Samsung | NX1100 | Uživatelská přiručka | Samsung NX1000 Používateľská príručka

Návod na použitie
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu.
Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.
SLO
Informácia o autorských právach
• Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými
známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
• Mac a Apple App Store sú registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Corporation.
• Google Play Store je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Google, Inc.
• microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ sú registrované
obchodné známky asociácie SD Association.
• HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ sú obchodné známky
alebo registrované obchodné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Obchodné známky a obchodné názvy použité v tejto príručke sú
majetkom ich príslušných vlastníkov.
• V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu
alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať žiadnu časť
tejto príručky bez predchádzajúceho povolenia.
• Fotoaparát odporúčame používať v krajine, v ktorej ste ho
zakúpili.
• Fotoaparát používajte zodpovedne a dodržiavajte všetky zákony
a nariadenia týkajúce sa jeho používania.
• Informácie ohľadom licencie Open Source License nájdete
v dokumente „OpenSourceInfo.pdf“ na priloženom disku CD.
PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti Samsung
Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a sociálnej
zodpovednosti prostredníctvom ekologicky riadených
obchodných a riadiacich činností.
1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia
prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne
využijete fotoaparát.
Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu
vás či ďalších osôb
Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte
opravovať.
Mohlo by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom alebo do
poškodenia fotoaparátu.
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín.
Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
Do fotoaparátu nevkladajte horľavé materiály, ani tieto
materiály neukladajte do blízkosti fotoaparátu.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Fotoaparátu sa nedotýkajte mokrými rukami.
Chráňte zrak snímaných osôb.
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat. Ak blesk
používate príliš blízko očí snímaných osôb, môže to spôsobiť dočasné
alebo trvalé poškodenie zraku.
Fotoaparát udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat.
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých
detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu z dôvodu vdýchnutia alebo
prehltnutia malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu tiež
znamenať fyzické ohrozenie.
Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani
vysokým teplotám.
Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým
teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
Fotoaparát neprikrývajte plachtami alebo odevom.
Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže spôsobiť jeho poruchu
alebo požiar.
Počas búrky nemanipulujte s napájacím káblom ani
nebuďte v blízkosti nabíjačky.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Ak sa do vášho fotoaparátu dostanú tekutiny alebo
cudzie predmety, odpojte všetky zdroje napájania, ako je
napríklad batéria alebo nabíjačka, a potom kontaktujte
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Dodržiavajte všetky nariadenia obmedzujúce používanie
fotoaparátu v určitých oblastiach.
Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu či ďalších zariadení
Ak prístroj odkladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané vo fotoaparáte môžu po čase vytiecť alebo
skorodovať a poškodiť fotoaparát.
• Zabráňte rušeniu iných elektronických zariadení.
• V lietadle fotoaparát vypnite. Fotoaparát môže spôsobiť rušenie
zariadení lietadla. Dodržiavajte všetky nariadenia leteckých
spoločností a na výzvu leteckého personálu fotoaparát vypnite.
• V blízkosti medicínskych prístrojov fotoaparát vypnite. Fotoaparát
môže rušiť medicínske prístroje v nemocniciach alebo v
zdravotníckych zariadeniach. Dodržiavajte všetky predpisy, verejné
upozornenia a usmernenia zdravotníckeho personálu.
Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané
lítiovo-iónové náhradné batérie. Batériu nepoškodzujte
ani ju neohrievajte.
Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov.
• Neodsúhlasené batérie, nabíjačky, káble alebo príslušenstvo môžu
spôsobiť výbuch batérie, poškodenie fotoaparátu alebo poranenie.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo poranenia
spôsobené používaním neodsúhlasených batérií, nabíjačiek, káblov
alebo príslušenstva.
Na základe odporúčaní výrobcu a nezávislej výskumnej skupiny
Wireless Technology Research udržiavajte fotoaparát v minimálnej
vzdialenosti 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k potenciálnemu
rušeniu. Ak máte dôvodné podozrenie, že fotoaparát ruší
kardiostimulátor alebo iný medicínsky prístroj, okamžite ho vypnite a
požiadajte o pomoc výrobcu kardiostimulátora alebo medicínskeho
prístroja.
Neschválené, poškodené alebo nahriate batérie môžu spôsobiť požiar
alebo zranenie osôb.
Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo,
ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.
Batérie používajte iba na ich určené použitie.
Použitie batérie na iný ako určený účel môže spôsobiť požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
3
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.
Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.
Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom, poškodenie
fotoaparátu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.
Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový
prívod, zástrčku ani sieťovú zásuvku.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Na diely fotoaparátu nevyvíjajte silu, ani na fotoaparát
nevyvíjajte tlak.
Mohlo by to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Pri pripájaní káblov a inštalácii batérie a pamäťových
kariet postupujte opatrne.
Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna
inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja
a príslušenstva.
Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra
fotoaparátu.
Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani škody
spôsobené nefunkčnosťou fotoaparátu alebo jeho nesprávnym
použitím.
Menšiu koncovku USB kábla musíte pripojiť do vášho
fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne straty údajov.
Chráňte objektív fotoaparátu.
Objektív nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, môže dôjsť
k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho nesprávnu funkciu.
Ak sa fotoaparát prehreje, vyberte z neho batériu a a
nechajte ho vychladnúť.
• Dlhotrvajúcim používaním fotoaparátu môže dôjsť k prehriatiu
batérie a zvýšeniu vnútornej teploty fotoaparátu. Ak fotoaparát
prestane fungovať, vyberte batériu a nechajte ho vychladnúť.
• Vysoké vnútorné teploty môžu spôsobiť výskyt šumu na
fotografiách. Tento jav je normálny a nemá vplyv na funkciu
fotoaparátu.
4
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Zabráňte rušeniu iných elektronických zariadení.
Fotoaparát vysiela signály rádiových frekvencií (RF), ktoré môžu
rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické zariadenia,
napríklad kardiostimulátory, načúvacie prístroje, medicínske prístroje a
iné elektronické zariadenia v domoch alebo vozidlách. Ak potrebujete
vyriešiť problémy s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického
zariadenia. Ak chcete zabrániť neželanému rušeniu, používajte len
zariadenia alebo príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.
Fotoaparát používajte v normálnej polohe.
Zabráňte kontaktu s vnútornou anténou fotoaparátu.
Prenos údajov a vaša zodpovednosť
• Údaje prenášané prostredníctvom sietí WLAN môžu uniknúť. Z tohto
dôvodu neprenášajte citlivé údaje na verejných priestranstvách ani
prostredníctvom otvorených sietí.
• Výrobca fotoaparátu nenesie zodpovednosť za prenosy údajov,
ktoré porušujú zákony o autorských právach, zákony týkajúce sa
duševného vlastníctva alebo pravidlá verejnej slušnosti.
5
Označenia použité v návode
Ikony použité v návode
Ikona
Funkcia
Režim snímania
Označenie
Ďalšie informácie
Smart Auto
t
Bezpečnostné varovania a upozornenia
Program
P
Priorita clony
A
Priorita uzávierky
S
Ručne
M
Priorita objektívu
i
Magic
g
Scéna
s
Video
v
Wi-Fi
B
[
]
Tlačidlá fotoaparátu. Napríklad [Spúšte] označuje
tlačidlo spúšte.
(
)
Číslo strany s príslušnou informáciou
→
*
Označenia režimov snímania
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je potrebné vybrať
na dokončenie kroku, napríklad: Voľba J → Quality
(Kvalita) (predstavuje voľbu J a následne Quality
(Kvalita)).
Číslo vedľa ikony sa môže líšiť v závislosti od režimu
snímania. To znamená, že niektoré možnosti sa môžu
nachádzať pod K alebo L.
Tento návod je založený na režime Program.
Poznámka
6
Obsah
Tipy
Kapitola 1
Koncepcie vo fotografovaní
Fotoaparát
Postoje pri fotografovaní................................................................ 13
Začíname .......................................................................................... 27
Držanie fotoaparátu ...............................................................................13
Postoj pri fotografovaní ..........................................................................13
Fotografovanie v kľaku ..........................................................................14
Rozbalenie ............................................................................................... 27
Clona ................................................................................................ 14
Clona a hĺbka ostrosti ............................................................................15
Rýchlosť uzávierky ......................................................................... 16
Citlivosť ISO .................................................................................... 17
Ako clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO ovplyvňujú
expozíciu .......................................................................................... 18
Korelácia ohniskovej vzdialenosti, uhla pohľadu a
perspektívy ...................................................................................... 19
Usporiadanie fotoaparátu............................................................... 28
Používanie tlačidla SMART LINK ......................................................... 30
Ikony na displeji .............................................................................. 31
V režime snímania ................................................................................... 31
Snímanie fotografií................................................................................ 31
Nahrávanie videí ................................................................................... 32
Informácie o ukazovateli vyrovnania..................................................... 32
V režime prehrávania ............................................................................... 33
Prezeranie fotografií ............................................................................. 33
Prehrávanie videí .................................................................................. 33
Objektívy .......................................................................................... 34
Čo určuje efekt neostrosti? ....................................................................20
Ukážka DOF ..........................................................................................22
Popis objektívu ......................................................................................... 34
Uzamknutie a odomknutie objektívu ..................................................... 35
Označenia objektívu................................................................................. 37
Kompozícia ...................................................................................... 22
Príslušenstvo ................................................................................... 38
Hĺbka ostrosti .................................................................................. 20
Zlatý rez .................................................................................................22
Snímka s dvoma objektmi......................................................................23
Blesk ................................................................................................. 24
Smerové číslo blesku.............................................................................24
Fotografovanie s odrazom svetla...........................................................25
Popis externého blesku ............................................................................ 38
Pripojenie blesku ...................................................................................... 39
Popis modulu GPS (voliteľné) .................................................................. 41
Pripojenie modulu GPS ............................................................................ 41
7
Obsah
Režimy snímania ............................................................................. 43
Citlivosť ISO .................................................................................... 60
t Režim Smart Auto...................................................................... 43
P Režim Program .................................................................................... 44
Prepnutie programu .............................................................................. 44
A Režim Priorita clony ............................................................................. 45
S Režim Priorita uzávierky ....................................................................... 45
M Manuálny režim ................................................................................... 46
Režim rámovania .................................................................................. 46
Použitie režimu Bulb ............................................................................. 46
i Režim Priorita objektívu ...................................................................... 47
Použitie režimu E ....................................................................... 47
Použitie „i-Function“ v režimoch PASM .............................................. 48
Používanie funkcie Z ................................................................... 49
g Režim Kúzlo ....................................................................................... 50
s Režim Scéna ................................................................................... 51
v Režim Video ...................................................................................... 54
Dostupné funkcie v režime snímania ....................................................... 55
Vyváženie bielej (svetelný zdroj) ................................................... 61
Možnosti vyváženia bielej ........................................................................ 61
Úprava prednastavených možností ...................................................... 62
Sprievodca snímkou (fotografické štýly)...................................... 64
Režim AF .......................................................................................... 65
Jednotlivé automatické ostrenie ............................................................... 65
Priebežné automatické ostrenie ............................................................... 66
Ručné ostrenie ......................................................................................... 66
Oblasť AF ......................................................................................... 67
Výberové ostrenie .................................................................................... 67
Viacbodové ostrenie................................................................................. 68
Automatické ostrenie – tváre.................................................................... 68
AF – autoportrét ....................................................................................... 69
Pomoc pri ručnom ostrení ............................................................. 70
Optická stabilizácia obrazu (OIS) .................................................. 71
Možnosti OIS............................................................................................ 71
Kapitola 2
Funkcie pre fotografovanie
Veľkosť ............................................................................................. 57
Možnosti veľkosti snímky ......................................................................... 57
Možnosti veľkosti videa ............................................................................ 58
Kvalita............................................................................................... 59
Možnosti kvality fotografií ......................................................................... 59
Možnosti kvality videa .............................................................................. 59
Režim uzávierky (spôsob snímania) ............................................. 72
Jednorazové............................................................................................. 72
Sekvenčné ............................................................................................... 72
Dávkovanie .............................................................................................. 73
Samospúšť ............................................................................................... 73
Automatické odstupňovanie expozície (AE Bracket) ............................... 74
Odstupňovanie vyváženia bielej (WB Bracket) ........................................ 74
Stupňovanie sprievodcom snímkou (P Wiz Bracket) ............................... 75
Nastavenie odstupňovania ....................................................................... 75
8
Obsah
Blesk ................................................................................................. 76
Možnosti blesku ....................................................................................... 76
Korekcia javu červených očí .................................................................... 77
Nastavenie intenzity blesku...................................................................... 77
Meranie ............................................................................................. 79
Viacbodové .............................................................................................. 79
Stredovo vyvážené................................................................................... 80
Bodové ..................................................................................................... 80
Meranie hodnoty expozície oblasti ostrenia ........................................ 81
Inteligentný rozsah ......................................................................... 82
Voliteľná farba ................................................................................. 83
Farebný priestor .............................................................................. 84
Korekcia/uzamknutie expozície ..................................................... 85
Kompenzácia expozície ........................................................................... 85
Uzamknutie expozície .............................................................................. 86
Funkcie pre video ............................................................................ 87
Režim AE videa ........................................................................................ 87
Viacnásobný pohyb .................................................................................. 87
Prelínanie ................................................................................................. 88
Zvuk ......................................................................................................... 88
Kapitola 3
Prehrávanie/Úpravy
Vyhľadávanie a správa súborov .................................................... 90
Prezeranie fotografií ................................................................................. 90
Zobrazenie miniatúr snímok ..................................................................... 90
Zobrazenie súborov podľa kategórií ........................................................ 91
Súbory sa zobrazia ako záložka .............................................................. 91
Ochrana súborov...................................................................................... 92
Mazanie súborov ...................................................................................... 92
Mazanie jedného súboru ...................................................................... 92
Mazanie viacerých súborov .................................................................. 93
Vymazanie všetkých súborov ............................................................... 93
Prezeranie fotografií ....................................................................... 94
Zväčšenie fotografie ................................................................................. 94
Spustenie prezentácie.............................................................................. 94
Automatické otočenie ............................................................................... 95
Nastavenie režimu miniatúr ..................................................................... 95
Prehrávanie videí ............................................................................ 96
Zostrihanie videa počas prehrávania ....................................................... 96
Zachytenie snímky počas prehrávania..................................................... 97
Editovanie fotografií ....................................................................... 98
Možnosti ................................................................................................... 98
9
Obsah
Kapitola 4
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické
zálohovanie .................................................................................... 117
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete ........... 101
Pripájanie k sieti WLAN.......................................................................... 101
Nastavenie možností siete.................................................................. 102
Manuálne nastavenie adresy IP ......................................................... 102
Používanie prehľadávača prihlásenia .................................................... 103
Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia .................................................... 104
Zadávanie textu...................................................................................... 105
Automatické ukladanie súborov do smartfónu ......................... 106
Odosielanie fotografií alebo videí do telefónu smartphone ..... 107
Inštalácia programu pre funkciu automatického zálohovania do
počítača.................................................................................................. 117
Odosielanie fotografií alebo videí do počítača ....................................... 117
Prezeranie fotografií alebo videí na televízore s funkciou
TV Link ........................................................................................... 119
Odosielanie fotografií pomocou funkcie Wi-Fi Direct ............... 121
Informácie o funkcii Wake na LAN (WOL) .................................. 122
Nastavenie počítača na zobudenie z režimu spánku ..........................122
Nastavenie počítača, aby sa zapol ......................................................123
Používanie telefónu smartphone ako externej spúšte
uzávierky ........................................................................................ 109
Používanie webových lokalít na zdieľanie fotografií a videí..... 111
Prístup na webovú lokalitu ..................................................................... 111
Odosielanie fotografií a videí.................................................................. 112
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom............................... 113
Zmena nastavení e-mailu.......................................................................
Ukladanie informácií ...........................................................................
Nastavenie hesla e-mailu ...................................................................
Zmena hesla e-mailu ..........................................................................
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom ...........................................
113
113
114
114
115
10
Obsah
Kapitola 5
Kapitola 6
Ponuka nastavení fotoaparátu
Pripojenie k externým zariadeniam
Používateľské nastavenia ............................................................ 125
Zobrazenie súborov na HDTV alebo 3D TV ................................ 135
Prispôsobenie ISO ................................................................................. 125
Krok ISO ............................................................................................. 125
Automatický rozsah ISO ..................................................................... 125
Redukcia šumu ...................................................................................... 125
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................... 125
Priorita AF .............................................................................................. 126
Oprava deformácie................................................................................. 126
iFn prispôsobenie ................................................................................... 126
Používateľské zobrazenie ...................................................................... 127
Priradenie tlačidla................................................................................... 128
Rozvrhnutie ............................................................................................ 128
Kontrolka AF........................................................................................... 128
Zobrazenie súborov na HDTV................................................................ 135
Zobrazenie súborov na 3D TV ............................................................... 136
Nastavenie 1 .................................................................................. 129
Nastavenie 2 .................................................................................. 131
Nastavenie 3 .................................................................................. 132
GPS ................................................................................................. 133
Tlač snímok.................................................................................... 137
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge).................................... 137
Nastavenie možností tlače.................................................................. 138
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ................................................ 138
Možnosti DPOF .................................................................................. 139
Prenos súborov do počítača ........................................................ 140
Prenos súborov do počítača so systémom Windows............................. 140
Pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku ................................ 140
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) .......................................... 141
Prenos súborov do počítača Mac........................................................... 141
Používanie programov v počítači ................................................ 142
Inštalácia softvéru .................................................................................. 142
Programy na disku CD........................................................................ 142
Použitie programu Intelli-studio .............................................................. 143
Požiadavky ......................................................................................... 143
Použitie rozhrania programu Intelli-studio .......................................... 144
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio................................ 145
Inštalácia programu Adobe Photoshop Lightroom ................................. 146
Použitie programu Adobe Photoshop Lightroom.................................... 146
11
Obsah
Kapitola 7
Skôr, než sa obrátite na servis..................................................... 157
Príloha
Technické údaje fotoaparátu........................................................ 160
Chybové hlásenia.......................................................................... 148
Slovníček........................................................................................ 165
Údržba fotoaparátu ....................................................................... 149
Voliteľné príslušenstvo ................................................................. 171
Čistenie fotoaparátu ............................................................................... 149
Objektív a displej fotoaparátu ............................................................. 149
Snímač obrazu.................................................................................... 149
Telo fotoaparátu .................................................................................. 149
Používanie a uskladnenie fotoaparátu ................................................... 150
Miesta nevhodné pre používanie alebo uskladnenie fotoaparátu........150
Používanie na pláži alebo na pobreží. ................................................ 150
Uskladnenie na dlhšie obdobie ........................................................... 150
Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne.................... 151
Ďalšie výstrahy ................................................................................... 151
Pamäťové karty ...................................................................................... 152
Podporované pamäťové karty ............................................................ 152
Kapacita pamäťovej karty ................................................................... 152
Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor.................................. 154
Batéria .................................................................................................... 155
Údaje o batérii..................................................................................... 155
Životnosť batérie ................................................................................. 156
Správa o slabej batérii ........................................................................ 156
Poznámky o používaní batérie ........................................................... 156
Poznámky ohľadom nabíjania batérie ................................................ 156
Register .......................................................................................... 173
Znenie vyhlásenia v oficiálnych jazykoch .................................. 177
12
Koncepcie vo fotografovaní
Postoje pri fotografovaní
Pre vytvorenie dobrých snímok je nutný správny postoj so
stabilizáciou fotoaparátu. Aj keď držíte fotoaparát správne, nesprávny
postoj môže spôsobiť roztrasenie záberu. Stojte vzpriamene
a zostaňte v pokoji – zaistíte tak stabilnú základňu pre fotoaparát. Pri
použití nízkej rýchlosti uzávierky zadržte dych, aby sa obmedzil pohyb
tela.
Postoj pri fotografovaní
Komponujte snímku, stojte vzpriamene s nohami na šírku ramien
a s lakťami smerujúcimi dole.
Držanie fotoaparátu
Držte fotoaparát pravou rukou a položte ukazovák na spúšť. Ľavou
rukou podopierajte objektív.
13
Koncepcie vo fotografovaní
Fotografovanie v kľaku
Komponujte snímku, jedným kolenom sa dotýkajte zeme a udržujte
vzpriamenú polohu.
Clona
Clona, otvor, ktorý obmedzuje množstvo svetla dopadajúceho do
fotoaparátu, je jedným z troch faktorov určujúcich expozíciu. Clona
pozostáva z tenkých kovových plátkov, ktoré sa otvárajú alebo
zatvárajú a prepúšťajú tak svetlo do fotoaparátu. Veľkosť clony úzko
súvisí s jasom snímky: čím je clona väčšia (menšie clonové číslo), tým
je snímka svetlejšia; menšia clona (väčšie clonové číslo) znamená
tmavší obraz.
Veľkosti clony
Minimálna clona
Tmavšia snímka
(clona otvorená málo)
Stredná clona
Maximálna clona
Svetlejšia snímka
(clona otvorená široko)
14
Koncepcie vo fotografovaní
Veľkosť clony vyjadruje hodnota známa aj ako „číslo F“ (clonové
číslo). Clonové číslo predstavuje hodnotu ohniskovej vzdialenosti
vydelenú priemerom objektívu. Napríklad, ak má objektív
s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm clonové číslo F2, priemer clony je
25 mm (50 mm/25 mm = F2). Čím menšie je clonové číslo, tým väčšia
je veľkosť clony.
Clona a hĺbka ostrosti
Zmenou clony môžete ovplyvňovať zaostrenie pozadia snímky. Clona
je v úzkej súvislosti s hĺbkou ostrosti (DOF – Depth of Field), ktorá sa
popisuje ako malá alebo veľká.
Otvor clony je popísaný ako hodnota expozície (EV) Zvýšenie
expozičnej hodnoty (+1 EV) znamená dvojnásobné množstvo svetla.
Zníženie expozičnej hodnoty (-1 EV) znamená polovičné množstvo
svetla. Funkciu kompenzácie expozície môžete taktiež využívať na
jemné ladenie množstva svetla použitím menších expozičných hodnôt,
a to 1/2, 1/3 EV, atď.
+1 EV
F1.4
-1 EV
F2
Snímka s veľkou DOF
F2.8
F4
Kroky hodnoty expozície
F5.6
F8
Snímka s malou DOF
Clona fyzicky obsahuje niekoľko lamiel. Tieto lamely sa pohybujú súčasne
a riadia množstvo svetla, ktoré prechádza stredom clony. Počet lamiel
clony taktiež určuje tvar svetelných škvŕn pri nočnom použití. Clona
s párnym počtom lamiel delí svetlo na rovnaký počet častí. Ak je počet
lamiel nepárny, počet častí je dvojnásobkom počtu lamiel.
Napr. clona s 8 lamelami delí svetlo na 8 častí a clona so 7 lamelami na
14 častí.
7 lamiel
8 lamiel
15
Koncepcie vo fotografovaní
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením
uzávierky a je veľmi dôležitým faktorom pre jas fotografie, pretože
určuje množstvo svetla, ktoré prejde clonou predtým, než dopadne na
snímač obrazu.
Rýchlosť uzávierky sa obvykle dá nastaviť ručne. Rýchlosť uzávierky
sa udáva ako „hodnota expozície“ (EV), ktorá sa určuje intervalmi 1 s,
1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s, 1/2000 s atď.
Čím kratší je teda expozičný čas, tým menej svetla sa vpustí dovnútra.
A opačne - čím dlhší je expozičný čas, tým viac svetla prejde
dovnútra.
Ako plynie z uvedených snímok, nižšia rýchlosť uzávierky umožňuje
dopad viac svetla a snímka je potom svetlejšia. Naopak, vyššia
rýchlosť uzávierky poskytuje menej času pre dopad svetla a obraz je
tmavší, je však menej ovplyvnený pohybom objektu.
+1 EV
Expozícia
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Rýchlosť uzávierky
16
Koncepcie vo fotografovaní
Citlivosť ISO
Expozícia obrazu je určená citlivosťou čipu fotoaparátu. Táto citlivosť
je založená na medzinárodných normách, známych ako ISO. Pri
digitálnych fotoaparátoch sa toto hodnotenie citlivosti používa na
popis citlivosti celého digitálneho snímača na svetlo.
Citlivosť ISO sa zdvojnásobí s dvojnásobným číslom. Napríklad,
pri nastavení ISO 200 sa môže snímka vytvoriť dvojnásobnou
rýchlosťou oproti nastaveniu ISO 100. Vyššie nastavenie ISO však
môže spôsobiť zvýšenie „šumu“ – v obraze sa vyskytujú drobné
svetlé a farebné body, ktoré mu dodávajú zrnitý a neostrý vzhľad.
Všeobecne sa odporúča za dobrých svetelných podmienok používať
nízke ISO, pokým nie je nutné fotografovať v noci a za zlého svetla.
Nižšia citlivosť ISO znamená, že fotoaparát je menej citlivý na svetlo
– pre optimálnu expozíciu je teda nutné väčšie osvetlenie. Pri použití
nižšej citlivosti ISO preto otvorte viac clonu alebo znížte rýchlosť
uzávierky, aby do fotoaparátu dopadlo viac svetla. Ak je napr. slnečný
deň, je svetla dostatok a nižšia citlivosť ISO nevyžaduje nízku rýchlosť
uzávierky. Pri zlých svetelných podmienkach alebo v noci však nízka
citlivosť ISO a vysoká rýchlosť uzávierky povedú k rozmazanej
snímke.
Fotografia vytvorená pomocou statívu
a s vysokou citlivosťou
Rozmazaná snímka s nízkou citlivosťou
ISO
Zmena kvality a jasu snímky v závislosti od citlivosti ISO
17
Koncepcie vo fotografovaní
Ako clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť
ISO ovplyvňujú expozíciu
Clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO sú vo fotografii úzko
previazané. Nastavenie clony určuje otvor, ktorým prechádza svetlo
do fotoaparátu, rýchlosť uzávierky potom určuje čas, po ktorý sa tak
deje. Citlivosť ISO určuje rýchlosť, akou film reaguje na svetlo. Spolu
sa tieto tri aspekty popisujú ako expozičný trojuholník.
Nastavenia
Rýchlosť
uzávierky
Clonové číslo
Výsledky
Vysoká rýchlosť
= menej svetla
Nízka rýchlosť
= viac svetla
Rýchla = ostrá
Pomalá = rozmazaná
Zmenu rýchlosti uzávierky, clony alebo citlivosti ISO je možné
vykompenzovať druhými dvoma veličinami bez zmeny množstva
svetla. Výsledná snímka sa však líši podľa nastavení. Napríklad,
rýchlosť uzávierky ovplyvňuje zachytenie pohybu, clona má vplyv
na hĺbku poľa a vyššia citlivosť ISO spôsobuje vyšší šum (zrnitosť)
snímky.
Nastavenia
Výsledky
Citlivosť ISO
Vysoká citlivosť
= citlivejšie na svetlo
Nízka citlivosť
= menej citlivé na
svetlo
Vysoká = väčšia zrnitosť
Nízka = menšia zrnitosť
Široká clona
= viac svetla
Úzka clona
= menej svetla
Široká = malá hĺbka ostrosti
Úzka = veľká hĺbka ostrosti
18
Koncepcie vo fotografovaní
Korelácia ohniskovej vzdialenosti, uhla
pohľadu a perspektívy
Dlhá ohnisková vzdialenosť
Ohnisková vzdialenosť sa udáva v milimetroch a predstavuje
vzdialenosť medzi stredom šošovky a jej ohniskom. Ovplyvňuje
uhol pohľadu a perspektívu snímaného obrazu. Krátka ohnisková
vzdialenosť znamená veľký uhol pohľadu, ktorý umožňuje širokouhlé
zábery celkov. Dlhá ohnisková vzdialenosť znamená malý uhol
pohľadu, ktorý umožňuje úzke zábery detailov vo veľkom zväčšení.
Teleobjektív
Snímka
teleobjektívom
Úzky uhol
Krátka ohnisková vzdialenosť
Prezrite si snímky a porovnajte zmeny.
Širokouhlý objektív
Široký záber
Široký uhol
Uhol 20 mm
Uhol 50 mm
Uhol 200 mm
Normálne sa širokouhlý objektív používa na fotografovanie krajín
a objektív s úzkym uhlom záberu na fotografovanie športu a portrétov.
19
Koncepcie vo fotografovaní
Hĺbka ostrosti
Čo určuje efekt neostrosti?
Obľúbené portréty alebo zátišia sú typické príklady snímok, na ktorých
je neostrým pozadím dosiahnuté zvýraznenie objektu. V závislosti od
vzdialenosti od fotoaparátu sú predmety ostré a neostré. To sa nazýva
„malá hĺbka ostrosti“ alebo „veľká hĺbka ostrosti“.
Hĺbka ostrosti udáva ostrú oblasť okolo objektu fotografie. Malá hĺbka
ostrosti znamená, že oblasť zaostrenia okolo objektu je úzka, veľká
hĺbka ostrosti znamená širokú oblasť ostrosti.
DOF závisí od clonového čísla
Čím je širší otvor clony (teda menšie clonové číslo), tým sa hĺbka
ostrosti znižuje. Pri inak rovnakých podmienkach, teda rýchlosti
uzávierky a citlivosti ISO, vedie použitie menšieho clonového čísla
k snímke s nižšou hĺbkou ostrosti.
Snímka s malou hĺbkou ostrosti vydeľuje objekt na neostrom pozadí,
môže byť vytvorený teleobjektívom alebo voľbou menšieho clonového
čísla. Snímka s veľkou hĺbkou ostrosti, ktorá poskytuje všetky objekty
rovnako ostro, môže byť vytvorená širokouhlým objektívom alebo
voľbou väčšieho clonového čísla.
20 mm F5.7
Malá hĺbka ostrosti
50 mm F22
Veľká hĺbka ostrosti
20
Koncepcie vo fotografovaní
DOF závisí od ohniskovej vzdialenosti
DOF závisí od vzdialenosti objektu od fotoaparátu
Čím je ohnisková vzdialenosť väčšia, tým je hĺbka ostrosti menšia.
Preto sa teleobjektív s veľkou ohniskovou vzdialenosťou hodí lepšie
na vytvorenie snímky s malou hĺbkou ostrosti, než bežný objektív
s malou ohniskovou vzdialenosťou.
Čím je vzdialenosť objektu od fotoaparátu menšia, tým je hĺbka
ostrosti menšia. Preto fotografovanie zblízka vedie k snímke s malou
hĺbkou ostrosti.
Snímka vytvorená 100-milimetrovým teleskopickým
objektívom
Snímka vytvorená 20-milimetrovým
teleskopickým objektívom
Snímka vytvorená 100-milimetrovým
teleskopickým objektívom
Snímka vytvorená blízko objektu
21
Koncepcie vo fotografovaní
Ukážka DOF
Pred vytvorením snímky môžete pomocou tlačidla Custom
(Prispôsobené) získať predstavu ako bude vaša snímka vyzerať.
Po stlačení tlačidla fotoaparát nastaví clonu podľa predvolených
nastavení a zobrazí výsledok na displeji. Funkciu tlačidla Custom
(Prispôsobené) nastavte na Optical Preview (Optická ukážka).
(str. 128)
Kompozícia
Je zábavné zachytávať krásy sveta fotoaparátom. Aj najkrajšie zábery
je však možné pokaziť zlou kompozíciou.
Pri kompozícii je nutné dať prednosť objektu.
Kompozícia vo fotografii predstavuje usporiadanie predmetov na
snímke. Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo
zlatého rezu.
Zlatý rez
Rozdeľte si obraz na 3×3 rovnaké obdĺžniky.
Pri kompozícii, ktorá najlepšie zvýrazní objekt, umiestnite objekt do
jedného z rohov stredného obdĺžnika.
22
Koncepcie vo fotografovaní
Použitím tohto pravidla vytvoríte zábery so stabilnou a správnou
kompozíciou. Ďalej je uvedených niekoľko príkladov.
Snímka s dvoma objektmi
Ak je jeden objekt v rohu snímky, vytvára nevyváženú kompozíciu.
Môžete snímku stabilizovať tak, že zachytíte druhý objekt do
náprotivného rohu a vyvážite tak snímku.
Objekt 2
Objekt 1
Nestabilné
Objekt 2
Objekt 1
Stabilné
Pri fotografovaní krajín vytvorí horizont v strede obrazu nevyvážený
efekt. Pridajte váhu fotografii posunutím horizontu nahor alebo nadol.
Objekt 1
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 2
Nestabilné
Stabilné
23
Koncepcie vo fotografovaní
Blesk
Smerové číslo blesku
Svetlo je jedným z najdôležitejších aspektov pri fotografovaní. Nie
je však jednoduché zaistiť dostatok svetla kedykoľvek a kdekoľvek.
Použitím blesku môžete optimalizovať svetelné podmienky a vytvoriť
rôzne efekty.
Blesk pomáha vytvoriť dostatočnú expozíciu v zlých svetelných
podmienkach. Je taktiež užitočný aj v situáciách s nadbytkom svetla.
Blesk sa môže napríklad použiť pri kompenzácii expozície tieňa
objektu alebo ak chcete dosiahnuť jasný objekt aj pozadie pri snímaní
v protisvetle.
Číslo modelu blesku predstavuje výkon blesku, maximálne množstvo
vytvoreného svetla je reprezentované hodnotou známou ako
„smerové číslo“. Čím väčšie smerové číslo, tým viac svetla blesk
emituje. Smerové číslo sa získava vynásobením vzdialenosti objektu
od blesku a clonového čísla pri citlivosti ISO nastavenej na 100.
Smerové číslo = Vzdialenosť blesku od objektu × Clonové číslo
Clonové číslo = Smerové číslo / Vzdialenosť blesku od objektu
Vzdialenosť blesku od objektu = Smerové číslo / Clonové číslo
Preto, ak poznáte smerové číslo blesku, môžete pri ručnom
nastavovaní blesku odhadnúť optimálnu vzdialenosť medzi bleskom
a objektom. Napríklad, ak je smerové číslo blesku GN 20 a je 4 metre
vzdialený od objektu, optimálne clonové číslo je F5.0.
Pred opravou
Po oprave
24
Koncepcie vo fotografovaní
Fotografovanie s odrazom svetla
Fotografovanie s odrazom svetla predstavuje spôsob odrazu svetla od
stropu alebo stien, takže sa svetlo rovnomerne rozptýli nad predmet.
Obvykle môžu fotografie vytvorené s bleskom vyzerať neprirodzene
a vrhať tiene. Objekty na fotografiách vytvorených s odrazom svetla
nevrhajú tiene a vyzerajú vďaka rovnomerne rozptýlenému svetlu
mäkšie.
25
Kapitola 1
Fotoaparát
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon zobrazujúcich sa na displeji, základných funkcií,
dodávaných objektívov a voliteľného príslušenstva.
Fotoaparát
Začíname
Rozbalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Fotoaparát
(vrátane krytu tela a krytu pätky
Hot shoe)
Držiak batérie/napájací kábel
Externý blesk
Disk CD s programami
(Obsahuje návod na použitie)
Kábel USB
Disk DVD-ROM s programom
Adobe Photoshop Lightroom
Akumulátorová batéria
Základný návod
na použitie
Popruh
• Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia.
• Voliteľné príslušenstvo si môžete zakúpiť u predajcu alebo v servisnom stredisku spoločnosti Samsung. Spoločnosť
Samsung nie je zodpovedná za akékoľvek problémy spôsobené používaním neautorizovaného príslušenstva.
Informácie o príslušenstve nájdete na str. 171.
27
Fotoaparát
Usporiadanie fotoaparátu
1
2
3
Č.
12
11
10
9
4
1
5
6
7
8
Názov
Volič režimov
• t: Režim Smart Auto (str. 43)
• P: Režim Program (str. 44)
• A: Režim Priorita clony (str. 45)
• S: Režim Priorita uzávierky (str. 45)
• M: Režim Ručne (str. 46)
• i: Režim Priorita objektívu (str. 47)
• g: Režim Kúzlo (str. 50)
• s: Režim Scéna (str. 51)
• v: Režim Video (str. 54)
• B: Wi-Fi (str. 100)
2
Tlačidlo SMART LINK
Spustite požadovanú funkciu Wi-Fi.
(str. 30)
3
Mikrofón
4
Očko pre remienok fotoaparátu
5
Reproduktor
6
Snímač obrazu
Č.
Názov
7
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
8
Závit na pripevnenie objektívu
9
Značka pre montáž objektívu
10
Kontrolka AF-assist/samospúšte
11
Vypínač
12
Tlačidlo spúšte
28
Fotoaparát >
Usporiadanie fotoaparátu
1 2
3
Č.
4
5
6
7
12
1
krytu pätky Hot shoe
2
Pätka Hot shoe
3
4
8
11 10
9
Názov
5
6
7
Č.
8
Vnútorná anténa
* Počas používania bezdrôtovej siete zabráňte
kontaktu s internou anténou.
Tlačidlo nahrávania videa
Spustenie záznamu videa.
Stavová kontrolka
Signalizuje stav fotoaparátu.
• Bliká: Počas ukladania fotografie,
snímania videa, odosielania údajov
do počítača alebo tlačiarne alebo
počas pripájania k sieti WLAN alebo
odosielania fotografie.
• Stále svieti: Keď neprebieha prenos
dát alebo keď sa prenos dát do
počítača alebo tlačiarne ukončil.
Tlačidlo Fn
Prístup k hlavným funkciám a jemné
doladenie niektorých nastavení.
Tlačidlo o
• Na obrazovke menu: Uloženie
zvolených volieb.
• V režime snímania: V niektorých
režimoch snímania vám umožňuje
manuálne nastaviť oblasť zaostrenia.
Názov
Tlačidlo vymazania/Individualizácie
• V režime snímania: Vykonanie
priradenej funkcie. (str. 128)
• V režime prehrávania: Mazanie
súborov.
Navigačné tlačidlo
(inteligentné vytáčanie)
• V režime snímania
- D: Zobrazenie nastavení
fotoaparátu a zmena možností
- I: Upravte hodnotu expozície/V
9
10
11
12
režime M vyberte hodnotu clony
alebo rýchlosť uzávierky
- C: Voľba možnosti uzávierky
- F: Voľba režimu AF
• V ostatných situáciách
Pohyb nahor, nadol, doľava, doprava.
(Môžete tiež otáčať navigačným
tlačidlom na prechádzanie
obrazovkami alebo súbormi.)
Tlačidlo prehrávania
Zapnutie režimu prehrávania.
Tlačidlo MENU
Otvára možnosti a ponuky.
Displej
29
Fotoaparát >
Usporiadanie fotoaparátu
Č.
1
2
4
Názov
1
USB vstup a vstup spúšte uzávierky
Slúži na pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo k externej spúšti uzávierky. Na
minimalizovanie pohybov fotoaparátu použite kábel externej spúšte uzávierky a statív.
2
HDMI vstup
3
Kryt priečinku na batérie/pamäťovú kartu
Vložte pamäťovú kartu a batériu.
4
Závit statívu
3
Používanie tlačidla SMART LINK
Stlačením tlačidla SMART LINK môžete pohodlne zapnúť funkciu Wi-Fi.
Stlačením tlačidla SMART LINK aktivujete funkciu Wi-Fi, ktorú ste určili. Krúžok
okolo tlačidla sa rozsvieti a fotoaparát aktivuje určenú funkciu.
Nastavenie možnosti SMART LINK
Môžete vybrať funkciu Wi-Fi, ktorá sa má spustiť, keď stlačíte tlačidlo SMART LINK.
Na nastavenie
možnosti
SMART LINK:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → X → Key Mapping (Priradenie
tlačidla) → SMART LINK → možnosť.
30
Fotoaparát
Ikony na displeji
V režime snímania
Ikona
Snímanie fotografií
1
London
Popis
Ikona
Mierka vzdialenosti (str. 127)
Intenzita blesku
Meranie (str. 79)
Ukazovateľ vyrovnania
(str. 32)
Vyváženie bielej (str. 61)
Otrasy fotoaparátu
Jemné doladenie vyváženia bielej
Farebný odtieň tváre
2
Retuš tváre
Sprievodca snímkou (str. 64)
Inteligentný filter (str. 50)
3
Kúzelný rám (str. 50)
1. Možnosti snímania (vľavo)
Ikona
Popis
Veľkosť snímky
Kvalita snímky
3. Informácie o snímaní
Popis
Histogram (str. 127)
Režim snímania
Ostrenie
Symbol blesku
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
Hodnota expozície
Citlivosť ISO (str. 60)
Zámok automatickej
expozície (str. 86)
Nie je vložená pamäťová karta***
Oblasť ostrenia
Funkcia priblíženia Z
zapnutá
Detekcia tváre
Pomer priblíženia Z
•
•
•
Režim AF (str. 65)
Farebný priestor
Funkcia AutoShare zapnutá
Aktivované GPS*
Dátum
Inteligentný rozsah (str. 82)
Čas
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
(str. 71)
Informácia o mieste*
2. Možnosti snímania (vpravo)
Ikona
Voliteľná farba (str. 83)
Ikona
Popis
Nastavenie blesku
Popis
Režimy uzávierky
Pomocný stĺpček ostrenia
(str. 70)**
Rámček automatického
ostrenia
Oblasť bodového merania
Počet zostávajúcich snímok
: Plne nabité
: Čiastočne nabité
(červená): Vybitá
(nabite batériu)
* Tieto ikony sa zobrazujú pri pripojení voliteľného
modulu GPS.
** Táto ikona sa zobrazí, keď vyberiete možnosť FA funkcie
MF Assist.
*** Fotografie, ktoré boli nasnímané bez vloženia pamäťovej
karty, sa nebudú dať vytlačiť ani preniesť na pamäťovú
kartu alebo do počítača.
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného
režimu alebo nastavenia.
31
Fotoaparát >
Ikony na displeji
2. Možnosti snímania (vpravo)
Nahrávanie videí
Ikona
1
Zostávajúci záznamový čas
Časovač
•
•
•
Vyváženie bielej (str. 61)
Ikona
Popis
Aktivované automatické ostrenie
Veľkosť videa
Kvalita záznamu
Multipohyb
Režim AF (str. 65)
Prelínanie (str. 88)
: Plne nabité
: Čiastočne nabité
(červená): Vybitá
(nabite batériu)
Sprievodca snímkou (str. 64)
2
1. Možnosti snímania (vľavo)
Popis
Popis
Meranie (str. 79)
3
Ikona
Voliteľná farba (str. 83)
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného
režimu alebo nastavenia.
3. Informácie o snímaní
Ikona
Popis
Dátum
Čas
Histogram (str. 127)
Režim Movie AE
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
Informácie o ukazovateli vyrovnania
Ukazovateľ vyrovnania vám pomôže zarovnať
fotoaparát s horizontálnymi a vertikálnymi
čiarami na displeji. Ak ukazovateľ vyrovnania
nie je vyrovnaný, skalibrujte ukazovateľ
vyrovnania pomocou funkcie horizontálnej
kalibrácie. (str. 131)
Hodnota expozície
Vertikálne
Citlivosť ISO
Záznam zvuku zapnutý (str. 88)
Zámok automatickej expozície
(str. 86)
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
(str. 71)
Nie je vložená pamäťová karta
Horizontálne
▲ Vyrovnané
▲ Nevyrovnané
32
Fotoaparát >
Ikony na displeji
V režime prehrávania
Prezeranie fotografií
1
London
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Picture Wizard
Size
Date
Ikona
Prehrávanie videí
2
Informácie
Popis
Movie Size
Date
3
4
Č.
Popis
Stop
Pause
Ikona
Popis
Hlasitosť
1
Vytvorená snímka
Rýchlosť prehrávania
Súvisle zaznamenávaný súbor
2
Histogram RGB (str. 127)
Hlasitosť
Číslo priečinka – číslo súboru
3
Režim Snímanie, Meranie, Blesk,
Vyváženie bielej, Sprievodca snímkou,
Rozsah zaostrenia, Hodnota expozície,
Veľkosť záberu, Dátum
Rýchlosť uzávierky, Clonové číslo,
Citlivosť ISO, Aktuálny súbor/celkový
počet súborov
Dĺžka videa
Informácia o mieste
Súbor RAW
3D súbor
Tlačové informácie pridané k súboru
(str. 138)
Chránený súbor
4
Viacnásobný pohyb
Aktuálny čas prehrávania
Číslo priečinka – číslo súboru
Informácia o mieste
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
Hodnota citlivosti ISO
Aktuálny súbor/celkový počet súborov
33
Fotoaparát
Objektívy
Môžete kúpiť voliteľné objektívy vyrobené výlučne pre fotoaparáty
rady NX. Preštudujte si funkcie každého objektívu a vyberte ten, ktorý
vyhovuje vašej potrebe.
Popis objektívu
Objektív SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (príklad)
7
Č.
Popis
1
Značka pre montáž objektívu
2
Prepínač zámku transfokátora
3
Objektív
4
Krúžok ostrenia (str. 66)
5
Tlačidlo i-Function (str. 48)
6
Krúžok priblíženia
7
Kontakty objektívu
1
Ak objektív nepoužívate, nasaďte naň oba kryty, aby bol chránený pred
prachom a poškodením.
2
6
3
5
4
34
Fotoaparát >
Objektívy
Uzamknutie a odomknutie objektívu
Objektív uzamknete potiahnutím a podržaním prepínača zámku
transfokátora smerom od tela fotoaparátu a otočením krúžku
transfokátora v smere hodinových ručičiek.
Ak chcete objektív odomknúť, otočte krúžkom transfokátora proti
smeru hodinových ručičiek, až kým nezačujete cvaknutie.
Keď je objektív uzamknutý, nie je možné fotografovať.
35
Fotoaparát >
Objektívy
Objektív SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (príklad)
8
1
Objektív SAMSUNG 16 mm F2.4 (príklad)
5
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
Č.
Popis
1
Tlačidlo i-Function (str. 48)
Popis
2
Značka pre montáž objektívu
1
Značka pre montáž objektívu
3
Krúžok ostrenia (str. 66)
2
Krúžok priblíženia
4
Objektív
3
Krúžok ostrenia (str. 66)
5
Kontakty objektívu
4
Značka pre montáž slnečnej clony
5
Objektív
6
Tlačidlo i-Function (str. 48)
7
Prepínač AF/MF (str. 65)
8
Kontakty objektívu
Č.
36
Fotoaparát >
Objektívy
Označenia objektívu
Č.
Tu sa dozviete, čo znamenajú jednotlivé čísla na objektíve.
1
Clonové číslo
Rozsah podporovaných clonových čísel. Napríklad, 1:3.5-6.3
znamená maximálny rozsah clonových čísel od 3,5 do 6,3.
2
Ohnisková vzdialenosť
Vzdialenosť od stredu objektívu do jeho ohniska (v milimetroch).
Táto hodnota sa udáva ako rozsah: minimálna až maximálna
ohnisková vzdialenosť objektívu.
Dlhšia ohnisková vzdialenosť má za následok menší uhol záberu
a zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší
záber snímky.
3
ED
ED je skratka pre mimoriadne nízky rozptyl. Sklo s mimoriadne
nízkym rozptylom je účinné pri minimalizácii chromatickej aberácie
(skreslenie, ktoré vzniká, ak sa objektívu nepodarí zaostriť všetky
farby do toho istého bodu konvergencie).
4
OIS (str. 71)
Optická stabilizácia obrazu. Objektívy s touto funkciou detegujú
otrasy fotoaparátu a efektívne ich potlačujú.
5
Ø
Priemer objektívu. Pri použití filtra na objektíve sa uistite, že sa ich
priemery zhodujú.
Objektív SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (príklad)
1
2
Popis
3 4 5
37
Fotoaparát
Príslušenstvo
Môžete si dokúpiť dodatočné príslušenstvo, vrátane externého
blesku a modulu GPS, ktoré vám pomôže nasnímať lepšie fotografie
pohodlnejšie.
Popis externého blesku
SEF220A (príklad) (voliteľné)
Viac informácií o voliteľnom príslušenstve nájdete v návode na
použitie každého príslušenstva.
• Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia.
• Voliteľné príslušenstvo si môžete zakúpiť u predajcu alebo v servisnom
stredisku spoločnosti Samsung. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
poškodenie spôsobené použitím príslušenstva iných výrobcov.
7
8
1
2
3
6
5
4
Č.
9
Popis
1
Ikony na displeji
2
Kontrolka READY (Pripravený)/Tlačidlo Test
3
Tlačidlo Režim
4
Tlačidlo uvoľnenia blesku
5
Tlačidlo POWER
6
Kryt batérie
7
Žiarovka
8
Prepínač režimov TELE (Teleskopický)/WIDE (Širokouhlý)
9
Pripojenie pätky Hot shoe
38
Fotoaparát >
Príslušenstvo
Pripojenie blesku
SEF8A (príklad)
1
1
Odstráňte kryt pätky Hot shoe z fotoaparátu.
2
Pripojte blesk jeho zasunutím do pätky Hot shoe.
2
3
Č.
Popis
1
Žiarovka
2
Krúžok pre dotiahnutie k pätke Hot shoe
3
Pripojenie pätky Hot shoe
39
Fotoaparát >
3
Príslušenstvo
Usadenie blesku otočením voliča na upevnenie pätice
blesku v smere hodinových ručičiek.
• Snímku môžete zachytiť aj s bleskom, ktorý nie je úplne nabitý, ale
odporúča sa použiť úplne nabitý blesk.
• Informácie o dostupných externých bleskoch nájdete na strane o
voliteľnom príslušenstve. (str. 171)
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného režimu
snímania.
• Medzi dvoma zábleskami blesku je časový interval. Nepohybujte sa
dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
• SEF8A nemusí byť kompatibilný s ostatnými fotoaparátmi radu NX.
• Podrobnosti o voliteľných bleskoch nájdete v návode na použitie blesku.
Používajte iba blesky schválené spoločnosťou Samsung.
Použitie nekompatibilných bleskov môže fotoaparát poškodiť.
4
Ak chcete blesk použiť, vyklopte ho smerom hore.
40
Fotoaparát >
Príslušenstvo
Popis modulu GPS (voliteľné)
1
Pripojenie modulu GPS
1
Odstráňte kryt pätky Hot shoe z fotoaparátu.
2
Pripevnite modul GPS jeho zasunutím do pätky Hot shoe.
2
3
4
5
Č.
Popis
1
Stavová kontrolka
2
Tlačidlo POWER
3
Krúžok pre dotiahnutie k pätke Hot shoe
4
Pripojenie pätky Hot shoe
5
Kryt batérie
41
Fotoaparát >
Príslušenstvo
3
Uzamknite GPS modul na mieste otočením
upevňovacieho voliča smerom k LOCK.
4
Stlačte vypínač na module GPS.
42
Fotoaparát
Režimy snímania
Dva jednoduché režimy snímania, Smart Auto a Scéna, vám uľahčia
fotografovanie množstvom automatických nastavení. Ďalšie režimy
umožňujú väčšie prispôsobenie nastavení.
Ikona
Popis
t
Režim Smart Auto (str. 43)
P
Režim Program (str. 44)
A
Režim Priorita clony (str. 45)
S
Režim Priorita uzávierky (str. 45)
M
Režim Ručne (str. 46)
i
Režim Priorita objektívu (str. 47)
g
Režim Kúzlo (str. 50)
s
Režim Scéna (str. 51)
v
Režim Video (str. 54)
B
Wi-Fi (str. 100)
t Režim Smart Auto
V režime Smart Auto fotoaparát rozpoznáva podmienky snímania
a automaticky nastavuje faktory ovplyvňujúce expozíciu, vrátane
rýchlosti uzávierky, clony, merania, vyváženia bielej a kompenzácie
expozície. Vzhľadom na to, že fotoaparát ovláda väčšinu funkcií,
niektoré funkcie sú obmedzené. Tento režim slúži na vytváranie
rýchlych záberov s minimálnym nastavením.
Fotoaparát môže rozpoznať rôzne scény pre rovnaké objekty v závislosti
od externých faktorov, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť
objektu.
43
Fotoaparát >
Režimy snímania
P Režim Program
Fotoaparát automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky a hodnotu clony
tak, aby bola dosiahnutá optimálna expozícia.
Tento režim je užitočný pre vytváranie snímok s konštantnou
expozíciou pri možnosti nastavenia ostatných možností.
Prepnutie programu
Funkcia Prepnutie programu umožňuje meniť nastavenie rýchlosti
uzávierky a clonového čísla, zatiaľ čo fotoaparát udržuje konštantnú
expozíciu. Keď otočíte navigačné tlačidlo proti smeru hodinových
ručičiek, rýchlosť uzávierky sa zníži a zvýši sa clonové číslo. Keď
otočíte navigačné tlačidlo v smere hodinových ručičiek, rýchlosť
uzávierky sa zvýši a zníži sa clonové číslo.
44
Fotoaparát >
Režimy snímania
A Režim Priorita clony
S Režim Priorita uzávierky
V režime Priorita clony fotoaparát automaticky počíta rýchlosť
uzávierky podľa nastavenej hodnoty clony. Zmenou hodnoty clony
môžete ovplyvňovať hĺbku ostrosti (DOF). Tento režim je užitočný pre
vytváranie snímok portrétov a krajín.
V režime Priorita uzávierky fotoaparát automaticky počíta hodnotu
clony podľa nastavenej rýchlosti uzávierky. Tento režim je užitočný pre
vytváranie snímok rýchlo sa pohybujúcich objektov alebo sledovanie
objektu v pohybe.
Napr. nastavením rýchlosti uzávierky nad 1/500 s zmrazíte pohyb
objektu. Pre rozmazanie objektu v pohybe nastavte rýchlosť uzávierky
pod 1/30 s.
Veľká hĺbka ostrosti
Malá hĺbka ostrosti
Pri zlých svetelných podmienkach môžete zvýšením citlivosti ISO zabrániť
rozmazaniu snímok.
Nízka rýchlosť uzávierky
Vysoká rýchlosť uzávierky
Za účelom kompenzácie malého množstva svetla prechádzajúceho
objektívom pri rýchlejších rýchlostiach uzávierky je nutné viac otvoriť clonu
a nechať prejsť viac svetla. Ak sú snímky stále tmavé, zvýšte hodnotu ISO.
45
Fotoaparát >
Režimy snímania
M Manuálny režim
Režim Ručne umožňuje ručnú voľbu hodnoty clony a rýchlosti
uzávierky. V tomto režime plne ovládate expozíciu snímky.
Tento režim sa hodí pre snímanie v kontrolovaných podmienkach,
napr. v štúdiu, alebo pri nutnosti jemného doladenia nastavení
fotoaparátu. Režim Ručne sa taktiež odporúča pre snímanie nočných
scén a ohňostrojov.
Režim rámovania
Pri nastavovaní clonového čísla alebo rýchlosti uzávierky sa podľa
nastavenia mení expozícia, takže displej môže stmavnúť. Po zapnutí
tejto funkcie ostáva jas displeja konštantný bez ohľadu na nastavenia,
takže môžete lepšie vytvoriť kompozíciu záberu.
Použitie režimu
Režim vytvorenia
kompozície:
Použitie režimu Bulb
Funkciu žiarovky použite na snímanie nočných scén alebo nočnej
oblohy. Keď držíte stlačenú [Spúšte], uzávierka ostáva otvorená,
takže môžete vytvárať efekty pohybujúceho sa svetla.
Použitie režimu
Bulb:
Stlačte [I] na výber rýchlosti uzávierky, a potom otočte
navigačným tlačidlom proti smeru hodinových ručičiek na
položku Bulb (Žiarovka) → Stlačte a podržte [Spúšte] tak
dlho, ako je to potrebné.
• Ak nastavíte vysokú hodnotu citlivosti ISO alebo otvoríte uzávierku na
dlhší čas, šum sa môže zvýšiť.
• S funkciou Žiarovka nie je možné použiť funkciu nepretržitého snímania.
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → K →
Framing Mode (Režim vytvorenia kompozície) → možnosť.
46
Fotoaparát >
Režimy snímania
i Režim Priorita objektívu
3
Zaostrovací krúžok nastavte tak, aby bola vybraná scéna
alebo efekt filtra.
• Ak ste stlačili [f] na výber E, stlačte [o] a potom otočte
Použitie režimu E
navigačným tlačidlom alebo stlačte [C/F] na výber možnosti.
Podľa priloženého objektívu môžete vybrať príslušnú scénu (i-Scene)
alebo efekt filtra. Dostupné scény a efekty filtra sa môžu líšiť, záleží od
pripojeného objektívu.
1
Otočte voličom režimov na i.
2
Stlačením tlačidla [i-Function] na objektíve vyberte
E.
Backlight
E
• Túto funkciu je možné použiť taktiež po stlačení [f].
4
Nasnímajte fotografiu úplným stlačením [Spúšte].
Dostupné režimy scény a efekty filtra (pre objektívy SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II): Beauty Shot (Snímka s retušou), Portrait (Portrét),
Children (Deti), Backlight (Protisvetlo), Landscape (Krajina), Sunset
(Západ slnka), Dawn (Svitanie), Beach & Snow (Pláž a sneh), Night (Noc),
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra), Fish Eye (Rybie oko),
Sketch (Náčrt), Defog (Odhmlenie), Halftone Dots (Poltón)
47
Fotoaparát >
Režimy snímania
Použitie „i-Function“ v režimoch PASM
3
Otáčaním krúžku ostrenia zvoľte možnosť.
Po použití tlačidla i-Function na objektíve s funkciou i-Function môžete
priamo na objektíve ručne navoliť a nastaviť rýchlosť uzávierky,
clonové číslo, hodnotu expozície, citlivosť ISO a vyváženie bielej.
1
Otočte voličom režimov na P, A, S alebo M.
2
Stlačením tlačidla [i-Function] na objektíve zvoľte
nastavenie.
AUTO
• Otočením navigačného tlačidla alebo stlačením [C/F] môžete
taktiež zvoliť nastavenie.
4
Nasnímajte fotografiu úplným stlačením [Spúšte].
AUTO
48
Fotoaparát >
Režimy snímania
Dostupné možnosti
3
Režim snímania
P
A
S
M
Clonové číslo
-
O
-
O
Rýchlosť uzávierky
-
-
O
O
Hodnota expozície
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Vyváženie bielej
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
• Pri použití funkcie Z sa rozlíšenie fotografie líši podľa
pomeru priblíženia.
Ak chcete vybrať položky, ktoré sa majú zobraziť po stlačení tlačidla
[i-Function] na objektíve v režime snímania, stlačte tlačidlo [m] →
X → iFn Customizing (Prispôsobenie iFn) → možnosť → [m].
Funkcia Z vám umožní približovať objekt s menším zhoršením
kvality fotografie ako s digitálnym priblížením. Rozlíšenie fotografie
však môže byť nižšie, než keď približujete otáčaním krúžku priblíženia.
1
Otočte voličom režimov na P, A, S, M alebo i.
2
Stlačením tlačidla [i-Function] na objektíve vyberte
Z.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Tieto hodnoty závisia od maximálneho rozlíšenia pri každom pomer snímky.
4
Používanie funkcie Z
Možnosť navoľte otáčaním krúžku ostrenia.
Nasnímajte fotografiu úplným stlačením [Spúšte].
• Funkcia Z nie je k dispozícii pri sekvenčnom snímaní.
• Funkcia Z nie je dostupná pri snímaní fotografií vo formáte
súborov RAW.
• Funkcia Z sa deaktivuje, keď nahrávate videá stlačením tlačidla
nahrávania videa.
• Otočením navigačného tlačidla alebo stlačením [C/F] môžete
taktiež zvoliť nastavenie.
49
Fotoaparát >
Režimy snímania
g Režim Kúzlo
Pre vytvorenie jedinečných snímok môžete na vaše fotografie
aplikovať rôzne efekty filtra a rámčeky. Tvar alebo charakter fotografií
sa zmení v závislosti od použitého efektu.
Pre nastavenie
efektu:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → Magic Mode
(Režim Kúzlo) → Magic Frame (Kúzelný rám) alebo
Smart Filter (Inteligentný filter) → požadovaný efekt.
• Ak vyberiete z efektov filtra možnosť Sketch (Náčrt), veľkosť snímky sa
automaticky prepne na 5.9M a menej.
Ak
nastavíte efekt rámčeka, veľkosť snímky sa automaticky prepne na
•
2M.
• Nie je možné nahrať video s efektom rámika.
• Ak nastavíte efekt filtra, veľkosť videa bude 640X480 alebo menej.
50
Fotoaparát >
Režimy snímania
s Režim Scéna
V režime Scéna fotoaparát volí najlepšie nastavenia podľa typu
snímanej scény.
Požadovanú scénu môžete zvoliť stlačením [f] v režime snímania.
Ikona
Popis
Panorama (Panoráma): Snímanie 2D
alebo 3D panoramatických fotografií.
Nasnímané 3D panoramatické
fotografie je možné prezerať iba na
3D TV.
Ikona
Popis
• V režime 3D panoráma váš fotoaparát nemusí zachytiť úplný
začiatok alebo koniec scény z dôvodu povahy 3D efektu.
Ak chcete zachytiť celú scénu, posuňte fotoaparát mierne
za hranice začiatočného a koncového bodu panorámy, ktorú
chcete zachytiť.
• V režime 3D panoráma sa fotografie zachytávajú vo formáte
JPEG a MPO.
• Súbor MPO, ktorý podporuje len 3D efekt, môžete zobraziť
len na displejoch kompatibilných s MPO, napríklad na 3D
televízore alebo 3D monitore. Na displeji vášho fotoaparátu
si môžete zobraziť len súbory JPEG.
• Pri prezeraní súboru MPO na 3D televízore alebo 3D
monitore používajte správne 3D okuliare.
• Maximálna veľkosť 2D panoramatickej fotografie je
8000 X 1152 (horizontálne) a 1728 X 4752 (vertikálne).
• Maximálna veľkosť 3D panoramatickej fotografie je
3300 X 768 (horizontálne).
Beauty Shot (Snímka s retušou):
Odstránenie nedostatkov tváre.
• V režime Panoráma nie sú niektoré možnosti snímania
k dispozícii.
• Fotoaparát môže prestať snímať z dôvodu kompozície
záberu alebo pohybu objektu.
• V režime Panoráma, váš fotoaparát nemusí zachytiť celú
poslednú scénu, ak zastavíte pohyb fotoaparátu za účelom
zlepšenia kvality fotografie. Aby ste zachytili celú scénu,
posuňte fotoaparát mierne za bod, v ktorom chcete scénu
ukončiť.
Night (Noc): Fotografovanie v noci
alebo v šere. Aby ste predišli traseniu
fotoaparátu z dôvodu nízkej rýchlosti
uzávierky, použite statív.
51
Fotoaparát >
Ikona
Režimy snímania
Popis
Ikona
Popis
Landscape (Krajina): Zachytenie
statických scén a krajín.
Close Up (Detail): Pre snímanie
detailov alebo malých objektov
zblízka, ako sú napr. kvetiny alebo
hmyz.
Portrait (Portrét): Automatické
rozpoznanie a zaostrenie na ľudskú
tvár pre dosiahnutie jasných, jemných
portrétov.
Text: Jasné zachytenie textu
tlačených alebo elektronických
dokumentov.
Children (Deti): Zvýraznenie snímok
detí zachytením ich odevu a živosti
pozadia.
Sunset (Západ slnka): Zachytenie
scén pri západe slnka s prirodzeným
podaním červenej a žltej.
Sports (Šport): Zachytenie rýchlo sa
pohybujúcich objektov.
Dawn (Svitanie): Zachytenie scén pri
východe slnka.
52
Fotoaparát >
Ikona
Režimy snímania
Popis
Backlight (Protisvetlo): Zachytenie
objektov v protisvetle.
Fireworks (Ohňostroj): Zachytenie
farebného ohňostroja v noci. Na
stabilné upevnenie fotoaparátu
použite statív.
Beach & Snow (Pláž a sneh):
Obmedzenie podexponovania snímok
vplyvom odrazu slnečného svetla od
piesku alebo snehu.
3D: Nasnímané 3D fotografie je
možné prezerať na 3D TV. (str. 136)
53
Fotoaparát >
Režimy snímania
v Režim Video
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnovší formát kompresie videa
V režime Video môžete snímať videá vo vysokom rozlíšení
(1920X1080) a nahrávať zvuk pomocou mikrofónu fotoaparátu.
Za účelom nastavenia úrovne expozície môžete zvoliť Program
v ponuke Movie AE Mode (Režim AE videa), pričom sa clonové
číslo a rýchlosť uzávierky nastaví automaticky, alebo môžete zvoliť
Aperture Priority (Priorita clony) a clonové číslo nastaviť ručne. Tiež
môžete vybrať Shutter Priority (Priorita spúšte) a manuálne nastaviť
rýchlosť spúšte alebo vybrať Manual (Ručne) a nastaviť clonové číslo
a rýchlosť uzávierky ručne. Pri nahrávaní videa môžete funkciu AF
aktivovať alebo deaktivovať stlačením [F].
Navoľte Fader (Prelínanie) pre zoslabenie alebo zvýraznenie scény.
Tiež môžete pre odstavenia alebo aktivovanie hlasitosti navoliť
Voice (Hlas).
Fotoaparát umožňuje nasnímať video súbory v trvaní do 25 minút
pri 30 alebo 24 snímkach za sekundu a súbory ukladá vo formáte
MP4 (H.264). 24 snímok za sekundu je k dispozícii len pri rozlíšení
1920X810.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stanovený organizáciami ISO-IEC a ITU-T v roku 2003. Keďže tento
formát používa vysokú úroveň kompresie, do menšej pamäte je možné
uložiť viac dát.
Pri použití funkcie stabilizácie obrazu pri zázname videa môže
fotoaparát zaznamenať zvuk vydávaný stabilizátorom.
Ak v priebehu záznamu videa nastavujete objektív, môže sa
zaznamenať zvuk transfokátora či iné zvuky objektívu.
Pri použití voliteľného videoobjektívu sa zvuk automatického ostrenia
nezaznamená.
Ak odpojíte objektív pri snímaní videa, záznam sa preruší.
Počas záznamu nemeňte objektív.
Ak pripojíte externý mikrofón pri snímaní videa, zvuk sa nebude
nahrávať pomocou externého mikrofónu. (Zachovajú sa predchádzajúce
nastavenia.) Ak odpojíte externý mikrofón pri snímaní videa, zvuk sa
nenahrá. Pred pripájaním alebo odpájaním externého mikrofónu vypnite
fotoaparát.
Ak počas záznamu videa zmeníte rýchlo uhol záberu, fotoaparát nemusí
zachytiť obraz presne. Otrasy fotoaparátu obmedzte použitím statívu.
V režime Video môžete voliť iba funkciu Viacbodové AF. Nemôžete
používať ostatné možnosti oblasti ostrenia, ako AF s rozpoznaním tváre.
Ak veľkosť videosúboru prekročí 4 GB, fotoaparát automaticky ukončí
záznam. Ak sa tak stane, pokračujte v snímaní nového súboru videa.
Pri použití pomalej pamäťovej karty môže byť záznam videa
prerušovaný, lebo karta nie je schopná ukladať video tak rýchlo, ako
sa vytvára. Ak k tomu dôjde, vymeňte kartu za rýchlejšiu alebo znížte
veľkosť obrazu (napr. z 1280X720 na 640X480).
Pri formátovaní karty používajte vždy tento fotoaparát. Ak formátujete
kartu v inom fotoaparáte alebo v PC, môže dôjsť k strate súborov na
karte alebo zmene kapacity karty.
54
Fotoaparát >
Režimy snímania
Dostupné funkcie v režime snímania
Podrobnosti ohľadom funkcií snímania nájdete v kap. 2.
Funkcia
Dostupná v
Size (Veľkosť) (str. 57)
P/A/S/M/i/g*/s*/
v/t
Quality (Kvalita) (str. 59)
P/A/S/M/i/g*/s*/v
ISO (str. 60)
Funkcia
Dostupná v
Metering (Meranie) (str. 79)
P/A/S/M/v
Smart Range (Inteligentný rozsah)
(str. 82)
P/A/S/M
Color Space (Farebný priestor) (str. 84) P/A/S/M/i/g/s/t
Flash (Blesk) (str. 76)
P*/A*/S*/M*/g*/s*/t*
P/A/S/M*/v*
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície) (str. 85)
P/A/S/i/g/s/v
White Balance (Vyváženie bielej)
(str. 61)
P/A/S/M/v
Exposure lock (Uzamknutie expozície)
(str. 86)
P/A/S/v*
Picture Wizard (Sprievodca snímkou)
(str. 64)
P/A/S/M/v
Noise Reduction (Redukcia šumu)
(str. 125)
P/A/S/M
Selective Color (Voliteľná farba)
(str. 83)
P/A/S/M/v
AF Mode (Režim AF) (str. 65)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*
AF Area (Oblasť AF) (str. 67)
P/A/S/M/i*/s*
MF Assist (Pomoc pri ručnom ostrení)
(str. 70)
P/A/S/M/i/g*/s/v/
t
OIS (str. 71)
P/A/S/M/i/g/s/v/
t
Drive (Uzávierka) (Continuous
(Nepretržitý)/Burst (Sekvenčná)/
Timer (Samospúšť)/Bracketing
(Stupňovanie)) (str. 72)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*/
t*
* Niektoré funkcie sú v týchto režimoch obmedzené.
55
Kapitola 2
Funkcie pre fotografovanie
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.
Využitím všetkých snímacích funkcií dosiahnete vlastné podanie fotografií aj videa.
Funkcie pre fotografovanie
Veľkosť
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých
obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo
premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie
aj veľkosť súboru. Pre snímky určené na zobrazenie vo fotorámčeku
alebo na uloženie na web použite nižšie rozlíšenie.
Nastavenie
veľkosti:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → Photo Size
(Veľkosť záberu) alebo Movie Size (Veľkosť videa) →
možnosť.
Možnosti veľkosti snímky
Ikona
Veľkosť
Odporúčané pre
20.0M (5472X3648) (3:2)
Tlač na papier A1.
10.1M (3888X2592) (3:2)
Tlač na papier A2.
5.9M (2976X1984) (3:2)
Tlač na papier A3.
2.0M (1728X1152) (3:2)
Tlač na papier A5.
16.9M (5472X3080) (16:9)
Tlač na papier A1 alebo prehrávanie
na HDTV.
7.8M (3712X2088) (16:9)
Tlač na papier A3 alebo prehrávanie
na HDTV.
4.9M (2944X1656) (16:9)
Tlač na papier A4 alebo prehrávanie
na HDTV.
2.1M (1920X1080) (16:9)
Tlač na papier A5 alebo prehrávanie
na HDTV.
13.3M (3648X3648) (1:1)
Tlač pravouhlých snímok na papier
formátu A1.
7.0M (2640X2640) (1:1)
Tlač pravouhlých snímok na papier
formátu A3.
4.0M (2000X2000) (1:1)
Tlač pravouhlých snímok na papier
formátu A4.
1.1M (1024X1024) (1:1)
Priloženie k e-mailu.
57
Funkcie pre fotografovanie >
Veľkosť
Možnosti veľkosti videa
Ikona
Veľkosť
Odporúčané pre
1920X1080 (30 FPS) (16:9)
Prehrávanie na Full HDTV.
1920X810 (24 FPS)
(Pribl. 2,35:1)
Prehrávanie na HDTV.
1280X720 (30 FPS) (16:9)
Prehrávanie na HDTV.
640X480 (30 FPS) (4:3)
Prehrávanie na TV.
320X240 (30 FPS) (4:3)
Odoslanie na webovú lokalitu
prostredníctvom bezdrôtovej siete
(maximálne 30 sekúnd).
Ak nastavíte možnosť výstupu videa na PAL, snímkovacia frekvencia sa
zníži z 30 záb./s na 25 záb./s.
58
Funkcie pre fotografovanie
Kvalita
Vytvorené snímky sa ukladajú vo formáte JPEG alebo RAW.
Ikona
Formát
Popis
JPEG
• Komprimácia s normálnou kvalitou.
• Odporúča sa pre tlač malých fotografií alebo
Normal (Normálna):
Snímky vytvorené fotoaparátom sú obvykle prevedené do formátu
JPEG a uložené do pamäte podľa nastavení fotoaparátu v okamihu
vytvorenia snímky. Súbory RAW sa neprevádzajú do formátu JPEG
a ukladajú sa do pamäte bez zmeny.
pre ukladanie na web.
RAW:
• Uloženie snímky bez straty dát.
• Odporúča sa pre dodatočné úpravy snímky.
Súbory RAW majú príponu „SRW“. Na nastavenie a kalibráciu
expozícií, vyváženia bielej, farebných tónov, kontrastu a farieb v
súboroch RAW alebo na ich konverziu do formátov JPEG alebo
TIFF použite program Adobe Photoshop Lightroom, ktorý nájdete na
dodanom disku DVD-ROM.
RAW
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + V.jemná): Snímka sa
uloží v oboch formátoch, JPEG (S.Fine kvalita) a
RAW.
Uistite sa, že máte dostatok pamäte pre ukladanie fotografií vo formáte
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + jemná): Snímka sa uloží
v oboch formátoch, JPEG (jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + normálna): Snímka
sa uloží v oboch formátoch, JPEG (normálna
kvalita) a RAW.
Nastavenie
kvality:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → Quality (Kvalita)
→ možnosť.
Možnosti kvality fotografií
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Super Fine (Veľmi jemná):
• Komprimácia so zachovaním najvyššej kvality.
• Odporúča sa pre tlač najväčších veľkostí.
Možnosti kvality videa
Ikona
Prípona
Popis
MP4 (H.264)
Normal (Normálna): Nahráva video v normálnej
kvalite.
MP4 (H.264)
HQ (Vysoká kvalita): Nahráva video vo vysokej
kvalite.
Fine (Jemná):
JPEG
• Komprimácia so zachovaním lepšej kvality.
• Odporúča sa pre tlač bežných veľkostí.
59
Funkcie pre fotografovanie
Citlivosť ISO
Hodnota citlivosti ISO určuje citlivosť fotoaparátu na svetlo.
Príklady
Čím je hodnota ISO vyššia, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo.
To znamená, že výberom vyššej hodnotu citlivosti ISO môžete
snímať fotografie na nedostatočne osvetlených alebo tmavých
miestach s vyššou rýchlosťou uzávierky. Môže však dôjsť k zväčšeniu
elektronického šumu a spôsobiť zrnitosť fotografie.
Nastavenie citlivosti
ISO:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → ISO →
možnosť.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Zvýšte hodnotu ISO na miestach, kde nemôžete použiť blesk. Môžete
vytvoriť jasnú fotografiu s použitím vyššej citlivosti ISO bez nutnosti
vyššieho osvetlenia.
• Pri fotografovaní s vysokou citlivosťou ISO použite funkciu redukcie
šumu High ISO NR, aby sa znížil obrazový šum, ktorý sa na fotografiách
môže zobraziť. (str. 125)
60
Funkcie pre fotografovanie
Vyváženie bielej (svetelný zdroj)
Farby snímky závisia od typu a kvality zdroja svetla. Ak chcete,
aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli vy, vyvážte
správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok, ako sú Auto WB
(Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod
mrakom), Tungsten (Žiarovka) alebo použite ručné vyváženie. Môžete
taktiež nastaviť vyváženie bielej podľa prednastavených svetelných
zdrojov, aby farby snímky zodpovedali skutočnosti za určitých
svetelných podmienok.
Nastavenie
vyváženia bielej:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → White Balance
(Vyváženie bielej) → možnosť.
Ikona
Popis
Fluorescent NW (Neutrálna žiarivka)*: Vyberte pri osvetlení
žiarivkou s teplotou denného svetla. Hodí sa najmä pre zvlášť
biele žiarivky s farebnou teplotou okolo 5000 K.
Fluorescent Daylight (Žiarivka – denné svetlo)*: Vyberte pri
osvetlení žiarivkou s teplotou denného svetla. Zvlášť sa hodí pre
ľahko modré žiarivky s farebnou teplotou okolo 6500 K.
Tungsten (Žiarovka)*: Zvoľte pre snímky v interiéri pri osvetlení
klasickými alebo halogénovými žiarovkami. Žiarovkové
osvetlenie spôsobuje červené snímky. Táto možnosť tento efekt
potlačuje.
Flash WB (Blesk – vyváženie bielej)*: Vyberte pri použití blesku.
Možnosti vyváženia bielej
Ikona
Popis
Auto WB (Autom. vyváženie bielej)*: Použije sa automatické
nastavenie podľa svetelných podmienok.
Custom Set (Prispôsobené nastavenie): Použijú sa vlastné,
preddefinované nastavenia. Nasnímaním bieleho hárku papiera
môžete manuálne nastaviť vyváženie bielej. Nastavte biely
papier tak, aby vyplnil merací krúžok, a nastavte vyváženie
bielej.
* Tieto možnosti je možné prispôsobiť.
Daylight (Denné svetlo)*: Zvoľte pre snímanie v exteriéri pri
jasnom počasí. Táto možnosť poskytne výsledok najbližší
prirodzeným farbám scény.
Cloudy (Pod mrakom)*: Zvoľte pre snímanie v exteriéri pri
oblačnosti alebo v tieni. Fotografie vytvorené pri oblačnosti môžu
byť modrejšie než pri jasnej oblohe. Toto nastavenie potlačuje
tento efekt.
Fluorescent White (Biela žiarivka)*: Vyberte pri osvetlení
žiarivkou s teplotou denného svetla. Zvlášť sa hodí pre žiarivky
s farebnou teplotou okolo 4200 K.
61
Funkcie pre fotografovanie >
Možnosť
Vyváženie bielej (svetelný zdroj)
Úprava prednastavených možností
Popis
Color Temperature (Teplota farieb): Nastavte ručne teplotu
farieb zdroja svetla. Teplota farieb sa udáva v stupňoch Kelvina
a označuje určitý typ svetelného zdroja. So zvyšujúcou sa
teplotou farieb sa podanie farieb stáva chladnejším. Naopak,
so znižujúcou sa teplotou farieb sa podanie farieb stáva
teplejším.
Jasná obloha
Môžete taktiež prispôsobiť predvolené možnosti vyváženia bielej.
Pre prispôsobenie
nastavte
predvoľby:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → White Balance
(Vyváženie bielej) → možnosť → [D] → otáčajte
navigačným tlačidlom alebo stlačte [D/I/C/F].
White Balance : Daylight
Žiarivka typu H
Pod mrakom
Denné svetlo
Daylight
Žiarivka typu L
Halogénové svetlo
Žiarovka
Back
Reset
Sviečka
62
Funkcie pre fotografovanie >
Vyváženie bielej (svetelný zdroj)
Príklady
Auto WB (Automatické vyváženie bielej)
Daylight (Denné svetlo)
Fluorescent Daylight
(Žiarivka – denné svetlo)
Tungsten (Žiarovka)
63
Funkcie pre fotografovanie
Sprievodca snímkou (fotografické štýly)
Sprievodca snímkou vám umožňuje použitie rôznych fotografických
štýlov na snímke a vytváranie rôznych vzhľadov a emocionálnych
nálad. Taktiež môžete vytvoriť a uložiť vlastný fotografický štýl úpravou
farieb, sýtosti, ostrosti a kontrastu.
Príklady
Ak vyberiete možnosť, fotoaparát automaticky upraví fotografiu
podľa možnosti. Experimentujte s rôznymi štýlmi a nájdite si vlastné
nastavenia.
Nastavenie
fotografického štýlu:
Standard (Štandarný)
Vivid (Výrazný)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Forest (Prales)
Retro
Cool (Chladný)
Calm (Pokojný)
Classic (Klasický)
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → Picture Wizard
(Sprievodca snímkou) → možnosť.
Môžete taktiež upraviť hodnoty predvolených nastavení štýlu. Zvoľte
možnosť Picture Wizard (Sprievodca snímkou), stlačte tlačidlo [D]
a nastavte farby, sýtosť, ostrosť alebo kontrast.
64
Funkcie pre fotografovanie
Režim AF
Naučíte sa nastaviť ostrenie fotoaparátu podľa objektu.
Jednotlivé automatické ostrenie
Môžete si vybrať jeden z troch režimov ostrenia vhodný pre daný
objekt: Jednorazové automatické ostrenie, Nepretržité automatické
ostrenie a Ručné ostrenie. Funkcia AF sa aktivuje po polovičnom
stlačení [Spúšte]. V režime MF môžete ostriť ručne otáčaním krúžkom
ostrenia na objektíve.
Režim Jednorazové AF je vhodná na snímanie statických objektov.
Polovičným stlačením [Spúšte] zafixujete ostrenie v oblasti ostrenia.
Po zaostrení sa oblasť rozsvieti nazeleno.
Vo väčšine prípadov môžete zaostriť voľbou Single AF (Jednotlivé
autom. ostrenie). Rýchlo sa pohybujúce objekty alebo objekty, ktorých
farby sa blížia pozadiu, je náročné automaticky zaostriť. V týchto
prípadoch zvoľte príslušný režim ostrenia.
Ak je objektív vybavený prepínačom AF/MF, musíte nastaviť prepínač
na výber režimu ostrenia. Nastavte prepínač na AF na výber Single AF
(Jedno AF) alebo Continuous AF (Nepretržité AF). Na ručné zaostrenie
nastavte prepínač na MF.
Ak objektív prepínač AF/MF nemá, požadovaný režim AF zvoľte
stlačením [F].
Nastavenie režimu
automatického ostrenia:
V režime snímania stlačte tlačidlo [F] → možnosť.
65
Funkcie pre fotografovanie >
Režim AF
Priebežné automatické ostrenie
Ručné ostrenie
Kým držíte [Spúšte] stlačenú do polovice, fotoaparát pokračuje
v automatickom ostrení. Po zafixovaní oblasti ostrenia na objekt, je
objekt vždy ostrý, aj keď sa pohybuje. Tento režim sa odporúča pre
fotografovanie osoby na bicykli, bežiaceho psa alebo automobilových
pretekov.
Môžete ručne ostriť na objekty otáčaním krúžku ostrenia na objektíve.
Funkcia Pomoc pri ručnom ostrení pomáha pri jednoduchom
dosiahnutí zaostrenia. Pri otáčaní krúžkom ostrenia sa zväčší
oblasť ostrenia alebo sa zobrazí pomocný stĺpček ostrenia, takže
môžete lepšie zaostriť. Tento režim sa odporúča pre fotografovanie
nekontrastných objektov, nočných scén a ohňostrojov.
66
Funkcie pre fotografovanie
Oblasť AF
Funkcia Oblasť AF mení polohu oblasti ostrenia.
Výberové ostrenie
Fotoaparát všeobecne ostrí na najbližší objekt. Ak je v kompozícii veľa
objektov, môže dôjsť k zaostreniu na nechcené objekty. Ak chcete
zabrániť ostreniu na nesprávny objekt, môžete zmeniť oblasť ostrenia
a nechať zaostriť na požadovaný objekt. Voľbou správnej oblasti
ostrenia môžete získať jasnejšiu a ostrejšiu snímku.
Môžete zaostriť do požadovanej oblasti. Správnym použitím oblastí
neostrosti môžete zdôrazniť objekt snímky.
Nastavenie oblasti
automatického
ostrenia:
Na nižšie uvedenej snímke bola oblasť ostrenia premiestnená
a zväčšená tak, aby sa zhodovala s tvárou snímanej osoby.
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → AF Area
(Oblasť AF) → možnosť.
AF Zoom
Move
Ak chcete zmeniť veľkosť a premiestniť oblasť ostrenia, v režime snímania
stlačte [o]. Stlačte [D/I/C/F] na nastavenie umiestnenia oblasti
ostrenia. Otáčaním navigačného tlačidla nastavte veľkosť oblasti ostrenia.
67
Funkcie pre fotografovanie >
Oblasť AF
Viacbodové ostrenie
Automatické ostrenie – tváre
Fotoaparát zobrazí zelený obdĺžnik na miestach, kde je správne
zaostrené. Snímka je rozdelená do viacerých oblastí a fotoaparát
zaostrí na body v každej oblasti. Odporúča sa pre snímky scenérií.
Fotoaparát ostrí predovšetkým na tváre osôb. Rozpoznaných môže
byť až 10 tvárí osôb. Toto nastavenie odporúča sa pre fotografovanie
skupiny ľudí.
Keď stlačíte [Spúšte] na polovicu, fotoaparát zobrazí oblasti ostrenia v
zelenej farbe tak, ako je zobrazené na nižšie uvedenej fotografii.
Ako vidieť na nasledujúcej fotografii, po polovičnom stlačení [Spúšte]
fotoaparát zaostrí na tváre. Pri fotografovaní skupiny ľudí fotoaparát
zobrazí zaostrenie na najbližšiu tvár bielou farbou a zvyšné tváre sivou
farbou.
68
Funkcie pre fotografovanie >
Oblasť AF
AF – autoportrét
Pri vytváraní autoportrétu môže byť náročné rozpoznať, či je správne
zaostrené. Keď je táto funkcia zapnutá, pípanie z fotoaparátu sa
zrýchľuje, keď sa vaša tvár nachádza v strede kompozície.
69
Funkcie pre fotografovanie
Pomoc pri ručnom ostrení
Pri ručnom ostrení (MF) ostrite ručne otáčaním krúžkom ostrenia na
objektíve. Zapnutím funkcie pomoci pri ručnom ostrení dosiahnete
lepšie zaostrenie. Táto funkcia je dostupná iba na objektívoch, ktoré
podporujú manuálne ostrenie.
Nastavenie
pomoci pri
ručnom ostrení:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → K
alebo k → MF Assist (Pomoc pri ručnom ostrení) →
možnosť.
* Predvolené
Možnosť
Popis
Keď pootočíte krúžkom ostrenia, oblasť zaostrenia sa 8 krát
zväčší.
Enlarge x8
(Zväčšenie
x8)
* Predvolené
Možnosť
Popis
Off
(Vypnuté)
Nepoužívajte funkciu asistencie MF.
Pri otáčaní krúžku ostrenia sa spolu s lepším zaostrením
zväčšuje aj pomocný stĺpček ostrenia.
Keď pootočíte krúžkom ostrenia, oblasť zaostrenia sa 5 krát
zväčší.
Enlarge x5
(Zväčšenie
x5)*
FA
(Pomocný
stĺpček
ostrenia)
70
Funkcie pre fotografovanie
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Funkciu Optická stabilizácia obrazu (OIS) použite na obmedzenie
otrasov fotoaparátu. Optická stabilizácia obrazu nemusí byť dostupná
na niektorých objektívoch.
Možnosti OIS
* Predvolené
Ikona
Otrasy fotoaparátu najviac vznikajú pri slabom osvetlení alebo
v interiéroch. V takých prípadoch fotoaparát znižuje rýchlosť uzávierky,
aby zvýšil množstvo prechádzajúceho svetla, čím môže dôjsť
k roztraseniu snímky. Tejto situácii môžete zabrániť pomocou funkcie
OIS.
Ak váš objektív disponuje prepínačom OIS, musíte ho nastaviť do
polohy ON, aby ste mohli funkciu OIS použiť.
Nastavenie
možností OIS:
Popis
Mode 1 (Režim 1)*: Funkcia OIS sa použije iba pri polovičnom
alebo úplnom stlačení [Spúšte].
Mode 2 (Režim 2): Funkcia OIS je zapnutá.
Off (Vypnuté): Funkcia OIS je vypnutá. (Táto funkcia nemusí byť
na niektorých objektívoch dostupná.)
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → K alebo
k → OIS → možnosť.
Bez opravy funkciou OIS
S opravou funkciou OIS
71
Funkcie pre fotografovanie
Režim uzávierky (spôsob snímania)
Môžete si zvoliť spôsob snímania, ako je nepretržité snímanie,
snímanie sérií snímok, samospúšť, a pod.
Pre zachytenie jednej snímky navoľte Single (Jednorazové). Pre
zachytenie rýchlo sa pohybujúcich objektov zvoľte Continuous
(Nepretržité) alebo Burst (Snímanie sérií snímok). Pre nastavenie
expozície, vyváženia bielej alebo použitie efektov sprievodcu
snímkou zvoľte AE Bracket (Odstupňovanie automat. expozície),
WB Bracket (Odstupňovanie vyváženia bielej) alebo P Wiz Bracket
(Odstupňovanie so sprievodcom). Taktiež môžete zvoliť Timer
(Samospúšť) pre vytvorenie autoportrétu.
Nastavenie spôsobu
snímania:
Sekvenčné
Fotografie sa vytvárajú nepretržite, kým držíte [Spúšte]. Môžete
nasnímať až 3 fotografie (Continuous Low (3fps) (Pomalé nepretržité
snímanie (3 záb./s))) alebo 8 fotografií (Continuous High (8fps)
(Rýchle nepretržité snímanie (8 záb./s))) za sekundu.
V režime snímania stlačte tlačidlo [C] → možnosť.
Jednorazové
Každým stlačením [Spúšte] sa nasníma jedna fotografia. Vhodné na
bežné fotografovanie.
72
Funkcie pre fotografovanie >
Režim uzávierky (spôsob snímania)
Dávkovanie
Samospúšť
Po jednom stlačení [Spúšte] sa postupne vytvorí 10 snímok za
sekundu (3 sekundy), 15 snímok za sekundu (2 sekundy) alebo
30 snímok za sekundu (1 sekunda). Odporúča sa pre snímanie
pohybu rýchlo sa pohybujúcich objektov, napríklad pretekajúcich áut.
Snímka sa vytvorí s oneskorením medzi 2 a 30 sekundami.
Oneskorenie je možné nastaviť v prírastkoch po 1 sekunde.
Ak chcete v režime snímania nastaviť počet záberov, stlačte tlačidlo [C] →
Burst (Sekvenčné snímanie) a potom stlačte tlačidlo [D].
Ak chcete v režime snímania nastaviť oneskorenie, stlačte tlačidlo [C] →
Timer (Samospúšť) a potom stlačte tlačidlo [D].
73
Funkcie pre fotografovanie >
Režim uzávierky (spôsob snímania)
Automatické odstupňovanie expozície
(AE Bracket)
Odstupňovanie vyváženia bielej
(WB Bracket)
Po stlačení [Spúšte] vytvorí fotoaparát 3 postupné fotografie: originál,
jednu tmavšiu a jednu svetlejšiu. Použite statív, aby ste zamedzili
rozmazaniu fotografií, keďže fotoaparát vytvára 3 fotografie za sebou.
Nastavenie môžete upraviť v ponuke Bracket Set (Nastavenie
stupňovania).
Po stlačení [Spúšte] vytvorí fotoaparát 3 postupné fotografie: originál
a dve ďalšie fotografie s rôznymi nastaveniami vyváženia bielej.
Originálna fotografia sa vytvorí pri stlačení [Spúšte]. Ďalšie dve sa
automaticky upravia podľa nastaveného vyváženia bielej. Nastavenie
môžete upraviť v ponuke Bracket Set (Nastavenie stupňovania).
Expozícia +2
Expozícia -2
Originál
WB+2
WB-2
Originál
74
Funkcie pre fotografovanie >
Režim uzávierky (spôsob snímania)
Stupňovanie sprievodcom snímkou
(P Wiz Bracket)
Nastavenie odstupňovania
Po stlačení [Spúšte] vytvorí fotoaparát tri postupné fotografie, každú
s iným nastavením Sprievodcu snímkou. Fotoaparát vytvorí fotografiu
a použije na ňu tri možnosti sprievodcu snímkou, ktoré ste nastavili pre
nasnímaný záber. V ponuke Bracket Set (Nastavenie stupňovania)
môžete vybrať tri rôzne nastavenia.
Tu môžete nastaviť AE Bracket (Odstupňovanie autom. expozície),
WB Bracket (Odstupňovanie vyváženia bielej), P Wiz Bracket
(Odstupňovanie so sprievodcom).
Nastavenie
odstupňovania:
Možnosť
Popis
AE Bracket Set
(Nastavenie
odstupňovania AE)
Nastavenie poradia a oblasti stupňovania.
• Bracket Order (Poradie odstupňovania):
Nastavenie poradia, v ktorom fotoaparát vytvorí
originálnu, svetlejšiu a tmavšiu fotografiu
(vyjadrené symbolmi 0, + a -).
• Bracket Area (Oblasť stupňovania): Nastavenie
rozsahu expozície 3 odstupňovaných fotografií.
WB Bracket
Set (Nastavenie
odstupňovania WB)
Nastavenie rozsahu intervalu vyváženia bielej
3 odstupňovaných fotografií.
Napr. AB-/+3 nastavuje hodnotu žltej o plus
a mínus tri kroky. MG-/+3 nastavuje hodnotu
purpurovej o rovnaké hodnoty.
P Wiz Bracket Set
(Nastavenie
odstupňovania so
sprievodcom)
Navoľte nastavenie 3 Sprievodca snímkou, ktoré
fotoaparát používa na zachytenie
3 odstupňovaných fotografií.
Retro
Vivid (Výrazný)
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → L →
Bracket Set (Nastavenie odstupňovania) → možnosť.
Standard (Štandard)
75
Funkcie pre fotografovanie
Blesk
Za účelom vytvorenia realistických snímok objektu musí byť
zachovaná určitá konštantná úroveň osvetlenia. Ak sa osvetlenie
mení a nie je dostatočné, môžete zaistiť správne osvetlenie pomocou
blesku. Zvoľte správne nastavenia podľa svetelného zdroja a objektu.
Nastavenie možností
blesku:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → Flash (Blesk)
→ možnosť.
Možnosti blesku
Ikona
Popis
Ikona
Popis
1st Curtain (1. uzávierka): Blesk
vypáli okamžite po otvorení
uzávierky. Fotoaparát tak vytvorí
jasnú snímku objektu na začiatku
akcie.
Smer pohybu lopty
2nd Curtain (2. uzávierka): Blesk
vypáli tesne pred uzatvorením
uzávierky. Fotoaparát tak vytvorí
jasnú snímku objektu na konci
akcie.
Smer pohybu lopty
Off (Vypnuté): Blesk sa nepoužíva.
Smart Flash (Inteligentný blesk): Fotoaparát automaticky
nastavuje výkon blesku podľa osvetlenia okolitého prostredia.
Auto (Automatické): Blesk sa použije automaticky na tmavých
miestach.
Auto Red-eye (Automatická korekcia červených očí): Blesk
blikne automaticky a zabráni vzniku efektu červených očí.
Fill in (Vyrovnávací): Blesk pracuje pri každej snímke.
Fill-in Red (Vyrovnávací – červené): Blesk pracuje pri každej
snímke a potlačuje vznik javu červených očí.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
• Medzi dvoma zábleskami blesku je časový interval. Nepohybujte sa
dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
• Možnosti blesku a nastavenie intenzity blesku je dostupné len vtedy, keď
používate externý blesk NX.
• Môžete zachytiť snímku s bleskom, ktorý nie je úplne nabitý, ale
odporúča sa použiť úplne nabitý blesk.
Používajte iba blesky schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
nekompatibilných bleskov môže fotoaparát poškodiť.
76
Funkcie pre fotografovanie >
Blesk
Korekcia javu červených očí
Nastavenie intenzity blesku
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímky javiť
červené. Na opravu efektu červených očí vyberte Auto Red-eye
(Automatické červené oči) alebo Fill-in Red (Vyplniť červené).
Nastavením intenzity blesku zabránite preexponovanie alebo
podexponovaniu. Môžete ju upraviť o ± 2 úrovne.
Nastavenie
intenzity blesku:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → Flash (Blesk) →
možnosť → [D] → otáčajte navigačným tlačidlom alebo
stlačte [C/F].
Flash : Fill in
Bez opravy červených očí
Flash Option
S potlačením červených očí
Ak je objekt príliš vzdialený od fotoaparátu alebo sa pri aktivácii blesku
pohybuje, nemusí sa odstránenie červených očí podariť.
Back
Reset
77
Funkcie pre fotografovanie >
Blesk
• Nastavenie intenzity blesku sa nemusí prejaviť, keď:
- objekt je príliš blízko pri fotoaparáte,
- nastavená je vysoká citlivosť ISO,
- hodnota expozície je príliš vysoká alebo nízka.
V
• niektorých režimoch snímania nie je možné funkciu použiť.
• Ak k fotoaparátu pripojíte externý blesk s nastaviteľnou intenzitou,
použijú sa nastavenia intenzity blesku.
• Ak sa pri použití integrovaného blesku objekt nachádza príliš blízko,
časť svetla môže byť blokovaná, čo vedie k tmavej fotografii. Uistite sa,
že sa objekt nachádza v odporúčanom rozmedzí vzdialenosti (závisí od
typu objektívu).
• Pri nasadenej slnečnej clony môže dochádzať k blokovaniu svetla
z integrovaného blesku. Pri použití blesku clonu odstráňte.
78
Funkcie pre fotografovanie
Meranie
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo
svetla.
Fotoaparát meria množstvo svetla v scéne a podľa zvoleného režimu
využíva výsledky merania na rôzne nastavenia. Napríklad, ak objekt
vyzerá tmavší, než je jeho skutočná farba, fotoaparát preexponuje
záber objektu. Ak objekt vyzerá svetlejší, než je jeho skutočná farba,
fotoaparát podexponuje záber objektu.
Viacbodové
Vo viacbodovom režime sa počíta množstvo svetla vo viacerých
oblastiach. Fotoaparát nastavuje expozíciu priemerovaním rozsahu
jasov celej scény, bez ohľadu na to, či je osvetlenie dostatočné.
Tento režim je vhodný na bežné fotografovanie.
Jas a celková atmosféra snímky môžu byť taktiež ovplyvnené
spôsobom merania množstva svetla. Zvoľte zodpovedajúce
nastavenie pre podmienky snímania.
Nastavenie
možností merania:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → Metering
(Meranie) → možnosť.
79
Funkcie pre fotografovanie >
Meranie
Stredovo vyvážené
Bodové
V režime stredového vyváženia sa počíta širšia oblasť než v bodovom
režime. Vyhodnocuje sa množstvo svetla v strede snímky (60 – 80 %)
a potom vo zvyšnej časti snímky (20 – 40 %). Toto nastavenie sa
odporúča pre situácie, kedy je malý rozdiel medzi jasom objektu
a pozadia alebo je plocha objektu väčšia v porovnaní s celkovou
kompozíciou fotografie.
V bodovom režime sa počíta množstvo svetla v strede obrazu. Pri
vytváraní snímky v ostrom protisvetle nastaví fotoaparát expozíciu
podľa zvoleného bodu na objekte a vyfotografuje ho správne. Ak napr.
pri silnom protisvetle zvolíte viacbodový režim, fotoaparát vyhodnotí
celkové svetlo ako výdatné a snímka objektu bude tmavá. Bodový
režim zabráni takej situácii a počíta množstvo svetla v stanovenej
oblasti.
Objekt je svetlý a na tmavom pozadí. Bodový režim sa odporúča pre
takéto prípady, kedy sa jas objektu a pozadia veľmi silne odlišujú.
80
Funkcie pre fotografovanie >
Meranie
Meranie hodnoty expozície oblasti ostrenia
Po zapnutí tejto funkcie fotoaparát automaticky nastaví optimálnu
expozíciu výpočtom jasu v oblasti ostrenia. Táto funkcia je dostupná
iba v prípade, ak vyberiete Spot (Bodové) alebo Multi (Viacbodové)
meranie a Selection AF (Výberové ostrenie).
Nastavenie
funkcie:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → K →
Link AE to AF Point (Prepojiť AE na bod AF) → možnosť.
81
Funkcie pre fotografovanie
Inteligentný rozsah
Táto funkcia automaticky opravuje straty jasných detailov, ku ktorým
môže dôjsť vplyvom zmien jasov v snímke.
Nastavenie možnosti
pre Inteligentný
rozsah:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] → Smart Range
(Inteligentný filter) → možnosť.
Bez efektu inteligentného rozsahu
S efektom inteligentného rozsahu
82
Funkcie pre fotografovanie
Voliteľná farba
Táto funkcia umožňuje výber farby, ktorú chcete zvýrazniť, a farby,
ktoré chcete potlačiť. Z ponuky môžete vybrať červenú, zelenú, modrú
alebo žltú farbu.
Nastavenie možností
voliteľnej farby:
V režime snímania stlačte tlačidlo [f] →
Selective Color (Voliteľná farba) → možnosť.
Príklady
Originál
Vybraná červená farba
83
Funkcie pre fotografovanie
Farebný priestor
Elektronické zobrazovacie zariadenia, ako sú fotoaparáty, monitory
a tlačiarne, majú svoje vlastné spôsoby reprezentácie farieb, ktoré sa
nazývajú farebné priestory.
Tento fotoaparát umožňuje voľbu dvoch farebných priestorov: sRGB
alebo Adobe RGB.
Priestor sRGB sa často používa na vytváranie farieb v počítačových
monitoroch a je taktiež štandardom pre farebný priestor Exif. Priestor
sRGB sa odporúča pre bežné snímky a pre snímky, ktoré sa chystáte
publikovať na internete.
Adobe RGB
sRGB
Priestor Adobe RGB slúži na profesionálnu tlač a má väčší rozsah
farieb než priestor sRGB. Tento širší rozsah farieb uľahčuje úpravy
snímok v počítači. Uvedomte si, že jednotlivé programy sú všeobecne
kompatibilné s obmedzeným počtom farebných priestorov. Ak otvoríte
snímku v programe, ktorý nepodporuje použitý farebný priestor, farby
sa javia svetlejšie.
Nastavenie
farebného
priestoru:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → L →
Color Space (Farebný priestor) → možnosť.
84
Funkcie pre fotografovanie
Korekcia/uzamknutie expozície
Kompenzácia expozície
Fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu meraním úrovne svetla
na základe kompozície fotografie a polohy objektu. Ak je expozícia
nastavená fotoaparátom väčšia alebo menšia ako očakávaná, hodnotu
expozície môžete upraviť ručne. Hodnotu expozície je možné nastaviť
v prírastkoch po ±3. Fotoaparát zobrazí upozornenie na expozíciu
červenou farbou, pre každý krok mimo rozsahu ±3.
Ak chcete upraviť hodnotu expozície, stlačte [I] a potom
otočte navigačné tlačidlo. Hodnotu expozície môžete nastaviť aj
stlačením tlačidla [f] a následným zvolením EVC (Exposure Value
Compensation) (Kompenzácia hodnoty expozície).
+2
-2
Originál
Hodnotu expozície môžete kontrolovať podľa polohy ukazovateľa
úrovne expozície.
Expozičné varovanie
Ukazovateľ štandardnej expozície
Ukazovateľ úrovne
expozície
Znížená expozícia
(tmavšia)
Zvýšená expozícia
(jasnejšia)
85
Funkcie pre fotografovanie >
Korekcia/uzamknutie expozície
Uzamknutie expozície
Ak neviete dosiahnuť príslušnú expozíciu z dôvodu silného farebného
kontrastu, uzamknite expozíciu a potom nasnímajte fotografiu.
Po uzamknutí expozície namierte objektív na požadované miesto a
stlačte [Spúšte].
Ak chcete uzamknúť expozíciu, nastavte kompozíciu fotografie, pre
ktorú chcete túto expozíciu vypočítať, a potom stlačte používateľské
tlačidlo. (str. 128)
86
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie pre video
Viacnásobný pohyb
Ďalej sú popísané funkcie dostupné pre video.
Nastavte rýchlosť prehrávania videa.
Režim AE videa
Pre nastavenie
rýchlosti
prehrávania videa:
Režim expozície nastavte pre záznam videa.
Pre nastavenie
možností Movie
AE:
V režime snímania videa stlačte tlačidlo [f] →
Movie AE Mode (Režim AE videa) → možnosť.
Ikona
Popis
x0.25: Záznam a prehrávanie videa pri 1/4 rýchlosti.
* Predvolené
Ikona
V režime snímania videa stlačte tlačidlo [m] → l
→ Multi Motion (Multipohyb) → možnosť.
x0.5: Záznam a prehrávanie videa pri 1/2 rýchlosti.
Popis
x1: Záznam a prehrávanie videa pri normálnej rýchlosti.
Program (Program)*: Clonové číslo a rýchlosť uzávierky sa
nastavia automaticky.
x5: Záznam a prehrávanie videa pri 5X rýchlosti.
Aperture Priority (Priorita clony): Pred snímaním videa nastavte
clonové číslo ručne. Otáčaním navigačného tlačidla nastavte
hodnotu clony.
Shutter Priority (Priorita uzávierky): Pred snímaním videa
nastavte rýchlosť uzávierky ručne. Otáčaním navigačného tlačidla
nastavte rýchlosť uzávierky.
Manual (Ručne): Clonové číslo a rýchlosť uzávierky nastavte
ručne pred snímaním videa. Stlačte [I] na výber clonového
čísla alebo rýchlosti uzávierky a potom otočte navigačným
tlačidlom na nastavenie hodnoty.
x10: Záznam a prehrávanie videa pri 10X rýchlosti.
x20: Záznam a prehrávanie videa pri 20X rýchlosti.
• Ak zvolíte inú možnosť ako x1, zvuk sa nezaznamená.
• Možnosti, ktoré sú k dispozícii sa môžu líšiť podľa veľkosti záznamu.
87
Funkcie pre fotografovanie >
Funkcie pre video
Prelínanie
Zvuk
Scénu môžete postupne vynoriť z čiernej alebo späť ponoriť pomocou
funkcie prelínania a nemusíte to robiť neskôr v PC. Správnym použitím
funkcie pridáte dramatický efekt do videa.
V niektorých prípadoch je video bez zvuku zaujímavejšie než so
zvukom. Vypnutím zvuku zaznamenáte nemé video.
Nastavenie
možností
prelínania:
Ikona
V režime snímania videa stlačte tlačidlo [f] →
Fader (Prelínanie) → možnosť.
Nastavenie
možností zvuku:
V režime snímania videa stlačte tlačidlo [f] →
Voice (Hlas) → možnosť.
Popis
Off (Vypnuté): Funkcia prelínania sa nepoužije.
In (Rozotmieť): Scéna sa postupne vynorí z čiernej.
Out (Zotmieť): Scéna sa postupne ponorí do čiernej.
In-out (Rozotmieť – zotmieť): Funkcia prelínania sa použije na
začiatku a konci scény.
88
Kapitola 3
Prehrávanie/Úpravy
Naučte sa prehrávať a upravovať fotografie a videá.
Postup úpravy súborov v počítači nájdete v kapitole 6.
Prehrávanie/Úpravy
Vyhľadávanie a správa súborov
Tu je popísaný spôsob vyhľadávania snímok a videí pomocou miniatúr
a ochrana a mazanie súborov.
Prezeranie fotografií
1
Zobrazenie miniatúr snímok
Za účelom vyhľadania fotografií a videí prepnite do zobrazenia
miniatúr. V zobrazení miniatúr sa zobrazuje viacero snímok súčasne,
čo umožňuje jednoducho vyhľadávať položky, ktoré požadujete.
Môžete taktiež triediť a zobrazovať súbory podľa typu, dňa a týždňa
vytvorenia.
Stlačte [y].
• Zobrazí sa naposledy prehrávaný alebo vytvorený súbor.
Menu
Stlačte [I] na zobrazenie súborov ako miniatúr.
2
Medzi súbormi sa presúvajte otáčaním navigačného
tlačidla alebo stlačením [C/F].
Možno nebudete vedieť upravovať alebo prehrávať súbory, ktoré boli
nasnímané na iných fotoaparátoch a to z dôvodu nepodporovaných
veľkostí alebo kodeku. Na upravovanie alebo prehrávanie takýchto súborov
použite počítač alebo iné zariadenie.
• Stlačte raz na zobrazenie 3 miniatúr.
• Stlačte dvakrát na zobrazenie 15 alebo 40 miniatúr.
(V zobrazení po jednom stlačte [m] → x →
Thumbnail Mode (Režim miniatúr) na výber počtu súborov na
zobrazenie. (str. 95))
Prípadne v zobrazení jedného záberu stlačte tlačidlo [m] → x →
View (Zobrazenie) → možnosť.
90
Prehrávanie/Úpravy >
Vyhľadávanie a správa súborov
Zobrazenie súborov podľa kategórií
1
V zobrazení miniatúr stlačte [m].
2
Vyberte Filter → kategóriu a stlačte tlačidlo [o].
Súbory sa zobrazia ako záložka
Snímky zhotovené pomocou sekvenčného a sériového snímania
sa zobrazia ako priečinok. Vymazanie záložky spôsobí vymazanie
všetkých fotografií, ktoré sa v nej nachádzajú.
* Predvolené
Možnosť
Popis
Type (Typ)
Prezerajte si súbory podľa typu súboru, ako je
napríklad fotografia alebo video.
Date (Dátum)*
Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
Week (Týždeň)
Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy boli
uložené.
Location
(Umiestnenie)
Zobrazenie súborov podľa miesta, kde boli
vytvorené. (Iba snímky vytvorené pri použití modulu
GPS majú informáciu o mieste.)
: Single View
Ak stlačíte [I] v zobrazení priečinka, súbory v aktuálnom priečinku sa
zobrazia ako obrázky miniatúr.
91
Prehrávanie/Úpravy >
Vyhľadávanie a správa súborov
Ochrana súborov
Mazanie súborov
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
Mazaním súborov v režime prehrávania môžete uvoľniť pamäťovú
kartu. Chránené súbory nie je možné zmazať.
1
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [m] → z →
Protect (Chrániť) → možnosť. (Single (Jedna snímka),
Select (Výber), All (Všetky))
Mazanie jedného súboru
Môžete zvoliť jeden súbor a zmazať ho.
2
Otočením navigačného tlačidla alebo stlačením tlačidla
[C/F] vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo [o].
3
Stlačte [f].
1
V režime prehrávania vyberte súbor a potom stlačte [
].
• Alternatívne môžete v režime prehrávania stlačiť [m] →
z → Delete (Vymazať) → Single (Jedna snímka).
2
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
92
Prehrávanie/Úpravy >
Vyhľadávanie a správa súborov
Mazanie viacerých súborov
Vymazanie všetkých súborov
Môžete voliť viac súborov a zmazať ich naraz.
1
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [
Delete (Viacnásobné vymazanie).
Môžete naraz zmazať všetky súbory z pamäťovej karty.
] → Multiple
• Alternatívne môžete v režime prehrávania stlačiť tlačidlo [m]
→ z → Delete (Vymazať) → Select (Výber).
2
Pootočením navigačného gombíka alebo stlačením
[C/F] navoľte súbory ktoré chcete vymazať a potom
stlačte [o].
1
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [m].
2
Vyberte z → Delete (Vymazať) → All (Všetky).
3
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
• Ďalším stlačením [o] výber zrušíte.
3
Stlačte [
].
4
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
93
Prehrávanie/Úpravy
Prezeranie fotografií
Zväčšenie fotografie
Spustenie prezentácie
Môžete zväčšovať snímky pri zobrazení v režime prehrávania.
Môžete taktiež posunúť zväčšenú oblasť a použiť funkciu Orezať
na vybranie časti snímky zobrazenej na obrazovke a uložiť ju ako
samostatný súbor.
Môžete zobraziť snímky ako prezentáciu, použiť na ňu rôzne efekty
a prehrávať hudbu na pozadí.
Zväčšená oblasť
1
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [m].
2
Zvoľte
3
Zvoľte možnosť efektu prezentácie.
.
• Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 4.
Zväčšenie (maximálne zväčšenie
sa môže líšiť podľa rozlíšenia)
Možnosť
Popis
Images
(Snímky)
Stlačte [o] a potom otočte navigačným tlačidlom v smere
hodinových ručičiek na zväčšenie fotografie.
Nastavenie snímok, ktoré budú súčasťou prezentácie.
• All (Všetko): Zobrazenie všetkých snímok
v prezentácii.
• Date (Dátum): V prezentácii sa zobrazia snímky
vytvorené v určitý deň.
• Select (Vybrať): Zobrazenie zvolených snímok
v prezentácii.
Effect (Efekt)
Výber prechodového efektu. Voľbou Off (Vypnuté)
efekty vypnete.
(Otáčaním navigačného tlačidla proti smeru hodinových ručičiek
zmenšite fotografiu.)
Interval
(Intervalu)
Určenie trvania zobrazenia každej snímky.
Full Image
Trim
Úkon
Vykonajte
Pohyb zväčšenej oblasti
Stlačte [D/I/C/F].
Orezanie zväčšenej snímky
Stlačte [f]. (uloží sa ako nový súbor)
Návrat do pôvodnej snímky
Stlačte [o].
Music (Hudba) Prehrávanie hudby na pozadí.
4
Vyberte Slide Show (Prezentácia) → Play (Prehrať) alebo
Repeat (Opakovať).
• Prezentácia sa okamžite spustí.
94
Prehrávanie/Úpravy >
Prezeranie fotografií
Automatické otočenie
Pri zapnutom automatickom otočení fotoaparát automaticky otáča
fotografie vytvorené zvisle tak, aby správne vyplnili vodorovne
orientovaný displej.
Voľba možností
automatického
otočenia:
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [m] → x →
Auto Rotate (Automatické otočenie) → možnosť.
Nastavenie režimu miniatúr
Môžete vybrať počet súborov na zobrazenie v režime ukážok.
Na nastavenie
možností režimu
ukážok:
V režime prehrávania stlačte [m] → x →
Thumbnail Mode (Režim miniatúr) → možnosť.
95
Prehrávanie/Úpravy
Prehrávanie videí
Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo orezávať a
uložiť ho ako nový súbor.
Pause
Stop
Ovládacie prvky prehrávania videa
Úkon
Vykonajte
Spätné vyhľadávanie
Stlačte [C].
Fotoaparát prehľadáva vzad po krokoch 2×,
4× a 8× s každým stlačením [C].
Pauza/Prehrávanie
Stlačte [o].
Vyhľadávanie vpred
Stlačte [F].
Po každom stlačení [F] fotoaparát prehľadáva
vpred po krokoch 2×, 4× a 8×.
Ovládanie hlasitosti
Otočte navigačným tlačidlom doľava alebo
doprava.
Zastavenie
Stlačte [D].
Zostrihanie videa počas prehrávania
1
Stlačte [o] v mieste, kde chcete, aby nové video začínalo.
2
Počas pauzy stlačte [
3
Stlačte [o] v mieste, kde chcete, aby nové video končilo.
4
Počas pauzy stlačte [
5
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
].
].
Vystrihnuté video sa uloží ako samostatný súbor pod novým názvom.
96
Prehrávanie/Úpravy >
Prehrávanie videí
Zachytenie snímky počas prehrávania
1
Stlačte [o] v mieste, kde chcete uložiť snímku.
2
Stlačte [I].
• Uložená snímka má rovnaké rozlíšenie ako video.
• Zachytená snímka sa uloží ako samostatný súbor pod novým názvom.
97
Prehrávanie/Úpravy
Editovanie fotografií
Môžete vykonávať bežné úpravy fotografií, ako zmenu veľkosti,
otáčanie alebo odstránenie efektu červených očí. Upravené snímky
sa uložia ako nové súbory s rôznymi názvami. 3D fotografie,
panoramatické fotografie a 3D panoramatické fotografie nie je možné
upravovať pomocou funkcie Úprava obrazu.
Voľba možností
úprav obrazu:
Popis
Backlight (Protisvetlo): Oprava jasu podexponovaných snímok.
(Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [f] → možnosť.
Pred opravou
Možnosti
* Predvolené
Ikona
* Predvolené
Ikona
Po oprave
Nový súbor môže byť menší než pôvodný.
Popis
Smart Filter (Inteligentný filter): Použitím rôznych efektov filtra
na fotografiách môžete vytvoriť jedinečné zábery.
(Off (Vypnuté)*, Miniature (Miniatúra), Soft Focus (Jemné
zaostrenie), Old Film 1 (Starý film 1), Old Film 2 (Starý film 2),
Halftone Dots (Poltón), Sketch (Náčrt), Fish Eye (Rybie oko),
Defog (Odhmlenie), Negative (Negatív))
Nový súbor môže byť menší než pôvodný.
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí): Odstráni červené oči zo
snímky. (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
Resize (Zmena veľkosti): Zmena veľkosti fotografie.
Dostupnosť rozlíšení sa líši v závislosti od veľkosti vybranej
fotografie.
Rotate (Otočiť): Otočenie snímky.
(Off (Vypnuté)*, Right 90˚ (Vpravo 90°), Left 90˚ (Vľavo 90°),
180˚, Horizontal (Horizontálne), Vertical (Vertikálne))
Chránené súbory ani súbory RAW nie je možné otáčať.
Nový súbor môže byť menší než pôvodný.
98
Prehrávanie/Úpravy >
Editovanie fotografií
* Predvolené
Ikona
Popis
Face Retouch (Retuš tváre): Odstránenie nedostatkov pleti.
Nový súbor môže byť menší než pôvodný.
Brightness (Jas): Nastavte jas fotografie.
Nový súbor môže byť menší než pôvodný.
Contrast (Kontrast): Nastavte ostrosť fotografie.
Nový súbor môže byť menší než pôvodný.
Vignetting (Vinetácia): Použijú sa staro vyzerajúce farby,
vysoký kontrast a efekt silnej vinetácie fotoaparátov Lomo.
Nový súbor môže byť menší než pôvodný.
99
Kapitola 4
Bezdrôtová sieť
Naučte sa, ako sa pripojiť k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Naučte sa, ako sa pripojiť cez prístupový bod (AP), ak ste v dosahu
siete WLAN. Konfigurovať môžete aj sieťové nastavenia.
Ikona/Možnosť
Refresh (Obnoviť)
Prístupový bod ad-hoc
Pripájanie k sieti WLAN
1
Popis
Obnovenie prístupových bodov, ku ktorým
sa dá pripojiť.
Zabezpečený prístupový bod
Prístupový bod WPS
Otočte voličom režimov na B.
Úroveň signálu
2
Vyberte
,
,
alebo
.
3
Stlačte [m] a potom vyberte Wi-Fi Setting
(Nastavenie pripojenia Wi-Fi).
• V niektorých režimoch stlačte tlačidlo [m] alebo postupujte
podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka
Wi-Fi Setting (Nastavenie pripojenia Wi-Fi).
• Fotoaparát automaticky vyhľadá dostupné zariadenia prístupových
bodov.
4
Vyberte prístupový bod.
WPS button connection
(Pripojenie prostredníctvom Pripojenie k prístupovému bodu WPS.
tlačidla WPS)
Add wireless network
(Pridať bezdrôtovú sieť)
Manuálne pridanie prístupového bodu.
• Stlačením tlačidla [f] otvorte možnosti nastavenia siete.
• Ak vyberiete zabezpečený prístupový bod (AP), zobrazí sa
kontextové okno. Zadajte požadované heslá a pripojte sa k
sieti WLAN. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti
„Zadávanie textu“. (str. 105)
• Ak sa zobrazí stránka prihlásenia, pozrite si časť „Používanie
prehľadávača prihlásenia“. (str. 103)
Wi-Fi Setting
• Ak vyberiete nezabezpečený AP, fotoaparát sa pripojí k sieti WLAN.
Refresh
• Ak vyberiete profil WPS podporovaný prístupovým bodom, vyberte
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Exit
Manual
WPS PIN connection (Pripojenie WPS PIN) a potom zadajte kód
PIN do zariadenia prístupového bodu. Môžete sa tiež pripojiť k
profilu WPS podporovanému prístupovým bodom výberom WPS
button connection (Pripojenie prostredníctvom tlačidla WPS)
na fotoaparáte a následným stlačením tlačidla WPS na zariadení
prístupového bodu.
101
Bezdrôtová sieť >
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Nastavenie možností siete
Manuálne nastavenie adresy IP
1
Na obrazovke Nastavenie pripojenia Wi-Fi sa presuňte na
prístupový bod a stlačte tlačidlo [f].
1
Na obrazovke Nastavenie pripojenia Wi-Fi sa presuňte na
prístupový bod a stlačte tlačidlo [f].
2
Vyberte všetky možnosti a zadajte požadované informácie.
2
Vyberte IP Setting (Nastavenie adresy IP) →
Manual (Ručne).
3
Vyberte všetky možnosti a potom zadajte požadované
informácie.
Možnosť
Popis
Authentication
(Overenie)
Voľba typu overenia siete.
Data Encryption
(Šifrovanie dát)
Voľba typu šifrovania.
Network Key
(Heslo siete)
IP Setting
(Nastavenie adresy IP)
Možnosť
Popis
Zadajte heslo siete.
IP (internetový protokol)
Zadanie statickej adresy IP.
Zadanie masky podsiete.
Manuálne nastavenie adresy IP.
Subnet Mask
(Maska podsiete)
Gateway (Brána)
Zadanie adresy brány.
DNS Server
Zadanie adresy servera DNS.
102
Bezdrôtová sieť >
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Používanie prehľadávača prihlásenia
Pri pripájaní k niektorým prístupovým bodom, sieťam umožňujúcim
zdieľanie alebo na servery typu cloud môžete zadať prihlasovacie
údaje prostredníctvom prehľadávača prihlásenia.
Tlačidlo
Popis
[D/I/C/F]
Prechod na položku alebo posun na strane.
[o]
Výber položky.
[m]
Prístup k nasledujúcim možnostiam:
• Previous Page (Predchádzajúca strana):
Presun na predchádzajúcu stranu.
• Next Page (Nasledujúca strana): Presun na
nasledujúcu stranu.
• Reload (Znova načítať): Opätovné načítanie
strany.
• Stop (Zastaviť): Zastavenie načítavania strany.
• Exit (Skončiť): Zatvorenie prehľadávača
prihlásenia.
[
Zatvorenie prehľadávača prihlásenia.
]
• V závislosti od stránky, na ktorú ste sa pripojili, nebude možné vybrať
niektoré položky. Nejde o chybu.
• Po prihlásení na niektoré stránky sa prehľadávač prihlásení nemusí
automaticky zatvoriť. V takom prípade zatvorte prehľadávač prihlásení
stlačením [ ] a potom pokračujte požadovanou operáciou.
• Načítanie stránky prihlásenia môže dlhšie z dôvodu veľkosti stránky
alebo rýchlosti siete. V takom prípade počkajte, kým sa zobrazí okno na
zadanie prihlasovacích údajov.
103
Bezdrôtová sieť >
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia
• Ak chcete používať funkcie Wi-Fi, je potrebné vložiť pamäťovú kartu.
• Za pripojenie k sieti vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Poplatky
sa budú líšiť na základe podmienok vašej zmluvy.
• Kvalitu sieťového pripojenia bude určovať prístupový bod.
• Ak nie je možné pripojenie k sieti WLAN, vyberte iný prístupový bod
v zozname prístupových bodov.
• Čím väčšia je vzdialenosť medzi vašim fotoaparátom a prístupovým
bodom, tým dlhšie bude trvať pripojenie k sieti.
• V niektorých krajinách sa môžete pripojiť aj k bezplatným sieťam
WLAN.
• Ak sa vo vašej blízkosti nachádza zariadenie, ktoré používa rovnaké
signály rádiovej frekvencie ako váš fotoaparát, vaše pripojenie sa
môže prerušiť.
• Ak vyberiete bezplatnú sieť WLAN poskytovanú niektorými
poskytovateľmi sieťových služieb, môže sa zobraziť prihlasovacia
stránka. Ak sa chcete pripojiť k sieti WLAN, zadajte svoje ID a heslo.
Informácie o registrácii alebo službe vám poskytne poskytovateľ
sieťových služieb.
• Ak názov vášho prístupového bodu nie je v angličtine, fotoaparát
nemusí lokalizovať zariadenie alebo sa môže názov zobraziť
nesprávne.
• Nastavenia siete a heslo vám poskytne správca siete alebo
poskytovateľ sieťových služieb.
• Ak sieť WLAN vyžaduje overenie od poskytovateľa služieb, môže
sa stať, že sa k nej nebudete môcť pripojiť. Ak chcete pripojiť sieť
WLAN, kontaktujte poskytovateľa sieťových služieb.
• V závislosti od typu šifrovania sa počet číslic v hesle môže líšiť.
• Pripojenie WLAN nemusí byť možné vo všetkých prostrediach.
• Pri zadávaní osobných informácií pri pripájaní k prístupovému bodu
buďte opatrní. Do fotoaparátu nezadávajte žiadne informácie o
platbách ani informácie o kreditnej karte. Výrobca nezodpovedá za
žiadne problémy spôsobené zadaním takýchto informácií.
• Dostupné sieťové pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
• Funkcia WLAN vášho fotoaparátu musí vyhovovať zákonom
o rádiovom vysielaní platným pre váš región. Ak chcete zaručiť súlad
so zákonmi, používajte funkciu WLAN iba v krajine, kde fotoaparát
zakúpili.
• Fotoaparát môže v zozname prístupových bodov zobraziť tlačiareň
podporujúcu pripojenie WLAN. Pripojenie k sieti prostredníctvom
tlačiarne nie je možné.
• Postup upravovania sieťových nastavení sa môže líšiť v závislosti od
podmienok siete.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť súčasne k sieti aj k televízoru.
Počas pripojenia k sieti nie je možné zobrazovať fotografie ani videá
na televízore.
• Pred pripojením k sieti sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
• Nepristupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte oprávnenie.
• Keď nie je server DHCP k dispozícii, je potrebné vytvoriť súbor
autoip.txt a skopírovať ho do vloženej pamäťovej karty, aby bolo
možné pripojenie k sieti pomocou automatickej adresy IP.
104
Bezdrôtová sieť >
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Zadávanie textu
Ikona
Popis
Vymazanie posledného znaku.
Naučte sa, ako zadávať text. Ikony, ktoré sa nachádzajú v nižšie
uvedenej tabuľke vám umožňujú posúvať kurzor, meniť veľkosť písma,
atď. Pomocou navigačného tlačidla prejdite na požadovaný kláves a
potom stlačením tlačidla [o] kláves zadajte.
Pohyb kurzora.
Zmena veľkosti písma v režime abecedy.
Zadanie výrazu „.com“.
Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom abecedy.
Vloženie medzery.
Done
Uloženie zobrazeného textu.
Zobrazenie sprievodcu zadávaním textu.
Done
Back
Backspace
• Zadávať môžete iba znaky anglickej abecedy bez ohľadu na jazyk
zobrazenia.
• Ak sa chcete presunúť priamo na Done (Hotovo), stlačte tlačidlo [y].
• Zadať môžete až 64 znakov.
105
Bezdrôtová sieť
Automatické ukladanie súborov do smartfónu
Fotoaparát sa pripojí k smartfónu, ktorý podporuje funkciu AutoShare
prostredníctvom siete WLAN. Keď fotoaparátom urobíte fotografiu, tá
sa automaticky uloží do smartfónu.
4
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému
fotoaparátu.
• Funkcia AutoShare je podporovaná sériou smartfónov Galaxy alebo
modelmi tabletov Galaxy s operačným systémom Android 2.2 alebo
novším, alebo zariadeniami iOS s iOS 4.3 alebo vyššie. Pred použitím
tejto funkcie skontrolujte firmvér zariadenia a ak je to potrebné,
aktualizujte ho.
• Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple App
Store.
5
Otočte volič režimov na fotoaparáte do polohy B.
2
Vo fotoaparáte vyberte
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu.
• Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie
prebehne automaticky.
• Na obrazovke fotoaparátu sa objaví ikona zobrazujúca stav
pripojenia (
6
1
Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte smartfón s
fotoaparátom.
).
Fotoaparátom zachyťte snímku.
• chytená fotografia je uložená do fotoaparátu a následne odoslaná
do smartfónu.
.
• Keď je zapnutá funkcia AutoShare, nemôžete nasnímať video.
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie aplikácie,
vyberte Next (Ďalej).
3
Na smartfóne zapnite aplikáciu Samsung SMART
CAMERA App.
• Pri zariadeniach iOS, pred spustením aplikácie zapnite funkciu
Wi-Fi.
106
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií alebo videí do telefónu smartphone
Fotoaparát sa pripojí k telefónu smartphone, ktorý podporuje funkciu
MobileLink prostredníctvom siete WLAN. Fotografie a videá môžete
jednoducho odosielať do svojho telefónu smartphone.
1
Otočte volič režimov na fotoaparáte do polohy B.
2
Vo fotoaparáte vyberte
• Keď sa zobrazí kontextová správa s výzvou na prevzatie aplikácie,
• Funkcia MobileLink je podporovaná sériou smartfónov Galaxy alebo
•
•
•
•
tabletmi Galaxy s operačným systémom Android 2.2 alebo novším a
zariadeniami iOS s iOS 4.3 alebo vyšším. Pred použitím tejto funkcie
skontrolujte firmvér zariadenia a ak je to potrebné, aktualizujte ho.
Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple App
Store. Aplikácia Samsung.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu
žiadne súbory.
Ak pomocou funkcie MobileLink odosielate videá vo Full HD kvalite,
nemusí byť možné prehrať ich na niektorých zariadeniach.
Nemôžete odosielať súbory RAW.
.
vyberte Next (Ďalej).
3
Vo fotoaparáte vyberte možnosť odoslania.
• Ak zvolíte Select Files from Smartphone (Vybrať súbory
v inteligentnom telefóne), môžete váš smartfón používať na
prezeranie a zdieľanie súborov uložených vo fotoaparáte.
• Ak zvolíte Select Files from Camera (Vybrať súbory vo
fotoaparáte), môžete vybrať súbory na odoslanie z fotoaparátu.
4
Na smartfóne zapnite aplikáciu Samsung SMART
CAMERA App.
• Pri zariadeniach iOS, pred spustením aplikácie zapnite funkciu
Wi-Fi.
107
Bezdrôtová sieť >
5
Odosielanie fotografií alebo videí do telefónu smartphone
Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte smartfón s
fotoaparátom.
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému
fotoaparátu.
6
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu.
• Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie
prebehne automaticky.
7
V smartfóne alebo fotoaparáte vyberte súbory na
odoslanie z fotoaparátu.
8
Na smartfóne dotykom zvoľte tlačidlo kopírovať alebo vo
fotoaparáte zvoľte Share (Zdieľať).
• Fotoaparát odošle súbory.
108
Bezdrôtová sieť
Používanie telefónu smartphone ako externej spúšte uzávierky
Fotoaparát sa pripojí k telefónu smartphone prostredníctvom siete
WLAN. Pomocou funkcie Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik)
môžete telefón smartphone používať ako externú spúšť uzávierky.
Nasnímaná fotografia sa zobrazí v telefóne smartphone.
• Funkcia Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) je podporovaná sériou
smartfónov Galaxy alebo tabletmi Galaxy s operačným systémom
Android 2.2 alebo novším a zariadeniami iOS s iOS 4.3 alebo vyšším.
Pred použitím tejto funkcie skontrolujte firmvér zariadenia a ak je to
potrebné, aktualizujte ho.
• Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple App
Store.
3
Na smartfóne zapnite aplikáciu Samsung SMART
CAMERA App.
• Pri zariadeniach iOS, pred spustením aplikácie zapnite funkciu
Wi-Fi.
4
Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte smartfón s
fotoaparátom.
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému
fotoaparátu.
5
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu.
• Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie
1
Otočte volič režimov na fotoaparáte do polohy B.
2
Vo fotoaparáte vyberte
prebehne automaticky.
.
• Keď sa zobrazí kontextová správa s výzvou na prevzatie aplikácie,
vyberte Yes (Áno).
109
Bezdrôtová sieť >
6
Používanie telefónu smartphone ako externej spúšte uzávierky
V telefóne smartphone nastavte nasledovné možnosti
snímania.
Ikona
7
Na telefóne smartphone sa dotknite a podržte
zaostrenie.
pre
• Zaostrenie sa automaticky nastaví na viacnásobné AF.
Popis
Možnosť blesku
Možnosť samospúšte
nasnímajte fotografiu.
640X424 pri snímaní v rozlíšení
rozlíšení
.
Uloženie polohy
• Počas používania tejto funkcie nemusia byť niektoré tlačidlá na
vašom fotoaparáte k dispozícii.
• Pri používaní tejto funkcie nebude na vašom telefóne smartphone
fungovať tlačidlo priblíženia ani tlačidlo spúšte.
• Režim Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) podporuje iba
a
Uvoľnením tlačidla
• Veľkosť fotografií uložených do fotoaparátu sa zmení na
Veľkosť záberu
veľkosti fotografií
8
.
a na 640X360 pri snímaní v
• Ak používate túto funkciu, ideálna vzdialenosť medzi fotoaparátom
a telefónom smartphone sa môže líšiť v závislosti od vášho okolia.
• Ak chcete používať túto funkciu, telefón smartphone sa musí nachádzať
vo vzdialenosti 7 m od fotoaparátu.
na telefóne smartphone bude nasnímanie fotografie
chvíľu trvať.
• Funkcia Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) sa deaktivuje v
nasledujúcich prípadoch:
- ak sa na telefóne smartphone zaznamená prichádzajúci hovor,
- ak sa vypne fotoaparát alebo telefón smartphone,
- ak je plná pamäť,
- ak jedno zo zariadení stratí pripojenie k sieti WLAN,
- ak je pripojenie Wi-Fi slabé alebo nestále.
• Po uvoľnení
110
Bezdrôtová sieť
Používanie webových lokalít na zdieľanie fotografií a videí
Odosielajte svoje fotografie alebo videá na webové lokality umožňujúce
zdieľanie. Dostupné webové lokality sa zobrazia vo fotoaparáte. Ak
chcete súbory nahrať na niektoré webové lokality, pred pripojením
fotoaparátu musíte danú webovú lokalitu navštíviť a zaregistrovať sa.
4
Zadajte svoje ID a heslo a potom vyberte Login
(Prihlásiť sa).
• Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti
„Zadávanie textu“. (str. 105)
• Ak ste pripojení na lokalitu SkyDrive, pozrite si časť „Používanie
Prístup na webovú lokalitu
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Zvoľte
3
Zvoľte webovú lokalitu.
.
prehľadávača prihlásenia“. (str. 103)
• Ak chcete vybrať ID zo zoznamu, vyberte
→ ID.
• Ak ste sa na webovú lokalitu prihlásili už v minulosti, môžete sa
tam prihlásiť automaticky.
Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať vytvorené konto na webovej
lokalite umožňujúcej zdieľanie.
• Keď sa objaví kontextová správa s výzvou na vytvorenie konta,
zvoľte OK.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia prístupového
bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú sa
dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 101)
111
Bezdrôtová sieť >
Používanie webových lokalít na zdieľanie fotografií a videí
Odosielanie fotografií a videí
1
Prejdite na webovú lokalitu pomocou svojho fotoaparátu.
2
Prechádzajte súbormi, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo [o].
• Vybrať môžete až 20 súborov. Celková veľkosť môže byť
maximálne 10 MB. (Celková veľkosť alebo množstvo súborov sa
na niektorých webových lokalitách môže líšiť.)
3
Vyberte Upload (Odoslať).
• Ak ste sa pripojili na Facebook, vyberte Upload (Odoslať) →
Upload (Odoslať).
• Ak ste pripojení na Facebook, môžete zadávať komentáre
výberom políčka Comment (Komentovať). Ďalšie informácie o
zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 105)
• Nemôžete odovzdať súbory RAW.
• Naraz môžete odovzdať maximálne 20 súborov.
• Ak veľkosť súboru presiahne limit, nemôžete odovzdať súbory.
•
•
•
•
•
•
•
Odovzdať môžete fotografiu s maximálnym rozlíšením 2M a najdlhšie
video, ktoré môžete odovzdať, je video zaznamenané pomocou
. Ak
je rozlíšenie vybranej fotografie väčšie ako 2M, dôjde k automatickému
zmenšeniu rozlíšenia. Ak ste pripojení na Facebook, rozlíšenie fotografie
sa zmení na rozlíšenie 1M.
Spôsoby odoslania fotografií alebo videí sa môžu líšiť v závislosti od
zvolenej webovej lokality.
Ak sa nemôžete na webovú lokalitu pripojiť kvôli bráne firewall alebo
nastaveniam overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa
sieťových služieb.
Odoslané fotografie alebo videá môžu byť automaticky označené
dátumom, kedy boli nasnímané.
Rýchlosť internetového pripojenia môže ovplyvniť rýchlosť odosielania
snímok alebo otvárania webových stránok.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu
žiadne súbory.
Fotografie a videá môžete odosielať aj na iné webové lokality
umožňujúce zdieľanie, a to v režime prehrávania stlačením tlačidla
[m] a výberom z → Share(Wi-Fi) (Zdieľať (Wi-Fi)) →
požadovaná webová lokalita.
Keď nahráte snímky na lokalitu SkyDrive, ich veľkosť sa zmení na 2M,
zatiaľ čo pomer ich stránok zostane zachovaný.
112
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
V ponuke e-mailu môžete zmeniť nastavenia a potom odosielať
fotografie alebo videá uložené vo fotoaparáte e-mailom.
5
Vyberte pole Name (Meno), zadajte svoje meno a potom
vyberte Done (Hotovo).
Sender Setting
Zmena nastavení e-mailu
Name
V ponuke e-mailu môžete zmeniť nastavenia na ukladanie informácií.
Môžete tiež nastavovať alebo meniť heslo e-mailu. Ďalšie informácie o
zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 105)
Email
Save
Ukladanie informácií
Back
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Zvoľte
3
Stlačte tlačidlo [m].
4
Vyberte
6
Vyberte pole Email (E-mail), zadajte svoju e-mailovú
adresu a potom vyberte Done (Hotovo).
7
Zmeny uložte voľbou Save (Uložiť).
.
→ Sender
Reset
• Ak chcete vymazať svoje informácie, vyberte Reset (Resetovať).
Setting (Nastavenie odosielateľa).
113
Bezdrôtová sieť >
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
Nastavenie hesla e-mailu
Zmena hesla e-mailu
1
Otočte voličom režimov na B.
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Zvoľte
2
Zvoľte
3
Stlačte tlačidlo [m].
3
Stlačte tlačidlo [m].
4
Vyberte
→ Setting Password (Nastavenie hesla) →
On (Zapnuté).
4
Vyberte
• Ak chcete deaktivovať heslo, vyberte Off (Vypnuté).
5
Zadajte svoje aktuálne 4-ciferné heslo.
Keď sa zobrazí kontextové okno, stlačte tlačidlo [o].
6
Zadajte nové 4-ciferné heslo.
7
Znova zadajte nové heslo.
8
Keď sa zobrazí kontextové okno, stlačte tlačidlo [o].
5
.
• Kontextové okno sa zobrazí automaticky aj vtedy, keď nestlačíte
tlačidlo [o].
6
Zadajte 4-ciferné heslo.
7
Znova zadajte svoje heslo.
8
Keď sa zobrazí kontextové okno, stlačte tlačidlo [o].
.
→ Change
Password (Zmena hesla).
• Kontextové okno sa zobrazí automaticky aj vtedy, keď nestlačíte
tlačidlo [o].
• Kontextové okno sa zobrazí automaticky aj vtedy, keď nestlačíte
tlačidlo [o].
Ak ste stratili svoje heslo, môžete ho resetovať výberom Reset (Vynulovať)
na obrazovke nastavenia hesla. Keď resetujete informácie, odstránia sa
skôr uložené informácie o nastavení používateľa, e-mailová adresa a
zoznam nedávno odoslaných e-mailov.
114
Bezdrôtová sieť >
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
6
Fotografie alebo videá uložené vo fotoaparáte môžete odosielať
e-mailom. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti
„Zadávanie textu“. (str. 105)
Prejdite k súborom, ktoré chcete odoslať, a potom stlačte
tlačidlo [o].
• Vybrať môžete až 20 súborov. Celková veľkosť môže byť
maximálne 7 MB.
1
Otočte voličom režimov na B.
7
Vyberte Send (Odoslať).
2
Zvoľte
8
Vyberte pole Comment (Komentár), napíšte svoj
komentár a potom vyberte Done (Hotovo).
3
Vyberte pole Sender (Odosielateľ), zadajte svoju
e-mailovú adresu, a potom vyberte Done (Hotovo).
9
Vyberte Send (Odoslať).
.
• Ak ste už predtým uložili svoje informácie, vložia sa automaticky.
(str. 113)
• Ak chcete použiť adresy zo zoznamu predchádzajúcich príjemcov,
vyberte → adresa.
4
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia prístupového
bodu a odoslať e-mail.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú sa
dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 101)
Vyberte pole Receiver (Príjemca), zadajte svoju e-mailovú
adresu a potom vyberte Done (Hotovo).
• Ak chcete použiť adresy zo zoznamu predchádzajúcich príjemcov,
vyberte → adresa.
• Ak chcete pridať ďalších príjemcov, vyberte
. Môžete zadať až
30 príjemcov.
• Ak chcete vymazať adresu zo zoznamu, vyberte
5
.
Zvoľte Next (Ďalej).
115
Bezdrôtová sieť >
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom
• Nemôžete odosielať súbory RAW.
• Naraz môžete odoslať maximálne 20 súborov.
• Aj keď sa zdá, že fotografia sa preniesla úspešne, chyby e-mailového
•
•
•
•
•
konta príjemcu môžu spôsobiť, že fotografia bude odmietnutá alebo
rozpoznaná ako nevyžiadaná pošta.
Ak nie je dostupné sieťové pripojenie alebo ak nie sú nastavenia vášho
e-mailového konta správne, nebudete môcť odoslať e-mail.
Ak veľkosť súboru presiahne limit, nemôžete odoslať e-mail. Maximálne
rozlíšenie fotografie, ktorú môžete odoslať, je 2M a najdlhšie video, ktoré
môžete odoslať, je video nahraté pomocou
. Ak je rozlíšenie vybranej
fotografie väčšie ako 2M, dôjde k automatickému zmenšeniu rozlíšenia.
Ak nemôžete odoslať e-mail kvôli bráne firewall alebo nastaveniam
overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa sieťových
služieb.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu
žiadne súbory.
E-mail môžete odoslať aj v režime prehrávania stlačením tlačidla
[m] a následným výberom z → Share(Wi-Fi) (Zdieľať (Wi-Fi))
→ Email (E-mail).
116
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie
Fotografie alebo videá nasnímané fotoaparátom môžete odoslať do
počítača bezdrôtovo. Funkcia Automatické zálohovanie funguje iba s
operačným systémom Windows.
Inštalácia programu pre funkciu
automatického zálohovania do počítača
1
Do počítača nainštalujte program Intelli-studio. (str. 142)
2
Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB.
3
V kontextovom okne kliknite na OK.
Odosielanie fotografií alebo videí do
počítača
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Zvoľte
• Na použitie funkcie Auto Backup (Automatická záloha) musíte
nakonfigurovať záložné informácie počítača. Ďalšie informácie
nájdete v časti „Inštalácia programu pre funkciu automatického
zálohovania do počítača“. (str. 117)
3
do počítača. Dokončite inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
Odpojte kábel USB.
5
Fotoaparát znova pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
• Fotoaparát uloží informácie o počítači, aby mohol odosielať súbory
do počítača.
Stlačením tlačidla [m] nastavte možnosti.
• Ak chcete svoj počítač automaticky vypnúť po dokončení prenosu,
vyberte
→ Shut down PC after backup (Po dokončení
zálohovania vypnúť počítač) → On (Zapnuté).
• Program Auto Backup (Automatické zálohovanie) sa nainštaluje
4
.
• Ak chcete zobraziť pomocníka pre funkciu Auto Backup
(Automatické zálohovanie), vyberte
→ Guide (Pomocník).
4
Stlačením [o] spustite zálohovanie.
• Ak chcete zrušiť odosielanie, stlačte [o].
• Na zálohovanie nie je možné vybrať samostatné súbory.
Táto funkcia zálohuje iba nové súbory vo fotoaparáte.
Pred inštaláciou programu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti. Ak nie
je k dispozícii internetové pripojenie, nainštalujte program z dodaného
disku CD.
• Na monitore počítača sa zobrazí priebeh zálohovania.
• Po dokončení prenosu sa fotoaparát približne po 30 sekundách
automaticky vypne. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku a zabrániť automatickému vypnutiu fotoaparátu,
vyberte Cancel (Zrušiť).
117
Bezdrôtová sieť >
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie
• Ak počítač podporuje funkciu Wake on LAN (WOL), počítač môžete
zapnúť automaticky vyhľadaním počítača z fotoaparátu. (str. 122)
• Keď pripojíte fotoaparát k sieti WLAN, vyberte prístupový bod, ktorý je
pripojený k počítaču.
• Fotoaparát vyhľadá dostupné prístupové body, aj keď sa znova pripájate
k rovnakému prístupovému bodu.
• Ak vypnete fotoaparát alebo vyberiete batériu počas odosielania
•
•
•
•
•
•
•
•
súborov, prenos súborov sa preruší.
Počas používania tejto funkcie je na fotoaparáte dostupný len [Vypínač].
K počítaču môžete na odoslanie súborov pripojiť iba jeden fotoaparát.
Zálohovanie sa môže prerušiť kvôli podmienkam siete.
Fotografie alebo videá môžete odoslať do počítača iba raz. Súbor nie je
možné odoslať znova ani po opätovnom pripojení fotoaparátu k inému
počítaču.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu
žiadne súbory.
Pred použitím tejto funkcie je potrebné vypnúť bránu firewall systému
Windows a všetky ostatné brány firewall.
Odoslať môžete až 1000 súborov.
V počítačovom softvéri je potrebné zadať názov servera v latinskej
abecede s dĺžkou najviac 48 znakov.
118
Bezdrôtová sieť
Prezeranie fotografií alebo videí na televízore s funkciou TV Link
TV Link je technológia na zdieľanie mediálnych súborov medzi
fotoaparátom a televízorom pripojeným k jednému zariadeniu AP.
Pomocou tejto technológie môžete prezerať svoje fotografie alebo
videá na obrazovke televízora.
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Zvoľte
.
• Keď sa zobrazí pomocná správa, stlačte tlačidlo [o].
4
V televízore vyhľadajte fotoaparát a prehľadávajte
zdieľané fotografie alebo videá.
• Viac informácií o vyhľadaní fotoaparátu a prehľadávaní fotografií
alebo videí v televízore nájdete v návode na používanie televízora.
• Videá sa nemusia prehrávať plynule v závislosti od typu televízora
alebo podmienok siete. Ak sa tak stane, opätovne nahrajte video
v kvalite
alebo
a prehrajte ho znova. Ak sa pri bezdrôtovom
pripojení videá na televízore neprehrávajú plynule, pripojte
fotoaparát k televízoru káblom HDMI.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia prístupového
bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú sa
dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 101)
3
Pripojte televízor k bezdrôtovej sieti pomocou zariadenia
AP.
• Viac informácií nájdete v návode na používanie svojho televízora.
AP
119
Bezdrôtová sieť >
Prezeranie fotografií alebo videí na televízore s funkciou TV Link
• Nemôžete zdieľať súbory RAW.
• Zdieľať môžete až 1000 fotografií alebo videí.
• Na televíznej obrazovke môžete prezerať iba fotografie alebo videá
nasnímané fotoaparátom.
• Rozsah bezdrôtového pripojenia medzi fotoaparátom a televízorom sa
môže líšiť v závislosti od parametrov prístupového bodu.
• Pri pripojení fotoaparátu k dvom televízorom môže byť prehrávanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pomalé.
Túto funkciu môžete používať iba s televízormi s funkciou TV Link.
Fotografie alebo videá sa budú zdieľať v pôvodnej veľkosti.
Niektoré videá sa načítajú do vyrovnávacej pamäte pomalšie ako iné.
Zdieľané fotografie alebo videá sa do televízora neuložia, je však možné
ich uložiť do fotoaparátu, aby spĺňali parametre televízora.
Prenos fotografií alebo videí do televízora môže trvať nejaký čas v
závislosti od sieťového pripojenia, počtu súborov na zdieľanie alebo
veľkostí súborov.
Ak vypnete fotoaparát nie normálnym spôsobom počas prezerania
fotografií alebo videí na televízore (napríklad vybraním batérie), bude
televízor považovať fotoaparát za pripojený.
Poradie fotografií alebo videí vo fotoaparáte sa môže líšiť od poradia v
televízore.
V závislosti od počtu fotografií alebo videí, ktoré chcete zdieľať, môže
ich načítanie a dokončenie počiatočného procesu chvíľu trvať.
Neustále používanie diaľkového ovládača televízora alebo vykonávanie
ďalších operácií na televízore počas prezerania fotografií alebo videí
môže spôsobiť, že táto funkcia nebude fungovať správne.
Ak vo fotoaparáte zmeníte poradie súborov alebo ich zoradíte počas
prezerania na televízore, je potrebné zopakovať proces úvodného
nastavenia, aby sa zoznam súborov aktualizoval v televízore.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu
žiadne súbory.
Na pripojenie vášho televízora k prístupnému bodu vám odporúčame
použiť sieťový kábel. Minimalizujete tak akékoľvek „zasekávanie“ videa,
ku ktorému môže dochádzať počas vysielania prúdu údajov.
120
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií pomocou funkcie Wi-Fi Direct
Keď je fotoaparát pripojený prostredníctvom siete WLAN k zariadeniu
podporujúcemu funkciu Wi-Fi Direct, do zariadenia môžete odosielať
fotografie. Táto funkcia nemusí byť v niektorých zariadeniach
podporovaná.
4
Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení Wi-Fi Direct vo
fotoaparáte.
• Uistite sa, že je v zaradení povolená možnosť Wi-Fi Direct.
• Fotoaparát môžete tiež vybrať zo zoznamu zariadení Wi-Fi Direct
1
V zariadení zapnite možnosť Wi-Fi Direct.
2
Vo fotoaparáte prejdite v režime prehrávania na fotografiu.
3
Stlačte tlačidlo [m] a potom vyberte z →
Share(Wi-Fi) (Zdieľať (Wi-Fi)) → Wi-Fi Direct.
vo svojom zariadení.
5
V zariadení povoľte pripojenie fotoaparátu k zariadeniu.
• Fotografia sa odošle do zariadenia.
• V zobrazení jednej snímky môžete naraz odoslať len jednu
fotografiu.
• V zobrazení miniatúr môžete vybrať viacero fotografií posúvaním
miniatúrami a stlačením tlačidla [o]. Keď ste skončili s výberom
fotografií, vyberte Send (Odoslať).
• Naraz môžete odoslať maximálne 20 súborov.
• Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu
žiadne fotografie.
• Ak zrušíte pokus o pripojenie pred jeho dokončením, fotoaparát sa
nemusí dať opätovne pripojiť k zariadeniu. V takom prípade aktualizujte
firmvér zariadenia.
121
Bezdrôtová sieť
Informácie o funkcii Wake na LAN (WOL)
Pomocou funkcie WOL môžete automaticky zapnúť alebo zobudiť počítač pomocou svojho fotoaparátu. Táto funkcia je dostupná pre stolové
počítače Samsung mladšie ako 5 rokov (nie je dostupná pre počítače typu všetko v jednom).
Akékoľvek iné zmeny nastavení programu BIOS počítača, ako sú popísané nižšie, môžu poškodiť váš počítač. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zmenou
nastavení programu BIOS vášho počítača.
Nastavenie počítača na zobudenie z režimu spánku
1
Kliknite na Start (Štart) a potom otvorte Control Panel
(Ovládací panel).
3
Pravým tlačidlom kliknite na Local Area (Miestna oblasť)
a potom kliknite na Properties (Vlastnosti).
2
Konfigurujte sieťové pripojenie.
4
Kliknite na Configure (Konfigurácia) → záložku
Power manage (Správa napájania) → Allow this device
to wake the computer (Povoliť tomuto zariadeniu, aby
zobudilo počítač).
5
Kliknite na OK.
6
Reštartujte počítač.
• Windows 7:
Kliknite na Network and Internet (Sieť a Internet) →
Network and Sharing Center (Sieť a centrum zdieľania) →
Change adapter settings (Zmeniť nastavenia adaptéra).
• Windows Vista:
Kliknite na Network and Internet (Sieť a Internet) →
Network and Sharing Center (Sieť a centrum zdieľania) →
Manage network connections (Spravovať sieťové pripojenia).
• Windows XP:
Kliknite na Network and Internet Connection (Sieť a internetové
pripojenie) → Network Connection (Sieťové pripojenie).
122
Bezdrôtová sieť >
Informácie o funkcii Wake na LAN (WOL)
Nastavenie počítača, aby sa zapol
1
• Windows Vista:
Zapnite počítač a počas jeho spúšťania stlačte F2.
Kliknite na Network and Internet (Sieť a Internet) →
Network and Sharing Center (Sieť a centrum zdieľania) →
Manage network connections (Spravovať sieťové pripojenia).
• Zobrazí sa ponuka nastavenia programu BIOS.
2
Vyberte kartu Advanced (Pokročilé) → Power
management Setup (Nastavenie správy napájania).
3
Vyberte Resume on PME (Pokračovať na PME) →
Enabled (Povoliť).
4
Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a pokračujte
v spúšťaní.
5
Kliknite na Start (Štart) a potom otvorte Control Panel
(Ovládací panel).
6
Konfigurujte sieťové pripojenie.
• Windows 7:
Kliknite na Network and Internet (Sieť a Internet) →
Network and Sharing Center (Sieť a centrum zdieľania) →
Change adapter settings (Zmeniť nastavenia adaptéra).
• Windows XP:
Kliknite na Network and Internet Connection (Sieť a internetové
pripojenie) → Network Connection (Sieťové pripojenie).
7
Vyberte ovládače prislúchajúce sieťovému adaptéru.
8
Kliknite na kartu Advanced (Pokročilé) a potom nastavte
ponuky WOL.
• Túto funkciu nemôžete používať cez bránu firewall alebo ak bol
nainštalovaný bezpečnostný program.
• Ak chcete zapnúť počítač pomocou funkcie WOL, počítač musí mať
aktívne pripojenie k sieti LAN. Uistite sa, že kontrolka na porte siete LAN
počítača svieti, čo indikuje, že pripojenie LAN je aktívne.
• V závislosti od modelu počítača nemusí byť prebudenie počítača
fotoaparátom možné.
• V závislosti od operačného systému alebo ovládačov počítača sa môžu
názvy ponuky nastavení funkcie WOL líšiť.
- príklady názvov ponuky nastavenia: Aktivovať PME, Zobudiť
pripojením LAN, atď.
- príklady hodnôt ponuky nastavenia: Aktivovať, Kúzelný balíček, atď.
123
Kapitola 5
Ponuka nastavení fotoaparátu
Obsahuje používateľské nastavenia a ponuku všeobecných nastavení.
Môžete upraviť nastavenia tak, aby zodpovedali vašim potrebám.
Ponuka nastavení fotoaparátu
Používateľské nastavenia
Používateľské prostredia môžete ovplyvniť pomocou týchto nastavení.
Nastavenie možností
používateľa:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] →
u alebo X → možnosť.
Dostupné položky a ich poradie sa môže líšiť v závislosti od režimu
snímania.
Redukcia šumu
Pomocou redukcie šumu znížite obrazový šum v snímkach.
* Predvolené
Možnosť
Popis
High ISO NR
(Vysoká redukcia
šumu ISO)
Táto funkcia obmedzuje šum vznikajúci pri použití
vysokej citlivosti ISO. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Long Term NR
Táto funkcia redukuje rušenie, keď nastavíte
(Dlhodobá redukcia fotoaparát na dlhú uzávierku.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
šumu)
Prispôsobenie ISO
Krok ISO
DMF (Direct Manual Focus)
Hodnotu pre citlivosť ISO môžete nastaviť v krokoch 1/3 alebo 1.
Automatický rozsah ISO
Zaostrenie môžete nastaviť manuálne otáčaním krúžku ostrenia po
dosiahnutí zaostrenia stlačením [Spúšte] do polovice. Táto funkcia
nemusí byť na niektorých objektívoch dostupná.
Ak ste zvolili ISO Auto, môžete zvoliť maximálnu citlivosť ISO,
pri ktorej sa volí ten-ktorý krok EV.
* Predvolené
Možnosť
Hodnota
1 Step (Krok 1)
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 Step (Krok 1/3)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
125
Ponuka nastavení fotoaparátu >
Používateľské nastavenia
Priorita AF
iFn prispôsobenie
Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby fotografoval iba pri zaostrení na
objekt.
Môžete vybrať funkcie, ktoré sa dajú nastaviť po zatlačení [i-Function]
na objektíve s i-Function.
Možnosť
Popis
Aperture (Clona)
Nastavenie úpravy clonového čísla.
Shutter Speed
(Rýchlosť uzávierky)
Nastavenie úpravy rýchlosti uzávierky.
EV
Nastavte pre úpravu hodnoty expozície.
Oprava deformácie
ISO
Nastavenie úpravy citlivosti ISO.
Opraviť môžete skreslenie objektívu, ktoré môžu spôsobiť šošovky.
Táto funkcia nemusí byť na niektorých objektívoch dostupná.
WB (Vyváženie bielej)
Nastavenie úpravy vyváženia bielej farby.
Z
Nastavenie úpravy priblíženia.
Keď nasnímate nepretržité snímky alebo v sériách, fotoaparát nasníma
fotografie aj keď je zapnutá funkcia priority AF a objekt nie je zaostrený.
126
Ponuka nastavení fotoaparátu >
Používateľské nastavenia
Používateľské zobrazenie
Č.
Histogram
Zapne alebo vypne zobrazenie histogramu.
Môžete zväčšiť alebo zmenšiť množstvo informácií na displeji.
3
1
2
4
5
Č.
4
Right Icons (Ikony vpravo)
Nastavenie zobrazenia ikon v režime snímania na pravej strane.
2
Left Icons (Ikony vľavo)
Nastavenie pre zobrazenia ikon v režime snímania na ľavej strane.
3
Date & Time (Dátum a čas)
Nastavenie pre zobrazenia dátumu a času.
Čo je histogram
Histogram je grafické znázornenie rozloženia jasov v obraze.
Histogram s maximami v ľavej časti znamená tmavú snímku.
Histogram s maximami v pravej časti znamená snímku príliš svetlú.
Výška zobrazených špičiek zodpovedá farebnosti. Graf je tým vyšší,
čím je viac príslušnej farby v obraze.
Nedostatočná expozícia
Popis
1
Popis
5
Vyrovnaná expozícia
Prehnaná expozícia
Distance Scale (Mierka vzdialenosti)
Nastavenie zobrazenia vzdialenosti medzi objektom a fotoaparátom,
keď pripojíte objektív, ktorý podporuje funkciu Distance Scale (Mierka
vzdialenosti). (Off (Vypnuté), ft (stopa), m (meter)*)
Táto funkcia je dostupná iba po pripojení objektívu, ktorý
podporuje funkciu Distance Scale (Meranie vzdialenosti).
127
Ponuka nastavení fotoaparátu >
Používateľské nastavenia
Priradenie tlačidla
Rozvrhnutie
Môžete meniť funkciu priradenú tlačidlu Custom alebo tlačidlu SMART
LINK.
Voľba pomôcky, ktorá vám pomôže s kompozíciou scény.
(Off (Vypnuté)*, 3 X 3, 2 X 2, Cross (Priečny), Diagonal (Diagonálny))
* Predvolené
Tlačidlo
Funkcia
Nastavte funkciu tlačidla Custom (Prispôsobené).
• Optical Preview (Optická ukážka)*, poskytujúce
funkciu ukážky hĺbky ostrosti pre aktuálne clonové
číslo. (str. 22)
• One Touch WB (Vyváženie bielej dotykom), ktorá
spúšťa funkciu prispôsobeného vyváženia bielej.
Custom
(Vlastné nastavenie) • One Touch RAW + (RAW+ jedným dotykom), čím
sa aktivuje/deaktivuje funkcia RAW+JPEG.
• Reset (Resetovať), ktoré resetuje niektoré
nastavenia.
• AEL (Automatické uzamknutie expozície), ktorá
vykonáva automatické uzamknutie expozície.
SMART LINK
Kontrolka AF
Zapnutím pomocného svetla AF získate lepšie automatické zaostrenie
v tmavých miestach. Funkcia automatického ostrenia pracuje pri zlom
osvetlení oveľa lepšie pri použití pomocného svetla AF.
Nastavenie funkcie tlačidla SMART LINK.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder
(Diaľkový hľadáčik), SNS & Cloud (SNS a Cloud),
Email (E-mail), Auto Backup (Automatické
zálohovanie), TV Link)
128
Ponuka nastavení fotoaparátu
Nastavenie 1
Tu sa dozviete viac o ponuke Nastavenie 1.
* Predvolené
Položka
Zmena možností
v ponuke
Nastavenie 1:
Nastavenie spôsobu číslovania súborov a priečinkov.
• Reset (Resetovať): Po použití funkcie resetovania
začínajú čísla súborov od 0001.
• Series (Série)*: Číslo nového súboru je vytvorené
v postupnosti predchádzajúcich čísel bez ohľadu na
to, či bola vložená nová alebo formátovaná karta alebo
zmazané všetky snímky.
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo
[m] → q → možnosť.
* Predvolené
Položka
Popis
Language
(Jazyk)
Nastavenie jazyka zobrazenia na displeji.
Voľba spôsobu vytvárania názvov súborov.
• Standard (Štandard)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Date (Dátum):
- Súbory sRGB – MMDDxxxx.JPG. Napríklad, fotografia
vytvorená 1. januára bude mať názov 0101xxxx.jpg.
File Name
- Súbory Adobe RGB – _MDDxxxx.JPG pre mesiace od
(Názov súboru)
januára až do septembra. V prípade mesiacov október
až november sa číslo mesiaca nahradí písmenami
A (október), B (november) a C (december).
Napríklad, fotografia vytvorená 3. februára bude mať
názov _203xxxx.jpg. Fotografia vytvorená 5. októbra
bude mať názov _A05xxxx.jpg.
Popis
• Označenie prvého priečinka je 100PHOTO, ak
File Number
(Číslo súboru)
•
•
•
•
•
používate farebný priestor sRGB a štandardnú
metódu pomenovávania súborov, názov prvého
súboru bude SAM_0001.
Čísla v názvoch súborov rastú po jednom od
SAM_0001 do SAM_9999.
Čísla priečinkov rastú po jednom od 100PHOTO do
999PHOTO.
Maximálny počet súborov v priečinku je 9999.
Názvy súborov sú priradzované podľa špecifikácie
DCF (Design rule for Camera File system).
Ak názov súboru zmeníte (napr. v počítači),
fotoaparát nebude schopný taký súbor prehrať.
129
Ponuka nastavení fotoaparátu >
Nastavenie 1
* Predvolené
Položka
Popis
Folder Type
(Typ priečinka)
Voľba typu priečinka.
• Standard (Štandard)*: XXXPHOTO
• Date (Dátum): XXX_MMDD
Format
(Formátovať)
Reset
(Resetovať)
Formátovanie pamäťovej karty. Formátovanie pamäťovej
karty pripraví kartu na použitie v tomto fotoaparáte
a zmaže všetky súbory vrátane chránených.
(Yes (Ano), No (Nie))
Pri použití pamäťovej karty formátovanej vo
fotoaparáte inej značky, čítačke kariet alebo v PC sa
môže objaviť chyba. Pred použitím pamäťovej karty
v tomto fotoaparáte ju sformátujte.
Resetovanie ponuky nastavenia a možností snímania
na továrenské hodnoty. (Dátum, čas, jazyk a nastavenia
obrazového výstupu sa nezmenia.) (Yes (Ano), No (Nie))
130
Ponuka nastavení fotoaparátu
Nastavenie 2
Tu sa dozviete viac o ponuke Nastavenie 2.
Zmena možností
v ponuke
Nastavenie 2:
* Predvolené
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo
[m] → w → možnosť.
* Predvolené
Položka
Popis
Quick View
(Rýchly
náhľad)
Voľby dĺžky zobrazenia ukážky – čas, po ktorý fotoaparát
zobrazuje fotografiu po jej vytvorení. (Off (Vypnuté),
1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), Hold (Podržať))
Voľba jasu displeja, nastavenia automatického jasu, farieb
alebo ukazovateľa vyrovnania.
• Display Brightness (Jas): Jas displeja môžete nastaviť
manuálne.
• Auto Brightness (Automatický jas): Zapne alebo vypne
automatický jas. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
• Display Color (Farba displeja): Farbu displeja môžete
nastaviť manuálne.
Display Adjust
• Horizontal Calibration (Horizontálna kalibrácia):
(Nastavenie
Skalibrujte ukazovateľ vyrovnania. Ak ukazovateľ
displeja)
vyrovnania nie je vyrovnaný, umiestnite fotoaparát na
vodorovný povrch a potom postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Položka
Popis
Auto
Display Off
(Automatické
vypnutie
displeja)
Nastavenie času do vypnutia displeja. Displej sa vypne po
uplynutí doby nepoužívania fotoaparátu ktorú ste navolili.
(Off (Vypnuté), 30 sec (30 s)*, 1 min, 3 min, 5 min,
10 min)
Power Save
(Úsporný
režim)
kalibrácia) nie je dostupná v režime prehrávania.
na výšku.
• Fotoaparát si pamätá nastavený čas do vypnutia aj
po výmene batérie.
• Automatické vypnutie nepracuje pri pripojení
fotoaparátu k počítaču, TV alebo tlačiarni,
prehrávaní prezentácie alebo videa.
Date & Time
(Dátum a čas)
Nastavenie dátumu, času, formátu dátumu, časového
pásma a vkladania dátumu do snímky.
(Time Zone (Časové pásmo), Date (Dátum), Time (Čas),
Type (Typ), Imprint (Tlač dátumu))
• Dátum sa zobrazuje v pravom dolnom rohu snímky.
• Pri tlači snímky nemusia všetky tlačiarne vytlačiť
dátum správne.
• Možnosť Horizontal Calibration (Horizontálna
• Nie je možné kalibrovať mierku úrovne pri orientácii
Nastavenie času do vypnutia napájania. Fotoaparát sa
vypne po uplynutí doby jeho nepoužívania, ktorú ste
navolili. (30 sec (30 s), 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min,
30 min)
Help Guide
Display
(Zobrazenie
pomocného
textu)
Nastavenie zobrazovania pomocného textu o ponukách a
funkciách. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Stlačením tlačidla [
] sa pomocný text skryje.
131
Ponuka nastavení fotoaparátu
Nastavenie 3
Tu sa dozviete viac o ponuke Nastavenie 3.
Zmena možností
v ponuke Nastavenie 3:
* Predvolené
Popis
Anynet+
(HDMI-CEC)
Po pripojení fotoaparátu k HDTV s podporu
Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať prehrávanie fotoaparátu
z diaľkového ovládača TV.
• Off (Vypnuté): Nemôžete ovládať funkcie prehrávania
fotoaparátu z diaľkového ovládača TV.
• On (Zapnuté)*: Môžete ovládať funkcie prehrávania
fotoaparátu z diaľkového ovládača TV.
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo
[m] → e → možnosť.
* Predvolené
Položka
Položka
Popis
• System Volume (Hlasitosť systému): Nastavenie hlasitosti
Sound
(Zvuk)
zvuku alebo úplné vypnutie všetkých zvukov. (Off (Vypnuté),
Low (Potichu), Medium (Stredne)*, High (Nahlas))
• AF Sound (Zvuk autofokusu): Vypnutie alebo zapnutie
zvuku, ktorý fotoaparát vydáva v režime AF.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
• Button Sound (Zvuk tlačidiel): Vypnutie alebo zapnutie
zvuku, ktorý fotoaparát vydáva pri stlačení tlačidiel.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Po pripojení fotoaparátu k HDTV káblom HDMI môžete meniť
rozlíšenie obrazu.
NTSC: Auto (Automaticky)*, 1080i, 720p, 480p, 576p
HDMI Output •
(aktivácia iba keď je vybraté PAL)
(Výstup
HDMI)
Ak pripojený HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie,
fotoaparát sa automaticky prepne na rozlíšenie o jednu
úroveň nižšie.
• Sensor Cleaning (Čistenie snímača): Odstránenie prachu
zo snímača.
Zobrazte verziu firmvéru tela alebo objektívu, adresu MAC
siete Wi-Fi a sieťové certifikačné číslo alebo aktualizujte
firmvér.
• Firmware Update (Aktualizácia firmvéru): Aktualizácia
firmvéru fotoaparátu alebo objektívu. (Body Firmware
(Telo), Lens Firmware (Firemný softvér objektívu))
• Start-Up Action (Akcia pri spustení): Ak je táto funkcia
Sensor
Cleaning
(Čistenie
snímača)
Video Out
(Video
izhod)
zapnutá, čistenie snímača sa vykonáva pri každom zapnutí
fotoaparátu. (Off (Vypnuté*), On (Zapnuté))
Vzhľadom na to, že fotoaparát pracuje s výmennými
objektívmi, môže pri odpojení objektívu dôjsť k vniknutiu
prachu. To môže spôsobiť objavenie prachových častíc
v obraze. Odporúča sa nemeniť objektívy v prašnom
prostredí. Používajte taktiež kryt objektívu v čase, kedy
objektív nepoužívate.
Nastavenie typu obrazového výstupu podľa krajiny, v ktorej
pripájate fotoaparát k externému videozariadeniu, ako je
monitor alebo TV.
• NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko, atď
• PAL (Podporuje iba PAL B, D, G, H, alebo I): Austrália,
Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Anglicko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový
Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko,
Thajsko, Nórsko, atď
Device
Information
(Podatki o
napravi)
•
•
•
•
Aktualizácie firmvéru môžete sťahovať z adresy
www.samsung.com.
Aktualizáciu firemného softvéru nie je možné spustiť, ak
batéria nie je úplne nabitá. Pred spustením aktualizácie
firemného softvéru batériu úplne nabite.
Ak aktualizujete firmvér, používateľské nastavenie sa
resetuje. (Dátum, čas, jazyk a nastavenie obrazového
výstupu sa nezmenia.)
Nevypínajte fotoaparát počas prebiehajúcej aktualizácie.
132
Ponuka nastavení fotoaparátu
GPS
Tu sa dozviete viac o ponuke nastavenie GPS. Aby ste mohli funkciu
GPS používať, musíte si zakúpiť voliteľné príslušenstvo GPS.
Nastavenie
možností GPS:
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo
[m] → U → možnosť.
* Predvolené
Položka
Popis
Geotagging
(Zapis kraja)
Nastavenie pre vytváranie fotografií s informáciou
o polohe zo systému Global Positioning System (GPS).
Informácia o polohe sa pridáva do dát Exif priradených
k fotografii. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
GPS Valid
Time Settings
(Nastavenie
platného času
GPS)
Nastavenie časového intervalu pre použitie posledných
informácií o polohe pre prípad, že fotoaparát stratí
signál GPS. Ak po nastavenom čase fotoaparát
nezíska signály GPS, informácia o polohe sa na
fotografiách nezapíše. (15 sec (15 s)*, 30 sec (30 s),
1 min, 3 min, 10 min, 30 min)
Nastavenie zobrazenia informácie o polohe v pravom
hornom rohu obrazovky v režime snímania. Informácia
Location Display
o mieste sa zobrazuje kórejsky, iba ak ste v Kórei
(Zobrazenie
a jazyk displeja je nastavený na kórejčinu. Ak je
miesta)
nastavený ľubovoľný iný jazyk, informácia o mieste sa
zobrazuje anglicky. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
GPS Reset
(Resetovanie
GPS)
Nastavenie vyhľadania satelitov GPS najbližších k
vašej aktuálnej polohe. (Yes (Ano), No (Nie))
133
Kapitola 6
Pripojenie k externým zariadeniam
Využite plne fotoaparát pripojením k externým zariadeniam, ako sú počítač, HDTV alebo fototlačiareň.
Pripojenie k externým zariadeniam
Zobrazenie súborov na HDTV alebo 3D TV
Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s
HDTV (3D TV) voliteľným káblom HDMI.
4
Uistite sa, že sú HDTV a fotoaparát zapnuté, a na HDTV
potom vyberte režim HDMI.
• Obrazovka HDTV zobrazuje displej fotoaparátu.
Zobrazenie súborov na HDTV
1
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo
[m] → e → HDMI Output (Výstup HDMI) →
možnosť. (str. 132)
2
Vypnite fotoaparát a HDTV.
3
Pripojte fotoaparát k HDTV voliteľným káblom HDMI.
5
Prezerajte snímky alebo videá tlačidlami fotoaparátu.
• Pri pripojení káblom HDMI môžete na pripojenie fotoaparátu k HDTV
použiť metódu Anynet+(CEC).
• Funkcie Anynet+(CEC) umožňujú ovládať pripojené zariadenia
diaľkovým ovládačom TV.
• Ak HDTV podporuje Anynet+(CEC), TV sa zapne automaticky pri použití
•
•
•
•
v spojení s fotoaparátom. Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých
HDTV.
Po pripojení k HDTV káblom HDMI nie je možné vytvárať fotografie ani
video.
Po pripojení k HDTV nemusia byť dostupné niektoré prehrávacie funkcie
fotoaparátu.
Čas, po ktorom sa fotoaparát a HDTV spoja, sa líši podľa veľkosti
použitej pamäťovej karty.
Hoci hlavným dôvodom použitia pamäťovej karty je zvýšenie prenosovej
rýchlosti, neplatí nutne, že rýchlejšia pamäťová karta zaistí rýchlejšie
použitie funkcie HDMI.
135
Pripojenie k externým zariadeniam >
Zobrazenie súborov na HDTV alebo 3D TV
Zobrazenie súborov na 3D TV
5
Na 3D TV môžete prezerať fotografie zachytené v 3D režime alebo v
režime 3D Panorama.
1
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo
[m] → e → HDMI Output (Výstup HDMI) →
možnosť.
Na fotoaparáte stlačte tlačidlo [I] alebo tlačidlo
prepnutia režimu na televízore a prepnite na
Režim 3D TV.
• Znova stlačte tlačidlo [I] alebo tlačidlo prepnutia režimu a
prepnite na Režim 2D TV.
6
Zapnite 3D funkciu vášho TV.
• Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho televízora.
2
Vypnite fotoaparát a 3D TV.
3
Pomocou voliteľného kábla HDMI pripojte fotoaparát k
vášmu 3D TV.
7
3D fotografie si prezerajte pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládači televízora.
• Súbor MPO s 3D efektom nemôžete pozrieť na TV, ktorý
nepodporuje tento formát súborov.
4
Zapnite fotoaparát.
• Ak máte Samsung 3D TV kompatibilný s Anynet+ a zapli ste
funkciu Anynet+ vášho fotoaparátu, 3D TV sa automaticky zapne
a zobrazí obrazovku fotoaparátu a fotoaparát automaticky prejde
do režimu Playback (prehrávanie).
• Pri zobrazení súboru MPO na 3D TV používajte vhodné 3D
okuliare.
Nesledujte 3D snímky vytvorené týmto fotoaparátom na 3D televízore
ani 3D monitore príliš dlho. Mohli by sa u vás prejaviť nepríjemné
príznaky, ako sú vysilenie oči, únava, nevoľnosť a iné.
• Ak vypnete funkciu Anynet+ vášho fotoaparátu, 3D TV sa nezapne
automaticky.
136
Pripojenie k externým zariadeniam
Tlač snímok
Snímky môžete tlačiť z fotoaparátu priamo pripojením k tlačiarni alebo
uložením informácií o objednávke (Digital Print Order Format – DPOF)
na pamäťovú kartu.
Tlač snímok pomocou fototlačiarne
(PictBridge)
Snímky môžete tlačiť fototlačiarňou kompatibilnou s PictBridge, a to
priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.
1
2
Zapnite fotoaparát.
• Po zobrazení kontextovej správy na displeji fotoaparátu zvoľte
Printer (Tlačiareň).
3
Stlačte [C/F] na výber fotografie.
• Stlačením [m] nastavte možnosti tlače.
4
Stlačením [o] vytlačte.
Pri zapnutej tlačiarni pripojte fotoaparát k tlačiarni káblom
USB.
137
Pripojenie k externým zariadeniam >
Tlač snímok
Nastavenie možností tlače
Images
One Photo
Size
Layout
Type
Quality
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje určiť veľkosť tlače
snímky a počet kópií, ktoré sa vytlačia. Fotoaparát ukladá informáciu
DPOF do priečinka MISC na pamäťovej karte. Fotoaparát zobrazuje
indikátor DPOF pri zobrazení snímky s informáciou DPOF. Po
nastavení informácií DPOF pre snímky môžete odovzdať pamäťovú
kartu do fotolaboratória na tlač.
Nastavenie
možností DPOF:
Date
Exit
Print
Možnosť
Popis
Images (Snímky)
Voľba tlače zobrazenej snímky alebo všetkých snímok.
Size (Veľkosť)
Nastavenie veľkosti výtlačku.
Layout
(Vzhľad stránky)
Nastavenie počtu fotografií na stránku.
Type (Typ)
Voľba typu papiera.
Quality (Kvalita)
Nastavenie kvality tlače.
Date (Dátum)
Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
File Name
(Názov súboru)
Nastavte, ak chcete vytlačiť názov súboru.
Reset (Resetovať)
Resetujte nastavenia na východiskové hodnoty.
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [m] → x →
DPOF → položku.
Niektoré možnosti nemusia podporovať všetky tlačiarne.
138
Pripojenie k externým zariadeniam >
Tlač snímok
Možnosti DPOF
Možnosť
Popis
Standard
(Štandard)
Môžete zvoliť snímky, ktoré chcete vytlačiť, a zadať počet
kópií.
• Select (Vybrať): Voľba počtu kópií zvolených fotografií.
(Prejdite na fotografie, ktoré chcete vytlačiť → Vyberte
počet kópií otáčaním navigačného tlačidla a následným
stlačením tlačidla [f].)
• All (Všetko): Voľba počtu kópií všetkých fotografií.
(Zvoľte počet kópií stlačením [D/I]; a následne
stlačte [o].)
• Reset (Resetovať): Zrušenie všetkých zadaní počtu kópií
pre tlač pomocou DPOF.
Index
(Ukážka)
Táto možnosť dovoľuje vytlačiť všetky fotografie ako
miniatúry na jediný papier. Vami nastavená veľkosť tlače
je dostupná iba na tlačiarňach kompatibilných s verziou
DPOF 1.1.
Size
(Veľkosť)
Môžete určiť veľkosť výtlačku.
• Select (Vybrať): Voľba veľkosti tlače zvolených fotografií.
(Prejdite na fotografie, ktoré chcete vytlačiť → Vyberte
veľkosť tlače otáčaním navigačného tlačidla a následným
stlačením tlačidla [f].)
• All (Všetko): Voľba veľkosti tlače pre všetky fotografie
z pamäťovej karty. (Zvoľte veľkosť tlače stlačením
[D/I], následne stlačte [o].)
• Reset (Resetovať): Zrušenie veľkosti tlače pre informácie
DPOF všetkých snímok.
139
Pripojenie k externým zariadeniam
Prenos súborov do počítača
Po pripojení fotoaparátu k PC preneste súbory z pamäťovej karty do
počítača.
3
Zapnite fotoaparát.
• Po zobrazení kontextovej správy na displeji fotoaparátu zvoľte
Computer (Počítač).
Prenos súborov do počítača so systémom
Windows
Pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk.
1
Vypnite fotoaparát.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
4
V počítači zvoľte Tento počítač → Vyměnitelný disk →
DCIM → XXXPHOTO alebo XXX_MMDD.
5
Zvoľte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich
uložte do počítača.
Ak je Folder Type (Typ priečinka) nastavený na Date (Dátum), názov
priečinka sa zobrazuje ako „XXX_MMDD“. Napríklad, ak vytvoríte fotografiu
1. januára, názov priečinka bude „101_0101“.
• Menšiu koncovku kábla USB zapojte do fotoaparátu. Ak kábel
otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá
za žiadne škody spojené so stratou údajov.
• Ak sa pokúsite pripojiť kábel USB do HDMI vstupu, fotoaparát
nemusí fungovať správne. Ak sa tak stane, reštartujte fotoaparát.
140
Pripojenie k externým zariadeniam >
Prenos súborov do počítača
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)
Pre Windows Vista a Windows 7 sú spôsoby pripojenia USB kábla
rovnaké.
1
Uistite sa, že nedochádza k prenosu dát medzi počítačom
a fotoaparátom.
Prenos súborov do počítača Mac
1
Vypnite fotoaparát.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
Je podporovaný operačný systém Mac OS 10.4 alebo novší.
• Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, znamená to, že sa
prenášajú dáta. Vyčkajte na ukončenie blikania stavovej kontrolky.
2
Kliknite
na lištu nástrojov pravom dolnom rohu
obrazovky PC.
3
Kliknite do zobrazenej správy.
• Menšiu koncovku USB kábla musíte pripojiť do vášho fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne straty údajov.
• Ak sa pokúsite pripojiť kábel USB do portu HDMI, fotoaparát
nemusí fungovať správne. Ak sa tak stane, reštartujte fotoaparát.
3
Zapnite fotoaparát.
• Po zobrazení kontextovej správy na displeji fotoaparátu zvoľte
4
Kliknite na správu o bezpečnom odstránení.
5
Odpojte kábel USB.
Computer (Počítač).
4
Otvorte vymeniteľný disk.
5
Preneste snímky alebo videá do počítača.
141
Pripojenie k externým zariadeniam
Používanie programov v počítači
Súbory môžete upravovať pomocou dodaných programov. Súbory tiež
môžete odoslať do počítača bezdrôtovo.
Inštalácia softvéru
Programy na disku CD
Program
Použitie
Intelli-studio
Úprava snímok a videa.
PC Auto Backup
Zaznamenané súbory preneste cez Wi-Fi do
počítača.
1
Vložte disk CD-ROM do PC.
2
Po zobrazení sprievodcu kliknite na Samsung Digital
Camera Installer (Inštalátor digitálneho fotoaparátu
Samsung).
• Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo novšie.
• Aby ste fotoaparát mohli pripojiť ako vymeniteľný disk, musíte používať
3
Zvoľte program, ktorý chcete inštalovať, a potom kliknite
na Install (Inštalovať).
Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným operačným
systémom môže spôsobiť stratu záruky.
4
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
5
Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo Exit (Opustiť).
• Ak počítač nespĺňa požiadavky, videá sa nemusia prehrávať správne,
poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
systém Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS 10.4 resp. novší.
142
Pripojenie k externým zariadeniam >
Používanie programov v počítači
Použitie programu Intelli-studio
Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie
a úpravu súborov. Súbory môžete taktiež odovzdávať na svoje
obľúbené webové lokality. Ak chcete získať podrobné informácie,
zvoľte Help (Pomocník) → Help (Pomocník) v programe.
• Požiadavky sú iba odporúčania. Funkcie nemusia fungovať správne,
•
•
•
Požiadavky
•
Položka
Požiadavky
Operačný systém*
Windows XP SP2, Windows Vista alebo Windows 7
(32-bitové edície)
Procesor
Intel® Core 2 Duo 1,66GHz alebo lepší/
AMD AthlonTM X2 Dual-Core 2,2GHz alebo lepší
Operačná pamäť
Minimálne 512 MB RAM
(Odporúča sa 1 GB alebo viac)
Kapacita pevného
disku
250 MB alebo viac (Odporúča sa 1 GB a viac)
ani ak počítač spĺňa požiadavky – záleží na stave vášho počítača.
Aplikácia Intelli-studio je kompatibilná iba so systémom Windows.
Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
- Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fotografie: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Súbory vo formáte RAW nie je možné pomocou programu Intelli-studio
otvoriť.
Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou
presuňte súbory do priečinka v počítači.
• Mechanika CD-ROM
• Monitor kompatibilný s rozlíšením 1024x768
Ostatné
bodov a so 16-bitovým farebným zobrazením
(odporúča sa 1280x1024 bodov a 32-bitové
farebné zobrazenie)
• Port USB 2.0
• Grafika nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/
rad ATI X1600 alebo vyšší
• Microsoft DirectX 9.0c alebo novší
* 32-bitovú verziu programu Intelli-studio možno nainštalovať aj do 64-bitovej verzie systému
Windows XP, Windows Vista a Windows 7.
143
Pripojenie k externým zariadeniam >
Používanie programov v počítači
Použitie rozhrania programu Intelli-studio
1
2
3
4
5
Č.
6
7
15
14
8
13
9
12
Popis
8
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači.
9
Zobrazenie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte.
10
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo fotoaparáte.
11
Prezeranie súborov ako miniatúr alebo na mape.
12
Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení.
13
Prehľadávanie priečinkov v počítači.
14
Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci priečinok.
15
Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie súborov
v priečinku My Folder alebo registrácia tvárí.
10
11
Č.
Popis
1
Otvorenie ponuky.
2
Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku.
3
Prepnutie do režimu Úpravy snímok.
4
Prepnutie do režimu Úpravy videí.
5
Prepnutie do režimu zdieľania. (Súbory môžete odoslať e-mailom
alebo ich odovzdať na internetové stránky, ako je napríklad Flickr
alebo YouTube.)
6
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname.
7
Voľba typu súboru.
144
Pripojenie k externým zariadeniam >
Používanie programov v počítači
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio
Pomocou aplikácie Intelli-studio môžete jednoducho prenášať súbory
vo fotoaparáte do počítača.
1
Vypnite fotoaparát.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
3
Spustite aplikáciu Intelli-studio v počítači.
4
Zapnite fotoaparát.
• Po zobrazení kontextovej správy na displeji fotoaparátu zvoľte
Computer (Počítač).
5
Zvoľte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov
a zvoľte Yes (Áno).
• Nové súbory sa prenesú do počítača.
• Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané
okno pre uloženie nových súborov sa nezobrazí.
• Kábel je nutné pripojiť správnou zástrčkou do fotoaparátu. Ak kábel
otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za
žiadne škody spojené so stratou dát.
• Ak sa pokúsite pripojiť kábel USB do portu HDMI, fotoaparát nemusí
fungovať správne. Ak sa tak stane, reštartujte fotoaparát.
145
Pripojenie k externým zariadeniam >
Používanie programov v počítači
Inštalácia programu Adobe Photoshop
Lightroom
1
Vložte disk DVD-ROM s programom Adobe Photoshop
Lightroom do počítača.
2
Zvoľte jazyk.
3
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Použitie programu Adobe Photoshop
Lightroom
Fotografie vytvorené fotoaparátom sú obvykle prevedené do formátu
JPEG a uložené do pamäte podľa nastavení fotoaparátu v okamihu
ich vytvorenia. Súbory RAW sa neprevádzajú do formátu JPEG
a ukladajú sa do pamäte bez zmeny. Pomocou programu Adobe
Photoshop Lightroom, môžete kalibrovať expozíciu, vyváženie bielej,
tóny, kontrast a farby fotografií. Upravovať tiež môžete súbory vo
formáte JPEG alebo TIFF, ako aj RAW. Podrobnosti nájdete v príručke
k programu.
146
Kapitola 7
Príloha
Informácie o chybových hláseniach, údržbe fotoaparátu,
tipy na riešenie problémov, technické údaje a voliteľné príslušenstvo.
Príloha
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto
odporúčaní.
Chybové hlásenia
Navrhnuté riešenia
Lens is locked
(Objektív je uzamknutý.)
Objektív je uzamknutý. Otáčajte objektívom proti
smeru hodinových ručičiek, až kým nezačujete
cvaknutie. (str. 35)
Card Error
(Chyba karty)
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.
• Sformátujte pamäťovú kartu.
Low Battery
(Slabá batéria)
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
No Image File
(Žiadne snímky)
Vytvorte fotografie alebo vložte kartu
s fotografiami.
File Error
(Chyba súboru)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte na
servis.
Memory Full
(Pamäť plná)
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú
kartu.
Card Locked
(Karta zablokovaná)
Kartu SD, SDHC alebo SDXC môžete uzamknúť
a chrániť tak súbory pred vymazaním. Keď
fotografujete, kartu odblokujte. (str. 152)
Chybové hlásenia
Navrhnuté riešenia
Folder and file number
are max values.
Replace the card
(Počet adresárov
a súborov je maximálny.
Vymeňte kartu.)
Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF.
Preneste súbory z pamäťovej karty do počítača
a naformátujte kartu. (str. 130)
Error 00
(Chyba 00)
Fotoaparát vypnite a odpojte objektív. Ak sa
hlásenie opakuje, obráťte sa na servis.
Error 01/02
(Chyba 01/02)
Fotoaparát vypnite a vyberte a znovu vložte
batériu. Ak sa hlásenie objavuje, obráťte sa na
servis.
148
Príloha
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Objektív a displej fotoaparátu
Prach odstráňte kefkou a jemne utrite objektív mäkkou handričkou.
Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim roztokom na optiku kúsok
čistiaceho papiera a jemne utrite.
Snímač obrazu
V závislosti od podmienok snímania sa na fotografiách môže objaviť
prach, pretože snímač obrazu bol vystavený vonkajšiemu prostrediu.
Ide o bežný problém. Fotoaparát je vystavený prachu každý deň.
Môžete sa pokúsiť odstrániť prach zo snímača funkciou čistenia
snímača. (str. 132) Ak prach zostane na snímači aj po čistení, obráťte
sa na servisné stredisko. Neprikladajte ventilátor do priestoru pre
pripevnenie objektívu.
Telo fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani lieh. Tieto látky môžu
poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
149
Príloha >
Údržba fotoaparátu
Používanie a uskladnenie fotoaparátu
Miesta nevhodné pre používanie alebo uskladnenie
fotoaparátu
• Fotoaparát nevystavujte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou
vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
• Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
a neuskladňujte ho na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je
napríklad vozidlo počas leta.
• Fotoaparát a displej chráňte pred nárazmi, hrubým zaobchádzaním
a silnými otrasmi, hrozí tým jeho vážne poškodenie.
• Fotoaparát nepoužívajte a neskladujte v prašných, vlhkých,
znečistených alebo nedostatočne vetraných priestoroch, hrozí
poškodenie jeho pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
Používanie na pláži alebo na pobreží.
• Pri použití fotoaparátu na plážach alebo na iných prašných a vlhkých
miestach chráňte ho pred pieskom a vlhkosťou.
• Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou alebo pamäťovou kartou
nemanipulujte mokrými rukami. Manipulovanie s fotoaparátom
mokrými rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.
Uskladnenie na dlhšie obdobie
• Ak chcete fotoaparát uskladniť na dlhšie obdobie, vložte ho do
uzatvorenej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad
silikagél.
• Ak fotoaparát uskladňujete na dlhší čas, vyberte z neho batérie.
Batérie ponechané vo fotoaparáte môžu po čase vytiecť alebo
skorodovať a poškodiť fotoaparát.
• Nepoužívané batérie sa časom samovoľne vybíjajú a po dlhšom
čase sa pred použitím musia nabiť.
• Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti palív, horľavých materiálov alebo
chemikálií. Horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny neskladujte ani
neprenášajte v úložnom priestore, v ktorom sa nachádza fotoaparát
a jeho príslušenstvo.
• Fotoaparát neodkladajte na miesta, kde sa nachádza naftalín.
150
Príloha >
Údržba fotoaparátu
Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne.
Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, môže
sa na objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu vyzrážať
vlhkosť. V takom prípade vypnite fotoaparát a počkajte minimálnu
1 hodinu. Ak vlhkosť skondenzuje na pamäťovej karte, vyberte ju
z fotoaparátu a pred jej opätovným vložením počkajte, kým sa vlhkosť
úplne neodparí.
Ďalšie výstrahy
• Netočte fotoaparátom za pútko. Môže to vám alebo iným osobám
spôsobiť poranenie alebo to može poškodiť váš fotoaparát.
• Fotoaparát nenatierajte farbou, lebo môže zlepiť jeho pohyblivé diely
a spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
• Váš fotoaparát obsahuje jemné diely. Zabráňte nárazom na
fotoaparát.
• Displej chráňte pred vonkajšími nárazmi tak, že keď fotoaparát
nepoužívate, majte ho uložený v puzdre. Fotoaparát pred
poškriabaním chráňte tak, že ho budete udržiavať mimo piesku,
ostrého náradia alebo mincí.
• Fotoaparát, batérie, nabíjačky ani príslušenstvo nestavajte do
blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a
ohrievača. Tieto zariadenia sa môžu deformovať a prehriať a môžu
spôsobiť požiar alebo výbuch.
• Objektív nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, môže dôjsť
k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho nesprávnu funkciu.
• Optiku chráňte pred odtlačením otlačkov prstov a prachom. Optiku
čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
• Fotoaparát sa pri náraze zvonka môže vypnúť. Je to kvôli ochrane
pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ho ďalej.
• Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá
to vplyv na životnosť alebo činnosť fotoaparátu.
• Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách, môže chvíľu trvať,
kým sa zapne; dočasne sa môže zmeniť aj farba displeja alebo sa
môžu vyskytnúť paobrazy. Tieto stavy nie sú poruchou a sami sa
upravia, keď sa fotoaparát ohreje na normálnu teplotu.
• Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb vyvolať
alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými
príznakmi stretnete, okamžite prestaňte fotoaparát používať
a obráťte sa na lekára.
• Nepoužívajte fotoaparát, ak je obrazovka prasknutá alebo rozbitá.
Rozbité sklo alebo akrylová živica môžu spôsobiť poranenie rúk a
tváre. Zoberte fotoaparát do servisného centra Samsung a nechajte
ho opraviť.
151
Príloha >
Údržba fotoaparátu
Pamäťové karty
Podporované pamäťové karty
Kapacita pamäťovej karty
Počet možných súborov na karte závisí od podmienok snímania
a snímaných scén. Nasledujúce počty platia pre kartu SD 2 GB.
Tento produkt podporuje pamäťové karty SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD, microSDHC a microSDXC.
Veľkosť
1920X1080 (30 FPS)
Kontakty
1920X810 (24 FPS)
Prepínač ochrany
proti zápisu
Popis (spredu)
Video*
Na kartách SD, SDHC alebo SDXC môžete chrániť súbory proti
zmazaniu prepínačom. Prepnutím dole sú súbory chránené, hore
odblokované. Pri fotografovaní a nahrávaní videí kartu odblokujte.
Adaptér pamäťovej
karty
1280X720 (30 FPS)
640X480 (30 FPS)
For Sharing
(Na zdieľanie)
(30 FPS)
Kvalita
Vysoká kvalita
Normálna
Pribl. 17' 35"
Pribl. 21' 56"
Pribl. 19' 00"
Pribl. 23' 43"
Pribl. 29' 10"
Pribl. 36' 20"
Pribl. 73' 26"
Pribl. 91' 00"
Pribl. 236' 16"
Pribl. 287' 12"
* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora. Niektoré videá boli nahrané
postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
Pamäťová karta
Ak chcete s týmto produktom, počítačom alebo čítačkou pamäťových
kariet používať pamäťovú kartu typu micro, kartu vložte do adaptéra.
152
Príloha >
Údržba fotoaparátu
Veľkosť
Snímky
Kvalita
Veľmi jemná
Jemná
Normálna
RAW
RAW + V.jemná
RAW + jemná
RAW + normálna
20.0M (5472X3648)
186
364
535
53
37
46
51
10.1M (3888X2592)
378
724
1043
-
47
53
56
5.9M (2976X1984)
626
1168
1642
-
52
57
58
2.0M (1728X1152)
1627
2742
3553
-
58
60
61
Burst (Sekvenčná)
731
1349
1878
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
230
448
655
-
40
49
53
7.8M (3712X2088)
485
919
1310
-
50
55
57
4.9M (2944X1656)
747
1376
1912
-
54
57
59
2.1M (1920X1080)
1573
2666
3468
-
58
60
61
13.3M (3648X3648)
289
560
814
-
44
51
54
7.0M (2640X2640)
536
1010
1432
-
51
56
58
4.0M (2000X2000)
893
1621
2224
-
55
58
59
1.1M (1024X1024)
2645
4057
4936
-
60
61
61
153
Príloha >
Údržba fotoaparátu
Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor
• Pamäťové karty nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám
(pod 0 °C/32 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môžu
spôsobiť poruchu pamäťových kariet.
• Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie karty
nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu
alebo karty.
• Nepoužívajte karty naformátované v iných fotoaparátoch alebo
v počítači. Naformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
• Pri vkladaní a vyberaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
• Pamäťovú kartu nevyberajte ani fotoaparát nevypínajte keď bliká
kontrolka, pretože by ste mohli poškodiť svoje údaje.
• Pamäťové karty chráňte pred kontaktom s kvapalinami, špinou a
cudzími látkami. Ak je pamäťová karta špinavá, pred tým ako ju
vložíte do fotoaparátu, vyčistite ju mäkkou tkaninou.
• Nedovoľte, aby pamäťové karty alebo slot pre pamäťovú kartu prišli
do styku s kvapalinami, špinou alebo cudzími látkami. Mohlo by to
byť príčinou poruchy pamäťových kariet alebo fotoaparátu.
• Pri prenášaní pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili
pred elektrostatickými výbojmi.
• Dôležité údaje si preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný disk,
CD alebo DVD.
• Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže
zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.
• Použite pamäťovú kartu, ktorá spĺňa štandardné požiadavky.
• Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nemôžete viac
ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
• Karty neohýbajte, nevystavujte ich silným nárazom ani veľkému
tlaku.
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko silných
magnetických polí.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach
s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo s výskytom
korozívnych látok.
154
Príloha >
Údržba fotoaparátu
Batéria
• Neklaďte zariadenie na horľavé povrchy, ako posteľná bielizeň, koberce
Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Samsung.
ani na elektrické dečky.
• Zapnuté zariadenie neponechávajte v uzatvorenom priestore.
• Nedopustite dotyk kontaktov batérie s kovovými predmetmi, ako sú
šperky, mince, kľúče či hodinky a pod.
Údaje o batérii
• Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovo-iónové náhradné
Položka
Popis
Model
BP1030
Typ
Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov
1030 mAh
Napätie
7,4 V
Dĺžka nabíjania
(Keď je batéria úplne vybitá)
Pribl. 140 min
Pri nesprávnom alebo neopatrnom používaní batérie hrozí zranenie či
dokonca smrť. Z bezpečnostných dôvodov zaobchádzajte s batériami
nasledovne:
•
•
•
•
•
•
batérie.
Batérie nerozoberajte ani ich neprepichujte ostrými predmetmi.
Nevystavujte batérie vysokému tlaku ani iným silám.
Nevystavujte batérie pádom a nárazom, ako sú pády z veľkých výšok.
Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C (140 °F).
Nevystavujte batérie kvapalinám a vlhkosti.
Nevystavujte batérie vysokým teplotám, ako priamemu slnku, ohňu
a pod.
Pravidlá pre likvidáciu
• Venujte pozornosť správnej likvidácii starých batérií.
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
• Pravidlá likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny. Pri likvidácii batérie
postupujte podľa všetkých miestnych predpisov.
• Pri nesprávnom použití batérie hrozí vznietenie alebo výbuch. Ak
•
•
•
•
spozorujete na batérii akékoľvek deformácie, praskliny či iné nezvyčajné
prejavy, prestaňte ju okamžite používať a obráťte sa na výrobcu.
Používajte iba originálne nabíjačky a napájacie adaptéry odporúčané
výrobcom a batériu nabíjajte iba postupom popísaným v tomto návode.
Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích telies a nevystavujte ich
vysokým teplotám, aké sú napr. v uzavretom automobile v lete.
Nevkladajte batérie do mikrovlnnej rúry.
Neskladujte a nepoužívajte batérie na miestach horúcich a vlhkých, ako
sú kúpeľne a sprchy.
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v tomto návode.
Pri nesprávnom nabíjaní batérie hrozí požiar či výbuch.
155
Príloha >
Údržba fotoaparátu
Životnosť batérie
Poznámky o používaní batérie
Režim snímania
Priemerný čas / Počet snímok
Snímky
Pribl. 160 min/Pribl. 320 fotografií
• Pri teplotách nižších ako 0 °C/32 °F sa môže kapacita a životnosť
batérie znížiť.
Videá
Pribl. 110 min (Záznam videí v rozlíšení
1920X1080 a rýchlosťou 30 FPS (30 záb./s).)
• Kapacita batérie sa môže pri nízkych teplotách znížiť, ale pri
miernejších teplotách sa vráti do normálu.
• Tieto hodnoty sú založené na štandardnom teste Samsung.
Výsledky sa môžu líšiť podľa spôsobu použitia a podmienok.
• Dostupný čas použitia sa líši podľa pozadia, intervalu snímania
a podmienok použitia.
• Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka
záznamu.
Správa o slabej batérii
Keď sa batéria úplne vybije, ikona batérie sa rozsvieti na červeno a
zobrazí sa správa „Low Battery“ (Slabá batéria).
• Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, môže sa oblasť okolo
priehradky batérie zohriať. Toto neovplyvní normálne používanie
fotoaparátu.
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
• Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
• Pri odpájaní napájacieho kábla od zásuvky zaň neťahajte. Hrozí
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Ak sa batéria úplne vybila, pred použitím s fotoaparátom ju predtým
nabíjajte aspoň 10 minút.
• Ak kontrolka bliká oranžovo, odpojte a znovu zapojte kábel alebo
vyberte a znovu vložte batériu.
• Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš
vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne po
vychladnutí batérie.
• Napájací kábel neohýbajte a ani naň neklaďte ťažké predmety.
Môže dôjsť k poškodeniu kábla.
156
Príloha
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte so zariadením ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím
nasledujúcich riešení pred tým, než sa obrátite na servis.
Situácia
Navrhnuté riešenia
• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte
nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
• Keď je zapnutá funkcia AF Priority (Priorita
Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním
nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie,
ako je pamäťová karta a batéria.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť
fotoaparát.
• Uistite sa, že je vložená batéria.
• Uistite sa, že batéria je vložená správne.
• Nabite batériu.
Nedajú sa snímať
fotografie
•
•
•
• Nabite batériu.
• Váš fotoaparát môže byť v režime šetrenia
Napájanie sa náhle
vyplo.
Batéria sa rýchlo vybíja
•
•
•
AF), fotografiu nie je možné nasnímať, ak nie
je správne nastavené zaostrenie. Nastavte
AF Priority (Priorita AF) na Off (Vypnuté)
alebo zaostrite správne. (str. 126)
Sformátovanie pamäťovej karty.
Karta je chybná. Vložte inú kartu.
Pamäťová karta je chránená proti zápisu.
Odblokujte pamäťovú kartu. (str. 152)
Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
Nabite batériu.
Uistite sa, že batéria je vložená správne.
energie alebo sa automaticky vypne displej.
(str. 131)
• Fotoaparát sa môže automaticky vypnúť, aby
zabránil poškodeniu pamäťovej karty vplyvom
nadmerného tepla. Zapnite znovu fotoaparát.
Fotoaparát sa zasekáva Vyberte batériu a znovu vložte.
Fotoaparát sa zahrieva
Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať.
Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť
a výkon fotoaparátu.
• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych
Blesk sa spúšťa
samovoľne
Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku
statickej elektriny. Fotoaparát nemá poruchu.
teplotách (pod 0 °C/32 °F). Udržujte batériu
v teple, napríklad vo vrecku.
• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú
batériu rýchlejšie. Nabite batériu.
• Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po
určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi
rýchlo, použite novú batériu.
• Blesk je nastavený na možnosť Off (Vypnuté).
Blesk nepracuje
(str. 76)
• Blesk nemôžete v niektorých režimoch
používať.
Nie je správny dátum
a čas
V ponuke w nastavte dátum a čas. (str. 131)
157
Príloha >
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Dotykový displej alebo
tlačidlá nepracujú
Vyberte batériu a znovu vložte.
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu
Pamäťová karta je
chybná
vložte.
• Sformátujte pamäťovú kartu.
Viac informácií nájdete v časti „Pri používaní
pamäťových kariet dávajte pozor“. (str. 154)
Váš televízor alebo
počítač nedokáže
zobraziť fotografie a
videá, ktoré sú uložené
na pamäťovej karte
SDXC.
Pamäťové karty SDXC využívajú systém
súborov exFAT. Pred pripojením fotoaparátu k
zariadeniu sa uistite, že externé zariadenie je
kompatibilné so systémom súborov exFAT.
Váš počítač
nerozpozná pamäťovú
kartu SDXC.
Pamäťové karty SDXC využívajú systém
súborov exFAT. Ak chcete používať pamäťové
karty SDXC v počítači so systémom Widows
XP, prevezmite a aktualizujte ovládač systému
súborov exFAT z webovej lokality spoločnosti
Microsoft.
Nie je možné zobraziť
súbory
Ak zmeníte názov súboru, fotoaparát ho nemusí
prehrať (názvy súborov musia zodpovedať
norme DCF). Ak sa to stane, zobrazte súbory
v počítači.
Situácia
Navrhnuté riešenia
• Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný
pre vaše zábery.
Fotografia je
rozostrená
• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite
statív.
• Uistite sa, že je objektív čistý.
Ak nie je, očistite ho. (str. 149)
Farby na fotografii
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Nesprávne vyváženie bielej vedie k
nerealistickým farbám. Zvoľte správne
vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia.
(str. 61)
Fotografia je príliš
svetlá
Snímka je preexponovaná.
• Nastavte hodnotu clony alebo rýchlosť
uzávierky.
• Nastavte citlivosť ISO. (str. 60)
• Vypnite blesk. (str. 76)
• Nastavte hodnotu expozície. (str. 85)
Fotografia je príliš
tmavá
Snímka je podexponovaná.
• Nastavte hodnotu clony alebo rýchlosť
uzávierky.
• Nastavte citlivosť ISO. (str. 60)
• Zapnite blesk. (str. 76)
• Nastavte hodnotu expozície. (str. 85)
158
Príloha >
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Pri použití širokouhlého objektívu môže
Fotografie sú skreslené dochádzať k tvarovému skresleniu obrazu.
Nejde o poruchu fotoaparátu.
V pripojenom zariadení
sa nezobrazuje výstup
fotoaparátu
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
Nie je možné prehrávať
videá v počítači
Program Intelli-studio
nefunguje správne
Navrhnuté riešenia
Nie je možné nastaviť
DPOF pre súbory RAW
Pre súbory DPOF nie je možné nastaviť RAW.
• Objekt je neostrý. Ak je objekt mimo oblasti
• Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený
k externému monitoru priloženým káblom
HDMI.
• Uistite sa, že je karta správne nahratá.
• Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne.
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
• Uistite sa, že používate podporovaný
operačný systém.
Počítač odpojil
fotoaparát počas
prenosu súborov
Situácia
Prenos súborov sa môže prerušiť statickou
elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho
pripojte.
V závislosti od použitého softvéru sa nemusia
dať videá prehrávať. Ak chcete prehrávať
video súbory zaznamenané fotoaparátom, do
počítača nainštalujte a použite program
Intelli-studio. (str. 142)
• Ukončite Intelli-studio a reštartuje program.
• Program Intelli-studio nebeží na počítačoch
Macintosh.
Automatické ostrenie
nefunguje
automatického ostrenia, presuňte objekt
do oblasti automatického ostrenia a stlačte
[Spúšte] do polovice.
• Objekt je príliš blízko. Odstúpte od objektu.
• Režim ostrenia je prepnutý na MF. Prepnite
režim na AF.
Funkcia AEL
(Automatické
uzamknutie expozície)
nefunguje
Funkcia AEL (Automatické uzamknutie
expozície) nefunguje v režime t, M, i,
g a s. Ak chcete používať túto funkciu,
vyberte iný režim.
Objektív nefunguje
• Uistite sa, že je objektív správne nasadený.
• Odpojte objektív od fotoaparátu a nasaďte ho
späť.
Externý blesk alebo
GPS nefunguje
Pri zapnutí fotoaparátu
sa zobrazí obrazovka
nastavenia dátumu a
času
Uistite sa, že je externé zariadenie správne
pripojené a zapnuté.
• Nastavte znovu dátum a čas.
• Táto obrazovka sa zobrazí, ak sa vnútorný
zdroj napájania fotoaparátu úplne vybije.
Vložte plne nabitú batériu a nechajte
fotoaparát aspoň 72 hodín vo vypnutom
stave, aby sa vnútorný zdroj napájania
opätovne nabil.
159
Príloha
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Typ
CMOS
Veľkosť snímača
23,5 X 15,7 mm
Efektívny počet bodov
Približne 20,3 megapixelov
Celkový počet bodov
Približne 21,6 megapixelov
Farebný filter
Primárny RGB
Závit na pripevnenie objektívu
Používateľské
zobrazenie
Grid Line (Mriežka), Icons (Ikony), Histogram
(Histogram), Distance Scale (Mierka vzdialenosti),
Level gauge (Ukazovateľ vyrovnania)
Ostrenie
Typ
Zaostrovací bod
Kontrastné AF
• Výberové: 1 bod (voľný výber)
• Viacbodové: Normálne 15 bodov,
pri priblížení 35 bodov
• Rozpoznanie tváre: Max. 10 tvárí
Typ
Samsung NX Mount
Dostupné objektívy
Objektívy Samsung
Režim
Single AF (Jednotlivé aut. ostrenie),
Continuous AF (Priebežné aut. ostrenie),
Manual Focus (Ručné ostrenie)
Typ
Posun šošovky (závisí od objektívu)
Pomocné svetlo AF
Zahrnuté (zelená LED)
Režim
Mode 1 (Režim 1)/Mode 2 (Režim 2)/
Off (Vypnuté)
Uzávierka
Stabilizácia obrazu
Typ
Elektronicky riadená zvislá v rovine ostrenia
Rýchlosť
• Automatika: 1/4000–30 s
• Ručne: 1/4000–30 s (1/3 EV Step (Krok EV))
• Bulb (Žiarovka) (časový limit: 4 min.)
Oprava deformácie
Oprava deformácie objektívu zap./vyp. (závisí od objektívu)
i-Function
E (v závislosti od objektívu), Z, (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Expozícia
TTL 221 (17 X 13) blokový segment
Obmedzenie prachu
Typ
Ultrazvukový pohon
Displej
Systém merania
Meranie: Multi (Viacbodové), Center-weighted
(Stredovo vyvážené), Spot (Bodové)
Rozsah merania: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Typ
TFT LCD
Veľkosť
3,0" (Pribl. 7,6 cm)
Kompenzácia
±3 EV (1/3 EV Step (Krok EV))
Rozlíšenie
VGA (640X480), Pribl. 921 000 bodov
Zablokovanie AE
Tlačidlo prispôsobenia
Zorné pole
Pribl. 100 %
160
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
• 1 Step (1 krok): Auto (Automatický), ISO 100,
ISO ekvivalent
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800
• 1/3 Step (1/3 kroku): Auto (Automaticky),
ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200,
ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800
Režimy uzávierky
Režim
Sekvenčné snímanie
Single (Jednorazový), Continuous (Nepretržitý),
Burst (Sekvenčná) (len rozlíšenie 5M),
Timer (Samospúšť), Bracket (Stupňovanie)
(Auto Exposure (Automatická expozícia),
White Balance (Vyváženie bielej),
Picture Wizard (Sprievodca snímkou))
• JPEG
- Rýchle (8 záb./s): možných až 11 záberov
- Pomalé (3 záb./s): možných až 15 záberov
• RAW
- Rýchle (8 záb./s), Pomalé (3 záb./s):
možných až 8 záberov
Snímanie sérií
• 10, 15 alebo 30 záberov za sekundu
• Možných až 30 záberov na jedno stlačenie
spúšte
Stupňovanie
Auto exposure bracketing (Stupňovanie
automatickej expozície) (±3 EV),
White Balance bracketing (Stupňovanie
vyváženia bielej), Picture Wizard bracketing
(Stupňovanie sprievodcom snímkou)
Samospúšť
2–30 s (1 sekundový interval)
Externá spúšť uzávierky
SR2NX02 (Prostredníctvom portu Micro USB)
(voliteľná)
Blesk
Typ
Len externý blesk (v balíku so SEF8A)
Režim
Smart Flash (Inteligentný blesk), Auto
(Automaticky), Auto Red-eye (Automatická
redukcia červených očí), Fill in (Výplňový),
Fill-in Red (Výplňový s efektom proti červeným
očiam), 1st Curtain (1. výplň), 2nd Curtain
(2. výplň), Off (Vypnuté)
Smerové číslo
8 (na základe ISO 100)
Uhol pohľadu
28 mm (ekvivalent 35 mm kinofilmového
formátu)
Rýchlosť
synchronizácie
Menej ako 1/180 s
EV blesku
-2–+2 EV (0,5 EV Step (Krok EV))
Externý blesk
Voliteľné externé blesky Samsung:
SEF42A, SEF220A
Synchronizačný
konektor
Pätka Hot shoe
161
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
Vyváženie bielej
Režim
Auto WB (Automatické vyváženie bielej),
Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom),
Fluorescent White (Biela žiarivka), Fluorescent
NW (Neutrálna žiarivka), Fluorescent Daylight
(Žiarivka – denné svetlo), Tungsten (Žiarovka),
Flash WB (Blesk – vyváženie bielej), Custom
Set (Vlastné nastavenie), Color Temperature
(Teplota farieb) (Manual (Ručne))
Jemné nastavenie
Oranžová/Modrá/Zelená/Fialová 7 krokov každý
Inteligentný rozsah
Režim Scéna
Panorama (Panoráma) (Live Panorama (Náhľad
panorámy), 3D), Beauty Shot (Retušovaný
záber), Night (Noc), Landscape (Krajina),
Portrait (Portrét), Children (Deti), Sports
(Šport), Close Up (Detail), Text, Sunset (Západ
slnka), Dawn (Svitanie), Backlight (Protisvetlo),
Fireworks (Ohňostroj), Beach & Snow (Pláž a
sneh), 3D
Inteligentný filter
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra),
Fish Eye (Rybie oko), Sketch (Skica), Defog
(Potlačenie hmly), Halftone Dots (Poltón),
Soft Focus (Jemné zaostrenie), Old Film 1
(Starý film 1), Old Film 2 (Starý film 2),
Negative (Negatív)
Kúzelný rám
Old Album (Staré album), Old Film (Starý film),
Wave (Vlna), Full Moon (Spln), Old Record
(Stará nahrávka), Magazine (Magazín),
Newspaper (Noviny), Sunny Day (Slnečný deň),
Classic TV (Klasická TV), Wall Art (Umenie
maľby na stenu), Holiday (Prázdniny), Billboard 1
(Veľkoplošný plagát 1), Billboard 2 (Veľkoplošný
plagát 2)
Voliteľná farba
červená, zelená, modrá, žltá
Smart Range (Inteligentný rozsah) On (Zapnuté)/Off (Vypnuté)
Sprievodca snímkou
Režim
Jemné nastavenie
Standard (Štandard), Vivid (Výrazný),
Portrait (Portrét), Landscape (Krajina), Forest
(Prales), Retro, Cool (Chladný), Calm (Pokoj),
Classic (Klasický), Custom1 (Vlastné 1),
Custom2 (Vlastné 2), Custom3 (Vlastné 3)
Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostrosť),
Saturation (Sýtosť), Color (Farba)
Snímanie
Režim
Smart Auto (Inteligentný automatický režim),
Program (Program), Aperture Priority (Priorita
clony), Shutter Priority (Priorita spúšte),
Manual (Ručne), Lens Priority (Prispôsobené),
Magic (Priorita objektívu), Scene (Scéna),
Movie (Video), Wi-Fi
162
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Veľkosť
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (len v režime sekvenčného
snímania), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kvalita
Super Fine (Veľmi jemná), Fine (Jemná),
Normal (Normálna)
Štandard RAW
SRW
Farebný priestor
sRGB, Adobe RGB
Video
Typ
MP4 (H.264)
Formát
Video: H.264, Zvuk: AAC
Režim AE videa
Program (Program), Aperture Priority (Priorita
clony), Shutter Priority (Priorita uzávierky),
Manual (Ručne)
Videoklip
Zvuk zap./vyp. (Čas snímania: až 25 min)
Smart Filter
(Inteligentný filter)
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra),
Fish Eye (Rybie oko), Sketch (Skica), Defog
(Potlačenie hmly), Halftone Dots (Poltón),
Soft Focus (Jemné zaostrenie), Old Film 1
(Starý film 1), Old Film 2 (Starý film 2),
Negative (Negatív)
Veľkosť
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (Na zdieľanie))
Frekvencia snímania
24 alebo 30 snímok za sekundu
(24 snímok za sekundu je k dispozícii len pri
rozlíšení 1920X810.)
Viacnásobný pohyb
x0.25 (len rozlíšenie 640X480, 320X240),
x0.5 (len rozlíšenie 1280X720, 640X480,
320X240), x1, x5, x10, x20
Kvalita
HQ, Normal (Normálna)
Zvuk
Stereo
Úpravy
Zachytávanie snímok, Strih
Prehrávanie
Typ
Single image (Jedna snímka), Thumbnails
(Miniatúry) (3/15/40), Slide show (Prezentácia),
Movie (Miniatúry)
Úpravy
Smart Filter (Inteligentný filter), Red-eye Fix
(Redukcia červených očí), Backlight (Osvetlenie
pozadia), Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate
(Otáčať), Face Retouch (Retuš tváre),
Brightness (Jas), Contrast (Kontrast),
Vignetting (Vinetácia)
Inteligentný filter
Miniature (Miniatúra), Soft Focus (Jemné
zaostrenie), Old Film 1 (Starý film 1), Old Film 2
(Starý film 2), Halftone Dots (Poltón), Sketch
(Skica), Fish Eye (Rybie oko), Defog (Potlačenie
hmly), Negative (Negatív)
163
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
Veľkosť pri
inteligentnom filtri
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
Rozhranie
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Digitálny výstup
USB 2.0 (HI-SPEED) (konektor micro USB)
Výstup obrazu
NTSC, PAL (voliteľné)
HDMI 1.4b: (1080i, 720p, 576p/480p)
Externé uvoľnenie
Áno (micro USB)
Externý mikrofón
Áno
Ukladanie
Médiá
Externá pamäť (voliteľná):
Karta SD (garancia do veľkosti 1–2 GB),
Karta SDHC (garancia do veľkosti 32 GB),
karta SDXC (garancia do veľkosti 128 GB)
Formát súboru
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Priama tlač
* Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti
zakúpenia.
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
GPS
Geo-tagging s voliteľným modulom GPS
(WGS 84)
• Informácia o mieste
Funkcia
Typ
• Akumulátorová batéria: BP1030 (1030 mAh)
• Nabíjačka: BC1030
114 x 62,5 x 37,5 mm (bez vyčnievajúcich častí)
PictBridge
Typ
Napájací zdroj
(iba v angličtine a kórejčine)
• Prepojenie na Google Map
(s aplikáciou Intelli-studio)
Bezdrôtová sieť
Typ
Podpora siete IEEE 802.11n
Funkcia
SNS & Cloud (SNS a Cloud), Email (E-mail),
MobileLink, Remote Viewfinder (Diaľkový
hľadáčik), Auto Backup (Automatické
zálohovanie), TV Link, Wi-Fi Direct, AutoShare
222 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Prevádzková teplota
0–40 °C
Prevádzková vlhkosť
5–85 %
Softvér
Intelli-studio, Adobe Photoshop Lightroom, PC Auto Backup
* Tieto údaje sa môžu bez oznámenia zmeniť podľa aktualizácií.
* Ostatné značky a názvy produktov sú ochranné známky oprávnených vlastníkov.
164
Príloha
Slovníček
AP (Prístupový bod)
AEL (Automatické uzamknutie expozície)
Prístupový bod je zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtovým
zariadeniam pripojenie na bezdrôtovú sieť.
Táto funkcia vám pomáha uzamknúť expozíciu, pri ktorej chcete
vypočítať expozíciu.
Sieť Ad-Hoc
AF (Automatické zaostrenie)
Sieť ad-hoc je dočasné pripojenie na zdieľanie súborov alebo
internetového pripojenia a prepojenie medzi počítačmi a zariadeniami.
Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt.
Váš fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.
AdobeRGB
AMOLED (Flexibilná organická luminiscenčná dióda) /
LCD (Deisplej z tekutých krištáľov)
Priestor Adobe RGB slúži na profesionálnu tlač a má väčší rozsah
farieb než priestor sRGB. Tento širší rozsah farieb uľahčuje úpravy
snímok v počítači.
AEB (Automatická séria so zmenou expozície)
Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych
expozíciách, aby vám pomohla nasnímať správne exponovanú
snímku.
AMOLED je vizuálny displej, ktorý je veľmi tenký a ľahký, takže
nepotrebuje podsvietenie. LCD je vizuálny displej, ktorý sa bežne
používa v spotrebnej elektronike. Tento displej potrebuje na
reprodukovanie farieb samostatné podsvietenie, ako napríklad CCFL
alebo LED.
Clona
Táto clona ovláda množstvo svetla, ktoré dopadne na snímač
fotoaparátu.
165
Príloha >
Slovníček
Trasenie fotoaparátu (Rozmazanie)
Kompozícia
Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená uzávierka, môže sa
zdať celá snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je
rýchlosť uzávierky nízka. Zabráňte traseniu fotoaparátu zvýšením
citlivosti, pomocou blesku, alebo pomocou rýchlejšej uzávierky. Na
stabilizovanie fotoaparátu alternatívne používajte statív alebo funkciu
OIS.
Kompozícia vo fotografii popisuje usporiadanie predmetov na snímke.
Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo zlatého
rezu.
Počítačová technológia cloud
Špecifikácia definujúca formát súboru a systému súborov pre digitálne
fotoaparáty vytvorená asociáciou Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Počítačová technológia cloud umožňuje ukladať údaje na vzdialené
servery a používať ich zo zariadenia s prístupom na internet.
Farebný priestor
Rozsah farieb, ktoré fotoaparát môže „vidieť“.
Farebná teplota
Farebná teplota sa udáva v stupňoch Kelvina a predstavuje odtieň
určitého typu svetelného zdroja. So zvyšovaním farebnej teploty
má farba svetelného zdroja modrastejší nádych. So znižovaním
farebnej teploty má farba svetelného zdroja červenší nádych. Pri 5500
stupňoch Kelvina je farba svetelného zdroja totožná slnku na poludnie.
DCF (Navrhnuté pravidlá pre systém súborov
fotoaparátu)
Hĺbka ostrosti
Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu
byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka ostrosti sa líši podľa
clony objektívu, ohniskovej vzdialenosti a vzdialenosti fotoaparátu od
objektu. Výber menšej clony napríklad zvýši hĺbku ostrosti a rozmaže
kompozíciu pozadia.
DPOF (Formát pre tlačové objednávky)
Formát na zapísanie informácií o tlači, ako sú napríklad vybrané
snímky a počet výtlačkov, na pamäťovú kartu. Tlačiarne kompatibilné
s DPOF, niekedy dostupné aj vo fotografických obchodoch, dokážu
načítať informácie z karty za účelom pohodlnejšej tlače.
166
Príloha >
Slovníček
EV (Hodnota expozície)
Blesk
Všetky kombinácie rýchlosti uzávierky a clony objektívu fotoaparátu,
ktoré vedú k rovnakej expozícii.
Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváraniu adekvátnej expozície
v podmienkach so slabým osvetlením.
EV kompenzácia
Ohnisková vzdialenosť
Táto funkcia vám umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície
nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeniach, za účelom
vylepšenia expozície vašich fotografií.
Vzdialenosť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch).
Dlhšia ohnisková vzdialenosť znamená menší uhol záberu a väčšie
zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší záber.
Exif (Formát vymeniteľného súboru snímky)
Histogram
Špecifikácia definujúca formát obrazového súboru pre digitálne
fotoaparáty vytvorená asociáciou Japan Electronic Industries
Development Association (JEIDA).
Grafická prezentácia jasu snímky. Horizontálna os predstavuje jas
a vertikálna os predstavuje počet pixlov. Vysoké body naľavo (príliš
tmavé) a napravo (príliš jasné) na histograme zobrazujú nesprávne
exponovanú fotografiu.
Expozícia
Množstvo svetla, ktoré dopadá na snímač fotoaparátu. Expozícia sa
ovláda kombináciou rýchlosti uzávierky, hodnotou clony a citlivosťou
ISO.
167
Príloha >
Slovníček
H.264/MPEG-4
JPEG (Spoločná fotografická expertná skupina)
Formát videa s vysokou kompresiou stanovený medzinárodnými
organizáciami pre štandardizáciu ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek,
vyvinutý tímom Joint Video Team (JVT), poskytuje dobrú kvalitu videa
pri nízkom dátovom toku.
Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. Snímky JPEG
sú komprimované za účelom zníženia celkovej veľkosti súboru
s minimálnym zhoršením rozlíšenia snímky.
Snímač obrazu
Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel
na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne
počas expozície. Bežné typy snímačov sú CCD (Charge-coupled
Device – nábojovo viazaná súčiastka) a CMOS (Complementary
Metal Oxide Semiconductor – komplementrárna štruktúra kov-oxidpolovodič).
Adresa IP (Internetový protokol)
Adresa IP je jedinečné číslo, ktoré je priradené každému zariadeniu
pripojenému na internet.
Meranie
Meranie odkazuje na spôsob, akým fotoaparát odmeria množstvo
svetla za účelom nastavenia expozície.
MF (Manuálne zaostrenie)
Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt.
Na zaostrenie na objekt môžete použiť zaostrovací krúžok.
MJPEG (JPEG v pohybe)
Formát videa, ktorý je komprimovaný ako snímka JPEG.
Citlivosť ISO
MPO (Objekt s multiobrazom)
Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti filmu
použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach citlivosti
ISO používa fotoaparát vyššiu rýchlosť uzávierky, ktorá redukuje
rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky s vysokou
citlivosťou sú však citlivejšie na šum.
Formát súboru obrázku, ktorý obsahuje viac obrázkov v súbore.
Súbor MPO poskytuje 3D efekt na displejoch kompatibilných so
súbormi MPO, ako sú 3D TV alebo 3D monitory.
168
Príloha >
Slovníček
Rušenie
Kvalita
Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu
zobraziť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné jasné pixle. Šum
sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú nasnímané s vysokou
citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky nastavená na tmavom
mieste.
Vyjadrenie úrovne kompresie použitej na digitálnej snímke. Snímky
s vyššou kvalitou majú nižšiu úroveň kompresie, ktorá zvyčajne vyústi
do väčšej veľkosti súboru.
Nespracované dáta z CCD (Neupravené dáta zo snímača)
NTSC (Národný výbor pre televízne systémy)
Štandard pre kódovanie farebného videa najčastejšie používaný
v Japonsku, Severnej Amerike, na Filipínach, v Južnej Amerike a na
Taiwane.
Optická transfokácia
Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší obrázky s objektívom
a nezníži kvalitu snímok.
Pôvodné nespracované dáta, zhromaždené priamo z obrazového
snímača fotoaparátu. Vyváženie bielej, kontrast, sýtosť, ostrosť a
iné parametre je možné pred kompresiou snímky do štandardného
súborového formátu pozmeniť pomocou softvéru na úpravy.
Rozlíšenie
Počet pixlov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým
rozlíšením obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov ako
snímky s nízkym rozlíšením.
PAL (Phase Alternate Line)
Štandard pre kódovanie farebného videa používaný v mnohých
krajinách v Afrike, Ázii, Európe a na Strednom východe.
169
Príloha >
Slovníček
Rýchlosť uzávierky
Vyváženie bielej (Farebné vyváženie)
Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením
uzávierky a je veľmi dôležitým faktorom pre jas snímky, lebo určuje
množstvo svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na obrazový
snímač. Vysoká rýchlosť závierky umožňuje kratší prechod svetla
a fotografia je tak tmavšia a jednoduchšie zmrazí objekt v pohybe.
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavných farieb – červenej,
zelenej a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej farby
alebo farebného vyváženia je správne poskytnutie farieb na snímke.
Wi-Fi
sRGB (Štandardné RGB)
Medzinárodný štandard pre farebný priestor ustanovený komisiou
IEC (International Electrotechnical Commission). Je odvodený od
farebného priestoru pre počítačové monitory a takisto sa používa ako
štandardný farebný priestor pre formát Exif.
Wi-Fi je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú výmenu údajov medzi
zariadeniami prostredníctvom siete.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS je technológia, ktorou sa zabezpečujú bezdrôtové domáce siete.
Vinetácia
Redukcia jasu alebo nasýtenia snímky na okrajoch (vonkajšie okraje)
v porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať pozornosť
na objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.
170
Príloha
Voliteľné príslušenstvo
Objektív
Objektív
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
Externý blesk
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SEF42A
SEF220A
GPS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
GPS10
171
Príloha >
Voliteľné príslušenstvo
Ďalšie príslušenstvo
Ďalšie príslušenstvo
Taška na fotoaparát
Tašku môžete zakúpiť samostatne.
Externá spúšť uzávierky (typ micro USB)
Externá spúšť uzávierky redukuje chvenie pri
použití statívu.
Puzdro na fotoaparát
Tašku na fotoaparát môžete zakúpiť samostatne.
Mikrofón
Mikrofón zachytáva zvuk objektu zreteľnejšie,
ak video zaznamenávate pomocou funkcie
priblíženia.
Pamäťová karta
Tento produkt podporuje pamäťové karty
SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High
Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD, microSDHC a microSDXC.
Popruh
Môžete dokúpiť remienky.
Filter
Pripojením filtrov na objektív dosiahnete
najrôznejšie optické efekty.
Batéria
Môžete zakúpiť prídavné batérie.
Kábel USB
Môžete si zakúpiť ďalšie káble USB.
Rýchlonabíjačka batérií
Môžete si zakúpiť voliteľnú rýchlonabíjačku
batérií.
Kábel HDMI
Po pripojení fotoaparátu k monitoru
kompatibilnému s rozhraním HDMI pomocou
kábla HDMI (HDMI typ D), môžete zobrazovať
fotografie a videá s vysokým rozlíšením.
• Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia. Viac podrobností
nájdete v návodoch k príslušným výrobkom.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za poškodenie spôsobené použitím
príslušenstva iných výrobcov.
172
Príloha
Register
A
D
Adobe Photoshop Lightroom 146
Diaľkový hľadáčik 109
Fotografie
Editovanie 98
Možnosti snímania 57
Prezeranie vo fotoaparáte 90
Zobrazenie na 3D TV 136
Zobrazenie na HDTV 135
Zväčšenie 94
Automatické ostrenie 65
Automatické zálohovanie 117
AutoShare 106
E
Efekt červených očí 77
B
Batéria
Technické údaje 155
Životnosť 156
Bezdrôtová sieť 101
Blesk
Fotografovanie s odrazom
svetla 25
Intenzita 77
Možnosti blesku 76
Smerové číslo 24
C
Citlivosť ISO 17, 18, 60
Clona 14, 18
E-mail 113
H
M
Meranie 79
O
Objektívy
Odomknutie 35
Označenie 37
Uzamknutie 35
F
Hĺbka ostrosti (DOF) 15
Odstupňovanie 72, 74
Farebný priestor 84
Hĺbka ostrosti
(DOF – Depth of Field) 20
Ohnisková vzdialenosť 19
Formát pre tlačové objednávky
(DPOF) 138
Hodnota expozície (EV) 15, 85
Optická stabilizácia obrazu
(OIS) 71
I
P
i-Function 48
Pamäťová karta 152
Inteligentný rozsah 82
PictBridge 137
Intelli-Studio 143
Pomoc pri ručnom ostrení 70
i-Zoom 49
Postoj 13
Fotoaparát
Odpojenie (Windows) 141
Pripojenie ako vymeniteľný
disk 140
Pripojenie k PC 140
Usporiadanie 28
Fotografické štýly 64
Prelínanie 88
Prezentácia 94
Clonové číslo 15
173
Príloha >
Register
R
Režim uzávierky
(pozri Spôsob snímania) 72
Spôsob snímania 72
Sprievodca snímkou 64
Súbory
Formát fotografovania 59
Mazanie 92
Ochrana 92
Prenos do PC 140
Prenos do počítača Mac 141
Video formát 59
Režimy snímania
Priorita clony 45
Priorita objektívu 47
Priorita uzávierky 45
Program 44
Ručne 46
Scéna 51
Smart Auto 43
Video 54
Rýchlosť uzávierky 16, 18
T
Tlačidlo prispôsobenia 128
V
Videá
Možnosti 87
Zobrazenie 96
Voliteľné príslušenstvo
Popis blesku 38
Popis modulu GPS 41
Pripojte modul GPS 41
Z
Zlatý rez 22
Tlačidlo SMART LINK 30
S
Samospúšť 73
Slovníček 165
TV Link 119
3
3D snímka 53
U
Údržba 149
174
Príloha
Správna likvidácia výrobku
(elektrický & elektronický odpad)
(Platí v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych
krajinách so systémom oddeleného zberu odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel)
nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu
a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre
podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali
kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií z tohto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje
ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné
hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a
recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu
batérií.
Toto zariadenie môže byť v prevádzke vo všetkých európskych
krajinách.
Vo Francúzsku môžete toto zariadenie používať iba vo vnútri.
175
ELECTRONICS
Vyhlásenie o zhode
Podrobnosti o produkte
Platí pre nasledujúce
Výrobok : DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
a v súlade so smernicou (2011/65/EÚ) o obmedzení používania
určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach a v súlade so smernicou o ekodizajne
(2009/125/ES) implementovanou nariadeniami (ES) č. 278/2009
pre externé zdroje napájania.
Modely : NX1100
Zástupca v EÚ
Vyhlásenie a platné normy
Týmto vyhlasujeme, že vyššie opísaný produkt je v súlade so
základnými požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/ES) použitím
nasledujúcich noriem:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
(ROK ZAČIATKU UMIESTŇOVANIA
OZNAČENIA CE – 2013)
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
8. február 2013
Joong-Hoon Choi /
Manažér laboratória
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
(Miesto a dátum vydania)
(Meno a podpis oprávnenej osoby)
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008
* Toto nie je adresa servisného strediska spoločnosti Samsung.
Adresu a telefónne číslo servisného strediska spoločnosti
Samsung nájdete na záručnom liste alebo sa obráťte na
predajcu, od ktorého sa výrobok zakúpili.
176
Príloha
Znenie vyhlásenia v oficiálnych jazykoch
Štát
Vyhlásenie
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
177
Príloha >
Znenie vyhlásenia v oficiálnych jazykoch
Štát
Vyhlásenie
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
178
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok nájdete
v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising