Samsung BF641FST User manual

Samsung BF641FST User manual

Vstavaná rúra

Používateľská príručka

SÉRIA BF641

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 1

Predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky

Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite

www.samsung.com/global/register

2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:47:32

SK

Používanie tejto príručky

Ďakujeme vám za výber vstavanej rúry značky SAMSUNG.

Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny, ktoré sú určené na to, aby vám pomohli pri prevádzke a údržbe vášho spotrebiča.

Nájdite si čas a prečítajte si túto používateľskú príručku pred použitím rúry a uschovajte ju pre budúce použitie.

V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly.

Dôležité

Poznámka

Bezpečnostné pokyny

Montáž tejto rúry môže vykonať jedine vyškolený elektrikár. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných odporúčaní.

Elektrická bezpečnosť

Ak sa rúra počas prepravy poškodila, nezapájajte ju.

Tento spotrebič môže pripojiť k hlavnému napájaciemu zdroju jedine špeciálne vyškolený

elektrikár.

V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča sa s ním nepokúšajte pracovať.

● Opravy by mal vykonávať jedine vyškolený technik. Výsledkom nesprávnej opravy môže byť značné nebezpečenstvo pre vás a ostatných. Ak rúra potrebuje opravu, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti SAMSUNG alebo na vášho predajcu.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho oprávneného servisného technika.

Elektrické vodiče a káble by sa nemali dotýkať rúry.

Rúra by mala byť pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju prostredníctvom schváleného ističa alebo poistky. Nikdy nepoužívajte viaceré zásuvky, ani predlžovacie káble.

Výkonnostný štítok sa nachádza na pravej strane dvierok.

Napájací zdroj spotrebiča by mal byť počas opravy alebo čistenia vypnutý.

Keď pripájate elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.

VAROVANIE

Pred výmenou svetla by ste mali spotrebič vypnúť, aby ste sa vyhli možnému zásahu elektrickým prúdom. Počas prevádzky rúry sa vnútorné povrchy veľmi zohrejú.

2

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 2 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:47:33

Bezpečnostné pokyny (Pokračovanie)

Bezpečnosť počas prevádzky

Táto rúra bola navrhnutá výlučne pre varenie jedla v domácnosti.

Počas používania sa vnútorné povrchy rúry zohrejú dostatočne na to, aby spôsobili popáleniny. Nedotýkajte sa vykurovacích telies, ani vnútorných povrchov rúry, pokým nemali čas sa ochladiť.

V rúre nikdy neskladujte horľavé materiály.

Počas prevádzky spotrebiča sa povrchy rúry zohrejú na vysokú teplotu a na dlhý čas.

Keď varíte, dávajte pozor pri otváraní dvierok, pretože z rúry môže prudko uniknúť horúci vzduch a para.

Pri varení jedál obsahujúcich alkohol sa alkohol môže vyparovať kvôli vysokým teplotám a výpary môžu spôsobiť požiar, ak prídu do styku s horúcou časťou rúry.

Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.

Počas používania rúry by ste mali držať deti v bezpečnej vzdialenosti.

Zamrazené jedlá, ako napríklad pizza, by sa mali variť na veľkej mriežke. Ak používate plech na pečenie, môže sa kvôli veľkým zmenám v teplote zdeformovať.

Nenalievajte do spodnej časti rúry vodu, keď je horúca. To by mohlo poškodiť smaltovaný povrch.

Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.

Keď otvárate dvierka pred ukončením čistenia parou, dávajte pozor, pretože voda na spodku je horúca.

Nezakrývajte spodok rúry hliníkovou fóliou a neklaďte naň žiadne plechy na pečenie, ani konzervy. Hliníková fólia blokuje teplo, čo by mohlo mať za následok poškodenie smaltovaných povrchov a spôsobiť slabé výsledky varenia.

Ovocné džúsy zanechajú škvrny, ktoré sa na smaltovanom povrchu rúry môžu stať neodstrániteľnými. Keď pečiete veľmi vlhké koláče, použite hlboký pekáč.

Neodkladajte pečenie na otvorené dvierka rúry.

Tento spotrebič nie je určený na používanie malými deťmi alebo chorými osobami bez primeraného dozoru zodpovednej osoby, ktorá zaistí, že budú spotrebič používať bezpečne.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia baliaceho materiálu

Materiál použitý na balenie tohto spotrebiča je recyklovateľný.

Obalové materiály likvidujte v správnej nádobe v miestnej inštitúcii zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu.

Likvidácia starých spotrebičov

VAROVANIE

Pred likvidáciou starých spotrebičov ich znefunkčnite, aby nemohli predstavovať zdroj nebezpečenstva.

Aby ste to vykonali, odpojte spotrebič od sieťového napájania a odpojte sieťový kábel.

Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby ste staré spotrebiče likvidovali správnym spôsobom.

Spotrebič sa nesmie likvidovať v komunálnom odpade.

Informácie o dňoch zberu a miestach na likvidáciu odpadu získate na vašom miestnom oddelení pre odpady alebo miestnom úrade.

3

SK

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 3 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:47:33

SK

Montáž a údržba

Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu

Túto rúru môže inštalovať len elektrikár s osvedčením. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju a za dodržanie dôležitých bezpečnostných predpisov.

Pri inštalácii rúry zaistite ochranu pred časťami pod prúdom.

Kuchynská linka, v ktorej je rúra zabudovaná, musí spĺňať požiadavky na stabilitu tak, ako sú uvedené v norme DIN 68930.

Technické údaje

Vstupné napätie/frekvencia

Objem (využiteľný objem)

Výstupný výkon

Čistá hmotnosť

Hmotnosť vrátane obalu

Plášť (Š x V x H)

Vnútro rúry (Š x V x H)

230 V pri 50 Hz

65 ℓ max. 3400 W pribl. 33 kg pribl. 38 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

���

���

���

��

���

���

Pripojenie na zdroj

Ak spotrebič nie je pripojený k elektrine pomocou zástrčky, musíte použiť viacpólový izolačný spínač (s minimálnym priestorom medzi kontaktmi 3mm), aby ste splnili bezpečnostné predpisy. Sieťový kábel (H05 RR-F alebo

H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) musí byť dostatočne dlhý na pripojenie k rúre, dokonca aj keď rúra stojí na podlahe pred vlastnou vstavanou skrinkou. Skrutkovačom otvorte zadný kryt pripojenia rúry a uvoľnite skrutky káblovej svorky predtým, ako pripojíte elektrické vedenie k príslušným pólom pripojenia. Rúra je uzemnená cez

( ) pól. Ak je rúra pripojené k elektrine pomocou zástrčky, táto zástrčka musí zostať prístupná po montáži rúry.

Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za nehody, ktoré majú pôvod v chýbajúcom alebo chybnom uzemnení.

Montáž skrinky

toto je vstavaná rúra, ktorú musíte namontovať na hornú alebo dolnú skrinku.

Dodržujte minimálne vzdialenosti.

Pomocou skrutiek rúru upevnite na oboch stranách

Po montáži odstráňte vinylovú ochrannú fóliu z dvierok spotrebiča a ochrannú fóliu z vnútorných povrchov rúry.

min. 550 min. 560 min. 590 max. 600 min. 50

Horná skrinka min. 550 min. 560 min. 600 min. 50

Dolná skrinka

4

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 4 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:47:36

Diely a funkcie

Ovládače rúry

2

1 4 3

1. Gombík výberu funkcie

2. Displej

3. Gombík ovládania teploty

4. Gombík výberu času

Dizajn prednej strany

Predný panel je k dispozícii v rôznych materiáloch a farebných možnostiach, vrátane nehrdzavejúcej ocele, bielej, čiernej a skla. Pre účely zlepšenia kvality môže spotrebič podliehať zmene.

Príslušenstvo

PLECH NA PEČENIE

Plech na pečenie môžete použiť na prípravu koláčov, koláčikov a ostatného pečiva.

VEĽKÁ MRIEŽKA

Veľkú mriežku by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa. Môžete ju používať spolu s miskami a ostatnými nádobami na pečenie.

Uistite sa, že ste príslušenstvo správne upevnili na podstavce. Plechy musia mať najmenej 2 cm priestor smerom ku dnu rúry, inak by sa mohol poškodiť smaltovaný povrch.

Pri vyberaní mäsa a/alebo príslušenstva z rúry buďte veľmi opatrní. Horúce mäso, príslušenstvo a povrchy vás môžu popáliť!

SK

5

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 5 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:47:54

SK

Nastavenia

Nastavenie času

Ak je rúra prvýkrát pripojená k napájaciemu zdroju, jej displej sa na krátku chvíľu rozsvieti a po 3 sekundách začne blikať 12:00. Skôr, ako môžete rúru používať, musíte dokončiť nastavenie času.

1

Stlačte

gombík na

výber času, čísla hodín blikajú.

2

Otočte

gombík na

výber času, nastavte požadovaný čas v hodinách.

3

Stlačte

gombík na výber času, čísla minút blikajú.

4

Otočte

gombík na

výber času, nastavte požadovaný čas v minútach.

Nastavenie časovača

5

Stlačte

gombík na

výber času pre potvrdenie.

1

Otočte

gombík na

výber času, nastavte čas časovača.

2

Stlačte

gombík na

výber času pre potvrdenie.

Keď časovač pracuje, značka “ ” nachádzajúca sa na ľavej strane obrazovky sa otáča a označuje proces.

Ak chcete zastaviť činnosť časovača, nastavte časovač na 0:00.

Aby ste videli aktuálny čas, zatiaľ čo pracuje, stlačením gombíka na výber času zobrazíte hodiny.

6

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 6 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:47:55

Používanie rúry

Používanie režimu rýchle predhriatie( )

Ak používate možnosť RÝCHLE PREDHRIATIE, môžete okamžite zvýšiť teplotu až na nastavenú hodnotu.

Toto drasticky skráti dobu čakania, kým sa predhriatie vykoná.

Možnosť RÝCHLE PREDHRIATIE používajte na zvýšenie teploty na nastavenú hodnotu, až kým sa predhrievanie nedokončí. Potom pred postupom prepnite do režimu varenia.

Avšak, funkciu RÝCHLE PREDHRIATIE nemusíte používať na grilovanie jedla.

Používanie režimu varenia

Teplota grilovania

1 Nízka

2 Stredná

3 Vysoká

Nastavte teplotu pre všetky druhy varení okrem grilovania.

1

Otočte

gombík na výber

funkcie, aby ste nastavili požadovaný režim varenia

2

Vyberte požadovanú teplotu otočením

gombíka na ovládanie teploty.

Ak vyberiete funkciu gril a nastavíte teplotu od 50 °C do 250 °C alebo ak vyberiete režim normálne varenie a nastavíte teplotu medzi Grilovanie 1 a 3, budete bzučiakom a roletovou správou požiadaní o opakované nastavenie teploty.

Funkcie rúry

Prúdenie

Teplo vytvorené prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali používať na zamrazené jedlá a pečenie.

Odporúčaná teplota: 170 °C

Horný ohrev + prúdenie vzduchu

Teplo vytvorené horným ohrevným systémom a prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali použiť na pečenie chrumkavých jedál, ako napríklad mäso.

Odporúčaná teplota: 190 °C

Všeobecná (Conventional)

Teplo je vyžarované z horného a z dolného vykurovacieho systému. Túto funkciu by ste mali použiť na bežné pečenie a opekanie takmer všetkých typov jedál.

Odporúčaná teplota: 200 °C

Spodný ohrev (Botton Heat + Convection)

Teplo vytvorené dolným vykurovacím systémom a prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali používať na pizzu, chlieb a koláče.

Odporúčaná teplota: 190 °C

Veľký gril (Large Grill)

Teplo je vyžarované z veľkého grilu. Túto funkciu by ste mali používať na zúbkované jedlá, ako napríklad lazane a grilované mäso.

Odporúčaná teplota: Stredná

7

SK

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 7 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:47:56

SK

Používanie rúry (Pokračovanie)

Testovacie jedlá

Podľa normy EN 60350

1. Pečenie

Odporúčania pre pečenie sa týkajú prehriatej rúry.

Typ jedla

Malé koláče

Nemastný pórovitý koláč

Jablkový koláč

Plech na pečenie

Plech na pečenie na veľkej mriežke

(opečený dohneda,

ø 26 cm)

Veľká mriežka + plech na pečenie

+ 2 pružné formy na pečenie

(stmavnuté, ø 20 cm)

Veľká mriežka + 2 pružné formy na pečenie

(stmavnuté, ø 20 cm)

2

1

1+3

Režim varenia

Tepl. °C

Všeobecná 170-190

Všeobecná 160-180

Prúdenie 170-190

1 umiestnený diagonálne

Všeobecná 180-200

Doba varenia v min.

15-25

25-35

80-100

75-90

2. Grilovanie

Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút pomocou funkcie veľký gril.

Použite túto funkciu s maximálnou teplotou nastavenou na hodnotu vysoká.

Typ jedla

Hrianky z bieleho chleba

Veľká mriežka 5

Režim varenia

Veľký gril

Tepl.

°C

vysoké

Hovädzie karbonátky

Veľká mriežka

Hlboký pekáč

(na zachytenie vlhkosti)

4

3

Veľký gril

Doba varenia v min.

Prvé: 1-2

Druhé: 1-1½ vysoké Prvé: 7-10

Druhé: 5-8

8

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 8 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:47:57

Čistenie a údržba

Ručné čistenie

Pred čistením sa uistite, že rúra a príslušenstvo sú studené.

Vnútro rúry

Na čistenie vnútra rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.

Nečistite tesnenie dvierok.

Nepoužívajte brúsiace kotúče, ani špongie na čistenie.

Na odstránenie nepoddajnej špiny použite špeciálny čistiaci prípravok na rúry.

Obal krytu by ste mali čistiť pomocou teplej vody, saponátu a jemnej nylonovej kefy.

Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky, tvrdé kefy, brúsne kotúče alebo tkaniny, drôtenku, nože, ani iné odierajúce materiály.

Exteriér rúry

Na čistenie exteriéru rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.

Usušte pomocou kuchynskej utierky alebo suchého uteráka.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, leptavé čistiace prostriedky alebo odierajúce produkty.

Predná časť rúry z nehrdzavejúcej ocele

Nepoužívajte drôtenku, brúsne kotúče, ani iné odierajúce prostriedky. Môžu poškodiť povrch.

Predné časti z hliníka

Povrch jemne utrite jemnou čistou tkaninou alebo tkaninou z mikro vlákien a vlažným saponátom na čistenie okien.

Príslušenstvo

Po každom použití príslušenstvo umyte a vysušte ho kuchynskou utierkou. Ak je to nutné, položte ho na 30 minút do teplej mydlovej vody, aby ste uľahčili čistenie.

Odstránenie dvierok

Pri normálnom používaní sa dvere rúry nemusia odpojiť. Ak je však odpojenie potrebné, napríklad za účelom čistenia, postupujte podľa týchto pokynov. VÝSTRAHA: Dvere rúry sú ťažké.

SK

��

1

Otvorte dvierka a úplne prepnite príchytky na oboch pántoch.

��

2

Zatvorte dvierka o približne 70°. Oboma rukami uchopte strany dvierok rúry v jej strede a vytiahnite ich, až kým nemožno pánty vybrať.

9

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 9 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:48:00

SK

Čistenie a údržba (pokračovanie)

Odstránenie skla na dvierkach

Dvierka rúry sú vybavené troma tabuľami skla, ktoré sú umiestnené proti sebe navzájom. Tieto tabule možno kvôli čisteniu odstrániť.

��

��

��

1

Na ľavej a pravej strane dvierok odstráňte dve skrutky.

2

Odpojte kryt a odstráňte sklenú tabuľu 1 z dvierok.

3

Zdvihnite sklenú tabuľu 2 a vyberte dva gumové držiaky skla z hornej strany, potom odstráňte sklenú tabuľu 3.

Vyčistite tabule teplou vodou alebo čistiacim roztokom a vyleštite ich do sucha pomocou jemnej čistej tkaniny.

Sklo dvierok sa na modeloch 2EA po 4EA líši v závislosti od konkrétneho modelu.

Ale metóda rozoberania a skladania je rovnaká.

Keď zostavujete vnútorné sklo č. 1, vložte potlačou smerom nadol.

Výmena žiarovky

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Pred výmenou ktorejkoľvek žiarovky postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Vypnite rúru.

Odpojte rúru z napájacieho zdroja.

Žiarovku rúry a sklenený kryt ochráňte tak, že dno priestoru rúry zakryjete tkaninou.

Žiarovky si môžete zakúpiť v servisnom stredisku spoločnosti SAMSUNG.

Zadné svetlo rúry

1. Kryt odstráňte tak, že ho budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte kovový krúžok, plochý krúžok a vyčistite sklený uzáver. Ak je to nevyhnutné, a žiarovku vymeňte za žiarovku na osvetlenie rúry 25 W,

230 V a odolnú teplotám do 300 °C.

2. Vyčistite sklený kryt, kovový krúžok a plochý krúžok, ak je to nevyhnutné.

3. Kovový a plochý krúžok upevnite k sklenenému krytu.

4. Sklený kryt dajte tam, odkiaľ ste ho vzali v kroku 1 a otočením v smere hodinových ručičiek ho upevnite na miesto.

10

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 10 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:48:05

Záruka a servis

Najčastejšie problémy a riešenie problémov

Čo by som mal urobiť, ak sa rúra nezahrieva?

Skontrolujte, či niektorá z nasledujúcich činností nevyrieši problém:

Rúra nemusí byť zapnutá. Zapnite rúru.

Hodiny nemusia byť nastavené. Nastavte hodiny (pozrite si odsek „Nastavenie hodín“).

Skontrolujte, či sa použili požadované nastavenia.

Domáca poistka mohla vyhorieť alebo sa mohol prepnúť istič. Vymeňte poistky alebo znovu prepnite istič. Ak sa to stane opakovane, obráťte sa na vyškoleného elektrikára.

Čo by som mal urobiť ak rúra funguje, teplota bola nastavená a rúra sa napriek nezahreje?

Môžu byť problémy s vnútorným elektrickým zapojením. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.

Čo by som mal urobiť, ak sa objaví chybový kód a rúra sa nezačne zahrievať?

V zapojení vnútorných elektrických obvodov došlo k poruche. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.

Čo by som mal urobiť, ak zobrazenie času bliká?

Došlo k výpadku napájania. Nastavte hodiny (pozrite si časť „Nastavenie času“).

Čo by som mal urobiť, ak svetlo rúry nesvieti?

Svetlo rúry je chybné. Vymeňte žiarovku vo svetle rúry (pozrite si odsek „Výmena žiarovky“).

Čo by som mal urobiť, ak beží ventilátor rúry bez toho, aby bol nastavený?

Po použití bude ventilátor rúry bežať, až kým sa rúra neschladí. Ak ventilátor beží aj po vychladnutí rúry, zavolajte do vášho miestneho servisného strediska.

Chybové a bezpečnostné kódy

Chybové a bezpečnostné kódy

Všeobecné funkcie Riešenie

E-

**

1)

-SE-

Porucha rúry môže spôsobiť nízky výkon a problémy s bezpečnosťou. Ihneď prestaňte rúru používať.

Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti SAMSUNG.

S-01

- - - -

BEZPEČNÉ VYPNUTIE

Rúra pokračovala v činnosti pri nastavenej teplote po predĺženú dobu.

Ak ste nevybrali príslušnú teplotu pre režim.

1) * sa vzťahuje na všetky čísla alebo znaky.

Vypnite rúru a vyberte jedlo. Pred ďalším použitím nechajte rúru vychladnúť.

Vyberte správnu teplotu pre režim.

(pozrite si odsek „Používanie režimu Rýchle predhriatie“)

SK

11

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 11 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:48:06

OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY

KRAJINA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

EIRE

AUSTRIA

Switzerland

ZAVOLAJTE NÁM

0032 (0)2 201 24 18

844 000 844

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)

08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

022-607-93-33

80820-SAMSUNG(726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 10 11 30

0771-400 200

0845 SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

0800-SAMSUNG(726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE

ELEKTRONICKOU FORMOU NA

LOKALITE www.samsung.com/be www.samsung.com/cz www.samsung.com/dk www.samsung.com/fi www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/be www.samsung.com/nl www.samsung.com/no www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/sk www.samsung.com

www.samsung.com/se www.samsung.com

www.samsung.com/ie www.samsung.com/at www.samsung.com/ch

Kód č.: DG68-00157B

BF641-Series_XEH-00157B_SK.indd 12 2008-02-18 ¿ÀÈÄ 1:48:07

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project