Samsung MX-H630 Používateľská príručka

Samsung MX-H630 Používateľská príručka
MX-H630
MX-H730
MINI-kompaktný systém
Prehrávanie MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
Bezpečnostné upozornenia
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO
VÝROBKU NIE SÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ OPRAVIŤ. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
VÝSTRAHA
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEOTVÁRAŤ
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri zariadenia sa
nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje
nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom
alebo poranenie osôb.
UPOZORNENIE : AKO PREVENCIU PRED Tento symbol vás upozorňuje na dôležité
PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE
pokyny týkajúce sa zariadenia.
ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU
A ÚPLNE ZASTRČTE.
VAROVANIE
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým
prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
VÝSTRAHA
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
• Nevystavujte toto zariadenie pádu alebo obliatiu. Neklaďte
na toto zariadenie predmety obsahujúce tekutiny, ako
napríklad vázy.
• Ak chcete toto zariadenie úplne vypnúť, musíte ho odpojiť
z elektrickej zásuvky. Preto musí byť elektrická zásuvka a
zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
• Toto zariadenie pripájajte len do elektrickej zásuvky s
ochranných uzemnením.
• Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, zapojte široký
kolík zástrčky do širokého otvoru v elektrickej zásuvke.
Zástrčku úplne zasuňte do zásuvky.
Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako
LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie iných
postupov ako tých, ktoré sú špecifikované v tomto návode,
môžu vyústiť do vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
VÝSTRAHA
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A
ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU RADIÁCII.
Príslušenstvo
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
TUNER/AUX
FM anténa
Návod na použitie
Diaľkový ovládač/batérie
Toroidné feritové jadro (1 EA)
(pre sieťový kábel) (voliteľné)
• Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho
vzhľadu výrobku.
• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
a. je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada
(t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
2
Slovensky
Bezpečnostné opatrenia
• Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje
požiadavkám, ktoré sú uvedené na identifikačnom štítku na
zadnej strane vášho výrobku.
• Výrobok neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie,
ktoré sa počas prevádzky zohreje. Ubezpečte sa, že
ventilačné otvory nie sú prikryté.
• Na vrchnú stranu výrobku nič neukladajte.
• Pred presúvaním výrobku sa ubezpečte, že otvor na vloženie
disku je prázdny.
• Ak chcete výrobok úplne vypnúť, odpojte zástrčku z
elektrickej zásuvky. Ak zariadenie nebudete používať dlhší
čas, odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
• Počas búrky odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo poškodiť výrobok.
• Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ani
iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie výrobku
a následnú poruchu.
• Výrobok chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom
alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné magnetické
alebo elektrické pole (napr. reproduktory).
• V prípade poruchy výrobku odpojte sieťový kábel od
elektrickej zástrčky.
• Tento výrobok používajte iba na osobné účely. Výrobok nie
je určený na priemyselné použitie.
• Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi
teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose
výrobku cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny,
kým výrobok nedosiahne izbovú teplotu.
• Batérie používané s týmto výrobkom obsahujú chemikálie,
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Batérie nevyhadzujte
s domácim odpadom.
• Na bočných a zadných stranách udržujte kvôli ventilačným
účelom približne 15 cm voľný priestor.
• Reproduktory umiestnite na každej strane systému do
rozumnej vzdialenosti, aby ste zabezpečili dobrý stereo zvuk.
• Reproduktory nasmerujte priamo k oblasti počúvania.
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Malé poškriabania na disku môžu znížiť kvalitu zvuku a
obrazu, alebo môžu spôsobiť skákanie.
Aby ste disky nepoškriabali, dávajte pri manipulácii s nimi
mimoriadny pozor.
Držanie diskov
• Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku.
• Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch nedostali odtlačky
prstov.
• Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
Uskladnenie diskov
• Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
• Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
• Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale a skladujte ich
vertikálne.
• Nedovoľte, aby sa disky znečistili nečistotami.
• Nepoužívajte prasknuté, ani poškriabané disky.
Manipulácia a ukladanie diskov
Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov alebo sa znečistí,
vyčistite ho vlažným saponátom zriedeným vodou a utrite
ho mäkkou tkaninou.
• Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom von.
• Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku dostane do
kontaktu studený vzduch, môže sa vytvoriť kondenzácia.
Ak sa do vnútra výrobku dostane kondenzácia, nemusí
fungovať správne. Ak sa to stane, vyberte disk a výrobok
nechajte 1 až 2 hodiny stáť so zapnutým napájaním.
Typy a formát diskov
Tento výrobok nepodporuje súbory s ochranou (DRM).
Disky CD-R
• Záleží od zariadenia na ktorom sa disk nahrával (CD
rekordér alebo počítač ) a od stavu disku, ale niektoré disky
CD-R sa nemusia dať prehrávať.
• Používajte 650MB/74 minútový disk CD-R. Nepoužívajte
disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút, pretože sa
nemusia dať prehrávať.
• Niektoré médiá CD-RW (prepisovateľné) sa nemusia dať
prehrávať.
• Úplne prehrávať sa budú dať iba disky CD-R, ktoré sú
správne „uzatvorené“. Ak je časť uzatvorená, ale disk
zostane otvorený, disk sa nemusí dať úplne prehrávať.
Disky CD-R MP3
• Prehrávať sa dajú iba disky CD-R so súbormi MP3 vo
formáte ISO 9660 alebo Joliet.
• Názvy súboru MP3 by nemali obsahovať medzery alebo
špeciálne znaky (napríklad = +).
• Používajte disky nahrané s dátovým tokom kompresie/
dekompresie väčším ako 128 kb/s.
• Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a „.MP3“.
• Prehrávať sa dajú iba postupne zapísané viacsekčné disky.
Ak sa na viacsekčnom disku nachádza prázdny segment,
disk sa dá prehrať iba po tento prázdny segment.
• Ak nie je disk zatvorený, bude spustenie prehrávania trvať
dlhšie a nemusia sa dať prehrať všetky nahrané súbory.
• Zvuk môže skákať pri prehrávaní súborov kódovaných vo
formáte s variabilným dátovým tokom (VBR), t.j. súborov
kódovaných s nízkym dátovým tokom, aj s vysokým
dátovým tokom (napr. 32 kb/s – 320 kb/s).
• Z jedného disku CD môže byť prehraných maximálne 999
skladieb.
• Podporované formáty zvuku: Prenosová rýchlosť WMA 56
~128 kb/s.
Slovensky
2
3
Obsah
Ďakujeme vám za zakúpenie mini - kompaktného systému SAMSUNG.
Venujte prosím čas prečítaniu si týchto pokynov.
Umožnia vám ovládanie systému a plné využitie všetkých jeho vlastností.
Bezpečnostné upozornenia..................... 2
Príslušenstvo............................................. 2
Používanie vysokorýchlostného
vyhľadávania..................................... 10
Bezpečnostné opatrenia.......................... 3
Opakovanie........................................ 10
Varovanie pri manipulácii a
Vymazanie súboru............................. 10
ukladaní diskov......................................... 3
Preskočenie 10 skladieb................... 10
Typy a formát diskov................................. 3
Používanie rozhrania Bluetooth............. 11
Obsah........................................................ 4
Nastavenie hodín.................................... 12
Popis.......................................................... 5
Funkcia časovača................................... 12
Predný panel........................................ 5
Zrušenie časovača.................................. 13
Zadný panel......................................... 6
Počúvanie rádia...................................... 13
Diaľkový ovládač................................. 7
Výber uloženej stanice............................ 13
Pripojenie toroidného feritového jadra k
sieťovému káblu (voliteľné)...................... 7
Rýchlosť nahrávania............................... 14
Funkcia displeja........................................ 7
Výber režimu ekvalizéra.......................... 15
Prehrávanie CD/MP3/WMA-CD.................. 8
Výber režimu lokálneho ekvalizéra........ 15
Výber skladby............................................ 8
Používanie futbalového režimu.............. 15
Vyhľadávanie určitej hudobnej
Funkcia GIGA SOUND............................ 15
časti na disku CD...................................... 8
Pripojenie mikrofónu............................... 15
Opakovanie jednej alebo všetkých
skladieb na kompaktnom disku............... 8
Riešenie problémov................................ 16
Funkcia nahrávania................................. 14
Technické údaje...................................... 17
Funkcia preskočiť 10................................ 9
Programovanie CD.................................... 9
Kontrola alebo úprava
naprogramovaných skladieb.................... 9
Funkcia automatickej zmeny................... 9
Prehrávanie zariadenia USB.................. 10
Výber skladby zo zariadenia USB.... 10
Rýchle vyhľadanie priečinku............ 10
Symboly
4
Slovensky
Dôležité
Poznámka
Popis
Predný panel
1
2
3
20
19
4
18
5
17
6
16
7
15
8
9
10
11
14
13
12
1. Tlačidlo POWER (Napájanie)
• Týmto tlačidlom zapínate a vypínate minikompaktný systém.
2. T
lačidlo AUTO CHANGE
(Automatická zmena)
3. Tlačidlo EQ (Ekvalizér)
4. Okienko displeja
5. Tlačidlo vyhľadávania/preskočenia
6. Tlačidlo zastavenia/režimu ladenia
7. Tlačidlo USB/BLUETOOTH
8. Tlačidlo MP3/CD
9. Tlačidlo TUNER/AUX
10. Konektor MIC (Mikrofón)
11. Priehradka na disk
12. Konektor USB
13. Tlačidlo USB REC (Nahrávanie USB)
14. Tlačidlo DELETE (Vymazať)
21
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Tlačidlo OPEN/CLOSE (Otvoriť/zatvoriť)
Tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/prestávka)
Tlačidlo vyhľadávania/preskočenia
Ovládač VOLUME (Hlasitosť)
Tlačidlo LOCAL EQ (Lokálny ekvalizér)
Tlačidlo FOOTBALL MODE (Futbalový režim)
Tlačidlo GIGA SOUND BLAST
(Zvuk GIGA SOUND BLAST)
Slovensky
4
5
Zadný panel
1
2
3
4
1. Koncovky konektorov 2 – kanálových
reproduktorov
Koncovky konektoru reproduktorov sú
umiestnené na zadnej strane systému.
1. Aby ste dosiahli správnu kvalitu zvuku, vložte
nižšie označené káble konektora reproduktorov do správnych koncoviek reproduktorov v
zadnej časti systému.
• ľavý reproduktor (označenie L).
• pravý reproduktor (označenie R).
2. ONLY FOR SERVICE (LEN NA OPRAVU)
• Tento konektor slúži len na opravu.
Nepoužívajte ho.
3. Koncovky AUX IN (Prídavný vstup)
1. Pomocou audiokábla (nie je súčasťou výbavy)
pripojte koncovku AUX IN na výrobku k zvukovému výstupu externého analógového zariadenia.
• Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
• Ak má externé analógové zariadenie iba
jeden konektor zvukového výstupu, pripojte
buď ľavú, alebo pravú koncovku.
6
Slovensky
• Ak chcete vybrať vstup AUX, stlačte tlačidlo
TUNER/AUX (Tuner/výstup).
• Keď je zariadenie v režime AUX a po dobu
dlhšiu ako 8 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo,
napájanie sa automaticky vypne.
4. Koncovka konektora antény FM
1. (Dodanú) FM anténu pripojte ku konektoru FM
Antenna (Anténa FM).
2. Pomaly pohybujte anténovým káblom, až kým
nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel potom
pripevnite k stene alebo k inému pevnému povrchu.
3. Ak je príjem slabý, možno budete musieť
namontovať vonkajšiu anténu. Urobíte to tak, že
vonkajšiu anténu FM pripojíte ku konektoru antény
FM na zadnej strane systému, pomocou 75 Ω
koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky).
Diaľkový ovládač
33
1
2
3
32
TUNER/AUX
1.
2.
3.
4.
31
• Počas prehrávania
stlačte číslo
požadovanej
skladby. Prehrá sa
vybraná skladba.
4
5
6
30
29
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
POWER
TUNER/AUX
USB
Číselné tlačidlá (0 - 9)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
-10
Preskočiť
Zastaviť
Prehrávať
EQ
REPEAT
ENTER
VOLUME Ladenie/album .
TUNING MODE
TIMER ON/OFF
TIMER SET
SLEEP
• Nastavte čas
spánku, kedy sa
má výrobok sám
vypnúť.
18.
19.
20.
21.
22.
MY KARAOKE
MIC VOLUME -, +
USB REC
DELETE
CD REC SPEED, MO/ST
23. VOLUME +
24. Ladenie/album ,
25. AUTO CHANGE
26. GIGA
27. FOOTBALL
28. Prestávka
29. Vyhľadávanie
30. +10
31. CD/Bluetooth
32. DISPLAY
33. MUTE
• Dočasne vypne
prehrávanie
zvuku.
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
`` Batérie dajte do diaľkového ovládača tak, aby sa
ich polarita (+,-) zhodovala s nákresom v
priestore pre batérie.
`` Batérie nelikvidujte v ohni.
`` Batérie neskratujte, nerozoberajte, ani
neprehrievajte.
`` Ak by ste batérie vymenili za nesprávny typ
batérií, mohli by ste spôsobiť výbuch. Batérie
vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
`` Diaľkový ovládač môžete používať približne do
vzdialenosti 7 metrov v priamej línii od zariadenia.
Pripojenie toroidného feritového
jadra k sieťovému káblu (voliteľné)
Ak k sieťovému káblu pripojíte toroidné feritové
jadro, pomôžete tým zabrániť RF rušeniu z
rádiových signálov.
1. Otvorte potiahnutím za fixačné pútko toroidného feritového
jadra.
2. Toroidné feritové jadro pripojte k sieťovému káblu tak, ako to
vidíte na obrázku a zatlačte ho, kým nebudete počuť kliknutie.
Montáž toroidného feritového jadra k
sieťovému káblu
Zdvihnutím uvoľnite uzamknutie a otvorte jadro.
Zatlačením ho znovu zaistíte
12.
13.
14.
15.
16.
17.
* Veľkosť batérie: AAA
Funkcia displeja
Umožňuje vám vidieť na displeji všetky dostupné
funkcie a nastaviť jas displeja.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY na diaľkovom
ovládači sa režim displeja zmení nasledovne:
◆◆ Funkcia Demo
Všetky funkcie dostupné v systéme sa zobrazia na
displeji na prednom paneli.
◆◆ Funkcia stlmenia svetla
Funkcia stlmenia svetla bude vybraná a displej
stmavne.
◆◆ Display ON
Displej sa zapne.
◆◆ Clock ON
Zobrazujú sa nastavené hodiny.
S káblom urobte na cievke dve otáčky.
Slovensky
6
7
Prehrávanie CD/MP3/WMA-CD
Umožňuje vám prehrávať 12 cm kompaktné disky bez adaptéra.
☛☛Tento výrobok je navrhnutý tak, aby prehrával disky
audio CD, CD, CD-R, CD-RW alebo MP3/WMA-CD.
• J emne otvorte alebo zatvorte priehradku na disk CD.
Nepoužívajte nadmernú silu.
• Nepoužívajte nadmernú silu na výrobok, ani naň
neklaďte ťažké predmety.
• Do výrobku nevkladajte neštandardne tvarované disky
CD, ako napríklad v tvare srdca alebo osemuholníka.
Mohli by ste výrobok poškodiť.
• Najlepší zvuk dosiahnete tak, že s diskmi budete
zaobchádzať opatrne a pozorne.
1. Stlačením
tlačidla OPEN/CLOSE otvoríte priehradku na disk.
2. Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana s
nálepkou otočená smerom hore.
3. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE zatvoríte priehradku
na disk. Disk sa bude automaticky prehrávať.
• Pri diskoch MP3/WMA-CD môže trvať niekoľko minút,
než sa dokončí snímanie skladieb na disku.
• Ak prehrávate súbor s anglickým názvom alebo
médium MP3/WMA-CD s anglickým názvom, názov
skladby sa bude zobrazovať na displeji. (Iné jazyky, ako
anglický, sa nemusia zobraziť.)
• Skladba s anglickým názvom obsahujúca špeciálny
znak sa nezobrazí.
<Displej prehrávania CD/MP3/WMA-CD>
Indikátor skladby
Indikátor doby prehrávania
4. H
lasitosť nastavte pomocou:
• Otáčania regulátora VOLUME na zariadení ALEBO
• Stláčania tlačidla Vol + (Hlasitosť +) alebo Vol – (Hlasitosť
-) na diaľkovom ovládači. Úroveň hlasitosti sa dá
nastaviť v 31 krokoch (VOLUME MIN, VOLUME 01 VOLUME 29 a VOLUME MAX).
5. Hlavná jednotka
Ak chcete prehrávanie dočasne pozastaviť, stlačte tlačidlo p.
Ak chcete v prehrávaní disku pokračovať, znovu stlačte tlačidlo p.
Diaľkový ovládač
Ak chcete prehrávanie dočasne pozastaviť, stlačte
tlačidlo PAUSE(#).
Ak chcete v prehrávaní disku pokračovať, stlačte tlačidlo PLAY(+).
6. Ak chcete prehrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo STOP (@).
• Ak v priehradke disku nie je vložený disk CD, jednotka zobrazuje
nápis „NO DISC“.
• Kvalita MP3/WMA-CD prehrávania sa môže líšiť v závislosti od
stavu disku, ktorý obsahuje hudobné súbory alebo od stavu
rekordéra, na ktorom bol disk vytvorený.
• Ak sú na rovnakom disku rôzne typy súborov alebo nepotrebné
priečinky, môžete mať pri prehrávaní problémy.
• Keď priehradku nepoužívate, nechajte ju zatvorenú, aby sa do
nej nedostal prach.
• Kompaktný disk môžete vkladať alebo vyberať, keď je vybraná
funkcia rádia, USB alebo pomocného zdroja. Výrobok po
stlačení tlačidla OPEN/CLOSE (Otvoriť/zatvoriť) tiež automaticky
zmení režim na MP3/CD.
• Ak po dobu dlhšiu ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na
výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime
prestávky, prejde do režimu zastavenia.
• Ak po dobu dlhšiu ako 25 minút nestlačíte žiadne tlačidlo na
výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime
zastavenia alebo režime bez disku, napájanie sa automaticky vypne.
8
Slovensky
Výber skladby
Počas prehrávania disku si môžete vybrať
požadovanú skladbu.
Prehrávanie predchádzajúcej skladby
3 sekundy od začiatku prehrávania aktuálnej skladby
stlačte tlačidlo [.
3 sekundy alebo dlhšie od začiatku prehrávania aktuálnej skladby stlačte dvakrát tlačidlo [.
Prehrávanie nasledujúcej skladby
Stlačte tlačidlo ].
Prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku
3 sekundy od začiatku prehrávania aktuálnej skladby
stlačte jedenkrát tlačidlo [.
Prehrávanie skladby podľa vlastného výberu
Stlačením tlačidla [ alebo ] vyberte požadovanú
skladbu.
• Na výber skladby môžete použiť aj číselné tlačidlá (0 - 9)
na diaľkovom ovládači.
Vyhľadávanie určitej hudobnej
časti na disku CD
Pri počúvaní kompaktného disku môžete rýchlo
vyhľadať určitú hudobnú časť v skladbe.
Vyhľadávanie
Stlačte ...
Dopredu
Dozadu
)
(
Na automatické vyhľadanie skladby môžete tiež stlačiť
a podržať tlačidlo [ alebo ] na hlavnej jednotke.
Opakovanie jednej alebo všetkých
skladieb na kompaktnom disku
Môžete opakovane prehrávať disk CD, skupinu
skladieb v priečinku (iba MP3) alebo jednu skladbu:
1. S
tlačte tlačidlo REPEAT.
Po každom stlačení tlačidla REPEAT (Opakovať)
sa režim opakovania zmení nasledovne:
MP3: OFF➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CD: OFF➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Ak chcete funkciu opakovania zastaviť, stláčajte
tlačidlo REPEAT (Opakovať), kým sa na displeji
nezobrazí nápis „OFF“.
• OFF: Zruší opakované prehrávanie.
• TRACK: Opakovane prehráva vybranú skladbu.
• DIR: Opakovane prehráva všetky skladby vo vybranom priečinku.
• ALL: Opakovane prehráva celý disk.
• RANDOM: Prehráva skladby v náhodnom
poradí.
Funkcia preskočiť 10
V režime prehrávania stlačte tlačidlo +10 alebo -10.
Jednotka preskočí z aktuálnej skladby o 10 skladieb
dopredu alebo o 10 skladieb dozadu.
Programovanie CD
Táto funkcia je dostupná počas prehrávania
MP3/WMA-CD.
• Môžete si naprogramovať poradie prehrávania až 24
skladieb podľa vášho výberu.
• Avšak pred výberom skladieb musíte zastaviť
prehrávanie disku CD.
1. V režime prehrávania disku CD stlačte tlačidlo
STOP(@) , aby sa zastavilo prehrávanie disku CD.
2. Po stlačení tlačidla ENTER (
nižšie uvedená správa:
) sa zobrazí
(01= program number, --= track number)
3. Pomocou tlačidla [ alebo ] sa presuňte na
požadovanú skladbu.
• Stlačením tlačidla [ sa presuňte na predchádzajúcu skladbu.
• Stlačením tlačidla ] sa presuňte na nasledujúcu skladbu.
4. Stlačením tlačidla ENTER (
) svoj výber
potvrďte. Výber sa uloží a zobrazí sa
.
5. Ak chcete vybrať ďalšie skladby, opakujte kroky
3 až 4 uvedené vyššie.
6. Po stlačení tlačidla PLAY (+) (Prehrávať) sa
prehrajú naprogramované skladby.
7. Po stlačení tlačidla STOP (@) sa zastaví
prehrávanie naprogramovaných skladieb a po
opakovanom stlačení tlačidla STOP (@) sa zruší
prehrávanie naprogramovaných skladieb.
• A
k otvoríte priehradku na disk alebo výrobok
vypnete, vaše naprogramovanie sa zruší.
➣➣Ak v režime CD program stlačíte tlačidlo USB
REC (Nahrávanie USB) alebo tlačidlo AUTO
CHANGE (Automatická zmena), tieto funkcie
nebudú fungovať a jednotka zobrazuje nápis
„PROG“.
Kontrola alebo úprava
naprogramovaných skladieb
Ak si to želáte, môžete skontrolovať zoznam
naprogramovaných skladieb a upraviť ho.
1. Ak sa prehráva naprogramovaná skladba,
stlačte jedenkrát tlačidlo STOP (@).
2. Potom, ako dvakrát stlačíte tlačidlo ENTER
(
) , zobrazí sa nižšie uvedená správa:
(C=Check, 01= program number)
➣➣Ak ste už naprogramovali celkovo 24
skladieb, na displeji sa „C“ namiesto „P“.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo ENTER (
), až
kým sa nezobrazí požadovaná skladba.
4. Stlačením tlačidla [ alebo ] vyberte inú
skladbu.
5. Stlačením tlačidla ENTER (
potvrďte.
) svoj výber
6. Po stlačení tlačidla PLAY (+) sa prehrajú
naprogramované skladby.
Funkcia automatickej zmeny
Disk si môžete prehrať priebežne po USB.
1. Stlačte tlačidlo AUTO CHANGE.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim zmení v
nasledovnom poradí:
AUTO CHANGE ON ; AUTO CHANGE OFF
• Keď je režim automatickej zmeny „ON“ (Zapnutý),
jednotka bude nepretržite prehrávať Disc ; USB.
• Keď je režim automatickej zmeny „ON“ a stlačíte
tlačidlo POWER, tlačidlo FUNCTION alebo tlačidlo
OPEN/CLOSE , funkcia automatickej zmeny sa
automaticky prepne do režimu „OFF“ (Vypnutý).
• Ak odpojíte zariadenie USB počas prehrávania
zariadenia USB, funkcia automatickej zmeny sa
automaticky prepne do režimu „OFF“ (Vypnutý).
• Keď je režim automatickej zmeny „ON“ (Zapnutý),
zariadenie nemôže nahrávať.
• Keď je režim automatickej zmeny „ON“ , funkcie
REPEAT a SLEEP sa automaticky zmenia na vypnuté.
• Keď je režim automatickej zmeny „ON“ (Zapnutý),
funkcie CD REC SPEED (Rýchlosť nahrávania CD),
USB REC (Nahrávanie USB), REPEAT (Opakovať),
PROGRAM (Program), DELETE (Vymazať) a SLEEP
(Spánok) nefungujú a na zariadení sa zobrazuje nápis
„AUTO CHANGE ON“.
• Keď sa skončí prehrávanie DISKU a nie je pripojené
žiadne zariadenie USB, zariadenie bude pokračovať v
prehrávaní disku.
• Keď sa skončí prehrávanie zariadenia USB a v
zariadení nie je žiadny DISK, zariadenie bude
pokračovať v prehrávaní zariadenia USB.
Slovensky
8
9
Prehrávanie zariadenia USB
K výrobku pripojte externé pamäťové zariadenie,
ako napríklad flash pamäť USB alebo externý
pevný disk (jednotka pevného disku). Môžete
prehrávať súbory vo formáte MP3/WMA.
Skôr, ako začnete!
• Pripojte externé pamäťové zariadenie USB k vášmu výrobku.
• Vyberte režim USB stlačením tlačidla USB/BLUETOOTH
na hlavnej jednotke, prípadne vyberte USB stlačením
tlačidla USB na diaľkovom ovládači.
• Automaticky sa prehrá prvá skladba v prvom adresári.
Vymazanie súboru
Môžete vymazať súbor z vášho zariadenia USB.
1. Prehrajte súbor, ktorý chcete vymazať.
2. Stlačte tlačidlo DELETE (Vymazať).
3. Stlačením tlačidla [ alebo ] vyberte nápis YES.
4. Stlačte tlačidlo ENTER (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači .
alebo tlačidlo DELETE (Vymazať).
Vybraný súbor bude vymazaný.
☛☛
astavenie prehrávania
➣➣ZStlačením
tlačidla STOP ( @ ) prehrávanie zastavíte.
Preskočenie 10 skladieb
zariadenia USB
➣➣OAkdobratie
V režime prehrávania stlačte tlačidlo +10 alebo -10.
ešte raz stlačíte tlačidlo STOP ( @ ), môžete zariadenie USB bezpečne odobrať.
☛☛
K portu USB tohto výrobku nepripájate nabíjačku
USB. Mohli by ste výrobok poškodiť.
Výber skladby zo zariadenia USB
Počas prehrávania môžete vybrať súbor MP3.
k sa chcete presunúť na predchádzajúcu/nasledujúcu
➣➣Askladbu,
stlačte na chvíľu tlačidlá [,].
• Jednotka sa presunie na predchádzajúci/nasledujúci
súbor v adresári.
• Ak stlačíte tlačidlá [,] viackrát, ako je počet
súborov v adresári, jednotka sa presunie na ďalší
adresár.
Rýchle vyhľadanie priečinku
1. S
tlačením tlačidla TUNING/ALBUM (Ladenie/album)
na diaľkovom ovládači sa presuniete na
predchádzajúci/nasledujúci priečinok.
2. Keď je vyhľadávanie hotové, uvidíte názov
predchádzajúceho/nasledujúceho priečinku. Skladba
sa začne prehrávať.
Používanie vysokorýchlostného vyhľadávania
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadať
požadovanú časť.
tlačidlo (,).
➣➣•Stlačte
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlo posuniete
dozadu/dopredu.
☛☛V režime rýchleho prehrávania nebudete počuť zvuk.
Opakovanie
1. S
tlačte tlačidlo REPEAT.
Po každom stlačení tlačidla REPEAT (Opakovať) sa
režim opakovania zmení nasledovne:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Ak chcete funkciu opakovania zastaviť, stláčajte
tlačidlo REPEAT (Opakovať), kým sa na displeji
nezobrazí nápis „OFF“.
• OFF: Zruší opakované prehrávanie.
• TRACK: Opakovane prehráva vybranú skladbu.
• DIR: Opakovane prehráva všetky skladby vo vybranom priečinku.
• ALL: Opakovane prehráva všetky skladby.
• RANDOM: Prehráva skladby v náhodnom poradí.
10
Slovensky
Systém súborov NTFS nie je podporovaný.
Jednotka preskočí z aktuálnej skladby o 10 skladieb
dopredu alebo o 10 skladieb dozadu.
Pred použitím zariadenia USB s touto jednotkou si
prečítajte pokyny uvedené nižšie.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto výrobkom
správne fungovať.
• Tento výrobok podporuje iba externé pevné disky
naformátované v systéme súborov FAT.
• Pevné disky USB 2.0 musíte pripojiť k samostatnému
napájaciemu zdroju. Inak pevný disk USB 2.0 nebude
fungovať.
• Ak je externé pamäťové zariadenie USB pripojené k
viacerým zariadeniam, budú sa prehrávať iba súbory
MP3 na prvom pevnom disku.
• Súbory s DRM nie sú podporované. Správa digitálnych
práv (DRM) bráni neoprávnenému prístupu k súboru
DRM tak, že autorské práva súboru sú chránené pred
pirátstvom.
• Dokonca aj keď je prípona súboru .mp3, súbor sa nedá
prehrať, ak je naformátovaný ako MPEG layer 1 alebo 2.
• Nepoužívajte nerozpoznaný rozbočovač USB.
• Zobrazuje sa len prvých 15 znakov zo súboru MP3/
WMA.
• Podporujú sa iba odstrániteľné pevné disky s kapacitou
menšou ako 160 GB. V závislosti od zariadenia nemusia
byť podporované odstrániteľné disky s kapacitou 160
GB alebo vyššou.
• Výrobku môže trvať niekoľko minút, než rozpozná súbory
na zariadení USB.
• Zariadenia USB (najmä pevné disky USB) môžu
spôsobovať oneskorenie pri prechode na nasledujúcu
skladbu.
• Pri zariadeniach USB podporujúcich len USB verzia 1.1
môže mať jednotka pomalší prístup k súborom, prípadne
nemusí rozpoznať vlastnosti súboru.
• Ak viac ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku
alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime
pauzy, prejde do režimu zastavenia.
• Ak po dobu dlhšiu ako 25 minút nestlačíte žiadne tlačidlo
na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok
v režime zastavenia alebo režime bez USB, napájanie sa
automaticky vypne.
Používanie rozhrania Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete používať na
vychutnávanie si zvuku vo vysokej kvalite bez drôtov!
Čo je to Bluetooth?
Technológia Bluetooth umožňuje ľahké vzájomné prepojenie
zariadení kompatibilných s rozhraním Bluetooth pomocou
krátkeho, bezdrôtového pripojenia.
• Zariadenie Bluetooth môže spôsobiť rušenie alebo poruchu,
záleží od použitia, ak:
- časť vášho tela príde do kontaktu s prijímacím/vysielacím
systémom zariadenia Bluetooth alebo produktu.
- je vystavené elektrickým výkyvom z prekážok
spôsobeným stenou, rohom alebo predelením miestnosti.
- je vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s
rovnakým frekvenčným pásmom, vrátane medicínskych
zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
• Pri párovaní držte minikompaktný systém a zariadenie
Bluetooth blízko pri sebe. Čím je vzdialenosť medzi systémom
a zariadením Bluetooth väčšia, tým je kvalita horšia.
• Ak vzdialenosť prekročí prevádzkový dosah Bluetooth,
pripojenie sa stratí.
• Na miestach so slabou citlivosťou príjmu nemusí spojenie
rozhraním Bluetooth pracovať správne.
• Minikompaktný systém má efektívny dosah príjmu do 10
metrov všetkými smermi, ak tam nie sú prítomné žiadne
prekážky. Keď zariadenie Bluetooth presuniete mimo tohto
dosahu, pripojenie sa automaticky preruší. Dokonca aj v
tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky, akými sú
napríklad steny alebo dvere.
• Toto bezdrôtové zariadenie môže počas svojej prevádzky
spôsobovať elektrické rušenie.
Pripojenie výrobku k zariadeniu Bluetooth
Skôr, ako začnete, overte si, či zariadenie Bluetooth
podporuje funkciu stereo náhlavnej súpravy s
podporou rozhrania Bluetooth.
1. Stlačte tlačidlo USB/BLUETOOTH na hlavnej jednotke
alebo tlačidlo CD/Bluetooth na diaľkovom ovládači,
aby sa zobrazila správa „BT”.
• Na displeji uvidíte nápis „BT READY“.
2. Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s rozhraním
Bluetooth, ktoré chcete pripojiť. (Pozrite si návod na
použitie zariadenia Bluetooth.)
3. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo slúchadiel.
• Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
4. Z vyhľadaného zoznamu vyberte položku "[Samsung]
MINI xxxxxx " .
• Počas pripájania výrobku k zariadeniu Bluetooth sa na
prednom displeji výrobku zobrazí nápis "device name"
➞"CONNECTED"➞"BT" .
• Ak sa zariadeniu Bluetooth nepodarilo spárovať s
výrobkom MINI alebo sa na displeji objavila správa
„UNPAIRED“, vymažte predchádzajúce „[Samsung]
MINI XXXXXX“ nájdené zariadením Bluetooth a nechajte
ho znovu vyhľadať výrobok MINI.
5. Prehrávajte hudbu na pripojenom zariadení.
• Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete
počúvať priamo z výrobku.
• V režime Bluetooth nie sú k dispozícii funkcie
prehrávania/pozastavenia/opakovania/zastavenia/
nasledujúce/predchádzajúce niektorých modelov.
• Výrobok podporuje iba SBC dáta so strednou kvalitou
(až do 237 Kb/s pri 48 kHz) a nepodporuje SBC dáta s
vysokou kvalitou (328 Kb/s pri 44,1 kHz).
• Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním
Bluetooth.
• Minikompaktný systém nemusí byť schopný vyhľadať
alebo sa správne pripojiť v nasledujúcich prípadoch:
- ak je v okolí minikompaktného systému silné elektrické
pole.
- ak sa s minikompaktným systémom spáruje súčasne
viacero zariadení s rozhraním Bluetooth.
- ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté, nie je
na mieste alebo má poruchu.
• Uvedomte si, že zariadenia, akými sú mikrovlnné rúry,
bezdrôtové adaptéry LAN, žiarivkové svetlá a plynové
sporáky, používajú rovnaký frekvenčný rozsah ako
zariadenia s rozhraním Bluetooth, čo môže spôsobovať
elektrické rušenie.
Odpojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth
od výrobku
Výrobok môžete od zariadenia Bluetooth odpojiť.
(Pozrite si návod na použitie zariadenia Bluetooth.)
• Výrobok bude odpojený.
• Počas odpájania výrobku od zariadenia Bluetooth
sa na prednom displeji výrobku zobrazí nápis "BT
DISCONNECTED"➞"BT READY".
Odpojenie výrobku od zariadenia s rozhraním
Bluetooth
1. Stlačením tlačidla iného režimu na prednom paneli MiNi
komponentného systému prepnite z režimu Bluetooth
na iný režim alebo vypnite MiNi komponentný systém.
Aktuálne pripojené zariadenie sa odpojí.
• V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie zariadenia
s rozhraním Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi
výrobkom a zariadením s rozhraním Bluetooth presiahne
stanovený limit (10 metrov).
• Ak zariadenie s rozhraním Bluetooth vrátite späť do
účinného dosahu, môžete výrobok reštartovať, aby
sa obnovilo spárovanie so zariadením s rozhraním
Bluetooth.
• Niektoré funkcie nemusia s niektorými zariadeniami s
rozhraním Bluetooth fungovať správne.
• V režime Bluetooth sa výrobok automaticky vypne, ak sa
k výrobku po dobu 25 minút nepripojí žiadne zariadenie s
rozhraním Bluetooth.
Slovensky
10
11
Funkcia časovača
Používanie funkcie zapnutia rozhraním Bluetooth
Keď je výrobok vypnutý, môžete k výrobku pomocou rozhrania Bluetooth pripojiť inteligentné zariadenie, aby ho zaplo.
1. Stlačte a podržte tlačidlo CD/Bluetooth na
diaľkovom ovládači, aby ste použili funkciu zapnutia
rozhraním Bluetooth.
• Každým stlačením tohto tlačidla sa režim zapnutia
rozhraním Bluetooth zmení nasledovne: BLUETOOTH
POWER ON  BLUETOOTH POWER OFF.
• Stlačením tohto tlačidla nastavíte režim zapnutia rozhraním
Bluetooth na možnosť BLUETOOTH POWER ON.
2. Inteligentné zariadenie spárujte s výrobkom
pomocou rozhrania Bluetooth. (Informácie o
pripojeniach Bluetooth nájdete v návode na obsluhu
vášho inteligentného zariadenia.)
3. Keď je výrobok vypnutý a nadviažete spojenie
rozhraním Bluetooth s vašim inteligentným
zariadením, výrobok sa sám automaticky zapne v
režime Bluetooth.
• Vyberte si požadovanú hudbu, ktorá sa bude prehrávať
z vášho inteligentného zariadenia.
• Táto funkcia je k dispozícii, ak je funkcia zapnutia
rozhraním Bluetooth nastavená na možnosť
BLUETOOTH POWER ON.
• Keď v režime zapnutia alebo vypnutia rozhraním
Bluetooth vyberiete funkciu CD, rádio, USB alebo
pomocný zdroj a prostredníctvom rozhrania Bluetooth
pripojíte k výrobku vaše inteligentné zariadenie, výrobok
sa automaticky prepne na režim rozhrania Bluetooth.
• Nastavenie režimu zapnutia rozhraním Bluetooth sa
uchová aj po vypnutí vášho minisystému.
Nastavenie hodín
Pri každom kroku máte niekoľko sekúnd na
nastavenie požadovaných možností. Ak tento čas
prekročíte, musíte začať znovu.
1. Stlačením tlačidla POWER (
) systém zapnite.
2. Stlačte tlačidlo TIMER SET a následne stlačte
tlačidlo ENTER (
), Na displeji sa zobrazí nápis
„CLOCK“.
3. Stlačte tlačidlo ENTER (
). Hodiny začnú blikať.
• Ak chcete hodiny pridať, stlačte: ,
• Ak chcete hodiny ubrať, stlačte: .
4. Keď sa zobrazia správne hodiny, stlačte tlačidlo
ENTER (
). Začnú blikať minúty.
• Ak chcete minúty pridať, stlačte: ,
• Ak chcete minúty ubrať, stlačte: .
5. Keď sa zobrazia správne minúty, stlačte tlačidlo
ENTER (
). Na displeji sa zobrazí nápis " TIME" .
• Aktuálny čas je teraz nastavený.
• Čas môžete zobraziť aj keď používate inú
funkciu, a to stlačením tlačidla TIMER SET .
• V kroku 3 a 4 môžete použiť aj tlačidlo ]
alebo [ na prednom paneli, namiesto tlačidla
TUNING/ALBUM , alebo . .
12
Slovensky
Časovač vám umožňuje automaticky zapínať a
vypínať systém v určitých časoch.
• Pred nastavením časovača skontrolujte, či je
aktuálny čas správny.
• Pri každom kroku máte niekoľko sekúnd na
nastavenie požadovaných možností. Ak tento čas
prekročíte, musíte začať znovu.
• Ak už viac nechcete, aby sa systém zapínal a
vypínal automaticky, musíte časovač zrušiť stlačením
tlačidla TIMER ON/OFF button.
Príklad: Chcete sa každé ráno zobudiť na hudbu.
1. Stlačením tlačidla POWER (
) systém zapnite.
2. Stláčajte tlačidlo TIMER SET , kým sa nezobrazí nápis
TIME.
3. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí nápis ON.
Môžete nastaviť čas zapnutia časovača.
4. Nastavte čas zapnutia časovača.
a
b
c
d
tláčaním tlačidla TUNING/ALBUM , alebo . nas S
tavíte hodiny.
Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Začnú blikať minúty.
Stláčaním tlačidla TUNING/ALBUM , alebo . nas
tavíte minúty.
Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: N
a pár sekúnd sa zobrazí nápis OFF. Teraz
môžete nastaviť čas vypnutia časovača.
5. Nastavte času vypnutia časovača.
a Stláčaním tlačidla TUNING/ALBUM , alebo . nastavíte hodiny.
b Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Začnú blikať minúty.
c Stláčaním tlačidla TUNING/ALBUM , alebo . nas
tavíte minúty.
d Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Zobrazí sa VOL XX, kde XX zodpovedá už nastavenej hlasitosti.
6. Stlačením tlačidla TUNING/ALBUM , alebo .
nastavíte úroveň hlasitosti a potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
Výsledok: Zdroj, ktorý chcete vybrať sa zobrazí.
7. S
tláčaním tlačidla TUNING/ALBUM , alebo . vyberte
požadovaný zdroj, ktorý chcete prehrávať, keď sa
systém zapne.
Ak vyberiete...
Musíte tiež...
FM (rádio)
S tlačte tlačidlo ENTER (
a
).
b Vyberte predvolenú stanicu
stlačením tlačidla TUNING/ALBUM ,
alebo ..
CD/MP3 (kompaktný disk) Vložte jeden kompaktný disk.
USB
Pripojte zariadenie USB.
8. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Zobrazuje sa nápis CHKREC (Chcete
nahrávať?).
Počúvanie rádia
9. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Zobrazuje sa REC N. Môžete stlačiť tlačidlo
TUNING/ALBUM , alebo . aby ste vybrali položku REC
Y alebo REC N, potom stlačte tlačidlo ENTER (
).
1)Ak vyberiete položku REC N, minisystém nebude po
zapnutí nahrávať. Ak ste už nastavili nahrávanie s
časovačom tuneru, výber položky REC N ho zruší.
Uvedomte si, že minisystém sa bude stále zapínať a
vypínať v časoch, ktoré ste nastavili už skôr v tomto
procese.
2)Ak vyberiete položku REC Y, môžete nastaviť
minisystém tak, aby po zapnutí nahrával. Čas zapnutia
a vypnutia nahrávania sa môže líšiť od času zapnutia a
vypnutia časovača, ktorý ste nastavili už skôr v tomto
postupe.
a.Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí nápis ON.
Môžete nastaviť čas zapnutia nahrávania časovačom
tuneru.
b.Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí nápis OFF.
Môžete nastaviť čas vypnutia nahrávania časovačom
tuneru.
• Maximálny čas nahrávania časovačom tuneru je 5 hodín.
• Ak je čas vypnutia a zapnutia časovača rovnaký, zobrazí
sa slovo ERROR.
• Ak v minisystéme nie je vložený disk, prípadne k nemu
nie je pripojené zariadenie USB a vyberiete položku „CD“
alebo „USB“, minisystém automaticky vyberie položku
„TUNER“.
• Nastavenia v krokoch 4 až 9 môžete upraviť pomocou
tlačidiel ], [ na hlavnej jednotke namiesto tlačidiel
TUNING/ALBUM , alebo . .
• Ak je čas zapnutia alebo čas vypnutia rovnaký, ako čas
nahrávania časovačom, bude platiť iba čas zapnutia a
čas vypnutia a čas nahrávania časovačom sa nepoužije.
• Ak je zapnutý automatický časovač, funkcia MP3/CD
alebo USB si môže pre aktiváciu vyžadovať ďalší krok.
Závisí to od disku (alebo od zariadenia). Pre vás je lepšie
vybrať namiesto toho funkciu tunera.
Zrušenie časovača
Po nastavení časovača sa jednotka automaticky
spustí v čase zobrazenom indikátorom TIMER na
displeji. Ak už časovač viac nechcete používať,
musíte ho zrušiť.
Pre
Stlačte tlačidlo TIMER ON/OFF....
Zrušenie časovača Raz. Výsledok: už nie je viac zobrazené.
Reštartovanie časovača Dvakrát. Výsledok: sa zobrazí opätovne.
• Keď vyberiete režim TIMER OFF (Časovač vypnutý), TIMER
RECORDING (Nahrávanie s časovačom) a TIMER (Časovač) nie
sú k dispozícii.
Môžete uložiť až:
15 staníc FM.
1. Vyberte FM stlačením tlačidla TUNER/AUX.
2.
Vyhľadanie
stanice
Predvoľba
Manuálne
tlačením tlačidla TUNING MODE
Raz alebo viackrát, až kým sa nezobrazí PRESET. V režime predvoľby
môžete vyhľadať uložené frekvencie.
Raz alebo viackrát, až kým sa nezobrazí MANUAL. V manuálnom režime
môžete frekvencie vyhľadať po jednu
po druhej.
3. Stanicu, ktorú chcete uložiť vyberte:
• Stlačením tlačidla TUNING/ALBUM , alebo . na
diaľkovom ovládači vyberte predvolenú stanicu.
• Stlačte a podržte tlačidlo TUNING/ALBUM , alebo
. na diaľkovom ovládači, aby sa automaticky
vyhľadali aktívne vysielacie stanice.
4. Stlačením tlačidla MO/ST (Mono/stereo) prepnite medzi
stereo a mono.
• V oblasti so slabým príjmom vyberte MONO, kvôli
čistejšiemu vysielaniu bez rušenia.
• Toto sa dá použiť iba pri počúvaní stanice FM. 5. Ak nechcete uložiť nájdenú stanicu rádia, vráťte sa na
krok 3 a vyhľadajte inú stanicu.
Inak:
a. Stlačte tlačidlo ENTER.
b. Alebo stlačte tlačidlo TUNING/ALBUM na
diaľkovom ovládači, čím vyberiete číslo programu.
c. Stlačením tlačidla ENTER uložte predvoľbu.
6. Pre uloženie ďalších frekvencií rádia zopakujte kroky 3
až 5.
tuneru
➣➣V• režime
V manuálnom režime môžete na manuálne
vyhľadávanie rádio stanice použiť tlačidlo [ alebo
] na hlavnej jednotke.
• V režime predvoľby môžete na vyhľadávanie uloženej
rádio stanice použiť tlačidlo [ alebo ] na hlavnej
jednotke.
Výber uloženej stanice
Môžete počúvať uloženú rádio stanicu.
1. Vyberte FM stlačením tlačidla TUNER/AUX.
2. Stláčajte tlačidlo TUNING MODE na diaľkovom
ovládači, až kým sa nezobrazí nápis „PRESET“.
3. S
tláčaním tlačidla [ alebo ] a hlavnej jednotke
alebo tlačidla TUNING/ALBUM , alebo . na
diaľkovom ovládači vyberte číslo požadovanej
predvoľby.
Slovensky
12
13
Funkcia nahrávania
Na pamäťové zariadenie USB môžete nahrávať z disku
CD, rádiového vysielania alebo externého zdroja.
1. E
xterné pamäťové zariadenie USB pripojte ku konektoru
USB (
) na vašom výrobku.
2. Prehrajte disk, nalaďte stanicu alebo pripojte externý zdroj
k vášmu výrobku.
CD
• Stlačte tlačidlo MP3/CD na hlavnej jednotke a vyberte
funkciu CD.
• Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE otvorte priehradku
na disk.
• Vložte disk CD a stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE, aby
sa zatvorila priehradka na disk.
• Na výber požadovanej piesne použite výberové tlačidlá
disku ( [ alebo ] ).
Tuner
• Vyberte položku TUNER stlačením tlačidla TUNER/AUX.
• Nalaďte stanicu, ktorú chcete nahrať.
Externý zdroj
• Pripojte k vášmu výrobku externý komponent/
prehrávač MP3.
• Ak chcete vybrať vstup <AUX>, stlačte tlačidlo
TUNER/AUX.
• Prehrajte skladbu z externého zariadenia.
3.
tlačením tlačidla USB REC spustite nahrávanie.
S
CD
• Zobrazuje sa text „TRACK RECORDING“ a začne sa
nahrávanie CD.
• Stlačte a podržte tlačidlo USB REC, aby sa začalo
nahrávanie všetkých skladieb na disku. Zobrazuje sa
text „FULL CD RECORDING“.
MP3-CD
• Stlačte tlačidlo USB REC (Nahrávanie USB).
Momentálne prehrávaný súbor sa skopíruje do
zariadenia USB.
• Stlačte a podržte tlačidlo USB REC. Všetky súbory v
aktuálnom priečinku sa skopírujú do zariadenia USB.
• Keď pripojíte mikrofón, stlačte tlačidlo USB REC.
Momentálne prehrávaný súbor sa nahrá do zariadenia
USB a nahrá sa aj zvuk z mikrofónu.
NAHRÁVANIE MP3: "MP3 RECORDING""RECORD"
CD COPY: “CHECK”“START”“COPY XX”“COPY
END”
sa zobrazuje. Keď je nahrávanie hotové, zobrazí sa
„STOP“.
• Ak je názov súboru duplicitný, zobrazuje sa nápis
„FILE EXIST“ a funkcia je zrušená.
Tuner /externý zdroj
• Zobrazuje sa nápis RECORD.
4. Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla STOP (@)
(Zastavenie). Jednotka automaticky vytvorí a uloží nahrané
súbory vo formáte .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Po nahrávaní sa vo vašom zariadení USB vytvorí adresár s
názvom „RECORDING(DISCxxxx)“ (PLNÉ NAHRÁVANIE
DISKU CD), „RECORDING“ (NAHRÁVANIE SKLADBY),
„CD COPY“ (DISK MP3 CD), „MP3 RECORDING“ (DISK
MP3 CD), „TUNER RECORDING“ alebo „AUX
RECORDING“.
14
Slovensky
• Neodpájajte zariadenie USB alebo sieťový kábel počas
nahrávania, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie
súboru.
• Súbory WMA/MP2 sa dajú skopírovať, ale nie nahrať.
• Ak odpojíte zariadenie USB počas nahrávania,
nedokončený nahrávaný súbor sa môže poškodiť a
nedá sa odstrániť. Ak sa to stane, pripojte zariadenie
USB k počítaču a najskôr zálohujte údaje uložené v
zariadení USB. Potom ho naformátujte.
• Ak pamäťové zariadenie USB nemá dostatok voľného
miesta, systém zobrazí správu „NOT ENOUGH
MEMORY“.
• Zariadenie USB alebo pevný disk, na ktorý nahrávate,
musia byť naformátované súborovým systémom FAT.
Systém súborov NTFS nie je podporovaný.
• Pri používaní funkcie vysokorýchlostného vyhľadávania
na disku CD nie je nahrávanie disku CD k dispozícii.
• Čas nahrávania môže byť pri niektorých zariadeniach
USB dlhší.
• V režime programu nemôžete použiť funkciu nahrávania
disku CD.
• Ekvalizér sa automaticky nastaví na možnosť „OFF“
(Vypnuté) a počas nahrávania disku CD nie je k
dispozícii.
• Funkcia GIGA SOUND sa automaticky nastaví na
možnosť „OFF“ (Vypnuté) a počas nahrávania disku CD
nie je k dispozícii.
• Funkcia Opakovanie sa automaticky nastaví na
možnosť „OFF“ (Vypnuté) a počas nahrávania disku CD
nie je k dispozícii.
• Ak počas nahrávania disku CD používate funkciu
mikrofón, nahrá sa zvuk z mikrofónu.
• Počas vyhľadávania, prípadne ak v režime tuneru nie sú
k dispozícii žiadne stanice, rádio nemôžete nahrávať.
• Uvedomte si, že nastavenie príliš hlasnej vstupnej
úrovne pri nahrávaní hudby z externého zariadenia
prostredníctvom kanálov AUX alebo USB môže
spôsobiť šum v nahrávke. Ak sa to stane, znížte úroveň
hlasitosti externého zariadenia.
• Maximálny čas nahrávania tuneru/pomocného vstupu je
5 hodín.
Rýchlosť nahrávania
Pred nahrávaním si môžete vybrať rýchlosť nahrávania.
Po každom stlačení tlačidla CD REC SPEED
(Rýchlosť nahrávania CD) na diaľkovom ovládači
sa rýchlosť nahrávania zmení nasledovne:
RECORD SPD X 1 ; RECORD SPD X 3
• Ak nahrávate z rádia alebo z externého zdroja, rýchlosť
nahrávania nemôžete zmeniť.
• Ak vyberiete položku RECORD SPD X 3, zvuk sa počas
nahrávania neprodukuje.
• Ak ste pripojili mikrofón, mate k dispozícii jeden rýchlostný
režim: RECORD SPD X 1.
• Ak počas nahrávania odpojíte mikrofón, nahrávanie
sa zastaví. Ak mikrofón znovu pripojíte, nahrávanie sa
neobnoví.
Výber režimu ekvalizéra
Váš minikompaktný systém ponúka preddefinované
nastavenia ekvalizéra, ktoré sú optimalizované pre
jednotlivé hudobné žánre. Úrovne hĺbok, stredov a
výšok si môžete upraviť aj manuálne.
1. Stlačte tlačidlo EQ.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvukový režim
zmení nasledovne:
OFF;FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON;FOLKLORE
;PARTY;POP;HIP HOP;ROCK;JAZZ
;CLASSIC;ELECTRONIC;MP3 ENHANCER
;VIRTUAL SOUND;U B 0
2. Manuálne nastavenie úrovne HĹBOK, STREDOV, VÝŠOK:
Stlačte tlačidlo ENTER , keď vyberiete položku U B 0.
Výsledok: Úroveň HĹBOK začne blikať.
Stlačte tlačidlo TUNING/ALBUM , alebo ., aby ste si
vybrali úroveň od -6 do +6.
Stlačte tlačidlo ENTER.
Výsledok: Úroveň STREDOV začne blikať.
Stlačte tlačidlo TUNING/ALBUM , alebo . , aby ste
si vybrali úroveň od -6 do +6.
Stlačte tlačidlo ENTER.
Výsledok: Úroveň VÝŠOK začne blikať.
Stlačte tlačidlo TUNING/ALBUM , alebo . , aby ste
si vybrali úroveň od -6 do +6.
Stlačte tlačidlo ENTER.
Výsledok: Nastavenie je hotové.
• Ekvalizér sa automaticky nastaví na možnosť „OFF“
(Vypnuté) a počas nahrávania disku CD nie je k
dispozícii.
Výber režimu lokálneho ekvalizéra
Režim Lokálny ekvalizér môžete vybrať priamo
stlačením tlačidla LOCAL EQ (Lokálny ekvalizér).
1. Stláčajte
tlačidlo LOCAL EQ na hlavnej jednotke,
kým nevyberiete požadovanú možnosť.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvukový režim
zmení nasledovne:
OFF;FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON;FOLKLORE
• Lokálny ekvalizér sa automaticky nastaví na možnosť
„OFF“ (Vypnuté) a počas nahrávania disku CD nie je k
dispozícii.
Používanie futbalového režimu
Futbalový režim vyjasní zvuk, ktorý počúvate a
prinesie väčšiu reálnosť do športového vysielania.
Funkcia GIGA SOUND
Funkcia GIGA SOUND zosilňuje hlboké zvuky a
ponúka dvojnásobné hĺbky pre silný, realistický
zvuk.
1. S
tlačte tlačidlo GIGA SOUND BLAST na hlavnej
jednotke alebo tlačidlo GIGA na diaľkovom
ovládači. Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvuk
zmení nasledovne:
OFF ; GIGA SOUND BLAST
2. A
k chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo
GIGA SOUND BLAST, kým sa na displeji neobjaví
„OFF“.
Pripojenie mikrofónu
Ak si chcete zaspievať so svojimi obľúbenými diskmi CD, môžete pripojiť mikrofón.
1. Monofónny mikrofón (ø 3,5) pripojte ku konektoru
MIC na prednej strane výrobku.
2. Stláčaním tlačidla MIC VOL-, + (Hlasitosť
mikrofónu +,-) nastavte hlasitosť mikrofónu.
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Moje
karaoke, stlačte tlačidlo MY KARAOKE. Každým
stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: ON ➞
OFF.
`` Ak pri používaní funkcie karaoke počujete čudné
zvuky (kvílenie alebo zavíjanie), dajte mikrofón ďalej
od reproduktorov. Pomáha aj stíšenie hlasitosti
mikrofónu alebo reproduktorov.
`` Mikrofón nefunguje v režimoch AUX alebo TUNER.
`` Ak pripojíte mikrofón, režim GIGA SOUND sa
automaticky vypne. Keď odpojíte mikrofón, zostane
vypnutý. Musíte ho znovu manuálne zapnúť.
`` Keď je zapnutý režim Moje karaoke, režimy
EKVALIZÉR/LOKÁLNY EKVALIZÉR/FUTBAL/GIGA
SOUND nefungujú.
`` Systém neuchováva nastavenia režimu Moje
karaoke po vypnutí tohto režimu.
`` Používajte monofónny mikrofón. Ak k jednotke
pripojíte stereofónny mikrofón, mikrofón nemusí
správne fungovať.
`` Funkcia MOJE KARAOKE je k dispozícii len vtedy,
keď je k jednotke pripojený mikrofón.
1. Stlačte tlačidlo FOOTBALL MODE.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvukový režim
zmení nasledovne:
OFF ; ANNOUNCER ; STADIUM
2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo
FOOTBALL MODE (Futbalový režim), kým sa na
displeji neobjaví „OFF“.
Slovensky
14
15
Riešenie problémov
Ak táto jednotka nefunguje správne, obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie
je uvedený nižšie, alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite jednotku, odpojte
napájací kábel a kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko
Samsung Electronics.
Príznak
Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Po stlačení tlačidla Prehrávania/
Pozastavenia sa prehrávanie
nespustí okamžite.
• Nepoužívate deformovaný disk, alebo disk s poškriabaniami na
povrchu?
• Vyčistite disk.
Žiadny zvuk.
• TJednotka nevydáva zvuk pri zrýchlenom prehrávaní a spomalenom
prehrávaní.
• Sú reproduktory pripojené správne?
• Nie je disk vážne poškodený?
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Ovládate diaľkový ovládač v rámci prevádzkového uhla a vzdialenosti?
• Nie sú vybité batérie?
• Výrobok nefunguje. (Príklad:
•Resetujte jednotku: Bez vloženého disku a so správou „NO DISC“ na
Nejde napájanie alebo nefunguje
displeji výrobku stlačte a podržte tlačidlo STOP (@) (Zastavenie) na
tlačidlo predného panela,
hlavnej jednotke po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd.
prípadne počujete neobvyklý
zvuk.)
Pomocou funkcie RESETOVANIA vymažete všetky uložené nastavenia.
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
• Výrobok nefunguje normálne.
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.
16
Slovensky
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto
s dobrým príjmom.
Technické údaje
Hmotnosť (MX-H630)
Hmotnosť (MX-H730)
Všeobecné údaje Rozmery
Prevádzkový teplotný rozsah
Prevádzkový rozsah vlhkosti
Pomer signálu/šumu
FM Tuner
Použiteľná citlivosť
Celkové harmonické skreslenie
Disk CD
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
2.2 Kg
2.5 Kg
203 (Š) x 306 (V) x 256,5 (H) mm
+5°C~+35°C
10 % až 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
MX-H630- 230 Watts (MAX)
Výstup predného reproduktora
115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
MX-H730- 600 Watts (MAX)
Zosilňovač
Výstup predného reproduktora
300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
Rozsah frekvencie
20 Hz~20 KHz
Pomer signálu k šumu
80 dB
Odstup kanálov
65 dB
Citlivosť vstupu
(AUX) 2V
*: Nominálna špecifikácia
- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn s technické údaje sú predmetom zmeny, bez predchádzajúceho upozornenia.
- Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na štítku pripevnenom na výrobku.
Spoločnosť Samsung Electronics týmto prehlasuje, že systém MINI-kompaktný systém je v
súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice č. 1999/5/ES.
Oficiálne prehlásenie o zhode nájdete na lokalite http://www.samsung.com,
prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu výrobku a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie môžete používať vo všetkých krajinách EÚ.
Slovensky
16
17
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto
výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným
domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii
batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu
batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom
miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by
nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement