Samsung SPF-86V, SPF-85V User guide

Samsung SPF-86V, SPF-85V User guide

|

Bezpečnostné symboly

|

Výkon

|

Inštalácia

|

Použitie a čistenie

|

Bezpečnostné symboly

Dodržiavaním nižšie uvedených pokynov predídete poruchám alebo poškodeniu výrobku nesprávnym používaním.

Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti.

Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k menším úrazom alebo poškodeniu majetku.

Výkon

|

Bezpečnostné symboly

|

Výkon

|

Inštalácia

|

Použitie a čistenie

|

Zasuňte sieťovú zástrčku pevne na miesto.

z

Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar.

Nepoužívajte poškodenú zástrčku, kábel alebo výstup, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Nepripájajte viac ako jeden spotrebič do jedného výstupu, pretože prehriaty výstup môže spôsobiť požiar.

Nevyťahujte nasilu elektrický kábel. Neklaďte nič ťažké na elektrický kábel, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Presvedčte sa, či je prístroj vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá predtým, než výrobok premiestnite. Taktiež sa presvedčte, či je odpojený pripájací kábel z iných zariadení.

z

Presunutie výrobku bez toho, aby ste odpojili elektrický kábel, môže poškodiť výrobok a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky zástrčku pridržte, ak budete ťahať za kábel, môžete ho vážne poškodiť.

z

Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar alebo by sa výrobok nemusel normálne zapnúť.

Zabezpečte, aby pred čistením výrobku bola elektrická zástrčka odpojená.

z

Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho do vozidiel. .

z z

Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.

Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.

Produkt neinštalujte v blízkosti akéhokoľvek ohrevného zariadenia.

z

Existuje tu riziko požiaru.

Inštalácia

|

Bezpečnostné symboly

|

Výkon

|

Inštalácia

|

Použitie a čistenie

|

Pri inštalácii výrobku na skrinku alebo policu nenechajte koniec výrobku vyčnievať cez hranu police.

z

Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť pád výrobku, ktorý môže mať za následok poruchu výrobku alebo zranenie.

Nenechávajte elektrický kábel v blízkosti vykurovacieho telesa, pretože sa môže roztaviť, a to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Neinštalujte výrobok na miesta, kde nie je chránený pred olejom, dymom, vlhkosťou, vodou alebo dažďovou vodou, alebo do auta.

z

Každý kontakt s uvedenými materiálmi môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Odpojte elektrickú zástrčku pri búrke alebo bleskoch.

z

Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Pri inštalácii ukladajte výrobok opatrne.

z

Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.

Zabráňte pádu výrobku pri premiestňovaní, pretože to môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.

Neinštalujte výrobok na miesta ľahko dostupné deťom.

z

Pád výrobku môže spôsobiť zranenie.

Použitie a čistenie

|

Bezpečnostné symboly

|

Výkon

|

Inštalácia

|

Použitie a čistenie

|

Nevkladajte žiadne kovové predmety, ako vidličky, drôty, vrtáky, alebo horľavé predmety, ako papier alebo zápalky, do otvorov v zadnej časti výrobku, pretože to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

z

Ak výrobok príde do kontaktu s vodou alebo inou látkou, presvedčte sa, či je výrobok vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a kontaktujte

servisné centrum

.

Nikdy nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok sami.

z

Ak váš výrobok potrebuje opraviť, kontaktujte

servisné centrum

. Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Ak počujete čudný zvuk, cítite zápach niečoho spáleného alebo vidíte dym, okamžite odpojte elektrickú zástrčku a kontaktujte servisné centrum .

z

Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Vždy odstráňte prach a vodu z kolíkov a konektorov elektrickej zástrčky.

z

Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Pri čistení výrobku najprv odpojte elektrickú zástrčku a vyčistite výrobok mäkkou suchou handrou.

z

Nepoužívajte žiadne chemikálie ako benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, mazadlá, čistiace prostriedky alebo vosk.

Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, presvedčte sa, či je elektrická zástrčka odpojená.

z

Nahromadený prach môže spôsobovať zahrievanie alebo vznietenie, čo môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Ak potrebujete nainštalovať výrobok na príslušné miesto a nie v súlade s všeobecnými podmienkami, kontaktujte jedného z našich servisných inžinierov ohľadom inštalácie, pretože produkt sa môže stretnúť s vážnymi problémami kvality z dôvodu jeho okolia.

z

Toto sa vzťahuje na miesta vystavené takým podmienkam, ako prašné prostredie, chemikálie, vysoké alebo nízke teploty, vlhkosť alebo ak je výrobok používaný bez prestávky dlhší čas.

Ak výrobok spadol alebo je poškodený kryt, vypnite ho a odpojte elektrickú zástrčku.

z

Používanie výrobku bez skontrolovania, či nie je poškodený, môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Kontaktujte, prosím,

servisné centrum

.

Správna likvidácia tohto produktu

(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) - len v Európe

(Vzťahuje sa na krajiny Európskej únie a iné krajiny Európy so systémom

separovaného zberu odpadu)

Toto označenie zobrazené na výrobku alebo odbornej literatúre označuje, že by sa po skončení svojej životnosti nemal likvidovať s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tento produkt pre recykláciu šetrnú na životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo ich mestský úrad.

Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

- len v Európe

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

|

Funkcie

|

Komponenty

|

Predná časť

|

Zadná časť

|

Bočná strana

Funkcie

Rozšírenie zabudovanej pamäte pomocou pamäťových kariet. Okamžitý prehľad uložených obrázkov.

Funkcia hudby v pozadí.

Dá sa použiť s batériou počas určitého času bez toho, aby ste sa pripojili k sieťovej zásuvke.

Poskytuje funkciu mini monitora.

Štýlový dizajn

Prémiový, štýlový dizajn, ktorý je možné použiť ako dekoráciu na polici alebo na stole.

Otočný stojan, ktorý umožňuje vertikálne/horizontálne umiestnenie.

|

|

Funkcie

|

Komponenty

|

Predná časť

|

Zadná časť

|

Bočná strana

|

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky prvky.

Ak niečo chýba, kontaktujte lokálneho distribútora, u ktorého ste si produkt zakúpili. Pre voliteľné doplnky kontaktujte

servisné centrum

.

Nikdy nepoužívajte iný sieťový adaptér ako je ten, ktorý bol dodaný spolu s produktom.

Komponenty

Manuálne

Digitálny fotografický rámček

(Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.)

Káble

Rýchle spustenie

Záruka

(Nie je dostupná všade)

Používateľská príručka

Sieťový kábel

USB kábel

(Typ A-mini B)

Sieťový adaptér

|

Funkcie

|

Komponenty

|

Predná časť

|

Zadná časť

|

Predná časť

Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Bočná strana

|

Tento produkt je produkt dotykového typu. Ak sa jemne dotknete tlačidla na pravej strane produktu, osvetlenie tlačidla sa rozsvieti.

Keď je osvetlenie tlačidla zapnuté, môžete potom ovládať ponuku každého tlačidla.

[PONUKA] Tlačidlo ponuky

Zobrazí okno s ponukou v ľavom spodnom rohu obrazovky.

[ ] Tlačidlo nahor

Používa sa na pohyb nahor.

[ ] Tlačidlo doľava

Používa sa na pohyb doľava.

Používa sa na pohyb doprava.

[ ] Tlačidlo doprava

[ ] Tlačidlo nadol

[ ] Tlačidlo Enter

Používa sa na pohyb nadol.

Používa sa na výber.

[ ] Tlačidlo späť

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

[ ] Tlačidlo prezentácie

Prehrávanie alebo pozastavenie prezentácie.

Pri prehrávaní prezentácie stlačením tlačidla [ ], sa prehrávajú fotografie v mieste naposledy prehranej fotografie. Ak boli fotky v mieste naposledy prehrávanej fotografie odstránené, automaticky sa vyhľadajú a prehrajú v prezentácii.

|

Funkcie

|

Komponenty

|

Predná časť

|

Zadná časť

|

Bočná strana

Zadná časť

Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

|

Vstupný konektor jednosmerného prúdu

[ ] Vypínač

K tomuto konektoru pripojte sieťový adaptér.

Pripojte sieťový kábel k sieťovému konektoru sieťového adaptéru.

Stojan

Držiak zabraňujúci zosunutiu

Servisný konektor

Zámok Kensington

Zapne alebo vypne produkt.

Stlačte a približne 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo napájania.

Vďaka otočnému stojanu môžete produkt použiť vo vertikálnom alebo v horizontálnom smere.

Podoprie produkt tak, že bude na klzkých povrchoch pevne stáť.

Tento konektor slúži len pre servis produktu. Svojvoľne ho neprevádzkujte.

Zámok Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické zabezpečenie systému, keď sa používa na verejnom mieste. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)

|

Funkcie

|

Komponenty

|

Predná časť

|

Zadná časť

|

Bočná strana

Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Bočná strana

|

Reproduktor

Prípojka pre slúchadlá

MEMORY CARD

Môžete počúvať zvuk bez pripojenia dodatočného reproduktora.

Pripojením slúchadiel na hlavu alebo do uší k produktu môžete počúvať zvuk.

Umožňuje vám vložiť voliteľnú pamäťovú kartu. (Vhodné len pre karty SD/MS)

Pripojte PC alebo externé zariadenie pomocou kábla USB.

Konektor pre nahrávanie Pripojte váš digitálny fotografický rámček k USB portu PC pomocou kábla USB.

Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k PC pomocou konektoru pre nahrávanie, používajte len kábel USB (typ A-mini B) dodaný spolu s produktom.

Konektor pre preberanie

Pripojte váš digitálny fotografický rámček k USB pamäťovému zariadeniu.>

Pripojenie energie

|

Vypínač

|

Rozhranie

USB

|

Pamäťová karta

|

Pripojte kábel adaptéra ku konektoru napájania na zadnej strane produktu.

Pripojte sieťový kábel k sieťovému adaptéru.

Pripojte sieťový kábel produktu do najbližšej zásuvky.

Stlačením tlačidla [ ] zapnete napájanie.

|

Vypínač

|

Rozhranie

USB

|

Pamäťová karta

|

Pripojenie prostredníctvom USB

Konektor pre nahrávanie

Konektor pre preberanie

Používa sa na pripojenie vášho digitálneho fotografického rámčeka k PC.

Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k vášmu PC pomocou konektora up stream, vždy použite kábel USB, ktorý je súčasťou produktu.

Používa sa na pripojenie externého USB zariadenia k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku.

Niektoré USB zariadenia nemusia podporovať digitálny fotografický rámček.

Tento produkt nepodporuje USB čítačky kariet. Podporované sú len USB úložné zariadenia.

Váš počítač nerozpoznáva externé zariadenia pripojené k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku.

Pri pripájaní externého zariadenia k portu prichádzajúceho toku použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého zariadenia. (Pre viac informácií o externých zariadeniach a ich kábloch kontaktujte príslušné servisné centrum.)

Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poruchy externých zariadení, spôsobené použitím káblov, ktoré nie sú štandardnými pre každé zariadenie.

Niektoré externé zariadenia obsahujú káble, ktoré nespĺňajú štandardy USB. Preto môžu spôsobiť poruchu.

Ak externé zariadenie nepracuje správne pri pripojení k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku, skúste ho pripojiť k PC. Ak ani pri pripojení k PC nepracuje správne, kontaktujte servisné centrum daného externého zariadenia alebo vášho PC.

Pripojte ku konektoru upstream vášho digitálneho fotografického rámčeka.

Pripojte USB konektor vášho PC.

Štruktúra priečinka

Keď tento produkt pripájate k svojmu PC, zobrazí sa ako odnímateľný disk (E:) podľa zobrazenia na obrázku nižšie.

Môžete ukladať a prehrávať všetky hudobné a filmové súbory v nasledujúcich priečinkoch.

Priečinky môžete tiež pridávať a mazať podľa vašich požiadaviek. (Avšak, ak odstránite nasledujúce predvolené priečinky, automaticky sa vytvoria pri opätovnom zapnutí vášho produktu.)

imagecache

Webové fotografie (fotografie z lokality Windows Live

Space alebo RSS) sa ukladajú podľa zostávajúcej kapacity pamäte rámčeka. Ak skopírujete fotografie z PC do priečinku imagecache svojvoľne, nebudú sa zobrazovať na digitálnom fotografickom rámčeku.

Kapacita tohto produktu je 64 MB.

Ak sa kapacita prekročí, už nebudete môcť ukladať ďalšie súbory.

Počas ukladania, prehrávania alebo odstraňovania súboru nevypínajte produkt.

Názov vymeniteľného disku (napr. E:, F:, G:) sa môže líšiť v závislosti od vášho počítačového prostredia.

Pripojenie pamäťovej karty

|

Vypínač

|

Rozhranie

USB

|

MEMORY CARD

Zasuňte kartu v smere, ktorý je označený na vrchu karty.

Vybratie pamäťovej karty počas prehrávania MP3, filmov alebo fotografií môže spôsobiť nesprávnu funkciu produktu. V tomto prípade vypnite a zapnite produkt.

Pamäťová karta

|

Ak desať (10) minút nestlačíte žiadne tlačidlo, aktivuje sa prezentácia alebo režim hodín. Aj napriek tomu, ak sa prehráva hudobný súbor, aktivuje sa režim hodín a zobrazí sa názov tohto hudobného súboru. Do režimu hodín môžete prepnúť aj pri pozastavení filmu.

V niektorých prípadoch môžete prepnúť na obrazovku zoznamu filmov.

Tento produkt je produkt dotykového typu. Ak sa jemne dotknete tlačidla na pravej strane produktu, osvetlenie tlačidla sa rozsvieti.

Keď je osvetlenie tlačidla zapnuté, môžete potom ovládať ponuku každého tlačidla.

|

Používateľská príručka

|

Photo

Používateľská príručka

Tlačidlá

Ponuka

MENU

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

Opis

Vstúpite alebo opustíte ponuku.

Podržte tlačidlo MENU stlačené viac ako päť (5) sekúnd. Všetky svetlá tlačidiel dvakrát zablikajú a aktivuje sa funkcia uzamknutia tlačidiel. Pre zrušenie funkcie uzamknutia tlačidiel znovu podržte stlačené tlačidlo

MENU dlhšie ako päť (5) sekúnd.

|

, , ,

Pohybujte sa okolo položiek a nastavujte hodnotu.

Zvolí funkciu.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Podržte toto tlačidlo stlačené päť (2) sekúnd, aby ste sa vrátili späť na hlavnú obrazovku.

Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.

Pri prehrávaní prezentácie stlačením tlačidla [ ], sa prehrávajú fotografie v mieste naposledy prehranej fotografie. Ak boli fotky v mieste naposledy prehrávanej fotografie odstránené, automaticky sa vyhľadajú a prehrajú v prezentácii.

Obrazovka Indikácie stavu

Zobrazenie Opis

Toto sa zobrazuje rôzne v závislosti od sily signálu pri pripojení do siete.

Ak nie je vytvorené pripojenie k sieti, je zobrazené .

Zobrazené vtedy, keď je pripojené PC alebo existuje PC, ku ktorému sa dá pripojiť.

Zobrazené len vtedy, keď je pripojená sieť a je dostupný prístup na internet.

Ak je zobrazená táto ikona, môžete si prezerať len fotografie RSS alebo Live Space.

Zobrazí sa, keď sa pripojí zariadenie USB.

Indikátor batérie

Zobrazenie

Zobrazí sa, keď sa pripojí pamäťová karta SD/MS.

Opis

Zobrazí sa, keď sa používa batéria s pripojeným napájacím káblom a pri nabíjaní batérie.

Zobrazí sa, keď je batéria plne nabitá a je pripojený napájací kábel.

Zobrazí sa, keď je plne nabitá batéria.

Zobrazí sa, keď je spotrebovaných približne 25% batérie.

Zobrazí sa, keď je spotrebovaných približne 50% batérie.

Zobrazí sa, keď je spotrebovaných približne 75% batérie.

Zobrazí sa, keď je spotrebovaných približne 95% batérie. Keď nastane tento prípad, obrazovka sa okamžite prepne na hlavnú obrazovku a ikona vybitej batérie bliká v strede obrazovky a napájanie sa vypne. Keď bliká ikona vybitej batérie, nemôžete vstúpiť do podponuky.

Plné nabitie batérie trvá približne dve (2) hodiny, keď je batéria úplne vybitá.

Prehrávanie filmu môže pokračovať približne tridsať (30) minút a prezentácie približne štyridsať (40) minút v predvolenom stave (hlasitosť 70, jas 70), keď je batéria úplne nabitá.

Čas využitia batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení (jas, hlasitosť atď.).

Keď je vstavaná batéria plne nabitá a sieťový adaptér sa odpojí na dlhšie ako 3 dni, vstavaná batéria sa vybije. Ak je vstavaná batéria úplne vybitá, pripojte napájací adaptér za účelom nabitia a opätovne nastavte čas.

Životnosť batérie sa znižuje zvyšovaním času využívania produktu.

Nabíjateľnú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť užívateľom. Ohľadom informácií týkajúcich sa výmeny batérie, prosím, kontaktujte poskytovateľa služby.

|

Používateľská príručka

|

Photo

Photo

Pri výbere priečinku

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

Ponuka

Open

Opis

Otvorí zvolený priečinok.

Delete Odstráni vybraný priečinok.

Ponuka, zobrazená pri výbere miniatúry.

Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

Ponuka

Start Slideshow

Copy

Copy All Files

Podponuka

Opis

Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.

Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.

(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)

Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.

(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)

Odstráni vybraný súbor.

Odstráni všetky súbory.

Delete

Delete All Files

Set as Background

Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke.

Teraz sa režim pozadia automaticky zmení na vlastný režim.

Keď kopírujete fotografie z externého úložného pamäťového zariadenia (pamäť USB, SD/MS karta) do pamäte rámčeka, ak položka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavená na možnosť [Resized], veľkosť (kvalita obrazovky) fotografie sa automaticky zmenší skôr, ako sa uloží, aby sa mohla zobraziť tak, aby sa zmestila na obrazovku vášho digitálneho fotografického rámčeka a EXIF (informácie týkajúce sa fotoaparátu), ktoré sú uložené vo fotografii, sa vymažú. Preto používajte len fotografie uložené v pamäti rámčeka pomocou digitálneho fotografického rámčeka.

Môže trvať dlhší čas, ak sa súčasne kopíruje veľmi veľa súborov.

Ponuka, zobrazená pri výbere miniatúry (PC, Live Space, RSS).

Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

Ponuka

Start Slideshow

Copy

Copy All Files

Set as Background

Browsing Mode

Podponuka

Opis

Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.

Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie. (Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)

Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie. (Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.)

Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke.

Teraz sa režim pozadia automaticky zmení na vlastný režim.

All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating

Zvolí kategóriu usporiadania fotografií.

[Browsing Mode] sa zobrazí len v PC.

Ponuka prezentácie

Podponuky režimu závisia od jednotlivého režimu.

Tento produkt dokáže podporovať až 4 000 obrázkov. Ak sa v ňom nachádza viac ako 4 000 obrázkov, prezentácia sa neprehrá pre zostávajúce obrázky.

Ponuka

Stop Slideshow

Podponuka Detailná ponuka

Opis

Pozastaví alebo obnoví prehrávanie prezentácie.

Transition

No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,

Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random

Vyberie efekt prehrávania.

Slideshow Settings

Speed Fast, Normal, Slow

Vyberie rýchlosť prehrávania.

Mode

All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder,

Repeat one photo

Brightness

Rotation

Vyberie režim prehrávania.

Nie je možné použiť počas prezentácie PC, Live Space alebo RSS fotografií.

Display Clock Off, On

Vyberie, či sa má súčasne zobraziť prezentácia a aktuálny čas.

0~100

Môžete nastaviť jas displeja.

Môžete otáčať obrazovku monitora o 90°, 180° a 270°.

Screen ratio

Delete

Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen

Môžete si zvoliť, ako sa má nastaviť veľkosť fotografií pri ich zobrazení na obrazovke.

Original Fit - Keď je veľkosť fotografie väčšia ako veľkosť obrazovky, zobrazí sa prispôsobená veľkosti obrazovky.

Auto Fit - Fotografie sa prispôsobia veľkosti obrazovky. Horizontálna alebo vertikálna časť fotografie môže byť orezaná, ale nie je tu skreslenie.

Fit to Width - Fotografie sa prispôsobia šírke obrazovky. Horizontálna alebo vertikálna časť fotografie môže byť orezaná, ale nie je tu skreslenie.

Fit to Screen - Fotografie sa prispôsobia rozlíšeniu 800*600. (Fotografia môže byť skreslená)

Vymaže fotografiu zobrazenú v prezentácii.

Nie je možné použiť počas prezentácie PC, Live Space alebo RSS fotografií.

Set as Background Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke.

Background Music

On, Off, Music Settings

Zvoľte nastavenie [On] položky [Background Music].

Potom zvoľte [Music Settings] položky [Background Music] stlačením tlačidla MENU a vyberte hudobný súbor uložený v pamäti rámčeka alebo v pripojenom externom pamäťovom zariadení.

Keď sa produkt používa prvýkrát, zabudované hudobné súbory sa používajú ako hudba v pozadí.

Pri spustení nasledujúcej prezentácie pomocou tlačidla [Slideshow], naposledy prehrávaný súbor hudby v pozadí sa prehráva ako hudba v pozadí.

(Priorita umiestnenia hudobných súborov, ktoré sa majú prehrať ako hudba v pozadí, je: „Umiestnenie naposledy prehrávaného súboru hudby v pozadí → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .

Priame funkcie

Ponuka

PONUKA

Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.

Prehrá sa ďalší súbor.

Prehrá sa predchádzajúci.

Nastavuje hlasitosť.

Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.

Opis

|

Používateľská príručka

|

Music

Photo

|

Music

Ponuka, zobrazená pri výbere zoznamu.

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

Ponuka

Play Music

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Podponuka

Opis

Prehrá súbor.

All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat

Music file

Vyberie režim prehrávania.

Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.

Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.

Odstráni vybraný súbor.

Odstráni všetky súbory.

Ponuka, zobrazená počas prehrávania hudby.

Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

Ponuka

Play Mode

Podponuka

Opis

All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat

Music file

Vyberie režim prehrávania.

Priame funkcie

Ponuka

MENU

Opis

Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.

Prehrá sa ďalší súbor.

Ak tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, zapne sa funkcia rýchleho pretáčania dopredu.

Prehrá sa predchádzajúci.

Ak tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, zapne sa funkcia rýchleho pretáčania dozadu.

Nastavuje hlasitosť.

Prehráva alebo pozastaví súbor.

Spustiť prezentáciu.

|

Používateľská príručka

|

Movie

Photo

|

Music

Ponuka, zobrazená pri výbere zoznamu.

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

Ponuka

Play Movie

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Podponuka

Opis

Prehrá súbor.

Všetky filmy, filmy v priečinku, premiešať všetky filmy, premiešať filmy v priečinku, opakovať jeden film

Vyberie režim prehrávania.

Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.

Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.

Odstráni vybraný súbor.

Odstráni všetky súbory.

Ponuka, zobrazená počas prehrávania filmu.

Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

Ponuka

Play Mode

Brightness

Podponuka

Opis

All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie

Vyberie režim prehrávania.

0~100

Môžete nastaviť jas displeja.

Priama funkcia

Ponuka

MENU

Opis

Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.

Prehrá sa ďalší súbor.

Ak tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, zapne sa funkcia rýchleho pretáčania dopredu.

Prehrá sa predchádzajúci.

Ak tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, zapne sa funkcia rýchleho pretáčania dozadu.

Nastavuje hlasitosť.

Prehráva alebo pozastaví súbor.

Spustiť prezentáciu.

|

Používateľská príručka

|

Clock & Alarm

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Ponuka

Date and Time

Time Zone

Podponuka Detailná ponuka

Opis

Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).

Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).

Nastaví dátum a čas.

Môžete si vybrať časové pásmo.

Off, On

Daylight Saving Time

Môžete zapnúť alebo vypnúť letný čas.

Auto, Manual, Update Time Now

Internet Time Update

Zvoľte, či sa má systémový čas vášho digitálneho fotografického rámčeka aktualizovať podľa informácií o čase cez internet.

Time Format

Date Format

12 Hours, 24 Hours

Pre formát času môžete zvoliť 12 hodín alebo 24 hodín.

Ak je zvolené 24 hodín, nie je možné zvoliť položku am/pm.

YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY

Môžete si vybrať formát, v ktorom sa má zobraziť dátum.

Clock Type

Analog, Digital, Clock & Calendar

Môžete si vybrať typ hodín.

Activation Yes, No

Set time

Hours

Manual, After 10min, After 20min, After 30min.

1~12

Alarm

Minutes am/pm

Repeat

Sound

Volume

Môžete nastaviť budík.

00~59 am, pm

Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday

Sound 1, Sound 2, Sound 3

0~100

|

Používateľská príručka

|

Settings

Settings

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Ponuka

Network

Podponuka

Network Settings

Detailná ponuka

Opis

Nastaví sieť. Sieťová informácia, ktorú zadáte, je zobrazená v spodnej časti.

Proxy Required Yes, No

Môžete určiť, či sa má použiť proxy server.

Language

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,

Português, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日,한한한

Môžete si zvoliť jazyk produktu.

Brightness 0~100

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť jas obrazovky.

Options

Preferences

Auto Rotation Off, On

Off (Vypnuté): Ak nastavíte rámček na hranu počas prezentácie, aj keď senzor zaznamená zmenu, obraz sa príslušne neotočí.

On (Zap.): Ak nastavíte rámček na hranu, senzor zaznamená zmenu a obraz automaticky otočí.

Button Sound Off, Low, Medium, High

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk tlačidiel, ktorý počujete počas prevádzky produktu.

Volume 0~100

Nastavuje hlasitosť.

Frame Memory Copy Original Size, Resized

Keď kopírujete fotografie z externého úložného pamäťového zariadenia (pamäť USB, SD/MS karta) do pamäte rámčeka, ak položka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavená na možnosť [Resized], veľkosť

(kvalita obrazovky) fotografie sa automaticky zmenší skôr, ako sa uloží, aby sa mohla zobraziť tak, aby sa zmestila na obrazovku vášho digitálneho fotografického rámčeka a EXIF (informácie týkajúce sa fotoaparátu), ktoré sú uložené vo fotografii, sa vymažú. Preto používajte len fotografie uložené v pamäti rámčeka pomocou digitálneho fotografického rámčeka.

Starting Mode Home, Last Mode, Slideshow

Môžete vybrať úvodnú obrazovku, ktorá sa zobrazí po zapnutí napájania.

Screen Saver Slideshow, Clock

Môžete vybrať typ šetriča obrazovky.

Ak sa počas desiatich (10) minút nestlačí žiadne tlačidlo, aktivuje sa šetrič obrazovky.

OSD Color Theme Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Môžete si zvoliť farebnú tému pre pozadie ponuky.

Predvolená téma je Modrý štýl.

Home Background Default, Custom

Môžete nastaviť pozadie obrazovky hlavnej ponuky.

Auto Picture On/Off Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Keď sa dosiahne [Off Time], zastavia sa iné operácie a obrazovka sa vypne. Keď sa dosiahne [On Time], obrazovka sa zapne a obnoví sa predchádzajúci prevádzkový stav.

Ak sa obrazovka vypne vtedy, keď sa čas dosiahol [Off Time], stlačte ktorékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla napájania, aby ste opätovne zobrazili obrazovku.

Ak sa produkt používa ako Mini-Monitor alebo zariadenie Mass Storage pripojené k vášmu PC cez kábel USB, obrazovka sa nevypne, ani keď sa čas dostane k Off Time (času vypnutia).

Firmware Update

Produkt môžete aktualizovať pomocou USB pamäťového zariadenia alebo pomocou pamäťovej karty (SD/MS).

Súbor s najnovšou verziou firmvéru nájdete na adrese

www.samsung.com

.

Update/Reset

Reset Settings Yes, No

Inicializuje nastavenia okrem nastavení času a siete.

Product Information Model, Firmware Version, Copyright

Môžete zobraziť informácie o svojom produkte.

Webová konfigurácia

Pripojte k adrese (URL) v položke [Web Configuration Address] na stránke [Settings]-[Network] digitálneho fotografického rámika, a to pomocou aplikácie Internet Explorer.

Ak je pripojené, zobrazí sa uvítacia stránka.

Zadajte heslo do položky [Web Configuration Password] na stránke [Settings]-[Network] digitálneho fotografického rámčeka v položke [Password] na uvítacej stránke. Potom kliknite na tlačidlo [sign in].

Spodná ponuka

Horná ponuka

Opis

Welcome

Photo Frame

Web Photos

Password

Zadajte heslo zobrazené v položke Management Password.

Zapne režim rozpoznávania malých a veľkých písmen.

Now Playing

V rovnakom čase môžete sledovať fotografie, ktoré sa majú zobraziť v prezentácii.

Toky fotografií, fotografie Windows Live Spaces

Môžete pridávať alebo vymazávať adresy webových stránok, z ktorých môžete prijímať fotografie.

Storage

Settings

Help

Toky fotografií, fotografie Windows Live Spaces

Veľkosť fotografií si môžete skontrolovať v adresách, uvedených vo webových fotografiách.

Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings

Môžete zadať a zmeniť názov produktu, heslo správcu, čas a sieťový proxy server atď.

Zobrazí pomocníka pre používanie webovej konfigurácie Samsung Photo Frame Web Configuration.

Úvodné nastavenia

Nastavenia pre zdieľanie fotografií na vašom PC - konfigurácia vášho systému Windows Vista

Nastavenia pre zdieľanie fotografií na vašom PC - konfigurácia vášho fotografického rámčeka

Prezeranie fotografií z Windows Live Space

Prezeranie fotografií cez RSS

Nastavenie Rating a Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pre fotografie na PC

Chcem aktualizovať firmvér.

Chcem uskutočniť pripojenie k monitoru použitím programu Mini-Monitor.

Úvodné nastavenia

To use the wireless sharing function provided with this product, Windows Vista must be running on your computer and a wireless LAN access point (AP) must be in your vicinity.

Windows XP

Musí sa nainštalovať program Windows Media Player 11 alebo novší.

Digital Image Library Starter Edition (DISE)

: Tento program vám umožňuje meniť hodnotenie fotografií na vašom digitálnom fotografickom rámčeku prostredníctvom vášho PC.

Odporúčania pri používaní digitálneho fotografického rámčeka: Internet Explorer 7.0 alebo novší

1. Choose Your Language

Turn on your Digital Photo Frame and select a language.

You can change the language via Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?

Vyberte, či sa má použiť sieť.

3. Choose your Access Point

Zobrazí sa zoznam AP.

Na obrazovke [Choose your Access Point] si vyberte SSID, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa SSID, ku ktorému sa chcete pripojiť, v zozname nenachádza, obnovte zoznam SSID stlačením tlačidla [Refresh] a následným vybratím SSID.

4. Choose Computer

Zobrazí sa zoznam PC. Ak sa počítač, ku ktorému sa chcete pripojiť, v zozname nenachádza, obnovte zoznam PC stlačením tlačidla [Refresh] a následným vybratím PC.

5. Finish

Zobrazí sa zvolená sieť a PC.

Po dokončení činnosti môžete vybrať ponuku.

Uistite sa, že nastavenia sú nakonfigurované podľa nižšie uvedeného zobrazenia.

V opačnom prípade váš PC nemusí byť zobrazený v zozname alebo nemusíte byť schopní sa k nemu pripojiť.

z

V systéme Vista zvoľte Ovládací panel > Centrum siete a zdieľania > Prispôsobiť. Skontrolujte, či je typ umiestnenia nastavený na

Súkromné. z Z programu Windows Media Player zvoľte digitálny fotografický rámček > Knižnica > Zoznam zdieľaných médií. Skontrolujte, či je nastavené Povoliť.

Postavke za deljenje fotografija na računaru - Podešavanje za OS Windows Vista

Pridávanie fotografií do knižnice

Spustite program Windows Media Player.

Kliknite na karta [Library (Knižnica)] na vrchu.

Kliknite na položku [Add To Library (Pridať do knižnice)] na karte [Library (Knižnica)].

V okne [Add To Library (Pridať do knižnice)] zvoľte [My personal folders (Moje osobné priečinky)] pod odsekom [Select the folders to monitor (Zvoľte priečinky na sledovanie)] a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje fotografie a kliknite na tlačidlo [Add (Pridať)].

Zvoľte priečinok, ktorý sa má zdieľať, a kliknite na tlačidlo [OK], aby ste ho pridali.

Kontrola zdieľaných fotografií

Keď kliknete na tlačidlo [OK], okno [Add To

Library (Pridať do knižnice)] sa zatvorí a zobrazí sa [Add to Library by Searching Computer

(Pridať do knižnice pomocou vyhľadávania v počítači)]. Počkajte, kým sa neukončí proces a po ukončení kliknite na tlačidlo [Close

(Zatvoriť)].

V programe Windows Media Player zvoľte kategóriu, ktorá sa nachádza pod symbolom [ ,

] vľavo hore, na [Picture (Obrázok)].

V priečinku [Library (Knižnica)], zvoľte Recently added (Naposledy pridané), All Pictures (Všetky obrázky), Keywords (Kľúčové slová), Date Taken

(Dátum nasnímania), Rating (Hodnotenie) alebo

Folder settings (Nastavenia priečinku) a skontrolujte, či pridané fotografie v priečinku existujú.

Nastavenia zdieľania pre prijatie pripojení z vášho fotografického rámčeka

Na karte [Library (Knižnica)] kliknite na [Media

Sharing (Zdieľanie médií)].

V okne [Media Sharing (Zdieľanie médií)] skontrolujte kontrolný rámček [Sharing settings

(Zdieľať moje médiá)] pod položkou [Sharing settings (Nastavenia zdieľania)].

Ak nie je zobrazené žiadne [Available device

(Dostupné zariadenie)] v okne [Media Sharing], prejdite ku kroku 4. Ak je zobrazené, prejdite ku kroku 5.

V okne [Media Sharing] kliknite na [Networking

(Sieť)] a skontrolujte, či je aktuálna sieť nastavená na [Private network (Súkromná sieť)]. Ak nie, nastavte ju na [Private Network

(Súkromná sieť)].

Ak je vaša sieť súkromnou sieťou, zoznam

[Available Device (Dostupné zariadenie)] a tlačidlo [Settings (Nastavenia)] budú zobrazené v okne [Media Sharing].

V okne [Media Sharing] kliknite na [Settings

(Nastavenia)]. Zobrazí sa okno [Media Sharing-

Default Settings].

V okne [Media Sharing-Default Settings] nastavte [Media Type (Typ médií)] na [Picture

(Obrázok)], [Star ratings (Hviezdičkové hodnotenia)] a [Parental ratings (Rodičovské hodnotenia)] na [All ratings (Všetky hodnotenia)] alebo požadované hodnotenie v odseku [Default Settings (Základné nastavenia)]. Ak chcete do zoznamu pridať počítač, ktorý sa má pokúšať pripojiť ku knižnici automaticky, začiarknite kontrolný rámček [Add new devices and computers automatically

(Pridať nové zariadenia a počítače automaticky)].

Prostredníctvom PC zdieľania je možné prenášať len fotografie.

Nastavenia pre zdieľanie fotografií na vašom PC - konfigurácia vášho fotografického rámčeka

Kontrola sieťových pripojení

Skontrolujte, či je ikona siete zobrazená vľavo hore na hlavnej obrazovke.

Ak je ikona siete zobrazená, pokračujte k odseku

Kontrola pripojení počítača popísanému nižšie. Ak nie je zobrazená, prejdite na [Settings]-[Network]-

[Network Settings].

SSID : Service Set Identifier

Na obrazovke [Choose your Access Point] si vyberte

SSID, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa SSID, ku ktorému sa chcete pripojiť, v zozname nenachádza, obnovte zoznam SSID stlačením tlačidla [Refresh] a následným vybratím SSID.

Ak ste si toto zvolili, keď je SSID zakódované, zobrazí sa okno so zadávaním hesla. K sieti sa môžete pripojiť len vtedy, ak zadáte správne heslo.

Kontrola pripojení počítača

Zobrazí sa zoznam PC.

Ak sa počítač, ku ktorému sa chcete pripojiť, v zozname nenachádza, obnovte zoznam PC stlačením tlačidla

[Refresh] a následným vybratím PC.

Zobrazí sa nakonfigurovaná sieť a počítač. Po zobrazení okna s dokončením môžete vybrať ponuku.

Prezeranie fotografií z Windows Live Space

Kontrola Windows Live Space a nahrávanie fotografií

Ak nemáte žiadne MSN konto (MSN Hotmail, MSN

Messenger, Passport konto), vytvorte si nejaké.

Prejdite na Windows Live Space

(http://spaces.live.com/) a prihláste sa k nemu pomocou vášho konta MSN.

Ak nemáte miesto, vytvorte si miesto a vstúpte do neho.

Vo vašom mieste zmeňte na režim úpravy. Pridajte albumy a fotografie kliknutím na položku Add under the Photos category (Pridať pod Kategórie fotografií).

Nastavenie webovej konfigurácie

Pripojte k adrese (URL) v položke [Web Configuration

Address] na stránke [Settings]-[Network] digitálneho fotografického rámika, a to pomocou aplikácie

Internet Explorer.

Ak je pripojené, zobrazí sa uvítacia stránka. Zadajte heslo do položky [Remote Configuration Password] na stránke [Settings]-[Network] digitálneho fotografického rámika v položke [Password] na stránke Welcome!. Potom kliknite na tlačidlo [sign in].

Môžete zmeniť heslo (základné: Admin) v nastaveniach webovej konfigurácie Samsung

Photo Frame Web Configuration.

Na stránke webovej konfigurácie Samsung Photo

Frame Web Configuration kliknite na tabuľku [Web

Photos] a zadajte adresu miesta (napr., ak je to

„http://test.space.live.com“, musíte len napísať

„test“.) do zadávacieho políčka URL pre fotografie zo zoznamu Windows Live Spaces a kliknite na [Add].

Prezeranie fotografií z vášho miesta na vašom digitálnom fotografickom rámčeku

Najprv skontrolujte pripojenia siete. (Pozrite si

Prezeranie fotografií zdieľaných zo systému Vista

Windows na vašom digitálnom fotografickom rámčeku

- Čo by ste mali urobiť na svojom digitálnom fotografickom rámčeku - Kontrola sieťových pripojení.)

Na hlavnej obrazovke vášho digitálneho fotografického rámčeku prejdite na [Photo]-[Windows

Live Space]. Zobrazí sa zoznam miest, ktoré ste pridali do webovej konfigurácie.

Zvoľte miesto. Zobrazí sa zoznam albumov vo zvolenom mieste. Zvoľte album a na pravej strane sa zobrazia ukážky fotografií zo zvoleného albumu.

Prezeranie fotografií cez RSS

Webová konfigurácia

Prejdite na stránku webových fotografií postupom podľa popisu v odseku Nastavenia webovej konfigurácie pre Windows Live Space. V okne [Web Photos (Webové fotografie)]-[Photo

Feeds (Toky fotografií)] vložte skopírovanú adresu do zadávacieho riadku pre RSS adresu a kliknite na [Add (Pridať)].

Čo je to adresa RSS?

Je to adresa, ktorá sa zobrazí v okne s adresou webovej stránky (XML) zobrazenej po kliknutí na ikonu TOKU na servisnom mieste RSS, kde sa nahrávajú fotografie.

Prezeranie fotografií z RSS na vašom digitálnom fotografickom rámčeku

Na hlavnej obrazovke vášho digitálneho fotografického rámčeku prejdite na [Web Photo

(Webová fotografia)]-[RSS and Web Feeds (RSS a webové toky)]. Zobrazí sa zoznam tokov, ktoré ste pridali do webovej konfigurácie.

Zvoľte tok zo zoznamu. Náhľady fotografií zvoleného toku sa zobrazia na pravej strane.

Nastavenie Rating a Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pre fotografie na PC

Windows VISTA

Kliknite na položku Štart – Všetky programy - Windows

Photo Gallery, aby ste spustili Windows Photo Gallery.

Ak vyberiete položku Info na hornej strane obrazovky

Windows Photo Gallery, tabuľka s informáciami o fotografii sa zobrazí vpravo.

Vyberte fotografiu a zmeňte položku Rating alebo Tags v pravej tabuľke s informáciami.

Windows XP

Kliknite na položku Štart – Všetky programy - Microsoft

Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image

Starter Edition 2006 Library.

Zobrazí sa okno Microsoft Digital Image Starter Edition 2006

Library.

Vyberte fotografiu a nakonfigurujte položky Rating a Labels pre zvolenú fotografiu na spodnej strane obrazovky.

Chcem aktualizovať firmvér.

Príprava

Rámček digitálnej fotografie

Aktualizačný súbor firmvéru.

Pamäťová karta USB alebo vonkajšia pamäť zariadení (SD/MS)

Najnovšie aktualizácie firmvéru nájdete na lokalite

www.samsung.com

.

Pripojte pamäťovú kartu USB do

PC

Pripojenie USB pamäťovej karty k digitálnemu fotografickému rámčeku

Aktualizácia

Ak ste pripravení, pripojte pamäťovú kartu USB do vášho PC.

Nahratý súbor s obnoveným firmvérom skopírujte na USB pamäťovú kartu.

(Súbor s obnoveným firmvérom skopírujte do kmeňového adresára.)

Vyberte USB pamäťovú kartu z vášho PC a pripojte ju k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku.

Ak je váš digitálny fotografický rámček vypnutý, zapnite ho.

Vyberte [Firmware Update] na stránke [Settings]-[Update/Reset].

Pre maximálnu bezpečnosť po nahratí váš digitálny fotografický rámček vypnite, vyberte USB pamäťovú kartu a digitálny fotografický rámček znovu zapnite.

USB pamäťovú kartu nevyberajte počas priebehu aktualizácie.

Počas priebehu aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo.

Počas priebehu aktualizácie nevkladajte žiadnu inú kartu.

Počas priebehu aktualizácie váš digitálny fotografický rámček nevypínajte.

Či aktualizácia prebehla úspešne alebo nie, môžete zistiť tak, že skontrolujete, či sa verzia firmvéru vášho digitálneho fotografického rámčeka zmenila na aktualizovanú.

Chcem uskutočniť pripojenie k monitoru použitím programu Mini-Monitor.

Digitálny fotografický rámik vám nielen umožňuje vychutnať si fotografie, ale tiež poskytuje dodatočnú funkciu minimonitora. Minimonitor je funkcia pre používanie digitálneho fotografického rámika ako pomocného monitora. Jeho používanie je jednoduché, pretože digitálny fotografický rámik sa pripojí k vášmu PC cez kábel USB. Táto funkcia vám umožní efektívnejšie pracovať na PC pomocou dodatočného monitora. Aby ste použili svoj digitálny fotografický rámik ako Mini-Monitor, najskôr nainštalujte program Frame Manager. (Uvedomte si však, že ako Mini-Monitor môžete používať len jeden digitálny fotografický rámik.)

Inštalácia programu Frame Manager

Používateľská príručka programu Frame Manager

Používanie digitálneho fotografického rámčeka ako Mini-Monitor.

Používanie digitálneho fotografického rámčeka ako zariadenie Mass Storage.

Zmena aktuálneho režimu na iný režim

Nastavenie jasu

Aktualizácia firmvéru

Systémové požiadavky

z OS : Windows XP SP2, Vista (32bit) z Rýchlosť systémového procesora : 1.5 GHz z

USB : Hostiteľský ovládač USB 2.0 z RAM : 256 MB alebo viac

Upozornenie

1. Musí byť nainštalovaný operačný systém Windows XP Service Pack 2. Nemôže pracovať s iným operačným systémom ako

Windows XP SP2. Nezodpovedáme za problémy, ktoré môžu vzniknúť, ak sa inštaluje v operačnom systéme inom ako

Windows XP SP2.

2. Odporúčame počítač s jednotkou CPU s frekvenciou 2,4 GHz alebo väčšou. Digitálny fotografický rámček nemusí normálne pracovať, ak sú výkonové parametre počítača nižšie ako odporúčané.

3. Musí sa správne inštalovať podľa pokynov v sprievodcovi inštaláciu.

4. Mini-Monitor nepoužívajte ako hlavný monitor. Nezodpovedáme za žiadne problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak nedodržíte pokyny. Ak sa použije ako hlavný monitor, obrazovka môže stmavnúť.

5. Musí sa použiť dodaný kábel USB.

6. Keď sa digitálny fotografický rámček používa ako Mini-Monitor, žiadne tlačidlá s výnimkou tlačidla napájania nefungujú.

7. Keď prestanete používať Mini-Monitor, presuňte programy, ktoré sú na ňom zobrazené a ktoré používa, na primárny monitor.

8. Na niektorých grafických kartách nemusí funkcia Mini-Monitor pracovať správne. V takom prípade nastavte hardvérovú akceleráciu na hodnotu „None“.

Nastavenie hardvérovej akcelerácie na položku „None“: Kliknite pravým tlačidlom na Windows Desktop a zo zobrazenej ponuky vyberte položku Properties. Objaví sa okno s vlastnosťami zobrazenia. Kliknite na Settings >

Advanced > Troubleshoot. Posuňte posuvník položky „Hardvérová akcelerácia“ na možnosť „None“.

9. Počas používania funkcie Mini-Monitor nemôžete použiť Aero efekt systému Windows Vista.

10. Ak používate systém Windows Vista, niektoré filmy nie je možné s použitím funkcie Mini-Monitor prehrať.

11. Ak sa nahrá ovládač videokarty vtedy, keď je už aplikácia Frame Manager nainštalovaná, funkcia Mini-Monitor nemusí správne fungovať. V tomto prípade odstráňte aplikáciu Frame Manager a opätovne ju nainštalujte.

12. Ak sa použije funkcia otáčania aplikácie Frame Manager, môže sa zmeniť aktuálne nastavenie umiestnenia Mini-Monitor.

Aj v prípade, ak sa použije funkcia otáčania, obrazovka sa v okne [Obrazovka - vlastnosti] nezobrazí, že sa otáča.

Obmedzenia a odporúčania

z

Obmedzenie : Hardvérová grafická akcelerácia, ako napríklad DirectX alebo OpenGL sa nepodporuje na displeji Minimo, pretože by to vyžadovalo emuláciu grafického procesora vášho bežného procesora, čo by nebolo vhodné. Programy na prehrávanie médií, ktoré používajú DirectX nebudú správne fungovať na displeji Minimo.

> Príklad : GOM player, VLC Player z

Odporúčanie : Nepoužívajte/nespúšťajte aplikáciu DirectX alebo openGL na displeji Minimo..

Technické údaje

|

Technické údaje

|

Podporované súbory

Názov modelu SPF-85V, SPF-86V

Panel

Typ

Rozlíšenie

8 "(20 cm)TFT

800 x 600

Pomer kontrastu 400 : 1

Rozhranie formáty

MPEG4 : Pokročilý jednoduchý profil (ASP), zvuk (MP3), 4 Mb/s

WMV : 720 x 480, zvuk (WMA), 2.5 Mb/s

Zabudovaná pamäť

Sieť

USB

Médiá (pamäťová karta)

64 MB

Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps

WEP : Otvorené (64-bitové, 128-bitové)

WPA-PSK : TKIP, AES

WPA2-PSK : TKIP, AES

USB 2.0

(Odchádzajúci tok (hostiteľ) x 1, prichádzajúci tok (podradený) x 1)

2 v 1(SD≤4GB / MS≤4GB)

Karty SDHC (Vysoká kapacita) sa nepodporujú.

Menovitý výkon Externý sieťový adaptér (12 V, 2 A, 24 W)

Vypínač

Batéria 7,4 V 770 mAH

Normálne 10W (Ale, 12 W pri nabíjaní batérie) vypnuté, môže byť spotreba až 10 W počas nabíjania batérie.)

|

Zvuk

Rozmery (Š x V x H)

Hmotnosť

1 W + 1 W (Stereo), slúchadlá

228 x 187,5 x 46 mm

785 g

Dizajn produktu sa môze lísit v závislosti od modelu a technické informácie sa môzu zmenit bez predchádzajúceho upozornenia.

Príslusenstvo triedy B (informacné komunikacné vybavenie pre domáce úcely) Tento produkt sa zhoduje s nariadeniami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce pouzitie a môze sa pouzívat vo vsetkých bezných domácich priestoroch. (Vybavenie triedy B vyzaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

|

Technické údaje

|

Podporované súbory

Podporované súbory

Digitálny fotografický rámček používa tieto moduly:

WinCE 5.0

Ďalšie informácie získate na nasledujúcich webových stránkach:

Stránka RMI Alchemy Developer Support(

http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf

)

|

|

Riešenie problémov

|

Terminológia

|

Servisné centrá

Riešenie problémov

Táto časť obsahuje rôzne problémy a riešenia, s ktorými sa používatelia môžu stretnúť pri používaní digitálneho fotografického rámčeka.

Keď sa stretnete s problémom, najprv si pozrite nižšie uvedený zoznam a postupujte podľa navrhovanej činnosti, ak sa niektorý záznam zhoduje s vašim problémom. Ak problém pretrváva, kontaktujte alebo navštívte najbližšie servisné stredisko.

|

Príznaky Príčiny a potrebné úkony

Nefunguje napájanie.

Po zapnutí napájania trvá určitý čas, pokým sa zobrazí obrázok.

Trvá dlhý čas, pokým sa prepne nasledujúca fotografia.

Skontrolujte pripojenia kábla adaptéra a konektor napájania na produkte.

Ak je vysoké rozlíšenie alebo je súbor veľký, fotografia sa môže na obrazovke zobrazovať pomaly.

Pripojil som externé zariadenie, ale toto nefunguje.

Skontrolujte káblové pripojenie medzi výrobkom a externým zariadením.

USB zariadenie musí podporovať Linux. Skontrolujte, či vaše USB zariadenie podporuje Linux.

V pamäti rámčeku je stále voľné miesto, ale nedokážem nakopírovať viac fotografií.

Farby obrazovky sú príliš tlmené alebo príliš silné.

Žiadna prezentácia sa automaticky neprehrá.

V pamäti rámčeku si vytvorte priečinok a vaše fotografie nakopírujte do tohto priečinku.

Zmeňte jas v nastaveniach.

Počas prehrávania filmu sa obraz zobrazuje, ale nepočuť zvuk.

Nastavte položku [Starting Mode] položky [Settings-Preference] na hodnotu

[Slideshow].

Obraz nie je zobrazený preto, pretože nie je podporovaný kodek videa daného súboru.

Podporované kodeky sú MPEG4 a WMV9.

Zmeňte hlasitosť.

Skontrolujte, či súboru obsahuje aj zvuk.

Film prehráva len zvuk. Obrazovka je prázdna.

Funkcie automatického zapnutia a automatického vypnutia nefungujú.

Môj digitálny fotografický rámček neprijíma fotografie z internetu.

Ak sú funkcie automatického zapnutia a vypnutia nastavené na rovnaký čas, nebudú fungovať.

Skontrolujte nastavenia času.

Položka [Button Sound] je zapnutá, ale pri ovládaní tlačidiel nepočuť žiadny zvuk.

Zvuk pri ovládaní tlačidiel nebude počuť, ak sa prehráva hudba v pozadí, hudba alebo film.

Skontrolujte, či AP, ktoré je pripojené k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku, má prístup k internetu.

Maximálna povolená veľkosť súboru webovej fotografie je 4,2 MB.

(Maximálna povolená veľkosť súboru je 8,5 MB.)

Na webe alebo v kanáli sú dostupné len súbory JPEG (väčšie ako 400 x 240

pixelov).

Pokúsil som sa zmeniť hodnotenie obrázku v programe Windows Media

Player, ale nezmenilo sa.

Pokúsil som sa zmeniť názov môjho digitálneho fotografického rámčeka, ale nezmenil sa.

Po zmene hodnotenia vypnite a zapnite program Windows Media Player.

Odstráňte produkt z programe Windows Media Player (knižnica/zdieľanie médií) a reštartujte váš digitálny fotografický rámček a počítač.

Nemôžem pripojiť môj digitálny fotografický rámček k programu Windows

Media Player vo svojom PC.

Skontrolujte, či váš digitálny fotografický rámček a vaše PC sú pripojené v rovnakom pripojovacom mieste (AP).

Vista: Skontrolujte, či je zvolené [Ovládací panel/Sieť a centrum zdieľania/Zmeniť/Typ umiestnenie/Osobné].

Vista/XP: Zvoľte digitálny fotografický rámček v [Knižnica/Zdieľanie médií] programu [Windows Media Player] a skontrolujte, či je nastavený na [Povoliť].

Nezobrazí sa ikona programu

FrameManager.

Skontrolujte, či je nainštalovaný program FrameManager.

Vyberte Štart - Programy - Samsung - FrameManager, aby ste reštartovali

Frame Manager.

Reštartujte svoj počítač.

Stlačil som tlačidlo, ale nefunguje.

Skontrolujte, či je aktívna funkcia uzamknutia tlačidiel.

Ak podržíte tlačidlo MENU stlačené dlhšie ako päť (5) sekúnd, aktivuje sa funkcia uzamknutia tlačidiel. Ak stlačíte tlačidlo, nebude fungovať.

Pre zrušenie funkcie uzamknutia tlačidiel znovu podržte stlačené tlačidlo MENU dlhšie ako päť (5) sekúnd.

|

Riešenie problémov

|

Terminológia

|

Servisné centrá

|

Terminológia

Podmienky Popis

MPEG4

(Motion Picture Expert Group4)

MPEG4 je technológia komprimovania filmu na videokomunikáciu, ktorá odblokuje realizáciu obojsmerného multimédia. Bola vyvinutá, aby umožnila preniesť filmy cez nízkorýchlostné linky na internete alebo pre mobilnú komunikáciu. Má široké využitie na PC, TV a mobilných telefónoch. Filmový súbor formátovaný vo formáte MPEG4 sa označuje ako súbor MPG alebo

MPEG.

WMV9

(Window Media Video9)

Video kodek vo formáte MPEG4 vyvinutý spoločnosťou Microsoft

MP3

(MPEG Audio Layer-3)

JPEG

(Joint Photographic Coding Expert

Group)

Karta SD

(Secure Digital Card)

MP3 je vysoko kvalitná technológia kompresie zvuku. Poskytuje 50-krát vyššiu kompresiu ako CD. Pretože poskytuje vyššiu kvalitu a menšiu veľkosť pomeru kompresie, je bežnejšie používaná na internete a pri prenose rádiového signálu

FM atď. Zvukový súbor formátovaný vo formáte MP3 sa označuje ako súbor

MP3.

JPEG je technológia kompresie obrazu. Poskytuje najmenšiu stratu zo všetkých technológií kompresie obrazu. Je všeobecne používaná na prenos multimediálnych súborov na internete a na iné použitie. Obrazový súbor formátovaný vo formáte JPEG sa označuje ako JPEG alebo súbor JPEG.

Obyčajne je súbor JPEG vytvorený odfotografovaním digitálnym fotoaparátom, nakreslením na počítači alebo súpravou grafických programov a potom upravením pomocou kompresie grafického obrazu do formátu JPEG.

Karta SD je pamäťová karta typu Flash veľkosti poštovej známky. Poskytuje vysokú stabilitu a veľkú kapacitu. Je všeobecne používaná v rôznych digitálnych výrobkoch, ako sú PDA, digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a notebooky. Vonkajší vzhľad je podobný MMC, ale počet kolíkov a ich hrúbka je rozdielna. Má taktiež nastavovacie funkcie na heslo pre ochranu dát.

Pri pripájaní k PC použite terminál odchádzajúceho toku. Tento výrobok

Kábel USB

1) A-B TYPE

Kábel USB

2) Kábel pre pripojenie iných zariadení

AP

(prístupový bod)

SSID

(Service Set Identifier) podporuje USB 2.0 Kábel typu A-B, ktorý sa používa na prepojenie vášho digitálneho fotografického rámčeka a PC, je priložený k výrobku. Typ A je USB konektor používaný na pripojenie k PC. Typ B je USB konektor používaný na pripojenie k externému zariadeniu. Váš digitálny fotografický rámček môžete pripojiť k vášmu PC pomocou kábla USB typu A-B.

Tento typ kábla použite vtedy, keď používate konektor prichádzajúceho toku.

Tento produkt podporuje USB 2.0. Pri pripájaní externého zariadenia k portu prichádzajúceho toku použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého zariadenia.

Pri použití mobilného telefónu budete často počuť o „opakovači.“ V bezdrôtovej sieti LAN hrá AP rovnakú úlohu ako opakovač. To znamená, že je to prepojovacie zariadenie, prostredníctvom ktorého karty LAN prijímajú signály. Tak, ako mobilný telefón uskutočňuje volanie cez opakovač, karty pre bezdrôtové LAN odosielajú a prijímajú údaje cez AP.

SSID je 32-bitový unikátny identifikátor, ktorý je pripojený ku každému záhlaviu každého paketu, ktorý sa prenáša cez bezdrôtovú LAN. Používa sa ako heslo v prípade, keď sa bezdrôtové zariadenie pripája k základnej súprave

(BBS). Pretože SSID umožňuje oddelenie bezdrôtovej siete LAN od iných bezdrôtových sietí LAN, všetky AP a bezdrôtové zariadenia, ktoré sa chcú pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN musia používať rovnaké SSID. Ak zariadenie nepozná unikátne SSID určitej BBS, nemôže sa pripojiť k BBS.

|

Riešenie problémov

|

Terminológia

|

Servisné centrá

Servisné centrá

Ak potrebujete vykonať servis vášho produktu, kontaktujte alebo navštívte servisné centrum spoločnosti Samsung.

Pre služby týkajúce sa sieťového pripojenia a servera.

|

Služby Kontakty

Webová stránka spoločnosti Samsung

Electronics

http://www.samsung.com

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786)

http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be

(Dutch)

http://www.samsung.com/be_fr

(French)

http://www.samsung.com/cz

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

02 261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

3 - SAMSUNG (7267864)

0 801 1SAMSUNG(172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG (7267864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

075 - SAMSUNG (726 78 64)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

CIS http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG : 3698-4698

3030 8282

1800 110011

1-800-3000-8282

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement