Samsung SPF-72H Používateľská príručka

Samsung SPF-72H Používateľská príručka
|
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Bezpečnostné symboly
Dodržiavaním nižšie uvedených pokynov predídete poruchám alebo poškodeniu výrobku nesprávnym používaním.
Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti.
Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k menším úrazom alebo poškodeniu majetku.
|
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Výkon
Zasuňte sieťovú zástrčku pevne na miesto.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, kábel alebo výstup, pretože to môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
Nepripájajte viac ako jeden spotrebič do jedného výstupu, pretože prehriaty
výstup môže spôsobiť požiar.
Nevyťahujte nasilu elektrický kábel. Neklaďte nič ťažké na elektrický kábel,
pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Presvedčte sa, či je prístroj vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá predtým, než
výrobok premiestnite. Taktiež sa presvedčte, či je odpojený pripájací kábel z iných
zariadení.
z
Presunutie výrobku bez toho, aby ste odpojili elektrický kábel, môže poškodiť výrobok
a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky zástrčku pridržte, ak budete ťahať za kábel,
môžete ho vážne poškodiť.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar alebo by sa výrobok nemusel
normálne zapnúť.
Zabezpečte, aby pred čistením výrobku bola elektrická zástrčka odpojená.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Neumožnite, aby sa tento elektrický adaptér dostal do styku s vodou ani ho
neponárajte do vody, pretože môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
z
Odporúčame nepoužívať výrobok vonku pri snežení alebo v daždivom počasí, alebo v
z
Pri čistení podlahy vodou zabráňte styku elektrického adaptéra s vodou.
blízkosti vody.
Nenechávajte elektrický adaptér v blízkosti vykurovacieho telesa, pretože by to
mohlo spôsobiť požiar.
|
Inštalácia
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Pri inštalácii výrobku na skrinku alebo policu nenechajte koniec výrobku vyčnievať
cez hranu police.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť pád výrobku, ktorý môže mať za následok
poruchu výrobku alebo zranenie.
Nenechávajte elektrický kábel v blízkosti vykurovacieho telesa, pretože sa môže
roztaviť, a to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Neinštalujte výrobok na miesta, kde nie je chránený pred olejom, dymom,
vlhkosťou, vodou alebo dažďovou vodou, alebo do auta.
z
Každý kontakt s uvedenými materiálmi môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo požiar.
Odpojte elektrickú zástrčku pri búrke alebo bleskoch.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Pri inštalácii ukladajte výrobok opatrne.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.
Zabráňte pádu výrobku pri premiestňovaní, pretože to môže spôsobiť poškodenie
výrobku alebo zranenie.
Neinštalujte výrobok na miesta ľahko dostupné deťom.
z
|
Použitie a čistenie
Pád výrobku môže spôsobiť zranenie.
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Nevkladajte žiadne kovové predmety, ako vidličky, drôty, vrtáky, alebo horľavé
predmety, ako papier alebo zápalky, do otvorov v zadnej časti výrobku, pretože to
môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
z
Ak výrobok príde do kontaktu s vodou alebo inou látkou, presvedčte sa, či je výrobok
vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a kontaktujte servisné centrum.
Nikdy nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok sami.
z
Ak váš výrobok potrebuje opraviť, kontaktujte servisné centrum. Nedodržanie tohto
postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak počujete čudný zvuk, cítite zápach niečoho spáleného alebo vidíte dym, okamžite
odpojte elektrickú zástrčku a kontaktujte servisné centrum.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Vždy odstráňte prach a vodu z kolíkov a konektorov elektrickej zástrčky.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Pri čistení výrobku najprv odpojte elektrickú zástrčku a vyčistite výrobok mäkkou
suchou handrou.
z
Nepoužívajte žiadne chemikálie ako benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, mazadlá,
čistiace prostriedky alebo vosk.
Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, presvedčte sa, či je elektrická zástrčka odpojená.
z
Nahromadený prach môže spôsobovať zahrievanie alebo vznietenie, čo môže spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak potrebujete nainštalovať výrobok na príslušné miesto a nie v súlade s
všeobecnými podmienkami, kontaktujte jedného z našich servisných inžinierov
ohľadom inštalácie, pretože produkt sa môže stretnúť s vážnymi problémami kvality
z dôvodu jeho okolia.
z
Toto sa vzťahuje na miesta vystavené takým podmienkam, ako prašné prostredie,
chemikálie, vysoké alebo nízke teploty, vlhkosť alebo ak je výrobok používaný bez
prestávky dlhší čas.
Ak výrobok spadol alebo je poškodený kryt, vypnite ho a odpojte elektrickú zástrčku.
z
Používanie výrobku bez skontrolovania, či nie je poškodený, môže spôsobiť zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo požiar. Kontaktujte, prosím, servisné centrum.
Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) - len v Európe
(Vzťahuje sa na krajiny Európskej únie a iné krajiny Európy so systémom
separovaného zberu odpadu)
Toto označenie zobrazené na výrobku alebo odbornej literatúre označuje, že by sa po skončení
svojej životnosti nemal likvidovať s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou
likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne
ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť
tento produkt pre recykláciu šetrnú na životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si
daný produkt zakúpili, alebo ich mestský úrad.
Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a
skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže miešať s inými
komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
Bočná
strana
| Zadná časť |
|
(tlačidlá)
Funkcie
Rozšírenie kapacity pamäte pomocou pamäťovej karty. Okamžite si vychutnajte uložené obrázky.
Pripojením pamäťovej karty SD alebo MMC/MS/XD z vášho digitálneho fotoaparátu k vášmu digitálnemu
fotografickému rámčeku si môžete vaše obrázky vychutnať jednoducho a rýchlo. Rovnako sa tým poskytuje spôsob,
ako zvýšiť kapacitu pamäte rámčeka.
Štýlový dizajn
Svojím štíhlym a čistým, prvotriednym dizajnom, tento digitálny fotografický rámček ako ornament zvýrazňuje váš stôl
alebo poličku.
O 90 stupňov otočný stojan umožňuje tak horizontálnu ako aj vertikálnu montáž.
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
Bočná
| Zadná časť |
strana
|
(tlačidlá)
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky prvky.
Ak niečo chýba, kontaktujte lokálneho distribútora, u ktorého ste si produkt zakúpili. Pre voliteľné doplnky kontaktujte servisné centrum.
Nikdy nepoužívajte iný sieťový adaptér ako je ten, ktorý bol dodaný spolu s produktom.
Komponenty
Digitálny fotografický rámček
(Farby sa môžu líšiť.)
Manuál
Rýchle spustenie
Záruka
Návod na používanie
(Nie je dostupná všade)
Káble
USB kábel
Sieťový kábel
|
Predná časť
Sieťový adaptér
(Typ A-B)
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
Bočná
| Zadná časť |
strana
(tlačidlá)
|
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
Bočná
| Zadná časť |
strana
(tlačidlá)
Zadná časť
Zámok Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď
Zámok Kensington
sa používa na verejnom mieste. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)
O použití uzamykacieho zariadenia sa poraďte s lokálnym predajcom značky
SAMSUNG.
Pripojte PC alebo externé zariadenie pomocou kábla USB.
USB pripojovací
Port Down
Pripojte váš digitálny fotoaparát k USB pamäťovému zariadeniu
port
stream
pomocou kábla USB.
|
Port Up
Pripojte váš digitálny fotografický rámček USB portu PC
stream
pomocou kábla USB.
Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k PC pomocou portu Up stream,
používajte len kábel USB (typ A-B) dodaný spolu s produktom.
Konektor adaptéra
Stojan
K tomuto konektoru pripojte sieťový adaptér.
Pripojte sieťový kábel k sieťovému konektoru sieťového adaptéru.
O 45, 90 stupňov otočný stojan umožňuje aj horizontálne, aj vertikálne montáže. Ak je
váš digitálny fotografický rámček nainštalovaný vertikálne, vaše fotografie môžete
otočiť pomocou funkcie otáčania, aby sa prispôsobili vertikálnej inštalácii.
Zásuvka
Do tejto zásuvky môžete vložiť kartu SD alebo MMC/MS/XD, aby ste si prezreli uložený
pamäťovej karty
obsah.
Držiak zabraňujúci
Podoprie produkt tak, že bude na klzkých povrchoch pevne stáť.
zosunutiu
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
Bočná
strana
| Zadná časť |
(tlačidlá)
Bočná strana (tlačidlá)
[
] Vypínač
Zapne alebo vypne produkt.
Na približne 2 sekundy podržte stlačený vypínač na pravej strane produktu.
Indikátor napájania
Zobrazuje stav napájania. Keď je produkt zapnutý, indikátor zapnutia svieti.
[PONUKA] Tlačidlo
Zobrazí ponuku v ľavom spodnom rohu obrazovky.
ponuky
[
] Tlačidlo nahor
Presunie zvolený rámček v ponuke nahor.
[ ] Tlačidlo doľava
Presunie zvolený rámček v ponuke doľava.
[ ] Tlačidlo doprava
Presunie zvolený rámček v ponuke doprava.
[
Presunie zvolený rámček v ponuke nadol.
] Tlačidlo nadol
|
[ENTER(
Enter
)] Tlačidlo
[ ▶ll ] Tlačidlo
Zvolí súbor prehrávania, nastavenie v ponuke alebo položku.
Prehrať/pozastaviť počas prehrávania.
prehrávať/pozastaviť
[SPÄŤ] Tlačidlo späť
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
|
Výkon
|
USB
|
|
USB
|
Pamäťová
karta
|
Pripojenie energie
Pripojte napájací kábel do výstupu
na zadnej strane produktu.
Pripojte sieťový kábel k sieťovému adaptéru.
Pripojte sieťový kábel produktu do najbližšej zásuvky.
Stlačte tlačidlo
na boku produktu, aby ste ho zapli.
|
Pripojenie prostredníctvom USB
Výkon
Pamäťová
karta
|
Port Down
Používa sa na pripojenie externého USB zariadenia k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku.
Stream
Ak pripojíte svoj pamäťový kľúč USB k rozbočovaču USB alebo rozšíreniu USB, nemusí sa rozpoznať.
Preto sa uistite, že pamäťový kľúč USB zapojíte priamo do portu USB.
Tento produkt nepodporuje USB čítačky kariet. Podporované sú len USB úložné zariadenia.
Váš počítač nerozpoznáva externé zariadenia pripojené k vášmu digitálnemu fotografickému
rámčeku.
Pri pripájaní externého zariadenia k portu down stream použite kábel USB, ktorý je súčasťou
externého zariadenia.
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poruchy externých zariadení, spôsobené použitím
káblov, ktoré nie sú štandardnými pre každé zariadenie.
Niektoré externé zariadenia obsahujú káble, ktoré nespĺňajú štandardy USB. Preto môžu spôsobiť
poruchu.
Ak externé zariadenie nepracuje správne pri pripojení k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku,
skúste ho pripojiť k PC. Ak ani pri pripojení k PC nepracuje správne, kontaktujte servisné centrum
daného externého zariadenia alebo vášho PC.
Port Up Stream
Používa sa na pripojenie vášho digitálneho fotografického rámčeka k PC.
Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k vášmu PC pomocou konektora up stream, vždy
použite kábel USB, ktorý je súčasťou produktu.
Pripojte ku konektoru upstream vášho digitálneho fotografického rámčeka.
Pripojte USB konektor vášho PC.
|
Pripojenie pamäťovej karty
Výkon
|
USB
|
Pamäťová
karta
|
KARTA SD/MMC/MS/XD
Zasuňte kartu v smere, ktorý je označený na vrchu karty.
Keď je zariadenie zapnuté, automaticky sa objaví obrazovka ponuky
fotografií a spustí sa prezentácia fotografií, ktoré sú uložené v pamäti
rámčeka. Ak je nainštalovaná externá pamäť, napr. pamäťová karta alebo
pamäť USB, zvolí sa ako prvá a prezentácia sa spustí z tejto pamäte. Ak v
tejto pamäti nie sú žiadne fotografie, zobrazí sa zoznam priečinkov.
Keď zapneme výrobok, začne prezentácia so súbormi fotografií v hlavnom adresári z nainštalovanej externej pamäti
zariadenia. Ak tam nie sú žiadne súbory s fotografiami alebo nie je nainštalovaná externá pamäť, zobrazí sa obrazovka
ponuky s fotografiami.
Ak sa počas piatich (5) minút nevyskytne žiadne použitie tlačidiel, aktuálny režim sa zmení na režim Clock, aby sa ochránila
obrazovka. Ak stlačíte tlačidlo MENU v režime Clock, zobrazí sa podponuka rozbočovača. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
hlavnú obrazovku.
|
Tlačidlá
|
Fotografia | Clock (Hodiny) |
Nastavenia
|
Nastavenia
|
Tlačidlá
Priame funkcie
OSD (On Screen Display –
Popis
Zobrazovanie na
obrazovke)
MENU (PONUKA)
∧,∨,<,>
ENTER
BACK (SPÄŤ)
Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.
Tieto tlačidlá vám umožnia nastaviť položky v ponuke.
Aktivuje označenú položku v ponuke.
Použite toto tlačidlo na vrátenie sa v ponuke o jeden krok.
|
Fotografia
Ak je vybraný priečinok
Tlačidlá
|
Fotografia |
Hodiny
|
Pri stláčaní tlačidla MENU (PONUKA) sa na obrazovke zobrazí ponuka.
OSD
Popis
Open (Otvoriť)
Otvorte priečinok.
Copy (Kopírovať)
Kopírujte priečinok.
Delete (Vymazať)
Vymažte priečinok.
Ak je vybraný zoznam miniatúr
Pri stláčaní tlačidla MENU (PONUKA) sa na obrazovke zobrazí ponuka.
OSD
Popis
Start Slide Show (Spustenie
prezentácie)
Spustí prezentáciu.
Copy (Kopírovať)/Copy All
Kopírovanie súboru.
files (Kopírovať všetky
súbory)
Delete (Vymazať)/Delete All
files (Vymazať všetky súbory)
Vymazanie súboru.
Slide Show (Prezentácia)
Pri stláčaní tlačidla MENU (PONUKA) sa na obrazovke zobrazí ponuka.
Na obrazovke môžu byť zobrazené len fotografie s rozlíšením menej ako 8000 (šírka) * 8000 (výška) pixelov.
Horné OSD
Start Slide Show
(Spustenie prezentácie)
Spodné OSD
Spustenie prezentácie
Slide Show Effect (Efekt
prezentácie)
Slide Show Settings
Detail OSD
Popis
Off (Vypnutie), Fade (Jas), Shutter (Clona), Cross Comb (Vyváženie),
Mask (Maska), Brick (Väzba), Dissolve (Ukončenie), Bar (Panel),
Expansion (Zväčšenie), Silk (Lesk), Random (Vlastné)
Vyberte efekt pre pridanie, keď sa obrázky zobrazia na obrazovke.
(Nastavenia
Slide Show Speed (Rýchlosť
prezentácie)
prezentácie)
Fast (Rýchlo), Normal (Normálne), Slow (Pomaly)
Vyberte režim spomedzi Rýchlo, Normálne, Pomaly.
Slide Show Repeat
(Opakovanie prezentácie)
On (Zapnuté), Off (Vypnuté)
Zvoľte Repeat (Opakovať) na zobrazovanie obrázkov.
Slide Show Shuffle
On (Zapnutá), Off (Vypnutá)
(Prezentácia obrázkov
náhodným výberom)
Zvoľte buď prehrávanie obrázkov idúcich po sebe, alebo režim náhodného výberu.
0~100
Brightness (Jas)
Upravte jas od úrovne 0 do 100.
On (Zapnuté), Off (Vypnuté)
Auto Rotation
(Automatické otáčanie) Ak je fotografia zobrazená v režime portrét zatiaľ, čo je váš digitálny album umiestnený horizontálne,
automaticky sa otočí a prispôsobí šírke.
Original (Pôvodný), 90°, 180°, 270°
Rotate (Otáčanie)
Zvoľte jeden spomedzi režimov Pôvodný, 90°, 180°, a 270°.
Original (Pôvodný), x1, x2, x4
Zoom (Zväčšiť)
Vyberte túto položku, ak chcete priblížiť na fotografiu. Môžete zväčšiť veľkosť na x2 alebo x4.
Veľkosť x1 je vtedy, keď fotografia je umiestnená tak, aby zodpovedala šírke.
Aspect Ratio (Pomer
strán)
Original (Pôvodný), Fit To Width (Prispôsobiť šírke), Fit To Screen (Prispôsobiť obrazovke)
Vyberte pomer strán pre zobrazovanie obrázkov.
Priame funkcie (Prezentácia)
Tlačidlo
Stav
Popis
>
Pozastaviť prezentáciu
<
Zastaviť prezentáciu
[ ▶ll ] Prehrať prezentáciu.
Prehrať ďalší súbor v zozname. Ukázať informáciu súboru
Prehrať predchádzajúci súbor v zozname. Ukázať informáciu v súbore.
Ukázať informáciu na prílohe
[ ll ] Zastaviť prezentáciu. Zastaviť prezentáciu. Prehrať prezentáciu.
PONUKA
Prehrať prezentáciu
Zastaviť prezentáciu. Ukázať ponuku súboru.
Zastaviť prezentáciu
Opustiť ponuku. Prehrať prezentáciu.
|
Tlačidlá
|
Fotografia |
Hodiny
|
Nastavenia
Hodiny
Pri stláčaní tlačidla PONUKA je na obrazovke zobrazená ponuka.
Detail OSD
Horné OSD
Time Format
(Formát času)
Date Format
(Formát dátumu)
Popis
12 Hours (12 hodín), 24 Hours (24 hodín)
Vstúpte a nastavte 12 hodín, 24 hodín.
YYYY/MM/DD (RRRR/MM/DD), MM/DD/YYYY (MM/DD/RRRR), DD/MM/YYYY (DD/MM/RRRR)
Vyberte formát dátumu.
Day (Deň), Month (Mesiac), Date (Dátum), Year (Rok), Hour (Hodina),
Date and Time
(Dátum a čas)
Nastavte 12 hodín
Minute (Minúta) am/pm
nastavte 24 hodín
Day (Deň), Month (Mesiac), Date (Dátum), Year (Rok), Hour (Hodina),
Minute (Minúta)
|
Vstúpte a nastavte Mesiac, Deň, Hodina, Minúta alebo am/pm. Vždy, keď je odpojená elektrická zástrčka,
informácie o dátume a čase sa stratia. Z tohto dôvodu je potrebné vždy ich znovu nastaviť.
Activation (Aktivácia), Hour (Hodina), Minute (Minúta), am/pm, Repeat
On Timer (Časovač
zapnutia)
Nastavte 12 hodín
(Opakovanie)
nastavte 24 hodín
Activation (Aktivácia), Hour (Hodina), Minute (Minúta), Repeat
(Opakovanie)
Váš výrobok sa automaticky zapne v určenom čase.
Activation (Aktivácia), Hour (Hodina), Minute (Minúta), am/pm, Repeat
Off Timer (Časovač
vypnutia)
Nastavte 12 hodín
(Opakovanie)
nastavte 24 hodín
Activation (Aktivácia), Hour (Hodina), Minute (Minúta), Repeat
(Opakovanie)
Váš výrobok sa automaticky vypne v určenom čase.
|
Tlačidlá
|
Fotografia |
Hodiny
|
Nastavenia
Nastavenia
Detail OSD
Horné OSD
Popis
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский,
Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Language (Jazyk)
Vyberte jazyk, ktorý bude používať váš výrobok.
Off (Vypnutá), On (Zapnutá)
Auto Slide Show (Automatická
prezentácia)
Ak sa vyberie možnosť Zap., automaticky sa pri zapnutí monitora spustí prezentácia.
0~100
Brightness (Jas)
Upravte jas od úrovne 0 do 100.
Firmware Update (Aktualizácia Aktualizujte výrobok pomocou externej pamäte (SD/MMC/MS/xD, USB).
firmvéru)
Navštívte stránku www.samsung.com, ak chcete najnovšiu aktualizáciu firmvéru.
Model, Firmware Version (Verzia firmvéru)
System Information
(Informácie o systéme)
Ukázať informácie o výrobku.
Yes (Áno), No (Nie)
Reset Settings (Vynulovať
nastavenia)
Obnovenie pôvodných nastavení výrobku.
Chcem aktualizovať firmvér.
Príprava
Digitálny fotografický rámček
Súbor aktualizácie firmvéru.
Najnovšie aktualizácie firmvéru nájdete na lokalite www.samsung.com .
Pamäťová karta USB alebo externá pamäť zariadení(SD/MMC/MS/xD)
Pripojenie
pamäťovej
karty USB do
PC
Pripojenie USB
Ak ste pripravení, pripojte pamäťovú kartu USB do vášho PC.
Nahratý súbor s obnoveným firmvérom skopírujte na USB pamäťovú kartu.
(Súbor s obnoveným firmvérom skopírujte do kmeňového adresára.)
Vyberte USB pamäťovú kartu z vášho PC a pripojte ju k vášmu digitálnemu fotografickému
|
pamäťovej
karty k
digitálnemu
rámčeku.
Ak je váš digitálny fotografický rámček vypnutý, zapnite ho.
fotografickému
rámčeku
Zvoľte Update
Zvoľte Firmware Update (Aktualizácia firmvéru) z položky Settings (Nastavenia).
Updating
Z dôvodu maximálnej bezpečnosti po skončení aktualizácie vypnite svoj digitálny fotografický
(Aktualizácia)
rámček, odpojte USB pamäťovú kartu a digitálny fotografický rámček opätovne zapnite.
USB pamäťovú kartu nevyberajte počas priebehu aktualizácie.
Počas priebehu aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo.
Počas priebehu aktualizácie nevkladajte žiadnu inú kartu.
Počas priebehu aktualizácie váš digitálny fotografický rámček nevypínajte.
Či aktualizácia prebehla úspešne alebo nie, môžete zistiť tak, že skontrolujete, či sa verzia
firmvéru vášho digitálneho fotografického rámčeka zmenila na aktualizovanú.
| Technické údaje
|
Podporované
súbory
Technické údaje
Položky
Názov modelu
Technické údaje
SPF-72H
Typ
7" (17 cm) TFT
Rozlíšenie
800 x 480
Jas
200 cd/m2
Pomer kontrastu
300 : 1
Rozhranie
RGB 6-bitové TTL
Panel
JPEG (RGB, Menej ako 8000 x 8000)
Podporované formáty
Formát progresívneho JPEG sa nepodporuje.
Windows 2000(SP2), Windows XP,
Operačný systém
MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Vstavaná pamäť
128 MB
Jeden odchádzajúci tok (zariadenie 2.0) a jeden prichádzajúci tok
USB
(hostiteľ 1.1)
Pamäťová karta
SD/MMC/MS/XD
Menovitý výkon
Výkon
Externý sieťový adaptér jednosmerného prúdu (12V, 2A, 24W)
Normal mode : nižšia ako 12W,
Spotreba energie
power saving mode : nižšia ako 5W,
Power off mode : nižšia ako 1W
Obsahové súbory
Fotografický súbor
Spustenie prezentácie/efekty prezentácie/otáčanie/zobrazenie náhľadov
|
Rozmery
Všeobecne
(Š x V x H)
Hmotnosť
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 palca
550 g/1,21 libier
Dizajn produktu sa môže líšiť v závislosti od modelu a technické informácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Príslušenstvo triedy B (informačné komunikačné vybavenie pre domáce účely)
Tento produkt sa zhoduje s nariadeniami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže
sa používať vo všetkých bežných domácich priestoroch. (Vybavenie triedy B vyžaruje menej
elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)
| Technické údaje
Podporované súbory
Rozlíšenie: Menej ako 8000 x 8000
Podporovaný formát obrázkov: JPEG (formát progresívneho JPEG sa nepodporuje)
|
Podporované
súbory
|
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
Riešenie problémov
Táto časť obsahuje rôzne problémy a riešenia, s ktorými sa používatelia môžu stretnúť pri používaní digitálneho fotografického rámčeka.
Keď sa stretnete s problémom, najprv si pozrite nižšie uvedený zoznam a postupujte podľa navrhovanej činnosti, ak sa niektorý záznam
zhoduje s vašim problémom. Ak problém pretrváva, kontaktujte alebo navštívte najbližšie servisné stredisko.
Príznaky
Môj digitálny fotografický rámček
sa nedá zapnúť.
Časovač vypnutia a zapnutia
nefunguje.
Chvíľu trvá, kým sa po zapnutí
digitálneho fotografického rámčeka
obrázok zobrazí.
Pomer strán obrazovky vyzerá
neprirodzene.
Farby obrazovky sú tlmené alebo
príliš silné.
Možné problémy a odporúčané postupy riešenia
Skontrolujte elektrické pripojenie medzi výrobkom a sieťovým adaptérom.
Ak sú časovače automatického zapnutia a vypnutia nastavené na rovnaký čas,
nefungujú. Skontrolujte, prosím, tieto časy. Ak sú obidva časovače zapnutia aj
vypnutia nastavené na rovnaký čas, má prednosť časovač vypnutia.
Nahranie súboru z externej pamäťovej karty môže trvať niekoľko sekúnd.
(To závisí od formátu a veľkosti súboru.)
Vyberte jednu z troch hodnôt v ponuke Photo (Fotografia)>Aspect Ratio
(Pomer strán) pomocou tlačidiel na pravej strane výrobku.
(Pozrite si Photo (Fotografia)>Aspect Ratio (Pomer strán))
Nastavte jas v položke Settings (Nastavenia)>Brightness (Jas) pomocou
tlačidiel na pravej strane tohto výrobku.
(Pozrite Settings (Nastavenia)>Brightness (Jas))
Skontrolujte elektrické pripojenie medzi výrobkom a externým zariadením.
Pripojil som externé zariadenie
Skontrolujte, či externé zariadenie pracuje nezávisle a skontrolujte formát
(pamäťové USB zariadenie), ale
súboru, ktorý je na ňom uložený.
nefunguje.
Na tomto výrobku hostiteľské USB operuje používaním technických údajov USB
1.1 a USB zariadenie operuje používaním technických údajov USB 2.0
Vždy, keď vypnem a zapnem môj
Tento výrobok nemá vstavanú batériu. Po vypnutí informácia o čase zmizne. Z
digitálny fotografický rámček,
tohto dôvodu je potrebné znovu nastaviť čas vždy po zapnutí digitálneho
zobrazí sa nesprávny čas.
fotografického rámčeka.
Ponuka sa nezobrazí okamžite po
Zobrazenie ponuky a iných operácií môže trvať nejaký čas, pokým výrobok
stlačení tlačidla ponuka.
nenahrá obrázok a nezobrazí ho na obrazovke.
Fotografie sú pri zobrazení
automaticky otočené.
Prezentácia sa nespustí
automaticky.
Skontrolujte, či je Automatické otáčanie nastavené na možnosť On (Zapnuté).
Skontrolujte, či nie je automatická prezentácia vypnutá.
|
Pripojil som pamäťovú kartu, ale
nefunguje.
Skontrolujte systém súborov na pamäťovej karte.
Pripojil som zariadenie USB
Skontrolujte typ zariadenia USB pamäte. Tento výrobok nemusí podporovať
pamäte, ale nefunguje.
zložku zariadenia USB.
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
|
Terminológia
Podmienky
Popis
JPEG je technológia kompresie obrazu. Poskytuje najmenšiu stratu zo všetkých
technológií kompresie obrazu. Je všeobecne používaná na prenos
JPEG
multimediálnych súborov na internete a na iné použitie. Obrazový súbor
(Joint Photographic Coding Expert
formátovaný vo formáte JPEG sa označuje ako JPEG alebo súbor JPEG.
Group)
Obyčajne je súbor JPEG vytvorený odfotografovaním digitálnym fotoaparátom,
nakreslením na počítači alebo súpravou grafických programov a potom
upravením pomocou kompresie grafického obrazu do formátu JPEG.
Karta SD je pamäťová karta typu Flash veľkosti poštovej známky. Poskytuje
vysokú stabilitu a veľkú kapacitu. Je všeobecne používaná v rôznych
Karta SD
digitálnych výrobkoch, ako sú PDA, digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače,
(Secure Digital Card)
mobilné telefóny a notebooky. Vonkajší vzhľad je podobný MMC, ale počet
kolíkov a ich hrúbka je rozdielna. Má taktiež nastavovacie funkcie na heslo pre
ochranu dát.
MMC je externá pamäť typu Flash používaná na malých mobilných
MMC
zariadeniach, tak ako v prípade karty SD. Pretože má menšie stopy ako karty
(Multi Media Card)
SD/MMC, stala sa všeobecne akceptovanou ako štandardné pamäťové karty.
Obyčajne sa používa na ukladanie filmov a fotografií.
Pri pripájaní k PC použite terminál odchádzajúceho toku. Tento výrobok
podporuje USB 2.0 Kábel typu A-B, ktorý sa používa na prepojenie vášho
Kábel USB
digitálneho fotografického rámčeka a PC, je priložený k výrobku. Typ A je USB
1) A-B TYPE
konektor používaný na pripojenie k PC. Typ B je USB konektor používaný na
pripojenie k externému zariadeniu. Váš digitálny fotografický rámček môžete
pripojiť k vášmu PC pomocou kábla USB typu A-B.
Tento typ kábla použite vtedy, keď používate konektor prichádzajúceho toku.
Kábel USB
2) Kábel pre pripojenie iných
zariadení
Tento produkt podporuje USB 2.0. Pri pripájaní externého zariadenia k portu
prichádzajúceho toku použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého
zariadenia.
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
Servisné centrá
Ak potrebujete vykonať servis vášho produktu, kontaktujte alebo navštívte servisné centrum spoločnosti Samsung.
Pre služby týkajúce sa sieťového pripojenia a servera.
Služby
Webová stránka spoločnosti Samsung
Electronics
Kontakty
http://www.samsung.com
North America
|
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
PORTUGAL
0 801 801 881
022-607-93-33
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement