Samsung MX-J630 Užívateľská príručka

advertisement

Samsung MX-J630 Užívateľská príručka
MX-J630
MX-J730
Komponentný zvukový
minisystém
Prehrávanie MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na www.samsung.com/
register a získajte kompletnejšie služby.
Bezpečnostné upozornenia
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT
(ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ
DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
Tento symbol znázorňuje, že vo
vnútri zariadenia sa nachádza
nebezpečné napätie, ktoré predstavuje
nebezpečenstvo poranenia elektrickým
prúdom alebo poranenie osôb.
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN
UPOZORNENIE: AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM
ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU
ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE.
Tento symbol vás upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa zariadenia.
VAROVANIE
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
• Tento výrobok obsahuje
chemické látky, o ktorých
je v štáte Kalifornia známe,
že spôsobujú rakovinu a
reprodukčnú toxicitu.
• AKO PREVENCIU PRED ŠÍRENÍM POŽIARU
DAJTE SVIEČKY, AKO AJ ĎALŠIE ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA, MIMO DOSAHU TOHTO
VÝROBKU.
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie
iných postupov ako tých, ktoré sú špecifikované
v tomto návode, môžu vyústiť do vystavenia sa
nebezpečnému žiareniu.
Výrobok je v súlade s normou 21 CFR 1040.10, s
výnimkou odchýlok podľa Vyhlášky o laseroch č.
50 zo dňa 24. júna 2007.
NEBEZPEČENSTVO:
• PO OTVORENÍ EMITUJE VIDITEĽNÉ AJ
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE. VYHNITE
SA PRIAMEMU VYSTAVENIU RADIÁCII. (FDA 21
CFR)
UPOZORNENIE:
• TRIEDA 3B - PO OTVORENÍ EMITUJE
VIDITEĽNÉ AJ NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE. VYHNITE SA VYSTAVENIU RADIÁCII.
(IEC 60825-1)
• V TOMTO VÝROBKU SA POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO
VYKONÁVANIE INÝCH POSTUPOV, AKO
TÝCH, KTORÉ SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO
NÁVODE, MÔŽE VYÚSTIŤ DO VYSTAVENIA
SA NEBEZPEČNÉMU ŽIARENIU. KRYT SAMI
NEOTVÁRAJTE, ANI NEOPRAVUJTE. S
OPRAVOU SA OBRÁŤTE NA KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÝ PERSONÁL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
2
Slovensky
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostné opatrenia
• Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje
napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku
na zadnej strane vášho výrobku.
• Výrobok nainštalujte horizontálne na vhodnú
základňu (nábytok), s dostatočným priestorom
pre ventiláciu (7,5 - 10 cm).
• Výrobok neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné
zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje.
Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú
prikryté.
• Na vrchnú stranu výrobku nič neukladajte.
• Pred presúvaním výrobku sa ubezpečte, že otvor
na vloženie disku je prázdny.
• Ak chcete výrobok úplne vypnúť, odpojte
zástrčku od zásuvky. Ak toto zariadenie nebudete
používať dlhší čas, odpojte zástrčku zo zásuvky.
• Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky.
Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo
poškodiť zariadenie.
• Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu, ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to
spôsobiť prehriatie výrobku a jeho následnú
poruchu.
• Výrobok chráňte pred vlhkosťou a nadmerným
ohrevom a pred zariadeniami, ktoré vytvárajú
silné magnetické alebo elektrické pole (napr.
reproduktory).
• V prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový
kábel od zásuvky.
• Tento výrobok používajte iba na osobné účely.
Nie je určený na priemyselné použitie.
• Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach
s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť
kondenzácia. Pri prenose výrobku cez zimu
počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým
jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
• Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje
chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
• Ak chcete prístroj úplne vypnúť, musíte odpojiť
zástrčku zo zásuvky. V dôsledku toho musí byť
zásuvka aj zástrčka za každých okolností ľahko
prístupná.
• Používajte len riadne uzemnenú zásuvku a
zástrčku.
-- Nedostatočné uzemnenie môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo mať za následok
poškodenie výrobku. (Iba zariadenia Triedy I.)
Uskladnenie a správa diskov
• Držanie diskov
-- Odtlačky prstov alebo škrabance na disku
môžu znížiť kvalitu zvuku a obrazu, alebo môžu
spôsobiť skákanie.
-- Nedotýkajte sa povrchu disku v
miestach, kde sú zaznamenané
údaje.
-- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali vaše odtlačky prstov.
-- Na disk nenalepujte papier ani pásku.
• Čistenie diskov
-- Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov, vyčistite
ich vodou zriedeným jemným
čistiacim prostriedkom a utrite
mäkkou látkou.
-- Pri čistení utierajte jemne smerom
z vnútornej k vonkajšej časti disku.
• Uskladnenie disku
-- Neukladajte ho na priame slnečné svetlo.
-- Ukladajte ho v dobre vetraných miestnostiach.
-- Ukladajte ho vertikálne, vložený v čistom
ochrannom obale.
• Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku
dostane do kontaktu studený vzduch, môže sa
vytvoriť kondenzácia. Ak sa do vnútra výrobku
dostane kondenzácia, nemusí fungovať správne.
Ak sa to stane, vyberte disk a výrobok nechajte
1 až 2 hodiny stáť so zapnutým napájaním.
• Reproduktory umiestnite na každej strane
systému do rozumnej vzdialenosti, aby ste
zabezpečili dobrý stereo zvuk.
• Reproduktory namierte priamo smerom k oblasti
počúvania.
• Nevystavujte tento prístroj kvapkajúcej, ani
striekajúcej vode. Na prístroj neklaďte predmety
naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy.
Slovensky
2
3
Kompatibilita diskov a formátov
Tento výrobok nepodporuje súbory s ochranou
(DRM).
Disky CD-R
• Záleží od zariadenia na ktorom sa na disk
nahrávala hudba (CD rekordér alebo počítač )
a od stavu disku, ale niektoré disky CD-R sa
nemusia dať prehrávať.
• Používajte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74
minút. Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700
MB/80 minút, pretože sa nebudú musieť dať
prehrávať.
• Niektoré médiá CD-RW (prepisovateľné) sa
nebudú musieť dať prehrávať.
• Úplne prehrávať sa budú dať iba disky CDR, ktoré sú správne „uzatvorené“. Ak je časť
uzatvorená, ale disk zostane otvorený, nebude
sa musieť dať disk prehrávať úplne.
• Zvuk môže skákať pri prehrávaní súborov
kódovaných vo formáte s variabilným dátovým
tokom (VBR), t.j. súborov kódovaných s nízkym
dátovým tokom aj s vysokým dátovým tokom
(napr. 32 kb/s – 320 kb/s).
• Na jedno CD môže byť prehraných maximálne
999 súborov.
Podporované formáty zvuku
Zvukový
kodek
Vzorkovacia
rýchlosť
Dátový
tok
MPEG 1 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
*.mp3 MPEG 2 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Prípona
súboru
Disky MP3-CD
• Prehrávať sa dajú iba disky CD-R s MP3 súbormi
vo formáte ISO 9660 alebo Joliet.
• Názvy súboru MP3 by nemali obsahovať
medzery alebo špeciálne znaky (napríklad /, =, +).
• Používajte disky nahrané s dátovým tokom
väčším ako 128 kb/s.
• Prehrávať sa dajú iba postupne zapísané
viacsekčné disky. Ak sa na viacsekčnom disku
nachádza prázdny segment, disk sa dá prehrať
iba po tento prázdny segment.
• Ak nie je disk zatvorený, bude spustenie
prehrávania trvať dlhšie a nemusia sa dať prehrať
všetky nahrané súbory.
*.wma
➣➣Nepodporuje kodek WMA Professional.
➣➣V tabuľke uvedenej vyššie sú uvedené podporo-
vané formáty, vzorkovacie rýchlosti a dátové toky.
Súbory zaznamenané v iných formátoch, než sú
podporované formáty, sa nemusia prehrávať
správne.
Príslušenstvo
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
Anténa FM
Symboly
4
Slovensky
Návod na použitie
Dôležité
Diaľkový ovládač/batérie
Poznámka
Obsah
Ďakujeme vám za zakúpenie komponentného zvukového minisystému značky SAMSUNG.
Venujte prosím čas prečítaniu si týchto pokynov.
Umožnia vám ovládať váš systém a plne využiť všetky jeho vlastnosti.
Bezpečnostné upozornenia..................... 2
Rýchle vyhľadávanie skladby................ 11
Bezpečnostné opatrenia.......................... 3
Funkcia My List....................................... 11
Uskladnenie a správa diskov................... 3
Kontrola a úprava skladby vo funkcii
Kompatibilita diskov a formátov.............. 4
My List..................................................... 11
Podporované formáty zvuku.................... 4
Používanie Bluetooth.............................. 12
Príslušenstvo............................................. 4
Používanie aplikácie Samsung Audio
Obsah........................................................ 5
Remote.................................................... 13
Popis.......................................................... 6
Funkcia TV SoundConnect.................... 14
Predný panel........................................ 6
Nastavenie hodín.................................... 15
Zadný panel......................................... 7
Funkcia časovača................................... 15
Diaľkový ovládač................................. 8
Zrušenie časovača.................................. 16
Funkcie displeja........................................ 8
Počúvanie rádia...................................... 16
Prehrávanie diskov CD/MP3/WMA-CD... 9
Funkcia nahrávania................................. 17
Výber skladby............................................ 9
Rýchlosť nahrávania............................... 18
Vyhľadávanie určitej hudby
Výber režimu PRESET EQ...................... 18
Časť na disku CD...................................... 9
Výber režimu USER EQ........................... 18
Opakovanie jednej alebo všetkých skladieb
Výber režimu MY KARAOKE.................. 18
na kompaktnom disku.............................. 9
Používanie režimu FOOTBALL MODE... 18
Prehrávanie USB zariadenia.................. 10
Používanie funkcie GIGA SOUND.......... 18
Výber skladby z USB zariadenia...... 10
Používanie funkcie NON-STOP
Rýchle vyhľadávanie v priečinku...... 10
RELAY...................................................... 19
Používanie vysoko rýchlostného
Funkcia automatickej zmeny................. 19
vyhľadávania..................................... 10
Aktualizácia softvéru.............................. 19
Opakovanie jednej alebo všetkých
Riešenie problémov................................ 20
skladieb.............................................. 10
Technické údaje...................................... 21
Mazanie súboru................................. 10
• Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho vzhľadu
výrobku.
• Administratívny poplatok môže byť účtovaný v nasledovných prípadoch:
a. Na vašu žiadosť bol privolaný technik a nejedná sa o vadu výrobku (t.j. prípady, kedy ste si neprečítali túto
používateľskú príručku)
b. Priniesli ste výrobok do servisného strediska a nejedná sa o vadu výrobku (t.j. prípady, kedy ste si neprečítali túto
používateľskú príručku)
• Výška administratívneho poplatku vám bude oznámená ešte pred vykonaním prác alebo návštevou vašej domácnosti.
Slovensky
4
5
Popis
Predný panel
1
2
21
3
4
20
5
19
18
6
17
7
16
8
15
9
10
11
14
13
12
1. displej
2. Tlačidlo FOOTBALL MODE (REŽIM FUTBAL)
3. Tlačidlo GIGA SOUND BLAST
4. Tlačidlo CD/ Bluetooth
5. Tlačidlo STOP/režim ladenia
6. Tlačidlo vyhľadávania/preskočenia
7. Tlačidlo TV SOUND CONNECT (PRIPOJENIE ZVUKU TV)
8. Tlačidlo USB 1, 2
9. Tlačidlo PRESET EQ (PREDVOLENÝ EKVALIZÉR)
10. Tlačidlo USB REC (NAHRÁVANIE Z USB)
11. Konektor USB 1 slúži len na prehrávanie
12. Zásuvka na disk
6
Slovensky
13. Konektor USB 2 REC slúži na prehrávanie a nahrávanie z USB
14. Tlačidlo USER EQ (EKVALIZÉR POUŽÍVATEĽA)
15. Tlačidlo OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZATVORIŤ)
16. Tlačidlo AUTO CHANGE (AUTOMATICKÁ ZMENA)
17. Tlačidlo vyhľadávania/preskočenia
18. Ovládač HLASITOSŤ/JOG
19. Tlačidlo PLAY/PAUSE (PREHRÁVANIE/PAUZA)
20. Tlačidlo TUNER/AUX (TUNER/AUX)
21. Tlačidlo POWER (VYPÍNAČ)
• Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete
komponentný zvukový minisystém.
Zadný panel
1
2
3
4
1. Koncovky konektoru na pripojenie 2.0
kanálových reproduktorov
Koncovky konektoru reproduktorov sú umiestnené
na zadnej strane systému.
1. Aby ste dosiahli správnu kvalitu zvuku, vložte
nižšie označené káble konektora
reproduktorov do správnej koncovky
reproduktora na zadnej strane systému.
• Ľavý reproduktor (označenie L).
• Pravý reproduktor (označenie R).
2. LEN NA SERVISNÉ ÚČELY
• Tento konektor slúži len na servisné účely.
Nepoužívajte ho.
3. Konektory AUX IN
1. Vstup AUX IN na výrobku pripojte pomocou
audio kábla (nie je súčasťou dodávky) do
zvukového výstupu na externom analógovom
zariadení.
• Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
• Ak má externé analógové zariadenie iba jeden
zvukový výstup, pripojte ľavý, alebo pravý konektor.
• Stlačte tlačidlo TUNER/AUX na hlavnej
jednotke alebo stlačte tlačidlo AUX na
diaľkovom ovládači a vyberte vstup AUX.
• Keď je prístroj v režime AUX a po dobu
dlhšiu ako 8 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo,
napájanie sa automaticky vypne.
4. Koncovka konektora antény FM
1. (Dodanú) FM anténu pripojte ku konektoru FM Antenna (Anténa FM).
2. Pomaly pohybujte anténovým káblom, až kým nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel potom pripevnite k stene alebo k inému pevnému povrchu.
3. Ak je príjem slabý, možno budete musieť namontovať
vonkajšiu anténu. Urobíte to tak, že vonkajšiu anténu
FM pripojíte ku konektoru antény FM na zadnej strane
systému, pomocou 75 Ω koaxiálneho kábla (nie je
súčasťou dodávky).
Slovensky
6
7
Diaľkový ovládač
42
1
2
3
4
5
6
7
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
8
9
10
11
12
30
29
28
27
26
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
24
23
22
Funkcie displeja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
POWER
Bluetooth
CD
USB
TUNER
TUNING MODE
AUX
PRESET EQ
TUNING/SKIP
STOP
PLAY/PAUSE
FOOTBALL
VOLUME ENTER
FOLDER -/EFFECT DOWN .
MY LIST
TIMER ON/OFF
●●
●●
unkcia Demo F
Zobrazuje sa nápis „xxxW MINI COMPONENT
AUDIO“ . V závislosti od modelu sa časť „xxx" bude
líšiť.
Funkcia stlmenia svetla Funkcia stlmenia svetla bude vybraná a displej
stmavne.
Funkcia Display ON Displej sa zapne.
Funkcia Clock ON Zobrazujú sa hodiny.
8
Slovensky
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
• Táto funkcia nie je
na tomto výrobku
k dispozícii.
23. DELETE
24. SLEEP
• Nastavte čas
spánku, kedy sa
má výrobok sám
vypnúť.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP ,
VOLUME +
GIGA
AUTO CHANGE
REPEAT
Fast-Backward/
Forward
USER EQ
MEMORY
DISPLAY
NON-STOP RELAY
MO/ST
REC SPEED
USB REC
TV SoundConnect
CD OPEN/CLOSE
MUTE
• Dočasne vypne
zvuk.
• Batérie vložte do diaľkového ovládača tak, aby
polarita (+,- ) zodpovedala nákresu v komore
na batérie.
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Neskratujte, nerozoberajte alebo neprehrievajte
batérie.
• Ak batérie nahradíte nesprávnym typom
batérií, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie
nahrádzajte len batériami rovnakého alebo
* Veľkosť batérie: AAA
ekvivalentného typu.
• Diaľkový ovládač môžete používať približne
do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii od
zariadenia.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY na diaľkovom
ovládači sa režim zobrazenia zmení nasledovne:
●●
• Táto funkcia
nie je na tomto
výrobku k
dispozícii.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
Umožňuje vám vidieť na displeji všetky dostupné
funkcie a tiež nastaviť jas displeja.
●●
19. TIMER SET
20. BEAT WAVING
Hudobná funkcia DEMO
Stlačte na 10 sekúnd tlačidlo DISPLAY a spustí sa režim
Demo.
Ak sa zobrazuje demo a stlačíte tlačidlo DISPLAY, funkcia
sa bude správať nasledovne:
DIMMER ON ; DIMMER OFF ; --:-- [zobrazenie času]
;normálne zobrazenie
Zrušenie hudobného režimu Demo
• Znovu stlačte na 10 sekúnd tlačidlo DISPLAY. Režim
DEMO sa zruší a výrobok sa vypne.
• Stlačte tlačidlo TUNER/AUX, CD/Bluetooth alebo USB.
Režim DEMO sa zruší a režim sa vráti na vami zvolený
režim.
• Keď je režim Demo zapnutý, fungujú len tlačidlá
POWER ( ), MUTE a VOLUME, ako aj tlačidlá,
ktoré sú uvedené vyššie.
• DEMO sampler bude hrať približne 3 minúty. Keď
DEMO sampler prestane hrať, správa DEMO
zostane na displeji predného panela, až kým režim
DEMO nezrušíte.
Výber skladby
Prehrávanie diskov CD/MP3/WMA-CD
Umožňuje vám bez adaptéra prehrávať 12 cm kompaktné disky.
Tento výrobok je navrhnutý tak, aby prehrával zvukové disky
CD, disky CD, CD-R, CD-RW alebo disky MP3/WMA-CD.
Počas prehrávania disku si môžete vybrať
požadovanú skladbu.
Prehrávanie predchádzajúcej skladby
Do 3 sekúnd od začiatku prehrávania aktuálnej skladby
stlačte tlačidlo [.
Po 3 alebo viacerých sekundách od začiatku prehrávania aktuálnej skladby stlačte dvakrát tlačidlo [.
• Jemne otvorte, prípadne zatvorte zásuvku na disk.
Nepoužívajte nadmernú silu.
• Na výrobok nepoužívajte nadmernú silu, ani naň neklaďte
ťažké predmety.
• Nevkladajte do prístroja neštandardne tvarované disky CD,
ako sú napríklad disky CD v tvare srdca alebo osemuholníka.
Výrobok by sa mohol poškodiť.
• Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zvuku, manipulujte s
diskami opatrne a správne.
Prehrávanie nasledujúcej skladby
Stlačte tlačidlo ] .
Prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku
Po 3 sekundách od začiatku prehrávania aktuálnej
skladby stlačte jedenkrát tlačidlo [.
1. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE otvorte zásuvku
na disk.
2. Do zásuvky jemne vložte disk tak, aby bola strana s
etiketou otočená smerom hore.
3. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE zatvorte zásuvku
na disk. Disk sa automaticky začne prehrávať.
• Pri zvukových diskoch CD so súbormi MP3/WMA-CD
môže trvať niekoľko minút, kým sa dokončí vyhľadávanie
skladieb na disku.
• Ak prehrávate súbor s anglickým názvom, prípadne
médium MP3/WMA-CD s anglickým titulom, na displeji
sa zobrazí názov skladby. (Iné jazyky, okrem angličtiny,
sa nemusia zobraziť.)
• Skladba s anglickým názvom obsahujúca špeciálny
znak sa nebude zobrazovať.
Prehrávanie skladby podľa vlastného výberu
Stlačením tlačidla [ alebo ] sa presuňte na
požadovanú skladbu.
• Skladbu môžete vybrať priamo, bez použitia tlačidiel
[ alebo ]. (pozrite si stranu 11)
Vyhľadávanie určitej hudobnej časti
na CD
Pri počúvaní kompaktného disku môžete rýchlo
vyhľadať určitú hudobnú časť v skladbe.
1. Pre funkciu vyhľadávania stlačte tlačidlo (, ).
Stlačte...
<Displej prehrávania CD/MP3/WMA-CD>
Indikátor skladby
1 0:19
Indikátor doby
prehrávania
4. Hlasitosť nastavte pomocou:
• Otáčania regulátora VOLUME (HLASITOSŤ) na prístroji
alebo stláčania tlačidla Vol + alebo – na diaľkovom
ovládači.
• Hlasitosť môžete nastaviť v 31 krokoch (VOLUME
MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 a VOLUME MAX).
5. Ak chcete prehrávanie dočasne pozastaviť,
stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (p). Po opätovnom
stlačení tlačidla PLAY/PAUSE (p) sa bude
pokračovať v prehrávaní disku.
6. Ak chcete prehrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo STOP
(@).
• Ak v zásuvke s názvom DISC nie je žiaden disk CD, na
prístroji sa zobrazuje správa „NO DISC“ (ŽIADNY DISK).
• Kvalita prehrávania CD s MP3/WMA súbormi sa môže líšiť
v závislosti od stavu disku, ktorý obsahuje hudobné súbory
alebo od stavu rekordéra, na ktorom bol disk vytvorený.
• Ak sú na rovnakom disku rôzne typy súborov alebo
nepotrebné súbory, môžete mať pri prehrávaní problémy.
• Keď zásuvku nepoužívate, nechajte ju zatvorenú, aby ste
predišli vniknutiu prachu.
• Kompaktné disky môžete vkladať alebo vyberať, keď je
vybraná funkcia rádia, USB alebo pomocného zdroja.
Výrobok sa tiež automaticky prepne na režim MP3/CD, aj
keď stlačíte tlačidlo OPEN/CLOSE.
• Ak viac ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku
alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime
pauzy, prejde do režimu zastavenia.
• Ak viac ako 25 minút nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku
alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime
zastavenia alebo v režime disku, automaticky sa vypne.
CDDA
MP3/WMA
(1➞(2➞(3➞(4
(4
)1➞)2➞)3➞)4
)4
• Taktiež môžete stlačiť a podržať tlačidlo [ alebo ]
na hlavnej jednotke a skladba sa vyhľadá automaticky.
• Výrobok neprehráva zvuk, ak je zapnutý režim rýchleho
vyhľadávania na disku ( ,) 3 alebo ( ,) 4 rýchlosťou.
Opakovanie jednej alebo všetkých
skladieb na kompaktnom disku
Môžete opakovane prehrávať disk CD, skupinu
skladieb v priečinku alebo samostatnú skladbu:
1. Stlačte tlačidlo REPEAT.
Po každom stlačení tlačidla REPEAT sa režim
opakovania zmení nasledovne:
MP3/WMA: OFF➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CD: OFF➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Ak
chcete funkciu opakovania zastaviť, stláčajte
tlačidlo REPEAT dovtedy, kým sa nezobrazí
nápis „OFF".
• OFF: Zruší sa opakované prehrávanie.
• TRACK: Opakovane sa prehráva vybraná skladba.
• DIR: Opakovane sa prehrávajú všetky skladby vo vybranom priečinku.
• ALL: Opakovane sa prehráva celý disk.
• RANDOM: Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.
Slovensky
8
9
Prehrávanie USB zariadenia
Pripojte k výrobku externé pamäťové zariadenie,
ako napríklad pamäťové zariadenie USB typu flash
alebo externý HDD (pevný disk). Môžete prehrávať
súbory vo formáte MP3/WMA.
Predtým, ako začnete! • Pripojte externé pamäťové zariadenie USB k vášmu výrobku.
• Vyberte režim USB tak, že stlačíte tlačidlo
na
hlavnej jednotke alebo vyberte USB tak, že stlačíte tlačidlo
USB na diaľkovom ovládači.
• Automaticky sa prehrá prvá skladba v prvom adresári.
➣➣Ukončenie prehrávania
Mazanie súboru
Súbor môžete z USB zariadenia odstrániť.
1. Prehrajte súbor, ktorý chcete odstrániť.
2. Stlačte tlačidlo DELETE na diaľkovom ovládači.
Zobrazuje sa „DEL N“.
3. Stlačte tlačidlo DELETE na diaľkovom ovládači,
prípadne stlačte tlačidlo [ alebo ] , kým sa
zobrazuje „DEL Y“.
4. Keď sa zobrazuje „DEL Y“, stlačte tlačidlo ENTER na
diaľkovom ovládači. Objaví sa „DELETE END“ a
odstránenie j hotové.
Ak chcete prehrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo
STOP (@).
☛☛Systém súborov NTFS nie je podporovaný.
Ak ešte raz stlačíte tlačidlo STOP (@), môžete
bezpečne odstrániť USB zariadenie.
Nepripájajte USB nabíjačku k USB potu tohto
výrobku Výrobok by sa mohol poškodiť.
• Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto výrobkom správne
fungovať.
• Maximálna hodnota prúdu, ktorú USB port pre externé
zariadenia podporuje, je 500 mA (pri napätí 5 V
jednosmerného prúdu).
• Tento výrobok podporuje len USB zariadenia, ktoré sú
naformátované systémom súborov FAT16 a FAT32.
• Pevný disk USB by ste mali pripojiť k samostatnému
napájaciemu zdroju. V opačnom prípade pevný disk nebude
fungovať.
• Ak je externé pamäťové zariadenie USB pripojené k viacerým
zariadeniam, prehrajú sa len súbory na prvom pevnom disku.
• Ak je na externom USB zariadení viacero partícií, rozpozná sa
len prvá partícia, ktorá podporuje systém súborov.
• Súbory s aktívnou DRM nie sú podporované. DRM (Správa
digitálnych práv) zakazuje neoprávnený prístup k súboru
DRM, takže autorské práva k súboru sú chránené pred
pirátmi.
• Aj keď je prípona súboru .mp3, súbor sa nedá prehrať, ak je
naformátovaný vo formáte MPEG layer 1 alebo 2.
• Nepoužívajte USB rozbočovač. USB rozbočovače nie sú
podporované.
• Prístroj zobrazuje len prvých 15 znakov z názvu súboru vo
formáte MP3/WMA.
• Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby podporovalo
odstrániteľné pevné disky s kapacitou nižšou ako 160 GB.
Závisí od zariadenia, či bude odstrániteľný pevný disk s
kapacitou 160 GB alebo vyššou podporovaný, alebo nie.
• Rozpoznanie súborov na USB zariadení môže výrobku trvať
niekoľko minút.
• USB zariadenia (zvlášť USB pevné disky) môžu pri presune
na nasledujúcu skladbu robiť pauzy.
• Niektoré USB zariadenia, digitálne fotoaparáty, čítačky USB
kariet, zariadenia iPod, iPhone a smartfóny nemusia byť
podporované.
• Prístroj podporuje len USB zariadenie s VERZIOU USB 1.1.
Prístup prístroja k súborom môže byť pomalší, prípadne
nemusí rozpoznať vlastnosti súboru.
• Ak viac ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku
alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime pauzy,
prejde do režimu zastavenia.
• Ak viac ako 25 minút nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku
alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime
zastavenia alebo v režime USB, automaticky sa vypne.
• Na jedno USB zariadenie môže byť prehraných maximálne
999 súborov.
➣➣Odstránenie USB zariadenia
☛☛
Výber skladby z USB zariadenia
Počas prehrávania môžete vybrať MP3 súbor.
1. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu/
nasledujúcu skladbu, stlačte na chvíľu tlačidlo
[,].
• Prístroj sa presunie na predchádzajúci/nasledujúci
súbor v danom adresári.
• Ak stlačíte tlačidlá [,] viackrát, než je počet
súborov v adresári, prístroj sa presunie na ďalší
adresár.
Rýchle vyhľadávanie v priečinku
1. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci/
nasledujúci priečinok, stlačte tlačidlo
alebo
na diaľkovom ovládači.
2. Keď je vyhľadávanie hotové, uvidíte názov
predchádzajúceho/nasledujúceho priečinku.
Začne sa prehrávať prvá skladba v priečinku.
Používanie vysoko rýchlostného vyhľadávania
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať v danej časti.
1. Stlačte tlačidlo (,) .
• Po každom stlačení tlačidla sa rýchlo presuniete
dozadu/dopredu.
V režime rýchleho prehrávania sa zvuk neprehráva.
☛☛
Opakovanie jednej alebo všetkých skladieb
1. Stlačte tlačidlo REPEAT.
Po každom stlačení tlačidla REPEAT sa režim
opakovania zmení nasledovne:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. A
k chcete funkciu opakovania zastaviť, stláčajte tlačidlo
REPEAT dovtedy, kým sa nezobrazí nápis „OFF".
• OFF: Zruší sa opakované prehrávanie.
• TRACK: Opakovane sa prehráva vybraná skladba.
• DIR: Opakovane sa prehrávajú všetky skladby vo
vybranom priečinku.
10
• ALL: Opakovane prehráva všetky skladby.
• RANDOM: S
kladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.
Slovensky
Skôr, ako použijete USB zariadenie s týmto prístrojom, prečítajte si nižšie uvedené pokyny.
Rýchle vyhľadávanie skladby
Pri CDDA/MP3-CD/USB môžete skladbu vybrať
priamo, bez použitia tlačidiel [ alebo ].
1. Stlačte tlačidlo SEARCH.
Po stlačení tlačidla SEARCH stláčajte tlačidlo , alebo
. na diaľkovom ovládači, prípadne otáčajte ovládačom
VOLUME/JOG na výrobku doľava alebo doprava, aby
ste vybrali požadovanú skladbu.
• Na vybranú skladbu sa môžete presunúť aj priamo.
<displej vyhľadávania>
Indikátor
vybranej
skladby
0 12 0 25
Indikátor
celkového
počtu skladieb
2. Keď je vyhľadávanie hotové, skladba sa automaticky
začne prehrávať.
Funkcia My List
• Funkciu My List môžete použiť na nastavenie
poradia prehrávania až 99 ľubovoľných skladieb.
• Táto funkcia je k dispozícii počas prehrávania disku
CDDA alebo súboru MP3/WMA v zariadení CDROM/USB.
1. P
o stlačení tlačidla MY LIST sa zobrazí nižšie
uvedená správa:
L0 1 -(01= číslo v zozname My List, --= číslo skladby)
2. Použite ovládač VOLUME/JOG na hlavnej
jednotke alebo tlačidlá [, ] alebo , , .,
aby ste sa presunuli na požadovanú skladbu.
• Otáčaním ovládača VOLUME/JOG na
hlavnej jednotke doľava alebo doprava sa
presuňte na predchádzajúcu/nasledujúcu
skladbu.
• Stlačte tlačidlo [ alebo ., ak chcete prejsť
na predchádzajúcu skladbu.
• Stlačte tlačidlo ] alebo ,, ak chcete prejsť
na nasledujúcu skladbu.
3. Stlačením tlačidla ENTER (
) potvrdíte váš výber.
Výber sa uloží a zobrazí sa nižšie uvedená správa:
L0 2 -4. Ak chcete vybrať ďalšie skladby, postupujte
podľa krokov 2 a 3 uvedených vyššie.
5. Ak chcete prehrať skladby z režimu My List,
stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (p) alebo tlačidlo
MY LIST na diaľkovom ovládači.
• V zastavenom režime stlačte po dokončení
nastavenia režimu My List tlačidlo PLAY/PAUSE
(p), aby sa prehrali skladby z režimu My List.
6. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo MY LIST na
diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali položku
OFF-MY LIST, čím opustíte režim My List.
• Po každom stlačení a podržaní tlačidla MY LIST
na diaľkovom ovládači sa režim zmení nasledovne:
ON-MY LIST ; OFF-MY LIST.
ON-MY LIST: Vstúpite do režimu My List.
OFF-MY LIST: Opustíte režim My List.
• Ak otvoríte zásuvku na disk alebo vypnete výrobok,
váš režim My List sa zruší.
• Ak odstránite USB zariadenie, zruší sa režim My
List aktuálnej USB funkcie.
• Ak v režime CD/USB ON-MY LIST stlačíte tlačidlo
USB REC, SEARCH, DELETE, prípadne
alebo
, tieto funkcie nebudú fungovať a na displeji
jednotky sa bude zobrazovať správa „MY LIST PLAY“ .
• Ak prepnete na iný režim, režim My List pre CD/USB
sa zachová.
• Keď bude nahrávanie alebo kopírovanie hotové, režim
My List pre USB 2 sa zruší.
Kontrola a úprava skladby vo funkcii
My List
V režime My List môžete skontrolovať zoznam
skladieb a ľubovoľne ich upraviť.
1. Ak sa prehráva skladba z režimu My List, stlačte
tlačidlo MY LIST.
2. Po stlačení tlačidla ENTER (
) sa zobrazí
nižšie uvedená správa:
C0 1 02 alebo 0 1 002
(01= číslo v mojom zozname, 02 alebo 002= číslo skladby)
3. Stlačte tlačidlo ENTER (
) alebo opakovane
stláčajte tlačidlo Effect- alebo Effect+, až kým
sa nezobrazí požadovaná skladba.
4. Stlačte ovládač VOLUME/JOG na hlavnej
jednotke alebo tlačidlo [ alebo ], aby ste
vybrali požadovanú skladbu.
5. Stlačením tlačidla ENTER (
) potvrdíte váš
výber.
6. Ak chcete prehrať skladby v režime My List,
stlačte tlačidlo MY LIST na diaľkovom ovládači
alebo tlačidlo PLAY/PAUSE (p).
• Ak používate funkcie kontroly alebo úpravy skladby v
režime My List, tlačidlo DELETE môžete použiť na
odstránenie skladby zo zoznamu režimu My List .
1. Stlačte tlačidlo DELETE na diaľkovom ovládači.
Zobrazuje sa „DEL N“.
2. Stlačte tlačidlo DELETE na diaľkovom ovládači,
prípadne stlačte tlačidlo [ alebo ] , kým sa
zobrazuje „DEL Y“.
3. Keď sa zobrazuje „DEL Y“, stlačte tlačidlo ENTER na
diaľkovom ovládači. Objaví sa nápis „REMOVE“ a
odstránenie je hotové.
Slovensky
10
11
Používanie Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete používať na
vychutnávanie si zvuku vo vysokej kvalite bez drôtov!
Čo je Bluetooth?
Bluetooth je technológia, ktorá umožňuje zariadeniam,
ktoré sú kompatibilné s Bluetooth, jednoduché
prepojenie medzi sebou pomocou krátkeho
bezdrôtového pripojenia.
• Zariadenie Bluetooth môže v závislosti od použitia
spôsobiť rušenie alebo poruchu, keď:
- časť vášho tela príde do styku s prijímacím/
vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo
výrobkom.
- je vystavené kolísaniu napätia kvôli zablokovaniu
spôsobenému stenou, rohom alebo rozdelením
kancelárie.
- je vystavené elektrickému rušeniu zo zariadení s
rovnakou frekvenciou, vrátane lekárskych zariadení,
mikrovlnných rúr a bezdrôtových sietí LAN.
• Počas párovania nechajte komponentný zvukový
minisystém v blízkosti zariadenia Bluetooth. Čím väčšia
vzdialenosť bude medzi systémom a zariadením
Bluetooth, tým bude kvalita horšia.
• Ak vzdialenosť prekročí prevádzkovú vzdialenosť
Bluetooth, pripojenie sa stratí.
• V oblastiach so slabým príjmom nemusí pripojenie
Bluetooth fungovať správne.
• Komponentný zvukový minisystém má efektívny dosah
príjmu až 5 metrov vo všetkých smeroch, ak nie sú
prekážky. Keď sa zariadenie Bluetooth vzdiali mimo
tohto dosahu, pripojenie sa automaticky preruší. Kvalita
zvuku sa môže zhoršiť aj v tomto dosahu, ak sa tam
nachádzajú prekážky, ako napríklad steny alebo dvere.
• Bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky
spôsobovať elektrické rušenie.
Pripojenie komponentného minisystému
k zariadeniu Bluetooth
Skôr, ako začnete, si overte, že vaše zariadenie
Bluetooth podporuje funkciu stereo slúchadiel
kompatibilných s rozhraním Bluetooth.
1. Stlačte tlačidlo CD/Bluetooth na hlavnej
jednotke alebo stlačte tlačidlo Bluetooth na
diaľkovom ovládači, aby sa zobrazila správa
„BT“.
• Na prednom displeji komponentného
minisystému sa na chvíľu zobrazí nápis WAIT
a potom BT READY.
2. V zariadeniu Bluetooth, ktoré chcete pripojiť,
vyberte ponuku Bluetooth. (Pozrite si návod na
použitie zariadenia Bluetooth.)
3. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo
slúchadiel.
• Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
12
Slovensky
4. Z vyhľadaného zoznamu vyberte „[Samsung]
MINI xxxxxx J-Series“.
• Keď je výrobok pripojený k zariadeniu
Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazuje
Device name ; BT.
• Ak sa zariadeniu Bluetooth nepodarilo
spárovať s výrobkom alebo ak sa na
displeji zobrazí nápis „UNPAIRED“,
odstráňte„[Samsung] MINI XXXXXX
J-Series“, ktoré zariadenie Bluetooth našlo
predtým a znovu ho nechajte vyhľadať
minisystém.
5. Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth
môžete počúvať priamo z komponentného
minisystému.
• V režime Bluetooth nie sú niektoré z
funkcií Prehrávanie/Zastavenie/Ďalej/Späť k
dispozícii.
• Výrobok podporuje iba SBC údaje strednej
kvality (do 237 kb/s pri frekvencii 48 kHz), ale
nepodporuje SBC údaje vysokej kvality (328 kb/s
pri frekvencii 44,1 kHz).
• Funkcia AVRCP sa nepodporuje.
• Pripojte len také zariadenie Bluetooth, ktoré
podporuje funkciu A2DP (AV).
• Nemôžete pripojiť zariadenie Bluetooth, ktoré
podporuje len funkciu HF (Hands-free).
• Súčasne môže byť spárované len jedno
zariadenie Bluetooth.
• Pri pripojení zariadenia Bluetooth ku
komponentnému minisystému môžete byť
požiadaní o zadanie PIN kódu (hesla). Ak sa
objaví okno pre zadanie PIN kódu, zadajte
<0000>.
• Po vypnutí komponentného minisystému a
odpojení párovania sa párovanie automaticky
neobnoví. Aby ste ho opätovne pripojili, musíte
zariadenie opätovne spárovať.
• Komponentný zvukový minisystém nemusí
zariadenie správne vyhľadať alebo sa k nemu
pripojiť v nasledovných prípadoch:
-- ak je v okolí komponentného minisystému
silné elektrické pole.
-- ak je zariadenie Bluetooth vypnuté,
nenachádza sa v blízkosti alebo ak má
poruchu.
• Uvedomte si, že zariadenia, ako sú mikrovlnné
rúry, adaptéry bezdrôtovej siete LAN, žiarivky a
plynové sporáky využívajú rovnaké frekvenčné
pásmo, ako zariadenie Bluetooth, čo môže
spôsobovať elektrické rušenie.
Odpojenie zariadenia Bluetooth od
komponentného minisystému
Zariadenie Bluetooth môžete odpojiť od
komponentného minisystému. Pokyny nájdete
v návode na obsluhu zariadenia Bluetooth.
• Komponentný minisystém bude odpojený.
• Keď je komponentný minisystém odpojený od
zariadenia Bluetooth, na displeji komponentného
minisystému sa bude zobrazovať BT
DISCONNECTED ; BT READY.
Odpojenie komponentného minisystému
od zariadenia Bluetooth
Ak chcete režim Bluetooth prepnúť na
iný režim, stlačte tlačidlo iného režimu na
prednom paneli komponentného minisystému
alebo komponentný minisystém vypnite.
Aktuálne pripojené zariadenie sa odpojí.
• Pripojené zariadenie Bluetooth chvíľu počká na
odozvu od komponentného minisystému a až potom
ukončí spojenie. (Čas odpojenia sa môže líšiť v
závislosti od zariadenia Bluetooth)
• V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth
môže stratiť, ak vzdialenosť medzi komponentným
minisystémom a zariadením Bluetooth prekročí
dosah efektívneho príjmu.
• Ak sa zariadenie Bluetooth po odpojení vráti späť
do efektívneho dosahu, komponentný minisystém
môžete reštartovať a obnoviť tak spárovanie so
zariadením Bluetooth.
• Komponentný minisystém sa automaticky vypne po
25 minútach v režime BT Ready.
• Keď je zariadenie Bluetooth pripojené ku
komponentnému zvukovému minisystému,
komponentný systém sa automaticky prepne do
režimu Bluetooth, ak sa nachádza v inom režime
(okrem prípadu, kedy sa v režime TV SoundConnect
zobrazuje nápis „REQUEST“ (POŽIADAVKA)).
Používanie funkcie Bluetooth Power On
2. Keď je výrobok vypnutý, pomocou rozhrania
Bluetooth prepojte inteligentné zariadenie s
výrobkom. (Informácie o pripojeniach rozhraním
Bluetooth nájdete v návode k inteligentnému
zariadeniu.)
• Zariadenie Bluetooth musí byť predtým
spárované s komponentným minisystémom.
3. Keď je pripojenie hotové, výrobok sa sám
automaticky zapne v režime Bluetooth.
• Vyberte si požadovanú hudbu, ktorú chcete
prehrávať z inteligentného zariadenia.
• Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na diaľkovom
ovládači alebo tlačidlo CD/Bluetooth na hlavnej
jednotke, ak chcete zapnúť alebo vypnúť
funkciu Bluetooth Power On. Po každom
stlačení a podržaní tohto tlačidla sa na displeji
komponentného minisystému zobrazí ONBLUETOOTH POWER ; OFF-BLUETOOTH
POWER.
Používanie aplikácie Samsung Audio
Remote
Inštalácia aplikácie Samsung Audio
Remote
Ak chcete ovládať výrobok pomocou vášho
inteligentného zariadenia a aplikácie Samsung Audio
Remote, prevezmite si aplikáciu Samsung Audio
Remote tak, že k nej získate prístup cez obchod
Google Play.
Prístup k aplikácii Samsung Audio
Remote
Po nainštalovaní aplikácie Samsung Audio Remote
postupujte podľa pokynov v aplikácii.
Keď je výrobok vypnutý, môžete pomocou
Bluetooth pripojenia pripojiť k výrobku
inteligentné zariadenie a zapnúť ho.
1. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na
diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte
tlačidlo CD/Bluetooth na výrobku, ak chcete
zapnúť funkciu Bluetooth Power On. Na displeji
sa zobrazí ON-BLUETOOTH POWER.
• Funkcia APP podporuje len zariadenia mobilných
telefónov so systémom Android, ktoré používajú
operačný systém Android OS 3.0 alebo novší.
Slovensky
12
13
Funkcia TV SoundConnect
Pomocou funkcie TV SoundConnect
môžete počúvať zvuk z TV značky Samsung
kompatibilného s funkciou TV SoundConnect
cez komponentný minisystém.
Odpojenie TV od komponentného minisystému
Pripojenie komponentného minisystému
k TV značky Samsung kompatibilnému s
funkciou SoundConnect
• Keď je komponentný minisystém odpojený od TV,
na displeji komponentného minisystému sa bude
zobrazovať TV DISCONNECTED ; REQUEST.
Pred aktiváciou tejto funkcie sa uistite, že ste na TV
značky Samsung zapli režim SoundConnect alebo
SoundShare.
Odpojenie komponentného minisystému od TV
1. Stlačte tlačidlo TV SOUND CONNECT na
hlavnej jednotke alebo tlačidlo TV
SoundConnect na diaľkovom ovládači, aby sa
zobrazila správa TV SOUNDCONNECT.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. V ponuke SoundConnect Settings (Nastavenia
funkcie SoundConnect) nastavte možnosť Add
New Device (Pridať nové zariadenie) nastavte na
hodnotu On (Zapnuté). (Podrobnosti nájdete v
návode na obsluhu TV.)
3. Keď je komponentný minisystém pripojený k TV,
na prednom displeji sa zobrazuje [TV] Name ;
TV.
4. Zvuk z pripojeného TV sa prehráva
prostredníctvom komponentného zvukového
minisystému.
• V režime TV SoundConnect nie sú niektoré z
funkcií Prehrávanie/Zastavenie/Ďalej/Späť k
dispozícii.
• Funkcia SoundConnect je k dispozícii na
niektorých modeloch TV značky vyrobených
od roku 2012. Skontrolujte, či váš TV
podporuje funkciu SoundShare alebo
SoundConnect.(Ďalšie podrobnosti nájdete
v návode na obsluhu TV.)
• Ak odpojíte komponentný minisystém,
pripojenie TV SoundConnect sa zruší. Ak
chcete spojenie znovu nadviazať, zapojte
komponentný minisystém znovu do zásuvky
a potom znovu nastavte pripojenie TV
SoundConnect.
• Pomocou funkcie TV SoundConnect môže
byť k TV súčasne pripojený len jeden
komponentný minisystém.
• Ak chcete v režime TV SoundConnect
pripojiť iný TV, stlačte tlačidlo p na čas
dlhší ako 5 sekúnd a potom podľa vyššie
uvedeného postupu pripojte iný TV.
14
Slovensky
TV môžete odpojiť od komponentného
minisystému.
Pokyny nájdete v návode na obsluhu TV.
Ak chcete režim TV SoundConnect prepnúť
na iný režim, stlačte tlačidlo iného režimu na
prednom paneli komponentného minisystému
alebo komponentný minisystém vypnite. Aktuálne
pripojené zariadenie sa odpojí.
• Pripojený TV chvíľu počká na odozvu od
komponentného minisystému a až potom ukončí
spojenie. (Čas odpojenia sa môže líšiť v závislosti
od TV)
• Ak je vzdialenosť medzi TV a komponentným
minisystémom väčšia, ako 2 m, môže sa stratiť
spojenie alebo môže dôjsť k rušeniu zvuku.
• Nestabilita sieťového prostredia môže mať za
následok stratu spojenia alebo rušenie zvuku.
• V režime TV SoundConnect sa komponentný
minisystém automaticky vypne po 25 minútach,
ak nie je pripojený k TV.
Nastavenie hodín
Pri každom kroku máte niekoľko sekúnd na
nastavenie požadovaných možností. Ak tento
čas prekročíte, musíte začať znovu.
1. Stlačením tlačidla POWER (
) systém zapnite.
2. Stlačte tlačidlo TIMER SET a potom tlačidlo
ENTER (
). Zobrazí sa nápis „CLOCK“
(HODINY).
3. Stlačte tlačidlo ENTER (
). Hodiny začnú
blikať.
• Ak chcete pridať hodiny, stlačte tlačidlo: ,
• Ak chcete ubrať hodiny, stlačte tlačidlo: .
4. Keď sa zobrazia správne hodiny, stlačte tlačidlo
ENTER (
). Začnú blikať minúty.
• Ak chcete pridať minúty, stlačte tlačidlo: ,
• Ak chcete ubrať minúty, stlačte tlačidlo: .
5. Keď sa zobrazia správne minúty, stlačte tlačidlo
ENTER (
). Na displeji sa zobrazí „ TIME“.
• Teraz je nastavený aktuálny čas.
• Čas môžete zobraziť aj keď používate inú
funkciu, keď raz stlačíte tlačidlo TIMER SET.
• V kroku 3 a 4 môžete použiť aj tlačidlá ],
[ alebo ovládač VOLUME/JOG na
prednom panelu namiesto tlačidla , alebo
..
Funkcia časovača
Časovač vám umožňuje automaticky zapínať a
vypínať systém v určitých časoch.
• Pred nastavením časovača si overte, či je aktuálny
čas správny.
• Pri každom kroku máte niekoľko sekúnd na
nastavenie požadovaných možností. Ak tento čas
prekročíte, musíte začať znovu.
• Ak už viac nechcete, aby sa systém zapínal a
vypínal automaticky, zrušte časovač stlačením
tlačidla TIMER ON/OFF.
Príklad: Chcete sa každé ráno zobudiť na hudbu.
1. Stlačením tlačidla POWER (
) systém zapnite.
2. Stláčajte tlačidlo TIMER SET dovtedy, pokým sa
nezobrazí TIME.
3. S
tlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí ON. Môžete
nastaviť čas zapnutia časovača.
4. Nastavte čas zapnutia časovača.
a. Stlačením tlačidla , alebo . nastavte hodiny.
b. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Začnú blikať minúty.
c. Stlačením tlačidla , alebo . nastavte minúty.
d. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: N
a pár sekúnd sa zobrazí OFF. Môžete nastaviť čas vypnutia časovača.
5. Nastavenie času vypnutia časovača.
a. Stlačením tlačidla , alebo . nastavte hodiny.
b. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Začnú blikať minúty.
c. Stlačením tlačidla , alebo . nastavte minúty.
d. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Zobrazí sa VOL XX , kde XX zod
povedá už nastavenej hlasitosti.
6. Stlačením tlačidla , alebo . nastavíte úroveň
hlasitosti a potom stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Zdroj, ktorý chcete vybrať sa zobrazí.
7. Stláčaním tlačidla , alebo . vyberte
požadovaný zdroj, ktorý chcete prehrávať po
zapnutí systému.
Ak vyberiete...
Musíte tiež...
FM (rádio)
a a Stlačte tlačidlo ENTER (
).
b b Vyberte predvolenú stanicu tak,
že stlačíte tlačidlo , alebo ..
CD/MP3 (kompaktný
disk)
Vložte jeden kompaktný disk.
USB
Pripojte USB zariadenie.
8. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Zobrazí sa CHKREC (Chcete
nahrávať?).
9. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Zobrazuje sa REC N. Môžete stlačiť
tlačidlo , alebo ., aby ste vybrali REC Y alebo
REC N a potom stlačte tlačidlo ENTER (
).
1).Ak vyberiete REC N, komponentný
minisystém spustí po zapnutí nahrávanie.
Ak ste už nastavili časovač nahrávania
tuneru, výberom možnosti REC N ho zrušíte.
Uvedomte si, že komponentný minisystém sa
stále bude zapínať a vypínať v časoch, ktoré
ste nastavili už skôr v tomto postupe.
2).Ak vyberiete REC Y, môžete nastaviť, aby
komponentný minisystém spustil po zapnutí
nahrávanie. Časy zapnutia a vypnutia
nahrávania sa môžu líšiť od časov zapnutia
a vypnutia časovača, ktoré ste nastavili už
vyššie v tomto postupe.
a. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí ON.
Môžete nastaviť čas zapnutia nahrávania
časovača tuneru.
Slovensky
14
15
b. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Výsledok: Na pár sekúnd sa zobrazí OFF.
Môžete nastaviť čas vypnutia nahrávania
časovača tuneru.
• Maximálny čas nahrávania časovača tuneru je 5
hodín.
• Ak je čas vypnutia a zapnutia časovača rovnaký,
zobrazí sa slovo ERROR.
• Ak v komponentnom minisystéme nie je vložený
žiadny disk, prípadne k nemu nie je pripojené USB
zariadenie a vyberiete možnosť „MP3/CD“ alebo
„USB 1 alebo USB 2“, komponentný minisystém
automaticky zvolí možnosť „TUNER“.
• Môžete používať tlačidlá ], [ alebo ovládač
VOLUME/JOG na hlavnej jednotke, a to namiesto
tlačidla , alebo . na úpravu nastavení v krokoch
4 až 9.
• Ak je čas zapnutia alebo čas vypnutia rovnaký,
ako čas nahrávania časovača, bude platiť len čas
zapnutia alebo čas vypnutia a čas nahrávania
časovača sa nepoužije.
• Ak je automatický časovač zapnutý, funkcia MP3/
CD alebo USB si môže pre aktiváciu vyžadovať
dodatočný krok. Závisí to od disku (alebo
zariadenia). Namiesto toho je lepšie vybrať si
funkciu tunera.
Zrušenie časovača
Po nastavení časovača sa jednotka automaticky
spustí v čase podľa indikátora TIMER
(ČASOVAČ) na displeji. Ak už časovač viac
nechcete používať, musíte ho zrušiť.
1. Stlačením tlačidla TIMER ON/OFF časovač
zrušíte.
2. Opakovaným stlačením tlačidla TIMER ON/OFF
časovač znovu zapnete.
• Keď vyberiete režim OFF-TIMER, funkcie TIMER
RECORDING (NAHRÁVANIE S ČASOVAČOM) a
TIMER (ČASOVAČ) nebudú k dispozícii.
Počúvanie rádia
Môžete uložiť až 15 FM staníc.
Používanie tlačidiel na diaľkovom ovládači
1. Stlačte tlačidlo TUNER a vyberte FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Predvolené ladenie: Stlačením tlačidla TUNING
MODE vyberte položku PRESET a potom stlačením
tlačidla TUNING [ alebo ] vyberte predvolenú
stanicu.
• Automatické ladenie: Stlačením tlačidla TUNING
MODE vyberte položku MANUAL a potom stlačením a
podržaním tlačidla TUNING [ alebo ] automaticky
vyhľadajte aktívne vysielajúce stanice.
• Manuálne ladenie : Stlačením tlačidla TUNING
MODE vyberte položku MANUAL a potom krátkym
stlačením tlačidla TUNING [ alebo ] v krokoch
pridávajte alebo uberajte frekvenciu.
16
Slovensky
Používanie tlačidiel na hlavnej jednotke
1. Stlačte tlačidlo TUNER/AUX a vyberte FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Predvolené ladenie: Stlačením tlačidla STOP ( @ )
vyberte položku PRESET a potom stlačením tlačidla
[ alebo ] vyberte predvolenú stanicu.
• Automatické ladenie: Stlačením tlačidla STOP (
@ ) vyberte položku MANUAL a potom stlačením
a podržaním tlačidla [ alebo ] automaticky
vyhľadajte aktívne vysielajúce stanice.
• Manuálne ladenie : Stlačením tlačidla STOP ( @ )
vyberte položku MANUAL a potom krátkym stlačením
tlačidla [ alebo ] v krokoch pridávajte alebo
uberajte frekvenciu.
Výber mono a stereo
1. Stlačte tlačidlo MO/ST.
• Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepína medzi
režimom STEREO a MONO.
• V oblasti so slabým príjmom vyberte MONO, kvôli
čistejšiemu vysielaniu bez rušenia.
• Toto sa dá použiť iba pri počúvaní stanice FM.
Predvolenie staníc
Príklad: Uloženie predvoľby FM 89,10 do
pamäte.
1. Stlačte tlačidlo TUNER a vyberte FM .
2. Stlačte tlačidlo TUNING MODE a vyberte režim
<MANUAL>.
3. Stlačte tlačidlo TUNING [ alebo ] a vyberte
<89.10>.
4. Stlačte tlačidlo MEMORY.
• Na displeji sa objaví FM a za ním blikajúce číslo.
Toto číslo je číslo aktuálnej predvoľby.
5. Stlačte tlačidlo TUNING [ alebo ], prípadne
tlačidlá ,, ., ktoré slúžia na prechádzanie a
výber čísla predvoľby.
• Ako predvoľbu môžete vybrať číslo od 1 do 15.
6. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
• Predtým, ako z displeja zmizne číslo, stlačte
tlačidlo ENTER (
).
• Číslo z displeja zmizne a stanica sa uloží do
pamäte.
7. Ak chcete nastaviť ďalšiu stanicu, opakujte kroky 2
až 6.
• Ak chcete naladiť stanicu predvoľby, vyberte kanál
stlačením tlačidla TUNING [ alebo ] .
• V kroku 3, 5 a 7 môžete použiť tlačidlo [ alebo
] namiesto tlačidla TUNING [ alebo ].
Funkcia nahrávania
Na pamäťové USB zariadenie môžete nahrávať z
disku CD, vysielania v rádiu alebo z externého zdroja.
1. Externé pamäťové zariadenie USB pripojte ku konektoru
USB 2 (
) na vašom výrobku.
2. Na výrobku prehrávajte disk, nalaďte stanicu alebo
ho pripojte k externému zdroju.
CD
• Stlačte tlačidlo CD/Bluetooth na hlavnej jednotke
alebo stlačte tlačidlo CD na diaľkovom ovládači a
vyberte funkciu MP3/CD.
• Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE otvorte zásuvku
na disk.
• Vložte CD a potom stlačením tlačidla OPEN/
CLOSE zásuvku na disk zatvorte.
• Na výber požadovanej piesne použite tlačidlá
výberu CD ([ alebo ]).
Tuner
• Stlačte tlačidlo TUNER/AUX na hlavnej jednotke
alebo stlačte tlačidlo TUNER na diaľkovom ovládači
a vyberte funkciu TUNER.
• Nalaďte stanicu, ktorú chcete nahrávať.
Externý zdroj
• K výrobku pripojte externý komponent/MP3
prehrávač.
• Stlačte tlačidlo TUNER/AUX na hlavnej jednotke
alebo stlačte tlačidlo AUX na diaľkovom ovládači a
vyberte vstup <AUX>.
• Prehrajte skladbu z externého zariadenia.
USB 1
• USB zariadenie pripojte ku konektoru USB 1 na
vašom výrobku.
• Stlačte tlačidlo
na hlavnej jednotke
alebo stlačte tlačidlo USB na diaľkovom ovládači a
vyberte položku USB 1.
• Prehrajte pieseň z USB 1.
3. Stlačením tlačidla USB REC spustite nahrávanie.
CD
• Zobrazuje sa nápis „TRACK RECORDING“
(NAHRÁVANIE SKLADBY) a spustí sa nahrávanie CD.
• Stlačením a podržaním tlačidla USB REC spustite
nahrávanie všetkých skladieb na disku. Zobrazuje
sa nápis „FULL CD RECORDING“.
MP3-CD, USB 1
• Stlačte tlačidlo USB REC. Aktuálne prehrávaný
súbor sa skopíruje na USB 2 zariadenie.
• Stlačte a podržte tlačidlo USB REC. Všetky
súbory sa z aktuálneho priečinku skopírujú na
USB 2 zariadenie.
KOPÍROVANIE: Zobrazuje sa „CHECK“ (KONTROLA)„START“
(ŠTART)„COPY XX“ (KOPÍROVANIE XX)„COPY END“
(KONIEC KOPÍROVANIA). Keď je nahrávanie hotové, bude sa
zobrazovať „STOP“ (KONIEC).
• Ak prístroj zistí duplicitný názov súboru, zobrazí
sa nápis „FILE EXIST“ (SÚBOR UŽ EXISTUJE) a
funkcia sa zruší.
Tuner/externý zdroj
• Tuner: „TUNER RECORDING“ (NAHRÁVANIE Z
TUNERU)„RECORD“ (NAHRAŤ)
• Externý zdroj : „AUX RECORDING“ (NAHRÁVANIE
Z PRÍDAVNÉHO VSTUPU)„RECORD“ (NAHRAŤ)
4. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo STOP
(@). Výrobok automaticky vytvorí a uloží nahrané súbory
vo formáte .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Ak chcete bezpečne odstrániť USB zariadenie, ešte raz
stlačte tlačidlo STOP (@). Po nahrávaní sa na vašom
USB zariadení vytvorí adresár s názvom „RECORDING(D
ISCxxxx)“(NAHRÁVANIE CELÉHO CD),
„RECORDING“(NAHRÁVANIE SKLADBY), „CD
COPY“(MP3 CD/USB), „TUNER RECORDING“ alebo
„AUX RECORDING“.
• Počas nahrávania neodpájajte USB zariadenie, ani
sieťový kábel. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu súboru.
• Ak počas nahrávania odpojíte USB zariadenie, súbor,
ktorého nahrávanie nebolo dokončené, sa môže
poškodiť a nebude sa dať odstrániť. Ak sa to stane,
pripojte USB zariadenie k počítaču, zálohujte údaje
uložené na USB a potom ho naformátujte.
• Keď na pamäťovom USB zariadení nie je dostatok
voľného miesta, systém zobrazí správu „NOT
ENOUGH MEMORY“ (NEDOSTATOK PAMÄTE).
• USB zariadenie alebo pevný disk, na ktorý nahrávate,
musia byť naformátované v systéme súborov FAT.
Systém súborov NTFS nie je podporovaný.
• Keď používate funkciu vysoko rýchlostného
vyhľadávania na CD, nahrávanie CD nie je k
dispozícii.
• Čas nahrávania môže byť pri niektorých USB
zariadeniach občas dlhší.
• V režime My List alebo Auto Change nemôžete
použiť funkciu nahrávania.
• Predvolený ekvalizér a ekvalizér používateľa nie sú
počas nahrávania k dispozícii.
• Funkcie GIGA SOUND a FOOTBALL sa automaticky
nastavia na možnosť „OFF“ (VYPNUTÉ) a počas
nahrávania nie sú k dispozícii.
• Funkcia REPEAT sa automaticky nastaví na možnosť
„OFF“ (VYPNUTÉ) a počas nahrávania nie je k
dispozícii.
• Ak v režime Tuner prebieha vyhľadávanie stanice
alebo ak nie je k dispozícii žiadna stanica, rádio
nemôžete nahrávať.
• Uvedomte si, že nastavenie hlasitosti na príliš vysokú
úroveň počas nahrávania hudby z externého zdroja
pomocou kanálov AUX alebo USB môže spôsobiť
šum v nahrávke. Ak sa to stane, znížte úroveň
hlasitosti na externom zariadení.
• Maximálny čas nahrávania v režime TUNER/AUX je 5
hodín.
• Ak do portu USB2 nie je pripojené žiadne USB
zariadenie a stlačíte tlačidlo USB REC, zobrazí
sa správa „USB2 NOT READY“ (USB2 NIE JE
PRIPRAVENÉ).
• Ak komponentný minisystém nepodporuje USB
zariadenie pripojené do portu USB2, tak sa po
stlačení tlačidla USB REC zobrazí správa „NOT
SUPPORTED USB DEVICE“ (NEPODPOROVANÉ
USB ZARIADENIE).
Slovensky
16
17
Rýchlosť nahrávania
Pred nahrávaním môžete vybrať rýchlosť nahrávania.
V režime disku CDDA sa po každom stlačení tlačidla
REC SPEED na diaľkovom ovládači rýchlosť nahrávania zmení nasledovne:
NORMAL SPEED RECORD ; HIGH SPEED RECORD
• Ak nahrávate z tuneru alebo z externého zdroja,
rýchlosť nahrávania nemôžete meniť.
• Ak vyberiete možnosť HIGH SPEED RECORD, zvuk
sa počas nahrávania nebude prehrávať.
Výber režimu PRESET EQ
Komponentný zvukový minisystém ponúka preddefinované nastavenia ekvalizéra, ktoré sú optimalizované na konkrétne hudobné žánre.
1. Stlačte tlačidlo PRESET EQ.
Po každom opakovanom stlačení tlačidla PRESET EQ, alebo po stlačení tlačidla PRESET EQ
a následnom otočení ovládača VOLUME/JOG
na výrobku sa režim bude meniť nasledovne:
FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON
;FOLKLORE;PARTY;POP;HIP HOP
;ROCK;JAZZ;CLASSIC;ELECTRONIC
• Na zmenu režimu PRESET EQ použite ovládač
VOLUME/JOG. Zvolený režim PRESET EQ sa použije
približne počas 2 sekúnd.
Výber režimu USER EQ
Pomocou režimu USER EQ môžete upraviť
hlasitosť frekvenčného pásma ekvalizéra.
1. Stlačte tlačidlo USER EQ.
2. Stlačte tlačidlo ENTER a objaví sa pásmo
ekvalizéra.
3. Stlačením tlačidla
alebo
sa presuňte na
požadované pásmo.
Po každom stlačení tlačidla
alebo
na
diaľkovom ovládači sa pásmo zmení nasledovne:
80H 0 ; 200H 0 ; 800H 0 ; 2KH 0 ; 8KH 0
4. Stláčaním tlačidla , alebo . vyberte úroveň od
-6 do +6.
5. Stlačte tlačidlo ENTER.
• Tiež môžete najskôr nastaviť ekvalizér. Zopakujte kroky
2 - 4 a potom stlačte tlačidlo MEMORY na diaľkovom
ovládači, aby sa vaše nastavenia uložili do režimu
USER EQ.
• Okrem toho môžete použiť tlačidlo [ alebo ],
prípadne ovládač VOLUME/JOG na prednom paneli
namiesto tlačidla , alebo ..
• Zvukový efekt GIGA SOUND môžete použiť na funkcie
FOOTBALL, EQ.
18
Slovensky
Výber režimu MY KARAOKE
Pri používaní funkcie karaoke nastavte hlasitosť
vokálov.
Po každom stlačení tlačidla MY KARAOKE na diaľkovom
ovládači sa režim zvuku zmení nasledovne: ON ; OFF
• OFF: Hlasitosť je nastavená na úrovni pôvodného
zvuku.
• ON: Hlasitosť je nastavená na nižšej úrovni, ako je
pôvodný zvuk.
• Režim My Karaoke (Moje karaoke) funguje len pri
prehrávaní z CD/MP3 a USB. Okrem toho sa tento režim
nedá použiť počas režimov Tuner, Bluetooth, AUX a TV
Sound Connect (Pripojenie zvuku z TV)
Používanie režimu FOOTBALL MODE
Režim Football zlepší počúvaný zvuk a vnesie do
športového vysielania viac reálnosti.
1. Stlačte tlačidlo FOOTBALL MODE na
diaľkovom ovládači.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa zvukový
režim zmení nasledovne:
ANNOUNCER ; STADIUM ; OFF
2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo
FOOTBALL MODE dovtedy, kým sa na displeji
neobjaví „OFF“.
Používanie funkcie GIGA SOUND
Funkcia GIGA SOUND zosilňuje basový zvuk a
ponúka dvojnásobný výkon basov pre silný, realistický zvuk.
1. S
tlačte tlačidlo GIGA SOUND BLAST na
hlavnej jednotke alebo tlačidlo GIGA na
diaľkovom ovládači. Po každom stlačení tohto
tlačidla sa zvuk zmení nasledovne:
OFF-GIGA SOUND ; GIGA SOUND BLAST
2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo
GIGA SOUND BLAST dovtedy, kým sa na
displeji neobjaví „OFF-GIGA SOUND“.
Používanie funkcie NON-STOP RELAY
Funkcia NON-STOP RELAY prehráva hudbu
nepretržite, bez prestávok medzi skladbami/
súbormi. Pri dvoch po sebe nasledujúcich hudobných súboroch funkcia napríklad preskočí na 10
sekundu od začiatku druhého súboru, zatiaľ čo
ešte zostáva prehrať 10 sekúnd z prvého súboru.
1. Stlačte tlačidlo NON-STOP RELAY na
diaľkovom ovládači.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim zmení
nasledovne:
ON-NON-STOP MUSIC RELAY ; OFF-NONSTOP MUSIC RELAY
2. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stláčajte tlačidlo
NON-STOP RELAY dovtedy, kým sa na displeji
neobjaví „OFF-NON-STOP MUSIC RELAY“.
• Táto funkcia je dostupná iba počas prehrávania
CD/USB.
Funkcia automatickej zmeny
Môžete si prehrať disk a následne priebežne aj USB.
1. Stlačte tlačidlo AUTO CHANGE a použite
tlačidlá ,, . alebo tlačidlá [, ], aby ste
vybrali nastavenie a následne stlačením
použijete svoj výber.
• Ak ste v režime CD/USB nenastavili funkciu My
List Play, nastavenia sa zmenia nasledovne:
AUTO CHANGE OFF ; ALL
• Ak ste v režime CD/USB nastavili funkciu My
List Play, nastavenia sa zmenia inak: AUTO CHANGE OFF ; ALL ; MYLIST
• Keď je režim AUTO CHANGE nastavený na možnosť „ALL“,
komponentný minisystém bude nepretržite prehrávať hudbu
z DISKU, USB1 a USB2.
• Keď je režim AUTO CHANGE nastavený na možnosť
„MYLIST“, komponentný minisystém bude nepretržite
prehrávať skladby funkcie My List z DISKU, USB1 a USB2.
• Keď je režim automatickej zmeny nastavený na možnosť
„ALL/MYLIST“ a stlačíte tlačidlo POWER, tlačidlo
FUNCTION alebo tlačidlo OPEN/CLOSE, funkcia
automatickej zmeny automaticky prepne na možnosť „OFF“.
• Keď sa prehráva USB a odpojíte USB zariadenie, funkcia
automatickej zmeny automaticky prepne na možnosť „OFF“.
• Keď je režim automatickej zmeny nastavený na možnosť
„ALL/MYLIST“, jednotka nemôže nahrávať.
• Keď je režim automatickej zmeny nastavený na možnosť „ALL/
MYLIST“, funkcia REPEAT automaticky prepne na možnosť OFF.
• Keď je režim automatickej zmeny nastavený na možnosť
„ALL/MYLIST“, funkcie DELETE, USB REC, MYLIST a
REPEAT nefungujú a na displeji jednotky sa zobrazuje „ALL/
MYLIST AUTO CHANGE“.
• Keď sa skončí prehrávanie z DISKU a v porte USB 1 nie je
nič pripojené, jednotka bude prehrávať hudbu z portu USB 2.
• Keď sa skončí prehrávanie z DISKU a v porte USB 1, ani
USB 2 nie je nič pripojené, jednotka bude pokračovať v
prehrávaní disku.
• Keď sa skončí prehrávanie z portu USB 2 a nie je vložený
žiaden DISK, jednotka bude prehrávať hudbu z portu USB 1.
Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Samsung vám v budúcnosti môže
ponúknuť aktualizácie firmvéru systému výrobku.
Ak vám bude ponúknutá aktualizácia, firmvér môžete
aktualizovať tak, že k USB portu vášho výrobku pripojíte USB zariadenie, na ktorom je uložená aktualizácia
firmvéru.
Uvedomte si, že ak je k dispozícii viacero súborov s
aktualizáciami, musíte ich na USB zariadenie ukladať
po jednom a postupne ich použiť na aktualizáciu firmvéru.
Navštívte lokalitu samsung.com alebo kontaktujte
stredisko Samsung, kde získate ďalšie informácie o
preberaní súborov s aktualizáciami.
• Do USB portu hlavnej jednotky vložte USB
zariadenie s aktualizáciou firmvéru.
• Ak sú na pamäťovom USB zariadení uložené aj
hudobné súbory, aktualizácia firmvéru nemusí
fungovať správne.
• Počas aktualizácií nevypínajte napájanie, ani
neodstraňujte USB zariadenie. Hlavná jednotka
sa po ukončení aktualizácie firmvéru automaticky
vypne.
• Po aktualizácii obnovte všetky nastavenia na
predvolené výrobné nastavenia. Odporúčame
vám ,aby ste si zapísali vaše nastavenia tak, aby
ste ich mohli po aktualizácii ľahko obnoviť. Ak sa
aktualizácia firmvéru nepodarí, odporúčame vám
naformátovať USB zariadenie v systéme súborov
FAT16/FAT32 a skúsiť to znovu.
• Keď je aktualizácia softvéru hotová, zapnite výrobok,
ale bez vloženého disku. Na displeji sa objaví správa
„NO DISC“ (ŽIADNY DISK). Stlačte a podržte
tlačidlo STOP na hlavnej jednotke po dobu dlhšiu
ako 5 sekúnd. Na displeji sa objaví správa „INIT“
(INICIALIZÁCIA) a jednotka sa vypne. Aktualizácia je
hotová.
• USB zariadenie neformátujte vo formáte NTFS.
Výrobok nepodporuje systém súborov NTFS.
• Niektoré USB zariadenia nemusia byť podporované.
Záleží to od výrobcu.
• Výrobok je vybavený funkciou DUAL BOOT.
Ak sa aktualizáciu firmvéru nepodarí, väčšina
funkcií nebude fungovať a na displeji sa objaví
nápis „UPGRADE FIRMWARE“ (AKTUALIZUJTE
FIRMVÉR). Aktualizujte firmvér znovu.
Slovensky
18
19
Riešenie problémov
Ak táto jednotka nefunguje správne, obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie
je uvedený nižšie, alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite jednotku, odpojte
napájací kábel a kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko
Samsung Electronics.
Symptóm
Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Po stlačení tlačidla Prehrávania/
Pozastavenia sa prehrávanie
nespustí okamžite.
• Nepoužívate deformovaný disk, alebo disk so škrabancami na povrchu?
• Vyčistite disk.
Žiadny zvuk.
• Jednotka počas zrýchleného alebo spomaleného prehrávania
neprehráva zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne?
• Nie je disk vážne poškodený?
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Ovládate diaľkový ovládač v rámci správneho prevádzkového uhla a
prevádzkovej vzdialenosti?
• Nie sú vybité batérie?
• Výrobok nefunguje. (Príklad:
Nejde napájanie, alebo nefunguje
tlačidlo predného panela, alebo
počujete neobvyklý zvuk.)
• Výrobok nefunguje normálne.
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.
20
Slovensky
•Obnovte nastavenia jednotky: Na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd stlačte a
podržte tlačidlo STOP (@) na hlavnej jednotke, pričom v nej nesmie byť
vložený žiadny disk a na displeji musí byť správa „NO DISC“ (ŽIADNY
DISK). Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia. Kým nie je
táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto
s dobrým príjmom.
Technické údaje
Všeobecné
FM Tuner
Disk CD
Hmotnosť (MX-J630)
Hmotnosť (MX-J730)
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Pomer signálu/šumu
Použiteľná citlivosť
Celkové harmonické skreslenie
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
2,15 Kg
2,45 Kg
200 (Š) x 308,5 (V) x 230 (H) mm
+5 °C – +35 °C
10 % až 75 %
55 dB
12 dB
0,6 %
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
MX-J630 - 230 Wattov (MAX.)
Výstup predného reproduktora
115 W/kanál (4 Ω/100 Hz)
MX-J730 - 600 Wattov (MAX.)
Zosilňovač
Výstup predného reproduktora
300 W/kanál (4 Ω/100 Hz)
Rozsah frekvencie
20 Hz - 20 KHz
Pomer signálu k šumu
80 dB
Odstup kanálov
55 dB
Citlivosť vstupu
(AUX) 2,0 V
*: Nominálna špecifikácia
- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn s technické údaje sú predmetom zmeny, bez predchádzajúceho upozornenia.
- Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na nálepke na tomto výrobku.
Oznámenie o licencii s otvoreným zdrojovým kódom
Prípadné otázky a požiadavky týkajúce sa licencií s otvoreným zdrojovým kódom môžete spoločnosti Samsung zasielať
e-mailom na adresu (oss.request@samsung.com).
Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými
požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na položku
Podpora >
Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
Slovensky
20
21
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` Europe
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]
Area
Contact Centre 
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
080 697 267
SLOVENIA
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
NETHERLANDS
(€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za
POLAND
1 impuls według taryfy operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
ROMANIA
7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický & elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v
tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto
označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že
batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie
alebo životné prostredie.
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď
predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement