Samsung HT-D4500 Používateľská príručka

Samsung HT-D4500 Používateľská príručka
HT-D4500
HT-D4550
5.1-kanálový Blu-ray™
systém domácej zábavy
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Získajte kompletnejšie služby zaregistrovaním
svojho výrobku na
www.samsung.com/register
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 1
2011-12-23
4:42:50
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné upozornenia
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO
ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE
SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri
zariadenia sa nachádza nebezpečné
napätie, ktoré predstavuje
nebezpečenstvo poranenia elektrickým
prúdom alebo poranenie osôb.
UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI
PORANENIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K
ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE
VAROVANIE
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom, nevystavujte toto
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nevystavujte kvapkaniu, alebo
postriekaniu a na zariadenie neukladajte žiadne
predmety s tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Hlavná zásuvka sa používa na odpojenie zariadenia
a mal by byť k nej voľný prístup.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s
ochranným uzemňovacím pripojením.
• Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť
zástrčku z zásuvky, ktorá musí preto byť snadno
prístupná.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol vás upozorňuje na
dôležité pokyny týkajúce sa
zariadenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo
vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú
špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do
vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A
ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU
RADIÁCII.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 2
2011-12-23
4:43:03
Bezpečnostné opatrenia
• Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej
strane vášho produktu.
• Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7,5 –
10 cm).
• Prehrávač neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje.
Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté.
• Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte.
• Pred presúvaním prehrávača sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny.
• Ak chcete výrobok úplne odpojiť od elektrického napájania, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak výrobok nebudete dlhý čas používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo poškodiť zariadenie.
• Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a
poruchu zariadenia.
• Prehrávač chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné
magnetické alebo elektrické pole (napr. reproduktory).
• V prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový kábel od zástrčky.
• Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely.
• Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri
prenose výrobku cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
• Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 3
3
2011-12-23
4:43:03
Bezpečnostné informácie
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Malé poškriabania na disku môžu znížiť kvalitu
zvuku a obrazu, alebo môžu spôsobiť skákanie.
Aby ste disky nepoškriabali, dávajte pri
manipulácii s nimi mimoriadne pozor.
Držanie diskov
• Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku.
• Disk držte za okraje tak, aby sa na
povrch nedostali vaše odtlačky prstov.
• Na disk nenalepujte papier ani pásku.
Uskladnenie disku
• Neukladajte ho na priame slnečné svetlo
• Ukladajte ho v dobre vetraných miestnostiach
• Udržujte ho v čistom ochrannom obale.
Uskladňujte vertikálne.
✎ POZNÁMKA
 Nedovoľte, aby sa disky znečistili nečistotami.
 Do mechaniky nevkladajte prasknuté ani poškriabané
disky.
Manipulácia a ukladanie diskov
Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov, vyčistite ich
vodou zriedeným jemným čistiacim prostriedkom a utrite
mäkkou látkou.
• Pri čistení utierajte jemne smerom z vnútornej k
vonkajšej časti disku
✎ POZNÁMKA
 Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku
dostane do kontaktu studený vzduch, môže sa
vytvoriť kondenzácia. Ak sa do vnútra výrobku
dostane kondenzácia, nemusí fungovať správne. Ak
sa to stane, vyberte disk a výrobok nechajte 1 až 2
hodiny stáť so zapnutým napájaním.
Licencia
• Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• O DIVX VIDEU: DivX® je formát digitálneho videa
vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie
s oficiálnou certifikáciou DivX Certified®, ktoré
prehráva DivX video. Viac informácií a softvérové nástroje na
konvertovanie súborov do formátu DivX video nájdete na webovej
lokalite www.divx.com.
O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zariadenie DivX
Certified® musí byť zaregistrované, aby bolo možné prehrávať
zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať
registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho
zariadenia. Prejdite na stránku vod.divx.com, na ktorej nájdete
informácie, ako dokončiť registračný proces.
Zariadenie s certifikáciou DivX Certified® na prehrávanie DivX videa do
HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a priradené logá sú registrované ochranné
známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.
Na zariadenie sa vzťahuje jeden alebo viaceré z nasledovných patentov
Spojených štátov : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými známkami HDMI Licensing
LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/
alebo jej pridružených spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov.
• Tento výrobok obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je
chránená americkým patentom a ďalšími právami k duševnému
vlastníctvu spoločnosti Rovi Corporation.
Reverzné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• iPod je ochranná známka
spoločnosti Apple Inc., registrovaná
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách. iPhone je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
• < Upozornenie o Open Source licencii >
V prípade používania open source softvéru je zoznam majiteľov
open source licencií dostupný v ponuke výrobku.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva
vyhradené.
4
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 4
2011-12-23
4:43:03
Obsah
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
2
ZAČÍNAME
7
PRIPOJENIA
17
NASTAVENIE
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné opatrenia
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Licencia
Copyright
7
8
12
13
13
14
15
Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie
Typy a charakteristika diskov
Príslušenstvo
Popis
Predný panel
Zadný panel
Diaľkový ovládač
17
20
22
23
24
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru
Pripojenie zvuku z externých zariadení
Pripojenie k sieti
Pripojenie FM antény
25
26
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
32
33
33
33
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
Úvodné nastavenie
Prístup do ponuky Nastavení
Displej
Pomer strán
Smart Hub – veľkosť obr.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Rozlíšenie
Farebný formát HDMI
Filmová snímka (24 Fs)
HDMI hlboké farby
Statický režim
Progresívny režim
Zvuk
Nastavenie reproduktorov
Použ. EQ
HDMI Audio
Spätný zvukový kanál
Digitálny výstup
Ovládanie dynamického rozsahu
Synch. zvuku
Sieť
Nastavenia siete
Stav siete
Internetové pripojenie BD-LIVE
Systém
Úvodné nastavenie
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa BD údajov
Časové pásmo
DivX® video na požiad.
Reset
Jazyk
SLOVENSKY
25
2
3
4
4
4
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 5
5
2011-12-23
4:43:04
Obsah
NASTAVENIE
38
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
41
SIEŤOVÉ SLUŽBY
54
ĎALŠIE INFORMÁCIE
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Zabezpečenie
Rodič. hodnotenie BD
Rodič. hodnotenie DVD
Zmeniť heslo
Všeobecné
Predný displej
Sieťový diaľkový ovládač
Podpora
Aktualizácia softvéru
Kontaktovať Samsung
41
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
Prehrávanie videa
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/vyskakovacej ponuky
Prehrávanie zoznamu titulov
Používanie funkcií vyhľadávania a preskočenia
Prehrávanie spomaleného pohybu/Krokové prehrávanie
Opakované prehrávanie
Používanie tlačidla TOOLS
Počúvanie hudby
Režim zvuku
Prezeranie obrázkov
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Počúvanie rádia
Pripojenie iPodu/iPhonu pomocou USB kábla
Modely iPod/iPhone, ktoré môžete používať s týmto
výrobkom
54
61
63
63
63
Používanie služby Smart Hub
Aplikácie Samsung
Použitie funkcie vTuner
BD-LIVE™
Používanie funkcie AllShare
64
67
Riešenie problémov
Technické údaje
64
•
Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho vzhľadu
výrobku.
•
Administratívny poplatok je možné účtovať, ak:
a. privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
•
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
6
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 6
2011-12-23
4:43:04
01
Začíname
Začíname
Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie
Pred prečítaním návodu na použitie skontrolujte nasledujúce veci.
Pojem
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definícia
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-ROM.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-RE/-R disku, ktorý je nahraný vo
formáte BD-RE.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch DVD+RW alebo DVD-RW(V)/
DVD-R/+R, ktoré boli nahrané a finalizované.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
USB pamäťové
zariadenie
-
UPOZORNENIE
-
POZNÁMKA
-
skratky
-
F
!
✎
Týka sa funkcie dostupnej na zvukových CD-RW/-R (formát CD-DA).
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom MP3 alebo WMA.
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom JPEG.
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom DivX.
Toto sa týka funkcie dostupnej na pamäťovom zariadení USB.
Toto sa týka situácie, kde nefunguje funkcia, alebo kde môžu byť zrušené
nastavenia.
Toto sa týka tipov alebo pokynov a strane, ktoré pomáhajú pri riadení
každej činnosti.operate.
Táto funkcia poskytuje priamy a jednoduchý prístup stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači.
• Tento výrobok je kompatibilný iba s farebným systémom PAL.
• Disky NTSC sa neprehrajú.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 7
7
2011-12-23
4:43:04
Začíname
Typy a charakteristika diskov
Logá diskov, ktoré sa dajú prehrávať
Kompatibilita diskov Blu-ray
Disk Blu-ray je nový, vyvíjajúci sa formát. Podľa toho sú
možné problémy s kompatibilitou disku. Nie všetky disky
sú kompatibilné a nie každý disk sa bude dať prehrať.
Dodatočné informácie nájdete v časti Typy a
charakteristika diskov v tomto návode na použitie.
Disk Blu-ray
Dolby Digital Plus
Systém vysielania PAL v
Anglicku, Francúzsku,
Nemecku atď.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ POZNÁMKA
 Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých typoch
diskov alebo pri vykonávaní špecifických činností,
ako je napríklad zmena uhla a nastavenie pomeru
strán. Informácie o disku sú detailne zapísané na
škatuli. Ak je to potrebné, obráťte sa na ňu.
 Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal.
Otlačky prstov, prach, škrabance alebo nečistoty z
cigaretového dymu na nahrávacom povrchu môžu
zničiť disk tak, že sa už nebude dať prehrávať.
 Pri prehrávaní titulu BD-Java môže načítanie trvať
dlhšie, ako pri normálnom titule, alebo sa niektoré
funkcie môžu vykonávať pomaly.
Disky, ktoré sa nedajú prehrávať
•
•
•
•
•
•
Disk HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB disk DVD-R pre strih.
DVD-RW (režim VR)
Super Audio CD (okrem vrstvy CD)
Disk DVD-ROM/PD/MV atď. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG prehrávajú iba zvuk, nie grafiku.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré komerčné disky a DVD disky zakúpené
mimo vášho regiónu sa na tomto výrobku nemusia
dať prehrávať.
 Ak nebol disk DVD-R/-RW nahraný správne vo
formáte DVD Video, nebude sa dať prehrávať.
8
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 8
2011-12-23
4:43:06
01
BD-RE/-R
Výrobok a disky sú kódované podľa regiónu.Tieto
regionálne kódy sa musia zhodovať, aby bolo
možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú,
disky sa nebudú prehrávať.
Tento Blu-ray disk je možné nahrávať a opätovne
prehrávať.
Tento výrobok dokáže prehrávať BD-RE/-R disk
nahraný inými kompatibilnými nahrávačmi Blu-ray
diskov.
Typ disku
Blu-ray
DVD-VIDEO
Regionálny
kód
Oblasť
A
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Thajwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
B
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
Tento výrobok môže prehrávať disky DVD-RW/R/+R nahrané a finalizované na DVD videorekordéri.
Schopnosť prehrávania môže závisieť od
podmienok nahrávania.
1
Anglicko, teritóriá Anglicka a
Kanada
DVD+RW
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
• Tento výrobok môže prehrávať disky DVD+R
nahrané na DVD videorekordéri. Schopnosť
prehrávania môže závisieť od podmienok
nahrávania.
3
Thajwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
pacifické ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
DVD-VIDEO
Začíname
Regionálny kód
• Tento výrobok môže prehrávať vopred nahrané
komerčné disky DVD (disky DVD-Video) s filmami.
• Pri prepínaní z prvej vrstvy do druhej na
dvojvrstvovom disku DVD-Video sa môže
vyskytnúť krátke rušenie obrazu a zvuku. Toto nie
je porucha výrobku.
DVD-RW/-R/+R
Audio CD (CD-DA)
• Tento výrobok môže prehrávať disky CD-RW/-R s
formátom zvuku CD-DA.
• Tento výrobok nedokáže prehrávať niektoré disky
CDRW/-R v závislosti od podmienok nahrávania.
CD-RW/-R
Typy diskov
BD-ROM
Tento Blu-ray disk je možné iba prehrávať.
Táto jednotka dokáže prehrávať vopred nahrané
komerčné disky BD-ROM.
• Používajte 700 MB (80-minútové) disky CD-RW/-R.
Ak je to možné, nepoužívajte 800 MB (90minútové) alebo väčšie disky. Je možné, že sa
nebudú dať prehrať.
• Ak disk CD-RW/-R nebol nahraný ako uzatvorený,
pri prehrávaní začiatku disku môže dôjsť k
oneskoreniu alebo sa nebude dať prehrať ani
jeden súbor.
• Niektoré disky CD-RW/-R sa na tomto výrobku
nebudú dať prehrávať, a to v závislosti od
zariadenia, na ktorom sa napaľovali. Pre obsah
nahraný na CD-RW/-R médiá z diskov CD,
určených na vaše osobné použitie, sa
prehrávateľnosť môže líšiť podľa obsahu a diskov.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 9
9
2011-12-23
4:43:07
Začíname
Formát disku
Používanie disku JPEG
• Disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R nahrané vo formáte UDF, alebo Joliet sa dajú prehrávať.
• Zobrazené môžu byť iba JPEG súbory s príponou „.jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ alebo „JPEG“.
• Progresívne JPEG je podporované.
Používanie disku JPEG
• Je to formát, ktorý sa používa na nahrávanie údajov na disky DVD-RW alebo DVD-R. Na tomto výrobku
môže byť prehraný iba disk, ktorý bol finalizovaný.
• Na tomto výrobku nie je možné prehrávať disky, ktoré boli nahrané v režime Video na rekordéri od iného
výrobcu, ale neboli ešte finalizované.
Podporované formáty súborov
Podpora video súborov
Prípona súboru
Kontajner
Video kodek
Zvukový kodek
Rozlíšenie
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG-4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 10
2011-12-23
4:43:08
01
*.vro
Kontajner
VRO
VOB
Video kodek
Zvukový kodek
Resolution
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
Začíname
Prípona súboru
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Obmedzenia
• Niektoré z vyššie uvedených kodekov nie sú v prípade problémov s obsahom podporované.
• Zdroj videa s nesprávnymi údajmi o kontajneri, prípadne poškodenými údajmi, sa nebude dať prehrať
správne.
• AV zdroj s vyšším ako štandardným dátovým tokom alebo snímkovou frekvenciou, sa možno nebude dať
prehrať správne.
• Ak je indexová tabuľka poškodená, funkcia Hľadať (Skočiť) nebude podporovaná.
• Ak budete prehrávať video prostredníctvom siete, nemusí byť v závislosti od stavu siete správne prehrané.
Video dekóder
• Podporovaný po úroveň H.264 Level 4.1.
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nie sú podporované.
• MPEG-4 SP, ASP:
- Pod 1280 x 720: max. 60 snímok
- Nad 1280 x 720: max. 30 snímok
• GMC 2 alebo vyšší nie je podporovaný.
Audio dekóder
•
•
•
•
Podporovaný až po WMA 7, 8, 9.
WMA 9 PRO s viac ako dvoma kanálmi (multi-channel) nie je podporovaný.
Bezstratový kodek WMA 9 Lossless a hlasový kodek nie sú podporované.
WMA so vzorkovacou frekvenciou 22 050 Hz mono nie je podporovaný.
Podpora hudobných súborov
Prípona súboru
Kontajner
Zvukový kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
V súlade so špecifikáciou WMA verzia 10
* Vzorkovacie frekvencie (v kHz) – 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Dátové toky – Všetky dátové toky v rozsahu
5 kb/s až 384 kb/s
*.wma
WMA
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 11
11
2011-12-23
4:43:08
Začíname
Poznámky k USB pripojeniu
Podporované zariadenia:
úložné médiá USB, MP3 prehrávač, digitálny
fotoaparát, USB čítačka kariet
1) Nepodporuje, ak je názov priečinka alebo
súboru dlhší ako 125 znakov.
2) Súbor titulkov väčší ako 300 kB sa nemusí
zobraziť správne.
3) Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s produktom kompatibilné.
4) Podporované sú súborové systémy FAT16 a
FAT32.
5) Súbory obrázkov (JPEG), hudby (MP3) a
videa by mali mať názvy v kórejčine alebo
angličtine. Inak sa súbor nemusí prehrať.
6) Pripojte priamo k USB portu produktu.
Pripojenie pomocou iného kábla môže
spôsobiť problémy s USB kompatibilitou.
7) Ak do čítačky kariet vložíte viac ako jedno
pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
8) PTP protokol pre digitálne fotoaparáty nie je
podporovaný.
9) Počas procesu „načítania“ neodpájajte USB
zariadenie.
10) Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
11) MP3 súbory so systémom DRM stiahnuté z
komerčných stránok sa nedajú prehrať.)
Príslušenstvo
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
3
PTY+
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
PL
Video kábel
12
FM anténa
Návod na použitie
MO/ST
vTuner
Diaľkový ovládač/Batérie
(typ AAA)
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 12
2011-12-23
4:43:08
01
Začíname
Popis
Predný panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
1
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDANIA
Deteguje signály z diaľkového ovládania.
2
ZÁSUVKA NA DISK
Po otvorení môžete vložiť disk.
3
DISPLEJ
Zobrazuje stav prehrávania, čas atď.
4
TLAČIDLO OTVORIŤ/
ZATVORIŤ
Otvára a zatvára zásuvku na disk.
5
TLAČIDLO FUNCTION
Režim sa prepína nasledovne:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
6
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
Zastavuje prehrávanie disku.
7
TLAČIDLO PREHRAŤ/PAUZA
Prehráva disk alebo pozastaví prehrávanie.
8
TLAČIDLO ZADAŤ
Vyberá položky ponuky alebo spúšťa Blu-ray disk. (Nespustí DVD disk.)
9
TLAČIDLO POWER (
10
OVLÁDAČ HLASITOSTI
Nastavenie hlasitosti.
11
USB PORT
Sem môžete pripojiť pamäťový USB kľúč a použiť ho ako priestor na uloženie, keď je výrobok
pripojený k BD-LIVE. USB konektor môžete použiť tiež na aktualizácie softvéru a prehrávanie
MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Keď je pripojené zariadenie iPod, dá sa tiež použiť funkcia R. IPOD.
)
Zapína a vypína zariadenie.
✎ POZNÁMKA
 Aktualizácie softvéru pomocou USB portu musia byť vykonané len pomocou USB kľúča.
 Keď výrobok zobrazuje ponuku Blu-ray disku, nie je možné spustiť film stlačením tlačidla PREHRAŤ na výrobku
alebo na jeho diaľkovom ovládači. Pre spustenie filmu musíte vybrať Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku a
potom stlačiť tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 13
13
2011-12-23
4:43:09
Začíname
Zadný panel
1
2
3
4 5
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
6 7
8 9
COMPONENT OUT
10
FM ANT
SURROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
1
VENTILÁTOR
Ventilátor dodáva chladný vzduch do výrobku a predchádza prehriatu.
Otáča sa po celý čas, keď je výrobok zapnutý.
2
KONEKTORY VÝSTUPU 5.1KANÁLOVÝCH REPRODUKTOROV
Pripojte predné, stredové a priestorové reproduktory a subwoofer.
3
KONEKTORY EXTERNÉHO DIGITÁLNEHO
AUDIO VSTUPU (OPTICKÉ)
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
4
KONEKTOR BEZDRÔTOVÉHO LAN
Môže sa používať pre služby založené na sieti (Pozrite strany
54~63), BD-LIVE a aktualizáciu softvéru s bezdrôtovým adaptérom
LAN.
5
KONCOVKA LAN
Môže sa používať pre služby založené na sieti (pozrite strany 54~63),
BD-LIVE a aktualizáciu softvéru v sieťovom pripojení.
6
KONEKTORY VSTUPU AUX
Pripojenie k 2-kanálovému analógovému výstupu externého
zariadenia (napríklad videorekordér)
7
KONEKTORY VÝSTUPU
KOMPONENTNÉHO VIDEA
Pomocou komponentných vstupov videa pripojte televízor k týmto
konektorom.
8
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Pripojenie vstupného konektora videa televízora (VSTUP VIDEA) ku
konektoru VÝSTUPU VIDEA na tomto výrobku.
9
KONEKTOR VÝSTUPU HDMI
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte tento výstupný konektor HDMI
pomocou HDMI káblov ku konektoru vstupu HDMI na vašom
televízore.
10
KONEKTOR FM ANTÉNY
Pripojenie FM antény.
! UPOZORNENIE
 Pri inštalácii výrobku zabezpečte na všetkých stranách ventilátora minimálne 10 cm voľného miesta.
 Ventilátor ani ventilačné otvory neblokujte.
14
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 14
2011-12-23
4:43:10
01
Začíname
Diakový ovládač
Sprievodca diaľkovým ovládaním
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Zapína a vypína zariadenie.
Ak chcete zmeniť na režim televízora,
stlačte tlačidlo televízora.
Ak chcete zmeniť na režim domáceho
kina, stlačte tlačidlo BD.
Pre ovládanie možností stlačte numerické
tlačidlá.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Stlačte, ak chcete zastaviť/prehrávať
disk.
Stlačte, ak chcete pozastaviť disk.
Dočasne vypne zvuk.
MUTE
Nastavenie hlasitosti.
VOL
SFE MODE
Stlačte, ak chcete použiť službu
Smart Hub.
Toto tlačidlo sa nedá použiť.
Stlačte pre vyhľadávanie v obsahu.
Výber požadovaného režimu zvuku
Dolby Pro Logic II.
Použite, ak chcete upraviť úroveň
subwoofera.
Funkciu RDS používajte na
prijímanie FM staníc.
Umožňuje vám opakovať titul,
kapitolu, stopu alebo disk.
Stlačením vyhľadávate dozadu
alebo dopredu.
Stlačením preskakujete dozadu alebo
dopredu.
Vyberá položky ponuky na obrazovke a
mení hodnotu ponuky.
Stlačte, ak sa chcete vrátiť do
predchádzajúcej ponuky.
Tieto tlačidlá sa používajú pre
ponuky na výrobku aj pre niekoľko
funkcií Blu-ray disku.
Nastavte čas spánku, kedy sa
má výrobok sám vypnúť.
REPEAT
Stlačte, ak chcete na svojom televízore
vidieť celú obrazovku.
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Tools (Nástroje).
Otvára a zatvára priehradku na disk.
9
FULL SCREEN
Stlačte, ak sa chcete presunúť do
domácej ponuky.
Stlačte, ak si chcete pozrieť
ponuku disku.
Toto je tlačidlo výberu režimu.
alebo
Stlačte, ak chcete vybrať režim
videa televízora.
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Vyhľadávanie aktívnych FM staníc
a zmena kanálov.
Môžete nastaviť SFE (Efekt zvukového
poľa), ktorý je najvhodnejší k typu
hudby, ktorú počúvate.
Toto tlačidlo používajte na otvorenie
miestnej ponuky/ponuky titulu.
Pri prehrávaní Blu-ray/DVD
disku používajte na zobrazenie
informácií o prehrávaní.
Stlačte, ak chcete opustiť ponuku.
Používa sa na predvolenie frekvencie
rádia.
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
MO/ST
vTuner
Reguluje a stabilizuje úroveň
hlasitosti. (Procesor digitálneho
signálu)
Stlačte, ak chcete použiť funkciu
vTuner.
Výber MONO alebo STEREO
vysielania rádia.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 15
15
2011-12-23
4:43:11
Začíname
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
* Veľkosť batérie: AAA
Zoznam kódov značiek televízora
Typ
Kód
Typ
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ POZNÁMKA
 Uistite sa, že konce „+“ a „-“ na koncoch
batérií súhlasia s nákresom vo vnútri
priehradky.
 V prípade bežného používania televízora
vydržia batérie približne jeden rok.
 Diaľkový ovládač môžete používať približne do
vzdialenosti 7 metrov v priamej línii.
Nastavenie diaľkového ovládania
Pomocou tohto diaľkového ovládača môžete
ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
4. Ak sa televízor vypne, nastavenie je ukončené.
• Môžete používať tlačidlá TV POWER,
HLASITOSŤ, KANÁL a tiež číselné tlačidlá
(0 - 9).
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
✎ POZNÁMKA
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
televízorov fungovať. Niektoré funkcie sa tiež
nebudú dať ovládať, záleží od vašej značky
televízora.
 Východiskové nastavenie diaľkového ovládača je
televízor Samsung.
16
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cinema
40
 Diaľkový ovládač nemusí s niektorými značkami
Philips
03
03, 18, 25
Daytron
3. Stláčajte tlačidlo POWER a zadajte kód, ktorý
zodpovedá značke vášho televízora.
• Ak je pre váš televízor v tabuľke uvedený
viac ako jeden kód, zadajte ich postupne a
zistite, ktorý kód je ten správny.
• Príklad: Pre televízor Samsung
Stláčajte tlačidlo POWER a pomocou číselných
tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Citizen
Dynasty
2. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite televízor.
18
Philco
Cetronic
Pri práci s diaľkovým ovládačom
1. Stlačte tlačidlo TV a diaľkový ovládač nastavte
do režimu televízora.
Penney
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 16
2011-12-23
4:43:11
02
Pripojenia
Pripojenia
Táto časť sa týka rôznych spôsobov pripojenia výrobku k ďalším externým komponentom.
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
Pripojenie reproduktorov
Poloha výrobku
SW
Položte ho na stojan alebo skrinku s regálmi, alebo
pod stojan na televízor.
Výber polohy počúvania
2,5 až 3 násobná veľkosť obrazovky televízora
Predné
reproduktory ei
Stredový reproduktor
f
Priestorové reproduktory
hj
Poloha počúvania by sa od televízora mala
nachádzať vo vzdialenosti 2,5- až 3-násobku
veľkosti obrazovky.
Príklad : Pre 32" televízory 2 – 2,4 m
Pre 55" televízory 3,5 – 4 m
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od polohy pri počúvaní, smerom dnu (asi
45°) k sebe. Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v rovnakej výške ako
vaše uši. Prednú stranu predných reproduktorov zrovnajte s prednou stranou
stredového reproduktora, alebo ich od stredových reproduktorov umiestnite
mierne dopredu.
Najlepšie je nainštalovať ho do rovnakej výšky ako predné reproduktory.
Môžete ho tiež nainštalovať priamo nad alebo pod televízor.
Tieto reproduktory umiestnite nabok od svojej polohy počúvania. Ak je tam
málo miesta, umiestnite tieto reproduktory tak, aby boli otočené smerom k
sebe. Umiestnite ich asi 60 až 90 cm nad vaše uši tak, aby boli mierne otočené
smerom dole.
rozdiel od predných a stredových reproduktorov sa priestorové
* Na
reproduktory používajú hlavne na zvukové efekty a zvuk z nich nebude
vychádzať stále.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
! UPOZORNENIE
 Nenechajte deti hrať sa s reproduktormi alebo v ich blízkosti. Mohli by sa poraniť pri páde
reproduktora.
 Pri pripájaní vodičov reproduktora sa uistite o správnosti polarity (+/-).
 Subwoofer uložte mimo dosahu detí, aby ste predišli tomu, že vložia ruky alebo cudzie predmety
do vedenia (otvoru) v subwooferi.
 Subwoofer nevešajte na stenu za vedenie (otvor).
✎ POZNÁMKA
 Ak umiestnite reproduktor blízko svojho televízora, farba obrazovky môže byť rušená z dôvodu
magnetického poľa generovaného reproduktorom. V takom prípade umiestnite reproduktory mimo
televízora.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 17
17
2011-12-23
4:43:12
Pripojenia
Komponenty reproduktorov
HT-D4500
(Ľ)
(P)
(Ľ)
(P)
STREDNÝ
PRIESTOROVÝ
PREDNÝ
Komponenty reproduktorov
SUBWOOFER
Zmontované reproduktory
HT-D4550
HT-D4550
SKRUTKA (5 X 15): 4 KS
(Ľ) (P)
SKRUTKA (4 X 20): 16 KS
STREDNÝ
REPRODUKTOR
PREDNÝ
(Ľ) (P)
STOJAN
KÁBEL REPRODUKTORA

STREDNÝ
PRIESTOROVÝ SUBWOOFER
ZÁKLADŇA
STOJANA
PREDNÝ
PRIESTOROVÝ
REPRODUKTOR REPRODUKTOR
SUBWOOFER
Inštalácia reproduktorov na vysoký stojan
Iba pre HT-D4550
1
1. Základňu stojana prevráťte a primontujte ju k stojanu.
2. Zaskrutkujte malé skrutky (4 x 20, na spojenie stojana a
základne stojana) v smere hodinových ručičiek do štyroch
vyznačených otvorov pomocou skrutkovača tak, ako je
zobrazené na obrázku.
! UPOZORNENIE
2
Základňa
stojana
Stojan
3
Reproduktor
4
 Ak použijete momentový skrutkovač, dajte pozor,
aby ste nepoužili prílišnú silu. Inak sa môže stať, že
bude pracovať naprázdno alebo sa poškodí.
(momentový skrutkovač – pod 15 kg.f.cm)
3. K namontovanému stojanu pripojte horný reproduktor.
4. Zaskrutkujte ďalšiu veľkú skrutku (5 x 15, na spojenie
reproduktora a stojana) v smere hodinových ručičiek
pomocou skrutkovača do otvoru v zadnej časti
reproduktora.
5. Takto to vyzerá, keď je reproduktor namontovaný. Pri
inštalácii ďalšieho reproduktora postupujte rovnako.
18
Stojan
5
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 18
2011-12-23
4:43:13
02
Pripojenia
Pripojenie reproduktorov
HT-D4500
1. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane výrobku tak, aby sa farebné označenie kolíkov
reproduktora zhodovalo s farebným označením konektorov reproduktora.
Priestorový reproduktor (Ľ)
Predný reproduktor (Ľ)
SPEAKERS OUT
CENTER
Stredný
reproduktor
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Predný
reproduktor (P)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Priestorový reproduktor (P)
Subwoofer
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HT-D4550
1. Stlačte jazýček koncovky na zadnej strane reproduktora.
2. Čierny vodič vložte do čiernej koncovky (-), červený vodič do
červenej koncovky (+) a potom uvoľnite jazýček.
Čierny
Červený
3. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane výrobku tak, aby sa farebné
označenie kolíkov reproduktora zhodovalo s farebným označením
konektorov reproduktora.
Predný reproduktor (Ľ)
Priestorový reproduktor (Ľ)
Predný
reproduktor (P)
Stredný reproduktor
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Subwoofer
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Priestorový reproduktor (P)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_0911.indd 19
19
2013-09-11 ¿ÀÀü 10:24:45
Pripojenia
Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru
Vyberte si jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
SPÔSOB 1
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI VÝSTUP
HDMI VSTUP
SPÔSOB 1: HDMI (NAJLEPŠIA KVALITA)
Z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) ku
konektoru HDMI IN na vašom televízore.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora.
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
 Ak ste nastavili diaľkový ovládač na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a
vyberte HDMI ako externý zdroj na televízore.
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
1. Pomocou HDMI kábla pripojte konektor HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru HDMI
IN na televízore.
2. Zapnite výrobok a televízor.
Dostupné HDMI video rozlíšenia nájdete na strane 27.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak HDMI kábel nepodporuje CEC.
• HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a zvukových údajov pomocou jediného
konektora.
Pomocou HDMI prenáša výrobok digitálny video a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na
televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.
• Popis pripojenia HDMI
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP, na obrazovke sa môže objaviť náhodné rušenie.
• Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním BD/DVD
obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač,
DVD atď.) a zobrazovacieho zariadenia (televízor, projektor atď.). Obsah je zakódovaný v zdrojovom
zariadení, aby sa zabránilo jeho neoprávnenému kopírovaniu.
20
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 20
2011-12-23
4:43:34
02
Modrý
Pripojenia
Červený
Zelený
SPÔSOB 2
COMPONENT OUT
FM ANT
HDMI OUT
Žltý
AN
mA
AUX IN
SPÔSOB 3
VIDEO OUT
SPÔSOB 2: Komponentné video (LEPŠIA KVALITA)
Ak je váš televízor vybavený vstupmi Komponentné video, pripojte komponentný video kábel (nie je
súčasťou dodávky) z konektorov Komponentný výstup videa (PR, PB a Y) na zadnej strane výrobku ku
konektorom Komponentný vstup videa na vašom televízore.
✎ POZNÁMKA
 Môžete si vybrať z rôznych nastavení rozlíšenia, napríklad 1080i, 720p, 576p/480p a 576i/480i, v závislosti
od typu disku. (Pozrite stranu 27)
 Aktuálne rozlíšenie sa od nastavenia v ponuke Nastavenie môže líšiť, ak sú pripojené oba káble,
komponentný aj HDMI. Rozlíšenie sa tiež môže líšiť v závislosti od disku. (Pozrite stranu 27)
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
 Ak ste nastavili diaľkový ovládač na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a
vyberte KOMPONENTNÝ ako externý zdroj na televízore.
 Ak sú pri prehrávaní disku DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete režim
Komponentný 1080p, 1080i, 720p alebo 576p/480p, ponuka nastavenia displeja zobrazí výstupné rozlíšenie
1080p, 1080i, 720p alebo 576p/480p. Rozlíšenie je v skutočnosti 576i/480i.
SPÔSOB 3: Kompozitné video (DOBRÁ KVALITA)
Z konektora VÝSTUP VIDEA na zadnej strane výrobku pripojte dodaný video kábel ku konektoru
VSTUP VIDEA na vašom televízore.
✎ POZNÁMKA
 Zdroj VIDEO vždy vychádza v rozlíšení 576i/480i bez ohľadu na rozlíšenie, ktoré je nastavené v
ponuke Nastavenie. (pozrite stranu 27)
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so
zodpovedajúcim výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie
televízora.
 Ak ste nastavili diaľkový ovládač na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na
diaľkovom ovládači a vyberte VIDEO ako externý zdroj na televízore.
! UPOZORNENIE
 Jednotku nepripájajte cez videorekordér. Videosignály dodávané cez videorekordér môžu byť
ovplyvnené systémami ochrany proti kopírovaniu a obraz v televízore bude skreslený.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 21
21
2011-12-23
4:43:36
Pripojenia
Pripojenie zvuku z externých zariadení
T
COMPONENT OUT
FM ANT
URROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
URROUND
E:3
WIRELESS LAN
5V 350mA
Optický kábel
(nie je súčasťou
dodávky)
AUX IN
Červený
Set-top box
OPTICKÉ
VIDEO OUT
Biely
Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Ak má externý analógový
komponent iba jeden
výstup zvuku, pripojte
ľavý alebo pravý.
VIDEOREKORDÉR
DOPLNKOVÉ
OPTICKÉ PRIPOJENIE: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-top box).
1. Pripojte digitálny vstup (OPTICKÝ) na výrobku k digitálnemu výstupu na externom digitálnom
zariadení.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte vstup D. IN.
• Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete pozerať video z káblovej spojky/satelitného prijímača, musíte pripojiť ich výstup videa k televízoru.
 Tento systém podporuje digitálne vzorkovacie frekvencie 32 kHz alebo viac z externých digitálnych zariadení.
 Tento systém podporuje iba zvuk DTS a Dolby Digital, zvuk MPEG, ktorý je bitstreamom, nie je možné
podporovať.
AUX: Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenia s analógovým signálom, ako je napríklad videorekordér.
1. Pripojte DOPLNKOVÝ VSTUP (Zvuk) na výrobku k výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
• Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte vstup AUX.
• Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ POZNÁMKA
 Konektor výstupu videa z vášho videorekordéra môžete pripojiť k televízoru a konektory výstupu
zvuku videorekordéra pripojte k tomuto výrobku.
22
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 22
2011-12-23
4:43:37
02
Tento výrobok vám umožňuje zobrazovať sieťové služby (pozrite si strany 54 – 63), napríklad Smart
Hub a BD-LIVE, a tiež prijímať aktualizácie softvéru, keď sa vytvorí pripojenie k sieti. Pre pripojenie
odporúčame použiť bezdrôtový alebo káblový smerovač.
Ďalšie informácie o pripojení smerovača nájdete v návode na použitie smerovača alebo kontaktujte
výrobcu smerovača a požiadajte ho o technickú podporu.
Pripojenia
Pripojenie k sieti
Káblová sieť
1. Pomocou priameho LAN kábla (kábel UTP) pripojte LAN koncovku výrobku ku koncovke LAN na
vašom modeme.
2. Nastavte možnosti siete. (Pozrite stranu 33)
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
HDMI OUT
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Smerovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Alebo
Širokopásmové
služby
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
Zapojenie v počítačovej sieti
pre potreby služby AllShare
(Pozrite stranu 63)
✎ POZNÁMKA
 Internetové pripojenie k aktualizačným serverom softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolené v
závislosti na smerovači, ktorý používate, alebo na pravidlách vášho poskytovateľa pripojenia na internet.
Viac informácií žiadajte od svojho poskytovateľa pripojenia na internet.
 Ak používate technológiu DSL, na vytvorenie sieťového pripojenia použite smerovač.
 Ak chcete používať službu AllShare, počítač musí byť zapojený do siete podľa obrázka.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 23
23
2011-12-23
4:43:38
Pripojenia
Bezdrôtová sieť
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača.
1. Na vytvorenie bezdrôtového sieťového pripojenia je potrebný bezdrôtový AP/IP router. Bezdrôtový
LAN adaptér pripojte k bezdrôtovému LAN adaptéru na zadnom paneli výrobku.
2. Nastavte možnosti siete. (viď strany 33)
Širokopásmové
služby
COMPONENT OUT
LAN
Bezdrôtový smerovač
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Počítač
Bezdrôtový LAN adaptér
(nie je súčasťou dodávky)
Zapojenie v počítačovej sieti
pre potreby služby AllShare
(Pozrite stranu 63)
✎ POZNÁMKA
 Tento výrobok je kompatibilný iba s bezdrôtovým adaptérom LAN od spoločnosti Samsung. (nie je súčasťou dodávky)





(Názov modelu: WIS09ABGN).
- Bezdrôtový adaptér LAN spoločnosti Samsung sa predáva samostatne. Kvôli zakúpeniu kontaktujte predajcu spoločnosti
Samsung Electronics.
Musíte použiť bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje štandardy IEEE 802.11a/b/g/n. (n sa odporúča pre stabilnú prevádzku
bezdrôtovej siete.)
Bezdrôtová LAN môže zo svojej podstaty spôsobiť rušenie v závislosti na prevádzkových podmienkach
(Výkon prístupového bodu, vzdialenosť, prekážky, interferencie spôsobené inými rádiovými zariadeniami atď.)
Nastavte bezdrôtový smerovač na režim Infraštruktúra. Režim Ad-hoc nie je podporovaný.
Pri použití bezpečnostného kľúča pre prístupový bod (bezdrôtový smerovač) sú podporované len nasledovné bezpečnostné
protokoly.
1) Authentication Mode : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Encryption Type : WEP, AES
Pre využitie služby AllShare musíte zapojiť počítač do vašej siete podľa obrázka.
Pripojenie FM antény
FM anténa (dodávaná)
FM ANT
1. Dodanú FM anténu pripojte ku konektoru FM antény.
2. Pomaly pohybujte káblom antény, až kým nenájdete
miesto s dobrým signálom. Kábel potom pripevnite k
stene alebo k inému pevnému povrchu.
✎ POZNÁMKA
HDMI OUT
 Tento výrobok neprijíma AM vysielania.
24
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 24
2011-12-23
4:43:41
03
Nastavenie
1. Po pripojení výrobku zapnite televízor.
Pri prvom pripojení a zapnutí výrobku k televízoru
sa zobrazí obrazovka Úvodné nastavenie.
Nastavenie
Úvodné nastavenie
• Domáca ponuka
Môj obsah
Videá
Fotografie
Hudba
Initial Settings | On-Screen Language
Funkcia
Moje zar.
Internet
Nastavenia
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
English
Eesti
Suomi
Français
Čeština
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ POZNÁMKA
 Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete,
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ ◄►vyberte požadovaný
jazyk, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte Spustiť.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
pomer strán TV obrazovky, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. (Pozri stranu 27)
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadované
nastavenia siete: Kábel, Bezdrôtové (Všeob.),
WPS(PBC) alebo One Foot Connection, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Ak nepoznáte detaily
nastavenia siete, stlačte tlačidlo
MODRÉ (D) na vašom diaľkovom ovládači
namiesto preskočenia Nastavenia siete, dokončite
Úvodné nastavenie a prejdite do domácej ponuky.
Ak ste si zvolili Nastavenie siete, prejdite na strany
33 - 36, kde nájdete viac informácií o Nastaveniach
siete. Po dokončení prejdite na krok 6.
6. Objaví sa domáca ponuka. (Viac informácií o
domácej ponuke nájdete na strane 26.)
domáca ponuka sa nezobrazí okrem
nasledovného.
 Ak stlačíte MODRÉ tlačidlo (D) počas
nastavenia alebo nastavenia siete, môžete
vstúpiť do domácej ponuky aj vtedy, keď ešte
nie je nastavenie siete úplne dokončené.
 Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné
nastavenie kvôli vykonaniu zmien, zvoľte
možnosť Resetovať. (Pozri stranu 36)
 Ak používate HDMI kábel na pripojenie
výrobku k TV prijímaču Samsung
podporujúcemu funkciu Anynet+ (HDMICEC) a 1.) V televízore aj vo výrobku ste
nastavili funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) na
Zap. a 2.) Nastavili ste televízor na
podporovaný jazyk, potom výrobok
automaticky vyberie tento jazyk ako
preferovaný.
 Ak necháte výrobok v režime zastavenia dlhšie
ako 5 minút bez použitia, na televíznej
obrazovke sa zobrazí šetrič obrazovky. Ak
necháte výrobok v režime šetriča obrazovky
dlhšie ako 20 minút, napájanie sa automaticky
vypne.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 25
25
2011-12-23
4:43:43
Nastavenie
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nastavenia, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Prístup do ponuky Nastavení
DISC MENU
MENU
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3
2
RETURN
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
4
EXIT
✎ POZNÁMKA
TUNER
1
Tlačidlo MENU : Stlačte, ak chcete vojsť do domácej
ponuky.
2
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
3
Tlačidlo ZADAŤ/SMER :
Posuňte kurzor alebo zvoľte položku.
Aktivujte aktuálne zvolenú položku.
Potvrďte nastavenie.
4
 Ak je výrobok pripojený na sieť, z domácej
ponuky vyberte Internet.
Prevezmite požadovaný obsah z ponuky
Samsung Apps (Aplikácie Samsung). (Pozrite
strany 61 - 63)
 Kroky prístupu sa môžu líšiť v závislosti od vami
vybranej ponuky.
 OSD (On Screen Display – Displej na obrazovke)
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej ponuky.
tohto výrobku sa môže po aktualizácii verzie
softvéru zmeniť.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte tlačidlo POWER.
Objaví sa domáca ponuka
• Home Menu
Môj obsah
Videá
3
Fotografie
Hudba
4
1
Funkcia
Moje zar.
Internet
Nastavenia
2
5
d WPS(PBC)
1
Zvolí Moje zar.
2
Zvolí Funkcia.
3
Zvolí Môj obsah.
4
Zvolí Internet.
5
Zvolí Nastavenia.
6
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
26
6
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 26
2011-12-23
4:43:46
03
Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je
napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie, atď.
Pomer strán
V závislosti od typu televízora možno budete chcieť
upraviť nastavenie veľkosti obrazovky.
• 16:9 Originál : Vyberte pri pripojení TV s pomerom
strán 16:9. Výrobok bude zobrazovať všetky filmy
v pôvodnom pomere strán. Niektoré filmy vo
formáte 4:3 sa budú zobrazovať s čiernymi pásmi
naľavo a napravo.
• 16:9 Úplný : Vyberte pri pripojení TV s pomerom
strán 16:9. Filmy sa budú zobrazovať tak, že
vyplnia celú obrazovku. Niektoré filmy vo formáte
4:3 budú natiahnuté.
• 4:3 Poštová schránka : Vyberte pri pripojení TV s
pomerom strán 4:3. Výrobok bude zobrazovať
všetky filmy v pôvodnom pomere strán.
Niektoré filmy fo formáte 16:9 sa budú zobrazovať
s čiernymi pásmi hore a dole.
• 4:3 Pan-Scan : Vyberte pri pripojení TV s
pomerom strán 4:3. Obsah v režime 16:9 bude
mať odrezanú krajnú ľavú a pravú časť.
✎
POZNÁMKA
 V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
 Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako pomer
strán obrazovky vášho televízora, môže sa
zobraziť skreslený obraz.
 Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa
môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po
bokoch obrazu).
Smart Hub – veľkosť obr.
Nastavte Obrazovku Smart Hub na optimálnu
veľkosť.
• Veľ.1 : Veľkosť obrazovky Smart Hub bude
menšia ako predvolená veľkosť. Na bokoch
obrazovky môžete vidieť čierne pruhy.
• Veľ.2 : Toto je predvolené nastavenie pre Smart
Hub. Prehrávač zobrazí normálnu veľkosť
obrazovky Smart Hub.
• Veľ.3 : Tým sa zobrazí väčšia veľkosť obrazovky
Smart Hub. Obraz môže byť pre vašu televíznu
obrazovku príliš veľký.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
„BD Wise“ je najnovšia funkcia prepojenia od
spoločnosti Samsung.
Keď pripojíte výrobok Samsung a televízor Samsung s
funkciou „BD Wise“ za pomoci HDMI a „BD Wise“ sa
nachádza vo výrobku aj v televízore, bude výrobok
vysielať video v rozlíšení a snímkovej frekvencii BD/DVD
disku.
• Vyp. : Výstupné rozlíšenie zostane pevné pri
rozlíšení, ktoré ste predtým nastavili v ponuke
Rozlíšenie, bez ohľadu na rozlíšenie disku.
Pozrite si Rozlíšenie nižšie.
• Zap. : Produkt vysiela výstup videa v
pôvodnom rozlíšení a snímkovej frekvencii BD/
DVD disku.
✎ POZNÁMKA
 Keď je zapnutá funkcia „BD Wise“, nastavenie
rozlíšenia sa automaticky prednastaví na „BD
Wise“ a „BD Wise“ sa objaví v ponuke rozlíšení.
 Ak je produkt pripojený k zariadeniu, ktoré „BD
Wise“ nepodporuje, potom nemôžete funkciu
„BD Wise“ využívať.
 Kvôli správnej činnosti funkcie „BD Wise“
nastavte obe ponuky „BD Wise“ vo výrobku aj
v televízore na Zap..
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie
komponentného a HDMI video signálu na Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p alebo 576i/480i.
Číslo označuje počet riadkov obrazu na jednu
snímku. Písmeno „i“ označuje prekladané a
písmeno „p“ progresívne vykresľovanie. Čím viac
riadkov, tým je vyššia kvalita.
• Auto : Automaticky nastaví výstupné rozlíšenie
na maximálne rozlíšenie pripojeného televízora.
• BD Wise : Automaticky nastaví rozlíšenie na
rozlíšenie disku BD/DVD, ak ste pripojili
výrobok cez HDMI k televízoru s funkciou BD
Wise. (Položka ponuky BD Wise sa zobrazí iba
vtedy, keď je funkcia BD Wise nastavená na
Zap.. Pozrite časť BD Wise vyššie.)
• 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho
videa. (iba HDMI)
• 1080i : Výstup 1080 riadkov prekladaného videa.
• 720p : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
• 576p/480p : Výstup 576/480 riadkov
progresívneho videa.
• 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov
prekladaného videa. (len VIDEO)
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 27
Nastavenie
Displej
27
2011-12-23
4:43:49
Nastavenie
Rozlíšenie podľa režimu výstupu
• Prehrávanie Blu-ray disku/e-obsahu/digitálneho obsahu
HDMI / pripojené
Výstup
HDMI / nepripojené
Režim HDMI
Komponentný režim
Komponentný/
VIDEO režim
Disk Blu-ray
E-obsah/
Digitálny
obsah
Režim VIDEO
1080p pri 60
sn./s
576i/480i
-
-
-
Max. rozlíšenie
vstupu
televízora
Max. rozlíšenie
vstupu
televízora
576i/480i
-
-
-
1080p pri 60
sn./s
1080p pri 60
sn./s
1080p pri 60
sn./s
576i/480i
-
-
-
Filmová
snímka: Auto
(24Fs)
1080p pri 24
sn./s
1080p pri 24
sn./s
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Nastavenie
Disk Blu-ray
E-obsah/
Digitálny
obsah
BD Wise
Rozlíšenie
disku Blu-ray
Automatické
• Prehrávanie DVD
HDMI / pripojené
Výstup
HDMI / nepripojené
Režim HDMI
Komponentný/
VIDEO režim
Komponentný režim
Režim VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Automatické
Max. rozlíšenie
vstupu televízora
576i/480i
-
-
1080p pri 60 sn./s
1080p pri 60 sn./s
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Nastavenie
28
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 28
2011-12-23
4:43:49
03
 Ak televízor, ktorý ste pripojili k výrobku,
nepodporuje režim Filmová snímka alebo vami
zvolené rozlíšenie, objaví sa oznam „Ak sa po
výbere nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15
sekúnd. Potom sa rozlíšenie automaticky vráti
na predchádzajúcu hodnotu. Chcete vykonať
výber?“. Po výberu Áno obrazovka televízora
stmavne na 15 sekúnd a potom sa rozlíšenie
automaticky vráti na predchádzajúcu hodnotu.
 Ak ostane obrazovka tmavá aj po zmene
rozlíšenia, vyberte všetky disky a stlačte a na
minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo
ZASTAVIŤ () na prednej strane výrobku.
Obnovia sa všetky nastavenia z výroby. Pre
prístup do každého režimu sa držte pokynov
na predchádzajúcej strane a vyberte také
nastavenie displeja, ktoré bude váš televízor
podporovať.
 Po obnovení východiskových nastavení sa
všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
 Aby mohol výrobok použiť režim Filmová
snímka (24Fs), musí Blu-ray disk podporovať
funkciu 24 snímok.
 Ak sú pripojené konektory HDMI aj
Komponentný a momentálne prezeráte
komponentný výstup, rozlíšenie je pevne
stanovené na 576i/480i.
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI, aby sa zhodoval so
schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor,
monitor, atď).
• Auto : Automaticky nastaví výrobok na
optimálny formát podporovaný vaším
zariadením.
• YCbCr(4:4:4) : Ak váš televízor podporuje
farebný priestor YCbCr cez HDMI, zvoľte túto
možnosť pre výstup normálnej farebnej
stupnice YCbCr.
• RGB (Štandardný) : Zvoľte túto možnosť pre
výstup normálnej farebnej stupnice RGB.
• RGB (Vylepšený) : Ak ste pripojili výrobok k
zobrazovaciemu zariadeniu DVI, ako napr.
monitoru, vyberte túto možnosť na výstup
vylepšeného rozsahu farieb RGB.
Filmová snímka (24 Fs)
Nastavenie funkcie Flmová snímka (24 Fs) na Auto
vám umožňuje upraviť HDMI výstup na 24 snímok
za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.
Funkciu Filmová snímka (24 Fs) si môžete
vychutnať len na televízore podporujúcom túto
snímkovú frekvenciu. Funkciu Filmová snímka si
môžete zvoliť, len ak je výrobok v režime výstupu
HDMI rozlíšenia 1080i alebo 1080p.
• Auto : Funkcia Filmová snímka (24 Fs) je
aktívna.
• Vyp. : Funkcia Fmová snímka (24 Fs) je vypnutá.
HDMI hlboké farby
Umožňuje použiť výstup videa z konektora HDMI
OUT s Deep Color. Deep Color umožňuje
presnejšiu reprodukciu farieb s vyššou hĺbkou
farieb.
• Auto : Výrobok posiela video výstup s Deep
Color do pripojeného televízora, ktorý
podporuje HDMI Deep Color.
• Vyp. : Obraz vo výstupe je bez funkcie Deep
Color.
Statický režim
Umožňuje nastavenie typu obrazu pri pozastavení
prehrávania disku DVD.
• Auto : Automaticky zobrazí najlepší statický
obraz v závislosti od obsahu.
• Snímka : Vyberte túto možnosť, ak chcete
pozastaviť scénu s malým množstvom akcií.
• Pole : Vyberte toto nastavenie, ak chcete
pozastaviť scénu s mnohými akciami.
Progresívny režim
Umožňuje vylepšenie kvality obrazu pri sledovaní
diskov DVD.
• Auto : Umožňuje automatické nastavenie na
najkvalitnejší obraz pri sledovaní disku DVD.
• Video : Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz
koncertu alebo televíznej show na DVD.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 29
Nastavenie
✎ POZNÁMKA
29
2011-12-23
4:43:49
Nastavenie
Zvuk
Nastavenie reproduktorov
Nastavenia
Nastavenie reproduktorov
Displej
Zvuk
|
Úroveň
Sieť
Vzdialenosť
Systém
Vzdialenosť
Ak nemôžete reproduktory umiestniť do rovnakej
vzdialenosti od miesta počúvania, môžete
nastaviť dobu omeškania zvukových signálov z
predného, stredového, priestorového
reproduktora a subwoofera.
• Vzdialenosť reproduktora môžete nastaviť
medzi 0,3 m a 9,0 m.
Testovací tón : Vyp.
Jazyk
Zabezpečenie
Nastavenia
Všeobecné
Vzdialenosť
Displej
Podpora
> Presunúť " Zadať ' Späť
Úroveň
Zvuk
Predný Ľ
Sieť
Predný P
Stred
Systém
Priestorový Ľ
Jazyk
Priestorový P
Zabezpečenie Subwoofer
Všeobecné Testovací tón
◄
:
:
:
:
:
:
Podpora
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Vyp.
> Presunúť < Zmeniť ' Späť
Pre každý reproduktor môžete nastaviť vyváženie
a úroveň.
Nastavenie úrovne predného/stredového/
priestorového reproduktora/subwoofera
Testovací tón
• Úroveň hlasitosti môžete nastaviť v krokoch od
-6 dB do +6 dB.
Funkciu testovacieho tónu používajte na kontrolu
pripojenia reproduktora.
• Čím bližšie k +6 dB, tým bude zvuk hlasnejší a
čím bližšie k -6 dB, tým bude zvuk tichší.
Stlačením tlačidiel ◄, ► vyberte Zap..
Nastavenia
Úroveň
Displej
Zvuk
Predný Ľ
Sieť
Predný P
Stred
Systém
Priestorový Ľ
Jazyk
Priestorový P
Zabezpečenie Subwoofer
Všeobecné Testovací tón
Podpora
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Vyp.
• Testovací tón bude postupne vyslaný do
Predný Ľ Stred Predný P Priestorový P Priestorový Ľ Subwoofer, takže sa budete môcť uistiť, že sú
nastavené správne.
Ak chcete skúšobný tón zastaviť, stlačte tlačidlá
◄, ► a vyberte Vyp.
> Presunúť < Zmeniť ' Späť
Nastavenia
Nastavenie reproduktorov
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Úroveň
Vzdialenosť
Testovací tón
Jazyk
◄
Zap. |
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
> Presunúť " Zadať ' Späť
✎ POZNÁMKA
 Keď je HDMI Audio nastavené na Zap.
(zvuk vychádza z televíznych reproduktorov)
skúšobný tón nie je dostupný.
30
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 30
2011-12-23
4:43:50
03
Digitálny výstup
Prispôsobte svoje vlastné osobné preferencie
zvuku pomocou nastavení ekvalizéra.
Digitálny výstup môžete nastaviť v závislosti od
pripojeného AV prijímača:
• PCM : Zvoľte, ak ste pripojili AV prijímač s
podporou HDMI.
• Bitstream (nespracovaný) : Zvoľte, či ste
pripojili AV prijímač s podporou HDMI so
schopnosťami dekódovania Dolby TrueHD a
DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (DTS Opätovne kódov.) : Zvoľte, či
ste pripojili AV prijímač pomocou Digitálneho
optického vstupu, ktorý dokáže dekódovať DTS.
• Bitstream (Dolby D. Opätovne kódov.) :
Zvoľte, ak nemáte AV prijímač s podporou
HDMI, ale máte AV prijímač so schopnosťami
dekódovania Dolby Digital.
Nastavenia
Použ. EQ
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Podpora
A
Obnoviť > Nastaviť < Presunúť ' Späť
HDMI Audio
Zvukové signály vysielané cez kábel HDMI
môžete zapínať alebo vypínať.
• Vyp. : Video je prenášané iba cez pripájací
kábel HDMI a zvuk vychádza iba cez
reproduktory výrobku.
• Zap. : Cez pripájací kábel HDMI sú prenášané
video aj zvukové signály a zvuk vychádza iba cez
reproduktory televízora.
✎ POZNÁMKA
 Zvuk HDMI sa pre reproduktory televízora
automaticky premieša na 2-kanálový.
Spätný zvukový kanál
Zvuk televízora si môžete vychutnávať z
reproduktorov domáceho kina s použitím len
jedného kábla HDMI.
• Auto : Ak je váš televízor kompatibilný s
funkciou Spätný zvukový kanál, môžete
počúvať zvuk televízora z reproduktorov
domáceho kina.
• Vyp. : Vypne funkciu Spätný zvukový kanál.
✎ POZNÁMKA
 Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
Viac detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho
výstupu. (Pozri stranu 32)
Blu-ray disky môžu obsahovať tri zvukové stopy:
- Zvuk hlavného obsahu: Zvuková stopa hlavného
obsahu.
- Zvuk BONUSVIEW: Dodatočná zvuková stopa ako
napr. komentár režiséra alebo herca.
- Zvukové efekty pri navigácii: Pri výbere niektorých
položiek ponuky sa môžu prehrať zvukové efekty pri
navigácii. Zvukové efekty pri navigácii sú odlišné na
každom Blu-ray disku.
✎ POZNÁMKA
 Môžete ho aktivovať, keď je zapnutý zvuk HDMI.
 Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup,




vypnutá, funkcia Spätného zvukového
kanála nie je dostupná.
 Použitie kábla HDMI bez certifikátu pre
funkciu ARC (Spätný zvukový kanál) môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
 Funkcia ARC je dostupná iba vtedy, ak
pripojený televízor podporuje funkciu ARC.

v opačnom prípade nebudete počuť žiaden zvuk
alebo len hlasný šum.
Ak HDMI zariadenie (AV prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s kompresnými formátmi (Dolby
Digital, DTS), bude zvukový výstup vo formáte
PCM.
Bežné disky DVD disky nemajú BONUSVIEW
zvuk ani zvukové efekty pri navigácii.
Niektoré disky Blu-ray nemajú BONUSVIEW zvuk
ani zvukové efekty pri navigácii.
Toto nastavenie digitálneho výstupu nemá vplyv
na výstup analógového (Ľ/P) zvuku alebo zvuku
HDMI do vášho televízora.
Vplýva na optický a zvukový HDMI výstup pri
pripojení vášho výrobku k AV prijímaču.
Ak budete prehrávať zvukové stopy vo formáte
MPEG, výstupom zvukového signálu je PCM bez
ohľadu na váš výber digitálneho výstupu (PCM
alebo bitstream).
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 31
Nastavenie
Použ. EQ
31
2011-12-23
4:43:53
Nastavenie
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
PCM
Bitstream
(nespracovaný)
Pripojenie
AV prijímač
podporujúci
HDMI
AV prijímač
podporujúci
HDMI
PCM
Až 7.1-kanálový
PCM
Dolby Digital
Až 7.1-kanálový
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Až 7.1-kanálový
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Až 7.1-kanálový
Dolby TrueHD
DTS
Až 6.1-kanálový
DTS
DTS-HD HRA
Až 7.1-kanálový
DTS-HD HRA
DTS-HD MA
Až 7.1-kanálový
DTS-HD MA
PCM
Dolby Digital
DTS
PCM 2-kanálový
Až 5.1-kanálový
Až 6.1-kanálový
Zvuková stopa
na Blu-ray disku
Zvuková stopa
na DVD
Definícia pre
Blu-ray disk
Akýkoľvek
Bitstream (DTS
Opätovne
kódov.)
Bitstream (Dolby
D. Opätovne
kódov.)
AV prijímač
AV prijímač
podporujúci
podporujúci HDMI
HDMI
Opätovne
Opätovne zakódovaný
zakódovaný DTS
Dolby Digital *
Opätovne
Opätovne zakódovaný
zakódovaný DTS
Dolby Digital *
Opätovne
Opätovne zakódovaný
zakódovaný DTS
Dolby Digital *
Opätovne
Opätovne zakódovaný
zakódovaný DTS
Dolby Digital *
Opätovne
Opätovne zakódovaný
zakódovaný DTS
Dolby Digital *
Opätovne
Opätovne zakódovaný
zakódovaný DTS
Dolby Digital *
Opätovne
Opätovne zakódovaný
zakódovaný DTS
Dolby Digital *
PCM 2-kanálový
PCM 2-kanálový
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2-kanálový
Dolby Digital
DTS
Výstupom je len
Dekóduje zvuk
zvukový stream
hlavného obsahu
Dekóduje zvuk
hlavného obsahu,
a zvukový stream
hlavného obsahu aby mohol váš AV
BONUSVIEW spolu
a zvukový stream prijímač dekódovať
do PCM zvuku a
BONUSVIEW spolu zvukový bitstream.
pridáva zvukové
do PCM zvuku a
Nebudete
efekty pri navigácii,
pridáva zvukové
môcť počúvať
potom opätovne
efekty pri navigácii. BONUSVIEW zvuk
zakóduje PCM zvuk
ani zvukové efekty
do DTS bitstreamu.
pri navigácii.
Dekóduje zvuk hlavného
obsahu a zvukový
stream BONUSVIEW
spolu do PCM zvuku a
pridáva zvukové efekty
pri navigácii, potom
opätovne zakóduje
PCM zvuk do Dolby
Digital bitstreamu alebo
PCM.
* Ak má zdrojová zvuková stopa 2 kanály, nepoužije sa nastavenie „Opätovné zakódovanie Dolby D“.
Výstupom bude LPCM s 2 kanálmi.
Ovládanie dynamického rozsahu
Môžete počúvať pri nízkej hlasitosti, ale napriek
tomu čisto počuť dialógy. Táto funkcia je aktívna,
len ak váš výrobok deteguje signál Dolby Digital.
• Auto: Ovládanie dynamického rozsahu bude
nastavené automaticky na základe informácií
poskytnutých zvukovou stopou Dolby TrueHD.
32
• Vyp.: Môžete si vychutnať film so štandardným
dynamickým rozsahom.
• Zap.: Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu
pri nízkej hlasitosti alebo z menších
reproduktorov môže systém využiť príslušnú
kompresiu, aby bol obsah s nižšou úrovňou
zrozumiteľnejší a zabránilo sa prehrávaniu
dramatických pasáží príliš nahlas.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 32
2011-12-23
4:43:54
03
Káblová sieť
Keď je prehrávač pripojený k digitálnemu
televízoru, môže sa vám video zdať pomalšie ako
zvuk. V takom prípade nastavte čas oneskorenia
zvuku tak, aby sa zhodoval s obrazom.
Nastavenie káblového pripojenia – Automaticky
Nastavenie
Synch. zvuku
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Kábel.
Nastavenia
• Čas oneskorenia zvuku nastavte v rozpätí 0 ms
až 300 ms. Nastavte ju na optimálny stav.
Zvuk
Sieť
Sieť
Skôr, ako začnete, kontaktujte prosím svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je vaša
IP adresa statická alebo dynamická. Ak je dynamická
a používate káblové alebo bezdrôtové pripojenie,
odporúčame použiť automatické postupy. Ak
používate bezdrôtové pripojenie a váš smerovač má tú
schopnosť, môžete použiť WPS(PBC) alebo
Jednostopové pripojenie.
Ak je vaša IP adresa statická, musíte použiť postup
ručného nastavenia pri káblovom aj bezdrôtovom
pripojení.
Nastavenia siete
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenie vášho
výrobku, postupujte nasledovne:
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄► vyberte
Nastavenia, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Sieť, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia
siete, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber možnosti
Kábel, Bezdrôtové (Všeob.), WPS(PBC)
alebo One Foot Connection, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak máte káblovú sieť, prejdite na Káblovú sieť
nižšie. Ak máte bezdrôtovú sieť, prejdite na
Bezdrôtovú sieť na stranách 34 - 36.
Nastavenia siete
Displej
Systém
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Kábel
Jazyk
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
Všeobecné
One Foot
Connection
Podpora
Pripojenie k sieti pomocou kábla LAN. Uistite sa, že
kábel LAN je pripojený.
> Presunúť " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Network Status (Stav
siete). Po overení sieťového pripojenia sa
výrobok pripojí k sieti.
Nastavenie káblového pripojenia – Manuálne
Ak máte statickú IP adresu, alebo ak automatické
nastavenie nefunguje, budete musieť nastaviť
hodnoty sieťového nastavenia manuálne.
Ak chcete prezerať hodnoty Nastavení siete na
väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť v
pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
Pre zadanie sieťových nastavení do vášho
výrobku postupujte nasledovne:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Kábel, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nast. IP, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 33
33
2011-12-23
4:43:55
Nastavenie
Nastavenia
Nast. IP
Displej
Zvuk
Režim IP
Sieť
IP adresa
Systém
Maska podsiete
Manuálne
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Brána
Jazyk
Zabezpečenie
Režim DNS
Manuálne
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
Všeobecné
OK
Podpora
> Presunúť " Zadať ' Späť
3.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
4.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálne, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
6.
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
7.
Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
Nastavenie bezdrôtového sieťového pripojenia
– Automaticky
Most Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľnú
funkciu bezpečnosti, ktorá vyžaduje od zariadení,
ktoré vstupujú do siete, vysielanie zašifrovaného
bezpečnostného kódu, ktorý sa nazýva
prístupový alebo bezpečnostný kľúč.
Bezpečnostný kľúč je založený na hesle, typicky
je to slovo alebo séria písmen a čísel určitej dĺžky,
ktoré ste zadali pri nastavovaní zabezpečenia pre
vašu bezdrôtovú sieť. Ak na nastavenie sieťového
pripojenia používate tento spôsob a máte
bezpečnostný kľúč pre svoju bezdrôtovú sieť,
budete musieť zadať heslo počas procesu
automatického nastavenia.
1. Stlačte tlačidlá ▲▼ pre výber možnosti
Bezdrôtové (Všeob.).
Nastavenia
Displej
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Zvuk
Sieť
Kábel
Systém
8.
9.
Zadajte hodnoty pre IP adresu, Masku
podsiete a Vstupnú bránu.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
10. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to
uvedené vyššie.
11. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte OK.
Objaví sa obrazovka Network Status (Stav
siete). Po overení sieťového pripojenia sa
výrobok pripojí k sieti.
Bezdrôtová sieť
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť tromi spôsobmi:
• Bezdrôtová (Všeobecné)
• Používanie funkcie WPS(PBC).
• Jednostopové pripojenie
Jazyk
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
VšeobecnéOne Foot
Connection
Podpora
Nastavte bezdrôtovú sieť výberom vášho
bezdrôtového routera. V závislosti od nastavenia
bezdrôtového routera možno budete musieť zadať
bezpečnostný kόd.
> Presunúť " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Po ukončení sa zobrazí zoznam dostupných
sietí.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
sieť, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie.
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte heslo
svojej siete. Zadajte čísla priamo pomocou
vášho diaľkového ovládača.
Ak chcete zvoliť písmeno, stláčajte tlačidlá
▲▼◄► pre posun kurzora, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
Bezdrôtová (Všeobecné) zahŕňa Automatické aj
Manuálne postupy nastavenia.
34
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 34
2011-12-23
4:43:56
03
Nastavenia
Displej
Zvuk
Jazyk
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
Nast. IP
Displej
Nastavenia siete
Zadajte bezp. kľúč.
0 zadané
Zvuk
Sieť
Systém
Režim IP
b
g
h
i
j
m
n
o
p
t
a/A
c
d
e
f
1
2
3
k
l
4
5
6
q
r
7
8
9
u
v
*
Odstrániť
w
x
y
Medzera
z
0
obrazovkách, ktoré používate na nastavenie
svojho smerovača alebo modemu.
5. Po vykonaní procesu presuňte kurzor
pomocou tlačidiel ▲▼◄► na položku
Dokončiť a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Network Status (Stav
siete). Po overení sieťového pripojenia sa
výrobok pripojí k sieti.
Nastavenie bezdrôtového sieťového pripojenia
– Manuálne
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete
musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia
manuálne.
Ak chcete zobraziť hodnoty Nastavení siete na
väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť v
pravom dolnom rohu na obrazovke.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
Režim DNS
Manuálne
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
Všeobecné
OK
Podpora
a Predchádzajúci m Presunúť " Zadať ' Späť
 Heslo by ste mali nájsť na nastavovacích
Brána
Jazyk
Dokončiť
✎ POZNÁMKA
Maska podsiete
Systém
Zabezpečenie
Manuálne
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP adresa
Sieť
a
s
Nastavenie
Nastavenia
> Presunúť " Zadať ' Späť
3.
Na obrazovke Stav siete zvoľte Zrušiť, a
potom stlačte Zadať.
4.
Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Nast. IP, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
6.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálne, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
7.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
8.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla.
9.
Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
10. Zadajte hodnoty pre IP adresa, Maska
podsiete, a Brána.
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
12. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to
uvedené vyššie.
13. Objaví sa obrazovka Network Status (Stav
siete). Po overení sieťového pripojenia sa
výrobok pripojí k sieti.
WPS(PBC)
Pre zadanie sieťových nastavení do vášho
výrobku postupujte nasledovne:
Najjednoduchší spôsob pripojenia bezdrôtovej
siete je pomocou funkcie WPS(PBC) alebo
funkcie Jednostopové pripojenie.
1. Postupujte podľa krokov 1 až 5 v postupe
„Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia - Automaticky“.
Ak má váš bezdrôtový smerovač tlačidlo
WPS(PBC), postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber WPS(PBC).
2. Po skončení stláčajte tlačidlá ▲▼◄► pre
posun kurzora na Dokončiť, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Stav
siete.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 35
35
2011-12-23
4:43:58
Nastavenie
Stav siete
Nastavenia
Displej
Nastavenia siete
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Zvuk
Sieť
Kábel
Systém
Jazyk
Skontrolujte, či bolo vytvorené pripojenie k sieti a
internetu.
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
VšeobecnéOne Foot
Connection
Podpora
Pripojte sa k prístupovému bodu jednoducho stlačením
tlačidla WPS(PBC). Vyberte, ak váš prístupový bod
podporuje konfiguráciu tlačidlom (PBC).
> Presunúť " Zadať ' Späť
Nastavenia
Displej
Zvuk
Sieť
KT_WLAN
Systém
Stav siete
Adresa MAC
IP adresa
Maska podsiete
Brána
Server DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Jazyk Zariadenie je úspešne pripojené na Internet.
Ak máte problém s používaním internetových služieb, obráťte sa na poskytovateľa
internetových služieb.
Zabezpečenie
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS (PBC)
na smerovači. Váš výrobok zobrazí
obrazovku výberu siete, automaticky získa
všetky potrebné hodnoty sieťových nastavení
a pripojí vás do siete. Po ukončení sa zobrazí
tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo ZADAŤ na
diaľkovom ovládači.
Jednostopové pripojenie
Bezdrôtové pripojenie môžete nastaviť
automaticky, ak máte bezdrôtový smerovač
Samsung, ktorý podporuje Jednostopové
pripojenie. Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie
Jednostopové pripojenie, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber One Foot
Connection.
Nastavenia siete
Displej
Vyberte typ sieťového pripojenia.
Zvuk
Kábel
Systém
Jazyk
Bezdrôtové
(Všeob.)
Zabezpečenie
WPS(PBC)
VšeobecnéOne Foot
Connection
Podpora
Podpora Nastavenia siete
Nast. IP
Zopakovať
OK
< Presunúť " Zadať ' Späť
Internetové pripojenie BD-LIVE
Nastavte pre povolenie alebo zakázanie
Internetového pripojenia, keď používate službu
BD-LIVE.
• Povoliť (všetky) : Internetové pripojenie bude
pre celý obsah BD-LIVE povolené.
• Povoliť (Iba platné) : Internetové pripojenie
bude povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý
obsahuje platný certifikát.
• Zakázať : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
✎ POZNÁMKA
 Čo je to platný certifikát?
Nastavenia
Sieť
Všeobecné
Pripojte sa k bezdr. sieti automaticky, ak váš bezdr.
router podporuje One Foot Connection. Zvoľte tento typ
pripojenia po umiestnení bezdr. routera max. 25 cm od
bezdrôtového LAN adaptéra Samsung.
> Presunúť " Zadať ' Späť
Keď výrobok používa BD-LIVE na poslanie
údajov na disku a žiada server na
certifikovanie disku, server používa prenášané
údaje na kontrolu, či je disk platný a posiela
certifikát späť výrobku.
 Internetové pripojenie môže byť počas
používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Systém
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ
3. Pre pripojenie umiestnite bezdrôtový router
Samsung vo vzdialenosti do 25 cm od
bezdrôtového LAN adaptéra Samsung.
4. Počkajte, kým sa automaticky nevytvorí
pripojenie.
36
Úvodné nastavenie
Pomocou funkcie Úvodné nastavenie môžete
nastaviť jazyk, nastavenia siete, atď.
Viac informácií o funkcii Úvodné nastavenie
nájdete v časti Úvodné nastavenie v tomto
návode na použitie. (Pozrite stranu 25)
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 36
2011-12-23
4:44:00
03
Funkcia Anynet+ umožňuje pohodlne používať
spoločné operácie s ostatnými výrobkami
Samsung s funkciou Anynet+
Ak chcete používať túto funkciu, pripojte výrobok
k TV prijímaču Samsung pomocou kábla HDMI.
So zapnutou funkciou Anynet+ môžete tento
výrobok ovládať pomocou diaľkového ovládača
TV Samsung a spustiť prehrávanie disku
stlačením tlačidla PREHRAŤ (►) na diaľkovom
ovládači televízora.
• Vyp. : Funkcie Anynet+ nebudú fungovať.
• Zap. : Funkcie Anynet+ budú fungovať.
✎ POZNÁMKA
 Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
 Ak sa na vašom televízore nachádza logo
Anynet+, váš televízor podporuje funkciu
Anynet+.
 V závislosti od Vášho televízora isté rozlíšenia
výstupu HDMI nemusia fungovať.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať prevzatý obsah, ku
ktorému ste sa dostali cez Blu-ray disk, ktorý
podporuje službu BD-LIVE, a ktorý je uložený v
pripojenom pamäťovom zariadení.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení vrátane
veľkosti pamäte, mazať BD údaje alebo meniť
pamäťové zariadenie Flash.
Informácie na obrazovke správy BD údajov:
• Súčasné zariadenie : Zobrazí zvolené zariadenie.
• Celková veľkosť : Celková veľkosť pamäte
zariadenia.
• Dostupná veľkosť : Dostupná pamäť zariadenia.
• Vymazať BD údaje : Vymažú sa všetky uložené
BD dáta.
• Výber zariadenia : Zmena umiestnenia
požadovanej pamäte na uloženie BD dát.
✎ POZNÁMKA
 Podporované sú iba USB zariadenia
naformátované v súborovom systéme FAT
(menovka zväzku DOS 8.3). Odporúčame vám
používať USB zariadenia, ktoré podporujú USB
2.0 protokol s 4 MB/sek. alebo s väčšou
rýchlosťou čítania/zapisovania.
 Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po
naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
 Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa
môže líšiť v závislosti od podmienok.
Nastavenie
Anynet+ (HDMI-CEC)
Časové pásmo
Môžete špecifikovať časové pásmo, ktoré je
dostupné pre vašu oblasť.
Nastavenia
Časové pásmo
Displej
Zvuk
Sieť
Systém
Jazyk
Zabezpečenie
GMT + 00:00
Všeobecné
Podpora
Londýn, Lisabon, Casablanca
< Zmeniť " Uložiť ' Späť
DivX® video na požiad.
Zobrazí registračný kód schválený pre tento
výrobok. Keď sa pripojíte k webovej stránke DivX
a zaregistrujete sa pomocou tohto kódu, môžete
si prevziať registračný súbor VOD. Ak si aktivujete
registráciu VOD pomocou položky Môj obsah,
registrácia je dokončená.
✎ POZNÁMKA
 Viac informácií o službe DivX(R) VOD získate
na lokalite „http://vod.divx.com“.
Reset
Všetky nastavenia s výnimkou sieťových
nastavení a nastavení služby Smart Hub sa vrátia
na prednastavené hodnoty. Pre túto funkciu je
potrebné zadať heslo.
✎ POZNÁMKA
 Predvolené heslo je 0000.
 Ak v režime externej pamäte odpojíte USB
zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 37
37
2011-12-23
4:44:03
Nastavenie
Jazyk
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre domácu
ponuku, ponuku disku, atď.
• Ponuka na obrazovke : Výber jazyka pre
zobrazenia ponuky.
• Ponuka disku : Výber jazyka pre zobrazenia
ponuky disku.
• Zvuk : Výber jazyka pre zvuk disku.
• Titulky : Výber jazyka pre titulky disku.
✎ POZNÁMKA
 Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je
podporovaný na disku.
Zmeniť heslo
Mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným funkciám.
Ak ste zabudli svoje heslo
1. Vyberte disk.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVIŤ (  ) na
prednom paneli na 5 sekúnd alebo dlhšie.
Všetky nastavenia sa vrátia na východiskové
nastavenia.
✎ POZNÁMKA
 Po obnovení východiskových nastavení sa
všetky uložené používateľské údaje BD
vymažú.
Všeobecné
Zabezpečenie
Táto funkcia funguje spolu s diskami Blu-ray a
DVD, ktorým bolo pridelené vekové hodnotenie
alebo číselné hodnotenie, ktoré označuje úroveň
vyspelosti obsahu. Tieto čísla vám pomáhajú
kontrolovať typy diskov Blu-ray a diskov DVD,
ktoré môže sledovať vaša rodina.
Keď sa dostanete k tejto funkcii po prvý krát,
zobrazí sa obrazovka nastavenia hesla. Pomocou
číselných tlačidiel zadajte požadované 4-ciferné
heslo. (Predvolené heslo je 0000.)
Po nastavení hesla vyberte vekovú hranicu, ktorú
chcete nastaviť pre Rodičovské hodnotenie BD a
úroveň ohodnotenia, ktorú chcete nastaviť pre
Rodičovské hodnotenie DVD. Pokiaľ nezadáte
heslo, výrobok prehrá len tie Blu-ray disky, ktoré
majú hodnotenie na alebo pod úrovňou vekovej
hranice a DVD disky, s hodnotením pod
numerickým hodnotením.
Vyššie číslo indikuje obsah viac určený pre
dospelých.
Rodič. hodnotenie BD
Týmto zakážete prehrávanie diskov Blu-ray s
hodnotením vyšším ako nastavená hodnota
Rodičovský zámok.
Rodič. hodnotenie DVD
Bráni prehrávaniu DVD diskov so špecifickým
číselným hodnotením, ak sa nezadá heslo.
38
Predný displej
Zmena jasu displeja na prednom paneli.
• Auto : Stlmí počas prehrávania.
• Tmavý : Stlmí okno displeja.
• Svetlý : Rozjasní okno displeja.
✎ POZNÁMKA
 Tlačidlom Hlavný vypínač a Funkcia sa nedá
meniť položka Jas.
Sieťový diaľkový ovládač
Funkcia sieťového diaľkového ovládania vám
umožňuje ovládať váš prehrávač Blu-ray diskov z
diaľkového zariadenia, ako je napríklad inteligentný
telefón cez bezdrôtové pripojenie k lokálnej sieti.
Ak chcete použiť funkciu Sieťového diaľkového
ovládania, postupujte podľa týchto krokov:
1. Vyberte možnosť Zap. v ponuke Sieťového
diaľkového ovládania.
2. Ak chcete ovládať výrobok pomocou
kompatibilného prenosného zariadenia,
nainštalujte si aplikáciu Sieťový diaľkový ovládač
Samsung.
3. Uistite sa, že sú prenosné zariadenie a výrobok
pripojené na ten istý bezdrôtový smerovač.
4. Spustite aplikáciu na vašom prenosnom
zariadení. Aplikácia by mala nájsť váš výrobok a
zobraziť ho v zozname.
5. Vyberte svoj výrobok.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 38
2011-12-23
4:44:04
03
7. Dodržiavajte pokyny, ktoré ste dostali s
aplikáciou na ovládanie výrobku.
✎ POZNÁMKA
 Váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu,
aby mohol použiť funkciu Cez Internet.
Nastavenie
6. Ak používate túto funkciu prvýkrát, vypýta si
povolenie alebo zamietnutie diaľkového
ovládania výrobku. Vyberte Allow (Povoliť).
 Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa
prehrávač vypne, a potom znovu zapne.
 Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte
Podpora
Aktualizácia softvéru
Ponuka Software Upgrade (Aktualizácia softvéru)
vám umožňuje aktualizovať softvér výrobku o
vylepšenia výkonu alebo nové služby. Aktualizáciu
môžete vykonať štyrmi spôsobmi:
•
•
•
•
Cez internet
Cez USB
Z disku
Prevzatím (súboru)
Tieto štyri spôsoby sú vysvetlené nižšie.
Cez internet
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Internet,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Zvoľte možnosť Cez internet, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa správa
Pripája sa k serveru.
2. Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa
vyskakovacie okno preberania s panelom
priebehu a začne sa preberanie.
3. Po skončení preberania sa objaví okno
Požiadavka na aktualizáciu s tromi voľbami:
Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr alebo
Neaktualizovať.
4. Ak si vyberiete možnosť Aktualizovať teraz,
výrobok aktualizuje softvér a následne sa
automaticky vypne a zapne.
5. Ak sa nerozhodnete do jednej minúty alebo
zvolíte možnosť Aktualizovať neskôr, výrobok
si aktualizáciu softvéru uloží. Softvér môžete
aktualizovať neskôr pomocou funkcie
Prevzatím.
6. Ak zvolíte možnosť Neaktualizovať, výrobok
zruší aktualizáciu.
ani nezapínajte manuálne.
 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie
prehrávača, ktoré je spôsobené nestálym
internetovým pripojením alebo nedbalosťou
zákazníka počas aktualizácie softvéru
 Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania
softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Cez USB
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru USB
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
4. Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
5. Uistite sa, že je disková mechanika prázdna
a následne vložte USB kľúč do USB portu
výrobku.
6. V ponuke výrobku prejdite na Nastavenia >
Podpora > Aktualizácia softvéru.
7. Zvoľte Cez USB.
✎ POZNÁMKA
 Keď aktualizujete softvér pomocou konektora
USB Host, zásuvka na disk musí byť prázdna.
 Keď je aktualizácia softvéru dokončená,
skontrolujte detaily softvéru v ponuke
Aktualizácie softvéru.
 Počas aktualizácie softvéru nevypínajte
výrobok. Môže to spôsobiť jeho nefunkčnosť.
 môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového
zariadenia USB.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 39
39
2011-12-23
4:44:04
Nastavenie
Z disku
✎ POZNÁMKA
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Disk,
postupujte podľa týchto krokov:
 Keď je aktualizácia systému dokončená,
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
 Počas aktualizácie softvéru nevypínajte
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru disku
(súbor zip) do počítača.
 Ak chcete použiť funkciu Prevzatím, musí byť
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
4. Zapíšte priečinok na disk. Odporúčame CDR alebo DVD-R.
5. Finalizujte disk, kým ho vyberiete z počítača.
6. Vložte disk do výrobku.
7. V ponuke výrobku prejdite na Nastavenia >
Podpora > Aktualizácia softvéru.
8. Zvoľte Z disku.
✎ POZNÁMKA
 Keď je aktualizácia systému dokončená,
skontrolujte detaily softvéru v ponuke
Aktualizácie softvéru.
 Počas aktualizácie softvéru nevypínajte výrobok.
Môže to spôsobiť jeho nefunkčnosť.
Prevzatím
Voľba Prevzatím vám umožňuje aktualizovať
výrobok pomocou predtým prevzatého súboru, ale
vy ste sa rozhodli neinštalovať ihneď, alebo
pomocou súboru, ktorý výrobok prevzal v
pohotovostnom režime (pozrite kapitolu Preberať v
pohot. režime nižšie).
Ak chcete vykonať aktualizáciu Prevzatím,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v
pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo
verzie softvéru.
skontrolujte detaily softvéru v ponuke
Aktualizácie softvéru.
výrobok. Môže to spôsobiť jeho nefunkčnosť.
váš výrobok pripojený na internet.
Preberať v pohot. režime
Funkciu Preberať v pohot. režime môžete nastaviť
tak, aby výrobok prevzal novú aktualizáciu softvéru
v pohotovostnom režime. V pohotovostnom režime
je výrobok vypnutý, ale jeho pripojenie na internet
je stále aktívne. Umožňuje to výrobku prevziať
aktualizáciu softvéru automaticky, keď ho
nepoužívate.
Ak chcete nastaviť funkciu Preberať v pohot.
režime, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Preberať
v pohot. režime, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Vyberte Zap. alebo Vyp..
• Vyp. : Ak zvolíte Vyp., výrobok vás správou
upozorní na dostupnosť novej aktualizácie
softvéru.
• Zap. : Ak zvolíte Zap., výrobok
automaticky prevezme novú aktualizáciu
softvéru, keď bude vypnutý, v
pohotovostnom režime. Keď prevezme
novú aktualizáciu softvéru, po zapnutí
vás zariadenie požiada, aby ste ho
nainštalovali.
✎ POZNÁMKA
 Softvér môžete prevziať v pohotovostnom
režime, ak je výrobok pripojený na internet.
2. Zvoľte možnosť Prevzatím, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
Kontaktovať Samsung
3. Výrobok zobrazí správu s otázkou, či chcete
aktualizovať. Vyberte Áno. Výrobok začne
aktualizáciu.
Poskytuje kontaktné údaje na pomoc s vaším
výrobkom.
4. Po ukončení aktualizácie sa výrobok
automaticky vypne a následne znova zapne.
40
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 40
2011-12-23
4:44:04
Štruktúra disku
Obsah na disku je zvyčajne rozdelený nasledovne.
Prehrávanie
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
1. Stlačením tlačidla OTVORIŤ/ZATVORIŤ ( )
otvoríte zásuvku na disk.
2. Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola
strana s nálepkou otočená smerom hore.
title 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
title 2
kapitola 2
kapitola 3
skladba 3
skladba 4
skladba 5
Základné funkcie
Prehrávanie videa
04
Základné funkcie
• Zvukové CD (CD-DA)
skladba 1
3. Stlačením tlačidla OTVORIŤ/ZATVORIŤ ( )
zatvoríte zásuvku na disk.
4. Stlačte tlačidlo PREHRAŤ (►).
skladba 2
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
adresár (skupina) 1
súbor 1 súbor 2
adresár (skupina) 2
súbor 1 súbor 2 súbor 3
Tlačidlá prehrávania
PREHRAŤ ( ►)
Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
• Ak stlačíte tlačidlo raz:
Poloha zastavenia sa uloží.
ZASTAVIŤ (  )
• Ak stlačíte tlačidlo dvakrát:
Poloha zastavenia sa
neuloží.
PAUZA (  )
Pozastaví prehrávanie.
✎ POZNÁMKA
 Pri niektorých diskoch nemusí jedno stlačenie
tlačidla ZASTAVIŤ (  ) viesť k zapamätaniu si
pozície zastavenia.
 Video súbory s vysokým dátovým tokom 20
Mb/s alebo viac namáhajú možnosti výrobku
a môžu spôsobiť zastavenie počas
prehrávania.
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/
vyskakovacej ponuky
Použitie ponuky disku
hZ
2. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo DISC
MENU.
3. Stlačte tlačidlá ▲▼◄► pre výber,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti od disku sa môžu položky
ponuky líšiť a táto ponuka nemusí byť k
dispozícii.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 41
DISC MENU
41
2011-12-23
4:44:05
Základné funkcie
Používanie ponuky titulu
Z
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TITLE MENU na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
vykonajte požadovaný výber a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
 V závislosti od disku sa môže ponuka
položiek líšiť a táto ponuka nemusí byť
dostupná.
 Ponuka titulu sa zobrazí, iba ak sa na disku
nachádzajú minimálne dva tituly.
Používanie miestnej ponuky
h
TITLE MENU
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
✎ POZNÁMKA
 Počas režimu vyhľadávania nebudete počuť
 V závislosti od disku sa môže ponuka
položiek líšiť a táto ponuka nemusí byť
dostupná.
Prehrávanie zoznamu titulov
z
42
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
• Pre návrat k normálnej rýchlosti prehrávania
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (►).
✎ POZNÁMKA
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
položku, ktorú chcete prehrať zo
zoznamu titulov a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo SEARCH
().
Vždy, keď stlačíte tlačidlo SEARCH (), sa
rýchlosť prehrávania zmení nasledujúcim
spôsobom.
POPUP
2. Pre výber požadovanej ponuky
použite tlačidlá ▲▼◄ ► alebo
ZADAŤ.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TITLE MENU.
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať
v kapitolách a stopách a používať funkciu
preskočiť, ak chcete preskočiť na ďalší výber.
Vyhľadávanie požadovanej scény
✎ POZNÁMKA
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
POPUP na diaľkovom ovládači.
Používanie funkcií vyhadávania a
preskočenia
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
žiadny zvuk.
 Ak stlačíte tlačidlá ( alebo ) príliš rýchlo,
výrobok si môže myslieť, že ste tlačidlo
pridržali. Môže to viesť k nesprávnej
prevádzke. Uistite sa, že ste tieto tlačidlá
nestlačili príliš rýchlo za sebou.
Preskakovanie kapitol
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo SKIP
(#$).
Ak stlačíte tlačidlo SKIP ($), presunie sa
prehrávanie na ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo SKIP (#), presunie sa
prehrávanie na začiatok kapitoly. Ďalšie
stlačenie spôsobí presunutie na začiatok
predchádzajúcej kapitoly.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 42
2011-12-23
4:44:07
04
Základné funkcie
Prehrávanie spomaleného pohybu/
Krokové prehrávanie
Opakovať > Vyp.
Prehrávanie spomaleného pohybu
hzZyx
• V režime pauza (  ) stlačte tlačidlo SEARCH ().
Ak stlačíte tlačidlo SEARCH (), rýchlosť
prehrávania sa zníži na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pre návrat k normálnej rýchlosti prehrávania stlačte
tlačidlo PREHRAŤ (► ).
✎ POZNÁMKA
 Počas spomaleného prehrávania nie je počuť
3. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte
znova tlačidlo REPEAT.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Vyp. a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia
Opakovať dostupná.
Opakovanie sekcie
žiadny zvuk.
hzZy
 Spomalené prehrávanie funguje len v smere
prehrávania dopredu.
Prehrávanie krokového pohybu
hzZyx
• V režime pozastavenia stlačte tlačidlo PAUZA (  ).
Vždy, keď stlačíte tlačidlo PAUZA (  ), objaví sa
nová snímka.
• Pre návrat k normálnej rýchlosti prehrávania
stlačte tlačidlo PREHRAŤ ( ► ).
✎ POZNÁMKA
 Počas režimu krokového prehrávania nie je
počuť žiadny zvuk.
 Krokový pohyb funguje len v smere
prehrávania dopredu.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
položku Opakovanie A-B.
Opakovať > Opakovanie A-B : Vyp. " Značka A
3. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, kde chcete,
aby sa opakované prehrávanie začalo (A).
4. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, kde chcete,
aby sa opakované prehrávanie zastavilo (B).
5. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte
znova tlačidlo REPEAT.
6. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Opakované prehrávanie
Opakovanie titulu alebo kapitoly
hzZyx
Opakovanie titulu alebo kapitoly disku.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
REPEAT na diaľkovom ovládači.
REPEAT
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
REPEAT na diaľkovom ovládači.
✎ POZNÁMKA
 Ak nastavíte bod (B) pred uplynutím 5 sekúnd,
objaví sa hlásenie o zákaze.
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia
Opakovať dostupná.
REPEAT
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
Kapitola alebo Názov a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 43
43
2011-12-23
4:44:09
Základné funkcie
 Informácie o primárnom/sekundárnom režime
Používanie tlačidla TOOLS
Počas prehrávania môžete navigovať v
ponuke disku stlačením tlačidla TOOLS.
TOOLS
• Obrazovka ponuky NÁSTROJE
Nástroje
Vyhľad. titulu
Hľadať kapitolu
Vyhľad. času
Nastavenie obrazu
Zvuk
Použ. EQ
Titulky
Uhol
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normálne
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
sa zobrazia tiež, ak má Blu-ray disk sekciu
BONUSVIEW.
Medzi primárnym a sekundárnym režimom
prepínate tlačidlom ◄►.
 Táto funkcia závisí na tom, aké zvukové jazyky
sú zakódované na disku a nemusí byť preto
dostupná.
 Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú výber
anglických zvukových stôp viackanálového
LPCM aj zvuku Dolby Digital.
0/7 Vyp.
1/1
< Zmeniť " Zadať ' Späť
Výber jazyka titulkov
hZx
✎ POZNÁMKA
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
 Ponuka NÁSTROJE sa môže líšiť v závislosti
od disku.
Presúvanie priamo na požadovanú scénu
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Titulky.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
hzZy ✎ POZNÁMKA
 V závislosti od Blu-ray disku/DVD disku je
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel kurzora ▲▼ vyberte
Vyhľad. titulu, Hľadať kapitolu alebo
Vyhľad. času.
3. Zadajte požadovaný Názov, Kapitola alebo
dobu prehrávania pomocou číselných
tlačidiel a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.


Výber jazyka zvuku
hzZx
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.


možné zmeniť požadované titulky v ponuke
disku.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
Táto funkcia závisí na tom, aké titulky sú
zakódované na disku a nemusí byť preto
dostupná pre všetky Blu-ray disky/DVD.
Informácie o primárnom/sekundárnom
režime sa zobrazia tiež, ak má Blu-ray disk
sekciu BONUSVIEW.
Táto funkcia mení zároveň primárne aj
sekundárne titulky.
Celkový počet titulkov je súčtom primárnych
a sekundárnych titulkov.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku Zvuk.
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Pomocou tlačidla ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎ POZNÁMKA
 Ak sekcia BONUSVIEW neobsahuje žiadne
zvukové nastavenia BONUSVIEW, indikátor
◄► nebude na obrazovke zobrazený.
44
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 44
2011-12-23
4:44:14
04
x
• Aby ste túto funkciu vykonávali správne, musíte
mať nejaké skúsenosti s extrahovaním a
upravovaním videa.
• Ak chcete používať túto funkciu, uložte súbor,
pre ktorý chcete vytvoriť titulky pre
nepočujúcich (*.smi) do súboru rovnakého
názvu, ako je mediálny súbor DivX (*.avi) v
rovnakom adresári.
Príklad: Koreňový adresár Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Názov súboru môže obsahovať až 60
alfanumerických znakov alebo 30 východoázijských
znakov (2 bajtové znaky, ako kórejské a čínske).
Zmena uhla kamery
• Používateľ : Používateľ môže nastavovať
ostrosť, redukciu šumu, funkcie Kontrast,
Jas, Farba, Farebný nádych.
✎ POZNÁMKA
 Ak je systém pripojený na televízor podporujúci
Základné funkcie
Funkcia titulkov pre nepočujúcich
„BD-Wise“, ktorý má túto funkciu zapnutú,
ponuka nastavení obrazu sa nezobrazí.
Nastavenie BONUSVIEW
h
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje prezeranie
si doplnkového obsahu (ako napríklad
komentáre) v malom obrazovkovom okne počas
prehrávania filmu.
Táto funkcia je dostupná, len ak má disk obsah
Bonusview.
hZ
Ak sa na Blu-ray/DVD disku nachádza viacero
uhlov určitej scény, môžete vybrať funkciu UHOL.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku Uhol.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
uhol.
Výber nastavenia obrazu
hzZy
Táto funkcia vám umožňuje prispôsobiť kvalitu
videa.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Nastavenie obrazu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
Režim.
• Dynamický : Zvoľte toto nastavenie pre
zvýšenie ostrosti obrazu.
• Normálne : Zvoľte toto nastavenie pre
prezeranie väčšiny aplikácii.
• Film : Najvhodnejšie nastavenie pre
pozeranie filmov.
Primárny a zvuk/
video
Sekundárny a zvuk/video
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
BONUSVIEW video alebo BONUSVIEW
zvuk.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
Bonusview obsah.
✎ POZNÁMKA
 Keď prepnete z BONUSVIEW video,
BONUSVIEW zvuk sa automaticky zmení v
súlade s BONUSVIEW video.
Nástroje
BONUSVIEW video
Vyp.
BONUSVIEW zvuk :
0/1 Vyp.
Nastavenie obrazu
< Zmeniť " Zadať
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 45
45
2011-12-23
4:44:15
Základné funkcie
Počúvanie hudby
7
Tlačidlo ZADAŤ : Prehrá vybratú stopu.
8
Tlačidlo ►: Počas prehrávania presúva na ďalšiu
strany hudobného zoznamu alebo presúva na
ďalšiu stopu zoznamu skladieb.
Tlačidlo ◄: Počas prehrávania presúva na
predchádzajúcu stranu hudobného zoznamu
alebo presúva na predchádzajúcu stopu
zoznamu skladieb.
9
Tlačidlo ZASTAVIŤ : Zastaví stopu.
0
Tlačidlo $ : Prehrá nasledujúcu stopu.
!
Tlačidlo # : Prehrá predchádzajúcu stopu.
Ak toto tlačidlo stlačíte po troch sekundách
prehrávania v zozname skladieb, aktuálna stopa
sa opätovne prehrá od začiatku. Ak toto tlačidlo
stlačíte do troch sekúnd po spustení prehrávania
v zozname skladieb, prehrá sa predchádzajúca
stopa.
@
Tlačidlo ČÍSELNÉ : Počas prehrávania zoznamu
skladieb stlačte číslo požadovanej stopy. Spustí
sa prehrávanie zvolenej skladby. (iba zvukové
CD (CD-DA))
ow
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
používané na prehrávanie hudby
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
6
DSP
HUB
1
Tlačidlo REPEAT : Vyberte režim prehrávania
zoznamu skladieb.
2
Tlačidlá SEARCH :
Audio CD (CD-DA) – rýchle prehrávanie.
MP3 – skokové prehrávanie.(10 sekúnd)
3
Tlačidlo PAUZA : Pozastaví prehrávanie.
4
Tlačidlo PREHRAŤ : Prehrá aktuálne vybratú
stopu.
5
Tlačidlá ▲▼: Vyberá stopu v hudobnom
zozname alebo zozname skladieb.
6
ŽLTÉ tlačidlo (C) : Zvoľte režim Upraviť alebo
Prehrať.
46
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 46
2011-12-23
4:44:16
04
Opakovať Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Do priehradky na disk vložte zvukové CD
(CD-DA) alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
prehrá prvá skladba.
• Pri MP3 disku stlačte tlačidlá ◄► a vyberte
položku Hudba, potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
1. Počas prehrávania zoznamu
skladieb stlačte tlačidlo REPEAT.
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/
MP3/WMA
1
2
3
Hudba
1/13
St. 001
2. Vyberte požadovaný režim prehrávania
opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT.
Vyp.
Skladby na disku sa
Audio CD
prehrajú v poradí, v akom
(CD-DA)/MP3
boli na disku nahrané.
Zopakuje sa aktuálna
( ) Jedna Audio CD
skladba
(CD-DA)/MP3 skladba.
( )
Všetky
Audio CD
Zopakujú sa všetky skladby.
(CD-DA)/MP3
✎ POZNÁMKA
 Stlačte počas prehrávania tlačidlo TOOLS a
St. 001
00:43
zapnite Nahodny režim. Všetky skladby
prehráte v náhodnom poradí.
St. 002
03:56
St. 003
7
6
REPEAT
Základné funkcie
Prehrávanie Audio CD (CD-DA)/MP3
04:41
St. 004
+
00:13 / 00:43
Audio CD
Zoznam skladieb
04:02
" Zadať < Strana
5
Nástroje ' Späť
4
1
Zobrazuje hudobné informácie.
2
Zobrazuje zoznam skladieb.
3
Zobrazí aktuálnu skladbu/celkový počet skladieb.
4
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
5
Zobrazí aktuálny čas prehrávania/celkový čas
prehrávania.
6
Zobrazuje aktuálny stav prehrávania.
7
Zobrazuje opakovaný stav prehrávania.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú
chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
1. Do priehradky na disk vložte zvukové CD
(CD-DA) alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
prehrá prvá skladba.
• Pri MP3 disku stlačte tlačidlá ◄► a vyberte
položku Hudba, potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Pre presun do hudobného zoznamu stlačte
tlačidlo ZASTAVIŤ () alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka s hudobným zoznamom.
3. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) pre prepnutie do
Režim úpr.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► si vyberte
požadovanú skladbu.
Potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Pre pridanie
ďalších skladieb opakujte tento postup.
• Vybraný súbor bude označený.
• Pre zrušenie výberu stlačte znova tlačidlo
ZADAŤ a zrušte označenie skladby.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 47
47
2011-12-23
4:44:18
Základné funkcie
Audio CD | Hudba
1/2 Strana
Označené položky : 3
St. 001
St. 002
00:43
03:56
St. 003
St. 004
04:41
04:02
St. 005
St. 006
03:43
03:40
St. 007
St. 008
04:06
03:52
Zatvor režim úprav ( ) Strana
" Vybrať ' Späť
Nástroje
5. Vyberte požadovanú skladbu a stlačte
tlačidlo TOOLS.
6. Pre prehranie zvolenej skladby (skladieb)
vyberte v ponuke Nástroje možnosť Prehrať
vybrané a stlačte ZADAŤ.
Hudba
1/3
St. 001
• SMART SOUND : Reguluje a stabilizuje
úroveň hlasitosti proti drastickej zmene
hlasitosti v prípade zmeny kanála alebo počas
prechodu v scéne.
• MP3 ENHANCER : Táto funkcia tiež
napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo zvuku
(napr. mp3 hudby). Môžete zvýšiť úroveň
zvuku MP3 (24 kHz, 8 bitov) na úroveň zvuku
CD (44,1 kHz, 16 bitov).
• POWER BASS : Táto funkcia zdôrazňuje nízke
tóny poskytovaním dunivých zvukových
efektov.
• VIRTUAL 7.1 : Použije zvukový efekt 7.1
kanálov pomocou reproduktorového systému
s 5.1 kanálmi.
• USER EQ : Prispôsobte svoje vlastné osobné
preferencie zvuku pomocou nastavení
ekvalizéra.
St. 001
REŽIM SFE (Efekt zvukového poľa)
00:43
St. 002
03:56
St. 003
Môžete nastaviť režim SFE, ktorý je
najvhodnejší k typu hudby, ktorú
počúvate.
04:41
+
00:13 / 00:43
Audio CD
" Zadať
Nástroje
' Späť
7. Pre návrat do Režim úpr. stlačte tlačidlo
ZASTAVIŤ alebo RETURN.
8. Pre odchod z Režim úpr. stlačte ŽLTÉ
tlačidlo (C).
✎ POZNÁMKA
 Na Audio CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam
skladieb o dĺžke až 99 skladieb.
Funkcia DSP (Procesor digitálneho signálu)
Môžete zvoliť režim na optimalizáciu zvuku pre
zvuk na základe vašich preferencií.
Stlačte tlačidlo DSP.
Stlačte tlačidlo SFE MODE.
Koncertná
sieň v
Bostone
(Sieň 1)
Poskytuje čisté vokály, akoby
ste ich počúvali v koncertnej
hale.
Koncertná
sieň v
Bratislave
(Sieň 2)
Poskytuje taktiež čisté vokály,
akoby ste ich počúvali v
koncertnej hale, ale nie až také
silné, ako v režime SIEŇ 1.
Džezový klub
v Soule B
Režim zvuku
DSP
SFE MODE
Kostol v
Soule
Amfiteáter
(Rock)
Vyp.
Odporúčané nastavenie na
počúvanie džezovej hudby.
Poskytuje pocit, akoby ste sa
nachádzali vo veľkom kostole.
Odporúčané nastavenie na
počúvanie rockovej hudby.
Vyberte na normálne počúvanie.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER EQ DSPOFF
48
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 48
2011-12-23
4:44:19
04
Prezeranie obrázkov
G
Môžete vybrať požadovaný režim
zvuku Dolby Pro Logic II.
Stlačte tlačidlo
Prezeranie fotografických súborov
PL II.
MUSIC
Pri počúvaní hudby si môžete
vychutnať zvukové efekty, akoby
ste počúvali aktuálne vystúpenie.
MOVIE
Filmu pridáva reálny zvuk.
PROLOGIC
So všetkými aktívnymi reproduktormi
môžete počúvať 2-kanálový zdrojový
zvuk v priestorovom 5.1-kanálovom
zvuku.
- V závislosti od vstupného signálu
nemusí z konkrétneho
reproduktora(-ov) vychádzať zvuk.
MATRIX
Budete počuť viackanálový
priestorový zvuk.
STEREO
Tento režim vyberte, ak zvuk
počúvate iba cez ľavý a pravý
reproduktor a subwoofer.
Základné funkcie
Režim Dolby Pro Logic II
1. Pripojte USB pamäť obsahujúcu súbory vo
formáte JPEG alebo vložte disk obsahujúci
súbory vo formáte JPEG.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte možnosť Môj
obsah, potom stlačte tlačidlo ZADAŤ a
potom stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte
možnosť Fotografie.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte adresár,
ktorý chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
fotografiu, ktorú chcete prehrať a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 V režime celej obrazovky nemôžete zväčšiť
titulky alebo grafiku.
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete vybrať režim Dolby Pro Logic II,
pripojte externé zariadenie ku konektorom
VSTUPU ZVUKU (Ľ a P) na výrobku. Ak ho
pripojíte iba k jednému zo vstupov (Ľ alebo P),
nebudete počuť priestorový zvuk.
Používanie tlačidla TOOLS
Počas prehrávania prezentácie
môžete používať rôzne funkcie
stlačením tlačidla TOOLS.
TOOLS
Nástroje
S/W LEVEL
Môžete nastaviť hlasitosť subwoofera.
S/W LEVEL
Pozastav. preznt.
Rýchlosť prez.
:
Normálne
Efekt prezentácie :
Zoslabiť
Hudba v pozadí
:
Vyp.
Nastavenie hudby v pozadí
Roztiahnuť
Otočiť
Nastavenie obrazu
Informácie
" Zadať ' Späť
• Pozastav. preznt. : Vyberte túto možnosť, ak
chcete prezentáciu pozastaviť.
• Rýchlosť prez. : Vyberte si rýchlosť prezentácie.
• Efekt prezentácie : Vyberte si efekt prezentácie.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 49
49
2011-12-23
4:44:23
Základné funkcie
• Hudba v pozadí : Vyberte si túto možnosť, ak
chcete počas prezerania obrázkov počúvať
hudbu.
• Nastavenie hudby v pozadí : Vyberte túto
možnosť, ak chcete nastaviť možnosti hudby na
pozadí.
• Roztiahnuť : Vyberte túto možnosť, ak chcete
zväčšiť aktuálny obrázok. (Až 4-násobné
zväčšenie)
• Otočiť : Vyberte túto možnosť, ak chcete
obrázok otočiť. (Táto funkcia otočí obrázok buď v
smere hodinových ručičiek, alebo v protismere
hodinových ručičiek.)
• Nastavenie obrazu : Vyberte túto možnosť, ak
chcete prispôsobiť kvalitu obrázku.
• Informácie : Zobrazí informácie o obrázku,
vrátane názvu, veľkosti atď.
2.
Môj obsah
Videá
Pripojené zariadenie
Photos
USB
Funkcia
podporujúcemu BD-Wise, ktorý má túto
funkciu zapnutú, ponuka Nastavenia obrazu sa
nezobrazí.
 Predtým, ako zapnete funkciu hudby na
pozadí, uistite sa, že fotografické súbory sú na
tom istom úložnom médiu ako hudobné
súbory. Kvalita zvuku však môže byť
ovplyvnená dátovým tokom MP3 súboru,
veľkosťou fotografie a metódou kódovania.
 Video súbory s vysokým dátovým tokom 20
Mb/s a viac sa môžu počas prehrávania
zastaviť.
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Music
My Devices
Internet
Nastavenia
" Zadať ' Späť
Bezpečné odstránenie USB d WPS(PBC)
3.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadovane video, hudbu alebo fotografie a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5.
Pre informácie o prehrávaní video,
hudobných alebo fotografických súborov si
pozrite strany 41 - 50.
✎ POZNÁMKA
 Ak je systém pripojený k televízoru
V zastavenom režime pripojte zariadenie
USB k USB portu na prednom paneli
výrobku.
✎ POZNÁMKA
 V záujme zabránenia poškodenia USB pamäte
odstraňujte pamäťové zariadenie USB
bezpečným spôsobom (pomocou funkcie „Safely
Remove USB“ (Bezpečné odstránenie USB)).
Stlačením tlačidla MENU sa presuňte do domácej
ponuky, vyberte si ŽLTÉ tlačidlo (C) a stlačte
ZADAŤ.
 Ak otvoríte zásuvku pri prehrávaní pamäťového
zariadenia USB, režim zariadenia sa automaticky
zmení na „BD/DVD“.
F
USB pripojenie môžete využiť na prehrávanie
multimediálnych súborov (MP3, JPEG, DivX atď.)
prevzatých z pamäťového zariadenia USB.
1.
Vráťte sa do domácej ponuky.
Môj obsah
Videá
Fotografie
Hudba
Funkcia
Moje zar.
Internet
Nastavenia
d WPS(PBC)
50
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 50
2011-12-23
4:44:26
04
Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Predvolené ladenie 1: Najprv musíte pridať
požadovanú prednastavenú frekvenciu.
Stlačením tlačidla ZASTAVIŤ () vyberte
PREDVOLIŤ a potom stlačením tlačidla
) vyberte predvolenú stanicu.
TUNING/CH (
• Manuálne ladenie: Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ
(), vyberte MANUÁLNE a potom stlačením
) nalaďte nižšiu alebo
tlačidla TUNING/CH (
vyššiu frekvenciu.
• Automatické ladenie: Stlačením tlačidla
ZASTAVIŤ () vyberte MANUÁLNE a potom
) pre
stlačte a podržte tlačidlo TUNING/CH (
automatické prehľadanie pásma.
Nastavenie Mono/Stereo
Stlačte tlačidlo MO/ST.
• Každým stlačením tlačidla sa zvuk
prepína medzi režimom STEREO a
MONO.
• V oblasti so slabým príjmom vyberte
MONO kvôli čistejšiemu vysielaniu bez rušenia.
Predvolenie staníc
Príklad : Predvolenie FM 89.10 do pamäte
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte FM.
) a vyberte
2. Stlačte tlačidlo TUNING/CH (
<89.10>.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
TUNER
MEMORY
• ČÍSLO bliká na displeji.
C
4. Znova stlačte tlačidlo TUNER
MEMORY.
• Predtým, ako z displeja zmizne
ČÍSLO, stlačte tlačidlo TUNER
MEMORY.
• ČÍSLO z displeja zmizne a stanica sa uloží do
pamäte.
5. Ak chcete nastaviť ďalšiu stanicu, opakujte
kroky 2 až 4.
• Ak sa chcete dostať na predvolenú stanicu,
) a vyberte
stlačte tlačidlo TUNING/CH (
kanál.
O vysielaní RDS
Používanie RDS (Systém údajov rádia)
na prijímanie FM staníc
RDS umožňuje FM staniciam vysielať dodatočný
signál zároveň s ich obvyklými programovými
signálmi.
Stanice napríklad vysielajú svoje názvy a tiež
informácie o type vysielaného programu, ako je
napríklad šport, hudba atď.
Pri ladení FM staníc, ktoré poskytujú službu RDS,
sa na displeji rozsvieti indikátor RDS.
Popis k funkcii RDS
• PTY (Typ programu): Zobrazuje typ programu
aktuálne vysielaného programu
• PS NAME (Názov programovej služby):
Zobrazuje názov vysielanej stanice a pozostáva
z 8 znakov.
• RT (Text rádia): Odkóduje text vysielaný
stanicou (ak sa nachádza) a pozostáva z
maximálne 64 znakov.
• CT (Čas hodín): Odkóduje skutočný čas z FM
frekvencie. Niektoré stanice nevysielajú
informácie PTY, RT alebo CT, preto nemôžu
byť vždy zobrazené.
• TA (Dopravné správy): „TA ZAP./VYP.“
zobrazuje, že práve prebiehajú dopravné
správy.
✎ POZNÁMKA
 RDS nemusí pracovať správne, ak
naladená stanica nevysiela RDS signál
správne alebo je signál slabý.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 51
Základné funkcie
Počúvanie rádia
51
2011-12-23
4:44:30
Základné funkcie
Zobrazenie RDS signálov
RDS signály, ktoré stanica vysiela, môžete vidieť
na displeji.
Počas počúvania FM stanice stlačte
tlačidlo RDS DISPLAY
RDS DISPLAY
1
• Každým stlačením tohto tlačidla sa
displej zmení a zobrazí nasledovné
informácie : PS NAME RT CT Frekvencia
PS
(Programové
služby)
RT (Text
rádia)
Frekvencia
Počas vyhľadávania sa zobrazí
<PS NAME> a potom sa
zobrazia názvy staníc. Ak sa
zobrazí <NO PS>, signál nie je
vysielaný.
Pri vyhľadávaní sa zobrazí <RT>
a potom sa zobrazia textové
odkazy, ktoré stanica vysiela.
Ak sa zobrazí <NO RT>, signál
nie je vysielaný.
Frekvencia stanice (nie je to
služba RDS)
O znakoch, ktoré sú zobrazené na displeji
Keď sa na displeji zobrazia signály PS alebo RT,
budú použité nasledovné znaky.
• Okno displeja nedokáže rozlíšiť veľké a malé
písmená a vždy používa veľké písmená.
• Okno displeja nedokáže rozoznať diakritické
znamienka. Napríklad, <A> môže byť <A> s
diakritikou, napr. <À, Â, Ä, Á, Å a Ã>.
Indikácia PTY (Typ programu) a funkcia
PTY-SEARCH
Vyhľadávanie programu pomocou PTY
kódov
Predtým, ako začnete!
• Vyhľadávanie PTY je možné iba na
predvolených staniciach.
• Ak chcete vyhľadávanie zastaviť počas
procesu, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo
ZASTAVIŤ ().
• Vykonanie nasledovných krokov je časovo
obmedzené.
Ak nastavenie zrušíte pred koncom, začnite
opäť od kroku 1.
• Pri stláčaní tlačidiel na hlavnom diaľkovom
ovládači sa uistite, že ste FM stanicu vybrali
pomocou hlavného diaľkového ovládača.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Počas počúvania FM stanice stlačte tlačidlo
PTY SEARCH.
2. Stláčajte PTY- alebo PTY+, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaný PTY kód.
• Displej vám poskytne PTY kódy, ktoré sú
popísané napravo.
3. Ak je na displeji ešte stále PTY kód, ktorý ste
vybrali v predchádzajúcom kroku, stlačte
znova tlačidlo PTY SEARCH.
• Hlavná jednotka prehľadáva 15
predvolených staníc, zastaví sa na kóde,
ktorý ste vybrali a danú stanicu naladí.
Jednou z výhod služieb RDS je, že môžete nájsť
konkrétny druh programu na predvolených
kanáloch, uvedením PTY kódov.
52
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 52
2011-12-23
4:44:32
04
Ak je systém pripojený k zariadeniu iPod/iPhone,
môžete pomocou tohto systému prehrávať
hudbu zo zariadenia iPod/iPhone.
5V 500mA





iPod nano (5. generácia)
iPod nano (4. generácia)
iPod nano (3. generácia)
iPod nano (2. generácia)
iPod nano (1. generácia)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Základné funkcie
Pripojenie iPodu/iPhonu pomocou USB kábla
✎ POZNÁMKA
 „Made for iPod“
1. Pripojte iPod/iPhone pomocou USB kábla do
predného USB portu.
• Váš iPod sa automaticky zapne.
• Na televíznej obrazovke sa zobrazí správa
„iPod“.
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete prehrávať.
- Na ovládanie jednoduchých funkcií
prehrávania, ako sú napríklad PREHRAŤ,
PAUZA, ZASTAVIŤ, # /$ a  /
môžete používať diaľkový ovládač alebo
hlavnú jednotku. (Pozrite stranu 15)
✎ POZNÁMKA
 Ak sa chcete vrátiť do ponuky iPod s
prehrávačom iPod pripojeným pomocou USB
kábla, stlačte tlačidlo FUNCTION na
diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo na
prednom paneli systému a vyberte položku
R. IPOD. Režim FUNCTION sa prepína
nasledujúcim spôsobom: BD/DVD D. IN AUX
R. IPOD FM
Modely iPod/iPhone, ktoré môžete
používať s týmto výrobkom
 iPod touch (3. generácia)
 iPod touch (2. generácia)
 iPod touch (1. generácia)
 iPod classic
 iPod s videom
 iPod s dokovacím konektorom
 iPod s klikacím kolieskom
znamená, že
elektronické
príslušenstvo bolo
navrhnuté na pripojenie špeciálne k iPodu a
bolo certifikované výrobcom, že spĺňa
štandardy spoločnosti Apple na prevádzku.
 „Made for iPhone“ znamená, že elektronické
príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie
špeciálne k zariadeniu iPhone a bolo
certifikované výrobcom, že spĺňa štandardy
spoločnosti Apple na prevádzku.
 Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku tohto zariadenia ani za to, či
zodpovedá bezpečnostným a regulačným
štandardom.
 Ovládanie hlasitosti nemusí normálne
fungovať u modelov iPod a iPhone, ktoré nie
sú uvedené vyššie. Ak máte problém s
akýmkoľvek z uvedených modelov,
aktualizujte softvér zariadenia iPod/iPhone
na najnovšiu verziu.
 V závislosti od verzie softvéru iPod môžu
nastať problémy s ovládaním. Toto nie je
porucha domáceho kina.
 V závislosti od verzie softvéru alebo typu
iPod-u sa môžu niektoré postupy líšiť.
Nainštalujte najnovší softvér iPod.
(odporúčané)
 Prehrávanie obsahu aplikácií pomocou
výrobku nie je možné garantovať.
Odporúčame prehrávať obsah prevzatý na
iPode.
 Ak ste narazili s iPodom na nejaký problém,
navštívte prosím www.apple.com/support/
ipod
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 53
53
2011-12-23
4:44:34
Sieťové služby
Pripojením vášho výrobku na sieť si môžete
vychutnať rôzne sieťové služby, ako napr. Smart
Hub alebo BD-LIVE.
Pred používaním akýchkoľvek sieťových
služieb si prečítajte nasledujúce pokyny.
1. Pripojte výrobok na sieť.
(Pozrite strany 23-24)
3. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré aplikácie sú dostupné len v určitých
krajinách.
4. Zobrazí sa obrazovka Zmluvné podmienky
servisnej dohody.
Ak súhlasíte, stlačením tlačidiel ◄► vyberte
možnosť Súhlasím, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Konfigurujte nastavenia siete.
(Pozrite strany 33-36)
Používanie služby Smart Hub
Pomocou služby Smart Hub môžete priamo
prehrávať filmy, videá a hudbu z Internetu, máte
prístup k rôznym plateným alebo bezplatným
aplikáciám a môžete si ich prezerať na svojom
televízore. Obsah aplikácií zahŕňa správy, šport,
predpovede počasia, kurzy na burze cenných
papierov, mapy, fotografie a hry.
Túto funkciu môžete taktiež spustiť
priamo stlačením tlačidla SMART HUB
na diaľkovom ovládači.
Prvé spustenie služby Smart Hub
Pri prvom spustení Smart Hub postupujte podľa
týchto krokov:
1. Prejdite na domácu ponuku.
✎ POZNÁMKA
 Kým sa obrazovky zobrazia, môže to trvať
niekoľko sekúnd.
5. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia služby a
nainštaluje sa niekoľko služieb a aplikácií. Po
skončení sa zatvorí. Prevzaté aplikácie a služby
sa zobrazia na obrazovke Smart Hub. Môže to
chvíľu trvať.
✎ POZNÁMKA
 Smart Hub sa môže počas procesu inštalácie
na chvíľu zatvoriť.
 Po inštalácii sa môže zobraziť niekoľko
obrazoviek. Môžete ich zatvoriť stlačením
tlačidla ZADAŤ alebo ich môžete nechať, aby
sa zatvorili samé.
6. Ak chcete spustiť aplikáciu, stlačením
tlačidiel ▲▼◄► zvýraznite miniaplikácie, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Môj obsah
Videá
Fotografie
Hudba
Funkcia
Moje zar.
Internet
Nastavenia
Bezpečné odstránenie USB d WPS(PBC)
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Internet, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
54
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 54
2011-12-23
4:44:35
05
1
2
3
4
6
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá
diaľkového ovládača, ktoré môžete použiť na
navigáciu v službe Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačidlo (A): Slúži na prihlásenie
do služby Smart Hub.
• ZELENÉ tlačidlo (B): Slúži na triedenie
aplikácií.
• ŽLTÉ tlačidlo (C): Slúži na úpravu aplikácií.
• MODRÉ tlačidlo (D): Slúži na zmenu
nastavení služby Smart Hub.
7
Moje aplikácie: Zobrazuje osobnú galériu aplikácií,
do ktorej môžete pridávať alebo z nej mazať alebo
v nej upravovať aplikácie.
5
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Odporúčané
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa Režim úprav d Nastavenia
7
6
1
Search : Zobrazí sprievodcu službou Smart
Hub, predstavenie výrobku a predstavenie
nových aplikácií.
2
Your Video : Poskytuje odporúčania pre videá
na základe vašej voľby.
• Umožňuje vám prezerať odporúčania
filmov na základe vašich predchádzajúcich
preferencií.
• Umožňuje vám zvoliť si film, zobrazuje
zoznam poskytovateľov VOD (videí na
požiadanie), ktorí majú tento film, a potom
vám umožňuje zvoliť si poskytovateľa pre
streaming. (Streaming nie je v niektorých
oblastiach dostupný.)
• Pokyny o používaní služby Vaše Video
nájdete na stránke www.samsung.com.
• Táto funkcia je obmedzená na určité oblasti.
3
Vyhľadať : Poskytuje integrované vyhľadávanie
vašich poskytovateľov videa a pripojených
zariadení AllShare.
• Dá sa použiť spolu so službou Smart Hub
(okrem prípadu, kedy pozeráte Blu-ray
disk).
• Pre jednoduchý prístup použite tlačidlo
SEARCH na diaľkovom ovládači.
• Pokyny o používaní funkcie vyhľadávania
nájdete na stránke www.samsung.com.
4
Aplikácie Samsung : Môžete si prevziať rôzne
spoplatnené alebo bezplatné aplikácie služieb.
5
Odporúčané : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
✎ POZNÁMKA
 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za prerušenie služby
Smart Hub spôsobené poskytovateľom služieb
z akýchkoľvek iných dôvodov.
 Služba Smart Hub sťahuje a spracúva údaje z
internetu tak, aby ste si mohli vychutnať
internetový obsah na vašej televíznej
obrazovke.
Ak je pripojenie na internet nestabilné, môže
služba meškať alebo byť prerušená.
Produkt sa môže automaticky vypnúť v reakcii
na podmienky pripojenia na internet.
V takom prípade skontrolujte pripojenie na
internet a skúste znova.
 Aplikačné služby môžu byť poskytované iba
v anglickom jazyku a obsah sa môže líšiť
v závislosti od vašej oblasti.
 Viac informácií o službe Smart Hub získate na
webovej stránke poskytovateľa príslušnej
služby.
 Poskytované služby podliehajú zmenám
poskytovateľom služby Smart Hub bez
predchádzajúceho oznámenia.
 Obsah služby Smart Hub sa môže líšiť v
závislosti od verzie firmvéru výrobku.
 Platený DivX obsah s ochranou proti
kopírovaniu sa dá prehrávať iba cez HDMI
kábel.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 55
Sieťové služby
Smart Hub na prvý pohľad
55
2011-12-23
4:44:37
Sieťové služby
Používanie klávesnice
Zadávanie textu, číslic a symbolov
Pomocou diaľkového ovládača môžete používať
klávesnicu na obrazovke na zadávanie písmen,
číslic a symbolov.
Ak si chcete založiť svoju vlastnú, výhradnú
konfiguráciu služby Smart Hub, vytvorte si svoj
vlastný Inteligentný TV účet.
1
1
2
3
def
.,–
abc
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
Ak chcete vytvoriť účet, postupujte podľa týchto
krokov:
1.
Search
0
2
Posuň
3
T9
Odstrániť
ab
Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom
ovládači. Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie.
Ab
b Metóda zadávania
AB
1
6
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Prihlásiť sa

Recommended
ID Smart TV
/ Jazyk: English
Contents 1
Heslo
xxxxxxxx
Stlačte [Enter]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Stlačte
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Zapamätaj si moje ID Smart TV a heslo.
4
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Prihlásiť sa
xxxxxxxx
Vytvoriť účet
5
Contents 4
Zrušiť
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zabudnuté heslo
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Aktuálna klávesnica.
1 Používa sa na zadávanie písmen, číslic a
symbolov.
2.
Stlačte tlačidlo FULL SCREEN na diaľkovom
2 ovládači, aby ste zmenili vstupný režim:
ab, Ab, AB, čísla alebo ikony.
Stlačením tlačidiel ◄► vyberte možnosť
Vytvoriť účet, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3.
Na nasledujúcej obrazovke zvoľte ID Smart
TV a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka zadania a klávesnica.
4.
Použite klávesnicu na zadanie vašej
emailovej adresy. Toto bude slúžiť ako vaše
ID.
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa Režim úprav d Nastavenia
3 Zobrazuje aktuálny vstupný režim.
4
Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom ovládači
a zmeňte spôsob vstupu. (T9 alebo ABC)
5
Stlačením tlačidla TOOLS na diaľkovom ovládači
zmeníte jazyk.
6
Stlačením tlačidla REPEAT na diaľkovom
ovládači vymažete znak.
✎ POZNÁMKA
 Klávesnica funguje ako klávesnica na
mobilnom telefóne.
Zadávanie textu, číslic a symbolov
A chcete zadať text, stlačte numerické tlačidlo na
diaľkovom ovládači, ktoré zodpovedá písmenu,
ktoré chcete zadať. Rýchlo stlačte tlačidlo na
zadanie písmena, ktoré nie je prvým písmenom
uvedeným na tlačidle klávesnice na obrazovke.
Napríklad, ak chcete zadať písmeno b, dvakrát
rýchlo stlačte tlačidlo 2 na diaľkovom ovládači. Ak
chcete zadať prvé písmeno uvedené na tlačidle,
stlačte, pustite a počkajte.
Ak sa chcete presúvať v texte, použite tlačidlá
šípok. Ak chcete vymazať text, posuňte kurzor
doprava od znaku, ktorý chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo REPEAT. Ak chcete zmeniť veľkosť
písma alebo zadať číslice, prípadne interpunkčné
znamienka, stlačte tlačidlo FULL SCREEN.
56
5.
Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ
vyberte OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Znovu sa objaví obrazovka Vytvoriť účet.
6.
Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa obrazovka Heslo a
klávesnica.
7.
Použite klávesnicu na zadanie hesla.
Heslo môže byť akoukoľvek kombináciou
písmen, číslic a symbolov.
✎ POZNÁMKA
 Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom
ovládači na zobrazenie alebo skrytie hesla
počas jeho zadávania.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 56
2011-12-23
4:44:39
05
Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ
vyberte OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Obrazovka Prihlásenie sa zobrazí opätovne.
9.
Vyberte Potvrdiť heslo a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
10. Zopakujte kroky 7 a 8.
11. Keď sa obrazovka Prihlásenie zobrazí
opätovne, vyberte Vytvoriť účet a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Potvrdenie.
12. Vyberte OK a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Pokračovať na registráciu
služby.
13. Zvoľte možnosť Prejsť na reg. a stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2.
Vyberte šípku dolu vedľa poľa ID Smart TV a
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3.
Vyberte svoje ID v zozname, ktorý sa objaví,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Obrazovka
Prihlásenie sa zobrazí opätovne.
4.
Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa okno Heslo a klávesnica.
5.
Pomocou klávesnice a diaľkového ovládača
zadajte svoje heslo. Po skončení stlačením
tlačidla ZADAŤ vyberte OK a znovu stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete, aby služba Smart Hub zadala vaše
heslo automaticky, po zadaní hesla zvoľte
Zapamätať si moje ID inteligentného TV a
heslo, a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Objaví
sa fajka. Služba Smart Hub teraz zadá vaše
heslo automaticky, keď zvolíte alebo zadáte
svoje ID.
14. Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet služby.
• Ak máte existujúce účty u niektorého
z uvedených poskytovateľov, môžete
spojiť účet poskytovateľa a heslo účtu
poskytovateľa s vaším Inteligentným TV
účtom. Registrácia zjednodušuje prístup k
webovým stránkam poskytovateľov. Pokyny k
registrácii nájdete v Kroku 2 v Správe účtov v
ponuke Nastavenia.
• Ak nemáte existujúce účty poskytovateľa
alebo momentálne nechcete zaregistrovať
existujúce účty, zvoľte Zareg. neskôr a
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Okno môžete nechať
tak približne jednu minútu, kedy sa samo
zatvorí.
✎ POZNÁMKA
 Ako ID musíte použiť e-mailovú adresu.
 Zaregistrovať môžete až 10 používateľských
účtov.
 Na používanie služby Smart Hub nepotrebujete
účet.
Prihlásenie na účet
Ak sa chcete prihlásiť na Inteligentný TV účet,
postupujte podľa nasledovných krokov:
1.
Ak je na vašom televízore zobrazená hlavná
obrazovka Smart Hub, stlačte ČERVENÉ
tlačidlo (A) na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa
obrazovka Prihlásenie.
Ponuka Nastavenia - MODRÉ tlačidlo (D)
Obrazovka ponuky Nastavenia vám umožňuje
prístup k funkciám správa účtu, resetovanie účtu
a vlastnosti účtu.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1.
Stlačte MODRÉ tlačidlo (D) na diaľkovom
ovládači.
2.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Funkcie na obrazovke ponuky Nastavenia sú
opísané nižšie.
✎ POZNÁMKA
 Položka Správca služieb uvedená v ponuke
Nastavenia nie je dostupná pre prehrávače
diskov Blu-ray.
Správa účtu
Ponuka Správa účtu obsahuje funkcie, ktoré vám
umožňujú zaregistrovať vaše účty poskytovateľa
služieb, zmeniť vaše heslo Smart Hub a vymazať
alebo deaktivovať váš Inteligentný TV účet.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 57
Sieťové služby
8.
57
2011-12-23
4:44:41
Sieťové služby
Zaregistrovať účet služby
Zmeniť heslo
Ak máte existujúce účty u niektorého z
poskytovateľov uvedených vo funkcii
Zaregistrovať účet služby, môžete spojiť účet
poskytovateľa a heslo účtu poskytovateľa s vašim
Inteligentným TV účtom. Ak spojíte účet, budete
sa môcť jednoducho prihlásiť na účet cez službu
Smart Hub, bez zadania názvu vášho účtu alebo
hesla.
Funkcia Zmeniť heslo vám umožňuje zmeniť vaše
heslo Smart Hub. Ak chcete zmeniť heslo,
postupujte podľa týchto krokov:
Ak chcete použiť funkciu Zaregistrovať servisné
konto, postupujte podľa týchto krokov:
1.
V ponuke Nastavenia vyberte Zaregistrovať
servisné konto a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet
služby.
2.
Stlačením tlačidiel šípok ▲▼ vyberte
Poskytovateľa služby, ktorého chcete spojiť
s vaším Inteligentným TV účtom, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 Ak máte účet Samsung a chcete použiť
funkciu Aplikácie Samsung v službe Smart
Hub, musíte tu zaregistrovať svoj účet
Aplikácie Samsung. Pozrite si stranu 61, kde
nájdete viac informácií.
3.
Pomocou diaľkového ovládača a virtuálnej
klávesnice zadajte svoje ID miesta a heslo.
Po skončení stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎ POZNÁMKA
 Toto je ID a heslo, ktoré normálne používate
pre prístup k vášmu účtu na stránke.
4.
Ak ste správne zadali vaše ID a heslo, objaví sa
hlásenie Úspešne zaregistrovaný.
5.
Ak ste stlačili tlačidlo ZADAŤ, zopakujte Kroky
2 až 4 na pripojenie ďalšieho Poskytovateľa
služby.
1.
Vyberte Zmeniť heslo a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2.
Zadajte svoje aktuálne heslo. Objaví sa
nasledujúca obrazovka.
3.
Na nasledujúcej obrazovke zadajte nové
heslo do prvého riadku. Potvrďte heslo jeho
opätovným zadaním do druhého riadku.
4.
Objaví sa obrazovka so správou Zmena
hesla dokončená. Stlačte tlačidlo ZADAŤ
alebo počkajte, kým sa obrazovka zatvorí približne 5 sekúnd.
Odstrániť zo zoznamu TV účtu
Funkcia Odstrániť zo zoznamu televíznych kont
zruší všetky vaše aktuálne zaregistrované
servisné kontá, ktoré ste si zaregistrovali na
obrazovke Zaregistrovať servisné konto.
Deaktivovať účet
Funkcia Deaktivovať účet deaktivuje váš
inteligentný TV účet a vymaže ho spolu so
všetkými vašimi nastaveniami účtu zo služby
Smart Hub.
Správca služieb
Táto ponuka slúži na nastavenie služby špeciálnej
aplikácie. (Súvisiaci s aplikáciou je napríklad AP
New, Ticker atď.)
✎ POZNÁMKA
 Táto funkcia funguje iba ak je nainštalovaná
špeciálna aplikácia.
6.
Po skončení stlačte tlačidlo RETURN.
58
Resetovať
Funkcia Resetovať inicializuje všetky stiahnuté
aplikácie, vymaže všetky používateľské kontá a
nastavenia z výrobku a resetuje všetky nastavenia
služby Smart Hub na predvolené nastavenia z
továrne. Následne reštartuje službu Smart Hub,
ako keby bola spustená po prvýkrát. Váš účet
však naďalej ostáva na serveri Smart Hub. Pre
prihlásenie sa do vášho účtu zadajte vaše ID a
heslo na obrazovke Vytvoriť účet.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 58
2011-12-23
4:44:42
05
1.
V ponuke Správa účtu zvoľte Resetovať a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Resetovať.
2.
Zadajte svoje bezpečnostné heslo. Je to
heslo, ktoré ste zadali, ak ste nastavili Rodič.
hodnotenie BD alebo DVD (pozri stranu 38).
Ak ste ho nenastavili, zadajte 0000.
3.
Po chvíli sa služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka môže byť čierna a
potom sa znovu objaví Smart Hub. Po chvíli
sa začne postup opätovného spustenia.
4.
Ak chcete dokončiť opätovné spustenie,
prejdite na krok 4 v Prvom spustení služby
Smart Hub. (Pozri stranu 54)
✎ POZNÁMKA
 Ak ste zabudli heslo, stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ
(  ) na prednom paneli výrobku na viac ako 5
sekúnd bez vloženého disku.
Vlastnosti
Položka ponuky Vlastnosti uvádza tri funkcie,
ktoré zobrazujú informácie o službe Smart Hub:
Viac
Zobrazí informácie o službe Smart Hub, vrátane
čísla verzie, počtu nainštalovaných služieb,
spotrebe pamäte a jedinečného ID výrobku.
Ponuka Režim úpr. - ŽLTÉ tlačidlo (C)
Funkcie v ponuke Režim úprav vám umožňujú
manipulovať s aplikáciou v časti Moje aplikácie na
obrazovke Smart Hub. Pomocou týchto funkcií
môžete zamykať a odomykať prístup do niektorej
aplikácie, vytvárať nové adresáre a presúvať do
nich aplikácie, premenovať adresáre, mazať
aplikácie a meniť polohu aplikácie na obrazovke.
Ak sa chcete dostať do ponuky Režim úpr. a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači. Panel ponuky Režim úpr. sa
zobrazí v dolnej časti obrazovky.
2.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Funkcie na paneli ponuky Režim úpr. sú opísané
nižšie.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré položky ponuky sa nemusia zobraziť
na obrazovke. Ak chcete vidieť tieto položky,
stlačte tlačidlo ◄► pre posun na okraj
obrazovky, a potom stlačte ešte raz na
odhalenie položiek.
 Tento panel môžete zatvoriť zvýraznením X
vpravo dole a následným stlačením tlačidla
ZADAŤ.
Presunutie
Zmluvné podmienky servisnej dohody
Funkcia Presunúť vám umožňuje meniť polohu
obrazovky aplikácie. Ak chcete použiť funkciu
Presunúť, postupujte podľa týchto krokov:
Zobrazí Zmluvné podmienky servisnej dohody.
1.
2.
3.
4.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
Vyberte aplikáciu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Nad aplikáciou sa objaví fajka.
Stlačením tlačidla ▲▼◄► vyberte možnosť
Presunutie a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nad aplikáciou sa zobrazí ikona zmeny
polohy.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► presuňte ikonu.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ, keď je ikona v
požadovanej polohe. Aplikácia sa presunie do
svojho nového umiestnenia.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 59
Sieťové služby
Ak chcete použiť funkciu Resetovať, postupujte
podľa týchto krokov:
59
2011-12-23
4:44:42
Sieťové služby
Nový priečinok
Upraviť položky v priečinku
Funkcia Nový priečinok vám umožňuje vytvoriť a
pomenovať nové priečinky. Keď vytvoríte adresár,
môžete doň presunúť aplikáciu. Ak chcete použiť
funkciu Nový priečinok, postupujte podľa týchto
krokov:
Vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Otvorí sa priečinok.
1.
Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ponuky
Režim úpr. na hlavnej obrazovke. Ak chcete
napríklad presunúť aplikáciu späť na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie:
2.
3.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Nový priečinok a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa okno Nový priečinok a
klávesnica.
Na zadanie názvu priečinka použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Obrazovka Nový priečinok sa zatvorí a na
obrazovke Smart Hub sa objaví Nový
priečinok.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Tlačidlá Upraviť sa zobrazia v dolnej časti
obrazovky.
1.
Vyberte aplikáciu.
2.
Vyberte možnosť Presunúť do priečinka a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa
okno Presunúť do priečinka.
3.
Zvoľte Moje aplikácie a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Okno Presunúť do adresára sa
zatvorí a aplikácia sa vráti na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie.
Presunúť do priečinka
Funkcia Presunúť do adresára vám umožňuje
presunúť aplikáciu do adresára. Ak chcete použiť
funkciu Presunúť do priečinka, postupujte podľa
týchto krokov:
Premenovať priečinok
Funkcia Premenovať priečinok vám umožňuje
premenovať priečinky. Ak chcete použiť funkciu
Premenovať priečinok, postupujte podľa týchto
krokov:
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2.
Vyberte aplikáciu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
3.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Presunúť do priečinka a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa okno Presunúť do
priečinka.
2.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
priečinok a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
možnosť Premenovať priečinok a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa okno
Premenovať priečinok a klávesnica.
4.
Na zadanie nového názvu použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ. Okno Premenovať
sa zatvorí a pod priečinkom sa objaví nový
názov.
4.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
priečinok a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa správa Presunuté do priečinka a
potom sa zatvorí. Aplikácia bola presunutá
do adresára.
Vstup do aplikácie v adresári
1.
Zatvorte ponuku Režim úpr.
2.
V Mojich aplikáciách stláčaním tlačidiel
▲▼◄► vyberte priečinok a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa priečinok.
3.
Vyberte aplikáciu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Spustí sa aplikácia aplikácie alebo
služby.
60
Zámka
Funkcia Zámka vám umožňuje uzamknúť
niektoré aplikácie v ponuke Moje aplikácie, takže
sa nedajú otvoriť bez zadania rodičovského
bezpečnostného kódu.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 60
2011-12-23
4:44:42
05
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2.
Stlačením ▲▼◄► vyberte aplikáciu a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ. Ak je
možné aplikáciu uzamknúť, aktivuje sa
položka ponuky Zámka.
3.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
možnosť Zámka a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
4.
Zadajte svoj Rodičovský bezpečnostný kód
(pozri stranu 38). Ak ste si nevytvorili
Rodičovský bezpečnostný kód, zadajte
0000.
5.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Zamknúť službu na potvrdenie blokovania a
následne sa zatvorí. Vedľa aplikácie sa
zobrazí symbol zámky.
Odblokovať
1.
2.
3.
4.
5.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Stlačením ▲▼◄► vyberte uzamknutú
aplikáciu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Odblokovať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
Zadajte Rodičovský bezpečnostný kód (pozri
stranu 38). Ak ste si nevytvorili Rodičovský
bezpečnostný kód, zadajte 0000.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Blokovanie služby zrušené na potvrdenie
odblokovania a následne sa zatvorí.
Vymazať
Funkcia Vymazať vám umožňuje vymazať
aplikáciu z ponuky Moje aplikácie. Ak chcete
použiť funkciu Vymazať, postupujte podľa týchto
krokov:
3.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Vymazať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa hlásenie „Chcete vymazať zvolenú(é)
položku(y)?“.
4.
Vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Aplikácia sa vymaže.
Sieťové služby
Ak chcete použiť funkciu Zámky, postupujte
podľa týchto krokov:
Ponuka Triediť podľa - ZELENÉ
tlačidlo (B)
Funkcie v ponuke Triediť podľa vám umožnia
roztriediť aplikácie v ponuke Moje aplikácie do
skupín Podľa predvoľby, Názov, Dátum,
Frekvencia, Kategória, Definované používateľom.
Ak manuálne zmeníte polohu aplikácie, ponuka
Triediť pri jej spustení automaticky zvýrazní
Definované používateľom.
Ak chcete roztriediť aplikácie v ponuke Moje
aplikácie, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte metódu
triedenia a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Smart
Hub triedi aplikácie podľa spôsobu, ktorý ste si
vybrali.
Aplikácie Samsung
Aplikácie Samsung vám umožňujú za poplatok
alebo bezplatne prebrať aplikácie a služby do
vášho prehrávača diskov Blu-ray a prezerať alebo
používať ich na vašom televízore.
Tieto aplikácie a služby zahŕňajú videá, hudbu,
fotografie, hry, správy, šport, atď. V ponuke Moje
aplikácie sa zobrazí aplikácia pre nové aplikácie.
Dodatočné aplikácie a služby sa budú pridávať
pravidelne.
Platené aplikácie
1.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Ak si chcete prebrať platené aplikácie,
potrebujete si vytvoriť účet Samsung a pridať k
účtu kreditnú kartu.
2.
Stlačením ▲▼◄► vyberte aplikáciu a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Ak si chcete vytvoriť účet Samsung, navštívte
lokalitu www.samsung.com:
✎ POZNÁMKA
 Táto služba sa nemusí v niektorých krajinách
poskytovať.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 61
61
2011-12-23
4:44:42
Sieťové služby
Prístup k obrazovke Aplikácie Samsung
Ak sa chcete dostať na obrazovku Aplikácie
Samsung, stláčajte tlačidlá ▲▼◄► pre
navigáciu do oblasti Aplikácie Samsung na
hlavnej obrazovke Smart Hub, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Aplikácie
Samsung.
✎ POZNÁMKA
 Ak túto obrazovku otvárate po prvýkrát,
zobrazí sa okno Podmienky služby. Zvoľte
Súhlasím a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Karty Triediť podľa
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► môžete získať
prístup ku kartám Triediť podľa v hornej časti
obrazovky. Na každej karte sa zobrazia služby
alebo aplikácie v kategórii, ktorú si zvolíte,
zatriedené podľa kritérií na karte (Odporúčané,
Najviac preberané, Najnovšie, Názov).
Takisto môžete použiť MODRÉ tlačidlo (D) na
diaľkovom ovládači pre prístup ku kartám Triediť
podľa. Po každom stlačení MODRÉ tlačidlo (D)
zmeníte zobrazenie z jednej karty triedenia na
druhú.
Používanie obrazovky Aplikácie Samsung
Aplikácie Samsung podľa kategórií
Ak chcete použiť obrazovku Aplikácie Samsung,
postupujte podľa týchto krokov:
K dispozícii sú nasledovné kategórie:
1.
Stláčajte tlačidlá ◄► pre posun na zoznam
kategórií vľavo.
2.
Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre zvýraznenie
kategórie. O niekoľko sekúnd sa na
obrazovke Aplikácie Samsung zobrazia
aplikácie v tejto kategórii. Na vrchu sa
zobrazia karty Triedenia.
3.
4.
5.
Stláčajte tlačidlo ► pre posun na zobrazené
aplikácie alebo služby.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte aplikáciu
alebo službu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Detaily
aplikácie, ktorá opisuje službu alebo
aplikáciu.
Zvoľte Prevziať teraz a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Ak je aplikácia alebo služba
bezplatná, preberie sa a spustí. V opačnom
prípade, ak je potrebné uhradiť poplatok,
postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
dokončenie preberania.
✎ POZNÁMKA
• Čo je nové? : Zobrazuje novo zaregistrované
aplikácie.
• Video : Zobrazuje rôzne video médiá, ako sú filmy,
televízne show a krátke videá.
• Hra : Zobrazuje rôzne hry, ako napríklad sudoku a
šachy.
• Šport : Zobrazuje rôzne športové mediálne služby,
ako sú informácie o zápasoch, obrázky a krátke
videá.
• Životný štýl : Zahŕňa rôzne mediálne služby
spojené so životným štýlom, ako je hudba, osobné
nástroje pre správu fotografií a sociálne siete, ako
sú napríklad Facebook a Twitter.
• Informácie : Zahŕňa rôzne informačné služby, ako
sú správy, burza cenných papierov a počasie.
• Ostatné : Zahŕňa ostatné služby.
Môj účet
Môj účet vám umožňuje prístup k histórii vašich
objednávok a preberania Aplikácií Samsung a na
obrazovku Peniaze za Moje aplikácie. Ak sa
chcete dostať k týmto informáciám, musíte mať
založený účet Aplikácií Samsung.
 Niektoré aplikácie sa dajú prevziať bezplatne,
ale vyžadujú si registráciu u poskytovateľa
alebo platený účet u používateľa.
 V ponuke Moje aplikácie sa zobrazí aplikácia
pre aplikácie a služby, ktoré ste si stiahli na
Samsung Apps.
62
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 62
2011-12-23
4:44:42
05
Ak máte otázky k Aplikáciám Samsung, pozrite si
najskôr Pomocníka. Ak nie je možné aplikovať ani
jeden tip, navštívte webovú stránku www.
samsung.com.
Ak chcete použiť funkciu Pomocník, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
možnosť Pomocník a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2. Stláčajte tlačidlá ◄► na zadanie Pomocníka
po tom, ako sa zobrazí.
3. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre rolovanie textu
Pomocníka.
4. Stláčajte tlačidlá ◄ pre zatvorenie Pomocníka.
Používanie farebných tlačidiel na vašom
diaľkovom ovládači s Aplikáciami Samsung
• ČERVENÉ tlačidlo (A) (Prihlásenie): Ak sa chcete
prihlásiť na Inteligentný TV účet.
• ZELENÉ tlačidlo (B) (Zobrazenie miniatúr/
zoznamu): Ak chcete prepínať aplikácie medzi
zobrazením miniatúr a zoznamom.
• MODRÉ tlačidlo (D) (Triediť podľa): Ak chcete
triediť aplikácie v kategórii podľa Odporúčaných,
Najviac preberaných, Najnovších alebo Mena.
• Späť: Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.
✎ POZNÁMKA
 Služby Internetového obsahu môžu
poskytovatelia pridať alebo vymazať bez
oznámenia.
Pokyny o používaní vášho videa alebo
funkcie vyhľadávania nájdete na stránke
www.samsung.com.
Použitie funkcie vTuner
BD-LIVE™
Po pripojení výrobku na sieť si môžete pomocou
disku podporujúceho BD-LIVE vychutnať rôzne
služby a obsahy spojené s filmami.
Sieťové služby
Pomocník
1. Pripojte USB kľúč do USB portu na prednej
strane výrobku a skontrolujte dostupnú
pamäť. Pamäťové zariadenie musí mať
aspoň 1 GB dostupnej pamäte pre uloženie
služieb BD-LIVE.
2. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎ POZNÁMKA
 Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný
obsah sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu
disku.
Používanie funkcie AllShare
AllShare vám umožňuje prehrávať hudobné, video a
fotografické súbory uložené na vašom počítači
alebo mobilnom telefóne, alebo zariadení NAS
podporujúcom technológiu DLNA.
Ak chcete použiť službu AllShare s vaším výrobkom,
musíte ho pripojiť na sieť (pozrite strany 23~24).
Ak chcete používať AllShare spolu s vaším
počítačom, musíte si nainštalovať softvér AllShare
na svoj počítač.
Ak máte mobilný telefón kompatibilný s DLNA alebo
NAS, môžete používať AllShare bez dodatočného
softvéru.
Môžete si stiahnuť počítačový softvér a získať
podrobné pokyny pre používanie AllShare z webovej
stránky Samsung.com.
Funkcia vTuner slúži k počúvaniu rádia.
Ak stlačíte tlačidlo vTuner, aktivuje sa
miniaplikácia vTuner.
Stlačte tlačidlo vTuner.
✎ POZNÁMKA
 Funkciu vTuner môžete použiť po stiahnutí
aplikácie vTuner z Aplikácií Samsung.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 63
63
2011-12-23
4:44:42
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak tento výrobok nefunguje správne, preštudujte si nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie je uvedený
nižšie, alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite výrobok, odpojte napájací kábel a kontaktujte
najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.
Symptóm
Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Pripojenie iPodu zlyhalo
• Skontrolujte stav konektora iPodu.
• Softvérovú verziu iPodu aktualizujte.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálne číslo BD/DVD.
Disky BD/DVD, ktoré ste kúpili v zahraničí, sa nemusia dať prehrávať.
• Na tomto výrobku sa nedajú prehrávať disky CD-ROM ani DVD-ROM.
• Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
Po stlačení tlačidla Play/Pause sa
prehrávanie nespustí okamžite.
• Nepoužívate deformovaný disk alebo disk s poškrabaným povrchom?
• Vyčistite disk.
Nevychádza zvuk.
• Počas rýchleho prehrávania, spomaleného prehrávania a prehrávania po
krokoch nebudete počuť žiadny zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne? Je nastavenie reproduktora správne
prispôsobené?
• Nie je disk vážne poškodený?
Zvuk počujete iba z niekoľkých
reproduktorov, nie zo všetkých 6.
• Pri niektorých BD/DVD diskoch vychádza zvuk iba z predných reproduktorov.
• Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne.
• Nastavte hlasitosť.
• Pri počúvaní CD, rádia alebo televízora vychádza zvuk iba z predných
PL II (Dolby Pro
reproduktorov. Vyberte „PRO LOGIC II“ stlačením tlačidla
Logic II) na diaľkovom ovládači, aby ste použili všetkých šesť reproduktorov.
Priestorový 5.1-kanálový zvuk
Dolby Digital nie je produkovaný.
• Nachádza sa na disku označenie „Dolby Digital 5.1 CH“? Priestorový 5.1kanálový zvuk Dolby Digital je produkovaný, iba ak je disk nahraný s 5.1kanálovým zvukom.
• Je na informačnom displeji jazyk zvuku správne nastavený na Dolby Digital 5.1CH?
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Ovládate diaľkový ovládač v rámci prevádzkového uhla a vzdialenosti?
• Nie sú vybité batérie?
• Vybrali ste funkcie režimu (TV/BD) na diaľkovom ovládači (televízora alebo BD)
správne?
• Disk sa otáča, ale nie je vidieť
žiadny obraz.
• Kvalita obrazu je slabá a obraz
sa trasie.
• Je zapnutý televízor?
• Sú káble videa pripojené správne?
• Nie je disk špinavý alebo poškodený?
• Disk so slabou kvalitou sa nedá prehrávať.
Jazyk zvuku a titulkov nefunguje.
• Jazyk zvuku a titulkov nefungujú, ak ich disk neobsahuje.
Po vybratí funkcie ponuky sa
neobjaví obrazovka ponuky.
• Nepoužívate disk, ktorý neobsahuje ponuky?
64
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 64
2011-12-23
4:44:43
06
Kontrola/Náprava
Pomer strán sa nedá zmeniť.
• 16:9 BD/DVD disky môžete prehrávať v širokouhlom režime 16:9 Wide, režime
4:3 Letter Box (4:3 Poštová schránka) alebo režime 4:3 Pan-Scan, ale disky
BD/DVD 4:3 môžete pozerať iba v pomere 4:3. Preštudujte si obal Blu-ray
disku a potom vyberte správnu funkciu.
• Výrobok nefunguje.
(Príklad: Nejde napájanie alebo
začujete neobvyklý zvuk.)
• Stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo ZASTAVIŤ ( ) na diaľkovom ovládači v
STANDBY (pohotovostnom) režime.
• Výrobok nefunguje normálne.
- Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia.
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Zabudli ste heslo rodičovského
zámku.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVIŤ ( ) na výrobku bez
vloženého disku. Na displeji sa zobrazí správa INIT (INICIALIZÁCIA) a všetky
nastavenia sa vrátia k východiskovým hodnotám.
Potom stlačte tlačidlo POWER.
- Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia.
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto s
dobrým príjmom.
Pri počúvaní zvuku televízora cez
výrobok nepočujete žiadny zvuk.
• Ak stlačíte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ () počas počúvania zvuku televízora
pomocou funkcií D. IN alebo AUX, zapnú sa funkcie BD/DVD a vypne sa zvuk
televízora.
Na obrazovke sa zobrazí správa
„Nie je dostupné“.
• Funkcie alebo činnosť sa tentoraz nedajú ukončiť, pretože:
1. To zakázal softvér BD/DVD.
2. Softvér BD/DVD túto funkciu (napr. uhly) nepodporuje.
3. Funkcia momentálne nie je dostupná.
4. Požiadali ste o číslo titulu alebo kapitoly, alebo o čas vyhľadávania, ktorý je mimo
rozsahu.
Ak je výstup HDMI nastavený na
rozlíšenie, ktoré váš televízor
nepodporuje (napríklad 1080p),
neuvidíte na svojom televízore žiadny
obraz.
• Stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVIŤ ( ) na prednom paneli na viac ako 5
sekúnd bez vloženého disku. Všetky nastavenia sa vrátia na nastavenia z továrne.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje rozlíšenie vstupu HDMI 576p/480p/720p/
1080i/1080p.
Nezvyčajný HDMI výstup
obrazovky.
• Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho
obsahu), na obrazovke sa môže objaviť náhodné rušenie.
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 65
Ďalšie informácie
Symptóm
65
2011-12-23
4:44:43
Ďalšie informácie
Symptóm
Kontrola/Náprava
Funkcia správcu zdieľaného
obsahu PC Share Manager
Vidím priečinky zdieľané programom
PC Share Manager, ale nevidím
súbory, ktoré tam sú.
• Pretože zobrazuje len súbory odpovedajúce kategóriám Obrázok, Hudba a Film,
súbory, ktoré nemožno zaradiť do týchto kategórií, sa nedajú zobraziť.
Funkcia AllShare
Video sa prehráva prerušovane.
• Skontrolujte, či je sieť stabilná.
• Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové pripojenie medzi serverom a výrobkom je nestabilné.
Skontrolujte pripojenie.
Pripojenie AllShare medzi
televízorom a počítačom je
nestabilné.
• IP adresa v tej istej podsieti by mala byť jedinečná, v opačnom prípade môže
nastať kolízia IP.
• Skontrolujte, či mate zapnutý firewall. Ak áno, potom firewall vypnite.
BD-LIVE
Nedokážem sa pripojiť na server
BD-LIVE.
• Skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné pomocou ponuky Test siete.
• Skontrolujte, či je pamäťové zariadenie USB pripojené k výrobku, alebo nie.
• Pamäťové zariadenie musí mať aspoň 1 GB dostupnej pamäte na uloženie
služieb BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v ponuke BD Data Management
(Správa BD údajov). (Pozrite stranu 37)
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na
Povoliť (všetky).
• Ak všetky ostatné možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu alebo
aktualizujte najnovší firmvér.
Ak pri použití služby BD-LIVE
nastane chyba:
• Pamäťové zariadenie musí mať aspoň 1 GB dostupnej pamäte na uloženie
služieb BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v ponuke BD Data Management
(Správa BD údajov). (Pozrite stranu 37)
✎ POZNÁMKA
 Po obnovení východiskových nastavení budú všetky údaje uložené v údajoch BD vymazané.
66
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 66
2011-12-23
4:44:43
06
Ďalšie informácie
Technické údaje
Všeobecné
FM Tuner
Hmotnosť
3,15 kg
Rozmery
430,0 (Š) x 60,0 (V) x 279,1 (H) mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5 °C až +35 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % až 75 %
Pomer signálu/šumu
55 dB
Použiteľná citlivosť
12 dB
Celkové harmonické skreslenie
0,5 %
BD (disk Blu-ray)
Rýchlosť čítania: 9,834 m/sek.
DVD (Digitálny viacúčelový disk)
Disk
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Kompozitné video
Rýchlosť čítania: 6,98 – 7,68 m/sek.
Približná doba prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Maximálna doba prehrávania: 20 min.
1-kanálové: 1,0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Blu-ray disk : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Video výstup
Pr : 0,70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Komponentné video
Pb : 0,70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Zvuk
HDMI
Výstup predného reproduktora
Zosilňovač
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Viackanálový zvuk PCM, zvuk bitstream, zvuk PCM
167W x 2(3Ω)
Výstup stredného reproduktora
167W(3Ω)
Výstup priestorového reproduktora
166W x 2(3Ω)
Výstup reproduktora subwoofer
167W(3Ω)
Frekvenčná charakteristika
Analógový vstup
20 Hz~20 kHz (±3 dB)
Digitálny vstup
20 Hz~40 kHz (±-4 dB)
Pomer signálu k šumu
70 dB
Odstup kanálov
60 dB
Citlivosť vstupu
(AUX) 500 mV
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 67
67
2011-12-23
4:44:43
Ďalšie informácie
HT-D4500
5,1-kanálový systém reproduktorov
Systém reproduktorov
Reproduktor
Predný
Priestorový
Stredný
Subwoofer
Impedancia
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Rozsah frekvencie
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Úroveň výstupného akustického
tlaku
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Menovitý príkon
167W
166W
167W
167W
Maximálny vstup
334W
332W
334W
334W
Rozmery (Š x V x H)
Predný : 90 x 139 x 70 mm
Priestorový : 77 x 107 x 70 mm
Stredný : 228 x 77 x 70 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Hmotnosti
Predný : 0,42 kg, Priestorový : 0,33 kg
Stredný : 0,48 kg, Subwoofer : 3,62 kg
HT-D4550
5,1-kanálový systém reproduktorov
Systém reproduktorov
Reproduktor
Predný
Priestorový
Stredný
Subwoofer
Impedancia
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Rozsah frekvencie
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Úroveň výstupného akustického
tlaku
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Menovitý príkon
167W
166W
167W
167W
Maximálny vstup
334W
332W
334W
334W
Rozmery (Š x V x H)
Predný : 90 x 1200 x 119 mm
Priestorový : 90 x 1200 x 119 mm
Stredný : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Hmotnosti
Predný : 3,69 kg, Priestorový : 3,69 kg
Stredný : 0,96 kg, Subwoofer : 3,60 kg
*: Nominálna špecifikácia
- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn s technické údaje sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na nálepke na tomto výrobku.
68
Slovensky
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 68
2011-12-23
4:44:43
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 69
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-23
4:44:43
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na batérii, v literatúre alebo na obalu, zobrazuje, že batérie v tomto
výrobku na konci ich životnosti nemôžete likvidovať s domácim odpadom. Tam, kde je to označené,
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb indikujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom
pomere, ako je to stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, tieto látky by
mohli spôsobiť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.
Kvôli ochrane zdrojov a na podporu opätovného použitia materiálu, separujte prosím batérie od ostatých
druhov odpadu a recyklujte ich pomocou vášho systému bezplatného vrátenia.
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenie)
(Aplikovateľné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na výrobku, jeho príslušenstvu alebo v jeho literatúre zobrazuje, že výrobok a jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s ostatným domácim
odpadom na konci životnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z
voľnej likvidácie odpadu, separujte prosím tieto položky od ostatných druhov odpadov a zodpovedne ich recyklujte,
aby ste podporili fungujúce zdroje opätovného použitia materiálov.
Domáci používatelia by mali kontaktovať maloobchodníka, u ktorého tento výrobok zakúpili a tiež miestnu správcovskú
kanceláriu kvôli informáciám kde a ako môžu vziať tieto položky na recyklovanie bezpečné pre životné prostredie.
Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávať a skontrolovať podmienky nákupnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemôžete pri likvidácii zmiešať s ostatným komerčným odpadom.
HT-D4500_XEO_SK_1223.indd 70
2011-12-23
4:44:44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement