Samsung HT-X625 User guide

Samsung HT-X625 User guide
HT-X625
Digitálny systém
domáceho kina
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 1
2009-03-06 �� 6:57:48
charakteristické vlastnosti
Prehrávanie rôznych diskov a FM rádio
Tento systém domáceho kina vám umožňuje prehrávanie rôznych diskov, vrátane DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW.
Podpora funkcie USB Host prehrávania
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1-kanálovým
zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači, USB
pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová forma dekódovacej technológie multikanálového audio signálu, ktorá je dokonalejšia než
existujúci systém Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater System - Systém domáceho kina)
DTS je formát kompresie zvuku vyvinutý spoločnosťou Digital Theater Systems Inc. Vytvára širokopásmový 5.1-kanálový zvuk.
Šetrič obrazovky
Ak hlavný prístroj ostane v režime zastavenia po dobu 3 minút, na televíznej obrazovke sa objaví logo Samsung.
Model HT-X625 sa automaticky prepne do úsporného režimu po cca 20 minútach v režime šetriča obrazovky.
Režim úspory energie
Model HT-X625 sa automaticky vypne po cca 20 minútach v režime zastavenia.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
Zariadenie HT-X625 umožňuje počas prehrávania súborov JPEG, diskov DVD vybrať svoj obľúbený obrázok a
nastaviť ho ako tapetu na pozadie.
HDMI
HDMI prepojenie súčasne prenáša obrazový aj zvukový signál DVD záznamu a poskytuje kvalitný a ostrý obraz.
Funkcia AV SYNC
Ak je jednotka pripojená k digitálnemu televízoru, video môže za zvukom meškať.
Ak to chcete vyrovnať, musíte na synchronizáciu s videom nastaviť omeškanie zvuku.
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora
značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K dispozícii len s
televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+.)
Funkcia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
BD Wise
BD Wise automaticky nastavuje výrobky Samsung, ktoré sú s BD Wise kompatibilné, na najoptimálnejšie nastavenia.
Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú televízory Samsung, ktoré sú kompatibilné s BD Wise, medzi sebou pripojené
pomocou HDMI kábla.
ČO JE SÚČASŤOU DODÁVKY
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
Video kábel
FM anténa
Návod na použitie
Diaľkové ovládanie (DO)
/ Batérie (veľkosť AAA)
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 2
2009-03-06 �� 6:57:49
SK
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné varovania
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LASER.
LUOKAN 1 LASER LAITE
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len
KLASS 1 LASER APPARAT
v súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
PRODUCTO LASER CLASE 1
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ
RIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM
LASEROVÝM ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU
LÚČU.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: A
BY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
~ Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
~ Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
~ Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
~ Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa na odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na použitie.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 3
2009-03-06 �� 6:57:49
bezpečnostné informácie
BEzPEČNOSTNé UPOzORNENIA
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku na zadnej strane prehrávača.
Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu vzduchu (7,5 až 10 cm).
Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory. Navrch prehrávača nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na zosilňovače ani na iné zariadenia,
ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk. Tento prehrávač je určený na nepretržité
používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie od napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo
zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v prípade, že ho nebudete dlhšiu dobu používať.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
Napäťový náraz môže zariadenie poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani pôsobeniu
tepelných zdrojov. Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň nádoby naplnené
kvapalinou, napríklad vázy) a pred vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj
pred zdrojmi silného magnetického alebo elektrického poľa. V prípade
poruchy odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Zariadenie nie je
určené na komerčné používanie. Zariadenia je určené len na osobné
použitie. Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí, v jeho vnútri
môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení zariadenia z chladného
prostredia do teplého počkajte cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre životné
prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
4
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 4
2009-03-06 �� 6:57:51
SK
obsah
Charakteristické vlastnosti
2
Čo je súčasťou dodávky
bezpečnostné informácie
3
4
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné upozornenia
začíname
7
8
8
8
9
Pred čítaním používateľskej príručky
Disky vhodné na prehrávanie
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
Ochrana proti kopírovaniu
Typy a charakteristiky diskov
2
3
7
Popis
10
diaľkový ovládač
12
pripojenia
16
Pred používaním domáceho kina
26
prehrávanie
27
10 Predný panel
11 Zadný panel
12 Sprievodca diaľkovým ovládaním
14 Nastavenie diaľkového ovládania
16 Pripojenie reproduktorov
18 Pripojenie voliteľného bezdrôtového
zosilňovača
20 Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
21 BD Wise (iba výrobky Samsung)
22 Funkcia HDMI
23 Pripojenie zvuku z externých zariadení
25 Pripojenie FM antény
26 Pred používaním domáceho kina
27
28
29
30
32
40
42
Prehrávanie disku
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávanie súborov JPEG
Prehrávanie súborov DivX
Používanie funkcie prehrávania
Použitie BLUETOOTH
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 5
2009-03-06 �� 6:57:51
obsah
systémové NASTAVENIA
44
44
44
45
46
46
47
47
48
48
50
50
51
52
52
53
54
54
Rádio
55
Praktické funkcie
56
Riešenie problémov
58
zoznam kódov jazykov
60
61
dodatok
Nastavenie jazyka
Nastavenie REŽIMU VÝSTUPU HDMI VIDEA
Nastavenie typu TV obrazovky
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň
obmedzení)
Nastavenie hesla
Nastavenie pozadia
Výber jedného z troch nastavených pozadí
Nastavenie režimu reproduktorov
Nastavenie oneskorenia
Nastavenie testovacieho tónu
Nastavenie zvuku
Nastavenie DRC (Dynamic Range
Compression - kompresia dynamického
rozsahu)
Nastavenie AV SYNC
Nastavenie zvuku HDMI
Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ)
Režim Dolby Pro Logic II
Efekt Dolby Pro Logic II
55 Počúvanie rozhlasu
55 Uloženie staníc
56
56
56
56
57
Vypínací časovač
Nastavenie úrovne jasu
Vypnutie zvuku
P.BASS
Základné použitie CD RIPPING
58 Riešenie problémov
60 Zoznam kódov jazykov
61 Manipulácia s diskami a ich skladovanie
62 Technické údaje
63 Pred použitím káblov reproduktora
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 6
2009-03-06 �� 6:57:51
SK
začíname
Pred čítaním používateľskej príručky
Pred čítaním používateľskej príručky si preštudujte nasledujúce výrazy.
Ikony, ktoré budú v príručke použité
B
A
G
D
Výraz
M
M
Popis
DVD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/DVDRW, ktoré boli zapísané a uzatvorené v režime Video.
CD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo
CD-RW).
MP3
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
JPEG
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R alebo CD-RW)
Upozornenie
Poznámka
● začíname
Ikona
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
Znamená to tipy alebo pokyny na strane, ktoré pomáhajú pri používaní
funkcie.
` Pokyny v tejto príručke označené symbolom "DVD (
)" sa týkajú diskov DVD-VIDEO a DVD-R/-RW,
ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené. Kde sa spomína niektorý typ DVD
samostatne, je to označené osobitne.
` Ak neboli disky DVD-R/-RW zapísané správne vo formáte DVD Video, nebudú sa dať prehrávať.
O použití tohto návodu na použitie
1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s Bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 3 – 4)
2) Ak sa vyskytne problém, vyriešte ho podľa časti Riešenie problémov. (Viď strany 58 - 59)
Copyright
© 2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené, žiadna časť, ani celý tento návod na použitie nesmie byť reprodukovaná ani
kopírovaná bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 7
2009-03-06 �� 6:57:52
začíname
DVD (Digitálny viacúčelový disk) poskytuje vďaka priestorovému zvuku Dolby Digital a technológii
kompresie videa MPEG-2 fantastickú kvalitu zvuku a videa. Teraz si môžete vychutnať reálne efekty doma tak, akoby ste boli v kine alebo v koncertnej hale.
1
~ 6
DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral, Regionálny kód disku a prehrávača musia byť zhodné.
Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je vyznačený na zadnej strane. (Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym kódom.)
Disky vhodné na prehrávanie
Druh disku
Označenie
(Logo)
Obsah disku
Rozmer disku
12cm
DVD-VIDEO
Obraz
8cm
AUDIO-CD
DivX
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Zvuk
Zvuk + Obraz
Max.prehrávací čas
Cca 240 min.(jednostranný)
Cca 480 min.(obojstranný)
Cca 80 min.(jednostranný)
Cca 160 min.(obojstranný)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
~ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM a DVD-ROM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať
takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
~ DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk sa na TV
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírovaniu
~ Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana pred kopírovaním). Z tohto
dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k TVP a nie k VCR. Pri pripojení k VCR sa pri chránených DVD
diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
~ Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných právoplatných
vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision Corporation a je určené iba
na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 8
2009-03-06 �� 6:57:52
SK
TYPY A CHARAKTERISTIKY DISKOV
Toto zariadenie nepodporuje chránené (DRM) súbory.
❖ CD-R disky
❖ CD-R MP3 disky
~ Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
~ Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
~ Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
~ Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a „.MP3“.
~ Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
~ Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
~ Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom
(t.j.32 kb/s ~ 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
~ Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
~ Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
● začíname
~ V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality
záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
~ Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky. Nepoužívajte CD-R disky s kapacitou vyššou než 700 MB/80 minút, zariadenie ich nemusí prehrať.
~ Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
~ CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený, nemusí
byť jeho prehrávanie možné.
❖ CD-R JPEG disky
~ Prehrávať je možné len súbory s príponou "jpg".
~ Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
~ Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným formátom - Joliet.
~ Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
~ Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
~ Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
~ Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
~ Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa
nemusia prehrať vôbec.
❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
~ Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad: QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 800 x
600 pixelov atď.)
~ Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený DivX, Inc. Toto je úradne certifikované DivX alebo
DivX Ultra zariadenie, ktoré prehráva DivX video.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 9
2009-03-06 �� 6:57:52
popis
Predný panel
7 8
9
10
11
12
Tlačidlo Power (Zapnúť) ( )
Tlačidlo Tuning LADENIE
DOLU A PRESKOČENIE ( )
ZÁSUVKA NA DISK
TLAČIDLO Stop (
TLAČIDLO OPEN
TLAČIDLO PREHRÁŤ/
POZASTAVIŤ ( )
11 KONEKTOR
Tlačidlo Function
TLAČIDLO LADENIE NAHORU
A PRESKOČENIE ( )
12 USB PORT
)
OVLÁDANIE
HLASITOSTI
10 KONEKTOR AUX IN1
SLÚCHADIEL
10
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 10
2009-03-06 �� 6:57:53
1
2 3 4
5
SK
Zadný panel
6
● Popis
7
8
9
5,1 KANÁLOVÉ KONEKTORY SPEAKER OUTPUT
Pripojenie predného, stredového, zadného reproduktora a subwoofera.
(VÝSTUP REPRODUKTORA)
KONEKTOR VIDEO OUTPUT
Pripojenie vstupného konektoru televízora (VIDEO IN) ku konektoru
VIDEO OUT.
KONEKTORY COMPONENT VIDEO OUTPUT
Pomocou komponentných video vstupov pripojte televízor k týmto
konektorom.
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojenie FM antény.
KONEKTOR HDMI OUT
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI
pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom televízore.
KONEKTOR EXTERNÉHO DIGITÁLNEHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
VENTILÁTOR
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa stále otáča. Pri inštalácii výrobku
zabezpečte na všetkých stranách minimálne 10 cm voľného miesta.
KONEKTORY AUX IN 2
Pripojenie k 2 kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia
(ako je napríklad video)
PRIPOJENIE TX CARD (BEZDRÔTOVÉ)
Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a voliteľným.
11
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 11
2009-03-06 �� 6:57:54
diaľkový ovládač
SPRIEVODCA DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 12
2009-03-06 �� 6:57:55
20
Tlačidlo LOGO
2
Tlačidlo DVD RECEIVER
21
Tlačidlo MO/ST
3
Tlačidlo TV
22
Tlačidlo VYSUNUTIA
4
Číselné tlačidlá (0-9)
23
Tlačidlo SOURCE
5
Tlačidlo AUDIO
6
Tlačidlo STEP
24
7
Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
Tlačidlo DVD
Tlačidlo TUNER
Tlačidlo PORT
Tlačidlo AUX
Tlačidlo PLAY
Tlačidlo STOP
Tlačidlá SEARCH
8
25
Tlačidlo SUBTITLE
26
Tlačidlo PAUSE
27
Tlačidlo MUTE
28
Tlačidlo TUNING/CH
29
Tlačidlo RETURN
30
Tlačidlo EXIT
31
Tlačidlo DSP/EQ
32
Tlačidlo CANCEL
33
Tlačidlo SOUND EDIT
9
Tlačidlo VOLUME
10
Tlačidlo REMAIN
11
Tlačidlo MENU
12
Tlačidlo kurzora/ENTER
13
Tlačidlo INFO
14
Tlačidlo
PL II EFFECT
15
Tlačidlo
PL II MODE
16
Tlačidlo TUNER MEMORY
34
Tlačidlo P.BASS
17
Tlačidlo SD/HD
35
Tlačidlo REPEAT
18
Tlačidlo ZOOM
36
Tlačidlo SLEEP
19
Tlačidlo CD RIPPING
37
Tlačidlo SLOW
38
Tlačidlo DIMMER
● diaľkový ovládač
Tlačidlo POWER
SK
1
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
1. Zodvihnite kryt na zadnej
strane diaľkového ovládača
smerom hore tak, ako je to
zobrazené.
M
2.Vložte dve batérie typu AAA.
Uistite sa, že konce „+“ a „-“ na koncoch batérií
súhlasia s nákresom vo vnútri priehradky.
3.Kryt vráťte späť.
V prípade bežného používania
televízora vydržia batérie približne
jeden rok.
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:
`
`
`
`
Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu: (+) do (+) a (-) do (-).
Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
13
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 13
2009-03-06 �� 6:57:57
diaľkový ovládač
NASTAVENIE DIAľKOVéHO OVlÁDANIA
Pomocou tohto diaľkového ovládača môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri ovládaní TVP pomocou DO
1. Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie DO na režim TV.
2. Stlačením tlačidla POWER zapnite TVP.
3. Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód
zodpovedajúci svojej značke televizora.
~ Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov,
postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri vašom TVP.
Príklad: TVP Samsung.
Podržte stlačené tlačidlo POWER a pomocou čiselných
tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené
~ Môžete použivať tlačidlá TV POWER, VOLUME,
CHANNEL a čiselné tlačidlá (0 až 9).
M
` DO nemusí fungovať pri ovládani TVP určitých výrobcov. Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od
výrobcu TVP dostupné.
` Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak nezmenite kód).
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Priamy ovládací dosah diaľkového ovládania je cca 7 metrov. Používať
ho môžete tiež pod horizontálnym
uhlom až do 30° s vrcholom pri senzore signálov DO.
14
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 14
2009-03-06 �� 6:57:58
Č.
1
2
3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Kód
56, 57, 58
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Č.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Výrobca
MTC
NEC
Nikei
Onking
Onwa
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
Kód
18
18, 19, 20, 40, 59, 60
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
03, 19
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
● diaľkový ovládač
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Výrobca
Admiral (M.Wards)
A Mark
Anam
SK
Kódy výrobcov TVP
15
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 15
2009-03-06 �� 6:57:59
pripojenia
Táto časť sa týka rôznych metód pripojenia digitálneho domáceho kina k
ďalším externým zariadeniam.
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a
odpojený napájací kábel.
Pripojenie reproduktorov
2,5 až 3 násobok rozmeru obrazovky televízora
Umiestnenie digitálneho domáceho kina
Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu, prípadne do podstavca televízora.
Výber polohy pri počúvaní
Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5 až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora. Príklad: pri TV s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri TV s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m
Predné reproduktory ei
Umiestnite tieto reproduktory pri počúvaní pred seba, natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
Reproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.
Zarovnajte prednú časť predných reproduktorov s prednou časťou stredového reproduktora, alebo ich
umiestnite mierne pred stredovými reproduktormi.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je taká dôležitá. Umiestnite ho kam chcete.
Stredový reproduktor f
Najideálnejšie je nainštalovať ho v rovnakej výške ako predné reproduktory. Môžete ho nainštalovať aj
priamo nad alebo pod televízor.
Zadné reproduktory hj
Tieto reproduktory umiestnite za polohou pri počúvaní. Ak tam nie je dostatok miesta, umiestnite ich pred
sebou. Umiestnite ich 60 až 90 cm nad svoje uši, mierne natočené smerom nadol.
* Na rozdiel od predných a stredových reproduktorov, zadné reproduktory sa používajú na spracovanie
hlavne zvukových efektov, a zvuk z nich nevychádza po celý čas.
16
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 16
2009-03-06 �� 6:57:59
SK
Pripojenie reproduktorov
1. zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
2. Zasuňte čierny kábel do čierneho konektora (-) a červený kábel do
červeného konektora(+) a klapku uvoľnite.
3. Zapojte vstupné konektory na zadnú stranu domáceho kina.
~ Skontrolujte, či súhlasia farby na konektoroch reproduktora s
farbami na zástrčkách.
Červený
Čierny
● PRIPOJENIA
Predný reproduktor (P)
Predný reproduktor (Ľ)
Stredový reproduktor
Subwoofer
Zadný reproduktor (P)
J
Zadný reproduktor (Ľ)
` Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli,
môže dôjsť k úrazu.
` Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
` Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať ruky alebo cudzie predmety do konektorov
(otvorov) na subwooferi.
` Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
M
` Ak umiestnite reproduktory v blízkosti TVP, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia magnetickým
poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej vzdialenosti od
TVP.
1
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 17
2009-03-06 �� 6:58:01
pripojenia
PRIPOJENIE VOlITEľNéHO BEzDRÔTOVéHO zOSIlňOVAČA
Pre bezdrôtové pripojenie zadných reproduktorov je potrebné dodatočne zakúpiť bezdrôtový prijímací modul
a vysielaciu kartu od predajcu spoločnosti Samsung.
Ak ste si zakúpili modul na bezdrôtový príjem (SWA-4000)
tento výrobok (Ht-X625) by mal byť pripojený iba s sWa-4000.
Subwoofer
Predný reproduktor
(R)
(L)
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
Stredový reproduktor
Zadný reproduktor (L)
Zadný reproduktor (R)
1. Pripojte predný reproduktor, stredný reproduktor a subwoofer k
hlavnému prístroju. Pozrite str. 17.
2. Vypnite hlavný prístroj, vložte kartu TX do konektora karty TX
(WIRELESS) na zadnej strane hlavného prístroja.
~ TX kartu držte tak, aby šikmá strana smerovala doľava a
kartu vložte do portu.
~ Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavným prístrojom a
bezdrôtovým prijímačom.
3. Pripojte ľavý a pravý zadný reproduktor k bezdrôtovému
prijímaciemu modulu.
4. Napájací kábel bezdrôtového prijímacieho modulu pripojte k
zásuvke.
TX karta
Šikmá strana
smerom doľava
1
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 18
2009-03-06 �� 6:58:04
SK
J
` Bezdrôtový prijímací modul umiestnite na zadnú stranu. Ak je bezdrôtový prijímací modul príliš blízko pri
zariadení, môže byť zvuk rušený elektromagnetickým poľom.
` Ak v blízkosti zariadenia používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtovú LAN kartu, alebo iné zariadenia, ktoré
používajú rovnakú frekvenciu (5,8 GHz) ako systém, môže dôjsť k rušeniu.
` Vysielacia vzdialenosť rádiových vĺn je cca 10 metrov. Môže sa však v závislosti od okolitého prostredia líšiť.
M
` Do zariadenia nevkladajte iné karty ako vysielacie karty určené pre toto zariadenie. Môžete poškodiť
zariadenie, alebo nebude možné túto kartu vybrať.
Nevkladajte vysielaciu kartu naopak alebo opačne.
Pred vložením karty zariadenie vypnite. Ak vložíte kartu do zapnutého zariadenia, môžete ho poškodiť.
Ak je vložená karta TX, z konektorov pre zadný reproduktor na hlavnom prístroji nevychádza zvuk.
Anténa pre bezdrôtový príjem je vstavaná v bezdrôtovom prijímacom module. Zariadenie udržujte v suchom
a čistom prostredí.
` Pre optimálnu reprodukciu zvuku skontrolujte, či v okolí bezdrôtového prijímača nie sú žiadne prekážky.
` Ak z bezdrôtových zadných reproduktorov nevychádza zvuk, prepnite režim na DVD 5.1 kanálový alebo
Dolby ProLogic II.
` V dvojkanálovom režime nebude zadnými reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.
● pripojenia
Ak je medzi bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou výstužou alebo železná
stena, zariadenie nemusí fungovať, pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
` Ak zariadenie nevytvára bezdrôtové pripojenie, systém potrebuje nastavenie ID medzi hlavnou jednotkou a
modulom bezdrôtového prijímača. S vypnutou hlavnou jednotkou stlačte číselné tlačidlá „0“  „1“  „3“  „5“
na diaľkovom ovládači a jednotka sa zapne. So zapnutým modulom bezdrôtového prijímača stlačte na 5 sekúnd
tlačidlo „ID SET“ na zadnej strane jednotky.
`
`
`
`
19
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 19
2009-03-06 �� 6:58:05
pripojenia
PRIPOJENIE VýSTUPU OBRAzU K TElEVízORU
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
SPÔSOB 3
(je súčasťou
balenia)
SPÔSOB 2
SPÔSOB 1
SPÔSOB 1: HDMI
Dodávaným káblom HDMI (nie je súčasťou balenia) prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane
hlavného prístroja s konektorom HDMI IN na svojom televízore.
SPÔSOB 2: Komponentné video
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video
káblom (nie je súčasťou balenia) konektory Pr, Pb a Y na zadnej strane hlavného prístroja s príslušnými
konektormi na televízore.
SPÔSOB 3: Kompozitný obraz
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom VIDEO IN na svojom televízore.
M
` Tento výrobok funguje pri komponentnom výstupe v režime prekladaného riadkovania 576i (480i).
` Po pripojení obrazu nastavte na televíznom prijímači zdroj obrazu tak, aby zodpovedal príslušnému výstupu
obrazu (HDMI, komponentný alebo kompozitný) na domácom kine. Ďalšie informácie o spôsobe výberu
zdroja vstupného obrazu na televízore nájdete v návode na použitie TV.
` Hľadajte logo ' (Ak je na televízore logo ' podporuje funkciu Anynet+)
0
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 20
2009-03-06 �� 6:58:08
Výstup videa prehrávača sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je zariadenie
zapnuté.
SK
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
~ HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov pomocou jediného konektoru.
Pomocou HDMI prenáša DVD domáce kino digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na
televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.
~ Prečo Samsung používa HDMI?
Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Pri prehrávaní DVD sú však údaje
vysielané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitálneho signálu na analógový signál (v
DVD domácom kine) alebo konektor analógového signálu na digitálny signál (v televízore). Počas tejto
konverzie sa kvalita obrazu zníži z dôvodu rušenia a straty signálu. Technológia HDMI je najkvalitnejšia,
pretože nevyžaduje D/A konverziu a prenáša čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.
● pripojenia
~ Popis pripojenia HDMI
Konektor HDMI – Podporuje údaje videa a digitálneho zvuku.
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa
môže objaviť náhodné rušenie.
~ Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním DVD
obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač,
DVD, atď.) a zobrazovacieho zariadenia (televízor, projektor, atď.) Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo jeho
neoprávnenému kopírovaniu.
~ Čo je Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkcia, ktorá poskytuje spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
- Ak má váš televízor Samsung logo ', podporuje funkciu Anynet+.
- Keď prehrávač zapnete a vložíte disk, prehrávač spustí prehrávanie disku, televízor sa automaticky
zapne a prepne do režimu HDMI.
- Keď prehrávač zapnete a stlačíte tlačidlo Play pri vloženom disku, televízor sa okamžite zapne a
prepne do režimu HDMI.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Ponuku BD Wise môžete vybrať a používať iba ak je BD prehrávač pripojený pomocou HDMI kábla k televízoru
Samsung, ktorý podporuje BD Wise.
~ Čo je BD Wise?
BD Wise automaticky nastavuje výrobky Samsung, ktoré sú s BD Wise kompatibilné,
na najoptimálnejšie nastavenia.
Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú televízory Samsung, ktoré sú kompatibilné
s BD Wise, medzi sebou pripojené pomocou HDMI kábla.
~ Používanie BD Wise
MOVE
ENTER
1. Pomocou HDMI kábla pripojte BD prehrávač k televízoru Samsung, ktorý je
kompatibilný s BD Wise.
2. Obe ponuky BD Wise, v prehrávači aj v televízore Samsung, nastavte na On (Zap.).
- Toto optimalizuje kvalitu obrazu podľa obsahu (BD, DVD atď.), ktorý chcete prehrávať.
- Toto taktiež optimalizuje kvalitu obrazu medzi televízormi Samsung, ktoré sú kompatibilné s BD Wise.
M
`
`
`
`
RETURN
EXIT
Ak chcete zmeniť rozlíšenie režimu BD Wise, musíte najskôr nastaviť režim BD na Off (Vyp.).
Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
Ak prehrávač pripojíte k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu BD Wise, bude táto funkcia deaktivovaná.
Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise, nastavte obe ponuky BD Wise, v prehrávači aj v televízore Samsung, na On (Zap.).
21
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 21
2009-03-06 �� 6:58:09
pripojenia
FUNKCIA HDMI
Nastavenie rozlíšenia
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.
Počas zastavenia stlačte SD/HD (štandardné/vysoké
rozlíšenie).
~ Pre výstupný HDMI signál je dostupné rozlíšenie 576p(480p),
720p, 1080i/1080p.
~ SD (štandardné rozlíšenie) je 576p(480p) a HD (vysoké
rozlíšenie) je 720p, 1080i/1080p.
Východisková hodnota výstupu HDMI je 576p (480p).
M
` Ak TVP nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa nebude
zobrazovať správne.
` Ak sú prepojené konektory HDMI aj COMPONENT súčasne,
zložkový video výstup (COMPONENT) sa vypne.
` Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu na TVP
pozrite v návode na použitie.
Čo je HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)?
Toto zariadenie dokáže na výstup
priamo vyviesť digitálny DVD video
signál bez jeho konverzie na analógový.
Po pripojení zariadenia k TVP HDMI
prepojovacím káblom získate kvalitný
digitálny obraz.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku
hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora
značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru
Samsung pomocou kábla HDMI. K dispozícii len s televízormi
Samsung s podporou funkcie Anynet+.
1. Pripojte hlavný prístroj domáceho kina k televízoru Samsung
pomocou kábla HDMI. (Pozrite stranu 20)
2. Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu k televízoru.)
~ Domáce kino môžete ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora.
(K dispozícii sú tlačidlá: , , , , $, %a_, +
tlačidlá,
~
tlačidlo)
THEAT
S funkciou Anynet+
stlačením tlačidla Play (Prehrať) na
diaľkovom ovládaní od televízora
Samsung môžete ovládať tento prístroj,
zapínať televízor alebo sledovať film.
Move
enter
eXit
Enter
Move
eXit
Move
enter
Ak vyberiete TV
Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte pomocou tlačidla
Anynet+ na vašom televízore na On.
~ Receiver:On: Zvuk môžete počúvať cez domáce kino.
~ Receiver: Off: Zvuk môžete počúvať cez televízor.
Ak vyberiete THEATER
Vyberte položku THEATER to connector a nastavte možnosti
všetkých dole uvedených položiek.
Move
enter
eXit
~ View TV: Ak je funkcia Anynet+ (HDMI CEC) nastavená na on
a vy vyberiete View TV, domáce kino sa automaticky prepne
do digitálneho režimu.
~ Theater Menu: môžete vstúpiť a ovládať ponuku domáceho kina.
~ Theater Operation: Zobrazia sa informácie o prehrávaní disku domáceho kina.
~ Receiver: On:Môžete ovládať činnosť disku domáceho kina, ako je napríklad zmena titulu, kapitoly a titulkov.
~ Receiver: Off: Zvuk môžete počúvať cez televízor.
Enter
Move
M
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 22
Exit
THEAT
Exit
` Funkcia Theater je dostupná iba keď počúvate zvuk cez domáce kino s pripojeným digitálnym optickým
káblom.
2009-03-06 �� 6:58:12
SK
Pripojenie zvuku z externých zariadení
AUX1: Pripojenie vonkajšieho zariadenia/prehrávača MP3
Zariadenia, ako MP3 prehrávač
● pripojenia
Audio kábel
(nedodávaný)
Audio OUT
1. Do vstupu AUX IN 1 (Audio) na domácom divadle zapojte výstup Audio Out vonkajšieho zariadenia/
prehrávača MP3.
2. Stlačenim tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX1.
~ Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji. Režim sa prepína nasledovne: DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
23
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 23
2009-03-06 �� 6:58:13
pripojenia
PRIPOJENIE zVUKU z ExTERNýCH zARIADENí (Pokračovanie)
AUx2: zadný panel
OPTICKý: zadný panel
Audio kábel (nedodávaný)
Ak je externé analógové zariadenie
vybavené len jedným výstupným
audiokonektorom, prepojte ľavý
alebo pravý konektor.
Optický kábel
(nedodávaný)
Externé digitálne
zariadenie
Externé analógové
zariadenie
AUx2: Pripojenie externého analógového zariadenia
analógový signál zariadenia, akým je napríklad videorekordér.
1. Prepojte konektor AUX IN 2 (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom
analógovom zariadení.
~ Skontrolujte,či súhlasí farebné označenie konektorov.
2. Stlačením tlačidla AUx na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUx2.
~ Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Môžete prepojiť konektor výstupu obrazu na svojom videorekordéri s televízorom a konektory výstupu
zvuku na videorekordéri s konektormi na tomto prístroji.
OPTICKý: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenia s digitálnym signálom, napríklad set-top box.
1. Prepojte digitálny vstup (OPTICAL) s digitálnym výstupom na externom digitálnom zariadení.
2. Stlačením tlačidla AUx na diaľkovom ovládaní vyberte vstup DIGITAl.
~ Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
4
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 24
2009-03-06 �� 6:58:15
SK
PRIPOJENIE FM ANTéNY
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
2. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo iný
pevný povrch.
M
● PRIPOJENIA
FM anténa
(dodávaná)
` Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
~ Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vnútri zariadenia
sa značne zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
~ Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste zablokovali chladiaci ventilátor alebo
ventilačné otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť
k požiaru.)
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 25
2009-03-06 �� 6:58:18
pred používaním domáceho kina
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov
značky Samsung.
1. Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so striedavým napätím.
2. Stlačením tlačidla DVD RECEIVER prepnite do režimu DVD
RECEIVER, aby ste mohli ovládať domáce kino DVD.
3. Pre výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení
tlačidlo FUNCTION alebo stlačte tlačidlo DVD na DO.
4. Stlačením tlačidla TV nastavte DO do režimu ovládania TV.
5. Pre zapnutie TVP Samsung stlačte tlačidlo POWER na DO.
6. Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašom TVP stlačte
SOURCE.
VIDEO
výber formátu obrazu
nechajte pristroj vypnutý, stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo číslo 7
na diaľkovom ovládaní.
~ V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na
hodnotu "PAL".
~ Na displeji sa objavi nápis "NTSC" alebo "PAL". Vtedy krátkym
stlačenim tlačidlo číslo 7 vyberte spomedzi možnosti "NTSC" a
"PAL".
~ Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
~ Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku
rovnaký ako formát obrazu televízora.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 26
2009-03-06 �� 6:58:19
SK
prehrávanie
PREHRÁVANIE DISKU
B
● PREHRÁVANIE
1. Do otvoru na vloženie disku vložte disk zvislo.
~ Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana s
nálepkou otočená smerom hore.
2. Pomocou tlačidla PlAY( ) priehradku zatvoríte.
~ Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP (@).
~ Ak ho stlačíte raz, zobrazi sa nápis PRESS PlAY, do pamäte sa uloži miesto zastavenia.
Ak sa stlači tlačidlo PlAY( ) alebo ENTER, prehrávanie bude pokračovať od miesta, kde bolo
zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
~ Ak ho stlačite dvakrát, zobrazí sa nápis STOP. Ak potom stlačite tlačidlo PlAY(
od začiatku.
Pre pozastavenie prehrávania stisnite tlačidlo PAUSE (
~ Pre obnovenie prehrávania stisnite tlaèidlo PlAY (
M
), prehrávanie začne
).
).
` V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
` V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom pripade ide o porušenie
odporúčani systému CSS (Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopirovaniu)
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 27
2009-03-06 �� 6:58:20
prehrávanie
PREHRÁVANIE MP3/WMA-CD DISKU
Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.
A
1. Načítavanie disku MP3/WMA.
~ Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa spusti.
~ Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA diskoch
rozdielny.
~ Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
2. V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla $,%,_,+
album a stlačte ENTER.
~ Stláčanim tlačidla $,% vyberte skladbu.
3. Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčanim
$,%,_,+ zvoľte iný album a potom stlačte ENTER.
4. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo
STOP (@).
M
` V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia prehrať.
` Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
Pre prehrávanie súboru s ikonou,
~ Stlačte tlačidlo $,%,_,+ v režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti menu.
Ikona audio súboru: Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory
vyberte ikonu
.
Ikona obrazového súboru: Ak si želáte prehrávať iba obrázkové
súbory vyberte ikonu
.
Ikona video súboru: Ak si želáte prehrávať iba video súbory vyberte
ikonu .
Ikona pre všetky súbory: Pre výber všetkých súborov vyberte
ikonu .
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 28
2009-03-06 �� 6:58:22
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo kamkordérom alebo obrazové súbory JPEG z PC môžete uložiť na
CD disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
SK
PREHRÁVANIE SÚBOROV JPEG
G
Otočenie/zrkadlové zobrazenie
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá $,%,_,+.
● PREHRÁVANIE
Tlačidlo $: Zrkadlové vertikálne preklopenie.
Tlačidlo _: Otočenie o
90°doľava.
Pôvodný obrázok
M
Tlačidlo +: Otočenie o 90°
doprava.
Tlačidlo %: Zrkadlové
horizontálne preklopenie.
` Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19.0 megapixelov) pre
štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 29
2009-03-06 �� 6:58:23
prehrávanie
PREHRÁVANIE SÚBOROV Divx
Funkcie popisované na tejto strane sa týkajú prehrávania DivX diskov.
D
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [, ].
~ Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla ]
prepnete na ďalší súbor.
~ Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla [
prepnete na predchádzajúci súbor.
zrýchlené prehrávanie
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo (, ).
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo
( alebo )počas prehrávania.
~ Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni
nasledovne:
2x  4x  8x  32x  Play.
Funkcia 5 Minute Skip
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo _, +.
~ Po stlačení tlačidla + sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
~ Po stlačení tlačidla _ sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.
Prepínanie zvuku
D
Stlačte tlačidlo AUDIO.
~ Ak sa na disku nachádza viac zvukových stôp, môžete
medzi nimi prepínať.
~ Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi AUDIO
(1/N, 2/N ...)a .
M
`
sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná zvuková stopa.
zobrazenie titulkov
D
Stlačte tlačidlo SUBTITlE.
~ Po každom stlačení tlačidla sa prepina medzi SUBTITlE
(1/N, 2/N ...)aSUBTITlE OFF.
~ Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa
automaticky.
~ Ďalšie informácie týkajúce sa použitia titulkov pri DivX
diskoch pozri v bode čislo 2 (Titulky) nižšie.
0
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 30
2009-03-06 �� 6:58:24
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami, predvolené
titulky nemusia zodpovedať filmu. Môžete vybrať svoj jazyk
titulkov nasledujúcim postupom:
SK
D
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami
1. V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora $,%
vyberte na televíznej obrazovke požadované titulky
( ), potom stlačte tlačidlo ENTER.
Divx (Digitálny internetový video súbor)
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka čomu
sa poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať
záznamy v kvalite približujúcej sa DVD diskom.
1. Podporované formáty
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je
podporovaný, môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
● PREHRÁVANIE
2. Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný
súbor DivX, film sa bude normálne prehrávať.
Podporované formáty video signálu
formát
avi
wmv
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované audio formáty
formát
mp3
wma
aC
Dts
Bit Rate
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Sampling Frequency
44.1khz
~ Súbory DivX (zvukové súbory aj videosúbory) vytvorené vo formáte DTS podporujú len 6 Mb/s.
~ Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlišenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov, toto zariadenie
podporuje rozlišenie až 800 x 600 pixelov. Vyššie rozlišenie TV obrazovky než 800 bodov nie je
podporované.
~ Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s,
môžu sa počas prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
2. Titulky
~ Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim
video súborov.
~ Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do
rovnakého priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové
znaky ako kórejské a činske).
~ O DIVX VIDEU: DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, Inc. Toto zariadenie má
oficiálnu certifikáciu DivX alebo DivX Ultra a prehráva DivX video.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby
prehrávalo obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Najskôr pre svoje zariadenie vytvorte registračný
kód DivX VOD a predložte ho počas procesu registrácie. [Dôležité: Obsah DivX VOD je chránený
systémom DivX DRM (Správa digitálnych práv), ktorý registrovaným obmedzuje prehrávanie na
certifikované zariadenia DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je pre vaše
zariadenie autorizovaný, zobrazí sa odkaz „Authorization Error“ (Chyba autorizácie) a obsah sa
neprehrá.] Viac sa dozviete na www.divx.com/vod.
DivX® je ochrannou známkou DivX, Inc. a je použité v licencii.
1
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 31
2009-03-06 �� 6:58:24
prehrávanie
POUžíVANIE FUNKCIE PREHRÁVANIA
zobrazenie informácií o disku
BAGD
Na TV obrazovke môžete zobraziť informácie o prehrávanom
disku.
Stlačte INFO.
M
` V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované
informácie líšiť.
` Niektoré disky tiež umožňujú zvoliť DTS, DOLBY DIGITAL
Na TV obrazovke sa zobrazí
!
Ak sa na TV obrazovke počas ovládania tlačidiel zobrazi tento
symbol,
pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.
zobrazenie zostávajúceho času
BA
Stlačte tlačidlo REMAIN.
~ Môžete zobraziť celkový prehrávací a zostávajúci čas
prehrávaného titulu alebo kapitoly.
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
DvD-viDeo
TITlE ElAPSED ➞ TITlE REMAIN ➞ CHAPTER ElAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ElAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAl ElAPSED ➞ TOTAl REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ElAPSED
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 32
2009-03-06 �� 6:58:25
BAD
Stlačte tlačidlo (, ).
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť
prehrávania meni nasledovne:
SK
zrýchlené prehrávanie
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  pLaY
M
` Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk počuť len pri rýchlosti 2x. Pri rýchlostiach
4x, 8x a 32x nie je zvuk počuť.
Spomalené prehrávanie
● PREHRÁVANIE
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  pLaY
D
Stlačte tlačidlo SlOW.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť
prehrávania meni nasledovne:
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞ &1/2 ➞ &1/4 ➞
DvD
DivX
M
&1/8 ➞  PlAY
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞  PlAY
` Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je počuť zvuk.
` Spomalené prehrávanie vzad nefunguje pri DivX diskoch.
Prepínanie scén/skladieb
A
Stlačte tlačidlo [, ].
~ Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa
spusti prehrávanie predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby,
priečinka (súboru).
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 33
2009-03-06 �� 6:58:26
prehrávanie
POUžíVANIE FUNKCIE PREHRÁVANIA (Pokračovanie)
Opakované prehrávanie
BAGD
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku je
možné opakovane prehrávať.
Stlačte tlačidlo REPEAT.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim
opakovaného prehrávania meni nasledovne:
DvD-viDeo
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITlE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
BGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CHAPTER: Opakované prehrávanie zvolenej kapitoly.
TITlE: Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
RANDOM: Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
(Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK: Opakované prehrávanie zvolenej skladby.
DIR: Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC: Opakované prehrávanie celého disku.
OFF: Zrušenie opakovaného prehrávania.
výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
B
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidla + vyberte zobrazenie REPEAT
PlAYBACK ( ).
3. Stláčaním tlačidla % vyberte želaný spôsob opakovania.
~ Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore
uvedené kroky 2 a 3.
4. Stlačte ENTER.
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITlE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
` Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z
informácií na obrazovke.
4
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 34
2009-03-06 �� 6:58:27
SK
Prehrávanie A-B Repeat
Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidla + vyberte zobrazenie REPEAT
APlAYBACK ( ).
● PREHRÁVANIE
3. Pomocou tlačidla kurzora $,% vyberte A- a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
~ Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloži do
A -?
pamäte.
REPEAT : AÐ
4. V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane
prehrávať, stlačte ENTER.
~ Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
A-B
d Pre obnovenie štandardného prehrávania zvoľte Stláčaním $,% položku
M
OFF.
` Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefungujeAna
DivX,
TOdiskoch
B REPEAT
ON MP3 alebo JPEG.
Funkcia krokovania
D
stlačte STEP.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz
posunie o jednu snímku vpred.
M
` Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 35
2009-03-06 �� 6:58:29
prehrávanie
POUžíVANIE FUNKCIE PREHRÁVANIA (Pokračovanie)
Funkcia zorných uhlov
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych
zorných uhlov.
1. Stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidla + vyberte zobrazenie ANGlE (
).
3. Stláčaním tlačidiel $,% alebo čiselných tlačidiel zvoľte
požadovaný zorný uhol.
~ Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení
nasledovne:
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré zorné uhly.
Funkcia zoom (zväčšenie obrazu)
Táto funkcia umožňuje zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.
1. Stláčajte zOOM.
2. Stláčaním tlačidiel ,,, sa posuňte na časť, ktorú
chcete zväčšiť.
3. Stlačte ENTER.
~ Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepina
nasledovne:
zOOM x 1.5  zOOM x 2  zOOM x 3  zOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 36
2009-03-06 �� 6:58:30
SK
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním číselných tlačidiel alebo $,% zvoľte požadovaný
jazyk pre zvuk.
~ Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení
tlačidla môže zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH,
FRENCH atď.).
M
● PREHRÁVANIE
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
` Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlá AUDIO na diaľkovom ovládači.
` Funkcie Audio Language nemusia byť dostupné, záleží od disku.
Funkcia výberu jazyka pre titulky
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidiel + vyberte zobrazenie SUBTITlE (
).
3. Stláčaním číselných tlačidiel alebo % zvoľte požadovaný
jazyk pre titulky.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03  EN 01/03
M
` Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlá SUBTITLE na diaľkovom ovládači.
` Funkcie Audio Language nemusia byť dostupné, záleží od disku.
BAG
Priamy výber scény/skladby
B
1. Stlačte INFO.
2. Stláčaním smerových tlačidiel $,% alebo čiselných tlačidiel
zvoľte požadovaný titul/stopu (skladbu) ( ) a stlačte
ENTER.
3. Stláčaním tlačidiel _,+ vyberte zobrazenie pre kapitolu (
).
4. Stláčaním čiselných tlačidiel alebo tlačidiel $, % zvoľte
požadovanú kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
5. Stláčaním tlačidiel _,+ vyberte zobrazenie (
) času.
6. Stlačením čiselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a
stlačte ENTER.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 37
2009-03-06 �� 6:58:31
prehrávanie
POUžíVANIE FUNKCIE PREHRÁVANIA (Pokračovanie)
BAG
Priamy výber scény/skladby
AG
Stláčajte číselné tlačidlá.
~ Zvolený súbor sa prehrá.
~ Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné pomocou $,%
prepinať priečinky.
~ Pre presunitie adresára stlačte tlačidlo STOP (@) a potom smerové
tlačidlá $,%.
M
` Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo [, ] na DO.
` Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.
Použitie ponuky disku
V ponukách si môžete vybrať jazyk zvuku a titulkov, profil a
ďalšie.
Menu DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Pomocou tlačidla kurzora $,% vyberte Disc Menu a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
~ Keď zvolíte Menu disku, ktoré disk nepodporuje, na
obrazovke sa zobrazí hlásenie This menu is not
supported (Toto Menu nie je podporované).
3. Stláčaním tlačidiel $,%,_,+ vyberte požadovanú položku.
4. Stlačte ENTER.
dStlačením ExIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Move
M
enter
eXit
` Zobrazenie Menu disku môže byť v závislosti od disku odlišné.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 38
2009-03-06 �� 6:58:32
SK
Menu titulov
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé
tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od disku.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte zobrazenie Title Menu.
3. Stlačte ENTER.
~ Zobrazí sa Menu titulov.
● PREHRÁVANIE
dStlačením ExIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Move
M
enter
eXit
` Zobrazenie ponuky Menu titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 39
2009-03-06 �� 6:58:32
prehrávanie
Použitie BLUETOOTH
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
Čo je Bluetooth?
Bluetooth je nová technológia, ktorá popisuje, ako môžete zariadenia vyhovujúce Bluetooth
jednoducho prepojiť pomocou krátkeho bezdrôtového spojenia.
~ Zariadenie Bluetooth môže spôsobiť šum alebo zlyhanie, záleží od podmienok používania.
~ Ak je časť telesa v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo so
systémom domáceho kina.
~ Kolísanie elektriky z elektrického rušenia stenou, rohom alebo prepážky kancelárie.
~ Elektrické rušenie kvôli zariadeniam s rovnakou frekvenciou, vrátane lekárskych zariadení,
mikrovlnnej rúry a bezdrôtovej LAN.
~ Pri párovaní systému domáceho kina so zariadením Bluetooth ho vykonajte v najmenšej možnej vzdialenosti.
~ Čím väčšia vzdialenosť bude medzi systémom domáceho kina a zariadením Bluetooth, tým bude
kvalita horšia. Ak vzdialenosť prekračuje limit, komunikácia sa preruší.
~ Pripojenie Bluetooth nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým príjmom.
~ Systém domáceho kina má efektívny dosah príjmu až 10 m vo všetkých smeroch, ak nie sú prekážky.
Ak je vzdialenosť mimo tohto rozsahu, spojenie sa automaticky preruší. Dokonca aj v tomto rozsahu
môže byť kvalita zvuku zhoršená z dôvodu prekážok, ako sú napríklad steny alebo dvere.
Pripojenie systému domáceho kina k zariadeniu Bluetooth
Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth podporuje funkciu stereo slúchadiel vyhovujúcu Bluetooth.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli systému domáceho kina, až kým sa
nezobrazí „BT AUDIO“.
~ Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB 
BT AUDIO  TUNER.
~ Na prednom displeji systému domáceho kina uvidíte
na 2 sekundy „WAIT“ a potom „READY“.
2. V zariadení Bluetooth, ktoré chcete pripojiť vyberte
ponuku Bluetooth. (Viac informácií nájdete v návode na
použitie zariadenia Bluetooth.)
3. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo slúchadiel.
~ Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
Pripojenie
4. Z vyhľadaného zoznamu vyberte „Samsung Home Theater“.
~ Keď je systém domáceho kina pripojený k zariadeniu
Bluetooth, na prednom displeji systému domáceho kina
sa zobrazí „Connect“ a nasleduje názov zariadenia
Zariadenie
pripojeného zariadenia Bluetooth.
Bluetooth
~ Pripojenie systému domáceho kina je ukončené.
5. Prehrávanie hudby na pripojenom zariadení.
~ Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete počúvať priamo zo systému domáceho kina.
M
` Pri pripojení zariadenia Bluetooth k systému domáceho kina môžete byť požiadaní o zadanie PIN kódu (hesla).
Ak sa objaví okno pre zadanie PIN kódu, zadajte „0000“.
` Systém domáceho kina môže ovládať funkcie príslušné k prehrávaniu iba vtedy, ak pripojené zariadenie tieto
funkcie podporuje.
` Systém domáceho kina podporuje iba SBC údaje strednej kvality (do 237 kb/[email protected] kHz), ale nepodporuje SBC
údaje vysokej kvality (328 kb/[email protected],1 kHz).
40
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 40
2009-03-06 �� 6:58:33
SK
Odpojenie zariadenia Bluetooth od systému domáceho kina
Systém domáceho kina môžete od zariadenia Bluetooth
odpojiť. (obráťte sa na návod na použitie zariadenia Bluetooth)
~ Systém domáceho kina bude odpojený.
~ Keď je systém domáceho kina odpojený od zariadenia
Bluetooth, na prednom displeji systému domáceho kina sa
zobrazí „DISCONNECT“.
Stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli systému domáceho kina a prepnite „BT AUDIO“ na iný
režim.
~ Pred ukončením pripojenia bude pripojené zariadenie Bluetooth čakať chvíľu na odozvu zo systému
domáceho kina. (Doba odpojenia sa môže líšiť, záleží od zariadenia Bluetooth)
~ Aktuálne pripojené zariadenie bude odpojené.
M
● prehrávanie
Odpojenie systému domáceho kina od zariadenia Bluetooth
` V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi systémom domáceho kina a
zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
Ak sa vzdialenosť vráti do výkonného rozsahu alebo ak zariadenie Bluetooth reštartujete, pripojenie Bluetooth
môže byť obnovené.
` Niektoré funkcie nemusia s niektorými zariadeniami Bluetooth fungovať správne.
41
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 41
2009-03-06 �� 6:58:33
prehrávanie
PREHRÁVANIE MEDIÁlNYCH SÚBOROV POMOCOU FUNKCIE
USB HOST
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1-kanálovým
zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači, USB
pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
1. Pripojte zariadenie s rozhraním USB k portu rozhrania
USB na boku prístroja.
2. Pre výber režimu USB stlačte tlačidlo FUNCTIONna
zariadeni, alebo tlačidlo PORT na diaľkovom ovládani.
~ Na displeji sa zobrazí USB a po chvíľke zobrazenie
zmizne.
~ Na obrazovke TVP sa zobrazí TV a uložené súbory sa
začnú prehrávať.
3. Prehrávanie zastavite stlačením tlačidla STOP (@).
Bezpečné odpojenie USB zariadenia
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení,
vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.
~ Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (@).
Na displeji sa zobrazí REMOVE USB.
~ Odpojte USB kábel.
M
` Ak chcete hudobné súbory počúvať s 5.1 kanálovým zvukom domáceho kina, musíte režim Dolby Pro Logic
II nastaviť na Matrix. (viď strana 54)
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [, ].
~ V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla ]
označí ďalší súbor.
~ V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla [
označí predchádzajúci súbor.
zrýchlené prehrávanie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo (, ).
~ Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni
nasledovne:
2x  4x  8x  32x  Normal.
4
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 42
2009-03-06 �� 6:58:34
Špecifikácia USB hostiteľa
Špecifikácia USB
hostiteľa
Prevádzkové
obmedzenia
● prehrávanie
Nepodporuje
SK
• Podporuje zariadenia kompatibilné s USB 1.1 alebo USB 2.0.
• Podporuje zariadenia pripojené pomocou USB kábla typu A.
• Podporuje zariadenia kompatibilné s UMS (Veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB) V1.0.
• Podporuje zariadenie, ktorého pripojená mechanika je formátovaná v systéme súborov FAT
(FAT, FAT16, FAT32).
• N epodporuje zariadenie, ktoré si vyžaduje inštaláciu samostatného ovládača do počítača (Windows).
• Nepodporuje pripojenie k USB rozbočovaču.
• U SB zariadenie, ktoré je pripojené pomocou predlžovacieho USB kábla nemusí byť rozoznané.
• USB zariadenie, ktoré si vyžaduje samostatný zdroj napájania, musí mať samostatné
pripojenie napájania.
• Ak má pripojené zariadenie nainštalované viaceré jednotky (alebo oddiely), môžete pripojiť
iba jednu jednotku (alebo oddiel).
• Zariadenie, ktoré podporuje iba USB 1.1 môže spôsobiť rozdiel v kvalite obrazu, záleží od
zariadenia.
Podporované zariadenia
1. USB pamäťové zariadenie
2. MP3 prehrávač
3. Digitálny fotoaparát
4. Odstrániteľné HDD
~ Podporované je odstrániteľné HDD s menej, ako 160 GB. Odstrániteľné HDD s 160 GB alebo viac
sa nemusí dať rozoznať, záleží od zariadenia.
~ Ak pripojené zariadenie nefunguje z dôvodu nedostatočného napájania, môžete na dodanie
elektrickej energie použiť samostatný napájací kábel, aby zariadenie fungovalo správne. Konektor
USB kábla sa môže líšiť, záleží od výrobcu USB zariadenia.
5. USB čítačka kariet: USB čítačka s jedným otvorom na kartu a USB čítačka s viacerými otvormi na kartu.
~ USB čítačka kariet nemusí byť podporovaná, záleží od výrobcu.
~ Ak do čítačky viacerých kariet nainštalujete viacero pamäťových zariadení, môžete zaznamenať problém.
Podporované formáty súborov
Formát
Názov
súboru
Prípona
súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
Obrázok
JPG
JPG .JPEG
–
–
640 x 480
–
MP3
.MP3
80 - 384kbps
–
–
44.1 kHz
WMA
.WMA
56 - 128kbps
V8
–
44.1 kHz
WMV
.WMV
4 Mbps
V1,V2,V3,V7
720 x 480
44.1 kHz - 48 kHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mbps
DivX3.11DivX5.1, XviD
720 x 480 44.1 kHz - 48 kHz
Zvuk
Video
~ CBI (Ovládanie/Veľkosť/Prerušenie) nie je podporované.
~ Digitálne fotoaparáty, ktoré používajú PTP protokol alebo vyžadujú inštaláciu doplnkového programu
po pripojení k počítaču, nie sú podporované.
~ Zariadenie používajúce systém súborov NTFS nie je podporované. (Podporovaný je iba systém
súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32).)
~ Nepracuje so zariadeniami Janus, ktoré podporujú MTP (Protokol o prenose médií).
43
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 43
2009-03-06 �� 6:58:34
systémové nastavenia
Kvôli vášmu pohodliu môžete funkcie tohto domáceho kina nastaviť na
najlepšie použitia vo vašom domácom prostredí.
Nastavenie jazyka
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Pomocou tlačidla kurzora %, vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
3. Vyberte jazyk a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo +.
4. Stlačte tlačidlo kurzora $,% vyberte OSD Language a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo +.
5. Stlačením tlačidiel $,% zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
~ Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú OSD zobrazenia zobrazovať v angličtine.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
~
~
~
~
OSD LANGUAGE: Výber jazyka pre OSD zobrazenia
AUDIO: Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
SUBTITLE: Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
DISC MENU: Výber jazyka pre Menu disku (Menu na disku)
 Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre Menu disku sa nezmení ani po jeho nastavení.
~ OTHERS: Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHERS a zadajte kód
podľa príslušnej krajiny (viď strana 60).
Zvoliť môžete jazyk pre AUDIO, SUBTITLE a DISC MENU (zvuk, titulky
a Menu disku).
ENGLISH
KOREAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Nastavenie REŽIMU VÝSTUPU HDMI VIDEA
Vyberá typ výstupu z konektoru HDMI/OUT.
~ YCbCr : Normálny typ, vyberte pri pripojení k HDMI zariadeniu.
~ RGB : Poskytuje jasnejšie farby a tmavšiu čiernu. Vyberte, ak sú farby
nevýrazné.
1. V režime zastavenia stlačte tlačidlo MENU.
2. Pomocou tlačidla kurzora ▼ sa presuňte na Nastavenia a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
RETURN
EXIT
3. Pomocou tlačidla kurzora ▼ sa presuňte na HDMI VIDEO OUT a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stlačte tlačidlo kurzora ▲,▼, vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENTER.
~ Keď je už nastavenie ukončené, prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
d Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN.
44
d Stlačte tlačidlo EXIT, ak chcete opustiť obrazovku s nastaveniami.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 44
2009-03-06 �� 6:58:35
SK
Nastavenie typu TV obrazovky
Podľa toho aký máte typ TV (širokouhlý alebo konvenčný 4:3), môžete si vybrať pomer strán obrazu.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie TV DISPLAY a stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
● systémové NASTAVENIA
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo
ENTER.
~ Po dokončeni nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
Nastavenie pomeru strán TVP (rozmer obrazovky)
Pomer horizontálnej strany k vertikálnej je pri bežných TVP 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných TVP je
pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s iným
pomerom strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu TVP alebo monitoru.
Pre štandardný TVP zvoľte podľa potreby voľbu 4:3PS alebo 4:3LB Pri širokouhlom TVP zvoľte WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan) Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan na
bežnom TVP.
~ Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s
pomerom strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
4:3LB (4:3 Letterbox) Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box na
bežnom TVP.
~ Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
WIDE/HDTV Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche obrazovky
širokouhlého TVP.
~ Môžete sledovať širokouhlý obraz.
M
` Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
` Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu TVP a
nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
` V režime HDMI sa obrazovka automaticky prepne do širokouhlého režimu.
45
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 45
2009-03-06 �� 6:58:35
systémové nastavenia
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení)
Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre
deti.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Pomocou tlačidla kurzora %, vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo +.
3. Pomocou tlačidla kurzora %, vyberte PARENTAL a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo
ENTER.
~ Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
~ Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. Zadajte heslo a stlačte ENTER.
~ Z výroby je nastavené heslo "7890".
~ Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
` Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni obmedzení.
Nastavenie hesla
Heslo môžete tiež nastaviť pre rodičovský zámok (Parental Control).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie PASSWORD a stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Stlačte ENTER.
5. Zadajte heslo a stlačte ENTER.
~ Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
~ Nastavenie je dokončené.
M
` Z výroby je nastavené heslo "7890".
Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:
~ Keď nie je vložený žiadny disk, zatlačte a pridržte tlačidlo STOP (@) na zariadení na viac než 5 sekúnd.
Na displeji sa zobrazi INITIAL a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastaveni.
~ stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
46
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 46
2009-03-06 �� 6:58:36
G
SK
NASTAVENIE POzADIA
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
1. Počas prehrávania stlačte PAUSE(
požadovaný obraz.
), keď sa zobrazí
● SYSTéMOVé NASTAVENIA
2. Stlačte tlačidlo lOGO.
~ Na TV obrazovke sa zobrazí COPY lOGO DATA.
3. Zariadenie sa vypne a znova zapne.
~ Zobrazí sa zvolené pozadie.
~ Nastaviť môžete až 3 pozadia.
CopY Logo Data
# paUse
Logo is CopieD
# paUse
VýBER JEDNéHO z TROCH NASTAVENýCH POzADí
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie lOGO a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
4. Stláčaním tlačidla $,% zvoľte požadovanú predvoľbu USER a stlačte
ENTER.
~ Výber jedného z troch nastavených pozadí.
Move
enter
retUrn
eXit
Move
seLeCt
retUrn
eXit
5. Stlačením ExIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
~ ORIGINAl: Ak chcete ako pozadie nastaviť logo Samsung, zvoľte toto
nastavenie.
~ USER: Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok, zvoľte toto
nastavenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením ExIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
registrácia DivX (r)
Na registráciu tohto systému domáceho kina s formátom DivX(R) Video On Demand, použite prosím
registračný kód. Viac informácií nájdete na www.divx.com/vod
4
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 47
2009-03-06 �� 6:58:37
systémové nastavenia
Nastavenie režimu reproduktorov
Výstupný signál a frekvenčný rozsah reproduktorov sa automaticky nastaví podľa konfigurácie
reproduktorov a podľa toho, ktoré reproduktory práve používate.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. V SPEAKER SETUP stlačte opätovne tlačidlo ENTER alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel $, %, _, + vyberte želaný reproduktor a stlačte
tlačidlo ENTER.
~ Pri reproduktoroch C, SL a SR sa po každom stlačení tlačidla režim
prepina nasledovne: SMALL  NONE.
~ Pri reproduktoroch L a R je režim nastavený na SMALL.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
~ SMALL: Zvoľte, ak reproduktory používate.
~ NONE: Zvoľte, ak dané reproduktory nepoužívate.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
` Podľa nastavenia PRO LOGIC a STEREO sa môže režim reproduktorov líšiť (pozri str.54).
Nastavenie oneskorenia
Ak nie je možné jednotlivé reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania, môžete
nastaviť oneskorenie reprodukcie zvuku zo stredového a surround reproduktorov.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie DELAY TIME a stlačte tlačidlo ENTER alebo +.
4. Stlačte ENTER.
5. Stláčaním tlačidiel _, + vyberte čas oneskorenia.
~ Pre reproduktor C môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 05
ms a pre reproduktory SL a SR v rozsahu 00 a 15 ms.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
48
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 48
2009-03-06 �� 6:58:38
Keď prehrávate 5.1-kanálový surround zvuk, najlepší zvuk dosiahnete, ak je vzdialenosť miesta počúvania od každého
reproduktora rovnaká. Keďže v závislosti od umiestnenia reproduktorov trvá cesta zvuku do miesta počúvania rôzny čas, môžete takéto
rozdiely eliminovať nastavenim oneskorenia reprodukcie zvuku zo stredového a surround reproduktorov.
Nastavenie stredového reproduktora
Ideálne umiestnenie stredového reproduktora
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Oneskorenie
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Nastavenie surround (zadných) reproduktorov
Ideálne umiestnenie
surround
reproduktorov
Ak je vzdialenosť Dr na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Ds,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť
medzi Df a Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.17 m
4.23 m
5.29 m
Oneskorenie
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
Ideálne je, ak je umiestnenie všetkých reproduktorov v
takomto kruhu.
● systémové NASTAVENIA
Ak je vzdialenosť Dc na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Df,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť
medzi Df a Dc
SK
Nastavenie oneskorenia reprodukcie zvuku z reproduktorov
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora.
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora.
Ds: Vzdialenosť od surround reproduktora.
`
PL II (Dolby Pro Logic II) môže byť oneskorenie v každom režime rôzne.
` Pri AC-3 a DTS môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 15 ms.
` Stredový reproduktor je možné nastavovať iba pri diskoch s 5.1-kanálovým zvukom.
49
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 49
2009-03-06 �� 6:58:38
systémové nastavenia
Nastavenie testovacieho tónu
Aby bolo možné skontrolovať správne zapojenie reproduktorov, použite testovací tón.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie TEST TONE a stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
~ Testovací tón sa reprodukuje postupne z jednotlivých reproduktorov
v poradí: L  C  R  SR  SL  SW.
~ Ak znova stlačíte ENTER, reprodukcia testovacieho tónu sa vypne.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
STOP
EXIT
Nastavenie zvuku
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie SOUND EDIT a stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
4. Stláčaním $,% vyberte želanú položku, ktorú chcete nastaviť a
nastavte ju. Stláčaním tlačidiel _, + upravte nastavenia.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
50
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 50
2009-03-06 �� 6:58:38
SK
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIŤ zVUK)
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte _, +.
~ Každým stlačením tlačidla SOUND EDIT môžete vidieť
vyváženie a úroveň každého reproduktora.
● SYSTéMOVé NASTAVENIA
Nastavenie vyváženia predných/zadných reproduktorov
` Môžete zvoliť hodnoty od 0 do -6 a OFF.
` Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie úrovne hlasitosti stredového/zadných reproduktorov/subwoofera
` Hlasitosť môžete postupne nastavovať od +6 dB do -6 dB.
` Hlasitosť sa zvyšuje smerom k +6 dB a znižuje smerom k -6 dB.
NASTAVENIE DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION KOMPRESIA DYNAMICKéHO ROzSAHU)
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom. Túto funkciu je možné
použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie DRC a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel $,%nastavteDRC.
~ Stláčaním $ sa efekt zvýrazňuje a stláčaním % sa efekt znižuje.
Move
enter
retUrn
eXit
retUrn
eXit
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením ExIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
CHange
1
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 51
2009-03-06 �� 6:58:39
systémové nastavenia
Nastavenie AV SYNC
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu TVP, obraz môže zaostávať za zvukom. V takomto prípade nastavte oneskorenie
zvuku tak, aby zodpovedal obrazu.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie AV-SYNC a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC a
stlačte tlačidlo ENTER.
~ Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms. Nastavte optimálny stav.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie zvuku HDMI
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/vypnúť (ON/OFF).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo +.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie HDMI AUDIO a stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
4. Stlačením kurzorových tlačidiel $,% vyberte položku ON alebo OFF,
potom stlačte tlačidlo ENTER.
~ ON: Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a zvuk sa bude reprodukovať len cez reproduktory TVP.
~ OFF: Cez HDMI kábel sa prenáša len video signál a zvuk sa bude reprodukovať len cez reproduktory tohto systému domáceho kina.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
` Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
` HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory TVP automaticky zmixuje do dvoch kanálov.
52
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 52
2009-03-06 �� 6:58:40
SK
zVUKOVé POlE (DSP)/EKVAlIzéR (EQ)
Režim DSP (Procesor pre digitálne signály): bol vytvorený pre simuláciu rôznych zvukových prostredí.
EQ: Za účelom optimalizácie zvuku tak, aby zodpovedal práve počúvanému hudobnému žánru môžete
zvoliť ROCK, POP alebo CLASSIC. Stlačte DSP/EQ.
~ Na displeji sa zobrazí DSP.
Po každom stlačení tlačidla sa voľba zmeni nasledovne:
● SYSTéMOVé NASTAVENIA
POPS ➞ JAzz ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ ClUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
~ POPS, JAzz, ROCK: V závislosti od hudobného žánru
môžete zvoliť POPS, JAZZ a ROCK.
~ STUDIO: Atmosféra akustiky štúdia.
~ ClUB: Simulácia atmosféry akustiky tanečného klubu s
výraznými nizkymi tónmi.
~ HALL: Atmosféra akustiky koncertnej sály so zvýraznim
čistých vokálov.
~ MOVIE: Atmosféra akustiky kinosály.
~ CHURCH: Atmosféra akustiky veľkej katedrály.
~ PASS: Toto nastavenie zvoľte pri štandardnom počúvaní.
M
` Funkcia DSP/EQ je dostupná len v režime STEREO. Stláčaním Pl ii zobrazte na displeji STEREO.
` Táto funkcia je aktívna len na diskoch CD, MP3-CD, 2-kanálové DivX a Dolby Digital.
` Pri prehrávani DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých kanálov sa multikanálový režim zvoli
automaticky a funkcia DSP/EQ nefunguje.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 53
2009-03-06 �� 6:58:40
systémové nastavenia
REžIM DOlBY PRO lOGIC II
Môžete zvoliť požadovaný audio režim Dolby Pro Logic II.
Stlačte
Pl II MODE.
~ Po každom stlačení tlačidla sa režim zmení nasledovne.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO lOGI ➞ MATRIx ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO lOGIC II
~ MUSIC: Pri počúvani hudby získa zvuk reálne zafarbenie.
~ CINEMA: Zvuk filmu získa reálne zafarbenie.
~ PRO lOGI: Zvuk získa reálny multikanálový efekt, ako by bolo
pripojených 5 reproduktorov, pričom sa používajú len predné
(ľavý a pravý) reproduktory.
~ MATRIx: Reprodukuje sa 5.1-kanálový surround zvuk.
~ STEREO: Zvoľte pre reprodukciu zvuku len z predných (ľavý a pravý) reproduktorov a subwoofera.
M
` Ak zvolíte režim Pro Logic II, pripojte externé zariadenie do konektorov AUDIO INPUT (L a R) na
prehrávači. Ak prepojíte len jeden vstupný konektor (L alebo R), nie je možné počúvať surround zvuk.
EFEKT DOlBY PRO lOGIC II
Táto funkcia pracuje len v režime Dolby Pro Logic II MUSIC.
1. Stláčaním
Pl II MODE zvoľte režim MUSIC.
2. 2. Stlačte tlačidlo
Pl II EFFECT.
~ Každým stlačením tlačidla sa režim zmení nasledovne.
3. Stlačením tlačidiel _, + vyberte požadované nastavenie
efektu.
~ PANORAMA: Môžete vybrať 0 alebo 1.
~ C- WIDTH: Môžete si vybrať medzi 0 a 7.
~ DIMENS 1: Môžete si vybrať medzi 0 a 6.
4
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 54
2009-03-06 �� 6:58:41
SK
rádio
POČÚVANIE ROzHlASU
Diaľkové ovládanie (DO)
● RÁDIO
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
~ Automatické ladenie 1: Po stlačení tlačidla [, ]
sa zvolí predvoľba.
~ Automatické ladenie 2: Po zatlačení a pridržaní
,, . sa budú stanice ladiť automaticky.
~ Manuálne ladenie: Krátkym stláčaním ,, .sa
frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v krokoch.
zariadenie
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
2. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
~ Automatické ladenie 1: STOP (@) zvoľte PRESETa
stlačením [, ] zvoľte predvoľbu.
~ Automatické ladenie 2: STOP (@) zvoľte MANUALa
zatlačením a pridržaním [, ] sa spustí automatické
ladenie.
~ Manuálne ladenie: STOP (@) zvoľte MANUALa
následným krátkym stláčaním tlačidla
[, ] po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo. (Platí len pri počúvani FM stanice.)
~ Pri každom stlačení tlačidla sa prepína zvuk medzi možnosťou STEREO a MONO.
~ V oblasti so slabým signálom vyberte možnosť MONO– príjem bude čistejší, bez rušenia.
UlOžENIE STANíC
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
2. Stlačením ,, . vyberte 89.10.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
~ Na displeji bliká 01
4. Pre výber predvoľby stlačte [, ].
~ Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
5. Znova stlačteTUNER MEMORY
~ Predtým, ako z displeja zmizne Number, stlačte
tlačidlo TUNER MEMORY.
~ Number z displeja zmizne a stanica sa uloží do
pamäte.
6. Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2
až 5.
~ Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním [, ] na DO zvoľte požadovanú predvoľbu.
M
` Toto zariadenie nedokáže prijímať signál v pásme AM(MW).
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 55
2009-03-06 �� 6:58:42
praktické funkcie
VYPíNACí ČASOVAČ
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SlEEP.
~ Zobrazí sa SlEEP Každým stlačením tlačidla sa
prednastavený čas zmení nasledovne:
➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SlEEP.
~ Zobrazi sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky
vypne.
~ Ak stlačite tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SlEEP,
kým sa na displeji nezobrazí OFF.
NASTAVENIE ÚROVNE JASU
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri
sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
~ Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu
predného displeja.
VYPNUTIE zVUKU
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MUTE.
~ Na displeji sa zobrazí MUTE.
~ Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE znova.
P.BASS
Funkcia P.BASS zdôrazňuje nízke tóny poskytovaním dunivých
zvukových efektov.
1. Stlačením tlačidla P.BASS vyberte režim P.BASS.
2. Môžete si vybrať požadovaný stupeň nízkych tónov.
M
` Funkcia P.BASS je dostupná iba s 2 kanálovými LPCM zdrojmi, ako napríklad MP3, DivX, CD a WMA.
Stlačte tlačidlo P.BASS a na obrazovke sa zobrazí „ZOSILNENIE BASOV ZAP.“.
` Funkcia P.BASS nefunguje s režimami DSP/EQ alebo DOLBY PRO LOGIC 2. Ak tlačidlo P.BASS stlačíte v
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 56
režime DSP/EQ, režim DSP/EQ sa automaticky vypne a funkcia P. BASS sa zapne.
2009-03-06 �� 6:58:43
SK
zÁKLaDné poUŽitie CD ripping
Premieňa audio zvuk CD na formát súboru MP3 pred poslaním do pamäťového média USB.
B
1. Pripojte USB zariadenie.
2. Do priehradky na CD vložte audio CD.
● PRAKTICKé FUNKCIE
3. Stlačte CD ripping.
~ Ak chcete spustiť prenos aktuálnej stopy, stlačte
tlačidlo CD ripping na diaľkovom ovládači, zatiaľ
čo systém prehráva stopu, alebo je dočasne
pozastavený.
~ Ak chcete preniesť všetky stopy, ktoré sa
nachádzajú na CD, stlačte a podržte tlačidlo CD
ripping na diaľkovom ovládači.
~ Na displeji sa zobrazí odkaz „CD RIPPING“ a prenos sa
spustí.
4. Ak chcete prenos zastaviť, stlačte stop (@).
~ Po ukončení prenosu sa v USB zariadení vytvorí adresár
s názvom „RIPPING“ a prenesený súbor sa uloží vo
formáte „SAM_XXXX”.mp3“.
M
` Počas prenosu CD neodpájajte USB pripojenie alebo sieťový kábel. V opačnom prípade sa môžu
`
`
`
`
`
`
`
`
poškodiť údaje. Ak chcete prenos CD zastaviť, stlačte tlačidlo stop a USB zariadenie odpojte až
potom, keď prestane systém prehrávať CD úplne.
Ak počas prenosu CD odpojíte USB pripojenie, systém sa vypne a vy nebudete môcť vymazať
prenesený súbor. V takom prípade pripojte počítač pomocou USB kábla, zálohujte údaje a
naformátujte USB zariadenie.
Ak pripojíte USB zariadenie k systému počas prehrávania CD, systém zastaví prehrávanie a bude v
ňom pokračovať po ukončení inicializácie USB pripojenia. (Doba inicializácie sa môže líšiť v závislosti
od typu USB zariadenia.)
Funkcia PRENOSU ZVUKOVÝCH STOP nie je aplikovaná v DTS-CD.
Ak ukladanie zvukových stop trvá menej ako 5 sekúnd, súbor s uloženými stopami nemusí
byť vytvorený.
Prenos CD je možný iba vtedy, ak je USB zariadenie alebo HDD formátované v systéme
súborov FAT. (Systém súborov NTFS nie je podporovaný.) Zoznam vyhovujúcich zariadení
nájdete v technických údajoch hostiteľského zariadenie USB.
Ukladanie zvukových stop sa vykoná v normálnej rýchlosti (1x) a u niektorých zariadení
USB môže čas ukladania byť dlhší.
Počas toho, ako systém prenáša CD, nebudete počuť zvuk.
Počas prenosu CD systém neurýchľujte.
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 57
2009-03-06 �� 6:58:44
riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa
ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu. Ak sa vyskytne problém,
ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva,
odpojte sieťovú šnúru zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Problém
Kontrola/Riešenie
Nemôžem vysunúť disk.
• Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
• Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v
zahraničí sa nemusia dať prehrať.
• CD-ROM a DVD-ROM disky toto domáce kino nedokáže prehrávať.
• Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
Prehrávanie sa nespustí ihneď po
stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
• Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný?
• Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk
• Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory nastavené
správne?
• Nie je disk poškodený?
Zvuk je reprodukovaný len niektorými • Ak prehrávate CD disk alebo rádio, zvuk je reprodukovaný len
a nie všetkými 6 reproduktormi.
prednými reproduktormi (L/R). Ak chcete používať všetkých 6
reproduktorov, stláčaním
(Dolby Pro Logic II) na DO zvoľte
"PRO LOGIC II".
• Skontrolujte, či DVD disk obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
• Ak v nastaveniach zvuku v ponuke Setup nastavíte reproduktory C,
SL a SR na NONE, zvuk nebude reprodukovaný stredovým, ale len
prednými reproduktormi (L/R). Nastavte reproduktory C, SL a SR na
SMALL.
Nereprodukuje sa Dolby Digital 5.1kanálový zvuk.
• Je na obale disku označenie "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital
5.1-kanálový zvuk sa reprodukuje, len ak disk obsahuje 5.1-kanálový
zvuk.
• Je zvuk v informačnom zobrazeni o disku správne nastavený na
DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
DO nefunguje.
• Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
• Nie sú vybité batérie?
• Sú na diaľkovom ovládaní (TV alebo DVD) správne vybrané funkcie
režimu (TV/DVD)?
58
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 58
2009-03-06 �� 6:58:44
Kontrola/Riešenie
SK
Problém
• Je TVP zapnutý?
• Sú video káble správne zapojené?
• Nie je disk znečistený alebo poškodený?
• Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky nefungujú.
• Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD disk
obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
Menu sa nezobrazí ani po zvolení
Menu.
• Použivate disk, ktorý obsahuje Menu?
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
• DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete prehrávať v
režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN SCAN. DVD
disky so záznamom s pomerom strán 4:3 však môžete prehrávať len
s pomerom strán 4:3. Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa
toho zvoľte správny režim.
• Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne, alebo
je počuť neštandardné zvuky.)
• Zariadenie nepracuje správne.
• Vypnite prívod energie a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte tlačidlo
STOP (@) na diaľkovom ovládači.
Zabudli ste heslo pre nastavenie
úrovne obmedzení.
● riešenie problémov
• Disk sa otáča, ale nevidno obraz.
• Kvalita obrazu je nízka a obraz sa
trasie.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis "NO DISC", podržte
viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (@) na hlavnom prístroji. Na displeji
sa objaví nápis "INITIALIZE" a všetky nastavenia sa vrátia na
predvolené hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu
používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
• Je anténa správne pripojená?
• Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú FM
anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
59
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 59
2009-03-06 �� 6:58:44
zoznam kódov jazykov
Kvôli počiatočnému nastaveniu zadajte príslušné číslo kódu „Disc Audio”, „Disc Subtitle“ a/alebo „Disc Menu“
(viď strana 44).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
60
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 60
2009-03-06 �� 6:58:44
SK
dodatok
Manipulácia s diskami a ich skladovanie
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskami dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.
● dodatok
Zaobchádzanie s diskami
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
M
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo
zvislej polohe.
` Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
` Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku
saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.
~ Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
M
` Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže vo vnútri zariadenia
kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť
neodpari.
61
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 61
2009-03-06 �� 6:58:45
dodatok
Technické údaje
VŠEOBECNE
Príkon
Hmotnosť
Rozmery (š x v x h)
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
DVD (Digitálny viacúčelový disk)
Disk
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ
DISK)
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Kompozitný video výstup
VIDEO VÝSTUP
ZOSILŇOVAČ
Zložkový video výstup
HDMI
Predné reproduktory
Stredový reproduktor
Surround reproduktory
Subwoofer
Frekvenčný rozsah
Odstup signál/šum (S/N)
Separácia kanálov
Vstupná citlivosť
Reproduktorový systém
REPRODUKTORY
Impedancia
Frekvenčný rozsah
Akustická hladina hluku
Menovitý príkon
Maximálny príkon
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
70 W
4,0 kg
470(W) x 196(H) x 116(D) mm
+5°C ~ +35°C
10 % ~ 75 %
Rýchlosť čítania: 3,49 – 4,06 m/sek.
Približná doba prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Maximálna doba prehrávania: 20 min.
1,0 Vš-š (zaťaženie 75 Ω)
Y: 1,0 Vš-š (zaťaženie 75 Ω)
PR: 0,70 Vš-š (zaťaženie 75 Ω)
PB: 0,70 Vš-š (zaťaženie 75 Ω)
Impedancia: 85~115 Ω
100 W x 2 (3 Ω)
100 W (3 Ω)
100 W x 2 (3 Ω)
100 W (3 Ω)
20 Hz ~ 20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predné/stredový/zadné reproduktory Subwoofer
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
87dB
90dB
100 W
100 W
200 W
200 W
Predný/Zadný: 101x230x150 mm
Stredový: 360X62X62.5 mm
Subwoofer: 181X368X396 mm
Predný: 0.71 kg, Zadný: 0.67 kg
Stredový: 0.37 kg, Subwoofer: 5.6 kg
*: Nominálna špecifikácia
- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
62
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 62
2009-03-06 �� 6:58:45
Potiahnutím upevňovacích jazýčkov
otvorte zaoblené feritové jadro.
2
Zrolujte káble reproduktora.
3
● dodatok
1
SK
Pred použitím káblov reproduktora
Zaoblené feritové jadro vložte tak, ako je
to zobrazené na obrázku a tlačte, až kým
nezapadne.
Aby ste pri používaní káblov reproduktora
spĺňali Smernice CE EMC a aby ste znížili
akékoľvek škodlivé rušenie, používajte
zaoblené feritové jadro ovinuté tak, ako je to
na nákrese vyššie.
63
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 63
2009-03-06 �� 6:58:45
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Krajina
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 64
Webová stránka
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznícke centrum 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-06 �� 6:58:45
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Code No. AH68-02179G(0.0)
HT-X625-XEO-SK-0306.indd 65
2009-03-06 �� 6:58:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement