Samsung | SAMSUNG ST65 | Uživatelská přiručka | Samsung ST65 Užívateľská príručka

Tento návod na použitie obsahuje
podrobné inštrukcie ohľadom použitia
fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme,
pozorne.
 Kliknite na tému
Základné riešenie problémov
User Manual
ST65/ST67
Rýchly sprievodca
Obsah
Základné funkcie
Rozšírené funkcie
Možnosti snímania
Prehrávanie/úpravy
Nastavenia
Prílohy
Register
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete
fotoaparát.
Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat.
Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či
ďalších osôb
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých
detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí.
Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.
Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte
opravovať.
Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani
vysokým teplotám.
Mohlo by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom alebo do
poškodenia fotoaparátu.
Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým
teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín.
Fotoaparát ani nabíjačku neprikrývajte látkami ani
oblečením.
Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže pokaziť alebo to môže
spôsobiť požiar.
Do fotoaparátu nevkladajte horľavé materiály, ani tieto
materiály neukladajte do blízkosti fotoaparátu.
Ak sa do vášho fotoaparátu dostanú tekutiny alebo
cudzie predmety, odpojte všetky zdroje napájania, ako
je napríklad batéria alebo nabíjačka a potom kontaktujte
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa fotoaparátu mokrými rukami.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
Chráňte zrak objektu.
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m/3 ft) ľudí či zvierat. Ak
blesk používate príliš blízko očí objektu, môže to spôsobiť dočasné
alebo trvalé poškodenie zraku.

1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Batérie nepoužívajte na účely, na ktoré neboli navrhnuté.
Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu
či ďalších zariadení
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.
Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.
Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať
a poškodiť fotoaparát.
AK používate nabíjačku na striedavý prúd, vypnite
fotoaparát skôr, ako túto nabíjačku odpojíte.
Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovoiónové náhradné batérie. Batériu nepoškodzujte ani ju
neohrievajte.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia
elektrickým prúdom.
Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenia osôb.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia
elektrickým prúdom.
Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo,
ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.
Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový
prívod, zástrčku ani sieťovú zásuvku.
●● Neodsúhlasené batérie, nabíjačky, káble alebo príslušenstvo môže
spôsobiť výbuch batérie, poškodenie fotoaparátu alebo poranenie.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
●● Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo poranenia
spôsobené používaním neodsúhlasených batérií, nabíjačiek, káblov
alebo príslušenstva.
Nedovoľte, aby sa nabíjačka na striedavý prúd dostala do
kontaktu s koncovkami +/- na batérii.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Na diely fotoaparátu netlačte, ani na ne nevyvíjajte tlak.
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte.
Mohlo by to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani škody
spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.
Pri pripájaní káblov či sieťových adaptérov a práci
s kartou či batériou konajte opatrne.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do
fotoaparátu.
Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna
inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja
a príslušenstva.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra
fotoaparátu.
Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.
Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Môže to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom, poškodenia
fotoaparátu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.

3
Usporiadanie návodu na použitie
Základné funkcie
Informácia o autorských právach
11
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
●● Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými
známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
●● micro SD™, micro SDHC™ sú registrované ochranné známky
spoločnosti SD Association.
●● Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Apple
Corporation.
●● Ochranné známky a obchodné názvy použité v tejto príručke sú
vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Rozšírené funkcie
26
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a
ako snímať videá alebo hlasové poznámky.
Možnosti snímania
35
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime
snímania.
●● V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu
alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
●● Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať žiadnu časť
tejto príručky bez predchádzajúceho povolenia.
●● Informácie o licencii otvoreného zdrojového kódu nájdete v
súboru „OpenSourceInfo.pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom
CD-ROM-e.
Prehrávanie/úpravy
53
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a
hlasových poznámok a o úprave snímok a videí.
Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni
alebo televízoru.
Nastavenia
76
Pozrite si možnosti konfigurácie nastavení vášho
fotoaparátu.
Prílohy
Získajte informácie o chybových správach, technických
údajoch a údržbe.

4
82
Označenia použité v návode
Režim snímania
Ikony použité v návode
Ikona
Označenie
Funkcia
Smart Auto (Inteligentná automatika)
Ďalšie informácie
Program
Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
DIS (Digitálna stabilizácia obrazu)
Scene (Scéna)
Movie (Video)
Ikony režimu snímania
Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v zodpovedajúcom
nemusí podporovať funkcie vo všetkých
režime. Režim
scénických režimoch.
[ ]
Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť]
(označuje tlačidlo spúšte)
( )
Číslo strany s príslušnou informáciou
→
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne
zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Vyberte Shooting
(Snímanie) → White Balance (Vyváženie bielej)
(znamená zvoľte Shooting (Snímanie) a potom White
Balance (Vyváženie bielej).
*
Poznámka
Skratky použité v návode
napr.:
Dostupné v
režimoch Program,
DIS (Digitálna
stabilizácia obrazu)
a Movie (Video)

5
Skratka
Definícia
ACB
Auto Contrast Balance
(Automatické vyváženie kontrastu)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automatická séria so zmenou expozície)
AF
Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format
(Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV
Exposure Value (Hodnota expozície)
ISO
International Organization for Standardization
(Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu)
WB
White Balance (Vyváženie bielej)
Výrazy použité v návode
Použitie tlačidla spúšte
Expozícia (jas)
●●Polovičné stlačenie [Spúšť]: stlačte spúšť do polovice zdvihu
●●Stlačenie [Spúšť]: úplné stlačenie tlačidla spúšte
Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako
expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času,
clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo
svetlejším snímkam.
Polovičné stlačenie [Spúšť]
Normálna expozícia
Stlačenie [Spúšť]
Objekt, pozadie a kompozícia
●●Objekt: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátišie
●●Pozadie: predmety obklopujúce objekt
●●Kompozícia: kombinácia objektu a pozadia
Pozadie
Kompozícia
Objekt

6
Preexpozícia (príliš svetlé)
Základné riešenie problémov
Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.
Oči objektu sa javia
červené.
Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.
Red-eye (Červené oči) alebo
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí).
●● Nastavte blesk na
(str. 38)
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 65)
●● Ak už bola snímka vytvorená, vyberte
Na fotografiách sú
prachové častice.
Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.
●● Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.
●● Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)
Snímky sú neostré.
Môže to byť spôsobené fotografovaním v tme alebo nesprávnym držaním prístroja.
●● Stlačením [Spúšť] do polovice zaistíte zaostrenie na objekt. (str. 24)
. (str. 31)
●● Použite režim
Snímky sú neostré pri Expozičný čas sa predlžuje, pretože fotoaparát sa snaží získať lepšiu expozíciu.
nočnom snímaní.
To môže spôsobiť ťažkosti so stabilizáciou fotoaparátu a viesť k neostrosti vplyvom pohybu.
●● Zapnite blesk. (str. 38)
●● Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)
●● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
Night (Noc) v režime
. (str. 30)
●● Vyberte
V protisvetle
vychádzajú objekty
príliš tmavé.
Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými
oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.
●● Nefotografujte proti slnku.
Backlight (Protisvetlo) v režime
. (str. 28)
●● Vyberte
●● Nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 38)
●● Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 46)
●● Nastavte expozíciu. (str. 46)
Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 47)
●● Nastavte meranie na

7
Rýchly sprievodca
Nastavenie expozície (jasu)
Fotografovanie osôb
●● Režim
> Beauty Shot (Snímka s retušou)  29
●● Režim
> Portrait (Portrét)  28
●● Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)
(pre potlačenie alebo opravu červených očí)  38
●● Face Detection (Rozpoznanie tváre)  43
●● EV (nastavenie expozície)  46
●● ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetlému pozadiu)
 46
●● Metering (Meranie)  47
●● AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou
expozíciou)  49
Fotografovanie v noci alebo v šere
●● Režim
> Night (Noc)  30
●● Režim
> Sunset (Noc), Dawn (Úsvit), Fireworks
(Ohňostroj)  28
●● Nastavenie blesku  38
●● Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo)  39
Použitie rôznych efektov
●● Fotografické štýly (aplikácia tónov)  50
●● Efekty chytrého filtra  51
●● Nastavenie obrazu (nastavenie sýtosti, ostrosti alebo
kontrastu)  52
Vytvorenie akčnej snímky
●● Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká
rýchlosť)  49
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
●● Režim
 31
Fotografovanie textu, hmyzu alebo
kvetín
●● Režim
> Close Up (Detail), Text (textu)  28
●● Macro (Makro), Auto Macro (Autom. makro)
(pre snímky zblízka)  40
●● White Balance (zmena farebného podania)  47

8
●● Zobrazenie súborov podľa
kategórií v Inteligentnom
albume  55
●● Zmazanie všetkých súborov z
pamäťovej karty  57
●● Zobrazenie prezentácie
snímok  58
●● Zobrazenie súborov na
TV  67
●● Pripojenie fotoaparátu k
počítaču  68
●● Nastavenie zvuku a hlasitosti
 78
●● Nastavenie jasu displeja  78
●● Nastavenie jazyka displeja
 79
●● Nastavenie dátumu a času
 79
●● Formátovanie pamäťovej
karty  79
●● Riešenie ťažkostí  92
Obsah
Pridanie hlasovej poznámky k snímke ............................ 34
Základné funkcie ..................................................................... 11
Rozbalenie .......................................................................... 12
Usporiadanie fotoaparátu ................................................. 13
Vloženie batérie a pamäťovej karty ................................. 15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu ........................ 16
Nabíjanie batérie ............................................................. 16
Zapnutie fotoaparátu ....................................................... 16
Vykonanie úvodného nastavenia ..................................... 17
Popis ikon ........................................................................... 18
Voľba možností .................................................................. 19
Nastavenie dátumu a času ............................................... 21
Nastavenie typu zobrazenia ............................................ 21
Nastavenie zvuku ............................................................ 21
Vytváranie snímok ............................................................. 22
Transfokácia .................................................................... 23
Tipy pre vytvorenie lepších snímok . ............................... 24
Možnosti snímania .................................................................. 35
Voľba rozlíšenia a kvality .................................................. 36
Voľba rozlíšenia ............................................................... 36
Voľba obrazovej kvality .................................................... 36
Použitie samospúšte ......................................................... 37
Snímanie pri zlom osvetlení ............................................. 38
Potlačenie červených očí . ............................................... 38
Použitie blesku ................................................................ 38
Nastavenie citlivosti ISO .................................................. 39
Zmena zaostrenia fotoaparátu ......................................... 40
Použitie makra ................................................................. 40
Použitie automatického ostrenia . .................................... 40
Použitie automatického ostrenia so sledovaním ............. 41
Nastavenie oblasti ostrenia ............................................. 42
Použitie rozpoznania tváre ............................................... 43
Rozpoznanie tvárí . .......................................................... 43
Vytvorenie autoportrétu ................................................... 44
Vytvorenie snímky úsmevu . ............................................ 44
Detekcia zatvorených očí ................................................ 45
Nastavenie jasu a farieb .................................................... 46
Ručné nastavenie expozície (EV) ................................... 46
Kompenzácia protisvetla (ACB) . ..................................... 46
Zmena možnosti merania ................................................ 47
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ..................... 47
Použitie režimu série ......................................................... 49
Zlepšenie snímok ............................................................... 50
Použitie fotografických štýlov .......................................... 50
Použitie efektov chytrého filtra . ....................................... 51
Rozšírené funkcie ................................................................... 26
Režimy snímania ................................................................ 27
Použitie režimu Smart Auto ............................................. 27
Použitie režimu Scény ..................................................... 28
Použitie režimu Snímka s retušou ................................... 29
Použitie režimu Snímka podľa vzoru ............................... 30
Použitie režimu Noc . ....................................................... 30
Použitie režimu DIS ......................................................... 31
Použitie režimu Program ................................................. 32
Snímanie videa ............................................................... 32
Záznam hlasových poznámok . ........................................ 34
Záznam hlasovej poznámky ............................................ 34

9
Obsah
Prílohy ...................................................................................... 82
Nastavenie fotografie . ..................................................... 52
Chybové hlásenia .............................................................. 83
Údržba fotoaparátu ............................................................ 84
Čistenie fotoaparátu ........................................................ 84
Používanie a uskladnenie fotoaparátu ............................ 85
Pamäťové karty ............................................................... 86
Skôr, než sa obrátite na servis ......................................... 92
Technické údaje fotoaparátu ............................................ 95
Slovníček ............................................................................ 99
Register ............................................................................. 103
Prehrávanie/úpravy . ............................................................... 53
Prehrávanie . ....................................................................... 54
Spustenie režimu prehrávania ......................................... 54
Zobrazenie snímok .......................................................... 58
Prehrávanie videa . .......................................................... 59
Prehrávanie hlasových poznámok . ................................. 60
Úprava snímky ................................................................... 62
Zmena rozlíšenia snímok ................................................ 62
Otočenie snímky .............................................................. 62
Použitie fotografických štýlov .......................................... 63
Použitie efektov chytrého filtra . ....................................... 64
Oprava nesprávnej expozície .......................................... 65
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) .......................... 66
Zobrazenie súborov na TV . ............................................. 67
Prenos súborov do počítača (vo Windows) ................... 68
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio ............ 70
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku . ...................................................... 72
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) ....................... 73
Prenos súborov do počítača (pre Mac) ........................... 74
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge) . ............................... 75
Nastavenia ............................................................................... 76
Ponuka nastavení fotoaparátu ......................................... 77
Otvorenie ponuky nastavení ............................................ 77
Sound (Zvuk) ................................................................... 78
Display (Displej) . ............................................................. 78
Settings (Nastavenia) ...................................................... 79

10
Základné funkcie
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
Rozbalenie … …………………………………………………… 12
Usporiadanie fotoaparátu … …………………………………… 13
Vloženie batérie a pamäťovej karty …………………………… 15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu …………………… 16
Nabíjanie batérie ……………………………………………
16
Zapnutie fotoaparátu … ……………………………………
16
Vykonanie úvodného nastavenia ……………………………… 17
Popis ikon ………………………………………………………… 18
Voľba možností … ……………………………………………… 19
Nastavenie dátumu a času … ………………………………… 21
Nastavenie typu zobrazenia … ……………………………
21
Nastavenie zvuku …………………………………………
21
Vytváranie snímok … …………………………………………… 22
Transfokácia …………………………………………………
23
Tipy pre vytvorenie lepších snímok … ………………………… 24
Rozbalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Voliteľné príslušenstvo
Fotoaparát
Popruh
Sieťový zdroj/
Kábel USB
Disk CD-ROM s
návodom na použitie
Akumulátorová batéria
Obal fotoaparátu
Pamäťová karta/
Adaptér pamäťovej
karty
Kábel A/V
Nabíjačka batérie
Návod pre rýchle
spustenie
Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia.
Základné funkcie
12
Usporiadanie fotoaparátu
Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.
Tlačidlo transfokátora
●● Zväčšenie a zmenšenie obrazu pri snímaní.
●● Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie miniatúr v režime
prehrávania.
●● Nastavenie hlasitosti v režime prehrávania.
Tlačidlo spúšte
Vypínač
Mikrofón
Blesk
Kontrolka AF-assist/samospúšte
Objektív
Reproduktor
Závit statívu
Kryt priestoru batérie
Vložte pamäťovú kartu a batériu
Základné funkcie
13
Usporiadanie fotoaparátu
Tlačidlo Smart
Nastavte na Inteligentný režim (
)
Stavová kontrolka
●● Bliká: Pri ukladaní snímok alebo
videa, načítaní z počítača alebo
tlačiarne alebo pri nezaostrení
●● Stále svieti: Pri pripojení k počítaču
alebo po zaostrení
Zásuvka USB a A/V
Umožňuje pripojenie
kábla USB a A/V
Displej
Tlačidlo režimu: Otvorí zoznam režimov snímania
Ikona
Režim
Tlačidlo
Popis
Popis
Prístup k možnostiam a ponukám.
Smart Auto
Vytvorenie snímky v scénickom režime,
(Inteligentná automatika) ktorý fotoaparát sám určil
Program
Vytvorenie snímok s nastavením možností
DIS (Digitálna
stabilizácia obrazu)
Vytvorenie snímky s nastavením pre
potlačenie otrasov fotoaparátu
Scene (Scéna)
Vytvorenie snímky s prednastavenou
scénou
Movie (Video)
Záznam videa
V režime snímania
Pri nastavení
Zmena nastavenia displeja Pohyb hore
Navigácia
Zmena nastavenia makra
Pohyb dole
Zmena nastavenia blesku Pohyb doľava
Zmena nastavenia
samospúšte
Pohyb doprava
Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.
Prehrávania Zapnutie režimu prehrávania.
Funkcia
Základné funkcie
14
●● Možnosti v režime snímania.
●● Mazanie súborov v režime prehrávania.
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.
Vybratie batérie a pamäťovej karty
Zatlačte jemne na kartu, až
sa vysunie z fotoaparátu,
a potom ju vytiahnite zo
štrbiny.
Pamäťová karta
Poistka batérie
Kartu vložte tak, aby zlatené
kontakty smerovali nahor.
Stlačením poistky uvoľnite
batériu.
Batéria
Vložte batériu s logom
spoločnosti Samsung smerom
nadol.
●● Zabudovanú pamäť môžete použiť na dočasné ukladanie v čase,
kedy nie je vložená pamäťová karta.
●● Pamäťovú kartu vložte správne orientovanú. Vloženie pamäťovej
karty s nesprávnou orientáciou môže viesť k poškodeniu fotoaparátu
a pamäťovej karty.
Základné funkcie
15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu
Nabíjanie batérie
Zapnutie fotoaparátu
Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie. Pripojte
kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou
pripojte k fotoaparátu.
Stlačením [POWER] zapnite alebo vypnite fotoaparát.
● Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného
nastavenia. (str. 17)
Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania
Stlačte [
Kontrolka
●●Červená: nabíjanie
●●Zelená: plne nabité
]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.
Keď zapnete fotoaparát stlačením a podržaním [
sekúnd, fotoaparát nevydá žiadne zvuky.
Základné funkcie
16
] na približne 5
Vykonanie úvodného nastavenia
Obrazovka úvodného nastavenia umožňuje konfigurovať základné nastavenia fotoaparátu.
1 Stlačte [
6 Stlačením [
] alebo [ ] vyberte položku Date/Time Set
].
(Nastavenie dátumu/času) a stlačte [ ] alebo [
].
●● Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného
nastavenia.
2 Stlačením [
[
] alebo [
7 Stlačením [
] zvoľte Language(Jazyk) a stlačte
].
8 Stlačením [
3 Stlačením [
4 Stlačením [
stlačte [
] alebo [ ] zvoľte jazyk a stlačte [
].
] alebo [
] zvoľte časové pásmo a stlačte [
●● Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, stlačte [
].
].
] zvoľte položku.
] alebo [ ] nastavte dátum a čas a
9 Stlačením [
] alebo [ ] vyberte položku Date Type
].
(Typ dátumu) a stlačte [ ] alebo [
] alebo [ ] zvoľte Time Zone (Časové
pásmo) a stlačte [ ] alebo [
].
5 Stlačením [
] alebo [
].
10 Stlačením [
stlačte [
11 Stlačením [
Základné funkcie
17
].
] alebo [ ] vyberte formát dátumu a
] prepnite na režim snímania.
Popis ikon
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.
A
Ikona
C. Ikony v ľavej časti
Popis
Rámček automatického ostrenia
Otrasy fotoaparátu
B
Pomer zväčšenia
Aktuálny dátum a čas
Ikona
Popis
Clona a expozičný čas
Dlhá expozícia
Hodnota expozície
Vyváženie bielej
C
Ikona
A. Informačné ikony
Ikona
Zvolený režim snímania
Počet zostávajúcich snímok
Zostávajúci záznamový čas
Vnútorná pamäť
Pamäťová karta vložená
●●
●●
Tón tváre
Popis
Retuš tváre
Rozlíšenie fotografie
Popis
●●
B. Ikony v pravej časti
: Plne nabité
: Čiastočne nabité
: Nutné nabiť
Hlasová poznámka (Zapnuté)
Citlivosť ISO
Rozlíšenie videa
Fotografický štýl
Rýchlosť záznamu
Nastavenie obrazu
(ostrosť, kontrast, sýtosť)
Kvalita fotografií
Video stabilizátor
Možnosti merania
Efekt chytrého filtra
Možnosti blesku
Pri snímaní videa je dostupné
nahrávanie hlasu
Možnosti časovača
Možnosti automatického ostrenia
Rozpoznanie tváre
Základné funkcie
18
Typ série
Voľba možností
Možnosti môžete nastaviť stlačením [
] a navigačnými tlačidlami ([
Možnosti nastavenia snímania sprístupníte taktiež stlačením [
●● Pre pohyb hore a dole stlačte [
●● Pre pohyb vľavo a vpravo stlačte [
3 Stlačením [
ponuku.
] alebo [
] alebo [
], [
], [
]).
], ale niektoré nebudú dostupné.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Navigačnými tlačidlami sa pohybujte v možnostiach a
ponukách.
], [
Návrat k predchádzajúcej ponuke
Stlačením [
] sa vrátite k predchádzajúcej ponuke.
Stlačením [Shutter] (Spúšť) do polovice sa vrátite do režimu snímania.
].
].
] potvrdíte zvýraznenú možnosť alebo
Základné funkcie
19
Voľba možností
Napr. Voľba vyváženia bielej v režime P
].
1 V režime snímania stlačte [
Tlačením
[
]
alebo
[
]
prejdite
na Program a potom
2
stlačte [
5 Tlačením [
] alebo [ ] prejdite na White Balance
].
(Vyváženie bielej) a potom stlačte [ ] alebo [
Photo Size
Quality
EV
ISO
White Balance
Face Detection
Focus Area
].
Smart Auto
Program
DIS
Exit
Scene
Movie
This mode allows you to directly set various
features for shooting.
3 Stlačte [
6
Sound
Display
Settings
Daylight
Quality
EV
ISO
White Balance
Back
Face Detection
Focus Area
Exit
] alebo [
].
Photo Size
Shooting
Back
Stlačením [
bielej.
Change
7
Stlačte [
4 Tlačením [
] alebo [ ] prejdite na Shooting
].
(Snímanie) a potom stlačte [ ] alebo [
Základné funkcie
20
Move
].
] vyberte možnosť vyváženia
Nastavenie dátumu a času
Naučíte sa meniť základné nastavenia dotykového displeja a zvuku podľa svojho priania.
Nastavenie typu zobrazenia
Nastavenie zvuku
Vyberte štýl zobrazenia v režimoch snímania a prehrávania.
Zvoľte, či má fotoaparát vydať určený zvuk pri dotyku na displej.
Opakovaným tlačením [
].
1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [
2 Vyberte Sound (Zvuk) → Beep Sound (Pípnutie) →
] meníte typ zobrazenia.
možnosť.
Show all photographic
information.
Režim
Popis
Snímanie
●● Zobrazia sa všetky informácie o snímaní
●● Informácie o snímaní sa skryjú s výnimkou počtu
zostávajúcich snímok (alebo zostávajúcej dĺžky
záznamu) a ikony batérie
Prehrávanie
●● Zobrazia sa informácie o aktuálnej snímke
●● Skryjú sa informácie o aktuálnej snímke
●● Zobrazí sa informácia o aktuálnom súbore okrem
nastavení snímania a dátumu vytvorenia
Základné funkcie
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté)
Fotoaparát nevydáva zvuky.
1/2/3
Fotoaparát vydá zvuk.
21
Vytváranie snímok
Naučíte sa o základnom spôsobe rýchleho a jednoduchého vytvorenia snímky v režime Smart Auto (Inteligentná automatika).
].
1 V režime snímania stlačte [
] alebo [ ] prejdite na Smart Auto
2 Tlačením [
(Inteligentná automatika) a potom stlačte [
4 Stlačením [Shutter] (Spúšť) do polovice zaostrite.
●● Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
●● Červený rámček znamená, že sa predmet dostal mimo
zaostrenie.
].
Smart Auto
Program
DIS
Scene
Movie
This mode recognizes the scene
automatically.
3 Nastavte objekt do rámčeka.
5 Dotlačením [Shutter] (Spúšť) fotografujte.
Pozri tipy pre dobré snímky na str. 24.
Základné funkcie
22
Vytváranie snímok
Transfokácia
Digitálny transfokátor
Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených
objektov. Tento fotoaparát má 5× optický a 3× digitálny
transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie až 15-krát.
Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa
digitálne zväčšenie. Kvalita snímky sa môže zhoršiť pri použití
digitálneho transfokátora.
Otáčaním [Transfokátora] doprava objekt zväčšíte. Otáčaním
[Transfokátora] doľava objekt zmenšíte.
Optický rozsah
Indikátor transfokátora
Digitálny rozsah
●● Digitálna transfokácia nie je dostupná pri možnostiach Face
Detection (Detekcia tváre), pri efekte Smart Filter (Inteligentný filter)
alebo pri možnosti Tracking AF (AF so sledovaním).
●● Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať
dlhšie.
Pomer zväčšenia
Zmenšenie
Zväčšenie
Základné funkcie
23
Tipy pre vytvorenie lepších snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
Správne držanie fotoaparátu
Uistite sa, že nič
nezakrýva objektív.
Voľbou režimu
obmedzíte otrasy fotoaparátu
digitálne. (str. 31)
Stlačenie spúšte do polovice
Ak je zobrazené
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
Ostrenie a expozícia sa nastavia
automaticky.
Otrasy fotoaparátu
Hodnota clony a expozičný čas sa
automaticky nastavia.
Rámček ostrenia
●● Ak je zobrazený zeleno,
dotlačením [Spúšť] fotografujte.
●● Zmeňte kompozíciu a [Spúšť] stlačte
do polovice opätovne, ak sa rám
zaostrenia zobrazí červenou farbou.
Pri použití v tme nenastavujte blesk na Slow Sync (Pomalá
synchronizácia) ani na Off (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená
dlhšie a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.
●● Použite statív alebo nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 38)
●● Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)
Základné funkcie
24
Ochrana pred rozostrením objektu
Objekt je náročné zaostriť v týchto prípadoch:
-- medzi objektom a pozadím je malý kontrast
-----
●● Pri fotografovaní za slabého svetla
(ak má napríklad objekt na sebe oblečenie, ktoré je podobné ako farba
pozadia)
za objektom je jasný zdroj svetla
objekt žiari alebo odráža svetlo
na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
objekt nie je v strede snímky
Zapnite blesk.
(str. 38)
●● Pri rýchlom pohybe objektu
Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 49)
Použitie aretácie ostrenia
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite. Po zaostrení
môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu snímky. Ak
ste hotoví, dotlačením [Spúšť] vytvorte snímku.
Základné funkcie
25
Rozšírené funkcie
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako snímať
videá alebo hlasové poznámky.
Režimy snímania ………………………………………………… 27
Použitie režimu Smart Auto …………………………………
27
Použitie režimu Scény ………………………………………
28
Použitie režimu Snímka s retušou … ………………………
29
Použitie režimu Snímka podľa vzoru ………………………
30
Použitie režimu Noc …………………………………………
30
Použitie režimu DIS …………………………………………
31
Použitie režimu Program ……………………………………
32
Snímanie videa … …………………………………………
32
Záznam hlasových poznámok … ……………………………… 34
Záznam hlasovej poznámky … ……………………………
34
Pridanie hlasovej poznámky k snímke … …………………
34
Režimy snímania
Fotografovanie alebo záznam videa voľbou najlepšieho režimu podľa podmienok.
Použitie režimu Smart Auto
Ikona
Popis
V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia
podľa typu rozpoznanej scény. Hodí sa v prípade, kedy nie ste
dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v noci.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Smart Auto (Inteligentná automatika).
3 Nastavte objekt do rámčeka.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v protisvetle.
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek v protisvetle.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu.
Zobrazuje sa pri snímaní objektov zblízka.
Zobrazuje sa pri snímaní textu zblízka.
●● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona
režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.
Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených oblastí.
Zobrazuje sa pri snímaní farebných objektov zblízka.
Zobrazí sa, ak sú fotoaparát a objekt v pokoji.
Dostupné iba pri snímaní v šere.
Zobrazuje sa pri snímaní aktívne sa pohybujúcich
objektov.
Ikona
Popis
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek.
Zobrazuje sa pri snímaní s jasným bielym pozadím.
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek v noci. Dostupné pri
iba vypnutom blesku.
Rozšírené funkcie
27
Režimy snímania
4 Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
5 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Použitie režimu Scény
Vytvorenie snímky s prednastavenou scénou.
●● Ak fotoaparát nerozpozná správny scénický režim, zobrazí sa ikona
a použijú sa predvolené nastavenia.
●● Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že je
v obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
●● Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na
okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosti
objektu.
●● Fotoaparát nemusí správne určiť režim ani pri použití statívu,
záleží na pohybe objektu.
●● V režime
spotrebuje fotoaparát viac energie batérie, pretože
často mení nastavenia kvôli výberu príslušných scén.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
scéna.
2
Beauty Shot
Frame Guide
Night
Portrait
Children
Landscape
Close Up
This mode is appropriate for taking pictures
of faces.
●● Scénický režim zmeňte stlačením [
] a voľbou Scene
(Scéna) → vyberte scénu.
●● Ohľadom režimu Zaznamenanie krásy si pozrite časť "Použitie
režimu Snímka s retušou“ na strane 29.
●● Pre režim Snímka podľa vzoru pozri „Použitie režimu Snímka
podľa vzoru“ na str. 30.
●● Pre režim Noc pozri „Použitie režimu Noc“ na str. 30.
3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
4 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Rozšírené funkcie
28
Režimy snímania
6 Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Retouch
Použitie režimu Snímka s retušou
(Retuš tváre) → možnosť.
Vytvorenie snímky osoby s odstránením chýb pleti.
●● Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
Beauty
Shot (Snímka s
2
retušou).
3
Level 2
Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár),
].
stlačte [
4 Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Tone (Tón tváre)
→ možnosť.
Back
7
●● Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.
Move
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
8 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Level 2
Ostrenie sa nastaví na Auto Macro (Autom. makro).
Back
5
Move
Nedostatky pleti skryjete stlačením [
]..
Rozšírené funkcie
29
Režimy snímania
Použitie režimu Snímka podľa vzoru
Použitie režimu Noc
Ak požiadate inú osobu, aby vás vyfotografovala, môžete pre
kompozíciu snímky využiť funkciu „snímka podľa vzoru“. Funkcia
snímka podľa vzoru zobrazí fotografujúcej osobe časť vopred
nakomponovanej scény, a tak jej pomôže vyfotografovať vás.
Režim Noc sa používa pre vytvorenie snímky s nastaveniami pre
nočné snímanie. Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
Frame
Guide (Snímka podľa
2
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
Night
(Noc).
2
3 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
3 Nastavte objekt do rámčeka a stlačte [Spúšť].
4 Dotlačením [Spúšť] vytvorte snímku.
vzoru).
●● Vpravo a vľavo od rámčeka sa objavia priehľadné vodidlá.
[Spúšť] zaostrite.
Nastavenie expozície v režime Noc
V režime Night (Noc) môžete pomocou nízkej rýchlosti uzávierky
predĺžiť čas do zatvorenia uzávierky. Preexponovanie záberu
potlačíte zväčšením clony.
Cancel Frame: OK
4 Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
●● Táto osoba musí podľa vodidiel nastaviť rámček na objekt a
potom stlačením [Spúšť] vytvoriť snímku.
5 Vodidlá potlačíte voľbou [
].
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
Night
(Noc).
2
].
3 Stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie) → Long Time Shutter
4
(Dlhá uzávierka).
Rozšírené funkcie
30
Režimy snímania
5 Vyberte hodnotu clony alebo expozičný čas.
Vplyv otrasov fotoaparátu obmedzíte a ostré snímky získate
použitím funkcie Digitálna stabilizácia obrazu (DIS).
Hodnota clony
Expozičný čas
Auto
Auto
Aperture
Back
Použitie režimu DIS
Move
6 Vyberte možnosť.
Pred opravou
●● Ak zvolíte Auto (Automaticky), clona alebo expozičný čas sa
nastavia automaticky.
7
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
8 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
Po oprave
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
DIS
(Digitálna
stabilizácia
obrazu).
2
3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
4 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
●● V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
●● Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
●● Funkcia DIS nemusí fungovať na mieste, kde je osvetlenie jasnejšie
ako žiarivkové svetlo.
Rozšírené funkcie
31
Režimy snímania
Použitie režimu Program
Snímanie videa
V režime programov môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem
expozičného času a clony).
V režime Movie (Video) môžete videá nahrávať vo vysokom
rozlíšení 1280 X 720 HQ. Nahrať môžete až 2 GB (približne 9
minút) pri rozlíšení 1280 X 720 HQ a fotoaparát nahraté videá
uloží ako súbory MJPEG.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Program.
2
3 Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kapitole
Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať.
V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie. (str. 36)
„Možnosti snímania“.)
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Movie
(Video).
2
].
3 Stlačte [
Vyberte
Movie
(Video)
→ Frame Rate (Frekvencia
4
snímania) → rýchlosť (počet snímok za sekundu).
●● So zvyšujúcim sa počtom snímok sa akcia javí prirodzenejšie,
veľkosť súboru však prudko narastá.
4 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
●● Voľba 60 FPS je dostupná iba pri rozlíšení videa 320 X 240.
●● Pomer transfokácie a uhol pohľadu sa môže pri snímaní videa
znížiť.
●● Voľba 24 FPS je dostupná iba pri rozlíšení videa 1280 X 720 HQ.
5 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Rozšírené funkcie
32
Režimy snímania
Prerušenie záznamu
].
5 Stlačte [
Vyberte
Movie
(Video)
→ Voice (Zvuk) → nastavenie
6
Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa.
Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden video
súbor.
zvuku.
Možnosť
Stlačením [
Popis
] záznam prerušíte. Ďalšou voľbou pokračujte.
On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom.
Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.
Zoom Mute (Stíšiť Zoom): Pri zmene nastavenia
transfokátora bude záznam zvuku prerušený.
].
7 Stlačte [
Vyberte
Movie
(Video)
→ Stabilizer (Stabilizátor) →
8
Stop
možnosť stabilizátora.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté): Záznam videa pri vypnutej funkcii
stabilizátora obrazu.
On (Zapnuté): Záznam videa pri zapnutom
stabilizátore obrazu bráni roztraseniu obrazu.
9 Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia.
(Prehľad možností nájdete v kapitole „Možnosti snímania“.)
10 Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
11 Ďalším stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
Rozšírené funkcie
33
Pause
Záznam hlasových poznámok
Tu sa naučíte zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku vysvetľujúcu
okolnosti.
Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od fotoaparátu.
Záznam hlasovej poznámky
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
1
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Voice (Zvuk) → Record
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Voice (Zvuk) → Memo
3
3 Nastavte objekt do rámčeka a vytvorte snímku.
V režime snímania stlačte [
].
(Záznam).
Stlačením [Spúšť] nahrávajte.
●● Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
●● Stlačením [
] záznam prerušíte alebo v ňom pokračujete.
(Poznámka).
●● Poznámku môžete zaznamenať hneď po vytvorení snímky.
4 Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
●● Ďalším stlačením [Spúšť] zastavte záznam hlasovej
poznámky.
Hlasové poznámky nemôžete k fotografiám pridávať, ak nastavíte
možnosti Continuous (Súvislé), Motion Capture (Zachytenie pohybu)
alebo AEB.
Stop
Pause
4 Stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
●● Ďalším stlačením [Spúšť] spustíte záznam novej hlasovej
poznámky.
5 Stlačením [
] sa vrátite do režimu snímania.
Rozšírené funkcie
34
Možnosti snímania
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.
Voľba rozlíšenia a kvality … ……………………
36
Nastavenie jasu a farieb …………………………
46
Voľba rozlíšenia … …………………………… 36
Ručné nastavenie expozície (EV) … ………… 46
Voľba obrazovej kvality … …………………… 36
Kompenzácia protisvetla (ACB) ……………… 46
Použitie samospúšte … …………………………
37
Snímanie pri zlom osvetlení … …………………
38
Zmena možnosti merania … ………………… 47
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) …… 47
Potlačenie červených očí … ………………… 38
Použitie režimu série … …………………………
49
Použitie blesku ………………………………… 38
Zlepšenie snímok … ……………………………
50
Nastavenie citlivosti ISO ……………………… 39
Zmena zaostrenia fotoaparátu … ………………
40
Použitie makra ………………………………… 40
Použitie automatického ostrenia ……………… 40
Použitie automatického ostrenia so sledovaním …… 41
Nastavenie oblasti ostrenia …………………… 42
Použitie rozpoznania tváre … …………………
43
Rozpoznanie tvárí … ………………………… 43
Vytvorenie autoportrétu … …………………… 44
Vytvorenie snímky úsmevu …………………… 44
Detekcia zatvorených očí … ………………… 45
Použitie fotografických štýlov ………………… 50
Použitie efektov chytrého filtra … …………… 51
Nastavenie fotografie … ……………………… 52
Voľba rozlíšenia a kvality
Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.
Voľba rozlíšenia
Pri vytváraní videa
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých
obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo
premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia
rastie aj veľkosť súboru.
].
1 V režime stlačte [
2 Vyberte Movie (Video) → Movie Size (Rozlíšenie videa)
→ možnosť.
Možnosť
Pri vytváraní snímok
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Photo Size
640 X 480: Prehrávanie na všeobecnom TV.
320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.
(Veľkosť snímky) → možnosť.
Možnosť
Popis
1280 X 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo vysokej
kvalite.
Popis
4320 X 3240: Tlač na papier A1.
4224 X 2816: Tlač na formát A1 v širokom pomere
strán (3:2).
4000 X 3000: Tlač na papier A1.
4224 X 2376: Tlač na formát A2 v širokom pomere
strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
Voľba obrazovej kvality
Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte JPEG.
Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Quality (Kvalita) →
možnosť.
3264 X 2448: Tlač na papier A3.
2592 X 1944: Tlač na papier A4.
Možnosť
Popis
1920 X 1080: Tlač na formát A5 v širokom pomere
strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
Super Fine (Veľmi jemná): Snímanie fotografií v
mimoriadne vysokej kvalite.
1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.
Fine (Jemná): Snímanie fotografií vo vysokej kvalite.
Normal (Normálna): Snímanie fotografií v normálnej
kvalite.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
36
Použitie samospúšte
Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.
1 V režime snímania stlačte [
3 Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
].
●● Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká.
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom čase.
●● Stlačením [ ] samospúšť zrušíte.
●● Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
●● Po nastavení možností Burst (Séria) nebudete môcť použiť funkciu
Timer (Časovač).
Off
2 Vyberte možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
10 Sec (10 sekúnd): Vytvorí snímku po 10 sekundách.
2 Sec (2 sekundy): Vytvorí snímku po 2 sekundách.
Double (Dvojitá): Vytvorí snímku po 10 sekundách a
ďalšiu po 2 sekundách.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
37
Snímanie pri zlom osvetlení
Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.
Potlačenie červených očí
Použitie blesku
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímke
javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou Red-eye (Červené
oči) alebo Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). Možnosti blesku
nájdete v kap. „Použitie blesku“.
Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia
alebo potrebujete viac svetla.
1 V režime snímania stlačte [
].
Auto
2 Vyberte možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté):
●● Blesk nepracuje.
●● Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred
otrasmi ( ).
Auto (Automaticky): Fotoaparát vyberie správne
nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény v
.
režime
Možnosti snímania
38
Snímanie pri zlom osvetlení
Možnosť
Popis
●● Možnosti blesku nie sú dostupné, ak nastavíte možnosti
Continuous (Súvislé), Motion Capture (Zachytenie pohybu), AEB
alebo ak vyberiete položky Self-Portrait (Autoportrét) alebo Blink
Detection (Detekcia žmurknutia).
●● Uistite sa, že objekt leží v odporúčanom dosahu blesku. (str. 95)
●● Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu
prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)*:
●● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
●● Fotoaparát opraví červené oči pokročilou
analýzou snímky.
Slow Sync (Pomalá synchronizácia):
●● Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená.
●● Túto možnosť odporúčame, ak chcete nasnímať
okolité svetlo, aby ste odhalili viac detailov v
pozadí.
●● Rozmazaniu fotografií zabráňte použitím statívu.
●● Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát
zobrazí výstrahu trasenia ( ).
Fill in (Vyrovnávací):
●● Blesk pracuje vždy.
●● Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
Red-eye (Červené oči)*:
●● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
●● Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
Auto (Automaticky): Blesk pracuje iba pri zlých
svetelných podmienkach.
Nastavenie citlivosti ISO
Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie
International Organization for Standardisation (ISO).
Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na
svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku
bez použitia blesku.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → ISO → možnosť.
●● Vyberte
a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu
objektu a pozadia.
●● Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac
šumu.
●● Ak je nastavené Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), citlivosť
ISO bude nastavená na Auto (Automaticky).
●● Keď zvolíte
, veľkosť snímky sa nastaví na menej ako 5M.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa
dovtedy, než dôjde k druhému záblesku.
Možnosti snímania
39
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Naučíte sa zaostriť fotoaparát na objekt.
Použitie makra
Použitie automatického ostrenia
Režim makro použite na snímanie objektov zblízka, ako napr.
kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti „Použitie
automatického ostrenia“.
Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostrite správne určením
vzdialenosti prístroja od objektu.
1 V režime snímania stlačte [
].
Normal (AF)
2 Vyberte možnosť.
Možnosť
Popis
Normal (AF) (Normálny(AF)): Ostrí na objekt ďalej
než 80 cm (ďalej než 100 cm pri použití transfokátora).
Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti
5 – 80 cm (100 cm – 150 cm pri použití transfokátora).
●● Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
●● Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.
Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt ďalej
než 5 cm (ďalej než 100 cm pri použití transfokátora).
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
40
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Použitie automatického ostrenia so sledovaním
●● Ak sa nedotknete žiadnej oblasti na obrazovke, rámček zaostrenia
sa objaví v strede obrazovky.
●● Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:
-- je objekt príliš malý alebo sa pohybuje nepravidelne,
-- je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
-- sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
-- fotoaparát sa nepravidelne pohybuje.
V týchto prípadoch sa rámček zobrazí pomocou jednej bielej čiary (
).
●● Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
●● Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámček sa prepne na rámček
s jednou červenou čiarou (
).
●● V prípade použitia tejto funkcie nemôžete nastaviť možnosti
samospúšte, možnosti detekcie tváre, možnosti fotografického štýlu
a možnosti inteligentného filtra.
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním) vám uľahčí nájdenie objektu
a jeho automatické zaostrenie, hoci sa pohybujete.
].
1 V režime snímania stlačte [
Zvoľte
Shooting
(Snímanie)
→
Focus
Area (Oblasť
2
ostrenia) → Tracking AF (Ostrenie so sledovaním).
3 Zaostrite na objekt, ktorý chcete sledovať, a stlačte [
].
●● Na objekte sa zobrazí rámček ostrenia a pohybuje sa s ním po
obrazovke, ako pohybujete fotoaparátom.
●● Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
●● Zelený rámček po stlačení [Spúšť] do polovice znamená, že
je objekt zaostrený.
Možnosti snímania
41
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Nastavenie oblasti ostrenia
Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia
podľa umiestnenia objektu v scéne.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
Focus
Area
2
(Oblasť ostrenia) → možnosť.
Možnosť
Popis
Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred
(vhodné pre objekty v strede poľa).
Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu alebo
niekoľko z deviatich oblastí.
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním): Zaostrí a
sleduje objekt. (str. 41)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
42
Použitie rozpoznania tváre
Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu.
Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možností Blink Detection (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie zatvorených očí alebo
Smile Shot (Úsmev) na zachytenie úsmevu.
●● Fotoaparát sa automaticky zameria na zaregistrovanú tvár.
●● Rozpoznanie tváre nemusí pracovať pri:
-- veľkej vzdialenosti medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri
možnostiach Smile Shot (Úsmev) a Blink Detection (Detekcia
žmurknutia) zobrazí oranžovo)
-- je príliš málo alebo veľa svetla
-- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
-- objekt má slnečné okuliare alebo masku
-- objekt je v protisvetle alebo nie sú stabilné svetelné podmienky
-- výraz tváre objektu sa nápadne mení
●● Detekcia tváre nie je dostupná pri použití fotografického štýlu,
efektu chytrého filtra alebo možnosti nastavenia obrazu, alebo ak ju
použijete s funkciou Tracking AF (Ostrenie so sledovaním).
●● Detekcia tváre nie je dostupná pri použití digitálneho transfokátora.
●● Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
●● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré
možnosti série dostupné.
Rozpoznanie tvárí
Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre (až 10 tvárí).
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
Face
Detection
2
(Rozpoznanie tváre) → Normal (Normálny).
●● Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú
označené rámčekmi sivými.
Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
Možnosti snímania
43
Použitie rozpoznania tváre
Vytvorenie autoportrétu
Vytvorenie snímky úsmevu
Môžete sa sami vyfotografovať. Vzdialenosť ostrenia sa nastaví
na blízko a fotoaparát pípne.
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní
usmievajúcej sa tváre.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
Face
Detection
2
Ak sa tváre nachádzajú v strede,
fotoaparát rýchlo pípa.
(Rozpoznanie tváre) → Smile Shot (Úsmev).
●● Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.
1
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Detection
V režime snímania stlačte [
].
(Rozpoznanie tváre) → Self-Portrait (Autoportrét).
3 Po zaznení krátkeho pípnutia stlačte tlačidlo [Shutter]
(Spúšť).
Ak v nastaveniach zvuku vypnete položku Volume (Hlasitosť),
fotoaparát nebude vydávať pípanie. (str. 78)
Možnosti snímania
44
Použitie rozpoznania tváre
Detekcia zatvorených očí
Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu
dvoch snímok.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Detection
(Rozpoznanie tváre) → Blink Detection (Detekcia
žmurknutia).
●● Pokým sa zobrazuje „Capturing“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
●● Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „Picture taken
with eyes closed.“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami).
Vytvorte novú snímku.
Možnosti snímania
45
Nastavenie jasu a farieb
Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.
Ručné nastavenie expozície (EV)
Kompenzácia protisvetla (ACB)
V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy
príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky
nastavením expozície.
Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za
objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade
nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).
Tmavšia (-)
Neutrálna (0)
Svetlejšia (+)
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
alebo
Movie (Video) → EV.
2
3 Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.
Bez ACB
S ACB
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → ACB → možnosť.
●● Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké.
Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu
či preexponovaniu snímky.
●● Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, vyberte AEB (Auto Exposure
Bracket). Fotoaparát vytvorí snímky s rôznym nastavením expozície:
normálna, podexponovaná a preexponovaná. (str. 49)
Možnosti snímania
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
On (Zapnuté): ACB je zapnuté.
Funkcia ACB nie je dostupná, keď nastavíte možnosti Continuous
(Súvislé), Motion Capture (Zachytenie pohybu), AEB.
46
Nastavenie jasu a farieb
Zmena možnosti merania
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo
svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného
spôsobu merania.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
alebo
Movie (Video) →
2
Voľba svetelného zdroja
(vyváženie bielej)
Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla.
Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli
vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok,
ako sú Auto WB (Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné
svetlo), Cloudy (Pod mrakom) alebo Tungsten (Žiarovka).
Metering (Meranie) → možnosť.
Možnosť
Popis
Multi (Viacbodové):
●● Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a
meria jas každej z nich.
●● Vhodné pre bežné fotografovanie.
Spot (Bodové):
●● Fotoaparát meria jas iba v strede rámčeka.
●● Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka
správne exponovaná.
●● Vhodné pre objekty v protisvetle.
Center-weighted (Stredovo vyvážené):
●● Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej
snímky s dôrazom na stred.
●● Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.
Možnosti snímania
Auto WB
Cloudy
47
Daylight
Tungsten
Nastavenie jasu a farieb
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Video) →
White Balance (Vyváženie bielej) → možnosť.
Ikona
Popis
Auto WB (Automatické vyváženie bielej): Použije
automatické nastavenie podľa podmienok osvetlenia.
Daylight (Denné svetlo): Vyberte pre snímanie v exteriéri
pri jasnom počasí.
Vlastné nastavenie vyváženia bielej
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
alebo
Movie (Video) →
2
White Balance (Vyváženie bielej) → Custom Set (Vlastné
nastavenie).
3 Namierte objektív na biely papier.
Cloudy (Pod mrakom): Vyberte pre snímanie v exteriéri
pri oblačnosti alebo v tieni.
Fluorescent_H (Žiarivka typu h): Vyberte pre snímanie
pri použití žiariviek s farbou denného svetla alebo
trojpásmových žiariviek.
Fluorescent_L (Žiarivka typu l): Vyberte pri osvetlení
bielou žiarivkou.
Tungsten (Žiarovka): Vyberte pre snímky v interiéri pri
osvetlení klasickými alebo halogénovými žiarovkami.
Custom Set (Vlastné nastavenie): Použite vlastné,
dopredu definované nastavenia.
4 Stlačte [Spúšť].
Možnosti snímania
48
Použitie režimu série
Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V týchto prípadoch môžete
použiť niektorý z režimov série.
●● Blesk, časovač, ACB (ATS) a inteligentný filter môžete používať
iba ak vyberiete Single (Jedna).
●● Ak zvolíte Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), rozlíšenie
bude nastavené na VGA a citlivosť ISO bude nastavená na
Auto (Automaticky).
●● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú
niektoré možnosti série dostupné.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Drive (Režim snímania)
→ možnosť.
Možnosť
Popis
Single (Jednorazové): Vytvorenie jedinej snímky.
Continuous (Sekvenčné):
●● Pri pridržaní [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky
nepretržite.
●● Maximálne 3 fotografie
Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť):
●● Po úplnom stlačení [Spúšť] fotoaparát vytvorí VGA
snímky (6 snímok za sekundu, max. 30 snímok).
AEB:
●● Vytvorenie 3 snímok s rôznym nastavením expozície:
normálna, podexponovaná a preexponovaná.
●● Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
49
Zlepšenie snímok
Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, efektmi chytrého filtra či ďalšími nastaveniami.
Použitie fotografických štýlov
Definícia vlastného RGB tónu
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkký),
Vivid (Výrazný) alebo Forest(Prales).
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Video) →
Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu) → Custom
RGB (Vlastné farby).
3 Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
Soft (Mäkký)
Vivid (Výrazný) Forest (Prales)
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Video) →
Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu) → možnosť.
●● Voľbou Custom RGB (Vlastné farby) definujte vlastný RGB
tón.
Ak použijete fotografické štýly, nemôžete nastaviť face detection
(Zaznamenanie tváre), smart filter (Inteligentný filter), prípadne
nastavenie
Back
Move
4 Určte množstvo zvolenej farby. (-: menej alebo +: viac)
Možnosti snímania
50
Zlepšenie snímok
Použitie efektov chytrého filtra
Použitím rôznych efektov filtra na snímky vytvoríte jedinečné
obrázky.
Možnosť Popis
Normal (Normálny): Bez efektu
Miniature (Miniatúra): Predmet sa bude zobrazovať v
miniatúre po použití efektu posunutia naklonenia.
Vignetting (Vinetácia): Použite staro vyzerajúce farby,
vysoký kontrast a silný efekt vinetácie fotoaparátov
Lomo.
Miniature (Miniatúra)
Fish-eye (Rybie oko): Blízke objekty sú zdeformované
pre vytvorenie efektu objektívu „rybie oko“.
Vignetting (Vinetácia)
Sketch (Skica): Použite efekt perovej skice.
Defog (Potlačenie hmly): Fotografiu zjasnite.
Fish-eye (Rybie oko)
●● Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť Miniature (Miniatúra),
fotoaparát nebude nahrávať zvuk.
●● Keď pri nahrávaní videa použijete efekt inteligentného filtra, rýchlosť
nahrávania sa nastaví na
a rozlíšenie nahrávania sa nastaví na
menej ako
.
●● Ak nastavíte efekty inteligentného filtra, nebudete môcť použiť
možnosti rozpoznávania tváre, možnosti fotografického štýlu, ACB,
možnosti série, možnosti nastavenia obrazu a ani ostrenie so
sledovaním.
Sketch (Skica)
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Video) →
Smart Filter (Chytrý filter).
3 Zvoľte efekt.
Možnosti snímania
51
Zlepšenie snímok
Nastavenie fotografie
Možnosti sýtosti
Popis
Nastavte kontrast, ostrosť a sýtosť svojich fotografií.
-
Zníži farebnú sýtosť.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Image Adjust
+
Zvýši farebnú sýtosť.
●● Ak nechcete použiť efekty, vyberte 0. (vhodné pre tlač)
●● Pri použití tejto funkcie nie je možné určiť fotografický štýl ani efekty
chytrého filtra.
(Nastavenie obrazu).
3 Vyberte možnosť nastavenia.
●● Contrast (Kontrast)
●● Sharpness (Ostrosť)
●● Saturation (Sýtosť)
4 Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
Možnosti kontrastu
Popis
-
Zníži farebnosť a jas.
+
Pridá farby a jas.
Možnosti ostrosti
Popis
-
Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na
úpravu snímok v PC).
+
Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu
snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu
šumu v obraze.
Možnosti snímania
52
Prehrávanie/úpravy
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte
sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni alebo televízoru.
Prehrávanie ………………………………………
54
Zobrazenie súborov na TV … …………………
67
Spustenie režimu prehrávania … …………… 54
Prenos súborov do počítača (vo Windows) ……
68
Zobrazenie snímok … ………………………… 58
Prehrávanie videa … ………………………… 59
Prehrávanie hlasových poznámok …………… 60
Úprava snímky ……………………………………
62
Zmena rozlíšenia snímok … ………………… 62
Otočenie snímky … …………………………… 62
Použitie fotografických štýlov ………………… 63
Použitie efektov chytrého filtra … …………… 64
Oprava nesprávnej expozície ………………… 65
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ……… 66
Prenos súborov pomocou aplikácie
Intelli-studio … ………………………………… 70
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku … ……………………… 72
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) …… 73
Prenos súborov do počítača (pre Mac) … ……
74
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge) … …………
75
Prehrávanie
‎Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o správe súborov.
Spustenie režimu prehrávania
Zobrazenie v režime prehrávania
Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa a hlasových
poznámok vo fotoaparáte.
1 Stlačte [
].
●● Zobrazí sa posledný súbor.
●● Ak je fotoaparát vypnutý, zapne sa a zobrazí sa posledný
súbor.
2 Stlačením [
] alebo [
Informačné
] sa pohybujte v súboroch.
●● Dotykom a pridržaním zobrazujete súbory rýchlejšie.
●● Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte
pamäťovú kartu.
●● Fotoaparát neprehráva správne príliš veľké súbory alebo súbory
vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov.
Ikona
Popis
Snímka s hlasovou poznámkou
Súbor s videom
Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
Chránený súbor
Názov priečinka – názov súboru
Ak chcete na obrazovke zobraziť informácie o súbore, stlačte [
Prehrávanie/úpravy
54
].
Prehrávanie
Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume
●● Pri výbere položky Color (Farby), sa zobrazí Etc (Atď.), ak sa
neextrahuje farba.
●● Otvorenie inteligentného albumu alebo zmena kategórie a
reorganizácia súborov môže trvať dlhšie.
Zobrazenie a správa súborov podľa kategórií, ako sú dátum, typ
súboru a týždeň.
1 V režime prehrávania otočte [Transfokátora] doľava.
].
2 Stlačte [
Vyberte
kategóriu.
3
4 Stlačením [
5 Stlačením [
Type
Date
Color
Week
Back
Set
Možnosť
Popis
Type (Typ)
Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)
Zobrazenie súborov podľa dátumu vytvorenia.
Color (Farby)
Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby
snímky.
Week (Týždeň)
Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy
boli vytvorené.
] alebo [
] sa pohybujte v súboroch.
●● Dotykom a pridržaním zobrazujete súbory rýchlejšie.
Prehrávanie/úpravy
55
] sa vrátite do normálneho vzhľadu.
Prehrávanie
Zobrazenie súborov ako miniatúr
Ochrana súborov
Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.
V režime prehrávania otočením [Transfokátora]
doľava zobrazíte 9 alebo 20 miniatúr (otáčaním
[Transfokátora] doprava sa vrátite do
predchádzajúceho režimu).
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-Možnosti) → Protect
(Chrániť) → Select (Vybrať).
●● Pre ochranu všetkých súborov vyberte All (Všetko) →
Lock (Zablokovať).
3 Vyberte súbor, ktorý chcete chrániť, a stlačte [
●● Ďalším stlačením [
] voľbu zrušíte.
].
Chránený súbor
Filter
Činnosť
Vykonajte
Prechádzanie medzi
súbormi
Stlačte [
Mazanie súborov
Stlačte [
], [
], [
] alebo [
] a vyberte Yes (Áno).
].
Select
4 Stlačte [
Set
].
Chránený súbor nemôžete odstrániť a ani otočiť.
Prehrávanie/úpravy
56
Prehrávanie
Mazanie súborov
Kopírovanie súborov na kartu
Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je
možné zmazať chránené súbory.
Súbory zo zabudovanej pamäte môžete kopírovať na pamäťovú
kartu.
Vymazanie jedného súboru:
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → Copy to Card
1 V režime prehrávania vyberte súbor a stlačte [
2 Voľbou Yes (Áno) zmažte súbor.
].
(Kópia na kartu).
3 Voľbou Yes (Áno) kopírujte súbory.
Vymazanie viacerých súborov:
1 V režime prehrávania stlačte [ ].
2 Vyberte Multiple Delete (Hromadné odstránenie).
3 Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať, a stlačte [ ].
●● Ďalším stlačením [
] voľbu zrušíte.
4 Stlačte [ ].
5 Vyberte Yes (Áno).
Vymazanie všetkých súborov:
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → Delete
(Vymazať) → All (Všetko) → Yes (Áno).
Prehrávanie/úpravy
57
Prehrávanie
Zobrazenie snímok
Spustenie prezentácie
Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie snímok v prezentácii.
Zväčšenie snímky
V režime prehrávania otáčaním
[Transfokátora] doprava zväčšíte snímku
(otáčaním [Transfokátora] doľava ju zmenšíte).
Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky.
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte Multi Slide Show (Multi prezentácia).
3 Vyberte možnosť efektu prezentácie.
Zväčšená oblasť a pomer zväčšenia sa zobrazia v hornej časti
displeja. Max. pomer zväčšenia závisí od rozlíšenia snímky.
Trim
Činnosť
Vykonajte
Pohyb zväčšenou
oblasťou
Stlačte [
Orezanie zväčšenej
snímky
Stlačte [
súbor).
], [
], [
] alebo [
].
●● Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 5.
Možnosť
Popis
Start
(Spustiť)
Zvoľte, či sa má prezentácia cyklicky opakovať, alebo
nie. (Play (Prehrať), Repeat (Opakovať))
Images
(Snímky)
Nastavte snímky, ktoré budú súčasťou prezentácie.
●● All (Všetko): Zobrazenie všetkých snímok v
prezentácii.
●● Date (Dátum): Zobrazenie snímok vytvorených v
určitý deň v prezentácii.
●● Select (Vybrať): Zobrazenie zvolených snímok v
prezentácii.
Interval
●● Nastavte interval medzi snímkami.
●● Je dostupné pri nastavení Off (Vypnuté) v ponuke
efektov.
Music
(Hudba)
Vyberte hudbu na pozadí.
Effect
(Efekt)
●● Vyberte prechodový efekt.
●● Voľbou Off (Vypnuté) efekty vypnete.
] (bude uložená ako nový
Prehrávanie/úpravy
58
Prehrávanie
4 Vyberte efekt prezentácie.
5 Vyberte Start (Spustiť) → Play (Prehrať).
Prehrávanie videa
●● Pre opakovanie prezentácie vyberte Repeat (Opakovať).
●● Stlačením [
] prezentáciu prerušíte alebo v nej pokračujete.
Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo
orezávať.
1 V režime prehrávania vyberte video súbor a stlačte [
].
Ak chcete prezentáciu zastaviť a prepnúť do režimu prehrávania,
stlačte [
] a potom [ ] alebo [ ].
Pause
2 Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.
Stlačte
Činnosť
[
Presun vzad.
]
[
[
]
]
Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
Presun vpred.
[Transfokátora]
Nastavenie úrovne hlasitosti.
doľava alebo doprava
Prehrávanie/úpravy
59
Prehrávanie
Prehrávanie hlasových poznámok
Orezanie videa pri prehrávaní
1 Stlačte [
] v mieste, kde chcete začať nové video, a
otočte [Transfokátora] doprava.
2 Stlačením [ ] pokračujte v prehrávaní.
3 Stlačte [ ] v mieste, kde chcete ukončiť nové video, a
otočte [Transfokátora] doprava.
Prehranie hlasovej poznámky
1 V režime prehrávania vyberte hlasovú poznámku a stlačte
2 Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.
4 Vyberte Yes (Áno).
●● Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
●● Upravené video bude uložené ako nový súbor.
Stlačte
Činnosť
[
Presun vzad.
]
[
]
Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
[
]
Presun vpred.
[
]
Zastavenie prehrávania.
[Transfokátora]
Nastavenie úrovne hlasitosti.
doľava alebo doprava
Zachytenie snímky počas prehrávania
1 Stlačte [
2 Stlačte [
].
[
] v mieste, kde chcete uložiť snímku.
].
Súbor so zachytenou snímkou bude rovnako veľký ako pôvodný súbor
s videom a bude uložený ako nový.
Prehrávanie/úpravy
60
Prehrávanie
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
].
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → Voice Memo
(Zvuk Poznámka) → On (Zapnuté).
3 Stlačením [Spúšť] nahrajte krátku poznámku
(max. do 10 sekúnd).
●● Ďalším stlačením [Spúšť] záznam hlasovej poznámky
zastavte.
K chráneným súborom nemôžete pridávať hlasovú poznámku.
Prehranie hlasovej poznámky pri snímke
V režime prehrávania vyberte snímku s hlasovou poznámkou
].
a stlačte [
●● Stlačením [
pokračujete.
] prehrávanie prerušíte alebo v ňom
Prehrávanie/úpravy
61
Úprava snímky
Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti.
●● Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.
●● Pri upravovaní fotografií ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie rozlíšenie. Fotografie, ktoré otočíte alebo im zmeníte veľkosť manuálne, nie sú
automaticky konvertované na nižšie rozlíšenie.
Zmena rozlíšenia snímok
Otočenie snímky
1
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Resize (Zmeniť veľkosť)
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
→ možnosť.
●● Voľbou
].
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Rotate (Otočiť) → možnosť.
uložíte snímku ako spúšťací obrázok. (str. 78)
Right 90˚
1984 X 1488
Back
Back
Move
Move
Otočená fotografia sa uloží ako ten istý súbor, nie ako nový súbor.
Dostupné možnosti sa líšia podľa veľkosti zvolenej snímky.
Prehrávanie/úpravy
62
].
Úprava snímky
Použitie fotografických štýlov
Definícia vlastného RGB tónu
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkký), Vivid
(Výrazný) alebo Forest (Prales).
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Photo Style Selector
].
(Voľba fotogr. štýlu) → Custom RGB (Vlastné farby).
3 Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
Soft (Mäkký)
Vivid (Výrazný) Forest (Prales)
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Photo Style Selector
].
(Voľba fotogr. štýlu) → možnosť.
Back
●● Voľbou Custom RGB (Vlastné farby) definujte vlastný RGB
tón.
4 Určte množstvo zvolenej farby. (-: menej alebo +: viac)
Soft
Back
Move
Move
Prehrávanie/úpravy
63
Úprava snímky
Použitie efektov chytrého filtra
Použitím rôznych efektov filtra na snímky vytvoríte jedinečné
obrázky.
1 V režime prehrávania zvoľte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť)→ Smart Filter (Chytrý filter).
3 Zvoľte efekt.
Miniature
Miniature (Miniatúra)
Vignetting (Vinetácia)
Back
Fish-eye (Rybie oko)
Sketch (Skica)
Prehrávanie/úpravy
64
Move
].
Úprava snímky
3 Vyberte hodnotu.
Oprava nesprávnej expozície
●● So zvyšujúcim sa číslom sa tvár čistí.
Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sýtosť,
odstráňte červené oči alebo chyby pleti alebo pridajte šum do
obrazu.
Nastavenie jasu/kontrastu/sýtosti
Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
].
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
].
obrazu).
obrazu) → ACB.
3 Vyberte možnosť nastavenia.
●●
●●
●●
Odstránenie červených očí
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
].
: Brightness (Jas)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Sýtosť)
4 Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)
obrazu) → Red-eye Fix (Redukcia červ. očí).
Pridanie šumu do obrazu
Odstránenie nedostatkov pleti
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
].
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
obrazu) → Add Noise (Pridať šum).
obrazu) → Face Retouch (Retuš tváre).
Prehrávanie/úpravy
65
].
Úprava snímky
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)
Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o
počte výtlačkov a veľkosti papiera.
].
4 Stlačte [
5 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → DPOF
→ Size (Veľkosť) → možnosť.
●● Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré
podporuje DPOF (Digital Print Order Format) alebo si môžete
snímky vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
●● Širokouhlé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po
stranách, skontrolujte si preto rozmery snímok.
●● Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti
fotoaparátu.
Tlač zvolenej snímky.
All (Všetko)
Tlač všetkých snímok.
Reset (Resetovať)
Reset nastavení.
Reset (Resetovať)
Reset nastavení.
] alebo [
] vyberte
Tlač miniatúr
Ak chcete všetky fotografie naraz skontrolovať, vytlačte ich ako
miniatúry.
3 Ak zvolíte Select (Vybrať), presuňte sa na snímku a
otočením [Transfokátora] doľava alebo doprava nastavte
počet kópií. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete
].
vybrať, a stlačte [
●● Ak zvolíte All (Všetko), stlačením [
počet kópií a stlačte [
].
Určte tlačovú veľkosť všetkých snímok.
●● Ak zvolíte All (Všetko), stlačením [
tlačovú veľkosť a stlačte [
].
Popis
Select (Vybrať)
Určte tlačovú veľkosť zvolenej snímky.
All (Všetko)
otočením [Transfokátora] doľava alebo doprava vyberte
veľkosť tlače. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete
].
vybrať, a stlačte [
].
→ Standard (Štandard) → možnosť.
Možnosť
Popis
Select (Vybrať)
6 Ak zvolíte Select (Vybrať), presuňte sa na snímku a
1
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → DPOF
V režime prehrávania stlačte [
Možnosť
] alebo [
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → DPOF
→ Index → Yes (Áno).
] vyberte
Prehrávanie/úpravy
Tlačiť fotografie stanovenej veľkosti môžete iba na tlačiarňach
kompatibilných s DPOF 1.1.
66
Zobrazenie súborov na TV
Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.
1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [
2 Vyberte Settings (Nastavenia) → Video Out (Video
].
●● Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo digitálny
šum.
●● Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrovaný.
●● Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete zachycovať snímky a
videá.
výstup).
3 Vyberte výstup videosignálu podľa krajiny alebo oblasti,
kde ste.
4 Vypnite fotoaparát a TV.
5 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
Video
Audio
6 Zapnite TV a vyberte vstup videa pomocou ovládača TV.
7 Zapnite fotoaparát a stlačte [ ].
8 Na zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa použite
tlačidlá fotoaparátu.
Prehrávanie/úpravy
67
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
TSúbory prenesiete po pripojení fotoaparátu k PC.
Požiadavky pre aplikáciu Intelli-studio
Položka
Požiadavky
Procesor
Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo lepší/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz alebo lepší
Operačná
pamäť
Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
Operačný
systém
Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita
pevného disku
250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Ostatné
●● Mechanika CD-ROM
●● nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/
séria ATI X1600 alebo lepšia
●● 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný
monitor (1280 x 1024 pixlov, 32-bitové farebné
zobrazenie odporúčané)
●● Port USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c alebo
novšie
●● Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať
právne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
●● Ak počítač nespĺňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia
prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
●● Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo
novšie.
●● Pre pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku je nutné použiť
Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS 10.4 alebo novší.
Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným operačným
systémom môže spôsobiť stratu záruky.
* V 64-bitových vydaniach Windows XP, Windows Vista a Windows 7
nemusia programy pracovať správne.
Prehrávanie/úpravy
68
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Inštalácia programu Intelli-studio
1 Vložte inštalačný disk CD do kompatibilnej mechaniky
CD-ROM.
2 Po zobrazení inštalačného okna kliknite na Samsung
Digital Camera Installer a spustite inštaláciu.
3 Vyberte programy pre inštaláciu a postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
4 Kliknutím na Exit dokončite inštaláciu a reštartujte počítač.
Prehrávanie/úpravy
69
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio
Pomocou programu Intelli-studio môžete jednoducho prenášať
súbory z vášho fotoaparátu do vášho počítača.
3 Na vašom počítači spustite program Intelli-studio.
4 Zapnite fotoaparát.
●● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
1 Vypnite fotoaparát.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte
Computer (Počítač).
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
5 Zvoľte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov.
●● Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané
okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.
6 Zvoľte Yes (Áno).
●● Nové súbory sa prenesú do počítača.
Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu
nabíja.
Prehrávanie/úpravy
70
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Použitie programu Intelli-studio
Program Intelli-studio vám umožňuje prehrávanie a úpravu súborov. Súbory môžete taktiež nahrávať na internetové stránky ako Flickr alebo
YouTube. Podrobnosti získate zvolením Help → Help v programe.
●● Ak si chcete vychutnať viac funkcií, ako je napríklad vytváranie prezentácií so šablónami, nainštalujte plnú verziu Intelli-studio tak, že na paneli nástrojov
programu vyberiete Web Support → Update Intelli-studio → Start Update.
●● Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbory do priečinka v počítači.
●● Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
-- Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Prehrávanie/úpravy
71
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
1
Otvorenie ponuky
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku
2
Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
Fotoaparát pripojte k vášmu počítaču ako vymeniteľný disk.
3
Prepnutie do režimu Úprava snímky
4
Prepnutie do režimu Úprava videa
5
Prepnutie do režimu Zdieľanie (Sharing) (Môžete posielať
súbory e-mailom alebo ich nahrávať na webové stránky,
ako Flickr alebo YouTube.)
1 Vypnite fotoaparát.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
6
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7
Voľba typu súboru
8
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači
9
Ukázanie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte
Ikona
Popis
10
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo fotoaparáte
11
Súbory zobrazte ako miniatúry alebo na mape
12
Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení
13
Prehľadávanie priečinkov v počítači
14
Presun do predchádzajúci alebo ďalší priečinok
15
Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie
súborov do priečinka My Folder alebo registrovanie tvárí
Prehrávanie/úpravy
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
72
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
3 Zapnite fotoaparát.
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)
●● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte
Computer (Počítač).
4 V počítači zvoľte Tento počítač → Vyměnitelný disk →
DCIM → 100PHOTO.
Postup odpojenia kábla USB v systémoch Windows Vista/7 je
podobný.
1 Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až
prestane.
2 Kliknite na ikonu
rohu obrazovky PC.
5 Zvoľte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich
v hlavnom paneli v pravom dolnom
uložte do počítača.
3 Kliknite do zobrazenej správy.
4 Kliknite na okno s hlásením o bezpečnom odstránení.
5 Odpojte kábel USB.
Ak aplikácia Intelli-studio beží, nemusí byť odpojenie fotoaparátu
bezpečné. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončite.
Prehrávanie/úpravy
73
Prenos súborov do počítača (pre Mac)
Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu priamo do
počítača bez inštalácie programov.
Je podporovaný systém Mac OS verzia 10.4 alebo novší.
1 Vypnite fotoaparát.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
3 Zapnite fotoaparát.
●● Počítač fotoaparát automaticky rozpozná a zobrazí sa ikona
vymeniteľného disku.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte
Computer (Počítač).
4 Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
5 Preneste snímky alebo videá do počítača.
Prehrávanie/úpravy
74
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge)
Tlač snímok fototlačiarňou kompatibilnou s PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.
].
1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [
2 Vyberte Settings (Nastavenia) → USB.
3 Vyberte Printer (Tlačiareň).
4 Pri zapnutej tlačiarni pripojte fotoaparát káblom USB.
Nastavenie možností tlače
Images
: One Photo
Size
: Auto
Layout
: Auto
Type
: Auto
Quality
: Auto
Exit
Možnosť
Size (Veľkosť): Nastavenie veľkosti fotografie.
●● Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.
] alebo [
Layout (Vzhľad stránky): Vytvorenie výtlačkov miniatúr.
] vyberte snímku.
Type (Typ): Voľba typu papiera.
●● Stlačením [
] nastavte možnosti tlače. Pozri
„Nastavenie možností tlače“.
7 Stlačením [
] vytlačte.
●● Tlač začne. Stlačením [
Popis
Images (Snímky): Vyberte tlač zobrazenej snímky alebo
všetkých snímok.
5 Zapnite fotoaparát.
6 Stlačením [
Print
Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače.
Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
] tlač zrušíte.
File Name (Názov súboru): Nastavenie, aby sa tlačil
názov súboru.
Reset (Resetovať): Reset nastavení tlače.
Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.
Prehrávanie/úpravy
75
Nastavenia
Pozrite si možnosti konfigurácie nastavení vášho fotoaparátu.
Ponuka nastavení fotoaparátu … ……………………………… 77
Otvorenie ponuky nastavení … ……………………………
77
Sound (Zvuk) … ……………………………………………
78
Display (Displej) … …………………………………………
78
Settings (Nastavenia) … ……………………………………
79
Ponuka nastavení fotoaparátu
Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.
3 Vyberte ponuku a nastavenia uložte.
Otvorenie ponuky nastavení
1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [
2 Vyberte ponuku.
Shooting
Sound
Display
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
].
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Back
4 Stlačením [
Settings
Exit
Ponuka
obrazovky.
Change
Popis
Sound (Zvuk): Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu
a ich hlasitosti. (str. 78)
Display (Displej): Prispôsobte nastavenia zobrazenia,
ako napríklad úvodný obrázok a jas. (str. 78)
Settings (Nastavenia): Môžete meniť možnosti
systému fotoaparátu, ako formát pamäte, východiskový
názov súboru a režim USB. (str. 79)
Nastavenia
77
Off
Low
Medium
High
Set
] sa vrátite do predchádzajúcej
Ponuka nastavení fotoaparátu
Sound (Zvuk)
Display (Displej)
* Východiskové
Položka
Popis
Volume (Hlasitosť)
Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov.
(Off (Vypnuté), Low (Potichu), Medium
(Stredne)*, High (Hlasito))
Start Sound
(Úvodný zvuk)
Výber zvuku pri zapnutí fotoaparátu.
(Off (Vypnuté)*, 1, 2, 3)
Shutter Sound
(Zvuk spúšte)
Výber zvuku pri stlačení spúšte.
(Off (Vypnuté), 1*, 2, 3)
Beep Sound
(Pípnutie)
Výber zvuku pri stlačení tlačidiel alebo zmene
režimov. (Off (Vypnuté), 1*, 2, 3)
AF Sound
(Zvuk autofokusu)
Nastavenie zvuku pri stlačení spúšte do
polovice. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
* Východiskové
Položka
Popis
Function
Description
(Popis funkcie)
Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Start Image
(Úvodný obrázok)
Display
Brightness
(Jas displeja)
Nastavenia
78
Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví
pri zapnutí fotoaparátu.
●● Off (Vypnuté)*: Žiadny úvodný obrázok.
●● Logo: Zobrazí sa východisková snímka zo
zabudovanej pamäte.
●● User Image (Podľa používateľa): Zobrazí
určený obrázok. (str. 62)
●● Do pamäte sa uloží len jeden user
image (obrázok používateľa).
●● Ak ako user image (obrázok
používateľa) vyberiete novú fotografiu,
prípadne resetujete svoj fotoaparát,
odstráni sa aktuálny obrázok.
Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automaticky)*,
Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright
(Jasný))
Normal (Normálny) je pevne nastavené v
režime prehrávania aj v prípade, že zvolíte
Auto (Automaticky).
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Settings (Nastavenia)
Položka
Popis
Quick View
(Ukážka)
Nastavenie dĺžky zobrazenia práve vytvorenej
snímky pred návratom do režimu snímania.
(Off (Vypnuté) 0.5 sec (0,5 s)*,
1 sec (1 s), 3 sec (3 s))
Položka
Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd,
fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného
režimu (režim zrušíte stlačením ktoréhokoľvek
tlačidla). (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
Format
(Formátovanie)
Power Save
(Úsporný režim)
* Východiskové
Ak je úsporný režim deaktivovaný a
nevykonáte žiadnu operáciu približne 30
sekúnd, hlavný displej stmavne, aby sa
predĺžila výdrž batérie.
Popis
Formátovanie zabudovanej pamäte a pamäťovej
karty (všetky súbory vrátane chránených sú
vymazané). (Yes (Áno), No (Nie))
Ak používate pamäťové karty rôznych výrobcov
alebo ich čítačky, alebo karty formátované v
počítači, nemusí ich fotoaparát správne načítať.
Pred použitím takú kartu sformátujte.
Reset
(Resetovať)
Resetuje ponuky a možnosti snímania (dátum a
čas, jazyk a obrazový výstup sa neresetujú).
(Yes (Áno), No (Nie))
Language
(Jazyk)
Voľba jazyka textu displeja.
Time Zone
Voľba oblasti a letného času (DST).
(Časové pásmo)
Nastavenia
Date/Time Set
(Date/Time Set)
Nastavte dátum a čas.
Date Type
(Typ dátumu)
Vyberte formát dátumu.
(yyyy/mm/dd (rok/mesiac/deň), mm/dd/yyyy
(mesiac/deň/rok), dd/mm/yyyy (deň/mesiac/rok),
Off (Vypnuté)*)
79
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Položka
Popis
Určenie spôsobu pomenovávania súborov.
●● Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania
súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení
novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní
všetkých súborov.
●● Series (Série)*: Nastavenie číslovania súborov
tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení
novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní
všetkých súborov.
File No.
(Číslo súboru)
* Východiskové
Položka
Popis
Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačiť aj dátum a čas
vytvorenia snímky. (Off (Vypnuté)*, Date (Dátum),
Date & Time (Dátum a čas))
Imprint
(Tlač dátumu)
●● Dátum a čas sa zobrazia žlto v pravom
dolnom rohu snímky.
●● Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu a času.
●● Ak v režime
vyberiete možnosť Text,
fotoaparát nezobrazí dátum a čas.
Určenie, či sa nepoužívaný fotoaparát automaticky
vypne. (Off (Vypnuté), 1 min (1 minúta), 3 min
(3 minúty)*, 5 min (5 minút), 10 min (10 minút))
●● Východiskový názov prvého priečinka je
100PHOTO a východiskový názov prvého
súboru je SAM_0001.
●● Čísla súborov rastú po jednej od SAM_0001
do SAM_9999.
●● Čísla priečinkov rastú po jednej od
100PHOTO do 999PHOTO.
●● Maximálne číslo súboru v priečinku je 9999.
●● Fotoaparát definuje názvy súborov podľa
normy Digital rule for Camera File system
(DCF). Ak názvy súborov zmeníte, fotoaparát
ich nemôže prehrať.
Auto Power Off
(Automatické
vypnutie)
Nastavenia
●● Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia.
●● Fotoaparát sa automaticky nevypne v týchto
prípadoch:
-- pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarni
-- pri prehrávaní prezentácie alebo videa
-- pri nahrávaní hlasovej poznámky.
AF Lamp
(Kontrolka AF)
Nastavenie pomocného svetla pre ostrenie v tme.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Video Out
(Video výstup)
Nastavenie výstupu video signálu podľa krajiny
alebo oblasti, kde ste.
●● NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan,
Mexiko.
●● PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko,
Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Anglicko,
Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko.
80
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Položka
Popis
USB
Nastavenie funkcie, ktorá sa používa pri pripojení
počítača alebo tlačiarne cez USB.
●● Auto (Automaticky)*: Fotoaparát volí režim USB
automaticky.
●● Computer (Počítač): Pripojenie fotoaparátu k
počítaču a prenášanie súborov.
●● Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni a tlač súborov.
Nastavenia
81
Prílohy
Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch
a údržbe.
Chybové hlásenia … …………………………………………… 83
Údržba fotoaparátu ……………………………………………… 84
Čistenie fotoaparátu …………………………………………
84
Používanie a uskladnenie fotoaparátu … …………………
85
Pamäťové karty … …………………………………………
86
Skôr, než sa obrátite na servis … ……………………………… 92
Technické údaje fotoaparátu …………………………………… 95
Slovníček … ……………………………………………………… 99
Register ………………………………………………………… 103
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.
Hlásenie
Navrhnuté riešenia
●● Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
Card Error (Chyba karty) ●● Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.
●● Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 79)
Card not supported.
(Nepodporovaná karta)
Vložená karta nie je vhodná pre tento
fotoaparát. Vložte pamäťovú kartu microSD,
microSDHC.
DCF Full Error
(Chyba DCF)
Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF.
Preneste súbory z pamäťovej karty do
počítača a sformátujte kartu. (str. 79)
File Error
(Chyba súboru)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte
na servis.
Low Battery
(Slabá batéria)
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full
(Pamäť plná)
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte
novú kartu.
No Image File
(Žiadny obrazový súbor)
Vytvorte snímky alebo vložte kartu so
snímkami.
Prílohy
83
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Puzdro fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Objektív a displej fotoaparátu
Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív
mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim
roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.
●● Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie.
Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
●● Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.
Prílohy
84
Údržba fotoaparátu
Používanie a uskladnenie fotoaparátu
Používanie na pláži alebo na pobreží
●● Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých miestach
chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
●● Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou, adaptérom alebo
pamäťovou kartou nemanipulujte mokrými rukami. Ovládanie
fotoaparátu mokrými rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.
Nesprávne miesta na používanie alebo uskladnenie
fotoaparátu
●● Fotoaparát nevystavujte veľmi chladným alebo horúcim teplotám.
●● Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou
vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
●● Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
a neuskladňujte na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je
napríklad vozidlo počas leta.
●● Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým
zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
●● Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, znečistených
alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov
alebo vnútorných súčastí.
●● Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií.
Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny
v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.
●● Fotoaparát neuskladňujte na miestach, kde sa nachádza naftalín.
Uskladňovanie na dlhšie obdobie
●● Ak chcete uložiť fotoaparát na dlhšie obdobie, vložte ho do
uzatvorenej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad
silikagél.
●● Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batérie. Batérie
ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať
a poškodiť fotoaparát.
●● Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase sa
musia pred použitím nabiť.
Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne
Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, na
objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu sa môže
vyskytnúť kondenzácia. V takom prípade vypnite fotoaparát a počkajte
minimálnu 1 hodinu. Ak sa kondenzácia vyskytne na pamäťovej karte,
vyberte ju z fotoaparátu a pred jej opätovným vložením počkajte, kým
sa vlhkosť úplne nestratí.
Prílohy
85
Údržba fotoaparátu
Ďalšie prípady
●● Netočte fotoaparátom za pútko. Toto môže spôsobiť poranenie vás
alebo iných osôb, alebo to poškodí váš fotoaparát.
●● Fotoaparát nenatierajte farbou, môže zlepiť pohyblivé diely
a spôsobiť nesprávnu funkciu.
●● Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
●● Váš fotoaparát obsahuje krehké diely. Vyhnite sa nárazom na
fotoaparát.
●● Displej pred externými nárazmi tak, že keď zariadenie nepoužívate,
majte ho odložené v puzdre. Fotoaparát chráňte pred poškriabaniami
tak, že ho budete udržiavať mimo piesku alebo ostrým náradím.
●● Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti
snímača na farby alebo jeho zničeniu.
●● Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku čistite
mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
●● Fotoaparát sa pri údere zvonka môže vypnúť. Je to kvôli ochrane
pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ďalej.
●● Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá
to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
●● Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách môže chvíľu trvať,
kým sa zapne, dočasne sa mu môže zmeniť aj farba alebo sa môže
vyskytnúť paobraz. Tieto stavy nie sú poruchou a napravia sa samy
keď sa s fotoaparátom vrátite k normálnym teplotám.
Prílohy
●● Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb vyvolať
alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými
príznakmi stretnete, okamžite prestaňte prístroj používať a obráťte
sa na lekára.
●● Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek
fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie
sú kryté zárukou.
●● Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa
o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené
nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
Pamäťové karty
Použiteľné pamäťové karty
Váš fotoaparát podporuje pamäťové karty microSD (Secure Digital)
alebo microSDHC (Secure Digital High Capacity).
Ak chcete údaje načítať pomocou počítača alebo čítačky
pamäťových kariet, pamäťovú kartu vložte do adaptéra
pamäťových kariet.
86
Údržba fotoaparátu
Kapacita karty
Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor
Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu súborov.
Nasledujúce počty platia pre kartu microSD s kapacitou 1 GB:
Veľkosť
S
n
í
m
k
y
*
V
i
d
e
á
Super
Fine
Fine
138
272
401
-
-
-
-
160
315
464
-
-
-
-
162
318
468
-
-
-
-
191
374
549
-
-
-
-
239
465
678
-
-
-
-
373
714
1 025
-
-
-
-
851
1 539
2 108
-
-
-
-
1 913
3 091
3 889
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
cca
13’ 10’’
-
cca
25’ 52’’
-
-
-
cca
cca
13’ 50’’ 27’ 10’’
-
cca
52’ 20’’
Normal 60 FPS 30 FPS 24 FPS 15 FPS
cca
cca
05’ 32’’ 08’ 49’’
●● Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie karty
nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu alebo
karty.
●● Nepoužívajte karty sformátované v iných fotoaparátoch alebo
v počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
●● Pri vkladaní a vyberaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
●● Pamäťovú kartu nevyberajte ani nevypínajte fotoaparát, keď bliká
kontrolka, pretože by ste mohli poškodiť svoje údaje.
●● Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nemôžete viac
ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
●● Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
●● Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko magnetických
polí.
●● Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach
s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo korozívnymi látkami.
●● Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími
predmetmi a látkami. Ak je pamäťová karta špinavá, vyčistite ju
mäkkou látkou skôr, ako ju vložíte do fotoaparátu.
●● Nedovoľte, aby s pamäťovými kartami alebo so slotom pre pamäťovú
kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to
byť príčinou zlyhania pamäťových kariet alebo fotoaparátu.
* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.
Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
Prílohy
87
Údržba fotoaparátu
●● Pri nosení pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili pred
elektrostatickými výbojmi.
●● Dôležité údaje si preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný disk,
CD alebo DVD.
●● Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže
zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.
Výdrž batérie
Dĺžka použitia/
Počet snímok
Meranie prebehlo za týchto podmienok:
, pri rozlíšení 14M a kvalite
v režime
Fine (Jemná).
1. Nastavenie blesku na Off (Vypnuté),
vytvorenie jednej snímky a transfokátor
do krajnej polohy a späť.
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Snímky
Batéria
cca 90 min./
cca 180
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.
Popis
Model
BP70A
Typ
Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov
740 mAh (Minimum 700 mAh)
Napätie
3,7 V
Dĺžka nabíjania
(pri vypnutom fotoaparáte)
cca 150 min.
2. Nastavenie blesku na Fill in
(Vyrovnávací), vytvorenie jednej
snímky a transfokátor do krajnej polohy
a späť.
3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas
30 sekúnd a opakovanie počas
5 minút. Potom vypnutie fotoaparátu
na 1 minútu.
Údaje o batérií
Technické údaje
Podmienky snímania
(pri plne nabitej batérii)
4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videá
cca 60 min.
Záznam videa v rozlíšení 1280 X 720 HQ
a 24 fps.
●● Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa
podmienok.
●● Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
* Nabíjanie batérie pripojením fotoaparátu pomocou kábla USB k počítaču
môže trvať dlhšie.
Prílohy
88
Údržba fotoaparátu
Správa o slabej batérii
Varovania pri používaní batérie
Keď sa nabitie batérie úplne vybije, rozsvieti sa ikona batérie na
červeno a zobrazí sa správa „Low Battery“ (Slabá batéria).
Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred poškodením
Nedovoľte, aby sa batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi,
pretože tieto môžu vytvárať spojenie medzi svorkami + a - na batérii,
čo môže viesť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu batérie
a k vzniknutiu požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom.
Poznámky o používaní batérie
●● Batériu ani pamäťovú kartu nevystavujte veľmi nízkym ani
vysokým teplotám (menej ako 0 ºC/32 ºF alebo viac ako 40 ºC/104
ºF). Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť
nefunkčnosť pamäťových kariet.
●● Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, oblasť okolo priehradky
na batériu sa môže zohriať. Toto neovplyvní normálne používanie
fotoaparátu.
●● Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel,
pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým
prúdom.
●● Ak je teplota nižšia ako 0 ºC, kapacita a životnosť batérie sa môžu
znížiť.
●● Kapacita batérie sa môže znížiť pri nízkych teplotách, ale pri
stredných teplotách sa vráti do normálu.
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
●● Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
●● Ak je fotoaparát zapnutý počas nabíjania, batéria sa nemusí úplne
nabiť. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
●● Fotoaparát nepoužívajte počas nabíjania batérie. Hrozí požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
●● Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel,
pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým
prúdom.
●● So zapnutím fotoaparátu počkajte minimálne 10 minút po nabití
batérie.
●● Ak fotoaparát pripojíte k externému zdroju napájania keď je batérie
vybitá, používanie niektorých funkcií s vysokou spotrebou energie
spôsobí vypnutie fotoaparátu. Ak chcete fotoaparát používať
normálne, dobite batériu.
●● Batéria sa nedá opätovne nabiť, keď je teplota nižšia ako 0 ºC alebo
vyššia ako 40 ºC.
●● Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Batériu
nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
Prílohy
89
Údržba fotoaparátu
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
●● Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu zapojte
kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
●● Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš
vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne po
vychladnutí batérie.
●● Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte
kábel od fotoaparátu.
●● Napájací kábel neohýbajte a ani naň neklaďte ťažké predmety. Môže
dôjsť k poškodeniu kábla.
●● Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií
postupujte podľa miestnych predpisov.
●● Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla,
ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Ak sa batérie prehrejú,
môžu explodovať.
Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača
●● Používajte iba priložený kábel USB.
●● Batéria sa nemusí nabiť ak:
-- používate rozbočovač USB,
-- sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču,
-- pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača,
-- port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania
(5V, 500mA).
Prílohy
90
Údržba fotoaparátu
Pri nesprávnom alebo neopatrnom zaobchádzaní
s batériami hrozí zranenie osôb aj so smrteľnými
následkami. Pre vašu bezpečnosť vždy postupujte
podľa týchto inštrukcií:
●● Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie spôsobiť
požiar alebo vybuchnúť. Ak spozorujete deformáciu
obalu, trhliny alebo iné neobvyklé javy na batériách,
okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na ich
výrobcu.
●● Používajte iba originálnu nabíjačku a zdroj odporúčaný
výrobcom a batérie nabíjajte vždy presne podľa návodu.
●● Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích zariadení ani
ich nevystavujte inému teplu, ako napr. v automobile
počas horúceho dňa.
●● Batérie nevkladajte do mikrovlnnej rúry.
●● Batérie neklaďte na miestach vystavených teplu a
vlhkosti, ako sú napr. kúpeľne.
●● Prístroj neklaďte na dlhší čas na horľavé alebo teplé
povrchy, ako sú posteľoviny, koberce alebo elektrické
dečky.
●● Zapnutý prístroj nenechávajte dlhšie v uzatvorených
priestoroch.
●● Nedopustite styk kontaktov batérií s kovovými
predmetmi, ako sú retiazky, mince, kľúče alebo hodinky.
●● Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovoiónové (Li-ion) batérie.
●● Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neprepichujte
ostrými predmetmi.
●● Batérie nevystavujte vysokému tlaku ani inej sile.
●● Nevystavujte batérie nárazom, najmä pádom z väčšej
výšky.
●● Batérie nevystavujte teplotám nad 60 °C.
●● Nedopustite kontakt batérií s vlhkosťou alebo
kvapalinami.
●● Batériu nevystavujte nadmernému teplu, aké predstavuje
napr. slnečné žiarenie, oheň a pod.
Pokyny pre likvidáciu
●● Likvidácii nepotrebných batérií venujte pozornosť.
●● Batérie nevhadzujte do ohňa.
●● Povolené spôsoby likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny
alebo oblasti. Batérie likvidujte vždy v zhode s miestnymi
a všeobecnými zákonmi a predpismi.
Poznámky k nabíjaniu batérie
Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v návode. Pri
nesprávnom nabíjaní môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
Prílohy
91
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti
vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.
Keď fotoaparát nechávate v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, ako je pamäťová
karta a batéria.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť
fotoaparát
●● Uistite sa, že je vložená batéria.
●● Uistite sa, že je vložená batéria
správne.
●● Nabite batériu.
Napájanie sa náhle
vyplo
●● Nabite batériu.
●● Fotoaparát môže byť v úspornom režime.
(str. 79)
●● Fotoaparát sa vypol po páde, aby
zabránil poškodeniu pamäťovej karty.
Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo
vybíja
●● Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych
teplotách (pod 0 °C). Udržujte batériu v
teple, napr. vo vrecku.
●● Použitie blesku a záznam videa vybíjajú
batériu rýchlejšie.
Nabite batériu.
●● Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné
po určitom čase vymeniť.
Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú
batériu.
Prílohy
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné vytvárať
snímky
●● Na karte nie je voľné miesto.
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte
novú kartu.
●● Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 79)
●● Karta je chybná. Vložte inú kartu.
●● Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
●● Nabite batériu.
●● Uistite sa, že je vložená batéria správne.
Fotoaparát sa
zasekáva
Vyberte batériu a znovu vložte.
Fotoaparát sa zahrieva
Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať.
Je to normálne a nemá to vplyv na
životnosť a výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje
●● Blesk je nastavený na Off (Vypnuté).
(str. 38)
●● Blesk nemôžete v niektorých režimoch
používať.
Blesk pracuje
samovoľne
Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku
statickej elektriny.
Nejde o poruchu fotoaparátu.
Nie je správny dátum
a čas
Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení
displeja. (str. 79)
92
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Dotykový displej alebo
tlačidlá nepracujú
Vyberte batériu a znovu vložte.
Displej fotoaparátu
nepracuje správne
Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych
teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii
displeja a strate farieb.
Funkciu displeja zlepšíte ohriatím
fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom
prostredí.
Karta je chybná
Karta nebola resetovaná.
Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 79)
Ak zmeníte názov súboru na karte,
Nie je možné prehrávať fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy
súbory
súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak
sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.
Snímka je neostrá
●● Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia
vhodný pre vaše zábery. (str. 40)
●● Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie,
očistite ho. (str. 84)
●● Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku.
(str. 95)
Farby snímky
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Nesprávne vyváženie bielej vedie k
nerealistickým fotografiám.
Zvoľte správne vyváženie bielej podľa
podmienok a osvetlenia. (str. 47)
Situácia
Navrhnuté riešenia
Snímka je príliš svetlá
●● Vypnite blesk. (str. 38)
●● Snímka je preexponovaná.
Nastavte expozíciu. (str. 46)
Snímka je príliš tmavá
Snímka je podexponovaná.
●● Zapnite blesk. (str. 38)
●● Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)
●● Nastavte expozíciu. (str. 46)
Snímky sa nezobrazujú
na TV
●● Uistite sa, že je fotoaparát správne
pripojený k TV priloženým káblom A/V.
●● Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
●● Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
●● Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
●● Uistite sa, že používate podporovaný
operačný systém. (str. 68,74)
Počítač odpojil
fotoaparát pri prenose
súborov
Prenos bol prerušený statickou elektrinou.
Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
●● V závislosti od videoprehrávača sa
videosúbory nemusia prehrať. Ak chcete
prehrať videosúbory zachytené vaším
Nie je možné prehrávať
fotoaparátom, nainštalujte do vášho
videá v počítači
počítača program Intelli-studio. (str. 71)
●● Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
Prílohy
93
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Aplikácia Intelli-studio
nefunguje správne
●● Ukončite a reštartuje program Intellistudio.
●● Program Intelli-studio nebeží na
počítačoch Macintosh.
●● V závislosti od špecifikácie počítača a
prostredia sa nemusí program spustiť
automaticky. V tom prípade kliknite
v počítači na ponuku Start → Tento
počítač → Intelli-studio → iStudio.exe.
Prílohy
94
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Širokouhlý (W)
Tele (T)
Typ
1/2,3" (cca 7,76 mm) CCD
Efektívny počet
bodov
cca 14,22 megapixlov
Celkový počet
bodov
cca 14,54 megapixlov
Expozičný čas
Ohnisková
vzdialenosť
Objektív Samsung s priblížením 5X f = 4,9 – 24,5 mm
(ekvivalent kinofilm 35 mm: 27 – 135 mm)
●● Smart Auto (Inteligentná automatika): 1/8 – 1/2 000 s
●● Program (Program): 1 – 1/2 000 s
●● Night (Noc): 8 – 1/2 000 s
●● Fireworks (Ohňostroj): 2 s
Svetelnosť F
F3,5 (W) – F5,9 (T)
Expozícia
Digitálny
transfokátor
●● Režim statických snímok: 1,0× – 3,0×
●● Režim prehrávania: 1,0× – 13,5×
Riadenie
Program AE
Meranie
Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted
(Na stred), Face Detection AE (S detekciou tváre)
Kompenzácia
±2 EV (krok 1/3 EV)
ISO ekvivalent
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (Voliteľné 5M alebo menej)
Dosah
(závisí od veľkosti snímky)
Displej
TFT LCD
Vlastnosti
2,7" (6,9 cm), 230K
Ostrenie
Typ
Makro
Autom. makro
Objektív
Typ
Normálny
80 cm – nekonečno 100 cm – nekonečno
5 cm – 80 cm
100 cm – 150 cm
5 cm – nekonečno 100 cm – nekonečno
Blesk
Automatické ostrenie TTL (Multi AF (Viacbodové
ostrenie), Center AF, (Ostrenie na stred), Face
Detection AF (Ostrenie s detekciou tváre), Object
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním objektu))
Prílohy
Režim
Off (Vypnutý), Auto, Red-eye (Červ. oči),
Fill in (Vyrovnávací), Slow Sync (Pomalá
synchronizácia), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)
Dosah
●● Širokouhlý (W): 0,4 m – 3,5 m (ISO Auto)
●● Tele (T): 0,5 m – 2,0 m (ISO Auto)
Trvanie nabíjania
cca 4 s (závisí od kondície batérie)
95
Technické údaje fotoaparátu
Obmedzenie otrasov
Snímanie
●● Režimy: Smart Auto (White (Biela), Macro
Digitálna stabilizácia obrazu (DIS)
Efekty
●● Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu):
Režim snímania
Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný),
Forest (Prales), Retro, Cool, Calm (Pokoj),
Classic (Klasický), Negative (Negatív),
Custom RGB (Vlastné farby)
●● Inteligentný filter: Normálne, miniatúra, vinetácia,
rybie oko, skica, odstránenie zarosenia
●● Image Adjust (Úpravy obrazu): Sharpness (Ostrosť),
Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)
Snímky
Vyváženie bielej
Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy
(Zamračené), Fluorescent_H (Žiarivka typu H), Fluorescent_L (Žiarivka typu
L), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné nastavenie)
Tlač dátumu
Color (Makro s farbami), Portrait (Portrét), Night
Portrait (Nočný portrét), Backlight Portrait (Portrét
v protisvetle), Backlight (Protisvetlo), Landscape
(Krajinka), Action (Akcia), Tripod (Statív), Night (Noc),
Macro (Makro), Macro Text (Makro text), Blue Sky
(Modrá obloha), Sunset (Západ slnka), Natural Green
(Prírodná zelená)), Program, DIS, Scene (Scéna)
(Beauty Shot (Snímka s retušou), Frame Guide
(Snímka podľa vzoru), Night (Noc), Portrait (Portrét),
Children (Deti), Landscape (Krajina), Close Up
(Detail), Text, Sunset (Západ slnka), Dawn (Svitanie),
Backlight (Protisvetlo), Fireworks (Ohňostroj), Beach
& Snow (Pláž a sneh))
●● Drive (Režim snímania):
Single (Jednorázovo), Continuous (Sekvenčné),
Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), AEB
●● Timer (Samospúšť): Off (Vypnuté), 10 Sec (10 s),
2 Sec (2 s), Double (Dvojitá)
●● Formát: AVI (MJPEG)
●● Veľkosť: 1280 X 720 HQ (Pre jeden súbor: Max. 2 GB),
Off (Vypnuté), Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas)
640 X 480, 320 X 240
●● Frame Rate (Rýchlosť záznamu): 60 FPS (iba 320 X 240),
Videá
30 FPS, 24 FPS (iba 1280 X 720 HQ), 15 FPS
●● Voice (Zvuk): On (Zapnuté)/Off (Vypnuté)/
Zoom Mute (Stíšiť Zoom)
●● Úprava videa (zabudovaná):
Stabilizácia filmu, Prerušenie záznamu, Zachytenie
snímky, Orezanie podľa času
Prílohy
96
Technické údaje fotoaparátu
●● Snímky: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Prehrávanie
Typ
Jedna snímka, Miniatúry, Viacstranová prezentácia s
hudbou a efektmi, Videoklip, Smart album*
* Kategórie Smart Album: Type (Typ), Date (Dátum),
Color (Farba), Week (Týždeň)
Úpravy
Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate (Otočiť), Photo Style
Selector (Voľba fotogr. štýlu), Image Adjust (Nast. obrazu)
Formát súboru
PictBridge 1.0
●● Video: AVI (MJPEG)
●● Zvuk: PCM
Pre kartu microSD s veľkosťou 1 GB
Super Fine
Fine
Normal
(Veľmi jemná) (Jemná) (Normálna)
●● Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu):
Efekty
Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný),
Forest (Prales), Retro, Cool, Calm (Pokoj), Classic
(Klasický), Negative (Negatív), Custom RGB
(Vlastné farby)
●● Inteligentný filter: Normálne, miniatúra, vinetácia,
rybie oko, skica, odstránenie zarosenia
●● Image Adjust (Úpravy obrazu): ACB, Red-eye Fix
(Redukcia červ. očí), Face Retouch (Retuš tváre),
Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation
(Sýtosť), Add Noise (Pridať šum)
Veľkosť snímky
Záznam zvuku
138
272
401
4224 X 2816
160
315
464
4000 X 3000
162
318
468
4224 X 2376
191
374
549
3264 X 2448
239
465
678
2592 X 1944
373
714
1 025
1920 X 1080
851
1 539
2 108
1024 X 768
1 913
3 091
3 889
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok
spoločnosti Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok
použitia a nastavení fotoaparátu.
●● Zvukové poznámky (max. 10 hodín)
●● Zvuková poznámka pri snímke (max. 10 s)
Ukladanie
Médiá
4320 X 3240
Rozhranie
●● Vnútorná pamäť: cca 19 MB
●● Vonkajšia pamäť (voliteľná):
-- karta microSD (do 2 GB zaručené)
-- karta microSDHC (do 8 GB zaručené)
Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto
údajov.
Digitálny výstup
USB 2.0
Výstup zvuku
Mono (vnútorný reproduktor), Mono (mikrofón)
Výstup obrazu
NTSC, PAL (voliteľné)
Napájacia zásuvka DC 4,2 V
Prílohy
97
Technické údaje fotoaparátu
Napájací zdroj
Akumulátorová
batéria
Lítiovo-iónová batéria (BP70A)
(740 mAh, Minimum 700 mAh)
Typ konektora
20-kolíkový (výstup USB/AV)
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.
Rozmery (š × v × h)
92,4 × 55,6 × 17,0 mm (bez výstupkov)
Hmotnosť
110 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Prevádzková teplota
0 – 40 ˚C
Prevádzková vlhkosť
5 – 85 %
Softvér
Intelli-studio
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Prílohy
98
Slovníček
Automatické vyváženie kontrastu (ACB)
Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu (DCF)
Táto funkcia automaticky vylepší kontrast vašich snímok keď je objekt
podsvietený, alebo ak je tam vysoký kontrast medzi vašim objektom a
pozadím.
Špecifikácia na definovanie formátu súboru a systému súborov pre
digitálne fotoaparáty vyrobené spoločnosťou Japan Electronics a
asociáciou priemyslu informačných technológií (JEITA).
Automatická séria so zmenou expozície (AEB)
Hĺbka ostrosti
Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych
expozíciách, aby vám pomohla nasnímať snímku.
Automatické zaostrenie (AF)
Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu
byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka poľa sa líši podľa clony
objektívu, dĺžky ohniska a vzdialenosti fotoaparátu od objektu. Výber
menšej clony napríklad zvýši hĺbku poľa a rozmaže kompozíciu pozadia.
Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt. Váš
fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.
Digitálny transfokátor
Táto clona ovláda množstvo svetla, ktoré dosiahne snímač fotoaparátu.
Funkcia, ktorá umelo zvýši množstvo dostupnej transfokácie objektívu
(optická transfokácia). Pri použití digitálnej transfokácie sa kvalita
snímky zhorší podľa zvýšenia zväčšenia.
Trasenie fotoaparátu (rozmazanie)
Formát pre tlačové objednávky (DPOF)
Clona
Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená závierky, môže sa zdať celá
snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je rýchlosť závierky
pomalá. Zabráňte traseniu fotoaparátu zvýšením citlivosti, pomocou
blesku, alebo pomocou rýchlejšej závierky. Na stabilizáciu fotoaparátu
alternatívne použite statív a funkciu DIS.
Formát na zapísanie informácií o tlači, ako sú napríklad vybrané snímky
a počet výtlačkov na pamäťovej krate. Tlačiarne kompatibilné s DPOF,
niekedy dostupné aj vo fotografických obchodoch, dokážu načítať
informácie z karty kvôli pohodlnejšiemu tlačeniu.
Kompozícia
Všetky kombinácie rýchlosti závierky a clony objektívu fotoaparátu,
ktoré vedú k rovnakej expozícii.
Kompozícia vo fotografii popisuje usporiadanie predmetov na snímke.
Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo zlatého rezu.
Prílohy
Hodnota expozície (EV)
99
Slovníček
EV kompenzácia
Citlivosť ISO
Táto funkcia vám umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície
nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeniach na vylepšenie
expozície vašich fotografií. Nastavte EV kompenzáciu na -1,0 EV a
nastavte hodnotu o jeden krok tmavšiu a 1,0 EV o jeden krok jasnejšiu.
Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti filmu
použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach citlivosti ISO
používa fotoaparát vyššiu rýchlosť závierky, ktorá redukuje rozmazanie
spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky s vysokou citlivosťou sú však
citlivejšie na rušenie.
Exif (Formát vymeniteľného súboru snímky)
JPEG (Spoločná fotografická expertná skupina)
Špecifikácia na identifikáciu formátu súboru snímky pre digitálne
fotoaparáty vytvorená asociáciou výskumného priemyslu Japan
Electronic (JEIDA).
Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. JPEG snímky sú
komprimované na zníženie celkovej veľkosti súboru s minimálnym
zhoršením rozlíšenia snímky.
Expozícia
LCD (Displej z tekutých kryštálov)
Množstvo povoleného svetla na dosiahnutie snímača fotoaparátu.
Expozícia ovládaná kombináciou rýchlosti závierky, hodnotou clony a
citlivosťou ISO.
Vizuálne zobrazenie bežne používané v spotrebnej elektronike. Tento
displej potrebuje na reprodukovanie farieb samostatné podsvietenie,
ako napríklad CCFL alebo LED.
Blesk
Macro (Makro)
Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváranie adekvátnej expozície v
podmienkach so slabým osvetlením.
Táto funkcia vám umožňuje snímanie bližších fotografií veľmi malých
objektov. Pri použití makro funkcie zachová fotoaparát ostré zaostrenie
malých objektov v pomere v takmer životnej veľkosti (1:1).
Ohnisková vzdialenosť
Vzdialenosť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch). Dlhšia
ohnisková vzdialenosť znamená menší uhol záberu a väčšie zväčšenie
objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší záber.
Snímač obrazu
Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel na
snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne počas
expozície. Bežné typy snímačov sú CCD (súčiastka CCD) a CMOS
(komplementrárna štruktúra MOS).
Prílohy
Meranie
Meranie odkazuje na spôsob akým fotoaparát odmeria množstvo svetla
na nastavenej expozícii.
MJPEG (JPEG v pohybe)
Formát videa, ktorý je komprimovaný ako JPEG snímka.
100
Slovníček
Rušenie
Vinetácia
Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu
zobraziť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné, jasné pixle.
Rušenie sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú nasnímané
s vysokou citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky nastavená na
tmavom mieste.
Redukcia jasu alebo nasýtenia snímky v periférnom (vonkajšie okraje)
porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať pozornosť na
objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.
White balance (Vyváženie bielej) (farebné vyvíženie)
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavné farby červenej, zelenej
a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej farby alebo
farebného vyváženia je správne poskytnutie farieb na snímke.
Optická transfokácia
Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší obrázky s objektívom a
nezníži kvalitu snímok.
Kvalita
Vyjadrenie pomeru kompresie použitej na digitálnej snímke. Snímky s
vyššou kvalitou majú nižší pomer kompresie, ktorý zvyčajne vyústi do
väčšej veľkosti súboru.
Rozlíšenie
Počet pixlov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým
rozlíšením obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov, ako
snímky s nízkym rozlíšením.
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením uzávierky
a je veľmi dôležitým faktorom pre jas snímky, lebo určuje množstvo
svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na obrazový snímač. Rýchla
rýchlosť závierky umožňuje nižší čas na vstúpenie svetla a fotografia je
tmavšia a jednoduchšie zmrazí objekt v pohybe.
Prílohy
101
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel)
nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné
informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v
mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho
dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v
tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s
ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť,
kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo
životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a
recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu
batérií.
Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti
Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a
sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky
riadených obchodných a riadiacich činností.
Prílohy
102
Register
A
C
ACB
Citlivosť ISO 39
v režime prehrávania 65
v režime snímania 46
Autoportrét 44
Červené oči
Nabíjanie 89
Technické údaje 88
Životnosť 88
Blesk
Automaticky 39
Červené oči 39
Pomalá synchronizácia 39
Redukcia červ. očí 39
Vypnuté 38
Vyrovnávací 39
Chytrý filter
v režime prehrávania 64
v režime snímania 51
Expozícia 46
Č
Batéria
Ch
Chybové hlásenia 83
E
Clona 30
Automatické vyváženie
kontrastu (ACB) 46
B
DPOF 66
Expozičný čas 30
v režime prehrávania 65
v režime snímania 38
I
F
Formátovanie 79
Čistenie
Fotografické štýly
Displej 84
Objektív 84
Puzdro 84
v režime prehrávania 63
v režime snímania 50
Funkčné tlačidlo 14
D
Ikony 18
Inteligentný album 55
Intelli-studio 71
J
Jas displeja 78
Date/Time Set 79
H
Detekcia žmurknutia 45
Hlasitosť 78
Digitálna stabilizácia obrazu
31
Hlasová poznámka
Digitálny transfokátor 23
Prehrávanie 60
Záznam 34
Jas tváre 29
K
Kontrolka AF 80
Kvalita fotografií 36
Dlhá expozícia 30
Prílohy
103
Register
M
Navigačné tlačidlá 14
Polovičné stlačenie 6
Makro 40
Nedokonalosti tváre 29
Popis funkcie 78
Režim Snímka s retušou 29
Prenos súborov
Režim Video 32
Mazanie súborov 57
Meranie
Bodové 47
Stredovo vyvážené 47
Viacbodové 47
MJPEG 96
pre počítače Mac 74
pre Windows 68
O
Oblasť ostrenia
Prezentácia 58
Ostrenie na stred 42
Ostrenie so sledovaním 42
Viacbodové ostrenie 42
Resetovať 79
N
Ochrana súborov 56
Nastavenia
Ostrenie so sledovaním 41
Režim DIS (Duálny
stabilizátor) 31
Otočenie 62
Režim Noc 30
Otrasy fotoaparátu 24
Režim prehrávania 54
Nastavenie
Jas 65
Kontrast
v režime prehrávania 65
v režime snímania 52
Ostrosť 52
Sýtosť
v režime prehrávania 65
v režime snímania 52
RGB tón
v režime prehrávania 63
v režime snímania 50
Rozlíšenie
R
Odpojenie zariadenia 73
Displej 78
Fotoaparát 79
Prístup 77
Zvuk 78
Video 32
Režim Program 32
P
Režim Scéna 28
Pamäťová karta
Režim Smart Auto 27
Kapacita 87
microSD 86
microSDHC 86
Režim snímania
DIS (Duálny stabilizátor) 31
Program 32
Scéna 28
Smart Auto 27
PictBridge 75
Prílohy
104
Snímka 36
Video 36
Rozpoznanie tváre
Autoportrét 44
Detekcia žmurknutia 45
Normálna 43
Úsmev 44
Rýchlosť záznamu 32
S
Samospúšť 37
Séria
Automatická séria so zmenou
expozície (AEB) 49
Sekvenčné 49
Register
Veľmi vysoká rýchlosť 49
Servisné stredisko 92
Typ dátumu 79
Záznam 32
Video výstup 80
Typ zobrazenia 21
Slovníček 99
Vyváženie bielej 47
Snímka podľa vzoru 30
U
Stabilizátor 33
Údržba 84
Stlmenie
Ukážka 79
Fotoaparát 16
Video 33
T
Tlač dátumu 80
Tlačidlo MENU 14
Tlačidlo prehrávania 16
Tlačidlo režimu 14
Tlačidlo Smart 14
Tlačidlo transfokátora 13
Tlačová objednávka 66
Tlač snímok 75
Transfokácia 23
Vzdialenosť ostrenia
Automatické 40
Autom. makro 40
Makro 40
Úpravy 62
Z
Úpravy obrazu
ACB 65
jas 65
kontrast 65
pridať šum 65
redukcia červ. očí 65
retuš tváre 65
sýtosť 65
Zachytenie snímky 60
Záznam
Hlasová poznámka 34
Video 32
Zdroj svetla (vyváženie
bielej) 47
Úsmev 44
Zmena veľkosti 62
Úvodný obrázok 62, 78
Zobrazenie súborov
ako miniatúr 56
na TV 67
podľa kategórií 55
Prezentácia 58
V
Video
Prehrávanie 59
Zväčšenie 58
Prílohy
105
Zvuk autofokusu 78
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok
nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach
http://www.samsung.com.
Download PDF

advertising