Samsung CLP-310 User's manual

Samsung CLP-310 User's manual

Serija CLP-310

Barvni laserski tiskalnik

Navodila za uporabo

pomislite na možnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Samsung.

Funkcije vaše nove laserske naprave

Vaša nova naprava ima številne posebne funkcije, s katerimi lahko izboljšate kakovost tiskanih dokumentov.

Ta naprava vam omogoča:

Posebne funkcije

Izredno kakovostno in hitro tiskanje

• Z uporabo cian, magente, rumene in črne barve lahko tiskate v celotnem barvnem spektru.

• Tiskate lahko z ločljivostjo do 2400 x 600 dpi efektivnega izhoda.

• Vaša naprava natisne 16 strani/min papirja, velikosti A4,

17 črnobelih strani/min in 4 barvnih strani/min, velikosti letter.

Delo s številnimi različnimi vrstami tiskanega materiala

• V 150 listni pladenj lahko vstavite navaden papir različnih velikosti, pisemske glave, ovojnice, nalepke, medije po meri, razglednice in debel papir.

Izdelavo profesionalnih dokumentov

• Tiskanje vodnih žigov. Svoje dokumente lahko spremenite po meri, npr. z besedo »Zaupno«. Glejte Razdelek o

programski opremi.

• Tiskanje plakatov. Besedilo in slike na vsaki strani dokumenta so povečani in natisnjeni na list papirja, nato jih lahko zlepite skupaj, da naredite plakat. Glejte Razdelek o

programski opremi.

• Z navadnim papirjem lahko uporabite prednatisnjene obrazce in pisemske glave. Glejte Razdelek o programski

opremi.

Prihranek časa in denarja

• Če želite prihraniti papir, natisnite več strani na en sam list papirja.

• Ta naprava samodejno prihrani električno energijo, tako da bistveno zmanjša porabo energije, ko naprave ne uporabljate.

.

Tiskanje v različnih okoljih

• Tiskate lahko z različnimi operacijskimi sistemi, na primer

Windows, Linux in Macintosh.

• Naprava je opremljena z vmesnikom USB in omrežnim vmesnikom (samo CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W).

2_Funkcije vaše nove laserske naprave

Funkcije različnih modelov

Naprava lahko zagotovi vsa potreba pisarniška opravila – od tiskanja do naprednih omrežnih rešitev za vaše podjetje.

Osnovne funkcije te naprave so;

FUNKCIJE

Vrata USB 2.0

Omrežni vmesnik 802.11b/g brezžični LAN

Omrežni vmesnik Ethernet 10/100 Base TX

Kopiranje (2-stransko) (priročnik)

( : priloženo, O: izbirno, prazno: ni na voljo)

CLP-310/CLP-315 CLP-310N/CLP-315N CLP-310W/CLP-315W

O teh navodilih za uporabo

Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije za osnovno razumevanje naprave in podrobno razlago vsakega koraka med dejansko uporabo. Z navodili za namestitev in uporabo naprave si lahko pomagajo tako začetniki kot izkušeni uporabniki.

Nekateri izrazi v navodilih se uporabljajo izmenoma, npr.:

• Dokument je sopomenka za izvirnik.

• Papir je sopomenka za medij ali medij za tiskanje.

Naslednja tabela vsebuje dogovore, uporabljene v navodilih.

Krepko

Opomba:

Opozorilo:

DOGOVOR OPIS

Uporablja se za besedilo na zaslonu ali izpise na napravi.

Uporablja se za dodatne informacije ali podroben opis funkcije ali značilnosti naprave.

Uporablja se za obveščanje uporabnikov o ukrepih za zaščito naprave pred morebitno mehansko škodo ali nepravilnim delovanjem.

Start

PRIMER

Oblika datuma se lahko spreminja v odvisnosti od države.

Ne dotikajte se zelenega območja pod tiskalno kartušo.

Opomba pod črto

Uporablja se za posredovanje podrobnejših informacij o določenih besedah ali frazah. a. strani na minuto

(Za več informacij glejte str. 1.) Uporablja se za usmerjanje uporabnikov na referenčne strani, kjer lahko najdejo podrobnejše informacije.

(Za več informacij glejte str. 1.)

Funkcije vaše nove laserske naprave_3

Iskanje ostalih informacij

Več informacij o nastavitvah in uporabi naprave lahko najdete v teh virih, natisnjenih in elektronskih.

Vodič za hitro nameščanje

Vsebuje informacije za nastavitev naprave, zato morate za pripravo naprave slediti navodilom v tem priročniku.

Spletna navodila za uporabo

Pomoč za gonilnik tiskalnika

Vsebujejo postopna navodila za uporabo vseh funkcij naprave ter informacije za vzdrževanje naprave, odpravljanje napak in nameščanje dodatkov.

Ta navodila za uporabo prav tako vsebujejo Razdelek o programski opremi, ki vključuje informacije o tiskanju dokumentov z vašo napravo na različnih operacijskih sistemih in kako uporabiti priloženo programsko opremo.

Opomba

Navodila za uporabo v drugih jezikih najdete v mapi Manual na CD-ju s programsko opremo za tiskalnik.

Vsebuje informacije o lastnostih gonilnika tiskalnika in navodila za nastavitev načina tiskanja. Za dostop do zaslona pomoči za gonilnik tiskalnika kliknite Help v pogovornem oknu lastnosti tiskalnika.

Samsung spletno mesto

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč, podporo, gonilnike tiskalnika, priročnike in informacije o naročanju na spletnem mestu Samsung, www.samsungprinter.com

.

Informacije o odprtokodni programski opremi so na voljo na spletnem mestu Samsung na naslovu www.samsung.com.

4_Funkcije vaše nove laserske naprave

varnostne informacije

POMEMBNI VARNOSTNI SIMBOLI IN OPOZORILA

Ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku pomenijo naslednje:

Tvegano ali nevarno ravnanje lahko povzroči hujše telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO

Tvegano ali nevarno ravnanje lahko povzroči hujše telesne poškodbe ali smrt.

PREVIDNO

Da ne pride do možnosti požara, eksplozije, električnega udara ali telesnih poškodb, pri uporabi vedno upoštevajte osnovna varnostna opozorila

PREVIDNO

Tega NE počnite.

Tega NE razstavljajte.

Tega se NE dotikajte.

Strogo upoštevajte navodila.

Napajalni kabel izvlecite iz stenske vtičnice.

Naprava mora biti prizemljena, da ne pride do električnega udara.

Za pomoč pokličite servisni center.

Ti opozorilni znaki so tukaj zato, da se ne poškodujete vi ali ostali. Strogo jih upoštevajte. Ko preberete ta navodila, jih shranite za nadaljnjo uporabo.

1.

Razumno preberite vsa navodila.

2.

Pri rokovanju z električnimi napravami uporabite zdrav razum.

3.

Sledite vsem opozorilom in navodilom, ki so označena na napravi in v priloženi literaturi.

4.

Če je navodilo o delovanju v nasprotju z varnostno informacijo, upoštevajte slednjo. Mogoče ste navodilo o delovanju razumeli narobe. Če ne morete razrešiti nasprotja, kontaktirajte vašega prodajalca ali serviserja za pomoč.

5.

Pred čiščenjem odklopite napravo iz stenske vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali razpršil. Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo.

6.

Naprave ne postavljajte na nestabilni voziček, stojalo ali mizo. Padec lahko povzroči resno škodo.

7.

Naprava ne sme nikoli biti postavljena na, blizu ali nad radiatorjem, grelcem, klimatsko napravo ali prezračevalnim vodom.

8.

Na napajalani kabel ne polagajte stvari. Naprave ne postavljajte na mesto, kjer lahko osebe stopijo na kable.

9.

Ne obremenjujte stenskih vtičnih in podaljškov. To lahko poslabša delovanje in hkrati povzroči nevarnost požara ali električnega udara.

10.

Živali držite stran od napajalnih kablov, telefonskih kablov in kablov PC vmesnika.

11.

Nikoli ne potiskajte predmetov v napravo skozi odprtine na ohišju ali omarici. Dotaknejo se lahko nevarnih točk pod napetostjo in s tem povzročijo nevarnost požara ali električnega udara. Nikoli ne zlivajte tekočine po ali v napravo.

12.

Ne razstavljajte naprave, s tem boste zmanjšali nevarnost električnega udara. Če je potrebno opraviti popravila jo odnesite kvalificiranemu serviserju. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov ste lahko izpostavljeni napetostim ali drugim nevarnostim.

Nepravilna montaža lahko pri nadaljnji uporabi enote povzroči električni udar.

Varnostne informacije_

5

13.

Pod naslednjimi pogoji odklopite telefonski priključek, PC in napajalne kable in prepustite servis kvalificiranemu serviserju:

• Če je katerikoli del napajalnega kabla, vtikača ali povezovalnega kabla poškodovan ali obrabljen.

• Če ste po napravi polili tekočino.

• Če je naprava bila izpostavljena dežju ali vodi.

• Če delovanje naprave ni pravilno, kljub upoštevanju navodil.

• Če je naprava padla po tleh ali je omarica na videz poškodovana.

• Če opazite hitro in izrazito spremembo v delovanju naprave.

14.

Prilagodite samo tiste nadzorne elemente, ki jih navajajo navodila o delovanju. Nepravilna prilagoditev drugih nadzornih elementov lahko povzroči okvaro, kar posledično zahteva dolgotrajno delo kvalificiranega serviserja, da obnovi normalno delovanje naprave.

15.

Naprave ne uporabljajte med nevihto. Obstaja možnost električnega udara zaradi strele. Če je možno, v času nevihte odklopite napajalni kabel.

16.

Če nenehno tiskate več strani lahko površina pladnja postane vroča. Ne dotikajte se površine in hkrati držite otroke stran od površine.

17.

Za varno delovanje uporabljajte priložen napajalni kabel. Če uporabljajte kabel, ki je daljši od 2 m z napetostjo 110 V, mora biti le-ta označen s 16 AWG a

ali več.

18.

HRANITE NAVODILA.

a. AWG: American Wire Gauge

(Ameriški merilnik za žice)

IZJAVA O VARNOSTI LASERJA

Tiskalnik je overjen v ZDA, da je v skladu z zahtevami DHHS 21 CFR, poglavje 1, podpoglavje J za laserske izdelke razreda I(1) in drugje kot laserski izdelek razreda I, ki je v skladu z zahtevami IEC 825.

Laserski izdelki razreda I niso nevarni. Laserski sistem in tiskalnik sta oblikovana tako, da med normalnim delovanje, vzdrževanjem ali priporočenim servisom, uporabnik nima stika z radiacijo, ki jo oddaja laser, nad stopnjo razreda I.

Opozorilo

Nikoli ne servisirajte ali uporabljajte tiskalnika, ki ima odstranjen zaščitni pokrov z montaže laserja/optičnega bralnika. Odbiti žarek, čeprav neviden, lahko poškoduje oči.

Pri uporabi naprave morate vedno upoštevati navedene varnostne ukrepe, da s tem zmanjšate nevarnost požara, električnega udara in telesnih poškodb:

6

_Varnostne informacije

VARNOST PRED OZONOM

Med normalnim delovanjem, naprava proizvaja ozon. Proizveden ozon ne škoduje uporabniku. Vendar priporočamo, da je naprava nameščena v dobro prezračenem prostoru.

Če želite dodatne informacije o ozonu, kontaktirajte vašega najbližjega prodajalca Samsung.

OHRANJANJE ENERGIJE

Tiskalnik vsebuje napredno tehnologijo za ohranjanje energije, ki zmanjša porabo električnega toka pri neaktivni uporabi.

Če tiskalnik dlje časa ne prejme podatkov se poraba električnega toka avtomatsko zmanjša.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani blagovni znamki v ZDA.

Za več informacij o programu ENERGY STAR glejte http://www.energystar.gov

RECIKLIRANJE

Prosimo, da embalažo tega izdelka reciklirate ali odvržete proč na način, ki bo okolju prijazen.

USTREZNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA (ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali dokumentaciji navaja, da izdelkov in elektronskih dodatkov (npr. napajalnik, slušalke, USB kabel) ob koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za preprečitev možnih posledic za okolje in človeško zdravje, zaradi nenadzorovanega odlaganja v smeti, ločite te predmete od drugih tipov odpadkov in jih reciklirajte na odgovoren način, ter s tem promovirajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za podrobnosti o kraju in načinu recikliranja, ki je okolju prijazen, morajo ostali uporabniki kontaktirati bodisi prodajalca, kjer so kupili izdelek, ali krajevni pristojni ogran. Poslovni uporabniki morajo kontaktirati prodajalca in preveriti zahteve in pogoje prodajne pogodbe. Ta izdelek in njegove elektronske dodatke ne smete pomešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

ODDAJANJE RADIJSKIH FREKVENC

Pravila FCC

Naprava je v skladu s 15 odsekom pravil FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

• Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

• Naprava mora sprejeti vse prejete motenje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo poslabšano delovanje.

To opremo so preizkusili in ugotovili, da je v skladu z mejnimi vrednostmi digitalne naprave razreda na podlagi 15 odseka pravil FCC. Te mejne vrednosti so postavljene tako, da omogočijo razumno zaščito pred škodljivim motnjami v naseljenjem kraju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijske frekvence in v primeru nepravilne namestitve in uporabe, ki ni v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijski komunikaciji. Vendar ne moremo zagotoviti, da se v določenem primeru motenje ne bodo pojavile. Če oprema povzroči

škodljive motnje pri radijskemu ali televizijskemu sprejemu, to preverite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da skuša odpraviti motnje z enim od naslednjih ukrepov:

• Anteno za sprejem usmerite drugam ali pa jo prestavite na drugo mesto.

• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

• Opremo in sprejemnik vklopite v različni stenski vtičnici.

• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno odobrene s strani odgovornega proizvajalca, lahko privedejo do prepovedi rokovanja z opremo s strani uporabnika.

Kanadska pravila o radijskih motnjah

Digitalni aparat ne presega mejnih vrednosti razreda B za oddajanje radijskega šuma, ki so navedene v standardu za naprave, ki povzročajo motnje, z nazivom “Digital Apparatus”, ICES-003 izdan s strani “Industry and Science Canada”.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Varnostne informacije_

7

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Zvezna komisija za telekominukacije (FCC)

Namerni oddajnik po 15 odseku FCC

V vašem tiskalniku so lahko prisotne (vdelane) naprave z nizko porabo energije, radijski tip LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo radijske frekvence (RF)), ki delujejo v 2,4 GHz/5 GHz pasu. Ta odsek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav, glejte sistemsko oznako.

Če se na sistemski oznaki nahaja številka ID FCC je uporaba brezžične naprave omejena na Združene države Amerike.

Za uporabo brezžične naprave v bližini ohišja so pri FCC določili splošne smernice za razdaljo med napravo in telesom, ki znaša 20 cm (brez skrajnosti). Pri uporabi naprave z vključenimi brezžičnimi napravami mora naprava biti na razdalji 20 cm. Proizvodnja električne energije brezžične naprave (ali naprav), ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, je pod mejnimi vrednostmi RF, ki so jih določili pri FCC.

Ta odajnik se ne sme nahajati ali delovati s katerokoli drugo anteno ali oddajnikom.

Delovanje te naprave je predmet naslednjih dveh pogojev: (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motenje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo poslabšano delovanje.

Uporabnik ne sme popravljati brezžičnih naprav. Kakršnakoli modifikacija je prepovedana. Z modifikacijo brezžične naprave boste izgubili pravico do uporabe. Za servis kontaktirajte proizvajalca.

Izjava FCC za uporabo brezžičnega LAN:

Med nameščanjem in delovanjem oddajnika in antene se lahko mejne vrednosti izpostavljenosti radijske frekvence, ki znaša 1 mW/cm2, prekorači na razdaljah v bližini nameščene antene. Zaradi tega mora uporabnik vedno ohranjati minimalno razdaljo 20 cm stran od antene. Ta naprava se ne sme nahajati na enakem mestu kot drug oddajnik ali antena za oddajanje.

ZAMENJAVA NAMEŠČENEGA VTIKAČA (SAMO ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO)

Pomembno

Glavni vod te naprave je opremljen s standardnim (BS 1363) 13 ampernim vtikačem in vsebuje 13 ampersko varovalko. Pri zamenjavi ali pregledu varovalke, morate namestiti ustrezno 13 ampersko varovalko. Zamenjati boste morali pokrov varovalke. Če ste pokrov varovalke izgubili, vtikača ne uporabljajte, dokler ne pridobite drugi pokrov.

Kontaktirajte osebe pri katerih ste kupili napravo.

13 amperski vtikač je najbolj uporabljen tip v Združenem kraljestvu in mora biti primeren. Vendar nekatere zgradbe (predvsem starejše) nimajo normalne 13 amperske vtičnice. Kupiti morate primeren pretvornik. Ne odstranite zaščiten vtikač.

Če odstranite vtikač se ga nemudoma znebite.

Vtikača ne smete ponovno povezati, ker lahko ob ponovnem priklopu z vtičnico povzročite električni udar.

Pomembno opozorilo:

Napravo morate ozemljiti.

Žice v glavnem vodu so naslednje barve:

• Zelen in rumena: za ozemljitev

• Modra: nevtralna

• Rjava: naboj

Če se žice v glavnem vodu ne ujemajo z barvami označenimi na vašem vtikaču, storite naslednje:

Zeleno in rumeno žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “E” ali z varnostnim simbolom za ozemljitev ali je obarvan z zeleno in rumeno ali zeleno.

Modro žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “N” ali obarvan s črno barvo.

Rjavo žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “L” ali obarvan z rdečo barvo.

V vtikaču, pretvorniku ali distribucijski plošči se mora nahajti 13 amperska varovalka.

8

_Varnostne informacije

IZJAVA O SKLADNOSTI (ZA EVROPSKE DRŽAVE)

Odobritve in potrdila

Oznaka CE predstavlja Samsung Electronics Co., Ltd. izjavo o skladnosti z veljavnimi direktivami 93/68/EEC Evropske skupnosti in navedenimi datumi:

Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem mestu www.samsung.com/printer, pojdite na Support > Download center in vpišite ime svojega tiskalnika za brskanje po EuDoC.

1. januar, 1995: Direktiva sveta73/23/EEC o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo z nizko napetostjo.

1. januar, 1996: Direktiva Sveta 89/336/EEC (92/31/EEC) o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

9. marec, 1999: Direktiva Sveta 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijskih terminalnih in skupnem prepoznavanju skladnosti.

Celotno izjavo, ki določa zadevne Direktive in referenčne standarde, lahko dobite pri vašem predstavniku Samsung Electronics Co., Ltd.

Evropske informacije o radijski odobritvi

(za vse izdelke, ki imajo vgrajene radijske naprave odobrene s strani EU)

Ta izdelek je tiskalnik: v vašem tiskalniku, ki je namenjen za domačo uporabo ali uporabo v pisarni, so lahko prisotne (vdelane) naprave z nizko porabo energije, radijski tip LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo radijske frekvence (RF)), ki delujejo v 2,4 GHz/5 GHz pasu. Ta odsek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav, glejte sistemsko oznako.

Brezžične naprave, ki se lahko nahajajo v vašem sistemu, se lahko uporabljajo samo v Evropski skupnosti ali določenih področjih, če se na sistemski oznaki nahaja oznaka CE s registrsko številko obveščene ustanove in opozorilni simbol.

Proizvodnja električne energije brezžične naprave ali naprav, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, je pod mejnimi vrednostmi RF, ki jih je določila Evropska komisja z direktivo R&TTE.

Evropske države, ki so kvalificirane pod pogoji odobritev:

EU

Avstrija, Belgija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija (z omejitvami frekvenc), Nemčija,

Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška,

Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Države EEA/EFTA

Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

Evropske države z omejitvami uporabe:

EU

V Franciji je frekvenčno območje omejeno na 2446,5-2483,5 MHz za naprave, ki proizvajajo moč nad 10 mW.

Države EEA/EFTA

Ta trenutek ni omejitev.

Varnostne informacije_

9

REGULATIVNE IZJAVE O SKLADNOSTI

Smernice za brezžičnost

V vašem tiskalniku so lahko prisotne (vdelane) naprave z nizko porabo energije, radijski tip LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo radijske frekvence (RF)), ki delujejo v 2,4 GHz/5 GHz pasu. Naslednji odsek je splošni pregled premislekov pri uporabi brezžične naprave.

Dodatne omejitve, opozorila ali zadeve za določene države so navedene v odsekih za določene države (ali odsekih za skupino držav).

Brezžične naprave v vašem sistemu so kvalificirane samo za uporabo v državah, ki so označene z radijsko odobritveno oznako na oznaki sistema. Če država, v kateri boste uporabljali napravo, ni navedena, kontaktirajte vašo lokalno agencijo za radijsko odobritev. Brezžične naprave so skrbno pod nadzorom in uporaba je lahko prepovedana.

Proizvodnja električne energije brezžične naprave ali naprav, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, je v tem trenutku pod mejnimi vrednostmi

RF. Ker brezžične naprave, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, oddajajo manj energije kot je to dovoljeno v varnostnih standardih in priporočilih za radijske frekvence, proizvajalec meni, da so le-te varne za uporabo. Kljub majhnim nivojem energije se naprave med normalnim delovanjem ne dotikajte.

Za uporabo brezžične naprave v bližini ohišja so pri FCC določili splošne smernice za razdaljo med brezžično napravo in telesom, ki znaša 20 cm (brez skrajnosti). Pri uporabi naprave z vključenimi brezžičnimi napravami mora naprava biti na razdalji 20 cm od telesa.

Ta odajnik se ne sme nahajati ali delovati s katerokoli drugo anteno ali oddajnikom.

Nekatere okoliščine zahtevajo omejitev brezžičnih naprav. Spodaj so navedeni primeri splošnih omejitev:

Radijske frekvence brezžične komunikacije lahko motijo opremo na potniških letalih. Trenutni letalski predpisi zahtevajo izklop brezžičnih naprav med potovanjem z letalom. IEEE 802.11 (brezžični Ethernet) in naprave z Bluetooth so primeri takšnih naprav, ki omogočajo brezžično komunikacijo.

V okolju, kjer je nevarnost motenj zaradi drugih naprav ali storitev škodljivo ali se dojema kot škodljivo, je lahko uporaba brezžične naprave omejena ali prepovedana. Letališča, bolnišnice in področja z visoko koncentracijo kisika ali vnetljivih plinov so samo nekateri primeri, kjer je uporaba brezžičnih naprav omejena ali prepovedana. Če se nahajate na kraju, kjer niste prepričani o kazni za uporabo brezžične naprave, povprašajte ustrezno oblast za pooblastilo o uporabi ali vklopu brezžične naprave.

Vsaka država ima različne omejitve uporabe brezžičnih naprav. Ker je vaš sistem opremljen z brezžično napravo, pri potovanju med državami, preverite pri lokalnih oblasteh, kakšne so omejitve pri uporabi brezžične naprave za namembno državo.

Če vaš sistem vsebuje vgrajeno brezžično napravo, ne vklapljajte brezžične naprave vse dokler ni sistem v celoti sestavljen in vsi pokrovi in zaščita na svojem mestu.

Uporabnik ne sme popravljati brezžičnih naprav. Kakršnakoli modifikacija je prepovedana. Z modifikacijo brezžične naprave boste izgubili pravico do uporabe. Za servis kontaktirajte proizvajalca.

Uporabljajte samo gonilnike za državo, kjer bo naprava uporabljena. Za dodatne informacije glejte System Restoration Kit proizvajalca ali kontaktirajte tehnično podporo.

10

_Varnostne informacije

Vsebina

2 Funkcije vaše nove laserske naprave

5 Varnostne informacije

UVOD

14

14 Pregled tiskalnika

14

14

Pogled s sprednje strani

Pogled z zadnje strani

15 Pregled nadzorne plošče

16 Razumevanje nadzorne plošče

16

16

LEDs

Ustavi gumb

17 Priložena programska oprema

17 Funkcije gonilnika tiskalnika

17 Gonilnik tiskalnika

KAKO ZAČETI

18

18 Nastavitev strojne opreme

18 Tiskanje preizkusne strani

19 Sistemske zahteve

19

19

19

Windows

Macintosh

Linux

19 Nastavitev omrežja

20 Podprta okolja delovanja

20 Uporaba ožičenega omrežja

20

20

21

21

Tiskanje poročila o konfiguraciji

Nastavitev naslova IP

Nastavitev omrežnih parametrov

Namestitev programske opreme gonilnika

21 Uporaba brezžičnega omrežja (Windows/ samo za CLP-310W, CLP-

315W)

21

22

23

Preverjanje omrežnih okolij

Namestitev tiskalnika v brezžičnem omrežju Ad-Hoc

Namestitev tiskalnika v brezžičnem omrežju z dostopno točko

24 Uporaba brezžičnega omrežja (samo za CLP-310W, CLP-315W)

24

25

25

26

26

26

27

Preverjanje omrežnih okolij

Tiskanje poročila o konfiguraciji

Nastavitev naslova IP

Nastavitev omrežnih parametrov

Obnavljanje tovarniško privzetih nastavitev

Konfiguracija brezžičnega omrežja naprave

Nameščanje programske opreme gonilnika

28 Osnovne nastavitve naprave

28

28

28

Nastavitev višine

Uporaba načinov za varčevanje

Samodejno nadaljevanje

IZBIRA IN NALAGANJE MEDIJEV ZA TISKANJE

29

29 Izbira medijev za tiskanje

30

31

Specifikacije medijev za tiskanje

Smernice za posebne medije za tiskanje

32 Sprememba velikosti papirja na pladnju za papir

34 Tiskanje na posebne materiale za tiskanje

34 Prilagoditev izhodne podpore

34 Nastavljanje velikosti in vrste papirja

Vsebina_11

Vsebina

OSNOVNO TISKANJE

35

35 Tiskanje dokumenta

35 Preklic tiskalnega posla

VZDRŽEVANJE

36

36 Poročila o tiskanju

36 Čiščenje vaše naprave

36

36

Čiščenje zunanjosti

Čiščenje notranjosti

38 Vzdrževanje kartuše

38

38

38

38

38

Shranjevanje kartuše s tonerjem

Navodila za rokovanje

Uporaba ponovno napolnjenih kartuš in kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung

Pričakovana življenjska doba kartuše

Prerazporeditev tonerja

39 Zamenjava kartuše s tonerjem

40 Zamenjava slikovne enote

42 Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja

43 Deli za vzdrževanje

43 Upravljanje vaše naprave z uporabo spletne strani

43 Dostop do spletne storitve SyncThru™

ODPRAVLJANJE TEŽAV

44

44 Nasveti za izogibanje zagozditvam papirja

44 Odstranjevanje zagozdenega papirja

45 Odpravljanje težav

45

46

48

50

51

51

Podajanje papirja

Težave pri tiskanju

Težave s kakovostjo tiskanja

Splošne težave v Windows

Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux

Pogoste težave v operacijskem sistemu Macintosh

NAROČANJE POTREBŠČIN IN DODATKOV

52

52 Potrebščine

52 Kje lahko kupite

TEHNIČNI PODATKI

53

53 Splošni tehnični podatki

54 Tehnični podatki o tiskalniku

12_Vsebina

Vsebina

SLOVARČEK

55

STVARNO KAZALO

59

Vsebina_13

Uvod

Glavni sestavni deli naprave so:

To poglavje zajema naslednje:

Pregled tiskalnika

Pregled nadzorne plošče

Razumevanje nadzorne plošče

Pregled tiskalnika

Pogled s sprednje strani

Priložena programska oprema

Funkcije gonilnika tiskalnika

Pogled z zadnje strani

3

4

5

1

2

8

9

10

6

7

Zgornji pokrov

Izhodni pladenj (navzdol)

Nadzorna plošča

Pladenj

Izhodna podpora

Gumb za snetje sprednjega pokrova

Sprednji pokrov

Kartuša s tonerjem

Zbiralnik odpadnega tonerja

Slikovna enota

1

2

3

Gumb za snetje zadnjega pokrova

Stikalo za vklop/izklop

Omrežna vrata

a

Vrata USB

4

5

6

Priključek za napajanje

Zadnji pokrov

a. Samo CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N, CLP-315W.

Uvod_14

Pregled nadzorne plošče

2

3

4

1 lučka za brezžično povezavo

LED dioda Stanje ustavi barve tonerja

Prikaže stanje omrežne povezave. Ko je vklopljena, je naprava v stanju pripravljenosti. (Samo za modele z brezžično povezavo)

Opozarja na stanje vaše naprave. (Glejte »Razumevanje nadzorne plošče« na str. 16 za več informacij.)

Kadarkoli zaustavi delovanje in hkrati premore še več funkcij. (Glejte »Razumevanje nadzorne plošče« na str. 16 za več informacij.)

Kaže stanje kartuš s tonerjem. Glejte razlage za LED dioda Stanje in sporočil o kartušah s tonerjem na str. 16.

15_Uvod

Razumevanje nadzorne plošče

Barva LED diode stanja in barv tonerja opozarja na trenutno stanje naprave.

LEDs

LED DIODA

STANJE sveti z zeleno barvo utripa počasi z zeleno barvo utripa hitro z zeleno barvo sveti z rdečo barvo

LED DIODA TONER COLORS

Vse LED diode izključene

Vse LED diode izključene

Vse LED diode izključene

Naprava je pripravljena za tiskanje.

Naprava prejema podatke od računalnika.

Naprava tiska podatke.

OPIS

Vse LED diode izključene

• Prišlo je do napake v napravi – zagozdil se je papir, papirja je zmanjkalo, ni nameščen vsebovalnik za odpadni toner ali pa je vsebovalnik odpadnega tonerja poln.

• Prišlo je do napake, ki jo je treba popraviti – napaka LSU-ja, napaka grelnika ali ITB napaka.

Kontaktirajte vašega prodajnega ali servisnega predstavnika.

sveti oranžno Vse LED diode izključene

Vse LED diode utripajo z rdečo barvo

• V napravi je prišlo do napake, kot je na primer zagozden papir.

• Ko se naprava zaganja, ne odpirajte zgornjega pokrova, ker lahko naprava to zazna kot napako, kot je na primer zagozditev papirja. V tem primeru odprite sprednji pokrov in ga zaprite, da se bo naprava znova zagnala.

Vsaka tiskalna kartuša je skoraj prazna.

sveti z zeleno barvo utripa z rdečo barvo sveti z rdečo barvo

Vse LED diode svetijo z rdečo barvo

Vse LED diode svetijo z rdečo barvo

Vsaka tiskalna kartuša je skoraj prazna. Lahko tiskate, ampak kakovost ni zanesljiva.

• Kartuša s tonerjem je popolnoma prazna. Ne morete tiskati.

• Vsaka tiskalna kartuša je napačna.

sveti z zeleno barvo

Vsaka LED dioda utripa rdeče v ponavljajočem vrstnem redu

Naprava se segreva.

Vse napake pri tiskanju se bodo prikazale v oknu programa Smart Panel.

Ustavi gumb

LED DIODA STANJE

Tiskanje preizkusne strani

Tiskanje konfiguracijskih listov

Preklic tiskalniškega opravila

OPIS

V stanju pripravljenosti, pritisnite in zadržite gumb za približno 2 sekundi, ter izpustite, ko prične LED dioda stanja počasi utripati.

V stanju pripravljenosti, pritisnite in zadržite gumb za približno 5 sekund, ter izpustite, ko prične LED dioda stanja hitro utripati.

Pritisnite to gumb med tiskanjem. Med izbrisom tiskalniškega opravila iz naprave in računalnika utripa LED dioda z rdečo barvo, nato se naprava povrne v stanje pripravljenosti. To lahko traja nekaj časa, odvisno od velikosti tiskalniškega opravila.

Uvod_16

Priložena programska oprema

Ko svojo napravo nastavite in jo priključite na računalnik, morate namestiti programsko opremo za tiskalnik ter optični bralnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows ali Macintosh, namestite programsko opremo s priloženega CD-ja, če pa ste uporabnik operacijskega sistema Linux, prenesite programsko opremo s spletnega mesta Samsung

(www.samsung.com/printer) in jo namestite.

OS

Windows

Linux

Macintosh

VSEBINA

Gonilnik tiskalnika: Uporabite ta gonilnik, da boste lahko izkoristili vse funkcije tiskalnika.

Smart Panel: Ta program omogoča nadzor nad stanjem naprave in vas opozori, če pride med tiskanjem do napake.

SetIP: Uporabite ta program, če želite nastaviti naslove TCP/IP tiskalnika (samo CLP-310N, CLP-

310W,

CLP-315N, CLP-315W).

Gonilnik tiskalnika: Uporabite ta gonilnik, če želite napravo zagnati iz računalnika s sistemom Linux in tiskati dokumente.

Smart Panel: Ta program omogoča nadzor nad stanjem naprave in vas opozori, če pride med tiskanjem do napake.

Gonilnik tiskalnika: Uporabite ta gonilnik, če želite napravo zagnati iz računalnika s sistemom

Macintosh in tiskati dokumente.

Smart Panel: Ta program omogoča nadzor nad stanjem naprave in vas opozori, če pride med tiskanjem do napake.

Funkcije gonilnika tiskalnika

Gonilniki tiskalnika podpirajo naslednje standardne funkcije:

• postavitev papirja, velikost, vir in izbiro vrste medija;

• število kopij

Poleg tega lahko uporabljate različne posebne funkcije tiskanja. Spodnja tabela prikazuje splošen pregled funkcij, ki jih podpirajo gonilniki tiskalnika:

Gonilnik tiskalnika

FUNKCIJA

Barvni način

Možnost za kakovost naprave

Tiskanje plakatov

Več strani na enem listu

(N-up)

Tiskanje, prilagojeno strani

Razpon tiskanja

Vodni žig

Prosojnica

Kopija (ročno)

WINDOWS

O

O

O

O

O

O

O

O

O

LINUX

O

O

X

O (2, 4)

X

X

X

X

X

MACINTOSH

O

O

O

X

X

X

X

O

O

Uvod_ 17

Kako začeti

To poglavje vsebuje postopna navodila za nastavitev naprave.

To poglavje zajema naslednje:

Nastavitev strojne opreme

Tiskanje preizkusne strani

Sistemske zahteve

Nastavitev omrežja

Uporaba ožičenega omrežja

Uporaba brezžičnega omrežja (Windows/ samo za CLP-310W, CLP-

315W)

Uporaba brezžičnega omrežja (samo za CLP-310W, CLP-315W)

Osnovne nastavitve naprave

Nastavitev strojne opreme

Ta razdelek prikazuje korake za nastavitev strojne opreme, ki je podrobneje opisana v Vodiču za hitro nameščanje. Preberite Vodič za hitro nameščanje in opravite naslednje korake.

1. Izberite stabilno mesto.

Izberite ravno, stabilno mesto z dovolj prostora za kroženje zraka.

Omogočite dovolj prostora za odpiranje pokrova in pladnjev.

Območje naj bo dobro zračeno in naj ne bo neposredno izpostavljeno sončni svetlobi ali virom toplote, mraza ali vlage. Naprave ne postavite na rob pisalne ali druge mize.

4. Naložite papir. (Glejte »Sprememba velikosti papirja na pladnju za papir« na str. 32.)

5. Poskrbite, da bodo vsi kabli priključeni na napravo.

6. Vklopite napravo.

Ko napravo premikate, je ne nagibajte ali obračajte na glavo. V nasprotnem primeru lahko toner onesnaži notranjost naprave in s tem povzroči škodo ali slabo kakovost tiskanja.

Ta oprema ne bo delovala v primeru izpada električnega omrežja.

Tiskanje preizkusne strani

Natisnite preizkusno stran, da preverite, ali tiskalnik deluje pravilno.

Za tiskanje preizkusne strani:

V stanju pripravljenosti, pritisnite in zadržite gumb Ustavi za približno

2 sekundi.

Tiskanje je primerno za višino pod 1.000 m. Če želite optimirati tiskanje,

si oglejte višinsko nastavitev. Za več informacij glejte »Nastavitev višine« na str. 28.

Napravo postavite na ravno in stabilno površino, preprečite nagibanje za več kot 2 mm. Sicer je kakovost tiskanja lahko slabša.

2. Odstranite embalažo in preverite priložene elemente.

3. Odstranite zaščitno embalažo kartuše s tonerjem.

Kako začeti_18

Sistemske zahteve

Preden začnete, preverite, ali vaš sistem izpolnjuje naslednje zahteve:

Windows

Naprava podpira naslednje operacijske sisteme Windows.

ZAHTEVA (PRIPOROČENO)

OPERACIJSKI

SISTEM

CPE RAM

PRAZEN

PROSTOR

NA TRDEM

DISKU

600 MB

Windows 2000

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Windows XP

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(256 MB)

1,5 GB

Windows

Server 2003

Windows

Server 2008

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 1 GHz

(Pentium IV 2 GHz)

Windows Vista

Pentium IV 3 GHz

Windows 7

Windows

Server 2008

128 MB

(512 MB)

512 MB

(2048 MB)

1,25 to 2 GB

10 GB

512 MB

(1.024 MB)

15 GB

32- ali 64-bitni procesor

Pentium IV, 1 GHz, ali višji

1 GB

(2 GB)

16 GB

• Podpora za grafiko DirectX 9 s 128 MB pomnilnika

(da je omogočena tema Aero)

• Pogon DVD-R/W

Procesorja Pentium IV 1

GHz (x86) ali 1,4 GHz

(x64) (2 GHz ali hitrejši)

512 MB

(2048 MB)

10 GB

• Minimalna zahteva za vse operacijske sisteme Windows je Internet

Explorer 6.0 ali novejši.

• Uporabniki, ki imajo skrbniške pravice, lahko namestijo programsko opremo.

Windows Terminal Services so združljive s to napravo.

Macintosh

ZAHTEVA (PRIPOROČENO)

OPERACIJSKI

SISTEM

CPE RAM

PRAZEN

PROSTOR

NA TRDEM

DISKU

Mac OS X

10.3 – 10.4

Procesor Intel

Power PC

G4/G5

• 128 MB za

Macintosh, ki temelji na Power-PC

(512 MB)

• 512 MB za

Macintosh s procesorjem

Intel (1 GB)

1 GB

512 MB (1 GB) 1 GB Mac OS X 10.5 • Procesor Intel

• 867 MHz ali hitrejši Power

PC G4/G5

Mac OS X 10.6 • Procesor Intel 1 GB (2 GB) 1 GB

Linux

DEL

Operacijski sistem

CPE

RAM

Prazen prostor na trdem disku

ZAHTEVE

RedHat 8.0, 9.0 (32-bitni)

RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bitni)

Fedora Core 1 – 7 (32/64-bitni)

Mandrake 9.2 (32-bitni), 10.0, 10.1 (32/64-bitni)

Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64-bitni)

SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32-bitni)

SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64-bitni)

SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64-bitni)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64-bitni)

Debian 3.1, 4.0 (32/64-bitni)

Pentium IV 2,4 GHz (IntelCore2)

512 MB (1.024 MB)

1 GB (2 GB)

Nastavitev omrežja

Če želite napravo (tiskalnik) uporabljati v omrežnem okolju, morate nastaviti omrežne protokole. Če napravo uporabljate v ožičenem omrežju, glejte razdelek »Uporaba ožičenega omrežja«. Če omrežni tiskalnik uporabljate

v brezžičnem omrežju, glejte "Uporaba brezžičnega omrežja (samo za

CLP-310W, CLP-315W)" on page 24.

Kako začeti_19

Podprta okolja delovanja

Spodnja tabela prikazuje omrežna okolja, ki jih podpira naprava:

DEL

Omrežni vmesnik

Omrežni operacijski sistem

ZAHTEVE

• Ethernet 10/100 Base-TX (samo

CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W)

• IEEE 802.11 b/g brezžični LAN

(samo CLP-310W, CLP-315W)

• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/

7/Server 2008 R2

• Različice sistema Linux

• Mac OS 10.3 – 10.6

Omrežni protokoli

• TCP/IP

• Standard TCP/IP

• LPR

• IPP/HTTP

• Bonjour

• DHCP

• BOOTP

Varnost za brezžično omrežje • Preverjanje pristnosti : Open

System, Shared Key, WPA Personal,

WPA2 Personal (PSK)

• Šifriranje : WEP64, WEP128, TKIP,

AES

Uporaba ožičenega omrežja

Če želite tiskalnik uporabljati v omrežju, morate nastaviti omrežne protokole.

V tem poglavju boste izvedeli, kako to storite na preprost način.

Tiskanje poročila o konfiguraciji

Poročilo o konfiguraciji omrežja lahko natisnete prek nadzorne plošče naprave, ki bo prikazala trenutne omrežne nastavitve naprave. Tako boste lahko nastavili omrežje in odpravili težave.

Za natis poročila morate pritisniti in držati gumb Ustavi za več kot 5 sekund.

Za več podrobnosti preberite navodila za uporabo naprave. S poročilom

o konfiguraciji omrežja lahko poiščete naslov MAC in naslov IP naprave.

Na primer:

Naslov MAC: 00:15:99:41:A2:78

Naslov IP: 192.0.0.192

Nastavitev naslova IP

Najprej morate nastaviti naslov IP za omrežno tiskanje in upravljanje. V večini primerov bo strežnik DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server), ki je nameščen v omrežju, samodejno dodelil nov naslov IP.

Včasih pa je treba naslov IP nastaviti ročno. Temu pravimo statični IP in se ga pogosto zahteva v skupnih intranetih iz varnostnih razlogov.

Dodelitev naslova IP s strežnikom DHCP: napravo priključite v omrežje in počakajte nekaj minut, da strežnik DHCP napravi dodeli naslov IP. Nato natisnite Poročilo o konfiguraciji omrežja, kot je opisano zgoraj. Če poročilo prikazuje, da se je naslov IP spremenil, je bila dodelitev uspešna.

V poročilu bo prikazan nov naslov IP.

20_Kako začeti

Dodelitev statičnega naslova IP: za spremembo naslova IP iz računalnika uporabite program SetIP.

V pisarniškem okolju se obrnite na skrbnika omrežja, da nastavi naslov IP namesto vas.

Nastavitev IP s programom SetIP

Naslednji postopek temelji na operacijskem sistemu Windows XP.

Program je namenjen ročni nastavitvi omrežnega naslova IP, za komunikacijo z napravo pa uporablja naslov MAC. Naslov MAC je serijska številka strojne opreme omrežnega vmesnika in ga najdete v Poročilu o konfiguraciji omrežja.

• Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, morate samo zagnati program. Sicer pa nadaljujte pri razdelku Konfiguracija brezžičnega

omrežja naprave. Če niste prepričani o tej zahtevi, se obrnite na skrbnika sistema ali osebo, ki je nastavila lokalno omrežje.

• Program SetIP lahko uporabite le, če je vaša naprava povezana v omrežje ali neposredno priključena v računalnik s križnim omrežnim kablom, ki je priložen napravi. V večini primerov priporočamo uporabo križnega kabla. Čez nekaj trenutkov boste pozvani, da priključite kabel.

Nameščanje programa

1. Vstavite priložen CD-ROM s programsko opremo tiskalnika. Če se CD z gonilnikom zažene samodejno, zaprite okno.

2. Zaženite spletni brskalnik, kot je Internet Explorer, in odprite pogon X.

(X je pogon CD-ROM.)

3. Dvokliknite Application > SetIP.

4. Dvokliknite Setup.exe, da namestite program.

5. Kliknite OK. Po potrebi na spustnem seznamu izberite jezik.

6. Sledite navodilom v oknu in dokončajte namestitev.

Zagon programa

1. S križnim omrežnim kablom povežite napravo in računalnik.

2. Preden nadaljujete, začasno onemogočite požarni zid računalnika:

Windows XP

• Odprite nadzorno

ploščo.

• Dvokliknite Varnostno

središče.

• Kliknite Požarni zid

Windows.

• Onemogočite požarni zid.

Macintosh OS

• Odprite System

Preferences.

• Kliknite Sharing.

• Kliknite meni Firewall.

• Izključite požarni zid.

3. V meniju Start operacijskega sistema Windows izberite Vsi programi >

Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.

4. Kliknite ikono (tretja z leve) v oknu SetIP, da odprete okno za konfiguracijo TCP/IP.

5. V okno za konfiguracijo vnesite nove podatke o napravi takole:

MAC Address: v poročilu o konfiguraciji omrežja poiščite naslov MAC in ga vnesite brez dvopičij.

00:15:99:29:51:A8 na primer postane 0015992951A8.

Naslov MAC je serijska številka strojne opreme omrežnega vmesnika in ga najdete v Poročilu o konfiguraciji omrežja.

IP Address: vnesite nov naslov IP za tiskalnik in naslov IP računalnika razen zadnje številke.

Če je IP naslov računalnika na primer 192.168.1.150, vnesite

192.168.1.X. (X je številka med 1 in 254, ki ni naslov računalnika.)

Subnet Mask: vnesite jo popolnoma enako kot masko podomrežja v računalniku.

Default Gateway: vnesite ga popolnoma enako kot privzeti prehod v računalniku.

6. Kliknite Apply in nato OK. Naprava bo samodejno natisnila poročilo o konfiguraciji. Potrdite, da so vse nastavitve pravilne.

7. Kliknite Exit, da zaprete program SetIP.

8. Po potrebi ponovno zaženite požarni zid računalnika.

Nastavitev omrežnih parametrov

Različne omrežne nastavitve lahko nastavite tudi s programi za administracijo omrežja.

SyncThru™ Web Admin Service: spletna rešitev za upravljanje tiskalnika za skrbnike omrežij. SyncThru™ Web Admin Service omogoča učinkovit način upravljanja omrežnih naprav in nadzorovanja ter odpravljanja težav na daljavo s katerega koli spletnega mesta s skupnim dostopom do interneta.

Program naložite s spletnega mesta

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: spletni strežnik, vdelan v vaš omrežni tiskalniški strežnik, ki omogoča: (A) konfiguracijo omrežnih parametrov, ki so potrebni, da se naprava lahko poveže z različnimi omrežnimi okolji; (B) prilagajanje nastavitev naprave.

Namestitev programske opreme gonilnika

Za tiskanje morate namestiti programsko opremo za gonilnik tiskalnika. Programska oprema vsebuje gonilnike, aplikacije in druge uporabniku prijazne programe.

Naslednji postopek temelji na operacijskem sistemu Windows XP. Postopek in pojavno okno, ki se prikaže med namestitvijo, se lahko razlikujeta glede na operacijski sistem, funkcije naprave ali uporabljeni vmesnik.

Prepričajte se, da je nastavitev omrežja za napravo končana. (Glejte "Nastavitev omrežja" on page 19.) Pred začetkom namestitve zaprite vse aplikacije v

računalniku.

Če je način dodelitve naslova IP DHCP in lahko naslov IP spremenite, kadar koli vključite napravo, priporočamo, da uporabite program Bonjour. Pojdite na stran http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, izberite program

Bonjour za Windows glede na operacijski sistem vašega računalnika in namestite program. Pri Mac OS X je program morda že nameščen v računalniku.

Ta program omogoča samodejno nastavitev omrežnega parametra. Operacijski sistem Linux ne podpira programa Bonjour.

Če je način dodelitve naslova IP statičen, sledite naslednjim korakom.

1. CD s programsko opremo tiskalnika vstavite v pogon CD-ROM.

CD se samodejno zažene in prikaže se okno za namestitev.

2. Kliknite Naprej.

• Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start > Zaženi. Vtipkajte

X:\Setup.exe in zamenjajte »X« s črko, ki predstavlja vaš pogon, nato pa kliknite OK.

• Če uporabljate Windows Vista, Windows 7 in Windows Server 2008

R2, kliknite Start > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi in vtipkajte

X:\Setup.exe.

• Če ponovno nameščate gonilnik, se lahko okno za namestitev nekoliko razlikuje.

View User’s Guide: omogoča, da si ogledate navodila za uporabo. Če računalnik nima programa Adobe Acrobat, kliknite to možnost in Adobe Acrobat Reader se bo samodejno namestil.

3. Izberite Typical installation for a network printer in kliknite Next.

4. Prikaže se seznam naprav, ki so na voljo v omrežju. Na seznamu izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti, in kliknite Next.

• Če tiskalnika ni na seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam, ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vnesite ime vrat in naslov IP tiskalnika.

• Natisnite stran Poročilo o konfiguraciji omrežja, da preverite naslov

IP naprave ali naslov MAC.

5. Ko se namestitev konča, se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran in se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung ter prejemate informacije podjetja Samsung. Če se strinjate, potrdite ustrezno(-a) polje(-a) in kliknite Finish.

Če naprava po namestitvi ne deluje pravilno, preverite nastavitve omrežja in ponovno namestite gonilnik tiskalnika.

Uporaba brezžičnega omrežja (Windows/ samo za CLP-310W, CLP-315W)

Če želite napravo uporabljati v omrežju, je treba nastaviti omrežne protokole. V tem poglavju boste izvedeli, kako to preprosto storite.

To poglavje velja samo za operacijski sistem Windows.

Pred začetkom poiščite kabel USB in CD za namestitev programske opreme tiskalnika, ki sta priložena napravi (tiskalniku).

Za informacije o konfiguraciji se boste morda morali obrniti na skrbnika omrežja ali na osebo, ki je nastavila brezžično omrežje.

• Pred namestitvijo in nastavitvami naprave se poučite o brezžičnem omrežju in njegovih nastavitvah.

• Če je bila konfiguracija omrežja predhodno nastavljena, ponastavite napravo na tovarniško privzete nastavitve.

Preverjanje omrežnih okolij

Naslov IP

Identiteta vsake naprave v omrežju je določena z edinstvenim številčnim naslovom, ki ga imenujemo naslov IP. Privzeti naslov IP vaše naprave je

192.0.0.192, kar lahko preverite tako, da natisnete poročilo o konfiguraciji omrežja. V večini primerov strežnik DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol Server), ki je nameščen v omrežju, samodejno dodeli nov naslov IP.

Včasih pa je treba naslov IP nastaviti ročno. Takšnemu naslovu pravimo

Kako začeti_21

statični naslov IP in je iz varnostnih razlogov pogosto potreben za dostop do intranetnih omrežij v skupni rabi. Na CD-ju s programsko opremo tiskalnika je pomožni program SetIP, ki je enostaven za uporabo in lahko spremeni naslov namesto vas. Če ima vaša naprava nadzorno ploščo, lahko naslov IP spremenite tudi s pomočjo nadzorne plošče. V pisarniškem okolju se obrnite na skrbnika omrežja, da nastavi naslov namesto vas.

Brezžična omrežja

• Način infrastrukture

Omrežje v načinu infrastrukture je najbolj običajna konfiguracija brezžičnega omrežja doma ali v pisarni, ki je sestavljeno iz brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke, ki povezuje vse računalnike in ostale omrežne naprave v običajno lokalno omrežje (LAN).

Dostopna točka omogoča posebno hitro povezavo s kabelskim modemom ali modemom DSL ali z drugo napravo za povezovanje v prostrano omrežje (WAN), ki povezuje lokalno omrežje (LAN) z internetom ali intranetom v skupni rabi. Večina omrežij v načinu infrastrukture za samodejno dodelitev naslova IP in nastavitev drugih omrežnih parametrov uporablja strežnik DHCP.

Če vzpostavljate povezavo z omrežjem v načinu infrastrukture z dostopno točko, lahko v nadaljujete z razdelkom o nastavitvi brezžičnega omrežja v načinu infrastrukture.

• Način »Ad-hoc«

Omrežje v načinu »Ad-hoc« omogoča komunikacijo med seboj enakih računalnikov. V omrežju v načinu »Ad-hoc« naprave in računalniki z brezžično povezavo komunicirajo neposredno med seboj brez uporabe dostopne točke. Uporabljajo lahko datoteke in naprave v skupni rabi, vendar pa morda nimajo dostopa do interneta.

Naprava prejme tiskalna opravila neposredno iz računalnikov z brezžično povezavo.

Če vzpostavljate povezavo z omrežjem v načinu »Ad-hoc« brez dostopne točke, lahko v nadaljujete z razdelkom o nastavitvi brezžičnega omrežja v načinu »Ad-hoc«.

Če ste tiskalnik že uporabljali, kliknite Start > Vsi programi >

ime tiskalnika > Smart Panel. Izberite Printer Setting v oknu

Smart Panel. V oknu Printer Settings Utility izberite Network, nato pa izberite Wireless Network Setting.

Namestitev tiskalnika v brezžičnem omrežju Ad-Hoc

Če nimate dostopne točke (AP), lahko tiskalnik povežete z računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično omrežje Ad-Hoc z upoštevanjem preprostih navodilih, ki so predstavljena v nadaljevanju. Poiščite CD za namestitev programske opreme tiskalnika, ki je bil priložen tiskalniku.

Priprava elementov

Prepričajte se, da so vam na voljo spodnji elementi.

• Računalnik z brezžično povezavo

• Priloženi CD s programsko opremo tiskalnika

• Tiskalnik (vaša naprava) z brezžično povezavo

• Kabel USB

Ustvarjanje omrežja Ad-Hoc v sistemu Windows

Ko so vam ti elementi na voljo, nadaljujte s spodnjim postopkom:

1. Priključite kabel USB, ki je bil priložen napravi.

2. Vklopite računalnik in tiskalnik.

3. Priloženi CD s programsko opremo tiskalnika vstavite v pogon CD-ROM.

CD se zažene samodejno, v oknu pa se prikaže pozdravno sporočilo.

4. Izberite jezik na spustnem seznamu in kliknite Next.

5. Izberite možnost Wireless Setup (Nastavitev brezžične povezave) in kliknite Next.

22_Kako začeti

6. Programska oprema poišče naprave z brezžično povezavo.

Če iskanje ni bilo uspešno, preverite, ali je kabel USB, ki povezuje računalnik s tiskalnikom, pravilno priklopljen, in upoštevajte navodila v oknu.

7. Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično povezavo.

Izberite ime (SSID) računalnika z brezžično povezavo in kliknite Next.

Če ste konfiguracijo brezžične povezave nastavili ročno, kliknite

Advanced Setting.

Network Name: Vnesite SSID računalnika z brezžično povezavo. Pri vnosu pazite na ustrezno rabo velikih in malih črk.

Operation Mode: Izberite Ad-hoc.

Channel: Izberite kanal (Auto Setting ali 2412–2467 MHz).

Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.

Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi,

šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.

Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporabi. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.

Encryption: Izberite način šifriranja (None, WEP64,

WEP128).

Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za

šifriranje.

Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

WEP Key Index: Omogočeno, če je za vrednost WEP po izbiri možnosti Open System ali Shared Key nastavljena možnost Encryption. Vnesite ključ WEP.

Po opravljenih nastavitvah v oknu Advanced Setting nadaljujte z 9. korakom.

8. Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja.

Za nastavitev preverjanja pristnosti izberite možnost Open System ali Shared Key in kliknite Next.

• WEP (Zasebnost kot v žičnem omrežju) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP

šifrira del podatkov vsakega paketa, ki se izmenjuje v brezžičnem omrežju, pri čemer uporabi 64-bitni ali 128-bitni ključ za šifriranje

WEP.

Če omrežje Ad-Hoc nima varnostnih nastavitev, se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja ne odpre.

9. Odpre se okno z nastavitvami brezžičnega omrežja in preveri se ustreznost nastavitev. Kliknite Next.

• Način DHCP

Če je način dodelitve naslova IP DHCP, preverite, ali je v oknu prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static (Statični), kliknite možnost Change TCP/IP (Spremeni parametre TCP/IP), da spremenite način dodelitve naslova v DHCP.

• Način Static (Statični)

Če je nastavljen način dodelitve statičnega naslova IP, preverite, ali je v oknu prikazana oznaka Static (Statični). Če je prikazana oznaka

DHCP, kliknite možnost Change TCP/IP (Spremeni parametre TCP/IP), da vnesete naslov IP in ostale nastavitvene vrednosti za omrežja tiskalnika. Če želite vnesti naslov IP tiskalnika, morate poznati podatke o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku z brezžično povezavo nastavljena možnost DHCP, se za pridobitev statičnega naslova IP obrnite na skrbnika omrežja.

Primer:

Če so podatki omrežja računalnika:

Naslov IP: 169.254.133.42

Maska podomrežja: 255.255.0.0

Morajo biti podatki omrežja tiskalnika:

Naslov IP: 169.254.133. 43 (naslov IP računalnika s spremenjenimi zadnjimi tremi številkami).

Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Maska podomrežja računalnika).

Prehod: 169.254.133.1 (Na mestu zadnjih treh številk mora biti »1«).

10. Povezava brezžičnega omrežja deluje glede na konfiguracijo omrežja.

11. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite kabel USB, ki povezuje računalnik z napravo.

12. Izberite komponente, ki jih želite namestiti.

Po izbiri komponent lahko spremenite ime tiskalnika, nastavite skupno rabo tiskalnika v omrežju, nastavite tiskalnik kot privzeti tiskalnik in spremenite ime vrat posameznega tiskalnika. Kliknite Next.

13. Po končani namestitvi se prikaže okno s pozivom o tiskanju preskusne strani in registraciji uporabnika tiskalnikov Samsung za prejemanje informacij. Po potrebi označite ustrezna potrdilna polja in kliknite Finish.

Namestitev tiskalnika v brezžičnem omrežju z dostopno točko

Priprava elementov

Prepričajte se, da so vam na voljo spodnji elementi.

• Dostopna točka

• Računalnik s povezavo z omrežjem

• Priloženi CD s programsko opremo tiskalnika

• Tiskalnik (vaša naprava) z brezžično povezavo

• Kabel USB

Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja v sistemu Windows

Ko so vam ti elementi na voljo, nadaljujte spodnji postopek:

1. Priključite kabel USB, ki je bil priložen napravi.

2. Vklopite računalnik, dostopno točko in tiskalnik.

3. Priloženi CD s programsko opremo tiskalnika vstavite v pogon CD-ROM.

4. CD se zažene samodejno, v oknu pa se prikaže pozdravno sporočilo. Izberite jezik na spustnem seznamu in kliknite Next.

5. Izberite možnost Wireless Setup (Nastavitev brezžične povezave) in kliknite Next.

6. Programska oprema poišče naprave z brezžično povezavo.

Če iskanje ni bilo uspešno, preverite, ali je kabel USB, ki povezuje računalnik s tiskalnikom, pravilno priklopljen, in upoštevajte navodila v oknu.

7. Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo uporabljate, in kliknite Next.

Če ste konfiguracijo brezžične povezave nastavili ročno, kliknite

Advanced Setting.

Network Name: Vnesite SSID računalnika z brezžično povezavo.

Pri vnosu pazite na ustrezno rabo velikih in malih črk.

Operation Mode: Izberite Infrastructure.

Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.

Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.

Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporabi. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.

WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost, če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran za dostopno točko in vse svoje odjemalce.

Encryption: Izberite način šifriranja (None, WEP64,

WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

WEP Key Index: Omogočeno, če je za vrednost WEP po izbiri možnosti Open System ali Shared Key nastavljena možnost Encryption. Vnesite ključ WEP.

Po opravljenih nastavitvah v oknu Advanced Setting nadaljujte z 9. korakom.

8. Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja.

Okno se lahko razlikuje glede na varnostni način (WEP ali WPA).

• Način WEP

Za nastavitev preverjanja pristnosti izberite možnost Open System ali Shared Key in vnesite varnostni ključ WEP. Kliknite Next.

WEP (Zasebnost kot v žičnem omrežju) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira del podatkov vsakega paketa, ki se izmenjuje v brezžičnem omrežju, pri čemer uporabi 64-bitni ali 128-bitni ključ za šifriranje WEP.

• Način WPA

Vnesite skupni ključ WPA in kliknite Next.

WPA pooblasti in identificira uporabnike na osnovi skrivnega ključa, ki se samodejno spreminja v rednih intervalih. WPA za šifriranje podatkov uporablja tudi TKIP (protokol za zagotavljanje integritete začasnega ključa) in AES (napredni standard šifriranja).

Če dostopna točka nima varnostnih nastavitev, se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja ne odpre.

9. Odpre se okno z nastavitvami brezžičnega omrežja in preveri se ustreznost nastavitev. Kliknite Next.

• Način DHCP

Če je način dodelitve naslova IP DHCP, preverite, ali je v oknu prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static (Statični), kliknite možnost Change TCP/IP (Spremeni parametre TCP/IP), da spremenite način dodelitve naslova v DHCP.

• Način Static (Statični)

Če je nastavljen način dodelitve statičnega naslova IP, preverite, ali je v oknu prikazana oznaka Static (Statični). Če je prikazana oznaka

DHCP, kliknite možnost Change TCP/IP (Spremeni parametre TCP/IP), da vnesete naslov IP in ostale nastavitvene vrednosti za omrežja tiskalnika. Če želite vnesti naslov IP tiskalnika, morate poznati podatke o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, se za pridobitev statičnega naslova IP obrnite na

Kako začeti_23

skrbnika omrežja.

Primer:

Če so podatki omrežja računalnika:

Naslov IP: 169.254.133.42

Maska podomrežja: 255.255.0.0

Morajo biti podatki omrežja tiskalnika:

Naslov IP: 169.254.133. 43 (naslov IP računalnika s spremenjenimi zadnjimi tremi števkami).

Maska podomrežja: 255.255.0.0 (maska podomrežja računalnika).

Prehod: 169.254.133.1 (na mestu zadnjih treh številk mora biti »1«).

10. Povezava brezžičnega omrežja deluje glede na konfiguracijo omrežja.

11. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite kabel USB, ki povezuje računalnik z napravo.

12. Izberite komponente, ki jih želite namestiti. Po izbiri komponent lahko spremenite ime tiskalnika, nastavite skupno rabo tiskalnika v omrežju, nastavite tiskalnik kot privzeti tiskalnik in spremenite ime vrat posameznega tiskalnika. Kliknite Next.

13. Po končani namestitvi se prikaže okno s pozivom o tiskanju preskusne strani in registraciji uporabnika tiskalnikov Samsung za prejemanje informacij. Po potrebi označite ustrezna potrdilna polja in kliknite Finish.

Odpravljanje težav

Pri namestitvi programske opreme tiskalnika s CD-ja in nastavitvi brezžičnega omrežja se lahko prikaže okno s sporočilom o napaki.

Poskusite s spodnjimi rešitvami.

Printer Not Found

• Računalnik ali tiskalnik morda ni vklopljen. Vklopite računalnik ali tiskalnik.

• Kabel USB morda ni povezan z računalnikom ali tiskalnikom.

Povežite tiskalnik z računalnikom prek kabla USB.

• Tiskalnik ne podpira uporabe brezžičnega omrežja. Glejte navodila za uporabo tiskalnika in pripravite tiskalnik z brezžično povezavo.

Connecting Failure - Not Found SSID

• Tiskalnik ne najde imena omrežja (SSID), ki ste ga izbrali ali vnesli.

Preverite ime omrežja (SSID) za dostopno točko in poskusite znova vzpostaviti povezavo.

• Dostopna točka morda ni vklopljena. Vklopite dostopno točko.

Connecting Failure - Invalid Security

Morda ste napačno konfigurirali varnostne nastavitve. Preverite konfiguracijo varnostnih nastavitev za dostopno točko in tiskalnik.

Connecting Failure - General Connection Error

Računalnik ne zazna signala tiskalnika. Preverite kabel USB in napajanje tiskalnika.

Connecting Failure - Connected Wired Network

Tiskalnik je morda povezan s kablom za žično omrežje. Odstranite kabel za žično omrežje iz tiskalnika.

PC Connecting Error

Konfiguriran omrežni naslov ne more vzpostaviti povezave računalnika s tiskalnikom.

• V omrežnih okoljih z uporabo protokola DHCP

Če je v računalniku nastavljen način DHCP, je naslov IP posredovan tiskalniku samodejno (protokol DHCP).

• V omrežnih okoljih z uporabo statičnega naslova

Tiskalnik uporabi statični naslov, ki je nastavljen v računalniku.Če je v računalniku nastavljen naslov IP 192.168.1.100, naslov podomrežja 255.255.255.0 in naslov prehoda 192.168.1.1, vnesite v tiskalnik naslov IP 192.168.1.101, naslov podomrežja 255.255.255.0 in naslov prehoda 192.168.1.1.

24_Kako začeti

Uporaba brezžičnega omrežja (samo za CLP-

310W, CLP-315W)

Postopek nastavitve brezžične povezave je v glavnem namenjen uporabnikom sistema Macintosh. Uporabniki sistema Windows lahko prav tako uporabijo ta postopek, vendar je zanje bolj

priporočljivo uporabiti enostavnejši postopek. (Glejte »Uporaba brezžičnega omrežja (Windows/ samo za CLP-310W, CLP-

315W)« na str. 21.)

Če želite napravo uporabljati v omrežju, morate nastaviti omrežne protokole.

V tem poglavju boste izvedeli, kako to storite na preprost način.

Preden začnete, poiščite križni omrežni kabel in CD za namestitev programske opreme tiskalnika, ki sta priložena napravi (tiskalniku). Za informacije o konfiguraciji se boste morda morali obrniti na skrbnika omrežja ali osebo, ki je nastavila brezžično omrežje.

Če ste že seznanjeni s konfiguracijo naslova IP naprave in je ta naslov IP na voljo, si lahko preberete razdelek Konfiguracija brezžičnega omrežja naprave.

Sicer sledite vsem korakom iz razdelka Preverjanje omrežnih okolij.

Preverjanje omrežnih okolij

Naslov IP

Vsaka naprava v omrežju je identificirana z edinstvenim številčnim naslovom, ki ga imenujemo naslov IP. Privzeti naslov IP vaše naprave je 192.0.0.192, kar lahko preverite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja. V večini primerov bo strežnik DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server), ki je nameščen v omrežju, samodejno dodelil nov naslov IP.

Včasih pa je treba naslov IP nastaviti ročno. Temu pravimo statični IP in se ga pogosto zahteva v skupnih intranetih iz varnostnih razlogov. Na CD s programsko opremo tiskalnika smo priložili pomožni program SetIP, ki je enostaven za uporabo in lahko spremeni naslov namesto vas.

V pisarniškem okolju se obrnite na skrbnika omrežja, da nastavi naslov IP namesto vas.

Brezžična omrežja

Način Infrastructure: omrežje v načinu Infrastructure je najbolj običajna konfiguracija brezžičnega omrežja doma ali v pisarni, ki je sestavljeno iz brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke, ki povezuje vse računalnike in ostale omrežne naprave v običajno lokalno omrežje (LAN).

Dostopna točka omogoča posebno povezavo z visoko hitrostjo s kabelskim ali ADSL modemom ali drugo napravo za povezovanje v prostrano omrežje (WAN), ki povezuje LAN z internetom ali skupnim intranetom.

Večina omrežij v načinu Infrastructure za samodejno dodelitev naslova IP in nastavitev drugih omrežnih parametrov uporablja strežnik DHCP.

Če veste, da se povezujete v omrežje v načinu »Infrastructure« z dostopno točko in je strežnik DHCP dodelil naslov IP, lahko nadaljujete z razdelkom Konfiguracija brezžičnega omrežja naprave, potem ko preberete razdelek o tiskanju poročila o konfiguraciji omrežja.

Če veste, da se povezujete v omrežje v načinu Infrastructure z dostopno točko, vendar pa strežnik DHCP ni dodelil naslova, ali pa ste pozvani, da nastavite statični IP, preberite razdelek Nastavitev naslova IP, preden nadaljujete z razdelkom Konfiguracija brezžičnega omrežja

naprave, potem ko preberete naslednji razdelek o tiskanju poročila

o konfiguraciji omrežja.

Način Ad-hoc: omrežje v načinu Ad-hoc omogoča komunikacijo »vsak z vsakim«. V omrežju v načinu Ad-hoc brezžične naprave in računalniki komunicirajo neposredno med seboj brez uporabe dostopne točke.

Lahko si delijo datoteke in naprave, vendar pa morda nimajo dostopa do interneta. Naprava prejme tiskalne posle neposredno iz brezžičnih računalnikov.

Če veste, da se povezujete v omrežje v načinu Ad-hoc brez dostopne točke, preberite razdelek Nastavitev naslova IP, preden nadaljujete z razdelkom

Konfiguracija brezžičnega omrežja naprave, potem ko preberete naslednji razdelek o tiskanju poročila o konfiguraciji omrežja.

Tiskanje poročila o konfiguraciji

Poročilo o konfiguraciji omrežja lahko natisnete z nadzorne plošče naprave, ki prikazuje trenutne nastavitve omrežja naprave. Tako boste lahko nastavili omrežje in odpravili težave.

Za natis poročila morate pritisniti in držati gumb Ustavi za več kot 5 sekund.

Za dodatne podrobnosti preberite navodila za uporabo. S poročilom o

konfiguraciji omrežja lahko poiščete naslov MAC in naslov IP naprave.

Na primer:

Naslov MAC: 00:15:99:41:A2:78

Naslov IP: 192.0.0.192

Nastavitev naslova IP

Najprej morate nastaviti naslov IP za omrežno tiskanje in upravljanje. V večini primerov bo strežnik DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server), ki je nameščen v omrežju, samodejno dodelil nov naslov IP.

Včasih pa je treba naslov IP nastaviti ročno. Temu pravimo statični IP in se ga pogosto zahteva v skupnih intranetih iz varnostnih razlogov.

Dodelitev naslova IP s strežnikom DHCP: napravo priključite v omrežje in počakajte nekaj minut, da strežnik DHCP napravi dodeli naslov IP.

(Če ima dostopna točka razpoložljiva vrata LAN, lahko napravo povežete neposredno z dostopno točko.) Nato natisnite Poročilo o konfiguraciji

omrežja, kot je opisano zgoraj. Če poročilo prikazuje, da se je naslov IP spremenil, je bila dodelitev uspešna. V poročilu bo prikazan nov naslov IP.

Naprava naj ostane povezana v omrežje.

Dodelitev statičnega naslova IP: za spremembo naslova IP iz računalnika uporabite program SetIP. Če ima vaša naprava nadzorno ploščo, lahko naslov IP spremenite tudi prek nadzorne plošče.

V pisarniškem okolju se obrnite na skrbnika omrežja, da nastavi naslov IP namesto vas.

Nastavitev naslova IP s programom SetIP

Naslednji postopek temelji na operacijskem sistemu Windows XP.

Program je namenjen ročni nastavitvi omrežnega naslova IP, za komunikacijo z napravo pa uporablja naslov MAC. Naslov MAC je serijska številka strojne opreme omrežnega vmesnika in ga najdete v poročilu o konfiguraciji

omrežja.

• Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, morate samo zagnati program. Sicer pa nadaljujte pri razdelku Konfiguracija brezžičnega

omrežja naprave. Če niste prepričani o tej zahtevi, se obrnite na skrbnika sistema ali osebo, ki je nastavila lokalno omrežje.

• Program SetIP lahko uporabite le, če je vaša naprava povezana v omrežje ali neposredno priključena v računalnik s križnim omrežnim kablom, ki je priložen napravi. V večini primerov priporočamo uporabo križnega kabla. Čez nekaj trenutkov boste pozvani, da priključite kabel.

Nameščanje programa

1. Vstavite priložen CD-ROM s programsko opremo tiskalnika. Če se CD z gonilnikom zažene samodejno, zaprite okno.

2. Zaženite spletni brskalnik, kot je Internet Explorer, in odprite pogon X.

(X je pogon CD-ROM.)

3. Dvokliknite Application > SetIP.

4. Dvokliknite Setup.exe, da namestite program.

5. Kliknite OK. Po potrebi na spustnem seznamu izberite jezik.

6. Sledite navodilom v oknu in dokončajte namestitev.

Zagon programa

1. S križnim omrežnim kablom povežite napravo in računalnik.

2. Preden nadaljujete, začasno onemogočite požarni zid računalnika:

Windows XP

• Odprite nadzorno

ploščo.

• Dvokliknite Varnostno

središče.

• Kliknite Požarni zid

Windows.

• Onemogočite požarni zid.

Macintosh OS

• Odprite System

Preferences.

• Kliknite Sharing.

• Kliknite meni Firewall.

• Izključite požarni zid.

3. V meniju Start operacijskega sistema Windows izberite Vsi programi >

Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.

4. Kliknite ikono (tretja z leve) v oknu SetIP, da odprete okno za konfiguracijo TCP/IP.

5. V okno za konfiguracijo vnesite nove podatke o napravi takole:

MAC Address: v poročilu o konfiguraciji omrežja poiščite naslov MAC in ga vnesite brez dvopičij.

00:15:99:29:51:A8 na primer postane 0015992951A8.

Naslov MAC je serijska številka strojne opreme omrežnega vmesnika naprave in ga najdete v poročilu o konfiguraciji

omrežja.

Kako začeti_25

IP Address: vnesite nov naslov IP za tiskalnik in naslov IP računalnika razen zadnje številke.

Če je IP naslov računalnika na primer 192.168.1.150, vnesite

192.168.1.X. (X je številka med 1 in 254, ki ni naslov računalnika.)

Subnet Mask: vnesite jo popolnoma enako kot masko podomrežja v računalniku.

Default Gateway: vnesite ga popolnoma enako kot privzeti prehod v računalniku.

6. Kliknite Apply in nato OK. Naprava bo samodejno natisnila poročilo o konfiguraciji. Potrdite, da so vse nastavitve pravilne.

7. Kliknite Exit, da zaprete program SetIP.

8. Po potrebi ponovno zaženite požarni zid računalnika.

Nastavitev omrežnih parametrov

Različne omrežne nastavitve lahko nastavite tudi s programi za administracijo omrežja.

SyncThru™ Web Admin Service: spletna rešitev za upravljanje tiskalnika za skrbnike omrežij. SyncThru™ Web Admin Service omogoča učinkovit način upravljanja omrežnih naprav in nadzorovanja ter odpravljanja težav na daljavo s katerega koli spletnega mesta s skupnim dostopom do interneta.

Program naložite s spletnega mesta

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: spletni strežnik, vdelan v vaš omrežni tiskalniški strežnik, ki omogoča: (A) konfiguracijo omrežnih parametrov, ki so potrebni, da se naprava lahko poveže z različnimi omrežnimi okolji; (B) prilagajanje nastavitev naprave.

Obnavljanje tovarniško privzetih nastavitev

Tovarniško privzete nastavitve naprave lahko obnovite s pomočjo spletne storitve SyncThru™ Web Service. Morda boste morali napravo ponastaviti na tovarniško privzete nastavitve, če je naprava, ki jo uporabljate, povezana v novo omrežno okolje.

Obnavljanje tovarniško privzetih nastavitev s spletno storitvijo SyncThru™ Web Service

1. Zaženite spletni brskalnik, kot je Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v okno brskalnika vnesite nov naslov IP naprave. Na primer:

2. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite Network Settings.

3. Kliknite Reset. Nato kliknite Clear za omrežje.

Konfiguracija brezžičnega omrežja naprave

Pred začetkom morate poznati SSID vašega brezžičnega omrežja in mrežni ključ, če je šifriran. Ta podatek je bil nastavljen, ko je bila nameščena dostopna točka. Če nimate podatkov o brezžičnem okolju, se obrnite na osebo, ki je nastavila omrežje.

Uporaba spletne storitve SyncThru™ Web Service

Preden začnete konfiguracijo brezžičnih parametrov, preverite stanje kabelske povezave.

Konfiguracija brezžičnega omrežja tiskalnika

1. Zaženite spletni brskalnik, kot je Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v okno brskalnika vnesite nov naslov IP naprave. Na primer:

2. Ko se odpre okno SyncThru Web Service, kliknite Network Settings.

3. Kliknite Wireless in izberite Wizard. Nato kliknite Next.

Wizard vam pomaga nastaviti konfiguracijo brezžičnega omrežja.

Če pa želite brezžično omrežje nastaviti neposredno, izberite Custom.

4. Izberite eno Network Name(SSID) na seznamu.

4. Izklopite in ponovno zaženite napravo, da uporabite nastavitve.

26_Kako začeti

SSID: SSID (identifikator nabora storitev) je ime, ki označuje brezžično omrežje. Dostopne točke in brezžične naprave, ki se poskušajo priključiti

na določeno brezžično omrežje, morajo uporabljati enak SSID. Pri vnosu

SSID pazite na ustrezno rabo velikih in malih črk.

Operation Mode: Operation Mode se nanaša na vrsto brezžičnih povezav.

- Ad-hoc: omogoča brezžičnim napravam neposredno medsebojno komunikacijo v okolju »vsak z vsakim«.

- Infrastructure: omogoča brezžičnim napravam, da medsebojno komunicirajo prek dostopne točke.

Če je način delovanja omrežja Infrastructure, izberite SSID dostopne točke. Če je način delovanja Ad-hoc, izberite SSID naprave.

Upoštevajte, da je »airportthru« privzeti SSID vaše naprave.

5. Kliknite Next.

Če se prikaže okno brezžične varnostne nastavitve, vnesite registrirano geslo (omrežni ključ) in kliknite Next.

in namestite program. Pri Mac OS X je program morda že nameščen v računalniku.

Ta program omogoča samodejno nastavitev omrežnega parametra.

Operacijski sistem Linux ne podpira programa Bonjour.

Če je način dodelitve naslova IP statičen, sledite naslednjim korakom.

1. CD s programsko opremo tiskalnika vstavite v pogon CD-ROM.

CD se samodejno zažene in prikaže se okno za namestitev.

2. Kliknite Naprej.

• Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start > Zaženi. Vtipkajte

X:\Setup.exe in zamenjajte »X« s črko, ki predstavlja vaš pogon, nato pa kliknite OK.

• Če uporabljate Windows Vista, Windows 7 in Windows Server 2008

R2, kliknite Start > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi in vtipkajte

X:\Setup.exe.

• Če ponovno nameščate gonilnik, se lahko okno za namestitev nekoliko razlikuje.

Glejte navodila za uporabo: omogoča, da si ogledate navodila za uporabo. Če računalnik nima programa Adobe Acrobat, kliknite to možnost in Adobe Acrobat Reader se bo samodejno namestil.

3. Izberite Typical installation for a network printer in kliknite Naprej.

4. Prikaže se seznam naprav, ki so na voljo v omrežju. Na seznamu izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti, in kliknite Naprej.

• Če tiskalnika ni na seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam, ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vnesite ime vrat in naslov IP tiskalnika.

• Natisnite stran Poročilo o konfiguraciji omrežja, da preverite naslov IP naprave ali naslov MAC.

5. Ko se namestitev konča, se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran in se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung ter prejemate informacije podjetja Samsung. Če se strinjate, potrdite ustrezno(-a) polje(-a) in kliknite Dokončaj.

Če naprava po namestitvi ne deluje pravilno, preverite nastavitve omrežja in ponovno namestite gonilnik tiskalnika.

Čestitamo, namestili ste Samsungov brezžični tiskalnik. Natisnite še en izvod poročila o konfiguraciji in ga shranite za nadaljnjo uporabo. Sedaj lahko uporabljate svoj novi Samsungov brezžični tiskalnik v omrežju.

6. Če se prikaže okno Wizard Setup Confirmation, preverite nastavitev brezžičnega omrežja. Če je nastavitev pravilna, kliknite Apply.

7. Kliknite OK.

Izključite omrežni kabel (navaden ali križni). Vaša naprava bi morala sedaj brezžično komunicirati z omrežjem. V primeru načina Ad-hoc, lahko hkrati uporabite brezžični in žični LAN.

Če je Operation Mode Infrastructure, morate izključiti omrežni kabel, da aktivirate brezžično omrežje, ko končate z nastavitvijo omrežja.

Sedaj pojdite na razdelek Nameščanje programske opreme gonilnika.

Nameščanje programske opreme gonilnika

Za tiskanje morate namestiti programsko opremo za gonilnik tiskalnika. Programska oprema vsebuje gonilnike, aplikacije in druge uporabniku prijazne programe.

• Naslednji postopek temelji na operacijskem sistemu Windows XP.

Postopek in pojavno okno, ki se prikaže med namestitvijo, se lahko razlikujeta glede na operacijski sistem, funkcije naprave ali uporabljeni vmesnik.

• Prepričajte se, da je nastavitev omrežja za napravo končana. (Glejte

"Nastavitev omrežja" on page 19.) Pred začetkom namestitve zaprite

vse programe v računalniku.

Če je način dodelitve naslova IP DHCP in lahko naslov IP spremenite, kadar koli vključite napravo, priporočamo, da uporabite program Bonjour. Pojdite na stran http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, izberite program Bonjour za Windows glede na operacijski sistem vašega računalnika

Kako začeti_27

Osnovne nastavitve naprave

Po končani namestitvi lahko nastavite privzete nastavitve’ za napravo. Če želite nastaviti ali spremeniti vrednosti, glejte naslednje poglavje.

Nastavitev višine

Na kakovost tiskanja vpliva zračni tlak, ki je odvisen od nadmorske višine, na kateri je naprava. Naslednje informacije vam bodo pomagale nastaviti napravo na najboljšo kakovost tiskanja.

Preden nastavite vrednost nadmorske višine, poiščite nadmorsko višino kraja, kjer napravo uporabljate.

1 Normal

2 High 1

3 High 2

4 High 3

0

1. Gonilnik tiskalnika morate namestiti s priloženim CD-jem s programsko opremo tiskalnika.

2. Dvokliknite ikono Smart Panel na Windows opravilni vrstici (ali notifikacijskem področju operacijskega sistema Linux).

Prav tako lahko kliknete na Smart Panel na statusni vrstici v Mac OS X.

3. Kliknite Printer Setting.

4. Kliknite na Setting > Altitude Adjustment. Izberite ustrezno vrednost iz spustnega seznama in nato kliknite na Apply.

Če je naprava povezana v omrežje, se samodejno pojavi zaslon

SyncThru Web Service. Kliknite Machine Settings > Setup (ali

Machine Setup) > Altitude. Izberite ustrezno vrednost nadmorske višine in kliknite Apply.

Uporaba načinov za varčevanje

Način za varčevanje z energijo

Način za varčevanje z energijo omogoča napravi, da zmanjša porabo energije, kadar je ne uporabljate. Ta način lahko vključite in izberete, koliko časa naj naprava po končanem tiskanju počaka, preden preklopi v stanje zmanjšane porabe.

1. Gonilnik tiskalnika morate namestiti s priloženim CD-jem s programsko opremo tiskalnika.

2. Dvokliknite ikono Smart Panel na Windows opravilni vrstici

(ali notifikacijskem področju operacijskega sistema Linux).

Prav tako lahko kliknete na Smart Panel na statusni vrstici v Mac OS X.

3. Kliknite Printer Setting.

4. Kliknite na Setting > Power Save. Izberite ustrezno vrednost iz spustnega seznama in nato kliknite na Apply.

Če je naprava povezana v omrežje, se samodejno pojavi zaslon

SyncThru Web Service. Kliknite Machine Settings > Setup (ali

Machine Setup) > Power Save. Izberite ustrezno vrednost nadmorske višine in kliknite Apply.

Samodejno nadaljevanje

S to možnostjo nastavite napravo, da nadaljuje s tiskanjem oziroma z njim ne nadaljuje, če se izbrana velikost papirja ne ujema z velikostjo papirja na pladnju.

1. Gonilnik tiskalnika morate namestiti s priloženim CD-jem s programsko opremo tiskalnika.

2. Dvokliknite ikono Smart Panel na Windows opravilni vrstici (ali notifikacijskem področju operacijskega sistema Linux).

Prav tako lahko kliknete na Smart Panel na statusni vrstici v Mac OS X.

3. Kliknite Printer Setting.

4. Kliknite Setting > Auto Continue. Izberite ustrezno vrednost iz spustnega seznama in nato kliknite na Apply.

Če je naprava povezana v omrežje, se samodejno pojavi zaslon

SyncThru Web Service. Kliknite Machine Settings > Setup (ali

Machine Setup) > Auto Continue. Izberite ustrezno vrednost nadmorske višine in kliknite Apply.

28_Kako začeti

Izbira in nalaganje medijev za tiskanje

V tem poglavju je opisano, kako v napravo naložite izvirnike in medije za tiskanje.

To poglavje zajema naslednje:

Izbira medijev za tiskanje

Sprememba velikosti papirja na pladnju za papir

Tiskanje na posebne materiale za tiskanje

Prilagoditev izhodne podpore

Nastavljanje velikosti in vrste papirja

Izbira medijev za tiskanje

Tiskate lahko na različne medije, kot so navaden papir, ovojnice, nalepke in prosojnice. Vedno uporabite medije za tiskanje, ki ustrezajo smernicam za vašo napravo. Mediji za tiskanje, ki ne ustrezajo smernicam v teh navodilih za uporabo, lahko povzročijo naslednje težave:

• Slaba kakovost tiskanja

• Papir se pogosteje zagozdi

• Prezgodnjo obrabo naprave.

Lastnosti, kot so teža, sestava, vlakna papirja in vsebnost vlage, so pomembni dejavniki, ki vplivajo na delovanje naprave in kakovost izpisov.

Pri izbiri materialov za tiskanje upoštevajte naslednje:

• Vrsta, velikost in teža medijev za tiskanje za napravo so opisane v nadaljevanju.

• Želeni rezultat: izberite medij za tiskanje, ki ustreza vašemu projektu.

• Svetlost: Nekateri mediji za tiskanje so bolj beli kot drugi, zato so na njih slike ostrejše in bolj žive.

• Gladkost površine: Gladkost medija za tiskanje vpliva na to, kako jasno je na papirju videti tisk.

• Nekateri mediji za tiskanje ustrezajo vsem naštetim smernicam, a kljub temu ne dajejo zadovoljivih rezultatov. To je lahko posledica neprimernega ravnanja z njimi, neustrezne temperature in stopnje vlažnosti ali drugih spremenljivk, na katere Samsung ne more vplivati.

• Pred nakupom večje količine medijev za tiskanje se prepričajte, da ustrezajo zahtevam, ki so določene v teh navodilih za uporabo.

Uporaba medijev za tiskanje, ki ne ustrezajo tem tehničnim zahtevam, lahko povzroči težave, ki zahtevajo popravila. Samsung ova garancija ali pogodba o zagotavljanju storitev ne zajema takšnih popravil.

S to napravo ne smete uporabljati foto papirja za brizgalne tiskalnike.

Ta papir lahko povzroči okvaro naprave.

29_Izbira in nalaganje medijev za tiskanje

Specifikacije medijev za tiskanje

TIP VELIKOST DIMENZIJE

TEŽA a

ZMOGLJIVOST b

Navaden papir

Ovojnica

Debel papir

Tanek papir

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

Executive

No. 9

6 3/4

Glejte razdelek

Navaden papir

Glejte razdelek

Navaden papir

Letter, A4

Nalepke c

Kartotečni papir

Razglednica

Prosojnica d

Bleščeče svetleč papir

Letter, A4

Letter

Najmanjša velikost (po meri)

Največja velikost (po meri)

e

, A4 f

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

98 x 225 mm

92 x 165 mm

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

101,6 x 152,4 mm

Glejte razdelek Navaden papir

Glejte razdelek Navaden papir

60 do 105 g/m

60 do 163 g/m

75 do 90 g/m

90 do 105 g/m

60 do 70 g/m

2

2

2

120 do 150 g/m

105 do 163 g/m

138 do 146 g/m

160 g/m 2

2

2

2

2

2

150 listov s 75 g/m pladnju

2 papirja na

1 list za ročni vnos v pladenj

5 listov za ročni vnos v pladenj

1 list za ročni vnos v pladenj

76 x 160 mm

216 x 356 mm

60 do 163 g/m 2 a.Če je medij težji od 105 g/m

2

, vstavite papir v pladenj enega za drugim.

b.Največja zmogljivost je odvisna od teže in debeline medija ter pogojev v okolju.

c. Gladkost: 100 do 250 (sheffield) d.Gladkost: transparentnost barvnega laserskega tiskalnika s Xerox kot je 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter).

e.Gladkost: bleščeče svetleč papir (Letter) za to napravo vrste HP Brochure Paper (Izdelek: samo Q6611A).

f. Recommended media: bleščeče svetleč papir (A4) za to napravo vrste HP Superior Paper 160 glossy (Izdelek: samo Q6616A).

Izbira in nalaganje medijev za tiskanje_30

Smernice za posebne medije za tiskanje

TIP MEDIJA

Ovojnice

SMERNICE

• Uspešnost tiskanja na ovojnice je odvisna od kakovosti ovojnic. Pri izbiri ovojnic upoštevajte te dejavnike:

- Teža: Teža ovojnice ne sme presegati 90 g/m 2 , drugeč se lahko le-ta zagozdi.

- Zgradba: Pred tiskanjem morajo biti ovojnice ravne, z zavihki manjšimi od 6 mm, in ne smejo vsebovati zraka.

- Stanje: ovojnice ne smejo biti zmečkane, zarezane ali kako drugače poškodovane.

- Temperatura: uporabljajte ovojnice, ki ustrezajo toploti in tlaku naprave med delovanjem.

• Uporabljajte samo kakovostne ovojnice z ostrimi in dobro prepognjenimi pregibi.

• Ne uporabljajte ovojnic s prilepljenimi znamkami.

• Ne uporabljajte ovojnic z zaponkami, pritrdili, okenci, obloženimi podlogami, samolepilnimi trakovi ali drugimi sintetičnimi materiali.

• Ne uporabljajte poškodovanih ali slabo izdelanih ovojnic.

• Preverite, ali se spoj na obeh straneh ovojnice razteza vse do roba ovojnice.

1 Sprejemljivo

2 Nesprejemljivo

• Ovojnice s samolepilnimi trakovi ali več zavihki morajo imeti lepila, ki lahko za 0,1 sekunde prenesejo talilno temperaturo naprave. Talilno temperaturo naprave preverite med tehničnimi

podatki na str. 53. Dodatni zavihki in trakovi lahko

povzročijo gubanje, pregibanje ali zagozditve in lahko celo poškodujejo grelno enoto.

• Za najboljšo kakovost tiskanja, položaj robov ne sme biti manjši od 15 mm od robov ovojnice.

• Ne tiskajte na območje, kjer je ovojnica zlepljena.

TIP MEDIJA

Nalepke

SMERNICE

• Da bi se izognili poškodbam na napravi, uporabite samo nalepke, ki so narejene za uporabo v laserskih napravah.

- Pri izbiri ovojnic upoštevajte te dejavnike:

- Lepila: Lepilni material mora biti obstojen pri talilni temperaturi naprave. Talilno temperaturo naprave

preverite med tehničnimi podatki na str. 53.

- Razporeditev: uporabljajte samo nalepke, med katerimi ni vidna podlaga. S pol, ki imajo med nalepkami razmike, se lahko nalepke odlepijo, kar lahko povzroči resne zagozditve.

- Zvitost: Pred tiskanjem morajo biti nalepke ravne in brez zavihkov, ki so večji od 13 mm, v katerikoli smeri.

- Stanje: ne uporabljajte nalepk z gubami, mehurčki ali drugimi znaki ločenosti od pole.

• Med nalepkami ne sme biti vidno lepilo. Kjer je lepilo vidno, se nalepka med tiskanjem lahko odlepi in povzroči zagozditev papirja. Lepilo lahko povzroči

škodo na delih naprave.

• Ne vstavljajte pole z nalepkami v napravo več kot enkrat. Sprijemljiva podlaga je namenjena samo za en prehod skozi napravo.

• Ne uporabljajte nalepk, ki se slabo držijo podlage, imajo gube ali mehurčke oz. so kako drugače poškodovane.

• Ne tiskajte na medije, ki so manjši od 76 mm v širino ali 356 mm po dolžini.

• V programski aplikaciji nastavite robove vsaj

6,4 mm stran od robov materiala.

Kartotečni karton in materiali po meri

Prednatisnjen papir

• Pisemska glava mora biti natisnjena s črnilom odpornim pred topoloto, ki se ne bo stopil, izhlapel ali povzročil nevarne emisije pri 0,1 sekundni izpostavitvi talilni temperaturi tiskalnika. Talilno temperaturo naprave preverite med tehničnimi

podatki na str. 53.

• Črnilo v pisemski glavi ne sme biti vnetljivo in hkrati ne sme negativno vplivati na valjčke za tiskanje.

• Obrazci in pisemske glave morate zapakirati v embalažo odporno pred vlago, da s tem preprečite spremembe med skladiščenjem.

• Pred uporabo prednatisnjenega papirja, kot so obrazci in pisemske glave, preverite ali je črnilo na papirju suho. Med postopkom tiskanja se lahko mokro črnilo odstrani s prednatisnjenega papirja, kar zmanjša kakovost tiskanja.

Uporaba fotografskega papirja ali premazanega papirja lahko povzroči težave, ki jih odpravite samo s popravilom. Samsungova garancija ali servisne pogodbe ne krijejo takšnih popravil.

Izbira in nalaganje medijev za tiskanje_31

Sprememba velikosti papirja na pladnju za papir

Za uporabo papirja druge velikosti, kot recimo papir Legal, morate razširiti pladenj s pomočjo vodil za papir.

Da bi spremenili velikost vstavka, morate ustrezno prilagoditi vodilo za dolžino papirja.

1 Vzvod za razširitev pladnja

2 Vodilo za dolžino papirja

3 Vodilo za širino papirja

4 Pokrov za papir

1. Izvlecite pladenj iz naprave. Odprite pokrov za papir in po potrebi odstranite papir iz vstavka.

3. Naložite papir v pladenj.

4. Drsite z vodilom za dolžino papirja, dokler se rahlo ne dotakne konca kupa papirja. Stisnite vodilo za širino papirja in drsite z njim do roba kupa papirja, ne da bi ga pri tem upognili.

2. Ročno izvlecite pladenj, tako da pritisnete in odprete ključavnico za vodilo na vrhu vstavka.

Za papir, ki je manjši od velikosti Letter, vrnite vodila za papir na izvirna mesta in prilagodite vodili za dolžino in širino papirja.

32_Izbira in nalaganje medijev za tiskanje

Če je papir krajši od 222 mm, snemite zapah v pladnju ter ročno vstavite pladenj. Prilagodite vodilo za dolžino in vodilo za širino.

Pladenj je vnaprej nastavljen na velikost Letter ali A4, odvisno od vaše države. Da spremenite velikost papirja na A4 ali Letter, morate pravilno nastaviti ročico in vodilo za širino papirja.

1. Izvlecite pladenj iz naprave. Odprite pokrov za papir in po potrebi odstranite papir iz vstavka.

2. Če želite nastaviti velikost na Letter, držite ročico na zadnji strani pladnja pritisnjeno in jo zavrtite v smeri urinega kazalca.

• Ne porinite vodil za širino papirja tako daleč, da bi se material zvil.

• Če vodil za širino papirja ne prilagodite, lahko to povzroči zagozditev papirja.

5. Zaprite pokrov za papir.

3. Z vodilom stisnite papir in ga premaknite do roba ročice.

6. Potisnite pladenj, dokler ne klikne.

7. Potem ko naložite papir, nastavite vrsto in velikost papirja za pladenj.

Glejte »Nastavljanje velikosti in vrste papirja« na str. 34.

• Če boste imeli s podajanjem papirja težave, v pladenj naložite samo en list.

• Naložite lahko predhodno natisnjen papir. Natisnjena stran je obrnjena navzgor, tako da je nezavihan rob zadaj. Če boste imeli s podajanjem papirja težave, papir obrnite. Kakovost tiskanja ni zagotovljena.

Če želite nastaviti velikost na A4, najprej premaknite vodilo za širino papirja v levo in zavrtite ročico v nasprotni smeri urinega kazalca.

Če zavrtite ročico na silo, lahko poškodujete pladenj.

Izbira in nalaganje medijev za tiskanje_33

Tiskanje na posebne materiale za tiskanje

V napravo lahko vstavite različne materiale za tiskanje s posebnimi dimenzijami, kot so razglednice, kartončki in ovojnice. Še posebej je uporabno za enostransko tiskanje na pisemski glavi ali barvni papir.

Ročno podajanje materiala za tiskanje

• V pladenj naložite naenkrat samo medij za tiskanje z eno velikostjo.

• Če se v pladnju nahaja papir, ne dodajate novega papirja, da s tem ne povzročite zagozditev. To velja tudi za druge vrste medijev za tiskanje.

• Medij za tiskanje mora biti obrnjen na stran, ki jo želite potiskati, tako, da gre zgornji rob najprej v napravo. Postavite materiale za tiskanje na sredino pladnja.

• Vedno nalagajte le določene medije za tiskanje, da se izognete

zagozditvi papirja in težavam s kakovostjo tiska. (Glejte »Izbira medijev za tiskanje« na str. 29.)

• Pred naložitvijo v pladenj zravnajte kakršnekoli zavihke na razglednicah, ovojnicah in nalepkah.

1. Naložite papir. (Glejte »Sprememba velikosti papirja na pladnju za papir« na str. 32.)

Glede na vrsto medija za tiskanje, ki ga uporabljate, upoštevajte ta navodila za nalaganje:

• Ovojnice: S stranjo z zavihkom navzdol in z območjem za znamko na zgornji levi strani.

• Nalepke: stran za tiskanje mora biti obrnjena navzgor in tako, da gre krajši rob najprej v napravo.

• Prednatisnjen papir: oblikovana stran mora biti obrnjena navzgor, zgornji rob papirja pa mora biti obrnjen proti napravi.

• Kartotečni papir: stran za tiskanje mora biti obrnjena navzgor, krajši rob pa mora iti najprej v napravo.

• Predhodno natisnjeni papir: že natisnjena stran mora biti obrnjena navzdol, ravni rob pa mora biti obrnjen proti napravi.

2. Pri tiskanju z uporabo aplikacije, zaženite meni za tiskanje.

3. Pred tiskanjem, odprite lastnosti tiskalnika.

4. V lastnostih tiskalnika pritisnite na jeziček Paper in izberite ustrezen tip papirja.

Če želite uporabiti nalepko, nastavite tip paprija na Label.

5. Za vir paprija izberite Manual Feeder in nato pritisnite V redu.

6. Zaženite tiskanje.

7. Pritisnite gumb Ustavi na napravi, za pričetek podajanja; naprava prične s tiskanjem.

• Če tiskate več strani, naložite naslednji list po iztisu prve strani in pritisnite gumb Ustavi. Ponovite ta korak za vsako stran, ki jo natisnete.

• Spremenjene nastavitve veljajo samo med uporabo trenutne aplikacije.

Prilagoditev izhodne podpore

Natisnjene strani se zložijo na izhodni vstavek, izhodna podpora pa omogoča poravnavo natisnjenih strani. Da izhodni podpori omogočite pravilno poravnavo strani, jo morate ustrezno izvleči glede na velikost papirja.

1 Izhodna podpora

• Če je izhodna podpora nepravilno nastavljena, so lahko natisnjene strani neporavnane ali pa lahko padejo.

• Če nenehno tiskate več strani, se površina pladnja lahko razgreje.

Pazite, da se ne dotaknete površine, in v njeno bližino ne spuščajte otrok.

Nastavljanje velikosti in vrste papirja

Po naložitvi papirja v pladenj, morate nastaviti velikost in tip papirja z uporabo gonilnika za tiskanje. Za potrditev sprememb sledite naslednjim korakom.

Naslednji postopek je za Windows XP. Za ostale operacijske sisteme Windows glejte ustrezna Windows navodila za uporabo ali spletno pomoč.

1. Kliknite gumb Start na računalniškem zaslonu.

2. Izberite Tiskalniki in faksi.

3. Z desnim gumbom kliknite ikono gonilnika tiskalnika in izberite

Nastavitve tiskanja.

4. Kliknite jeziček Paper in spremenite nastavitve v Paper Options.

5. Kliknite V redu.

34_Izbira in nalaganje medijev za tiskanje

Osnovno tiskanje

V tem poglavju so opisana običajna tiskalniška opravila.

To poglavje zajema naslednje:

Tiskanje dokumenta

Tiskanje dokumenta

Naprava vam omogoča tiskanje iz različnih programov za Windows,

Macintosh ali Linux. Točni koraki za tiskanje dokumenta se lahko razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate.

Za več informacij o tiskanju glejte Razdelek o programski opremi.

Preklic tiskalnega posla

Če tiskalniško opravilo čaka v vrsti za tiskanje ali tiskanje v ozadju, npr. v skupini tiskalnikov v sistemu Windows, ga izbrišete tako:

1. Kliknite meni Start v OS Windows.

2. V OS Windows 2000 izberite Nastavitve in nato Tiskalniki.

V sistemu Windows XP/2003 izberite Tiskalniki in faksi.

V sistemu Windows Vista/2008, izberite Nadzorna ploščaStrojna

oprema in zvokTiskalniki.

Za operacijski sistem Windows 7 izberite Nadzorna ploščaStrojna

oprema in zvok Naprave in tiskalniki.

Za operacijski sistem Windows Server 2008 R2 izberite Nadzorna

ploščaStrojna opremaNaprave in tiskalniki.

3. Za operacijski sistem Windows 2000, XP, 2003, 2008 in Vista dvokliknite svojo napravo.

Za operacijski sistem Windows 7 in Windows Server 2008 R2 z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika → kontekstni meni → Oglejte si,

kaj se tiska.

4. V meniju Dokument izberite Prekliči.

Do okna lahko dostopate tudi tako, da dvokliknete ikono tiskalnika v spodnjem desnem kotu namizja Windows.

Trenutno opravilo lahko tudi prekličete s pritiskom gumb Ustavi na nadzorni plošči.

Preklic tiskalnega posla

35_Osnovno tiskanje

Vzdrževanje

To poglavje vsebuje informacije o vzdrževanju naprave in kartuše s tonerjem.

To poglavje zajema naslednje:

Poročila o tiskanju

Čiščenje vaše naprave

Vzdrževanje kartuše

Zamenjava kartuše s tonerjem

Zamenjava slikovne enote

Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja

Deli za vzdrževanje

Upravljanje vaše naprave z uporabo spletne strani

Poročila o tiskanju

Poročilo o konfiguraciji lahko natisnete preko nadzorne plošče naprave. Za odpravljanje težav uporabite konfiguracijsko stran, da pregledate trenutne nastavitve. V stanju pripravljenosti, pritisnite in zadržite Ustavi gumb na nadzorni plošči za približno 5 sekund.

Čiščenje vaše naprave

Za ohranitev kakovosti tiskanja sledi spodnjim navodilom za čiščenje, vsakokrat, ko želite zamenjati kartušo s tonerjem ali pri težavah s kakovostjo tiskanja.

• Če boste ohišje naprave čistili s čistili, ki vsebujejo veliko alkohola, topil ali drugih močnih snovi, lahko ohišje razbarvate ali spremenite njegovo barvo.

• Če je na napravi ali v njeni okolici toner, priporočamo, da ga odstranite s krpo ali robčkom, navlaženim z vodo. Če uporabite sesalnik se lahko toner razprši po zraku in vam škoduje.

Čiščenje zunanjosti

Ohišje naprave čistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Krpo lahko rahlo navlažite z vodo, vendar pazite, da voda ne bo kapljala na napravo ali v njo.

Čiščenje notranjosti

Med postopkom tiskanja se lahko v napravi kopičijo delci papirja, tonerja in prahu. To kopičenje lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja, npr. pikice ali madeže, ki jih povzroči toner. Čiščenje notranjosti naprave te težave odpravi ali zmanjša.

1. Izklopite napravo in izklopite napajalni kabel. Počakajte, da se naprava ohladi.

2. V celoti odprite sprednji pokrov s pritiskom gumba za snetje.

3. Primite ročici na kartuši s tonerjem in ju povlecite, da odstranite kartušo iz naprave.

4. Z uporabo ročice izvlecite zbiralnik odpadnega tonerja iz naprave.

36 _Vzdrževanje

5. Izvlecite slikovno enoto iz naprave z uporabo utora na sprednjem delu slikovne enote.

7. Potisnite slikovno enoto v napravo, z uporabo utora na sprednjem delu slikovne enote.

• Ne dotikajte se zelene površine na slikovni enoti z rokami ali s katerim koli materialom.

• Pazite, da ne opraskate površine slikovne enote.

• Slikovna enota je lahko izpostavljena svetlobi, če sprednji pokrov pustite odprt za nekaj minut. To lahko povzroči okvaro slikovne enote. Zaprite sprednji pokrov, če morate namestitev ustaviti.

6. S suho krpo, ki ne pušča vlaken, z območja kartuše s tonerjem in iz vseh vdolbin obrišite prah in raztresen toner.

8. Vstavite zbiralnik odpadnega tonerja na svoje mesto in preverite ali je ustrezno nameščen.

9. Kartuše s tonerjem ponovno vstavite v napravo.

• Če si s tonerjem umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in operite v mrzli vodi. Vroča voda povzroči, da se toner zažre v tkanino.

• Če je vaša naprava ali njena okolica onesnažena s tonerjem vam priporočamo, da za čiščenje uporabite krpo ali papirnati robček, navlažen z vodo. Če uporabite sesalnik se lahko toner razprši po zraku in vam škoduje.

Po čiščenju počakajte, da se tiskalnik popolnoma posuši.

10. Ponovno namestite vse dele v napravo in zaprite sprednji pokrov.

Če zgornji pokrov ni popolnoma zaprt, naprava ne bo delovala.

11. Priklopite napajalni kabel in vklopite napravo.

Vzdrževanje_37

Vzdrževanje kartuše

Shranjevanje kartuše s tonerjem

Kartuše s tonerjem vsebujejo komponente, ki so občutljive na svetlobo, temperaturo in vlažnost. Samsung priporoča uporabnikom, da sledijo priporočilom, ki zagotavljajo optimalne zmogljivosti, visoko kakovost in dolgo življenjsko dobo nove Samsungove kartuše s tonerjem.

To kartušo hranite v enakem okolju kot tiskalnik s katerim jo boste uporabljali; to mora biti pod nadzorovanimi pisarniškimi pogoji za temperaturo in vlažnost. Kartuša s tonerjem mora pred namestitvijo ostati v prvotni, ne odprti embalaži - Če prvotna embalaža ni na voljo, pokrijte zgornjo odprtino kartuše s papirjem in jo hranite v temni omari.

Odpiranje embalaže pred uporabo kartuše znatno zmanjša čas skladiščenja in uporabe. Ne hranite na tleh. Če kartušo s tonerjem odstranite iz tiskalnika, jo vedno hranite:

• V zaščitnem ovoju iz prvotne embalaže.

• Obrnjeno pravilno, v vodoravnem položaju (ne z dvignjenim enim koncem).

• Potrošni material ne hranite v:

- Temperaturi, ki je večja od 40 °C.

- Razponu vlažnosti, ki je manjši od 20 % in večji od 80 %.

- Okolju z ekstremnimi spremembami vlažnosti ali temperature.

- Neposredni sončni svetlobi ali osvetljeni sobi.

- Prašnih prostorih.

- V avtomobilu za dlje časa.

- Okolju, kjer so prisotni jedki plini.

- Okolju s soljo nasičenim zrakom..

Navodila za rokovanje

- Ne dotikajte se fotosenzitivnega bobna v notranjosti kartuše.

- Kartuše ne izpostavljajte nepotrebnim vibracijam ali udarcem.

- Nikoli ne vrtite bobna ročno, še posebej v nasprotno smer; to lahko povzroči notranje poškodbe in razlitje tonerja.

Uporaba ponovno napolnjenih kartuš in kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung

Samsung Electronics ne priporoča ali odobrava uporabo kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung, s tiskalnikom, vključno z generičnimi, trgovinskimi, ponovno napoljnenimi ali proizvedenimi kartušami s tonerjem.

• Samsungova garancija za tiskalnik ne pokriva poškodbo naprave, ki posledica uporabe ponovno napoljenih, proizvedenih kartuš ali kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung.

Pričakovana življenjska doba kartuše

Pričakovana življenjska doba kartuše (življenjska doba izkoristka kartuše s tonerjem) je odvisna od količine tonerja, ki je potreben za tiskarska opravila.

Dejansko število izpisov je odvisno od gostote tiskanih strani, delovnega okolja, intervala tiskanja, tipa medija in/ali velikosti medija. Na primer, če tiskate veliko grafike, bo poraba tonerja velika in boste zaradi tega morali bolj pogostokrat zamenjati kartušo.

Prerazporeditev tonerja

Ko je tonerja zmanjkuje, se pojavijo bleda ali svetla področja. Možno je tudi, da se barvne slike natisnejo z napačnimi barvami zaradi napačnega mešanja barv tonerja, ko je količina tonerja v barvni kartuši nizka. Začasno lahko izboljšate kakovost tiskanja tako, da toner prerazporedite.

• Na zaslonu se lahko pojavi sporočilo za toner, ki opozarja na skoraj prazen toner.

• V računalniku se pojavi okno programa SmartPanel, ki vam pove katera barvna kartuša ima nizko količino tonerja.

1. V celoti odprite sprednji pokrov s pritiskom gumba za snetje.

2. Primite ročici na kartuši s tonerjem in ju povlecite, da odstranite kartušo iz naprave.

3. Primite obe ročici kartuše s tonerjem in jo dobro pretresite iz ene strani na drugo, da prerazporedite toner.

Če si s tonerjem umažete obleko, jo obrišite s suho krpo in obleko operite v mrzli vodi. V vroči vodi se toner zažre v tkanino.

38_Vzdrževanje

4. Kartuše s tonerjem ponovno vstavite v napravo.

Zamenjava kartuše s tonerjem

Naprava uporablja štiri barve in ima za vsako drugačno kartušo s tonerjem: rumeno, magento, cian in črno.

Kartuša s tonerjem je dosegla pričakovano življenjsko dobo. Naprava preneha s tiskanjem.

Poleg tega se na računalniku pojavi okno programa Smart Panel, ki opozarja na zamenjavo kartuše.

Na tej stopnji morate kartušo s tonerjem zamenjati. Preverite, katera vrsta

kartuše je primerna za vašo napravo. (Glejte »Potrebščine« na str. 52.)

1. Napravo izklopite in počakajte nekaj minut, da se ohladi.

2. V celoti odprite sprednji pokrov s pritiskom gumba za snetje.

5. Zaprite sprednji pokrov. Pokrov mora biti čvrsto pritrjen.

Če zgornji pokrov ni popolnoma zaprt, naprava ne bo delovala.

3. Primite ročici na kartuši s tonerjem in ju povlecite, da odstranite kartušo iz naprave.

4. Primite obe ročici kartuše s tonerjem in jo dobro pretresite iz ene strani na drugo, da prerazporedite toner.

Vzdrževanje_39

5. Novo kartušo s tonerjem vzemite iz embalaže.

Zamenjava slikovne enote

Ko preteče življenjska doba slikovne enote se na računalniku prikaže okno programa Smart Panel, ki vas obvesti, da je treba slikovno enoto zamenjati.

Če tega ne storite, tiskalnik preneha tiskati.

1. Napravo izklopite in počakajte nekaj minut, da se ohladi.

2. V celoti odprite sprednji pokrov s pritiskom gumba za snetje.

• ’Za odpiranje embalaže slikovne enote ne uporabljajte ostrih predmetov, npr. noža ali škarij. Lahko namreč poškodujete površino kartuše.

• Da bi preprečili škodo na kartuši, je ne izpostavljajte svetlobi dlje kot nekaj minut. Če je treba, jo za zaščito pokrijte s papirjem.

6. Tiskalno kartušo položite na ravno površino, kot je prikazano, in odstranite zaščitni pokrov.

3. Primite ročici na kartuši s tonerjem in ju povlecite, da odstranite kartušo iz naprave.

Če si s tonerjem umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in operite v mrzli vodi. Vroča voda povzroči, da se toner zažre v tkanino.

7. Prepričajte se, da se barva kartuše s tonerjem ujema z barvno režo, in nato primite ročici na kartuši. Vstavite kartušo, dokler se ne zaskoči na mesto.

4. Z uporabo ročice izvlecite zbiralnik odpadnega tonerja iz naprave.

8. Zaprite sprednji pokrov. Preverite ali je pokrov čvrsto pritirjen in vključite napravo.

Če zgornji pokrov ni popolnoma zaprt, naprava ne bo delovala.

40_Vzdrževanje

5. Izvlecite slikovno enoto iz naprave z uporabo utora na sprednjem delu slikovne enote.

8. Vstavite zbiralnik odpadnega tonerja na svoje mesto in preverite ali je ustrezno nameščen.

6. Vzemite novo slikovno enoto iz embalaže.

9. Kartuše s tonerjem ponovno vstavite v napravo.

• Za odpiranje embalaže slikovne enote ne uporabljajte ostrih predmetov, npr. noža ali škarij. Lahko poškodujete površino slikovne enote.

• Pazite, da ne opraskate površine slikovne enote.

• Da bi preprečili škodo, slikovne enote ne izpostavljajte svetlobi dlje kot nekaj minut. Če je treba, jo za zaščito pokrijte s papirjem.

7. Potisnite slikovno enoto v napravo, z uporabo utora na sprednjem delu slikovne enote.

10. Dobro zaprite sprednji pokrov.

Če sprednji pokrov ni popolnima zaprt, naprava ne bo delovala.

Preverite ali ste ustrezno namestili vse kartuše s tonerjem. Če je katerakoli kartuša s tonerjem nameščena nepravilno, sprednjega pokrova ne boste mogli zapreti.

11. Vklopite napravo.

Vsaka LED dioda utripa rdeče v ponavljajočem vrstnem redu.

Počakajte približno minuto in pol, da bo naprava pripravljena.

Vzdrževanje_41

Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja

Ko zbiralnik odpadnega tonerja ni več uporaben, se na računalniku pojavi okno programa Smart Panel, ki opozarja na zamenjavo zbiralnika odpadnega tonerja. Če tega ne storite, tiskalnik preneha tiskati.

1. Napravo izklopite in počakajte nekaj minut, da se ohladi.

2. Odprite sprednji pokrov.

6. Vstavite novi zbiralnik na njegovo mesto in ga porinite, da se prepričate, ali je dobro nameščen.

7. Dobro zaprite sprednji pokrov.

3. Z uporabo ročice izvlecite zbiralnik odpadnega tonerja iz naprave.

Poskrbite, da boste zbiralnik odpadnega tonerja položili na ravno površino, da se toner ne bo razlil.

4. Odstranite pokrovček zbiralnika, kot kaže slika, in z njim zaprite odprtino zbiralnika odpadnega tonerja.

Če sprednji pokrov ni popolnima zaprt, naprava ne bo delovala.

Preverite ali ste ustrezno namestili vse kartuše s tonerjem. Če je katerakoli kartuša s tonerjem nameščena nepravilno, sprednjega pokrova ne boste mogli zapreti.

8. Vklopite napravo.

Zbiralnika ne nagibajte ali obračajte na glavo.

5. Vzemite nov zbiralnik odpadnega tonerja iz embalaže.

42_Vzdrževanje

Deli za vzdrževanje

Da se izognete težavam v zvezi s kakovostjo tiskanja in podajanjem papirja, ki so posledica obrabljenih delov, in da poskrbite za najboljše delovanje naprave, morate pri določenem številu strani oz. ko poteče življenjska doba posameznega dela, zamenjati te dele.

DELI IZKORISTEK (POVPREČNO)

Valj za dvigovanje

Grelna enota

Približno 50.000 strani

Približno 100.000 črnih ali

25.000 barvnih strani

Približno 100.000 strani

Prenosni valj

Prenosna enota (ITB)

Približno 100.000 črnih ali

25.000 barvnih strani

Priporočamo, da to vzdrževanje opravi pooblaščeni ponudnik storitev oz. trgovec, pri katerem ste napravo kupili. Garancija ne pokriva menjave delov vzdrževanja po izteku njihove življenjske dobe.

Upravljanje vaše naprave z uporabo spletne strani

Samsung Če ste napravo povezali v omrežje in pravilno nastavili omrežne parametre TCP/IP, lahko napravo upravljate iz vdelanega spletnega strežnika SyncThru™ Web Service. Uporabite SyncThru™ Web Service, če želite:

• Pogledati informacije o napravi in preveriti njeno trenutno stanje.

• Spremeniti parametre TCP/IP in nastaviti druge omrežne parametre.

• Spremeniti lastnosti tiskalnika.

• Nastaviti napravo tako, da bo po elektronski pošti pošiljala obvestila o stanju naprave.

• Dobiti podporo za uporabo naprave.

Dostop do spletne storitve SyncThru™

1. V operacijskem sistemu Windows zaženite spletni brskalnik, npr.

Internet Explorer.

2. Vnesite naslov IP naprave (http://xxx.xxx.xxx.xxx) v naslovno vrstico in pritisnite tipko Enter ali kliknite Start.

Odpre se spletno mesto vdelanega spletnega strežnika naprave.

Vzdrževanje_43

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje koristne informacije o tem, kaj storiti, če naletite na težavo.

To poglavje zajema naslednje:

Nasveti za izogibanje zagozditvam papirja

Odstranjevanje zagozdenega papirja

Odpravljanje težav

Nasveti za izogibanje zagozditvam papirja

Če izberete ustrezne vrste medija, se lahko izognete večini zagozditev

papirja. Ko se papir zagozdi, upoštevajte korake na str. 44.

Upoštevajte postopke na str. 32. Poskrbite, da so nastavljiva vodila

pravilno nameščena.

• V pladenj ne nalagajte preveč papirja. Količina papirja ne sme presegati oznake za največjo količino papirja na notranji strani pladnja.

• Ne odstranjujte papirja iz pladnja, ko naprava tiska.

• Pred nalaganjem papir upognite, razpihajte in poravnajte.

• Ne uporabljate zmečkanega, vlažnega ali zelo zvitega papirja.

• V pladnju ne mešajte različnih vrst papirja.

Za tiskanje uporabljajte le priporočene medije. (Glejte »Nastavljanje velikosti in vrste papirja« na str. 34.)

• Prepričajte se, da je priporočena stran tiskalnega medija v vstavku obrnjena navzgor.

Odstranjevanje zagozdenega papirja

Zagozden papir izvlecite nežno in počasi, sicer se lahko raztrga.

Zagozden papir odstranite po naslednjih navodilih.

Pri zagozditvi papirja prične LED dioda stanja, na nadzorni plošči, svetiti z rdečo barvo. Poiščite in odstranite zagozdeni papir.

Za nadaljevanje tiskanja po odstranitvi zagozdenega papirja morate odpreti in zapreti sprednji ali zadnji pokrov.

Če se je papir zagozdil v območju podajanja papirja, sledite naslednjim korakom, da ga odstranite.

1. Izvlecite pladenj iz tiskalnika in odstranite zagozdeni papir.

2. Da odstranite zagozdeni papir, odprite zadnji pokrov.

3. Pazljivo odstranite papir tako, da ga izvlečete v spodaj prikazani smeri.

Večino zagozdenega papirja lahko odstranite v tem koraku.

Če zagozdenega papirja ne najdete ali če papirja ne morete odstraniti, ga nehajte vleči in pojdite na naslednji korak.

Če se papir raztrga se prepričajte, da iz tiskalnika odstranite vse koščke papirja.

Če zagozdenega papirja ne najdete, nadaljujte na naslednjem koraku.

44_Odpravljanje težav

4. Potisnite ročice grelne enote navzgor.

7. Zaprite zgornji pokrov. Prepričajte se, da je dobro zaprt.

5. Odprite zgornji in notranji pokrov.

1 ročica grelne enote

8. Potisnite ročice grelne enote navzdol.

6. Medtem ko je notranji pokrov odprt, previdno vzemite zagozdeni papir iz naprave. Notranji pokrov se bo samodejno zaprl.

Ne dotikajte se grelnika v notranjem pokrovu. Je vroč in lahko povzroči opekline! Delovna temperatura grelnika znaša 180 ?C.

Bodite pazljivi, ko odstranjujete papir iz naprave.

9. Za nadaljevanje tiskanja odprite in nato zaprite zadnji ali sprednji pokrov.

Odpravljanje težav

V naslednji tabeli so našteta nekatera stanja, ki se lahko pojavijo, in priporočene rešitve. Upoštevajte predlagane rešitve, dokler ne odpravite težave. Če težave ne odpravite, pokličite serviserja.

Podajanje papirja

STANJE

Papir se med tiskanjem zagozdi.

Listi papirja se zlepijo skupaj.

PRIPOROČENE REŠITVE

Odstranite zagozdeni papir. Glejte str. 44.

• Na pladnju ne sme biti preveč papirja. Pladenj lahko drži do 150 listov papirja, odvisno od njegove debeline.

• Prepričajte se, da uporabljate ustrezno vrsto

papirja. Glejte str. 34.

• Papir odstranite s pladnja in ga upognite ali razpihajte.

• V vlažnem okolju se listi papirja lahko zlepijo skupaj.

Odpravljanje težav_45

STANJE

Hkrati ni mogoče podajati več listov papirja.

Papirja ni mogoče podati v napravo.

Zagozditve papirja se ponavljajo.

Ovojnice so nagnjene ali pa nepravilno podane.

PRIPOROČENE REŠITVE

• Morda so na pladnju nakopičene različne vrste papirja. Naložite papir iste vrste, velikosti in teže.

• Če je zagozditev povzročilo več listov papirja,

odstranite zagozdeni papir. Glejte str. 44.

• Odstranite kakršne koli ovire iz notranjosti naprave.

• Papir ni pravilno naložen. Odstranite papir iz vstavka in ga ponovno pravilno naložite.

• V vstavku je preveč papirja. Iz vstavka odstranite odvečni papir.

• Papir je predebel. Uporabljajte le papir, ki ustreza tehničnim zahtevam naprave.

Glejte str. 29.

• V vstavku je preveč papirja. Iz vstavka odstranite odvečni papir. Pri tiskanju na poseben material, v pladenj naenkrat naložite samo eno velikost medija za tiskanje.

• Uporabljate napačno vrsto papirja. Uporabljajte le papir, ki ustreza tehničnim zahtevam

naprave. Glejte str. 30.

• Morda so v notranjosti naprave neželeni delci.

Odprite sprednji pokrov in jih odstranite.

Vodila za papir morajo biti v stiku z obema stranema ovojnice.

Težave pri tiskanju

STANJE

Naprava ne tiska.

Naprava izbira materiale za tiskanje iz napačnega vira papirja.

MOŽEN VZROK

Naprava ne dobiva električne energije.

PRIPOROČENE REŠITVE

Preverite povezave napajalnega kabla. Preverite stikalo za vklop/izklop in vir napajanja.

Naprava ni izbrana kot privzeti tiskalnik.

Izberite Samsung CLP-310

Series kot privzeti tiskalnik v operacijskem sistemu

Windows.

• V napravi preverite naslednje:

• Sprednji pokrov ni zaprt. Zaprite pokrov.

• Papir se je zagozdil. Odstranite zagozdeni papir.

Glejte str. 44.

Papir ni naložen. Naložite papir. Glejte str. 32.

• Kartuša s tonerjem ni nameščena. Namestite kartušo tonerja.

• Če se pojavi sistemska napaka, se obrnite na serviserja.

Odklopite kabel za tiskalnik in ga ponovno priklopite.

Povezovalni kabel med računalnikom in napravo ni pravilno priklopljen.

Povezovalni kabel med računalnikom in napravo je poškodovan.

Nastavitev vrat ni pravilna.

Če je mogoče, povežite kabel z drugim računalnikom, ki deluje pravilno, in natisnite opravilo. Poskusite lahko tudi z drugim kablom za tiskalnik.

Preverite nastavitev tiskalnika v operacijskem sistemu Windows in se prepričajte, da je tiskalno opravilo poslano v prava vrata. Če ima računalnik več kot ena vrata, se prepričajte, da je naprava povezana s pravimi.

Naprava je morda nepravilno konfigurirana.

Morda gonilnik tiskalnika ni pravilno nameščen.

Naprava ne deluje pravilno.

Izbira vira papirja v lastnostih tiskalnika je morda nepravilna.

Preverite lastnosti tiskalnika in poskrbite, da so vse nastavitve za tiskanje pravilne.

Popravite programsko opremo za tiskalnik. Glejte

Razdelek o programski

opremi.

Preverite stanje LED diode na nadzorni plošči, če naprava opozarja na sistemsko napako.

Pri večini uporabniških programskih oprem izbiro vira papirja najdete pod jezičekom Thin Paper v lastnostih tiskalnika. Izberite ustrezen vir papirja. Glejte zaslon pomoči za gonilnik tiskalnika.

46_Odpravljanje težav

STANJE

Tiskalno opravilo je zelo počasno.

Pol strani je prazne.

Naprava tiska, vendar je besedilo napačno, popačeno ali nepopolno.

Strani se tiskajo, vendar so prazne.

MOŽEN VZROK

Morda je opravilo zelo zahtevno.

Nastavitev usmerjenosti strani je morda nepravilna.

Velikost papirja in nastavitve velikosti papirja se ne ujemajo.

Kabel za tiskalnik je slabo priklopljen ali pa je poškodovan.

PRIPOROČENE REŠITVE

Zmanjšajte zahtevnost strani ali poskusite prilagoditi nastavitve za kakovost tiskanja.

Spremenite usmerjenost strani v aplikaciji. Glejte zaslon pomoči za gonilnik tiskalnika.

Poskrbite, da se velikost papirja v nastavitvah za gonilnik tiskalnika ujema s papirjem v pladnju.

Ali pa poskrbite, da se velikost papirja v nastavitvah za gonilnik tiskalnika ujema z izbiro papirja v nastavitvah za programsko aplikacijo, ki jo uporabljate.

Odklopite kabel za tiskalnik in ga ponovno priklopite.

Poskusite natisniti opravilo, ki ste ga že uspešno natisnili.

Če je mogoče, povežite kabel za tiskalnik z drugim računalnikom in poskusite natisniti opravilo, za katerega veste, da deluje. Nazadnje poskusite še z novim kablom za tiskalnik.

Izbran je bil napačen gonilnik tiskalnika.

Programska aplikacija ne deluje pravilno.

Operacijski sistem ne deluje pravilno.

Preverite meni aplikacije za izbiro tiskalnika in poskrbite, da je izbrana vaša naprava.

Poskusite natisniti opravilo iz druge aplikacije.

Zapustite Windows in ponovno zaženite računalnik.

Napravo izklopite in jo nato ponovno vklopite.

Kartuša s tonerjem je poškodovana ali pa v njej ni več tonerja.

Morda ima datoteka prazne strani.

Nekateri deli, kot je krmilnik ali plošča, so morda poškodovani.

Po potrebi prerazporedite

toner. Glejte str. 38.

Po potrebi zamenjajte kartušo s tonerjem.

Preverite, ali datoteka vsebuje prazne strani.

Pokličite serviserja.

STANJE

Nepravilno tiskanje datoteke PDF.

Manjkajo nekateri deli slik, besedila ali ilustracij.

Naprava ob prvi uporabi oddaja čudne vonjave.

Slaba kakovost slik. Slike niso jasne.

Pred tiskanjem, v bližini izhodnega pladnja naprava oddaja hlape.

MOŽEN VZROK

Nezdružljivost datoteke PDF in izdelkov Acrobat.

Olje, ki se uporablja za zaščito grelne enote, izhlapeva.

Ločljivost fotografije je zelo nizka.

Uporaba vlažnega papirja med tiskanjem povzroča hlape.

PRIPOROČENE REŠITVE

Morda bo težava odpravljena, če datoteko

PDF natisnete kot sliko. V

Acrobatovih možnostih tiskanja vklopite Print As

Image.

Datoteka PDF se bo kot slika tiskala dalj časa.

Ko boste natisnili približno

100 barvnih strani, bodo vonjave izginile. Gre za začasno težavo.

Zmanjšajte velikost fotografije. Če povečate velikost fotografije v programski aplikaciji, se bo ločljivost zmanjšala.

To ni težava. Nadaljujte s tiskanjem.

Odpravljanje težav_47

Težave s kakovostjo tiskanja

Če je notranjost naprave umazana ali pa ste papir naložili nepravilno, boste morda opazili zmanjšano kakovost tiskanja. V spodnji tabeli si oglejte, kako odpravite težavo.

STANJE

Svetel ali obledel izpis

PRIPOROČENE REŠITVE

Če se na strani pojavi navpična bela proga ali obledela površina:

• Tonerja je skoraj zmanjkalo. Morda boste lahko začasno podaljšali življenjsko dobo

kartuše s tonerjem. Glejte str. 39. Če se

kakovost tiskanja s tem ne izboljša, namestite novo kartušo s tonerjem.

• Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam; papir je npr. preveč vlažen ali

hrapav. Glejte str. 29.

• Če je svetla celotna stran, je nastavitev ločljivosti tiskanja prenizka. Prilagodite ločljivost tiskanja. Glejte zaslon pomoči za tiskalniški gonilnik.

• Kombinacija obledelih ali zamazanih napak morda kaže, da je kartušo s tonerjem treba očistiti.

• Površina dela LSU v notranjosti naprave je morda umazana. Očistite LSU z nekajkratnim odpiranjem in zapiranjem sprednjega pokrova in če se težava ponovi, pokličite serviserja.

Posipavanje tonerja • Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam; papir je npr. preveč vlažen ali

Aa

Aa

Bb

Bb

Cc

Cc

hrapav. Glejte str. 29.

Morda je treba očistiti pot za papir. Glejte

»Čiščenje notranjosti« na str. 36.

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Obledeli madeži

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Če se obledele površine, ponavadi zaokrožene, pojavljajo na strani naključno:

• Morda je poškodovan le en list papirja.

Poskusite ponovno natisniti opravilo.

• Vlažnost papirja ni enakomerna ali pa so na površini papirja vlažni madeži.

Poskusite uporabiti drugo znamko papirja.

Glejte str. 29.

• Papir je slab. Zaradi postopkov izdelave se lahko zgodi, da nekateri deli ne sprejmejo tonerja. Poskusite uporabiti drugo vrsto ali znamko papirja.

• Spremenite možnost tiskalnika in poskusite znova. Pojdite na lastnosti tiskalnika, kliknite na jeziček Paper in nastavite tip na

Thick Paper. Za podrobnosti glejte

Razdelek o programski opremi.

Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite serviserja.

STANJE

Beli madeži

PRIPOROČENE REŠITVE

Na strani se pojavljajo beli madeži:

• Papir je pregrob in veliko umazanije s papirja pade v notranjost naprave, kar lahko pomeni, da je pas za prenos umazan. Očistite notranjost naprave.

Pokličite serviserja.

• Morda je treba očistiti pot za papir.

Pokličite serviserja.

Navpične proge

Barvno ali črno ozadje

Če se na strani pojavijo črne navpične proge:

• Slikovna enota je verjetno popraskana.

Odstranite tonersko kartušo in namestite

novo. Glejte str. 40.

Če se na strani pojavljajo bele navpične proge:

• Površina dela LSU v notranjosti naprave je morda umazana. Očistite LSU z nekajkratnim odpiranjem in zapiranjem sprednjega pokrova in če se težava ponovi, pokličite serviserja.

Če količina senčenja v ozadju postane nesprejemljiva:

Papir zamenjajte z lažjim. Glejte str. 29.

• Preverite okolje naprave: zelo suhi (nizka vlažnost) ali zelo vlažni (več kot 80 % relativne vlažnosti) pogoji lahko povečajo količino osenčenja v ozadju.

• Odstranite staro kartušo s tonerjem in

namestite novo. Glejte str. 39.

Madež tonerja

Očistite notranjost naprave. Glejte str. 36.

• Preverite vrsto in kakovost papirja.

Glejte str. 29.

• Odstranite kartušo s tonerjem in namestite

novo. Glejte stran 39.

Napake, ki se ponavljajo navpično

Če se madeži pojavljajo na natisnjeni strani v enakih intervalih:

• Morda je kartuša s tonerjem poškodovana.

Če se na strani ponavlja madež, večkrat natisnite list za čiščenje, da boste očistili kartušo. Če imate po izpisu še vedno enake težave, odstranite kartušo s

tonerjem in namestite novo. Glejte str. 39.

• Na nekaterih delih naprave je morda toner.

Če se napake pojavljajo na zadnji strani, bo težava po nekaj natisnjenih straneh verjetno izginila.

• Morda je poškodovana talilna enota.

Pokličite serviserja.

48_Odpravljanje težav

STANJE

Razpršeni deli v ozadju

A

Nepravilno oblikovani znaki

PRIPOROČENE REŠITVE

Razpršeni deli v ozadju nastanejo zaradi drobcev tonerja, ki so naključno razporejeni po natisnjeni strani.

• Morda je papir prevlažen. Poskusite tiskati z drugim svežnjem papirja. Če ni treba, ne odpirajte paketov papirja, da papir ne vpije preveč vlage.

• Če se razpršeni deli v ozadju pojavijo na ovojnici, spremenite postavitev tiskanja, da se izognete tiskanju čez dele s prekrivajočimi robovi na zadnji strani.

Tiskanje na zlepljene robove lahko povzroči težave.

• Če razpršeni deli v ozadju pokrivajo celotno površino natisnjene strani, prilagodite ločljivost tiskanja prek uporabniške programske opreme ali lastnosti tiskalnika.

• Če so znaki nepravilno oblikovani in ustvarjajo prazne slike, je morda papir preveč gladek. Uporabite drug papir.

Glejte str. 29.

STANJE

Zguban ali prepognjen papir

PRIPOROČENE REŠITVE

• Prepričajte se, da je papir pravilno naložen.

• Preverite vrsto in kakovost papirja.

Glejte str. 29.

• Obrnite kup papirja v vstavku. Prav tako poizkusite obrniti papir za 180?.

Hrbtne strani izpisov so umazane

• Preverite, ali toner pušča. Očistite notranjost

naprave. Glejte str. 36.

Nesimetričnost strani

AaBbC

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

• Prepričajte se, da je papir pravilno naložen.

• Preverite vrsto in kakovost papirja.

Glejte str. 29.

• Prepričajte se, da je papir ali drug material pravilno naložen in da vodila ob kupu papirja niso pretesna ali preohlapna.

Zvit ali valovit papir • Prepričajte se, da je papir pravilno naložen.

• Preverite vrsto in kakovost papirja. Visoke temperature in vlažnost lahko povzročijo, da

se papir zvije. Glejte str. 29.

• Obrnite kup papirja v vstavku. Prav tako poizkusite obrniti papir za 180?.

Enobarvne ali črne strani

A

• Kartuša s tonerjem morda ni pravilno nameščena. Odstranite jo in jo ponovno vstavite.

• Kartuša s tonerjem je morda poškodovana in jo boste morali zamenjati. Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo.

Glejte str. 39.

• Naprava morda potrebuje popravilo.

Pokličite serviserja.

Raztresen toner

Očistite notranjost naprave. Glejte str. 36.

• Preverite vrsto in kakovost papirja.

Glejte str. 29.

• Odstranite kartušo s tonerjem in namestite

novo. Glejte str. 39.

• Če težava ne izgine, naprava morda potrebuje popravilo. Pokličite serviserja.

Manjkajoči delčki znakov

A

Manjkajoči delčki znakov so bela področja znakov, ki bi morala biti popolnoma črna:

• Če uporabljate prosojnice, poskusite uporabiti drugo vrsto prosojnic. Zaradi sestave prosojnic so nekateri manjkajoči delčkov znakov običajni.

• Morda tiskate na napačno stran papirja.

Odstranite papir in ga obrnite.

• Papir morda ne ustreza tehničnim

zahtevam za papir. Glejte str. 29.

Odpravljanje težav_49

STANJE

Vodoravne proge

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

PRIPOROČENE REŠITVE

Če se pojavljajo vodoravno poravnane črne proge ali madeži:

• Kartuša s tonerjem morda ni pravilno nameščena. Odstranite jo in jo ponovno vstavite.

• Morda je kartuša s tonerjem poškodovana.

Odstranite kartušo s tonerjem in namestite

novo. Glejte str. 39.

• Če težava ne izgine, naprava morda potrebuje popravilo. Pokličite serviserja.

Zavit papir

Na naslednjih nekaj listih se ponavlja neznana slika, raztresen toner, svetel tisk ali popačenost.

Če je natisnjeni papir zvit ali pa papirja ni mogoče podati v napravo:

• Obrnite kup papirja v vstavku. Prav tako poizkusite obrniti papir za 180?.

• Spremenite možnost tiskalnika in poskusite znova. Pojdite na lastnosti tiskalnika, kliknite na jeziček Paper in nastavite tip na

Thin Paper. Za podrobnosti glejte

Razdelek o programski opremi.

Verjetno tiskalnik uporabljate na nadmorski višini 1.000 m ali višje.

Visoka nadmorska višina lahko vpliva na kakovost tiskanja, kot je raztresen toner ali svetlobni zajem slik. To možnost lahko nastavite na kartici Printer Settings Utility ali jeziček Printer v lastnostih gonilnika tiskalnika.

Glejte str. 28.

Splošne težave v Windows

STANJE

Med namestitvijo se prikaže sporočilo

»File in Use«.

PRIPOROČENE REŠITVE

Zaprite vse programske aplikacije. Odstranite vso programsko opremo iz StartUp Group, nato ponovno zaženite Windows. Ponovno namestite gonilnik tiskalnika.

Zaprite vse ostale aplikacije, ponovno zaženite

Windows in ponovno poskusite tiskati.

Prikaže se sporočilo

»General Protection

Fault«, »Exception

OE«, »Spool32« ali

»Illegal Operation«.

Pojavita se sporočili

»Fail To Print«,

»A printer timeout error occurred«.

Ti sporočili se lahko pojavita med tiskanjem.

Počakajte, da naprava konča tiskati. Če se sporočilo pojavi v stanju pripravljenosti ali ko je tiskanje končano, preverite povezavo in ali se je pojavila napaka.

Več o sporočilih o napakah v OS Windows preberite v dokumentaciji

Microsoft Windows, ki ste jo prejeli z računalnikom.

50_Odpravljanje težav

Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux

STANJE

Naprava ne tiska.

Nekatere barvne slike so popolnoma črne.

Nekatere barvne slike se natisnejo v nepričakovanih barvah.

Naprava ne tiska celih strani in natisne le pol strani.

PRIPOROČENE REŠITVE

• Preverite, ali je v sistemu nameščen gonilnik tiskalnika. Odprite nastavitve združenega gonilnika in odprite jeziček Printers v oknu

Printers configuration, ter si oglejte seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Prepričajte se, ali je na seznamu tudi vaša naprava. Če je ni, zaženite čarovnik Add

new printer za nastavitev vaše naprave.

• Preverite, ali se je tiskalnik zagnal. Odprite

Printers configuration izberite vašo napravo iz seznama tiskalnikov. Poglejte opis v oknu Selected printer. Če je stanje označeno kot »(stopped)«, pritisnite gumb

Start. Normalno delovanje tiskalnika bi moralo biti obnovljeno. Če se med tiskanjem pojavijo težave, se lahko vključi »stopped« stanje.

• Preverite, ali ima vaša aplikacija posebno možnost tiskanja, kot je »-oraw«. Če je

»-oraw« določen v parametru ukazne vrstice, ga odstranite, da boste lahko pravilno tiskali.

Če uporabljate Gimp, izberite »print« ->

»Setup printer« in uredite parameter nadzorne vrstice.

To je poznan hrošč v Ghostscript (do različice

GNU Ghostscript 7.05), ko je prostor dokumenta v osnovni barvi označen kot barvni prostor in pretvorjen skozi barvni prostor CIE.

Ker PostScript za Color Matching System uporablja barvni prostor CIE, nadgradite

Ghostscript v vašem sistemu na različico GNU

Ghostscript 7.06 ali novejšo. Novejše različice

Ghostscript najdete na www.ghostscript.com.

To je poznan hrošč v Ghostscript (do različice

GNU Ghostscript 7.xx), ko je prostor dokumenta v osnovni barvi označen kot barvni prostor RGB in pretvorjen skozi barvni prostor

CIE. Ker PostScript za Color Matching System uporablja barvni prostor CIE, nadgradite

Ghostscript v vašem sistemu na različico GNU

Ghostscript 8.xx ali novejšo. Novejše različice

Ghostscript najdete na www.ghostscript.com.

To je znana težava, ki se pojavlja, ko se barvni tiskalnik uporablja na različici Ghostscript 8.51 ali starejši, 64-bit Linux OS, in je na bugs.ghostscript.com poznana kot Ghostscript

Bug 688252.

Težava je rešena v AFPL Ghostscript 8.52 ali novejši različici. Da bi rešili težavo, prenesite najnovejšo različico AFPL Ghostscript s strani http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ in jo namestite.

STANJE

Pojavi se napaka

»Unable to open mfp port device file!« pri tiskanju dokumenta.

Med tiskanjem dokumenta prek mreže v SuSE 9.2 naprava ne tiska.

PRIPOROČENE REŠITVE

Ne spreminjajte parametrov tiskalnega posla

(npr. prek LPR GUI), ko posel poteka. Znane različice strežnika CUPS vsakič, ko spremenite možnosti tiskanja in nato poskušate opravilo ponovno zagnati od začetka, prekinejo tiskalno opravilo. Ker Unified Linux Driver med tiskanjem zaklene vrata, nenadna prekinitev gonilnika pusti vrata zaklenjena in tako nedostopna za kasnejša tiskalniška opravila.

Če se je pojavila takšna situacija, prosimo poskusite sprostiti vrata.

Različica CUPS (Common Unix Printing

System), ki je priložena s SuSE Linux 9.2

(cups-1.1.21), ima težave z ipp (Internet

Printing Protocol) tiskanjem. Namesto IPP uporabite tiskanje prek vtičnice ali pa namestite novejšo različico CUPS (cups-1.1.22 ali novejšo).

Več o sporočilih o napakah v OS Linux preberite v navodilih za uporabo OS Linux, ki ste jih prejeli z računalnikom.

Pogoste težave v operacijskem sistemu Macintosh

STANJE

Nepravilno tiskanje datoteke PDF. Manjkajo nekateri deli slik, besedila ali ilustracij.

PRIPOROČENE REŠITVE

Nezdružljivost datoteke PDF in izdelkov

Acrobat:

Morda bo težava odpravljena, če datoteko PDF natisnete kot sliko. V

Acrobatovih možnostih tiskanja vklopite

Print As Image.

Datoteka PDF se bo kot slika tiskala dalj časa.

Dokument se je natisnil, vendar pa opravilo ni izginilo iz tiskanja v ozadju v OS Mac 10.3.2.

Posodobite OS Mac na različico

OS 10.3.3. ali novejšo.

Med tiskanjem naslovnice nekateri znaki niso prikazani normalno.

Ta težava se pojavi, ker OS Mac med tiskanjem naslovnice ne najde pisave.

Angleška abeceda in številke so pravilno prikazane na naslovnici.

Več o sporočilih o napakah v OS Mac preberite v navodilih za uporabo

OS Mac, ki ste jih prejeli z računalnikom.

Odpravljanje težav_51

Naročanje potrebščin in dodatkov

To poglavje vsebuje informacije o naročanju kartuš in dodatkov, ki so na voljo za vašo napravo.

To poglavje zajema naslednje:

Potrebščine

Kje lahko kupite

Opcijski deli in funkcije se lahko razlikujejo od države do države.

Kontaktirajte vašega prodajalca, če je želeni del na voljo v vaši državi.

Kje lahko kupite

Za naročilo potrebščin in dodatkov, ki jih potrdi podjetje Samsung, se obrnite na lokalnega prodajalca ali trgovca za izdelke Samsung, pri katerem ste kupili napravo, ali pa obiščite spletno mesto www.samsung.com/supplies in za informacije o tel. št. tehnične podpore izberite svojo državo/regijo.

Potrebščine

Ko je toner prazen, lahko za vaš računalnik naročite naslednji tip kartuše s tonerjem:

TIP

Kartuša s tonerjem s a izkoristkom standardnim

POVPREČEN

IZKORISTEK

ŠTEVILKA DELA

• Povprečen izkoristek črne kartuše: 1.500 standardnih strani (črna)

• Povprečen izkoristek barvne kartuše:

1.000 standardnih strani

(rumena/magenta/cian)

CLT-K409S (črna)

CLT-C409S (cian)

CLT-M409S (magenta)

CLT-Y409S (rumena)

Regija A b

CLT-K4092S (črna)

CLT-C4092S (cian)

CLT-M4092S (magenta)

CLT-Y4092S (rumena)

Standardni izkoristek slikovne enote

Zbiralnik odpadnega tonerja

Približno 24.000 slik

Približno 10.000 slik c c

CLT-R409

CLT-W409 a.Zapisana vrednost izkoristka je v skladu z ISO/IEC 19798.

b.Regija A: Albanija, Avstrija, Belgija, Bosna, Bulgarija, Ciper, Češka

Republika, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija,

Madžarska, Makedonija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska,

Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska,

Švica, Združeno kraljestvo. c. Število slik na osnovi ene barve na vsaki strani. Če tiskate dokumente v vseh barvah (cian, magenta, rumena, črna), se življenjska doba izdelka skrajša za 25 %.

Pri nakupu nove kartuše s tonerjem ali potrebščin, morate le-ta kupiti v isti državi, kjer ste kupili napravo.

V nasprotnem primeru bodo potrebščine ali kartuša s tonerjem nezdružljive z vašo napravo, saj se konfiguracija potrebščin in kartuše s tonerjem razlikuje od države do države.

52 _Naročanje potrebščin in dodatkov

Tehnični podatki

To poglavje vsebuje različne tehnične podatke o napravi in njenih funkcijah.

Vsebina tega poglavja:

Splošni tehnični podatki

Tehnični podatki o tiskalniku

Splošni tehnični podatki

Simbol * označuje izbirno možnost, ki je odvisna od naprav.

DEL

Vhodna zmogljivost

OPIS

Pladenj: 150 listo navadnega papirja, 75 g/m

2

Za podrobnosti o vhodni zmogljivosti za papir glejte

str. 30.

Izhodna zmogljivost

Nazivna moč

Sprednja stran navzdol: 100 listov, 75 g/m

2

Poraba energije

AC 110 – 127 V ali AC 220 – 240 V

Za ustrezno napetost, frekvenco (Hz) in vrsto toka glejte oznako nazivne moči na napravi.

• Povprečno delovanje: manj kot 350 Wh

• Način mirovanja: manj kot 80 Wh

• Način za varčevanje z energijo: manj kot 10 Wh

• Stanje izključitve: 0 Wh

Raven hrupa a

Način mirovanja: Raven hrupa iz ozadja

Način tiskanja Črnobelo: Manj kot 47 dBA

Barvno: Manj kot 45 dBA

15 minut

Privzeto nastavljen čas za preklop iz stanja pripravljenosti v način za varčevanje z energijo

Čas ogrevanja

Manj kot 35 sekund (hladen zagon)

Okolje delovanja

Temperatura: 10 do 32 °C

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

Življenjska doba kartuše s tonerjem b

Črna

Barvno

(rumena/ magenta/cian)

Povprečen izkoristek črne kartuše:

1.500 standardnih strani

(Priložena začetna kartuša s tonerjem za 1.000 strani.) c

Povprečen izkoristek barvne kartuše: 1.000 standardnih strani

(Priložena začetna kartuša s tonerjem za 700 strani.) c

DEL

Življenska doba slikovne enote

Zbiralnik odpadnega tonerja

Pomnilnik

Približno 24.000 slik

Približno 10.000 slik d

OPIS

• CLP-310, CLP-310N, CLP-315, CLP-315N: 32 MB

(ni razširljiv)

• CLP-310W, CLP-315W: 64 MB (ni razširljiv)

388 x 313 x 243 mm

Zunanje mere

(Š x G x V)

Teža

(vključno s potrošnim materialom)

11,41 Kg

Teža embalaže

Papir: 1,84 Kg

Plastična: 0,26 Kg

Talilna temperatura

180 °C a. Raven zvočnega tlaka, ISO 7779.

b. Zapisana vrednost izkoristka je v skladu z ISO/IEC 19798. Na število strani lahko vplivajo okolje delovanja, razmik med tiskanjem, vrsta in velikost medija.

c. Odvisen je od konfiguracije izdelka.

d. Število slik na osnovi ene barve na vsaki strani. Če tiskate dokumente v vseh barvah (črna, cian, magenta, rumena), se življenjska doba izdelka skrajša za 25 %.

53_Tehnični podatki

Tehnični podatki o tiskalniku

DEL

Način tiskanja

Hitrost tiskanja a

OPIS

Barvno tiskanje z laserskimi žarki

• Črnobelo: Do 16 strani/min (A4),

17 strani/min (Letter)

• Barvno: Do 4 strani/min (A4/Letter)

Čas prvega izpisa

Črnobelo Iz pripravljenosti: manj kot 14 sekund

Barvno Iz pripravljenosti: manj kot 26 sekund

Maks. 2.400 x 600 dpi efektivnega izhoda

Ločljivost tiskanja

Jezik tiskalnika

SPL-C

Združljivost z operacijskimi sistemi b

Vmesnik

• Windows: 2000/XP/2003/2008/Vista/7/

Server 2008 R2

• Linux: RedHat 8.0 – 9.0, Mandrake 9.2 – 10.1,

SuSE 8.2 – 9.2, Fedra Core 1 – 4

• Macintosh: Mac OS X 10.3 – 10.6, Universal Mac

• Hitri USB 2.0

• Samo CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W: Ethernet 10/100 Base TX ožičeni

LAN (vdelana vrsta)

• Samo CLP-310W, CLP-315W: 802.11 b/g brezžični LAN a.Na hitrost tiskanja bodo vplivali uporabljeni operacijski sistem, računalniška zmogljivost, uporabniška programska oprema, način povezave, vrsta medija, velikost medija in zahtevnost opravila.

b.Za prenos najnovejše različice programske opreme obiščite spletno mesto www.samsungprinter.com.

54 _Tehnični podatki

Slovarček

Naslednji slovarček omogoča enostavnejšo uporabo izdelka in razumevanje terminologije, ki se pogosto uporablja tako na področju tiskanja kot tudi v teh uporabniških navodilih.

ADF

Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) je mehanizem, ki tiskalniku samodejno poda izvirno polo papirja ter s tem omogoči, da tiskalnik optično prebere več delov dokumenta hkrati.

AppleTalk

AppleTalk je zaščiten sklad protokolov, ki jih je razvilo podjetje Apple,

Inc za povezovanje računalnikov. AppleTalk je vsebovala prva serija računalnikov Macintosh (1984), ki pa jo je podjetje Apple pozneje opustilo in nadomestilo s povezovanjem prek protokola TCP/IP.

Bitna globina

Izraz za opis računalniške grafike, ki izraža število bitov, s katerimi je izražena ena slikovna pika slike v točkovnem zapisu. Večja barvna globina omogoča širši nabor razločnih barv. Z večanjem števila bitov lahko postane število razpoložljivih barv tako veliko, da je nepraktično za uporabo na barvnem zemljevidu. 1-bitno barvo navadno imenujemo enobarvno oziroma črno-belo.

BMP

Oblika točkovnega zapisa, ki jo uporabljajo grafični podsistemi Microsoft

Windows (GDI) ter se splošno uporablja kot enostavna grafična datotečna oblika na tej platformi.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Omrežni protokol, ki ga uporabljajo omrežni odjemalci za samodejno pridobitev naslova IP. To se ponavadi izvede v procesu zagona računalnikov ali operacijskih sistemov, ki tečejo na njih. Strežniki

BOOTP vsakemu odjemalcu določijo naslov IP iz fonda naslovov. BOOTP omogoča računalnikom – t. i. »delovnim postajam brez diska«, da pred nalaganjem kakršnih koli naprednih operacijskih sistemov pridobijo naslov IP.

CCD

Naprava s svetlobno občutljivim detektorjem (CCD) je strojna oprema, ki omogoča optično branje. Mehanizem za zaklepanje naprave CCD zaklene tudi modul CCD in tako prepreči morebitno škodo med premikanjem tiskalnika.

CSV

To je vrsta datotečne oblike, ki vsebuje z vejico ločene vrednosti (CSV) in se uporablja za izmenjavo podatkov med neenakimi aplikacijami. Ta datotečna oblika se uporablja v programu Microsoft Excel in se je tako uveljavila kot psevdostandard v vsej industriji, vključno z drugimi računalniškimi okolji.

DADF

Samodejni obojestranski podajalnik dokumentov (DADF) je mehanizem, ki tiskalniku samodejno poda list papirja in ga obrne, tako da lahko naprava optično prebere obe strani hkrati.

Datoteka PRN

Vmesnik za gonilnik naprave, ki programski opremi omogoča interakcijo z gonilnikom naprave s pomočjo standardnih vhodnih/izhodnih sistemskih klicev, kar poenostavi številna opravila.

Delovni ciklus

Delovni ciklus je količina strani, ki jo lahko natisnemo v enem mesecu, ne da bi to vplivalo na kakovost tiskanja. Običajno je življenjska doba tiskalnika določena s številom strani na leto. Življenjska doba običajno predstavlja povprečno število izpisov v obdobju, ko je tiskalnik v garanciji.

Če je npr. delovni ciklus 48.000 strani na leto, z 20 delovnimi dnevi na mesec, lahko s tiskalnikom natisnemo 2400 strani na dan, kar je veliko.

DHCP

Protokol za konfiguracijo dinamičnega gostitelja (DHCP) je omrežni protokol, ki povezuje odjemalca s strežnikom. Strežnik DHCP posreduje gostitelju odjemalca DHCP določene konfiguracijske parametre; v splošnem so to informacije, ki jih odjemalec potrebuje, da lahko sodeluje v omrežju

IP. DHCP omogoča tudi mehanizem za razporeditev naslovov IP gostiteljem odjemalcev.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), majhno vezje s pomnilnikom. DIMM v napravi shranjuje vse podatke, kot so npr. podatki o tiskanju ali podatki o prejetih faksih.

DNS

Imenski strežnik domene (DNS) je sistem, ki shranjuje informacije, ki so povezane z imeni domen v porazdeljeni podatkovni bazi v omrežju, npr. v internetu.

DPI

Število pik na palec (DPI) je merska enota za ločljivost, ki se uporablja pri optičnem branju in tiskanju. Višje vrednosti DPI običajno pomenijo boljšo ločljivost, bolj vidne podrobnosti na slikah in večjo datoteko.

DRPD

Zaznavanje različnih vzorcev zvonjenja. Različno zvonjenje je storitev telekomunikacijskega podjetja, ki omogoča uporabniku uporabljati eno telefonsko linijo za sprejemanje različnih telefonskih številk.

ECM

Način popravljanja napak (ECM) je izbirni način prenosa, ki je vgrajen v naprave in modeme 1. razreda za faksiranje. Samodejno zazna in popravi napake v postopku prenosa faksa, ki navadno nastanejo zaradi zvoka v telefonskih linijah.

Enota za obojestransko tiskanje (optično branje)

To je mehanizem, ki samodejno obrne list papirja tako, da naprava lahko tiska na obe strani papirja (ali jih optično prebere). Tiskalnik, opremljen s funkcijo za obojestransko tiskanje, lahko tiska obojestransko.

Ethernet

Ethernet je računalniška omrežna tehnologija, ki temelji na okvirjih in je namenjena za lokalna omrežja (omrežja LAN). Označuje ožičenje in signaliziranje fizičnega nivoja, obliko okvirjev in protokole za nadzor dostopa do medija (MAC)/podatkovno-povezovalne plasti modela OSI.

Ethernet je večinoma standardiziran tako kot IEEE 802.3. V rabi je od

90. let 20. stoletja dalje in je danes najbolj razširjena omrežna tehnologija.

EtherTalk

Sklad protokolov, ki jih je razvilo podjetje Apple Computer za povezovanje računalnikov. AppleTalk je vsebovala prva serija računalnikov Macintosh

(1984), ki pa jo je podjetje Apple pozneje opustilo in nadomestilo s povezovanjem prek protokola TCP/IP.

Slovarček_55

FTP

Protokol za prenos datotek (FTP) je splošno rabljen protokol za izmenjavo datotek prek katerega koli omrežja, ki podpira protokol TCP/IP (npr. omrežje internet ali intranet).

Gonilnik tiskalnika

Program, ki pošilja ukaze in prenaša podatke iz računalnika v tiskalnik.

Grelna enota

Je del laserskega tiskalnika, ki topi toner na medije za tiskanje. Sestavljen je iz vročega in dodatnega valja. Ko se toner prenese na papir, grelna enota s pomočjo vročine in pritiska zagotovi, da toner trajno ostane na papirju, zato je papir topel, ko pride iz laserskega tiskalnika.

HDD

Trdi disk (HDD) ali preprosto disk, je obstojna naprava za shranjevanje, ki shranjuje podatke, kodirane v digitalni obliki, na hitro vrteče se plošče z magnetno površino.

IEEE

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) je mednarodna, neprofitna, strokovna organizacija za napredek in razvoj elektronske tehnologije.

IEEE 1284

Standard vzporednih vrat 1284 je razvil Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE). Termin »1284-B« označuje posebno vrsto priključka na koncu vzporednega kabla, ki je pritrjen na neko zunanjo napravo

(npr. na tiskalnik).

Intranet

To je privatno omrežje, ki uporablja internetne protokole, omrežno povezljivost ter po vsej verjetnosti javni telekomunikacijski sistem za varno deljenje dela informacij ali delovanja organizacije s svojimi zaposlenimi. Včasih izraz velja le za najbolj vidno storitev, interno spletno stran.

IPM

Število slik na minuto (IPM) je način merjenja hitrosti tiskalnika. Stopnja

IPM označuje število enostranskih listov, ki jih tiskalnik lahko natisne v eni minuti.

IPP

Internetni tiskalniški protokoll (IPP) je standardni protokol za tiskanje ter upravljanje tiskalniških opravil, velikosti medijev, ločljivosti itd. IPP se lahko uporablja lokalno ali prek interneta na stotine tiskalnikih, poleg tega pa podpira tudi nadzor dostopa, pristnost in kodiranje ter s tem predstavlja novo, precej bolj zmogljivo in varno rešitev tiskanja.

IPX/SPX

IPX/SPX je angleška kratica za Internet Packet Exchange (medomrežna paketna izmenjava)/Sequenced Packet Exchange (transportna paketna izmenjava). To je omrežni porotokol, ki ga uporabljajo operacijski sistemi

Novell NetWare. Tako IPX kot SPX omogočata podobne storitve za povezavo kot protokol TCP/IP; pri tem je protokol IPX podoboen protokolu IP, protokol SPX pa protokolu TCP. Protokol IPX/SPX je bil osnovan za lokalna omrežja (LAN) in je zelo učinkovit za ta namen

(navadno je v lokalnem omrežju bolj zmogljiv od protokola TCP/IP).

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je mednarodni organ za določanje standardov, ki ga sestavljajo predstavniki državnih organov za določanje standardov. Določa svetovne industrijske in tržne standarde.

ITU-T

Mednarodna telekomunikacijska zveza je mednarodna organizacija za standardizacijo in upravljanje mednarodnih radio- in telekomunikacij.

Glavne naloge organizacije vključujejo standardizacijo, koordinacijo radiofrekvenčnega spektra in organizacijo medsebojnega povezovanja različnih držav za omogočanje mednarodne telefonije Oznaka -T v kratici

ITU-T označuje telekomunikacije.

Izvirniki

Prvi primerek nečesa, npr. dokumenta, fotografije ali besedila itd., ki ga naprava kopira, reproducira ali prevede, da ustvari druge primerke, ki pa sam ni prekopiran oz. ne izhaja iz drugega obstoječega primerka.

JBIG

Skupni zapis za izmenjavo slik strokovne skupine (JBIG) je standard stiskanja slikovnih podatkov, ki ne vpliva na točnost ali kakovost podatkov in je namenjen stiskanju binarnih slik, predvsem faksov, lahko pa se uporablja tudi za druge vrste slik.

JPEG

Skupni zapis za izmenjavo fotografij strokovne skupine (JPEG) je najbolj razširjena standardna metoda stiskanja fotografij z izgubo. Ta oblika se uporablja za shranjevanje in prenos fotografij v svetovni splet.

Kartuša s tonerjem

Neke vrste steklenička v napravi, kot je tiskalnik, ki vsebuje toner. Toner je prah, ki se v laserskih tiskalnikih in fotokopirnih strojih uporablja za izdelavo besedila in slik na natisnjenem papirju. Toner lahko stopi vročina grelne enote, zaradi česar se veže na vlakna v papirju.

LDAP

Preprosti protokol za dostop do imenika (LDAP) je omrežni protokol za pregledovanje, iskanje in popravljanje vsebine v imenikih prek protokola

TCP/IP.

LED

Diode, ki oddajajo svetlobo (LED), so polprevodniki, ki sporočajo stanje naprave.

Ločljivost

Ostrina slike, merjena v pikah na palec (DPI). Večja kot je vrednost DPI, boljša je ločljivost.

Maska podomrežja

Maska podomrežja se uporablja v povezavi z mrežnim naslovom za določanje, kateri del predstavlja omrežni naslov in kateri naslov gostitelja.

Matrični tiskalnik

Matrični tiskalnik je vrsta računalniškega tiskalnika s tiskalno glavo, ki se premika navzgor in navzdol po strani in tiska ob stiku s papirjem, ob katerega povleče s trakom iz blaga, ki je prepojen s črnilom, podobno kot pisalni stroj.

Mediji za tiskanje

Mediji, kot so papir, ovojnice, nalepke ali prosojnice, ki jih lahko uporabimo v tiskalniku, optičnem bralniku, faksu ali kopirnem stroju.

MFP

Večnamenska zunanja naprava (MFP) je pisarniška naprava, ki vključuje več funkcij, tako da vsebuje tiskalnik, fotokopirni stroj, faks, optični bralnik itd. v enem.

MH

Modified Huffman (MH) je način stiskanja dokumentov za zmanjšanje količine podatkov, ki jih je treba prenesti med več faksi za prenos slike v skladu s priporočenim standardom ITU-T T.4. MH je izpopolnjen kodirni postopek

RLE za učinkovito stiskanje belih znakov. Ker je večina faksov sestavljena pretežno iz belih znakov, je čas prenosa njihove vsebine navadno kratek.

56_Slovarček

MMR

Spremenjeno spremenjeno branje (MMR) je metoda stiskanja, ki jo priporoča

ITU-T T.6.

Modem

Naprava, ki uravnava nosilni signal za kodiranje digitalnih podatkov in odkodiranje prenešenih informacij.

MR

Spremenjeno branje (MR) je metoda stiskanja, ki jo priporoča ITU-T T.4.

MR s pomočjo načina MH zakodira prvo optično prebrano vrstico. Nato naslednjo vrstico primerja s prvo, ugotovi razlike ter zakodira in prenese te razlike.

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča je ploščat, običajno navpično postavljen predel, kjer se prikazujejo orodja za nadzor ali upravljanje. Običajno jih najdemo na sprednjem delu naprave.

Naslov IP

Naslov internetnega protokola (IP) je unikatna številka, ki jo naprave uporabljajo za identifikacijo in medsebojno komunikacijo na omrežju, ki uporablja standard internetnega protokola.

Naslov MAC

Naslov MAC (Krmiljenje dostopa do medija) je edinstven način identifikacije, povezan z omrežnim vmesnikom. Naslov MAC je edinstven 48-bitni način identifikacije, navadno napisan v obliki 12 heksadecimalnih znakov, ki so razporejeni v pare (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Proizvajalci omrežnih kartic (NIC) naslov MAC navadno vgradijo v omrežno kartico že med proizvodnjo, uporablja pa se kot pripomoček usmerjevalnikom pri iskanju naprav v velikih omrežjih.

NetWare

Omrežni operacijski sistem, ki ga je razvilo podjetje Novell, Inc. Prvotno je za izvajanje več storitev v osebnem računalniku uporabljal dogovorno večopravilnost, omrežni protokoli pa so bili osnovani na arhetipskem skladu

Xerox XNS. Danes sistem NetWare podpira protokola TCP/IP in IPX/SPX.

Odtenki sive

Odtenki sive, ki predstavljajo svetle in temne dele slike, kadar se barvne slike pretvorijo v sive odtenke; različni odtenki sive predstavljajo različne barve.

OPC

Organski fotoupravljalnik (OPC) je mehanizem, ki ustvari virtualno sliko za tiskanje s pomočjo laserskega žarka iz laserskega tiskalnika. Običajno je valjaste oblike in obarvan zeleno ali sivo.

Izpostavljena enota bobna se počasi obrabi zaradi rabe v tiskalniku, zato jo je treba zamenjati, ko je popraskana zaradi zrn v papirju.

OSI

Medsebojno povezovanje odprtih sistemov (OSI) je model, ki ga je razvila mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO)za komunikacije. OSI ponuja standarden, modularen pristop k načrtovanju omrežja, ki razdeli potrebni niz zapletenih funkcij v prilagodljive, neodvisne in funkcionalne nivoje. Ti nivoji si z vrha navzdol sledijo: aplikacija, predstavitev, seja, prenos, omrežje, povezovalni in fizični nivo.

PABX

Zasebna avtomatska naročniška centrala (PABX) je samodejni preklopni telefonski sistem v zasebnem podjetju.

PCL

Tiskalniški jezik (PCL) je jezik za opis strani (PDL), ki ga je razvilo podjetje

HP kot tiskalniški porotokol in je postal industrijski standard. PCL je bil izvirno zasnovan za prve brizgalne tiskalnike, sedaj pa so razvili tudi različice za toplotne, matrične in stranske tiskalnike.

PDF

Portable Document Format (PDF) je zaščiten datotečni format, ki ga je razvilo podjetje Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumentov v formatu, ki ni odvisen od naprave in ločljivosti.

Pokritost

Ta izraz se uporablja za merilo rabe tonerja pri tiskanju. Petodstotna pokritost npr. pomeni, da je na strani papirja velikosti A4 približno 5 % besedila ali slik. Če so torej na papirju ali izvirniku zapletene slike ali veliko besedila, bo pokritost večja, obenem pa bo sorazmerno večja tudi poraba tonerja.

Polton

Vrsta slike, ki posnema sive odtenke z uporabo različnega števila pik.

Na močno obarvanih delih je uporabljeno večje, na svetlejših pa manjše

število pik.

Posnemanje

Posnemanje je tehnika, s katero neka naprava doseže enake rezultate kot druga naprava.

Posnemovalnik podvoji funkcije nekega sistema z drugim sistemom, tako da ta deluje kot prvi sistem. Posnemanje ustvari natančno kopijo zunanjih lastnosti, v čemer se razlikuje od simulacije, kjer gre za posnemanje abstraktnega modela nekega sistema, ki pogosto vključuje tudi notranje lastnosti.

PostScript

PostScript (PS) je jezik za opis strani in programski jezik, ki se v večini uporablja na področju elektronskega in namiznega založništva in se zažene v interpreterju ter izdela sliko.

Pot UNC

Dogovor o enotnem imenovanju (UNC) je standarden način dostopanja do omrežnih sredstev v sistemu Windows NT in drugih Microsoftovih izdelkih.

Oblika zapisa poti UNC je: \\<imestrežnika>\<imesredstva>\<dodatni imenik>

PPM

Strani na minuto (PPM) je meritveni način za določanje hitrosti delovanja tiskalnika, tj. število strani, ki jih lahko tiskalnik natisne v eni minuti.

Prehod

To je povezava med računalniškimi omrežji ali med računalniškim omrežjem in telefonsko linijo. Zelo je razširjena, saj je to računalnik ali omrežje, ki omogoča dostop do drugega računalnika ali omrežja.

Privzeto

Vrednost ali nastavitev v tiskalniku pred prvo uporabo, pri ponovnem ali pri prvem zagonu naprave.

Protokol

To je dogovor ali standard, ki nadzira ali omogoči povezavo, komunikacijo in prenos podatkov med dvema računalniškima izdelkoma.

PS

Glejte PostScript.

Slovarček_57

PSTN

Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) je omrežje svetovnih javnih vodovno komutiranih telefonskih omrežij, ki je v industrijskih objektih navadno preusmerjeno na posredovalno mesto.

SMB

Blok s sporočilom strežnika (SMB) je omrežni protokol, ki se večinoma uporablja za souporabo datotek, tiskalnikov, serijskih vrat in vozlišč v omrežju.

Omogoča tudi overjeno medprocesno komunikacijo.

SMTP

Preprost protokol za prenos elektronske pošte (SMTP) je standard za prenos e-pošte prek interneta. SMTP je relativno enostaven protokol, ki je osnovan na besedilu in pri katerem se najprej določi enega ali več prejemnikov, nato pa prenese sporočilo. To je protokol med strežnikom in odjemalcem, pri katerem odjemalec pošlje e-poštno sporočilo strežniku.

Tabela ITU-T št. 1

Standardna poskusna tabela, ki jo je objavila zveza ITU-T za prenos faksimilov.

TCP/IP

Protokol za krmiljenje prenosa (TCP) in internetni protokol (IP); niz komunikacijskih protokolov, ki implementira sklad protokolov, prek katerih poteka internet in večina ostalih komercialnih omrežij.

TCR

Poročilo o uspelem prenosu (TCR) vsebuje podroben opis vsakega prenosa, npr. stanje opravila, rezultat prenosa in število poslanih strani.

V tiskalniku lahko nastavite možnost, da se to poročilo natisne po vsakem opravilu ali pa samo v primeru neuspelega prenosa.

TIFF

Oblika zapisa grafičnih datotek (TIFF) je oblika slik v točkovnem zapisu z različnimi ločljivostmi. TIFF se navadno uporablja za opis slikovnih podatkov pri rabi s tiskalniki. Slike v obliki TIFF uporabljajo oznake, tj. ključne besede, ki označujejo lastnosti slike v datoteki. Ta prilagodljiva oblika je neodvisna od računalniškega okolja in jo lahko uporabljamo za slike, ki so bile izdelane z različnimi aplikacijami za obdelavo slik.

TWAIN

Industrijski standard za tiskalnike in programsko opremo. Če uporabljate tiskalnik in program, ki sta združljiva s standardom TWAIN, lahko v programu začnete optično prebirati neki dokument; programski vmesnik za zajem slike za operacijska sistema Microsoft Windows in Apple Macintosh.

URL

Uniform Resource Locator (URL) je globalni naslov dokumentov in virov v internetu. Prvi del naslova označuje, kateri protokol je treba uporabiti, drugi del pa naslov IP ali ime domene, na kateri je določen vir.

USB

Universal serial bus (USB) je standard, ki ga je razvilo podjetje USB

Implementers Forum, Inc., za povezovanje računalnikov in zunanjih naprav. V nasprotju s paralelnimi vrati standard USB omogoča hkratno povezavo vrat USB na računalniku z več zunanjimi napravami.

Vmesnik za tuje naprave

Vmesnik za tuje naprave je kartica, ki je nameščena v napravo in omogoča uporabo drugih naprav, npr. naprave, ki sprejema kovance, ali bralnika kartic. Te naprave omogočajo uporabo storitev plačljivega tiskanja na vašem tiskalniku.

Vodni žig

Vodni žig je prepoznavna slika ali vzorec na papirju, ki je pri presevni svetlobi svetlejši. Vodne žige so začeli uporabljati leta 1282 v mestu

Bologna v Italiji; izdelovalci papirja so z njihovo pomočjo prepoznali svoje izdelke, prav tako pa so jih uporabljali na znamkah, denarju in drugih vladnih dokumentih za preprečevanje ponarejanja.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura za računalniško upodabljanje, ki so jo najprej uporabljali sistemi Windows Me in Windows XP.

V teh operacijskih sistemih lahko s pomočjo tiskalnika, ki je združljiv s sistemom WIA, začnete optično prebirati nek dokument.

Zbiranje

Zbiranje je postopek tiskanja več kopij dokumenta v nizih. Če izberete možnost »Zbiranje«, naprava najprej natisne cel niz in šele nato začne tiskati dodatne kopije.

58_Slovarček

Stvarno kazalo

G

gumb za zaustavitev

15

L

LED

stanje 16

LED dioda stanje

15, 16

LED dioda tonerja

15

N

nadzorna plošèa

15

nastavitev

višina 27

naèin za varèevanje z energijo

28

P

papir

odstranjevanje zagozdenega papirja 44

spreminjanje velikosti 32

tiskanje na posebne materiale 34

pladenj

prilagajanje širine in dolžine 32

poroèila, tiskanje

36

preizkusna stran, tiskanje

18

T

težava, reševanje

kakovost tiskanja 48

Linux 51

podajanje papirja 45

Windows 50

težave s kakovostjo tiskanja, odpravljanje

48

težave v Linuxu

51

težave v Windows

50

tiskanje

poroèila 36

preizkusna stran 18

U

uporaba

SetIP 20

V

vrsta papirja

nastavitev 34

vzdrževanje

deli za vzdrževanje 43

kartuša s tonerjem 38

Z

zagozditev

nasveti za izogibanje zagozditvam

papirja 44

zamenjava komponent

kartuša s tonerjem 39

Ž

èišèenje

notranjost 36 zunanjost 36

Stvarno kazalo_59

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

WEB SITE

ARGENTINE

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

BRAZIL

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

ECUADOR

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

FINLAND

FRANCE

GERMANY

0800-333-3733

1300 362 603

0810-SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

810-800-500-55-500 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au www.samsung.com/at

02 201 2418 www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French) www.samsung.com/br 0800-124-421

4004-0000

1-800-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com/ca

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/cl

400-810-5858

010-6475 1880 www.samsung.com/cn

01-8000112112

0-800-507-7267 www.samsung.com.co

www.samsung.com/latin

800-SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com/cz

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,

Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

8-SAMSUNG (7267864)

1-800-10-7267

EL SALVADOR

800-6225

ESTONIA

800-7267

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

30-6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/min) www.samsung.com/dk www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ee www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr www.samsung.de

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

1-800-299-0013

800-7919267

3698-4698 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

WEB SITE

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MALAYSIA

MEXICO

MOLDOVA

06-80-SAMSUNG

(726-7864)

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282 www.samsung.com/hu www.samsung.com/in

0800-112-8888 www.samsung.com/id

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/it

1-800-234-7267

0120-327-527 www.samsung.com/latin www.samsung.com/jp

8000-7267

8-800-77777

02 261 03 710

1800-88-9999

01-800-SAMSUNG

(726-7864)

00-800-500-55-500 www.samsung.com/lv www.samsung.com/lt www.samsung.com/lu www.samsung.com/my www.samsung.com/mx www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/nl

NETHERLANDS

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€

0,10/min)

NEW ZEALAND

0800 SAMSUNG (0800 726

786)

NICARAGUA

NORWAY

PANAMA

PHILIPPINES

00-1800-5077267

3-SAMSUNG (7267864)

800-7267

1800-10-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777 www.samsung.com/nz www.samsung.com/latin www.samsung.com/no www.samsung.com/latin www.samsung.com/ph

POLAND

PORTUGAL

0 801 1SAMSUNG

(172678)

022-607-93-33

80820-SAMSUNG

(726-7864)

PUERTO RICO

1-800-682-3180

REP. DOMINICA

1-800-751-2676

EIRE

0818 717 100 www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ie

Contact SAMSUNG worldwide_ 60

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

RUSSIA

SINGAPORE

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG

(726-7864)

SLOVAKIA

0800-SAMSUNG

(726-7864)

SOUTH AFRICA

0860 SAMSUNG

(726-7864)

SPAIN

902-1-SAMSUNG(902 172

678)

SWEDEN

0771 726 7864

(SAMSUNG)

SWITZERLAND

0848-SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min)

TADJIKISTAN

TAIWAN

THAILAND

8-10-800-500-55-500

0800-329-999

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

U.A.E

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-SAMSUNG

(726-7864)

444 77 11

U.K

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

0845 SAMSUNG

(726-7864)

U.S.A

UKRAINE

1-800-SAMSUNG

(7267864)

8-800-502-0000

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

8-10-800-500-55-500

0-800-100-5303

1 800 588 889

WEB SITE

www.samsung.ru

www.samsung.com/sg www.samsung.com/sk www.samsung.com/za www.samsung.com/es www.samsung.com/se www.samsung.com/ch www.samsung.com/tw www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com/tr www.samsung.com/ae www.samsung.com/uk www.samsung.com/us www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

Contact SAMSUNG worldwide_ 61

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so zgolj informativne narave. Vse informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Samsung Electronics ni odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe teh navodil za uporabo ali v povezavi z njimi.

• Samsung in logotip Samsung sta blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 in Windows 2008 Server R2 so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft

Corporation.

• UFST® in MicroType™ sta registrirani blagovni znamki podjetja Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter in Macintosh so blagovne znamke podjetja Apple Computer, Inc.

• Vsa ostala imena znamk ali izdelkov so blagovne znamke v lasti posameznih podjetij ali organizacij.

• Obrnite se na datoteko LICENSE.txt na priloženem CD-ROM-u za informacije o odprtokodni licenci.

REV 3.00

Tiskalnik Samsung

Razdelek o programski opremi

R

AZDELEK O PROGRAMSKI OPREMI

V

SEBINA

1.

POGLAVJE

:N

AMEŠČANJE PROGRAMSKE OPREME TISKALNIKA V

W

INDOWSIH

Nameščanje programske opreme tiskalnika .......................................................................................................... 4

Nameščanje programske opreme za lokalno tiskanje ................................................................................. 4

Nameščanje programske opreme za omrežno tiskanje .............................................................................. 7

Spreminjanje jezika programske opreme ............................................................................................................. 10

Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika .......................................................................................... 10

Odstranjevanje programske opreme tiskalnika .................................................................................................... 11

Nameščanje enobarvnega tiskalniškega gonilnika ............................................................................................... 11

2.

POGLAVJE

:O

SNOVNO TISKANJE

Tiskanje dokumenta ............................................................................................................................................. 13

Tiskanje v datoteko (PRN) ................................................................................................................................... 14

Nastavitve tiskalnika ............................................................................................................................................. 14

Jeziček Layout .......................................................................................................................................... 15

Jeziček Paper ........................................................................................................................................... 15

Jeziček Graphics ...................................................................................................................................... 16

Jeziček Extras ........................................................................................................................................... 17

Jeziček About ............................................................................................................................................ 17

Jeziček Printer ........................................................................................................................................... 17

Uporaba priljubljene nastavitve ................................................................................................................. 17

Uporaba pomoči ........................................................................................................................................ 17

3.

POGLAVJE

:N

APREDNO TISKANJE

Tiskanje več strani na en list papirja (N-to tiskanje) ............................................................................................. 18

Tiskanje posterjev ................................................................................................................................................ 19

Tiskanje knjižic ..................................................................................................................................................... 19

Obojestransko tiskanje ......................................................................................................................................... 20

Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta ........................................................................................... 20

1

Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja ............................................................................................. 20

Uporaba vodnih žigov ........................................................................................................................................... 21

Uporaba obstoječega vodnega žiga .......................................................................................................... 21

Izdelava vodnega žiga .............................................................................................................................. 21

Urejanje vodnega žiga .............................................................................................................................. 21

Brisanje vodnega žiga ............................................................................................................................... 21

Uporaba prekrivkov .............................................................................................................................................. 22

Kaj je prekrivek? ........................................................................................................................................ 22

Izdelava novega prekrivka strani ............................................................................................................... 22

Uporaba prekrivka strani ........................................................................................................................... 22

Brisanje prekrivka strani ............................................................................................................................ 22

4.

POGLAVJE

:L

OKALNA SOUPORABA TISKALNIKA

Nastavljanje gostiteljskega računalnika ................................................................................................................ 23

Nastavljanje odjemalnega računalnika ................................................................................................................. 23

5.

POGLAVJE

:U

PORABA

S

MART

P

ANEL

Razumevanje Smart Panel ................................................................................................................................... 24

Odpiranje vodiča za odpravljanje napak .............................................................................................................. 25

Uporaba orodja za nastavitev tiskalnika ............................................................................................................... 25

Uporaba datoteke z zaslonsko pomočjo ................................................................................................... 25

Spreminjanje nastavitev programa Smart Panel .................................................................................................. 25

6.

POGLAVJE

:U

PORABA TISKALNIKA V

L

INUXU

Uvod ..................................................................................................................................................................... 26

Nameščanje Unified Linux Driver ......................................................................................................................... 26

Nameščanje Unified Linux Driver .............................................................................................................. 26

Odstranjevanje Unified Linux Driver .......................................................................................................... 27

Uporaba programa SetIP ..................................................................................................................................... 27

Zagon programa ........................................................................................................................................ 27

Uporaba programa Unified Driver Configurator .................................................................................................... 28

Odpiranje programa Unified Driver Configurator ....................................................................................... 28

Konfiguracija tiskalnikov ............................................................................................................................ 28

Konfiguracija vrat ...................................................................................................................................... 29

2

Nastavljanje lastnosti tiskalnika ............................................................................................................................ 29

Tiskanje dokumenta ............................................................................................................................................. 30

Tiskanje iz aplikacij ................................................................................................................................... 30

Tiskanje datotek ........................................................................................................................................ 30

7.

POGLAVJE

:U

PORABA TISKALNIKA Z

M

ACINTOSHEM

Nameščanje programske opreme ........................................................................................................................ 32

Uporaba programa SetIP ..................................................................................................................................... 32

Zagon programa ........................................................................................................................................ 33

Nastavljanje tiskalnika .......................................................................................................................................... 33

Za omrežno priključitev ............................................................................................................................. 33

Za USB priključitev .................................................................................................................................... 33

Tiskanje ................................................................................................................................................................ 34

Tiskanje dokumenta .................................................................................................................................. 34

Spreminjanje nastavitev tiskalnika ............................................................................................................ 34

Tiskanje več strani na en list papirja ......................................................................................................... 36

3

1

Nameščanje programske opreme tiskalnika v

Windowsih

Poglavje vsebuje:

Nameščanje programske opreme tiskalnika

Spreminjanje jezika programske opreme

Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika

Odstranjevanje programske opreme tiskalnika

Nameščanje enobarvnega tiskalniškega gonilnika

O

POMBA

:

Naslednji postopek je namenjen za Windows XP, za druge operacijske sisteme, poglejte v uporabniška navodila za

Windowse ali spletno pomoč.

Tipična namestitev

To je priporočljivo za večino uporabnikov. Nameščene bodo vse komponente, ki so potrebne za delovanje tiskalnika.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen na vaš računalnik.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato

Zaženi. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite OK.

Če uporabljate Windows Vista,Windows 7 in Windows Server

2008 R2,kliknite Start

Vsi programiPripomočki

Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.

Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v Windows Vista,

Windows 7 in Windows Server 2008 R2, kliknite Zaženi

Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite

Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.

3

Kliknite Next.

Nameščanje programske opreme tiskalnika

Programsko opremo tiskalnika lahko namestite za lokalno tiskanje ali tiskanje preko omrežja. Za namestitev programske opreme tiskalnika v računalnik, izvedite primeren namestitven postopek glede na tiskalnik, ki ga uporabljate.

Tiskalniški gonilnik je programska oprema, ki vašemu računalniku omogoča komunikacijo s tiskalnikom. Postopek namestitve gonilnikov se lahko razlikuje glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate.

Pred začetkom namestitve zaprite vse programe na vašem PC-ju.

Nameščanje programske opreme za lokalno tiskanje

Lokalni tiskalnik je tiskalnik, ki je preko priloženega tiskalniškega kabla, kot je USB ali paralelni kabel, neposredno priključen na vaš računalnik. Če je tiskalnik povezan na omrežje preskočite ta korak in

pojdite na “Nameščanje programske opreme za omrežno tiskanje” na strani 7.

Programsko opremo tiskalnika lahko namestite s tipično metodo ali metodo po meri.

O

POMBA

:

Če se med namestitvijo pokaže okno “Čarovnik za novo strojno opremo”, kliknite v desnem zgornjem kotu okna, da zaprete okno, ali pa kliknite Prekliči.

• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.

View User’s Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa

Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat

Reader se bo samodejno namestil.

4

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

4

Izberite Typical installation for a local printer. Kliknite Next.

V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.

O

POMBA

:

Če tiskalnik še ni priključen na računalnik se prikaže naslednje okno.

• Ko ste priključili tiskalnik, kliknite Next.

• Če tiskalnika še ne želite priključiti, kliknite Next in No na naslednjem zaslonu. Namestitev se bo začela in preizkusna stran se ne bo natisnila, dokler se namestitev ne konča.

• Okno gonilnika tiskalnika, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik in vmesnik, ki ga uporabljate.

5

Ko se namestitev konča se prikaže okno v katerem lahko izberete tiskanje preizkusne strani. Če želite natisniti preizkusno stran, odkljukajte polje in kliknite Next.

V nasprotnem primeru kliknite Next in preskočite korak 7.

6

Če se preizkusna stran pravilno natisne, kliknite Yes.

V nasprotnem primeru kliknite No, da jo ponovno natisnete.

7

Da se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung in prejmete informacije od Samsunga, odkljukajte polje in kliknite

Finish. Preusmerjeni ste na spletno stran Samsung.

5

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

O

POMBA

:

Če po končani namestitvi gonilnik tiskalnika ne deluje

pravilno, ga ponovno namestite. Glej “Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika” na strani 10.

Namestitev po meri

Za namestitev lahko izberete posamezne komponente.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen na vaš računalnik.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato

Zaženi. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite OK.

Če uporabljate Windows Vista,Windows 7 in Windows Server

2008 R2, kliknite Start

Vsi programiPripomočki

Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.

Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v

Windows Vista,Windows 7 in Windows Server 2008 R2, kliknite

Zaženi Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.

3

Kliknite Next.

O

POMBA

:

Če tiskalnik še ni priključen na računalnik se prikaže naslednje okno.

• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.

View User’s Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa

Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat

Reader se bo samodejno namestil.

4

Izberite Custom installation. Kliknite Next.

• Ko ste priključili tiskalnik, kliknite Next.

• Če tiskalnika še ne želite priključiti, kliknite Next in No na naslednjem zaslonu. Namestitev se bo začela in preizkusna stran se ne bo natisnila, dokler se namestitev ne konča.

• Okno gonilnika tiskalnika, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik in vmesnik, ki ga uporabljate.

6

Izberite komponente, ki jih želite namestiti in kliknite Next.

5

Izberite vaš tiskalnik in kliknite Next.

O

POMBA

:

Ciljno mapo za namestitev lahko spremenite, če kliknete

[Browse].

6

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

7

Ko se namestitev konča se prikaže okno v katerem lahko izberete tiskanje preizkusne strani. Če želite natisniti preizkusno stran, odkljukajte polje in kliknite Next.

V nasprotnem primeru kliknite Next in preskočite korak 9.

8

Če se preizkusna stran pravilno natisne, kliknite Yes.

V nasprotnem primeru kliknite No, da jo ponovno natisnete.

9

Da se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung in prejmete informacije od Samsunga, odkljukajte polje in kliknite

Finish. Preusmerjeni ste na spletno stran Samsung.

V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.

Če uporabljate Windows Vista, Windows 7 in Windows Server

2008 R2, kliknite Start

Vsi programiPripomočki

Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.

Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v Windows Vista,

Windows 7 in Windows Server 2008 R2, kliknite Zaženi

Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite

Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.

3

Kliknite Next.

Nameščanje programske opreme za omrežno tiskanje

Ko tiskalnik priključite na omrežje morate najprej nastaviti TCP/IP nastavitve za tiskalnik. Ko ste določili in preverili TCP/IP nastavitve ste pripravljeni, da namestite programsko opremo na vsak računalnik v omrežju.

Programsko opremo tiskalnika lahko namestite s tipično metodo ali metodo po meri.

Tipična namestitev

To je priporočljivo za večino uporabnikov. Nameščene bodo vse komponente, ki so potrebne za delovanje tiskalnika.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen v omrežje.

Za podrobnosti o povezovanju v omrežje glejte priložena uporabniška navodila tiskalnika.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato

Zaženi. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite OK.

• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.

View User’s Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa

Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat

Reader se bo samodejno namestil.

4

Izberite Typical installation for a network printer. Kliknite

Next.

7

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

5

Prikaže se seznam tiskalnikov, ki so na voljo v omrežju. Iz seznama izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti in kliknite Next.

• Če tiskalnika ni v seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vpišite ime vrat in

IP naslov tiskalnika.

Za preverjanje IP naslova tiskalnika ali MAC naslova, natisnite stran Konfiguracija omrežja.

• Za iskanje deljenega omrežnega tiskalnika (pot UNC) izberite

Shared Printer [UNC] in ročno vpišite deljeno ime ali deljeni tiskalnik poiščite tako, da kliknete na tipko Browse.

O

POMBA

:

Če naprave ne najdete v omrežju vas prosimo, da izključite požarni zid in kliknete Update.

Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite Start

Nadzorna

plošča, zaženite požarni zid in to možnost izključite. Če uporabljate drug operacijski sistem, si preberite ustrezen omrežni priročnik.

6

Ko se namestitev konča se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran in se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung ter prejemate informacije od Samsunga.

Če to želite odkljukajte pripadajoča polja in kliknite Finish.

V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.

O

POMBA

:

Če po končani namestitvi gonilnik tiskalnika ne deluje

pravilno, ga ponovno namestite. Glej “Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika” na strani 10.

Namestitev po meri

Izberete lahko posamezne komponente, ki jih želite namestiti in določite IP naslov.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen v omrežje.

Za podrobnosti o povezovanju v omrežje glejte priložena uporabniška navodila tiskalnika.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato

Zaženi. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite OK.

Če uporabljate Windows Vista, Windows 7 in Windows Server

2008 R2, kliknite Start

Vsi programiPripomočki

Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.

Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v Windows Vista,

Windows 7 in Windows Server 2008 R2, kliknite Zaženi

Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite

Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.

3

Kliknite Next.

• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.

View User’s Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa

Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat

Reader se bo samodejno namestil.

8

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

4

Izberite Custom installation. Kliknite Next.

N

ASVET

: Če želite nastaviti določen IP naslov za določen omrežni tiskalnik, kliknite tipko Set IP Address. Prikaže se okno Set IP

Address. Ukrepajte tako:

5

Prikaže se seznam tiskalnikov, ki so na voljo v omrežju. Iz seznama izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti in kliknite Next. a. Iz seznama izberite želen tiskalnik s pripadajočim IP naslovom.

b. Za tiskalnik ročno določite IP naslov, masko podomrežja in prehod in kliknite Configure, da omrežnemu tiskalniku določite

IP naslov.

c. Kliknite Next.

• Tiskalnik v omrežju lahko nastavite tudi prek vgrajenega spletnega strežnika SyncThru™ Web Service. Kliknite Launch

SWS v oknu Set IP Address.

6

Izberite komponente, ki jih želite namestiti in kliknite. Po izbiri komponent se prikaže naslednje okno. Spremenite lahko ime tiskalnika, nastavite deljenje tiskalnika v omrežju, nastavite tiskalnik za privzetega in spremenite ime vrat vsakega tiskalnika. Kliknite Next.

• Če tiskalnika ni v seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vpišite ime vrat in

IP naslov tiskalnika.

Za preverjanje IP naslova tiskalnika ali MAC naslova, natisnite stran Konfiguracija omrežja.

• Za iskanje deljenega omrežnega tiskalnika (pot UNC) izberite

Shared Printer [UNC] in ročno vpišite deljeno ime ali deljeni tiskalnik poiščite tako, da kliknete na tipko Browse.

O

POMBA

:

Če naprave ne najdete v omrežju vas prosimo, da izključite požarni zid in kliknete Update.

Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite Start

Nadzorna

plošča, zaženite požarni zid in to možnost izključite. Če uporabljate drug operacijski sistem, si preberite ustrezen omrežni priročnik.

Za namestitev programske opreme na strežnik, odkljukajte polje Setting up this printer on a server.

9

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

7

Ko se namestitev konča se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran in se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung ter prejemate informacije od Samsunga.

Če to želite odkljukajte pripadajoča polja in kliknite Finish.

V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.

Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika

Če med nameščanjem pride do napake lahko programsko opremo ponovno namestite.

1

Zaženite Windowse.

2

Iz menija Start izberite Programi ali Vsi programi

ime

vašega tiskalniškega gonilnika

Maintenance.

3

Izberite Repair in kliknite Next.

4

Prikaže se seznam tiskalnikov, ki so na voljo v omrežju. Iz seznama izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti in kliknite Next.

O

POMBA

:

Če po končani namestitvi gonilnik tiskalnika ne deluje

pravilno, ga ponovno namestite. Glej “Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika” na strani 10.

Spreminjanje jezika programske opreme

Po namestitvi programske opreme lahko spremenite jezik na zaslonu.

1

Kliknite meni Windows Start.

2

Izberite Programi ali Vsi programi in ime vašega

tiskalniškega gonilnika.

3

Izberite Language Selection.

4

Iz okna za izbiro jezika izberite želen jezik in kliknite OK.

• Če tiskalnika ni v seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vpišite ime vrat in

IP naslov tiskalnika.

• Za iskanje deljenega omrežnega tiskalnika (pot UNC) izberite

Shared Printer [UNC] in ročno vpišite deljeno ime ali deljeni tiskalnik poiščite tako, da kliknete na tipko Browse.

Zagledali boste seznam komponent tako, da jih lahko posebej ponovno namestite.

10

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

O

POMBA

:

Če tiskalnik še ni priključen na računalnik se prikaže naslednje okno.

• Ko ste priključili tiskalnik, kliknite Next.

• Če tiskalnika še ne želite priključiti, kliknite Next in No na naslednjem zaslonu. Namestitev se bo začela in preizkusna stran se ne bo natisnila, dokler se namestitev ne konča.

• Okno gonilnika tiskalnika, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik in vmesnik, ki ga uporabljate.

5

Izberite komponente, ki jih želite ponovno namestiti in kliknite

Next.

Če ste namestili programsko opremo tiskalnika za lokalno tiskanje in izberete ime vašega tiskalniškega gonilnika se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran.

Ukrepajte tako: a. Za tiskanje preizkusne strani odkljukajte polje in kliknite

Next.

b. Če se preizkusna stran pravilno natisne, kliknite Yes.

V nasprotnem primeru kliknite No, da jo ponovno natisnete.

6

Ko se ponovna namestitev konča, kliknite Finish.

Odstranjevanje programske opreme tiskalnika

1

Zaženite Windowse.

2

Iz menija Start izberite Programi ali Vsi programi

ime

vašega tiskalniškega gonilnika

Maintenance.

3

Izberite Remove in kliknite Next.

Zagledali boste seznam komponent tako, da jih lahko posebej odstranite.

4

Izberite komponente, ki jih želite odstraniti in kliknite Next.

5

Ko vas računalnik pozove, da potrdite izbiro, kliknite Yes.

Izbran gonilnik in vse njegove komponente se odstranijo iz računalnika.

6

Ko je programska oprema odstranjena, kliknite Finish.

Nameščanje enobarvnega tiskalniškega gonilnika

Tiskalnik omogoča enobarvni gonilnik tako, da lahko vaš tiskalnik uporabljate kot enobarvnega. V računalnik morate namestiti gonilnik za enobarvno tiskanje. Naslednji koraki vas vodijo skozi postopek namestitve.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen na vaš računalnik. Ali da sta računalnik in tiskalnik priključena v omrežje.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM. Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

3

Kliknite Cancel.

Če se prikaže potrditveno okno, kliknite Finish.

4

Kliknite Start

Tiskalniki in faksi.

5

Izberite Dodaj tiskalnik.

11

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

6

Ko se prikaže Čarovnik za dodajanje tiskalnikov kliknite

Naprej.

7

Izberite Lokalni tiskalnik, priključen v ta računalnik in

Samodejno zaznaj in namesti tiskalnik “Plug and Play” nato kliknite Naprej. Pojdite na korak 13.

Če računalnik ne zazna tiskalnika, sledite naslednjemu koraku.

8

Izberite Naprej v oknu Izberite tiskalniška vrata.

9

V oknu Izberite tiskalniška vrata izberite Imam disketo....

10

Kliknite Prebrskaj, da poiščete enobarvni gonilnik za tiskalnik.

11

Izberite datoteko ***.inf in kliknite Odpri.

12

Izberite OK v oknu Namestitev z diskete.

13

Iz polja Tiskalniki izberite enobarvni gonilnik in kliknite Naprej.

O

POMBA

:

Če ste enobarvni gonilnik namestili že prej se prikaže okno Use Existing Driver. Izberite kot je pojasnjeno v oknu in kliknite Next. Odvisno od nastavitve računalnika se lahko prikaže okno za deljenje tiskalnika ali za tiskanje preizkusne strani; izberite po želji.

14

Vpišite ime vašega tiskalnika in kliknite Next.

15

Za začetek namestitve enobarvnega tiskalniškega gonilnika kliknite Finish.

O

POMBA

:

Če je tiskalnik priključen v omrežje pojdite do Properties tiskalnika in izberite jeziček Ports. Nato kliknite Add Port in

Standard TCP/IP Port ter ustvarite nova vrata za priključitev tiskalnika. Za izdelavo novih vrat sledite postopku v oknu čarovnika.

12

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

2

Osnovno tiskanje

Poglavje razloži možnosti tiskanja in osnovna opravila tiskanja v

Windowsih.

Poglavje vsebuje:

Tiskanje dokumenta

Tiskanje v datoteko (PRN)

Nastavitve tiskalnika

- Jeziček Layout

- Jeziček Paper

- Jeziček Graphics

- Jeziček Extras

- Jeziček About

- Jeziček Printer

- Uporaba priljubljene nastavitve

- Uporaba pomoči

Tiskanje dokumenta

O

POMBE

:

• Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika podobna.

• Preverite operacijski(e) sistem(e), ki so združljivi z vašim tiskalnikom. Prosimo glejte razdelek Združljivost OS v specifikacijah tiskalnika v uporabniških navodilih tiskalnika.

• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo zgoščenko.

Naslednji postopek opisuje splošne korake, ki so potrebni za tiskanje iz različnih Windows aplikacij. Natančni koraki za tiskanje dokumenta so lahko drugačni, odvisno od programa, ki ga uporabljate. Za natančen postopek tiskanja poglejte v uporabniški priročnik vaše programske opreme.

1

Izdelajte ali odprite dokument, ki ga želite natisniti.

2

Izberite Natisni iz menija Datoteka. Prikaže se okno Print.

Okno lahko izgleda drugače, odvisno od vaše aplikacije.

Osnovne nastavitve tiskanja lahko izberete znotraj okna Print.

Med nastavitve spada tudi število kopij in območje tiskanja.

Prepričajte se, da ste izbrali tiskalnik.

3

Izberite gonilnik tiskalnika iz padajočega seznama Name.

Da bi izkoristili funkcije, ki jih nudi gonilnik tiskalnika, kliknite

Properties ali Preferences v oknu Print v aplikaciji. Za

podrobnosti glejte “Nastavitve tiskalnika” na strani 14.

Če v oknu Print vidite Setup, Printer ali Options jih kliknite. Na naslednjem zaslonu kliknite Properties.

Kliknite OK, da zaprete okno z lastnostmi tiskalnika.

4

Za začetek tiskanja kliknite OK ali Print v oknu Print.

13

Osnovno tiskanje

Tiskanje v datoteko (PRN)

Včasih je potrebno shraniti podatke o tiskanju v datoteko.

Za izdelavo datoteke:

1

Odkljukaljte polje Print to file v oknu Print.

2

Izberite mapo in določite ime datoteke ter kliknite V redu.

Nastavitve tiskalnika

V oknu z lastnostmi tiskalnika lahko dostopate do vseh možnosti tiskalnika, ki jih potrebujete pri delu z njim. Ko so lastnosti tiskalnika prikazane jih lahko pregledate in spremenite nastavitve, ki jih potrebujete za tiskanje.

Okno z lastnostmi tiskalnika je lahko drugačno, odvisno od operacijskega sistema. Ta uporabniški priročnik prikazuje okno

Lastnosti za Windows XP.

Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate.

Če do lastnosti tiskalnika dostopate preko mape Tiskalniki lahko vidite dodatne Windows jezičke (glej uporabniški priročnik za

Windows) in jeziček Printer (glej “Jeziček Printer” na strani 17).

O

POMBE

:

• Večina Windows aplikacij bo prepisala nastavitve, ki jih določite v gonilniku tiskalnika. Najprej spremenite vse nastavitve tiskanja v aplikaciji in nato spremenite preostale nastavitve s pomočjo tiskalniškega gonilnika.

• Nastavitve, ki jih spremenite bodo veljale le v programu, ki ga trenutno uporabljate. Če želite uporabiti stalne spremembe jih izvedite v mapi Tiskalniki.

• Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila

Windows ali spletno pomoč.

1. Kliknite tipko Windows Start.

2. Izberite Tiskalniki in faksi.

3. Izberite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

4. Z desnim gumbom kliknite ikono tiskalniškega gonilnika in izberite Nastavitve tiskanja.

5. Spremenite nastavitve na vsakem jezičku, kliknite OK.

14

Osnovno tiskanje

Jeziček Layout

Jeziček Layout ponuja možnost za prilagajanje izgleda dokument na natisnjeni strani. Layout Options vsebuje Multiple Pages per Side,

Poster Printing in Booklet Printing. Za več informacij o dostopanju

do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Jeziček Paper

Z naslednjimi možnostmi lahko nastavite osnovne specifikacije za rokovanje s papirjem, ko dostopate do lastnosti tiskalnika. Za več

informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Za dostop do različnih lastnosti papirja kliknite jeziček Paper.

Paper Orientation

Paper Orientation omogoča, da izberete smer v kateri se informacije natisnejo na stran.

Portrait tiska preko širine strani, pisemski stil.

Landscape tiska preko dolžine strani, stil razpredelnice.

Rotate 180 Degrees omogoča, da stran obrnete na želene stopinje.

Portrait

Landscape

Layout Options

Layout Options omogoča, da izberete napredne možnosti tiskanja.

Izberete lahko Multiple Pages per Side in Poster Printing.

• Za podrobnosti glejte “Tiskanje več strani na en list papirja (N-to tiskanje)” na strani 18.

• Za podrobnosti glejte “Tiskanje posterjev” na strani 19.

• Za podrobnosti glejte “Tiskanje knjižic” na strani 19.

Double-sided Printing

Double-sided Printing omogoča obojestransko tiskanje.

Če možnost ni na voljo pomeni, da tiskalnik ne podpira te funkcije.

• Za podrobnosti glejte “Obojestransko tiskanje” na strani 20.

15

Osnovno tiskanje

Copies

Copies omogoča, da izberete število kopij, ki jih boste natisnili.

Izberete lahko od 1 do 999 kopij.

Paper Options

Size

Size omogoča, da izberete velikost papirja, ki ste ga naložili na vstavek.

Če želene velikost ni v polju Size, kliknite Custom. Ko se prikaže okno Custom Paper Setting nastavite velikost papirja in kliknite OK.

Nastavitev se pojavi v seznamu tako, da jo lahko izberete.

Source

Prepričajte se, da je Source nastavljeno na pripadajoči vstavek za papir.

Pri tiskanju na poseben material kot so kuverte ali prosojnice uporabite Manual Feeder.

Type

Type nastavite tako, da se ujema s papirjem, ki je naložen v vstavek iz katerega želite tiskati. Tako boste dosegli najboljšo kakovost tiska. V nasprotnem primeru ne boste dosegli želene kakovosti tiska.

Thick: od 24 do 28 funtov (90–105 g/m

2

) debel papir.

Thin: od 16 do 19 funtov (60–70 g/m

2

) tanek papir.

Cotton: 75 ~ 90 g/m

100 %.

2

bombažni papir kot sta Gilbert 25 % in Gilbert

Plain Paper: Normalen, prazen papir. Ta tip izberite, če je tiskalnik enobarven in tiskate na 60 g/m

2

bombažni papir.

Recycled Paper: 75 ~ 90 g/m

2

recikliran papir.

Color Paper: 75 ~ 90 g/m

2

papir z barvnim ozadjem.

Archive: Če želite izpis hraniti dalj časa, na primer za arhiv, izberite to možnost.

Glossy Photo 160 g/m2: 44 lb (160 g/m2) bleščeče svetleč papir.

Scaling Printing

Scaling Printing omogoča samodejno ali ročno nastavljanje obsega tiskanja na stran. Izbirate lahko med None, Reduce/Enlarge in Fit

to Page.

• Za podrobnosti glejte “Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta” na strani 20.

• Za podrobnosti glejte “Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja” na strani 20.

Jeziček Graphics

Uporabite naslednje možnosti Grafike, da nastavite kakovost tiskanja za vaše potrebe. Za več informacij o dostopanju do lastnosti

tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Kliknite jeziček Graphic, da se prikažejo spodaj prikazane lastnosti.

Color Adjust: Prikaz slik lahko prilagodite tako, da spreminjate nastavitve pri možnosti Levels.

Color Matching: Prikaz slik lahko prilagodite tako, da spreminjate nastavitve pri možnosti Settings.

Advanced Options

Napredne nastavitve lahko nastavite s klikom tipke Advanced

Options.

Print All Text To Black: Če je odkljukana možnost Print All Text

To Black se bo vso besedilo v dokumentu natisnilo v črni barvi, ne glede na barve, ki so prikazane na zaslonu.

Print All Text To Darken: Ko je odkljukana možnost Print All

Text To Darken se bo vso besedilo v dokumento natisnilo temneje kot pri normalnem dokumentu.

Nekateri tiskalniki ne podpirajo te možnosti.

Quality

Izbrana možnost Kakovosti se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.

Višja nastavitev pomeni ostrejšo jasnost natisnjenih znakov in grafike. Višja nastavitev lahko tudi poveča čas, ki je potreben za tiskanje dokumenta.

Color Mode

Izberete lahko možnosti barve. Nastavitev Color ponavadi pomeni najboljšo kakovost tiskanja za barvne dokumente. Če želite barvni dokument natisniti v črnobelo, izberite Grayscale. Če želite ročno nastavite možnosti barv, izberite Manual in kliknite tipko Color

Adjust ali Color Matching.

Copies Setting: Ko izdelate več kopij in če želite imeti nekaj barvnih kopij in ostale črnobele, uporabite to možnost in izberite

število črnobelih kopij.

16

Osnovno tiskanje

Jeziček Extras

Izberete lahko zunanje možnosti vašega dokumenta. Za več

informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Za dostop do naslednje funkcije, kliknite jeziček Extras:

Jeziček Printer

Če do lastnosti tiskalnika dostopate preko mape Tiskalniki lahko pregledate jeziček Printer. Nastavite lahko konfiguracijo tiskalnika.

Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila

Windows ali spletno pomoč.

1

Kliknite meni Windows Start.

2

Izberite Tiskalniki in faksi.

3

Izberite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

4

Z desnim gumbom kliknite ikono tiskalniškega gonilnika in izberite Properties.

5

Kliknite jeziček Printer in nastavite možnosti.

Uporaba priljubljene nastavitve

Možnost Favorites, ki je vidna na vsakem jezičku z lastnostmi vam omogoča, da trenutne nastavite shranite za nadaljnjo uporabo.

Da shranite predmet Favorites:

1

Po potrebi spremenite nastavitve na vsakem jezičku.

2

Vpišite ime predmeta v vnosno polje Favorites.

Watermark

Izdelate lahko besedilno sliko v ozadju, ki se bo natisnila na vsako

stran vašega dokumenta. Za podrobnosti glejte “Uporaba vodnih žigov” na strani 21.

Overlay

Prekrivki se pogosto uporabljajo za vnaprej natisnjene obrazce ali

pisemske glave. Za podrobnosti glejte “Uporaba prekrivkov” na strani 22.

Output Options

Print Subset: Nastavite lahko zaporedje v katerem se strani tiskajo. Iz padajočega seznama izberite vrstni red tiskanja.

- Normal (1,2,3): Tiskalnik natisne vse strani od prve pa do zadnje strani.

- Reverse All Pages (3,2,1): Tiskalnik natisne vse strani od zadnje pa do prve strani.

- Print Odd Pages: Tiskalnik natisne le liho oštevilčene strani dokumenta.

- Print Even Pages: Tiskalnik natisne le sodo oštevilčene strani dokumenta.

Jeziček About

Uporabite jeziček About, da prikažete podatke o avtorskih pravicah in številko različice gonilnika. Če imate spletni brskalnik se lahko povežete na splet s klikom na ikono za spletno stran. Za več

informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

17

Osnovno tiskanje

3

Kliknite Save.

Ko shranite Favorites se shranijo vse nastavitve gonilnika.

Za uporabo shranjenih nastavite izberite element iz padajočega seznama Favorites. Tiskalnik je sedaj pripravljen za tiskanje glede na izbrano Priljubljeno nastavitev.

Če želite izbrisati Priljubljen element ga izberite iz seznama in kliknite

Delete.

Privzete nastavitve tiskalniške gonilnika lahko obnovite tako, da iz seznama izberete Printer Default.

Uporaba pomoči

Vaš tiskalnik ima zaslon s pomočjo, ki ga aktivirate tako, da v oknu z lastnostmi tiskalnika kliknete tipko Pomoč. Zaslonska pomoč vam daje podrobne informacije o funkcijah tiskalnika, ki jih omogoča tiskalniški gonilnik.

Prav tako lahko kliknete iz zgornjega desnega kota okna in nato kliknete katerokoli nastavitev.

3

Napredno tiskanje

V poglavju so razložene možnosti tiskanja in naprednejša tiskarska opravila.

O

POMBA

:

• Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika podobna.

• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo zgoščenko.

Poglavje vsebuje:

Tiskanje več strani na en list papirja (N-to tiskanje)

Tiskanje posterjev

Tiskanje knjižic

Obojestransko tiskanje

Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta

Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja

Uporaba vodnih žigov

Uporaba prekrivkov

1 2

3 4

Tiskanje več strani na en list papirja

(N-to tiskanje)

Izberete lahko število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja. Za tiskanje več kot ene strani na en list papirja se bodo strani zmanjšale in razporedile v vrstnem redu, ki ga določite. Na en list papirja lahko natisnete do 16 strani.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Layout izberite Multiple Pages per Side v padajočem meniju Layout Type.

3

Izberite število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja

(1, 2, 4, 6, 9 ali 16) iz padajočega menija Pages per Side.

4

Po potrebi izberite razporeditev strani iz padajočega menija

Page Order.

Odkljukajte Print Page Border, da natisnete okvir okoli vsake strani na listu.

5

Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.

6

Kliknite OK in natisnite dokument.

18

Napredno tiskanje

Tiskanje posterjev

Ta funkcija omogoča tiskanje enostranskega dokument na 4, 9 ali

16 listov papirja. Namen tega je, da natisnjene liste sestavite ter dobite en dokument velikosti posterja.

O

POMBA

:

Možnost za tiskanje plakata je na voljo, ko v jezičku

Graphic izberete ločljivost 600 dpi.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Kliknite jeziček Layout in izberite Poster Printing iz padajočega menija Layout Type.

3

Nastavljanje lastnosti posterja:

Razporeditev strani lahko izberete med Poster<2x2>,

Poster<3x3> ali Poster<4x4>. Če izberete Poster<2x2> se bo izhod samodejno razširil tako, da bo zajemal 4 fizične liste.

Tiskanje knjižic

9

8

8

9

Ta možnost tiskalnika vam omogoča tiskanje dokumenta na obe strani papirja in razporedi liste tako, da jih po tiskanju lahko preganete ter izdelate knjižico.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Layout izberite Booklet Printing iz padajočega menija Layout Type.

O

POMBA

:

Možnost Booklet Printing ni na voljo za vse velikosti papirja. Da bi poiskali primerno velikost papirja za to funkcijo, izberite iz Size velikost papirja na jezičku Paper in nato preverite

Booklet Printing v padajočem meniju Layout Type ali je jeziček

Layout aktiviran.

3

Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.

4

Kliknite OK in natisnite dokument.

5

Po tiskanju liste preganite in spnite.

V milimetrih ali inčih določite prekrivanje, da olajšate lepljenje listov.

3,8 mm

3,8 mm

4

Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.

5

Kliknite OK in natisnite dokument. Poster lahko dokončate tako, da zlepite liste.

19

Napredno tiskanje

Obojestransko tiskanje

Tiskate lahko na obe strani lista papirja. Pred tiskanjem se odločite kakšno orientacijo dokumenta želite.

Možnosti so:

None

Long Edge ki je običajna razporeditev, ki se uporablja pri spenjanju knjig.

Short Edge ki je tip, ki se pogosto uporablja za koledarje.

2

2

2

3

5

5

3

Long Edge

5

3

2

Short Edge

3

5

O

POMBA

:

• Obojestranskega tiskanja ne uporabljajte za nalepke, prosojnice, kuverte ali debel papir. Papir se lahko zatakne in tiskalnik se poškoduje.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Layout izberite orientacijo papirja.

3

Iz razdelka Double-sided Printing izberite želeno možnost spenjanja.

4

Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.

5

Kliknite OK in natisnite dokument.

O

POMBA

:

Če tiskalnik nima obojestranske enote morate tiskanje zaključiti ročno. Tiskalnik najprej natisne vsako drugo stran dokumenta. Po končanem tiskanju prve strani posla se prikaže okno

Printing Tip. Za zaključek tiskanja sledite navodilom na zaslonu.

A

Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta

Velikost vsebine strani lahko spremenite tako, da vsebina na natisnjeni strani izgleda večja ali manjša.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Paper izberite Reduce/Enlarge v padajočem meniju

Printing Type.

3

V vnosno polje Percentage vpišite stopnjo obsega.

Prav tako lahko kliknete tipko ali .

4

V Paper Options izberite izvor papirja, velikost in tip.

5

Kliknite OK in natisnite dokument.

Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja

Ta funkcija vam omogoča prilagajanje dokumenta na poljubno izbrano velikost papirja, ne glede na digitalno velikost dokumenta. To je lahko uporabno, ko želite preveriti podrobnosti na majhnem dokumentu.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Paper izberite Fit to Page v padajočem meniju

Printing Type.

3

Iz padajočega seznama Output size izberite pravilno velikost.

4

V Paper Options izberite izvor papirja, velikost in tip.

5

Kliknite OK in natisnite dokument.

20

Napredno tiskanje

Uporaba vodnih žigov

Možnost vodnega žiga omogoča tiskanje besedila preko obstoječega dokumenta. Na primer, če želite na prvo ali vse strani dokumenta z velikim sivimi črkami po diagonali natisniti besedo

“OSNUTEK” ali “ZAUPNO”.

Tiskalnim ima številne vnaprej določene vodne žige, ki jih lahko spremenite ali pa v seznam dodate nove.

Uporaba obstoječega vodnega žiga

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Kliknite jeziček Extras in iz padajočega seznama Watermark izberite želen vodni žig. Izbrani vodni žig bo viden na predogledu.

3

Kliknite OK in začnite s tiskanjem.

O

POMBA

:

Predogled prikazuje kako bo stran izgledala, ko jo natisnete.

Izdelava vodnega žiga

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku

Watermark. Prikaže se okno Edit Watermark.

3

V vnosno polje Watermark Message vpišite besedilo. Vpišete lahko do 40 znakov. Sporočilo se bo prikazalo na predogledu.

Ko je polje First Page Only odkljukano se vodni žig natisne samo na prvo stran.

4

Izberite možnosti vodnega žiga.

Iz razdelka Font Attributes lahko izberete ime pisave, stil, velikost ali nivo sivin ter v razdelku Message Angle določite kot vodnega žiga.

5

Kliknite Add, da v seznam dodate nov vodni žig.

6

Ko ste končali z urejanjem, kliknite OK in začnite s tiskanjem.

Izberite (No Watermark) iz padajočega seznama Watermark, da prenehate s tiskanjem vodnega žiga.

Urejanje vodnega žiga

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku

Watermark. Prikaže se okno Edit Watermark.

3

Iz seznama Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite uredit ter spremenite sporočilo in možnosti.

4

Za shranjevanje sprememb kliknite Update.

5

Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.

Brisanje vodnega žiga

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

V jezičku Extras kliknite tipko Edit v razdelku Watermark.

Prikaže se okno Edit Watermark.

3

Iz seznama Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite zbrisati in kliknite Delete.

4

Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.

21

Napredno tiskanje

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Uporaba prekrivkov

Kaj je prekrivek?

Prekrivek je besedilo in/ali slike, ki so shranjene na trdem disku (HDD) v računalniku, kot posebna oblika datoteke, ki jo lahko natisnete na poljuben dokument. Prekrivki se pogosto uporabljajo za vnaprej natisnjene obrazce ali pisemske glave. Namesto, da bi uporabljali vnaprej natisnjen papir s pisemsko glavo, lahko izdelate prekrivek, ki vsebuje enake informacije, kot so na pisemski glavi. Za tiskanje pisma s pisemsko glavo vašega podjetja ni potrebno naložiti vnaprej natisnjenega papirja s pisemsko glavo v tiskalnik. Tiskalniku morate povedati, da na dokument natisne prekrivek s pisemsko glavo.

Izdelava novega prekrivka strani

Da bi uporabili prekrivek strani morate izdelati nov prekrivek strani, ki vsebuje logotip ali sliko.

1

Izdelajte ali odprite dokument, ki vsebuje besedilo ali sliko, ki jo boste uporabili na novem prekrivku strani. Elemente postavite točno tako, kot želite, da bi izgledali, ko jih natisnete kot prekrivek.

2

Za shranjevanje dokumenta kot prekrivek, odprite lastnosti

tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

3

Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku Overlay.

4

V oknu Edit Overlay kliknite Create Overlay.

5

V oknu Create Overlay vpišite v vnosno polje File name ime, ki je dolgo največ osem znakom. Po potrebi izberite ciljno pot.

(Privzeta pot je C:\Formover).

6

Kliknite Save. Ime se pojavi v polju Overlay List.

7

Kliknite OK ali Yes, da končate z izdelavo.

Datoteka se ne natisne. Namesto tega se shrani na trdi disk v vašem računalniku.

O

POMBA

:

Velikost dokumenta s prekrivkom mora biti enaka dokumentu, ki ga boste natisnili skupaj s prekrivkom. Ne izdelajte prekrivka z vodnim žigom.

Uporaba prekrivka strani

Izdelan prekrivek je pripravljen za tiskanje z vašim dokumentom. Za tiskanje prekrivka z dokumentom:

1

Izdelajte ali odprite dokument, ki ga želite natisniti.

2

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

3

Kliknite jeziček Extras.

4

Iz padajočega seznama Overlay izberite želen prekrivek.

5

Če želene datoteke s prekrivkom ni v seznamu Overlay, kliknite tipko Edit in Load Overlay ter izberite datoteko s prekrivkom.

V oknu Load Overlay lahko izberete shranjeno datoteko s prekrivkom, ki jo želite uporabiti na zunanjem viru.

Po izbiri datoteke kliknite Open. Datoteka se pojavi v polju

Overlay List in je na voljo za tiskanje. Iz polja Overlay List izberite prekrivek.

6

Po potrebi kliknite Confirm Page Overlay When Printing. Če je polje odkljukano se bo okno s sporočilom prikazalo vsakič, ko boste oddali dokument za tiskanje in bo čakalo, da potrdite ali želite natisniti prekrivek na vaš dokument.

Če ste izbrali prekrivek in polje ni odkljukano se bo prekrivek samodejno natisnil z vašim dokumentom.

7

Kliknite OK ali Yes dokler se tiskanje ne začne.

Izbran prekrivek se prenese s tiskalniškim poslom in se natisne na vaš dokument.

O

POMBA

:

Ločljivost dokument s prekrivkom mora biti enaka dokumentu, ki ga nameravate natisniti s prekrivkom.

Brisanje prekrivka strani

Prekrivek strani, ki ga ne uporabljate lahko izbrišete.

1

V oknu z lastnostmi tiskalnika kliknite jeziček Extras.

2

Kliknite tipko Edit v razdelku Overlay.

3

Iz polja Overlay List izberite prekrivek, ki ga želite izbrisati.

4

Kliknite Delete Overlay.

5

Ko se pojavi potrditveno okno s sporočilom kliknite Yes.

6

Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.

22

Napredno tiskanje

4

Lokalna souporaba tiskalnika

Tiskalnik lahko priključite neposredno na izbran računalnik, ki se na omrežju imenuje “gostiteljski računalnik”.

Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila

Windows ali spletno pomoč.

O

POMBE

:

• Preverite operacijski(e) sistem(e), ki so združljivi z vašim tiskalnikom. Prosimo glejte razdelek Združljivost OS v specifikacijah tiskalnika v uporabniških navodilih tiskalnika.

• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo zgoščenko.

Nastavljanje gostiteljskega računalnika

1

Zaženite Windowse.

2

Iz menija Start izberite Tiskalniki in faksi.

3

Dvakrat kliknite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

4

Iz menija Tiskalnik izberite Skupna raba.

5

Odkljukajte polje Daj ta tiskalnik v skupno rabo.

6

Vpišite ime v polje Ime za skupno rabo in kliknite OK.

Nastavljanje odjemalnega računalnika

1

Z desnim gumbom kliknite tipko Windows Start in izberite

Explorer.

2

V levem delu odprite vašo mapo omrežja.

3

Kliknite na ime v sočasni rabi.

4

Iz menija Start izberite Tiskalniki in faksi.

5

Dvakrat kliknite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

6

Iz menija Tiskalnik izberite Lastnosti.

7

V jezičku Vrata kliknite Dodaj vrata.

8

Izberite Lokalna vrata in kliknite Nova vrata.

9

V polje Vnesite ime vrat vpišite ime za sočasno uporabo.

10

Izberite OK in kliknite Zapri.

11

Izberite Uporabi in kliknite OK.

23

Lokalna souporaba tiskalnika

5

Uporaba Smart Panel

Smart Panel je program, ki nadzoruje in vas obvešča o stanju tiskalnika ter vam omogoča spreminjanje nastavitev tiskalnika. Če uporabljate operacijski sistem Windows ali Macintosh, se ob namestitvi programske opreme za tiskalnik samodejno namesti programska oprema Smart Panel. Če uporabljate operacijski sistem Linux, prenesite programsko opremo Smart Panel s spletnega mesta

Samsung (www.samsung.com/printer) in jo namestite.

O

POMBE

:

• Za uporabo tega programa potrebujete:

- Za seznam operacijskih sistemov, ki so združljivi z vašim tiskalnikom poglejte specifikacije tiskalnika v uporabniškem priročniku tiskalnika.

- Mac OS 10.3 ali višji

- Linux. Za seznam sistemov Linux, ki so združljivi z vašim tiskalnikom poglejte specifikacije tiskalnika v uporabniškem priročniku tiskalnika.

- Internet Explorer različica 5.0 ali novejši za animacije flash animation v pomoči HTML.

• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo zgoščenko.

Razumevanje Smart Panel

Če med tiskanjem pride do napak se Smart Panel samodejno pojavi in prikaže napako.

Smart Panel lahko zaženete tudi ročno. Dvakrat kliknite ikono za Smart

Panel na opravilni vrstici (v Windowsih) ali območju za informacije

(v Linuxu). Lahko pa jo kliknete v statusni vrstici (v Mac OS X).

Dvakrat kliknite to ikono v Windowsih.

Kliknite to ikono v Mac OS X.

Kliknite to ikono v Linuxu.

Če ste uporabnik Windowsov iz menija Start izberite Programi ali

Vsi programi

ime vašega tiskalniškega gonilnika

Smart

Panel.

O

POMBE

:

• Če imate nameščen več kot en tiskalnik Samsung morate najprej izbrati model tiskalnika, da lahko uporabljate pripadajoči Smart

Panel. Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite (v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite ime

vašega tiskalnika.

• Okno Smart Panel in njegova vsebina, prikazana v tem uporabniškem priročniku programske opreme, je odvisno od tiskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporabljate.

Program Smart Panel prikazuje trenutno stanje tiskalnika, nivo preostale barve v kartušah in druge različne informacije. Prav tako lahko spremenite nastavitve.

1

1

Nivo tonerja

Pogledate lahko nivo preostalega tonerja v kartuši/kartušah.

Tiskalnik in število kartuš, prikazanih v zgornjem oknu, je odvisno od tiskalnika, ki ga uporabljate. Nekateri tiskalniki ne podpirajo te možnosti.

Buy Now

Zamenjavo kartuš lahko naročite preko spleta.

Troubleshooting Guide

Za reševanje težav lahko pogledate v pomoč.

Printer Setting

V oknu Orodje za nastavitve tiskalnika lahko določite različne nastavitve tiskalnika. Nekateri tiskalniki ne podpirajo te možnosti.

24

Uporaba Smart Panel

O

POMBA

:

Če je vaš tiskalnik priključen na omrežje in ste uporabnik računalnika z Windows Mac OS X, se namesto okna orodja za nastavitev tiskalnika odpre okno SyncThru Web Service. Linux ne podpira omrežena okolja.

Driver Setting (Samo za Windowse)

V oknu z lastnostmi tiskalnika lahko dostopate do vseh možnosti tiskalnika, ki jih potrebujete pri delu z njim. Za podrobnosti glejte

“Nastavitve tiskalnika” na strani 14.

Odpiranje vodiča za odpravljanje napak

S pomočjo vodiča za odpravljanje napak lahko poiščete rešitve za težave s stanjem napake.

Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite

(v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite Troubleshooting Guide.

Uporaba orodja za nastavitev tiskalnika

S pomočjo orodja za nastavitev tiskalnika lahko nastavite in preverite nastavitve tiskanja.

1

Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite (v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite Printer

Setting.

2

Spremenite nastavitev.

3

Za pošiljanje sprememb v tiskalnik kliknite tipko Apply.

O

POMBE

:

Če tiskalnik priključite na omrežje se namesto okna orodja za nastavitev tiskalnika odpre okno SyncThru Web Service.

Uporaba datoteke z zaslonsko pomočjo

Za več informacij o Printer Settings Utility, kliknite .

Spreminjanje nastavitev programa

Smart Panel

Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite

(v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite Options. Izberite želene nastavitve v oknu Options.

25

Uporaba Smart Panel

6

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Napravo lahko uporabljate v okolju Linux.

Poglavje vsebuje:

Uvod

Nameščanje Unified Linux Driver

Uporaba programa SetIP

Uporaba programa Unified Driver Configurator

Nastavljanje lastnosti tiskalnika

Tiskanje dokumenta

[[email protected] root]#tar zxf [pot datoteke]/

UnifiedLinuxDriver.tar.gz[[email protected] root]#cd [pot datoteke]/cdroot/Linux[[email protected] Linux]#./install.sh

O

POMBA

:

Namestitveni program se samodejno zažene, če imate nameščen in konfiguriran programski paket za samodejni zagon.

5

Ko se prikaže pozdravno okno, kliknite Next.

Uvod

Programski paket za operacijski sistem Linux morate prenesti s spletnega mesta Samsung (www.samsung.com/printer), da lahko namestite programsko opremo za tiskalnik in optični bralnik.

Ko se na vaš sistem Linux namesti gonilnik vam paket gonilnikov omogoča hkraten nadzor nad številko naprave preko hitrih vzporednih ECP vrat in vrat USB.

Paket gonilnikov Unified Linux Driver je priložen s pametnim in prilagodljivim namestitvenim programom. Dodatnih komponent, ki bi bile potrebne za programsko opremo Unified Linux Driver ne rabite iskati: vsi potrebni paketi se bodo samodejno prenesli in namestili na sistem; to je možno zaradi široke palete najbolj popularnih klonov

Linuxa.

6

Ko se namestitev konča, kliknite Finish.

Nameščanje Unified Linux Driver

Nameščanje Unified Linux Driver

1

Prepričajte se, da ste priključili tiskalnik na računalnik. Vključite računalnik in napravo.

2

Ko se prikaže okno za administracijsko prijavo v polje za prijavo vtipkajte root in nato sistemsko geslo.

O

POMBA

:

Za nameščanje programske opreme se morate prijaviti kot super uporabnik (root). Če niste super uporabnik, povprašajte sistemskega administratorja.

3

S spletnega mesta Samsung prenesite paket Unified Linux

Driver v svoj računalnik in ga odprite.

4

Kliknite ikono » « na dnu namizja. Ko se prikaže zaslon terminala, vnesite:

26

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Namestitveni program je dodal namizno ikono Unified Driver

Configurator in skupino Samsung Unified Driver v sistemski meni. Če imate kakršnekoli težave se posvetujte z zaslonsko pomočjo, ki je na voljo preko sistemskega menija ali pa jo lahko prikličete iz okenske aplikacije paketa gonilnika, kot je Unified

Driver Configurator.

Odstranjevanje Unified Linux Driver

1

Ko se prikaže okno za administracijsko prijavo v polje za prijavo vtipkajte root in nato sistemsko geslo.

O

POMBA

:

Za nameščanje programske opreme se morate prijaviti kot super uporabnik (root). Če niste super uporabnik, povprašajte sistemskega administratorja.

2

Kliknite ikono » « na dnu namizja. Ko se prikaže zaslon terminala, vnesite:

[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/

[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh

3

Kliknite Uninstall.

4

Kliknite Next.

Uporaba programa SetIP

Program je namenjen nastavitvi omrežnega naslova IP z naslovom

MAC, ki je serijska številka strojne opreme omrežnega tiskalnika ali vmesnika. Predvsem je namenjen skrbniku omrežja za nastavitev več omrežnih naslovov IP hkrati.

Program SetIP lahko uporabljate samo, če je vaša naprava povezana v omrežje.

Program SetIP se samodejno namesti med namestitvijo gonilnika tiskalnika.

Zagon programa

1

Natisnite informacijsko poročilo o omrežju, ki vsebuje MAC naslov vaše naprave.

2

Odprite /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

3

Dvokliknite datoteko SetIPApplet.html.

4

Kliknite v okno SetIP, da se odpre okno Konfiguracija TCP/IP.

5

Vnesite MAC naslov omrežne kartice, naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod, nato pa kliknite Apply.

O

POMBA

: MAC naslov vnesite brez dvopičja (:).

6

Naprava natisne informacijo o omrežju. Potrdite, da so vse nastavitve pravilne.

7

Zaprite program SetIP.

5

Kliknite Finish.

27

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Uporaba programa Unified Driver

Configurator

Unified Linux Driver Configurator je orodje namenjeno za konfiguracijo tiskalnikov.

Po namestitvi Unified Linux Driver se ikona Unified Linux Driver

Configuratorja samodejno doda na namizje.

Odpiranje programa Unified Driver

Configurator

1

Dvakrat kliknite Unified Driver Configurator na namizju.

Lahko tudi kliknete ikono zagonskega menija in izberete

Samsung Unified Driver in nato Unified Driver Configurator.

2

Pritisnite posamezni gumb na plošči z moduli, da preklopite do pripadajočega konfiguracijskega okna.

Tipka Printers Configuration

Tipka Ports Configuration

Konfiguracija tiskalnikov

Konfiguracija tiskalnikov ima dva jezička: Printers in Classes.

Jeziček Printers

S klikom na ikono tiskalnika na levi strani okna Unified Driver

Configurator lahko pogledate konfiguracijo trenutnega sistemskega tiskalnika.

Preklopi na Printers

Configuration.

Prikaže vse nameščene tiskalnike.

Prikaže stanje, ime modela in URL vašega tiskalnika.

Uporabite lahko naslednje nadzorne gumbe tiskalnika:

Refresh: Obnovi obstoječ seznam tiskalnikov.

Add Printer: Omogoča dodajanje novega tiskalnika.

Remove Printer: Odstrani izbran tiskalnik.

Set as Default: Nastavite trenutni tiskalnik za privzetega.

Stop/Start: Zaustavi/zažene tiskalnik.

Test: Omogoča tiskalnje preizkusne strani, da preverite, če naprava deluje pravilno.

Properties: Omogoča pregledovanje in spreminjanje lastnosti

tiskalnika. Za podrobnosti glejte stran 29.

Do zaslonske pomoči lahko pridete s klikom Help.

3

Po spreminjanju nastavitev kliknite Exit, da zaprete Unified

Driver Configurator.

28

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Jeziček Classes

Jeziček Classes prikazuje seznam obstoječih tiskalniških razredov.

Prikaže vse tiskalniške razrede.

Prikaže stanje razreda in število tiskalnikov v razredu.

Refresh: Osveži seznam razredov.

Add Class...: Omogoča dodajanje novega tiskalniškega razreda.

Remove Class: Odstrani izbran tiskalniški razred.

Konfiguracija vrat

V tem oknu lahko pogledate seznam obstoječih vrat, preverite stanje vsakih vrat in sprostite vrata, ki so obtičala v zaposlenem stanju, ko je njen lastnik prekinjen iz kakršnegakoli razloga.

Preklopi na

Ports

Configuration.

Prikaže tip vrat, priključeno napravo na vrata in stanje.

Prikaže vsa obstoječa vrata.

Refresh: Obnovi obstoječ seznam vrat.

Release port: Sprosti izbrana vrata.

Nastavljanje lastnosti tiskalnika

S pomočjo okna v konfiguraciji tiskalnikov lahko spremenite različne lastnosti naprave kot tiskalnika.

1

Odprite Unified Driver Configurator.

Po potrebi preklopite na Printers Configuration.

2

Na seznamu obstoječih tiskalnikov izberite vašo napravo in kliknite Properties.

3

Odpre se okno Printer Properties.

Na vrhu okna se prikaže naslednjih pet jezičkov:

General: Omogoča spreminjanje lokacije in imena tiskalnika.

Ime, ki ga vpišete v ta jeziček se prikaže na seznamu tiskalnikov v konfiguraciji tiskalnikov.

Connection: Omogoča pregledovanje ali izbiranje drugih vrat. Če tiskalniška vrata spremenite iz USB na vzporedna ali obratno, morate ponovno nastaviti tiskalniška vrata na tem jezičku.

Driver: Omogoča pregledovanje ali izbiranje drugega tiskalniškega gonilnika. S klikom Options lahko nastavite možnosti privzete naprave.

Jobs: Prikaže seznam tiskalniških poslov. Kliknite Cancel

job, da prekličete izbran posel in odkljukajte Show

completed jobs, da pogledate prejšnje posle na seznamu poslov.

Classes: Prikaže razred v katerem se vaš tiskalnik nahaja.

Kliknite Add to Class, da dodate tiskalnik v izbran razred ali kliknite Remove from Class, da tiskalnik odstranite iz izbranega razreda.

4

Kliknite OK, da uporabite spremembe in zaprete okno z lastnostmi tiskalnika.

29

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Tiskanje dokumenta

Tiskanje iz aplikacij

Obstajajo številne Linux aplikacije iz katerih lahko tiskate s pomočjo

Common UNIX Printing System (CUPS). Iz vsake takšne aplikacije lahko tiskate na vašo napravo.

1

Iz aplikacije, ki jo uporabljate izberite Print iz menija File.

2

Izberite Print, ki neposredno uporablja lpr.

3

V oknu LPR GUI izberite ime modela vaše naprave iz seznama tiskalnikov in kliknite Properties.

Kliknite.

4

Spremenite tiskalnik in lastnosti tiskalniškega posla.

Na vrhu okna se prikažejo naslednji štirje jezički:

General - omogoča spreminjanje velikosti papirja, tipa paprija in orientacije dokumentov, omogoča obojestransko funkcija, doda začetne in končne napise ter spremeni število strani na list.

Text - omogoča določanje robov strani in možnosti besedila kot so razmaki ali stolpci.

Graphics - omogoča nastavljanje možnosti slike, ki jih uporabljate pri tiskanju slik/datotek, kot so barvne možnosti, velikost slike ali položaj slike.

Device - omogoča nastavljanje ločljivosti tiskanja, vira papirja in cilja.

5

Kliknite Apply, da uporabite spremembe in zaprete okno z lastnostmi.

6

V oknu LPR GUI kliknite OK za začetek tiskanja.

7

Prikaže se okno Print, kjer lahko nadzorujete stanje tiskalniškega posla.

Za preklic trenutnega posla kliknite Cancel.

Tiskanje datotek

Na napravi Samsung lahko natisnete različne tipe datotek na standarden CUPS način - neposredno preko ukaznega vmesnika.

Orodje CUPS lpr vam omogoča prav to. Ampak paket gonilnikov zamenja standardno lpr oroje z bolj uporabniško prijaznim LPR GUI programom.

Za tiskanje datoteke z dokumentom:

1

Vpišite lpr <file_name> iz Linux ukazne lupine in pritisnite

Enter. Prikaže se okno LPR GUI.

Ko vpišete samo lpr in pritisnete Enter se najprej pojavi okno

Select file(s) to print. Samo izberite datoteke, ki jih želite natisniti in kliknite Open.

2

V oknu LPR GUI izberite tiskalnik iz seznama in spremenite lastnosti tiskalnika in tiskalniškega posla.

Za podrobnosti o okno z lastnostmi, glejte stran 30.

3

Kliknite OK in začnite s tiskanjem.

30

Uporaba tiskalnika v Linuxu

31

Uporaba tiskalnika v Linuxu

7

Uporaba tiskalnika z

Macintoshem

Vaša naprava podpira sisteme Macinthos preko vgrajenega vmesnika USB ali vmesnika omrežne kartice 10/100 Base TX. Ko iz računalnika Macintosh tiskate datoteko lahko uporabite gonilnik

CUPS tako, da namestite datoteko PPD.

O

POMBA

:

Nekateri tiskalniki ne podpirajo omrežnega vmesnika.

Prepričajte se, da vaš tiskalnik podpira omrežni vmesnik tako, da pogledate v specifikacije tiskalnika v uporabniških navodilih za tiskalnik.

Poglavje vsebuje:

Nameščanje programske opreme

Uporaba programa SetIP

Nastavljanje tiskalnika

Tiskanje

Nameščanje programske opreme

Zgoščenka, ki ste jo dobili s tiskalnikom vsebuje datoteko PPD, ki omogoča uporabo gonilnika CUPS ali Apple LaserWriter

(le na voljo, ko uporabljate tiskalnik, ki podpira gonilnik PostScript)

za tiskanje na računalniku Macintosh.

Tiskalniški gonilnik

Nameščanje tiskalniškega gonilnika

1

Prepričajte se, da ste priključili tiskalnik na računalnik. Vključite vaš računalnik in tiskalnik.

2

V pogon CD-ROM vstavite zgoščenko, ki ste jo dobili skupaj z napravo.

3

Dvakrat kliknite ikono pogona CD-ROM, ki je prikazana na namizju Macintosha.

4

Dvakrat kliknite mapo MAC_Installer.

5

Dvakrat kliknite mapo MAC_Printer.

6

Dvakrat kliknite ikono Samsung SPLC Installer.

7

Vpišite geslo in kliknite OK.

8

Odpre se okno za namestitev Samsung SPL. Kliknite Continue in nato kliknite Continue.

9

Izberite Easy Install in kliknite Install.

10

Ko je namestitev končana, kliknite Quit.

32

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

Odstranjevanje tiskalniškega gonilnika

Odstranjevanje je potrebno pri nadgradnji programske opreme ali pri neuspešnem nameščanju.

1

V pogon CD-ROM vstavite zgoščenko, ki ste jo dobili skupaj z napravo.

2

Dvakrat kliknite ikono pogona CD-ROM, ki je prikazana na namizju Macintosha.

3

Dvakrat kliknite mapo MAC_Installer.

4

Dvakrat kliknite mapo MAC_Printer.

5

Dvakrat kliknite ikono Samsung SPLC Installer.

6

Vpišite geslo in kliknite OK.

7

Odpre se okno za namestitev Samsung SPL. Kliknite Continue in nato kliknite Continue.

8

Izberite Uninstall in kliknite Uninstall.

9

Ko se odstranjevanje konča, kliknite Quit.

Uporaba programa SetIP

Program je namenjen nastavitvi omrežnega naslova IP z naslovom

MAC, ki je serijska številka strojne opreme omrežnega tiskalnika ali vmesnika. Predvsem je namenjen skrbniku omrežja za nastavitev več omrežnih naslovov IP hkrati.

Program SetIP lahko uporabljate samo, če je vaša naprava povezana v omrežje.

Program SetIP se samodejno namesti med namestitvijo gonilnika tiskalnika.

O

POMBA

:Če ste med namestitvijo gonilnika tiskalnika izbrali Typical

installation for a network printer, se program SetIP po namestitvi samodejno zažene. Upoštevajte spodnja navodila.

1

Ko se prikaže okno za potrditev, kliknite Trust.

2

Natisnite informacijsko poročilo o omrežju, ki vsebuje MAC naslov vaše naprave.

3

Kliknite v okno SetIP, da se odpre okno Konfiguracija TCP/IP.

4

Vnesite MAC naslov omrežne kartice, naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod, nato pa kliknite Apply.

O

POMBA

: MAC naslov vnesite brez dvopičja (:).

5

Naprava natisne informacijo o omrežju. Potrdite, da so vse nastavitve pravilne.

6

Zaprite program SetIP.

Zagon programa

Če želite spremeniti nastavitev omrežnega tiskalnika IP, upoštevajte spodnja navodila.

1

Natisnite informacijsko poročilo o omrežju, ki vsebuje MAC naslov vaše naprave.

2

Odprite mapo Library -> Printers -> Samsung -> Ime modela vašega tiskalnika -> SetIP.

3

Dvokliknite datoteko SetIPApplet.html.

4

Ko se prikaže okno za potrditev, kliknite Trust.

5

Kliknite v okno SetIP, da se odpre okno Konfiguracija TCP/IP.

6

Vnesite MAC naslov omrežne kartice, naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod, nato pa kliknite Apply.

O

POMBA

: MAC naslov vnesite brez dvopičja (:).

7

Naprava natisne informacijo o omrežju. Potrdite, da so vse nastavitve pravilne.

8

Zaprite program SetIP.

Nastavljanje tiskalnika

Nastavljanje tiskalnika se bo razlikovalo glede na to kateri kabel ste uporabili za priključitev tiskalnika na računalnik - omrežni kabel ali kabel USB.

Za omrežno priključitev

O

POMBA

:

Nekateri tiskalniki ne podpirajo omrežnega vmesnika.

Prepričajte se, da vaš tiskalnik podpira omrežni vmesnik tako, da pogledate v specifikacije tiskalnika v uporabniških navodilih za tiskalnik.

1

Za nameščanje PPD in filter datotek v računalnik, sledite

navodilom v “Nameščanje programske opreme” na strani 32.

2

Odprite mapo Applications

Utilities in Print Setup Utility.

• Za OS MAC 10.5~10.6 odprite System Preferences v mapi

Applications in kliknite Printer & Fax.

3

Kliknite Add na Printer List.

• Za OS MAC 10.5~10.6 pritisnite ikono »+« in pojavilo se bo okno zaslona.

4

Za OS MAC 10.3 izberite zavihek IP Printing.

• Za OS MAC 10.4 kliknite IP Printer.

• Za OS MAC 10.5~10.6 kliknite IP.

33

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

5

Izberite Socket/HP Jet Direct v Printer Type.

PRI TISKANJU DOKUMENTA Z VEČIMI STRANMI SE

LAHKO UČINEK TISKANJA IZBOLJŠA Z IZBIRO OPCIJE

SOCKET ZA PRINTER TYPE.

6

V polje Printer Address vpišite naslov IP tiskalnika.

7

V polje Queue Name vpišite ime vrste. Če imena vrste ali tiskalniškega strežnika ne morete določiti, poizkusite uporabiti privzeto vrsto.

8

V operacijskem sistemu MAC OS 10.3 Če Auto Select ne deluje pravilno, izberite Samsung v Printer Model in ime vašega

tiskalnika v Model Name.

•V operacijskem sistemu MAC OS 10.4 Če Auto Select ne deluje pravilno, izberite Samsung v Printer Using in ime vašega

tiskalnika v Model.

• - V operacijskem sistemu MAC OS 10.5~10.6 izberite Select a

driver to use... in me tiskalnika v Printer Using, če Auto Select ne deluje pravilno.

Naslov IP tiskalnika je prikazan v Printer List in je nastavljen kot privzet tiskalnik.

9

Kliknite Add.

Za USB priključitev

1

Za nameščanje PPD in filter datotek v računalnik, sledite

navodilom v “Nameščanje programske opreme” na strani 32.

2

Odprite mapo Applications

Utilities in Print Setup Utility.

• Za OS MAC 10.5~10.6 odprite System Preferences v mapi

Applications in kliknite Printer & Fax.

3

Kliknite Add na Printer List.

• Za OS MAC 10.5~10.6 pritisnite ikono »+« in pojavilo se bo okno zaslona.

4

Za OS MAC 10.3 izberite zavihek USB.

• Za OS MAC 10.4 kliknite Default Browser in poiščite USBpovezavo.

• Za OS MAC 10.5~10.6 kliknite Default in poiščite USBpovezavo.

5

V operacijskem sistemu MAC OS 10.3 Če Auto Select ne deluje pravilno, izberite Samsung v Printer Model in ime vašega

tiskalnika v Model Name.

•V operacijskem sistemu MAC OS 10.4 Če Auto Select ne deluje pravilno, izberite Samsung v Printer Using in ime vašega

tiskalnika v Model.

• - V operacijskem sistemu MAC OS 10.5~10.6 izberite Select a

driver to use... in me tiskalnika v Printer Using, če Auto Select ne deluje pravilno.

Vaša naprava se nahaja v seznamu tiskalnikov in je nastavljena kot privzeti tiskalnik.

6

Kliknite Add.

Tiskanje

O

POMBE

:

• Okno gonilnika tiskalnika na Macintoshu, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika podobna.

• Ime tiskalnika lahko preverite na priloženi zgoščenki.

Tiskanje dokumenta

Pri tiskanju iz Macintosha morate preverite nastavitve programske opreme tiskalnika v vsaki aplikaciji, ki jo uporabljate. Za tiskanje iz

Macintosha sledite naslednjim korakom.

1

Odprite Macintosh aplikacijo in izberite datoteko, ki jo želite natisniti.

2

Odprite meni File in kliknite Page Setup (v nekaterih aplikacijah

Document Setup).

3

Izberite velikost papirja, orientacijo, obseg ter druge opcije in kliknite OK.

Prepričajte se, da ste izbrali tiskalnik.

Spreminjanje nastavitev tiskalnika

Pri uporabi vašega tiskalnika lahko uporabite napredne funkcije tiskanja.

Iz Macintosh aplikacije izberite Print iz menija File. Ime tiskalnika, ki se pojavi v oknu z lastnostmi tiskalnika se lahko razlikuje in je odvisno od tiskalnika, ki ga uporabljate. Razen imena je sestava okna z lastnostmi tiskalnika podobna.

O

POMBE

:

• Možnosti nastavitev se lahko razlikujejo, odvisno od tiskalnikov in različice Macintosh OS.

Layout

Jeziček Layout ponuja možnost za prilagajanje izgleda dokument na natisnjeni strani. Na en list papirja lahko natisnete več strani. Za dostop do naslednjih funkcij izberite Layout iz padajočega seznama

Presets.

Mac OS 10.4

Pages per Sheet: Ta funkcija določa koliko strani se natisne na eno stran. Za podrobnosti glejte “Tiskanje več strani na en list papirja” v naslednjem stolpcu.

Layout Direction: Izberete lahko smer tiskanja na strani, kot je to prikazano na primerih v uporabniškem vmesniku.

Mac OS 10.3

4

Odprite meni File in kliknite Print.

5

Izberite število kopij, ki jih želite in označite strani, ki jih želite natisniti.

6

Kliknite Print, ko končate z nastavljanjem možnosti.

34

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

Graphics

Jeziček Graphics nudi možnost za izbiranje Resolution(Quality) in

Color Mode. Za dostop do grafičnih funkcij izberite Graphics iz padajočega seznama Presets.

Printer Features

Jeziček ponuja možnosti za izbiranje tipa papirja in nastavljanje kakvosoti tiskanja. Za dostop do naslednjih funkcij izberite Printer

Features iz padajočega seznama Presets.

Mac OS 10.4

Resolution(Quality): Izberete lahko ločljivost tiskalnika. Višja nastavitev pomeni ostrejšo jasnost natisnjenih znakov in grafike. Višja nastavitev lahko tudi poveča čas, ki je potreben za tiskanje dokumenta.

Color Mode: Nastavite lahko možnosti barv. Nastavitev

Color ponavadi pomeni najboljšo kakovost tiskanja za barvne dokumente. Če želite barvni dokument natisniti v črnobelo, izberite Grayscale.

Paper

Paper Type nastavite tako, da se ujema s papirjem, ki je naložen v vstavek iz katerega želite tiskati. Tako boste dosegli najboljšo kakovost tiska. Če naložite drugačen tip tiskalnega materiala, izberite primeren tip papirja.

Mac OS 10.4

Fit to Page: Ta funkcija vam omogoča prilagajanje dokumenta na poljubno izbrano velikost papirja, ne glede na digitalno velikost dokumenta. To je lahko uporabno, ko želite preveriti podrobnosti na majhnem dokumentu.

RGB Color: Ta nastavitev določa kako se prikazujejo barve.

Standard je najbolj pogosto uporabljana nastavitev, kjer je niansa barve tega načina najbližja standardnem zaslonu

(zaslon sRGB). Način Vivid je najprimernejši za tiskanje predstavitvenih podatkov in grafov. Niansa barve načina

Vivid ustvari bolj barvne slike kot način Standard. Način

Device je najboljši zatiskanje finij linij, majhnih znakov in barvnih skic. Niansa barve načina Device se lahko razlikuje od tiste na zaslonu. Čiste barve kartuše se uporabljajo za tiskanje cianove, škrlatne, in rumenih barv.

Mac OS 10.4

35

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

Tiskanje več strani na en list papirja

Natisnete lahko več kot eno stran na en list papirja. Funkcija nudi cenovno ugoden način za tiskanje osnutkov.

1

Iz Macintosh aplikacije izberite Print iz menija File.

2

Izberite Layout.

Mac OS 10.3

3

Iz padajočega seznama Pages per Sheet izberite število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja.

4

Vrstni red strani izberite iz možnosti Layout Direction.

Iz padajočega seznama Border izberite možnosti, ki nudi tiskanje okvirja okoli vsake strani na listu.

5

Kliknite Print in tiskalnik bo na vsaki stani lista natisnil izbrano

število strani.

36

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

R

AZDELEK O PROGRAMSKI OPREMI

K

AZALO

D

dokument, tiskanje

Macintosh 33

Windows 13

G

gonilnik MFP, nameščanje

Linux 26

I

izvor papirja, nastavljanje 30

Windows 15

J

jezik, spreminjanje 10

L

lastnosti grafike, nastavljanje 16

lastnosti papirja, nastavljanje 15

lastnosti razporeditve, nastavljanje

Windows 15

lastnosti tiskalnika

Linux 30

lastnosti tiskanika, nastavljanje

Macintosh 33

Windows 14

Linux

gonilnik, nameščanje 26

lastnosti tiskalnika 29

tiskanje 30

ločljivost

tiskanje 30

ločljivost tiskanika, nastavljanje

Windows 16

ločljivost tiskanja 30

M

Macintosh gonilnik

namestitev 31 odstranjevanje 31

nastavljanje tiskalnika 32

tiskanje 33

monitor stanja, uporaba 24

N

namestitev tiskalniški gonilnik

Macintosh 31

Windows 4

nameščanje

programska oprema Linux 26

napredno tiskanje, uporaba 18

nastavitev ločljivost

Windows 16 možnost true-type 16 način slike 16

priljubljene 17

tema 16 varčevanje z barvo 16

nastavitve priljubljenih, uporaba 17

N-to tiskanje

Macintosh 35

Windows 18

O

obojestransko tiskanje 20

odstranjevanje gonilnik MFP

Linux 27

odstranjevanje, programska oprema

Macintosh 31

Windows 12

orientacija, tiskanje 30

Windows 15

P

pomoč, uporaba 17 posebne lastnosti, nastavljanje 17

poster, tiskanje 19

prekrivek

brisanje 22 izdelava 22 tiskanje 22

37 programska oprema namestitev

Macintosh 31

Windows 4

odstranjevanje

Macintosh 31

Windows 12

ponovna namestitev

Windows 11

sistemske zahteve

Macintosh 31

programska oprema tiskalnika namestitev

Macintosh 31

Windows 4

odstranjevanje

Macintosh 31

Windows 12

T

tip papirja, nastavljanje

tiskanje 30

tiskalnišči gonilnik, nameščanje

Linux 26

tiskanje

dokument 13

iz Linuxa 30

iz Maciintosha 33

iz Windowsov 13

knjižice 19

N-to

Macintosh 35

Windows 18

obojestransko 20 obseg 20

poster 21

prekrivek 22

prilagajanje na stran 20

PRN 14

vodni žig 21

tiskanje knjižic 19

U

uporaba

SetIP 27, 31

V

varčevanje z barvo, nastavljanje 16

velikost papirja, nastavljanje 15

tiskanje 30

vodni žig

brisanje 21 izdelava 21 tiskanje 21 urejanje 21

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents