Samsung BF1N4T014 User guide

Samsung BF1N4T014 User guide

Vstavaná rúra

Používateľská príručka

Séria BF1

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 1

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.

Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite

www.samsung.com/global/register

2009-05-27 1:24:16

používanie tejto príručky

Ďakujeme vám za výber vstavanej rúry značky SAMSUNG.

Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny, ktoré sú určené na to, aby vám pomohli pri prevádzke a údržbe vášho spotrebiča.

Nájdite si čas a prečítajte si túto používateľskú príručku pred použitím rúry a uschovajte ju pre budúce použitie.

V ��x�� ������a��ľs��� �r�r���� sú ����i�é �asl�d��úc� s�mb�l�:

VAROVANIE alebo

VÝSTRAHA

Dôležité Poznámka

bezpečnostné pokyny

Montáž tejto rúry môže vykonať jedine vyškolený elektrikár. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných odporúčaní.

ElEktrická BEzpEčnoSť

Ak sa rúra počas prepravy poškodila, nezapájajte ju.

Tento spotrebič môže pripojiť k hlavnému napájaciemu zdroju jedine špeciálne vyškolený

elektrikár.

V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča sa s ním nepokúšajte pracovať.

• Opravy by mal vykonávať jedine vyškolený technik. Výsledkom nesprávnej opravy môže byť značné nebezpečenstvo pre vás a ostatných. Ak rúra potrebuje opravu, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti SAMSUNG alebo na vášho predajcu.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho oprávneného servisného technika.

Elektrické vodiče a káble by sa nemali dotýkať rúry.

Rúra by mala byť pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju prostredníctvom schváleného ističa alebo poistky. Nikdy nepoužívajte viaceré zásuvky, ani predlžovacie káble.

Výkonnostný štítok sa nachádza na pravej strane dvierok.

Napájací zdroj spotrebiča by mal byť počas opravy alebo čistenia vypnutý.

Keď pripájate elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.

Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Aby ste predišli popáleninám, nedovoľte prístup malých detí.

VAROVANIE: Pred výmenou svetla by ste mali spotrebič vypnúť, aby ste sa vyhli možnému zásahu elektrickým prúdom. Počas prevádzky rúry sa vnútorné povrchy veľmi zohrejú.

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 2 2009-05-27 1:24:16

BEzpEčnoSť počaS prEVádzky

Táto rúra bola navrhnutá výlučne pre varenie jedla v domácnosti.

Počas používania sa vnútorné povrchy rúry zohrejú dostatočne na to, aby spôsobili popáleniny.

Nedotýkajte sa vykurovacích telies, ani vnútorných povrchov rúry, pokým nemali čas sa ochladiť.

V rúre nikdy neskladujte horľavé materiály.

Počas prevádzky spotrebiča sa povrchy rúry zohrejú na vysokú teplotu a na dlhý čas.

Keď varíte, dávajte pozor pri otváraní dvierok, pretože z rúry môže prudko uniknúť horúci vzduch a para.

Pri varení jedál obsahujúcich alkohol sa alkohol môže vyparovať kvôli vysokým teplotám a výpary môžu spôsobiť požiar, ak prídu do styku s horúcou časťou rúry.

Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.

Počas používania rúry by ste mali držať deti v bezpečnej vzdialenosti.

Zamrazené jedlá, ako napríklad pizza, by sa mali variť na veľkej mriežke. Ak používate plech na pečenie, môže sa kvôli veľkým zmenám v teplote zdeformovať.

Nenalievajte do spodnej časti rúry vodu, keď je horúca. To by mohlo poškodiť smaltovaný povrch.

Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.

Nezakrývajte spodok rúry hliníkovou fóliou a neklaďte naň žiadne plechy na pečenie, ani konzervy. Hliníková fólia blokuje teplo, čo by mohlo mať za následok poškodenie smaltovaných povrchov a spôsobiť slabé výsledky varenia.

Ovocné džúsy zanechajú škvrny, ktoré sa na smaltovanom povrchu rúry môžu stať neodstrániteľnými. Keď pečiete veľmi vlhké koláče, použite hlboký pekáč.

Neodkladajte pečenie na otvorené dvierka rúry.

Tento spotrebič nie je určený na používanie malými deťmi alebo chorými osobami bez primeraného dozoru zodpovednej osoby, ktorá zaistí, že budú spotrebič používať bezpečne.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.

VAROVANIE: Neodpájajte spotrebič od hlavného napájacieho zdroja, dokonca ani vtedy, keď sa proces varenia skončil.

pokyny prE likVidáciu

li��idácia baliac�h� ma��riál�

Materiál použitý na balenie tohto spotrebiča je recyklovateľný.

Obalové materiály likvidujte v správnej nádobe v miestnej inštitúcii zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu.

li��idácia s�arých s���r�bi���

VAROVANIE: Pred likvidáciou starých spotrebičov ich znefunkčnite, aby nemohli predstavovať zdroj nebezpečenstva.

Aby ste to vykonali, odpojte spotrebič od sieťového napájania a odpojte sieťový kábel.

Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby ste staré spotrebiče likvidovali správnym spôsobom.

Spotrebič sa nesmie likvidovať v komunálnom odpade.

Informácie o dňoch zberu a miestach na likvidáciu odpadu získate na vašom miestnom oddelení pre odpady alebo miestnom úrade.

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 3 b�������s��é ������__3

2009-05-27 1:24:16

inštalácia

Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu

Túto rúru môže inštalovať len elektrikár s osvedčením. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju a za dodržanie dôležitých bezpečnostných predpisov.

Pri inštalácii rúry zaistite ochranu pred časťami pod prúdom.

Kuchynská linka, v ktorej je rúra zabudovaná, musí spĺňať požiadavky na stabilitu tak, ako sú uvedené v norme DIN 68930.

t�ch�ic�é úda��

566

560

Vstupné napätie/frekvencia

Objem (využiteľný objem)

Výstupný výkon

Čistá hmotnosť

Hmotnosť vrátane obalu

Plášť (Š x V x H)

Vnútro rúry (Š x V x H)

230 V ~ 50 Hz

65 ℓ max. 3400 W pribl. 35 kg pribl. 40 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

595

595

572

21 pri�����i� �a �dr��

Ak spotrebič nie je pripojený k elektrine pomocou zástrčky, musíte použiť viacpólový izolačný spínač (s minimálnym priestorom medzi kontaktmi 3mm), aby ste splnili bezpečnostné predpisy. Sieťový kábel (H05 RR-F alebo

H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) musí byť dostatočne dlhý na pripojenie k rúre, dokonca aj keď rúra stojí na podlahe pred vlastnou vstavanou skrinkou. Skrutkovačom otvorte zadný kryt pripojenia rúry a uvoľnite skrutky káblovej svorky predtým, ako pripojíte elektrické vedenie k príslušným pólom pripojenia. Rúra je uzemnená cez ( ) pól. Ak je rúra pripojené k elektrine pomocou zástrčky, táto zástrčka musí zostať prístupná po montáži rúry. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za nehody, ktoré majú pôvod v chýbajúcom alebo chybnom uzemnení.

M���á� d� s�ri��� toto je vstavaná rúra, ktorú musíte namontovať na hornú alebo dolnú skrinku.

Dodržujte minimálne vzdialenosti.

Pomocou skrutiek rúru upevnite na oboch stranách

Po montáži odstráňte vinylovú ochrannú fóliu z dvierok spotrebiča a ochrannú fóliu z vnútorných povrchov rúry.

min. 550 min. 590 max. 600 min. 560 min. 50

Horná skrinka min. 550 min. 600 min. 560 min. 50

Dolná skrinka

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 4 2009-05-27 1:24:18

diely a funkcie

oVládačE rúry

G�mb�� �ýb�r�

����ci� alarm čas dis�l�� tla�idlá ��láda�ia �as�

G�mb�� ��láda�ia ���l���

Dizajn prednej časti

Predný panel je k dispozícii v rôznych materiáloch a farebných možnostiach, vrátane nehrdzavejúcej ocele, bielej, čiernej a skla. Pre účely zlepšenia kvality môže spotrebič podliehať zmene.

Gombík výberu funkcie a gombík ovládania času sú vyťahovacie gombíky. Zapnite jednoduchým stlačením.

(voliteľné)

príSlušEnStVo

UPOZORNENIE: Uistite sa, že ste príslušenstvo správne upevnili na podstavce.

Plechy musia mať najmenej 2 cm priestor smerom ku dnu rúry, inak by sa mohol poškodiť smaltovaný povrch.

VAROVANIE: Pri vyberaní mäsa a/alebo príslušenstva z rúry buďte veľmi opatrní. Horúce mäso, príslušenstvo a povrchy vás môžu popáliť!

Plech na pečenie

Plech na pečenie môžete použiť na prípravu koláčov, koláčikov a ostatného pečiva.

Podnos na odkvapkávanie (voliteľné)

(Hlboký) podnos na odkvapkávanie je dobrý na opekanie.

Môžete ho používať v kombinácii s malou mriežkou, aby ste zabránili kvapalinám pred kvapkaním na dno rúry.

Veľká mriežka

Veľkú mriežku by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa.

Môžete ju používať spolu s miskami a ostatnými nádobami na pečenie.

Teleskopický posúvací vodiaci prvok (voliteľné)

Pre vloženie mriežky, plechu na pečenie alebo pekáča najskôr vysuňte teleskopické vodiace prvky na jednu príslušnú úroveň.

Podnos alebo panvicu dajte na vodiace lišty a zatlačte ich úplne do rúry. Zatvorte dvierka rúry až potom, ako zatlačíte teleskopické vodiace lišty do rúry di�l� a ����ci�__5

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 5 2009-05-27 1:24:20

používanie rúry

naStaVEniE čaSu

Ak je rúra prvýkrát pripojená k napájaciemu zdroju, jej displej sa na krátku chvíľu rozsvieti a po 3 sekundách začne blikať 12:00. Skôr, ako môžete rúru používať, musíte dokončiť nastavenie času.

nas�a���i� h�d�� | 01

Stlačte gombík

Čas, číslo hodín bude blikať.

nas�a���i� mi�ú� | 02

Stlačte gombík Čas, číslo minút bude blikať.

Stlačením gombíka

ovládania času nastavte požadovaný čas

03 | p���r� �as

Znovu stlačte tlačidlo Čas, aby ste nastavili aktuálny čas.

naStaVEniE alarMu

nas�a���i� alarm� | 01

Stlačte gombík Alarm, čísla alarmu budú blikať.

Stlačením gombíka

ovládania času nastavte čas alarmu.

02 | p���rd��i� alarm�

Potvrďte stlačením gombíka

Alarm.

Ak chcete zastaviť činnosť časovača, nastavte Alarm na 0:00.

Počas jeho činnosti stlačte tlačidlo času, aby ste zobrazili s aktuálnym časom.

použíVaniE rEžiMu rýchlE prEdhriatiE

Ak používate možnosť rýchlE prEdhriatiE, môžete okamžite zvýšiť teplotu až na nastavenú hodnotu.

Toto drasticky skráti dobu čakania, kým sa predhriatie vykoná.

Možnosť rýchlE prEdhriatiE používajte na zvýšenie teploty na nastavenú hodnotu, až kým sa predhrievanie nedokončí. Potom pred postupom prepnite do režimu varenia.

Avšak, funkciu rýchlE prEdhriatiE nemusíte používať na grilovanie jedla.

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 6 2009-05-27 1:24:21

použíVaniE rEžiMu VarEnia

nas�a���i� r��im� �ar��ia | 01

Otočte

Gombík výberu

funkcie, aby ste nastavili požadovaný režim varenia.

a b

02 | nas�a���i� ���l���

Vyberte požadovanú teplotu otočením

gombíka na

ovládanie teploty.

a b

Teplota grilovania

1: Nízka

2: Stredná

3: Vysoká

Nastavte teplotu pre všetky druhy varení okrem grilovania.

Ak vyberiete funkciu gril a nastavíte teplotu od 50 °C do 250 °C alebo ak vyberiete režim normálne varenie a nastavíte teplotu medzi Grilovanie 1 a 3, budete bzučiakom a roletovou správou požiadaní o opakované nastavenie teploty.

Svieti iba svetlo

F���ci� rúr�

Prúdenie

Teplo vytvorené prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi.

Túto funkciu by ste mali používať na zamrazené jedlá a pečenie.

Odporúčaná teplota: 170 °C

Horný ohrev + Prúdenie

Teplo vytvorené horným ohrevným systémom a prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali použiť na pečenie chrumkavých jedál, ako napríklad mäso.

Odporúčaná teplota: 190 °C

Všeobecná (Conventional)

Teplo je vyžarované z horného a z dolného vykurovacieho systému. Túto funkciu by ste mali použiť na bežné pečenie a opekanie takmer všetkých typov jedál.

Odporúčaná teplota: 200 °C

Spodný ohrev (Botton Heat + Convection)

Teplo vytvorené dolným vykurovacím systémom a prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali používať na pizzu, chlieb a koláče.

Odporúčaná teplota: 190 °C

Veľký gril (Large Grill)

Teplo je vyžarované z veľkého grilu. Túto funkciu by ste mali používať na zúbkované jedlá, ako napríklad lazane a grilované mäso.

Odporúčaná teplota: Stredná

������a�i� rúr�__7

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 7 2009-05-27 1:24:22

testovacie jedlá

p�dľa ��rm� En 60350 p����i�

Odporúčania pre pečenie sa týkajú prehriatej rúry.

Typ jedla

Malý ��lá� Plech na pečenie n�mas��ý

�ór��i�ý

��lá�

Jabl���ý

��lá�

Jedlo a poznámky

Úroveň police

2

Plech na pečenie na veľkej mriežke

(opečený dohneda,

ø 26 cm)

Veľká mriežka + plech na pečenie + 2 pružné formy na pečenie

(stmavnuté, ø 20 cm)

Veľká mriežka +

2 pružné formy na pečenie

(stmavnuté, ø 20 cm)

1

1+3

1 umiestnený diagonálne

Režim varenia

Prúdenie

Tepl.

( °C)

Všeobecná 170-190

Všeobecná 160-180

170-190

Všeobecná 180-200

Gril��a�i�

Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút pomocou funkcie veľký gril.

Použite túto funkciu s maximálnou teplotou nastavenou na hodnotu vysoká.

Typ jedla

hria��a � bi�l�h� chl�ba h��äd�i�

�arb����

Jedlo a poznámky

Veľká mriežka

Veľká mriežka

Hlboká panvica

(na zachytenie vlhkosti)

Úroveň police

5

4

3

Režim varenia

Tepl.

( °C)

Veľký gril vysoké

Veľký gril vysoké

Doba varenia v

(min.)

15-25

25-35

80-100

75-90

Doba varenia v

(min.)

Prvé: 1-2

Druhé: 1-1½

Prvé: 7-10

Druhé: 5-8

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 8 2009-05-27 1:24:22

čistenie a údržba

ručné čiStEniE

Pred čistením sa uistite, že rúra a príslušenstvo sú studené.

V�ú�r� rúr�

Na čistenie vnútra rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.

Nečistite tesnenie dvierok.

Nepoužívajte brúsiace kotúče, ani špongie na čistenie.

Na odstránenie nepoddajnej špiny použite špeciálny čistiaci prípravok na rúry.

Obal krytu by ste mali čistiť pomocou teplej vody, saponátu a jemnej nylonovej kefy.

Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky, tvrdé kefy, brúsne kotúče alebo tkaniny, drôtenku, nože.

ani iné odierajúce materiály.

Ex��riér rúr�

Na čistenie exteriéru rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.

Usušte pomocou kuchynskej utierky alebo suchého uteráka.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, leptavé čistiace prostriedky alebo odierajúce produkty.

pr�d�á �asť rúr� � ��hrd�a���úc�� �c�l�

Nepoužívajte drôtenku, brúsne kotúče, ani iné odierajúce prostriedky. Môžu poškodiť povrch.

pr�d�é �as�i � hli���a

Povrch jemne utrite jemnou čistou tkaninou alebo tkaninou z mikro vlákien a vlažným saponátom na čistenie okien.

pr�sl����s���

Po každom použití príslušenstvo umyte a vysušte ho kuchynskou utierkou. Ak je to nutné, položte ho na 30 minút do teplej mydlovej vody, aby ste uľahčili čistenie.

odStránEniE dViErok

Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné, napríklad pri čistení, riaďte sa týmito pokynmi.

UPOZORNENIE: Dvierka rúry sú ťažké.

1. Otvorte dvierka a úplne prepnite príchytky na oboch pántoch.

2. Zatvorte dvierka o približne 70 °. Oboma rukami uchopte strany dvierok rúry v jej strede a vytiahnite ich, až kým nemožno pánty vybrať.

�is���i� a údr�ba__9

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 9 2009-05-27 1:24:24

odStránEniE Skla na dViErkach

Dvierka rúry sú vybavené troma tabuľami skla, ktoré sú umiestnené proti sebe navzájom. Tieto tabule možno kvôli čisteniu odstrániť.

1. Na ľavej a pravej strane dvierok odstráňte dve skrutky.

2. Odpojte kryt a odstráňte sklenú tabuľu 1 z dvierok.

3. Zdvihnite sklenú tabuľu

2 a vyberte dva gumové držiaky skla z hornej strany, vyčistite tabule teplou vodou alebo čistiacim roztokom a vyleštite ich do sucha pomocou jemnej čistej tkaniny.

Sklo dvierok sa na modeloch 2EA po 4EA líši v závislosti od konkrétneho modelu.

Ale metóda rozoberania a skladania je rovnaká.

Keď zostavujete vnútorné sklo č. 1, vložte potlačou smerom nadol.

VýMEna žiaroVky

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Pred výmenou ktorejkoľvek žiarovky postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Vypnite rúru.

Odpojte rúru z napájacieho zdroja.

Žiarovku rúry a sklenený kryt ochráňte tak, že dno priestoru rúry zakryjete tkaninou.

Žiarovky si môžete zakúpiť v servisnom stredisku spoločnosti SAMSUNG.

zad�é s���l� rúr�

1. Kryt odstráňte tak, že ho budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte kovový krúžok, plochý krúžok a vyčistite sklený uzáver. Ak je to nevyhnutné, a žiarovku vymeňte za žiarovku na osvetlenie rúry 25 W, 230 V a odolnú teplotám do 300 °C.

2. Vyčistite sklený kryt, kovový krúžok a plochý krúžok, ak je to nevyhnutné.

3. Kovový a plochý krúžok upevnite k sklenenému krytu.

4. Sklený kryt dajte tam, odkiaľ ste ho vzali v kroku 1 a otočením v smere hodinových ručičiek ho upevnite na miesto.

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 10 2009-05-27 1:24:25

záruka a servis

riEšEniE proBléMoV

PROBLÉM

č� b� s�m mal �r�biť, a� sa rúra ���ahri��a?

č� b� s�m mal �r�biť a� rúra

���g���, ���l��a b�la �as�a���á a rúra sa �a�ri�� ���ahr���?

č� b� s�m mal �r�biť, a� sa

�b�a�� ch�b��ý �ód a rúra sa

���a��� �ahri��ať?

č� b� s�m mal �r�biť, a�

��bra���i� �as� bli�á?

č� b� s�m mal �r�biť, a� s���l� rúr� ��s�i��i?

č� b� s�m mal �r�biť, a� b���

����ilá��r rúr� b�� ��h�, ab� b�l

�as�a���ý?

RIEŠENIE

Rúra nemusí byť zapnutá. Zapnite rúru.

Hodiny nemusia byť nastavené. Nastavte hodiny (pozrite si časť „Nastavenie času“).

Skontrolujte, či sa použili požadované nastavenia.

Domáca poistka mohla vyhorieť alebo sa mohol prepnúť istič. Vymeňte poistky alebo znovu prepnite istič. Ak sa to stane opakovane, obráťte sa na vyškoleného elektrikára.

Môžu byť problémy s vnútorným elektrickým zapojením.

Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.

V zapojení vnútorných elektrických obvodov došlo k poruche. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.

Došlo k výpadku napájania. Nastavte hodiny (pozrite si časť „Nastavenie času“).

Svetlo rúry je chybné. Vymeňte žiarovku vo svetle rúry

(pozrite si odsek „Výmena žiarovky“).

Po použití bude ventilátor rúry bežať, až kým sa rúra neschladí. Ak ventilátor beží aj po vychladnutí rúry, zavolajte do vášho miestneho servisného strediska.

chyBoVé a BEzpEčnoStné kódy

KÓD PROBLÉM

Porucha rúry môže spôsobiť nízky výkon a problémy s bezpečnosťou. Ihneď prestaňte rúru používať.

BEZPEČNÉ VYPNUTIE

Rúra pokračovala v činnosti pri nastavenej teplote po predĺženú dobu.

Ak ste nevybrali príslušnú teplotu pre režim.

RIEŠENIE

Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti SAMSUNG.

Vypnite rúru a vyberte jedlo.

Pred ďalším použitím nechajte rúru vychladnúť.

Vyberte správnu teplotu pre režim.

(pozrite si odsek „Používanie režimu Rýchle predhriatie“)

1) * sa vzťahuje na všetky čísla alebo znaky.

�ár��a a s�r�is__11

2009-05-27 1:24:25 BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 11

BF1N4T014_XEH-00231B_SK.indd 12

Kód č.: DG68-00231B

2009-05-27 1:24:26

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project