Samsung 1000P Používateľská príručka

Samsung 1000P Používateľská príručka
Digitálny
Fotorámček
Návod na použitie
800P
1000P
Kliknite
Obsah
Bezpečnostné upozornenia
Začíname
Prehrávanie multimédií
Prehľadávanie a správa
multimédií
Použitie bezdrôtového
spojenia Bluetooth
Prispôsobenie nastavení
Dodatok
Register
Tento návod si pozorne prečítajte, obsahuje
dôležité informácie pre správne použitie a
údržbu.
Obrázky a snímky obrazoviek v tomto návode pochádzajú z modelu 800P.
Obsah
Ikony v pokynoch
Než začnete, oboznámte sa s ikonami v tomto návode:
Pozor – označenie situácií, ktoré môžu viesť
k poškodeniu prístroja alebo iného zariadenia
Poznámka – poznámky, tipy pre použitie a
ďalšie informácie
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Kopírovanie a šírenie obsahu tohto návodu bez súhlasu
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD je prísne
zakázané.
• Technické údaje a obsah tohto návodu sa môže zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia po vylepšení
vlastností výrobku.
Bezpečnostné upozornenia. ..............3
Začíname..............................................6
Obsah balenia . ........................................ 6
Oboznámenie sa s rámčekom ................. 7
Zapnutie fotorámčeka ............................ 10
Pripojte adaptér a zapnite napájanie ..... 10
Prispôsobenie základných nastavení .... 11
Oboznámenie sa s hlavnou ponukou ... 12
Zobrazenie času a dátumu .................... 13
Pripojenie vonkajších pamäťových
zariadení ................................................ 14
Voľba umiestnenia pamäte .................... 15
Pripojenie k PC ...................................... 16
Prenos súborov z PC ............................. 17
Prehrávanie multimédií.....................19
Prehrávanie prezentácie ........................ 19
Prehrávanie videa .................................. 24
Prehrávanie hudby . ............................... 26
Prehľadávanie a správa
multimédií..........................................28
Prehľadávanie súborov .......................... 28
Správa súborov . .................................... 29
Použitie bezdrôtového spojenia
Bluetooth. ..........................................32
Nájdenie a spárovanie s inými
zariadeniami Bluetooth .......................... 32
Prenos dát pomocou bezdrôtového
spojenia Bluetooth ................................. 33
Použitie ponúk Bluetooth ....................... 34
Informácie ohľadom používania
Bluetooth . .............................................. 35
Prispôsobenie nastavení..................36
Nastavenie efektov prezentácie . ........... 36
Nastavenie času a dátumu .................... 36
Nastavenie a použitie alarmu ................ 37
Prispôsobenie všeobecných
nastavení ............................................... 39
Prispôsobenie nastavení Bluetooth ....... 40
Aktualizácia alebo reset rámčeka .......... 41
Dodatok..............................................42
Použitie ako PC mini-monitor ................ 42
Aktualizácia firmvéru . ............................ 43
Riešenie ťažkostí ................................... 44
Technické údaje ..................................... 46
Správna likvidácia rámčeka ................... 47
Kontaktné informácie
Samsung Worldwide .............................. 48
Softvérové licencie . ............................... 48
Register ................................................. 49
Bezpečnostné upozornenia
VAROVANIE:
• NEOTVÁRAJTE ANI NESNÍMAJTE ZADNÝ KRYT RÁMČEKA, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI
NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ DIELY. OPRAVU PRÍSTROJA ZVERTE VŽDY KVALIFIKOVANEJ OSOBE.
• PRÍSTROJ NEUMIESTŇUJTE DO BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA, AKO SÚ NAPR. SVIEČKY, HROZÍ POŽIAR.
• Otvory v kryte zaisťujú vetranie. Pre správnu funkciu
prístroja bez prehrievania je nutné, aby tieto otvory
zostali nezakryté:
-- Otvory ani štrbiny nezakrývajte.
-- Otvory nezakrývajte umiestňovaním prístroja na mäkký
povrch, ako sú postele, pohovky a koberce.
-- Prístroj nestavajte do uzatvorených priestorov, ako sú
knižnice či skrinky, bez riadneho vetrania.
• Nestavajte prístroj na ani do blízkosti zdrojov tepla,
ako sú radiátory či priame slnko.
• Nedopustite kontakt prístroja s vodou. Nestavajte
rámček do blízkosti zdroja kvapalín, ako sú vane a
drezy, ani tam, kde môže dôjsť k vystrieknutiu alebo
poliatiu kvapalinou. Ak dôjde k namočeniu prístroja,
odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na predajcu
alebo servisné stredisko.
• Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie prívody
ani napájače nad ich povolený výkon, môže dôjsť k
požiaru alebo k úrazu.
• Všetky napájacie prívody veďte tak, aby neprekážali
chôdzi a nestáli na nich žiadne predmety, zabráňte
šliapaniu na káble a ich poškodeniu ostrými
predmetmi. Zaistite, aby prívody pri vidliciach alebo
adaptéroch neboli zakrútené alebo zalomené.
• Počas búrky a v prípadoch, kedy je prístroj dlhšie
bez dohľadu alebo ho nepoužívate, odpojte sieťový
prívod od zásuvky. Zabránite tak poškodeniu rámčeka
elektrickými vplyvmi.
• Pred pripojením do siete sa uistite, že menovité
napätie rámčeka zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
3
Bezpečnostné upozornenia
• Do otvorov v skrinke rámčeka nikdy nevkladajte
žiadne vodivé predmety, hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Zaistite, aby bola zástrčka
sieťového prívodu úplne zasunutá do zásuvky.
Zástrčku sieťového prívodu uchopte pri odpájaní
pevne, nikdy sa jej nedotýkajte mokrými rukami.
• Ak zistíte akékoľvek podivné správanie prístroja, ako
sú zvuky, dym alebo zápach, odpojte ho okamžite od
siete a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné
centrum.
• Prístroj neinštalujte do miest, kde by mohol byť
vystavený prachu, vysokým alebo nízkym teplotám,
vysokej vlhkosti alebo chemikáliám; nedopustite
nepretržitú prevádzku.
• Prístroj pripájajte iba správnym káblom do správne
uzemnenej siete. Nesprávne uzemnenie môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie
prístroja.
• Prístroj a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu
detí.
• Prístroj nevystavujte nárazom, pádom ani otrasom.
Ak dôjde k poškodeniu prístroja, odpojte ho okamžite
od siete a obráťte sa na predajcu alebo servisné
stredisko.
• Pri čistení prístroj vždy odpojte od siete. Používajte
iba mäkkú, suchú handričku. Prístroj nevystavujte
chemikáliám, ako sú vosky, benzín, alkohol, riedidlá,
insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá alebo
čistiace prostriedky, môže dôjsť k poškodeniu
povrchovej úpravy so stratou záruky.
• Prístroj utierajte iba mäkkou, suchou handričkou.
-- Nedopustite čistenie horľavinami, ako sú benzín a alkohol,
ani vlhkou handrou. Môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
-- Nedopustite poškrabanie obrazovky nechtami ani ostrými
predmetmi.
-- Na prístroj nestriekajte vodu. Ak do prístroja prenikne
voda, môže to mať za následok požiar, úraz elektrickým
prúdom alebo jeho zlyhanie.
-- Blízko prístroja nepoužívajte ultrazvukový zvlhčovač
vzduchu. Môže to spôsobiť bielu škvrnu na jeho povrchu.
• Prístroj nestavajte na nestabilné podložky, ako sú
nesprávne upevnené poličky, na nerovné a sklonené
povrchy, ani na miesta vystavené otrasom.
4
Bezpečnostné upozornenia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske
krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v
sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali
byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto
výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich
na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre
podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s
týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý
im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho
dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by
nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto
výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a
v ostatných európskych krajinách, v ktorých
existujú systémy separovaného zberu
batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí,
že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich
životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/
ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky
poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory
opätovného použitia materiálu batérie likvidujte
oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich
prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu
batérií.
5
Začíname
Obsah balenia
Digitálny fotorámček
Sieťový prívod*
Adaptér
Kábel USB
Sprievodca rýchlym štartom
a Záruka**
CD-ROM
(Návod na použitie)
Diaľkový ovládač
Handrička
* Tvar zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.
** Záruka závisí od oblasti, nemusí byť dostupná.
6
Začíname
Oboznámenie sa s rámčekom
Predná strana rámčeka
Dotykové
tlačidlo*
Obrazovka
Popis
p
Zapnutie rámčeka; vypnutie rámčeka
(dotykom a pridržaním)
h
Otvorenie hlavnej ponuky
m
Otvorenie ponúk
Pohyb v ponukách a položkách
u/d/l/r (hore/dole/vľavo/vpravo)
e
Voľba ponúk alebo položiek; vykonanie
zvolenej funkcie
b
Návrat do predchádzajúcej úrovne
s
Prehrávanie prezentácie v niektorej z
obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas
prezentácie
* Popis ovládania v tomto návode je založený na dotykových
tlačidlách. Preštudujte si návod pozorne a používajte správne.
Snímač diaľkového
ovládača
Podstavec
Použitie dotykových tlačidiel
• Tlačidlá ovládajte iba prstami. Uistite sa, že máte pri
ovládaní čisté a suché ruky.
• Ľahko sa dotknite tlačidla, ktoré zodpovedá
požadovanej funkcii.
• Snímače dotykov nepracujú správne v prípade, že
sú mokré alebo vo vlhkom prostredí.
• Ak dotykové tlačidlá zmiznú, zľahka sa dotknite
dotykového panela – tlačidlá sa zobrazia.
7
Začíname
Oboznámenie sa s rámčekom (pokračovanie)
Zadná strana rámčeka
Reproduktor
Slot pre pamäťovú kartu SD
Reproduktor
Zásuvka kábla USB
Zásuvka sieťového
prívodu
pre pamäťové zariadenia USB
Zásuvka pre slúchadlá
8
Začíname
Oboznámenie sa s rámčekom (pokračovanie)
Diaľkový ovládač
Tlačidlo
Popis
Zapnutie a vypnutie rámčeka
Otvorenie hlavnej ponuky
Otvorenie ponúk
Návrat do predchádzajúcej úrovne
Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo)
Voľba ponúk a položiek
Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena
režimu zobrazenia počas prezentácie
Zobrazenie času a dátumu
• Pri používaní ovládača ním vždy mierte na
snímač na rámčeku (str. 7).
• Otvorte kryt batérie otočením doľava, vymeňte
batériu a uzavrite kryt otočením doprava.
Otočenie snímky počas prezentácie
Otvorenie obrazovky zoznamu snímok
Otvorenie obrazovky zoznamu hudby
Otvorenie obrazovky zoznamu videí
9
Začíname
Zapnutie fotorámčeka
Na rámček netlačte veľkou silou a nepokúšajte
sa ho násilím otočiť, môže dôjsť k poškodeniu.
Pripojte adaptér a zapnite napájanie
Tvar sieťovej zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.
Dotykom na p rámček zapnite. Kontrolka p sa
rozsvieti a zobrazí sa hlavná ponuka.
Rámček vypnite dotykom a pridržaním p.
10
Začíname
Prispôsobenie základných nastavení
Po prvom zapnutí fotorámčeka sa zobrazí obrazovka rýchleho nastavenia.
Zvoľte jazyk a vykonajte základné nastavenie rámčeka.
Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several
settings to use your photo frame.
This includes View Mode, Slideshow
Transition, Clock Set, and Startup Mode
settings
Do you want to start?
Yes
ENTER
No
BACK
EXIT
1 Prejdite k požadovanému jazyku a dotknite sa e.
2 Voľbou Yes spustite sprievodcu nastavením.
3 Podľa pokynov na obrazovke upravte nastavenia rámčeka
podľa potreby.
Nastavenie
Popis
View Mode
Voľba režimu zobrazenia pri prezentácii (str. 20)
Slideshow
Transition
Voľba prechodového efektu pri prezentácii (str. 22)
Clock Set
Nastavenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)
Startup Mode
Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka
(str. 39)
4 Po dokončení nastavenia voľbou Yes zobrazte sprievodcu
prístrojom.
5 Prezrite si základné inštrukcie pre použitie rámčeka a
zvoľte Done.
11
Začíname
Oboznámenie sa s hlavnou ponukou
Z obrazovky hlavnej ponuky môžete otvárať nasledujúce ponuky.
Ponuka
Photos
Music
Frame Memory
Photos
Videos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Bluetooth
Popis
Vyhľadanie snímok z vnútornej pamäte aj z externých
pamäťových zariadení a zmena možností (str. 19)
Počúvanie hudby z vnútornej pamäte aj z externých
pamäťových zariadení a zmena možností (str. 26)
Zobrazenie videí z vnútornej pamäte aj z externých
pamäťových zariadení a zmena možností (str. 24)
Použitie bezdrôtovej funkcie Bluetooth na spojenie s iným
bezdrôtovým zariadením (str. 32)
Clock
Zobrazenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)
Mini Monitor
Použitie rámčeka ako druhého monitora k PC (str. 42)
Settings
Úprava nastavení (str. 36)
• Môžete vybrať iné funkcie, ktoré sa spustia po zapnutí fotorámčeka
namiesto hlavnej ponuky (Startup Mode str. 39).
• Ak používate iné funkcie alebo sa spustil šetrič obrazovky, spustíte
hlavnú ponuku dotykom h.
12
Začíname
Zobrazenie času a dátumu
Zistite aktuálny čas a dátum alebo upravte nastavenia hodín.
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Clock a
dotknite sa e.
• Zobrazí sa aktuálny čas a dátum.
2 Dotknite sa m a zvoľte Settings.
3 Prejdite na Clock a dotknite sa e.
4 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
• Pre úpravu Clock Set sa dotknite l alebo r a zvoľte
požadovanú možnosť. Pre nastavenie požadovanej hodnoty
sa dotknite u alebo d.
▲ Clock 1
▲ Clock 2
▲ Clock & Calendar 1
▲ Clock 3
▲ Clock & Calendar 2
Možnosť
Popis
Clock Set
Nastavenie času a dátumu
Date Format
Voľba spôsobu zobrazenia dátumu (YYYY.MM.DD,
MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Time Format
Voľba spôsobu zobrazenia času (12 Hours, 24 Hours)
Clock Type
Voľba zobrazenia hodín
(Clock 1~3, Clock & Calendar 1~2)
13
Začíname
Pripojenie vonkajších pamäťových zariadení
K rámčeku môžete pripájať pamäťové zariadenia USB a pamäťové karty SD. Pre externé pamäťové zariadenia rámček
podporuje súborové systémy FAT16 a FAT32.
Pamäťovú kartu SD vkladajte kovovými kontaktmi
smerom nadol. Zatlačte kartu dovnútra, až sa zaistí.
Kartu SD vyberte z rámčeka
zatlačením a uvoľnením, karta
vyskočí.
• Ak pripájate externé pamäťové zariadenie pri zapnutom napájaní, zobrazí sa okno kontextovej
ponuky. Prezentáciu zo snímok uložených v externom pamäťovom zariadení spustíte voľbou
Slideshow.
• Odporúčané kapacity pamätí pre rôzne typy pamäťových kariet
SD
Až 2 GB
microSD
Až 2 GB
miniSD
Až 2 GB
SDHC
Až 32 GB
microSDHC
Až 8 GB
miniSDHC
Až 4 GB
USB
Až 32 GB
14
Začíname
Voľba umiestnenia pamäte
Pri pripojenej externej pamäti (karty SD alebo pamäťového zariadenia USB) môžete voliť zdroj súborov.
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na zoznam
pamätí.
2 Presuňte sa na jedno z umiestnení pamäte a dotknite sa
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
e.
Umiestnenie
pamäte
Popis
Frame Memory
Vnútorná pamäť
SD Card
Pamäťová karta SD (externá)
USB
Pamäťové zariadenie USB (externé)
Umiestnenie pamäte môžete taktiež meniť pri vyhľadávaní snímok
dotykom m a voľbou Select Storage Device (str. 29).
15
Začíname
Pripojenie k PC
Po pripojení rámčeka k PC môžete prenášať súbory (str. 17) alebo použiť rámček ako mini-monitor (str. 42).
Menšiu zástrčku kábla USB pripojte do rámčeka a väčšiu do portu USB na PC.
Zásuvka USB
16
Začíname
Prenos súborov z PC
Prenos súborov z PC
Mass Storage
1 Pripojte rámček k PC priloženým káblom USB (str. 16).
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/
from the Photo Frame while they are
connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by
using Frame Manager.
• Niektoré súbory sú predvolene súčasťou
rámčeka. Pri nedostatku pamäte ich vymažte.
• Veľké snímky zaberú viac pamäte a ich
zobrazenie trvá dlhšie. Zmeňte preto rozlíšenie
snímok na 800 × 480 (pre „800P“) alebo 1024
× 600 (pre „1000P“). Alebo môžete nastaviť
rámček tak, aby kopíroval a automaticky
zmenšoval snímky (Frame Memory Copy
str. 39).
Rámček vypnite, pripojte ho k PC a potom ho zapnite.
2 Zvoľte Mass Storage.
• Po pripojení sa na obrazovke zobrazí „Mass Storage“ a na
monitore PC sa objaví kontextová ponuka.
Ak pripojíte rámček k PC vo funkcii mini-monitora (str. 42), musíte
prepnúť na režim Mass Storage pomocou programu Frame
Manager. Ďalšie informácie nájdete v návode k programu Frame
Manager.
3 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
• Rámček sa v PC zobrazí ako vymeniteľný disk s názvom
„800P“ alebo „1000P“. Otvorte disk so zodpovedajúcim
označením v Tento počítač a kopírujte svoje snímky.
4 Skopírujte súbory z PC do rámčeka alebo naopak.
17
Začíname
Prenos súborov z PC (pokračovanie)
Odpojenie rámčeka od PC
Uistite sa, že ste správne ukončili pripojenie, hrozí poškodenie rámčeka alebo dát.
1 Kliknite na
na paneli úloh systému Windows.
2 Kliknite na zobrazenú správu.
Bezpečne odstrániť USB Mass Storage Device - jednotka(G:)
3 Kábel USB odpojte až po tom, čo sa zobrazí správa, že je odstránenie bezpečné.
• Nikdy neodpájajte kábel USB v čase, kedy sa prenášajú súbory, môže dôjsť k strate dát alebo poškodeniu rámčeka.
• Pripojenie sa neukončí v prípade, že máte súbory z rámčeka otvorené v PC. Uzavrite všetky súbory z rámčeka a skúste to
znovu.
18
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie prezentácie
1 V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (Frame
Memory, SD Card alebo USB).
2 Prejdite na Photos a dotknite sa e.
3 Prejdite na súbor a dotykom e alebo s spustite
prehrávanie prezentácie.
Pre prehrávanie prezentácie s vybranými snímkami sa dotknite m
a zvoľte Select Multiple Files (str. 29).
4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:
Dotykové
tlačidlá
Popis
h
Otvorenie hlavnej ponuky
m
Otvorenie ponuky prezentácie
d/u
Nastavenie hlasitosti hudby na pozadí
l/r
Zobrazenie predchádzajúcej alebo ďalšej snímky
e
Prerušenie alebo pokračovanie prezentácie
b
Návrat do predchádzajúcej úrovne
s
Zmena režimu zobrazenia
19
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)
Zmena režimu zobrazenia
Zobrazte hodiny alebo kalendár počas prezentácie alebo zobrazte
viac snímok na obrazovke počas prezentácie.
▲ Photo Only
▲ Photo & Clock
▲ Photo & Calendar
▲ Multiview 1
▲ Multiview 2
▲ Multiview 3
Opakovanými dotykmi s počas prezentácie zmeňte režim
zobrazenia.
• S každým dotykom s sa režim zobrazenia zmení (Photo Only
→ Photo & Clock → Photo & Calendar → Multiview 1 →
Multiview 2 → Multiview 3).
• Režim zobrazenia môžete taktiež zmeniť voľbou View Mode v
ponuke Settings → Photos (str. 23).
• Pred zobrazením hodín alebo kalendára nastavte aktuálny čas a
dátum (str. 36).
• Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúcu alebo
nasledujúcu snímku dotykom l alebo r.
20
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)
Použitie ponúk prezentácie
Ovládajte prezentáciu a zmeňte jej nastavenia.
Rotate
Zoom
Background Music
Settings
On
Off
Select Music
1 Dotknite sa m počas prezentácie.
2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
Možnosť
Popis
Rotate
Otočenie snímky (Original, 90°, -90°, 180°)
Zoom
Zväčšenie snímky (x1, x2, x4)
Background
Music
Zapnutie a vypnutie hudby na pozadí
Settings
Otvorenie ponuky Settings (str. 22)
• Otáčať a zväčšovať snímky môžete iba v režime Photo Only a
Photo & Clock.
• Keď si snímku priblížite, môžete sa ňou pohybovať dotykom u,
d, l alebo r. Režim zväčšenia opustíte dotykom b.
3 Po skončení úprav sa dotknite e.
• Ak sa dotknete b v ponuke Settings, objaví sa hlavná
ponuka. Pre prehranie prezentácie sa dotknite s.
21
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)
Voľba efektov prezentácie
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Fast
Normal
Slow
: On
Nastavte prechodové efekty, rýchlosť, režim prehrávania a poradie
snímok v prezentácii.
1 Dotknite sa m počas prezentácie.
2 Zvoľte Settings.
3 Prejdite na Photos a dotknite sa e.
Efekty prezentácie môžete taktiež zvoliť voľbou Photos v ponuke
Settings.
4 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
Možnosť
Popis
Slideshow
Transition
Voľba prechodového efektu (No Effect, Fade,
Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe,
Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus,
Uncover, Push, Stairs, Random)
Slideshow
Speed
Voľba rýchlosti prezentácie (Fast, Normal, Slow)
• All photos: Prehrávanie všetkých snímok v poradí
podľa názvov
Slideshow Mode • Photos in folder: Prehrávanie všetkých snímok zo
zvoleného priečinka v poradí podľa názvov
• One photo: Opakovanie zvolenej snímky
22
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Možnosť
Popis
Slideshow Order
• Normal: Prehrávanie snímok v poradí podľa názvov
• Shuffle: Prehrávanie snímok v náhodnom poradí
View Mode
Zmena režimu zobrazenia (str. 20)
Aspect Ratio
• Original Fit: Zobrazenie snímok v pôvodnej
veľkosti. Ak je snímka väčšia než obrazovka, bude
upravená tak, aby vyplnila obrazovku v rovnakom
pomere strán
• Auto Fit: Zmena veľkosti snímok tak, aby vyplnili
obrazovku v rovnakom pomere (niektoré časti
snímky sa nemusia zobraziť)
• Fit to Width: Zmena veľkosti snímky tak, aby
vyplnila šírku obrazovky
• Fit to Screen: Zmena veľkosti snímky tak, aby
vyplnila obrazovku
• Slide Fit*: Zmena veľkosti snímky tak, aby
najdlhšia strana vyplnila obrazovku. Rámček bude
automaticky prechádzať zvyškom snímok zľava
doprava alebo zhora dole (napríklad panoramatická
snímka alebo portrétová snímka)
Display Photo
Info
Zobrazenie podrobností každej snímky prezentácie
Original Fit
Auto Fit
Fit to Width
Fit to Screen
Slide Fit
* Ak sa v režime Slide Fit pokúsite zobraziť snímky s rozlíšením nižším ako 184
bodov na palec alebo s najdlhšou stranou väčšou ako 2600 bodov, snímka sa
môže javiť zdeformovaná.
5 Pre prehranie prezentácie sa dotknite s.
23
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie videa
1 V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (Frame
Memory, SD Card alebo USB).
2 Prejdite na Videos a dotknite sa e.
3 Prejdite na súbor a dotykom e spustite prehrávanie
videa.
4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:
Pause
Volume
Prev/Next
Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek
Video
Audio
Dátový tok 1000 – 1500 kbps
• 800P : 640 x 384
Rozlíšenie
• 1000P : 640 x 375
MP3, 48 kHz
AVI
(vzorkovací kmitočet),
2 kanály, 128 kbps
mp4a (AAC-LC), 48 kHz
MP4
(vzorkovací kmitočet),
2 kanály, 128 kbps
Dotykové
tlačidlo
Popis
h
Otvorenie hlavnej ponuky
m
Otvorenie ponuky videa
d/u
Nastavenie hlasitosti
l/r
Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo
vpred v súbore (pridržaním)
e
Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania
b
Návrat do predchádzajúcej úrovne
Ak rámček určitý čas neobsluhujete počas prerušeného
prehrávania videa, zobrazí sa šetrič obrazovky. Pre návrat do
prehrávača videa sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem p.
24
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie videa (pokračovanie)
Použitie ponúk videa
Play Mode
: All videos
Play Order
: Normal
Repeat
: On
Settings
1 Dotknite sa m počas prehrávania.
2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
Možnosť
Popis
Play Mode
• All videos: Prehrávanie všetkých videí v poradí
podľa názvov
• Videos in folder: Prehrávanie všetkých videí zo
zvoleného priečinka v poradí podľa názvov
• One video: Opakovanie zvoleného videa
Play Order
• Normal: Prehrávanie videí v poradí podľa názvov
• Shuffle: Prehrávanie videí v náhodnom poradí
Repeat
Nastavenie opakovaného prehrávania
Settings
Otvorenie ponuky Settings
3 Po skončení úprav sa dotknite b.
• Ak sa dotknete b v ponuke Settings, objaví sa hlavná
ponuka. Pre prehranie videa postupujte podľa krokov 1 – 3 v
časti „Prehrávanie videa“.
25
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie hudby
1 V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (Frame
Memory, SD Card alebo USB).
2 Prejdite na Music a dotknite sa e.
3 Prejdite na súbor a dotykom e spustite prehrávanie
hudby.
4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:
Pause
Volume
Prev/Next
Dotykové
tlačidlo
Popis
h
Otvorenie hlavnej ponuky
m
Otvorenie ponuky hudby
d/u
Nastavenie hlasitosti
l/r
Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo
vpred v súbore (dotykom a pridržaním)
e
Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania
b
Návrat do predchádzajúcej úrovne
• Ak rámček určitý čas neobsluhujete počas prerušenia prehrávania
hudby, zobrazí sa šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača hudby
sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem p.
• Pri prehrávaní hudobných súborov kódovaných premenlivou bitovou
rýchlosťou (variable bit rate – VBR) sa čas prehrávania zobrazený na
obrazovke môže líšiť od skutočného času prehrávania.
26
Prehrávanie multimédií
Prehrávanie hudby (pokračovanie)
Použitie ponúk hudby
Play Mode
: All music
Play Order
: Normal
Repeat
: On
1 Dotknite sa m počas prehrávania.
2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
Settings
Pause
Volume
Prev/Next
Možnosť
Popis
Play Mode
• All music: Prehrávanie všetkých hudobných súborov v
poradí podľa názvov
• Music in folder: Prehrávanie všetkých hudobných
súborov zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov
• One music: Opakovanie zvoleného hudobného
súboru
Play Order
• Normal: Prehrávanie hudobných súborov v poradí
podľa názvov
• Shuffle: Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom
poradí
Repeat
Nastavenie opakovaného prehrávania
Settings
Otvorenie ponuky Settings
3 Po skončení úprav sa dotknite b.
• Ak sa dotknete b v ponuke Settings, objaví sa hlavná
ponuka. Pre prehranie hudby postupujte podľa krokov 1 – 3 v
časti „Prehrávanie hudby“.
27
Prehľadávanie a správa multimédií
Prehľadávanie súborov
Otvorte ponuky Photos, Videos alebo Music a vyhľadajte súbory.
Umiestnenie pamäte/
Názov priečinka/názov súboru
Číslo aktuálneho súboru/
celkový počet súborov
1 V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (Frame
Photos
Memory, SD Card alebo USB).
Frame Memory • 2009 • IMG1
2 Prejdite do Photos, Videos alebo Music a dotknite sa
e.
3 Dotykmi d, u, l alebo r prechádzajte súbormi.
• Súbory z priečinka zobrazíte presunutím na priečinok a
dotykom e.
Ak rámček určitý čas neobsluhujete, zobrazí sa šetrič obrazovky.
Dotykom b otvorte práve používanú obrazovku.
Music
Frame Memory • 2009 • Music
Title
Artist
28
Prehľadávanie a správa multimédií
Správa súborov
Kopírujte alebo mažte súbory z vnútornej aj vonkajších pamätí.
Photos
Photo Size
File Size
Date
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Settings
1 Počas prehľadávania súborov sa dotknite m.
2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
Možnosť
Popis
Copy
Skopírovanie zvoleného priečinka alebo súboru do
inej pamäte (str. 30)
Delete
Zmazanie zvoleného priečinka alebo súboru (str. 31)
Select Multiple
Files
Select Storage
Device
Vybranie viacerých súborov pre zobrazenie v
prezentácii, kopírovanie alebo zmazanie
Settings
Otvorenie ponuky Settings (str. 36)
Zmena umiestnenia pamäte (str. 15)
29
Prehľadávanie a správa multimédií
Správa súborov (pokračovanie)
Kopírovanie súborov
Photos
Copy
Choose a device to copy a photo to.
SD Card
USB
Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové
zariadenie USB) k rámčeku a skopírujte súbory z tejto externej
pamäte do rámčeka alebo naopak.
1 V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (Frame
Memory, SD Card alebo USB).
2 Prejdite do Photos, Videos alebo Music a dotknite sa
e.
• Veľkosť snímok kopírovaných do rámčeka sa
automaticky prepočíta tak, aby bola optimálna
pre zobrazenie. Pre kopírovanie súborov v
pôvodnej veľkosti zvoľte v hlavnej ponuke
Settings → General → Frame Memory Copy
→ Original Size (str. 39).
• Snímky so zníženou veľkosťou majú oproti
originálnym nižšie rozlíšenie, ale menšiu veľkosť,
takže ich môžete uložiť viac do pamäte.
3 Prejdite na súbor, ktorý chcete kopírovať, a dotknite sa
m.
• Pre kopírovanie všetkých súborov z priečinka zvoľte tento
priečinok.
4 Prejdite na Copy a dotknite sa e.
• Pre kopírovanie viacerých súborov zvoľte Select Multiple
Files.
5 Zvoľte cieľové miesto pre súbory.
• Zvolené súbory sa skopírujú.
30
Prehľadávanie a správa multimédií
Správa súborov (pokračovanie)
Mazanie súborov
Photos
1 V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (Frame
Delete
Memory, SD Card alebo USB).
Do you want to delete the
photo?
Yes
No
2 Prejdite do Photos, Videos alebo Music a dotknite sa
e.
3 Prejdite na súbor, ktorý chcete zmazať, a dotknite sa m.
• Pre zmazanie všetkých súborov z priečinka zvoľte tento
priečinok.
4 Prejdite na Delete a dotknite sa e.
• Pre zmazanie viacerých súborov zvoľte Select Multiple Files.
5 Voľbou Yes potvrďte.
• Zvolený súbor sa vymaže.
31
Použitie bezdrôtového spojenia Bluetooth
Pripojte sa k iným bezdrôtovým zariadeniam pre prenos dát.
Nájdenie a spárovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Bluetooth a
Bluetooth
Type
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Phone 02 (001F:00:354832)
CSR (0010:00:1S5D42)
Search
Com 03 (000F:00:038317)
dotknite sa e.
• Bezdrôtová funkcia Bluetooth sa takto zapne.
• Ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť, z hlavnej ponuky zvoľte
Settings → Bluetooth → Bluetooth Mode → Off.
2 Voľbou Search vyhľadajte iné zariadenia Bluetooth.
3 Prejdite k požadovanému zariadeniu a dotknite sa e.
• Po zadaní rovnakého kódu PIN alebo prijatí pripojenia v inom
zariadení je párovanie dokončené.
Predvolený kód PIN rámčeka je 0000.
• Ak chcete pripojenie Bluetooth ukončiť, presuňte sa ľubovoľnú
inú obrazovku a pripojenie sa automaticky ukončí.
• Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth k zariadeniam s
profilom A2DP, akými sú napríklad slúchadlá, prejdite na
pripojené zariadenie a dotknite sa e.
• Ak budete opakovane vyhľadávať a prerušovať funkcie Bluetooth,
diaľkový ovládač a dotykové tlačidlá môžu prestať fungovať v
dôsledku nestability rámčeka.
• Nemôžete prijímať súbory po pripojení k zariadeniu A2DP, ako je
napríklad headset Bluetooth. Ak chcete prijímať súbory, ukončenie
spojenia so zariadením A2DP.
32
Použitie bezdrôtového spojenia Bluetooth
Prenos dát pomocou bezdrôtového spojenia Bluetooth
1 V zozname zariadení sa presuňte na požadované
Bluetooth
spárované zariadenie a dotknite sa m.
File Name
Copy
All
Upper Folder
• Zobrazí sa zoznam snímok pripojeného zariadenia.
Folder(12)
Sky.jpg
Hi.jpg
Reset
Hello.jpg
Select
Ponuka Photo List sa vypne po pripojení slúchadiel alebo
reproduktora.
3 Zvoľte súbory, ktoré chcete kopírovať, a zvoľte Copy.
Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.
Reset : Cancel all selections.
[xx] photos selected.
2 Prejdite na Photo List a dotknite sa e.
BACK
Select All
• Zvolené súbory sa skopírujú do pamäte rámčeka.
Súbory môžete prijímať z ktorejkoľvek obrazovky okrem obrazovky
s podporou Bluetooth. Pokiaľ nedokážete prijímať súbory,
reštartujte funkciu bezdrôtovej komunikácie s podporou Bluetooth
nasledujúcim spôsobom: Settings → Bluetooth → Bluetooth
Mode → On a následne Off (str. 40).
33
Použitie bezdrôtového spojenia Bluetooth
Použitie ponúk Bluetooth
1 V zozname zariadení sa presuňte na požadované
Bluetooth
spárované zariadenie a dotknite sa m.
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Rename
Bluetooth (001F:60:15842)
Delete
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Delete All
Com 02 (000F:B9:153264)
Settings
Phone 02 (001F:00:354832)
CSR (0010:00:1S5D42)
Search
Photo List
Com 03 (000F:00:038317)
2 Prejdite na jednu z nasledujúcich ponúk a dotknite sa e.
Ponuka
Popis
Photo List*
Otvorenie zoznamu snímok spárovaného zariadenia
(str. 33)
Rename
Zmena názvu spárovaného zariadenia
Delete
Zmazanie spárovaného zariadenia
Delete All
Zmazanie všetkých spárovaných zariadení
Settings
Otvorenie ponuky Settings (str. 40)
* Ponuka Photo List sa vypne po voľbe zariadenia, ktoré nie je pripojené k
rámčeku.
34
Použitie bezdrôtového spojenia Bluetooth
Informácie ohľadom používania Bluetooth
• Bezdrôtová funkcia Bluetooth môže prenášať dáta do vzdialenosti 10 m. Túto vzdialenosť skracujú prekážky, ako
sú steny či osoby, alebo ďalšie zariadenia, ktoré používajú alebo vytvárajú rádiové vlny, ako sú sieťové prvky WLAN
a mobilné telefóny v pásme 2,4 GHz. Prekážky a ostatné bezdrôtové zariadenia môžu rušiť spojenie Bluetooth a
obmedzovať efektívny dosah.
• Anténa rámčeka je umiestnená pred tlačidlom p. Najlepšie výsledky dosiahnete priblížením na čo najbližšiu
vzdialenosť a odstránením vplyvu prekážok medzi zariadeniami. Rušenie z iných zariadení môže spôsobiť
neobvyklé zvuky z rámčeka a jeho nesprávnu funkciu.
• Bezdrôtová funkcia Bluetooth môže rušiť lekárske prístroje. Nepoužívajte rámček ani iné Bluetooth zariadenia v
nemocniciach, v lietadlách, vo vlakoch, v blízkosti automatických dverí, bezpečnostných zariadení a v priestoroch s
horľavými plynmi.
• Rámček podporuje bezpečnostné nastavenia pre bezpečné spojenie s inými zariadeniami Bluetooth. Napriek tomu
by ste mali zaistiť bezpečnosť svojich dát pred pripojením k inému zariadeniu Bluetooth. Samsung nezodpovedá za
stratu či únik dát a osobných informácií cez pripojenie Bluetooth.
• Bezdrôtová funkcia Bluetooth tohto rámčeka nemusí byť kompatibilná so všetkými zariadeniami Bluetooth.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri párovaní a pripájaní iba so zariadeniami certifikovanými spoločnosťou Bluetooth
SIG a po uistení, že sú profily Bluetooth zariadenia kompatibilné. Aj v prípade, že bolo zariadenie certifikované
spoločnosťou Bluetooth SIG, môžu sa prejaviť niektoré nekompatibility a niektoré funkcie nemusia byť dostupné.
• Pri prehrávaní hudby cez pripojenie Bluetooth sa môžete stretnúť s rušením inými zariadeniami, dočasnými
výpadkami hudby alebo obmedzenou funkčnosťou rámčeka, prejavy závisia od bezdrôtových zariadení v okolí a od
okolitého prostredia.
35
Prispôsobenie nastavení
Určte nastavenia rámčeka podľa svojich požiadaviek.
Nastavenie efektov prezentácie
Settings
dotknite sa e.
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
: Fade
Clock
Slideshow Speed
: Fast
Alarm
Slideshow Mode
: All photos
General
Slideshow Order
: Normal
Bluetooth
View Mode
: Auto Fit
Support
Aspect Ratio
: Photo Only
Display Photo Info
: On
Nastavenie času a dátumu
Settings
Option
Photos
Clock Set
Clock
Date Format
: DD.MM.YYYY
Alarm
Time Format
: 24 Hours
General24 Hours
Clock Type
: Clock 1
Support
2 Prejdite na Photos a dotknite sa e.
3 Zvoľte a nastavte efekty prezentácie (str. 22)
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Settings a
dotknite sa e.
Category
Bluetooth
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Settings a
2 Prejdite na Clock a dotknite sa e.
3 Nastavte správny čas a dátum a upravte nastavenia hodín
(str. 13).
36
Prispôsobenie nastavení
Nastavenie a použitie alarmu
Nastavujte a ovládajte upozornenia na dôležité udalosti.
Nastavenie nového alarmu
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
: Off
Clock
Alarm2
: Off
Alarm
Alarm3
: Off
General
Alarm4
: Off
Bluetooth
Alarm5
: Off
Support
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Settings a
dotknite sa e.
2 Prejdite na Alarm a dotknite sa e.
3 Prejdite na prázdny alarm a dotknite sa e.
4 Dotykmi d, u, l alebo r nastavte detaily alarmu.
Activation
Set time
Hour
On
Manual
12
00
AM/PM
Repeat
Sound
Volume
AM
Once
Sound 1
70
OK
Minute
Cancel
5 Po skončení úprav zvoľte OK.
• V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví
.
Alarm môžete nastaviť iba na určitý čas. Alarm s rovnakým časom
bude ignorovaný.
37
Prispôsobenie nastavení
Nastavenie a použitie alarmu (pokračovanie)
Zastavenie alarmu
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
Alarm
Clock
Alarm
General
Bluetooth
Support
PM
Alarm1
Current
PM
PM
OK
Zvuk alarmu vypnite dotykom na ktorékoľvek tlačidlo okrem p. Ak
alarm nezastavíte, zvuk bude znieť 1 minútu.
Vypnutie alarmu
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Settings a
dotknite sa e.
2 Prejdite na Alarm a dotknite sa e.
3 Prejdite na alarm, ktorý chcete vypnúť, a dotknite sa e.
4 Prejdite na Off a zvoľte OK.
38
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie všeobecných nastavení
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Settings a
Settings
dotknite sa e.
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Bluetooth
Auto Picture On/Off
Support
Startup Mode
: Home
Frame Memory Copy
: Original Size
Screen Saver
: Slideshow
2 Prejdite na General a dotknite sa e.
3 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
Možnosť
Popis
Quick Setup
Voľba základných nastavení, vrátane jazyka rámčeka
(str. 11)
Language
Voľba jazyka rámčeka (str. 11)
Brightness
Nastavenie jasu obrazovky
Button Sound Nastavenie zvuku tlačidiel
Auto Picture
On/Off
Startup Mode
Nastavenie času pre automatické zapnutie a vypnutie
(môžete napr. zvoliť vypnutie rámčeka večer, keď idete
spať, a zapnutie ráno po prebudení)
Ak je obrazovka vypnutá pri tomto nastavení,
zapnite ju opäť dotykom ktoréhokoľvek tlačidla
okrem p.
Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka
• Home: Spustenie do hlavnej ponuky
• Last Mode: Spustenie do stavu pred vypnutím
• Slideshow: Spustenie do prezentácie
• Original Size: Kopírovanie snímok v pôvodnej
veľkosti.
Frame
Memory Copy • Resized: Kopírovanie snímok s prepočtom veľkosti
podľa rozlíšenia obrazovky.
Screen Saver
Voľba šetriča obrazovky (Slideshow alebo Clock)
39
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie nastavení Bluetooth
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Settings a
Settings
Category
Option
Photos
Bluetooth Mode
Clock
Password
Alarm
Device Information
General
Bluetooth
Support
dotknite sa e.
: On
2 Prejdite na Bluetooth a dotknite sa e.
3 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
Možnosť
Popis
Bluetooth
Mode
Zapnutie a vypnutie funkcie Bluetooth
Password
Device
Information
Nastavenie hesla pre funkciu Bluetooth
• Predvolený kód PIN rámčeka je 0000
Zobrazenie informácií o prístroji alebo jeho
premenovanie
40
Prispôsobenie nastavení
Aktualizácia alebo reset rámčeka
Settings
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
Product Guide
General
Product Information
Bluetooth
Settings
1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Settings a
dotknite sa e.
2 Prejdite na Support a dotknite sa e.
3 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa
e.
Možnosť
Popis
Upgrade
Software
Aktualizácia firmvéru rámčeka najnovšou verziou
(str. 43)
Reset
Resetovanie všetkých nastavení rámčeka na ich
východiskové továrenské hodnoty
(okrem času a jazyka)
Product Guide Zobrazenie základných inštrukcií pre použitie rámčeka
Product
Information
Zobrazenie informácií o výrobku, ako model, verzia
firmvéru, využitie pamäte a autorské práva
41
Dodatok
Použitie ako PC mini-monitor
Rámček môžete použiť ako malý monitor (doplnkový) k PC. Nainštalujte aplikáciu Frame Manager do PC a pripojte
rámček k PC káblom USB. Pre ďalšie informácie navštívte stránky Samsung Electronics (http://www.samsung.com)
a vyhľadajte „800P“ nebo „1000P“.
Pred použitím
•• Prečítajte si návod na použitie k programu Frame Manager pre jeho
správnu inštaláciu.
•• Použite kábel USB dodaný s rámčekom.
•• Nepoužívajte rámček ako primárny monitor. Obrazovka nebude
pracovať správne.
•• Dotykmi d alebo u nastavte jas pri použití ako mini-monitor.
•• Ak ste na plochu sekundárneho monitora premiestnili okná
programov alebo ikony, preneste ich pred ukončením činnosti späť.
•• Rámček nemusí s niektorými grafickými kartami pracovať správne.
V tom prípade skúste nastaviť hardvérovú akceleráciu na Žiadna.
ystémové požiadavky pri použití
S
rámčeka ako mini-monitora
•• OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit)
•• USB: Rozšírený hostiteľský radič (EHCT) pre USB 2.0
•• RAM: 512 MB alebo viac
•• CPU: 2,4 GHz alebo viac
Nastavenie hardvérovej akcelerácie na Žiadna:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu Windows a zvoľte Vlastnosti.
2. O
bjaví sa okno Obrazovka – vlastnosti, zvoľte Nastavenie → Rozšírené
nastavenie → Riešenie ťažkostí → Hardvérová akcelerácia a stiahnite
indikátor na Žiadna.
•• Vo Windows Vista nebude pracovať efekt Aero 3D a niektoré videá
nebude možné prehrávať na rámčeku použitom ako mini-monitor.
•• Rámček nepracuje ako aplikácia Windows Presentation Foundation.
42
Dodatok
Aktualizácia firmvéru
Stiahnite si najnovšiu verziu firmvéru zo stránky Samsung Electronics (http://www.samsung.com).
1 Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo
pamäťové zariadenie USB) k PC (str. 14).
Upgrade Software
Getting upgrade files now.
Do not remove the storage device.
Upgrading…
2 Skopírujte najnovšiu verziu firmvéru, ktorú ste stiahli, do
externého pamäťového zariadenia.
• Uložte ju do koreňového priečinka pamäte.
3 Odpojte pamäťové zariadenie od PC a pripojte ho k
rámčeku.
• Aby ste zabránili strate súborov, pred
aktualizáciou firmvéru si ich zazálohujte (snímky,
videá alebo hudbu)
• Pri prebiehajúcej aktualizácii:
-- neodpájajte externú pamäť (kartu SD alebo USB
pamäť) od rámčeka,
-- nedotýkajte sa tlačidiel,
-- nevkladajte iné pamäťové karty,
-- nevypínajte napájanie rámčeka.
• Či je firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu
si môžete overiť voľbou Product Information v
ponuke Settings → Upgrade Software.
4 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na Settings a
dotknite sa e.
5 Prejdite na Support a dotknite sa e.
6 Prejdite na Upgrade Software a dotknite sa e.
7 Zvoľte externé pamäťové zariadenie.
• Firmvér sa aktualizuje.
8 Po dokončení aktualizácie vypnite rámček, vyberte
externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové
zariadenie USB) a zapnite rámček.
43
Dodatok
Riešenie ťažkostí
Ak sa pri použití rámčeka vyskytli ťažkosti, skúste tieto riešenia:
Chyba
Riešenie
Rámček sa nezapne.
Overte, či je sieťový prívod správne zapojený.
Po pripojení rámčeka k PC cez USB
obrazovka bliká a rámček sa automaticky
vypne.
Svetlo preniká okolo okraja obrazovky
hodín.
Hodiny nejdú správne.
Po zapnutí alebo počas prezentácie trvá
zobrazenie snímky dlho.
Snímky sa nekopírujú do vnútornej
pamäte, hoci je v nej voľná kapacita.
Porucha môže byť v porte USB počítača.
Pri zobrazení čiernej obrazovky môže svetlo slabo presvitať, to je dané charakteristikou LCD
panela. Je to normálne.
Pri dlhšom odpojení sieťového adaptéra dôjde k strate nastavenia hodín. Majte vždy
pripojený adaptér.
Ak je snímka vo vysokom rozlíšení alebo ide o veľký súbor, trvá zobrazenie dlhšie.
Niektoré snímky sa nezobrazujú v
prezentácii.
• Ak je sekcia FAT vnútornej pamäte poškodená, snímky sa nemusia dať skopírovať.
• Vo vnútornej pamäti vytvorte priečinok pre kopírovanie snímok.
• Overte správne pripojenie týchto zariadení.
• Overte, že sú snímky na týchto pamätiach vo formáte JPEG. Poškodené súbory nie je
možné zobraziť.
• Zariadenie nemusí byť rámčekom podporované. Skúste iné zariadenie.
• Snímky JPEG uložené vo farebnom priestore CMYK sa nezobrazujú.
• Snímky JPEG upravené v niektorom z editorov (napr. Photoshop alebo Paintshop) sa
nemusia zobraziť správne. Po úprave v PC uložte snímky znovu vo formáte JPEG a
prehrajte prezentáciu znovu.
Rámček vie načítať až 10 000 snímok. Snímky prekračujúce tento počet sa nezobrazujú v
prezentácii.
Nie sú správne proporcie obrázka.
Z hlavnej ponuky zvoľte Settings → Photos → Aspect Ratio → Original Fit.
Snímky sa prehrávajú pomaly.
Ak je v pamäti veľa snímok alebo ide o veľké súbory, prehrávanie je pomalé.
Externé zariadenia (pamäťové zariadenia
USB alebo karty SD) nepracujú správne.
Snímky JPEG sa neprehrávajú.
44
Dodatok
Riešenie ťažkostí (pokračovanie)
Chyba
Dokonca aj pri jednej snímke na
pamäťovej karte alebo pri nastavení
Slideshow Mode na One photo sa na
túto snímku použije efekt prezentácie.
V akom poradí sa zobrazujú snímky na
pamäťovej karte?
Prezentácia sa nespustí automaticky.
Spustil som funkciu Auto Picture On/Off,
ale obrazovka sa automaticky nezapne.
Potrebujem resetovať rámček.
Riešenie
Efekt sa používa kvôli ochrane panela.
Snímky sú usporiadané podľa názvov súborov v poradí čísla - veľké písmená - malé
písmená.
Overte, či je Startup Mode nastavené na Slideshow v ponuke Settings → General (str. 39).
• Overte, či sú správne nastavené hodiny.
• Ak ste vypli rámček tlačidlom p pri zapnutej voľbe Auto Picture On/Off, obrazovka sa
automaticky nespustí. Obrazovka sa spustí automaticky iba po automatickom vypnutí
nastavením Off Time.
Voľbou Reset v Settings → Support nastavíte továrenské hodnoty, hodiny a jazyk sa však
neresetujú.
45
Dodatok
Technické údaje
Digitálny fotorámček
Model
Panel
800P
1000P
Typ
8” TFT LCD
10” TFT LCD
Rozlíšenie
800 x 480
1024 x 600
Snímky
BMP
JPEG (formáty CMYK nie sú podporované)
• podpora max. rozlíšenia do 16 000 × 16 000 bodov
• podpora pomeru strán 1:6 až 6:1
Hudba
MP3 (Frekvencia: 8 ~ 48 kHz, dát. tok: 8 ~ 320 kbps)
Videokodek
M-JPEG (*.MOV, *.AVI)
Formáty
súborov
Kombinácia formátov
Možnosť
Kontajner
Video
Audio
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
VGA (640 x 480),
30 fps, 15000 kbps
* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Video
MPEG-1 (*.MPG)
Kontajner
Video
Audio
MPG
MPEG-1
MP2
* MP2 : MPEG-1 Layer II
Kontajner
Video
AVI
MPEG-4
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4) MP4
mp4v
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Zabudovaná pamäť
2 GB
USB
Hostiteľ (USB 2.0) / zariadenie (USB 2.0)
D1 (720 x 480), 30 fps,
2000 kbps CBR
Audio
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 x 480), 30 fps,
AAC
2000 kbps CBR
46
Dodatok
Technické údaje (pokračovanie)
Napájanie
Všeobecné
externé DC 12 V
Napätie
Príkon
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
V zapnutom stave: 11 W /
vo vypnutom stave: menej než 1 W
228,0 mm x 167,4 mm x 118,0 mm (Keď je
rámček pripravený na použitie.)
228,0 mm x 27,0 mm x 193,4 mm
V zapnutom stave: 11 W /
vo vypnutom stave: menej než 1 W
272,0 mm x 197,4 mm x 118,0 mm (Keď je
rámček pripravený na použitie.)
272,0 mm x 27,0 mm x 223,6 mm
670 g
750 g
* Vyhotovenie výrobku sa môže líšiť podľa modelu. Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
* Tento prístroj je digitálne zariadenie triedy B.
Bluetooth
Typ vyžarovania
Vf výkon
Prenosový výkon
Prenosový kmitočet
F1D
CLASS II
0,1 mW
2402 ~ 2480 MHz
Podporované verzie
špecifikácií
2.0+EDR
Profil
OPP(Client), FTP(Server/
Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Počet kanálov
79 kanálov
Bluetooth QD ID
B015915
Systém modulácie
GFSK / 8D PSK
Modul
BTM0605C4NA
Komunikačný systém
Polovičný duplex
Teplota
0 °C ~ +40 °C
Oscilátor
Kryštálový
Vlhkosť
0 % ~ 95 %
* Vf výkon sa môže líšiť podľa podmienok použitia.
Správna likvidácia rámčeka
Výrobok likvidujte v zhode so zákonmi a miestnymi predpismi o odpadoch.
47
Dodatok
Kontaktné informácie Samsung Worldwide
S ďalšími otázkami a pripomienkami k výrobkom Samsung sa na nás obracajte.
Oblasť
Kontaktné centrum
Internetová stránka
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800 - SAMSUNG
www.samsung.com
(800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
SLOVAKIA
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
SPAIN
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
AUSTRIA
Európa
GERMANY
HUNGARY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
Oblasť
Kontaktné centrum
Internetová stránka
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
Európa
(pokračovanie)
PORTUGAL
SWEDEN
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG
(726-7864)
0800-SAMSUNG (7267864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/
(French)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
www.samsung.com
Softvérové licencie
S prípadnými otázkami ohľadom programov open source sa obracajte na spoločnosť Samsung pomocou e-mailu ([email protected]).
••
••
••
••
••
Tento výrobok používa niektorý softvér šírený skupinou Independent JPEG Group.
Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt Freetype Project.
Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt OpenSSL Project.
Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou MPL.
Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou GPL/LGPL.
Softvér GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Softvér LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
Ďalšie podrobnosti získate kliknutím na Software License v hlavnej obrazovke CD-ROM.
48
Dodatok
Register
A
aktualizácia firmvéru, 43
alarm
formát dátumu, 13
typ hodín, 13
hudba
nastavenia, 27
opakovanie, 27
poradie, 27
prehrávanie hudby, 26
režim, 27
vytvorenie, 37
zastavenie, 38
B
Bluetooth
príjem dát, 32
režim Bluetooth, 32
D
diaľkový ovládač, 9
dotykové tlačidlá, 7
F
Frame Manager, 42
H
hlavná ponuka, 12
hodiny
čas a dátum, 13
formát času, 13
I
informácie o výrobku, 40
J
jas, 39
jazyk, 11, 39
L
likvidácia výrobku, 47
M
mini monitor, 42
O
otáčanie, 21
P
pomer strán, 23
pomocný monitor, 42
požiadavky na PC, 42
prezentácia
hudba na pozadí, 21
nastavenia, 21
otáčanie, 21
pomer strán, 23
poradie, 23
prehrávanie prezentácie, 19
prechod, 22
režim, 22
režim zobrazenia, 20, 23
rýchlosť, 22
zobrazenie informácií o snímke, 23
zoom, 21
pripojenie
PC, 16
vonkajšie pamäťové zariadenia, 14
49
Dodatok
Register (pokračovanie)
R
V
reset nastavení, 41
veľkokapacitné pamäťové
zariadenie, 17
režim spustenia, 39
režim zobrazenia, 20
video
nastavenia, 25
opakovanie, 25
poradie, 25
prehrávanie videa, 24
režim, 25
riešenie ťažkostí, 44
rýchle nastavenie, 11
S
súbor
kopírovanie súborov, 30
mazanie súborov, 31
prehľadávanie súborov, 28
prenos súborov, 17
správa súborov, 29
Z
základné nastavenia, 11
zásuvka USB, 16
zoom, 21
šetrič obrazovky, 39
T
technické údaje, 46
U
umiestnenie pamäte, 15
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement