uklonite poklopce žica (①) i poklopac vrata (②).
②
PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA
Prije skidanja vrata hladnjaka isključite uređaj iz
struje. Ovaj postupak nije pokriven garancijom ako
ga ne obavi osoba iz odjela postprodaje.
1. P
rije nego što pokušate promijeniti smjer
otvaranja vrata hladnjaka provjerite da je
hladnjak isključen iz glavnog dovoda struje i da
je sva hrana ispražnjena iz uređaja.
2. A
ko se klijent ne osjeća dovoljno sigurnim
slijediti upute iz korisničkog priručnika, može
se obratiti ovlaštenom Samsung inženjeru da
obavi taj zadatak.
3. N
e uključujte hladnjak u struju odmah nakon
promjene smjera otvaranja vrata nego
pričekajte najmanje sat vremena.
Potreban alat
plosnati odvijač
(-)
Nije isporučeno
11-milimetarski
ključ (za osovinu
šarke)
3/16-inčni
imbus ključ (za
srednju šarku)
4. Uklonite šarku i odvojite umetak šarke sa šarke.
Izvucite žice iz utora šarke.
5. Uklonite vrata hladnjaka sa srednje šarke tako
što ćete ih pažljivo podignuti prema gore.
Nije isporučeno
križni odvijač (+)
①
10-milimetarski
utični ključ (za
svornjake)
Dodatni dio
utor gornje lijeve
šarke (ispod
poklopca šarke)
OpREZ
Vrata su teška, pazite da se ne ozlijedite
dok ih skidate.
postavljanje _7
DA99-03417F.indb
7
2011.3.4
1:47:15 PM
6. R
astavite srednju šarku.
10. Zamijenite položaj umetka i vijaka kapice
OpREZ
7. U
klonite vrata ledenice s donje šarke tako što
ćete pažljivo podignuti vrata prema gore.
OpREZ
Pazite da se tijekom postupka ne
ozlijedite.
11. Pažljivo vratite vrata ledenice na mjesto.
Sastavite srednju šarku.
Vrata su teška, pazite da se ne ozlijedite
dok ih skidate.
8. P
ažljivo položite hladnjak. Zamijenite položaj
donje šarke i noge.
9. U
klonite vijak na donjoj desnoj strani hladnjaka
i vrata ledenice. Zamijenite graničnik vrata (①)
umetak (②) i nosač (③) s desna na lijevo.
12. Pomoću 11-milimetarskog ključa odvojite
osovinu gornje šarke. Okrenite gornju šarku i
pričvrstite osovinu gornje šarke.
13. Pažljivo vratite vrata hladnjaka na mjesto i
sastavite šarku.
①
②
③
③
②
①
8_ postavljanje
DA99-03417F.indb
8
2011.3.4
1:47:25 PM
14. S
astavite utor šarke sa šarkom.
(Upotrijebite lijevi utor šarke koji se nalazi
ispod poklopca šarke).
18 . Uklonite brtve s vrata hladnjaka i ledenice i
ponovno ih stavite nakon što ste ih okrenuli
za 180˚.
02 postavljanje
01
330mm
15. S
astavite poklopce žica (①) i poklopac vrata
(②).
②
NIvElIRANJE hlAdNJAKA
①
16. S
pojite žice i sastavite poklopac šarke.
Ako je prednji dio uređaja neznatno viši od stražnjeg,
vrata će se lakše otvarati i zatvarati. Okrećite
nožice za podešavanje u smjeru kazaljke na satu
za povisivanje, a u suprotnom smjeru za spuštanje
visine.
Situacija 1) Uređaj je nagnut ulijevo, prema dolje.
• Okrenite lijevu nogu za podešavanje u smjeru
strelice sve dok uređaj ne bude u ravnini.
Situacija 2) Uređaj je nagnut udesno, prema dolje.
• Okrenite desnu nogu za podešavanje u smjeru
strelice sve dok uređaj ne bude u ravnini.
17. Zamijenite ručke s lijeve na desnu stranu.
postavljanje _9
DA99-03417F.indb
9
2011.3.4
1:47:30 PM
Korištenje Vašeg hladnjaka
PROVJERA KONTROLNOG ZASLONA
(TIP A)
(TIP B)
(TIP C)
5
1
6
2
3
6
4
Svaki puta kad pritisnete tipku, začut će se
kratki zvuk.
1
Fridge
Pritisnite tipku Fridge kako biste ugodili hladnjak
na željenu temperaturu između 1°C i 7ºC.
Tvornički postavljena temperatura je 3°C i svaki
puta kad pritisnete tipku Fridge, temperatura će
se redom promijeniti, a indikator temperature će
prikazati željenu vrijednost.
(TIP C)
Pritisnite i ovu tipku i držite duže od 3 sekunde
kako biste uključili funkciju Vacation. (TIP A)
Freezer
Pritisnite tipku Freezer kako biste ugodili ledenicu na željenu
temperaturu između -17°C i -23ºC. Tvornički postavljena
temperatura je -20°C i svaki puta kad pritisnete tipku
Freezer, temperatura će se redom promijeniti, a indikator
temperature će prikazati željenu vrijednost.
(TIP A, B)
(TIP C)
10_ korištenje
DA99-03417F.indb
3
Alarm
1. Alarm za vrata
Pritisnite ovaj gumb kako biste aktivirali funkciju
alarma za vrata. Ostanu li vrata hladnjaka
otvorena više od 2 minute, uključit će se indikator
alarma ( ), a hladnjak će se emitirati zvuk
alarma. Kako biste deaktivirali ovu funkciju,
ponovo pritisnite gumb Alarm.
(TIP A, B)
2
Indikator temperature u hladnjaku, odnosno
ledenici, će treperiti kad se temperatura
u hladnjaku ili u ledenici značajno povisi zbog
spremanja tople hrane ili čestog otvaranja vrata.
(Indikator temperature u hladnjaku, odnosno
ledenici, će prestati treperiti kad temperatura u
hladnjaku, odnosno ledenici, postane normalna.
Ako indikator temperature ne prestane treperiti
nakon nekoliko sati, molimo obratite se servisnom
centru.
Pritisnite ovu tipku 3 sekunde kako biste uključili
funkciju Power Freeze. Upalit će se indikator
Power Freeze (
) i hladnjak će ubrzati vrijeme
potrebno za smrzavanje proizvoda u ledenici.
Ova funkcija bit će uključena 72 sata a indikator
ledenice će pokazivati -23°C. Ova se funkcija
isključuje automatski. Kad je proces Power Freeze
završen, Power Freeze indikator se gasi i ledenica
se vraća na prethodno podešenu temperaturu.
Kad koristite ovu funkciju,povećat će se potrošnja
energije. Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite
tipku Freezer tijekom 3 sekunde.
Ako trebate zamrznuti velike količine hrane,
uključite funkciju Power Freeze najmanje 24
sata prije.
10
-20
-
-2
-
-22
-
-2
-
-2
-
2. Alarm za temperaturu
(za modele RL60GQ**, RL58GQ**)
Pritisnite ovaj gumb kako biste aktivirali funkciju
alarma za temperaturu. Uključit će se indikator
). Ako je temperatura u odjeljku
alarma (
hladnjaka previsoka zbog nestanka struje, na
zaslonu treperi signal "- -". Pritiskom na gumb
Freezer (Zamrzivač) na zaslonu pet sekundi
treperi vrijednost "najviše temperature" izmjerene
u odjeljku. Nakon toga se prikazuje stvarna
temperatura. Kako biste deaktivirali funkciju
alarma za temperaturu, ponovo pritisnite gumb
Alarm.
Ovo se upozorenje može aktivirati:
• prilikom uključivanja uređaja
• ako je temperatura u odjeljku hladnjaka
previsoka zbog nestanka struje
-2
-
2011.3.4
1:47:34 PM
4
Cool Select Zone
)
Quick Cool(
Zero Zone(
02 korištenje
•Ako brzo želite ohladiti hranu, spremite je u Cool
Select Zone i odaberite način rada Quick Cool.
•Cool Select Zone će ohladiti hranu za 60
minuta.
•Kad funkcija Quick Cool dođe do kraja,
CoolSelect Zone ladica automatski prelazi u
Cool način rada.
)
•Kad odaberete Zero Zone opciju, temperatura
Cool Select Zone bit će postavljena na 0°C.
•Aktivirajte ovu Chill funkciju za spremanje vrlo
kvarljivih namirnica.
Cool(
)
• Kad odaberete Cool opciju, temperatura Cool
Select Zone bit će postavljena na 3°C.
5
Smart Eco
- Ovaj znak ( ) će se pojaviti kad hladnjak radi u
uvjetima optimalne energetske učinkovitosti.
- Bez dodatnih kontrola, automatski održava
svježinu hrane pomoću mnogih senzora koji
detektiraju unutarnju i vanjsku temperaturu i
svodi potrošnju energije na najnižu razinu.
6
Vacation
Pritisnite tipku Vacation kako biste uključili funkciju
Vacation.
Upalit će se indikator Vacation ( ) i hladnjak će
se ugoditi na temperaturu od 15°C kako bi se
potrošnja električne energije smanjila dok idete
na duži odmor ili poslovni put ili ne trebate koristiti
hladnjak.
Dok je funkcija Vacation uključena, ledenica ostaje
uključena.
Funkcija Vacation automatski će se isključiti ako
postavljate temperaturu hladnjaka dok je funkcija
Vacation uključena.
Prije korištenja funkcije Vacation, svakako uklonite
hranu iz hladnjaka.
1
2
• Neke funkcije poput spremnika za vodu,
ledomata, pretinca za vuno, pretinca za svježinu,
kutije za salatu i Cool Select Zone mogu se
razlikovati i raspoložive su ovisno o modelu.
• Kako biste dobili više mjesta u hladnjaku,
možete ukloniti ladice (osim Cool Select Zone
pretinca).
Za oslobađanje dodatnog prostora u zamrzivaču
možete izvaditi sve ladice i nosače osim ladica
1 i 2 .
Vađenje ne utječe na toplinske i mehaničke
značajke.
Deklarirani volumen odjeljka za zamrzavanje
računa se uz izvađene spomenute dijelove.
• Nemojte pohranjivati voće i povrće u
odjeljak za svježinu. Voće i povrće moglo
bi se smrznuti. (opcijski)
• Kako biste osigurali energetsku učinkovitost
proizvoda, molimo držite sve police, ladice i
košare u njihovom početnom položaju kako je
prikazano na slici.
korištenje _11
DA99-03417F.indb
11
2011.3.4
1:47:37 PM
STVARANJE LEDA
1.Pladanj napunite vodom 80%.
2.Stavite pladanj za led u gornju ladicu ledenice.
3.Pričekajte dok se ne stvore kockice leda.
4.Lagano iskrenite pladanj za led kako biste izvadili
kockice.
Vrijeme smrzavanja
Kako bi se stvorile kockice leda,
preporučamo da pričekate oko 1-2 sata dok
je temperatura podešena na Power Freeze.
Opasnost od eksplozije
OpREZ
• Najhladniji dio hladnjaka je stražnja
ploča.
To je najbolje mjesto za spremanje osjetljive
hrane.
•Staklene boce koje sadrže tekućinu nikad ne
treba spremati u ledenicu budući da staklo
može eksplodirati kad se sadržaj smrzne.
Uzimanje vode iz opskrbljivača
Postavite čašu ispod otvora za
vodu i čašom lagano pritisnite
polugu opskrbljivača vodom.
Kad pritisnete polugu, upalit će
se plavo svjetlo.
• Provjerite je li čaša u
ravnini s opskrbljivačem
kako biste izbjegli
prskanje vode.
• Spremnik za vodu raspoloživ je ovisno o
modelu.
UKLANJANJE UNUTARNJIH
DIJELOVA
Police
Lagano podignite police objema rukama i povucite ih
prema sebi.
KORIŠTENJE OPSKRBLJIVAČA
VODOM (OPCIJA)
Punjenje vodom
Možete napuniti vodu dok je spremnik
unutar hladnjaka ili možete posudu
izvaditi iz hladnjaka da biste napunili
vodu.
Blokade na vratima
Čvrsto uhvatite blokade na vratima objema
rukama i lagano ih podignite kako biste ih skinuli.
Metoda 1
apunite vodu kroz otvor na vrhu spremnika za vodu.
N
Ako prebrzo punite, može doći do curenja.
Metoda 2
1. Otpustite zasune na obje strane spremnika za
vodu kako biste uklonili poklopac na njemu.
2. Spremnik za vodu napunite vodom.
OpREZ
U spremnik za vodu nemojte stavljati ništa
drugo osim vode.
Spremnik za vodu
Čvrsto uhvatite spremnik za vodu objema rukama
i lagano ga podignite prema sebi kako biste ga
uklonili.
premnik za vodu raspoloživ je ovisno o
S
modelu.
12_ korištenje
DA99-03417F.indb
12
2011.3.4
1:47:40 PM
Ladice
Sasvim izvucite ladice i zatim ih lagano podignite
kako biste ih izvukli.
( ladica odjeljka za svježinu, Cool Select Zone
ladica, ladice ledenice)
02 korištenje
ČIŠĆENJE HLADNJAKA
upOZORENJE
upOZORENJE
a čišćenje ne koristite benzen,
Z
razrjeđivač ili Clorox™.
Oni mogu oštetiti površinu uređaja i
predstavljaju opasnost od požara.
e prskajte hladnjak vodom dok je
N
uključen u struju jer to može dovesti do
strujnog udara.
Ne čistite hladnjak benzenom, razrjeđivačem
ili detergentom za automobile jer to predstavlja
opasnost od požara.
ZAMJENA LED-ŽARULJICE
Ako je unutarnja ili vanjska LED-žaruljica izgorjela,
nemojte sami rastavljati pokrov žaruljice i LEDžaruljicu.
Molimo obratite se serviserima.
korištenje _13
DA99-03417F.indb
13
2011.3.4
1:47:41 PM
Rješavanje problema
PROBLEM
RJEŠENJE
uređaj uopće ne radi
ili je temperatura
previsoka.
• Provjerite je li utikač ispravno priključen.
• Je li temperatura na zaslonu ispravno podešena?
• Je li uređaj na izravnom sunčevom svjetlu i ima li izvora topline u
blizini?
• Je li stražnja strana uređaja preblizu zida?
hrana u hladnjaku je
smrznuta.
• Je li temperatura na zaslonu podešena na najhladniju vrijednost?
• Je li temperatura okoliša preniska?
Čuje se neobična buka.
• Provjerite je li uređaj instaliran na stabilan i ravan pod.
• Je li stražnja strana uređaja preblizu zida?
• Jesu li kakvi strani predmeti pali iza uređaja ili ispod njega?
• Dolazi li buka iz kompresora u uređaju?
• Kvrckanje se javlja kod skupljanja ili širenja dodataka.
prednji kutovi uređaja i
stranice su vrući i stvara
se kondenzacija.
• U prednjim kutovima nalaze se anti-kondenzatori koji sprečavaju
rošenje. Kad okolna temperatura naraste, to nije uvijek učinkovito.
Međutim, to nije nenormalno.
• Kod vrlo vlažnog vremena, može doći do kondenzacije na
vanjskoj površini uređaja kad vlaga iz zraka dođe u dodir s
hladnom površinom uređaja.
Čuje se bućkanje
tekućine unutar uređaja.
• Ovo je rashladni plin koji hladi unutar uređaja.
u uređaju je neugodan
miris.
• Ima li u hladnjaku pokvarene hrane?
• Hranu jakog mirisa (npr. ribu) treba dobro umotati.
• Redovito čistite ledenicu i bacite sve pokvarene ili sumnjive
namirnice.
Na stijenkama uređaja
postoji sloj inja.
• Jesu li otvori za zrak blokirani hranom u hladnjaku?
• Napravite razmak među hranom kako biste poboljšali
prozračivanje.
• Jesu li vrata dobro zatvorena?
Na unutarnjim
stijenkama uređaja ili
oko povrća stvara se
kondenzacija
• Hrana s visokim udjelom vode pohranjena je bez poklopca s
visokom razinom vlage ili su vrata ostala otvorena dugo vremena.
• Pohranite hranu s poklopcem ili u hermetički zatvorenim
posudama.
14_ Rješavanje problema
DA99-03417F.indb
14
2011.3.4
1:47:41 PM
Memo
DA99-03417F.indb
15
2011.3.4
1:47:41 PM
Ograničenja u temperaturi okoliša
Ovaj hladnjak osmišljen je za rad u temperaturi okoliša koja je označena na pločici uređaja.
Klasa
Oznaka
Raspon temperature okoliša (°C)
Prošireno umjerena
SN
+10 do +32
Umjerena
N
+16 do +32
Suptropska
ST
+16 do +38
Tropska
T
+16 do +43
nutarnje temperature podložne su utjecajima poput smještaja hladnjaka, temperature
U
okoliša i učestalosti otvaranja vrata. Prilagodite temperaturu kako biste umanjili utjecaj ovih
čimbenika.
hrvatski
Ispravno odlaganje ovog proizvoda (otpad od električne i elektroničke opreme)
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama s odvojenim sustavima skupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da proizvod i njegove elektroničke
dijelove (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne treba odlagati s drugim kućnim otpadom
nakon isteka njihovog vijeka trajanja.
Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, molimo odvojite te predmete od drugih vrsta smeća i reciklirajte ih odgovorno
kako biste poduprli održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebaju se obratiti ili trgovcu kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili
lokalnom vladinom uredu za podrobnije podatke o mjestu i načinu recikliranja koje je sigurno
za okoliš.
Poslovni korisnici neka se obrate svom dobavljaču i provjere uvjete ugovora o kupnji.
Pri odlaganju, ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smiju se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Nadinska 11, Veliko Polje 10000 Zagreb, Croatia
Tel : 062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
FAX : 385(0)14572369
Kako bismo poduprli recikliranje, ovaj korisnički priručnik tiskan je na recikliranom papiru.
DA99-03417F.indb
16
2011.3.4
1:47:41 PM
SEAD
RL60*
RL58*
RL56*
Refrigerator
user manual
English
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
Free Standing Appliance
DA99-03417F.indb
1
2011.3.4
1:47:42 PM
Safety information
SAFETY INFORMATION
• Before operating the appliance, please read this
manual thoroughly and retain it at a safe place
near the appliance for your future reference.
• Use this appliance only for its intended purpose
as described in this instruction manual. This
appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
• Warnings and Important Safety Instructions in
this manual do not cover all possible conditions
and situations that may occur. It is your
responsibility to use common sense, caution,
and care when installing, maintaining, and
operating your appliance.
• Because these following operating instructions
cover various models, the characteristics of
your refrigerator may differ slightly from those
described in this manual and not all warning
signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact your nearest
service center or find help and information
online at www.samsung.com.
Important safety symbols and
precautions :
WARNING
caution
Hazards or unsafe practices that may
result in severe personal injury or
death.
Hazards or unsafe practices that
may result in minor personal injury
or property damage.
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions carefully.
Unplug the power plug from the
wall socket.
Make sure the machine is grounded
to prevent electric shock.
Call the contact center for help.
Note.
These warning signs are here to prevent
injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe
place for future reference.
CE Notice
This product has been determined to be in
compliance with the Low Voltage Directive
(2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility
Directive (2004/108/EC) and the Eco-Design
Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation
(EC) No 643/2009 of the European Union.
WARNING
Severe warning signs for
transportation and site
• When transporting and installing the
appliance,care should be taken to ensure
that no parts of the refrigerating circuit are
damaged.
• R600a or R134a is used as a refrigerant. Check
the compressor label on the rear of the appliance
or the rating label inside the refrigerator to see
which refrigerant is used for your refrigerator.
• When this product contains flammable gas
(Refrigerant R600a),
- Refrigerant leaking from the pipe work could
ignite or cause an eye injury. If a leak is detected,
avoid any naked flames or potential sources of
ignition and air the room in which the appliance
is standing for several minutes.
- In order to avoid the creation of a flammable
gas-air mixture if a leak in the refrigerating
circuit occurs, the size of the room in which the
appliance may be sited depends on the amount
of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs
of damage. If in doubt, consult your dealer. The
room where the refrigerator will be sited must
be 1m³ in size for every 8g of R600a refrigerant
inside the appliance. The amount of refrigerant
in your particular appliance is shown on the
identification plate inside the appliance.
- If the appliance contains isobutane refrigerant
(R600a), a natural gas with high environmental
2_ Safety information
DA99-03417F.indb
2
2011.3.4
1:47:42 PM
compatibility that is, however, also combustible.
When transporting and installing the appliance,
care should be taken to ensure that no parts of
the refrigerating circuit are damaged.
WARNING
Severe warning signs
for installation
• Do not install this appliance in a humid, oily
or dusty location, in a location exposed to
direct sunlight and water (rain drops).
- Deteriorated insulation of electrical parts may
cause an electric shock or fire.
•D
o not place this refrigerator in direct sunlight or
expose to the heat from stoves, room heaters or
other appliances.
•D
o not plug several appliances into the same
multiple power board.
The refrigerator should always be plugged into
its own individual electrical outlet which has a
voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also
prevents overloading house wiring circuits, which
could cause a fire hazard from overheated wires.
If the wall socket is loose, do not insert the
power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
•D
o not use a cord that shows cracks or abrasion
damage along its length or at either end.
•D
o not bend the power cord excessively or
place heavy articles on it.
•D
o not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause
an explosion or fire.
•D
o not install this appliance in a location where
gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.
• The installation or any service of this
appliance is recommended by a qualified
technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock,
fire, explosion, problems with the product, or
injury.
• This refrigerator must be properly installed and
located in accordance with the manual before it
is used.
• Connect the power plug in proper position with
the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire
can get cut off and a cause fire or an electric shock.
• Make sure that the power plug is not squashed
or damaged by the back of the refrigerator.
• When moving the refrigerator, be careful not to
roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
• The appliance must be positioned so that the
plug is accessible after installation.
• The refrigerator must be grounded.
- You must ground the refrigerator to
- prevent any power leakages or electric shocks
caused by current leakage from the refrigerator.
• Never use gas pipes, telephone lines or other
potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in an
electric shock.
• If the power cord is damaged, have it
replaced immediately by the manufacturer
or its service agent.
• The fuse on the refrigerator must be changed by
a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or
personal injury.
caution
Caution signs for
installation
• Keep ventilation opening in the appliance
enclosure or mounting structure clear of
obstruction.
• Allow the appliance to stand for 2 hours after
installation.
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS
FOR USING
• Do not insert the power plug with wet hands.
• Do not store articles on the top of the
appliance.
- When you open or close the door, the articles
may fall and cause a personal injury and/or
material damage.
• Do not put items filled with water on the
refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
• Do not let children hang on the door.
- Failure
to do so may cause serious personal injury.
• Do not leave the doors of the refrigerator open
while the refrigerator is unattended and do not
let children enter inside the refrigerator.
• Do not allow babies or children go inside the
drawer.
- It can cause death from suffocation by
entrapment or personal injury.
• Do not sit on the Freezer door.
- The door may be broken and cause a personal
injury.
Safety information _3
DA99-03417F.indb
3
2011.3.4
1:47:43 PM
• To prevent children entrapment, you must
reinstall the divider using provided screws after
cleaning or other actions if you removed the
divider from the drawer.
• Do not store volatile or flammable substances
such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP
gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause
an explosion.
• Do not store low temperature-sensitive
pharmaceutical products, scientific materials or
other low temperature-sensitive products in the
refrigerator.
- Products that require strict temperature controls
must not be stored in the refrigerator.
• Do not place or use electrical appliance inside
the refrigerator, unless they are of a type
recommended by the manufacturer.
• Do not use a hair dryer to dry the inside of the
refrigerator. Do not place a lighted candle in the
refrigerator for removing bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
• Do not touch the inside walls of the freezer or
products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
• Do not use me chanical devices or any other
means to accelerate the defrosting process,
other than those recommended by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• This product is intended only for the
storage of food in a domestic environment.
• Bottles should be stored tightly together so that
they do not fall out.
• In the event of a gas leak (such as propane
gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug. Do not touch the
appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
• Use only the LED Lamps provided by
manufacturer or service agent.
• Children should be supervised to ensure that
they do not play with and/or climb into the
appliance.
• Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run a risk of causing a fire, malfunction and/
or personal injury. In case of malfunction, please
contact your service agent.
• If the appliance generates a strange noise,
a burning or smell or smoke, unplug the
power plug immediately and contact your nearest
service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
• If you experience difficulty when changing the
light, contact service agent.
• If the products is equipped with the LED Lamp,
do not disassemble the Lamp Cover and LED
Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
• If any dust or water is in the refrigerator, pull out
power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.
caution
CAUTION SIGNS FOR
USING
• To get best performance from the product,
- Do not place foods too closely in front of
the vents at the rear of the appliance as it can
obstruct free air circulation in the refrigerator
compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight
containers before putting it into the refrigerator.
- Do not put any newly introduced food for
freezing near to already existing food.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer compartment. Do not put bottles or glass
containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break
and cause personal injury and property damage.
• Do not change or modify the functionality of the
refrigerator.
- Changes or modifications may result in a
personal injury and/or property damage. Any
changes or modifications performed by a 3rd
party on this completed appliance are neither
covered under Samsung warranty service, nor
is Samsung responsible for safety issues and
damages that result from 3rd party modifications.
• Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a
plastic bag, the refrigerator can be over cooled.
If this cooling period lasts too long, the water
filter may break and cause water leakage.
- Do not put any newly introduced food for
freezing near to already existing food.
• Please observe maximum storage times and
expiry dates of frozen goods.
•Fill the water tank, ice tray, water cubes only
with potable water.
•The water supply to this refrigerator must only
be installed/connected by a suitably qualified
person and connected to a potable water
supply only.
•In order to operate the ice-maker properly,
4_ Safety information
DA99-03417F.indb
4
2011.3.4
1:47:43 PM
water pressure of 138~862kpa(1.4~8.8kgf/cm3)
is required.
•Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the appliance.
-As well as being harmful to humans, it may also
result in an electric shock, fire or problems with
the product.
•When you open the door, be careful not to injure
yourself.
caution
CAUTION SIGNS FOR
CLEANING AND MAINTENANCE
• Do not directly spray water inside or
outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
•Do not use or place any substances sensitive
to temperature such as inflammable sprays,
inflammable objects, dry ice, medicine, or
chemicals near the refrigerator. Do not keep
volatile or inflammable objects or substances
(benzene, thinner, propane gas, etc.) in the
refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
•Do not spray cleaning products directly on the
display.
-Printed letters on the display may come off.
•Remove any foreign matter or dust from the
power plug pins. But do not use a wet or damp
cloth when cleaning the plug, remove any foreign
material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
• Unplug the refrigerator before cleaning and
performing maintenance.
caution
SEVERE WARNING SIGNS
FOR DISPOSAL
• Ensure that none of the pipes on the back
of the appliance are damaged prior to disposal.
•R600a or R134a is used as a refrigerant.
Check the compressor label on the rear of
the appliance or the rating label inside the
refrigerator to see which refrigerant is used for
your refrigerator. When this product contains
flammable gas (Refrigerant R600a), contact your
local authority in regard to safe disposal of this
product. Cyclopentane is used as an insulation
blowing gas. The gases in insulation material
require special disposal procedure. Please
contact your local authorities in regard to the
environmentally safe disposal of this product.
Ensure that none of the pipes on the back of the
appliances are damaged prior to disposal. The
pipes shall be broken in the open space.
•When disposing of this product or other
refrigerators, remove the door/door seals, door
latch so that small children or animals cannot
become trapped inside. Leave the shelves in
place so that children may not easily climb
inside. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the old appliance.
•Please dispose of the packaging material for this
product in an environmentally friendly manner.
ADDITIONAL TIPS FOR PROPER
USAGE
•In the event of a power failure, call the local
office of your Electricity Company and ask how
long it is going to last.
-Most power failures that are corrected within
an hour or two will not affect your refrigerator
temperatures. However, you should minimize the
number of door openings while the power is off.
-Should the power failure last more than 24
hours, remove all frozen food.
•If keys are provided with the refrigerator, the
keys should be kept out of the reach of children
and not be in the vicinity of the appliance.
•The appliance might not operate consistently
(possibility of temperature becoming too warm
in the refrigerator) when sited for an extended
period of time below the cold end of the range
of temperature for which the refrigerating
appliance is designed.
•Do not store food which spoils easily at low
temperature, such as bananas, melons.
•Your appliance is frost free, which means there
is no need to manually defrost your appliance,
as this will be carried out automatically.
•Temperature rise during defrosting can comply
with ISO requirements. But if you want to
prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance,
please wrap the frozen food up in several layers
of newspaper.
• Any increase in temperature of frozen food
during defrosting can shorten its storage life.
Safety information _5
DA99-03417F.indb
5
2011.3.4
1:47:43 PM
Saving Energy Tips
-Install the appliance in a cool, dry room with
adequate ventilation.
Ensure that it is not exposed to direct sunlight
and never put it near a direct source of heat
(radiator, for example).
-Never block any vents or grilles on the
appliance.
-Allow warm food to cool down before placing it
in the appliance.
-Put frozen food in the refrigerator to thaw. You
can then use the low temperatures of the frozen
products to cool food in the refrigerator.
-Do not keep the door of the appliance open for
too long when putting food in or taking food
out. The shorter time for which the door is
open, the less ice will form in the freezer.
-Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust
increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
-Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator
base and at the back wall of the refrigerator.
Do not cover air vent openings.
-Allow clearance to the right, left, back and top
when installing.
This will help reduce power consumption and
keep your energy bills lower.
Contents
SETTING up your
refrigerator............................ 6
operating the YOUR
refrigerator. ........................ 10
troubleshooting. ................ 14
Setting up your refrigerator
gEtting rEaDy to instaLL
tHE rEfrigErator
Congratulations on your purchase of the Samsung
refrigerator.
We hope you enjoy the state-of-art offers.
• Please ensure that appliance can be moved
freely in the event of maintenance & service.
100mm
Selecting the best location for the
refrigerator
•A location without direct exposure to sunlight.
•A location with level (or nearly level) flooring.
•A location with enough space for the refrigerator
doors to open easily.
• Allow sufficient space to the right, left, back and
top for air circulation.
If the refrigerator does not have enough space,
the internal cooling system may not work
properly.
2010mm
or
1920mm
or
1850mm
50mm
6_ Safety information
DA99-03417F.indb
6
2011.3.4
1:47:44 PM
1. Remove the Hinge Cover and detach the
sensor from the right Hinge Cover.
595mm
at least 584mm
at least
50mm
50mm
1,202mm
960mm
2. Remove bolts (①) and disconnect the wire (②).
• Height of the product may be different
depending on the models.
• Allow clearance to the right, left, back and top
when installing.
This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
•Do not install the Refrigerator where the
temperature will go below 50ºF (10ºC).
REVERSING tHE Door
①
②
3. Remove the Wire Covers (①) and Door
Cover (②).
②
Before you reverse the refrigerator door, make
sure to unplug the refrigerator. If this operation
is not performed by After sales service, it is not
covered by the warranty.
1. B
efore attempting to reverse the refrigerator
doors ensure that the refrigerator is
disconnected from the main electricity supply
and all food stuffs are emptied from inside the
appliance.
2. If the customer does not feel confident to follow
instruction in the user manual, a Samsung
qualified service engineer must be contacted to
carry out this change.
3. D
o not plug in Refrigerator just after door
reverse finished process and wait for at least
one hour.
02 Setting up
01
115
①
4. Remove the Hinge and detach Hinge Case
from the hinge. Pull the wires out from the
Hinge Case.
Required Tools
Not provided
Phillips Head
Driver (+)
Flat Head
Driver (-)
Not provided
11mm Wrench
(for hinge shaft)
3/16” Allen
Wrench (for
middle hinge)
5. Remove the fridge door from the Middle hinge
by carefully lifting the door straight up.
10mm Socket
Wrench (for bolts)
Additional part
Top Left Hinge
Case (Underneath
the Cover Hinge)
CAUTION
he door is heavy, be careful not to
T
injure yourself when removing the door.
Setting up _7
DA99-03417F.indb
7
2011.3.4
1:47:49 PM
6. D
isassemble the Middle hinge.
10. Switch the position of Gromet and Cap
screws.
CAUTION
7. R
emove the freezer door from the Bottom
hinge by carefully lifting the door straight up.
CAUTION
Be careful not to injure yourself during
operation.
11. Carefully put the freezer door back on.
Assemble the Middle hinge.
The door is heavy, be careful not to
injure yourself when removing the door.
8. L
ay the refrigerator carefully. Switch the
position of Bottom Hinge and Leg.
before
12. Use 11mm wrench to separate the Top hinge
shaft. Flip the Top hinge and reattach the Top
hinge shaft.
after
9. R
emove the screw on the bottom right side
of the fridge and freezer door. Switch Door
Stopper(①), Grommet(②) and Braket(③)from
the right to the left.
①
13. Carefully put the Fridge door back on and
assemble the hinge.
②
③
③
②
①
8_ Setting up
DA99-03417F.indb
8
2011.3.4
1:47:59 PM
14. A
ssemble the Hinge case to the hinge.
(Use left hinge case which can be found
underneath the Hinge Cover).
18 . Detach the Fridge and the Freezer door
gaskets and then attach them after rotating
them 180˚.
02 Setting up
01
330mm
15. A
ssemble the Wire Covers (①) and Door
Cover (②).
②
LEVELLING THE Refrigerator
①
16. C
onnect wires and Assemble the Hinge
Cover.
If the front of the appliance is slightly higher than the
rear, the door can be opened and closed more easily.
Turn the adjusting legs clockwise to raise and
counter-clockwise to lower the height.
Case 1) The appliance tilts down to the left.
• Turn the left adjusting leg in the direction of the
arrow until the appliance is level.
Case 2) The appliance tilts down to the right.
• Turn the right adjusting leg in the direction of the
arrow until the appliance is level.
17. Switch the handles from the to left the right.
Setting up _9
DA99-03417F.indb
9
2011.3.4
1:48:3 PM
Operating your refrigerator
CHECKING THE CONTROL PANEL
(TYPE A)
(TYPE B)
(TYPE C)
5
1
6
2
3
6
4
Each time you press the button, a short
beep will sound.
1
Fridge
Press the Fridge button to set the fridge to desired
temperature from the range between 1°C and 7°C.
Default set temperature is set on 3°C and each
time you press the Fridge button, temperature
will change in following order and temperature
indicator will display the desired temperature.
(TYPE A, B)
(TYPE C)
Press and hold this button for 3 seconds to
activate the Vacation function. (TYPE A)
2
Freezer
Press the Freezer button to set the freezer to desired
temperature from the range between -17°C and -23
°C. Default set temperature is set on -20°C and each
time you press the Freezer button, temperature will
change in following order and temperature indicator
will display the desired temperature.
(TYPE A, B)
(TYPE C)
Fridge
or Freezer temp indicator will blink
when temperature in the fridge or freezer
compartment goes up dramatically by
storing warm food or frequent door opening.
(Fridge or Freezer temperature indicator will stop
blinking when temperature in the fridge or freezer
becomes normal. If temperature indicator does
not stop blinking after several hours, please
contact your service center.
Press this button for 3 seconds to activate the
Power Freeze function. Power Freeze indicator
(
) will light up and the refrigerator will speed up
the time to needed to freeze products in the
freezer. This function will be activated for 72 hours
and freezer indicator will display -23°C. This
function switches off automatically. When the
Power Freeze process is completed, the Power
freeze indicator switches off and the freezer
switches back to the previous temperature
setting. When you use this function, the energy
consumption will increase. To deactivate this
function, press the Freezer button for 3 seconds.
If you need to freeze large amount of food
stuff, activate Power Freeze function
24 hours before.
3
Alarm
1. Door alarm
Press this button to activate the Door alarm
function. Alarm indicator (
) will light up and the
refrigerator will alert you with alarm sound if the
refrigerator door is kept open for longer than 2
minutes. To deactivate the this function, press the
Alarm button again.
2. Temperature Alarm
(For RL60GQ**, RL58GQ** models)
Press this button to activate the Temperature
alarm function. The alarm indicator (
) will
light up. If the freezer compartment is too warm
because there has been a power failure, the signal
of “- -” flashes on the display. When the Freezer
button is pressed, the “warmest temperature”
which has reached in the freezer compartment is
flashed on the display for five seconds. Then
the actual temperature is indicated. To deactivate
the Temperature Alarm function, press the Alarm
button again.
This warning may operate ;
• when the appliance is turned on
• the freezer compartment is too warm due to a
power failure
10_ operating
DA99-03417F.indb
10
-20
-2
-22
-2
-2
-2
2011.3.4
1:48:7 PM
4
Cool Select Zone
)
Quick Cool(
Zero Zone(
02 operating
•If you want to cool down food quickly, store
food in Cool Select Zone and Select Quick Cool
Mode.
•Cool Select Zone will cool food for 60 minutes.
•When Quick Cool mode is completed, the Cool
Select Zone drawer will automatically set the
mode to Cool.
)
•When you select Zero Zone mode, temperature
of the Cool Select Zone will be set on 0°C.
•Activate this Chill function for the storage of
highly perishable foodstuffs.
Cool(
)
•When you select Cool mode, temperature of the
Cool Select Zone will be set on 3°C.
5
Smart Eco
- This icon ( ) will light up when the refrigerator is
activated with the optimized energy efficiency.
- Without additional controls, it keeps food
freshness automatically by many sensors
detecting the inner and outside temperature and
minimizes energy consumption.
6
Vacation
Press the Vacation button to activate the Vacation
function.
Vacation indicator ( ) will light up and the
refrigerator will set the temperature to 15°C to
minimize the power consumption when you are
going on a long vacation or business trip or you
do not need to use the refrigerator.
While Vacation function is activated, freezer
compartment remains on.
Vacation function will be automatically deactivated
if you adjust fridge temperature while Vacation
function is on.
Make sure to remove foods in the fridge
compartment before using Vacation function.
1
2
• Some of the feature such as Water Tank, Ice
Maker, Wine Rack, Fresh Room, Salad Box,
Cool Select Zone can be different and may not
be available depending on the models.
• To get more space in the refrigerator, you can
remove drawers (except Cool Select Zone Box).
To get more space in the freezer, you can
remove drawers and supports except 1 , 2
drawers.
It does not affect thermal and mechanical
characteristics.
A declared storage volume of the freezer
compartment is calculated with these parts
removed.
• Do not store fruits or vegetables in the
fresh room. The fruits or the vegetables
could get frozen.( optional )
• To get the best energy efficiency of this product,
please leave all shelves, drawers and baskets
on their original position like as illustration.
operating _11
DA99-03417F.indb
11
2011.3.4
1:48:10 PM
mAKING ICE
1.Fill the tray up to 80% with water level.
2.Place the ice tray in the top freezer drawer.
3.Wait until the ice cubes are formed.
4.Twist the ice tray slightly to take out the ice cubes.
Freezing time
It is recommended that you wait for about
1~2 hour with the temperature set to Power
Freeze for the ice cubes to form.
Danger of explosion
caution
• The coldest parts of the refrigerator is
the rear panel.
This is the best place to store delicate
foodstuffs.
•Glass bottles containing liquids should never
be stored in the freezer as the glass can shatter
when the contents freeze.
USING THE WATER DISPENSER
(OPTIONAL)
Getting water from the dispenser
Place a glass underneath the
water outlet and push it
gently against the water
dispenser lever with your glass.
Blue light will turn on when you
push the lever.
• Make sure the glass is in
line with the dispenser to
prevent the water from splashing out.
• Water dispenser may not be available
depending on the model.
REMOVING THE INTERIOR PARTS
Shelves
Gently lift up the shelves with both hands and pull it
toward you.
Filling the water
You can fill the water with the water
tank sitting inside of the refrigerator or
you can remove the water tank to fill
the water.
Method 1
Door guards
Firmly grab the door guards with both hands and
lift it up gently to remove the door guards.
ill the water through the hole on the top of the water
F
tank.
If you pour the water too fast, water may overflow.
Method 2
1. Release the lock on the both side of the water tank
to remove the lid on the water tank.
2. Fill the water in the water tank.
caution
Do not put anything other than water in
the water tank.
Water tank
Firmly grab the water tank with both hands and
lift it up towards you gently to remove the water
tanks.
ater tank may not be available depending
W
on the model.
12_ operating
DA99-03417F.indb
12
2011.3.4
1:48:14 PM
Drawers
Pull the drawers out fully then slightly lift it up to
remove the drawers.
( Fresh Room Drawer, Cool Select Zone Drawer,
Freezer Drawers)
02 operating
CLEANING THE REFRIGERATOR
WARNING
o not use Benzene, Thinner or
D
Clorox™ for cleaning.
They may damage the surface of the
appliance and can create a risk of fire.
o not spray the refrigerator with water
D
while it is plugged in, as it may cause
WARNING
an electric shock.
Do not clean the refrigerator with benzene, thinner
or car detergent for risk of fire.
REPLACING THE LED LAmP
When the interior or exterior LED lamp has gone
out, do not disassemble the lamp cover and LED
lamp by yourself.
Please contact your service agents.
operating _13
DA99-03417F.indb
13
2011.3.4
1:48:14 PM
Troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
The appliance is not
operating at all or the
temperature is too high.
• Check if the power plug is correctly connected.
• Is the temperature control on the front panel correctly set?
• Does sun shine on the appliance or are there any heat sources
nearby?
• Is the back of the appliance too close to the wall?
The food in the
refrigerator is frozen.
• Is the temperature control on the front panel set to the coldest
temperature?
• Is the surrounding temperature too low?
There are unusual
noises.
• Check if the appliance is installed on a stable and even floor.
• Is the back of the appliance too close to the wall?
• Have any foreign objects fallen behind or under the appliance?
• Is the noise coming from the compressor in the appliance?
• A ticking sound occurs when the various accessories contract or
expand.
The front corners
and sides of the
appliance are warm and
condensation starts to
form.
• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance
to prevent condensation from forming.
When the surrounding temperature rises, this may not always be
effective. However, this is not abnormal.
• In very humid weather, condensation may form on the outer
surface of the appliance when the moisture in the air comes into
contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid
bubbling in the
appliance.
• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell
inside the appliance.
• Is there any spoiled food inside of the refrigerator?
• Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped
so that it is airtight.
• Clean out your refrigerator periodically and throw away any
spoiled or suspect food.
There is a layer of frost
on the appliances walls.
• Are the air outlet vents blocked by food stored inside the
refrigerator?
• Space the food out as much as possible to improve ventilation.
• Is the door fully closed?
Condensation forms on
the inside wall of the
appliance and around
vegetables.
• Food with a high water content is stored uncovered with a high
humidity level or the door has been left open for a
long time.
• Store the food with a cover or in sealed containers.
14_ Troubleshooting
DA99-03417F.indb
14
2011.3.4
1:48:15 PM
Circuit diagram
DA99-03417F.indb
15
2011.3.4
1:48:17 PM
Ambient Room Temperature Limits
This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its
temperature class marked on the rating plate.
Class
Symbol
Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate
SN
+10 to +32
Temperate
N
+16 to +32
Subtropical
ST
+16 to +38
Tropical
T
+16 to +43
Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator,
ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the
temperature as required to compensate for these factors.
English Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection
systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with
other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items
from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
In an effort to promote recycling this user manual is printed on recycled paper.
Code No. DA99-03417F REV(0.0)
DA99-03417F.indb
16
2011.3.4
1:48:17 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement