Samsung BD-P1400 User guide

Samsung BD-P1400 User guide
PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY
Návod na použitie
BD-P1400
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal
byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto
výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.
kľúčové vlastnosti vášho nového
prehrávača diskov Blu-ray
Funkcie prehrávača
Prehliadač digitálnych fotografií (JPEG)
Môžete prehliadať vaše digitálne fotografie na TVP.
Prehrávanie MP3
Zariadenie dokáže prehrávať mp3 súbory z diskov CD-R/-RW, DVD-R/-RW.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface -Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI redukuje šum obrazu tak, že priamo prepája prehrávač s TVP prostredníctvom digitálneho audio/video
signálu.
Vlastnosti Blu-ray Disku
Blu-ray disky umožňujú uložiť 25 GB (jednovrstvové) alebo 50 GB (dvojvrstvové) dát na jednu stranu disku -približne
5 až 10 krát viac ako je kapacita DVD. Blu-ray podporujú tiež HD video, ktoré má momentálne najvyššiu dostupnú
kvalitu (do 1920 x 1080 pri 40 Mbit/s) -vysoká kapacita umožňuje uložiť video v najvyššej kvalite. Blu-ray disky majú
navyše rovnaký rozmer a vzhľad ako známe DVD disky.
* Nasledovné vlastnosti diskov Blu-ray sú závislé od disku a môžu sa odlišovať.
Tiež vzhľad a ovládanie funkcií sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
Vlastnosti popísané ďalej nemusia mať všetky disky.
Vlastnosti obrazu
Formát BD-ROM na rozdeľovanie videa podporuje tri pokrokové video kodeky, vrátane AVC, VC-1, a MPEG-2.
Podporuje tiež rozlíšenia HD pre video:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
Prehrávanie High-Definition
Ak si na BD diskoch chcete prezerať obsah s vysokým rozlíšením, budete potrebovať HDTV (televízor s vysokým
rozlíšením). Na prezeranie obsahu s vysokým rozlíšením môžu niektoré disky vyžadovať použitie HDMI výstupu
prehrávača. Prehrávanie obsahu high-definition z diskov BD môže byť v závislosti od rozlíšenia obrazovky TVP
obmedzené.
2_ Slovensky
Grafické vrstvy
Na vrchnej vrstve HD videa sú dostupné dve
individuálne vrstvy videa s plným HD rozlíšením
(1920x1080).
Jedna vrstva je určená grafike, ktorá súvisí s videom
(ako sú napr. titulky) a druhá vrstva je určená
interaktívnym prvkom, ako sú napríklad tlačidlá
alebo ponuky.
Na oboch vrstvách sú možné rôzne efekty mazania,
stmievania a rolovania.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafické
vrstvy
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
Vzhľad menu
Podporuje grafiku a animáciu s plným rozlíšením farby 256, preto značne prevyšuje schopnosti DVD-videa.
Do ponuky môžete vstúpiť počas prehrávania videa, nie ako pri diskoch DVD.
Zvuky menu
Ak na disku Blu-ray zvýrazníte alebo vyberiete možnosť ponuky, môžete na disku počuť zvuk, ako klikanie tlačidiel
alebo hlas, vysvetľujúci zvýraznený výber ponuky.
Viacstranové/Vysúvacie menu
Pri DVD-videu je prehrávanie prerušené pri každom vstupe do novej
obrazovkovej ponuky. Vďaka schopnosti disku Blu-ray vopred
nahrávať údaje z disku bez prerušenia prehrávania, môže ponuka
pozostávať z niekoľkých strán.
Počas prehrávania zvuku alebo videa sa môžete pohybovať medzi
položkami menu alebo vybrať iné menu a v pozadí sa bude prehrávať
ostávajúca vopred načítaná časť.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Multifunkčnosť
Niektoré Blu-ray disky môžu obsahovať animované menu alebo jednoduché hry.
Prezeranie obrázkov
Pri diskoch Blu-ray môžete prehliadať rôzne obrázky s hudbou v pozadí.
Titulky
V závislosti od obsahu disku Blu-ray si môžete vybrať z viacerých druhov, veľkostí a farieb písma pre titulky. Titulky
môžu byť tiež animované, rolovacie alebo rozsvetľujúce a stmavujúce.
ČO JE ZAHRNUTÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
Slovensky
TV PROG
Kompozitný (Video), Audio L/R kábel
Batérie do diaľkového ovládania (formát AAA)
OK
Návod na použitie
Stručný prehľad
Diaľkové ovládanie
Slovensky _3
bezpečnostné informácie
VÝSTRAHA
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
UPOZORNENIE
elektrickým prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Tento symbol upozorňuje na dôležité
NEOTVÁRAJTE
pokyny týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA : Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE : PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU S
NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA DISKOV
BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA.
NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY PRENECHAJTE NA
AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade, že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité tienené káble a
konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu iných zariadení (napr. rádio alebo televízia), používajte na
pripojenie iba tienené káble a konektory.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane zásuvky.
Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je potrebná výmena
krytu poistky, musí mať tento kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné
zakúpiť u vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne dlhá, musíte si
zaobstarať predlžovaciu sieťovú šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku bezpečne odstráňte.
Nepripájajte zásuvku do zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na sieťovej šnúre, pretože hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo
možné manipulovať.
4_ bezpečnostné informácie
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie je licencované na základe určitých práv duševného vlastníctva
určitých tretích strán. Táto licencia je obmedzená pre súkromné nekomerčné použitie koncovým užívateľom
licencovaného obsahu.
Nenadobúdajú sa žiadne práva na komerčné používanie.
Licencia neplatí pre iné než toto zariadenie a licencia sa nevzťahuje na žiadne nelicencované zariadenie alebo
proces v súlade s normou ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3 použité alebo predávané v kombinácii s týmto
zariadením.
Licencia sa vzťahuje len na používanie tohto zariadenia pre kódovanie a/alebo dekódovanie audio súborov podľa
normy ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. V rámci tejto licencie nie sú poskytované žiadne práva na
vlastnosti alebo funkcie zariadenia, ktoré nie sú v súlade s normou ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Riaďte sa všetkými nižšie uvedenými pokynmi. Uchovajte si tento
návod pre prípadné budúce použitie.
1)
Čítajte tieto pokyny.
2)
Uchovajte si tieto pokyny.
3)
Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
4)
Dodržujte všetky pokyny.
5)
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6)
Zariadenie čistite len suchou handričkou.
7)
Nezakrývajte vetracie otvory. Zariadenie inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8)
Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla (radiátory, ohrievače alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov)),
ktoré produkujú teplo.
9)
Neupravujte bezpečnostné prvky koncovky sieťovej šnúry. Koncovka má dve kovové vidlice, z ktorých jedna je
širšia než druhá. Uzemnená koncovka má dve vidlice a uzemňovací kolík. Širšia vidlica alebo kolík sú
bezpečnostným prvkom. Ak koncovka nepasuje do zásuvky, kontaktujte predajcu ohľadom jej výmeny.
10) Sieťovú šnúru neprekračujte, nepricvikujte ju pri koncovke napr. bezpečnostným krytom zásuvky ani v mieste
pri zariadení.
11) Používajte len násady/príslušenstvo určené výrobcom.
12) Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom, ktoré určil
výrobca alebo ste si ho zakúpili spolu s výrobkom. Ak používate vozík, pri jeho
presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie neprevrhlo a nezranilo vás.
13) Zariadenie odpojte počas búrky s bleskami alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
Slovensky _5
Slovensky
14) Všetky servisné práce ponechajte na kvalifikovaný servisný personál. Servisné práce
sú potrebné, ak bolo zariadenie nejakým spôsobom poškodené, napríklad pri poškodení napájacieho kábla
alebo zástrčky, ak bola na zariadenie vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak bolo zariadenie
vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak zariadenie nepracuje normálne alebo ak spadlo.
bezpečnostné informácie
Manipulačné upozornenia
• Pred pripojením iných zariadení k tomuto prehrávaču diskov Blu-ray sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Neprenášajte prehrávač počas prehrávania disku, pretože by ste tým mohli poškriabať alebo poškodiť disk alebo
poškodiť vnútorné časti prehrávača diskov Blu-ray.
• Nepokladajte na prehrávač diskov Blu-ray vázu s kvetmi, v ktorej sa nachádza voda ani malé železné predmety.
• Nedávajte prsty do podávača disku.
• Do podávača disku nevkladajte nič iné ako disky.
• Vonkajšie rušenie ako blesk alebo statická elektrina môže mať vplyv na správne fungovanie prehrávača diskov
Blu-ray. Ak nastane takýto prípad vypnite prehrávač diskov Blu-ray tlačidlom POWER alebo odpojte a znovu
zapojte sieťovú šnúru do elektrickej siete. Prehrávač diskov Blu-ray bude fungovať správne.
• Po použití vytiahnite disk z prehrávača a prehrávač diskov Blu-ray vždy vypnite.
• V prípade, že prehrávač diskov Blu-ray nebudete dlhší čas používať vytiahnite sieťovú šnúru zo zástrčky.
• Disk čistite vždy v smere od vnútornej strany disku k jeho vonkajšej strane.
• Nedovoľte, aby na prehrávač kvapkali alebo špliechali tekutiny.
• Aj keď je zástrčka pripojená k zásuvke a prehrávač je vypnutý (pohotovostný režim), stále konzumuje energiu.
Údržba zariadenia
Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite sieťový kábel zo zástrčky.
• Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné rozpúšťadlá.
• Zariadenie utierajte pomocou jemnej handričky.
Obmedzenia pri prehrávaní
• Tento prehrávač nemusí reagovať na všetky ovládacie pokyny, pretože pri niektorých BD, DVD alebo CD diskoch
je možné počas prehrávania použiť obmedzené ovládanie a funkcie. Nejde o poruchu zariadenia.
• Spoločnosť Samsung nezaručuje, že prehrávač prehrá všetky disky s logom BD, DVD a CD, pretože formáty
diskov sa môžu ďalej vyvíjať a problémy a chyby sa môžu vyskytnúť už počas tvorby BD, DVD a CD softvéru a/
alebo pri výrobe diskov. Tento prehrávač tiež funguje inak ako štandardné DVD prehrávače alebo iné AV
príslušenstvo. V prípade otázok alebo ak ste pri použití tohto prehrávača spozorovali problémy pri prehrávaní BD,
DVD alebo CD diskov, kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie o problémoch s prehrávaním môžete tiež nájsť v tomto návode na použitie.
6_ bezpečnostné informácie
obsah
Čo je zahrnuté
4
5
Výstraha
Bezpečnostné upozornenia
ZAČÍNAME
9
10
13
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Typy diskov a ich charakteristiky
Údržba a úschova diskov
POPIS
14
14
15
Predný panel
Displej
Zadný panel
DIAKOVÝ OVLÁDAČ
16
18
18
19
Diaľkové ovládanie
Nastavenie diaľkového ovládania
Batéria
Nastaviteľné kódy TVP
PRIPOJENIA
20
21
22
23
24
25
26
Pripojenie k TVP pomocou kábla HDMI
Funkcia automatickej detekcie HDMI
Pripojenie k TVP pomocou kábla DVI
Pripojenie k TVP (Komponentný)
Pripojenie k TVP (S-video)
Pripojenie k TVP (Video)
Pripojenie k audio systému (2-kanálový
zosilňovač)
Pripojenie k audio systému (5.1-kanálový
zosilňovač)
Pripojenie k audio systému (zosilňovač
Dolby Digital, DTS).
Pripojenie k audio systému (zosilňovač s
podporou HDMI)
Pripojenie k sieti FTP/internetovej stránke
samsung na aktualizáciu softvérov
2
4
9
14
16
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
20
27
28
29
30
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI VÁŠHO
PREHRÁVAČA DISKOV BLU-RAY
31
31
32
32
33
33
Pred spustením prehrávania
Navigácia v obrazovkovej ponuke
Prehrávanie disku
Použitie funkcií vyhľadania a preskočenia
Spomalené prehrávanie/Prehrávanie po
krokoch
Slovensky _7
Slovensky
3
KÚČOVÉ VLASTNOSTI VÁŠHO NOVÉHO
PREHRÁVAČA DISKOV BLU-RAY
obsah
NASTAVENIE SYSTÉMU
34
AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU
45
49
POZERANIE FILMU
Nastavenie jazyka
Nastavenie zvuku
Nastavenie reproduktorov
Nastavenie obrazu/možností výstupu
Nastavenie možností HDMI
Nastavenie rodičovského zámku
45
47
47
Aktualizácia firmvéru
Systémové informácie
Nastavenie siete
49
50
Použitie funkcie Display
Použitie menu disku a vysúvacieho menu/
menu titulu
Opakované prehrávanie
Výber jazyka zvuku
Výber jazyka titulkov
Zmena zorného uhla
Použitie funkcie Bookmark (záložka)
51
51
52
53
53
56
Prehrávanie diskov Audio CD (CD-DA)
Prehrávanie MP3
Obrazové elementy Audio CD (CD-DA)/MP3
Tlačidlá na DO používané pri prehrávaní
disku Audio CD(CD-DA)/ MP3
Opakovanie zvukovéh CD (CD-DA) a MP3
58
58
58
58
59
59
Prehliadanie obrázkov
Slide Show (Prezentácia)
Otáčanie
Zoom
Prejdi na zoznam fotografií
RIEŠENIE PROBLÉMOV
60
Riešenie problémov
62
Technické údaje
POČÚVANIE HUDBY
55
PREHLIADANIE OBRÁZKOV
60
62
DODATOK
8_ obsah
34
35
37
38
41
43
55
55
55
56
začíname
PREDTÝM AKO SI PREČÍTATE NÁVOD NA POUŽITIE
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
Názov
Popis
h
BD-ROM
Znamená, že funkcia je dostupná pri BD-ROM.
DVD-VIDEO
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-Video alebo DVD-R/DVD-RW
diskoch ktoré boli vytvorené a ukončené v režime video.
DVD-RW
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-RW. (re žim V -iba ukončené)
DVD-R
Znamená,že funkcia je dostupná pri DVD-R. (re žim V -iba ukončené)
Audio CD
Znamená, že funkcia je dostupná pri dátovom CD (CD-R alebo CD-RW).
JPEG
Znamená, že funkcia je dostupná pri CD-R/-RW, DVD-R/-RW -diskoch.
MP3
Znamená, že funkcia je dostupná pri CD-R/-RW, DVD-R/-RW -diskoch.
Poznámka
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
Z
C
V
B
G
A
M
● ZAČÍNAME
Ikona
Ako používať tento návod
1) Pred používaním tohto zariadenia sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 4 – 6)
2) V prípade problémov pozri Riešenie problémov. Pozri strany 60 – 61)
Autorské práva
©2007 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
Slovensky
Slovensky _9
začíname
TYPY DISKOV A ICH CHARAKTERISTIKY
Typy diskov, ktoré je možné prehrať
Typy diskov
Logo disku
Uložený obsah
AUDIO + VIDEO
BD-ROM
DVD-VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Maximálny čas
prehrávania (min)
Tvar disku
Jednovrstvový (25 GB/50 GB)
Doba prehrávania
záleží od titulu
Jednovrstvový (12 cm)
240
Dvojvrstvový (12 cm)
480
Jednovrstvový (8 cm)
80
Dvojvrstvový (8 cm)
160
Jednovrstvový (12 cm)
74
Jednovrstvový (8 cm)
20
DVD-RW (režim
V,iba ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
DVD-R (režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
CD-R/-RW
DVD-RW/-R
JPEG
MP3
–
–
Logá diskov, ktoré je možné prehrať
Disk Blu-ray
Dolby Digital Plus
DTS-HD zvuk s vysokým rozlíšením
Televízny systém PAL v UK,
Francúzsku, Nemecku, atď.
Dolby TrueHD
DTS-HD Advanced Digital Out
Digital Audio
MP3
Stereo
Java
 Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. “Dolby" a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
 Manufactured under license under U.S. Patent #’s : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS
logos, Symbol, DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio and DTS-HD High Res Audio are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.
10_ začíname
Nevhodné disky na prehrávanie
Disky Blu-ray s regionálnym kódom iným, ako „Region B“.
Disky HD DVD
DVD-Video disky s regionálnym kódom iným ako “2” alebo “ALL”
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R autorizovaný disk.
DVD-RW(Režim VR)
DVD-ROM/PD/MV-disk, atď.
Disky CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
[Poznámka]
• Niektoré disky a DVD disky zakúpené mimo vášho štátu nemusí toto zariadenie prehrať. Pri pokuse o
prehratie takéhoto disku sa zobrazí na obrazovke “No disc.” (Žiadny disk) alebo “Please check the
regional code of the disc.” (skontrolujte regionálny kód disku).
• V prípade, že disk DVD-R/-RW nie je napálený vo video formáte DVD, nemusí sa takýto disk prehrať.
• Jednotka nedokáže prehrávať nahraný obsah na CD-R/-RW a DVD-RW/-R, ako je napríklad divx, avi,
mpg, mov, wma.
● ZAČÍNAME
•
•
•
•
•
•
•
•
Regionálny kód
Aj prehrávač diskov Blu-ray aj samotné disky majú regionálny kód. Aby sa disk prehral, regionálny kód
disku a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód
prehrávača diskov Blu-ray sa nachádza na zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray.
Typ disku
Blu-ray
DVD-Video
Regionálny
kód
Regionálny kód BD
Oblasť
A
Severná Amerika, Stredná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Japonsko, Thajwan, Hong Kong
a Juhovýchodná Ázia.
B
Európa, Greenland, Francúzske teritóriá, Stredný východ, Afrika, Austrália a Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná a Južná Ázia.
Kompatibilita diskov Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát. Podľa toho sa odvíjajú otázky ohľadom kompatibility disku.
Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať. Ďalšie informácie nájdete v tomto
návode, v časti Informácie o zhode a kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou,
prosím kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung. Prehrávač diskov Blu-ray od spoločnosti
Samsung (BD-P1400) podporuje iba špecifikáciu BD-ROM profil 1, verzia 1.0.
V prípade prehrávania diskov novšej verzie môže byť potrebné aktualizovať firmvér prehrávača.
Pozrite stránku http://www.samsung.com alebo kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých typoch diskov alebo ak sú zapnuté niektoré špecifické operácie
ako zmena zorného uhla,alebo zmena pomeru strán obrazu. Bližšie informácie o diskoch sú napísané na obale.
Ak je to potrebné, riaďte sa nimi.
 Nedovoľte aby sa disk znečistil alebo poškriabal. Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo usadeniny
z dymu z cigariet môžu znemožniť prehratie diskov.
 Keď je zobrazený titul BD-Java, nahrávanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo budú niektoré
funkcie vykonávané pomaly.
Slovensky _11
Slovensky
M
začíname
Typy diskov
❖ BD-ROM
Disk Blu-ray určený iba na čítanie. Disk BD-ROM obsahuje vopred uložené údaje. Aj napriek tomu, že
disk BD-ROM môže obsahovať rôzne formy údajov, väčšina diskov
BD-ROM obsahuje filmy vo formáte High Definition ktoré je možné prehrať na prehrávačoch diskov Bluray. Táto jednotka dokáže prehrávať komerčné disky BD-ROM.
❖ DVD-Video
• Digital versatile disc (DVD) môže obsahovať až 135 minút obrazu, zvuk v 8 jazykoch a titulky v 32
jazykoch. Je vybavený kompresiou obrazu MPEG-2 a Dolby Digital surround a umožňuje vám
vychutnávať si ostrý a čistý obraz v kino kvalite.
• Pri prepínaní z prvej na druhú vrstvu u dvojvrstvových DVD video diskov môže dôjsť k chvíľkovému
prerušeniu obrazu a zvuku. Nejde o poruchu zariadenia.
• Po ukončení záznamu DVD-R/RW vo Video režime sa z neho stáva DVD-video. Napálené (lisované)
disky DVD obsahujúce filmy sú tiež označované ako DVD- Video. Toto zariadenie dokáže prehrať
zakúpené štandardné DVD disky (DVD-Video disky) obsahujúce filmy.
❖ Audio CD
• Audio disk, na ktorom je zaznamenané 44,1 kHz PCM audio.
• Je možné prehrávať CD-DA formát audio CD-R a CD-RW disky.
• V závislosti na podmienkach záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-R alebo CD-RW
disky.
❖ CD-R/-RW
• Používajte 700 MB (80-minútové) CD-R/-RW disky.
Ak je to možné, nepoužívajte disky 800 MB (90 minút) alebo viac, lebo disk sa nemusí prehrať.
• Ak nebol disk CD-R/-RW nahraný ako uzatvorené nahrávanie, môžete na začiatku prehrávania badať
omeškanie a možno sa nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Niektoré disky CD-R/RW nemusia byť prehrávateľné na tomto prístroji v závislosti na zariadení
použitom na ich vypálenie. Pri obsahu na médiách CD R/RW, ktorý ste si skopírovali z CD pre vlastnú
potrebu sa schopnosť prehrávania môže líšiť v závislosti na obsahu a disku.
❖ Prehrávanie diskov DVD-R
• Po ukončení záznamu DVD-R vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video.
• Tento prístroj môže prehrávať DVD-R disky zaznamenané a dokončené s videorekordérom DVD
Samsung.
Nemusí byť schopný prehrávať niektoré DVD-R disky v závislosti na disku a podmienkach záznamu.
❖ Prehrávanie diskov DVD-RW
• Prehrávanie môžete uskutočňovať iba na finalizovaných diskoch DVD-RW v režime Video.
• Po ukončení záznamu DVD-RW vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video. Schopnosť prehrať disk
môže závisieť od podmienok pri jeho vytváraní.
Formát disku
❖ MP3 disk
• Je možné prehrávať len CD-R disky so súbormi MP3 zaznamenané vo formáte ISO9660 alebo
JOLIET.
• Prehrávať je možné len MP3 súbory s príponou ".mp3" a ".MP3".
• Prehrávateľný rozsah prenosovej rýchlosti je od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
• Rozsah prehrávateľnej vzorkovacej frekvencie je od 16 KHz do 48 KHz.
• Prístroj je schopný pracovať maximálne s 1500 súbormi a priečinkami. Pri MP3 súboroch
zaznamenaných s VBR (Variable Bit Rates)môže byť zvuk orezaný.
12_ začíname
❖ JPEG disk
• Je možné prehrávať len CD-R disky so súbormi zaznamenané vo formáte ISO9660 alebo JOLIET.
• Je možné prehliadať len súbory JPEG s príponou ".jpg", ".JPG", ".jpeg" a "JPEG".
• Progresívny JPEG je podporovaný.
❖ DVD-RW/-R (V)
ÚDRŽBA A ÚSCHOVA DISKOV
Zaobchádzanie s diskami
● ZAČÍNAME
• Ide o formát, ktorý sa používa na záznam dát na disky DVD-RW a DVD-R. Disk zaznamenaný v tomto
režime je možné prehrávať na tomto prehrávači diskov Blu- ray, iba ak je ukončený.
• Ak bol disk zaznamenaný vo Video režime na rekordéri iného výrobcu, ale nebol dokončený, nie je ho
možné prehrávať na tomto prehrávači diskov Blu-ray.
• Používajte disky štandardných tvarov. Pri použití diskov s neštandardnými
tvarmi (disky špeciálnych tvarov)môže dôjsť k poškodeniu prehrávača diskov
Blu-ray.
❖ Uchopenie disku
• Záznamovú časť disku neznečisťujte odtlačkami prstov.
❖ Disky Blu-ray
• Ak prehrávač dlhšiu dobu nepoužívate, disk Blu-ray z neho vyberte a uložte v jeho obale.
• Dávajte pozor aby ste na povrchu disku nezanechali odtlačky prstov alebo aby sa disk
nepoškriabal.
❖ DVD-RW a DVD-R
• Disky čistite čistidlom na PD disky (LF- K200DCA1, ak je to možné). na čistenie diskov
DVD-RW/-R nepoužívajte čistidlá na disky CD.
❖ DVD-Video, Audio-CD
• Nečistoty odstráňte pomocou jemnej handričky.
❖ Upozornenia pre manipuláciu s diskami
• Nepíšte na potlačenú stranu prepisovačkou alebo perom.
• Nepoužívajte čistiace alebo antistatické spreje na platne. Tiež nepoužívajte
prchavé chemikálie, ako je benzén alebo riedidlá.
• Na disky nelepte štítky alebo samolepky. (Nepoužívajte disky s nalepenou
lepiacou páskou alebo samolepkou.)
• Nepoužívajte kryty proti poškrabaniu.
• Nepoužívajte disky potlačené tlačiarňami štítkov, ktoré sú dostupné na trhu.
• Nepoužívajte zvlnené alebo prasknuté disky.
Skladovanie diskov
Slovensky _13
Slovensky
Dajte pozor,aby nedošlo k poškodeniu diskov, lebo dáta na týchto diskoch sú veľmi citlivé na okolité
prostredie.
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
• Disky skladujte vo vetraných miestnostiach.
• Disky skladujte vo zvislej polohe.
• Disky skladujte v ochranných obaloch.
• Ak prehrávač diskov Blu-ray prenesiete priamo zo studeného prostredia do teplého, vo vnútri a na
optickom mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť, čo môže spôsobiť nesprávne
prehrávanie disku. V takomto prípade nezapájajte sieťovú šnúru do zástrčky minimálne dve hodiny.
Potom vložte disk a skúste znova spustiť prehrávanie.
popis
PREDNÝ PANEL
NOSIČ DISKU
Pred vložením disku otvorte.
TLAČIDLO OPEN/CLOSE (otvoriť/zatvoriť) Vysúva a zasúva nosič disku.
SENZOR SIGNÁLOV DIAĽKOVÉHO
OVLÁDANIA (DO)
TLAČIDLO SPUSTIŤ/POZASTAVIŤ
Spúšťa alebo pozastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLO STOP
Zastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLÁ VYHĽADAŤ/PRESKOČIŤ
Posun na ďalší titul/kapitolu/stopu alebo posun na predchádzajúci titul/
kapitolu/stopu.
DISPLEJ
Zobrazuje stav, čas prehrávania, atď.
INDIKÁTOR STANDBY (pohotovostný režim) Po prvom pripojení zariadenia k elektrickej sieti sa tento indikátor rozsvieti.
TLAČIDLO POWER
Zapína a vypína prehrávač diskov Blu-ray.
DISPLEJ
Zobrazenie Titulu/Zoznamu skladieb/
Stopy.
Prehrávací čas/hodiny/aktuálny stav
skladby.
Indikátory typu disku.
Zobrazenie rozlíšenia video výstupu.
Indikátor pozastavenia.
Indikátor prehrávania.
14_ popis
ZADNÝ PANEL
● POPIS
Ventilátor
Po zapnutí zariadenia sa zapne aj ventilátor.
Pri inštalácii zariadenia dbajte na to, že okolo
ventilátora musí byť z každej strany voľný
priestor aspoň 10 cm.
Pripojte k analógovému vstupu 5.1CH na A/V zosilňovači.
AUDIO OUT
Pripojte k audio vstupu externých zariadení použitím audio kábla.
VIDEO OUT
Pripojte k vstupu externých zariadení použitím video kábla.
COMPONENT
VIDEO OUT
Pripojte ku komponentnému vstupu zariadení
DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL)
Pripojte k zosilňovaču prostredníctvom konektora digitálneho koaxiálneho audio vstupu.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Pripojte k zosilňovaču prostredníctvom konektora digitálneho optického audio vstupu.
LAN
Ak chcete aktualizovať softvér, pripojte tento sieťový terminál k sieťovému terminálu na
vašom modeme.
HDMI OUT
Pre dosiahnutie najvyššej kvality obrazu,použitím HDMI kábla pripojte tento HDMI
výstupný konektor k vstupnému konektoru na vašom TVP.
S-VIDEO OUT
Pripojte k vstupu externých zariadení použitím S-Video kábla.
Slovensky _15
Slovensky
5.1CH ANALOG
AUDIO OUT
16_ diaľkový ovládač
Stlačte pre prehľadávanie disku vpred alebo vzad.
Tlačidlá VYHADÁVANIE VPRED/VZAD
Stlačte pre skok vpred alebo vzad.
Tlačidlá SKOK VPRED/VZAD
Každým stlačením tohto tlačidla sa začne disk pomaly
prehrávať.
Tlačidlo SLOW
Tlačidlo CANCEL (Zrušiť)
Číselné tlačidlá
Tlačidlo STANDBY/ON
(pohotovostný režim/zapnutie)
Na vysúvanie a zasúvanie nosiča disku.
Tlačidlo OPEN/CLOSE
1. Otvorte kryt na zadnej strane
diakového ovládača tak, ako je to
zobrazené.
2. Vložte dve batérie vekosti AAA.
Uistite sa, že konce batérií „+“ a „–“
súhlasia so znázornením vo vnútri
komory.
Inštalácia batérií do diakového ovládača
Stlačte pre spustenie/pozastavenie prehrávania disku.
Tlačidlo PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE
Stlačte pre zastavenie prehrávania disku.
Tlačidlo STOP
Každým stlačením tohto tlačidla sa zobrazí nový obrázok.
Tlačidlo STEP
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný zdroj na vašom
televízore. Po stlačení TV INPUT SEL. na diaľkovom
ovládači pracujú na vašej ponukovej obrazovke televízora
smerové tlačidlá (hore/dole/doľava/doprava) a tlačidlo
OK, ale nie prehrávač. Na obnovenie činnosti tlačidiel
prehrávača stlačte tlačidlo RETURN.
Tlačidlo TV INPUT SEL.
TV STANDBY/ON
3. Kryt vložte späť.
Pri bežnom používaní televízora vydržia
batérie približne jeden rok.
diaľkový ovládač
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Tlačidlo TV VOL
Slovensky
Stlačte pre zmenu jazyka titulkov pri diskoch BD/DVD.
Tlačidlo SUBTITLE
Použite pre uloženie pozície filmu počas prehrávania k
záložkám.
Tlačidlo MARKER
Stlačte pre prístup k rôznym zvukovým funkciám na disku
(BD/DVD).
Tlačidlo AUDIO
Povoľuje vstup k bežným funkciám prehrávača diskov
Blu-ray, ako je napríklad Zoznam hudby alebo fotografií.
FAREBNÉ tlačidlá : ČERVENÉ (A),
ZELENÉ (B), ŽLTÉ (C), MODRÉ(D)
Stlačte pre vstup do menu disku.
Tlačidlo DISC MENU
Zobrazuje aktuálne nastavenie alebo stav disku.
Tlačidlo INFO
Tlačidlo OK/SMEROVÉ
(Tlačidlá ▲▼◄►)
Zobrazí menu nastavení prehrávača diskov Blu-ray.
Tlačidlo MENU
Nastavenie hlasitosti zvuku.
Umožňuje opakovane prehrať titul, kapitolu, skladbu alebo
celý disk.
REPEAT Button
Zväčšuje fotografie na JPEG diskoch.
Tlačidlo ZOOM
Umožňuje vám opakovať prehrávanie určitého úseku.
Tlačidlo REPEAT A-B
Stlačte pre vstup do vysúvacej ponuky menu/titulu.
Tlačidlo VYSÚVACIE MENU/TITUL DISKU
Tlačidlo EXIT
Tlačidlo RETURN
Stíši reproduktory TVP.
TlačidloTV MUTE
Použite pre výber TV programu.
Tlačidlo TV PROG
● DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Slovensky _17
diaľkový ovládač
NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Tlačidlá ovládania funkcií sa týkajú : TV STANDBY/ON, TV PROG ,., TV VOL + –, TV MUTE, TV INPUT SEL..
Pre zistenie kompatibility vášho TVP s DO sa riaďte nasledovnými pokynmi.
1. Zapnite TVP.
2. Nasmerujte DO smerom k TVP.
3. Držte stlačené tlačidlo TV STANDBY/ON a stlačením príslušných číselných tlačidiel vložte dvojmiestny kód prislúchajúci výrobcovi vášho TVP. (zoznam kódov nájdete na ďalšej strane).
Ak je váš TVP kompatibilný s DO, vypne sa.
DO je teraz naprogramované a pripravené na ovládanie TVP.
M
Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov,postupne vyskúšajte,ktorý bude fungovať pri vašom
TVP.
 Po výmene batérií v DO musíte znova nastaviť kód výrobcu.
TVP môžete ovládať pomocou príslušných tlačidiel po stlačení tlačidla TV.
Tlačidlo
TV STANDBY/ON
TV INPUT SEL.
TV VOL (+ –)
TV PROG (,.)
TV MUTE
M
Funkcia
Na zapnutie a vypnutie TVP.
Výber externého zdroja.
Stlačením nastavíte hlasitosť TVP.
Stlačením zvoľte požadovaný kanál.
Na zapnutie a vypnutie zvuku.
Funkcie popísané vyššie nemusia fungovať pri všetkých TVP. Ak sa vyskytnú problémy, ovládajte váš TVP
štandardným spôsobom.
BATÉRIA
Ak DO nepracuje správne:
•
•
•
•
Skontrolujte polaritu +-na batériách (suchý článok)
Skontrolujte, či sú batérie vybité.
Skontrolujte či medzi senzorom a DO nie je prekážka.
Skontrolujte, či nie je v blízkosti zdroj fluorescenčného svetla.
Nepotrebné batérie likvidujte podľa miestnych nariadení.
Nedávajte ich do koša na odpadky, ktorý máte doma.
18_ diaľkový ovládač
NASTAVITEĽNÉ KÓDY TVP
Výrobca
SAMSUNG
Kód
TV STANDBY/ON+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA
TV STANDBY/ON+82
ANAM
TV STANDBY/ON+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV STANDBY/ON+57
BLAUPUNKT
TV STANDBY/ON+71
BRANDT
TV STANDBY/ON+73
BRIONVEGA
TV STANDBY/ON+57
CGE
TV STANDBY/ON+52
CONTINENTAL EDISON
TV STANDBY/ON+75
DAEWOO
TV STANDBY/ON+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON
TV STANDBY/ON+64
FERGUSON
TV STANDBY/ON+73
FINLUX
TV STANDBY/ON+06, +49, +57
FORMENTI
TV STANDBY/ON+57
FUJITSU
TV STANDBY/ON+84
GRADIENTE
TV STANDBY/ON+70
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
TV STANDBY/ON+49, +52, +71
TV STANDBY/ON+60, +72, +73, +75
TV STANDBY/ON+52
JVC
TV STANDBY/ON+61, +79
LG
TV STANDBY/ON+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV STANDBY/ON+06, +69
LOEWE OPTA
TV STANDBY/ON+06, +57
MAGNAVOX
TV STANDBY/ON+40
METZ
TV STANDBY/ON+57
MITSUBISHI
MIVAR
TV STANDBY/ON+06, +48, +62, +65
TV STANDBY/ON+52, +77
NEC
TV STANDBY/ON+83
NEWSAN
TV STANDBY/ON+68
NOBLEX
TV STANDBY/ON+66
NOKIA
TV STANDBY/ON+74
NORDMENDE
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
PANASONIC
TV STANDBY/ON+53, +54, +74, +75
PHILIPS
TV STANDBY/ON+06, +55, +56, +57
PHONOLA
TV STANDBY/ON+06, +56, +57
PIONEER
TV STANDBY/ON+58, +59, +73, +74
RADIOLA
TV STANDBY/ON+06, +56
RADIOMARELLI
TV STANDBY/ON+57
RCA
TV STANDBY/ON+45, +46
REX
TV STANDBY/ON+74
SABA
TV STANDBY/ON+57, +72, +73, +74, +75
SALORA
TV STANDBY/ON+74
SANYO
TV STANDBY/ON+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER
TV STANDBY/ON+06
SELECO
TV STANDBY/ON+74
SHARP
TV STANDBY/ON+36, +37, +38, +39, +48
TV STANDBY/ON+71
SINGER
TV STANDBY/ON+57
SINUDYNE
TV STANDBY/ON+57
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
Slovensky
SIEMENS
SONY
● DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
BANG & OLUFSEN
TV STANDBY/ON+35, +48
TV STANDBY/ON+73
TV STANDBY/ON+67, +73, +75, +76
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
TV STANDBY/ON+80, +81
TV STANDBY/ON+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
TV STANDBY/ON+57
YOKO
TV STANDBY/ON+06
ZENITH
TV STANDBY/ON+63
Slovensky _19
pripojenia
Táto časť obsahuje rôzne spôsoby ako pripojiť prehrávač diskov Blu-ray k externým
zariadeniam.
PRIPOJENIE K TVP POMOCOU KÁBLA HDMI
1. Použitím HDMI-HDMI kábla (nie je dodávaný) pripojte HDMI OUT konektor na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do HDMI IN konektora na TVP.
2. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup HDMI z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 18–19), stláčaním tlačidla TV INPUT
SEL. na DO vyberte externý vstup TVP na HDMI.
HDMI kábel
(nie je dodávaný)
M
20_ pripojenia
Ak počas prehrávania CDDA, MP3 alebo JPEG súborov pripojíte alebo odstránite HDMI kábel, prehrávač
zastaví prehrávanie.
FUNKCIA AUTOMATICKEJ DETEKCIE HDMI
Po pripojení HDMI kábla pri zapnutom zariadení sa výstup videa prehrávača automaticky zmení na HDMI režim
(viď str. 40).
M
Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
 Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie televízora.
 Ak je k televízoru z prehrávača pripojený kábel HDMI alebo HDMI-DVI, výstup prehrávača diskov Blu-ray sa do
 Ak je pripojený kábel Component aj HDMI, automaticky sa vyberie režim HDMI. (pozri stranu 40)
 Pri prvom pripojení prehrávača k novému televízoru, pomocou HDMI kábla, bude rozlíšenie výstupu HDMI
automaticky nastavené na najvyššie, ktoré poskytuje televízor.
 Ak k prehrávaču diskov Blu-ray pripojíte televízor Samsung pomocou kábla HDMI, môžete rekordér
● PRIPOJENIA
10 sekúnd automaticky nastaví na HDMI/DVI.
jednoduchšie ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak televízor
Samsung podporuje funkciu Anynet+.) (Pozri strany 41– 42)
Slovensky _21
Slovensky
• HDMI ((High-Definition Multimedia Interface Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové a zvukové signály pri jednom digitálnom zapojení. Pri použití
HDMI, prehrávač diskov Blu-ray prenáša digitálny video a audio signál a zobrazuje na obrazovke
vášho TVP s podporou HDMI veľmi čistý obraz.
• Popis pripojenia HDMI
HDMI konektor -podporuje prenos digitálnych audio a video dát (LPCM alebo Bit Stream (tok dát)).
- HDMI prenáša do TVP iba čistý digitálny signál.
- Ak televízor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu), na obrazovke sa objaví
zrnenie.
• Prečo spoločnosť Samsung používa HDMI?
Analógové TVP vyžadujú analógový video/audio signál. Avšak pri prehrávaní BD/DVD sú dáta
prenášané do TVP digitálne. Preto je potrebný buď číslicovo-analógový prevodník (v prehrávači diskov
Blu-ray) alebo analógovo-číslicový prevodník (v TVP). Počas tejto konverzie sa vplyvom šumu a straty
signálu znižuje kvalita obrazu. Technológia HDMI je lepšia, pretože nevyžaduje žiaden Č/A prevod a
čistý digitálny signál ide z prehrávača do televízora.
• Čo je HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je systém na ochranu obsahu DVD, vystupujúceho
cez HDMI, pred kopírovaním. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (PC, DVD,
atď.) a zobrazovacím zariadením (TVP, projektor, atď.). Obsah sa kryptuje v zdrojovom zariadení na
ochranu pred výrobou neautorizovaných kópií.
• Čo je Anynet+?
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
- Ak sa na vašom televízore nachádza logo
, potom televízor funkciu Anynet+ podporuje.
- Keď zapnete prehrávač a vložíte disk, prehrávač spustí jeho prehrávanie a televízor sa automaticky
zapne a prepne do režimu HDMI.
- Keď zapnete prehrávač s vloženým diskom a stlačíte tlačidlo prehrávania, televízor sa okamžite
zapne a prepne do režimu HDMI.
pripojenia
PRIPOJENIE K TVP POMOCOU KÁBLA DVI
1. Použitím HDMI-DVI kábla (nie je dodávaný) pripojte HDMI OUT konektor na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do DVI IN konektora na TVP.
2. Použitím audio káblov pripojte AUDIO OUT (červený abiely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov Bluray do AUDIO IN (červený a biely) konektorov na TVP.
Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
3. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup DVI z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 18–19), stláčaním tlačidla TV INPUT
SEL. na DO vyberte externý vstup TVP na HDMI.
Po pripojení HDMI kábla pri zapnutom prehrávači Blu-ray sa výstup videa prehrávača automaticky zmení na HDMI
režim (viď str. 40).
M
Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
 Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie televízora.
 Ak je k televízoru pripojený kábel HDMI alebo HDMI-DVI, výstup prehrávača diskov Blu-ray sa do 10 sekúnd
automaticky nastaví na HDMI/DVI.
 Ak je pripojený komponentný kábel aj kábel HDMI, automaticky sa vyberie režim HDMI. (pozri stranu 40)
 Pri prvom pripojení prehrávača k novému televízoru pomocou HDMI kábla bude rozlíšenie výstupu HDMI
automaticky nastavené na najvyššie, ktoré televízor poskytuje.
 Ak počas prehrávania CD-DA, MP3 alebo JPEG súborov pripojíte alebo odstránite HDMI kábel, prehrávač
zastaví prehrávanie.
Audio kábel
HDMI-DVI kábel
(nie je dodávaný)
ČERVENÝ
22_ pripojenia
BIELY
PRIPOJENIE K TVP (KOMPONENTNÝ)
Pripojenie k TVP použitím komponentných video káblov.
1. Použitím komponentných video (nie je dodávaný) káblov pripojte COMPONENT VIDEO OUT (výstup
komponentného videa) na zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray do COMPONENT IN (vstup komponentného
videa) konektorov na TVP.
● PRIPOJENIA
Umožní vám to výbornú reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite. Komponentné video rozdeľuje zložky obrazu
na čiernobielu (Y), modrú (PB) a červenú (PR), čím sa dosahuje čistejší a jasnejší obraz. (Audio signály sú prenášané
cez audio výstup.)
2. Použitím audio káblov pripojte AUDIO OUT (červený abiely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov Bluray do AUDIO IN (červený a biely) konektorov na TVP. Zapnite prehrávač diskov Blu ray a TVP.
3. Stláčajte tlačidlo pre výber vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup z
komponentného výstupu prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 18–19), stláčaním tlačidla TV INPUT
SEL. na DO vyberte externý vstup TVP na COMPONENT.
Audio kábel
Komponentný kábel
(nie je dodávaný)
ZELENÝ
BIELY
Koncovky komponentov na vašom televízore môžu byť označené „R-Y, B-Y, Y“ alebo „Cr, Cb, Y“ namiesto „Pr,
Pb, Y“, záleží od výrobcu. Množstvo a poloha koncoviek sa môžu líšiť, záleží od televízora. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
 Vybrať si môžete z rôznych nastavení rozlíšenia, ako sú 1080i, 720p, 576p/480p a 576i/480i, záleží od typu
disku. (pozri stranu 40)
 Ak sú pripojené oba káble, Component aj HDMI, aktuálne rozlíšenie sa môže líšiť od ponuky SETUP. Rozlíšenie
sa tiež môže podľa typu disku odlišovať. (pozri stranu 40)
Slovensky _23
Slovensky
M
MODRÝ ČERVENÝ
pripojenia
PRIPOJENIE K TVP (S-VIDEO)
Pripojenie k TVP použitím S-Video kábla.
Zapojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu. S-Video delí zložky obrazu na čiernobielu (Y) a farebnú (C) čím sa
dosahuje čistejší obraz ako pripojenie cez normálny video vstup. (Audio signály sú prenášané cez audio výstup.)
1. Použitím S-Video kábla (nie je dodávaný), pripojte konektor S-VIDEO OUT na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do konektora S-VIDEO IN na vašom TVP.
2. Použitím audio káblov pripojte AUDIO OUT (červený a biely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do AUDIO IN (červený a biely) konektorov na TVP. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
3. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový S-Video výstup z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 18–19), stláčaním tlačidla TV INPUT
SEL. na DO vyberte externý vstup TVP na S-VIDEO.
Audio kábel
S-Video kábel
(nie je dodávaný)
ČERVENÝ
M
24_ pripojenia
BIELY
Zdroj S-VIDEO vždy vystupuje pri rozlíšení 576i/480i, nezáleží od nastavenia rozlíšenia v ponuke NASTAVENIA.
(viď strana 40)
PRIPOJENIE K TVP (VIDEO)
2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
3. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 18–19), stláčaním tlačidla TV INPUT
SEL. na DO vyberte externý vstup TVP na VIDEO.
ŽLTÉ
M
ČERVENÝ
● PRIPOJENIA
1. Použitím audio/video káblov zapojte VIDEO (žlté)/AUDIO (červené a biele) OUT (výstupné) konektory na
zadnej časti prehrávača diskov Blu-ray do VIDEO (žlté)/AUDIO (červené a biele) IN (vstupných) konektorov na
TVP.
BIELY
Ak je audio kábel veľmi blízko napájacieho kábla, môže vzniknúť rušenie.
 Ak chcete pripojiť zariadenie k zosilňovaču prečítajte si stranu o pripojení zosilňovača. (Pozri strany 26 až 29)
 Počet a pozícia konektorov na vašom TVP sa môže líšiť s tu uvedeným obrázkom. Podrobnosti nájdete v
na prehrávači diskov Blu-ray.
 Zdroj VIDEO vždy vystupuje pri rozlíšení 576i/480i, nezáleží od nastavenia rozlíšenia v ponuke NASTAVENIA.
(viď strana 40)
Slovensky _25
Slovensky
návode na použitie k vášmu TVP.
 Ak sa na vašom TVP nachádza iba jeden audio konektor,pripojte ho do [AUDIO OUT] [left] (bieleho) konektora
pripojenia
PRIPOJENIE K AUDIO SYSTÉMU (2-KANÁLOVÝ ZOSILŇOVAČ)
1. Použitím audio káblov pripojte AUDIO OUT (červený abiely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov Bluray do AUDIO IN (červený a biely) konektorov na zosilňovači.
2. Káblom (káblami) pre video signál prepojte konektory HDMI, COMPONENT, S-VIDEO alebo VIDEO OUT na
zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray s konektormi HDMI, COMPONENT, S-VIDEO alebo VIDEO IN vášho
TVP podľa popisu na stranách 20 až 25.
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte external input (vonkajší vstup), aby ste počuli zvuk z
prehrávača diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
Audio kábel
2-kanálový
stereo zosilňovač
ČERVENÝ
26_ pripojenia
BIELY
PRIPOJENIE K AUDIO SYSTÉMU (5.1-KANÁLOVÝ ZOSILŇOVAČ)
2. Káblom (káblami)pre video signál prepojte konektory HDMI, COMPONENT, S-VIDEO alebo VIDEO OUT na
zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray s konektormi HDMI, COMPONENT, S-VIDEO alebo VIDEO IN vášho
TVP podľa popisu na stranách 20 až 25.
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte external input (vonkajší vstup), aby ste počuli zvuk z
prehrávača diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
● PRIPOJENIA
1. Použitím audio káblov pripojte konektory 5.1 ANALOG AUDIO OUT (Front R (predný pravý), Front L (predný
ľavý), CENTER, SUBWOOFER, Surround L, Surround R) na zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray do
vstupných konektorov 5.1 Channel ANALOG AUDIO IN (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER,
Surround L, Surround R) na vašom zosilňovači.
5.1 kanálový zosilňovač
Potom ako zapnete zosilňovač, znížte hlasitosť. Nárazový zvuk môže poškodiť reproduktory a váš sluch.
 V menu nastavte audio podľa zosilňovača. (Pozri strany 35 až 36)
 Umiestnenie konektorov na zosilňovači sa môže líšiť. Podrobnosti nájdete v návode na použitie k vášmu
zosilňovaču.
 Ľavé a pravé výstupy vášho prehrávača a 5.1 kanálový zosilňovač musia byť pripojené k zvukovej ponuke
počúvania disku z určitých diskov Blu-ray.
Slovensky _27
Slovensky
M
pripojenia
PRIPOJENIE K AUDIO SYSTÉMU
(ZOSILŇOVAČ DOLBY DIGITAL, DTS).
1. Pri použití optického kábla (nie je dodávaný), pripojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKÝ) na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray do konektora DIGITAL AUDIO IN (OPTICKÝ) na zosilňovači.
Pri použití koaxiálneho kábla (nie je dodávaný), pripojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (KOAXIÁLNY) na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray do konektora DIGITAL AUDIO IN (KOAXIÁLNY) na zosilňovači.
2. Káblom (káblami) pre video signál prepojte konektory HDMI , COMPONENT, S-VIDEO alebo VIDEO OUT na
zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray s konektormi HDMI, COMPONENT, S-VIDEO alebo VIDEO IN vášho
TVP podľa popisu na stranách 20 až 25.
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte external input (vonkajší vstup), aby ste počuli zvuk z
prehrávača diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
alebo
M
Potom ako zapnete zosilňovač,znížte hlasitosť. Nárazový zvuk môže poškodiť reproduktory a váš sluch.
 V menu nastavte audio podľa zosilňovača. (Pozri strany 35 až 36)
 Umiestnenie konektorov na zosilňovači sa môže líšiť. Podrobnosti nájdete v návode na použitie k vášmu
zosilňovaču.
 Pri použití tohto pripojenia budete počuť Blu-ray disky a zvukové stopy LPCM iba z prvých dvoch kanálov.
28_ pripojenia
PRIPOJENIE K AUDIO SYSTÉMU
(ZOSILŇOVAČ S PODPOROU HDMI)
2. Použitím HDMI-HDMI kábla pripojte HDMI OUT konektor na zosilňovači do HDMI IN konektora na TVP.
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte external input (vonkajší vstup), aby ste počuli zvuk z
prehrávača diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
● PRIPOJENIA
1. Použitím HDMI-HDMI kábla (nie je dodávaný) pripojte HDMI OUT konektor na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do HDMI IN konektora na zosilňovači.
Slovensky
M
Potom ako zapnete zosilňovač,znížte hlasitosť. Nárazový zvuk môže poškodiť reproduktory a váš sluch.
 V menu nastavte audio podľa zosilňovača. (Pozri strany 35 až 36)
 Umiestnenie konektorov na zosilňovači sa môže líšiť. Podrobnosti nájdete v návode na použitie k vášmu
zosilňovaču.
Slovensky _29
pripojenia
PRIPOJENIE K SIETI FTP/INTERNETOVEJ STRÁNKE SAMSUNG NA
AKTUALIZÁCIU SOFTVÉROV
1. Pomocou kábla Direct LAN (kábel UTP) pripojte terminál LAN na zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray k
terminálu LAN na vašom modeme.
- Pre budúcu aktualizáciu softvéru sa pripojte k internetu.
M
30_ pripojenia
Postup aktualizácie nájdete na stranách 45 – 48.
základné vlastnosti vášho
prehrávača diskov Blu-ray
V tejto časti sú predstavené základné funkcie prehrávania a prehrávanie podľa typu
disku.
• Zapnite televízor a nastavte správny vstup videa (vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač Blu-ray).
• Ak máte pripojený externý audio systém, zapnite ho a nastavte na ňom správny audio vstup.
Po prvom pripojení prehrávača, stlačte tlačidlo STANDBY/ON a na obrazovke sa objaví:
Ak chcete zvoliť jazyk stlačte tlačidlo zodpovedajúce číslu
jazyka. (Táto obrazovka sa objaví, iba pri prvom pripojení
prehrávača.) Ak ste pri zobrazení výberu jazyka nevybrali
žiadny jazyk, nastavenia sa môžu zmeniť po vypnutí a
opätovnom zapnutí zariadenia. Preto určite zvoľte jazyk, ktorý
chcete používať. Jazyk menu môžete zmeniť stlačením
tlačidla $ na prednom paneli zariadenia na viac ako 5
sekúnd, keď v zariadení nie je vložený disk. Potom sa zobrazí
okno SELECT MENU LANGUAGE (výber jazyka menu), kde
môžete zvoliť váš preferovaný jazyk.
M
● ZÁKLADNÉ FUNKCIE
PRED SPUSTENÍM PREHRÁVANIA
MENU LANGUAGE SELECTION
!
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BSS02
Disky, ktoré sa na tomto prehrávači nedajú prehrávať:
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Super Audio CD (s výnimkou CD vrstvy)
• CDG - iba prehrávanie zvuku,nie obrazu.
 Schopnosť prehrať disk môže závisieť od podmienok pri jeho vytváraní.
• DVD-R
• CD-RW/R
• DVD-RW (Režim V)
• V závislosti na podmienkach záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-R, CD-RW alebo DVD-R
disky.
 Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát.
Preto sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou nových a existujúcich formátov diskov. Nie všetky disky sú
kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať. Ďalšie informácie nájdete v tomto návode, v častiach Typy
diskov a ich charakteristiky a Informácie o zhode a kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s
kompatibilitou, prosím kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
 Jednotka nedokáže prehrávať nahraný obsah na CD-R/-RW a DVD-RW/-R, ako sú napríklad divx, avi, mpg,
mov, wma.
Slovensky
Slovensky _31
základné vlastnosti vášho
prehrávača diskov Blu-ray
NAVIGÁCIA V OBRAZOVKOVEJ PONUKE
Video
Language Setup
Subtitle
Music
Disc Menu
Photo
Setup
Audio
Menu
Audio Setup
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Speaker Setup
Display Setup
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Screen Message
Front Display
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
Format
Parental Setup
System Upgrade
System Information
Network Setup
Upgrade Start
PREHRÁVANIE DISKU
1. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE ( ).
Indikátor STANDBY zhasne a nosič disku sa vysunie.
2. Zľahka položte disk na nosič popisom nahor.
3. Stlačením PLAY/PAUSE (
M
) alebo OPEN/CLOSE (
) zatvorte nosič.
Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy zastavili prehrávanie stlačením PLAY/PAUSE (
môžete spustiť prehrávanie presne z takéhoto miesta.)
) Potom
 Pre vypnutie funkcie Resume stlačte počas prehrávanie dvakrát tlačidlo STOP ( ).
 Prehrávanie dočasne pozastavíte stlačením PLAY/PAUSE ( ) počas prehrávania.
Opätovným stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (
) prehrávanie obnovíte
 Ak necháte prehrávač v režime zastavenia dlhšie, ako 10 minút bez toho, aby ste do neho zasahovali, aktivuje
sa šetrič obrazovky. Ak je prehrávač v režime šetriča obrazovky dlhšie, ako 30 minút, automaticky sa vypne,
okrem prehrávania MP3/CD-DA a/alebo JPEG. (Funkcia automatického vypnutia)
 MP3/CD-DA: ak po dobu 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazí sa šetrič obrazovky.
 JPEG: pri prehrávaní súboru s fotografiami sa program šetrenia obrazovky alebo funkcia automatického
vypnutia deaktivuje.
32_ základné funkcie
POUŽITIE FUNKCIÍ VYHĽADANIA A PRESKOČENIA
Počas prehrávania môžete rýchlo prehľadávať kapitolu alebo skladbu a použiť funkciu preskočenia na skok k ďalšej
časti.
Prehľadávanie skladby alebo kapitoly
Počas prehrávania stlačte tlačidlo SEARCH (
hZCV
).
● ZÁKLADNÉ FUNKCIE
• Ak chcete disk BD//DVD prehľadávať rýchlejšie, stlačte toto tlačidlo.
• Po stlačení tlačidla SEARCH ( ),
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
• Po stlačení tlačidla SEARCH ( ),
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
M
Počas prehľadávania nie je počuť žiadny zvuk.
hZCV
Preskakovanie skladieb
Počas prehrávania stlačte tlačidlo SKIP (
).
Ak stlačíte počas prehrávania BD/DVD disku tlačidlo SKIP ( ) posuniete sa na ďalšiu kapitolu. Ak
stlačíte tlačidlo SKIP ( ), presuniete sa na začiatok kapitoly. Viacnásobným stláčaním sa presúvate na
začiatok predošlej kapitoly
SPOMALENÉ PREHRÁVANIE/PREHRÁVANIE PO KROKOCH
Spomalené prehrávanie
hZCV
V režime pozastavenia stlačte tlačidlo SLOW na DO pre spustenie spomaleného prehrávania.
• Po stlačení tlačidla SLOW,  8/1  4/1  2/1
• Pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE ( ).
M
Ikona (
) indikuje, že bolo stlačené nesprávne tlačidlo.
 Počas spomaleného prehrávania nie je počuť žiadny zvuk.
 Spomalený záber funguje iba v smere dopredu.
hZCV
Počas prehrávania stlačte tlačidlo STEP na DO pre spustenie prehrávania po krokoch.
• Každým stlačením tlačidla sa zobrazí ďalší obrázok.
• Po stlačení tlačidla STEP sa zobrazí ďalší obrázok.
• Opätovným stlačením tlačidla PLAY/PAUSE ( ) prehrávanie obnovíte.
M
Počas prehrávania po krokoch nie je počuť žiadny zvuk.
 Krokovanie funguje iba v smere dopredu.
Slovensky _33
Slovensky
Prehrávanie po krokoch
nastavenie systému
Pre vaše pohodlie, prispôsobte správne nastavenia pre externé zariadenie, ktoré
chcete pripojiť alebo iné prostredie ešte pred použitím prehrávača.
NASTAVENIE JAZYKA
Po nastavení jazyka zvuku, titulkov, menu disku a menu prehrávača, tieto nastavenia sa použijú pri každom
prehrávaní filmu.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Language Setup a stlačte
OK alebo ►.
Zobrazí sa režim menu Language setup (nastavenie
jazyka).
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
: Original
: Automatic
Display Setup
Disc Menu
: English
HDMI Setup
Menu
: English
Language Setup
Audio
: Original
Original
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
Disc Menu
HDMI Setup
Menu
Parental Setup
System Upgrade
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte želané nastavenia zvuku a
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
•
•
•
•
Audio : Nastavenie jazyka zvuku.
Subtitle : Nastavenie titulkov.
Disc Menu : Menu disku,ktoré disk obsahuje.
Menu : Obrazovkové menu vášho prehrávača diskov
Blu-ray.
Photo
No Disc
Setup
Parental Setup
English
: Automatic
Français
: English
Deutsch
: Español
English
Italiano
System Upgrade
5. Stláčaním ▲▼ zvoľte želaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
M
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
 Zvolený jazyk sa zobrazí iba v prípade, že ho disk podporuje.
34_ nastavenie systému
NASTAVENIE ZVUKU
Umožní vám nastaviť zvukové zariadenie a stav zvuku v závislosti od zvukového systému, používaného s
prehrávačom.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Photo
Language Setup
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Setup
Audio Setup
No Disc
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio Setup a stlačte OK
alebo ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
PCM Down Sampling : On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Parental Setup
Speaker Setup
: PCM
System Upgrade
● NASTAVENIE SYSTÉMU
System Upgrade
4. Stláčaním ▲▼, vyberte požadovaný zvuk z možností popísaných nižšie a potom stlačte OK alebo
►.
5. Stláčaním ▲▼ zvoľte želanú položku a stlačte tlačidlo OK.
M
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
Digitálny výstup
• PCM : Vyberte,ak vaše zariadenie nedokáže dekódovať
Dolby Digital.
• Bitstream : Dolby Digital alebo DTS zvuk prevádza na
bitstream.
Túto položku zvoľte keď váš AV prijímač alebo AV
zosilňovač obsahuje dekóder Dolby Digital alebo DTS.
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
Bitstream
PCM Down Sampling : On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Parental Setup
Speaker Setup
: PCM
PCM
System Upgrade
Ak ste na disku vybrali zvukovú stopu LPCM, výstup sa automaticky nastaví na PCM.
 Keby ste nezvolili správny digitálny výstup, nič by ste nepočuli, prípadne by ste počuli hlasný šum.
 Pri prehrávaní filmu Dolby Digital sa uistite že máte Digital Output (digitálny výstup) nastavený na Bitstream.
 Ak zariadenie HDMI (prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby Digital, DTS),
zvukový signál vystupuje ako PCM.
Slovensky _35
Slovensky
M
No Disc
nastavenie systému
PCM Down Sampling (PCM vzorkovanie)
• On : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripojený
zosilňovač, ktorý nie je kompatibilný s frekvenciou 96 kHz.
96 KHz signály budú stiahnuté na 48 KHz.
• Off : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripojený
zosilňovač, ktorý je kompatibilný s frekvenciou 96 kHz.
Signály budú vystupovať bez akýchkoľvek zmien.
M
No Disc
Photo
Language Setup
Digital Output
Setup
Audio Setup
PCM Down Sampling : On
On
: PCM
Display Setup
Off
Dynamic Compression : On
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
System Upgrade
Aj keď je PCM Down Sampling vypnuté, niektoré disky budú vystupovať iba ako podvzorkovaný zvuk cez
koaxiálne a optické digitálne výstupy.
HDMI
• Ak váš TVP nie je kompatibilný s komprimovanými viac kanálovými formátmi (Dolby Digital, DTS),
nastavte Digital Audio na PCM.
• Ak váš TVP nie je kompatibilný s LPCM vzorkovacími frekvenciami nad 48 kHz, nastavte PCM Down
Sampling na On.
Dynamická kompresia
Táto je aktívna iba v prípade, že je zistený signál Dolby Digital.
• Off : Môžete si vychutnať film so štandardným dynamickým
rozsahom.
• On : Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu pri nízkej
hlasitosti alebo z menších reproduktorov môže systém
využiť príslušnú kompresiu, aby obsah s nižšou úrovňou
spravil zrozumiteľnejší a zabránil tomu, aby boli dramatické
pasáže prehrávané príliš nahlas.
36_ nastavenie systému
Digital Output
No Disc
: PCM
Photo
Language Setup
PCM Down Sampling : On
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
On
Display Setup
Speaker Setup
Off
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
NASTAVENIE REPRODUKTOROV
Ak ste tento prehrávač pripojili k zosilňovaču/prijímaču alebo k domácemu kinu cez 5.1 kanálové analógové výstupy,
musíte možnosti reproduktora nastaviť na najlepšiu kvalitu zvuku.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
System Upgrade
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio Setup a stlačte OK
alebo ►.
PCM Down Sampling : On
No Disc
Photo
Language Setup
Dynamic Compression : On
Setup
Audio Setup
Speaker Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
● NASTAVENIE SYSTÉMU
Parental Setup
System Upgrade
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Speaker Setup a stlačte
OK alebo ►.
5. Stláčaním ▲▼◄► zvoľte reproduktor a stlačte tlačidlo
OK.
6. Keď tak spravíte, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
Save a potom stlačte tlačidlo OK.
Ak vaše nastavenie nechcete uložiť, pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte Cancel a potom stlačte tlačidlo OK.
M
No Disc
Setup
L
Small
LS
Small
Dynamic Compression : On
Audio Setup
Speaker Setup
R
Small
Display Setup
Parental Setup Small
LFE
System Upgrade
RS
Small
USER
Save
a Test Tone
Cancel
s SELECT
² RETURN
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu.
Nastavenie reproduktorov
Front (L, R)
PCM Down Sampling : On
Language Setup
Photo
Speaker Setup
Large, Small
Center (C)
Large, Small, None
Surround (LS, RS)
Large, Small, None
Subwoofer (SW)
LFE, None
Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo
• Testovací tón bude vyslaný do reproduktorov
v poradí: L C R RS LS LFE,
takže sa môžete uistiť, že reproduktory sú
nastavené správne.
• Ak chcete testovací tón zastaviť, opätovne
stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
• Testovací tón môžete aktivovať iba vtedy,
keď sa v jednotke nenachádzajú disky.
• None : Vyberte pre vypnutie reproduktorov.
Slovensky _37
Slovensky
Reproduktory
• Large (Veľké) : Pre plný rozsah zvukov v pri nízkych
frekvenciách do 100 Hz.
• Small (Malé) : Ak je LFE zapnuté má zvuk frekvenciu pod
100 Hz, zvuk bude vychádzať zo Subwoofera namiesto
reproduktorov. Ak je LFE vypnuté a predné reproduktory sú
nastavené na Large, zvuk bude vychádzať z predných
reproduktorov.
Subwoofer
• LFE : Vyberte pre použitie subwoofera.
• None : Vyberte pre zrušenie subwoofera.
(Táto možnosť je dostupná iba v prípade,že
sú predné (L+R) reproduktory nastavené na
Large.)
nastavenie systému
NASTAVENIE OBRAZU/MOŽNOSTÍ VÝSTUPU
Táto funkcia vám umožní nastaviť obrazovkové nastavenia televízora. Táto
funkcia závisí od typu televízora. S niektorými diskmi alebo televízormi
nemusí fungovať.
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
HDMI Setup
Parental Setup
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
System Upgrade
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Display Setup a stlačte
OK alebo ►.
Zobrazí sa režim menu Video setup (nastavenie obrazu).
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možností na
nasledujúcich stranách požadovanú možnosť zobrazenia.
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Parental Setup
Resolution
: 576p/480p
System Upgrade
Screen Message
: On
Front Display
: Automatic
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možnosti zobrazenia
videa požadované podmenu a potom stlačte tlačidlo OK.
M
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
TV Aspect (Pomer strán TVP)
V závislosti od typu TVP možno budete musieť zmeniť nastavenia obrazovky. (pomer strán)
• 4:3 Letter Box :
Túto položku si zvoľte, ak chcete vidieť
celý pomer 16:9, ktorý poskytuje BD/
DVD, dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 4:3
16:9Letter
WideBox
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
Parental Setup
Resolution
4:3 Pan-Scan
: Off
16:9 Wide
: 480p
System Upgrade
Screen Message
: On
Front Display
: Automatic
• 4:3 Pan-Scan :
Túto položku si zvoľte v prípade normálnej
veľkosti TV, keď chcete sledovať strednú
časť zobrazenia 16:9. (Ľavý a pravý okraj
budú odrezané.)
• 16:9 Wide :
Na vašej širokouhlej obrazovke môžete sledovať celé zobrazenie 16:9.
M
Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží od typu disku.
 Pri HDMI pripojení videa bude formát prehrávania videa 4:3 zobrazený vo formáte „Pillarbox“ (čierne lišty po
stranách obrazu) 4:3 so všetkými druhmi nastavení vzhľadu televízora.
Pri analógovom pripojení videa bude formát prehrávania videa 4:3 zobrazený vo formáte „Pillarbox“ (čierne lišty
po stranách obrazu) 4:3 so širokouhlým 16:9 nastavením vzhľadu televízora.
38_ nastavenie systému
Movie Frame (24 Fs)
Filmy sú obyčajne nahrané rýchlosťou 24 obrázkov za
sekundu. Niektoré disky Blueray dokážu prehrávať v tomto
obnovovacom kmitočte.
Nastavenie Movie Frame (24Fs) na ON vám umožňuje zvýšiť
kvalitu obrazu, nastavením výstupu HDMI prehrávača Blu-ray
na 24 obrázkov za sekundu.
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Setup
Display Setup
Movie Frame (24 Fs)
: On
Off
HDMI Setup
Resolution
Off
: 480p
Parental Setup
Screen Message
: On
System Upgrade
Front Display
: Automatic
Túto ponuku môžete vybrať iba v režimoch s výstupným
rozlíšením HDMI 1080i alebo 1080p.
V závislosti od disku môžu obsahovať dva typy zdrojov: Filmový materiál (24 obrázkov) and video
materiál (30 obrázkov). Pri prepínaní medzi filmom a videom môže obrazovka pár sekúnd blikať.
Rozlíšenie
Nastavenie rozlíšenia pre komponentný a HDMI video signál.
• Čísla 576i/480i, 576p/480p, 720p, 1080p a 1080i
znamenajú počet riadkov obrazu. Znaky i a p znamenajú
prekladané (i) resp. progresívne (p) riadkovanie.
No Disc
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Photo
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Setup
Display Setup
Resolution
HDMI Setup
Screen Message
Parental Setup
Front Display
- 1080p : Výstup bude 1080 riadkov, progresívne
riadkovanie.
System Upgrade
● NASTAVENIE SYSTÉMU
Funkciu Movie Frame (24Fs) používajte iba s televízormi, ktoré
tento obnovovací kmitočet podporujú.
: 1080p
480p
1080i
: On
720p
: 576p/480p
Automatic
576i/480i
- 1080i : Výstup bude 1080 riadkov, prekladané riadkovanie.
- 720p : Výstup bude 720 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576p/480p : Výstup bude 576/480 riadkov, progresívne
riadkovanie.
- 576i/480i : Výstup bude 576/480 riadkov, prekladané
riadkovanie.
Photo
No Disc
Ak pripojený televízor nepodporuje filmový obrázok alebo
vybrané rozlíšenie, zobrazí sa nasledujúci odkaz:
Ak vyberiete Yes a rozlíšenie nie je podporované, obrazovka
televízora zostane prázdna.
M
Setup
!
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Display Setup
Resolution
: 480p
1080p
If no pictures are shown after the selection,
1080i
please
for 15 seconds.
AndMessage
then,
HDMI wait
Setup
Screen
: On
720p
the resolution will be reverted
Setupvalue automatically.
Front Display
: Automatic
toParental
the previous
480p
System
Would
youUpgrade
like to make a selection?.
480i
Yes
No
Slovensky _39
Slovensky
Ak je obrazovka prázdna, stlačte a podržte tlačidlo $ na prednej strane prehrávača viac, ako 5 sekúnd (bez
vloženého disku). Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových nastavení. Pre vstup ku každému režimu
postupujte podľa krokov na predchádzajúcej strane a vyberte nastavenie zobrazenia, ktoré váš televízor
podporuje.
nastavenie systému
❖ Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie BD
Výstup
HDMI
komponentný
VIDEO/S-Video
1080p, Movie Frame(24Fs) vypnutý
[email protected]
1080i
576i/480i
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) zapnutý
[email protected]
1080i
576i/480i
1080i, Movie Frame (24Fs) vypnutý
1080i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
HDMI
komponentný
VIDEO/S-Video
1080p
[email protected]
576p/480p
576i/480i
1080i
1080i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
Nastavenie
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
M
Tento prehrávač má funkciu automatického zistenia HDMI. Pri prvom pripojení k televízoru cez HDMI kábel sa
výstup prehrávača automaticky nastaví na HDMI.
 Ak funkcia automatického zistenia HDMI nefunguje, nemôžete vybrať rozlíšenie 1080p ani filmový obrázok
(24 o/s).
 Aby ste mohli používať režim filmového obrázku (24 o/s), musí mať disk BD 24 obrázkovú funkciu.
 Ak máte k televízoru pripojené káble HDMI a komponent, komponentné rozlíšenie sa môže od vyššie uvedenej
tabuľky líšiť.
Screen Message (Správy na obrazovke)
• On : Zapína zobrazovanie správ na obrazovke.
• Off : Vypína zobrazovanie správ na obrazovke.
Displej
• Automatic (automaticky) : Podsvietenie displeja je počas prehrávania vypnuté a v režime zastavenia
zapnuté.
• Dim (tmavý) : Výberom dôjde k vypnutiu podsvietenia displeja.
• Bright (svetlý) : Výberom dôjde k zapnutiu podsvietenia displeja.
40_ nastavenie systému
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ HDMI
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Parental Setup
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte HDMI Setup a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Zobrazí sa ponuka HDMI setup.
System Upgrade
Anynet+ (HDMI-CEC)
Keď je HDMI zapnuté, môžete pracovať s funkciou Anynet+.
• On : Funkcia Anynet+ bude fungovať.
• Off : Funkcia Anynet+ nebude fungovať.
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
On
Parental Setup
Format
Off
: TV
● NASTAVENIE SYSTÉMU
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť
zobrazenia (Anynet alebo Formát) a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
System Upgrade
Čo je Anynet+?
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú činnosť s ostatnými výrobkami Samsung s funkciou
Anynet+.
Jednotku môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung, alebo môžete jednoduchým
stlačením tlačidla PLAY na diaľkovom ovládači prehrávača Blu-ray zapnúť televízor Samsung a domáce
kino a spustiť prehrávanie disku.
M
Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
Používanie Anynet+
1. BD prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru Samsung. (viď strany 20 – 21)
2. Na vašom BD prehrávači nastavte Anynet+ (HDMI CEC) na „On“.
3. Na televízore nastavte funkciu Anynet+. (Podrobnosti nájdete v Návode na použitie televízora.)
Slovensky _41
Slovensky
Funkcie Anynet+
• Jednodotykové prehrávanie
Televízor Samsung a domáce kino môžete zapnúť a spustiť prehrávanie disku na tejto jednotke
jednoduchým stlačením tlačidla PLAY na diaľkovom ovládači prehrávača Blu-ray.
• Jednodotykové pozeranie
V ponuke Anynet+ vo vašom televízore vyberte „Pozeranie BD“ alebo „Pripojený k BD prehrávaču“
(záleží od ponuky vášho televízora). Prehrávač Blu-ray sa automaticky zapne a televízor sa prepne do
režimu HDMI.
• Prepojenie diaľkového ovládača
Tento prehrávač môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung.
nastavenie systému
• Dostupné tlačidlá na diaľkovom ovládači Samsung: Tieto tlačidlá fungujú rovnako, ako diaľkový
ovládač tohto prehrávača.
- Tlačidlá ovládania prehrávania :
- Tlačidlo ovládania ponuky :
- Číselné tlačidlá :
- Farebné tlačidlá : A B C D
ENTER
Ponuka televízora Anynet+
Po stlačení tlačidla Anynet+ na diaľkovom ovládači televízora
Samsung sa zobrazí nasledujúci obrazovkové zobrazenie
(OSD).
n
BD Player
View TV
BD Player Menu
BD Player Operation
Receiver : Off
Setup
• Ponuka prehrávača BD
m MOVE s OK e EXIT
- Pri prehrávaní filmu : zobrazí ponuku disku (rovnaké, ako
tlačidlo DISC MENU na diaľkovom ovládači prehrávača
Blu-ray).
- V režime Stop : zobrazí ponuku NASTAVENIA (rovnaké, ako tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači
prehrávača Blu-ray.)
• Pracovná ponuka prehrávača BD
- Pri prehrávaní DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM :
zobrazí INFO OSD (rovnaké, ako tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači prehrávača)
M
Tieto ponuky sa budú podľa televízorov Samsung líšiť.
Format
HDMI výstup môžete kvôli pripojeniu k televízoru alebo
monitoru optimalizovať.
• TV : Vyberte, ak pripájate k televízoru cez HDMI.
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
Setup
HDMI Setup
Format
• Monitor : Vyberte, ak pripájate k monitoru cez HDMI.
Keď je prehrávač pripojený k televízoru, možnosť monitora nie
je dostupná.
42_ nastavenie systému
: TV
TV
Monitor
Parental Setup
System Upgrade
NASTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
Funkcia rodičovskej kontroly funguje v spojení s BD/DVD, ktoré majú priradený rating (hodnotenie z hľadiska
vhodnosti)-ktorý vám pomáha kontrolovať typ BD/DVD, ktoré vaša rodina sleduje. Disky sú klasifikované do 8
úrovní.
hZ
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Display Setup
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
No Disc
Setup
● NASTAVENIE SYSTÉMU
Photo
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
Display Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Parental Setup a stlačte
OK alebo ►.
Pri prvom použití prehrávača diskov Blu-ray sa zobrazí
správa “Enter New password.” (zadajte nové heslo).
Photo
No Disc
HDMI Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Enter New password.
« NUMBER
² RETURN
Display Setup
4. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na DO.
Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Confirm the
password ”. Zadajte znova vaše heslo.
Photo
No Disc
HDMI Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Confirm the password.
« NUMBER
5. Stláčaním OK alebo ► zvoľte Parental Lock.
² RETURN
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Setup
Parental Setup
Parental Lock
: Off
System Upgrade
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte On (Zap.) alebo Off (Vyp.) a
stlačte tlačidlo OK.
M
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
Slovensky
Ak ste svoje heslo zabudli
1. Vyberte disk.
2. Na viac než 5 sekúnd zatlačte a pridržte tlačidlo $ na prednom paneli
• Všetky nastavenia sa obnovia na výrobné hodnoty.
Slovensky _43
nastavenie systému
Nastavenie úrovne hodnotenia Rating Level
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Rating Level a stlačte OK
alebo ►.
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
:8 8(Adults)
(Adults)
System Upgrade
New Password
7
6
5
4
3
2
1 (Kids)
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte úroveň hodnotenia a
stlačte tlačidlo OK.
Ak napríklad zvolíte úroveň Level 6, disky, ktoré obsahujú
úroveň Level 7 a 8 sa neprehrajú.
Vyššie číslo znamená, že program je prístupný iba pre
dospelé osoby.
Stupeň 1 je obmedzený najviac a stupeň 8 najmenej.
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
System Upgrade
New Password
Zmena hesla
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte New Password a stlačte
OK alebo ►.
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
Photo
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
Setup
Parental Setup
New Password
System Upgrade
2. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na DO.
Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Enter New
password.”.
Photo
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Enter New password.
« NUMBER
3. Zadajte znova vaše heslo použitím číselných tlačidiel na
DO.
Photo
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Confirm the password.
« NUMBER
44_ nastavenie systému
² RETURN
² RETURN
aktualizácia systému
Samsung môže v budúcnosti ponúknuť aktualizáciu firmvéru prehrávača Blu-ray. Pre aktualizáciu firmware musíte :
1. Ísť na webovskú stránku samsung.com, zvoliť stránku „SUPPORT“ a stiahnuť si firmware a vypáliť aktualizačné CD.
alebo
2. Pripojte terminál LAN na tomto prehrávači k terminálu LAN na vašom modeme (viď strana 30) a postupujte
podľa krokov uvedených nižšie.
● AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
1. Keď je zariadenie v režime Bez disku, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
HDMI Setup
No Disc
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte System Upgrade a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ Upgrade Start a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
5. Uvidíte okno, ktoré vám umožňuje skontrolovať stav pripojenia
kábla alebo siete.
No Disc
HDMI Setup
System Information
Photo
Parental Setup
Network Setup
Setup
System Upgrade
Upgrade Start
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
Photo
No Disc
Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
1 2 3 4
Now, Checking.
Please wait...
 Ak je aktualizácia možná : Informácie o aktuálnych a nových
verziách firmvéru uvidíte v informačnom okienku.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
The new update data was found.
Current Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Start
Cancel
 Ak aktualizácia nie je možná : V informačnom okienku uvidíte
nasledujúci popis.
• Ak nie je pripojený kábel :
„This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.“
• Ak zlyhalo pripojenie siete :
„This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup.“
• Ak nie je uvolnená novšia verzia (najnovšia verzia už bola nainštalovaná) :
„The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update.“
• Ak sa v prehrávači nachádza disk :
„Please maintain „No Disc“ state for network update.“
Oznamuje, že na vykonanie aktualizácie musíte z jednotky vybrať všetky disky.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
OK
Slovensky _45
Slovensky
This system can not connected
to internet for update.
Please, check the network setup.
aktualizácia systému
6. Aktualizáciu systému vykonáte, keď stlačíte tlačidlá ◄►,
vyberiete Start a potom stlačíte tlačidlo OK.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
The new update data was found.
Current Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Start
7. Aktualizácia systému sa spustí.
Photo
No Disc
Setup
Cancel
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Downloading update data...
Please, do not turn off the power.
Cancel
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
1 2 3 4
Verifying update data
Please wait...
8. Po vykonaní verifikácie uvidíte okno, ktoré vám umožní
aktualizovať firmvér. Aktualizáciu firmvéru vykonáte, keď
stlačíte tlačidlá ◄►, vyberiete Yes a potom stlačíte tlačidlo
OK.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Do you want to update Firmware?
Yes
No
• Za 3 sekundy zbadáte odkaz o procese aktualizácie.
- Po dokončení aktualizácie sa zariadenie vypne.
• Ak firmvér aktualizovať nechcete, vyberte No a potom
stlačte tlačidlo OK.
9. Po dokončení inštalácie uvidíte odkaz „Update Completed“.
Prehrávač sa o 3 sekundy automaticky vypne.
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od výrobcu.
Po ďalšom spustení systému zbadáte vo výberovom okne
ponuku jazykov.
M
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Update completed.
Ak chcete aktualizáciu zrušiť počas procesu sťahovania aktualizačných údajov, stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.
Keď vyberiete Yes, proces aktualizácie sa ukončí, keď vyberiete No, budete pokračovať krokom overenia.
 Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte v ponuke Aktualizácia systému detaily firmvéru.
 Počas aktualizácie systému prehrávač nevypínajte. V opačnom prípade nemusí prehrávač fungovať správne.
46_ aktualizácia systému
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE
Keď je aktualizácia firmvéru dokončená, skontrolujte podľa nasledujúcich krokov detaily firmvéru.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
HDMI Setup
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
No Disc
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte System Upgrade a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
HDMI Setup
No Disc
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
System Information
Network Setup
Upgrade Start
5. Stlačte tlačidlo OK a vyberte OK.
Zobrazí sa ponuka aktualizácie systému.
● AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte System Information a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Uvidíte detailné informácie o aktuálnom firmvére.
HDMI Setup
Photo
No Disc
Setup
Parental Setup
System Upgrade
System Information
System Information
S/W : XXXXXX_XXX
Network Setup
Upgrade Start
Region : B/02 (BD/DVD)
OK
NASTAVENIE SIETE
V zriedkavých prípadoch nie je aktualizácia firmvéru úspešná.
Ak sa tak stane, možno potrebujete podľa nasledujúcich krokov nastaviť
vašu adresu IP, masku podsiete, bránu a DNS server.
HDMI Setup
No Disc
Photo
Parental Setup
System Information
Setup
System Upgrade
Network Setup
Upgrade Start
Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1
až 3
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network setup a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Uvidíte ponuku, ktorá vám umožní vykonať sieťové
nastavenia.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DHCP a potom stlačte
tlačidlo OK.
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
:
:
:
:
:
:
Save
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Cancel
s SELECT
M
² RETURN
Ak je DHCP zapnuté, nemôžete vybrať adresu IP, vedľajšiu sieť, šablónu ani bránu.
 Ak je DHCP nastavené na automatické, nemôžete vybrať hlavný/vedľajší DNS server.
Slovensky _47
Slovensky
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
aktualizácia systému
6. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo OK.
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS server je nastavený na Manual
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: Off
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
Nastavenie je možné
Cancel
s SELECT
² RETURN
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS server je nastavený na Manual
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
Nastavenie nie je možné
Nastavenie je možné
Cancel
s SELECT
² RETURN
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS server je nastavený na Automatic
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
Save
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Cancel
s SELECT
M
Nastavenie nie je možné
² RETURN
Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a tlačidlá ▲▼◄►.
7. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel ▲▼ Save a potom stlačte tlačidlo OK.
8. Ak vaše nastavenie nechcete uložiť, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo OK.
M
Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na informačné účely. Aktuálnu adresu IP
nájdete vo vašich nastaveniach siete.
48_ aktualizácia systému
pozeranie filmu
POUŽITIE FUNKCIE DISPLAY
hZCV
● POZERANIE FILMU
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
BD
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku.
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time : 00:04:17
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte želané nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
• Ak chcete priamo zvoliť konkrétny titul, kapitolu alebo
začať prehrávanie od želaného času, môžete použiť
číselné tlačidlá na DO.
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
§ CHANGE
s SELECT
4. Keď chcete aby táto obrazovka zmizla stlačte znova tlačidlo INFO.
M
Ak obsah prehrávate z ponuky Info, v niektorých prípadoch môže byť prehrávanie poruchové, záleží od titulu.
 Titul : Vstup k požadovanému titulu, keď sa ich na disku nachádza viac. Ak sa napríklad na BD/DVD nachádza
viac, ako jeden film, každý bude identifikovaný ako titul.
 Chapter : Väčšina BD/DVD diskov je rozdelená na jednotlivé kapitoly, vďaka čomu môžete rýchlo nájsť
konkrétnu pasáž.
 Playing Time : Umožňuje prehrávať film od želaného času. Je potrebné zadať čas spustenia. Funkcia časového
vyhľadávania pri niektorých diskoch nemusí fungovať.
 Audio : Vzťahuje sa na jazyk zvukovej stopy filmu. na BD disku môže byť uložených až 32 rôznych zvukových
stôp a na DVD disku ich môže byť 8.
 Subtitle : Vzťahuje sa na jazyk titulkov, ktoré sú dostupné na disku.Môžete si vybrať jazyk titulkov, alebo ak to
preferujete môžete ich vypnúť, aby sa nezobrazovali. Na BD disku môže byť uložených až 255 rôznych titulkov
a na DVD disku ich môže byť až 32.
 Angle : Ak BD/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény, môžete použiť funkciu ANGLE.
Slovensky
Slovensky _49
pozeranie filmu
POUŽITIE MENU DISKU A VYSÚVACIEHO MENU/MENU TITULU
hZ
Menu disku
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo DISC MENU na DO.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte želané nastavenia ►
alebo OK.
• Položky menu nastavení sú rozdielne pri rôznych
diskoch.
▼
3
M
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu disku dostupná.
Z
Menu titulu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TITLE MENU na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte želané nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
• Položky nastavení menu titulu sú rozdielne pri rôznych diskoch.
M
V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu titulu dostupná.
 Menu titulu sa zobrazí iba v prípade, že sú na disku najmenej dva tituly.
h
Vysúvacie menu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo POPUP MENU
na DO.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte želané menu a stlačte
tlačidlo OK.
• Položky nastavení vysúvacieho menu sú rozdielne pri
rôznych diskoch.
V závislosti od disku nemusí byť funkcia vysúvacieho menu dostupná.
50_ pozeranie filmu
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE
Opakuje aktuálnu kapitolu alebo titul.
hZCV
Opakované prehrávanie
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo REPEAT na DO.
Zobrazí sa zobrazenie Repeat.
Repeat
Off
● POZERANIE FILMU
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Chapter (Kapitolu) alebo
Title (Titul).
• Na BD/DVD sa opakovane prehráva kapitola alebo titul.
3. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte znova tlačidlo REPEAT alebo stláčaním tlačidiel ▲▼
vyberte Off.
M
V závislosti od disku nemusí byť funkcia Repeat dostupná.
hZCV
Použite funkcie A-B Repeat
1. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B na DO.
2. 2. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B na mieste kde chcete označiť začiatok opakovaného úseku (A).
3. 3. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B na mieste kde chcete označiť koniec opakovaného úseku (B).
4. 4. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte tlačidlo CANCEL.
M
Funkcia opakovania A-B neumožňuje nastaviť bod (B)skôr ako 5 sekúnd prehrávacieho času od nastaveného
počiatočného bodu (A).
hZ
VÝBER JAZYKA ZVUKU
Stlačením tlačidla AUDIO môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk zvuku.
Použitie tlačidla AUDIO
Audio
ENG Dolby Digital Multi CH
2. Pre odstránenie ikony AUDIO, stlačte tlačidlo CANCEL
alebo RETURN.
Slovensky _51
Slovensky
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo AUDIO. Zvuk sa mení
opätovným stláčaním tlačidla.
• Zvolený jazyk zvuku je reprezentovaný jeho skratkou.
pozeranie filmu
Použitie tlačidla INFO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte jazyk zvuku.
3. Tlačidlami ◄► na DO zvoľte požadovaný zvuk.
M
Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk zvuku sa nachádza na disku a od toho závisí jeho dostupnosť.
 Na BD disku môže byť uložených až 32 rôznych zvukových stôp a na DVD disku ich môže byť 8.
 Záleží od typu disku, ale tlačidlo Audio môžete používať na zmenu zvukovej stopy a taktiež jazyka zvuku.
Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať zvukovú stopu viackanálového LPCM alebo Dolby Digital v
anglických zvukových stopách.
VÝBER JAZYKA TITULKOV
Stlačením tlačidla SUBTITLE môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk titulkov.
hZ
Použitie tlačidla SUBTITLE
1. Stlačte tlačidlo SUBTITLE. Titulky sa menia opätovným
stláčaním tlačidla. Zvolený jazyk titulkov je reprezentovaný
jeho skratkou.
Subtitle
ENG
2. Pre odstránenie ikony SUBTITLE, stlačte tlačidlo CANCEL
alebo RETURN.
Použitie tlačidla INFO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Subtitle.
3. Tlačidlami ◄► na DO zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
M
Možno budete musieť zmeniť požadované titulky v ponuke disku, záleží od BD/DVD. Stlačte tlačidlo DISC
MENU.
 Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk titulkov sa nachádza na disku a od toho závisí jeho
dostupnosť na disku BD/DVD.
 Na BD disku môže byť uložených až 255 rôznych titulkov a na DVD disku ich môže byť až 32.
52_ pozeranie filmu
ZMENA ZORNÉHO UHLA
Ak BD/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény,môžete použiť funkciu ANGLE.
hZ
Použitie funkcie ANGLE
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Angle.
BD
Info
: 001/006
Chapter
: 003/016
● POZERANIE FILMU
Title
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
§ CHANGE
¨ MOVE
3. Stláčaním tlačidiel ◄► alebo použitím číselných tlačidiel na
DO vyberte želaný zorný uhol.
M
Ak disk obsahuje len jeden zorný uhol, táto funkcia nebude dostupná. Momentálne má veľmi málo diskov túto
funkciu.
 V závislosti od obsahu disku nemusia tieto funkcie fungovať.
POUŽITIE FUNKCIE BOOKMARK (ZÁLOŽKA)
Táto funkcia vám umožní uložiť niektorú sekciu z DVD do záložky, takže ju môžete rýchlo nájsť aj po dlhšom čase.
hZCV
Použitie tlačidla MARKER
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER na DO.
Objaví sa obrazovka záložky.
Marker
BD
►
00:12:13 / 01:53:26
2. Po zobrazení želanej scény stlačte tlačidlo OK.
Vybraná scéna bude uložená.
Add
Add
Add
3. Pre posun na nasledujúcu položku stláčajte tlačidlá ◄►.
Add
§ MOVE
Add
Add
s ADD
Add
Add
e EXIT
Marker
4. Po zobrazení želanej scény znova stlačte tlačidlo OK.
Scéna bude uložená do vybranej polohy a zobrazí sa
informácia doby záložky.
• Opakujte kroky uvedené vyššie pre uloženie ďalších scén.
• Do záložiek môžete zaradiť až 8 scén.
BD
►
T:1
00:12:17
00:12:21 / 01:53:26
Add
Add
a DELETE
Add
§ MOVE
Add
Add
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
M
►
00:12:33 / 01:53:26
Zobrazenie záložka po vysunutí a zasunutí nosiča disku zmizne.
T:1
00:12:17
a DELETE
T:1
00:12:27
Add
Add
§ MOVE
Add
s Play
Add
Add
Add
e EXIT
Slovensky _53
Slovensky
BD
pozeranie filmu
Prehrávanie záložky
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER na DO.
Marker
BD
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovanú scénu v
záložke.
3. Stlačením tlačidla OK alebo PLAY/PAUSE(
►
T:1
00:12:17
00:12:21 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
a DELETE
Add
§ MOVE
Add
Add
s Play
Add
Add
e EXIT
) spustíte prehrávanie označenej scény.
Odstránenie záložky
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER na DO.
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:13:11 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a DELETE
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovanú scénu v
záložke.
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:13:27 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a DELETE
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
00:13:38 / 01:53:26
3. Ak chcete vybranú záložku vymazať, stlačte ČERVENÉ (A)
tlačidlo alebo tlačidlo CANCEL.
T:1
00:12:17
a DELETE
54_ pozeranie filmu
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
s Play
Add
Add
e EXIT
Add
počúvanie hudby
B
PREHRÁVANIE DISKOV AUDIO CD (CD-DA)
TRACK 001
CD
01/12
►
00:01:29 / 00:04:06
2. Ak chcete prejsť na Music List, stlačte tlačidlo STOP alebo
RETURN.
Zobrazí sa obrazovka Music List.
a Play Mode
Video
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú chcete
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo OK.
Music
CD
Photo
Setup
TRACK 005
00:03:20
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
TRACK 008
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
● POČÚVANIE HUDBY
1. Umiestnite Audio CD (CD-DA)disk na nosič.
Pri zvukovom CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
b Playlist
A
PREHRÁVANIE MP3
1. Do nosiča vložte MP3 disk.
• Zobrazí sa ponuka Menu.
Video
Music
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Music a stlačte OK.
• Zobrazí sa zoznam skladieb.
CD
Photo
Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte MP3 súbor, ktorý chcete
prehrať a stlačte tlačidlo OK.
Root
21 Jun 2007 00:03:06
Song01.mp3
Song02.mp3
21 Jun 2007 00:03:32
Song03.mp3
21 Jun 2007 00:03:38
Song04.mp3
21 Jun 2007 00:03:41
Song05.mp3
21 Jun 2007 00:03:43
Song06.mp3
21 Jun 2007 00:04:05
Song07.mp3
21 Jun 2007 00:03:27
Song08.mp3
21 Jun 2007 00:03:51
b Playlist
OBRAZOVÉ ELEMENTY AUDIO CD (CD-DA)/MP3
<Audio CD(CD-DA)>
TRACK 001
CD
►
<MP3>
Song01.mp3
01/12
00:01:29 / 00:04:06
CD
►
01/04
00:00:05 / 00:05:02
Slovensky
a Play Mode
Zobrazuje typ média.
Aktuálna stopa (pieseň)
Zvukové CD (CD-DA) : Zobrazuje číslo aktuálne
prehrávanej stopy.
MP3 : Zobrazuje názov aktuálne prehrávaných
stôp.
a Play Mode
Lišta stavu prehrávania.
Zobrazuje číslo aktuálne prehrávanej skladby,
celkový počet skladieb.
Aktuálna/Celková doba prehrávania.
Zobrazuje dostupné FAREBNÉ tlačidlá. (použitie
farebných tlačidiel nájdete na nasledujúcej strane).
Slovensky _55
počúvanie hudby
TLAČIDLÁ NA DO POUŽÍVANÉ PRI PREHRÁVANÍ DISKU
AUDIO CD(CD-DA)/ MP3
1. Tlačidlá SKIP ( ) : Počas prehrávania prehrá nasledujúcu stopu.
Prejde na nasledujúcu stranu v Music List alebo Playlist.
2. Tlačidlá PLAY/PAUSE ( ) : Prehrávanie aktuálne vybranej
stopy. Ak toto tlačidlo stlačíte počas prehrávania, aktuálna stopa
sa pozastaví.
3. Tlačidlá ▲▼ : Vyberá stopy (piesne) alebo adresáre v Music List
alebo Playlist.
OK
4. FAREBNÉ tlačidlá : ČERVENÉ (A), ZELENÉ (B), ŽLTÉ (C)
• ČERVENÉ (A) tlačidlo : Počas prehrávania vyberá režim
prehrávania (opakovanie).
• ZELENÉ (B) tlačidlo : Prejde na Playlist z Music List/Prejde na
Music List z Playlist.
• ŽLTÉ (C) tlačidlo : Prehrávanie Playlist.
5. Tlačidlá ◄►
► : V súlade s aktuálnou polohou prejde na použiteľný adresár
alebo prehrá použiteľnú stopu.
◄ : Prejde na zdrojový adresár.
6. Tlačidlá OK : Prehrávanie zvolenej stopy (skladby).
7. Tlačidlá STOP ( ) : Zastavenie stopy (skladby).
8. Stláčanie tlačidiel SEARCH (
):
Rýchle prehrávanie (iba Audio CD (CD-DA)).
9. Tlačidlá SKIP ( ) : Stlačením počas prehrávania preskočíte na začiatok aktuálnej skladby. Po
opätovnom stlačení tlačidla sa začne prehrávať predchádzajúca skladba.
Ak stlačíte toto tlačidlo do troch sekúnd od spustenia prehrávania,prehrá sa predchádzajúca
skladba. Ak stlačíte toto tlačidlo po troch sekundách od spustenia prehrávania, skladba sa prehrá od
začiatku. Pohybuje sa po stranách v Music List alebo Playlist.
OPAKOVANIE ZVUKOVÉH CD (CD-DA) A MP3
Počas prehrávania stlačte REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo pre výber požadovaného režimu opakovania.
Pri prehrávaní diskov Audio CD(CD-DA) : Normal Pri prehrávaní MP3 disku : Normal • Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Skladby na disku sú prehrávané v poradí v akom boli
zaznamenané na disk.
•
Opakovanie skladby (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
Opakovanie priečinka (MP3)
•
Náhodné prehrávanie (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Pri prehrávaní diskov Audio CD(CD-DA): Výber náhodného prehrávania prehrá skladby na disku v
náhodnom poradí.
- Pri prehrávaní MP3 disku : Výber náhodného prehrávania prehrá súbory v priečinku v náhodnom poradí.
•
Opakovanie celého disku (Audio CD(CD-DA)): Všetky stopy sú opakované.
- Obnovenie štandardného prehrávania Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo REPEAT alebo ČERVENÉ (A)
tlačidlo .
56_ počúvanie hudby
Playlist (Zoznam skladieb pre prehrávanie)
Môžete zostaviť zoznam skladieb,ktorý môže obsahovať až 99 skladieb.
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 až 2 na strane 55.
Video
1. Stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
Music
CD
Photo
Setup
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
TRACK 014
00:03:43
b Playlist
Original
2. Ak chcete do Playlist pridať stopu, stlačením tlačidiel ▲▼
ju vyberte a potom stlačte tlačidlo OK. Ak chcete stopy
pridať dodatočne, tento postup opakujte.
Playlist
Video
Music
TRACK 001
Photo
TRACK 002
CD
TRACK 003
Setup
TRACK 004
TRACK 005
● POČÚVANIE HUDBY
TRACK 008
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
b Music List
Playlist Play
s Add
Original
3. Ak je v zozname skladieb skladba,ktorú si neželáte
prehrať,stláčaním ►▲▼ vyberte požadovanú skladbu a
stlačte tlačidlo OK.
• Zvolená skladba sa vymaže.
© Play
Playlist
Video
TRACK 005
Music
TRACK 006
Photo
TRACK 007
03.TRACK 004
TRACK 008
04.TRACK 006
CD
Setup
01.TRACK 002
02.TRACK 003
TRACK 009
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
Playlist Play
s Add
Original
4. Stlačením ŽLTÉHO (C) tlačidla prehráte vybrané stopy.
Na konci stopy sa automaticky začne prehrávať ďalšia
stopa.
Video
© Play
Playlist
TRACK 005
Music
TRACK 006
01.TRACK 002
Photo
TRACK 007
02.TRACK 003
TRACK 008
03.TRACK 004
TRACK 009
04.TRACK 006
CD
Setup
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
5. Ak chcete prejsť na Music List, stlačte tlačidlo STOP alebo
RETURN.
TRACK 002
CD
►
Playlist Play
s Delete
© Play
01/04
00:00:05 / 00:05:02
Slovensky
Slovensky _57
prehliadanie obrázkov
PREHLIADANIE OBRÁZKOV
1. Do nosiča vložte JPEG disk.
• Zobrazí sa ponuka Menu.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Photo a stlačte OK.
Music
176.JPG
Setup
BEACH.JPG
17 Feb 2004
KE.JPG
10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG
10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG
20 Apr 2002
30 KB
NEW_BEE.JPT
08 Jul 2004
76 KB
_____1_.JPG
18 Feb 2004
17 KB
CD
• Zobrazí sa zoznam fotografií.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte obrázok.
• Ak chcete prejsť na nasledujúcu stranu, stlačte tlačidlo
SKIP ( ).
• Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stranu, stlačte tlačidlo
SKIP( ).
M
Root
Photo
08 Feb 2003 127 KB
27 KB
d Slide Show
Súbory s fotografiami, ktoré sú väčšie ako 6 MB alebo majú viac, ako 7 miliónov pixelov sa nemusia dať
prehrávať.
SLIDE SHOW (PREZENTÁCIA)
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 a 2.
3. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo.
Spustí sa prezentácia.
CD
►
_____1_.JPG
07/07
4. Po spustení prezentácie stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a
nastavte rýchlosť prehrávania.
Každým stlačením tlačidla sa zvýši rýchlosť prehrávania.
d Speed
¦ Stop
- Zastavenie prezentácie Stlačte tlačidlo, STOP alebo RETURN.
M
Súbory JPEG s rozlíšením menším ako 1920 x 1080 sa zobrazia v skutočnom rozlíšení. Nezobrazia sa na celú
obrazovku.
OTÁČANIE
Pre nastavenie postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 a 3.
4. Stlačte tlačidlo OK.
5. Pre otočenie obrázku požadovaným smerom použite ČERVENÉ
(A) a ZELENÉ (B) tlačidlá.
CD
 KE.JPG
ar90
M
b u90
04/07
Zoom
d Speed
© Slide Show
Súbory s fotografiami, ktoré sú väčšie ako 6 MB alebo majú viac, ako 7 miliónov pixelov sa nedajú otáčať.
58_ prehliadanie obrázkov
ZOOM
Pre nastavenie sa riaďte krokmi 1 až 2 v časti "Viewing a Picture" na
strane 58.
CD
 KE.JPG
04/07
4. Stlačte tlačidlo OK.
5. Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
b u90
Zoom
d Speed
© Slide Show
6. Na priblíženie/oddialenie obrázku použite ČERVENÉ (A) a
ZELENÉ (B) tlačidlá.
x2
a Zoom In
b Zoom Out
Zoom Off
m MOVE
● PREHLIADANIE OBRÁZKOV
ar90
- Zrušenie zväčšenia Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
PREJDI NA ZOZNAM FOTOGRAFIÍ
Pre nastavenie sa riaďte krokmi 1 až 3 v časti "Viewing a
Picture" na strane 58.
CD
 BEACH.JPG
03/07
4. Stlačte tlačidlo OK.
5. Pre zobrazenie zoznamu fotografií stlačte tlačidlo RETURN
alebo STOP.
ar90
b u90
Zoom
d Speed
© Slide Show
..
Music
Photo
CD
Setup
176.JPG
08 Feb 2003 127 KB
17 Feb 2004
BEACH.JPG
27 KB
10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG
10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG
20 Apr 2002
30 KB
NEW_BEE.JPT
08 Jul 2004
76 KB
_____1_.JPG
18 Feb 2004
17 KB
d Slide Show
Slovensky _59
Slovensky
KE.JPG
riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu skontrolujte najskôr nasledovné.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Možno ich treba vymeniť.
• Diaľkové ovládanie funguje do vzdialenosti maximálne 6,1 m od
ovládaného zariadenia.
• Vyberte batérie a držte stlačené jedno alebo viacero tlačidiel, čím vybijete
mikroprocesor a diaľkové ovládanie tak vynulujete. Vložte batérie a znovu
vyskúšajte činnosť diaľkového ovládania.
Disk nemožno prehrať.
• Skontrolujte,,či ste disk vložili potlačou nahor.
• Skontrolujte regionálny kód BD/DVD disku.
Prehrávač nereprodukuje šesťkanálový
(5.1)zvuk.
• Šesťkanálový (5.1)zvuk sa prehráva len ak sú splnené tieto podmienky:
1. Prehrávač diskov Blu-ray je pripojený k príslušnému zosilňovaču
2. Na disku nie je nahraná šesťkanálová (5.1) zvuková stopa.
• Skontrolujte, či sa na vrchu disku nachádza logo “5.1 ch”.
• Skontrolujte, či je reproduktorová sústava správne zapojená a či správne
funguje.
• Je v ponuke SETUP (NASTAVENIE) nastavená položka Audio Output
(Zvukový výstup) na hodnotu Bitstream?
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Skontrolujte, či má disk ponuku (Menu).
Na obrazovke sa zobrazí .
• Aktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože:
1. Neumožňuje to softvér disku BD/DVD.
2. Softvér disku BD/DVD nepodporuje túto funkciu (napr.zorné uhly
(angles)).
3. Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii.
4. Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu
disku.
Režim prehrávania je iný,ako nastavenia • Niektoré funkcie, ktoré ste vybrali v ponuke Setup Nastavenie) nefungujú
v ponuke Setup.
správne, ak na disku nie je nahraná príslušná funkcia.
Pomer strán obrazu sa nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazu na vašich diskoch BD/DVD je pevne daný.
Neprehráva sa zvuk.
• Skontrolujte, či ste v ponuke Audio Options (Možnosti zvuku)vybrali
správny digitálny výstup (Digital Output).
Obraz je zablokovaný
• Keď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo
$ (na prednom paneli).
Všetky nastavenia sa obnovia na výrobné hodnoty.
60_ riešenie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo $ (na prednom paneli), keď nie je
disk v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od
výrobcu.
Zabudli ste heslo
• Keď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo
$ (na prednom paneli). Všetky nastavenia vrátane hesla sa obnovia na
výrobné hodnoty. Túto možnosť používajte len v krajnom prípade.
Iné problémy.
• Vyhľadajte obsah a nájdite kapitolu v návode, kde sa nachádzajú
vysvetlivky súvisiace s problémom a postupujte podľa uvedených pokynov.
• Ak ani potom nedokážete problém vyriešiť, spojte sa s najbližším
servisným strediskom spoločnosti Samsung.
Obraz je nejasný alebo skreslený
• Skontrolujte, či disk nie je špinavý alebo poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Nefunguje výstup HDMI.
• Skontrolujte správnosť prepojenia TVP s konektorom HDMI na prehrávači
diskov Blu-ray.
• Skontrolujte, či váš TVP podporuje rozlíšenie 576p/480p/720p/1080i/
1080p HDMI.
Nesprávny výstup HDMI.
• Ak televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital content
protection), na obrazovke sa zobrazuje zrnenie.
● RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak je výstup HDMI nastavený na
rozlíšenie, ktoré váš televízor
nepodporuje (napr. 1080p), nemusíte
obrázok vidieť.
Slovensky
Slovensky _61
dodatok
TECHNICKÉ ÚDAJE
Všeobecne
Napájanie
Striedavé napätie - AC 110–240V - 50/60Hz
Príkon
29 W
Hmotnosť
4,2 kg
Rozmery
430 (š) x 79 (v) x 325 (h) mm
Prevádzková teplota
+5°C až +35°C
Prevádzková vlhkosťe
10 % až 75 %
BD (Blu-ray Disc)
Rýchlosť čítania : 4,917 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
Rýchlosť čítania : 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk) : 135 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 74 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min
1 kanál 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Blu-ray Disk : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Pr : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Video výstup
Komponentný video výstup
Pb : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Blu-ray Disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Jasový signál : 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
S-Video
Farebný signál : 0,3 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Blu-ray Disk : 576i/480i
Video/Audio
Audio výstup
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM viackanálové audio, bitstream audio, PCM audio
2 kanály
L(1/L), R(2/R)
5.1 kanálov
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
Digitálny audio výstup
Optický/Koaxiálny
*Frekvenčný rozsah
DVD : 576i/480i
48 kHz vzorkovanie : 4 Hz až 22 kHz
96 kHz vzorkovanie : 4 Hz až 44 kHz
*Odstup signál/šum (S/N)
120 dB
*Dynamický rozsah
103 dB
*Celkové harmonické skreslenie
0.003%
*: Nominálna špecifikácia
- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
62_ dodatok
• Pri prehrávaní obsahu chráneného systémom AACS,
výstupe analógového signálu, atď. môžu byť určité
obmedzenia,pretože systém AACS (Advanced
Access Content System -systém rozšíreného
prístupu k obsahu) zabezpečuje ochranu obsahu pre
formát BD, podobne ako systém CSS (Content
Scramble System - systém rôznorodého obsahu) pri
formáte DVD. Ovládanie a obmedzenia pri používaní
tohto zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od obdobia
zakúpenia výrobku pretože po výrobe zariadenia sa
tieto obmedzenia môžu v systéme AACS dotvárať a/
alebo meniť. Navyše, značky BD-ROM a BD+sú
dodatočne používané ako systém ochrany obsahu
pre formát BD, ktorý obsahuje určité obmedzenia
týkajúce sa prehrávania chráneného obsahu značky
BD-ROM a/alebo BD+. Pre získanie ďalších informácií
o AACS, značke BD-ROM a BD+alebo o tomto
produkte, prosím kontaktujte zákaznícke centrum
spoločnosti Samsung.
• Mnoho BD/DVD diskov je kódovaných technológiou
na ochranu autorských práv (ochrana pred
kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť
prehrávač diskov Blu-ray priamo k TVP a nie k VCR.
Pri pripojení k VCR sa pri chránených BD/DVD
diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu
autorských práv vlastníka programu podľa
príslušných patentov USA a iných práv o duševnom
vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a
iných právoplatných vlastníkov. Použitie tejto
technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti
Macrovision Corporation a je určené iba na domáce
alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť
Macrovision Corporation neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
• Ochranné práva v U.S.a ochranné práva v ostatných
krajinách, neoprávnené nahrávanie, používanie,
zobrazovanie, distribúcia alebo úprava televíznych
programov, videokaziet,diskov BD, DVD, CD a
ostatných materiálov môžu byť predmetom
občianskej alebo trestnej zodpovednosti.
• PROGRESÍVNE RIADKOVANIE (525p/625p)
“ZÁKAZNÍCI BY SI MALI UVEDOMIŤ, ŽE NIE
VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TVP SÚ PLNE
KOMPATIBILNÉ S TÝMTO ZARIADENÍM A V
OBRAZE SA MÔŽU PREJAVOVAŤ NÁZNAKY
RUŠENIA, V PRÍPADE, ŽE NASTANÚ PROBLÉMY S
OBRAZOM PRI PROGRESÍVNOM RIADKOVANÍ 525
ALEBO 625 SA ODPORÚČA, ABY UŽÍVATEĽ
PREPOL PREPOJENIE NA ŠTANDARDNÝ VÝSTUP.
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK OHĽADOM
KOMPATIBILITY TVP S TÝMTO MODELOM DVD
PREHRÁVAČA S PROGRESÍVNYM VÝSTUPNÝM
SIGNÁLOM 525P A 625P KONTAKTUJTE NAŠE
CENTRUM SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM (ALEBO
PREDAJCU).
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné s týmto zariadením
• Vzhľadom na obmedzenia popísané nižšie a v rámci tohto
návodu na použitie vrátane časti Typy diskov a ich
charakteristiky, typy diskov, ktoré je možné prehrať sú:
vopred vytvorené štandardné disky BD-ROM,
DVD- Video, a Audio CD; disky a DVD-RW / DVD-R; a
disky CD-RW /CD-R.
• Iné disky ako tieto nie je možné prehrať na tomto
prehrávači. a niektoré z uvedených diskov nemusí byť
možn é prehrať z dôvodov popísaných nižšie.
• Disky HD DVD nie je možné prehrať v tomto zariadení.
• Spoločnosť Samsung nezaručuje,že tento prehrávač
prehrá všetky disky s logom BD-ROM, DVD-Video,
DVD-RW /DVD-R a CD-RW /CD-R a tento prehrávač
nemusí reagovať na všetky príkazy a pri niektorých diskoch
nemusia fungovať všetky funkcie.
Nie všetky tieto a ostatné disky a existujúce formáty diskov
sú kompatibilné s týmto prehrávačom,pretože:
- Formát BD je nový a vyvíjajúci sa formát a tento
prehrávač nemusí prehrať celý obsah BD diskov, pretože
niektoré časti obsahu disku môžu byť voliteľné, môžu byť
pridané ďalšie funkcie formátu BD až po výrobe tohto
prehrávača a niektoré známe funkcie môžu byť dostupné
až neskôr;
- nie všetky nové a existujúce verzie formátov diskov sú
týmto prehrávačom podporované.
- nové a existujúce formáty diskov môžu byť revidované,
zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo doplnené;
- niektoré disky sú vyrobené spôsobom, ktorý dovoľuje
použiť počas prehrávania špecifické alebo obmedzené
funkcie;
- niektoré funkcie môžu byť voliteľné a po výrobe tohto
prehrávača môžu byť pridané dodatočné funkcie alebo
niektoré známe funkcie môžu byť dostupné až neskôr;
- niektoré disky s logom BD-ROM, DVD-Video, DVD- RW /
DVD-R a CD-RW /CD-R môžu byť ešte stále
neštandardizované;
- v závislosti od stavu disku alebo podmienok vytvorenia
záznamu sa niektoré nemusia prehrať;
- Počas výroby softvéru na tvorbu diskov BD, DVD a CD
alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy;
- Tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD
prehrávače alebo iné AV príslušenstvo; a/alebo
- z dôvodov uvedených v tomto návode a z iných dôvodov
zistených zákazníckym centrom spoločnosti Samsung.
• V prípade,že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou diskov
alebo s prevádzkou tohto prehrávača,prosím kontaktujte
zákaznícke centrum spoločnosti Samsung. Zákaznícke
centrum spoločnosti Samsung môžete tiež kontaktovať v
prípade prípadnej aktualizácie zariadenia.
• Pre ďalšie informácie týkajúce sa obmedzenia prehrávania
a kompatibility diskov si prečítajte časti Bezpečnostné
upozornenia, Predtým ako si prečítate návod na použitie,
Typy diskov a ich charakteristiky a Pred spustením
prehrávania.
Slovensky _63
Slovensky
Informácie o zhode a kompatibilite
● DODATOK
OCHRANA PROTI KOPÍROVANIU
Kontaktujte SAMSUNG PO CELOM SVETE
Ak máte pripomienky alebo otázky t ýkajúce sa v ýrobkov Samsung,obráťte sa na stredisko starostlivosti o
zákazníkov SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG(726-7864) or
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
01805 - 121213 ( 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900 20 200 88 ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80 8 200 128
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0870-SAMSUNG(726-7864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-800-120-0-400
00-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864),
8000-4726
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
DENMARK
FINLAND
FRANCE
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
CZECH REPUBLIC
Europe
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
AUSTRIA
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
New zealand
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Turkey
SOUTH AFRICA
U.A.E
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com.tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement