Samsung | SPF-85H | Uživatelská přiručka | Samsung SPF-85H Používateľská príručka

Samsung SPF-85H Používateľská príručka
|
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Bezpečnostné symboly
Dodržiavaním nižšie uvedených pokynov predídete poruchám alebo poškodeniu výrobku nesprávnym používaním.
Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti.
Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k menším úrazom alebo poškodeniu majetku.
|
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Výkon
Zasuňte sieťovú zástrčku pevne na miesto.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, kábel alebo výstup, pretože to môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
Nepripájajte viac ako jeden spotrebič do jedného výstupu, pretože prehriaty
výstup môže spôsobiť požiar.
Nevyťahujte nasilu elektrický kábel. Neklaďte nič ťažké na elektrický kábel,
pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Presvedčte sa, či je prístroj vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá predtým, než
výrobok premiestnite. Taktiež sa presvedčte, či je odpojený pripájací kábel z iných
zariadení.
z
Presunutie výrobku bez toho, aby ste odpojili elektrický kábel, môže poškodiť výrobok
a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky zástrčku pridržte, ak budete ťahať za kábel,
môžete ho vážne poškodiť.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar alebo by sa výrobok nemusel
normálne zapnúť.
Zabezpečte, aby pred čistením výrobku bola elektrická zástrčka odpojená.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte
ho do vozidiel. .
z
Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
z
Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť
vystavený snehu alebo dažďu.
Produkt neinštalujte v blízkosti akéhokoľvek ohrevného zariadenia.
z
|
Inštalácia
Existuje tu riziko požiaru.
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Pri inštalácii výrobku na skrinku alebo policu nenechajte koniec výrobku vyčnievať
cez hranu police.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť pád výrobku, ktorý môže mať za následok
poruchu výrobku alebo zranenie.
Nenechávajte elektrický kábel v blízkosti vykurovacieho telesa, pretože sa môže
roztaviť, a to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Neinštalujte výrobok na miesta, kde nie je chránený pred olejom, dymom,
vlhkosťou, vodou alebo dažďovou vodou, alebo do auta.
z
Každý kontakt s uvedenými materiálmi môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo požiar.
Odpojte elektrickú zástrčku pri búrke alebo bleskoch.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Pri inštalácii ukladajte výrobok opatrne.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.
Zabráňte pádu výrobku pri premiestňovaní, pretože to môže spôsobiť poškodenie
výrobku alebo zranenie.
Neinštalujte výrobok na miesta ľahko dostupné deťom.
z
|
Použitie a čistenie
Pád výrobku môže spôsobiť zranenie.
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Nevkladajte žiadne kovové predmety, ako vidličky, drôty, vrtáky, alebo horľavé
predmety, ako papier alebo zápalky, do otvorov v zadnej časti výrobku, pretože to
môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
z
Ak výrobok príde do kontaktu s vodou alebo inou látkou, presvedčte sa, či je výrobok
vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a kontaktujte servisné centrum.
Nikdy nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok sami.
z
Ak váš výrobok potrebuje opraviť, kontaktujte servisné centrum. Nedodržanie tohto
postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak počujete čudný zvuk, cítite zápach niečoho spáleného alebo vidíte dym, okamžite
odpojte elektrickú zástrčku a kontaktujte servisné centrum.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Vždy odstráňte prach a vodu z kolíkov a konektorov elektrickej zástrčky.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Pri čistení výrobku najprv odpojte elektrickú zástrčku a vyčistite výrobok mäkkou
suchou handrou.
z
Nepoužívajte žiadne chemikálie ako benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, mazadlá,
čistiace prostriedky alebo vosk.
Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, presvedčte sa, či je elektrická zástrčka odpojená.
z
Nahromadený prach môže spôsobovať zahrievanie alebo vznietenie, čo môže spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak potrebujete nainštalovať výrobok na príslušné miesto a nie v súlade s
všeobecnými podmienkami, kontaktujte jedného z našich servisných inžinierov
ohľadom inštalácie, pretože produkt sa môže stretnúť s vážnymi problémami kvality
z dôvodu jeho okolia.
z
Toto sa vzťahuje na miesta vystavené takým podmienkam, ako prašné prostredie,
chemikálie, vysoké alebo nízke teploty, vlhkosť alebo ak je výrobok používaný bez
prestávky dlhší čas.
Ak výrobok spadol alebo je poškodený kryt, vypnite ho a odpojte elektrickú zástrčku.
z
Používanie výrobku bez skontrolovania, či nie je poškodený, môže spôsobiť zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo požiar. Kontaktujte, prosím, servisné centrum.
Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) - len v Európe
(Vzťahuje sa na krajiny Európskej únie a iné krajiny Európy so systémom
separovaného zberu odpadu)
Toto označenie zobrazené na výrobku alebo odbornej literatúre označuje, že by sa po skončení
svojej životnosti nemal likvidovať s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou
odpadu, tak, prosím, oddeľte tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte,
aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tento
produkt pre recykláciu šetrnú na životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný
produkt zakúpili, alebo ich mestský úrad.
Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a
skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže miešať s inými
komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
|
Funkcie
Vychutnajte si obrázky použitím pamäťovej karty a USB.
Poskytuje funkciu mini monitora.
Štýlový dizajn
Prémiový, dizajnérsky produkt so štýlovým vzhľadom, ktorý je možné použiť ako dekoráciu na polici alebo na stole.
Otočný stojan, ktorý umožňuje vertikálne/horizontálne umiestnenie
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
|
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky prvky.
Ak niečo chýba, kontaktujte lokálneho distribútora, u ktorého ste si produkt zakúpili. Pre voliteľné doplnky kontaktujte servisné centrum.
Nikdy nepoužívajte iný sieťový adaptér ako je ten, ktorý bol dodaný spolu s produktom.
Komponenty
Digitálny fotografický rámček
(Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.)
Manuálne
Rýchle spustenie
Záruka
(Nie je dostupná všade)
Používateľská príručka
Káble
USB kábel
Sieťový kábel
|
Sieťový adaptér
?(Typ A-mini B)
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
|
Predná časť
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Tento produkt je produkt dotykového typu. Ak sa jemne dotknete tlačidla na pravej strane produktu, osvetlenie tlačidla sa rozsvieti.
Keď je osvetlenie tlačidla zapnuté, môžete potom ovládať ponuku každého tlačidla.
[PONUKA] Tlačidlo
Zobrazí okno s ponukou v ľavom spodnom rohu obrazovky.
ponuky
[
] Tlačidlo nahor
Používa sa na pohyb nahor.
[ ] Tlačidlo doľava
Používa sa na pohyb doľava.
[ ] Tlačidlo doprava
Používa sa na pohyb doprava.
[
] Tlačidlo nadol
Používa sa na pohyb nadol.
[
] Tlačidlo Enter
Používa sa na výber.
[
] Tlačidlo späť
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
[
] Tlačidlo prezentácie
Prehrávanie alebo pozastavenie prezentácie.
|
Funkcie
| Komponenty |
Zadná časť
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
|
K tomuto konektoru pripojte sieťový adaptér.
Svorka na napájanie
[
Pripojte sieťový kábel k sieťovému konektoru sieťového adaptéru.
Zapne alebo vypne produkt.
] Vypínač
Stlačte a približne 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo napájania.
Stojan
Stojan umožňuje tak horizontálnu ako aj vertikálnu montáž.
Ak je váš digitálny fotografický rámček nainštalovaný vertikálne, vaše fotografie môžete otočiť
pomocou funkcie otáčania, aby sa prispôsobili vertikálnej inštalácii.
Držiak zabraňujúci
Podoprie produkt tak, že bude na klzkých povrchoch pevne stáť.
zosunutiu
Servisný konektor
Tento konektor slúži len pre servis produktu. Svojvoľne ho neprevádzkujte.
Zámok Kensington
Zámok Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické zabezpečenie systému, keď sa
používa na verejnom mieste. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
Bočná strana
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
MEMORYCARD
Umožňuje vám vložiť voliteľnú pamäťovú kartu. (Vhodné len pre karty SD/MS)
Pripojte PC alebo externé zariadenie pomocou kábla USB.
Konektor pre nahrávanie
Pripojte váš digitálny fotografický rámček k USB portu PC
pomocou kábla USB.
Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k PC pomocou konektoru pre
|
nahrávanie, používajte len kábel USB (typ A-mini B) dodaný spolu s produktom.
Konektor pre preberanie
Pripojte váš digitálny fotografický rámček k USB
pamäťovému zariadeniu.
|
Vypínač
|
USB
|
|
USB
|
Pamäťová
karta
|
Vypínač
Pripojte napájací kábel do výstupu
na zadnej strane produktu.
Pripojte sieťový kábel k sieťovému adaptéru.
Pripojte sieťový kábel produktu do najbližšej zásuvky.
Stlačením tlačidla [
] zapnete napájanie.
|
USB
Vypínač
Pamäťová
karta
|
Konektor pre
nahrávanie
Používa sa na pripojenie vášho digitálneho fotografického rámčeka k PC.
Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k vášmu PC pomocou konektora up stream, vždy
použite kábel USB, ktorý je súčasťou produktu.
Konektor pre
Používa sa na pripojenie externého USB zariadenia k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku.
preberanie
Ak pripojíte svoj pamäťový kľúč USB k rozbočovaču USB alebo rozšíreniu USB, nemusí sa rozpoznať.
Preto sa uistite, že pamäťový kľúč USB zapojíte priamo do portu USB.
Pri pripájaní externého zariadenia k portu down stream použite kábel USB, ktorý je súčasťou
externého zariadenia.
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poruchy externých zariadení, spôsobené použitím
káblov, ktoré nie sú štandardnými pre každé zariadenie.
Niektoré externé zariadenia obsahujú káble, ktoré nespĺňajú štandardy USB. Preto môžu spôsobiť
poruchu.
Ak externé zariadenie nepracuje správne pri pripojení k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku,
skúste ho pripojiť k PC. Ak ani pri pripojení k PC nepracuje správne, kontaktujte servisné centrum
daného externého zariadenia alebo vášho PC.
Pripojte ku konektoru upstream vášho digitálneho fotografického rámčeka.
Pripojte USB konektor vášho PC.
|
Pamäťová karta
Vypínač
|
USB
|
Pamäťová
karta
|
MEMORYCARD
Zasuňte kartu v smere, ktorý je označený na vrchu karty.
Ak nestlačíte žiadne tlačidlo desať (10) minút, spustí sa šetrič obrazovky a začne chrániť monitor.
Avšak šetrič obrazovky sa nespustí v stave prezentácie.
Tento produkt je produkt dotykového typu. Ak sa jemne dotknete tlačidla na pravej strane produktu, osvetlenie tlačidla sa rozsvieti.
Keď je osvetlenie tlačidla zapnuté, môžete potom ovládať ponuku každého tlačidla.
| Používateľská príručka
|
Photo
|
Clock
|
Settings
|
Používateľská príručka
Tlačidlá
Ponuka
Opis
Vstúpite alebo opustíte ponuku.
MENU
Podržte tlačidlo MENU stlačené viac ako päť (5) sekúnd. Všetky svetlá tlačidiel dvakrát zablikajú a aktivuje
sa funkcia uzamknutia tlačidiel. Pre zrušenie funkcie uzamknutia tlačidiel znovu podržte stlačené tlačidlo
MENU dlhšie ako päť (5) sekúnd.
,
, ,
Pohybujte sa okolo položiek a nastavujte hodnotu.
Zvolí funkciu.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Podržte toto tlačidlo stlačené päť (2) sekúnd, aby ste sa vrátili späť na hlavnú obrazovku.
Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.
Pri prehrávaní prezentácie stlačením tlačidla [ ], sa prehrávajú fotografie v mieste naposledy prehranej
fotografie. Ak boli fotky v mieste naposledy prehrávanej fotografie odstránené, automaticky sa vyhľadajú
a prehrajú v prezentácii.
Obrazovka Indikácie stavu
Zobrazenie
Opis
Zobrazí sa, keď sa pripojí zariadenie USB.
Zobrazí sa, keď sa pripojí pamäťová karta SD/MS.
| Používateľská príručka
Photo
|
Photo
|
Clock
|
Settings
|
Pri výbere priečinku
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Ponuka
Opis
Open
Otvorí zvolený priečinok.
Copy
Skopíruje zvolený priečinok.
Delete
Odstráni vybraný priečinok.
Ponuka, zobrazená pri výbere miniatúry.
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Podponuka
Ponuka
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Opis
Spustí prezentáciu
Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.
(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)
Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.
(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)
Delete
Odstráni vybraný súbor.
Delete All Files
Odstráni všetky súbory.
Set as Background
Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke.
Teraz sa režim pozadia automaticky zmení na vlastný režim.
Keď kopírujete fotografie z externého úložného pamäťového zariadenia (pamäť USB, SD/MS karta) do pamäte rámčeka, ak
položka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavená na možnosť [Resized], veľkosť (kvalita obrazovky) fotografie
sa automaticky zmenší skôr, ako sa uloží, aby sa mohla zobraziť tak, aby sa zmestila na obrazovku vášho digitálneho
fotografického rámčeka a EXIF (informácie týkajúce sa fotoaparátu), ktoré sú uložené vo fotografii, sa vymažú. Preto
používajte len fotografie uložené v pamäti rámčeka pomocou digitálneho fotografického rámčeka.
Môže trvať dlhší čas, ak sa súčasne kopíruje veľmi veľa súborov.
Ponuka prezentácie
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Na obrazovke sa môžu zobraziť len fotografie s rozlíšením menším ako 8000 (šírka) * 8000 (výška) pixelov.
Tento produkt dokáže podporovať až 4 000 obrázkov. Ak sa v ňom nachádza viac ako 4 000 obrázkov, prezentácia sa
neprehrá pre zostávajúce obrázky.
Horné OSD
Spodné OSD
Detail OSD
Opis
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,
Effect
Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
Vyberte efekt pre pridanie, keď sa obrázky zobrazia na obrazovke.
Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Vyberte rýchlosť spomedzi Rýchlo, Normálne, Pomaly.
All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one
Mode
photo
Zvoľte Repeat na zobrazovanie obrázkov.
Display Clock
On, Off
Vyberie, či sa má súčasne zobraziť prezentácia a aktuálny čas.
Brightness
0~100
Upravte jas od úrovne 0 do 100.
Rotate
Original, 90°, 180°, 270°
Zvoľte jeden spomedzi režimov Original, 90°, 180°, a 270°.
x1, x2, x4
Zoom
Vyberte túto položku, ak chcete priblížiť na fotografiu. Môžete zväčšiť veľkosť na x2 alebo x4.
Veľkosť x1 je vtedy, keď fotografia je umiestnená tak, aby zodpovedala šírke.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Môžete si zvoliť, ako sa má nastaviť veľkosť fotografií pri ich zobrazení na obrazovke.
Original Fit
Auto Fit
: Keď je veľkosť fotografie väčšia ako veľkosť obrazovky, zobrazí sa prispôsobená veľkosti
obrazovky.
: Keď je veľkosť fotografie väčšia alebo menšia ako veľkosť obrazovky, zobrazí sa
prispôsobená
Aspect Ratio
veľkosti obrazovky.
Fit To Width
: Fotografie sú zobrazené prispôsobené na šírku obrazovky. Horizontálna alebo vertikálna
časť
fotografie môže byť orezaná, ale nie je tu skreslenie.
Fit To Screen : Fotografie sú prispôsobené na rozlíšenie 800*600.
(Na fotografii môže byť skreslenie.)
Delete
Set as Background
Vymaže fotografiu, ktorá sa má zobraziť v prezentácii.
Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke.
Priame funkcie
Ponuka
PONUKA
Opis
Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.
Prehrá sa ďalší súbor.
Prehrá sa predchádzajúci.
Prehráva a pozastaví súbor.
Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.
| Používateľská príručka
|
Photo
Clock
|
|
Settings
|
Clock
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Ponuka
Podponuka
Detailná ponuka
Opis
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (keď je formát času nastavený na 12 hodín).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes(keď je formát času nastavený na 24 hodín).
Nastaví dátum a čas.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Pre formát času môžete zvoliť 12 hodín alebo 24 hodín.
Ak je zvolené 24 hodín, nie je možné zvoliť položku am/pm.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Môžete si vybrať formát, v ktorom sa má zobraziť dátum.
Clock Type
Analog, Digital, Clock & Calendar
Môžete si vybrať typ hodín.
| Používateľská príručka
Settings
Settings
|
Photo
|
Clock
|
Settings
|
Ponuka
Podponuka
Detailná ponuka
Opis
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Language
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
Môžete si zvoliť jazyk produktu.
Brightness
0~100
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť jas obrazovky.
Direct Slideshow
Off, On
Pripojte externé úložné zariadenie a spustí sa prezentácia s jeho obrázkami.
Options
Auto Fit Portrait Photo
Off, On
Ak sa digitálny fotografický rámik položí vodorovne, obrázok na výšku sa automaticky prevráti, aby mohol
zobraziť celý obrázok na digitálnom fotografickom rámiku.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Keď kopírujete fotografie z externého úložného pamäťového zariadenia (pamäť USB, SD/MS karta) do pamäte
rámčeka, ak položka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavená na možnosť [Resized], veľkosť
(kvalita obrazovky) fotografie sa automaticky zmenší skôr, ako sa uloží, aby sa mohla zobraziť tak, aby sa
zmestila na obrazovku vášho digitálneho fotografického rámčeka a EXIF (informácie týkajúce sa fotoaparátu),
ktoré sú uložené vo fotografii, sa vymažú. Preto používajte len fotografie uložené v pamäti rámčeka pomocou
digitálneho fotografického rámčeka.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Môžete vybrať úvodnú obrazovku, ktorá sa zobrazí po zapnutí napájania.
Screen Saver
Default, Custom
Môžete vybrať typ šetriča obrazovky.
Ak sa počas desiatich (10) minút nestlačí žiadne tlačidlo, aktivuje sa šetrič obrazovky.
Home Background
Preferences
Default, Custom
Môžete nastaviť pozadie obrazovky hlavnej ponuky.
Auto Picture On/Off
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
Keď sa dosiahne [Off Time], zastavia sa iné operácie a obrazovka sa vypne. Keď sa dosiahne [On Time],
obrazovka sa zapne a obnoví sa predchádzajúci prevádzkový stav.
Ak sa obrazovka vypne vtedy, keď sa čas dosiahol [Off Time], stlačte ktorékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla
napájania, aby ste opätovne zobrazili obrazovku.
Ak sa produkt používa ako Mini-Monitor alebo zariadenie Mass Storage pripojené k vášmu PC cez
kábel USB, obrazovka sa nevypne, ani keď sa čas dostane k Off Time (času vypnutia).
Produkt môžete aktualizovať pomocou USB pamäťového zariadenia alebo
Firmware Update
pomocou pamäťovej karty (SD/MS).
Súbor s najnovšou verziou firmvéru nájdete na adrese www.samsung.com.
Update/Reset
Reset Settings
Yes, No
Obnoví nastavenia z výroby.
Product Information
Model, Firmware Version
Môžete zobraziť informácie o svojom produkte.
Chcem aktualizovať firmvér.
Príprava
Digitálny fotografický rámček
Súbor aktualizácie firmvéru.
Pamäťová karta USB alebo externé pamäťové zariadenia (SD/MS)
Navštívte stránku www.samsung.com, ak chcete najnovšiu aktualizáciu firmvéru.
Pripojenie
pamäťovej
karty USB do
PC
Ak ste pripravení, pripojte pamäťovú kartu USB do vášho PC.
Nahratý súbor s obnoveným firmvérom skopírujte na USB pamäťovú kartu.
(Súbor s obnoveným firmvérom skopírujte do kmeňového adresára.)
Pripojenie USB
Vyberte pamäťovú kartu USB z vášho PC a pripojte ju k vášmu digitálnemu fotografickému
pamäťovej
rámiku.
karty k
digitálnemu
Ak je váš digitálny fotografický rámik vypnutý, zapnite ho.
fotografickému
rámčeku
Aktualizácia
Vyberte [Firmware Update] na stránke [Settings]-[Update/Reset].
Na obrazovke sa zobrazí priebeh aktualizácie.
Z dôvodu maximálnej bezpečnosti po skončení aktualizácie vypnite svoj digitálny fotografický
rámček, odpojte USB pamäťovú kartu a digitálny fotografický rámček opätovne zapnite.
USB pamäťovú kartu nevyberajte počas priebehu aktualizácie.
Počas priebehu aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo.
Počas priebehu aktualizácie nevkladajte žiadnu inú kartu.
Počas priebehu aktualizácie váš digitálny fotografický rámček nevypínajte.
Či aktualizácia prebehla úspešne alebo nie, môžete zistiť tak, že skontrolujete, či sa verzia
firmvéru vášho digitálneho fotografického rámčeka zmenila na aktualizovanú.
Digitálny fotografický rámik vám nielen umožňuje vychutnať si fotografie, ale tiež poskytuje
dodatočnú funkciu minimonitora. Minimonitor je funkcia pre používanie digitálneho fotografického
rámika ako pomocného monitora. Jeho používanie je jednoduché, pretože digitálny fotografický
rámik sa pripojí k vášmu PC cez kábel USB. Táto funkcia vám umožní efektívnejšie pracovať na PC
pomocou dodatočného monitora. Aby ste použili svoj digitálny fotografický rámik ako Mini-Monitor,
najskôr nainštalujte program Frame Manager. (Uvedomte si však, že ako Mini-Monitor môžete
používať len jeden digitálny fotografický rámik.)
Inštalácia programu Frame Manager
Používateľská príručka programu Frame Manager
Používanie digitálneho fotografického rámčeka ako Mini-Monitor.
Používanie digitálneho fotografického rámčeka ako zariadenie Mass Storage.
Zmena aktuálneho režimu na iný režim
Nastavenie jasu
Aktualizácia firmvéru
Systémové požiadavky
z Operačný systém: Windows XP SP2
z USB: Rozšírený hostiteľský ovládač (EHCT) pre USB 2.0
z RAM: 256 MB alebo viac
Upozornenie
1.
Musí byť nainštalovaný operačný systém Windows XP Service Pack 2.
Nemôže pracovať s iným operačným systémom ako Windows XP SP2. Nezodpovedáme za problémy, ktoré môžu
vzniknúť, ak sa inštaluje v operačnom systéme inom ako Windows XP SP2.
2.
Odporúčame počítač s jednotkou CPU s frekvenciou 2,4 GHz alebo väčšou.
Digitálny fotografický rámček nemusí normálne pracovať, ak sú výkonové parametre počítača nižšie ako odporúčané.
3.
Musí sa správne inštalovať podľa pokynov v sprievodcovi inštaláciu.
4.
Mini-Monitor nepoužívajte ako hlavný monitor.
Nezodpovedáme za žiadne problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak nedodržíte pokyny.
Ak sa použije ako hlavný monitor, obrazovka môže stmavnúť.
5.
Musí sa použiť dodaný kábel USB.
6.
Ak funguje ako minimonitor, nebude fungovať žiadne z tlačidiel, okrem tlačidla napájania a tlačidiel ▲/▼.
7.
Keď prestanete používať Mini-Monitor, presuňte programy, ktoré sú na ňom zobrazené a ktoré používa, na primárny
monitor.
8.
Pri niektorých grafických kartách nemusí Mini-Monitor správne fungovať. V tomto prípade nastavte položku Hardvérové
urýchľovanie na možnosť Žiadne.
Aby ste nastavili možnosť Hardvérové urýchľovanie na možnosť Žiadne: Kliknite pravým tlačidlom na pracovnú
plochu systému Windows a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Vlastnosti. Zobrazí sa okno Obrazovka vlastnosti. Kliknite na kartu Nastavenie > Spresniť > Riešenie problémov. Posuňte posuvník položky Hardvérové
urýchľovanie na možnosť Žiadne.
9.
Počas používania funkcie Mini-Monitor nemôžete použiť Aero efekt systému Windows Vista.
10.
Ak používate systém Windows Vista, niektoré filmy nie je možné s použitím funkcie Mini-Monitor prehrať.
11.
Ak sa nahrá ovládač videokarty vtedy, keď je už aplikácia Frame Manager nainštalovaná, funkcia Mini-Monitor nemusí
12.
Ak sa použije funkcia otáčania aplikácie Frame Manager, môže sa zmeniť aktuálne nastavenie umiestnenia Mini-Monitor.
správne fungovať. V tomto prípade odstráňte aplikáciu Frame Manager a opätovne ju nainštalujte.
Aj v prípade, ak sa použije funkcia otáčania, obrazovka sa v okne [Obrazovka - vlastnosti] nezobrazí, že sa otáča.
| SPF-75H, SPF-76H | SPF-85H, SPF-86H |
Technické údaje
Položky
Názov modelu
Technické údaje
SPF-75H, SPF-76H
Panel
Typ
7" (17 cm) TFT
Rozlíšenie
800 x 480
Rozhranie
RGB 6-bitové TTL
Podporované formáty
JPEG (Formát progresívneho, CMYK JPEG sa nepodporuje.)
Vstavaná pamäť
1 GB
Jeden odchádzajúci tok (zariadenie 2.0) a jeden prichádzajúci tok
USB
(hostiteľ 1.1)
Pamäťová karta
SD/MS (FAT32)
Menovitý výkon
Výkon
Spotreba energie
Rozmery
(Š x V x H)
Všeobecne
Hmotnosť
Externý sieťový adaptér jednosmerného prúdu (12V, 2A, 24W)
Normal mode : nižšia ako 7W
Power off mode : nižšia ako 1W
215.5 x 156.5 x 43 mm / 8.5 x 6.2 x 1.7 palca
525 g/1.2 libier
| SPF-75H, SPF-76H | SPF-85H, SPF-86H |
Položky
Názov modelu
Panel
Technické údaje
SPF-85H, SPF-86H
Typ
8" (20 cm) TFT
Rozlíšenie
800 x 600
Rozhranie
RGB 6-bitové TTL
Podporované formáty
JPEG (Formát progresívneho, CMYK JPEG sa nepodporuje.)
Vstavaná pamäť
1 GB
Jeden odchádzajúci tok (zariadenie 2.0) a jeden prichádzajúci tok
USB
(hostiteľ 1.1)
Pamäťová karta
SD/MS (FAT32)
Menovitý výkon
Výkon
Spotreba energie
Rozmery
Všeobecne
(Š x V x H)
Hmotnosť
Externý sieťový adaptér jednosmerného prúdu (12V, 2A, 24W)
Normal mode : nižšia ako 7W
Power off mode : nižšia ako 1W
228 x 187.5 x 46 mm / 8.9 x 7.4 x 1.8 palca
700 g/1.5 libier
Dizajn produktu sa môže líšiť v závislosti od modelu a technické informácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Príslušenstvo triedy B (informačné komunikačné vybavenie pre domáce účely)
Tento produkt sa zhoduje s nariadeniami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže
sa používať vo všetkých bežných domácich priestoroch. (Vybavenie triedy B vyžaruje menej
elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
Riešenie problémov
Táto časť obsahuje rôzne problémy a riešenia, s ktorými sa používatelia môžu stretnúť pri používaní digitálneho fotografického rámčeka.
Keď sa stretnete s problémom, najprv si pozrite nižšie uvedený zoznam a postupujte podľa navrhovanej činnosti, ak sa niektorý záznam
zhoduje s vašim problémom. Ak problém pretrváva, kontaktujte alebo navštívte najbližšie servisné stredisko.
Príznaky
Nefunguje napájanie.
Možné problémy a odporúčané postupy riešenia
Skontrolujte pripojenia kábla adaptéra a konektor napájania na produkte.
Po zapnutí napájania trvá určitý
čas, pokým sa zobrazí obrázok.
Ak je vysoké rozlíšenie alebo je súbor veľký, fotografia sa môže na obrazovke
Trvá dlhý čas, pokým sa prepne
zobrazovať pomaly.
nasledujúca fotografia.
Pripojil som externé pamäťové
zariadenie, ale toto nebolo
rozpoznané.
V pamäti rámčeka je ešte voľné
miesto, ale nemôžem nakopírovať
fotografie.
Skontrolujte spojenie medzi produktom a externým pamäťovým zariadením.
Pripojte sa k PC a skontrolujte prevádzkový stav.
V pamäti rámčeku si vytvorte priečinok a vaše fotografie nakopírujte do tohto
priečinku.
Vložil som pamäťovú kartu, ale
Skontrolujte súbory na vašej pamäťovej karte.
táto nefunguje.
Skúste pripojiť iné pamäťové zariadenie.
Pripojil som USB pamäťové
zariadenie, ale toto nefunguje.
Portrétová fotografia je zobrazená
Skontrolujte, či je položka [Auto Fit Portrait Photo] možností [Settings-Options]
otočená.
nastavená na Aktivované.
Žiadna prezentácia sa automaticky
Nastavte položku [Starting Mode] položky [Settings-Preference] na hodnotu
neprehrá.
[Slideshow].
Funkcie automatického zapnutia a
Ak sú funkcie automatického zapnutia a vypnutia nastavené na rovnaký čas,
automatického vypnutia
nebudú fungovať.
nefungujú.
Skontrolujte nastavenia času.
Skontrolujte, či je nainštalovaný program FrameManager.
Nezobrazí sa ikona programu
Vyberte Štart - Programy - Samsung - FrameManager, aby ste reštartovali
FrameManager.
Frame Manager.
Reštartujte svoj počítač.
Skontrolujte, či je aktívna funkcia uzamknutia tlačidiel.
Ak podržíte tlačidlo MENU stlačené dlhšie ako päť (5) sekúnd, aktivuje sa
Stlačil som tlačidlo, ale nefunguje.
funkcia uzamknutia tlačidiel. Ak stlačíte tlačidlo, nebude fungovať.
Pre zrušenie funkcie uzamknutia tlačidiel znovu podržte stlačené tlačidlo MENU
dlhšie ako päť (5) sekúnd.
|
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
|
Terminológia
Podmienky
Popis
JPEG je technológia kompresie obrazu. Poskytuje najmenšiu stratu zo všetkých
technológií kompresie obrazu. Je všeobecne používaná na prenos
JPEG
multimediálnych súborov na internete a na iné použitie. Obrazový súbor
(Joint Photographic Coding Expert
formátovaný vo formáte JPEG sa označuje ako JPEG alebo súbor JPEG.
Group)
Obyčajne je súbor JPEG vytvorený odfotografovaním digitálnym fotoaparátom,
nakreslením na počítači alebo súpravou grafických programov a potom
upravením pomocou kompresie grafického obrazu do formátu JPEG.
Karta SD je pamäťová karta typu Flash veľkosti poštovej známky. Poskytuje
vysokú stabilitu a veľkú kapacitu. Je všeobecne používaná v rôznych
Karta SD
digitálnych výrobkoch, ako sú PDA, digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače,
(Secure Digital Card)
mobilné telefóny a notebooky. Vonkajší vzhľad je podobný MMC, ale počet
kolíkov a ich hrúbka je rozdielna. Má taktiež nastavovacie funkcie na heslo pre
ochranu dát.
Pri pripájaní k PC použite terminál odchádzajúceho toku. Tento výrobok
podporuje USB 2.0 Kábel typu A-B, ktorý sa používa na prepojenie vášho
Kábel USB
digitálneho fotografického rámčeka a PC, je priložený k výrobku. Typ A je USB
1) A-B TYPE
konektor používaný na pripojenie k PC. Typ B je USB konektor používaný na
pripojenie k externému zariadeniu. Váš digitálny fotografický rámček môžete
pripojiť k vášmu PC pomocou kábla USB typu A-B.
Tento typ kábla použite vtedy, keď používate konektor prichádzajúceho toku.
Kábel USB
2) Kábel pre pripojenie iných
zariadení
Tento produkt podporuje USB 2.0. Pri pripájaní externého zariadenia k portu
prichádzajúceho toku použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého
zariadenia.
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
Servisné centrá
Ak potrebujete vykonať servis vášho produktu, kontaktujte alebo navštívte servisné centrum spoločnosti Samsung.
Pre služby týkajúce sa sieťového pripojenia a servera.
Služby
Webová stránka spoločnosti Samsung
Electronics
Kontakty
http://www.samsung.com
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com
|
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising