Samsung SAMSUNG NV8 Používateľská príručka

Samsung SAMSUNG NV8 Používateľská príručka
PouÏívateºská príruãka
ëakujeme, Ïe ste si zakúpili fotoaparát znaãky Samsung.
Táto príruãka vás prevedie pouÏívaním fotoaparátu vrátane fotografovania,
preberania snímok a pouÏívania softvérovej aplikácie.
Pred pouÏívaním nového fotoaparátu si pozorne preãítajte túto príruãku.
SLOVENSKY
Pokyny
Zoznámenie sa s fotoaparátom
Postup pri pouÏívaní fotoaparátu je nasledujúci.
ëakujeme, Ïe ste si zakúpili digitálny fotoaparát znaãky Samsung.
In‰talácia ovládaãa
fotoaparátu
Nasnímanie
obrázka
Zapojenie kábla USB
Kontrola napájania
fotoaparátu
Kontrola
vymeniteºného disku
Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu
pomocou kábla USB je potrebné
nain‰talovaÈ ovládaã fotoaparátu.
Nain‰talujte ovládaã fotoaparátu, ktor˘ sa
nachádza na disku CD-ROM so
softvérovou aplikáciou (str. 86)
Nasnímajte obrázok (str. 22).
Pripojte dodan˘ kábel USB do portu
rozhrania USB v poãítaãi a do konektora
USB na fotoaparáte (str. 88).
Skontrolujte napájanie fotoaparátu.
Ak je fotoaparát vypnut˘, stlaãením
tlaãidla ho zapnite.
● Pred pouÏitím tohto fotoaparátu si pozorne preãítajte pouÏívateºskú príruãku.
● Ak potrebujete záruãnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súãasÈ, ktorá spôsobuje
nefunkãnosÈ (napr. batériu, pamäÈovú kartu atì.), stredisku záruãn˘ch opráv.
● Ak plánujete pouÏívaÈ fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôleÏitej udalosti),
skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli sklamaniu. SpoloãnosÈ
Samsung nenesie zodpovednosÈ za Ïiadne straty ani ‰kody vpl˘vajúce z
nefunkãnosti fotoaparátu.
● Túto príruãku si uschovajte na bezpeãnom mieste.
● Ak pouÏívate na kopírovanie snímok na pamäÈovej karte do poãítaãa ãítaãku
kariet, snímky sa môÏu po‰kodiÈ. Pri prená‰aní snímok uroben˘ch fotoaparátom
do poãítaãa cez dodan˘ kábel USB skontrolujte, ãi pouÏívate na pripojenie
fotoaparátu k poãítaãu dodan˘ kábel USB. V˘robca neberie na seba Ïiadnu
zodpovednosÈ za stratu alebo po‰kodenie snímok na pamäÈovej karte, ak sa
pouÏíva ãítaãka kariet.
● Obsah tejto príruãky a obrázky, ktoré sú v nej pouÏité, sa môÏu pri inovácii
funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky
spoloãnosti Microsoft Corporation v USA a v ìal‰ích krajinách.
V‰etky znaãky a názvy v˘robkov, ktoré sa objavujú v tejto príruãke, sú
registrované ochranné známky príslu‰n˘ch spoloãností.
Otvorte program Prieskumník systému
Windows a vyhºadajte poloÏku
[Removable Disk] (str. 89).
1
Nebezpeãenstvo
Varovanie
Oznaãenie NEBEZPEâENSTVO signalizuje bezprostredne nebezpeãnú
situáciu, ktorá v prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ smrÈ alebo
váÏne zranenie.
Oznaãenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpeãnú situáciu, ktorá v
prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ smrÈ alebo váÏne zranenie.
● Nepokú‰ajte sa nijak˘m spôsobom upravovaÈ tento fotoaparát.
MôÏe dôjsÈ k poÏiaru, poraneniu, úrazu elektrick˘m prúdom alebo inému
osobnému po‰kodeniu alebo po‰kodeniu fotoaparátu. Kontrolu vnútorn˘ch
ãastí, údrÏbu a opravy smie vykonávaÈ len servisné stredisko fotoaparátov
Samsung.
● NepouÏívajte tento v˘robok v blízkosti horºav˘ch alebo v˘bu‰n˘ch plynov, vedie
to k zv˘‰eniu rizika v˘buchu.
● Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ºubovoºnej podobe alebo nejak˘ cudzí
predmet, fotoaparát nepouÏívajte. Vypnite fotoaparát a odpojte zdroj napájania.
Musíte sa obrátiÈ na svojho predajcu alebo na servisné stredisko fotoaparátov
Samsung. NepouÏívajte ìalej fotoaparát, inak môÏe dôjsÈ k poÏiaru alebo k
úrazu elektrick˘m prúdom.
● Nevkladajte Ïiadne kovové ani horºavé cudzie predmety do fotoaparátu cez
prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäÈovej karty a priestor na batériu.
MôÏe dôjsÈ k poÏiaru alebo úrazu elektrick˘m prúdom.
● NepouÏívajte tento fotoaparát s mokr˘mi rukami. MôÏe dôjsÈ k úrazu
elektrick˘m prúdom.
2
● NepouÏívajte blesk príli‰ blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie blesku do tesnej
blízkosti predmetov fotografovania môÏe spôsobiÈ po‰kodenie zraku.
● Z bezpeãnostn˘ch dôvodov uschovávajte tento v˘robok a jeho príslu‰enstvo
mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedo‰lo k nehodám, napr.:
- prehltnutie batérie alebo malého príslu‰enstva fotoaparátu; ak k dôjde k
nehode, obráÈte sa ihneì na lekára.
- moÏnosÈ zranenia pohybliv˘mi ãasÈami fotoaparátu.
● Pri dlhom pouÏívaní sa môÏu batéria a fotoaparát prehrievaÈ, ão môÏe viesÈ k
chybnej funkãnosti fotoaparátu. Ak dôjde k takejto situácii, nechajte fotoaparát
na niekoºko minút vychladnúÈ.
● Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by na neho mohli pôsobiÈ extrémne
vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na priamom slneãnom svetle
alebo na miestach, kde dochádza k prudk˘m v˘kyvom teploty.
Vystavenie úãinkom extrémnych teplôt môÏe v˘razne ovplyvniÈ vnútorné súãasti
fotoaparátu a spôsobiÈ poÏiar.
● Pri pouÏívaní fotoaparátu alebo nabíjaãky ich nezakr˘vajte.
MôÏe dôjsÈ k nahromadeniu tepla, ktoré môÏe po‰kodiÈ teleso fotoaparátu
alebo spôsobiÈ poÏiar. Fotoaparát a jeho príslu‰enstvo pouÏívajte vÏdy na dobre
vetran˘ch miestach.
Upozornenie
Oznaãenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpeãnú situáciu,
ktorá v prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ ºahké alebo stredné
zranenie.
● Vyteãenie batérie, jej prehriatie alebo iné po‰kodenie môÏu spôsobiÈ poÏiar
alebo zranenie.
- PouÏívajte batériu urãenú technick˘mi údajmi fotoaparátu.
- Neskratujte obvody, neprehrievajte batériu ani ju nevhadzujte do ohÀa.
- Nevkladajte batériu prevráten˘mi pólmi.
● Ak neplánujete dlh‰iu dobu fotoaparát pouÏívaÈ, vyberte z neho batériu.
Inak môÏe dôjsÈ k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému
po‰kodeniu súãastí fotoaparátu.
● Nespú‰Èajte blesk, ak sa ho dot˘kate rukami alebo in˘mi predmetmi.
Nedot˘kajte sa blesku po dlh‰om pouÏívaní. MôÏe spôsobiÈ popáleniny.
● NepremiestÀujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keì sa pouÏíva sieÈov˘
adaptér. Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vÏdy fotoaparát vypnite.
Potom skontrolujte, ãi sú v‰etky konektory káblov alebo káble in˘ch zariadení
pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte, môÏu sa zástrãky
alebo káble po‰kodiÈ a spôsobiÈ poÏiar alebo úraz elektrick˘m prúdom.
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu alebo krytu objektívu, aby nedo‰lo k
vytváraniu nejasn˘ch snímok a moÏnej nefunkãnosti fotoaparátu.
● Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
● Pred zapájaním káblov alebo sieÈového adaptéra skontrolujte smerovanie a
nezapájajte ich násilím. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu kábla alebo fotoaparátu.
● Kreditné karty sa môÏu odmagnetizovaÈ, ak sa ponechajú blízko puzdra.
Dbajte na to, aby ste nenechávali karty s magnetick˘m pásom blízko puzdra.
Obsah
PRÍPRAVA
007
Prehºad príslu‰enstva
008
Popis fotoaparátu
008
NAHRÁVANIE
Predná a vrchná ãasÈ
009
Zadná ãasÈ
010
Spodok
011
Otoãn˘ ovládaã reÏimu
013
Pripojenie k zdroju energie
016
Vkladanie batérie
016
VloÏenie pamäÈovej karty
017
Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
019
Prvé pouÏitie fotoaparátu : Tlaãidlo Smart
020
Prvé pouÏitie fotoaparátu: nastavenie
dátumu/ãasu a jazyka
021
Indikátory na displeji LCD
022
Spustenie reÏimu nahrávania
022
Ako pouÏívaÈ reÏim AUTO
022
Ako pouÏívaÈ reÏim PROGRAM
023
Ako pouÏívaÈ reÏim MANUAL.
023
Ako pouÏívaÈ reÏim ASR
(Advanced Shake Reduction)
024
Ako pouÏívaÈ reÏim EFFECT
024
Ako pouÏívaÈ reÏim SCENE
3
Obsah
4
025
Ako pouÏívaÈ reÏim MOVIE
040
Nahrávanie hlasu/Hlasové poznámky
025
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
041
Stabilizátor obrazu filmového klipu
025
Pozastavenie poãas nahrávania filmového
klipu (postupné nahrávanie)
042
Kompenzácia expozície
042
ISO
026
Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní
043
VyváÏenie bielej
027
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
044
Ponuka Scéna
027
Tlaãidlo ZAPNUTIE
044
Efekt: Fotografick˘ rámãek
027
Tlaãidlo spú‰te
045
Efekt: Pohybliv˘ GIF
028
Tlaãidlo ZOOM W/T
046
Efekt : ZloÏená fotografia
029
Tlaãidlo Rozoznávanie tváre (FR)
047
R˘chlosÈ uzávierky
030
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie
fotoaparátu
048
Hodnota clony
048
ReÏim Photo Gallery
032
Farebn˘ tón
033
Jas
033
V˘ber typu zaostrenia
034
Blesk
036
VeºkosÈ
036
ReÏim snímania
037
Meranie expozície
037
OstrosÈ
038
Efekty
038
OblasÈ zaostrenia
039
Kvalita/Snímková frekvencia
039
Samospú‰È/Diaºkov˘ ovládaã
049
ReÏim Album
050
ReÏim Dátum
051
Vyberá reÏim obrázkov
Obsah
PREHRÁVANIE
052
Spustenie reÏimu prehrávania
063
Efekty
052
Prehrávanie fotografií
063
Pohybliv˘ GIF
052
Prehrávanie filmového klipu
064
Oprava efektu ãerven˘ch oãí
053
Funkcia vytvárania fotografií z filmového klipu
065
PictBridge
053
Strihanie filmu vo fotoaparáte
053
Prehrávanie nahratého hlasu
067
Ponuka Setup
054
Indikátory na displeji LCD
069
Ponuka Nastavenie 1
055
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
069
Nastavenie OSD
054
Prehrávanie nahratej hlasovej poznámky
NASTAVENIE
055
Tlaãidlo reÏimu prehrávania
070
Názov súboru
055
Tlaãidlo SPÄË
070
Jazyk
055
Ako pouÏívaÈ diaºkové ovládanie v reÏime
prehrávania
070
056
Tlaãidlo Miniatúry/Zväã‰enie
071
057
Spustenie prezentácie
072
Jas displeja LCD
058
Ochrana snímok
072
Pomocné svetlo automatického ostrenia
058
OdstraÀovanie snímok
072
Automatické vypnutie
059
DPOF
073
R˘chle prezeranie
071
Nastavenie dátumu, ãasu a typu dátumu
Ponuka Nastavenie 2
Peãiatka dátumu nahrávania
059
DPOF : STANDARD
073
Ponuka Nastavenie 3
060
DPOF : VeºkosÈ tlaãe
073
Snímka pri spustení
060
DPOF : Index
074
HlasitosÈ zvuku
061
Otáãanie snímky
074
Prevádzkov˘ zvuk
061
Zmena veºkosti
074
Zvuk zapnutia
062
Orezávanie
074
Zvuk spú‰te
5
Obsah
075
SOFTVÉR
084
Poznámky k softvéru
Formátovanie pamäte
085
Systémové poÏiadavky
075
OdstrániÈ v‰etko
085
Informácie o softvéri
076
Kopírovanie na kartu
086
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
076
V˘ber typu v˘stupu obrazu
088
Spustenie reÏimu PC
Inicializácia
091
Odoberanie vymeniteºného disku
078
DôleÏité poznámky
092
Nain‰talovanie ovládaãa USB v systéme MAC
079
Ukazovateº varovania
092
PouÏívanie ovládaãa USB v systéme MAC
080
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
092
082
Technické údaje
Odstránenie ovládaãa USB v systéme
Windows 98SE
077
6
Ponuka Nastavenie 4
075
093
Samsung Master
095
âasto kladené otázky
Prehºad príslu‰enstva
Skontrolujte pred pouÏívaním tohto v˘robku, ãi má balenie správny obsah. Obsah sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu, kde ste v˘robok kúpili. Ak si chcete zakúpiÈ voliteºné
vybavenie, obráÈte sa na najbliωieho predajcu v˘robkov spoloãnosti Samsung alebo na servisné stredisko Samsung.
< Súãasti balenia >
Puzdro fotoaparátu
PouÏívateºská príruãka,
Záruãn˘ list
Remienok na fotoaparát
Disk CD Softvér
(pozrite str. 86)
PamäÈová karta SD/SDHC/MMC
(pozrite str. 16)
TlaãiareÀ kompatibilná s
technológiou DPOF (pozrite str. 59)
Poãítaã
(pozrite str. 88)
Nabíjateºná batéria
(SLB-0837(B))
Diaºkov˘ ovládaã
Kábel AV
TlaãiareÀ kompatibilná s technológiou
PictBridge (pozrite str. 65)
SieÈov˘ adaptér (SAC-46)/
Kábel USB (SUC-C2)
Extern˘ monitor
(pozrite str. 76)
7
Popis fotoaparátu
Predná a vrchná ãasÈ
Tlaãidlo spú‰te
Otoãn˘ ovládaã reÏimu
Reproduktor
Tlaãidlo na zapnutie
Kontrolka samospú‰te
Zabudovan˘ blesk
Senzor diaºkového ovládaãa
Pomocné svetlo automatického
ostrenia
Objektív/Kryt objektívu
※ Pokyny na pouÏívanie zabudovaného blesku
- Blesk sa otvorí automaticky, keì do polovice
stlaãíte tlaãidlo spú‰te.
- Neotvárajte blesk násilím.
Fotoaparát by sa mohol po‰kodiÈ.
- Keì blesk nepouÏívate, zatvorte ho, aby nedo‰lo k
jeho po‰kodeniu.
8
Mikrofón
Popis fotoaparátu
Zadná ãasÈ
Kontrolka stavu fotoaparátu
Tlaãidlo Zoom W (Miniatúra)
Tlaãidlo Zoom T (Digitálne priblíÏenie)
Displej LCD
Tlaãidlo Smart
Oãko na remienok fotoaparátu
Tlaãidlo Smart
Tlaãidlo SpäÈ/Dopredu
Tlaãidlo reÏimu prehrávania
9
Popis fotoaparátu
■ Kontrolka Samospú‰te
Spodok
Ikona
Kryt priestoru na batériu
Priestor na batériu
DrÏiak batérie
Zásuvka pamäÈovej karty
Stav
Popis
Bliká
- Poãas prv˘ch 7 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s.
- Poãas posledn˘ch 3 sekúnd kontrolka r˘chlo bliká v
intervaloch 0,25 s.
Bliká
Pred snímaním fotografie kontrolka r˘chlo bliká po dobu 2
sekúnd v intervaloch 0,25 s.
Bliká
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ìal‰ích 2
sekundách bude nasníman˘ druh˘ obrázok.
Bliká
Stlaãením tlaãidla spú‰te na diaºkovom ovládaãi bude snímka
zachytená po 2- sekundovom intervale.
■ Kontrolka stavu fotoaparátu
Stav
Závit na statív
Páãka krytu batérie
Popis
Zapnutie
Kontrolka zasvieti a zhasne, keì je fotoaparát
pripraven˘ na nasnímanie fotografie.
Po nasnímaní obrázka
Poãas ukladania snímky kontrolka bliká. Keì je fotoaparát
pripraven˘ na nasnímanie ìal‰ieho obrázka, zhasne.
Poãas nahrávania hlasovej poznámky Kontrolka bliká
Keì sa pripojí kábel USB
k poãítaãu
Konektor pripojenia USB/AV
Prenos údajov medzi fotoaparátom a poãítaãom Kontrolka zasvieti (displej LCD sa vypne)
Keì sa pripojí kábel USB
k tlaãiarni
Keì tlaãiareÀ tlaãí
※ Ak chcete otvoriÈ kryt priestoru na batériu, posuÀte páãku v naznaãenom smere.
10
Kontrolka sa rozsvieti
(po inicializácii zariadenia sa vypne displej LCD).
Keì sa aktivuje
automatické zaostrenie
Kontrolka je zhasnutá
Kontrolka bliká
Kontrolka svieti (subjekt je zaostren˘)
Kontrolka bliká (subjekt nie je zaostren˘)
Popis fotoaparátu
Otoãn˘ ovládaã reÏimu
PoÏadovan˘ reÏim práce môÏete vybraÈ pomocou otoãného ovládaãa reÏimu navrchu fotoaparátu.
■ReÏim AUTO (AUTO)
Tento reÏim vyberte, ak chcete fotografovaÈ r˘chlo a
jednoducho s minimálnymi zásahmi poÏívateºa. V tomto
reÏime môÏete vybraÈ základné ponuky. Aby ste vybrali
roz‰írenú ponuku, vyberte in˘ reÏim fotoaparátu.
■ ReÏim PROGRAM (PROGRAM)
T˘mto automatick˘m reÏimom sa nakonfiguruje
fotoaparát na optimálne nastavenie. V‰etky funkcie
(okrem hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky) sa dajú
nakonfigurovaÈ ruãne.
■ ReÏim MANUAL (RUâNE)
V‰etky funkcie sa dajú nakonfigurovaÈ ruãne (vrátane
hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky).
■ ReÏim ASR
ReÏim Advanced Shake Reduction (ASR).
Tento reÏim bude redukovaÈ vplyv chvenia fotoaparátu a
budete tak maÈ moÏnosÈ vytvoriÈ kvalitnú snímku.
■ ReÏim EFFECT(EFEKT)
Do snímok je moÏné pomocou tohto reÏimu pridávaÈ
‰peciálne efekty.
■ ReÏim SCENE (SCÉNA)
Pomocou tejto ponuky jednoducho nakonfigurujete
optimálne nastavenie pre mnohé situácie snímania.
11
Popis fotoaparátu
■ ReÏim MOVIE(FILM)
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ aÏ do zaplnenia
pamäÈovej karty.
■ Ikona reÏimu
REÎIM
AUTO (AUTO)
PROGRAM (PROGRAM)
MANUAL
ASR(ASR)
EFFECT(EFEKT)
MOVIE(FILM)
Ikona
REÎIM
Ikona
REÎIM PHOTO GALLERY(GALÉRIA FOTOGRAFIÍ) PLAY(PREHRÁVANIE)
-
■ ReÏim PHOTO GALLERY (GALÉRIA FOTOGRAFIÍ)
V tomto reÏime je moÏné prezeraÈ uloÏené snímky s
hudbou a rôznymi efektmi.
Ikona
SCENE (SCÉNA)
REÎIM
NIGHT(NOC)
PORTRAIT(PORTRÉT)
CHILDREN(DETI)
Ikona
REÎIM LANDSCAPE(KRAJINA) CLOSE UP(DETAIL)
TEXT(TEXT)
Ikona
REÎIM SUNSET(ZÁPAD SLNKA)
DAWN(SVITANIE)
BACKLIGHT(PROTISVETLO)
Ikona
REÎIM FIREWORKS(OH≈OSTROJ) BEACH&SNOW(PLÁÎ A SNEH) SELF SHOT(AUTOPORTRÉT)
Ikona
REÎIM
Ikona
12
FOOD(JEDLO)
CAFÉ(KAVIARE≈)
-
Pripojenie k zdroju energie
Mali by ste pouÏívaÈ nabíjateºnú batériu (SLB-0837(B)) dodávanú spolu s
fotoaparátom. Pred pouÏitím fotoaparátu zabezpeãte nabitie batérie.
■ Technické údaje nabíjateºnej batérie SLB-0837(B)
Model
Typ
SLB-0837(B)
Lítium-iónová
Kapacita
800mAh
Napätie
3,7 V
âas nabíjania
(pri vypnutom fotoaparáte)
pribliÏne 150 min.
■ Poãet snímok a v˘drÏ batérie: pri pouÏití batérie SLB-0837(B)
V˘drÏ batérie /
Poãet snímok
Fotografia
pribliÏne 100 min.
/ pribliÏne 200
ZaloÏené na nasledujúcich
podmienkach snímania
Plne nabitá batéria, reÏim Auto,
veºkosÈ snímky 8M, kvalita snímky Fine,
interval medzi
snímkami: 30 s.,
zmena polohy objektívu zo ‰irokouhlého
na teleobjektív medzi kaÏdou snímkou,
pouÏitie blesku pri kaÏdej druhej snímke,
pouÏívanie fotoaparátu po dobu 5 minút,
potom vypnutie na 1 min.
âas nahrávania
Film
pribliÏne 95 min.
ZaloÏené na nasledujúcich
podmienkach snímania
Plne nabitá batéria,
veºkosÈ snímky 640x480,
snímková frekvencia 30 fps.
※ Tieto hodnoty sú merané podºa ‰tandardn˘ch podmienok spoloãnosti Samsung.
MôÏu sa lí‰iÈ v závislosti od spôsobov pouÏívania pouÏívateºom.
DôleÏité informácie o pouÏívaní batérie
● Keì fotoaparát nepouÏívate, vypnite ho.
● Ak nebudete fotoaparát pouÏívaÈ dlh‰iu dobu, vyberte batériu.
Batéria môÏe ãasom strácaÈ energiu. Ak sa nechá vo fotoaparáte,
môÏe dôjsÈ k vyteãeniu.
● Nízke teploty (menej ako 0°C) môÏu ovplyvniÈ v˘kon batérie a spôsobiÈ
skrátenie jej Ïivotnosti.
● Batéria sa pri beÏn˘ch teplotách zvyãajne obnovuje.
● Pri dlhodobom pouÏívaní sa fotoaparát môÏe prehrievaÈ.
Nie je to nezvyãajn˘ stav.
13
Pripojenie k zdroju energie
Nabíjateºnú batériu (SLB-0837(B)) môÏete nabíjaÈ pomocou súpravy SAC-46
. Súprava SAC-46 pozostáva zo sieÈového adaptéra (SAC-46) a kábla USB
(SUC-C2). Keì je sieÈov˘ adaptér spojen˘ s káblom USB, moÏno ho
pouÏívaÈ ako sieÈov˘ kábel.
● Nabíjanie z elektrickej siete
: Prepojte vzájomne sieÈov˘ adaptér SAC-46 a
USB kábel SUC-C2. Po zapojeniu môÏete
sieÈov˘ adaptér pouÏívaÈ ako nabíjaãku z
elektrickej siete.
● Nabíjanie z PC cez USB.
: Odpojte od USB kábla SUC-C2 sieÈov˘
adaptér SAC-46 a prepojte ním fotoaparát s
poãítaãom. MôÏete tak súãasne prená‰aÈ dáta
do poãítaãa (str. 88), alebo nabíjaÈ batériu.
14
Batériu nie je moÏné nabíjaÈ v nasledujúcich prípadoch.
● Keì sa pouÏíva kábel USB, ktor˘ nebol dodan˘ spolu s t˘mto
fotoaparátom. PouÏívajte pribalen˘ kábel rozhrania USB.
● Keì sa pouÏíva rozboãovaã rozhrania USB. Pripojte fotoaparát k
poãítaãu priamo.
● Keì sú k PC pripojené ìal‰ie zariadenia USB. Odpojte ostatné
zariadenia USB.
● Keì je fotoaparát pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenému na
prednom paneli poãítaãa. PouÏite port rozhrania USB umiestnen˘ na
zadnej strane poãítaãa.
● Ak port rozhrania USB v poãítaãi nezodpovedá ‰tandardnému
v˘stupnému napájaniu (5 V, 500 mAh), fotoaparát nie je moÏné nabíjaÈ.
Pripojenie k zdroju energie
■ Ako nabíjaÈ nabíjateºnú batériu (SLB-0837(B))
Kontrolka LED
nabíjania
● Pred zapájaním káblov alebo sieÈového adaptéra skontrolujte
smerovanie a nezapájajte ich násilím. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu
kábla alebo fotoaparátu.
● Ak kontrolka nabíjania LED nesvieti, alebo po vloÏení nabíjateºnej
batérie bliká, skontrolujte správnosÈ vloÏenia batérie.
● Ak nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnut˘, batériu nie je moÏné nabiÈ
doplna. Poãas nabíjania batérie vypnite fotoaparát.
● Ak vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte súãasne
fotoaparát. Fotoaparát sa nemôÏe zapnúÈ, pretoÏe je kapacita batérie
veºmi nízka. Pred pouÏitím fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10
minút.
● Ak sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepouÏívajte ãasto blesk
ani nesnímajte filmov˘ klip.
■ Kontrolka LED na USB káblu SUC-C2
Kontrolka LED nabíjania
Nabíja sa
Svieti ãervená kontrolka LED
Nabíjanie je dokonãené
Svieti zelená kontrolka LED
Chyba pri nabíjaní
âervená kontrolka LED je vypnutá alebo bliká
Vybíja sa (pomocou
adaptéra striedavého prúdu)
Svieti oranÏová kontrolka LED
15
Vkladanie batérie
VloÏenie pamäÈovej karty
VloÏte batériu podºa tohto obrázka.
Pred vkladaním pamäÈovej karty vypnite fotoaparát.
- Ak sa fotoaparát po vloÏení batérie
nezapína, skontrolujte správnosÈ polarity
vloÏenej batérie (+/–).
- Neotvárajte kryt priestoru na batériu
násilím. MôÏe dôjsÈ k po‰kodeniu krytu
priestoru na batériu.
- PamäÈovú kartu vloÏte podºa tohto
obrázka.
- Predok pamäÈovej karty otoãte
smerom k zadnej ãasti fotoaparátu (k
displeju LCD), a kontakty pamäÈovej
karty smerom k prednej ãasti
fotoaparátu (k objektívu).
- Nevkladajte pamäÈovú kartu otoãenú opaãne. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu
zásuvky pamäÈovej karty.
■ Na displeji LCD sa zobrazuje 4 stavov˘ indikátor signalizujúci stav batérie.
Indikátor
batérie
Stav batérie
16
Batéria je
úplne nabitá
Nízka kapacita Nízka kapacita
batérie
batérie
(pripravte sa na (pripravte sa na
nabíjanie alebo nabíjanie alebo
na pouÏitie
na pouÏitie
náhradnej
náhradnej
batérie)
batérie)
Batéria je
prázdna.
(Nabite alebo
pouÏite
náhradnú
batériu)
Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
● Ak prv˘krát pouÏívate novú zakúpenú pamäÈovú kartu, musí byÈ naformátovaná
(pozrite str. 75). Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak fotoaparát nedokáÏe
rozoznaÈ údaje na nej uloÏené, alebo ak obsahuje snímky zachytené in˘m
fotoaparátom.
● Pri kaÏdom vkladaní alebo vyberaní pamäÈovej karty vypnite fotoaparát.
● Opakovan˘m pouÏívaním pamäÈovej karty sa môÏe zniÏovaÈ jej v˘kon.
V takom prípade moÏno bude potrebné zakúpiÈ novú pamäÈovú kartu.
Opotrebovanie a po‰kodenie pamäÈovej karty nespadá pod záruku poskytovanú
spoloãnosÈou Samsung.
● PamäÈová karta je elektronické citlivé zariadenie.
PamäÈovú kartu neoh˘bajte ani ju nevystavujte tvrd˘m nárazom.
● Neuschovávajte pamäÈovú kartu v prostredí, kde sú silné elektromagnetické
polia, napr. v blízkosti reproduktorov alebo televíznych prijímaãov.
● Zaznamenané údaje môÏu byÈ po‰kodené, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich
situácií:
- Keì sa pamäÈová karta pouÏíva nesprávnym spôsobom.
- Keì sa poãas nahrávania, odstraÀovania (formátovania) alebo ãítania vypne
napájanie alebo sa pamäÈová karta vytiahne.
● SpoloãnosÈ Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
● Odporúãa sa zálohovaÈ si dôleÏité údaje na iné médium, napr. na diskety, pevné
disky, disky CD atì.
● Ak nie je k dispozícii dostatok pamäte
: Objaví sa hlásenie [Memory Full!] (PamäÈ plná!) a fotoaparát nepracuje.
Ak chcete optimalizovaÈ mnoÏstvo pamäte vo fotoaparáte, vymeÀte pamäÈovú
kartu alebo odstráÀte nepotrebné snímky uloÏené na pamäÈovej karte.
● NepouÏívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou teplotou.
● Dbajte na to, aby nebola pamäÈová karta zneãistená, a aby nepri‰la do kontaktu
so Ïiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde, vyãistite pamäÈovú kartu mäkkou
tkaninou.
● Ak pamäÈovú kartu nepouÏívate, uschovajte ju v jej puzdre.
● Poãas dlhodobého pouÏívania (alebo po Àom) môÏete spozorovaÈ, Ïe sa
pamäÈová karta prehrieva. Nie je to nezvyãajn˘ stav.
● Nevyberajte pamäÈovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, inak
môÏe dôjsÈ k po‰kodeniu údajov na pamäÈovej karte.
● NepouÏívajte pamäÈovú kartu, ktorá sa pouÏíva v inom digitálnom fotoaparáte.
Ak chcete pouÏiÈ túto pamäÈovú kartu, najprv ju naformátujte.
● NepouÏívajte pamäÈovú kartu naformátovanú in˘m digitálnym fotoaparátom
alebo ãítaãkou pamäÈov˘ch kariet.
17
Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
Vo fotoaparáte sa môÏu pouÏívaÈ pamäÈové karty typu SD/SDHC a MMC (Multi
Media Card).
Pri pouÏívaní pamäÈovej karty MMC s kapacitou 256 MB je kapacita snímania
nasledujúca. Tieto hodnoty sú pribliÏné, pretoÏe kapacita snímok závisí od
fotografovaného subjektu a od typu pamäÈovej karty.
VeºkosÈ snímky
Kontakty karty
Prepínaã ochrany
proti zápisu
·títok
[PamäÈová karta SD (Secure Digital)]
PamäÈová karta SD/SDHC je vybavená prepínaãom ochrany proti zápisu, ktor˘
chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo naformátovaním. Posunutím
prepínaãa smerom k spodnej ãasti pamäÈovej karty SD/SDHC sa aktivuje ochrana
údajov. Posunutím prepínaãa smerom k vrchnej ãasti pamäÈovej karty SD/SDHC
sa zru‰í ochrana údajov.
Pred snímaním fotografie posuÀte prepínaã navrch pamäÈovej karty SD/SDHC.
18
Fotogr
afia
SUPER FINE
FINE
NORMAL
30fps
15fps
(VEªMI JEMNÉ) (JEMNÉ) (NORMÁLNE) (30 snímok/s.) (15 snímok/s.)
60
115
165
68
128
182
68
129
183
79
149
210
93
173
242
143
255
345
419
617
732
*Film
* âasy nahrávania sa môÏu meniÈ podºa priblíÏenia.
Tlaãidlo priblíÏenia poãas nahrávania filmov nefunguje.
Asi 12'42"
Asi 20'51"
Asi 30'34"
Asi 57'49"
Prvé pouÏitie fotoaparátu : Tlaãidlo Smart
Tieto tlaãidlá sa pouÏívajú na posúvanie kurzora, ktor˘m sa vyberá ponuka
alebo potvrdzuje vybraná ponuka.
Ak chcete v niektor˘ch ponukách vybraÈ podponuku, stlaãte tlaãidlo a
posuÀte prstom doºava alebo doprava.
3264X1832
3072X2304
3264X2176
SIZE
[V˘ber základnej ponuky:
dotyk tlaãidla]
3264X2448
[Potvrdenie základnej ponuky:
stlaãenie tlaãidla]
Pomaly
R˘chlo
[napr.: v˘ber r˘chlosti uzávierky]
3264X1832
Rozbaºovanie ponúk : stlaãte tlaãidlo roz‰irujúcej ponuky, objavia sa ìal‰ie
ponuky, ktoré sú k dispozícii.
3072X2304
3264X2176
3264X2448
[Potvrdenie podponuky:
stlaãenie tlaãidla]
[V˘ber podponuky:
dotyk tlaãidla]
Stlaãenie tlaãidla
rozbalenia ponuky
※ Pri vybraní niektor˘ch ponúk displej LCD stmavne.
Po vybraní ponuky sa jas displeja LCD obnoví.
19
Prvé pouÏitie fotoaparátu: nastavenie dátumu/ãasu a jazyka
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka nastavenia
dátumu, ãasu a jazyka. Táto ponuka sa po nastavení dátumu, ãasu a jazyka
uÏ neobjaví. Pred pouÏitím fotoaparátu nastavte dátum, ãas a jazyk.
■ Nastavenie dátumu, ãasu a typu dátumu
1. Stlaãte tlaãidlo ponuky [Date&Time].
2. PoÏadovan˘ typ dátumu vyberte stlaãením
zvislého tlaãidla Smart.
◀ 2007/07/01
yy/mm/dd ◀
Language
Date & Time
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
Exit:BACK
■ Nastavenie jazyka
1. Stlaãte tlaãidlo ponuky [Language].
2. PoÏadovan˘ jazyk vyberte stlaãením zvislého
tlaãidla Smart.
ENGLISH ◀
Language
Date & Time
FRANÇAIS
DEUTSCH
⇩
Exit:BACK
● VybraÈ je moÏné spomedzi 22 jazykov. Sú to tieto jazyky:
- angliãtina, kórejãina, francúz‰tina, nemãina, ‰panielãina, talianãina,
zjednodu‰ená ãín‰tina, tradiãná ãín‰tina, japonãina, ru‰tina,
portugalãina, holandãina, dánãina, ‰védãina, fínãina, thajãina, bahasa
(malajãina/indonézãina), arabãina, poº‰tina, maìarãina, ãe‰tina a
tureãtina.
● Aj po re‰tartovaní fotoaparátu ostatne nastavenie jazyka zachované.
20
3. Ak chcete zmeniÈ dátum, vyberte ponuku
[2007/07/01] a stlaãte zvislé tlaãidlo Smart.
4. Ako vybraÈ rok/mesiac/deÀ/hodinu a minútu:
stlaãte vodorovné tlaãidlo Smart. Ak chcete
zmeniÈ ãísla, stlaãte zvislé tlaãidlo Smart.
Seoul, Tokyo
▲
⇧
07 / 07 / 01 01 : 00
OK
▼
⇩
※ ëal‰ie informácie o svetovom ãase nájdete na strane 71.
Indikátory na displeji LCD
Displej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a moÏnostiach.
⑤
④ ③
Popis
5
Batéria
str.16
6
Li‰ta optického a digitálneho
priblíÏenia/Mierka
digitálneho priblíÏenia
str.28~29
7
ReÏim zaostrenia
str.33~34
8
Blesk
str.34~35
9
VeºkosÈ snímky
str.36
10
ReÏim snímania
str.36
11
Meranie expozície
str.37
12
OstrosÈ
str.37
13
Efekt
str.38
14
OblasÈ zaostrenia
str.38
15
Kvalita snímky/Snímková frekvencia
str.39
16
Samospú‰È
str.39~40
17
Tlaãidlo Nahrávanie hlasu/
hlasové poznámky/bez zvuku
②
①
⑥
⑧
⑨
⑩
⑪
⑳
⑫
⑦
⑬
âíslo
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
[Snímka a celá obrazovka]
âíslo
Popis
1
ReÏim nahrávania
2
Dátum/âas
Poãet zostávajúcich snímok
3
4
Zostávajúci ãas
(filmov˘ klip/nahrávanie hlasu)
Ikona pamäÈovej karty/
Ikona vnútornej pamäte
Ikony
01:00 PM 2007.07.01
Strana
/
str.40~41
/ str.25
18
Ponuka Setup
str.67~69
19
Rozbalenie ponuky
str.19
str.70
20
Stabilizátor
str.41
21
Kompenzácia expozície
str.42
22
ISO
str.42
23
VyváÏenie bielej
str.43
str.18
24 Rámãek automatického zaostrenia
/
Strana
str.11~12
8
00:01:00/01:00:00
Ikony
str.16
25
Rozoznávanie tváre
str.29~30
21
Spustenie reÏimu nahrávania
Ako pouÏívaÈ reÏim AUTO (AUTO)
Ako pouÏívaÈ reÏim PROGRAM (PROGRAM)
Tento reÏim vyberte, ak chcete fotografovaÈ r˘chlo a jednoducho s
minimálnymi zásahmi poÏívateºa.
T˘mto automatick˘m reÏimom sa nakonfiguruje fotoaparát na optimálne
nastavenie.
V‰etky funkcie (okrem hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky) sa dajú
nakonfigurovaÈ ruãne.
1. VloÏte batériu (str. 16) a dávajte pozor
na polaritu (+/–).
2. VloÏte pamäÈovú kartu (str. 16).
PretoÏe fotoaparát je vybaven˘ internou pamäÈou
20 MB, nie je nutné vkladaÈ pamäÈovú kartu.
Ak nie je vloÏená pamäÈová karta, snímka bude
uloÏená do internej pamäte. Ak je vloÏená
pamäÈová karta, snímka bude uloÏená na
pamäÈovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batériu.
4. Stlaãením tlaãidla zapnutia fotoaparát zapnite.
(Ak je dátum a ãas zobrazen˘ na displeji LCD
nesprávny, pred snímaním fotografie ho nastavte.)
5. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim Auto.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD
naaranÏujte obraz.
7. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
● Ak rámãek automatického zaostrenia zmení po poloviãnom stlaãení
tlaãidla spú‰te farbu na ãervenú, znamená to, Ïe fotoaparát nemôÏe
zaostriÈ na subjekt. V takom prípade nedokáÏe fotoaparát zachytiÈ
obrázok jasne.
● Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo
blesk.
22
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
Program.
2. Stlaãením vodorovného tlaãidla Smart nastavte
ìal‰ie funkcie, napríklad veºkosÈ snímky (str. 36),
kvalitu (str. 39), meranie expozície (str. 37) a
reÏim snímania (str. 36).
※ ëal‰ie informácie o ponukách nájdete na
stranách 32 aÏ 48.
Spustenie reÏimu nahrávania
Ako pouÏívaÈ reÏim MANUAL (RUâNE)
Ako pouÏívaÈ reÏim ASR (Advanced Shake Reduction)
PouÏívateº môÏe ruãne nastaviÈ hodnotu clony ako aj r˘chlosÈ uzávierky.
Tento reÏim redukuje vplyv otrasov fotoaparátu a pomáha získaÈ dobre
exponovanú snímku aj pri tmav‰om okolí.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim MANUAL.
2. Vyberte pomocou tlaãidla Smart poÏadovanú
r˘chlosÈ uzávierky a hodnotu clony.
※ ëal‰ie informácie o ponukách nájdete na
stranách 47 aÏ 48.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim ASR.
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranÏujte obraz.
3. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
■ Na ão treba dávaÈ pozor pri pouÏívaní reÏimu ASR
- V reÏime ASR nie je moÏné pouÏívaÈ digitálne priblíÏenie.
- Ak sú svetelné podmienky jasnej‰ie neÏ Ïiarivkové svetlo, reÏim ASR
neaktivujte.
- Ak sa subjekt pohne, v˘sledná zachytená snímka bude rozmazaná.
- Z dôvodu dosiahnutia lep‰ích v˘sledkov
dbajte na to, aby ste neh˘bali fotoaparátom,
ak je zobrazené hlásenie [Capturing!].
- PretoÏe reÏim ASR vyuÏíva digitálny procesor fotoaparátu, spracovanie snímok
zachyten˘ch v reÏime ASR môÏe trvaÈ dlh‰ie.
23
Spustenie reÏimu nahrávania
Ako pouÏívaÈ reÏim EFFECT (EFEKT)
Ako pouÏívaÈ reÏim SCENE (SCÉNA)
Do snímok je moÏné pomocou tohto reÏimu pridávaÈ ‰peciálne efekty.
Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim EFFECT.
Pomocou tejto ponuky jednoducho nakonfigurujete optimálne nastavenie pre
mnohé situácie snímania. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim Scene.
※ ëal‰ie informácie o ponukách efektov nájdete
na stranách 44 aÏ 47.
24
※ ëal‰ie informácie o ponukách nájdete na
strane 44.
Spustenie reÏimu nahrávania
Ako pouÏívaÈ reÏim MOVIE (FILM)
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ tak dlho, ak˘ dostupn˘ ãas umoÏÀuje
pamäÈová karta.
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ bez zvuku.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim MOVIE.
(Na LCD monitore sa zobrazí dostupn˘ ãas
nahrávania)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranÏujte obraz.
Stlaãte tlaãidlo spú‰te. Filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie k
dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále, aj
keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
* VeºkosÈ a typ snímky sú nasledujúce.
- VeºkosÈ snímky : 640X480, 320X240 (je moÏné vybraÈ)
- Typ súboru
: *.avi (MPEG-4)
※ Maximálna veºkosÈ súboru súvislého filmového klipu je 4 GB.
※ Ak je ãas nahrávania viac ako 6 hodín, a veºkosÈ súboru e‰te nie je 4 GB,
film sa automaticky zastaví a uloÏí.
※ Film sa môÏe zastaviÈ a uloÏiÈ aj pred dosiahnutím hranice 4 GB alebo 6
hodín. Závisí to od kvality filmu.
1. Stlaãte tlaãidlo rozbalenia ponuky.
2. Vyberte ponuku [VOICE] → [OFF].
3. Stlaãte tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie bez
zvuku k dispozícii.
OFF
ON
Pozastavenie poãas nahrávania filmového klipu (postupné nahrávanie)
Tento fotoaparát umoÏÀuje pri nahrávaní filmového klipu doãasne zastaviÈ
nahrávanie poãas neÏelan˘ch scén. Pomocou tejto funkcie môÏete nahraÈ do
filmového klipu svoje obºúbené scény bez toho, aby sa vytvárali viaceré filmové
klipy.
■ PouÏívanie postupného nahrávania
1. Stlaãte tlaãidlo spú‰te. Filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie k
dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále,
aj keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
2. Stlaãením tlaãidla II nahrávanie doãasne
zastavíte. V nahrávaní pokraãujte opätovn˘m
stlaãením tlaãidla
.
3. Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
25
Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní
● Stlaãte tlaãidlo spú‰te do polovice.
Jemn˘m stlaãením tlaãidla spú‰te potvrdíte zaostrenie a nabíjanie batérie blesku.
Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímate fotografiu.
[Jemné stlaãenie tlaãidla spú‰te]
[Úplné stlaãenie tlaãidla spú‰te]
● âas nahrávania, ktor˘ je k dispozícii, sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od podmienok
snímania a nastavenia fotoaparátu.
● Ak je pri hor‰ích sveteln˘ch podmienkach vybran˘ reÏim vypnutého blesku alebo
pomalej synchronizácie, na displeji LCD sa môÏe objaviÈ ikona upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu (
). V takom prípade pouÏite statív, oprite fotoaparát
o pevn˘ povrch alebo zmeÀte do reÏimu fotografovania s bleskom.
● Fotografovanie proti svetlu:
Nesnímajte fotografie priamo proti slnku Snímanie fotografií proti slnku môÏe
viesÈ k stmavnutiu snímky. Ak chcete snímaÈ fotografiu proti svetlu, pouÏite reÏim
[Backlight](Protisvetlo) v reÏime snímania scény (pozrite str. 44), doplÀujúci blesk
(pozrite str. 35), bodové meranie expozície (pozrite str. 37) alebo kompenzáciu
expozície (pozrite str. 42).
26
● Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
● NaaranÏujte snímku pomocou displeja LCD.
● Za urãit˘ch podmienok nemusí systém automatického zaostrenia fungovaÈ podºa
oãakávania:
- pri fotografovaní objektu s mal˘m kontrastom,
- ak ide o subjekt s vysok˘m odrazom alebo leskom;
- ak sa subjekt pohybuje vysokou r˘chlosÈou,
- na mieste, kde je silné odráÏané svetlo alebo veºmi jasné pozadie,
- ak má subjekt na sebe len vodorovné ãiary alebo je veºmi úzky
(napríklad tyã alebo stoÏiar),
- ak je okolie tmavé.
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
Funkcie reÏimu nahrávania je moÏné nastaviÈ pomocou tlaãidiel fotoaparátu.
Tlaãidlo spú‰te
PouÏíva sa na nasnímanie fotografie alebo na nahrávanie hlasu v reÏime
nahrávanie.
Tlaãidlo ZAPNUTIE
PouÏíva sa na zapnutie a vypnutie fotoaparátu.
Z dôvodu úspory energie batérie sa po urãitom
ãase bez vykonania nejakej ãinnosti fotoaparát
automaticky vypne.
Informácie o funkcii automatického vypnutia
nájdete na strane 72.
● V reÏime Filmov˘ klip:
Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te sa zaãne
nahrávanie filmového klipu. Stlaãte raz
tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude nahrávaÈ
po dobu, ktorá je na nahrávanie k dispozícii.
Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
● V reÏime Fotografia:
Poloviãné stlaãenie tlaãidla spú‰te aktivuje automatické zaostrenie a nastavenie
expozície. Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te za zachytí a uloÏí snímka.
Ak vyberiete nahrávanie hlasovej poznámky, nahrávanie sa zaãne po uloÏení
obrazov˘ch údajov fotoaparátom.
27
Tlaãidlo ZOOM W/T
■ PriblíÏenie WIDE (‰irokouhl˘ záber)
Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlaãidlo funguje
ako tlaãidlo OPTICKÉHO alebo DIGITÁLNEHO
PRIBLÍÎENIA.
Tento fotoaparát je vybaven˘ funkciou 3násobného optického priblíÏenia a 5-násobného
digitálneho priblíÏenia. Pomocou obidvoch je
moÏné dosiahnuÈ pomer priblíÏenia 15x.
Optické priblíÏenie WIDE : Stlaãenie tlaãidla ZOOM W. T˘m vzdialite subjekt, t.j.
subjekt sa bude zdaÈ vzdialenej‰í. Súvisl˘m stlaãením
tlaãidla ZOOM W nastavíte fotoaparát na minimálne
nastavenie priblíÏenia, tzn. subjekt sa bude zdaÈ
najvzdialenej‰í.
■ PriblíÏenie TELE (teleobjektív)
Optické priblíÏenie TELE : Stlaãenie tlaãidla ZOOM T. T˘m priblíÏite subjekt, t.j.
subjekt sa bude zdaÈ bliωie.
Digitálne priblíÏenie TELE : Ak je vybrané maximálne optické priblíÏenie (3x),
stlaãením tlaãidla ZOOM T sa aktivuje softvér
digitálneho priblíÏenia. Uvoºnením tlaãidla ZOOM T
sa zastaví digitálne priblíÏenie na poÏadovanom
nastavení. Ak uÏ je dosiahnuté maximálne digitálne
priblíÏenie (5x), stlaãenie tlaãidla ZOOM T nemá
Ïiadny efekt.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM T.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM T.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
[Optické priblíÏenie 3x]
[Optické priblíÏenie 2x]
Digitálne priblíÏenie WIDE : Ak je v ãinnosti digitálne priblíÏenie, stlaãením
tlaãidla ZOOM W sa v krokoch zmen‰uje digitálne
priblíÏenie. Uvoºnenie tlaãidla ZOOM W zastaví
Digitálne
digitálne priblíÏenie. Stlaãením tlaãidla ZOOM W sa
priblíÏenie
zmen‰uje digitálne priblíÏenie, a potom sa pokraãuje
Optické
zmen‰ením optického priblíÏenia, k˘m sa
priblíÏenie
nedosiahne minimálne nastavenie.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
[·irokouhl˘ záber]
[Optické priblíÏenie 3x]
[Digitálne priblíÏenie 5x]
[Digitálne priblíÏenie 5x]
28
[·irokouhl˘ záber]
[Optické priblíÏenie 3x]
[·irokouhl˘ záber]
Tlaãidlo ZOOM W/T
● Spracovanie snímok zachyten˘ch pomocou digitálneho priblíÏenia
môÏe trvaÈ o nieão dlh‰ie. Vyhraìte teda na to viac ãasu.
● Ak sa poãas snímania filmového klipu stlaãia tlaãidlá priblíÏenia, zvuk
nebude nahrat˘.
● Pri pouÏití digitálneho priblíÏenia si môÏete v‰imnúÈ zníÏenie kvality
snímky.
● Ak chcete vidieÈ jasnej‰iu snímku s digitálnym priblíÏením, stlaãte v
polohe maximálneho optického priblíÏenia do polovice tlaãidlo spú‰te,
potom znova stlaãte tlaãidlo ZOOM T
● Digitálne priblíÏenie sa nedá aktivovaÈ v reÏimoch [ASR], [FILM],
[HIGH SPEED] (Vysoká r˘chlosÈ), [M.CAPTURE](Zachytenie pohybu),
[NIGHT](Noc), [CHILDREN](Deti), [CLOSE UP](Detail), [TEXT],
[FIREWORKS](OhÀostroj), [SELFSHOT](Autoportrét), [FOOD](Jedlo),
[CAFE](KaviareÀ).
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu, aby nedo‰lo k vytváraniu
nejasn˘ch snímok a moÏnej nefunkãnosti fotoaparátu. Ak je snímka
tmavá, vypnite fotoaparát a znova ho zapnite, aby sa upravila poloha
objektívu.
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu, inak môÏe dôjsÈ k
nefunkãnosti fotoaparátu.
● Keì je fotoaparát zapnut˘, nedot˘kajte sa pohybliv˘ch ãastí objektívu,
inak môÏe dôjsÈ k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
● Optické aj digitálne priblíÏenie môÏete ovládaÈ pomocou diaºkového
ovládaãa (predáva sa samostatne).
Tlaãidlo Rozoznávanie tváre (FR)
Tento reÏim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom nastavuje
zaostrenie a expozíciu.
※ Voliteºné reÏimy: AUTO, PROGRAM, MANUAL, ASR, EFFECT(M.GIF),
SCENE(PORTRAIT, CHILDREN, BEACH & SNOW,
SELF SHOT, CAFE)
1. Vo vybran˘ch reÏimoch stlaãte tlaãidlo FR
(Face Recognition) (
).
Na ºavej strane displeja sa zobrazí ikona FR.
2. VeºkosÈ a umiestnenie rámãeka automatického
zaostrenia sa nastaví automaticky podºa tváre
fotografovan˘ch osôb.
3. Stlaãte do polovice tlaãidlo spú‰te. Keì fotoaparát zaostrí, farba rámãeka
zaostrenia sa zmení na zelenú.
4. Stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímajte fotografiu.
29
Tlaãidlo Rozoznávanie tváre (FR)
● Táto funkcia dokáÏe zisÈovaÈ najviac 9 osôb.
● Keì fotoaparát rozozná viac ºudí súãasne, zaostrí na najbliωiu osobu.
● Keì fotoaparát zistí cieºovú tvár, zobrazí sa cez Àu biely rámãek
zaostrenia. Cez ostatné tváre (najviac 8) sa zobrazí siv˘ rámãek
zaostrenia. Stlaãením tlaãidla spú‰te do polovice za zaostrí na tvár a
biely rámãek zaostrenia zmení farbu na zelenú.
● Ak sa vyskytne pri zisÈovaní tváre chyba, vráÈte sa do reÏimu
automatického zaostrenia.
● Za urãit˘ch podmienok táto funkcia nepracuje správne.
- Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká ãasÈ tváre skrytá.
- Ak sa fotografovaná osoba nepozerá do fotoaparátu.
- Keì fotoaparát nezaznamená tvár pretoÏe je priveºa alebo príli‰ málo
svetla.
- Je príli‰ veºká vzdialenosÈ medzi fotoaparátom a subjektom.
● Maximálny moÏn˘ rozsah funkcie Rozoznávanie tváre je 2,5 m
(‰irokouhl˘ objektív).
● âím je subjekt bliωie, t˘m r˘chlej‰ie ho fotoaparát dokáÏe rozoznaÈ.
● Digitálne priblíÏenie sa nedá pouÏiÈ v reÏime rozpoznávania tváre.
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu
Ponuku na displeji LCD je moÏné pouÏiÈ na nastavenie funkcie nahrávania.
(●: je moÏné vybraÈ, - : moÏno vybraÈ ãiastoãne)
PONUKA
FOCUS
NORMAL
●
AUTO MACRO
●
MACRO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
●
●
-
●
-
OFF
●
●
AUTO
●
●
●
-
RED EYE
●
●
●
-
●
-
str.33~34
●
str.34~35
FLASH
FILL IN
●
SLOW SYNC
●
●
-
SHOOTING
●
-
-
RED EYE FIX
●
●
SIZE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
CONTINUOUS
●
●
HIGH SPEED
●
●
MOTION CAPTURE
●
●
AEB
●
SINGLE
30
Strana
●
str.36
str.36
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu
PONUKA
●
●
●
●
●
SPOT
●
●
●
●
●
CENTER
●
●
●
●
●
SOFT
●
●
●
●
●
●
●
●
B&W
●
SEPIA
B
MULTI
METERING
SHARPNESS
NORMAL
●
VIVID
NORMAL
PONUKA
Strana
●
●
str.37
FOCUS
AREA
●
●
-
str.37
●
CENTER AF
●
●
●
●
●
●
MULTI AF
●
●
●
●
-
●
TIMER
●
●
●
●
●
●
●
OFF
●
●
●
●
●
●
●
10SEC
●
●
●
●
●
●
●
2SEC
●
●
●
●
●
●
●
-
●
DOUBLE
●
●
●
●
●
●
-
●
REMOTE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
●
OFF
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
●
MEMO
●
●
●
●
●
●
RECORD
●
●
●
●
●
●
EFFECT
VOICE
●
str.38
QUALITY/FRAME RATE
-
Strana
str.39
str.39~40
●
●
str.40~41
str.38
R
●
●
●
-
●
G
●
●
●
-
●
COLOR
●
str.32
NEGATIVE
●
●
●
-
●
BRIGHT
●
str.33
CUSTOM
●
31
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu
PONUKA
Strana
EV
●
●
ISO
●
●
WB
●
●
●
str.42
Na zachytenú snímku je moÏné pridaÈ farebn˘ tón.
Ponuka Warm pridáva snímke ãerven˘ odtieÀ.
Ponuka Cool pridáva snímke modr˘ odtieÀ.
COLOR
str.42
●
●
str.43
SHUTTER SPEED
●
str.47
APERTURE VALUE
●
str.48
PHOTO FRAME
●
str.44
M.GIF
●
str.45
COMPOSITE
●
str.46~47
STABILIZER
Farebn˘ tón
●
■ V˘ber farebného tónu
Ak chcete vybraÈ farebn˘ tón, stlaãte tlaãidlo a posuÀte prstom doºava alebo
doprava.
str.41
※ Ponuky sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
※ Ponuky, ktoré je moÏné vybraÈ, sa môÏu v rôznych reÏimoch scény lí‰iÈ.
[Zdôraznenie studenej farby]
32
[Zdôraznenie teplej farby]
Jas
V˘ber typu zaostrenia
MôÏete zmeniÈ jas snímky.
V závislosti od vzdialenosti subjektu môÏete
vybraÈ typ zaostrenia.
Rozsahy vzdialeností sú uvedené ìalej.
BRIGHT
MACRO
NORMAL(AF)
■ Zmena jasu
Ak chcete vybraÈ jas, stlaãte tlaãidlo a posuÀte prstom doºava alebo doprava.
[Normálne]
[Makro]
[Auto Makro]
■Typy reÏimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia
[Tmavé]
[Jasné]
Typ zaostrenia
·irokouhl˘ obj. (W)
Teleobjektív (T)
Normálne
80 cm aÏ nekoneãno
80 cm aÏ nekoneãno
Makro
4 cm aÏ 80cm
50 cm aÏ 80 cm
Auto Makro
4 cm aÏ nekoneãno
50 cm aÏ nekoneãno
33
V˘ber typu zaostrenia
● Ak je vybran˘ reÏim makra, môÏe dôjsÈ k destabilizácii fotoaparátu.
Dbajte na to, aby ste poãas fotografovania netriasli fotoaparátom.
● Keì snímate obrázok vo vzdialenosti do 30 cm v reÏime makro,
vyberte reÏim vypnutého blesku.
Blesk
V závislosti od vzdialenosti subjektu môÏete vybraÈ typ blesku.
Rozsahy vzdialeností sú uvedené ìalej.
■ Keì pouÏívate reÏim [ASR],
FILL IN
[CONTINUOUS](Súvislo),
RED EYE
[HIGH SPEED](Vysoká r˘chlosÈ),
AUTO
OFF
[M.CAPTURE](Zachytenie pohybu), [AEB],
[MOVIE](Filmov˘ klip), [LANDSCAPE](Krajina),
[CLOSE UP](Detail), [TEXT],
[SUNSET](Západ slnka), [DAWN](Svitanie),
[FIREWORK](OhÀostroj), [SELF SHOT](Autoportrét), [FOOD ](Jedlo),
[CAFÉ](KaviareÀ), blesk nebude aktívny.
■ Dosah blesku (W: ‰irokouhl˘ obj., T: teleobjektív)
ISO
AUTO
34
(jednotka: m)
Normálne
Makro
Auto Makro
W: 0.8 - 4.5
W: 0.3 - 0.8
W: 0.3 - 4.5
T: 1.5 - 2.4
T: 0.5 - 1.5
T: 0.5 - 2.4
Blesk
● Ak stlaãíte tlaãidlo spú‰te po vybraní moÏnosti blesku Auto, DoplÀujúci
blesk a Pomalá synchronizácia, prv˘m bleskom sa skontroluje stav
snímania (dosah blesku a pomer v˘konu blesku).
Neh˘bte fotoaparátom, k˘m sa blesk nerozsvieti druh˘krát.
● âasté pouÏívanie blesku skracuje v˘drÏ batérie.
● Za normálnych prevádzkov˘ch podmienok je ãas nabíjania blesku
menej ako 4 sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná, ãas nabíjania sa
môÏe predæÏiÈ.
● Fotografie snímajte v dosahu blesku.
● Ak je subjekt príli‰ blízko alebo má vysokú odráÏavosÈ, kvalita snímky
nie je zaruãená.
● Pri snímaní fotografií za sÈaÏen˘ch sveteln˘ch podmienok s bleskom sa
môÏu v zachytenom snímku objaviÈ biele ‰kvrny. ·kvrny sú spôsobené
odrazom svetla blesku od ãastíc poletujúcich v ovzdu‰í.
Nejde o zlú funkciu fotoaparátu.
● Neotvárajte zabudovan˘ blesk násilím. Blesk by sa mohol po‰kodiÈ.
■ Indikátor reÏimu blesku
Karta ponuky ReÏim blesku
Popis
Blesk vypnut˘
Blesk sa nepouÏíva. Tento reÏim vyberte vtedy, ak
zachytávate snímky na mieste alebo v situáciu, ktoré
neumoÏÀujú pouÏitie blesku. Keì snímate obrázok
pri zhor‰en˘ch sveteln˘ch podmienkach, na displeji
LCD sa objaví indikátor upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu (
).
Autom. blesk
Ak je subjekt alebo pozadie príli‰ tmavé, blesk
fotoaparátu funguje automaticky.
Automaticky s
redukciou
efektu
ãerven˘ch oãí
Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk fotoaparátu
funguje automaticky, a redukuje efekt ãerven˘ch oãí
pomocou funkcie redukcie efektu ãerven˘ch oãí.
DoplÀujúci
blesk
Blesk osvetºuje nezávisle od svetla, ktoré je k
dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná v závislosti
od smerodajn˘ch podmienok.
Pomalá
synchronizácia
Blesk funguje v súãinnosti s malou r˘chlosÈou
uzávierky, aby sa dosiahla vyváÏená správna
expozícia. Pri zl˘ch sveteln˘ch podmienkach sa na
displeji LCD fotoaparátu zobrazí ikona destabilizácie
obrazu (
).
Oprava efektu
ãerven˘ch oãí
Keì sa zistí snímka s „efektom ãerven˘ch oãí“,
t˘mto reÏimom sa tento efekt automaticky redukuje.
35
VeºkosÈ
ReÏim snímania
MôÏete vybraÈ veºkosÈ snímky v závislosti od pouÏitia.
MôÏete vybraÈ typ snímania a poãet súvisl˘ch snímok.
ReÏim
ReÏim Fotografia
Ikona
VeºkosÈ
3264X
2448
3264X
2176
ReÏim
3072X
2304
3264X
1832
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
ReÏim Filmov˘ klip
Ikona
VeºkosÈ
640X480
320X240
3264X1832
3072X2304
3264X2176
320x240
3264X2448
640x480
[ReÏim Fotografia]
[ReÏim Filmov˘ klip]
● Pri vy‰‰om rozlí‰ení bude k dispozícii menej snímok, pretoÏe snímky s
vysok˘m rozlí‰ením vyÏadujú viac pamäte.
36
[SINGLE]
: Snímanie len jedného obrázka.
AEB
[CONTINUOUS] : Snímky budú zachytávané
M. CAPTURE
HIGH SPEED
súvislo za sebou, aÏ k˘m
CONTINUOUS
nebude tlaãidlo spú‰te
SINGLE
uvoºnené. Kapacita snímania
závisí od pamäte.
[HIGH SPEED] : T˘mto reÏimom zachytíte súvislo
[ReÏim Fotografia]
3 snímky (pribliÏne 2,5 snímky
za sekundu), keì stlaãíte a podrÏíte tlaãidlo spú‰te.
[M. CAPTURE] : T˘mto reÏimom zachytíte súvislo 7 snímok za sekundu, keì
stlaãíte a podrÏíte tlaãidlo spú‰te. Po dokonãení súvislého
snímania budú snímky uloÏené a na displeji LCD sa snímky
prehrajú. Maximálny poãet snímok je 20 a veºkosÈ snímky je
pevne stanovená na 1024 x 768.
[AEB]
: Snímanie troch obrázkov v sérii pri rôznej expozícii:
ötandardná expozícia (0,0 EV), krátka expozícia (-1/2EV) a
dlhá expozícia (+1/2EV). Tento reÏim pouÏite v prípade, Ïe
je ÈaÏké rozhodnúÈ o expozícii objektu.
※ Vysoké rozlí‰enie a vysoká kvalita snímky predlÏujú ãas ukladania snímky,
ãím sa predlÏuje doba pohotovosti.
※ Keì je vybraná podponuka [CONTINUOUS] (Súvislé), [HIGH SPEED]
(VYSOKÁ R¯CHLOSË), [M. CAPTURE] (Zachytenie pohybu) alebo [AEB],
blesk sa automaticky vypne.
※ Pri snímaní funkciou AEB je lep‰ie pouÏívaÈ statív, pretoÏe ãas na ukladanie
kaÏdého súboru snímky je dlh‰í a mohlo by dôjsÈ k rozmazaniu
spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
※ Keì je vybraná ponuka [M.CAPTURE] (Zachytenie pohybu), vybraÈ môÏete
len moÏnosti ISO AUTO, 800 a 1600 a 3200.
Meranie expozície
Ak nemôÏete dosiahnuÈ vhodné podmienky expozície, môÏete zmeniÈ spôsob
merania expozície, aby bolo moÏné nasnímaÈ jasnej‰ie obrázky.
[MULTI]
: Expozícia bude vypoãítaná na
základe priemeru svetla dostupného
CENTER
v oblasti snímky. V˘poãet v‰ak bude
SPOT
smerom k stredu snímky zdôraznen˘.
MULTI
Toto nastavenie je vhodné pri
‰tandardnom pouÏití.
[SPOT]
: Svetlo bude merané len v
[ReÏim PROGRAM]
obdæÏnikovej oblasti v strede displeja
LCD. To je vhodné v prípade, Ïe je
subjekt v strede exponovan˘ správne, bez ohºadu na protisvetlo.
[CENTER] : Expozícia bude vypoãítaná na základe priemeru svetla dostupného
v oblasti snímky. V˘poãet v‰ak bude smerom k stredu snímky
zdôraznen˘. Vhodné pri snímaní obrázka malého objektu,
napríklad rastliny alebo hmyzu.
※ Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepouÏívajte bodové meranie
expozície, pretoÏe môÏe dôjsÈ k chybám v expozícii. Za t˘chto okolností je
lep‰ie pouÏiÈ kompenzáciu expozície.
※ Keì pouÏívate reÏim AUTOMATICKY, PROGRAM, bude fungovaÈ funkcia
ACB.
※ Keì pouÏívate ponuku [HIGH SPEED] (VYSOKÁ R¯CHLOSË),
[M. CAPTURE] (Zachytenie pohybu), [AEB] funkcia ACB nebude fungovaÈ.
※ Keì sa vyberie funkcia ACB, môÏete vybraÈ len citlivosÈ ISO AUTO, 100.
OstrosÈ
MôÏete nastaviÈ ostrosÈ obrázka, ktor˘ chcete nasnímaÈ. Efekt ostrosti nie je
moÏné overiÈ na displeji LCD pred nasnímaním obrázka, pretoÏe táto funkcia
sa pouÏije aÏ vtedy, keì je snímka uloÏená v pamäti.
[SOFT]
Funkcia ACB (Auto Contrast Balance)
Táto funkcia slúÏi na automatické nastavenie kontrastu. Keì snímate fotografie
v prostredí s veºk˘m rozdielom v expozícií, t.j. protisvetlo alebo kontrast.
Táto funkcia automaticky nastaví jas a umoÏní jasné odfotografovanie subjektu.
: Hrany snímky sú vyhladené.
Tento efekt je vhodn˘ pre úpravu
snímok v poãítaãi.
[NORMAL] : Hrany snímky sú ostré.
Toto nastavenie je vhodné pre tlaã.
[VIVID]
: Hrany snímky sú zdôraznené.
Hrany sa zdajú byÈ ostré, ale v
nasnímanom obrázku sa môÏe
vyskytnúÈ ‰um.
VIVID
NORMAL
SOFT
[ReÏim PROGRAM]
37
Efekty
OblasÈ zaostrenia
Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je moÏné do snímok pridávaÈ
‰peciálne efekty.
MôÏete vybraÈ uprednostÀovanú oblasÈ zaostrenia v závislosti od podmienok
pri snímaní.
: Do snímky nebude pridan˘ Ïiadny efekt.
: Zachytené snímky budú uloÏené ãiernobielo.
BLUE
SEPIA
: Zachytené snímky budú uloÏené v odtieni
B&W
sépie (Ïlté aÏ hnedé farby).
NORMAL
: Zachytené snímky budú uloÏené v modrom
odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v ãervenom
[ReÏim Program]
odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v zelenom
odtieni.
: Snímka sa uloÏí v reÏime negatívu.
: PouÏívateº môÏe zmeniÈ hodnoty ãervenej (R), zelenej (G) a modrej (B)
farby. Tieto ponuky je moÏné vybraÈ iba v reÏime Special Effect.
[Center AF] :
Zaostrená bude obdæÏniková oblasÈ v strede
displeja LCD.
[Multi AF] :
Tento fotoaparát vyberie jeden z 9 bodov
automatického ostrenia.
Multi AF
Center AF
[ReÏim PROGRAM]
[Multi AF]
[Center AF]
※ Keì fotoaparát zaostrí subjekt, rámãek oblasti zaostrenia sa zafarbí nazeleno.
Keì fotoaparát nezaostrí subjekt, rámãek oblasti zaostrenia sa zafarbí
naãerveno.
38
Kvalita/Snímková frekvencia
Samospú‰È/Diaºkov˘ ovládaã
MôÏete vybraÈ pomer kompresie v závislosti od pouÏitia zachyten˘ch snímok.
Vy‰‰í pomer kompresie znamená niωiu kvalitu snímky.
Táto funkcia sa pouÏíva v prípade, Ïe chce byÈ na snímke zachyten˘ aj
samotn˘ fotograf.
ReÏim
ReÏim Fotografia
ReÏim Filmov˘ klip
Ikona
Podponuka SUPER FINE
FINE
NORMAL
30 FPS
15 FPS
Typ súboru
jpeg
jpeg
avi
avi
jpeg
- V˘ber samospú‰te :
REMOTE
Keì stlaãíte tlaãidlo spú‰te, snímka bude
DOUBLE
zachytená po uplynutí urãeného ãasu, a funkcia
2 sec
10 sec
samospú‰te sa zru‰í.
OFF
- V˘ber reÏimu diaºkového ovládaãa :
Stlaãením tlaãidla spú‰te na samostatnom
diaºkovom ovládaãi (predáva sa samostatne) bude
snímka zachytená po 2-sekundovom intervale.
Po nasnímaní obrázka bude reÏim diaºkového ovládaãa zachovan˘.
ReÏim diaºkového ovládaãa v‰ak zru‰íte stlaãením tlaãidla ZAPNUTIE.
Normal
Fine
Super Fine
15 fps
30 fps
■ Popis reÏimu samospú‰te/diaºkového ovládaãa
Ikona
[ReÏim Fotografia]
[ReÏim Filmov˘ klip]
● Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for
Camera File).
● JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG je kompresn˘ ‰tandard obrázkov vyvinut˘ spoloãnosÈou Joint
Photographic Experts Group. Tento typ kompresie sa pouÏíva
najãastej‰ie na kompresiu fotografií a obrázkov, pretoÏe dokáÏe
efektívnej‰ie komprimovaÈ obrázky.
ReÏim
OFF
Popis
Ak nepouÏívate funkciu samospú‰te.
10 sec
Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka zachytená po 10sekundovom intervale.
2 sec
Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka zachytená po 2sekundovom intervale.
DOUBLE
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ìal‰ích 2
sekundách bude nasníman˘ druh˘ obrázok.
REMOTE
Snímku je moÏné zachytiÈ diaºkov˘m ovládaãom (predáva
sa samostatne) namiesto tlaãidla spú‰te na fotoaparáte.
39
Samospú‰È/Diaºkov˘ ovládaã
Nahrávanie hlasu/Hlasové poznámky
■ Dosah diaºkového ovládaãa (predáva sa samostatne)
Hlas je moÏné nahrávaÈ tak dlho, ak˘ dostupn˘ ãas umoÏÀuje kapacita
pamäte (najviac 10 hodín). K uloÏenej snímke je moÏné pridaÈ hlasovú
poznámku.
Ak chcete snímaÈ fotografie pomocou diaºkového
ovládaãa, pozrite vedºa znázornen˘ obrázok, kde je
uveden˘ dosah diaºkového ovládaãa.
[Tlaãidlo spú‰te na
diaºkovom ovládaãi]
■ V˘mena batérie diaºkového ovládania
Pri in‰talácia batérie do diaºkového ovládaãa dodrÏiavajte polaritu: kladn˘ pól (+)
smerujúci navrch a záporn˘ pól (–) smerujúci naspodok. Batériu v diaºkovom
ovládaãi vymieÀajte v miestnom servisnom stredisku. PouÏívajte batériu CR 2025 3V.
● Pri snímaní obrázka pomocou samospúöte funguje kontrolka samospúöte takto:
2-sekundové nastavenie samospúöte:
Kontrolka samospúöte bliká po dobu 2 sekundy v intervale 0,25 s.
10-sekundové nastavenie samospúöte:
Kontrolka samospúöte bliká po dobu 7 sekúnd v intervale 1 s.
Poãas zostávajúcich 3 sekúnd bliká v intervale 0,25 s.
● Ak poãas ãinnosti samospú‰te stlaãíte tlaãidlo SpäÈ, funkcia samospú‰te sa zru‰í.
● Ak chcete zabrániÈ destabilizácii, pouÏite statív.
40
■ Nahrávanie hlasu
1. ReÏim nahrávania vyberte pomocou otoãného
ovládaãa reÏimu (okrem reÏimu Filmov˘ klip).
2. Vyberte pomocou tlaãidla Smart ponuku Voice
recording.
3. Stlaãením tlaãidla spú‰te nahrajte hlas.
- Stlaãte raz tlaãidlo spú‰te, zvuk sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je k dispozícii (max. 10
hodín). âas nahrávania bude zobrazen˘ na
displeji LCD.
Zvuk bude nahrávan˘ stále, aj keì je tlaãidlo
spú‰te uvoºnené.
- Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
- Typ súboru: *.wav
RECORD
MEMO
OFF
RECORD
MEMO
OFF
Nahrávanie hlasu/Hlasové poznámky
Stabilizátor obrazu filmového klipu
■ Hlasové poznámky
Táto funkcia pomáha stabilizovaÈ obraz poãas nahrávania filmového klipu.
Túto ponuku môÏete vybraÈ len v reÏime FILM.
1. ReÏim nahrávania vyberte pomocou otoãného
ovládaãa reÏimu (okrem reÏimu Filmov˘ klip).
RECORD
2. Vyberte pomocou tlaãidla Smart ponuku Voice
MEMO
memo. Ak je na displeji LCD zobrazen˘ indikátor
OFF
hlasovej poznámky, nastavenie je dokonãené.
3. Stlaãte tlaãidlo spú‰te a nasnímajte fotografiu.
Snímka sa uloÏí na pamäÈovú kartu.
4. Hlasová poznámka sa bude nahrávaÈ po dobu 10 sekúnd od momentu
uloÏenia snímky. Ak poãas nahrávania zvuku stlaãíte tlaãidlo spú‰te,
nahrávanie hlasovej poznámky sa zastaví.
1. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte ikonu (
),
ktorá vám pomôÏe stabilizovaÈ obrázky poãas
nahrávania filmu. Opätovn˘m stlaãením tejto
ikony sa funkcia zru‰í.
2. Keì vyberiete túto ponuku rozsah rámca
nahrávky bude uωí.
● Na nahrávanie zvuku je najlep‰ia vzdialenosÈ 40 cm medzi vami a
fotoaparátom (mikrofónom).
41
Kompenzácia expozície
ISO
Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od okolit˘ch
sveteln˘ch podmienok. Hodnotu expozície je moÏné vybraÈ aj pomocou
ponuky kompenzácie expozície. Ponuka kompenzácie expozície je dostupná
v reÏime Program a ASR, Film.
Pri snímaní fotografií je moÏné vybraÈ citlivosÈ ISO. R˘chlosÈ alebo ‰pecifická
svetelná citlivosÈ fotoaparátu sa poãíta podºa ãísiel ISO.
Ponuka ISO je k dispozícii v reÏimoch Program a Manual.
■ Kompenzácia expozície
1. Stlaãte tlaãidlo kompenzácie expozície, zobrazí
sa li‰ta ponuky kompenzácie expozície (ako je
znázornené na obrázku).
2. Dotknite sa tlaãidla a posúvaním prstom vyberte
hodnotu expozície.
3. Stlaãte znova tlaãidlo ponuky kompenzácie
expozície. Nastavená hodnota sa uloÏí a reÏim
nastavenia kompenzácie expozície sa zatvorí.
※ Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmen‰ujú expozíciu.
V‰imnite si, Ïe kladná hodnota kompenzácie expozície zväã‰uje expozíciu,
displej LCD môÏe byÈ biely, alebo nebude moÏné nasnímaÈ dobré obrázky.
42
- AUTO :
CitlivosÈ fotoaparátu sa mení automaticky podºa
urãit˘ch premenn˘ch, napr. podºa svetelnosti
alebo jasu subjektu.
- 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 :
Zv˘‰ením citlivosti ISO môÏete zv˘‰iÈ r˘chlosÈ
uzávierky, ak je prítomné rovnaké mnoÏstvo
svetla. Snímka v‰ak môÏe byÈ nas˘tená vysok˘m
jasom. âím je hodnota ISO vy‰‰ia, t˘m je vy‰‰ia citlivosÈ fotoaparátu na svetlo
– zväã‰uje sa t˘m teda schopnosÈ zachytávaÈ snímky pri tmav‰om osvetlení.
V snímke sa v‰ak so zvy‰ovaním hodnoty ISO zvy‰uje úroveÀ ‰umu, snímka
sa potom zdá byÈ zrnitej‰ou.
※ Keì je vybraná ponuka [M. CAPTURE] (Zachytenie pohybu), vybraÈ môÏete
len moÏnosti ISO AUTO, 800 a 1600 a 3200.
VyváÏenie bielej
Ovládanie vyváÏenia bielej farby umoÏÀuje upraviÈ farby tak, aby sa zdali
prirodzenej‰ími. Ak je ponuka vybraná (okrem reÏimu AWB – Auto White
Balance), spomedzi efektov je moÏné vybraÈ len efekt Negatív.
Ponuka vyváÏenia bielej je k dispozícii len v reÏimoch Program, Manual a
ASR, Filmov˘ klip.
AUTO
DAYLIGHT
CLOUDY
Fluorescent H
Fluorescent L
TUNGSTEN
CUSTOM
: Fotoaparát automaticky
vyberie príslu‰né
nastavenie vyváÏenia bielej
farby v závislosti od
smerodajn˘ sveteln˘ch
podmienok.
: Na snímanie fotografií
vonku.
: Na snímanie fotografií pri zamraãenom poãasí.
: Na snímanie pri osvetlení trojcestn˘mi Ïiarivkami typu
denného svetla.
: Snímanie pri Ïiarivkách s bielym svetlom.
: Na snímanie pri Ïiarovkovom osvetlení (‰tandardné
Ïiarovky).
: UmoÏÀuje pouÏívateºovi nastaviÈ vyváÏenie bielej v
závislosti od podmienok snímania.
■ PouÏívanie vlastného nastavenia vyváÏenia bielej
Nastavenie vyváÏenia bielej farby sa môÏe mierne lí‰iÈ podºa okolia, v
ktorom sa sníma. Vlastn˘m nastavením vyváÏenia bielej farby môÏete
vybraÈ najvhodnej‰ie nastavenie pre konkrétne okolie.
1. V ponuke White Balance vyberte ponuku
VLASTNÉ (
).
Pred fotoaparát umiestnite hárok bieleho
papiera tak, aby sa na displeji LCD
zobrazovala len biela farba.
ٌ
[Biely papier]
2. Tlaãidlo OK
: SlúÏi na v˘ber predt˘m
uloÏenej vlastnej hodnoty
vyváÏenia bielej.
Tlaãidlo SPÄË ru‰í vlastné
Measure : Shutter
OK
vyváÏenie bielej.
Former: OK
Cancel : BACK
Tlaãidlo spú‰te : Ukladá nové vlastné
vyváÏenie bielej.
- Vlastná hodnota vyváÏenia bielej farby bude pouÏitá poãnúc nasledujúcou
snímkou.
- PouÏívateºom nastavená hodnota vyváÏenia bielej farby bude v platnosti, aÏ
k˘m nebude nahradená inou.
Rozdielne svetelné podmienky môÏu spôsobiÈ rôzne farebné odtiene na snímkach.
ú43û
Ponuka Scéna
Efekt: Fotografick˘ rámãek
PouÏite túto ponuku pre jednoduchú konfiguráciu optimálnych nastavení pri
rôznych podmienkach fotografovania.
K fotografii, ktorú chcete nasnímaÈ, je moÏné
pridaÈ 9 typov rámãekov.
[NIGHT] (
: PouÏite v prípade,
Ïe chcete snímaÈ
fotografie v noci alebo v
tmav‰om prostredí.
[PORTRAIT] (
)
: Ak chcete nasnímaÈ jednu
osobu.
[CHILDREN] (
)
: SlúÏi na zachytenie r˘chlo
sa pohybujúcich objektov, napríklad detí.
[LANDSCAPE] (
) : SlúÏi na snímanie vzdialenej scenérie.
[CLOSE UP] (
)
: Snímanie mal˘ch objektov (napríklad rastlín a hmyzu)
zblízka.
[TEXT] (
)
: Tento reÏim pouÏite pri snímaní dokumentu.
[SUNSET] (
)
: Na snímanie západu slnka.
[DAWN] (
)
: Scény pri svitaní.
[BACKLIGHT] (
) : Portrét bez tieÀov spôsoben˘ch protisvetlom.
[FIREWORK] (
)
: OhÀostrojové scény.
[BEACH&SNOW] (
) : Pri scénach s oceánom, jazerom, pláÏou a snehom.
[SELF SHOT] (
)
: PouÏívajte v prípade, ak aj fotograf chce byÈ na
snímku.
[FOOD ] (
)
: SlúÏi na snímanie chutne vyzerajúceho jedla.
[CAFÉ] (
)
: SlúÏi na snímanie v kaviarni a re‰taurácii.
ú44û
)
■ V snímke uloÏenej pomocou ponuky foto
rámãeka nebudú vytlaãené údaje o dátume a
ãase.
-
: Foto rámãek nie je vloÏen˘.
Efekt: Pohybliv˘ GIF
Zo zachyten˘ch snímok je moÏné urobiÈ animáciu ako pohybliv˘ GIF.
■ Pohybliv˘ GIF : Snímajte súvislo obrázky a uloÏte ich do súboru.
Tento súbor podporuje animácie.
■ Ako vytvoriÈ pohybliv˘ GIF
320x240
2 FPS
400x300
5 FPS
[V˘ber veºkosti snímky]
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim Efekt.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky Motion GIF.
3. Vyberte veºkosÈ snímky a r˘chlosÈ animácie
(snímky za sekundu).
4. Stláãaním tlaãidla spú‰te nasnímajte fotografie
(najviac 50 snímok).
5. Stlaãením tlaãidla OK uloÏte snímku.
Snímky budú uloÏené ako pohybliv˘ GIF.
[V˘ber FPS]
Save:OK
[Nasnímanie obrázkov]
Cancel:BACK
[Stlaãenie tlaãidla OK]
● PretoÏe formát GIF má obmedzenie odtieÀov, kvalita snímky sa môÏe
zníÏiÈ.
45
Efekt : ZloÏená fotografia
■ Zmena ãasti zloÏenej fotografie pred nasnímaním poslednej snímky
Vo fotografii je moÏné skombinovaÈ 2, 3 alebo 4
rôzne snímky.
Pred nasnímaním poslednej snímky je moÏné zmeniÈ ãasÈ zloÏenej
fotografie.
1. Poãas vytvárania zloÏenej fotografie stlaãte tlaãidlo SPÄË.
2. Predchádzajúca snímka bude odstránená a zobrazí sa nová snímka.
Ak bola predt˘m zachytená nejaká snímka, stlaãte znova tlaãidlo SPÄË a
predchádzajúca snímka bude znova odstránená.
[ZLOÎENÁ SNÍMKA1] [ZLOÎENÁ SNÍMKA2] [ZLOÎENÁ SNÍMKA3] [ZLOÎENÁ SNÍMKA4]
Capture:SH
Del:Back
Stlaãenie tlaãidla SPÄË
Capture:SH
Del:Back
■ Fotografia zloÏená z 2 snímok
Stlaãenie
tlaãidla
spú‰te
Stlaãenie
tlaãidla
spú‰te
Capture:SH
[Pripravené na snímanie]
Del:Back
[Prvá snímka]
OK
Save:OK
Stlaãenie
tlaãidla
OK
Del:Back
[Druhá snímka]
[V˘sledná fotografia]
● Ak poãas zloÏeného snímania stlaãíte tlaãidlo reÏimu prehrávania alebo
otoãíte ovládaã reÏimu, vykoná sa kaÏd˘ aktívny reÏim fotoaparátu.
Predt˘m zachytené snímky zloÏenej fotografie budú odstránené.
● Po zachytení posledného obrázka zloÏenej fotografie stlaãte tlaãidlo OK.
Potom sa zaãne nahrávanie hlasovej poznámky.
46
[Pred nasnímaním tretej snímky]
3. Stlaãením spú‰te zachyÈte novú snímku.
[Presun naspäÈ na druhú snímku]
Efekt : ZloÏená fotografia
R˘chlosÈ uzávierky
■ Zmena ãasti zloÏenej fotografie po nasnímaní poslednej snímky
Táto funkcia nastavuje r˘chlosÈ uzávierky
expozície. Vy‰‰ie r˘chlosti uzávierky dokáÏu
zachytiÈ pohybujúci sa objekt na fotografii tak,
ako keby sa objekt neh˘bal.
Nízke r˘chlosti uzávierky dokáÏu zachytiÈ
pohybujúci sa objekt s efektom „aktivity“.
Pred uloÏením zloÏenej fotografie je moÏné zmeniÈ ãasÈ zloÏenej
fotografie.
1. Po nasnímaní posledného obrázka sa zobrazí
ponuka, ako je znázornené na obrázku.
2. Pomocou tlaãidla Smart vyberte snímku, ktorú
chcete odstrániÈ.
3. Stlaãte tlaãidlo SPÄË, vybraná snímka sa
odstráni.
4. Stlaãením tlaãidla spú‰te znova zachyÈte snímku.
5. Stlaãte tlaãidlo OK, fotografia sa uloÏí.
Save:OK
Del:BACK
■ Nastavenie r˘chlosti uzávierky
Ak chcete vybraÈ r˘chlosÈ uzávierky, stlaãte tlaãidlo a posuÀte prstom doºava
alebo doprava.
Pomaly
R˘chlo
47
Hodnota clony
ReÏim Photo Gallery
Táto funkcia nastavuje hodnotu clony expozície.
Men‰ie hodnoty clony vyostrujú objekt, ale
rozostrujú pozadie.
Väã‰ie hodnoty vyostrujú objekt aj pozadie.
Pri prehrávaní snímok je moÏné pridaÈ efekt prehrávania a poãúvaÈ hudbu na
pozadí. PrehrávaÈ je moÏné len fotografie. Film a hlasové súbory nie je v
reÏime Photo Gallery moÏné prehrávaÈ.
■ V˘ber reÏimu prehrávania
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
Photo Gallery.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky reÏimu Play, zobrazia
sa ponuky uvedené na obrázku.
: Prehrávanie podºa albumu
: Prehrávanie podºa dátumu
3. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovan˘
reÏim prehrávania.
48
ReÏim Photo Gallery
ReÏim Album
Snímky sa prehrávajú podºa albumu.
Ak nie je vloÏená pamäÈová karta, je moÏné vybraÈ albumy
Personal/Family/Friend/Event. Prehrávajú sa v‰etky snímky uloÏené v
internej pamäti.
■ V˘ber albumu
Album je moÏné vybraÈ tlaãidlom Smart.
Pred vyberaním albumu do neho najprv vloÏte
snímky.
: Prehrávajú sa v‰etky snímky uloÏené v
pamäti.
: Prehrávajú sa snímky uloÏené v albume
Personal.
: Prehrávajú sa snímky uloÏené v albume Family.
: Prehrávajú sa snímky uloÏené v albume Friends.
: Prehrávajú sa snímky uloÏené v albume Events.
■ Pridávanie snímok do albumu
Stlaãte tlaãidlo [ALBUM EDIT](Úprava albumu),
zobrazia sa ponuky uvedené niωie.
- Posúvanie kurzora/V˘ber snímky
: Tlaãidlo Smart (vodorovne)
ALBUM EDIT
- V˘ber snímok
: Stlaãenie tlaãidla Smart (vodorovne)
Súãasne je moÏné vybraÈ len jednu snímku.
- V˘ber/Zru‰enie albumu
: Tlaãidlo kaÏdého albumu
: Pridávanie snímok do albumu Personal.
: Pridávanie snímok do albumu Family.
: Pridávanie snímok do albumu Friends.
: Pridávanie snímok do albumu Events.
Select:
View:BACK
- Presun do predchádzajúcej ponuky: tlaãidlo SPÄË
49
ReÏim Photo Gallery
■ Prehrávanie albumu
■ Otáãanie snímky
Stlaãte tlaãidlo ponuky prezentácie.
SLIDE SHOW
100-0001
: Spustenie prezentácie
: V˘ber efektu prezentácie
: Nastavenie intervalu prehrávania:
: V˘ber hudby na pozadí
So snímkami je moÏné prehrávaÈ hudbu na
OFF
pozadí. VybraÈ je moÏné len uloÏenú hudbu.
Do zoznamu hudby na pozadí nie je moÏné
pridávaÈ Ïiadnu hudbu.
: V˘ber ãasu prehrávania
[One Play] : Prezentácia sa ukonãí po dokonãení jedného cyklu.
[Repeat Play] : Prezentácia sa bude opakovaÈ, k˘m nebude zru‰ená.
※ KaÏd˘ efekt má odli‰nú hudbu v pozadí.
※ ëal‰ie informácie o prezentácii nájdete na str. 57.
- Stlaãte tlaãidlo EDIT (Úprava) a zobrazia sa
ponuky uvedené niωie.
- Dotknite sa tlaãidla Smart, vybraná snímka sa
otoãí.
- Stlaãte tlaãidlo Smart, informácia o otoãenej
snímke sa uloÏí.
: Otoãí snímku v smere hodinov˘ch ruãiãiek.
: Otoãí snímku proti smeru hodinov˘ch
ruãiãiek.
ReÏim Dátum
Pri nasnímaní obrázka sa zaznamená aj údaj o dátume.
V reÏime dátumu sa snímky prehrávajú podºa dátumu.
■ V˘ber dátumu
Dátum je moÏné vybraÈ tlaãidlom Smart.
※ PouÏívanie ponuky v reÏime dátumu je
rovnaké ako v reÏime Album.
ëal‰ie informácie nájdete na str. 49.
50
ReÏim Photo Gallery
4. PouÏite spodné inteligentné tlaãidlo, aby ste
vybrali uprednostÀované obrázky.
Vyberá reÏim obrázkov
Vyberte uprednostÀované obrázky a pokraãujte v prezentácii.
1. PouÏite inteligentné tlaãidlo, aby ste vybrali
prezentáciu.
SLIDE SHOW
5. Keì sa vyberie obrázok, v pravom hornom
rohu sa zobrazí ikona moÏností a v dolnom
rohu sa zobrazí poãet zvolen˘ch obrázkov.
2. PouÏite inteligentné tlaãidlo a stlaãte reÏim
prehrávania.
6. PouÏite inteligentné tlaãidlo, aby ste stlaãili
tlaãidlo OK.
2
7. PouÏite inteligentné tlaãidlo, aby ste stlaãili
tlaãidlo PREHRÁVAË a prezentácia sa zaãne.
3. PouÏite spodné inteligentné tlaãidlo, aby ste
vybrali ikonu moÏnosti obrázka.
PLAY
51
Spustenie reÏimu prehrávania
Zapnite fotoaparát a vyberte reÏim prehrávania stlaãením tlaãidla reÏimu
prehrávania (
). Fotoaparát teraz bude prehrávaÈ snímky uloÏené v
pamäti.
Ak je vo fotoaparáte vloÏená pamäÈová karta, v‰etky funkcie fotoaparátu sa
vzÈahujú len na pamäÈovú kartu.
Ak vo fotoaparáte nie je vloÏená pamäÈová karta, v‰etky funkcie fotoaparátu
sa vzÈahujú len na internú pamäÈ.
Prehrávanie filmového klipu
Prehrávanie fotografií
1. Pomocou tlaãidla Smart vyberte filmov˘ klip,
ktor˘ chcete prehrávaÈ.
2. Stlaãením tlaãidla PLAY (Prehraj) prehrajte súbor
s filmov˘m klipom.
- Ak chcete poãas prehrávania filmov˘ klip
pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo II.
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla ▶ sa
prehrávanie filmového klipu znova spustí.
- Ak chcete poãas prehrávania filmov˘ klip
previnúÈ dozadu, stlaãte tlaãidlo ◀◀.
Ak chcete filmov˘ klip r˘chlo previnúÈ
dopredu, stlaãte tlaãidlo ▶▶.
Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla ◀◀/▶▶ sa
r˘chlosÈ vyhºadávania zväã‰í: 2x, 4x, 8x
alebo 16x.
- Ak chcete zastaviÈ prehrávanie filmového klipu, stlaãte tlaãidlo .
3. Stlaãte tlaãidlo SPÄË, ponuka sa presunie do reÏimu prehrávania.
1. Vyberte reÏim prehrávania stlaãením
).
tlaãidla reÏimu prehrávania (
2. Na displeji LCD sa zobrazí posledná
snímka uloÏená v pamäti.
3. Dotknite sa tlaãidla Smart a posunutím
prstom doºava alebo doprava vyberte
snímku.
※ Ak stlaãíte tlaãidlo ① alebo ②, snímky sa
budú súvislo prehrávaÈ.
①
52
● Tich˘ reÏim správania : Ak chcete vybraÈ Tich˘ reÏim správania, stlaãte
tlaãidlo prehrávania na dlh‰ie ako na 3
sekundy. V Tichom reÏime správanie nebudú
generované zvuky spú‰te, prevádzkové zvuky,
zvuk spustenia a zvuk efektu.
Ak chcete zru‰iÈ Tich˘ reÏim správanie, zapnite
fotoaparát stlaãením tlaãidla Zapnutie.
②
Spustenie reÏimu prehrávania
Funkcia vytvárania fotografií z filmového klipu
Prehrávanie nahratého hlasu
sníma fotografie z filmového klipu.
1. Stlaãte poãas prehrávania filmového klipu
tlaãidlo II .
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky Capture.
Zachytí sa fotografia, ktorá sa uloÏí pod nov˘m
názvom súboru.
Capture
※ Zachytená fotografia má tú samú veºkosÈ ako
pôvodn˘ filmov˘ klip (640x480, 320x240)
100-0001
1. Pomocou tlaãidla Smart vyberte zaznamenan˘
hlasov˘ súbor, ktor˘ chcete prehrávaÈ.
2. Stlaãte tlaãidlo Play, objavia sa ponuky pre hlas.
3. Stlaãením tlaãidla ▶ zaãnite prehrávaÈ hlasov˘
súbor.
- Ak chcete poãas prehrávania hlasov˘ súbor
pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo II .
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla ▶ sa prehrávanie hlasového súboru znova
spustí.
- Ak chcete poãas prehrávania hlasov˘ súbor previnúÈ dozadu, stlaãte tlaãidlo
◀◀. Ak chcete hlasov˘ súbor r˘chlo previnúÈ dopredu, stlaãte tlaãidlo ▶▶.
- Ak chcete zastaviÈ prehrávanie hlasového súboru, stlaãte tlaãidlo ¤¡ .
Strihanie filmu vo fotoaparáte
Poãas prehrávania filmového klipu môÏete extrahovaÈ poÏadovanú ãasÈ
filmového klipu.
1. Stlaãte tlaãidlo extrahovania snímky na mieste
filmového klipu, kde chcete zaãaÈ extrahovanie.
2. Stlaãte tlaãidlo extrahovania snímky na mieste
filmového klipu, kde chcete skonãiÈ extrahovanie.
3. Zobrazí sa okno s potvrdením.
4. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
[Yes] : Extrahovaná ãasÈ sa uloÏí pod nov˘m názvom súboru.
[No] : Strihanie filmu sa zru‰í.
Trimming?
Yes
No
※ Ak je dæÏka filmového klipu krat‰í ako 5 sekundy, film nie je moÏné strihaÈ.
53
Spustenie reÏimu prehrávania
Indikátory na displeji LCD
Prehrávanie nahratej hlasovej poznámky
1. Pomocou tlaãidla Smart vyberte snímku,
ktorá obsahuje hlasovú poznámku.
2. Stlaãte tlaãidlo Edit, objavia sa ponuky.
3. Stlaãte tlaãidlo ponuky MEMO PLAY (Prehraj
MEMO PLAY
poznámku), aby ste si prehrali hlasovú poznámku.
- Ak chcete poãas prehrávania prehrávanie
pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo II .
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla ▶ sa prehrávanie
hlasovej poznámky znova spustí.
- Ak chcete zastaviÈ prehrávanie hlasovej poznámky, stlaãte tlaãidlo ¤¡ .
Indikátory na displeji LCD
Na displeji LCD sa zobrazujú informácie o zobrazenej snímke.
⑯
⑮
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
54
ISO : 100
AV : F2.8
TV : 1/30
FLASH : ON
3264 X 2448
2007.07.01
⑭
⑬
âíslo
Popis
1
Batéria
Ikona
Strana
str.16
2
ISO
80~3200
str. 42
3
Hodnota clony
F2.8 ~ F7.0
str. 48
4
R˘chlosÈ uzávierky
15~1/1500
str. 47
5
Blesk
ON/OFF
str. 34~35
6
VeºkosÈ snímky
3264 X 2448
str. 36
7
Dátum nahrávky
2007.07.01
-
8
Posúvacia li‰ta
9
Ponuka funkcie:
stlaãte tlaãidlo Smart
10
Ponuka Setup
str. 67~69
11
Ponuka DPOF
str. 59
12
Ponuka Delete
str. 58
13
Ponuka Protect
str. 58
14
Ponuka Slide show
str. 57
15
Ikona reÏimu prehrávania
-
16
Názov prieãinka a ãíslo
uloÏenej snímky
Edit
/
Play
-
⑫
⑪
⑩
⑨
100-0001
str. 70
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
Ako pouÏívaÈ diaºkové ovládanie v reÏime prehrávania
V reÏime prehrávania môÏete pouÏiÈ tlaãidlá fotoaparátu na pohodlné
nastavenie funkcií reÏimu prehrávania.
Pomocou diaºkového ovládania môÏete prehrávaÈ filmové klipy a snímky.
Tlaãidlo pohybu : prechod na predchádzajúcu stranu miniatúr.
Tlaãidlo reÏimu prehrávania
■ Ak ste zapli fotoaparát tlaãidlom ZAPNUTIE, môÏete jedn˘m stlaãením
tlaãidla reÏimu prehrávania prepnúÈ do reÏimu prehrávania, a ìal‰ím
stlaãením prepnúÈ do reÏimu nahrávania.
■ Fotoaparát je moÏné zapnúÈ tlaãidlom reÏimu prehrávania. Fotoaparát sa
zapne do reÏimu prehrávania. Opätovn˘m stlaãením tlaãidla prehrávania
sa fotoaparát vypne.
Tlaãidlo posunu : Pomocou neho posúvate obrázky na displeji LCD.
Tlaãidlo prehrávania/pozastavenia : Prehráva alebo pozastavuje
hlasové poznámky, filmové
klipy a snímky.
Tlaãidlo pohybu : prechod na predchádzajúcu stranu miniatúr.
Tlaãidlo zväã‰enia : Zväã‰uje obrázky.
Tlaãidlo reÏimu prehrávania : prehráva snímky alebo filmové klipy.
Tlaãidlo SPÄË
■ Keì sú zobrazené ponuky, tlaãidlo SPÄË
umoÏÀuje návrat na predchádzajúcu
obrazovku, prípadne umoÏÀuje ukonãenie
systému ponuky.
Tlaãidlo miniatúra : Zobrazuje snímky v 9 miniatúrach.
※ Informácie o funkciách diaºkového ovládaãa v reÏime snímania nájdete na
strane 40.
55
Tlaãidlo Miniatúry (
)/Zväã‰enie (
)
K dispozícii je moÏnosÈ zobraziÈ viac snímok, zväã‰iÈ vybranú snímku, orezaÈ
a uloÏiÈ vybranú oblasÈ snímky.
■ Zobrazenie miniatúr
1. Keì je snímka zobrazená na celú obrazovku,
stlaãte tlaãidlo miniatúr.
2. Pri zobrazení miniatúr bude zv˘raznená snímka,
ktorá bola zobrazená vo chvíli, keì bol vybran˘
reÏim miniatúr.
3. Pomocou tlaãidla Smart sa presuÀte na poÏadovanú
snímku.
4. Ak chcete zobraziÈ snímku samostatne, stlaãte tlaãidlo
zväã‰enia.
■ Zväã‰enie snímky
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväã‰iÈ, a stlaãte
tlaãidlo zväã‰enia.
2. Ostatné ãasti snímky si môÏete prezrieÈ pomocou
tlaãidla Smart.
3. Stlaãením tlaãidla miniatúr vrátite zväã‰enie naspäÈ
na pôvodnú veºkosÈ snímky.
- Zväã‰ené zobrazenie snímky je signalizované
indikátorom zväã‰enia snímky, ktor˘ sa
zobrazuje v ºavom hornom rohu displeja LCD.
(Ak snímka nie je vo zväã‰enom zobrazení,
indikátor sa nezobrazuje.) MôÏete si aj
skontrolovaÈ zväã‰enú oblasÈ.
- Filmové klipy a súbory WAV nie je moÏné
zväã‰iÈ.
- Ak je snímka zväã‰ená, môÏe sa vyskytnúÈ strata kvality zobrazenia.
Stlaãenie tlaãidla
miniatúr (
)
Stlaãenie tlaãidla
zväã‰enia (
)
[ReÏim normálneho zobrazenia]
■ Maximálny násobok zväã‰enia v pomere k veºkosti snímky.
Select:
Full:T
VeºkosÈ snímky
[ReÏim zobrazenia miniatúr]
Maximálny násobok
X10.20 X6.47
zväã‰enia
56
X9.60 X7.63
X7.36 X6.40 X3.20
Spustenie prezentácie
Snímky je moÏné prezeraÈ súvislo vo vopred definovan˘ch intervaloch.
Prezentáciu je moÏné sledovaÈ po pripojení fotoaparátu k externému
monitoru.
Poãas prehrávania prezentácie sa zobrazuje len prvá snímka Filmového
klipu a pohyblivého GIFu.
Poãas prehrávania prezentácie sa súbor s nahrávkou hlasu nezobrazuje.
■ Nastavenie intervalu prehrávania :
Nastavte interval prehrávania prezentácie na
poÏadovan˘ poãet sekúnd.
[1 sec]
[3 sec]
[5 sec]
[10 sec]
: Interval prehrávania je 1 s.
: Interval prehrávania sú 3 s.
: Interval prehrávania je 5 s.
: Interval prehrávania je 10 s.
10 sec
5 sec
3 sec
1 sec
OFF
100-0001
PLAY
SLIDE SHOW
※ Pri nastavenom intervale sa môÏe voliÈ iba [Off], [Basic].
OFF
■ MoÏnosÈ opakovania
■ Nastavenie efektov prezentácie
pri prezentácii je moÏné pouÏiÈ jedineãné
obrazovkové efekty.
Vyberte moÏnosÈ opakovania pre prezentáciu.
[ONE PLAY]
Memories
Classic
[OFF]
[Basic]
Basic
: Nepridá sa Ïiadny efekt.
Off
: Pridá sa efekt zaniknutia a zábery
sa zobrazia ako stanoven˘ interval.
[Classic]
: Do ktoréhokoºvek obrázka môÏete
pridaÈ ‰um, aby ste pridali klasickej‰í pocit z va‰ej fotografie.
[Memories] : Pridajú sa ‰krabance ako na starom filme.
[Rythmic] : Zobrazia sa obrázky s rôznymi efektmi.
[Delight]
: Zobrazia sa obrázky s rôznymi efektmi.
: Prezentácia sa ukonãí po
dokonãení jedného cyklu.
[REPEAT PLAY] : Prezentácia sa bude opakovaÈ,
k˘m nebude zru‰ená.
REPEAT PLAY
ONE PLAY
OFF
57
Ochrana snímok
OdstraÀovanie snímok
PouÏíva sa na ochranu (Zámok) urãit˘ch snímok pred náhodn˘m vymazaním.
SlúÏi aj na zru‰enie ochrany snímok, ktoré boli predt˘m chránené
(OdomknúÈ).
PouÏíva sa na odstránenie zobrazenej snímky.
[ONE] : Ochrana/odomknutie zobrazenej snímky.
[ALL] : ChrániÈ/odomknúÈ v‰etky uloÏené snímky.
- Ak je snímka chránená, na displeji LCD sa objaví
ikona ochrany. (Nechránená snímka nemá Ïiadny
indikátor.)
- Snímka v reÏime LOCK bude chránená pred
funkciou odstraÀovania, ale NEBUDE chránená
pred funkciou formátovania.
58
ONE ALL
Protect?
Lock
Unlock
[YES] : Odstráni zobrazenú alebo oznaãenú (
snímku.
[NO] : Zru‰í odstránenie zobrazenej alebo
oznaãenej (
) snímky.
)
- Chránené snímky nie je moÏné odstrániÈ.
- Ak chcete odstrániÈ viac snímok, oznaãte pomocou
tlaãidla (
) a tlaãidla Smart (vodorovne) snímku,
ktorú chcete odstrániÈ, potom stlaãte poloÏku [YES]
(Áno).
- Poãet snímok sa zobrazuje v pravom dolnom rohu
displeja LCD.
DELETE
Delete?
Yes
No
DPOF
DPOF : STANDARD
■ DPOF(Digital Print Order Format) umoÏÀuje vloÏiÈ do prieãinka MISC na
pamäÈovej karte informácie o tlaãi. Vyberte snímky, ktoré sa budú tlaãiÈ, a
spôsob, ak˘m sa budú tlaãiÈ.
■ Keì sa prehráva snímka, ktorá má uloÏené informácie DPOF, na displeji LCD sa
zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je moÏné tlaãiÈ na tlaãiarÀach s podporou
funkcie DPOF alebo v ãoraz viac sa roz‰irujúcich fotolaboratóriách.
■ Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu.
■ Ak nie je vloÏená pamäÈová karta, ponuky sa stále zobrazujú na displeji LCD,
ale nie je moÏné ich vybraÈ.
■ Keì sa ‰irokouhlá snímka tlaãí ako ‰irokouhl˘ v˘tlaãok, 8 % na ºavej a na pravej
strane snímky sa nevytlaãí. Pri tlaãi snímky skontrolujte, ãi va‰a tlaãiareÀ
podporuje ‰irokouhlé snímky. Keì tlaãíte snímky vo fotolaboratóriu, poÏiadajte o
vytlaãenie snímok v ‰irokouhlom formáte. (Niektoré fotolaboratóriá nemusia
podporovaÈ tlaã ‰irokouhl˘ch snímok.)
Táto funkcia umoÏÀuje vloÏiÈ do uloÏenej snímky informácie o kvantite tlaãe.
1. Ponuku DPOF vyberte stlaãením tlaãidla Smart.
2. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
[ONE PIC] : Vyberte poãet v˘tlaãkov
zobrazenej snímky.
[ALL PICS] : Nastavte poãet v˘tlaãkov pre
v‰etky snímky okrem filmov a
zvukov˘ch súborov.
[CANCEL] : Zru‰í nastavenie tlaãe.
3. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
Ak niektorá snímka obsahuje pokyny DPOF,
zobrazí sa indikátor DPOF (
).
DPOF
100-0001
IMAGES
00 Images
59
DPOF : VeºkosÈ tlaãe
DPOF : Index
Pri tlaãi snímok uloÏen˘ch na pamäÈovej karte je moÏné vybraÈ veºkosÈ tlaãe.
Ponuka [SIZE](VeºkosÈ) je k dispozícii len pre tlaãiarne podporujúce funkciu
DPOF 1.1.
Snímky (okrem filmov˘ch klipov a zvukov˘ch súborov) sa vytlaãia ako index.
■ Nastavenie veºkosti tlaãe
1. Ponuku [SIZE] (VeºkosÈ) vyberte stlaãením tlaãidla
Smart.
2. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
[ONE PIC] : Vyberte veºkosÈ tlaãe zobrazenej
snímky.
[ALL PICS] : ZmeÀte veºkosÈ tlaãe v‰etk˘ch
uloÏen˘ch snímok.
[CANCEL] : Ru‰í v‰etky nastavenia veºkosti tlaãe.
3. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
Ak niektorá snímka obsahuje pokyny DPOF,
zobrazí sa indikátor DPOF.
100-0001
SIZE
Cancel
※ Sekundárna ponuka DPOF [SIZE](VeºkosÈ) : [Cancel] (Zru‰iÈ), [3X5], [4X6],
[5X7], [8X10] palcov.
● Podºa znaãky a modelu tlaãiarne môÏe zru‰enie tlaãe trvaÈ dlh‰ie.
60
1. Ponuku [INDEX] (REGISTER) vyberte stlaãením
tlaãidla Smart.
2. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
Ak je vybraná moÏnosÈ [NO] : zru‰í sa nastavenie
tlaãe indexu.
Ak je vybraná moÏnosÈ [YES] : snímky budú
vytlaãené vo formáte indexu.
NO
YES
Otáãanie snímky
Zmena veºkosti
UloÏené snímky je moÏné otáãaÈ v rôznych uhloch.
Po dokonãení prehrávania otáãanej snímky bude
snímka uloÏená vo svojom otoãenom stave.
1. Stlaãte tlaãidlo Edit.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky [ROTATE] (OtoãiÈ).
3. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
SlúÏi na zmenu rozlí‰enia (veºkosti) nasníman˘ch
obrázkov a ak chcete snímku uloÏiÈ ako snímku pri
spustení, vyberte moÏnosÈ [START IMAGE]
(Úvodn˘ obrázok). Snímka so zmenenou veºkosÈou
bude maÈ nov˘ názov súboru.
100-0151
100-0
151
ROTATE
100-0151
100-0
151
RESIZE
1. Stlaãte tlaãidlo Edit.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky [RESIZE] (ZmeniÈ veºkosÈ).
3. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
180°
LEFT 90°
START IMAGE
1024X768
2048X1536
2592X1944
3072X2304
RIGHT 90°
■ Typy zmeny veºkosti snímky
VeºkosÈ
3072X2304 2592X1944 2048X1536
●
[Pred otáãaním snímky]
[Doprava o 90°]
[Doºava o 90°]
[180°]
4. Ak zobrazujete otáãanú snímku na displeji LCD, naºavo a napravo do snímky
sa môÏe objaviÈ prázdne miesto.
1024X768 START IMAGE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
VeºkosÈ
VeºkosÈ
2784X1856
2208X1472
1248X832
●
●
●
2784X1566
2208X1242
1344X756
●
●
●
61
Zmena veºkosti
● Rozlí‰enie je moÏné zmeniÈ len pri súboroch komprimovan˘ch vo
formáte JPEG 4:2:2.
● Snímka so zmenenou veºkosÈou bude maÈ nov˘ názov súboru. Snímka
s funkciou vlastného obrázka [START IMAGE] (OBR. PRI SPUSTENÍ)
nie je uloÏená na pamäÈovej karte, ale v internej pamäti.
● UloÏiÈ je moÏné len jednu snímku [START IMAGE] (OBR. PRI
SPUSTENÍ). Ak uloÏíte novú snímku [START IMAGE] (OBR. PRI
SPUSTENÍ), existujúca snímka pri spustení bude odstránená.
● Ak je kapacita pamäte na uloÏenie snímky so zmenenou veºkosÈou
nedostatoãná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Memory Full!] (PamäÈ
plná!) a snímka so zmenenou veºkosÈou nebude uloÏená.
Orezávanie
MôÏete vyrezaÈ poÏadovanú ãasÈ snímky a uloÏiÈ ju samostatne.
1. Vyberte snímku, ktorú chcete orezaÈ.
2. Stlaãte tlaãidlo Edit.
3. Stlaãte tlaãidlo ponuky [TRIM] (OrezaÈ).
4. Zväã‰ite snímku pomocou tlaãidla Zoom.
Ak chcete snímku posunúÈ, pouÏite tlaãidlo Smart.
5. Stlaãením tlaãidla Smart zobrazíte okno s
potvrdením.
6. Stlaãte tlaãidlo [YES] (Áno). Orezaná snímka bude
uloÏená pod nov˘m názvom súboru a zobrazí sa
na displeji LCD.
※ Ak je na uloÏenie orezanej snímky málo miesta v
pamäti, snímku nie je moÏné orezaÈ.
62
100-0151
100-0
151
TRIM
Trim :
Cancel:BACK
Efekty
Pohybliv˘ GIF
Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je moÏné do snímok pridávaÈ
‰peciálne efekty.
Zo zachyten˘ch snímok je moÏné urobiÈ animáciu ako pohybliv˘ GIF.
1. Stlaãte tlaãidlo Edit.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky [EFFECT] (Efekt).
3. Pomocou tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú podponuku.
Pohybliv˘ GIF : Snímajte súvislo obrázky a uloÏte ich do súboru.
Tento súbor podporuje animácie.
■ Ako vytvoriÈ pohybliv˘ GIF
: Zachytené snímky budú uloÏené ãiernobielo.
: Zachytené snímky budú uloÏené v odtieni
sépie (Ïlté aÏ hnedé farby).
: Zachytené snímky budú uloÏené v modrom
odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v ãervenom
odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v zelenom odtieni.
: Snímka sa uloÏí v reÏime negatívu.
RED
1. Stlaãte tlaãidlo Edit.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky Motion GIF.
BLUE
SEPIA
B&W
M.GIF
3. Vyberte veºkosÈ snímky a r˘chlosÈ animácie
(snímky za sekundu).
01
4. Pomocou tlaãidla Smart vyberte poÏadované
snímky.
Select:
5. Stlaãením tlaãidla OK uloÏte animáciu ako vo formáte pohyblivého GIFu.
63
Pohybliv˘ GIF
Oprava efektu ãerven˘ch oãí
■ Ako prehrávaÈ súbor s pohybliv˘m GIF-om
Keì sa prehráva snímka s efektom „ãerven˘ch oãí“, stlaãením tohto tlaãidla je
moÏné zo subjektu tento efekt odstrániÈ.
1. Pomocou tlaãidla Smart vyberte poÏadovan˘
súbor s pohybliv˘m GIF-om.
2. Stlaãte tlaãidlo Play, objavia sa ponuky.
3. Stlaãte tlaãidlo ponuky Start(▶).
1. Vyberte snímku, na ktorej je efekt ãerven˘ch oãí.
2. Stlaãte tlaãidlo Edit.
3. Stlaãte tlaãidlo ponuky [Red Eye Fix](Oprava ãerven˘ch oãí).
Efekt ãerven˘ch oãí bude automaticky odstránen˘.
4. Keì stlaãíte tlaãidlo OK, snímka s opraven˘m efektom ãerven˘ch oãí bude
uloÏená pod nov˘m názvom súboru.
OK
RED EYE FIX
Save:OK
64
Exit:BACK
PictBridge
Na pripojenie fotoaparátu k poãítaãu, ktor˘ podporuje funkciu PictBridge
(predáva sa samostatne), a priamu tlaã uloÏen˘ch snímok, môÏete pouÏiÈ
kábel rozhrania USB. Filmové klipy a zvukové súbory nie je moÏné tlaãiÈ.
2. Vyberte pomocou tlaãidla Smart ponuku [Printer].
Ak pripojíte fotoaparát k tlaãiarni v reÏime prehrávania, môÏete jednoducho
vytlaãiÈ snímky s predvolen˘m nastavením tlaãiarne.
1. V reÏime prehrávania pripojte fotoaparát k
tlaãiarni. Objavia sa ikony ponuky
(ako je znázornené na obrázku).
■ Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlaãiarni
1. Prepojte fotoaparát a port rozhrania USB na
tlaãiarni pribalen˘m káblom rozhrania USB.
■ Jednoduchá tlaã
USB?
Computer
Printer
2. Stlaãte tlaãidlo (
).
3. Vyberte ponuku [Yes], snímka sa vytlaãí.
Print?
Yes
■ Pripojenie fotoaparátu k tlaãiarni
No
■ ReÏim tlaãe
MôÏete vybraÈ reÏim jednoduchej tlaãe alebo reÏim vlastnej tlaãe.
※ Keì je fotoaparát pripojen˘ k tlaãiarni, a vyberiete moÏnosÈ [Computer]
(Poãítaã), zobrazí sa hlásenie [Connecting Computer] (Pripája sa poãítaã), a
pripojenie nie je moÏné nadviazaÈ.
Keì pripájate fotoaparát k tlaãiarni, vyberte ponuku [Printer] (TlaãiareÀ).
V závislosti od v˘robcu a modelu tlaãiarne nemusí byÈ moÏné pripojiÈ vá‰
fotoaparát k tlaãiarni.
: ReÏim vlastnej tlaãe
: ReÏim jednoduchej tlaãe
65
PictBridge
■ Vlastné nastavenie
Pre tlaãené snímky je moÏné vybraÈ ponuky Paper Size, Print Format, Paper
Type, Print Quality, Date Print a File Name.
※ Niektoré moÏnosti ponuky, nie sú podporované vo v‰etk˘ch tlaãiarÀach.
Ak nie sú podporované, na displeji LCD sa nezobrazia.
※ Ak nie sú hodnoty nastavenia zmenené automatick˘m alebo ruãn˘m
nastavením, ostanú automaticky zachované.
100-0001
■ Tlaã snímok (reÏim vlastnej tlaãe)
Snímky sa budú tlaãiÈ so zmenen˘m nastavením tlaãiarne.
1. V reÏime vlastnej tlaãe stlaãte tlaãidlo ponuky
Print.
Print?
Yes
①
âíslo
②
③
④
⑤
⑥
⑦
No
Popis
Ponuka
1
V˘ber snímok na tlaã V˘ber
snímok na tlaã
ONE PIC, ALL PICS
2
Nastavenie veºkosÈ papiera v
tlaãiarni
AUTO, POSTCARD, CARD,
4 X 6, L, 2L, LETTER, A4, A3
3
Nastavenie poãtu snímok, ktoré budú
vytlaãené na jeden hárok papiera
AUTO, FULL, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
INDEX
4
Nastavenie kvality papiera v
tlaãiarni
AUTO, PLAIN, PHOTO, FAST
PHOTO
5
Nastavenie kvality snímky,
ktorá sa bude tlaãiÈ
AUTO, DRAFT, NORMAL,
FINE
6
Nastavenie moÏnosti tlaãe dátumu
AUTO, OFF, ON
7
Nastavenie moÏnosti tlaãe
názvu súboru
Ikona
※ Tlaãidlo ponuky Print je moÏné pouÏiÈ aÏ po
vybraní obrázka.
2. Vyberte ponuku [Yes].
Print?
Yes
No
66
AUTO, OFF, ON
3. Objaví sa obrazovka, ktorá je znázornená na
obrázku vpravo, a obrázok bude vytlaãen˘.
Ak nie je vybran˘ Ïiadny obrázok, zobrazí sa
hlásenie [No Image!] (Îiadna snímka!).
Tlaã je moÏné zru‰iÈ poãas tlaãenia stlaãením
tlaãidla SPÄË.
Now Printing
0001 / 0001
Cancel:BACK
PictBridge
Ponuka Setup
■ Reset
Vynuluje pouÏívateºom zmenené nastavenie.
V tomto reÏime je moÏné nastaviÈ základné moÏnosti. Ponuku Setup je
moÏné pouÏiÈ vo v‰etk˘ch reÏimoch fotoaparátu okrem reÏimu nahrávania
hlasu.
- V reÏime vlastnej tlaãe stlaãte tlaãidlo ponuky
Reset.
■Zv˘raznené poloÏky
sú predvolené nastavenia.
Karta ponuky Hlavná ponuka
Sekundárna ponuka
Full
Basic
Hide
LCD Save
OSD set
(ReÏim
prehrávania)
Full
Basic
Hide
-
File
Series
Reset
str.69
str.69
ENGLISH
DEUTSCH
Ponuka
Nastave
nie 1
Strana
OSD set
(ReÏim
nahrávania)
str.70
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
Language
str.70
DANSK
BAHASA
POLSKI
Magyar
-
-
2007/07/01
yy/mm/dd
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
-
Date&Time
str.70~71
67
Ponuka Setup
Karta ponuky Hlavná ponuka
Sekundárna ponuka
Strana
Karta ponuky Hlavná ponuka
Dostupné mestá so svetov˘m ãasom
Date&Time
Ponuka
Nastave
nie 1
London
Cape Verde
Mid-Atlantic
Buenos Aires
Newfoundland
Caracas, La Paz
New York, Miami
Chicago, Dallas
Denver, Phoenix
LA, San Francisco
Alaska
Honolulu, Hawaii
Samoa, Midway
Wellington, Auckland
Okhotsk
Guam, Sydney
Darwin, Adelaide
Seoul, Tokyo
Beijing, Hong Kong
Bankok, Jakarta
Yangon
Almaty
Kathmandu
Mumbai, New Delhi
Tashkent
Kabul
Abu Dhabi
Teheran
Moscow
Athens. Helsinki
Rome, Paris, Berlin
Off
Off
LOGO
User image
-
Off
Low
Medium
High
Off
Sound1
Sound2
Sound3
Off
Sound1
Sound2
Sound3
Off
Sound1
Sound2
Sound3
Format
No
Yes
str.75
Delete All
No
Yes
str.75
Copy to Card
No
Yes
str.76
Video Out
NTSC
PAL
str.76
Reset
No
Yes
str.77
str.73
str.74
Sound Volume
str.74
Beep Sound
str.70~71
Ponuka
Nastave
nie 3
str.74
Start Sound
str.74
Shutter Sound
-
str.71
Date &Time
-
Auto
Dark
str.72
LCD
68
Strana
Start Image
Date
Imprint
Ponuka
Nastave
nie 2
Sekundárna ponuka
Normal
Bright
AF Lamp
Off
On
str.72
Power Off
1, 3, 5, 10 min
-
str.72
Quick View
Off
0.5, 1, 3 sec
str.73
Ponuka
Nastave
nie 4
※ Ponuky môÏu byÈ zmenené bez predchádzajúceho oznámenia.
Ponuka Setup
Ponuka Nastavenie 1(
■ Ako vybraÈ ponuku Setup
Nastavenie OSD
1. V ktoromkoºvek reÏime okrem reÏimu Photo
Gallery stlaãte tlaãidlo rozbalenia ponuky (
potom stlaãte tlaãidlo ponuky Setup (
).
MôÏete skontrolovaÈ informácie o snímaní (reÏim nahrávania) a informácie o
zobrazenej snímke (reÏim prehrávania).
),
Full ◀
2. KaÏdé tlaãidlo má rôzne ponuky nastavenia.
Stlaãte tlaãidlo ponuky F1 aÏ F4 (
Full ◀
).
)
Basic
OSD Set
Hide
File
LCD Save
Language
OSD Set
Hide
File
LCD Save
OSD Set
Date&Time
OSD Set
Basic
Full
Basic ◀
Hide
OSD Set
OSD Set
File
Language
Language
Date&Time
Date&Time
Exit:BACK
Exit:BACK
[Ponuka v reÏime nahrávania]
[Ponuka v reÏime prehrávania]
Exit:BACK
[Full]
: Keì sa dotknete tlaãidla Smart, ikony sa zväã‰ia a zobrazí sa
ponuka na obrazovke (OSD).
[Basic]
: Keì sa dotknete tlaãidla Smart, ikony sa zväã‰ia a ponuka na
obrazovke (OSD) nebude zväã‰ená.
[Hide]
: Ak fotoaparát nebude po dobu 3 sekúnd v ãinnosti, ponuka na
obrazovke (OSD) sa stratí. Keì sa stlaãí do polovice alebo úplne
tlaãidlo spú‰te, zobrazí sa dostupn˘ poãet záberov, r˘chlosÈ
uzávierky, hodnota clony a rámãek automatického zaostrenia.
Ponuka na obrazovke (OSD) sa môÏe zobraziÈ dotykom
ktoréhokoºvek tlaãidla fotoaparátu okrem tlaãidla spú‰te.
[LCD save] : Ak sa fotoaparát nepouÏíva po dobu 30 sekúnd, kontrolka
napájania a stavu fotoaparátu blikne a displej LCD sa vypne.
(Funkcia LCD save sa t˘ka len ponuky reÏimu nahrávania.)
69
Ponuka Nastavenie 1(
)
Názov súboru
Jazyk
Táto funkcia umoÏÀuje pouÏívateºovi vybraÈ formát pomenovania súboru.
Ide o v˘ber jazyka, ktor˘ sa zobrazuje na displeji LCD.
Aj po vytiahnutí a opätovnom vloÏení batérie alebo sieÈového adaptéra bude
nastavenie jazyka zachované.
Series
OSD Set
[Series] : Nové súbory sú pomenované pomocou
Reset
OSD Set
ãísiel, ktoré pokraãujú v predchádzajúcej
File
◀
sekvencii aj v prípade, Ïe sa pouÏíva nová
Language
pamäÈová karta, po naformátovaní alebo
Date&Time
po odstránení v‰etk˘ch snímok.
Exit:BACK
[Reset] : Po pouÏití funkcie vynulovania bude názov
nasledujúceho súboru vÏdy po naformátovaní,
odstránení v‰etk˘ch snímok alebo vloÏení pamäÈovej karty nastaven˘
od hodnoty 0001.
- Názov prvého uloÏeného prieãinka je 100SSCAM a názov prvej uloÏenej
snímky je SNV80001.
- Názvy súborov sú priradené postupne od SNV80001 → SNV80002 → ~ →
SNV89999.
- âíslo prieãinka je priradené postupne od 100 do 999 takto: 100SSCAM →
101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Maximálny poãet súborov v prieãinku je 9999.
- Súbory pouÏité na pamäÈovej karte sú v súlade s formátom DCF (systémy
Design rule for Camera File).
- Podponuka LANGUAGE:
English, Korean, French, German, Spanish, Italian,
S.Chinese, T.Chinese, Japanese, Russian,
Portuguese, Dutch, Danish, Swedish, Finnish, Thai,
Bahasa (Malay / Indonesian), Arabic, Polish,
Hungarian, Czech a Turkish.
ENGLISH
OSD Set
OSD Set
FRANÇAIS
DEUTSCH ◀
⇩
File
Language
Date&Time
Exit:BACK
Nastavenie dátumu, ãasu a typu dátumu
MôÏete zmeniÈ dátum a ãas, ktoré sú zobrazené na zachyten˘ch snímkach, a
nastaviÈ typ dátumu.
- Typ dátumu: [yy/mm/dd], [mm/dd/yy], [dd/mm/yy],
[Off]
◀
2007/07/01
OSD Set
yy/mm/dd
OSD Set
mm/dd/yy
File
dd/mm/yy
Language
Off ◀
Date&Time
Exit:BACK
70
Ponuka Nastavenie 1(
)
Ponuka Nastavenie 2(
)
Nastavenie dátumu, ãasu a typu dátumu
Peãiatka dátumu nahrávania
■ Svetov˘ ãas
Ide o moÏnosÈ vloÏiÈ do fotografií dátum a ãas.
Dátum a ãas zvolen˘ v poloÏke [Date & Time] (Dátum a ãas) slúÏi ako dátum a
ãas pre va‰e aktuálne miesto. Nastavenie [Svetov˘ ãas] vám umoÏní zobraziÈ
miestny dátum a ãas na monitore LCD.
1. Vyberte ponuku [2007/07/01] v [Date & Time]
(Dátum a ãas) pomocou inteligentného tlaãidla.
◀
2007/07/01
OSD Set
yy/mm/dd
OSD Set
mm/dd/yy
File
dd/mm/yy
Language
Off ◀
Date&Time
- Podponuky
[Off]
: Dátum a ãas nebudú v súbore snímky
vloÏené.
[Date]
: V súbore snímky bude vloÏen˘ len
dátum.
[Date&Time]: Dátum a ãas budú v súbore snímky
vloÏené.
Off ◀
Imprint
Date
LCD
Date&Time
AF Lamp
Power Off
Quick View
Exit:BACK
Exit:BACK
2. Ak vyberiete ponuku [Soul, Tokyo] (Soul, Tokyo)
pomocou inteligentného tlaãidla, prejdete na
nastavenie svetového ãasu.
Seoul, Tokyo
▲
⇧
07 / 07 / 01 01 : 00
OK
▼
⇩
※ Dátum a ãas sa vloÏia do pravého dolného rohu fotografie.
※ Funkcia ãasovej peãiatky sa t˘ka len fotografií okrem, snímok zachyten˘ch v
reÏime [Text] (Text) a v reÏime efektu foto rámãeka.
※ V závislosti od v˘robcu tlaãiarne a reÏimu tlaãe nemusí byÈ dátum na
snímke vytlaãen˘ správne.
3. Aby ste nastavili zmenen˘ letn˘ ãas, vyberte ikonu
( ) na pravej strane.
4. Aby ste vybrali mesto, vyberte poÏadované mesto
pomocou horizontálneho inteligentného tlaãidla.
Seoul, Tokyo
(GMT+09:00) 2007 / 07 / 01 09:05
Select:
DST:
※ ëal‰ie informácie o dostupn˘ch mestách nájdete
na strane 68.
71
Ponuka Nastavenie 2(
)
Jas displeja LCD
Automatické vypnutie
MôÏete nastaviÈ jas displeja LCD.
Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného ãasu, ãím chráni
batériu pred neÏelan˘m vyãerpaním.
- Podponuky : [Auto] (Auto), [Dark] (Tmavé),
[Normal] (Normálne), [Bright] (Jasn˘)
- Ak vyberiete ponuku [Auto] (Auto), jas LCD sa
nastaví automaticky podºa podmienok snímania.
- Ak sa ponuka [Auto] (Auto) vyberie v reÏime
prehrávania, jas LCD bude pevne nastaven˘ na
ponuku [Normal] (Normálne).
Auto
Imprint
Dark ◀
LCD
Norma
AF Lamp
Bright
Power Off
Quick View
Exit:BACK
Pomocné svetlo automatického ostrenia
Vypnite alebo zapnite pomocné svetlo automatického ostrenia.
- Podponuky
[Off] : Pomocné svetlo automatického ostrenia
nebude pri zníÏenej viditeºnosti svietiÈ.
[On] : Pomocné svetlo automatického ostrenia
bude pri zníÏenej viditeºnosti svietiÈ.
Off
Imprint
On
LCD
◀
AF Lamp
Power Off
Quick View
Exit:BACK
72
- Podponuky
[1, 3, 5, 10 min] : Napájanie sa automaticky vypne,
ak sa fotoaparát nepouÏíva po
urãenú dobu.
- Po v˘mene batérie bude nastavenie vypnutia
zachované.
- V‰imnite si, Ïe funkcia automatického vypnutia nie
je aktívna, ak je fotoaparát v reÏime PC/Printer,
poãas prezentácie, prehrávania a nahrávania hlasu,
prehrávania filmového klipu, prehrávania
pohyblivého GIF-u, nahrávania filmového klipu a pri
zachytávaní zloÏenej snímky.
1 min
Imprint
3 min
LCD
5 min
AF Lamp
10 min ◀
Power Off
Quick View
Exit:BACK
Ponuka Nastavenie 2(
)
Ponuka Nastavenie 3(
)
R˘chle prezeranie
Snímka pri spustení
Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Quick View, môÏete práve
zachytenú snímku zobraziÈ na displeji LCD po dobu, ktorá sa nastavuje v
ãasti [Quick View]. Funkcia Quick view je k dispozícii len pri fotografiách.
MôÏete si vybraÈ obrázok, ktor˘ sa krátko objaví na displeji LCD pri kaÏdom
zapnutí fotoaparátu.
- Podponuky
[Off]
: R˘chle prezeranie je vypnuté.
[0.5, 1, 3 sec] : Práve vyfotená snímky sa krátko
zobrazí na displeji LCD.
- Ak poãas r˘chleho zobrazenia stlaãíte tlaãidlo
uzávierky, zru‰í sa.
Imprint
Off
0.5 sec
LCD
1 sec
AF Lamp
3 sec
Power Off
◀
Quick View
Exit:BACK
Off
- Obrázok pri spusteniu : [Off] (Vyp.),
LOGO
[LOGO] (LOGO),
User image
[User Image] (Vlastn˘ obrázok)
- Pri moÏnosti [START IMAGE] (Obr. pri spustení) pouÏite
na obrázok pri spustení uloÏenú snímku v ponuke
[RESIZE] (ZMENIË VEªKOSË) v reÏime prehrávania.
- Snímka pri spustení nebude ponukou [DELETE]
OdstrániÈ v‰etko) alebo [Format] (FormátovaÈ) odstránená.
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (VynulovaÈ).
◀
Start Image
Sound Volume
Beep Sound
Start Sound
Shutter Sound
Exit:BACK
73
Ponuka Nastavenie 3(
)
HlasitosÈ zvuku
Zvuk zapnutia
MôÏete vybraÈ úrovne hlasitosti zvuku pri spustení, zvuk operácie a zvuk
spú‰te.
MôÏete vybraÈ zvuk, ktor˘ sa aktivuje pri kaÏdom zapnutí fotoaparátu.
- Podponuky : [Off] (Vyp.), [Low] (Nízka),
[Medium] (Stredná), [High] (Vysoká)
Off
Low ◀
Medium
High
Start Image
- Podponuky : [Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1),
[Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)
Off
Start Image
Sound 1
Sound Volume
Sound 2
Sound Volume
Beep Sound
Sound 3 ◀
Beep Sound
Start Sound
Shutter Sound
Start Sound
Exit:BACK
Shutter Sound
Exit:BACK
Prevádzkov˘ zvuk
Zvuk spú‰te
Ak je zvuk zapnut˘, budú aktivované rôzne zvuky pri stlaãení tlaãidiel, ãím
oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.
MôÏete vybraÈ zvuk spú‰te.
- Podponuky : [Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1),
[Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)
- Podponuky : [Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1),
[Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)
- Ak nastavíte zvuk na hodnotu [Off] (Vyp.), nebudú
aktivované rôzne zvuky.
Off
Start Image
Sound 1
Sound Volume
Sound 2 ◀
Sound 3
Beep Sound
Start Sound
Shutter Sound
Exit:BACK
74
Off
Start Image
Sound 1
Sound Volume
Sound 2
Beep Sound
Sound 3
Start Sound
◀
Shutter Sound
Exit:BACK
Ponuka Nastavenie 4(
)
Formátovanie pamäte
OdstrániÈ v‰etko
PouÏíva sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu formátovania pamäte,
v‰etky snímky (vrátane chránen˘ch snímok) budú odstránené. Pred
formátovaním pamäte skontrolujte, ãi ste prevzali do poãítaãa v‰etky dôleÏité
snímky.
Zo v‰etk˘ch súborov uloÏen˘ch na pamäÈovej karte budú odstránené v‰etky
nechránené súbory v podprieãinku DCIM.
- Podponuky
[No] : PamäÈ nebude naformátovaná.
[Yes] : Zobrazí sa okno s potvrdením. Stlaãením
tlaãidla Smart vyberte ponuku [Yes]. Objaví sa
hlásenie [Processing!] a pamäÈ bude
naformátovaná.
Ak spustíte funkciu formátovania v reÏime
prehrávania, objaví sa hlásenie [No Image!].
No ◀
Yes
Format
Delete All
Copy to Card
Video Out
Reset
[No] : Zru‰í moÏnosÈ „Delete All“.
[Yes] : Zobrazí sa okno s potvrdením.
Stlaãením tlaãidla Smart vyberte ponuku
[Yes]. Objaví sa hlásenie [Processing!]
(Spracováva sa!) a nechránené súbory v
podprieãinku DCIM budú odstránené.
No
Yes ◀
Format
Delete All
Copy to Card
Video Out
Reset
Exit:BACK
Exit:BACK
■ Dbajte na to, aby ste funkciu formátovania spustili na nasledujúcich typoch
pamäÈov˘ch kariet.
- Nová pamäÈová karta alebo nenaformátovaná pamäÈová karta
- PamäÈová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznan˘ fotoaparátom,
alebo súbor nasníman˘ in˘m fotoaparátom.
● Chránené snímky nie je moÏné odstrániÈ.
● Ak nie sú Ïiadne snímky chránené, v‰etky snímky sú odstránené a v
reÏime prehrávania sa zobrazí hlásenie [No Image!] (Îiadna snímka!).
● PamäÈovú kartu formátujte vÏdy pomocou tohto fotoaparátu.
Ak vloÏíte pamäÈovú kartu, ktorá bola naformátovaná in˘mi
fotoaparátmi, ãítaãkami pamäÈov˘ch kariet alebo poãítaãmi, objaví sa
hlásenie [Card Error!] (Chyba karty!).
75
Ponuka Nastavenie 4(
)
Kopírovanie na kartu
V˘ber typu v˘stupu obrazu
UmoÏÀuje kopírovaÈ súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukov˘ch
nahrávok na pamäÈovú kartu.
V˘stupn˘ video signál fotoaparátu môÏe byÈ v norme NTSC alebo PAL.
Nastavenie v˘stupu treba urobiÈ vzhºadom na typ zariadenia (monitor,
televízor atì.), ku ktorému je fotoaparát pripojen˘. ReÏim PAL podporuje len
BDGHI.
[No] : Ru‰í kopírovanie na kartu.
[Yes] : Po zobrazení hlásenia [Processing!]
(Spracováva sa!) sa v‰etky snímky, filmové
klipy a súbory s nahrávkou hlasu uloÏené v
internej pamäti skopírujú na pamäÈovú kartu.
Format
No
Delete All
Yes
◀
Copy to Card
Video Out
Reset
Exit:BACK
● Ak sa táto ponuka vyberie, ak nie je vloÏená pamäÈová karta, ponuku
[Copy To Card] (KopírovaÈ na kartu) je moÏné vybraÈ, ale nie je ju
moÏné spustiÈ.
● Ak nie je na pamäÈovej karte k dispozícii dostatok miesta na
kopírovanie snímok uloÏen˘ch v internej pamäti (20 MB), príkaz [Copy
To Card] (KopírovaÈ na kartu) skopíruje len niektoré snímky a zobrazí
sa hlásenie [Memory Full!] (PamäÈ plná!). Systém sa vráti do reÏimu
prehrávania. Pred vkladaním pamäÈovej karty do fotoaparátu
zabezpeãte kvôli uvoºneniu miesta odstránenie v‰etk˘ch nepotrebn˘ch
súborov z internej pamäte.
● Keì presúvate snímky, ktoré sú uloÏené v internej pamäti, na
pamäÈovú kartu, na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované
ãíslom, aby sa predi‰lo duplicite v názvoch súborov.
- Ak je nastavená moÏnosÈ [Reset] (VynulovaÈ) v ponuke nastavenia
[File] (Súbor): názvy skopírovan˘ch súborov budú zaãínaÈ od
posledného názvu uloÏeného súboru.
- Ak je nastavená moÏnosÈ [Series] (Séria) v ponuke nastavenia [File]
(Súbor): názvy skopírovan˘ch súborov budú zaãínaÈ od posledného
názvu nasnímaného súboru. Po dokonãení príkazu [Copy To Card]
(KopírovaÈ na kartu) sa na displeji LCD zobrazí posledná uloÏená
snímka z posledného skopírovaného prieãinka.
76
■ Pripojenie k externému monitoru
NTSC
V reÏime nahrávania a prehrávania môÏete
uloÏené fotografie alebo filmové klipy prezeraÈ
pomocou pripojenia fotoaparátu k externému
monitoru káblom AV. Ak je fotoaparát pripojen˘ k
externému monitoru, displej LCD sa automaticky
vypne.
Format
PAL
Delete All
Copy to Card
◀
Video Out
Reset
Exit:BACK
Îlt˘ – video
Biely – zvuk
Ponuka Nastavenie 4(
- NTSC
- PAL
-
)
: USA, Kanada, Japonsko, JuÏná Kórea, Tajvan, Mexiko atì.
: Slovensko, âesko, Austrália, Rakúsko, Belgicko, âína, Dánsko,
Fínsko, Nemecko, VB, Holandsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nov˘
Zéland, Singapúr, ·panielsko, ·védsko, ·vajãiarsko, Thajsko,
Nórsko atì.
Ak pouÏívate ako extern˘ monitor televízor, je na Àom potrebné vybraÈ extern˘
kanál alebo kanál AV.
Na externom monitore sa vyskytne digitálny ‰um, ale nejde o chybu.
Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov TV ju
vycentrujte.
Keì je fotoaparát pripojen˘ k externému monitoru, niektoré ãasti snímky sa
nemusia zobrazovaÈ.
Keì je fotoaparát pripojen˘ k externému monitoru, ponuka bude viditeºná na
externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako na displeji LCD.
Keì je fotoaparát pripojen˘ k externému monitoru, zvuk tlaãidiel nemusí byÈ
poãuÈ.
Inicializácia
V‰etky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na predvolené
hodnoty. Hodnoty dátumu, ãasu, jazyka a v˘stupu videa sa v‰ak nezmenia.
- Podponuky
[No] : Nastavenie nebude obnovené na
predvolené hodnoty.
[Yes] : Zobrazí sa okno s potvrdením. Stlaãením
tlaãidla Smart vyberte ponuku [Yes].
V‰etky nastavenia budú obnovené na
predvolené hodnoty.
Format
No
Delete All
Yes
Copy to Card
Video Out
◀
Reset
Exit:BACK
77
DôleÏité poznámky
DodrÏiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
● Tento prístroj obsahuje precízne elektronické prvky.
NepouÏívajte ani neuskladÀujte prístroj na nasledujúcich miestach.
- Miesta s v˘kyvmi teploty a vlhkosti.
- Miesta, kde sa vyskytuje ‰pina a prach.
- Miesta vystavené priamemu slneãnému svetlu alebo v teplom poãasí vo vnútri
vozidiel.
- Prostredie s vysok˘m magnetizmom alebo nadmern˘mi vibráciami.
- Miesta s veºmi v˘bu‰n˘mi alebo veºmi horºav˘mi materiálmi.
● Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by bol vystaven˘ pôsobeniu
prachu, chemick˘ch látok (napríklad nafta a naftalín), vysokej teplote a
vysokej vlhkosti.
Ak neplánujte fotoaparát dlh‰iu dobu pouÏívaÈ, uskladÀujte ho v hermeticky
uzatvorenej ‰katuli.
● Piesok môÏe fotoaparátom spôsobovaÈ niektoré problémy.
- Nedovoºte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho pouÏívate na pláÏach,
na pobreÏn˘ch dunách alebo na in˘ch miestach, kde je mnoÏstvo piesku.
- V takom prípade by mohlo dôjsÈ k chybe alebo spôsobiÈ také po‰kodenie, Ïe
bude fotoaparát natrvalo po‰koden˘.
● Zaobchádzanie s fotoaparátom
- Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom ani
vibráciám.
- ChráÀte veºk˘ displej LCD pred nárazmi a nadmern˘m tlakom.
Ak fotoaparát nepouÏívate, uschovajte ho v puzdre.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
78
- Fotoaparát nie je odoln˘ voãi vode.
Vyhnite sa nebezpeãn˘m úrazom elektrick˘m prúdom – nikdy fotoaparát
nedrÏte ani nepouÏívajte mokr˘mi rukami.
- Ak pouÏívate fotoaparát na miestach s vodou (napríklad pláÏ alebo bazén),
dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda ani piesok. Inak môÏe dôjsÈ
k chybe alebo k trvalému po‰kodeniu prístroja.
● Teplotné v˘kyvy môÏu spôsobovaÈ komplikácie.
- Ak prená‰ate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého prostredia, na
citliv˘ch elektronick˘ch obvodoch sa môÏe vytváraÈ kondenzovaná vlhkosÈ.
Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a poãkajte aspoÀ hodinu, k˘m sa vlhkosÈ
nevyparí. VlhkosÈ sa môÏe vyskytnúÈ aj na pamäÈovej karte.
Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a vyberte pamäÈovú kartu.
Poãkajte, k˘m sa vlhkosÈ nevyparí.
● Upozornenie na pouÏívanie objektívu
- Ak bude objektív vystaven˘ úãinku priameho slneãného svetla, môÏe dôjsÈ k
zafarbeniu a po‰kodeniu obrazového snímaãa.
- Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlaãky prstov ani iné
cudzie látky.
● Ak sa digitálny fotoaparát dlh‰iu dobu nepouÏíva, môÏe dôjsÈ k jeho vybitiu.
Ak neplánujete nejakú v˘razne dlh‰iu dobu fotoaparát pouÏívaÈ, mali by ste
vybraÈ batériu a pamäÈovú kartu.
● Ak bude fotoaparát vystaven˘ úãinkom elektronického ru‰enia, sám od
seba sa vypne z dôvodu ochrany pamäÈovej karty.
DôleÏité poznámky
Ukazovateº varovania
● ÚdrÏba fotoaparátu
Na displeji LCD sa môÏu objaviÈ rôzne upozornenia.
- Na ãistenie objektívu a displeja LCD pouÏívajte jemnú kefku, ktorú je moÏné
kúpiÈ v obchodoch s fotografick˘mi potrebami. Na ãistenie je prípadne moÏné
pouÏiÈ papier na ãistenie objektívov s ãistiacim prípravkom na objektívy.
Telo fotoaparátu ãistite jemnou tkaninou. Dbajte na to, aby fotoaparát nepri‰iel
do styku s rozpú‰Èadlami, ako je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá atì.
Telo fotoaparátu by sa mohlo po‰kodiÈ. Mohol by byÈ tieÏ ovplyvnen˘ jeho
v˘kon. Hrubé zaobchádzanie s displejom LCD ho môÏe po‰kodiÈ.
Dbajte na to, aby ste sa vyhli jeho po‰kodeniu. Ak fotoaparát nepouÏívate,
schovajte ho do ochranného puzdra.
● Nepokú‰ajte sa fotoaparát rozoberaÈ ani upravovaÈ.
● Za urãit˘ch podmienok sa môÏe staÈ, Ïe statická elektrina spôsobí
aktivovanie blesku. Nepredstavuje to Ïiadne riziko pre fotoaparát, nejde o
chybnú funkãnosÈ.
● Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môÏe byÈ prenos údajov
ovplyvnen˘ statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova pripojte
kábel rozhrania USB a skúste prenos znova.
● Pred dôleÏitou udalosÈou alebo pred cestou by ste mali skontrolovaÈ stav
fotoaparátu.
- Otestujte stav fotoaparátu skú‰obnou snímkou a pripravte si náhradnú batériu.
- SpoloãnosÈ Samsung nebude zodpovedná za nefunkãnosÈ fotoaparátu.
[Memory Error!] (Chyba PamäÈ)
ㆍChyba pamäÈovej karty
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
→ VloÏte znova pamäÈovú kartu.
→ VloÏte pamäÈovú kartu a naformátujte ju (str. 75).
[Card Locked!] (Karta zamknutá!)
ㆍPamäÈová karta je zamknutá.
→ PamäÈová karta SD/SDHC/MMC: PosuÀte prepínaã ochrany proti zápisu
smerom navrch pamäÈovej karty.
[No Card!] (Îiadna karta!)
ㆍNie je vloÏená pamäÈová karta.
→ Vypnite fotoaparát a znova vloÏte pamäÈovú kartu.
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
[No Image!] (Îiadna snímka!)
ㆍV pamäti nie sú uloÏené Ïiadne snímky.
→ Nasnímajte fotografie.
→ VloÏte pamäÈovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky.
[File Error!] (Chyba súboru!)
ㆍChyba súboru
→ OdstráÀte chybné súbory.
ㆍChyba pamäÈovej karty.
→ ObráÈte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
79
Ukazovateº varovania
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
[Low Battery!] (Slabá batéria!)
Skontrolujte nasledujúce:
ㆍKapacita batérie je nízka.
→ VloÏte doplna nabitú batériu.
Fotoaparát sa nezapne.
[DCF Full Error] (Chyba formátu DCF)
ㆍKapacita batérie je nízka.
→ VloÏte doplna nabitú batériu (str. 16).
ㆍBatéria je vloÏená nesprávne, opaãná polarita.
→ VloÏte batériu podºa znaãiek polarity (+, –).
ㆍNie je vloÏená nabíjateºná batéria.
→ VloÏte batériu a zapnite fotoaparát.
ㆍV˘nimka formátu DCF
→ Skopírujte snímky do poãítaãa a naformátujte pamäÈ.
Fotoaparát sa poãas pouÏívania vypol.
[Low Light!] (Málo svetla!)
ㆍKeì fotografujete na tmav˘ch miestach.
→ Nasnímajte fotografie so zapnut˘m bleskom.
ㆍBatéria je vybitá.
→ VloÏte doplna nabitú batériu
ㆍFotoaparát sa vypol automaticky.
→ Zapnite znova fotoaparát.
Batéria sa r˘chlo vybíja.
ㆍFotoaparát sa pouÏíva pri nízkych teplotách.
→ Uchovávajte fotoaparát v teple (napríklad v kabáte alebo bunde) a vyÈahujte
ho len na nasnímanie fotografie.
80
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
Fotoaparát po stlaãení tlaãidla spú‰te nesníma fotografie.
Blesk nefunguje.
ㆍNie je dostatok pamäte.
→ OdstráÀte nepotrebné súbory snímok.
ㆍPamäÈová karta nebola naformátovaná.
→ Naformátujte pamäÈovú kartu (str. 75).
ㆍPamäÈová karta je plná.
→ VloÏte novú pamäÈovú kartu.
ㆍPamäÈová karta je zamknutá.
→ Pozrite chybové hlásenie [Card Locked!] (str. 79).
ㆍFotoaparát je vypnut˘.
→ Zapnite fotoaparát.
ㆍBatéria je vybitá.
→ VloÏte doplna nabitú batériu (str. 16).
ㆍBatéria je vloÏená nesprávne, opaãná polarita.
→ VloÏte batériu podºa znaãiek polarity (+, –).
ㆍBol vybran˘ reÏim vypnutého blesku.
→ Zru‰te reÏim vypnutého blesku.
ㆍReÏim fotoaparátu nemôÏe pouÏiÈ blesk.
→ Pozrite pokyny k blesku (str. 34~35).
âinnosÈ fotoaparát sa poãas pouÏívania náhodne zastavuje.
ㆍâinnosÈ fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkãnosti.
→ Vyberte batériu, znova ju vloÏte a zapnite fotoaparát.
Snímky sú nejasné.
ㆍSnímka zachytila subjekt bez nastavenia príslu‰ného reÏimu makra.
→ Ak chcete nasnímaÈ jasnú fotografiu, vyberte príslu‰n˘ reÏim makra.
ㆍSnímka bola zachytená mimo dosah blesku.
→ Fotografiu nasnímajte v dosahu blesku.
ㆍObjektív je zneãisten˘.
→ Vyãistite objektív.
Zobrazuje sa nesprávny dátum a ãas.
ㆍDátum a ãas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k
predvolenému nastaveniu.
→ Nastavte správne dátum a ãas.
Tlaãidlá fotoaparátu nefungujú.
ㆍChyba fotoaparátu
→ Vyberte batériu, znova ju vloÏte a zapnite fotoaparát.
Vyskytla sa chyba pamäÈovej karty, ktorá je vloÏená vo fotoaparáte.
ㆍNesprávny formát pamäÈovej karty.
→ Naformátujte znova pamäÈovú kartu.
Snímky sa neprehrávajú.
ㆍNesprávny názov súboru (v˘nimka formátu DCF).
→ NemeÀte názov súboru snímky.
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
ㆍNastavenie vyváÏenia bielej farby alebo efektu nie je správne.
→ Vyberte príslu‰né nastavenie vyváÏenia bielej farby a efektu.
81
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
Technické údaje
Obrázky sú príli‰ svetlé.
Obrazov˘ snímaã
- Typ : 1/1.76" CCD
- Efektívne pixely : pribliÏne 8.1 megapixelov
- Pixely celkom : pribliÏne 8.2 megapixelov
Objektív
- Ohnisková vzdialenosÈ : Objektív Schneider f = 7.3 aÏ
21.9mm (ekvivalent 35 mm film:
34~102 mm)
- SvetelnosÈ objektívu : F 2.8 aÏ F 5.2
- Digitálne priblíÏenie : ·ReÏim statického obrázka :
1.0 x aÏ 5.0 x
·ReÏim prehrávania : 1.0 x aÏ 10.2 x
(závisí od veºkosti snímky)
Displej LCD
- 2.5-palcov˘ farebn˘ TFT LCD (230,000 bodov)
Zaostrovanie
- Typ : automatické zaostrenie TTL
(viacbodové, stredové, rozpoznávanie tváre)
- Rozsah
ㆍExpozícia je nadmerná.
→ Vynulujte kompenzáciu expozície.
Na externom monitore nie je Ïiadny obraz.
ㆍExtern˘ monitor nebol k fotoaparátu pripojen˘ správne.
→ Skontrolujte prepojovacie káble.
ㆍNa pamäÈovej karte sú nesprávne súbory.
→ VloÏte pamäÈovú kartu so správnymi súbormi.
Pri pouÏívaní Prieskumníka v poãítaãi nie je viditeºná poloÏka [Removable Disk].
ㆍPrepojenie káblom nie je správne.
→ Skontrolujte pripojenie.
ㆍFotoaparát je vypnut˘.
→ Zapnite fotoaparát.
ㆍOperaãn˘ systém nie je Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.0 aÏ
10.4. Prípadne poãítaã nepodporuje rozhranie USB.
→ Nain‰talujte systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.0 aÏ
10.4 do poãítaãa, ktor˘ podporuje rozhranie USB.
ㆍOvládaã fotoaparátu nie je nain‰talovan˘.
→ Nain‰talujte ovládaã [USB Storage Driver].
82
Typ ostrenia
‰irokouhl˘ obj.
teleobjektív
Normálne
80 cm aÏ nekoneãno
80 cm aÏ nekoneãno
Makro
4 cm aÏ 80 cm
50 cm aÏ 80 cm
Automatické makro
4 cm aÏ nekoneãno
50 cm aÏ nekoneãno
Uzávierka
- R˘chlosÈ : Auto, P, ASR, Efekt : 1 ~ 1/1,500 s.
- Manuálne : 15 aÏ 1/1,500 s.
- Noc : 4 aÏ 1/1,500 s.
- OhÀostroj : 4 s.
Expozícia
- Ovládanie : Programová AE
- Meranie : viacnásobné, bodové, merané na stred,
rozpoznávanie tváre
- Kompenzácia : ±2 EV (kroky po 1/3 EV)
Technické údaje
- Filmov˘ klip :
·So zvukom alebo bez zvuku
(ãas nahrávania : max. 4 GB alebo 6 hodín)
·VeºkosÈ : 640 x 480, 320 x 240
·Snímková frekvencia : 30 snímok/s., 15 snímok/s.
·Optická transfokácia : optická 3 x (so stlmen˘m záznamom
zvukom poãas zoomovania)
- Ekvivalent ISO : Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Blesk
- ReÏimy : automaticky, automaticky s redukciou efektu
ãerven˘ch oãí, doplÀujúci blesk, pomalá
synchronizácia, blesk vypnut˘, oprava efektu
ãerven˘ch oãí
- Rozsah : 30cm~4.5m (‰irokouhl˘ obj.),
50cm~2.4m (teleobjektív)
- âas nabíjania : PribliÏne 4.0 s.
OstrosÈ
- mäkká, normálna, intenzívna
Efekt
- Normálne, âiernobiele, Sépia, âervené, Zelené, Modré,
Negatív, Vlastná farba, Kompozitné, Fotografická snímka,
GIF animácia
VyváÏenie bielej
- Automaticky, denné svetlo, zamraãené, Ïiarivka H,
Ïiarivka L, Ïiarovka, vlastné
Nahrávanie hlasu
- Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)
- Hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sekúnd)
Ukladací priestor
- Médium:
·Interná pamäÈ: 20 MB
·Externá pamäÈ(voliteºn˘) : SD (garantované aÏ do 2 GB),
Karta SDHC (garantované aÏ do 4 GB),
MMC Plus (garantované aÏ do 1 GB, 4-bity 20 MHz)
* Kapacita internej pamäti sa môÏe zmeniÈ
predchádzajúceho oznámenia.
- Formát súboru :
·Fotografia : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
·Filmov˘ klip: AVI (MPEG-4)
·Zvuk: WAV
- VeºkosÈ snímky
Dátumová peãiatka - Dátum, dátum a ãas, vypnuté (pouÏívateº si môÏe vybraÈ)
Snímanie
- Fotografia :
·ReÏimy : automaticky, program, manuálne, ASR, scéna
·Scéna : noc, portrét, deti, krajina, detail, text, západ slnka,
svitanie, protisvetlo, ohÀostroj, pláÏ a sneh,
kaviareÀ, jedlo, autoportrét
·ReÏim snímania : jednotlivo, súvislé, vysoká r˘chlosÈ, AEB
Zachytenie pohybu : 7sn/s aÏ
20 snímok v sérii
·Samospú‰È : 2 s., 10 s., dvojitá (10 s., 2 s.),
diaºková (predáva sa samostatnû)
3264X
2448
3264X
2176
3072X
2304
3264X
1832
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Kapacita (256 MB MMC karta)
SUPER FINE
60
68
68
79
93
143
419
FINE
115
128
129
149
173
255
617
NORMAL
165
182
183
210
242
345
732
83
Technické údaje
* Tieto ãísla sa zmerali pri beÏn˘ch podmienkach spoloãnosti Samsung a môÏu
sa odli‰ovaÈ v závislosti od podmienok snímania a nastavení fotoaparátu.
Prehrávanie snímok - Typ : Jedna snímka, miniatúry, prezentácia, filmov˘ klip.,
Fotogaléria
- Úprava : Orezanie, zmena veºkosti, otoãenie, efekt
Rozhranie
- Konektor digitálneho v˘stupu : USB 2.0
- Zvuk : Mono
- V˘stup videa : NTSC, PAL (pouÏívateº si môÏe vybraÈ)
- Vstupn˘ konektor jednosmerného napájania : 24 kolíkov˘
Zdroj napájania
- Nabíjateºná batéria: 3.7 V Lítium-iónová batéria
(SLB-0837(B))
- SieÈov˘ adaptér: SAC-46
* Pribalená batéria sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu,
kde ste v˘robok zakúpili.
Rozmery (·xVxH)
- 96.5 x 60 x 18.6 mm
HmotnosÈ
-151.7g (bez batérií a karty)
Prevádzková teplota
- 0 ~ 40°C
Prevádzková vlhkosÈ
- 5 ~ 85%
PouÏitie
- Samsung Master, Adobe Reader
※ Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
※ V‰etky ochranné známky sú vlastníctvom príslu‰n˘ch majiteºov.
84
Poznámky k softvéru
Pred pouÏívaním v˘robku si pozorne preãítajte túto pouÏívateºskú príruãku.
•PriloÏen˘ softvér je ovládaã fotoaparátu a softvérov˘ nástroj na úpravu snímok
(pre systém Windows).
•Nie je dovolené za Ïiadnych okolností kopírovaÈ softvér a pouÏívateºskú príruãku
ako celok ani ich ãasti.
•Autorské práva k softvéru sú licencované len na pouÏívanie s fotoaparátom.
•V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opraven˘ alebo
vymenen˘. Nenesieme v‰ak zodpovednosÈ za Ïiadne ‰kody spôsobené
nesprávnym pouÏívaním.
•Záruka spoloãnosti Samsung sa nevzÈahuje na pouÏívanie fotoaparátu v spojení
s poãítaãom, ktor˘ bol poskladan˘ podomácky, alebo poãítaãom s operaãn˘m
systémom, za ktor˘ nenesie jeho v˘robca zodpovednosÈ.
•Pred preãítaním tejto príruãky by ste mali maÈ základné vedomosti o poãítaãoch a
OS (operaãn˘ch systémoch).
Systémové poÏiadavky
Pre systém Windows
Informácie o softvéri
Pre systém Macintosh
Po vloÏení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky CD-ROM by sa malo
automaticky otvoriÈ nasledujúce okno.
Poãítaã s procesorom lep‰ím ako
Pentium 450 MHz
(odporúãa sa Pentium 800 MHz)
Power Mac G3 alebo nov‰í
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 9.0 aÏ 10.4
Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu je
potrebné najprv nain‰talovaÈ ovládaã
fotoaparátu.
Minimálne 128 MB RAM
(odporúãa sa 512 MB)
200 MB voºného miesta na pevnom
disku (odporúãa sa 1 GB)
Minimálne 64 MB RAM
(odporúãa sa 256 MB)
110 MB voºného miesta na pevnom
disku
※Obrázky uvedené v tejto príruãke pochádzajú
z anglickej verzie systému Windows.
Port rozhrania USB
Port rozhrania USB
Jednotka CD-ROM
Jednotka CD-ROM
1024 x 768 bodov, 16-bitov˘ farebn˘
kompatibiln˘ monitor
(odporúãa sa 24-bitov˘ farebn˘ monitor),
Microsoft DirectX 9.0 alebo nov‰í
■ Ovládaã fotoaparátu : umoÏÀuje prená‰anie snímok medzi fotoaparátom a
poãítaãom.
Fotoaparát vyuÏíva ovládaã USB Storage Driver. Fotoaparát sa môÏe pouÏívaÈ
ako ãítaãka kariet cez rozhranie USB. Po nain‰talovaní ovládaãa a po pripojení
fotoaparátu k poãítaãu môÏete nájsÈ poloÏku [Removable Disk] v programe
[Windows Explorer] alebo v ãasti [My Computer]. Ovládaã USB Storage Driver
sa poskytuje len pre systém Windows. Ovládaã rozhrania USB pre systém MAC
nie je na disku s aplikáciami priloÏen˘. Fotoaparát je moÏné pouÏívaÈ so
systémom Mac OS 9.0 aÏ 10.4.
■ Kodek XviD : umoÏÀuje prehrávaÈ v poãítaãi filmové klipy (MPEG-4)
zaznamenané fotoaparátom.
Ak chcete v poãítaãi prehrávaÈ filmov˘ klip zaznamenan˘ t˘mto fotoaparátom,
nain‰talujte kodek XviD. Ak sa filmov˘ klip zaznamenan˘ t˘mto fotoaparátom
neprehráva, nain‰talujte kodek. Tento softvér je kompatibiln˘ len so systémom
Windows.
85
Informácie o softvéri
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
■ Samsung Master : multimediálne softvérové rie‰enie v‰etko v jednom.
Ak chcete pouÏívaÈ fotoaparát s poãítaãom, nain‰talujte najprv aplikaãn˘
softvér. Po dokonãení in‰talácie je moÏné snímky uloÏené vo fotoaparáte
presúvaÈ do poãítaãa a upravovaÈ v programe na úpravu snímok.
Pomocou tohto softvéru je moÏné preberaÈ, zobrazovaÈ, upravovaÈ a ukladaÈ
svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibiln˘ len so
systémom Windows.
● Pred in‰taláciou ovládaãa je potrebné overiÈ si systémové poÏiadavky.
● Ak chcete v poãítaãi prehrávaÈ film nasníman˘ t˘mto fotoaparátom,
musí byÈ v poãítaãi nain‰talovan˘ program DirectX 9.0.
● V závislosti od v˘konu systému je potrebné poãkaÈ 5 aÏ 10 sekúnd,
k˘m sa spustí automatick˘ in‰talaãn˘ program. Ak sa okno neobjaví,
otvorte program [Windows Explorer] a na disku CD-ROM súbor
[Installer.exe].
● Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza
dokumentácia v podobe pouÏívateºsk˘ch príruãiek vo formáte PDF.
Vyhºadajte súbory PDF pomocou programu Prieskumník systému
Windows. Pred otváraním súborov PDF musíte nain‰talovaÈ program
Adobe Reader, ktor˘ sa nachádza na disku CD-ROM so softvérom.
● Pre správnu in‰taláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je potrebné maÈ
nain‰talovan˘ program Internet Explorer 5.01 alebo nov‰í. Nav‰tívte
lokalitu „www.microsoft.com“ a inovujte program Internet Explorer.
86
■ K dispozícii máte moÏnosÈ nav‰tíviÈ prostredníctvom internetu webovú
stránku spoloãnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com – angliãtina
http://www.samsungcamera.co.kr – kórejãina
1. Zobrazí sa okno automatického
spustenia. V okne automatického
spustenia kliknite na ponuku [Install].
2. Pomocou tlaãidla zobrazeného na monitore nain‰talujte ovládaã fotoaparátu a
program DirectX. Ak uÏ je v poãítaãi nain‰talovaná najnov‰ia verzia programu
DirectX, nie je potrebné ho in‰talovaÈ.
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
3. Ak chcete v poãítaãi prehrávaÈ filmov˘ klip zaznamenan˘ t˘mto fotoaparátom,
nain‰talujte kodek XviD.
4. Nain‰talujte program Samsung Master v zobrazenom poradí.
※ Kodek XviD je distribuovan˘ podºa podmienok a ustanovení licenãnej zmluvy
GNU General Public License a kaÏd˘ ho môÏe kopírovaÈ, modifikovaÈ a
distribuovaÈ celkom zdarma, av‰ak BEZ AKEJKOªVEK ZÁRUKY, V¯SLOVNEJ
AJ PRENESENEJ, VYPL¯VAJÚCEJ Z PREDAJA ALEBO VHODNOSTI
POUÎITIA PRE DAN¯ ÚâEL; to v‰ak iba za predpokladu, Ïe vÏdy pri jeho
distribúcii nebo modifikácii dodrÏujete licenciu GNU General Public License.
ëal‰ie informácie nájdete v dokumentoch GNU General Publice License
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
87
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
5. Po re‰tartovaní poãítaãa pripojte fotoaparát k poãítaãu
pomocou kábla rozhrania USB.
Spustenie reÏimu PC
•V tomto reÏime je moÏné preberaÈ uloÏené snímky do poãítaãa cez kábel
rozhrania USB.
•V reÏime PC je displej LCD na fotoaparáte vÏdy vypnut˘.
6. Zapnite fotoaparát.
Otvorí sa okno [Found New Hardware
Wizard] a poãítaã rozpozná fotoaparát
※ Ak je operaãn˘m systémom Windows
XP/Vista, otvorí sa program na prezeranie
snímok. Ak sa po spustení softvéru
Samsung Master otvorí okno na
preberanie snímok, ovládaã fotoaparátu
bol úspe‰ne nain‰talovan˘.
● Ak máte nain‰talovan˘ ovládaã fotoaparátu, okno [Found New
Hardware Wizard] sa nemusí otvoriÈ.
● V systéme Windows 98SE sa otvorí okno sprievodcu Found New
Hardware Wizard, a môÏe sa objaviÈ okno s v˘zvou, aby ste vybrali
súbor ovládaãa. V takom prípade vyberte z pribaleného disku CD
poloÏku „USB Driver“
88
■ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla
rozhrania USB.
2. Pomocou tlaãidla Smart vyberte ponuku [USB][Computer] (Poãítaã).
USB?
Computer
Printer
Spustenie reÏimu PC
■ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
■ Preberanie uloÏen˘ch snímok
Fotografie uloÏené vo fotoaparáte je moÏné preberaÈ na pevn˘ disk poãítaãa, a
potom ich vytlaãiÈ alebo pouÏiÈ na ich úpravu softvér urãen˘ na úpravu obrázkov.
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche poãítaãa vyberte poloÏku
[My computer](Môj poãítaã) a dvakrát kliknite na
poloÏku [Removable Disk (Vymeniteºn˘ disk) →
DCIM → 100SSCAM]. Zobrazia sa súbory
snímok.
※ Keì je fotoaparát pripojen˘ k poãítaãu, a v kroku 2 vyberiete moÏnosÈ
[Printer] (TlaãiareÀ), zobrazí sa hlásenie [Connecting Printer] (Pripája sa
tlaãiareÀ), a pripojenie nie je moÏné nadviazaÈ. V takom prípade odpojte
kábel rozhrania USB a postupujte od kroku 1.
3. Vyberte snímku a stlaãte prvé tlaãidlo my‰i.
■ Odpojenie fotoaparátu od poãítaãa: pozrite str. 91
(Odoberanie vymeniteºného disku).
● Pred zapájaním káblov alebo sieÈového adaptéra skontrolujte
smerovanie a nezapájajte ich násilím. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu
kábla alebo fotoaparátu.
4. Objaví sa miestna ponuka. Kliknite na ponuku
[Cut](VybraÈ) alebo [Copy](KopírovaÈ).
- [Cut](VybraÈ)
: vystrihne vybrané súbory.
- [Copy](KopírovaÈ) : skopíruje vybrané súbory.
89
Spustenie reÏimu PC
5. Kliknite na prieãinok, do ktorého chcete prilepiÈ súbor.
6. Stlaãte pravé tlaãidlo my‰i, otvorí sa miestna
ponuka. Kliknite na poloÏku [Paste](VloÏiÈ).
7. Súbor snímky sa prenesie z fotoaparátu do
poãítaãa.
- Pomocou programu [Samsung Master] môÏete prezeraÈ snímky uloÏené v
pamäti priamo na monitore poãítaãa a kopírovaÈ alebo presúvaÈ súbory
snímok.
90
● Ak chcete prezeraÈ snímky v poãítaãi, odporúãame ich skopírovaÈ do
poãítaãa. Pri otváraní snímok priamo z vymeniteºného disku môÏe dôjsÈ
neoãakávanému odpojeniu.
● Keì odovzdáte na vymeniteºn˘ disk súbor, ktor˘ nebol nasníman˘
t˘mto fotoaparátom, v reÏime prehrávania sa na displeji LCD objaví
hlásenie [File Error!]. V reÏime miniatúr sa nezobrazí niã.
Odoberanie vymeniteºného disku
■ Windows 98SE
1. Skontrolujte, ãi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a poãítaãom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poãkajte k˘m kontrolka prestane blikaÈ a
zaãne nepretrÏite svietiÈ.
2. Odpojte kábel rozhrania USB.
■ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Obrázky sa môÏu v závislosti do verzie operaãného systému Windows
mierne lí‰iÈ.)
1. Skontrolujte, ãi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a poãítaãom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poãkajte k˘m kontrolka prestane blikaÈ a
zaãne nepretrÏite svietiÈ.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Unplug or Eject
Hardware](OdpojiÈ ãi odobraÈ hardvér) v
oznamovacej oblasti.
5. Otvorí sa okno [Safe to Remove
Hardware](Teraz je moÏné hardvér bezpeãne
odobraÈ). Kliknite na tlaãidlo [OK].
6. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware]
(OdpojiÈ ãi odobraÈ hardvér). Kliknite na tlaãidlo
[Close](ZatvoriÈ) a vymeniteºn˘ disk bude
bezpeãne odobran˘.
7. Odpojte kábel rozhrania USB.
[Dvakrát kliknite]
3. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware]
(OdpojiÈ ãi odobraÈ hardvér). Vyberte poloÏku
[USB Mass Storage Device](Veºkokapacitné
pamäÈové zariadenie USB) a kliknite na
tlaãidlo [Stop](UkonãiÈ).
4. Otvorí sa okno [Stop a Hardware
device](UkonãiÈ ãinnosÈ hardvérového
zariadûnia). Vyberte poloÏku [USB Mass
Storage Device](Veºkokapacitné pamäÈové
zariadenie USB) a kliknite na tlaãidlo [OK].
91
Nain‰talovanie ovládaãa USB v systéme MAC
Odstránenie ovládaãa USB v systéme Windows 98SE
1. Ovládaã USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom nenachádza,
pretoÏe systém MAC OS uÏ odporu ovládaãa obsahuje.
2. Poãas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS.
Fotoaparát je kompatibiln˘ so systémom MAC OS 9.0 aÏ 10.4.
3. Pripojte fotoaparát k poãítaãu Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k poãítaãu MAC sa na ploche zobrazí nová ikona.
Ak chcete odstrániÈ ovládaã USB, postupujte podºa ìalej uvedeného procesu.
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu a zapnite ho.
2. Skontrolujte, ãi sa v ãasti [My Computer](Môj poãítaã) nachádza poloÏka
Removable Disk (Vymeniteºn˘ disk).
3. OdstráÀte v ãasti Device manager (Správca zariadení) poloÏku [Samsung
Digital Camera].
PouÏívanie ovládaãa USB v systéme MAC
1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa prieãinok v pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuÀte ho do poãítaãa MAC.
4. Odpojte kábel rozhrania USB.
5. OdstráÀte poloÏku [Samsung USB Driver] v ãasti Add/Remove Programs
Properties (PridaÈ/OdobraÈ programy).
● Pre systém Mac OS 10.0 a nov‰í: najprv dokonãite prenos medzi
poãítaãom a fotoaparátom, potom
odoberte vymeniteºn˘ disk pomocou
príkazu Extract.
6. Odin‰talovanie je dokonãené.
92
Samsung Master
Pomocou tohto softvéru je moÏné preberaÈ, zobrazovaÈ, upravovaÈ a ukladaÈ
svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibiln˘ len so systémom
Windows.
Ak chcete spustiÈ program, kliknite na poloÏky [Start → Programs →
Samsung → Samsung Master → Samsung Master].
■ Preberanie snímok
1. Pripojte fotoaparát k svojmu poãítaãu.
2. Po pripojení fotoaparátu k poãítaãu sa zobrazí
okno na preberanie snímok.
- Ak chcete prevziaÈ zachytené snímky, vyberte
tlaãidlo [Select All].
- Vyberte v okne poÏadovan˘ prieãinok a
kliknite na tlaãidlo [Select All]. MôÏete uloÏiÈ
zachytené snímky a vybrané prieãinky.
- Ak kliknete na tlaãidlo [Cancel], preberanie bude zru‰ené.
4. Vyberte cieºové umiestnenie a vytvorte
prieãinok, do ktorého uloÏiÈ preberané
snímky a prieãinky.
- Názvy prieãinkov môÏu byÈ vytvorené v
poradí podºa dátumu., a snímky budú
prevzaté.
- Názov prieãinka bude ºubovoºn˘, a snímky
budú prevzaté.
- Po vybraní predt˘m vytvoreného prieãinka
budú snímky prevzaté.
5. Kliknite na tlaãidlo [Next >].
6. Otvorí sa okno, aké vidíte na vedºaj‰om
obrázku. V hornej ãasti okna bude zobrazené
cieºové umiestnenie vybraného prieãinka.
Kliknutím na tlaãidlo [Start] prevezmite
snímky.
3. Kliknite na tlaãidlo [Next >].
7. Prevzaté snímky sa zobrazia.
93
Samsung Master
Zobrazovaã snímok : môÏete v Àom prezeraÈ uloÏené snímky.
①
Úprava snímky : môÏete upravovaÈ fotografiu.
⑤
⑥
①
④
⑦
②
③
④
②
- ëalej sú uvedené funkcie zobrazovaãa snímok.
① Li‰ta s ponukou: môÏete vybraÈ ponuky.
File(Súbor), Edit(Úpravy), View(ZobraziÈ), Tools(Nástroje),
Change functions(Zmena funkcií), Auto download
(Automatické stiahnutie), Help (Nápoveda) atì.
② Okno v˘beru snímky: v tomto okne je moÏné vybraÈ poÏadované snímky.
③ Ponuka v˘beru typu média : v tejto ponuke môÏete vybraÈ zobrazovaã snímok
a funkcie úpravy snímky a filmového klipu.
④ Okno s ukáÏkou : môÏete prezeraÈ ukáÏku snímky alebo filmového klipu a
skontrolovaÈ multimediálne informácie.
⑤ Li‰ta priblíÏenia : môÏete zmeniÈ veºkosÈ ukáÏky.
⑥ Okno zobrazenia prieãinka : tu je moÏné vidieÈ umiestnenie prieãinka
vybranej snímky.
⑦ Okno zobrazenia snímky : tu sú zobrazené snímky vybraného prieãinka.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] (Nápoveda) programu Samsung Master.
94
③
- ëalej sú uvedené funkcie úpravy snímky.
① Ponuka Edit (Úpravy) : môÏete vybraÈ nasledujúce ponuky.
[Tools] (Nástroje): MôÏete zmeniÈ veºkosÈ vybranej snímky alebo ju orezaÈ.
Pozrite ponuku [Help] (Nápoveda).
[Adjust] (NastaviÈ): MôÏete zmeniÈ kvalitu snímky. Pozrite ponuku [Help] (Nápoveda).
[Retouch] (Retu‰ovaÈ): MôÏete zmeniÈ snímku alebo do nej vloÏiÈ efekty.
Pozrite ponuku [Help] (Nápoveda).
② Nástroje na kreslenie : nástroje na úpravu snímky.
③ Okno zobrazenia snímky : v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
④ Okno s ukáÏkou : môÏete prezeraÈ ukáÏku zmenenej snímky.
※ Fotografiu upravenú pomocou programu Samsung Master nie je moÏné
prehrávaÈ vo fotoaparáte.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] (Nápoveda) programu Samsung Master.
Samsung Master
âasto kladené otázky
Úprava filmu : z klipu môÏete získaÈ fotografiu, pridaÈ ìal‰í filmov˘ klip,
komentár a hudobné súbory.
■ Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.
①
1. prípad
Kábel rozhrania USB nie je pripojen˘, alebo nie je pouÏit˘ pribalen˘
kábel rozhrania USB.
→ Pripojte pribalen˘ kábel rozhrania USB.
2. prípad
Fotoaparát nebol poãítaãom rozpoznan˘.
Niekedy sa môÏe fotoaparát objaviÈ v správcovi zariadení v ãasti
[Unknown Devices](Neznáme zariadenie).
→ Nain‰talujte správne ovládaã fotoaparátu.
Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova ho zapojte,
a potom zapnite fotoaparát.
3. prípad
Poãas prenosu súboru do‰lo k neoãakávanej chybe.
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
4. prípad
Keì sa pouÏíva rozboãovaã rozhrania USB.
→ MôÏe sa jednaÈ o problém, Ïe pripájate fotoaparát k poãítaãu
prostredníctvom rozdeºovaãa rozhrania USB, a rozdeºovaã a poãítaã
nie sú kompatibilné.
Ak je to moÏné, pripojte fotoaparát k poãítaãu priamo.
5. prípad
Sú k poãítaãu pripojené aj iné káble rozhrania USB?
→ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu nemusí fungovaÈ, ak v tom istom
ãase pripojen˘ k poãítaãu aj in˘ kábel rozhrania USB. V takom prípade
odpojte druh˘ kábel rozhrania USB a pripojte len kábel rozhrania USB
fotoaparátu.
②
- ëalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.
① Ponuka Edit (Úpravy): môÏete vybraÈ nasledujúce ponuky.
[Add Media] (PridaÈ médiá): Do filmu môÏete pridaÈ ìal‰ie mediálne prvky.
[Edit Clip] (Úprava videoklipu): MôÏete zmeniÈ jas, kontrast, farbu a s˘tosÈ.
[Effects] (Efekty): MôÏete vloÏiÈ nejak˘ efekt.
[Set Text] (VloÏiÈ text): MôÏete vloÏiÈ texty.
[Narrate] (Komentár): MôÏete vloÏiÈ komentár.
[Produce] (VytvoriÈ): MôÏete uloÏiÈ upraven˘ multimediálny súbor pod nov˘m
názvom súboru. K dispozícii máte na v˘ber tieto typy súborov:
AVI, Windows media (wmv) a Windows media (asf).
② Okno zobrazenia snímok : v tomto okne môÏete vloÏiÈ multimédiá.
※ Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktor˘ nie je kompatibiln˘ s
programom Samsung Master nie je moÏné v tomto programe prehrávaÈ.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] (Nápoveda) programu Samsung Master.
95
âasto kladené otázky
6. prípad
7. prípad
8. prípad
96
prípad Keì otvoríte správcu zariadení (kliknutím na ponuku ·tart →
(Nastavenie) → Ovládacie panely → (ÚdrÏba a v˘kon) → Systém →
(Hardvér) → Správca zariadení), nachádzajú sa tu poloÏky v ãastiach
Neznáme zariadenia alebo ëal‰ie zariadenia oznaãené Ïlt˘m
otáznikom (?) alebo zariadenia oznaãené v˘kriãníkom (!).
→ Kliknite prav˘m tlaãidlom na poloÏku s otáznikom (?) alebo
v˘kriãníkom (!) a vyberte poloÏku „OdobraÈ“. Re‰tartujte poãítaã a
pripojte fotoaparát znova. V poãítaãi so systémom Windows 98SE tieÏ
odstráÀte ovládaã fotoaparátu, re‰tartujte poãítaã a znova ho
nain‰talujte
Kvôli niektor˘m zabezpeãovacím programom (Norton Anti Virus, V3
atì.) nemusí poãítaã rozpoznaÈ fotoaparát ako vymeniteºn˘ disk.
→ Zastavte zabezpeãovacie programy a pripojte fotoaparát k poãítaãu.
Informácie o tom, ako doãasne zakázaÈ program, nájdete v pokynom
k zabezpeãovaciemu programu.
Fotoaparát je pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenému na
prednom paneli poãítaãa.
→ Ak je fotoaparát je pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenom na
prednom paneli poãítaãa, nemusí poãítaã rozpoznaÈ fotoaparát.
Fotoaparát pripojte k portu rozhrania USB umiestnenému na zadnej
strane poãítaãa.
● Ak sa filmov˘ klip neprehráva v poãítaãi
※ Keì sa filmov˘ klip zaznamenan˘ fotoaparátom neprehráva v poãítaãi, je to
väã‰inou z dôvodu kodeku, ktor˘ je v poãítaãi nain‰talovan˘.
● Ak nie je kodek na prehrávanie filmového klipu nain‰talovan˘, alebo ak je
nekompatibiln˘
→ Nain‰talujte kodek podºa nasledujúceho postupu.
[ In‰talácia kodeku pre systém Windows ]
1. In‰talácia kodeku XviD
1) VloÏte disk CD dodan˘ spolu s fotoaparátom.
2) Spustite prieskumníka systému Windows, vyberte prieãinok [CD-ROM
drive:\XviD] a kliknite na súbor XviD-1.1.2-01112006.exe.
※ Kodek XviD je distribuovan˘ podºa podmienok licencie GNU General Public
License. KaÏd˘ má právo tento kodek kopírovaÈ, distribuovaÈ a meniÈ.
Táto Licencia sa t˘ka kaÏdého programu alebo iného diela, ktoré obsahuje
oznámenie umiestnené vlastníkom autorsk˘ch práv, ktoré hovorí o tom, Ïe
môÏe byÈ distribuovan˘ podºa podmienok licencie General Public License.
ëal‰ie informácie nájdete v dokumentácii licencie
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
âasto kladené otázky
[In‰talácia kodeku pre systém Mac OS]
1) Kodek je moÏné prevziaÈ na nasledujúcej webovej stránke
(http://www.divx.com/divx/mac).
2) Kliknite na ponuku [Free download] na pravej hornej strane okna.
Následne sa zobrazí okno preberania.
3) Skontrolujte verziu systému Mac OS a kliknutím na tlaãidlo [Download]
prevezmite súbor a uloÏte ho v poÏadovanom prieãinku.
4) Spustite prevzat˘ súbor, nain‰taluje sa kodek potrebn˘ na prehrávanie
filmov˘ch klipov.
※ Ak nie je moÏné prehrávaÈ filmov˘ súbor v operaãnom systéme Macintosh,
pouÏite prehrávaã médií, ktor˘ podporuje kodek XviD (napr.: Mplayer).
● Ak nie je nain‰talovan˘ program DirectX 9.0 alebo nov‰í
→ Nain‰talujte program DirectX 9.0 alebo nov‰í.
1) VloÏte disk CD dodan˘ spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte prieãinok [jednotka CDROM:\ USB Driver\DirectX 9.0] a kliknite na súbor DXSETUP.exe.
Nain‰taluje sa program DirectX. Program DirectX je moÏné prevziaÈ na
nasledujúcej webovej stránke. http://www.microsoft.com/directx
● Ak poãítaã (so systémom Windows 98SE) opakovane poãas pripojenia
fotoaparátu k poãítaãu prestane reagovaÈ
→ Ak je poãítaã (so systémom Windows 98SE) spusten˘ dlh‰iu dobu, a
fotoaparát sa k nemu opakovane pripája, poãítaã nemusí fotoaparát
rozpoznaÈ. V tom prípade re‰tartujte poãítaã.
● Ak poãítaã s pripojen˘m fotoaparátom poãas spú‰Èania systému Windows
prestane reagovaÈ
→ V takom prípade odpojte fotoaparát od poãítaãa, systém Windows sa
spustí.
Ak problém naìalej pretrváva, zakáÏte funkciu Legacy USB Support a
re‰tartujte poãítaã. Funkcia Legacy USB Support sa nachádza v ponuke
BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môÏe v závislosti od v˘robcu poãítaãa lí‰iÈ.
Niektoré programy BIOS nemajú funkciu Legacy USB Support.) Ak
neviete sami zmeniÈ túto moÏnosÈ, obráÈte sa na v˘robcu poãítaãa
alebo na v˘robcu BIOS-u.
● Ak nie je moÏné odstrániÈ filmov˘ klip, odobraÈ vymeniteºn˘ disk, alebo sa
poãas prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie
→ Ak nain‰talujte len program Samsung Master, obãas sa môÏu vyskytnúÈ
tieto problémy.
- Zatvorte program Samsung Master kliknutím na ikonu programu
Samsung Master v oznamovacej oblasti.
- Nain‰talujte aplikaãné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD so
softvérom.
97
Správna likvidácia tohto v˘robku
Správna likvidácia tohto v˘robku (Odpadové elektrické a elektronické
vybavenie)
(T˘ka sa Európskej únie a ìal‰ích európskych krajín so systémami
separovaného zberu odpadu) Tento symbol na produkte alebo na jeho
obale oznaãuje, Ïe tento produkt sa nesmie po skonãení Ïivotnosti
likvidovaÈ spolu s in˘m odpadom z domácností.
Namiesto toho je va‰ou povinnosÈou zlikvidovaÈ nepotrebné zariadenia ich
odovzdaním na urãenom zbernom mieste, aby sa mohli recyklovaÈ nepotrebné
elektrické a elektronické zariadenia. Domáci pouÏívatelia sa musia obrátiÈ buì na
predajcu, u ktorého v˘robok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú
informácie o mieste a spôsobe manipulácie s t˘mto v˘robkom, ktor˘ je ‰etrn˘ voãi
Ïivotnému prostrediu. Firemní pouÏívatelia sa musia obrátiÈ na svojho dodávateºa, a
overiÈ si podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
Tento v˘robok sa nesmie pri likvidácii mie‰aÈ s in˘m firemn˘m odpadom.
SpoloãnosÈ Samsung Techwin sa pri kaÏdom v˘robku stará
o Ïivotné prostredie na kaÏdom v˘robnom stupni, a robí
mnoÏstvo krokov, aby priná‰ala zákazníkom v˘robky ão
naj‰etrnej‰ie k Ïivotnému prostrediu. Znaãka Eco
symbolizuje fakt, Ïe spoloãnosÈ Samsung Techwin vyrába
v˘robky ‰etrné k Ïivotnému prostrediu, a znamená, Ïe
v˘robok spæÀa smernicu RoHS Európskej únie.
98
POZNÁMKY
99
POZNÁMKY
100
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsungcamerausa.com
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center
NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC
INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.
POST CODE : 300385
TEL : 800-810-5858
www.samsungcamera.com.cn
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-4331
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement