Samsung SPF-85M Používateľská príručka

Samsung SPF-85M Používateľská príručka
|
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Bezpečnostné symboly
Dodržiavaním nižšie uvedených pokynov predídete poruchám alebo poškodeniu výrobku nesprávnym používaním.
Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti.
Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k menším úrazom alebo poškodeniu majetku.
|
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Výkon
Zasuňte sieťovú zástrčku pevne na miesto.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, kábel alebo výstup, pretože to môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.
Nepripájajte viac ako jeden spotrebič do jedného výstupu, pretože prehriaty
výstup môže spôsobiť požiar.
Nevyťahujte nasilu elektrický kábel. Neklaďte nič ťažké na elektrický kábel,
pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Presvedčte sa, či je prístroj vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá predtým, než
výrobok premiestnite. Taktiež sa presvedčte, či je odpojený pripájací kábel z iných
zariadení.
z
Presunutie výrobku bez toho, aby ste odpojili elektrický kábel, môže poškodiť výrobok
a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky zástrčku pridržte, ak budete ťahať za kábel,
môžete ho vážne poškodiť.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar alebo by sa výrobok nemusel
normálne zapnúť.
Zabezpečte, aby pred čistením výrobku bola elektrická zástrčka odpojená.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte
ho do vozidiel. .
z
Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
z
Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť
vystavený snehu alebo dažďu.
Produkt neinštalujte v blízkosti akéhokoľvek ohrevného zariadenia.
z
Existuje tu riziko požiaru.
|
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Inštalácia
Pri inštalácii výrobku na skrinku alebo policu nenechajte koniec výrobku vyčnievať
cez hranu police.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť pád výrobku, ktorý môže mať za následok
poruchu výrobku alebo zranenie.
Nenechávajte elektrický kábel v blízkosti vykurovacieho telesa, pretože sa môže
roztaviť, a to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Neinštalujte výrobok na miesta, kde nie je chránený pred olejom, dymom,
vlhkosťou, vodou alebo dažďovou vodou, alebo do auta.
z
Každý kontakt s uvedenými materiálmi môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo požiar.
Odpojte elektrickú zástrčku pri búrke alebo bleskoch.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
požiar.
Pri inštalácii ukladajte výrobok opatrne.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.
Zabráňte pádu výrobku pri premiestňovaní, pretože to môže spôsobiť poškodenie
výrobku alebo zranenie.
Neinštalujte výrobok na miesta ľahko dostupné deťom.
z
Pád výrobku môže spôsobiť zranenie.
|
Bezpečnostné
symboly
|
Výkon
|
Inštalácia | Použitie a čistenie |
Použitie a čistenie
Nevkladajte žiadne kovové predmety, ako vidličky, drôty, vrtáky, alebo horľavé
predmety, ako papier alebo zápalky, do otvorov v zadnej časti výrobku, pretože to
môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
z
Ak výrobok príde do kontaktu s vodou alebo inou látkou, presvedčte sa, či je výrobok
vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a kontaktujte servisné centrum.
Nikdy nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok sami.
z
Ak váš výrobok potrebuje opraviť, kontaktujte servisné centrum. Nedodržanie tohto
postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak počujete čudný zvuk, cítite zápach niečoho spáleného alebo vidíte dym, okamžite
odpojte elektrickú zástrčku a kontaktujte servisné centrum.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Vždy odstráňte prach a vodu z kolíkov a konektorov elektrickej zástrčky.
z
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Pri čistení výrobku najprv odpojte elektrickú zástrčku a vyčistite výrobok mäkkou
suchou handrou.
z
Nepoužívajte žiadne chemikálie ako benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, mazadlá,
čistiace prostriedky alebo vosk.
Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, presvedčte sa, či je elektrická zástrčka odpojená.
z
Nahromadený prach môže spôsobovať zahrievanie alebo vznietenie, čo môže spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak potrebujete nainštalovať výrobok na príslušné miesto a nie v súlade s
všeobecnými podmienkami, kontaktujte jedného z našich servisných inžinierov
ohľadom inštalácie, pretože produkt sa môže stretnúť s vážnymi problémami kvality
z dôvodu jeho okolia.
z
Toto sa vzťahuje na miesta vystavené takým podmienkam, ako prašné prostredie,
chemikálie, vysoké alebo nízke teploty, vlhkosť alebo ak je výrobok používaný bez
prestávky dlhší čas.
Ak výrobok spadol alebo je poškodený kryt, vypnite ho a odpojte elektrickú zástrčku.
z
Používanie výrobku bez skontrolovania, či nie je poškodený, môže spôsobiť zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo požiar. Kontaktujte, prosím, servisné centrum.
Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) - len v Európe
(Vzťahuje sa na krajiny Európskej únie a iné krajiny Európy so systémom separovaného zberu odpadu)
Toto označenie zobrazené na výrobku alebo odbornej literatúre označuje, že by sa po skončení svojej životnosti nemal
likvidovať s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tento produkt od iných typov odpadu a
zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tento produkt pre
recykláciu šetrnú na životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo ich mestský
úrad.
Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a skontrolovať zmluvné
podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
|
Funkcie
Rozšírenie zabudovanej pamäte pomocou pamäťových kariet. Okamžitý prehľad uložených obrázkov.
Funkcia hudby v pozadí.
Poskytuje funkciu mini monitora.
Štýlový dizajn
Prémiový, štýlový dizajn, ktorý je možné použiť ako dekoráciu na polici alebo na stole.
Otočný stojan, ktorý umožňuje vertikálne/horizontálne umiestnenie.
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
|
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky prvky.
Ak niečo chýba, kontaktujte lokálneho distribútora, u ktorého ste si produkt zakúpili. Pre voliteľné doplnky kontaktujte servisné centrum.
Nikdy nepoužívajte iný sieťový adaptér ako je ten, ktorý bol dodaný spolu s produktom.
Komponenty
Digitálny fotografický rámček
(Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.)
Manuálne
Záruka
Rýchle spustenie
Používateľská príručka
(Nie je dostupná všade)
Káble
USB kábel
Sieťový kábel
|
Sieťový adaptér
(Typ A-mini B)
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
Predná časť
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
[PONUKA] Tlačidlo
Zobrazí okno s ponukou v ľavom spodnom rohu obrazovky.
ponuky
[
] Tlačidlo nahor
Používa sa na pohyb nahor.
[ ] Tlačidlo doľava
Používa sa na pohyb doľava.
[ ] Tlačidlo doprava
Používa sa na pohyb doprava.
[
] Tlačidlo nadol
Používa sa na pohyb nadol.
[
] Tlačidlo Enter
Používa sa na výber.
[
] Tlačidlo späť
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
[
] Tlačidlo prezentácie
Prehrávanie alebo pozastavenie prezentácie.
Pri prehrávaní prezentácie stlačením tlačidla [ ], sa prehrávajú fotografie v mieste
naposledy prehranej fotografie. Ak boli fotky v mieste naposledy prehrávanej fotografie
odstránené, automaticky sa vyhľadajú a prehrajú v prezentácii.
|
|
Funkcie
| Komponenty |
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
|
Zadná časť
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
K tomuto konektoru pripojte sieťový adaptér.
Vstupný konektor
Pripojte sieťový kábel k sieťovému konektoru sieťového adaptéru.
jednosmerného
prúdu
[
Zapne alebo vypne produkt.
] Vypínač
Stlačte a približne 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo napájania.
Stojan
Vďaka otočnému stojanu môžete produkt použiť vo vertikálnom alebo v horizontálnom smere.
Držiak zabraňujúci
Podoprie produkt tak, že bude na klzkých povrchoch pevne stáť.
zosunutiu
Servisný konektor
Tento konektor slúži len pre servis produktu. Svojvoľne ho neprevádzkujte.
Zámok Kensington
používa na verejnom mieste. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)
Zámok Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické zabezpečenie systému, keď sa
|
Funkcie
| Komponenty |
Bočná strana
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Predná
časť
| Zadná časť |
Bočná
strana
|
Reproduktor
Môžete počúvať zvuk bez pripojenia dodatočného reproduktora.
Pripojením slúchadiel na hlavu alebo do uší k produktu môžete počúvať zvuk.
Prípojka pre slúchadlá
MEMORY CARD
Umožňuje vám vložiť voliteľnú pamäťovú kartu. (Vhodné len pre karty SD/MS)
Pripojte PC alebo externé zariadenie pomocou kábla USB.
Konektor pre nahrávanie
Pripojte váš digitálny fotografický rámček k USB portu PC
pomocou kábla USB.
Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k PC pomocou konektoru pre
nahrávanie, používajte len kábel USB (typ A-mini B) dodaný spolu s produktom.
Konektor pre preberanie
Pripojte váš digitálny fotografický rámček k USB
pamäťovému zariadeniu.>
|
Vypínač
|
Rozhranie
USB
|
Pamäťová
karta
|
Pripojenie energie
Pripojte kábel adaptéra ku konektoru napájania na zadnej strane produktu.
Pripojte sieťový kábel k sieťovému adaptéru.
Pripojte sieťový kábel produktu do najbližšej zásuvky.
Stlačením tlačidla [
] zapnete napájanie.
|
Pripojenie prostredníctvom USB
Vypínač
|
Rozhranie
USB
|
Pamäťová
karta
|
Konektor pre
nahrávanie
Používa sa na pripojenie vášho digitálneho fotografického rámčeka k PC.
Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k vášmu PC pomocou konektora up stream, vždy
použite kábel USB, ktorý je súčasťou produktu.
Konektor pre
Používa sa na pripojenie externého USB zariadenia k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku.
preberanie
Niektoré USB zariadenia nemusia podporovať digitálny fotografický rámček.
Tento produkt nepodporuje USB čítačky kariet. Podporované sú len USB úložné zariadenia.
Maximálna odporúčaná kapacita úložného zariadenia USB je 32 GB.
Váš počítač nerozpoznáva externé zariadenia pripojené k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku.
Pri pripájaní externého zariadenia k portu prichádzajúceho toku použite kábel USB, ktorý je súčasťou
externého zariadenia. (Pre viac informácií o externých zariadeniach a ich kábloch kontaktujte
príslušné servisné centrum.)
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poruchy externých zariadení, spôsobené použitím
káblov, ktoré nie sú štandardnými pre každé zariadenie.
Niektoré externé zariadenia obsahujú káble, ktoré nespĺňajú štandardy USB. Preto môžu spôsobiť
poruchu.
Ak externé zariadenie nepracuje správne pri pripojení k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku,
skúste ho pripojiť k PC. Ak ani pri pripojení k PC nepracuje správne, kontaktujte servisné centrum
daného externého zariadenia alebo vášho PC.
Pripojte ku konektoru upstream vášho digitálneho fotografického rámčeka.
Pripojte USB konektor vášho PC.
|
Pripojenie pamäťovej karty
Vypínač
|
Rozhranie
|
USB
Pamäťová
karta
|
MEMORY CARD
Zasuňte kartu v smere, ktorý je označený na vrchu karty.
Vybratie pamäťovej karty počas prehrávania MP3, filmov alebo fotografií
môže spôsobiť nesprávnu funkciu produktu. V tomto prípade vypnite a
zapnite produkt.
Odporúčaná kapacita rôznych typov pamäťových kariet
SD / MicroSD / MiniSD ≤ 4GB, SDHC / MicroSDHC ≤ 32GB
MS ≤ 128MB, MS Pro ≤ 32GB
Ak desať (10) minút nestlačíte žiadne tlačidlo, aktivuje sa prezentácia alebo režim hodín. Aj napriek tomu, ak sa prehráva hudobný
súbor, aktivuje sa režim hodín a zobrazí sa názov tohto hudobného súboru. Do režimu hodín môžete prepnúť aj pri pozastavení filmu.
V niektorých prípadoch môžete prepnúť na obrazovku zoznamu filmov.
|
Používateľská
príručka
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Používateľská príručka
Tlačidlá
Ponuka
Opis
MENU
Vstúpite alebo opustíte ponuku.
,
Pohybujte sa okolo položiek a nastavujte hodnotu.
, ,
Zvolí funkciu.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Podržte toto tlačidlo stlačené päť (2) sekúnd, aby ste sa vrátili späť na hlavnú obrazovku.
Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.
Pri prehrávaní prezentácie stlačením tlačidla [ ], sa prehrávajú fotografie v mieste naposledy prehranej
fotografie. Ak boli fotky v mieste naposledy prehrávanej fotografie odstránené, automaticky sa vyhľadajú
a prehrajú v prezentácii.
Obrazovka Indikácie stavu
Zobrazenie
Opis
Zobrazí sa, keď sa pripojí zariadenie USB.
Zobrazí sa, keď sa pripojí pamäťová karta SD/MS.
|
Používateľská
príručka
|
Photo
Photo
Pri výbere priečinku
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Ponuka
Opis
Open
Otvorí zvolený priečinok.
Copy
Skopíruje zvolený priečinok.
Delete
Odstráni vybraný priečinok.
Ponuka, zobrazená pri výbere miniatúry.
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Podponuka
Ponuka
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Opis
Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.
Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.
(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)
Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.
(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)
Odstráni vybraný súbor.
Odstráni všetky súbory.
Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke.
Teraz sa režim pozadia automaticky zmení na vlastný režim.
Keď kopírujete fotografie z externého úložného pamäťového zariadenia (pamäť USB, SD/MS karta) do pamäte rámčeka, ak
položka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavená na možnosť [Resized], veľkosť (kvalita obrazovky) fotografie
sa automaticky zmenší skôr, ako sa uloží, aby sa mohla zobraziť tak, aby sa zmestila na obrazovku vášho digitálneho
fotografického rámčeka a EXIF (informácie týkajúce sa fotoaparátu), ktoré sú uložené vo fotografii, sa vymažú. Preto
používajte len fotografie uložené v pamäti rámčeka pomocou digitálneho fotografického rámčeka.
Môže trvať dlhší čas, ak sa súčasne kopíruje veľmi veľa súborov.
Ponuka prezentácie
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Tento produkt dokáže podporovať až 4 000 obrázkov. Ak sa v ňom nachádza viac ako 4 000 obrázkov, prezentácia sa
neprehrá pre zostávajúce obrázky.
Ponuka
Stop Slideshow
Podponuka
Detailná ponuka
Opis
Pozastaví alebo obnoví prehrávanie prezentácie.
Transition
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,
Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random
Vyberie efekt prehrávania.
Speed
Slideshow Settings
Fast, Normal, Slow
Vyberie rýchlosť prehrávania.
Mode
All photos, Photo in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photo in Folder, Repeat
one photo
Vyberie režim prehrávania.
Display Clock
On, Off
Vyberie, či sa má súčasne zobraziť prezentácia a aktuálny čas.
Brightness
0~100
Môžete nastaviť jas displeja.
Rotate
Môžete otáčať obrazovku monitora o 90°, 180° a 270°.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Môžete si zvoliť, ako sa má nastaviť veľkosť fotografií pri ich zobrazení na obrazovke.
Original Fit - Keď je veľkosť fotografie väčšia ako veľkosť obrazovky, zobrazí sa prispôsobená veľkosti
Aspect Ratio
obrazovky.
Auto Fit - Fotografie sa prispôsobia veľkosti obrazovky. Horizontálna alebo vertikálna časť fotografie môže
byť orezaná, ale nie je tu skreslenie.
Fit to Width - Fotografie sa prispôsobia šírke obrazovky. Horizontálna alebo vertikálna časť fotografie
môže byť orezaná, ale nie je tu skreslenie.
Fit to Screen - Fotografie sa prispôsobia rozlíšeniu 800*600. (Fotografia môže byť skreslená)
Delete
Set as Background
Vymaže fotografiu zobrazenú v prezentácii.
Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke.
On, Off, Music Setting
Zvoľte nastavenie [On] položky [Background Music].
Background Music
Potom zvoľte [Music Setting] položky [Background Music] stlačením tlačidla MENU a vyberte hudobný
súbor uložený v pamäti rámčeka alebo v pripojenom externom pamäťovom zariadení.
Keď sa produkt používa prvýkrát, zabudované hudobné súbory sa používajú ako hudba v pozadí.
Pri spustení nasledujúcej prezentácie pomocou tlačidla [Slideshow], naposledy prehrávaný súbor hudby v
pozadí sa prehráva ako hudba v pozadí.
Priorita umiestnenia hudobných súborov, ktoré sa majú prehrať ako hudba v pozadí, je: „Umiestnenie
naposledy prehrávaného súboru hudby v pozadí → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .
Priame funkcie
Ponuka
PONUKA
Opis
Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.
Prehrá sa ďalší súbor.
Prehrá sa predchádzajúci.
Nastavuje hlasitosť.
Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.
|
Používateľská
príručka
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Music
Ponuka, zobrazená pri výbere zoznamu.
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Podponuka
Ponuka
Play Music
Play Mode
Opis
Prehrá súbor.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Vyberie režim prehrávania.
Copy
Copy All Files
Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.
(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)
Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.
(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)
Delete
Odstráni vybraný súbor.
Delete All Files
Odstráni všetky súbory.
Ponuka, zobrazená počas prehrávania hudby.
|
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Podponuka
Ponuka
Play Mode
Opis
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Vyberie režim prehrávania.
Priame funkcie
Ponuka
MENU
Opis
Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.
Prehrá sa ďalší súbor.
Ak tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, zapne sa funkcia rýchleho pretáčania dopredu.
Prehrá sa predchádzajúci.
Ak tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, zapne sa funkcia rýchleho pretáčania dozadu.
Nastavuje hlasitosť.
Prehráva alebo pozastaví súbor.
Spustiť prezentáciu.
|
Používateľská
príručka
|
Photo
|
Music
|
Movie
Movie
Ponuka, zobrazená pri výbere zoznamu.
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
|
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Podponuka
Ponuka
Play Movie
Play Mode
Opis
Prehrá súbor.
All movies, Movie in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movie in Folder, Repeat one movie
Vyberie režim prehrávania.
Copy
Copy All Files
Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.
(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)
Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.
(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)
Delete
Odstráni vybraný súbor.
Delete All Files
Odstráni všetky súbory.
Ponuka, zobrazená počas prehrávania filmu.
Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.
Podponuka
Ponuka
Play Mode
Opis
All movies, Movie in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movie in Folder, Repeat one movie
Vyberie režim prehrávania.
Brightness
0~100
Môžete nastaviť jas displeja.
Priama funkcia
Ponuka
MENU
Opis
Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.
Prehrá sa ďalší súbor.
Ak tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, zapne sa funkcia rýchleho pretáčania dopredu.
Prehrá sa predchádzajúci.
Ak tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, zapne sa funkcia rýchleho pretáčania dozadu.
Nastavuje hlasitosť.
Prehráva alebo pozastaví súbor.
Spustiť prezentáciu.
Používateľská
Clock &
|
príručka
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Alarm
|
Settings
|
Clock & Alarm
Ponuka
Podponuka
Detailná ponuka
Opis
Month, Day, Year, Hour, Minute, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).
Date and Time
Month, Day, Year, Hour, Minute (when the Time Format is set to 24 Hours).
Nastaví dátum a čas.
Time Zone
Daylight Saving Time
Môžete si vybrať časové pásmo.
Off, On
Môžete zapnúť alebo vypnúť letný čas.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Pre formát času môžete zvoliť 12 hodín alebo 24 hodín.
Ak je zvolené 24 hodín, nie je možné zvoliť položku am/pm.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Môžete si vybrať formát, v ktorom sa má zobraziť dátum.
Clock Type
Analog, Digital, Clock & Calendar
Môžete si vybrať typ hodín.
Activation
Yes, No
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Set time
Alarm
Hour
1~12
Minute
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Môžete nastaviť budík.
|
Používateľská
príručka
Settings
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Settings
>
Ponuka
Podponuka
Detailná ponuka
Opis
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
Môžete si zvoliť jazyk produktu.
Brightness
0~100
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť jas obrazovky.
Auto Rotation
Off, On
Off (Vypnuté): Ak nastavíte rámček na hranu počas prezentácie, aj keď senzor zaznamená zmenu, obraz sa
príslušne neotočí.
On (Zap.): Ak nastavíte rámček na hranu, senzor zaznamená zmenu a obraz automaticky otočí.
Options
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk tlačidiel, ktorý počujete počas prevádzky produktu.
Volume
0~100
Nastavuje hlasitosť.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Keď kopírujete fotografie z externého úložného pamäťového zariadenia (pamäť USB, SD/MS karta) do pamäte
rámčeka, ak položka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavená na možnosť [Resized], veľkosť
(kvalita obrazovky) fotografie sa automaticky zmenší skôr, ako sa uloží, aby sa mohla zobraziť tak, aby sa
zmestila na obrazovku vášho digitálneho fotografického rámčeka a EXIF (informácie týkajúce sa fotoaparátu),
ktoré sú uložené vo fotografii, sa vymažú. Preto používajte len fotografie uložené v pamäti rámčeka pomocou
digitálneho fotografického rámčeka.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Môžete vybrať úvodnú obrazovku, ktorá sa zobrazí po zapnutí napájania.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Môžete vybrať typ šetriča obrazovky.
Ak sa počas desiatich (10) minút nestlačí žiadne tlačidlo, aktivuje sa šetrič obrazovky.
Preferences
OSD Color Theme
Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style
Môžete si zvoliť farebnú tému pre pozadie ponuky.
Predvolená téma je Modrý štýl.
Home Background
Default, Custom
Môžete nastaviť pozadie obrazovky hlavnej ponuky.
Auto Picture On/Off
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
Keď sa dosiahne [Off Time], zastavia sa iné operácie a obrazovka sa vypne. Keď sa dosiahne [On Time],
obrazovka sa zapne a obnoví sa predchádzajúci prevádzkový stav.
Ak sa obrazovka vypne vtedy, keď sa čas dosiahol [Off Time], stlačte ktorékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla
napájania, aby ste opätovne zobrazili obrazovku.
Ak sa produkt používa ako Mini-Monitor alebo zariadenie Mass Storage pripojené k vášmu PC cez
kábel USB, obrazovka sa nevypne, ani keď sa čas dostane k Off Time (času vypnutia).
Produkt môžete aktualizovať pomocou USB pamäťového zariadenia alebo
Firmware Update
pomocou pamäťovej karty (SD/MS).
Súbor s najnovšou verziou firmvéru nájdete na adrese www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Resetuje možnosti ponúk prispôsobené používateľom na predvolené hodnoty.
(S vylúčením nastavenia času a jazyka obrazovky)
Product Information
Model, Firmware Version, Copyright
Môžete zobraziť informácie o svojom produkte.
Chcem aktualizovať firmvér.
Preparations
Rámček digitálnej fotografie
Aktualizačný súbor firmvéru.
Pamäťová karta USB alebo vonkajšia pamäť zariadení (SD/MS)
Najnovšie aktualizácie firmvéru nájdete na lokalite www.samsung.com.
Pripojte
pamäťovú
kartu USB do
PC
Ak ste pripravení, pripojte pamäťovú kartu USB do vášho PC.
Nahratý súbor s obnoveným firmvérom skopírujte na USB pamäťovú kartu.
(Súbor s obnoveným firmvérom skopírujte do kmeňového adresára.)
Pripojenie USB
Vyberte USB pamäťovú kartu z vášho PC a pripojte ju k vášmu digitálnemu fotografickému
pamäťovej
rámčeku.
karty k
digitálnemu
Ak je váš digitálny fotografický rámček vypnutý, zapnite ho.
fotografickému
rámčeku
Aktualizácia
Vyberte [Firmware Update] na stránke [Settings]-[Update/Reset].
Pre maximálnu bezpečnosť po nahratí váš digitálny fotografický rámček vypnite, vyberte USB
pamäťovú kartu a digitálny fotografický rámček znovu zapnite.
USB pamäťovú kartu nevyberajte počas priebehu aktualizácie.
Počas priebehu aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo.
Počas priebehu aktualizácie nevkladajte žiadnu inú kartu.
Počas priebehu aktualizácie váš digitálny fotografický rámček nevypínajte.
Či aktualizácia prebehla úspešne alebo nie, môžete zistiť tak, že skontrolujete, či sa verzia
firmvéru vášho digitálneho fotografického rámčeka zmenila na aktualizovanú.
Digitálny fotografický rámik vám nielen umožňuje vychutnať si fotografie, ale tiež poskytuje
dodatočnú funkciu minimonitora. Minimonitor je funkcia pre používanie digitálneho fotografického
rámika ako pomocného monitora. Jeho používanie je jednoduché, pretože digitálny fotografický
rámik sa pripojí k vášmu PC cez kábel USB. Táto funkcia vám umožní efektívnejšie pracovať na PC
pomocou dodatočného monitora. Aby ste použili svoj digitálny fotografický rámik ako Mini-Monitor,
najskôr nainštalujte program Frame Manager. (Uvedomte si však, že ako Mini-Monitor môžete
používať len jeden digitálny fotografický rámik.)
Inštalácia programu Frame Manager
Používateľská príručka programu Frame Manager
Používanie digitálneho fotografického rámčeka ako Mini-Monitor.
Používanie digitálneho fotografického rámčeka ako zariadenie Mass Storage.
Zmena aktuálneho režimu na iný režim
Nastavenie jasu
Aktualizácia firmvéru
Systémové požiadavky
z
Operačný systém: Windows XP SP2
z
Rýchlosť systémového procesora : 1.5 GHz
z
USB: Rozšírený hostiteľský ovládač (EHCT) pre USB 2.0
z
RAM: 256 MB alebo viac
Upozornenie
1.
Musí byť nainštalovaný operačný systém Windows XP Service Pack 2. Nemôže pracovať s iným operačným systémom ako
Windows XP SP2. Nezodpovedáme za problémy, ktoré môžu vzniknúť, ak sa inštaluje v operačnom systéme inom ako
Windows XP SP2.
2.
Odporúčame počítač s jednotkou CPU s frekvenciou 2,4 GHz alebo väčšou. Digitálny fotografický rámček nemusí
normálne pracovať, ak sú výkonové parametre počítača nižšie ako odporúčané.
3.
Musí sa správne inštalovať podľa pokynov v sprievodcovi inštaláciu.
4.
Mini-Monitor nepoužívajte ako hlavný monitor. Nezodpovedáme za žiadne problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak
nedodržíte pokyny. Ak sa použije ako hlavný monitor, obrazovka môže stmavnúť.
5.
Musí sa použiť dodaný kábel USB.
6.
Keď sa digitálny fotografický rámček používa ako Mini-Monitor, žiadne tlačidlá s výnimkou tlačidla napájania nefungujú.
7.
Keď prestanete používať Mini-Monitor, presuňte programy, ktoré sú na ňom zobrazené a ktoré používa, na primárny
monitor.
8.
Na niektorých grafických kartách nemusí funkcia Mini-Monitor pracovať správne. V takom prípade nastavte hardvérovú
akceleráciu na hodnotu „None“.
Nastavenie hardvérovej akcelerácie na položku „None“: Kliknite pravým tlačidlom na Windows Desktop a zo
zobrazenej ponuky vyberte položku Properties. Objaví sa okno s vlastnosťami zobrazenia. Kliknite na Settings >
Advanced > Troubleshoot. Posuňte posuvník položky „Hardvérová akcelerácia“ na možnosť „None“.
9.
Počas používania funkcie Mini-Monitor nemôžete použiť Aero efekt systému Windows Vista.
10.
Ak používate systém Windows Vista, niektoré filmy nie je možné s použitím funkcie Mini-Monitor prehrať.
11.
Ak sa nahrá ovládač videokarty vtedy, keď je už aplikácia Frame Manager nainštalovaná, funkcia Mini-Monitor nemusí
správne fungovať. V tomto prípade odstráňte aplikáciu Frame Manager a opätovne ju nainštalujte.
12.
Ak sa použije funkcia otáčania aplikácie Frame Manager, môže sa zmeniť aktuálne nastavenie umiestnenia Mini-Monitor.
Aj v prípade, ak sa použije funkcia otáčania, obrazovka sa v okne [Obrazovka - vlastnosti] nezobrazí, že sa otáča.
Obmedzenia a odporúčania
z
Obmedzenie : Hardvérová grafická akcelerácia, ako napríklad DirectX alebo OpenGL sa nepodporuje na displeji Minimo,
pretože by to vyžadovalo emuláciu grafického procesora vášho bežného procesora, čo by nebolo vhodné. Programy na
prehrávanie médií, ktoré používajú DirectX nebudú správne fungovať na displeji Minimo.
> Príklad : GOM player, VLC Player
z
Odporúčanie : Nepoužívajte/nespúšťajte aplikáciu DirectX alebo openGL na displeji Minimo..
| Technické údaje
|
Podporované
súbory
Technické údaje
Položky
Názov modelu
Technické údaje
SPF-85M
Typ
8 "(20 cm)TFT
Rozlíšenie
800 x 600
Pomer kontrastu
500 : 1
Rozhranie
Digitálne 6-bitové
Panel
Fotografia
Podporované formáty
Video
Hudba
Zabudovaná pamäť
JPEG: Max. rozlíšenie obrázka 3200*2400 (8 Mb)
(Progresívne, CMYK JPEG sa nepodporuje.)
MPEG4 : Pokročilý jednoduchý profil (ASP), zvuk (MP3), 4 Mb/s
WMV : 720 x 480, zvuk (WMA), 2.5 Mb/s
MP3 : 8 až 48 KHz, 8 až 320 Kb/s
WMA : 8 až 48 KHz, 8 až 320 Kb/s
64 MB
USB 2.0
USB
(Odchádzajúci tok (hostiteľ) x 1, prichádzajúci tok (podradený) x 1)
(USB = 32GB)
2v1
Médiá (pamäťová karta)
(SD/MicroSD/MiniSD=4GB, SDHC/MicroSDHC=32GB,
MS=128MB, MS Pro=32GB)
Menovitý výkon
Vypínač
Zvuk
Spotreba energie
Externý sieťový adaptér (12 V)
Normálne 10W
Režim vypnutia (Vypnutý spínač napájania): menej ako 1 W
1 W + 1 W (Stereo), slúchadlá
|
Rozmery (Š x V x H)
Hmotnosť
228 x 45,7 x 187,5 mm (Bez stojana)
228 x 194,5 x 62 mm (So stojanom)
787 g (Bez stojana)
827 g (So stojanom)
Dizajn produktu sa môze lísit v závislosti od modelu a technické informácie sa môzu zmenit bez
predchádzajúceho upozornenia.
Príslusenstvo triedy B (informacné komunikacné vybavenie pre domáce úcely) Tento produkt sa zhoduje s
nariadeniami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce pouzitie a môze sa pouzívat vo vsetkých
bezných domácich priestoroch. (Vybavenie triedy B vyzaruje menej elektromagnetických vln ako
zariadenie triedy A.)
| Technické údaje
|
Podporované súbory
Digitálny fotografický rámček používa tieto moduly:
WinCE 5.0
Ďalšie informácie získate na nasledujúcich webových stránkach:
Stránka RMI Alchemy Developer Support(http://support.rmicorp.com/RMI/support.nsf)
Podporované
súbory
|
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
Riešenie problémov
Táto časť obsahuje rôzne problémy a riešenia, s ktorými sa používatelia môžu stretnúť pri používaní digitálneho fotografického rámčeka.
Keď sa stretnete s problémom, najprv si pozrite nižšie uvedený zoznam a postupujte podľa navrhovanej činnosti, ak sa niektorý záznam
zhoduje s vašim problémom. Ak problém pretrváva, kontaktujte alebo navštívte najbližšie servisné stredisko.
Príznaky
Nefunguje napájanie.
Príčiny a potrebné úkony
Skontrolujte pripojenia kábla adaptéra a konektor napájania na produkte.
Po zapnutí napájania trvá určitý čas,
pokým sa zobrazí obrázok.
Ak je vysoké rozlíšenie alebo je súbor veľký, fotografia sa môže na obrazovke
Trvá dlhý čas, pokým sa prepne
zobrazovať pomaly.
nasledujúca fotografia.
Pripojil som externé zariadenie, ale toto
nefunguje.
V pamäti rámčeku je stále voľné miesto,
ale nedokážem nakopírovať viac
fotografií.
Farby obrazovky sú príliš tlmené alebo
príliš silné.
Skontrolujte káblové pripojenie medzi výrobkom a externým zariadením.
USB zariadenie musí podporovať Linux. Skontrolujte, či vaše USB zariadenie
podporuje Linux.
V pamäti rámčeku si vytvorte priečinok a vaše fotografie nakopírujte do tohto
priečinku.
Zmeňte jas v nastaveniach.
Žiadna prezentácia sa automaticky
Nastavte položku [Starting Mode] položky [Settings-Preference] na hodnotu
neprehrá.
[Slideshow].
Počas prehrávania filmu sa obraz
zobrazuje, ale nepočuť zvuk.
Obraz nie je zobrazený preto, pretože nie je podporovaný kodek videa daného
súboru.
Podporované kodeky sú MPEG4 a WMV9.
Film prehráva len zvuk. Obrazovka je
Zmeňte hlasitosť.
prázdna.
Skontrolujte, či súboru obsahuje aj zvuk.
Funkcie automatického zapnutia a
automatického vypnutia nefungujú.
Ak sú funkcie automatického zapnutia a vypnutia nastavené na rovnaký čas,
nebudú fungovať.
Skontrolujte nastavenia času.
Položka [Button Sound] je zapnutá, ale
Zvuk pri ovládaní tlačidiel nebude počuť, ak sa prehráva hudba v pozadí,
pri ovládaní tlačidiel nepočuť žiadny zvuk.
hudba alebo film.
|
Skontrolujte, či je nainštalovaný program FrameManager.
Nezobrazí sa ikona programu
Vyberte Štart - Programy - Samsung - FrameManager, aby ste reštartovali
FrameManager.
Frame Manager.
Reštartujte svoj počítač.
Skontrolujte, či je aktívna funkcia uzamknutia tlačidiel.
Ak podržíte tlačidlo MENU stlačené dlhšie ako päť (5) sekúnd, aktivuje sa
Stlačil som tlačidlo, ale nefunguje.
funkcia uzamknutia tlačidiel. Ak stlačíte tlačidlo, nebude fungovať.
Pre zrušenie funkcie uzamknutia tlačidiel znovu podržte stlačené tlačidlo MENU
dlhšie ako päť (5) sekúnd.
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
Terminológia
Podmienky
Popis
MPEG4 je technológia komprimovania filmu na videokomunikáciu, ktorá
odblokuje realizáciu obojsmerného multimédia. Bola vyvinutá, aby umožnila
MPEG4
preniesť filmy cez nízkorýchlostné linky na internete alebo pre mobilnú
(Motion Picture Expert Group4)
komunikáciu. Má široké využitie na PC, TV a mobilných telefónoch. Filmový
súbor formátovaný vo formáte MPEG4 sa označuje ako súbor MPG alebo
MPEG.
WMV9
(Window Media Video9)
Video kodek vo formáte MPEG4 vyvinutý spoločnosťou Microsoft
MP3 je vysoko kvalitná technológia kompresie zvuku. Poskytuje 50-krát vyššiu
MP3
(MPEG Audio Layer-3)
kompresiu ako CD. Pretože poskytuje vyššiu kvalitu a menšiu veľkosť pomeru
kompresie, je bežnejšie používaná na internete a pri prenose rádiového signálu
FM atď. Zvukový súbor formátovaný vo formáte MP3 sa označuje ako súbor
MP3.
JPEG je technológia kompresie obrazu. Poskytuje najmenšiu stratu zo všetkých
technológií kompresie obrazu. Je všeobecne používaná na prenos
JPEG
multimediálnych súborov na internete a na iné použitie. Obrazový súbor
(Joint Photographic Coding Expert
formátovaný vo formáte JPEG sa označuje ako JPEG alebo súbor JPEG.
Group)
Obyčajne je súbor JPEG vytvorený odfotografovaním digitálnym fotoaparátom,
nakreslením na počítači alebo súpravou grafických programov a potom
upravením pomocou kompresie grafického obrazu do formátu JPEG.
Karta SD je pamäťová karta typu Flash veľkosti poštovej známky. Poskytuje
vysokú stabilitu a veľkú kapacitu. Je všeobecne používaná v rôznych
Karta SD
(Secure Digital Card)
digitálnych výrobkoch, ako sú PDA, digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače,
mobilné telefóny a notebooky. Vonkajší vzhľad je podobný MMC, ale počet
kolíkov a ich hrúbka je rozdielna. Má taktiež nastavovacie funkcie na heslo pre
ochranu dát.
Pri pripájaní k PC použite terminál odchádzajúceho toku. Tento výrobok
podporuje USB 2.0 Kábel typu A-B, ktorý sa používa na prepojenie vášho
Kábel USB
digitálneho fotografického rámčeka a PC, je priložený k výrobku. Typ A je USB
1) A-B TYPE
konektor používaný na pripojenie k PC. Typ B je USB konektor používaný na
pripojenie k externému zariadeniu. Váš digitálny fotografický rámček môžete
pripojiť k vášmu PC pomocou kábla USB typu A-B.
Tento typ kábla použite vtedy, keď používate konektor prichádzajúceho toku.
Kábel USB
Tento produkt podporuje USB 2.0. Pri pripájaní externého zariadenia k portu
2) Kábel pre pripojenie iných zariadení
prichádzajúceho toku použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého
zariadenia.
|
|
Riešenie
problémov
|
Terminológia
|
Servisné centrá
Servisné centrá
Ak potrebujete vykonať servis vášho produktu, kontaktujte alebo navštívte servisné centrum spoločnosti Samsung.
Pre služby týkajúce sa sieťového pripojenia a servera.
Služby
Webová stránka spoločnosti Samsung
Electronics
Kontakty
http://www.samsung.com
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
|
(Dutch)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.ua_ru
http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
http://www.samsung.com/hk
3698-4698
http://www.samsung.com/hk_en/
3030 8282
INDIA
1800 110011
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement