Samsung NX300 Používateľská príručka

Samsung NX300 Používateľská príručka
Návod na
použitie
SLO  Tento návod na použitie obsahuje podrobné 
inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si 
ho, prosíme, pozorne.
Informácia o autorských právach
• Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými
známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
• Mac a Apple App Store sú registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Corporation.
• Google Play Store je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Google, Inc.
• Adobe, logo Adobe, Photoshop a Lightroom sú registrované
obchodné značky alebo ochranné názvy spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách.
• microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ sú registrované obchodné
známky asociácie SD Association.
• HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ sú obchodné známky
alebo registrované obchodné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu
alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Odporúča sa, aby sa fotoaparát používal v krajine, kde bol
zakúpený.
• Fotoaparát používajte zodpovedne a dodržiavajte všetky zákony
a nariadenia týkajúce sa jeho používania.
• Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať žiadnu
časť tejto príručky bez predchádzajúceho povolenia.
Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti
Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a
sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky
riadených obchodných a riadiacich činností.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované ochranné
známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Obchodné známky a obchodné názvy použité v tejto príručke sú
majetkom ich príslušných vlastníkov.
1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia
prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne
využijete fotoaparát.
  Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu
vás či ďalších osôb
Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte
opravovať.
Mohlo by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom alebo do
poškodenia fotoaparátu.
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín.
Chráňte zrak objektu.
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat. Ak blesk
používate príliš blízko očí objektu, môže to spôsobiť dočasné alebo
trvalé poškodenie zraku.
Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat.
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých
detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí.
Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.
Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani
vysokým teplotám.
Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým
teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
Fotoaparát ani nabíjačku neprikrývajte látkami ani
oblečením.
Do fotoaparátu nevkladajte horľavé materiály, ani tieto
materiály neukladajte do blízkosti fotoaparátu.
Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže pokaziť alebo to môže
spôsobiť požiar.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa fotoaparátu mokrými rukami.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
Počas búrky nemanipulujte s napájacím káblom ani
nebuďte v blízkosti nabíjačky.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Ak sa do vášho fotoaparátu dostanú tekutiny alebo
cudzie predmety, odpojte všetky zdroje napájania, ako je
napríklad batéria alebo nabíjačka a potom kontaktujte
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Dodržiavajte všetky obmedzenia použitia fotoaparátu v
určitých oblastiach.
• Zabráňte rušeniu ostatných elektronických prístrojov.
• Vypnite fotoaparát v lietadle. Fotoaparát môže rušiť vybavenie
lietadla. Dodržujte všetky pokyny letového personálu a vypnite
fotoaparát na pokyn.
• Vypnite fotoaparát v blízkosti zdravotníckych zariadení. Fotoaparát
môže ovplyvniť činnosť zdravotníckych prístrojov v nemocniciach a
lekárskych zariadeniach. Dodržujte všetky obmedzenia, varovania a
pokyny zdravotníckeho personálu.
Zabráňte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi.
Na základe odporúčaní výrobcu a výskumných skupín neumiestňujte
toto zariadenie blízko kardiostimulátorov, aby nedošlo k rušeniu.
Ak máte čo i len najmenší dôvod domnievať sa, že dochádza k
vzájomnému rušeniu medzi fotoaparátom a kardiostimulátorom
alebo iným zdravotníckym ariadením, okamžite fotoaparát vypnite
a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho
zariadenia ohľadom ďalšieho postupu.
  Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu či ďalších zariadení
Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať
a poškodiť fotoaparát.
Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané
lítiovo-iónové náhradné batérie. Batériu nepoškodzujte
ani ju neohrievajte.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenia osôb.
Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo,
ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.
• Neodsúhlasené batérie, nabíjačky, káble alebo príslušenstvo môže
spôsobiť výbuch batérie, poškodenie fotoaparátu alebo poranenie.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo poranenia
spôsobené používaním neodsúhlasených batérií, nabíjačiek, káblov
alebo príslušenstva.
Batérie nepoužívajte na účely, na ktoré neboli navrhnuté.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
3
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.
Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.
Ak používate nabíjačku na striedavý prúd, vypnite
fotoaparát skôr, ako túto nabíjačku odpojíte.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia
elektrickým prúdom.
Pri pripájaní káblov či sieťových adaptérov a práci s
kartou či batériou konajte opatrne.
Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna
inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a
príslušenstva.
Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra
fotoaparátu.
Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia
elektrickým prúdom.
Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový
prívod, zástrčku ani sieťovú zásuvku.
Môže to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom, poškodenia
fotoaparátu, alebo by to mohlo spôsobiť požiar.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
Fotoaparát nedávajte do vnútra alebo do blízkosti
magnetických polí.
Nedovoľte, aby sa nabíjačka na striedavý prúd dostala do
kontaktu s koncovkami +/- na batérii.
Mohlo by to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
V prípade poškodenia obrazovky fotoaparát
nepoužívajte.
Dávajte pozor, aby vám fotoaparát nespadol a aby ste ho
nevystavili silným nárazom.
Ak sa sklenené alebo akrylové časti rozbijú, fotoaparát nechajte
opraviť v servisnom stredisku Samsung.
Mohli by ste tak poškodiť obrazovku, externé alebo interné
komponenty.
4
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte.
Zabráňte rušeniu ostatných elektronických prístrojov.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené údaje ani škody
spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.
Fotoaparát vysiela žiarenie na rádiovej frekvencii, ktoré môže
ovplyvňovať netienené alebo nedostatočne tienené elektronické
zariadenia, ako srdcové stimulátory, audiofóny, lekárske prístroje
a ďalšie vybavenie v domácnosti aj dopravných prostriedkoch. Ak
zistíte rušenie, poraďte sa s výrobcom zariadenia ohľadom riešenia
problému. Aby ste predišli nechcenému rušeniu, používajte iba
zariadenia alebo príslušenstvo, ktoré sú schválené spoločnosťou
Samsung.
Musíte zapojiť malý koniec kábla USB do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.
Nevystavujte objektív priamemu slnečnému svetlu.
Môže to zmeniť farbu snímača obrazu alebo spôsobiť jeho zlyhanie.
Ak sa fotoaparát prehreje, vyberte z neho batériu a a
nechajte ho vychladnúť.
• Dlhotrvajúcim používaním fotoaparátu môže dôjsť k prehriatiu
batérie a zvýšeniu vnútornej teploty fotoaparátu. Ak fotoaparát
prestane fungovať, vyberte batériu a nechajte ho vychladnúť.
• Vysoké vnútorné teploty môžu spôsobiť výskyt šumu na
fotografiách. Tento jav je normálny a nemá vplyv na funkciu
fotoaparátu.
Fotoaparát používajte v normálnej polohe.
Nedotýkajte sa vnútornej antény fotoaparátu.
Prenos údajov a zodpovednosti
• Údaje prenášané sieťou WLAN alebo technológiou Bluetooth je
možné odcudziť, vyhýbajte sa preto prenosu citlivých údajov na
verejných miestach alebo v otvorených sieťach.
• Výrobca fotoaparátu nezodpovedá za prenos údajov, ktoré
porušujú autorské práva, obchodné známky, zákony intelektuálneho
vlastníctva alebo zásady slušného správania.
5
Označenia použité v návode
Ikony použité v návode
Ikona
Funkcia
Označenie
Smart Auto
t
Bezpečnostné varovania a upozornenia
Program
P
Priorita clony
A
Priorita uzávierky
S
Ručne
M
Priorita objektívu
i
Inteligentný
s
Wi-Fi
B
]
Tlačidlá fotoaparátu. Napríklad [Spúšte] označuje 
tlačidlo spúšte.
(
)
Číslo strany s príslušnou informáciou
*
Režim
Ďalšie informácie
[
→
Označenie režimu
Poradie možností alebo ponúk, ktoré musíte zvoliť 
na vykonanie kroku; napríklad: Zvoľte 1 → Quality
(Kvalita) (predstavuje výber 1, a potom Quality
(Kvalita)). 
Poznámka
6
Obsah
Tipy
Kapitola 1
Postoje pri fotografovaní............................................................. 13
Začíname........................................................................................ 29
Rozbalenie............................................................................................................. 29
Usporiadanie fotoaparátu............................................................ 30
Koncepcie vo fotografovaní
Držanie fotoaparátu............................................................................................... 13
Postoj pri fotografovaní....................................................................................... 13
Fotografovanie v kľaku......................................................................................... 14
Používanie displeja................................................................................................. 14
Snímka nasnímaná pod malým uhlom........................................................... 15
Snímka nasnímaná pod veľkým uhlom.......................................................... 15
Clona............................................................................................... 16
Clona a hĺbka ostrosti........................................................................................... 17
Rýchlosť uzávierky....................................................................... 18
Citlivosť ISO................................................................................... 19
Ako clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO ovplyvňujú
expozíciu........................................................................................ 20
Korelácia ohniskovej vzdialenosti, uhla pohľadu
a perspektívy................................................................................. 21
Hĺbka ostrosti................................................................................ 22
Čo určuje efekt neostrosti?................................................................................. 22
Optická ukážka........................................................................................................ 24
Kompozícia.................................................................................... 24
Fotoaparát
Používanie tlačidla DIRECT LINK...................................................................... 32
Vkladanie batérie a pamäťovej karty......................................... 33
Vybratie batérie a pamäťovej karty................................................................ 33
Používanie adaptéra pre pamäťové karty..................................................... 33
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu................................. 34
Nabíjanie batérie................................................................................................. 34
Zapnutie fotoaparátu......................................................................................... 34
Vykonanie počiatočného nastavenia.......................................... 35
Voľba funkcií (možností).............................................................. 36
Voľba pomocou tlačidiel.................................................................................. 36
Voľba dotykom..................................................................................................... 36
Používanie funkcie m.............................................................................. 37
Napr. Nastavenie veľkosti fotografie v režime P....................................... 37
Používanie inteligentného panelu................................................................ 38
Napr. Nastavenie hodnoty expozície v režime P...................................... 38
Zlatý rez...................................................................................................................... 24
Snímka s dvoma objektmi................................................................................... 25
Blesk............................................................................................... 26
Smerové číslo blesku............................................................................................. 26
Fotografovanie s odrazom svetla..................................................................... 27
7
Obsah
Ikony na displeji............................................................................ 40
V režime snímania............................................................................................... 40
Snímanie fotografií................................................................................................ 40
Nahrávanie videí.................................................................................................... 41
Informácie o ukazovateli vyrovnania.............................................................. 41
V režime prehrávania......................................................................................... 42
Prezeranie fotografií............................................................................................. 42
Prehrávanie videí.................................................................................................... 42
Zmena zobrazovaných informácií................................................................. 43
Objektívy........................................................................................ 44
Popis objektívu..................................................................................................... 44
Uzamknutie a odomknutie objektívu............................................................. 45
Označenia objektívu.......................................................................................... 47
Príslušenstvo................................................................................. 48
Popis externého blesku..................................................................................... 48
Pripojenie externého blesku.............................................................................. 49
Popis modulu GPS (voliteľné)......................................................................... 51
Pripojenie modulu GPS..................................................................................... 51
Režimy snímania........................................................................... 53
t Režim Smart Auto............................................................................... 53
P Režim Program................................................................................................ 55
Program Shift.......................................................................................................... 56
Minimálna rýchlosť uzávierky........................................................................... 56
A Režim Priorita clony...................................................................................... 57
S Režim Priorita uzávierky............................................................................... 58
M Režim Ručne................................................................................................... 59
Režim rámovania.................................................................................................... 59
Použitie funkcie Žiarovka.................................................................................... 60
i Režim Priorita objektívu............................................................................. 60
Používanie funkcie E.............................................................................. 60
Použitie „i-Function“ v režimoch P/A/S/M............................................... 61
Používanie funkcie Z............................................................................... 63
s Režim Smart.................................................................................................. 64
Použitie režimu Najvhodnejší záber tváre.................................................... 65
Snímanie panoramatických fotografií............................................................ 66
Nahrávanie videa................................................................................................. 68
Režim 3D................................................................................................................ 69
Dostupné funkcie v režime snímania.......................................................... 71
8
Obsah
Kapitola 2
Funkcie pre fotografovanie
Veľkosť a rozlíšenie...................................................................... 73
Veľkosť záberu..................................................................................................... 73
Kvalita...................................................................................................................... 74
Citlivosť ISO................................................................................... 75
Vyváženie bielej............................................................................ 76
Úprava prednastavených možností vyváženia bielej............................... 77
Sprievodca snímkou (fotografické štýly)................................... 79
Režim AF........................................................................................ 80
Jednorazové automatické ostrenie.............................................................. 81
Priebežné automatické ostrenie.................................................................... 81
Ručné ostrenie..................................................................................................... 82
Oblasť automatického ostrenia.................................................. 83
Výberové ostrenie............................................................................................... 83
Viacbodové ostrenie.......................................................................................... 84
Automatické ostrenie – tváre.......................................................................... 84
Autoportrét AF..................................................................................................... 85
Automatické ostrenie dotykom.................................................. 86
Automatické ostrenie dotykom..................................................................... 86
Bodové automatické zaostrenie.................................................................... 86
Automatické ostrenie v pohybe.................................................................... 86
Snímka jedným dotykom................................................................................. 87
Pomoc pri zaostrení...................................................................... 88
Pomoc pri ručnom ostrení............................................................................... 88
Zvýraznenie hrán v rovine zaostrenia.......................................................... 88
Optická stabilizácia obrazu (OIS)................................................ 89
Režim uzávierky (spôsob snímania)........................................... 90
Jednorazové.......................................................................................................... 90
Sekvenčné.............................................................................................................. 90
Sekvenčné snímanie........................................................................................... 91
Samospúšť............................................................................................................. 91
Automatické odstupňovanie expozície (AE Bracket)............................. 92
Odstupňovanie vyváženia bielej (WB Bracket)......................................... 92
Stupňovanie sprievodcom snímkou (P Wiz Bracket)............................. 93
Nastavenie odstupňovania.............................................................................. 93
Blesk............................................................................................... 94
Korekcia javu červených očí............................................................................ 95
Nastavenie intenzity blesku............................................................................ 95
Meranie.......................................................................................... 97
Viacbodové............................................................................................................ 97
Bodové.................................................................................................................... 98
Stredovo vyvážené.............................................................................................. 98
Meranie hodnoty expozície oblasti ostrenia  ............................................ 99
Dynamický rozsah....................................................................... 100
Inteligentný filter........................................................................ 101
Kompenzácia expozície.............................................................. 102
Uzamknutie expozície................................................................ 103
Funkcie pre video........................................................................ 104
Veľkosť videa..................................................................................................... 104
Kvalita videa....................................................................................................... 104
Viacnásobný pohyb......................................................................................... 105
Prelínanie............................................................................................................. 105
Zvuk....................................................................................................................... 106
Redukcia zvuku vetra...................................................................................... 106
Úroveň hlasitosti mikrofónu........................................................................ 106
9
Obsah
Kapitola 3
Kapitola 4
Vyhľadávanie a správa súborov................................................ 108
Prezeranie fotografií....................................................................................... 108
Zobrazenie miniatúr snímok........................................................................ 108
Zobrazenie súborov podľa kategórií........................................................ 109
Súbory sa zobrazia ako záložka................................................................. 109
Ochrana súborov.............................................................................................. 110
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete........ 123
Pripájanie k sieti WLAN................................................................................. 123
Prehrávanie/Úpravy
Zamknúť/Odomknúť všetky súbory...........................................................
Mazanie súborov..............................................................................................
Mazanie jedného súboru.................................................................................
Mazanie viacerých súborov............................................................................
Vymazanie všetkých súborov.........................................................................
Bezdrôtová sieť
110
111
111
111
112
Prezeranie fotografií.................................................................. 113
Zväčšenie fotografie........................................................................................ 113
Spustenie prezentácie.................................................................................... 113
Automatické otočenie.................................................................................... 114
Vytvorenie objednávky tlače (DPOF)........................................................ 114
Prehrávanie videí........................................................................ 115
Zostrihanie videa počas prehrávania........................................................ 115
Zachytenie snímky počas prehrávania..................................................... 116
Editovanie fotografií.................................................................. 117
Orezanie fotografie......................................................................................... 117
Otočenie snímky............................................................................................... 118
Zmena veľkosti fotografií.............................................................................. 118
Upravovanie snímok....................................................................................... 119
Retušovanie tváre............................................................................................. 120
Použitie efektov Inteligentný filter............................................................ 121
Nastavenie možností siete.............................................................................. 124
Manuálne nastavenie adresy IP..................................................................... 124
Používanie prehľadávača prihlásenia....................................................... 125
Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia..................................................... 126
Zadávanie textu................................................................................................ 127
Automatické ukladanie súborov do smartfónu...................... 128
Odosielanie fotografií alebo videí do smartfónu................... 129
Používanie telefónu smartphone ako externej spúšte
uzávierky...................................................................................... 131
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie
Auto Backup................................................................................ 133
Inštalácia programu pre funkciu Auto Backup do počítača............ 133
Odosielanie fotografií alebo videí do počítača.................................... 133
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom.......................... 135
Zmena nastavení e-mailu............................................................................. 135
Ukladanie informácií.......................................................................................... 135
Nastavenie hesla e-mailu................................................................................ 136
Zmena hesla e-mailu......................................................................................... 137
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom........................................ 137
Používanie webových lokalít na zdieľanie fotografií
a videí........................................................................................... 139
Prístup na webovú lokalitu........................................................................... 139
Odosielanie fotografií a videí...................................................................... 140
10
Obsah
Použitie funkcie AllShare Play na odosielanie súborov......... 141
Nahrávania snímok na webové úložisko................................................. 141
Prezeranie snímok a videí na zariadeniach, ktoré podporujú
aplikáciu AllShare Play................................................................................... 142
Odosielanie fotografií pomocou funkcie Wi-Fi Direct........... 144
Kapitola 5
Spojenie k externé zariadenia
Zobrazenie súborov na HDTV alebo 3D TV............................. 158
Zobrazenie súborov na HDTV..................................................................... 158
Zobrazenie súborov na 3D TV.................................................................... 159
Prenos súborov do počítača...................................................... 160
Prenos súborov do počítača s operačným systémom
Windows.............................................................................................................. 160
Pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku.................................. 160
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)................................................ 161
Ponuka nastavení fotoaparátu
Používateľské nastavenia........................................................... 146
Prispôsobenie ISO............................................................................................ 146
Krok ISO.................................................................................................................. 146
Automatický rozsah ISO................................................................................... 146
Redukcia šumu..................................................................................................
Nastavenie stupňovania................................................................................
DMF (Direct Manual Focus)..........................................................................
Farebný priestor................................................................................................
Oprava skreslenia.............................................................................................
Ovládanie dotykom.........................................................................................
iFn prispôsobenie.............................................................................................
Používateľské zobrazenie..............................................................................
Priradenie tlačidla............................................................................................
Rozvrhnutie........................................................................................................
Pomocné svetlo AF..........................................................................................
Kapitola 6
146
147
147
148
149
149
149
149
150
151
151
Prenos súborov do počítača s operačným systémom Mac............. 161
Používanie programov v počítači............................................. 163
Inštalovanie programov z priloženého disku CD................................. 163
Programy dostupné v prípade použitia aplikácie i-Launcher............ 163
Zvoľte i-Launcher.............................................................................................
Požiadavky pre operačný systém Windows..............................................
Požiadavky pre operačný systém Mac........................................................
Spustenie programu i-Launcher...................................................................
Používanie programu Multimedia Viewer.................................................
Sťahuje sa firmvér...............................................................................................
Stiahnite program PC Auto Backup ...........................................................
Inštalácia programu Adobe Photoshop Lightroom............................
Použitie programu Adobe Photoshop Lightroom...............................
163
163
164
164
165
166
166
167
167
Nastavenie................................................................................... 152
11
Obsah
Kapitola 7
Príloha
Skôr, než sa obrátite na servis................................................... 181
Technické údaje fotoaparátu..................................................... 184
Chybové hlásenia........................................................................ 169
Slovníček...................................................................................... 189
Údržba fotoaparátu.................................................................... 170
Čistenie fotoaparátu........................................................................................ 170
Register........................................................................................ 197
Objektív a displej fotoaparátu....................................................................... 170
Snímač obrazu..................................................................................................... 170
Telo fotoaparátu.................................................................................................. 170
Voliteľné príslušenstvo............................................................... 195
Používanie a uskladnenie fotoaparátu..................................................... 171
Miesta nevhodné pre používanie alebo uskladnenie fotoaparátu....171
Používanie na pláži alebo na pobreží.......................................................... 171
Uskladnenie na dlhšie obdobie..................................................................... 171
Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne................... 172
Ďalšie výstrahy..................................................................................................... 172
Pamäťové karty................................................................................................. 173
Podporované pamäťové karty....................................................................... 173
Kapacita pamäťovej karty................................................................................ 174
Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor..................................... 176
Vlastnosti batérie............................................................................................. 177
Údaje o batérii..................................................................................................... 177
Výdrž batérie........................................................................................................ 178
Správa o slabej batérii....................................................................................... 178
Poznámky o používaní batérie....................................................................... 178
Upozornenia pri používaní batérie.............................................................. 179
Poznámky ohľadom nabíjania batérie........................................................ 179
Poznámky k nabíjaniu pripojením k počítaču.......................................... 180
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne.................................. 180
12
Koncepcie vo fotografovaní
Postoje pri fotografovaní
Pre vytvorenie dobrých snímok je nutný správny postoj so stabilizáciou
fotoaparátu. Aj keď držíte fotoaparát správne, nesprávny postoj môže
spôsobiť roztrasenie záberu. Stojte vzpriamene a zostaňte v pokoji
– zaistíte tak stabilnú základňu pre fotoaparát. Keď fotografujete
pomalou rýchlosťou uzávierky, zadržte dych, aby ste minimalizovali
pohyb.
Postoj pri fotografovaní
Komponujte snímku, stojte vzpriamene s nohami na šírku ramien
a s lakťami smerujúcimi dole.
Držanie fotoaparátu
Držte fotoaparát pravou rukou a položte ukazovák na spúšť. Ľavou
rukou podopierajte objektív.
13
Koncepcie vo fotografovaní
Fotografovanie v kľaku
Komponujte snímku, jedným kolenom sa dotýkajte zeme a udržujte 
vzpriamenú polohu.
Používanie displeja
Pri snímaní fotografií pod veľkým alebo malým uhlom vyklopte alebo 
sklopte displej. Displej je možné nakloniť do 90° smerom nahor ( ) 
alebo 45° smerom nadol ( ).
• V čase keď fotoaparát nepoužívate (
) zatvorte displej.
• Displej nakláňajte len v povolenom uhle. Naklonenie displeja 
v inom uhle môže poškodiť váš fotoaparát.
14
Koncepcie vo fotografovaní
Snímka nasnímaná pod malým uhlom
Snímka je nasnímaná pod malým uhlom vtedy, keď je sa fotoaparát
nachádza pod úrovňou očí a je zamierený na objekt zospodu.
Snímka nasnímaná pod veľkým uhlom
Snímka je nasnímaná pod veľkým uhlom vtedy, keď sa fotoaparát
nachádza nad úrovňou očí a je zamierený na objekt zvrchu.
15
Koncepcie vo fotografovaní
Clona
Clona, otvor, ktorý obmedzuje množstvo svetla dopadajúceho do 
fotoaparátu, je jedným z troch faktorov určujúcich expozíciu. Clona 
pozostáva z tenkých kovových plátkov, ktoré sa otvárajú alebo 
zatvárajú a prepúšťajú tak svetlo do fotoaparátu. Veľkosť clony úzko 
súvisí s jasom snímky: čím je clona väčšia (menšie clonové číslo), tým 
je snímka svetlejšia; menšia clona (väčšie clonové číslo) znamená 
tmavší obraz.
Veľkosti clony
Veľkosť clony vyjadruje hodnota známa aj ako „číslo F“ (clonové číslo). 
Clonové číslo predstavuje hodnotu ohniskovej vzdialenosti vydelenú 
priemerom objektívu. Napríklad, ak má objektív s ohniskovou 
vzdialenosťou 50 mm clonové číslo F2, priemer clony je 25 mm 
(50 mm/25 mm=F2). Čím menšie je clonové číslo (f-číslo), tým väčšia 
je veľkosť clony.
Otvor clony je popísaný ako hodnota expozície (EV) Zvýšenie 
expozičnej hodnoty (+1 EV) znamená dvojnásobné množstvo svetla. 
Zníženie expozičnej hodnoty (-1 EV) znamená polovičné množstvo 
svetla. Funkciu kompenzácie expozície môžete taktiež využívať na 
jemné ladenie množstva svetla použitím menších expozičných hodnôt, 
a to 1/2, 1/3 EV, atď.
+1 EV
Minimálna clona
Stredná clona 
-1 EV
Maximálna clona
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Kroky hodnoty expozície
Tmavšia snímka 
(clona otvorená málo)
Svetlejšia snímka 
(clona otvorená široko)
16
Koncepcie vo fotografovaní
Clona a hĺbka ostrosti
Zmenou clony môžete ovplyvňovať zaostrenie pozadia snímky. Clona 
je v úzkej súvislosti s hĺbkou ostrosti (DOF – Depth of Field), ktorá sa 
popisuje ako malá alebo veľká.
Clona fyzicky obsahuje niekoľko lamiel. Tieto lamely sa pohybujú súčasne 
a riadia množstvo svetla, ktoré prechádza stredom clony. Počet lamiel clony 
taktiež určuje tvar svetelných škvŕn pri nočnom použití. Clona s párnym 
počtom lamiel delí svetlo na rovnaký počet častí. Ak je počet lamiel 
nepárny, počet častí je dvojnásobkom počtu lamiel.
Napr. clona s 8 lamelami delí svetlo na 8 častí a clona so 7 lamelami na 
14 častí.
Snímka s veľkou DOF 
Snímka s malou DOF
7 lamiel 
8 lamiel
17
Koncepcie vo fotografovaní
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením uzávierky 
a je veľmi dôležitým faktorom pre jas fotografie, pretože určuje 
množstvo svetla, ktoré prejde clonou predtým, než dopadne na 
snímač obrazu.
Rýchlosť uzávierky sa obvykle dá nastaviť ručne. Rýchlosť uzávierky 
sa udáva ako „Hodnota expozície“ (EV), ktorá sa určuje intervalmi 1 s, 
1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s, 1/2000 s, atď.
Čím kratší je teda expozičný čas, tým menej svetla sa vpustí dovnútra. 
A opačne - čím dlhší je expozičný čas, tým viac svetla prejde dovnútra.
Ako plynie z uvedených snímok, nižšia rýchlosť uzávierky umožňuje 
dopad viac svetla a snímka je potom svetlejšia. Naopak, vyššia 
rýchlosť uzávierky poskytuje menej času pre dopad svetla a obraz je 
tmavší, je však menej ovplyvnený pohybom objektu.
+1 EV
Expozícia
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Rýchlosť uzávierky
18
Koncepcie vo fotografovaní
Citlivosť ISO
Expozícia obrazu je určená citlivosťou čipu fotoaparátu. Táto citlivosť 
je založená na medzinárodných normách, známych ako ISO. Pri 
digitálnych fotoaparátoch sa toto hodnotenie citlivosti používa na 
popis citlivosti celého digitálneho snímača na svetlo.
Citlivosť ISO sa zdvojnásobí s dvojnásobným číslom. Napríklad, pri 
nastavení ISO 200 sa môže snímka vytvoriť dvojnásobnou rýchlosťou 
oproti nastaveniu ISO 100. Vyššie nastavenie ISO však môže spôsobiť 
zvýšenie „šumu“ – v obraze sa vyskytujú drobné svetlé a farebné body, 
ktoré mu dodávajú zrnitý a neostrý vzhľad. Všeobecne sa odporúča 
za dobrých svetelných podmienok používať nízke ISO, pokým nie je 
nutné fotografovať v noci a za zlého svetla.
Nižšia citlivosť ISO znamená, že fotoaparát je menej citlivý na svetlo 
– pre optimálnu expozíciu je teda nutné väčšie osvetlenie. Pri použití 
nižšej citlivosti ISO preto otvorte viac clonu alebo znížte rýchlosť 
uzávierky, aby do fotoaparátu dopadlo viac svetla. Napríklad, počas 
slnečného dňa s hojnosťou svetla, nízka citlivosť ISO si pomalú 
rýchlosť uzávierky nevyžaduje. Na tmavom mieste alebo v noci však 
nízka citlivosť ISO spôsobí rozmazanie fotografie. Preto sa doporučuje 
citlivosť ISO mierne zvýšiť.
Fotografia odfotografovaná zo statívu 
a s vysokou ISO citlivosťou
Rozmazaná snímka s nízkou citlivosťou 
ISO
Zmena kvality a jasu snímky v závislosti od citlivosti ISO
19
Koncepcie vo fotografovaní
Ako clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť
ISO ovplyvňujú expozíciu
Clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO sú vo fotografii úzko
previazané. Nastavenie clony určuje otvor, ktorým prechádza svetlo
do fotoaparátu, rýchlosť uzávierky potom určuje čas, po ktorý sa tak
deje. Citlivosť ISO určuje rýchlosť, akou film reaguje na svetlo. Spolu
sa tieto tri aspekty popisujú ako expozičný trojuholník.
Nastavenia
Rýchlosť
uzávierky
Clonové číslo
Výsledky
Vysoká rýchlosť
= menej svetla
Nízka rýchlosť
= viac svetla
Rýchla = ostrá
Pomalá = rozmazaná
Zmenu rýchlosti uzávierky, clony alebo citlivosti ISO je možné
vykompenzovať druhými dvoma veličinami bez zmeny množstva
svetla. Výsledná snímka sa však líši podľa nastavení. Napríklad,
rýchlosť uzávierky ovplyvňuje zachytenie pohybu, clona má vplyv na
hĺbku poľa a vyššia citlivosť ISO spôsobuje vyšší šum (zrnitosť) snímky.
Nastavenia
Výsledky
Citlivosť ISO
Vysoká citlivosť
= citlivejšie na svetlo
Nízka citlivosť
= menej citlivé na
svetlo
Vysoká = väčšia zrnitosť
Nízka = menšia zrnitosť
Široká clona
= viac svetla
Úzka clona
= menej svetla
Široká = malá hĺbka ostrosti
Úzka = veľká hĺbka ostrosti
20
Koncepcie vo fotografovaní
Korelácia ohniskovej vzdialenosti, uhla 
pohľadu a perspektívy
Dlhá ohnisková vzdialenosť
Ohnisková vzdialenosť sa udáva v milimetroch a predstavuje 
vzdialenosť medzi stredom šošovky a jej ohniskom. Ovplyvňuje 
uhol pohľadu a perspektívu snímaného obrazu. Krátka ohnisková 
vzdialenosť znamená veľký uhol pohľadu, ktorý umožňuje širokouhlé 
zábery celkov. Dlhá ohnisková vzdialenosť znamená malý uhol 
pohľadu, ktorý umožňuje úzke zábery detailov vo veľkom zväčšení.
Teleobjektív
Snímka 
teleobjektívom
Úzky uhol
Krátka ohnisková vzdialenosť
Prezrite si snímky a porovnajte zmeny.
Širokouhlý objektív
Široký záber
Široký uhol
Uhol 18 mm
Uhol 55 mm
Uhol 200 mm
Normálne sa širokouhlý objektív používa na fotografovanie krajín a objektív 
s úzkym uhlom záberu na fotografovanie športu a portrétov.
21
Koncepcie vo fotografovaní
Hĺbka ostrosti
Čo určuje efekt neostrosti?
Obľúbené portréty alebo zátišia sú typické príklady snímok, na 
ktorých je neostrým pozadím dosiahnuté zvýraznenie objektu. V 
závislosti od vzdialenosti od fotoaparátu sú predmety ostré a neostré. 
To sa nazýva „malá hĺbka ostrosti“ alebo „veľká hĺbka ostrosti“.
Hĺbka ostrosti udáva ostrú oblasť okolo objektu fotografie. Malá hĺbka 
ostrosti znamená, že oblasť zaostrenia okolo objektu je úzka, veľká 
hĺbka ostrosti znamená širokú oblasť ostrosti.
DOF závisí od clonového čísla
Čím je širší otvor clony (teda menšie clonové číslo), tým sa hĺbka 
ostrosti znižuje. Pri inak rovnakých podmienkach, teda rýchlosti 
uzávierky a citlivosti ISO, vedie použitie menšieho clonového čísla 
k snímke s nižšou hĺbkou ostrosti.
Snímka s malou hĺbkou ostrosti vydeľuje objekt na neostrom 
pozadí, môže byť vytvorený teleobjektívom alebo voľbou menšieho 
clonového čísla. Snímka s veľkou hĺbkou ostrosti, ktorá poskytuje 
všetky objekty rovnako ostro, môže byť vytvorená širokouhlým 
objektívom alebo voľbou väčšieho clonového čísla.
55 mm F5.7
Malá hĺbka ostrosti
55 mm F22
Veľká hĺbka ostrosti
22
Koncepcie vo fotografovaní
DOF závisí od ohniskovej vzdialenosti
DOF závisí od vzdialenosti objektu od fotoaparátu
Čím je ohnisková vzdialenosť väčšia, tým je hĺbka ostrosti menšia. 
Preto sa teleobjektív s väčšou ohniskovou vzdialenosťou hodí lepšie 
na vytvorenie snímky s malou hĺbkou ostrosti, než širokouhlý objektív 
s malou ohniskovou vzdialenosťou.
Čím je vzdialenosť objektu od fotoaparátu menšia, tým je hĺbka 
ostrosti menšia. Preto fotografovanie zblízka vedie k snímke s malou 
hĺbkou ostrosti.
Snímka vytvorená 100-milimetrovým teleskopickým 
objektívom
Snímka vytvorená 18-milimetrovým 
širokouhlým objektívom
Snímka vytvorená 100-milimetrovým 
teleskopickým objektívom
Snímka vytvorená blízko objektu 
23
Koncepcie vo fotografovaní
Optická ukážka
Stlačte tlačidlo Custom pre nahliadnutie optickej ukážky pred
zachytením snímky. Fotoaparát nastaví clonu podľa predvolených
nastavení a výsledok zobrazí na displeji. Tlačidlo Custom nastavte na
Optická ukážka. (str. 150)
Kompozícia
Je zábavné zachytávať krásy sveta fotoaparátom. Aj najkrajšie zábery
je však možné pokaziť zlou kompozíciou.
Pri kompozícii je nutné dať prednosť objektu.
Kompozícia vo fotografii predstavuje usporiadanie predmetov na
snímke. Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo
zlatého rezu.
Zlatý rez
Rozdeľte si obraz na 3×3 rovnaké obdĺžniky.
Pri kompozícii, ktorá najlepšie zvýrazní objekt, umiestnite objekt do
jedného z rohov stredného obdĺžnika.
24
Koncepcie vo fotografovaní
Použitím tohto pravidla vytvoríte zábery so stabilnou a správnou 
kompozíciou. Ďalej je uvedených niekoľko príkladov.
Snímka s dvoma objektmi
Ak je jeden objekt v rohu snímky, vytvára nevyváženú kompozíciu. 
Môžete snímku stabilizovať tak, že zachytíte druhý objekt do 
náprotivného rohu a vyvážite tak snímku.
Objekt 2
Objekt 1
Nestabilné
Objekt 2
Objekt 1
Stabilné
Pri fotografovaní krajín vytvorí horizont v strede obrazu nevyvážený 
efekt. Pridajte váhu fotografii posunutím horizontu nahor alebo nadol.
Objekt 1
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 2
Nestabilné
Stabilné
25
Koncepcie vo fotografovaní
Blesk
Smerové číslo blesku
Svetlo je jedným z najdôležitejších aspektov pri fotografovaní. Nie 
je však jednoduché zaistiť dostatok svetla kedykoľvek a kdekoľvek. 
Použitím blesku môžete optimalizovať svetelné podmienky a vytvoriť 
rôzne efekty.
Blesk pomáha vytvoriť dostatočnú expozíciu v zlých svetelných 
podmienkach. Je taktiež užitočný aj v situáciách s nadbytkom svetla. 
Blesk sa môže napríklad použiť pri kompenzácii expozície tieňa 
objektu alebo ak chcete dosiahnuť jasný objekt aj pozadie pri snímaní 
v protisvetle.
Číslo modelu blesku predstavuje výkon blesku, maximálne množstvo 
vytvoreného svetla je reprezentované hodnotou známou ako 
„smerové číslo“. Čím väčšie smerové číslo, tým viac svetla blesk 
emituje. Smerové číslo sa získava vynásobením vzdialenosti objektu 
od blesku a clonového čísla pri citlivosti ISO nastavenej na 100.
Smerové číslo = Vzdialenosť blesku od objektu × Clonové číslo
Clonové číslo = Smerové číslo / Vzdialenosť blesku od objektu
Vzdialenosť blesku od objektu = Smerové číslo / Clonové číslo
Preto, ak poznáte smerové číslo blesku, môžete pri ručnom 
nastavovaní blesku odhadnúť optimálnu vzdialenosť medzi bleskom 
a objektom. Napríklad, ak je smerové číslo blesku GN 20 a je 4 metre 
vzdialený od objektu, optimálne clonové číslo je F5.0.
Pred opravou
Po oprave
26
Koncepcie vo fotografovaní
Fotografovanie s odrazom svetla
Fotografovanie s odrazom svetla predstavuje spôsob odrazu svetla od 
stropu alebo stien, takže sa svetlo rovnomerne rozptýli nad predmet. 
Obvykle môžu fotografie vytvorené s bleskom vyzerať neprirodzene 
a vrhať tiene. Objekty na fotografiách vytvorených s odrazom svetla 
nevrhajú tiene a vyzerajú vďaka rovnomerne rozptýlenému svetlu 
mäkšie.
27
Kapitola 1
Fotoaparát
Rozostavenie fotoaparátu, ikony zobrazenia, objektív, voliteľné príslušenstvo
a základné funkcie.
Fotoaparát
Začíname
Rozbalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Fotoaparát
(vrátane krytu tela a krytu pätky 
Hot shoe)
Napajalnik/Kábel USB
Akumulátorová batéria
Externý blesk
Disk CD-ROM s programami
(Obsahuje návod na použitie)
Disk DVD-ROM s programom 
Adobe Photoshop Lightroom
Stručný návod na obsluhu
Popruh
• Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia. 
• Voliteľné príslušenstvo si môžete zakúpiť u predajcu alebo v servisnom stredisku spoločnosti Samsung. Spoločnosť 
Samsung nie je zodpovedná za akékoľvek problémy spôsobené používaním neautorizovaného príslušenstva. 
Informácie o príslušenstve nájdete na str. 195.
29
Fotoaparát
Usporiadanie fotoaparátu
1
2
Č.
3 4
5 6
16
15
7
14
4
Názov
Volič režimov
3
Tlačidlo DIRECT LINK: Spustí 
prednastavenú funkciu Wi-Fi. (str. 32)
• P: Režim Program (str. 55)
4
Mikrofón
• S: Režim Priorita uzávierky (str. 58)
• A: Režim Priorita clony (str. 57)
5
krytu pätky Hot shoe
• M: Režim Ručne (str. 59)
6
Pätka Hot shoe
9
• s: Režim Inteligentný (str. 64)
7
Očko pre remienok fotoaparátu
10
Rotačný ovládač
8
Snímač obrazu
1
8
12
Č.
• t: Režim Smart Auto (str. 53)
7
13
Názov
• i: Režim Priorita objektívu (str. 60)
• B: Wi-Fi (str. 122)
• Na obrazovke menu: Presun na 
11
2
požadovanú položku ponuky.
• Na paneli Smart: Prispôsobí 
zvolenú možnosť.
• V režime snímania: V niektorých 
režimoch snímania nastaví 
expozičný čas a clonu alebo upraví 
veľkosti oblasti ostrenia.
• V režime prehrávania: Si môžete 
prezerať miniatúry, zväčšiť alebo 
zmenšiť snímku a otvoriť alebo 
zatvoriť priečinok s nepretržitými 
alebo sekvenčnými zábermi.
Vnútorná anténa/značka NFC
9
*  Počas používania bezdrôtovej siete 
predíďte kontaktu s vnútornou 
anténou.
10
Reproduktor
11
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
12
Závit na pripevnenie objektívu
13
Značka pre montáž objektívu
14
Kontrolka AF-assist/samospúšte
15
Vypínač
16
Tlačidlo spúšte
30
Usporiadanie fotoaparátu
Fotoaparát > 
Č.
1
1
2
3
4
9
5
8
Názov
Spustenie záznamu videa.
Tlačidlo nastavenia EV (str. 102)
2
3
Č.
Tlačidlo nahrávania videa
Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia 
EV a potom otáčaním voliča nastavte 
hodnotu expozície. V režime M sa 
nastaví hodnota clony.
6
7
Tlačidlo Fn
• Na obrazovke menu: Uloženie 
4
zvolených volieb.
• V režime snímania: V niektorých 
režimoch snímania vám umožňuje 
manuálne nastaviť oblasť zaostrenia.
8
Navigačné tlačidlo
• V režime snímania
- D: Zobrazenie nastavení 
5
fotoaparátu a zmena možností.
- I: Voľba hodnoty ISO.
- C: Voľba možnosti uzávierky.
- F: Voľba režimu AF.
Tlačidlo vymazania/Individualizácie
• V režime snímania: Vykonanie 
priradenej funkcie. (str. 150)
• V režime prehrávania: Mazanie 
súborov.
Tlačidlo prehrávania
Zapnutie režimu prehrávania.
Stavová kontrolka
Prístup k Smart panelu a jemné 
doladenie niektorých nastavení.
Tlačidlo o
7 6
Názov
9
Signalizuje stav fotoaparátu.
• Bliká: Počas ukladania fotografie, 
snímania videa, odosielania údajov 
do počítača, pripájania k sieti WLAN 
alebo počas odosielania fotografie.
• Stále svieti: Keď presun údajov 
neprebieha, keď je odosielanie údajov 
do počítača ukončené alebo pri 
nabíjaní batérie.
Tlačidlo MENU
Otvára možnosti a ponuky.
• V ostatných situáciách
Pohyb hore, dole, doľava, doprava. 
31
Usporiadanie fotoaparátu
Fotoaparát > 
Č.
1
1
2
5
Názov
USB vstup a vstup spúšte uzávierky
Slúži na pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo ku spúšti uzávierky. Na minimalizovanie 
pohybov fotoaparátu použite kábel externej spúšte uzávierky a statív.
2
HDMI vstup
3
Kryt priečinku na batérie/pamäťovú kartu
Vložte pamäťovú kartu a batériu.
Displej
4
3
4
• Pri snímaní fotografií pod veľkým alebo malým uhlom vyklopte alebo sklopte displej. 
(str. 14)
• Dotykom na obrazovke zvoľte menu alebo možnosť. (str. 36)
5
Závit statívu
Používanie tlačidla DIRECT LINK
Stlačením tlačidla DIRECT LINK môžete pohodlne zapnúť funkciu [DIRECT LINK]. 
Pre návrat do predchádzajúceho režimu znova stlačte tlačidlo [DIRECT LINK].
Nastavenia tlačidla DIRECT LINK
Môžete vybrať funkciu Wi-Fi, ktorá sa má spustiť, keď stlačíte tlačidlo [DIRECT LINK]. 
(str. 150)
Na nastavenie
možnosti DIRECT
LINK,
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 5 → Key Mapping (Priradenie tlačidla) 
→ DIRECT LINK → možnosť.
32
Fotoaparát
Vkladanie batérie a pamäťovej karty
Vkladanie batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.
Vybratie batérie a pamäťovej karty
Poistka 
batérie
Posuňte poistku nahor, aby sa 
batéria uvoľnila.
Akumulátorová batéria
Kartu jemne zatlačte, aby sa uvoľnila 
z fotoaparátu a potom ju vytiahnite z 
otvoru.
Pamäťovú kartu vložte tak, aby 
pozlátené kontakty smerovali nadol.
Pamäťová karta
Pamäťová karta
Batériu vložte logom Samsung smerom 
nahor.
Akumulátorová batéria
Používanie adaptéra pre pamäťové karty
Ak chcete s týmto produktom, počítačom alebo čítačkou 
pamäťových kariet používať pamäťovú kartu typu micro, kartu 
vložte do adaptéra.
Ak bliká stavová kontrolka fotoaparátu, nevyberajte kartu ani batériu. 
Môže tak dôjsť k poškodeniu dát na karte alebo fotoaparátu.
33
Fotoaparát
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu
Nabíjanie batérie
Zapnutie fotoaparátu
Pred prvým použitím fotoaparátu musíte nabiť batériu. Malý koniec 
USB kábla zapojte do fotoaparátu a potom zapojte druhý koniec USB 
kábla do sieťového zdroja.
Vypínač nastavte na ON.
• Pre vypnutie fotoaparátu nastavte vypínač na OFF.
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka počiatočného 
nastavenia. (str. 35)
Stavová kontrolka
• Červené svetlo zapnuté: Nabíja sa
• Červené svetlo vypnuté: Plne nabitá
• Červené svetlo bliká: Chyba
•
• Používajte len sieťový zdroj a USB kábel, ktorými je fotoaparát vybavený. 
Ak použijete iný sieťový zdroj, batéria fotoaparátu sa nemusí nabiť alebo 
riadne fungovať.
Batériu môžete nabíjať pomocou USB kábla, iba ak je fotoaparát vypnutý.
34
Fotoaparát
Vykonanie počiatočného nastavenia
Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka počiatočného 
nastavenia. Jazyk je prednastavený pre krajinu, kde je fotoaparát v 
predaji. Jazyk si môžete zmeniť na vami požadovaný. Dotykom na 
položku na obrazovke ju zvolíte.
4
Stlačením tlačidla [C/F] zvoľte položku (Year (Rok)/
Month (Mesiac)/Day (Dátum)/Hr (Hodiny)/Min (Minúty)/
DST).
1
Stlačením tlačidla [I] zvolíte Time Zone (Časové 
pásmo), a potom stlačte [F] alebo [o].
5
Stlačením [D/I] nastavte možnosť a stlačte [o].
2
Stlačením tlačidla [D/I] zvoľte časové pásmo a 
potom stlačte [o].
6
Stlačením [I] zvoťte Date Type (Typ dátumu), a potom 
stlačte [F] alebo [o].
7
Stlačením [D/I] vyberte typ zobrazenia dátumu a 
potom stlačte [o].
8
Stlačením [I] zvoľte Time Type (Typ času), a potom 
stlačte [F] alebo [o].
9
Stlačením [D/I] vyberte typ zobrazenia času a 
potom stlačte [o].
Time Zone
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Back
3
Set
Stlačením tlačidla [I] vyberte Date & Time (Dátumu & 
Času), a potom stlačte [F] alebo [o].
10 Pre ukončenie počiatočného nastavenia stlačte [m].
Date & Time
Year Month Day
Back
Hr
Min
DST
Set
• Obrazovka sa môže líšiť, záleží od vybraného jazyka.
35
Fotoaparát
Voľba funkcií (možností)
Voľba pomocou tlačidiel
Voľba dotykom
Posuňte rotačný ovládač alebo stlačte [D/I/C/F] pre 
posunutie a potom stlačte [o] pre výber možnosti.
Nedotýkajte sa obrazovky ostrými objektami, akými sú perá alebo ceruzky. 
Obrazovku môžete poškodiť.
Dotyk: Dotknite sa ikony na voľbu menu alebo možnosti.
MobileLink
Remote 
Viewfinder
SNS & 
Cloud
AllShare 
Play
Auto 
Backup
Email
Ťahanie: Dotknite sa a podržte bod na obrazovke, potom 
potiahnite prst.
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
White Balance
Back
Select
36
Voľba funkcií (možností)
Fotoaparát > 
Listovanie rýchlym pohybom: Prstom rýchlo jemne prejdite 
po obrazovke.
Používanie funkcie m
Stlačte [m] alebo sa dotknite položky 
 na obrazovke a 
následne zmeňte možnosti alebo nastavenia snímania.
Napr. Nastavenie veľkosti fotografie v režime P
•
•
•
•
• Dotyková obrazovka nemusí rozoznať vami zadané informácie ak sa 
naraz dotknete viacerých položiek.
Pri dotyku alebo ťahu po obrazovke sa môžu objaviť zmeny farieb. 
Toto nie je porucha, ale charakteristická vlastnosť dotykovej obrazovky. 
Aby ste obmedzili zmeny farieb na minimum, obrazovky sa dotýkajte a 
ťahajte po nej jemne.
Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne ak fotoaparát používate v 
extrémne vlhkom prostredí.
Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne ak na ňu aplikujete 
ochrannú fóliu alebo iné príslušenstvo.
V závislosti od zorného uhla sa obrazovka môže zdať tmavá. Upravte jas 
a uhol prezerania pre zlepšenie rozlíšenia.
1
Otočte voličom režimov na P.
2
Stlačte [m] alebo dotykom zvoľte 
3
Stlačte tlačidlo [C] → [D/I] na prechod na 1, 
a potom stlačte [o].
.
• Môžete tiež stlačiť 1 na obrazovke.
4
Otočte rotačným ovládačom alebo stlačte [D/I] na
presun na Photo Size (Veľkosť fotografie), a potom stlačte 
[o].
• Môžete tiež potiahnuť zoznam možností a potom dotykom 
zvoliť možnosť.
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
White Balance
Back
Select
37
Voľba funkcií (možností)
Fotoaparát > 
5
Otočte rotačným ovládačom alebo stlačte [D/I] na
presun na možnosť a potom stlačte [o].
• Môžete tiež potiahnuť zoznam možností a potom dotykom 
zvoliť možnosť.
Používanie inteligentného panelu
Stlačte [f] alebo dotykom na obrazovke vyberte 
 pre prístup k 
niektorým funkciám, ako sú expozícia, ISO a vyváženie bielej.
• Stlačte [m] alebo dotykom zvoľte Back (Späť) pre návrat 
na predchádzajúce menu.
AutoShare
5472x3648 (3:2)
Photo Size
3888x2592 (3:2)
Quality
2976x1984 (3:2)
ISO
1728x1152 (3:2)
White Balance
5472x3080 (16:9)
Back
6
Napr. Nastavenie hodnoty expozície v režime P
1
Otočte voličom režimov na P.
2
Stlačte [f] alebo dotykom zvoľte 
.
Set
Stlačte [m] alebo dotykom vyberte Back (Späť) na 
prepnutie do režimu snímania.
38
Voľba funkcií (možností)
Fotoaparát > 
3
Stlačte tlačidlo [D/I/C/F] na prechod do EV, a 
potom stlačte [o]. 
• Nastavenia môžete zvoliť priamo posunutím rotačného 
ovládača bez potreby stlačenia [o].
4
Otočte rotačným ovládačom alebo stlačte tlačidlo [C/F]
na nastavenie hodnoty expozície, a potom stlačte [o].
• Môžete tiež potiahnuť ovládač na displeji, a vybrať možnosť 
Set (Nastaviť) na nastavenie možnosti.
• Možnosť môžete zvoliť aj dotykom na ňu.
EV : 0.0
EV : 0.0
Niektoré možnosti môžete 
prispôsobiť ich ťahaním. 
Back
Back
Set
Adjust
39
Fotoaparát
Ikony na displeji
V režime snímania
Ikona
Popis
Snímanie fotografií
Oblasť ostrenia
Detekcia tváre
Otrasy fotoaparátu
Vyváženie bielej (str. 76)
Rozsah manuálneho ostrenia
2
Jemné doladenie vyváženia bielej
Ukazovateľ vyrovnania (str. 41)
Ostrenie
Optická stabilizácia obrazu (OIS) 
(str. 89)
Z Funkcia priblíženia zapnutá
Rýchlosť uzávierky
Z Pomer priblíženia
Hodnota clony
Súbor RAW
Hodnota nastavenia expozície
Dynamický rozsah (str. 100)
Histogram (str. 150)
3
1. Informácie o snímaní
Ikona
Citlivosť ISO (str. 75)
Popis
Aktuálny čas
*  Tieto ikony sa zobrazujú pri pripojení voliteľného modulu 
GPS.
**  Fotografie, ktoré boli nasnímané bez vloženia 
pamäťovej karty, sa nebudú dať preniesť na pamäťovú 
kartu alebo do počítača.
Aktivované GPS*
2. Možnosti snímania
Režim snímania
Aktuálny dátum
Popis
Režim AF (str. 80)
Oblasť bodového merania
1
London
Ikona
Rámček automatického 
ostrenia
3. Možnosti snímania (dotykom)
Ikona
Popis
Zmena inteligentného režimu***
AutoShare
Nie je vložená pamäťová karta**
Veľkosť snímky
Možnosti automatického ostrenia 
dotykom
Možnosti snímania
Zamknutie automatickej 
expozície (str. 103)
Počet zostávajúcich snímok
Režimy uzávierky
Inteligentný panel
London
•
Informácia o mieste*
: Úplne nabitá
•
: Čiastočne nabitá
•
(Červená): Vybitá 
(nabite batériu)
Ikona
Popis
Blesk (str. 94)
Upravenie Intenzity blesku
Meranie (str. 97)
***  Táto ikona sa objaví len vtedy keď zvolíte inteligentný 
režim. 
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného 
režimu alebo nastavenia.
40
Ikony na displeji
Fotoaparát > 
2. Možnosti snímania
Nahrávanie videí
1
Ikona
Popis
Veľkosť videa
Režim AF (str. 80)
2
Meranie (str. 97)
Vyváženie bielej (str. 76)
Optická stabilizácia obrazu (OIS) 
(str. 89)
Informácie o ukazovateli vyrovnania
Ukazovateľ vyrovnania vám pomôže zarovnať 
fotoaparát s horizontálnymi a vertikálnymi 
čiarami na displeji. Ak ukazovateľ vyrovnania 
nie je vyrovnaný, skalibrujte ukazovateľ 
vyrovnania pomocou funkcie horizontálnej 
kalibrácie. (str. 152)
Vertikálne
Jemné doladenie vyváženia bielej
1. Informácie o snímaní
Ikona
Prelínanie (str. 105)
Popis
Multipohyb (str. 105)
Režim snímania
Záznam zvuku vypnutý (str. 106)
Aktuálny čas nahrávania/
Dostupný čas nahrávania
•
: Úplne nabitá
•
: Čiastočne nabitá
•
(Červená): Vybitá 
(nabite batériu)
Rýchlosť uzávierky
Horizontálne
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného 
režimu alebo nastavenia.
▲ Vyrovnané
▲ Nevyrovnané
Ukazovateľ vyrovnania nie je možné použiť 
pri snímaní na výšku.
Hodnota clony
Hodnota expozície
Citlivosť ISO (str. 75)
41
Ikony na displeji
Fotoaparát > 
V režime prehrávania
Prezeranie fotografií
1
Prehrávanie videí
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date  
2
Informácie
London
3
Stop
Ikona
Popis
Č.
Popis
Súvisle zaznamenávaný súbor
1
2
Vytvorená snímka
Aktuálny súbor/celkový počet súborov
Číslo priečinka – číslo súboru
Súbor s informáciou o umiestnení
London
Informácia o mieste
Súbor RAW
Chránený súbor
Tlačové informácie pridané k súboru 
(str. 114)
3D súbor
m
Menu prehrávania/upravovania 
(dotykom)
Upravenie snímok (dotykom)
Zostrihanie videa (dotykom)
Prezeranie miniatúr snímok (dotykom)
3
Ikona
Popis
Rýchlosť prehrávania
Viacnásobný pohyb
Histogram RGB (str. 150)
Režim snímania, Meranie, Blesk, 
Vyváženie bielej, Hodnota clony, 
Rýchlosť uzávierky, ISO, Ohnisková 
vzdialenosť, Hodnota expozície, 
Veľkosť snímky, Dátum, Informácia o 
umiestnení
Capture
Aktuálny čas prehrávania
Dĺžka videa
/
Náhľad predchádzajúceho súboru/
Prezeranie smerom dozadu. 
(Pri každom dotyku ikony prezerať 
spätne zmeníte rýchlosť prezerania 
v tomto poradí: 2X, 4X, 8X.)
/
Zastavenie alebo pokračovanie 
prehrávania.
/
Náhľad nasledujúceho súboru/
Prezeranie smerom dopredu. 
(Pri každom dotyku ikony prezerať 
dopredu zmeníte rýchlosť prezerania 
v tomto poradí: 2X, 4X, 8X.)
Prispôsobenie hlasitosti alebo 
vypnutie zvuku.
42
Ikony na displeji
Fotoaparát > 
Zmena zobrazovaných informácií
Opakovaným stláčaním tlačidla [D] meníte typ zobrazenia.
Režim
Typ displeja
• Základné informácie o snímaní (režim snímania, 
Snímanie
rýchlosť uzávierky, hodnota clony hodnota expozície, 
citlivosť ISO, atď.)
• Základné informácie o snímaní + tlačidlá možností 
snímania (MENU, Fn, AutoShare, Ostrenie dotykom) + 
Ukazovateľ vyrovnania
• Základné informácie o snímaní + tlačidlá možností 
snímania + informácie o aktuálnych možnostiach 
snímania (veľkosť fotografie, režim uzávierky, blesk, 
meranie, režim automatického zaostrenia atď)
• Základné informácie o snímaní + tlačidlá možností 
snímania + informácie o aktuálnych možnostiach 
snímania + histogram + dátum a čas
• Základné informácie
Prehrávanie
• Zobrazia sa všetky informácie o aktuálnom súbore.
• Zobrazia sa všetky informácie o aktuálnom súbore, 
vrátane histogramu RGB.
43
Fotoaparát
Objektívy
Môžete kúpiť voliteľné objektívy vyrobené výlučne pre fotoaparáty 
rady NX. 
Preštudujte si funkcie každého objektívu a vyberte ten, ktorý vyhovuje 
vašej potrebe.
Popis objektívu
Objektív SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (príklad)
8
1
2
Č.
Popis
1
2
Značka pre montáž objektívu
3
Krúžok ostrenia (str. 88)
4
Značka pre montáž slnečnej clony
5
Objektív
6
Tlačidlo i-Function (str. 60)
7
Prepínač AF/MF (str. 80)
8
Kontakty objektívu
Krúžok priblíženia
Ak objektív nepoužívate, nasaďte naň oba kryty, aby bol chránený pred 
prachom a poškodením.
3
4
5
6
7
44
Objektívy
Fotoaparát > 
Objektív SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (príklad)
7
1
2
Uzamknutie a odomknutie objektívu
Objektív uzamknete potiahnutím a podržaním prepínača zámku 
transfokátora smerom od tela fotoaparátu a otočením krúžku 
transfokátora v smere hodinových ručičiek ako je znázornené na 
ilustrácii.
6
3
5
4
Č.
Popis
1
2
Značka pre montáž objektívu
3
Objektív
4
Krúžok ostrenia (str. 88)
5
Tlačidlo i-Function (str. 60)
6
Krúžok priblíženia
7
Kontakty objektívu
Prepínač zámku transfokátora
45
Objektívy
Fotoaparát > 
Ak chcete objektív odomknúť, otáčajte krúžkom priblíženia až kým 
nezačujete cvaknutie, tak, ako je znázornené na obrázku.
Objektív SAMSUNG 16 mm F2.4 (príklad)
5
1
2
3
4
Keď je objektív uzamknutý, nie je možné fotografovať.
Č.
Popis
1
2
3
Tlačidlo i-Function (str. 60)
4
Objektív
5
Kontakty objektívu
Značka pre montáž objektívu
Krúžok ostrenia (str. 88)
46
Objektívy
Fotoaparát > 
Označenia objektívu
Č.
Tu sa dozviete, čo znamenajú jednotlivé čísla na objektíve.
1
Objektív SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (príklad)
Popis
Clonové číslo
Rozsah podporovaných clonových čísel. Napríklad, 1:3.5–6.3
znamená maximálny rozsah clonových čísel od 3,5 do 6,3.
Ohnisková vzdialenosť
2
Vzdialenosť od stredu objektívu do jeho ohniska (v milimetroch). 
Toto číslo je vyjadrené v rozsahu: od minimálnej ohniskovej 
vzdialenosti po maximálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu.
Dlhšia ohnisková vzdialenosť má za následok menší uhol záberu 
a zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší 
záber snímku.
ED
3
1
2
3 4 5
4
5
ED je skratka pre mimoriadne nízky rozptyl. Sklo s mimoriadne 
nízkym rozptylom je účinné pri minimalizácii chromatickej 
aberácie (skreslenie, ktoré vzniká, ak sa objektívu nepodarí 
zaostriť všetky farby do toho istého bodu konvergencie).
OIS (str. 89)
Optická stabilizácia obrazu. Objektívy s touto funkciou detegujú 
otrasy fotoaparátu a efektívne ich potlačujú.
Ø
Priemer objektívu. Pri použití filtra na objektíve sa uistite, že sa ich 
priemery zhodujú.
47
Fotoaparát
Príslušenstvo
Môžete si dokúpiť dodatočné príslušenstvo, vrátane externého 
blesku a modulu GPS, ktoré vám pomôže nasnímať lepšie fotografie 
pohodlnejšie.
Popis externého blesku
SEF8A (príklad)
Viac informácií o voliteľnom príslušenstve nájdete v návode na 
použitie každého príslušenstva.
1
• Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia.
• Voliteľné príslušenstvo si môžete zakúpiť u predajcu alebo v servisnom 
2
stredisku spoločnosti Samsung. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za 
poškodenie spôsobené použitím príslušenstva iných výrobcov.
3
Č.
Popis
1
Žiarovka
2
Krúžok pre dotiahnutie k pätke Hot shoe
3
Pripojenie pätky Hot shoe
48
Príslušenstvo
Fotoaparát > 
Pripojenie externého blesku
1
Odstráňte kryt pätky Hot shoe z fotoaparátu.
2
Pripojte blesk jeho zasunutím do pätky Hot shoe.
3
Usadenie blesku otočením voliča na upevnenie pätice 
blesku v smere hodinových ručičiek.
4
Ak chcete blesk použiť, vyklopte ho smerom hore.
49
Príslušenstvo
Fotoaparát > 
• Môžete zachytiť snímku s bleskom, ktorý nie je úplne nabitý, ale 
•
•
•
•
•
odporúča sa použiť úplne nabitý blesk.
Informácie o dostupných externých bleskoch nájdete na strane o 
voliteľnom príslušenstve. (str. 195)
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného režimu 
snímania.
Medzi dvoma zábleskami blesku je časový interval. Nepohybujte sa 
dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
SEF8A nemusí byť kompatibilný s ostatnými fotoaparátmi radu NX.
Podrobnosti o voliteľných bleskoch nájdete v návode na použitie blesku.
Používajte iba blesky schválené spoločnosťou Samsung. 
Použitie nekompatibilných bleskov môže fotoaparát poškodiť.
SEF220A (príklad) (voliteľné)
7
8
1
2
3
6
5
4
Č.
Popis
1
Ikony na displeji
2
Kontrolka READY (Pripravený)/Tlačidlo Test
3
Tlačidlo Režim
4
Tlačidlo uvoľnenia blesku
5
Vypínač
6
Kryt batérie
7
Žiarovka
8
Prepínač režimov TELE (Teleskopický)/WIDE (Širokouhlý)
9
Pripojenie pätky Hot shoe
9
50
Príslušenstvo
Fotoaparát > 
Popis modulu GPS (voliteľné)
1
Pripojenie modulu GPS
1
Odstráňte kryt pätky Hot shoe z fotoaparátu.
2
Pripevnite modul GPS jeho zasunutím do pätky Hot shoe.
2
3
4
5
Č.
Popis
1
Stavová kontrolka
2
Vypínač
3
Krúžok pre dotiahnutie k pätke Hot shoe
4
Pripojenie pätky Hot shoe
5
Kryt batérie
51
Príslušenstvo
Fotoaparát > 
3
Uzamknite GPS modul na mieste otočením upevňovacieho 
voliča smerom k LOCK.
4
Stlačte vypínač na module GPS.
52
Fotoaparát
Režimy snímania
Dva jednoduché režimy snímania, Smart Auto a Smart (Inteligentný) 
vám uľahčia fotografovanie množstvom automatických nastavení. 
Ďalšie režimy umožňujú väčšie prispôsobenie nastavení.
Ikona
t
V režime Smart Auto fotoaparát rozpoznáva podmienky snímania 
a automaticky nastavuje faktory ovplyvňujúce expozíciu, vrátane 
rýchlosti uzávierky, clony, merania, vyváženia bielej a kompenzácie 
expozície. Vzhľadom na to, že fotoaparát ovláda väčšinu funkcií, 
niektoré funkcie sú obmedzené. Tento režim slúži na vytváranie 
rýchlych záberov s minimálnym nastavením.
Popis
Režim Smart Auto (str. 53)
P
Režim Program (str. 55)
A
Režim Priorita clony (str. 57)
S
Režim Priorita uzávierky (str. 58)
M
Režim Ručne (str. 59)
i
Režim Priorita objektívu (str. 60)
s
Režim Inteligentný (str. 64)
B
t Režim Smart Auto
Vlastnosti Wi-Fi (str. 122)
53
Režimy snímania
Fotoaparát > 
1
Otočte voličom režimov na t.
2
Nastavte objekt do rámčeka.
3
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite.
Ikona
Popis
Nočný portrét
Krajina s osvetlením zozadu
Portrét s osvetlením zozadu
Portrét
• Fotoaparát vyberie scénu. Na obrazovke sa objaví ikona 
Záber objektu zblízka
príslušnej scény.
Záber textu zblízka
Západ slnka
Tmavý interiér
Čiastočne osvetlený
Záber zblízka pri bodovom svetle
Portrét pri bodovom svetle
Modrá obloha
Zalesnené plochy zvyčajne pozostávajú z objektov zelenej farby
Záber farebných objektov zblízka
Rozpoznateľné scény
Ikona
Fotoaparát je stabilizovaný na statíve a objekt sa určitý čas 
nehýbe. (snímanie pri slabom osvetlení)
Popis
Aktívne sa pohybujúce objekty
Krajina
Ohňostroj (pri použití statívu)
Scéna s jasným pozadím
Nočná krajina
4
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
54
Režimy snímania
Fotoaparát > 
P Režim Program
•
Fotoaparát automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky a hodnotu clony 
tak, aby bola dosiahnutá optimálna expozícia.
•
•
•
• Fotoaparát môže rozpoznať rôzne scény pre rovnaké objekty v 
závislosti od externých faktorov, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a 
vzdialenosť objektu.
V prípade, že fotoaparát nerozozná režim príslušnej scény, použije 
prednastavené nastavenia režimu Smart Auto.
Aj v prípade, že fotoaparát deteguje tvár, nemusí správne určiť režim 
portrétu v závislosti od pozície objektu alebo osvetlenia.
Ak snímate pohybujúci sa objekt, fotoaparát pri použití statívu nemusí 
detegovať režim statívu ( ).
Fotoaparát spotrebováva viac energie batérie, keďže často mení 
nastavenia, aby vybral príslušný typ scény.
Tento režim je užitočný pre vytváranie snímok s konštantnou 
expozíciou pri možnosti nastavenia ostatných možností.
1
Otočte voličom režimov na P.
2
Nastavte požadované možnosti. 
3
Pre zaostrenie stlačte [Spúšte] do polovice a potom stlačte 
[Spúšte] pre zachytenie snímky.
55
Režimy snímania
Fotoaparát > 
Program Shift
Funkcia Program Shift umožňuje meniť nastavenie rýchlosti uzávierky 
a clonového čísla, zatiaľ čo fotoaparát udržiava konštantnú expozíciu. 
Posunutím rotačného ovládača doľava sa zníži rýchlosť uzávierky a 
zvýši sa clonové číslo. Posunutím rotačného ovládača doprava sa zvýši 
rýchlosť uzávierky a zníži sa clonové číslo.
Minimálna rýchlosť uzávierky
Nastavenie rýchlosti uzávierky tak, aby nebola pomalšia ako vybraná 
rýchlosť. Ak však nie je možné dosiahnuť optimálnu hodnotu 
expozície, pretože citlivosť ISO dosiahla maximálnu hodnotu ISO, ktorá 
bola nastavená funkciou Automatický rozsah ISO, rýchlosť uzávierky 
môže byť pomalšia ako vybraná minimálna rýchlosť uzávierky.
Ak chcete nastaviť
minimálnu rýchlosť
uzávierky:
V režime snímania postupne stlačte [m] → 1 →
Minimum Shutter Speed (Minimálna rýchlosť uzávierky) 
→ možnosť.
• Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je citlivosť ISO nastavená na 
možnosť Automaticky.
• Táto funkcia je dostupná len v režime Program alebo Priorita clony.
56
Režimy snímania
Fotoaparát > 
A Režim Priorita clony
1
Otočte voličom režimov na A.
V režime Priorita clony fotoaparát automaticky počíta rýchlosť 
uzávierky podľa nastavenej hodnoty clony. 
2
Otáčaním rotačného ovládača nastavte clonové číslo. 
• Clonové číslo môžete nastaviť aj stlačením tlačidla [f], 
posunutím sa na clonové číslo a potom posunutím rotačného 
ovládača alebo ťahom po obrazovke. 
Zmenou hodnoty clony môžete ovplyvňovať hĺbku ostrosti (DOF). 
Tento režim je užitočný na vytváranie snímok portrétov, kvetín a krajín.
3
Nastavte požadované možnosti. 
4
Pre zaostrenie stlačte [Spúšte] do polovice a potom stlačte 
[Spúšte] pre zachytenie snímky.
• Pri zlých svetelných podmienkach môžete zvýšením citlivosti ISO zabrániť 
rozmazaniu snímok.
• Ak chcete nastaviť minimálnu rýchlosť uzávierky, v režime snímania 
postupne stlačte [m] → 1 → Minimum Shutter Speed
(Minimálna rýchlosť uzávierky) → možnosť.
Veľká hĺbka ostrosti 
Malá hĺbka ostrosti
57
Režimy snímania
Fotoaparát > 
S Režim Priorita uzávierky
1
Otočte voličom režimov na S.
V režime Priorita uzávierky fotoaparát automaticky počíta hodnotu 
clony podľa nastavenej rýchlosti uzávierky. Tento režim je užitočný pre 
vytváranie snímok rýchlo sa pohybujúcich objektov alebo sledovanie 
objektu v pohybe.
2
Otáčaním rotačného ovládača nastavte rýchlosť uzávierky.
Napr. nastavením rýchlosti uzávierky nad 1/500 s zmrazíte pohyb 
objektu. Pre rozmazanie objektu v pohybe nastavte rýchlosť uzávierky 
pod 1/30 s.
• Rýchlosť uzávierky môžete upraviť aj stlačením [f], posunutím 
sa na rýchlosť uzávierky a potom posunutím rotačného 
ovládača alebo ťahom po obrazovke.
3
Nastavte požadované možnosti. 
4
Pre zaostrenie stlačte [Spúšte] do polovice a potom stlačte 
[Spúšte] pre zachytenie snímky.
Za účelom kompenzácie malého množstva svetla prechádzajúceho 
objektívom pri rýchlejších rýchlostiach uzávierky je nutné viac otvoriť clonu 
a nechať prejsť viac svetla. Ak sú snímky stále tmavé, zvýšte hodnotu ISO.
Nízka rýchlosť uzávierky
Vysoká rýchlosť uzávierky
58
Režimy snímania
Fotoaparát > 
M Režim Ručne
Režim Ručne umožňuje ručnú voľbu hodnoty clony a rýchlosti 
uzávierky. V tomto režime plne ovládate expozíciu snímky.
Tento režim sa hodí pre snímanie v kontrolovaných podmienkach, 
napr. v štúdiu, alebo pri nutnosti jemného doladenia nastavení 
fotoaparátu. Režim Ručne sa taktiež odporúča pre snímanie nočných 
scén a ohňostrojov.
1
Otočte voličom režimov na M.
2
Otáčaním rotačného ovládača nastavte rýchlosť uzávierky.
3
Stlačte a podržte [W], a potom otáčaním voliča režimov 
nastavte clonové číslo.
Režim rámovania
Pri nastavovaní clonového čísla alebo rýchlosti uzávierky sa podľa 
nastavenia mení expozícia, takže displej môže stmavnúť. Po zapnutí 
tejto funkcie ostáva jas displeja konštantný bez ohľadu na nastavenia, 
takže môžete lepšie vytvoriť kompozíciu záberu.
Režim rámovania
kompozície:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
Framing Mode (Režim rámovania) → možnosť.
• Rýchlosť uzávierky alebo clonové číslo môžete nastaviť aj 
stlačením [f], presun na rýchlosť uzávierky alebo clonové 
číslo a potom posunutím rotačného ovládača alebo ťahom po 
obrazovke.
4
Nastavte požadované možnosti.
5
Pre zaostrenie stlačte [Spúšte] do polovice a potom stlačte 
[Spúšte] pre zachytenie snímky.
59
Režimy snímania
Fotoaparát > 
Použitie funkcie Žiarovka
i Režim Priorita objektívu
Funkciu žiarovky použite na snímanie nočných scén alebo nočnej 
oblohy. Keď držíte stlačenú [Spúšte], uzávierka ostáva otvorená, takže 
môžete vytvárať efekty pohybujúceho sa svetla.
Používanie funkcie E
Nastavte hĺbku poľa na zahmlenie alebo vyostrenie pozadia.
Použitie režimu
žiarovka:
Rotačná ovládač natočte úplne doľava na Bulb (Žiarovka) →
Stlačte a podržte [Spúšte] na požadovaný čas.
• Ak nastavíte vysokú hodnotu citlivosti ISO alebo otvoríte uzávierku na 
dlhší čas, šum sa môže zvýšiť.
•
•
•
•
• Možnosti mechaniky, blesku a funkcie One touch shot (Snímka jedným 
dotykom) pri použití funkcie Žiarovka nie je možné použiť.
Funkcia Bulb (Žiarovka) je dostupná len v režime Ručne.
Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív a externú spúšť 
uzávierky.
Čím dlhšie je uzávierka otvorená, tým dlhšie trvá uloženie snímky. 
Počas ukladania snímok fotoaparát nevypínajte. 
Pre dlhodobé používanie tejto funkcie použite plne nabitú batériu. 
1
Otočte voličom režimov na i.
2
Stlačením tlačidla [i-Function] na objektíve vyberte 
E.
• Môžete tiež stlačiť [i-Function], a potom stlačte [C/F] alebo 
sa dotykom posuňte na voľbu E.
60
Režimy snímania
Fotoaparát > 
3
Otáčaním krúžku ostrenia zvoľte hodnotu.
Použitie „i-Function“ v režimoch P/A/S/M
• Posunutím otočného voliča môžete taktiež nastaviť hodnotu.
• Potiahutím bežca alebo dotykom na +/- tiež nastavíte hodnotu.
Defocus
Sharpen
E
4
Pre zaostrenie stlačte [Spúšte] do polovice a potom stlačte 
[Spúšte] pre zachytenie snímky.
Po použití tlačidla i-Function na objektíve s funkciou i-Function 
môžete priamo na objektíve ručne navoliť a nastaviť rýchlosť 
uzávierky, clonové číslo, hodnotu expozície, citlivosť ISO a vyváženie 
bielej.
1
Otočte voličom režimov na P, A, S alebo M.
2
Stlačením tlačidla [i-Function] na objektíve zvoľte 
nastavenie.
• Môžete tiež stlačiť tlačidlo [i-Function], a potom stlačiť 
[C/F] alebo dotykom potiahnuť obrazovku pre výber 
nastavenia.
• Pri vyostrovaní snímok sa zvyšuje clonové číslo a znižuje rýchlosť 
uzávierky. V tmavých priestoroch môžu byť snímky rozmazané.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak nastavíte automatický režim 3D Auto
Mode (Automatický 3D režim) v režime 3D.
61
Režimy snímania
Fotoaparát > 
3
Otáčaním krúžku ostrenia zvoľte možnosť.
• Posunutím otočného voliča alebo ťahom po obrazovke môžete 
taktiež zvoliť možnosť.
4
Dostupné možnosti
Režim snímania
P
A
S
M
3D
Aperture (Clona)
-
O
-
O
-
Shutter Speed
(Rýchlosť uzávierky)
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
White Balance
(Vyváženie bielej)
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
Pre zaostrenie stlačte [Spúšte] do polovice a potom stlačte 
[Spúšte] pre zachytenie snímky.
•
• Ak chcete vybrať položky, ktoré sa majú zobraziť po stlačení tlačidla 
[i-Function] na objektíve v režime snímania, stlačte tlačidlo [m] →
5 → iFn Customizing (Prispôsobenie iFn) → položka.
Táto funkcia nie je dostupná, ak nastavíte automatický režim 3D Auto
Mode (Automatický 3D režim) v režime 3D.
62
Režimy snímania
Fotoaparát > 
Používanie funkcie Z
4
Funkcia Z vám umožní približovať objekt s menším zhoršením 
kvality fotografie ako s digitálnym priblížením. Rozlíšenie fotografie 
sa však môže zmeniť v porovnaní s približovaním pomocou otáčania 
krúžku priblíženia.
Pre zaostrenie stlačte [Spúšte] do polovice a potom stlačte 
[Spúšte] pre zachytenie snímky.
• Funkcia Z nie je k dispozícii pri sekvenčnom snímaní.
• Funkcia Z nie je dostupná pri snímaní fotografií vo formáte 
súborov RAW.
• Funkcia Z sa deaktivuje, keď nahrávate videá stlačením tlačidla 
1
Otočte voličom režimov na P, A, S, M alebo i.
2
Stlačením tlačidla [i-Function] na objektíve vyberte 
Z.
nahrávania videa.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak nastavíte automatický režim 3D Auto
Mode (Automatický 3D režim) v režime 3D.
• Môžete tiež stlačiť [i-Function], a potom stlačte [C/F] alebo 
sa dotykom posuňte na voľbu Z.
3
Otáčaním krúžku ostrenia zvoľte pomer priblíženia.
• Posunutím otočného voliča alebo ťahom po obrazovke môžete 
taktiež zvoliť možnosť.
• Rozlíšenie fotografie líši podľa pomeru priblíženia keď použijete 
funkciu Z.
3:2
16:9
1:1
x1.2 4560X3040 (13.9M) 4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4 3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Tieto hodnoty závisia od maximálneho rozlíšenia pri každom pomer snímky.
63
Režimy snímania
Fotoaparát > 
s Režim Smart
Možnosť
V režime Smart môžete zachytávať fotografie s predvolenými 
možnosťami pre danú scénu.
Popis
Action Freeze
(Zachytenie 
pohybu)
Zachytenie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
1
Otočte voličom režimov na s.
Rich Tones
(Sýte tóny)
Zachytenie snímky v jasných farbách.
2
Zvoľte scénu. 
Panorama
(Panoráma)
Zachytenie širokej panoramatickej scény jednou 
snímkou.
Waterfall
(Vodopád)
Zachytenie scény s vodopádom.
Silhouette
(Silueta)
Zachytenie objektu ako tmavého tvaru na svetlom 
pozadí.
Sunset
(Západ slnka)
Zachytenie scén pri západe slnka s prirodzeným 
podaním červenej a žltej.
Night (Noc)
Zachytenie viacerých snímok v podmienkach 
slabého osvetlenia bez blesku. Fotoaparát ich 
skombinuje a vytvorí jeden obrázok, ktorý je 
jasnejší a menej rozmazaný.
Popis
Fireworks
(Ohňostroj)
Zachytenie scén s ohňostrojom.
Beauty Face
(Krásna tvár)
Zachytenie portrétu s možnosťou skrytia 
nedokonalostí tváre.
Light Trace
(Svetelná stopa)
Zachytenie scény so svetelnou stopou v 
podmienkach slabého osvetlenia.
Best Face
(Najvhodnejší 
záber tváre)
Zachytí viac snímok a nahradením tvárí vytvorí 
najlepší možný obraz.
Creative Shot
(Kreatívna snímka)
Zachytenie fotografií s automaticky použitými 
efektami.
Landscape
(Krajina)
Zachytenie statických scén a krajín.
3
Macro (Makro)
Zachytenie malých alebo blízkych objektov.
• Pre výber režimu snímania keď je volič režimov nastavený na 
s, stlačte [f] alebo dotykom zvoľte 
želaný režim. 
, a potom vyberte 
Smart : Beauty Face
Set
Možnosť
Pre zaostrenie stlačte [Spúšte] do polovice a potom stlačte 
[Spúšte] pre zachytenie snímky.
64
Režimy snímania
Fotoaparát > 
Použitie režimu Najvhodnejší záber tváre
5
V režime Najvhodnejší záber tváre môžete zachytiť viacero fotografií 
a nahradiť tváre pre vytvorenie najlepšej možnej snímky. Tento režim 
použite na výber najlepšieho obrazu každého jednotlivca pri snímaní 
skupinovej fotografie.
1
Otočte voličom režimov na s a potom vyberte Best Face
(Najvhodnejší záber tváre).
2
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšte] do
polovice zaostrite.
3
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
• Fotoaparát nepretržite urobí 5 snímok.
• Prvá snímka je nastavená ako podklad.
• Po snímaní fotoaparát automaticky rozozná tváre.
4
Dotykom označte najlepšiu snímku tváre z 5 zachytených 
fotografií.
• Opakujte kroky 4 a 5 pre nahradenie ostatných tvárí na snímke.
• Ikona 
6
 sa objaví na obrázku, ktorý zvolí fotoaparát.
Dotykom na   snímku uložte.
• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
• Rozlíšenie fotografie je nastavené na 5.9M alebo menej.
Dotykom označte tvár, ktorá má byť nahradená.
65
Režimy snímania
Fotoaparát > 
Snímanie panoramatických fotografií
5
Snímanie 2D alebo 3D panoramatických fotografií. Nasnímané 3D 
panoramatické fotografie je možné prezerať iba na 3D TV alebo 3D 
monitore.
1
• V režime 3D panoráma, môžete nasnímať len scénu v 
horizontálnom smere.
• Zobrazí sa šípka označujúca smer pohybu a celý snímaný záber 
Otočte voličom režimov na s, a vyberte Panorama
(Panoráma).
2
Stlačte [m] → 1 → Panorama (Panoráma) →
Live Panorama (Živá panoráma) alebo 3D.
3
Stlačením [m] sa vráťte do režimu snímania.
4
Stlačením a podržaním [Spúšte] spustite snímanie.
So stlačenou [Spúšte] pomaly pohybujte fotoaparátom vo 
vybranom smere.
sa zobrazí v poli ukážky.
• Fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku, keď sú scény 
nastavené.
6
Keď skončíte, uvoľnite [Spúšte].
• Fotoaparát automaticky uloží snímky do jednej fotografie.
• Ak [Spúšte] uvoľníte počas snímania, snímanie 
panoramatického záberu sa zastaví a nasnímané fotografie sa 
uložia.
66
Režimy snímania
Fotoaparát > 
•
•
•
•
•
•
•
• Rozlíšenie sa líši v závislosti od panoramatickej fotografie, ktorú ste 
zachytili.
V režime Panoráma nie sú niektoré možnosti snímania k dispozícii.
Fotoaparát môže prestať snímať z dôvodu kompozície záberu alebo 
pohybu objektu.
V režime Panoráma, váš fotoaparát nemusí zachytiť celú poslednú scénu, 
ak zastavíte pohyb fotoaparátu za účelom zlepšenia kvality fotografie. 
Aby ste zachytili celú scénu, posuňte fotoaparát mierne za bod, v ktorom 
chcete scénu ukončiť.
V režime 3D panoráma váš fotoaparát nemusí zachytiť úplný začiatok 
alebo koniec scény z dôvodu povahy 3D efektu. 
Ak chcete zachytiť celú scénu, posuňte fotoaparát mierne za hranice 
začiatočného a koncového bodu panorámy, ktorú chcete zachytiť.
Fotografie nasnímané pomocou funkcie 3D sa uložia vo formáte JPEG 
(2D) a MPO (3D). Na displeji fotoaparátu možno zobrazovať len súbory 
vo formáte JPEG.
Ak chcete zobraziť 3D súbory, pripojte fotoaparát k 3D TV prijímaču 
alebo 3D monitoru voliteľným káblom HDMI. Počas sledovania 
používajte správne 3D okuliare.
Snímanie fotografií v 3D panoráma režime môže viesť k slabšiemu 
3D efektu ako v prípade fotografií zachytených s 3D objektívom. Pre 
zlepšenie 3D efektu použite voliteľný 3D objektív a 3D režim. (str. 69)
• Najlepší výsledok pri snímaní panoramatických fotografií dosiahnete ak:
- fotoaparátom nepohybujete príliš rýchlo alebo príliš pomaly
- fotoaparát neotočíte príliš málo pre zachytenie ďalšej snímky
- fotoaparátom nepohybujete nepravidelnou rýchlosťou
- zamedzíte traseniu fotoaparátom
- nefotografujete pri slabom svetle
- nezachytávate blízke objekty v pohybe
- nefotografujete v podmienkach, kde sa jas alebo farba svetla menia
• Nasnímané fotografie sa automaticky uložia a snímanie je zastavené za 
nasledujúcich podmienok:
- ak zmeníte smer snímania počas snímania
- ak fotoaparátom pohnete príliš prudko
- ak fotoaparátom nepohnete
67
Režimy snímania
Fotoaparát > 
Nahrávanie videa
V režime snímania môžete nahrávať Full HD videá (1920X1080) 
stlačením   (Nahrávanie videa). Fotoaparát umožňuje nasnímať 
video v trvaní do 29 minút a 59 pri 60, 30, 24 alebo 15 záb./s a súbory 
ukladá vo formáte MP4 (H.264). 60 fps (60 záb./s) môžete dosiahnuť 
len pri 1920X1080 a 1280X720 a 24 fps (24 záb./s) môžete dosiahnuť 
len pri 1920X810. 15 fps (15 záb./s) môžete dosiahnuť len s niektorými 
možnosťami inteligentného filtra. Zvuk je nahrávaný prostredníctvom 
mikrofónu na fotoaparáte.
Expozíciu môžete nastaviť upravením clonového čísla a rýchlosti 
uzávierky pre zvolený režim. Ak pri zaznamenávaní videí použijete 
objektív bez prepínača AF/MF, stlačte tlačidlo [F], aby ste 
deaktivovali alebo aktivovali funkciu automatického ostrenia. Ak 
použijete objektív s prepínačom AF/MF, funkcia AF funguje podľa 
nastavenia prepínača.
1
Otočte voličom režimov na t, P, A, S, M, i, alebo 
s.
• Táto funkcia v niektorých režimoch nefunguje.
2
Nastavte požadované možnosti.
3
Stlačením 
4
Opätovným stlačím 
zastavíte.
 (Nahrávanie videa) začnete nahrávanie.
 (Nahrávanie videa) nahrávanie 
Zvoľte Fader (Prelínanie) pre zoslabenie alebo zvýraznenie scény. 
Môžete tiež zvoliť Voice (Hlas), Wind Cut (Odstrani veter), alebo iné 
možnosti v nastavení možností nahrávania. (str. 106)
•
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnovší formát kompresie videa 
•
•
•
•
stanovený organizáciami ISO-IEC a ITU-T v roku 2003. Keďže tento 
formát používa vysokú úroveň kompresie, do menšej pamäte je možné 
uložiť viac dát.
Pri použití funkcie stabilizácie obrazu pri zázname videa môže fotoaparát 
zaznamenať zvuk vydávaný stabilizátorom.
Ak v priebehu záznamu videa nastavujete objektív, môže sa zaznamenať 
zvuk transfokátora či iné zvuky objektívu.
Pri použití voliteľného videoobjektívu sa zvuk automatického ostrenia 
nezaznamená.
Ak odpojíte objektív pri snímaní videa, záznam sa preruší. Počas záznamu 
nemeňte objektív.
Ak počas nahrávania videa pripojíte externý mikrofón, zvuk sa cez tento 
nahrávať nebude. (Pri predchádzajúcich nastaveniach.) Ak odpojíte 
externý mikrofón počas snímania videa, záznam zvuku sa preruší. Pred 
pripájaním alebo odpájaním externého mikrofónu vypnite fotoaparát. 
68
Režimy snímania
Fotoaparát > 
Režim 3D
•
Pomocou voliteľného 3D objektívu môžete zachytávať 3D fotografie 
alebo videá.
•
•
•
•
•
•
• Ak počas záznamu videa zmeníte rýchlo uhol záberu, fotoaparát nemusí 
zachytiť obraz presne. Otrasy fotoaparátu obmedzte použitím statívu.
Fotoaparát podporuje funkciu Multi AF (Viacbodové ostrenie) iba pri 
nahrávaní videa. Nemôžete používať ostatné možnosti oblasti ostrenia, 
ako Face Detection AF (Detekcia tváre).
Ak veľkosť videosúboru presiahne 4 GB, fotoaparát automaticky prestane 
zaznamenávať aj v prípade, že neuplynul maximálny čas zaznamenávania 
(29 minút a 59 sekúnd).
Pri použití pomalej pamäťovej karty môže byť záznam videa prerušovaný, 
lebo karta nie je schopná ukladať video tak rýchlo, ako sa vytvára. Ak 
k tomu dôjde, vymeňte kartu za rýchlejšiu alebo znížte veľkosť obrazu 
(napr. z 1280X720 na 640X480).
Pri formátovaní karty používajte vždy tento fotoaparát. Ak formátujete 
kartu v inom fotoaparáte alebo v PC, môže dôjsť k strate súborov na 
karte alebo zmene kapacity karty.
Keď stlačíte tlačidlo nahrávania videa, Z sa vypne.
Pri snímaní videa s rovnakou ISO citlivosťou môže byť obrazovka tmavšia 
ako pri snímaní fotografií. Nastavte citlivosť ISO.
Pri nahrávaní videa v režime P, A alebo S, je položka ISO automaticky 
nastavená na možnosť Auto (Automaticky).
Objektív SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (príklad)
Nastavte prepínač 2D/3D na objektíve na možnosť 3D, a potom 
urobte fotografiu alebo nahrajte video vo vzdialenosti 1,5–5 m od 
objektu.
69
Režimy snímania
Fotoaparát > 
• Režim 3D je stále zapnutý bez ohľadu na volič režimov fotoaparátu, 
• Dostupné možnosti snímania sa v porovnaní s inými režimami snímania 
okrem B.
líšia.
• Pre využitie možností 3D, ktoré umožnia fotoaparátu nastaviť 
• Na výber máte dve veľkosti fotografií: 4.1M (2688X1512) alebo 
2.1M (1920X1080). 
možnosti snímania automaticky v závislosti na podmienkach 
snímania v 3D režime, stlačte [m] → 1 → 3D Auto Mode
(Automatický 3D režim) → On (Zapnutá).
• Rozlíšenie videa je nastavené na 1920X1080.
• Videá nasnímané v 3D režime môžu byť tmavé alebo pri prehrávaní 
roztrasené.
• Ak chcete zmeniť možnosť 3D nahrávania, stlačte [m] → 6 →
3D REC Mode (Záznam v 3D režime) → požadovaná možnosť.
• Snímanie pri nízkych teplotách môže viesť k skresleniu farieb na 
záberoch a väčšej spotrebe energie batérie.
* Predvolené
• Snímanie nemusí byť správne vo svetelných podmienkach s hodnotami 
Ikona
Popis
•
Side by Side (Vedľa seba)*: Zobrazia sa dva obrázky vedľa 
seba.
Frame Packing (Zhustenie snímok): V rámčekoch sa budú 
striedavo zobrazovať obrázky pre ľavé a pravé oko.
•
•
•
•
•
•
•
•
pod 8,5 LV/900 luxov. Lepšie výsledky dosiahnete pri zachytávaní 
fotografií pri dostatočnom svetle.
Pri fotografovaní objektov s polarizačnými materiálmi, ako je napríklad 
displej, slnečné okuliare alebo polarizačný filter, alebo ak polarizačný 
materiál použijete na svojom objektíve, môžu snímky pôsobiť tmavo 
alebo sa na nich neprejaví správne 3D efekt.
Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
Ak fotoaparát pri snímaní otočíte alebo nakloníte, 3D efekt sa nemusí 
prejaviť správne. Zachytávajte snímky s fotoaparátom v normálnej 
polohe.
Ak snímate pri svetle zo žiarivky alebo snímate zábery zobrazené 
projektorom alebo TV prijímačom, obrázky sa môžu javiť čierne kvôli 
blikajúcemu efektu.
V 3D režime nemusí byť možnosť Enlarge x8 (Zväčšiť 8x) nastavenia 
MF Assist (Pomoc pri ručnom ostrení) k dispozícii.
Na displeji fotoaparátu sa 3D videá zobrazia len v režime 2D.
Fotografie nasnímané pomocou funkcie 3D sa uložia vo formáte JPEG 
(2D) a MPO (3D). Na displeji fotoaparátu možno zobrazovať len súbory 
vo formáte JPEG.
Ak chcete zobraziť 3D súbory, pripojte fotoaparát k 3D TV prijímaču 
alebo 3D monitoru voliteľným káblom HDMI. Počas sledovania 
používajte správne 3D okuliare.
Blesk nemôžete v 3D režime používať.
70
Režimy snímania
Fotoaparát > 
Dostupné funkcie v režime snímania
Viac informácií o funkciách snímania nájdete v Kapitole 2. Stlačte ikonu 
zástupcu pre tú- ktorú funkciu.
Funkcia
Dostupná v
Skratka
Photo Size (Veľkosť záberu) 
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
(str. 73)
-
Quality (Kvalita) (str. 74)
P/A/S/M/i/s*
-
ISO (str. 75)
P/A/S/M
f/I
White Balance (Vyváženie 
bielej) (str. 76)
P/A/S/M
f
Picture Wizard (Sprievodca 
P/A/S/M
snímkou) (str. 79)
f
Smart Filter
(Inteligentý filter) (str. 101)
P/A/S/M
f
AF Mode (Režim AF)
(str. 80)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
AF Area (Oblasť AF)
(str. 83)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
Touch AF (Ostrenie 
dotykom) (str. 86)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
MF Assist (Pomoc pri 
ručnom ostrení) (str. 88)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
Focus Peaking
(Vrh izostritve) (str. 88)
P/A/S/M/i/s/t
Funkcia
Dostupná v
Skratka
Framing Mode (Režim 
vytvorenia kompozície)
(str. 59)
P/A/S/M
-
OIS (Anti-Shake)
(OIS (Stabilizácia obrazu))
(str. 89)
P/A/S/M/i/s*/t*
-
Drive (Uzávierka) 
(Continuous (Nepretržitý)/
Burst (Sekvenčná)/
Timer (Samospúšť)/
Bracketing (Stupňovanie))
(str. 90)
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D* f/C
Metering (Meranie)
(str. 97)
P/A/S/M
f
Dynamic Range
(Dynamický rozsah)
(str. 100)
P/A/S/M
-
Flash (Blesk) (str. 94)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície)
(str. 102)
P/A/S
f/W
Exposure lock (Uzamknutie 
P/A/S
expozície) (str. 103)
-
*  Niektoré funkcie sú v týchto režimoch obmedzené.
Link AE to AF Point (Poveži 
P/A/S/M
AE s točko AF) (str. 99)
-
71
Kapitola 2
Funkcie pre fotografovanie
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.
Využitím všetkých snímacích funkcií dosiahnete vlastné podanie fotografií aj videa.
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Veľkosť a rozlíšenie
Veľkosť záberu
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých 
obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo 
premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie 
aj veľkosť súboru. Pre snímky určené na zobrazenie vo fotorámčeku 
alebo na uloženie na web použite nižšie rozlíšenie.
Nastavenie
veľkosti:
V režime snímania stlačte [m] → 1 → Photo Size
(Veľkosť záberu) → možnosť.
Ikona
Veľkosť
Odporúčané pre
5472x3648 (3:2)
Tlač na papier A1.
3888x2592 (3:2)
Tlač na papier A2.
2976x1984 (3:2)
Tlač na papier A3.
1728x1152 (3:2)
Tlač na papier A5.
5472x3080 (16:9)
Tlač na papier A1 alebo prehrávanie na 
HDTV.
3712x2088 (16:9)
Tlač na papier A3 alebo prehrávanie na 
HDTV.
2944x1656 (16:9)
Tlač na papier A4 alebo prehrávanie na 
HDTV.
1920x1080 (16:9)
Tlač na papier A5 alebo prehrávanie na 
HDTV.
3648x3648 (1:1)
Tlač pravouhlých snímok na papier 
formátu A1.
2640x2640 (1:1)
Tlač pravouhlých snímok na papier 
formátu A3.
2000x2000 (1:1)
Tlač pravouhlých snímok na papier 
formátu A4.
1024x1024 (1:1)
Tlač pravouhlých snímok na papier 
formátu A5.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
73
Veľkosť a rozlíšenie
Funkcie pre fotografovanie > 
Kvalita
Ikona
Vytvorené snímky sa ukladajú vo formáte JPEG alebo RAW.
Snímky vytvorené fotoaparátom sú obvykle prevedené do formátu 
JPEG a uložené do pamäte podľa nastavení fotoaparátu v okamihu 
vytvorenia snímky. Súbory RAW sa neprevádzajú do formátu JPEG 
a ukladajú sa do pamäte bez zmeny. 
Súbory RAW majú príponu „SRW“. Na nastavenie a kalibráciu expozícií, 
vyváženia bielej, farebných tónov, kontrastu a farieb v súboroch RAW 
alebo na ich konverziu do formátov JPEG alebo TIFF použite program 
Adobe Photoshop Lightroom, ktorý nájdete na dodanom disku 
DVD-ROM.
Uistite sa, že máte dostatok pamäte pre ukladanie fotografií vo 
formáte RAW.
Nastavenie
kvality:
Ikona
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
Quality (Kvalita) → možnosť.
Formát
Popis
JPEG
• Komprimácia so zachovaním najvyššej kvality.
JPEG
• Komprimácia so zachovaním lepšej kvality.
Formát
Popis
Normal (Normálna):
JPEG
• Komprimácia s normálnou kvalitou.
• Odporúča sa pre tlač malých fotografií alebo 
pre ukladanie na web.
RAW:
RAW
• Uloženie snímky bez straty dát.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + V.jemná): Snímka sa 
uloží v oboch formátoch, JPEG (S.Fine kvalita) a 
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + jemná): Snímka sa uloží 
v oboch formátoch, JPEG ( jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + normálna): Snímka 
sa uloží v oboch formátoch, JPEG (normálna 
kvalita) a RAW.
• Odporúča sa pre dodatočné úpravy snímky.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania. 
Super Fine (Veľmi jemná):
• Odporúča sa pre tlač najväčších veľkostí.
Fine (Jemná):
• Odporúča sa pre tlač bežných veľkostí.
74
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Citlivosť ISO
Hodnota citlivosti ISO určuje citlivosť fotoaparátu na svetlo. 
Príklady
Čím je hodnota ISO vyššia, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. 
To znamená, že výberom vyššej hodnotu citlivosti ISO môžete 
snímať fotografie na nedostatočne osvetlených alebo tmavých 
miestach s vyššou rýchlosťou uzávierky. Môže však dôjsť k zväčšeniu 
elektronického šumu a spôsobiť zrnitosť fotografie.
Nastavenie citlivosti
ISO:
V režime snímania stlačte tlačidlo [I] → možnosť.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Možnosť je tiež možné nastaviť stlačením [m] → 1 → ISO →
možnosť v režime snímania.
•
•
• Zvýšte hodnotu ISO na miestach, kde nemôžete použiť blesk. Môžete 
vytvoriť jasnú fotografiu s použitím vyššej citlivosti ISO bez nutnosti 
vyššieho osvetlenia.
Pri fotografovaní s vysokou citlivosťou ISO použite funkciu redukcie 
šumu, aby sa znížil obrazový šum, ktorý sa na fotografiách môže 
zobraziť. (str. 146)
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
75
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej predstavuje zdroj svetla, ktorý ovplyvňuje farbu 
snímky. 
Farby snímky závisia od typu a kvality zdroja svetla. Ak chcete, 
aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli vy, vyvážte 
správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok, ako sú Auto WB
(Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod 
mrakom), Tungsten (Žiarovka), alebo použite manuálne vyváženie 
teploty farby.
Môžete taktiež nastaviť vyváženie bielej podľa prednastavených 
svetelných zdrojov, aby farby snímky zodpovedali skutočnosti za 
určitých svetelných podmienok.
Nastavenie
vyváženia bielej:
Ikona
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
White Balance (Vyváženie bielej) → možnosť.
Popis
Auto WB (Automatické vyváženie bielej): Použije sa 
automatické nastavenie podľa svetelných podmienok.
Daylight (Denné svetlo): Zvoľte pre snímanie v exteriéri pri 
jasnom počasí. Táto možnosť poskytne výsledok najbližší 
prirodzeným farbám scény.
Ikona
Popis
Fluorescent White (Biela žiarivka): Vyberte pri osvetlení 
žiarivkou s teplotou denného svetla. Zvlášť sa hodí pre žiarivky 
s farebnou teplotou okolo 4200K.
Fluorescent NW (Neutrálna žiarivka): Vyberte pri osvetlení 
žiarivkou s teplotou denného svetla. Hodí sa najmä pre zvlášť 
biele žiarivky s farebnou teplotou okolo 5000K.
Fluorescent Daylight (Žiarivka – denné svetlo): Vyberte pri 
osvetlení žiarivkou s teplotou denného svetla. Zvlášť sa hodí 
pre ľahko modré žiarivky s farebnou teplotou okolo 6500K.
Tungsten (Žiarovka): Zvoľte pre snímky v interiéri pri osvetlení 
klasickými alebo halogénovými žiarovkami. Žiarovkové 
osvetlenie spôsobuje červené snímky. Táto možnosť tento efekt 
potlačuje.
Flash WB (Blesk – vyváženie bielej): Vyberte pri použití blesku.
Custom Set (Prispôsobené nastavenie): Použije prednastavené 
nastavenia. Nasnímaním bieleho hárku papiera môžete 
manuálne [D], nastaviť vyváženie bielej. Nastavte biely 
papier tak, aby vyplnil merací krúžok, a nastavte vyváženie 
bielej.
Cloudy (Pod mrakom): Zvoľte pre snímanie v exteriéri pri 
oblačnosti alebo v tieni. Fotografie vytvorené pri oblačnosti 
môžu byť modrejšie než pri jasnej oblohe. Táto možnosť tento 
efekt potlačuje.
76
Vyváženie bielej
Funkcie pre fotografovanie > 
Ikona
Úprava prednastavených možností vyváženia bielej
Popis
Color Temperature (Teplota farieb): Nastavte ručne 
teplotu farieb zdroja svetla. Teplota farieb sa udáva v 
stupňoch Kelvina a označuje určitý typ svetelného zdroja. 
So zvyšujúcou sa teplotou farieb sa podanie farieb stáva 
chladnejším. Naopak, so znižujúcou sa teplotou farieb sa 
podanie farieb stáva teplejším. Stlačte tlačidlo [D], a 
potom nastavte teplotu farby.
Môžete taktiež prispôsobiť predvolené možnosti vyváženia bielej.
Pre
prispôsobenie
nastavte
predvoľby:
Jasná obloha
V režime snímania stlačte [m] → 1 → White
Balance (Vyváženie bielej) → možnosť → [D] →
posuňte rotačný ovládač alebo stlačte [D/I/C/F]. 
White Balance : Daylight
Žiarivka typu H
Pod mrakom
Denné svetlo
Žiarivka typu L
Back
Set
Reset
Halogénové svetlo
Žiarovka
Zvoliť to tiež môžete dotykom na obrazovku.
Sviečka
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
77
Vyváženie bielej
Funkcie pre fotografovanie > 
Príklady
Auto WB (Automatické vyváženie bielej)
Daylight (Denné svetlo)
Fluorescent Daylight
(Žiarivka – denné svetlo)
Tungsten (Žiarovka)
78
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Sprievodca snímkou (fotografické štýly)
Sprievodca snímkou vám umožňuje použitie rôznych fotografických 
štýlov na snímke a vytváranie rôznych vzhľadov a emocionálnych 
nálad. Taktiež môžete vytvoriť a uložiť vlastný fotografický štýl 
úpravou farieb, sýtosti, ostrosti a kontrastu.
Neexistuje pravidlo na určenie vhodnosti daného štýlu za daných 
podmienok. Experimentujte s rôznymi štýlmi a nájdite si vlastné 
nastavenia.
Nastavenie
fotografického
štýlu:
Cool (Chladný)
Calm (Pokojný)
Classic (Klasický)
• Môžete taktiež upraviť hodnoty predvolených nastavení štýlu. Zvoľte 
V režime snímania stlačte [m] → 1 → Picture
Wizard (Sprievodca snímkou) → možnosť.
•
•
možnosť Picture Wizard (Sprievodca snímkou), stlačte tlačidlo [D]
a nastavte farby, sýtosť, ostrosť alebo kontrast.
Pre prispôsobenie sprievodcu snímkou zvoľte  , 
, alebo  , a 
potom upravte farbu, sýtosť, ostrosť a kontrast.
Možnosti sprievodcu snímkou nie je možné nastaviť naraz s možnosťou 
Smart Filter (Inteligentný filter).
Príklady
Standard (Štandarný)
Vivid (Výrazný)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Forest (Prales)
Retro
79
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Režim AF
Naučíte sa nastaviť ostrenie fotoaparátu podľa objektu.
Môžete si vybrať jeden z troch režimov ostrenia vhodný pre daný 
objekt: Jednorazové automatické ostrenie, Nepretržité automatické 
ostrenie a Ručné ostrenie. Funkcia AF sa aktivuje po polovičnom 
stlačení [Spúšte]. V režime MF môžete ostriť ručne otáčaním krúžkom 
ostrenia na objektíve.
Vo väčšine prípadov môžete zaostriť voľbou Single AF (Jednotlivé 
autom. ostrenie). Rýchlo sa pohybujúce objekty alebo objekty, ktorých 
farby sa blížia pozadiu, je náročné automaticky zaostriť. V týchto 
prípadoch zvoľte príslušný režim ostrenia.
Nastavenie
režimu
automatického
ostrenia:
V režime snímania stlačte tlačidlo [F] → možnosť.
• Možnosť je tiež možné nastaviť stlačením [m] → 1 → AF Mode
(Režim AF) → možnosť v režime snímania.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa použitého objektívu.
Ak má váš objektív prepínač AF/MF, musíte ho nastaviť podľa 
zvoleného režimu. Pre výber jednotlivého automatického ostrenia 
alebo súvislého automatického ostrenia, nastavte prepínač na AF 
(Automatické ostrenie). Pre výber manuálneho ostrenia nastavte 
prepínač na MF (Manuálne ostrenie).
Ak objektív prepínač AF/MF nemá, požadovaný režim AF zvoľte 
stlačením [F].
80
Režim AF
Funkcie pre fotografovanie > 
Jednorazové automatické ostrenie
Priebežné automatické ostrenie
Režim Jednorazové automatické ostrenie je vhodný na snímanie 
statických objektov. Polovičným stlačením [Spúšte] zafixujete ostrenie 
v oblasti ostrenia. Po zaostrení sa oblasť rozsvieti nazeleno.
Kým držíte [Spúšte] stlačenú do polovice, fotoaparát pokračuje 
v automatickom ostrení. Po zafixovaní oblasti ostrenia na objekt, je 
objekt vždy ostrý, aj keď sa pohybuje. Tento režim sa odporúča pre 
fotografovanie osoby na bicykli, bežiaceho psa alebo automobilových 
pretekov.
81
Režim AF
Funkcie pre fotografovanie > 
Ručné ostrenie
Môžete ručne ostriť na objekty otáčaním krúžku ostrenia na objektíve. 
Funkcia pomoci pri ručnom ostrení pomáha pri jednoduchom 
dosiahnutí zaostrenia. Pri točení krúžku ostrenia sa plocha ostrenia 
zväčšuje. Ak používate funkciu Zvýraznenia zaostrených oblastí, 
zvolená farba sa zobrazí na zaostrenom objekte. Tento režim sa 
odporúča pre fotografovanie nekontrastných objektov, nočných scén 
a ohňostrojov.
Pri použití tejto funkcie nemôžete nastaviť možnosti Touch AF (Dotykový 
AF), AF Area (Območje AF), a Link AE to AF Point (Poveži AE s točko AF).
82
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Oblasť automatického ostrenia
Funkcia Oblasť automatického ostrenia mení polohu oblasti ostrenia.
Výberové ostrenie
Fotoaparát všeobecne ostrí na najbližší objekt. Ak je v kompozícii veľa 
objektov, môže dôjsť k zaostreniu na nechcené objekty. Ak chcete 
zabrániť ostreniu na nesprávny objekt, môžete zmeniť oblasť ostrenia 
a nechať zaostriť na požadovaný objekt. Voľbou správnej oblasti 
ostrenia môžete získať jasnejšiu a ostrejšiu snímku.
Môžete zaostriť do požadovanej oblasti. Správnym použitím oblastí 
neostrosti môžete zdôrazniť objekt snímky.
Nastavenie
oblasti
automatického
ostrenia:
Na nižšie uvedenej snímke bola oblasť ostrenia premiestnená 
a zväčšená tak, aby sa zhodovala s tvárou snímanej osoby. 
V režime snímania stlačte [m] → 1 → AF Area
(Oblasť automatického ostrenia) → možnosť.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
• Keď je prepínač AM/MF nastavený na MF, oblasť automatického ostrenia 
nemôžete zmeniť v menu snímania.
• Pri použití možnosti Face Detection AF (Detekcia tváre) fotoaparát 
automaticky zaostrí na plochu v bielom ráme.
• V závislosti od možností Picture Wizard (Sprievodca snímkou) detekcia 
tváre môže byť neúčinná.
• Ak zvolíte manuálne ostrenie, funkcia detekcie tváre nemusí byť 
Ak chcete zmeniť veľkosť a premiestniť oblasť ostrenia, v režime snímania 
stlačte [o]. Pomocou navigačných tlačidiel premiestnite oblasť ostrenia. 
Otáčaním voliča zmeňte veľkosť oblasti ostrenia.
prístupná.
• Detekcia tváre nemusí pracovať, ak:
- je objekt ďaleko od fotoaparátu
- je príliš jasno alebo prílišná tma
- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
- má objekt slnečné okuliare alebo masku
- sa výraz tváre objektu výrazne mení
- je objekt osvetlený zozadu alebo svetelné podmienky nie sú stabilné
83
Oblasť automatického ostrenia
Funkcie pre fotografovanie > 
Viacbodové ostrenie
Automatické ostrenie – tváre
Fotoaparát zobrazí zelený obdĺžnik na miestach, kde je správne 
zaostrené. Snímka je rozdelená do dvoch alebo niekoľkých oblastí 
a fotoaparát zaostrí na body v každej oblasti. Odporúča sa pre snímky 
scenérií.
Fotoaparát ostrí predovšetkým na tváre osôb. Rozpoznaných môže 
byť až 10 tvárí osôb. Toto nastavenie odporúča sa pre fotografovanie 
skupiny ľudí.
Ako vidieť na nasledujúcej fotografii, po stlačení [Spúšte] do polovice 
fotoaparát zobrazí oblasti ostrenia.
Ako vidieť na nasledujúcej fotografii, po polovičnom stlačení [Spúšte]
fotoaparát zaostrí na tváre. Pri fotografovaní skupiny ľudí fotoaparát 
zobrazí zaostrenie na najbližšiu tvár bielou farbou a zvyšné tváre sivou 
farbou.
84
Oblasť automatického ostrenia
Funkcie pre fotografovanie > 
Autoportrét AF
Pri vytváraní autoportrétu môže byť náročné rozpoznať, či je správne 
zaostrené. Keď je táto funkcia zapnutá, pípanie z fotoaparátu sa 
zrýchľuje, keď sa vaša tvár nachádza v strede kompozície.
85
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Automatické ostrenie dotykom
Vyberte alebo zaostrite na oblasť zaostrenia, ktorej sa dotknete na 
displeji. Potom zaostrite na predmet alebo nasnímajte fotografiu 
dotykom na displej.
Nastavenie
Automatické
ostrenie dotykom
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
Touch AF (Automatické ostrenie dotykom)→ možnosť.
Automatické ostrenie v pohybe
Funkcia automatického zaostrovania so sledovaním objektov vám 
umožňuje sledovať a automaticky zaostrovať na objekty aj v prípade, 
ak sa objekt hýbe alebo ak zmeníte kompozíciu záberu.
Biely rámček: Fotoaparát 
sleduje objekt.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
Automatické ostrenie dotykom
Funkcia automatického zaostrenia dotykom umožňuje vybrať a 
zaostriť na oblasť zaostrenia, ktorý určíte dotykom na displej.
Zelený rámček: Objekt je 
zaostrený keď do polovice 
stlačíte [Spúšte].
Červený rámček: Fotoaparátu 
sa nepodarilo zaostriť. 
Bodové automatické zaostrenie
Oblasť zaostrenia bude zhodná s oblasťou, ktorej sa dotknete na 
displeji, a zaostrenie sa nedosiahne.
86
Automatické ostrenie dotykom
Funkcie pre fotografovanie > 
Snímka jedným dotykom
•
Snímku môžete zachytiť dotykom prsta. Fotoaparát automaticky 
zaostrí na objekt, ktorý označíte dotykom a zachytí snímku.
•
•
•
• Ak nevyberiete oblasť ostrenia, funkcia automatického ostrenia 
nefunguje.
Sledovanie predmetu môže zlyhať ak: 
- je objekt príliš malý
- sa objekt nadmerne hýbe
- je objekt pred svetlom alebo je snímka robená na tmavom mieste 
- sa farby a vzory objektu a pozadia zhodujú 
- má objekt horizontálne vzorovanie, ako sú žalúzie 
- sa fotoaparát nadmerne trasie
Ak sledovanie zlyhá, vlastnosti sa resetujú.
Ak fotoaparát nedokáže objekt sledovať, oblasť zaostrenia sa obnoví.
Ak fotoaparát zlyhá pri ostrení, rámček ostrenia zmení farbu na červenú a 
ostrenie sa resetuje.
87
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Pomoc pri zaostrení
Pri manuálnom ostrení ostrite otáčaním krúžku ostrenia na objektíve. 
Použitím funkcie pomoci pri ručnom ostrení alebo funkcie zvýraznenia 
hrán v rovine zaostrenia dosiahnete lepšie zaostrenie. Táto funkcia je 
dostupná iba na objektívoch, ktoré podporujú manuálne ostrenie.
* Predvolené
Možnosť
Popis
Keď pootočíte krúžkom ostrenia, oblasť zaostrenia sa 
8 krát zväčší.
Enlarge x8
(Zväčšenie
x8)
Pomoc pri ručnom ostrení
V režime manuálneho ostrenia môžete zväčšiť scénu a jednoducho 
nastaviť ostrenie otáčaním krúžku ostrenia.
Nastavenie
pomoci pri
ručnom ostrení:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
MF Assist (Pomoc pri ručnom ostrení) → možnosť.
* Predvolené
Možnosť
Off
(Vypnuté)
Popis
Pomoc Pomoc pri ručnom ostrení je vypnutá.
Keď pootočíte krúžkom ostrenia, oblasť zaostrenia sa 
5 krát zväčší.
Enlarge x5
(Zväčšenie
x5)*
Zvýraznenie hrán v rovine zaostrenia
V režime manuálne zaostrenia sa zvolená farba zobrazí na zaostrenom 
objekte, aby bolo zaostrovanie počas otáčania krúžka ostrenia 
jednoduchšie.
Pre nastavenie
možností
Zvýraznenia hrán v
rovine zaostrenia
V režime snímania stlačte [m] → 1 →
Focus Peaking (Zvýraznenie hrán v rovine zaostrenia) →
možnosť.
* Predvolené
Možnosť
Popis
Level
(Úroveň)
Nastavenie citlivosti zisťovania zaostreného objektu. 
(Off (Vypnuté), High (Vysoká), Normal (Normálna)*, 
Low (Nízka))
Color
(Farba)
Výber farby, ktorá sa má zobraziť na zaostrenom objekte. 
(White (Biela)*, Red (Červená), Green (Zelená))
88
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Funkciu Optická stabilizácia obrazu (OIS) použite na obmedzenie 
otrasov fotoaparátu. Optická stabilizácia obrazu nemusí byť dostupná 
na niektorých objektívoch.
Otrasy fotoaparátu najviac vznikajú pri slabom osvetlení alebo 
v interiéroch. V takých prípadoch fotoaparát znižuje rýchlosť uzávierky, 
aby zvýšil množstvo prechádzajúceho svetla, čím môže dôjsť 
k roztraseniu snímky. Tejto situácii môžete zabrániť pomocou funkcie 
OIS.
Ak váš objektív disponuje OIS spínačom, musíte ho prepnúť na ON, 
aby ste mohli funkciu OIS použiť.
Nastavenie
možností OIS:
V režime snímania stlačte [m] → 1 → OIS (AntiShake) (OIS (Režim vytvorenia kompozície)) → možnosť.
* Predvolené
Ikona
Popis
Bez opravy funkciou OIS
S opravou funkciou OIS
• Funkcia OIS nemusí pracovať správne, ak: 
- fotoaparátom sledujete pohybujúci sa objekt
- sa fotoaparát príliš trasie 
- je nastavená nízka rýchlosť uzávierky (napr. pri voľbe Night (Noc) v 
s režime) 
- je vybitá batéria
- snímate záber zblízka
Off (Vypnuté): Funkcia OIS je vypnutá. (Táto funkcia nemusí byť 
na niektorých objektívoch dostupná.)
• Ak požívate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak rozmazané 
Mode 1 (Režim 1)*: Funkcia OIS sa použije iba pri polovičnom 
alebo úplnom stlačení [Spúšte].
• Ak došlo k nárazu fotoaparátu alebo k jeho pádu, displej bude 
Mode 2 (Režim 2): Funkcia OIS je zapnutá.
pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite stabilizátor OIS.
rozmazaný. V tom prípade vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Funkciu OIS používajte, len ak je potrebná, keďže pri nej dochádza 
k zvýšenej spotrebe energie batérie.
• Pre nastavenie možnosti OIS v menu nastavte OIS spínač na objektíve na 
ON.
• Táto funkcia nemusí byť na niektorých objektívoch dostupná.
• Off (Vypnuté) nemusí byť dostupná na niektorých objektívoch.
89
Funkcie pre fotografovanie
Režim uzávierky (spôsob snímania)
Môžete si zvoliť spôsob snímania, ako je Continuous, Burst, Timer
(nepretržité snímanie, snímanie sérií snímok, samospúšť), a pod.
Pre zachytenie jednej snímky zvoľte Single (Jednorazové). Pre
zachytenie rýchlo sa pohybujúcich objektov zvoľte Continuous
(Nepretržité) alebo Burst (Snímanie sérií snímok). Pre nastavenie
expozície, vyváženia bielej alebo použitie efektov sprievodcu
snímkou zvoľte AE Bracket (Odstupňovanie automat. expozície),
WB Bracket (Odstupňovanie vyváženia bielej), alebo P Wiz
Bracket (Odstupňovanie so sprievodcom). Tiež môžete zvoliť Timer
(Samospúšť) pre vytvorenie autoportrétu.
Nastavenie
spôsobu snímania:
Sekvenčné
Fotografie sa vytvárajú nepretržite, kým držíte [Spúšte]. Môžete
nasnímať až 5 fotografií (Continuous Normal (Normálne nepretržité
snímanie) alebo 8,6 fotografií (Continuous High (Rýchle nepretržité
snímanie) za sekundu.
V režime snímania stlačte tlačidlo [C] → možnosť.
• Možnosť je tiež možné nastaviť stlačením [m] → 1 → Drive
(Uzávierka) → možnosť v režime snímania.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
Jednorazové
Každým stlačením [Spúšte] sa nasníma jedna fotografia. Vhodné na
bežné fotografovanie.
• Ak zvolíte možnosť Continuous High (Rýchle nepretržité snímanie),
funkcia obmedzenia šumu nie je dostupná.
• Maximálna rýchlosť filmovania je 8,6 snímok za sekundu. Približne po
13 záberoch JPEG a 5 záberoch RAW sa spomalí. (Podľa karty UHS-1 SD.
Môže sa líšiť v závislosti na špecifikácii karty.)
90
Režim uzávierky (spôsob snímania)
Funkcie pre fotografovanie > 
Sekvenčné snímanie
Samospúšť
Po jednom stlačení [Spúšte] sa postupne vytvorí 10 snímok za 
sekundu (3 sekundy), 15 snímok za sekundu (2 sekundy) alebo 
30 snímok za sekundu (1 sekunda). Odporúča sa pre snímanie pohybu 
rýchlo sa pohybujúcich objektov, napríklad pretekárskych áut.
Snímka sa vytvorí s oneskorením medzi 2 a 30 sekundami. 
Oneskorenie je možné nastaviť v prírastkoch po 1 sekunde.
• Ak chcete v režime snímania nastaviť počet záberov, stlačte tlačidlo [C]
→ Burst (Sekvenčné snímanie) a potom stlačte tlačidlo [D].
• Veľkosť snímok je nastavená na 5M. 
• Ukladanie snímky môže trvať dlhšie. 
Ak chcete v režime snímania nastaviť oneskorenie, stlačte tlačidlo [C] →
Timer (Samospúšť) a potom stlačte tlačidlo [D].
• S funkciou nie je možné použiť blesk.
• Rýchlosť uzávierky musí byť väčšia než 1/30 sekundy.
• Snímky vytvorené v tomto režime sa môžu pri ukladaní trošku zväčšiť.
• Nie je možné nastaviť vyššiu možnosť ISO ako ISO 3200.
• Táto možnosť sa nedá používať s formátom súborov RAW a nie je k 
dispozícii, ak je kvalita obrazu nastavená na RAW.
91
Režim uzávierky (spôsob snímania)
Funkcie pre fotografovanie > 
Automatické odstupňovanie expozície 
(AE Bracket)
Odstupňovanie vyváženia bielej 
(WB Bracket)
Po stlačení [Spúšte] vytvorí fotoaparát 3 postupné fotografie: originál, 
jednu tmavšiu a jednu svetlejšiu. Použite statív, aby ste zamedzili 
rozmazaniu fotografií, keďže fotoaparát vytvára 3 fotografie za 
sebou. Nastavenie môžete upraviť v ponuke Bracket Set (Nastavenie 
stupňovania).
Po stlačení [Spúšte] vytvorí fotoaparát 3 postupné fotografie: originál 
a dve ďalšie fotografie s rôznymi nastaveniami vyváženia bielej. 
Originálna fotografia sa vytvorí pri stlačení [Spúšte]. Ďalšie dve sa 
automaticky upravia podľa nastaveného vyváženia bielej. Nastavenie 
môžete upraviť v ponuke Bracket Set (Nastavenie stupňovania).
Expozícia +2
Expozícia -2
Originál
WB+2
WB-2
Originál
Táto možnosť sa nedá používať s formátom súborov RAW a nie je k 
dispozícii, ak je kvalita obrazu nastavená na RAW.
92
Režim uzávierky (spôsob snímania)
Funkcie pre fotografovanie > 
Stupňovanie sprievodcom snímkou 
(P Wiz Bracket)
Po stlačení [Spúšte]vytvorí fotoaparát tri postupné fotografie, každú 
s iným nastavením Sprievodcu snímkou. Fotoaparát vytvorí fotografiu 
a použije na ňu tri možnosti sprievodcu snímkou, ktoré ste nastavili 
pre nasnímaný záber. V ponuke Bracket Set (Nastavenie stupňovania) 
môžete vybrať tri rôzne nastavenia.
Nastavenie odstupňovania
Môžete nastaviť možnosti pre AE Bracket (Odstupňovanie automat. 
expozície), WB Bracket (Odstupňovanie vyváženia bielej), a P Wiz 
Bracket (Odstupňovanie so sprievodcom). (str. 147)
Nastavenie
odstupňovania:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 5 →
Bracket Set (Nastavenie stupňovania) → možnosť.
Retro
Vivid (Výrazný)
Standard (Štandard)
Táto možnosť sa nedá používať s formátom súborov RAW a nie je k 
dispozícii, ak je kvalita obrazu nastavená na RAW.
93
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Blesk
Za účelom vytvorenia realistických snímok objektu musí byť zachovaná 
určitá konštantná úroveň osvetlenia. Ak sa osvetlenie mení a nie je 
dostatočné, môžete zaistiť správne osvetlenie pomocou blesku. Zvoľte 
správne nastavenia podľa svetelného zdroja a objektu.
Nastavenie
možností blesku:
Ikona
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
Flash (Blesk) → možnosť.
Popis
Off (Vypnuté): Blesk sa nepoužíva.
Smart Flash (Inteligentný blesk): Fotoaparát automaticky 
nastavuje výkon blesku podľa osvetlenia okolitého prostredia.
Auto (Automatické): Blesk sa použije automaticky na tmavých 
miestach.
Auto Red-eye (Automatická redukcia červených očí): 
Automaticky sa spustí blesk a zredukuje červené oči.
Fill in (Vyrovnávací): Blesk pracuje pri každej snímke. 
(Jas sa nastaví automaticky.)
Fill-in Red (Vyrovnávací – červené): Blesk pracuje pri každej 
snímke a potlačuje vznik javu červených očí.
Ikona
Popis
1st Curtain (1. uzávierka): Blesk 
vypáli okamžite po otvorení 
uzávierky. Fotoaparát tak vytvorí 
jasnú snímku objektu na začiatku 
akcie. 
Smer pohybu lopty
2nd Curtain (2. uzávierka): Blesk 
vypáli tesne pred uzatvorením 
uzávierky. Fotoaparát tak vytvorí 
jasnú snímku objektu na konci 
akcie. 
Smer pohybu lopty
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
• Medzi dvoma zábleskami blesku je časový interval. Nepohybujte sa 
dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
• Ak zvolíte možnosť Off (Vypnuté), blesk neblysne ani v prípade, ak je 
pripojený externý blesk.
Používajte iba blesky schválené spoločnosťou Samsung. Použitie 
nekompatibilných bleskov môže fotoaparát poškodiť. 
94
Blesk
Funkcie pre fotografovanie > 
Korekcia javu červených očí
Nastavenie intenzity blesku
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímky javiť 
červené. Na redukciu efektu červených očí vyberte funkciu Auto
Red-eye (Automatická redukcia červených očí) alebo Fill-in Red
(Vyrovnávací - červené).
Keď je blesk zapnutý prispôsobte úrovne jeho intenzity +/-2.
Nastavenie
intenzity blesku:
V režime snímania stlačte [f] → Flash (Blesk) → možnosť 
→ [D] → posuňte rotačný ovládač alebo stlačte tlačidlo 
[C/F] pre prispôsobenie intenzity blesku. 
Flash : 0.0
Bez redukcie červených očí
S redukciou červených očí
Back
Set
Ak je objekt príliš vzdialený od fotoaparátu alebo sa pri aktivácii blesku 
pohybuje, nemusí sa odstránenie červených očí podariť.
95
Blesk
Funkcie pre fotografovanie > 
• Intenzitu tiež môžete upraviť posunutím bežca alebo dotykom na +/-.
• Nastavenie intenzity blesku sa nemusí prejaviť, keď:
- objekt je príliš blízko pri fotoaparáte,
- nastavená je vysoká citlivosť ISO,
- hodnota expozície je príliš vysoká alebo nízka.
• V niektorých režimoch snímania nie je možné funkciu použiť.
• Ak k fotoaparátu pripojíte externý blesk s nastaviteľnou intenzitou, 
použijú sa nastavenia intenzity blesku. 
•
• Ak sa pri použití integrovaného blesku objekt nachádza príliš blízko, časť 
svetla môže byť blokovaná, čo vedie k tmavej fotografii. Uistite sa, že sa 
objekt nachádza v odporúčanom rozmedzí vzdialenosti (závisí od typu 
objektívu).
Pri nasadenej slnečnej clony môže dochádzať k blokovaniu svetla 
z integrovaného blesku. Pri použití blesku clonu odstráňte.
96
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Meranie
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo 
svetla.
Fotoaparát meria množstvo svetla v scéne a podľa zvoleného režimu 
využíva výsledky merania na rôzne nastavenia. Napríklad, ak objekt 
vyzerá tmavší, než je jeho skutočná farba, fotoaparát preexponuje 
záber objektu. Ak objekt vyzerá svetlejší, než je jeho skutočná farba, 
fotoaparát podexponuje záber objektu.
Viacbodové
Vo viacbodovom režime sa počíta množstvo svetla vo viacerých 
oblastiach. Fotoaparát nastavuje expozíciu priemerovaním rozsahu 
jasov celej scény, bez ohľadu na to, či je osvetlenie dostatočné. Tento 
režim je vhodný na bežné fotografovanie.
Jas a celková atmosféra snímky môžu byť taktiež ovplyvnené 
spôsobom merania množstva svetla. Zvoľte zodpovedajúce nastavenie 
pre podmienky snímania.
Nastavenie
možností
merania:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
Metering (Meranie) → možnosť.
97
Meranie
Funkcie pre fotografovanie > 
Bodové
Stredovo vyvážené
V bodovom režime sa počíta množstvo svetla v strede obrazu. Pri 
vytváraní snímky v ostrom protisvetle nastaví fotoaparát expozíciu 
podľa zvoleného bodu na objekte a vyfotografuje ho správne. Ak napr. 
pri silnom protisvetle zvolíte viacbodový režim, fotoaparát vyhodnotí 
celkové svetlo ako výdatné a snímka objektu bude tmavá. Bodový 
režim zabráni takej situácii a počíta množstvo svetla v stanovenej 
oblasti.
V režime stredového vyváženia sa počíta širšia oblasť než v bodovom 
režime. Vyhodnocuje sa množstvo svetla v strede snímky (60–80 %) 
a potom vo zvyšnej časti snímky (20–40 %). Toto nastavenie sa 
odporúča pre situácie, kedy je malý rozdiel medzi jasom objektu 
a pozadia alebo je plocha objektu väčšia v porovnaní s celkovou 
kompozíciou fotografie.
Objekt je svetlý a na tmavom pozadí. Bodový režim sa odporúča pre 
takéto prípady, kedy sa jas objektu a pozadia veľmi silne odlišujú.
98
Meranie
Funkcie pre fotografovanie > 
Meranie hodnoty expozície oblasti ostrenia
Po zapnutí tejto funkcie fotoaparát automaticky nastaví optimálnu 
expozíciu výpočtom jasu v oblasti ostrenia. Táto funkcia je dostupná 
iba v prípade, ak vyberiete Spot (Bodové) meranie alebo Multi
(Viacbodové) meranie a Selection AF (Výberové ostrenie).
Nastavenie
funkcie:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
Link AE to AF Point (Poveži AE s točko AF) → možnosť.
99
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Dynamický rozsah
Táto funkcia automaticky opravuje straty jasných detailov, ku ktorým 
môže dôjsť vplyvom zmien jasov v snímke.
Nastavenie možnosti
pre Inteligentný
rozsah:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1 →
Dynamic Range (Dynamický rozsah) → možnosť.
Ikona
Popis
Off (Vypnuté): Nepoužíva dynamický rozsah.
Smart Range+ (Inteligentný rozsah+): Opraví stratu jasných 
detailov.
Hodnotu ISO 100 nie je možné nastaviť. 
HDR: Zachytí 2 snímky s rozdielnymi expozíciami a potom ich 
skombinuje pre automatické vytvorenie jednej snímky.
• Nie je možné nastaviť vyššiu možnosť ISO ako ISO 3200.
• Možnosti dynamického rozsahu nie je možné nastaviť 
spolu s možnosťami sprievodcu snímkou.
Bez efektu dynamického rozsahu
S efektom dynamického rozsahu
100
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Inteligentný filter
Inteligentný filter vám umožní na fotografie použiť špeciálne efekty. 
Vybrať si môžete rôzne možnosti filtra na vytvorenie špeciálnych 
efektov, ktoré by ste len ťažko dosiahli bežnými objektívmi.
Nastavenie možností
inteligentného filtra:
Možnosť
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 1
→ Smart Filter (Inteligentný filter) → možnosť.
Popis
Off (Vypnuté)
Bez efektu
Vignetting
(Vinetácia)
Aplikujte staro vyzerajúce farby, vysoký kontrast a efekt 
silnej vinetácie fotoaparátov Lomo.
Miniature
(Miniatúra)
Použije sa efekt selektívneho ostrenia, aby sa objekty 
javili ako miniatúry.
Možnosť
Popis
Negative
(Negatív)
Použije sa efekt filmového negatívu.
Red (Červená)
Desaturuje všetky farby okrem červenej.
Green (Zelená)
Desaturuje všetky farby okrem zelenej.
Blue (Modrá)
Desaturuje všetky farby okrem modrej.
Yellow (Žltá)
Desaturuje všetky farby okrem žltej. 
Možnosti inteligentného filtra nemôžu byť nastavené zároveň s 
možnosťami sprievodcu snímkou.
Colored Pencil
Použije sa efekt kreslenia farebnou ceruzkou.
(Farebná 
ceruzka) 
Watercolor
(Vodová farba)
Použije sa efekt malovania vodovými farbami.
Wash drawing
(Vodová farba)
Použitie efektu vyblednutia.
Oil Sketch
(Olejová skica)
Použitie efektu náčrtu namaľovaného olejovými 
farbami.
Ink Sketch
(Skica tušom)
Použitie efektu náčrtu namaľovaného atramentom.
Acryl (Akryl)
Použije sa efekt akrylovej maľby.
101
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Kompenzácia expozície
Fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu meraním úrovne svetla 
na základe kompozície fotografie a polohy objektu. Ak je expozícia 
nastavená fotoaparátom väčšia alebo menšia ako očakávaná, hodnotu 
expozície môžete upraviť ručne. Hodnotu expozície je možné nastaviť 
v prírastkoch po ±3. Fotoaparát zobrazí upozornenie na expozíciu 
červenou farbou, pre každý krok mimo rozsahu ±3.
Pre nastavenie hodnoty expozície, posuňte rotačný ovládač počas 
držania tlačidla [W]. Hodnotu expozície môžete nastaviť aj stlačením 
tlačidla [f], a následným zvolením EV.
+2
-2
Originál
Hodnotu expozície môžete kontrolovať podľa polohy ukazovateľa 
úrovne expozície.
Expozičné varovanie
Ukazovateľ štandardnej expozície
Ukazovateľ úrovne 
expozície
Znížená expozícia 
(tmavšia) 
Zvýšená expozícia 
( jasnejšia)
102
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Uzamknutie expozície
Ak neviete dosiahnuť príslušnú expozíciu z dôvodu silného farebného 
kontrastu, uzamknite expozíciu a potom nasnímajte fotografiu.
Po uzamknutí expozície namierte objektív na požadované miesto a 
potom stlačte [Spúšte].
Pre uzamknutie hodnoty expozície nastavte expozíciu fotografie a 
potom stlačte tlačidlo custom.
• Nastavenie funkcie používateľského tlačidla na AEL na uzamknutie 
aktuálnej hodnoty expozície. (str. 150)
• V manuálnom režime táto vlastnosť nie je k dispozícii.
103
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Funkcie pre video
Ďalej sú popísané funkcie dostupné pre video.
Ikona Veľkosť
Veľkosť videa
Nastavenie veľkosti videa.
Pre nastavenie
možností veľkosti
videa
V režime snímania stlačte [m] → 6 → Movie Size
(Veľkosť videa) → možnosť.
Ikona Veľkosť
Odporúčané pre
Prehrávanie na Full HDTV. 
(Prehrávateľné len na HDTV 
1920X1080 (60 fps (60 záb./s))  prijímačoch s plným rozlíšením, 
(16:9)
ktoré dokážu prehrávať 
frekvenciou 60 snímok za 
sekundu.)
1920X1080 (30 fps (30 záb./s)) 
Prehrávanie na Full HDTV. 
(16:9)
Prehrávanie na Full HDTV. 
1920X1080 (15 fps (15 záb./s)) 
(Dostupná len pre niektoré 
(16:9)
možnosti inteligentného filtra.)
1920X810 (24 fps (24 záb./s)) 
(Pribl. 2,35:1)
Prehrávanie na HDTV.
1280X720 (60 fps (60 záb./s)) 
(16:9)
Prehrávanie na HDTV.
1280X720 (30 fps (30 záb./s)) 
(16:9)
Prehrávanie na HDTV.
Odporúčané pre
640X480 (30 fps (30 záb./s)) 
(4:3)
Prehrávanie na TV.
320X240 (30 fps (30 záb./s)) 
(4:3)
Odoslanie na webovú lokalitu 
prostredníctvom bezdrôtovej 
siete (maximálne 30 sekúnd).
Kvalita videa
Nastavenie kvality videa.
Pre nastavenie
možností kvality
videa
Ikona
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 6 →
Movie Quality (Kvalita videa) → možnosť.
Prípona
Popis
MP4 (H.264)
Normal (Normálna): Nahráva video 
v normálnej kvalite.
MP4 (H.264)
HQ (Vysoká kvalita): Nahráva video vo vysokej 
kvalite.
104
Funkcie pre video
Funkcie pre fotografovanie > 
Viacnásobný pohyb
Prelínanie
Nastavte rýchlosť prehrávania videa.
Scénu môžete postupne vynoriť z čiernej alebo späť ponoriť pomocou 
funkcie prelínania a nemusíte to robiť neskôr v PC. Možnosť prelínania 
nastavte na začiatku scény na postupné prelínanie. Možnosť blednutia 
nastavte na postupné vyblednutie scény. Správnym použitím funkcie 
pridáte dramatický efekt do videa.
Pre nastavenie
rýchlosti
prehrávania
videa,
Ikona
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 6 →
Multi Motion (Viacnásobný pohyb) → možnosť.
Popis
x0.25: Záznam a prehrávanie videa pri 1/4 bežnej rýchlosti. 
(Dostupné iba v rozlíšení 640x480 alebo 320x240)
x0.5: Záznam a prehrávanie videa pri 1/2 bežnej rýchlosti. 
(Dostupné iba v rozlíšení 1280x720 (30 fps (30 záb./s)), 
640x480, alebo 320x240)
Nastavenie
možností
prelínania:
Ikona
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 6 →
Fader (Prelínanie) → možnosť.
Popis
Off (Vypnuté): Funkcia prelínania sa nepoužije.
x1: Záznam a prehrávanie videa pri normálnej rýchlosti.
In (Rozotmieť): Scéna sa postupne vynorí z čiernej.
x5: Záznam a prehrávanie videa pri 5X rýchlosti.
Out (Zotmieť): Scéna sa postupne ponorí do čiernej.
x10: Záznam a prehrávanie videa pri 10X rýchlosti.
In-out (Rozotmieť – zotmieť): Funkcia prelínania sa použije na 
začiatku a konci scény.
x20: Záznam a prehrávanie videa pri 20X rýchlosti.
• Ak zvolíte inú možnosť ako x1, zvuk sa nezaznamená.
Pri použití funkcie prelínania uloženie súboru môže trvať dlhšie.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
105
Funkcie pre video
Funkcie pre fotografovanie > 
Zvuk
Úroveň hlasitosti mikrofónu
V niektorých prípadoch je video bez zvuku zaujímavejšie než so 
zvukom. Vypnutím zvuku zaznamenáte nemé video. 
Nastavenie úrovne hlasitosti mikrofónu pre podmienky snímania.
Nastavenie
možností zvuku:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 6 →
Voice (Zvuk) → možnosť.
Ak chcete nastaviť
úroveň hlasitosti
mikrofónu:
V režime snímania postupne stlačte [m] → 6 →
Mic Level (Úroveň hlasitosti mikrofónu) → možnosť.
Redukcia zvuku vetra
Pri nahrávaní videí v hlučnom prostredí môžu byť na videu zachytené 
nechcené zvuky. Zvuk silného vetra zachytený na videu zvlášť ruší pri 
jeho pozeraní. Použite funkciu Redukcia zvuku vetra na odstránenie 
časti okolitého hluku a hluku spôsobeného vetrom.
Pre odstránenie
zvuku vetra
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 6 →
Wind Cut (Redukcia zvuku vetra) → možnosť.
106
Kapitola 3
Prehrávanie/Úpravy
Naučte sa prehrávať a upravovať fotografie a videá.
Postup úpravy súborov v počítači nájdete v kapitole 6.
Prehrávanie/Úpravy
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehliadanie miniatúr fotografií a videí a zabezpečenie alebo mazanie 
súborov.
Ak v priebehu určitého času nevykonáte žiadnu operáciu, informácie a ikony 
na displeji zmiznú. Pri následnom použití fotoaparátu sa znova objavia.
Zobrazenie miniatúr snímok
Za účelom vyhľadania fotografií a videí prepnite do zobrazenia 
miniatúr. V zobrazení miniatúr sa zobrazuje viacero snímok súčasne, čo 
umožňuje jednoducho vyhľadávať položky, ktoré požadujete. Súbory 
môžete klasifikovať a zobrazovať podľa kategórií, ako sú dátum alebo 
typ súboru.
Prezeranie fotografií
1
Stlačte [y].
• Zobrazí sa naposledy prehrávaný alebo vytvorený súbor.
Pre zvolenie režimu náhľadu miniatúr pootočte
rotačný ovládač vľavo.
(Pre návrat do predchádzajúceho režimu pootočte 
nastavovač vpravo.)
2
Pre posúvanie sa súbormi, stlačte [C/F].
• Obrázok môžete potiahnuť doľava alebo doprava a presunúť 
ho do iného súboru.
Možno nebudete vedieť upravovať alebo prehrávať súbory, ktoré boli 
nasnímané na iných fotoaparátoch a to z dôvodu nepodporovaných 
veľkostí alebo kodeku. Na upravovanie alebo prehrávanie takýchto súborov 
použite počítač alebo iné zariadenie.
108
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehrávanie/Úpravy > 
Zobrazenie súborov podľa kategórií
1
Súbory sa zobrazia ako záložka
V náhľade miniatúr stlačte tlačidlo [m] → z → Filter
→ kategória.
• Dotykom na tlačidlo FILTER vyberiete kategóriu.
Snímky zhotovené pomocou sekvenčného a sériového snímania sa 
zobrazia ako priečinok. Zvolenie priečinka automaticky prehrá všetky 
snímky. Vymazanie priečinku spôsobí vymazanie všetkých fotografií v 
priečinku.
* Predvolené
All (Všetko)*
Normálne zobrazenie súborov.
Date (Dátum)
Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [C/F] alebo 
potiahnite obrázok doľava alebo doprava pre presun do 
želaného priečinka.
Type (Typ)
Zobrazenie súborov podľa typu.
• Fotoaparát automaticky prehrá snímky uložené v priečinku.
Location
(Umiestnenie)
Zobrazenie súborov podľa miesta, kde boli 
uložené. (Informácie o polohe obsahujú len 
fotografie nasnímané voliteľným modulom GPS.)
Možnosť
Popis
2
Vyberte zoznam ich otvárania.
3
Vyberte zoznam ich prezeranie.
4
Stlačením tlačidla 
 sa vráťte na predchádzajúci náhľad.
1
2
Pre otvorenie priečinka pootočte ovládač vpravo.
• Priečinok tiež otvoríte dotykom na jeho ikonu na obrazovke.
3
Stlačte tlačidlo [C/F] alebo potiahnite obrázok doľava 
alebo doprava pre presun do iného súboru.
4
Pre návrat do režimu prehrávania pootočte ovládač vpravo.
109
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehrávanie/Úpravy > 
Ochrana súborov
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
Zamknúť/Odomknúť všetky súbory
Zamknúť alebo odomknúť všetky súbory.
1
V režime prehrávania stlačte [m] → z → Protect
(Chrániť) → Select (Výber).
1
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [m] → z →
Protect (Chrániť) → All (Všetko).
2
Stlačením [C/F] vyberte súbor a potom stlačte [o].
2
Zvoľte možnosť.
3
Stlačte [f].
Zabezpečené súbory nemôžete vymazať alebo otáčať.
Možnosť
Popis
Lock
(Zamknúť)
Zamknúť všetky súbory.
Unlock
(Odomknúť)
Odomknúť všetky súbory.
Cancel (Zrušiť)
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
110
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehrávanie/Úpravy > 
Mazanie súborov
Mazaním súborov v režime prehrávania môžete uvoľniť pamäťovú 
kartu. Chránené súbory nie je možné zmazať.
Mazanie viacerých súborov
Môžete voliť viac súborov a zmazať ich naraz.
1
Mazanie jedného súboru
• Prípadne, v náhľade miniatúr stlačte tlačidlo [n], a potom 
vyberte súbory na vymazanie.
Môžete zvoliť jeden súbor a zmazať ho.
1
V režime prehrávania vyberte súbor a potom stlačte [n].
2
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
V režime prehrávania stlačte [m] → z → Delete
(Vymazať) → Select (Výber).
2
Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať stlačením tlačidla 
[C/F], a potom stlačte [o].
• Ďalším stlačením [o] výber zrušíte.
3
Stlačte tlačidlo [n].
4
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
111
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehrávanie/Úpravy > 
Vymazanie všetkých súborov
Môžete naraz zmazať všetky súbory z pamäťovej karty.
1
V režime prehrávania stlačte [m].
2
Vyberte z → Delete (Vymazať) → All (Všetko).
3
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
112
Prehrávanie/Úpravy
Prezeranie fotografií
Zväčšenie fotografie
Spustenie prezentácie
Môžete zväčšovať snímky pri zobrazení v režime prehrávania. 
Môžete taktiež použiť funkciu Trim (Orezať) na vybranie časti snímky 
zobrazenej na obrazovke a uložiť ju ako samostatný súbor.
Môžete zobraziť snímky ako prezentáciu, použiť na ňu rôzne efekty 
a prehrávať hudbu na pozadí.
Zväčšená oblasť
Zväčšenie (maximálne zväčšenie sa 
môže líšiť podľa rozlíšenia) 
1
V režime prehrávania stlačte [m].
2
Vyberte z → Slide Show Options (Možnosti 
prezentácie).
3
Zvoľte možnosť efektu prezentácie.
• Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 4.
Full Image
Crop
* Predvolené
Možnosť
Pre zväčšenie fotografie pootočte nastavovačom
vpravo.
(Pre zmenšenie fotografie pootočte nastavovačom vľavo.)
Úkon
Vykonajte
Pohyb zväčšenej oblasti
Stlačte [D/I/C/F].
Orezanie zväčšenej snímky
Stlačte [f]. (uloží sa ako nový súbor)
Návrat do pôvodnej snímky
Stlačte [o].
Popis
Play Mode
(Režim 
prehrávania)
Nastavte opakovanie alebo neopakovanie 
prezentácie. (One Play (Jedenkrát)*, 
Repeat (Opakovať))
Interval
(Intervalu)
Nastavenie intervalu medzi snímkami. 
(1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), 10 sec (10 s))
Music (Hudba)
Nastavenie hudby na pozadí.
Effect (Efekt)
• Nastavenie efektu zmeny scén medzi snímkami.
• Voľbou Off (Vypnutý) efekty vypnete.
Fotografiu môžete zmenšiť alebo zväčšiť aj stiahnutím alebo roztiahnutím 
prstov na displeji. Okrem toho môžete oblasť rýchlo zväčšiť tak, že na ňu 
dvakrát ťuknete. 
113
Prezeranie fotografií
Prehrávanie/Úpravy > 
4
Stlačte tlačidlo [m].
Vytvorenie objednávky tlače (DPOF)
5
Vyberte Start Slide Show (Spustiť prezentáciu).
DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje určiť počet kópií, ktoré sa 
vytlačia. 
6
Zobrazenie prezentácie.
Fotoaparát ukladá informáciu DPOF do priečinka MISC na pamäťovej 
karte. Po nastavení informácií DPOF pre snímky môžete odovzdať 
pamäťovú kartu do fotolaboratória na tlač. Súbory vo formáte RAW 
nie sú vhodné na tlač.
• Stlačením [o] prezentáciu zastavíte.
• Ďalším stlačením [o] prezentáciu znovu spustíte. 
• Stlačením [m] zastavíte prezentáciu a vrátite sa do režimu 
prehrávania.
• Stlačením [D/I] upravíte úroveň hlasitosti.
Automatické otočenie
Pri zapnutom automatickom otočení fotoaparát automaticky otáča 
fotografie vytvorené zvisle tak, aby správne vyplnili vodorovne 
orientovaný displej.
Voľba možností
automatického
otočenia:
Snímky, ktorých rozmery sú širšie ako fotopapier, je možné orezať na 
ľavom a pravom okraji. Uistite sa, že rozmery snímok sú kompatibilné 
s rozmermi zvoleného fotopapiera.
1
V režime prehrávania vyberte snímku a potom stlačte 
[m]. 
2
Vyberte z → DPOF. 
3
Stlačením [D/I] nastavíte počet kópií. 
• Pre výber ďalšej snímky stlačte [C/F]. 
V režime prehrávania stlačte [m] → z →
Auto Rotate (Automatické otočenie) → možnosť.
4
Stlačením [o] uložte.
114
Prehrávanie/Úpravy
Prehrávanie videí
V režime prehrávania môžete video prehrávať, zachytávať z neho 
snímky alebo orezávať.
Stop
Capture
Ovládacie prvky prehrávania videa
Ikona/Tlačidlo
/
/[C]
/ /[o]
/
/[F]
/[D/I]
Zostrihanie videa počas prehrávania
1
V režime prehrávania sa posuňte na video a potom 
stlačte  .
2
Stlačením tlačidla [o] alebo dotykom   začne prehrávanie 
videa.
3
Stlačením tlačidla [o] alebo dotykom označte   miesto, 
kde si želáte začať strih.
4
Stlačte [f] alebo dotykom stlačte Start Point (Štartovací 
bod).
5
Stlačením tlačidla [o] alebo dotykom   spustíte 
pokračovanie prehrávania videa.
6
Stlačte [o] alebo označte dotykom   miesto kde chcete 
ukončiť strih.
Popis
Náhľad predchádzajúceho súboru/Prezeranie 
smerom dozadu. (Pri každom dotyku na ikonu 
alebo stlačení tlačidla počas prehrávania videa 
meníte rýchlosť prezerania v tomto poradí: 2X, 4X, 
8X.)
Zastavenie alebo pokračovanie prehrávania.
Náhľad nasledujúceho súboru/Prezeranie smerom 
dopredu. (Pri každom dotyku na ikonu alebo 
stlačení tlačidla počas prehrávania videa meníte 
rýchlosť prezerania v tomto poradí: 2X, 4X, 8X.)
Prispôsobenie hlasitosti alebo vypnutie zvuku. 
115
Prehrávanie videí
Prehrávanie/Úpravy > 
7
8
Stlačte tlačidlo [f] alebo dotykom označte End Point
(Ukončovací bod).
Stlačte [f] alebo dotykom stlačte Trim (Orezať) pre 
zostrihanie videa.
• Prispôsobenie scény, ktorá má byť zostrihaná ťahaním 
ovládačov, ktoré sa objavia na postupovej lište.
9
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
Zachytenie snímky počas prehrávania
1
Počas prezerania videa stlačte [o] alebo dotykom označte 
 miesto, z ktorého chcete vytvoriť snímku.
2
Stlačte tlačidlo [f] alebo dotykom stlačte Capture.
• Nemôžete urobiť snímku z videa nahratého v 3D režime.
• Zachytená snímka má rovnaké rozlíšenie ako pôvodné video.
• Zachytená snímka je uložená ako nový súbor.
• Nemôžete upraviť video nahraté v 3D režime.
• Pôvodné video musí mať dĺžku aspoň 10 sekúnd.
• Fotoaparát uloží upravené video ako nový súbor a pôvodné video ostane 
nezmenené.
116
Prehrávanie/Úpravy
Editovanie fotografií
Upravené snímky sa uložia ako nové súbory s rôznymi názvami. 
Fotografie zachytené v niektorých režimoch sa nedajú upravovať 
pomocou funkcie Upravovanie obrázkov.
Orezanie fotografie
1
Dotykom označte 
2
Rohy tabuľky potiahnite pre upravenie veľkosti oblasti.
3
Na zmenu umiestnenia oblasti potiahnite tabuľku.
• Niektoré obrázky sa nedajú upravovať pomocou funkcie Úprava 
4
Dotykom potvrďte OK.
• Fotoaparát uloží upravené snímky ako nové súbory.
5
Pre uloženie, dotykom stlačte  .
Pre upravovanie
obrázkov
V režime prehrávania prejdite na snímku a potom dotykom 
zvoľte 
→ možnosť.
• Obrázky je možné upravovať aj v režime prehrávania vybratím snímky a 
stlačením [f] alebo [m] → Edit Image (Upraviť snímku). 
obrázkov. V tomto prípade použite dodaný softvér na úpravu obrázkov.
•
• Pri upravovaní snímok ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie 
→
.
rozlíšenie. Snímky, ktoré otočíte alebo zmeníte ich veľkosť manuálne, nie 
sú automaticky konvertované na menšie rozlíšenie.
Snímky nie je možné upravovať počas prehliadania súborov v priečinku. 
Pre upravenie každej snímky otvorte priečinok a zvoľte tú- ktorú snímku.
117
Editovanie fotografií
Prehrávanie/Úpravy > 
Otočenie snímky
1
Dotykom označte 
2
Dotykom zvoľte možnosť.
→
Zmena veľkosti fotografií
.
Rotate : Right 90°
Zmeňte veľkosť fotografie a uložte ju ako nový súbor.
1
Dotykom označte 
2
Dotykom zvoľte možnosť.
→
.
Resize : 10.1M 3:2
3
Dotykom potvrďte OK.
4
Pre uloženie, dotykom stlačte  .
• V režime prehrávania môžete fotografie otáčať tak, že stlačíte tlačidlo 
[m] a potom postupne vyberiete položky z → Rotate (Otočiť) →
požadovaná možnosť.
• Fotoaparát prepíše pôvodný súbor.
3
Dotykom potvrďte OK.
4
Pre uloženie, dotykom stlačte  .
Dostupné možnosti zmeny veľkosti sa líšia v závislosti od pôvodnej veľkosti 
snímky.
118
Prehrávanie/Úpravy >
Editovanie fotografií
Upravovanie snímok
Zachytené snímky môžete opraviť upravením jasu, kontrastu a sýtosti.
1
Dotykom stlačte
.
2 Stlačte možnosť upravenia.
Ikona
Popis
3 Stlačením tlačidla [C/F] upravíte možnosť.
• Prispôsobiť možnosť môžete tiež potiahnutím bežca alebo
dotykom pomocou znakov +/-.
• Ak ste zvolili možnosť
, prejdite na krok 4.
4 Dotykom potvrďte OK.
5 Pre uloženie, dotykom stlačte
.
Originál (Návrat na pôvodnú snímku)
Automatické upravenie
Jas
Kontrast
Sýtosť
Nastavenie priestoru RGB
Teplota farieb
Expozícia
Odtieň farby
119
Editovanie fotografií
Prehrávanie/Úpravy > 
Retušovanie tváre
1
Dotykom označte 
2
Stlačením tlačidla [C/F] upravíte možnosť.
→
.
• Prispôsobiť možnosť môžete tiež potiahnutím bežca alebo 
dotykom pomocou znakov +/-.
• Čím je číslo vyššie, tým je pokožka tváre jasnejšia a hladšia.
3
Dotykom potvrďte OK.
• Pre zrušenie úpravy stlačte 
4
.
Pre uloženie, dotykom stlačte  .
120
Editovanie fotografií
Prehrávanie/Úpravy > 
Použitie efektov Inteligentný filter
Možnosť
Na fotografie je možné použiť rôzne efekty.
1
Stlačte 
, a potom stlačte možnosť.
Smart Filter : Vignetting
Možnosť
Original (Originál)
Popis
Bez efektu
Aplikujte staro vyzerajúce farby, vysoký 
Vignetting (Vinetácia) kontrast a efekt silnej vinetácie fotoaparátov 
Lomo.
Miniature (Miniatúra)
Použije sa efekt selektívneho ostrenia, aby 
sa objekty javili ako miniatúry.
Colored Pencil
(Farebná ceruzka)
Použije sa efekt kreslenia farebnou 
ceruzkou.
Watercolor
(Vodová farba)
Použije sa efekt malovania vodovými 
farbami.
Wash drawing
(Vodová farba)
Použitie efektu vyblednutia.
Popis
Oil Sketch
(Olejová skica)
Použitie efektu náčrtu namaľovaného 
olejovými farbami.
Ink Sketch
(Skica tušom)
Použitie efektu náčrtu namaľovaného 
atramentom. 
Acryl (Akryl)
Použije sa efekt akrylovej maľby.
Negative (Negatív)
Použije sa efekt filmového negatívu.
Red (Červená)
Desaturuje všetky farby okrem červenej.
Green (Zelená)
Desaturuje všetky farby okrem zelenej.
Blue (Modrá)
Desaturuje všetky farby okrem modrej.
Yellow (Žltá)
Desaturuje všetky farby okrem žltej. 
2
Dotykom potvrďte OK.
3
Pre uloženie, dotykom stlačte  .
121
Kapitola 4
Bezdrôtová sieť
Naučte sa, ako sa pripojiť k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Naučte sa, ako sa pripojiť cez prístupový bod, ak ste v dosahu siete 
WLAN. Konfigurovať môžete aj sieťové nastavenia.
Pripájanie k sieti WLAN
1
2
3
Prístupový bod ad-hoc
Zabezpečený prístupový bod
Prístupový bod WPS
Otočte voličom režimov na B.
Úroveň signálu
Zvoľte 
Stlačením tlačidla [F] alebo dotykom otvorte 
možnosti nastavenia siete.
, 
,
, alebo 
.
Stlačte [m] a potom vyberte Wi-Fi Setting
(Nastavenie pripojenia Wi-Fi).
• V niektorých režimoch postupujte podľa zobrazených pokynov 
až kým sa nezobrazí obrazovka Wi-Fi Setting (Nastavenie 
pripojenia Wi-Fi).
• Fotoaparát automaticky vyhľadá dostupné zariadenia 
prístupových bodov.
4
Ikona/Možnosť Popis
Vyberte prístupový bod.
Refresh
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Back
• Vyberte Refresh (Obnoviť) a obnovte pripojiteľné prístupové body.
• Ak chcete vybrať prístupový bod manuálne, vyberte Add wireless
network (Pridať bezdrôtovú sieť). Aby ste váš prístupový bod 
mohli pridať manuálne, musí byť jeho názov v angličtine.
• Ak vyberiete zabezpečený prístupový bod, zobrazí sa 
kontextové okno. Zadajte požadované heslá a pripojte sa k 
sieti WLAN. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti 
„Zadávanie textu“. (str. 127)
• Ak sa zobrazí stránka prihlásenia, pozrite si časť „Používanie 
prehľadávača prihlásenia“. (str. 125)
• Ak vyberiete nezabezpečený prístupový bod, fotoaparát sa 
pripojí k sieti WLAN.
• Ak vyberiete prístupový bod podporovaný profilom WPS, 
vyberte  → WPS PIN connection (Pripojenie s WPS PIN), 
a potom zadajte kód PIN do zariadenia prístupového bodu. 
Môžete sa tiež pripojiť k prístupovému bodu podporovanému 
profilom WPS výberom  → WPS button connection
(Pripojenie tlačidlom WPS) na fotoaparáte a následným 
stlačením tlačidla WPS na zariadení prístupového bodu.
• Jeden prístupový bod môže byť uvedený dvakrát s rôznymi 
frekvenciami, pretože váš fotoaparát podporuje funkciu 
dvojpásmovej siete.
123
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Bezdrôtová sieť > 
Nastavenie možností siete
Manuálne nastavenie adresy IP
1
Na obrazovke Wi-Fi Setting (Nastavenie pripojenia WiFi) sa presuňte na prístupový bod a stlačte tlačidlo [F]
alebo dotykom zvoľte  .
1
Na obrazovke Wi-Fi Setting (Nastavenie pripojenia WiFi) sa presuňte na prístupový bod a stlačte tlačidlo [F]
alebo dotykom zvoľte  .
2
Vyberte všetky možnosti a potom zadajte požadované 
informácie.
2
Zvoľte IP Setting (Nastavenie IP) → Manual (Ručne).
3
Vyberte všetky možnosti a potom zadajte požadované 
informácie.
Možnosť
Popis
Network Password
(Heslo siete)
Zadajte heslo siete.
IP Setting
(Nastavenie IP)
Manuálne alebo automatické nastavenie 
adresy IP.
Možnosť
Popis
IP (Adresa IP)
Zadanie statickej adresy IP.
Subnet Mask
Zadanie masky podsiete.
(Maska podsiete)
Gateway (Brána) Zadanie adresy brány.
DNS Server
Zadanie adresy servera DNS.
124
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Bezdrôtová sieť > 
Používanie prehľadávača prihlásenia
Pri pripájaní k niektorým prístupovým bodom, sieťam umožňujúcim 
zdieľanie alebo na servery typu cloud môžete zadať prihlasovacie 
údaje prostredníctvom prehľadávača prihlásenia.
Ikona
Popis
Zatvorenie prehľadávača prihlásenia.
• V závislosti od stránky, na ktorú ste sa pripojili, nemusí byť možné vybrať 
niektoré položky. Nejde o chybu.
•
• Po prihlásení na niektoré stránky sa prehľadávač prihlásení nemusí 
automaticky zatvoriť. V takom prípade zatvorte prehľadávač prihlásení 
stlačením  , a potom pokračujte požadovanou operáciou.
Načítanie stránky prihlásenia môže dlhšie z dôvodu veľkosti stránky 
alebo rýchlosti siete. V takom prípade počkajte, kým sa zobrazí okno na 
zadanie prihlasovacích údajov.
Presun na predchádzajúcu stranu.
Presun na nasledujúcu stranu.
Zastavenie načítavania strany.
Opätovné načítanie strany.
125
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Bezdrôtová sieť > 
Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia
• Ak chcete používať funkcie Wi-Fi, je potrebné vložiť pamäťovú kartu.
• Ak nie je možné pripojenie k sieti WLAN, vyberte iný prístupový bod 
v zozname prístupových bodov.
• Ak vyberiete bezplatnú sieť WLAN poskytovanú niektorými 
• Čím väčšia je vzdialenosť medzi vašim fotoaparátom a prístupovým 
poskytovateľmi sieťových služieb, môže sa zobraziť prihlasovacia 
stránka. Ak sa chcete pripojiť k sieti WLAN, zadajte svoje ID a heslo. 
Informácie o registrácii alebo službe vám poskytne poskytovateľ 
sieťových služieb.
• Ak sa vo vašej blízkosti nachádza zariadenie, ktoré používa rovnaké 
• Pri zadávaní osobných informácií pri pripájaní k prístupovému bodu 
• Kvalitu sieťového pripojenia bude určovať prístupový bod.
bodom, tým dlhšie bude trvať pripojenie k sieti.
signály rádiovej frekvencie ako váš fotoaparát, vaše pripojenie sa 
môže prerušiť.
• Ak názov vášho prístupového bodu nie je v angličtine, fotoaparát 
nemusí lokalizovať zariadenie alebo sa môže názov zobraziť nesprávne.
• Nastavenia siete a heslo vám poskytne správca siete alebo 
poskytovateľ sieťových služieb.
• Ak sieť WLAN vyžaduje overenie od poskytovateľa služieb, môže 
sa stať, že sa k nej nebudete môcť pripojiť. Ak chcete pripojiť sieť 
WLAN, kontaktujte poskytovateľa sieťových služieb.
• V závislosti od typu šifrovania sa počet číslic v hesle môže líšiť.
buďte opatrní. Do fotoaparátu nezadávajte žiadne informácie o 
platbách ani informácie o kreditnej karte. Výrobca nezodpovedá za 
žiadne problémy spôsobené zadaním takýchto informácií.
• Dostupné sieťové pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
• Funkcia WLAN vášho fotoaparátu musí vyhovovať zákonom 
o rádiovom vysielaní platným pre váš región. Ak chcete zaručiť súlad 
so zákonmi, používajte funkciu WLAN iba v krajine, kde fotoaparát 
zakúpili.
• Postup upravovania sieťových nastavení sa môže líšiť v závislosti od 
podmienok siete.
• Pripojenie WLAN nemusí byť možné vo všetkých prostrediach.
• Nepristupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte oprávnenie.
• Fotoaparát môže v zozname prístupových bodov zobraziť tlačiareň 
• Pred pripojením k sieti sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
podporujúcu pripojenie WLAN. Pripojenie k sieti prostredníctvom 
tlačiarne nie je možné.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť súčasne k sieti aj k televízoru.
• Za pripojenie k sieti vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Poplatky 
sa budú líšiť na základe podmienok vašej zmluvy.
• Súbory nasnímané v niektorých režimoch nie je možné prenášať 
alebo posielať.
• Súbory, ktoré ste odoslali do druhého zariadenia nemusia byť týmto 
zariadením podporované. V tomto prípade použite na prehranie 
súborov počítač.
126
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Bezdrôtová sieť > 
Zadávanie textu
Naučte sa, ako zadávať text. Ikony na tablete vám umožňujú posunúť 
kurzor, zmeniť veľkosť písma atď. Dotykom klávesu zadáte položku.
Ikona
Popis
Pohyb kurzora.
Zastaví vkladanie textu a vráti sa na predchádzajúcu stranu.
Zmena veľkosti písma.
Prepínanie medzi režimom symbolov, režimom čísel a 
normálnym režimom.
Zmena jazyka na zadávanie textu.
Vloženie medzery.
Uloženie zobrazeného textu.
Vymazanie posledného znaku.
• V niektorých režimoch môžete použiť iba znaky anglickej abecedy bez 
ohľadu na jazyk zobrazenia.
• Zadať môžete až 64 znakov.
• Obrazovka sa môže líšiť v závislosti na režime vkladania.
• Stlačte a podržte kláves pre zadanie znaku v pravom hornom rohu 
klávesu.
127
Bezdrôtová sieť
Automatické ukladanie súborov do smartfónu
Fotoaparát sa pripojí k smartfónu, ktorý podporuje funkciu AutoShare
prostredníctvom siete WLAN. Keď fotoaparátom urobíte fotografiu, tá 
sa automaticky uloží do smartfónu.
3
• Pri zariadeniach iOS, pred spustením aplikácie zapnite funkciu 
Wi-Fi.
• Funkcia AutoShare je podporovaná sériou smartfónov Galaxy alebo 
•
•
•
•
•
modelmi tabletov Galaxy s operačným systémom Android 2.3 alebo 
novším, alebo zariadeniami iOS s iOS 6.0 alebo vyššie. Pred použitím tejto 
funkcie skontrolujte firmvér zariadenia a ak je to potrebné, aktualizujte 
ho.
Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať 
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete 
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple 
App Store. Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s modelmi 
fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 a novšími.
Ak chcete aplikáciu Samsung SMART CAMERA App nainštalovať do 
smartfónu s funkciou NFC, zapnite funkciu NFC a umiestnite smartfón 
do blízkosti značky NFC (str. 30) na fotoaparáte. Túto funkciu podporujú 
smartfóny s operačným systémom Android OS 2.3 alebo novším. Táto 
funkcia nie je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS.
Použitie tejto funkcie vyžaduje vloženie karty.
Ak si zvolíte túto funkciu, nastavenie ostáva rovnaké aj pri zmene režimu 
snímania.
Táto funkcia v niektorých režimoch nemusí byť podporovaná alebo 
nemusí byť dostupná pri niektorých možnostiach snímania.
1
V režime snímania na fotoaparáte stlačte tlačidlo [m].
2
Vo fotoaparáte zvoľte 1 → AutoShare → On (Zapnuté).
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie 
Na smartfóne zapnite aplikáciu Samsung SMART CAMERA 
App.
• Ak chcete aplikáciu spustiť v smartfóne s funkciou NFC 
automaticky, zapnite funkciu a umiestnite smartfón do blízkosti 
značky NFC (str. 30) na fotoaparáte. Overte, že smartfón je 
pripojený k fotoaparátu a potom prejdite na krok 6.
4
Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte smartfón s 
fotoaparátom.
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému 
fotoaparátu.
5
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu.
• Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie 
prebehne automaticky.
• Na obrazovke fotoaparátu sa objaví ikona zobrazujúca stav 
pripojenia (
6
).
Fotoaparátom zachyťte snímku.
• Zachytená fotografia je uložená do fotoaparátu a následne 
odoslaná do smartfónu.
• Ak ste nahrali video, uloží sa len do fotoaparátu.
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
128
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií alebo videí do smartfónu
Fotoaparát sa pripojí k telefónu smartphone, ktorý podporuje funkciu
MobileLink prostredníctvom siete WLAN. Fotografie a videá môžete
jednoducho odosielať do svojho telefónu smartphone.
• Funkcia MobileLink je podporovaná sériou smartfónov Galaxy alebo
tabletmi Galaxy s operačným systémom Android 2.3 alebo novším a
zariadeniami iOS s iOS 6.0 alebo vyšším. Pred použitím tejto funkcie
skontrolujte firmvér zariadenia a ak je to potrebné, aktualizujte ho.
• Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple
App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s
modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 a novšími.
• Ak chcete aplikáciu Samsung SMART CAMERA App nainštalovať do
smartfónu s funkciou NFC, zapnite funkciu NFC a umiestnite smartfón
do blízkosti značky NFC (str. 30) na fotoaparáte. Túto funkciu podporujú
smartfóny s operačným systémom Android OS 2.3 alebo novším. Táto
funkcia nie je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS.
• Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu
žiadne súbory.
• Keď vyberiete súbory zo smartfónu, môžete prehliadať až
1000 posledných súborov a odoslať naraz až 150 súborov. Keď vyberiete
súbory vo fotoaparáte, môžete ich tam aj prehliadať. Maximálne
množstvo odoslaných súborov sa líši v závislosti od kapacity pamäte
smartfónu.
• Ak pomocou funkcie MobileLink odosielate videá vo Full HD kvalite,
nemusí byť možné prehrať ich na niektorých zariadeniach.
• Ak používate túto funkciu so zaradením s operačným systémom iOS,
zariadenie môže stratiť spojenie Wi-Fi.
• Nemôžete odosielať súbory RAW.
1
Otočte volič režimov na fotoaparáte do polohy B.
2 Vo fotoaparáte vyberte
.
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
3 Vo fotoaparáte vyberte možnosť odoslania.
• Ak zvolíte Select Files from Smartphone (Vybrať súbory v
inteligentnom telefóne), môžete váš smartfón používať na
prezeranie a zdieľanie súborov uložených vo fotoaparáte.
• Ak zvolíte Select Files from Camera (Vybrať súbory vo
fotoaparáte), môžete vybrať súbory na odoslanie z fotoaparátu.
4 Na smartfóne zapnite aplikáciu Samsung SMART CAMERA
App.
• Pri zariadeniach iOS, pred spustením aplikácie zapnite funkciu
Wi-Fi.
• Ak chcete aplikáciu spustiť v smartfóne s funkciou NFC
automaticky, zapnite funkciu a umiestnite smartfón do blízkosti
značky NFC (str. 30) na fotoaparáte. Overte, že smartfón je
pripojený k fotoaparátu a potom prejdite na krok 7.
129
Bezdrôtová sieť >
Odosielanie fotografií alebo videí do smartfónu
5 Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte smartfón s
fotoaparátom.
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému
fotoaparátu.
6 Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu.
• Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie
prebehne automaticky.
7
V smartfóne alebo fotoaparáte vyberte súbory na
odoslanie z fotoaparátu.
8 Na smartfóne dotykom zvoľte tlačidlo kopírovať alebo vo
fotoaparáte zvoľte Send (Odoslať).
• Fotoaparát odošle súbory.
130
Bezdrôtová sieť
Používanie telefónu smartphone ako externej spúšte uzávierky
Fotoaparát sa pripojí ku smartfónu, ktorý podporuje funkciu Remote
Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) prostredníctvom siete WLAN. Pomocou
funkcie Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) môžete smartfón
používať ako externú spúšť uzávierky. Nasnímaná fotografia sa zobrazí
v telefóne smartphone.
• Funkcia Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) je podporovaná sériou
smartfónov Galaxy alebo tabletmi Galaxy s operačným systémom
Android 2.3 alebo novším a zariadeniami iOS s iOS 6.0 alebo vyšším. Pred
použitím tejto funkcie skontrolujte firmvér zariadenia a ak je to potrebné,
aktualizujte ho.
• Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple
App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s
modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 a novšími.
• Ak chcete aplikáciu Samsung SMART CAMERA App nainštalovať do
smartfónu s funkciou NFC, zapnite funkciu NFC a umiestnite smartfón
do blízkosti značky NFC (str. 30) na fotoaparáte. Túto funkciu podporujú
smartfóny s operačným systémom Android OS 2.3 alebo novším. Táto
funkcia nie je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS.
• Táto funkcia nie je dostupná v režime 3D.
1
Otočte volič režimov na fotoaparáte do polohy B.
2 Vo fotoaparáte vyberte
.
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
3 Na smartfóne zapnite aplikáciu Samsung SMART CAMERA
App.
• Pri zariadeniach iOS, pred spustením aplikácie zapnite funkciu
Wi-Fi.
• Ak chcete aplikáciu spustiť v smartfóne s funkciou NFC
automaticky, zapnite funkciu a umiestnite smartfón do blízkosti
značky NFC (str. 30) na fotoaparáte. Overte, že smartfón je
pripojený k fotoaparátu a potom prejdite na krok 6.
4 Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte smartfón s
fotoaparátom.
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému
fotoaparátu.
131
Bezdrôtová sieť >
Používanie telefónu smartphone ako externej spúšte uzávierky
5 Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu.
• Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie
prebehne automaticky.
6 V telefóne smartphone nastavte nasledovné možnosti
snímania.
Ikona
7
Pre zaostrenie na smartfóne stlačte a podržte tlačidlo
.
• Zaostrenie sa automaticky nastaví na Multi AF (Viacbodové
ostrenie).
8 Uvoľnením tlačidla
nasnímajte fotografiu.
• Veľkosť fotografií uložených do fotoaparátu sa zmení na
1616X1080 pri snímaní v rozlíšení
snímaní v rozlíšení .
Popis
Možnosť blesku
a na 1920X1080 pri
Možnosť samospúšte
• Ak používate túto funkciu, ideálna vzdialenosť medzi fotoaparátom
Veľkosť záberu
• Ak chcete používať túto funkciu, telefón smartphone sa musí nachádzať
Uloženie polohy
• Po uvoľnení tlačidla
a telefónom smartphone sa môže líšiť v závislosti od vášho okolia.
• Počas používania tejto funkcie nemusia byť niektoré tlačidlá na
vašom fotoaparáte k dispozícii.
• Pri používaní tejto funkcie nebude na vašom telefóne
smartphone fungovať tlačidlo priblíženia ani tlačidlo spúšte.
• Režim Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) podporuje len
a veľkosti fotografií
.
vo vzdialenosti 7 m od fotoaparátu.
na smartfóne bude nasnímanie fotografie chvíľu
trvať.
• Funkcia Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) sa deaktivuje v
nasledujúcich prípadoch:
-- ak sa na telefóne smartphone zaznamená prichádzajúci hovor,
-- ak sa vypne fotoaparát alebo smartfón,
-- ak je plná pamäť,
-- zariadenie stratilo pripojenie k sieti WLAN,
-- ak je pripojenie Wi-Fi slabé alebo nestále,
-- ak počas pripojenia nevykonáte žiadnu činnosť približne 5 minút.
132
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Auto Backup
Fotografie alebo videá nasnímané fotoaparátom môžete odoslať do 
počítača bezdrôtovo.
Inštalácia programu pre funkciu 
Auto Backup do počítača
1
Do počítača nainštalujte program i-Launcher. (str. 163)
2
Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB.
3
Po objavení ikony programu Auto Backup (Automatické 
zálohovanie) na ňu kliknite.
• Program Auto Backup (Automatické zálohovanie) je 
nainštalovaný do počítača a informácie o počítači budú uložené 
vo fotoaparáte. Dokončite inštaláciu podľa zobrazených 
pokynov.
• Informácie o počítači môžete tiež uložiť do fotoaparátu 
spojením počítača a fotoaparátu prostredníctvom Wi-Fi 
prepojenia.
4
Odosielanie fotografií alebo videí do 
počítača
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vyberte 
.
• Keď sa zobrazí kontextová správa s výzvou na prevzatie 
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
• Pre použitie funkcie automatického zálohovania musíte 
skonfigurovať informácie zálohovania počítača. Viac informácií 
nájdete v časti „Inštalácia programu pre funkciu Auto Backup do 
počítača“. (str. 133) Keď je program automatického zálohovania 
nainštalovaný, uložte informácie z počítača prostredníctvom 
USB kábla alebo Wi-Fi pripojenia.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 123)
Odpojte kábel USB.
Pred inštaláciou programu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti. Ak nie je 
k dispozícii internetové pripojenie, nainštalujte program z dodaného disku 
CD.
133
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Auto Backup
Bezdrôtová sieť > 
3
Vyberte počítač na zálohovanie.
• Keď pripojíte fotoaparát k sieti WLAN, vyberte prístupový bod, ktorý je 
pripojený k počítaču.
• Ak ste už predtým zálohovanie vykonávali, prejdite na 4. krok.
4
• Fotoaparát vyhľadá dostupné prístupové body, aj keď sa znova pripájate 
k rovnakému prístupovému bodu.
Vyberte OK.
• Ak vypnete fotoaparát alebo vyberiete batériu počas odosielania súborov, 
prenos súborov sa preruší.
• Pre zrušenie odosielania, vyberte Cancel (Zrušiť).
• Na zálohovanie nie je možné vybrať samostatné súbory. Táto 
• Počas používania tejto funkcie je na fotoaparáte kontrolka spúšte 
nedostupná.
funkcia zálohuje iba nové súbory vo fotoaparáte.
• K počítaču môžete na odoslanie súborov pripojiť iba jeden fotoaparát.
• Zálohovanie sa môže prerušiť kvôli podmienkam siete.
• Na monitore počítača sa zobrazí priebeh zálohovania.
• Po dokončení prenosu sa fotoaparát približne po 30 sekundách 
• Fotografie alebo videá môžete odoslať do počítača iba raz. Súbor nie je 
automaticky vypne. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
obrazovku a zabrániť automatickému vypnutiu fotoaparátu, 
vyberte Cancel (Zrušiť).
• Ak chcete svoj počítač automaticky vypnúť po dokončení 
•
•
•
prenosu, vyberte možnosť Shut down PC after backup
(Vypnúť počítač po zálohovaní).
• Ak chcete zmeniť počítač pre zálohovanie, vyberte 
.
•
•
možné odoslať znova ani po opätovnom pripojení fotoaparátu k inému 
počítaču.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
Pred použitím tejto funkcie je potrebné vypnúť bránu firewall systému 
Windows a všetky ostatné brány firewall.
Odoslať môžete až 1000 aktuálnych súborov.
V počítačovom softvéri je potrebné zadať názov servera v latinskej 
abecede s dĺžkou najviac 48 znakov.
Ak je naraz vytvorených viac typov súborov, použitím tejto funkcie 
odošlete do počítača iba obrázkové súbory (JPEG).
134
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
V ponuke e-mailu môžete zmeniť nastavenia a potom odosielať 
fotografie alebo videá uložené vo fotoaparáte e-mailom.
5
Vyberte pole Name (Meno), zadajte svoje meno a potom 
sa dotknite položky  .
Sender Setting
Name
Zmena nastavení e-mailu
V ponuke e-mailu môžete zmeniť nastavenia na ukladanie informácií. 
Môžete tiež nastavovať alebo meniť heslo e-mailu. Ďalšie informácie o 
zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 127)
Ukladanie informácií
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vyberte 
.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
Email
Save
Reset
6
Vyberte pole Email (E-mail), zadajte svoju e-mailovú 
adresu a potom sa dotknite položky  .
7
Stlačením Save (Uložiť) uložíte zmeny.
• Ak chcete vymazať svoje informácie, vyberte Reset (Resetovať).
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 123)
3
Stlačte tlačidlo [m].
4
Vyberte Sender Setting (Nastavenie odosielateľa).
135
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
Bezdrôtová sieť > 
Nastavenie hesla e-mailu
6
Zadajte 4-ciferné heslo.
1
Otočte voličom režimov na B.
7
Znova zadajte svoje heslo.
2
Vyberte 
8
Po objavení kontextovej správy zvoľte OK.
.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 123)
3
Stlačte tlačidlo [m].
4
Vyberte Setting Password (Nastavenie hesla) →
On (Zapnuté).
Ak ste stratili heslo, môžete ho znova nastaviť zvolením RESET na
obrazovke nastavenia hesla. Keď resetujete informácie, uložené informácie 
užívateľského nastavenia, e-mailová adresa a zoznam posledných poslaných 
e-mailov sa vymaže.
• Ak chcete deaktivovať heslo, vyberte Off (Vypnuté).
5
Po objavení kontextovej správy zvoľte OK.
136
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
Bezdrôtová sieť > 
Zmena hesla e-mailu
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vyberte 
.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 123)
3
Stlačte tlačidlo [m].
4
Vyberte Change Password (Zmena hesla).
5
Zadajte svoje aktuálne 4-ciferné heslo.
6
Zadajte nové 4-ciferné heslo.
7
Znova zadajte nové heslo.
8
Po objavení kontextovej správy zvoľte OK.
Odosielanie fotografií alebo videí 
e-mailom
Fotografie alebo videá uložené vo fotoaparáte môžete odosielať 
e-mailom. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti 
„Zadávanie textu“. (str. 127)
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vyberte 
.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 123)
3
Vyberte pole Sender (Odosielateľ), zadajte svoju e-mailovú 
adresu a potom sa dotknite položky  .
• Ak ste už predtým uložili svoje informácie, vložia sa 
automaticky. (str. 135)
• Pre použitie adresy zo zoznamu predchádzajúcich 
odosielateľov, vyberte  → adresa.
137
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
Bezdrôtová sieť > 
4
Vyberte pole Receiver (Odosielateľ), zadajte e-mailovú 
adresu a potom sa dotknite položky  .
• Aj keď sa zdá, že fotografia sa preniesla úspešne, chyby e-mailového 
• Pre použitie adresy zo zoznamu predchádzajúcich príjemcov, 
vyberte  → adresa.
•
•
• Stlačením   pridáte ďalších príjemcov. Môžete zadať až 
30 príjemcov.
• Ak chcete vymazať adresu zo zoznamu, vyberte  .
Zvoľte Next (Ďalej).
6
Vyberte súbor na odoslanie.
•
• Vybrať môžete až 20 súborov. Celková veľkosť môže byť 
•
•
5
maximálne 7 MB.
7
Zvoľte Next (Ďalej).
8
Vyberte pole Komentár, napíšte svoje komentáre a potom 
sa dotknite položky  .
9
Zvoľte Send (Odoslať).
konta príjemcu môžu spôsobiť, že fotografia bude odmietnutá alebo 
rozpoznaná ako nevyžiadaná pošta.
Ak nie je dostupné sieťové pripojenie alebo ak nie sú nastavenia vášho 
e-mailového konta správne, nebudete môcť odoslať e-mail.
Ak veľkosť súboru prekročí stanovený limit, e-mail nebude možné 
odoslať. Maximálne rozlíšenie fotografie, ktorú môžete odoslať, je 2M a
najdlhšie video, ktoré môžete odoslať, je video nahraté pomocou  . Ak 
je rozlíšenie vybranej fotografie väčšie ako 2M, dôjde k automatickému 
zmenšeniu rozlíšenia.
Ak nemôžete odoslať e-mail kvôli bráne firewall alebo nastaveniam 
overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa sieťových 
služieb.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
E-mail môžete odoslať aj v režime prehrávania stlačením tlačidla 
[m], a následný výberom Share(Wi-Fi) (Zdieľať (Wi-Fi)) → Email
(E-mail).
• Fotoaparát odošle e-mail.
138
Bezdrôtová sieť
Používanie webových lokalít na zdieľanie fotografií a videí
Odosielajte svoje fotografie alebo videá na webové lokality 
umožňujúce zdieľanie. Dostupné webové lokality sa zobrazia vo 
fotoaparáte. Ak chcete súbory nahrať na niektoré webové lokality, 
pred pripojením fotoaparátu musíte danú webovú lokalitu navštíviť a 
zaregistrovať sa.
4
Pre prihlásenie zadajte vaše ID a heslo.
• Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti 
„Zadávanie textu“. (str. 127)
• Ak ste pripojení na lokalitu SkyDrive, pozrite si časť „Používanie 
prehľadávača prihlásenia“. (str. 125)
• Ak chcete vybrať ID zo zoznamu, vyberte 
Prístup na webovú lokalitu
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vyberte 
3
Zvoľte webovú lokalitu.
.
→ ID.
• Ak ste sa na webovú lokalitu prihlásili už v minulosti, môžete sa 
tam prihlásiť automaticky.
Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať vytvorené konto na webovej 
lokalite umožňujúcej zdieľanie.
• Keď sa objaví kontextová správa s výzvou na vytvorenie konta, 
zvoľte OK.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 123)
139
Používanie webových lokalít na zdieľanie fotografií a videí
Bezdrôtová sieť > 
Odosielanie fotografií a videí
1
Prejdite na webovú lokalitu pomocou svojho fotoaparátu.
2
Vyberte súbor na nahrávanie.
• Priečinok nahrávania na lokalitu Facebook zvolíte stlačením [m], 
•
• Vybrať môžete až 20 súborov. Celková veľkosť môže byť 
maximálne 10 MB. (Celková veľkosť alebo množstvo súborov sa 
na niektorých webových lokalitách môže líšiť.)
3
•
•
Vyberte Upload (Odoslať).
• Na niektorých webových lokalitách môžete zadávať komentáre 
•
výberom políčka Comment (Komentovať). Ďalšie informácie o 
zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 127)
•
•
•
•
•
a a následným výberom Upload Folder (Facebook) (Priečinok na 
odovzdávanie (Facebook)) v zozname obrazoviek webovej lokality.
Ak veľkosť súborov prekročí limit, nie je možné ich nahrať. Maximálne 
rozlíšenie fotografie, ktorú môžete nahrať, je 2M, a najdlhšie video, ktoré 
môžete nahrať, je video nahraté pomocou  . Ak je rozlíšenie vybranej 
fotografie väčšie ako 2M, dôjde k automatickému zmenšeniu rozlíšenia. 
(Maximálne rozlíšenie snímok sa na niektorých webových lokalitách 
môže líšiť.)
Spôsoby odoslania fotografií alebo videí sa môžu líšiť v závislosti od 
zvolenej webovej lokality.
Ak sa nemôžete na webovú lokalitu pripojiť kvôli bráne firewall alebo 
nastaveniam overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa 
sieťových služieb.
Odoslané fotografie alebo videá môžu byť automaticky označené 
dátumom, kedy boli nasnímané.
Rýchlosť internetového pripojenia môže ovplyvniť rýchlosť odosielania 
snímok alebo otvárania webových stránok.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
Fotografie a videá môžete nahrávať aj na iné internetové stránky 
umožňujúce zdieľanie a to v režime prehrávania, stlačením [m], 
a následným výberom Share(Wi-Fi) (Zdieľať (Wi-Fi)) → požadovaná 
webová stránka.
Na niektoré webové stránky nemôžete nahrávať videá.
Keď nahráte snímky na lokalitu SkyDrive, ich veľkosť sa zmení na 2M, 
zatiaľ čo pomer ich stránok zostane zachovaný.
140
Bezdrôtová sieť
Použitie funkcie AllShare Play na odosielanie súborov
Súbory môžete zo svojho fotoaparátu nahrávať do AllShare Play 
webového úložiska alebo ich prehliadať pomocou AllShare Play 
zariadenia pripojeného k rovnakému prístupovému bodu.
3
Zadajte svoje ID a heslo a potom vyberte Login (Prihlásiť 
sa) → OK.
• Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie 
textu“. (str. 127)
• Ak chcete vybrať ID zo zoznamu, vyberte 
Nahrávania snímok na webové úložisko
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Zvoľte 
→ Web
→ ID.
• Ak ste sa na webovú lokalitu prihlásili už v minulosti, môžete sa 
tam prihlásiť automaticky.
Pre používanie tejto funkcie si musíte použitím vášho počítača vytvoriť 
AllShare Play účet a účet na pridruženom webovom úložisku. Po 
vytvorení účtu, pridajte účet webového úložiska do funkcie AllShare 
Play.
storage (Webové úložisko).
• Keď sa zobrazí pomocná správa, stlačte OK.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 123)
• Pre zmenu veľkosti nahratých fotografií stlačte [m], a 
potom vyberte Upload Image Size (Veľkosť odovzdávanej 
snímky).
• Ak ste sa zaregistrovali na viac ako jedno webové úložisko, 
môžete ho vybrať zo zoznamu stlačením [m], a následným 
zvolením Change Web storage (Zmena webového úložiska).
4
Vyberte súbory, ktoré chcete nahrať a potom zvoľte 
Upload (Odoslať).
• Ak ste sa zaregistrovali na viac ako jedno webové úložisko, najskôr zvoľte 
dané úložisko.
• Na webové úložisko AllShare Play nemôžete nahrávať video súbory.
• Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
• Nahrať môžete až 20 súborov.
• Snímky môžete nahrávať aj v režime prehrávania stlačením tlačidla 
[m], a následným výberom Share(Wi-Fi) (Zdieľať (Wi-Fi)) →
AllShare Play.
141
Použitie funkcie AllShare Play na odosielanie súborov
Bezdrôtová sieť > 
Prezeranie snímok a videí na 
zariadeniach, ktoré podporujú aplikáciu 
AllShare Play
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Zvoľte 
→ Nearby
devices (Zariadenia v blízkosti).
• Keď sa zobrazí pomocná správa, vyberte možnosť Yes (Áno).
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu. 
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 123)
4
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie zariadenia AllShare Play.
5
Na zariadení AllShare Play vyberte fotoaparát, ktorý chcete 
pripojiť.
6
Pomocou zariadenia AllShare Play prehliadajte zdieľané 
snímky alebo videá.
• Viac informácií o vyhľadaní fotoaparátu a prehľadávaní 
fotografií alebo videí na zariadení AllShare Play nájdete 
v návode na používanie zariadenia.
• Videá sa nemusia prehrávať plynule v závislosti od typu 
AllShare Play zariadenia alebo podmienok siete. Pre 
bezproblémové prehrávanie použite 5 GHz zariadenie s 
dvojpásmovým prístupovým bodom.
• Povolenie pripojenia môžete nastaviť iba vybraným zariadeniam 
alebo všetkým zariadeniam, a to stlačením [m], a následne 
na obrazovke zvoľte DLNA Access Control (Riadenie prístupu 
DLNA).
• Vytvorí sa zoznam zdieľaných súborov. Počkajte kým iné 
zariadenia nájdu váš fotoaparát.
3
Pripojte zariadenie AllShare Play k sieti a potom zapnite 
funkciu AllShare Play.
• Viac informácií nájdete v návode na používanie svojho 
AP (Prístupový bod)
zariadenia.
  Fotoaparát sa pripojí k televízoru, ktorý podporuje aplikáciu AllShare Play 
prostredníctvom WLAN pripojenia.
142
Použitie funkcie AllShare Play na odosielanie súborov
Bezdrôtová sieť > 
• Zdieľať môžete až 1000 súborov.
• Ak vo fotoaparáte meníte poradie súborov alebo ich zoraďujete počas 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Na zariadení AllShare Play môžete prezerať iba fotografie alebo videá 
nasnímané vaším fotoaparátom.
Rozsah bezdrôtového pripojenia medzi vaším fotoaparátom a zariadením 
AllShare Play sa môže líšiť v závislosti od parametrov prístupového bodu.
Pri pripojení fotoaparátu k dvom zariadeniam AllShare Play môže byť 
prehrávanie pomalšie.
Fotografie alebo videá sa budú zdieľať v pôvodnej veľkosti.
Túto funkciu môžete používať iba na zariadeniach, ktoré podporujú 
AllShare Play.
Zdieľané fotografie alebo videá sa do zariadenia AllShare Play neuložia, 
je však možné ich uložiť do fotoaparátu, aby spĺňali parametre 
zariadenia.
Prenos fotografií alebo videí do zariadenia AllShare Play môže trvať 
nejaký čas v závislosti od sieťového pripojenia, počtu súborov na 
zdieľanie alebo veľkostí súborov.
Ak vypnete fotoaparát nie normálnym spôsobom počas prezerania 
fotografií alebo videí na zariadení AllShare Play (napríklad vybratím 
batérie), bude zariadenie považovať fotoaparát za stále pripojený.
Poradie fotografií alebo videí vo fotoaparáte sa môže líšiť od poradia v 
zariadení AllShare Play.
V závislosti od počtu fotografií alebo videí, ktoré chcete zdieľať, môže ich 
načítanie a dokončenie počiatočného procesu chvíľu trvať.
Neustále používanie diaľkového ovládača zariadenia AllShare Play alebo 
vykonávanie ďalších operácií na zariadení počas prezerania fotografií 
alebo videí môže spôsobiť, že táto funkcia nebude fungovať správne.
•
•
•
•
•
prezerania na zariadení AllShare Play, je potrebné zopakovať proces 
úvodného nastavenia, aby sa zoznam súborov v zariadení aktualizoval.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
Pre pripojenie zariadenia AllShare Play k vášmu prístupovému bodu vám 
odporúčame použiť sieťový kábel.
Pre prehliadanie súborov na zariadení AllShare Play použitím funkcie 
Nearby devices (Zariadenia v blízkosti) umožnite režim viacerých 
prístupov na vašom prístupovom bode.
Videá v rozlíšení 1920X1080 (60 fps (60 záb./s)) možno prehrávať 
len na HDTV prijímačoch s plným rozlíšením, ktoré dokážu prehrávať 
frekvenciou 60 snímok za sekundu.
3D súbory možno zobrazovať len na TV prijímačoch alebo monitoroch 
kompatibilných s režimom 3D.
143
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií pomocou funkcie Wi-Fi Direct
Keď je fotoaparát pripojený prostredníctvom siete WLAN k zariadeniu 
podporujúcemu funkciu Wi-Fi Direct (Priame pripojenie na Wi-Fi), do 
zariadenia môžete odosielať fotografie. Táto funkcia nemusí byť v 
niektorých zariadeniach podporovaná.
1
V zariadení zapnite možnosť Wi-Fi Direct (Priame 
pripojenie na Wi-Fi).
2
Vo fotoaparáte prejdite v režime prehrávania na fotografiu.
3
Stlačte [m], a potom vyberte Share(Wi-Fi) (Zdieľať 
(Wi-Fi)) → Wi-Fi Direct (Priame pripojenie na Wi-Fi).
5
V zariadení povoľte pripojenie fotoaparátu k zariadeniu.
• Fotografia sa odošle do zariadenia.
• Naraz môžete odoslať maximálne 20 súborov.
• Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne fotografie.
• Ak sa nemôžete pripojiť na zariadenie Wi-Fi Direct (Priame pripojenie na 
Wi-Fi), aktualizujte zariadenie najnovším firmvérom. Táto funkcia nemusí 
byť v niektorých zariadeniach podporovaná.
• V zobrazení jednej snímky môžete naraz odoslať len jednu 
fotografiu.
• V zobrazení miniatúr môžete zvoliť viac snímok. Keď ste skončili 
s výberom snímok, vyberte položku Upload (Odovzdať).
4
Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení Wi-Fi Direct 
(Priame pripojenie na Wi-Fi) vo fotoaparáte.
• Uistite sa, že je v zaradení povolená možnosť Wi-Fi Direct.
• Fotoaparát môžete tiež vybrať zo zoznamu zariadení Wi-Fi 
Direct (Priame pripojenie na Wi-Fi) vo svojom zariadení.
144
Kapitola 5
Ponuka nastavení fotoaparátu
Obsahuje používateľské nastavenia a ponuku všeobecných nastavení.
Môžete upraviť nastavenia tak, aby zodpovedali vašim potrebám.
Ponuka nastavení fotoaparátu
Používateľské nastavenia
Používateľské prostredia môžete ovplyvniť pomocou týchto nastavení.
Nastavenie
možností
používateľa:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → 5 →
možnosť.
Automatický rozsah ISO
Ak ste zvolili ISO Auto (Automaticky), môžete zvoliť maximálnu 
hodnotu citlivosti ISO, pri ktorej sa volí ten-ktorý krok EV (Hodnoty 
expozície).
* Predvolené
Dostupné položky a ich poradie sa môže líšiť v závislosti od podmienok 
snímania.
Možnosť
Hodnota
1/3 Step
(Krok 1/3)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, 
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, 
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 Step (Krok 1)
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Prispôsobenie ISO
Krok ISO
Hodnotu pre citlivosť ISO môžete nastaviť v krokoch 1/3 alebo 1.
Redukcia šumu
Pomocou redukcie šumu znížite obrazový šum v snímkach.
* Predvolené
Možnosť
Popis
High ISO NR
(Vysoká redukcia 
šumu ISO)
Táto funkcia obmedzuje šum vznikajúci pri použití 
vysokej citlivosti ISO. (Off (Vypnutá), High (Vysoká), 
Normal (Normálna)*, Low (Nízka))
Long Term NR
(Dlhodobá 
redukcia šumu)
Táto funkcia redukuje rušenie, keď nastavíte 
fotoaparát na dlhú uzávierku. (Off (Vypnuté), 
On (Zapnuté)*)
146
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Nastavenie stupňovania
DMF (Direct Manual Focus)
Môžete nastaviť možnosti pre AE Bracket (Nastavenie odstupňovania 
AE), WB Bracket (Nastavenie odstupňovania WB), a P Wiz Bracket
(Nastavenie odstupňovania so sprievodcom).
Zaostrenie môžete nastaviť manuálne otáčaním krúžku ostrenia po 
dosiahnutí zaostrenia stlačením [Spúšte] do polovice. Táto funkcia 
nemusí byť na niektorých objektívoch dostupná.
Možnosť
Popis
AE Bracket Set
(Nastavenie 
odstupňovania AE)
Nastavte interval expozície. (-/+0.3 EV*, 
-/+0.7 EV, -/+1 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV, 
-/+2 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3 EV)
WB Bracket Set
(Nastavenie 
odstupňovania WB)
Nastavenie rozsahu intervalu vyváženia bielej 
3 odstupňovaných fotografií. (AB-/+3*, AB-/+2, 
AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Napríklad AB-/+3 nastavuje hodnotu oranžovej 
o plus a mínus tri kroky. MG-/+3 nastavuje 
hodnotu fialovej o rovnaké hodnoty.
P Wiz Bracket Set
(Nastavenie 
odstupňovania so 
sprievodcom)
Vyberte nastavenie 3 Picture Wizard (Sprievodca 
snímkou), ktoré fotoaparát používa na zachytenie 
3 odstupňovaných fotografií.
147
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Farebný priestor
Možnosť farebného priestoru vám umožňuje zvoliť spôsob zastúpenia 
farieb. Elektronické zobrazovacie zariadenia, ako sú fotoaparáty, 
monitory a tlačiarne, majú svoje vlastné spôsoby reprezentácie farieb, 
ktoré sa nazývajú farebné priestory.
Možnosť
Adobe RGB
Popis
sRGB
Priestor sRGB (Standard RGB) je medzinárodný 
technický údaj, ktorý definuje farebný priestor 
vytvorený Medzinárodnou elektrotechnickou 
komisiou IEC. Často sa používa na vytváranie 
farieb v počítačových monitoroch a je, taktiež, 
štandardom pre farebný priestor Exif. Priestor sRGB 
sa odporúča pre bežné snímky a pre snímky, ktoré 
sa chystáte publikovať na internete.
Adobe RGB
Priestor Adobe RGB slúži na profesionálnu tlač a má 
väčší rozsah farieb než priestor sRGB. Tento širší 
rozsah farieb uľahčuje úpravy snímok v počítači. 
Uvedomte si, že jednotlivé programy sú všeobecne 
kompatibilné s obmedzeným počtom farebných 
priestorov.
sRGB
Ak je farebný priestor nastavený na Adobe RGB, snímky budú uložené ako 
„_SAMXXXX.JPG”.
148
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Oprava skreslenia
Používateľské zobrazenie
Opraviť môžete skreslenie objektívom, ktoré môžu spôsobiť šošovky. 
Táto funkcia nemusí byť na niektorých objektívoch dostupná.
Môžete zväčšiť alebo zmenšiť množstvo informácií na displeji.
1
Ovládanie dotykom
London
Aktivácia ovládania dotykom v režime snímania.
Možnosť
2
Popis
On (Zapnuté)
Používanie ovládania dotykom v režime snímania.
Off (Vypnuté)
Ovládanie dotykom v režime snímania sa nepoužije. 
(Ovládanie dotykom môžete používať v iných situáciách.)
iFn prispôsobenie
Môžete vybrať funkcie, ktoré sa dajú nastaviť o zatlačení [i-Function]
na objektíve s i-Function.
Možnosť
Popis
Aperture (Clona)
Nastavenie úpravy clonového čísla.
Shutter Speed
(Rýchlosť uzávierky)
Nastavenie úpravy rýchlosti uzávierky.
EV
Nastavte pre úpravu hodnoty expozície.
ISO
Nastavenie úpravy citlivosti ISO.
White Balance
(Vyváženie bielej)
Nastavenie úpravy vyváženia bielej farby.
Z
Nastavenie úpravy priblíženia.
3
Č.
Popis
1
Date & Time (Dátum a čas)
2
Icons (Ikony)
Nastavenie pre zobrazenia dátumu a času.
Nastavenie zobrazenia ikon v režime snímania na pravej strane.
149
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Č.
Priradenie tlačidla
Popis
Histogram
Zapne alebo vypne zobrazenie histogramu.
3
Môžete meniť funkciu priradenú tlačidlu Custom alebo DIRECT LINK.
Čo je histogram
Histogram je grafické znázornenie rozloženia jasov v obraze. 
Histogram s maximami v ľavej časti znamená tmavú snímku. 
Histogram s maximami v pravej časti znamená snímku príliš 
svetlú. Výška zobrazených špičiek zodpovedá farebnosti. Graf je 
tým vyšší, čím je viac príslušnej farby v obraze.
Nedostatočná expozícia  Vyrovnaná expozícia 
* Predvolené
Tlačidlo
Funkcia
Custom
(Prispôsobené)
Nastavte funkciu tlačidla Custom.
• Optical Preview (Optická ukážka)*: Poskytuje 
funkciu ukážky hĺbky ostrosti pre aktuálne 
clonové číslo. (str. 24)
• One Touch WB (Vyváženie bielej dotykom): 
Spúšťa funkciu vlastného vyváženia bielej.
• One Touch RAW+ (RAW+ jedným dotykom): 
Uloží súbor vo formáte RAW+JPEG. Pre uloženie 
súboru vo formáte JPEG stlačte tlačidlo ešte raz.
• Reset (Resetovať): Resetuje niektoré nastavenia.
• AEL (Automatické uzamknutie expozície): Vykoná 
funkciu automatického uzamknutia expozície.
• AEL Hold (Podržať AEL): Vykonáva funkciu 
automatického uzamknutia expozície aj po 
snímaní.
DIRECT LINK
Nastavenie funkcie tlačidla DIRECT LINK. 
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder
(Diaľkový hľadáčik), Auto Backup (Automatické 
zálohovanie), Email (E-mail), SNS & Cloud, 
AllShare Play)
Prehnaná expozícia
150
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Rozvrhnutie
Voľba pomôcky, ktorá vám pomôže s kompozíciou scény. 
(Off (Vypnuté)*, 3 X 3, 2 X 2, Cross (Priečny), Diagonal (Diagonálny))
Pomocné svetlo AF
Zapnutím pomocného svetla AF získate lepšie automatické zaostrenie 
v tmavých miestach. Funkcia automatického ostrenia pracuje pri zlom 
osvetlení oveľa lepšie pri použití pomocného svetla AF.
151
Ponuka nastavení fotoaparátu
Nastavenie
Prispôsobenie nastavení vášho fotoaparátu.
Nastavenie možností
nastavenia,
* Predvolené
Položka
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m] →
q → možnosť.
* Predvolené
Položka
Popis
• System Volume (Hlasitosť systému): Nastavenie 
hlasitosti zvuku alebo úplné vypnutie všetkých 
zvukov. (Off (Vypnuté), Low (Potichu),
Medium (Stredne)*, High (Hlasito))
Aj v prípade, že je hlasitosť systému vypnutá, 
fotoaparát pri prehrávaní videa alebo prezentácie 
vydáva zvuk.
Sound (Zvuk)
• AF Sound (Zvuk autofokusu): Po stlačení tlačidla 
spúšte do polovice nastaví zvuk, ktorý fotoaparát 
vydáva. Zvuk je možné zapnúť alebo vypnúť. 
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
• Button Sound (Zvuk tlačidiel): Zapne alebo vypne 
zvuk, ktorý fotoaparát vydáva pri stláčaní tlačidiel 
alebo dotyku obrazovky. (Off (Vypnuté), 
On (Zapnuté)*)
Quick View
(Rýchly náhľad)
Display Adjust
(Nastavenie 
displeja)
Voľby dĺžky zobrazenia ukážky – čas, po ktorý 
fotoaparát zobrazuje fotografiu po jej vytvorení. 
(Off (Vypnuté), 1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), 
Hold (Podržať))
Popis
Voľba jasu displeja, nastavenia automatického jasu, 
farieb alebo ukazovateľa vyrovnania.
• Display Brightness (Jas displeja): Jas displeja 
môžete zmeniť manuálne.
• Auto Brightness (Automatický jas): Zapne alebo 
vypne automatický jas. (Off (Vypnuté), 
On (Zapnuté)*)
• Display Color (Farba displeja): Farbu displeja 
môžete nastaviť manuálne.
• Horizontal Calibration (Horizontálna kalibrácia): 
Skalibrujte ukazovateľ vyrovnania. Ak ukazovateľ 
vyrovnania nie je vyrovnaný, umiestnite fotoaparát 
na vodorovný povrch a potom postupujte podľa 
pokynov na obrazovke.
• Možnosť Horizontal Calibration (Horizontálna 
kalibrácia) nie je dostupná v režime prehrávania.
• Nie je možné kalibrovať mierku úrovne pri orientácii 
na výšku.
Auto
Display Off
(Automatické 
vypnutie 
displeja)
Nastavenie času do vypnutia displeja. Displej sa vypne 
po uplynutí doby nepoužívania fotoaparátu ktorú ste 
navolili. (Off (Vypnuté), 30 sec (30 s)*, 1 min, 3 min, 
5 min, 10 min)
152
Nastavenie
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
* Predvolené
Položka
Popis
* Predvolené
Položka
Nastavenie času do vypnutia napájania. Fotoaparát sa 
vypne po uplynutí doby jeho nepoužívania, ktorú ste 
navolili. (30 sec (30 s), 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 
30 min)
Power Save
(Úsporný režim)
• Fotoaparát si pamätá nastavený čas do vypnutia aj 
po výmene batérie.
Date & Time
(Dátum a čas)
• Úsporný režim nefunguje pri pripojení fotoaparátu 
Pre skrytie pomocného textu stlačte [n] .
Language
(Jazyk)
• Dátum sa zobrazuje v pravom dolnom rohu 
snímky.
dátum správne. 
• Mode Help Guide (Sprievodca pomocníka 
Help Guide
Display
(Zobrazenie 
pomocného 
textu)
Nastavenie dátumu, času, formátu dátumu, časového 
pásma a vkladania dátumu do snímky. (Time Zone
(Časové pásmo), Date & Time (Dátum a čas), 
Date Type (Dátum typ), Time Type (Čas typ), 
Imprint (Tlač dátumu))
• Pri tlači snímky nemusia všetky tlačiarne vytlačiť 
k počítaču alebo TV, pri prehrávaní prezentácie 
alebo videa.
režimami): Nastavenie zobrazovania textu 
pomocníka o vybranom režime pri zmene režimu 
snímania. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
• Function Help Guide (Sprievodca pomocníka 
funkciami): Nastavenie zobrazovania pomocného 
textu o ponukách a funkciách. (Off (Vypnuté), On
(Zapnuté)*)
Popis
Video Out
(Video izhod)
Nastavte typ obrazového výstupu podľa krajiny, 
v ktorej pripájate fotoaparát k externému 
videozariadeniu, akým je monitor alebo HDTV.
• NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, 
Mexiko, atď
• PAL (Podporuje iba PAL B, D, G, H, alebo I): Austrália, 
Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Anglicko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, 
Nový Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko, 
Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko, atď
Nastavenie jazyka zobrazenia na displeji.
153
Nastavenie
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
* Predvolené
Položka
Anynet+
(HDMI-CEC)
HDMI Output
(Výstup HDMI)
Popis
* Predvolené
Položka
Po pripojení fotoaparátu k HDTV s podporu 
Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať prehrávanie 
fotoaparátu z diaľkového ovládača TV.
• Off (Vypnuté): Nemôžete ovládať funkcie 
prehrávania fotoaparátu z diaľkového ovládača TV.
• On (Zapnuté)*: Môžete ovládať funkcie prehrávania 
fotoaparátu z diaľkového ovládača TV.
Po pripojení fotoaparátu k HDTV káblom HDMI 
môžete meniť rozlíšenie obrazu.
• NTSC (Národná komisia pre televíziu): 
Auto (Automaticky)*, 1080p, 720p, 480p, 
576p (aktivuje sa len vtedy keď je zvolený PAL)
Popis
Voľba spôsobu vytvárania názvov súborov.
• Standard (Štandard)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Date (Dátum): 
File Name
(Názov súboru)
- sRGB - MMDDXXXX.JPG. Napr. fotografia vytvorená 
1. januára bude mať názov 0101XXXX.jpg.
- Adobe RGB - _MDDXXXX.JPG pre mesiace január až 
september. Pre mesiace október až december bude 
číslo mesiaca nahradené písmenami A (október), 
B (november) a C (december).
Napríklad, fotografia vytvorená 3. februára bude mať 
názov _203XXXX.jpg. Fotografia vytvorená 5. októbra 
bude mať názov _A05XXXX.jpg. 
Ak pripojený HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie, 
fotoaparát sa automaticky prepne na rozlíšenie o jednu 
úroveň nižšie.
3D HDMI
Output
(Výstup 3D 
HDMI)
Zvoľte možnosť prehrávania súborov na 3D TV.
• Side by Side (Vedľa seba)*: Zobrazia sa dva obrázky 
vedľa seba.
• Frame Packing (Zhustenie snímok): V rámčekoch sa 
budú striedavo zobrazovať obrázky pre ľavé a pravé 
oko.
154
Nastavenie
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
* Predvolené
Položka
Popis
Nastavenie spôsobu číslovania súborov a priečinkov.
• Reset (Resetovať): Po použití funkcie resetovania 
začínajú čísla súborov od 0001.
• Series (Série)*: Číslo nového súboru je vytvorené 
v postupnosti predchádzajúcich čísel bez ohľadu na 
to, či bola vložená nová alebo formátovaná karta 
alebo zmazané všetky snímky.
• Označenie prvého priečinka je 100PHOTO, ak 
File Number
(Číslo súboru)
•
•
•
•
•
Folder Type
(Typ priečinka)
* Predvolené
Položka
používate farebný priestor sRGB a štandardnú 
metódu pomenovávania súborov, názov prvého 
súboru bude SAM_0001.
Čísla v názvoch súborov rastú po jednom od 
SAM_0001 do SAM_9999.
Čísla priečinkov rastú po jednom od 100PHOTO do
999PHOTO.
Maximálny počet súborov v priečinku je 9999.
Názvy súborov sú priradzované podľa špecifikácie 
DCF (Design rule for Camera File system).
Ak názov súboru zmeníte (napr. v počítači), 
fotoaparát nebude schopný taký súbor prehrať.
Voľba typu priečinka.
• Standard (Štandard)*: XXXPHOTO
• Date (Dátum): XXX_MMDD
Popis
Prezrite si verziu firmvéru tela a objektívu, Mac adresu a 
sériové číslo sieťovej karty, alebo aktualizujte firmvér.
• Firmware Update (Aktualizácia firmvéru): 
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu alebo objektívu. 
(Body Firmware (Telo), Lens Firmware (Firemný 
softvér objektívu))
Device
Information
(Podatki o 
napravi)
• Aktualizácie firmvéru môžete sťahovať z adresy 
www.samsung.com.
• Aktualizáciu firmvéru nie je možné spustiť, ak 
•
•
Dual-band
Mobile AP
(Dvojpásmový 
prístupový bod 
(AP) mobilnej 
siete)
batéria nie je úplne nabitá. Pred spustením 
aktualizácie firmvéru úplne dobite batériu.
Ak aktualizujete firmvér, používateľské nastavenia 
a hodnoty sa resetujú. (Dátum, čas, jazyk a 
nastavenie obrazového výstupu sa nezmenia.)
Nevypínajte fotoaparát počas prebiehajúcej 
aktualizácie.
Nastavte frekvenciu, ak chcete použiť fotoaparát ako 
prístupový bod pre funkciu AutoShare, MobileLink alebo 
Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik). (5 GHz, 2.4 GHz*)
Ak fotoaparát používate v inej krajine, než v ktorej 
ste ho zakúpili, funkcia 5 GHz pripojenia Wi-Fi 
nemusí fungovať správne kvôli rozdielnym rádiovým 
frekvenciám. V takom prípade použite namiesto nej 
funkciu 2.4 GHz pripojenia Wi-Fi.
Formátovanie pamäťovej karty. Formátovanie vymaže 
všetky existujúce súbory vrátane zabezpečených. 
(Yes (Ano), No (Nie))
Format
(Formátovať)
Pri použití pamäťovej karty formátovanej vo 
fotoaparáte inej značky, čítačke kariet alebo v PC sa 
môže objaviť chyba. Pred použitím pamäťovej karty 
v tomto fotoaparáte ju sformátujte.
155
Ponuka nastavení fotoaparátu >
Nastavenie
* Predvolené
Položka
Popis
* Predvolené
Položka
• Geotagging (Zapis kraja): Nastavenie pre vytváranie
GPS
fotografií s informáciou o polohe zo systému Global
Positioning System (GPS). Informácia o polohe sa
pridáva do dát Exif priradených k fotografii.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
• GPS Valid Time Settings (Nastavenie platného času
GPS): Nastavenie časového intervalu pre použitie
posledných informácií o polohe pre prípad, že
fotoaparát stratí signál GPS. Ak po nastavenom čase
fotoaparát nezíska signály GPS, informácia o polohe sa
na fotografiách nezapíše. (15 sec (15 s)*, 30 sec (30 s),
1 min, 3 min, 10 min, 30 min)
• Location Display (Zobrazenie miesta): Nastavenie
zobrazenia informácií o polohe na obrazovke v
režime snímania. Informácia o mieste sa zobrazuje
kórejsky, iba ak ste v Kórei a jazyk displeja je nastavený
na kórejčinu. Ak je nastavený ľubovoľný iný jazyk,
informácia o mieste sa zobrazuje anglicky.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
• GPS Reset (Resetovanie GPS): Nastavenie vyhľadania
satelitov GPS najbližších k vašej aktuálnej polohe.
(Yes (Ano), No (Nie))
Pre využívanie funkcie GPS je potrebné zakúpiť si
voliteľné GPS zariadenie.
Popis
• Sensor Cleaning (Čistenie snímača): Odstránenie
prachu zo snímača.
• Start-Up Action (Akcia pri spustení): Po zapnutí
Sensor
Cleaning
(Čistenie
snímača)
sa čistenie snímača vykonáva pri každom spustení
fotoaparátu. (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
Vzhľadom na to, že fotoaparát pracuje s výmennými
objektívmi, môže pri odpojení objektívu dôjsť
k vniknutiu prachu. To môže spôsobiť objavenie
prachových častíc v obraze. Odporúča sa nemeniť
objektívy v prašnom prostredí. Používajte taktiež kryt
objektívu v čase, kedy objektív nepoužívate.
Reset
(Resetovať)
Resetovanie ponuky nastavenia a možností snímania
na továrenské hodnoty. (Dátum, čas, jazyk a nastavenia
obrazového výstupu sa nezmenia.)
(Yes (Ano), No (Nie))
Open Source
Licenses
(Licencia
pre softvér s
otvoreným
zdrojovým
kódom)
Zobraziť licencie na dostupný zdrojový kód.
156
Kapitola 6
Spojenie k externé zariadenia
Plne využite fotoaparát pripojením k externým zariadeniam, akými sú počítač, HDTV alebo 3D TV.
Spojenie k externé zariadenia
Zobrazenie súborov na HDTV alebo 3D TV
Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s 
HDTV (3D TV) káblom HDMI.
5
Zapnite fotoaparát.
• Fotoaparát sa po pripojení k HDTV automaticky zapne do 
režimu prehrávania.
Zobrazenie súborov na HDTV
1
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo 
[m] → q → HDMI Output (Výstup HDMI) →
možnosť. (str. 154)
2
Vypnite fotoaparát a HDTV.
3
Pomocou voliteľného kábla HDMI pripojte fotoaparát k 
vášmu HDTV.
6
Pomocou tlačidiel fotoaparátu prehliadajte snímky alebo 
prehrávajte videá.
• Pri pripojení káblom HDMI môžete na pripojenie fotoaparátu k HDTV 
použiť metódu Anynet+(CEC). 
• Funkcie Anynet+(CEC) umožňujú ovládať pripojené zariadenia diaľkovým 
ovládačom TV.
•
•
• Ak HDTV podporuje Anynet+(CEC), TV sa zapne automaticky pri použití 
•
•
4
Zapnite HDTV a zvoľte HDMI video zdroj.
v spojení s fotoaparátom. Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých 
HDTV.
Po pripojení k HDTV káblom HDMI nie je možné vytvárať fotografie ani 
video.
Po pripojení k HDTV nemusia byť dostupné niektoré prehrávacie funkcie 
fotoaparátu.
Čas, po ktorom sa fotoaparát a HDTV spoja, sa líši podľa veľkosti použitej 
pamäťovej karty. Hoci hlavným dôvodom použitia pamäťovej karty je 
zvýšenie prenosovej rýchlosti, neplatí nutne, že rýchlejšia pamäťová karta 
zaistí rýchlejšie použitie funkcie HDMI.
Videá v rozlíšení 1920X1080 (60 fps (60 záb./s)) možno prehrávať 
len na HDTV prijímačoch s plným rozlíšením, ktoré dokážu prehrávať 
frekvenciou 60 snímok za sekundu.
158
Zobrazenie súborov na HDTV alebo 3D TV
Spojenie k externé zariadenia > 
Zobrazenie súborov na 3D TV
7
Na 3D TV môžete zobraziť fotografie alebo videá zachytené v 3D 
režime alebo možnosťou 3D panorámy v režime Inteligentný.
1
2
3
4
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo 
[m] → q → HDMI Output (Výstup HDMI) →
možnosť. (str. 154)
Zvoľte 3D HDMI Output (Výstup 3D HDMI) → možnosť. 
(str. 154)
Prejdite do 3D súboru a stlačením tlačidla [I] prepnete 
fotoaparát do 3D režimu.
• Stlačením tlačidla [I] sa znova vrátite do 2D režimu.
8
Zapnite 3D funkciu vášho TV.
• Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho televízora.
9
Pomocou tlačidiel fotoaparátu prehliadajte 3D snímky 
alebo prehrávajte 3D videá.
• Súbor MPO s 3D efektom nemôžete pozrieť na TV, ktorý nepodporuje 
tento formát súborov.
Vypnite fotoaparát a 3D TV.
• Pri prezeraní súborov MPO alebo 3D videí na 3D TV prijímači používajte 
Pomocou voliteľného kábla HDMI pripojte fotoaparát k 
vášmu 3D TV.
• Snímanie fotografií v 3D panoramatickom režime môže viesť k slabšiemu 
vhodné 3D okuliare.
3D efektu ako v prípade fotografií zachytených v 3D režime s 3D 
objektívom.
Nesledujte 3D snímky alebo videá vytvorené týmto fotoaparátom na 3D 
televízore ani 3D monitore príliš dlho. Mohli by sa u vás prejaviť nepríjemné 
príznaky, ako sú vysilenie oči, únava, nevoľnosť a iné.
5
Zapnite 3D TV a zvoľte HDMI video zdroj.
6
Zapnite fotoaparát.
• Fotoaparát sa po pripojení k 3D TV automaticky zapne do 
režimu prehrávania.
159
Spojenie k externé zariadenia
Prenos súborov do počítača
Po pripojení fotoaparátu k PC preneste súbory z pamäťovej karty do 
počítača.
Prenos súborov do počítača s 
operačným systémom Windows
Pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk.
1
Vypnite fotoaparát.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
3
Zapnite fotoaparát.
• Počítač automaticky rozpozná fotoaparát.
4
Na vašom počítači zvoľte Tento počítač →
Vymeniteľný disk → DCIM → 100PHOTO alebo 
101_0101.
5
Zvoľte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich 
uložte do počítača.
Ak je Folder Type (Typ priečinka) nastavený na Date (Dátum), názov 
priečinka sa zobrazuje ako „XXX_MMDD“. Napríklad, ak vytvoríte fotografiu 
1. januára, názov priečinka bude „101_0101“.
•
• Menšiu koncovku kábla USB zapojte do fotoaparátu. Ak kábel 
otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za 
žiadne škody spojené so stratou údajov.
Ak sa pokúsite pripojiť kábel USB do HDMI vstupu, fotoaparát 
nemusí fungovať správne.
160
Prenos súborov do počítača
Spojenie k externé zariadenia > 
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)
Pre Windows Vista, Windows 7, a Windows 8, sú spôsoby odpojenia 
fotoaparátu podobné.
1
Prenos súborov do počítača s operačným 
systémom Mac
Je podporovaný operačný systém Mac OS 10.5 alebo novší.
Uistite sa, že nedochádza k prenosu dát medzi počítačom 
a fotoaparátom.
• Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, znamená to, že 
sa prenášajú dáta. Vyčkajte na ukončenie blikania stavovej 
kontrolky.
2
Kliknite   na lištu nástrojov v pravom dolnom rohu 
obrazovky PC.
3
Kliknite do zobrazenej správy.
4
Kliknite na správu o bezpečnom odstránení.
5
Odpojte kábel USB.
1
Vypnite fotoaparát.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
•
• Menšiu koncovku USB kábla musíte pripojiť do vášho fotoaparátu. 
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca 
nezodpovedá za žiadne straty údajov.
Ak sa pokúsite pripojiť kábel USB do HDMI vstupu, fotoaparát 
nemusí fungovať správne.
161
Prenos súborov do počítača
Spojenie k externé zariadenia > 
3
Zapnite fotoaparát.
• Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu 
vymeniteľného disku.
4
Otvorte vymeniteľný disk.
5
Preneste snímky alebo videá do počítača s operačným 
systémom Mac.
162
Spojenie k externé zariadenia
Používanie programov v počítači
Súbory môžete prehliadať a upravovať pomocou poskytnutých 
programov. Súbory tiež môžete odoslať do počítača bezdrôtovo.
Inštalovanie programov z priloženého 
disku CD
Zvoľte i-Launcher
i-Launcher umožňuje prehrávať súbory cez Multimedia Viewer 
a poskytuje prepojenie na stiahnutie programu automatického 
zálohovania PC.
Požiadavky pre operačný systém Windows
1
Vložte inštalačný disk CD do vášho PC.
2
Zvoľte jazyk.
Procesor
Intel® i5 3,3 GHz alebo vyššie/
AMD Phenom™ II x4 3,2 GHz alebo vyššie
3
Zvoľte program, ktorý chcete inštalovať.
Operačná
pamäť
Minimálne 512 MB RAM (Odporúča sa 1 GB alebo viac)
4
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Operačný
systém*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8
5
Kliknite Exit (Skončiť) pre dokončenie inštalácie.
Kapacita
250 MB alebo viac (Odporúča sa 1 GB a viac)
pevného disku
Položka
Požiadavky
• Mechanika CD-ROM
• Monitor kompatibilný s rozlíšením 1024X768 bodov 
Programy dostupné v prípade použitia aplikácie i-Launcher
Položka
Popis
Multimedia Viewer
S prehliadačom multimédií môžete 
prehliadať súbory.
Firmware Upgrade
(Inovácia firmvéru)
Môžete si stiahnuť firmvér tohto fotoaparátu.
PC Auto Backup
Fotografie alebo videá nasnímané 
fotoaparátom môžete odoslať do počítača 
(Automatické 
zálohovanie do počítača) bezdrôtovo.
Ostatné
a so 16-bitovým farebným zobrazením (odporúča sa 
1280X1024 bodov a 32-bitové farebné zobrazenie)
• Vstup USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/
rad ATI X1600 alebo vyšší
• Microsoft DirectX 9.0c alebo novší
*  32-bitovú verziu programu i-Launcher možno nainštalovať aj do 64-bitovej verzie 
systému Windows XP, Windows Vista, Windows 7, a Windows 8.
163
Používanie programov v počítači
Spojenie k externé zariadenia > 
• Požiadavky sú iba odporúčania. i-Launcher nemusí fungovať správne, ani 
•
ak počítač spĺňa požiadavky – záleží na stave vášho počítača.
Ak váš počítač nespĺňa požiadavky, prehrávanie videí nemusí fungovať 
správne.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené následkom používania 
nekvalifikovaných počítačov, ako je počítač, ktorý ste si zostavili sami.
Požiadavky pre operačný systém Mac
Položka
Požiadavky
Operačný Systém
Mac OS 10.5 alebo novší (okrem PowerPC)
Operačná pamäť
Minimálne 256 MB RAM (Odporúča sa 
512 MB alebo viac)
Kapacita pevného
disku
Minimálne 110 MB
Ostatné
Port USB 2.0, Mechanika CD-ROM
Spustenie programu i-Launcher
Vo vašom počítači kliknite na tlačidlo štart → Všetky programy →
Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher. Alebo v počítači 
s operačným systémom Mac, kliknite na Applications (Aplikácie) →
Samsung → i-Launcher.
164
Používanie programov v počítači
Spojenie k externé zariadenia > 
Používanie programu Multimedia Viewer
Program Multimedia Viewer umožňuje prehrávať súbory. Na 
obrazovke Samsung i-Launcher kliknite na program Multimedia
Viewer.
• Program Multimedia Viewer podporuje nasledujúce formáty:
- Videá: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), 
•
AVI (MJPEG)
- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
Súbory, ktoré boli nahraté zariadením od iného výrobcu nemusia byť 
prehrávané plynule.
Prezeranie fotografií
1
Č.
Popis
1
Názov súboru
2
Zväčšený priestor
3
Histogram
4
Otvorte zvolený súbor.
5
Tlačidlo histogramu
6
Otočiť doľava/Otočiť doprava.
7
Presun na predchádzajúci súbor/Presun na nasledujúci súbor.
8
Prispôsobiť na celú obrazovku.
9
Zobrazenie snímky v originálnej veľkosti.
10
Priblížiť/Vzdialiť
11
Prepínanie režimov 2D a 3D.
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Používanie programov v počítači
Spojenie k externé zariadenia > 
Prezeranie videí
1
Č.
Popis
6
Pause
7
Presun na predchádzajúci súbor.
8
Vývojová lišta
Sťahuje sa firmvér
Na obrazovke programu Samsung i-Launcher kliknite na Firmware
Upgrade (Inovácia firmvéru). 
2
8
7 6 5 4
Č.
Popis
1
Názov súboru
2
Prispôsobiť hlasitosť.
3
Otvorte zvolený súbor.
4
Presun na nasledujúci súbor.
5
Stop
3
Stiahnite program PC Auto Backup
Na obrazovke programu Samsung i-Launcher kliknite na PC Auto
Backup (Automatické zálohovanie do počítača). Viac informácií o 
inštalácii automatického zálohovacieho programu PC nájdete na 
strane 133.
166
Používanie programov v počítači
Spojenie k externé zariadenia > 
Inštalácia programu Adobe Photoshop 
Lightroom
1
Vložte disk DVD-ROM s programom Adobe Photoshop 
Lightroom do počítača.
2
Zvoľte jazyk. 
3
Postupujte podľa zobrazených pokynov. 
Použitie programu Adobe Photoshop 
Lightroom
Fotografie vytvorené fotoaparátom sú obvykle prevedené do formátu 
JPEG a uložené do pamäte podľa nastavení fotoaparátu v okamihu 
ich vytvorenia. Súbory RAW sa neprevádzajú do formátu JPEG 
a ukladajú sa do pamäte bez zmeny. Pomocou programu Adobe 
Photoshop Lightroom, môžete kalibrovať expozíciu, vyváženie bielej, 
tóny, kontrast a farby fotografií. Upravovať tiež môžete súbory vo 
formáte JPEG alebo TIFF, ako aj RAW. Podrobnosti nájdete v príručke k 
programu.
167
Kapitola 7
Príloha
Informácie o chybových hláseniach, údržbe fotoaparátu,
tipy na riešenie problémov, technické údaje a voliteľné príslušenstvo.
Príloha
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto 
odporúčaní.
Chybové hlásenia
Lens is locked
(Objektív je 
uzamknutý)
Card Error
(Chyba karty)
Navrhnuté riešenia
Objektív je uzamknutý. Otáčajte objektívom proti 
smeru hodinových ručičiek, až kým nezačujete 
cvaknutie. (str. 45)
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.
• Sformátujte pamäťovú kartu.
Low Battery
(Slabá batéria)
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
No Image File
(Žiadne snímky)
Vytvorte fotografie alebo vložte kartu 
s fotografiami.
File Error
(Chyba súboru)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte na 
servis.
Memory Full
(Pamäť plná)
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú 
kartu.
Chybové hlásenia
Navrhnuté riešenia
Folder and file
number are max
values. Replace
the card
(Počet adresárov 
a súborov je 
maximálny. 
Vymeňte kartu.)
Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. 
Preneste súbory z pamäťovej karty do počítača 
a naformátujte kartu. (str. 155)
Error 00
(Chyba 00)
Fotoaparát vypnite a odpojte objektív. Ak sa 
hlásenie opakuje, obráťte sa na servis.
Error 01/02
(Chyba 01/02)
Fotoaparát vypnite a vyberte a znovu vložte 
batériu. Ak sa hlásenie objavuje, obráťte sa na 
servis.
Kartu SD, SDHC, SDXC alebo UHS-1 môžete 
Card Locked
uzamknúť a chrániť tak súbory pred vymazaním. 
(Karta zablokovaná) Keď fotografujete, kartu odblokujte. (str. 173)
169
Príloha
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Objektív a displej fotoaparátu
Prach odstráňte kefkou a jemne utrite objektív mäkkou handričkou. 
Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim roztokom na optiku kúsok 
čistiaceho papiera a jemne utrite.
Snímač obrazu
V závislosti od podmienok snímania sa na fotografiách môže objaviť 
prach, pretože snímač obrazu bol vystavený vonkajšiemu prostrediu. 
Ide o bežný problém. Fotoaparát je vystavený prachu každý deň. 
Môžete sa pokúsiť odstrániť prach zo snímača funkciou čistenia 
snímača. (str. 156) Ak prach zostane na snímači aj po čistení, obráťte 
sa na servisné stredisko. Neprikladajte ventilátor do priestoru pre 
pripevnenie objektívu.
Telo fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani lieh. Tieto látky môžu 
poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
170
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Používanie a uskladnenie fotoaparátu
Používanie na pláži alebo na pobreží
• Pri použití fotoaparátu na plážach alebo na iných prašných a vlhkých 
Miesta nevhodné pre používanie alebo uskladnenie
fotoaparátu
• Fotoaparát nevystavujte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám.
miestach chráňte ho pred pieskom a vlhkosťou.
• Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou, adaptérom alebo 
pamäťovou kartou nemanipulujte mokrými rukami. Manipulovanie s 
fotoaparátom mokrými rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou 
vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
• Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu 
a neuskladňujte ho na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je 
napríklad vozidlo počas leta.
• Fotoaparát a displej chráňte pred nárazmi, hrubým zaobchádzaním a 
silnými otrasmi, hrozí tým jeho vážne poškodenie.
• Fotoaparát nepoužívajte a neskladujte v prašných, vlhkých, 
znečistených alebo nedostatočne vetraných priestoroch, hrozí 
poškodenie jeho pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
Uskladnenie na dlhšie obdobie
• Ak chcete fotoaparát uskladniť na dlhšie obdobie, vložte ho do 
uzatvorenej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad 
silikagél.
• Nepoužívané batérie sa časom samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase 
sa pred použitím musia nabiť.
• Aktuálny dátum a čas možno inicializovať po zapnutí fotoaparátu, 
keď bola batéria vybratá z fotoaparátu na dlhší čas.
• Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti palív, horľavých materiálov alebo 
chemikálií. Horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny neskladujte ani 
neprenášajte v úložnom priestore, v ktorom sa nachádza fotoaparát 
a jeho príslušenstvo.
• Fotoaparát neodkladajte na miesta, kde sa nachádza naftalín.
171
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne
Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, môže sa 
na objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu vyzrážať 
vlhkosť. V takom prípade vypnite fotoaparát a počkajte minimálnu 
1 hodinu. Ak vlhkosť skondenzuje na pamäťovej karte, vyberte ju 
z fotoaparátu a pred jej opätovným vložením počkajte, kým sa vlhkosť 
úplne neodparí.
• Fotoaparát, batérie, nabíjačky ani príslušenstvo nestavajte do 
blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a 
ohrievača. Tieto zariadenia sa môžu deformovať a prehriať a môžu 
spôsobiť požiar alebo výbuch.
• Objektív nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, môže dôjsť 
k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho nesprávnu funkciu.
• Optiku chráňte pred odtlačením otlačkov prstov a prachom. Optiku 
čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
Ďalšie výstrahy
• Netočte fotoaparátom za pútko. Môže to vám alebo iným osobám 
spôsobiť poranenie alebo to može poškodiť váš fotoaparát.
• Fotoaparát nenatierajte farbou, lebo môže zlepiť jeho pohyblivé 
diely a spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
• Váš fotoaparát obsahuje jemné diely. Zabráňte nárazom na 
fotoaparát.
• Displej chráňte pred vonkajšími nárazmi tak, že keď fotoaparát 
nepoužívate, majte ho uložený v puzdre. Fotoaparát pred 
poškriabaním chráňte tak, že ho budete udržiavať mimo piesku, 
ostrého náradia alebo mincí.
• Nepoužívajte fotoaparát, ak je obrazovka prasknutá alebo rozbitá. 
Rozbité sklo alebo akrylová živica môžu spôsobiť poranenie rúk a 
tváre. Zoberte fotoaparát do servisného centra Samsung a nechajte 
ho opraviť.
• Fotoaparát sa pri náraze zvonka môže vypnúť. Je to kvôli ochrane 
pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ho ďalej.
• Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá 
to vplyv na životnosť alebo činnosť fotoaparátu.
• Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách, môže chvíľu trvať, 
kým sa zapne; dočasne sa môže zmeniť aj farba displeja alebo sa 
môžu vyskytnúť paobrazy. Tieto stavy nie sú poruchou a sami sa 
upravia, keď sa fotoaparát ohreje na miernu teplotu.
• Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb 
vyvolať alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými 
príznakmi stretnete, okamžite prestaňte fotoaparát používať 
a obráťte sa na lekára.
• Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či vstupov 
fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie 
sú kryté zárukou.
• Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa 
o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené 
nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
172
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Pamäťové karty
Adaptér pamäťovej karty
Podporované pamäťové karty
Tento produkt podporuje pamäťové karty SD (Secure Digital), SDHC 
(Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended 
Capacity), UHS-1 (Ultra High Speed-1), microSD, microSDHC, 
microSDXC alebo microUHS-1.
Pamäťová karta
Ak chcete s týmto produktom, počítačom alebo čítačkou pamäťových 
kariet používať pamäťovú kartu typu micro, kartu vložte do adaptéra.
Kontakty
Prepínač ochrany 
proti zápisu
Popis (spredu)
Na kartách SD, SDHC, SDXC alebo UHS-1 môžete chrániť súbory proti 
zmazaniu prepínačom. Prepnutím dole sú súbory chránené, hore 
odblokované. Pri fotografovaní a nahrávaní videí kartu odblokujte.
173
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Kapacita pamäťovej karty
Počet možných súborov na karte závisí od podmienok snímania a snímaných scén. Nasledujúce počty platia pre kartu SD 2 GB.
Kvalita
Veľkosť
Snímky
Veľmi jemná
Jemná
Normálna
RAW
RAW + V.jemná
RAW + jemná
RAW +
normálna
20.0M (5472X3648)
151
179
218
69
47
49
52
10.1M (3888X2592)
276
321
384
-
62
64
66
5.9M (2976X1984)
423
484
565
-
71
72
74
2.0M (1728X1152)
845
923
1016
-
82
83
84
Burst (Sekvenčná)
479
545
631
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
177
208
252
-
51
53
56
7.8M (3712X2088)
343
396
467
-
66
68
70
4.9M (2944X1656)
487
553
640
-
74
75
76
2.1M (1920X1080)
827
905
999
-
82
83
84
13.3M (3648X3648)
218
255
307
-
56
58
61
7.0M (2640X2640)
373
429
504
-
68
70
72
4.0M (2000X2000)
559
630
721
-
76
77
78
1.1M (1024X1024)
1111
1180
1258
-
86
86
87
174
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Kvalita
Veľkosť
1920X1080 (60 fps (60 záb./s))
1920X1080 (30 fps (30 záb./s))
*
1920X1080 (15 fps (15 záb./s))
Video
1920X810 (24 fps (24 záb./s))
1280X720 (60 fps (60 záb./s))
1280X720 (30 fps (30 záb./s))
640X480 (30 fps (30 záb./s))
For Sharing (Na zdieľanie) 
(30 fps (30 záb./s))
*
Vysoká kvalita
Normálna
Pribl. 10' 10"
Pribl. 12' 43"
Pribl. 17' 41"
Pribl. 22' 09"
Pribl. 23' 38"
Pribl. 29' 24"
Pribl. 21' 35"
Pribl. 27' 02"
Pribl. 16' 51"
Pribl. 21' 06"
Pribl. 29' 11"
Pribl. 36' 35"
Pribl. 120' 47"
Pribl. 153' 30"
Pribl. 218' 48"
Pribl. 278' 24"
 je k dispozícii len s niektorými možnosťami funkcie Inteligentný filter.
• Vyššie uvedené čísla sú namerané bez použitia funkcie priblíženia. 
• Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití funkcie priblíženia. 
• Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
• Maximálny čas zaznamenávania každého súboru je 29 minút a 59 sekúnd.
• Maximálny čas prehrávania videí For Sharing (Na zdieľanie) je 30 sekúnd na každý súbor.
175
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor
• Pamäťové karty nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám 
(pod 0 °C/32 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môžu 
spôsobiť poruchu pamäťových kariet.
• Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie karty 
nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu 
alebo karty.
• Nepoužívajte karty naformátované v iných fotoaparátoch alebo 
v počítači. Naformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
• Pri vkladaní a vyberaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
• Pamäťovú kartu nevyberajte ani fotoaparát nevypínajte keď bliká 
kontrolka, pretože by ste mohli poškodiť svoje údaje.
• Pamäťové karty chráňte pred kontaktom s kvapalinami, špinou a 
cudzími látkami. Ak je pamäťová karta špinavá, pred tým ako ju 
vložíte do fotoaparátu, vyčistite ju mäkkou tkaninou.
• Nedovoľte, aby pamäťové karty alebo slot pre pamäťovú kartu prišli 
do styku s kvapalinami, špinou alebo cudzími látkami. Mohlo by to 
byť príčinou poruchy pamäťových kariet alebo fotoaparátu.
• Pri prenášaní pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili 
pred elektrostatickými výbojmi.
• Dôležité údaje si preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný disk, 
CD alebo DVD.
• Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže 
zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.
• Použite pamäťovú kartu, ktorá spĺňa štandardné požiadavky.
• Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nemôžete viac 
ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
• Karty neohýbajte, nevystavujte ich silným nárazom ani veľkému 
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
tlaku.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko silných 
magnetických polí.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach 
s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo s výskytom 
korozívnych látok.
176
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Vlastnosti batérie
• Neklaďte zariadenie na horľavé povrchy, ako posteľná bielizeň, koberce 
Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Samsung.
• Zapnuté zariadenie neponechávajte v uzatvorenom priestore.
ani na elektrické dečky.
• Nedopustite dotyk kontaktov batérie s kovovými predmetmi, ako sú 
šperky, mince, kľúče či hodinky a pod.
• Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovo-iónové náhradné 
Údaje o batérii
Položka
batérie.
Popis
Model
BP1130
Typ
Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov
1130 mAh
Napätie
7,6 V
Dĺžka nabíjania*
(Keď je batéria úplne vybitá)
Pribl. 215 min
* Nabíjanie batérie pripojením k počítaču môže trvať dlhšie.
Pri nesprávnom alebo neopatrnom používaní batérie hrozí zranenie či
dokonca smrť. Z bezpečnostných dôvodov zaobchádzajte s batériami
nasledovne:
•
•
•
•
• Pri nesprávnom použití batérie hrozí vznietenie alebo výbuch. Ak 
spozorujete na batérii akékoľvek deformácie, praskliny či iné nezvyčajné 
prejavy, prestaňte ju okamžite používať a obráťte sa na výrobcu.
Používajte iba originálne nabíjačky a napájacie adaptéry odporúčané 
výrobcom a batériu nabíjajte iba postupom popísaným v tomto návode.
Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích telies a nevystavujte ich 
vysokým teplotám, aké sú napr. v uzavretom automobile v lete.
Nevkladajte batérie do mikrovlnnej rúry.
Neskladujte a nepoužívajte batérie na miestach horúcich a vlhkých, ako 
sú kúpeľne a sprchy.
• Batérie nerozoberajte ani ich neprepichujte ostrými predmetmi.
• Nevystavujte batérie vysokému tlaku ani iným silám.
• Nevystavujte batérie pádom a nárazom, ako sú pády z veľkých výšok.
• Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C (140 °F).
• Nevystavujte batérie kvapalinám a vlhkosti.
• Nevystavujte batérie vysokým teplotám, ako priamemu slnku, ohňu 
a pod.
Pravidlá pre likvidáciu
• Venujte pozornosť správnej likvidácii starých batérií.
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
• Pravidlá likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny. Pri likvidácii batérie 
postupujte podľa všetkých miestnych predpisov.
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v tomto návode. 
Pri nesprávnom nabíjaní batérie hrozí požiar či výbuch.
177
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Výdrž batérie
Režim snímania
Poznámky o používaní batérie
Priemerný čas / Počet snímok
Snímky
Pribl. 165 min/Pribl. 330 fotografií
Videá
Pribl. 110 min (Záznam videí v rozlíšení 1920X1080
a rýchlosťou 60 fps (60 záb./s).)
• Hodnoty uvedené vyššie sú založené na skúšobných štandardoch 
asociácie CIPA. Výsledky sa môžu líšiť podľa spôsobu použitia a 
podmienok.
• Dostupný čas použitia sa líši podľa pozadia, intervalu snímania 
a podmienok použitia.
• Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka 
• Batérie nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám (pod 
0 °C/32 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môže zmenšiť 
nabíjaciu kapacitu batérií.
• Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, môže sa oblasť okolo 
priehradky batérie zohriať. Toto neovplyvní normálne používanie 
fotoaparátu.
• Na odpojenie zástrčky zo zásuvky neťahajte elektrický kábel, môže 
to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Pri teplotách nižších ako 0 °C/32 °F sa môže kapacita a životnosť 
batérie znížiť.
záznamu.
• Kapacita batérie sa môže pri nízkych teplotách znížiť, ale pri 
Správa o slabej batérii
• Ak fotoaparát uskladňujete na dlhší čas, vyberte z neho batérie. 
Keď sa batéria úplne vybije, ikona batérie sa rozsvieti na červeno 
a zobrazí sa správa „Low Battery (Slabá batéria)“.
miernejších teplotách sa vráti do normálu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať 
a poškodiť fotoaparát. Uskladnenie fotoaparátu na dlhší čas s 
batériou vo vnútri spôsobuje vybíjanie batérie. Úplne vybitú batériu 
nemusí byť možné nabiť.
• V prípade, že fotoaparát dlhší čas nepoužívate (3 mesiace a viac) 
kontrolujte batériu a pravidelne ju nabíjajte. Ak necháte batériu 
opakovane vybiť, môže to znížiť jej kapacitu a životnosť, čo môže 
viesť k jej zlyhaniu, požiaru alebo explózii.
178
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Upozornenia pri používaní batérie
Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred poškodením.
Batérie chráňte pred stykom s kovovými predmetmi, ktoré môžu 
vytvoriť spojenie kontaktov + a – a spôsobiť dočasné alebo trvalé 
poškodenie batérie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Ak pri vyčerpaní batérie pripojíte fotoaparát k externému zdroju 
energie, používanie funkcií, ktoré spotrebujú veľa energie spôsobí 
vypnutie fotoaparátu. Pre normálne používanie fotoaparátu nabite 
batériu.
• Ak znovu zapojíte nabíjací kábel po tom,ako bola batéria plne 
dobitá, stavová kontrolka sa zapne na približne 30 minút.
• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Batériu 
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
nabíjajte pokým sa červená stavová kontrolka nevypne.
• Ak stavová kontrolka nesvieti, uistite sa, že batéria bola vložená 
• Ak stavová kontrolka bliká načerveno, odpojte a znovu zapojte kábel 
• Ak je fotoaparát počas nabíjania zapnutý, batéria sa nemusí nabiť 
• Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota je príliš 
správne.
úplne. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
• Počas nabíjania batérie fotoaparát nepoužívajte. Hrozí požiar alebo 
úraz elektrickým prúdom.
• Na odpojenie zástrčky zo zásuvky neťahajte elektrický kábel, môže 
to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Pred zapnutím fotoaparátu nechajte batériu nabíjať aspoň 10 minút.
alebo vyberte a znovu vložte batériu.
vysoká, stavová kontrolka môže svietiť načerveno. Nabíjanie začne 
po vychladnutí batérie.
• Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte 
kábel od fotoaparátu.
• Napájací kábel neohýbajte a ani naň neklaďte ťažké predmety. 
Môže dôjsť k poškodeniu kábla.
179
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Poznámky k nabíjaniu pripojením k počítaču
• Používajte iba pribalený USB kábel.
• Batéria sa nemusí nabiť ak:
- používate USB rozbočovač,
- sú k počítaču pripojené iné USB zariadenia,
- pripojíte kábel k vstupu na prednej strane počítača,
- USB vstup vášho počítača nepodporuje štandardný elektrický výstup 
(5 V, 500 mA)
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií 
postupujte podľa miestnych predpisov.
• Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov 
tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Batérie môžu pri 
zahriatí vybuchnúť.
180
Príloha
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte so zariadením ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím 
nasledujúcich riešení pred tým, než sa obrátite na servis.
Situácia
Navrhnuté riešenia
• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte 
nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním 
nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, 
ako je pamäťová karta a batéria. 
• Sformátovanie pamäťovej karty.
Nedajú sa snímať
fotografie
• Karta je chybná. Vložte inú kartu.
• Pamäťová karta je chránená proti zápisu. 
Odblokujte pamäťovú kartu. (str. 173)
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
Situácia
Nie je možné zapnúť
fotoaparát.
• Uistite sa, že je vložená batéria.
• Uistite sa, že batéria je vložená správne.
• Uistite sa, že batéria je vložená správne.
Fotoaparát sa
zasekáva
Vyberte batériu a znovu vložte.
• Nabite batériu.
Fotoaparát sa
zahrieva
Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. 
Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť 
a výkon fotoaparátu.
Blesk sa spúšťa
samovoľne
Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku 
statickej elektriny. Fotoaparát nemá poruchu. 
• Nabite batériu.
• Váš fotoaparát môže byť v režime šetrenia 
Napájanie sa náhle
vyplo.
• Nabite batériu.
Navrhnuté riešenia
energie alebo sa automaticky vypne displej. 
(str. 153)
• Fotoaparát sa môže automaticky vypnúť, 
aby zabránil poškodeniu pamäťovej karty 
vplyvom nadmerného tepla. Zapnite znovu 
fotoaparát.
• Blesk je nastavený na možnosť Off
Blesk nepracuje
• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych 
Batéria sa rýchlo
vybíja
teplotách (pod 0 °C/32 °F). Udržujte batériu 
v teple, napríklad vo vrecku. 
• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú 
batériu rýchlejšie. Nabite batériu.
• Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po 
určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi 
rýchlo, použite novú batériu.
(Vypnuté). (str. 94)
• Blesk nemôžete v niektorých režimoch 
používať.
Nie je správny dátum
a čas
V ponuke nastavte dátum a čas q. (str. 153)
Dotykový displej
alebo tlačidlá
nepracujú
Vyberte batériu a znovu vložte.
181
Skôr, než sa obrátite na servis
Príloha > 
Situácia
Navrhnuté riešenia
Situácia
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu 
Navrhnuté riešenia
• Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný 
pre vaše zábery.
vložte.
• Sformátujte pamäťovú kartu.
Viac informácií nájdete v časti „Pri používaní 
pamäťových kariet dávajte pozor“. (str. 176)
Fotografia je
rozostrená
• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite 
Váš počítač
nerozpozná
pamäťovú kartu
SDXC alebo UHS-1
Pamäťové karty SDXC využívajú systém 
súborov exFAT. Ak chcete používať pamäťové 
karty SDXC alebo UHS-1 naformátované 
pomocou systému súborov exFAT v počítači 
so systémom Widows XP, prevezmite a 
aktualizujte ovládač systému súborov exFAT z 
webovej lokality spoločnosti Microsoft.
Farby na fotografii
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Nesprávne vyváženie bielej vedie k 
nerealistickým farbám. Zvoľte správne 
vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. 
(str. 76)
Váš televízor alebo
počítač nedokáže
zobraziť fotografie
a videá, ktoré sú
uložené na pamäťovej
karte SDXC alebo
UHS-1
Pamäťové karty SDXC využívajú systém 
súborov exFAT. Ak chcete používať pamäťové 
karty SDXC alebo UHS-1 naformátované 
pomocou systému súborov exFAT v počítači 
so systémom Widows XP, pred pripojením 
fotoaparátu k zariadeniu sa uistite, že externé 
zariadenie je kompatibilné so systémom 
súborov exFAT.
Fotografia je príliš
svetlá alebo príliš
tmavá.
Fotografie je preexponovaná alebo 
podexponovaná.
• Nastavte hodnotu clony alebo rýchlosť 
uzávierky.
• Nastavte citlivosť ISO. (str. 75)
• Vypnite alebo zapnite blesk. (str. 94)
• Nastavte hodnotu expozície. (str. 102)
Fotografie sú
skreslené
Pri použití širokouhlého objektívu môže 
dochádzať k tvarovému skresleniu obrazu. 
Nejde o poruchu fotoaparátu.
Pamäťová karta je
chybná
Ak zmeníte názov súboru, fotoaparát ho 
Nie je možné zobraziť nemusí prehrať (názvy súborov musia 
zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, 
súbory
zobrazte súbory v počítači.
V pripojenom
zariadení sa
nezobrazuje výstup
fotoaparátu
statív.
• Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie je, 
očistite ho. (str. 170)
• Uistite sa, že HDMI kábel je správne 
pripojený k externému monitoru.
• Uistite sa, že je karta správne nahratá.
182
Skôr, než sa obrátite na servis
Príloha > 
Situácia
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
Navrhnuté riešenia
• Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne.
• Uistite sa, že používate podporovaný 
operačný systém.
Prenos súborov sa môže prerušiť statickou 
elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho 
pripojte. 
Nie je možné
prehrávať videá
v počítači
Videá nemusia byť spustené v niektorých 
programoch na prehrávanie videí. Na prehranie 
videí zachytených vaším fotoaparátom použite 
program Multimedia Viewer, ktorý si môžete 
nainštalovať do počítača pomocou programu 
i-Launcher.
• Ukončite a reštartujte program i-Launcher.
• V závislosti na technických údajoch a 
prostredí vášho počítača sa program nemusí 
spustiť automaticky. V tomto prípade vo 
vašom počítači s operačným systémom 
Windows stlačte štart → Všetky programy
→ Samsung → i-Launcher → Samsung
i-Launcher. (Pre Windows 8, otvorte 
Obrazovku štart, a zvoľte All apps (Všetky 
aplikácie) → Samsung i-Launcher.) Alebo v 
počítači s operačným systémom Mac, kliknite 
na Applications Applications (Aplikácie) →
Samsung → i-Launcher.
Navrhnuté riešenia
• Objekt je neostrý. Ak je objekt mimo oblasti 
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
Počítač odpojil
fotoaparát počas
prenosu súborov
i-Launcher nefunguje
správne
Situácia
Automatické ostrenie
nefunguje
Funkcia AEL
(Automatické
uzamknutie
expozície) nefunguje
Objektív nefunguje
Externý blesk alebo
GPS nefunguje
Pri zapnutí
fotoaparátu sa
zobrazí obrazovka
nastavenia dátumu a
času
automatického ostrenia, presuňte objekt 
do oblasti automatického ostrenia a stlačte 
[Spúšte] do polovice.
• Objekt je príliš blízko. Odstúpte od objektu.
• Režim ostrenia je prepnutý na MF. Prepnite 
režim na AF.
Funkcia AEL (Automatické uzamknutie 
expozície) nefunguje v režime t, M, i
a s. Ak chcete používať túto funkciu vyberte 
iný režim.
• Uistite sa, že je objektív správne nasadený. 
• Odpojte objektív od fotoaparátu a nasaďte 
ho späť.
Uistite sa, že je externé zariadenie správne 
pripojené a zapnuté.
• Nastavte znovu dátum a čas.
• Táto obrazovka sa zobrazí, ak sa vnútorný 
zdroj napájania fotoaparátu úplne vybije. 
Vložte plne nabitú batériu a nechajte 
fotoaparát aspoň 72 hodín vo vypnutom 
stave, aby sa vnútorný zdroj napájania 
opätovne nabil.
Nie je možné nastaviť
Pre súbory DPOF nie je možné nastaviť RAW.
DPOF pre súbory
RAW
183
Príloha
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Displej
Typ
CMOS
Veľkosť
snímača
23,5 X 15,7 mm
Typ
AMOLED s dotykovým displejom (dotykové ovládanie 
typu C aktivované)
Veľkosť
3,31" (Pribl. 84,0 mm)
Efektívny počet
Približne 20,3 megapixelov
bodov
Rozlíšenie
WVGA (800X480) 768 tis. bodov (PenTile)
Zorné pole
Približne 100 %
Celkový počet
bodov
Približne 21,6 megapixelov
Uhol
Možnosť naklonenia (Hore 90°, Dole 45°)
Farebný filter
Primárny RGB
Používateľské
zobrazenie
Grid Line (Mriežka), Icons (Ikony), Histogram, Distance 
Scale (Mierka vzdialenosti), Level gauge (Hladinomer)
Závit na pripevnenie objektívu
Typ
Samsung NX Mount
Dostupné
objektívy
Objektívy Samsung
Stabilizácia obrazu
Typ
Posun šošovky (závisí od objektívu)
Režim
Off (Vypnuté)/Mode 1 (Režim 1)/Mode 2 (Režim 2)
Ostrenie
Typ
• Celkový počet bodov automatického ostrenia: 
Zaostrovací
bod
Oprava deformácie
Off (Vypnuté)/On (Zapnuté) (závisí od objektívu)
Režim
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Obmedzenie prachu
Typ
Ultrazvukový pohon
Fázová detekcia a Kontrast automatického ostrenia
105 (Fázová detekcia automatického ostrenia), 
247 (Kontrast automatického ostrenia)
• Výber: 1 bod (Voľný výber)
• Viacbodové: Normálne 21 (3 X 7) bodov 
(Priesečník 1), Uzavretie 35 bodov
• Rozpoznanie tváre: Max. 10 tvárí 
Single AF (Jednotlivé autom. ostrenie), Continuous 
AF (Priebežné aut. ostrenie), Manual Focus (Ručné 
ostrenie), Touch AF & Shutter (Dotykové automatické 
ostrenie a Uzávierka)
Pomocné svetlo
Zelená LED
AF
184
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
Uzávierka
8,6 záb./s
Typ
Elektronicky riadená zvislá v rovine ostrenia
Rýchlosť
• Automaticky: 1/6000–1/4 s.
• Manuálne: 1/6000–30 s. (1/3 EV Step (1/3 Krok EV))
• Bulb (Žiarovka) (časový limit: 4 min)
Sekvenčné
snímanie
* Maximálna rýchlosť filmovania je 8,6 snímok za sekundu.
Približne po 13 záberoch JPEG a 5 záberoch RAW sa spomalí.
(Podľa karty UHS-1 SD. Môže sa líšiť v závislosti na špecifikácii
karty.)
Stupňovanie
Auto exposure bracketing (Stupňovanie automatickej
expozície) (±3 EV), White Balance bracketing
(Stupňovanie vyváženia bielej), Picture Wizard
bracketing (Stupňovanie sprievodcom snímkou)
Samospúšť
2–30 s. (1 sekundový interval)
Rozsah merania: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
SR2NX02 (prostredníctvom vstupu Micro USB )
(voliteľné)
Kompenzácia
Externá spúšť
uzávierky
±3 EV (1/3 EV Step (1/3 Krok EV))
Blesk
Zablokovanie
AE
Tlačidlo CUSTOM (VLASTNÉ NASTAVENIE)
Expozícia
TTL 221 (17 X 13) blokový segment
Systém merania
Meranie: Multi (Viacbodové), Center-weighted
(Stredovo vyvážené), Spot (Bodové)
• 1 Step (Krok 1): Auto (Automaticky), ISO 100,
ISO ekvivalent
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200,
ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 Step (Krok 1/3): Auto (Automaticky),
ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250,
ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800,
ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500,
ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000,
ISO 25600
Režimy uzávierky
Režim
Single (Jednorazový), Continuous (Nepretržitý),
Burst (Sekvenčná) (5M), Timer (Samospúšť), Bracket
(Stupňovanie) (Auto Exposure (Automatická expozícia),
White Balance (Vyváženie bielej), Picture Wizard
(Sprievodca snímkou))
Typ
Externý blesk (v balíku s SEF8A)
Režim
Smart Flash (Inteligentný blesk), Auto (Automaticky),
Auto Red-eye (Automatická redukcia červených očí),
Fill in (Výplňový), Fill-in Red (Výplňový s efektom proti
červeným očiam), 1st Curtain (1. výplň), 2nd Curtain
(2. výplň), Off (Vypnuté)
Smerové číslo
8 (na základe ISO 100) (SEF8A)
Uhol pohľadu
28 mm (ekvivalent 35 mm kinofilmového formátu)
Rýchlosť
synchronizácie
Menej ako 1/180 s
EV blesku
-2–+2 EV (0.5 EV Step (0,5 Krok EV))
Externý blesk
Voliteľné externé blesky Samsung
Synchronizačný
Pätka Hot shoe
konektor
185
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
Vyváženie bielej
Režim
Inteligentný
Beauty Face (Krásna tvár), Best Face (Najlepší záber
tváre), Landscape (Krajina), Macro (Makro), Action
Freeze (Zastavenie pohybu), Rich Tones (Sýte
farby), Panorama (Panoráma), Waterfall (Vodopád),
Silhouette (Silueta), Sunset (Západ slnka), Night (Noc),
Fireworks (Ohňostroj), Light Trace (Svetelná stopa),
Creative Shot (Kreatívna snímka)
Inteligentný
filter
Off (Vypnutý)/Smart Range+ (Inteligentný rozsah)/HDR
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra), Colored
Pencil (Farebná ceruzka), Watercolor (Vodová farba),
Wash drawing (Vodová farba), Oil Sketch (Olejová
skica), Ink Sketch (Skica tušom), Acryl (Akryl), Negative
(Negatív), Red (Červené), Green (Zelená), Blue (Modrá),
Yellow (Žltá)
Sprievodca snímkou
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648), 10.1M (3888X2592),
Režim
Jemné
nastavenie
Auto WB (Automatické vyváženie bielej), Daylight
(Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom), Fluorescent
White (Biela žiarivka), Fluorescent NW (Neutrálna
žiarivka), Fluorescent Daylight (Žiarivka – denné
svetlo), Tungsten (Žiarovka), Flash WB (Blesk –
vyváženie bielej), Custom Set (Vlastné nastavenie),
Color Temperature (Teplota farieb) (Manuálne)
Oranžová/Modrá/Zelená/Fialová 7 krokov každý
Dynamic Range
Režim
Jemné
nastavenie
Standard (Štandard), Vivid (Výrazný), Portrait (Portrét),
Landscape (Krajina), Forest (Prales), Retro, Cool
(Chladný), Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Custom1
(Vlastné 1), Custom2 (Vlastné 2), Custom3 (Vlastné 3)
Veľkosť
Color (Farba), Saturation (Sýtosť), Sharpness (Ostrosť),
Contrast (Kontrast)
* Režim 3D s objektívom 3D je dostupný len s JPEG (16:9)
4.1M (2688X1512) alebo 2.1M (1920X1080).
Snímanie
Režim
Smart Auto (Inteligentný automatický režim),
Program, Aperture Priority (Priorita clony),
Shutter Priority (Priorita spúšte), Manual (Ručne),
Lens Priority (Prispôsobené), Smart (Inteligentný)
5.9M (2976X1984), 5.0M (2736X1824) (len v režime
sekvenčného snímania), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080), 7.8M (3712X2088),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648), 7.0M (2640X2640),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kvalita
Super Fine (Veľmi jemná), Fine (Jemná), Normal
(Normálna)
Štandard RAW
SRW (ver.2.0.0)
Farebný
priestor
sRGB, Adobe RGB
186
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
Video
Prehrávanie
Typ
MP4 (H.264)
Formát
Video: H.264, Zvuk: AAC
Režim AE videa
Program, Aperture Priority (Priorita clony),
Shutter Priority (Priorita uzávierky), Manual (Ručne)
Typ
Single image (Jedna snímka), Thumbnails (Miniatúry)
(15/28), Slide show (Prezentácia), Movie (Video)
Úpravy
Smart Filter (Inteligentný filter), Resize (Osvetlenie
pozadia), Rotate (Otáčať), Face Retouch (Retuš tváre),
Brightness (Jas), Contrast (Kontrast)
Inteligentný
filter
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra), Colored
Pencil (Farebná ceruzka), Watercolor (Vodová farba),
Wash drawing (Vodová farba), Oil Sketch (Olejová
skica), Ink Sketch (Skica tušom), Acryl (Akryl), Negative
(Negatív), Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá),
Yellow (Žltá)
Inteligentný
filter
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra), Colored
Pencil (Farebná ceruzka), Watercolor (Vodová farba),
Wash drawing (Vodová farba), Oil Sketch (Olejová
skica), Ink Sketch (Skica tušom), Acryl (Akryl), Negative
(Negatív), Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá),
Yellow (Žltá)
Veľkosť
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (Na zdieľanie))
Ukladanie
Frekvencia
snímania
60 fps (60 záb./s), 30 fps (30 záb./s), 24 fps (24 záb./s)
(dostupné len s 1920X810), 15 fps (15 záb./s)
(dostupné len s niektorými možnosťami Smart Filter
(Inteligentný filter))
Viacnásobný
pohyb
x0.25 (len rozlíšenie 640X480, 320X240),
x0.5 (1280X720 (30 fps (30 záb./s)),
len rozlíšenie 640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
Kvalita
HQ, Normal (Normálna)
Typ
Geo-tagging (Automatické označenie miesta
nasnímania) s voliteľným modulom GPS (WGS 84)
Zvuk
Stereo
Funkcia
Informácia o mieste (iba v angličtine a kórejčine)
Úpravy
Zachytávanie snímok, Strih
Médiá
Externá pamäť (voliteľná)*: SD (2 GB – zaručená
funkčnosť), SDHC (zaručená funkčnosť až do 32 GB),
SDXC (zaručená funkčnosť až do 64 GB), UHS-1
* Odporúča sa trieda 6 alebo vyššia
Formát súboru
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21), MPO (3D),
DCF, DPOF 1.1
GPS
187
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
Bezdrôtová sieť
Napájací zdroj
Typ
IEEE 802.11b/g/n podporuje Dual Band
Funkcia
MobileLink, Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik),
Auto Backup (Automatické zálohovanie), Email
(E-mail), SNS & Cloud, AllShare Play, AutoShare, Wi-Fi
Direct (Priame pripojenie na Wi-Fi)
NFC
Typ
Akumulátorová batéria: BP1130 (1130 mAh)
* Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.
Rozmery (š x v x h)
122 x 63,7 x 40,7 mm (bez vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť
284 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Áno
Prevádzková teplota
Rozhranie
0–40 °C
Digitálny
výstup
USB 2.0 (mikro USB koncovka)
Výstup obrazu
• NTSC, PAL (voliteľné)
• HDMI
Externé
uvoľnenie
Áno (mikro USB)
Napájací vstup
jednosmerného DC 5,0 V, 1 A prostredníctvom konektora micro USB
prúdu
Prevádzková vlhkosť
5–85 %
Softvér
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* Technické údaje môžu byť pre zlepšenie výkonu bez upozornenia zmenené.
* Ostatné značky a názvy produktov sú chránené známky oprávnených vlastníkov.
188
Príloha
Slovníček
AP (Prístupový bod)
Prístupový bod je zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtovým 
zariadeniam pripojenie na bezdrôtovú sieť.
Sieť Ad-Hoc
Sieť ad-hoc je dočasné pripojenie na zdieľanie súborov alebo 
internetového pripojenia a prepojenie medzi počítačmi a zariadeniami.
AdobeRGB
Priestor Adobe RGB slúži na profesionálnu tlač a má väčší rozsah farieb 
než priestor sRGB. Tento širší rozsah farieb uľahčuje úpravy snímok 
v počítači.
Automatická séria so zmenou expozície (AEB)
Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych 
expozíciách, aby vám pomohla nasnímať správne exponovanú snímku.
Zámok automatickej expozície (AEL)/
Zámok automatického zaostrenia (AFL)
Tieto funkcie vám pomôžu uzamknúť expozíciu alebo zaostrenie, pri 
ktorej chcete zaostriť alebo vypočítať expozíciu.
Automatické zaostrenie (AF)
Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt. 
Váš fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.
Flexibilná organická luminiscenčná dióda (AMOLED) /
Deisplej z tekutých krištáľov (LCD)
AMOLED je vizuálny displej, ktorý je veľmi tenký a ľahký, takže 
nepotrebuje podsvietenie. LCD je vizuálny displej, ktorý sa bežne 
používa v spotrebnej elektronike. Tento displej potrebuje na 
reprodukovanie farieb samostatné podsvietenie, ako napríklad CCFL 
alebo LED.
Clona
Táto clona ovláda množstvo svetla, ktoré dopadne na snímač 
fotoaparátu.
189
Slovníček
Príloha > 
Trasenie fotoaparátu (rozmazanie)
Kompozícia
Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená uzávierka, môže sa 
zdať celá snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je 
rýchlosť uzávierky nízka. Zabráňte traseniu fotoaparátu zvýšením 
citlivosti, pomocou blesku, alebo pomocou rýchlejšej uzávierky. Na 
stabilizovanie fotoaparátu alternatívne používajte statív alebo funkciu 
OIS.
Kompozícia vo fotografii popisuje usporiadanie predmetov na snímke. 
Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo zlatého 
rezu.
Počítačová technológia cloud
Špecifikácia definujúca formát súboru a systému súborov pre digitálne 
fotoaparáty vytvorená asociáciou Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association (JEITA). 
Počítačová technológia cloud umožňuje ukladať údaje na vzdialené 
servery a používať ich zo zariadenia s prístupom na internet. 
Farebný priestor
Rozsah farieb, ktoré fotoaparát môže „vidieť“.
Farebná teplota
Farebná teplota sa udáva v stupňoch Kelvina a predstavuje odtieň 
určitého typu svetelného zdroja. So zvyšovaním farebnej teploty má 
farba svetelného zdroja modrastejší nádych. So znižovaním farebnej 
teploty má farba svetelného zdroja červenší nádych. Pri 5500 stupňoch 
Kelvina je farba svetelného zdroja totožná slnku na poludnie.
Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu
(DCF)
Hĺbka ostrosti
Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu 
byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka ostrosti sa líši podľa 
clony objektívu, ohniskovej vzdialenosti a vzdialenosti fotoaparátu od 
objektu. Výber menšej clony napríklad zvýši hĺbku ostrosti a rozmaže 
kompozíciu pozadia.
Formát pre tlačové objednávky (DPOF)
Formát na zapísanie informácií o tlači, ako sú napríklad vybrané 
snímky a počet výtlačkov, na pamäťovú kartu. Tlačiarne kompatibilné 
s DPOF, niekedy dostupné aj vo fotografických obchodoch, dokážu 
načítať informácie z karty za účelom pohodlnejšej tlače.
190
Slovníček
Príloha > 
Hodnota expozície (EV)
Blesk
Všetky kombinácie rýchlosti uzávierky a clony objektívu fotoaparátu, 
ktoré vedú k rovnakej expozícii. 
Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváraniu adekvátnej expozície 
v podmienkach so slabým osvetlením.
EV kompenzácia
Ohnisková vzdialenosť
Táto funkcia vám umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície 
nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeniach, za účelom 
vylepšenia expozície vašich fotografií.
Vzdialenosť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch). 
Dlhšia ohnisková vzdialenosť znamená menší uhol záberu a väčšie 
zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší záber.
Formát vymeniteľného súboru snímky (Exif )
Histogram
Špecifikácia definujúca formát obrazového súboru pre digitálne 
fotoaparáty vytvorená asociáciou Japan Electronic Industries 
Development Association (JEIDA).
Grafická prezentácia jasu snímky. Horizontálna os predstavuje jas 
a vertikálna os predstavuje počet pixlov. Vysoké body naľavo (príliš 
tmavé) a napravo (príliš jasné) na histograme zobrazujú nesprávne 
exponovanú fotografiu.
Expozícia
Množstvo svetla, ktoré dopadá na snímač fotoaparátu. Expozícia sa 
ovláda kombináciou rýchlosti uzávierky, hodnotou clony a citlivosťou 
ISO.
H.264/MPEG-4
Formát videa s vysokou kompresiou stanovený medzinárodnými 
organizáciami pre štandardizáciu ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek, 
vyvinutý tímom Joint Video Team (JVT), poskytuje dobrú kvalitu videa 
pri nízkom dátovom toku.
191
Slovníček
Príloha > 
Snímač obrazu
Meranie
Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel 
na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne 
počas expozície. Bežné typy snímačov sú CCD (Charge-coupled Device 
– nábojovo viazaná súčiastka) a CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor – komplementrárna štruktúra kov-oxid-polovodič).
Meranie odkazuje na spôsob, akým fotoaparát odmeria množstvo 
svetla za účelom nastavenia expozície.
Manuálne zaostrenie (MF)
Adresa IP (Internetový protokol)
Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt. 
Na zaostrenie na objekt môžete použiť zaostrovací krúžok.
Adresa IP je jedinečné číslo, ktoré je priradené každému zariadeniu 
pripojenému na internet.
JPEG v pohybe (MJPEG)
Formát videa, ktorý je komprimovaný ako snímka JPEG.
Citlivosť ISO
Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti filmu 
použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach citlivosti 
ISO používa fotoaparát vyššiu rýchlosť uzávierky, ktorá redukuje 
rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky s vysokou 
citlivosťou sú však citlivejšie na šum.
Objekt s multiobrazom (MPO)
Formát súboru obrázku, ktorý obsahuje viac obrázkov v súbore. 
Súbor MPO poskytuje 3D efekt na displejoch kompatibilných so 
súbormi MPO, ako sú 3D TV alebo 3D monitory.
Spoločná fotografická expertná skupina (JPEG)
Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. Snímky JPEG 
sú komprimované za účelom zníženia celkovej veľkosti súboru 
s minimálnym zhoršením rozlíšenia snímky. 
192
Slovníček
Príloha > 
Rušenie
PAL (Phase Alternate Line)
Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu 
zobraziť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné jasné pixle. Šum 
sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú nasnímané s vysokou 
citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky nastavená na tmavom 
mieste.
Štandard pre kódovanie farebného videa používaný v mnohých 
krajinách v Afrike, Ázii, Európe a na Strednom východe.
Komunikácia na krátku vzdialenosť (NFC)
NFC je súbor štandardov na rádiovú komunikáciu na veľmi krátku 
vzdialenosť. Zariadenia s funkciou NFC môžete použiť na aktiváciu 
funkcií alebo výmenu dát s inými zariadeniami.
Národný výbor pre televízne systémy (NTSC)
Štandard pre kódovanie farebného videa najčastejšie používaný 
v Japonsku, Severnej Amerike, na Filipínach, v Južnej Amerike a na 
Taiwane.
Optická transfokácia
Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší obrázky s objektívom 
a nezníži kvalitu snímok.
Kvalita
Vyjadrenie úrovne kompresie použitej na digitálnej snímke. Snímky 
s vyššou kvalitou majú nižšiu úroveň kompresie, ktorá zvyčajne vyústi 
do väčšej veľkosti súboru.
Nespracované dáta z CCD (RAW)
Pôvodné nespracované dáta, zhromaždené priamo z obrazového 
snímača fotoaparátu. Vyváženie bielej, kontrast, sýtosť, ostrosť a 
iné parametre je možné pred kompresiou snímky do štandardného 
súborového formátu pozmeniť pomocou softvéru na úpravy.
Rozlíšenie
Počet pixlov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým 
rozlíšením obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov ako 
snímky s nízkym rozlíšením.
193
Slovníček
Príloha > 
Rýchlosť uzávierky
Vyváženie bielej (farebné vyváženie)
Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením uzávierky 
a je veľmi dôležitým faktorom pre jas snímky, lebo určuje množstvo 
svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na obrazový snímač. Vysoká 
rýchlosť závierky umožňuje kratší prechod svetla a fotografia je tak 
tmavšia a jednoduchšie zmrazí objekt v pohybe.
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavných farieb – červenej, 
zelenej a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej farby 
alebo farebného vyváženia je správne poskytnutie farieb na snímke.
Štandardné RGB (sRGB)
Wi-Fi je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú výmenu údajov 
medzi zariadeniami prostredníctvom siete.
Medzinárodný štandard pre farebný priestor ustanovený komisiou 
IEC (International Electrotechnical Commission). Je odvodený od 
farebného priestoru pre počítačové monitory a takisto sa používa ako 
štandardný farebný priestor pre formát Exif.
Wi-Fi
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS je technológia, ktorou sa zabezpečujú bezdrôtové domáce siete.
Vinetácia
Redukcia jasu alebo nasýtenia snímky na okrajoch (vonkajšie okraje) 
v porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať pozornosť na 
objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.
194
Príloha
Voliteľné príslušenstvo
Objektív
Objektív
SAMSUNG 18-55 mm 
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm 
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Externý blesk
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm 
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8 
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm 
F3.5-6.3 ED OIS
195
Voliteľné príslušenstvo
Príloha > 
Externá spúšť uzávierky
(typ micro USB)
Mikrofón
SR2NX02
EM10
Akumulátorová batéria
Polnilnik za baterijo
Kábel USB
Kábel HDMI
Popruh
• Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia. Viac podrobností 
BP1130
BC3NX01
Taška na fotoaparát
Puzdro na fotoaparát
Pamäťová karta
Filter
nájdete v návodoch k príslušným výrobkom. 
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za poškodenie spôsobené použitím 
príslušenstva iných výrobcov.
196
Príloha
Register
A
C
Adobe Photoshop
Lightroom 167
Citlivosť ISO 75
AllShare Play 141
Clonové číslo 16
Automatické ostrenie 80
Automatické zálohovanie 133
Fotografie
Editovanie  117
Možnosti snímania  73
Prezeranie vo fotoaparáte  108
Zobrazenie na 3D TV  159
Zobrazenie na HDTV  158
Zväčšenie  113
Clona 16, 20
Autom. ostrenie dotykom 86
D
Autom. ostrenie v pohybe 86
Dátum a čas 153
H
Diaľkový hľadáčik 131
Hĺbka ostrosti (DOF) 17, 22
DIRECT LINK 32
Hodnota expozície (EV) 16, 102
B
Batéria
Nabíja sa  34
Upozornenie  177
Vkladanie  33
Bezdrôtová sieť 123
Dotyková obrazovka 36
E
Efekt červených očí 95
Fotografovanie s odrazom 
svetla  27
Intenzita  95
Možnosti blesku  94
Smerové číslo  26
Mechanika 90
Meranie 97
Miniatúry 108
MobileLink 129
Nabíja sa 34
i-Function 61
Nastavenia 152
Ikony
i-Launcher 163
Farebný priestor 148
Inteligentný filter
Odpojenie (Windows)  161
Pripojenie ako vymeniteľný 
disk  160
Pripojenie k PC  160
Usporiadanie  30
M
I
F
Fotoaparát
Jas displeja 152
N
Režim prehrávania  42
Režim snímania  40
Blesk
J
Režim prehrávania  121
Režim snímania  101
Inteligentný panel 38
O
Objektívy
Odomknutie  46
Označenie  47
Uzamknutie  45
Vzhľad fotoaparátu  44
i-Zoom 63
197
Register
Príloha > 
Odstupňovanie 92
Režim Best Face 65
Ohnisková vzdialenosť 21
Režim Panoráma 66
Optická stabilizácia obrazu
(OIS) 89
Režimy snímania
Inteligentný  64
Nahrávanie  68
Priorita clony  57
Priorita objektívu  60
Priorita uzávierky  58
Program  55
Ručne  59
Smart Auto  53
Otočenie 118
P
Pamäťová karta
Upozornenie  173
Vkladanie  33
Pomoc pri zaostrení 88
Rozbalenie 29
Rozlíšenie
Postoj 13
Režim prehrávania  118
Režim snímania (Fotografia)  73
Režim snímania (Video)  104
Prelínanie 105
Prenos súborov
Mac  161
Windows  160
Prezentácia 113
R
Rýchlosť uzávierky 18, 20
S
Samospúšť 91
Servisné centrum 181
Retušovanie tváre 120
Snímka jedným dotykom 87
Režim 3D 69
Sprievodca snímkou 79
Súbory
Mazanie  111
Ochrana  110
Typ snímky  74
Typ videa  104
V
Videá
Možnosti  104
Nahrávanie  68
Snímanie  116
Zobrazenie  115
T
Videovýstup 153
Technické údaje
fotoaparátu 184
Voliteľné príslušenstvo
Popis blesku  48
Popis modulu GPS  51
Pripojenie blesku  49
Pripojte modul GPS  51
TV 158
Typ zobrazenia 43
U
Vytvorenie objednávky tlače
(DPOF) 114
Vyváženie bielej 76
Údržba 170
Úprava obrázkov
Retušovanie tváre  120
Upravovanie fotografií  119
Úsporný režim 153
Z
Zlatý rez 24
Zväčšenie 113
Zvýraznenie hrán v rovine
zaostrenia 88
198
Príloha
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre 
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické 
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali 
byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému 
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete 
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu 
a vrátite ich na recykláciu.
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie 
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať 
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia 
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje 
ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné 
hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu 
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako 
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať 
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich 
bydliska.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného 
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou 
a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného 
zberu batérií.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa 
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho 
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným 
priemyselným odpadom.
199

UPOZORNENIE
AK BUDE BATÉRIA NAHRADENÁ NESPRÁVNYM TYPOM,
HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
ZLIKVIDUJTE POUŽITÉ BATÉRIE PODĽA POKYNOV.
Toto zariadenie môže byť v prevádzke vo všetkých európskych
krajinách.
Vo Francúzsku môžete toto zariadenie používať iba vo vnútri.
200
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších
otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na
stránkach www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement