Samsung HT-TX500 User guide

Samsung HT-TX500 User guide
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
AH68-01660E
AH68-02013G
REV: 01
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 2
2007-11-01 �� 9:56:29
Návod na použitie
SK
DIGITÁLNY SYSTÉM
DOMÁCEHO KINA
HT-TX500
COMPACT
DIGITAL VIDEO
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 3
COMPACT
COMPACT
DIGITAL AUDIO
DIGITAL AUDIO
2007-11-01 �� 9:56:30
Bezpečnostné varovania
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU
A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE
SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY
PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
Napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu) tohto
zariadenia,ktoré sa nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
LASER.
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len v
súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
UPOZORNENIE - PO
OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ RIZIKO
OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM LASEROVÝM
ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.
VÝSTRAHA : A
by ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ
ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo
možné manipulovať.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
• Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa pre odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na použitie.
Táto značka znázornená na výrobku alebo uvedená v dokumentácii k nemu signalizuje,
že prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich
odovzdaním na určenom zbernom mieste, aby sa mohli nepotrebné elektrické a
elektronické zariadenia recyklovať. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na
predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú
informácie o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý bude šetrný voči
životnému prostrediu. Firemní používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a
overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 2
2007-11-01 �� 9:56:31
Bezpečnostné upozornenia
SK
PRÍPRAVA
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku
na zadnej strane prehrávača. Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s
dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory.
Navrch prehrávača nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na zosilňovače ani na iné zariadenia, ktoré sa môžu
zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk. Tento prehrávač je určený
na nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie od
napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v
prípade, že ho nebudete dlhšiu dobu používať.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky.Napäťový náraz môže zariadenie
poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Phones
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné
používanie. Zariadenie je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte
cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie
škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 3
2007-11-01 �� 9:56:32
Charakteristické vlastnosti
Prehrávanie rôznych diskov a FM rádio
Model HT-TX500 dokáže prehrávať rôzne typy diskov ako DVD-AUDIO,DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW a DVD R/RW disky a disponuje tiež kvalitným FM rádiom.
Kompatibilita s DVD-Audio diskmi
Možnosť prehrávať vysokokvalitný zvuk z DVD-Audio diskov. Vstavaný 24-bit/1ý2 kHz DAC prevodník umožňuje
zariadeniu reprodukovať vysokokvalitný zvuk z hľadiska dynamického rozsahu, nízkoúrovňového šumu a
vysokofrekvenčných detailov.
Podpora funkcie USB Host prehrávania
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1-kanálovým
zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači, USB
pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová forma dekódovacej technológie multikanálového audio signálu, ktorá je dokonalejšia
než existujúci systém Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater System - Systém domáceho kina)
DTS je formát kompresie zvuku vyvinutý spoločnosťou Digital Theater Systems Inc. Vytvára širokopásmový
5.1-kanálový zvuk.
Šetrič obrazovky
Ak hlavný prístroj ostane v režime zastavenia po dobu 3 minút, na televíznej obrazovke sa objaví logo
Samsung.
Model HT-TX500 sa automaticky prepne do úsporného režimu po cca 20 minútach v režime šetriča
obrazovky.
Režim úspory energie
Model HT-TX500 sa automaticky vypne po cca 20 minútach v režime zastavenia.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
Zariadenie HT-TX500 umožňuje počas prehrávania súborov JPEG, diskov DVD vybrať svoj obľúbený obrázok a nastaviť
ho ako tapetu na pozadie.
HDMI
HDMI prepojenie súčasne prenáša obrazový aj zvukový signál DVD záznamu a poskytuje jasnejší obraz.
Rozlíšenie 1080p (Full HD) poskytuje ešte jasnejší obraz.
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora
značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K dispozícii len s televízormi
Samsung s podporou funkcie Anynet+.)
Jednodotykové tlačidlo
Dotykové tlačidlo tohto prehrávača je vybavené senzorom aktivovaným fyzickým kontaktom, ktorý vám umožňuje
pracovať so zariadením jednoduchým dotykom.
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 4
2007-11-01 �� 9:56:32
Obsah
PRÍPRAVA
ZAPOJENIA
Inštalácia reproduktora.......................................12
Inštalácia DVD prehrávača.................................14
Pripojenie reproduktorov....................................16
Pripojenie bezdrôtového zosilňovača.................19
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru...............21
Funkcia HDMI.....................................................22
Pripojenie zvuku z externých zariadení..............23
Pripojenie FM antény.........................................26
PREVÁDZKA
Pred čítaním používateľskej príručky.................27
Pred používaním domáceho kina.......................28
Prehrávanie disku...............................................29
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku......................30
Prehrávanie súborov JPEG................................31
Prehrávanie súborov DivX..................................32
Používanie funkcie prehrávania.........................34
Zobrazenie informácií o disku........................34
Zobrazenie zostávajúceho času.....................35
Zrýchlené prehrávanie....................................35
Spomalené prehrávanie.................................35
Prepínanie scén/skladieb...............................36
Opakované prehrávanie.................................37
Výber režimu opakovaného prehrávania
v informačnom zobrazení o disku...................37
Prehrávanie A-B Repeat................................38
Funkcia krokovania........................................38
Funkcia zorných uhlov....................................39
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu).................39
Funkcia EZ VIEW...........................................40
Skupina Bonus...............................................40
Navigačné strany............................................40
Funkcia výberu jazyka pre zvuk.....................41
Funkcia výberu jazyka pre titulky...................41
Priamy prechod k scéne/piesni......................42
Menu DVD disku............................................43
Menu titulov....................................................43
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host...............................................44
NASTAVENIA
Nastavenie.......................................................46
Nastavenie jazyka........................................46
Nastavenie typu obrazovky televízora.........47
Nastavenie rodičovského zámku
(Úroveň obmedzení)....................................48
Nastavenie hesla.........................................48
Nastavenie pozadia.....................................49
Výber jedného z troch nastavených pozadí............49
Režim prehrávania DVD..............................50
Registrácia DivX (R)....................................50
Nastavenie režimu reproduktorov................50
Nastavenie oneskorenia..............................51
Nastavenie testovacieho tónu......................52
Nastavenie zvuku.........................................53
Nastavenie DRC (Dynamic Range
Compression - kompresia dynamického rozsahu).....54
Nastavenie AV SYNC..................................54
Nastavenie zvuku HDMI..............................55
Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ)............56
Režim Dolby Pro Logic II.............................57
Efekt Dolby Pro Logic II...............................58
PRÍPRAVA
Bezpečnostné varovania......................................2
Bezpečnostné upozornenia..................................3
Charakteristické vlastnosti....................................4
Poznámky k diskom.............................................6
Popis....................................................................8
SK
RÔZNE
Počúvanie rozhlasu..........................................59
Informácie o vysielaní RDS...............................61
Praktické funkcie..............................................63
Ovládanie televízora pomocou diaľkového ovládania.........64
Riešenie problémov..........................................66
Manipulácia s diskami a ich skladovanie..........68
Tabuľka kódov jazykov.....................................69
Zariadenia s podporou funkcie USB Host........70
Technické údaje...............................................71
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 5
2007-11-01 �� 9:56:32
Poznámky k diskom
DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku
DolbyDigital a technológie video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty
známe z kinosál a koncertných sál si teraz môžete vychutnať v pohodlí
vášho domova..
1
~ 6
DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral,
regionálne kódy disku a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk
sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je vyznačený na zadnej strane. (Tento
DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym kódom.)
Disky vhodné na prehrávanie
Druh disku
Označenie (Logo)
Divx
Rozmer disku
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Obsah disku
Zvuk + Obraz
8cm
COMPACT
DIGITAL VIDEO
COMPACT
COMPACT
DIGITAL AUDIO
DIGITAL AUDIO
Zvuk
Zvuk + Obraz
Max.prehrávací čas
Cca 240 min.(jednostranný)
Cca 480 min.(obojstranný)
Cca 80 min.(jednostranný)
Cca 160 min.(obojstranný)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať
takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk na TV
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírovaniu
• Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana
pred kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k TVP a nie k VCR. Pri
pripojení k VCR sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných
právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision
Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision
Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 6
2007-11-01 �� 9:56:32
SK
Formát záznamu disku
Toto zariadenie nepodporuje chránené (DRM) súbory.
• V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné záleží od záznamového
zariadenia (CD - rekordér alebo počítač) a od stavu disku.
• Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky. Nepoužívajte CD-R disky s kapacitou vyššou než 700 MB/80 minút,
zariadenie ich nemusí prehrať.
• Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky sa nemusia dať prehrať.
• CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený, nemusí byť
jeho prehrávanie možné.
PRÍPRAVA
CD-R disky
CD-R MP3 disky
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
• Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
• Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
• Prehrávať je možné len súbory s príponou .mp3.
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na Multisession
disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom (t.j.32
kb/s ~ 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
CD-R JPEG disky
• Prehrávať je možné len súbory s príponou "jpg".
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
• Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na Multisession
disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
• Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
• Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa nemusia
prehrať vôbec.
Disky DVD R/RW, CD-R/RW DivX
toto zariadenie podporuje iba formáty autorizované spoločnosťou DivX Networks, Inc., súbory DivX vytvorené
• Pretože
užívateľom nemusí zariadenie prehrať.
• Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad:QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 800 x 600 pixelov atď.)
• Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
• Pre viac informácií týkajúcich sa formátov autorizovaných spoločnosťou DivX Networks, Inc.,navštívte adresu
"www.divxnetworks.net".
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 7
2007-11-01 �� 9:56:33
Popis
Predný panel
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
1. Tlačidlo Power (Zapnúť) (
)
(Stlačte a na viac ako 1 sekundu a podržte)
8. Tlačidlo Vysuntie
3. T lačidlo Tuning Down & Skip
(Ladenie nadol a Preskočiť) (
5.Tlačidlo Play/Pause
(Prehrať/Pozastaviť) (
)
7. Ovládanie hlasitosti
2. Tlačidlo Function (Funkcia)
4. Tlačidlo Stop (Zastaviť) (
6.Tlačidlo Tuning Up & Skip
(Ladenie nahor a Preskočiť) (
)
(Stlačte a na viac ako 1 sekundu a podržte)
)
9. Otvor pre disk
10. Displej
)
Zadný panel
1. KOAXIÁLNY konektor FM 75Ω
2. Výstupný konektor HDMI
3.Konektory výstupu komponentného
obrazu
1
Do týchto konektorov pripojte televízor so vstupmi
komponentného obrazu.
2
3
4
9
5
6
7
8
10
4.Výstupný video konektor
TVP so vstupnými video
konektormi(VIDEO IN)
pripojte do konektora VIDEO OUT.
5.Konektory AUX IN2 (Vstup zvuku 2) (L/R)
6. Konektory výstupu zvuku
7. Konektor 1 externého digitálneho optického vstupu
Pripojenie externého zariadenia s výstupným
optickým digitálnym konektorom.
8.Konektor 2 externého digitálneho optického vstupu
Pripojenie externého zariadenia s výstupným
optickým digitálnym konektorom.
9. Otvor na upevnenie stojana
10.Ventilátor
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 8
2007-11-01 �� 9:56:33
SK
Zadný panel
PRÍPRAVA
1. Konektor AUX IN1 (Vstup zvuku 1)
1
2
2. Konektor USB
3. K
onektor karty TX (WIRELESS)
4
Príslušenstvo
Diaľkové
ovládanie (DO)
Káblový systém
Video kábel
Skrutka (Veľká): 3EA
Skrutka (Malá): 4EA
FM anténa
Jadro (Zaoblené
feritové jadro)
HDMI kábel
Podstavec
Návod na použitie
Stojan
• Viac informácií o systéme reproduktorov nájdete na strane 12.
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 9
2007-11-01 �� 9:56:34
Popis (pokračovanie)
Diaľkové ovládanie (DO)
1
2
3
4
5
6
7
19
20
21
22
23
24
8
25
9
26
27
10
28
29
11
12
13
30
31
32
33
14
34
15
35
16
36
17
37
18
38
10
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 10
1. Tlačidlo pre DVD receiver
2. Tlačidlo TVb
3. Tlačidlo TV/VIDEO
4. Tlačidlo POWER (zap./vyp.)
5. Číselné tlačidlá (0~9)
6. Tlačidlo REMAIN
7. Tlačidlo STEP
8. Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
9. Tlačidlo VOLUME
10.Tlačidlo MENU
11.Tlačidlo AUDIO
12.Tlačidlo PL II EFFECT
13. Tlačidlo PL II MODE
14.PAMÄŤ TUNERA, Tlačidlo SD (Standard
Definition)/HD (High Definition)
15.Tlačidlo ZOOM
16.Tlačidlo SLEEP
17.Tlačidlo SLOW, MO/ST
18.Tlačidlo EZ VIEW, NT/PAL
19.Tlačidlo
DVD
Tlačidlo
TUNER
Tlačidlo
USB, AUX
20. Tlačidlo EJECT
21.Tlačidlo DIMMER/tlačidlo BUZZER OFF/
tlačidlo HOLD
22. Výberové tlačidlá RDS
23.Tlačidlo CANCEL
24.Tlačidlo REPEATb
25.
Tlačidlo
Prehráv./Pozastav.
Tlačidlo
Zastavenie
Tlačidlo
Tlačidlá vyhľadávania
26.Tlačidlo TUNING/CH
27.Tlačidlo MUTE
28.Tlačidlo RETURN
29.Smerové tlačidlá/potvrdenie
30.Tlačidlo SUBTITLE
31.Tlačidlo EXIT (Skončiť)
32.Tlačidlo DSP/EQ
33.Tlačidlo INFO
34.Tlačidlo SOUND EDIT
35.Tlačidlo DIGEST
36.Tlačidlo TEST TONE (Testovací tón)
37. Tlačidlo SLIDE MODE
38. Tlačidlo LOGO
2007-11-01 �� 9:56:35
SK
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
Vyberte kryt batérie v smere naznačenom šípkou.
3
Založte kryt priestoru pre batérie späť.
PRÍPRAVA
1
2
Do diaľkového ovládania vložte správne dve 1,5 V batérie
(veľkosť AAA) podľa správnej polarity(+ a -).
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:
• Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu:(+) do (+) a (-) do (-).
• Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať
odlišné napätie.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Priamy ovládací dosah diaľkového ovládania je cca 7 metrov. Používať ho môžete tiež pod horizontálnym
uhlom až do 30° s vrcholom pri senzore signálov DO.
11
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 11
2007-11-01 �� 9:56:36
Inštalácia reproduktora
Ako nainštalovať reproduktor a stojan (typ vysoký nástavec)
1
PODSTAVEC
1
točte stojan naruby a pripevnite ho na
O
podstavec.
tiahnite 4 (čierne) skrutky na spodnej strane
U
základne stojana.
tojan položte na podlahu a utiahnite 2
S
(strieborné) skrutky na zadnej strane stojana.
STOJAN
2
3
Balenie reproduktorov
Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky uvedené súčasti.
Predný reproduktor /Zadný reproduktor
Stredový reproduktor
REPRODUKTOR STOJAN
(4ks)
(4ks)
PODSTAVEC SKRUTKA (16EA): ČIERNA
SKRUTKA (16EA): STRIEBORNÁ
(4ks)
* Predné a zadné reproduktory sú zabalené
samostatne (ako je znázornené na obrázku).
POWER
ON
Subwoofer
AUDIO IN
CROSS OVER
OFF
Reproduktorový kábel
(5ks)
12
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 12
2007-11-01 �� 9:56:37
SK
4
REPRODUKTOR
Pripevnite reproduktor na stojan.
tiahnite 2 (strieborné) skrutky na zadnej strane
U
reproduktora.
6
Reproduktor je teraz kompletne zmontovaný.
STOJAN
6
ZAPOJENIA
5
• Skontrolujte, či je reproduktor nainštalovaný na rovnom a stabilnom mieste. Inak sa môže ľahko prevrátiť.
13
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 13
2007-11-01 �� 9:56:37
Inštalácia DVD prehrávača
1
STOJAN
1
ripevnite stojan k podstavcu a zatiahnite 4
P
skrutkami na spodnej strane podstavca.
Zaistite
hlavný prístroj tak, že zarovnáte 2
vyčnievajúce body na zadnej strane hlavného
prístroja s otvormi na upevnenie na stojane.
Zatiahnite 3 skrutky v strednej časti stojana.
atlačte kábel do otvoru na upevnenie kábla na
Z
stojane.
PODSTAVEC
1
2
STOJAN
3
4
14
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 14
2007-11-01 �� 9:56:38
SK
tvorte kryt držiaka na okrúhlej doske na spodnej
O
strane stojana a cez držiak veďte káble.
6
6
Káble stlačte do drážky na držiaku okrúhlej dosky.
Okrúhly stolový
držiak
7
8
Zatvorte kryt držiaka.
8
otiahnutím smerom hore otvorte okrúhle feritové
P
jadro. Oviňte ho okolo systémového pripájacieho
kábla tak, aby sa nachádzalo pri DVD prehrávači.
Stlačením úplne dole, až kým nezačujete kliknutie,
jadro zatvorte.
ZAPOJENIA
5
• Kvôli baleniam stojana sa obráťte na stranu 9.
• Okrúhle feritové jadro je navrhnuté na redukovanie elektromagnetických vĺn, ktoré by mohli spôsobiť rušenie.
15
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 15
2007-11-01 �� 9:56:39
Pripojenie reproduktorov
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
C
SW
L
R
až 3 násobná veľkosť obrazovky televízora
SL
SR
Umiestnenie prehrávača DVD
Výber polohy pri počúvaní
• Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu,
prípadne do podstavca televízora.
Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5
až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad : p
ri TV s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri TV s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m
Predné reproduktory ei
• Tieto reproduktory položte pri počúvaní pred seba,
natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
• Reproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové
reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.
• Zarovnajte prednú časť predných reproduktorov s
prednou časťou stredového reproduktora, alebo ich
umiestnite mierne pred stredovými reproduktormi.
Zadné reproduktory hj
• Tieto reproduktory umiestnite za polohou pri počúvaní.
• Ak tam nie je dostatok miesta, umiestnite ich pred sebou.
• Umiestnite ich 60 až 90 cm nad svoje uši, mierne
natočené smerom nadol.
a rozdiel od predných a stredových reproduktorov,
* Nzadné
reproduktory sa používajú na spracovanie
hlavných zvukových efektov, a zvuk z nich nevychádza
po celý čas.
Stredový reproduktor f
• Najideálnejšie je nainštalovať ho v rovnakej výške ako
predné reproduktory.
• Môžete ho nainštalovať aj priamo nad alebo pod
televízor.
Subwoofer g
• P
oloha subwoofera nie je taká dôležitá.
Umiestnite ho kam chcete.
16
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 16
2007-11-01 �� 9:56:39
SK
Zadná strana subwoofera
Zadná strana hlavného
prístroja
Stredový reproduktor
ZAPOJENIA
Predný reproduktor (P)
Predný reproduktor (Ľ)
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
Pripojenie reproduktorov
1
2
Čierny
Červený
1
Zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
Spájacie kolíky pripojte k zadnej strane subwoofera.
asuňte čierny kábel do čierneho konektora (-), červený
Z
kábel do červeného konektora (+) a potom uvoľnite klapku.
 Skontrolujte, či súhlasia farby na konektoroch reproduktora s farbami
na spájacích zástrčkách.
• Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli,
môže dôjsť k úrazu.
• Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
• Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať svoje ruky alebo cudzie predmety do
konektorov (otvorov) na subwooferi.
• Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
• Ak umiestnite reproduktory v blízkosti televízora, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia mag-
netickým poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej
vzdialenosti od televízora.
17
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 17
2007-11-01 �� 9:56:40
Pripojenie reproduktorov (pokračovanie)
Pripojenie hlavného prístroja a subwoofera
AUDIO IN
POWER
ON
AUDIO IN
CROSS OVER
OFF
Zadná strana subwoofera
Zadná strana hlavného prístroja
Na pripojenie portu AUDIO VÝSTUPU hlavnej jednotky k portu AUDIO VSTUPU subwoofera použite systémový kábel.
Funkcie subwoofera
Subwoofer: So zabudovaným, vyhradeným 165 W zosilňovačom, vytvára subwoofer sýty basový zvuk.
Crossover: Crossover nastavuje prerušenie frekvencie pre subwoofer.
Pre čo najlepší basový zvuk vo vašej miestnosti nastavte ovládanie Crossover.
1
2
3
POWER
ON
OFF
AUDIO IN
CROSS OVER
1
Tlačidlo POWER
Konektor externého vstupu zvuku
Ovládač Crossover
Koncovky výstupu reproduktora
4
18
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 18
2007-11-01 �� 9:56:40
Pripojenie bezdrôtového zosilňovača
SK
Pre bezdrôtové pripojenie zadných reproduktorov je potrebné dodatočne zakúpiť bezdrôtový prijímací modul a
vysielaciu kartu od predajcu spoločnosti Samsung.
Ak ste si zakúpili modul na bezdrôtový príjem (SWA-3000)
Zadná strana subwoofera
Stredový
reproduktor
POWER
ON
Predný reproduktor (P)
AUDIO IN
CROSS OVER
OFF
Predný reproduktor (Ľ)
ZAPOJENIA
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
Zadný reproduktor (Ľ)
Šikmá strana smerom hore
Zadný reproduktor (P)
1
redné a stredový reproduktory pripojte k subwooferu.
P
Pozrite str. 15 až 16.
ri ypnutom DVD zariadení vložte kartu TX do pripojenia karty
P
TX (BEZDRÔTOVÉ| na boku hlavnej jednotky.


VYSIELACIA
KARTA
artu TX držte tak, aby šikmá strana smerovala hore a vložte ju
K
do portu.
Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavným prístrojom a
bezdrôtovým prijímačom.
ripojte ľavý a pravý zadný reproduktork bezdrôtovému
P
prijímaciemu modulu.
ripojte napájací kábel bezdrôtového prijímacieho modulu k
P
elektrickej sieti a zapnite ho stlačením tlačidla <ON>.
• Do zariadenia nevkladajte iné karty ako TX karty určené pre toto
zariadenie. Môžete poškodiť zariadenie, alebo nebude túto kartu
nebude možné vybrať.
• Nevkladajte vysielaciu kartu naopak alebo opačne.
• Pred vložením karty zariadenie vypnite. Ak vložíte kartu do zapnutého zariadenia, môžete ho poškodiť.
• A
k je vložená TX karta, z konektorov zadného reproduktora na subwooferi
nebude vychádzať zvuk.
19
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 19
2007-11-01 �� 9:56:41
Pripojenie voliteľného bezdrôtového zosilňovača (pokračovanie)
Resetovanie bezdrôtovej komunikácie
Systém resetujte v prípade, že zariadenie nepracuje správne, alebo indikátor prepojenia (modrá LED kontrolka) na
bezdrôtovom prijímači nesvieti a na displeji zariadenia sa zobrazuje správa "REAR CHECK". Resetovanie systému
vykonajte len pri vypnutom zariadení a prijímacom module (SWA-3000).
1
P
ri vypnutom zariadení zatlačte a pridržte stlačené tlačidlo
REMAIN na viac ako 5 sekúnd.
` Kontrolka STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) na prednom
paneli modulu bezdrôtového prijímača blikne.
2
P
ri zapnutom bezdrôtovom prijímači pomocou pera alebo
spinky stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane zariadenia.
` Kontrolka STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) na
prednom paneli modulu bezdrôtového prijímača dvakrát
zabliká.
3 S tlačte a podržte tlačidlo Power na systéme domáceho kina
na viac, ako 1 sekundu a zapnite ho.
` LED indikátor s označením Link na bezdrôtovom
prijímacom module sa rozsvieti a tým je nastavenie ukončené.
` Ak je zariadenie naďalej vypnuté, zopakujte znova kroky 1 až 3.
• Keď
je nastavenie modulu bezdrôtového prijímania ukončené, z konektorov výstupu zadného reproduktora na
zadnej strane subwoofera nebude vychádzať zvuk.
• Anténa pre bezdrôtový príjem je vstavaná v bezdrôtovom prijímacom module. Zariadenie udržujte v suchom a
čistom prostredí.
• Pre optimálnu reprodukciu zvuku skontrolujte, či v okolí bezdrôtového prijímača nie sú žiadne prekážky.
• Zvuk zadných bezdrôtových reproduktorov budete počuť iba v režime DVD 5.1-CH alebo
Dolby Pro Logic II.
• V dvojkanálovom režime nebude zadnými reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.
• Bezdrôtový prijímací modul umiestnite na zadnú stranu. Ak je bezdrôtový prijímací modul príliš blízko pri
zariadení, môže byť zvuk rušený elektromagnetickým poľom.
• Ak v blízkosti zariadenia používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtovú LAN kartu, zariadenia so systémom Bluetooth
alebo iné zariadenia, ktoré používajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz) ako systém, môže dôjsť k rušeniu.
• Vysielacia vzdialenosť rádiových vĺn je cca 10 metrov. Môže sa však v závislosti od okolitého prostredia líšiť.
Ak je medzi bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou výstužou alebo železná stena,
zariadenie nemusí fungovať, pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
20
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 20
2007-11-01 �� 9:56:41
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
SK
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
1 SPÔSOB
(dodávaná)
2 SPÔSOB
ZAPOJENIA
3 SPÔSOB
(dodávaná)
1. SPÔSOB : HDMI ....... (najlepšia kvalita)
Dodávaným káblom HDMI prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom HDMI IN na svojom televízore.
2. SPÔSOB : Komponentné video .... (lepšia kvalita)
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným
video káblom (nie je súčasťou balenia) konektory Pr, Pb a Y na zadnej strane hlavného prístroja s
príslušnými konektormi na televízore.
3. SPÔSOB: Kompozitný obraz ....... (dobrá kvalita)
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom VIDEO IN na svojom televízore.
• Tento výrobok funguje pri komponentnom výstupe v režime prekladaného riadkovania (576i, 480i).
• Po pripojení obrazu nastavte na televíznom prijímač zdroj obrazu tak, aby zodpovedal príslušnému výstupu
obrazu (HDMI, komponentný alebo kompozitný) na domácom kine. Ďalšie informácie o spôsobe výberu zdroja
vstupného obrazu na televízore nájdete v návode na použitie TV.
• Ak použijete na pripojenie televízora Samsung k hlavnému prístroju kábel HDMI, môžete ovládať domáce kino pomocou
diaľkového ovládania televízora. K dispozícii len s televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC).
ak je na televízore logo
podporuje funkciu Anynet+.
• Hľadajte logo
21
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 21
2007-11-01 �� 9:56:42
Funkcia HDMI
Nastavenie rozlíšenia
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.
V režime zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo SD/HD (štandardné/vysoké
rozlíšenie) na DO.
` Pre výstupný HDMI signál je dostupné rozlíšenie 576p (480p), 720p, 1080i a 1080p.
` SD (štandardné rozlíšenie) je 576p (480p) a HD (vysoké rozlíšenie) je
720p/1080i/1080p.
Čo je HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)?
Toto zariadenie dokáže na
výstup priamo vyviesť digitálny
DVD video signál bez jeho
konverzie na analógový. Pri
použití HDMI pripojenia získate
kvalitný digitálny obraz.
• Ak televízor nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa nebude
zobrazovať správne.
• Keď je pripojený HDMI kábel, kompozitné a komponentné signály videa
nevystupujú.
• Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu televízora pozri v jeho návode na použitie.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora značky Samsung, ak je
domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K dispozícii len s televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+.)
1
S funkciou Anynet+
Stlačením tlačidla Play
(Prehrať) na diaľkovom
ovládaní od televízora
Samsung môžete ovládať
tento prístroj, zapínať
televízor alebo sledovať film.
2
P
ripojte hlavný prístroj domáceho kina k televízoru Samsung pomocou kábla
HDMI. (Pozrite stranu 21.)
Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu k televízoru.)
THEATER
View TV
THEATER Menu
Domáce kino môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
(K dispozícii sú tlačidlá :
, , ,
, $, % a +,_ tlačidlá,
~
tlačidlo)
Ak vyberiete TV
Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu <On> (Zapnuté).
` <Receiver: On> (Prijímač zapnutý) : môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
` <Receiver: Off> (Prijímač vypnutý) : môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
Off
On
Connected to Player
Setup
Ak vyberiete THEATER
MOVE
ENTER
EXIT
Move
Vyberte položku <THEATER to connector> (DOMÁCE KINO v konektore) a
nastavte možnosti všetkých dole uvedených položiek.
Enter
Exit
` <View TV> (Zobraziť TV): Dodávaným káblom HDMI prepojte konektor HDMI OUT
na zadnej straneViewhlavného
prístroja s konektorom HDMI IN na svojom televízore.
TV
` <THEATER Menu> (Ponuka DOMÁCE KINO) : otvorenie ponuky domáceho kina.
` <THEATER Operation> (Prevádzka DOMÁCEHO KINA) : zobrazia sa informácie o
prehrávaní disku domácim kinom.
` <Receiver: On> (Prijímač zapnutý) : môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
` <Receiver: Off> (Prijímač vypnutý) : môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
THEATER
THEATER Menu
ENTER SELECT
MOVE
ENTER
EXIT
• Ak chcete cez systém domáceho kina počúvať zvuk televízora, pripojte optický kábel k
portu OPTICAL 1 na systéme.
• Ak je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) zapnutá a vypnete hlavný prístroj, vypne sa
aj televízor.
• Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) je v činnosti len v režime DVD.
Off
On
Connected to Player
Setup
ENTER SELECT
Move
Enter
Exit
22
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 22
2007-11-01 �� 9:56:43
Pripojenie zvuku z externých zariadení
SK
AUX1 : Bočný panel
ZAPOJENIA
Audio kábel
(nedodávaný)
AUDIO OUT
AUX1 : Pripojenie vonkajšieho zariadenia/prehrávača MP3
Zariadenia ako prehrávač MP3
1
Do vstupu AUX IN 1 (Audio) na domácom divadle zapojte výstup Audio Out vonkajšieho zariadenia/prehrávača MP3.
2
Stlačenim tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <AUX1>.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne : DVD ; D.IN 1 ; D.IN 2 ; AUX1 ; AUX2 ; USB ; FM
23
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 23
2007-11-01 �� 9:56:44
Pripojenie zvuku z externých zariadení (pokračovanie)
AUX2 : Zadný panel
Audio kábel
(nedodávaný)
Ak je externé analógové
zariadenie vybavené len
jedným výstupným
audiokonektorom, prepojte
ľavý alebo pravý konektor.
AUX2 : Pripojenie externého analógového zariadenia
analógový signál zariadenia, akým je napríklad videorekordér.
1
Prepojte konektor AUX IN 2 (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
2
Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <AUX2>.
• Skontrolujte,či súhlasí farebné označenie konektorov.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne : DVD ; D.IN 1 ; D.IN 2 ; AUX1 ; AUX2 ; USB ; FM
• Môžete prepojiť konektor výstupu obrazu na svojom videorekordéri s televízorom a konektory výstupu zvuku na
videorekordéri s konektormi na tomto prístroji.
24
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 24
2007-11-01 �� 9:56:44
SK
OPTICKÝ : Zadný panel
ZAPOJENIA
Optický
kábel(nedodávaný)
OPTICKÝ : Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenia s digitálnym signálom, napríklad káblový box/satelitný prijímač (set-top box).
1
P
ripojte digitálny vstup (OPTICAL 1 alebo 2) na domácom kine k digitálnemu výstupu externého digitálneho komponentu.
2
Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <D.IN 1>,<D.IN 2>.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne : DVD ; D.IN 1; D.IN 2; AUX1 ; AUX2 ; USB ; FM
25
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 25
2007-11-01 �� 9:56:44
OPERATION
Pripojenie FM antény
FM anténa (dodávaná)
1
2
Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
P
omaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo iný
pevný povrch.
• Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
` Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná,
teplota vo vnútri zariadenia sa značne zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
` Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste
zablokovali chladiaci ventilátor alebo ventilačné otvory napr. novinami alebo
obrusom, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
26
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 26
2007-11-01 �� 9:56:45
OPERATION
Pred čítaním používateľskej príručky
SK
Pred čítaním používateľskej príručky si preštudujte nasledujúce výrazy.
Ikony, ktoré budú v príručke použité
Ikona
DVD
Výraz
DVD
CD
CD
MP3
JPEG
DivX
Popis
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/DVDRW, ktoré boli zapísané a uzatvorené v režime Video.
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo CD-RW).
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
JPEG
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4 (DVD R/RW, CD-R alebo CD-RW)
VAROVANIE
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
POZNÁMKA
Znamená to tipy alebo pokyny na strane, ktoré pomáhajú pri používaní funkcie.
• Pokyny v tejto príručke označené symbolom <DVD ( DVD )> sa týkajú diskov DVD-VIDEO,
DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené.
Kde sa spomína niektorý typ DVD samostatne, je to označené osobitne.
• Ak neboli disky DVD-R/-RW zapísané správne vo formáte DVD Video, nebudú sa dať prehrávať.
PREVÁDZKA
MP3
27
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 27
2007-11-01 �� 9:56:45
Pred používaním domáceho kina
Ako ovládať televízor Samsung a domáce kino diaľkovým ovládaním zariadenia HT-TX500
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov značky Samsung.
1
Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so
striedavým napätím.
• Pred zapojením systému do elektrickej zásuvky musíte skontrolovať nastavenie
napätia (VOLITEĽNÉ). Ak napätie zásuvky nezodpovedá nastaveniu na zadnej
strane prístroja, môže byť systém vážne poškodený.
2
3
4
S
tlačením tlačidla TV nastavte ovládač do režimu ovládania TV.
P
re zapnutie televízora Samsung stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
POWER.
P
re výber vstupného signálu VIDEO na vašomtelevízore stlačte TV/VIDEO.
VIDEO
5
S
tlačením tlačidla DVD RECEIVER (DVD PRIJÍMAČ) prepnite do režimu
DVD RECEIVER, aby ste mohli ovládať domáce kino DVD.
6
P
re výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení tlačidlo
FUNCTION alebo stlačte tlačidlo DVD na DO.
• Ak chcete hlavnú jednotku zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Power na diaľkovom ovládači alebo na
hlavnej jednotke na viac, ako 1 sekundu.
Výber formátu obrazu
Nechajte prístroj vypnutý, stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo NT/
PAL na diaľkovom ovládaní.
` V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na hodnotu <PAL>.
` N
a displeji sa objavi nápis <NTSC> alebo <PAL>. Vtedy krátkym stlačenim tlačidla
NT/PAL vyberte spomedzi možnosti <NTSC> a <PAL>.
` Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
` Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku rovnaký ako formát obrazu
televízora.
28
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 28
2007-11-01 �� 9:56:46
Prehrávanie disku
1
DVD
SK
CD
V
ložte disk v zvislej polohe do otvoru na disk.
` Disk vkladajte potlačenou stranou dopredu.
` Prehrávanie sa spustí automaticky.
2
S
tlačte tlačidlo EJECT na diaľkovom ovládači
alebo podržte tlačidlo EJECT na hlavnej jednotke
na viac, ako 1 sekundu.
Tlačidlo EJECT
` D
isk vyjde z otvoru na vloženie disku na hlavnej
jednotke.
` Ak ho stlačíte raz, zobrazi sa nápis <PRESS PLAY> (STLAČTE PREHRAŤ), do pamäte sa uloži miesto
zastavenia. Ak stlačíte tlačidlo PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
) alebo ENTER, prehrávanie
bude pokračovať od miesta, kde bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
PREVÁDZKA
d Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) (@).
` Ak ho stlačíte dvakrát, zobrazí sa nápis <STOP> (ZASTAVENÉ). Ak potom stlačite tlačidlo PLAY/
PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
), prehrávanie začne od začiatku.
d A
k chcete dočasne pozastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
).
` Ak chcete pokračovať v prehrávani, stlačte znova tlačidlo PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
).
• V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
• V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom pripade ide o porušenie odporúčaní
systému CSS (Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopírovaniu).
29
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 29
2007-11-01 �� 9:56:47
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
MP3
Dátove CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formátoch MP3/WMA sa dajú prehrávať.
1
V
ložte disk MP3.
` Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa spustí.
` Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA diskoch rozdielny.
` Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
2 V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla $,%,_,+ album a stlačte
tlačidlo ENTER.
` Stláčanim tlačidla $,% vyberte skladbu.
3
A
k chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčaním $,%,_,+ zvoľte iný
album a potom stlačte ENTER.
` Pre výber iného albumu alebo skladby zopakujte kroky 2 a 3 vyššie.
4
Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (zastavenie) (@).
• V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia
prehrať.
• Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
d Pre prehrávanie súboru s ikonou,
` stlačte tlačidlo $,%,_,+ v režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti ponuky.
Ikona audio súboru : Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory vyberte ikonu
Ikona obrazového súboru : Ak si želáte prehrávať iba obrázkové súbory vyberte ikonu
Ikona video súboru : Ak si želáte prehrávať iba video súbory vyberte ikonu
Ikona pre všetky súbory : Pre výber všetkých súborov vyberte ikonu
30
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 30
2007-11-01 �� 9:56:47
Prehrávanie súborov JPEG
SK
JPEG
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo videokamerou alebo obrazové súbory JPEG z počítača môžete
uložiť na CD disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
Režim prepínania obrázkov (Slide)
1
Vložte disk JPEG.
2
S
tlačte tlačidlo SLIDE MODE.
` P
rehrávanie sa spustí automaticky. Každý obrázok bude zobrazený 5
sekúnd, potom sa zobrazí nasledujúci obrázok.
` Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce prechody obrázkov:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 ; SLIDE SHOW MODE : RANDOM ; SLIDE SHOW MODE : NONE
d Ak chcete prepnúť na ďalši obrázok stlačte tlačidlo “,”.
` Po každom stlačení tlačidla sa prepne predošlý alebo ďalší obrázok.
Funkcia prehľadu
Na televíznej obrazovke môžete zobraziť naraz až 9 obrázkov JPEG.
` Súbory JPEG sa zobrazia v 9 políčkach.
2
S
tláčaním tlačidiel $,%,_,+ zvoľte požadovaný obrázok a stlačte tlačidlo
ENTER.
` Vybrané obrázky sa zobrazia, každý obrázok sa zobrazí na 5 sekúnd.
d Pre zobrazenie ďalšieho okna s obrázkami stlačte tlačidlo “,”
PREVÁDZKA
1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo DIGEST.
Otočenie/Zrkadlové zobrazenie
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá
$,%,_,+.
Tlačidlo $ : Zrkadlové vertikálne preklopenie.
Originálny obrázok
Tlačidlo _ : Otočenie o
90°doľava.
Tlačidlo + : Otočenie o
90° doprava.
Tlačidlo % : Zrkadlové horizontálne preklopenie.
• Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19.0 megapixelov)pre štandardné JPEG
súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
31
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 31
2007-11-01 �� 9:56:49
Prehrávanie súborov DivX
DivX
Funkcie popisované na tejto strane sa týkajú prehrávania DivX diskov.
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo “,”.
` Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla ” prepnete na ďalší súbor.
` Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla “ prepnete na predchádzajúci
súbor.
Zrýchlené prehrávanie
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo ( alebo ) počas
prehrávania.
` Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:
2x ; 4x ; 8x ; 32x ; Normálna rýchlosť.
Funkcia 5 Minute Skip
Počas prehrávania stlačte tlačidlo _,+.
` Po stlačení tlačidla + sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
` Po stlačení tlačidla _ sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.
Prepínanie zvuku
stlačte tlačidlo AUDIO.
` Ak sa na disku nachádza viac zvukových stôp, môžete medzi nimi prepínať.
` Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi <AUDIO (1/N, 2/N ...)> a <
>.
• <
> sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná zvuková stopa.
Zobrazenie titulkov
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
` Po každom stlačení tlačidla sa prepina medzi <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> a
<SUBTITLE OFF>.
` Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa automaticky.
` Ďalšie informácie týkajúce sa použitia titulkov pri DivX diskoch pozri v bode čislo 2
(Titulky) nižšie.
32
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 32
2007-11-01 �� 9:56:49
SK
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami, predvolené titulky nemusia
zodpovedať filmu. Môžete vybrať svoj jazyk titulkov nasledujúcim postupom:
1
V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora $,% vyberte na televíznej
obrazovke požadované titulky (
2
), potom stlačte tlačidlo ENTER.
Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný súbor DivX, film sa bude
normálne prehrávať.
DivX (Digitálny internetový video súbor)
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka čomu sa
poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať záznamy v
kvalite približujúcej sa DVD diskom.
1. Podporované formáty
PREVÁDZKA
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je podporovaný,
môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Podporované formáty video signálu
Formát
AVI
WMV
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty audio signálu
Formát
Bit Rate
Sampling Frequency
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• Súbory DivX (zvukové súbory aj videosúbory) vytvorené vo formáte DTS podporujú len 6 Mb/s.
• Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlišenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov (4:3), toto zariadenie podporuje
rozlišenie až 800 x 600 pixelov (16:9). Vyššie rozlišenie TV obrazovky než 800 bodov nie je podporované.
• Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s, môžu sa počas
prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
2. Titulky
• Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim video súborov.
• Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do rovnakého
priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové znaky ako kórejské a činske).
33
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 33
2007-11-01 �� 9:56:50
Používanie funkcie prehrávania
Zobrazenie informácií o disku
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Na TV obrazovke môžete zobraziť informácie o prehrávanom disku.
Stlačte INFO.
` Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie zmení nasledovne:
DVD
Zobrazenie sa vypne
CD
Zobrazenie sa vypne
MP3
JPEG
DivX
Zobrazenie sa vypne
• V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované informácie líšiť.
• Niektoré disky tiež umožňujú zvoliť DTS, DOLBY DIGITAL
Na TV obrazovke sa zobrazí
Ak sa na TV obrazovke počas ovládania tlačidiel zobrazi tento symbol,
pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.
Screen Display
DVD
AUDIO
Zobrazenie
pre DVD disk
Zobrazenie pre titul
Uplynutý čas
Zobrazenie STEREO
(L/R)
Zobrazenie pre
DVD-AUDIO disk
Zobrazenie pre
kapitolu
Zobrazenie režimu
opakovaného prehrávania
Zobrazenie DOLBY
DIGITAL
Zobrazenie
pre CD disk
Zobrazenie pre
skladbu (súbor)
Zobrazenie jazyka pre
zvuk
Zobrazenie pre zorné
uhly
Zobrazenie pre
skupinu
Zobrazenie titulkov
34
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 34
2007-11-01 �� 9:56:52
SK
Zobrazenie zostávajúceho času
DVD
CD
MP3
Stlačte tlačidlo REMAIN.
` Môžete zobraziť celkový prehrávací a zostávajúci čas prehrávaného titulu alebo kapitoly.
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-VIDEO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
DVD-AUDIO
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
CD
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
DVD
CD
MP3
DivX
Stlačte tlačidlo (,).
` Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
PREVÁDZKA
Zrýchlené prehrávanie
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞ + PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞ + PLAY
• Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk počuť len pri
rýchlosti 2x. Pri rýchlostiach 4x, 8x a 32x nie je zvuk počuť.
Spomalené prehrávanie
DVD
DivX
Stlačte tlačidlo SLOW.
` Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
DVD
DivX
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞ &1/2 ➞ &1/4 ➞ &1/8 ➞ + PLAY
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞ + PLAY
• Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je počuť zvuk.
• Spomalené prehrávanie vzad nefunguje pri DivX diskoch.
35
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 35
2007-11-01 �� 9:56:53
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Prepínanie scén/skladieb
DVD
MP3
Stlačte tlačidlo “,”
` Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa spustí prehrávanie
predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby, priečinka (súboru).
` Nie je možné súvislo preskakovať kapitoly.
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
MP3
36
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 36
2007-11-01 �� 9:56:55
SK
Opakované prehrávanie
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku je možné opakovane prehrávať.
Stlačte REPEAT.
` Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim opakovaného
prehrávania mení nasledovne:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CD
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Voľby režimu opakovaného prehrávania
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
1
2
3
4
DVD
PREVÁDZKA
CHAPTER (KAPITOLA) : O
pakované prehrávanie zvolenej kapitoly.
TITLE (TITUL) : Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
GROUP (SKUPINA) : O
pakované prehrávanie zvolenej skupiny.
RANDOM (NÁHODNE) : Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. (Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK (SKLADBA) : Opakované prehrávanie zvolenej skladby.
DIR (PRIEČINOK) : Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC (DISK) : Opakované prehrávanie celého disku.
OFF (VYPNUTÉ) : Zrušenie opakovaného prehrávania.
CD
Dvakrát stlačte INFO.
Stláčaním tlačidla + vyberte zobrazenie REPEAT PLAYBACK (
S
tláčaním tlačidla % vyberte želaný spôsob opakovania.
).
` Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore uvedené kroky 2 a 3.
Stlačte ENTER.
DVD
CD
• Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z
informácií na obrazovke.
37
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 37
2007-11-01 �� 9:56:56
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Prehrávanie A-B Repeat
DVD
Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.
1
2
3
Dvakrát stlačte INFO.
AS
tláčaním tlačidla + vyberte zobrazenie
REPEAT PLAYBACK (
).
S
tláčaním tlačidiel $,% vyberte <A-> a stlačením tlačidla ENTER vyberte
začiatok časti, ktorá sa má opakovať.
` Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloží do pamäte.
4
A -?
: AÐ
V
REPEAT
koncovom
mieste úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať,
stlačte ENTER.
` Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
A-B
REPEAT : A-B
d P
re obnovenie štandardného prehrávania zvoľte stláčaním $,% položku
OFF.
A TO B REPEAT ON
• Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje na diskoch DivX, MP3 alebo JPEG.
• Funkcia opakovania A-B neumožňuje nastaviť bod (B)skôr ako 5 sekúnd prehrávacieho času od nastaveného počiatočného bodu (A).
Funkcia krokovania
DVD
DivX
Stlačte tlačidlo STEP.
` Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz posunie o jednu snímku vpred.
• Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
38
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 38
2007-11-01 �� 9:56:57
SK
Funkcia zorných uhlov
DVD
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych zorných uhlov.
1
2
3
Stlačte INFO.
S
tláčaním tlačidla + vyberte zobrazenie ANGLE ( ).
Stláčaním tlačidiel $, % alebo čiselných tlačidiel zvoľte požadovaný
zorný uhol.
` Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení nasledovne:
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)
PREVÁDZKA
• Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané
viaceré zorné uhly.
Táto funkcia umožňuje zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.
1
2
3
Stláčajte ZOOM.
Stláčaním tlačidiel $,%,_,+ sa posuňte na časť, ktorú chcete zväčšiť.
S
tlačte ENTER.
` Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepina nasledovne:
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• Táto funkcia nie je dostupná pri prehrávaní diskov DivX.
ENTER SELECT
39
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 39
2007-11-01 �� 9:56:58
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Funkcia EZ VIEW
DVD
Stlačte tlačidlo EZ VIEW.
` Po každom stlačení tlačidla sa funkcia Zoom zapína a vypína.
` Ak prehrávate záznam v širokouhlom formáte, môžete stlačením tlačidla
EZ VIEW odstrániť zobrazenie čiernych pruhov na vrchu a spodku obrazu.
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
• Táto funkcia nefunguje, ak DVD disk obsahuje záznam s viacerými zornými uhlami.
• Zobrazenie čiernych pruhov sa nemusi odstrániť, keďže niektoré DVD disky majú
pomer strán fixne zadaný.
• Táto funkcia nie je dostupná pri prehrávaní diskov DivX.
SCREEN
OFF
FIT a pravá strana mierne orezané.
• FITPočas
činnosti EZ View, môže SCREEN
byť ľavá
Skupina Bonus
DVD-AUDIO
Niektoré DVD-Audio disky obsahujú zvláštnu skupinu 'Bonus', ktorej sprístupnenie vyžaduje zadanie 4-ciferného
kódu. Podrobnosti a kód pozri na obale disku.
Ak prehrávate DVD-Audio disk obsahujúci skupinu Bonus, automaticky
sa zobrazí zobrazenie na zadanie kódu.
BONUS GROUP
• Ak vysuniete disk, vypnete zariadenie, alebo ho odpojíte od elektrickej siete, kód
bude potrebné zadať znova.
KEY NUMBER :
Navigačné strany
DVD-AUDIO
d Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ,,..
` Z DVD-Audio disku obsahujúceho obrázky môžete zvoliť požadovaný
obrázok.
` Pri niektorých diskoch nie je výber obrázka možný.
40
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 40
2007-11-01 �� 9:56:59
SK
SUBTITLE 01/03 : KOREAN
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
DVD
SUBTITLE 02/03 : ENGLISH
SUBTITLE 03/03 : JAPANESE
1
2
SUBTITLE OFF
Dvakrát stlačte INFO.
S
tláčaním číselných tlačidiel alebo $,% zvoľte požadovaný jazyk pre zvuk.
SUBTITLE 01/03 : KOREAN
` Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení tlačidla môže
zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH, FRENCH atď.).
SUBTITLE 02/03 : ENGLISH
SUBTITLE 03/03 : JAPANESE
SUBTITLE OFF
SP 2/3
FR 3/3
SP
EN2/3
1/3
KO 01/ 03
OFF
Funkcia výberu jazyka pre titulky
1
2
3
DVD
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
EN 1/3
KO 01/ 03
SP 02/ 03
OFF
Dvakrát stlačte INFO.
Stláčaním tlačidiel + vyberte zobrazenie SUBTITLE (
).
FR 03/ 03
Stláčaním číselných tlačidiel alebo % zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
PREVÁDZKA
FR 3/3
OFF / 03
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
EN 1/3
SP 02/ 03
EN 01/ 03
OFF
FR 03/ 03
OFF / 03
Ak1/3
chcete ovládať
• EN
EN túto
01/ 03funkciu,
OFF môžete stlačiť aj tlačidlo AUDIO (ZVUK) alebo SUBTITLE
(TITULKY) na diaľkovom ovládaní.
• V závislosti od disku sa nemusí dať zvoliť jazyk pre zvuk a titulky.
41
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 41
2007-11-01 �� 9:57:00
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Priamy prechod k scéne/piesni
DVD
1
2
3
4
5
6
DVD
CD
MP3
JPEG
CD
Stlačte INFO.
S
tláčaním smerových tlačidiel $,% alebo čiselných tlačidiel zvoľte
požadovaný titul/stopu (skladbu) ( ) a stlačte ENTER.
Stláčaním tlačidiel _,+ vyberte zobrazenie pre kapitolu (
).
S
tláčaním číselných tlačidiel alebo tlačidiel $,% zvoľte požadovanú
kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel _,+ vyberte zobrazenie (
) času.
S
tlačením číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a stlačte
ENTER.
MP3
JPEG
Stláčajte číselné tlačidlá.
` Zvolený súbor sa prehrá.
` Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné pomocou $,% prepinať
priečinky. Ak chcete prepínať priečinky, stlačte STOP (zastavenie) (@) a potom
stláčajte $,%.
• Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo
“,” na DO.
• Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.
42
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 42
2007-11-01 �� 9:57:01
SK
Menu DVD disku
DVD
Menu DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši.
1
2
P
očas zastavenia stlačte MENU.
3
4
S
tláčaním tlačidiel $,%,_,+ vyberte požadovanú položku.
S
tláčaním tlačidiel $,% vyberte <Disc Menu> a stlačte tlačidlo ENTER.
` K
eď zvolíte Menu disku, ktoré disk nepodporuje, na obrazovke sa zobrazí
hlásenie <This menu is not supported> (Toto Menu nie je podporované).
S
tlačte ENTER.
d S
tlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
• Zobrazenie ponuky disku môže byť v závislosti od disku odlišné.
ENTER
PREVÁDZKA
MOVE
EXIT
Menu titulov
DVD
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od
disku.
1
2
3
Počas zastavenia stlačte MENU.
S
tláčaním tlačidiel $,% vyberte zobrazenie <Title Menu>.
Stlačte ENTER.
` Zobrazí sa ponuka titulov.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
• Zobrazenie ponuky titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
MOVE
ENTER
EXIT
43
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 43
2007-11-01 �� 9:57:02
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1kanálovým zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači,
USB pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
1
Pripojte zariadenie s rozhraním USB k portu rozhrania USB na boku
prístroja.
2
P
re výber režimu USB stlačte tlačidlo FUNCTION na zariadeni, alebo
tlačidlo USB na diaľkovom ovládaní.
3
` Na displeji sa zobrazí <USB> a po chvíľke zobrazenie zmizne.
` Na obrazovke TVP sa zobrazí TV a uložené súbory sa začnú prehrávať.
P
rehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP (@).
d Bezpečné odpojenie USB zariadenia
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení,
vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.
1) Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) (@).
Na displeji sa zobrazí REMOVE USB.
2) Odpojte USB kábel.
• Ak chcete počúvať hudobné súbory s 5.1 kanálovým zvukom domáceho kina,
musíte režim Dolby Pro Logic II nastaviť na hodnotu Matrix. (Pozrite stranu 57.)
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo “,”.
` V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla ” označí ďalší
súbor.
` V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla “ označí
predchádzajúci súbor.
Zrýchlené prehrávanie
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo ( ) počas
prehrávania.
` Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normálna rýchlosť.
44
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 44
2007-11-01 �� 9:57:03
SK
Kompatibilné zariadenia
1. USB zariadenia ktoré podporujú USB Mass Storage v1.0. (USB zariadenia, ktoré fungujú ako vymeniteľný
disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie prídavných ovládačov.)
2. MP3 prehrávač: MP3 prehrávače s pevným diskom (HDD) alebo pamäťou Flash.
3. Digitálny fotoaparát: Fotoaparáty podporujúce štandard USB Mass Storage v1.0.
• Fotoaparáty, ktoré fungujú ako vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie
prídavných ovládačov.
4. USB pevné disky a USB pamäte Flash: Zariadenia podporujúce USB2.0 alebo USB1.1.
• Ak pripojíte zariadenie USB1.1, môžete postrehnúť rozdiel v kvalite prehrávania.
• V prípade USB pevných diskov sa uistite, že sú napájané externým zdrojom napájania.
5. USB čítačka kariet: USB čítačka kariet s jedným a viacerými slotmi
• V závislosti od výrobcu nemusí byť USB čitačka kariet podporovaná.
• Ak vložite do čítačky kariet s viacerými slotmi viacpamäťové karty, môžu nastať problémy.
6. Ak používate USB predlžovací kábel, USB zariadenie sa nemusí sprístupniť.
PREVÁDZKA
Podporované formáty
Názov
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800X600
44.1KHz~48KHz
súboru
Obrázok
Zvuk
Video
Vzorkovacia
Prípona súboru
frekvencia
CBI (Riadenie/Hromadenie/Prerušenie) nie je podporovaná.
• Funkcia
• Digitálne fotoaparáty používajúce protokol PTP, alebo tie, ktoré vyžadujú pri pripojení k PC ovládače, nie sú
podporované.
• Zariadenia používajúce súborový systém NTFS nie sú podporované. Sú podporované iba súborové systémy FAT 16/32
(Tabuľka alokácie súborov 16/32).
• Niektoré MP3 prehrávače po pripojení k zariadeniu nemusia v závislosti od veľkosti sektora ich súborového systému
fungovať.
• Funkcia USB HOST nie je podporovaná, ak pripojené zariadenie používa pri prenose údajov špeciálny program od
výrobcu.
• Nie sú podporované zariadenia s Janus MTP (Protokol pre prenos mediálnych súborov).
• Funkcia USB host nachádzajúca sa v tomto zariadení nepodporuje všetky USB zariadenia. Informácie o
podporovaných zariadeniach pozri na str. 70.
45
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 45
2007-11-01 �� 9:57:03
Nastavenie
Nastavenie jazyka
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Zvoľte <LANGUAGE> a stlačte ENTER.
S
tláčaním tlačidiel $,% vyberte zobrazenie <OSD LANGUAGE> a stlačte
tlačidlo ENTER.
Stlačením tlačidiel $,% zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
` Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú OSD
zobrazenia zobrazovať v angličtine.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
•
•
•
•
�
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
SD LANGUAGE : V
O
ýber jazyka pre OSD zobrazenia
AUDIO : Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
SUBTITLE : Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
DISC MENU : Výber jazyka pre ponuku disku (Menu na disku)
a A
k zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre ponuku disku sa nezmení
ani po jeho nastavení.
• OTHERS : A
k chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHERS a zadajte kód podľa príslušnej
krajiny. (Kódy jazykov pozri na str. 69.)
Zvoliť môžete jazyk pre AUDIO, SUBTITLE a DISC MENU (zvuk, titulky a
Menu disku).
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
46
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 46
2007-11-01 �� 9:57:03
SK
Nastavenie typu obrazovky televízora
Podľa toho aký máte typu televízora (širokouhlý alebo konvenčný 4:3), môžete si vybrať pomer strán obrazu.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidiel % vyberte <TV DISPLAY> a stlačte tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo
ENTER.
` Po dokončeni nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Nastavenie pomeru strán TVP (rozmer obrazovky)
Pomer horizontálnej strany k vertikálnej je pri bežných TVP 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných televízoroch je
pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s iným pomerom
strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu televízoru alebo monitoru.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan na bežnom
televízore.
` Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s pomerom
strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
NASTAVENIA
Pre štandardný televízor zvoľte podľa potreby voľbu <4:3PS> alebo <4:3LB> Pri širokouhlom
televízore zvoľte <WIDE/HDTV>.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Zvoľte pre sledov anie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box na
bežnom televízore.
` Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
WIDE/HDTV
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche obrazovky
širokouhlého televízora.
` Môžete sledovať širokouhlý obraz.
• Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
• Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu televízora a
nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
• V režime HDMI sa obrazovka automaticky prepne do širokouhlého režimu.
47
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 47
2007-11-01 �� 9:57:04
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení)
Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.
MOVE
MOVE
ENTER
SELECT
RETURN
RETURN
1
2
3
4
Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie <PARENTAL> a stlačte tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo ENTER.
5
Z
adajte heslo a stlačte ENTER.
EXIT
EXIT
Počas zastavenia stlačte MENU.
` A
k zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky
klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
` Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
` Z výroby je nastavené heslo <7890>.
` Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
• Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni
obmedzení.
Nastavenie hesla
Heslo môžete tiež nastaviť pre rodičovský zámok (Parental Control).
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
5
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidla % zvoľte <PASSWORD> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stlačte ENTER.
Z
adajte heslo a stlačte ENTER.
` Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
` Nastavenie je dokončené.
• Z výroby je nastavené heslo <7890>.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:
• Keď nie je vložený žiadny disk, zatlačte a pridržte tlačidlo STOP (@) na zariadení na viac než 5 sekúnd. Na displeji
sa zobrazi <INITIAL> a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastavení.
• stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
48
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 48
2007-11-01 �� 9:57:04
SK
Nastavenie pozadia
DVD
JPEG
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
1
2
Počas prehrávania stlačte PLAY/PAUSE, keď sa zobrazí požadovaný obraz.
Stlačte tlačidlo LOGO.
3
Zariadenie sa vypne a znova zapne.
` Na TV obrazovke sa zobrazí <COPY LOGO DATA>.
` Zobrazí sa zvolené pozadie.
` Nastaviť môžete až 3 pozadia.
COPY LOGO DATA
Výber jedného z troch nastavených pozadí
MOVE
ENTER
SELECT
RETURN
RETURN
Počas zastavenia stlačte MENU.
5
S
tlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
EXIT
EXIT
Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla % vyberte <LOGO> a stlačte tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidla $,% zvoľte požadovanú predvoľbu <USER> a stlačte
ENTER.
` Výber jedného z troch nastavených pozadí.
NASTAVENIA
MOVE
1
2
3
4
• ORIGINAL : A
k chcete ako pozadie nastaviť logo Samsung, zvoľte toto
nastavenie.
k chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok, zvoľte toto
• USER : A
nastavenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
49
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 49
2007-11-01 �� 9:57:05
Nastavenie (pokračovanie)
Režim prehrávania DVD
Niektoré DVD-Audio disky obsahujú DVD-Video aj DVD-Audio záznam.
Ak chcete prehrávať DVD-Video záznam z DVD-Audio disku, prepnite zariadenie do režimu DVD-Video.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo EJECT (VYSUNUTIE), potom stlačte tlačidlo MENU (PONUKA).
Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla % vyberte <DVD TYPE> a stlačte tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidiel $,% vyberte <DVD VIDEO> a stlačte tlačidlo ENTER.
` Ak chcete prepnúť do režimu DVD AUDIO, zopakujte kroky 1 ~ 4.
• DVD VIDEO : Prehrávanie DVD-Video záznamu z DVD-Audio disku.
• DVD AUDIO : Prehrávanie DVD-Audio záznamu z DVD-Audio disku (výrobné nastavenie).
MOVE
SELECT
RETURN
• Predvoleným režimom prehrávania DVD je DVD Audio.
• Vypnutím hlavného prístroja sa automaticky prepne do režimu DVD Audio.
EXIT
Registrácia DivX (R)
Použite registračný kód pri registrovaní tohto prehrávača s DivX (R) video formátom. Pre ďalšie informácie navštívte
stránku www.divx.com/vod.
Nastavenie režimu reproduktorov
Výstupný signál a frekvenčný rozsah reproduktorov sa automaticky nastaví podľa konfigurácie reproduktorov a podľa toho,
ktoré reproduktory práve používate.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
V
riadku <SPEAKER SETUP> (NASTAVENIE REPRODUKTORA) stlačte
znova tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidiel $,%,_,+ vyberte želaný reproduktor a stlačte tlačidlo
ENTER.
` P
ri reproduktoroch C, SL a SR sa po každom stlačení tlačidla režim prepína
nasledovne : SMALL ; NONE.
` Pri reproduktoroch L a R je režim nastavený na SMALL.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• SMALL : Zvoľte, ak reproduktory používate.
• NONE : Zvoľte, ak dané reproduktory nepoužívate.
• Podľa nastavenia PRO LOGIC a STEREO sa môže režim reproduktorov líšiť
(pozri str.57).
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
50
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 50
2007-11-01 �� 9:57:05
SK
Nastavenie oneskorenia
Ak nie je možné jednotlivé reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania, môžete nastaviť
oneskorenie reprodukcie zvuku zo stredového a surround reproduktorov.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel % vyberte <DELAY TIME> a stlačte tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidiel $,%,_,+ vyberte želaný reproduktor a stlačte tlačidlo
ENTER.
S
tláčaním tlačidiel _,+ vyberte čas oneskorenia.
` Pre reproduktor C môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 05 ms a
pre reproduktory SL a SR v rozsahu 00 a 15 ms.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie oneskorenia reprodukcie zvuku z reproduktorov
Ideálne umiestnenie
stredového reproduktora
Nastavenie stredového reproduktora
Ak je vzdialenosť Dc na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Df, nastavte
0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť medzi Df
a Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Oneskorenie
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
NASTAVENIA
Keď prehrávate 5.1-kanálový surround zvuk, najlepší zvuk dosiahnete, ak je vzdialenosť miesta počúvania od
každého reproduktora rovnaká. Keďže v závislosti od umiestnenia reproduktorov trvá cesta zvuku do miesta
počúvania rôzny čas, môžete takéto rozdiely eliminovať nastavenim oneskorenia reprodukcie zvuku zo stredového a
priestorového reproduktora.
Nastavenie surround (zadných) reproduktorov
Ideálne
umiestnenie
surround
reproduktorov
Ideálne je, ak je umiestnenie všetkých reproduktorov v takomto kruhu.
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora.
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora.
Ds: Vzdialenosť od surround reproduktora.
Ak je vzdialenosť Df na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Ds,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť medzi Df
a Ds
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Oneskorenie
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• Pri 2PL(Dolby Pro Logic II) môže byť oneskorenie v každom režime rôzne.
• Pri AC-3 a DTS môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 15 ms.
• Stredový reproduktor je možné nastavovať iba pri diskoch s 5.1-kanálovým zvukom.
51
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 51
2007-11-01 �� 9:57:06
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie testovacieho tónu
Aby bolo možné skontrolovať správne zapojenie reproduktorov, použite testovací tón.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stlačením tlačidla % zvoľte <TEST TONE> a potom stlačte ENTER.
` Testovací tón sa reprodukuje postupne z jednotlivých reproduktorov v
poradí : L ; C ; R ; SR ; SL ; SW
Ak znova stlačíte ENTER, reprodukcia testovacieho tónu sa vypne.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
STOP
EXIT
Alternatívny spôsob: stlačte tlačidlo TEST TONE na DO.
Multikanálový režim Pro Logic
Stlačte TEST TONE.
` Testovací tón sa reprodukuje nasledovne: Pri prehrávaní DVD
alebo CD disku musíte prehrávanie zastaviť.
Start
L : Predný reproduktor (Ľavý) (L) C : Stredový reproduktor
SW : Subwoofer R : Predný reproduktor (Pravý) (R)
SL : Zadný reproduktor (Ľavý) SR : Zadný reproduktor (Pravý)
` Funkciu použite na kontrolu správnosti zapojenia jednotlivých
reproduktorov a zistenie prípadných problémov.
` Ak je zapnuté HDMI AUDIO (zvuk je reprodukovaný prostredníctvom
reproduktorov televízora), nie je funkcia TEST TONE (TESTOVACÍ TÓN)
k dispozícii.
dR
eprodukciu testovacieho tónu vypnete opätovným stlačením
TEST TONE
52
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 52
2007-11-01 �� 9:57:06
SK
Nastavenie zvuku
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním % zvoľte <SOUND EDIT> a stlačte ENTER.
Stláčaním $,% vyberte želanú položku, ktorú chcete nastaviť a nastavte ju.
Stláčaním tlačidiel _,+ upravte nastavenia.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIŤ ZVUK)
NASTAVENIA
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte _,+.
Nastavenie vyváženia predných/zadných reproduktorov
• Môžete zvoliť hodnoty od 0 do -6 a OFF.
• Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie úrovne hlasitosti stredového/zadných reproduktorov/subwoofera
• Hlasitosť môžete postupne nastavovať od +6 dB do -6 dB.
• Hlasitosť sa zvyšuje smerom k +6 dB a znižuje smerom k -6 dB.
53
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 53
2007-11-01 �� 9:57:06
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression - kompresia dynamického rozsahu)
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.
Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla % vyberte <DRC> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel $,% nastavte DRC.
EXIT
` Stláčaním $ sa efekt zvýrazňuje a stláčaním % sa efekt znižuje.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
CHANGE
RETURN
EXIT
Nastavenie AV SYNC
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu televíyoru, obraz môže zaostávať za zvukom. V takomto prípade nastavte oneskorenie zvuku tak, aby
zodpovedal obrazu.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidiel % vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel % vyberte <AV-SYNC> a stlačte tlačidlo ENTER.
S
tláčaním tlačidiel $,% vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC a stlačte
tlačidlo ENTER.
` Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms.
Nastavte optimálny stav.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
54
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 54
2007-11-01 �� 9:57:07
SK
Nastavenie zvuku HDMI
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/vypnúť (ON/OFF).
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla % vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stlačením tlačidla % zvoľte <HDMI AUDIO> a potom stlačte ENTER.
S
tlačením kurzorových tlačidiel $,% vyberte položku <ON> (ZAPNUTÝ)
alebo <OFF> (VYPNUTÝ), potom stlačte tlačidlo ENTER.
• ON : Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a zvuk sa bude reprodukovať
len cez reproduktory TVP.
• OFF : Cez HDMI kábel sa prenáša len video signál a zvuk sa bude reprodukovať len
cez reproduktory tohto systému domáceho kina.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
• HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory TVP automaticky zmixuje
do dvoch kanálov.
NASTAVENIA
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
55
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 55
2007-11-01 �� 9:57:08
Nastavenie (pokračovanie)
Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ)
Režim DSP (Procesor pre digitálne signály): bol vytvorený pre simuláciu rôznych zvukových prostredí.
EQ : Za účelom optimalizácie zvuku tak, aby zodpovedal práve počúvanému hudobnému žánru môžete zvoliť ROCK,
POP alebo CLASSIC.
Stlačte DSP/EQ.
` Na displeji sa zobrazí <DSP>.
` Po každom stlačení tlačidla sa voľba zmeni nasledovne:
POPS
➞
•
•
•
•
•
•
•
➞
MOVIE
JAZZ
➞
➞
ROCK
CHURCH
➞
➞
STUDIO
➞
CLUB
➞
HALL
PASS
POPS, JAZZ, ROCK : V závislosti od hudobného žánru môžete zvoliť POP, JAZZ a ROCK.
STUDIO : Atmosféra akustiky štúdia.
CLUB : Simulácia atmosféry akustiky tanečného klubu s výraznými nizkymi tónmi.
HALL : Atmosféra akustiky koncertnej sály so zvýraznim čistých vokálov.
MOVIE : Atmosféra akustiky kinosály.
CHURCH : Atmosféra akustiky veľkej katedrály.
PASS : Toto nastavenie zvoľte pri štandardnom počúvaní.
• Funkcia DSP/EQ je dostupná len v režime STEREO. Stláčaním 2PL II
zobrazte na displeji STEREO.
• Táto funkcia je aktívna len na diskoch CD, MP3-CD, 2-kanálové DVD-Audio, DivX
a Dolby Digital.
• Pri prehrávani DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých kanálov
sa multikanálový režim zvoli automaticky a funkcia DSP/EQ nefunguje.
56
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 56
2007-11-01 �� 9:57:08
SK
Režim Dolby Pro Logic II
Môžete zvoliť požadovaný audio režim Dolby Pro Logic II.
Stlačte 2PL II MODE.
` Po každom stlačení tlačidla sa režim zmení nasledovne.
MUSIC
➞
CINEMA
➞
PRO LOGIC
➞
MATRIX
➞
STEREO
PRO LOGIC II
• MUSIC : Pri počúvani hudby získa zvuk reálne zafarbenie.
• CINEMA : Zvuk filmu získa reálne zafarbenie.
vuk získa reálny multikanálový efekt, ako by bolo pripojených 5
• PRO LOGIC : Z
reproduktorov, pričom sa používajú len predné (ľavý a pravý)
reproduktory.
• MATRIX : Reprodukuje sa 5.1-kanálový surround zvuk.
k zvolíte režim Pro Logic II, pripojte externé zariadenie do konektorov AUDIO
• A
INPUT (L a R) na prehrávači. Ak prepojíte len jeden vstupný konektor (L alebo
R), nie je možné počúvať priestorový zvuk.
NASTAVENIA
STEREO : Z
voľte pre reprodukciu zvuku len z predných (ľavý a pravý)
reproduktorov a subwoofera.
57
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 57
2007-11-01 �� 9:57:09
MISCELLANEOUS
Nastavenie (pokračovanie)
Efekt Dolby Pro Logic II
Táto funkcia pracuje len v režime Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Stláčaním 2PL II MODE zvoľte režim <MUSIC>.
2
Stlačením 2PL II EFFECT vyberte <PANORAMA>, potom pomocou
tlačidiel _,+ vyberte požadované nastavenia efektu.
` Zvoliť si môžete 0 alebo 1.
` Tento režim rozširi stereo efekt z predných reproduktorov, aby sa vytvoril
aj zvuk zo surround reproduktorov, za účelom pôsobivého <cyklického>
efektu s dojmom vytvorenia bočnej steny.
3
S
tlačením 2PL II EFFECT vyberte <C-WIDTH>, potom pomocou tlačidiel
_,+ vyberte požadované nastavenia efektu.
` Zvoliť si môžete 0 až 7.
` Takto sa nastavi širka stredného pásma. Čim vyššie je nastavenie, tým
slabši zvuk sa reprodukuje stredovým reproduktorom.
4
S
tlačením 2PL II EFFECT vyberte <DIMENSION>, potom pomocou
tlačidiel _,+ vyberte požadované nastavenia efektu.
` Zvoliť si môžete 0 až 6.
` Postupne spredu alebo zozadu nastavte zvukové pole (DSP).
• Pri prehrávani DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých
kanálov sa multikanálový režim zvoli automaticky a tlačidlo 2PLII (Dolby Pro
Logic II) nie je funkčné.
58
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 58
2007-11-01 �� 9:57:09
MISCELLANEOUS
Počúvanie rozhlasu
SK
Diaľkové ovládanie (DO)
1
2
Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
Nalaďte požadovanú stanicu.
` Automatické ladenie 1 : Po stlačení tlačidla “,” sa zvolí predvoľba.
` Automatické ladenie 2 : Po zatlačení a pridržaní ,,. sa budú stanice ladiť
automaticky.
` Manuálne ladenie : Krátkym stláčaním ,,. sa frekvencia zvyšuje alebo znižuje
postupne v krokoch.
Zariadenie
1
2
Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
` Automatické ladenie 1 : Stlačením tlačidla (@) zvoľte <PRESET> a stlačením
“,” zvoľte predvoľbu.
` Automatické ladenie 2 : Stlačením tlačidla (@) zvoľte <MANUAL> a zatlačením a
pridržaním “,” sa spustí automatické ladenie.
` Manuálne ladenie : Stlačením tlačidla (@) zvoľte <MANUAL> a následným
krátkym stláčaním tlačidla “,” po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
d Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo.
(Platí len pri počúvani FM stanice.)
` Pri každom stlačení tlačidla sa prepína zvuk medzi možnosťou<STEREO> a<MONO>.
` V oblasti so slabým signálom vyberte možnosť <MONO>– príjem bude čistejší, bez
rušenia.
RÔZNE
59
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 59
2007-11-01 �� 9:57:09
Počúvanie rozhlasu (pokračovanie)
Uloženie staníc
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1
2
3
4
5
6
Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
Stlačením ,,. vyberte <89,10>.
Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
` Na displeji bliká <CH 1>.
P
re výber predvoľby stlačte “,”.
` Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
Znova stlačte TUNER MEMORY.
` Tlačidlo TUNER MEMORY (PAMÄŤ TUNERA) stlačte predtým, než sa z displeja
strati nápis "Number".
` "Number" sa stratí z displeja a stanica sa uloží do pamäte.
Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.
d A
k chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním “,” na DO zvoľte
požadovanú predvoľbu.
• Toto zariadenie nedokáže prijímať signál v pásme AM.
60
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 60
2007-11-01 �� 9:57:10
Informácie o vysielaní RDS
SK
Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem staníc FM
Služba RDS umožňuje staniciam FM odosielať spolu so signálom pravidelného programu ďalší signál. Stanice napríklad
odosielajú svoje názvy ako aj informácie o type programu, ktorý vysielajú, napríklad šport alebo hudba atď.
Keď sa naladí nejaká stanica FM, ktorá poskytuje službu RDS, na displeji
sa rozsvieti indikátor RDS.
Popis funkcií RDS
• PTY (Program Type) : Zobrazuje typ práve vysielaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) : Označuje
názov vysielajúcej stanice, skladá sa
z 8 znakov.
• RT (Radio Text): Dekóduje text vysielaný stanicou (ak nejaký vysiela), skladá sa
najviac z 64 znakov.
• CT (Clock Time): Dekóduje z frekvencie FM reálny čas hodín. Niektoré stanice
nemusia vysielať informácie typu PTY, RT alebo CT, teda nie
vždy sa musia zobrazovať.
• TA (Dopravné informácie) Keď tento symbol bliká, znamená to, že prebieha
dopravné spravodajstvo.
• RDS nemusí správne fungovať, ak naladená stanica neprenáša signál RDS
správne, alebo v prípade, že je intenzita signálu slabá.
Ako zobraziť informácie služby RDS
Signály RDS odosielané stanicou je možné vidieť na displeji.
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo RDS DISPLAY (ZOBRAZIŤ RDS).
` Pri každom stlačení tlačidla sa displej bude meniť a zobrazovať nasledujúce
informácie:
• PS (Programová služba) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <PS>, potom sa zobrazia názvy
staníc. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO PS> (ŽIADNA PS).
• RT (Rozhlasový text) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <RT>, potom sa zobrazia
textové správy odosielané stanicou. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis
<NO RT> (ŽIADNY ROZHLASOVÝ TEXT).
• Frekvencia : frekvencia stanice (žiadna služba RDS).
RÔZNE
PS NAME ; RT ; CT ; Frekvencia
Informácie o znakoch zobrazených na displeji
Ak displej zobrazuje signály PS,alebo RT, použíjú sa nasledovné znaky.
• Displej nedokáže rozlišovať veľké a malé pismená. Vždy používa veľké písmena.
• Displej nedokáže zobrazovať písmena s diakritikou. Napríklad písmeno <A> môže
znamenať písmeno A s diakritikou, napríklad <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>.
• Ak vyhľadávanie dosiahne koniec, na displeji sa neobjaví nápis <PS> a <RT>.
61
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 61
2007-11-01 �� 9:57:10
Informácie o vysielaní RDS (pokračovanie)
Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY)
Jednou z výhod služby RDS je to, že môžete vyhľadávať určitý druh programu spomedzi predvolených kanálov určením
kódov PTY.
Ako vyhľadať program pomocou kódov PTY
Najprv si zapamätajte...
• Funkcia PTY Search (Hľadanie PTY) sa týka len predvolených stanic.
• Ak chcete kedykoľvek počas procesu zastaviť vyhľadávanie, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo
PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY).
• Pri vykonávani nasledujúcich krokov neexistuje žiadny časový limit. Ak sa nastavenie zastavi pred
dokončením, spustite ho znova od kroku 1.
• Pri stláčaní tlačidiel na diaľkovom ovládani skontrolujte, či je stanica FM vybraná pomocou primárneho
diaľkového ovládania.
1
2
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo PTY SEARCH (HĽADANIE PTY).
Stláčajte tlačidlo PTY- alebo PTY+, kým sa na displeji neobjavi požadovaný kód PTY.
` Na pravej strane displeja sa zobrazuje popis kódov PTY.
3
Znova stlačte tlačidlo PTY SEARCH (HĽADANIE PTY), kým je ešte na
displeji stále zobrazený kód PTY vybraný v predchádzajúcom kroku.
` Centrálny pristroj prehľadáva 15 predvolených stanic FM. Zastavi sa, keď
nájde vybraný kód a naladi stanicu.
Displej
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
Typ programu
Novinky zahŕňajúce komentáre a správy
Rôzne témy zahŕňajúce aktuálne udalosti,
dokumenty, diskusie a analýzy
Informácie zahŕňajúce merania, inzertné akcie a
počasie, témy zaujimajúce spotrebiteľov,
zdravotnicke informácie atď.
Informácie zo športu
Displej
Typ programu
LIGHT M
Ľahká klasická hudba – klasická hudba,
inštrumentálna a zborová hudba
CLASSICS
Vážna klasická hudba – orchestrálna hudba,
symfónie, komorná hudba a opera
OTHER M
Ostatná hudba – džez, R&B, country
WEATHER
Počasie
FINANCE
Financie
Vzdelávacie informácie
CHILDREN
Detské programy
Rozhlasové dramatické seriály atď.
SOCIAL A
Spoločenské záležitosti
Ľudová alebo regionálna kultúra zahŕňajúca
cirkevné záležitosti, sociálne vedy, jazyk ,
divadlo atď.
RELIGION
Náboženstvo
CULTURE
PHONE IN
Telefonické
SCIENCE
Prírodné vedy a technológie
TRAVEL
Cestovanie
LEISURE
Voľný čas
EDUCATE
DRAMA
VARIED
POP M
ROCK M
M.O.R.M
Ostatné hovorené nehudobné programy
(kvízy, súťaže), rozhovory, komediálne a
satirické pásma atď.
JAZZ
Džezová hudba
COUNTRY
Country hudba
Populárna hudba
NATION M
Ľudová hudba
Rocková hudba
OLDIES
Staršia hudba
Súčasná novodobá hudba určená na <ľahké
počúvanie>
FOLK M
Folková hudba
DOCUMENT
Dokumentárne vysielanie
62
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 62
2007-11-01 �� 9:57:11
Praktické funkcie
SK
Vypínací časovač
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SLEEP.
` Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce predvoľby času:
10 ; 20 ; 30 ; 60 ; 90 ; 120 ; 150 ; OFF.
d Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
` Zobrazi sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
` Ak stlačite tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
d Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SLEEP, kým sa na
displeji nezobrazí OFF.
Nastavenie úrovne jasu
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
` Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného displeja.
Funkcie BUZZER/HOLD
` HOLD :Uzamkne hlavné tlačidlá na hlavnej jednotke. Každým stlačením a
uvoľnením tlačidla DIMMER sa prepína medzi HOLD ON (zapnutý) a OFF
(vypnutý).
RÔZNE
Každým stlačením tlačidla DIMMER na viac, ako 2 sekundy, sa vyberú nasledovné funkcie v poradí: BUZZER ; HOLD
` BUZZER :Vypína bzučiak, ktorý znie vždy, keď stlačíte ktorékoľvek hlavné
tlačidlo na hlavnej jednotke. Každým stlačením a uvoľnením tlačidla
DIMMER sa prepína medzi BUZZER ON (zapnutý) a OFF (vypnutý).
Vypnutie zvuku
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MUTE.
>.
` Na displeji sa zobrazí <
` Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE znova.
63
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 63
2007-11-01 �� 9:57:11
Ovládanie televízora pomocou diaľkového ovládania
Pri ovládaní televízora pomocou diaľkového ovládania
1
2
3
S
tlačte tlačidlo TV, pre nastavenie diaľkového ovládania na režim televízora.
Stlačením tlačidla POWER zapnite televízor.
P
održte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód zodpovedajúci svojej značke
televizora.
` Ak je pri výrobcovi vášho televízora uvedených viacero kódov, postupne
vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri vašom televízora.
P
ríklad: televízor Samsung.
Podržte stlačené tlačidlo POWER a pomocou číselných tlačidiel zadajte 00,
15, 16, 17 a 40.
4
K
eď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
` Môžete použivať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá
(0 až 9).
• Diaľkové ovládanie nemusí fungovať pri ovládani televízora určitých výrobcov.
Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od výrobcu televízora dostupné.
• Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak
nezmenite kód).
64
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 64
2007-11-01 �� 9:57:12
SK
Kódy výrobcov TVP
Č.
Výrobca
Kód
Č.
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
61
Samsung
Kód
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
Daewoo
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
86
Dongyang
03, 54
42
MGA
18, 40
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
RÔZNE
20
65
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 65
2007-11-01 �� 9:57:12
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte sieťovú šnúru
zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Problém
Nemôžem vysunúť disk.
Prehrávanie sa nespustí.
Kontrola/Riešenie
` Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
` Vypnite a znova zapnite zariadenie.
` Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v
zahraničí sa nemusia dať prehrať.
` CD-ROM a DVD-ROM disky toto domáce kino nedokáže prehrávať.
` Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
Prehrávanie sa nespustí ihneď
po stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
Nie je počuť zvuk
Zvuk je reprodukovaný len niektorými a
nie všetkými 6 reproduktormi.
Nereprodukuje sa Dolby Digital 5.1kanálový zvuk.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
` Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný?
` Vyčistite disk.
` Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
` Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory nastavené
správne?
` Nie je disk poškodený?
` Ak prehrávate CD disk alebo rádio, zvuk je reprodukovaný len
prednými reproduktormi (L/R). Ak chcete používať všetkých 6
reproduktorov, stláčaním 2PLII (Dolby Pro Logic II) na DO zvoľte
<PRO LOGIC II>.
` Skontrolujte, či DVD disk obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
` Ak v nastaveniach zvuku v ponuke Setup nastavíte reproduktory C,
SL a SR na NONE, zvuk nebude reprodukovaný stredovým, ale len
prednými reproduktormi (L/R). Nastavte reproduktory C, SL a SR na
SMALL.
` Je na obale disku označenie <Dolby Digital 5.1 CH>? Dolby Digital
5.1-kanálový zvuk sa reprodukuje, len ak disk obsahuje 5.1-kanálový
zvuk.
` Je zvuk v informačnom zobrazeni o disku správne nastavený na
DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
` Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
` Nie sú vybité batérie?
` Sú na diaľkovom ovládaní (televízor alebo DVD) správne vybrané
funkcie režimu (TV/DVD)?
66
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 66
2007-11-01 �� 9:57:12
SK
Problém
Kontrola/Riešenie
` Disk sa otáča, ale nevidno obraz.
` Kvalita obrazu je nízka a obraz sa
trasie.
•
•
•
•
Jazyk pre zvuk a titulky nefungujú.
• Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD disk
obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
Ponuka sa nezobrazí ani po jej zvolení.
• Použivate disk, ktorý obsahuje Menu?
Nie je možné zmeniť pomer strán obrazu.
• DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete prehrávať
v režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN SCAN. DVD
disky so záznamom s pomerom strán 4:3 však môžete prehrávať len
s pomerom strán 4:3. Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa
toho zvoľte správny režim.
` Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne, alebo je
počuť neštandardné zvuky.)
` Zariadenie nepracuje správne.
• Vypnite pristroj a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP
(ZASTAVIŤ) (@) na hlavnom prístroji.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis <No Disc>, podržte
viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) (@) na hlavnom prístroji.
Na displeji sa objaví nápis <INITIAL> a všetky nastavenia sa vrátia na
predvolené hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
RÔZNE
Zabudli ste heslo pre nastavenie úrovne
obmedzení.
Je televízor zapnutý?
Sú video káble správne zapojené?
Nie je disk znečistený alebo poškodený?
Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
• Je anténa správne pripojená?
• Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú FM
anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
Pri počúvaní zvuku z televízora
nevychádza z prístroja žiadny zvuk.
• Ak je počas počúvania televízora pomocou funkcií D.IN, AUX
Pri počúvaní zvuku z televízora
nevychádza z prístroja žiadny zvuk.
• Ak je počas počúvania televízora pomocou funkcií D.IN, AUX
stlačené tlačidlo na vysunutie, zapnú sa funkcie DVD, a zastaví sa
prehrávanie zvuku televízora.
stlačené tlačidlo na vysunutie, zapnú sa funkcie DVD, a zastaví sa
prehrávanie zvuku televízora.
67
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 67
2007-11-01 �� 9:57:13
Manipulácia s diskami a ich skladovanie
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskami
dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.
Zaobchádzanie s diskami
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému
žiareniu.
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v
ochranných obaloch.
Disky skladujte vo zvislej
polohe.
• Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
• Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej
handričky v slabom roztoku saponátu. Potom disk utrite suchou
handričkou.
• Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
• Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia,
môže vo vnútri zariadenia kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii
vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť
neodpari.
68
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 68
2007-11-01 �� 9:57:13
Tabuľka kódov jazykov
SK
Zadajte príslušný číselný kód, aby sa nastavili počiatočné nastavenia jazyka pre <Disc Audio> (Zvuk), <Disc Subtitle>
(Titulky) a/alebo <Disc Menu> (Menu DVD disku) (pozri str. 46).
Kód
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
RÔZNE
Jazyk
69
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 69
2007-11-01 �� 9:57:14
Zariadenia s podporou funkcie USB Host
Digitálny fotoaparát/kamkordér
USB pamäť Flash
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
MP3 prehrávač
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
70
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 70
2007-11-01 �� 9:57:14
Technické údaje
Príkon
Hmotnosť
VŠEOBECNE
Rozmery (š x v x h)
FM TUNER
SK
Hlavná jednotka
30W
Subwoofer
100W
Hlavná jednotka
3,1 kg
Stojan
5,9 kg
Hlavná jednotka
188 x 519 x 86 mm
Stojan
350 x 350 x 1025 mm
Prevádzková teplota
+5°F~+35°F
Prevádzková vlhkosť
10% ~ 75%
Citlivosť
10dB
Odstup signál/šum (S/N)
60dB
Skreslenie
0,5%
Kompozitný video výstup
1,0Vš-š(zaťaženie 75Ω)
Y : 1,0Vš-š(zaťaženie 75Ω)
VIDEO VÝSTUP
Zložkový video výstup
Pr : 0,70Vš-š(zaťaženie 75Ω)
Pb : 0,70Vš-š(zaťaženie 75Ω)
ZOSILŇOVAČ
HDMI
Impedancia : 85~115Ω
Predné reproduktory
167W x 2(3Ω)
Stredový reproduktor
167W(3Ω)
Surround reproduktory
167W x 2(3Ω)
Subwoofer
165W(3Ω)
Frekvenčný rozsah
20Hz~20KHz
Odstup signál/šum (S/N)
70dB
Separácia kanálov
60dB
Vstupná citlivosť
(AUX) 500mV
REPRODUKTORY
Reproduktorový systém
Predné/stredový/zadné
reproduktory
Subwoofer
Impedancia
3Ω
3Ω
Frekvenčný rozsah
140Hz~20kHz
45Hz~160Hz
Akustická hladina hluku
88dB/W/M
90dB/W/M
Menovitý príkon
167W
165W
Maximálny príkon
334W
330W
Rozmery (š x v x h)
Predný/
Zadný
106 x 1310 x 85 mm
(Podstavec : Ø340)
RÔZNE
5,1-kanálový systém reproduktorov
270 x 496 x 410 mm
Stredový 427 x 108 x 85 mm
Hmotnosť
Predný/
Zadný
5,1 kg
13 kg
Stredový 1,6 kg
71
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 71
2007-11-01 �� 9:57:14
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontakty na spoločnosť SAMSUNG vo svete)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Ak máte nejaké otázky alebo poznámky týkajúce sa výrobkov spoločnosti Samsung, obráťte sa prosim
na zákaznícke centrum.
Region
North America
Latin America
Krajina
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-TX500_XEO-SK-1031.indd 72
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
AUSTRIA
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
New zealand
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Turkey
SOUTH AFRICA
U.A.E
Zákaznícke centrum
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova
4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG(726-7864) or
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
01805 - 121213 ( 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900 20 200 88 ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80 8 200 128
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0870-SAMSUNG(726-7864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-800-120-0-400
00-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864),
8000-4726
Webová stránka
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com.tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
2007-11-01 �� 9:57:15
Použitie stenovej montážnej súpravy
Názov modelu : HT-TX500
2
1
1
Vložte DRŽIAK KONZOLY do zadnej strany produktu tak, že zapadne do 2
vyčnievajúcich vodítok a potom ho pomocou 3 skrutiek upevnite.
2
Umiestnite STENOVÚ MONTÁŽ KONZOLY na želané miesto na stene so
šípkou smerujúcou nahor a potom dotiahnite 4 skrutky, aby ste montáž upevnili.
3
Vložte DRŽIAK KONZOLY do STENOVEJ MONTÁŽE KONZOLY tak, že 4
otvory držiaka zapadnú do západky stenovej montáže.
Upozornenie
 Uistite sa, že produkt je bezpečne upevnený. V opačnom prípade môže spadnúť
zo steny a spôsobiť zranenia alebo sa môže poškodiť.
 Dávajte pozor, aby deti neťahali pripojovacie káble na stene namontovaného
systému. Výrobok môže zo steny spadnúť.
Príslušenstvo – Pred montážou a osadením skontrolujte všetky pribalené súčasti.
DRŽIAK KONZOLY
TX500-Wall-SK.indd 2
STENOVÁ MONTÁŽ KONZOLY
2007-10-12
10:38:04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement