Samsung 305t User guide

Samsung 305t User guide

SyncMaster 305T

Značky

Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.

Zakázané

Nerozoberajte

Nedotýkajte sa

Dôležité prečítať si a rozumieť za každých okolností

Odpojte zástrčku zo zásuvky

Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému šoku

Napájanie

Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.

Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku. z

Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.

z

Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku. z

Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia.

Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.

z

Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.

Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne neklaďte ťažké

predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.

Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar. z

Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacých káblov alebo

rozdvojok.

Môže to spôsobiť požiar. z

PPočas používania monitora neodpájajte napájací kábel.

z

Oddelenie môže spôsobiť prepätie, ktoré môže poškodiť monitor.

Sieťový kábel nepoužívajte v prípade, ak je zaprášený konektor alebo zástrčka.

z z

Ak sú konektor alebo zástrčka napájacieho kábla zaprášené, vyčistite ich suchou handričkou.

Používanie napájacieho kábla so zaprášenou zástrčkou alebo konektorom môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Inštalácia

Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.

V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.

Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť. z

Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.

Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom. z

Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.

Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na poličku tak, aby

koniec podstavca nevyčnieval z vitríny alebo poličky. z

Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.

Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým povrchom.

z

Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a ublížiť niekomu v blízkosti, najmä deťom.

Neumiestňujte výrobok na podlahu.

z

Niekto, najmä deti, môže oň zakopnúť.

Chráňte výrobok pred horľavými predmetmi, ako sú sviečky, insekticídy či cigarety.

z

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.

z

Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na

poličku s knihami, do skrine, atď.

z

Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.

Monitor pokladajte opatrne.

z

Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.

Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu. z

Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.

Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.

z z

Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.

Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.

Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti od steny (minimálne 10 cm/4 palce).

z

Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo môže mať za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený výkon.

Uschovajte plastový obalový materiál (sáčok) mimo dosahu detí.

z

Plastový obal (sáčok) môže zadusenie, ak sa s ním deti budú hrať.

Čistenie

Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou, mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode rozpustený neagresívny čistiaci prostriedok.

Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor. z

Môže to spôsobiť poškodenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.

Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený, dobre ho očistite suchou látkou.

z

Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.

z

V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok mäkkou suchou látkou.

z

Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.

Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo zákazníckym strediskom.

z

Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.

Ostatné

Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť). z z

Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.

Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servis

. z

Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta.

Neinštalujte ho do vozidiel.

z z

Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.

Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde

by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.

Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru. V takom prípade sa spojte so Service Center (servisné stredisko) .

z

Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa

dlhšiu dobu nepoužíva. z

Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický

kábel alebo kábel signálu. z

Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.

Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo

signálny kábel. z

Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.

Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.

z

Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.

Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé

kovové objekty na monitor. z z

Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte zástrčku a potom kontaktujte servisné stredisko .

Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými látkami.

z

Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Do otvorov monitora nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety. z

Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.

Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích

otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov. z

Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do výrobku vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete a obráťte sa na servisné centrum.

Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.

z

Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na

úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.

z

Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.

30 palcov široký (75 cm) - 2560 x 1600

Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť poškodenie zraku.

Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.

Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na

miesto vystavené vibráciám. z

Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.

Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho životnosť alebo spôsobiť požiar.

Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.

z

Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo elektrickému šoku.

Výrobok musia vždy prenášať minimálne dve osoby.

z

Pád výrobku na zem môže zapríčiniť nesprávne fungovanie alebo fyzické poškodenie.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a

poškodiť ho.

z

Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.

Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.

z

V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z nazhromaždených nečistôt alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k

úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo môže byť pre deti príťažlivé).

z

Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali.

Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.

Keď nadvihujete alebo pohybujete monitorom, nenadvihujte monitor spodnou stranou nahor zatiaľ, čo držíte len stojan.

z

Toto by mohlo spôsobiť pád vášho monitora, pričom by sa mohol poškodiť alebo spôsobiť fyzické zranenie.

Dobré držanie tela pri používaní monitora

Pri používaní monitora sa snažte uchovať dobré držanie tela.

z z z z z z z

Chrbát majte vystretý.

Medzi zrakom a obrazovkou monitora udržujte približnú vzdialenosť 45 až 50 cm. Na obrazovku sa pozerajte mierne sponad nej a monitor majte rovno pred sebou.

Monitor nakloňte nahor o 10 až 20 stupňov. Nastavte výšku monitora tak, aby bola horná strana monitora mierne pod

úrovňou zraku.

Nastavte uhol monitora tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.

Snažte sa uchovať ruky kolmo voči podpažiu. Udržujte ruky zo zadnej strany v rovnej polohe.

Udržujte kolmý uhol lakťov.

Udržujte uhol kolien v uhle väčšom ako 90 stupňov. Nedovoľte, aby vám nohy neviseli nad podlahou. Upravte polohu rúk, aby sa nachádzali pod úrovňou srdca.

Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.

Aké niektoré položky chýbajú, kontaktujte dodávateľa .

Voliteľné položky môžete zakúpiť u miestneho obchodného zástupcu.

Vybalenie

Príručka

Kábla

Stručný sprievodca nastavením

Záručný list

(Nie je k dispozícii všade)

Užívateľská príručka

DVI kábel (voliteľné)

Predáva sa samostatne

Napájacia šnúra

USB kábel

(Typ A-B)

Predná časť

1.

Tlačidlo Jas [ ]

Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili jas.

▼ : Obrazovka tmavne.

: Obrazovka je jasnejšia.

2.

Tlačidlo HLAVNÝ

VYPÍNAČ [ ] /

Ukazovateľ napájania

Zapne/vypne monitor. /

Modré svetlo svieti v bežných pracovných podmienkach a bliká vtedy, keď sa vykonávajú nastavenia monitora.

Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver , kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho.

Zadná časť

(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)

DOWN

Prepojte DOWN port USB monitora a USB zariadenia pomocou USB cable (USB kábla). z z

Aby ste použili DOWN Port vstupného toku údajov)), tak musíte pripojiť kábel

výstupného toku údajov k PC.

Uistite sa, že ste na prepojenie UP portu monitora a USB portu počítača použili

dodaný USB kábel.

2.

UP :

Prepojte UP port monitora a USB port počítača pomocou

USB cable (USB kábla).

DVI IN

Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora. z z

Pomocou DVI-D (Dvojitého prepojenia) môžete očakávať dvakrát vyššiu rýchlosť a zlepšenú kvalitu signálu ako pri DVI-D

(samostatnom prepojení).

Na dosiahnutie najlepšej kvality a rýchlosti sa výslovne odporúča použiť kábel DVI-D

(Dvojité prepojenie).

1. ON [ | ] / OFF [O]

Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.

2. POWER

Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.

Zámok Kensington

Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)

Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho zakúpili.

Zarážka na stojane

Odstráňte upevňovací kolík na stojane a pohybujte monitorom nahor alebo nadol.

Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora .

Pripojenie monitora

1.

2.

Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.

Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.

Pripojte kábel DVI do DVI portu na zadnej strane monitora.

[ DVI IN ]

Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.

Pripájanie USB

Môžete použiť USB zariadenie, ako napríklad myš, klávesnica, pamäťová karta Memory

Stick alebo externý pevný disk tak, že ich pripojíte k DOWN monitora bez potreby ich pripojenia k PC.

USB port monitora podporuje vysokorýchlostné certifikované

rozhranie USB 2,0.

Rýchlosť toku

údajov rýchlosť Plná rýchlosť Nízka

480 MB za

Spotreba energie

2,5W

(Max na každý port)

12 MB za

2,5W

(Max na každý port)

1,5 MB za

2,5W

(Max na každý port)

Prepojte

UP port monitora a USB port počítača pomocou USB cable (USB kábla).

Aby ste použili DOWN Port vstupného toku údajov)), tak musíte pripojiť kábel výstupného toku údajov k PC.

Uistite sa, že ste na prepojenie UP portu monitora a USB portu počítača použili dodaný USB kábel.

Prepojte

DOWN port USB monitora a USB zariadenia pomocou USB cable (USB kábla).

PC.

Postup použitia je rovnaký ako postup, ktorý sa používa pre pripojenie externého zariadenia k z z z z

Môžete pripojiť a používať klávesnicu a myš.

Môžete prehrať súbor zo zariadenia na prehrávanie médií.

(Príklady zariadení na prehrávanie médií: MP3, digitálny fotoaparát atď.)

YNa shranjevalni napravi lahko datoteke poganjate, premikate, kopirate ali brišete.

(Príklady zariadení na uloženie údajov: externá pamäť, pamäťová karta, čítačka pamäťových kariet, MP3 prehrávač s pevným diskom atď.)

Môžete použiť iné USB zariadenia, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču.

z z z z

Keď pripájate zariadenie k portu DOWN monitora, tak ho pripojte pomocou kábla, ktorý je vhodný pre dané zariadenie.

(Ohľadom zakúpenia kábla a externých zariadení kontaktujte servisné stredisko príslušného produktu.)

Spoločnosť nie je zodpovedná za problémy alebo poškodenia externých zariadení spôsobených použitím nepovoleného kábla pre pripojenie.

Niektoré produkty nie sú v súlade s normou USB, čo môže spôsobiť zlyhanie zariadenia.

Ak zariadenie zlyhá aj v prípade, že sa pripojí k počítaču, tak kontaktujte

servisné stredisko pre dané zariadenie/počítač.

Inštalácia podstavca

Posuvný podstavec

A. Zarážka na stojane

Otočný stojan

Pomocou ( ) môžete otočiť monitor doľava a doprava v uhle 90°, aby ste monitor nastavili po dĺžke. Guma pod stojanom má zabrániť v posunutí monitora.

Kot nagiba

Pomocou ( ) môžete nastaviť uhol naklonenia v rozsahu 3° dopredu až 25° dozadu pre najkomfortnejší uhol pozerania.

Pripevňovanie podstavca

Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 200 mm x

100 mm / 100 mm x 100 mm.

A. Monitor

B. Montážna medzipodložka (Predáva sa samostatne)

1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.

2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.

3. Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.

4. Zarovnajtemontážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytua prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.

Na montáž monitora na stenu si musíte zakúpiť súpravu na montáž na stenu, ktorá umožňuje namontovať monitor najmenej 10 cm od povrchu steny. Skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom spoločnosti Samsung, kde získate ďalšie informácie.

Spoločnosť Samsung Electronics neponesie zodpovednosť za škody spôsobené iným používaním podstavca, ako je uvedené.

Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.

Kontrolné otázky

Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu .

Príznak Kontrolné otázky Riešenia

Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.

Je napájacia šnúra riadne pripojená?

Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví.

Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie.

Keď sa objaví úvodná obrazovka

(prihlasovacia obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre

Windows ME/XP/2000) a následne zmeňte frekvenciu grafickej karty.

(Pozrite časť Prednastavené režimy obnovovania )

Poznámka: Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, kontaktuje servisné stredisko alebo predajcu .

Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?

Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim).

Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke.

Na obrazovke sa objavujú zvláštne farby alebo len čierna a biela.

Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na obrazovku cez celofán?

Skontrolujte pripojenie signálového kábla.

Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.

Reštartujte počítač.

Obrazovka je náhle nevyrovnaná.

Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?

Je grafická karta nastavená správne?

Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?

Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej. upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte.

(Riaďte sa Prednastavenými režimami obnovovania ).

Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.

Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili po zmene grafickej karty.

Je frekvencia pri kontrole

Display Timing

(Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?

Náležite upravte frekvenciu podľa príručky grafickej karty a obnovovania .

Prednastavených režimov

(Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobku meniť.)

Sú farby operačného systému Windows nastavené správne?

Pre Windows ME/XP/2000:

Náležite nastavte farby na Ovládací panel

ZobrazenieNastavenia.

Je grafická karta nastavená správne?

Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.

S monitorom nemôžem použiť rozlíšenie 2560 x

1600.

Podporuje grafická karta vo vašom počítači rozlíšenie 2560 x 1600?

Ak vaša grafická karta nepodporuje rozlíšenie

2560 x 1600, potom budete môcť s vaším monitorom používať len rozlíšenie 1280 x 800.

Aby ste mohli použiť rozlíšenie 2560 x 1600, vymeňte vašu grafickú kartu za kartu, ktorá podporuje dané rozlíšenie.

Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.

2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)

3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu, alebo ak ste skladali počítač skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač grafickej (video) karty.

4. Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 60Hz +/- 2Hz.

(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)

5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).

Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné stredisko .

Otázky a odpovede

Otázka Odpoveď

Ako môžem zmeniť frekvenciu?

Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.

Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť.

(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)

Ako môžem zmeniť rozlíšenie?

Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel,

Zobrazenie, Nastavenia.

* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.

Ako môžem nastaviť funkciu

Šetrenie energie?

Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).

Ako môžem vycistit vonkajšiu skrinu/LCD panel?

Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.

Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.

Všeobecné technické údaje

Všeobecné

Názov modelu

LCD Panel

Rozmery

Oblasť obrazovky

Rozostup bodov

Aktívne zobrazenie

Horizontálne

Vertikálne

Farba displeja

8 bitov farby (16,7 M)

SyncMaster 305T

30 palcov široký diagonálne (75 cm)

641,28 mm (H) x 400,8 mm (V)

0,2505 mm (H) x 0,2505 mm (V)

49,3kHz, 98,7kHz +/- 2kHz

60Hz +/- 2Hz

Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie

Maximálne rozlíšenie

2560 x [email protected] Hz, 1280 x [email protected] Hz

2560 x [email protected] Hz, 1280 x [email protected] Hz

Vstupný signál, Ukončený

Digitálne RGB kompatibilné s DVI

0,7 Vp-p ± 5%

TMDS (Signalizovanie minimalizovaného rozdielu v prevode)

Šírka pásma

268,5 MHz

Napájanie el. energiou

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3Hz

Signálový kábel

Konektor DVI-D do DVI- (dvojité prepojenie), odnímateľný

Rozmery (ŠxVxH) (Bez stojana)

690,2 x 449,6 x 83,0 mm / 27,1 x 17,7 x 3,2 palca

Rozmery (ŠxVxH) / Hmotnosť

690,2 x 502,2 x 280,0 mm / 27,1 x 19,7 x 11,0 palca , 11,6 kg / 25,57 lbs

Montážne rozhranie VESA

200 mm x 100 mm , 100 mm x 100 mm

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota

Skladovacia teplota

10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn

-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn

Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play.

Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať. z

Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 12.288.000.

Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.

(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)

PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA

DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav

Normálna prevádzka

Režim vypnutia

Mechanické vypnutie softvérového zapínania

EPA/ENERGY

2000

(Zapínacie tlačidlo)

Mechanické vypnutie softvérového zapínania

(Spínač zap./vyp. el. napájania)

Ukazovateľ napájania

Modrá Modrá , bliká Čierna Čierna

Spotreba energie Menej než 130 W Menej než 2 W Menej než 1 W Menej než 0 W

Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava

EPA ENERGY STAR

®

a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR

®

, spoločnosť Samsung Electronics Co.,

Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR

® energetickú účinnosť.

pre

Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Režim zobrazovania

VESA, 1280 x 800

VESA, 2560 x 1600

Horizontálna frekvencia

(kHz)

49,306

Vertikálna frekvencia

(Hz)

59,91

Pixelové časovanie

(MHz)

71

Polarita synchronizácie

(H/V)

+/-

98,713 59,972

Horizontálna frekvencia

268,5 +/-

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)

Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti

Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti

SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

1-800-100-5303

02 201 2418

844 000 844

Europe

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

38 322 887

09 693 79 554

08 25 3260 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

PORTUGAL 80 8 200 128

REPUBLIC OF IRELAND 0818 717 100

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

08 585 367 87

SWITZERLAND

U.K

1-800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

800-7267

800-7267

800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

AUSTRALIA

Asia Pacific

1300 362 603 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Podmienky

Rozostup bodov

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva

"rozostup bodov". Jednotka: mm

Vertikálna frekvencia

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad :

Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.

Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

Metódy prekladania a neprekladania

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metódy, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

Plug & Play

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi

medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.

Rozlíšenie

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad :Ak je rozlíšenie 2560 x 1600, znamená to, že obrazovka sa skladá z 2560 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1600 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.

{

Rozlíšenie: 2560 x 1600

{

Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz

2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a

BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

{

Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 12.288.000.

3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť

škvrny.

4. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.

Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

Oprávnenia

Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti

Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,

Windows a Windows NT sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPMS a DDC sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo ENERGY

STAR® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako

partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)

U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu.

Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené pred retenciou obrazu.

Záruka

Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.

Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.

Čo je to retencia obrazu?

Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak, ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobku.

Prosím riaďte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými nižšie.

Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie

Príklad) z

Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.

- Po používaní po dobu 2 0 hodín monitor vypnite na 4 hodiny. z

- Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.

Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.

- Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky. z

Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo

Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.

Pokyny pre konkrétne účely použitia

Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenn?ch papierov, banky a riadiace systémy

Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému riadili nasledovnými pokynmi:

Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého

obrazu.

Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.

Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).

Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.

Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo svietivosti.

Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu. z

Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)

Príklad) z

Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti

- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.

Príklad)

- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.

Príklad)

Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.

Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť.

Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť predchádzajúci obraz.

Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.

Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement