Samsung 800W, 1000W User guide

Samsung 800W, 1000W User guide

Digitálny

Fotorámček

Návod na použitie

800W

1000W

Kliknite

Obsah

Bezpečnostné upozornenia

Začíname

Prehrávanie multimédií

Prehľadávanie a správa multimédií

Prispôsobenie nastavení

Dodatok

Register

Tento návod si pozorne prečítajte, obsahuje dôležité informácie pre správne použitie a

údržbu.

Obrázky a snímky obrazoviek v tomto návode pochádzajú z modelu 800W.

Ikony v pokynoch

Než začnete, oboznámte sa s ikonami v tomto návode:

Pozor – označenie situácií, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, tipy pre použitie a ďalšie informácie

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Kopírovanie a šírenie obsahu tohto návodu bez súhlasu

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD je prísne zakázané.

Technické údaje a obsah tohto návodu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia po vylepšení vlastností výrobku.

Obsah

Bezpečnostné upozornenia ...............3

Začíname .............................................6

Obsah balenia .........................................6

Oboznámenie sa s rámčekom ................7

Zapnutie fotorámčeka ...........................10

Pripojte adaptér a zapnite napájanie ....10

Prispôsobenie základných nastavení .... 11

Oboznámenie sa s hlavnou ponukou ...12

Zobrazenie času a dátumu ...................13

Pripojenie vonkajších pamäťových zariadení ...............................................14

Voľba umiestnenia pamäte ...................15

Pripojenie k PC .....................................16

Prenos súborov z PC ............................17

Prehrávanie multimédií ....................19

Prehrávanie prezentácie .......................19

Prehrávanie videa .................................24

Prehrávanie hudby ................................27

Prehľadávanie a správa

multimédií ..........................................29

Prehľadávanie súborov .........................29

Správa súborov .....................................30

Prispôsobenie nastavení .................33

Nastavenie efektov prezentácie ............33

Nastavenie času a dátumu ...................33

Nastavenie a použitie alarmu ................34

Prispôsobenie všeobecných nastavení ..............................................36

Aktualizácia alebo reset rámčeka .........38

Dodatok .............................................39

Použitie ako PC mini-monitor ................39

Aktualizácia firmvéru .............................40

Riešenie ťažkostí ..................................41

Technické údaje ....................................43

Správna likvidácia rámčeka ..................44

Kontaktné informácie

Samsung Worldwide .............................45

Softvérové licencie ................................45

Register .................................................46

Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE:

NEOTVÁRAJTE ANI NESNÍMAJTE ZADNÝ KRYT RÁMČEKA, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI

NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ DIELY. OPRAVU PRÍSTROJA ZVERTE VŽDY KVALIFIKOVANEJ OSOBE.

PRÍSTROJ NEUMIESTŇUJTE DO BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA, AKO SÚ NAPR. SVIEČKY, HROZÍ POŽIAR.

• Otvory v kryte zaisťujú vetranie. Pre správnu funkciu prístroja bez prehrievania je nutné, aby tieto otvory zostali nezakryté:

-

Otvory ani štrbiny nezakrývajte.

Otvory nezakrývajte umiestňovaním prístroja na mäkký povrch, ako sú postele, pohovky a koberce.

Prístroj nestavajte do uzatvorených priestorov, ako sú knižnice či skrinky, bez riadneho vetrania.

• Nestavajte prístroj na ani do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory či priame slnko.

• Nedopustite kontakt prístroja s vodou. Nestavajte rámček do blízkosti zdroja kvapalín, ako sú vane a drezy, ani tam, kde môže dôjsť k vystrieknutiu alebo poliatiu kvapalinou. Ak dôjde k namočeniu prístroja, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko.

• Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie prívody ani napájače nad ich povolený výkon, môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu.

• Všetky napájacie prívody veďte tak, aby neprekážali chôdzi a nestáli na nich žiadne predmety, zabráňte

šliapaniu na káble a ich poškodeniu ostrými predmetmi. Zaistite, aby prívody pri vidliciach alebo adaptéroch neboli zakrútené alebo zalomené.

• Počas búrky a v prípadoch, kedy je prístroj dlhšie bez dohľadu alebo ho nepoužívate, odpojte sieťový prívod od zásuvky. Zabránite tak poškodeniu rámčeka elektrickými vplyvmi.

• Pred pripojením do siete sa uistite, že menovité napätie rámčeka zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

3

Bezpečnostné upozornenia

• Do otvorov v skrinke rámčeka nikdy nevkladajte žiadne vodivé predmety, hrozí nebezpečenstvo

úrazu elektrickým prúdom. Zaistite, aby bola zástrčka sieťového prívodu úplne zasunutá do zásuvky.

Zástrčku sieťového prívodu uchopte pri odpájaní pevne, nikdy sa jej nedotýkajte mokrými rukami.

• Ak zistíte akékoľvek podivné správanie prístroja, ako sú zvuky, dym alebo zápach, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné centrum.

• Prístroj neinštalujte do miest, kde by mohol byť vystavený prachu, vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti alebo chemikáliám; nedopustite nepretržitú prevádzku.

• Prístroj pripájajte iba správnym káblom do správne uzemnenej siete. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie prístroja.

• Prístroj a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu detí.

• Prístroj nestavajte na nestabilné podložky, ako sú nesprávne upevnené poličky, na nerovné a sklonené povrchy, ani na miesta vystavené otrasom.

• Prístroj nevystavujte nárazom, pádom ani otrasom.

Ak dôjde k poškodeniu prístroja, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko.

• Pri čistení prístroj vždy odpojte od siete. Používajte iba mäkkú, suchú handričku. Prístroj nevystavujte chemikáliám, ako sú vosky, benzín, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá alebo čistiace prostriedky, môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy so stratou záruky.

• Prístroj utierajte iba mäkkou, suchou handričkou.

-

Nedopustite čistenie horľavinami, ako sú benzín a alkohol, ani vlhkou handrou. Môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Nedopustite poškrabanie obrazovky nechtami ani ostrými predmetmi.

-

Na prístroj nestriekajte vodu. Ak do prístroja prenikne voda, môže to mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo jeho zlyhanie.

Blízko prístroja nepoužívajte ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Môže to spôsobiť bielu škvrnu na jeho povrchu.

4

Bezpečnostné upozornenia

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.

Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/

ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

5

Začíname

Obsah balenia

Digitálny fotorámček Podpierka Sieťový prívod* Adaptér Kábel USB

Sprievodca rýchlym

štartom a Záruka**

CD-ROM

(Návod na použitie)

Diaľkový ovládač/

Batéria (CR2032)***

* Tvar zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.

** Záruka závisí od oblasti, nemusí byť dostupná.

*** V závislosti od vašej oblasti nemusí byť batéria súčasťou dodávky.

Handrička

6

Začíname

Oboznámenie sa s rámčekom

Predná strana rámčeka

Snímač diaľkového ovládača

Obrazovka

Dotykové tlačidlo*

Popis

p m

Zapnutie rámčeka; vypnutie rámčeka (dotykom a pridržaním)

Otvorenie ponúk

Zamknutie a odomknutie dotykových tlačidiel (stlačením a podržaním) u

/ d

/ l

/ r

Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo) e

Voľba ponúk alebo položiek; vykonanie zvolenej funkcie b s

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas prezentácie

* Popis ovládania v tomto návode je založený na dotykových tlačidlách. Preštudujte si návod pozorne a používajte správne.

Použitie dotykových tlačidiel

• Tlačidlá ovládajte iba prstami. Uistite sa, že máte pri ovládaní čisté a suché ruky.

Ľahko sa dotknite tlačidla, ktoré zodpovedá požadovanej funkcii.

Snímače dotykov nepracujú správne v prípade, že sú mokré alebo vo vlhkom prostredí.

Ak dotykové tlačidlá zmiznú, zľahka sa dotknite dotykového panela – tlačidlá sa zobrazia.

Nezakrývajte snímač diaľkového ovládania. Blokoval by sa tým signál z diaľkového ovládania.

Pri zamknutých dotykových tlačidlách môžete zariadenie obsluhovať iba diaľkovým ovládačom. Po vypnutí a zapnutí zostane zariadenie uzamknuté. Ak ho chcete odomknúť, stlačte a podržte m na viac ako

5 sekúnd.

7

Začíname

Oboznámenie sa s rámčekom (pokračovanie)

Zadná strana rámčeka

Otvor pre montáž na stenu

Reproduktor

Slot pre pamäťovú kartu SD

Úložný priestor pre podpierku

Podpierka

Otvor pre montáž na stenu

Reproduktor pre pamäťové zariadenia USB

Zásuvka kábla USB

Zásuvka pre slúchadlá

Zásuvka sieťového prívodu

8

Začíname

Oboznámenie sa s rámčekom (pokračovanie)

Diaľkový ovládač

Pri používaní ovládača ním vždy mierte na snímač na rámčeku (str. 7).

Tlačidlo Popis

Zapnutie a vypnutie rámčeka

Otvorenie hlavnej ponuky

Otvorenie ponúk

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Výmena batérie diaľkového ovládača

Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo)

Voľba ponúk a položiek

Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas prezentácie

Zobrazenie času a dátumu

Otočenie snímky počas prezentácie

Otvorenie obrazovky zoznamu snímok

Otvorenie obrazovky zoznamu hudby

Otvorenie obrazovky zoznamu videí

9

Začíname

Zapnutie fotorámčeka

Digitálny fotorámček môžete využívať na zobrazenie na šírku aj na výšku.

Ak podpierku nepoužívate, zasuňte ju do určeného priestoru v rámčeku.

Neopierajte sa o rámček a netlačte na podpierku, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

Pripojte adaptér a zapnite napájanie

Tvar sieťovej zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.

Ak chcete rámček zapnúť, dotknite sa p po tom, čo pripojíte napájací adaptér k rámčeku. Kontrolka na p sa rozsvieti a zobrazí sa hlavná ponuka Main menu.

Rámček vypnite dotykom a pridržaním p.

• Kontrolka na p

po nejakom čase automaticky zhasne.

10

Začíname

Prispôsobenie základných nastavení

Po prvom zapnutí fotorámčeka sa zobrazí obrazovka rýchleho nastavenia.

Zvoľte jazyk a vykonajte základné nastavenie rámčeka.

Start Quick Setup

Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame. This includes View Mode, Slideshow Transition,

Clock Set, and Startup Mode settings. Do you want to start?

Yes

ENTER

No

BACK EXIT

1

Prejdite k požadovanému jazyku a dotknite sa e

.

2

Voľbou

Yes

spustite sprievodcu nastavením.

3

Podľa pokynov na obrazovke upravte nastavenia rámčeka podľa potreby.

Nastavenie

View Mode

Slideshow

Transition

Clock Set

Startup Mode

Popis

Voľba režimu zobrazenia pri prezentácii (str. 20)

Voľba prechodového efektu pri prezentácii (str. 22)

Nastavenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)

Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka

(str. 36)

4

Po dokončení nastavenia voľbou prístrojom.

Yes

zobrazte sprievodcu

5

Prezrite si základné inštrukcie pre použitie rámčeka a zvoľte

Done

.

11

Začíname

Oboznámenie sa s hlavnou ponukou

Z obrazovky hlavnej ponuky môžete otvárať nasledujúce ponuky.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

Ponuka

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

Popis

Vyhľadanie snímok z vnútornej pamäte aj z externých

pamäťových zariadení a zmena možností (str. 29)

Počúvanie hudby z vnútornej pamäte aj z externých

pamäťových zariadení a zmena možností (str. 27)

Zobrazenie videí z vnútornej pamäte aj z externých

pamäťových zariadení a zmena možností (str. 24)

Zobrazenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)

Použitie rámčeka ako druhého monitora k PC (str. 39)

Úprava nastavení (str. 33)

Môžete vybrať iné funkcie, ktoré sa spustia po zapnutí fotorámčeka

namiesto hlavnej ponuky (Startup Mode str. 36).

Stlačením s

pri zobrazenom zozname ponúk spustíte prezentáciu.

12

Začíname

Zobrazenie času a dátumu

Zistite aktuálny čas a dátum alebo upravte nastavenia hodín.

▲ Clock 1

▲ Clock 3

▲ Clock 2

▲ Clock 4

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Clock

a dotknite sa e.

• Zobrazí sa aktuálny čas a dátum.

2

3

Dotknite sa m

a zvoľte

Settings

.

Prejdite na

Clock

a dotknite sa e.

4

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

• Pre úpravu Clock Set sa dotknite l alebo r a zvoľte požadovanú možnosť. Pre nastavenie požadovanej hodnoty sa dotknite u alebo d.

Možnosť Popis

Clock Set

Date Format

Nastavenie času a dátumu

Voľba spôsobu zobrazenia dátumu ( YYYY.MM.DD,

MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)

Time Format

Voľba spôsobu zobrazenia času ( 12 Hours, 24 Hours)

Clock Type

Voľba zobrazenia hodín

( Clock 1~4, Clock & Calendar 1~2)

Zobrazenie hodín môžete taktiež prepínať stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.

▲ Clock & Calendar 1 ▲ Clock & Calendar 2

13

Začíname

Pripojenie vonkajších pamäťových zariadení

K rámčeku môžete pripájať pamäťové zariadenia USB a pamäťové karty SD. Pre externé pamäťové zariadenia rámček podporuje súborové systémy FAT16 a FAT32.

Pamäťovú kartu SD vkladajte kovovými kontaktmi smerom k rámčeku. Zatlačte kartu dovnútra, až sa zaistí.

Kartu SD vyberte z rámčeka zatlačením a uvoľnením, karta vyskočí.

Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť s rámčekom kompatibilné kvôli svojej veľkosti alebo tvaru.

Ak pripájate externé pamäťové zariadenie pri zapnutom napájaní, zobrazí sa okno kontextovej ponuky. Prezentáciu zo snímok uložených v externom pamäťovom zariadení spustíte voľbou Slideshow.

Maximálne kapacity pamäťových kariet**

SD microSD* miniSD*

SDHC microSDHC* miniSDHC*

USB

Až 2 GB

Až 2 GB

Až 2 GB

Až 32 GB

Až 8 GB

Až 4 GB

Až 32 GB

* Použitie kariet typu mini SD a micro SD je možné iba pomocou adaptéra.

** Kapacita externého pamäťového zariadenia sa môže líšiť v závislosti od výrobcu, keďže je určená na základe výsledku testu spoločnosti SAMSUNG v čase uvoľnenia zariadenia.

14

Začíname

Voľba umiestnenia pamäte

Pri pripojenej externej pamäti (karty SD alebo pamäťového zariadenia USB) môžete voliť zdroj súborov.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na zoznam pamätí.

2

Presuňte sa na jedno z umiestnení pamäte a dotknite sa e

.

Umiestnenie pamäte

Frame Memory

SD Card

USB

Popis

Vnútorná pamäť

Pamäťová karta SD (externá)

Pamäťové zariadenie USB (externé)

Umiestnenie pamäte môžete taktiež meniť pri vyhľadávaní snímok, hudobných súborov alebo videí dotykom m a voľbou

Select

Storage Device (str. 30).

15

Začíname

Pripojenie k PC

Po pripojení rámčeka k PC môžete prenášať súbory (str. 17) alebo použiť rámček ako mini-monitor (str. 39).

Menšiu zástrčku kábla USB pripojte do rámčeka a väčšiu do portu USB na PC.

Zásuvka USB

16

Začíname

Prenos súborov z PC

Mass Storage

Connected to PC USB port.

Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.

You can switch to Mini Monitor mode by using Frame Manager.

Niektoré súbory sú predvolene súčasťou rámčeka. Pri nedostatku pamäte ich vymažte.

Veľké snímky zaberú viac pamäte a ich zobrazenie trvá dlhšie. Zmeňte preto rozlíšenie snímok na 800 × 600 (pre „800W“) alebo

1024 × 768 (pre „1000W“). Alebo môžete nastaviť rámček tak, aby kopíroval a automaticky zmenšoval snímky (Frame Memory Copy

str. 36).

Prenos súborov z PC

1

Pripojte rámček k PC priloženým káblom USB (str. 16).

• Rámček vypnite, pripojte ho k PC a potom ho zapnite.

2

Zvoľte

Mass Storage

.

Po pripojení sa na obrazovke zobrazí „ Mass Storage“ a na monitore PC sa objaví kontextová ponuka.

Ak pripojíte rámček k PC vo funkcii mini-monitora (str.

Frame Manager. Ďalšie informácie nájdete v návode k programu Frame Manager.

39),

musíte prepnúť na režim Mass Storage pomocou programu

Rámček sa v PC zobrazí ako vymeniteľný disk s názvom

800W“ alebo „1000W“. Otvorte disk so zodpovedajúcim označením v Tento počítač a kopírujte svoje snímky.

17

Začíname

Prenos súborov z PC (pokračovanie)

Odpojenie rámčeka od PC

Uistite sa, že ste správne ukončili pripojenie, hrozí poškodenie rámčeka alebo dát.

1

Kliknite na na paneli úloh systému Windows.

2

Kliknite na zobrazenú správu.

Bezpečne odstrániť USB Mass Storage Device - jednotka(G:)

3

Kábel USB odpojte až po tom, čo sa zobrazí správa, že je odstránenie bezpečné.

Nikdy neodpájajte kábel USB v čase, kedy sa prenášajú súbory, môže dôjsť k strate dát alebo poškodeniu rámčeka.

Pripojenie sa neukončí v prípade, že máte súbory z rámčeka otvorené v PC. Uzavrite všetky súbory z rámčeka a skúste to znovu.

18

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (

Frame

Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

3

Prejdite na

Photos

a dotknite sa e.

Prejdite na súbor a dotykom prehrávanie prezentácie.

e

alebo s spustite

Pre prehrávanie prezentácie s vybranými snímkami sa dotknite m

a zvoľte

Select Multiple Files (str. 30).

4

Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlá

Popis

m d

/u l

/r

Otvorenie ponuky prezentácie

Nastavenie hlasitosti hudby na pozadí e b s

Zobrazenie predchádzajúcej alebo ďalšej snímky

Prerušenie alebo pokračovanie prezentácie

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Zmena režimu zobrazenia

19

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)

▲ Photo Only ▲ Photo & Clock

Zmena režimu zobrazenia

Zobrazte hodiny alebo kalendár počas prezentácie alebo zobrazte viac snímok na obrazovke počas prezentácie.

Opakovanými dotykmi s počas prezentácie zmeňte režim zobrazenia.

• S každým dotykom s

sa režim zobrazenia zmení ( Photo Only

Photo & ClockPhoto & CalendarMultiview 1

Multiview 2 Multiview 3).

Pred zobrazením hodín alebo kalendára nastavte aktuálny čas a

dátum (str. 33).

Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku dotykom l alebo r.

Ak pri voľbe Multiview 1-3 zmeníte režim zobrazenia, fotografie zobrazené na obrazovke sa zmenia všetky naraz.

▲ Photo & Calendar ▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

▲ Multiview 3

20

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)

Home

Rotate

Zoom

Background Music

Settings

On

Off

Select Music

Použitie ponúk prezentácie

Ovládajte prezentáciu a zmeňte jej nastavenia.

1

Dotknite sa m

počas prezentácie.

2

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Home

Rotate

Zoom

Background

Music

Settings

Popis

Zobrazenie hlavnej ponuky

Otočenie snímky ( Original, 90°, -90°, 180°)

Zväčšenie snímky ( x1, x2, x4)

Zapnutie a vypnutie hudby na pozadí

Otvorenie ponuky

Settings (str. 22)

Otáčať a zväčšovať snímky môžete iba v režime

Photo & Clock.

Photo Only a

Keď si snímku priblížite, môžete sa ňou pohybovať dotykom u

, d

, l alebo r. Režim zväčšenia opustíte dotykom b.

Zvoľte si hudbu na pozadí a vychutnajte si naraz hudbu a fotografie.

Pri voľbe prezentácie sa všetky hudobné súbory zo zvoleného priečinka automaticky prehrajú.

3

Po skončení úprav sa dotknite e

.

• Ak sa dotknete b

v ponuke Settings, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie prezentácie sa dotknite s.

21

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

: On

Fast

Normal

Slow

Voľba efektov prezentácie

Nastavte prechodové efekty, rýchlosť, režim prehrávania a poradie snímok v prezentácii.

1

Dotknite sa m

počas prezentácie.

2

Zvoľte

Settings

.

3

Prejdite na

Photos

a dotknite sa e.

Efekty prezentácie môžete taktiež zvoliť voľbou Photos v ponuke

Settings.

4

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Slideshow

Transition

Popis

Voľba prechodového efektu ( No Effect, Fade,

Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe,

Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus,

Uncover, Push, Stairs, Random)

Slideshow

Speed

Voľba rýchlosti prezentácie ( Fast, Normal, Slow)

Slideshow Mode

All photos

: Prehrávanie všetkých snímok v poradí podľa názvov

Photos in folder

: Prehrávanie všetkých snímok zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov

One photo

: Opakovanie zvolenej snímky

Shuffle

: Prehrávanie snímok v poradí podľa názvov

: Prehrávanie snímok v náhodnom poradí

22

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie prezentácie (pokračovanie)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

Original Fit

Auto Fit

Fit to Width

Fit to Screen

Slide Fit

Možnosť

View Mode

Slideshow

Aspect Ratio

Auto Rotation

Popis

Zmena režimu zobrazenia (str. 20)

Original Fit

: Zobrazenie snímok v pôvodnej veľkosti. Ak je snímka väčšia než obrazovka, bude upravená tak, aby vyplnila obrazovku v rovnakom pomere strán

Auto Fit

: Zmena veľkosti snímok tak, aby vyplnili obrazovku v rovnakom pomere (niektoré časti snímky sa nemusia zobraziť)

Fit to Width

: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila šírku obrazovky

Fit to Screen

: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila obrazovku

Slide Fit

* : Zmena veľkosti snímok tak, aby sa najdlhšia strana prispôsobila obrazovke. Rámček bude automaticky prechádzať zvyškom snímok zľava doprava alebo zhora dole (napríklad pri panoramatických snímkach alebo snímkach na výšku)

Automatické otočenie snímok tak, aby zaplnili obrazovku počas prezentácie (napríklad šírka panoramatickej snímky sa zmenší, aby zaplnila obrazovku v zobrazení na výšku)

Display Photo

Info

Zobrazenie podrobností každej snímky prezentácie

* Ak sa v režime Slide Fit pokúsite zobraziť snímky s rozlíšením nižším ako

184 bodov na palec, so šírkou väčšou ako 2 600 bodov alebo výškou väčšou ako 2 000 bodov, snímky sa môže javiť zdeformované.

5

Pre prehranie prezentácie sa dotknite s

.

23

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie videa

Pause Volume Prev/Next

Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek

Codec

MPEG4 (*.avi)

Video

Bit rate

2000 Kbps

Resolution

800W

: 720 X 540

1000W

: 720 X 540

Frame rate 30fps, CBR

Audio

Codec

Bit rate

Sample rate

Channel

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

48 KHz

2

A/V Sync

Basic

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (

Frame

Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

3

Prejdite na

Videos

a dotknite sa e.

Prejdite na súbor a dotykom videa.

e

spustite prehrávanie

4

Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlo

Popis

m

Otvorenie ponuky videa d

/u l

/r e b

Nastavenie hlasitosti

Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo vpred v súbore (pridržaním)

Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Ak rámček určitý čas neobsluhujete počas prerušeného prehrávania videa, zobrazí sa šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača videa sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem p.

24

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie videa (pokračovanie)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect Ratio

Subtitle Encoding

Subtitle Sync

Subtitle Sync Reset

Settings

: All videos

: Normal

: On

Original Fit

Default

Použitie ponúk videa

1

2

Dotknite sa m

počas prehrávania.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video

Aspect Ratio

Popis

Zobrazenie hlavnej ponuky

All videos

názvov

: Prehrávanie všetkých videí v poradí podľa

Videos in folder

: Prehrávanie všetkých videí zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov

One video

: Opakovanie zvoleného videa

Normal

: Prehrávanie videí v poradí podľa názvov

Shuffle

: Prehrávanie videí v náhodnom poradí

Nastavenie opakovaného prehrávania

Original Fit

: Zobrazenie snímok v pôvodnej veľkosti. Ak je snímka väčšia než obrazovka, bude upravená tak, aby vyplnila obrazovku v rovnakom pomere strán

Fit to Width

: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila šírku obrazovky

Fit to Screen

obrazovku

: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila

25

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie videa (pokračovanie)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect Ratio

Subtitle Encoding

Subtitle Sync

Subtitle Sync Reset

Settings

: All videos

: Normal

: On

Original Fit

Default

Možnosť

Subtitle

Encoding*

Popis

Výber možnosti kódovania

Default

: Kódovanie titulkov v tom istom jazyku, ktorý je nastavený v ponuke General Settings rámčeka

Rôzne jazyky: Kódovanie titulkov do určeného jazyka súboru

UTF-8

: Kódovanie titulkov do formátu Unicode (UTF-8)

Ak súbor s titulkami podporuje viac než jeden jazyk, rámček zobrazí na displeji iba prvý jazyk zo zoznamu.

Titulky sa nemusia zobraziť správne, ak nastavenie jazyka nie je správne.

Subtitle

Sync*

Nastavenie stupňa synchronizácie titulkov

Select

: Uloženie vybraného stupňa synchronizácie (Zvolený stupeň synchronizácie sa použije na ďalšie videá. Pred prehraním iného videa stupeň synchronizácie vyresetuje voľbou Subtitle Sync Reset)

Back

: Návrat do ponuky videa

Volume

±0.5 sec

: Nastavenie hlasitosti

: Úprava stupňa synchronizácie

Subtitle

Sync Reset * Obnovenie východiskového stupňa synchronizácie

Settings

Otvorenie ponuky

Settings

* Táto ponuka sa objaví, ak je k dispozícii súbor s titulkami.

Názov súboru s titulkami a videosúboru by mali byť identické, pričom rámček podporuje iba titulky vo formáte *.smi alebo *.srt. Rámček podporuje písmo s maximálnou veľkosťou 18.

Poškodený súbor s titulkami môže spôsobovať problémy pri prehrávaní videí.

Stupeň synchronizácie sa taktiež resetuje pri vypnutí a opakovanom zapnutí rámčeka.

3

Po skončení úprav sa dotknite b

.

• Ak sa dotknete b

v ponuke Settings, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie videa postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Prehrávanie videa“.

26

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie hudby

Pause Volume Prev/Next

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte

(

Frame Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

3

Prejdite na

Music

a dotknite sa e.

Prejdite na súbor a dotykom hudby.

e

spustite prehrávanie

4

Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlo

Popis

m

Otvorenie ponuky hudby d

/u l

/r e b

Nastavenie hlasitosti

Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo vpred v súbore (dotykom a pridržaním)

Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania

Návrat do predchádzajúcej úrovne

Ak rámček určitý čas neobsluhujete a pritom sa neprehráva hudba, zobrazia sa hodiny ako šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača hudby sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem p.

Pri prehrávaní hudobných súborov kódovaných premenlivou bitovou rýchlosťou (variable bit rate – VBR) sa čas prehrávania zobrazený na obrazovke môže líšiť od skutočného času prehrávania.

Zvoľte si hudbu na pozadí v režime prezentácie a vychutnajte si naraz hudbu a fotografie.

27

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie hudby (pokračovanie)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All music

: Normal

: On

Pause Volume Prev/Next

Použitie ponúk hudby

1

2

Dotknite sa m

počas prehrávania.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

Popis

Zobrazenie hlavnej ponuky

All music

: Prehrávanie všetkých hudobných súborov v poradí podľa názvov

Music in folder

One music

: Opakovanie zvoleného hudobného súboru

: Prehrávanie všetkých hudobných súborov zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov

Normal

: Prehrávanie hudobných súborov v poradí podľa názvov

Shuffle

: Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí

Nastavenie opakovaného prehrávania

Otvorenie ponuky Settings

3

Po skončení úprav sa dotknite b

.

• Ak sa dotknete b

v ponuke Settings, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie hudby postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Prehrávanie hudby“.

28

Prehľadávanie a správa multimédií

Prehľadávanie súborov

Otvorte ponuky

Photos

,

Videos

alebo

Music

a vyhľadajte súbory.

Umiestnenie pamäte/

Názov priečinka/názov súboru

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Music

Frame Memory • 2009 • Music

Title

Číslo aktuálneho súboru/ celkový počet súborov

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (

Frame

Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

Prejdite do

Photos

,

Videos

alebo

Music

a dotknite sa e

.

Artist

3

Dotykmi d

, u, l alebo r prechádzajte súbormi.

• Súbory z priečinka zobrazíte presunutím na priečinok a dotykom e.

Ak rámček určitý čas neobsluhujete, zobrazí sa šetrič obrazovky. V režime prehrávania hudby a videí sa ako šetrič obrazovky zobrazuje iba režim hodín. Ak chcete rámček zobudiť z režimu spánku, dotknite sa ľubovoľného tlačidla okrem vypínača. (Nastavenia šetriča

obrazovky → str. 37)

29

Prehľadávanie a správa multimédií

Správa súborov

Kopírujte alebo mažte súbory z vnútornej aj vonkajších pamätí.

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Photo Size

File Size

Date

Home

Copy

Delete

Select Multiple Files

Select Storage Device

Settings

1

2

Počas prehľadávania súborov sa dotknite m

.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Home

Copy

Delete

Select Multiple

Files

Select Storage

Device

Settings

Popis

Zobrazenie hlavnej ponuky

Skopírovanie zvoleného priečinka alebo súboru do

inej pamäte (str. 31)

Zmazanie zvoleného priečinka alebo súboru (str. 32)

Vybranie viacerých súborov pre zobrazenie v prezentácii, kopírovanie alebo zmazanie

Zmena umiestnenia pamäte (str. 15)

Otvorenie ponuky

Settings (str. 33)

30

Prehľadávanie a správa multimédií

Správa súborov (pokračovanie)

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Copy

Choose a device to copy a photo to.

SD Card

USB

Snímky, ktoré skopírujete do rámčeka, si uchovávajú svoju pôvodnú veľkosť. Ak chcete kopírovať snímky v optimálnej veľkosti, zvoľte v hlavnej ponuke SettingsGeneralFrame

Memory CopyResized (str. 36).

Ak skopírujete fotografie vo vysokom rozlíšení pomocou voľby Resized, rozlíšenie fotografií sa zníži a obrázky tak budú menšie. Vďaka tomu budete môcť do rámčeka uložiť viac fotografií.

Kopírovanie súborov

Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové zariadenie USB) k rámčeku a skopírujte súbory z tejto externej pamäte do rámčeka alebo naopak.

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte (

Frame

Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

Prejdite do

Photos

,

Videos

alebo

Music

a dotknite sa e.

3

Prejdite na súbor, ktorý chcete kopírovať, a dotknite sa m.

• Pre kopírovanie všetkých súborov z priečinka zvoľte tento priečinok.

4

Prejdite na

Copy

a dotknite sa e.

• Pre kopírovanie viacerých súborov zvoľte

Select Multiple

Files.

5

Zvoľte cieľové miesto pre súbory.

• Zvolené súbory sa skopírujú.

31

Prehľadávanie a správa multimédií

Správa súborov (pokračovanie)

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Delete

Do you want to delete the photo?

Yes

No

Mazanie súborov

1

V hlavnej ponuke zvoľte umiestnenie pamäte

(

Frame Memory

,

SD Card

alebo

USB

).

2

Prejdite do

Photos

,

Videos

alebo

Music

a dotknite sa e.

3

Prejdite na súbor, ktorý chcete zmazať, a dotknite sa m

.

• Pre zmazanie všetkých súborov z priečinka zvoľte tento priečinok.

4

Prejdite na

Delete

a dotknite sa e.

• Pre zmazanie viacerých súborov zvoľte Select Multiple Files.

5

Voľbou

Yes

potvrďte.

• Zvolený súbor sa vymaže.

32

Prispôsobenie nastavení

Určte nastavenia rámčeka podľa svojich požiadaviek.

Nastavenie efektov prezentácie

Settings

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

: Fade

: Fast

: All photos

: Normal

: Photo Only

: Auto Fit

: On

: On

2

3

Prejdite na

Photos

a dotknite sa e.

Zvoľte a nastavte efekty prezentácie (str.

22)

Nastavenie času a dátumu

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

: DD.MM.YYYY

: 12 Hours

: Clock 1

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

Clock

a dotknite sa e.

Nastavte správny čas a dátum a upravte nastavenia hodín

(str. 13).

33

Prispôsobenie nastavení

Nastavenie a použitie alarmu

Nastavujte a ovládajte upozornenia na dôležité udalosti.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

Nastavenie nového alarmu

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

Alarm

a dotknite sa e.

Prejdite na prázdny alarm a dotknite sa e

.

4

Dotykmi d

, u, l alebo r nastavte detaily alarmu.

Activation

On

AM/PM

AM

Set time

Manual

Repeat

Once

OK

Hour

12

Sound

Sound 1

Cancel

Minute

00

Volume

70

5

Po skončení úprav zvoľte

OK

.

• V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví .

Alarm môžete nastaviť iba na určitý čas. Alarm s rovnakým časom bude ignorovaný.

34

Prispôsobenie nastavení

Nastavenie a použitie alarmu (pokračovanie)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm1

Current

Alarm

OK

PM

PM

PM

Zastavenie alarmu

Zvuk alarmu vypnite dotykom na ktorékoľvek tlačidlo okrem p. Ak alarm nezastavíte, zvuk bude znieť 1 minútu.

Vypnutie alarmu

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

Alarm

a dotknite sa e.

Prejdite na alarm, ktorý chcete vypnúť, a dotknite sa e

.

4

Prejdite na

Off

a zvoľte e.

35

Prispôsobenie nastavení

Prispôsobenie všeobecných nastavení

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

Logo

: English

: 70

: Off

: Home

: Original size

: Slideshow

: On

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

General

a dotknite sa e.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Quick Setup

Popis

Voľba základných nastavení, vrátane jazyka rámčeka

(str. 11)

Language

Brightness

Voľba jazyka rámčeka

Nastavenie jasu obrazovky

Button Sound Nastavenie zvuku tlačidiel

Nastavenie času pre automatické zapnutie a vypnutie

(môžete napr. zvoliť vypnutie rámčeka večer, keď idete spať, a zapnutie ráno po prebudení)

Auto Picture

On/Off

Ak je obrazovka vypnutá pri tomto nastavení, zapnite ju opäť dotykom ktoréhokoľvek tlačidla okrem p.

Ak rámček vypnete stlačením p

, automaticky sa potom nezapne. Funkcia Auto Picture funguje, iba ak sa rámček vypne sám podľa prednastaveného plánu.

36

Prispôsobenie nastavení

Prispôsobenie všeobecných nastavení (pokračovanie)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

Logo

: English

: 70

: Off

: On

Home

Last Mode

Slideshow

Možnosť

Startup Mode

Frame

Memory Copy

Screen Saver

Logo

Popis

Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka

Home

: Spustenie do hlavnej ponuky

Last Mode

Slideshow

: Spustenie do stavu pred vypnutím

: Spustenie do prezentácie

Original size

: Kopírovanie snímok v pôvodnej veľkosti

Resized

: Kopírovanie snímok s prepočtom veľkosti podľa rozlíšenia obrazovky

Voľba šetriča obrazovky ( Slideshow alebo Clock)

• V režime prehrávania hudby a videí sa ako šetrič obrazovky zobrazuje iba režim hodín.

Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia loga Samsung

(podsvietenie sa nezapne v režime zobrazenia na výšku)

37

Prispôsobenie nastavení

Aktualizácia alebo reset rámčeka

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Option

Upgrade Software

Reset

Product Guide

Product Information

Open Source License

1

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

2

3

Prejdite na

Support

a dotknite sa e.

Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa e

.

Možnosť

Upgrade

Software

Reset

Popis

Aktualizácia firmvéru rámčeka najnovšou verziou

(str. 40)

Resetovanie všetkých nastavení rámčeka na ich východiskové továrenské hodnoty

(okrem času a jazyka)

Product Guide Zobrazenie základných inštrukcií pre použitie rámčeka

Product

Information

Open Source

License

Zobrazenie informácií o výrobku, ako model, verzia firmvéru, využitie pamäte a autorské práva

Zobrazenie informácií o licencii Open Source

38

Dodatok

Použitie ako PC mini-monitor

Rámček môžete použiť ako malý monitor (doplnkový) k PC. Nainštalujte aplikáciu Frame Manager do PC a pripojte rámček k PC káblom USB. Pre ďalšie informácie navštívte stránky Samsung Electronics (http://www.samsung.com) a vyhľadajte „800W“ nebo „1000W“.

Systémové požiadavky pri použití rámčeka ako mini-monitora

OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit/64bit)

USB: Rozšírený hostiteľský radič (EHCT) pre USB 2.0

RAM: 512 MB alebo viac

CPU: 2,4 GHz alebo viac

Pred použitím

Prečítajte si návod na použitie k programu Frame Manager pre jeho správnu inštaláciu.

Použite kábel USB dodaný s rámčekom.

Nepoužívajte rámček ako primárny monitor. Obrazovka nebude pracovať správne.

Dotykmi d

alebo u nastavte jas pri použití ako mini-monitor.

Ak nie je k dispozícii dostatok voľnej pamäte, displej začne blikať.

Ak ste na plochu sekundárneho monitora premiestnili okná programov alebo ikony, preneste ich pred ukončením činnosti späť.

Rámček nemusí s niektorými grafickými kartami pracovať správne.

V tom prípade skúste nastaviť hardvérovú akceleráciu na Žiadna.

Nastavenie hardvérovej akcelerácie na Žiadna: (pre Windows XP)

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu Windows a zvoľte Vlastnosti.

2. Objaví sa okno Obrazovka – vlastnosti, zvoľte NastavenieRozšírené

nastavenieRiešenie ťažkostíHardvérová akcelerácia a stiahnite indikátor na

Žiadna.

Vo Windows Vista nebude pracovať efekt Aero 3D a niektoré videá nebude možné prehrávať na rámčeku použitom ako mini-monitor.

Rámček nepracuje ako aplikácia Windows Presentation Foundation.

Ak po inštalácii spozorujete problém, program odinštalujte. Po odinštalácii počítač reštartujte a program znovu nainštalujte. Počas inštalácie musí zostať rámček odpojený.

39

Dodatok

Aktualizácia firmvéru

Stiahnite si najnovšiu verziu firmvéru zo stránky Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Upgrade Software

Reset

Upgrade Software

Getting upgrade files now.

Do not remove the storage device.

Upgrading…

-

-

-

Aby ste zabránili strate súborov, pred aktualizáciou firmvéru si ich zazálohujte (snímky, videá alebo hudbu)

Pri prebiehajúcej aktualizácii:

neodpájajte externú pamäť (kartu SD alebo USB pamäť) od rámčeka, nedotýkajte sa tlačidiel, nevkladajte iné pamäťové karty, nevypínajte napájanie rámčeka.

Či je firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu si môžete overiť voľbou Product Information v ponuke SettingsUpgrade Software.

1

Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo

pamäťové zariadenie USB) k PC (str. 14).

2

Skopírujte najnovšiu verziu firmvéru, ktorú ste stiahli, do externého pamäťového zariadenia.

• Uložte ju do koreňového priečinka pamäte.

3

Odpojte pamäťové zariadenie od PC a pripojte ho k rámčeku.

4

Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na

Settings

a dotknite sa e.

5

6

Prejdite na

Support

a dotknite sa e.

Prejdite na

Upgrade Software

a dotknite sa e.

7

Zvoľte externé pamäťové zariadenie a dotknite sa e

.

• Firmvér sa aktualizuje.

8

Po dokončení aktualizácie sa rámček automaticky reštartuje.

• Odstráňte externé pamäťové zariadenie.

40

Dodatok

Riešenie ťažkostí

Ak sa pri použití rámčeka vyskytli ťažkosti, skúste tieto riešenia:

Chyba Riešenie

Overte, či je sieťový prívod správne zapojený.

Rámček sa nezapne.

Po pripojení rámčeka k PC cez USB obrazovka bliká a rámček sa automaticky vypne.

Svetlo preniká okolo okraja obrazovky hodín.

Hodiny nejdú správne.

Po zapnutí alebo počas prezentácie trvá zobrazenie snímky dlho.

Snímky sa nekopírujú do vnútornej pamäte, hoci je v nej voľná kapacita.

Externé zariadenia (pamäťové zariadenia

USB alebo karty SD) nepracujú správne.

Snímky JPEG sa neprehrávajú.

Niektoré snímky sa nezobrazujú v prezentácii.

Nie sú správne proporcie obrázka.

Porucha môže byť v porte USB počítača.

Pri zobrazení čiernej obrazovky môže svetlo slabo presvitať, to je dané charakteristikou LCD panela. Je to normálne.

Pri dlhšom odpojení sieťového adaptéra dôjde k strate nastavenia hodín. Majte vždy pripojený adaptér.

Ak je snímka vo vysokom rozlíšení alebo ide o veľký súbor, trvá zobrazenie dlhšie.

Ak je sekcia FAT vnútornej pamäte poškodená, snímky sa nemusia dať skopírovať.

Vo vnútornej pamäti vytvorte priečinok pre kopírovanie snímok.

Overte správne pripojenie týchto zariadení.

Overte, že sú snímky na týchto pamätiach vo formáte JPEG. Poškodené súbory nie je možné zobraziť.

Zariadenie nemusí byť rámčekom podporované. Skúste iné zariadenie.

Snímky JPEG uložené vo farebnom priestore CMYK sa nezobrazujú.

Snímky JPEG upravené v niektorom z editorov (napr. Photoshop alebo Paintshop) sa nemusia zobraziť správne. Po úprave v PC uložte snímky znovu vo formáte JPEG a prehrajte prezentáciu znovu.

Rámček vie načítať až 10 000 snímok. Snímky prekračujúce tento počet sa nezobrazujú v prezentácii.

Z hlavnej ponuky zvoľte SettingsPhotosSlideshow Aspect RatioOriginal Fit.

Snímky sa prehrávajú pomaly.

Ak je v pamäti veľa snímok alebo ide o veľké súbory, prehrávanie je pomalé.

41

Dodatok

Riešenie ťažkostí (pokračovanie)

Chyba

Dokonca aj pri jednej snímke na pamäťovej karte alebo pri nastavení

Slideshow Mode na One photo sa na túto snímku použije efekt prezentácie.

V akom poradí sa zobrazujú snímky na pamäťovej karte?

Prezentácia sa nespustí automaticky.

Videosúbor nie je možné prehrať.

Spustil som funkciu Auto Picture On/Off, ale obrazovka sa automaticky nezapne.

Potrebujem resetovať rámček.

Riešenie

Efekt sa používa kvôli ochrane panela.

Snímky sú usporiadané podľa názvov súborov v poradí čísla - veľké písmená - malé písmená.

Overte, či je

Startup Mode nastavené na Slideshow v ponuke SettingsGeneral (str. 36).

Overte, či rámček podporuje kodek videa (str. 41).

Ak kodek nie je podporovaný, preveďte ho pomocou konvertora kodekov videa

(Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek → str. 44).

Overte, či sú správne nastavené hodiny.

Ak ste vypli rámček tlačidlom nastavením Off Time.

p

pri zapnutej voľbe Auto Picture On/Off, obrazovka sa automaticky nespustí. Obrazovka sa spustí automaticky iba po automatickom vypnutí

Voľbou Reset v SettingsSupport nastavíte továrenské hodnoty, hodiny a jazyk sa však neresetujú.

42

Dodatok

Technické údaje

Digitálny fotorámček

Model

Panel

Typ

Rozlíšenie

Snímky

Hudba

Formáty súborov

Video

Zabudovaná pamäť

USB

Napätie

Napájanie

Príkon

800W

8” TFT LCD

1000W

10” TFT LCD

800 x 600 1024 x 768

BMP

JPEG (formáty CMYK nie sú podporované) podpora max. rozlíšenia do 16 000 × 16 000 bodov podpora pomeru strán 1:6 až 6:1

MP3 (Frekvencia: 8 - 48 kHz, dát. tok: 8 - 320 kbps)

Videokodek Kombinácia formátov

M-JPEG (*.MOV, *.AVI)

MPEG-1 (*.MPG)

Kontajner

MOV

AVI

Video

JPEG

MJPG

Audio

PCM

PCM

* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Kontajner Video Audio

MPG MPEG-1

* MP2 : MPEG-1 Layer II

MP2

Možnosť

VGA (640 x 480),

30 fps, 15000 kbps

D1 (720 x 480), 30 fps,

2000 kbps CBR

MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)

Kontajner Video

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4 : MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

1 GB

Hostiteľ (USB 2.0) / zariadenie (USB 2.0) externé DC 12 V

V zapnutom stave: 10 W / vo vypnutom stave: menej než 1 W

Audio

MP3/PCM/AC-3

AAC

D1 (720 x 540), 30 fps,

2000 kbps CBR

V zapnutom stave: 11 W / vo vypnutom stave: menej než 1 W

43

Dodatok

Technické údaje (pokračovanie)

Všeobecné

Rozmery (š x v x h)

Hmotnosť

Pri použití podpierky: 8,9 X 6,9 X 4,6 inches

(225,4 mm x 175,4 mm x 116,1 mm)

Bez použitia podpierky: 8,9 X 6,9 X 1 inches

(225,4 mm x 175,4 mm x 27,0 mm)

20,1 oz (570 g)

Pri použití podpierky: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches

(266,9 mm x 217,0 mm x 116,1 mm)

Bez použitia podpierky: 10,5 X 8,5 X 1 inches

(266,9 mm x 217,0 mm x 27,0 mm)

26,3 oz (745 g)

* Vyhotovenie výrobku sa môže líšiť podľa modelu. Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

* Tento prístroj je digitálne zariadenie triedy B.

Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek

Video options

Codec

Bit rate

Resolution

Frame Rate

MPEG4 (*.avi)

2000kbps

800W(720x540), 1000W(720x540)

30fps, CBR

Audio options

Codec

Bit Rate

Sample Rate

Channel

A/V Sync

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

48kHz

2

Basic

* Vyššie uvedený kodek videa vychádza z videosúboru vo formáte AVI.

* Vyššie uvedené hodnoty vychádzajú z programu AVC (Any Video Converter). Hodnoty v iných konvertoroch videa sa môžu líšiť.

Správna likvidácia rámčeka

Výrobok likvidujte v zhode so zákonmi a miestnymi predpismi o odpadoch.

44

Dodatok

Kontaktné informácie Samsung Worldwide

S ďalšími otázkami a pripomienkami k výrobkom Samsung sa na nás obracajte.

Oblasť Oblasť

Európa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

Kontaktné centrum

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min)

Internetová stránka

www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis

Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515 www.samsung.com

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

8000-7267 www.samsung.com

Európa

(pokračovanie)

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Kontaktné centrum

8-800-77777

Internetová stránka

www.samsung.com

261 03 710

0900-SAMSUNG

(0900-7267864)

(€ 0,10/Min)

815-56 480 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG

(172678)

022-607-93-33

80820-SAMSUNG

(726-7864)

0800-SAMSUNG

(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678)

0771 726 7864

(SAMSUNG) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

0848 - SAMSUNG

(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/

(French)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Softvérové licencie

S prípadnými otázkami ohľadom programov open source sa obracajte na spoločnosť Samsung pomocou e-mailu ([email protected]).

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený skupinou Independent JPEG Group.

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt Freetype Project.

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt OpenSSL Project.

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou MPL.

Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou GPL/LGPL.

Softvér GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Softvér LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Ďalšie podrobnosti získate kliknutím na Software License v hlavnej obrazovke CD-ROM.

45

Dodatok

Register

A

aktualizácia firmvéru, 40

alarm

vytvorenie, 34

zastavenie, 35

D

diaľkový ovládač, 9

dotykové tlačidlá, 7

F

Frame Manager, 39

H

hlavná ponuka, 12

hodiny

čas a dátum, 13 formát času, 13 formát dátumu, 13 typ hodín, 13

hudba

nastavenia, 28 poradie, 28

prehrávanie hudby, 27

režim, 28

J

jas, 36

jazyk, 11

,

36

L

likvidácia výrobku, 44

M

mini monitor, 39

O

otáčanie, 21

P

pomer strán, 23

pomocný monitor, 39 požiadavky na PC, 39

prezentácia

hudba na pozadí, 21 nastavenia, 21 otáčanie, 21

pomer strán, 23

poradie, 22

prehrávanie prezentácie, 19

prechod, 22 režim, 22

režim zobrazenia, 20

,

23

rýchlosť, 22

zobrazenie informácií o snímke, 23

zoom, 21

pripojenie

PC, 16

vonkajšie pamäťové zariadenia, 14

46

Dodatok

Register (pokračovanie)

R

reset nastavení, 38

režim spustenia, 37

režim zobrazenia, 20

riešenie ťažkostí, 41

rýchle nastavenie, 11

S súbor

kopírovanie súborov, 31

mazanie súborov, 32

prehľadávanie súborov, 29

prenos súborov, 17

správa súborov, 30

šetrič obrazovky, 37

T

technické údaje, 43

titulky

subtitle encoding, 25

subtitle sync, 26 subtitle sync reset, 26

U

umiestnenie pamäte, 15

V veľkokapacitné pamäťové

zariadenie, 17

video

nastavenia, 26

opakovanie, 25 poradie, 25

prehrávanie videa, 24

režim, 25

Z

základné nastavenia, 11

zásuvka USB, 16

zoom, 21

47

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project