Samsung HW-D450 User guide
HW-D450
HW-D451
Crystal Surround Air Track
(Systém aktívnych reproduktorov)
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.
charakteristika
Systém aktívnych reproduktorov
Táto jednotka obsahuje systém aktívnych reproduktorov, ktorý poskytuje vysokú kvalitu zvuku v jedinej tenkej
jednotke. Táto jednotka nevyžaduje žiadny reproduktor ani kabeláž, ktoré sú zvyčajne pripojené k bežným
systémom priestorového zvuku.
Multifunkčné diaľkové ovládanie
Dodaný diaľkový ovládač môžete používať na ovládanie televízora pripojeného k tejto jednotke.
Diaľkový ovládač má rýchle tlačidlo televízora, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne funkcie jednoduchým
stlačením tlačidla.
Špeciálny zvukový režim
Môžete si vybrať zo 7 rôznych režimov zvukového poľa (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (originálny zvuk)), záleží od typu obsahu, ktorý si chcete vychutnať.
Kompatibilita s technológiami
Táto jednotka obsahuje dekodér, ktorý je kompatibilný s Dolby Digital a DTS (Digitálny zvukový systém).
− Dolby Digital
Štandardný formát zvukového signálu, ktorý sa používa na DVD a iných výhradne digitálnych
médiách. Táto technológia priestorového zvuku poskytuje vysokokvalitný digitálny zvuk až pre 5.1
samostatné kanále na produkciu usmerneného a realistickejšieho efektu.
− DTS (Digitálny zvukový systém)
DTS poskytuje samostatný 5.1-kanálový signál digitálneho zvuku pre hudbu aj video a na bohatší zvuk
využíva menšiu kompresiu ako Dolby Digital.
Bezdrôtový subwoofer
Bezdrôtový modul Samsung odstraňuje káble medzi hlavnou jednotkou a subwooferom.
Namiesto toho je subwoofer pripojený ku kompaktnému bezdrôtovému modulu, ktorý komunikuje s hlavnou
jednotkou.
Zvuk s hĺbkou 3D
Funkcia 3D zvuku dodáva vášmu zážitku z počúvania hĺbku a priestor.
SK
ičo je SÚčaSŤoU
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Diaľkový ovládač
/ Batérie (typ aaa)
konzola na pripevnenie na stenu
návod na použitie
(Pre napájací kábel subwoofera
1EA)
(Veľké)
(Malé)
(Pre zvukový kábel 1 ks)
audio kábel
Prstencové feritové jadro
optical kábel
▪ Príslušenstvo sa môže odlišovať od toho, ktoré je zobrazené vyššie.
3
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné varovania
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ
(ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. NEOTVÁRAJTE!
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo
údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY
DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s
ňou bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať
predmety s tekutinami, ako sú napr. vázy.
• Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa na odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na
použitie.
SK
BeZpečnoSTné opaTrenia
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho produktu.
Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7,5 – 10 cm). Ubezpečte
sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky
zohreje. Táto jednotka je určená na nepretržité používanie. Ak chcete jednotku úplne odpojiť od elektrickej energie, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky, obzvlášť v tom prípade, ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu.
Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli
bleskom mohlo poškodiť zariadenie.
Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom
tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.
Phones
Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom
(napr. kozuby) a taktiež pred zariadeniami, ktoré produkujú silné magnetické alebo elektrické polia. Ak má jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od zásuvky.
Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok
používajte iba na osobné účely.
Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami,
môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu
počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne
izbovú teplotu.
Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú
škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
5
obsah
charakteristika
2
3
Charakteristika
Ičo je súčasťou
bezpečnostné informácie
4
5
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné opatrenia
začíname
7
Pred prečítaním si tohto náv odu na použitie
popis
8
9
Predný panel
Zadný panel
2
4
7
8
10
11
diaľkový ovládač
pripojenia
funkcie
16
20
21
riešenie problémov
dodatok
10 Sprievodca diaľkovým ovl á daním
11 Inštalác ia stenovej montážnej súpravy
12 Pripojenie bezdrôtové ho subwoofera
13 Pripojenie prstencového feritového jadra k
napájaciemu káblu subwoofera
13 Pripevnenie prstencového feritového jadra k
subwooferu
13 Inštalácia feritového jadra na zvukový kábel
14 Použitie iPod/iPhone s bezdrôtovou dokovacou
kolískou pre iPod/iPhone (predáva sa osobitne
(HT-WDC10))
14 Ako spojiť bezdrôtový vysielač s hlavnou
jednotkou
15 Pripojenie k systému Crystal Surround Air
Track
16 Zá kladné funkcie
16 Pokročilé funkcie
19 Aktualizácia softvéru
20 Riešenie problémov
21 Technické údaje
sk
začíname
PRED PREČÍTANÍM SI TOHTO NÁV ODU NA POUŽITIE
Pred prečítaním návodu na použitie skontrolujte nasledujúce veci.
Ikony, ktoré sú v tomto návode na použitie použité
Pojem
Upozornenie
Poznámka
● začíname
Ikona
Definícia
Toto sa týka prípadov, kde nefunguje funkcia, alebo kde môžu byť
zrušené nastavenia.
Toto sa týka tipov alebo pokynov a strane, ktoré pomáhajú pri riadení
každej činnosti.
O použití tohto návodu na použitie
1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s Bezpečnostnými pokynmi. (Viď strana 4)
2) Ak sa vyskytne problém, vyriešte ho podľa časti Riešenie problémov. (Viď strana 20)
Copyright
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené, žiadna časť, ani celý tento návod na použitie nesmie byť reprodukovaná ani
kopírovaná bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
popis
PREDNÝ PANEL
1
2
3
4
5
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálny režim.
VSTUPNÝ REŽIM
Vyberá optický vstup, vstup zvuku alebo vstup W.iPod.
REŽIM ZVUKU
Vyberá režim zvuku.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Originálny Zvuk))
HLASITOSŤ +/-
Ovláda úroveň hlasitosti.
TLAČIDLO
NAPÁJANIA
Zapína a vypína systém Crystal Surround Air Track.
▪ Keď zapnete napájanie tejto jednotky, bude predtým, ako začne produkovať zvuk, 4 až
5 sekundové omeškanie.
sk
ZADNÝ PANEL
ONLY FOR UPDATE
● popis
1
2
3
DIGITAL
AUDIO
IN
2
OPTICAL
4
DIGITAL
AUDIO
IN 1
USB PORT
Softvér tohto zariadenia môžete aktualizovať pomocou USB
portu.
NAPÁJACÍ KÁBEL
Napájací kábel pripojte k zásuvke.
KONEKTOR AUDIO IN
Pripojte k analógovému výstupu externého zariadenia.
DIGITÁLNY ZVUKOVÝ
VSTUP 1,2
Pripojte k digitálnemu (optickému) výstupu externého zariadenia.
▪ Pri odpájaní napájacieho kábla, držte kábel za zástrčku.
Neťahajte za kábel.
▪ Túto jednotku ani iné komponenty nepripájajte k hlavnej jednotke, kým nie sú všetky
pripojenia medzi komponentmi kompletné.
diaľkový ovládač
SPRIEVODCA DIAĽKOVÝM OVLÁ DANÍM
POWER BUTTON
Zapína a vypína systém pre
skladby s kryštálovo čistým
priestorovým zvukom.
POWER
TV INFO
Toto tlačidlo slúži na zobrazenie
informácií o TV kanáli.
VOLUME
Nastavuje úroveň hlasitosti
jednotky.
MUTE
Vypína zvuk jednotky.
Opätovným stlačením obnovíte
hlasitosť na predchádzajúcu
úroveň.
3D SOUND
Táto funkcia dodáva zvuku
hĺbku a priestor.
SMART VOLUME
Reguluje a stabilizuje úroveň
hlasitosti a eliminuje drastické
zmeny hlasitosti.
TV POWER
TV CHANNEL
Prepína medzi dostupnými
kanálmi televízora.
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV POWER BUTTON
Zapína a vypína televízore
Samsung.
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC
Túto funkciu môžete použiť na
vychutnávanie si zvuku Dolby
Digital ak pozeráte filmy pri
nízkej hlasitosti v noci
(Standard, MAX, MIN).
Môžete ovládať jas displeja.
SOUND MODE
Vyberá režim zvuku.
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (Originálny Zvuk))
INPUT SELECT
Vyberá digitálny (optický) vstup,
vstup zvuku alebo vstup W.iPod.
AUTO POWER
Synchronizuje systém Air Track cez
optické pripojenie cez optický
konektor, takže sa zapne
automaticky, keď zapnete televízor.
Anynet+, AUDIO
(NOT AVAILABLE)
Toto tlačidlo je deaktivované. Ak
stlačíte toto tlačidlo, na hlavnej
jednotke uvidíte správu "NOT
AVAILABLE" (Nie je k dispozícii).
S/W LEVEL, AV SYNC
Upravuje úroveň subwoofera.
Používa sa na synchronizáciu
videa na zvuk pri pripojení k
digitálnemu televízoru.
▪ Diaľkový ovládač môže ovládať iba televízor Samsung.
▪ Televízor možno nebudete schopný ovládať diaľkovým ovládačom, záleží od použitého
televízora. V takom prípade ovládajte televízor pomocou diaľkového ovládača televízora.
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
1. Zodvihnite kryt na zadnej
strane diaľkového ovládača
smerom hore tak, ako je to
zobrazené.
2. Vložte dve batérie typu AAA.
Uistite sa, že konce „+“ a „-“ na koncoch
batérií súhlasia s nákresom vo vnútri
priehradky.
Prevádzkový rozsah diaľkového ovládača
3. Kryt vráťte späť.
V prípade bežného
používania televízora vydržia
batérie približne jeden rok.
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii. Môžete ho tiež používať
v horizontálnom uhle do 30° od senzora diaľkového ovládača.
10
sk
pripojenia
INŠTALÁC IA STENOVEJ MONTÁŽNEJ SÚPRAVY
Konzolu na pripevnenie na stenu môžete použiť na pripevnenie tejto jednotky na stenu.
1. Konzolu na pripevnenie na stenu položte na povrch
steny a potom ju uchyťte dvomi skrutkami
(nie sú súčasťou dodávky).
2. K zodpovedajúcim otvorom v konzole na pripevnenie
na stenu potom pripevnite jednotku. Kvôli bezpečnej
inštalácii sa uistite, že montážne kolíky zapadli do dna
otvorov.
1
2
3. Týmto je odporúčaná inštalácia na stenu dokončená.
5 cm alebo viac
▪ Nezavesujte na nainštalovaný prístroj žiadne predmety. Zabráňte nárazom do
nainštalovaného prístroja.
▪ Jednotku na stenu pripevnite pevne, aby nespadla. Ak jednotka spadne, môže niekomu
spôsobiť poranenie, alebo môže poškodiť výrobok.
▪ Po inštalácii jednotky na stenu sa uistite, že na žiadny z pripájacích káblov nedočiahne
dieťa a nemôže ich potiahnuť, pretože by to mohlo spôsobiť pád jednotky.
▪ Kvôli optimálnemu výkonu pri pripevnení na stenu umiestnite systém reproduktorov
minimálne 5 cm od televízora.
11
● pripojenia
Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
• Neinštalujte na inú, ako vertikálnu stenu.
• Pri inštalácii sa vyhnite vysokým teplotám alebo vlhkosti, pretože stena by nemusela udržať hmotnosť
súpravy.
• Skontrolujte pevnosť steny. Ak nie je pevnosť steny na inštaláciu výrobku dostatočná, nezabudnite
pred inštaláciou výrobku stenu vystužiť.
• Skontrolujte materiál steny. Ak je stena vyrobení zo sadrokartónových dosiek, mramoru alebo
plechových dosiek, kúpte a použite príslušné spájacie skrutky.
• Káble pripájajúce externé zariadenia musíte pripojiť pred inštaláciou súpravy.
• Pred inštaláciou sa uistite, že ste jednotku vypli a odpojili. V opačnom prípade by mohla spôsobiť
poranenie elektrickým prúdom.
pripojenie BeZDrÔTové Ho SUBWoofera
ID spojenia subwoofera je predvolené v továrni a hlavná jednotka a subwoofer by sa mali spojiť (pripojiť
bezdrôtovo) automaticky po zapnutí. Ak indikátor spojenia po zapnutí jednotky a subwoofera nesvieti,
nastavte ID nasledovným spôsobom.
1. Sieťové káble hlavnej jednotky a subwoofera pripojte k zásuvke.
. Pomocou malého špicatého predmetu stlačte na 5 sekundy tlačidlo iD SeT na zadnej strane
subwoofera.
• Indikátor POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU sa vypne a indikátor SPOJENIA (modrá LED kontrolka) rýchlo
bliká.
STANDBY
LINK
POWER
3. Keď je hlavná jednotky vypnutá (POHOTOVOSTNÝ režim),
stlačte na 5 sekúnd tlačidlo MUTe na diaľkovom ovládači.
. Indikátor napájania na hlavnej jednotke sa rozsvieti a potom sa
vráti do režimu STanDBY.
• Hlavná jednotka a subwoofer sú teraz spojené.
• Svieti indikátor spojenia (modrá LED kontrolka) na subwooferi.
• Vybratím režimu zvuku si môžete zvuk z bezdrôtového
subwoofera vychutnať lepšie. (Viď strana 17)
POWER
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
▪ Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili
AH59-02330A
sieťový kábel.
▪ Keď je hlavná jednotka vypnutá, bezdrôtový subwoofer sa prepne do pohotovostného
režimu a na displeji sa zobrazí indikátor STANDBY. Po 30 sekundách začne blikať modrý
indikátor LINK.
▪ Ak použijete zariadenie, ktoré využíva rovnakú frekvenciu (5,2 GHz alebo 5,8 GHz) v
blízkosti systému, je možné, že bude počuť určité prerušovanie zvuku kvôli rušeniu.
▪ Vzdialenosť vysielania rádiovej vlny je približne 10 m, ale v závislosti od prostredia
prevádzky sa môže líšiť. Ak je medzi bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena
so železnou výstužou alebo železná stena, zariadenie nemusí fungovať, pretože rádiové
vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
▪ Ak hlavná jednotka nevytvára bezdrôtové pripojenie, postupujte podľa krokov 1 – 4 pre
obnovenie pripojenia medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým subwooferom.
▪ Bezdrôtová anténa je zabudovaná do bezdrôtového subwoofera. Jednotku udržujte mimo
vody a vlhkosti.
▪ Kvôli optimálnemu počúvaniu sa uistite, že oblasť v okolí umiestnenia bezdrôtového
subwoofera je bez akýchkoľvek prekážok.
1
SK
pripojenie prSTencovéHo feriTovéHo jaDra k napájacieMU
káBlU SUBWoofera
Ak k napájaciemu káblu subwoofera pripojíte prstencové feritové
jadro, pomôžete tým zabrániť RF rušeniu z rádiových signálov.
1. Potiahnutím upevňovacieho jazýčka otvorte prstencové feritové
jadro.
3. Prstencové feritové jadro pripojte k napájaciemu káblu
subwoofera tak, ako je to zobrazené na obrázku a tlačte, až kým
nezapadne.
pripevnenie prSTencovéHo feriTovéHo jaDra k SUBWooferU
Zdvihnutím uvoľnite zámok a otvorte jadro.
Zatvorte zámok naspäť.
Urobte tri slučky na jadre s napájacím káblom.
(Začnite omotávať 5-10 cm od spínača).
inŠTalácia feriTovéHo jaDra na ZvUkovÝ káBel
Zdvihnutím uvoľnite zámok a otvorte jadro.
Zatvorte zámok naspäť.
Položte zvukový kábel na otvorené jadro.
13
● pripojenia
. V napájacom kábli subwoofera urobte tri slučky.
poUŽiTie iPod/iPhone S BeZDrÔTovoU DokovacoU kolíSkoU
pre iPod/iphone (predáva sa osobitne (HT-WDc10))
Vysielaním zvukového signálu iPod/iPhone pomocou bezdrôtového vysielača si môžete vychutnávať lepšiu
kvalitu hudby cez reproduktory.
Ak chcete prepojiť hlavnú jednotku s bezdrôtovým vysielačom, musíte vykonať nastavenie ID, keď sú
hlavná jednotka aj bezdrôtový vysielač v pohotovostnom režime.
Zapnite hlavnú jednotku a k bezdrôtovému vysielaču pripojte iPod/iPhone.
Stlačte tlačidlo inpUT SelecT na diaľkovom ovládači a vyberte režim "W iPod".
Režim inpUT SelecT na hlavnej jednotke sa prepína nasledovne.
Opakovane stláčajte DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod (Viď strana 18)
Lišta zvuku sa nevypne, ak iPod/iPhone nie je pripojený k bezdrôtovému vysielaču.
Ďalšie informácie o zariadení HT-WDC10 nájdete v návode na použitie zariadenia HT-WDC10.
ako SpojiŤ BeZDrÔTovÝ vYSielač S HlavnoU jeDnoTkoU
Pred nastavením ID vysielača nastavte ID subwoofera. (Viď strana 12)
1. Vynite svoje domáce kino (HW-D450, HW-D451).
. Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo "3D SoUnD" na diaľkovom ovládači.
Kontrolka pohotovostného režimu na HW-D450, HW-D451 jedenkrát
zabliká.
3. Pripojte iPod/iPhone k bezdrôtovému vysielaču.
. Zapnite iPod/iPhone. Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo "iD SeT" na
zadnej strane bezdrôtového vysielača. Kontrolka spojenia na
bezdrôtovom vysielači bude rýchlo blikať.
5. Zapnite svoje domáce kino (uistite sa, že LED kontrolka
bezdrôtového vysielača je ZAPNUTÁ). Ak chcete zo svojho iPod/
iPhone počúvať hudbu cez domáce kino, vyberte režim iPod ako
zdroj domáceho kina.
• Hlasitosť reproduktorov iPod/iPhone môžete ovládať pomocou
kolieska hlasitosti na lište hlasitosti.
• Keď je iPod/iPhone zastavený alebo v režime šetrenia energie,
bezdrôtový vysielač sa prepne do režimu Sleep (Spánok). Keď
je iPod/iPhone prepnutý do režimu Deep Sleep (Hlboký
spánok), bezdrôtový vysielač je vypnutý.
POWER
TV POWER
TV INFO
TV
CH
LIN
K
VOL
STA
ND
BY
MUTE
CH
AR
POWER
GE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Ak používate hlavnú jednotku v blízkosti bezdrôtového zariadenia, ako je napríklad laptop,
môže sa vyskytnúť nestála činnosť AP alebo Wifi.
▪ Nevykonávajte spárovanie subwoofera a zariadení iPod/iPhone naraz. Ak prevediete
spárovanie naraz, iPod/iPhone a subwoofer sa nemusia pripojiť k lište zvuku.
MoDelY ipod/iphone, kToré MÔŽeTe poUŽívaŤ S TÝMTo vÝroBkoM
iPod touch
iPod classic
iPod s videom
(1., 2., 3., 4., 5. a 6.
generácia)
iPhone iphone 3GS
iphone 3G
iPhone
(1., 2., 3. a 4.
generácia)
iPod nano
▪
▪
▪
1
"Made for iPod" a "Made for iPhone" znamená, že elektronické príslušenstvo
bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a
bolo certifikované výrobcom, že spĺňa štandardy spoločnosti Apple na
prevádzku. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia
ani za to, či zodpovedá bezpečnostným a regulačným štandardom. Vezmite na vedomie, že použitie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť bezdrôtovú prevádzku.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc.
registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.
Je možné, že u modelov, ktoré nie sú uvedené vyššie, nebudú správne fungovať funkcie, ktoré
obsahujú ovládač hlasitosti. Ak sa objaví problém s modelmi, ktoré sú uvedené vyššie, aktualizujte si
softvér pre iPod/iPhone.
Táto časť vysvetľuje dva spôsoby (digitálny a analógový) pripojenia jednotky k televízoru.
Táto jednotka je vybavená dvomi optickými digitálnymi konektormi a jedným analógovým konektorom na
pripojenie televízora.
sk
PRIPOJENIE K SYSTÉMU CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
ONLY FOR UPDATE
● pripojenia
AUDIO IN
Audio kábel
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITAL
AUDIO
IN
2
Biely
White
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN 1
alebo
AUDIO
OUT
L
R
Červený
Red
alebo
OPTICAL
OUT
Optický kábel
BD/DVD
prehrávač/Settop box/Herná
konzola
AUDIO IN
Pripojte AUDIO IN na hlavnej jednotke k AUDIO OUT na televízore alebo zdrojovom zariadení.
Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
alebo,
OPTICAL DIGITAL IN 1,2
Pripojte digitálny vstup na hlavnej jednotke k OPTICAL OUT na televízore alebo zdrojovom zariadení.
▪ Napájací kábel tohto výrobku alebo vášho televízora nepripájajte, kým nie sú všetky
pripojenia medzi komponentmi kompletné.
▪ Pred presúvaním alebo inštaláciou tohto výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili
napájací kábel.
▪ Ak vyberiete "ANALOG" bez pripojenia zvukového kábla, súprava sa automaticky vypne po
20 minútach.
▪ Keď je televízor alebo ktorékoľvek iné zariadenie pripojené k systému Air Track pomocou
optického kábla vypnuté a nie je žiadny digitálny vstup, systém Air Track sa vypne po 20
minútach. (Ak po dobu viac ako 20 minút nebude prítomný žiadny vstupný signál z
konektora DIGITAL AUDIO IN 1 alebo 2, systém Air Track sa vypne.)
▪ Keď systém Air Track nie je prepojený s modelom HT-WDC10 v režime W.iPod, systém Air
Track sa vypne po 20 minútach.
15
funkcie
ZÁ KLADNÉ FUNKCIE
POWER
TV POWER
POWER
Zapnutie/vypnutie
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
1.Dotknite sa tlačidla POWER ( ) na prednom paneli.
alebo,
Stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači a zapnite napájanie.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
2.Dotknite sa tlačidla POWER ( ) na prednom paneli.
alebo,
Stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači a zapnite napájanie.
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
POWER
Nastavenie hlasitosti
HDMI
TV POWER
TV INFO
VOL
AV SYNC
AH59-02330A
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
Dotknite sa tlačidla VOLUME +/– na prednom paneli.
alebo,
Stlačte tlačidlo VOLUME +/– na diaľkovom ovládači a zvýšte alebo znížte
úroveň hlasitosti.
AUDIO
INPUT
SELECT
S.VOL
S/W LEVEL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
• Na displeji predného panela sa zobrazí číselná hodnota úrovne
hlasitosti.
▪ Keď stlačíte VOL +/–, zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.
HDMI
▪ Ak si chcete vychutnať iba zvuk zo systému Crystal Surround Air
AV SYNC
AUDIO
Track, musíte vypnúť reproduktory televízora v ponuke
nastavenia zvuku na vašom televízore. Obráťte sa na návod na
použitie dodaný s vašim televízorom.
AH59-02330A
POKROČILÉ FUNKCIE
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Vypnutie zvuku
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
AUTO
POWER
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
TV POWER
Táto funkcia je užitočná ak chcete odpovedať na zvonček pri dverách,
alebo ak telefonujete.
1.Na diaľkovom ovládači stlačte MUTE (
) a vypnite zvuk.
2.Opätovným stlačením tlačidla MUTE na diaľkovom ovládači (alebo
stlačením VOLUME +/–) zvuk obnovíte.
AUTO
POWER
DRC
POWER
SPK CONTROL
TVHDMI
POWER
Používanie funkcie 3D hĺbky zvuku
TV INFO
VOL
MUTE
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
TV INFO
AUDIO
AH59-02330A
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
Stlačte tlačidlo 3D SOUND na diaľkovom ovládači.
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AH59-02330A
• Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AUTO
POWER
HDMI
▪ Keď zapnete funkciu 3D hĺbky zvuku, režim zvuku sa automaticky
prepne na PASS.
AV SYNC
AUDIO
16
Funkcia 3D zvuku pridáva zvuku hĺbku a priestor pomocou tlačidla 3D
SOUND.
Používanie režimu zvuku
sk
Môžete si vybrať zo 7 rôznych režimov zvukového poľa (MUSIC, NEWS,
DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS ((Originálny Zvuk)) záleží od
typu zdrojov, ktoré si chcete vychutnať.
Stlačte SOUND MODE na diaľkovom ovládači , alebo sa opakovane
dotknite SOUND MODE ( ) na prednom paneli a vyberte požadovaný
režim zvukového poľa.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
• Ak si chcete vychutnať originálny zvuk, vyberte režim PASS.
TV POWER
POWER
TV POWER
SOUND
MODE
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
hĺbky zvuku sa automaticky vypne.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
POWER
DIMMER
TVAUTO
POWER
DRC
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
POWER
DIMMER
S/W LEVEL
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
VOL
HDMI
TV POWER
AV SYNC
TV
INFO
MUTE
SOUND
MODE
3D
SOUND
S.VOL
SOUND
INPUT
MODE
SELECT
DIMMER
S.VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DRC
TV INFO
VOL
AUTO
INPUT
POWER
SELECT
AUTO
HDMI
POWER
SPK CONTROL
DIMMER
DRC
S/W LEVEL
AV SYNC
SPK CONTROL
HDMI
AUDIO
HDMI
AV SYNC
AUDIO
TV
AUDIO
CH
AH59-02330A
VOL
AH59-02330A
POWER
TV POWER
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
POWER
SPK CONTROL
S/W
LEVEL
AH59-02330A
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Používanie funkcií televízora
1.Stlačte TV POWER na diaľkovom ovládači tejto jednotky.
TV INFO
VOL
zdrojového materiálu a vašich osobných preferencií.
▪ Keď zvolíte režim zvuku (okrem možnosti PASS), funkcia 3D
TV INFO
VOL
AH59-02330A
2.Stlačte tlačidlo TV INFO na diaľkovom ovládači pre zobrazenie
informácií o TV kanáli.
3.Každým stlačením TV CH na diaľkovom ovládači vyberáte televízny
kanál.
▪ Diaľkový ovládač môže ovládať iba televízor Samsung.
Používanie funkcie AUTOMATICKÉHO SPOJENIA
NAPÁJANIA
Systém Crystal Surround Air Track sa automaticky zapne, keď zapnete
napájanie televízora, alebo ktoréhokoľvek iného zariadenia, ktoré je
pripojené k systému Crystal Surround Air Track pomocou optického kábla.
Na ovládanie tejto jednotky stlačte AUTO POWER na diaľkovom
ovládači.
• Funkcia automatického spojenia napájania sa každým stlačením AUTO
POWER vypína a zapína.
AUTO POWER LINK
zapnutá
vypnutá
POWER
TV POWER
▪ Keď je televízor, alebo ktorékoľvek iné zariadenie pripojené k
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
TV
CH
MUTE
TV INFO
VOL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Displej
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
systému Crystal Surround Air Track pomocou optického kábla
vypnuté a nie je tam žiadny digitálny vstup, systém Crystal
Surround Air Track sa vypne po 20 minútach.
Používanie funkcie S/W LEVEL
Pomocou tlačidla S/W Level na diaľkovom ovládači môžete ovládať
hlasitosť basov.
1.Stlačte tlačidlo S/W Level Level na diaľkovom ovládači.
2.Na displeji sa zobrazí "SW 00".
3.Ak chcete zvýšiť úroveň hlasitosti na subwooferi, stlačte "+" na tlačidle
LEVEL Môžete ju nastaviť od SW+01 až po SW+06.
4.Ak chcete znížiť úroveň hlasitosti na subwooferi, stlačte "-" na tlačidle
LEVEL Môžete ju nastaviť od SW-01 až po SW-06.
17
● funkcie
▪ Odporúča sa, aby ste vybrali režim zvuku na základe
POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
POWER
TV POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AH59-02330A
TV INFO
AUDIO
AH59-02330A
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
AV SYNC
AUDIO
TV
CH
MUTE
TV INFO
VOL
DIMMER
SPK CONTROL
HDMI
POWER
TV POWER
S/W LEVEL
AV SYNC
AH59-02330A
TV INFO
AUDIO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
TV
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
SPK CONTROL
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
HDMI
TV INFO
AV SYNC
AUDIO
TV
CH
AH59-02330A
VOL
AH59-02330A
POWER
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
• Časové omeškanie zvuku môžete nastaviť medzi 0 ms a 300 ms
pomocou tlačidla + , -.
Táto funkcia vyvažuje rozsah medzi najhlasnejšími a najtichšími zvukmi.
Túto funkciu môžete použiť na vychutnávanie si zvuku Dolby Digital ak
pozeráte filmy pri nízkej hlasitosti v noci.
Stlačte DRC na diaľkovom ovládači jednotky.
• Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Stlačením tlačidla Dimmer môžete ovládať jas displeja.
Stlačte DIMMER na diaľkovom ovládači jednotky.
• Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
Používanie funkcie S.VOLUME
AUTO
POWER
SPK CONTROL
Stlačte tlačidlo AV SYNC +/- na diaľkovom ovládači tohto zariadenia.
Používanie funkcie DIMMER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
MUTE
TV
CH
MUTE
Keď je zariadenie pripojené k digitálnemu televízoru, video sa vám môže
zdať pomalšie ako zvuk. Ak sa tak stane, nastavte dobu oneskorenia
zvuku tak, aby zodpovedal videu.
Používanie funkcie DRC
AUTO
POWER
DRC
AH59-02330A
VOL
Používanie funkcie AV SYNC
AH59-02330A
Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti drastickej zmene hlasitosti v
prípade zmeny kanála alebo pri prechode v scéne.
Stlačte S.VOL na diaľkovom ovládači jednotky.
• Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
Používanie režimu vstupu
Môžete vybrať optický digitálny vstup, zvukový vstup alebo vstup W.iPod.
Stlačte INPUT SELECT na diaľkovom ovládači , alebo sa opakovane
dotknite tlačidla INPUT SELECT ( ) na prednom paneli a vyberte
optický digitálny vstup, zvukový vstup alebo vstup W.iPod.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
POWER
TV POWER
Režim Vstupu
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
AUDIO
S/W LEVEL
DIGI.1
DIGI.2
Vstup zvuku
ANALOG
Režim iPod
W.iPod
▪ Hoci sa zobrazuje na displeji vstupného režimu, pripojenie iPod
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Optický digitálny vstup
HDMI
HDMI
AV SYNC
AH59-02330A
18
TV
CH
MUTE
Displej
nie je možné s týmto modelom. Je k dispozícii iba s modelom
HT-WDC10 (predáva sa osobitne)
Spoločnosť Samsung vám v budúcnosti môže ponúknuť
aktualizácie firmvéru systému Crystal Surround Air Track.
Navštívte Samsung.com alebo kontaktujte telefónnu ústredňu
Samsung, kde získate informácie o sťahovaní aktualizácií
a používaní USB mechaniky.
Aktualizácie si môžete stiahnuť pripojením USB jednotky k USB
portu, ktorý sa nachádza na vašom systéme Crystal Surround Air Track.
sk
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
ONLY FOR UPDATE
● funkcie
ONLY FOR UPDATE
▪ Do USB portu na zadnej strane hlavnej jednotky vložte USB mechaniku s aktualizáciou firmvéru.
▪ Dávajte pozor, aby ste počas aktualizácie nevypli napájanie ani neodstránili USB mechaniku. Hlavná
jednotka sa po ukončení aktualizácie firmvéru automaticky vypne. Po aktualizácii softvéru sa
nastavenia vrátia na východiskové nastavenia (z továrne). Odporúčame vám, aby ste si svoje
nastavenia zapísali, aby ste ich mohli po aktualizácii jednoducho obnoviť.
▪ Ak aktualizácia firmvéru zlyhá, odporúčame vám naformátovať USB jednotku v súborovom systéme
FAT16 a skúsiť to opätovne.
▪ Z dôvodu aktualizácie neformátujte USB údaje v NTFS, pretože tento systém súborov nie je podporovaný.
▪ Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované, záleží od výrobcu.
19
riešenie problémov
Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.
Symptóm
Skontrolujte
Náprava
Zariadenie sa nezapne.
• Je sieťový kábel pripojený k
zásuvke?
• Zástrčku pripojte k zásuvke.
Po stlačení tlačidla funkcia
nepracuje.
• Je vo vzduchu statická
elektrina?
• Odpojte zástrčku a
opätovne ju pripojte.
Nevychádza zvuk.
• Je jednotka správne
pripojená k televízoru?
• Je zapnutá funkcia vypnutia
zvuku?
• Je hlasitosť nastavená na
minimum?
• Pripojte ich správne.
• Stlačením tlačidla Stlmenia
funkciu zrušte.
• Nastavte hlasitosť.
Po vybratí funkcie sa na
televízore neobjaví obraz.
• Je televízor pripojený
správne?
• Pripojte ho správne.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Sú vybité batérie?
• Nie je vzdialenosť medzi
diaľkovým ovládačom a
hlavnou jednotkou príliš
veľká?
• Vymeňte za nové batérie.
• Obsluhujte z bližšej
vzdialenosti.
Zvuk z ľavých/pravých kanálov
je opačný.
• Je ľavý/pravý kábel výstupu
zvuku z televízora pripojený
správne?
• Skontrolujte ľavý/pravý
kanál a pripojte ho/ich
správne.
20
sk
dodatok
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba
elektrickej
energie
VŠEOBECNÉ
Hmotnosť
Rozmery
(Š x V x H)
ZOSILŇOVAČ
0.75W
● dodatok
Spotreba elektrickej energie v
pohotovostnom režime
Hlavná jednotka 45W
Subwoofer
20W
Hlavná jednotka 2.3 kg
Subwoofer
5.4 kg
Hlavná jednotka 957 x 91.9 x 44.9 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+ 5 °C až 35 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % až 75 %
Menovité
výstupné
napätie
120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
Hlavná jednotka 80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Subwoofer
Vstupná citlivosť/impedancia
570mV/20KΩ
Pomer signálu k šumu
(analógový vstup)
70dB
Rozdelenie (1 kHz)
70dB
Analógový vstup
FREKVENČNÁ
CHARAKTERISTIKA Digitálny vstup/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
* Pomer signálu k šumu, prekrútenie, separácia a použiteľná citlivosť sú založené na meraniach pomocou
filtra AES (Spoločnosť zvukového inžinierstva).
*: Nominálna špecifikácia
- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho
upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na nálepke na tomto výrobku.
21
Česky [Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS
Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve
ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.
* Ak je frekvenčný rozsah medzi 2454 MHz a 2483,5 MHz, mal by tento produkt byť používaný v interiéri iba vo Francúzsku.
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
05 133 1999
07001 33 11
www.samsung.com
062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační www.samsung.com
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
+381 0113216899
261 03 710
www.samsung.com
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
www.samsung.com
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
www.samsung.com
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Area
Spain
Sweden
Contact Center 
902-1-SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858 / 010-6475 1880 www.samsung.com
www.samsung.com/hk
(852) 3698 4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
www.samsung.com
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
www.samsung.com
021-5699-7777
0120-327-527
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800-29-3232 / 02-689-3232 www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
1 800 588 889
www.samsung.com
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.a.e
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu
batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri
nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AH68-02334J (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement