Samsung ML-1640 Uporabniški priročnik

Samsung ML-1640 Uporabniški priročnik
ML-1640 Series
ML-2240 Series
Enobarvni laserski tiskalnik
Navodila za uporabo
svet neskončnih možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka podjetja Samsung.
Funkcije vašega novega laserskega izdelka
Vaša nova naprava ima številne posebne funkcije, s katerimi lahko izboljšate kakovost tiskanih dokumentov.
Ta naprava omogoča:
Posebne funkcije
Izredno kakovostno in hitro tiskanje
• Tiskate lahko z ločljivostjo do 1200 x 600 dpi.
• Na papir velikosti A4 natisne naprava do 16 znakov na
minuto (ML-1640 Series) oziroma 22 znakov na minuto
(ML-2240 Series), na papir velikosti Letter pa do 17 znakov
na minuto (ML-1640 Series) oziroma 23 znakov na minuto
(ML-2240 Series).
Delo s številnimi različnimi vrstami tiskalniškega materiala
• V 150-listni pladenj lahko vstavite navaden papir različnih
velikosti, pisemske glave, ovojnice, nalepke, medije po
meri, razglednice in debel papir.
Oblikovanje profesionalnih dokumentov
• Tiskanje vodnih žigov. Svoje dokumente lahko prilagajate
po želji, npr. z besedo »Zaupno«. Glejte Razdelek o
programski opremi.
• Tiskanje plakatov. Plakat naredite tako, da besedilo in
slike na vsaki strani dokumenta povečate, jih natisnete
na list papirja in jih nato zlepite skupaj. Glejte Razdelek
o programski opremi.
• Uporabite lahko že natisnjene obrazce in pisemske glave
na navadnem papirju. Glejte Razdelek o programski opremi.
2_Funkcije vašega novega laserskega izdelka
Prihranite čas in denar
• Če želite prihraniti papir, natisnite več strani na en sam list
papirja.
• Ta naprava samodejno varčuje z električno energijo tako,
da bistveno zmanjša porabo energije, ko naprave ne
uporabljate.
Tiskanje v različnih okoljih
• Tiskate lahko z različnimi operacijskimi sistemi, na primer
Windows, Linux in Macintosh.
• Naprava je opremljena z vmesnikom USB.
Funkcije posameznih modelov
Naprava lahko zagotovi vsa potreba pisarniška opravila.
Osnovne funkcije te naprave:
Funkcije
ML-1640
ML-2240
USB 2.0 Full speed
Dvostransko (obojestransko) tiskanje (ročno)
( : omogočeno)
O teh navodilih za uporabo
Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije za osnovno razumevanje naprave in podrobno razlago vsakega koraka med dejansko uporabo. Z navodili za
namestitev in uporabo naprave si lahko pomagajo tako začetniki kot izkušeni uporabniki.
Nekateri izrazi v navodilih se uporabljajo izmenoma, npr.:
• Dokument je sopomenka za izvirnik.
• Papir je sopomenka za medij ali medij za tiskanje.
• Razlaga v teh navodilih večinoma temelji na ML-2240 Series. Nekatere slike se lahko razlikujejo za ML-1640 Series.
Naslednja tabela vsebuje dogovore, uporabljene v navodilih.
Dogovor
Opis
Primer
Krepko
Uporablja se za besedilo na zaslonu ali izpise na napravi.
Start
Opomba
Uporablja se za dodatne informacije ali podroben opis funkcije ali značilnosti naprave.
Oblika datuma se lahko spreminja
glede na državo.
Pozor
Uporablja se za obveščanje uporabnikov o ukrepih za zaščito naprave pred morebitno
mehansko škodo ali nepravilnim delovanjem.
Ne dotikajte se zelene površine na
spodnji strani kartuše s tonerjem.
Opomba pod črto
Uporablja se za navedbo podrobnejših informacij o določenih besedah ali frazah.
a. strani na minuto
(Za več informacij
glejte str. 1.)
Uporablja se za usmerjanje uporabnikov na referenčne strani, kjer lahko najdejo
podrobnejše informacije.
(Za več informacij glejte str. 1.)
Funkcije vašega novega laserskega izdelka_3
Iskanje ostalih informacij
Več informacij o nastavitvah in uporabi naprave lahko najdete v teh virih, natisnjenih in elektronskih.
Vodnik za hitro
nameščanje
Vsebuje informacije za nastavitev naprave, zato morate za pripravo naprave slediti navodilom v tem vodniku.
Spletna navodila
za uporabo
Vsebujejo postopna navodila za uporabo vseh funkcij naprave ter informacije za vzdrževanje naprave, odpravljanje napak in
nameščanje dodatkov.
Ta navodila za uporabo vsebujejo tudi Razdelek o programski opremi, kjer so informacije o tem, kako z napravo natisniti dokumente
v različnih operacijskih sistemih in kako uporabiti priložene pomožne programe programske opreme.
Navodila za uporabo v drugih jezikih najdete v mapi Manual na CD-ju s programsko opremo tiskalnika.
Pomoč za gonilnik
tiskalnika
Vsebuje informacije o lastnostih gonilnika tiskalnika in navodila za nastavitev načina tiskanja. Za dostop do zaslona pomoči za gonilnik
tiskalnika kliknite Help v pogovornem oknu lastnosti tiskalnika.
Spletno mesto
Samsung
Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč, podporo, gonilnike tiskalnika, priročnike in informacije o naročanju na spletnem
mestu Samsung, www.samsungprinter.com.
Informacije o odprtokodni programski opremi so na voljo na spletnem mestu Samsung na naslovu www.samsung.com.
4_Funkcije vašega novega laserskega izdelka
Varnostne informacije
Pomembni varnostni simboli in opozorila
Ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku pomenijo naslednje:
Tvegano ali nevarno ravnanje lahko povzroči hujše telesne poškodbe ali smrt.
OPOZORILO
Tvegano ali nevarno ravnanje lahko povzroči hujše telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO
Da ne pride do možnosti požara, eksplozije, električnega udara ali telesnih poškodb, pri uporabi vedno upoštevajte
osnovna varnostna opozorila
Tega NE počnite.
Tega NE razstavljajte.
Tega se NE dotikajte.
Strogo upoštevajte navodila.
Napajalni kabel izvlecite iz stenske vtičnice.
Naprava mora biti prizemljena, da ne pride do električnega udara.
Za pomoč pokličite servisni center.
Ti opozorilni znaki so tukaj zato, da se ne poškodujete vi ali ostali. Strogo jih upoštevajte. Ko preberete ta navodila, jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
1. Razumno preberite vsa navodila.
2. Pri rokovanju z električnimi napravami uporabite zdrav razum.
3. Sledite vsem opozorilom in navodilom, ki so označena na napravi in v priloženi literaturi.
4. Če je navodilo o delovanju v nasprotju z varnostno informacijo, upoštevajte slednjo. Mogoče ste navodilo o delovanju razumeli
narobe. Če ne morete razrešiti nasprotja, kontaktirajte vašega prodajalca ali serviserja za pomoč.
5. Pred čiščenjem odklopite napravo iz stenske vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali razpršil. Za čiščenje uporabljajte samo vlažno
krpo.
6. Naprave ne postavljajte na nestabilni voziček, stojalo ali mizo. Padec lahko povzroči resno škodo.
7. Naprava ne sme nikoli biti postavljena na, blizu ali nad radiatorjem, grelcem, klimatsko napravo ali prezračevalnim vodom.
8. Na napajalani kabel ne polagajte stvari. Naprave ne postavljajte na mesto, kjer lahko osebe stopijo na kable.
9. Ne obremenjujte stenskih vtičnih in podaljškov. To lahko poslabša delovanje in hkrati povzroči nevarnost požara ali električnega
udara.
10. Živali držite stran od napajalnih kablov, telefonskih kablov in kablov PC vmesnika.
11. Nikoli ne potiskajte predmetov v napravo skozi odprtine na ohišju ali omarici. Dotaknejo se lahko nevarnih točk pod napetostjo in s
tem povzročijo nevarnost požara ali električnega udara. Nikoli ne zlivajte tekočine po ali v napravo.
12. Ne razstavljajte naprave, s tem boste zmanjšali nevarnost električnega udara. Če je potrebno opraviti popravila jo odnesite
kvalificiranemu serviserju. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov ste lahko izpostavljeni napetostim ali drugim nevarnostim.
Nepravilna montaža lahko pri nadaljnji uporabi enote povzroči električni udar.
Varnostne informacije_5
13. Pod naslednjimi pogoji odklopite telefonski priključek, PC in napajalne kable in prepustite servis kvalificiranemu serviserju:
• Če je katerikoli del napajalnega kabla, vtikača ali povezovalnega kabla poškodovan ali obrabljen.
• Če ste po napravi polili tekočino.
• Če je naprava bila izpostavljena dežju ali vodi.
• Če delovanje naprave ni pravilno, kljub upoštevanju navodil.
• Če je naprava padla po tleh ali je omarica na videz poškodovana.
• Če opazite hitro in izrazito spremembo v delovanju naprave.
14. Prilagodite samo tiste nadzorne elemente, ki jih navajajo navodila o delovanju. Nepravilna prilagoditev drugih nadzornih elementov
lahko povzroči okvaro, kar posledično zahteva dolgotrajno delo kvalificiranega serviserja, da obnovi normalno delovanje naprave.
15. Naprave ne uporabljajte med nevihto. Obstaja možnost električnega udara zaradi strele. Če je možno, v času nevihte odklopite
napajalni kabel.
16. Če nenehno tiskate več strani lahko površina pladnja postane vroča. Ne dotikajte se površine in hkrati držite otroke stran od
površine.
17. Za varno delovanje uporabljajte priložen napajalni kabel. Če uporabljajte kabel, ki je daljši od 2 m z napetostjo 110 V, mora biti le-ta
označen s 16 AWGa ali več.
18. HRANITE NAVODILA.
a. AWG: American Wire Gauge (Ameriški merilnik za žice)
Izjava o varnosti laserja
Tiskalnik je overjen v ZDA, da je v skladu z zahtevami DHHS 21 CFR, poglavje 1, podpoglavje J za laserske izdelke razreda I(1) in drugje kot
laserski izdelek razreda I, ki je v skladu z zahtevami IEC 825.
Laserski izdelki razreda I niso nevarni. Laserski sistem in tiskalnik sta oblikovana tako, da med normalnim delovanje, vzdrževanjem ali
priporočenim servisom, uporabnik nima stika z radiacijo, ki jo oddaja laser, nad stopnjo razreda I.
Opozorilo
Nikoli ne servisirajte ali uporabljajte tiskalnika, ki ima odstranjen zaščitni pokrov z montaže laserja/optičnega bralnika. Odbiti žarek, čeprav
neviden, lahko poškoduje oči.
Pri uporabi naprave morate vedno upoštevati navedene varnostne ukrepe, da s tem zmanjšate nevarnost požara, električnega udara in
telesnih poškodb:
6_Varnostne informacije
Varnost pred ozonom
Med normalnim delovanjem, naprava proizvaja ozon. Proizveden ozon ne škoduje uporabniku. Vendar priporočamo, da je naprava
nameščena v dobro prezračenem prostoru.
Če želite dodatne informacije o ozonu, kontaktirajte vašega najbližjega prodajalca Samsung.
Recikliranje
Prosimo, da embalažo tega izdelka reciklirate ali odvržete proč na način, ki bo okolju prijazen.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali dokumentaciji navaja, da izdelkov in elektronskih dodatkov (npr. napajalnik, slušalke, USB kabel) ob koncu
njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za preprečitev možnih posledic za okolje in človeško zdravje, zaradi
nenadzorovanega odlaganja v smeti, ločite te predmete od drugih tipov odpadkov in jih reciklirajte na odgovoren način, ter s tem promovirajte
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za podrobnosti o kraju in načinu recikliranja, ki je okolju prijazen, morajo ostali uporabniki
kontaktirati bodisi prodajalca, kjer so kupili izdelek, ali krajevni pristojni ogran. Poslovni uporabniki morajo kontaktirati prodajalca in preveriti
zahteve in pogoje prodajne pogodbe. Ta izdelek in njegove elektronske dodatke ne smete pomešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Oddajanje radijskih frekvenc
Pravila FCC
Naprava je v skladu s 15 odsekom pravil FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:
• Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
• Naprava mora sprejeti vse prejete motenje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo poslabšano delovanje.
To opremo so preizkusili in ugotovili, da je v skladu z mejnimi vrednostmi digitalne naprave razreda na podlagi 15 odseka pravil FCC. Te
mejne vrednosti so postavljene tako, da omogočijo razumno zaščito pred škodljivim motnjami v naseljenjem kraju. Ta oprema proizvaja,
uporablja in lahko oddaja radijske frekvence in v primeru nepravilne namestitve in uporabe, ki ni v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive
motnje v radijski komunikaciji. Vendar ne moremo zagotoviti, da se v določenem primeru motenje ne bodo pojavile. Če oprema povzroči
škodljive motnje pri radijskemu ali televizijskemu sprejemu, to preverite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da skuša
odpraviti motnje z enim od naslednjih ukrepov:
• Anteno za sprejem usmerite drugam ali pa jo prestavite na drugo mesto.
• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
• Opremo in sprejemnik vklopite v različni stenski vtičnici.
• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.
Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno odobrene s strani odgovornega proizvajalca, lahko privedejo do prepovedi rokovanja z
opremo s strani uporabnika.
Kanadska pravila o radijskih motnjah
Digitalni aparat ne presega mejnih vrednosti razreda B za oddajanje radijskega šuma, ki so navedene v standardu za naprave, ki povzročajo
motnje, z nazivom “Digital Apparatus”, ICES-003 izdan s strani “Industry and Science Canada”.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Varnostne informacije_7
Zamenjava nameščenega vtikača (samo za Združeno kraljestvo)
Pomembno
Glavni vod te naprave je opremljen s standardnim (BS 1363) 13 ampernim vtikačem in vsebuje 13 ampersko varovalko. Pri zamenjavi ali
pregledu varovalke, morate namestiti ustrezno 13 ampersko varovalko. Zamenjati boste morali pokrov varovalke. Če ste pokrov varovalke
izgubili, vtikača ne uporabljajte, dokler ne pridobite drugi pokrov.
Kontaktirajte osebe pri katerih ste kupili napravo.
13 amperski vtikač je najbolj uporabljen tip v Združenem kraljestvu in mora biti primeren. Vendar nekatere zgradbe (predvsem starejše) nimajo
normalne 13 amperske vtičnice. Kupiti morate primeren pretvornik. Ne odstranite zaščiten vtikač.
Če odstranite vtikač se ga nemudoma znebite.
Vtikača ne smete ponovno povezati, ker lahko ob ponovnem priklopu z vtičnico povzročite električni udar.
Pomembno opozorilo:
Napravo morate ozemljiti.
Žice v glavnem vodu so naslednje barve:
• Zelen in rumena: za ozemljitev
• Modra: nevtralna
• Rjava: naboj
Če se žice v glavnem vodu ne ujemajo z barvami označenimi na vašem vtikaču, storite naslednje:
Zeleno in rumeno žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “E” ali z varnostnim simbolom za ozemljitev ali je obarvan z zeleno in
rumeno ali zeleno.
Modro žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “N” ali obarvan s črno barvo.
Rjavo žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “L” ali obarvan z rdečo barvo.
V vtikaču, pretvorniku ali distribucijski plošči se mora nahajti 13 amperska varovalka.
Izjava o skladnosti (za evropske države)
Odobritve in potrdila
Oznaka CE predstavlja Samsung Electronics Co., Ltd. izjavo o skladnosti z veljavnimi direktivami 93/68/EEC Evropske skupnosti in
navedenimi datumi:
Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem mestu www.samsung.com/printer, pojdite na Support > Download center in vpišite ime
svojega tiskalnika za brskanje po EuDoC.
1. januar, 1995: Direktiva sveta73/23/EEC o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo z nizko napetostjo.
1. januar, 1996: Direktiva Sveta 89/336/EEC (92/31/EEC) o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.
9. marec, 1999: Direktiva Sveta 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijskih terminalnih in skupnem prepoznavanju skladnosti.
Celotno izjavo, ki določa zadevne Direktive in referenčne standarde, lahko dobite pri vašem predstavniku Samsung Electronics Co., Ltd.
8_Varnostne informacije
Vsebina
2
5
Funkcije vašega novega laserskega izdelka
Varnostne informacije
Uvod
11
11
11
12
13
13
13
13
14
14
Pregled tiskalnika
Pogled s sprednje strani
Pogled z zadnje strani
Pregled nadzorne plošče
Nadzorna plošča
Lučka LED za splet/napako
Tipka za preklic
Priložena programska oprema
Funkcije gonilnika tiskalnika
Gonilnik tiskalnika
Prvi koraki
15
15
16
16
16
16
17
Nastavitev strojne opreme
Tiskanje predstavitvene strani
Sistemske zahteve
Windows
Macintosh
Linux
Namestitev programske opreme
Izbira in nalaganje medijev za tiskanje
19
20
21
22
22
23
24
Izbira medijev za tiskanje
Tehnični podatki medijev za tiskanje
Smernice za posebne medije za tiskanje
Nalaganje papirja
Nalaganje papirja v pladenj
Tiskanje na posebne materiale za tiskanje
Nastavljanje velikosti in vrste papirja
Osnovno tiskanje
25
25
Tiskanje dokumenta
Preklic tiskalniškega opravila
Vzdrževanje
26
26
26
27
27
28
28
29
Čiščenje naprave
Čiščenje zunanjosti
Čiščenje notranjosti
Vzdrževanje kartuše
Shranjevanje kartuše s tonerjem
Pričakovana življenjska doba kartuše
Prerazporeditev tonerja
Zamenjava kartuše s tonerjem
11
15
19
25
26
Vsebina_9
Vsebina
Odpravljanje težav
31
31
31
32
33
33
33
34
36
38
38
39
Nasveti za preprečevanje zagozditev papirja
Odstranjevanje zagozdenega papirja
V območju izhoda papirja
V območju podajanja papirja
Okolica kartuše s tonerjem
Odpravljanje drugih težav
Podajanje papirja
Težave pri tiskanju
Težave s kakovostjo tiskanja
Splošne težave v operacijskem sistemu Windows
Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux
Pogoste težave v operacijskem sistemu Macintosh
Naročanje potrebščin in dodatkov
40
40
40
Dodatki
Deli za vzdrževanje
Nakup
Tehnični podatki
41
42
Tehnični podatki o napravi ML-1640 Series
Tehnični podatki o napravi ML-2240 Series
31
40
41
Slovarček
43
Stvarno kazalo
47
10_Vsebina
Uvod
Glavni sestavni deli naprave so:
To poglavje zajema naslednje:
•
•
•
Pregled tiskalnika
Pregled nadzorne plošče
Nadzorna plošča
•
•
Priložena programska oprema
Funkcije gonilnika tiskalnika
Slike prikazujejo napravo ML-2240 Series. Naprave ML-1640 Series ne vsebujejo pladnja za ročno podajanje.
Pregled tiskalnika
Pogled s sprednje strani
9
‘
Pladenj za ročno podajanjea
10
Zadnji vodili
11
Pokrov za papira
12
Stranski vodili
a. Samo pri ML-2240.
Pogled z zadnje strani
1
Zgornji pokrov
2
Izhodni pladenj (sprednja stran navzdol)
3
Izhodna podpora
4
Nadzorna plošča
5
Ročica sprednjega pokrova
6
Sprednji pokrov
7
Vhodni pladenj za papir
8
Kartuša s tonerjem
1
Vrata USB
2
Stikalo za vklop/izklop
3
Priključek za napajanje
Uvod_ 11
Pregled nadzorne plošče
1
Lučka LED za
splet/napako
(Status LED dioda)
Prikazuje stanje naprave. Za več informacij glejte »Nadzorna plošča« na str. 13
2
Lučka LED tonerja
Prikazuje stanje kartuše s tonerjem. Za več informacij glejte »Nadzorna plošča« na str. 13
3
Prekliči
Kadar koli zaustavi delovanje in ima več funkcij. Za več informacij glejte »Nadzorna plošča« na str. 13.
12 _Uvod
Nadzorna plošča
Priložena programska oprema
Barva LED diode stanja in tonerja opozarja na trenutno stanje naprave.
Ko svojo napravo nastavite in jo priključite na računalnik, morate namestiti
programsko opremo za tiskalnik ter optični bralnik. Če uporabljate
operacijski sistem Windows ali Macintosh, namestite programsko opremo s
priloženega CD-ja, če pa ste uporabnik operacijskega sistema Linux,
prenesite programsko opremo s spletnega mesta Samsung
(www.samsung.com/printer) in jo namestite.
Lučka LED za splet/napako
(Status LED dioda)
STANJE
Zelena
Rdeča
OPIS
Sveti
Naprava se ogreva ali je pripravljena za prejemanje podatkov.
Utripa
Naprava tiska podatke.
Sveti
•
•
Oranžna
Sveti
OS
Windows
Naprava je zaznala napako, kot recimo odprt
pokrov, ni papirja, napaka v namestilniku ali
druga napaka.
Naprava je zaznala napako, ki zahteva servis,
kot recimo napaka LSU ali grelca. Kontaktirajte
vašega prodajnega ali servisnega predstavnika.
Vsebina
•
•
Linux
Naprava je zaznala napako podobno zagozditvi
papirja.
•
•
Lučka LED tonerja
STANJE
Rdeča
Sveti
Macintosh
OPIS
Zmanjkalo je tonerja, naprava bo prenehala s tiskanjem. Zamenjajte kartušo s tonerjem.
Utripa
Tonerja bo kmalu zmanjkalo, čim prej zamenjajte
toner.
Hitro
utripa
Zmanjkalo je tonerja, zamenjajte toner.
•
•
Gonilnik tiskalnika: s tem gonilnikom tiskalnika
izkoristite vse funkcije naprave.
Smart Panel: ta program omogoča nadzor nad
stanjem naprave in vas opozori, če se med tiskanjem
pojavi napaka.
Gonilnik tiskalnika: uporabite ta gonilnik za
upravljanje tiskalnika s pomočjo računalnika z
operacijskim sistemom Linux in za tiskanje
dokumentov.
Smart Panel: ta program omogoča nadzor nad
stanjem naprave in vas opozori, če se med tiskanjem
pojavi napaka.
Gonilnik tiskalnika: uporabite ta gonilnik za
upravljanje tiskalnika s pomočjo računalnika z
operacijskim sistemom Macintosh in za tiskanje
dokumentov.
Smart Panel: ta program omogoča nadzor nad
stanjem naprave in vas opozori, če se med tiskanjem
pojavi napaka.
]
Vse napake pri tiskanju se bodo prikazale v oknu programa
Smart Panel.
Tipka za preklic
STANJE
Opis
Tiskanje predstavitvene strani
V načinu pripravljenosti pritisnite
in zadržite to tipko, dokler dioda
Status LED ne začne utripati,
in jo nato spustite.
Preklic tiskalniškega opravila
Pritisnite to tipko med tiskanjem.
Med izbrisom tiskalniškega opravila
iz naprave in računalnika utripa LED
dioda rdeče, nato pa se naprava
povrne v stanje pripravljenosti.
To lahko traja nekaj časa, odvisno
od velikosti tiskalniškega opravila.
Ročno tiskanje
Pritisnite to tipko med tiskanjem.
Med izbrisom tiskalniškega opravila
iz naprave in računalnika LED dioda
On Line/Error utripa, nato pa se
naprava povrne v stanje pripravljenosti.
To lahko traja nekaj časa, odvisno od
velikosti tiskalniškega opravila.
V načinu ročnega podajanja opravila
ne morete preklicati s pritiskom na
to tipko.
Uvod_ 13
Funkcije gonilnika tiskalnika
Gonilniki tiskalnika podpirajo naslednje standardne funkcije:
• postavitev papirja, velikost, vir in izbiro vrste medija;
• število kopij.
Poleg tega lahko uporabljate različne posebne funkcije tiskanja. Spodnja
tabela prikazuje splošen pregled funkcij, ki jih podpirajo gonilniki tiskalnika:
Gonilnik tiskalnika
Funkcija
Windows
Linux
Macintosh
Možnost za kakovost
naprave
O
O
O
Tiskanje plakatov
O
X
X
Več strani na enem listu
(N-up)
O
O (2,4)
O
Tiskanje, prilagojeno
strani
O
X
Oa
Prilagajanje velikosti
tiskanja
O
X
O
Vodni žig
O
X
X
Prosojnica
O
X
X
Varčevanje s tonerjem
O
X
O
Obojestransko tiskanje
(ročno)
O
X
X
a. To funkcijo podpira le MAC OS X 10.4~10.6.
14 _Uvod
Prvi koraki
Poglavje vsebuje postopna navodila za nastavitev naprave.
To poglavje zajema naslednje:
•
•
Nastavitev strojne opreme
Tiskanje predstavitvene strani
Nastavitev strojne opreme
Ta razdelek prikazuje korake za nastavitev strojne opreme, ki je podrobneje
opisana v priročniku Vodnik za hitro nameščanje. Preberite Vodnik za hitro
nameščanje in sledite naslednjim korakom.
1. Izberite stabilno mesto.
Izberite ravno, stabilno mesto z dovolj prostora za kroženje zraka.
Omogočite dovolj prostora za odpiranje pokrova in pladnjev.
Območje naj bo dobro zračeno in naj ne bo neposredno izpostavljeno
sončni svetlobi ali virom toplote, mraza ali vlage. Naprave ne postavite
na rob pisalne ali druge mize.
•
•
Sistemske zahteve
Namestitev programske opreme
7. Vklopite napravo.
Ko napravo premikate, je ne nagibajte ali obračajte na glavo.
V nasprotnem primeru lahko toner onesnaži notranjost naprave
in s tem povzroči škodo ali slabo kakovost tiskanja.
Ta oprema ne bo delovala v primeru izpada električnega omrežja.
Tiskanje predstavitvene strani
Natisnite predstavitveno stran, da preverite, ali tiskalnik deluje pravilno.
Tiskanje predstavitvene strani:
V načinu pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko
Prekliči za približno
dve sekundi.
Primerna nadmorska višina za izvajanje tiskalniških opravil je do 1000 m.
Če želite optimizirati tiskanje, si oglejte nastavitev nadmorske višine.
Napravo postavite na ravno in stabilno površino tako, da se ne bo
nagibala za več kot 2 mm. V nasprotnem primeru je kakovost tiskanja
lahko slabša.
2.
3.
4.
5.
6.
Odstranite embalažo in preverite priložene elemente.
Odstranite trak, s katerim je pritrjena naprava.
Namestite vse štiri kartuše s tonerjem.
Naložite papir. (Glejte »Nalaganje papirja« na str. 22.)
Preverite, ali so vsi kabli priključeni na napravo.
Prvi koraki_ 15
Sistemske zahteve
Macintosh
Preden začnete, preverite, ali vaš sistem izpolnjuje naslednje zahteve:
Windows
Operacijski
sistem
Naprava podpira naslednje operacijske sisteme Windows.
Zahteva (priporočeno)
Operacijski
sistem
CPE
RAM
Prazen
prostor na
trdem disku
Windows 2000
Pentium II 400 MHz
(Pentium III 933 MHz)
64 MB
(256 MB)
300 MB
Windows XP
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(256 MB)
1GB
Windows 2003
Server
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(512 MB)
1,25 GB do
2 GB
Windows 2008
Server
Pentium IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 MB
(2048 MB)
10 GB
Windows Vista
Pentium IV 3 GHz
512 MB
(1024 MB)
15 GB
Windows 7
32- ali 64-bitni
procesor Pentium IV,
1 GHz, ali višji
1 GB
(2 GB)
16 GB
•
•
Windows 2008
Server R2
•
•
512 MB
(2048 MB)
RAM
Mac OS X 10.4
ali starejša
različica
• Procesor Intel
• Power PC G4 /
G5
• 128 MB za
Mac
(512 MB),
ki temelji
na PowerPC
• 512 MB za
Mac (1 GB)
s
procesorje
m Intel)
1 GB
Mac OS X 10.5
• Procesor Intel
• 867 MHz ali
hitrejši,
PowerPC G4/
G5
512 MB (1
GB))
1 GB
Mac OS X 10.6
• Procesor Intel
1 GB (2 GB))
1 GB
10 GB
Element
Operacijski
sistem
Zahteve (priporočeno)
•
•
•
•
•
•
•
Minimalna zahteva za vse operacijske sisteme Windows je
Internet Explorer 5.0 ali novejša različica.
Uporabniki, ki imajo skrbniške pravice, lahko namestijo
programsko opremo.
•
•
•
16 _Prvi koraki
Prazen
prostor na
trdem disku
CPE
Linux
Podpora za grafiko DirectX 9 s 128 MB pomnilnika
(da je omogočena tema Aero)
Pogon DVD-R/W
Procesorja Pentium IV
1 GHz (x86) ali 1,4
GHz (x64) (2 GHz ali
hitrejši)
Zahteva (priporočeno)
RedHat 8.0, 9.0 (32 bitna različica)
RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bitna
različica)
Fedora Core 1~7 (32/64 bitna različica)
Mandrake 9.2 (32 bit), 10.0, 10.1 (32/64 bitna
različica)
Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bitna različica)
SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bitna različica)
SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bitna
različica)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64
bitna različica)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bitna različica)
Debian 3.1, 4.0 (32/64 bitna različica)
CPE
Pentium IV 2.4 GHz ali več
RAM
512 MB ali več
Prazen prostor na
trdem disku
1 GB ali več
Namestitev programske opreme
Za tiskanje morate namestiti programsko opremo naprave. Programska
oprema vsebuje gonilnike, aplikacije in druge uporabniku prijazne programe.
Naslednji postopek temelji na operacijskem sistemu Windows XP.
Postopek in okno, ki se pojavita med namestitvijo, se lahko razlikujeta
glede na operacijski sistem, funkcije tiskalnika ali uporabljeni vmesnik.
1. Preverite, ali je naprava povezana v omrežje.
2. Priloženi CD s programsko opremo vstavite v pogon CD-ROM.
CD-ROM se samodejno zažene in prikaže se okno za namestitev.
Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite Start > Zaženi. Vnesite
X:\Setup.exe, zamenjajte »X« s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite
V redu.
Če uporabljate operacijski sistem Windows Vista, Windows 7 in
Windows 2008 Server R2 kliknite Start > Vsi programi > Pripomočki >
Zaženi in vnesite X:\Setup.exe.
Če se v operacijskem sistemu Windows Vista, Windows 7 in Windows
2008 Server R2 prikaže okno Samodejno predvajanje, kliknite Zaženi
Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in nato kliknite Nadaljuj
v oknu Nadzor uporabniškega računa.
3. Kliknite Next.
•
•
Če ponovno nameščate gonilnik, je lahko zgornje okno nekoliko
drugačno.
View User’s Guide: Omogoča ogled navodil za uporabo. Če v
računalniku nimate nameščenega programa Adobe Acrobat, kliknite
ta gumb in program Adobe Acrobat Reader se bo samodejno
namestil. Nato odprite navodila za uporabo.
Prvi koraki_ 17
4. Izberite Typical in kliknite Next.
5. Ko se namestitev konča, se pojavi okno, ki vas poziva, da natisnete
predstavitveno stran in se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung
za prejemanje sporočil podjetja Samsung. Če to želite, označite
ustrezna polja in kliknite Finish.
•
•
Če naprava po namestitvi ne deluje pravilno, poskusite ponovno
namestiti gonilnik tiskalnika. Glejte Razdelek o programski opremi.
Ko se gonilnik tiskalnika namešča, orodje za nameščanje
prepozna lokalne informacije vašega operacijskega sistema
in nastavi privzeto velikost papirja za napravo. Če uporabljate
drugačne območne nastavitve programa Windows, nastavite
običajno velikost papirja, ki ga uporabljate. Ko je namestitev
končana, odprite lastnosti tiskalnika, da nastavite velikost papirja.
18 _Prvi koraki
Izbira in nalaganje medijev za tiskanje
V tem poglavju je opisano, kako v napravo naložite izvirnike in medije za tiskanje.
To poglavje zajema naslednje:
•
•
Izbira medijev za tiskanje
Nalaganje papirja
•
•
Tiskanje na posebne materiale za tiskanje
Nastavljanje velikosti in vrste papirja
Slike prikazujejo napravo ML-2240 Series. Naprave ML-1640 Series ne vsebujejo pladnja za ročno podajanje.
Izbira medijev za tiskanje
Tiskate lahko na različne medije, kot so navaden papir, ovojnice, nalepke
in prosojnice. Uporabljajte medije za tiskanje, ki so primerni za uporabo
v vaši napravi. Mediji za tiskanje, ki ne ustrezajo smernicam v teh navodilih
za uporabo, lahko povzročijo naslednje težave:
• Kakovost tiskanja je slaba.
• Papir se pogosteje zagozdi.
• Naprava se prehitro obrabi.
Lastnosti, kot so teža, sestava, vlakna papirja in vsebnost vlage, so pomembni
dejavniki, ki vplivajo na delovanje naprave in kakovost izpisov. Pri izbiri
materialov za tiskanje upoštevajte naslednje:
• Vrsta, velikost in teža medijev za tiskanje za napravo so opisane
v nadaljevanju.
• Želeni rezultat: izberite medij za tiskanje, ki ustreza vašemu projektu.
• Svetlost: nekateri mediji za tiskanje so bolj beli kot drugi, zato so na njih
slike ostrejše in bolj žive.
• Gladkost površine: gladkost medija za tiskanje vpliva na to, kako jasno
je na papirju videti tisk.
•
•
Nekateri mediji za tiskanje ustrezajo vsem naštetim smernicam,
a kljub temu ne dajejo zadovoljivih rezultatov. To je lahko posledica
neprimernega ravnanja z njimi, neustrezne temperature in stopnje
vlažnosti ali drugih spremenljivk, na katere Samsung ne more
vplivati.
Pred nakupom večje količine medijev za tiskanje se prepričajte,
da ustrezajo zahtevam, ki so določene v teh navodilih za uporabo.
Uporaba medijev za tiskanje, ki ne ustrezajo tem tehničnim zahtevam,
lahko povzroči težave, ki zahtevajo popravila. Garancija ali pogodba
o zagotavljanju storitev podjetja Samsung ne zajema takšnih popravil.
19 _Izbira in nalaganje medijev za tiskanje
Tehnični podatki medijev za tiskanje
Vrsta
Navaden papir
Velikost
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch
98 x 191 mm
Št. 10
105 x 241 mm
DL
110 x 220 mm
C5
162 x 229 mm
C6
114 x 162 mm
Debel papir
Glejte razdelek
Navaden papir
Glejte razdelek Navaden papir
od 90 do 105 g/m2
Nalepkec
Letter, A4
Glejte razdelek Navaden papir
od 120 do 150 g/m2
Prosojnica
Letter, A4
Glejte razdelek Navaden papir
od 138 do 146 g/m2
Kartotečni karton
Razglednica
101,6 x 152,4 mm
od 90 do 163 g/m2
Najmanjša velikost (po meri)
76 x 127 mm
od 60 do 165 g/m2
Največja velikost (po meri)
216 x 356 mm
Ovojnica
Količinab
Težaa
Mere
•
•
od 60 do 90 g/m2 na pladenj
od 60 do 165 g/m2 za ročno
podajanje v pladnju
od 75 do 90 g/m2
•
•
150 listov s težo 75 g/m2
na pladenj
1 list za ročno podajanje
v pladnju
1 list za ročno podajanje
v pladnju
a. Če je teža medija večja od 90 g/m2, naložite papir v pladenj po en list naenkrat.
b. Največja količina je odvisna od teže in debeline medija ter pogojev v okolju.
c. Gladkost: 100 do 250 (sheffield).
Izbira in nalaganje medijev za tiskanje_ 20
Smernice za posebne medije za tiskanje
Vrsta medija
Ovojnice
Smernice
•
•
•
•
•
•
Vrsta medija
Nalepke
Uspešnost tiskanja na ovojnice je odvisna od
kakovosti ovojnic. Pri izbiri ovojnic upoštevajte
naslednje dejavnike:
- Teža: teža ovojnice ne sme presegati 90 g/m2,
drugače se lahko ta zagozdi.
- Zgradba: pred tiskanjem morajo ovojnice ležati
ravno, z zavihkom, manjšim od 6 mm, in ne smejo
vsebovati zraka.
- Stanje: ovojnice ne smejo biti zmečkane,
zarezane ali kako drugače poškodovane.
- Temperatura: uporabljajte ovojnice, ki ustrezajo
toploti in pritisku tiskalnika med delovanjem.
Uporabljajte samo kakovostne ovojnice z ostrimi
in dobro prepognjenimi pregibi.
Ne uporabljajte ovojnic s prilepljenimi znamkami.
Ne uporabljajte ovojnic z zaponkami, pritrdili,
okenci, obloženimi podlogami, samolepilnimi trakovi
ali drugimi sintetičnimi materiali.
Ne uporabljajte poškodovanih ali slabo izdelanih
ovojnic.
Preverite, ali se spoj na obeh straneh ovojnice
razteza vse do roba ovojnice.
Smernice
•
•
•
•
1 sprejemljivo
2 nesprejemljivo
•
•
•
Ovojnice s samolepilnimi trakovi ali več zavihki
morajo imeti lepila, ki lahko za 0,1 sekunde
prenesejo talilno temperaturo naprave. Talilno
temperaturo naprave preverite med tehničnimi
podatki na str. 41. Dodatni zavihki in trakovi lahko
povzročijo gubanje, pregibanje ali zagozditve in
lahko celo poškodujejo grelno enoto.
Za najboljšo kakovost tiskanja robnikov ne
namestite bližje kot 15 mm od robov ovojnice.
Ne tiskajte na območje, kjer je ovojnica zlepljena.
Kartotečni karton
in materiali po
meri
•
Prosojnice
•
•
•
•
•
•
•
•
Da bi se izognili poškodbam na napravi, uporabite
samo nalepke, ki so primerne za uporabo v
laserskih napravah.
Pri izbiri ovojnic upoštevajte naslednje dejavnike:
- Lepila: lepilni material mora biti obstojen pri talilni
temperaturi naprave. Talilno temperaturo naprave
preverite med tehničnimi podatki na str. 41.
- Razporeditev: uporabljajte samo nalepke, med
katerimi ni vidna podlaga. S pol, ki imajo med
nalepkami razmike, se lahko nalepke odlepijo,
kar lahko povzroči resne zagozditve.
- Zvitost: pred tiskanjem morajo nalepke ležati
ravno in na nobeni strani ne smejo biti zvite
več kot 13 mm.
- Stanje: ne uporabljajte nalepk z gubami, mehurčki
ali drugimi znaki ločenosti od pole.
Prepričajte se, da med nalepkami ni vidnega lepila.
Na mestu, kjer je lepilo vidno, se nalepka med
tiskanjem lahko odlepi in povzroči zagozditev
papirja. Lepilo lahko povzroči škodo tudi na
posameznih delih naprave.
Ne vstavljajte pole z nalepkami v napravo več kot
enkrat. Sprijemljiva podlaga je namenjena samo
za en prehod skozi napravo.
Ne uporabljajte nalepk, ki se slabo držijo podlage,
imajo gube ali mehurčke oz. so kako drugače
poškodovane.
Ne tiskajte na medije, ki so manjši od 76 mm po širini
ali 127 mm po dolžini.
V programski aplikaciji nastavite robove vsaj 6,4 mm
stran od robov materiala.
Da bi se izognili poškodbam na napravi, uporabite
samo nalepke, ki so primerne za uporabo v
laserskih napravah.
Prosojnice, ki jih uporabljate v napravi, morajo
prenesti talilno temperaturo naprave 180 °C.
Ko prosojnice odstranite iz naprave, jih položite na
ravno površino.
Ne puščajte jih dolgo časa v pladnju za papir.
Na njih se lahko nabereta prah in umazanija,
kar pri tiskanju povzroči lise.
S prosojnicami ravnajte previdno, da se izognete
madežem zaradi prstnih odtisov.
Natisnjenih prosojnic ne izpostavljajte sončni
svetlobi dalj časa, da ne zbledijo.
Poskrbite, da prosojnice niso zmečkane ali zvite
in nimajo raztrganih robov.
Izbira in nalaganje medijev za tiskanje_ 21
Vrsta medija
Prednatisnjeni
papir
Smernice
•
•
•
•
Pisemska glava mora biti natisnjena s črnilom, ki je
odporno na toploto in se ne bo stopilo, izhlapelo ali
proizvedlo nevarnih izpustov, ko bo 0,1 sekunde
izpostavljeno talilni temperaturi naprave. Talilno
temperaturo naprave preverite med tehničnimi
podatki na str. 41.
Črnilo za tiskanje pisemske glave ne sme biti vnetljivo
in ne sme slabo vplivati na valje tiskalnika.
Obrazce in pisemske glave hranite v ovoju, ki je
odporen na vlago, da preprečite spremembe med
shranjevanjem.
Pred uporabo prednatisnjenega papirja, kot so
obrazci in pisemske glave, preverite, ali je črnilo
na papirju suho. Med postopkom taljenja se lahko
mokro črnilo zbriše s prednatisnjenega papirja,
kar zmanjša kakovost tiskanja.
Nalaganje papirja
Nalaganje papirja v pladenj
Medije za tiskanje, ki jih najpogosteje uporabljate, naložite v pladenj. V pladenj
lahko naložite največ 150 listov navadnega papirja s težo 75 g/m2.
1. Primite vhodni pladenj za papir in ga povlecite k sebi, da se odpre.
Stisnite zadnje vodilo in ga izvlecite, da podaljšate pladenj.
z
Uporaba fotografskega papirja ali premazanega papirja lahko povzroči
težave, ki zahtevajo popravilo. Garancija ali pogodba o zagotavljanju
storitev podjetja Samsung ne zajema takšnih popravil.
Ker je naprava izjemno lahka, se lahko premika, ko jo uporabljate;
na primer, ko odpirate/zapirate pladnje ali nameščate/odstranjujete
kartuše s tonerjem. Pazite, da tiskalnika ne premaknete.
2. Pripravite sveženj papirja za nalaganje tako, da ga upognete in razpihate.
Robove poravnajte na ravni podlagi.
3. Naložite papir s stranjo za tiskanje navzgor. Preverite, ali vsi štirje vogali
papirja ležijo ravno v pladnju.
Pazite, da ne naložite preveč papirja. Če v pladenj naložite preveč
papirja, se ta lahko zagozdi.
22 _Izbira in nalaganje medijev za tiskanje
4. Stisnite zadnje vodilo, da nastavite dolžino papirja in nato stransko
vodilo potisnite na levo stran ob papir.
Tiskanje na posebne materiale za tiskanje
V napravo lahko vstavite različne materiale za tiskanje s posebnimi
dimenzijami, kot so razglednice, kartončki in ovojnice. Še posebej je
uporabno za enostransko tiskanje na pisemski glavi ali barvni papir.
Ročno podajanje materiala za tiskanje
•
•
•
•
Ne potisnite vodila za širino papirja tako daleč, da bi se material zvil.
Če vodila za širino papirja ne prilagodite, lahko to povzroči
zagozditev papirja.
V pladenj naložite naenkrat samo medij za tiskanje z eno velikostjo.
Če se v pladnju nahaja papir, ne dodajate novega papirja, da s tem
ne povzročite zagozditev. To velja tudi za druge vrste medijev za
tiskanje.
• Medij za tiskanje mora biti obrnjen na stran, ki jo želite potiskati,
tako, da gre zgornji rob najprej v napravo. Postavite materiale za
tiskanje na sredino pladnja.
• Vedno nalagajte le določene medije za tiskanje, da se izognete
zagozditvi papirja in težavam s kakovostjo tiska.(Za več informacij
glejte »Izbira medijev za tiskanje« na str. 19)
• Pred naložitvijo v pladenj zravnajte kakršnekoli zavihke na
razglednicah, ovojnicah in nalepkah.
1. Primite vhodni pladenj za papir in ga povlecite k sebi, da se odpre.
Stisnite zadnje vodilo in ga izvlecite, da podaljšate pladenj.
5. Po potrebi zaprite pokrov za papir, da se na naloženem papirju ne
nabira prah.
Ker je naprava izjemno lahka, se lahko premika, ko jo uporabljate;
na primer, ko odpirate/zapirate pladnje ali nameščate/odstranjujete
kartuše s tonerjem. Pazite, da tiskalnika ne premaknete.
2. Namestite pokrov za zaščito pred prahom na vhodni pladenj.
(Pri seriji ML-1640 preskočite ta korak in pojdite na naslednji korak.)
Izbira in nalaganje medijev za tiskanje_ 23
Nastavljanje velikosti in vrste papirja
3. Vstavite papir v pladenj za ročno podajanje.
(Pri seriji ML-1640 vstavite papir v vhodni pladenj.)
Ovojnice
Prednatisnjeni
papir
Prosojnice
Ko naložite papir v pladenj za papir, z uporabo tipk na nadzorni plošči nastavite
velikost in vrsto papirja. Za potrditev sprememb sledite naslednjim korakom.
Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge operacijske sisteme
Windows glejte ustrezna navodila za uporabo ali elektronsko pomoč.
1. Kliknite gumb Start na računalniškem zaslonu.
2. Izberite Tiskalniki in faksi.
3. Z desnim gumbom kliknite ikono gonilnika tiskalnika in izberite
Nastavitve tiskanja.
4. Kliknite zavihek Paper in spremenite nastavitve v Paper Options.
5. Kliknite OK.
Nalepke
Kartotečni
karton
Papir s pisemsko
glavo
Za tiskanje na nalepke ali kartotečni papir z uporabo pladnja za
ročno podajanje papir vstavljajte posamezno.
Priporočamo, da za nemoteno tiskanje na vhodni pladenj najprej
naložite papir.
4. Pri tiskanju z uporabo aplikacije, zaženite meni za tiskanje.
5. Pred tiskanjem, odprite lastnosti tiskalnika.
6. V lastnostih tiskalnika pritisnite na jeziček Paper in izberite ustrezen tip
papirja.
Če želite uporabiti nalepko, nastavite tip paprija na Label.
7. Za vir paprija izberite Manual Feeder in nato pritisnite V redu.
8. Zaženite tiskanje.
9. Pritisnite gumb
Prekliči na napravi, za pričetek podajanja; naprava
prične s tiskanjem.
•
•
Če tiskate več strani, naložite naslednji list po iztisu prve strani in
pritisnite gumb
Prekliči. Ponovite ta korak za vsako stran, ki
jo natisnete.
Spremenjene nastavitve veljajo samo med uporabo trenutne
aplikacije.
24 _Izbira in nalaganje medijev za tiskanje
Če želite uporabljati poseben papir, kot na primer za račune, izberite
Custom v jezičku Paper lastnosti tiskalnika. Glejte razdelek o
programski opremi.
Osnovno tiskanje
V tem poglavju so opisana običajna tiskalniška opravila.
To poglavje zajema naslednje:
•
Tiskanje dokumenta
Tiskanje dokumenta
Naprava omogoča tiskanje iz različnih programov Windows, Macintosh ali
Linux. Natančni koraki za tiskanje dokumenta se lahko razlikujejo glede na
program, ki ga uporabljate.
Za več informacij o tiskanju glejte Razdelek o programski opremi.
Preklic tiskalniškega opravila
Če tiskalniško opravilo čaka v vrsti za tiskanje ali tiskanje v ozadju, na primer
v skupini tiskalnikov v operacijskem sistemu Windows, ga izbrišete tako:
1. V sistemu Windows kliknite meni Start.
2. V sistemu Windows 2000 izberite Settings in nato Printers.
V sistemu Windows XP/2003 izberite Tiskalniki in faksi.
V sistemu Windows Vista/2008 izberite Nadzorna plošča
> Strojna oprema in zvok > Tiskalniki.
Za operacijski sistem Windows 7 izberite Nadzorna
plošča > Strojna oprema in zvok > Naprave in
tiskalniki.
Za operacijski sistem Windows Server 2008 R2 izberite
Nadzorna plošča > Strojna oprema > Naprave in
tiskalniki.
3. Za operacijski sistem Windows 2000, XP, 2003, 2008 in Vista dvokliknite
svojo napravo.
Za operacijski sistem Windows 7 in Windows Server 2008 R2 z desno
miškino tipko kliknite ikono tiskalnika > kontekstni meni > Oglejte si, kaj
se tiska.
4. V meniju Dokumenti izberite Prekliči.
Do okna lahko dostopate tudi tako, da dvokliknete ikono tiskalnika
v spodnjem desnem kotu namizja Windows.
Trenutno opravilo lahko prekličete tudi tako, da na nadzorni plošči naprave
pritisnete
Prekliči.
25 _Osnovno tiskanje
•
Preklic tiskalniškega opravila
Vzdrževanje
To poglavje vsebuje informacije o vzdrževanju naprave in kartuše s tonerjem.
To poglavje zajema naslednje:
•
•
Čiščenje naprave
Vzdrževanje kartuše
•
Zamenjava kartuše s tonerjem
Slike prikazujejo napravo ML-2240 Series. Naprave ML-1640 Series ne vsebujejo pladnja za ročno podajanje.
Čiščenje naprave
3. Izvlecite kartušo s tonerjem iz naprave.
Za ohranitev kakovosti tiskanja sledite spodnjim navodilom za čiščenje
vsakokrat, ko želite zamenjati kartušo s tonerjem ali kadar imate težave s
kakovostjo tiskanja.
•
•
Če ohišje naprave čistite s čistili, ki vsebujejo veliko alkohola, topil
ali drugih močnih snovi, lahko ohišje razbarvate ali poškodujete.
Če so po napravi ali njeni okolici potreseni delci tonerja, jih
pobrišite z navlaženo krpo ali robčkom. Če uporabite sesalnik,
se lahko toner razprši po zraku, kar je lahko škodljivo za vaše
zdravje.
Čiščenje zunanjosti
Ohišje naprave očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Krpo lahko rahlo
navlažite z vodo, vendar pazite, da voda ne bo kapljala na napravo ali v njo.
Čiščenje notranjosti
Med postopkom tiskanja se lahko v napravi kopičijo delci papirja, tonerja in
prahu. To kopičenje lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja, npr. pikice
ali madeže tonerja. Čiščenje notranjosti naprave te težave odpravi ali
zmanjša.
1. Izklopite napravo, jo izključite iz vtičnice ter počakajte, da se ohladi.
2. Odprite sprednji pokrov.
Ker je naprava izjemno lahka, se lahko premika, ko jo uporabljate;
na primer, ko odpirate/zapirate pladnje ali nameščate/odstranjujete
kartuše s tonerjem. Pazite, da tiskalnika ne premaknete.
4. Pladenj za ročno podajanje odstranite tako, da ga izvlečete.
Naprave ML-1640 Series ne vsebujejo pladnja za ročno podajanje.
Nadaljujte s 5. korakom.
Za serijo ML-2240; če ste namestili zaščito pred prahom, le-to
odstranite pred odpiranjem sprednjega okrova.
Vzdrževanje_ 26
5. S suho krpo, ki ne pušča vlaken, z območja kartuše s tonerjem in luknje
za kartušo s tonerjem obrišite morebiten prah in razliti toner.
7. Ko vstavite ročni pladenj za ročno podajanje in kartušo s tonerjem,
zaprite pokrov. Preverite, ali je pokrov dobro zaprt. Če ni, se lahko
med tiskanjem pojavijo napake.
Če ni, se lahko med tiskanjem pojavijo napake.
Da bi preprečili škodo na kartuši s tonerjem, je ne izpostavljajte
svetlobi dlje kot nekaj minut. Po potrebi jo pokrijte s papirjem. Prav
tako se ne dotikajte črnega prenosnega valja v notranjosti naprave.
6. Poiščite podolgovat stekleni del (LSU) v zgornjem delu predela s kartušo
in ga nežno obrišite z vatirano palčko, da preverite, če se zaradi
umazanije bel bombaž obarva črno.
8. Vključite napajalni kabel in vklopite napravo.
Vzdrževanje kartuše
Shranjevanje kartuše s tonerjem
Da bi kartušo s tonerjem kar najbolje izkoristili, upoštevajte naslednja
navodila:
• Ne odstranjujte kartuše s tonerjem iz embalaže, dokler je ne nameravate
uporabiti.
• Kartuše s tonerjem ne polnite ponovno. Garancija za napravo ne pokriva
škode, ki jo povzroči uporaba ponovno napolnjene kartuše.
• Kartuše s tonerjem shranjujte v istem prostoru kot napravo.
• Da preprečite poškodbe kartuše s tonerjem, je ne izpostavljajte svetlobi
dlje kot nekaj minut.
Vzdrževanje_ 27
Pričakovana življenjska doba kartuše
2. Izvlecite kartušo s tonerjem iz naprave.
Življenjska doba kartuše s tonerjem je odvisna od količine tonerja, ki se
porabi pri tiskalnih opravilih. Dejansko število se lahko razlikuje glede na
gostoto tiska na straneh, na katere tiskate, na število strani pa lahko vpliva
tudi okolje delovanja, časovni razmak med tiskanjem ter vrsta in velikost
medija. Če pogosto tiskate slike, boste kartušo morda morali menjati
pogosteje.
Prerazporeditev tonerja
Ko tonerja zmanjkuje, se lahko pojavijo bleda ali svetla področja. Začasno
lahko izboljšate kakovost tiskanja tako, da toner prerazporedite.
1. Odprite sprednji pokrov.
•
•
Ne segajte pregloboko v napravo. Predel z grelno enoto je lahko vroč.
Da preprečite poškodbe kartuše s tonerjem, je ne izpostavljajte
svetlobi dlje kot nekaj minut.
•
Ne dotikajte se zelene (ali nebesno modre) površine oziroma
bobna OPC z rokami ali drugim materialom. Uporabite ročico
na kartuši, da se izognete dotikanju tega predela.
Zelene (ali nebesno modre) površine ali bobna OPC ne
izpostavljajte svetlobi. To lahko poškoduje boben OPC. Prekrijte
boben OPC na kartuši s tonerjem s papirjem, da preprečite
okvaro zaradi svetlobe.
Kartuše s tonerjem ne obračajte na glavo.
•
Za serijo ML-2240; če ste namestili zaščito pred prahom, le-to
odstranite pred odpiranjem sprednjega okrova.
•
Ker je naprava izjemno lahka, se lahko premika, ko jo uporabljate;
na primer, ko odpirate/zapirate pladnje ali nameščate/odstranjujete
kartuše s tonerjem. Pazite, da tiskalnika ne premaknete.
3. Rahlo pretresite kartušo s tonerjem levo in desno, in sicer pet- ali šestkrat,
da prerazporedite toner.
Če si s tonerjem umažete obleko, jo obrišite s suho krpo in obleko
operite v mrzli vodi. V vroči vodi se toner zažre v tkanino.
28 _Vzdrževanje
4. Kartušo s tonerjem ponovno vstavite v tiskalnik. Vstavite kartušo
v tiskalnik tako, da se zaskoči.
Zamenjava kartuše s tonerjem
Ko Lučka LED tonerja zasveti rdeče, je kartuša v napravi povsem prazna.
Naprava preneha s tiskanjem.
Poleg tega se pojavi okno programa Smart Panel, ki vas obvesti o tem,
da je treba zamenjati kartušo.
Na tej stopnji morate kartušo s tonerjem zamenjati. Preverite, katera vrsta
kartuše je primerna za vašo napravo. (Glejte »Dodatki« na str. 40.)
1. Napravo izklopite in počakajte nekaj minut, da se ohladi.
2. Primite sprednji pokrov in ga povlecite k sebi, da ga odprete.
5. Zaprite sprednji pokrov. Preverite, ali je pokrov dobro zaprt. Če ni,
se lahko med tiskanjem pojavijo napake.
Za serijo ML-2240; če ste namestili zaščito pred prahom, le-to
odstranite pred odpiranjem sprednjega okrova.
Ker je naprava izjemno lahka, se lahko premika, ko jo uporabljate;
na primer, ko odpirate/zapirate pladnje ali nameščate/ odstranjujete
kartuše s tonerjem. Pazite, da tiskalnika ne premaknete.
3. Novo kartušo s tonerjem odstranite iz vrečke. Odstranite zaščitni papir s
kartuše s tonerjem.
•
•
•
Ne dotikajte se zelene (ali nebesno modre) površine oziroma
bobna OPC z rokami ali drugim materialom. Uporabite ročico
na kartuši, da se izognete dotikanju tega predela.
Zelene (ali nebesno modre) površine ali bobna OPC
ne izpostavljajte svetlobi. To lahko poškoduje boben OPC.
Prekrijte boben OPC na kartuši s tonerjem s papirjem,
da preprečite okvaro zaradi svetlobe.
Kartuše s tonerjem ne obračajte na glavo.
Vzdrževanje_ 29
4. Primite obe ročici kartuše s tonerjem in jo dobro pretresite,
da prerazporedite toner.
6. Obrnite ročico kartuše s tonerjem in jo primite. Vstavite kartušo v napravo
tako, da se zaskoči.
Če si s tonerjem umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in
operite v mrzli vodi. V vroči vodi se toner zažre v tkanino.
•
•
Pri odpiranju embalaže, v kateri je kartuša s tonerjem,
ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so noži ali škarje.
Lahko namreč poškodujete površino kartuše.
Kartuše s tonerjem ne izpostavljajte svetlobi dlje kot nekaj
minut, da ne pride do okvare. Če je treba, jo zaščitite tako,
da jo pokrijete s papirjem.
5. V notranjosti naprave poiščite reži za kartušo na obeh straneh.
Kartušo s tonerjem vstavite ali izvlecite pazljivo, da ne opraskate
naprave.
•
•
•
Ne dotikajte se zelene (ali nebesno modre) površine oziroma
bobna OPC z rokami ali drugim materialom. Uporabite ročico
na kartuši, da se izognete dotikanju tega predela.
Zelene (ali nebesno modre) površine ali bobna OPC
ne izpostavljajte svetlobi. To lahko poškoduje boben OPC.
Prekrijte boben OPC na kartuši s tonerjem s papirjem,
da preprečite okvaro zaradi svetlobe.
Kartuše s tonerjem ne obračajte na glavo.
7. Zaprite sprednji pokrov. Preverite, ali je pokrov dobro zaprt. Če ni,
se lahko med tiskanjem pojavijo napake.
Povprečen izkoristek nove kartuše s tonerjem je 1500 standardnih strani
v skladu s standardom ISO/IEC 19752. (Povprečen izkoristek pristne
kartuše s tonerjem, ki je priložena napravi, je 700 standardnih strani.)
30 _Vzdrževanje
Odpravljanje težav
To poglavje vsebuje koristne informacije o tem, kaj storiti, če naletite na težavo.
To poglavje zajema naslednje:
•
•
Nasveti za preprečevanje zagozditev papirja
Odstranjevanje zagozdenega papirja
•
Odpravljanje drugih težav
Slike prikazujejo napravo ML-2240 Series. Naprave ML-1640 Series ne vsebujejo pladnja za ročno podajanje.
Nasveti za preprečevanje zagozditev papirja
Odstranjevanje zagozdenega papirja
Če izberete ustrezne vrste medija, se lahko izognete večini zagozditev
papirja. Če se papir zagozdi, sledite korakom na strani 31.
• Upoštevajte postopke na strani 22. Poskrbite, da so nastavljiva vodila
pravilno nameščena.
• V pladenj ne nalagajte preveč papirja. Količina papirja ne sme presegati
oznake za največjo količino papirja na notranji strani pladnja.
• Ne odstranjujte papirja iz pladnja, ko naprava tiska.
• Pred nalaganjem papir upognite, razpihajte in poravnajte.
• Ne uporabljate prepognjenega, vlažnega ali zelo zvitega papirja.
• V pladenj ne nalagajte več različnih vrst papirja hkrati.
• Uporabljajte le priporočene medije za tiskanje. (Glejte »Nastavljanje
velikosti in vrste papirja« na str. 24.)
• Prepričajte se, da je priporočena stran tiskalnega medija v pladnju
obrnjena navzgor.
V območju izhoda papirja
Papir, ki se je zagozdil v tem območju, ima lahko potresen toner na
strani. Če se toner razlije po oblačilih, jih operite v hladni vodi, saj se
bo pod toplo vodo zažrl v tkanino.
1. Če se papir zagozdi, ko prihaja v izhodni pladenj, in je večji del papirja
viden, ga izvlecite.
Če pride do zagozde papirja, bo LED dioda za napako na nadzorni plošči
zasvetila oranžno. Poiščite in odstranite zagozdeni papir.
Za nadaljevanje tiskanja po odstranitvi zagozdenega papirja morate odpreti
in zapreti sprednji pokrov.
Če pri odstranjevanju zagozdenega papirja začutite upor oziroma se papir
ne premakne takoj, ga nehajte vleči. Nadaljujte z naslednjim korakom.
31 _Odpravljanje težav
2. Odprite zgornji in notranji pokrov.
•
•
Pri odstranjevanju zagozdenega papirja pazite, da se ne
dotaknete grelnega valja (ki je pod notranjim pokrovom). Je
vroč in lahko povzroči opekline!
Tudi zgornji in notranji pokrov sta lahko vroča zaradi grelnega
valja. Pred odpiranjem pokrovov počakajte, da se naprava
ohladi.
4. Zaprite notranji in zgornji pokrov. Tiskanje se samodejno nadaljuje.
Neuspešno natisnjene strani se ne bodo ponovno natisnile.
Poskusite natisniti strani.
V območju podajanja papirja
1. Odstranite nepravilno podan papir tako, da ga izvlečete iz pladnja.
Papir v pladnju mora biti ustrezno poravnan.
3. Če se je papir zagozdil v območju grelnega valja, ga razrahljajte.
Nato ga nežno izvlecite.
2. Odprite in zaprite sprednji pokrov, da nadaljujete tiskanje dokumenta
od strani, kjer je tiskanje spodletelo.
Odpravljanje težav_ 32
Okolica kartuše s tonerjem
3. Nežno povlecite papir proti sebi.
1. Odprite sprednji pokrov.
Za serijo ML-2240; če ste namestili zaščito pred prahom, le-to
odstranite pred odpiranjem sprednjega okrova.
4. Prepričajte se, da v napravi ni drugega papirja.
5. Ponovno namestite kartušo s tonerjem in zaprite sprednji pokrov.
Tiskanje dokumenta se bo nadaljevalo od strani, kjer se je prekinilo.
2. Izvlecite kartušo s tonerjem iz naprave.
Odpravljanje drugih težav
V naslednji tabeli so našteta nekatera stanja, ki se lahko pojavijo,
in priporočene rešitve. Upoštevajte predlagane rešitve, dokler ne odpravite
težave. Če težave ne odpravite, pokličite serviserja.
Podajanje papirja
Težava
Predlagane rešitve
Papir se med
tiskanjem zagozdi.
Odstranite zagozdeni papir. Glejte str. 31.
Listi papirja se
zlepijo skupaj.
•
•
•
•
•
Ne dotikajte se zelene (ali nebesno modre) površine oziroma
bobna OPC z rokami ali drugim materialom. Uporabite ročico
na kartuši, da se izognete dotikanju tega predela.
Zelene (ali nebesno modre) površine ali bobna OPC
ne izpostavljajte svetlobi. To lahko poškoduje boben OPC.
Prekrijte boben OPC na kartuši s tonerjem s papirjem,
da preprečite okvaro zaradi svetlobe.
Kartuše s tonerjem ne obračajte na glavo.
•
•
Hkrati ni mogoče
podajati več listov
papirja.
•
Papirja ni mogoče
podati v napravo.
•
•
•
•
•
33 _Odpravljanje težav
V pladnju ne sme biti preveč papirja. V pladenj
lahko naložite do 150 listov papirja, odvisno od
debeline.
Prepričajte se, da uporabljate ustrezno vrsto
papirja. Glejte str. 24.
Papir odstranite iz pladnja in ga upognite ali
razpihajte.
V vlažnem okolju se listi papirja lahko zlepijo
skupaj.
Morda so v pladnju naložene različne vrste
papirja. Naložite papir iste vrste, velikosti
in teže.
Če je zagozditev povzročilo več listov papirja,
odstranite zagozdeni papir. Glejte str. 31.
Odstranite kakršne koli ovire iz notranjosti
naprave.
Papir ni pravilno naložen. Odstranite papir
iz pladnja in ga ponovno pravilno naložite.
V pladnju je preveč papirja. Iz pladnja
odstranite odvečni papir.
Papir je predebel. Uporabljajte le papir,
ki ustreza tehničnim zahtevam naprave.
Glejte str. 19.
Težava
Zagozditve papirja
se ponavljajo.
Predlagane rešitve
•
•
•
Ovojnice so
nagnjene ali pa
se ne podajajo
pravilno.
V pladnju je preveč papirja. Iz pladnja
odstranite odvečni papir. Pri tiskanju na
poseben material v pladenj hkrati naložite
samo eno velikost medija za tiskanje.
Uporabljate napačno vrsto papirja. Uporabljajte
le papir, ki ustreza tehničnim zahtevam
naprave. Glejte str. 20.
Morda so v notranjosti naprave neželeni delci.
Odprite sprednji pokrov in jih odstranite.
Težave pri tiskanju
Težava
Naprava ne
tiska.
Vodila za papir morajo biti v stiku z obema
stranema ovojnice.
Možen vzrok
Predlagane rešitve
Naprava ne dobiva
električne energije.
Preverite povezave
napajalnega kabla. Preverite
stikalo za vklop/izklop in vir
napajanja.
Naprava ni izbrana
kot privzeti tiskalnik.
Izberite Samsung ML-2240
Series kot privzeti tiskalnik
v operacijskem sistemu
Windows.
V napravi preverite naslednje:
• Sprednji pokrov ni zaprt. Zaprite pokrov.
• Papir se je zagozdil. Odstranite zagozdeni papir.
Glejte str. 31.
• Papir ni naložen. Naložite papir. Glejte str. 22.
• Kartuša s tonerjem ni nameščena. Namestite
kartušo s tonerjem.
• Če se pojavi sistemska napaka, se obrnite na
serviserja.
Naprava ne tiska
na poseben
papir, kot na
primer na papir
za račune.
Povezovalni kabel
med računalnikom in
napravo ni pravilno
priklopljen.
Odklopite kabel za tiskalnik
in ga ponovno priklopite.
Povezovalni kabel
med računalnikom
in napravo je
poškodovan.
Če je mogoče, povežite kabel
z drugim računalnikom, ki
deluje pravilno, in natisnite
opravilo. Poskusite lahko tudi
z drugim kablom za tiskalnik.
Nastavitev vrat ni
pravilna.
Preverite nastavitev tiskalnika
v operacijskem sistemu
Windows in se prepričajte,
da je tiskalno opravilo poslano
v prava vrata. Če ima
računalnik več kot ena vrata,
se prepričajte, da je naprava
povezana s pravimi.
Naprava je morda
nepravilno
konfigurirana.
Preverite lastnosti tiskalnika
in poskrbite, da so vse
nastavitve za tiskanje
pravilne.
Morda gonilnik
tiskalnika ni pravilno
nameščen.
Popravite programsko
opremo za tiskalnik.
Glejte Razdelek o programski
opremi.
Naprava ne deluje
pravilno.
Preverite diodo Status LED
na nadzorni plošči, morda
naprava opozarja na
sistemsko napako.
Velikost papirja in
nastavitve velikosti
papirja se ne
ujemajo.
Nastavite pravilno velikost
papirja v oknu Custom
lastnosti tiskalnika. Glejte
razdelek o programski
opremi.
Odpravljanje težav_ 34
Težava
Možen vzrok
Predlagane rešitve
Težava
Naprava izbira
materiale za
tiskanje iz
napačnega
vira papirja.
Izbira vira papirja
v lastnostih tiskalnika
je morda nepravilna.
Pri večini uporabniških
programskih oprem izbiro
vira papirja najdete pod
zavihkom Paper v lastnostih
tiskalnika. Izberite ustrezen
vir papirja. Glejte zaslon
pomoči za gonilnik tiskalnika.
Strani se tiskajo,
vendar so
prazne.
Tiskalno
opravilo se
izvaja zelo
počasi.
Morda je opravilo
zelo zahtevno.
Zmanjšajte zahtevnost strani
ali pa poskusite prilagoditi
nastavitve za kakovost
tiskanja.
Pol strani
je prazne.
Nastavitev
usmerjenosti strani
je morda nepravilna.
Spremenite usmerjenost
strani v aplikaciji. Glejte
zaslon pomoči za gonilnik
tiskalnika.
Velikost papirja in
nastavitve velikosti
papirja se ne
ujemajo.
Poskrbite, da se velikost
papirja v nastavitvah gonilnika
tiskalnika ujema z velikostjo
papirja v vhodnem pladnju.
Ali pa poskrbite, da se
velikost papirja v nastavitvah
za gonilnik tiskalnika ujema
z izbiro papirja v nastavitvah
programske aplikacije, ki jo
uporabljate.
Naprava tiska,
vendar je
besedilo
napačno,
popačeno ali
nepopolno.
Kabel za tiskalnik je
slabo priklopljen ali
pa je poškodovan.
Odklopite kabel za tiskalnik
in ga ponovno priklopite.
Poskusite natisniti opravilo,
ki ste ga že uspešno natisnili.
Če je mogoče, povežite
kabel za tiskalnik z drugim
računalnikom in poskusite
natisniti opravilo, za katerega
veste, da deluje. Nazadnje
poskusite še z novim kablom
za tiskalnik.
Izbran je napačen
gonilnik tiskalnika.
Preverite meni aplikacije za
izbiro tiskalnika in preverite,
ali je izbrana vaša naprava.
Programska
aplikacija ne
deluje pravilno.
Poskusite natisniti opravilo
iz druge aplikacije.
Operacijski sistem
ne deluje pravilno.
Zaprite operacijski sistem
Windows in ponovno
zaženite računalnik. Napravo
izklopite in jo nato ponovno
vklopite.
35 _Odpravljanje težav
Možen vzrok
Predlagane rešitve
Kartuša s tonerjem
je poškodovana ali
pa v njej ni več
tonerja.
Po potrebi prerazporedite
toner. Glejte str. 28.
Po potrebi zamenjajte
kartušo s tonerjem.
Morda ima datoteka
prazne strani.
Preverite, ali datoteka
vsebuje prazne strani.
Nekateri deli,
kot je krmilnik ali
plošča, so morda
poškodovani.
Obrnite se na serviserja.
Datoteka PDF
se ne natisne
pravilno.
Manjkajo
nekateri deli slik,
besedila ali
ilustracij.
Nezdružljivost
datoteke PDF in
izdelkov Acrobat.
Morda bo težava odpravljena,
če datoteko PDF natisnete
kot sliko. V Acrobatovih
možnostih tiskanja vklopite
Print As Image.
Naprava ob prvi
uporabi oddaja
čudne vonjave.
Olje, ki se uporablja
za zaščito grelne
enote, izhlapeva.
To je le začasna težava.
Slaba kakovost
slik. Slike niso
jasne.
Ločljivost fotografije
je zelo nizka.
Zmanjšajte velikost fotografije.
Če povečate velikost
fotografije v programski
aplikaciji, se bo ločljivost
zmanjšala.
Pred tiskanjem
oddaja naprava
v bližini
izhodnega
pladnja hlape.
Uporaba vlažnega
papirja med
tiskanjem
povzroča hlape.
To ni težava. Nadaljujte
s tiskanjem.
Datoteka PDF se bo
kot slika tiskala dalj
časa.
Težave s kakovostjo tiskanja
Če je notranjost naprave umazana ali pa ste papir naložili nepravilno, boste
morda opazili zmanjšano kakovost tiskanja. V spodnji tabeli si oglejte, kako
odpravite težavo.
Težava
Svetel ali
obledel tisk
Madeži tonerja
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Manjkajoči delčki
besedila
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Težava
Beli madeži
Predlagane rešitve
Če se na strani pojavi navpična bela proga ali
obledela površina:
• Kartuša s tonerjem je skoraj prazna. Morda
boste lahko začasno podaljšali življenjsko
dobo kartuše s tonerjem. Glejte str. 29. Če se
kakovost tiskanja s tem ne izboljša, namestite
novo kartušo s tonerjem.
• Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam;
papir je npr. preveč vlažen ali hrapav.
Glejte str. 19.
• Če je svetla celotna stran, je nastavitev
ločljivosti tiskanja prenizka. Prilagodite
ločljivost tiskanja. Glejte zaslon pomoči
za gonilnik tiskalnika.
• Kombinacija obledelih ali zamazanih napak
morda kaže, da je kartušo s tonerjem treba
očistiti.
• Površina dela LSU v notranjosti naprave je
morda umazana. Očistite LSU z nekajkratnim
odpiranjem in zapiranjem sprednjega pokrova.
Če se težava ponovi, pokličite serviserja.
•
•
Na strani se pojavljajo beli madeži:
• Papir je pregrob in veliko umazanije s papirja
pade v notranjost naprave, kar lahko pomeni,
da je prenosni trak umazan. Očistite notranjost
naprave. Obrnite se na serviserja.
• Morda je treba očistiti pot za papir. Obrnite se
na serviserja.
Navpične proge
Če se na strani pojavljajo bele navpične proge:
• Površina dela LSU v notranjosti naprave je
morda umazana. Očistite LSU z nekajkratnim
odpiranjem in zapiranjem sprednjega pokrova.
Če se težava ponovi, pokličite serviserja.
Črno ozadje
Če količina senčenja v ozadju postane
nesprejemljiva:
• Papir zamenjajte z lažjim. Glejte str. 19.
• Preverite okolje naprave: zelo suhi (nizka
vlažnost) ali zelo vlažni (več kot 80 % relativne
vlažnosti) pogoji lahko povečajo količino
osenčenja v ozadju.
• Odstranite staro kartušo s tonerjem in
namestite novo. Glejte str. 29.
Razmazani deli
tonerja
•
•
•
Ponavljajoče
navpične napake
Če se madeži pojavljajo na natisnjeni strani v enakih
intervalih:
• Morda je kartuša s tonerjem poškodovana.
Če se na strani ponavlja madež, večkrat
natisnite list za čiščenje, da boste očistili
kartušo. Če imate po izpisu še vedno enake
težave, odstranite kartušo s tonerjem in
namestite novo. Glejte str. 29.
• Na nekaterih delih naprave je morda toner. Če se
napake pojavljajo na zadnji strani, bo težava po
nekaj natisnjenih straneh verjetno izginila.
• Morda je poškodovana talilna enota. Obrnite
se na serviserja.
Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam;
papir je npr. preveč vlažen ali hrapav.
Glejte str. 19.
Morda je treba očistiti pot za papir.
Glejte »Čiščenje notranjosti« na str. 26.
Če se obledele površine, ponavadi zaokrožene,
pojavljajo na strani naključno:
• Morda je poškodovan le en list papirja.
Poskusite ponovno natisniti opravilo.
• Vlažnost papirja ni enakomerna ali pa so na
površini papirja vlažni madeži. Poskusite
uporabiti drugo znamko papirja. Glejte str. 19.
• Papir je slab. Zaradi postopkov izdelave se
lahko zgodi, da se toner na nekatere dele ne
nanese uspešno. Poskusite uporabiti drugo
vrsto ali znamko papirja.
• Spremenite možnost tiskalnika in poskusite
znova. Pojdite v lastnosti tiskalnika, kliknite
zavihek Paper in nastavite vrsto na
Thick Paper. Za več podrobnosti
glejte Razdelek o programski opremi.
Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite
serviserja.
Predlagane rešitve
Očistite notranjost naprave. Glejte str. 26.
Preverite vrsto in kakovost papirja. Glejte str. 19.
Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo.
Glejte str. 29.
Odpravljanje težav_ 36
Težava
Razpršeni deli
v ozadju
A
Nepravilno
oblikovani znaki
Predlagane rešitve
Razpršeni deli v ozadju nastanejo zaradi drobcev
tonerja, ki so naključno razporejeni po natisnjeni
strani.
• Morda je papir prevlažen. Poskusite tiskati
z drugim svežnjem papirja. Če ni treba,
ne odpirajte paketov papirja, da papir ne
vpije preveč vlage.
• Če se razpršeni deli v ozadju pojavijo na
ovojnici, spremenite postavitev tiskanja, da se
izognete tiskanju čez dele s prekrivajočimi
robovi na zadnji strani. Tiskanje na zlepljene
robove lahko povzroči težave.
• Če razpršeni deli v ozadju pokrivajo celotno
površino natisnjene strani, prilagodite ločljivost
tiskanja v programski aplikaciji ali lastnostih
tiskalnika.
•
Težava
Predlagane rešitve
Gube ali pregibi
•
•
•
Prepričajte se, da je papir pravilno naložen.
Preverite vrsto in kakovost papirja. Glejte str. 19.
Obrnite kup papirja v pladnju. Prav tako
poskusite obrniti papir za 180°.
Hrbtne strani
izpisov so
umazane
•
Preverite, ali toner pušča. Očistite notranjost
naprave. Glejte str. 26.
Črne strani
•
Kartuša s tonerjem morda ni pravilno nameščena.
Odstranite kartušo in jo ponovno namestite.
Kartuša s tonerjem je morda poškodovana in
jo boste morali zamenjati. Odstranite kartušo
s tonerjem in namestite novo. Glejte str. 29.
Naprava morda potrebuje popravilo. Obrnite
se na serviserja.
Če so znaki nepravilno oblikovani in ustvarjajo
prazne slike, je morda papir preveč gladek.
Uporabite drug papir. Glejte str. 19.
•
Postrani
natisnjena stran
AaBbCc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
AaBbCc
Zvitost ali
valovitost
•
•
•
Prepričajte se, da je papir pravilno naložen.
Preverite vrsto in kakovost papirja. Glejte str. 19.
Prepričajte se, da je papir ali drug material
pravilno naložen in da vodila ob kupu papirja
niso pretesna ali preohlapna.
A
Toner se ni oprijel
papirja
•
•
•
•
•
•
•
•
Prepričajte se, da je papir pravilno naložen.
Preverite vrsto in kakovost papirja. Visoke
temperature in vlažnost lahko povzročijo,
da se papir zvije. Glejte str. 19.
Obrnite kup papirja v pladnju. Prav tako
poskusite obrniti papir za 180°.
Manjkajoči delčki
znakov
A
37 _Odpravljanje težav
Očistite notranjost naprave. Glejte str. 26.
Preverite vrsto in kakovost papirja. Glejte str. 19.
Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo.
Glejte str. 29.
Če težave ni mogoče odpraviti, naprava morda
potrebuje popravilo. Obrnite se na serviserja.
Manjkajoči delčki znakov so bela področja znakov,
ki bi morala biti popolnoma črna:
• Če uporabljate prosojnice, poskusite uporabiti
drugo vrsto prosojnic. Zaradi sestave prosojnic
so nekateri manjkajoči delčki znakov običajni.
• Morda tiskate na napačno stran papirja.
Odstranite papir in ga obrnite.
• Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam
za papir. Glejte str. 19.
Težava
Vodoravne proge
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Zvitost
Predlagane rešitve
Če se pojavljajo vodoravno poravnane črne proge
ali madeži:
• Kartuša s tonerjem morda ni pravilno
nameščena. Odstranite kartušo in jo
ponovno namestite.
• Morda je kartuša s tonerjem poškodovana.
Odstranite kartušo s tonerjem in namestite
novo. Glejte str. 29.
• Če težave ni mogoče odpraviti, naprava morda
potrebuje popravilo. Obrnite se na serviserja.
Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux
Težava
Naprava ne tiska.
Verjetno napravo uporabljate na nadmorski višini
1000 m ali višje.
Visoka nadmorska višina lahko vpliva na kakovost
tiskanja, kot je raztresen toner ali svetlobni zajem
slik. To možnost lahko nastavite na kartici Paper
ali Printer v lastnostih gonilnika tiskalnika.
Splošne težave v operacijskem sistemu Windows
Težava
Predlagane rešitve
Med namestitvijo
se prikaže sporočilo
»Datoteka v uporabi«.
Zaprite vse programske aplikacije.
Odstranite vso programsko opremo iz
StartUp Group, nato ponovno zaženite
Windows. Ponovno namestite gonilnik
tiskalnika.
Prikaže se sporočilo
»Prišlo je do kršitve
splošne zaščite«,
»Izjema OE«, »Spool32« ali
»Neveljavna operacija«.
Zaprite vse ostale aplikacije, ponovno
zaženite Windows in ponovno poskusite
tiskati.
Pojavita se sporočili
»Napaka pri tiskanju«,
»Napaka tiskalnika zaradi
časovne omejitve«.
Ti sporočili se lahko pojavita med
tiskanjem. Počakajte, da naprava konča
s tiskanjem. Če se sporočilo pojavi v
stanju pripravljenosti ali ko je tiskanje
končano, preverite povezavo in ali se
je pojavila napaka.
•
•
Če je natisnjeni papir zvit ali pa papirja ni mogoče
podati v napravo:
• Obrnite kup papirja v pladnju. Prav tako
poskusite obrniti papir za 180°.
• Spremenite možnost tiskalnika in poskusite
znova. Pojdite v lastnosti tiskalnika, kliknite
zavihek Paper in nastavite vrsto na
Thin Paper. Za več podrobnosti
glejte Razdelek o programski opremi.
Na naslednjih
nekaj listih se
ponavlja neznana
slika, raztresen
toner, svetel tisk
ali popačenost.
Predlagane rešitve
•
Preverite, ali je v sistemu nameščen gonilnik
tiskalnika. Odprite nastavitve združenega
gonilnika in odprite zavihek Printers v oknu
Printers configuration, da si lahko ogledate
seznam tiskalnikov, ki so na voljo. Preverite,
ali je na seznamu tudi vaša naprava. Če je
ni, s pomočjo čarovnika Add new printer
nastavite svojo napravo.
Preverite, ali se je tiskalnik zagnal. Odprite
Printers configuration in na seznamu
tiskalnikov izberite svojo napravo. Preberite
opis v podoknu Selected printer. Če stanje
vsebuje niz »(stopped)«, pritisnite tipko Start.
Normalno delovanje tiskalnika bi moralo biti
obnovljeno. Stanje »stopped« se je morda
vklopilo, ko so se pojavile težave s tiskanjem.
Preverite, ali ima vaša aplikacija posebno
možnost tiskanja, kot je »-oraw«. Če je
»-oraw« določen v parametru ukazne vrstice,
ga odstranite, da boste lahko pravilno tiskali.
Za Gimp front-end izberite »print« ->
»Setup printer« in uredite parameter
ukazne vrstice v ukazu.
Naprava ne tiska
celih strani in natisne
le pol strani.
Težava je rešena v AFPL Ghostscript v. 8.52
ali novejši različici. Prenesite najnovejšo
različico AFPL Ghostscript s strani
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/
in jo namestite, da bi odpravili težavo.
Med tiskanjem
dokumenta se je
pojavila napaka
»Unable to open mfp
port device file!«.
Ne spreminjajte parametrov opravila za tiskanje
(npr. prek LPR GUI), ko se opravilo izvaja.
Znane različice strežnika CUPS vsakič,
ko spremenite možnosti tiskanja in nato
poskušate opravilo ponovno zagnati od začetka,
prekinejo tiskalno opravilo. Ker združeni gonilnik
za sistem Linux med tiskanjem zaklene vrata,
nenadna prekinitev gonilnika pusti vrata
zaklenjena in je tako nedostopnaza kasnejša
tiskalniška opravila. V tem primeru poskusite
sprostiti vrata večnamenske naprave.
Več o sporočilih o napakah v OS Linux preberite v navodilih
za uporabo OS Linux, ki ste jih prejeli z računalnikom.
Več o sporočilih o napakah v OS Windows preberite v dokumentaciji
Microsoft Windows, ki ste jo prejeli z računalnikom.
Odpravljanje težav_ 38
Pogoste težave v operacijskem sistemu Macintosh
Težava
Datoteka PDF se ne
natisne pravilno.
Manjkajo nekateri deli
slik, besedila ali
ilustracij.
Predlagane rešitve
Nezdružljivost datoteke PDF in izdelkov
Acrobat:
Morda bo težava odpravljena, če datoteko
PDF natisnete kot sliko. V Acrobatovih
možnostih tiskanja vklopite Print As
Image.
Datoteka PDF se bo kot slika
tiskala dalj časa.
Dokument se je natisnil,
vendar pa opravilo ni
izginilo iz tiskanja v
ozadju v OS Mac 10.3.2.
Posodobite OS Mac na različico
OS 10.3.3 ali novejšo.
Med tiskanjem
naslovnice nekateri
znaki niso prikazani
normalno.
Ta težava se pojavi, ker OS Mac med
tiskanjem naslovnice ne najde pisave.
Angleška abeceda in številke so pravilno
prikazane na naslovnici.
Več o sporočilih o napakah v OS Mac preberite v navodilih za uporabo
OS Mac, ki ste jih prejeli z računalnikom.
39 _Odpravljanje težav
Naročanje potrebščin in dodatkov
To poglavje vsebuje informacije o nakupu potrebščin in dodatkov, ki so na voljo za vašo napravo.
To poglavje zajema naslednje:
•
Dodatki
•
Deli za vzdrževanje
Izbirni deli in funkcije se lahko razlikujejo od države do države. Če želite izvedeti, ali je želeni del na voljo v vaši državi, stopite v stik s svojim prodajalcem.
Dodatki
Deli za vzdrževanje
Ko je toner prazen, lahko za vaš računalnik naročite naslednji tip kartuše
s tonerjem:
Da se izognete težavam v zvezi s kakovostjo tiskanja in podajanjem papirja,
ki so posledica obrabljenih delov, in da poskrbite za najboljše delovanje
naprave, pri določenem številu strani oz. ko poteče življenjska doba
posameznega dela, te dele zamenjajte.
Vrsta
Kartuša s
tonerjem sa
standardnim
izkoristkom
Povprečen izkoristek
Številka dela
MLT-D108S (črna)
Povprečen izkoristek
kartuše: 1500 standardnih Regija Ab
strani
MLT-D1082S (črna)
a. Določen izkoristek je v skladu s standardom ISO/IEC 19752.
b. Regija A: Albanija, Avstrija, Belgija, Bosna, Bolgarija, Hrvaška, Ciper,
Češka Republika, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska,
Italija, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska,
Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica,
Združeno kraljestvo.
Ko kupujete novo tiskalno kartušo ali potrebščine, jih morate kupiti
v državi, v kateri ste kupili napravo.
V nasprotnem primeru bodo potrebščine ali kartuša s tonerjem
nezdružljive z vašo napravo, saj se konfiguracija potrebščin in
kartuše s tonerjem razlikuje od države do države.
Predmeti
Izkoristek (povprečen)
Valj za dvigovanje
Pribl. 50.000 strani
Grelna enota
Pribl. 50.000 strani
Prenosni valj
Pribl. 50.000 strani
Priporočamo, da to vzdrževanje opravi pooblaščeni ponudnik storitev oz.
trgovec, pri katerem ste napravo kupili. Garancija ne obsega menjave delov
vzdrževanja po izteku njihove življenjske dobe.
Nakup
Za naročilo potrebščin in dodatkov, ki jih potrdi podjetje Samsung, se obrnite
na lokalnega prodajalca ali trgovca za izdelke Samsung, pri katerem ste kupili
napravo, ali pa obiščite spletno mesto www.samsung.com/supplies in za
informacije o tel. št. tehnične podpore izberite svojo državo/regijo.
Naročanje potrebščin in dodatkov_ 40
Tehnični podatki
To poglavje vsebuje različne tehnične podatke o napravi in njenih funkcijah.
Vsebina tega poglavja:
•
Tehnični podatki o napravi ML-1640 Series
Tehnični podatki o napravi ML-1640 Series
Element
Opis
•
Tehnični podatki o napravi ML-2240 Series
Element
Opis
Zunanje mere
(Š x G x V)
350.5 x 298.5 x 212 mm
5,66 kg
Način tiskanja
Tiskanje z laserskimi žarki
Hitrost
tiskanjaa
Do 16 strani/min (A4), 17 strani/min (Letter)
Teža
(vključno s
potrošnim
materialom)
Čas prvega
izpisa
•
•
Teža embalaže
Papir: 1 kg
Plastična: 0.19 kg
Ločljivost
tiskanja
Največ 1200 x 600 dpi efektivnega izhoda
Talilna
temperatura
180 °C
Jezik tiskalnika
SPL
Združljivost z
operacijskimi
sistemib
•
•
•
Iz načina pripravljenosti: manj kot 10 sekund
Iz hladnega zagona: manj kot 30 sekund
Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008/7/Server 2008
R2
Linux: RedHat 8.0 – 9.0, Mandrake 9.2 – 10.1,
SuSE 8.2 – 9.2, Fedora Core 1 – 4, Ubuntu 6.0
Macintosh: Mac OS X 10.3 – 10.6
Vmesnik
Full speed USB 2.0
Vhodna
zmogljivost
Pladenj: 150 listov za navadni papir, 75 g/m2
Za podrobnosti o vhodni zmogljivosti za papir
glejte str. 20.
Izhodna
zmogljivost
Sprednja stran navzdol: 50 listov, 75 g/m2
Nazivna moč
AC 110 – 127 V ali AC 220 – 240 V
Za ustrezno napetost, frekvenco (Hz) in vrsto toka
glejte oznako nazivne moči na napravi.
Poraba
energije
•
•
•
•
Povprečno delovanje: manj kot 300 W
Način pripravljenosti: manj kot 70 W
Način mirovanja: manj kot 6 W
Ko je naprava izklopljena: 0 W
Raven hrupac
•
•
Način pripravljenosti: manj kot 26 dBA
Način tiskanja: manj kot 50 dBA
Čas ogrevanja
manj kot 35 sekund
Delovno okolje
Temperatura: od 10 do 32,5 °C
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Življenjska
doba kartuše
s tonerjemd
Povprečen izkoristek kartuše: 1500 standardnih strani
(Priložena je kartuša s tonerjem za 700 strani./
Za Kitajsko je priložena kartuša s tonerjem za 1.500
strani.)e
41 _Tehnični podatki
a. Na hitrost tiskanja bodo vplivali uporabljeni operacijski sistem,
računalniška zmogljivost, uporabniška programska oprema, način
povezave, vrsta medija, velikost medija in zahtevnost opravila.
b. Za prenos najnovejše različice programske opreme obiščite spletno
mesto www.samsungprinter.com.
c. Raven zvočnega tlaka, ISO 7779.
d. Povprečen izkoristek kartuše v skladu s standardom ISO/IEC 19752.
Na število strani lahko vpliva okolje delovanja, razmik med tiskanjem
ter vrsta in velikost medija.
e. Odvisen je od konfiguracije izdelka.
Tehnični podatki o napravi ML-2240 Series
Element
Opis
Način tiskanja
Tiskanje z laserskimi žarki
Hitrost
tiskanjaa
Do 22 strani/min (A4), 23 strani/min (Letter)
Čas prvega
izpisa
•
•
Ločljivost
tiskanja
Največ 1200 x 600 dpi efektivnega izhoda
Jezik tiskalnika
SPL
Združljivost z
operacijskimi
sistemib
•
•
•
Iz načina pripravljenosti: manj kot 8.5 sekund
Iz hladnega zagona: manj kot 18 sekund
Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008/7/Server 2008
R2
Linux: RedHat 8.0 – 9.0, Mandrake 9.2 – 10.1,
SuSE 8.2 – 9.2, Fedora Core 1 – 4, Ubuntu 6.0
Macintosh: Mac OS X 10.3 – 10.6
Vmesnik
Full speed USB 2.0
Vhodna
zmogljivost
Pladenj: 150 listov za navadni papir, 75 g/m2
Za podrobnosti o vhodni zmogljivosti za papir
glejte str. 20.
Izhodna
zmogljivost
Sprednja stran navzdol: 100 listov, 75 g/m2
Nazivna moč
AC 110 – 127 V ali AC 220 – 240 V
Za ustrezno napetost, frekvenco (Hz) in vrsto toka
glejte oznako nazivne moči na napravi.
Poraba
energije
•
•
•
•
Povprečno delovanje: manj kot 350 W
Način pripravljenosti: manj kot 70 W
Način mirovanja: manj kot 6 W
Ko je naprava izklopljena: 0 W
Raven hrupac
•
•
Način pripravljenosti: manj kot 33 dBA
Način tiskanja: manj kot 51 dBA
Čas ogrevanja
Manj kot 25 sekund
Delovno okolje
Temperatura: od 10 do 32,5 °C
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Življenjska
doba kartuše
s tonerjemd
Povprečen izkoristek kartuše: 1500 standardnih strani
(Priložena je kartuša s tonerjem za 700 strani./
Za Kitajsko je priložena kartuša s tonerjem za 1.500
strani.)e
Zunanje mere
(Š x G x V)
350.5 x 298.5 x 212 mm
42 _Tehnični podatki
Element
Opis
Teža
(vključno
s potrošnim
materialom)
5,91 kg
Teža embalaže
Papir: 1 kg
Plastična: 0.19 kg
Talilna
temperatura
180 °C
a. Na hitrost tiskanja bodo vplivali uporabljeni operacijski sistem,
računalniška zmogljivost, uporabniška programska oprema, način
povezave, vrsta medija, velikost medija in zahtevnost opravila.
b. Za prenos najnovejše različice programske opreme obiščite spletno
mesto www.samsungprinter.com.
c. Raven zvočnega tlaka, ISO 7779.
d. Povprečen izkoristek kartuše v skladu s standardom ISO/IEC 19752.
Na število strani lahko vpliva okolje delovanja, razmik med tiskanjem
ter vrsta in velikost medija.
e. Odvisen je od konfiguracije izdelka.
Slovarček
Naslednji slovarček omogoča enostavnejšo uporabo izdelka in razumevanje
terminologije, ki se pogosto uporablja tako na področju tiskanja kot tudi
v teh uporabniških navodilih.
ADF
Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) je mehanizem, ki tiskalniku
samodejno poda izvirno polo papirja ter s tem omogoči, da tiskalnik
optično prebere več delov dokumenta hkrati.
AppleTalk
AppleTalk je zaščiten sklad protokolov, ki jih je razvilo podjetje Apple,
Inc za povezovanje računalnikov. AppleTalk je vsebovala prva serija
računalnikov Macintosh (1984), ki pa jo je podjetje Apple pozneje opustilo
in nadomestilo s povezovanjem prek protokola TCP/IP.
BMP
Oblika točkovnega zapisa, ki jo uporabljajo grafični podsistemi Microsoft
Windows (GDI) ter se splošno uporablja kot enostavna grafična datotečna
oblika na tej platformi.
BOOTP
Bootstrap Protocol. Omrežni protokol, ki ga uporabljajo omrežni odjemalci
za samodejno pridobitev naslova IP. To se ponavadi izvede v procesu
zagona računalnikov ali operacijskih sistemov, ki tečejo na njih. Strežniki
BOOTP vsakemu odjemalcu določijo naslov IP iz fonda naslovov. BOOTP
omogoča računalnikom – t. i. »delovnim postajam brez diska«, da pred
nalaganjem kakršnih koli naprednih operacijskih sistemov pridobijo naslov IP.
CCD
Naprava s svetlobno občutljivim detektorjem (CCD) je strojna oprema,
ki omogoča optično branje. Mehanizem za zaklepanje naprave CCD
zaklene tudi modul CCD in tako prepreči morebitno škodo med premikanjem
tiskalnika.
CSV
To je vrsta datotečne oblike, ki vsebuje z vejico ločene vrednosti (CSV)
in se uporablja za izmenjavo podatkov med neenakimi aplikacijami. Ta
datotečna oblika se uporablja v programu Microsoft Excel in se je tako
uveljavila kot psevdostandard v vsej industriji, vključno z drugimi
računalniškimi okolji.
DADF
Samodejni obojestranski podajalnik dokumentov (DADF) je mehanizem,
ki tiskalniku samodejno poda list papirja in ga obrne, tako da lahko naprava
optično prebere obe strani hkrati.
DHCP
Protokol za konfiguracijo dinamičnega gostitelja (DHCP) je omrežni protokol,
ki povezuje odjemalca s strežnikom. Strežnik DHCP posreduje gostitelju
odjemalca DHCP določene konfiguracijske parametre; v splošnem so
to informacije, ki jih odjemalec potrebuje, da lahko sodeluje v omrežju
IP. DHCP omogoča tudi mehanizem za razporeditev naslovov IP gostiteljem
odjemalcev.
DIMM
Dual Inline Memory Module (DIMM), majhno vezje s pomnilnikom. DIMM
v napravi shranjuje vse podatke, kot so npr. podatki o tiskanju ali podatki
o prejetih faksih.
DNS
Imenski strežnik domene (DNS) je sistem, ki shranjuje informacije, ki so
povezane z imeni domen v porazdeljeni podatkovni bazi v omrežju, npr.
v internetu.
43 _Slovarček
DPI
Število pik na palec (DPI) je merska enota za ločljivost, ki se uporablja
pri optičnem branju in tiskanju. Višje vrednosti DPI običajno pomenijo
boljšo ločljivost, bolj vidne podrobnosti na slikah in večjo datoteko.
DRPD
Zaznavanje različnih vzorcev zvonjenja. Različno zvonjenje je storitev
telekomunikacijskega podjetja, ki omogoča uporabniku uporabljati eno
telefonsko linijo za sprejemanje različnih telefonskih številk.
ECM
Način popravljanja napak (ECM) je izbirni način prenosa, ki je vgrajen
v naprave in modeme 1. razreda za faksiranje. Samodejno zazna in
popravi napake v postopku prenosa faksa, ki navadno nastanejo zaradi
zvoka v telefonskih linijah.
Ethernet
Ethernet je računalniška omrežna tehnologija, ki temelji na okvirjih
in je namenjena za lokalna omrežja (omrežja LAN). Označuje ožičenje
in signaliziranje fizičnega nivoja, obliko okvirjev in protokole za nadzor
dostopa do medija (MAC)/podatkovno-povezovalne plasti modela OSI.
Ethernet je večinoma standardiziran tako kot IEEE 802.3. V rabi je od
90. let 20. stoletja dalje in je danes najbolj razširjena omrežna tehnologija.
EtherTalk
Sklad protokolov, ki jih je razvilo podjetje Apple Computer za povezovanje
računalnikov. AppleTalk je vsebovala prva serija računalnikov Macintosh
(1984), ki pa jo je podjetje Apple pozneje opustilo in nadomestilo
s povezovanjem prek protokola TCP/IP.
FTP
Protokol za prenos datotek (FTP) je splošno rabljen protokol za izmenjavo
datotek prek katerega koli omrežja, ki podpira protokol TCP/IP (npr. omrežje
internet ali intranet).
HDD
Trdi disk (HDD) ali preprosto disk, je obstojna naprava za shranjevanje,
ki shranjuje podatke, kodirane v digitalni obliki, na hitro vrteče se plošče
z magnetno površino.
IEEE
Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) je mednarodna,
neprofitna, strokovna organizacija za napredek in razvoj elektronske
tehnologije.
IEEE 1284
Standard vzporednih vrat 1284 je razvil Inštitut inženirjev elektrotehnike
in elektronike (IEEE). Termin »1284-B« označuje posebno vrsto priključka
na koncu vzporednega kabla, ki je pritrjen na neko zunanjo napravo
(npr. na tiskalnik).
Intranet
To je privatno omrežje, ki uporablja internetne protokole, omrežno
povezljivost ter po vsej verjetnosti javni telekomunikacijski sistem
za varno deljenje dela informacij ali delovanja organizacije s svojimi
zaposlenimi. Včasih izraz velja le za najbolj vidno storitev, interno
spletno stran.
IPM
Število slik na minuto (IPM) je način merjenja hitrosti tiskalnika. Stopnja
IPM označuje število enostranskih listov, ki jih tiskalnik lahko natisne
v eni minuti.
IPP
Modem
Internetni tiskalniški protokoll (IPP) je standardni protokol za tiskanje
ter upravljanje tiskalniških opravil, velikosti medijev, ločljivosti itd. IPP
se lahko uporablja lokalno ali prek interneta na stotine tiskalnikih, poleg
tega pa podpira tudi nadzor dostopa, pristnost in kodiranje ter s tem
predstavlja novo, precej bolj zmogljivo in varno rešitev tiskanja.
Naprava, ki uravnava nosilni signal za kodiranje digitalnih podatkov
in odkodiranje prenešenih informacij.
IPX/SPX
IPX/SPX je angleška kratica za Internet Packet Exchange (medomrežna
paketna izmenjava)/Sequenced Packet Exchange (transportna paketna
izmenjava). To je omrežni porotokol, ki ga uporabljajo operacijski sistemi
Novell NetWare. Tako IPX kot SPX omogočata podobne storitve
za povezavo kot protokol TCP/IP; pri tem je protokol IPX podoboen
protokolu IP, protokol SPX pa protokolu TCP. Protokol IPX/SPX je
bil osnovan za lokalna omrežja (LAN) in je zelo učinkovit za ta namen
(navadno je v lokalnem omrežju bolj zmogljiv od protokola TCP/IP).
ISO
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je mednarodni organ
za določanje standardov, ki ga sestavljajo predstavniki državnih organov
za določanje standardov. Določa svetovne industrijske in tržne standarde.
ITU-T
Mednarodna telekomunikacijska zveza je mednarodna organizacija
za standardizacijo in upravljanje mednarodnih radio- in telekomunikacij.
Glavne naloge organizacije vključujejo standardizacijo, koordinacijo
radiofrekvenčnega spektra in organizacijo medsebojnega povezovanja
različnih držav za omogočanje mednarodne telefonije Oznaka -T v kratici
ITU-T označuje telekomunikacije.
JBIG
MR
Spremenjeno branje (MR) je metoda stiskanja, ki jo priporoča ITU-T T.4.
MR s pomočjo načina MH zakodira prvo optično prebrano vrstico. Nato
naslednjo vrstico primerja s prvo, ugotovi razlike ter zakodira in prenese
te razlike.
NetWare
Omrežni operacijski sistem, ki ga je razvilo podjetje Novell, Inc. Prvotno
je za izvajanje več storitev v osebnem računalniku uporabljal dogovorno
večopravilnost, omrežni protokoli pa so bili osnovani na arhetipskem skladu
Xerox XNS. Danes sistem NetWare podpira protokola TCP/IP in IPX/SPX.
OPC
Organski fotoupravljalnik (OPC) je mehanizem, ki ustvari virtualno sliko
za tiskanje s pomočjo laserskega žarka iz laserskega tiskalnika. Običajno
je valjaste oblike in obarvan zeleno ali sivo.
Izpostavljena enota bobna se počasi obrabi zaradi rabe v tiskalniku,
zato jo je treba zamenjati, ko je popraskana zaradi zrn v papirju.
OSI
Medsebojno povezovanje odprtih sistemov (OSI) je model, ki ga je razvila
mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO)za komunikacije. OSI
ponuja standarden, modularen pristop k načrtovanju omrežja, ki razdeli
potrebni niz zapletenih funkcij v prilagodljive, neodvisne in funkcionalne
nivoje. Ti nivoji si z vrha navzdol sledijo: aplikacija, predstavitev, seja, prenos,
omrežje, povezovalni in fizični nivo.
Skupni zapis za izmenjavo slik strokovne skupine (JBIG) je standard
stiskanja slikovnih podatkov, ki ne vpliva na točnost ali kakovost podatkov
in je namenjen stiskanju binarnih slik, predvsem faksov, lahko pa se uporablja
tudi za druge vrste slik.
PABX
JPEG
PCL
Skupni zapis za izmenjavo fotografij strokovne skupine (JPEG) je najbolj
razširjena standardna metoda stiskanja fotografij z izgubo. Ta oblika
se uporablja za shranjevanje in prenos fotografij v svetovni splet.
LDAP
Preprosti protokol za dostop do imenika (LDAP) je omrežni protokol za
pregledovanje, iskanje in popravljanje vsebine v imenikih prek protokola
TCP/IP.
LED
Diode, ki oddajajo svetlobo (LED), so polprevodniki, ki sporočajo stanje
naprave.
MFP
Večnamenska zunanja naprava (MFP) je pisarniška naprava, ki vključuje
več funkcij, tako da vsebuje tiskalnik, fotokopirni stroj, faks, optični bralnik
itd. v enem.
MH
Modified Huffman (MH) je način stiskanja dokumentov za zmanjšanje količine
podatkov, ki jih je treba prenesti med več faksi za prenos slike v skladu
s priporočenim standardom ITU-T T.4. MH je izpopolnjen kodirni postopek
RLE za učinkovito stiskanje belih znakov. Ker je večina faksov sestavljena
pretežno iz belih znakov, je čas prenosa njihove vsebine navadno kratek.
MMR
Spremenjeno spremenjeno branje (MMR) je metoda stiskanja, ki jo priporoča
ITU-T T.6.
Zasebna avtomatska naročniška centrala (PABX) je samodejni
preklopni telefonski sistem v zasebnem podjetju.
Tiskalniški jezik (PCL) je jezik za opis strani (PDL), ki ga je razvilo podjetje
HP kot tiskalniški porotokol in je postal industrijski standard. PCL je bil izvirno
zasnovan za prve brizgalne tiskalnike, sedaj pa so razvili tudi različice
za toplotne, matrične in stranske tiskalnike.
PDF
Portable Document Format (PDF) je zaščiten datotečni format, ki ga
je razvilo podjetje Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih
dokumentov v formatu, ki ni odvisen od naprave in ločljivosti.
PostScript
PostScript (PS) je jezik za opis strani in programski jezik, ki se v večini
uporablja na področju elektronskega in namiznega založništva in se zažene
v interpreterju ter izdela sliko.
PPM
Strani na minuto (PPM) je meritveni način za določanje hitrosti delovanja
tiskalnika, tj. število strani, ki jih lahko tiskalnik natisne v eni minuti.
PS
Glejte PostScript.
PSTN
Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) je omrežje svetovnih javnih
vodovno komutiranih telefonskih omrežij, ki je v industrijskih objektih navadno
preusmerjeno na posredovalno mesto.
SMB
Blok s sporočilom strežnika (SMB) je omrežni protokol, ki se večinoma
uporablja za souporabo datotek, tiskalnikov, serijskih vrat in vozlišč v omrežju.
Omogoča tudi overjeno medprocesno komunikacijo.
Slovarček_ 44
SMTP
Delovni ciklus
Preprost protokol za prenos elektronske pošte (SMTP) je standard za prenos
e-pošte prek interneta. SMTP je relativno enostaven protokol, ki je osnovan
na besedilu in pri katerem se najprej določi enega ali več prejemnikov,
nato pa prenese sporočilo. To je protokol med strežnikom in odjemalcem,
pri katerem odjemalec pošlje e-poštno sporočilo strežniku.
Delovni ciklus je količina strani, ki jo lahko natisnemo v enem mesecu,
ne da bi to vplivalo na kakovost tiskanja. Običajno je življenjska doba
tiskalnika določena s številom strani na leto. Življenjska doba običajno
predstavlja povprečno število izpisov v obdobju, ko je tiskalnik v garanciji.
Če je npr. delovni ciklus 48.000 strani na leto, z 20 delovnimi dnevi na
mesec, lahko s tiskalnikom natisnemo 2400 strani na dan, kar je veliko.
TCP/IP
Protokol za krmiljenje prenosa (TCP) in internetni protokol (IP);
niz komunikacijskih protokolov, ki implementira sklad protokolov,
prek katerih poteka internet in večina ostalih komercialnih omrežij.
TCR
Poročilo o uspelem prenosu (TCR) vsebuje podroben opis vsakega
prenosa, npr. stanje opravila, rezultat prenosa in število poslanih strani.
V tiskalniku lahko nastavite možnost, da se to poročilo natisne po vsakem
opravilu ali pa samo v primeru neuspelega prenosa.
TIFF
Oblika zapisa grafičnih datotek (TIFF) je oblika slik v točkovnem zapisu
z različnimi ločljivostmi. TIFF se navadno uporablja za opis slikovnih
podatkov pri rabi s tiskalniki. Slike v obliki TIFF uporabljajo oznake, tj.
ključne besede, ki označujejo lastnosti slike v datoteki. Ta prilagodljiva
oblika je neodvisna od računalniškega okolja in jo lahko uporabljamo
za slike, ki so bile izdelane z različnimi aplikacijami za obdelavo slik.
TWAIN
Industrijski standard za tiskalnike in programsko opremo. Če uporabljate
tiskalnik in program, ki sta združljiva s standardom TWAIN, lahko v programu
začnete optično prebirati neki dokument; programski vmesnik za zajem
slike za operacijska sistema Microsoft Windows in Apple Macintosh.
URL
Enota za obojestransko tiskanje (optično branje)
To je mehanizem, ki samodejno obrne list papirja tako, da naprava lahko
tiska na obe strani papirja (ali jih optično prebere). Tiskalnik, opremljen
s funkcijo za obojestransko tiskanje, lahko tiska obojestransko.
Gonilnik tiskalnika
Program, ki pošilja ukaze in prenaša podatke iz računalnika v tiskalnik.
Grelna enota
Je del laserskega tiskalnika, ki topi toner na medije za tiskanje. Sestavljen
je iz vročega in dodatnega valja. Ko se toner prenese na papir, grelna
enota s pomočjo vročine in pritiska zagotovi, da toner trajno ostane na
papirju, zato je papir topel, ko pride iz laserskega tiskalnika.
Izvirniki
Prvi primerek nečesa, npr. dokumenta, fotografije ali besedila itd., ki
ga naprava kopira, reproducira ali prevede, da ustvari druge primerke,
ki pa sam ni prekopiran oz. ne izhaja iz drugega obstoječega primerka.
Kartuša s tonerjem
Neke vrste steklenička v napravi, kot je tiskalnik, ki vsebuje toner. Toner
je prah, ki se v laserskih tiskalnikih in fotokopirnih strojih uporablja za
izdelavo besedila in slik na natisnjenem papirju. Toner lahko stopi vročina
grelne enote, zaradi česar se veže na vlakna v papirju.
Uniform Resource Locator (URL) je globalni naslov dokumentov in virov
v internetu. Prvi del naslova označuje, kateri protokol je treba uporabiti, drugi
del pa naslov IP ali ime domene, na kateri je določen vir.
Ločljivost
USB
Maska podomrežja
Universal serial bus (USB) je standard, ki ga je razvilo podjetje USB
Implementers Forum, Inc., za povezovanje računalnikov in zunanjih
naprav. V nasprotju s paralelnimi vrati standard USB omogoča hkratno
povezavo vrat USB na računalniku z več zunanjimi napravami.
Maska podomrežja se uporablja v povezavi z mrežnim naslovom za
določanje, kateri del predstavlja omrežni naslov in kateri naslov gostitelja.
WIA
Matrični tiskalnik je vrsta računalniškega tiskalnika s tiskalno glavo, ki se
premika navzgor in navzdol po strani in tiska ob stiku s papirjem, ob katerega
povleče s trakom iz blaga, ki je prepojen s črnilom, podobno kot pisalni stroj.
Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura za računalniško
upodabljanje, ki so jo najprej uporabljali sistemi Windows Me in Windows XP.
V teh operacijskih sistemih lahko s pomočjo tiskalnika, ki je združljiv
s sistemom WIA, začnete optično prebirati nek dokument.
Bitna globina
Izraz za opis računalniške grafike, ki izraža število bitov, s katerimi
je izražena ena slikovna pika slike v točkovnem zapisu. Večja barvna
globina omogoča širši nabor razločnih barv. Z večanjem števila bitov
lahko postane število razpoložljivih barv tako veliko, da je nepraktično
za uporabo na barvnem zemljevidu. 1-bitno barvo navadno imenujemo
enobarvno oziroma črno-belo.
Datoteka PRN
Vmesnik za gonilnik naprave, ki programski opremi omogoča interakcijo
z gonilnikom naprave s pomočjo standardnih vhodnih/izhodnih sistemskih
klicev, kar poenostavi številna opravila.
Ostrina slike, merjena v pikah na palec (DPI). Večja kot je vrednost DPI,
boljša je ločljivost.
Matrični tiskalnik
Mediji za tiskanje
Mediji, kot so papir, ovojnice, nalepke ali prosojnice, ki jih lahko uporabimo
v tiskalniku, optičnem bralniku, faksu ali kopirnem stroju.
Nadzorna plošča
Nadzorna plošča je ploščat, običajno navpično postavljen predel, kjer
se prikazujejo orodja za nadzor ali upravljanje. Običajno jih najdemo
na sprednjem delu naprave.
Naslov IP
Naslov internetnega protokola (IP) je unikatna številka, ki jo naprave
uporabljajo za identifikacijo in medsebojno komunikacijo na omrežju,
ki uporablja standard internetnega protokola.
Naslov MAC
Naslov MAC (Krmiljenje dostopa do medija) je edinstven način identifikacije,
povezan z omrežnim vmesnikom. Naslov MAC je edinstven 48-bitni
način identifikacije, navadno napisan v obliki 12 heksadecimalnih znakov,
ki so razporejeni v pare (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Proizvajalci omrežnih
kartic (NIC) naslov MAC navadno vgradijo v omrežno kartico že med
proizvodnjo, uporablja pa se kot pripomoček usmerjevalnikom pri iskanju
naprav v velikih omrežjih.
45 _Slovarček
Odtenki sive
Vodni žig
Odtenki sive, ki predstavljajo svetle in temne dele slike, kadar se barvne
slike pretvorijo v sive odtenke; različni odtenki sive predstavljajo različne barve.
Vodni žig je prepoznavna slika ali vzorec na papirju, ki je pri presevni
svetlobi svetlejši. Vodne žige so začeli uporabljati leta 1282 v mestu
Bologna v Italiji; izdelovalci papirja so z njihovo pomočjo prepoznali
svoje izdelke, prav tako pa so jih uporabljali na znamkah, denarju in
drugih vladnih dokumentih za preprečevanje ponarejanja.
Pokritost
Ta izraz se uporablja za merilo rabe tonerja pri tiskanju. Petodstotna
pokritost npr. pomeni, da je na strani papirja velikosti A4 približno 5 %
besedila ali slik. Če so torej na papirju ali izvirniku zapletene slike ali
veliko besedila, bo pokritost večja, obenem pa bo sorazmerno večja
tudi poraba tonerja.
Polton
Zbiranje
Zbiranje je postopek tiskanja več kopij dokumenta v nizih. Če izberete
možnost »Zbiranje«, naprava najprej natisne cel niz in šele nato začne
tiskati dodatne kopije.
Vrsta slike, ki posnema sive odtenke z uporabo različnega števila pik.
Na močno obarvanih delih je uporabljeno večje, na svetlejših pa manjše
število pik.
Posnemanje
Posnemanje je tehnika, s katero neka naprava doseže enake rezultate
kot druga naprava.
Posnemovalnik podvoji funkcije nekega sistema z drugim sistemom,
tako da ta deluje kot prvi sistem. Posnemanje ustvari natančno kopijo
zunanjih lastnosti, v čemer se razlikuje od simulacije, kjer gre za posnemanje
abstraktnega modela nekega sistema, ki pogosto vključuje tudi notranje
lastnosti.
Pot UNC
Dogovor o enotnem imenovanju (UNC) je standarden način dostopanja
do omrežnih sredstev v sistemu Windows NT in drugih Microsoftovih izdelkih.
Oblika zapisa poti UNC je: \\<imestrežnika>\<imesredstva>\<dodatni imenik>
Prehod
To je povezava med računalniškimi omrežji ali med računalniškim omrežjem
in telefonsko linijo. Zelo je razširjena, saj je to računalnik ali omrežje,
ki omogoča dostop do drugega računalnika ali omrežja.
Privzeto
Vrednost ali nastavitev v tiskalniku pred prvo uporabo, pri ponovnem
ali pri prvem zagonu naprave.
Protokol
To je dogovor ali standard, ki nadzira ali omogoči povezavo, komunikacijo
in prenos podatkov med dvema računalniškima izdelkoma.
Tabela ITU-T št. 1
Standardna poskusna tabela, ki jo je objavila zveza ITU-T za prenos
faksimilov.
Vmesnik za tuje naprave
Vmesnik za tuje naprave je kartica, ki je nameščena v napravo in omogoča
uporabo drugih naprav, npr. naprave, ki sprejema kovance, ali bralnika
kartic. Te naprave omogočajo uporabo storitev plačljivega tiskanja
na vašem tiskalniku.
Slovarček_ 46
Stvarno kazalo
Č
tiskanje
predstavitvena stran 15
čiščenje
notranjost 24
zunanjost 24
V
vrsta papirja
D
nastavitev 22
Dioda Status LED 12
vzdrževanje
deli za vzdrževanje 38
kartuša s tonerjem 25
G
gonilnik
namestitev 16
Z
zagozditev
nasveti za izogibanje zagozditvam
papirja 29
L
LED
Status 12, 13
N
nadzorna plošča 12
P
papir
nalaganje v prvi pladenj 21
odstranjevanje zagozditve 29
potrebščine
pričakovana življenjska doba kartuše
s tonerjem 25
predstavitvena stran, izpis 15
T
težava, odpravljanje
kakovost tiskanja 34
Linux 36
podajanje papirja 31
Windows 36
težave s kakovostjo tiskanja,
odpravljanje 34
težave v OS Linux 36
težave v OS Windows 36
tipka za preklic 12
47_Stvarno kazalo
zamenjava delov
kartuša s tonerjem 27
48_Stvarno kazalo
contact samsung worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
www.samsung.com/at
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM
02 201 2418
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/br
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/ca
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
CHINA
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com/cn
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
8-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/dk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.de
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com/latin
HONG KONG
3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/hu
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.com/lu
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/mx
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€
0,10/min)
www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/nz
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/no
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/pt
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
Contact SAMSUNG worldwide_ 49
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/za
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/latin
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com/ae
U.K
0845 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/uk
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/us
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
Contact SAMSUNG worldwide_ 50
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Ta navodila za uporabo so zgolj informativne narave. Vse informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Podjetje Samsung Electronics ni odgovorno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe teh navodil za uporabo ali v povezavi z njimi.
•
•
•
•
•
•
Samsung in logotip Samsung sta blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 in Windows 2008 Server R2 so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation.
UFST® in MicroType™ sta registrirani blagovni znamki podjetja Monotype Imaging Inc.
TrueType, LaserWriter in Macintosh so blagovne znamke podjetja Apple Computer, Inc.
Vsa ostala imena znamk ali izdelkov so blagovne znamke posameznih podjetij ali organizacij.
Obrnite se na datoteko LICENSE.txt na priloženem CD-ROM-u za informacije o odprtokodni licenci.
REV 5.00
Tiskalnik Samsung
Razdelek o programski opremi
RAZDELEK O PROGRAMSKI OPREMI
VSEBINA
1. POGLAVJE:NAMEŠČANJE PROGRAMSKE OPREME TISKALNIKA V WINDOWSIH
Nameščanje programske opreme tiskalnika .......................................................................................................... 4
Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika ............................................................................................ 6
Odstranjevanje programske opreme tiskalnika ...................................................................................................... 6
2. POGLAVJE:OSNOVNO TISKANJE
Tiskanje dokumenta ............................................................................................................................................... 7
Tiskanje v datoteko (PRN) ..................................................................................................................................... 8
Nastavitve tiskalnika ............................................................................................................................................... 8
Jeziček Layout ............................................................................................................................................ 9
Jeziček Paper ............................................................................................................................................. 9
Jeziček Graphics ...................................................................................................................................... 10
Jeziček Extras ........................................................................................................................................... 11
Jeziček About ............................................................................................................................................ 12
Jeziček Printer ........................................................................................................................................... 12
Uporaba priljubljene nastavitve ................................................................................................................. 12
Uporaba pomoči ........................................................................................................................................ 12
3. POGLAVJE:NAPREDNO TISKANJE
Tiskanje več strani na en list papirja (N-to tiskanje) ............................................................................................. 13
Tiskanje posterjev ................................................................................................................................................ 14
Tiskanje knjižic ..................................................................................................................................................... 14
Obojestransko tiskanje ......................................................................................................................................... 15
Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta ........................................................................................... 15
Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja ............................................................................................. 15
Uporaba vodnih žigov ........................................................................................................................................... 16
Uporaba obstoječega vodnega žiga .......................................................................................................... 16
1
Izdelava vodnega žiga .............................................................................................................................. 16
Urejanje vodnega žiga .............................................................................................................................. 16
Brisanje vodnega žiga ............................................................................................................................... 16
Uporaba prekrivkov .............................................................................................................................................. 17
Kaj je prekrivek? ........................................................................................................................................ 17
Izdelava novega prekrivka strani ............................................................................................................... 17
Uporaba prekrivka strani ........................................................................................................................... 17
Brisanje prekrivka strani ............................................................................................................................ 17
4. POGLAVJE:LOKALNA SOUPORABA TISKALNIKA
Nastavljanje gostiteljskega računalnika ................................................................................................................ 18
Nastavljanje odjemalnega računalnika ................................................................................................................. 18
5. POGLAVJE:UPORABA SMART PANEL
Razumevanje Smart Panel ................................................................................................................................... 19
Odpiranje vodiča za odpravljanje napak .............................................................................................................. 20
Spreminjanje nastavitev programa Smart Panel .................................................................................................. 20
6. POGLAVJE:UPORABA TISKALNIKA V LINUXU
Uvod ..................................................................................................................................................................... 21
Nameščanje Unified Linux Driver ......................................................................................................................... 21
Nameščanje Unified Linux Driver .............................................................................................................. 21
Odstranjevanje Unified Linux Driver .......................................................................................................... 22
Uporaba programa Unified Driver Configurator .................................................................................................... 23
Odpiranje programa Unified Driver Configurator ....................................................................................... 23
Konfiguracija tiskalnikov ............................................................................................................................ 23
Konfiguracija vrat ...................................................................................................................................... 24
Nastavljanje lastnosti tiskalnika ............................................................................................................................ 24
Tiskanje dokumenta ............................................................................................................................................. 25
Tiskanje iz aplikacij ................................................................................................................................... 25
Tiskanje datotek ........................................................................................................................................ 25
2
7. POGLAVJE:UPORABA TISKALNIKA Z MACINTOSHEM
Nameščanje programske opreme ........................................................................................................................ 26
Nastavljanje tiskalnika .......................................................................................................................................... 27
Tiskanje ................................................................................................................................................................ 28
Tiskanje dokumenta .................................................................................................................................. 28
Spreminjanje nastavitev tiskalnika ............................................................................................................ 28
Tiskanje več strani na en list papirja ......................................................................................................... 29
3
1
Nameščanje programske
opreme tiskalnika v
Windowsih
To je priporočljivo za večino uporabnikov. Nameščene bodo vse
komponente, ki so potrebne za delovanje tiskalnika.
1
Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen na vaš
računalnik.
2
Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.
Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno
za namestitev.
Poglavje vsebuje:
•
Nameščanje programske opreme tiskalnika
•
Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika
•
Odstranjevanje programske opreme tiskalnika
Nameščanje programske opreme
tiskalnika
Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato
Zaženi. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki
predstavlja vaš pogon in kliknite OK.
Če uporabljate Windows Vista, Windows 7 in Windows 2008
Server R2 kliknite Start → Vsi programi → Pripomočki →
Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.
Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v Windows Vista,
Windows 7 in Windows 2008 Server R2 kliknite Zaženi
Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite
Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.
3
Kliknite Next.
Programsko opremo tiskalnika lahko namestite za lokalno tiskanje.
Za namestitev programske opreme tiskalnika v računalnik, izvedite
primeren namestitven postopek glede na tiskalnik, ki ga uporabljate.
Tiskalniški gonilnik je programska oprema, ki vašemu računalniku
omogoča komunikacijo s tiskalnikom. Postopek namestitve
gonilnikov se lahko razlikuje glede na operacijski sistem, ki ga
uporabljate.
Pred začetkom namestitve zaprite vse programe na vašem PC-ju.
Lokalni tiskalnik je tiskalnik, ki je preko priloženega tiskalniškega
kabla, kot je USB ali paralelni kabel, neposredno priključen na vaš
računalnik.
Programsko opremo tiskalnika lahko namestite s tipično metodo ali
metodo po meri.
• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.
OPOMBA: Če se med namestitvijo pokaže okno “Čarovnik za novo
strojno opremo”, kliknite
v desnem zgornjem kotu okna, da
zaprete okno, ali pa kliknite Prekliči.
• View User’s Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega
priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa
Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat
Reader se bo samodejno namestil.
4
Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih
4
Izberite tip namestitve. Kliknite Next.
7
Da se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung in
prejmete informacije od Samsunga, odkljukajte polje in kliknite
Finish. Preusmerjeni ste na spletno stran Samsung.
V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.
• Typical: Namesti najbolj pogosto programsko opremo za vaš
tiskalnik. To je priporočljivo za večino uporabnikov.
• Custom: Omogoča vam izbiro posameznih komponent, ki jih
želite namestiti.
OPOMBA: Če po končani namestitvi gonilnik tiskalnika ne deluje
OPOMBA: Če tiskalnik še ni priključen na računalnik se prikaže
naslednje okno.
pravilno, ga ponovno namestite. Glej “Ponovno nameščanje
programske opreme tiskalnika” na strani 6.
• Ko ste priključili tiskalnik, kliknite Next.
• Če tiskalnika še ne želite priključiti, kliknite Next in No na
naslednjem zaslonu. Namestitev se bo začela in preizkusna stran
se ne bo natisnila, dokler se namestitev ne konča.
• Okno gonilnika tiskalnika, ki je prikazano v teh uporabniških
navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik in vmesnik, ki
ga uporabljate.
5
Ko se namestitev konča se prikaže okno v katerem lahko
izberete tiskanje preizkusne strani. Če želite natisniti
preizkusno stran, odkljukajte polje in kliknite Next.
V nasprotnem primeru kliknite Next in preskočite korak 7.
6
Če se preizkusna stran pravilno natisne, kliknite Yes.
V nasprotnem primeru kliknite No, da jo ponovno natisnete.
5
Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih
Ponovno nameščanje programske
opreme tiskalnika
Odstranjevanje programske opreme
tiskalnika
Če med nameščanjem pride do napake lahko programsko opremo
ponovno namestite.
1 Zaženite Windowse.
1
2
2
Iz menija Start izberite Programi ali Vsi programi → ime
vašega tiskalniškega gonilnika → Maintenance.
Izberite Repair in kliknite Next.
3
Zagledali boste seznam komponent tako, da jih lahko posebej
ponovno namestite.
4
5
3
OPOMBA: Če tiskalnik še ni priključen na računalnik se prikaže
naslednje okno.
6
Zaženite Windowse.
Iz menija Start izberite Programi ali Vsi programi → ime
vašega tiskalniškega gonilnika → Maintenance.
Izberite Remove in kliknite Next.
Zagledali boste seznam komponent tako, da jih lahko posebej
odstranite.
Izberite komponente, ki jih želite odstraniti in kliknite Next.
Ko vas računalnik pozove, da potrdite izbiro, kliknite Yes.
Izbran gonilnik in vse njegove komponente se odstranijo iz
računalnika.
Ko je programska oprema odstranjena, kliknite Finish.
• Ko ste priključili tiskalnik, kliknite Next.
• Če tiskalnika še ne želite priključiti, kliknite Next in No na
naslednjem zaslonu. Namestitev se bo začela in preizkusna stran
se ne bo natisnila, dokler se namestitev ne konča.
• Okno gonilnika tiskalnika, ki je prikazano v teh uporabniških
navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik in vmesnik, ki
ga uporabljate.
4
Izberite komponente, ki jih želite ponovno namestiti in kliknite
Next.
Če izberete ime vašega tiskalniškega gonilnika in ponovno
namestite programsko opremo tiskalnika za lokalno tiskanje se
bo prikazalo okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran.
Ukrepajte tako:
a. Za tiskanje preizkusne strani odkljukajte polje in kliknite
Next.
b. Če se preizkusna stran pravilno natisne, kliknite Yes.
5
V nasprotnem primeru kliknite No, da jo ponovno natisnete.
Ko se ponovna namestitev konča, kliknite Finish.
6
Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih
2
1
2
Osnovno tiskanje
Izdelajte ali odprite dokument, ki ga želite natisniti.
Izberite Natisni iz menija Datoteka. Prikaže se okno Print.
Okno lahko izgleda drugače, odvisno od vaše aplikacije.
Osnovne nastavitve tiskanja lahko izberete znotraj okna Print.
Med nastavitve spada tudi število kopij in območje tiskanja.
Poglavje razloži možnosti tiskanja in osnovna opravila tiskanja v
Windowsih.
Poglavje vsebuje:
•
Tiskanje dokumenta
•
Tiskanje v datoteko (PRN)
•
Nastavitve tiskalnika
Prepričajte se, da ste
izbrali tiskalnik.
- Jeziček Layout
- Jeziček Paper
- Jeziček Graphics
- Jeziček Extras
- Jeziček About
- Jeziček Printer
- Uporaba priljubljene nastavitve
- Uporaba pomoči
3
Izberite gonilnik tiskalnika iz padajočega seznama Name.
Da bi izkoristili funkcije, ki jih nudi gonilnik tiskalnika, kliknite
Properties ali Preferences v oknu Print v aplikaciji. Za
podrobnosti glejte “Nastavitve tiskalnika” na strani 8.
Če v oknu Print vidite Setup, Printer ali Options jih kliknite. Na
naslednjem zaslonu kliknite Properties.
Tiskanje dokumenta
4
OPOMBE:
• Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh
uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga
uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika
podobna.
• Preverite operacijski(e) sistem(e), ki so združljivi z vašim
tiskalnikom. Prosimo glejte razdelek Združljivost OS v
specifikacijah tiskalnika v uporabniških navodilih tiskalnika.
• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo
zgoščenko.
• Ko izberete možnost v lastnostih tiskalnika, se lahko pojavi klicaj
ali znak
. Klicaj pomeni, da lahko možnost izberete, vendar
to ni priporočljivo, znak
pa pomeni, da te možnosti zaradi
nastavitev naprave ali okolja ne morete izbrati.
Naslednji postopek opisuje splošne korake, ki so potrebni za tiskanje
iz različnih Windows aplikacij. Natančni koraki za tiskanje dokumenta
so lahko drugačni, odvisno od programa, ki ga uporabljate. Za
natančen postopek tiskanja poglejte v uporabniški priročnik vaše
programske opreme.
7
Osnovno tiskanje
Kliknite OK, da zaprete okno z lastnostmi tiskalnika.
Za začetek tiskanja kliknite OK ali Print v oknu Print.
Tiskanje v datoteko (PRN)
Nastavitve tiskalnika
Včasih je potrebno shraniti podatke o tiskanju v datoteko.
V oknu z lastnostmi tiskalnika lahko dostopate do vseh možnosti
tiskalnika, ki jih potrebujete pri delu z njim. Ko so lastnosti tiskalnika
prikazane jih lahko pregledate in spremenite nastavitve, ki jih
potrebujete za tiskanje.
Za izdelavo datoteke:
1 Odkljukaljte polje Print to file v oknu Print.
Okno z lastnostmi tiskalnika je lahko drugačno, odvisno od
operacijskega sistema. Ta uporabniški priročnik prikazuje okno
Lastnosti za Windows XP.
Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh
uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga
uporabljate.
Če do lastnosti tiskalnika dostopate preko mape Tiskalniki lahko
vidite dodatne Windows jezičke (glej uporabniški priročnik za
Windows) in jeziček Printer (glej “Jeziček Printer” na strani 12).
OPOMBE:
• Večina Windows aplikacij bo prepisala nastavitve, ki jih določite v
gonilniku tiskalnika. Najprej spremenite vse nastavitve tiskanja v
aplikaciji in nato spremenite preostale nastavitve s pomočjo
tiskalniškega gonilnika.
2
Izberite mapo in določite ime datoteke ter kliknite V redu.
• Nastavitve, ki jih spremenite bodo veljale le v programu, ki ga
trenutno uporabljate. Če želite uporabiti stalne spremembe jih
izvedite v mapi Tiskalniki.
• Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows
operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila
Windows ali spletno pomoč.
1.
2.
3.
4.
Kliknite tipko Windows Start.
Izberite Tiskalniki in faksi.
Izberite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.
Z desnim gumbom kliknite ikono tiskalniškega gonilnika in
izberite Nastavitve tiskanja.
5. Spremenite nastavitve na vsakem jezičku, kliknite OK.
8
Osnovno tiskanje
Jeziček Layout
Jeziček Paper
Jeziček Layout ponuja možnost za prilagajanje izgleda dokument na
natisnjeni strani. Layout Options vsebuje Multiple Pages per Side,
Poster Printing in Booklet Printing. Za več informacij o dostopanju
do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 7.
Z naslednjimi možnostmi lahko nastavite osnovne specifikacije za
rokovanje s papirjem, ko dostopate do lastnosti tiskalnika. Za več
informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje
dokumenta” na strani 7.
Za dostop do različnih lastnosti papirja kliknite jeziček Paper.
Paper Orientation
Paper Orientation omogoča, da izberete smer v kateri se informacije
natisnejo na stran.
• Portrait tiska preko širine strani, pisemski stil.
• Landscape tiska preko dolžine strani, stil razpredelnice.
• Rotate omogoča, da stran obrnete na želene stopinje.
Copies
Copies omogoča, da izberete število kopij, ki jih boste natisnili.
Izberete lahko od 1 do 999 kopij.
Paper Options
Portrait
Size
Size omogoča, da izberete velikost papirja, ki ste ga naložili na
vstavek.
Če želene velikost ni v polju Size, kliknite Custom. Ko se prikaže
okno Custom Paper Setting nastavite velikost papirja in kliknite OK.
Nastavitev se pojavi v seznamu tako, da jo lahko izberete.
Landscape
Layout Options
Layout Options omogoča, da izberete napredne možnosti tiskanja.
Izberete lahko Multiple Pages per Side in Poster Printing.
• Za podrobnosti glejte “Tiskanje več strani na en list papirja (N-to
tiskanje)” na strani 13.
• Za podrobnosti glejte “Tiskanje posterjev” na strani 14.
• Za podrobnosti glejte “Tiskanje knjižic” na strani 14.
Double-sided Printing
Double-sided Printing omogoča obojestransko tiskanje. Če
možnost ni na voljo pomeni, da tiskalnik ne podpira te funkcije.
• Za podrobnosti glejte “Obojestransko tiskanje” na strani 15.
9
Osnovno tiskanje
Source
Prepričajte se, da je Source nastavljeno na pripadajoči vstavek za
papir.
Pri tiskanju na poseben material kot so kuverte ali prosojnice
uporabite Manual Feeder. V Ročni vstavek ali Večnamenski
vstavek morate naenkrat nalagati le po en papir.
Če je izvor papirja nastavljen na Auto Selection bo tiskalnik iz
vstavka samodejno dvignil material za tiskanje v naslednjem
vrstnem redu: Ročni vstavek ali Večnamenski vstavek, Vstavek n.
Jeziček Graphics
Uporabite naslednje možnosti Grafike, da nastavite kakovost
tiskanja za vaše potrebe. Za več informacij o dostopanju do lastnosti
tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 7.
Kliknite jeziček Graphic, da se prikažejo spodaj prikazane lastnosti.
Type
Type nastavite tako, da se ujema s papirjem, ki je naložen v vstavek
iz katerega želite tiskati. Tako boste dosegli najboljšo kakovost
tiska. V nasprotnem primeru ne boste dosegli želene kakovosti
tiska.
Thick: od 24 do 28 funtov (90–105 g/m2) debel papir.
Thin: od 16 do 19 funtov (60–70 g/m2) tanek papir.
Cotton: 75 ~ 90 g/m2 bombažni papir kot sta Gilbert 25 % in Gilbert
100 %.
Plain Paper: Normalen, prazen papir. Ta tip izberite, če je tiskalnik
enobarven in tiskate na 60 g/m2 bombažni papir.
Recycled Paper: 75 ~ 90 g/m2 recikliran papir.
Color Paper: 75 ~ 90 g/m2 papir z barvnim ozadjem.
Archive: Če želite izpis hraniti dalj časa, na primer za arhiv, izberite
to možnost.
Scaling Printing
Scaling Printing omogoča samodejno ali ročno nastavljanje obsega
tiskanja na stran. Izbirate lahko med None, Reduce/Enlarge in Fit
to Page.
• Za podrobnosti glejte “Tiskanje pomanjšanega ali povečanega
dokumenta” na strani 15.
• Za podrobnosti glejte “Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost
papirja” na strani 15.
Resolution
Izbrana možnost Ločljivosti se lahko razlikuje glede na model
tiskalnika. Višja nastavitev pomeni ostrejšo jasnost natisnjenih
znakov in grafike. Višja nastavitev lahko tudi poveča čas, ki je
potreben za tiskanje dokumenta.
Toner Save Mode
Izbira te možnosti podaljša življenjsko dobo kartuše in zmanjša
stroške na stran brez vidnega zmanjšanja kakovosti tiska. Nekateri
tiskalniki ne podpirajo te možnosti.
• Printer Setting: Če izberete to možnost je funkcija določena
glede na nastavitve tiskalnika v nadzorni plošči.
• On: Izberite to možnost, da omogočite tiskalniku, da porabi manj
kartuše na vsaki strani.
• Off: Če vam s kartušo ni potrebno varčevati pri tiskanju, izberite to
možnost.
Darkness
To možnost uporabite, če želite posvetliti ali potemniti dokument za
tiskanje.
• Normal: ta nastavitev je namenjena za običajne dokumente.
• Light: ta nastavitev je namenjena za debelejše širine črt in slike
v temnejših sivih odtenkih.
• Dark: ta nastavitev je namenjena za tanjše širine črt, višjo ločljivost
pri grafikah in slike v svetlejših sivih odtenkih.
10
Osnovno tiskanje
Jeziček Extras
Advanced Options
Napredne nastavitve lahko nastavite s klikom tipke Advanced
Options.
• Print All Text To Black: Če je odkljukana možnost Print All Text
To Black se bo vso besedilo v dokumentu natisnilo v črni barvi,
ne glede na barve, ki so prikazane na zaslonu.
• Print All Text To Darken: Ko je odkljukana možnost Print All
Text To Darken se bo vso besedilo v dokumento natisnilo
temneje kot pri normalnem dokumentu. Nekateri tiskalniki ne
podpirajo te možnosti.
Izberete lahko zunanje možnosti vašega dokumenta. Za več
informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje
dokumenta” na strani 7.
Za dostop do naslednje funkcije, kliknite jeziček Extras:
Watermark
Izdelate lahko besedilno sliko v ozadju, ki se bo natisnila na vsako
stran vašega dokumenta. Za podrobnosti glejte “Uporaba vodnih
žigov” na strani 16.
Overlay
Prekrivki se pogosto uporabljajo za vnaprej natisnjene obrazce ali
pisemske glave. Za podrobnosti glejte “Uporaba prekrivkov” na
strani 17.
Output Options
• Print Subset: Nastavite lahko zaporedje v katerem se strani
tiskajo. Iz padajočega seznama izberite vrstni red tiskanja.
- Normal (1,2,3): Tiskalnik natisne vse strani od prve pa do
zadnje strani.
- Reverse All Pages (3,2,1): Tiskalnik natisne vse strani od
zadnje pa do prve strani.
- Print Odd Pages: Tiskalnik natisne le liho oštevilčene strani
dokumenta.
- Print Even Pages: Tiskalnik natisne le sodo oštevilčene strani
dokumenta.
• Reprint When Jammed: Ko je izbrana ta možnost, tiskalnik zadrži sliko
natisnjene strani, dokler ne dobi signala, da je stran uspešno zapustila
tiskalnik. Če se papir zagozdi, bo tiskalnik iz računalnika ponovno
natisnil zadnjo stran, ko odpravite zagozdeni papir. Nekateri tiskalniki
ne podpirajo te funkcije.
11
Osnovno tiskanje
Jeziček About
Uporaba priljubljene nastavitve
Uporabite jeziček About, da prikažete podatke o avtorskih pravicah
in številko različice gonilnika. Če imate spletni brskalnik se lahko
povežete na splet s klikom na ikono za spletno stran. Za več
informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje
dokumenta” na strani 7.
Možnost Favorites, ki je vidna na vsakem jezičku z lastnostmi vam
omogoča, da trenutne nastavite shranite za nadaljnjo uporabo.
Da shranite predmet Favorites:
1
2
Po potrebi spremenite nastavitve na vsakem jezičku.
3
Kliknite Save.
Vpišite ime predmeta v vnosno polje Favorites.
Jeziček Printer
Če do lastnosti tiskalnika dostopate preko mape Tiskalniki lahko
pregledate jeziček Printer. Nastavite lahko konfiguracijo tiskalnika.
Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows
operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila
Windows ali spletno pomoč.
1 Kliknite meni Windows Start.
2
3
4
5
Izberite Tiskalniki in faksi.
Izberite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.
Z desnim gumbom kliknite ikono tiskalniškega gonilnika in
izberite Properties.
Kliknite jeziček Printer in nastavite možnosti.
Ko shranite Favorites se shranijo vse nastavitve gonilnika.
Za uporabo shranjenih nastavite izberite element iz padajočega
seznama Favorites. Tiskalnik je sedaj pripravljen za tiskanje glede
na izbrano Priljubljeno nastavitev.
Če želite izbrisati Priljubljen element ga izberite iz seznama in kliknite
Delete.
Privzete nastavitve tiskalniške gonilnika lahko obnovite tako, da iz
seznama izberete Printer Default.
Uporaba pomoči
Vaš tiskalnik ima zaslon s pomočjo, ki ga aktivirate tako, da v oknu z
lastnostmi tiskalnika kliknete tipko Pomoč. Zaslonska pomoč vam
daje podrobne informacije o funkcijah tiskalnika, ki jih omogoča
tiskalniški gonilnik.
Prav tako lahko kliknete
iz zgornjega desnega kota okna in nato
kliknete katerokoli nastavitev.
12
Osnovno tiskanje
3
Napredno tiskanje
Tiskanje več strani na en list papirja
(N-to tiskanje)
V poglavju so razložene možnosti tiskanja in naprednejša tiskarska
opravila.
1
2
3
4
OPOMBA:
• Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh
uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga
uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika
podobna.
• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo
zgoščenko.
Tiskanje več strani na en list papirja (N-to tiskanje)
•
Tiskanje posterjev
•
Tiskanje knjižic
•
Obojestransko tiskanje
•
Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta
•
Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja
•
Uporaba vodnih žigov
•
Uporaba prekrivkov
1
2
3
Poglavje vsebuje:
•
Izberete lahko število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja. Za
tiskanje več kot ene strani na en list papirja se bodo strani zmanjšale
in razporedile v vrstnem redu, ki ga določite. Na en list papirja lahko
natisnete do 16 strani.
4
5
6
13
Napredno tiskanje
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Iz jezička Layout izberite Multiple Pages per Side v
padajočem meniju Layout Type.
Izberite število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja
(1, 2, 4, 6, 9 ali 16) iz padajočega menija Pages per Side.
Po potrebi izberite razporeditev strani iz padajočega menija
Page Order.
Odkljukajte Print Page Border, da natisnete okvir okoli vsake
strani na listu.
Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.
Kliknite OK in natisnite dokument.
Tiskanje posterjev
Tiskanje knjižic
Ta funkcija omogoča tiskanje enostranskega dokument na 4, 9 ali
16 listov papirja. Namen tega je, da natisnjene liste sestavite ter
dobite en dokument velikosti posterja.
1
2
3
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Kliknite jeziček Layout in izberite Poster Printing iz
padajočega menija Layout Type.
Nastavljanje lastnosti posterja:
Razporeditev strani lahko izberete med Poster<2x2>,
Poster<3x3> ali Poster<4x4>. Če izberete Poster<2x2> se bo
izhod samodejno razširil tako, da bo zajemal 4 fizične liste.
8
9
8
9
Ta možnost tiskalnika vam omogoča tiskanje dokumenta na obe
strani papirja in razporedi liste tako, da jih po tiskanju lahko
preganete ter izdelate knjižico.
1 Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
2 Iz jezička Layout izberite Booklet Printing iz padajočega
menija Layout Type.
OPOMBA: Možnost Booklet Printing ni na voljo za vse velikosti
papirja. Da bi poiskali primerno velikost papirja za to funkcijo,
izberite iz Size velikost papirja na jezičku Paper in nato preverite
Booklet Printing v padajočem meniju Layout Type ali je jeziček
Layout aktiviran.
V milimetrih ali inčih določite prekrivanje, da olajšate lepljenje
listov.
3,8 mm
3,8 mm
4
5
Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.
Kliknite OK in natisnite dokument. Poster lahko dokončate tako,
da zlepite liste.
14
Napredno tiskanje
3
4
5
Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.
Kliknite OK in natisnite dokument.
Po tiskanju liste preganite in spnite.
Obojestransko tiskanje
Tiskanje pomanjšanega ali
povečanega dokumenta
Tiskate lahko na obe strani lista papirja. Pred tiskanjem se odločite
kakšno orientacijo dokumenta želite.
Velikost vsebine strani lahko spremenite tako, da vsebina na
natisnjeni strani izgleda večja ali manjša.
Možnosti so:
• None
• Long Edge ki je običajna razporeditev, ki se uporablja pri
spenjanju knjig.
• Short Edge ki je tip, ki se pogosto uporablja za koledarje.
1
2
2
2
3
3
3
2
5
3
5
4
5
5
2
3
5
Long Edge
4
5
Kliknite OK in natisnite dokument.
Prilagajanje dokumenta na izbrano
velikost papirja
• Obojestranskega tiskanja ne uporabljajte za nalepke, prosojnice,
kuverte ali debel papir. Papir se lahko zatakne in tiskalnik se
poškoduje.
2
3
Prav tako lahko kliknete tipko
ali .
V Paper Options izberite izvor papirja, velikost in tip.
Short Edge
OPOMBA:
1
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Iz jezička Paper izberite Reduce/Enlarge v padajočem meniju
Printing Type.
V vnosno polje Percentage vpišite stopnjo obsega.
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Iz jezička Layout izberite orientacijo papirja.
A
Iz razdelka Double-sided Printing izberite želeno možnost
spenjanja.
Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.
Ta funkcija vam omogoča prilagajanje dokumenta na poljubno
izbrano velikost papirja, ne glede na digitalno velikost dokumenta. To
je lahko uporabno, ko želite preveriti podrobnosti na majhnem
dokumentu.
1
2
Kliknite OK in natisnite dokument.
OPOMBA: Če tiskalnik nima obojestranske enote morate tiskanje
zaključiti ročno. Tiskalnik najprej natisne vsako drugo stran
dokumenta. Po končanem tiskanju prve strani posla se prikaže okno
Printing Tip. Za zaključek tiskanja sledite navodilom na zaslonu.
15
Napredno tiskanje
3
4
5
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Iz jezička Paper izberite Fit to Page v padajočem meniju
Printing Type.
Iz padajočega seznama Output size izberite pravilno velikost.
V Paper Options izberite izvor papirja, velikost in tip.
Kliknite OK in natisnite dokument.
Urejanje vodnega žiga
Uporaba vodnih žigov
1
Možnost vodnega žiga omogoča tiskanje besedila preko
obstoječega dokumenta. Na primer, če želite na prvo ali vse strani
dokumenta z velikim sivimi črkami po diagonali natisniti besedo
“OSNUTEK” ali “ZAUPNO”.
2
Tiskalnim ima številne vnaprej določene vodne žige, ki jih lahko
spremenite ali pa v seznam dodate nove.
Uporaba obstoječega vodnega žiga
1
2
3
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Kliknite jeziček Extras in iz padajočega seznama Watermark
izberite želen vodni žig. Izbrani vodni žig bo viden na predogledu.
Kliknite OK in začnite s tiskanjem.
OPOMBA: Predogled prikazuje kako bo stran izgledala, ko jo
natisnete.
2
3
4
5
6
4
5
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku
Watermark. Prikaže se okno Edit Watermark.
V vnosno polje Watermark Message vpišite besedilo. Vpišete
lahko do 40 znakov. Sporočilo se bo prikazalo na predogledu.
Ko je polje First Page Only odkljukano se vodni žig natisne
samo na prvo stran.
Izberite možnosti vodnega žiga.
Iz razdelka Font Attributes lahko izberete ime pisave, stil,
velikost ali nivo sivin ter v razdelku Message Angle določite kot
vodnega žiga.
Kliknite Add, da v seznam dodate nov vodni žig.
Ko ste končali z urejanjem, kliknite OK in začnite s tiskanjem.
Izberite (No Watermark) iz padajočega seznama Watermark, da
prenehate s tiskanjem vodnega žiga.
16
Napredno tiskanje
Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.
Brisanje vodnega žiga
1
2
3
4
Izdelava vodnega žiga
1
3
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku
Watermark. Prikaže se okno Edit Watermark.
Iz seznama Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite
uredit ter spremenite sporočilo in možnosti.
Za shranjevanje sprememb kliknite Update.
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
V jezičku Extras kliknite tipko Edit v razdelku Watermark.
Prikaže se okno Edit Watermark.
Iz seznama Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite
zbrisati in kliknite Delete.
Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.
Uporaba prekrivka strani
Uporaba prekrivkov
Izdelan prekrivek je pripravljen za tiskanje z vašim dokumentom. Za
tiskanje prekrivka z dokumentom:
1
2
Kaj je prekrivek?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Prekrivek je besedilo in/ali slike, ki so shranjene na trdem disku (HDD)
v računalniku, kot posebna oblika datoteke, ki jo lahko natisnete na
poljuben dokument. Prekrivki se pogosto uporabljajo za vnaprej
natisnjene obrazce ali pisemske glave. Namesto, da bi uporabljali
vnaprej natisnjen papir s pisemsko glavo, lahko izdelate prekrivek, ki
vsebuje enake informacije, kot so na pisemski glavi. Za tiskanje pisma
s pisemsko glavo vašega podjetja ni potrebno naložiti vnaprej
natisnjenega papirja s pisemsko glavo v tiskalnik. Tiskalniku morate
povedati, da na dokument natisne prekrivek s pisemsko glavo.
3
4
5
1
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Izdelajte ali odprite dokument, ki vsebuje besedilo ali sliko, ki jo
boste uporabili na novem prekrivku strani. Elemente postavite
točno tako, kot želite, da bi izgledali, ko jih natisnete kot
prekrivek.
Za shranjevanje dokumenta kot prekrivek, odprite lastnosti
tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 7.
Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku Overlay.
V oknu Edit Overlay kliknite Create Overlay.
V oknu Create Overlay vpišite v vnosno polje File name ime, ki
je dolgo največ osem znakom. Po potrebi izberite ciljno pot.
(Privzeta pot je C:\Formover).
Kliknite Save. Ime se pojavi v polju Overlay List.
Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,
odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na
strani 7.
Kliknite jeziček Extras.
Iz padajočega seznama Overlay izberite želen prekrivek.
Če želene datoteke s prekrivkom ni v seznamu Overlay, kliknite
tipko Edit in Load Overlay ter izberite datoteko s prekrivkom.
V oknu Load Overlay lahko izberete shranjeno datoteko s
prekrivkom, ki jo želite uporabiti na zunanjem viru.
Izdelava novega prekrivka strani
Da bi uporabili prekrivek strani morate izdelati nov prekrivek strani, ki
vsebuje logotip ali sliko.
Izdelajte ali odprite dokument, ki ga želite natisniti.
6
7
Po izbiri datoteke kliknite Open. Datoteka se pojavi v polju
Overlay List in je na voljo za tiskanje. Iz polja Overlay List
izberite prekrivek.
Po potrebi kliknite Confirm Page Overlay When Printing. Če
je polje odkljukano se bo okno s sporočilom prikazalo vsakič, ko
boste oddali dokument za tiskanje in bo čakalo, da potrdite ali
želite natisniti prekrivek na vaš dokument.
Če ste izbrali prekrivek in polje ni odkljukano se bo prekrivek
samodejno natisnil z vašim dokumentom.
Kliknite OK ali Yes dokler se tiskanje ne začne.
Izbran prekrivek se prenese s tiskalniškim poslom in se natisne
na vaš dokument.
OPOMBA: Ločljivost dokument s prekrivkom mora biti enaka
dokumentu, ki ga nameravate natisniti s prekrivkom.
Kliknite OK ali Yes, da končate z izdelavo.
Brisanje prekrivka strani
Datoteka se ne natisne. Namesto tega se shrani na trdi disk v
vašem računalniku.
Prekrivek strani, ki ga ne uporabljate lahko izbrišete.
OPOMBA: Velikost dokumenta s prekrivkom mora biti enaka
dokumentu, ki ga boste natisnili skupaj s prekrivkom. Ne izdelajte
prekrivka z vodnim žigom.
17
Napredno tiskanje
1
2
3
4
5
6
V oknu z lastnostmi tiskalnika kliknite jeziček Extras.
Kliknite tipko Edit v razdelku Overlay.
Iz polja Overlay List izberite prekrivek, ki ga želite izbrisati.
Kliknite Delete Overlay.
Ko se pojavi potrditveno okno s sporočilom kliknite Yes.
Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.
4
Lokalna souporaba
tiskalnika
Nastavljanje gostiteljskega
računalnika
Tiskalnik lahko priključite neposredno na izbran računalnik, ki se na
omrežju imenuje “gostiteljski računalnik”.
Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows
operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila
Windows ali spletno pomoč.
OPOMBE:
1
2
3
4
5
6
Zaženite Windowse.
Iz menija Start izberite Tiskalniki in faksi.
Dvakrat kliknite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.
Iz menija Tiskalnik izberite Skupna raba.
Odkljukajte polje Daj ta tiskalnik v skupno rabo.
Vpišite ime v polje Ime za skupno rabo in kliknite OK.
• Preverite operacijski(e) sistem(e), ki so združljivi z vašim
tiskalnikom. Prosimo glejte razdelek Združljivost OS v
specifikacijah tiskalnika v uporabniških navodilih tiskalnika.
• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo
zgoščenko.
Nastavljanje odjemalnega
računalnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
Lokalna souporaba tiskalnika
Z desnim gumbom kliknite tipko Windows Start in izberite
Explorer.
V levem delu odprite vašo mapo omrežja.
Kliknite na ime v sočasni rabi.
Iz menija Start izberite Tiskalniki in faksi.
Dvakrat kliknite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.
Iz menija Tiskalnik izberite Lastnosti.
V jezičku Vrata kliknite Dodaj vrata.
Izberite Lokalna vrata in kliknite Nova vrata.
V polje Vnesite ime vrat vpišite ime za sočasno uporabo.
Izberite OK in kliknite Zapri.
Izberite Uporabi in kliknite OK.
5
Uporaba Smart Panel
Kliknite to ikono v Linuxu.
Smart Panel je program, ki nadzoruje in vas obvešča o stanju tiskalnika
ter vam omogoča spreminjanje nastavitev tiskalnika. Če uporabljate
operacijski sistem Windows ali Macintosh, se ob namestitvi
programske opreme za tiskalnik samodejno namesti programska
oprema Smart Panel. Če uporabljate operacijski sistem Linux,
prenesite programsko opremo Smart Panel s spletnega mesta
Samsung (www.samsung.com/printer) in jo namestite.
Če ste uporabnik Windowsov iz menija Start izberite Programi ali
Vsi programi → ime vašega tiskalniškega gonilnika → Smart
Panel.
OPOMBE:
OPOMBE:
• Za uporabo tega programa potrebujete:
- Za seznam operacijskih sistemov, ki so združljivi z vašim
tiskalnikom poglejte specifikacije tiskalnika v uporabniškem
priročniku tiskalnika.
- Mac OS 10.3 ali višji
- Linux. Za seznam sistemov Linux, ki so združljivi z vašim
tiskalnikom poglejte specifikacije tiskalnika v uporabniškem
priročniku tiskalnika.
- Internet Explorer različica 5.0 ali novejši za animacije flash
animation v pomoči HTML.
• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo
zgoščenko.
Razumevanje Smart Panel
• Če imate nameščen več kot en tiskalnik Samsung morate najprej
izbrati model tiskalnika, da lahko uporabljate pripadajoči Smart
Panel. Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali
samo kliknite (v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite ime
vašega tiskalnika.
• Okno Smart Panel in njegova vsebina, prikazana v tem
uporabniškem priročniku programske opreme, je odvisno od
tiskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporabljate.
Program Smart Panel prikazuje trenutno stanje tiskalnika, nivo
preostale barve v kartušah in druge različne informacije. Prav tako
lahko spremenite nastavitve.
1
Če med tiskanjem pride do napak se Smart Panel samodejno pojavi
in prikaže napako.
Smart Panel lahko zaženete tudi ročno. Dvakrat kliknite ikono za Smart
Panel na opravilni vrstici (v Windowsih) ali območju za informacije
(v Linuxu). Lahko pa jo kliknete v statusni vrstici (v Mac OS X).
Dvakrat kliknite to ikono v Windowsih.
1 Nivo tonerja
Pogledate lahko nivo preostalega tonerja v kartuši/kartušah.
Tiskalnik in število kartuš, prikazanih v zgornjem oknu, je odvisno od
tiskalnika, ki ga uporabljate. Nekateri tiskalniki ne podpirajo te
možnosti.
Buy Now
Zamenjavo kartuš lahko naročite preko spleta.
Troubleshooting Guide
Za reševanje težav lahko pogledate v pomoč.
Kliknite to ikono v Mac OS X.
Driver Setting (Samo za Windowse)
V oknu z lastnostmi tiskalnika lahko dostopate do vseh možnosti
tiskalnika, ki jih potrebujete pri delu z njim. Za podrobnosti glejte
“Nastavitve tiskalnika” na strani 8.
19
Uporaba Smart Panel
Odpiranje vodiča za odpravljanje
napak
Spreminjanje nastavitev programa
Smart Panel
S pomočjo vodiča za odpravljanje napak lahko poiščete rešitve za
težave s stanjem napake.
Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite
(v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite Options.
Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite
(v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite Troubleshooting Guide.
Izberite želene nastavitve v oknu Options.
20
Uporaba Smart Panel
6
Uporaba tiskalnika v Linuxu
Nameščanje Unified Linux Driver
Napravo lahko uporabljate v okolju Linux.
Nameščanje Unified Linux Driver
1
Poglavje vsebuje:
Prepričajte se, da ste priključili tiskalnik na računalnik. Vključite
računalnik in napravo.
Ko se prikaže okno za administracijsko prijavo v polje za prijavo
vtipkajte root in nato sistemsko geslo.
•
Uvod
•
Nameščanje Unified Linux Driver
•
Uporaba programa Unified Driver Configurator
•
Nastavljanje lastnosti tiskalnika
OPOMBA: Za nameščanje programske opreme se morate prijaviti
•
Tiskanje dokumenta
kot super uporabnik (root). Če niste super uporabnik, povprašajte
sistemskega administratorja.
2
Uvod
3
S spletnega mesta Samsung prenesite paket Unified Linux
Driver v svoj računalnik in ga odprite.
4
Kliknite ikono »
« na dnu namizja. Ko se prikaže zaslon
terminala, vnesite:
Programski paket za operacijski sistem Linux morate prenesti s
spletnega mesta Samsung (www.samsung.com/printer), da lahko
namestite programsko opremo za tiskalnik in optični bralnik.
Ko se na vaš sistem Linux namesti gonilnik vam paket gonilnikov
omogoča hkraten nadzor nad številko naprave preko hitrih
vzporednih ECP vrat in vrat USB.
Paket gonilnikov Unified Linux Driver je priložen s pametnim in
prilagodljivim namestitvenim programom. Dodatnih komponent, ki bi
bile potrebne za programsko opremo Unified Linux Driver ne rabite
iskati: vsi potrebni paketi se bodo samodejno prenesli in namestili na
sistem; to je možno zaradi široke palete najbolj popularnih klonov
Linuxa.
21
Uporaba tiskalnika v Linuxu
[root@localhost root]#tar zxf [pot datoteke]/
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd [pot
datoteke]/cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./install.sh
OPOMBA: Če ne uporabljate grafičnega vmesnika in vam ne uspe
namestiti programske opreme, morate gonilnik uporabljati v
besedilnem načinu. Sledite korakom od 3 do 4 in nato sledite
navodilom na zaslonu terminala.
5
Ko se prikaže pozdravno okno, kliknite Next.
6
Odstranjevanje Unified Linux Driver
Ko se namestitev konča, kliknite Finish.
1
Ko se prikaže okno za administracijsko prijavo v polje za prijavo
vtipkajte root in nato sistemsko geslo.
OPOMBA: Da odstranite programsko opremo tiskalnika se morate
prijaviti kot naduporabnik (root). Če niste naduporabnik, vprašajte
vašega sistemskega skrbnika.
2
3
4
Kliknite ikono »
« na dnu namizja. Ko se prikaže zaslon
terminala, vnesite:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
Kliknite Uninstall.
Kliknite Next.
Namestitveni program je dodal namizno ikono Unified Driver
Configurator in skupino Samsung Unified Driver v sistemski
meni. Če imate kakršnekoli težave se posvetujte z zaslonsko
pomočjo, ki je na voljo preko sistemskega menija ali pa jo lahko
prikličete iz okenske aplikacije paketa gonilnika, kot je Unified
Driver Configurator.
OPOMBE: Nameščanje gonilnika v načinu besedila:
• Če ne uporabljate grafičnega vmesnika oz. niste uspeli namestiti
gonilnika, boste morali uporabiti gonilnik v načinu besedila.
• Sledite korakom od 1 do 3, nato vtipkajte [root@localhost Linux]#
./install.sh in sledite navodilom v oknu terminala. Namestitev se
zaključi.
• Če želite gonilnik odstraniti, sledite zgornjim navodilom za
namestitev, vendar na oknu terminala vnesite [root@localhost
Linux]# ./uninstall.sh.
22
Uporaba tiskalnika v Linuxu
5
Kliknite Finish.
Konfiguracija tiskalnikov
Uporaba programa Unified Driver
Configurator
Unified Linux Driver Configurator je orodje namenjeno za konfiguracijo
tiskalnikov.
Po namestitvi Unified Linux Driver se ikona Unified Linux Driver
Configuratorja samodejno doda na namizje.
Konfiguracija tiskalnikov ima dva jezička: Printers in Classes.
Jeziček Printers
S klikom na ikono tiskalnika na levi strani okna Unified Driver
Configurator lahko pogledate konfiguracijo trenutnega sistemskega
tiskalnika.
Preklopi na Printers
Configuration.
Odpiranje programa Unified Driver
Configurator
1
2
Prikaže vse
nameščene
tiskalnike.
Dvakrat kliknite Unified Driver Configurator na namizju.
Lahko tudi kliknete ikono zagonskega menija in izberete
Samsung Unified Driver in nato Unified Driver Configurator.
Pritisnite posamezni gumb na plošči z moduli, da preklopite do
pripadajočega konfiguracijskega okna.
Tipka Printers Configuration
Prikaže stanje, ime
modela in URL
vašega tiskalnika.
Uporabite lahko naslednje nadzorne gumbe tiskalnika:
Tipka Ports Configuration
• Refresh: Obnovi obstoječ seznam tiskalnikov.
• Add Printer: Omogoča dodajanje novega tiskalnika.
• Remove Printer: Odstrani izbran tiskalnik.
• Set as Default: Nastavite trenutni tiskalnik za privzetega.
• Stop/Start: Zaustavi/zažene tiskalnik.
• Test: Omogoča tiskalnje preizkusne strani, da preverite, če
naprava deluje pravilno.
• Properties: Omogoča pregledovanje in spreminjanje lastnosti
tiskalnika. Za podrobnosti glejte stran 24.
3
Do zaslonske pomoči lahko pridete s klikom Help.
Po spreminjanju nastavitev kliknite Exit, da zaprete Unified
Driver Configurator.
23
Uporaba tiskalnika v Linuxu
Jeziček Classes
Jeziček Classes prikazuje seznam obstoječih tiskalniških razredov.
Nastavljanje lastnosti tiskalnika
S pomočjo okna v konfiguraciji tiskalnikov lahko spremenite različne
lastnosti naprave kot tiskalnika.
1 Odprite Unified Driver Configurator.
Prikaže vse
tiskalniške razrede.
2
3
Po potrebi preklopite na Printers Configuration.
Na seznamu obstoječih tiskalnikov izberite vašo napravo in
kliknite Properties.
Odpre se okno Printer Properties.
Prikaže stanje razreda
in število tiskalnikov v
razredu.
• Refresh: Osveži seznam razredov.
• Add Class...: Omogoča dodajanje novega tiskalniškega razreda.
• Remove Class: Odstrani izbran tiskalniški razred.
Konfiguracija vrat
V tem oknu lahko pogledate seznam obstoječih vrat, preverite stanje
vsakih vrat in sprostite vrata, ki so obtičala v zaposlenem stanju, ko
je njen lastnik prekinjen iz kakršnegakoli razloga.
Preklopi na
Ports
Configuration.
Prikaže vsa
obstoječa vrata.
Prikaže tip vrat,
priključeno napravo
na vrata in stanje.
4
• Refresh: Obnovi obstoječ seznam vrat.
• Release port: Sprosti izbrana vrata.
24
Uporaba tiskalnika v Linuxu
Na vrhu okna se prikaže naslednjih pet jezičkov:
• General: Omogoča spreminjanje lokacije in imena tiskalnika.
Ime, ki ga vpišete v ta jeziček se prikaže na seznamu
tiskalnikov v konfiguraciji tiskalnikov.
• Connection: Omogoča pregledovanje ali izbiranje drugih
vrat. Če tiskalniška vrata spremenite iz USB na vzporedna ali
obratno, morate ponovno nastaviti tiskalniška vrata na tem
jezičku.
• Driver: Omogoča pregledovanje ali izbiranje drugega
tiskalniškega gonilnika. S klikom Options lahko nastavite
možnosti privzete naprave.
• Jobs: Prikaže seznam tiskalniških poslov. Kliknite Cancel
job, da prekličete izbran posel in odkljukajte Show
completed jobs, da pogledate prejšnje posle na seznamu
poslov.
• Classes: Prikaže razred v katerem se vaš tiskalnik nahaja.
Kliknite Add to Class, da dodate tiskalnik v izbran razred ali
kliknite Remove from Class, da tiskalnik odstranite iz
izbranega razreda.
Kliknite OK, da uporabite spremembe in zaprete okno z
lastnostmi tiskalnika.
Tiskanje dokumenta
Tiskanje iz aplikacij
Obstajajo številne Linux aplikacije iz katerih lahko tiskate s pomočjo
Common UNIX Printing System (CUPS). Iz vsake takšne aplikacije
lahko tiskate na vašo napravo.
1 Iz aplikacije, ki jo uporabljate izberite Print iz menija File.
2
3
Izberite Print, ki neposredno uporablja lpr.
V oknu LPR GUI izberite ime modela vaše naprave iz seznama
tiskalnikov in kliknite Properties.
Kliknite.
5
6
7
Na vrhu okna se prikažejo naslednji štirje jezički:
• General - omogoča spreminjanje velikosti papirja, tipa paprija
in orientacije dokumentov, omogoča obojestransko funkcija,
doda začetne in končne napise ter spremeni število strani na
list.
• Text - omogoča določanje robov strani in možnosti besedila
kot so razmaki ali stolpci.
• Graphics - omogoča nastavljanje možnosti slike, ki jih
uporabljate pri tiskanju slik/datotek, kot so barvne možnosti,
velikost slike ali položaj slike.
• Device - omogoča nastavljanje ločljivosti tiskanja, vira papirja
in cilja.
Kliknite Apply, da uporabite spremembe in zaprete okno z
lastnostmi.
V oknu LPR GUI kliknite OK za začetek tiskanja.
Prikaže se okno Print, kjer lahko nadzorujete stanje
tiskalniškega posla.
Za preklic trenutnega posla kliknite Cancel.
Tiskanje datotek
Na napravi Samsung lahko natisnete različne tipe datotek na
standarden CUPS način - neposredno preko ukaznega vmesnika.
Orodje CUPS lpr vam omogoča prav to. Ampak paket gonilnikov
zamenja standardno lpr oroje z bolj uporabniško prijaznim LPR GUI
programom.
Za tiskanje datoteke z dokumentom:
1 Vpišite lpr <file_name> iz Linux ukazne lupine in pritisnite
Enter. Prikaže se okno LPR GUI.
4
Spremenite tiskalnik in lastnosti tiskalniškega posla.
2
3
25
Uporaba tiskalnika v Linuxu
Ko vpišete samo lpr in pritisnete Enter se najprej pojavi okno
Select file(s) to print. Samo izberite datoteke, ki jih želite
natisniti in kliknite Open.
V oknu LPR GUI izberite tiskalnik iz seznama in spremenite
lastnosti tiskalnika in tiskalniškega posla.
Za podrobnosti o okno z lastnostmi, glejte stran 25.
Kliknite OK in začnite s tiskanjem.
7
Tiskalniški gonilnik
Uporaba tiskalnika z
Macintoshem
Nameščanje tiskalniškega gonilnika
1
Vaša naprava podpira sisteme Macinthos preko vgrajenega
vmesnika USB ali vmesnika omrežne kartice 10/100 Base TX. Ko iz
računalnika Macintosh tiskate datoteko lahko uporabite gonilnik
CUPS tako, da namestite datoteko PPD.
OPOMBA: Nekateri tiskalniki ne podpirajo omrežnega vmesnika.
Prepričajte se, da vaš tiskalnik podpira omrežni vmesnik tako,
da pogledate v specifikacije tiskalnika v uporabniških navodilih
za tiskalnik.
Poglavje vsebuje:
•
Nameščanje programske opreme
•
Nastavljanje tiskalnika
•
Tiskanje
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nameščanje programske opreme
Zgoščenka, ki ste jo dobili s tiskalnikom vsebuje datoteko PPD, ki
omogoča uporabo gonilnika CUPS ali Apple LaserWriter (le na
voljo, ko uporabljate tiskalnik, ki podpira gonilnik PostScript) za
tiskanje na računalniku Macintosh.
Prepričajte se, da ste priključili tiskalnik na računalnik. Vključite
vaš računalnik in tiskalnik.
V pogon CD-ROM vstavite zgoščenko, ki ste jo dobili skupaj z
napravo.
Dvakrat kliknite ikono pogona CD-ROM, ki je prikazana na
namizju Macintosha.
Dvakrat kliknite mapo MAC_Installer.
Dvokliknite ikono Installer.
Vpišite geslo in kliknite OK.
Odpre se okno za namestitev Samsung SPL. Kliknite
Continue.
Easy Install je priporočljiv za večino uporabnikov. Nameščene
bodo vse komponente, ki so potrebne za delovanje tiskalnika.
Če izberete Custom Install, lahko izberete posamezne
komponente za namestitev.
Pojavi se sporočilo, ki vas opozori, da se bodo zaprle vse
aplikacije na vašem računalniku. Kliknite Continue.
Ko je namestitev končana, kliknite Quit.
OPOMBA: Po namestitvi morate vzpostaviti povezavo med tiskalnikom
in računalnikom. Glejte “Nastavljanje tiskalnika” na strani 27.
Odstranjevanje tiskalniškega gonilnika
Odstranjevanje je potrebno pri nadgradnji programske opreme ali pri
neuspešnem nameščanju.
1 Prepričajte se, da ste priključili tiskalnik na računalnik. Vključite
vaš računalnik in tiskalnik.
2 V pogon CD-ROM vstavite zgoščenko, ki ste jo dobili skupaj z
napravo.
3 Dvakrat kliknite ikono pogona CD-ROM, ki je prikazana na
namizju Macintosha.
4 Dvakrat kliknite mapo MAC_Installer.
5
6
7
8
9
10
26
Uporaba tiskalnika z Macintoshem
Dvokliknite ikono Installer.
Vpišite geslo in kliknite OK.
Odpre se okno za namestitev Samsung SPL. Kliknite
Continue.
Izberite Uninstall in kliknite Uninstall.
Pojavi se sporočilo, ki vas opozori, da se bodo zaprle vse
aplikacije na vašem računalniku. Kliknite Continue.
Ko se odstranjevanje konča, kliknite Quit.
Nastavljanje tiskalnika
Za nameščanje PPD in filter datotek v računalnik, sledite navodilom
v “Nameščanje programske opreme” na strani 26.
1 Odprite mapo Applications → Utilities in Print Setup Utility.
• Za OS MAC 10.5~10.6 odprite System Preferences v mapi
Applications in kliknite Printer & Fax.
2
Kliknite Add na Printer List.
• Za OS MAC 10.5~10.6 pritisnite ikono »+« in pojavilo se bo
okno zaslona.
3
Za OS MAC 10.3 izberite zavihek USB.
• Za OS MAC 10.4 kliknite Default Browser in poiščite USBpovezavo.
4
• Za OS MAC 10.5~10.6 kliknite Default in poiščite USBpovezavo.
V operacijskem sistemu MAC OS 10.3 Če Auto Select ne deluje
pravilno, izberite Samsung v Printer Model in ime vašega
tiskalnika v Model Name.
•V operacijskem sistemu MAC OS 10.4 Če Auto Select ne deluje
pravilno, izberite Samsung v Printer Using in ime vašega
tiskalnika v Model.
5
• - V operacijskem sistemu MAC OS 10.5~10.6 izberite Select a
driver to use... in me tiskalnika v Printer Using, če Auto Select
ne deluje pravilno.
Vaša naprava se nahaja v seznamu tiskalnikov in je nastavljena
kot privzeti tiskalnik.
Kliknite Add.
27
Uporaba tiskalnika z Macintoshem
Spreminjanje nastavitev tiskalnika
Tiskanje
Pri uporabi vašega tiskalnika lahko uporabite napredne funkcije
tiskanja.
OPOMBE:
• Okno gonilnika tiskalnika na Macintoshu, ki je prikazano v teh
uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga
uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika
podobna.
• Ime tiskalnika lahko preverite na priloženi zgoščenki.
Pri tiskanju iz Macintosha morate preverite nastavitve programske
opreme tiskalnika v vsaki aplikaciji, ki jo uporabljate. Za tiskanje iz
Macintosha sledite naslednjim korakom.
2
3
OPOMBA: Možnosti nastavitev se lahko razlikujejo, odvisno od
tiskalnikov in različice Macintosh OS.
Layout
Tiskanje dokumenta
1
Iz Macintosh aplikacije izberite Print iz menija File. Ime tiskalnika, ki
se pojavi v oknu z lastnostmi tiskalnika se lahko razlikuje in je
odvisno od tiskalnika, ki ga uporabljate. Razen imena je sestava
okna z lastnostmi tiskalnika podobna.
Jeziček Layout ponuja možnost za prilagajanje izgleda dokument na
natisnjeni strani. Na en list papirja lahko natisnete več strani. Za
dostop do naslednjih funkcij izberite Layout iz padajočega seznama
Presets.
Odprite Macintosh aplikacijo in izberite datoteko, ki jo želite
natisniti.
Odprite meni File in kliknite Page Setup (v nekaterih aplikacijah
Document Setup).
Izberite velikost papirja, orientacijo, obseg ter druge opcije in
kliknite OK.
Prepričajte se, da ste
izbrali tiskalnik.
Mac OS 10.4
• Pages per Sheet: Ta funkcija določa koliko strani se natisne
na eno stran. Za podrobnosti glejte “Tiskanje več strani na en
list papirja” v naslednjem stolpcu.
• Layout Direction: Izberete lahko smer tiskanja na strani, kot
je to prikazano na primerih v uporabniškem vmesniku.
Mac OS 10.3
4
5
6
Odprite meni File in kliknite Print.
Izberite število kopij, ki jih želite in označite strani, ki jih želite
natisniti.
Kliknite Print, ko končate z nastavljanjem možnosti.
28
Uporaba tiskalnika z Macintoshem
Graphics
Tiskanje več strani na en list papirja
Jeziček Graphics nudi možnost za izbiranje Resolution(Quality) in
Color Mode. Za dostop do grafičnih funkcij izberite Graphics iz
padajočega seznama Presets.
Natisnete lahko več kot eno stran na en list papirja. Funkcija nudi
cenovno ugoden način za tiskanje osnutkov.
1
2
Iz Macintosh aplikacije izberite Print iz menija File.
Izberite Layout.
Mac OS 10.4
• Resolution(Quality): Izberete lahko ločljivost tiskalnika. Višja
nastavitev pomeni ostrejšo jasnost natisnjenih znakov in
grafike. Višja nastavitev lahko tudi poveča čas, ki je potreben
za tiskanje dokumenta.
Paper
Paper Type nastavite tako, da se ujema s papirjem, ki je naložen v
vstavek iz katerega želite tiskati. Tako boste dosegli najboljšo
kakovost tiska. Če naložite drugačen tip tiskalnega materiala,
izberite primeren tip papirja.
Mac OS 10.3
3
4
5
Mac OS 10.4
29
Uporaba tiskalnika z Macintoshem
Iz padajočega seznama Pages per Sheet izberite število strani,
ki jih želite natisniti na en list papirja.
Vrstni red strani izberite iz možnosti Layout Direction.
Iz padajočega seznama Border izberite možnosti, ki nudi
tiskanje okvirja okoli vsake strani na listu.
Kliknite Print in tiskalnik bo na vsaki stani lista natisnil izbrano
število strani.
RAZDELEK O PROGRAMSKI OPREMI
KAZALO
D
dokument, tiskanje
Macintosh 28
Windows 7
I
izvor papirja, nastavljanje 25
Windows 10
L
lastnosti grafike, nastavljanje 10
lastnosti papirja, nastavljanje 9
lastnosti razporeditve, nastavljanje
Windows 9
lastnosti tiskalnika
Linux 25
lastnosti tiskanika, nastavljanje
Macintosh 28
Windows 8
Linux
lastnosti tiskalnika 24
tiskanje 25
ločljivost
tiskanje 25
ločljivost tiskanika, nastavljanje
Windows 10
ločljivost tiskanja 25
M
Macintosh
gonilnik
namestitev 26
odstranjevanje 26
nastavljanje tiskalnika 27
tiskanje 28
monitor stanja, uporaba 19
N
namestitev
tiskalniški gonilnik
Macintosh 26
Windows 4
nameščanje
programska oprema Linux 21
napredno tiskanje, uporaba 13
nastavitev
ločljivost
Windows 10
možnost true-type 10
način slike 10
priljubljene 12
tema 10
varčevanje z barvo 10
nastavitve priljubljenih, uporaba 12
N-to tiskanje
Macintosh 29
Windows 13
O
obojestransko tiskanje 15
odstranjevanje, programska oprema
Macintosh 26
Windows 6
orientacija, tiskanje 25
Windows 9
P
pomoč, uporaba 12
posebne lastnosti, nastavljanje 11
poster, tiskanje 14
prekrivek
brisanje 17
izdelava 17
tiskanje 17
programska oprema
namestitev
Macintosh 26
Windows 4
odstranjevanje
Macintosh 26
Windows 6
ponovna namestitev
Windows 6
sistemske zahteve
Macintosh 26
programska oprema tiskalnika
namestitev
30
Macintosh 26
Windows 4
odstranjevanje
Macintosh 26
Windows 6
T
tip papirja, nastavljanje
tiskanje 25
tiskanje
dokument 7
iz Linuxa 25
iz Maciintosha 28
iz Windowsov 7
knjižice 14
N-to
Macintosh 29
Windows 13
obojestransko 15
obseg 15
poster 16
prekrivek 17
prilagajanje na stran 15
PRN 8
vodni žig 16
tiskanje knjižic 14
V
varčevanje z barvo, nastavljanje 10
velikost papirja, nastavljanje 9
tiskanje 25
vodni žig
brisanje 16
izdelava 16
tiskanje 16
urejanje 16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement