Samsung BF64CBST User guide

Samsung BF64CBST User guide
Návod na inštaláciu a použitie
Vstavaná rúra
BF64CBB/
BF64CBST
Návod na použitie
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
1
Údaje o varení a pečení sú informatívne.
Produkt je určený pre použitie v domácnosti.
Záručné podmienky strácajú svoju splatnosť, ak sa
zariadenie používa na iné účely ako na domáce, napr.
priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri
obchodných aktivitách.
2007-09-18
ソタネト 5:26:34
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
2
2007-09-18
ソタネト 5:26:35
Obsah
Používanie tohto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Elektrická bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnosť počas používania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informácie o likvidácii zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Inštalácia rúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Inštalácia vstavanej rúry pod pracovnú dosku linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pripojenie k elektrickej sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Inštalácia vstavanej rúry pod pracovnú dosku linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Časti a funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ovládanie rúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používanie príslušenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bezpečnostná poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Chladiaci ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skôr než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Čistenie po zakúpení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Funkcie rúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Testovanie riadov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Používanie rúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavenie režimu funkcie varenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavenie teploty v rúre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vypnutie rúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Čas ukončenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Čas pečenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Oneskorený štart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kuchynský časovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zapnutie / vypnutie osvetlenia rúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Detská poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vypnutie zvukového signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Katalytický smaltovaný povrch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Čistenie dvierok rúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Výmena žiarovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Záruka a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Časté otázky a riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
1
2007-09-18
ソタネト 5:26:35
Používanie tohto návodu
SK
Ďakujeme, že ste si vybrali vstavanú rúru Samsung.
Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti a pokyny,
ktoré vám pomôžu pri používaní a údržbe tohto zariadenia.
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípadné
budúce použitie.
V texte sa používajú nasledovné symboly.
☛
✉
Dôležité
Poznámka
Bezpečnostné upozornenia
Inštaláciu tohto zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný technik. Technik je zodpovedný
za pripojenie zariadenia k elektrickej sieti a musí dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti.
Tento výrobok musí byť uvedený do prevádzky autorizovanym subjektom s príslušnou
kvalifikáciou. Výrobca preberá zodpovednosť za prípadné vady tohoto výrobku, ktoré sa na
výrobku vyskytnú po jeho prevzatí spotrebiteľom v záručnej dobe iba za podmienky, že bol
uvedený do prevádzky autorizovanym subjektom s príslušnou kvalifikáciou. Záručná doba
začína plynúť odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, najneskôr však po troch týždňoch od
prevzatia výrobku spotrebiteľom. Bližšie informácie získate na našej zákazníckej linke 0800SAMSUNG (0800-726786).
Elektrická bezpečnosť
Ak sa rúra počas prevozu poškodila, nezapájajte ju.
• Zariadenie musí pripojiť k elektrickej sieti iba špecializovaný autorizovaný
elektrotechnik.
• V prípade, že je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
• Opravy môže vykonávať iba autorizovaný technik. Nesprávny pokus opraviť zariadenie
môže ohroziť vás alebo niekoho iného. Ak rúru treba opraviť, obráťte sa na servisné
centrum spoločnosti Samsung alebo na predajcu.
• Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo kábel
dostupný u výrobcu alebo u autorizovaného predajcu.
• Elektrické časti a káble sa nesmú dotýkať rúry.
• Rúra musí byť zapojená k elektrickej sieti, ktorá je chránená poistkou alebo ističom. Nikdy
nepoužívajte predlžovacie šnúry alebo kompenzačné vedenie.
• Typový štítok je umiestnený na pravej strane dvierok.
• Pri čistení alebo opravách zariadenia musí byť zásuvka vytiahnutá zo zástrčky.
• Ak pripájate elektrické zariadenie do elektrickej zásuvky v blízkosti rúry, dávajte pozor.
VÝSTRAHA
Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom musí byť pri výmene žiarovky zariadenie
vypnuté. Počas prevádzky rúry sú vnútorné časti veľmi horúce.
Záznam o inštalácii výrobku autorizovanym kvalifikovaným technikom:
Model:
Výrobné číslo:
Dátum:
Inštaláciu vykonal:
Pečiatka, podpis:
2
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
2
2007-09-18
ソタネト 5:26:35
Bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)
Bezpečnosť počas používania
SK
•
Rúra bola navrhnutá výhradne iba pre použitie v domácnosti.
•
Počas používania sú vnútorné časti rúry veľmi horúce a môžu spôsobiť oheň. Nedotýkajte sa výhrevných
častí zariadenia pokiaľ neprešla dostatočná doba pre ich vychladnutie.
•
Nikdy nevkladajte do rúry horľavé materiály.
•
Povrch rúry je pri dlhodobej prevádzke pri vysokých teplotách horúci.
•
Počas pečenia, pri otváraní dvierok dávajte pozor na vychádzajúci horúci vzduch a paru, ktoré môžu
spôsobiť poranenie.
•
Pri pečení jedál, ktoré obsahujú alkohol, sa tento môže následkom vysokých teplôt odparovať a výpary
môžu pri kontakte s horúcimi časťami rúry spôsobiť horenie.
•
Pre vašu bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čističe alebo parné čističe.
•
Deti musia byť pri používaní rúry v bezpečnej vzdialenosti.
•
Mrazené jedlá ako napríklad pizza, by sa mali piecť na mriežke na grilovanie. Pri použití plechu
na pečenie sa môže tento plech deformovať z dôvodu veľkých rozdielov teplôt.
•
Pokiaľ je rúra horúca, nelejte na jej dno vodu. Mohli by ste tým poškodiť smaltovaný povrch.
•
Počas pečenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
•
Neklaďte na spodnú časť rúry hliníkovú fóliu a neumiestňujte na ňu plechy na pečenie alebo plechovky.
Hliníkové fólie blokujú tok tepla, čo môže spôsobiť poškodenie smaltovaných povrchov a znížiť tak
účinok pečenia.
•
Ovocné džúsy zanechávajú škvrny, ktoré sa nemusia dať odstrániť zo smaltovaného povrchu rúry.
Ak pečiete veľmi riedke (vlhké) jedlá, použite hlbokú panvicu.
•
Na otvorené dvierka rúry neklaďte ťažké predmety.
•
Toto zariadenie nesmie byť obsluhované deťmi alebo nesvojprávnymi osobami bez dohľadu dospelej
zodpovednej osoby, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie zariadenia.
•
Zariadenie udržujte mimo dosahu detí.
Informácie o likvidácii zariadenia
Likvidácia obalového materiálu
•
Použité obalové materiály sú recyklovateľné.
•
Obalové materiály odneste do kontajnera, ktorý je určený pre tento druh odpadu.
Likvidácia starých spotrebičov
VÝSTRAHA
Pred likvidáciou starých zariadení ich znefunkčnite, aby neboli zdrojom prípadného nebezpečenstva.
Spravte to tak, že odpojíte zariadenie od elektrickej siete a odstránite sieťovú šnúru.
Z dôvodu ochrany životného prostredia je dôležité, aby ste zariadenie odovzdali správnym
spôsobom a na mieste tomu určenom.
• Zariadenie nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
• Váš miestny úrad alebo miestna služba pre zber odpadu vám poskytne informácie
o obdobiach zberu odpadu a miestach, kde možno tieto materiály odovzdať.
3
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
3
2007-09-18
ソタネト 5:26:35
Inštalácia rúry
☛
SK
Elektrickú inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať iba autorizovaný elektrotechnik.
Rúra musí byť inštalovaná podľa pokynov uvedených v tomto návode.
Po inštalácii odstráňte z dvierok ochranné fólie.
Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov
•
Počas inštalácie zabezpečte, aby časti pod napätím neboli po inštalácii voľne dostupné.
•
Jednotka, ku ktorej je zariadenie zapojené, musí spĺňať požiadavky normy DIN 68930
pre dodržanie stability.
Inštalácia vstavanej rúry pod pracovnú dosku linky
•
Zaistite, aby mal priestor, do ktorého rúru inštalujete, minimálne také rozmery ako má samotná rúra.
•
Keď je rúra umiestnená v skrinke, pripevnite ju skrutkami z obidvoch strán.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min.550
min.50
min.20
min.560
50
460
min.600
4
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
4
2007-09-18
ソタネト 5:27:29
Inštalácia rúry (pokračovanie)
5
SK
Pripojenie rúry k elektrickej sieti
(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm²)
Fáza
Uzemnenie
Nulový vodič
Pripojenie k elektrickej sieti
Elektrické zapojenie musí byť vykonané tak, ako je to vyznačené na štítku na zadnej strane
zariadenia a musí ho vykonať elektrotechnik, ktorý musí zabezpečiť aby zariadenie bolo
zapojené v súlade s bezpečnostnými predpismi a normami.
V prípade, že zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti pomocou zásuvky, viac-pólový
spínač (s medzerou medzi kontaktmi minimálne 3 mm) musí byť namontovaný na strane
napájania tak, aby spĺňal bezpečnostné požiadavky.
✉
Po pripojení k elektrickej sieti sa inicializujú elektrické časti rúry; toto na niekoľko
sekúnd zníži intenzitu osvetlenia. Napájací kábel (H05 RR-F alebo H05 VV-F, Min.
1,5 m, 1,5~2,5 mm²) musí byť dostatočne dlhý, aby mohol byť pripojený k prednej
časti jednotky vo vstavanej rúre položenej na podlahe.
Otvorte kryt nachádzajúci sa na zadnej, spodnej strane zariadenia (použitím
plochého skrutkovača) a úplne odskrutkujte spojovacie skrutky a svorku kábla
pred tým, ako pripojíte vodiče k príslušným konektorom.
Ochranný vodič musí byť pripojený ku konektoru ( ) na rúre.
Ak zariadenie pripájate k elektrickej sieti pomocou zásuvky, musí byť táto zásuvka ľahko
dostupná aj po umiestnení.
Výrobca nezodpovedá za prípadné nehody vzniknuté kvôli neexistujúcemu
alebo nesprávnemu uzemneniu.
7
6
min.5
5
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
5
2007-09-18
ソタネト 5:27:48
Inštalácia rúry (pokračovanie)
SK
Inštalácia vstavanej rúry pod pracovnú dosku linky
•
Zaistite, aby mal priestor, do ktorého rúru inštalujete, minimálne také rozmery ako má samotná rúra.
•
Zariadenie musí byť umiestnené na požadovanom mieste pod vhodným uhlom.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min.550
50
min.590~max.600
min.560
5
Pripojenie rúry k elektrickej sieti
(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm²)
Fáza
Uzemnenie
Nulový vodič
6
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
6
2007-09-18
ソタネト 5:28:06
Časti a funkcie
Rúra
SK
Ovládací panel
Horné ohrevné prvky
Úroveň 5
Úroveň 4
Katalyticky glazúrované
puzdro krytu
Úroveň 3
Úroveň 2
Úroveň 1
Svetlo rúry
Sklenené dvierka
Rukoväť dverí
✉
Pozícia vodiacich líšt je číslované zdola nahor.
Pozície 4 a 5 sa používajú najmä pri funkcii grilu.
Pre použitie správnej pozície vodiacej lišty si pozrite sprievodcu pečením, ktorý
sa nachádza v tomto návode na použitie.
7
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
7
2007-09-18
ソタネト 5:28:07
Časti a funkcie (pokračovanie)
SK
Ovládanie rúry
2
1
4
5
6
7
8
9
3
1. Gombík výberu funkcie varenia
7. Tlačidlo - kuchynský časovač
2. Displej
8. Tlačidlo - čas pečenia
3. Ovládač pre nastavenie času /
9. Tlačidlo - čas ukončenia
teploty
pečenia
4. Tlačidlo - osvetlenie
5. Tlačidlo detskej zámky
6. Tlačidlo - hodiny
8
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
8
2007-09-18
ソタネト 5:28:24
Časti a funkcie (pokračovanie)
Príslušenstvo
SK
S rúrou je dodávané nasledovné príslušenstvo.
Predná strana
na grilovanie, pre nádoby
1 Mriežka
s jedlom, pokrmy v plechovke
na pečenie, pre koláče
2 Plech
a zákusky.
a podnosy na grilovanie.
Predná strana
Hlboká panvica, pre pečenie alebo
3 zachytávanie
šťavy z mäsa alebo
masti.
9
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
9
2007-09-18
ソタネト 5:28:25
Časti a funkcie (pokračovanie)
Plech na pečenie, hlboká panvica a mriežka
na grilovanie musia byť správne zasunuté
vo vodiacich lištách. Pri vyberaní hotových
jedál z rúry, dávajte pozor na horúci riad a ich
povrchy.
SK
5
Plech na
pečenie
4
3
2
Hlboká panvica
1
Príklad
medzera 2 cm
✉
Pozícia 1: Hlboká panvica
Pozícia 4: Plech na pečenie
V prípade použitia hlbokej panvice alebo plechu na pečenie pre zachytávanie šťavy
z pripravovaných jedál sa uistite, že sú panvica alebo plech správne zasunuté vo
vodiacich lištách. Keby sa toto príslušenstvo dotýkalo spodnej vnútornej časti rúry,
mohol by sa poškodiť smaltovaný povrch. Plechy a panvice umiestnené na pozícii 1
musia byť vzdialené od spodnej vnútornej časti rúry minimálne 2 cm.
Používanie príslušenstva
Drôtený gril, plech na pečenie a hlboká panvica
Umiestnenie mriežky na grilovanie
Vložte rošt na pečenie na požadovanú pozíciu.
Umiestnenie plechu na pečenie alebo hlbokej panvice
Vložte plech na pečenie a/alebo hlbokú panvicu na požadovanú
pozíciu.
Bezpečnostná poistka
•
Ak nie je zadaný čas trvania pečenia, rúra sa
automaticky vypne po čase, ktorý je uvedený
nižšie.
Časy vypnutia pre rôzne nastavenia teploty
Do 105 °C
Od 105 °C do 240 °C
Od 245 °C do 300 °C
•
16 hodín
8 hodín
4 hodiny
Elektrické zapojenie tejto rúry obsahuje tepelný vypínací systém. Ak sa rúra zohreje
na nadmerne vysokú teplotu, systém odpojí napájanie ohrievacích telies na určitý čas.
Chladiaci ventilátor
Počas pečenia je bežné, že ventilátor odvádza horúci vzduch z prednej časti rúry.
• Chladiaci ventilátor pokračuje v odvádzaní horúceho vzduchu aj po použití rúry. Vypne
sa vtedy, keď teplota vo vnútri rúry klesne pod 60 °C alebo po uplynutí 25 minút.
10
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
10
2007-09-18
ソタネト 5:28:43
Skôr než začnete
Nastavenie hodín
SK
Po prvom pripojení zariadenia k elektrickej sieti, displej na ovládacom paneli sa na krátky
okamih úplne rozsvieti. Po uplynutí 3 sekúnd začne blikať symbol hodín, ktorý ukazuje
nastavenie 12:00. Rúru nie je možné používať, pokiaľ nie je nastavený čas.
nie je nastavený čas, rúru
1 Pokiaľ
nie je možné používať. Po prvom
ovládača pre nastavenie
2 Otáčaním
času / teploty nastavte hodiny.
pripojení zariadenia k elektrickej sieti,
bude na displeji blikať symbol“
”a
“12:00”. Stlačte tlačidlo hodiny. Bude
blikať symbol “
” a “12: ”.
Napríklad
tlačidlo hodiny. Bude blikať
3 Stlačte
symbol „
” a “ :00”
pre nastavenie času 1:30
ovládača pre nastavenie
4 Otáčaním
času / teploty nastavte minúty. Začne
blikať symbol “
”.
ukončenie nastavenia hodín stlačte tlačidlo hodiny alebo počkajte asi 10 sekúnd.
5 Pre
Zobrazí sa symbol “
” a zobrazenie “30” prestane blikať. Na displeji sa zobrazí
aktuálny čas. Zariadenie je teraz pripravené na použitie.
11
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
11
2007-09-18
ソタネト 5:28:47
Skôr než začnete (pokračovanie)
SK
Čistenie po zakúpení
Pred prvým použitím rúru dôkladne vyčistite.
☛
Nepoužívajte ostré alebo abrazívne prostriedky. Mohli by ste tým poškodiť povrch
rúry. V prípade rúry so smaltovanými prednými časťami, použite vhodné čistiace
prostriedky.
Pre vyčistenie rúry
1. Otvorte dvierka. Zapne sa osvetlenie rúry.
2. Vyčistite všetky časti rúry, príslušenstvo a vodiace lišty vyčistite teplou vodou alebo
v umývačke riadu a vysušte ich pomocou jemnej handričky.
3. Rovnako vyčistite aj vnútorné časti rúry.
4. Utrite prednú časť rúry navlhčenou handričkou.
Pri prvom použití skontrolujte, či je správne nastavený čas. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo
a nechajte prázdnu rúru so zatvorenými dvierkami pri nastavenej teplote 200 °C na jednu
hodinu zapnutú. Zo zariadenia ucítite nepríjemný zápach, ktorý vzniká vypálením ochranných
látok. Zabezpečte, aby bola vaša kuchyňa počas tejto doby dobre vetraná.
12
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
12
2007-09-18
ソタネト 5:28:49
Skôr než začnete (pokračovanie)
Funkcie rúry
SK
Táto rúra môže pracovať v nasledovných režimoch
1. Tradičná rúra
Odporúčaná teplota: 200 °C
Režim tradičnej rúry je ideálny pre pečenie a praženie jedál pripravovaných na jednom
rošte. Spustia sa horné aj dolné ohrevné telesá, ktoré udržiavajú prednastavenú teplotu.
Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.
(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime „tradičná rúra“ alebo v režime „horný + konvekčný
ohrev“)
Pozícia
pečenia
Teplota (°C)
Príslušenstvo
Čas (min.)
3
180-200
Mriežka na grilovanie
40-50
Dorado a ryba podobnej
veľkosti (300-1000 g)
3-4 rezy na každej strane
POKVAPKAŤ OLEJOM
3/2
240
Mriežka na grilovanie /
plech na pečenie
(pre zachytávanie
šťavy)
15-20
Rybie filé (500 - 1000 g)
3-4 rezy na každej strane
POKVAPKAŤ OLEJOM
3
200
Plech na pečenie
13-20
Mrazené karbonátky
(mleté mäso a mäso so
šunkovou, syrovou alebo
hubovou plnkou)
(350 - 1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM
3
200
Plech na pečenie
25-35
Mrazené karbonátky z
mletého mäsa, mrkvy,
cvikly alebo zemiakov (350
- 1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM
3
200
Plech na pečenie
20-30
Bravčové karé s kosťou
(500 -1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM,
PRIDAŤ SOĽ A PAPRIKU
3/2
200
Mriežka na grilovanie /
plech na pečenie
(pre zachytávanie
šťavy)
40-50
Pečené zemiaky (rozkrojené na polovice)
(500-1000 g)
3
180-200
Plech na pečenie
30-45
Mäsová rolka s hubovou
plnkou
Mrazené (500-1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM
3
180-200
Plech na pečenie
40-50
Pripravovaný pokrm
Mrazené lazane
(500-1000 g)
13
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
13
2007-09-18
ソタネト 5:28:49
Skôr než začnete (pokračovanie)
SK
2. Horný + konvekčný ohrev
Odporúčaná teplota: 190 °C
Toto nastavenie použite pri pečení pokrmov umiestnených na pozícii jedna a na pečenie
sušienok, ktoré majú byť hnedé alebo chrumkavé. Je tiež vhodné pre pizzu, plnené
a tvarohové koláče. Horné ohrevné teleso je v prevádzke a ventilátor konštantne vháňa
horúci vzduch.
Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.
(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime alebo v režime „horný + konvekčný ohrev“)
Pripravovaný pokrm
Bravčové mäso s kosťou (1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ
SOĽ A PAPRIKU
Bravčové pliecko v alobale
(1000-1500 g)
Uprednostnite marinované mäso
Celé kurča
(700-1500 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ
SOĽ A PAPRIKU
Kuracie alebo rybacie steaky
(400-800 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ
SOĽ A PAPRIKU
Piškótový koláč (sušienky)
(1000 g)
Teplota (°C)
Príslušenstvo
Čas
(min.)
3/2
180-200
Mriežka na
grilovanie / plech
na pečenie (pre
zachytávanie
šťavy)
50-65
2 alebo 3
180-230
Plech na pečenie
60-120
2 alebo 3
190-200
Plech na pečenie
40-55
2 alebo 3
180-200
Plech na pečenie
s roštom na
pečenie
15-35
2 alebo 3
180
Hlboká panvica
20
Pozícia
pečenia
14
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
14
2007-09-18
ソタネト 5:28:50
Skôr než začnete (pokračovanie)
3. Konvekčný ohrev
Odporúčaná teplota: 170 °C
Tento režim je vhodný na pečenie jedla umiestneného maximálne na tretej pozícii a je tiež
vhodný na opekanie. Rúra je vyhrievaná ohrevným telesom na zadnej stene a ventilátor
konštantne vháňa horúci vzduch.
SK
Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.
(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime „tradičná rúra“ alebo v režime „horný +
konvekčný ohrev“)
Pripravovaný pokrm
Jahňacie mäso (350-700 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ
SOĽ A PAPRIKU
Banány s čokoládou v alobale,
oriešky a hnedý cukor 3-5 ks.
Každý zabaľte do alobalu s 3-4
kockami cukru (pokvapkajte vodou
s cukrom) Nakrájajte na malé
kúsky, pridajte 10-15 g čokolády,
5-10 g orieškov.
Pečené jablká 5-8 ks x 150-200 g
Vyberte formy, pridajte cukor. Vložte
do panvice s vodou
Karbonátky z mletého mäsa
(300-600 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM
Mäsová rolka s plnkou (mleté
mäso) (500-1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM
Teplota (°C)
Príslušenstvo
Čas
(min.)
3/2
190-200
Mriežka na
grilovanie / plech
na pečenie (pre
zachytávanie
šťavy)
40-50
3
220-240
Mriežka na
grilovanie
15-25
3
200-220
Mriežka na
grilovanie
15-25
3
195
Plech na pečenie
18-25
3
180-200
Plech na pečenie
50-65
Pozícia
pečenia
15
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
15
2007-09-18
ソタネト 5:28:50
Skôr než začnete (pokračovanie)
SK
4. Veľký gril
Odporúčaná teplota: 240 °C
Tento režim je vhodný na grilovanie veľkého množstva nakrájaného mäsa ako steaky, rezne
a ryby. Je tiež vhodný na opekanie. Spustí sa horné ohrevné teleso a gril.
Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.
(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime „Veľký gril“ alebo v režime „Horný +
konvekčný ohrev“)
Pripravovaný pokrm
Klobásy 5-10 ks
Poľovnícke klobásy
8-10 ks
POKVAPKAŤ OLEJOM
Hrianky
5-10 ks
Syrové hrianky
5-10 ks
Mrazené palacinky s
plnkou (200-500 g)
VLOŽTE DO
STUDENEJ RÚRY
(pred predhrievaním),
POKVAPKAŤ OLEJOM
Pozícia
pečenia
Teplota (°C)
Príslušenstvo
Čas (min.)
4/3
200
Mriežka na
grilovanie / plech
na pečenie (pre
zachytávanie
šťavy)
10-15
Mriežka na
grilovanie / plech
na pečenie (pre
zachytávanie
šťavy)
4/3
200
10-12
4
240
Mriežka na
grilovanie
1. strana 02 - 03
Obráťte
2. strana 02 - 03
3/2
200
Mriežka na
grilovanie / plech
na pečenie (pre
zachytávanie syra)
8-12
3
200
Plech na pečenie
20-30
16
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
16
2007-09-18
ソタネト 5:28:50
Skôr než začnete (pokračovanie)
5. Malý gril
Odporúčaná teplota: 240 °C
Tento režim je vhodný na grilovanie menšieho množstva jedla ako sú steaky, rezne, ryby
a hrianky umiestnené v strede plechu. V prevádzke je iba horné ohrevné teleso.
SK
Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.
(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime, v režime „malý gril“ alebo „horný +
konvekčný ohrev“)
Pripravovaný pokrm
Syr na vyprážanie,
mrazený (2x75 g-4x75 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ
RÚRY (pred predhrievaním)
Syrovo paradajkové
bagety (francúzsky
chlieb) (so šunkou, so
salámou), mrazené
Rybie prsty (300-700 g)
VLOŽTE DO
STUDENEJ RÚRY
(pred predhrievaním),
POKVAPKAŤ OLEJOM
Mrazený fish burger
(300-600 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ
RÚRY, POKVAPKAŤ
OLEJOM
Mrazená pizza
(300-500 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ
RÚRY
(pred predhrievaním)
Pozícia
pečenia
Teplota (°C)
Príslušenstvo
Čas (min.)
3
200
Mriežka na grilovanie
10-12
3/2
200
Mriežka na grilovanie /
plech na pečenie
(pre zachytávanie
syra)
15-20
3/2
200
Mriežka na grilovanie /
plech na pečenie
(pre zachytávanie
syra)
15-25
3
180-200
Plech na pečenie
20-35
3/2
180-200
Mriežka na grilovanie
/ plech na pečenie
(pre zachytávanie
syra)
23-30
17
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
17
2007-09-18
ソタネト 5:28:50
Skôr než začnete (pokračovanie)
SK
6. Dolný + konvekčný ohrev
Odporúčaná teplota: 190 °C
Režim dolného + konvekčného ohrevu je vhodný pre jedlá s polevou a chrumkavým
základom, ako aj pizza, plnený koláč, ovocný koláč a tvarohový koláč.
Pred spustením pečenia by ste mali rúru predhriať.
(Rúru môžete predhriať v aktuálnom režime, v režime „dolný + konvekčný ohrev“ alebo „horný
+ konvekčný ohrev“)
Pozícia
pečenia
Teplota (°C)
Príslušenstvo
Čas
(min.)
3
180-200
Mriežka na
grilovanie
15-20
3
180-200
Plech na pečenie
25
Mäsové gule s omáčkou (250-500 g)
POUŽITE PANVICU NA OPEKANIE
3
180-200
Panvica
umiestnená
na mriežke na
grilovanie
25-35
Nadýchané koláčiky (500-1000 g)
POTRITE S VAJEČNÝM BIELKOM
3
180
Plech na pečenie
15-23
Cannelloni s omáčkou (250-500 g)
POUŽITE PANVICU
3
180
Panvica
umiestnená
na mriežke na
grilovanie
22-30
3
180-200
Plech na pečenie
20-30
Pripravovaný pokrm
Mrazený koláč z kysnutého cesta
s jablkami
(350-700 g)
Nadýchané koláčiky s plnkou,
mrazené (300-600 g)
POTRITE S VAJEČNÝM BIELKOM,
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY
(pred predhrievaním)
Koláč z kysnutého cesta s plnkou
(600-1000 g)
POTRITE S VAJEČNÝM BIELKOM
18
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
18
2007-09-18
ソタネト 5:28:50
Skôr než začnete (pokračovanie)
Testovanie riadov
SK
V súlade so štandardom EN 60350.
1. Pečenie
Odporúčania pre pečenie platia pre predhriatu rúru.
Typ pokrmu
Riad a poznámky
Pozícia
pečenia
Režim
pečenia
Teplota
°C
Čas (min.)
2
Tradičná rúra
170-190
15-25
Konvekčný
ohrev
150-170
20-30
Tradičná rúra
160-180
25-35
Konvekčný
ohrev
170-190
80-100
Tradičná rúra
180-200
75-90
Plech na pečenie
Malé koláče
Hlboká panvica + plech
na pečenie
Tenká piškóta
Koláč
Jablkový koláč
1+4
Plech na pečenie s
mriežkou na grilovanie
(Tmavo sfarbené, ø 26 cm)
1
Mriežka na grilovanie +
plech na pečenie
+ 2 formy na koláče
(Tmavo sfarbené, ø 20 cm)
1+3
Mriežka na grilovanie + 2
formy na koláče
(Tmavo sfarbené, ø 20 cm)
1
Umiestnené
po
diagonále
2. Grilovanie
Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút použitím funkcie gril. Túto funkciu používajte s teplotou
nastavenou maximálne na 300 °C.
Typ pokrmu
Riad a poznámky
Biely chlieb
Hrianky
Pozícia
pečenia
Režim
pečenia
Teplota
°C
5
Veľký gril
300
1str. 1-2
2 str. 1-1½
4/3
Veľký gril
300
1 str. 7-10
2 str. 5-8
Mriežka na grilovanie
Mriežka na grilovanie/
hlboká panvica
(pre zachytávanie masti)
Beef burger
(hovädzí)
Čas (min.)
19
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
19
2007-09-18
ソタネト 5:28:50
Používanie rúry
SK
Nastavenie režimu funkcie varenia
1 Otočte gombík výberu funkcie varenia, aby ste vybrali požadovanú funkciu rúry.
Konvekčný ohrev
Horný + konvekčný ohrev
Tradičná rúra
Veľký gril
Malý gril
Dolný + konvekčný ohrev
20
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
20
2007-09-18
ソタネト 5:28:52
Používanie rúry (pokračovanie)
SK
Nastavenie teploty v rúre
ovládača pre nastavenie
1 Otáčaním
času / teploty zvyšujete teplotu vždy
o 5 °C.
40 °C – 250 °C
40 °C – 300 °C (Veľký a malý gril)
✉
Počas pečenia môžete teplotu meniť
21
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
21
2007-09-18
ソタネト 5:28:54
Používanie rúry (pokračovanie)
SK
Vypnutie rúry
Aby ste vypli rúru, otočte gombík výberu
funkcie varenia do polohy „Off (Vypnutý)“.
Čas ukončenia
Počas pečenia môžete nastaviť čas ukončenia pečenia.
tlačidlo čas ukončenia.
1 Stlačte
Príklad
Aktuálny čas je 12:00
ovládača pre nastavenie
2 Otáčaním
času / teploty nastavte požadovaný
čas ukončenia pečenia.
tlačidlo čas ukončenia.
3 Stlačte
Rúra začne automaticky odpočítavať nastavený
čas do ukončenia pečenia, ak počas 5 sekúnd
nie je stlačené tlačidlo čas ukončenia.
✉
Počas pečenia, môžete meniť prednastavený čas ukončenia otáčaním ovládača
pre nastavenie času/teploty.
22
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
22
2007-09-18
ソタネト 5:28:56
Používanie rúry (pokračovanie)
Čas pečenia
SK
Čas trvania pečenia môžete nastaviť aj keď je pečenie už spustené.
1 Stlačte tlačidlo čas pečenia.
ovládača pre nastavenie
2 Otáčaním
času / teploty nastavte požadovaný
čas trvania pečenia.
Stlačte tlačidlo čas pečenia.
3 Rúra
bude spustená po nastavený
čas trvania, ak nestlačíte na 5 sekúnd
tlačidlo čas pečenia.
✉
Počas pečenia, môžete meniť nastavený čas trvania pečenia otáčaním ovládača pre
nastavenie času / teploty, pre dosiahnutie lepších výsledkov.
23
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
23
2007-09-18
ソタネト 5:29:00
Používanie rúry (pokračovanie)
SK
Oneskorený štart
Prípad 1 - Čas trvania pečenia bol zadaný ako prvý
Ak ste zadali čas ukončenia pečenia potom, ako už bol nastavený čas trvania pečenia,
vypočíta sa čas trvania pečenia a čas ukončenia pečenia a ak je to potrebné rúra nastaví
oneskorený štart.
tlačidlo čas ukončenia
1 Stlačte
pečenia.
Príklad
ovládača pre nastavenie
2 Otáčaním
času/teploty nastavte čas ukončenia.
Aktuálny čas je 3:00
a požadovaný čas
pečenia je 5 hodín.
tlačidlo čas ukončenia
3 Stlačte
pečenia. Zobrazí sa symbol „
Príklad
Chcete piecť 5 hodín a
ukončiť pečenie o 8:30.
“,
až kým nenastane čas spustenia.
24
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
24
2007-09-18
ソタネト 5:29:03
Používanie rúry (pokračovanie)
Prípad 2 - Čas ukončenia pečenia bol zadaný ako prvý
Ak ste zadali čas ukončenia pečenia predtým, ako bol nastavený čas trvania pečenia a čas
ukončenia pečenia, vypočíta sa čas ukončenia pečenia a ak je to potrebné rúra nastaví
oneskorený štart.
SK
tlačidlo čas trvania pečenia.
Otáčaním ovládača pre nastavenie
1 Stlačte
2
času / teploty nastavte čas pečenia.
Príklad
Aktuálny čas je 3:00
a požadovaný čas
ukončenia pečenia je
5:00 hodín.
Príklad
Chcete piecť 1 hodinu
a 30 minút a ukončiť
pečenie o 5:00.
tlačidlo čas pečenia. Zobrazí
3 Stlačte
sa symbol „
“, až kým nenastane
čas spustenia.
25
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
25
2007-09-18
ソタネト 5:29:06
Používanie rúry (pokračovanie)
SK
Kuchynský časovač
tlačidlo kuchynského
1 Stlačte
časovača.
Začne blikať “
ovládača pre nastavenie
2 Otáčaním
času / teploty nastavte požadovaný
”.
čas.
Príklad
5 minút
tlačidlo kuchynského
3 Stlačte
časovača pre jeho spustenie. Po
uplynutí času sa ozve zvukový signál.
✉
Podržte stlačené tlačidlo kuchynského časovača na 2 sekundy, ak chcete zrušiť
časovač.
26
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
26
2007-09-18
ソタネト 5:29:10
Používanie rúry (pokračovanie)
Zapnutie / vypnutie osvetlenia rúry
1 Stlačte tlačidlo osvetlenia.
1.
2.
SK
✉
Vypnuté
Zapnuté
Svetlo sa automaticky vypne po 5
minútach.
Detská poistka
Funkciu detskej zámky môžete použiť aj v pohotovostnom stave
gombík výberu funkcie varenia
gombík výberu funkcie var2 Otočte
1 Otočte
do polohy “Off (Vypnutý)”. Stlačte a na
enia do polohy „Off (Vypnutý)“. Stlačte
3 sekundy opätovne podržte stlačené
tlačidlá detskej zámky, aby sa zrušilo
uzamknutie.
a na 3 sekundy podržte stlačené
tlačidlá detskej zámky. V políčku
displeja sa zobrazí „L“.
✉ Ak je uzamknutie aktívne, tlačidlá a voliče s výnimkou tlačidla funkcie odomknutia
nebudú fungovať.
Vypnutie zvukového signálu
vypnutie zvukového signálu,
1 Pre
stlačte a podržte naraz na 3 sekundy
zapnutie zvukového signálu, znova
2 Pre
stlačte a podržte naraz na 3 sekundy
tlačidlá hodiny a čas ukončenia.
tlačidlá hodiny a čas ukončenia.
27
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
27
2007-09-18
ソタネト 5:29:12
Čistenie a údržba
SK
Exteriér rúry
•
Pre čistenie obidvoch častí rúry-vonkajších aj vnútorných, použite handričku a jemný
čistiaci prostriedok alebo teplú vodu.
•
Vysušte ich kuchynským papierom alebo suchou utierkou.
•
Nepoužívajte drsné kefy, ani drsné špongie alebo abrazívne čističe.
Predné časti rúry z nerezovej ocele
•
Nepoužívajte drôtené kefy, brúsne prostriedky alebo abrazívne látky. Mohli by ste poškodiť
náter.
Predné časti rúry z hliníka
•
Vyčistite dosku pomocou jemnej handričky alebo handričky s mikrovláknami a jemných
čistiacich prostriedkov na okná.
VÝSTRAHA
Pred čistením rúry sa uistite, že je rúra chladná.
Vnútro rúry
•
Nečistite ručne tesnenie dvierok.
•
Nepoužívajte drsné kefy ani drsné špongie.
•
Aby ste sa vyhli poškodeniu smaltovaných povrchov rúry, používajte iba vhodné dostupné
čistiace prostriedky.
•
Pre odstránenie hrubých nečistôt, používajte špeciálne prostriedky na čistenie rúry.
Príslušenstvo
Po každom použití umyte všetko príslušenstvo a vysušte ho pomocou kuchynskej utierky.
Pre jednoduchšie čistenie, ho namočte do teplej vody asi na 30 minút.
28
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
28
2007-09-18
ソタネト 5:29:15
Čistenie a údržba (pokračovanie)
Katalytický smaltovaný povrch
SK
Odnímateľný kryt je pokrytý tmavosivým katalytickým smaltom, na ktorý sa môže dostať olej
a masť, ktoré sa šíria po rúre pri cirkulácii vzduchu počas konvekčného ohrevu. Tieto zvyšky
môžu pri teplotách vyšších ako 200 °C zhorieť, napríklad pri pečení alebo smažení. Výsledkom
vyšších teplôt je rýchlejšie horenie.
Rúru a príslušenstvo vyčistite po každom použití. Pretože pri ďalšom pečení a smažení sa
môžu tieto zvyšky pripáliť, ich odstránenie môže byť omnoho náročnejšie a v extrémnych
prípadoch nemožné.
Ručné čistenie
Pred čistením rúry sa uistite, že je rúra chladná.
•
Katalytické smaltované povrchy čistite pomocou roztoku z teplej vody a tekutého čistiaceho
prostriedku, ktorý nanesiete na jemnú nylónovú kefku.
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tvrdé kefy, drsné látky alebo handričky, drôtené
kefy alebo iné abrazívne materiály. Nepoužívajte sprej na rúru na katalytické smaltované
povrchy pretože chemikálie používané v týchto sprejoch by poškodili katalytický smalt a urobili
by ho neefektívnym.
Pri použití spreja na rúry na vnútorné povrchy rúry, pred jeho použitím musíte vybrať
katalytický smaltovaný kryt.
Čistenie pomocou vysokých teplôt.
Pred čistením katalytického smaltovaného krytu pomocou vysokých teplôt sa uistite, že
všetky vnútorné časti rúry sú vyčistené tak, ako je to popísané vyššie. Pretože vysoké
teploty môžu spôsobiť, že sa tieto nečistoty na vnútorných povrchoch rúry pripália a nebude
možné ich odstrániť.
Ak je po manuálnom čistení rúra stále silne znečistená, jej vyhriatie na vysokú teplotu môže
pomôcť odstrániť nečistoty od oleja a masti.
Myslite na to, že zvyšky korenín, sirupov a podobných látok sa týmto procesom nevyčistia.
Tieto môžete vyčistiť ručne pomocou roztoku z teplej vody a tekutého čistiaceho prostriedku
jemnou handričkou.
•
Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
•
Nastavte rúru na režim tradičnej rúry.
•
Nastavte teplotu na 250 °C.
•
Zapnite rúru približne na 1 hodinu. Doba trvania závisí od stupňa znečistenia rúry.
Je dobré nastaviť čas ukončenia tohto procesu pomocou nastavenia času ukončenia
v prípade, ak by ste zabudli rúru na konci vypnúť.
Všetky zvyšky nečistôt sa postupne odstránia po každom použití rúry pri vysokých teplotách.
29
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
29
2007-09-18
ソタネト 5:29:15
Čistenie a údržba (pokračovanie)
SK
Čistenie dvierok rúry
Pri bežnom používaní nie je potrebné dvierka rúry demontovať, ale ak je to nevyhnutné
napríklad pri čistení, riaďte sa týmto postupom. Dvierka rúry sú ťažké.
Demontovanie dvierok
1. Odklopte svorky na obidvoch pántoch.
2. Uchopte dvierka za bočné strany.
3. Otočte dvierka približne o 70° až pokiaľ
sa pánty úplne nevysunú z otvorov.
2
70
1
30
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
30
2007-09-18
ソタネト 5:29:33
Čistenie a údržba (pokračovanie)
Nasadenie dvierok
SK
1. Pri otvorených svorkách, nasuňte
pánty do otvorov.
70
2. Posúvajte dvierka v horizontálnom smere a zatvorte svorky.
Pánt sa vkladá normálnym
spôsobom.
Pánt
Otvor
pántu
31
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
31
2007-09-18
ソタネト 5:29:52
Čistenie a údržba (pokračovanie)
SK
Sklo na dvierkach rúry
Dvierka rúry obsahujú 3 sklenené tabule umiestnené vedľa seba. Vnútorné a stredné tabule
je možné kvôli čisteniu vybrať.
VÝSTRAHA
• Hneď ako sú dvierka demontované od rúry, svorky by mali byť otvorené.
• Na čistenie dvierok rúry nepoužívajte abrazívne čistidlá alebo kovové škrabky; mohli
by poškriabať povrch alebo rozbiť sklo.
• Keď sú dvierka namontované, demontovanie niektorých ich častí (sklo dvierok alebo niektoré
iné časti) by mohlo poškodiť dvierka.
Upozornenie
Pri použití nadmernej sily, najmä na rohoch sklenenej tabule sa môže sklo rozbiť.
Demontáž dvierok
1. Odskrutkujte dve skrutky na ľavej a pravej strane dvierok.
2. Vyberte dve podpery a držiak dvierok a odskrutkujte dve skrutky, ktorými je priskrutkovaná rukoväť.
Sklo č. 1
Door
bracket
Držiak
dverí
Sklo č. 3
3. Oddeľte vnútornú tabuľu skla č. 1 od dvierok.
4. Nadvihnite sklenenú tabuľu č. 2 a vyberte dve
pružné konzoly z vrchnej časti sklenenej tabule.
Držiak dverí
Vnútorná podpera skla
Pružinový držiak
(pravý a ľavý)
Sklo č. 1
Sklo č. 2
Sklo č. 3
✉
Sklo č. 2
Sklo čistite teplou vodou s tekutým čistiacim prostriedkom a vysušte pomocou
jemnej utierky.
32
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
32
2007-09-18
ソタネト 5:30:10
Čistenie a údržba (pokračovanie)
Skladanie dvierok
SK
1. Dvierka a vnútorné časti vyčistite
teplou vodou s čistiacim prostriedkom.
✉
Nepoužívajte abrazívne čističe
alebo drsné prostriedky. Použite
špongiu s tekutým prostriedkom
alebo teplú vodu s čistiacim
prostriedkom.
2. Priložte dva pružné držiaky na hornú
časť skla č. 2 a umiestnite sklo č. 2
na miesto.
3. Priložte sklo č. 1, držiak dvierok a podpery
k dvierkam.
4. Zaskrutkujte dve skrutky na obidvoch
stranách dvierok.
33
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
33
2007-09-18
ソタネト 5:30:11
Čistenie a údržba (pokračovanie)
SK
Výmena žiarovky
☛
Nebezpečenstvo elektrického šoku!
Pred výmenou žiarovky vykonajte nasledovné kroky:
• Vypnite rúru;
• Odpojte rúru od elektrickej siete; a
• Chráňte žiarovku rúry a sklenený kryt tak, že na spodnú časť rúry položíte utierku.
✉
Žiarovku môžete zakúpiť v servisnom centre spoločnosti SAMSUNG.
Výmena žiarovky na prednej strane rúry a čistenie skleneného krytu
1. Odskrutkujte kryt žiarovky, otáčaním proti smeru hodinových
ručičiek.
2. Vyberte kovový prstenec a plochý prstenec a vyčistite sklenený
kryt.
3. Ak je to potrebné, vymeňte žiarovku za novú 25 W, 230 V,
300 °C tepelne odolnú žiarovku.
4. Nasaďte kovový a plochý prstenec na sklenený kryt.
5. Naskrutkujte späť sklenený kryt.
34
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
34
2007-09-18
ソタネト 5:30:11
Záruka a servis
Časté otázky a riešenie problémov
SK
Ako postupovať, ak sa rúra nezačne ohrievať?
Skontrolujte, či jeden z nasledovných postupov nevyrieši problém:
•
•
•
•
Rúra nie je zapnutá. Zapnite rúru.
Hodiny nie sú nastavené. Nastavte hodiny (pozri kapitolu „Nastavenie hodín“).
Skontrolujte, či boli vykonané potrebné nastavenia.
Elektrický istič môže byť vypnutý alebo poistka prerušená. Vymeňte poistku alebo zapnite
istič. Ak sa to opakuje pravidelne, kontaktujte autorizovaného technika.
Ako postupovať, ak funkcie rúry a hodiny boli nastavené a rúra aj napriek tomu nefunguje?
Môže byť problém vo vnútornom elektrickom zapojení rúry. Kontaktujte miestny autorizovaný
servis.
Ako postupovať, ak sa zobrazí chybové hlásenie a rúra sa nezačne ohrievať?
V tomto prípade sa jedná o chybu v zapojení vnútorného elektrického obvodu rúry. Kontaktujte
miestny autorizovaný servis.
Ako postupovať v prípade, že na displeji bliká čas?
Nastal výpadok elektrickej energie. Nastavte hodiny (pozri kapitolu „Nastavenie hodín”).
Ako postupovať, ak osvetlenie rúry nefunguje?
Žiarovka v rúre je zlá. Vymeňte žiarovku za novú (pozri kapitolu „Výmena žiarovky“).
Ako postupovať, ak je ventilátor v prevádzke, aj keď ste ho nespustili?
Aj po ukončení pečenia sa ventilátor stále točí, až pokiaľ rúra nie je chladná. Ak sa ventilátor
točí, aj keď je rúra chladná, kontaktujte miestny autorizovaný servis.
35
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
35
2007-09-18
ソタネト 5:30:11
Záruka a servis (pokračovanie)
SK
Chybové a bezpečnostné kódy
Chybové a
bezpečnostné
kódy
Základné funkcie
Riešenie
CHYBA SENZORA TEPLOTY
Kontaktujte miestny
autorizovaný servis
spoločnosti Samsung.
BEZPEČNOSTNÁ POISTKA
Rúra bude pokračovať v činnosti pri
nastavenej teplote dlhší čas.
Vypnite rúru a vyberte z nej
jedlo. Pred ďalším použitím
nechajte rúru vychladnúť.
Chyba rúry môže spôsobiť, že bude
mať nižší výkon alebo zníženú
bezpečnosť. Okamžite prestaňte rúru
používať.
Kontaktujte miestny
autorizovaný servis
spoločnosti Samsung.
36
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
36
2007-09-18
ソタネト 5:30:13
Technické údaje
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické
údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
SK
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM my, ako dodávatelia, vyhlasujeme, že rúry BF64CBB, BF64CBST značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
BF64CBB, BF64CBST
Napájanie
230 V ~ 50 Hz
Objem (využiteľná kapacita)
65 l
Výstupný výkon
MAX 3400 W
Hmotnosť
40 kg (cca)
44 kg (cca)
Netto
Prepravná
Rozmery (š x v x h)
Vonkajšie
Vnútorné
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
Úroveň hluku
40 dBA
37
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
37
2007-09-18
ソタネト 5:30:13
Kód č. : DG68-00006K-01
BF64CBB_XEH-00006K-01_SK.indd
38
2007-09-18
ソタネト 5:30:14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement