Samsung HT-X720G, HT-X720 User guide

Samsung HT-X720G, HT-X720 User guide
HT-X720
HT-X720G
Digitálny systém
domáceho kina
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 1
2009-03-06 �� 5:05:07
charakteristické vlastnosti
Prehrávanie viacerých typov diskov
Tento systém domáceho kina vám umožňuje prehrávanie rôznych diskov, vrátane DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW.
Podpora USB hostiteľa
Pomocou funkcie USB HOSTITEĽ domáceho kina môžete pripojiť a prehrávať súbory z externých USB pamäťových
zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, USB flash pamäť, atď.
Šetrič obrazovky
Ak hlavný prístroj zostane v režime zastavenia po dobu 3 minút, na televíznej obrazovke sa objaví logo
Samsung.
HT-X720/HT-X720G sa po 20 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia energie.
Režim úspory energie
HT-X720/HT-X720G sa po 20 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia energie.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
HT-X720/HT-X720G vám umožňuje počas prehrávania JPEG alebo DVD vybrať najobľúbenejší obrázok a nastaviť
ho ako tapetu na pozadie.
HDMI
HDMI súčasne prenáša DVD video a audio signály a poskytuje čistejší obraz.
Funkcia AV SYNC
Ak je jednotka pripojená k digitálnemu televízoru, video môže za zvukom meškať.
Ak to chcete vyrovnať, musíte na synchronizáciu s videom nastaviť omeškanie zvuku.
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora
značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K dispozícii len s televízormi
Samsung s podporou funkcie Anynet+.)
Funkcia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
BD Wise
BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, ktoré sú s BD Wise kompatibilné, na najoptimálnejšie
nastavenia.
Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú produkty Samsung, ktoré sú kompatibilné s BD Wise, medzi sebou
pripojené pomocou HDMI kábla.
ČO JE ZAHRNUTÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
Video kábel
FM anténa
Návod na použitie
Diaľkové
ovládanie (DO)
/ Batérie (veľkosť AAA)
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 2
2009-03-06 �� 5:05:08
SK
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné varovania
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LASER.
LUOKAN 1 LASER LAITE
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len
KLASS 1 LASER APPARAT
v súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
PRODUCTO LASER CLASE 1
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ
RIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM
LASEROVÝM ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU
LÚČU.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: A
BY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
~ Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
~ Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
~ Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
~ Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa na odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na použitie.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 3
2009-03-06 �� 5:05:08
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku na zadnej strane
prehrávača. Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu
vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory. Na prehrávač nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na
zosilňovače ani na iné zariadenia, ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk.
Tento prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie
od napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v prípade, že ho nebudete
dlhšiu dobu používať.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Napäťový náraz môže zariadenie poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné
používanie. Zariadenie je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte
cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre životné
prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
4
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 4
2009-03-06 �� 5:05:12
SK
obsah
Charakteristické vlastnosti
2
Čo je zahrnuté
bezpečnostné informácie
3
4
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné upozornenia
začíname
7
8
8
8
9
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Disky vhodné na prehrávanie
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
Ochrana proti kopírovaniu
Typy diskov a ich charakteristiky
2
3
7
popis
10
12
diaľkový ovládač
pripojenia
16
Pred používaním domáceho
kina
10 Predný panel
11 Zadný panel
12 Diaľkové ovládanie
14 Nastavenie diaľkového ovládania
16
18
19
20
21
23
Pripojenie bezdrôtového subwoofera
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Funkcia HDMI
Pripojenie zvuku z externých zariadení
Pripojenie FM antény
24 Pred používaním domáceho kina
24
prehrávanie
25
25
26
27
28
30
37
39
Prehrávanie disku
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávanie súborov JPEG
Prehrávanie súborov DivX
Používanie funkcie prehrávania
Použitie Bluetooth
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 5
2009-03-06 �� 5:05:12
obsah
nastavenie systému
41
41
41
42
43
43
44
44
45
45
46
46
rádio
47
Praktické funkcie
48
Riešenie problémov
52
54
Tabuľka kódov jazykov
dodatok
55
Nastavenie jazyka
Nastavenie REŽIMU VÝSTUPU HDMI VIDEA
Nastavenie typu obrazovky televízora
Nastavenie rodičovského zámku (stupeň
ohodnotenia)
Nastavenie hesla
Nastavenie pozadia
Výber jedného z troch nastavených pozadí
Nastavenie DRC (Dynamic Range
Compression - kompresia dynamického
rozsahu)
Nastavenie AV SYNC
Nastavenie zvuku HDMI
Nastavenie zvuku
47 Počúvanie rozhlasu
47 Uloženie staníc
48
48
48
49
49
Vypnutie zvuku
Funkcia časovačA
Nastavenie úrovne jasu
V-SOUND (Virtuálny zvuk)
Funkcia Virtual Headphone (Virtuálne
slúchadlo)
50 S.VOL (Inteligentná hlasitosť)
50 P.BASS/AUDIO Upscaling
51 Základné použitie CD RIPPING
52 Riešenie problémov
54 Tabuľka kódov jazykov
55 Manipulácia s diskmi a ich skladovanie
56 Technické údaje
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 6
2009-03-06 �� 5:05:12
SK
začíname
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
Ikona
Názov
Popis
d
DVD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/
DVD-RW, ktoré boli zapísané a finalizované v režime Video.
CD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo
CD-RW).
MP3
Toto sa týka funkcie dostupnej s CD-R/-RW diskmi a diskmi s rozhraním
USB.
JPEG
Toto sa týka funkcie dostupnej s CD-R/-RW diskmi a diskmi s rozhraním
USB.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R alebo CD-RW)
VAROVANIE
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
POZNÁMKA
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
B
A
G
D
M
M
` Pokyny v tejto príručke označené symbolom „DVD (
DVD
)“ sa týkajú diskov DVD-VIDEO
a DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené. Kde sa
spomína niektorý typ DVD samostatne, je to označené osobitne.
` Ak DVD-R/-RW disk nebol nahraný správne v DVD Video formáte, nebude sa dať
prehrávať.
Ako používať tento návod
1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s Bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 3 – 4)
2) V prípade problémov pozri Riešenie problémov. (Pozri strany 52 – 53)
Autorské práva
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 7
2009-03-06 �� 5:05:13
začíname
DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku DolbyDigital a technológii
video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty známe z kinosál a koncertných sál si teraz môžete
vychutnať v pohodlí vášho domova.
1
~ 6
DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral, regionálne kódy disku
a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je
vyznačený na zadnej strane. (Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym
kódom.)
Disky vhodné na prehrávanie
Druh disku
Označenie
(Logo)
Obsah disku
Rozmer disku
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
DivX
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AUDIO
AUDIO + VIDEO
Max. doba prehrávania
Cca 240 min. (jednostranný)
Cca 480 min. (obojstranný)
Cca 80 min. (jednostranný)
Cca 160 min. (obojstranný)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM a DVD-ROM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať
takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk sa na televíznej
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírovaniu
• Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana
pred kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k televízoru a nie k videu. Pri
pripojení k videu sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných
právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision
Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision
Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a rozoberanie je zakázané.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 8
2009-03-06 �� 6:34:37
SK
Typy diskov a ich charakteristiky
Toto zariadenie nepodporuje súbory s ochranou DRM.
❖ CD-R disky
❖ CD-R MP3 disky
~ Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
~ Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
~ Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
~ Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a „.MP3“.
~ Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
~ Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
~ Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom
(t.j. 32 kb/s - 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
~ Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
~ Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
● začíname
~ V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality
záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
~ Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky.
Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút, pretože sa nebudú musieť dať prehrávať.
~ Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
~ CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený,
nemusí byť jeho prehrávanie možné.
❖ CD-R JPEG disky
~ Prehrávať je možné len súbory s príponou .jpg.
~ Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
~ Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo
rozšíreným formátom - Joliet.
~ Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
~ Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
~ Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
~ Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
~ Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa
nemusia prehrať vôbec.
❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
~ Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad: QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 800 x
600 pixelov atď.)
~ Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený DivX, Inc. Toto je úradne certifikované DivX alebo
DivX Ultra zariadenie, ktoré prehráva DivX video.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 9
2009-03-06 �� 5:05:14
popis
PREDNÝ PANEL
9
10
11
12
7
8
TLAČIDLO NAPÁJANIA
TLAČIDLO STOP (
TLAČIDLO VYSUNUTIA
TLAČIDLO PREHRÁŤ/
POZASTAVIŤ ( )
10
KONEKTOR SLÚCHADIEL
TLAČIDLO FUNKCIA
TLAČIDLO LADENIE NAHORU A
PRESKOČENIE ( )
11
KONEKTOR AUX IN1
TLAČIDLO TUNING LADENIE
DOLU A PRESKOČENIE ( )
OVLÁDANIE HLASITOSTI
1
USB PORT
ZÁSUVKA NA DISK
)
10
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 10
2009-03-06 �� 5:05:18
SK
ZADNÝ PANEL
1
4
● POPIS
KONEKTORY VÝSTUPU REPRODUKTOROV
Pripojte ľavý a pravý reproduktor a subwoofer.
KONEKTORY COMPONENT VIDEO OUTPUT
Pomocou komponentných video vstupov pripojte televízor k týmto
konektorom.
KONEKTOR VIDEO OUTPUT
Pripojenie vstupného konektoru televízora (VIDEO IN) ku konektoru
VIDEO OUT.
KONEKTORY AUX IN 2
Pripojenie k 2 kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia
(ako je napríklad video)
KONEKTOR EXTERNÉHO DIGITÁLNEHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojenie FM antény.
VENTILÁTOR
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa stále otáča. Pri inštalácii
výrobku zabezpečte na všetkých stranách minimálne 10 cm voľného
miesta.
KONEKTOR HDMI OUT
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI
pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom televízore.
11
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 11
2009-03-06 �� 5:05:27
diaľkový ovládač
Diaľkové ovládanie
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 12
2009-03-06 �� 5:05:29
Tlačidlo POWER
21
Tlačidlo V-SOUND, V-H/P
2
Tlačidlo pre DVD receiver
22
Tlačidlo VYSUNUTIA
3
Tlačidlo TV
23
Tlačidlo SOURCE
4
Číselné tlačidlá (0-9)
5
Tlačidlo AUDIO
24
6
Tlačidlo STEP
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlo
7
Tlačidlo Prepínanie (CD)
25
Tlačidlo SUBTITLE
26
Tlačidlo PAUSE
8
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlá
27
Tlačidlo MUTE
9
Tlačidlo VOLUME
28
Tlačidlo TUNING/CH
10
Tlačidlo REMAIN
29
Tlačidlo RETURN
11
Tlačidlo MENU
30
Tlačidlo EXIT
12
31
Tlačidlo TUNER MODE
Tlačidlo kurzora/ENTER
32
Tlačidlo CANCEL
13
Tlačidlo INFO
33
Tlačidlo SOUND EDIT
14
Tlačidlo MO/ST
34
Tlačidlo AUDIO UPSCALE/P.BASS
15
Tlačidlo TUNER MEMORY
35
Tlačidlo REPEAT
16
Tlačidlo S.VOL (Inteligentná hlasitosť)
36
Tlačidlo SLEEP
17
Tlačidlo SD (Standard Definition)/HD
(High Definition)
37
Tlačidlo SLOW
18
Tlačidlo ZOOM
38
Tlačidlo CD RIPPING
19
Tlačidlo DIMMER
20
Tlačidlo LOGO
DVD
TUNER
PORt
AUX
● diaľkový ovládač
PLAY
STOP
SEARCH
SK
1
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
1. Zodvihnite kryt na zadnej
strane diaľkového ovládača
smerom hore tak, ako je to
zobrazené.
M
2.Vložte dve batérie typu AAA.
Uistite sa, že konce „+“ a „-“ na koncoch batérií
súhlasia s nákresom vo vnútri priehradky.
3.Kryt vráťte späť.
V prípade bežného používania
televízora vydržia batérie približne
jeden rok.
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:
`
`
`
`
Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu: (+) do (+) a (-) do (-).
Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 13
13
2009-03-06 �� 5:05:32
diaľkový ovládač
NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLáDANIA
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri ovládaní televízora pomocou diaľkového ovládania
1. Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie diaľkového ovládania na
režim televízora.
2. Stlačením tlačidla POWER zapnite televízor.
3. Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód
zodpovedajúci vašej značke televizora.
~ Ak je pri výrobcovi vášho televízora uvedených viacero
kódov, postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri
vašom televízore.
Príklad: televízor Samsung.
Stláčajte tlačidlo POWER a pomocou číselných tlačidiel
zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
4. Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
~ Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá
(0 až 9).
M
` Diaľkové ovládanie nemusí fungovať pri ovládani televízora určitých výrobcov. Niektoré funkcie nemusia byť v
závislosti od výrobcu televízora dostupné.
` Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie televízora Samsung (ak nezmeníte kód).
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v
priamej línii. Môžete ho tiež používať v horizontálnom uhle do 30° od
senzora diaľkového ovládača.
14
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 14
2009-03-06 �� 5:05:33
SK
Kódy výrobcov televízorov
Č.
Výrobca
Kód
Č.
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
61
Samsung
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
Kód
● diaľkový ovládač
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 15
2009-03-06 �� 5:05:34
pripojenia
Táto časť sa týka rôznych metód pripojenia digitálneho domáceho kina k ďalším externým zariadeniam.
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
Pripojenie reproduktorov
L
SW
R
2,5 až 3 násobok rozmeru obrazovky televízora
Umiestnenie digitálneho domáceho kina
Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu, prípadne do podstavca televízora.
Výber polohy pri počúvaní
Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5 až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad: pri televízore s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri televízore s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m
Predné reproduktory ei
Umiestnite tieto reproduktory pri počúvaní pred seba, natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
eproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.
R
Zarovnajte prednú časť predných reproduktorov s prednou časťou stredového reproduktora, alebo ich umiestnite mierne
pred stredovými reproduktormi.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je taká dôležitá. Umiestnite ho kam chcete.
16
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 16
2009-03-06 �� 5:05:34
SK
Pripojenie reproduktorov
1. Zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
. Zasuňte čierny kábel do čierneho konektora (-) a červený kábel do
červeného konektora(+) a klapku uvoľnite.
. Zapojte vstupné konektory na zadnú stranu domáceho kina.
~ Skontrolujte, či farby na konektoroch reproduktora súhlasia s
farbami na zástrčkách.
Čierny
Červený
● PRIPOJENIA
Predný reproduktor (P)
Predný reproduktor (Ľ)
Subwoofer
` Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže
dôjsť k úrazu.
` Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
` Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať ruky alebo cudzie predmety do konektorov
(otvorov) na subwooferi.
` Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
M
` Ak umiestnite reproduktory v blízkosti televízora, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia
magnetickým poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej
vzdialenosti od televízora.
1
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 17
2009-03-06 �� 5:05:38
pripojenia
PRIPOJENIE VÝSTUPU OBRAZU K TELEVÍZORU
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
SPÔSOB 2
SPÔSOB 3
(je súčasťou
balenia)
SPÔSOB 1
SPÔSOB 1: HDMI
Dodávaným káblom HDMI (nie je súčasťou balenia) prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane
hlavného prístroja s konektorom HDMI IN na svojom televízore.
SPÔSOB 2: Komponentné video
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video
káblom (nie je súčasťou balenia) konektory (PR, PB a Y) na zadnej strane hlavného prístroja s príslušnými
konektormi na televízore.
SPÔSOB 3: Kompozitné video
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom VIDEO IN na svojom televízore.
M
` Rozlíšenie z komponentného výstupu je 576i (480i).
` Ak na pripojenie televízora Samsung k DVD prehrávaču použijete HDMI kábel, môžete ovládať svoje domáce kino pomocou
diaľkového ovládača televízora. Táto funkcia je možná iba ak televízor SAMSUNG podporuje funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
` Hľadajte logo ' (Ak je na televízore logo ' podporuje funkciu Anynet+)
1
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 18
2009-03-06 �� 5:05:43
SK
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
Výstup videa prehrávača sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je
zariadenie zapnuté.
● pripojenia
~ HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov pomocou jediného konektoru.
Pomocou HDMI prenáša DVD domáce kino digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na
televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.
~ Popis pripojenia HDMI
Konektor HDMI – Podporuje údaje videa a digitálneho zvuku.
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke
sa môže objaviť náhodné rušenie.
~ Prečo Samsung používa HDMI?
Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Pri prehrávaní DVD sú však údaje
vysielané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitálneho signálu na analógový signál (v
DVD domácom kine) alebo konektor analógového signálu na digitálny signál (v televízore). Počas tejto
konverzie sa kvalita obrazu zníži z dôvodu rušenia a straty signálu. Technológia HDMI je najkvalitnejšia,
pretože nevyžaduje D/A konverziu a prenáša čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.
~ Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním DVD
obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa
(počítač, DVD, atď.) a zobrazovacieho zariadenia
(televízor, projektor, atď.) Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo jeho
neoprávnenému kopírovaniu.
~ Čo je Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkcia, ktorá poskytuje spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
- Ak má váš televízor Samsung logo
podporuje funkciu Anynet+.
- Keď prehrávač zapnete a vložíte disk, prehrávač spustí prehrávanie disku, televízor sa automaticky
zapne a prepne do režimu HDMI.
- Keď prehrávač zapnete a stlačíte tlačidlo Play pri vloženom disku, televízor sa okamžite zapne a
prepne do režimu HDMI.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Ponuku BD Wise môžete vybrať a používať iba ak je domáce kino Samsung pripojené pomocou HDMI kábla k
televízoru Samsung, ktorý podporuje BD Wise.
~ Čo je BD Wise?
BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, ktoré sú s BD Wise
kompatibilné, na najoptimálnejšie nastavenia.
Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú produkty Samsung, ktoré sú
kompatibilné s BD Wise, medzi sebou pripojené pomocou HDMI kábla.
~ Používanie BD Wise
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
1. Pomocou HDMI kábla pripojte domáce kino Samsung k televízoru Samsung, ktorý je kompatibilný s BD Wise.
2. Obe ponuky BD Wise, v domácom kine Samsung aj v televízore Samsung, nastavte na On (Zap.).
- Toto optimalizuje kvalitu obrazu podľa obsahu (na disku, DVD, atď.), ktorý chcete prehrávať.
- Toto taktiež optimalizuje kvalitu obrazu medzi domácim kinom a televízorom Samsung, ktorý je kompatibilný s
BD Wise.
M
` Ak chcete zmeniť rozlíšenie režimu BD Wise, musíte najskôr nastaviť režim BD na Off (Vyp.).
` Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
` Ak prehrávač pripojíte k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu BD Wise, bude táto funkcia deaktivovaná.
19
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 19
2009-03-06 �� 5:05:44
pripojenia
FUNKCIA HDMI
Nastavenie rozlíšenia
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.
Počas zastavenia stlačte SD/HD (Štandardné rozlíšenie/Vysoké
rozlíšenie).
~ Dostupné rozlíšenia pre HDMI výstup sú 576p(480p), 720p,
1080i/1080p.
~ Rozlíšenie SD (Štandardné rozlíšenie) je 576p (480p) a
rozlíšenie HD (Vysoké rozlíšenie) je 720p, 1080i/1080p.
Východisková hodnota HDMI výstupu je 576p (480p).
M
` Ak televízor nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa nebude
zobrazovať správne.
` Ak sú prepojené konektory HDMI aj COMPONENT súčasne,
zložkový video výstup (COMPONENT) sa vypne.
` Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu na televízore pozrite
Čo je HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)?
Toto zariadenie dokáže na výstup
priamo vyviesť digitálny DVD
video signál bez jeho konverzie na
analógový. Po pripojení zariadenia
k TVP HDMI prepojovacím káblom
získate kvalitný digitálny obraz.
v návode na televízora.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného
prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora značky
Samsung. Ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung
pomocou kábla HDMI. K dispozícii len s televízormi Samsung s
podporou funkcie Anynet+.
1. Pripojte hlavný prístroj domáceho kina k televízoru
Samsung pomocou kábla HDMI. (Pozrite stranu 18.)
. Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu k televízoru.)
~ Domáce kino môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. (K
dispozícii sú tlačidlá:
,
,
, , , a ,,
~ )
Ak vyberiete TV
Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte pomocou tlačidla Anynet+
na diaľkovom ovládači televízoru na On.
• Receiver: On: môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
• Receiver: Off: môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
TH
S funkciou Anynet+
Stlačením tlačidla Play (Prehrať) na
diaľkovom ovládaní od televízora
Samsung môžete ovládať
tento prístroj, zapínať televízor alebo
sledovať film.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
THE
Ak vyberiete THEATER
Pre konektor vyberte THEATER a nastavte možnosť pre všetky
nižšie uvedené položky.
MOVE
ENTER
EXIT
• View TV: Ak je funkcia Anynet+ (HDMI CEC) zapnutá a vy
vyberiete Pozerať televízor, domáce kino sa
automaticky prepne do digitálneho režimu..
• Theater Menu: môžete vstúpiť a ovládať ponuku domáceho kina.
• Theater Operation: zobrazia sa informácie o prehrávaní disku domácim kinom.
Činnosť disku domáceho kina, ako napríklad zmenu titulu, kapitoly a titulky
môžete ovládať.
• Receiver: On: môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
• Receiver: Off: môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
M
0
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 20
Move
Enter
Exit
` Funkcia Theater je dostupná iba keď počúvate zvuk cez domáce kino s pripojeným digitálnym optickým
káblom.
2009-03-06 �� 5:05:47
SK
Pripojenie zvuku z externých zariadení
AUX1: Pripojenie vonkajšieho zariadenia/prehrávača MP3
Zariadenia ako prehrávač MP3
● pripojenia
Audio kábel
(nie je súčasť
ou dodávky)
Audio OUT
1. Do vstupu AUX IN 1 (Audio) na domácom kine zapojte výstup Audio Out vonkajšieho zariadenia/
prehrávača MP3.
. Stlačenim tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX1.
~ Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 21
2009-03-06 �� 5:05:48
pripojenia
PRIPOJENIE ZVUKU Z EXTERNÝCH ZARIADENÍ (Pokračovanie)
AUX2: Zadný panel
OPTICKÝ: Zadný panel
Audio kábel (nedodávaný)
Ak je externé analógové zariadenie
vybavené len jedným výstupným
audiokonektorom, prepojte ľavý
alebo pravý konektor.
Externé analógové zariadenie
Optický kábel
(nedodávaný)
Externé digitálne zariadenie
AUX2: Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenie s analógovým signálom, ako napríklad video.
1. Prepojte konektor AUX IN 2 (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom
analógovom zariadení.
~ Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX2.
~ Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Konektorom výstupu videa môžete pripojiť vaše video k televízoru a konektory výstupu zvuku videa pripojte k
tomuto výrobku.
OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-Top Box).
1. Prepojte digitálny vstup (OPTICAL) s digitálnym výstupom na externom digitálnom zariadení.
. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup DIGITAL.
~ Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 22
2009-03-06 �� 5:05:53
SK
PRIPOJENIE FM ANTÉNY
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo
iný pevný povrch.
● PRIPOJENIA
FM anténa (dodávaná)
M
` Toto zariadenie neprijíma vysielanie AM.
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
~ Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vnútri zariadenia sa značne
zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
~ Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste zablokovali chladiaci ventilátor alebo ventilačné
otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 23
2009-03-06 �� 5:05:59
pred používaním domáceho kina
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov značky Samsung.
1. Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so striedavým napätím.
. Ak chcete ovládať DVD domáce kino, stlačte tlačidlo DVD
RECEIVER.
. Pre výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení
tlačidlo FUNCTION alebo stlačte tlačidlo DVD na diaľkovom
ovládači.
4. Stlačením tlačidla TV nastavte diaľkový ovládač do režimu
ovládania televízora.
. Pre zapnutie televízora Samsung stlačte tlačidlo POWER na
diaľkovom ovládači.
VIDEO
. Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašom televízore
stlačte
SOURCE.
Výber formátu obrazu
Nechajte pristroj vypnutý, stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo číslo 7 na
diaľkovom ovládaní.
~ V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na
hodnotu „PAL“.
~ Na displeji sa objavi nápis „NTSC“ alebo „PAL“. Vtedy
krátkym stlačenim tlačidlo číslo 7 vyberte spomedzi
možnosti „NTSC“ a „PAL“.
~ Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
~ Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku
rovnaký ako formát obrazu televízora.
4
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 24
2009-03-06 �� 5:06:02
SK
prehrávanie
PREHRáVANIE DISKU
B
● PREHRáVANIE
1. Do otvoru na vloženie disku vložte disk zvislo.
~ Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana
s nálepkou otočená smerom hore.
. Pomocou tlačidla PLAY (
) priehradku zatvoríte..
~ Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP (@).
~ Ak ho stlačíte raz, zobrazi sa nápis PRESS PLAY, do pamäte sa uloži miesto
zastavenia. Ak stlačíte tlačidlo PLAY (
) alebo ENTER, prehrávanie bude pokračovať od miesta,
kde bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
~ Ak ho stlačíte dvakrát, zobrazí sa nápis STOP. Ak potom stlačíte tlačidlo PLAY (
), prehrávanie
začne od začiatku.
Pre pozastavenie prehrávania stlačte počas prehrávania tlačidlo PAUSE (
~ Pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY (
M
).
).
` V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
` V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom prípade ide o porušenie odporúčaní systému CSS
(Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopírovaniu)
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 25
2009-03-06 �� 5:06:03
prehrávanie
PREHRáVANIE MP3/WMA-CD DISKU
Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.
A
1. Vložte MP3/WMA disk.
~ Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa
spusti.
~ Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA
diskoch rozdielny.
~ Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
. V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla ,,,
album a stlačte tlačidlo ENTER.
~ Stláčanim tlačidla , vyberte skladbu.
. Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčaním
,,, zvoľte iný album a potom stlačte ENTER.
4. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (@).
M
` V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia dať prehrať.
` Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
Pre prehrávanie súboru s ikonou,
~ Stlačte tlačidlo ,,, v režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti ponuky.
Ikona audio súboru: Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory
vyberte ikonu
.
Ikona obrazového súboru: Ak si želáte prehrávať iba obrázkové
súbory vyberte ikonu
.
Ikona video súboru: Ak si želáte prehrávať iba video súbory
vyberte ikonu
.
Ikona všetkých súborov: Ak chcete vidieť všetky súbory, stlačte
ikonu
.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 26
2009-03-06 �� 5:06:05
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom, videokamerou alebo obrazové súbory JPEG z počítača môžete uložiť na CD
disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
SK
PREHRáVANIE SÚBOROV JPEG
G
Otočenie/Zrkadlové zobrazenie
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá ,,,.
● PREHRáVANIE
tlačidlo
Originálny obrázok
tlačidlo : otočiť o 90 ° v
smere hod. ručičiek
tlačidlo : otočiť o
90 ° proti smeru
hod. ručičiek
tlačidlo
M
: otočiť vertikálne
: otočiť horizontálne
` Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19,0 megapixelov) pre
štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 27
2009-03-06 �� 5:06:07
prehrávanie
PREHRáVANIE SÚBOROV DIVX
Funkcie na tejto strane sa týkajú iba DivX prehrávania.
D
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
~ Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla ]
prepnete na ďalší súbor.
~ Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla
[ prepnete na predchádzajúci súbor.
Zrýchlené prehrávanie
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo (,).
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo (
alebo ) počas prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
2x  4x  8x  32x  Play.
Funkcia 5 Minute Skip
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ,.
~ Po stlačení tlačidla  sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
~ Po stlačení tlačidla  sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.
Prepínanie zvuku
D
Stlačte tlačidlo AUDIO.
~ Ak sa na disku nachádza viacero jazykov zvuku, môžete
medzi nimi prepínať.
~ Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi AUDIO
.
(1/N, 2/N ...) a
M`
sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná
zvuková stopa.
Zobrazenie titulkov
D
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
~ Po každom stlačení tlačidla sa prepínate medzi
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) a SUBTITLE OFF.
~ Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa
automaticky.
~ Viac informácií o použití titulkov s diskmi DivX nájdete
v čísle 2 (Funkcia titulu) na ďalšej strane.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 28
2009-03-06 �� 5:06:09
Ak je na disku viac ako jeden súbor s titulkami, predvolené titulky
nemusia zodpovedať filmu. Môžete vybrať svoj jazyk titulkov
nasledujúcim postupom:
SK
D
Ak je na disku viac ako jeden súbor s titulkami
1. V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora $, % vyberte na televíznej
obrazovke požadované titulky ( ) potom stlačte tlačidlo ENTER.
DivX (Digitálny internetový video súbor)
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka čomu sa poskytujú audio a video
dáta cez Internet v reálnom čase.
● PREHRáVANIE
. Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný súbor DivX, film
sa bude normálne prehrávať.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať záznamy v kvalite približujúcej
sa DVD diskom.
1. Podporované formáty
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je podporovaný, môžu sa
vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Podporované formáty video signálu
Formát
AVI
WMV
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované audio formáty
Formát
MP3
WMA
AC3
Bit Rate
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Sampling Frequency
44.1khz
44.1/48khz
~ Súbory DivX (zvukové súbory aj videosúbory) vytvorené vo formáte DTS podporujú len 6 Mb/s.
~ Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlišenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov, toto zariadenie podporuje rozlišenie až 800
x 600 pixelov. Vyššie rozlišenie TV obrazovky než 800 bodov nie je podporované.
~ Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s, môžu sa počas prehrávania
vyskytnúť otrasy obrazu.
2. Titulky
~ Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim video súborov.
~ Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do rovnakého priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové znaky ako kórejské a činske).
~ O DIVX VIDEU: DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, Inc. Toto zariadenie má oficiálnu
certifikáciu DivX alebo DivX Ultra a prehráva DivX video.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby prehrávalo obsah DivX
Video-on-Demand (VOD). Najskôr pre svoje zariadenie vytvorte registračný kód DivX VOD a predložte ho počas procesu
registrácie. [Dôležité: Obsah DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Správa digitálnych práv), ktorý registrovaným
obmedzuje prehrávanie na certifikované zariadenia DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je pre vaše
zariadenie autorizovaný, zobrazí sa odkaz „Authorization Error“ (Chyba autorizácie) a obsah sa neprehrá.] Viac sa
dozviete na www.divx.com/vod.
DivX® je ochrannou známkou DivX, Inc. a je použité v licencii.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 29
2009-03-06 �� 5:06:10
prehrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRáVANIA
Zobrazenie informácií o disku
dBAGD
Na televíznej obrazovke môžete zobraziť informácie o disku.
Stlačte INFO.
M
` V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované informácie
líšiť.
` Niektoré disky tiež umožňujú zvoliť DOLBY DIGITAL
Na TV obrazovke sa zobrazí
Ak sa na TV obrazovke počas ovládania tlačidiel zobrazí tento symbol,
pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.
Zobrazenie zostávajúceho času
dBA
Stlačte tlačidlo REMAIN.
~ Môžete zobraziť celkový a zostávajúci čas titulu alebo
kapitoly.
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
0
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 30
2009-03-06 �� 5:06:12
dBAD
Stlačte tlačidlo (,).
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
SK
Zrýchlené prehrávanie
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
M
` Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk počuť len pri rýchlosti 2x. Pri rýchlostiach 4x,
8x a 32x nie je zvuk počuť.
Spomalené prehrávanie
● PREHRáVANIE
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
dD
Stlačte tlačidlo SLOW
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8
D
M
 PLAY
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je počuť zvuk.
` Spiatočné pomalé prehrávanie nefunguje s DivX.
Prepínanie scén/skladieb
dA
Stlačte tlačidlo [,].
~ Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa
spustí prehrávanie predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby,
priečinka (súboru).
1
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 31
2009-03-06 �� 5:06:14
prehrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRáVANIA (Pokračovanie)
Opakované prehrávanie
dBAGD
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku
je možné opakovane prehrávať.
Stlačte REPEAT.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim
opakovaného prehrávania meni nasledovne:
CHAPTER Ý REPEAT  TITLE Ý REPEAT  OFF
DVD-VIDEO
B
AGD
REPEAT : TRACK  REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
REPEAT : OFFREPEAT : RANDOM  REPEAT : TRACK  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
CHAPTER: Opakované prehrávanie zvolenej kapitoly.
TITLE: Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
RANDOM: Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. (Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK: Opakované prehrávanie zvolenej skladby.
DIR: Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC: Opakované prehrávanie celého disku.
OFF: Zrušenie opakovaného prehrávania.
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
dB
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie REPEAT
PLAYBACK ( ) .
. Stláčaním tlačidla  vyberte želaný spôsob opakovania.
~ Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore
uvedené kroky 2 a 3.
4. Stlačte ENTER.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TRACK  DISC  OFF
M
` Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z informácií
na obrazovke.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 32
2009-03-06 �� 5:06:16
SK
d
Prehrávanie A-B Repeat
Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie REPEAT
APLAYBACK ( ) .
● PREHRáVANIE
. Stláčaním tlačidiel , vyberte A- a stlačením tlačidla
ENTER vyberte začiatok časti, ktorá sa má opakovať.
~ Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloži do
A -?
pamäte.
REPEAT : AÐ
4. V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane
prehrávať, stlačte ENTER.
~ Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
A-B
d Pre obnovenie štandardného prehrávania zvoľte stláčaním , položku
M
OFF.
` Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje naA TO
diskoch
DivX,ONMP3 alebo JPEG.
B REPEAT
Funkcia krokovania
dD
Stlačte STEP.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz
posunie o jednu snímku vpred.
M
` Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 33
2009-03-06 �� 5:06:17
prehrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRáVANIA (Pokračovanie)
d
Funkcia zorných uhlov
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych
zorných uhlov.
1. Stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie ANGLE (
).
. Stláčaním tlačidiel , alebo čiselných tlačidiel zvoľte
požadovaný zorný uhol.
~ Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení
nasledovne:
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré zorné uhly.
d
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)
Táto funkcia umožňuje zväčšiť určitú časť zobrazeného
obrazu.
1. Stláčajte ZOOM.
. Stlačte tlačidlo kurzora ,,, a presuňte sa do oblasti,
ktorú chcete zväčšiť.
. Stlačte ENTER.
~ Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepína
~ nasledovne:
SELECT ZOOM POSITION
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3
ZOOM OFF
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
d
1. Dvakrát stlačte tlačidlo INFO.
. Stláčaním čiernych tlačidiel alebo , zvoľte požadovaný
jazyk pre zvuk.
~ Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení
tlačidla môže zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH,
FRENCH atď.).
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlá AUDIO na diaľkovom ovládači.
` Funkcie Audio Language nemusia byť dostupné, záleží od disku.
4
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 34
2009-03-06 �� 5:06:21
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidiel  vyberte zobrazenie SUBTITLE (
SK
d
Funkcia výberu jazyka pre titulky
).
. Stláčaním čiernych tlačidiel alebo  zvoľte požadovaný
jazyk pre titulky.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03 
M
` Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači.
` Funkcie jazyka titulkov nemusia byť dostupné, záleží od disku.
dBAG
Priamy výber scény/skladby
● PREHRáVANIE
EN 01/03
dB
1. Stlačte INFO.
. Stláčaním smerových tlačidiel , alebo čiselných tlačidiel
zvoľte požadovaný titul/stopu (skladbu)
( ) a stlačte ENTER.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie pre kapitolu
( ).
4. Stláčaním číselných tlačidiel alebo tlačidiel , zvoľte
požadovanú kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie (
) času.
. Stlačením číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a
stlačte ENTER.
AG
Stláčajte číselné tlačidlá.
~ Zvolený súbor sa prehrá.
~ Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné pomocou
, prepínať priečinky.
Ak chcete presunúť adresár, stlačte tlačidlo STOP (@) a
potom stlačte tlačidlo kurzora ,.
M
` Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo
[,] na diaľkovom ovládači.
` Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 35
2009-03-06 �� 5:06:23
prehrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRáVANIA (Pokračovanie)
d
Ponuka DVD disku
Ponuka DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši. Ponuky
môžete používať pre jazyk zvuku, jazyk titulkov, profil, atď.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora , vyberte Disc Menu a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
~ Keď zvolíte ponuku disku, ktorá disk nepodporuje, na
obrazovke sa zobrazí hlásenie „This menu is not
supported“ (Táto ponuka nie je podporovaná).).
. Stláčaním tlačidiel ,,, vyberte požadovanú
položku.
4. Stlačte ENTER.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Zobrazenie ponuky disku môže byť v závislosti od disku odlišné.
d
Ponuka titulov
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé
tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od disku.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie Title Menu.
. Stlačte ENTER.
~ Zobrazí sa ponuka titulov.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Zobrazenie ponuky titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 36
2009-03-06 �� 5:06:27
SK
Použitie BLUETOOTH
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
Čo je Bluetooth?
● prehrávanie
Bluetooth je nová technológia, ktorá popisuje, ako môžete zariadenia vyhovujúce Bluetooth
jednoducho prepojiť pomocou krátkeho bezdrôtového spojenia.
~ Zariadenie Bluetooth môže spôsobiť šum alebo zlyhanie, záleží od podmienok používania.
~ Ak je časť telesa v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo so
systémom domáceho kina.
~ Kolísanie elektriky z elektrického rušenia stenou, rohom alebo prepážky kancelárie.
~ Elektrické rušenie kvôli zariadeniam s rovnakou frekvenciou, vrátane lekárskych zariadení,
mikrovlnnej rúry a bezdrôtovej LAN.
~ Pri párovaní systému domáceho kina so zariadením Bluetooth ho vykonajte v najmenšej možnej vzdialenosti.
~ Čím väčšia vzdialenosť bude medzi systémom domáceho kina a zariadením Bluetooth, tým bude
kvalita horšia. Ak vzdialenosť prekračuje limit, komunikácia sa preruší.
~ Pripojenie Bluetooth nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým príjmom.
~ Systém domáceho kina má efektívny dosah príjmu až 10 m vo všetkých smeroch, ak nie sú prekážky.
Ak je vzdialenosť mimo tohto rozsahu, spojenie sa automaticky preruší. Dokonca aj v tomto rozsahu
môže byť kvalita zvuku zhoršená z dôvodu prekážok, ako sú napríklad steny alebo dvere.
Pripojenie systému domáceho kina k zariadeniu Bluetooth
Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth podporuje funkciu stereo slúchadiel vyhovujúcu Bluetooth.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli systému domáceho kina, až kým sa
nezobrazí „BT AUDIO“.
~ Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB 
BT AUDIO  TUNER.
~ Na prednom displeji systému domáceho kina uvidíte na
2 sekundy „WAIT“ a potom „READY“.
. V zariadení Bluetooth, ktoré chcete pripojiť vyberte
ponuku Bluetooth. (Viac informácií nájdete v návode na
použitie zariadenia Bluetooth.)
. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo slúchadiel.
~ Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
Pripojenie
4. Z vyhľadaného zoznamu vyberte „Samsung Home
Theater“.
~ Keď je systém domáceho kina pripojený k zariadeniu
Bluetooth, na prednom displeji systému domáceho kina sa
Zariadenie
zobrazí „Connect“ a nasleduje názov zariadenia
Bluetooth
pripojeného zariadenia Bluetooth.
~ Pripojenie systému domáceho kina je ukončené.
. Prehrávanie hudby na pripojenom zariadení.
~ Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete počúvať priamo zo systému domáceho kina.
M
` Pri pripojení zariadenia Bluetooth k systému domáceho kina môžete byť požiadaní o zadanie PIN kódu (hesla).
Ak sa objaví okno pre zadanie PIN kódu, zadajte „0000“.
` Systém domáceho kina môže ovládať funkcie príslušné k prehrávaniu iba vtedy, ak pripojené zariadenie tieto
funkcie podporuje.
` Systém domáceho kina podporuje iba SBC údaje strednej kvality (do 237 kb/[email protected] kHz), ale nepodporuje SBC
údaje vysokej kvality (328 kb/[email protected],1 kHz).
37
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 37
2009-03-06 �� 5:06:27
prehrávanie
Použitie BLUETOOTH (Pokračovanie)
Odpojenie zariadenia Bluetooth od systému domáceho kina
Systém domáceho kina môžete od zariadenia Bluetooth
odpojiť. (obráťte sa na návod na použitie zariadenia Bluetooth)
~ Systém domáceho kina bude odpojený.
~ Keď je systém domáceho kina odpojený od zariadenia
Bluetooth, na prednom displeji systému domáceho kina sa
zobrazí „DISCONNECT“.
Odpojenie systému domáceho kina od zariadenia Bluetooth
Stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli systému domáceho kina a prepnite „BT AUDIO“ na iný
režim.
~ Pred ukončením pripojenia bude pripojené zariadenie Bluetooth čakať chvíľu na odozvu zo systému
domáceho kina. (Doba odpojenia sa môže líšiť, záleží od zariadenia Bluetooth)
~ Aktuálne pripojené zariadenie bude odpojené.
M
` V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi systémom domáceho kina a
zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
Ak sa vzdialenosť vráti do výkonného rozsahu alebo ak zariadenie Bluetooth reštartujete, pripojenie Bluetooth
môže byť obnovené.
` Niektoré funkcie nemusia s niektorými zariadeniami Bluetooth fungovať správne.
38
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 38
2009-03-06 �� 5:06:28
Pripojením pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina si môžete vychutnať mediálne súbory, ako napríklad
obrázky, filmy a hudbu uložené v MP3 prehrávači, USB Flash pamäti, alebo digitálnom fotoaparáte vo vysokej kvalite videa.
SK
PREHRáVANIE MEDIáLNYCH SÚBOROV POMOCOU FUNKCIE USB HOST
1. Pripojte USB zariadenie do USB konektora na bočnej
strane zariadenia.
● PREHRáVANIE
. Na DVD prehrávači stlačte tlačidlo FUNCTION alebo
tlačidlo PORT na diaľkovom ovládači a vyberte režim
USB.
~ Na displeji sa zobrazí USB a po chvíľke zobrazenie
zmizne.
~ Na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka USB
MENU a uložené súbory sa začnú prehrávať.
. Prehrávanie zastavite stlačením tlačidla STOP (@).
Bezpečné odstránenie USB
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB
zariadení,
vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.
~ Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (@) Na displeji sa
zobrazí REMOVE USB.
~ Odpojte USB kábel.
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
~ V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla ]
označí ďalší súbor.
~ V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla [
označí predchádzajúci súbor.
Zrýchlené prehrávanie
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo (,) počas prehrávania.
~ Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 39
2009-03-06 �� 5:06:29
prehrávanie
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host
Špecifikácia USB hostiteľa
Špecifikácia USB
hostiteľa
Nepodporuje
Prevádzkové
obmedzenia
• Podporuje zariadenia kompatibilné s USB 1.1 alebo USB 2.0.
• Podporuje zariadenia pripojené pomocou USB kábla typu A.
• Podporuje zariadenia kompatibilné s UMS (Veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB) V1.0.
• Podporuje zariadenie, ktorého pripojená mechanika je formátovaná v systéme súborov FAT
(FAT, FAT16, FAT32).
• N epodporuje zariadenie, ktoré si vyžaduje inštaláciu samostatného ovládača do počítača (Windows).
• Nepodporuje pripojenie k USB rozbočovaču.
• U SB zariadenie, ktoré je pripojené pomocou predlžovacieho USB kábla nemusí byť rozoznané.
• USB zariadenie, ktoré si vyžaduje samostatný zdroj napájania, musí mať samostatné
pripojenie napájania.
• Ak má pripojené zariadenie nainštalované viaceré jednotky (alebo oddiely), môžete pripojiť
iba jednu jednotku (alebo oddiel).
• Zariadenie, ktoré podporuje iba USB 1.1 môže spôsobiť rozdiel v kvalite obrazu, záleží od
zariadenia.
Podporované zariadenia
1.
.
.
4.
USB pamäťové zariadenie
MP3 prehrávač
Digitálny fotoaparát
Odstrániteľné HDD
~ Podporované je odstrániteľné HDD s menej, ako 160 GB. Odstrániteľné HDD s 160 GB alebo viac
sa nemusí dať rozoznať, záleží od zariadenia.
~ Ak pripojené zariadenie nefunguje z dôvodu nedostatočného napájania, môžete na dodanie
elektrickej energie použiť samostatný napájací kábel, aby zariadenie fungovalo správne. Konektor
USB kábla sa môže líšiť, záleží od výrobcu USB zariadenia.
. USB čítačka kariet: USB čítačka s jedným otvorom na kartu a USB čítačka s viacerými otvormi na kartu.
~ USB čítačka kariet nemusí byť podporovaná, záleží od výrobcu.
~ Ak do čítačky viacerých kariet nainštalujete viacero pamäťových zariadení, môžete zaznamenať problém.
Podporované formáty súborov
Formát
Názov
súboru
Prípona
súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
Obrázok
JPG
JPG .JPEG
–
–
640 x 480
–
MP3
.MP3
80 - 384kbps
–
–
44.1 kHz
WMA
.WMA
56 - 128kbps
V8
–
44.1 kHz
WMV
.WMV
4 Mbps
720 x 480
44.1 kHz - 48 kHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mbps
V1,V2,V3,V7
DivX3.11DivX5.1, XviD
Zvuk
Video
720 x 480 44.1 kHz - 48 kHz
~ CBI (Ovládanie/Veľkosť/Prerušenie) nie je podporované.
~ Digitálne fotoaparáty, ktoré používajú PTP protokol alebo vyžadujú inštaláciu doplnkového programu
po pripojení k počítaču, nie sú podporované.
~ Zariadenie používajúce systém súborov NTFS nie je podporované. (Podporovaný je iba systém
súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32).)
~ Nepracuje so zariadeniami Janus, ktoré podporujú MTP (Protokol o prenose médií).
40
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 40
2009-03-06 �� 5:06:30
SK
nastavenie systému
Pre vaše pohodlie môžete nastaviť funkcie tohto DVD domáceho kina pre čo najlepšie použitie vo vašom
domácom prostredí.
Nastavenie jazyka
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Vyberte Language a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stlačte tlačidlo kurzora $,% vyberte OSD Language a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo +.
. Stlačením tlačidiel $,% zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
~ Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú
OSD zobrazenia zobrazovať v angličtine.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
● nastavenie systému
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
~ OSD LANGUAGE: Výber jazyka pre OSD zobrazenia
~ AUDIO: Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
~ SUBTITLE: Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
~ DISC MENU: Výber jazyka pre ponuku disku (Ponuku na disku)
a Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre ponuku disku
sa nezmení ani po jeho nastavení.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
~ OTHERS: Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHERS a zadajte kód
podľa príslušnej krajiny (viď strana 54).
Môžete vybrať jazyky pre ZVUK, TITULKY a PONUKU
DISKU.
ENGLISH
KOREAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Nastavenie REŽIMU VÝSTUPU HDMI VIDEA
Vyberá typ výstupu z konektoru HDMI/OUT.
~ YCbCr : Normálny typ, vyberte pri pripojení k HDMI zariadeniu.
~ RGB : Poskytuje jasnejšie farby a tmavšiu čiernu. Vyberte, ak sú farby
nevýrazné.
1. V režime zastavenia stlačte tlačidlo MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora ▼ sa presuňte na Nastavenia a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
. Pomocou tlačidla kurzora ▼ sa presuňte na HDMI VIDEO OUT a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stlačte tlačidlo kurzora ▲,▼, vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENTER.
~ Keď je už nastavenie ukončené, prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
d Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN.
d Stlačte tlačidlo EXIT, ak chcete opustiť obrazovku s nastaveniami.
41
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 41
2009-03-06 �� 5:06:31
nastavenie systému
Nastavenie TYPU obrazovky TELEVÍZORA
V závislosti od typu vášho televízora (široká obrazovka alebo bežný 4:3) môžete vybrať pomer strán.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte TV DISPLAY a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo ENTER.
~ Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie pomeru strán televízora (rozmer obrazovky)
Pomer horizontálnej strany k vertikálnej je pri bežných televízoroch 4:3, pri širokouhlých a
vysokokvalitných televízoroch je pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní
DVD disku so záznamom s iným pomerom strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu
televízoru alebo monitoru.
Pre štandardný televízor zvoľte podľa potreby voľbu 4:3PS alebo 4:3LB. Pri širokouhlom
televízore zvoľte WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan na
bežnom televízore.
~ Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s pomerom
strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box na
bežnom televízore.
~ Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
WIDE/HDTV
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche
obrazovky širokouhlého televízora.
~ Môžete sledovať širokouhlý obraz.
M
` Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
` Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu televízora a
nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
` V režime HDMI sa obrazovka automaticky prepne do širokouhlého režimu.
42
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 42
2009-03-06 �� 5:06:32
Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.
SK
Nastavenie rodičovského zámku (STUPEŇ OHODNOTENIA)
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte PARENTAL a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. Z
adajte heslo a stlačte ENTER.
~ Z výroby je nastavené heslo „7890“.
~ Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
● nastavenie systému
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo
ENTER.
~ Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky
klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
~ Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
` Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni obmedzení.
Nastavenie hesla
Pre rodičovský zámok (Parental Control) môžete tiež nastaviť heslo.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte PASSWORD a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stlačte ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Zadajte heslo a stlačte ENTER.
~ Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
~ Nastavenie je dokončené.
M
` Z výroby je nastavené heslo „7890“.
Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:
~ Keď nie je vložený žiadny disk, zatlačte a pridržte tlačidlo STOP (@) na zariadení na viac ako
5 sekúnd. Na displeji sa zobrazi „INITIAL“ a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastavení.
~ Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných
prípadoch.
43
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 43
2009-03-06 �� 5:06:33
nastavenie systému
NASTAVENIE POZADIA
dG
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
1. Počas prehrávania stlačte PAUSE (
požadovaný obraz.
) keď sa zobrazí
. Stlačte tlačidlo LOGO.
~ Na obrazovke televízora sa zobrazí COPY LOGO DATA.
. Zariadenie sa vypne a znova zapne.
~ Zobrazí sa zvolené pozadie.
~ Nastaviť môžete až 3 pozadia.
COPY LOGO DATA
# PAUSE
LOGO IS COPIED
# PAUSE
VÝBER JEDNÉHO Z TROCH NASTAVENÝCH POZADÍ
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte LOGO a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidla $,% zvoľte požadovanú predvoľbu USER a stlačte
ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Výber jedného z troch nastavených pozadí.
. Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
~ ORIGINAL: Ak chcete ako pozadie nastaviť logo
Samsung, zvoľte toto nastavenie.
~ USER: Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok,
zvoľte toto nastavenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Registrácia DivX (R)
Na registráciu tohto systému domáceho kina s formátom DivX(R) Video On Demand, použite prosím
registračný kód. Viac informácií nájdete na www.divx.com/vod
44
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 44
2009-03-06 �� 5:06:35
SK
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression kompresia dynamického rozsahu)
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.
Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte DRC a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel , nastavte DRC.
~ Stláčaním  sa efekt zvýrazňuje a stláčaním  sa efekt znižuje.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
CHANGE
RETURN
EXIT
● nastavenie systému
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Audio a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
Nastavenie AV SYNC
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu televízoru, obraz môže zaostávať za zvukom.
V takomto prípade nastavte oneskorenie zvuku tak, aby zodpovedal obrazu.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Audio a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte AV-SYNC a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel , vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC
a stlačte tlačidlo ENTER.
~ Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms.
Nastavte optimálny stav.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
45
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 45
2009-03-06 �� 5:06:38
nastavenie systému
NASTAVENIE ZVUKU HDMI
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/vypnúť (ON/OFF).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Audio a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora  vyberte HDMI AUDIO a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stlačením kurzorových tlačidiel , vyberte položku ON alebo OFF,
potom stlačte tlačidlo ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON: Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a zvuk
sa bude reprodukovať len cez reproduktory televízora.
• OFF: Cez HDMI kábel sa prenáša len video signál a zvuk sa bude
reprodukovať len cez reproduktory tohto systému domáceho kina.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
` Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
` HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory televízora automaticky zmixuje do dvoch kanálov.
NASTAVENIE ZVUKU
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIŤ ZVUK)
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte,.
Nastavenie vyváženia predných reproduktorov
` Môžete zvoliť hodnoty od 00 do -06 a OFF.
` Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera
` Úroveň hlasitosti môžete nastaviť od +6 dB po -6 dB
` Čím bližšie budete k +6 dB, tým bude úroveň hlasnejšia a čím bližšie budete k -6 dB, tým bude tichšia.
4
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 46
2009-03-06 �� 5:06:42
SK
rádio
POČÚVANIE ROZHLASU
Diaľkové ovládanie
● RáDIO
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
. Nalaďte požadovanú stanicu.
~ Automatické ladenie 1: Stlačením tlačidla TUNER
MODE zvoľte PRESET a stlačením ,,. zvoľte
predvoľbu.
~ Automatické ladenie 2: Stlačením tlačidla TUNER
MODE zvoľte MANUAL a zatlačením a pridržaním
,,. sa spustí automatické ladenie.
~ Manuálne ladenie: Stlačte tlačidlo TUNER MODE a
vyberte MANUAL. Krátkym stláčaním ,,. sa
frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v
krokoch.
Hlavná jednotka
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
~ Automatické ladenie 1: Stlačením tlačidla STOP (@)
zvoľte PRESET a stlačením [,] zvoľte
predvoľbu.
~ Automatické ladenie 2: Stlačením tlačidla STOP (@)
zvoľte MANUAL a zatlačením a pridržaním [,] sa
spustí automatické ladenie.
~ Manuálne ladenie: Stlačením tlačidla STOP (@) zvoľte MANUAL a následným krátkym stláčaním
tlačidla
po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo.
• Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepina do režimu STEREO alebo MONO.
• Ak je príjem nekvalitný, zvoľte MONO. Zvuk bude kvalitnejší a potlačí sa rušenie.
ULOŽENIE STANÍC
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1.
.
.
4.
Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
Stlačte tlačidlo TUNER MODE a vyberte MANUAL.
Stlačením ,,. vyberte 89,10.
Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
~ Na displeji bliká 01.
. Pre výber predvoľby stlačte ,,..
~ Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
. Znova stlačte TUNER MEMORY.
~ Predtým, ako z displeja zmizne číslo, stlačte tlačidlo TUNER
MEMORY.
~ Číslo z displeja zmizne a stanica sa uloží do pamäte.
. Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 3 až 6.
Naladenie k predvoleným staniciam
~ Stlačte tlačidlo TUNER MODE a vyberte PRESET.
~ Stlačením tlačidla ,,. na diaľkovom ovládači vyberte kanál.
M
` Táto jednotka neprijíma AM(MW) vysielania.
4
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 47
2009-03-06 �� 5:06:44
praktické funkcie
VYPNUTIE ZVUKU
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MUTE.
~ Na displeji sa zobrazí MUTE.
~ Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo znova.
FUNKCIA ČASOVAČA
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SLEEP.
~ Zobrazí sa nápis SLEEP. Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú
nasledujúce predvoľby času:
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
~ Zobrazí sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
~ Ak stlačíte tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SLEEP,
kým sa na displeji nezobrazí OFF.
NASTAVENIE ÚROVNE JASU
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri
sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
~ Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného
displeja.
4
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 48
2009-03-06 �� 5:06:45
SK
V-SOUND (VIRTUáLNY ZVUK)
Táto funkcia poskytuje virtuálny priestorový zvuk cez 2.1 reproduktory.
Stlačte tlačidlo V-SOUND.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
V.SO ON  V.SO OFF
● PRAKTICKÉ FUNKCIE
FUNKCIA VIRTUAL HEADPHONE (VIRTUáLNE SLÚCHADLO)
Na osobné potešenie z počúvania používajte slúchadlá (3,5 mm) (nie sú súčasťou dodávky). Pomocou bežných
stereo slúchadiel si môžete vychutnať dynamické zvukové efekty, podobné priestorovému 5.1 kanálovému zvuku.
1. Slúchadlá pripojte k konektoru slúchadiel.
~ Slúchadlá si môžete zakúpiť vo väčšine obchodoch s
elektronikou.
. Stlačte tlačidlo V-H/P.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber prepína medzi V.HP:
ON a V.HP:OFF.
• V.HP:ON: Vyberte a vychutnávajte si 5.1 kanálový
priestorový zvuk, ktorý vám poskytuje
pocit, že sa nachádzate na
baseballovom ihrisku alebo v
koncertnej hale.
• V.HP:OFF: Vyberte a počúvajte štandardný 2
kanálový stereo zvuk.
M
` Pri používaní slúchadiel nepočúvajte na extrémne vysokej hlasitosti.
Dlhšie počúvanie na vysokej hlasitosti môže viesť k trvalej strate sluchu.
4
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 49
2009-03-06 �� 5:06:47
praktické funkcie
S.VOL (INTELIGENTNá HLASITOSŤ)
Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti drastickej zmene
hlasitosti v prípade zmeny kanála alebo počas prechodu v scéne.
Stlačte tlačidlo S.VOL.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
S.VOL ON  S.VOL OFF
P.BASS/AUDIO UPSCALING
P.BASS
Funkcia P.BASS podporuje basový zvuk kvôli pôsobivejšiemu
zvuku.
Stlačením tlačidla P.BASS/AUDIO UPSCALE vyberte
režim P.BASS.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
P BAS ON  UPSC ON  OFF
AUDIO UPSCALING
Táto funkcia tiež napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo
zvuku (napr. mp3 hudba).
Môžete zvýšiť úroveň zvuku MP3 (24 kHz, 8 bitov) na
úroveň zvuku CD (44,1 kHz, 16 bitov).
Stlačením tlačidla P.BASS/AUDIO UPSCALE vyberte
režim AUDIO UPSCALE.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
P BAS ON  UPSC ON  OFF
M
` Funkcia P.BASS je dostupná iba s 2 kanálovými LPCM zdrojmi, ako napríklad MP3, DivX, CD a WMA. Stlačte
tlačidlo P.BASS a na obrazovke sa zobrazí „POWER BASS ON“ (ZOSILNENIE BASOV ZAP.)
0
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 50
2009-03-06 �� 5:06:49
SK
ZáKLADNÉ POUŽITIE CD RIPPING
Premieňa audio zvuk CD na formát súboru MP3 pred poslaním do pamäťového média USB.
B
1. Pripojte USB zariadenie.
. Do priehradky na CD vložte audio CD.
● PRAKTICKÉ FUNKCIE
. Stlačte CD RIPPING.
~ Ak chcete spustiť prenos aktuálnej stopy, stlačte tlačidlo
CD RIPPING na diaľkovom ovládači, zatiaľ čo systém
prehráva stopu, alebo je dočasne pozastavený.
~ Ak chcete preniesť všetky stopy, ktoré sa nachádzajú na
CD, stlačte a podržte tlačidlo CD RIPPING na diaľkovom
ovládači.
~ Na displeji sa zobrazí odkaz „CD RIPPING“ a prenos sa
spustí.
4. Ak chcete prenos zastaviť, stlačte STOP (@).
~ Po ukončení prenosu sa v USB zariadení vytvorí adresár s
názvom „RIPPING“ a prenesený súbor sa uloží vo formáte
„SAM_XXXX”.mp3“.
M
` Počas prenosu CD neodpájajte USB pripojenie alebo sieťový kábel. V opačnom prípade sa môžu
`
`
`
`
`
`
`
`
poškodiť údaje. Ak chcete prenos CD zastaviť, stlačte tlačidlo STOP a USB zariadenie odpojte až
potom, keď prestane systém prehrávať CD úplne.
Ak počas prenosu CD odpojíte USB pripojenie, systém sa vypne a vy nebudete môcť vymazať
prenesený súbor. V takom prípade pripojte počítač pomocou USB kábla, zálohujte údaje a
naformátujte USB zariadenie.
Ak pripojíte USB zariadenie k systému počas prehrávania CD, systém zastaví prehrávanie a bude v
ňom pokračovať po ukončení inicializácie USB pripojenia. (Doba inicializácie sa môže líšiť v závislosti
od typu USB zariadenia.)
Funkcia PRENOSU ZVUKOVÝCH STOP nie je aplikovaná v DTS-CD.
Ak ukladanie zvukových stop trvá menej ako 5 sekúnd, súbor s uloženými stopami nemusí byť
vytvorený.
Prenos CD je možný iba vtedy, ak je USB zariadenie alebo HDD formátované v systéme súborov
FAT. (Systém súborov NTFS nie je podporovaný.) Zoznam vyhovujúcich zariadení nájdete v
technických údajoch hostiteľského zariadenie USB.
Ukladanie zvukových stop sa vykoná v normálnej rýchlosti (1x) a u niektorých zariadení USB môže
čas ukladania byť dlhší.
Počas toho, ako systém prenáša CD, nebudete počuť zvuk.
Počas prenosu CD systém neurýchľujte.
1
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 51
2009-03-06 �� 5:06:49
riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného
prehľadu. Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte
šnúru zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Problém
Kontrola/Riešenie
Nedá sa vysunúť disk.
~ Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
~ Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálne číslo DVD.
DVD disky, ktoré ste kúpili v zahraničí sa nemusia dať
prehrávať.
• Na tomto DVD prehrávači sa nedajú prehrávať CD-ROM-y a
DVD-ROM-y.
• Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
Prehrávanie sa nespustí ihneď
po stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
~ Nie je disk deformovaný alebo poškriabaný?
~ Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk
~ Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
~ Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory
nastavené správne?
~ Nie je disk poškodený?
Diaľkový ovládač nefunguje.
~ Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
~ Nie sú vybité batérie?
~ Sú na diaľkovom ovládaní (televízor alebo DVD) správne
vybrané funkcie režimu (TV/DVD)?
~ Disk sa otáča, ale nevidno
obraz.
~ Kvalita obrazu je nízka a obraz
sa trasie.
~ Je televízor zapnutý?
~ Sú video káble správne zapojené?
~ Nie je disk znečistený alebo poškodený?
~ Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky
nefungujú.
~ Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD
disk obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže
odlišovať.
Ponuka sa nezobrazí ani po
zvolení Menu.
~ Použivate disk, ktorý obsahuje ponuku?
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
~ DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete
prehrávať v režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3
PAN SCAN. DVD disky so záznamom s pomerom strán 4:3
však môžete prehrávať len s pomerom strán 4:3.
Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa toho zvoľte
správny režim.
52
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 52
2009-03-06 �� 5:06:50
Kontrola/Riešenie
~ Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne,
alebo je počuť neštandardné
zvuky.)
~ Zariadenie nepracuje správne.
• Zariadenie vypnite a tlačidlo STOP (@) na hlavnej jednotke
podržte viac ako 5 sekúnd (funkcia resetovania). Na displeji
bude blikať červená LED kontrolka pohotovostného režimu a
všetky nastavenia sa vrátia k východiskovým hodnotám.
SK
Problém
Zabudli ste heslo pre nastavenie
úrovne obmedzení.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis „NO DISC“
(ŽIADNY DISK), podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (@)
na hlavnom prístroji. Na displeji sa objaví nápis
„INITIAL“ a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené
hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
● riešenie problémov
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
~ Je anténa správne pripojená?
~ Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú
FM anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
53
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 53
2009-03-06 �� 5:06:50
tabuľka kódov jazykov
Zadajte príslušný číselný kód, aby sa nastavili počiatočné nastavenia jazyka pre „Disc Audio“ (Zvuk), „Disc Subtitle“
(Titulky) a/alebo „Disc Menu“ (Ponuka DVD disku) (pozri str. 41).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 54
2009-03-06 �� 5:06:50
SK
dodatok
Manipulácia s DISKMI a ich skladovanie
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskmi
dávajte pozor, aby neprišlo k ich poškrabaniu.
● dodatok
Zaobchádzanie s diskmi
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku
odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
M
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo zvislej
polohe.
` Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
` Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskmi a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku
saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.
~ Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
M
` Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže sa vo vnútri zariadenia
kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodpari.
55
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 55
2009-03-06 �� 5:06:51
dodatok
Technické údaje
Všeobecne
Príkon
Hmotnosť
Rozmery
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
Video výstup
Komponentný video výstup
HDMI
Zosilňovač
Výstup predného reproduktora
Výstup reproduktora subwoofer
Frekvenčné pásmo
Pomer signálu k šumu
Odstup kanálov
Citlivosť vstupu
Systém reproduktorov
Reproduktor
95 W
4,2 kg
449,6 (Š) x 251,5 (H) x 99,1 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rýchlosť čítania: 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min.
1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Y: 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Pr: 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Pb: 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Impedancia: 85–115 Ω
2x 133 W (3 Ω)
133 W (3 Ω)
20 Hz - 20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5.1 kanálový systém reproduktorov
Rozmery (Š x H x D)
Predný
3Ω
140 Hz - 20 KHz
88 dB
133 W
266 W
Predný: 185x605x185 mm
Subwoofer: 256x256x298 mm
Hmotnosť
Predný: 1,6 kg
Subwoofer: 4,2 kg
Impedancia
Frekvenčné pásmo
Úroveň výstupného akustického tlaku
Menovitý príkon
Maximálny vstup
Subwoofer
3Ω
40 Hz -160 Hz
90 dB
135 W
270 W
*: Nominálna špecifikácia
-S
poločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
56
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 56
2009-03-06 �� 5:06:51
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Krajina
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 57
Webová stránka
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznícke centrum 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-06 �� 5:06:53
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
HT-X720_XEO_SK-0306.indd 58
2009-03-06 �� 5:06:53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement