Samsung ML-1640 Užívateľská príručka

Samsung ML-1640 Užívateľská príručka
ML-1640 Series
ML-2240 Series
Monochromatická
laserová tlačiareň
Používateľská príručka
Predstavte si rôzne možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Funkcie vášho nového laserového výrobku
Vaše nové zariadenie disponuje množstvom špeciálnych funkcií, pomocou ktorých môžete zlepšit’ kvalitu tlačených dokumentov.
Pomocou tohto zariadenia môžete vykonávat’ nasledovné činnosti:
Špeciálne funkcie
Rýchla tlač vo vysokej kvalite
• Môžete tlačit’ s rozlíšením až 1 200 x 600 dpi.
• Vaše zariadenie tlačí na papier formátu A4 rýchlost’ou až
16 stránok za minútu (ML-1640 Series) resp. 22 stránok
za minútu (ML-2240 Series) a na papier formátu Letter
rýchlost’ou až 17 stránok za minútu (ML-1640 Series) resp.
23 stránok za minútu (ML-2240 Series).
Používanie mnohých rôznych typov tlačového materiálu
• Zásobník s kapacitou 150 strán podporuje rôzne formáty
obyčajného papiera, hlavičkový papier, obálky, štítky,
médiá s vlastným formátom, pohľadnice a t’ažký papier.
Tvorba profesionálnych dokumentov
• Tlač vodoznakov. Dokumenty je možné označit’ zadanými
slovami, napríklad „Dôverné“. Pozri Návod na používanie
softwaru.
• Tlač plagátov. Text a obrázky na každej stránke dokumentu
je možné zväčšit’ a vytlačit’ na viac listov papiera, ktoré po
zlepení vytvoria plagát. Pozri Návod na používanie softwaru.
• Je možné používat’ predtlačené formuláre a hlavičkové
papiere na obyčajnom papieri. Pozri Návod na používanie
softwaru.
2_Funkcie vášho nového laserového výrobku
Úspora času a peňazí
• Tlačou viacerých stránok dokumentu na jeden list papiera
je možné ušetrit’ papier.
• Toto zariadenie automaticky šetrí elektrickú energiu tým,
že podstatne znižuje jej spotrebu v čase, kedy sa nepoužíva.
Tlač v rôznych prostrediach
• Tlačiť môžete v rôznych operačných systémoch, ako
napríklad Windows, Linux a Macintosh.
• Toto zariadenie je vybavené rozhraním USB.
Funkcie jednotlivých modelov
Zariadenie je navrhnuté tak, aby podporovalo všetky vaše potreby pri tlači dokumentov.
Základné funkcie tohto zariadenia sú:
Funkcie
ML-1640
ML-2240
Vysokorýchlostné USB 2.0
Duplexná (obojstranná) tlač (manuálna)
( : Zahŕňa)
O tejto používateľskej príručke
Táto používateľská príručka obsahuje informácie pre základné oboznámenie sa so zariadením a taktiež podrobný popis každého kroku pri praktickom používaní.
Začínajúci aj pokročilí používatelia môžu používat’ túto príručku pri inštalácii a používaní zariadenia.
Niektoré termíny v tejto príručke sú vzájomne zameniteľné, pozri nižšie.
• Dokument je synonymom pre pojem originál či predloha.
• Papier znamená to isté čo médium alebo tlačové médium.
• Popisy v tejto používateľskej príručke sú založené hlavne na ML-2240 Series. Niektoré ilustrácie sa môžu líšit’ pre ML-1640 Series.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ustálené pravidlá používané v tejto príručke.
Pravidlo
Popis
Príklad
Tučné písmo
Používa sa na zobrazovaný text alebo pre skutočné značky na tlačiarni.
Start
Poznámka
Uvádza dodatočné informácie alebo podrobné špecifikácie funkcií a vlastností
zariadenia.
Formát dátumu môže byt’ v každej
krajine iný.
Upozornenie
Poskytuje používateľom informácie o ochrane zariadenia pred možným
mechanickým poškodením alebo nefunkčnost’ou.
Nedotýkajte sa zelenej spodnej časti
kazety s tonerom.
Poznámka pod čiarou
Poskytuje podrobnejšie informácie o určitých slovách alebo fráze.
a. stránok za minútu
(Ďalšie informácie nájdete
na strane 1.)
Odkazuje používateľa na referenčnú stránku s doplnkovými podrobnými
informáciami.
(Ďalšie informácie nájdete na strane 1.)
Funkcie vášho nového laserového výrobku_3
Zdroje ďalších informácií
Ďalšie informácie o nastavení a používaní zariadenia nájdete v nasledujúcich tlačených a elektronických zdrojoch.
Príručka rýchlou
inštaláciou
Obsahuje informácie o inštalácii zariadenia. Pri príprave zariadenia postupujte podľa týchto pokynov.
Používateľská online
príručka
Obsahuje podrobné pokyny pre používanie všetkých funkcií zariadenia, informácie o údržbe zariadenia, odstraňovaní problémov
a inštalácii príslušenstva.
Táto používateľská príručka obsahuje aj čast’ Návod na používanie softwaru, v ktorej sú uvedené informácie o tlači dokumentov
v rôznych operačných systémoch a o používaní dodaných softvérových pomôcok.
Používateľské príručky v iných jazykoch sa nachádzajú v priečinku Manual na disku CD so softvérom k tlačiarni.
Pomocník ovládača
tlačiarne
Obsahuje informácie o vlastnostiach ovládača tlačiarne a pokyny pre nastavenie vlastností tlače. Okno s pomocníkom ovládača
tlačiarne otvorte kliknutím na tlačidlo Help v okne vlastností tlačiarne.
Webová lokalita
Samsung
Ak máte prístup k Internetu, môžete pomocníka, podporu, ovládače tlačiarne, príručky a informácie o objednávaní získat’ na webovej
lokalite spoločnosti Samsung, www.samsungprinter.com.
Informácie o otvorenom zdrojovom kóde sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Samsung, www.samsung.com.
4_Funkcie vášho nového laserového výrobku
Informácie o bezpečnosti
Dôležité bezpečnostné symboly a preventívne opatrenia
Význam ikon a značiek použitých v používateľskej príručke:
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobit’ zranenie alebo smrt’.
VAROVANIES
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobit’ menej závažné zranenie alebo poškodenie majetku.
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Kvôli zníženiu rizika požiaru, výbuchu, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní svojho zariadenia
dodržiavajte nasledujúce preventívne bezpečnostné opatrenia.
NESKÚŠAJTE.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Postupujte presne podľa pokynov.
Odpojte napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky.
Skontrolujte, či je z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom zariadenie uzemnené.
Ak potrebujete pomoc, obrát’te sa na servisné stredisko.
Tieto upozornenia uvádzame kvôli ochrane vášho zdravia a zdravia ostatných. Postupujte presne podľa nich. Po prečítaní tejto časti
odložte pokyny na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.
1. Prečítajte si všetky pokyny a zoznámte sa s nimi.
2. Pri prevádzke elektrických prístrojov dodržiavajte všeobecné bezpečnostné opatrenia.
3. Riaďte sa všetkými upozorneniami a pokynmi uvedenými na prístroji a v dokumentácii dodanej spolu s prístrojom.
4. Ak sa vám zdá, že je nejaký prevádzkový pokyn v rozpore s informáciami o bezpečnosti, riaďte sa informáciami o bezpečnosti. Môže
sa stat’, že ste nesprávne porozumeli prevádzkovému pokynu. Ak sa vám nepodarí vzniknutý rozpor vyriešit’, kontaktujte predajcu
alebo zástupcu servisu.
5. Pred čistením odpojte prístroj z elektrickej siete. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie používajte len
navlhčenú tkaninu.
6. Neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Mohol by spadnút’, čo vedie k vážnemu poškodeniu.
7. Prístroj nesmie byt’ umiestnený na kúrení, ohrievači, klimatizačnej jednotke alebo potrubí ventilácie ani v blízkosti týchto zariadení.
8. Napájací kábel nesmie byt’ ničím zat’ažený. Neumiestňujte prístroj na také miesto, kde by po ňom prechádzali osoby.
9. Nepret’ažujte elektrické zásuvky a predlžovacie káble. Mohlo by dôjst’ k zníženiu výkonu a k zvýšeniu rizika požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
10. Nedovoľte domácim zvieratám obhrýzat’ napájací kábel alebo káble na pripojenie k počítaču.
11. Nikdy nevkladajte cez otvory krytu do prístroja žiadne predmety. Mohlo by dôjst’ k styku s nebezpečným vysokým napätím a vzniku
rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na prístroj ani do neho žiadnu kvapalinu.
12. Aby ste znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, prenechajte ju kvalifikovanému
servisnému technikovi. Pri otvorení alebo odňatí krytov vám môže hrozit’ nebezpečenstvo vysokého napätia alebo iné riziká.
Nesprávne poskladanie môže pri následnom používaní prístroja spôsobit’ úraz elektrickým prúdom.
Informácie o bezpečnosti_5
13. Odpojte prístroj z elektrickej zásuvky a prenechajte opravu kvalifikovanému servisnému personálu v nasledujúcich prípadoch:
• Ak došlo k poškodeniu alebo zodratiu ktorejkoľvek časti napájacieho kábla, zástrčky alebo prepojovacieho kábla.
• Ak do prístroja vnikla nejaká tekutina.
• Ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vode.
• Ak prístroj nepracuje správne, aj keď boli dodržané všetky pokyny.
• Ak prístroj spadol alebo sa zdá byt’ jeho kryt poškodený.
• Ak dôjde k náhlej a výraznej zmene výkonu prístroja.
14. Nastavujte len ovládacie prvky, ktoré sú opísané v týchto prevádzkových pokynoch. Nesprávne nastavenie ostatných ovládacích
prvkov môže viest’ k poškodeniu, ktoré bude vyžadovat’ zásah kvalifikovaného servisného technika, aby bola obnovená obvyklá
prevádzka prístroja.
15. Prístroj nepoužívajte počas búrky. Hrozí úraz elektrickým prúdom spôsobený bleskom. Ak je to možné, odpojte počas búrky
napájací kábel z elektrickej siete.
16. Ak nepretržite tlačíte veľké množstvo stránok, môže dôjst’ k zahriatiu výstupného zásobníka. Nedotýkajte sa povrchu prístroja a
nedovoľte det’om prístup k nemu.
17. V záujme bezpečnej prevádzky musí byt’ prístroj používaný s napájacím káblom, ktorý bol k nemu pribalený. Ak používate prístroj s
napätím 110 V pripojený káblom dlhším než 2 metre, musí byt’ typu 16 AWGa alebo lepší.
18. TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
a. AWG: American Wire Gauge
Vyhlásenie o bezpečnosti laserového zariadenia
Tlačiareň je certifikovaná v USA a vyhovuje požiadavkám nariadenia DHHS 21 CFR, podľa kapitoly 1, odseku J pre laserové zariadenia triedy
I(1), a v ostatných krajinách je certifikovaná ako laserové zariadenie triedy I a vyhovuje požiadavkám normy IEC 825.
Laserové zariadenia triedy I nie sú považované za nebezpečné. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby nebol laserovému žiareniu
vystavený žiadny človek počas zvyčajnej prevádzky, pri jej údržbe alebo pri servisných prácach nad úroveň triedy I.
Upozornenie
Nikdy nepoužívajte ani neopravujte tlačiareň s odňatým ochranným krytom jednotky lasera a skenera. Odrazený lúč, hoci neviditeľný, môže
poškodit’ váš zrak.
Pri používaní tohto výrobku je potrebné v záujme zníženia rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia dodržiavat’ tieto základné
bezpečnostné opatrenia:
6_Informácie o bezpečnosti
Bezpečnost’ týkajúca sa ozónu
Počas normálnej prevádzky tento prístroj produkuje ozón. Vzniknutý ozón nepredstavuje pre obsluhu žiadne riziko. Napriek tomu
odporúčame, aby ste prístroj používali na dobre vetranom mieste.
Ak potrebujte ďalšie informácie o ozóne, kontaktujte prosím najbližšieho distribútora produktov značky Samsung.
Recyklácia
Zlikvidujte prosím obal tohto výrobku spôsobom šetrným k životnému prostrediu a recyklujte ho.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto oznacenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skoncení jeho životnosti by nemal byt likvidovaný s ostatným odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ludského zdravia môžete predíst tým, že budete takéto typy výrobkov oddelovat od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpecne naložit s týmto výrobkom, mali kontaktovat bud predajcu,
ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovat svojho dodávatela a preverit si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byt
likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Vyžarovanie rádiových vĺn
Smernice FCC
Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade so smernicami FCC, čast’ 15. Tieto limity stanovujú
podmienky ochrany pred škodlivým rušením v obývaných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovat’ energiu na rádiovej
frekvencii a ak nie je nainštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobit’ škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však
záruka, že sa rušenie nevyskytne pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí neželané rušenie rozhlasového alebo televízneho
príjmu, čo možno zistit’ zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by sa užívateľ pokúsit’ odstránit’ rušenie jedným alebo viacerými nasledovnými
opatreniami:
• Presmerovat’ alebo premiestnit’ prijímaciu anténu.
• Zväčšit’ vzdialenost’ medzi zariadením a prijímačom.
• Zapojit’ zariadenie do inej zásuvky elektrickej siete, než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
• Konzultovat’ problém s distribútorom alebo skúseným technikom pre oblast’ rozhlasu alebo televízie.
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom zodpovedným za splnenie podmienok prevádzky, môžu zrušit’
oprávnenie používateľa prevádzkovat’ toto zariadenie.
Smernice o rušení rádiových vĺn platné v Kanade
Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie rádiového šumu digitálnymi zariadeniami, ako sa uvádza v dokumente o
zariadeniach spôsobujúcich rušenie nazvanom „Digital Apparatus“, ICES-003 vydanom organizáciou Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques“, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Informácie o bezpečnosti_7
Výmena zástrčky s poistkou (len pre Spojené kráľovstvo)
Dôležité
Prívod napájania tohto prístroja je vybavený štandardnou zástrčkou (BS 1363) 13 A a poistkou 13 A. Pri výmene alebo kontrole poistky ju
musíte nahradit’ správnou 13 A poistkou. Potom je potrebné vymenit’ kryt poistky. Ak ste stratili kryt poistky, nepoužívajte zástrčku, kým ho
nenahradíte iným.
Kontaktujte prosím osobu, u ktorej ste prístroj zakúpili.
13 A zástrčka je najčastejšie používaným typom v Spojenom kráľovstve a musí byt’ vyhovujúca. Niektoré budovy (najmä staršie) však nemajú
zvyčajné 13 A zásuvky. Je potrebné zakúpit’ vhodný zástrčkový adaptér. Nerozoberajte lisovanú zástrčku.
Ak odrežete lisovanú zástrčku, ihneď sa jej zbavte.
Zástrčku nemôžete znova pripájat’ na kábel, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, ak takúto zástrčku zapojíte do zásuvky.
Dôležité upozornenie:
Tento prístroj musí byt’ uzemnený.
Káble v prívode napájania majú nasledovné farebné označenie:
• Žltozelený: Uzemnenie
• Modrý: Nulový vodič
• Hnedý: Fáza
Ak káble v zásuvke nesúhlasia s farbami v zástrčke, postupujte nasledovne:
Žltozelený kábel pripojte na kolík označený písmenom „E“ alebo bezpečnostným symbolom uzemnenia (Earth symbol) alebo na kolík
označený žltozelenou farbou.
Modrý kábel musíte pripojit’ na kolík označený písmenom „N“ alebo modrou farbou.
Hnedý kábel musíte pripojit’ na kolík označený písmenom „L“ alebo hnedou farbou.
Musíte mat’ zástrčku, adaptér alebo rozbočovač s 13 A poistkou.
Vyhlásenie o zhode (Európske krajiny)
Osvedčenia a certifikáty
Symbol CE, ktorý sa nachádza na tomto výrobku, symbolizuje Vyhlásenie spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. o zhode so smernicami
Európskej únie číslo 93/68/EEC prijatými dňa:
Vyhlásenie o zhode získate na webovej lokalite www.samsung.com/printer. Prejdite na položku „Support > Download center“ a zadajte
názov zariadenia, čím získate prístup k európskym dokumentom (EuDoC).
1. januára 1995: Smernica Rady 73/23/EEC o zjednocovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa zariadení s nízkym napätím.
1. januára 1996: Smernica Rady 89/336/EEC (92/31/EEC), o zjednocovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej
kompatibility.
9. marca 1999: Smernica Rady 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a telekomunikačných terminálových zariadeniach a vzájomnom uznávaní
ich zhody.
Úplné znenie vyhlásenia s definovaním príslušných smerníc a štandardov možno získat’ u miestneho zástupcu spoločnosti Samsung
Electronics Co., Ltd.
8_Informácie o bezpečnosti
Obsah
2
5
Funkcie vášho nového laserového výrobku
Informácie o bezpečnosti
Úvod
11
11
11
12
13
13
13
13
14
14
Prehľad tlačiarne
Pohľad spredu
Pohľad zozadu
Prehľad ovládacieho panela
Oboznámenie sa s ovládacím panelom
LED On-Line/chyba
Tlačidlo Zrušit’
Dodávaný softvér
Funkcie ovládača tlačiarne
Ovládač tlačiarne
Začíname
15
15
16
16
16
16
17
Inštalácia hardvéru
Tlač skúšobnej stránky
Systémové požiadavky
Windows
Macintosh
Linux
Inštalácia softvéru
Výber a vloženie tlačového média
18
19
20
21
21
22
23
Výber tlačového média
Technické špecifikácie tlačového média
Pokyny pre zvláštne tlačové médiá
Vkladanie papiera
Vkladanie papiera do zásobníka
Tlač na špeciálne tlačové materiály
Nastavenie formátu a typu papiera
Základné funkcie tlače
24
24
Tlač dokumentu
Zrušenie tlačovej úlohy
Údržba
25
25
25
26
26
27
27
28
Čistenie zariadenia
Čistenie vonkajšieho povrchu
Čistenie vnútorného priestoru
Údržba kazety
Skladovanie kazety s tonerom
Predpokladaná životnost’ kazety
Rozprestretie tonera
Výmena kazety s tonerom
11
15
18
24
25
Obsah_9
Odstraňovanie problémov
30
30
30
31
32
32
32
33
35
37
37
38
Rady ako zabránit’ zaseknutiu papiera
Odstraňovanie zaseknutého papiera
V oblasti výstupu papiera
V oblasti podávania papiera
V oblasti tonerovej kazety
Riešenie iných problémov
Podávanie papiera
Problémy s tlačou
Problémy s kvalitou tlače
Bežné problémy v systéme Windows
Bežné problémy v systéme Linux
Bežné problémy v systéme Macintosh
Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva
39
39
39
Spotrebný materiál
Súčasti pre údržbu
Spôsoby nákupu
Technické špecifikácie
40
41
Technické špecifikácie modelu ML-1640 Series
Technické špecifikácie modelu ML-2240 Series
30
39
40
Glosár
42
Register
46
10_Obsah
Úvod
Hlavné komponenty zariadenia:
Táto kapitola zahŕňa:
•
•
•
Prehľad tlačiarne
Prehľad ovládacieho panela
Oboznámenie sa s ovládacím panelom
•
•
Dodávaný softvér
Funkcie ovládača tlačiarne
Na obrázkoch je znázornený model ML-2240 Series. Model ML-1640 Series nemá ručný zásobník.
Prehľad tlačiarne
Pohľad spredu
9
‘
Ručný zásobníka
10
Zadné vodidlá
11
Kryt papieraa
12
Bočné vodidlá
a. Iba ML-2240.
Pohľad zozadu
1
Horný kryt
2
Výstupný zásobník (potlačenou stranou nadol)
3
Výstupná opora
4
Ovládací panel
5
Rukovät’ predného krytu
6
Predný kryt
7
Vstupný zásobník papiera
8
Tonerová kazeta
11 _Úvod
1
Port USB
2
Vypínač
3
Elektrická zásuvka
Prehľad ovládacieho panela
1
LED On-Line/chyba
Zobrazuje stav zariadenia. (Ohľadom ďalších informácií pozri „Oboznámenie sa s ovládacím panelom“ na strane 13.)
(Status LED)
2
Indikátor LED
tonera
Ukazuje stav tonerovej kazety. (Ohľadom ďalších informácií pozri „Oboznámenie sa s ovládacím panelom“ na strane 13.)
Zrušit’
Vypne činnost’ zariadenia v ľubovoľnom čase a k dispozícii je viacero funkcií. (Ohľadom ďalších informácií pozri „Oboznámenie
sa s ovládacím panelom“ na strane 13.)
3
Úvod_ 12
Oboznámenie sa s ovládacím panelom
Dodávaný softvér
Farba kontrolky LED stavu a tonera označuje aktuálny stav zariadenia.
Po nastavení zariadenia a pripojení k počítaču musíte nainštalovať softvér
tlačiarne a skenera. Ak používate operačný systém Windows alebo
Macintosh, softvér si nainštalujte z dodaného CD a ak používate operačný
systém Linux, softvér si prevezmite z webových stránok spoločnosti
Samsung (www.samsung.com/printer) a nainštalujte si ho.
LED On-Line/chyba
(Status LED)
STAV
Zelená
Červená
POPIS
Svieti
Zariadenie sa zahrieva alebo je pripravený prijat’
údaje.
Bliká
Zariadenie tlačí údaje.
Svieti
•
Oranžová
Svieti
Zariadenie zaznamenalo chybu, ako je zaseknutý
papier.
LED tonera
•
Linux
•
•
Macintosh
•
•
STAV
Červená
Windows
Obsah
•
Zariadenie zaznamenalo chybu, ako je
otvorený kryt, prázdny zásobník na papier,
chyba inštalátora alebo neplatná chyba.
Zariadenie zaznamenalo chybu, ktorá si
vyžaduje servisný zásah, ako je chyba LSU
alebo chyba zapaľovania. Kontaktujte predajcu
alebo servisného zástupcu.
•
OS
POPIS
Svieti
Toner je prázdny, zariadenie zastaví tlač.
Vymeňte kazetu tonera.
Bliká
V toneri je málo náplne, vymeňte ho čím skôr.
Rýchlo
bliká
Toner je prázdny, vymeňte ho.
Ovládač tlačiarne: Ak chcete maximálne využit’
funkcie tlačiarne, použite tento ovládač.
Smart Panel: Tento program umožňuje monitorovat’
stav zariadenia a upozorňuje používateľa na výskyt
chyby počas tlače.
Ovládač tlačiarne: Tento ovládač použite na
obsluhu zariadenia pomocou počítača s operačným
systémom Linux a na tlač dokumentov.
Smart Panel: Tento program umožňuje monitorovat’
stav zariadenia a upozorňuje používateľa na výskyt
chyby počas tlače.
Ovládač tlačiarne: Tento ovládač použite na
obsluhu zariadenia a tlač dokumentov z počítača
Macintosh.
Smart Panel: Tento program umožňuje monitorovat’
stav zariadenia a upozorňuje používateľa na výskyt
chyby počas tlače.
]
Všetky chyby tlače sa zobrazia v okne programu Smart Panel.
Tlačidlo Zrušit’
STAV
Popis
Tlač skúšobnej stránky
V režime pripravenosti stlačte a podržte
toto tlačidlo, kým kontrolka Status LED
nezačne blikat’, a potom tlačidlo uvoľnite.
Zrušenie tlačovej úlohy
Počas tlače stlačte toto tlačidlo. Počas
odstraňovania tlačovej úlohy zo zariadenia
a počítača bude červená kontrolka LED
blikat’, následne sa zariadenie vráti spät’
do režimu pripravenosti. V závislosti od
veľkosti tlačovej úlohy môže tento krok
chvíľu trvat’.
Ručná tlač
Počas tlače stlačte toto tlačidlo.
Počas odstraňovania tlačovej úlohy
zo zariadenia a počítača bude kontrolka
LED zapnutia/chybového stavu blikat’,
následne sa zariadenie vráti spät’ do
režimu pripravenosti. V závislosti od
veľkosti tlačovej úlohy môže tento
krok chvíľu trvat’. V režime ručného
podávania nemožno tlačovú úlohu zrušit’
stlačením tohto tlačidla.
Úvod_ 13
Funkcie ovládača tlačiarne
Ovládače tlačiarne podporujú nasledujúce štandardné funkcie:
• Orientácia papiera, formát papiera, zdroj a výber typu médií
• Počet kópií
Ďalej je k dispozícii veľa mimoriadnych funkcií tlače. Nasledujúca tabuľka
obsahuje všeobecný prehľad funkcií, ktoré ovládače tlačiarne podporujú:
Ovládač tlačiarne
Funkcia
Windows
Linux
Macintosh
Voľba kvality zariadenia
O
O
O
Tlač plagátu
O
X
X
Tlač viacerých stránok
na list (n strán na list)
O
O (2,4)
O
Prispôsobenie tlače stránke
O
X
Oa
Tlač v mierke
O
X
O
Vodoznak
O
X
X
Šablóna
O
X
X
Úspora tonera
O
X
O
Duplexná tlač (ručne)
O
X
X
a. Táto funkcia je podporovaná iba v operačnom systéme
MAC OS X 10.4~10.6.
14 _Úvod
Začíname
Táto kapitola obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie zariadenia.
Táto kapitola zahŕňa:
•
•
Inštalácia hardvéru
Tlač skúšobnej stránky
Inštalácia hardvéru
Táto čast’ obsahuje informácie o inštalácii hardvéru, ktorý je vysvetlený
v Príručke rýchlou inštaláciou. Prečítajte si Príručku rýchlou inštaláciou
a vykonajte nasledovné kroky.
1. Vyberte stabilné miesto.
Vyberte rovné a stabilné miesto s dostatkom priestoru na prúdenie
vzduchu. Nechajte voľné miesto na otváranie krytov a zásobníkov.
Miesto má byt’ dobre vetrané a nemá byt’ na priamom slnku ani
v blízkosti zdrojov tepla, chladu alebo vlhkosti. Neumiestňujte
zariadenie blízko okrajov stola.
Tlač je vhodná pre nadmorskú výšku do 1 000 m. Ak ste v inej
nadmorskej výške, optimalizujte tlač nastavením nadmorskej výšky.
Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch tak, aby nebolo
naklonené o viac než 2 mm. V opačnom prípade to môže zapríčinit’
zníženú kvalitu tlače.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozbaľte zariadenie a skontrolujte všetky pribalené položky.
Zo zariadenia odstráňte pásku. Zariadenie pritom pevne držte.
Nainštalujte všetky štyri tonerové kazety.
Vložte papier. (Pozri „Vkladanie papiera“ na strane 21.)
Skontrolujte, či sú všetky káble pripojené k zariadeniu.
15 _Začíname
•
•
Systémové požiadavky
Inštalácia softvéru
7. Zapnite zariadenie.
Ak zariadenie presúvate, nenakláňajte ho ani ho neotáčajte dnom
nahor. V opačnom prípade sa vnútro zariadenia môže znečistit’
tonerom, čo môže poškodit’ zariadenie alebo zhoršit’ kvalitu tlače.
V prípade výpadku napájania elektrickým prúdom nebude toto
zariadenie možné používať.
Tlač skúšobnej stránky
Ak chcete skontrolovat’, či tlačiareň pracuje správne, vytlačte si skúšobnú
stránku.
Tlač skúšobnej stránky:
V režime pripravenosti stlačte a podržte tlačidlo
Zrušit’ približne
na 2 sekundy.
Systémové požiadavky
Macintosh
Skôr ako začnete, uistite sa, že systém spĺňa nasledujúce minimálne
požiadavky:
Windows
Toto zariadenie podporuje nasledujúce operačné systémy Windows.
Požiadavka (odporúčané)
Operačný
systém
Procesor
Operačná
pamät’
Voľné miesto
na pevnom
disku
Windows 2000
Pentium II 400 MHz
(Pentium III 933 MHz)
64 MB
(256 MB)
300 MB
Windows XP
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(256 MB)
1GB
Windows 2003
Server
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(512 MB)
1,25 GB až
2 GB
Windows 2008
Server
Pentium IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 MB
(2048 MB)
10 GB
Windows Vista
Pentium IV 3 GHz
512 MB
(1 024 MB)
15 GB
Windows 7
Pentium IV 1 GHz 32bitový alebo 64-bitový
procesor, alebo
výkonnejší
1 GB
(2 GB)
16 GB
•
•
Windows
Server 2008 R2
•
•
512 MB
(2048 MB)
Operačný
systém
Procesor
Voľné
miesto
na pevnom
disku
Operačný
systém
Mac OS X 10.4
alebo nižší
• Intel Processor
• Power PC G4 /
G5
• 128 MB pre
počítač Mac s
procesorom
PowerPC
(512 MB)
• 512 MB pre
počítač Mac s
procesorom
Intel (1 GB)
1GB
Mac OS X 10.5
• Intel Processor
• Procesor
PowerPC G4/
G5, 867 MHz
alebo
výkonnejší
512 MB (1 GB))
1GB
Mac OS X 10.6
• Intel Processor
1 GB (2 GB))
1GB
Položka
Požiadavky
Operačný systém
RedHat 8.0, 9.0 (32 bitových)
RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bitových)
Fedora Core 1~7 (32/64 bitových)
Mandrake 9.2 (32 bitových), 10.0, 10.1 (32/64 bitových)
Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bitových)
SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bitových)
SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bitových)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bitových)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bitových)
Debian 3.1, 4.0 (32/64 bitových)
Procesor
Pentium IV 2.4 GHz alebo novší
Operačná pamät’
512 MB alebo viac
Voľné miesto
na pevnom disku
1GB alebo viac
10 GB
Minimálnou požiadavkou pre všetky operačné systémy Windows
je program Internet Explorer 5.0 alebo novší.
Inštalovat’ softvér môžu používatelia, ktorí majú pridelené práva
správcu.
16 _Začíname
Operačná
pamät’
Linux
Podpora pre grafiku DirectX 9 so 128 MB pamäťou
(aby bolo možné použiť tému Aero)
Jednotka mechaniky DVD-R/W
Pentium IV 1 GHz
(x86) alebo 1,4 GHz
(x64) procesory (2
GHz alebo rýchlejšie)
Požiadavka (odporúčané)
Inštalácia softvéru
Ak chcete tlačit’, musíte nainštalovat’ softvér zariadenia. Softvér zahŕňa
ovládače, aplikácie a iné interaktívne programy.
Nasledovný postup vychádza z operačného systému Windows XP.
Postup a kontextové okno, ktoré sa zobrazí počas inštalácie,
sa môžu líšit’ v závislosti od operačného systému, funkcie
tlačiarne alebo používaného rozhrania.
1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k počítaču.
2. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM so softvérom tlačiarne.
Disk CD-ROM by sa mal automaticky spustit’ a zobrazí sa okno inštalácie.
Ak sa okno inštalácie nezobrazí, kliknite na Štart > Spustit’. Zadajte
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je jednotka označená, a kliknite na OK.
Ak používate systém Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008
kliknite na Štart >
Všetky programy > Príslušenstvo > Spustit’ a zadajte X:\Setup.exe.
Ak sa v operačnom systéme Windows Vista, Windows 7 a Windows
2008 zobrazí okno Automatické prehrávanie, kliknite na Spustit’
Setup.exe v poli Nainštalovat’ alebo spustit’ program, a potom
kliknite na Pokračovat’ v okne Kontrola používateľských kont.
3. Kliknite na Next.
5. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno s otázkou, či chcete vytlačit’
skúšobnú stránku a zaregistrovat’ sa ako používateľ zariadení Samsung,
aby ste mohli dostávat’ ďalšie informácie od spoločnosti Samsung. Ak sa
tak rozhodnete, začiarknite príslušné políčka a kliknite na Finish.
•
•
Ak zariadenie po dokončení inštalácie nefunguje správne,
pokúste sa preinštalovat’ ovládač tlačiarne. Pozri Návod
na používanie softwaru.
Počas inštalácie ovládača tlačiarne inštalačný program
deteguje informácie o miestnych nastaveniach operačného
systému a nastaví správny formát papiera pre zariadenie.
Ak používate iné miestne nastavenia Windows, musíte zmenit’
formát papiera tak, aby vyhovoval formátu, ktorý obyčajne
používate. Po dokončení inštalácie otvorte priečinok vlastností
tlačiarne a zmeňte formát papiera.
•
Ak ovládač reinštalujete, vyššie zobrazené okno sa môže mierne
odlišovat’.
• View User’s Guide: Umožňuje zobrazit’ Používateľskú príručku.
Ak v počítači nie je nainštalovaný program Adobe Acrobat,
po kliknutí na toto tlačidlo sa program Adobe Acrobat Reader
nainštaluje automaticky a následne sa otvorí Používateľská príručka.
4. Vyberte možnost’ Typical, a potom kliknite na Next.
Začíname_ 17
Výber a vloženie tlačového média
Táto kapitola vás oboznámi s vkladaním originálov a tlačových médií.
Táto kapitola zahŕňa:
•
•
Výber tlačového média
Vkladanie papiera
•
•
Tlač na špeciálne tlačové materiály
Nastavenie formátu a typu papiera
Na obrázkoch je znázornený model ML-2240 Series. Model ML-1640 Series nemá ručný zásobník.
Výber tlačového média
Zariadenie dokáže tlačit’ na širokú škálu materiálov, napríklad na normálny
papier, obálky, štítky, priehľadné fólie atď. Vždy používajte tlačové médium,
ktoré spĺňa požiadavky na použitie v zariadení. Tlačové médiá, ktoré nespĺňajú
pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke, môžu spôsobovat’
nasledujúce t’ažkosti:
• Znížená kvalita tlače
• Častejšie uviaznutie papiera
• Predčasné opotrebovanie zariadenia
Vlastnosti, ako je napríklad hmotnost’, zloženie, zrnitost’ alebo obsah
vlhkosti, sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výkon zariadenia a kvalitu
výtlačkov. Tlačový materiál vyberajte podľa nasledujúcich hľadísk:
• Typ, formát a gramáž tlačových médií pre túto tlačiareň sú popísané
ďalej v tejto časti.
• Požadovaný výstup: Tlačové médium, ktoré vyberáte, by malo
zodpovedat’ účelom, na ktoré ho chcete použit’.
• Belost’: Niektoré tlačové médiá sú belšie než ostatné a produkujú
ostrejšie a sýtejšie obrázky.
• Hladkost’ povrchu: Hladkost’ povrchu tlačového média ovplyvňuje
ostrost’ tlače na papieri.
•
•
Niektoré tlačové médiá spĺňajúce všetky zásady z tejto príručky
môžu aj tak poskytovat’ neuspokojivé výsledky. Môže to byt’
dôsledok nevhodnej manipulácie, neprijateľnej teploty a vlhkosti
alebo ďalších premenných faktorov, ktoré spoločnost’ Samsung
nemôže ovplyvnit’.
Pred nákupom väčšieho množstva tlačového média skontrolujte,
či médium spĺňa požiadavky uvedené v tejto používateľskej príručke.
Použitie tlačového média, ktoré nespĺňa tieto špecifikácie,
môže spôsobit’ problémy, ktoré sa budú musiet’ riešit’ opravou.
Na tieto opravy sa nevzt’ahuje záruka poskytovaná spoločnost’ou
Samsung ani servisné zmluvy.
Výber a vloženie tlačového média_ 18
Technické špecifikácie tlačového média
Typ
Obyčajný papier
Formát
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch
98 x 191 mm
Č. 10
105 x 241 mm
DL
110 x 220 mm
C5
162 x 229 mm
C6
114 x 162 mm
Hrubý papier
Pozri čast’ Obyčajný
papier
Pozri čast’ Obyčajný papier
90 až 105 g/m2
Štítkyc
Letter, A4
Pozri čast’ Obyčajný papier
120 až 150 g/m2
Transparentná fólia
Letter, A4
Pozri čast’ Obyčajný papier
138 až 146 g/m2
Kartičky
Pohľadnica
101,6 x 152,4 mm
90 až 163 g/m2
Minimálny formát (vlastný)
76 x 127 mm
60 až 165 g/m2
Maximálny formát (vlastný)
216 x 356 mm
Obálka
•
•
•
60 až 90 g/m2 v zásobníku
60 až 165 g/m2 pre ručné podávanie
•
cez zásobník
75 až 90 g/m2
a. Ak je hmotnost’ média väčšia ako 90 g/m2, papier vkladajte do zásobníka po jednom.
b. Maximálna kapacita závisí od gramáže tlačového média, jeho hrúbky a od podmienok okolitého prostredia.
c. Hladkost’: 100 až 250 (sheffield).
19 _Výber a vloženie tlačového média
Kapacitab
Hmotnost’a
Rozmery
150 listov papiera 75 g/m2
v zásobníku
1 list na ručné podávanie
v zásobníku
1 list na ručné podávanie
v zásobníku
Pokyny pre zvláštne tlačové médiá
Typ média
Obálky
Typ média
Pokyny
•
•
•
•
•
•
Úspech tlače na obálky závisí do značnej miery
od kvality obálok. Pri výbere obálok zvážte
nasledujúce faktory:
- Hmotnost’: Hmotnost’ obálkového papiera nesmie
presiahnut’ 90 g/m2, inak hrozí jeho uviaznutie.
- Konštrukcia: Pred tlačou musia obálky ležat’
rovno so zakrivením do 6 mm a nesmú
obsahovat’ vzduch.
- Stav: Obálky by nemali byt’ pokrčené, odrené ani
inak poškodené.
- Teplota: Používajte obálky, ktoré znesú teplotu
a tlak, ktorému budú vystavené vo vnútri
zariadenia.
Používajte iba správne vyrobené obálky s ostrými
prehybmi.
Nepoužívajte obálky so známkami.
Nepoužívajte obálky so sponami, patentkami,
okienkami, samolepiacim uzáverom alebo s inými
syntetickými materiálmi.
Nepoužívajte poškodené ani nesprávne vyrobené
obálky.
Šev na oboch koncoch obálky musí zasahovat’
až do rohu obálky.
Štítky
Pokyny
•
•
•
•
Kartičky
a materiál
vlastného
formátu
•
Transparentné
fólie
•
•
•
•
1 prijateľné
2 neprijateľné
•
•
•
Obálky s odlepovacím pásikom alebo s viacerými
záhybmi, ktoré sa prekladajú a tak sa obálka
uzatvorí, musia používat’ lepidlo vyhovujúce teplote
tavenia počas 0,1 sekundy. Zistite teplotu fixácie
v technických špecifikáciách zariadenia, pozri
stranu 40. Ďalšie klapky a pásiky môžu spôsobit’
vrásnenie, krčenie alebo uviaznutie a môžu
dokonca poškodit’ fixačnú jednotku.
Za účelom dosiahnutia čo najvyššej kvality nastavte
krajné zarážky minimálne 15 mm od okrajov obálky.
Vyhnite sa tlači v oblasti, kde sa dotýkajú švy obálky.
20 _Výber a vloženie tlačového média
•
•
•
•
Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, používajte
iba štítky odporúčané pre laserové zariadenia.
Pri výbere štítkov zvážte nasledujúce faktory:
- Lepidlo: Lepidlo musí byt’ stabilné pri teplote
fixácie. Zistite teplotu fixácie v technických
špecifikáciách zariadenia, pozri stranu 40.
- Usporiadanie: Používajte iba štítky s neodkrytým
podkladom medzi nimi. Štítky sa môžu z listov
odlepit’ a vážne zablokovat’ zariadenie.
- Pokrútenie: Pred tlačou musia štítky ležat’ rovno
s max. zvlnením 13 mm v akomkoľvek smere.
- Stav: Nepoužívajte štítky, ktoré sú pokrčené,
odlepujú sa od podkladu alebo obsahujú bubliny.
Uistite sa, či medzi štítkami nie je žiadna odkrytá
plocha s lepidlom. Odkryté oblasti by mohli pri tlači
spôsobit’ odlepenie štítkov, čo by viedlo k uviaznutiu
papiera. Odkryté lepidlo môže taktiež poškodit’
súčasti zariadenia.
Nevkladajte do zariadenia viackrát rovnaký list
so štítkami. Podklad lepidla je určený iba na jeden
prechod zariadením.
Nepoužívajte štítky, ktoré sa odlepujú od podkladu,
ani pokrčené štítky, štítky obsahujúce bubliny či inak
poškodené štítky.
Netlačte na médiá užšie než 76 mm a kratšie
než 127 mm.
V softvérovej aplikácii nastavte okraje aspoň
6,4 mm od okrajov materiálu.
Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, používajte
iba fólie odporúčané pre laserové tlačiarne.
Transparentné fólie používané v zariadení musia
vydržat’ teplotu fixovania 180 °C.
Po vybratí zo zariadenia položte fólie na rovný
povrch.
Nenechávajte fólie dlho v zásobníku papiera. Mohol
by sa na nich usadit’ prach a nečistoty, čo by mohlo
spôsobit’ nerovnomernú tlač.
Pri manipulácii s fóliami dávajte pozor, aby ste potlač
nerozmazali prstami.
Ak chcete zabránit’ vyblednutiu, nevystavujte
potlačené fólie dlhodobo slnečnému svetlu.
Skontrolujte, či nie sú fólie pokrčené, skrútené
a či nemajú poškodené okraje.
Typ média
Predtlačený
papier
Pokyny
•
•
•
•
Hlavičkový papier musí byt’ vytlačený atramentom
odolným proti vysokým teplotám, ktorý sa nerozpustí,
nevyparí a nebude produkovat’ nebezpečné výpary,
ak je vystavený fixačnej teplote zariadenia počas
0,1 sekundy. Zistite teplotu fixácie v technických
špecifikáciách zariadenia, pozri stranu 40.
Atrament na hlavičkovom papieri musí byt’
nehorľavý a nesmie mat’ nepriaznivý vplyv
na tlačové valce.
Formuláre a hlavičkové papiere je potrebné zabalit’
do nepremokavého obalu, aby nedochádzalo
k zmenám počas skladovania.
Pred vložením predtlačeného papiera, napr.
formulára alebo hlavičkového papiera, overte,
či je farba na papieri suchá. Počas procesu fixácie
môže vlhký atrament vystúpit’ z predtlačeného
papiera a tým znížit’ kvalitu tlače.
Vkladanie papiera
Vkladanie papiera do zásobníka
Do zásobníka vložte tlačové médium, ktoré používate pre väčšinu tlačových
úloh. Zásobník môže obsahovat’ max. 150 listov obyčajného papiera
gramáže 75 g/m2.
1. Uchopte vstupný zásobník papiera a potiahnutím k sebe ho otvorte.
Stlačte zadné vodidlo a jeho vytiahnutím predĺžte zásobník.
z
Používanie fotografického papiera alebo papiera s povrchovou
úpravou môže spôsobovat’ problémy a vyžiadat’ si následnú opravu.
Na tieto opravy sa nevzt’ahuje záruka poskytovaná spoločnost’ou
Samsung ani servisné zmluvy.
Keďže je zariadenie veľmi ľahké, môže sa pri manipulácii hýbat’;
napríklad, ak otvárate/zatvárate zásobník alebo inštalujete/vyberáte
tonerovú kazetu. Buďte opatrní a nepohybujte zariadením.
2. Pripravte si stoh papiera na vloženie jeho ohnutím alebo prevzdušnením
jednotlivých listov z oboch strán. Zarovnajte jeho okraje na rovnom
povrchu.
3. Vložte papier stranou, na ktorú sa bude tlačit’, smerom nahor. Uistite sa,
že ani jeden zo štyroch rohov nie je v zásobníku ohnutý.
Dajte pozor, aby ste nevložili veľa papiera. Príliš veľké množstvo
papiera môže zapríčinit’ uviaznutie papiera.
Výber a vloženie tlačového média_ 21
4. Stlačte zadné vodidlo a nastavte ho podľa dĺžky papiera, stlačte bočné
vodidlo a posuňte ho doľava smerom k papieru.
Tlač na špeciálne tlačové materiály
Do zariadenia možno vložit’ špeciálne formáty a typy tlačového materiálu,
napríklad pohľadnice, karty a obálky. Je to užitočné pri tlači jednotlivej
strany na hlavičkový papier alebo na farebný papier.
Ručné podávanie tlačového materiálu
•
•
•
•
Nezatláčajte vodidlo šírky príliš ďaleko, aby ste nezdeformovali
materiál.
Ak neupravíte vodidlo šírky, môže dochádzat’ k uviaznutiu papiera.
Do zásobníka vkladajte vždy iba jeden list tlačového média.
Ak chcete zabránit’ zaseknutiu papiera, nepridávajte papier, pokým
nie je zásobník prázdny. To isté platí pre ostatné typy tlačového
média.
• Tlačové médiá treba vkladat’ potlačenou stranou nahor a horným
okrajom smerom do zásobníka. Umiestnite tlačové materiály do
stredu zásobníka.
• Vždy vkladajte výlučne špecifikované tlačové médiá, aby
nedochádzalo k zaseknutiam papiera a problémom s kvalitou tlače.
(Ohľadom ďalších informácií pozri „Výber tlačového média“ na
strane 18.)
• Pred vložením pohľadníc, obálok a štítkov do zásobníka vyrovnajte
ich zvlnené okraje.
1. Uchopte vstupný zásobník papiera a potiahnutím k sebe ho otvorte.
Stlačte zadné vodidlo a jeho vytiahnutím predĺžte zásobník.
5. Ak je to potrebné, zatvorte kryt papiera a chráňte tým papier vložený
v zásobníku pred prachom.
Keďže je zariadenie veľmi ľahké, môže sa pri manipulácii hýbat’;
napríklad, ak otvárate/zatvárate zásobník alebo inštalujete/vyberáte
tonerovú kazetu. Buďte opatrní a nepohybujte zariadením.
2. Na vstupný zásobník papiera umiestnite protiprachový kryt.
(Pre sériu ML-1640 preskočte tento krok a prejdite na ďalší.)
22 _Výber a vloženie tlačového média
3. Zaveďte papier do manuálneho podávača.
(Pre sériu ML-1640 zaveďte papier do vstupného zásobníka.)
Obálky
Predtlačený
papier
Transparentné fólie
Nastavenie formátu a typu papiera
Po vložení papiera do zásobníka papiera bude potrebné nastavit’ formát
papiera a jeho typ pomocou ovládača tlačiarne. Ak chcete, aby boli tieto
zmeny trvalé, postupujte nasledovne.
Nasledujúci postup je určený pre systém Windows XP. Pri použití
iných verzií operačného systému Windows postupujte podľa
používateľskej príručky príslušného systému Windows alebo online
pomocníka.
Štítky
Kartičky
Hlavičkový papier
1. Kliknite na Štart na obrazovke počítača.
2. Vyberte Tlačiarne a faxy.
3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu ovládača tlačiarne a vyberte
Predvoľby tlače.
4. Kliknite na kartu Paper a zmeňte nastavenia na Paper Options.
5. Kliknite na OK.
Ak chcete používat’ papier špeciálnej veíkosti, napríklad na účtenky,
v okne s vlastnost’ami tlačiarne vyberte na karte Paper možnost
Custom. Pozrite čast’ Návod na používanie softwaru.
Pre tlač na štítky alebo kartičky s použitím manuálneho zásobníka
vkladajte vždy po jednom.
Odporúčame najskôr naplnit’ papiermi vstupný zásobník, aby bola
tlač plynulá.
4. Keď tlačíte v aplikácii, spustite ponuku tlače.
5. Skôr než začnete tlačit’, otvorte čast’ s vlastnost’ami tlačiarne.
6. V časti s vlastnost’ami tlačiarne stlačte kartu Paper a vyberte vhodný typ
papiera.
Ak chcete používat’ štítok, nastavte typ papiera na Label.
7. V časti so zdrojom papiera vyberte položku Manual Feeder a stlačte
OK.
8. Spustite tlač v aplikácii.
9. Stlačením tlačidla
Zrušit’ na tlačiarni spustíte podávanie, keď
zariadenie spustí tlač.
•
•
Ak tlačíte viacero strán, ďalší list vložte až po vytlačení prvej
strany, a potom stlačte tlačidlo
Zrušit. Opakujte tento krok,
kým sa nevytlačia všetky strany.
Zmenené nastavenie bude aktívne iba počas používania
aktuálnej aplikácie.
Výber a vloženie tlačového média_ 23
Základné funkcie tlače
V tejto kapitole sú popísané bežné tlačové úlohy.
Táto kapitola zahŕňa:
•
Tlač dokumentu
•
Zrušenie tlačovej úlohy
Tlač dokumentu
Tlačiareň umožňuje tlač z aplikácií v systémoch Windows, Macintosh
a Linux. Presné postupy pre tlač dokumentu sa môžu líšit’ v závislosti
od použitej aplikácie.
Podrobnosti o tlači nájdete v časti Návod na používanie softwaru.
Zrušenie tlačovej úlohy
Ak tlačová úloha čaká v tlačovom fronte alebo v tlačovom radiči, ako je
napríklad skupina tlačiarní v systéme Windows, zrušte tlačovú úlohu
nasledujúcim spôsobom:
1. Kliknite na ponuku Štart operačného systému Windows.
2. V systéme Windows 2000 vyberte položku Settings, a potom položku
Printers.
V systéme Windows XP/2003 vyberte položku Tlaèiarne a faxy.
V systéme Windows Vista/2008 vyberte položku Ovládací panel >
Hardvér a zvuk > Tlaèiarne.
V operačnom systéme Windows 7, vyberte Ovládací Panel >
Hardvér a zvuk > Zariadenia a tlačiarne.
V operačnom systéme Windows 2008 R2, vyberte Ovládací Panel >
Hardvér > Zariadenia a tlačiarne.
3. V operačnom systéme Windows 2000, XP, 2003, 2008 a Vista, dvakrát
kliknite na Tento počítač.
V operačnom systéme Windows 7 a Windows Server 2008 R2, pravým
tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne > kontextová ponuka >
Zobraziť, čo sa tlačí.
4. V ponuke Dokument vyberte možnost’ Zrušit’.
Do tohto okna sa môžete dostat’ taktiež jednoduchým dvojitým
kliknutím na ikonu tlačiarne v dolnom pravom rohu plochy Windows.
Aktuálnu tlačovú úlohu môžete zrušit’ stlačením tlačidla
ovládacom paneli.
Zrušit’ na
Základné funkcie tlače_ 24
Údržba
Táto kapitola obsahuje informácie týkajúce sa údržby zariadenia a kazety s tonerom.
Táto kapitola zahŕňa:
•
•
Čistenie zariadenia
Údržba kazety
•
Výmena kazety s tonerom
Na obrázkoch je znázornený model ML-2240 Series. Model ML-1640 Series nemá ručný zásobník.
Čistenie zariadenia
Ak chcete zachovat’ kvalitu tlače, dodržiavajte pri každej výmene tonerovej
kazety, alebo v prípade problémov s kvalitou tlače, nasledujúce postupy
čistenia.
•
•
1. Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel, potom počkajte, než sa
zariadenie ochladí.
2. Otvorte predný kryt.
Pri čistení skrine zariadenia čistiacimi prostriedkami s veľkým
množstvom alkoholu, rozpúšt’adiel alebo iných koncentrovaných
látok môže dôjst’ k odfarbeniu alebo mechanickému poškodeniu
skrine.
Ak dôjde k znečisteniu zariadenia alebo jeho okolia tonerom,
odporúčame ho očistit’ handričkou navlhčenou vo vode.
Ak použijete vysávač, toner rozfúkaný do vzduchu môže
byt’ škodlivý.
Čistenie vonkajšieho povrchu
Skriňu zariadenia čistite mäkkou tkaninou, ktorá nepúšt’a vlákna. Látku môžete
ľahko navlhčit’, ale dávajte pozor, aby tekutina nestekala po zariadení alebo
nenatiekla dovnútra.
Čistenie vnútorného priestoru
Počas tlače sa vo vnútri zariadenia môžu nahromadit’ zvyšky papiera, toner
a prachové častice. Tieto usadeniny môžu spôsobit’ problémy s kvalitou tlače,
napríklad škvrny od tonera alebo jeho rozmazanie. Vyčistením vnútorných
častí zariadenia tieto problémy odstránite alebo zmiernite.
V prípade radu ML-2240, ak máte nainštalovaný kryt proti prachu,
pred otvorením predného krytu odstráňte kryt proti prachu.
3. Potiahnite za tonerovú kazetu a vyberte ju zo zariadenia.
Keďže je zariadenie veľmi ľahké, môže sa pri manipulácii hýbat’;
napríklad, ak otvárate/zatvárate zásobník alebo inštalujete/vyberáte
tonerovú kazetu. Buďte opatrní a nepohybujte zariadením.
25 _Údržba
4. Vyberte ručný zásobník jeho vytiahnutím.
Model ML-1640 Series nemá ručný zásobník, prejdite na krok 5.
5. Suchou tkaninou, ktorá nepúšt’a vlákna, poutierajte oblast’ tonerovej
kazety a priehlbinu tonerovej kazety od prachu a vysypaného tonera.
Aby ste predišli poškodeniu tonerovej kazety, nevystavujte ju svetlu na
viac ako pár minút. Ak je to nutné, zakryte ju kusom papiera. Takisto sa
nedotýkajte čierneho prenosového valca vo vnútri zariadenia.
6. Nájdite dlhý sklenený pruh (laserovú snímaciu jednotku LSU) na hornej
vnútornej strane priestoru pre kazetu a zľahka sklo utrite bielou bavlnenou
handričkou. Skontrolujte, či sa handrička zašpinila čiernou farbou.
26 _Údržba
7. Po vložení ručného zásobníka a tonerovej kazety zatvorte kryt.
Skontrolujte, či je kryt bezpečne uzatvorený. Ak nie je uzatvorený pevne,
môžu sa pri tlači vyskytnút’ chyby.
Ak nie je uzatvorený pevne, môžu sa pri tlači vyskytnút’ chyby.
8. Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie.
Údržba kazety
Skladovanie kazety s tonerom
Z dôvodu maximálneho využitia tonerovej kazety majte na pamäti
dodržiavanie nasledovných pokynov:
• Nevyberajte tonerovú kazetu z jej obalu, kým sa ju nechystáte použit’.
• Nenapĺňajte opakovane tonerovú kazetu. Záruka na zariadenie sa
nevzt’ahuje na poškodenie spôsobené použitím znovu naplnenej kazety.
• Kazety s tonerom skladujte v rovnakom prostredí, v akom sa nachádza
zariadenie.
• Ak chcete predíst’ poškodeniu kazety s tonerom, nevystavujte ju svetlu
dlhšie než na niekoľko minút.
Predpokladaná životnost’ kazety
2. Potiahnite za tonerovú kazetu a vyberte ju zo zariadenia.
Životnost’ kazety s tonerom závisí od množstva tonera potrebného
na vykonávanie tlačových úloh. Skutočný počet vytlačených strán môže
byt’ iný, v závislosti od hustoty tlače na stránkach. Počet stránok môže
byt’ ovplyvnený taktiež prevádzkovým prostredím, frekvenciou tlače,
typmi používaných médií a ich veľkost’ou. Ak budete tlačit’ veľké množstvo
grafiky, bude pravdepodobne nutné menit’ kazetu častejšie.
Rozprestretie tonera
Keď je nedostatok tonera, na výtlačkoch sa môžu zobrazit’ vyblednuté alebo
svetlé oblasti. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšit’ opätovným
rozprestretím tonera.
1. Otvorte predný kryt.
•
•
•
•
V prípade radu ML-2240, ak máte nainštalovaný kryt proti prachu,
pred otvorením predného krytu odstráňte kryt proti prachu.
•
Nesiahajte do zariadenia príliš ďaleko. Oblast’ fixácie môže byt’
horúca.
Ak chcete predíst’ poškodeniu kazety s tonerom, nevystavujte
ju svetlu dlhšie než na niekoľko minút.
Nedotýkajte sa zeleného povrchu (alebo svetlomodrého) a valca
OPC rukami alebo iným predmetom. Aby ste sa tohto miesta
nedotkli, použite rukovät’ na kazete.
Dajte pozor a nevystavujte zelený povrch (alebo svetlomodrý)
a valec OPC svetlu. To by spôsobilo poškodenie tohto valca.
Prikryte valec OPC tonerovej kazety papierom, aby ste predišli
jeho poškodeniu svetlom.
Tonerovú kazetu neprevracajte.
Keďže je zariadenie veľmi ľahké, môže sa pri manipulácii hýbat’;
napríklad, ak otvárate/zatvárate zásobník alebo inštalujete/vyberáte
tonerovú kazetu. Buďte opatrní a nepohybujte zariadením.
3. Jemne zatraste tonerovou kazetou zo strany na stranu pät’ alebo
šest’krát, aby sa toner rozprestrel.
Ak sa toner dostane na odev, utrite ho suchou handrou
a zasiahnutú čast’ odevu vyperte v studenej vode. Horúca voda
by spôsobila preniknutie tonera do tkaniny.
Údržba_ 27
4. Zasuňte tonerovú kazetu spät’ do zariadenia. Uistite sa, že tonerová
kazeta zapadla na miesto.
Výmena kazety s tonerom
Ak kontrolka Indikátor LED tonera svieti červeno, znamená to, že je kazeta
v zariadení úplne prázdna. Zariadenie ukončí tlač.
Na počítači sa zobrazí aj okno programu Smart Panel s informáciou o tom,
že je potrebné vymenit’ kazetu.
V tejto situácii je potrebné tonerovú kazetu vymenit’. Zistite typ tonerovej
kazety v zariadení. (Pozri „Spotrebný materiál“ na strane 39.)
1. Vypnite zariadenie a počkajte niekoľko minút, pokým zariadenie
vychladne.
2. Uchopte predný kryt a potiahnutím k sebe ho otvorte.
5. Zatvorte predný kryt. Skontrolujte, či je kryt bezpečne uzatvorený. Ak nie
je uzatvorený pevne, môžu sa pri tlači vyskytnút’ chyby.
V prípade radu ML-2240, ak máte nainštalovaný kryt proti prachu,
pred otvorením predného krytu odstráňte kryt proti prachu.
Keďže je zariadenie veľmi ľahké, môže sa pri manipulácii hýbat’;
napríklad, ak otvárate/zatvárate zásobník alebo inštalujete/vyberáte
tonerovú kazetu. Buďte opatrní a nepohybujte zariadením.
3. Novú kazetu s tonerom vyberte z vrecka. Odstráňte ochranný papier
z kazety s tonerom.
•
•
•
28 _Údržba
Nedotýkajte sa zeleného povrchu (alebo svetlomodrého)
a valca OPC rukami alebo iným predmetom. Aby ste sa tohto
miesta nedotkli, použite rukovät’ na kazete.
Dajte pozor a nevystavujte zelený povrch (alebo svetlomodrý)
a valec OPC svetlu. To by spôsobilo poškodenie tohto valca.
Prikryte valec OPC tonerovej kazety papierom, aby ste predišli
jeho poškodeniu svetlom.
Tonerovú kazetu neprevracajte.
4. Uchopte obidve držadlá tonerovej kazety a zo strany na stranu pretraste
kazetu, čím sa toner rovnomerne rozprestrie v kazete.
6. Roztvorte rukovät’ tonerovej kazety a uchopte ju. Vložte kazetu do
zariadenia tak, aby dosadla na svoje miesto.
Ak sa čast’ tonera vysype na váš odev, zotrite ho suchou
handričkou a vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala
toner do vlákna.
•
•
Pri otváraní obalov tonerových kaziet nepoužívajte ostré
predmety, ako sú nože alebo nožnice. Mohli by ste poškodit’
povrch tonerovej kazety.
Ak chcete predíst’ poškodeniu kazety s tonerom, nevystavujte
ju svetlu dlhšie než na niekoľko minút. Podľa potreby ju prikryte
papierom, aby ste ju chránili.
5. Vo vnútri zariadenia nájdite drážky pre kazetu, jednu na každej strane.
Tonerovú kazetu vkladajte alebo vyberajte opatrne, aby ste
nepoškriabali povrch zariadenia.
•
•
•
Nedotýkajte sa zeleného povrchu (alebo svetlomodrého)
a valca OPC rukami alebo iným predmetom. Aby ste sa tohto
miesta nedotkli, použite rukovät’ na kazete.
Dajte pozor a nevystavujte zelený povrch (alebo svetlomodrý)
a valec OPC svetlu. To by spôsobilo poškodenie tohto valca.
Prikryte valec OPC tonerovej kazety papierom, aby ste predišli
jeho poškodeniu svetlom.
Tonerovú kazetu neprevracajte.
7. Zatvorte predný kryt. Skontrolujte, či je kryt bezpečne uzatvorený.
Ak kryt nie je uzatvorený pevne, môžu sa pri tlači vyskytnút’ chyby.
Priemerná životnost’ novej tonerovej kazety je 1 500 štandardných
strán v súlade s normou ISO/IEC 19752. (Priemerná životnost’
originálnej tonerovej kazety dodanej so zariadením je
700 štandardných strán.)
Údržba_ 29
Odstraňovanie problémov
Táto kapitola obsahuje užitočné informácie a postupy pre prípad, že by došlo k chybe.
Táto kapitola zahŕňa:
•
•
Rady ako zabránit’ zaseknutiu papiera
Odstraňovanie zaseknutého papiera
•
Riešenie iných problémov
Na obrázkoch je znázornený model ML-2240 Series. Model ML-1640 Series nemá ručný zásobník.
Rady ako zabránit’ zaseknutiu papiera
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Keď vyberiete správne druhy médií, k zasekávaniu papiera väčšinou nebude
dochádzat’. Pri zaseknutí papiera postupujte podľa krokov na strane 30.
• Dodržujte postup na strane 21. Skontrolujte, či sú nastaviteľné vodidlá
v správnej polohe.
• Neprepĺňajte zásobník papiera. Dbajte na to, aby bol zásobník naplnený
iba po značku maximálneho množstva papiera vo vnútri zásobníka.
• Nevyberajte papier zo zásobníka, pokým zariadenie tlačí.
• Papier pred vložením do zásobníka prelistujte, prefúknite a zarovnajte.
• Nepoužívajte pokrčený, vlhký ani veľmi pokrútený papier.
• Nevkladajte do zásobníka zároveň rôzne druhy papiera.
• Používajte iba odporúčané tlačové médiá. (Pozri „Nastavenie formátu
a typu papiera“ na strane 23.)
• Skontrolujte, či sú tlačové médiá v zásobníku vložené odporúčanou
stranou nahor.
V oblasti výstupu papiera
Zaseknutý papier v tejto oblasti môže zapríčinit’, že sa toner nezafixuje
na stránke. Ak sa na váš odev dostane toner, vyperte ho v studenej
vode, keďže teplá voda toner zafixuje do tkaniny.
1. Ak sa papier zasekne pri vychádzaní z výstupného zásobníka a vidno
jeho dlhú čast’, vytiahnite ho von v priamom smere.
Ak sa zasekne papier, kontrolka LED chybového stavu na ovládacom paneli
sa rozsvieti oranžovo. Vyhľadajte a odstráňte zaseknutý papier.
Ak chcete obnovit’ tlač po odstránení zaseknutého papiera, musíte otvorit’
a zatvorit’ predný kryt.
Ak pri vyt’ahovaní papiera narazíte na odpor alebo sa papier vôbec
nehýbe, prestaňte zaň t’ahat’. Pokračujte ďalším krokom.
Odstraňovanie problémov_ 30
2. Otvorte vrchný kryt a vnútorný kryt.
•
•
Pri odstraňovaní zaseknutého papiera buďte opatrní
a nedotýkajte sa tepelného valca (nachádza sa pod vnútorným
krytom). Je horúci a mohol by spôsobit’ popáleniny!
Aj samotný vrchný a vnútorný kryt môžu byt’ horúce z dôvodu
tepelného valca. Pred otváraním krytov nechajte zariadenie
vychladnút’.
4. Zatvorte vnútorný kryt a horný kryt. Tlač bude automaticky pokračovat’.
Stránky, na ktorých zlyhala tlač, sa nevytlačia znovu. Stránky sa
pokúste vytlačit’.
V oblasti podávania papiera
1. Vytiahnutím za viditeľný kraj odstráňte zo zásobníka všetok zle podaný
papier. Skontrolujte, či je všetok papier v zásobníku správne zarovnaný.
3. Uvoľnite papier, ak je zachytený v tepelných valcoch. Potom vytiahnite
papier opatrne von.
2. Otvorením a zatvorením predného alebo vrchného krytu obnovte tlač
dokumentu od stránok, kde tlač zlyhala.
31 _Odstraňovanie problémov
V oblasti tonerovej kazety
3. Papier opatrne potiahnite smerom k sebe.
1. Otvorte predný kryt.
V prípade radu ML-2240, ak máte nainštalovaný kryt proti prachu,
pred otvorením predného krytu odstráňte kryt proti prachu.
4. Skontrolujte, že už v zariadení nie je žiadny iný papier.
5. Vrát’te naspät’ tonerovú kazetu a zatvorte predný kryt. Zariadenie
obnoví tlač dokumentu od stránok, kde tlač zlyhala.
2. Potiahnite za tonerovú kazetu a vyberte ju zo zariadenia.
Riešenie iných problémov
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré možné problémy a ich
odporúčané riešenia. Postupujte podľa navrhovaných riešení, pokým nebudú
t’ažkosti vyriešené. Ak t’ažkosti pretrvávajú, obrát’te sa na odborný servis.
Podávanie papiera
Stav
Navrhované riešenia
Pri tlači došlo
k uviaznutiu papiera.
Odstráňte uviaznutý papier. Pozri stranu 30.
Papiere sa zlepujú.
•
•
•
•
•
Nedotýkajte sa zeleného povrchu (alebo svetlomodrého)
a valca OPC rukami alebo iným predmetom. Aby ste sa tohto
miesta nedotkli, použite rukovät’ na kazete.
Dajte pozor a nevystavujte zelený povrch (alebo svetlomodrý)
a valec OPC svetlu. To by spôsobilo poškodenie tohto valca.
Prikryte valec OPC tonerovej kazety papierom, aby ste predišli
jeho poškodeniu svetlom.
Tonerovú kazetu neprevracajte.
•
•
Zo zásobníka nie je
možné podat’ viac
listov papiera.
•
Do zariadenia nie je
podávaný papier.
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či v zásobníku nie je vložené príliš
veľké množstvo papiera. Zásobník môže v
závislosti od hrúbky papiera pojat’ maximálne
150 listov.
Skontrolujte, či používate správny typ papiera.
Pozri stranu 23.
Vyberte papier zo zásobníka a prehnite alebo
prefúknite jednotlivé listy.
Niektorý papier sa môže zlepovat’ vplyvom
vlhkosti.
V zásobníku môžu byt’ založené rôzne druhy
papiera. Do zásobníka vkladajte papier
rovnakého typu, formátu a gramáže.
Ak viac podaných listov spôsobilo uviaznutie
papiera, odstráňte uviaznutý papier. Pozri
stranu 30.
Odstráňte všetky prekážky vo vnútri zariadenia.
Papier nebol vložený správne. Vyberte papier
zo zásobníka a vložte ho správne.
V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte
zo zásobníka nadbytočné množstvo papiera.
Papier je príliš hrubý. Používajte iba papier
zodpovedajúci špecifikáciám, ktoré dané
zariadenie vyžaduje. Pozri stranu 18.
Odstraňovanie problémov_ 32
Stav
Papier sa stále
zasekáva.
Navrhované riešenia
•
•
•
Obálky sa tlačia
našikmo alebo
sa podávajú
nesprávne.
V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte
zo zásobníka nadbytočné množstvo papiera.
Ak tlačíte na špeciálne materiály, naraz do
zásobníka vkladajte iba jeden formát tlačového
média.
Používate nesprávny typ papiera. Používajte
iba papier zodpovedajúci špecifikáciám, ktoré
dané zariadenie vyžaduje. Pozri stranu 19.
Vo vnútri zariadenia môžu byt’ zvyšky papiera.
Otvorte predný kryt a odstráňte nečistoty.
Problémy s tlačou
Stav
Zariadenie
netlačí.
Navrhované riešenia
Zariadenie nie je
napájané.
Skontrolujte napájací kábel.
Skontrolujte vypínač a zdroj
napájania.
Zariadenie nie je
nastavené ako
východisková
tlačiareň.
V systéme Windows vyberte
ako predvolenú tlačiareň
Samsung ML-2240 Series.
Skontrolujte, či na zariadení nedošlo k nasledujúcim
stavom:
• Predný kryt nie je zatvorený. Zatvorte kryt.
• Došlo k uviaznutiu papiera. Odstráňte uviaznutý
papier. Pozri stranu 30.
• V tlačiarni nie je vložený papier. Vložte papier.
Pozri stranu 21.
• Nie je nainštalovaná tonerová kazeta.
Nainštalujte tonerovú kazetu.
• Keď sa vyskytne systémová chyba, volajte
servisného zástupcu.
Skontrolujte, či sú na oboch stranách obálok
nastavené vodiace lišty papiera.
Zariadenie
netlačí na papier
špeciálnej
veľkosti,
napríklad na
účtenky.
33 _Odstraňovanie problémov
Možná príčina
Prepájací kábel
medzi počítačom
a zariadením nie je
správne zapojený.
Odpojte kábel tlačiarne
a znovu ho zapojte.
Prepojenie medzi
počítačom
a zariadením
nefunguje.
Ak je to možné, pripojte kábel
k inému počítaču, ktorý
funguje správne, a vytlačte
úlohu. Skúste taktiež použit’
iný kábel k tlačiarni.
Nie je správne
nastavený port.
Skontrolujte nastavenie
tlačiarne v systéme Windows
a uistite sa, že tlačová úloha
bola odoslaná na správny
port. Ak má počítač viac
než jeden port, musí byt’
zariadenie pripojené k tomu
správnemu.
Zariadenie
pravdepodobne
nie je správne
nakonfigurované.
Skontrolujte vlastnosti
tlačiarne a presvedčte sa,
či sú všetky možnosti tlače
nastavené správne.
Ovládač tlačiarne
je pravdepodobne
nesprávne
nainštalovaný.
Opravte inštaláciu softvéru
tlačiarne. Pozri Návod na
používanie softwaru.
Zariadenie
nefunguje správne.
Skontrolujte stav kontroliek
LED na ovládacom paneli, či
zariadenie neuvádza
systémovú chybu.
Formát papiera
a nastavenie
formátu papiera
sa líšia.
V okne s vlastnost’ami
tlačiarne v poli Custom
vyberte správnu veľkost’
papiera. Pozrite čast’ Návod
na používanie softwaru.
Stav
Zariadenie
odoberá tlačový
materiál
z nesprávneho
zdroja papiera.
Možná príčina
Nastavenie
zdroja papiera
vo vlastnostiach
tlačiarne
pravdepodobne
nie je správne.
Navrhované riešenia
V mnohých aplikáciách je
možné zdroj papiera nastavit’
na karte Paper vo
vlastnostiach tlačiarne.
Vyberte správny zdroj
papiera. Pozri obrazovku
s pomocníkom ovládača
tlačiarne.
Tlačová úloha
sa spracováva
nezvyčajne
pomaly.
Úloha môže byt’
veľmi zložitá.
Obmedzte zložitost’ stránky
alebo upravte nastavenia
kvality tlače.
Polovica stránky
je prázdna.
Môže byt’ nesprávne
nastavená orientácia
papiera.
Zmeňte nastavenie orientácie
papiera v používanej
aplikácii. Pozri obrazovku
s pomocníkom ovládača
tlačiarne.
Formát papiera
a nastavenie
formátu papiera
sa líšia.
Zaistite, aby bol v nastavení
ovládača tlačiarne nastavený
formát papiera, ktorý je
vložený v zásobníku.
Taktiež môžete skontrolovat’,
či formát papiera
v nastaveniach ovládača
tlačiarne zodpovedá výberu
papiera v nastaveniach
používanej softvérovej
aplikácie.
Zariadenie tlačí,
ale text nie
je správne
vytlačený alebo
je neúplný.
Kábel tlačiarne je
uvoľnený alebo
chybný.
Odpojte kábel tlačiarne
a znovu ho pripojte. Vytlačte
úlohu, ktorú ste už skôr
úspešne vytlačili. Ak je
to možné, pripojte kábel
so zariadením k inému
počítaču a vytlačte úlohu,
ktorú ste už skôr úspešne
vytlačili. Nakoniec vyskúšajte
nový kábel tlačiarne.
Bol zvolený
nesprávny ovládač
tlačiarne.
Prejdite do ponuky príslušnej
aplikácie pre výber tlačiarne
a presvedčte sa, či je vybrané
príslušné zariadenie.
Softvérová aplikácia
funguje nesprávne.
Pokúste sa úlohu vytlačit’
z inej aplikácie.
Operačný systém
nepracuje správne.
Ukončite systém Windows
a reštartujte počítač. Vypnite
zariadenie a znovu ho
zapnite.
Stav
Stránky sa
tlačia, ale sú
prázdne.
Možná príčina
Navrhované riešenia
Tonerová kazeta
je chybná alebo
v nej nie je toner.
V prípade potreby pretrepte
kazetu s tonerom, aby sa
rozprestrel. Pozri stranu 27.
Ak je to nevyhnutné, vymeňte
tonerovú kazetu.
Súbor zrejme
obsahuje prázdne
stránky.
Skontrolujte súbor
a presvedčte sa, či
neobsahuje prázdne stránky.
Niektoré časti,
napríklad radič
alebo doska,
môžu byt’ chybné.
Kontaktujte zástupcu servisu.
Súbor PDF
sa v tlačiarni
nevytlačí
správne.
Niektoré časti
obrázkov, textu
alebo ilustrácií
chýbajú.
Nekompatibilita
medzi súborom PDF
a produktmi Acrobat.
Tento problém môžete vyriešit’
vytlačením súboru PDF ako
obrázka. Zapnite možnost’
Print As Image
v možnostiach tlače
v programe Acrobat.
Pri prvom
použití je cítit’
zo zariadenia
zvláštny pach.
Olej použitý na
ochranu fixačnej
jednotky sa
vyparuje.
Je to dočasný problém.
Nedostatočná
kvalita tlače
fotografií.
Obrázky nie
sú jasné.
Rozlíšenie fotografie
je veľmi nízke.
Zmenšite veľkost’ fotografie.
Ak zväčšíte veľkost’ fotografie
v softvérovej aplikácii,
rozlíšenie sa zníži.
Pred spustením
tlače vychádzajú
z blízkosti
výstupného
zásobníka
výpary.
Použitie vlhkého
papiera vedie
k vytváraniu výparov
(pary) počas tlače.
Nie je to problém. Môžete
pokračovat’ v tlači.
Tlač súboru PDF vo
forme obrázka potrvá
dlhšie.
Odstraňovanie problémov_ 34
Problémy s kvalitou tlače
Nečistoty vo vnútri zariadenia alebo nesprávne vložený papier môžu znižovat’
kvalitu tlače. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o riešení tohto
problému.
Stav
Svetlá alebo
vyblednutá tlač
Škvrny od tonera
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Stav
Biele škvrny
Navrhované riešenia
Ak sa na stránke zobrazuje zvislý biely pruh alebo
vyblednutá plocha:
• V kazete dochádza toner. Možno sa bude dat’
dočasne predĺžit’ životnost’ tonerovej kazety.
Pozri stranu 28. Ak týmto spôsobom kvalitu
tlače nezlepšíte, vymeňte kazetu s tonerom
za novú.
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované
špecifikácie. Môže byt’ napríklad príliš vlhký
alebo drsný. Pozri stranu 18.
• Ak je celá strana svetlá, rozlíšenie tlače je
nastavené na príliš nízku hodnotu. Upravte
nastavenie rozlíšenia tlače. Pozri obrazovku
s pomocníkom ovládača tlačiarne.
• Kombinácia vyblednutia a rozmazania môže
znamenat’, že je nutné vyčistit’ kazetu
s tonerom.
• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej
snímacej jednotky vo vnútri zariadenia. Vyčistite
jednotku LSU niekoľkonásobným otvorením
a zatvorením predného krytu. Ak problém
pretrváva, obrát’te sa na zástupcu servisu.
•
•
Papier pravdepodobne nespĺňa požadované
špecifikácie. Môže byt’ napríklad príliš vlhký
alebo drsný. Pozri stranu 18.
Pravdepodobne je nutné vyčistit’ dráhu papiera.
Pozri „Čistenie vnútorného priestoru“ na
strane 25.
Navrhované riešenia
Biele škvrny na stránke:
• Papier je príliš hrubý a veľké množstvo nečistôt
z papiera dopadá na vnútorné časti zariadenia,
tzn. prenosový pás môže byt’ znečistený.
Vyčistite vnútorné časti zariadenia. Kontaktujte
zástupcu servisu.
• Pravdepodobne je nutné vyčistit’ dráhu papiera.
Kontaktujte zástupcu servisu.
Zvislé pruhy
Biele zvislé čiary na stránke môžu mat’ nasledujúcu
príčinu:
• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej
snímacej jednotky vo vnútri zariadenia.
Vyčistite jednotku LSU niekoľkonásobným
otvorením a zatvorením predného krytu. Ak
problém pretrváva, obrát’te sa na zástupcu
servisu.
Čierne pozadie
Ak je sivý závoj na pozadí príliš zreteľný, postupujte
takto:
• Použite papier s menšou hmotnost’ou.
Pozri stranu 18.
• Skontrolujte prostredie, v ktorom sa zariadenie
nachádza: vo veľmi suchom (nízka vlhkost’)
alebo naopak veľmi vlhkom (relatívna vlhkost’
vyššia než 80 %) prostredí môže byt’ sivé
pozadie výraznejšie.
• Vyberte starú tonerovú kazetu a nainštalujte
novú. Pozri stranu 28.
Rozmazaný toner
•
•
•
Vynechané miesta
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Ak sa na rôznych miestach na stránke objavujú
vyblednuté, väčšinou kruhové plochy:
• List papiera môže byt’ poškodený. Pokúste
sa úlohu znovu vytlačit’.
• Vlhkost’ papiera nie je rovnomerná alebo sú
na povrchu papiera vlhké škvrny. Vyskúšajte
inú značku papiera. Pozri stranu 18.
• Celý balík papiera je chybný. Kvôli výrobnému
procesu niektoré oblasti odpudzujú toner.
Vyskúšajte iný typ alebo inú značku papiera.
• Zmeňte možnost’ tlačiarne a skúste znova.
Prejdite do časti s vlastnost’ami tlačiarne,
kliknite na kartu Paper, a nastavte typ na
Thick Paper. Podrobnosti nájdete v časti
Návod na používanie softwaru.
Ak pomocou uvedeného postupu problém
neodstránite, obrát’te sa na zástupcu servisu.
35 _Odstraňovanie problémov
Opakované chyby
tlače vo zvislom
smere
Vyčistite vnútorné časti zariadenia.
Pozri stranu 25.
Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
Pozri stranu 18.
Vyberte tonerovú kazetu a nainštalujte novú.
Pozri stranu 28.
Ak sa stopy na tlačenej strane opakujú
v pravidelných intervaloch:
• Tonerová kazeta je možno poškodená.
Ak sa na stránke opakovane vyskytujú chyby,
vytlačením čistiaceho listu niekoľkokrát po
sebe vyčistite kazetu. Ak po vytlačení stále
dochádza k rovnakému problému, vymeňte
kazetu s tonerom za novú. Pozri stranu 28.
• Časti zariadenia sú pravdepodobne znečistené
tonerom. V prípade, že sa chyby objavujú na
zadnej stránke, problém sa pravdepodobne
odstráni sám po vytlačení niekoľkých stránok.
• Fixačná jednotka je pravdepodobne
poškodená. Kontaktujte zástupcu servisu.
Stav
Nečistoty
na pozadí
A
Zdeformované
znaky
Navrhované riešenia
Nečistoty na pozadí sú spôsobené časticami
tonera rozprášenými na vytlačenej stránke.
• Papier je pravdepodobne príliš vlhký. Skúste
tlačit’ na papier z iného balíka. Neotvárajte
balíky papiera, ak to nie je nutné, aby papier
zbytočne neabsorboval príliš veľa vlhkosti.
• Ak sa nečistoty na pozadí objavia na obálke,
zmeňte rozvrhnutie tlače, aby ste zabránili
tlači cez oblasti, ktoré majú na druhej strane
presahujúce lemy. Tlač cez tieto lemy môže
pôsobit’ problémy.
• Ak roztrúsený toner pokrýva celú plochu
vytlačenej stránky, nastavte rozlíšenie pomocou
softvérovej aplikácie alebo vlastností tlačiarne.
•
Ak tvar znakov nie je správny a písmená sú
prehnuté, je papier pravdepodobne príliš klzký.
Vyskúšajte iný papier. Pozri stranu 18.
Stav
Navrhované riešenia
Znečistená zadná
strana výtlačkov
•
Skontrolujte, či nedošlo k vysypaniu tonera.
Vyčistite vnútorné časti zariadenia.
Pozri stranu 25.
Čierne stránky
•
A
•
Možno nie je správne nainštalovaná tonerová
kazeta. Vyberte kazetu a znovu ju vložte do
zariadenia.
Môže byt’ chybná tonerová kazeta a bude
potrebná jej výmena. Vyberte tonerovú kazetu
a nainštalujte novú. Pozri stranu 28.
Zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu.
Kontaktujte zástupcu servisu.
Nefixovaný toner
•
•
•
Stránka sa vytlačí
šikmo
AaBbC
AaBbCcc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
Pokrútenie alebo
zvlnenie
•
•
•
•
Nevytlačené
oblasti v znakoch
•
•
•
Pokrčený papier
•
Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený
v zásobníku.
Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pozri stranu 18.
Zaistite, aby bol papier alebo iný materiál riadne
vložený a aby vodidlá neboli od hrany balíka
papiera príliš blízko alebo príliš ďaleko.
•
•
•
Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený
v zásobníku.
Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pokrútenie
papiera môže spôsobovat’ vysoká teplota
aj vlhkost’. Pozri stranu 18.
Prevrát’te balík papiera v zásobníku. Skúste aj
otočit’ papier o 180° v zásobníku.
Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený
v zásobníku.
Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pozri stranu 18.
Prevrát’te balík papiera v zásobníku. Skúste
aj otočit’ papier o 180° v zásobníku.
A
Vodorovné pruhy
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Vyčistite vnútorné časti zariadenia.
Pozri stranu 25.
Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
Pozri stranu 18.
Vyberte tonerovú kazetu a nainštalujte novú.
Pozri stranu 28.
Ak t’ažkosti pretrvávajú, zariadenie
pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte
zástupcu servisu.
Nevytlačené oblasti v znakoch sú prázdne oblasti
vo vnútri znakov, ktoré by mali byt’ úplne čierne:
• Ak používate fólie, vyskúšajte iný typ fólie.
K tomuto problému občas dochádza z dôvodu
zloženia fólií.
• Tlačíte na nesprávny povrch papiera. Vyberte
papier a otočte ho.
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované
špecifikácie. Pozri stranu 18.
Ak sa objavujú vodorovné čierne pruhy alebo šmuhy:
• Možno nie je správne nainštalovaná tonerová
kazeta. Vyberte kazetu a znovu ju vložte do
zariadenia.
• Tonerová kazeta je možno poškodená. Vyberte
tonerovú kazetu a nainštalujte novú. Pozri
stranu 28.
• Ak t’ažkosti pretrvávajú, zariadenie
pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte
zástupcu servisu.
Odstraňovanie problémov_ 36
Stav
Pokrútenie
Na niekoľkých
listoch sa
opakovane
objavuje neznámy
obrázok alebo
dochádza
k výskytu
nefixovaného
tonera,
svetlej tlače či
znečisteniu.
Navrhované riešenia
Ak je vytlačený papier pokrútený alebo nie je
podávaný do tlačiarne, postupujte takto:
• Prevrát’te balík papiera v zásobníku. Skúste
aj otočit’ papier o 180° v zásobníku.
• Zmeňte možnost’ tlačiarne a skúste znova.
Prejdite do časti s vlastnost’ami tlačiarne,
kliknite na kartu Paper, a nastavte typ na
Thin Paper. Podrobnosti nájdete v časti
Návod na používanie softwaru.
Bežné problémy v systéme Linux
Stav
Zariadenie netlačí.
Navrhované riešenia
•
•
Zariadenie sa pravdepodobne používa
v nadmorskej výške viac ako 1 000 m.
Vysoká nadmorská výška môže negatívne
ovplyvňovat’ kvalitu tlače, čo sa prejavuje ako
nefixovaný toner alebo svetlá tlač. Túto možnost’
možno nastavit’ pomocou položky Paper alebo
karty Printer vo vlastnostiach ovládača tlačiarne.
•
Bežné problémy v systéme Windows
Stav
Navrhované riešenia
Počas inštalácie sa
zobrazí hlásenie
„Súbor sa už používa“.
Ukončite všetky spustené aplikácie. Odstráňte
všetok softvér zo skupiny Po spustení
a reštartujte systém Windows. Preinštalujte
ovládač tlačiarne.
Zobrazí sa
hlásenie „Chyba
všeobecnej ochrany“,
„Výnimka OE“,
„Spool32“ alebo
„Neoprávnená
operácia“.
Ukončite všetky ostatné aplikácie, reštartujte
systém Windows a opakujte tlač.
Zobrazí sa hlásenie
„Chyba tlače“,
„Chyba prekročenia
časového limitu
tlačiarne“.
Tieto hlásenia sa môžu zobrazit’ počas tlače.
Počkajte, až zariadenie dokončí tlač. Ak sa
hlásenie zobrazí v režime pripravenosti alebo
po skončení tlače, skontrolujte spojenie alebo
či nevznikla chyba.
Prečítajte si dokumentáciu k operačnému systému Microsoft
Windows, ktorá sa dodáva spolu s počítačom, a v ktorej nájdete
informácie o chybových hláseniach systému Windows.
37 _Odstraňovanie problémov
Skontrolujte, či je v systéme nainštalovaný
ovládač tlačiarne. Otvorte nástroj Unified
Driver Configurator a prejdite na kartu
Printers v okne Printers configuration
a skontrolujte zoznam dostupných tlačiarní.
Skontrolujte, či je zariadenie uvedené v
zozname. Ak nie, spustite sprievodcu Add
new printer a nainštalujte zariadenie.
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Otvorte
Printers configuration a vyberte príslušné
zariadenie zo zoznamu tlačiarní. Pozrite si
popis na paneli Selected printer. Ak popis
stavu obsahuje ret’azec „(stopped)“, stlačte,
prosím, tlačidlo Start. Malo by dôjst’
k obnoveniu normálnej funkcie tlačiarne.
Stav „stopped“ mohol byt’ aktivovaný kvôli
problémom s tlačou.
Skontrolujte, či aplikácia nemá špeciálnu
tlačovú voľbu, napríklad „-oraw“. Ak je
v parametri príkazového riadka zadaná
hodnota „-oraw“, odstráňte tento parameter,
aby sa tlačilo správne. V aplikácii Gimp frontend vyberte možnost’ „print“ -> „Setup printer“
a upravte parameter príkazového riadka
v príkaze.
Zariadenie netlačí
celé strany, pričom
z tlačového výstupu
sa vytlačí len
polovica strany.
Tento problém je vyriešený v AFPL Ghostscript
verzie 8.52 a vyššej. Prevezmite si najnovšiu
verziu aplikácie AFPL Ghostscript z lokality
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ a jej
nainštalovaním problém vyriešte.
Pri tlači dokumentu
došlo k chybe
„Unable to open mfp
port device file!“.
V priebehu tlače nemeňte parametre tlačovej
úlohy (napríklad v LPR GUI). Známe verzie
servera CUPS pri akejkoľvek zmene možností
tlače prerušia tlačovú úlohu a skúsia ju znovu
spustit’ od začiatku. Keďže ovládač Unified
Linux Driver uzamkne počas tlače port mfp,
pri náhlom ukončení ovládača zostane port
uzamknutý a nedostupný pre ďalšie tlačové
úlohy. Ak k takej situácii dôjde, skúste uvoľnit’
port MFP.
Prečítajte si používateľskú príručku k operačnému systému Linux,
ktorá sa dodáva spolu s počítačom, a v ktorej nájdete informácie
o chybových hláseniach systému Linux.
Bežné problémy v systéme Macintosh
Stav
Navrhované riešenia
Súbor PDF sa v tlačiarni
nevytlačí správne.
Niektoré časti obrázkov,
textu alebo ilustrácií
chýbajú.
Nekompatibilita medzi súborom PDF
a produktmi Acrobat:
Tento problém môžete vyriešit’
vytlačením súboru PDF ako obrázka.
Zapnite možnost’ Print As Image
v možnostiach tlače v programe Acrobat.
Tlač súboru PDF vo forme
obrázka potrvá dlhšie.
Dokument sa vytlačil,
ale tlačová úloha nebola
odstránená z tlačového
frontu v systéme
Mac OS 10.3.2.
Aktualizujte operačný systém Mac OS na
OS 10.3.3 alebo novší.
Niektoré znaky sa počas
tlače úvodnej strany
nezobrazia normálne.
Tento problém je spôsobený tým,
že operačný systém Mac nemôže nájst’
typ písma počas tlače úvodnej strany.
Na úvodnej strane sa anglická abeceda
a čísla zobrazujú normálne.
Prečítajte si používateľskú príručku k operačnému systému Mac,
ktorá sa dodáva spolu s počítačom, a v ktorej nájdete informácie
o chybových hláseniach systému Mac.
Odstraňovanie problémov_ 38
Objednávanie spotrebného materiálu
a príslušenstva
Táto kapitola obsahuje informácie o nákupe kaziet a príslušenstva pre vaše zariadenie.
Táto kapitola zahŕňa:
•
Spotrebný materiál
•
Súčasti pre údržbu
Voliteľné súčasti alebo funkcie sa môžu odlišovat’ v závislosti od danej krajiny. Informácie o tom, či je konkrétna súčast’ vo vašej krajine dostupná, získate
od predajcu.
Spotrebný materiál
Súčasti pre údržbu
Keď sa minie toner, môžete k zariadeniu objednat’ nasledujúce typy kaziet
s tonerom:
Aby nedošlo k zhoršeniu kvality tlače a k problémom s podávaním papiera
v dôsledku opotrebovania súčastí, a aby bolo zariadenie udržiavané
v špičkovom prevádzkovom stave, je potrebné po vytlačení stanoveného
počtu strán alebo po vypršaní životnosti vymenit’ nasledujúce súčasti.
Typ
Tonerová
kazeta so
štandardnou
výt’ažnost’oua
Priemerná životnost’
Číslo výrobku
MLT-D108S (čierna)
Priemerná životnost’ kazety:
Región Ab
1 500 štandardných strán
MLT-D1082S (čierna)
a. Deklarovaná životnost’ v súlade s ISO/IEC 19752.
b. Región A: Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bosna, Bulharsko,
Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Macedónia, Holandsko,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia.
Ak si obstarávate novú tonerovú kazetu alebo spotrebný materiál,
musíte si ich zakúpit’ v tej istej krajine, kde ste zakúpili zariadenie.
Ináč nemusia byt’ tonerová kazeta alebo spotrebný materiál
kompatibilné so zariadením, keďže konfigurácia tonerovej kazety
alebo spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny.
39 _Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva
Položky
Životnost’ (priemerná)
Snímací valec
Približne 50 000 strán
Fixačná jednotka
Približne 50 000 strán
Prenosový valec
Približne 50 000 strán
Dôrazne odporúčame, aby túto čast’ údržby vykonával autorizovaný servis,
distribútor alebo predajca, od ktorého ste zariadenie zakúpili. Záruka
nepokrýva výmenu súčastí na údržbu po skončení ich životnosti.
Spôsoby nákupu
Ak chcete objednat’ schválený spotrebný materiál alebo príslušenstvo
Samsung, kontaktujte miestneho predajcu Samsung alebo koncového
predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili, alebo navštívte internetové stránky
www.samsung.com/supplies a podľa štátu alebo regiónu si zistite
informácie potrebné pre vyžiadanie technickej podpory.
Technické špecifikácie
Táto kapitola obsahuje informácie o technických špecifikáciách zariadenia (napr. o rôznych funkciách).
Táto kapitola zahŕňa:
•
Technické špecifikácie modelu ML-1640 Series
Technické špecifikácie modelu ML-1640 Series
Položka
Popis
Metóda tlače
Tlač laserovým lúčom
Rýchlost’
tlačea
Až 16 stránok za minútu (A4), 17 stránok za minútu
(Letter)
Čas zhotovenia •
prvého výtlačku •
Z režimu pripravenosti: Menej než 10 sekúnd
Zo studeného stavu: Menej než 30 sekúnd
Rozlíšenie tlače
Max. 1 200 x 600 dpi efektívny výstup
Jazyk tlačiarne
SPL
Kompatibilita
operačných
systémovb
•
•
•
Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008/7/Server 2008
R2
Linux: RedHat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1,
SuSE 8.2 ~ 9.2, Fedora Core 1 ~ 4, Ubuntu 6.0
Macintosh: Mac OS 10.3 ~ 10.6
Rozhranie
Vysokorýchlostné USB 2.0
Vstupná
kapacita
papiera
Zásobník: 150 listov obyčajného papiera, 75 g/m2
Podrobnosti o vstupnej kapacite papiera nájdete
na strane 19.
Výstupná
kapacita
papiera
Potlačenou čast’ou nadol: 50 listov 75 g/m2.
Menovitý
výkon
Striedavé napätie 110 – 127 V alebo 220 – 240 V
Správne napätie, frekvenciu (Hz) a typ prúdu pre toto
zariadenie nájdete na typovom štítku.
Spotreba
energie
•
•
•
•
Priemerný prevádzkový režim: Menej než 300 W
Režim pripravenosti: Menej než 70 W
Úsporný režim: Menej než 6 W
Režim vypnutia: 0 W
Hladina hlukuc
•
•
Režim pripravenosti: Menej než 26 dBA
Režim tlače: Menej než 50 dBA
Čas zahrievania
Menej než 35 sekúnd
Prevádzkové
prostredie
Teplota: 10 až 32,5 °C
Relatívna vlhkost’: 20 až 80 %
Životnost’
kazety
s toneromd
Priemerná životnost’ kazety: 1 500 štandardných strán
(dodáva sa s tonerovou kazetou na 700 strán/Chinese
sa dodáva tlačovou kazetou na 1500 strán)e
•
Technické špecifikácie modelu ML-2240 Series
Položka
Popis
Vonkajšie
rozmery
(Š x H x V)
350.5 x 298.5 x 212 mm
Hmotnost’
(vrátane
spotrebného
materiálu)
5,66 kg
Hmotnost’
obalu
Papier: 1 kg
Plast: 0.19 kg
Fixačná teplota
180 °C
a. Ovplyvnené používaným operačným systémom, výkonom procesora,
používanou aplikáciou, spôsobom pripojenia, typom a veľkost’ou
média a zložitost’ou tlačovej úlohy.
b. Ak si chcete prevziat’ najnovšiu softvérovú verziu, navštívte stránky
www.samsungprinter.com.
c. Hladina akustického tlaku, ISO 7779.
d. Životnost’ kazety deklarovaná podľa normy ISO/IEC 19752. Počet
stránok môže byt’ ovplyvnený prevádzkovým prostredím, frekvenciou
tlače, typmi používaných médií a ich formátom.
e. Mení sa v závislosti od konfigurácie produktu.
Technické špecifikácie_ 40
Technické špecifikácie modelu ML-2240 Series
Položka
Popis
Metóda tlače
Tlač laserovým lúčom
Rýchlost’
tlačea
Až 22 stránok za minútu (A4), 23 stránok za minútu
(Letter)
Čas zhotovenia •
prvého výtlačku •
Z režimu pripravenosti: menej než 8.5 sekúnd
Zo studeného stavu: menej než 18 sekúnd
Rozlíšenie tlače
Max. 1 200 x 600 dpi efektívny výstup
Jazyk tlačiarne
SPL
Kompatibilita
operačných
systémovb
•
•
•
Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008/7/Server 2008
R2
Linux: RedHat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1,
SuSE 8.2 ~ 9.2, Fedora Core 1 ~ 4, Ubuntu 6.0
Macintosh: Mac OS 10.3 ~ 10.6
Rozhranie
Vysokorýchlostné USB 2.0
Vstupná
kapacita
papiera
Zásobník: 150 listov obyčajného papiera, 75 g/m2
Podrobnosti o vstupnej kapacite papiera nájdete na
strane 19.
Výstupná
kapacita
papiera
Potlačenou čast’ou nadol: 100 listov 75 g/m2.
Menovitý
výkon
Striedavé napätie 110 – 127 V alebo 220 – 240 V
Správne napätie, frekvenciu (Hz) a typ prúdu pre toto
zariadenie nájdete na typovom štítku.
Spotreba
energie
•
•
•
•
Priemerný prevádzkový režim: Menej než 350 W
Režim pripravenosti: Menej než 70 W
Úsporný režim: Menej než 6 W
Režim vypnutia: 0 W
Hladina hlukuc
•
•
Režim pripravenosti: Menej než 33 dBA
Režim tlače: Menej než 51 dBA
Čas zahrievania
Menej než 25 sekúnd
Prevádzkové
prostredie
Teplota: 10 až 32,5 °C
Relatívna vlhkost’: 20 až 80 %
Životnost’
kazety
s toneromd
Priemerná životnost’ kazety: 1 500 štandardných strán
(dodáva sa s tonerovou kazetou na 700 strán/ Chinese
sa dodáva tlačovou kazetou na 1500 strán)e
Vonkajšie
rozmery
(Š x H x V)
350.5 x 298.5 x 212 mm
Položka
Popis
Hmotnost’
(vrátane
spotrebného
materiálu)
5,91 kg
Hmotnost’
obalu
Papier: 1 kg
Plast: 0.19 kg
Fixačná teplota
180 °C
a. Ovplyvnené používaným operačným systémom, výkonom procesora,
používanou aplikáciou, spôsobom pripojenia, typom a veľkost’ou
média a zložitost’ou tlačovej úlohy.
b. Ak si chcete prevziat’ najnovšiu softvérovú verziu, navštívte stránky
www.samsungprinter.com.
c. Hladina akustického tlaku, ISO 7779.
d. Životnost’ kazety deklarovaná podľa normy ISO/IEC 19752. Počet
stránok môže byt’ ovplyvnený prevádzkovým prostredím, frekvenciou
tlače, typmi používaných médií a ich formátom.
e. Mení sa v závislosti od konfigurácie produktu.
Technické špecifikácie_ 41
Glosár
Nasledovný glosár vám pomôže oboznámit’ sa s výrobkami pochopením
terminológie bežne používanej v tlači a tiež spomínanej v tejto príručke.
ADF
Automatický podávač dokumentov (Automatic Document Feeder - ADF)
je mechanizmus, ktorý automaticky podá pôvodný list papiera, aby stroj
mohol naskenovat’ určité množstvo papiera naraz.
AppleTalk
AppleTalk je vlastná súprava protokolov vyvinutá spoločnost’ou Apple,
Inc. pre zosiet’ované počítače. Bola súčast’ou pôvodného počítača
Macintosh (1984) a teraz ju spoločnost’ Apple odmieta v prospech
tvorenia sietí TCP/IP.
BMP
Bitovo mapovaný grafický formát interne používaný grafickým podsystémom
Microsoft Windows (GDI) a bežne používaný ako jednoduchý formát
grafického súboru na tejto platforme.
BOOTP
Protokol Bootstrap. Siet’ový protokol používaný siet’ovým klientom
na automatické získanie jeho IP adresy. Zvyčajne sa to dosiahne
samozavádzacím procesom počítačov alebo na nich spustených
operačných systémov. Servery BOOTP priraďujú každému klientovi
IP adresu zo skupiny adries. BOOTP umožňuje počítačom „bez diskov"
získat’ IP adresu pred načítaním akéhokoľvek pokročilého operačného
systému.
CCD
Obvod s väzbou nábojom (Charge Coupled Device - CCD) je hardvér,
ktorý umožňuje skenovanie. Zaist’ovací mechanizmus CCD sa tiež
používa na uchytenie modulu CCD, aby pri pohybe zariadenia nedošlo
k žiadnemu poškodeniu.
CSV
DPI
Body na palec (Dots Per Inch - DPI) je meranie rozlíšenia, ktoré
sa používa pri skenovaní a tlači. Vo všeobecnosti, vyššie DPI zaručuje
vyššie rozlíšenie, viditeľnejšie detaily v obraze a väčšiu veľkost’ súboru.
DRPD
Detekcia vzoru Distinctive Ring (Distinctive Ring Pattern Detection).
Distinctive Ring je služba telekomunikačnej spoločnosti, ktorá umožňuje
užívateľovi používat’ jednu telefónnu linku s niekoľkými rôznymi
telefónnymi číslami.
ECM
Režim opráv chýb (Error Correction Mode - ECM) je optimálny prenosový
režim zabudovaný do faxov alebo faxmodemov 1. triedy. Automaticky
detekuje a opravuje chyby v procese faxového prenosu, ktoré sú niekedy
spôsobené šumom na telefónnej linke.
Ethernet
Ethernet je rámcová technológia počítačových sietí pre miestne siete
(LAN). Definuje kabeláž a signály pre fyzickú vrstvu a formáty rámcov
a protokoly pre riadenie prístupu k médiám (MAC)/dátovú vrstvu modelu
OSI. Ethernet je väčšinou štandardizovaný ako IEEE 802,3. Stal
sa najrozšírenejšou technológiou LAN používanou od 90. rokov
až do súčasnosti.
EtherTalk
Súprava protokolov vyvinutých spoločnost’ou Apple Computer pre
počítačové siete. Bola súčast’ou pôvodného počítača Macintosh (1984)
a teraz ju spoločnost’ Apple odmieta v prospech tvorenia sietí TCP/IP.
FDI
Rozhranie pre cudzie zariadenia (Foreign Device Interface - FDI)
je karta nainštalovaná v prístroji, ktorá umožňuje pripojenie zariadenia
tretej strany, napr. zariadenia na mince alebo čítačky kariet. Tieto
zariadenia umožňujú službu platenia za výtlačok na vašom zariadení.
Čiarkou oddelené hodnoty (Comma Separated Values - CSV). Typ
formátu súborov; CSV sa používa na výmenu údajov medzi rôznorodými
aplikáciami. Formát súborov, ako sa používa v Microsoft Excel, sa stal
pseudo štandardom v celom odvetví, dokonca aj medzi platformami
inými ako Microsoft.
Protokol na prenos súborov (File Transfer Protocol - FTP) je bežne
používaný protokol na výmenu súborov v akýchkoľvek siet’ach,
ktoré podporujú protokol TCP/IP (napríklad Internet alebo intranet).
DADF
HDD
Obojstranný automatický podávač dokumentov (Duplex Automatic
Document Feeder - DADF) je mechanizmus, ktorý automaticky podáva
a prevracia pôvodný list papiera, aby mohlo zariadenie skenovat’
na oboch stranách papiera.
Mechanika pevného disku (Hard Disk Drive - HDD), bežne označovaná
ako pevná mechanika alebo pevný disk, je zariadenie na trvalé
uchovávanie, ktoré ukladá digitálne zakódované údaje na rýchlo
sa otáčajúce platne s magnetickým povrchom.
DHCP
IEEE
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je siet’ový protokol medzi
klientom a serverom. DHCP server poskytuje konfiguračné parametre
podľa požiadaviek DHCP klienta, vo všeobecnosti, informácie potrebné
na to, aby klient mohol byt’ súčast’ou IP siete. DHCP tiež poskytuje
mechanizmus pre alokáciu IP adries klientom.
Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (Institute of Electrical
and Electronics Engineers - IEEE) je medzinárodná nezisková
profesionálna organizácia na rozvoj technológií súvisiacich s elektrinou.
FTP
IEEE 1284
Duálny pamät’ový modul „v rade" (Dual Inline Memory Module - DIMM),
malý integrovaný obvod, ktorý obsahuje pamät’. DIMM uchováva všetky
údaje v prístroji, napr. údaje o tlači, prijaté faxové údaje.
Normu paralelného portu 1284 vyvinul Inštitút elektrotechnických
a elektronických inžinierov (Institute of Electrical and Electronics
Engineers - IEEE). Pojem „1284-B" označuje špecifický typ konektora
na konci paralelného kábla, ktorý sa pripája k periférnemu zariadeniu
(napríklad k tlačiarni).
DNS
Intranet
Server doménových názvov (Domain Name Server - DNS) je systém, ktorý
uchováva informácie spojené s doménovými názvami v distribuovanej
databáze na siet’ach, napr. na Internete.
Súkromná siet’, ktorá používa internetové protokoly, siet’ové pripojenia,
prípadne verejný telekomunikačný systém na bezpečné zdieľanie časti
informácií alebo prevádzky organizácie so svojimi zamestnancami.
DIMM
Glosár_ 42
Niekedy tento pojem označuje iba najviditeľnejšiu službu, internú
web-stránku.
IPM
Obrázky za minútu (Images Per Minute - IPM) je spôsob merania
rýchlosti tlačiarne. Rýchlost’ IPM označuje počet jednostranných listov,
ktoré dokáže tlačiareň dokončit’ za jednu minútu.
ktorá je optimalizovaná, aby účinne skomprimovala biele miesta. Keďže
väčšina faxov pozostáva najmä z bielych častí, skracuje sa tým čas
prenosu u väčšiny faxov.
MMR
Modified Modified READ (MMR) je metóda kompresie odporúčaná
ITU-T T.6.
IPP
Modem
Internetový tlačový protokol (Internet Printing Protocol - IPP) definuje
štandardný protokol pre tlač, pričom tiež spravuje tlač, veľkost’ médií,
rozlíšenie atď. IPP sa dá používat’ lokálne alebo prostredníctvom
Internetu pre stovky tlačiarní a podporuje tiež riadenie prístupu,
autentifikáciu a kódovanie, vďaka čomu je oveľa schopnejším
a bezpečnejším riešením pre tlač ako staršie riešenia.
Zariadenie, ktoré moduluje nosný signál na zakódovanie digitálnych
informácií a tiež demoduluje takýto nosný signál, aby sa prenesené
informácie odkódovali.
IPX/SPX
IPX/SPX je skratkou pre internetovú výmenu paketov/usporiadanú
výmenu paketov (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange). Je to siet’ový protokol používaný operačnými systémami
Novell NetWare. IPX aj SPX poskytujú služby pripojenia podobne ako
TCP/IP, pričom protokol IPX je podobný IP a SPX je podobný TCP.
IPX/SPX bol pôvodne určený pre miestne siete (LAN) a je to na tento
účel veľmi účinný protokol (zvyčajne jeho výkonnost’ presahuje
výkonnost’ TCP/IP na LAN).
ISO
Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization
for Standardization - ISO) je medzinárodná normatívna organizácia
pozostávajúca zo zástupcov národných normatívnych agentúr. Vydáva
celosvetové priemyselné a obchodné normy.
ITU-T
Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication
Union) je medzinárodná organizácia slúžiaca na štandardizáciu a reguláciu
medzinárodného rádiového vysielania a telekomunikácií. Medzi jej hlavné
úlohy patrí štandardizácia, alokácia rádiového spektra a organizácia
medzispojení medzi rôznymi krajinami umožňujúcimi medzinárodné
telefonické hovory. A -T z ITU-T označuje telekomunikáciu.
JBIG
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je norma na kompresiu
obrazu bez straty presnosti alebo kvality, ktorá bola vytvorená
na kompresiu binárnych obrazov, najmä pre faxy, ale dá sa tiež použit’
na iných obrazoch.
JPEG
Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najpoužívanejšia štandardná
metóda stratovej kompresie fotografických obrázkov. Je to formát
používaný na uchovávanie a prenos fotografií na Internete.
LDAP
The Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) je siet’ový protokol
pre dopyt a modifikáciu služieb adresárov spustených na TCP/IP.
MR
Modified Read (MR) je metóda kompresie odporúčaná ITU-T T.4. MR
kóduje prvý naskenovaný riadok pomocou MH. Druhý riadok sa porovná
s prvým, určia sa rozdiely a potom sa rozdiely zakódujú a odošlú.
NetWare
Siet’ový operačný systém vyvinutý spoločnost’ou Novell, Inc. Najskôr
využíval kooperatívny multitasking na spúšt’anie rôznych služieb na PC
a siet’ové protokoly boli založené na prototypovom zásobníku Xerox XNS.
Dnes NetWare podporuje TCP/IP, ako aj IPX/SPX.
OPC
Organický fotovodič (Organic Photo Conductor - OPC) je mechanizmus,
ktorý vytvára virtuálny obraz pre tlač pomocou laserového lúča emitovaného
z laserovej tlačiarne a má zvyčajne zelenú alebo sivú farbu a valcovitý tvar.
Expozičná jednotka bubna sa používaním tlačiarne pomaly opotrebúva
a vo vhodnom čase by sa mala vymenit’, pretože na nej vznikajú
škrabance spôsobené kúskami papiera.
OSI
Prepojenie otvorených systémov (Open Systems Interconnection - OSI)
je model vyvinutý Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu
(International Organization for Standardization - ISO) na komunikáciu.
OSI ponúka štandardný, modulárny prístup k siet’ovému dizajnu, ktorý
rozdeľuje požadovanú súpravu komplexných funkcií na ľahšie spracovateľné,
samostatné funkčné vrstvy. Týmito vrstvami sú, odvrchu nadol, Aplikácia,
Prezentácia, Sedenie, Preprava, Siet’, Dátové prepojenie a Fyzické.
PABX
Súkromná automatická výmena klapiek (private automatic branch
exchange - PABX) je automatický telefónny prepínací systém
v súkromnej firme.
PCL
Jazyk riadenia tlačiarní (Printer Command Language - PCL) je jazyk popisu
stránky (Page Description Language - PDL) vyvinutý spoločnost’ou HP ako
tlačový protokol a stal sa priemyselnou normou. PCL, pôvodne vyvinutý pre
prvé atramentové tlačiarne, bol vydaný na rôznych úrovniach pre tepelné,
maticové a stránkové tlačiarne.
PDF
Svetlo emitujúca dióda (Light-Emitting Diode - LED) je polovodičové
zariadenie, ktoré zobrazuje stav stroja.
Formát prenosného dokumentu (Portable Document Format - PDF)
je autorizovaný formát súboru vyvinutý spoločnost’ou Adobe Systems
na reprezentáciu dvojrozmerných dokumentov vo formáte nezávislom
od zariadenia a rozlíšenia.
MFP
PostScript
LED
Multifunkčné periférne zariadenie (Multi Function Peripheral - MFP)
je kancelársky prístroj, ktorý v sebe spája viacero prístrojov, napr.
tlačiareň, kopírku, fax, skener atď.
MH
Modifikovaná Huffmanova metóda (Modified Huffman - MH) je metóda
kompresie na zníženie množstva údajov, ktoré sa musia preniest’ medzi
dvomi faxovými prístrojmi, aby sa preniesol obraz odporúčaný ITU-T
T.4. MH je sekvenčná kódovacia schéma používajúca zoznam kódov,
43 _Glosár
PostScript (PS) je jazyk popisu stránky a programovací jazyk používaný
najmä v oblasti elektroniky a stolných typografických systémov. - ktorý
je spustený v interpretačnom programe na vytvorenie obrazu.
PPM
Stránky za minútu (Pages Per Minute - PPM) je spôsob merania
na určenie rýchlosti práce tlačiarne, označuje počet strán, ktoré tlačiareň
dokáže vytlačit’ za jednu minútu.
PS
Bitová hĺbka
Pozri PostScript.
Pojem z oblasti počítačovej grafiky popisujúci počet bitov použitých
na zobrazenie farby jedného pixlu v bitovo mapovanom obrázku. Väčšia
hĺbka farby poskytuje širší rozsah odlišných farieb. So zvyšovaním počtu
bitov sa počet možných farieb stáva neprakticky veľkým pre farebnú mapu.
1-bitová farba sa bežne nazýva monochromatická alebo čiernobiela.
PSTN
Verejná telefónna siet’ (Public-Switched Telephone Network - PSTN)
je siet’ verejných svetových spínacích telefónnych sietí ktorá,
v priemyselných prevádzkach, je zvyčajne smerovaná cez telefónnu
ústredňu.
SMB
Blok správ servera (Server Message Block - SMB) je siet’ový protokol
používaný najmä na zdieľanie súborov, tlačiarní, sériových portov a na
rôznu komunikáciu medzi uzlami v sieti. Poskytuje tiež autorizovaný
medziprocesný komunikačný mechanizmus.
SMTP
Bodová maticová tlačiareň
Bodová maticová tlačiareň je počítačová tlačiareň s tlačovou hlavou, ktorá
sa pohybuje na stránke z jednej strany na druhú a tlačí nárazom, pritláčajúc
textilnú stuhu namočenú v atramente na papier, ako písací stroj.
Brána
Spojenie medzi počítačovými siet’ami alebo medzi počítačovou siet’ou
a telefónnou linkou. Je veľmi populárna, pretože je to počítač alebo siet’,
ktorá umožňuje prístup k inému počítaču alebo sieti.
Prenosový protokol jednoduchej pošty (Simple Mail Transfer
Protocol - SMTP) je norma pre e-mailovú komunikáciu v sieti Internet.
SMTP je pomerne jednoduchý textový protokol, pri ktorom sa určí jeden
alebo viacero príjemcov správy a potom sa odošle text správy. Je to
protokol typu klient-server, kde klient odosiela e-mailovú správu
na server.
Cesta UNC
TCP/IP
Emulácia
Protokol riadenia prenosu (Transmission Control Protocol - TCP)
a internetový protokol (Internet Protocol - IP); súprava komunikačných
protokolov, ktoré implementujú protokolový zásobník, na ktorom
je spustený Internet a väčšina komerčných sietí.
Emulácia je proces, vďaka ktorému jeden stroj získa rovnaké výsledky
ako iný stroj.
Emulátor duplikuje funkcie jedného systému s iným systémom, aby
sa druhý systém správal ako prvý systém. Emulácia sa sústreďuje
na presnú reprodukciu externého správania, je opakom simulácie, ktorá
sa týka simulácie abstraktného modelu systému, pričom sa často berie
do úvahy jeho interný stav.
TCR
Správa o potvrdení prenosu (Transmission Confirmation Report - TCR)
uvádza podrobnosti o každom prenose, napríklad stav prenosu,
výsledok prenosu a počet odoslaných správ. Dá sa nastavit’, aby sa táto
správa tlačila po každom prenose alebo iba po neúspešných prenosoch.
TIFF
Formát súboru Tagged Image File Format (TIFF) je bitovo mapovaný
obrazový formát s variabilným rozlíšením. TIFF popisuje obrazové
údaje, ktoré zvyčajne pochádzajú zo skenerov. Obrázky TIFF využívajú
visačky, kľúčové slová definujúce charakteristiku obrázku, ktorý je
v súbore. Tento pružný a na platforme nezávislý formát sa dá používat’
pre obrázky, ktoré boli vytvorené rôznymi aplikáciami na spracovanie
obrazu.
TWAIN
Priemyselná norma pre skenery a softvér. Pri používaní skenera
s normou TWAIN s programom s normou TWAIN sa dá skenovanie
spustit’ z programu; záznam obrazu API pre operačné systémy
Microsoft Windows a Apple Macintosh.
URL
Jednotný lokalizátor zdrojov (Uniform Resource Locator - URL)
je globálna adresa dokumentov a zdrojov na Internete. Prvá čast’ adresy
znamená, aký protokol sa používa, druhá čast’ špecifikuje IP adresu
alebo doménu, kde sa zdroj nachádza.
USB
Univerzálna sériová zbernica (Universal Serial Bus - USB) je norma,
ktorú vyvinula spoločnost’ USB Implementers Forum, Inc., na spájanie
počítačov a periférnych zariadení. Na rozdiel od paralelného portu
je USB určené na súčasné pripojenie jedného USB portu počítača
k viacerým periférnym zariadeniam.
WIA
Obrazová architektúra Windows (Windows Imaging Architecture - WIA)
je obrazová architektúra, ktorá bola pôvodne predstavená v systémoch
Windows Me a Windows XP. Z týchto operačných systémov sa dá
spustit’ skenovanie pomocou skenera spolupracujúceho s WIA.
Jednotná dohoda pre pomenovávanie (Uniform Naming Convention - UNC)
je štandardný spôsob pre prístup k častiam siete vo Window NT a iných
produktoch spoločnosti Microsoft. Formát cesty UNC je nasledovný:
\\<názovservera>\<názovčasti>\<prídavný adresár>
Fixačná jednotka
Čast’ laserovej tlačiarne, ktorá taví toner na tlačové médiá. Pozostáva
z horúceho valca a záložného valca. Keď sa toner prenesie na papier,
fixačná jednotka aplikuje teplo a tlak, aby toner zostal na papieri nastálo.
Preto je papier teplý, keď vyjde z laserovej tlačiarne.
IP adresa
Adresa internetového protokolu (Internet Protocol -IP) je jedinečné číslo,
ktoré zariadenia používajú na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu
na sieti pomocou normy Internet Protocol.
Kazeta s tonerom
Nádoba podobná fľaši, ktorá je v zariadení, napr. v tlačiarni a obsahuje
toner. Toner je prášok používaný v laserových tlačiarňach a kopírkach,
ktorý vytvára text a obrázky na tlačenom papieri. Toner sa dá roztavit’
teplom z fixačnej jednotky, čo spôsobí, že sa prilepí na vlákna v papieri.
MAC adresa
Adresa riadenia prístupu k médiám (Media Access Control - MAC)
je jedinečný identifikátor týkajúci sa siet’ového adaptéra. MAC adresa
je jedinečný 48-bitový identifikátor, zvyčajne sa zapisuje ako
12 hexadecimálnych znakov zoskupených v pároch
(napr. 00-00-0c-34-11-4e). Táto adresa je zvyčajne pevne zakódovaná
v siet’ovej karte (NIC) výrobcom a používa sa ako pomôcka pre routery
pokúšajúce sa lokalizovat’ zariadenia vo veľkých siet’ach.
Maska podsiete
Maska podsiete sa používa v spojení so siet’ovou adresou na rozlíšenie,
ktorá čast’ adresy je siet’ová adresa a ktorá čast’ je hostiteľská adresa.
Obojstranne
Mechanizmus, ktorý automaticky prevráti list papiera, aby zariadenie
mohlo tlačit’ (alebo skenovat’) na oboch stranách papiera. Tlačiareň
vybavená obojstrannou technológiou dokáže tlačit’ na obe strany papiera.
Glosár_ 44
Originály
Prvý príklad niečoho, napríklad dokumentu, fotografie alebo textu, atď.,
ktorý sa kopíruje, reprodukuje alebo prekladá, aby sa z neho vytvorili
ďalšie, ale ktorý nie je skopírovaný alebo odvodený od niečoho iného.
Ovládací panel
Ovládací panel je plochý, zvyčajne vertikálny priestor, kde sú zobrazené
ovládacie alebo monitorovacie nástroje. Zvyčajne sa nachádzajú pred
strojom.
Ovládač tlačiarne
Program používaný na vysielanie príkazov a prenos údajov z počítača
do tlačiarne.
Pokrytie
Je to tlačiarenský pojem používaný na meranie spotreby tonera pri tlači.
Napríklad 5% pokrytie znamená, že papier formátu A4 má na sebe
približne 5% obrázkov alebo textu. Takže ak papier alebo originál
obsahuje komplikované obrázky alebo veľa textu, pokrytie bude vyššie
a zároveň spotreba tonera bude rovná pokrytiu.
Poltón
Typ obrazu, ktorý simuluje stupnicu sivej zmenou počtu bodov. Veľmi
zafarbené oblasti pozostávajú z veľkého počtu bodov a svetlejšie oblasti
obsahujú menší počet bodov.
Protokol
Dohoda alebo norma, ktorá riadi alebo umožňuje spojenie, komunikáciu
a prenos údajov medzi dvomi počítačovými zariadeniami.
Rozlíšenie
Ostrost’ obrazu meraná v bodoch na palec (Dots Per Inch - DPI).
Čím vyššie je dpi, tým lepšie je rozlíšenie.
Stupnica sivej
Odtiene sivej farby, ktoré predstavujú svetlé a tmavé časti obrazu, keď
sa farebné obrazy skonvertujú na čiernobiele; farby sú reprezentované
rôznymi odtieňmi sivej.
Súbor PRN
Rozhranie pre ovládač zariadenia, umožňuje softvéru komunikovat’
s ovládačom zariadenia pomocou štandardných vstupno-výstupných
systémových volaní, čo zjednodušuje veľa úloh.
Tabuľka ITU-T Č. 1
Štandardizovaná testovacia tabuľka vydaná ITU-T na bezdrôtový
prenos obrazu.
Tlačové médiá
Médiá ako papier, obálky, štítky a transparentné fólie, ktoré sa dajú
použit’ s tlačiarňou, skenerom, faxom alebo kopírkou.
Vodoznak
Vodoznak je viditeľný obrázok alebo vzor v papieri, ktorý sa zdá byt’
svetlejší pri pohľade proti svetlu. Vodoznaky sa po prvýkrát objavili
v meste Bologna v Taliansku v r. 1282; používali ich výrobcovia papiera
na označenie svojich výrobkov a používali sa tiež na poštových
známkach, bankovkách a iných vládnych dokumentoch na zabránenie
falšovania.
Východiskové nastavenie
Hodnota alebo nastavenie, ktoré je účinné, keď vyberiete tlačiareň
zo škatule, keď ju vynulujete alebo prvýkrát zapnete.
Zat’aženie
Zat’aženie je počet stránok, ktoré za mesiac neovplyvní výkonnost’
tlačiarne. Zvyčajne majú tlačiarne obmedzenia týkajúce sa životnosti,
napr. počet stránok za rok. Životnost’ znamená priemernú kapacitu
45 _Glosár
výtlačkov, zvyčajne v záručnej dobe. Napríklad ak je zat’aženie
48000 strán za mesiac pri predpokladaných 20 pracovných dňoch,
limit tlačiarne je 2400 strán na deň.
Zoradenie
Zoradenie je proces tlače zákaziek s mnohými výtlačkami v súpravách.
Keď je zvolené zoradenie, zariadenie vytlačí celú súpravu pred tlačou
dodatočných kópií.
Register
Č
Ú
čistenie
údržba
vnútorné súčasti 25
vonkajšie súčasti 25
L
súčasti pre údržbu 39
tonerová kazeta 26
V
LED
výmena súčastí
Status 13, 14
tonerová kazeta 28
O
Z
ovládací panel 13
zaseknutie
ovládač
inštalácia 17
rady ako zabránit’ zaseknutiu
papiera 30
P
papier
odstránenie zaseknutého papiera 30
vkladanie do zásobníka 22
problém, riešenie
kvalita tlače 35
Linux 37
podávanie papiera 32
Windows 37
problémy s kvalitou tlače, riešenie 35
problémy so systémom Linux 37
problémy so systémom Windows 37
S
skúšobná stránka, tlačit’ 16
spotrebný materiál
predpokladaná životnost’ tonerovej
kazety 27
T
tlač
skúšobná stránka 16
tlačidlo Zrušit’ 13
typ papiera
nastavenie 23
Register_46
contact samsung worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
www.samsung.com/at
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM
02 201 2418
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/br
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/ca
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
CHINA
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com/cn
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
8-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/dk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.de
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com/latin
HONG KONG
3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/hu
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.com/lu
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/mx
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€
0,10/min)
www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/nz
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/no
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/pt
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
Contact SAMSUNG worldwide_ 47
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/za
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/latin
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com/ae
U.K
0845 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/uk
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/us
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
Contact SAMSUNG worldwide_ 48
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Táto používateľská príručka je poskytovaná iba na informatívne účely. Všetky v nej obsiahnuté informácie sa môžu zmenit’ bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnost’ Samsung Electronics nenesie zodpovednost’ za žiadne priame či nepriame škody, vyplývajúce alebo súvisiace s použitím tejto používateľskej príručky.
•
•
•
•
•
•
Samsung a logo Samsung sú ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008 Server R2 sú registrované ochranné značky alebo známky spoločnosti Microsoft Corporation.
UFST® a MicroType™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Monotype Imaging Inc.
TrueType, LaserWriter a Macintosh sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc.
Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností alebo organizácií.
Informácie o licencii na otvorený zdrojový kód nájdete v súbore LICENSE.txt na dodanom disku CD.
REV 5.00
Tlačiareň Samsung
Návod na používanie softwaru
NÁVOD NA POUŽÍVANIE SOFTWARU
OBSAH
Kapitola 1:
NAINŠTALOVANIE SOFTWARU TLAČIARNE V SYSTÉME WINDOWS
Inštalovanie softwaru tlačiarne ............................................................................................................................. 4
Preinštalovanie softwaru tlačiarne ........................................................................................................................ 6
Odstránenie softwaru tlačiarne ............................................................................................................................. 6
Kapitola 2:
ZÁKLADNÁ FUNKCIA TLAČE
Tlač dokumentu .................................................................................................................................................... 7
Tlač do súboru (PRN) ........................................................................................................................................... 8
Nastavenia tlačiarne ............................................................................................................................................. 8
Záložka Layout .......................................................................................................................................... 9
Záložka Paper ........................................................................................................................................... 9
Záložka Graphic ...................................................................................................................................... 10
Záložka Extras ........................................................................................................................................ 11
Záložka About ......................................................................................................................................... 12
Záložka Printer ........................................................................................................................................ 12
Používanie Obľúbeného nastavenia ....................................................................................................... 12
Používanie Pomocníka ........................................................................................................................... 12
Kapitola 3:
ROZŠÍRENÁ FUNKCIA TLAČE
Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač) ....................................................................................... 13
Tlač plagátov ...................................................................................................................................................... 14
Tlač brožúr ......................................................................................................................................................... 14
Tlač na obe strany papiera ................................................................................................................................. 15
Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu ..................................................................................................... 15
Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera ............................................................................ 15
Používanie vodotlače ......................................................................................................................................... 16
Používanie existujúcej vodotlače ............................................................................................................ 16
1
Vytvorenie vodotlače ............................................................................................................................... 16
Úprava vodotlače .................................................................................................................................... 16
Vymazanie vodotlače .............................................................................................................................. 16
Používanie prekrytí ............................................................................................................................................. 17
Čo je prekrytie? ....................................................................................................................................... 17
Vytvorenie nového prekrytia strany ......................................................................................................... 17
Používanie prekrytia strany ..................................................................................................................... 17
Vymazanie prekrytia strany ..................................................................................................................... 17
Kapitola 4:
LOKÁLNE ZDIEĽANIE TLAČIARNE
Nastavenie Hlavného počítača ........................................................................................................................... 18
Nastavenie Klientskeho počítača ....................................................................................................................... 18
Kapitola 5:
POUŽÍVANIE SMART PANELU
Pochopenie Smart Panela .................................................................................................................................. 19
Otvorenie Príručky na riešenie problémov ......................................................................................................... 20
Zmena nastavení programu Smart Panel .......................................................................................................... 20
Kapitola 6:
POUŽÍVANIE TLAČIARNE V SYSTÉME LINUX
Úvod ................................................................................................................................................................... 21
Inštalácia Jednotného Linux ovládača ............................................................................................................... 21
Inštalácia Jednotného Linux ovládača .................................................................................................... 21
Odinštalovanie Jednotného Linux ovládača ............................................................................................ 22
Používanie Unified Driver Configurator .............................................................................................................. 23
Otvorenie Unified Driver Configurator ..................................................................................................... 23
Konfigurácia tlačiarní ............................................................................................................................... 23
Konfigurácia portov ................................................................................................................................. 24
Konfigurácia vlastností tlačiarne ......................................................................................................................... 24
Tlač dokumentu .................................................................................................................................................. 25
Tlač z aplikácií ......................................................................................................................................... 25
Tlač súborov ............................................................................................................................................ 25
2
Kapitola 7:
POUŽÍVANIE VAŠEJ TLAČIARNE SO SYSTÉMOM MACINTOSH
Inštalovanie Software pre Macintosh ................................................................................................................. 26
Ovládač tlačiarne .................................................................................................................................... 26
Nastavenie tlačiarne ........................................................................................................................................... 27
Tlač ..................................................................................................................................................................... 28
Tlač dokumentu ....................................................................................................................................... 28
Zmena nastavení tlačiarne ...................................................................................................................... 28
Tlač viacerých strán na jeden list papiera ............................................................................................... 29
3
1
Nainštalovanie softwaru
tlačiarne v systéme
Windows
3
Ak sa v systéme Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008
Server R2 zobrazí okno Autolay prehrávanie, kliknite na
položku Run Setup.exe v poli Install or run program, a
kliknite na tlačidlo Pokračovat’ v okne User Account Control.
Kliknite na Next.
Táto kapitola obsahuje:
•
Inštalovanie softwaru tlačiarne
•
Preinštalovanie softwaru tlačiarne
•
Odstránenie softwaru tlačiarne
Inštalovanie softwaru tlačiarne
Pre miestnu tlač môžete nainštalovat' softvér tlačiarne. Ak chcete
nainštalovat' software tlačiarne na váš počítač, dodržte správny
postup pri inštalácií v závislosti od toho, akú tlačiareň používate.
Ovládač tlačiarne je software, ktorý umožní vášmu počítaču
komunikovat' s tlačiarňou. Proces inštalácie ovládača sa môže líšit'
v závislosti od toho, aký operačný systém používate.
Pred začatím inštalácie musíte zavriet' všetky aplikácie na vašom
počítači.
• Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.
4
• View User’s Guide: Umožní vám pozriet' si Užívateľskú
príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe
Acrobat, kliknite na túto možnost' a automaticky sa vám
nainštaluje Adobe Acrobat Reader.
Vyberte typ inštalácie. Kliknite na Next.
Lokálna tlačiareň je tlačiareň, ktorá je priamo pripojená k vášmu
počítaču s použitím kábla tlačiarne, ktorý sa dodáva spolu s vašou
tlačiarňou, ako napríklad USB alebo paralelný kábel.
Software tlačiarne môžete nainštalovat' typickým alebo
nastaviteľným spôsobom.
POZNÁMKA: Ak sa otvorí okno „New Hardware Wizard“ počas
procesu inštalácie, kliknite na
v pravom hornom rohu políčka,
aby ste okno zatvorili, alebo kliknite na Cancel.
Odporúča sa pre väčšinu užívateľov. Nainštalujú sa všetky dôležité
komponenty dôležité pre operácie tlačiarne.
1
Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k vášmu počítaču a je
zapnutá.
2
Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky.
• Typical: Nainštaluje najbežnejší softvér pre vašu tlačiareň.
Pre väčšinu užívateľov odporúčame túto možnost'.
• Custom: Umožňuje zvolit' jednotlivé súčasti, ktoré sa majú
nainštalovat'.
CD-ROM by sa mal automaticky spustit' a objaví sa okienko
inštalácie.
Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na Start a potom na
Run. Zadajte X:\Setup.exe, nahraďte „X“ písmenom, ktoré
predstavuje vašu jednotku a kliknite na OK.
Ak používate systém Windows Vista, Windows 7 a Windows
2008 Server R2 kliknite na Start→ All Programs →
Príslušenstvo → Run a napíšte X:\Setup.exe.
4
Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows
7
POZNÁMKA: Ak vaša tlačiareň nie je ešte pripojená k vášmu
počítaču, objaví sa nasledovné okno.
Ak sa chcete zaregistrovat' ako užívateľ Samsung Tlačiarní a
dostávat' tak informácie od spoločnosti Samsung, vyznačte
kontrolné políčko a kliknite na Finish. Teraz budete
presmerovaný na internetovú stránku spoločnosti Samsung.
V opačnom prípade len kliknite na Finish.
• Po pripojení tlačiarne kliknite na Next.
• Ak teraz nechcete pripojit' tlačiareň, kliknite na Next a No na
nasledujúcej obrazovke. Potom sa spustí inštalácia a vytlačí sa
kontrolná strana na konci inštalačného procesu.
• Inštalačné okno, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej
príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, akú tlačiareň a
rozhranie používate.
5
POZNÁMKA: Po ukončení inštalácie ak váš ovládač tlačiarne
nefunguje správne, znovu nainštalujte ovládač tlačiarne. Pozri
„Preinštalovanie softwaru tlačiarne“ na strane 6.
Po ukončení inštalácie sa objaví okno, ktoré od vás bude
žiadat' vytlačenie kontrolnej strany. Ak chcete vytlačit' kontrolnú
stranu, vyznačte políčko a kliknite na Next.
V opačnom prípade len kliknite na Next a preskočte ku kroku 7.
6
Ak sa kontrolná strana vytlačí v poriadku, kliknite na Yes.
Ak nie, kliknite na No a znovu ju vytlačte.
5
Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows
Preinštalovanie softwaru tlačiarne
Odstránenie softwaru tlačiarne
Software môžete preinštalovat', ak inštalácia je neúspešná.
1 Spustite Windows.
1
2
2
3
Z ponuky Start si vyberte Programs alebo All Programs →
názov ovládača vašej tlačiarne → Maintenance.
Vyberte si Repair a kliknite na Next.
Uvidíte zoznam komponentov a môžete tak preinštalovat'
jednotlivé položky individuálne.
POZNÁMKA: Ak vaša tlačiareň nie je ešte pripojená k vášmu
počítaču, objaví sa nasledovné okno.
3
Spustite Windows.
Z ponuky Start si vyberte Programs alebo All Programs →
názov ovládača vašej tlačiarne → Maintenance.
Vyberte si Remove a kliknite na Next.
5
Uvidíte zoznam komponentov a môžete tak odstránit' jednotlivé
položky individuálne.
Vyberte si komponenty, ktoré chcete odstránit' a kliknite
na Next.
Keď vás počítač požiada o potvrdenie výberu, kliknite na Yes.
6
Odstráni sa vybraný ovládač so všetkými svojimi sa
komponentmi z vášho počítača.
Keď je software odstránený, kliknite na Finish.
4
• Po pripojení tlačiarne kliknite na Next.
• Ak teraz nechcete pripojit' tlačiareň, kliknite na Next a No na
nasledujúcej obrazovke. Potom sa spustí inštalácia a vytlačí sa
kontrolná strana na konci inštalačného procesu.
• Preinštalačné okno, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej
príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, akú tlačiareň a
rozhranie používate.
4
Vyberte si komponenty, ktoré chcete preinštalovat' a kliknite na
Next.
Ak vyberiete názov ovládača vašej tlačiarne a preinštalovat' softvér
tlačiarne pre lokálnu tlač, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na
vytlačenie skúšobnej strany. Postupujte nasledovne:
a. Ak chcete vytlačit' kontrolnú stranu, označte si kontrolné
políčko a kliknite na Next.
b. Ak sa kontrolná strana vytlačí v poriadku, kliknite na Yes.
5
Ak nie, kliknite na No znovu ju vytlačte.
Keď je preinštalovanie dokončené, kliknite na Finish.
6
Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows
2
1
2
Základná funkcia tlače
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačit'.
Vyberte si Print z ponuky File. Zobrazí sa okno tlače. Môže sa
mierne líšit' v závislosti od aplikácie, ktorú používate.
Základné nastavenia tlače sú zvolené v rámci okna Tlače. Tieto
nastavenia zahŕňajú počet kópií a rozsah tlače.
Táto kapitola vysvetľuje možnosti tlače a bežné tlačové úlohy v
systéme Windows.
Táto kapitola obsahuje:
•
Tlač dokumentu
•
Tlač do súboru (PRN)
•
Nastavenia tlačiarne
Skontrolujte, či je
vybraná tlačiareň.
- Záložka Layout
- Záložka Paper
- Záložka Graphic
- Záložka Extras
- Záložka About
- Záložka Printer
- Používanie Obľúbeného nastavenia
- Používanie Pomocníka
3
4
Tlač dokumentu
POZNÁMKY:
• Okienko Properties vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto
Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, aká
tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je
veľmi podobná.
• Skontrolujte, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é)
s vašou tlačiarňou. Pozrite si prosím OS Komaptibilitu v časti
Špecifikácie Tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k
tlačiarni.
• Ak potrebujete vediet' presný názov vašej tlačiarne, môžete si to
skontrolovat' pomocou dodaného CD-ROMu.
• Po vybraní možnosti vo vlastnostiach tlačiarne sa môže zobrazit'
výkričník
alebo symbol
. Výkričník znamená, že určitú
možnost' môžete vybrat', ale neodporúča sa to. Symbol
znamená, že možnost' nie je možné vybrat' kvôli nastaveniu alebo
prostrediu počítača.
Nasledujúci postup popisuje bežné kroky, ktoré sa vyžadujú pre tlač
z rôznych Windows aplikácií. Presné kroky vytlačenia dokumentu sa
môžu líšit' v závislosti od aplikácie, ktorú používate. Pozrite si
Užívateľskú príručku k vašej softwarovej aplikácii a nájdete v nej
presný postup, ktorý sa má používat' pri tlači.
7
Základná funkcia tlače
5
6
Vyberte si názov ovládača vašej tlačiarne z Name
rozbaľovacieho zoznamu.
Ak chcete využit' funkcie tlačiarne, ktoré vám ponúka ovládač
tlačiarne, kliknite na Properties alebo Preferences v Tlačovom
okno aplikácie. Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenia
tlačiarne“ na strane 8.
Ak vidíte Setup, Printer, alebo Options vo vašom okne Tlače,
radšej kliknite na to. Potom kliknite na Properties na ďalšej
obrazovke.
Kliknite OK, ak chcete zatvorit' okno vlastností tlačiarne.
Na spustenie tlačovej úlohy kliknite na OK alebo Print v okne
Tlače.
Tlač do súboru (PRN)
Nastavenia tlačiarne
Niekedy je pre vaše účely potrebné uložit' dáta tlače ako súbor.
Môžete používat' okienko vlastností tlačiarne, ktoré vám umožní
prístup k všetkým možnostiam tlačiarne, ktoré potrebujete pri
používaní tlačiarne. Keď sa zobrazia vlastnosti tlačiarne, môžete si
pozriet' a zmenit' nastavenia potrebné pre tlačovú úlohu.
Ako vytvorit' súbor:
1 Označte políčko Print to file v okne Print..
Okienko vlastností tlačiarne sa môže líšit' v závislosti od toho, aký
operačný systém používate. Tento Návod pre používateľa softvéru
znázorňuje okno Vlastnosti pre Windows XP.
Okienko Properties vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto
Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, aká tlačiareň
sa používa.
Ak ste tlačiareň otvorili pomocou priečinka Tlačiarní, môžete vidiet'
ďalšie Windows záložky (pozrite si Užívateľskú príručku Windows) a
záložku Tlačiareň (pozri „Záložka Printer“ na strane 12).
POZNÁMKY:
• Väčšina Windows aplikácií anuluje nastavenia, ktoré si zadáte vo
vašom ovládači tlačiarne. Zmeňte najprv všetky nastavenia tlače,
ktoré sú k dispozícii v software aplikácii a potom zmeňte
zostávajúce nastavenia použitím ovládača tlačiarne.
2
Vyberte priečinok, priraďte súboru názov a potom kliknite na
OK.
• Nastavenia, ktoré takto zmeníte zostávajú platné iba dovtedy,
kým používate aktuálny program. Ak chcete, aby zmeny zostali
platné aj naďalej, urobte ich v priečinku Tlačiarne.
• Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS si
pozrite príslušnú Windows Užívateľskú príručku alebo si
vyhľadajte online pomoc.
1.
2.
3.
4.
Kliknite na tlačidlo Windows Start.
Vyberte si Printers and Faxes.
Vyberte si ikonu ovládača vašej tlačiarne.
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlačiarne a
vyberte si Printing Preferences.
5. Zmeňte nastavenia v každej záložke a potom kliknite na OK.
8
Základná funkcia tlače
Záložka Layout
Záložka Paper
Záložka Layout poskytuje možnosti úpravy zobrazenia dokumentu
na vytlačenej strane. Layout Options obsahuje Multiple Pages per
Side a Poster Printing. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 7 pre
ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne.
Použite nasledovné možnosti na nastavenie základných špecifikácií
používania papiera, keď máte prístup do vlastností tlačiarne. Pozri
„Tlač dokumentu“ na strane 7 pre ďalšie informácie o prístupe k
vlastnostiam tlačiarne.
Kliknite na záložku Paper, aby sa vám sprístupnili rôzne vlastnosti
papiera.
Paper Orientation
Paper Orientation vám umožní vybrat' si smer, v akom sa
informácia vytlačí na danú stranu.
• Portrait tlačí po šírke strany, listový štýl.
• Landscape tlačí po dĺžke strany, tabuľkový štýl.
• Rotate vám umožní otáčat' stranu o vybrané stupne.
Portrait (Na výšku)
Copies
Copies vám umožní vybrat' si počet kópií, ktoré majú byt' vytlačené.
Môžete zvolit' počet medzi 1 a 999 kópií.
Size
Size vám umožní nastavit' veľkost' papiera, ktorý ste vložili do
podávača.
Ak požadovaná veľkost' nie je uvedená v schránke Size, kliknite na
Custom. Keď sa objaví okno Custom Paper Setting, nastavte
veľkost' papiera a kliknite na OK. Nastavenie sa objaví v zozname,
aby ste si ho mohli zvolit'.
Landscape (Na šírku)
Layout Options
Layout Options vám umožní vybrat' si rozšírené funkcie možností
tlače. Môžete zvolit' Multiple Pages per Side a Poster Printing.
• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač viacerých strán na jeden list
papiera (N-Up Tlač)“ na strane 13.
• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač plagátov“ na strane 14.
• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač brožúr“ na strane 14.
Double-sided Printing
Double-sided Printing vám umožní tlačit' na obe strany papiera.
Ak sa táto možnost' neobjaví, vaša tlačiareň nemá túto funkciu.
• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač na obe strany papiera“ na
strane 15.
9
Základná funkcia tlače
Source
Uistite sa, že Source je nastavený na príslušný podávač papiera.
Použite Manual Feed, keď tlačíte na špeciálne materiály, ako
napríklad obálky alebo na priesvitné fólie. Musíte vložit' naraz len
jeden list do Manuálneho podávača alebo Viacúčelového podávača.
Ak je zdroj papiera nastavený na Auto Select, tlačiareň
automaticky vezme tlačový materiál v nasledujúcom poradí
podávačov: Manuálny podávač alebo Viacúčelový podávač,
Podávač n.
Záložka Graphic
Použite nasledovné možnosti nastavenia Grafiky, ak chcete upravit'
kvalitu tlače podľa vašich špecifických potrieb tlače. Pozri „Tlač
dokumentu“ na strane 7 pre ďalšie informácie o prístupe k
vlastnostiam tlačiarne.
Kliknite na záložku Graphic, ak chcete, aby sa zobrazili nasledovné
vlastnosti.
Type
Nastavte Type tak, aby korešpondoval s papierom vloženým do
podávača, z ktorého chcete tlačit'. To vám umožní získat' najlepšiu
kvalitu výsledku tlače. Ak nie, možno sa nedosiahne taká kvalita
tlače, akú chcete.
Thick Paper: Hrubý papier 24 až 28 lb (90 ~ 105 g/m2).
Thin Paper: Tenký papier 16 až 19 lb (60 ~ 70 g/m2).
Cotton: 75~90 g/m2 bavlnený papier ako napríklad Gilbert 25 % a
Gilbert 100 %.
Plain Paper: Normálny jednoduchý papier. Zvoľte tento typ, ak
máte jednofarebnú tlačiareň a tlačíte na bavlnený papier 60 g/m2.
Recycled: 75~90 g/m2 recyklovaný papier.
Color Paper: 75~90 g/m2 farebný papier.
Archive Paper: Ak si chcete výtlačok ponechat' na dlhú dobu,
napríklad na archiváciu, zvoľte túto možnost'.
Scaling Printing
Scaling Printing vám umožní automaticky alebo manuálne
nastavit' mierku tlačovej úlohy na strane. Môžete zvolit' z None,
Reduce/Enlarge a Fit to Page.
• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač zmenšeného a zväčšeného
dokumentu“ na strane 15.
• Podrobnosti nájdete v časti „Prispôsobenie vášho dokumentu k
vybranej veľkosti papiera“ na strane 15.
Resolution
Možnosti Rozlíšenia, ktoré si môžete zvolit' sa môžu líšit' v
závislosti od modelu tlačiarne. Čím je nastavenie vyššie, tým sú
vytlačené znaky a grafika ostrejšie a jasnejšie. Vyššie nastavenie
môže spôsobit', že bude potrebný dlhší čas na vytlačenie
dokumentu.
Toner Save Mode
Výber tejto možnosti predĺži život vašej kazety na toner a znižuje
náklady na jednu stranu bez podstatného zníženia kvality tlače.
Niektoré tlačiarne nepodporujú túto funkciu.
• Printer Setting: Ak si zvolíte túto možnost', táto funkcia je určená
nastavením, ktoré ste si zadali na ovládacom paneli vašej
tlačiarne.
• On: Zvoľte túto možnost' vtedy, ak chcete, aby tlačiareň
aplikovala menej tonera na každú stranu.
• Off: Ak nepotrebujete šetrit' s tonerom pri tlači dokumentov,
vyberte si túto možnost'.
Darkness
Použite túto voľbu na zosvetlenie alebo stmavenie tlačovej úlohy.
• Normal(1,2,3): Toto nastavenie je pre normálne dokumenty.
• Svetlé: Toto nastavenie je pre tučnejšie šírky čiar alebo tmavšie
obrázky v stupňoch sivej.
• Tmavé: Toto nastavenie je pre precíznejšie šírky čiar, vyššie
rozlíšenie pri grafike a svetlejšie obrázky v stupňoch sivej.
10
Základná funkcia tlače
Advanced Options
Záložka Extras
Môžete nastavit' rozšírené funkcie kliknutím na tlačidlo Advanced
Options.
• Print All Text To Black: Keď sa zvolí možnost' Print All Text To
Black, celý text vo vašom dokumente sa vytlačí iba v čiernej
farbe, bez ohľadu na farby, ktoré sú zobrazené na obrazovke.
• Print All Text To Darken: Keď sa zvolí možnost' Print All Text To
Darken, umožní to vytlačit' celý text vo vašom dokumente v
tmavšej farbe, ako v prípade bežného dokumentu. Niektoré
tlačiarne nepodporujú túto funkciu.
Môžete si zvolit' možnosti výstupu pre váš dokument. Pozri „Tlač
dokumentu“ na strane 7 pre ďalšie informácie o prístupe k
vlastnostiam tlačiarne.
Kliknite na záložku Extras, aby sa vám sprístupnili nasledovné
funkcie:
Watermark
Môžete vytvorit' obraz pozadia pre text, ktorý sa potom vytlačí na
každej strane vášho dokumentu. Podrobnosti nájdete v časti
„Používanie vodotlače“ na strane 16.
Overlay
Prekrytia sa často používajú v prípade predtlačených formulárov a
hlavičkových papierov. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie
prekrytí“ na strane 17.
Output Options
• Print Subset: Môžete nastavit' sekvenciu tlače strán. Vyberte si
usporiadanie tlače z rozbaľovacieho zoznamu.
- Normal(1,2,3): Vaša tlačiareň vytlačí všetky strany od prvej po
poslednú stranu.
- Reverse All Pages(3,2,1): Vaša tlačiareň vytlačí všetky strany
od poslednej po prvú stranu.
- Print Odd Pages: Vaša tlačiareň vytlačí len strany dokumentu
s nepárnym číslom.
- Print Even Pages: Vaša tlačiareň vytlačí len strany dokumentu
s párnym číslom.
• Reprint When Jammed: Ked je zaškrtnutá táto voľba, tlačiareň
zachová obraz vytlačenej stránky, až kým nebude signalizovať, že
strana z tlačiarne úspešne vyšla. Ak sa papier zasekne, tlačiareň
znova vytlačí poslednú stránku, ktorá bola poslaná z počítača
potom, ako ste zaseknutie odstránili. Niektoré tlačiarne túto
funkciu nepodporujú.
11
Základná funkcia tlače
Záložka About
Používanie Obľúbeného nastavenia
Používajte záložku About, ak chcete zobrazit' copyright informácie a
číslo verzie ovládača. Ak máte internetový vyhľadávač, môžete sa
pripojit' na Internet kliknutím na ikonu internetovej stránky. Pozri
„Tlač dokumentu“ na strane 7 pre ďalšie informácie o prístupe k
vlastnostiam tlačiarne.
Možnost' Favorites, ktorá je viditeľná v každej záložke vlastností,
vám umožní uložit' aktuálne nastavenia vlastností pre budúce
použitie.
Záložka Printer
Ak chcete uložit' Favorites položku:
1
2
Zmeňte nastavenia podľa potreby v každej záložke.
3
Kliknite na Save.
Zadajte názov pre danú položku do vstupného políčka
Favorites.
Ak vlastnosti tlačiarne sprístupníte cez priečinok Printers, môžete si
pozriet' záložku Printer. Môžete zadat' konfigurácie tlačiarne.
Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS,
pozrite si príslušnú Windows Užívateľskú príručku alebo si
vyhľadajte online pomoc.
1 Kliknite na Windows Start ponuku.
2
3
4
5
Vyberte si Printers and Faxes.
Vyberte si ikonu ovládača vašej tlačiarne.
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlačiarne a
vyberte si Properties.
Kliknite na záložku Printer a nastavte možnosti.
Keď uložíte Favorites, všetky aktuálne nastavenia tlačiarne sa
uložia.
Ak chcete používat' uložené nastavenia, vyberte si položku z
rozbaľovacieho zoznamu Favorites. Teraz je tlačiareň pripravená
tlačit' podľa Obľúbeného nastavenia, ktoré ste si zvolili.
Ak chcete vymazat' Obľúbenú položku, vyberte si ju zo zoznamu a
kliknite na Delete.
Môžete obnovit' aj pôvodné nastavenia ovládača tlačiarne, keď si
zoznamu vyberiete položku Printer Default.
Používanie Pomocníka
Vaša tlačiareň obsahuje pomocníka, ktorá sa objaví na obrazovke po
aktivovaní, kliknutím na tlačidlo Help v okne vlastností tlačiarne.
Tieto položky pomocníka poskytuje podrobné informácie o funkciách
tlačiarne, ktoré poskytuje ovládač tlačiarne.
Môžete taktiež kliknút' na
z pravého horného rohu okna a potom
kliknút' na ktorékoľvek z nastavení.
12
Základná funkcia tlače
3
Rozšírená funkcia tlače
Tlač viacerých strán na jeden list
papiera (N-Up Tlač)
Táto kapitola vysvetľuje možnosti tlače a rozšírené funkcie tlačových
úloh.
1
2
3
4
POZNÁMKA:
• Okienko Properties vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto
Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, aká
tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je
veľmi podobná.
• Ak potrebujete vediet' presný názov vašej tlačiarne, môžete si to
skontrolovat' pomocou dodaného CD-ROMu.
Môžete zvolit' počet strán, ktoré chcete vytlačit' na jeden list papiera.
Ak chcete vytlačit' viac ako jednu stranu na jeden list papiera,
veľkost' strán sa zmenší a zoradia sa v poradí, ktoré určíte. Môžete
vytlačit' až 16 strán na jeden list papiera.
1
2
3
Táto kapitola obsahuje:
•
Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač)
•
Tlač plagátov
•
Tlač brožúr
•
Tlač na obe strany papiera
•
Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu
•
Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti
papiera
•
Používanie vodotlače
•
Používanie prekrytí
13
Rozšírená funkcia tlače
4
5
6
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
Zo záložky Layout si vyberte Multiple Pages per Side v
rozbaľovacom zozname Layout Type.
Vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačit' na jeden list papiera
(1, 2, 4, 6, 9, alebo 16) v rozbaľovacom zozname Pages per
Side.
Vyberte usporiadanie strán v rozbaľovacom zozname Page
Order, ak je to potrebné.
Vyznačte položku Print Page Border, ak chcete vytlačit' okraj
na každú stranu papiera.
Kliknite na záložku Paper, zadajte zdroj papiera, veľkost' a typ.
Kliknite na OK a vytlačte dokument.
Tlač plagátov
Tlač brožúr
Táto funkcia vám umožní vytlačit' jednostranový dokument na 4, 9
alebo 16 listov papiera, ktoré potom môžete zostavit' a vytvorit' tak
jeden dokument plagátovej veľkosti.
1
2
3
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
Kliknite na záložku Layout, vyberte si Poster Printing v
rozbaľovacom zozname Layout Type.
Nastavte možnosti plagátu:
Grafickú úpravu strany si môžete vybrat' z Poster<2x2>,
Poster<3x3>, alebo Poster<4x4>. Ak si zvolíte Poster<2x2>,
výstup sa automaticky roztiahne tak, aby pokryl 4 fyzické
strany.
8
9
8
9
Táto funkcia tlačiarne vám umožní vytlačit' váš dokument na obe
strany papiera a usporiada strany tak, že papier sa môže preložit' v
polovici po vytlačení a vytvorit' tak brožúru.
1 Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
2 Zo záložky Layout si vyberte Booklet Printing z
rozbaľovacieho zoznamu Type.
POZNÁMKA: Možnost' Booklet Printing nie je k dispozícii pre
všetky veľkosti papiera. Ak chcete zistit' dostupnú veľkost' papiera
pre túto funkciu, vyberte veľkost' papiera v nastavení Size na karte
Paper, potom skontrolujte, či je aktivovaná položka Booklet
Printing v rozbaľovacom zozname Type na karte Layout.
Zadajte prekrývanie v milimetroch alebo v palcoch, aby bolo
ľahšie zostavit' jednotlivé listy.
3,8 mm
3,8 mm
4
5
Kliknite na záložku Paper, zadajte zdroj papiera, veľkost' a typ.
Kliknite na OK a vytlačte dokument. Plagát dokončíte tak, že
príslušné listy priložíte k sebe a zostavíte tak plagát.
14
Rozšírená funkcia tlače
3
4
5
Kliknite na záložku Paper a zadajte zdroj papiera, veľkost' a typ.
Kliknite na OK a vytlačte dokument.
Po vytlačení preložte a zviažte strany.
Tlač na obe strany papiera
Tlač zmenšeného a zväčšeného
dokumentu
Môžete tlačit' na obe strany papiera. Pred začatím tlače sa
rozhodnite, akú orientáciu má mat' daný dokument.
Môžete zmenit' veľkost' obsahu strany tak, aby sa na vytlačenej
strane zobrazoval ako menší alebo väčší.
Možnosti sú:
• None
• Long Edge je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri
zviazaní kníh.
• Short Edge je typ, ktorý sa často používa v prípade kalendárov.
1
2
2
2
3
3
3
2
5
3
5
4
5
5
2
3
5
▲ Long Edge (Na výšku)
4
5
Kliknite na OK a vytlačte dokument.
Prispôsobenie vášho dokumentu k
vybranej veľkosti papiera
obálok alebo hrubého papiera. Môže to spôsobit' zaseknutie
papiera alebo poškodenie tlačiarne.
2
3
Môžete kliknút' aj na tlačidlo
alebo .
V časti Paper Options vyberte zdroj, veľkost' a typ papiera.
▲ Short Edge (Na šírku)
POZNÁMKA: Netlačte na obe strany nálepiek, priesvitných fólií,
1
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
Kliknite na záložku Paper, vyberte si Reduce/Enlarge v
rozbaľovacom zozname Printing Type.
Nastavte mierku vo vstupnom políčku Percentage.
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. „Tlač dokumentu“ na strane 7.
Zo záložky Layout si vyberte orientáciu papiera.
A
V časti Double-sided Printing si zvoľte možnost' zviazania,
ktorú chcete použit'.
Kliknite na záložku Paper a zadajte zdroj papiera, veľkost' a
typ.
Kliknite na OK a vytlačte dokument.
POZNÁMKA: Ak vaša tlačiareň nepodporuje funkciu obojstrannej
tlače, túto prácu musíte vykonat' manuálne. Tlačiareň najprv vytlačí
každú druhú stranu daného dokumentu. Po ukončení prvej časti
úlohy sa objaví okno Tip pre tlač. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke, aby ste mohli dokončit' tlačovú úlohu.
15
Rozšírená funkcia tlače
Táto funkcia tlačiarne vám umožní nastavit' vašu tlačovú úlohu na
vybranú veľkost' papiera bez ohľadu na digitálnu veľkost'
dokumentu. To môže byt' užitočné vtedy, ak chcete skontrolovat'
drobné údaje na malom dokumente.
1
2
3
4
5
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
Kliknite na záložku Paper, vyberte si Fit to Page v
rozbaľovacom zozname Printing Type.
Vyberte si správnu veľkost' z rozbaľovacieho zoznamu Target
Page.
V časti Paper Options vyberte zdroj, veľkost' a typ papiera.
Kliknite na OK a vytlačte dokument.
Úprava vodotlače
Používanie vodotlače
1
Funkcia Vodotlače vám umožní vytlačit' text nad už existujúci
dokument. Napríklad možno chcete mat' v danom dokumente
uhopriečne vytlačené veľké šedé písmená „NÁVRH“ alebo
„DÔVERNÉ“ cez prvú stranu alebo na všetkých stranách
dokumentu.
2
3
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
Kliknite na záložku Extras a potom kliknite na tlačidlo Edit v
časti Watermark. Otvorí sa okno Edit Watermark.
Vyberte si vodotlač, ktorú chcete editovat' zo zoznamu Current
Watermarks a zmeňte textovú správu a možnosti vodotlače.
Kliknite na Update, aby ste uložili zmeny.
Je tu množstvo preddefinovaných vodotlačí, ktoré sú dodané spolu s
vašou tlačiarňou a tie sa môžu upravovat', alebo môžete pridat' nové
do zoznamu.
4
5
Používanie existujúcej vodotlače
Vymazanie vodotlače
1
1
2
3
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
Kliknite na záložku Extras a potom si vyberte želanú vodotlač z
rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Vybranú vodotlač uvidíte
pri náhľade obrazu.
Kliknite na OK a spustite tlač.
2
3
4
POZNÁMKA: Funkcia náhľadu obrazu vám ukáže, ako daná strana
bude vyzerat' po vytlačení.
Vytvorenie vodotlače
1
2
3
4
5
6
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
Kliknite na záložku Extras a potom kliknite na tlačidlo Edit v
časti Watermark. Otvorí sa okno Edit Watermark.
Zadajte textovú správu do políčka Watermark Message.
Môžete zadat' až 40 znakov. Táto správa sa potom zobrazí v
okne náhľadu.
Keď sa zaznačí políčko First Page Only, vodotlač sa vytlačí len
na prvú stranu.
Vyberte možnosti vodotlače.
Môžete zvolit' názov typu písma, štýl, veľkost', úroveň šedej
tlače v časti Font Attributes a nastavit' uhol vodotlače v časti
Message Angle.
Kliknite na Add, ak chcete pridat' novú vodotlač do zoznamu.
Keď ste dokončili editovanie, kliknite na OK a môžete začat'
tlačit'.
Ak chcete pozastavit' tlač vodotlače, vyberte si možnost'
<No Watermark> z rozbaľovacieho zoznamu Watermark.
16
Rozšírená funkcia tlače
Klikajte na OK, až kým sa nezatvorí Print.
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
V záložke Extras kliknite na tlačidlo Edit v časti Vodotlač.
Otvorí sa okno Edit Watermark.
Vyberte si vodotlač, ktorú chcete vymazat' zo zoznamu Current
Watermarks a kliknite na Delete.
Klikajte na OK, až kým sa nezatvorí Print.
Používanie prekrytia strany
Používanie prekrytí
Po vytvorení je prekrytie pripravené na tlač spolu s vašimi
dokumentmi. Ak chcete prekrytie vytlačit' spolu s dokumentom:
1
2
Čo je prekrytie?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Prekrytie je text a/alebo obraz uložený na pevnom disku vášho
počítača (HDD) ako špeciálny formát súboru, ktorý sa môže vytlačit'
na akomkoľvek dokumente. Prekrytia sa často používajú v prípade
predtlačených formulárov a hlavičkových papierov. Ak nechcete
používat' predtlačené hlavičkové papiere, môžete vytvorit' prekrytie,
ktoré bude obsahovat' tie isté informácie, ako súčasná hlavička. Ak
chcete vytlačit' list s hlavičkou spoločnosti, nemusíte vložit' do
podávača tlačiarne predtlačený hlavičkový papier. Potrebujete len
prikázat' tlačiarni, aby vytlačila prekrytie hlavičky listu na váš
dokument.
3
4
5
1
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý obsahuje text alebo
obraz, ktorý chcete použit' ako prekrytie. Umiestnite tieto
položky presne tak, ako chcete, aby sa vytlačili na papieri ako
prekrytie.
Ak chcete uložit' dokument ako prekrytie, prejdite do priečinka
vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 7.
Kliknite na záložku Extras a potom kliknite na tlačidlo Edit v
časti Overlay.
V okienku Úpravy prekrytia kliknite na Create Overlay.
V okienku Vytvorit' prekrytie zadajte názov, ktorý je maximálne
8 znakov dlhý v políčku File name. Zadajte cieľovú cestu, ak je
to potrebné. (Predvolená cesta je C:\Formover).
Kliknite na Save. Objaví sa názov v políčku Overlay List.
Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,
prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na
strane 7.
Kiknite na záložku Extras.
Vyberte si želané prekrytie z políčka rozbaľovacieho zoznamu
Overlay.
Ak súbor s prekrytím, ktorý ste si zvolili sa nezobrazí v zozname
Overlay, kliknite na tlačidlo Edit a Load Overlay, vyberte si
súbor prekrytia.
Ak ste si uložili súbor prekrytia, ktorý chcete použit' v externom
zdroji, môžete tento súbor načítat', ak prejdete do okienka Load
Overlay.
Vytvorenie nového prekrytia strany
Ak chcete používat' prekrytie strany, musíte vytvorit' prekrytie strany,
ktoré bude obsahovat' vaše logo a obraz.
Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý chcete vytlačit'.
6
7
Potom, čo si vyberiete súbor, kliknite na Open. Objaví sa súbor
v Overlay List políčku a je k dispozícii na tlač. Vyberte si
prekrytie z Overlay List políčka.
Ak je to potrebné, kliknite na Confirm Page Overlay When
Printing. Ak sa vyznačí políčko, objaví sa odkazové okienko
vždy, keď dáte dokument na tlač a bude váš žiadat' o
potvrdenie toho, či chcete vytlačit' prekrytie na danom
dokumente.
Ak toto políčko nie je označené a prekrytie bolo zvolené,
prekrytie sa automaticky vytlačí na váš dokument.
Kliknite na OK alebo Yes, až kým sa nespustí tlač.
Vybrané prekrytie sa načíta spolu s vašou tlačovou úlohou a
vytlačí sa na váš dokument.
POZNÁMKA: Rozlíšenie prekrytia musí byt' rovnaké ako rozlíšenie
dokumentu, ktorý chcete vytlačit' spolu s prekrytím.
Kliknite na OK alebo Yes, aby ste dokončili vytváranie prekrytia.
Súbor sa nevytlačí. Namiesto toho sa uloží na pevný disk vášho
počítača.
Vymazanie prekrytia strany
Môžete vymazat' prekrytie, ktoré už nepoužívate.
POZNÁMKA: Veľkost' prekrytého dokumentu musí byt' rovnaká ako
veľkost' tých dokumentov, ktoré vytlačíte spolu s prekrytím.
Nevytvárajte prekrytie spolu s vodotlačou.
1
2
3
4
5
6
17
Rozšírená funkcia tlače
V okienku vlastnosti tlačiarne kliknite na záložku Extras.
Kliknite na tlačidlo Edit v časti Overlay.
Vyberte si prekrytie, ktoré chcete vymazat' zo schránky Overlay
List.
Kliknite na Delete Overlay
Keď sa objaví potvrdzujúca správa, kliknite na Yes.
Klikajte na OK, až kým sa nezatvorí Print.
4
Lokálne zdieľanie tlačiarne
Tlačiareň môžete priamo zapojit' do vybraného počítača, ktorý sa v
sieti nazýva „host computer“.
Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS,
pozrite si príslušný Windows Užívateľskú príručku alebo si
vyhľadajte online pomoc.
POZNÁMKY:
• Skontrolujte, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s
vašou tlačiarňou. Pozrite si prosím OS Komaptibilitu v časti
Špecifikácie Tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarni.
• Ak potrebujete vediet' presný názov vašej tlačiarne, môžete si to
skontrolovat' pomocou dodaného CD-ROMu.
Nastavenie Hlavného počítača
1
2
3
4
5
6
Z ponuky Start si vyberte Printers and Faxes.
Dvakrát kliknite na ikonu ovládača vašej tlačiarne.
Z ponuky Printer si vyberte Sharing.
Skontrolujte si schránku Share this printer.
Vyplňte pole Shared Name a potom kliknite na OK.
Nastavenie Klientskeho počítača
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
Lokálne zdieľanie tlačiarne
Spustite Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Windows Start a
vyberte si Explorer.
Otvorte siet'ový priečinok v ľavom stĺpci.
Kliknite na zdieľané meno.
Z ponuky Start si vyberte Printers and Faxes.
Dvakrát kliknite na ikonu ovládača vašej tlačiarne.
Z ponuky Printer si vyberte Properties.
V záložke Ports kliknite na Add Port.
Vyberte si Local Port a kliknite na New Port.
Do poľa Enter a port name zapíšte zdieľané meno.
Kliknite na OK a kliknite na Close.
Kliknite na Apply a kliknite na OK.
5
Používanie Smart Panelu
Smart Panel je program, ktorý monitoruje a informuje vás o stave
vašej tlačiarne a umožní vám prispôsobit' nastavenia tlačiarne podľa
vašich požiadaviek. Ak používate operačný systém Windows alebo
Macintosh, aplikácia Smart Panel sa nainštaluje automaticky, keď si
nainštalujete softvér k tlačiarni. Ak používate operačný systém Linux,
aplikáciu Smart Panel si prevezmite z webových stránok spoločnosti
Samsung (www.samsung.com/printer) a nainštalujte si ju.
Kliknite na túto ikonu v systéme Linux.
Ak používate systém Windows, v ponuke Start si vyberte Programs
alebo All Programs → názov ovládača vašej tlačiarne → Smart
Panel.
POZNÁMKY:
POZNÁMKY:
• Na používanie tohto programu potrebujete:
- Na kontrolu toho, či Operačný(é) systém(y) je/sú
kompatibilný(é) s vašou tlačiarňou, pozrite si čast' Špecifikácie
tlačiarne v Užívateľskej príručke k tlačiarni.
- Mac OS X 10.3 alebo vyššia verzia
- Linux. Na kontrolu toho, či Linux systémy sú kompatibilné s
vašou tlačiarňou, pozrite si čast' Špecifikácie tlačiarne v
Užívateľskej príručke k tlačiarni.
- Internet Explorer verzia 5.0 alebo vyššia pre flash animáciu v
HTML Pomocníkovi.
• Ak potrebujete vediet' presný názov vašej tlačiarne, môžete si to
skontrolovat' pomocou dodaného CD-ROMu.
• Ak už máte nainštalované viac ako jednu tlačiareň Samsung,
najprv zvoľte model tlačiarne, ktorý chcete, aby ste mohli používat'
príslušný Smart Panel. Kliknite pravým tlačidlom myši (v systéme
Windows alebo Linux) alebo kliknite (v systéme Mac OS X) na
ikonu Smart Panel a vyberte si názov vašej tlačiarne.
• Okienko Smart Panel a jeho obsah, ktorý vidíte v Užívateľskej
príručke k Software sa môže líšit' v závislosti od toho, aký
Operačný systém používate.
Program Smart Panel program zobrazuje aktuálny stav tlačiarne,
rôzne informácie, umožní vám zmenit' nastavenia a úroveň tonera,
ktorý ostáva v kazete(ách) tonera a rôzne ďalšie informácie. Môžete
zmenit' aj nastavenia.
Pochopenie Smart Panela
1
Ak nastane chyba počas tlače, Smart Panel sa automaticky objaví a
ukáže chybu.
Smart Panel môžete spustit' aj manuálne. Dvojkliknutím na ikonu
Smart Panel v príkazovom riadku Windows (v systéme Windows),
alebo Notification Area (v systéme Linux). Môžete na ňu kliknút' aj v
stavovom riadku (v systéme Mac OS X).
Dvakrát kliknite na túto ikonu v systéme Windows.
1 Úroveň tonera
Môžete si pozriet' úroveň tonera, ktorý ešte ostáva v kazete(ách)
tonera. Zobrazenie tlačiarne a počtu kaziet na toner sa môže líšit' od
vyššie uvedeného v závislosti od toho, akú tlačiareň používate. Nie
všetky tlačiarne majú túto funkciu.
Buy Now
Náhradnú kazetu(y) tonera is môžete objednat' aj online.
Troubleshooting Guide
Pre vyriešenie problémov si pozrite Help.
Kliknite na túto ikonu v systéme Mac OS X.
Driver Setting (Iba pre systém Windows)
Môžete používat' okienko vlastnosti tlačiarne, ktoré vám umožní
prístup k všetkým možnostiam tlačiarne, ktoré potrebujete na
používanie tlačiarne. Ďalšie podrobnosti Pozri „Nastavenia
tlačiarne“ na strane 8.
19
Používanie Smart Panelu
Otvorenie Príručky na riešenie
problémov
Zmena nastavení programu Smart
Panel
Použitím príručky na riešenie problémov si môžete pozriet' možnosti
riešenia problémového stavu.
Kliknite pravým tlačidlom myši (v systéme Windows alebo Linux)
alebo kliknite (v systéme Mac OS X) na ikonu Smart Panel a vyberte
si Options.
Kliknite pravým tlačidlom myši (v systéme Windows alebo Linux)
alebo kliknite (v systéme Mac OS X) na ikonu Smart Panel a vyberte
si Troubleshooting Guide.
20
Používanie Smart Panelu
Zvoľte požadované nastavenie v okne Options.
6
Používanie tlačiarne v
systéme Linux
Toto zariadenie môžete používat' v prostredí Linux.
Úvod
•
Inštalácia Jednotného Linux ovládača
•
Používanie Unified Driver Configurator
•
Konfigurácia vlastností tlačiarne
•
Tlač dokumentu
Inštalácia Jednotného Linux ovládača
1
2
Táto kapitola obsahuje:
•
Inštalácia Jednotného Linux ovládača
Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k počítaču. Zapnite
počítač aj zariadenie.
Keď sa objaví okienko Administrator Login, zadajte root do
prihlasovacieho poľa a zadajte systémové heslo.
POZNÁMKA: Musíte sa prihlásit' ako nadradený užívateľ (root), aby
ste si mohli nainštalovat' software tlačiarne. Ak nie ste nadradeným
užívateľom, požiadajte svojho správcu systému.
3
Z webových stránok spoločnosti Samsung si do svojho počítača
prevezmite a rozbaľte balík s Unified Linux Driver.
4
Kliknite na ikonu „
“ v dolnej časti pracovnej plochy. Keď sa
zobrazí obrazovka terminálu, zadajte nasledovné:
Úvod
Aby ste si mohli nainštalovať softvér pre tlačiareň a skener, balík so
softvérom pre Linux si potrebujete prevziať z webových stránok
spoločnosti Samsung (www.samsung.com/printer).
Ak je ovládač nainštalovaný do vášho Linux systému, balík
ovládačov vám umožní sledovat' niekoľko prístrojových zariadení
cez rýchle paralelné porty a USB v rovnakom čase.
Balík Jednotného Linux ovládača sa dodáva spolu s inteligentným a
flexibilným inštalačným programom. Nemusíte hľadat' ďalšie
komponenty, ktoré môžu byt' potrebné pre Jednotný Linux ovládač:
všetky požadované balíky sa automaticky prenesú a nainštalujú do
vášho systému; je to možné na širokej škále najpopulárnejších Linux
klonov.
[root@localhost root]#tar zxf [CestaKSuboru]/
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd
[CestaKSuboru]/cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./install.sh
POZNÁMKA: Ak nepoužívate grafické rozhranie alebo ak sa
nepodarilo nainštalovať softvér, musíte používať ovládač v textovom
režime. Riaďte sa krokmi 3 až 4 a potom inštrukciami na obrazovke
terminálu.
5
Keď sa objaví privítacie okienko, kliknite na tlačidlo Next.
21
Používanie tlačiarne v systéme Linux
6
Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo Finish.
Odinštalovanie Jednotného Linux ovládača
1
Keď sa objaví okienko Administrator Login, zadajte root do
prihlasovacieho poľa a zadajte systémové heslo.
POZNÁMKA: Aby bolo možné odinštalovat' softvér tlačiarne, musíte
byt' prihlásení ako super užívateľ (root). Ak nie ste super užívateľ,
požiadajte správcu systému.
2
3
4
Kliknite na ikonu „
“ v dolnej časti pracovnej plochy. Keď sa
zobrazí obrazovka terminálu, zadajte nasledovné:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
Kliknite na Uninstall.
Kliknite na Next.
Inštalačný program pridal ikonu Unified Driver Configurator
(Konfigurátor jednotného ovládača) na pracovnú plochu a
Samsung Unified Driver (Jednotný ovládač) do systémovej
ponuky pre vaše pohodlie. Ak máte nejaké problémy, pozrite si
pomocníka na obrazovke, ktorý je k dispozícii cez vašu
systémovú ponuku, alebo ho môžete spustit' z aplikačných
okienok balíka ovládačov, ako napríklad Unified Driver
Configurator.
POZNÁMKY: Inštalácia ovládača v textovom režime:
• Ak nepoužívate grafické rozhranie alebo ak sa nepodarilo
nainštalovat' ovládač, musíte používat' ovládač v textovom
režime.
• Postupujte podľa krokov 1 až 3, potom zadajte [root@localhost
Linux]# ./install.sh a potom postupujte podľa pokynov na
obrazovke terminálu. Tým je inštalácia dokončená.
5
Kliknite na Finish.
• Ak chcete ovládač odinštalovat', postupujte podľa pokynov
vyššie, ale na obrazovke terminálu zadajte [root@localhost
Linux]# ./uninstall.sh.
22
Používanie tlačiarne v systéme Linux
Konfigurácia tlačiarní
Používanie Unified Driver
Configurator
Konigurácia tlačiarní má dve záložky: Printers a Classes.
Záložka Printers
Konfigurátor jednotného Linux ovládača je nástroj, ktorý bol
navrhnutý na konfiguráciu Tlačiarní.
Aktuálne systémové nastavenie tlačiarne si môžete pozriet' kliknutím
na tlačidlo ikony tlačiarne vľavo od okienka Unified Driver Configurator.
Po nainštalovaní Jednotného Linux ovládača na pracovnej ploche sa
automaticky vytvorí ikona Konfigurátora jednotného Linux ovládača.
Prepne na
Konfiguráciu
tlačiarne.
Otvorenie Unified Driver Configurator
1
2
Ukáže všetky
nainštalované
tlačiarne.
Kliknite dvakrát na Unified Driver Configurator na pracovnej
ploche.
Môžete kliknút' aj na ikonu Ponuky štart a vybrat' si Samsung
Unified Driver a potom na Unified Driver Configurator.
Stlačte každé tlačidlo na paneli Modules, aby ste sa prepli do
príslušného konfiguračného okienka.
Ukáže stav, meno
modelu a URI vašej
tlačiarne.
Tlačidlo na Printers Configuration
Môžete používat' nasledovné tlačidlá na ovládanie tlačiarne:
Tlačidlo na Ports Configuartion
• Refresh: obnoví zoznam tlačiarní, ktoré sú k dispozícii.
• Add Printer: umožní vám pridat' novú tlačiareň.
• Remove Printer: odstráni vybranú tlačiareň.
• Set as Default: nastaví aktuálnu tlačiareň ako predvolenú
tlačiareň.
• Stop/Start: pozastaví/spustí tlačiareň.
• Test: umožní vám vytlačit' kontrolnú stranu na overenie toho, či
zariadenie funguje správne.
• Properties: umožní vám pozriet' si a zmenit' vlastnosti tlačiarne.
Podrobnosti nájdete na stranu 24.
3
Môžete používat' aj pomocníka na obrazovke kliknutím na
Help.
Po zmene konfigurácií kliknite na tlačidlo Exit, aby ste zavreli
Konfigurátora jednotného ovládača.
23
Používanie tlačiarne v systéme Linux
Záložka Classes
Záložka Classes ukazuje zoznam tried tlačiarní, ktoré sú k dispozícii.
Konfigurácia vlastností tlačiarne
Pomocou okienka vlastností, ktoré nám ponúka Printers
configuration, môžete zmenit' rôzne vlastnosti vášho zariadenia ako
tlačiarne.
1 Otvorte Unified Driver Configurator
Ukáže všetky
triedy tlačiarní.
2
3
Ak je to nutné, prepnite na Printers configuration.
Vyberte si vaše zariadenie z dostupného zoznamu tlačiarní a
kliknite na tlačidlo Properties.
Otvorí sa okno Printer Properties.
Ukáže stav danej
triedy a počet tlačiarní
v danej triede.
• Refresh: Obnoví zoznam tried.
• Add Class...: Umožní vám pridat' novú triedu tlačiarní.
• Remove Class: Odstráni vybranú triedu tlačiarní.
Konfigurácia portov
V tomto okienku si môžete pozriet' zoznam portov, ktoré sú k
dispozícii, skontrolovat' stav každého portu a uvoľnit' port, ktorý je
zaneprázdnený, keď jeho majiteľ je z nejakého dôvodu obmedzený.
Prepne na
konfigurácia
portov
Ukáže všetky
dostupné porty.
Ukáže typ portu,
zariadenie pripojené
na port a stav
4
Nasledovných pät' záložiek sa bude zobrazovat' v hornej časti
okna:
• General: umožní vám zmenit' umiestnenie a názov tlačiarne.
Názov, ktorý zadáte v tejto záložke sa zobrazí v zozname
tlačiarní v Printers configuration.
• Connection: umožní vám zvolit' si iný port. Ak zmeníte port
tlačiarne z USB na paralelný alebo naopak počas používania,
musíte port tlačiarne prekonfigurovat' v tejto záložke.
• Driver: umožní vám pozriet' si a zvolit' iný ovládač tlačiarne.
Kliknutím na tlačidlo Options, môžete nastavit' možnosti
predvoleného zariadenia.
• Jobs: ukáže zoznam tlačových úloh. Kliknutím na tlačidlo
Cancel job, môžete zrušit' vybranú úlohu a zvolit' kontrolnú
schránku Show completed jobs, aby ste si mohli pozriet'
predchádzajúce úlohy na zozname úloh.
• Classes: ukáže triedu, v ktorej sa nachádza vaša tlačiareň.
Kliknutím na tlačidlo Add to Class, môžete pridat' vašu
tlačiareň do špeciálnej triedy alebo kliknite na tlačidlo Remove
from Class, ak chcete tlačiareň odstránit' z vybranej triedy.
Kliknite na tlačidlo OK, ak chcete uplatnit' zmeny a zatvorit'
okno Printer Properties.
• Refresh: Obnoví zoznam portov, ktoré sú k dispozícii.
• Release port: Uvoľní vybraný port.
24
Používanie tlačiarne v systéme Linux
Tlač dokumentu
Tlač z aplikácií
Je množstvo Linux aplikácií, z ktorých môžete tlačit' použitím
Bežného UNIX tlačového systému (CUPS). Na vašom zariadení
môžete tlačit' z ktorejkoľvek takejto aplikácie.
1 V aplikácii, ktorú práve používate, zvoľte Print z ponuky File.
2
3
Vyberte si Print priamo použitím lpr.
V okne LPR GUI si vyberte názov modelu vášho zariadenia a
kliknite na Properties.
Kliknite.
5
6
7
Nasledovné štyri záložky sa budú zobrazovat' v hornej časti
okna.
• General: umožní vám zmenit' veľkost' papiera, typ papiera,
orientáciu dokumentov, poskytuje možnost' obojstrannej tlače,
pridáva začiatočné a konečné záhlavie a zmení počet strán na
jednom liste.
• Text: umožní vám zadat' okraje strán a nastavit' možnosti
textu, ako napríklad odsadenie alebo stĺpce.
• Grafics: umožní vám nastavit' možnosti obrazu, ktoré sa
použijú v prípade tlače obrázkov/súborov, ako napríklad
možnosti farieb, veľkost' obrazu alebo poloha obrazu.
• Device: umožní vám nastavit' rozlíšenie tlače, zdroj papiera a
miesto určenia.
Kliknute na tlačidlo Apply, ak chcete uplatnit' zmeny a zatvorit'
okno Vlastnosti.
Kliknite na tlačidlo OK v okne LPR GUI na spustenie tlače.
Objaví sa okno tlače a umožní vám sledovat' stav vašej tlačovej
úlohy.
Ak chcete zrušit' aktuálnu úlohu, kliknite na tlačidlo Cancel.
Tlač súborov
Môžete vytlačit' mnoho rôznych typov súborov na prístrojovom
zariadení Samsung použitím štandardného CUPS spôsobu - priamo
z rozhrania príkazového riadku. Funkcia CUPS lpr vám to umožní.
Ale balík ovládačov nahradí štandardný lpr nástroj pre užívateľa
jednoduchším LPR GUI programom.
4
Zmeňte vlastnosti tlačiarne a tlačovej úlohy.
Ak chcete vytlačit' dokumentový súbor:
1 Zadajte lpr <názov_súboru> z Linux príkazového riadku a
stlačte Enter. Objaví sa okno LPR GUI.
2
3
Keď zadáte iba lpr a stlačíte Enter, objaví sa najprv okno Select
file(s) to print (Vybrat' súbor(y) na tlač). Vyberte si akékoľvek
súbory, ktoré chcete vytlačit' a potom kliknite na Open.
V okne LPR GUI vyberte zo zoznamu vašu tlačiareň a zmeňte
vlastnosti tlačiarne a tlačových úloh.
Pre ďalšie podrobnosti o okne Vlastnosti pozri stranu 25.
Kliknite na tlačidlo OK na začatie tlače.
25
Používanie tlačiarne v systéme Linux
7
Používanie vašej tlačiarne
so systémom Macintosh
Vaša tlačiareň podporuje Macintosh systémy so zabudovaným USB
rozhraním alebo 10/100 Base-TX siet'ovou doskou rozhrania. Keď
chcete vytlačit' súbor z Macintosh počítača, môžete používat' CUPS
ovládač nainštalovaním PPD súboru.
POZNÁMKA: Niektoré tlačiarne nepodporujú siet'ové rozhranie.
Skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje siet'ové rozhranie,
pozrite si Špecifikácie tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke
k tlačiarni.
Táto kapitola obsahuje:
Ovládač tlačiarne
Inštalácia Ovládača tlačiarne
1
2
3
4
5
6
7
8
•
Inštalovanie Software pre Macintosh
•
Nastavenie tlačiarne
•
Tlač
9
10
Inštalovanie Software pre Macintosh
CD-ROM dodaný spolu s vašou tlačiarňou vám poskytuje PPD
súbor, ktorý vám umožní používat' CUPS ovládač alebo Apple
LaserWriter ovládač (dostupné len v tom prípade, ak používate
tlačiareň, ktorá podporuje PostScript ovládač), pre tlač na
Macintosh počítači.
Skontrolujte, či je vaša tlačiareň pripojená k počítaču. Zapnite
svoj počítač aj tlačiareň.
Vložte CD-ROM dodaný spolu s vašou tlačiarňou do CD-ROM
mechaniky.
Dvakrát kliknite na CD-ROM ikonu, ktorá sa objaví na vašej
Macintosh pracovnej ploche.
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer.
Dvakrát kliknite na ikonu Installer.
Zadajte heslo a kliknite na OK.
Otvorí sa okno Samsung SPL Sprievodca inštaláciou. Kliknite
na Continue.
Easy Install Pre väčšinu užívateľov je odporúčaná metóda
Easy Install. Nainštalujú sa všetky dôležité komponenty
dôležité pre operácie tlačiarne. Ak vyberiete metódu Custom
Install, môžete zvolit’ jednotlivé súčasti na inštaláciu.
Zobrazí sa upozornenie, že budú ukončené všetky aplikácie
spustené v počítači. Kliknite na Continue.
Po ukončení inštalácie kliknite na Quit.
POZNÁMKA: Po inštalácii je potrebné nastavit' pripojenie medzi
tlačiarňou a počítačom. Pozri „Nastavenie tlačiarne“ na strane 27.
Odinštalovanie Ovládača tlačiarne
Odinštalovanie sa vyžaduje, ak chcete aktualizovat' software na
vyššiu verziu alebo ak je inštalácia neúspešná.
1 Skontrolujte, či je vaša tlačiareň pripojená k počítaču. Zapnite
svoj počítač aj tlačiareň.
2 Vložte CD-ROM dodaný spolu s vašou tlačiarňou do CD-ROM
mechaniky.
3 Dvakrát kliknite na CD-ROM ikonu, ktorá sa objaví na vašej
Macintosh pracovnej ploche.
4 Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer.
5
6
7
8
9
10
Dvakrát kliknite na ikonu Installer.
Zadajte heslo a kliknite na OK.
Otvorí sa okno Samsung SPL Sprievodca inštaláciou. Kliknite
na Continue.
Vyberte si Uninstall a potom kliknite na Uninstall.
Zobrazí sa upozornenie, že budú ukončené všetky aplikácie
spustené v počítači. Kliknite na Continue.
Keď je odinštalovanie dokončené, kliknite na Quit.
26
Používanie vašej tlačiarne so systémom Macintosh
Nastavenie tlačiarne
Postupujte podľa inštrukcií na „Inštalovanie Software pre Macintosh“
na strane 26, aby ste nainštalovali PPD súbor a Filtračné súbory na
váš počítač.
1 Otvorte priečinok Applications → Utilities a Print Setup
Utility.
• Pre MAC OS 10.5~10.6 otvorte System Preferences z
Applications priečinka a kliknite Printer & Fax.
2
Kliknite Add na Printer List.
• Pre MAC OS 10.5~10.6 stlačte ikonu „+“, a potom sa zobrazí
vysúvacie okno.
3
Pre MAC OS 10.3 zvoľte tabuľku USB.
• Pre MAC OS 10.4 kliknite na Default Browser a nájdite USB
pripojenie.
4
• Pre MAC OS 10.5~10.6 kliknite na Default a nájdite USB
pripojenie.
V systéme MAC OS 10.3 ak Auto Select (automatický výber)
nefunguje správne, vyberte si Samsung v Printer Model a
názov vašej tlačiarne v Model Name.
•V systéme MAC OS 10.4 ak Auto Select (automatický výber)
nefunguje správne, vyberte si Samsung v Print Using a
názov vašej tlačiarne v Model.
•V systéme MAC OS 10.5~10.6, ak nefunguje správne
automatický výber, vyberte možnost' Select a driver to use...
a názov tlačiarne v časti Print Using.
5
IP adresa vašej tlačiarne sa objaví na Printer List a nastaví sa
ako predvolená tlačiareň.
Kliknite na Add.
27
Používanie vašej tlačiarne so systémom Macintosh
Zmena nastavení tlačiarne
Tlač
Pri používaní vašej tlačiarne môžete využit' aj rozšírené funkcie
tlače.
Z Macintosh aplikácie si vyberte Print z ponuky File. Názov tlačiarne,
ktorý sa zobrazuje v okne vlastností tlačiarne sa môže líšit' v závislosti
od toho, aká tlačiareň sa používa. Okrem názvu je štruktúra okna
vlatností tlačiarne podobná.
POZNÁMKY:
• Okienko Vlastnosti Macintosh tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto
Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, aká
tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je
veľmi podobná.
POZNÁMKY: Možnosti nastavia sa môžu líšit' v závislosti na
tlačiarňach a verzii operačného systému Macintosh.
• Môžete si skontrolovat' názov vašej tlačiarne na dodanom
CD-ROM-e.
Layout
Karta Layout poskytuje možnosti úpravy spôsobu zobrazenia
dokumentu na vytlačenej strane. Môžete vytlačit' viac strán na jeden
hárok papiera. Výberom možnosti Layout v rozbaľovacom zozname
Presets získate prístup k nasledovným funkciám.
Tlač dokumentu
Keď tlačíte v systéme Macintosh, potrebujete skontrolovat'
nastavenia software tlačiarne v každej aplikácii, ktorú používate. Pri
tlači zo systému Macintosh postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1
2
3
Otvorte Macintosh aplikáciu a vyberte si súbor, ktorý chcete
vytlačit'.
Otvorte ponuku File a kliknite na Page Setup (Document
Setup v niektorých aplikáciách).
Zvoľte veľkost' papiera, orientáciu, nastavenie mierky a iné
možnosti a kliknite na OK.
Skontrolujte, či je
vybraná tlačiareň.
Mac OS 10.4
•Pages per Sheet: Táto funkcia určuje počet strán vytlačených
na jednom hárku papiera. Podrobnosti nájdete v časti Tlač
viacerých strán na jeden hárok papiera v ďalšom stípci.
•Layout Direction: Môžete vybrat' smer tlače na strane podľa
príkladov v používateľskom rozhraní.
Mac OS 10.3
4
5
6
Otvorte ponuku File a kliknite na Print.
Zadajte počet kópií a ktoré strany chcete vytlačit'.
Kliknite na Print, keď ste dokončili nastavenie možností.
28
Graphics
Tlač viacerých strán na jeden list papiera
Karta Graphics poskytuje možnosti na výber nastavení
Resolution(Quality) . Výberom možnosti Graphics v
rozbaľovacom zozname Presets získate prístup k funkciám grafiky.
Môžete vytlačit' viac ako jednu stranu na jeden list papiera. Táto
funkcia poskytuje úsporný spôsob tlače konceptov dokumentov.
1
2
Z Macintosh aplikácie si vyberte Print z ponuky File.
Vyberte si Layout.
Mac OS 10.4
•Resolution(Quality): Môžete si zvolit' rozlíšenie tlače. Čím je
nastavenie vyššie, tým sú vytlačené znaky a grafika ostrejšie
a jasnejšie. Vyššie nastavenie môže spôsobit', že bude
potrebný dlhší čas na vytlačenie dokumentu.
▲ Mac OS 10.3
3
4
Paper
Nastavte možnost' Paper Type tak, aby sa zhodoval s papierom
vloženým do podávača, z ktorého chcete tlačit'. To vám umožní
získat' najlepšiu kvalitu výsledku tlače. Ak vložíte iný typ tlačového
materiálu, vyberte príslušný typ papiera.
5
Mac OS 10.4
29
Zadajte počet strán, ktoré chcete vytlačit' na jeden list papiera v
rozbaľovacom zozname Pages per Sheet.
Zvoľte poradie strán z možnosti Layout Direction.
Ak chcete vytlačit' okraje strany na papieri, vyberte si možnost',
ktorú chcete z rozbaľovaceiho zoznamu Border.
Kliknite na Print a tlačiareň vytlačí zadaný počet strán na jednu
stranu každej strany.
NÁVOD NA POUŽÍVANIE SOFTWARU
INDEX
D
dokument, tlač
Macintosh 28
Windows 7
I
inštalácia
Linux software 21
inštalovat'
ovládač tlačiarne
Macintosh 26
Windows 4
Macintosh 29
Windows 13
O
obľúbené nastavenia, použit' 12
obojstranná tlač 15
odinštalovat', software
Macintosh 26
Windows 6
orientácia, tlač 25
Windows 9
P
L
Linux
tlač 25
vlastnosti tlačiarne 24
plagát, tlač 14
pomocník, používanie 12
prekrytie
tlač 17
vymazat' 17
vytvorit' 17
M
Macintosh
nastavenie tlačiarne 27
ovládač
inštalovat' 26
odinštalovat' 26
tlač 28
monitorovanie stavu, používanie 19
N
Nastavenia grafickej úpravy, nastavit'
Windows 9
nastavenie
možnost' pravdivý typ 10
obľúbené 12
režim obrazu 10
rozlíšenie
Windows 10
tmavost' 10
úspora tonera 10
n-up tlač
R
rozšíréné funkcie tlače, použit' 13
rozlíšenie
tlač 25
rozlíšenie tlače 25
rozlíšenie tlačiarne, nastavit'
Windows 10
software tlačiarne
inštalovat'
Macintosh 26
Windows 4
odinštalovat'
Macintosh 26
Windows 6
T
tlač
brožúry 14
dokument 7
nastavenie mierky 15
N-up
Macintosh 29
Windows 13
obojstranná 15
plagát 16
prekrytie 17
prispôsobit' k 15
vodotlač 16
zo systému Linux 25
zo systému Macintosh 28
zo systému Windows 7
tlač brožúr 14
typ papiera, nastavit'
tlač 25
U
úspora tonera, nastavit' 10
S
software
inštalovat'
Macintosh 26
Windows 4
odinštalovat'
Macintosh 26
Windows 6
preinštalovat'
Windows 6
systémové požiadavky
Macintosh 26
30
V
veľkost' papiera, nastavit' 9
tlač 25
Vlastnosti grafiky, nastavit' 10
Vlastnosti papiera, nastavit' 9
Vlastnosti Prídavných funkcií, nastavit' 11
vlastnosti tlačiarne
Linux 25
vlastnosti tlačiarne, nastavit'
Macintosh 28
Windows 8
vodotlač
tlač 16
upravit' 16
vymazat' 16
vytvorit' 16
Z
zdroj papiera, nastavit' 25
Windows 10
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement