Samsung | SAMSUNG ES74 | Uživatelská přiručka | Samsung SAMSUNG ES74 Používateľská príručka

Samsung SAMSUNG ES74 Používateľská príručka
ES75/ES78
User Manual
Pokyny
Zoznámenie sa s fotoaparátom
Postup pri používaní fotoaparátu je nasledujúci.
•• Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát značky
Samsung. Pred použitím tohto fotoaparátu si pozorne prečítajte
používateľskú príručku.
•• Ak potrebujete záručnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súčasť,
ktorá spôsobuje nefunkčnosť (napr. batériu, pamäťovú kartu atď.),
stredisku záručných opráv.
•• Ak plánujete používať fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôležitej
udalosti), skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli
sklamaniu. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne
straty ani škody, ktoré môžu byť výsledkom poruchy fotoaparátu.
•• Túto príručku si uschovajte na bezpečnom mieste.
•• Ak používate na kopírovanie snímok na pamäťovej karte do
počítača čítačku kariet, snímky sa môžu poškodiť. Pri prenášaní
snímok, nasnímaných fotoaparátom, do počítača cez dodaný
kábel USB, skontrolujte, či používate na pripojenie fotoaparátu
k počítaču kábel USB dodaný s fotoaparátom. Výrobca neberie
na seba žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie snímok
na pamäťovej karte, ak sa používa čítačka kariet.
•• Obsah tejto príručky a obrázky, ktoré sú v nej použité, sa môžu
pri inovácii funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia
zmeniť.
Nainštalovanie
aplikačného softvéru
Nasnímajte obrázok
Pripojte kábel USB
Ak chcete používať fotoaparát
spolu s počítačom, musíte najskôr
nainštalovať softvér aplikácie. Potom
môžete presunúť obrázky uložené
vo fotoaparáte do počítača a môžete
ich upraviť pomocou programu na
úpravu obrázkov. (str. 90)
Nasnímanie fotografie (str. 21)
Pripojte dodaný kábel USB do
portu rozhrania USB v počítači a
do konektora USB na fotoaparáte.
(str. 90)
Skontrolujte napájanie
fotoaparátu
Skontrolujte napájanie fotoaparátu.
Ak je fotoaparát vypnutý, stlačením
tlačidla ho zapnite.
Skontrolujte
(Vymeniteľný disk)
Otvorte program Prieskumník
systému Windows a vyhľadajte
(vymeniteľný disk). (str. 91)
Ä Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v ďalších
krajinách.
Ä Adobe a Reader sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky v USA a / alebo v iných krajinách.
Ä Všetky značky a názvy výrobkov, ktoré sa objavujú v tejto príručke,
sú registrované ochranné známky príslušných spoločností.
Ä Informácie o licencii otvoreného zdrojového kódu nájdete v súboru
„OpenSourceInfo.pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom CD-ROM-e.
001
Nebezpečenstvo
Varovanie
Označenie NEBEZPEČENSTVO signalizuje bezprostredne
nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže
spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.
•• Nepokúšajte sa nijakým spôsobom upravovať tento fotoaparát.
Môže dôjsť k požiaru, poraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo
inému osobnému poškodeniu alebo poškodeniu fotoaparátu.
Kontrolu vnútorných častí, údržbu a opravy smie vykonávať len
predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov Samsung.
•• Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horľavých alebo výbušných
plynov, vedie to k zvýšeniu rizika výbuchu.
•• Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ľubovoľnej podobe alebo
nejaký cudzí predmet, fotoaparát nepoužívajte. Vypnite fotoaparát
a odpojte zdroj napájania. Musíte sa obrátiť na svojho predajcu
alebo na servisné stredisko fotoaparátov Samsung. Nepoužívajte
fotoaparát, pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým výbojom.
•• Nevkladajte žiadne kovové ani horľavé cudzie predmety do
fotoaparátu cez prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäťovej
karty a priestor na batériu. Môže to spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým výbojom.
•• Nepoužívajte tento fotoaparát s mokrými rukami. Môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
Označenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpečnú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
•• Nepoužívajte blesk príliš blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie
blesku do tesnej blízkosti predmetov fotografovania môže spôsobiť
poškodenie zraku.
•• Z bezpečnostných dôvodov uschovávajte tento výrobok a jeho
príslušenstvo mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedošlo
k nehodám, napr.:
–prehltnutie batérie alebo malého príslušenstva fotoaparátu;
ak dôjde k nehode, obráťte sa ihneď na lekára.
–možnosť zranenia pohyblivými časťami fotoaparátu.
•• Pri dlhom používaní sa môžu batéria a fotoaparát prehrievať, čo
môže viesť k chybnej funkčnosti fotoaparátu. Ak sa tak stane,
nechajte fotoaparát na niekoľko minút v pokoji, aby sa mohol
schladiť.
•• Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by naň mohli pôsobiť
extrémne vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na
priamom slnečnom svetle alebo na miestach, kde dochádza
k prudkým výkyvom teploty. Vystavovanie extrémnym teplotám
môže poškodiť vnútorné časti fotoaparátu a môže spôsobiť požiar.
•• Pri používaní fotoaparátu alebo nabíjačky ich nezakrývajte. Môže
to spôsobiť kumuláciu tepla a zdeformovanie telesa fotoaparátu
alebo požiar. Fotoaparát a jeho príslušenstvo používajte vždy na
dobre vetraných miestach.
002
Upozornenie
Označenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu,
ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť ľahké alebo stredne
ťažké zranenie.
•• Vytečenie batérie, jej prehriatie alebo iné poškodenie môžu spôsobiť požiar
alebo zranenie.
– Používajte batériu určenú technickými údajmi fotoaparátu.
– Neskratujte obvody, neprehrievajte batériu ani ju nevhadzujte do ohňa.
– Nevkladajte batériu prevrátenými pólmi.
•• Ak neplánujete dlhšiu dobu fotoaparát používať, vyberte z neho batériu.
Inak môže dôjsť k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému
poškodeniu súčastí fotoaparátu.
•• Nespúšťajte blesk, ak sa ho dotýkate rukami alebo inými predmetmi. Po
nepretržitom používaní blesku sa ho nedotýkajte. Môže spôsobiť popálenia.
•• Nepremiestňujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keď sa používa
sieťový adaptér Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vždy
fotoaparát vypnite. Potom skontrolujte, či sú všetky konektory káblov alebo
káble iných zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak
neurobíte, môže to poškodiť vodiče alebo káble a spôsobiť požiar alebo
zásah elektrickým výbojom.
•• Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu,
aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkčnosti
fotoaparátu.
•• Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
•• Ak sa fotoaparát používa pri nízkych teplotách, môže dôjsť k nasledujúcim
stavom. Nejde o nesprávne funkcie fotoaparátu a pri bežnej teplote sa
zvyčajne normálny stav obnoví.
– Zapnutie displeja LCD trvá dlhšie a farby na ňom sa môžu líšiť od farieb
subjektu.
– Keď meníte kompozíciu snímky, na displeji LCD sa môže prejaviť
oneskorenie.
•• Kreditné
karty sa môžu odmagnetizovať, ak sa ponechajú blízko puzdra.
Dbajte na to, aby ste nenechávali karty s magnetickým pásom blízko puzdra.
•• Je veľmi pravdepodobné, že pri pripojení 20 kolíkového konektora k portu
rozhrania USB v počítači dôjde k poruchám počítača. Nikdy nepripájajte 20
kolíkový konektor k portu rozhrania USB v počítači.
Obsah
PRÍPRAVA 007 Systémová tabuľka
007
007
Obsah balenia
Predáva sa samostatne
008
Popis funkcií
012
015
015
Pripojenie k zdroju energie
Vloženie pamäťovej karty
Používanie krytu zabraňujúceho
poškriabaniu
Pokyny na používanie pamäťovej karty
Prvé použitie fotoaparátu
008
Predná a vrchná časť
009
Zadná časť
010
Spodná časť
010tlačidlo s 5 funkciami
011
Kontrolka časovača
011
Kontrolka stavu fotoaparátu
011
Ikona režimu
016
018
ZAZNAMENÁVANIE 019 Indikátor LCD monitora
020
021
021
021
023
Ako používať ponuku
Spustenie režimu nahrávania
Výber režimu
Ako používať inteligentný automatický
režim
Ako používať režim Program
003
Obsah
023
024
Ako používať režim DIS
Používanie režimu filmového sprievodcu
025
026
027
027
Ako používať režimy Scéna
Ako používať režim Filmový klip
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Pozastavenie počas nahrávania filmového
klipu (postupné nahrávanie)
028
029
029
029
029
031
031
033
033
035
037
037
037
Na čo treba myslieť pri fotografovaní
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
Tlačidlo ZAPNÚŤ
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE
Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlačidlo Makro / Nadol
Zámok zaostrenia
Tlačidlo Blesk / Doľava
Tlačidlo Samospúšť / Doprava
Tlačidlo MENU
Tlačidlo OK
snímanie
038
Ako zapnúť funkcie pomocou tlačidla MENU
038veľkosť fotografie / veľkosť film
039
Kvalita / Rýchlosť snímkovania
039
Kompenzácia expozície
040
ISO
040
Vyváženie bielej
041
Detekcia tváre
043
Tón tváre
043
Retušovanie tváre
004
044
044
045
046
047
047
048
048
049
Typ automatického zaostrenia
Meranie
Voľba fotogr. štýlu
Úprava obrazu
ACB
Opakované snímanie
Hlasová poznámka
Nahrávanie hlasu
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
NASTAVENIE 050 Zvuk
050
050
050
050
051
Hlasitosť
Zvuk zapnutia
Zvuk spúšte
Pípnutie
Zvuk zaostrenia
051
Displej
053
Nastavenia
051
052
052
052
052
053
053
053
054
Opis funkcie
Obrázok pri spustení
Jasné zobrazenie
Rýchly náhľad
ÚSPORA displeja
Formátovanie pamäte
Inicializácia
Jazyk
Časové pásmo
Obsah
054
055
055
056
056
057
057
058
Nastavenie dátumu a času
Nastavenie typu dátumu
Názov súboru
Pečiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Svetlo automatického zaostrenia
Výber typu výstupného obrazu
Nastavenie USB
PREHRÁVANIE 059 Spustenie režimu prehrávania
059
059
060
060
060
Prehrávanie fotografií
Prehrávanie filmového klipu
Funkcia snímania filmového klipu
Prehrávanie nahratého hlasu
Prehrávanie hlasovej poznámky
061 Indikátory na displeji LCD
062 Používanie tlačidiel na nastavenie
fotoaparátu
062 Tlačidlo Miniatúry / Zväčšenie
062
064
064
065
065
066
Inteligentného Albumu
Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť / OK
Tlačidlo Doľava / Doprava / Nadol / MENU
Tlačidlo Odstrániť
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou
displeja LCD
068
Upraviť
072
Spustenie viacnásobnej prezentácie
074
Možnosti súboru
079
080
080
081
081
083
084
086
PictBridge
PictBridge: Výber snímky
PictBridge : Nastavenie tlače
PictBridge : Vynulovať
Dôležité poznámky
Ukazovateľ varovania
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Technické údaje
068
069
069
070
072
072
073
073
073
074
074
075
076
078
Zmeniť veľkosť
Otáčanie snímky
Voľba fotogr. štýlu
Úprava obrazu
Spustenie viacnásobnej prezentácie
Výber obrazov
Konfigurácia efektov viacnásobnej prezentácie
Nastavenie intervalu prehrávania
Nastavenie hudby v pozadí
Odstraňovanie snímok
Chránené snímky
Hlasové poznámky
DPOF
Kopírovať na kartu
005
Obsah
SOFTVÉR 089 Prenos súborov do počítača
089
Pre používateľov Windows
093
Prenos súborov do počítača (pre Mac)
095
Často kladené otázky
093
006
(pre Windows)
Pre používateľov Mac
Systémová tabuľka
Pred použitím výrobku si skontrolujte, či máte správny obsah. V závislosti od miesta predaja sa obsahy môžu líšiť. Ak si chcete zakúpiť
voliteľné príslušenstvo, obráťte sa na najbližšieho predajcu značky Samsung alebo servisné stredisko Samsung. Diely a príslušenstvo, ktoré
sú zobrazené nižšie, sa môžu odlišovať od ich skutočného vzhľadu.
Obsah balenia
Fotoaparát
Nabíjateľná batéria Príručka pre rýchle
spustenie
Kryt zabraňujúci
poškriabaniu
Sieťový adaptér /
kábel USB
Popruh fotoaparátu
Kábel AV
Nabíjačka batérie
CD so softvérom (Používateľská
príručka je zahrnutá)
Predáva sa samostatne
Pamäťová karta SD / SDHC (pozrite str. 17)
Obal fotoaparátu
007
Popis funkcií
Predná a vrchná časť
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo POWER
Blesk
Senzor automatického zaostrenia /
kontrolka samospúšte
Mikrofón
Reproduktor
Objektív / Kryt objetívu
008
Popis funkcií
Zadná časť
Tlačidlo priblíženia Tele(T) / daigitálne priblíženie
Tlačidlo priblíženia Wide(W) / Miniatúra
Displej LCD
Kontrolka stavu fotoaparátu
Očko na remienok
Tlačidlo MENU
Tlačidlo s 5 funkciami
Tlačidlo režimu prehrávania
Tlačidlo Fn / Odstrániť
Terminál USB / AV / DC
Tlačidlo MODE
009
Popis funkcií
tlačidlo s 5 funkciami
Spodná časť
Tlačidlo informácie / nahor
Zásuvka pamäťovej karty
Blesk /
Tlačidlo doľava
Tlačidlo
Samospúšť /
Doprava
Tlačidlo OK /
Prehrať a Pozastaviť
Priestor na batérie
Kryt priestoru na batérie
Otvor pre statív
010
Tlačidlo Makro / Nadol
Držiak batérie
Popis funkcií
Kontrolka časovača
Ikona
Ikona režimu
ďalšie informácie o nastavení režimu fotoaparátu nájdete na str. 21.
Stav
Popis
Bliká
– Počas prvých 8 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s.
– Počas posledných 2 sekúnd kontrolka rýchlo bliká v
intervaloch 0,25 s.
Bliká
2 sekundy kontrolka rýchlo bliká v intervaloch 0,25 s.
Bliká
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ďalších
2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok.
Režim Scene (Scéna)
Bliká
Po stlačení tlačidla uzávierky sa obrázok nasníma v
súlade s pohybom objektu.
Ikona
Režim
Zapnutie
Po nasnímaní obrázka
Keď sa nabíja batéria
blesku
Keď sa pripojí kábel USB
k počítaču
Prenos údajov medzi
fotoaparátom a počítačom
Keď sa pripojí kábel USB k
tlačiarni
Keď tlačiareň tlačí
Keď sa aktivuje
automatické zaostrenie
Popis
Kontrolka zasvieti a zhasne, keď je fotoaparát
pripravený na nasnímanie fotografie.
Kontrolka bliká počas ukladania obrazových
údajov. Zhasne, keď je fotoaparát pripravený na
nasnímanie fotografie.
Režim
Kontrolka bliká
Ikona
Kontrolka sa rozsvieti.
(Po inicializácii zariadenia sa vypne displej LCD)
Režim
Kontrolka bliká (displej LCD sa vypne)
Kontrolka je zhasnutá
Kontrolka bliká
Kontrolka svieti (fotoaparát zaostruje na subjekt)
Kontrolka bliká
(fotoaparát nezaostruje na subjekt)
Program
(Program)
DIS
(DIS)
Photo Help Guide
(Spriev. pom. fotogr.)
Ikona
Kontrolka stavu fotoaparátu
Stav
Smart Auto
(Inteligentný
automatický)
Movie (Film)
SCENE
Beauty Shot
Frame Guide
Night
(Zachytenie krásy) (Pravítko snímky)
(Noc)
Portrait
(Portrét)
Ikona
Režim
Children (Deti) Landscape (Krajina) Close-up (Zblízka)
Text (Text)
Sunset
(Západ slnka)
Fireworks
(Ohňostroj)
Dawn
(Úsvit)
Backlight (Svetlo
pozadia)
Ikona
Režim
Beach & Snow
(Pláž a sneh)
Ikona
011
Pripojenie k zdroju energie
Mali by ste používať nabíjateľnú batériu BP70A dodávanú spolu
s fotoaparátom. Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie.
Ê Technické údaje nabíjateľnej batérie BP70A
Model
BP70A
Typ
Lítium-iónová
Kapacita
740mAh
Napätie
3,7V
Čas nabíjania
Približ. 150 min.
(pri vypnutom fotoaparáte)
Nabíjanie batérie pripojením fotoaparátu pomocou kábla USB k počítaču
môže trvať dlhšie.
Ê Počet snímok a výdrž batérie: pri použití batérie BP70A
Výdrž batérie /
Počet snímok
Podmienky
Používanie plne nabitej batérie, predvolené nastavenia, režim Program, interval
medzi snímkami: 30 s.,
Približ. 125 min. /
Zmena pozície zväčšenia medzi
Fotografie
Približne 250
širokouhlým a teleobjektívom po každom
záberov
zábere. Používanie blesku na každý
druhý záber. Používanie fotoaparátu na 5
minút a následné vypnutie na 1 minútu.
Film
Približ. 110 min.
Plne nabitá batéria, veľkosť snímky
640 x 480, rýchlosť snímkovania 30 fps
Ä Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti
Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od spôsobu používateľa.
012
Dôležité informácie o používaní batérie
•• Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
•• Ak nebudete fotoaparát používať dlhšiu dobu, vyberte
batérie. Batéria môže časom strácať energiu. Ak sa nechá vo
fotoaparáte, môže dôjsť k vytečeniu.
•• Nízke teploty (menej ako 0°C) môžu ovplyvniť výkon batérie a
spôsobiť skrátenie jej životnosti.
•• Batérie sa pri bežných teplotách zvyčajne obnovujú.
•• Pri dlhodobom používaní sa fotoaparát môže prehrievať. Nie
je to nezvyčajný stav.
ÊP
ripojenie sieťového adaptéra pomocou kábla USB je možné
použiť ako napájací kábel. Pomocou napájacieho kábla je možné
nabíjať nabíjateľnú batériu.
- Pomocou kábla striedavého prúdu :
Pripojte adaptér striedavého prúdu
ku káblu USB. Môže sa použiť ako
napájací kábel.
- Pomocou kábla USB :
Odstráňte adaptér striedavého prúdu.
Pomocou kábla USB môžete stiahnuť
obrázky do počítača (str.90) alebo
nabíjať fotoaparát.
Pripojenie k zdroju energie
Dôležité informácie o používaní kábla USB.
åPoužívajte kábel USB so správnymi parametrami.
å Ak je fotoaparát pripojený k počítaču cez rozbočovač USB :
pripojte fotoaparát k počítaču priamo.
å Ak je k počítaču súčasne pripojený fotoaparát a iné
zariadenie: odoberte druhé zariadenie.
å Fotoaparát sa nedá zaznamenať pomocou predného portu
USB na počítači. V tomto prípade použite port USB na
zadnej strane počítača.
å Ak port USB v počítači nezodpovedá štandardu výstupného
napájania (5 V, 500 mA), batériu možno nebudete môcť
nabíjať.
åPred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu
skontrolujte smerovanie a nezapájajte ich násilím. Môže to
spôsobiť deštrukciu kábla alebo fotoaparátu.
k kontrolka nabíjania LED na nabíjačke striedavého prúdu
å A
nesvieti, alebo po vložení nabíjateľnej batérie bliká, skontrolujte
správnosť vloženia batérie.
nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnutý, batériu nie je možné
å Ak
nabiť doplna. Počas nabíjania batérie vypnite fotoaparát.
Ê Kontrolka LED nabíjania na nabíjačke striedavého prúdu
Kontrolka LED nabíjania
Nabíja sa
Ê Ako nabíjať nabíjateľnú batériu
Červená kontrolka LED svieti
Nabíjanie je dokončené
Svieti zelená kontrolka LED
Chyba pri nabíjaní
Oranžová kontrolka LED je vypnutá alebo bliká
åA
k vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte
súčasne fotoaparát. Toto je spôsobené nízkou kapacitou batérie.
Pred použitím fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10 minút.
åA
k sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepoužívajte často
blesk ani nesnímajte filmový klip. Aj po pripojení nabíjačky môže
byť napájanie fotoaparátu vypnuté, pretože nabíjateľná batéria je
znova vybitá.
013
Pripojenie k zdroju energie
Pri používaní batérie dodržiavajte, prosím, nasledovné
pokyny. Ak to neurobíte, môže to spôsobiť tvorbu tepla,
požiar alebo výbuch.
å Ak zistíte deformáciu veľkosti tvaru batérie, kontaktujte
servis. Môže to predstavovať fyzické nebezpečenstvá.
å Používajte iba odporúčanú nabíjačku batérie.
å Výrobok nedávajte do blízkosti požiarneho zariadenia.
å Výrobok nevkladajte do mikrovlnky.
å Počas leta výrobok nedávajte do auta.
å Výrobok nedávajte na miesto s vysokou teplotou a vysokou
vlhkosťou.
å Výrobok nepoužívajte dlhé doby na koberci, perine alebo
elektronickom matraci.
å Výrobok nenechávajte zapnutý na mieste, kde nie je možný
obeh vzduchu.
å Dávajte pozor, aby sa zásuvka na batériu nedostala do
kontaktu s príslušenstvom, ako napríklad náhrdelník, minca,
kľúč, hodinky a tak ďalej.
å Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané
lítiovo-iónové (Li-ion) batérie.
å Výrobok sa nepokúšajte rozobrať alebo prederaviť ostrým
kolíkom.
å Na výrobok neaplikujte silný tlak.
å Výrobok nenechajte spadnúť z akejkoľvek výšky a netraste
ním.
å Výrobok nevystavujte vysokým teplotám nad 60 ºC (140 ºF).
å Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
å Batériu nevystavujte nadmernému teplu, aké predstavuje
napr. slnečné žiarenie, oheň a pod.
014
Pokyny pre likvidáciu
å Dodržiavajte pokyny pre likvidáciu a použité batérie správne
zlikvidujte.
å Znehodnotenie pomocou ohňa nie je pre likvidáciu batérie
povolené.
å Pokyny pre likvidáciu sa môžu líšiť podľa národa alebo
konkrétneho regiónu. Dodržiavajte, prosím, daný spôsobom
likvidácie.
Pokyny pre dobíjanie batérie.
å Batériu nedobíjajte iným spôsobom, ako udáva príručka
používateľa. Ak to neurobíte, môže to spôsobiť požiar alebo
výbuch.
å Počas nabíjania fotoaparát nepoužívajte. Pred nabíjaním
batérie fotoaparát vypnite.
å Pri odpájaní napájacieho kábla od zásuvky zaň neťahajte.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Pripojenie k zdroju energie
Vloženie pamäťovej karty
■■ Vložte batériu podľa tohto obrázka.
■■ Pamäťovú kartu vložte podľa tohto obrázka.
-Ak sa fotoaparát po vložení
batérie nezapne, skontrolujte,
či je batéria správne
nasmerovaná (+/-).
-Keď je otvorený kryt priestoru
na batériu, nestláčajte
ho násilím. Môže dôjsť k
poškodeniu krytu priestoru na
batériu.
■■ Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.
Indikátor
batérie
Stav
batérie
Batéria je
úplne nabitá
Nízka kapacita Nízka kapacita
Batéria je
batérie
batérie
prázdna.
(pripravte sa na (pripravte sa na
(Nabite alebo
nabíjanie alebo nabíjanie alebo
použite
na použitie
na použitie
náhradnú
náhradnej
náhradnej
batériu)
batérie)
batérie)
Ä Keď používate fotoaparát a batériu na mieste, ktoré je extrémne
chladné alebo horúce, stav batérie na LCD sa môže odlišovať od
aktuálneho stavu batérie.
- Pred vkladaním pamäťovej
karty vypnite fotoaparát.
- Štítok prednej časti pamäťovej
karty otočte smerom k zadnej
časti fotoaparátu (k displeju
LCD), a kontakty pamäťovej
karty smerom k prednej časti
fotoaparátu (k objektívu).
- Pamäťovú kartu vložte
správne orientovanú. Vloženie
pamäťovej karty s nesprávnou orientáciou môže viesť k
poškodeniu fotoaparátu a pamäťovej karty.
Používanie krytu zabraňujúceho
poškriabaniu
■■ Podľa zobrazenia zasuňte kryt zabraňujúci poškriabaniu.
- Používanie krytu
zabraňujúceho poškriabaniu
môže chrániť fotoaparát pred
náhodným poškriabaním.
Uistite sa, že tri body otvorov
v tele fotoaparátu sú pripojené
ku krytu zabraňujúcemu
poškriabaniu.
015
Pokyny na používanie pamäťovej karty
•• Ak prvýkrát používate novú zakúpenú pamäťovú kartu, musí byť
naformátovaná (pozrite str. 53). Rovnako tak je formátovanie
potrebné, ak fotoaparát nedokáže rozoznať údaje na nej uložené,
alebo ak obsahuje snímky zachytené iným fotoaparátom.
•• Pri každom vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty vypnite
fotoaparát.
•• Opakovaným používaním pamäťovej karty môže dochádzať
k znižovaniu jej výkonu. V takom prípade možno bude potrebné
zakúpiť novú pamäťovú kartu. Opotrebovanie a poškodenie
pamäťovej karty nespadá pod záruku poskytovanú spoločnosťou
Samsung.
•• Pamäťová karta je citlivé elektronické zariadenie.
Pamäťovú kartu neohýbajte ani ju nevystavujte tvrdým nárazom.
•• Neuschovávajte pamäťovú kartu v prostredí, kde sú silné
elektronické alebo magnetické polia, napr. v blízkosti reproduktorov
alebo televíznych prijímačov.
•• Nepoužívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou
teplotou.
•• Dbajte na to, aby nebola pamäťová karta znečistená, a aby
neprišla do kontaktu so žiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde,
vyčistite pamäťovú kartu mäkkou tkaninou.
•• Ak pamäťovú kartu nepoužívate, uschovajte ju v jej puzdre.
•• Počas dlhodobého používania (alebo po ňom) môžete spozorovať,
že sa pamäťová karta prehrieva. Nie je to nezvyčajný stav.
•• Nepoužívajte pamäťovú kartu, ktorá sa používa v inom digitálnom
fotoaparáte. Ak chcete použiť túto pamäťovú kartu, najprv ju
naformátujte.
•• Nepoužívajte pamäťovú kartu naformátovanú iným digitálnym
fotoaparátom alebo čítačkou pamäťových kariet.
016
•• Zaznamenané údaje môžu byť poškodené, ak dôjde k niektorej
z nasledujúcich situácií:
- Keď sa pamäťová karta používa nesprávnym spôsobom.
- Keď sa počas nahrávania, odstraňovania (formátovania) alebo
čítania vypne napájanie alebo sa pamäťová karta vytiahne.
•• Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
•• Odporúča sa zálohovať si dôležité údaje na iné médium, napr.
pevné disky, disky CD atď.
•• Ak v pamäti nie je dostatok miesta:
A objaví sa hlásenie [Pamäť plná] a fotoaparát nepracuje.
Ak chcete optimalizovať množstvo pamäte vo fotoaparáte,
vymeňte pamäťovú kartu alebo odstráňte nepotrebné snímky
uložené na pamäťovej karte.
•• Nevyberajte pamäťovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu
bliká, inak môže dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovej karte.
Pokyny na používanie pamäťovej karty
Fotoaparát môže používať pamäťové karty SD/SDHC.
Kontakty karty
Prepínač ochrany proti
zápisu
Štítok
[Pamäťová karta SD (Secure Digital)]
•• Pamäťová karta SD / SDHC je vybavená prepínačom ochrany proti
zápisu, ktorý chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo
naformátovaním. Posunutím prepínača k dolnej časti pamäťovej
karty SD / SDHC sa aktivuje ochrana údajov. Posunutím prepínača
k hornej časti pamäťovej karty SD / SDHC sa zruší ochrana údajov.
•• Pred snímaním fotografie posuňte prepínač k hornej časti
pamäťovej karty SD / SDHC.
Pri používaní pamäťovej karty SD s kapacitou 1 GB je kapacita
snímania nasledujúca. Tieto hodnoty sú približné, pretože kapacita
snímok závisí od fotografovaného subjektu a od typu pamäťovej
karty.
Super Fine
Veľkosť
(Veľmi
zaznamenanej
jemná)
snímky
Približne
129
Približne
147
Približne
152
Približne
179
Fotogrfia
Približne
232
snímka
Približne
412
Približne
600
Približne
870
Približne
1584
*Filmovy
klip
Fine
(Jemná)
Normal
30FPS
(Normálna) (30CPS)
Približne
240
Približne
284
Približne
249
Približne
282
Približne
391
Približne
563
Približne
802
Približne
1144
Približne
1765
Približne
292
Približne
403
Približne
312
Približne
353
Približne
510
Približne
824
Približne
965
Približne
1437
Približne
1993
-
-
-
-
-
-
15FPS
(15CPS)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Približne
9’54”
Približne
26’24”
Približne
18’58”
Približne
49’23”
•• Počas nahrávania filmu tlačidlo priblíženia nefunguje.
•• Časy nahrávania sa môžu meniť podľa používania priblíženia.
•• Môžete zaznamenať až 4 GB alebo 2 hodiny videa.
017
Prvé použitie fotoaparátu
ÊP
red prvým použitím fotoaparátu nabite doplna nabíjateľnú batériu.
Ê Nastavenie dátumu a času
Ê Keď sa fotoaparát po prvýkrát zapne, na LCD monitore sa zobrazí
ponuka na nastavenie jazyka, časového pásma, dátumu, času a
typu dátumu. Táto ponuka sa už opätovne nezobrazí potom, čo
nastavíte jazyk, časová pásmo, dátum, čas a typ dátumu. Pred
použitím fotoaparátu nastavte jazyk, časové pásmo, dátum, čas a
typ dátumu.
1. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
ponuku [Date/Time Set] a stlačte tlačidlo
Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol /
Doľava / Doprava vyberte požadovanú
podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Language
Time Zone
Date/Time Set
:London
:10/01/01
yyyy mm dd yyyy
2010 / 01 / 01
Back
12:00
Set
Deutsch
yyyy
Español
Date Type
Italiano
Back
1. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
ponuku [Time Zone] a stlačte tlačidlo
Doprava.
Set
London
[GMT +00:00]
Back
Ê Nastavenie typu dátumu
1. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte
ponuku [Date Type] a stlačte tlačidlo
doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo
OK.
Time Zone
Ä Viacej informácií o Svetovom čase nájdete na str. 54.
018
Date Type
:English
English
:08/12/01
한국어
Français
:London
Ê Časové pásmo
2. Stlačením ľavého / pravého tlačidla
vyberiete požadovaný režim.
:English
Time Zone Date/Time Set Tlačidlo Doľava / Doprava: V
oľba roku/mesiaca/dňa/hodiny/
minúty.
Tlačidlo Nahor / Nadol
:m
ení hodnotu položky.
Ê Nastavenie jazyka
1. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
ponuku [Language] (Jazyk) a stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo
OK.
Language
2010/01/01 12:00 PM
DST
Language
:English
Time Zone :London
Date & Time Off
Date Type
DD/MM/YYYY
:10/01/01
yyyy
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
Back
Set
Indikátor LCD monitora
■■ D
isplej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a
možnostiach.
Číslo
Popis
5
Str.15
9
Batéria
Lišta optického / digitálneho
priblíženia / Mierka digitálneho
priblíženia
veľkosť fotografie / veľkosť
film
Kvalita snímky /
rýchlosť snímkovania
Meranie
10
Blesk
Str.33
11
Temporizator
Str.36
6
7
8
Ikona
Str.29
Str.38
Str.39
Str.44
12
Macro
Detekcia tváre · Autoportrét · Záber
13
Úsmevu · Zaznamenanie Žmurknutia
14
Dátum / Čas
15
[Obrázok a celkový stav]
Číslo
Popis
Ikona
Varovanie pri destabilizácii
16 Rámček automatického zaostrenia
Strana
Strana
Str.31
Str.41
2010/01/01 12:00 PM
Str.54
Str.28
Str.44
17
Opakované snímanie
Str.47
Str.45/
46
1
Režim nahrávania
Str.21
18
Výber štýlu fotografie /
Úprava obrazu
2
Hlasové poznámky
Str.48
19
Str.40/43
49
3
Počet zostávajúcich
snímok
ISO / Retušovanie tváre /
Bez zvuku
00001
Str.17
20
Vyváženie bielej / Tón tváre
Str.40/43
Zostávajúci čas
00:00:00
Str.17
21
Kompenzácia expozície
Str.39
4
Ikona pamäťovej karty /
Ikona vnútornej pamäte
-
22 Hodnota clony / Rýchlosť uzávierky
-
019
Ako používať ponuku
1. Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo MENU. V každom režime sa objaví ponuka.
Photo Size
Quality
Shooting
EV
Sound
ISO
Display
White Balance
Face Detection
Settings
Focus Area
Exit
Change
Volume
Stlačte tlačidlo
NAHOR alebo
NADOL.
2. Na pohyb v ponukách použite tlačidlo pohybu nahor alebo nadol.
Photo Size
Shooting
Sound
Display
Settings
Quality
EV
ISO
Stlačte tlačidlo
NAHOR alebo
NADOL.
Shooting
Sound
White Balance
Display
Face Detection
Settings
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
Function Description
Shooting
Sound
Display
AF Sound
Start Image
Display Brightness
Quick View
Power Save
Settings
Focus Area
Exit
Change
Exit
Change
Exit
Change
3. Na výber podponuky použite tlačidlo pohybu doľava alebo doprava.
Volume
Shooting
Sound
Display
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Stlačte tlačidlo
DOĽAVA alebo
DOPRAVA.
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound :On
Stlačte tlačidlo
DOĽAVA alebo
DOPRAVA.
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
Off :Medium
Low:Off
Medium
:1
High:1
AF Sound :On
Settings
Exit
Change
Exit
Back
Back
4. Vyberte si podponuku a kliknite na tlačidlo OK, aby ste si uložili nastavenia a vrátili sa na predchádzajúce okno.
020
Set
Spustenie režimu nahrávania
Výber režimu
Ako používať inteligentný automatický režim (
Režimy shooting (snímanie) môžete nastaviť pomocou tlačidla MODE
na zadnej strane fotoaparátu.
Fotoaparát si automaticky zvolí príslušné nastavenia fotoaparátu na
základe zaznamenaného typu scény. Bude nápomocný, ak nemáte
skúsenosti s nastaveniami fotoaparátu pri rôznych scénach.
Ê Ako používať tlačidlo MODE
1. Stlačte tlačidlo MODE a zobrazí sa
ponuka.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovaný režim a potom stlačte
tlačidlo OK.
Smart Auto
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
This mode allows you to directly set various features
for shooting.
)
1. Vložte batérie (str. 15). Pri vkladaní
batérií dávajte pozor na polaritu (+/–).
2. Vložte pamäťovú kartu (str. 15). Pretože
tento fotoaparát má internú pamäť s
veľkosťou 10,5MB, nie je nutné vložiť
pamäťovú kartu. Ak nie je vložená
pamäťová karta, snímka bude uložená
do internej pamäte. Ak je vložená pamäťová karta, snímka bude
uložená na pamäťovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Stlačením tlačidla zapnutia fotoaparát zapnite.
5. Režim Smart Auto (Inteligentná automatika) vyberte pomocou
tlačidla Režim.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja
LCD naaranžujte obraz.
7. Stlačením tlačidla uzávierky zachyťte snímku.
021
Spustenie režimu nahrávania
•• Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény, použijú sa
predvolené nastavenia.
•• Aj v prípade, ak sa zaznamená tvár, fotoaparát nemusí vybrať
režim portrétu, a to v závislosti od polohy alebo osvetlenia
subjektu.
•• Fotoaparát nemusí vybrať správnu scénu, a to v závislosti
od prostredia snímania, ako napríklad trasenie fotoaparátu,
osvetlenie a vzdialenosť k objektu.
•• Režim [Night] (Noc) rozpoznáva scény len vtedy, keď je blesk
nastavený na možnosť off (vypnutý). Fotoaparát používa režim
[Tripod] (Statív) po skontrolovaní podmienok snímania na statíve
počas určitého časového obdobia.
•• Napriek použitiu statívu fotoaparát nemusí vybrať režim statívu,
a to v závislosti od pohybu objektu.
022
Ê Každá scéna sa rozpozná pri nasledujúcich podmienkach;
[Krajinka]
(
) : Pri snímaní scén v exteriéri.
[Biela]
(
) : Pri snímaní vo veľmi jasnom prostredí.
[Noci]
(
) : Pri snímaní nočných scén.
[Nočný portrét]
(
) : Pri snímaní ľudí na tmavom mieste v
exteriéri.
[Protisvetlo]
(
) : Pri snímaní scenérie s protisvetlom bez
portrétu
[Portrét s protisvetlom] (
) : Pri snímaní portrétu s protisvetlom.
[Portrét]
(
) : Pri snímaní portrétu.
[Makro]
(
) : Pri snímaní detailných záberov.
[Makro text]
(
) : Pri snímaní textov s detailným priblížením.
[Statív]
(
) : Pri snímaní objektu bez akéhokoľvek pohybu
prostredníctvom statívu.
[Akcia]
(
) : Pri snímaní objektu, ktorý sa často pohybuje.
[Makro portrét]
(
) : Zobrazuje sa pri snímaní portrétov osôb
zblízka.
[Modrá obloha]
(
) : Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
[Západ slnka]
(
) : Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
[Makro s farbami]
(
) : Zobrazuje sa pri snímaní farebných
objektov zblízka.
[Prírodná zelená]
(
) : Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených
oblastí.
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim Program (
)
Ako používať režim DIS (
)
Týmto automatickým režimom sa nakonfiguruje fotoaparát na
optimálne nastavenie. Všetky funkcie (okrem hodnoty clony
a rýchlosti uzávierky) sa dajú nakonfigurovať ručne.
Režim digitálnej stabilizácie obrazu (DIS, Digital Image Stabilization) Tento režim redukuje efekt trasenia fotoaparátu a pomáha získať
dobre exponovanú snímku aj pri tmavšom okolí.
1. Režim Program vyberte pomocou
tlačidla MODE. (str. 21)
2. Stlačením tlačidla MENU si nastavíte
rozšírené funkcie.
1. Režim DIS vyberte pomocou tlačidla
MODE. (str. 21)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlačením tlačidla spúšte zachyťte
snímku.
Ê Na čo treba dávať pozor pri používaní režimu DIS
1. Digitálne priblíženie v režime DIS nefunguje.
2. Ak sú svetelné podmienky jasnejšie ako žiarivkové svetlo, režim
DIS sa neaktivuje.
3. Ak sú svetelné podmienky tmavšie ako žiarivkové svetlo, zobrazí
sa indikátor upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (\).
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nefotografujte v
momente, kedy je tento indikátor (\) zobrazený.
4. Ak sa subjekt pohybuje, výsledná zachytená snímka bude
rozmazaná.
5. Pretože režim DIS využíva digitálny procesor fotoaparátu,
spracovanie snímok zachytených v režime DIS môže trvať dlhšie.
023
Spustenie režimu nahrávania
Používanie režimu filmového sprievodcu (
Dostupné funkcie sprievodcu filmovaním
)
Pomáha používateľovi sa naučiť správnu metódu filmovania, ktorá
obsahuje riešenia potenciálnych problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť
počas filmovania a umožňuje používateľovi cvičiť filmovanie
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
å Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní.
å Funkcia, ktorá sa dá použiť pri trasúcom sa obraze na obrazovke.
å Funkcia, ktorá sa dá použiť pri filmovaní v tme.
å Funkcia, ktorá sa dá použiť pri nastavovaní jasu obrazu.
å Funkcia, ktorá sa dá použiť pri nastavovaní farby obrazu. Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Stlačenie tlačidla
Doľava / Doprava
Stlačenie ikony OK tlačidla
Change
Half-press the shutter button to focus
To focus on a subject 80 cm away or more
To focus on a subject less than 80 cm away
To focus on people’s faces
Stlačenie tlačidla
Doľava / Doprava
Stlačenie ikony OK tlačidla
1/2
To focus on your subject, halfpress the shutter button:
- Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Back Practice
Back Change
Stlačenie tlačidla
Nahor
Stlačenie tlačidla
Nahor / Nadol
Photo Help Guide
Stlačenie tlačidla spúšte
Guide list
Press the shutter button
to practice using this
feature.
Stlačenie ikony OK tlačidla
Guide list
[ Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní ]
024
When the subject is in focus,
press the shutter button
completely to capture the image
or video. If the subject is out of
focus, try half-pressing the shutter
button again.
Back Practice
2/2
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režimy Scéna (
Režimy scény sú nasledujúce.
)
Pomocou ponuky jednoducho nastavíte optimálne nastavenia pre
rozličné snímané situácie.
1. Režim Scene (Scéna) vyberte pomocou
tlačidla MODE. (str. 21)
2. Ž
elaný režim vyberte stlačením tlačidla
Doprava a následným stlačením
tlačidla Nahor/nadol.
3. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
4. Stlačením spúšte zachyťte snímku.
Beauty Shot
Smart Auto
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
Frame Guide
Night
[Beauty Shot]
(Zachytenie krásy)
(
[Frame Guide]
(Pravítko snímky)
):U
robte fotoportréty pri nastavenej
voľbe pre vyčistenie chýb tváre.
(
[Night](Noc)
(
) : Tento režim použite, keď budete
chcieť, aby vás iná osoba odfotila
pod želaným uhlom.
):P
oužite v prípade, že chcete
snímať fotografie v noci alebo v
tmavšom prostredí.
[Portrait](Portrét)
(
) : Ak chcete nasnímať jednu osobu.
[Children](Deti)
(
[Landscape](Krajina)
(
[Close Up](Zblízka)
(
):S
lúži na zachytenie rýchlo sa
pohybujúcich objektov, napríklad
detí.
) : Slúži na snímanie vzdialenej
scenérie.
) : Snímanie malých objektov, ako
napríklad rastlín a hmyzu zblízka.
[Text](Text)
(
) : Tento režim použite pri snímaní
dokumentu.
[Sunset](Západ slnka)
(
) : Na snímanie západu slnka.
[Dawn](Úsvit)
(
) : Scény pri svitaní.
[Backlight](Svetlo pozadia)
(
):P
ortrét bez tieňov spôsobených
svetlom pozadia.
[Fireworks](Ohňostroj)
(
) : Ohňostrojové scény.
Portrait
Children
Landscape
Close Up
This mode allows you to choose an appropriate scene
for a variety of situations.
[Beach & Snow](Pláž a sneh) (
) : Pri scénach s oceánom, jazerom,
plážou a snehom.
025
Spustenie režimu nahrávania
■■ Ako používať režim [Frame Guide] (Pravítko snímky)
Režim [Frame Guide] (Pravítko snímky) použite, keď budete chcieť,
aby vás iná osoba odfotila pod želaným uhlom.
1. Zo želaného uhla urobte fotografiu.
- Sprievodca sa zobrazí okolo bočných
strán obrázka.
Frame Guide: Shutter
2. Následne môže druhá osoba nasnímať
obrázok tak, že zarovná hranu snímaného
obrázka s vodiacim prvkom, ktorý
ohraničuje bočné strany okna.
Pravítko
Cancel Frame: OK
Cancel Frame: OK
026
Ako používať režim Filmový klip (
)
Filmový klip je možné nahrávať tak dlho, aký dostupný čas umožňuje
pamäťová karta. (Max.2 hodiny)
1. Režim Video vyberte pomocou tlačidla
MODE. (str. 21)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Jedenkrát stlačte tlačidlo spúšte a video
klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá
je na nahrávanie k dispozícii (max. 2 hodiny). Filmové klipy budú
nahrávané stále, aj keď je tlačidlo spúšte uvoľnené. Ak chcete
zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.
Ä Nižšie sú uvedené veľkosti a typy video klipov.
- Veľkosť video klipu
: 640x480, 320x240 (zvoliteľné)
- typ súboru filmového klipu: AVI (MJPEG)
- Obnovovací kmitočet
: 30FPS, 15FPS (zvoliteľné)
Spustenie režimu nahrávania
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
Kroky 1 až 3 sú rovnaké ako pri režime FILMOVÝ KLIP.
4. Stlačte tlačidlo MENU.
5. Stlačením tlačidiel Nahor / Nadol si
vyberte ponuku [Movie] a stlačte tlačidlo
doprava.
6. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol si
vyberte ponuku [Voice] (Hlas) a stlačte
tlačidlo OK.
7. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte ponuku [Off]
(Vypnuté).
8. Stlačte tlačidlo OK. Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
Ä Ďalšie podrobnosti nájdete na str. 49.
Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu (postupné
nahrávanie)
Tento fotoaparát umožňuje pri nahrávaní filmového klipu dočasne
zastaviť nahrávanie počas neželaných scén. Pomocou tejto funkcie
môžete nahrať do filmového klipu svoje obľúbené scény bez toho,
aby sa vytvárali viaceré filmové klipy.
■■ Používanie postupného nahrávania
Kroky od 1-2 sú rovnaké ako pre režim Filmový Klip.
3. Tlačidlom spúšte zaznamenáte
filmové klipy, ak je dostupný čas
zaznamenávania. Filmové klipy budú
nahrávané stále, aj keď je tlačidlo spúšte
uvoľnené.(Max.2 hodiny)
4. Stlačením tlačidla OK nahrávanie
Stop
Pause
dočasne zastavíte.
5. V nahrávaní pokračujte opätovným stlačením tlačidla OK.
6. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.
027
Na čo treba myslieť pri fotografovaní
•• Stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
Jemným stlačením tlačidla spúšte potvrdíte zaostrenie a nabíjanie
batérie blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímate
fotografiu.
[Jemné stlačenie tlačidla spúšte]
[Úplné stlačenie tlačidla spúšte]
•• Dostupná kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od podmienok
snímania a nastavení fotoaparátu.
•• Ak
je pri horších svetelných podmienkach vybraný režim vypnutého
blesku, pomalej synchronizácie alebo režim DIS, na displeji LCD
sa môže objaviť ikona upozornenia na trasenie fotoaparátu (\).
V takom prípade použite statív, oprite fotoaparát o pevný povrch
alebo zmeňte do režimu fotografovania s bleskom.
•• Snímanie proti svetlu : Pri fotografovaním majte slnko za chrbtom.
Snímanie fotografi í proti slnku môže
viesť k stmavnutiu snímky. Ak chcete
snímať fotografi ou proti svetlu, použite
režim [Backlight] (Zadné svetlo) v režime
snímania scény (pozrite str. 25), doplňujúci
blesk (pozrite str. 33), bodové meranie
expozície (pozrite str. 44), kompenzáciu
expozície (pozrite str. 39) alebo funkciu
ACB (pozrite str. 47).
•• Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív
alebo blesk.
028
•• Naaranžujte snímku pomocou displeja LCD.
•• Za určitých podmienok nemusí systém automatického zaostrenia
fungovať podľa očakávania.
–Pri fotografovaní objektu s malým kontrastom.
–Ak ide o subjekt s vysokým odrazom alebo leskom.
–Ak sa subjekt pohybuje vysokou rýchlosťou.
–Na mieste, kde je silné odrážané svetlo alebo veľmi jasné
pozadie.
–Ak má subjekt na sebe len vodorovné čiary alebo je veľmi úzky
(napríklad tyč alebo stožiar).
–Ak je okolie tmavé.
Používanie tlačidiel na nastavenie
fotoaparátu
Funkciu režimu nahrávania je možné nastaviť pomocou tlačidiel
fotoaparátu.
Tlačidlo ZAPNÚŤ
Používa sa na zapnutie a vypnutie
fotoaparátu. Z dôvodu úspory energie
batérie sa po určitom čase bez
vykonania nejakej činnosti fotoaparát
automaticky vypne. Informácie o
funkcii automatického vypnutia nájdete
na strane 56.
Tlačidlo spúšte
Používa sa na vytvorenie snímky alebo nahratie video klipu v režime
Recording (Nahrávanie).
•• V režime FILMOVÝ KLIP
Úplným stlačením tlačidla spúšte sa
začne nahrávanie filmového klipu.
Stlačte raz tlačidlo spúšte, filmový
klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá
je na nahrávanie k dispozícii. Ak
chcete zastaviť nahrávanie, stlačte
znova tlačidlo spúšte.
•• V režime STATICKÁ SNÍMKA:
Polovičné stlačenie tlačidla spúšte aktivuje automatické zaostrenie
a kontrolu stavu blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte
sa zachytí a uloží snímka. Ak vyberiete nahrávanie hlasovej
poznámky, nahrávanie sa začne po uložení obrazových údajov
fotoaparátom.
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE
Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlačidlo
funguje ako tlačidlo OPTICKÉHO alebo
DIGITÁLNEHO PRIBLÍŽENIA.
Tento fotoaparát je vybavený funkciou
5-násobného optického priblíženia a
3-násobného digitálneho priblíženia.
Pomocou obidvoch je možné dosiahnuť
pomer priblíženia 15x.
■■ Priblíženie TELE (teleobjektív)
Optické priblíženie TELEOBJEKTÍV : Stlačte tlačidlo ZOOM T.
Tým priblížite subjekt, t.j. subjekt
sa bude zdať bližší.
Digitálne priblíženie TELEOBJEKTÍV: Ak je vybrané maximálne optické
priblíženie (5x), stlačením tlačidla
PRIBLÍŽENIE T sa aktivuje
softvér digitálneho priblíženia.
Uvoľnením tlačidla PRIBLÍŽENIE
TELEOBJEKTÍV sa zastaví digitálne
priblíženie na požadovanom
nastavení. Ak už je dosiahnuté
maximálne digitálne priblíženie (3x),
stlačenie tlačidla PRIBLÍŽENIE
TELEOBJEKTÍV nemá žiadny efekt.
Stlačenie
tlačidla
ZOOM T.
Stlačenie
tlačidla
ZOOM T.
[Priblíženie
ŠIROKOUHLÉ]
[Priblíženie
TELEOBJEKTÍV]
[Digitálne priblíženie 3,0x]
029
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE
■■ ŠIROKOUHLÉ priblíženie
Optické priblíženie ŠIROKOUHLÉ : Stlačenie tlačidla ZOOM W. Tým
vzdialite subjekt, t.j. subjekt sa bude
zdať vzdialenejší. Súvislým stlačením
tlačidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ
nastavíte fotoaparát na minimálne
nastavenie priblíženia, tzn. subjekt sa
bude zdať najvzdialenejší.
Stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Priblíženie
TELEOBJEKTÍV]
Stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Optické priblíženie 2x]
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
Digitálne priblíženie ŠIROKOUHLÉ : Ak je v činnosti digitálne priblíženie,
stlačením tlačidla ZOOM W sa
Digitálne
v krokoch zmenšuje digitálne
priblíženie
priblíženie. Uvoľnenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ zastaví
Optické
digitálne priblíženie. Stlačením
priblíženie
tlačidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ
sa zmenšuje digitálne priblíženie,
a potom sa pokračuje zmenšením
optického priblíženia, kým sa
nedosiahne minimálne nastavenie.
Stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Digitálne priblíženie 3,0x]
030
Stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Priblíženie TELEOBJEKTÍV]
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
•• Spracovanie snímok zachytených pomocou digitálneho priblíženia
môže trvať o niečo dlhšie. Vyhraďte teda na to viac času.
•• Ak sa počas snímania filmového klipu stlačia tlačidlá priblíženia,
zvuk nebude nahratý.
•• Pri použití digitálneho klipu si môžete všimnúť zníženie kvality
snímky.
•• Ak chcete vidieť jasnejšiu snímku s digitálnym priblížením,
stlačte v maximálnej polohe optického priblíženia do polovice
tlačidlo spúšte, potom znova stlačte tlačidlo PRIBLÍŽENIE
TELEOBJEKTÍV.
•• Digitálny transfokátor nemožno aktivovať v niektorých režimoch
Scene (Scéna) ([Beauty Shot (Nasnímaniekrásy)], [Night (Noc)],
[Portrait (Portrét)], [Children (Deti)], [Close up (Detail)], [Text],
[Fireworks (Ohňostroj)]), režimoch DIS, režime Movie (Film),
[Self Portrait (Autoportrét)], [Smile Shot (Snímok úsmevu)],
[Blink Detection (Rozpoznanie žmurknutia)] a [Face Detection
(Rozpoznanie tváre)].
•• Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu
objektívu, aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k
nefunkčnosti fotoaparátu. Ak je snímka tmavá, vypnite fotoaparát
a znova ho zapnite, aby sa upravila poloha objektívu.
•• Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, inak môže dôjsť k
nefunkčnosti fotoaparátu.
•• Keď je fotoaparát zapnutý, nedotýkajte sa pohyblivých častí
objektívu, inak môže dôjsť k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
•• Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, keď pracujete s
tlačidlom priblíženia.
Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlačidlo Makro (
Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Nahor funguje ako tlačidlo smeru.
V režime nahrávania alebo prehrávania stlačením tohto tlačidla
zobrazíte informácie o snímke.
Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo NADOL funguje ako tlačidlo
smeru. Ak ponuka nie je zobrazená, môžete tlačidlo MAKRO ( ) /
NADOL použiť na zachytenie makro snímok.
Rozsahy zaostrenia sú zobrazené na nasledovnej stránke.
Stlačte tlačidlo Makro, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu makra.
Show all photographic information.
[ Filmovacia obrazovka ]
) / Nadol
Show only basic information.
[ Informačná obrazovka ]
[Autom. zaostrenie]
[Auto makro (
[Makro (
)]
)]
031
Tlačidlo Makro (
) / Nadol
Ê Typy režimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia
(W: širokouhlé, T: teleobjektív) Režim
Typ zaostrenia
Rozsah
zaostrenia
Typ zaostrenia
Rozsah
zaostrenia
)
W : 5 ~ Donekonečna
T : 100 ~ Donekonečna
)
Normálne
W : 80 ~ Donekonečna
T : 100 ~ Donekonečna
Makro
Normálne
o
o
o
o
o
o
SCENE
Makro
Normálne
o
W : 80 ~ Donekonečna
T : 100 ~ Donekonečna
Režim DIS (
Auto makro (
( o : Zvoliteľné, ä: : rozsah zaostrenia nekonečno)
Auto makro
Normálne
)
W : 5 ~ 80
T : 100 ~ 150
Režim
■■ Dostupné spôsoby zaostrenia, podľa režimu nahrávania
Režim
)
Program (
Makro (
(jednotka: cm)
Režim
Auto makro
o
o
o
o
å Keď je vybraný režim makra, dávajte obzvlášť pozor na
destabilizáciu fotoaparátu.
å Keď snímate obrázok vo vzdialenosti do 20cm (širokouhlé
priblíženie) alebo 50cm (priblíženie tele) v režime makro, vyberte
režim vypnutého blesku.
o
o
o
o
o
o
o
o
ä
o
032
Zámok zaostrenia
Tlačidlo Blesk (
k chcete zaostriť na subjekt, ktorý nie je v strede snímky, použite
A
funkciu zámku zaostrenia.
Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka,
stlačením tlačidla DOĽAVA presuniete
kurzor na ľavú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená
ponuka, tlačidlo DOĽAVA funguje ako
tlačidlo BLESK ( ).
■■ Používanie zámku zaostrenia
1. Skontrolujte, či je subjekt v strede rámčeka automatického
zaostrenia.
2. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte. Keď sa nazeleno rozsvieti
rámček automatického zaostrenia, znamená to, že fotoaparát je
zaostrený na subjekt. Ak nechcete nasnímať neželaný obrázok,
dajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo spúšte úplne.
3. Držte do polovice stlačené tlačidlo spúšte, namierte fotoaparát
tak, aby bola snímka naaranžovaná podľa potreby, potom úplným
stlačením tlačidla spúšte nasnímajte obrázok. Ak zdvihnete svoj
prst z tlačidla spúšte, funkcia zámku zaostrenia bude zrušená.
) / Doľava
[Výber režimu autom. blesku]
■■ Výber režimu blesku
1. Zvoľte si požadovaný režim nahrávania, okrem režimu [Movie]
(Film) a režimu [DIS]. (str. 21)
2. Stlačte tlačidlo Blesk, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazený indikátor režimu blesku.
Použite správny blesk, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu.
■■ Rozsah blesku
1. Snímka,
ktorá má byť
zachytená.
2. Stlačte do
polovice tlačidlo
spúšte a zaostrite
na subjekt.
3. Naaranžujte
snímku a úplne
stlačte tlačidlo
spúšte.
ISO
Normálne
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
(jednotka: m)
Macro
ŠIROKOUHLÉ
AUTO 0,8 ~ 2,68 0,8 ~ 1,59 0,2 ~ 0,8
TELEOBJEKTÍV
Auto Makro
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
0,5 ~ 0,8 0,2 ~ 2,68 0,5 ~ 1,59
033
Tlačidlo Blesk (
) / Doľava
•• Ak po výbere blesku stlačíte tlačidlo uzávierky, blysne prvý blesk,
aby skontroloval stav snímania (dosah blesku a pomer výkonu
blesku). Nehýbte fotoaparátom, kým sa blesk nerozsvieti
druhýkrát.
•• Časté používanie blesku skracuje životnosť batérie.
•• Za normálnych prevádzkových podmienok je čas nabíjania
blesku zvyčajne najviac 4 sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná,
čas nabíjania sa môže predĺžiť.
•• V režime DIS, režimoch scény [Landscape] (Krajina), [Close up]
(Zblízka), [Text] (Text), [Sunset] (Západ slnka), [Dawn] (Úsvit),
[Fireworks] (Ohňostroj) a v režime Filmový klip funkcia blesku nie
je aktívna.
•• Fotografie snímajte v dosahu blesku.
•• Ak je subjekt príliš blízko alebo je vysoko reflexný, kvalita snímky
nie je zaručená.
•• Pri snímaní fotografií za sťažených svetelných podmienok
s bleskom sa môže v zachytenom snímku objaviť biela
škvrna. Škvrna je spôsobená odrazom svetla blesku od častíc
poletujúcich v ovzduší.
■■ Indikátor režimu blesku
Pictograme
Režim blesku
Popis
Blesk vypnutý
Blesk sa nepoužíva. Tento režim vyberte vtedy,
ak zachytávate snímky na mieste alebo v situáciu,
ktoré neumožňujú použitie blesku. Keď snímate
obrázok pri zhoršených svetelných podmienkach,
na displeji LCD sa objaví indikátor upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu ( \ ). Pri tejto funkcii
odporúčame použiť statív.
Keď sa zistí snímka s „efektom červených očí“,
Redukcia efektu
týmto režimom sa tento efekt automaticky
červených očí
redukuje.
Pomalá
synchronizácia
Blesk funguje s malou rýchlosťou uzávierky, aby
sa dosiahla vyvážená správna expozícia. Pri
zlých svetelných podmienkach sa na displeji LCD
fotoaparátu zobrazí ikona destabilizácie obrazu
( \ ).
Blesk osvetľuje nezávisle od svetla, ktoré je
Doplňujúci blesk k dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná v
závislosti od smerodajných podmienok.
Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk
Automatický s
fotoaparátu funguje automaticky, a redukuje efekt
redukciou efektu
červených očí pomocou funkcie redukcie efektu
červených očí
červených očí.
Automatický
blesk
034
Ak je subjekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk
fotoaparátu funguje automaticky.
Tlačidlo Blesk (
Tlačidlo Samospúšť (
) / Doľava
■■ Dostupný režim blesku, podľa režimu nahrávania
( o : je možné vybrať)
Režim
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SCENE
Režim
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
) / Doprava
eď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla
K
DOPRAVA presuniete kurzor na pravú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo DOPRAVA
funguje ako tlačidlo Samospúšť ( ). Táto funkcia sa používa v
prípade, že chcete byť na snímke aj samotný fotograf.
•• Ak počas činnosti časovača stlačíte tlačidlo časovača, funkcia
časovača bude zrušená.
•• Ak chcete zabrániť destabilizácii, použite statív.
•• V režime Filmový klip funguje len 10‑sekundová samospúšť.
•• Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
å Ikona inteligentného automatického blesku ( ) sa zobrazí v
režime [Smart Auto (Inteligentný automatický)].
035
Tlačidlo Samospúšť (
) / Doprava
■■ Výber časovača
■■ Časovač pohybu
1. Vyberte režim Nahrávanie, okrem režimu
Nahrávanie hlasu. (str. 21)
Pohyb
2. Stlačte tlačidlo SAMOSPÚŠŤ / Doprava
( ), kým sa na displeji LCD neobjaví
indikátor požadovaného režimu.
Na displeji LCD sa objaví ikona
10-sekundového, 2-sekundového alebo
dvojitého časovača.
3. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, snímka bude
zachytená po uplynutí určeného času.
[Výber 10‑sekundovej
samospúšte]
■■ Indikátor režimu samospúšte
Ikona
Režim
Popis
10-sekundová Stlačením tlačidla spúšte bude snímka
samospúšť zachytená po 10-sekundovom intervale.
2-sekundová Stlačením tlačidla spúšte bude snímka
samospúšť zachytená po 2-sekundovom intervale.
Dvojitá
samospúšť
Časovač
pohybu
036
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po
ďalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý
obrázok. Ak používate blesk, 2-sekundový
časovač môže byť oneskorený v závislosti od
doby nabíjania blesku.
Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6
sekundách po stlačení tlačidla spúšte a snímka
sa nasníma po zastavení pohybu.
Ikona a kontrolka časovača
Stlačenie tlačidla uzávierky po
nastavení časovača pohybu
Blikanie (1 sekundový interval)
Zaznamenávanie pohybu objektu
Blikanie (0,25 sekundový interval)
Nezaznamenáva sa pohyb
Zapnite a snímka sa po 2
sekundách nasníma.
■■ P
riebeh časovača pohybu je nasledovný. (S výnimkou režimu
filmového klipu)
Zvolenie časovača pohybu à Stisnutie tlačidla Spúšte Ã
Potvrdenie kompozície (do 6 s)*1 Ã Spustenie detekcie (Úplne
zamávajte rukou)*2 Ã Zastavenie detekcie (nehýbte sa) Ã
Nasnímanie snímky (po 2 sekundách)
*1: Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6 sekundách od stlačenia
tlačidla spúšte, takže potvrďte kompozíciu v rámci 6 sekúnd.
*2: Úplne pohnite telom alebo rukami.
Časovač pohybu nemusí fungovať v nasledujúcich prípadoch.
•• Ohnisková vzdialenosť je väčšia ako 3 m.
Rozsah zaznamenania
•• Expozícia je príliš svetlá alebo tmavá
časovača pohybu
•• V podmienkach so zadným svetlom.
•• Pohyb nie je významný
•• Pohyb sa zaznamenáva mimo
stredovej oblasti (50%) senzora, kde
sa pohyb rozpoznáva.
•• Ak fotoaparát nezaznamená v rámci
30 sekúnd žiadny pohyb alebo
fotoaparát nezaznamená zastavenie
pohybu po jeho zaznamenaní.
Tlačidlo MENU
snímanie (
- Keď stlačíte tlačidlo MENU, na displeji LCD sa objaví ponuka
príslušného režimu fotoaparátu. Opätovným stlačením vrátite
displej LCD do prvotného zobrazenia.
- Voľba ponuky môže byť zobrazená, keď sú zvolené nasledovné :
režim FILMOVÝ KLIP a OBRÁZOK. Ak je vybraná funkcia
nahrávania hlasu, k dispozícii nie je žiadna ponuka.
Photo Size
Quality
Shooting
EV
Sound
ISO
Display
[Stlačenie tlačidla
MENU]
White Balance
Face Detection
Settings
Focus Area
Exit
[Vypnutá ponuka]
Change
[Zapnutá ponuka]
Tlačidlo OK
- Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlačidlo sa používa
na presun kurzora do podponuky alebo na potvrdenie údajov.
Photo Size
Shooting
Sound
Display
Settings
Exit
Quality
EV
Photo Size
[Stlačenie ikony
OK tlačidla]
Quality
EV
ISO
ISO
White Balance
White Balance
Face Detection
Face Detection
Focus Area
Focus Area
Change
Exit
Back
)
Použitím ponuky, ktorá zapína funkcie alebo tlačidlo Fn, vyvoláte nasledovné
ponuky:
Režim
Ponuka
Photo size
(veľkosť fotografie) /
Movie size (veľkosť film)
Quality (Kvalita) /
Frame rate
(Rýchlosť snímkovania)
EV
ISO
White Balance
(Vyváženie bielej)
Face Detection
(Opis funkci)
Face Tone (Tón tváre)
Face Retouch
(Retušovanie tváre)
(Snímanie)
Focus Area
(Oblasť zaostrenia)
Dostupný režim
Strana
Str.38
Str.39
Str.39
Str.40
Str.40
Str.41
Str.43
Str.43
Str.44
Metering (Meranie)
Str.44
Photo Style Selector
(Výber štýlu fotografie)
Str.45
Image Adjust
(Úprava obrazu)
ACB
Drive
(Opakované snímanie)
Voice (hlas)
Str.46
Str.47
Str.47
Str.48~49
037
snímanie (
)
Ako zapnúť funkcie pomocou tlačidla MENU
1. Stlačte tlačidlo MENU v niektorom z dostupných režimov.
2. Stlačením tlačidiel Nahor / Nadol si vyberte ponuku [Shooting] a
stlačte tlačidlo Doprava / OK.
Shooting
Sound
Quality
Quality
EV
EV
ISO
Display
White Balance
Settings
Face Detection
Focus Area
Exit
ISO
Tlačidlo
Doprava / OK
White Balance
Face Detection
Focus Area
Change
Exit
Back
3. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol si vyberte požadovaný režim a
potom stlačte tlačidlo OK.
Photo Size
Photo Size
Quality
Quality
EV
EV
ISO
Face Detection
Face Detection
Focus Area
Back
Režim
Filmový klip
Ikona
Veľkosť
4320X 4000X 4320X 4320X 3264X 2560X 2048X 1920X 1024X
3240 3000 2880 2432 2448 1920 1536 1080 768
Ikona
Veľkosť
640 x 480
Exit
Back
4. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava vyberte požadovanú
ponuku, potom stlačte tlačidlo OK.
Photo Size
Movie Size
Set the photo size.
Set the video size.
Back
Move
[Režim FOTOGRAFIA]
Adjust the white balance according to the light source.
White Balance
Appropriate for outdoor photography on a clear day.
Daylight
Tlačidlo
Doľava / Doprava
Back
038
Move
320 x 240
White Balance
Focus Area
Exit
Režim
Fotografia
ISO
Tlačidlo
Nahor / Nadol
White Balance
veľkosť fotografie / veľkosť film
V závislosti od použitia môžete vybrať veľkosť snímky/veľkosť videa.
(jednotka: pixel)
Photo Size
Photo Size
Tlačidlo Fn na zadnej strane fotoaparátu použite na vyvolanie
ponúk, ktoré rýchlejšie zapínajú často používané funkcie.
Back
Move
Back
Move
[Režim FILMOVÝ KLIP]
•• Pri vyššom rozlíšení bude k dispozícii menej snímok, pretože
snímky s vysokým rozlíšením vyžadujú viac pamäte.
snímanie (
)
Kvalita / Rýchlosť snímkovania
Kompenzácia expozície
Môžete vybrať pomer kompresie v závislosti od použitia zachytených
snímok. Vyšší pomer kompresie znamená nižšiu kvalitu snímky.
Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od
okolitých svetelných podmienok.
Hodnotu expozície si možno vybrať aj pomocou ponuky [EV].
Režim
Režim FOTOGRAFIA
Režim FILMOVÝ KLIP
Ikona
Podponuka
Formát
súboru
Super Fine
(Veľmi jemná)
Fine
(Jemná)
Normal
(Normálna)
30FPS
(30CPS)
15FPS
(15CPS)
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
Quality
Frame Rate
Adjust the image quality.
Set the number of frames per second for movies.
Back
Move
[Režim FOTOGRAFIA]
Back
■■ Kompenzácia expozície
1. Kliknutím na tlačidlo Nahor/nadol v
ponuke Shooting (Snímanie) vyberte
položku [EV] (
).
2. Pomocou tlačidla DOĽAVA a
DOPRAVA nastavte požadovaný faktor
kompenzácie expozície.
3. Stlačte tlačidlo OK. Nastavená hodnota
sa uloží a zatvorí sa režim nastavenia
kompenzácie expozície. Ak zmeníte
hodnotu expozície, v ľavej časti LCD
displeja bude zobrazený indikátor
expozície ( ).
EV
Set exposure value to adjust brightness.
Back
Move
Move
[Režim FILMOVÝ KLIP]
•• Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule
for Camera File).
•• JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG je kompresný štandard obrázkov vyvinutý spoločnosťou
Joint Photographic Experts Group. Tento typ kompresie sa
používa najčastejšie na kompresiu fotografií a obrázkov, pretože
dokáže efektívnejšie komprimovať obrázky.
Ä Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmenšujú expozíciu.
Všimnite si, že kladná hodnota kompenzácie expozície zväčšuje
expozíciu, displej LCD môže byť biely, alebo nebude možné
nasnímať dobré obrázky.
039
snímanie (
)
ISO
Vyváženie bielej
Pri snímaní obrázkov môžete zvoliť citlivosť ISO.Rýchlosť alebo
špecifická citlivosť na svetlo fotoaparátu je udaná v číslach ISO.
Ovládanie vyváženia bielej farby
umožňuje upraviť farby tak, aby sa zdali
prirodzenejšími.
[Auto]: C
itlivosť fotoaparátu sa mení
automaticky podľa určitých
premenných, napr. podľa svetelnosti
alebo jasu subjektu.
Adjust the white balance according to the light source.
White Balance
Back
ISO
Move
Adjust the sensitivity of the camera.
Back
Move
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
Zvýšením citlivosti ISO môžete zvýšiť rýchlosť uzávierky, ak je
prítomné rovnaké množstvo svetla. Snímka však môže byť nasýtená
vysokým jasom. Čím je hodnota ISO vyššia, tým je vyššia citlivosť
fotoaparátu na svetlo – zväčšuje sa tým teda schopnosť zachytávať
snímky pri slabšom osvetlení. V snímke sa však so zvyšovaním
hodnoty ISO zvyšuje úroveň šumu, snímka sa potom zdá byť
zrnitejšou.
Ä Keď sa nastaví [Motion Capture] (Zachytenie pohybu), rýchlosť ISO
sa nastaví na AUTO.
Ä Ponuka [ISO] je zapnutá len v režime [Program] alebo [Photo Help
Guide] (Návod na fotografovanie).
Režim
Auto WB
(Autom. čiernobiele)
Ikona
Popis
Fotoaparát automaticky vyberie príslušné
nastavenie vyváženia bielej farby v závislosti od
smerodajný svetelných podmienok.
Daylight
(Denné svetlo)
Na snímanie fotografií vonku.
Cloudy
(Zamračené)
Na snímanie fotografií pri zamračenom počasí.
Fluorescent_H
(žiarivkové svetlo h)
Na snímanie pri osvetlení trojcestnými
žiarivkami typu denného svetla.
Fluorescent_L
(žiarivkové svetlo l)
Snímanie pri žiarivkách s bielym svetlom.
Tungsten
(žiarovka)
Custom Set
(Vlastné nastavenie)
Na snímanie pri žiarovkovom osvetlení
(štandardné žiarovky).
Umožňuje používateľovi nastaviť vyváženie
bielej v závislosti od podmienok snímania.
Ä Rozdielne svetelné podmienky môžu spôsobiť rôzne farebné
odtiene na snímkach.
040
snímanie (
)
■■ Použitie vlastného vyváženia bielej
Nastavenia vyváženia bielej sa môžu líšiť v závislosti od
snímaného prostredia. Vlastným nastavením vyváženia bielej
farby môžete vybrať najvhodnejšie nastavenie pre konkrétne
okolie.
1. V ponuke White Balance vyberte
ponuku CUSTOM ( ). Pred fotoaparát
umiestnite hárok bieleho papiera tak,
aby sa na displeji LCD zobrazovala len
biela farba.
2. Tlačidlo OK
: slúži na výber
predchádzajúcej
vlastnej hodnoty
vyváženia bielej.
Detekcia tváre
Ak použijete možnosti zisťovania tváre, váš
fotoaparát môže zisťovať ľudskú tvár. Pri
zaostrovaní ľudskej tváre sa tiež nastavuje
aj jas tváre. Pomocou autoportrétu môžete
taktiež nasnímať výrazy tváre.
Adjust face detection settings.
Face Detection
Back
Move
■■ Normal (Normálna)
Tento režim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom
nastavuje zaostrenie a expozíciu. Tento režim vyberte, ak chcete
rýchlo a jednoducho fotografovať tvár.
Biely papier
Tlačidlo spúšte: ukladá nové nastavenie vyváženia bielej.
-V
lastná hodnota vyváženia bielej farby bude použitá počnúc
nasledujúcou snímkou.
-P
oužívateľom nastavená hodnota vyváženia bielej farby bude v
platnosti, až kým nebude nahradená inou.
Ä Na výber sú tieto režimy : Program, DIS, Photo Help Guide (Návod na
fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie
krásy) Portrait (Portrét), Children (deti),
Beach & Snow (pláž a sneh)
1. Veľkosť a umiestnenie rámčeka
automatického zaostrenia sa nastaví
automaticky podľa tváre subjektu.
2. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
Keď sa zaostrenia aktivuje, farba
rámčeka zaostrenia sa zmení na zelenú.
3. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte
fotografiu.
041
snímanie (
)
•• Táto funkcia dokáže rozpoznať najviac 10 osôb.
•• Keď fotoaparát rozozná viac ľudí súčasne, zaostrí na
najbližšiu osobu.
•• Digitálne priblíženie sa v tomto režime neaktivuje.
•• Keď fotoaparát zistí cieľovú tvár, zobrazí sa cez ňu biely
rámček zaostrenia. Cez ostatné tváre sa zobrazí sivý rámček
zaostrenia. Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaostrí
na tvár a zelený rámček zaostrenia zmení farbu na zelenú.
•• Ak sa vyskytne pri zisťovaní tváre chyba, vráťte sa do režimu
automatického zaostrenia.
•• Za určitých podmienok táto funkcia nepracuje správne.
– Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká časť tváre
skrytá.
– Ak sa fotografovaná osoba nepozerá do fotoaparátu.
– Fotoaparát nezisťuje tvár, ak je jas príliš tmavý alebo príliš
svetlý.
– Ak je vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom príliš
veľká.
•• Maximálna dostupná vzdialenosť zaznamenania tváre je 2,5
m (Širokouhlo).
•• Čím je bližšie subjekt, tým rýchlejšie môže fotoaparát
rozpoznať subjekt.
•• V režime [Beauty Shot] (Zachytenie krásy), [Portrait] (Portrét)
a [Children] (Deti) je funkcia [Face Detection] (Zaznamenanie
tváre) nastavená na predvolenú hodnotu.
042
Ê Autoportrét
Keď snímate obrázky seba, oblasť vašej tváre sa zaznamená
automaticky, aby ste mohli obrázky seba nasnímať jednoduchšie a
rýchlejšie.
Ä Na výber sú tieto režimy : Program, DIS, Photo Help Guide (Návod
na fotografovanie), Beauty Shot
(Zachytenie krásy), Portrait (Portrét),
Beach & Snow (pláž a sneh).
1. Pri samofilmovaní nastavte objektív
fotoaparátu smerom k tvári objektu.
Automaticky zaznamená tvár objektu a
vydá navádzací zvuk. 2. Začnite filmovať stlačením tlačidla
uzávierky.
å Keď nájdete tvár v strede obrazovky, opakovane bude
vydávať rýchlejší zvuk na rozdiel od zvukov, ktoré sa
vysielajú, keď tvár nie je v strede.
snímanie (
)
Ê Záber Úsmevu
Ä Na výber sú tieto režimy : Program, DIS,
Photo Help Guide (Návod na fotografovanie),
Beauty Shot (Zachytenie krásy) Portrait (Portrét),
Children (deti), Beach & Snow (pláž a sneh).
Fotoaparát automaticky urobí snímku tak, že
zistí pozíciu s úsmevom na tvári subjektu, hoci
ste nestlačili tlačidlo spúšte. Ak stlačíte tlačidlo
spúšte, obrázok sa zachytí bežným spôsobom snímania. Keď snímate
obrázok so záberom úsmevu, ukázanie zubov alebo udržanie usmiatej tváre
vášho objektu pomáha v zaznamenaní usmievajúcej sa tváre objektu.
Tón tváre
Táto ponuka vám umožňuje ovládať tón vzhľadu v obrázkoch
v režime zachytenia krásy. Čím vyššiu úroveň si vyberiete, tým
jasnejší bude tón vzhľadu.
1. Možnosť [Face Tone] (Tón tváre) si
vyberte stlačením tlačidla Nahor / Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava si
vyberte požadovaný tón tváre a potom
stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Face Tone
Set the level of face tone. (brightening the face)
Back
Move
Ê Zaznamenanie Žmurknutia
Ä Na výber sú tieto režimy : Program, DIS,
Photo Help Guide (Návod na fotografovanie),
Beauty Shot (Zachytenie krásy) Portrait (Portrét),
Children (deti), Beach & Snow (pláž a sneh). Ak
má subjekt zatvorené oči pri zatlačení tlačidla
uzávierky, fotoaparát nasníma 2 postupné
zábery a následne sa obrázky uložia. Ak oči
subjektu nie sú pri stlačení tlačidla spúšte zatvorené, fotoaparát nasníma iba
jeden obrázok.
å Zaznamenanie usmievajúcej sa tváre alebo žmurkajúcich očí nemusí
byť dostupné, ak sa vyskytne ktorákoľvek z nasledujúcich situácií:
-Ak objekt nosí slnečné okuliare.
-Keď sa objekt nepozerá priamo do fotoaparátu.
-Ak je osvetlenie prostredia príliš jasné alebo príliš tmavé na
zaznamenanie tváre objektu.
-Keď sa fotoaparát nachádza ďaleko od objektu. (Oranžová značka
zaostrenia)
-Ak je odraz svetla alebo protisvetlo, ktoré je príliš jasné.
Retušovanie tváre
Táto ponuka vám umožňuje, aby vzhľad vyzeral jasnejšie a krajšie
pred nahrávaním v režime zachytenia krásy. Čím vyššiu úroveň si
vyberiete, tým účinnejšie bude toto ovládanie.
1. Možnosť [Face Retouch] (Retušovanie
tváre ) si vyberte stlačením tlačidla
Nahor / Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava si
vyberte požadované retušovanie tváre
a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Face Retouch
Set the level of face retouching.
Back
Move
043
snímanie (
)
Typ automatického zaostrenia
Meranie
Môžete vybrať uprednostňovanú oblasť zaostrenia v závislosti od
podmienok pri snímaní.
k nemôžete dosiahnuť vhodné podmienky expozície, môžete
A
zmeniť spôsob merania expozície, aby bolo možné nasnímať
jasnejšie obrázky.
[Center AF] (Autom. zaostrenie na stred) ( )
: Zaostrená bude obdĺžniková
oblasť v strede displeja LCD
[Multi AF] (Rozpoznanie tvare) ( )
: Tento fotoaparát vyberie
všetky z dostupných bodov
automatického zaostrenia z 9
bodov automatického zaostrenia.
Set the autofocus method.
Focus Area
Back
Move
Ä Keď fotoaparát zaostrí subjekt, rámček automatického zaostrenia
sa zafarbí nazeleno. Keď fotoaparát nezaostrí subjekt, rámček
automatického zaostrenia sa zafarbí načerveno.
[Multi](Viacnásobne) ( )
Metering
: Expozícia bude
Set the light metering option.
vypočítaná na
základe priemeru
svetla dostupného
v oblasti snímky.
Back
Move
Výpočet však bude
smerom k stredu snímky skreslený.
Toto nastavenie je vhodné pri štandardnom
použití.
vetlo bude merané len v obdĺžnikovej oblasti
[Spot](Bodové) ( ) : S
v strede displeja LCD. To je vhodné v prípade,
že je subjekt v strede exponovaný správne,
bez ohľadu na zadné svetlo.
[Center-weighted](merané na stred) ( )
: Expozícia bude vypočítaná na základe
priemeru svetla dostupného v oblasti snímky.
Výpočet však bude smerom k stredu snímky
skreslený. Vhodné pri snímaní obrázka malého
objektu, napríklad rastliny alebo hmyzu.
Ä Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepoužívajte bodové
meranie expozície, pretože môže dôjsť k chybám v expozícii.
Za týchto okolností je lepšie použiť kompenzáciu expozície.
044
snímanie (
)
Voľba fotogr. štýlu
Do obrázku môžete pridávať rozličné
efekty bez software na editovanie obrázku.
■■ Vlastná farba : M
ôžete zmeniť hodnoty
R (červenej), G (zelenej)
a B (modrej) farby
obrázka.
Photo Style Selector
Set a photo style to evoke a mood.
Back
Move
1. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava vyberte požadovaný režim,
potom stlačte tlačidlo OK.
Back
Move
Back
Move
– Tlačidlo Nahor / Nadol : Vyberá R, G, B.
– Tlačidlo Doľava / Doprava : Mení
hodnoty.
2. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Režim Style
Normal
(Normálny)
Ikona
Opis
Nepoužíva sa žiadny efekt štýlu.
Soft (Mäkký)
Používa sa mäkký štýl.
Vivid
(Intenzívny)
Používa sa intenzívny štýl.
Forest (Les)
Používa sa lesný štýl.
Retro (Retro)
Používa sa štýl retro sépia.
Cool (Studené)
Používa sa studenény štýl.
Calm
(Pokojný)
Classic
(Klasický)
Negative
(Negatív)
Custom RGB
(Vlastné RGB)
•• Keď sa nastaví štýl obrázka, zaznamenanie tváre nebude
dostupné.
•• Keď sa nastaví Photo Style Selector (Volič štýlu fotografie),
funkcia Image Adjust (Úprava obrázka) nebude dostupná.
Používa sa pokojný štýl.
Používa sa čiernobiely efek
Používa sa efekt negatívu.
Definujte tón RGB, aby ste si vytvorili váš
vlastný štýl fotografií.
045
snímanie (
)
Úprava obrazu
Ê Sýtosť
Môžete zmeniť sýtosť snímky.
Ê Kontrast
Môžete zmeniť kontrast snímky.
1. Možnosť [Contrast] (Kontrast) si
vyberte stlačením tlačidla Nahor / Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava
zmeňte kontrast.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Contrast
Sharpness
Saturation
Contrast
Use normal contrast (default)
Back
Ê Ostrosť
Môžete nastaviť ostrosť obrázka,
ktorý chcete nasnímať. Efekt ostrosti
nie je možné overiť na displeji LCD
pred nasnímaním obrázka, pretože
táto funkcia sa použije až vtedy,
keď je snímka uložená v pamäti.
1. Možnosť [Saturation] (Sýtosť) si
vyberte stlačením tlačidla Nahor / Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava
zmeňte sýtosť.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Sharpness
Saturation
Saturation
Use normal color saturation (default)
Back
Move
Move
•• Keď sa nastaví Image Adjust (Úprava obrázka), funkcia Photo
Style Selector (Volič štýlu fotografie) nebude dostupná.
•• Po nastavení položky Saturation (Nasýtenie) nie je dostupná
položka Face Detection (Detekcia tváre).
Contrast
Sharpness
Saturation
Sharpness
Use normal sharpness (default)
Back
Move
1. Možnosť [Sharpness] (Ostrosť) si vyberte stlačením tlačidla
Nahor / Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava zmeňte ostrosť.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
046
Contrast
snímanie (
)
ACB
Opakované snímanie
Táto funkcia slúži na automatickú úpravu kontrastu, keď sa robia
zábery v prostredí s veľkou expozičnou rozdielnosťou, napr. svetlé
pozadie alebo kontrast. Táto funkcia slúži na automatickú úpravu
jasu a umožňuje, aby sa dal predmet zreteľne vyfotografovať.
Môžete vybrať režim súvislého snímania a AEB (Auto Exposure Bracketing).
- Submenu [ACB] : [Off] (Vyp), [On] (Zap.).
ACB
Auto Contrast Balance automatically
compensates for brightness differences.
Back
Move
Ä Funkcia ACB je dostupná v režime nahrávania [Program], [Portrait]
(Portrét) alebo [Photo Help Guide] (Spriev. pom. fotogr.). Funkcia
ACB vždy funguje v režime nahrávania [Portrait] (Portrét).
Ä Táto funkcia nie je dostupná pri nastavení [Continuous] (Súvisle),
[Motion Capture] (Zachytenie pohybu) alebo [AEB].
[Single] (Jednotlivo) (
) : Snímanie len
jedného obrázka.
Set the shooting type.
) : Snímky budú
[Continuous] (Súvisle) (
Drive
zachytávané súvislo
za sebou, až kým
nebude tlačidlo
Back
Move
spúšte uvoľnené.
[Motion Capture] (Zachytenie pohybu) (
)
: Týmto režimom zachytíte súvislo 6 snímok za
sekundu, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte.
Po dokončení súvislého snímania budú snímky
uložené a na displeji LCD sa snímky prehrajú.
Maximálny počet snímok je 30 a veľkosť snímky
je pevne stanovená na VGA.
[AEB] ( )
: Nasnímajte tri po sebe nasledujúce fotografie
s rôznymi hodnotami expozície. Tento režim
použite v prípade, že je ťažké rozhodnúť o
expozícii objektu.
•• Vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita snímky predlžujú čas
ukladania snímky, čím sa predlžuje doba čakania.
•• Pokiaľ je [Súvislé], [Zachytenie pohybu], [AEB], blesk bude
automaticky vypnutý.
•• Ak je v pamäti miesto na menej ako 3 snímky, snímanie funkciou
AEB nie je k dispozícii.
•• Ak je v pamäti miesto len na 30 snímok, snímanie pohybu nie je k
dispozícii.
•• Pri snímaní funkciou AEB je lepšie používať statív, pretože čas
na ukladanie každého súboru snímky je dlhší a mohlo by dôjsť k
rozmazaniu spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
047
snímanie (
)
Hlasová poznámka
Nahrávanie hlasu
K uloženej snímke je možné pridať svoj
hlas. (Max. 10 sek.)
Hlas je možné nahrávať tak dlho, ako to
umožňuje čas, ktorý je k dispozícii
(Max. 10 hodín).
Set the voice memo feature.
Memo
Record
Back
Back
Move
tlačením tlačidla spúšte nahrajte hlas.
S
– Stlačte raz tlačidlo spúšte, zvuk sa bude
nahrávať po dobu, ktorá je k dispozícii
(max. 10 hodín). Čas nahrávania bude
zobrazený na displeji LCD. Zvuk bude
nahrávaný stále, aj keď je tlačidlo spúšte
uvoľnené.
– Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte
znova tlačidlo spúšte.
– Typ súboru: *.wav
– Ak je na displeji LCD zobrazený indikátor
hlasovej poznámky, nastavenie je
dokončené.
– Stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
fotografiu.
Snímka sa uloží na pamäťovú kartu.
– Hlasová poznámka sa bude nahrávať
po dobu desať sekúnd od momentu
uloženia snímky. Ak počas nahrávania
zvuku stlačíte tlačidlo spúšte, nahrávanie
hlasovej poznámky sa zastaví.
Stop
048
Enable voice recording.
Move
Record
Exit
[Režim Nahrávanie hlasu]
snímanie (
)
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Ê Pozastavenie počas nahrávania hlasu
omocou tejto funkcie môžete nahrať
P
obľúbené hlasové klipy do nahrávaného
zvukového súboru bez toho, aby sa
vytvorilo viacero súborov nahrávania
zvuku.
Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
Stop
Pause
[Režim Nahrávanie hlasu]
 režime Filmový klip vyberte ponuku
V
[Voice] (Hlas). ( Na displeji LCD sa zobrazí
ikona (
). Stlačte tlačidlo spúšte, filmový
klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá je na
nahrávanie bez zvuku k dispozícii.
Record a video without audio.
Off
Back
Move
1. Stlačením tlačidla OK nahrávanie dočasne zastavíte.
2. V nahrávaní pokračujte opätovným stlačením tlačidla OK.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.
•• Na nahrávanie zvuku je najlepšia vzdialenosť 40 cm medzi vami
a fotoaparátom (mikrofónom).
•• Ak sa počas pozastaveného nahrávania hlasu fotoaparát vypne,
nahrávanie hlasu bude zrušené.
049
Zvuk ( # )
■■ Zvýraznené položky * sú predvolené nastavenia.
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Zvuk spúšte
Hlasitosť
- Zvuk spúšte : [Off] (Vyp.), [1]*, [2], [3]
Môžete vybrať zvuk spúšte.
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low :Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
Back
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
:1
AF Sound
2
:On
Back
3
Set
:On
Set
Pípnutie
Zvuk zapnutia
Ak nastavíte zvuk do polohy ON (ZAP.), zaznie pípnutie, keď sa
stlačia tlačidlá, ktoré vám prezrádza stav prevádzky fotoaparátu.
Môžete vybrať zvuk, ktorý sa aktivuje pri každom zapnutí
fotoaparátu.
- Zvuk pri spustení : [Off] (Vyp.)*, [1], [2], [3]
:Medium
Start Sound
Môžete vybrať hlasitosť zvuku pri spustení, zvuku spúšte, zvuku
upozornenia a zvuku automatického zaostrenia.
- Podponuka [Volume](Hlasitos) :
[Off](Vyp.), [Low](Nízka),
[Medium] (Stredná)*,
[High] (Vysoká)
Volume
Volume
:Medium
Start Sound
Off :Off
Shutter Sound
1
:1
Beep Sound
2
:1
AF Sound
3
:On
- Podponuka [Pípnutie] : [Off] (Vyp.),
[1]*, [2], [3]
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
:1
AF Sound
2
:On
3
Back
050
Set
Back
Set
Zvuk ( # )
Displej (
Zvuk zaostrenia
■■ Zvýraznené položky * sú predvolené nastavenia.
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Ak je zvuk automatického zaostrenia zapnutý, bude tento zvuk
aktivovaný pri stlačením tlačidla spúšte, čím sa oznamuje stav
prevádzky fotoaparátu.
- Podponuka [Zvuk zaostrenia] : [Off] (Vyp.),
[On] (Zap.)*
Opis funkcie
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
AF Sound
:1
Off :On
On
Back
Set
)
Môžete si vybrať, či sa v režime nahrávania zobrazí na okne opis
funkcie.
- Podponuka Opis funkcie
[Off] (Vypnuté). : Funkciu opisu funkcie
nemožno aktivovať.
[On]* (Zapnuté): Zobrazuje sa názov a
opis možnosti.
Function Description
Start Image
Display Brightness
Off
On
:On
:Off
:Auto
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
Back
Set
051
Displej (
)
Obrázok pri spustení
Rýchly náhľad
Môžete vybrať obrázok, ktorý sa objaví na displeji LCD pri každom
zapnutí fotoaparátu.
Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Rýchly náhľad, môžete
práve zachytenú snímku zobraziť na displeji LCD po dobu, ktorá
sa nastavuje v časti [Rýchly náhľad]. Funkcia Rýchly náhľad je k
dispozícii len pri fotografiách.
- Podponuky : [Off] (Vyp.)*, [Logo] (Logo),
Function Description
:On
Start Image
:Off
[User Image] (Vlastný
Display Brightness
:Auto
OFF
obrázok)
Quick View
:0.5sec
- Pri možnosti [Start Image] (Obr. pri
Power Save
:Off
spustení) použite na obrázok pri spustení
uloženú snímku v ponuke [Resize] (Zmeniť
Back
Set
neľkosť) v režime prehrávania.
- Snímka pri spustení nebude ponukou [Delete] (Odstrániť) alebo
[Format] (Formátovať) odstránená.
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (Vynulovať).
Jasné zobrazenie
Môžete nastaviť jas displeja LCD.
- Podponuky : [Auto] (Autom.)*,
[Dark] (Tmavý)
[Normal] (Normálny)
[Bright] (Jasný)
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Quick View
Power Save
Back
Auto:Auto
Dark:0.5sec
Normal
:Off
Bright
Set
- Podponuky
[Off] (Vyp.)
: Funkciu Rýchly náhľad
nie je možné aktivovať.
[0.5 sec] (0,5 sek.)*, [1 sec] (1 sek.),
[3 sec] (3 sek.): Zachytená snímka bude
nakrátko zobrazená
počas vybranej doby.
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Off :Auto
Quick View
:0.5sec
0.5sec
1sec:Off
Power Save
Back
3sec
Set
ÚSPORA displeja
Ak nastavíte úsporný režim LCD [Power Save] (Úspora napájanie)
na hodnotu On, a fotoaparát sa počas určeného času nepoužíva,
displej LCD sa automaticky vypne.
- Podponuky
[Off] (Vyp.)*: Displej LCD sa nevypína.
Function Description
:On
Start Image
:Off
[On] (Zap.) : Ak sa fotoaparát počas
Display Brightness
:Auto
určeného času (asi
Quick View
:0.5sec
Off
Power Save
:Off
30 sekúnd) nepoužíva,
On
napájanie fotoaparátu
bude automaticky nečinné
Back
Set
(kontrolka stavu fotoaparátu
bliká).
Ä Ponuku [Power Save] (Úspora napájanie) Režimu prehrávania
nemôžete vidieť.
052
Nastavenia (
)
Inicializácia
■■ Zvýraznené položky * sú predvolené nastavenia.
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Formátovanie pamäte
Používa sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu
formátovania pamäte, všetky snímky (vrátane chránených snímok)
budú odstránené. Pred formátovaním pamäte skontrolujte, či ste
prevzali do počítača všetky dôležité snímky.
- Podponuky
[Yes] (Áno): Zobrazí sa okienko pre
Format
Yes
Reset
potvrdenie výberu. Vyberte
No
Language
ponuku [Yes] (Áno). Objaví
Time Zone sa hlásenie [Formatting]
Date/Time Set
Date Type (Formátovanie) a pamäť bude
File No.
naformátovaná. Ak spustíte
Back
Set
funkciu formátovania v režime
prehrávania, objaví sa hlásenie
[Format is completed] (Formát je dokončený).
[No] (Nie)* : Pamäť nebude naformátovaná.
:English
:London
:10/10/01
Všetky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na
predvolené hodnoty. Hodnoty dátumu, času, jazyka a výstupu videa
sa však nezmenia.
- Podponuky
[Yes] (Áno): Okno pre potvrdenie výberu
sa zobrazí. Zvoľte ponuku
[Yes] (Áno) a obnovia sa
všetky pôvodné nastavenia.
[No] (Nie)* : Nastavenie nebude
obnovené na predvolené
hodnoty.
Format
Reset
Language
Yes
No
:English
Time Zone :London
Date/Time Set :10/10/01
Date Type :YYYY...
File No.
Back
:Series
Set
:YYYY...
:Series
■■ D
bajte na to, aby ste funkciu [Formatting] (Formátovať) spustili na
nasledujúcich typoch pamäťových kariet.
– Nová pamäťová karta alebo nenaformátovaná pamäťová karta.
– Pamäťová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznaný
fotoaparátom, alebo súbor nasnímaný iným fotoaparátom.
– Pamäťovú kartu formátujte vždy pomocou tohto fotoaparátu.
Ak vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná inými
fotoaparátmi, čítačkami pamäťových kariet alebo počítačmi,
objaví sa hlásenie [Chyba karty].
Jazyk
Ide o výber jazyka, ktorý sa zobrazuje na
displeji LCD. Aj po vytiahnutí a opätovnom
vložení batérie bude nastavenie jazyka
zachované.
Format
Reset
English
Language
한국어
:English
Time Zone Français
:London
Deutsch
:10/01/01
Español
:Series
Italiano
:Off
Date/Time Set Date Type
File No.
Back
Set
053
Nastavenia (
)
Časové pásmo
Nastavenie dátumu a času
Ê D
ostupné mesta :
Londýn, Cape Verde, Stredný Atlantik,
Time Zone
Buenos Aires, Sao Paolo, Newfoundland,
Caracas, La Paz, New York, Miami,
Chicago, Dallas, Denver, Phoenix,
LA, San Francisco, Alijaška, Honolulu,
London
[GMT +00:00] 2010/01/01 12:00 PM
Hawaj, Samoa, Midway, Wellington,
Back
DST
Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney,
Darwin, Adelaide, Soul, Tokyo, Peking, Hong Kong, Bankok,
Jakarta, Yangon, Almaty, Kátmandú, Mumbai, Nové Dílí, Taškent,
Kábul, Abú Dabí, Teherán, Moskva, Atény, Helsinki, Rím, Paríž,
Berlín, Soul, Tokyo
Môžete zmeniť dátum a čas zobrazované
na vytvorených snímkach. Nastavenie
[Svetový čas] vám umožňuje zobrazenie
lokálneho dátumu a času na displeji LCD pri
ceste cez more.
Ä DST: Letný čas
054
Format
Reset
Language
:English
Time Zone :London
Date/Time Set yyyy mm dd :10/01/01
Date Type
2010 / 01 / 01 :Series
12:00
File No.
Back
:Off
Set
Nastavenia (
)
Nastavenie typu dátumu
Názov súboru
Môžete vybrať požadovaný typ dátumu.
– Typ dátumu : [Off] (Vyp.),
[DD/MM/YYYY]
(DD/MM/RRRR),
[MM/DD/YYYY]
(MM/DD/RRRR),
[YYYY/MM/DD]
(RRRR/MM/DD)*
Format
Reset
Language
:English
Time Zone Off
Date/Time Set :10/01/01
DD/MM/YYYY
Date Type
MM/DD/YYYY
:Series
File No.
YYYY/MM/DD
:Off
Back
Set
:London
Táto funkcia umožňuje používateľovi vybrať formát pomenovania
súboru.
[Reset] (Vynulovať): Po použití funkcie
Format
Reset
vynulovania bude
Language
:English
názov nasledujúceho
Time Zone :London
súboru aj po
Date/Time Set :10/01/01
Reset
Date
Type
:Series
naformátovaní,
Series
File No. :Off
odstránení všetkých
Back
Set
snímok alebo vložení
pamäťovej karty nastavený od hodnoty 0001.
[Series] (Séria)* : Nové súbory sú pomenované pomocou čísiel,
ktoré pokračujú v predchádzajúcej sekvencii aj
v prípade, že sa používa nová pamäťová karta,
po naformátovaní alebo po odstránení všetkých
snímok.
– Názov prvého uloženého priečinka je 100PHOTO a názov prvej
uloženej snímky je SAM_0001.
– Názvy súborov sú priraďované postupne, od SAM_0001 Ã
SAM_0002 Ã ~ Ã SAM_9999.
– Číslo priečinka je priradené postupne od 100 do 999 takto:
100PHOTO Ã 101PHOTO Ã ~ Ã 999PHOTO.
– Maximálny počet súborov v priečinku je 9999.
– Súbory použité na pamäťovej karte sú v súlade s formátom DCF
(systémy Design rule for Camera File). Ak zmeníte názov súboru
snímky, možno sa nebude dať prehrať.
055
Nastavenia (
)
Pečiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Ide o možnosť vložiť do fotografií DÁTUM & ČAS.
- Podponuky
[Off] (Vyp.)* : DÁTUM & ČAS nebudú v
Imprint
Auto Power Off
súbore snímky vložené.
AF Lamp
[Date] (Dátum): V súbore snímky bude
Video Out
vložený len dátum.
USB [Date&Time] (Dátum & čas)
: DÁTUM a ČAS budú v
Back
súbore snímky vložené.
Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného času, čím
chráni batériu pred neželaným vyčerpaním.
:Off
Off
Date
Date & Time
:NTSC
:Auto
Set
Ä Dátum a čas sa vložia do pravého dolného rohu fotografie.
Ä Funkcia časovej pečiatky sa použije len na statické obrázky.
Ä V závislosti od výrobcu tlačiarne a režimu tlače nemusí byť dátum
na snímke vytlačený správne.
056
- Podponuky
[Off] (Vyp.) : F
unkcia vypínania nie je
aktívna.
[1 min], [3 m
in]*, [5 min], [10 min]
:N
apájanie sa automaticky
vypne, ak sa fotoaparát
nepoužíva po určenú dobu.
Imprint
:Off
Auto Power Off
Off
AF Lamp
1 min
Video Out
3 min:NTSC
5 min:Auto
USB Back
10 min
Set
- Po výmene batérie bude nastavenie vypnutia zachované.
- Všimnite si, že funkcia automatického vypnutia nie je aktívna,
ak je fotoaparát v režime PC / Tlačiareň, počas prezentácie,
prehrávania a nahrávania hlasu a prehrávania filmového klipu.
Nastavenia (
)
Svetlo automatického zaostrenia
Výber typu výstupného obrazu
Vypnite alebo zapnite svetlo automatického zaostrenia.
Výstupný video signál fotoaparátu môže byť nastavený na NTSC
alebo PAL. Nastavenie výstupu treba urobiť vzhľadom na typ
zariadenia (monitor, televízor atď.), ku ktorému je fotoaparát
pripojený. Režim PAL podporuje len BDGHI.
- Podponuky
[Off] (Vyp.) : Svetlo automatického
zaostrenia nebude pri
zníženej viditeľnosti svietiť.
[On] (Zap.)*: Svetlo automatického
zaostrenia bude pri zníženej
viditeľnosti svietiť.
Imprint
:Off
Auto Power Off
AF Lamp
Video Out
USB Back
:3 min
Off
On :NTSC
:Auto
Set
■■ P
ripojenie k externému monitoru
Ak je fotoaparát pripojený k externému
monitoru, obraz a ponuky na LCD
obrazovke budú viditeľné na externom
monitore.
Imprint
:Off
Auto Power Off
:3 min
AF Lamp
:On
Video Out
:NTSC
NTSC
PAL:Auto
USB Back
Set
Žltý – video
Biely – zvuk
057
Nastavenia (
)
- NTSC :USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Tajvan, Mexiko,
atď..
- PAL :Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko,
Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Taliansko,
Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko, atď..
- Ak používate ako externý monitor televízor, je na ňom potrebné
vybrať externý kanál alebo kanál AV.
- Na externom monitore sa vyskytne digitálny šum, ale nejde
o chybu.
- Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov
ju vycentrujte.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, niektoré časti
snímky nemusia byť zobrazované.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, ponuka bude
viditeľná na externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako
na displeji LCD.
058
Nastavenie USB
Ak automatické pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
pomocou kábla USB zlyhalo, možnosti [Computer (Počítač)] alebo
[Printer (Tlačiareň)] môžete nastaviť ručne.
- Podponuky [USB]:
[Auto] (Automaticky)*: Automaticky aktivuje
Imprint
:Off
Auto Power Off
:3 min
externé zariadenie
AF Lamp
:On
pripojené pomocou
Video Out
:NTSC
USB kábla.
Auto:Auto
USB Computer
[Computer] (Počítač): Nastavuje režim
Printer
pripojenia počítača v
Back
Set
prípade, že pripojené
externé zariadenie nie je
automaticky rozpoznané.
[Printer] (Tlačiareň) : Nastavuje režim pripojenia tlačiarne v prípade,
že pripojené externé zariadenie nie je
automaticky rozpoznané.
Spustenie režimu prehrávania
Zapnite fotoaparát a vyberte režim prehrávania stlačením tlačidla
režimu prehrávania ( g ). Fotoaparát teraz bude prehrávať snímky
uložené v pamäti.
Ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, všetky funkcie
fotoaparátu sa vzťahujú len na pamäťovú kartu.
Ak vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta, všetky funkcie
fotoaparátu sa vzťahujú len na internú pamäť.
Ê Režim správania
Ak chcete vybrať režim správania, stlačte Play mode (Režim
prehrávania) najmenej na 5 sekundy. V režime správania nebudú
generované zvuky spúšte, prevádzkové zvuky, zvuk spustenia a
zvuk efektu. Ak chcete zrušiť režim správania, zapnite fotoaparát
stlačením tlačidla POWER.
Prehrávanie fotografií
1. Vyberte režim prehrávania
stlačením tlačidla režimu
prehrávania (g).
Prehrávanie filmového klipu
1. Pomocou tlačidla Doľava / Doprava
vyberte filmový klip, ktorý chcete
prehrávať.
2. Stlačením tlačidla OK prehrajte súbor s
filmovým klipom.
- Ak chcete počas prehrávania filmový
Play
Capture
klip pozastaviť, stlačte znova tlačidlo
OK.
- Opätovným stlačením tlačidla OK sa prehrávanie filmového klipu
znova spustí.
- Ak chcete počas prehrávania filmový klip previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo doľava. Ak chcete filmový klip rýchlo previnúť
dopredu, stlačte tlačidlo doprava.
- Ak chcete prehrávanie filmového klipu zastaviť, stlačte tlačidlo
OK, potom stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.
2. Na displeji LCD sa zobrazí
posledná snímka uložená v
pamäti.
3. Stlačením tlačidla DOĽAVA /
DOPRAVA vyberte snímku,
ktorú chcete prehrať.
Ä Stlačením a podržaním
tlačidla doľava alebo doprava
rýchlo prehrávate snímky.
059
Spustenie režimu prehrávania
Funkcia snímania filmového klipu
Prehrávanie nahratého hlasu
Môžete nasnímať fotografie z filmového klipu.
1. Pomocou tlačidla DOĽAVA / DOPRAVA
vyberte zaznamenaný hlas, ktorý chcete
prehrávať.
2. Stlačením tlačidla OK prehrajte súbor s
nahratým hlasom.
- Ak chcete počas prehrávania súbor s
Play
nahratým hlasom pozastaviť, stlačte
znova tlačidlo OK.
- Ak chcete pokračovať v prehrávaní hlasového záznamu, stlačte
tlačidlo OK.
- Ak chcete počas prehrávania hlasový súbor previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo DOĽAVA. Ak chcete zvukový súbor rýchlo
previnúť dopredu, stlačte tlačidlo DOPRAVA.
- Aby ste zastavili prehrávanie hlasovej poznámky, stlačte tlačidlo
Nadol.
Ê Ako snímať filmový klip
1. Počas prehrávania filmového klipu
stlačte tlačidlo OK. Potom stlačte
tlačidlo Nadol.
2. Pozastavený filmový klip sa uloží
pod novým názvom súboru.
Play
Capture
[Pozastavené]
Ä Nasnímaný filmový klip má rovnakú veľkosť ako pôvodný filmový
klip (640 x 480, 320 x 240).
Ä Keď stlačíte tlačidlo nadol na začiatku filmového klipu, prvá
snímka filmového klipu sa uloží ako fotografia.
Prehrávanie hlasovej poznámky
1. Vyberte snímku, ktorá obsahuje hlasovú
poznámku.
2. Stlačením tlačidla OK začnite prehrávať
hlasovú poznámku.
- Ak chcete pozastaviť hlasovú poznámku počas jej prehrávania, znova stlačte
tlačidlo OK.
- Ak chcete pokračovať v prehrávaní
hlasovej poznámky, stlačte tlačidlo OK.
Play
Pause
060
Indikátory na displeji LCD
Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej
snímky.
Č.
Popis
Ikona
Strana
1
Režim prehrávania
g
Str.59
2
Hlasové poznámky
Str.75
3
DPOF
Str.76
Str.74
4
Ochrániť
5
Názov priečinka a súboru
6
Indikátor pamäte
-
7
Batéria
Str.15
8
ISO
80~1600
Str.40
9
Hodnota clony
F3,5 ~ F15
-
10
Rýchlosť uzávierky
8 ~ 1 / 2,000
-
11
Blesk
On / Off
Str.33
12
Veľkosť snímky
4320x3240 ~ 320x240
Str.38
13
Dátum nahrávky
2010/01/01
Str.54
100-0010
Str.55
061
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
Tlačidlo Miniatúry ( º ) / Zväčšenie ( † )
 režime prehrávania môžete použiť tlačidlá fotoaparátu na
V
pohodlné nastavenie funkcie režimu prehrávania.
Ê Vyhľadávanie alebo odstraňovanie súborov
1. V položke Smart Album stlačte tlačidlo
Thumbnail.
2. Pri každom stlačení tlačidla Thumbnail sa
súbory v kategórii zobrazia na obrazovke Smart Album.
3. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol / Doľava / Doprava si vyberte
súbor.
4. Stlačením tlačidla Odstrániť (n) odstránite zvolený súbor.
Tlačidlo Miniatúry ( º ) / Zväčšenie ( † )
Inteligentného Albumu
K dispozícii je možnosť zobraziť viac snímok, zväčšiť vybranú
snímku, orezať a uložiť vybranú oblasť snímky.
º
1. Po prehraní obrázku stlačením tlačidla
Thumbnail spustíte režim Smart Album.
11
2. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava
prejdete na požadovaný obrázok.
Stlačenie miniatúry
tlačidlo ( º )
3
5
†
11
12
Filter
1
3
5
†
11
[9-Thumbnail Window]
(Okno s 9 miniatúrami)
1
3
5
2010.01.01
[20-Thumbnail Window]
(Okno s 20 miniatúrami)
å Keď sa spustí funkcia Smart Album alebo sa vyberie kategória,
môže to pár sekúnd trvať, a to v závislosti od objemu nahraných
údajov. Nie je to však zlyhanie. Počkajte, kým sa nezobrazí
obrazovka Smart Album.
12
1
3
5
2010.01.01
[Okno s 3 miniatúrami
inteligentného albumu]
1. V režime Smart Album stlačte tlačidlo
MENU.
2. Vybratie požadovanej kategórie vám
umožní kategorizovať a vyhľadať
súbory pomocou tlačidla Nahor / Nadol.
Type
✔ Date
Color
Week
11
12
Back
062
12
Filter
2010.01.01
Ê Filter inteligentného albumu
11
Filter
[Zvýraznená snímka]
1
2010.01.01
[3-Thumbnail Window]
(Okno s 3 miniatúrami)
3. Stlačením tlačidla Digital Zoom sa vrátite na normálny režim
zobrazovania.
Stlačenie tlačidla
zväčšenia ( † )
12
Filter
º
1
3
Set
5
Tlačidlo Miniatúry ( º ) / Zväčšenie ( † )
Ê Podrobnosti každej kategórie
Kategória
Opis
Type
(Typ)
Kategorizácia v závislosti od typu
súboru (napr. snímka, video alebo hlas)
Date
(Dátum)
Kategorizácia v závislosti od sekvencie
nahratých dát
Colour
(Farba)
Kategorizácia v závislosti od hlavnej
farby
Week
(Týždeň)
Kategorizácia v závislosti od sekvencie
nahratých týždňov
Ê Maximálny násobok zväčšenia v pomere k veľkosti snímky
Formát súboru
Snímky, Videá,
hlas
Ê Zväčšenie obrazu
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť,
a stlačte tlačidlo zväčšenia.
2. Ostatné časti snímky si môžete prezrieť
stláčaním tlačidla s 5 funkciami.
3. Stlačením tlačidla miniatúr vrátite
priblíženie naspäť na pôvodnú veľkosť
snímky.
- Zväčšené zobrazenie snímky je
signalizované indikátorom zväčšenia
snímky, ktorý sa zobrazuje v ľavom
Trim
hornom rohu displeja LCD.
(Ak snímka nie je vo zväčšenom zobrazení, indikátor sa
nezobrazuje.) Môžete si aj skontrolovať zväčšenú oblasť.
- Filmové klipy a súbory WAV nie je možné zväčšiť.
- Ak je snímka zväčšená, môže sa vyskytnúť strata kvality.
Dimensiune
imagine
Maximálny
násobok X13,5 X12,5 X11,3 X11,3 X10,2 X8,0 X6,4 X5,0 X3,2
zväčšenia
Ê Orezanie : Môžete vyrezať požadovanú časť snímky a uložiť ju
samostatne.
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť,
a stlačte tlačidlo zväčšenia. Stlačte
tlačidlo OK a zobrazí sa hlásenie.
2. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol
vyberte požadovanú podponuku a
stlačte tlačidlo OK.
Trimming?
Yes
No
Confirm
- [Yes] (Áno): Orezaná snímka bude uložená pod novým
názvom súboru a zobrazí sa na displeji LCD.
- [No] (Nie) : Ponuka orezania sa stratí.
Ä Ak je na uloženie orezanej snímky málo miesta v pamäti,
snímku nie je možné orezať.
063
Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť / OK
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo NAHOR funguje
ako tlačidlo smeru.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka stlačením tlačidla
Informácie sa na displeji LCD zobrazia informácie o snímke.
V režime prehrávania funguje tlačidlo prehrať a pozastaviť / OK takto :
Tlačidlo Informácie
( DISP )
Tlačidlo Informácie
( DISP )
- Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo OK sa používa
na potvrdenie zmeny údajov, ktorá bola vykonaná tlačidlom
s 5 funkciami.
- Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor
alebo filmový klip
· V režime zastavenia : Prehráva sa fotografia s hlasovou
poznámkou, hlasový súbor alebo filmový
klip.
· Počas prehrávania
: Prehrávanie sa dočasne zastaví.
· V režime pozastavenia: Pokračuje sa v prehrávaní.
Tlačidlo Informácie
( DISP )
Play
[Nahrávka hlasu je zastavená]
064
Pause
Stop
[Nahrávka hlasu sa prehráva]
Play
Stop
[Nahrávka hlasu je pozastavená]
Tlačidlo Doľava / Doprava / Nadol / MENU
Tlačidlá DOĽAVA / DOPRAVA / NADOL / MENU aktivujú
nasledujúce funkcie.
– Tlačidlo DOĽAVA : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo DOĽAVA
funguje ako tlačidlo smeru. Keď nie je
zobrazená ponuka, stlačením tlačidla
DOĽAVA sa vyberá predchádzajúca
snímka.
- Tlačidlo DOPRAVA: Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo
DOPRAVA funguje ako tlačidlo smeru. Keď
nie je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla
DOPRAVA sa vyberá nasledujúca snímka.
– Tlačidlo NADOL : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Nadol
funguje ako tlačidlo smeru.
- Tlačidlo MENU
: Keď stlačíte tlačidlo MENU, na displeji
LCD sa objaví ponuka režimu prehrávania.
Opätovným stlačením vrátite displej LCD
do prvotného zobrazenia.
Tlačidlo Odstrániť ( n )
Slúži na odstránenie snímok uložených v pamäti.
1. Stlačením tlačidla DOĽAVA / DOPRAVA vyberte snímku, ktorú
chcete odstrániť, potom stlačte tlačidlo ODSTRÁNIŤ (n).
Delete File? Delete File? Yes
No
Multiple Delete
Yes
No
Multiple Delete
11
Set
[Jedna snímka]
12
1
3
5
Set
[Miniatúra snímky]
2. Ak chcete pridať obrázky na odstránenie, vyberte si ponuku
[Multiple Delete] (Viacnásobné vymazanie).
- Tlačidlo Doľava / Doprava : Vyberá
snímky
- Tlačidlo OK: s
kontroluje vymazanie
- Tlačidlo Fn : Vybrané snímky sa
odstránia.
Prev
Select Next
Delete
3. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte hodnoty podponuky,
potom stlačte tlačidlo OK.
- Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Vybrané snímky sa
odstránia.
- Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Odstránenie sa zruší.
065
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
unkcie režimu prehrávania je možné zmeniť pomocou displeja LCD.
F
V režime prehrávania sa po stlačení tlačidla MENU zobrazí na displeji
LCD ponuka. Ponuky, ktoré je možné v režime prehrávania nastaviť,
sú tieto: Ak chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiť snímku,
stlačte tlačidlo režimu prehrávania alebo tlačidlo spúšte.
Karta
ponuky
Hlavná
ponuka
Resize
Rotate
(
Edit
)
Photo Style
Selector
Image Adjust
Multi Slide
Show
)
(
066
Start
Images
Podponuka
2560X1920
1024X768
1776X1184
1920X1080
Right 90˚
180˚
Vertical
Normal
Vivid
Retro
Calm
Negative
Off
Red-eye Fix
Brightness
Saturation
Play / Repeat
All
Select
2048X1536
2592X1728
2560X1440
Start Image
Left 90˚
Horizontal
Soft
Forest
Cool
Classic
Custom RGB
ACB
Face Retouch
Contrast
Add Noise
Date
-
Strana
Str.68
Karta
ponuky
Hlavná
ponuka
Effect
Multi Slide
Show
)
(
Interval
Music
Str.69
Delete
Protect
Str.69
File
Options
)
(
Str.70
Voice memo
DPOF
Str.72
Str.72
Copy To Card
Podponuka
Sekundárna
ponuka
Off
Calm
-
Sweet
Rural
-
Vivid
Lively
-
Shine
Relax
-
1, 3, 5, 10 sec
-
Off
Mist
-
Muse
Fall
-
Dawn
Party
-
Drops
Trip
-
Select
-
All
Yes / No
Select
-
All
Unlock / Lock
Off
-
On
-
Standard
Select / All /
Reset
Index
Yes / No
Size
Select / All /
Reset
Yes
-
No
-
Strana
Str.73
Str.73
Str.73
Str.74
Str.74
Str.75
Str.76
~
Str.77
Str.78
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
áto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojený k tlačiarni
T
s podporou funkcie PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu,
zakúpená samostatne) pomocou kábla rozhrania USB.
Karta
ponuky
Hlavná
ponuka
Images
Size
X
Layout
Karta
ponuky
Hlavná
ponuka
Auto
Sekundárna
ponuka
-
Podponuka
Plain
-
Photo
-
FastPhoto
-
Auto
Draft
Normal
-
Fine
-
Auto
-
Off
-
One Photo
Sekundárna
ponuka
-
All Photos
-
Auto
-
PostCard
-
Card
-
4X6
-
L
-
2L
-
On
-
Letter
-
Auto
-
A4
-
Off
-
A3
-
On
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Podponuka
Type
Strana
Str.80
Quality
X
Date
File Name
Str.80
Reset
Yes
-
No
-
Strana
Str.80
Str.81
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
067
Upraviť (
)
Zmeniť veľkosť
Slúži na zmenu rozlíšenia (veľkosti) nasnímaných obrázkov. Ak
chcete snímku uložiť ako snímku pri spustení, vyberte možnosť
[Start image] (Snímka pri spustení).
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania,
potom stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor / Nadol
z ponuky Upraviť si vyberte kartu
ponuky [Resize] (Zmeniť veľkosť) (z)
a stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava
si vyberte požadovanú podponuku a
stlačte tlačidlo OK.
Ê Typy zmeny veľkosti snímky
Resize
o
o
o
o
o
o
Back
Move
( o : je možné vybrať)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
068
o
-Veľké snímky je možné zmeniť na menšie snímky, ale nie naopak.
-Zmeniť veľkosť je možné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je
možné zmeniť veľkosť filmových klipov (AVI) a nahrávok hlasu
(WAV).
-Rozlíšenie je možné zmeniť len pri súboroch komprimovaných vo
formáte JPEG 4:2:2.
-Snímka so zmenenou veľkosťou bude mať nový názov súboru.
Snímka s funkciou vlastného obrázka [OBR. PRI SPUSTENÍ] nie je
uložená na pamäťovej karte, ale v internej pamäti.
-Ak sa uloží nová vlastná snímka, jedna z dvoch vlastných snímok
v poradí bude odstránená.
-Ak je kapacita pamäte na uloženie snímky so zmenenou veľkosťou
nedostatočná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Pamäť plná]
a snímka so zmenenou veľkosťou nemôže byť uložená.
Upraviť (
)
Po použití funkcie [Edit (Upraviť)] budú upravené snímky uložené v menšej
veľkosti, ako mala pôvodná snímka. (Len pre snímky s veľkosťou obrazu od 8M)
Otáčanie snímky
Uložené snímky je možné otáčať v rôznych uhloch.
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom
stlačte tlačidlo MENU.
Rotate
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor / Nadol z
ponuky Upraviť si vyberte kartu ponuky
[Rotate] (otáčanie) ( ‹ ) a stlačte tlačidlo
OK.
Back
3. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava si
vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Right 90˚
Back
Left 90˚
Move
[ ¢ : Right 90˚(Doprava o 90˚)]
: Otáčanie snímky v smere
hodinových ručičiek
Back
Back
Move
Back
Move
[ £ : 180˚]
:O
točí snímku o
180 stupňov
Vertical
Move
[
: Horizontal (Horizontálne)]
: Otáčanie snímky vo
vodorovnom smere
Back
Do snímok možno pomocou tejto funkcie pridávať rôzne efekty.
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania,
potom stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor / Nadol z
Photo Style Selector
ponuky Upraviť si vyberte kartu ponuky
[Photo Style Selector] (Výber štýlu
) a stlačte tlačidlo OK.
fotografie) (
Back
Move
3. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava si
vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Režim Style
Normal
(Normálny)
180˚
[ ¡ : Left 90 (Doľava o 90˚)]
: Otočí snímku proti smeru
hodinových ručičiek
Horizontal
Move
Voľba fotogr. štýlu
Move
[ ® : Vertical (Vertikálne)]
: Otáča snímku v zvislom
smere
k zobrazujete otáčanú snímku na displeji LCD, naľavo a napravo do
A
snímky sa môže objaviť prázdne miesto.
Ikona
Opis
Nepoužíva sa žiadny efekt štýlu.
Soft (Mäkký)
Používa sa mäkký štýl.
Vivid
(Intenzívny)
Používa sa intenzívny štýl.
Forest (Les)
Používa sa lesný štýl.
Retro (Retro)
Používa sa štýl retro sépia.
Cool
(Studené)
Calm
(Pokojný)
Classic
(Klasický)
Negative
(Negatív)
Custom RGB
(Vlastné RGB)
Používa sa studenény štýl.
Používa sa pokojný štýl.
Používa sa čiernobiely efek
Používa sa efekt negatívu.
Definujte tón RGB, aby ste si vytvorili váš
vlastný štýl fotografií.
4. Zmenená snímka je uložená pod novým názvom súboru.
069
Upraviť (
)
Ê Vlastné RGB
Ê Odstránenie efektu čerených očí
M
ôžete zmeniť hodnoty R (červenej),
G (zelenej) a B (modrej) farby obrázka.
–Tlačidlo OK : Vybrať / Nastaviť
vlastnú farbu
–Tlačidlo Nahor / Nadol : Vyberá R, G, B.
–Tlačidlo Doľava / Doprava : Mení
hodnoty.
Z nasnímanej fotografie je možné odstrániť efekt červených očí.
Back
Move
1. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava si
vyberte ( < ) a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Red-eye Fix
Back
Move
Ê Retušovanie tváre
Vzhľad snímky tak môže potom vyzerať jasnejšie a krásne.
Úprava obrazu
Back
Move
1. Stlačte tlačidlo Prehrať a stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor / Nadol z ponuky Upraviť si vyberte
) a stlačte
kartu ponuky [Image Adjust] (Úprava obrazu) (
tlačidlo OK.
Ê ACB
Môžete automaticky nastaviť jas tmavšej oblasti spôsobovanej
podexpozíciou k svetelnému zdroju.
) stlačením tlačidla Doľava
1. Vyberte (
/ Doprava a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
ACB
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Back
070
Move
1. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava
si vyberte (
) a stlačte tlačidlo
OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber
retušovania tváre.
2. Retušovanie tváre zmeňte stlačením
tlačidla Doľava / Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Face Retouch
Back
Move
Upraviť (
)
Ê Ovládanie sýtosti
Ê Ovládanie jasu
Môžete zmeniť sýtosť snímky.
Môžete zmeniť jas snímky.
1. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava
si vyberte (
) a stlačte tlačidlo OK.
Potom sa zobrazí lišta pre výber jasu.
2. Jas zmeňte stlačením tlačidla Doľava /
Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Brightness
Back
Move
Saturation
Back
Move
Ê Efekt šumu
Ê Ovládanie kontrastu
Do ktoréhokoľvek obrázka môžete pridať šum, aby ste pridali
klasickejší pocit z vašej fotografi e.
Môžete zmeniť kontrast snímky.
1. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava
si vyberte ( @ ) a stlačte tlačidlo OK.
Potom sa zobrazí lišta pre výber
kontrastu.
2. Kontrast zmeňte stlačením tlačidla
Doľava / Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
1. Stlačením tlačidla Doľava / Doprava
) a stlačte tlačidlo OK.
si vyberte (
Potom sa zobrazí lišta pre výber sýtosti.
2. Sýtosť zmeňte stlačením tlačidla
Doľava / Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Contrast
Back
Move
1. Vyberte (
) stlačením tlačidla
Doľava / Doprava a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Add Noise
Back
Move
071
Spustenie viacnásobnej prezentácie (
)
brázky môžu byť plynulo zobrazované, podľa predvolených
O
intervalov.Viacnásobnú prezentáciu je možné sledovať po pripojení
fotoaparátu k externému monitoru.
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačte tlačidlo Nahor / Nadol a vyberte si kartu ponuky [MULTI
SLIDE SHOW] (Prezentácia).
Spustenie viacnásobnej prezentácie
Viacnásobnú prezentáciu je možné spustiť len v ponuke [Start]
(Spustiť).
1. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte
Start
Play
ponuku [Start] (Spustiť) a stlačte tlačidlo
Images
Repeat:All
Effect
:Off
Doprava.
Interval
:1 sec
2. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
Music
:Off
požadovanú podponuku.
[Play] (Prehrať)
: Viacnásobná
Back
Set
prezentácia sa
ukončí po dokončení
jedného cyklu.
[Repeat] (Opakovať): Viacnásobná prezentácia sa bude
opakovať, kým nebude zrušená
3. Stlačte tlačidlo OK, prezentácia sa spustí.
- Ak chcete počas prehrávania prezentáciu pozastaviť, znova
stlačte tlačidlo OK.
- Opätovným stlačením tlačidla OK sa prehrávanie prezentácie
znova spustí.
- Ak chcete prehrávanie prezentácie zastaviť, stlačte tlačidlo OK a
potom stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.
072
Výber obrazov
Môžete vybrať snímky na zobrazenie
1. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte
Start
Images
:All
ponuku [Images] (Snímky) a stlačte
All
Effect
:Off
tlačidlo Doprava.
Date
Interval
:1 sec
Select
2. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
Music
:Off
požadovanú podponuku.
[All] (Všetky) : Prehrávajú sa všetky
Back
Set
snímky uložené
v pamäti. Stlačte tlačidlo
OK a nastavenia sa uložia.
[Date] (Dátum) : Prehrajú sa snímky
nasnímané v určitý dátum. Stlačte tlačidlo OK
a nastavenia sa uložia.
[Select] (Vybrať): Prehrá len zvolené obrázky.
Ak stlačíte Nahor / Nadol tlačidlo, budete môcť
vybrať prehratie požadovaných obrázkov.
Zvolený obrázok sa dá uložiť ako [Select1]
(Vybrať 1), [Select2] (Vybrať 2) a [Select3]
(Vybrať 3). Ak uložíte zvolený obrázok pomocou
príkazu [New Select] (Vybrať nový), uloží sa
ako [Select1] (Vybrať 1). Ale v prípade, ak sa
nový obrázok opätovne uloží pomocou položky
[New Select] (Vybrať nový), predchádzajúci
obrázok, ktorý sa uložil ako [Select1] (Vybrať 1)
sa automaticky uloží ako [Select2] (Vybrať 2).
Obrázky, ktoré sa uložili ako [Select1] (Vybrať 1),
[Select2] (Vybrať 2) a [Select3] (Vybrať 3),
môžete zmeniť a zrušiť. Stlačte tlačidlo Fn
a nastavenia sa uložia.
3. Vyberte položku [Play] (Prehrať) alebo [Repeat] (Opakovať) v
ponuke [Start] (Spustiť) pre začatie prezentácie.v
Spustenie viacnásobnej prezentácie (
)
Konfigurácia efektov viacnásobnej prezentácie
Nastavenie intervalu prehrávania
Pri viacnásobnej prezentácii je možné použiť jedinečné obrazovkové
efekty.
Nastavte interval prehrávania viacnásobnej prezentácie.
1. Stlačením tlačidla NAHOR / NADOL
vyberte podponuku [Effect] (Efekt) a
stlačte tlačidlo DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte
požadovaný efekt.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte
nastavenie.
Start
Images
Off
Effect
:All
Calm
:Off
Sweet
Interval
Rural:1 sec
Music
Vivid:Off
Lively
Back
Set
1. Stlačením tlačidla NAHOR / NADOL
vyberte podponuku [Interval] a stlačte
tlačidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte
požadovaný interval.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.
Start
Images
:All
Effect
:Off
Interval
1 sec:1 sec
Music
3 sec:Off
5 sec
10 sec
Back
Set
å Čas načítania závisí od veľkosti snímky a kvality.
å Počas prehrávania multi prezentácie sa nebudú zobrazovať video
klipy a zvukové nahrávky.
onuka intervalu funguje len keď je položka Efekt nastavená na [Off
å P
(Vypnuté)].
Nastavenie hudby v pozadí
Nastavte hudbu viacnásobnej prezentácie.
1. Stlačením tlačidla NAHOR / NADOL
vyberte podponuku [Music] (Hudba) a
stlačte tlačidlo DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte
požadovanú hudbu.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.
Start
Images
Off
Effect
Mist :All
Muse:Off
Interval
Fall :1 sec
Music
Dawn
:Off
Party
Back
Set
073
Možnosti súboru (
)
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačte tlačidlo Nahor / Nadol a vyberte si kartu ponuky [File Options] (Možnosti súboru).
Odstraňovanie snímok
Slúži na odstránenie snímok uložených v pamäti.
1. Stlačte tlačidlo Nahor / Nadol a vyberte
Delete
Select
Protect
kartu ponuky [Delete] (Vymazať). Potom
All
Voice memo
:Off
stlačte tlačidlo Doprava.
DPOF
2. Stlačením tlačidla NAHOR / NADOL
Copy To Card
vyberte požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
Back
Set
[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno výberu
snímky, ktorá bude
odstránená.
- Nahor / Nadol / Doľava / Doprava
: Vyberte snímku
- Tlačidlo OK: Vyberte snímku, ktorú
odstrániť. ( značka Ë )
Select
Delete
- Tlačidlo Fn : Po stlačení tlačidla Fn
sa zobrazí potvrdzovacie
hlásenie. Vyberte ponuku
[Áno] a stlačením tlačidla
Delete All File(s)?
OK odstráňte označené
Yes
snímky.
No
[All] (Všetky): Zobrazí sa okno na
potvrdenie. Vyberte ponuku
Set
[Áno] a stlačením tlačidla
OK odstráňte všetky nechránené snímky.
Ak nie sú žiadne snímky chránené, všetky snímky
sú odstránené a zobrazí sa hlásenie [No Image File]
(Žiadna snímka).
3. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku prehrávania.
11
074
12
1
3
5
å Zo všetkých súborov uložených v pamäti budú odstránené všetky
nechránené súbory v podpriečinku DCIM. Zapamätajte si, že tým
natrvalo odstránite nechránené snímky. Dôležité snímky by mali
byť pred odstraňovaním uložené do počítača. Úvodná snímka
sa ukladá v internej pamäti fotoaparátu (tzn. nie na pamäťovej
karte), a nebude odstránená ani vtedy, ak odstránite všetky
súbory v pamäti.
Chránené snímky
Používa sa na ochranu špecifických záberov pred náhodným
odstránením (Zamknutie). Dajú sa tak aj odomknúť zábery, ktoré boli
predtým chránené (Odomknutie).
1. Stlačte tlačidlo Nahor / Nadol a vyberte
kartu ponuky [Protect] (Ochrániť). Potom
stlačte tlačidlo Doprava.
Delete
Protect
Voice memo
Select
:Off
All
DPOF
Copy To Card
2. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo
Back
OK.
[Select ] (Vybrať): Zobrazí sa okno
výberu snímky, ktorá
bude chránená /
odomknutá.
- Nahor / Nadol / Doľava / Doprava
: Vyberte snímku
Select
- Tlačidlo OK : Ochrana / odomknutie
snímky.
- Tlačidlo Fn
: Zmeny sa uložia a ponuka sa stratí.
11
12
1
Set
3
Set
5
Možnosti súboru (
)
[All] (Všetky) : C
hrániť/odomknúť všetky
uložené snímky.
- Ak je snímka chránená, na displeji LCD
sa objaví ikona ochrany.
(Nechránená snímka je bez indikátora)
-S
nímka v režime ZAMKNÚŤ bude
chránená pred funkciou odstránenia
alebo funkciami [Odstrániť], ale
NEBUDE chránená pred funkciou
[Formátovať].
Hlasové poznámky
Protect All?
Lock
Unlock
K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas.
Delete
Protect
Set
Voice memo
Off :Off
DPOF
On
Copy To Card
Back
Set
[Ponuka Hlasové poznámky]
Start
[Pripravené na nahrávanie]
Stop
[Hlas sa nahráva]
- Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu. Snímky sa uložia
do pamäte. Potom, ako sa snímky uložia, sa začne nahrávanie
hlasu po dobu 10 sekúnd.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo spúšte.
075
Možnosti súboru (
)
DPOF
Ê Štandardný
Ê DPOF(Digital Print Order Format) umožňuje vložiť do priečinka
MISC na pamäťovej karte informácie o tlači. Vyberte snímky,
ktoré sa budú tlačiť, a spôsob, akým sa budú tlačiť.
Ê Keď sa prehráva snímka, ktorá má uložené informácie DPOF, na
displeji LCD sa zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je možné tlačiť
na tlačiarňach s podporou funkcie DPOF alebo v čoraz viac sa
rozširujúcich fotografických štúdiách.
Ê Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s
nahrávkou hlasu.
Ê Keď sa širokouhlá snímka tlačí ako širokouhlý výtlačok, 8 % na
ľavej a na pravej strane snímky sa nevytlačí. Pri tlači snímky
skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje širokouhlé snímky. Keď
tlačíte snímky vo fotografickom štúdiu, požiadajte o vytlačenie
snímok v širokouhlom formáte. (Niektoré fotografické štúdiá
nemusia podporovať tlač širokouhlých snímok.)
å V závislosti od tlačiarne sa obrázok uložený s otočením na výšku
nemusí vytlačiť v otočení na výšku.
076
Táto funkcia umožňuje vložiť do uloženej snímky informácie o
kvalite tlače.
1.Stlačte tlačidlo Nahor / Nadol a vyberte
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte
Select Image
tlačidlo Doprava.
Select
DPOF
Standard
All
2.Znova stlačte tlačidlo Doprava,
Reset
Index
Size
zobrazí sa podponuka [Standard]
(Štandardný).
Back
Set
3.Stlačením tlačidla Nahor / Nadol
vyberte požadovanú podponuku a
stlačte tlačidlo OK.
[Select](Vybrať) : Zobrazí sa okno
výberu snímky, ktorá
bude tlačená.
Quantity
Set
- Nahor / Nadol / Doľava / Doprava
: Vyberte snímku, ktorá
sa bude tlačiť.
- Tlačidlo PRIBLÍŽENIE : Vyberte počet
01
výtlačkov.
[All] (Všetky) : N
astavte počet výtlačkov
pre všetky snímky okrem
Quantity
Set
filmov a zvukových
súborov.
- Tlačidlo Nahor / Nadol : Vyberte počet výtlačkov.
[Reset] (Vynulovať) : Zrušenie nastavenia tlače.
4.Stlačte tlačidlo OK, aby ste potvrdili nastavenie. Ak obrázok
nesie pokyny DPOF, zobrazí sa indikátor DPOF (
).
Delete
Protect
Voice memo
:Off
Copy To Card
11
00
00
00
02
12
1
01
3
5
Možnosti súboru (
)
Ê Index
Ê Veľkosť výtlačku
Snímky (okrem filmových klipov a zvukových súborov) sa vytlačia
ako index.
Pri tlači snímok uložených na pamäťovej karte je možné vybrať
veľkosť tlače. Ponuka [Veľkosť] je k dispozícii len pre tlačiarne
podporujúce funkciu DPOF 1.1.
1. Stlačte tlačidlo Nahor / Nadol a vyberte
Delete
kartu ponuky [DPOF].
Protect
Voice memo
:Off
Potom stlačte tlačidlo Doprava.
Setting Index?
DPOF
Yes
Standard
2. Vyberte ponuku [Index] (Index) a
Copy To Card No
Index
opätovne stlačte pravé tlačidlo.
Size
Zobrazí sa podponuka.
Back
Set
3. Stlačením tlačidla NAHOR / NADOL
vyberte požadovanú podponuku.
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Snímky budú vytlačené vo
formáte indexu.
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Zruší sa nastavenie tlače
indexu.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.
1. Stlačte tlačidlo Nahor / Nadol a vyberte
Delete
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte
Protect
VoiceSelect
memoImage
:Off
tlačidlo Doprava.
Select
DPOF
2. Vyberte ponuku [Size] (Veľkosť) a
Standard
All
Copy To CardReset
Index
opätovne stlačte pravé tlačidlo.
Size
Zobrazí sa podponuka.
3. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
Back
Set
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
[Select](Vybrať) : Zobrazí sa okno
výberu zmeny veľkosti
tlače snímky.
- Nahor / Nadol / Doľava / Doprava
: Vyberte snímku.
Size
Set
- Tlačidlo Priblíženie: Zmeňte veľkosť
snímky pri tlači.
- Tlačidlo Fn
: Zmeny sa uložia a
ponuka sa stratí.
3X5
[All] (Všetky) : Zmeňte veľkosť pri tlači
u všetkých uložených
snímok.
- Tlačidlo Nahor / Nadol : Vyberte
Size
Set
veľkosť tlače
- Tlačidlo OK : Potvrdzuje zmenené nastavenie.
[Reset] (Vynulovať) : Ruší všetky nastavenia veľkosti tlače.
11
Cancel
Cancel
Cancel
Cancel
12
1
Cancel
3
5
Ä Sekundárna ponuka DPOF [Size] (Veľkosť) : Zrušiť, 3X5, 4X6,
5X7, 8X10
å Kým tlačiareň zruší tlač, môže to trvať dlhšie. Závisí to od výrobcu
a typu tlačiarne.
077
Možnosti súboru (
)
Kopírovať na kartu
Umožňuje kopírovať súbory snímok, filmové klipy a súbory
zvukových nahrávok na pamäťovú kartu.
1. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
Delete
kartu ponuky [Kopírovať na kartu]. Potom
Protect
Voice memo
:Off
stlačte tlačidlo Doprava.
DPOF
2. Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte
Copy To Card
Yes
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo
No
OK.
Back
Set
- [Yes] (Áno): Po zobrazení hlásenia
[Kopírovanie] sa všetky snímky, filmové klipy
a súbory s nahrávkou hlasu uložené v internej
pamäti skopírujú na pamäťovú kartu. Po dokončení
kopírovania sa displej vráti do režimu prehrávania.
- [No] (Nie) : Ruší „Kopírovanie Na Kartu“.
078
å Ak nie je na pamäťovej karte k dispozícii dostatok miesta na
kopírovanie snímok uložených v internej pamäti (10,5 MB),
príkaz [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) skopíruje len
niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full] (Pamäť
plná). Systém sa vráti do režimu prehrávania. Pred vkladaním
pamäťovej karty do fotoaparátu zabezpečte kvôli uvoľneniu
miesta odstránenie všetkých nepotrebných súborov.
å Keď presúvate snímky, ktoré sú uložené v internej pamäti,
pomocou príkazu [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) na kartu,
na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované číslom, aby sa
predišlo duplicite v názvoch súborov.
- Ak je v ponuke nastavenia [File No.] (Súbor) nastavená
možnosť [Reset] (Vynulovať): Názvy skopírovaných súborov
budú začínať od posledného názvu uloženého súboru.
- Ak je nastavená možnosť [Series] (Séria) v ponuke nastavenia
[File No.] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov budú začínať
od posledného názvu nasnímaného súboru. Po dokončení
príkazu [Kopírovať na kartu] sa na displeji LCD zobrazí
posledná uložená snímka z posledného skopírovaného
priečinka.
PictBridge
Na pripojenie fotoaparátu k počítaču, ktorý podporuje funkciu
PictBridge (predáva sa samostatne), a priamu tlač uložených
snímok, môžete použiť kábel rozhrania USB.
Filmové klipy a zvukové súbory nie je možné tlačiť.
Ê Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlačiarni
1. Pripojte fotoaparát k tlačiarni pomocou kábla rozhrania USB.
2. F
otoaparát po zapnutí automaticky rozpozná tlačiareň a pripojí
sa k nej.
Ê Jednoduchá tlač
Ak pripojíte fotoaparát k tlačiarni v režime
prehrávania, môžete jednoducho vytlačiť
snímky.
- Nahor / Nadol / Doľava / Doprava
: Slúži na výber predchádzajúcej /
nasledujúcej snímky.
Print
Menu
- Stlačenie ikony OK tlačidla
: Podľa predvoleného nastavenia tlačiarne bude vytlačená práve
zobrazená snímka.
Ä Ak automatické pripojenie zlyhá, nastavte ponuku [USB] na
možnosť [Printer] (Tlačiareň). (str. 58)
Ä Pre tlačiarne, ktoré môžu aktivovať odoberateľné disky, nastavte
ponuku [USB] na možnosť [Printer] (Tlačiareň).
Ê Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
079
PictBridge: Výber snímky
PictBridge : Nastavenie tlače
K dispozícii máte možnosť vybrať snímku, ktorú chcete vytlačiť.
Pre tlačené snímky je možné vybrať ponuky Veľkosť papiera, Formát
tlače, Typ papiera, Kvalita tlače, Tlač dátumu a Tlač názvu súboru.
Ê Nastavenie počtu kópií
1. Stlačte tlačidlo MENU, zobrazí sa
Images
:One Photo
One Photo
ponuka PictBridge.
Size
All:Auto
Photos
2. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol
Layout
:Auto
vyberte ponuku [Images] (Snímky) a
Type
:Auto
stlačte tlačidlo Doprava.
Quality
:Auto
3. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol
Back
Set
vyberte požadovanú podponuku a
stlačte tlačidlo OK.
- Vyberte možnosť [One Photo] (Jedna snímka) alebo
[All Photos] (Všetky snímky). Objaví sa obrazovka, na ktorej
je možné vybrať počet kópií (ako znázorňuje ďalej uvedený
obrázok).
0
Quantity
Set
Quantity
Set
[Ak je vybraná možnosť
[All Photos] (Všetky snímky)]
- Stlačením tlačidla Nahor / Nadol vyberte počet kópií.
- Ak je vybraná možnosť [One Photo] (Jedna snímka)
: Pomocou tlačidla Doľava / Doprava vyberte ďalšiu snímku.
Po vybraní ďalšej snímky vyberte aj pre túto snímku počet
kópií.
- Po nastavení počtu kópií uložte stlačením tlačidla OK.
- Stlačením tlačidla spúšte sa vrátite do ponuky bez nastavenia
počtu kópií.
4. Stlačením tlačidla režimu prehrávania ( g ) budú snímky
vytlačené.
080
Ponuka
Funkcia
Size
(Veľkosť)
Nastavenie veľkosti papiera
v tlačiarni.
Nastavte počet snímok,
Layout
ktoré budú vytlačené na
(Rozloženie)
jeden hárok papiera.
1
[Ak je vybraná možnosť
[One Photo] (Jeden obrázok)]
1. Stlačte tlačidlo MENU, zobrazí sa ponuka
PictBridge.
2. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte
požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo
Doprava.
3. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte
požadovanú hodnotu podponuky a
stlačte tlačidlo OK.
Images
Size
Layout
Type
Quality
Back
:One Photo
Auto
:Auto
Postcard
Card
:Auto
4x6
L :Auto
2L
:Auto
Set
Podponuka
Auto (Auto), Auto
(Pohľadnica), Card (Karta),
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Auto (Auto), Full (Plné), 1, 2,
4, 8, 9, 16, Index (Index)
Type
(Typ)
Nastavte kvalitu papiera v
tlačiarni.
Quality
(Kvalita)
Nastavte kvalitu snímok,
ktoré sa budú tlačiť.
Date
(Dátum)
File Name
(Názov
súboru)
Nastavte, či sa má tlačiť
dátum
Auto (Auto), Plain (Obyčajný),
Photo (Foto), Fast-Photo
(Rýchle foto)
Auto (Auto), Draft (Návrh),
Normal (Normálna),
Fine (Jemná)
Auto (Auto), Off (Vyp.),
On (Zap.)
Nastavte, či sa má tlačiť
názov súboru.
Auto (Auto), Off (Vyp.),
On (Zap.)
Ä Niektoré možnosti ponuky, nie sú podporované vo všetkých
tlačiarňach. Ak nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené
na displeji LCD, ale nie je možné ich vybrať.
PictBridge : Vynulovať
Dôležité poznámky
Inicializuje používateľom zmenené nastavenia.
Dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
1. Stlačte tlačidlo Nahor / Nadol a vyberte
kartu ponuky [Vynulovať]. Potom stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte
požadovanú hodnotu podponuky a
stlačte tlačidlo OK.
Date
:Auto
File Name
Reset
:Auto
No
Yes
No
Back
Set
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Všetky nastavenia tlače a
snímok budú vynulované.
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Nastavenia nebudú
vynulované.
Ä Predvolené nastavenie tlače sa líši v závislosti od výrobcu
tlačiarne. Predovlené nastavenie vašej tlačiarne si pozrite v
príručke dodanej spolu s vašou tlačiarňou.
å Tento prístroj obsahuje presné elektronické prvky.
Nepoužívajte ani neuskladňujte prístroj na nasledujúcich
miestach.
- Miesta s výkyvmi teploty a vlhkosti.
- Miesta, kde sa vyskytuje špina a prach.
- Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo v teplom
počasí vo vnútri vozidiel.
- Prostredie s vysokým magnetizmom alebo nadmernými
vibráciami.
- Miesta s veľmi výbušnými alebo veľmi horľavými materiálmi.
å Nenechávajte fotoaparát na prašných miestach, miestach
kde sú chemikálie (ako je naftalín a guličky proti moliam),
vysoké teploty alebo vlhkosť. Ak fotoaparát nebudete dlhší
čas používať, uchovávajte ho spolu s kremičitým gélom v
hermeticky uzatvorenej krabici
å Obzvláľť piesok môže fotoaparátom spôsobovať problémy.
- Nedovoľte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho používate
na plážach, na pobrežných dunách alebo na iných miestach,
kde je množstvo piesku.
- V takom prípade by mohlo dôjsť k chybe alebo spôsobiť také
poškodenie, že bude fotoaparát natrvalo nepoužiteľný.
å Zaobchádzanie s fotoaparátom
- Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho
nárazom ani vibráciám.
- Chráňte veľký displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát
nepoužívate, uschovajte ho v puzdre. - Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív
alebo blesk.
- Tento fotoaparát nie je vodotesný.
Vyhnite sa nebezpečným úrazom elektrickým prúdom – nikdy
fotoaparát nedržte ani nepoužívajte mokrými rukami.
081
Dôležité poznámky
– Ak používate fotoaparát na mokrých miestach (napríklad pláž
alebo bazén), dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala
voda ani piesok. Inak môže dôjsť k chybe alebo k trvalému
poškodeniu prístroja.
å Teplotné výkyvy môžu spôsobovať komplikácie.
- Ak prenášate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého
prostredia, na citlivých elektronických obvodoch sa môže
vytvárať
kondenzovaná vlhkosť. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a
počkajte aspoň hodinu, kým sa vlhkosť nevyparí. Vlhkosť sa
môže vyskytnúť aj na pamäťovej karte. Ak k tomu dôjde, vypnite
fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu. Počkajte, kým sa vlhkosť
nevyparí.
å Upozornenie na používanie objektívu
- Ak bude objektív vystavený účinku priameho slnečného svetla,
môže dôjsť k zafarbeniu a poškodeniu obrazového snímača.
-D
bajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlačky
prstov ani iné cudzie látky.
å Ak sa digitálny fotoaparát dlhšiu dobu nepoužíva, môže
dôjsť k jeho vybitiu. Ak plánujete nejakú výrazne dlhšiu
dobu fotoaparát nepoužívať, mali by ste vybrať batériu a
pamäťovú kartu.
å Ak bude fotoaparát vystavený účinkom elektronického
rušenia, sám od seba sa vypne z dôvodu ochrany pamäťovej
karty.
å Údržba fotoaparátu
- Na čistenie objektívu a displeja LCD používajte jemnú kefku,
ktorú je možné kúpiť v obchodoch s fotografickými potrebami.
Ak to nefunguje, môžete použiť čistiaci papier na objektív s
čistiacim roztokom. Teleso fotoaparátu čistite pomocou jemnej
handričky. Dbajte na to, aby fotoaparát neprišiel do styku s
rozpúšťadlami, ako je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá
atď. teleso fotoaparátu by sa mohlo poškodiť. Mohol by byť
tiež ovplyvnený jeho výkon. Hrubé zaobchádzanie s displejom
LCD ho môže poškodiť. Dbajte na to, aby ste sa vyhli jeho
poškodeniu a vždy keď fotoaparát nepoužívate, schovajte ho do
ochranného puzdra.
å Nepokúšajte sa fotoaparát rozoberať ani upravovať.
å Za určitých podmienok sa môže stať, že statická elektrina
spôsobí aktivovanie blesku. Nepredstavuje to žiadne riziko
pre fotoaparát, nejde o chybnú funkčnosť.
å Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môže byť prenos
údajov ovplyvnený statickou elektrinou. V takom prípade
odpojte a znova pripojte kábel rozhrania USB pred novým
pokusom o prenos.
å Pred dôležitou udalosťou alebo pred cestou by ste mali
skontrolovať stav fotoaparátu.
- Otestujte stav fotoaparátu skúšobnou snímkou a pripravte si
náhradnú batériu.
- Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za nefunkčnosť
fotoaparátu.
å Ak sa digitálny fotoaparát nepoužíva počas dlhej doby, datum
a čas môžu prevziať predvolené nastavenia automaticky, ak
sa vybije bacteria. V tomto prípade vynulujte správne datum
a čas skôr, ako začnete nahrávať.
082
Ukazovateľ varovania
Na displeji LCD sa môžu objaviť rôzne upozornenia.
[ Card Error (Chyba karty) ]
å Chyba pamäťovej karty.
à Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
à Znova zasuňte pamäťovú kartu.
à Vložte pamäťovú kartu a naformátujte ju (str. 53).
[ Card Locked (Karta zamknutá) ]
å Pamäťová karta je zamknutá.
à Pamäťová karta SD / SDHC : Posuňte prepínač ochrany
proti zápisu smerom navrch
pamäťovej karty.
[ File Error (Chyba súboru) ]
å Chyba súboru.
à Odstráňte súbor.
å Chyba pamäťovej karty.
à Obráťte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
[ Low Battery (Slabá batéria) ]
å Kapacita batérie je nízka.
à Vložte nabité batérie.
[ Memory Full (Pamäť plná) ]
å Pamäťová karta alebo interná pamäť je plná.
à Vložte novú pamäťovú kartu.
à Odstráňte nepotrebné súbory snímok.
[ No Image File (Žiadna snímka) ]
å V pamäti nie sú uložené žiadne snímky.
à Nasnímajte fotografie.
à Vložte pamäťovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky.
083
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Skontrolujte nasledujúce.
Fotoaparát sa nezapne
å Kapacita batérie je nízka.
à Vložte nabité batérie. (str. 15).
å Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
à Vložte batériu podľa značiek polarity (+, –).
å Batéria je vybitá
à Vložte nabité batérie (str. 15).
å Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
à Vložte batériu podľa značiek polarity (+, –).
Činnosť fotoaparát sa počas používania náhodne zastavuje
å Činnosť fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkčnosti
à Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.
Fotoaparát sa počas používania vypol
Snímky sú nejasné.
å Batéria je vybitá.
à Vložte nabité batérie.
å Fotoaparát sa vypol automaticky.
à Zapnite znova fotoaparát.
å Prevádzka sa zastavila pri nízkej teplote mimo rozsahu teploty
pre používanie fotoaparátu.
à Fotoaparát a batériu zahrejte tak, že ich dáte do vrecka atď. a
potom okamžite pred snímaním vložte batériu do fotoaparátu
a snímajte.
å Snímka zachytila subjekt bez nastavenia príslušného
režimu makra.
à Ak chcete nasnímať jasnú fotografiu, vyberte príslušný režim
makra.
å Snímka bola zachytená mimo dosah blesku.
à Fotografiu nasnímajte v dosahu blesku.
å Objektív je znečistený.
à Vyčistite objektív.
Fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nesníma fotografie
å Bol vybraný režim vypnutého blesku.
à Zrušte režim vypnutého blesku.
å Fotoaparát nedokáže použiť blesk.
à Pozrite pokyny k blesku (str. 33).
å Nie je dostatok pamäte.
à Odstráňte nepotrebné súbory snímok.
å Pamäťová karta nebola naformátovaná.
à Naformátujte pamäťovú kartu (str. 53).
å Pamäťová karta je vybitá.
à Vložte novú pamäťovú kartu.
å Pamäťová karta je zamknutá.
à Pozrite chybové hlásenie [Karta zamknutá] (str. 83).
å Fotoaparát je vypnutý.
à Zapnite fotoaparát.
084
Blesk nefunguje.
Zobrazuje sa nesprávny dátum a čas.
å Dátum a čas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil
k predvolenému nastaveniu.
à Nastavte správne dátum a čas.
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Tlačidlá fotoaparátu nefungujú
å Vyskytla sa chyba fotoaparátu.
à Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.
Vyskytla sa chyba pamäťovej karty, ktorá je vložená vo
fotoaparáte.
å Nesprávny formát pamäťovej karty.
à Naformátujte znova pamäťovú kartu.
Snímky sa neprehrávajú.
å Nesprávny názov súboru (výnimka formátu DCF).
à Nemeňte názov súboru snímky.
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
å Nastavenie vyváženia bielej farby alebo efektu nie je správne.
à Vyberte príslušné nastavenie vyváženia bielej farby a efektu.
Obrázky sú príliš svetlé.
å Nadmerná expozícia.
à Vynulujte kompenzáciu expozície.
Na externom monitore nie je žiadny obraz.
å Externý monitor nebol k fotoaparátu pripojený správne.
à Skontrolujte prepojovacie káble.
å Na pamäťovej karte sú nesprávne súbory.
à Vložte pamäťovú kartu so správnymi súbormi.
Pri používaní Prieskumníka v počítači nie je viditeľná položka
[Removable Disk] (Vymeniteľný disk).
å Prepojovací kábel je nesprávny.
à Skontrolujte pripojenie.
å Fotoaparát je vypnutý.
à Zapnite fotoaparát.
å Operačný systém nie je jeden zo systémov Windows XP SP2,
Vista, 7 / Mac OS 10.3. Prípadne počítač nepodporuje rozhranie
USB.
à Nainštalujte systém Windows XP SP2, Vista, 7 alebo
Mac OS 10.3 do počítača, ktorý podporuje rozhranie USB.
Časť LCD obrazovky sa občas nezapne alebo sa na nej
objaví bodka.
å Aj keď je LCD obrazovka vyrobená pomocou veľmi presnej
technológie, presné pixely sa občas nerozsvietia alebo sa
zobrazia červené, biele a modré bodky.
à Tento úkaz neovplyvňuje kvalitu zaznamenaného snímku a nie
je to porucha.
Na LCD obrazovke sa počas zachytávania snímky jasného
predmetu zobrazí vertikálna čiara.
å V prípade, že predmet expozície jasne žiari, môže sa zobraziť
šedá, čierna, červená alebo fialová vertikálna čiara.
à Tento úkaz sa nazýva škvrna a nemá vplyv na kvalitu
zaznamenaného snímku. Toto nie je porucha.
085
Technické údaje
Obrazový snímač
Objektív
- Typ: 1/2,3” CCD
- Efektívne pixely : Približne 14,2 megapixlov
- celkový počet pixelov : Približne 14,48 megapixlov
- Ohnisková vzdialenosť : SAMSUNG objektív f = 4,9 ~ 24,5mm
(ekvivalent 35mm filmu: 27 ~ 135mm)
- Svetelnosť objektívu : F3,5(W) ~ F5,9(T)
- Digitálne priblíženie : · Režim statickej snímky : 1,0X ~ 3,0X
·R
ežim prehrávania: 1,0x ~ 13,5x
(závisí od veľkosti snímky)
Stabilizácia obrazu - DIS (Digitálna stabilizácia obrazu)
Displej LCD
- 2,7” palcový farebný TFT LCD (230, 000 bodov)
Zaostrovanie
- Typ : automatické zaostrenie TTL
(Rozpoznanie tvare AF, Autom. zaostrenie na
stred AF, Zaznamenanie tváre AF)
- Rozsah
Normálne
Širokouhlé
80 cm ~ Nekonečno
Teleobjektív
100 cm ~ Nekonečno
Spúšť
Expozícia
086
Makro
Auto makro
5 cm ~ 80 cm
5 cm ~ Nekonečno
100 cm ~ 150 cm 100 cm ~ Nekonečno
- Smart Auto (Inteligentný automatický) :
8 ~ 1/2,000 sek., Program (Program) :
1 ~ 1/2,000 sek., Night (Noc) : 8 ~ 1/2,000
sek., Fireworks (ohňostroj) : 2 sek.
- Ovládanie : Program AE (Program AE)
- Meranie : Multi (Multi), Spot(Bodové), Center-weighted
(merané na stred), Face Detection AE
(Zaznamenanie tváre AE)
- Kompenzácia : ±2EV (în trepte de 1/3EV)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Blesk
- Režimy : Auto (automaticky), Auto & Red-eye
reduction, (automaticky s redukciou
efektu červených očí), Fill-in flash
(doplňujúci blesk), Slow sync (pomalá
synchronizácia), Flash off (blesk
vypnutý), Red eye Fix (oprava efektu
červených očí)
- Rozsah : Wide (Širokouhlé): 0,2m ~ 2,68m
Tele (Teleobjektív): 0,5m ~ 1,59m
(ISO AUTO)
- Čas nabíjania : Približ. 4 sek.
Ostrosť
- Soft+ (veľmi mäkká), Soft (mäkká),
Normal (normálna), Vivid (intenzívna),
veľmi intenzívna (Vivid+)
Vyváženie bielej - Auto (Automaticky), Daylight (denné svetlo),
Cloudy (zamračené), Fluorescent_H (žiarivka H),
Fluorescent_L (žiarivka L), Tungsten (žiarovka),
Custom (vlastné)
Nahrávanie hlasu - Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)
- hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sek.)
Vkladanie dát
- Date (Dátum), Date & Time (dátum a čas),
Off (vypnuté) (používateľ si môže vybrať)
Fotografovanie - Fotografia
· Režim statickej snímky : Smart Auto
(Inteligentný automatický), Program
(Program), DIS (DIS), Photo Help Guide
(Spriev. pom. fotogr.), Scene (Scéna),
· Scéna : Beauty Shot (Zachytenie krásy), Frame
Guide (Pravítko snímky), Beauty
Shot (Zachytenie krásy), Night (Noc),
Portrait (Portrét), Children (deti),
Landscape (krajina), Close-up (zblízka),
Text (text), Sunset (západ slnka),
Dawn (úsvit), Backlight (zadné svetlo),
Fireworks (ohňostroj), Beach & Snow
(pláž a sneh)
Technické údaje
· Snímanie : Single (Jednotlivo),
Continuous (Súvisle), Motion
Capture(Zachytenie pohybu), AEB
(AEB)
· Inteligentne automaticky : Makro, Makro
text, Biela, Krajina, Akcia, Statív, Noc, Nočný
portrét, Protisvetlo, Portrét s protisvetlom,
Portrét, Makro portrét, Modrá obloha, Západ
slnka, Makro s farbami, Prírodná zelená.
· Časovač : 10 sec. (10 sek.), 2 sec. (2 sek.),
Double (dvojité), Motion Timer
(časovač pohybu)
- Filmový klip
· S
o zvukom alebo bez zvuku (používateľ si
môže vybrať, čas nahrávania : max. 2 hod.)
· Veľkosť: 640x480, 320x240
· R
ýchlosť snímania: 30 fps, 15 fps
· 5 ‑násobné optické priblíženie a stlmenie
počas priblíženia
· Ú
prava filmu (zabudované) : Pauza počas
nahrávania,
zachytenie
snímky
Ukladací priestor - Médium
· Interná pamäť: 10,5 MB pamäť flash
· E
xterná pamäť (voliteľné) :
SD karta (zaručené až do 2 GB)
SHDC karta (zaručené až do 8 GB)
- Formát súboru
· Fotografie : J PEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF
1.1, PictBridge 1.0
· Filmový klip : AVI (MJPEG)
· Zvuk : WAV
- Veľkosť snímky
4320X
3240
4000X
3000
4320X
2880
4320X
2432
3264X
2448
2560X
1920
2048X
1536
1920X
1080
1024X
768
- Kapacita (karta 1 GB)
Super Fine Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne
152
179
232
412
600
870
(Veľmi jemná) 129
1584
147
Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne
249
282
391
563
802
1144
1765
240
284
Normal Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne
312
353
510
824
965
(Normálna) 292
1437
1993
403
Fine (Jemná)
Ä T
ieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok
spoločnosti Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od podmienok pri
snímaní a nastavenia fotoaparátu.
Efekt
- Shooting : Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu), Image
Adjust (Úprava obrazu)
(Sharpness(Ostrosť), Contrast
(Kontrast), Saturation (Sýtosť))
- Úprava : Resize (zmena veľkosti), Rotate
(otáčanie), Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu), Image Adjust
(Úprava obrazu) (ACB, Face
Retouch (Retušovanie tváre), Red
Eye Fix (oprava efektu červených
očí), Brightness (jasu), Contrast
(Kontrast), Saturation (Sýtosť),
Add Noise (Pridať šum))
087
Technické údaje
Prehrávanie snímok - Typ : Single image (Jednoduchý obrázok),
Thumbnails (miniatúry), Smart album
(Inteligentného Albumu) Multi slide
show (Viacnásobná prezentácia),
Movie Clip (filmový klip)
Ä Univerzálna prezentácia : Prezentácia s
efektmi a hudbou
Interface
- Konektor digitálneho výstupu : USB 2.0
- Zvuk : M
ikrofón : Mono,
Vnútorný reproduktor : Mono
- Video výstup
: NTSC, PAL (vyberá používateľ)
- vstupý konektor jednosmerného prúdu
: 4,2V
Zdroj napájania
- Nabíjateľná batéria: BP70A, 3,7V (740mAh)
Ä Pribalená batéria sa môže líšiť v závislosti
od regiónu, kde ste výrobok zakúpili.
Rozmery (ŠxVxH)
- 96,3 X 58,3 X 20,8mm (bez výstupkov)
Hmotnosť
- Približne 120,81g (bez batérií a karty)
Prevádzková teplota
- 0 ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť - 5 ~ 85%
Softvér
- Intelli-studio
Ä Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.
Ä Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteľov.
088
Prenos súborov do počítača (pre Windows)
Pre používateľov Windows
Ê Programy na disku CD
Súbory prenesiete po pripojení fotoaparátu k PC.
Ê Inštalácia programov
Požiadavky na počítač
Položka
Požiadavky
®
®
CPU
Intel Pentium 4 3.0 GHz alebo lepší
AMD Athlon™ FX 2.2 GHz alebo lepší
RAM
512 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo
viac)
OS
Ostatné
Windows XP SP2/Vista/7
- Port USB
- Mechanika CD-ROM
- nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepší
Ati X1600 alebo vyšší
- 1024 x 768 bodov, monitor kompatibilný so
16-bitovým farebným zobrazením (1280 X
1024 bodov, 32-bitové farebné zobrazenie
odporúčané)
- Microsoft DirectX 9.0c alebo novší
Program
Intelli-studio
Použitie
Úprava snímok a videa.
å Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným OS
môže spôsobiť stratu záruky.
å V 64-bitových vydaniach Windows XP SP2, Vista a 7 nemusia
programy pracovať správne.
å Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať
právne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
å Ak počítač nespĺňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia
prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
å Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo
novšie.
089
Prenos súborov do počítača (pre Windows)
1. Vložte inštalačný disk CD do kompatibilnej mechaniky CD-ROM.
2. Po zobrazení inštalačného okna kliknite na Samsung Digital
Camera Installer a spustite inštaláciu.
Ê Prenos súborov do PC
Po pripojení k PC bude fotoaparát rozpoznaný ako vymeniteľný
disk.
å Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu
nabíja.
1. Pripojte fotoaparát k PC káblom USB.
å Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
3. Vyberte programy pre inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
4. Kliknutím na Exit dokončite inštaláciu a reštartujte počítač.
090
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Prenos súborov do počítača (pre Windows)
2. Zapnite fotoaparát.
- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
å Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte
Computer (Počítač).
3. V PC vyberte [My Computer (Tento počítač) Ã Removable
Disk (Vymeniteľný disk) Ã DCIM Ã 100PHOTO].
Ê Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP SP2)
Postup odpojenia kábla USB pre Windows Vista / 7 je podobný.
1. Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až prestane.
2. Kliknite na
PC.
v hlavnom paneli v pravom dolnom rohu obrazovky
4. Vyberte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich uložte do
PC.
3. Kliknite do zobrazeného okna.
4. Odpojte kábel USB.
091
Prenos súborov do počítača (pre Windows)
Ê Použitie programu Intelli-studio
Po nainštalovaní programu Intelli-studio do vášho počítača sa program Intelli-studio automaticky spustí pri každom pripojení fotoaparátu
k počítaču. Ak sa program Intelli-studio nespustí po. pripojení fotoaparátu k počítaču, dvakrát kliknite na ikonu programu Intelli-studio na
pracovnej ploche systému Windows. Program Intelli-studio vám umožňuje prehrávanie a úpravu súborov. Súbory môžete taktiež nahrávať na
internetové stránky ako Flickr alebo YouTube. Podrobnosti získate zvolením [Help à Help] v programe.
å Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbory do priečinka v počítači.
å Súbory v počítači nie je možné kopírovať do fotoaparátu.
å Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
- Videá: AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
å V závislosti od videoprehrávača sa videosúbory nemusia prehrať. Ak chcete prehrať videosúbory zachytené vaším fotoaparátom, nainštalujte do
vášho počítača program Intelli-studio.
å Program Intelli-studio nebeží na počítačoch Macintosh.
092
Prenos súborov do počítača
(pre Windows)
Ikona
Popis
1
Otvorenie ponuky
2
Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
3
Prepnutie do režimu Úprava snímky
4
Prepnutie do režimu Úprava videa
5
Prepnutie do režimu Zdieľanie (Sharing) (Môžete posielať
súbory e-mailom alebo ich nahrávať na webové stránky,
ako Flickr alebo YouTube.)
6
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7
Voľba typu súboru
8
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači
9
Ukázanie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte
10
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo fotoaparáte
11
Zobrazenie súborov ako miniatúr, v Smart Album alebo na
mape
12
Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení
13
Prehľadávanie priečinkov v počítači
14
Presun do predchádzajúci alebo ďalší priečinok
15
Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie
súborov do priečinka My Folder alebo registrovanie tvárí
Prenos súborov do počítača
(pre Mac)
Pre používateľov Mac
Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie
rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu
priamo do počítača bez inštalácie programov.
Je podporovaný Mac OS X v 10.3 alebo novšej.
1. Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
å Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
093
Prenos súborov do počítača (pre Mac)
2. Zapnite fotoaparát.
-P
očítač zariadenie automaticky rozpozná a zobrazí sa ikona
vymeniteľného disku.
3. Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
4. Presuňte snímky a videá do počítača.
094
Často kladené otázky
Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.
1. prípad Kábel rozhrania USB nie je pripojený, alebo nie je použitý
pribalený kábel rozhrania USB.
à Pripojte pribalený kábel rozhrania USB.
2. prípad Počítač nerozpoznal fotoaparát.
Niekedy sa môže fotoaparát objaviť v správcovi zariadení v
časti [Unknown Devices] (Neznáme zariadenia).
à Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova ho
zapojte, a potom zapnite fotoaparát.
3. prípad Počas prenosu súboru došlo k neočakávanej chybe.
à Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
4. prípad Používate rozbočovač rozhrania USB.
à Môže sa jednať o problém, že pripájate fotoaparát k počítaču
prostredníctvom rozbočovača rozhrania USB a rozbočovač a
počítač nie sú kompatibilné. Ak je to možné, pripojte fotoaparát
k počítaču priamo.
5. prípad Sú k počítaču pripojené aj iné káble rozhrania USB?
à Pripojenie fotoaparátu k počítaču nemusí fungovať, ak v tom
istom čase pripojený k počítaču aj iný kábel rozhrania USB. V
takom prípade odpojte druhý kábel rozhrania USB a pripojte
len kábel rozhrania USB fotoaparátu.
094
6. prípad Keď otvorím správcu zariadení (kliknutím na ponuku Start
(Štart) → (Settings) (Nastavenia) → Control Panel (Ovládací
panel) → (Performance and Maintenance) (Výkon a údržba) →
System (Systém) → (Hardware) (Hardvér) → Device Manager
(Správca zariadení)), nachádzajú sa tu položky „Unknown
Devices“ alebo „Other Devices“ označené žltým otáznikom (?)
alebo zariadenia označené výkričníkom (!).
à Kliknite pravým tlačidlom na položku s otáznikom (?) alebo
výkričníkom (!) a vyberte položku „Remove“ (Odstrániť).
Reštartujte počítač a pripojte fotoaparát znova.
7. prípad Kvôli niektorým zabezpečovacím programom (Norton Anti
Virus, V3 atď.) nemusí počítač rozpoznať fotoaparát ako
vymeniteľný disk.
à Zastavte zabezpečovacie programy a pripojte fotoaparát k
počítaču. Informácie o tom, ako dočasne zakázať program,
nájdete v pokynom k zabezpečovaciemu programu.
8. prípad Fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB
umiestnenému na prednom paneli počítača.
à Ak je fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB
umiestnenom na prednom paneli počítača, nemusí počítač
rozpoznať fotoaparát. Fotoaparát pripojte k portu rozhrania
USB umiestnenému na zadnej strane počítača.
Často kladené otázky
k nie je nainštalovaný program DirectX 9.0c alebo novší.
ÊA
à Nainštalujte program DirectX 9.0c alebo novší.
1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
2) S
pustite program Prieskumník Windows, vyberte položky
[jednotka CD-ROM:\DirectX] a kliknite na súbor DXESETUP.
exe. Nainštaluje sa DirectX.
Program DirectX je možné prevziať na webovej stránke
spoločnosti Microsoft.
k počítač s pripojeným fotoaparátom počas spúšťania systému
ÊA
Windows prestane reagovať.
à V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača, systém Windows
sa spustí. Ak problém naďalej pretrváva, zakážte funkciu Legacy
USB Support a reštartujte počítač. Funkcia Legacy USB Support
sa nachádza v ponuke BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môže v
závislosti od výrobcu počítača líšiť. Niektoré programy BIOS
nemajú funkciu Legacy USB Support.). Ak neviete sami zmeniť
túto možnosť, obráťte sa na výrobcu počítača alebo na výrobcu
BIOS-u.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto
označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie
alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
095
Správna likvidácia tohoto výrobku
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného
odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by
pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by
mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by
nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Planet First
Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti
Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a
sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky
riadených obchodných a riadiacich činností.
096
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising