Samsung CLP-310 User's manual

Samsung CLP-310 User's manual

Rad CLP-310

Farebná laserová tlačiareň

Používateľská príručka

Predstavte si rôzne možnosti

Ďakujeme vám za nákup výrobku Samsung.

Funkcie nového laserového výrobku

Vaše nové zariadenie disponuje množstvom špeciálnych funkcií, pomocou ktorých môžete zlepšit’ kvalitu tlačených dokumentov.

Pomocou tohto zariadenia môžete vykonávat’ nasledovné činnosti:

Špeciálne funkcie

Rýchla tlač vo vysokej kvalite

• Môžete tlačit’ so širokou škálou farieb s použitím azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby.

• Môžete tlačit’ s rozlíšením až 2 400 x 600 dpi efektívneho výstupu.

• Toto zariadenie tlačí na papier formátu A4 s rýchlost’ou až

16 str./min., na papier formátu letter rýchlost’ou až 17 str./min. v režime stupnice sivej a až 4 str./min. vo farebnom režime.

Používanie mnohých rôznych typov tlačového materiálu

• Zásobník s kapacitou 150 strán podporuje rôzne formáty obyčajného papiera, hlavičkový papier, obálky, štítky, médiá s vlastným formátom, pohľadnice a t’ažký papier.

Tvorba profesionálnych dokumentov

• Tlač vodoznakov. Dokumenty je možné označit’ zadanými slovami, napríklad Dôverné. Prečítajte si Návod na

používanie softwaru.

• Tlač plagátov. Text a obrázky na každej stránke dokumentu je možné zväčšit’ a vytlačit’ na viac listov papiera, ktoré po zlepení vytvoria plagát. Prečítajte si

Návod na používanie softwaru.

• Je možné používat’ predtlačené formuláre a hlavičkové papiere na obyčajnom papieri. Prečítajte si Návod na

používanie softwaru.

Ušetrit’ čas a peniaze

• Tlačou viacerých stránok dokumentu na jeden list papiera je možné ušetrit’ papier.

• Toto zariadenie automaticky šetrí elektrickú energiu tým, že podstatne znižuje jej spotrebu v čase, kedy sa nepoužíva.

.

Tlačit’ v rôznych prostrediach

• Tlačiť môžete v rôznych operačných systémoch, ako napríklad Windows, Linux a Macintosh.

• Zariadenie disponuje rozhraním USB a siet’ovým rozhraním (iba model CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W).

2_Funkcie nového laserového výrobku

Funkcie jednotlivých modelov

Toto zariadenie podporuje všetky potreby a požiadavky kladené na dokumenty – počnúc tlačou až po sofistikované siet’ové riešenia vašej spoločnosti.

Základné funkcie tohto zariadenia sú:

FUNKCIE

USB 2.0

Siet’ové rozhranie 802.11b/g, bezdrôtová siet’ LAN

Siet’ové rozhranie Enthernet 10/100 Base TX, káblová siet’ LAN

Duplexná (obojstranná) tlač (manuálna)

( : áno, O: voliteľné, bez označenia: nie je k dispozícii)

CLP-310/CLP-315 CLP-310N/CLP-315N CLP-310W/CLP-315W

O tejto používateľskej príručke

Táto používateľská príručka obsahuje informácie pre základné zoznámenie sa so zariadením a taktiež podrobný popis každého kroku pri praktickom používaní.

Začínajúci aj pokročilí používatelia môžu používat’ túto príručku pri inštalácii a používaní zariadenia.

Niektoré termíny v tejto príručke sú vzájomne zameniteľné, pozri nižšie.

• Dokument je synonymom pre pojem originál či predloha.

• Papier znamená to isté čo médium alebo tlačové médium.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ustálené pravidlá používané v tejto príručke.

PRAVIDLO

Tučné písmo

Poznámka

Upozornenie

POPIS

Používa sa na zobrazovaný text alebo pre skutočné značky na tlačiarni.

Uvádza dodatočné informácie alebo podrobné špecifikácie funkcií a vlastností zariadenia.

Poskytuje používateľom informácie o ochrane zariadenia pred možným mechanickým poškodením alebo nefunkčnost’ou.

Poznámka pod čiarou

(Ďalšie informácie nájdete na strane 1)

Poskytuje podrobnejšie informácie o určitých slovách alebo fráze.

Odkazuje používateľa na referenčnú stránku s doplnkovými podrobnými informáciami.

PRÍKLAD

Štart

Formát dátumu môže byt’ v každej krajine iný.

Nedotýkajte sa zelenej spodnej časti kazety s tonerom.

a.stránok za minútu

(Ďalšie informácie nájdete na strane 1)

Funkcie nového laserového výrobku_3

Zdroje ďalších informácií

Ďalšie informácie o nastavení a používaní zariadenia nájdete v nasledujúcich tlačených a elektronických zdrojoch.

Príručka rýchlou inštaláciou

Obsahuje informácie o inštalácii zariadenia. Pri príprave zariadenia postupujte podľa týchto pokynov.

Používateľská online príručka

Pomocník ovládača tlačiarne

Obsahuje podrobné pokyny na používanie všetkých funkcií zariadenia, informácie o údržbe zariadenia, odstraňovaní problémov a inštalácii príslušenstva.

Táto používateľská príručka obsahuje aj čast’ Návod na používanie softwaru, v ktorej sú uvedené informácie o tlači dokumentov v rôznych operačných systémoch a o používaní dodaných softvérových pomôcok.

Poznámka

Používateľská príručka v iných jazykoch sa nachádza v priečinku Manual na disku CD so softvérom tlačiarne.

Obsahuje informácie o vlastnostiach ovládača tlačiarne a pokyny pre nastavenie vlastností tlače. Okno s pomocníkom ovládača tlačiarne je možné otvorit’ kliknutím na tlačidlo Help v okne s vlastnost’ami tlačiarne.

Webová lokalita

Samsung

Ak máte prístup k Internetu, môžete pomocníka, podporu, ovládače tlačiarne, príručky a informácie o objednávaní získat’ na webovej lokalite spoločnosti Samsung, www.samsungprinter.com

.

Informácie o otvorenom zdrojovom kóde sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Samsung, www.samsung.com.

4_Funkcie nového laserového výrobku

Informácie o bezpečnosti

Dôležité bezpečnostné symboly a preventívne opatrenia

Význam ikon a značiek použitých v používateľskej príručke:

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobit’ zranenie alebo smrt’.

VAROVANIES

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobit’ menej závažné zranenie alebo poškodenie majetku.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Kvôli zníženiu rizika požiaru, výbuchu, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní svojho zariadenia dodržiavajte nasledujúce preventívne bezpečnostné opatrenia.

NESKÚŠAJTE.

NEROZOBERAJTE.

NEDOTÝKAJTE SA.

Postupujte presne podľa pokynov.

Odpojte napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky.

Skontrolujte, či je z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom zariadenie uzemnené.

Ak potrebujete pomoc, obrát’te sa na servisné stredisko.

Tieto upozornenia uvádzame kvôli ochrane vášho zdravia a zdravia ostatných. Postupujte presne podľa nich. Po prečítaní tejto časti odložte pokyny na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.

1. Prečítajte si všetky pokyny a zoznámte sa s nimi.

2. Pri prevádzke elektrických prístrojov dodržiavajte všeobecné bezpečnostné opatrenia.

3. Riaďte sa všetkými upozorneniami a pokynmi uvedenými na prístroji a v dokumentácii dodanej spolu s prístrojom.

4. Ak sa vám zdá, že je nejaký prevádzkový pokyn v rozpore s informáciami o bezpečnosti, riaďte sa informáciami o bezpečnosti. Môže sa stat’, že ste nesprávne porozumeli prevádzkovému pokynu. Ak sa vám nepodarí vzniknutý rozpor vyriešit’, kontaktujte predajcu alebo zástupcu servisu.

5. Pred čistením odpojte prístroj z elektrickej siete. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie používajte len navlhčenú tkaninu.

6. Neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Mohol by spadnút’, čo vedie k vážnemu poškodeniu.

7. Prístroj nesmie byt’ umiestnený na kúrení, ohrievači, klimatizačnej jednotke alebo potrubí ventilácie ani v blízkosti týchto zariadení.

8. Napájací kábel nesmie byt’ ničím zat’ažený. Neumiestňujte prístroj na také miesto, kde by po ňom prechádzali osoby.

9. Nepret’ažujte elektrické zásuvky a predlžovacie káble. Mohlo by dôjst’ k zníženiu výkonu a k zvýšeniu rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

10. Nedovoľte domácim zvieratám obhrýzat’ napájací kábel alebo káble na pripojenie k počítaču.

11. Nikdy nevkladajte cez otvory krytu do prístroja žiadne predmety. Mohlo by dôjst’ k styku s nebezpečným vysokým napätím a vzniku rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na prístroj ani do neho žiadnu kvapalinu.

12. Aby ste znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, prenechajte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Pri otvorení alebo odňatí krytov vám môže hrozit’ nebezpečenstvo vysokého napätia alebo iné riziká.

Nesprávne poskladanie môže pri následnom používaní prístroja spôsobit’ úraz elektrickým prúdom.

Informácie o bezpečnosti_5

13. Odpojte prístroj z elektrickej zásuvky a prenechajte opravu kvalifikovanému servisnému personálu v nasledujúcich prípadoch:

• Ak došlo k poškodeniu alebo zodratiu ktorejkoľvek časti napájacieho kábla, zástrčky alebo prepojovacieho kábla.

• Ak do prístroja vnikla nejaká tekutina.

• Ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vode.

• Ak prístroj nepracuje správne, aj keď boli dodržané všetky pokyny.

• Ak prístroj spadol alebo sa zdá byt’ jeho kryt poškodený.

• Ak dôjde k náhlej a výraznej zmene výkonu prístroja.

14. Nastavujte len ovládacie prvky, ktoré sú opísané v týchto prevádzkových pokynoch. Nesprávne nastavenie ostatných ovládacích prvkov môže viest’ k poškodeniu, ktoré bude vyžadovat’ zásah kvalifikovaného servisného technika, aby bola obnovená obvyklá prevádzka prístroja.

15. Prístroj nepoužívajte počas búrky. Hrozí úraz elektrickým prúdom spôsobený bleskom. Ak je to možné, odpojte počas búrky napájací kábel z elektrickej siete.

16. Ak nepretržite tlačíte veľké množstvo stránok, môže dôjst’ k zahriatiu výstupného zásobníka. Nedotýkajte sa povrchu prístroja a nedovoľte det’om prístup k nemu.

17. V záujme bezpečnej prevádzky musí byt’ prístroj používaný s napájacím káblom, ktorý bol k nemu pribalený. Ak používate prístroj s napätím 110 V pripojený káblom dlhším než 2 metre, musí byt’ typu 16 AWG a

alebo lepší.

18. TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

a. AWG: American Wire Gauge

Vyhlásenie o bezpečnosti laserového zariadenia

Tlačiareň je certifikovaná v USA a vyhovuje požiadavkám nariadenia DHHS 21 CFR, podľa kapitoly 1, odseku J pre laserové zariadenia triedy I (1), a v ostatných krajinách je certifikovaná ako laserové zariadenie triedy I a vyhovuje požiadavkám normy IEC 825.

Laserové zariadenia triedy I nie sú považované za nebezpečné. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby nebol laserovému žiareniu vystavený žiadny človek počas zvyčajnej prevádzky, pri jej údržbe alebo pri servisných prácach nad úroveň triedy I.

Upozornenie

Nikdy nepoužívajte ani neopravujte tlačiareň s odňatým ochranným krytom jednotky lasera a skenera. Odrazený lúč, hoci neviditeľný, môže poškodit’ váš zrak.

Pri používaní tohto výrobku je potrebné v záujme zníženia rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia dodržiavat’ tieto základné bezpečnostné opatrenia:

6_Informácie o bezpečnosti

Bezpečnost’ týkajúca sa ozónu

Počas normálnej prevádzky tento prístroj produkuje ozón. Vzniknutý ozón nepredstavuje pre obsluhu žiadne riziko. Napriek tomu odporúčame, aby ste prístroj používali na dobre vetranom mieste.

Ak potrebujte ďalšie informácie o ozóne, kontaktujte prosím najbližšieho distribútora produktov značky Samsung.

Informácie o úspore energie

Táto tlačiareň je vybavená pokročilou technológiou úspory energie, ktorá znižuje jej spotrebu, ak sa zariadenie práve nepoužíva.

Ak tlačiareň neprijíma dlhší čas údaje, spotreba energie sa automaticky zníži.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované značky v USA.

Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na adrese http://www.energystar.gov

Recyklácia

Zlikvidujte prosím obal tohto výrobku spôsobom šetrným k životnému prostrediu a recyklujte ho.

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto oznacenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skoncení jeho životnosti by nemal byt likvidovaný s ostatným odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ludského zdravia môžete predíst tým, že budete takéto typy výrobkov oddelovat od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpecne naložit s týmto výrobkom, mali kontaktovat bud predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovat svojho dodávatela a preverit si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byt likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Vyžarovanie rádiových vĺn

Smernice FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade so smernicami FCC, čast’ 15. Tieto limity stanovujú podmienky ochrany pred škodlivým rušením v obývaných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovat’ energiu na rádiovej frekvencii a ak nie je nainštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobit’ škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že sa rušenie nevyskytne pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí neželané rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistit’ zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by sa užívateľ pokúsit’ odstránit’ rušenie jedným alebo viacerými nasledovnými opatreniami:

• Presmerovat’ alebo premiestnit’ prijímaciu anténu.

• Zväčšit’ vzdialenost’ medzi zariadením a prijímačom.

• Zapojit’ zariadenie do inej zásuvky elektrickej siete, než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.

• Konzultovat’ problém s distribútorom alebo skúseným technikom pre oblast’ rozhlasu alebo televízie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom zodpovedným za splnenie podmienok prevádzky, môžu zrušit’ oprávnenie používateľa prevádzkovat’ toto zariadenie.

Smernice o rušení rádiových vĺn platné v Kanade

Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie rádiového šumu digitálnymi zariadeniami, ako sa uvádza v dokumente o zariadeniach spôsobujúcich rušenie nazvanom „Digital Apparatus“, ICES-003 vydanom organizáciou Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Informácie o bezpečnosti_7

Spojené štáty americké

Federálna komisia pre komunikácie (FCC)

Samostatné žiariče, smernice FCC, čast’ 15

Táto tlačiareň môže byt’ vybavená rádiovým zariadením LAN s nízkym výkonom (rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou), pracujúcim v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto čast’ dokumentácie je platná len v prípade prítomnosti takéhoto zariadenia. Prítomnost’ bezdrôtových zariadení je vyznačená na štítku.

Ak je na štítku vyznačené identifikačné číslo FCC, sú bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzat’ v systéme, spôsobilé len pre použitie v Spojených štátoch amerických.

Federálna komisia FCC stanovila všeobecný pokyn pre vzdialenost’ zariadenia od tela pri jeho používaní na 20 cm - táto vzdialenost’ nezahŕňa končatiny. Ak sú bezdrôtové zariadenia zapnuté, má byt’ tento prístroj používaný zo vzdialenosti viac než 20 cm od tela. Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré môže byt’ zabudované v tlačiarni, je dostatočne pod limitmi pôsobenia rádiofrekvenčného žiarenia stanovenými komisiou FCC.

Tento vysielač nesmie byt’ prevádzkovaný alebo spojený so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielačom.

Prevádzka je podmienená nasledovnými dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nemôže spôsobovat’ škodlivé rušenie, (2) toto zariadenie musí absorbovat’ akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobit’ nežiaducu prevádzku.

Servis bezdrôtových zariadení nemôže robit’ používateľ. Nevykonávajte na nich žiadne úpravy. Úprava bezdrôtového zariadenia spôsobí neplatnost’ oprávnenia na jeho používanie. V prípade opravy kontaktujte výrobcu.

Vyhlásenie FCC o používaní bezdrôtovej siete LAN:

Počas inštalácie a prevádzky tohto vysielača v kombinácii s anténou sa môže stat’, že bude prekročený limit pôsobenia rádiofrekvenčných vĺn

1 mW/cm2 vo vzdialenosti blízko nainštalovanej antény. Preto musí používateľ po celý čas udržiavat’ minimálnu vzdialenost’ 20 cm od antény.

Toto zariadenie nemožno pripájat’ k inému vysielaču alebo vysielacím anténam.

Výmena zástrčky s poistkou (len pre Spojené kráľovstvo)

Dôležité

Prívod napájania tohto prístroja je vybavený štandardnou zástrčkou (BS 1363) 13 A a poistkou 13 A. Pri výmene alebo kontrole poistky ju musíte nahradit’ správnou 13 A poistkou. Potom je potrebné vymenit’ kryt poistky. Ak ste stratili kryt poistky, nepoužívajte zástrčku, kým ho nenahradíte iným.

Kontaktujte prosím osobu, u ktorej ste prístroj zakúpili.

13 A zástrčka je najčastejšie používaným typom v Spojenom kráľovstve a musí byt’ vyhovujúca. Niektoré budovy (najmä staršie) však nemajú zvyčajné 13 A zásuvky. Je potrebné zakúpit’ vhodný zástrčkový adaptér. Nerozoberajte lisovanú zástrčku.

Ak odrežete lisovanú zástrčku, ihneď sa jej zbavte.

Zástrčku nemôžete znova pripájat’ na kábel, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, ak takúto zástrčku zapojíte do zásuvky.

Dôležité upozornenie:

Tento prístroj musí byt’ uzemnený.

Káble v prívode napájania majú nasledovné farebné označenie:

• Žltozelený: Uzemnenie

• Modrý: Nulový vodič

• Hnedý: Fáza

Ak káble v zásuvke nesúhlasia s farbami v zástrčke, postupujte nasledovne:

Žltozelený kábel pripojte na kolík označený písmenom „E“ alebo bezpečnostným symbolom uzemnenia (Earth symbol) alebo na kolík označený žltozelenou farbou.

Modrý kábel musíte pripojit’ na kolík označený písmenom „N“ alebo modrou farbou.

Hnedý kábel musíte pripojit’ na kolík označený písmenom „L“ alebo hnedou farbou.

Musíte mat’ zástrčku, adaptér alebo rozbočovač s 13 A poistkou.

8_Informácie o bezpečnosti

Vyhlásenie o zhode (Európske krajiny)

Osvedčenia a certifikáty

Symbol CE, ktorý sa nachádza na tomto výrobku, symbolizuje Vyhlásenie spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. o zhode so smernicami

Európskej únie číslo 93/68/EEC prijatými dňa:

Vyhlásenie o zhode získate na webovej lokalite www.samsung.com/printer. Prejdite na položku „Support > Download center“ a zadajte názov zariadenia, čím získate prístup k európskym dokumentom (EuDoC).

1. januára 1995: Smernica Rady 73/23/EEC o zjednocovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa zariadení s nízkym napätím.

1. januára 1996: Smernica Rady 89/336/EEC (92/31/EEC), o zjednocovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.

9. marca 1999: Smernica Rady 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a telekomunikačných terminálových zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody.

Úplné znenie vyhlásenia s definovaním príslušných smerníc a štandardov možno získat’ u miestneho zástupcu spoločnosti Samsung

Electronics Co., Ltd.

Informácie o schvaľovaní rádiových zariadení v Európe

(pre výrobky vybavené rádiovými zariadeniami schválenými pre EÚ)

Tento výrobok je tlačiareň; v systéme tlačiarne, ktorá je určená na použitie doma alebo v kancelárii, môžu byt’ prítomné (zabudované) zariadenia typu rádiovej siete LAN (rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou) s malým výkonom, pracujúce v pásme

2,4 GHz/5 GHz. Táto čast’ dokumentácie je platná len v prípade prítomnosti takéhoto zariadenia. Prítomnost’ bezdrôtových zariadení je vyznačená na štítku.

Bezdrôtové zariadenia v systéme sú spôsobilé len na použitie v Európskej únii alebo pridružených oblastiach, ak je na štítku systému značka

CE s registračným číslom a výstražným symbolom.

Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia alebo zariadení, ktoré môžu byt’ zabudované do tlačiarne, je dostatočne pod limitmi pôsobenia rádiofrekvenčného žiarenia stanoveným Európskou komisiou v smernici R&TTE.

Európske štáty so schválením používania bezdrôtových zariadení:

Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (s frekvenčnými obmedzeniami),

Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko,

Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Štáty EEA/EFTA

Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Európske štáty s obmedzeniami pri používaní:

Vo Francúzsku je rozsah frekvencií obmedzený na pásmo 2446,5-2483,5 MHz pre zariadenia s vysielacím výkonom vyšším než 10 mW, akými sú bezdrôtové zariadenia.

Štáty EEA/EFTA

V súčasnosti bez obmedzení.

Informácie o bezpečnosti_9

Vyhlásenia o zhode s predpismi

Poučenie o bezdrôtových zariadeniach

Táto tlačiareň môže byt’ vybavená rádiovým zariadením LAN s nízkym výkonom (rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou), pracujúcim v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Nasledujúca čast’ dokumentácie poskytuje všeobecný prehľad o hľadiskách prevádzky bezdrôtového zariadenia.

Ďalšie obmedzenia, upozornenia a varovania týkajúce sa jednotlivých krajín sú uvedené v častiach pre konkrétnu krajinu (alebo v častiach pre skupiny krajín). Bezdrôtové zariadenia v systéme sú schválené len na používanie v krajinách vyznačených výkonovom štítku systému (Radio

Approval Marks) . Ak nie je krajina, v ktorej bude bezdrôtové zariadenie používané, uvedená v zozname, kontaktujte prosím miestnu agentúru pre schvaľovanie rádiových zariadení. Bezdrôtové zariadenia sú prísne regulované a ich používanie nemusí byt’ povolené.

Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré môže byt’ zabudované v tlačiarni, je dostatočne pod limitmi vystavenia

účinkom rádiofrekvenčného žiarenia. Pretože bezdrôtové zariadenia (ktoré môžu byt’ zabudované v tlačiarni) vyžarujú menej energie, než je povolené frekvenčnými bezpečnostnými štandardmi a odporúčaniami, výrobca je presvedčený, že používanie týchto zariadení je bezpečné.

Bez ohľadu na úroveň výkonu je potrebné minimalizovat’ počas bežnej prevádzky kontakt s ľudským telom.

V typických prípadoch sa všeobecne odporúča vzdialenost’ 20 cm medzi bezdrôtovým zariadením a telom, ak sa zariadenie používa v blízkosti tela (nezahŕňa to končatiny). Toto zariadenie by sa malo v zapnutom stave a pri vysielaní používat’ ďalej ako 20 cm od tela.

Tento vysielač nesmie byt’ prevádzkovaný alebo spojený so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielačom.

Niektoré okolnosti vyžadujú obmedzenie bezdrôtových zariadení. Príklady všeobecných obmedzení sú uvedené tu:

Rádiofrekvenčná bezdrôtová komunikácia môže rušit’ zariadenia leteckej prevádzky. Súčasné letecké predpisy vyžadujú, aby boli bezdrôtové zariadenia počas prepravy lietadlom vypnuté. Zariadenia s IEEE 802.11 (známe tiež ako bezdrôtový Ethernet) a Bluetooth komunikáciou sú typickým príkladom zariadení s bezdrôtovou komunikáciou.

V prostrediach, kde existuje škodlivé alebo potenciálne škodlivé nebezpečenstvo rušenia iných zariadení alebo služieb, môže byt’ používanie bezdrôtového zariadenia obmedzené alebo zakázané. Letiská, nemocnice a miesta s atmosférou bohatou na kyslík alebo horľavý plyn sú príkladom takýchto miest, kde môže byt’ používanie bezdrôtového zariadenia obmedzené alebo zakázané. Ak si nie ste v niektorom prostredí istí, či v ňom neexistuje zákaz používania bezdrôtových zariadení, informujte sa pred zapnutím bezdrôtového zariadenia u zodpovednej osoby.

Každá krajina disponuje rozdielnymi obmedzeniami používania bezdrôtových zariadení. Pretože je systém vybavený bezdrôtovým zariadením, pri prenose do iných krajín si overte ešte pred cestou u miestnych úradov poverených schvaľovaním rádiových zariadení obmedzenia na používanie bezdrôtového zariadenia v cieľovej krajine.

Ak je systém vybavený interným bezdrôtovým zariadením, neprevádzkujte bezdrôtové zariadenie bez ochranných krytov a štítov a v prípade, že systém nie je úplne skompletizovaný.

Servis bezdrôtových zariadení nemôže robit’ používateľ. Nevykonávajte na nich žiadne úpravy. Úprava bezdrôtového zariadenia spôsobí neplatnost’ oprávnenia na jeho používanie. V prípade opravy prosím kontaktujte výrobcu.

Používajte len ovládače schválené v krajine, v ktorej bude zariadenie používané. Ďalšie informácie nájdete v sade pre obnovenie systému

(System Restoration Kit) alebo kontaktujte technickú podporu výrobcu.

10_Informácie o bezpečnosti

Obsah

2 Funkcie nového laserového výrobku

5 Informácie o bezpečnosti

ÚVOD

14

14 Prehľad tlačiarne

14

14

Zobrazenie spredu

Pohľad zozadu

15 Prehľad ovládacieho panela

16 Oboznámenie sa s ovládacím panelom

16

16

LED kontrolky

Tlačidlo Zastavit’

17 Dodávaný softvér

17 Funkcie ovládača tlačiarne

17 Ovládač tlačiarne

ZAČÍNAME

18

18 Inštalácia tlačiarne

18 Tlač skúšobnej stránky

19 Systémové požiadavky

19

19

19

Windows

Macintosh

Linux

19 Nastavenie siete

20 Podporované prevádzkové prostredia

20 Používanie káblovej siete

20

20

21

21

Tlač konfiguračnej správy

Nastavenie adresy IP

Nastavenie parametrov siete

Inštalácia softvérového ovládača

22 Používanie bezdrôtovej siete (Windows/iba model CLP-310W, CLP-

315W)

22

22

23

Kontrola prostredia vašej siete

Inštalácia tlačiarne v bezdrôtovej sieti v režime Ad-hoc

Inštalácia tlačiarne v bezdrôtovej sieti s prístupovým bodom

24 Používanie bezdrôtovej siete (iba model CLP-310W, CLP-315W)

24

25

25

26

26

26

27

Kontrola siet’ových prostredí

Tlač konfiguračnej správy

Nastavenie adresy IP

Nastavenie parametrov siete

Obnovenie predvolených nastavení

Konfigurácia bezdrôtovej siete zariadenia

Inštalácia softvérového ovládača

29 Základné nastavenia zariadenia

29

29

29

Nastavenie nadmorskej výšky

Používanie úsporných režimov

Automatické pokračovanie

VÝBER A VLOŽENIE TLAČOVÉHO MÉDIA

30

30 Výber tlačového média

31

32

Technické špecifikácie tlačového média

Pokyny pre špeciálne tlačové médiá

33 Zmena formátu papiera v zásobníku papiera

35 Tlač na špeciálne tlačové materiály

35 Nastavenie podpery výstupu papiera

35 Nastavenie formátu a typu papiera

Obsah_11

Obsah

ZÁKLADNÉ FUNKCIE TLAČE

36

36 Tlač dokumentu

36 Zrušenie tlačovej úlohy

ÚDRŽBA

37

37 Tlač správ

37 Čistenie zariadenia

37

37

Čistenie vonkajšieho povrchu

Čistenie vnútorného priestoru

39 Údržba kazety

39

39

39

39

39

Uskladnenie kaziet s tonerom

Pokyny pre manipuláciu

Používanie znovu naplnených kaziet s tonerom alebo kaziet od iných výrobcov

Odhadovaná životnosť kazety

Rozprestretie tonera

40 Výmena kazety s tonerom

41 Výmena zobrazovacej jednotky

43 Výmena nádoby na odpadový toner

44 Údržba súčastí

44 Správa zariadenia z webovej lokality

44 Prístup k serveru SyncThru™ Web Service

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

45

45 Rady ako zabránit’ zaseknutiu papiera

45 Odstraňovanie zaseknutého papiera

47 Riešenie iných problémov

47

47

49

52

52

53

Podávanie papiera

Problémy s tlačou

Problémy s kvalitou tlače

Bežné problémy OS Windows

Bežné problémy v systéme OS Linux

Bežné problémy s OS Macintosh

OBJEDNÁVANIE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU A PRÍS-

LUŠENSTVA

54

54 Spotrebný materiál

54 Spôsoby nákupu

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

55

55 Všeobecné špecifikácie

56 Technické parametre tlačiarne

12_Obsah

Obsah

GLOSÁR

57

REGISTER

61

Obsah_13

Úvod

Hlavné komponenty zariadenia:

Táto kapitola zahŕňa:

Prehľad tlačiarne

Prehľad ovládacieho panela

Oboznámenie sa s ovládacím panelom

Prehľad tlačiarne

Zobrazenie spredu

Dodávaný softvér

Funkcie ovládača tlačiarne

Pohľad zozadu

3

4

5

1

2

8

9

10

6

7

Horný kryt

Výstupný zásobník (potlačenou stranou nadol)

Ovládací panel

Zásobník

Výstupná opora

Tlačidlo uvoľnenia predného krytu

Predný kryt

Tonerová kazeta

Nádoba na odpadový toner

Zobrazovacia jednotka

14_Úvod

1

2

3

Tlačidlo uvoľnenia zadného krytu

Vypínač

Siet’ový port

a

Port USB

4

5

6

Elektrická zásuvka

Zadný kryt

a. Iba model CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N, CLP-315W.

Prehľad ovládacieho panela

1

2

LED dióda bezdrôtovej siete

LED kontrolka stavu zastavit’

3

4 farby tonera

Zobrazuje stav bezdrôtovej siete. Keď LED dióda svieti, zariadenie je pripravené. (Iba bezdrôtové modely)

Zobrazuje stav zariadenia. (Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Oboznámenie sa s ovládacím panelom“ na strane 16.)

Vypne fungovanie zariadenia v ľubovoľnom čase a k dispozícii je viacero funkcií. (Dalšie informácie nájdete v časti „Oboznámenie sa s ovládacím panelom“ na strane 16.)

Zobrazuje stav každej tonerovej kazety. Prečítajte si čast’ o LED kontrolke stavu a hláseniach tonerovej kazety na strane 16.

Úvod_15

Oboznámenie sa s ovládacím panelom

Farba LED kontrolky stavu a farby tonera označuje aktuálny stav zariadenia.

LED kontrolky

LED KONTROLKA

STAVU

Svieti nazeleno

Pomaly bliká nazeleno

Rýchle bliká nazeleno

Svieti načerveno

LED KONTROLKA FARBY

TONERA

Všetky LED kontrolky sú vypnuté

Všetky LED kontrolky sú vypnuté

Všetky LED kontrolky sú vypnuté

Všetky LED kontrolky sú vypnuté

Zariadenie je pripravené na tlač.

Zariadenie prijíma údaje z počítača.

Zariadenie tlačí údaje.

POPIS

• V zariadení sa vyskytla chyba, je otvorený kryt, v zariadení nie je papier, nie je nainštalovaná nádoba na odpadový toner alebo je nádoba na odpadový toner plná.

• V zariadení sa vyskytla chyba vyžadujúca servisný zásah, napr. chyba LSU, chyba fixačnej jednotky alebo chyba ITB. Obrát’te sa na predajcu alebo servisného technika.

svieti oranžovo Všetky LED kontrolky sú vypnuté

• Zariadenie vykazuje chybu, ako je napr. zaseknutý papier.

• Keď sa zariadenie spúšt’a, neotvárajte vrchný kryt, pretože zariadenie to môže považovat’ za chybu, napr. zaseknutý papier. V tom prípade otvorte predný kryt a zatvorte ho, zariadenie sa spustí znovu.

Životnost’ každej kazety s tonerom sa čoskoro skončí.

Svieti nazeleno

Bliká načerveno

Každá LED kontrolka bliká načerveno

Každá LED kontrolka svieti načerveno

Každá LED kontrolka svieti načerveno

Všetky tonerové kazety sú takmer prázdne. Môžete tlačit’ aj naďalej, kvalita tlače však nie je spoľahlivá.

Svieti načerveno

• Každá kazeta s tonerom je úplne prázdna. Tlač nie je možná.

• Všetky tonerové kazety sú nesprávne.

Svieti nazeleno Každá LED dióda cyklicky bliká načerveno

Zariadenie sa zahrieva.

Všetky chyby tlače sa zobrazia v okne programu Smart Panel.

Tlačidlo Zastavit’

LED KONTROLKA STAVU

Tlač skúšobnej stránky

Tlač konfiguračných hárkov

Zrušenie tlačovej úlohy

POPIS

V režime pripravenosti stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu 2 sekúnd, kým LED kontrolka stavu nezačne pomaly blikat’, a potom tlačidlo uvoľnite.

V režime pripravenosti stlačte a podržte toto tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým LED kontrolka stavu nezačne rýchlo blikat’, a potom tlačidlo uvoľnite.

Počas tlače stlačte toto tlačidlo. Počas odstraňovania tlačovej úlohy zo zariadenia a počítača bude červená LED kontrolka blikat’, a potom sa zariadenie vráti spät’ do režimu pripravenosti. V závislosti od veľkosti tlačovej úlohy môže tento krok chvíľu trvat’.

16_Úvod

Dodávaný softvér

Po nastavení zariadenia a pripojení k počítaču musíte nainštalovať softvér tlačiarne a skenera. Ak používate operačný systém Windows alebo

Macintosh, softvér si nainštalujte z dodaného CD a ak používate operačný systém Linux, softvér si prevezmite z webových stránok spoločnosti

Samsung (www.samsung.com/printer) a nainštalujte si ho.

OS

Windows

Linux

Macintosh

OBSAH

Ovládač tlačiarne: Ak chcete maximálne využit’ funkcie tlačiarne, použite tento ovládač.

Smart Panel: Tento program umožňuje monitorovat’ stav zariadenia a upozorňuje používateľa na výskyt chyby počas tlače.

SetIP: Tento program sa používa na nastavenie TCP/

IP adries zariadenia (platí iba pre model CLP-310N,

CLP-310W, CLP-315N, CLP-315W).

Ovládač tlačiarne: Tento ovládač použite na obsluhu zariadenia pomocou počítača s operačným systémom Linux a na tlač dokumentov.

Smart Panel: Tento program umožňuje monitorovat’ stav zariadenia a upozorňuje používateľa na výskyt chyby počas tlače.

Ovládač tlačiarne: Tento ovládač sa používa na obsluhu zariadenia pomocou počítača s operačným systémom Macintosh a na tlač dokumentov.

Smart Panel: Tento program umožňuje monitorovat’ stav zariadenia a upozorňuje používateľa na výskyt chyby počas tlače.

Funkcie ovládača tlačiarne

Ovládače tlačiarne podporujú nasledujúce štandardné funkcie:

• orientácia papiera, formát papiera, zdroj a výber typu médií,

• počet kópií.

Ďalej je k dispozícii mnoho zvláštnych funkcií tlače. Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecný prehľad funkcií, ktoré ovládače tlačiarne podporujú:

Ovládač tlačiarne

FUNKCIA

Farebný režim

Voľba kvality zariadenia

Tlač plagátu

Tlač viacerých stránok na list (n strán na list)

Prispôsobenie tlače stránke

Tlač v mierke

Vodoznak

Šablóna

Duplexná tlač

(manuálna)

WINDOWS

O

O

O

O

O

O

O

O

O

LINUX

O

O

X

O (2, 4)

X

X

X

X

X

MACINTOSH

O

O

X

O

O

O

X

X

X

Úvod_17

Začíname

Táto kapitola obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie zariadenia.

Táto kapitola zahŕňa:

Inštalácia tlačiarne

Tlač skúšobnej stránky

Systémové požiadavky

Nastavenie siete

Používanie káblovej siete

Používanie bezdrôtovej siete (Windows/iba model CLP-310W, CLP-

315W)

Používanie bezdrôtovej siete (iba model CLP-310W, CLP-315W)

Základné nastavenia zariadenia

Inštalácia tlačiarne

Táto čast’ obsahuje informácie o inštalácii hardvéru, ktorý je vysvetlený v

Príručke rýchlej inštalácie. Prečítajte si Príručku rýchlou inštaláciou a vykonajte nasledovné kroky.

1. Vyberte stabilné miesto.

Vyberte rovné a stabilné miesto s dostatkom priestoru na prúdenie vzduchu. Nechajte voľné miesto na otváranie krytov a zásobníkov.

Miesto má byt’ dobre vetrané a nemá byt’ na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla, chladu alebo vlhkosti. Neumiestňujte zariadenie blízko okrajov stola.

4. Vložte papier. (Pozri „Zmena formátu papiera v zásobníku papiera“ na strane 33.)

5. Skontrolujte, či sú všetky káble pripojené k zariadeniu.

6. Zapnite zariadenie.

Ak zariadenie presúvate, nenakláňajte ho ani ho neotáčajte dnom nahor. V opačnom prípade sa vnútro zariadenia môže znečistit’ tonerom, čo môže poškodit’ zariadenie alebo zhoršit’ kvalitu tlače.

V prípade výpadku napájania elektrickým prúdom nebude toto zariadenie možné používať.

Tlač skúšobnej stránky

Ak chcete skontrolovat’, či tlačiareň pracuje správne, vytlačte si skúšobnú stránku.

Tlač skúšobnej stránky:

V režime pripravenosti stlačte a podržte tlačidlo Zastavit’ približne na

2 sekundy.

Tlač je vhodná pre nadmorskú výšku do 1 000 m. Ak ste v inej nadmorskej výške, optimalizujte tlač nastavením nadmorskej výšky.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie nadmorskej výšky“ na strane 29.

Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch tak, aby nebolo naklonené o viac než 2 mm. V opačnom prípade to môže zapríčinit’ zníženú kvalitu tlače.

2. Rozbaľte zariadenie a skontrolujte všetky pribalené položky.

3. Odstráňte ochranný obal tonerovej kazety.

18_Začíname

Systémové požiadavky

Skôr ako začnete, uistite sa, že systém spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky:

Windows

Toto zariadenie podporuje nasledujúce operačné systémy Windows.

POŽIADAVKA (ODPORÚČANÁ)

OPERAČNÝ

SYSTÉM

CPU RAM

VOĽNÉ MIESTO

NA PEVNOM

DISKU

600 MB Windows 2000 Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Windows XP

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Windows

Server 2008

R2

128 MB

(256 MB)

128 MB

(256 MB)

Windows

Server 2003

Windows

Server 2008

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 1 GHz

(Pentium IV 2 GHz)

Windows Vista Pentium IV 3 GHz

Windows 7

128 MB

(512 MB)

512 MB

(2048 MB)

512 MB

(1024 MB)

Pentium IV 1 GHz 32bitový alebo 64-bitový procesor, alebo výkonnejší

1 GB

(2 GB)

1,5 GB

1,25 až 2 GB

10 GB

15 GB

16 GB

• Podpora pre grafiku DirectX 9 so 128 MB pamäťou

(aby bolo možné použiť tému Aero)

• Jednotka mechaniky DVD-R/W

Pentium IV 1 GHz

(x86) alebo 1,4 GHz

(x64) procesory (2

GHz alebo rýchlejšie)

512 MB

(2048 MB)

10 GB

• Minimálnou požiadavkou pre všetky operačné systémy je program

Internet Explorer 6.0 alebo novší.

• Inštalovat’ softvér môžu používatelia, ktorí majú pridelené práva správcu.

Windows Terminal Services je kompatibilný s týmto prístrojom.

Macintosh

POŽIADAVKA (ODPORÚČANÁ)

OPERAČNÝ

SYSTÉM

CPU RAM

Mac OS X

10.3-10.4

Procesor Intel

Power PC

G4/G5

• 128 MB pre počítače Macintosh s procesorom

Power PC (512 MB)

• 512 MB počítače

Macintosh s procesorom Intel

(1 GB)

Mac OS X 10.5 • Procesor Intel

• Procesor

Power PC G4/

G5 867 MHz alebo rýchlejší

512 MB (1 GB)

Mac OS X 10.6 • Procesor Intel 1 GB (2 GB)

VOĽNÉ

MIESTO NA

PEVNOM

DISKU

1 GB

1 GB

1 GB

Linux

POLOŽKA

Operačný systém

PROCESOR

PAMÄŤ RAM

Voľné miesto na pevnom disku

POŽIADAVKY

RedHat 8.0, 9.0 (32-bitový)

RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bitový)

Fedora Core 1-7 (32/64-bitový)

Mandrake 9.2 (32-bitový), 10.0, 10.1 (32/64-bitový)

Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64-bitový)

SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32-bitový)

SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64-bitový)

SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64-bitový)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64-bitový)

Debian 3.1, 4.0 (32/64-bitový)

Pentium IV 2,4 GHz (IntelCore2)

512 MB (1 024 MB)

1 GB (2 GB)

Nastavenie siete

Na zariadení (printer) je potrebné nastavit’ siet’ové protokoly, aby ste ho mohli používat’ v siet’ovom prostredí. Ak používate zariadenie v káblovej sieti, pozrite čast’ „Používanie káblovej siete“. Ak používate siet’ovú

tlačiareň v bezdrôtovej sieti, pozrite "Používanie bezdrôtovej siete (iba model CLP-310W, CLP-315W)" on page 24.

Začíname_19

Podporované prevádzkové prostredia

Nasledujúca tabuľka obsahuje siet’ové prostredia podporované zariadením.

POLOŽKA

Siet’ové rozhranie

Siet’ový operačný systém

Siet’ové protokoly

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

POŽIADAVKY

• Ethernet 10/100 Base-TX (iba model

CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W)

• IEEE 802.11 b/g, bezdrôtová siet’

LAN (iba model CLP-310W,

CLP-315W)

• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/

7/Server 2008 R2

• Rôzne verzie OS Linux

• Mac OS 10.3-10.6

• TCP/IP

• Standard TCP/IP

• LPR

• IPP/HTTP

• Bonjour

• DHCP

• BOOTP

• Overovanie : Open System, Shared

Key, WPA Personal, WPA2 Personal

(PSK)

• Šifrovanie : WEP64, WEP128, TKIP,

AES

Používanie káblovej siete

Ak chcete tlačiareň používat’ v sieti, je potrebné na tlačiarni nastavit’ siet’ové protokoly. V tejto kapitole je vysvetlené, ako to poľahky urobit’.

Tlač konfiguračnej správy

Z ovládacieho panela zariadenia možno vytlačit’ správu Konfigurácia siete, v ktorej sú uvedené aktuálne siet’ové nastavenia zariadenia. Pomôže vám pri nastavení siete a riešení problémov.

Ak chcete vytlačit’ správu, podržte stlačené tlačidlo Zastavit’ na približne 5 sekúnd.

Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu. Pomocou tejto správy Konfigurácia siete môžete zistit’ adresu MAC a adresu IP zariadenia.

Napríklad:

Adresa MAC: 00:15:99:41:A2:78

Adresa IP: 192.0.0.192

Nastavenie adresy IP

Najprv je potrebné nastavit’ adresu IP pre siet’ovú tlač a správu zariadenia.

Vo väčšine prípadov bude nová adresa IP automaticky priradená serverom

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) umiestneným v sieti.

Niekedy treba adresu IP nastavit’ ručne. Nazýva sa statická adresa IP a často je z bezpečnostných dôvodov potrebná v podnikových intranetových siet’ach.

Priradenie adresy IP serverom DHCP: pripojte zariadenie k sieti a počkajte niekoľko minút, kým server DHCP nepriradí zariadeniu adresu

IP. Potom vytlačte správu Konfigurácia siete, ako bolo vysvetlené predtým. Ak správa ukazuje, že adresa IP bola zmenená, priradenie bolo úspešné. V správe uvidíte novú adresu IP.

Priradenie statickej adresy IP: pomocou programu SetIP zmeňte adresu IP z počítača.

V podnikovom prostredí odporúčame obrátit’ sa na správcu siete, aby vám adresu nastavil.

Nastavenie adresy IP pomocou programu SetIP

Nasledovný postup vychádza zo systému Windows XP.

Tento program je určený na ručné nastavenie siet’ovej adresy IP zariadenia pomocou adresy MAC na komunikáciu so zariadením.

Adresa MAC je hardvérové sériové číslo siet’ového rozhrania a možno ju nájst’ v správe Konfigurácia siete.

• Program je potrebné spustit’ len v prípade, že vaša siet’ vyžaduje statickú adresu IP. V opačnom prípade môžete pokračovat’ v dokumente čast’ou Konfigurácia bezdrôtovej

siete zariadenia. Ak máte pochybnosti, či je to potrebné, spýtajte sa správcu systému alebo osoby, ktorá nastavovala lokálnu siet’.

• Program SetIP možno použit’ len vtedy, ak je zariadenie pripojené k sieti alebo priamo k počítaču kríženým siet’ovým káblom, ktorý je súčast’ou dodávky zariadenia. Vo väčšine prípadov odporúčame použit’ krížený kábel. Objaví sa výzva na pripojenie tohto kábla.

Inštalácia programu

1. Vložte do jednotky CD-ROM dodaný disk CD so softvérom k tlačiarni. Ak sa disk CD s ovládačmi spustí automaticky, zatvorte okno.

2. Spustite webový prehľadávač (napríklad Internet Explorer) a otvorte jednotku X. (X predstavuje vašu mechaniku CD-ROM.)

3. Dvakrát kliknite na Aplikácia > SetIP.

4. Dvojitým kliknutím na Setup.exe nainštalujte program.

5. Kliknite na OK. Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.

6. Postupujte podľa pokynov v okne a dokončite inštaláciu.

Spustenie programu

1. Prepojte zariadenie a počítač pomocou kríženého siet’ového kábla.

2. Pred pokračovaním dočasne deaktivujte počítačový firewall nasledovným postupom:

Windows XP

• Otvorte Ovládací panel.

• Dvakrát kliknite na

Centrum zabezpečenia.

• Kliknite na Brána firewall

systému Windows.

• Vypnite firewall.

Macintosh OS

• Otvorte System

Preferences.

• Kliknite na Sharing.

• Kliknite na ponuku

Firewall.

• Vypnite firewall.

3. V ponuke Štart systému Windows vyberte Všetky programy >

Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.

4. Kliknutím na ikonu (tretia zľava) v okne SetIP otvorte okno konfigurácie TCP/IP.

20_Začíname

5. Zadajte do konfiguračného okna nasledujúce informácie o novom zariadení:

MAC Address: adresu MAC nájdite v správe Konfigurácia siete a zadajte ju bez dvojbodiek.

Napríklad 00:15:99:29:51:A8 zadajte ako 0015992951A8.

Adresa MAC je hardvérové sériové číslo siet’ového rozhrania zariadenia a možno ju nájst’ v správe Konfigurácia siete.

IP Address: zadajte novú adresu IP tlačiarne, ktorá je rovnaká ako adresa IP počítača okrem posledného čísla.

Ak je napríklad adresa IP počítača 192.168.1.150, zadajte

192.168.1.X. (X je číslo od 1 do 254 a je odlišné od čísla, ktoré je v adrese počítača.)

Subnet Mask: zadajte ju presne tak ako masku podsiete počítača.

Default Gateway: zadajte ju presne tak ako predvolenú bránu počítača.

6. Kliknite na Apply a potom na OK. Zariadenie automaticky vytlačí správu Konfigurácia. Skontrolujte správnost’ všetkých nastavení.

7. Kliknutím na Exit program zatvorte.

8. Ak je to potrebné, reštartujte firewall počítača.

Nastavenie parametrov siete

Pomocou programov pre správu siete je možné nastavit’ aj rôzne nastavenia siete.

SyncThru™ Web Admin Service: webové riešenie riadenia tlačiarne pre správcov siete. SyncThru™ Web Admin Service umožňuje efektívnu správu zariadení v sieti a vzdialené sledovanie siet’ových tlačiarní a riešenie t’ažkostí z ľubovoľného počítača s prístupom do podnikovej siete internet. Tento program si môžete prevziat’ na adrese

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: webový server zabudovaný do vášho siet’ového tlačového servera, ktorý vám umožní: (A) Konfigurovat’ siet’ové parametre nutné pre pripojenie zariadenia k rôznym siet’ovým prostrediam. (B) Upravit’ nastavenia zariadenia.

Inštalácia softvérového ovládača

Pre potreby tlače je potrebné nainštalovat’ softvérový ovládač tlačiarne.

Súčast’ou softvéru sú ovládače, aplikácie a ďalšie užitočné programy.

Nasledovný postup vychádza zo systému Windows XP. Postup a okno zobrazené pri inštalácii sa môžu líšit’ v závislosti od operačného systému, funkcie tlačiarne alebo používaného rozhrania.

Overte, či ste dokončili siet’ové nastavenie zariadenia. (Pozrite "Nastavenie siete" on page 19.) Pred spustením inštalácie treba v počítači zatvorit’

všetky aplikácie.

Ak je adresa IP priraďovaná pomocou DHCP a adresu IP možno na zapnutom zariadení kedykoľvek zmenit’, odporúčame použit’ program Bonjour. Prejdite na webovú stránku http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, vyberte program Bonjour pre systém Windows v závislosti od operačného systému a program nainštalujte. V prípade systému Mac X OS môže už byt’ tento program v počítači nainštalovaný. Tento program vám umožní automatickú opravu siet’ových parametrov. Program Bonjour nepodporuje operačný systém Linux.

Ak je spôsob priradenia adresy IP statický, postupujte podľa ďalej uvedených krokov.

1. Vložte do jednotky CD-ROM disk CD so softvérom k tlačiarni. Disk CD-

ROM by sa mal automaticky spustit’, pričom sa zobrazí okno inštalácie.

2. Kliknite na Ďalej.

• Ak sa okno inštalácie nezobrazí automaticky, kliknite na Štart >

Spustit’. Zadajte X:\Setup.exe, nahraďte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku, a kliknite na OK.

• Ak používate systém Windows Vista, Windows 7 a Windows Server

2008 R2, kliknite na Štart > Všetky programy > Príslušenstvo >

Spustit’ a zadajte X:\Setup.exe.

• Ak ovládač inštalujete opakovane, môže sa okno uvedené vyššie mierne líšit’.

View User’s Guide: umožňuje zobrazit’ Používateľskú príručku. Ak v počítači nie je nainštalovaný program Adobe

Acrobat, kliknite na túto možnost’ a automaticky sa nainštaluje program Adobe Acrobat Reader.

3. Vyberte možnost’ Typical installation for a network printer a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

4. Zobrazí sa zoznam zariadení dostupných v sieti. Zo zoznamu vyberte tlačiareň, ktorú chcete nainštalovat’, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

• Ak nie je zariadenie v zozname zobrazené, aktualizujte zoznam kliknutím na tlačidlo Update alebo pridajte zariadenie do siete prepínačom Add TCP/IP Port. Ak chcete pridat’ zariadenie do siete, zadajte názov portu a adresu IP zariadenia.

• Ak chcete overit’ adresu IP alebo MAC zariadenia, vytlačte stránku správy Konfigurácia siete.

5. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno s výzvou na vytlačenie skúšobnej stránky a registráciu ako používateľ zariadenia Samsung, aby ste mohli od spoločnosti Samsung dostávat’ informácie. Ak tak chcete urobit’, začiarknite príslušné políčko(a) a kliknite na tlačidlo

Dokončit’.

Ak zariadenie po inštalácii nefunguje správne, skontrolujte nastavenie siete a preinštalujte ovládač tlačiarne.

Začíname_21

Používanie bezdrôtovej siete (Windows/iba model CLP-310W, CLP-315W)

Ak chcete tlačiareň používat’ v sieti, je potrebné na zariadení nastavit’ siet’ové protokoly. V tejto kapitole je uvedený jednoduchý návod.

Táto čast’ je použiteľná iba pre operačný systém Windows.

Než začnete, vyhľadajte kábel USB a inštalačný disk CD-ROM so softvérom k tlačiarni dodaný so zariadením (tlačiarňou).

Možno bude potrebné obrátit’ sa na správcu siete alebo na osobu, ktorá nastavovala bezdrôtovú siet’, a vyžiadat’ si informácie týkajúce sa konfigurácie.

• Než budete môct’ pokračovat’ v inštalácii a nastavovaní, je potrebné, aby ste sa vyznali v prostredí vašej bezdrôtovej siete a poznali jej nastavenie.

• Ak ste už predtým nastavovali konfiguráciu siete, je potrebné na zariadení obnovit’ východiskové továrenské nastavenie.

Kontrola prostredia vašej siete

Adresa IP

Každé zariadenie v sieti je identifikované jedinečnou číselnou adresou, ktorá sa nazýva adresa IP. Zariadenie sa dodáva s predvolenou adresou

IP 192.0.0.192 a možno si ju overit’ vytlačením správy Konfigurácia siete.

Zvyčajne novú adresu IP automaticky pridelí server DHCP (Dynamic

Host Configuration Protocol Server) na lokálnej sieti. V niektorých prípadoch je potrebné adresu IP nastavit’ manuálne. Taká adresa sa nazýva statická adresa IP a často sa používa v rámci firemného intranetu z bezpečnostných dôvodov. Na disku CD-ROM so softvérom tlačiarne poskytujeme ľahko použiteľný pomocný program nazývaný SetIP, ktorý za vás zmení adresu. Ak je zariadenie vybavené ovládacím panelom, môžete adresu IP zmenit’ aj pomocou ovládacieho panela zariadenia. V prostredí kancelárie odporúčame kontaktovat’ správcu siete, aby adresu nastavil.

Bezdrôtové siete

• Režim infraštruktúry

Siet’ v režime infraštruktúry je najbežnejšou konfiguráciou bezdrôtovej siete v domácnosti alebo kancelárii a pozostáva z bezdrôtového smerovača (routera), alebo prístupového bodu, ktorý spája všetky počítače a ostatné zariadenia v sieti do spoločnej lokálnej siete (LAN).

Prístupový bod poskytuje špeciálne vysokorýchlostné pripojenie ku káblovému modemu alebo modemu DSL alebo inému širokopásmovému siet’ovému zariadeniu (WAN), ktoré slúži na pripojenie siete LAN k internetu alebo k podnikovému intranetu. Väčšina sietí v režime infraštruktúry využíva automatické prideľovanie adries IP a nastavovanie ostatných siet’ových parametrov serverom DHCP.

Ak si ste istí, že sa pripájate k sieti v režime infraštruktúry s prístupovým bodom, môžete pokračovat’ ku kapitole Nastavenie bezdrôtovej siete v režime infraštruktúry.

• Režim Ad-hoc

Siet’ v režime Ad-hoc poskytuje komunikáciu klient-klient (peer to peer). V sieti s režimom Ad-hoc bezdrôtové zariadenia a počítače komunikujú priamo medzi sebou bez použitia prístupového bodu.

Môžu medzi sebou zdieľat’ súbory a zariadenia, ale nemusia mat’ prístup k internetu. Zariadenie dostáva tlačové úlohy priamo z bezdrôtových počítačov.

Ak si ste istí, že sa pripájate k sieti v ad-hoc režime bez prístupového bodu, môžete pokračovat’ ku kapitole Nastavenie bezdrôtovej siete v režime Ad-hoc.

Ak ste už vašu tlačiareň používali, kliknite na tlačidlo Štart >

Všetky programy > názov vašej tlačiarne > Smart Panel. Vyberte

Printer Setting v okne Smart Panel. Vyberte Network v okne Printer

Settings Utility a vyberte Wireless Network Setting.

Inštalácia tlačiarne v bezdrôtovej sieti v režime Ad-hoc

Ak nemáte prístupový bod (AP), stále môžete pripojit’ tlačiareň k vášmu počítaču bezdrôtovo tak, že vytvoríte bezdrôtovú siet’ v režime Ad-hoc pomocou nasledujúcich jednoduchých inštrukcií. Vyhľadajte inštalačný disk CD-ROM so softvérom k tlačiarni dodaný so zariadením.

Príprava položiek

Uistite sa, že máte pripravené nasledujúce položky.

• Počítač s bezdrôtovou siet’ou

• Inštalačný disk CD-ROM so softvérom k tlačiarni dodaný so zariadením

• Tlačiareň pre bezdrôtovú siet’ (vaše zariadenie)

• Kábel USB

Vytvorenie siete v režime Ad-hoc v systéme Windows

Hneď ako budete mat’ tieto položky pripravené, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:

1. Pripojte kábel USB dodaný so zariadením.

2. Zapnite svoj počítač aj tlačiareň.

3. Vložte do jednotky CD-ROM dodaný disk CD so softvérom k tlačiarni.

Disk CD sa spustí automaticky a v okne sa zobrazí uvítacia správa.

4. Vyberte príslušný jazyk z rozbaľovacieho zoznamu a kliknite na tlačidlo Next.

5. Vyberte voľbu Wireless Setup a kliknite na tlačidlo Next.

6. Softvér teraz vyhľadá bezdrôtové siet’ové zariadenia.

Ak vyhľadávanie zlyhalo, je potrebné skontrolovat’ správnost’ pripojenia kábla USB medzi počítačom a tlačiarňou a riadit’ sa inštrukciami v okne.

7. Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno s bezdrôtovými siet’ovými zariadeniami. Vyberte názov (SSID) svojho bezdrôtového počítača a kliknite na tlačidlo Next.

Ak chcete nastavit’ bezdrôtovú konfiguráciu ručne, kliknite na tlačidlo Advanced Setting.

Network Name: Zadajte názov (SSID) svojho bezdrôtového počítača (pozor na veľké písmená).

Operation Mode: Vyberte Ad-hoc.

Channel: Vyberte kanál (Auto Setting alebo 2412 MHz až 2467 MHz).

Authentication: Vyberte typ autentifikácie.

Open System: Autentifikácia sa nepoužíva a šifrovanie sa môže alebo nemusí použit’, v závislosti od požiadavky na bezpečnost’ údajov.

Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má správny kľúč WEP, má prístup k sieti.

Encryption: Vyberte šifrovanie (None, WEP64, WEP128).

Network Key: Zadajte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

Confirm Network Key: Potvrďte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

WEP Key Index: Táto možnost’ je povolená, keď je pre

Encryption nastavená možnost’ WEP po tom, čo vyberiete

Open System alebo Shared Key. Zadajte kľúč WEP.

Po tom, čo nastavíte možnosti v časti Advanced Setting, prejdite ku kroku 9.

8. Objaví sa okno zabezpečenia bezdrôtovej siete. Vyberte typ autentifikácie

Open System alebo Shared Key a kliknite na tlačidlo Next.

22_Začíname

• WEP (Wired Equivalent Privacy) je zabezpečovací protokol chrániaci pred nepovoleným prístupom k bezdrôtovej sieti. WEP šifruje dátovú čast’ každého odoslaného paketu v bezdrôtovej sieti pomocou

64-bitového alebo 128-bitového šifrovacieho kódu WEP.

Okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa neobjaví, ak siet’ typu

Ad-hoc nemá nastavené žiadne zabezpečenie.

9. Okno zobrazí nastavenie bezdrôtovej siete. Skontrolujte, či je nastavenie v poriadku. Kliknite na tlačidlo Next.

• V prípade použitia metódy DHCP

Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená služba DHCP, skontrolujte, či je možnost’ DHCP zobrazená v okne. Ak je však zobrazená možnost’ Static, kliknite na Change TCP/IP a zmeňte spôsob pridelenia na DHCP.

• V prípade použitia statickej adresy

Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolené Static, skontrolujte, či je v okne zobrazené Static. Ak je však zobrazený spôsob DHCP, kliknite na Change TCP/IP a zadajte adresu IP a ostatné hodnoty siet’ového nastavenia tlačiarne. Pred tým, než zadáte adresu IP tlačiarne, mali by ste poznat’ údaje o siet’ovom nastavení počítača.

Ak je bezdrôtový počítač nastavený na DHCP, musíte kontaktovat’ správcu siete, ktorý vám pridelí statickú adresu IP.

Príklad:

Ak je siet’ové nastavenie počítača nasledovné:

Adresa IP: 169.254.133.42

Maska podsiete: 255.255.0.0

Siet’ové nastavenie tlačiarne by malo byt’ nasledovné:

Adresa IP: 169.254.133. 43 (Použite adresu IP počítača, zmeňte iba posledné tri číslice).

Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača).

Východisková brána: 169.254.133.1 (Zmeňte posledné tri číslice adresy IP vašej tlačiarne na 1).

10. Bezdrôtová siet’ sa pripája podľa siet’ového nastavenia.

11. Hneď ako dokončíte nastavenie bezdrôtovej siete, odpojte kábel

USB spojujúci počítač a zariadenie.

12. Vyberte si komponenty, ktoré chcete nainštalovat’.

Po tom, čo vyberiete komponenty, môžete taktiež zmenit’ názov tlačiarne, nastavit’ tlačiareň pre zdieľanie v sieti, nastavit’ tlačiareň ako východiskovú a zmenit’ názov portu každej tlačiarne. Kliknite na tlačidlo Next.

13. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno s výzvou na vytlačenie skúšobnej stránky a registráciu ako používateľ tlačiarne Samsung, aby ste mohli od spoločnosti Samsung dostávat’ informácie. Ak ju chcete vytlačit’, začiarknite príslušné políčka a kliknite na tlačidlo Finish.

Inštalácia tlačiarne v bezdrôtovej sieti s prístupovým bodom

Príprava položiek

Uistite sa, že máte pripravené nasledujúce položky.

• prístupový bod

• počítač pripojený do siete

• inštalačný disk CD-ROM so softvérom k tlačiarni dodaný so zariadením

• tlačiareň pre bezdrôtovú siet’ (vaše zariadenie)

• kábel USB

Vytvorenie siete v režime infraštruktúry v systéme Windows

Hneď ako budete mat’ tieto položky pripravené, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:

1. Pripojte kábel USB dodaný so zariadením.

2. Zapnite počítač, prístupový bod a tlačiareň.

3. Vložte do jednotky CD-ROM dodaný disk CD so softvérom k tlačiarni.

4. Disk CD sa spustí automaticky a v okne sa zobrazí uvítacia správa.

Vyberte príslušný jazyk z rozbaľovacieho zoznamu a kliknite na tlačidlo

Next.

5. Vyberte možnost’ Wireless Setup a kliknite na tlačidlo Next.

6. Softvér teraz vyhľadá bezdrôtové siet’ové zariadenia.

Ak vyhľadávanie zlyhalo, je potrebné skontrolovat’ správnost’ pripojenia kábla USB medzi počítačom a tlačiarňou a riadit’ sa inštrukciami v okne.

7. Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno s bezdrôtovými siet’ovými zariadeniami. Vyberte názov (SSID) použitého prístupového bodu a kliknite na tlačidlo Next.

Ak chcete nastavit’ bezdrôtovú konfiguráciu ručne, kliknite na tlačidlo Advanced Setting.

Network Name: Zadajte názov (SSID) svojho bezdrôtového počítača (pozor na veľké písmená).

Operation Mode: Vyberte možnost’ Infrastructure.

Authentication: Vyberte typ autentifikácie.

Open System: Autentifikácia sa nepoužíva a šifrovanie sa môže alebo nemusí použit’, v závislosti od požiadavky na bezpečnost’ údajov.

Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má správny kľúč WEP, má prístup k sieti.

WPA Personal alebo WPA2 Personal: Pre overenie tlačového servera prostredníctvom dopredu zdieľaného kľúča WPA vyberte túto voľbu. Táto metóda používa zdieľaný tajný kľúč (všeobecne nazývaný prístupové heslo Pre Shared Key), ktorý sa ručne konfiguruje na prístupovom bode a na každom jeho klientovi.

Encryption: Vyberte šifrovanie (None, WEP64, WEP128,

TKIP, AES, TKIP AES).

Network Key: Zadajte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

Confirm Network Key: Potvrďte hodnotu šifrovacieho kľúča siete.

WEP Key Index: Táto možnost’ je povolená, keď je pre

Encryption nastavená možnost’ WEP po tom, čo vyberiete

Open System alebo Shared Key. Zadajte kľúč WEP.

Po tom, čo nastavíte možnosti v časti Advanced Setting, prejdite ku kroku 9.

8. Objaví sa okno zabezpečenia bezdrôtovej siete. Okno sa môže líšit’ podľa zvoleného typu zabezpečenia, WEP alebo WPA.

• Ak ste zvolili WEP

Ako spôsob overenia vyberte Open System alebo Shared Key a zadajte bezpečnostný kľúč WEP. Kliknite na tlačidlo Next.

WEP (Wired Equivalent Privacy) je zabezpečovací protokol chrániaci pred nepovoleným prístupom k bezdrôtovej sieti. WEP šifruje dátovú čast’ každého odoslaného paketu v bezdrôtovej sieti pomocou

64-bitového alebo 128-bitového šifrovacieho kódu WEP.

• Ak ste zvolili WPA

Zadajte zdieľaný kľúč WPA a kliknite na tlačidlo Next.

WPA autorizuje a identifikuje používateľov na základe tajného kľúča, ktorý sa automaticky v pravidelných intervaloch mení. WPA na šifrovanie dát používa aj TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced

Začíname_23

Encryption Standard).

Okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa neobjaví, ak pre prístupový bod nie je nastavené žiadne zabezpečenie.

9. Okno zobrazí nastavenie bezdrôtovej siete. Skontrolujte, či je nastavenie v poriadku. Kliknite na tlačidlo Next.

• V prípade použitia metódy DHCP

Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená služba DHCP, skontrolujte, či je možnost’ DHCP zobrazená v okne. Ak je však zobrazená možnost’ Static, kliknite na Change TCP/IP a zmeňte spôsob pridelenia na DHCP.

• V prípade použitia statickej adresy

Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolené Static, skontrolujte, či je v okne zobrazené Static. Ak je však zobrazený spôsob DHCP, kliknite na Change TCP/IP a zadajte adresu IP a ostatné hodnoty siet’ového nastavenia tlačiarne. Pred tým, než zadáte adresu IP tlačiarne, mali by ste poznat’ údaje o siet’ovom nastavení počítača.

Ak je počítač nastavený na DHCP, musíte kontaktovat’ správcu siete, ktorý vám pridelí statickú adresu IP.

Príklad:

Ak je siet’ové nastavenie počítača nasledovné:

Adresa IP: 169.254.133.42

Maska podsiete: 255.255.0.0

Siet’ové nastavenie tlačiarne by malo byt’ nasledovné:

Adresa IP: 169.254.133. 43 (Použite adresu IP počítača, zmeňte iba posledné tri číslice).

Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača).

Východisková brána: 169.254.133.1 (Zmeňte posledné tri číslice adresy IP vašej tlačiarne na 1).

10. Bezdrôtová siet’ sa pripája podľa siet’ového nastavenia.

11. Hneď ako dokončíte nastavenie bezdrôtovej siete, odpojte kábel

USB spojujúci počítač a zariadenie.

12. Vyberte si komponenty, ktoré chcete nainštalovat’. Po tom, čo vyberiete komponenty, môžete taktiež zmenit’ názov tlačiarne, nastavit’ tlačiareň pre zdieľanie v sieti, nastavit’ tlačiareň ako východiskovú a zmenit’ názov portu každej tlačiarne. Kliknite na tlačidlo Next.

13. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno s výzvou na vytlačenie skúšobnej stránky a registráciu ako používateľ tlačiarne Samsung, aby ste mohli od spoločnosti Samsung dostávat’ informácie. Ak ju chcete vytlačit’, začiarknite príslušné políčka a kliknite na tlačidlo

Finish.

Riešenie problémov

V priebehu inštalácie softvéru tlačiarne a nastavovania bezdrôtovej siete sa môže objavit’ okno s chybovým hlásením. Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií.

Printer Not Found

• Váš počítač alebo tlačiareň možno nie sú zapnuté. Zapnite počítač alebo tlačiareň.

• Kábel USB medzi vaším počítačom a tlačiarňou nie je pripojený.

Prepojte tlačiareň s vaším počítačom pomocou kábla USB.

• Tlačiareň nepodporuje bezdrôtovú siet’. Prečítajte si príručku k tlačiarni a pripravte bezdrôtovú siet’ovú tlačiareň.

Connecting Failure - Not Found SSID

• Tlačiareň nemôže nájst’ vami vybraný alebo ručne zadaný siet’ový názov (SSID). Skontrolujte siet’ový názov (SSID) vášho prístupového bodu a skúste sa znovu pripojit’.

• Váš prístupový bod nie je zapnutý. Zapnite prístupový bod.

Connecting Failure - Invalid Security

24_Začíname

Nesprávne ste nastavili zabezpečenie. Skontrolujte nastavenie zabezpečenia vášho prístupového bodu a tlačiarne.

Connecting Failure - General Connection Error

Váš počítač neprijíma signál z tlačiarne. Skontrolujte kábel USB a napájanie tlačiarne.

Connecting Failure - Connected Wired Network

Vaša tlačiareň je pripojená káblom k drôtovej sieti. Odpojte od tlačiarne kábel k drôtovej sieti.

PC Connecting Error

Váš počítač a tlačiareň sa nemôžu spojit’ pomocou zvolenej siet’ovej adresy.

• V prípade siet’ového prostredia so službou DHCP

Tlačiareň získa adresu IP automaticky (DHCP), ak je v počítači nastavený spôsob DHCP.

• V prípade siet’ového prostredia so statickým adresami

Tlačiareň používa statickú adresu, ak je v počítači nastavený spôsob pridelenia adresy staticky.Ak je v počítači nastavená adresa IP

192.168.1.100, maska podsiete 255.255.255.0 a východisková brána 192.168.1.1, zadajte na vašej tlačiarni adresu IP

192.168.1.101, masku podsiete 255.255.255.0 a východiskovú bránu 192.168.1.1.

Používanie bezdrôtovej siete (iba model CLP-

310W, CLP-315W)

Tento spôsob nastavenia bezdrôtovej siete je určený hlavne používateľom počítača typu Macintosh. Avšak aj používatelia systému Windows môžu využit’ tento spôsob, ale odporúča

sa použit’ jednoduchší postup. (Pozri „Používanie bezdrôtovej siete

(Windows/iba model CLP-310W, CLP-315W)“ na strane 22.)

Ak chcete tlačiareň používat’ v sieti, je potrebné na zariadení nastavit’ siet’ové protokoly. V tejto kapitole je vysvetlené, ako to poľahky urobit’.

Predtým si pripravte krížený siet’ový kábel a inštalačný disk CD so softvérom k tlačiarni dodané spolu so zariadením (printer). Možno bude potrebné obrátit’ sa na správcu siete alebo na osobu, ktorá nastavovala bezdrôtovú siet’, a vyžiadat’ si informácie týkajúce sa konfigurácie.

Ak už máte informácie o konfigurácii adresy IP zariadenia a túto adresu IP k dispozícii, môžete priamo prejst’ do časti Konfigurácia bezdrôtovej siete

zariadenia. V opačnom prípade treba prejst’ všetkými krokmi uvedenými v časti Kontrola siet’ových prostredí.

Kontrola siet’ových prostredí

Adresa IP

Každé zariadenie v sieti je identifikované jedinečnou číselnou adresou nazývanou adresa IP. Zariadenie sa dodáva s predvolenou adresou IP

192.0.0.192 a možno ju zistit’ vytlačením správy Konfigurácia siete. Vo väčšine prípadov bude nová adresa IP automaticky priradená serverom

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) umiestneným v sieti.

Niekedy treba adresu IP nastavit’ ručne. Nazýva sa statická adresa IP a často je z bezpečnostných dôvodov potrebná v podnikových intranetových siet’ach. Na disku CD-ROM so softvérom tlačiarne poskytujeme ľahko použiteľný pomocný program nazývaný SetIP, ktorý za vás zmení adresu.

V podnikovom prostredí odporúčame obrátit’ sa na správcu siete, aby vám adresu nastavil.

Bezdrôtové siete

Režim infraštruktúry: siet’ s režimom infraštruktúry, čo je väčšina najčastejšie používaných konfigurácií bezdrôtovej siete v domácnostiach alebo podnikoch, pozostáva z bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, ktorý prepája všetky k sieti pripojené zariadenia do jednej spoločnej lokálnej siete (LAN).

Prístupový bod poskytuje špeciálne vysokorýchlostné pripojenie ku káblovému modemu alebo modemu DSL alebo inému

širokopásmovému siet’ovému zariadeniu (WAN), ktoré slúži na pripojenie siete LAN k internetu alebo k podnikovému intranetu.

Väčšina sietí v režime infraštruktúry využíva server DHCP na automatické priradenie adresy IP a nastavenie ostatných parametrov siete.

Ak viete, že sa pripájate k sieti s režimom infraštruktúry pomocou prístupového bodu, a adresa IP je priraďovaná serverom DHCP, môžete po prezretí nasledujúcich častí na výtlačku správy

Konfigurácia siete pokračovat’ čast’ou Konfigurácia bezdrôtovej

siete zariadenia.

Ak viete, že sa pripájate k sieti s režimom infraštruktúry pomocou prístupového bodu, ale nemáte priraďovanie adresy IP serverom

DHCP, alebo ak potrebujete zadat’ statickú adresu IP, pokračujte po prezretí nasledujúcich častí na výtlačku správy Konfigurácia siete pred prechodom do časti Konfigurácia bezdrôtovej siete

zariadenia čast’ou Nastavenie adresy IP.

Režim Ad-hoc: siet’ový režim Ad-hoc poskytuje priamu komunikáciu partnerov. V siet’ovom režime Ad-hoc komunikujú bezdrôtové zariadenia a počítače priamo medzi sebou bez použitia prístupového bodu. Môžu medzi sebou zdieľat’ súbory a zariadenia, ale nemajú prístup k internetu. Zariadenie prijíma tlačové úlohy z bezdrôtových počítačov priamo.

Ak viete, že sa pripájate k sieti s režimom Ad-hoc bez prístupového bodu, pokračujte po prezretí nasledujúcich častí na výtlačku správy Konfigurácia

siete pred prechodom do časti Konfigurácia bezdrôtovej siete zariadenia čast’ou Nastavenie adresy IP.

Tlač konfiguračnej správy

Z ovládacieho panela zariadenia možno vytlačit’ správu Konfigurácia siete, v ktorej sú uvedené aktuálne siet’ové nastavenia zariadenia. Pomôže vám pri nastavení siete a riešení problémov.

Ak chcete vytlačit’ správu, podržte stlačené tlačidlo Zastavit’ na približne 5 sekúnd.

Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu. Pomocou tejto správy Konfigurácia siete môžete zistit’ adresu MAC a adresu IP zariadenia.

Napríklad:

Adresa MAC: 00:15:99:41:A2:78

Adresa IP: 192.0.0.192

Nastavenie adresy IP

Najprv je potrebné nastavit’ adresu IP pre siet’ovú tlač a správu zariadenia.

Vo väčšine prípadov bude nová adresa IP automaticky priradená serverom

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) umiestneným v sieti.

Niekedy treba adresu IP nastavit’ ručne. Nazýva sa statická adresa IP a často je z bezpečnostných dôvodov potrebná v podnikových intranetových siet’ach.

Priradenie adresy IP serverom DHCP: pripojte zariadenie k sieti a počkajte niekoľko minút, kým server DHCP nepriradí zariadeniu adresu

IP. (Ak má prístupový bod voľný port siete LAN, môžete zariadenie pripojit’ priamo k prístupovému bodu.) Potom vytlačte správu

Konfigurácia siete, ako bolo vysvetlené predtým. Ak správa ukazuje, že adresa IP bola zmenená, priradenie bolo úspešné. V správe uvidíte novú adresu IP. Nechajte zariadenie pripojené k sieti.

Priradenie statickej adresy IP: pomocou programu SetIP zmeňte adresu IP z počítača. Ak je zariadenie vybavené ovládacím panelom, môžete adresu IP zmenit’ aj pomocou ovládacieho panela zariadenia.

V podnikovom prostredí odporúčame obrátit’ sa na správcu siete, aby vám adresu nastavil.

Nastavenie adresy IP pomocou programu SetIP

Nasledovný postup vychádza zo systému Windows XP.

Tento program je určený na ručné nastavenie siet’ovej adresy IP zariadenia pomocou adresy MAC na komunikáciu so zariadením.

Adresa MAC je hardvérové sériové číslo siet’ového rozhrania a možno ju nájst’ v správe Konfigurácia siete.

• Program je potrebné spustit’ len v prípade, že vaša siet’ vyžaduje statickú adresu IP. V opačnom prípade môžete pokračovat’ čast’ou Konfigurácia bezdrôtovej siete

zariadenia tohto dokumentu. Ak máte pochybnosti, či je to potrebné, spýtajte sa správcu systému alebo osoby, ktorá nastavovala lokálnu siet’.

• Program SetIP možno použit’ len vtedy, ak je zariadenie pripojené k sieti alebo priamo k počítaču kríženým siet’ovým káblom, ktorý je súčast’ou dodávky zariadenia. Vo väčšine prípadov odporúčame použit’ krížený kábel. Objaví sa výzva na pripojenie tohto kábla.

Inštalácia programu

1. Vložte do jednotky CD-ROM dodaný disk CD so softvérom k tlačiarni.

Ak sa disk CD s ovládačmi spustí automaticky, zatvorte okno.

2. Spustite webový prehľadávač (napríklad Internet Explorer) a otvorte jednotku X. (X predstavuje vašu mechaniku CD-ROM.)

3. Dvakrát kliknite na Aplikácia > SetIP.

4. Dvojitým kliknutím na Setup.exe nainštalujte program.

5. Kliknite na OK. Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.

6. Postupujte podľa pokynov v okne a dokončite inštaláciu.

Začíname_25

Spustenie programu

1. Prepojte zariadenie a počítač pomocou kríženého siet’ového kábla.

2. Pred pokračovaním dočasne deaktivujte počítačový firewall nasledovným postupom:

Windows XP

• Otvorte Ovládací panel.

• Dvakrát kliknite na

Centrum zabezpečenia.

• Kliknite na Brána

firewall systému

Windows.

• Vypnite firewall.

Macintosh OS

• Otvorte System

Preferences.

• Kliknite na Sharing.

• Kliknite na ponuku

Firewall.

• Vypnite firewall.

3. V ponuke Štart systému Windows vyberte Všetky programy >

Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.

4. Kliknutím na ikonu (tretia zľava) v okne SetIP otvorte okno konfigurácie TCP/IP.

5. Zadajte do konfiguračného okna nasledujúce informácie o novom zariadení:

SyncThru™ Web Service: webový server zabudovaný do vášho siet’ového tlačového servera, ktorý vám umožní: (A) Konfigurovat’ siet’ové parametre nutné pre pripojenie zariadenia k rôznym siet’ovým prostrediam. (B) Upravit’ nastavenia zariadenia.

Obnovenie predvolených nastavení

Predvolené nastavenia možno na zariadení obnovit’ pomocou služby

SyncThru™ Web Service. Možno bude potrebné vynulovat’ zariadenie na predvolené nastavenia, ak ho chcete použit’ pripojené k novému siet’ovému prostrediu.

Obnovenie predvolených nastavení pomocou služby

SyncThru™ Web Service

1. Spustite webový prehľadávač, napríklad Internet Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do okna prehľadávača novú adresu IP zariadenia.

Napríklad:

2. Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network

Settings.

3. Kliknite na Reset. Potom kliknite na Clear pre danú siet’.

MAC Address: adresu MAC nájdite v správe Konfigurácia siete a zadajte ju bez dvojbodiek.

Napríklad 00:15:99:29:51:A8 zadajte ako 0015992951A8.

Adresa MAC je hardvérové sériové číslo siet’ového rozhrania zariadenia a možno ju nájst’ v správe Konfigurácia siete.

IP Address: zadajte novú adresu IP tlačiarne, ktorá je rovnaká ako adresa IP počítača okrem posledného čísla.

Ak je napríklad adresa IP počítača 192.168.1.150, zadajte

192.168.1.X. (X je číslo od 1 do 254 a je odlišné od čísla, ktoré je v adrese počítača.)

Subnet Mask: zadajte ju presne tak ako masku podsiete počítača.

Default Gateway: zadajte ju presne tak ako predvolenú bránu počítača.

6. Kliknite na Apply a potom na OK. Zariadenie automaticky vytlačí správu Konfigurácia. Skontrolujte správnost’ všetkých nastavení.

7. Kliknutím na Exit program zatvorte.

8. Ak je to potrebné, reštartujte firewall počítača.

Nastavenie parametrov siete

Pomocou programov pre správu siete je možné nastavit’ aj rôzne nastavenia siete.

SyncThru™ Web Admin Service: webové riešenie riadenia tlačiarne pre správcov siete. SyncThru™ Web Admin Service umožňuje efektívnu správu zariadení v sieti a vzdialené sledovanie siet’ových tlačiarní a riešenie t’ažkostí z ľubovoľného počítača s prístupom do podnikovej siete internet. Tento program si môžete prevziat’ na adrese

http://solution.samsungprinter.com

.

26_Začíname

4. Nastavenia sa použijú po vypnutí a reštartovaní zariadenia.

Konfigurácia bezdrôtovej siete zariadenia

Pred spustením je potrebné poznat’ SSID bezdrôtovej siete a siet’ový kľúč, ak je siet’ šifrovaná. Tieto údaje boli nastavené pri inštalácii prístupového bodu. Ak nemáte žiadne znalosti o svojom bezdrôtovom prostredí, požiadajte o pomoc osobu, ktorá nastavovala siet’.

Pomocou služby SyncThru™ Web Service

Pred spustením konfigurácie parametrov bezdrôtovej siete skontrolujte stav pripojenia kábla.

Konfigurácia bezdrôtovej siete tlačiarne

1. Spustite webový prehľadávač, napríklad Internet Explorer, Safari alebo

Firefox, a zadajte do okna prehľadávača novú adresu IP zariadenia.

Napríklad:

2. Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network

Settings.

3. Kliknite na Wireless a vyberte Wizard. Potom kliknite na Next.

Wizard vám pomôže nastavit’ konfiguráciu bezdrôtovej siete. Ak však chcete bezdrôtovú siet’ nastavit’ priamo, vyberte Custom.

5. Kliknite na Next.

Keď sa zobrazí okno nastavení zabezpečenia bezdrôtovej siete, zadajte zaregistrované heslo (siet’ový kľúč) a kliknite na Next.

4. Vyberte niektorú položku Network Name (SSID) v zozname.

SSID: identifikátor SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý identifikuje bezdrôtovú siet’. Prístupové body a bezdrôtové zariadenia, ktoré sa pokúšajú pripojit’ do konkrétnej bezdrôtovej siete, musia používat’ rovnaký identifikátor SSID. Pri identifikátore

SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená.

Operation Mode: Operation Mode predstavuje typ bezdrôtového pripojenia.

- Ad-hoc: umožňuje bezdrôtovým zariadeniam komunikovat’ priamo medzi sebou v prostredí peer-to-peer (rovný s rovným).

- Infrastructure: umožňuje vzájomnú komunikáciu bezdrôtových zariadení prostredníctvom prístupového bodu.

Ak je prevádzkový režim siete Infrastructure, vyberte SSID prístupového bodu (AP – Access Point). Ak je prevádzkový režim

Ad-hoc, vyberte SSID zariadenia. Všimnite si, že „airportthru“ je predvolené SSID zariadenia.

6. Zobrazí sa okno Wizard Setup Confirmation, v ktorom môžete skontrolovat’ nastavenie bezdrôtovej siete. Ak je nastavenie správne, kliknite na tlačidlo Apply.

7. Kliknite na OK.

Odpojte siet’ový kábel (štandardný alebo krížený). Zariadenie by malo začat’ bezdrôtovo komunikovat’ so siet’ou. V prípade režimu

Ad-hoc môžete súčasne použit’ bezdrôtovú siet’ LAN a káblovú siet’ LAN.

Ak nastavenie Operation Mode je Infrastructure, po dokončení nastavenia siete sa bezdrôtová siet’ aktivuje až po odpojení siet’ového kábla.

Teraz prejdite na Inštalácia softvérového ovládača.

Inštalácia softvérového ovládača

Pre potreby tlače je potrebné nainštalovat’ softvérový ovládač tlačiarne.

Súčast’ou softvéru sú ovládače, aplikácie a ďalšie užitočné programy.

• Nasledovný postup vychádza zo systému Windows XP. Postup a okno zobrazené pri inštalácii sa môžu líšit’ v závislosti od operačného systému, funkcie tlačiarne alebo používaného rozhrania.

• Overte, či ste dokončili siet’ové nastavenie zariadenia. (Pozrite

"Nastavenie siete" on page 19.) Pred začatím inštalácie ukončite v

počítači všetky aplikácie.

Ak je adresa IP priraďovaná pomocou DHCP a adresu IP možno na zapnutom zariadení kedykoľvek zmenit’, odporúčame použit’ program

Bonjour. Prejdite na webovú stránku http://developer.apple.com/ networking/bonjour/download/, vyberte program Bonjour pre systém

Windows v závislosti od operačného systému a program nainštalujte. V prípade systému Mac X OS už môže byt’ tento program v počítači nainštalovaný. Tento program vám umožní automatickú opravu siet’ových parametrov. Program Bonjour nepodporuje operačný systém Linux.

Ak je spôsob priradenia adresy IP statický, postupujte podľa ďalej uvedených krokov.

Začíname_27

1. Vložte do jednotky CD-ROM disk CD so softvérom k tlačiarni. Disk CD-

ROM by sa mal automaticky spustit’, pričom sa zobrazí okno inštalácie.

2. Kliknite na Ďalej.

• Ak sa okno inštalácie nezobrazí automaticky, kliknite na Štart >

Spustit’. Zadajte X:\Setup.exe, nahraďte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku, a kliknite na OK.

• Ak používate systém Windows Vista, Windows 7 a Windows Server

2008 R2, kliknite na Štart > Všetky programy > Príslušenstvo >

Spustit’ a zadajte X:\Setup.exe.

• Ak ovládač inštalujete opakovane, môže sa okno uvedené vyššie mierne líšit’.

View User’s Guide: umožňuje zobrazit’ Používateľskú príručku. Ak v počítači nie je nainštalovaný program Adobe

Acrobat, kliknite na túto možnost’ a automaticky sa nainštaluje program Adobe Acrobat Reader.

3. Vyberte možnost’ Typical installation for a network printer a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

4. Zobrazí sa zoznam zariadení dostupných v sieti. Zo zoznamu vyberte tlačiareň, ktorú chcete nainštalovat’, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

• Ak nie je zariadenie v zozname zobrazené, aktualizujte zoznam kliknutím na tlačidlo Update alebo pridajte zariadenie do siete prepínačom Add TCP/IP Port. Ak chcete pridat’ zariadenie do siete, zadajte názov portu a adresu IP zariadenia.

• Ak chcete overit’ adresu IP alebo MAC zariadenia, vytlačte stránku správy Konfigurácia siete.

5. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno s výzvou na vytlačenie skúšobnej stránky a registráciu ako používateľ zariadenia Samsung, aby ste mohli od spoločnosti Samsung dostávat’ informácie. Ak tak chcete urobit’, začiarknite príslušné políčko(a) a kliknite na tlačidlo

Dokončit’.

Ak zariadenie po inštalácii nefunguje správne, skontrolujte nastavenie siete a preinštalujte ovládač tlačiarne.

Blahoželáme, nainštalovali ste svoju bezdrôtovú siet’ovú tlačiareň

Samsung. Vytlačte ďalšiu kópiu správy Konfigurácia a uschovajte ju pre prípad potreby v budúcnosti. Teraz je všetko pripravené na používanie novej bezdrôtovej tlačiarne Samsung v sieti.

28_Začíname

Základné nastavenia zariadenia

Po dokončení inštalácie budete pravdepodobne chciet’ nakonfigurovat’ predvolené nastavenia tlačiarne. Ak chcete jednotlivé hodnoty nastavení nakonfigurovat’ alebo zmenit’, prečítajte si ďalšiu čast’.

Nastavenie nadmorskej výšky

Kvalitu tlače ovplyvňuje atmosférický tlak, ktorý je daný výškou zariadenia nad hladinou mora. Nasledujúce pokyny vám pomôžu nastavit’ zariadenie na najlepšiu kvalitu tlače.

Pred nastavením hodnoty nadmorskej výšky si zistite nadmorskú výšku miesta, na ktorom zariadenie používate.

1 Normal

2 High 1

3 High 2

4 High 3

0

1. Skontrolujte, či ste nainštalovali ovládač tlačiarne na softvérovom disku

CD k tlačiarni.

2. Dvakrát kliknite na ikonu Smart Panel na paneli úloh operačného systému (alebo v oblasti Notification Area v OS Linux).

V OS Mac X môžete kliknút’ aj na položku Smart Panel v stavovom riadku.

3. Kliknite na položku Printer Setting.

4. Kliknite na položku Setting > Altitude Adjustment. Vyberte požadovanú hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu a kliknite na položku

Apply.

Ak je zariadenie pripojené k sieti, automaticky sa zobrazí obrazovka SyncThru Web Service. Kliknite na položku Machine

Settings > Setup (alebo Machine Setup) > Altitude. Vyberte príslušnú hodnotu nadmorskej výšky a potom kliknite na Apply.

Používanie úsporných režimov

Úsporný režim

Úsporný režim znižuje spotrebu energie v čase, kedy sa zariadenie v skutočnosti nepoužíva. Tento režim môžete zapnút’ a nastavit’ dĺžku časového úseku, počas ktorého bude zariadenie po vytlačení tlačovej

úlohy čakat’, a po uplynutí ktorého sa prepne do úsporného režimu.

1. Skontrolujte, či ste nainštalovali ovládač tlačiarne na softvérovom disku CD k tlačiarni.

2. Dvakrát kliknite na ikonu Smart Panel na paneli úloh operačného systému (alebo v oblasti Notification Area v OS Linux).

V OS Mac X môžete kliknút’ aj na položku Smart Panel v stavovom riadku.

3. Kliknite na položku Printer Setting.

4. Kliknite na položku Setting > Power Save. Vyberte požadovanú hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu a kliknite na položku Apply.

Ak je zariadenie pripojené k sieti, automaticky sa zobrazí obrazovka SyncThru Web Service. Kliknite na položku Machine

Settings > Setup (alebo Machine Setup) > Power Save. Vyberte príslušnú hodnotu nadmorskej výšky a potom kliknite na Apply.

Automatické pokračovanie

Táto možnost’ slúži na nastavenie pokračovania tlače zariadenia v prípade, ak dôjde k nesúladu nastaveného formátu papiera a papiera, ktorý sa nachádza v zásobníku.

1. Skontrolujte, či ste nainštalovali ovládač tlačiarne na softvérovom disku

CD k tlačiarni.

2. Dvakrát kliknite na ikonu Smart Panel na paneli úloh operačného systému (alebo v oblasti Notification Area v OS Linux).

V OS Mac X môžete kliknút’ aj na položku Smart Panel v stavovom riadku.

3. Kliknite na položku Printer Setting.

4. Kliknite na položku Setting > Auto Continue. Vyberte požadovanú hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu a kliknite na položku Apply.

Ak je zariadenie pripojené k sieti, automaticky sa zobrazí obrazovka SyncThru Web Service. Kliknite na položku Machine

Settings > Setup (alebo Machine Setup) > Auto Continue.

Vyberte príslušnú hodnotu nadmorskej výšky a potom kliknite na

Apply.

Začíname_29

Výber a vloženie tlačového média

Táto kapitola vás zoznámi s vkladaním originálov a tlačových médií.

Táto kapitola zahŕňa:

Výber tlačového média

Zmena formátu papiera v zásobníku papiera

Tlač na špeciálne tlačové materiály

Nastavenie podpery výstupu papiera

Nastavenie formátu a typu papiera

Výber tlačového média

Zariadenie dokáže tlačit’ na širokú škálu materiálov, napríklad na normálny papier, obálky, štítky, priehľadné fólie atď. Vždy používajte tlačové médium, ktoré spĺňa požiadavky na použitie v zariadení. Tlačové médiá, ktoré nespĺňajú pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke, môžu spôsobovat’ nasledujúce t’ažkosti:

• znížená kvalita tlače,

• častejšie uviaznutie papiera,

• predčasné opotrebovanie zariadenia.

Vlastnosti, ako je napríklad hmotnost’, zloženie, zrnitost’ alebo obsah vlhkosti, sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výkon zariadenia a kvalitu výtlačkov. Tlačový materiál vyberajte podľa nasledujúcich hľadísk:

• Typ, formát a gramáž tlačových médií pre túto tlačiareň sú popísané ďalej v tejto časti.

• Požadovaný výstup: tlačové médium, ktoré vyberáte, by malo zodpovedat’ účelom, na ktoré ho chcete použit’.

• Belost’: niektoré tlačové médiá sú belšie než ostatné a produkujú ostrejšie a sýtejšie obrázky.

• Hladkost’ povrchu: hladkost’ povrchu tlačového média ovplyvňuje ostrost’ tlače na papieri.

• Niektoré tlačové médiá spĺňajúce všetky zásady z tejto príručky môžu aj tak poskytovat’ neuspokojivé výsledky. Môže to byt’ dôsledok nevhodnej manipulácie, neprijateľnej teploty a vlhkosti alebo ďalších premenných faktorov, ktoré spoločnost’ Samsung nemôže ovplyvnit’.

• Pred nákupom väčšieho množstva tlačového média skontrolujte, či médium spĺňa požiadavky uvedené v tejto používateľskej príručke.

Použitie tlačového média, ktoré nespĺňa tieto špecifikácie, môže spôsobit’ problémy, ktoré sa budú musiet’ riešit’ opravou. Na tieto opravy sa nevzt’ahuje záruka poskytovaná spoločnost’ou Samsung ani servisné zmluvy.

S týmto zariadením nikdy nepoužívajte fotografický papier pre atramentové tlačiarne. Mohlo by dôjst’ k poškodeniu zariadenia.

Výber a vloženie tlačového média_30

Technické špecifikácie tlačového média

TYP FORMÁT

Obyčajný papier

Obálka

Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

Executive

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

No. 9

Hrubý papier

Tenký papier

6 3/4

Pozri čast’

Obyčajný papier

Pozri čast’

Obyčajný papier

Letter, A4

Štítky c

Kartičky

Transparentná fólia d

Lesklý papier

Pohľadnica

Letter, A4

Letter e

, A4 f

Minimálny formát (vlastný)

Maximálny formát (vlastný)

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

98 x 225 mm

92 x 165 mm

ROZMERY

Pozri čast’ Obyčajný papier

Pozri čast’ Obyčajný papier

Pozri čast’ Obyčajný papier

101,6 x 152,4 mm

Pozri čast’ Obyčajný papier

Pozri čast’ Obyčajný papier

90 až 105 g/m

120 až 150 g/m

105 až 163 g/m

138 až 146 g/m

160 g/m 2

HMOTNOSŤ

• 60 až 105 g/m 2

60 až 163 g/m

75 až 90 g/m

60 až 70 g/m

2

2

2

2

2

2

2

a

KAPACITA b

150 listov, 75 g/m jeden zásobník papier na

• 1 list na ručné podávanie v zásobníku

2

5 listov na ručné podávanie v zásobníku

1 list na ručné podávanie v zásobníku

76 x 160 mm

216 x 356 mm

60 až 163 g/m 2 a.Ak je hmotnost’ média väčšia ako 105 g/m

2

, papier vkladajte do zásobníka po jednom.

b.Maximálna kapacita závisí od gramáže tlačového média, jeho hrúbky a od podmienok okolitého prostredia.

c. Hladkost’: 100 až 250 (sheffield) d.Odporúčané médiá: Priehľadná fólia pre farebnú laserovú tlačiareň do Xerox, napr. 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter).

e.Odporúčané médiá: Lesklý papier (formát Letter) pre toto zariadenie len HP Brochure Paper (Katalógové číslo: Q6611A).

f. Odporúčané médiá: Lesklý papier (formát A4) pre toto zariadenie len HP Superior Paper 160 glossy (Katalógové číslo: Q6616A).

31_Výber a vloženie tlačového média

Pokyny pre špeciálne tlačové médiá

TYP MÉDIA

Obálky

POKYNY

• Úspech tlače na obálky závisí do značnej miery od kvality obálok. Pri výbere obálok zvážte nasledujúce faktory:

- Hmotnost’: hmotnost’ obálkového papiera nesmie presiahnut’ 90 g/m 2 , inak hrozí jeho uviaznutie.

- Konštrukcia: pred tlačou musia obálky ležat’ rovno so zakrivením do 6 mm a nesmú obsahovat’ vzduch.

- Stav: obálky by nemali byt’ pokrčené, odrené ani inak poškodené.

- Teplota: používajte obálky, ktoré znesú teplotu a tlak, ktorému budú vystavené vo vnútri zariadenia.

• Používajte iba správne vyrobené obálky s ostrými prehybmi.

• Nepoužívajte obálky so známkami.

• Nepoužívajte obálky so sponami, patentkami, okienkami, samolepiacim uzáverom alebo s inými syntetickými materiálmi.

• Nepoužívajte poškodené ani nesprávne vyrobené obálky.

• Šev na oboch koncoch obálky musí zasahovat’ až do rohu obálky.

1 Prijateľné

2 Neprijateľné

• Obálky s odlepovacím pásikom alebo s viacerými záhybmi, ktoré sa prekladajú a tak sa obálka uzatvorí, musia používat’ lepidlo vyhovujúce teplote tavenia počas 0,1 sekundy. Zistite teplotu fixácie v technických špecifikáciách zariadenia, pozri

stranu 55. Ďalšie klapky a pásiky môžu spôsobit’

vrásnenie, krčenie alebo uviaznutie a môžu dokonca poškodit’ fixačnú jednotku.

• Za účelom dosiahnutia čo najvyššej kvality nastavte krajné zarážky minimálne 15 mm od okrajov obálky.

• Vyhnite sa tlači v oblasti, kde sa dotýkajú švy obálky.

TYP MÉDIA

Štítky

POKYNY

• Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, používajte iba štítky odporúčané pre laserové zariadenia.

- Pri výbere štítkov zvážte nasledujúce faktory:

- Lepidlo: lepidlo musí byt’ stabilné pri teplote fixácie. Zistite teplotu fixácie v technických

špecifikáciách zariadenia, pozri stranu 55.

- Usporiadanie: používajte iba štítky s neodkrytým podkladom medzi nimi. Štítky sa môžu z listov odlepit’ a vážne zablokovat’ zariadenie.

- Pokrútenie: pred tlačou musia štítky ležat’ rovno s max. zvlnením 13 mm v akomkoľvek smere.

- Stav: nepoužívajte štítky, ktoré sú pokrčené, odlepujú sa od podkladu alebo obsahujú bubliny.

• Uistite sa, či medzi štítkami nie je žiadna odkrytá plocha s lepidlom. Odkryté oblasti by mohli pri tlači spôsobit’ odlepenie štítkov, čo by viedlo k uviaznutiu papiera. Odkryté lepidlo môže taktiež poškodit’ súčasti zariadenia.

• Nevkladajte do zariadenia viackrát rovnaký hárok so štítkami. Podklad lepidla je určený iba na jeden prechod zariadením.

• Nepoužívajte štítky, ktoré sa odlepujú od podkladu, ani pokrčené štítky, štítky obsahujúce bubliny či inak poškodené štítky.

• Netlačte na médiá menšie ako 76 mm (šírka) alebo

356 mm (dĺžka).

• V softvérovej aplikácii nastavte okraje aspoň

6,4 mm od okrajov materiálu.

Kartičky a materiál vlastného formátu

Predtlačený papier

• Hlavičkový papier musí byt’ vytlačený atramentom odolným proti vysokým teplotám, ktorý sa nerozpustí, nevyparí a nebude produkovat’ nebezpečné výpary, ak je vystavený fixačnej teplote zariadenia počas 0,1 sekundy. Zistite teplotu fixácie v technických špecifikáciách zariadenia, pozri

stranu 55.

• Atrament na hlavičkovom papieri musí byt’ nehorľavý a nesmie mat’ nepriaznivý vplyv na tlačové valce.

• Formuláre a hlavičkové papiere je potrebné zabalit’ do nepremokavého obalu, aby nedochádzalo k zmenám počas skladovania.

• Pred vložením predtlačeného papiera, napr. formulára alebo hlavičkového papiera overte, či je farba na papieri suchá. Počas procesu fixácie môže vlhký atrament vystúpit’ z predtlačeného papiera a tým znížit’ kvalitu tlače.

Používanie fotografického papiera alebo papiera s povrchovou

úpravou môže spôsobovat’ problémy a vyžiadat’ si následnú opravu.

Na tieto opravy sa nevzt’ahuje záruka poskytovaná spoločnost’ou

Samsung ani servisné zmluvy.

32_Výber a vloženie tlačového média

Zmena formátu papiera v zásobníku papiera

Ak chcete vložit’ iné formáty papiera, ako napr. papier formátu Legal, budete musiet’ upravit’ vodiace lišty papiera a rozšírit’ tak zásobník papiera.

Ak chcete zmenit’ veľkost’ zásobníka na iný formát, musíte správne nastavit’ vodidlo dĺžky papiera.

1 Páka rozšírenia zásobníka

2 Vodiaca lišta dĺžky papiera

3 Vodiaca lišta šírky papiera

4 Kryt papiera

1. Vytiahnite zásobník von zo zariadenia. Otvorte kryt papiera a podľa potreby vyberte papier zo zásobníka.

3. Vložte papier do zásobníka.

4. Posúvajte vodiacu lištu dĺžky papiera dovtedy, kým sa jemne nedotkne konca balíka papiera. Stlačte vodiacu lištu šírky papiera a posuňte ju k okraju balíka papiera (bez toho, aby došlo k ohnutiu).

2. Stlačte a odistite zámok vodiacej lišty v hornej časti zásobníka a manuálne vytiahnite zásobník zo zariadenia.

V prípade papierov menších než je formát Letter vrát’te vodiace lišty papiera do pôvodných polôh a upravte vodiacu lištu dĺžky a šírky papiera.

Výber a vloženie tlačového média_33

Ak potrebujete tlačit’ na papier kratší ako 222 mm, stlačte a uvoľnite zámok vodiacej lišty v zásobníku a ručne zatlačte zásobník dovnútra.

Upravte vodiacu lištu dĺžky papiera a vodiacu lištu šírky papiera.

Zásobník je predvolene nastavený na formát Letter alebo A4 podľa krajiny.

Ak chcete zmenit’ veľkost’ zásobníka na formát A4 alebo Letter, musíte správne nastavit’ páčku a vodidlo dĺžky papiera.

1. Vytiahnite zásobník zo zariadenia. Otvorte kryt papiera a v prípade potreby vytiahnite papier zo zásobníka.

2. Ak chcete zmenit’ formát na Letter, držte páčku na zadnej strane zásobníka, a otočte ňou po smere hodinových ručičiek.

• Vodiace lišty šírky papiera príliš nezasúvajte, aby sa materiál v zásobníku neprehol.

• Ak neupravíte vodiace lišty šírky papiera, môže dochádzat’ k uviaznutiu papiera.

5. Zatvorte kryt papiera.

3. Stlačte vodidlo šírky papiera a posuňte ho k okraju páčky.

6. Zasuňte zásobník spät’ do zariadenia, kým nezacvakne.

7. Po založení papiera nastavte typ a veľkost’ papiera pre zásobník. Pozri

„Nastavenie formátu a typu papiera“ na strane 35.

• Ak dochádza k problémom s podávaním papiera, vkladajte listy po jednom do ručného zásobníka.

• Môžete založit’ už skôr vytlačený papier. Potlačená strana by mala byt’ otočená hore, pričom nepokrútený okraj by mal smerovat’ k zadnej strane. Ak dochádza k problémom s podávaním papiera, skúste papier obrátit’. Pamätajte, že v tomto prípade nie je zaručená kvalita tlače.

Ak chcete zmenit’ formát na A4, najskôr posuňte vodidlo šírky papiera doľava a potom otočte páčku proti smeru hodinových ručičiek.

Ak budete páčku otáčat’ násilím, môže sa poškodit’ zásobník.

34_Výber a vloženie tlačového média

Tlač na špeciálne tlačové materiály

Do zariadenia možno vložit’ špeciálne formáty a typy tlačového materiálu, napríklad pohľadnice, karty a obálky. Je to užitočné pri tlači jednotlivej strany na hlavičkový papier alebo na farebný papier.

Ručné podávanie tlačového materiálu

• Do zásobníka vkladajte vždy iba jeden list tlačového média.

• Ak chcete zabránit’ zaseknutiu papiera, nepridávajte papier, pokým nie je zásobník prázdny. To isté platí pre ostatné typy tlačového média.

• Tlačové médiá treba vkladat’ potlačenou stranou nahor a horným okrajom smerom do zásobníka. Umiestnite tlačové materiály do stredu zásobníka.

• Vždy vkladajte výlučne špecifikované tlačové médiá, aby nedochádzalo k zaseknutiam papiera a problémom s kvalitou tlače.

(Pozri „Výber tlačového média“ na strane 30.)

• Pred vložením pohľadníc, obálok a štítkov do zásobníka vyrovnajte ich zvlnené okraje.

1. Vložte papier. (Pozri „Zmena formátu papiera v zásobníku papiera“ na strane 33.)

V závislosti od typu používaného média dodržiavajte príslušné nasledujúce pokyny:

• Obálky: stranou s klapkou dole a oblast’ou pre známku vľavo hore.

• Štítky: tlačovou stranou smerom nahor a horným krátkym okrajom smerom dovnútra tlačiarne.

• Predtlačený papier: strana s predtlačou hore a horný okraj smeruje do zariadenia.

• Kartičky: tlačovou stranou smerom nahor a krátkym okrajom smerom dovnútra tlačiarne.

• Papier, na ktorý sa už tlačilo: predtým potlačenou stranou dole a nezvlneným okrajom smerom do zariadenia.

2. Keď tlačíte v aplikácii, spustite ponuku tlače.

3. Skôr než začnete tlačit’, otvorte čast’ s vlastnost’ami tlačiarne.

4. V časti s vlastnost’ami tlačiarne stlačte kartu Paper a vyberte vhodný typ papiera.

Ak chcete používat’ štítok, nastavte typ papiera na Label.

5. V časti so zdrojom papiera vyberte položku Manual Feeder a stlačte

OK.

6. Spustite tlač v aplikácii.

7. Stlačením tlačidla Zastavit’ na tlačiarni spustíte podávanie, keď zariadenie spustí tlač.

• Ak tlačíte viacero strán, ďalší list vložte až po vytlačení prvej strany, a potom stlačte tlačidlo Zastavit’. Opakujte tento krok, kým sa nevytlačia všetky strany.

• Zmenené nastavenie bude aktívne iba počas používania aktuálnej aplikácie.

Nastavenie podpery výstupu papiera

Vytlačené strany sa ukladajú vo výstupnom zásobníku a podpera výstupu papiera uľahčuje ich zarovnávanie. Podpera výstupu papiera dokáže

úspešne zarovnávat’ papier len v prípade, že je vytiahnutá podľa formátu papiera.

1 Podpera výstupu papiera

• Ak je podpera výstupu papiera nedostatočne vytiahnutá, vytlačené strany môžu byt’ nedostatočne zarovnané alebo môžu spadnút’.

• Pri tlači veľkého množstva strán naraz môže byt’ povrch výstupného zásobníka horúci. Nedotýkajte sa jeho povrchu a dbajte na to, aby sa ani deti nedotýkali povrchu zásobníka.

Nastavenie formátu a typu papiera

Po vložení papiera do zásobníka papiera bude potrebné nastavit’ formát papiera a jeho typ pomocou ovládača tlačiarne. Ak chcete, aby boli tieto zmeny trvalé, postupujte nasledovne.

Nasledujúci postup je určený pre systém Windows XP. Pokiaľ ide o ostatné OS Windows, prečítajte si príslušnú Používateľskú príručku pre OS Windows alebo online pomocníka.

1. Kliknite na tlačidlo Štart na obrazovke počítača.

2. Vyberte Tlačiarne a faxy.

3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu ovládača tlačiarne a vyberte

Predvoľby tlače.

4. Kliknite na kartu Paper a zmeňte nastavenia na Paper Options.

5. Kliknite na položku OK.

Výber a vloženie tlačového média_35

Základné funkcie tlače

V tejto kapitole sú popísané bežné tlačové úlohy.

Táto kapitola zahŕňa:

Tlač dokumentu

Zrušenie tlačovej úlohy

Tlač dokumentu

Tlačiareň umožňuje tlač z aplikácií v systémoch Windows, Macintosh a

Linux. Presné postupy pre tlač dokumentu sa môžu líšit’ v závislosti na použitej aplikácii.

Podrobnosti o tlači nájdete v časti Návod na používanie softwaru.

Zrušenie tlačovej úlohy

Ak tlačová úloha čaká v tlačovom fronte alebo v tlačovom radiči, ako je napríklad skupina tlačiarní v systéme Windows, zrušte tlačovú úlohu nasledujúcim spôsobom:

1. Kliknite na ponuku Štart operačného systému Windows.

2. V systéme Windows 2000 vyberte položku Nastavenia, a potom položku Tlačiarne.

V systéme Windows XP/2003 vyberte položku Tlačiarne a faxy.

V prípade OS Windows Vista/2008 vyberte položku Ovládací panel

Hardvér a zvukTlačiarne.

V operačnom systéme Windows 7, vyberte Ovládací Panel Hardvér

a zvukZariadenia a tlačiarne.

V operačnom systéme Windows 2008, vyberte Ovládací Panel

HardvérZariadenia a tlačiarne.

3. V operačnom systéme Windows 2000, XP, 2003, 2008 a Vista, dvakrát kliknite na Tento počítač.

V operačnom systéme Windows 7 a Windows Server 2008 R2, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne → kontextová ponuka →

Zobraziť, čo sa tlačí.

4. V ponuke Dokument vyberte možnost’ Zrušit’.

Do tohto okna sa môžete dostat’ taktiež jednoduchým dvojitým kliknutím na ikonu tlačiarne v dolnom pravom rohu plochy Windows.

Aktuálnu úlohu možno aj zrušit’ stlačením tlačidla Zastavit’ na ovládacom paneli.

Základné funkcie tlače_36

Údržba

Táto kapitola obsahuje informácie týkajúce sa údržby zariadenia a kazety s tonerom.

Táto kapitola zahŕňa:

Tlač správ

Čistenie zariadenia

Údržba kazety

Výmena kazety s tonerom

Výmena zobrazovacej jednotky

Výmena nádoby na odpadový toner

Údržba súčastí

Správa zariadenia z webovej lokality

Tlač správ

Z ovládacieho panela zariadenia možno vytlačit’ konfiguračnú správu. Ak si chcete prezriet’ aktuálne nastavenia (ako pomôcku pri odstraňovaní problémov), použite konfiguračnú stránku. V režime pripravenosti stlačte a podržte tlačidlo Zastavit’ na ovládacom paneli približne 5 sekúnd.

Čistenie zariadenia

Ak chcete zachovat’ kvalitu tlače, dodržiavajte pri každej výmene tlačovej kazety, alebo v prípade problémov s kvalitou tlače alebo skenovania nasledujúce postupy čistenia.

• Pri čistení skrine zariadenia čistiacimi prostriedkami s veľkým množstvom alkoholu, rozpúšt’adiel alebo iných koncentrovaných látok môže dôjst’ k odfarbeniu alebo mechanickému poškodeniu skrine.

• Ak dôjde k znečisteniu zariadenia alebo jeho okolia tonerom, odporúčame ho očistit’ handričkou navlhčenou vo vode. Ak použijete vysávač, toner rozfúkaný do vzduchu môže byt’

škodlivý.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Skriňu zariadenia čistite mäkkou tkaninou, ktorá nepúšt’a vlákna. Látku môžete ľahko navlhčit’, ale dávajte pozor, aby tekutina nestekala po zariadení alebo nenatiekla dovnútra.

Čistenie vnútorného priestoru

Počas tlače sa vo vnútri zariadenia môžu nahromadit’ zvyšky papiera, toner a prachové častice. Tieto usadeniny môžu pôsobit’ problémy s kvalitou tlače, napríklad škvrny od tonera alebo jeho rozmazanie. Vyčistením vnútorných častí zariadenia tieto problémy odstránite alebo zmiernite.

1. Zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Počkajte, než zariadenie vychladne.

2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia a úplne otvorte predný kryt.

3. Uchopte tonerovú kazetu za držadlá a vytiahnite ju zo zariadenia.

4. Vytiahnite nádobu s odpadovým tonerom zo zariadenia (nádobu uchopte za držadlo).

Údržba_ 37

5. Pomocou drážky na prednej strane zobrazovacej jednotky vytiahnite zobrazovaciu jednotku zo zariadenia.

7. Podržte drážku na prednej časti zobrazovacej jednotky a zatlačte zobrazovaciu jednotku do zariadenia.

• Nedotýkajte sa zeleného povrchu zobrazovacej jednotky rukami ani iným materiálom.

• Dbajte, aby ste nepoškriabali povrch zobrazovacej jednotky.

• Ak ponecháte horný kryt otvorený dlhšie než niekoľko minút, môže dôjst’ k osvieteniu zobrazovacej jednotky. To by spôsobilo poškodenie zobrazovacej jednotky. Ak je nutné z akéhokoľvek dôvodu inštaláciu prerušit’, horný kryt ihneď zavrite.

6. Zotrite všetok prach a vysypaný toner z oblasti kazety s tonerom a z dutiny pre kazetu suchou handričkou, ktorá nepúšt’a vlákna.

8. Zasuňte nádobu na odpadový toner do pozície a zatlačte ju na miesto.

9. Zasuňte tlačovú kazetu spät’ do zariadenia.

• Ak sa čast’ tonera vysype na váš odev, zotrite ho suchou handričkou a vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.

• Ak dôjde k znečisteniu zariadenia alebo jeho okolia tonerom, odporúčame ho očistit’ handričkou navlhčenou vo vode. Ak použijete vysávač, toner sa rozptýli do vzduchu a môže vám uškodit’.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnút’.

10. Znova nainštalujte všetky komponenty do zariadenia a zatvorte predný kryt.

Zariadenie nebude fungovat’, ak nie je predný kryt úplne zatvorený.

11. Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie.

38_Údržba

Údržba kazety

Uskladnenie kaziet s tonerom

Kazety s tonerom obsahujú zložky, ktoré citlivo reagujú na svetlo, teplotu a vlhkosť. Spoločnosť Samsung používateľom odporúča, aby dodržiavali príslušné odporúčania. Tým dosiahnu optimálny výkon, najvyššiu kvalitu a maximálnu životnosť svojej novej kazety s tonerom značky Samsung.

Túto kazetu skladujte v rovnakom prostredí ako tlačiareň, v ktorej sa kazeta používa. Toto prostredie musí dosahovať regulovanú izbovú teplotu a hodnoty vlhkosti. Kazeta s tonerom musí zostať zabalená v originálnom balení až do jej inštalácie – ak nie je originálne balenie k dispozícii, vrchný otvor kazety zakryte papierom a odložte ju do tmavej skrinky.

Rozbalenie obalu kazety ešte pred jej použitím výrazne skráti skutočnú skladovaciu a prevádzkovú životnosť. Neskladujte na podlahe. Ak kazetu s tonerom vyberiete z tlačiarne, vždy ju uskladnite:

• Vo vnútri ochranného vrecka z originálneho balenia.

• Vo vodorovnej polohe správnou stranou smerom nahor (nesmie byť položená na okraji).

• Spotrebný materiál sa nesmie skladovať:

- pri teplotách vyšších ako 40 °C (104 °F),

- v prostredí s rozsahom vlhkosti nižším ako 20 % a vyšším ako 80 %,

- v prostredí s extrémnymi výkyvmi vlhkosti alebo teploty,

- na priamom slnečnom svetle ani na dennom svetle v miestnosti,

- na prašných miestach,

- dlhodobo vo vozidle,

- v prostredí s výskytom plynov spôsobujúcich koróziu,

- v prostredí s atmosférou obsahujúcou soľ.

Pokyny pre manipuláciu

- Nedotýkajte sa povrchu fotosenzitívneho valca v kazete.

- Nevystavujte kazetu nadmerným vibráciám ani nárazom.

- Nikdy neotáčajte valec rukou, obzvlášť do opačného smeru. Môže to spôsobiť poškodenie vnútorných súčastí a únik tonera.

Používanie znovu naplnených kaziet s tonerom alebo kaziet od iných výrobcov

Spoločnosť Samsung Electronics neodporúča ani neschvaľuje používanie kaziet s tonerom od iných výrobcov než Samsung vo vašej tlačiarni, a to vrátane univerzálnych, neoriginálnych, znovu naplnených ani repasovaných kaziet s tonerom.

• Záruka na tlačiareň spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na poškodenie zariadenia spôsobené používaním kaziet s tonerom od iných výrobcov, naplnených a repasovaných kaziet s tonerom.

Odhadovaná životnosť kazety

Odhadovaná životnosť kazety (tlačová kapacita kazety s tonerom) závisí od množstva tonera potrebného na vykonávanie tlačových úloh. Skutočný počet výtlačkov sa môže líšiť v závislosti od hustoty tlače na tlačených stranách, prevádzkového prostredia, dĺžky prestávok medzi tlačou, typu alebo formátu používaného média. Ak napríklad tlačíte veľa grafiky, spotreba tonera bude vysoká a kazetu budete možno musieť meniť častejšie.

Rozprestretie tonera

Keď je nedostatok tonera, na výtlačkoch sa môžu zobrazit’ vyblednuté alebo svetlé oblasti. Ak je nedostatok niektorého tonera, je možné, že farebné obrázky sa vytlačia s nesprávnymi farbami v dôsledku nedostatočného miešania farieb tonera. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšit’ opätovným rozprestretím tonera.

• Na displeji sa môže zobrazit’ hlásenie o tom, že sa vyskytol nedostatok tonera.

• Na počítači sa zobrazí okno programu SmartPanel s informáciou o tom, ktorá kazeta obsahuje nedostatok tonera.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia a úplne otvorte predný kryt.

2. Uchopte tonerovú kazetu za držadlá a vytiahnite ju zo zariadenia.

3. Uchopte obidve držadlá tonerovej kazety a zo strany na stranu pretraste kazetu, čím sa toner rovnomerne rozprestrie v kazete.

Ak sa toner dostane na odev, utrite ho suchou handrou a zasiahnutú čast’ odevu vyperte v studenej vode.

Horúca voda by spôsobila preniknutie tonera do tkaniny.

Údržba_39

4. Zasuňte tonerovú kazetu spät’ do zariadenia.

Výmena kazety s tonerom

Toto zariadenie používa štyri farby a pre každú má inú tonerovú kazetu: žltú (Y), purpurovú (M), azúrovú (C) a čiernu (K).

Kazeta s tonerom dosiahla svoju odhadovanú dobu životnosti. Zariadenie ukončí tlač.

Na počítači sa zobrazí aj okno programu Smart Panel s informáciou o tom, že je potrebné vymenit’ kazetu.

V tomto okamihu je nutné kazetu s tonerom vymenit’. Zistite typ tlačovej

kazety v zariadení. (Pozri „Spotrebný materiál“ na strane 54.)

1. Vypnite zariadenie a počkajte niekoľko minút, pokým zariadenie vychladne.

2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia a úplne otvorte predný kryt.

5. Uzavrite predný kryt. Skontrolujte, či je kryt bezpečne uzatvorený.

Zariadenie nebude fungovat’, ak nie je predný kryt úplne zatvorený.

3. Uchopte tonerovú kazetu za držadlá a vytiahnite ju zo zariadenia.

4. Uchopte obidve držadlá tonerovej kazety a zo strany na stranu pretraste kazetu, čím sa toner rovnomerne rozprestrie v kazete.

40_Údržba

5. Vybaľte z obalu novú tonerovú kazetu.

• Nepoužívajte na otváranie obalu tonerovej kazety ostré predmety, napríklad nôž alebo nožnice. Mohli by ste poškodit’ povrch tonerovej kazety.

• Ak chcete zabránit’ poškodeniu, nevystavujte tlačovú kazetu pôsobeniu svetla dlhšie než niekoľko minút. Podľa potreby ju prikryte papierom, aby ste ju chránili.

6. Položte kazetu s tonerom na rovný povrch podľa obrázka a odstráňte ochranný kryt.

Výmena zobrazovacej jednotky

Keď vyprší životnost’ zobrazovacej jednotky, okno programu Smart Panel sa zobrazí na počítači, čo znamená, že zobrazovaciu jednotku treba vymenit’. V opačnom prípade zariadenie ukončí tlač.

1. Vypnite zariadenie a počkajte niekoľko minút, pokým zariadenie vychladne.

2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia a úplne otvorte predný kryt.

3. Uchopte tonerovú kazetu za držadlá a vytiahnite ju zo zariadenia.

Ak sa čast’ tonera vysype na váš odev, zotrite ho suchou handričkou a vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.

7. Overte, či farba tonerovej kazety súhlasí s otvorom pre farbu a uchopte držadlá tonerovej kazety. Zasúvajte tonerovú kazetu dovnútra, kým neklikne.

4. Vytiahnite nádobu s odpadovým tonerom zo zariadenia (nádobu uchopte za držadlo).

8. Uzavrite predný kryt. Overte, či je kryt riadne zaistený a potom zapnite zariadenie.

Zariadenie nebude fungovat’, ak nie je predný kryt úplne zatvorený.

Údržba_41

5. Pomocou drážky na prednej strane zobrazovacej jednotky vytiahnite zobrazovaciu jednotku zo zariadenia.

8. Zasuňte nádobu na odpadový toner do pozície a zatlačte ju na miesto.

6. Vybaľte z obalu novú zobrazovaciu jednotku.

9. Zasuňte tonerovú kazetu spät’ do zariadenia.

• Pri otváraní obalu zobrazovacej jednotky nepoužívajte ostré predmety, ako sú nože alebo nožnice. Mohli by ste poškodit’ povrch zobrazovacej jednotky.

• Dbajte, aby ste nepoškriabali povrch zobrazovacej jednotky.

• Ak chcete zabránit’ poškodeniu, nevystavujte zobrazovaciu jednotku pôsobeniu svetla dlhšie než niekoľko minút. Podľa potreby ju prikryte papierom, aby ste ju chránili.

7. Podržte drážku na prednej časti zobrazovacej jednotky a zatlačte zobrazovaciu jednotku do zariadenia.

10. Riadne uzavrite predný kryt.

Zariadenie nebude fungovat’, ak nie je predný kryt úplne zatvorený.

Overte správnost’ inštalácie všetkých tonerových kaziet. Ak niektorá z tonerových kaziet nie je správne nainštalovaná, predný kryt sa nebude dat’ zavriet’.

11. Zapnite zariadenie.

42_Údržba

Výmena nádoby na odpadový toner

Každá led dióda cyklicky bliká načerveno. Počkajte približne

1,5 minúty, kým sa zariadenie prepne do stavu pripravenosti.

Keď vyprší životnost’ nádoby na odpadový toner, okno programu Smart

Panel sa zobrazí na počítači, čo znamená, že zobrazovaciu jednotku treba vymenit’. V opačnom prípade zariadenie ukončí tlač.

1. Vypnite zariadenie a počkajte niekoľko minút, pokým zariadenie vychladne.

2. Otvorte predný kryt.

5. Vybaľte z obalu novú nádobu na odpadový toner.

6. Zasuňte novú nádobu na miesto a potom ju riadne zatlačte.

7. riadne uzavrite predný kryt.

3. Vytiahnite nádobu s odpadovým tonerom zo zariadenia (nádobu uchopte za držadlo).

Položte nádobu s odpadovým tonerom na rovný povrch, aby sa toner nerozsypal.

4. Podľa nižšie uvedenej ilustrácie odpojte viečko nádoby a použite ho na uzatvorenie otvoru nádoby s odpadovým tonerom.

Zariadenie nebude fungovat’, ak nie je predný kryt úplne zatvorený.

Overte správnost’ inštalácie všetkých tonerových kaziet. Ak niektorá z tonerových kaziet nie je správne nainštalovaná, predný kryt sa nebude dat’ zavriet’.

8. Zapnite zariadenie.

Nádobu nenakláňajte ani neobracajte.

Údržba_43

Údržba súčastí

Aby nedošlo k zhoršeniu kvality tlače a k problémom s podávaním papiera v dôsledku opotrebovania súčastí, a aby bolo zariadenie udržiavané v špičkovom prevádzkovom stave, je potrebné po vytlačení stanoveného počtu strán alebo po vypršaní životnosti vymenit’ nasledujúce súčasti.

POLOŽKY

Snímací valec

Fixačná jednotka

VÝŤAŽNOSŤ (PRIEMERNÁ)

Približne 50 000 strán

Približne 100 000 čiernobielych strán alebo 25 000 farebných strán

Prenosový valec

Prenosová jednotka (ITB)

Približne 100 000 strán

Približne 100 000 čiernobielych strán alebo 25 000 farebných strán

Dôrazne odporúčame, aby túto čast’ údržby vykonával autorizovaný servis, distribútor alebo predajca, od ktorého ste zariadenie zakúpili. Záruka nepokrýva výmenu súčiastok na údržbu po skončení ich životnosti.

Správa zariadenia z webovej lokality

Ak je vaše zariadenie pripojené k sieti a parametre siete TCP/IP sú správne nastavené, môžete zariadenie riadit’ prostredníctvom zabudovaného webového servera Samsung SyncThru™ Web Service. Použitie

SyncThru™ Web Service:

• zobrazenie informácií o zariadení a kontrola jeho aktuálneho stavu,

• zmena parametrov TCP/IP a nastavenie iných parametrov siete,

• zmena vlastností tlačiarne,

• nastavenie zariadenia na odosielanie e-mailových správ o vlastnom stave,

• získanie podpory pri používaní zariadenia.

Prístup k serveru SyncThru™ Web Service

1. Spustite internetový prehľadávač, napr. Internet Explorer v systéme

Windows.

2. Zadajte adresu IP zariadenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do poľa pre adresy a stlačte kláves Enter alebo kliknite na možnost’ Prejst’.

Otvorí sa zabudovaná webová lokalita zariadenia.

44_Údržba

Odstraňovanie problémov

Táto kapitola obsahuje užitočné informácie a postupy pre prípad, že by došlo k chybe.

Táto kapitola zahŕňa:

Rady ako zabránit’ zaseknutiu papiera

Odstraňovanie zaseknutého papiera

Riešenie iných problémov

Rady ako zabránit’ zaseknutiu papiera

Keď vyberiete správne druhy médií, k zasekávaniu papiera väčšinou nebude dochádzat’. Pri zaseknutí papiera postupujte podľa krokov na

strane 45.

Dodržujte postup na strane 33. Skontrolujte, či sú nastaviteľné vodiace

lišty v správnej polohe.

• Neprepĺňajte zásobník papiera. Dbajte na to, aby bol zásobník naplnený iba po značku maximálneho množstva papiera vo vnútri zásobníka.

• Nevyberajte papier zo zásobníka, pokým zariadenie tlačí.

• Papier pred vložením do zásobníka prelistujte, prefúknite a zarovnajte.

• Nepoužívajte pokrčený, vlhký ani veľmi pokrútený papier.

• Nevkladajte do zásobníka zároveň rôzne druhy papiera.

Používajte iba odporúčané tlačové médiá (Pozri „Nastavenie formátu a typu papiera“ na strane 35.)

• Skontrolujte, či sú tlačové médiá v zásobníku vložené odporúčanou stranou nahor.

Odstraňovanie zaseknutého papiera

Zaseknutý papier vyt’ahujte zo zariadenia zľahka a pomaly, aby ste ho neroztrhli. Pri odstraňovaní uviaznutého papiera postupujte podľa nasledujúcich tém.

Ak sa zasekne papier, LED kontrolka stavu na sa ovládacom paneli rozsvieti načerveno. Vyhľadajte a odstráňte zaseknutý papier.

Ak chcete obnovit’ tlač po odstránení zaseknutého papiera, musíte otvorit’ a zatvorit’ predný alebo zadný kryt.

Ak je papier zaseknutý v oblasti podávania papiera, odstráňte ho podľa nasledujúcich pokynov.

1. Vytiahnite zásobník z tlačiarne a odstráňte zaseknutý papier.

2. Ak chcete odstránit’ zaseknutý papier, otvorte zadný kryt.

3. Opatrne odstráňte papier jeho t’ahom v smere znázornenom nižšie.

Väčšina zaseknutých papierov sa dá odstránit’ pomocou tohto kroku.

Ak nemôžete nájst’ zaseknutý papier alebo pri t’ahaní papiera zo zariadenia cítite odpor, prestaňte papier t’ahat’ a prejdite na ďalší krok.

Ak sa papier roztrhne, dbajte, aby ste z tlačiarne odstránili všetky jeho zvyšky.

Ak nedokážete nájst’ zaseknutý papier, prejdite na ďalší krok.

Odstraňovanie problémov_45

4. Stlačte páčky fixačnej jednotky smerom nahor.

7. Zatvorte vrchný kryt. Skontrolujte, či je kryt bezpečne uzatvorený.

5. Otvorte horný kryt a vnútorný kryt.

1 fixačná jednotka

8. Stlačte páčky fixačnej jednotky smerom nadol.

6. Pridržte vnútorný horný kryt a opatrne odstráňte zaseknutý papier z tlačiarne. Vnútorný kryt sa potom zavrie automaticky.

9. Ak chcete obnovit’ tlač, otvorte a zatvorte zadný kryt alebo predný kryt.

Nedotýkajte sa fixačnej jednotky vo vnútri vnútorného krytu. Je horúca a mohla by spôsobit’ popáleniny! Prevádzková teplota fixačnej jednotky je 180 ?C. Pri odstraňovaní papiera z tlačiarne buďte opatrní.

46_Odstraňovanie problémov

Riešenie iných problémov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré možné problémy a ich odporúčané riešenia. Postupujte podľa navrhovaných riešení, pokým nebudú t’ažkosti vyriešené. Ak t’ažkosti pretrvávajú, obrát’te sa na odborný servis.

Podávanie papiera

STAV NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Pri tlači došlo k uviaznutiu papiera.

Odstráňte uviaznutý papier. Pozri stranu 45.

Papiere sa zlepujú.

• Skontrolujte, či v zásobníku nie je vložené príliš veľké množstvo papiera. Zásobník môže v závislosti od hrúbky papiera pojat’ maximálne

150 listov.

• Skontrolujte, či používate správny typ papiera.

Pozri stranu 35.

• Vyberte papier zo zásobníka a prehnite alebo prefúknite jednotlivé listy.

• Niektorý papier sa môže zlepovat’ vplyvom vlhkosti.

Zo zásobníka nie je možné podat’ viac listov papiera.

• V zásobníku môžu byt’ založené rôzne druhy papiera. Do zásobníka vkladajte papier rovnakého typu, formátu a gramáže.

• Ak viac podaných listov spôsobilo uviaznutie papiera, odstráňte uviaznutý papier.

Pozri stranu 45.

Do zariadenia nie je podávaný papier.

• Odstráňte všetky prekážky vo vnútri zariadenia.

• Papier nebol vložený správne. Vyberte papier zo zásobníka a vložte ho správne.

• V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte zo zásobníka nadbytočné množstvo papiera.

• Papier je príliš hrubý. Používajte iba papier zodpovedajúci špecifikáciám, ktoré dané

zariadenie vyžaduje. Pozri stranu 30.

Papier sa stále zasekáva.

Obálky sa tlačia našikmo alebo sa podávajú nesprávne.

• V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte zo zásobníka nadbytočné množstvo papiera.

Ak tlačíte na špeciálne materiály, naraz do zásobníka vkladajte iba jeden formát tlačového média.

• Používate nesprávny typ papiera. Používajte iba papier zodpovedajúci špecifikáciám, ktoré

dané zariadenie vyžaduje. Pozri stranu 31.

• Vo vnútri zariadenia môžu byt’ zvyšky papiera.

Otvorte predný kryt a odstráňte nečistoty.

Skontrolujte, či sú na oboch stranách obálok nastavené vodiace lišty papiera.

Problémy s tlačou

STAV

Zariadenie netlačí.

Zariadenie odoberá tlačový materiál z nesprávneho zdroja papiera.

MOŽNÁ PRÍČINA

Zariadenie nie je napájané.

Zariadenie nie je nastavené ako východisková tlačiareň.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Skontrolujte napájací kábel.

Skontrolujte vypínač a zdroj napájania.

V systéme Windows vyberte ako predvolenú tlačiareň

Samsung CLP-310 Series.

• Skontrolujte, či u zariadenia nedošlo k nasledujúcim stavom:

• Predný kryt nie je zatvorený. Zavrite kryt.

• Došlo k uviaznutiu papiera. Odstráňte uviaznutý

papier. Pozri stranu 45.

• V tlačiarni nie je vložený papier. Vložte papier.

Pozri stranu 33.

• Nie je nainštalovaná tonerová kazeta. Nainštalujte tonerovú kazetu.

• Keď sa vyskytne systémová chyba, volajte servisného zástupcu.

Odpojte kábel tlačiarne a znovu ho zapojte.

Prepájací kábel medzi počítačom a zariadením nie je správne zapojený.

Prepojenie medzi počítačom a zariadením nefunguje.

Ak je to možné, pripojte kábel k inému počítaču, ktorý funguje správne, a vytlačte

úlohu. Skúste taktiež použit’ iný kábel k tlačiarni.

Nie je správne nastavený port.

Skontrolujte nastavenie tlačiarne v systéme Windows a uistite sa, že tlačová úloha bola odoslaná na správny port. Ak má počítač viac než jeden port, musí byt’ zariadenie pripojené k tomu správnemu.

Zariadenie pravdepodobne nie je správne nakonfigurované.

Ovládač tlačiarne je pravdepodobne nesprávne nainštalovaný.

Skontrolujte vlastnosti tlačiarne a presvedčite sa, či sú všetky možnosti tlače nastavené správne.

Opravte inštaláciu softvéru tlačiarne. Pozrite si Návod na

používanie softwaru.

Zariadenie nefunguje správne.

Skontrolujte LED kontrolky stavu na ovládacom paneli, či zariadenie neuvádza systémovú chybu.

Nastavenie zdroja papiera vo vlastnostiach tlačiarne pravdepodobne nie je správne.

V mnohých aplikáciách je možné zdroj papiera nastavit’ na karte Thin Paper vo vlastnostiach tlačiarne.

Vyberte správny zdroj papiera. Pozri obrazovku s pomocníkom ovládača tlačiarne.

Odstraňovanie problémov_47

STAV MOŽNÁ PRÍČINA NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Tlačová úloha sa spracováva nezvyčajne pomaly.

Úloha môže byt’ veľmi zložitá.

Obmedzte zložitost’ stránky alebo upravte nastavenia kvality tlače.

Polovica stránky je prázdna.

Môže byt’ nesprávne nastavená orientácia papiera.

Zmeňte nastavenie orientácie papiera v používanej aplikácii. Pozri obrazovku s pomocníkom ovládača tlačiarne.

Zariadenie tlačí, ale text nie je správne vytlačený alebo je neúplný.

Stránky sa tlačia, ale sú prázdne.

Formát papiera a nastavenie formátu papiera sa líšia.

Zaistite, aby bol v nastavení ovládača tlačiarne nastavený formát papiera, ktorý je vložený v zásobníku.

Taktiež môžete skontrolovat’, či formát papiera v nastavení ovládača tlačiarne zodpovedá výberu papiera v nastaveniach používanej softvérovej aplikácie.

Kábel tlačiarne je uvoľnený alebo chybný.

Odpojte kábel tlačiarne a znovu ho pripojte. Vytlačte

úlohu, ktorú ste už skôr

úspešne vytlačili. Ak je to možné, pripojte kábel so zariadením k inému počítaču a vytlačte úlohu, ktorú ste už skôr úspešne vytlačili. Nakoniec vyskúšajte nový kábel tlačiarne.

Bol zvolený nesprávny ovládač tlačiarne.

Softvérová aplikácia funguje nesprávne.

Operačný systém nepracuje správne.

Tonerová kazeta je chybná alebo v nej nie je toner.

Súbor zrejme obsahuje prázdne stránky.

Prejdite do ponuky príslušnej aplikácie pre výber tlačiarne a presvedčite sa, či je vybrané príslušné zariadenie.

Pokúste sa úlohu vytlačit’ z inej aplikácie.

Ukončite systém Windows a reštartujte počítač. Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.

V prípade potreby pretrepte kazetu s tonerom, aby sa

rozprestrel. Pozri stranu 39.

Ak je to nevyhnutné, vymeňte tonerovú kazetu.

Skontrolujte súbor a presvedčite sa, či neobsahuje prázdne stránky.

Niektoré časti, napríklad ovládač alebo doska, môžu byt’ chybné.

Kontaktujte zástupcu servisu.

STAV

Súbor PDF sa v tlačiarni nevytlačí správne.

Niektoré časti obrázkov, textu alebo ilustrácií chýbajú.

MOŽNÁ PRÍČINA NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Nekompatibilita medzi súborom pdf a produktmi Acrobat.

Tento problém môžete vyriešit’ vytlačením súboru

PDF ako obrázka. Zapnite možnost’ Print As Image v možnostiach tlače v programe

Acrobat.

Tlač súboru PDF vo forme obrázka potrvá dlhšie.

Pri prvom použití je cítit’ zo zariadenia zvláštny pach.

Olej použitý na ochranu fixačnej jednotky sa vyparuje.

Po vytlačení cca 100 farebných stránok pach zmizne. Je to dočasný problém.

Nedostatočná kvalita tlače fotografií.

Obrázky nie sú jasné.

Rozlíšenie fotografie je veľmi nízke.

Zmenšite veľkost’ fotografie.

Ak zväčšíte veľkost’ fotografie v softvérovej aplikácii, rozlíšenie sa zníži.

Pred spustením tlače vychádzajú z blízkosti výstupného zásobníka výpary.

Použitie vlhkého papiera vedie k vytváraniu výparov

(pary) počas tlače.

Nie je to problém. Môžete pokračovat’ v tlači.

48_Odstraňovanie problémov

Problémy s kvalitou tlače

Nečistoty vo vnútri zariadenia alebo nesprávne vložený papier môžu znižovat’ kvalitu tlače. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o riešení tohto problému.

STAV

Svetlá alebo vyblednutá tlač

Škvrny od tonera

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Ak sa na stránke zobrazuje zvislý biely pruh alebo vyblednutá plocha:

• V kazete dochádza toner. Možno sa bude dat’ dočasne predĺžit’ životnost’ tonerovej

kazety. Pozri stranu 40. Ak týmto

spôsobom kvalitu tlače nezlepšíte, vymeňte kazetu s tonerom za novú.

• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie. Môže byt’ napríklad príliš vlhký alebo drsný.

Pozri stranu 30.

• Ak je celá strana svetlá, rozlíšenie tlače je nastavené na príliš nízku hodnotu. Upravte nastavenie rozlíšenia tlače. Pozri obrazovku s pomocníkom ovládača tlačiarne.

• Kombinácia vyblednutia a rozmazania môže znamenat’, že je nutné vyčistit’ kazetu s tonerom.

• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímacej jednotky vo vnútri zariadenia. Vyčistite jednotku LSU niekoľkonásobným otvorením a zatvorením predného krytu. Ak problém pretrváva, obrát’te sa na servisného technika.

• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované

špecifikácie. Môže byt’ napríklad príliš vlhký

alebo drsný. Pozri stranu 30.

• Pravdepodobne je nutné vyčistit’ dráhu

papiera. Pozri „Čistenie vnútorného priestoru“ na strane 37.

Vynechané miesta

Ak sa na rôznych miestach na stránke objavujú vyblednuté, väčšinou kruhové plochy:

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

• List papiera môže byt’ poškodený. Pokúste sa úlohu znovu vytlačit’.

• Vlhkost’ papiera nie je rovnomerná alebo sú na povrchu papiera vlhké škvrny.

Vyskúšajte inú značku papiera.

Pozri stranu 30.

• Celý balík papiera je chybný. Kvôli výrobnému procesu niektoré oblasti odpudzujú toner. Vyskúšajte iný typ alebo inú značku papiera.

• Zmeňte možnost’ tlačiarne a skúste znova.

Prejdite do časti s vlastnost’ami tlačiarne, kliknite na kartu Paper, a nastavte typ na

Thick Paper. Podrobnosti nájdete v časti

Návod na používanie softwaru.

Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obrát’te sa na odborný servis.

STAV

Biele škvrny

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Biele škvrny na stránke:

• Papier je príliš hrubý a veľké množstvo nečistôt z papiera dopadá na vnútorné časti zariadenia, tzn. prenosový pás môže byt’ znečistený. Vyčistite vnútorné časti zariadenia. Kontaktujte zástupcu servisu.

• Pravdepodobne je nutné vyčistit’ dráhu papiera. Kontaktujte zástupcu servisu.

Zvislé pruhy

Farebné alebo čierne pozadie

Rozmazaný toner

Ak sa na stránke objavujú zvislé čierne pruhy:

• Je pravdepodobné, že zobrazovacia jednotka je poškriabaná. Vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú.

Pozri stranu 41.

Biele zvislé čiary na stránke môžu mat’ nasledujúcu príčinu:

• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímacej jednotky vo vnútri zariadenia. Vyčistite jednotku LSU niekoľkonásobným otvorením a zatvorením predného krytu. Ak problém pretrváva, obrát’te sa na servisného technika.

Ak je sivý závoj na pozadí príliš zreteľný, postupujte takto:

• Použite papier s menšou hmotnost’ou.

Pozri stranu 30.

• Skontrolujte prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza: vo veľmi suchom

(nízka vlhkost’) alebo naopak veľmi vlhkom

(relatívna vlhkost’ vyššia než 80 %) prostredí môže byt’ sivé pozadie výraznejšie.

• Vyberte starú tonerovú kazetu a

nainštalujte novú. Pozri stranu 40.

• Vyčistite vnútorné časti zariadenia.

Pozri stranu 37.

• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.

Pozri stranu 30.

• Vyberte tonerovú kazetu a nainštalujte novú.

Pozri stranu 40.

Opakované chyby tlače vo zvislom smere

Ak sa stopy na tlačenej strane opakujú v pravidelných intervaloch:

• Tonerová kazeta je možno poškodená. Ak sa na stránke opakovane vyskytujú chyby, vytlačením čistiaceho listu niekoľkokrát po sebe vyčistite kazetu. Ak po vytlačení stále dochádza k rovnakému problému, vymeňte

kazetu s tonerom za novú. Pozri stranu 40.

• Časti zariadenia sú pravdepodobne znečistené tonerom. V prípade, že sa chyby objavujú na zadnej stránke, problém sa pravdepodobne odstráni sám po vytlačení niekoľkých stránok.

• Fixačná jednotka je pravdepodobne poškodená. Kontaktujte zástupcu servisu.

Odstraňovanie problémov_49

STAV NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Nečistoty na pozadí

Nečistoty na pozadí sú spôsobené časticami tonera rozprášenými na vytlačenej stránke.

• Papier je pravdepodobne príliš vlhký. Skúste tlačit’ na papier z iného balíka. Neotvárajte

A

balíky papiera, ak to nie je nutné, aby papier zbytočne neabsorboval príliš veľa vlhkosti.

• Ak sa nečistoty na pozadí objavia na obálke, zmeňte rozvrhnutie tlače, aby ste zabránili tlači cez oblasti, ktoré majú na druhej strane presahujúce lemy. Tlač cez tieto lemy môže pôsobit’ problémy.

• Ak roztrúsený toner pokrýva celú plochu vytlačenej stránky, nastavte rozlíšenie pomocou softvérovej aplikácie alebo vlastností tlačiarne.

Zdeformované znaky

• Ak tvar znakov nie je správny a písmená sú prehnuté, je papier pravdepodobne príliš

klzký. Vyskúšajte iný papier. Pozri stranu 30.

Stránka sa vytlačí

šikmo

AaBbC

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

• Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený v zásobníku.

• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.

Pozri stranu 30.

• Zaistite, aby bol papier alebo iný materiál riadne vložený a aby vodidlá neboli od hrany balíka papiera príliš blízko alebo príliš ďaleko.

Pokrútenie alebo zvlnenie

• Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený v zásobníku.

• Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pokrútenie papiera môže spôsobovat’ vysoká teplota

aj vlhkost’. Pozri stranu 30.

• Prevrát’te balík papiera v zásobníku.

Pokúste sa aj otočit’ papier 180? v zásobníkuo.

Pokrčený papier

• Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený v zásobníku.

• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.

Pozri stranu 30.

• Prevrát’te balík papiera v zásobníku.

Pokúste sa aj otočit’ papier o 180? v zásobníku.

50_Odstraňovanie problémov

STAV

Znečistená zadná strana výtlačkov

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

• Skontrolujte, či nedošlo k vysypaniu tonera.

Vyčistite vnútorné časti zariadenia.

Pozri stranu 37.

Plnofarebné alebo čierne stránky

A

• Je pravdepodobné, že nie je správne nainštalovaná tonerová kazeta. Vyberte kazetu a znovu ju vložte do zariadenia.

• Môže byt’ chybná tonerová kazeta a bude potrebná jej výmena. Vyberte tonerovú

kazetu a nainštalujte novú. Pozri stranu 40.

• Zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu.

Kontaktujte zástupcu servisu.

Nefixovaný toner

• Vyčistite vnútorné časti zariadenia.

Pozri stranu 37.

• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.

Pozri stranu 30.

• Vyberte tonerovú kazetu a nainštalujte novú.

Pozri stranu 40.

• Ak t’ažkosti pretrvávajú, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu.

Kontaktujte zástupcu servisu.

Nevytlačené oblasti v znakoch

A

Nevytlačené oblasti v znakoch sú prázdne oblasti vo vnútri znakov, ktoré by mali byt’

úplne čierne:

• Ak používate fólie, vyskúšajte iný typ fólie.

K tomuto problému občas dochádza z dôvodu zloženia fólií.

• Tlačíte na nesprávny povrch papiera.

Vyberte papier a otočte ho.

• Papier pravdepodobne nespĺňa

požadované špecifikácie. Pozri stranu 30.

Vodorovné pruhy

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Ak sa objavujú vodorovné čierne pruhy alebo

šmuhy:

• Možno nie je správne nainštalovaná tonerová kazeta. Vyberte kazetu a znovu ju vložte do zariadenia.

• Tonerová kazeta môže byt’ chybná.

Vyberte tonerovú kazetu a nainštalujte

novú. Pozri stranu 40.

• Ak t’ažkosti pretrvávajú, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu.

Kontaktujte zástupcu servisu.

STAV

Pokrútenie

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Ak je vytlačený papier pokrútený alebo nie je podávaný do tlačiarne, postupujte takto:

• Prevrát’te balík papiera v zásobníku.

Pokúste sa aj otočit’ papier o 180? v zásobníku.

• Zmeňte možnost’ tlačiarne a skúste znova.

Prejdite do časti s vlastnost’ami tlačiarne, kliknite na kartu Paper, a nastavte typ na

Thin Paper. Podrobnosti nájdete v časti

Návod na používanie softwaru.

Na niekoľkých listoch sa opakovane objavuje neznámy obrázok alebo dochádza k výskytu nefixovaného toneru, svetlej tlače či znečisteniu.

Tlačiareň sa pravdepodobne používa v nadmorskej výške viac ako 1 000 m.

Vysoká nadmorská výška môže negatívne ovplyvňovat’ kvalitu tlače, čo sa prejavuje ako nefixovaný toner alebo svetlá tlač. Túto možnost’ možno nastavit’ pomocou položky

Printer Settings Utility alebo karty Printer vo vlastnostiach ovládača tlačiarne.

Pozri stranu 29.

Odstraňovanie problémov_51

Bežné problémy OS Windows

STAV

Počas inštalácie sa zobrazí hlásenie

„File in Use“.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Ukončite všetky spustené aplikácie. Odstráňte všetok softvér zo skupiny Po spustení a reštartujte systém Windows. Preinštalujte ovládač tlačiarne.

Ukončite všetky ostatné aplikácie, reštartujte systém Windows a opakujte tlač.

Zobrazí sa hlásenie

„General Protection

Fault“,

„Exception OE“,

„Spool32“ alebo

„Illegal Operation“.

Zobrazí sa hlásenie

„Fail To Print“,

„A printer timeout error occurred“.

Tieto hlásenia sa môžu zobrazit’ počas tlače.

Počkajte, až zariadenie dokončí tlač. Ak sa hlásenie zobrazí v režime pripravenosti alebo po skončení tlače, skontrolujte spojenie alebo či nevznikla chyba.

Prečítajte si dokumentáciu k operačnému systému Microsoft

Windows, ktorá sa dodáva spolu s počítačom, a v ktorej nájdete informácie o chybových hláseniach systému Windows.

Bežné problémy v systéme OS Linux

STAV

Zariadenie netlačí.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

• Skontrolujte, či je v systéme nainštalovaný ovládač tlačiarne. Otvorte čast’ Unified

Driver Configurator a prejdite na kartu

Printers v okne Printers configuration, kde sa nachádza zoznam dostupných tlačiarní.

Skontrolujte, či je zariadenie uvedené v zozname. Ak sa zariadenie v zozname nenachádza, otvorte sprievodcu Add new

printer a nastavte svoje zariadenie.

• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Otvorte čast’ Printers configuration a v zozname tlačiarní vyberte svoje zariadenie. Všimnite si popis na table Selected printer. Ak obsahuje stav slovo „(stopped)“, stlačte tlačidlo Start. Malo by dôjst’ k obnoveniu normálnej funkcie tlačiarne. Stav „stopped“ sa môže aktivovat’ vtedy, keď sa vyskytli určité problémy s tlačou.

• Skontrolujte, či aplikácia nemá špeciálnu tlačovú možnost’, napríklad „-oraw“. Ak je v parametri príkazového riadka zadaná hodnota „-oraw“, odstráňte tento parameter, aby sa tlačilo správne. V aplikácii Gimp vyberte položku „print“ -> „Setup printer“ a upravte parameter príkazového riadka v príkazovej položke.

STAV

Niektoré farebné obrázky sa vytlačia načierno.

Niektoré farebné obrázky sa vytlačia v neočakávaných farbách.

Zariadenie netlačí celé strany, pričom z tlačového výstupu sa vytlačí len polovica strany.

Počas tlače dokumentu sa vyskytla chyba

„Unable to open mfp port device file!“.

Pri tlači dokumentu po sieti v operačnom systéme SuSE 9.2 tlačiareň netlačí.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Ide o známu chybu v aplikácii Ghostscript (až do verzie 7.05.xx aplikácie GNU Ghostscript), keď je základný priestor farieb indexovaný ako priestor farieb a konvertovaný prostredníctvom priestoru farieb CIE. Pretože systém Postscript využíva priestor farieb CIE pre systém priraďovania vhodných farieb, mali by ste aplikáciu Ghostscript vo svojom systéme inovovat’ aspoň na aplikáciu GNU Ghostscript, verzia 7.06.xx alebo novšia. Aktuálne verzie aplikácie Ghostscript nájdete na lokalite www.ghostscript.com.

Ide o známu chybu v aplikácii Ghostscript (až do verzie 7.xx aplikácie GNU Ghostscript), keď je základný priestor farieb indexovaný ako priestor farieb RGB a konvertovaný prostredníctvom priestoru farieb CIE. Pretože systém Postscript využíva priestor farieb CIE pre Systém priraďovania vhodných farieb, mali by ste aplikáciu Ghostscript vo vašom systéme inovovat’ aspoň na aplikáciu GNU Ghostscript, verzia 8.xx alebo novšia. Aktuálne verzie aplikácie Ghostscript nájdete na lokalite www.ghostscript.com.

Ide o známy problém, ku ktorému dochádza pri použití farebnej tlačiarne s aplikáciou

Ghostscrip s verziou 8.51 alebo staršou v

64-bitovom operačnom systému Linux.

Problém je uvedený na stránke bugs.ghostscript.com pod označením

Ghostscript Bug 688252.

Problém je odstránený v aplikácii AFPL

Ghostscript vo verzii 8.52 alebo novšej.

Problém možno odstránit’ prevzatím a nainštalovaním najnovšej verzie aplikácie

AFPL Ghostscript z webovej lokality http://sourceforge.net/projects/ghostscript/.

V priebehu tlače nemeňte parametre tlačovej

úlohy (napríklad v LPR GUI). Známe verzie servera CUPS pri akejkoľvek zmene možností tlače prerušia tlačovú úlohu a skúsia ju znovu spustit’ od začiatku. Keďže ovládač Unified

Linux Driver uzamkne počas tlače port mfp, pri náhlom ukončení ovládača zostane port uzamknutý a nedostupný pre ďalšie tlačové

úlohy. Ak k takej situácii dôjde, skúste uvoľnit’ port mfp.

Verzia CUPS (Common Unix Printing System) distribuovaná so SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) má problém s tlačou ipp (Internet Printing

Protocol). Použite socket printing namiesto ipp alebo nainštalujte novšiu verziu CUPS

(cups-1.1.22 alebo novšiu).

Prečítajte si používateľskú príručku k operačnému systému Linux, ktorá sa dodáva spolu s počítačom, a v ktorej nájdete informácie o chybových hláseniach systému Linux.

52_Odstraňovanie problémov

Bežné problémy s OS Macintosh

STAV

Súbor PDF sa v tlačiarni nevytlačí správne.

Niektoré časti obrázkov, textu alebo ilustrácií chýbajú.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIA

Nekompatibilita medzi súborom PDF a produktmi Acrobat:

Tento problém môžete vyriešit’ vytlačením súboru PDF ako obrázka.

Zapnite možnost’ Print As Image v možnostiach tlače v programe Acrobat.

Tlač súboru PDF vo forme obrázka potrvá dlhšie.

Dokument sa vytlačil, ale tlačová úloha nebola odstránená z tlačového frontu v systéme

Mac OS 10.3.2.

Aktualizujte systém OS Mac na verziu

OS 10.3.3 alebo novšiu.

Niektoré znaky sa počas tlače úvodnej strany nezobrazia normálne.

Tento problém je spôsobený tým, že operačný systém Mac nemôže nájst’ typ písma počas tlače úvodnej strany. Na

úvodnej strane sa zobrazí normálne anglická abeceda a čísla.

Prečítajte si používateľskú príručku k operačnému systému Mac, ktorá sa dodáva spolu s počítačom, a v ktorej nájdete informácie o chybových hláseniach systému Mac.

Odstraňovanie problémov_53

Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva

Táto kapitola obsahuje informácie o nákupe kaziet a príslušenstva pre vaše zariadenie.

Táto kapitola zahŕňa:

Spotrebný materiál

Spôsoby nákupu

Voliteľné diely alebo funkcie sa môžu odlišovat’ v závislosti od danej krajiny. Informácie o tom, či je konkrétny diel vo vašej krajine dostupný, získate od predajcu.

Spôsoby nákupu

Ak chcete objednat’ schválený spotrebný materiál alebo príslušenstvo

Samsung, kontaktujte miestneho predajcu Samsung alebo koncového predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili, alebo navštívte internetové stránky www.samsung.com/supplies a podľa štátu alebo regiónu si zistite informácie potrebné pre vyžiadanie technickej podpory.

Spotrebný materiál

Keď sa minie toner, môžete k zariadeniu objednat’ nasledujúce typy kaziet s tonerom:

TYP PRIEMERNÁ VÝŤAŽNOSŤ KATALÓGOVÉ ČÍSLO

Tonerová kazeta so

štandardnou výt’ažnost’ou a

• Priemerná nepretržitá výt’ažnost’ čiernej kazety:

1 500 štandardných strán

(čierna)

• Priemerná nepretržitá výt’ažnost’ farebnej kazety:

1 000 štandardných strán

(žltá/purpurová/azúrová)

Približne 24 000 obrázkov c

CLT-K409S (čierna)

CLT-C409S (azúrová)

CLT-M409S (purpurová)

CLT-Y409S (žltá)

Región A b

CLT-K4092S (čierna)

CLT-C4092S (azúrová)

CLT-M4092S (purpurová)

CLT-Y4092S (žltá)

CLT-R409

Zobrazovacia jednotka so

štandardnou výt’ažnost’ou

Nádoba na odpadový toner

Približne 10 000 obrázkov CLT-W409 a.Deklarovaná životnost’ v súlade s ISO/IEC 19798.

b.Región A: Albánsko, Belgicko, Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus,

Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,

Macedónia, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,

Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko,

Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.

c. Počty obrázkov sú uvedené na základe jednej farby na každej strane.

Ak tlačíte celofarebné dokumenty (azúrová, purpurová, žltá, čierna), životnost’ tejto položky sa zníži o 25 %.

Novú tonerovú kazetu alebo spotrebný materiál musíte zakúpit’ v tej istej krajine, v ktorej ste zakúpili zariadenie.

V opačnom prípade tonerová kazeta alebo spotrebný materiál nebudú kompatibilné s vašim zariadením, pretože konfigurácia tonerovej kazety alebo spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny.

54_Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva

Technické špecifikácie

Táto kapitola obsahuje informácie o technických špecifikáciách zariadenia (napr. o rôznych funkciách).

Táto kapitola zahŕňa:

Všeobecné špecifikácie

Technické parametre tlačiarne

Všeobecné špecifikácie

Symbol * voliteľnej funkcie závislosti od zariadenia.

POLOŽKA

Vstupná kapacita papiera

POPIS

Zásobník: 150 listov obyčajného papiera, 75 g/m

2

Podrobnosti o vstupnej kapacite papiera nájdete

na strane 31.

Výstupná kapacita papiera

Potlačenou čast’ou nadol: 100 hárkov 75 g/m

Priemerný prevádzkový režim: menej než 350 Wh

Režim pripravenosti: menej než 80 Wh

• Úsporný režim: menej než 10 Wh

• Režim vypnutia 0 Wh

2

Menovitý výkon AC 110 - 127 V alebo AC 220 - 240 V

Správne napätie, frekvenciu (Hz) a typ prúdu pre toto zariadenie nájdete na typovom štítku.

Spotreba energie

Hladina hluku a

Režim pripravenosti: na úrovni hluku okolia

Režim tlače

Čiernobiely: menej než 47 dBA

Farba: menej než 45 dBA

Predvolený čas pre prechod do

úsporného režimu z režimu pripravenosti

15 minút

Menej než 35 sekúnd (studený štart)

Čas zahrievania

Prevádzkové prostredie

Životnost’ kazety s tonerom b

Teplota: 10 až 32 ?C

Relatívna vlhkost’: 20 až 80 %

Čierna Priemerná nepretržitá výt’ažnost’ čiernej kazety: 1 500 štandardných strán

(dodáva sa s tonerovou kazetou postačujúcou na vytlačenie 1 000 strán.) c

Farba

(žltá/ purpurová/ azúrová)

Priemerná nepretržitá výt’ažnost’ farebnej kazety: 1 000 štandardných strán

(dodáva sa s tonerovou kazetou postačujúcou na tlač 700 strán.) c

POLOŽKA

Životnost’ zobrazovacej jednotky

POPIS

Približne 24 000 obrázkov d

Nádoba na odpadový toner

Pamät’

Približne 10 000 obrázkov

• CLP-310, CLP-310N, CLP-315, CLP-315N: 32 MB

(bez možnosti rozšírenia)

• CLP-310W, CLP-315W: 64 MB (bez možnosti rozšírenia)

388 x 313 x 243 mm

Vonkajšie rozmery

(š x h x v)

Hmotnost’

(vrátane spotrebného materiálu)

11,41 kg

Hmotnost’ obalu

Papier: 1,84 kg

Plast: 0,26 kg

Fixačná teplota

180 ?C

a. Hladina akustického tlaku, ISO 7779.

b. Deklarovaná životnost’ v súlade s ISO/IEC 19798. Počet strán môže byt’ ovplyvňovaný operačným prostredím, dĺžkou prestávok medzi tlačou, typom a formátom používaného média.

c. Mení sa v závislosti od konfigurácie produktu.

d. Počty obrázkov sú uvedené na základe jednej farby na každej strane.

Ak tlačíte celofarebné dokumenty (azúrová, purpurová, žltá, čierna), životnost’ tejto položky sa skráti o 25 %.

55 _Technické špecifikácie

Technické parametre tlačiarne

POLOŽKA

Metóda tlače

Rýchlost’ tlače a

Čas zhotovenia prvého výtlačku

POPIS

Farebná tlač pomocou laserového lúča

• Čiernobiela: max. 16 str./min. (A4), 17 str./min.

(Letter)

• Farba: max. 4 str./min. (A4/Letter)

Čiernobiely

Farba

Z režimu pripravenosti: menej než 14 sekúnd

Z režimu pripravenosti: menej než 26 sekúnd

Rozlíšenie tlače

Jazyk tlačiarne

Kompatibilita operačných systémov

Rozhranie b

Max. 2 400 x 600 dpi, efektívny výstup

SPL-C

• Windows: 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server

2008 R2

• Linux: RedHat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1,

SuSE 8.2~9.2, Fedora Core 1~4

• Macintosh: Mac OS X 10.3~10.6, Universal Mac

• Vysokorýchlostné USB 2.0

• Iba model CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W: Ethernet 10/100 Base TX drôtová siet’ LAN (vstavaný typ)

• Iba model CLP-310W, CLP-315W: 802.11 b/g bezdrôtová siet’ LAN a.Ovplyvnené používaným operačným systémom, výkonom procesora, používanou aplikáciou, spôsobom pripojenia, typom a veľkost’ou média a zložitost’ou tlačovej úlohy.

b.Ak si chcete prevziat’ najnovšiu softvérovú verziu, navštívte stránku www.samsungprinter.com.

56_Technické špecifikácie

Glosár

Nasledovný glosár vám pomôže oboznámit’ sa s výrobkami pochopením terminológie bežne používanej v tlači a tiež spomínanej v tejto príručke.

Bitová hĺbka

Pojem z oblasti počítačovej grafiky popisujúci počet bitov použitých na zobrazenie farby jedného pixlu v bitovo mapovanom obrázku. Väčšia hĺbka farby poskytuje širší rozsah odlišných farieb. So zvyšovaním počtu bitov sa počet možných farieb stáva neprakticky veľkým pre farebnú mapu. 1-bitová farba sa bežne nazýva monochromatická alebo čiernobiela.

Bodová maticová tlačiareň

Bodová maticová tlačiareň je počítačová tlačiareň s tlačovou hlavou, ktorá sa pohybuje na stránke z jednej strany na druhú a tlačí nárazom, pritláčajúc textilnú stuhu namočenú v atramente na papier, ako písací stroj.

Brána

Spojenie medzi počítačovými siet’ami alebo medzi počítačovou siet’ou a telefónnou linkou. Je veľmi populárna, pretože je to počítač alebo siet’, ktorá umožňuje prístup k inému počítaču alebo sieti.

Cesta UNC

Jednotná dohoda pre pomenovávanie (Uniform Naming Convention - UNC) je štandardný spôsob pre prístup k častiam siete vo Window NT a iných produktoch spoločnosti Microsoft. Formát cesty UNC je nasledovný:

\\<názovservera>\<názovčasti>\<prídavný adresár>

Emulácia

Emulácia je proces, vďaka ktorému jeden stroj získa rovnaké výsledky ako iný stroj.

Emulátor duplikuje funkcie jedného systému s iným systémom, aby sa druhý systém správal ako prvý systém. Emulácia sa sústreďuje na presnú reprodukciu externého správania, je opakom simulácie, ktorá sa týka simulácie abstraktného modelu systému, pričom sa často berie do

úvahy jeho interný stav.

Fixačná jednotka

Čast’ laserovej tlačiarne, ktorá taví toner na tlačové médiá. Pozostáva z horúceho valca a záložného valca. Keď sa toner prenesie na papier, fixačná jednotka aplikuje teplo a tlak, aby toner zostal na papieri nastálo.

Preto je papier teplý, keď vyjde z laserovej tlačiarne.

IP adresa

Adresa internetového protokolu (Internet Protocol - IP) je jedinečné číslo, ktoré zariadenia používajú na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu na sieti pomocou normy Internet Protocol.

Kazeta s tonerom

Nádoba podobná fľaši, ktorá je v zariadení, napr. v tlačiarni a obsahuje toner. Toner je prášok používaný v laserových tlačiarňach a kopírkach, ktorý vytvára text a obrázky na tlačenom papieri. Toner sa dá roztavit’ teplom z fixačnej jednotky, čo spôsobí, že sa prilepí na vlákna v papieri.

MAC adresa

Adresa riadenia prístupu k médiám (Media Access Control - MAC) je jedinečný identifikátor týkajúci sa siet’ového adaptéra. MAC adresa je jedinečný 48-bitový identifikátor, zvyčajne sa zapisuje ako

12 hexadecimálnych znakov zoskupených v pároch (napr. 00-00-0c-34-

11-4e). Táto adresa je zvyčajne pevne zakódovaná v siet’ovej karte

(NIC) výrobcom a používa sa ako pomôcka pre routery pokúšajúce sa lokalizovat’ zariadenia vo veľkých siet’ach.

Maska podsiete

Maska podsiete sa používa v spojení so siet’ovou adresou na rozlíšenie, ktorá čast’ adresy je siet’ová adresa a ktorá čast’ je hostiteľská adresa.

Obojstranne

Mechanizmus, ktorý automaticky prevráti list papiera, aby zariadenie mohlo tlačit’ (alebo skenovat’) na oboch stranách papiera. Tlačiareň vybavená obojstrannou technológiou dokáže tlačit’ na obe strany papiera.

Originály

Prvý príklad niečoho, napríklad dokumentu, fotografie alebo textu, atď., ktorý sa kopíruje, reprodukuje alebo prekladá, aby sa z neho vytvorili ďalšie, ale ktorý nie je skopírovaný alebo odvodený od niečoho iného.

Ovládací panel

Ovládací panel je plochý, zvyčajne vertikálny priestor, kde sú zobrazené ovládacie alebo monitorovacie nástroje. Zvyčajne sa nachádzajú pred strojom.

Ovládač tlačiarne

Program používaný na vysielanie príkazov a prenos údajov z počítača do tlačiarne.

Pokrytie

Je to tlačiarenský pojem používaný na meranie spotreby tonera pri tlači.

Napríklad 5% pokrytie znamená, že papier formátu A4 má na sebe približne 5% obrázkov alebo textu. Takže ak papier alebo originál obsahuje komplikované obrázky alebo veľa textu, pokrytie bude vyššie a zároveň spotreba tonera bude rovná pokrytiu.

Poltón

Typ obrazu, ktorý simuluje stupnicu sivej zmenou počtu bodov. Veľmi zafarbené oblasti pozostávajú z veľkého počtu bodov a svetlejšie oblasti obsahujú menší počet bodov.

Protokol

Dohoda alebo norma, ktorá riadi alebo umožňuje spojenie, komunikáciu a prenos údajov medzi dvomi počítačovými zariadeniami.

Rozlíšenie

Ostrost’ obrazu meraná v bodoch na palec (Dots Per Inch - DPI).

Čím vyššie je dpi, tým lepšie je rozlíšenie.

Stupnica sivej

Odtiene sivej farby, ktoré predstavujú svetlé a tmavé časti obrazu, keď sa farebné obrazy skonvertujú na čiernobiele; farby sú reprezentované rôznymi odtieňmi sivej.

Súbor PRN

Rozhranie pre ovládač zariadenia, umožňuje softvéru komunikovat’ s ovládačom zariadenia pomocou štandardných vstupno-výstupných systémových volaní, čo zjednodušuje veľa úloh.

Tabuľka ITU-T Č. 1

Štandardizovaná testovacia tabuľka vydaná ITU-T na bezdrôtový prenos obrazu.

Tlačové médiá

Médiá ako papier, obálky, štítky a transparentné fólie, ktoré sa dajú použit’ s tlačiarňou, skenerom, faxom alebo kopírkou.

Glosár_57

Vodoznak

Vodoznak je viditeľný obrázok alebo vzor v papieri, ktorý sa zdá byt’ svetlejší pri pohľade proti svetlu. Vodoznaky sa po prvýkrát objavili v meste Bologna v Taliansku v r. 1282; používali ich výrobcovia papiera na označenie svojich výrobkov a používali sa tiež na poštových známkach, bankovkách a iných vládnych dokumentoch na zabránenie falšovania.

Východiskové nastavenie

Hodnota alebo nastavenie, ktoré je účinné, keď vyberiete tlačiareň zo škatule, keď ju vynulujete alebo prvýkrát zapnete.

Zat’aženie

Zat’aženie je počet stránok, ktoré za mesiac neovplyvní výkonnost’ tlačiarne. Zvyčajne majú tlačiarne obmedzenia týkajúce sa životnosti, napr. počet stránok za rok. Životnost’ znamená priemernú kapacitu výtlačkov, zvyčajne v záručnej dobe. Napríklad ak je zat’aženie

48000 strán za mesiac pri predpokladaných 20 pracovných dňoch, limit tlačiarne je 2400 strán na deň.

Zoradenie

Zoradenie je proces tlače zákaziek s mnohými výtlačkami v súpravách.

Keď je zvolené zoradenie, zariadenie vytlačí celú súpravu pred tlačou dodatočných kópií.

ADF

Automatický podávač dokumentov (Automatic Document Feeder - ADF) je mechanizmus, ktorý automaticky podá pôvodný list papiera, aby stroj mohol naskenovat’ určité množstvo papiera naraz.

AppleTalk

AppleTalk je vlastná súprava protokolov vyvinutá spoločnost’ou Apple,

Inc. pre zosiet’ované počítače. Bola súčast’ou pôvodného počítača

Macintosh (1984) a teraz ju spoločnost’ Apple odmieta v prospech tvorenia sietí TCP/IP.

BMP

Bitovo mapovaný grafický formát interne používaný grafickým podsystémom

Microsoft Windows (GDI) a bežne používaný ako jednoduchý formát grafického súboru na tejto platforme.

BOOTP

Protokol Bootstrap. Siet’ový protokol používaný siet’ovým klientom na automatické získanie jeho IP adresy. Zvyčajne sa to dosiahne samozavádzacím procesom počítačov alebo na nich spustených operačných systémov. Servery BOOTP priraďujú každému klientovi

IP adresu zo skupiny adries. BOOTP umožňuje počítačom „bez diskov" získat’ IP adresu pred načítaním akéhokoľvek pokročilého operačného systému.

CCD

Obvod s väzbou nábojom (Charge Coupled Device - CCD) je hardvér, ktorý umožňuje skenovanie. Zaist’ovací mechanizmus CCD sa tiež používa na uchytenie modulu CCD, aby pri pohybe zariadenia nedošlo k žiadnemu poškodeniu.

CSV

Čiarkou oddelené hodnoty (Comma Separated Values - CSV). Typ formátu súborov; CSV sa používa na výmenu údajov medzi rôznorodými aplikáciami. Formát súborov, ako sa používa v Microsoft Excel, sa stal pseudo štandardom v celom odvetví, dokonca aj medzi platformami inými ako Microsoft.

DADF

Obojstranný automatický podávač dokumentov (Duplex Automatic

Document Feeder - DADF) je mechanizmus, ktorý automaticky podáva a prevracia pôvodný list papiera, aby mohlo zariadenie skenovat’ na oboch stranách papiera.

58_Glosár

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je siet’ový protokol medzi klientom a serverom. DHCP server poskytuje konfiguračné parametre podľa požiadaviek DHCP klienta, vo všeobecnosti, informácie potrebné na to, aby klient mohol byt’ súčast’ou IP siete. DHCP tiež poskytuje mechanizmus pre alokáciu IP adries klientom.

DIMM

Duálny pamät’ový modul „v rade“ (Dual Inline Memory Module - DIMM), malý integrovaný obvod, ktorý obsahuje pamät’. DIMM uchováva všetky

údaje v prístroji, napr. údaje o tlači, prijaté faxové údaje.

DNS

Server doménových názvov (Domain Name Server - DNS) je systém, ktorý uchováva informácie spojené s doménovými názvami v distribuovanej databáze na siet’ach, napr. na Internete.

DPI

Body na palec (Dots Per Inch - DPI) je meranie rozlíšenia, ktoré sa používa pri skenovaní a tlači. Vo všeobecnosti, vyššie DPI zaručuje vyššie rozlíšenie, viditeľnejšie detaily v obraze a väčšiu veľkost’ súboru.

DRPD

Detekcia vzoru Distinctive Ring (Distinctive Ring Pattern Detection).

Distinctive Ring je služba telekomunikačnej spoločnosti, ktorá umožňuje užívateľovi používat’ jednu telefónnu linku s niekoľkými rôznymi telefónnymi číslami.

ECM

Režim opráv chýb (Error Correction Mode - ECM) je optimálny prenosový režim zabudovaný do faxov alebo faxmodemov 1. triedy. Automaticky detekuje a opravuje chyby v procese faxového prenosu, ktoré sú niekedy spôsobené šumom na telefónnej linke.

Ethernet

Ethernet je rámcová technológia počítačových sietí pre miestne siete

(LAN). Definuje kabeláž a signály pre fyzickú vrstvu a formáty rámcov a protokoly pre riadenie prístupu k médiám (MAC)/dátovú vrstvu modelu

OSI. Ethernet je väčšinou štandardizovaný ako IEEE 802,3. Stal sa najrozšírenejšou technológiou LAN používanou od 90. rokov až do súčasnosti.

EtherTalk

Súprava protokolov vyvinutých spoločnost’ou Apple Computer pre počítačové siete. Bola súčast’ou pôvodného počítača Macintosh (1984) a teraz ju spoločnost’ Apple odmieta v prospech tvorenia sietí TCP/IP.

FDI

Rozhranie pre cudzie zariadenia (Foreign Device Interface - FDI) je karta nainštalovaná v prístroji, ktorá umožňuje pripojenie zariadenia tretej strany, napr. zariadenia na mince alebo čítačky kariet. Tieto zariadenia umožňujú službu platenia za výtlačok na vašom zariadení.

FTP

Protokol na prenos súborov (File Transfer Protocol - FTP) je bežne používaný protokol na výmenu súborov v akýchkoľvek siet’ach, ktoré podporujú protokol TCP/IP (napríklad Internet alebo intranet).

HDD

Mechanika pevného disku (Hard Disk Drive - HDD), bežne označovaná ako pevná mechanika alebo pevný disk, je zariadenie na trvalé uchovávanie, ktoré ukladá digitálne zakódované údaje na rýchlo sa otáčajúce platne s magnetickým povrchom.

IEEE

Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (Institute of

Electrical and Electronics Engineers - IEEE) je medzinárodná nezisková profesionálna organizácia na rozvoj technológií súvisiacich s elektrinou.

IEEE 1284

Normu paralelného portu 1284 vyvinul Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (Institute of Electrical and Electronics

Engineers - IEEE). Pojem „1284-B" označuje špecifický typ konektora na konci paralelného kábla, ktorý sa pripája k periférnemu zariadeniu

(napríklad k tlačiarni).

Intranet

Súkromná siet’, ktorá používa internetové protokoly, siet’ové pripojenia, prípadne verejný telekomunikačný systém na bezpečné zdieľanie časti informácií alebo prevádzky organizácie so svojimi zamestnancami.

Niekedy tento pojem označuje iba najviditeľnejšiu službu, internú web-stránku.

IPM

Obrázky za minútu (Images Per Minute - IPM) je spôsob merania rýchlosti tlačiarne. Rýchlost’ IPM označuje počet jednostranných listov, ktoré dokáže tlačiareň dokončit’ za jednu minútu.

IPP

Internetový tlačový protokol (Internet Printing Protocol - IPP) definuje

štandardný protokol pre tlač, pričom tiež spravuje tlač, veľkost’ médií, rozlíšenie atď. IPP sa dá používat’ lokálne alebo prostredníctvom

Internetu pre stovky tlačiarní a podporuje tiež riadenie prístupu, autentifikáciu a kódovanie, vďaka čomu je oveľa schopnejším a bezpečnejším riešením pre tlač ako staršie riešenia.

IPX/SPX

IPX/SPX je skratkou pre internetovú výmenu paketov/usporiadanú výmenu paketov (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet

Exchange). Je to siet’ový protokol používaný operačnými systémami

Novell NetWare. IPX aj SPX poskytujú služby pripojenia podobne ako

TCP/IP, pričom protokol IPX je podobný IP a SPX je podobný TCP.

IPX/SPX bol pôvodne určený pre miestne siete (LAN) a je to na tento

účel veľmi účinný protokol (zvyčajne jeho výkonnost’ presahuje výkonnost’ TCP/IP na LAN).

ISO

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardization - ISO) je medzinárodná normatívna organizácia pozostávajúca zo zástupcov národných normatívnych agentúr. Vydáva celosvetové priemyselné a obchodné normy.

ITU-T

Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication

Union) je medzinárodná organizácia slúžiaca na štandardizáciu a reguláciu medzinárodného rádiového vysielania a telekomunikácií. Medzi jej hlavné

úlohy patrí štandardizácia, alokácia rádiového spektra a organizácia medzispojení medzi rôznymi krajinami umožňujúcimi medzinárodné telefonické hovory. A -T z ITU-T označuje telekomunikáciu.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je norma na kompresiu obrazu bez straty presnosti alebo kvality, ktorá bola vytvorená na kompresiu binárnych obrazov, najmä pre faxy, ale dá sa tiež použit’ na iných obrazoch.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najpoužívanejšia štandardná metóda stratovej kompresie fotografických obrázkov. Je to formát používaný na uchovávanie a prenos fotografií na Internete.

LDAP

The Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) je siet’ový protokol pre dopyt a modifikáciu služieb adresárov spustených na TCP/IP.

LED

Svetlo emitujúca dióda (Light-Emitting Diode - LED) je polovodičové zariadenie, ktoré zobrazuje stav stroja.

MFP

Multifunkčné periférne zariadenie (Multi Function Peripheral - MFP) je kancelársky prístroj, ktorý v sebe spája viacero prístrojov, napr. tlačiareň, kopírku, fax, skener atď.

MH

Modifikovaná Huffmanova metóda (Modified Huffman - MH) je metóda kompresie na zníženie množstva údajov, ktoré sa musia preniest’ medzi dvomi faxovými prístrojmi, aby sa preniesol obraz odporúčaný ITU-T

T.4. MH je sekvenčná kódovacia schéma používajúca zoznam kódov, ktorá je optimalizovaná, aby účinne skomprimovala biele miesta. Keďže väčšina faxov pozostáva najmä z bielych častí, skracuje sa tým čas prenosu u väčšiny faxov.

MMR

Modified Modified READ (MMR) je metóda kompresie odporúčaná

ITU-T T.6.

Modem

Zariadenie, ktoré moduluje nosný signál na zakódovanie digitálnych informácií a tiež demoduluje takýto nosný signál, aby sa prenesené informácie odkódovali.

MR

Modified Read (MR) je metóda kompresie odporúčaná ITU-T T.4. MR kóduje prvý naskenovaný riadok pomocou MH. Druhý riadok sa porovná s prvým, určia sa rozdiely a potom sa rozdiely zakódujú a odošlú.

NetWare

Siet’ový operačný systém vyvinutý spoločnost’ou Novell, Inc. Najskôr využíval kooperatívny multitasking na spúšt’anie rôznych služieb na PC a siet’ové protokoly boli založené na prototypovom zásobníku Xerox XNS.

Dnes NetWare podporuje TCP/IP, ako aj IPX/SPX.

OPC

Organický fotovodič (Organic Photo Conductor - OPC) je mechanizmus, ktorý vytvára virtuálny obraz pre tlač pomocou laserového lúča emitovaného z laserovej tlačiarne a má zvyčajne zelenú alebo sivú farbu a valcovitý tvar.

Expozičná jednotka bubna sa používaním tlačiarne pomaly opotrebúva a vo vhodnom čase by sa mala vymenit’, pretože na nej vznikajú

škrabance spôsobené kúskami papiera.

OSI

Prepojenie otvorených systémov (Open Systems Interconnection - OSI) je model vyvinutý Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu

(International Organization for Standardization - ISO) na komunikáciu.

OSI ponúka štandardný, modulárny prístup k siet’ovému dizajnu, ktorý rozdeľuje požadovanú súpravu komplexných funkcií na ľahšie spracovateľné, samostatné funkčné vrstvy. Týmito vrstvami sú, odvrchu nadol, Aplikácia,

Prezentácia, Sedenie, Preprava, Siet’, Dátové prepojenie a Fyzické.

PABX

Súkromná automatická výmena klapiek (private automatic branch exchange - PABX) je automatický telefónny prepínací systém v súkromnej firme.

PCL

Jazyk riadenia tlačiarní (Printer Command Language - PCL) je jazyk popisu stránky (Page Description Language - PDL) vyvinutý spoločnost’ou HP ako tlačový protokol a stal sa priemyselnou normou. PCL, pôvodne vyvinutý pre prvé atramentové tlačiarne, bol vydaný na rôznych úrovniach pre tepelné, maticové a stránkové tlačiarne.

Glosár_59

PDF

Formát prenosného dokumentu (Portable Document Format - PDF) je autorizovaný formát súboru vyvinutý spoločnost’ou Adobe Systems na reprezentáciu dvojrozmerných dokumentov vo formáte nezávislom od zariadenia a rozlíšenia.

PostScript

PostScript (PS) je jazyk popisu stránky a programovací jazyk používaný najmä v oblasti elektroniky a stolných typografických systémov. - ktorý je spustený v interpretačnom programe na vytvorenie obrazu.

PPM

Stránky za minútu (Pages Per Minute - PPM) je spôsob merania na určenie rýchlosti práce tlačiarne, označuje počet strán, ktoré tlačiareň dokáže vytlačit’ za jednu minútu.

PS

Pozri PostScript.

PSTN

Verejná telefónna siet’ (Public-Switched Telephone Network - PSTN) je siet’ verejných svetových spínacích telefónnych sietí ktorá, v priemyselných prevádzkach, je zvyčajne smerovaná cez telefónnu

ústredňu.

SMB

Blok správ servera (Server Message Block - SMB) je siet’ový protokol používaný najmä na zdieľanie súborov, tlačiarní, sériových portov a na rôznu komunikáciu medzi uzlami v sieti. Poskytuje tiež autorizovaný medziprocesný komunikačný mechanizmus.

SMTP

Prenosový protokol jednoduchej pošty (Simple Mail Transfer Protocol -

SMTP) je norma pre e-mailovú komunikáciu v sieti Internet. SMTP je pomerne jednoduchý textový protokol, pri ktorom sa určí jeden alebo viacero príjemcov správy a potom sa odošle text správy. Je to protokol typu klient-server, kde klient odosiela e-mailovú správu na server.

TCP/IP

Protokol riadenia prenosu (Transmission Control Protocol - TCP) a internetový protokol (Internet Protocol - IP); súprava komunikačných protokolov, ktoré implementujú protokolový zásobník, na ktorom je spustený Internet a väčšina komerčných sietí.

TCR

Správa o potvrdení prenosu (Transmission Confirmation Report - TCR) uvádza podrobnosti o každom prenose, napríklad stav prenosu, výsledok prenosu a počet odoslaných správ. Dá sa nastavit’, aby sa táto správa tlačila po každom prenose alebo iba po neúspešných prenosoch.

TIFF

Formát súboru Tagged Image File Format (TIFF) je bitovo mapovaný obrazový formát s variabilným rozlíšením. TIFF popisuje obrazové

údaje, ktoré zvyčajne pochádzajú zo skenerov. Obrázky TIFF využívajú visačky, kľúčové slová definujúce charakteristiku obrázku, ktorý je v súbore. Tento pružný a na platforme nezávislý formát sa dá používat’ pre obrázky, ktoré boli vytvorené rôznymi aplikáciami na spracovanie obrazu.

TWAIN

Priemyselná norma pre skenery a softvér. Pri používaní skenera s normou TWAIN s programom s normou TWAIN sa dá skenovanie spustit’ z programu; záznam obrazu API pre operačné systémy

Microsoft Windows a Apple Macintosh.

60_Glosár

URL

Jednotný lokalizátor zdrojov (Uniform Resource Locator - URL) je globálna adresa dokumentov a zdrojov na Internete. Prvá čast’ adresy znamená, aký protokol sa používa, druhá čast’ špecifikuje IP adresu alebo doménu, kde sa zdroj nachádza.

USB

Univerzálna sériová zbernica (Universal Serial Bus - USB) je norma, ktorú vyvinula spoločnost’ USB Implementers Forum, Inc., na spájanie počítačov a periférnych zariadení. Na rozdiel od paralelného portu je USB určené na súčasné pripojenie jedného USB portu počítača k viacerým periférnym zariadeniam.

WIA

Obrazová architektúra Windows (Windows Imaging Architecture - WIA) je obrazová architektúra, ktorá bola pôvodne predstavená v systémoch

Windows Me a Windows XP. Z týchto operačných systémov sa dá spustit’ skenovanie pomocou skenera spolupracujúceho s WIA.

Register

L

LED

stav 17

LED kontrolka stavu

16

LED kontrolka tonera

16

N

nastavenie

nadmorská výška 29

O

ovládací panel

16

P

papier

odstraòovanie zaseknutého papiera 45

tlaè na špeciálne materiály 35

zmena formátu 33

používanie

SetIP 21

problém, riešenie

kvalita tlaèe 49

Linux 52

podávanie papiera 47

Windows 52

problémy s kvalitou tlaèe, riešenie

49

problémy so systémom Linux

52

problémy so systémom Windows

52

S

sie˝

nastavenie 20

skúšobná stránka, tlaè

19

správy, tlaè

37

Ť

tlaè

skúšobná stránka 19

správy 37

tlaèidlo stop

16

typ papiera

nastavenie 35

Ú

údržba

tonerová kazeta 39

údržba súèastí 44

úsporný režim

29

V

výmena komponentov

tonerová kazeta 40

Z

zaseknutie papiera

rady ako zabránit’ zaseknutiu

papiera 45

zásobník

úprava šírky a dåžky 33

Ž

èistenie

vnútorný priestor 37 vonkajší povrch 37

Register_61

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

WEB SITE

ARGENTINE

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

BRAZIL

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

ECUADOR

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

FINLAND

FRANCE

GERMANY

0800-333-3733

1300 362 603

0810-SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

810-800-500-55-500 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au www.samsung.com/at

02 201 2418 www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French) www.samsung.com/br 0800-124-421

4004-0000

1-800-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com/ca

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/cl

400-810-5858

010-6475 1880 www.samsung.com/cn

01-8000112112

0-800-507-7267 www.samsung.com.co

www.samsung.com/latin

800-SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com/cz

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,

Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

8-SAMSUNG (7267864)

1-800-10-7267

EL SALVADOR

800-6225

ESTONIA

800-7267

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

30-6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/min) www.samsung.com/dk www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ee www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr www.samsung.de

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

1-800-299-0013

800-7919267

3698-4698 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

WEB SITE

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MALAYSIA

MEXICO

MOLDOVA

06-80-SAMSUNG

(726-7864)

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282 www.samsung.com/hu www.samsung.com/in

0800-112-8888 www.samsung.com/id

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/it

1-800-234-7267

0120-327-527 www.samsung.com/latin www.samsung.com/jp

8000-7267

8-800-77777

02 261 03 710

1800-88-9999

01-800-SAMSUNG

(726-7864)

00-800-500-55-500 www.samsung.com/lv www.samsung.com/lt www.samsung.com/lu www.samsung.com/my www.samsung.com/mx www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/nl

NETHERLANDS

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€

0,10/min)

NEW ZEALAND

0800 SAMSUNG (0800 726

786)

NICARAGUA

NORWAY

PANAMA

PHILIPPINES

00-1800-5077267

3-SAMSUNG (7267864)

800-7267

1800-10-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777 www.samsung.com/nz www.samsung.com/latin www.samsung.com/no www.samsung.com/latin www.samsung.com/ph

POLAND

PORTUGAL

0 801 1SAMSUNG

(172678)

022-607-93-33

80820-SAMSUNG

(726-7864)

PUERTO RICO

1-800-682-3180

REP. DOMINICA

1-800-751-2676

EIRE

0818 717 100 www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ie

Contact SAMSUNG worldwide_ 62

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

RUSSIA

SINGAPORE

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG

(726-7864)

SLOVAKIA

0800-SAMSUNG

(726-7864)

SOUTH AFRICA

0860 SAMSUNG

(726-7864)

SPAIN

902-1-SAMSUNG(902 172

678)

SWEDEN

0771 726 7864

(SAMSUNG)

SWITZERLAND

0848-SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min)

TADJIKISTAN

TAIWAN

THAILAND

8-10-800-500-55-500

0800-329-999

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

U.A.E

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-SAMSUNG

(726-7864)

444 77 11

U.K

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

0845 SAMSUNG

(726-7864)

U.S.A

UKRAINE

1-800-SAMSUNG

(7267864)

8-800-502-0000

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

8-10-800-500-55-500

0-800-100-5303

1 800 588 889

WEB SITE

www.samsung.ru

www.samsung.com/sg www.samsung.com/sk www.samsung.com/za www.samsung.com/es www.samsung.com/se www.samsung.com/ch www.samsung.com/tw www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com/tr www.samsung.com/ae www.samsung.com/uk www.samsung.com/us www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

Contact SAMSUNG worldwide_ 63

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Táto používateľská príručka je poskytovaná iba na informatívne účely. Všetky v nej obsiahnuté informácie sa môžu zmenit’ bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnost’ Samsung Electronics nenesie zodpovednost’ za žiadne priame či nepriame škody, vyplývajúce alebo súvisiace s použitím tejto používateľskej príručky.

• Samsung a logo Samsung sú ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008 Server R2 sú registrované ochranné značky alebo známky spoločnosti Microsoft Corporation.

• UFST® a MicroType™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter a Macintosh sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc.

• Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností alebo organizácií.

• Informácie o licencii na otvorený zdrojový kód nájdete v súbore LICENSE.txt na dodanom disku CD.

REV 3.00

Tlačiareň Samsung

Návod na používanie softwaru

N

ÁVOD NA POUŽÍVANIE SOFTWARU

O

BSAH

Kapitola 1:

N

AINŠTALOVANIE SOFTWARU TLAČIARNE V SYSTÉME

W

INDOWS

Inštalovanie softwaru tlačiarne ............................................................................................................................. 4

Inštalácia softwaru pre lokálnu tlač ........................................................................................................... 4

Inštalácia softwaru pre siet'ovú tlač .......................................................................................................... 7

Zmena jazyka softwaru ...................................................................................................................................... 10

Preinštalovanie softwaru tlačiarne ...................................................................................................................... 10

Odstránenie softwaru tlačiarne ........................................................................................................................... 10

Inštalácia monochromatického ovládača tlačiarne ............................................................................................. 11

Kapitola 2:

Z

ÁKLADNÁ FUNKCIA TLAČE

Tlač dokumentu .................................................................................................................................................. 12

Tlač do súboru (PRN) ......................................................................................................................................... 13

Nastavenia tlačiarne ........................................................................................................................................... 13

Záložka Layout ........................................................................................................................................ 14

Záložka Paper ......................................................................................................................................... 14

Záložka Graphic ...................................................................................................................................... 15

Záložka Extras ........................................................................................................................................ 16

Záložka About ......................................................................................................................................... 16

Záložka Printer ........................................................................................................................................ 16

Používanie Obľúbeného nastavenia ....................................................................................................... 17

Používanie Pomocníka ........................................................................................................................... 17

Kapitola 3:

R

OZŠÍRENÁ FUNKCIA TLAČE

Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač) ....................................................................................... 18

Tlač plagátov ...................................................................................................................................................... 19

Tlač brožúr ......................................................................................................................................................... 19

Tlač na obe strany papiera ................................................................................................................................. 20

Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu ..................................................................................................... 20

1

Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera ............................................................................ 20

Používanie vodotlače ......................................................................................................................................... 21

Používanie existujúcej vodotlače ............................................................................................................ 21

Vytvorenie vodotlače ............................................................................................................................... 21

Úprava vodotlače .................................................................................................................................... 21

Vymazanie vodotlače .............................................................................................................................. 21

Používanie prekrytí ............................................................................................................................................. 22

Čo je prekrytie? ....................................................................................................................................... 22

Vytvorenie nového prekrytia strany ......................................................................................................... 22

Používanie prekrytia strany ..................................................................................................................... 22

Vymazanie prekrytia strany ..................................................................................................................... 22

Kapitola 4:

L

OKÁLNE ZDIEĽANIE TLAČIARNE

Nastavenie Hlavného počítača ........................................................................................................................... 23

Nastavenie Klientskeho počítača ....................................................................................................................... 23

Kapitola 5:

P

OUŽÍVANIE

S

MART

P

ANELU

Pochopenie Smart Panela .................................................................................................................................. 24

Otvorenie Príručky na riešenie problémov ......................................................................................................... 25

Používanie Printer Settings Utility ...................................................................................................................... 25

Používanie Súboru Pomocník na obrazovke .......................................................................................... 25

Zmena nastavení programu Smart Panel .......................................................................................................... 26

Kapitola 6:

P

OUŽÍVANIE TLAČIARNE V SYSTÉME

L

INUX

Úvod ................................................................................................................................................................... 27

Inštalácia Jednotného Linux ovládača ............................................................................................................... 27

Inštalácia Jednotného Linux ovládača .................................................................................................... 27

Odinštalovanie Jednotného Linux ovládača ............................................................................................ 27

Používanie programu SetIP ............................................................................................................................... 28

Spustenie programu ................................................................................................................................ 28

Používanie Unified Driver Configurator .............................................................................................................. 29

Otvorenie Unified Driver Configurator ..................................................................................................... 29

Konfigurácia tlačiarní ............................................................................................................................... 29

Konfigurácia portov ................................................................................................................................. 30

2

Konfigurácia vlastností tlačiarne ......................................................................................................................... 30

Tlač dokumentu .................................................................................................................................................. 31

Tlač z aplikácií ......................................................................................................................................... 31

Tlač súborov ............................................................................................................................................ 31

Kapitola 7:

P

OUŽÍVANIE VAŠEJ TLAČIARNE SO SYSTÉMOM

M

ACINTOSH

Inštalovanie Software pre Macintosh ................................................................................................................. 32

Ovládač tlačiarne .................................................................................................................................... 32

Používanie programu SetIP ............................................................................................................................... 32

Spustenie programu ................................................................................................................................ 33

Nastavenie tlačiarne ........................................................................................................................................... 33

V prípade počítača Macintosh so siet'ovým pripojením .......................................................................... 33

V prípade počítača Macintosh s USB pripojením .................................................................................... 33

Tlač ..................................................................................................................................................................... 34

Tlač dokumentu ....................................................................................................................................... 34

Zmena nastavení tlačiarne ...................................................................................................................... 34

Tlač viacerých strán na jeden list papiera ............................................................................................... 36

3

1

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme

Windows

Táto kapitola obsahuje:

Inštalovanie softwaru tlačiarne

Zmena jazyka softwaru

Preinštalovanie softwaru tlačiarne

Odstránenie softwaru tlačiarne

Inštalácia monochromatického ovládača tlačiarne

2

Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky.

CD-ROM by sa mal automaticky spustit' a objaví sa okienko inštalácie.

Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na Start a potom na

spustit’. Zadajte X:\Setup.exe, nahraďte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku a kliknite na OK.

Ak používate systém Windows Vista, Windows 7 a Windows

Server 2008 R2, kliknite na Start

All Programs

Príslušenstvo

spustit’ a napíšte X:\Setup.exe.

Ak sa v systéme Windows Vista, Windows 7 a Windows Server

2008 R2, zobrazí okno Autolay prehrávanie, kliknite na položku

Run Setup.exe v poli Install or run program, a kliknite na tlačidlo Continue v okne User Account Control.

3

Kliknite na Next.

Inštalovanie softwaru tlačiarne

Software tlačiarne môžete nainštalovat' pre lokálnu tlač alebo siet'ovú tlač. Ak chcete nainštalovat' software tlačiarne na váš počítač, dodržte správny postup pri inštalácií v závislosti od toho, akú tlačiareň používate.

Ovládač tlačiarne je software, ktorý umožní vášmu počítaču komunikovat' s tlačiarňou. Proces inštalácie ovládača sa môže líšit' v závislosti od toho, aký operačný systém používate.

Pred začatím inštalácie musíte zavriet' všetky aplikácie na vašom počítači.

Inštalácia softwaru pre lokálnu tlač

Lokálna tlačiareň je tlačiareň, ktorá je priamo pripojená k vášmu počítaču s použitím kábla tlačiarne, ktorý sa dodáva spolu s vašou tlačiarňou, ako napríklad USB alebo paralelný kábel. Ak je vaša tlačiareň zapojená do siete, preskočte tento krok a prejdite na čast'

„Inštalácia softwaru pre siet'ovú tlač“ na strane 7.

Software tlačiarne môžete nainštalovat' typickým alebo nastaviteľným spôsobom.

P

OZNÁMKA

: Ak sa otvorí okno „New Hardware Wizard“ počas procesu inštalácie, kliknite na v pravom hornom rohu políčka, aby ste okno zatvorili, alebo kliknite na Cancel.

Typická inštalácia

Odporúča sa pre väčšinu užívateľov. Nainštalujú sa všetky dôležité komponenty dôležité pre operácie tlačiarne.

1

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k vášmu počítaču a je zapnutá.

• Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.

View User’s Guide: Umožní vám pozriet' si Užívateľskú príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe

Acrobat, kliknite na túto možnost' a automaticky sa vám nainštaluje Adobe Acrobat Reader.

4

Vyberte si Typical installation for a local printer. Kliknite na

Next.

4

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

P

OZNÁMKA

: Ak vaša tlačiareň nie je ešte pripojená k vášmu počítaču, objaví sa nasledovné okno.

• Po pripojení tlačiarne kliknite na Next.

• Ak teraz nechcete pripojit' tlačiareň, kliknite na Next a No na nasledujúcej obrazovke. Potom sa spustí inštalácia a vytlačí sa kontrolná strana na konci inštalačného procesu.

• Inštalačné okno, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.

5

Po ukončení inštalácie sa objaví okno, ktoré od vás bude žiadat' vytlačenie kontrolnej strany. Ak chcete vytlačit' kontrolnú stranu, vyznačte políčko a kliknite na Next.

V opačnom prípade len kliknite na Next a preskočte ku kroku 7.

6

Ak sa kontrolná strana vytlačí v poriadku, kliknite na Yes.

Ak nie, kliknite na No a znovu ju vytlačte.

7

Ak sa chcete zaregistrovat' ako užívateľ Samsung Tlačiarní a dostávat' tak informácie od spoločnosti Samsung, vyznačte kontrolné políčko a kliknite na Finish. Teraz budete presmerovaný na internetovú stránku spoločnosti Samsung.

V opačnom prípade len kliknite na Finish.

P

OZNÁMKA

: Po ukončení inštalácie ak váš ovládač tlačiarne nefunguje správne, znovu nainštalujte ovládač tlačiarne. Pozri

„Preinštalovanie softwaru tlačiarne“ na strane 10.

Nastaviteľná inštalácia

Môžete si vybrat' komponenty, ktoré chcete nainštalovat'.

1

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k vášmu počítaču a je zapnutá.

2

Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky.

CD-ROM by sa mal automaticky spustit' a objaví sa okienko inštalácie.

Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na Start a potom na

spustit’. Zadajte X:\Setup.exe, nahraďte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku a kliknite na OK.

Ak používate systém Windows Vista, Windows 7 a Windows

Server 2008 R2, kliknite na Start

All Programs

Príslušenstvo

spustit’ a napíšte X:\Setup.exe.

Ak sa v systéme Windows Vista, Windows 7 a Windows Server

2008 R2, zobrazí okno Autolay prehrávanie, kliknite na položku

Run Setup.exe v poli Install or run program, a kliknite na tlačidlo Continue v okne User Account Control.

3

Kliknite na Next.

• Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.

View User’s Guide: Umožní vám pozriet' si Užívateľskú príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe

Acrobat, kliknite na túto možnost' a automaticky sa vám nainštaluje Adobe Acrobat Reader.

5

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

4

Vyberte si Custom installation. Kliknite na Next.

• Inštalačné okno, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.

6

Vyberte si komponenty, ktoré chcete nainštalovat' a kliknite na

Next.

5

Vyberte si vašu tlačiareň a kliknite na Next.

P

OZNÁMKA

: Ak vaša tlačiareň nie je ešte pripojená k vášmu počítaču, objaví sa nasledovné okno.

P

OZNÁMKA

: Môžete zmenit' želaný inštalačný priečinok kliknutím na

Browse.

7

Po ukončení inštalácie sa objaví okno, ktoré od vás bude žiadat' vytlačenie kontrolnej strany. Ak chcete vytlačit' kontrolnú stranu, vyznačte políčko a kliknite na Next.

V opačnom prípade len kliknite na Next a preskočte ku kroku 9.

8

Ak sa kontrolná strana vytlačí v poriadku, kliknite na Yes.

Ak nie, kliknite na No a znovu ju vytlačte.

9

Ak sa chcete zaregistrovat' ako užívateľ Samsung Tlačiarní a dostávat' tak informácie od spoločnosti Samsung, vyznačte kontrolné políčko a kliknite na Finish. Teraz budete presmerovaný na internetovú stránku spoločnosti Samsung.

V opačnom prípade len kliknite na Finish.

• Po pripojení tlačiarne kliknite na Next.

• Ak teraz nechcete pripojit' tlačiareň, kliknite na Next a No na nasledujúcej obrazovke. Potom sa spustí inštalácia a vytlačí sa kontrolná strana na konci inštalačného procesu.

6

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

Inštalácia softwaru pre siet'ovú tlač

Keď ste zapojili vašu tlačiareň do siete, musíte konfigurovat' TCP/IP nastavenia pre tlačiareň. Po priradení a overení TCP/IP nastavení, ste pripravený nainštalovat' software na každý počítač v sieti.

Software tlačiarne môžete nainštalovat' typickým alebo nastaviteľným spôsobom.

Typická inštalácia

Odporúča sa pre väčšinu užívateľov. Nainštalujú sa všetky dôležité komponenty dôležité pre operácie tlačiarne.

1

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená do siete a je zapnutá. Pre ďalšie informácie o zapojení do siete si pozrite priloženú

Príručku užívateľa k tlačiarni.

2

Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky.

CD-ROM by sa mal automaticky spustit' a objaví sa okienko inštalácie.

Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na Start a potom na

spustit’. Zadajte X:\Setup.exe, nahraďte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku a kliknite na OK.

Ak používate systém Windows Vista, Windows 7 a Windows

Server 2008 R2, kliknite na Start

All Programs

Príslušenstvo

spustit’ a napíšte X:\Setup.exe.

Ak sa v systéme Windows Vista, Windows 7 a Windows Server

2008 R2, zobrazí okno Autolay prehrávanie, kliknite na položku

Run Setup.exe v poli Install or run program, a kliknite na tlačidlo Continue v okne User Account Control.

3

Kliknite na Next.

4

Vyberte si Typical installation for a network printer. Kliknite na Next.

5

Objaví sa zoznam tlačiarní, ktoré sú na sieti k dispozícii.

Vyberte si tlačiareň, ktorú chcete nainštalovat' zo zoznamu a kliknite na Next.

• Ak nevidíte vašu tlačiareň na zozname, kliknite na Update, aby ste aktualizovali zoznam, alebo si vyberte Add TCP/IP

Port, aby ste mohli pridat' vašu tlačiareň do siete. Ak chcete pridat' tlačiareň do siete, zadajte názov portu a IP adresu pre tlačiareň.

Ak chcete overiť adresu IP alebo MAC vašej tlačiarne, vytlačte stranu nastavenia siete.

• Ak chcete nájst' zdieľanú siet'ovú tlačiareň (UNC Cesta), vyberte si Shared Printer [UNC] a zadajte zdieľaný názov manuálne alebo vyhľadajte tlačiareň kliknutím na tlačidlo

Browse.

P

OZNÁMKA

: Ak nemôžete nájst' počítač v sieti, vypnite bránu firewall a kliknite na tlačidlo Aktualizovat'.

• Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.

View User’s Guide: Umožní vám pozriet' si Užívateľskú príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe

Acrobat, kliknite na túto možnost' a automaticky sa vám nainštaluje Adobe Acrobat Reader.

7

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

6

Keď je inštalácia ukončená, objaví sa okienko, ktoré od vás bude žiadat' vytlačenie kontrolnej strany a či sa chcete zaregistrovat' ako užívateľ Samsung Tlačiarní a dostávat' tak informácie od spoločnosti Samsung. Ak chcete, označte príslušné kontrolné políčka a kliknite na Finish.

V opačnom prípade len kliknite na Finish.

3

Kliknite na Next.

P

OZNÁMKA

: Po ukončení inštalácie ak váš ovládač tlačiarne nefunguje správne, znovu nainštalujte ovládač tlačiarne. Pozri

„Preinštalovanie softwaru tlačiarne“ na strane 10.

Nastaviteľná inštalácia

Môžete si vybrat' individálne komponenty, ktoré chcete nainštalovat' a nastavit' špecifickú IP adresu.

1

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená do siete a je zapnutá. Pre ďalšie informácie o zapojení do siete si pozrite priloženú

Príručku užívateľa k tlačiarni.

2

Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky.

CD-ROM by sa mal automaticky spustit' a objaví sa okienko inštalácie.

Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na Start a potom na

spustit’. Zadajte X:\Setup.exe, nahraďte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku a kliknite na OK.

Ak používate systém Windows Vista, Windows 7 a Windows

Server 2008 R2, kliknite na Start

All Programs

Príslušenstvo

spustit’ a napíšte X:\Setup.exe.

Ak sa v systéme Windows Vista, Windows 7 a Windows Server

2008 R2, zobrazí okno Autolay prehrávanie, kliknite na položku

Run Setup.exe v poli Install or run program, a kliknite na tlačidlo Continue v okne User Account Control.

• Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.

View User’s Guide: Umožní vám pozriet' si Užívateľskú príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe

Acrobat, kliknite na túto možnost' a automaticky sa vám nainštaluje Adobe Acrobat Reader.

4

Vyberte si Custom installation. Kliknite na Next.

5

Objaví sa zoznam tlačiarní, ktoré sú na sieti k dispozícii.

Vyberte si tlačiareň, ktorú chcete nainštalovat' zo zoznamu a kliknite na Next.

8

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

• Ak nevidíte vašu tlačiareň na zozname, kliknite na Update, aby ste aktualizovali zoznam, alebo si vyberte Add TCP/IP

Port, aby ste mohli pridat' vašu tlačiareň do siete. Ak chcete pridat' tlačiareň do siete, zadajte názov portu a IP adresu pre tlačiareň.

Ak chcete overiť adresu IP alebo MAC vašej tlačiarne, vytlačte stranu nastavenia siete.

• Ak chcete nájst' zdieľanú siet'ovú tlačiareň (UNC Cesta), vyberte si Shared Printer [UNC] a zadajte zdieľaný názov manuálne alebo vyhľadajte tlačiareň kliknutím na tlačidlo

Browse.

P

OZNÁMKA

: Ak nemôžete nájst' počítač v sieti, vypnite bránu firewall a kliknite na tlačidlo Aktualizovat'.

T

IP

: Ak chcete nastavit' špecifickú IP adresu na špecifickej siet'ovej tlačiarni, kliknite na tlačidlo Set IP Address. Objaví sa okno

Nastavit' IP adresu. Postupujte nasledovne: nastavit' tlačiareň ako predvolenú tlačiareň a zmenit' názov portu každej tlačiarne. Kliknite na Next.

Ak chcete software nainštalovat' na siet', označte si Setting up

this printer on a server kontrolné políčko.

7

Keď je inštalácia ukončená, objaví sa okienko, ktoré od vás bude žiadat' vytlačenie kontrolnej strany a či sa chcete zaregistrovat' ako užívateľ Samsung Tlačiarní a dostávat' tak informácie od spoločnosti Samsung. Ak chcete, označte príslušné kontrolné políčka a kliknite na Finish.

V opačnom prípade len kliknite na Finish.

a. Vyberte si zo zoznamu tlačiareň, ktorú chcete nastavit' na

špecifickú IP adresu.

b. Nastavte IP adresu, masku podsiete a bránu pre tlačiareň manuálne a kliknite na Configure, aby ste mohli nastavit'

špecifickú IP adresu pre siet'ovú tlačiareň.

c. Kliknite na Next.

Nastavenie siet’ovej tlačiarne je možné vykonat’ aj prostredníctvom služby SyncThru™ Web Service, čo je zabudovaný webový server. Kliknite na

Launch SWS

v okne

Set IP Address

.

6

Vyberte si komponenty, ktoré chcete nainštalovat'. Po výbere komponentov sa objaví nasledovné okno. Môžete zmenit' aj názov tlačiarne, nastavit' tlačiareň na zdieľanie na sieti,

P

OZNÁMKA

: Po ukončení inštalácie ak váš ovládač tlačiarne nefunguje správne, znovu nainštalujte ovládač tlačiarne. Pozri

„Preinštalovanie softwaru tlačiarne“ na strane 10.

9

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

Zmena jazyka softwaru

Po nainštalovaní softwaru môžete zmenit' jazyk zobrazenia.

1

Kliknite na ponuku Windows Start.

2

Vyberte si Programs alebo All Programs a potom názov

ovládača vašej tlačiarne.

3

Vyberte si Language Selection.

4

Vyberte si želaný jazyk z okna na výber jazyka a kliknite na OK.

P

OZNÁMKA

: Ak vaša tlačiareň nie je ešte pripojená k vášmu počítaču, objaví sa nasledovné okno.

Preinštalovanie softwaru tlačiarne

Software môžete preinštalovat', ak inštalácia je neúspešná.

1

Spustite Windows.

2

Z ponuky Start si vyberte Programs alebo All Programs

názov ovládača vašej tlačiarne

Maintenance.

3

Vyberte si Repair a kliknite na Next.

4

Objaví sa zoznam tlačiarní, ktoré sú na sieti k dispozícii.

Vyberte si tlačiareň, ktorú chcete nainštalovat' zo zoznamu a kliknite na Next.

• Po pripojení tlačiarne kliknite na Next.

• Ak teraz nechcete pripojit' tlačiareň, kliknite na Next a No na nasledujúcej obrazovke. Potom sa spustí inštalácia a vytlačí sa kontrolná strana na konci inštalačného procesu.

• Preinštalačné okno, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.

5

Vyberte si komponenty, ktoré chcete preinštalovat' a kliknite na

Next

.

Ak ste software tlačiarne nainštalovali pre lokálnu tlač a vyberiete si názov ovládača vašej tlačiarne, objaví sa okno, ktoré sa vás spýta, či chcete vytlačit' kontrolnú stranu.

Postupujte nasledovne: a. Ak chcete vytlačit' kontrolnú stranu, označte si kontrolné políčko a kliknite na Next .

b. Ak sa kontrolná strana vytlačí v poriadku, kliknite na Yes.

Ak nie, kliknite na No znovu ju vytlačte.

6

Keď je preinštalovanie dokončené, kliknite na Finish.

• Ak nevidíte vašu tlačiareň na zozname, kliknite na Update, aby ste aktualizovali zoznam, alebo si vyberte Add TCP/IP

Port, aby ste mohli pridat' vašu tlačiareň do siete. Ak chcete pridat' tlačiareň do siete, zadajte názov portu a IP adresu pre tlačiareň.

• Ak chcete nájst' zdieľanú siet'ovú tlačiareň (UNC Cesta), vyberte si Shared Printer [UNC] a zadajte zdieľaný názov manuálne alebo vyhľadajte tlačiareň kliknutím na tlačidlo

Browse.

Uvidíte zoznam komponentov a môžete tak preinštalovat' jednotlivé položky individuálne.

Odstránenie softwaru tlačiarne

1

Spustite Windows.

2

Z ponuky Start si vyberte Programs alebo All Programs

názov ovládača vašej tlačiarne

Maintenance.

3

Vyberte si Remove a kliknite na Next.

Uvidíte zoznam komponentov a môžete tak odstránit' jednotlivé položky individuálne.

4

Vyberte si komponenty, ktoré chcete odstránit' a kliknite na Next

.

5

Keď vás počítač požiada o potvrdenie výberu, kliknite na Yes.

10

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

Odstráni sa vybraný ovládač so všetkými svojimi sa komponentmi z vášho počítača.

6

Keď je software odstránený, kliknite na Finish.]

Inštalácia monochromatického ovládača tlačiarne

Tlačiareň obsahuje ovládače s monochromatickým ovládačom, takže môžete tlačiareň používat' ako monochromatickú.

Monochromatický ovládač sa musí nainštalovat' do počítača.

Nasleduje podrobný postup inštalácie.

1

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k počítaču a je zapnutá.

Alebo či je počítač aj tlačiareň pripojená k sieti.

2

Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Disk CD-

ROM by sa mal automaticky spustit' a zobrazí sa okno inštalácie.

3

Kliknite na tlačidlo Zrušit'.

P

OZNÁMKA

: Ak ste monochromatický ovládač už niekedy nainštalovali, použite okno Use Existing Driver. Vyberte možnosti podľa pokynov v okne a kliknite na tlačidlo Next. V závislosti od konfigurácie počítača sa taktiež môže zobrazit' okno zdieľania tlačiarne alebo okno tlače testovacej strany. Vyberte príslušnú možnost'.

14

Zadajte názov tlačiarne a kliknite na tlačidlo Next.

15

Kliknutím na tlačidlo Finish spustite inštaláciu monochromatického ovládača tlačiarne.

P

OZNÁMKA

: Ak je tlačiareň pripojená k sieti, prejdite do okna

Properties tlačiarne a vyberte kartu Ports, potom kliknite na tlačidlo

Add Port a Standard TCP/IP Port a vytvorte nový port na pripojenie k tlačiarni. Ak chcete vytvorit' nový port, postupujte podľa pokynov v okne sprievodcu.

Ak sa zobrazí okno potvrdenia, kliknite na tlačidlo Dokončit'.

4

Kliknite na položku Start

Printers and Faxes.

5

Vyberte položku Add Printer.

6

Keď sa zobrazí sprievodca Add Printer Wizard , kliknite na tlačidlo Next.

7

Vyberte možnosti Local printer attached to this computer, a

Automatically detect and install my Plug and Play printer a potom kliknite na tlačidlo Next. Prejdite na krok 13. Ak počítač nenájde tlačiareň, prejdite na ďalší krok.

8

V okne Select a Printer Port kliknite na tlačidlo Next.

9

V okne Select a Printer Port kliknite na tlačidlo Z diskety....

10

Kliknite na tlačidlo Browse a vyhľadajte monochromatický ovládač tlačiarne.

11

Vyberte súbor ***.inf a kliknite na tlačidlo Open.

12

Kliknite na tlačidlo OK v okne Install From Disk.

13

Vyberte monochromatický ovládač v poli Printers a kliknite na tlačidlo Next.

11

Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

2

Základná funkcia tlače

Táto kapitola vysvetľuje možnosti tlače a bežné tlačové úlohy v systéme Windows.

Táto kapitola obsahuje:

Tlač dokumentu

Tlač do súboru (PRN)

Nastavenia tlačiarne

- Záložka Layout

- Záložka Paper

- Záložka Graphic

- Záložka Extras

- Záložka About

- Záložka Printer

- Používanie Obľúbeného nastavenia

- Používanie Pomocníka

Tlač dokumentu

P

OZNÁMKY

:

• Okienko Properties vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto

Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je veľmi podobná.

• Skontrolujte, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s vašou tlačiarňou. Pozrite si prosím OS Komaptibilitu v časti

Špecifikácie Tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarni.

• Ak potrebujete vediet' presný názov vašej tlačiarne, môžete si to skontrolovat' pomocou dodaného CD-ROMu.

Nasledujúci postup popisuje bežné kroky, ktoré sa vyžadujú pre tlač z rôznych Windows aplikácií. Presné kroky vytlačenia dokumentu sa môžu líšit' v závislosti od aplikácie, ktorú používate. Pozrite si

Užívateľskú príručku k vašej softwarovej aplikácii a nájdete v nej presný postup, ktorý sa má používat' pri tlači.

1

Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačit'.

2

Vyberte si Print z ponuky File. Zobrazí sa okno tlače. Môže sa mierne líšit' v závislosti od aplikácie, ktorú používate.

Základné nastavenia tlače sú zvolené v rámci okna Tlače. Tieto nastavenia zahŕňajú počet kópií a rozsah tlače.

Skontrolujte, či je vybraná tlačiareň.

3

Vyberte si názov ovládača vašej tlačiarne z Name rozbaľovacieho zoznamu.

4

Ak chcete využit' funkcie tlačiarne, ktoré vám ponúka ovládač tlačiarne, kliknite na Properties alebo Preferences v Tlačovom

okno aplikácie. Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenia tlačiarne“ na strane 13.

Ak vidíte Setup, Printer, alebo Options vo vašom okne Tlače, radšej kliknite na to. Potom kliknite na Properties na ďalšej obrazovke.

5

Kliknite OK, ak chcete zatvorit' okno vlastností tlačiarne.

6

Na spustenie tlačovej úlohy kliknite na OK alebo Print v okne

Tlače.

12

Základná funkcia tlače

Tlač do súboru (PRN)

Niekedy je pre vaše účely potrebné uložiť dáta tlače ako súbor.

Ako vytvoriť súbor:

1

Označte políčko Print to file v okne Print..

2

Vyberte priečinok, priraďte súboru názov a potom kliknite na

OK.

Nastavenia tlačiarne

Môžete používat' okienko vlastností tlačiarne, ktoré vám umožní prístup k všetkým možnostiam tlačiarne, ktoré potrebujete pri používaní tlačiarne. Keď sa zobrazia vlastnosti tlačiarne, môžete si pozriet' a zmenit' nastavenia potrebné pre tlačovú úlohu.

Okienko vlastností tlačiarne sa môže líšit' v závislosti od toho, aký operačný systém používate. Tento Návod pre používateľa softvéru znázorňuje okno Vlastnosti pre Windows XP.

Okienko Properties vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto

Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa.

Ak ste tlačiareň otvorili pomocou priečinka Tlačiarní, môžete vidiet' ďalšie Windows záložky (pozrite si Užívateľskú príručku Windows) a

záložku Tlačiareň (pozri „Záložka Printer“ na strane 16).

P

OZNÁMKY

:

• Väčšina Windows aplikácií anuluje nastavenia, ktoré si zadáte vo vašom ovládači tlačiarne. Zmeňte najprv všetky nastavenia tlače, ktoré sú k dispozícii v software aplikácii a potom zmeňte zostávajúce nastavenia použitím ovládača tlačiarne.

• Nastavenia, ktoré takto zmeníte zostávajú platné iba dovtedy, kým používate aktuálny program. Ak chcete, aby zmeny zostali

platné aj naďalej, urobte ich v priečinku Tlačiarne.

• Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS si pozrite príslušnú Windows Užívateľskú príručku alebo si vyhľadajte online pomoc.

1. Kliknite na tlačidlo Windows Start.

2. Vyberte si Printers and Faxes.

3. Vyberte si ikonu ovládača vašej tlačiarne.

4. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlačiarne a vyberte si Printing Preferences.

5. Zmeňte nastavenia v každej záložke a potom kliknite na OK.

13

Základná funkcia tlače

Záložka Layout

Záložka Layout poskytuje možnosti úpravy zobrazenia dokumentu na vytlačenej strane. Layout Options obsahuje Multiple Pages per

Side a Poster Printing. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12 pre

ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne.

Záložka Paper

Použite nasledovné možnosti na nastavenie základných špecifikácií používania papiera, keď máte prístup do vlastností tlačiarne. Pozri

„Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k

vlastnostiam tlačiarne.

Kliknite na záložku Paper, aby sa vám sprístupnili rôzne vlastnosti papiera.

Paper Orientation

Paper Orientation vám umožní vybrat' si smer, v akom sa informácia vytlačí na danú stranu.

Portrait tlačí po šírke strany, listový štýl.

Landscape tlačí po dĺžke strany, tabuľkový štýl.

Rotate 180 Degrees Rotate 180 Degrees umožňuje otočiť stránku o 180 stupňov.

Portrait (Na výšku)

Landscape (Na šírku)

Layout Options

Layout Options vám umožní vybrat' si rozšírené funkcie možností tlače. Môžete zvolit' Multiple Pages per Side a Poster Printing.

• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač)“ na strane 18.

• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač plagátov“ na strane 19.

• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač brožúr“ na strane 19.

Double-sided Printing

Double-sided Printing vám umožní tlačit' na obe strany papiera.

Ak sa táto možnost' neobjaví, vaša tlačiareň nemá túto funkciu.

• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač na obe strany papiera“ na strane 20.

14

Základná funkcia tlače

Copies

Copies vám umožní vybrat' si počet kópií, ktoré majú byt' vytlačené.

Môžete zvolit' počet medzi 1 a 999 kópií.

Size

Size vám umožní nastavit' veľkost' papiera, ktorý ste vložili do podávača.

Ak požadovaná veľkost' nie je uvedená v schránke Size, kliknite na

Custom. Keď sa objaví okno Custom Paper Setting, nastavte veľkost' papiera a kliknite na OK. Nastavenie sa objaví v zozname, aby ste si ho mohli zvolit'.

Source

Uistite sa, že Source je nastavený na príslušný podávač papiera.

Použite Manual Feed, keď tlačíte na špeciálne materiály, ako napríklad obálky alebo na priesvitné fólie.

Type

Nastavte Type tak, aby korešpondoval s papierom vloženým do podávača, z ktorého chcete tlačit'. To vám umožní získat' najlepšiu kvalitu výsledku tlače. Ak nie, možno sa nedosiahne taká kvalita tlače, akú chcete.

Thick Paper: Hrubý papier 24 až 28 lb (90 ~ 105 g/m

2

).

Thin Paper: Tenký papier 16 až 19 lb (60 ~ 70 g/m

2

).

Cotton: 75~90 g/m

2

bavlnený papier ako napríklad Gilbert 25 % a

Gilbert 100 %.

Plain Paper: Normálny jednoduchý papier. Zvoľte tento typ, ak máte jednofarebnú tlačiareň a tlačíte na bavlnený papier 60 g/m

2

.

Recycled: 75~90 g/m

2

recyklovaný papier.

Color Paper: 75~90 g/m

2

farebný papier.

Archive Paper: Ak si chcete výtlačok ponechat' na dlhú dobu, napríklad na archiváciu, zvoľte túto možnost'.

Glossy Photo 160 g/m2: Lesklý papier 160 g/m2.

Scaling Printing

Scaling Printing vám umožní automaticky alebo manuálne nastavit' mierku tlačovej úlohy na strane. Môžete zvolit' z None,

Reduce/Enlarge a Fit to Page.

• Podrobnosti nájdete v časti „Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu“ na strane 20.

• Podrobnosti nájdete v časti „Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera“ na strane 20.

Záložka Graphic

Použite nasledovné možnosti nastavenia Grafiky, ak chcete upravit'

kvalitu tlače podľa vašich špecifických potrieb tlače. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k

vlastnostiam tlačiarne.

Kliknite na záložku Graphic, ak chcete, aby sa zobrazili nasledovné vlastnosti.

Copies Setting: Ak pri tlačení viacerých kópií chcete, aby niektoré kópie boli vytlačené vo farbe a niektoré v odtieňoch sivej, pomocou tejto možnosti vyberte, koľko kópií sa má vytlačit' v odtieňoch sivej.

Color Adjust: Môžete upravit' vzhľad obrazov zmenou nastavení v Levels možnosti.

Color Matching: Môžete upravit' vzhľad obrazov zmenou nastavení v možnosti Settings.

Advanced Options

Môžete nastavit' rozšírené funkcie kliknutím na tlačidlo Advanced

Options.

Print All Text To Black: Keď sa zvolí možnost' Print All Text To

Black, celý text vo vašom dokumente sa vytlačí iba v čiernej farbe, bez ohľadu na farby, ktoré sú zobrazené na obrazovke.

Print All Text To Darken: Keď sa zvolí možnost' Print All Text To

Darken, umožní to vytlačit' celý text vo vašom dokumente v tmavšej farbe, ako v prípade bežného dokumentu.

Niektoré tlačiarne nepodporujú túto funkciu.

Quality

Možnosti Rozlíšenia, ktoré si môžete zvolit' sa môžu líšit' v závislosti od modelu tlačiarne.

Čím je nastavenie vyššie, tým sú vytlačené znaky a grafika ostrejšie a jasnejšie. Vyššie nastavenie môže spôsobit', že bude potrebný dlhší čas na vytlačenie dokumentu.

Color Mode

Môžete zvolit' nastavenie možnosti farieb. Nastavenie na Color typicky produkuje najlepšiu možnú kvalitu tlače pre farebné dokumenty. Ak chcete farebný dokument vytlačit' pomocou šedej tlače, zvoľte Grayscale. Ak chcete zmenit' možnosti nastavenia farieb manuálne, vyberte si Manual a kliknite na Color Adjust alebo na tlačidlo Color Matching.

15

Základná funkcia tlače

Záložka Extras

Môžete si zvolit' možnosti výstupu pre váš dokument. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k

vlastnostiam tlačiarne.

Kliknite na záložku Extras, aby sa vám sprístupnili nasledovné funkcie:

Záložka About

Používajte záložku About, ak chcete zobrazit' copyright informácie a číslo verzie ovládača. Ak máte internetový vyhľadávač, môžete sa pripojit' na Internet kliknutím na ikonu internetovej stránky. Pozri

„Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k

vlastnostiam tlačiarne.

Záložka Printer

Ak vlastnosti tlačiarne sprístupníte cez priečinok Printers, môžete si pozriet' záložku Printer. Môžete zadat' konfigurácie tlačiarne.

Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS, pozrite si príslušnú Windows Užívateľskú príručku alebo si vyhľadajte online pomoc.

1

Kliknite na Windows Start ponuku.

2

Vyberte si Printers and Faxes.

3

Vyberte si ikonu ovládača vašej tlačiarne.

4

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlačiarne a vyberte si Properties.

5

Kliknite na záložku Printer a nastavte možnosti.

Watermark

Môžete vytvorit' obraz pozadia pre text, ktorý sa potom vytlačí na každej strane vášho dokumentu. Podrobnosti nájdete v časti

„Používanie vodotlače“ na strane 21.

Overlay

Prekrytia sa často používajú v prípade predtlačených formulárov a

hlavičkových papierov. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie prekrytí“ na strane 22.

Output Options

Print Subset: Môžete nastavit' sekvenciu tlače strán. Vyberte si usporiadanie tlače z rozbaľovacieho zoznamu.

- Normal(1,2,3): Vaša tlačiareň vytlačí všetky strany od prvej po poslednú stranu.

- Reverse All Pages(3,2,1): Vaša tlačiareň vytlačí všetky strany od poslednej po prvú stranu.

- Print Odd Pages: Vaša tlačiareň vytlačí len strany dokumentu s nepárnym číslom.

- Print Even Pages: Vaša tlačiareň vytlačí len strany dokumentu s párnym číslom.

16

Základná funkcia tlače

Používanie Obľúbeného nastavenia

Možnost' Favorites, ktorá je viditeľná v každej záložke vlastností, vám umožní uložit' aktuálne nastavenia vlastností pre budúce použitie.

Ak chcete uložit' Favorites položku:

1

Zmeňte nastavenia podľa potreby v každej záložke.

2

Zadajte názov pre danú položku do vstupného políčka

Favorites.

3

Kliknite na Save.

Keď uložíte Favorites, všetky aktuálne nastavenia tlačiarne sa uložia.

Ak chcete používat' uložené nastavenia, vyberte si položku z rozbaľovacieho zoznamu Favorites. Teraz je tlačiareň pripravená tlačit' podľa Obľúbeného nastavenia, ktoré ste si zvolili.

Ak chcete vymazat' Obľúbenú položku, vyberte si ju zo zoznamu a kliknite na Delete.

Môžete obnovit' aj pôvodné nastavenia ovládača tlačiarne, keď si zoznamu vyberiete položku Printer Default.

Používanie Pomocníka

Vaša tlačiareň obsahuje pomocníka, ktorá sa objaví na obrazovke po aktivovaní, kliknutím na tlačidlo Help v okne vlastností tlačiarne.

Tieto položky pomocníka poskytuje podrobné informácie o funkciách tlačiarne, ktoré poskytuje ovládač tlačiarne.

Môžete taktiež kliknút' na z pravého horného rohu okna a potom kliknút' na ktorékoľvek z nastavení.

17

Základná funkcia tlače

3

Rozšírená funkcia tlače

Táto kapitola vysvetľuje možnosti tlače a rozšírené funkcie tlačových

úloh.

P

OZNÁMKA

:

• Okienko Properties vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto

Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je veľmi podobná.

• Ak potrebujete vediet' presný názov vašej tlačiarne, môžete si to skontrolovat' pomocou dodaného CD-ROMu.

Táto kapitola obsahuje:

Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač)

Tlač plagátov

Tlač brožúr

Tlač na obe strany papiera

Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu

Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera

Používanie vodotlače

Používanie prekrytí

1 2

3 4

Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač)

Môžete zvolit' počet strán, ktoré chcete vytlačit' na jeden list papiera.

Ak chcete vytlačit' viac ako jednu stranu na jeden list papiera, veľkost' strán sa zmenší a zoradia sa v poradí, ktoré určíte. Môžete vytlačit' až 16 strán na jeden list papiera.

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Zo záložky Layout si vyberte Multiple Pages per Side v rozbaľovacom zozname Layout Type.

3

Vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačit' na jeden list papiera

(1, 2, 4, 6, 9, alebo 16) v rozbaľovacom zozname Pages per

Side.

4

Vyberte usporiadanie strán v rozbaľovacom zozname Page

Order, ak je to potrebné.

Vyznačte položku Print Page Border, ak chcete vytlačit' okraj na každú stranu papiera.

5

Kliknite na záložku Paper, zadajte zdroj papiera, veľkost' a typ.

6

Kliknite na OK a vytlačte dokument.

18

Rozšírená funkcia tlače

Tlač plagátov

Táto funkcia vám umožní vytlačit' jednostranový dokument na 4, 9 alebo 16 listov papiera, ktoré potom môžete zostavit' a vytvorit' tak jeden dokument plagátovej veľkosti.

P

OZNÁMKA

: Možnosť tlače plagátov je dostupná, keď v možnosti rozlíšenia na záložke Graphic zvolíte 600 dpi.

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Kliknite na záložku Layout, vyberte si Poster Printing v rozbaľovacom zozname Layout Type.

3

Nastavte možnosti plagátu:

Grafickú úpravu strany si môžete vybrat' z Poster<2x2>,

Poster<3x3>, alebo Poster<4x4>. Ak si zvolíte Poster<2x2>, výstup sa automaticky roztiahne tak, aby pokryl 4 fyzické strany.

Tlač brožúr

9

8

8

9

Táto funkcia tlačiarne vám umožní vytlačit' váš dokument na obe strany papiera a usporiada strany tak, že papier sa môže preložit' v polovici po vytlačení a vytvorit' tak brožúru.

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Zo záložky Layout si vyberte Booklet Printing z rozbaľovacieho zoznamu Type.

P

OZNÁMKA

: Možnost' Booklet Printing nie je k dispozícii pre všetky veľkosti papiera. Ak chcete zistit' dostupnú veľkost' papiera pre túto funkciu, vyberte veľkost' papiera v nastavení Size na karte

Paper, potom skontrolujte, či je aktivovaná položka Booklet

Printing v rozbaľovacom zozname Type na karte Layout.

3

Kliknite na záložku Paper a zadajte zdroj papiera, veľkost' a typ.

4

Kliknite na OK a vytlačte dokument.

5

Po vytlačení preložte a zviažte strany.

Zadajte prekrývanie v milimetroch alebo v palcoch, aby bolo ľahšie zostavit' jednotlivé listy.

3,8 mm

3,8 mm

4

Kliknite na záložku Paper, zadajte zdroj papiera, veľkost' a typ.

5

Kliknite na OK a vytlačte dokument. Plagát dokončíte tak, že príslušné listy priložíte k sebe a zostavíte tak plagát.

19

Rozšírená funkcia tlače

Tlač na obe strany papiera

Môžete tlačit' na obe strany papiera. Pred začatím tlače sa rozhodnite, akú orientáciu má mat' daný dokument.

Možnosti sú:

None

Long Edge je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri zviazaní kníh.

Short Edge je typ, ktorý sa často používa v prípade kalendárov.

2

2

2

3

5

5

3

Long Edge (Na výšku)

2

5

3

Short Edge (Na šírku)

3

5

P

OZNÁMKA

: Netlačte na obe strany nálepiek, priesvitných fólií, obálok alebo hrubého papiera. Môže to spôsobit' zaseknutie papiera alebo poškodenie tlačiarne.

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Zo záložky Layout si vyberte orientáciu papiera.

3

V časti Double-sided Printing si zvoľte možnost' zviazania, ktorú chcete použit'.

4

Kliknite na záložku Paper a zadajte zdroj papiera, veľkost' a typ.

5

Kliknite na OK a vytlačte dokument.

P

OZNÁMKA

: Ak vaša tlačiareň nepodporuje funkciu obojstrannej tlače, túto prácu musíte vykonat' manuálne. Tlačiareň najprv vytlačí každú druhú stranu daného dokumentu. Po ukončení prvej časti

úlohy sa objaví okno Tip pre tlač. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, aby ste mohli dokončit' tlačovú úlohu.

A

Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu

Môžete zmenit' veľkost' obsahu strany tak, aby sa na vytlačenej strane zobrazoval ako menší alebo väčší.

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Kliknite na záložku Paper, vyberte si Reduce/Enlarge v rozbaľovacom zozname Printing Type.

3

Nastavte mierku vo vstupnom políčku Percentage.

4

V časti Paper Options vyberte zdroj, veľkost' a typ papiera.

5

Kliknite na OK a vytlačte dokument.

Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera

Táto funkcia tlačiarne vám umožní nastavit' vašu tlačovú úlohu na vybranú veľkost' papiera bez ohľadu na digitálnu veľkost' dokumentu. To môže byt' užitočné vtedy, ak chcete skontrolovat' drobné údaje na malom dokumente.

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Kliknite na záložku Paper, vyberte si Fit to Page v rozbaľovacom zozname Printing Type.

3

Vyberte si správnu veľkost' z rozbaľovacieho zoznamu Target

Page.

4

V časti Paper Options vyberte zdroj, veľkost' a typ papiera.

5

Kliknite na OK a vytlačte dokument.

20

Rozšírená funkcia tlače

Používanie vodotlače

Funkcia Vodotlače vám umožní vytlačit' text nad už existujúci dokument. Napríklad možno chcete mat' v danom dokumente uhopriečne vytlačené veľké šedé písmená „NÁVRH“ alebo

„DÔVERNÉ“ cez prvú stranu alebo na všetkých stranách dokumentu.

Je tu množstvo preddefinovaných vodotlačí, ktoré sú dodané spolu s vašou tlačiarňou a tie sa môžu upravovat', alebo môžete pridat' nové do zoznamu.

Používanie existujúcej vodotlače

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Kliknite na záložku Extras a potom si vyberte želanú vodotlač z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Vybranú vodotlač uvidíte pri náhľade obrazu.

3

Kliknite na OK a spustite tlač.

P

OZNÁMKA

: Funkcia náhľadu obrazu vám ukáže, ako daná strana bude vyzerat' po vytlačení.

Vytvorenie vodotlače

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Kliknite na záložku Extras a potom kliknite na tlačidlo Edit v časti Watermark. Otvorí sa okno Edit Watermark.

3

Zadajte textovú správu do políčka Watermark Message.

Môžete zadat' až 40 znakov. Táto správa sa potom zobrazí v okne náhľadu.

Keď sa zaznačí políčko First Page Only, vodotlač sa vytlačí len na prvú stranu.

4

Vyberte možnosti vodotlače.

Môžete zvolit' názov typu písma, štýl, veľkost', úroveň šedej tlače v časti Font Attributes a nastavit' uhol vodotlače v časti

Message Angle.

5

Kliknite na Add, ak chcete pridat' novú vodotlač do zoznamu.

6

Keď ste dokončili editovanie, kliknite na OK a môžete začat' tlačit'.

Ak chcete pozastavit' tlač vodotlače, vyberte si možnost'

<No Watermark> z rozbaľovacieho zoznamu Watermark.

Úprava vodotlače

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

Kliknite na záložku Extras a potom kliknite na tlačidlo Edit v časti Watermark. Otvorí sa okno Edit Watermark.

3

Vyberte si vodotlač, ktorú chcete editovat' zo zoznamu Current

Watermarks a zmeňte textovú správu a možnosti vodotlače.

4

Kliknite na Update, aby ste uložili zmeny.

5

Klikajte na OK, až kým sa nezatvorí Print.

Vymazanie vodotlače

1

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

2

V záložke Extras kliknite na tlačidlo Edit v časti Vodotlač.

Otvorí sa okno Edit Watermark.

3

Vyberte si vodotlač, ktorú chcete vymazat' zo zoznamu Current

Watermarks a kliknite na Delete.

4

Klikajte na OK, až kým sa nezatvorí Print.

21

Rozšírená funkcia tlače

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Používanie prekrytí

Čo je prekrytie?

Prekrytie je text a/alebo obraz uložený na pevnom disku vášho počítača (HDD) ako špeciálny formát súboru, ktorý sa môže vytlačit' na akomkoľvek dokumente. Prekrytia sa často používajú v prípade predtlačených formulárov a hlavičkových papierov. Ak nechcete používat' predtlačené hlavičkové papiere, môžete vytvorit' prekrytie, ktoré bude obsahovat' tie isté informácie, ako súčasná hlavička. Ak chcete vytlačit' list s hlavičkou spoločnosti, nemusíte vložit' do podávača tlačiarne predtlačený hlavičkový papier. Potrebujete len prikázat' tlačiarni, aby vytlačila prekrytie hlavičky listu na váš dokument.

Vytvorenie nového prekrytia strany

Ak chcete používat' prekrytie strany, musíte vytvorit' prekrytie strany, ktoré bude obsahovat' vaše logo a obraz.

1

Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý obsahuje text alebo obraz, ktorý chcete použit' ako prekrytie. Umiestnite tieto položky presne tak, ako chcete, aby sa vytlačili na papieri ako prekrytie.

2

Ak chcete uložit' dokument ako prekrytie, prejdite do priečinka

vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

3

Kliknite na záložku Extras a potom kliknite na tlačidlo Edit v časti Overlay.

4

V okienku Úpravy prekrytia kliknite na Create Overlay.

5

V okienku Vytvorit' prekrytie zadajte názov, ktorý je maximálne

8 znakov dlhý v políčku File name. Zadajte cieľovú cestu, ak je to potrebné. (Predvolená cesta je C:\Formover).

6

Kliknite na Save. Objaví sa názov v políčku Overlay List.

7

Kliknite na OK alebo Yes, aby ste dokončili vytváranie prekrytia.

Súbor sa nevytlačí. Namiesto toho sa uloží na pevný disk vášho počítača.

P

OZNÁMKA

: Veľkost' prekrytého dokumentu musí byt' rovnaká ako veľkost' tých dokumentov, ktoré vytlačíte spolu s prekrytím.

Nevytvárajte prekrytie spolu s vodotlačou.

Používanie prekrytia strany

Po vytvorení je prekrytie pripravené na tlač spolu s vašimi dokumentmi. Ak chcete prekrytie vytlačit' spolu s dokumentom:

1

Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý chcete vytlačit'.

2

Ak chcete zmenit' nastavenia tlače z vašej software aplikácie,

prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.

3

Kiknite na záložku Extras.

4

Vyberte si želané prekrytie z políčka rozbaľovacieho zoznamu

Overlay.

5

Ak súbor s prekrytím, ktorý ste si zvolili sa nezobrazí v zozname

Overlay, kliknite na tlačidlo Edit a Load Overlay, vyberte si súbor prekrytia.

Ak ste si uložili súbor prekrytia, ktorý chcete použit' v externom zdroji, môžete tento súbor načítat', ak prejdete do okienka Load

Overlay.

Potom, čo si vyberiete súbor, kliknite na Open. Objaví sa súbor v Overlay List políčku a je k dispozícii na tlač. Vyberte si prekrytie z Overlay List políčka.

6

Ak je to potrebné, kliknite na Confirm Page Overlay When

Printing. Ak sa vyznačí políčko, objaví sa odkazové okienko vždy, keď dáte dokument na tlač a bude váš žiadat' o potvrdenie toho, či chcete vytlačit' prekrytie na danom dokumente.

Ak toto políčko nie je označené a prekrytie bolo zvolené, prekrytie sa automaticky vytlačí na váš dokument.

7

Kliknite na OK alebo Yes, až kým sa nespustí tlač.

Vybrané prekrytie sa načíta spolu s vašou tlačovou úlohou a vytlačí sa na váš dokument.

P

OZNÁMKA

: Rozlíšenie prekrytia musí byt' rovnaké ako rozlíšenie dokumentu, ktorý chcete vytlačit' spolu s prekrytím.

Vymazanie prekrytia strany

Môžete vymazat' prekrytie, ktoré už nepoužívate.

1

V okienku vlastnosti tlačiarne kliknite na záložku Extras.

2

Kliknite na tlačidlo Edit v časti Overlay.

3

Vyberte si prekrytie, ktoré chcete vymazat' zo schránky

Overlay List.

4

Kliknite na Delete Overlay

5

Keď sa objaví potvrdzujúca správa, kliknite na Yes.

6

Klikajte na OK, až kým sa nezatvorí Print.

22

Rozšírená funkcia tlače

4

Lokálne zdieľanie tlačiarne

Tlačiareň môžete priamo zapojit' do vybraného počítača, ktorý sa v sieti nazýva „host computer“.

Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS, pozrite si príslušný Windows Užívateľskú príručku alebo si vyhľadajte online pomoc.

P

OZNÁMKY

:

• Skontrolujte, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s vašou tlačiarňou. Pozrite si prosím OS Komaptibilitu v časti

Špecifikácie Tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarni.

• Ak potrebujete vediet' presný názov vašej tlačiarne, môžete si to skontrolovat' pomocou dodaného CD-ROMu.

Nastavenie Hlavného počítača

1

Spustite Windows.

2

Z ponuky Start si vyberte Printers and Faxes.

3

Dvakrát kliknite na ikonu ovládača vašej tlačiarne.

4

Z ponuky Printer si vyberte Sharing.

5

Skontrolujte si schránku Share this printer.

6

Vyplňte pole Shared Name a potom kliknite na OK.

Nastavenie Klientskeho počítača

1

Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Windows Start a vyberte si Explorer.

2

Otvorte siet'ový priečinok v ľavom stĺpci.

3

Kliknite na zdieľané meno.

4

Z ponuky Start si vyberte Printers and Faxes.

5

Dvakrát kliknite na ikonu ovládača vašej tlačiarne.

6

Z ponuky Printer si vyberte Properties.

7

V záložke Ports kliknite na Add Port.

8

Vyberte si Local Port a kliknite na New Port.

9

Do poľa Enter a port name zapíšte zdieľané meno.

10

Kliknite na OK a kliknite na Close.

11

Kliknite na Apply a kliknite na OK.

23

Lokálne zdieľanie tlačiarne

5

Používanie Smart Panelu

Smart Panel je program, ktorý monitoruje a informuje vás o stave vašej tlačiarne a umožní vám prispôsobit’ nastavenia tlačiarne podľa vašich požiadaviek. Ak používate operačný systém Windows alebo

Macintosh, aplikácia Smart Panel sa nainštaluje automaticky, keď si nainštalujete softvér k tlačiarni. Ak používate operačný systém Linux, aplikáciu Smart Panel si prevezmite z webových stránok spoločnosti

Samsung (www.samsung.com/printer) a nainštalujte si ju.

P

OZNÁMKY

:

• Na používanie tohto programu potrebujete:

- Na kontrolu toho, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s vašou tlačiarňou, pozrite si čast’ Špecifikácie tlačiarne v Užívateľskej príručke k tlačiarni.

- Mac OS X 10.3 alebo vyššia verzia

- Linux. Na kontrolu toho, či Linux systémy sú kompatibilné s vašou tlačiarňou, pozrite si čast’ Špecifikácie tlačiarne v

Užívateľskej príručke k tlačiarni.

- Internet Explorer verzia 5.0 alebo vyššia pre flash animáciu v

HTML Pomocníkovi.

• Ak potrebujete vediet’ presný názov vašej tlačiarne, môžete si to skontrolovat’ pomocou dodaného CD-ROMu.

Pochopenie Smart Panela

Ak nastane chyba počas tlače, Smart Panel sa automaticky objaví a ukáže chybu.

Smart Panel môžete spustit’ aj manuálne. Dvojkliknutím na ikonu

Smart Panel v príkazovom riadku Windows (v systéme Windows), alebo Notification Area (v systéme Linux). Môžete na ňu kliknút’ aj v stavovom riadku (v systéme Mac OS X).

Dvakrát kliknite na túto ikonu v systéme Windows.

Kliknite na túto ikonu v systéme Mac OS X.

Kliknite na túto ikonu v systéme Linux.

Ak používate systém Windows, v ponuke Start si vyberte Programs alebo All Programs

názov ovládača vašej tlačiarne

Smart

Panel.

P

OZNÁMKY

:

• Ak už máte nainštalované viac ako jednu tlačiareň Samsung, najprv zvoľte model tlačiarne, ktorý chcete, aby ste mohli používat’ príslušný Smart Panel. Kliknite pravým tlačidlom myši (v systéme

Windows alebo Linux) alebo kliknite (v systéme Mac OS X) na ikonu Smart Panel a vyberte si názov vašej tlačiarne.

• Okienko Smart Panel a jeho obsah, ktorý vidíte v Užívateľskej príručke k Software sa môže líšit’ v závislosti od toho, aký

Operačný systém používate.

Program Smart Panel program zobrazuje aktuálny stav tlačiarne, rôzne informácie, umožní vám zmenit’ nastavenia a úroveň tonera, ktorý ostáva v kazete(ách) tonera a rôzne ďalšie informácie. Môžete zmenit’ aj nastavenia.

1

1

Úroveň tonera

Môžete si pozriet’ úroveň tonera, ktorý ešte ostáva v kazete(ách) tonera. Zobrazenie tlačiarne a počtu kaziet na toner sa môže líšit’ od vyššie uvedeného v závislosti od toho, akú tlačiareň používate.

Nie všetky tlačiarne majú túto funkciu.

Buy Now

Náhradnú kazetu(y) tonera is môžete objednat’ aj online.

Troubleshooting Guide

Pre vyriešenie problémov si pozrite Help.

Printer Setting

Môžete zvolit’ rôzne nastavenia tlačiarne v okienku Printer Settings

Utility. Nie všetky tlačiarne majú túto funkciu.

24

Používanie Smart Panelu

P

OZNÁMKA

:

Ak je tlačiareň pripojená do siete a používate operačný systém Windows a Mac OS X, zobrazí sa okno SyncThru Web

Service namiesto okna Printer Settings Utility. Systémy Linux nepodporujú siet’ové prostredia.

Driver Setting (Iba pre systém Windows)

Môžete používat’ okienko vlastnosti tlačiarne, ktoré vám umožní prístup k všetkým možnostiam tlačiarne, ktoré potrebujete na

používanie tlačiarne. Ďalšie podrobnosti Pozri „Nastavenia tlačiarne“ na strane 13.

Otvorenie Príručky na riešenie problémov

Použitím príručky na riešenie problémov si môžete pozriet’ možnosti riešenia problémového stavu.

Kliknite pravým tlačidlom myši (v systéme Windows alebo Linux) alebo kliknite (v systéme Mac OS X) na ikonu Smart Panel a vyberte si Troubleshooting Guide.

Používanie Printer Settings Utility

Pomocou Printer Settings Utility môžete nastavit’ a skontrolovat’ si nastavenia tlače.

1

Kliknite pravým tlačidlom myši (v systéme Windows alebo

Linux) alebo kliknite (v systéme Mac OS X) na ikonu Smart

Panel a vyberte si Printer Setting.

2

Zmeňte nastavenia.

3

Ak chcete zmeny odoslat’ do tlačiarne, kliknite na tlačidlo Apply.

P

OZNÁMKY

:

Ak tlačiareň zapojíte do siete, objaví sa okienko

SyncThru Web Service namiesto okienka Printer Settings Utility.

Používanie Súboru Pomocník na obrazovke

Pre ďalšie informácie o téme Printer Settings Utility kliknite na .

25

Používanie Smart Panelu

Zmena nastavení programu Smart

Panel

Kliknite pravým tlačidlom myši (v systéme Windows alebo Linux) alebo kliknite (v systéme Mac OS X) na ikonu Smart Panel a vyberte si Options. Zvoľte požadované nastavenie v okne Options.

26

Používanie Smart Panelu

6

Používanie tlačiarne v systéme Linux

Toto zariadenie môžete používat' v prostredí Linux.

Táto kapitola obsahuje:

Úvod

Inštalácia Jednotného Linux ovládača

Používanie programu SetIP

Používanie Unified Driver Configurator

Konfigurácia vlastností tlačiarne

Tlač dokumentu

4

Kliknite na ikonu „ “ v dolnej časti pracovnej plochy. Keď sa zobrazí obrazovka terminálu, zadajte nasledovné:

[[email protected] root]#tar zxf [CestaKSuboru]/

UnifiedLinuxDriver.tar.gz[[email protected] root]#cd

[CestaKSuboru]/cdroot/Linux[[email protected] Linux]#./install.sh

P

OZNÁMKA

:

Inštalačný program sa spustí automaticky, ak máte nainštalovaný a nastavený autorun software balík.

5

Keď sa objaví privítacie okienko, kliknite na tlačidlo Next.

Úvod

Aby ste si mohli nainštalovať softvér pre tlačiareň a skener, balík so softvérom pre Linux si potrebujete prevziať z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/printer).

Ak je ovládač nainštalovaný do vášho Linux systému, balík ovládačov vám umožní sledovat' niekoľko prístrojových zariadení cez rýchle paralelné porty a USB v rovnakom čase.

Balík Jednotného Linux ovládača sa dodáva spolu s inteligentným a flexibilným inštalačným programom. Nemusíte hľadat' ďalšie komponenty, ktoré môžu byt' potrebné pre Jednotný Linux ovládač: všetky požadované balíky sa automaticky prenesú a nainštalujú do vášho systému; je to možné na širokej škále najpopulárnejších Linux klonov.

6

Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo Finish.

Inštalácia Jednotného Linux ovládača

Inštalácia Jednotného Linux ovládača

1

Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k počítaču. Zapnite počítač aj zariadenie.

2

Keď sa objaví okienko Administrator Login, zadajte

root

do prihlasovacieho poľa a zadajte systémové heslo.

P

OZNÁMKA

:

Musíte sa prihlásit' ako nadradený užívateľ (root), aby ste si mohli nainštalovat' software tlačiarne. Ak nie ste nadradeným užívateľom, požiadajte svojho správcu systému.

3

Z webových stránok spoločnosti Samsung si do svojho počítača prevezmite a rozbaľte balík s Unified Linux Driver.

Inštalačný program pridal ikonu Unified Driver Configurator

(Konfigurátor jednotného ovládača) na pracovnú plochu a

Samsung Unified Driver (Jednotný ovládač) do systémovej ponuky pre vaše pohodlie. Ak máte nejaké problémy, pozrite si pomocníka na obrazovke, ktorý je k dispozícii cez vašu systémovú ponuku, alebo ho môžete spustit' z aplikačných okienok balíka ovládačov, ako napríklad Unified Driver

Configurator.

Odinštalovanie Jednotného Linux ovládača

1

Keď sa objaví okienko Administrator Login, zadajte

root

do prihlasovacieho poľa a zadajte systémové heslo.

27

Používanie tlačiarne v systéme Linux

P

OZNÁMKA

: Musíte sa prihlásit' ako nadradený užívateľ (root), aby ste si mohli nainštalovat' software tlačiarne. Ak nie ste nadradeným užívateľom, požiadajte svojho správcu systému.

2

Kliknite na ikonu „ “ v dolnej časti pracovnej plochy. Keď sa zobrazí obrazovka terminálu, zadajte nasledovné:

[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/

[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh

3

Kliknite na Uninstall.

4

Kliknite na Next.

P

OZNÁMKA

: Adresu MAC zadajte bez dvojbodky (:).

6

Zariadenie vytlačí siet’ové informácie. Skontrolujte, či sú všetky nastavenia správna.

7

Ukončite program SetIP.

5

Kliknite na Finish.

Používanie programu SetIP

Tento program slúži na nastavenie siet’ovej adresy IP pomocou adresy MAC, čo je hardvérové sériové číslo karty siet’ovej tlačiarne alebo rozhrania. Najmä umožňuje správcovi siete nastavit’ viac siet’ových adries IP súčasne.

Program SetIP je možné používat’ iba, ak je zariadenie pripojené k sieti.

Program SetIP je automaticky nainštalovaný počas inštalácie ovládača tlačiarne.

Spustenie programu

1

Vytlačte zostavu s informáciami zariadenia o sieti, ktoré obsahuje adresu MAC zariadenia.

2

Otvorte /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

3

Dvakrát kliknite na súbor SetIPApplet.html.

4

Kliknutím na v okne SetIP otvorte okno konfigurácie TCP/

IP.

5

Zadajte adresu MAC siet’ovej karty, adresu IP, masku podsiete, východiskovú bránu a potom kliknite na Apply.

28

Používanie tlačiarne v systéme Linux

Používanie Unified Driver

Configurator

Konfigurátor jednotného Linux ovládača je nástroj, ktorý bol navrhnutý na konfiguráciu Tlačiarní.

Po nainštalovaní Jednotného Linux ovládača na pracovnej ploche sa automaticky vytvorí ikona Konfigurátora jednotného Linux ovládača.

Otvorenie Unified Driver Configurator

1

Kliknite dvakrát na Unified Driver Configurator na pracovnej ploche.

Môžete kliknút' aj na ikonu Ponuky štart a vybrat' si Samsung

Unified Driver a potom na Unified Driver Configurator.

2

Stlačte každé tlačidlo na paneli Modules, aby ste sa prepli do príslušného konfiguračného okienka.

Tlačidlo na Printers Configuration

Tlačidlo na Ports Configuartion

Konfigurácia tlačiarní

Konigurácia tlačiarní má dve záložky: Printers a Classes.

Záložka Printers

Aktuálne systémové nastavenie tlačiarne si môžete pozriet' kliknutím na tlačidlo ikony tlačiarne vľavo od okienka Unified Driver Configurator.

Prepne na

Konfiguráciu tlačiarne.

Ukáže všetky nainštalované tlačiarne.

Ukáže stav, meno modelu a URI vašej tlačiarne.

Môžete používat' nasledovné tlačidlá na ovládanie tlačiarne:

Refresh: obnoví zoznam tlačiarní, ktoré sú k dispozícii.

Add Printer: umožní vám pridat' novú tlačiareň.

Remove Printer: odstráni vybranú tlačiareň.

Set as Default: nastaví aktuálnu tlačiareň ako predvolenú tlačiareň.

Stop/Start: pozastaví/spustí tlačiareň.

Test: umožní vám vytlačit' kontrolnú stranu na overenie toho, či zariadenie funguje správne.

Properties: umožní vám pozriet' si a zmenit' vlastnosti tlačiarne.

Podrobnosti nájdete na stranu 30.

Môžete používat' aj pomocníka na obrazovke kliknutím na

Help.

3

Po zmene konfigurácií kliknite na tlačidlo Exit, aby ste zavreli

Konfigurátora jednotného ovládača.

29

Používanie tlačiarne v systéme Linux

Záložka Classes

Záložka Classes ukazuje zoznam tried tlačiarní, ktoré sú k dispozícii.

Ukáže všetky triedy tlačiarní.

Ukáže stav danej triedy a počet tlačiarní v danej triede.

Refresh: Obnoví zoznam tried.

Add Class...: Umožní vám pridat' novú triedu tlačiarní.

Remove Class: Odstráni vybranú triedu tlačiarní.

Konfigurácia portov

V tomto okienku si môžete pozriet' zoznam portov, ktoré sú k dispozícii, skontrolovat' stav každého portu a uvoľnit' port, ktorý je zaneprázdnený, keď jeho majiteľ je z nejakého dôvodu obmedzený.

Prepne na konfigurácia portov

Ukáže všetky dostupné porty.

Ukáže typ portu, zariadenie pripojené na port a stav

Refresh: Obnoví zoznam portov, ktoré sú k dispozícii.

Release port: Uvoľní vybraný port.

Konfigurácia vlastností tlačiarne

Pomocou okienka vlastností, ktoré nám ponúka Printers configuration, môžete zmenit' rôzne vlastnosti vášho zariadenia ako tlačiarne.

1

Otvorte Unified Driver Configurator

Ak je to nutné, prepnite na Printers configuration.

2

Vyberte si vaše zariadenie z dostupného zoznamu tlačiarní a kliknite na tlačidlo Properties.

3

Otvorí sa okno Printer Properties.

Nasledovných pät' záložiek sa bude zobrazovat' v hornej časti okna:

General: umožní vám zmenit' umiestnenie a názov tlačiarne.

Názov, ktorý zadáte v tejto záložke sa zobrazí v zozname tlačiarní v Printers configuration.

Connection: umožní vám zvolit' si iný port. Ak zmeníte port tlačiarne z USB na paralelný alebo naopak počas používania, musíte port tlačiarne prekonfigurovat' v tejto záložke.

Driver: umožní vám pozriet' si a zvolit' iný ovládač tlačiarne.

Kliknutím na tlačidlo Options, môžete nastavit' možnosti predvoleného zariadenia.

Jobs: ukáže zoznam tlačových úloh. Kliknutím na tlačidlo

Cancel job, môžete zrušit' vybranú úlohu a zvolit' kontrolnú schránku Show completed jobs, aby ste si mohli pozriet' predchádzajúce úlohy na zozname úloh.

Classes: ukáže triedu, v ktorej sa nachádza vaša tlačiareň.

Kliknutím na tlačidlo Add to Class, môžete pridat' vašu tlačiareň do špeciálnej triedy alebo kliknite na tlačidlo Remove

from Class, ak chcete tlačiareň odstránit' z vybranej triedy.

4

Kliknite na tlačidlo OK, ak chcete uplatnit' zmeny a zatvorit' okno Printer Properties.

30

Používanie tlačiarne v systéme Linux

Tlač dokumentu

Tlač z aplikácií

Je množstvo Linux aplikácií, z ktorých môžete tlačit' použitím

Bežného UNIX tlačového systému (CUPS). Na vašom zariadení môžete tlačit' z ktorejkoľvek takejto aplikácie.

1

V aplikácii, ktorú práve používate, zvoľte Print z ponuky File.

2

Vyberte si Print priamo použitím lpr.

3

V okne LPR GUI si vyberte názov modelu vášho zariadenia a kliknite na Properties.

Kliknite.

4

Zmeňte vlastnosti tlačiarne a tlačovej úlohy.

Nasledovné štyri záložky sa budú zobrazovat' v hornej časti okna.

General: umožní vám zmenit' veľkost' papiera, typ papiera, orientáciu dokumentov, poskytuje možnost' obojstrannej tlače, pridáva začiatočné a konečné záhlavie a zmení počet strán na jednom liste.

Text: umožní vám zadat' okraje strán a nastavit' možnosti textu, ako napríklad odsadenie alebo stĺpce.

Grafics: umožní vám nastavit' možnosti obrazu, ktoré sa použijú v prípade tlače obrázkov/súborov, ako napríklad možnosti farieb, veľkost' obrazu alebo poloha obrazu.

Device: umožní vám nastavit' rozlíšenie tlače, zdroj papiera a miesto určenia.

5

Kliknute na tlačidlo Apply, ak chcete uplatnit' zmeny a zatvorit' okno Vlastnosti.

6

Kliknite na tlačidlo OK v okne LPR GUI na spustenie tlače.

7

Objaví sa okno tlače a umožní vám sledovat' stav vašej tlačovej

úlohy.

Ak chcete zrušit' aktuálnu úlohu, kliknite na tlačidlo Cancel.

Tlač súborov

Môžete vytlačit' mnoho rôznych typov súborov na prístrojovom zariadení Samsung použitím štandardného CUPS spôsobu - priamo z rozhrania príkazového riadku. Funkcia CUPS lpr vám to umožní.

Ale balík ovládačov nahradí štandardný lpr nástroj pre užívateľa jednoduchším LPR GUI programom.

Ak chcete vytlačit' dokumentový súbor:

1

Zadajte lpr <názov_súboru> z Linux príkazového riadku a stlačte Enter. Objaví sa okno LPR GUI.

Keď zadáte iba lpr a stlačíte Enter, objaví sa najprv okno Select file(s) to print (Vybrat' súbor(y) na tlač). Vyberte si akékoľvek súbory, ktoré chcete vytlačit' a potom kliknite na Open.

2

V okne LPR GUI vyberte zo zoznamu vašu tlačiareň a zmeňte vlastnosti tlačiarne a tlačových úloh.

Pre ďalšie podrobnosti o okne Vlastnosti pozri stranu 31.

3

Kliknite na tlačidlo OK na začatie tlače.

31

Používanie tlačiarne v systéme Linux

7

Používanie vašej tlačiarne so systémom Macintosh

Vaša tlačiareň podporuje Macintosh systémy so zabudovaným USB rozhraním alebo 10/100 Base-TX siet'ovou doskou rozhrania. Keď chcete vytlačit' súbor z Macintosh počítača, môžete používat' CUPS ovládač nainštalovaním PPD súboru.

P

OZNÁMKA

:

Niektoré tlačiarne nepodporujú siet'ové rozhranie.

Skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje siet'ové rozhranie, pozrite si Špecifikácie tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarni.

Táto kapitola obsahuje:

Inštalovanie Software pre Macintosh

Používanie programu SetIP

Nastavenie tlačiarne

Tlač

Inštalovanie Software pre Macintosh

CD-ROM dodaný spolu s vašou tlačiarňou vám poskytuje PPD súbor, ktorý vám umožní používat' CUPS ovládač alebo Apple

LaserWriter ovládač

(dostupné len v tom prípade, ak používate tlačiareň, ktorá podporuje PostScript ovládač)

, pre tlač na

Macintosh počítači.

Ovládač tlačiarne

Inštalácia Ovládača tlačiarne

1

Skontrolujte, či je vaša tlačiareň pripojená k počítaču. Zapnite svoj počítač aj tlačiareň.

2

Vložte CD-ROM dodaný spolu s vašou tlačiarňou do CD-ROM mechaniky.

3

Dvakrát kliknite na CD-ROM ikonu, ktorá sa objaví na vašej

Macintosh pracovnej ploche.

4

Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer.

5

Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Printer.

6

Dvakrát kliknite na ikonu Samsung SPLC Installer.

7

Zadajte heslo a kliknite na OK.

8

Otvorí sa okno Samsung SPL Sprievodca inštaláciou. Kliknite na Continue a potom kliknite na Continue.

9

Vyberte si Easy Install a kliknite na Install.

10

Po ukončení inštalácie kliknite na Quit.

32

Používanie vašej tlačiarne so systémom Macintosh

Odinštalovanie Ovládača tlačiarne

Odinštalovanie sa vyžaduje, ak chcete aktualizovat' software na vyššiu verziu alebo ak je inštalácia neúspešná.

1

Vložte CD-ROM dodaný spolu s vašou tlačiarňou do CD-ROM mechaniky.

2

Dvakrát kliknite na CD-ROM ikonu, ktorá sa objaví na vašej

Macintosh pracovnej ploche.

3

Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer.

4

Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Printer.

5

Dvakrát kliknite na ikonu Samsung SPLC Installer.

6

Zadajte heslo a kliknite na OK.

7

Otvorí sa okno Samsung SPL Sprievodca s inštaláciou. Kliknite na Continue a potom kliknite na Continue.

8

Vyberte si Uninstall a potom kliknite na Uninstall.

9

Keď je odinštalovanie dokončené, kliknite na Quit.

Používanie programu SetIP

Tento program slúži na nastavenie siet’ovej adresy IP pomocou adresy MAC, čo je hardvérové sériové číslo karty siet’ovej tlačiarne alebo rozhrania. Najmä umožňuje správcovi siete nastavit’ viac siet’ových adries IP súčasne.

Program SetIP je možné používat’ iba, ak je zariadenie pripojené k sieti.

Program SetIP je automaticky nainštalovaný počas inštalácie ovládača tlačiarne.

P

OZNÁMKA

: Ak vyberiete počas inštalácie ovládača tlačiarne možnost’ Typical installation for a network printer po inštalácii sa automaticky spustí program SetIP. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1

Po zobrazení okna s certifikátom kliknite na tlačidlo Trust.

2

Vytlačte zostavu s informáciami zariadenia o sieti, ktoré obsahuje adresu MAC zariadenia.

3

Kliknutím na v okne SetIP otvorte okno konfigurácie TCP/

IP.

4

Zadajte adresu MAC siet’ovej karty, adresu IP, masku podsiete, východiskovú bránu a potom kliknite na Apply.

P

OZNÁMKA

: Adresu MAC zadajte bez dvojbodky (:).

5

Zariadenie vytlačí siet’ové informácie. Skontrolujte, či sú všetky nastavenia správna.

6

Ukončite program SetIP.

Spustenie programu

Ak chcete zmenit’ nastavenie IP siet’ovej tlačiarne, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1

Vytlačte zostavu s informáciami zariadenia o sieti, ktoré obsahuje adresu MAC zariadenia.

2

Otvorte priečinok Library -> Printers -> Samsung -> názov modelu vašej tlačiarne -> SetIP

.

3

Dvakrát kliknite na súbor SetIPApplet.html.

4

Po zobrazení okna s certifikátom kliknite na tlačidlo Trust.

5

Kliknutím na v okne SetIP otvorte okno konfigurácie TCP/

IP.

6

Zadajte adresu MAC siet’ovej karty, adresu IP, masku podsiete, východiskovú bránu a potom kliknite na Apply.

P

OZNÁMKA

: Adresu MAC zadajte bez dvojbodky (:).

7

Zariadenie vytlačí siet’ové informácie. Skontrolujte, či sú všetky nastavenia správna.

8

Ukončite program SetIP.

Nastavenie tlačiarne

Nastavenie vašej tlačiarne sa bude líšit' v závislosti od toho, aký kábel používate na pripojenie tlačiarne k počítaču — siet'ový kábel alebo USB kábel.

V prípade počítača Macintosh so siet'ovým pripojením

P

OZNÁMKA

:

Niektoré tlačiarne nepodporujú siet'ové rozhranie.

Pred pripojením vašej tlačiarne si skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje siet'ové rozhranie, pozrite si Špecifikácie tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarni.

1

Postupujte podľa inštrukcií v časti „Inštalovanie Software pre

Macintosh“ na strane 32, aby ste nainštalovali PPD súbor a

Filtračné súbory na váš počítač.

2

Otvorte priečinok Applications

Utilities a Print Setup

Utility.

• Pre MAC OS 10.5~10.6 otvorte System Preferences z

Applications priečinka a kliknite Printer & Fax.

3

Kliknite Add na Printer List.

• Pre MAC OS 10.5~10.6 stlačte ikonu „+“, a potom sa zobrazí vysúvacie okno.

4

Pre MAC OS 10.3 zvoľte tabuľku IP Printing.

• Pre MAC OS 10.4 kliknite na IP Printer.

• Pre MAC OS 10.5~10.6 kliknite na IP.

33

Používanie vašej tlačiarne so systémom Macintosh

5

Vyberte si Socket/HP Jet Direct v Printer Type.

KEĎ CHCETE VYTLAČIT' DOKUMENT, KTORÝ OBSAHUJE

VEL'A STRÁN, VÝKON TLAČE SA MÔŽE ZVÝŠIT'

ZVOLENÍM ZÁSUVKY PRE MOŽNOST' TYPU TLAČIARNE.

6

Zadajte IP adresu tlačiarne v poli Printer Address.

7

Zadajte názov radu v poli Queue Name. Ak nemôžete určit' názov radu pre server vašej tlačiarne, skúste najprv použit' predvolený rad.

8

V systéme MAC OS 10.3 ak Auto Select (automatický výber) nefunguje správne, vyberte si Samsung v Printer Model a

názov vašej tlačiarne v Model Name.

•V systéme MAC OS 10.4 ak Auto Select (automatický výber) nefunguje správne, vyberte si Samsung v Print Using a

názov vašej tlačiarne v Model.

•V systéme MAC OS 10.5~10.6, ak nefunguje správne automatický výber, vyberte možnost' Select a driver to use... a názov tlačiarne v časti Print Using.

IP adresa vašej tlačiarne sa objaví na Printer List a nastaví sa ako predvolená tlačiareň.

9

Kliknite na Add.

V prípade počítača Macintosh s USB pripojením

1

Postupujte podľa inštrukcií na „Inštalovanie Software pre

Macintosh“ na strane 32, aby ste nainštalovali PPD súbor a

Filtračné súbory na váš počítač.

2

Otvorte priečinok Applications

Utilities a Print Setup

Utility.

• Pre MAC OS 10.5~10.6 otvorte System Preferences z

Applications priečinka a kliknite Printer & Fax.

3

Kliknite Add na Printer List.

• Pre MAC OS 10.5~10.6 stlačte ikonu „+“, a potom sa zobrazí vysúvacie okno.

4

Pre MAC OS 10.3 zvoľte tabuľku USB.

• Pre MAC OS 10.4 kliknite na Default Browser a nájdite USB pripojenie.

• Pre MAC OS 10.5~10.6 kliknite na Default a nájdite USB pripojenie.

5

V systéme MAC OS 10.3 ak Auto Select (automatický výber) nefunguje správne, vyberte si Samsung v Printer Model a

názov vašej tlačiarne v Model Name.

•V systéme MAC OS 10.4 ak Auto Select (automatický výber) nefunguje správne, vyberte si Samsung v Print Using a

názov vašej tlačiarne v Model.

•V systéme MAC OS 10.5~10.6, ak nefunguje správne automatický výber, vyberte možnost' Select a driver to use... a názov tlačiarne v časti Print Using.

IP adresa vašej tlačiarne sa objaví na Printer List a nastaví sa ako predvolená tlačiareň.

6

Kliknite na Add.

Tlač

P

OZNÁMKY

:

• Okienko Vlastnosti Macintosh tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto

Užívateľskej príručke sa môže líšit' v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je veľmi podobná.

• Môžete si skontrolovat' názov vašej tlačiarne na dodanom

CD-ROM-e.

Tlač dokumentu

Keď tlačíte v systéme Macintosh, potrebujete skontrolovat' nastavenia software tlačiarne v každej aplikácii, ktorú používate. Pri tlači zo systému Macintosh postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1

Otvorte Macintosh aplikáciu a vyberte si súbor, ktorý chcete vytlačit'.

2

Otvorte ponuku File a kliknite na Page Setup (Document

Setup v niektorých aplikáciách).

3

Zvoľte veľkost' papiera, orientáciu, nastavenie mierky a iné možnosti a kliknite na OK.

Skontrolujte, či je vybraná tlačiareň.

Zmena nastavení tlačiarne

Pri používaní vašej tlačiarne môžete využit' aj rozšírené funkcie tlače.

Z Macintosh aplikácie si vyberte Print z ponuky File. Názov tlačiarne, ktorý sa zobrazuje v okne vlastností tlačiarne sa môže líšit' v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa. Okrem názvu je štruktúra okna vlatností tlačiarne podobná.

P

OZNÁMKY

: Možnosti nastavia sa môžu líšit' v závislosti na tlačiarňach a verzii operačného systému Macintosh.

Layout

Karta Layout poskytuje možnosti úpravy spôsobu zobrazenia dokumentu na vytlačenej strane. Môžete vytlačit' viac strán na jeden hárok papiera. Výberom možnosti Layout v rozbaľovacom zozname

Presets získate prístup k nasledovným funkciám.

Mac OS 10.4

Pages per Sheet: Táto funkcia určuje počet strán vytlačených na jednom hárku papiera. Podrobnosti nájdete v časti Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v ďalšom stípci.

Layout Direction: Môžete vybrat' smer tlače na strane podľa príkladov v používateľskom rozhraní.

Mac OS 10.3

4

Otvorte ponuku File a kliknite na Print.

5

Zadajte počet kópií a ktoré strany chcete vytlačit'.

6

Kliknite na Print, keď ste dokončili nastavenie možností.

34

Graphics

Karta Graphics poskytuje možnosti na výber nastavení

Resolution(Quality) a Color Mode. Výberom možnosti Graphics v rozbaľovacom zozname Presets získate prístup k funkciám grafiky.

Printer Features

Táto karta poskytuje možnosti na výber typu papiera a na nastavenie kvality tlače. Výberom možnosti Printer Features v rozbaľovacom zozname Presets získate prístup k nasledovným funkciám:

Mac OS 10.4

Resolution(Quality): Môžete si zvolit' rozlíšenie tlače. Čím je nastavenie vyššie, tým sú vytlačené znaky a grafika ostrejšie a jasnejšie. Vyššie nastavenie môže spôsobit', že bude potrebný dlhší čas na vytlačenie dokumentu.

Color Mode: Môžete nastavit'' možnosti farieb. Nastavenie na možnost' Color spravidla produkuje najlepšiu možnú kvalitu tlače pre farebné dokumenty. Ak chcete farebný dokument vytlačit' v odtieňoch sivej, vyberte možnost' Grayscale.

Paper

Nastavte možnost' Paper Type tak, aby sa zhodoval s papierom vloženým do podávača, z ktorého chcete tlačit'. To vám umožní získat' najlepšiu kvalitu výsledku tlače. Ak vložíte iný typ tlačového materiálu, vyberte príslušný typ papiera.

Mac OS 10.4

Fit to Page: Toto nastavenie umožňuje prispôsobit' tlačovú

úlohu na vybratú veľkost' papiera bez ohľadu na veľkost' digitálneho dokumentu. To môže byt' užitočné vtedy, keď chcete skontrolovat' jemné detaily na malom dokumente.

RGB Color: Toto nastavenie určuje spôsob vykreslenia farieb.

Najpoužívanejšie nastavenie je Standard, pričom tóny farieb v tomto režime sa najviac približujú tónom farieb

štandardného monitora (sRGB Monitor). Režim Vivid je vhodný na tlač prezentácií a grafov. Tón farieb v režime Vivid produkuje živšie farebné obrázky ako režim Standard. Režim

Device je najvhodnejší na tlač jemných čiar, malých znakov a farebných kresieb. Tón farieb v režime Device sa môže líšit' od tónu farieb monitora, pretože na tlač azúrovej, purpurovej a žltej farby sa použijú čisté tóny farieb.

Mac OS 10.4

35

Tlač viacerých strán na jeden list papiera

Môžete vytlačit' viac ako jednu stranu na jeden list papiera. Táto funkcia poskytuje úsporný spôsob tlače konceptov dokumentov.

1

Z Macintosh aplikácie si vyberte Print z ponuky File.

2

Vyberte si Layout.

▲ Mac OS 10.3

3

Zadajte počet strán, ktoré chcete vytlačit' na jeden list papiera v rozbaľovacom zozname Pages per Sheet.

4

Zvoľte poradie strán z možnosti Layout Direction.

Ak chcete vytlačit' okraje strany na papieri, vyberte si možnost', ktorú chcete z rozbaľovaceiho zoznamu Border.

5

Kliknite na Print a tlačiareň vytlačí zadaný počet strán na jednu stranu každej strany.

36

N

ÁVOD NA POUŽÍVANIE SOFTWARU

I

NDEX

D

dokument, tlaè

Macintosh

33

Windows

12

I

inštalácia

Linux software

26

inštalovat' ovládaè tlaèiarne

Macintosh

31

Windows

4

J

jazyk, zmenit'

10

L

Linux ovládaè, inštalovat'

26

tlaè

30

vlastnosti tlaèiarne

29

M

Macintosh nastavenie tlaèiarne

32

ovládaè inštalovat'

31

odinštalovat'

31

tlaè

33

MFP ovládaè, inštalovat'

Linux

26

monitorovanie stavu, používanie

24

N

Nastavenia grafickej úpravy, nastavit'

Windows

14

nastavenie možnost' pravdivý typ

15

ob¾úbené

17

režim obrazu

15

rozlíšenie

Windows

15

tmavost'

15

úspora tonera

15

n-up tlaè

Macintosh

35

Windows

18

O

ob¾úbené nastavenia, použit'

17

obojstranná tlaè

20

odinštalovanie

MFP ovládaè

Linux

27

odinštalovat', software

Macintosh

31

Windows

10

orientácia, tlaè

30

Windows

14

ovládaè tlaèiarne, inštalovat'

Linux

26

P

plagát, tlaè

19

pomocník, používanie

17

používanie

SetIP

27

,

31

prekrytie tlaè

22

vymazat'

22

vytvorit'

22

R

rozlíšenie tlaè

30

rozlíšenie tlaèe

30

rozlíšenie tlaèiarne, nastavit'

Windows

15

rozšíréné funkcie tlaèe, použit'

18

37

S

software inštalovat'

Macintosh

31

Windows

4

odinštalovat'

Macintosh

31

Windows

10

preinštalovat'

Windows

10

systémové požiadavky

Macintosh

31

software tlaèiarne inštalovat'

Macintosh

31

Windows

4

odinštalovat'

Macintosh

31

Windows

10

T

tlaè brožúry

19

dokument

12

nastavenie mierky

20

N-up

Macintosh

35

Windows

18

obojstranná

20

plagát

21

prekrytie

22

prispôsobit' k

20

vodotlaè

21

zo systému Linux

30

zo systému Macintosh

33

zo systému Windows

12

tlaè brožúr

19

typ papiera, nastavit' tlaè

30

U

úspora tonera, nastavit'

15

V

ve¾kost' papiera, nastavit'

14

tlaè

30

Vlastnosti grafiky, nastavit'

15

Vlastnosti papiera, nastavit'

14

Vlastnosti Prídavných funkcií, nastavit'

16

vlastnosti tlaèiarne

Linux

30

vlastnosti tlaèiarne, nastavit'

Macintosh

33

Windows

13

vodotlaè tlaè

21

upravit'

21

vymazat'

21

vytvorit'

21

Z

zdroj papiera, nastavit'

30

Windows

14

38

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents