Samsung 215TW User manual

SyncMaster 215TW

Namestitev gonilnika Namestitev programa

Simboli

ýe ne upoštevate opozoril oznaþenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali

škode na napravi

Prepovedano

Ne loþevati

Ne se dotikati

Obvezno preberite in dobro razumite

Izvlecite vtikaþ iz vtiþnice

Ozemljitev za prepreþitev elektriþnega šoka

Napajanje

Nastavite raþunalnik na DPMS-naþin, þe ga dalj þasa ne boste uporabljali. ýe uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtika þ,

z

To lahko povzroþi poškodovanje, elektriþni šok ali požar..

Ne izvlecite vtika þ s potegom za prikljuþni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,

z

To lahko povzroþi poškodovanje, elektriþni šok ali požar..

Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vti þnico in vtikaþ,

z

Neustrezna ozemljitev lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.

ývrsto vstavite vtiþ napajalnega kabla, da se ne more sneti.

z

Slab priklop lahko zaneti požar.

Ne zvijajte vtika þa ali prikljuþni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,

z

To lahko povzroþi poškodovanje, elektriþni šok ali požar..

Ne povezujte skupaj ve þ prikljuþnih kablov ali vtikaþev,

z

To lahko povzroþi požar.

Namestitev

Ker ima lahko izdelek, namešþen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemiþne raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališþa in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.

Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno koli þino prahu,

z

V nasprotnem lahko pride do elektriþnega šoka ali požara znotraj monitorja.

Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,

z

Lahko povzroþi škodo na njem in lahko poškoduje vas.

Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne štrli þez rob.

z

Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

Lzdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.

z

Lzdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoþe, še posebej otroke.

Lzdelka ne postavljajte na tla.

z

Mimoidoþi (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

Vnetljivih predmetov, kot so sve þe, insekticidi ali cigareti, izdelku ne približujte.

z

V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.

z

Stopljena zašþita kabla lahko povzroþi elektriþni udar ali zaneti požar.

Lzdelka ne namestite v prostorih s slabim prezra

þevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.

z

Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.

Pazljivo odložite monitor,

z

Llahko se namreþ poškoduje ali razbije.

Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,

z

Lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

Ne uporabljate monitorja brez podstavka

z z

Lahko se pokvari ali povzroþi požar zaradi slabe ventilacije,

ýe že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (ve

þ kot 10 cm/4 palce), da omogo

þite prezraþevanje.

z

Slabo prezraþevanje lahko povzroþi poveþanje notranje temperature izdelka, posledica þesar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

ýišþenje

Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

Ne nanašajte detergent direktno na monitor

z

To lahko povzroþi poškodovanje, elektriþni šok ali požar.

ýistite z mehko krpo natopljeno s priporoþenim detergentom

ýe je konektor med vtikaþem in pinom prašen ali umazan, ga oþistite s suho krpo

z

Umazan konektor lahko povzroþi elektriþni šok ali požar

Pred

þišþenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.

z

V nasprotnem primeru lahko pride do elektriþnega udara ali požara.

Napajalni kabel izvlecite iz vti þnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.

z

Za þišþenje ne uporabljajte kemiþnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredþilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

Pokli

þite servis ali službo za uporabnike za þišþenje notranjosti enkrat letno

z

Ohranjajte þisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti

þez nekaj þasa lahko povzroþi okvare ali požar.

Ostalo

Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).

z z

To lahko povzroþi poškodovanje, elektriþni šok ali požar.,

Prepustite servis pooblašþenim serviserjem

ýe vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti þe slišite þudne zvoke ali zavohate

þuden vonj – ga takoj izklopite iz vti

þnice in pokliþite pooblaš þenega zastopnika oziroma serviserja .

z

To lahko povzroþi poškodovanje, elektriþni šok ali požar..

Lzdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo.

z z

To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar,

Ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

ýe vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vti þnice pokliþite pooblaš þeni servis .

z

Monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroþi elektriþni šok ali požar,

Lzvlecite vtika

þ iz vtiþnice med neurjem ali grmenjem ali þe monitor dalj

þasa ne uporabljate

z

Lahko pride do elektriþnega šoka ali požara

Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vle

þete samo žico ali signalni kabel.

z

To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar kot posledico

poškodovanega kabla.

Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vle þete samo za prikljuþni ali signalni kabel

z

To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja

z

Slaba ventilacija lahko povzroþi okvaro ali požar.

Ne odlagajte težkih predmetov na monitor

z z

To lahko povzroþi eksplozijo ali požar.

ýe v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

Izdelka ne približujte vnetljivim kemi þnim sprejem ali vnetljivim snovem.

z

To lahko povzroþi eksplozijo ali požar.

Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov

z

Le ti lahko povzroþijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko

V zra þnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so pali þice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.

z

To lahko povzroþi elektriþni šok. ýe v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izkljuþite iz stenske vtiþnice in se obrnite na servisni center .

ýe dalj þasa gledate doloþen ekran lahko postane slika nejasna

z

Prestavite na naþin varþevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screen saver), ko dalj þas ne uporabljate raþunalnika.

Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu

z

Neodgovarjajoþa resolucija povzroþi neželeno kvaliteto slike.

21 inþev Wide (54 cm) - 1680 X 1050

Pri uporabi slušalk nastavite ustrezno glasnost.

z

Z veliko jakostjo zvoka si lahko poškodujete sluh.

Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzro

þi poškodovanje vida.

Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpo

þijete oþi..

Lzdelka ne nameš þajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.

z

Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroþi požar.

Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.

Preverite ali so vsi kabli vklju

þno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.

z

To lahko povzroþi okvari ali elektriþni šok.

Lzdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.

z

Padec izdelka lahko povzroþi fiziþne poškodbe in celo smrt.

Ko izdelka dalj

þasa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.

z

V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zašþitna plast povzroþita oddajanje toplote, kar lahko privede do elektriþnega udara ali požara.

Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igra þ oz. karkoli otrokom vabljivega.

z

Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igraþe.

Izdelek lahko pade, kar lahko povzroþi poškodbo ali celo smrt.

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.

ýe katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.

Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca .

Pakiranje

Monitor

Priro þnik

Kabel

Kratka navodila za montažo

Garancijski list

(Ni na voljo povsod)

Navodila za uporabnike

Pogonski sklop monitorja,

Natural Color,

MagicTune

˞,MagicRotation

opcija

D-sub kabel Priklju þni kabel

Kabel S-Video RCA-kabel komponentnim kablom

Sprednja stran

Gumb MENU

Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.

[

Gumb Prilagodi

]

Omogoþajo poudarjanje in namestitev postavk v izbirniku.

Analog/Digital(PC) :

Gumb MagicBright

˞

[ ]

MagicBright˞ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 6 razliþni naþini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in

Movie. Vsak naþin ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 6 nastavitev s pritiskom gumba 'MagicBright˞'.

1) Custom

þeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract

(kontrast) gumbi.

2) Text

normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali veþjimi koliþinami teksta.

3) Internet

srednje moþna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

4) Game

Za ogled filmov in iger.

5) Sports

Za ogled filmov, npr. športa.

6) Movie

Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.

>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.

AV/S-Video/

Component :

Gumb Mode

Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve

("Dynamic" (Dinamiþno), "Standard" (Standardno), "Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko "Dynamic" (Dinamiþno), "Standard" (Standardno), Movie

(Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno prikliþe vaše lastne slikovne nastavitve.

1) Dynamic

Ta naþin izberite za ostrejšo sliko kot v naþinu

"Standard" (Standardno).

2) Standard

Ta naþin izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem naþinu je slika ostra.

3) Movie

Ta naþin izberite, ko je okolica temna. Tako boste varþevali z energijo in zmanjšali utrujenost oþi.

4) Custom

Ta naþin izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.

Gumb za glasnost [ ]

Ko prikaza ni na zaslonu, za nastavitev glasnosti pritisnite gumb.

>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.

Gumb enter [ ] /

Gumb SOURCE

Gumb AUTO

Uporablja se za izbiro OSD izbirnika /

S pritiskom 'SOURCE' tipke, video izbere signal, ko je OSD vkljuþen.( Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporoeilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- Analog, Digital, AV, S-Video in

Component.)

Opomba: Spreminjanje vira je dovoljeno samo pri zunanjih napravah, trenutno povezanih z monitorjem.

>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.

( Na voljo samo v naeinu Analog)

ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO'tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve.

>>Kliknite tukaj, þe želite videti animacijo.

Gumb PIP ( Na voljo samo v naeinu Analog/Digital(PC))

V naþinu Analog (Analogno) ali Digital (Digitalno) vklopi video

zaslone v naþinu PIP. Sliko iz AV, S-Video ali Component

(komponentno) si lahko ogledate s pomoþjo zaslona PIP v naþinih

Analog (analogno) in Digital (digitalno) (PC).

Gumb Napajanje [ ] /

S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor.

Ndikator vklju þenosti

To vam bo omogoþilo ogled celotnega stanja napajanja sistema.

Za dodatne informacije si oglejte razdelek PowerSaver

(Varþevanje energije) .

Prikljuþek za avdio izhod za slušalke

Zvo þnik

Zvok lahko slišite, þe zvoþno kartico vašega raþunalnika povežete z monitorjem.

Poglejte funkcijo Power opisano v priroþniku v zvezi s funkcijami varþevanja energije . ýe želite varþevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali üe ga dalj þasa ne boste uporabljali.

Zadnja stran

(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela)

1. POWER

1. POWER S/W

: Vklop in izklop monitorja.

2. POWER

: Napajalni kabel monitorja vkljuþite v vtiþnico POWER na hrbtni strani monitorja

2. DVI/PC IN

3. COMPONENT IN

1. DVI(HDCP)

: Prikljuþite DVI kabel v vrata DVI (HDCP) na zadnji strani monitorja.

2. RGB

: Prikljuþite signalni kabel v vrata RGB na zadnji strani monitorja.

3. AUDIO

: Povežite vrata (DVI/PC IN) AUDIO na zadnji strani monitorja z zvoþno kartico osebnega raþunalnika.

1. R - AUDIO - L

: Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati R-AUDIO-L monitorja.

2. P

R

, P

B

,Y

: S komponentnim video kablom (P

R

, P

B

,Y).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrat (P

R

, P

B

,Y).

4. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO - L

1. S-VIDEO

: Vhodni prikljuþek za zunanjo napravo (S-video)

2. VIDEO

: Vhodni prikljuþek za zunanjo napravo (video)

3. R - AUDIO - L

: Prikljuþek za avdio vhod zunanje naprave

5. þavnica Kensington

Kljuþavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fiziþno pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.

(Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. )

Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

6. Stabilizator stojala

Za dvig ali spust monitorja odstranite fiksirni zatiþ na stojalu.

Poglejte Povezava monitorja za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.

Povezava monitorja

1.

Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico POWER na hrbtni strani monitorja.

Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.

2-1.

Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.

Signalni kabel vključite v 15-pinski spojnik RGB na hrbtni strani monitorja.

[RGB]

2-2.

Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.

Kabel DVI vključite v vrataDVI(HDCP) na hrbtni strani monitorja.

[DVI(HDCP)]

2-3.

Povezano z McIntosh

Priključite monitor na McIntosh računalnik s D-sub priključnim kablom.

2-4.

Pri starejših McIntosh modelih je potrebno za povezavo monitorja uporabiti poseben Mac adapter.

3.

Vključite računalnik in monitor. Če je na monitorju slika, je namestitev končana.

Povezovanje z drugimi napravami

Na ta monitor lahko prikljueite DVD predvajalnik, videorekorder, kamero in ostale vhodne naprave, ne da bi izklopili raeunalnik.

Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.

1. Priključevanje AV

Monitor ima priključke AV za priključitev AV vhodnih naprav, npr. DVD-jev, VCR-jev ali digitalnih kamer. AV signali so vam na voljo, ko je monitor vklopljen.

1. Vhodne naprave, npr. DVD-ji, VCR-ji ali digitalne kamere so priključene na Video ali S-

Video priključek monitorja s kablom RCA ali S-Video.

2. Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati R-AUDIO-L monitorja.

3. Nato zaženite DVD, VCR ali digitalno kamero, ki ima vstavljen DVD ali trak.

4. Uporabite gumb SOURCE za izbiro AV ali S-Video.

5. Na nekaterih območjih je lahko slika nagnjena na stran, odvisno od vhodnega signala iz oddajnika.

2. Prikljueitev DVD/DTV sprejemnika

Priključite na vhod DVD/DTV naprav, če ima naprava DVD/DTV konektor. Če je napajanje vključeno, je treba za gledanje DVD/DTV-ja samo priključiti DVD/DTV predvajalnik.

1. S kablom AV (RCA) povežite avdio izhodna vrata DVD-predvajalnika ali videorekorderja

(DVD-predvajalnik/DTV-sprejemnik) in vrata R-AUDIO-L monitorja.

2. S komponentnim video kablom (PB,PR, Y).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati PB,PR, Y.

3. Uporabite gumb SOURCE za izbiro Component.

4. Ker je ta izdelek monitor, ki ima drugačno ločljivost kot televizor, je signal DTV prikazan v standardni ločljivosti VESA – 480 vrstic.

3. Priključevanje slušalk

Na monitor lahko priključite tudi slušalke.

1. Slušalke priključite na priključek za slušalke.

Namestitev podstavka

Uhol sklonu

( ), Stojalo, ki ga je mogoče zasukati za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, uporabnikom omogoča gledanje LCD-zaslona v želenem vodoravnem oziroma navpičnem položaju.

Za zasuk LCD-zaslona v vodoravni položaj ga najprej dvignite na njegovo maksimalno višino, nagnite nazaj in nato sukajte v smeri urinega kazalca.

Če LCD-zaslon sukate, ne da bi ga nagnili nazaj, ga lahko

poškodujete.

Z uporabo ( ) lahko nastavite višino monitorja.

Ak obrazovku otočíte bez toho, aby ste ju nadvihli do maximálnej výšky, tak

sa môže poškodiť, pretože roh obrazovky by narazil do zeme.

Vrtljivo stojalo

Da bi monitor postavili v ležeči položaj, ga lahko z uporabo ( ) zavrtite levo in desno pod kotom 175°. Guma pod stojalom preprečuje zdrs monitorja.

Kot nagiba

Za najbolj udoben zorni kot lahko kot nagiba z uporabo ( ) nastavite od 5° naprej do 15° nazaj.

Odstranjevanje spodnjega dela

1. Izklopite monitor in izključite napajalni kabel.

2. Položite LCD monitor z zaslonom naprej na ravno površino in ga podložite z blazino, da zaščitite zaslon.

3. Odstranite štiri vijake ( ) in odstranite stojalo z LCD monitorja.

Postavitev podloge

S tem monitorjem uporabite 100 mm x 100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.

A. Monitor

B. Prirobnica konzolnega nosilca (opcija)

1. Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel

2. Položite LCD z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite

3. Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja

4. Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišje ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilce ali drugimi nosilci.

Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam omogoča montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene. Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.

Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.

Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska)

z

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega

operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih internetnih strani : http://www.samsung.com/ (za cel svet) http://www.samsung.com/monitor (ZDA) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Windows ME

1. Vstavite CD v CD-ROM

2. Pritisnite "Windows ME Driver".

3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).

4. Pritisnite gumb "Install" (instalirati/namestiti) v okencu "Warning" (Opozorilo)

5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Windows XP/2000

1. Vstavite CD v CD-ROM

2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver" (Windows XP/2000 vodilni program).

3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK"(v redu).

4. Ko vidite naslednje okno "Message" (Sporočilo), pritisnite gumb "Continue Anyway"

Nato pritisnite gumb "OK" (v redu).

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani http://www.samsung.com/ .

5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna)

z

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega

sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih internetnih strani: http://www.samsung.com/ (za cel svet) http://www.samsung.com/monitor (ZDA) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Microsoft

®

Windows

®

XP operacijski sistem

1. Vstavite CD v CD-ROM

2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and

Themes" (Prikaz in teme)

3. Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa

"Advanced.." (napredni).

4. Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).

5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or.." (inštalirati s popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).

6. Izberite "Don't search ,I will.." (Neišči, jaz bom..), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu

še "Have disk" (imam CD).

7. Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov . kliknite "Next" (naprej).

8. Če se prikaže naslednje okno "Message" (sporočilo) , kliknite v njem "Continue

Anyway" (vseeno nadaljuj), ter nato gumb "OK" (v redu).

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.

9. Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).

Nahaja se na domači internetni strani : http://www.samsung.com/

10. S tem je namestitev zaključena.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operacijski sistem

Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.

1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)

2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)

3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)

Namestitev

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".

2. Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)

3. Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).

4. Izberite "Monitor".

Primer1:Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.

Primer2:Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte z naslednjimi koraki.

5. Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb "Next" (naprej)

6. Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a

specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči gonilnik). Za tem kliknite "Next" (narej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).

7. Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).

8. Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)

9. Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet

"Next" (naprej)

10. Kliknite gumb "Finish" (končati ) in nato gumb "Close" (zapreti).

Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite gumb "Da". Kliknite gumb "Dokončaj" in nato gumb "Zapri".

Microsoft

®

Windows

®

NT operacijski sistem

1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display

(prikaz)

2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo

Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).

3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).

4. Pritisnite gumb Apply (uporabiti) če želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. Če zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).

Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in

vertikalno frekvenco z predprogramirani načini prikaza v navodilih za uporabnike.

Linux operacijski sistem

Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.

1. Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.

2. Tretji prikaz je namestitev miške.

3. Namestite računalniško miško.

4. Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.

5. Namestite računalniško tipkovnico.

6. Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.

7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)

8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)

9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-

Window datoteke.

10. Končali ste z namestitvijo monitorja.

Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.

Natural Color

Softwerski program Natural Color

En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom, skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju. oftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI).

Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.

Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softwerskem programu.

Namestitev programa Natural Color

Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev programa Natural Color.

Za ročno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start sestava Windows in nato izberite Execute ( izvršiti).

Vpišite: D:WcolorWengWsetup.exe in pritinite tipko <Enter>.

( Če CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoči disk).

Brisanje programa Natural Color

Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite

Add/Delete a program ( dodati/izbrisati program).

Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).

MENU

Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.

Analog/Digital(PC) : MagicBright

MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.

Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

( Custom → Text → Internet → Game → Sport → Movie )

AV/S-Video/Component : Mode

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

Uskladi postavke v izbirniku.

SOURCE

AUTO

Uskladi postavke v izbirniku.

Ko prikaza ni na zaslonu, za nastavitev glasnosti pritisnite gumb.

Aktivirajte označeno postavko v izbirniku.

Za izbiro video signala, če je prikaz na zaslonu izključen.

Pritisnite ta gumb za samodejno nastavitev na dohodni signal Analog.

Vrednosti fine (fino), coarse (grobo) in position (položaj) so naravnane samodejno.

PIP

Za vklop/izklop PIP pritisnite gumb PIP.

AUTO : Na voljo samo v naeinu Analog

Meni Opis

AUTO

Locked

ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO'tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve. Pritisnite ta gumb za samodejno nastavitev na dohodni signal Analog. Vrednosti fine (fino), coarse (grobo) in position

(položaj) so naravnane samodejno. (na razpolago samo v analognem načinu)

Za avtomatsko izostritev uporabite funkcijo AUTO, medtem ko je vključen

AUTO PATTERN .

- Če samodejna nastavitev ne deluje ustrezno, ponovno pritisnite gumb

Auto, da bolj natančno prilagodite sliko.

- Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se funkcija Auto izvede samodejno.

Meni Opis

Locked

Ko je gumb "MENU" pritisnjen dlje kot 5 sekund, se funkcija

OSD zaklene (odklene). Tudi če uporabljate funkcijo zaklepa nastavitve na zaslonu, lahko nastavite MagicBright™/Mode,

Brightness (svetlost) in Contrast (kontrast) monitorja.

Predvajaj

/Ustavi

MENU

AUTO/PIP

Meni Opis

Analog/Digital(PC) : MagicBright

MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno

Predvajaj

/Ustavi

MagicBright

/ Mode

gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.

Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

( Custom → Text → Internet → Game → Sport → Movie )

AV/S-Video/Component : Mode

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

MagicBright™

Mode

Meni Opis

Volume

Ko prikaza ni na zaslonu, za nastavitev glasnosti pritisnite gumb.

SOURCE

Meni Opis

SOURCE

S pritiskom Source tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen.( Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporoeilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- Analog, Digital,

AV, S-Video in Component.).

Opomba: Spreminjanje vira je dovoljeno samo pri zunanjih napravah, trenutno povezanih z monitorjem.

PIP : Na voljo samo v naeinu Analog/Digital(PC)

Meni

PIP

Opis

Za vklop/izklop PIP pritisnite gumb PIP. Sliko iz AV, S-Video ali

Component si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih Analog in

Digital (PC).

Input

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni Opis

Predvajaj

/Ustavi

Source List

Uporabite za izbiro PC-ja (Analog/Digital)

(Analogno/Digitalno) ali drugih virov zunanjega vhoda, povezanih z monitorjem.

Za izbiro želenega zaslona.

1) Analog

2) Digital

3) AV

4) S-Video

5) Component

Edit Name

Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete vhodni vir.

1) Analog

2) Digital

3) AV

4) S-Video

5) Component

Picture (Analog / Digital : PC)

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni Opis

Predvajaj

/Ustavi

MagicBright

Custom

MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.

Trenutno so na voljo 6 različni načini: Custom, Text,

Internet, Game, Sport in Movie. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 6 nastavitev s pritiskom gumba

'MagicBright™'.

1) Custom

: čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z

Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

2) Text

: normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.

3) Internet

: srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

4) Game

: Za ogled filmov in iger.

5) Sports

: Za ogled filmov, npr. športa.

6) Movie

: Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) Contrast

: Nastavite kontrast.

2) Brightness

: Namestite svetlobo

Contrast

Brightness

Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.

Spremenite lahko ton barve. Posamezne barvne DTV-je

Color Tone

Color Control

lahko tudi prilagajate.

- Na voljo samo v načinu PC/DVI

1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom

2) DVI : Cool / Normal / Warm

Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B.

- Na voljo samo v načinu PC

1) Red

2) Green

3) Blue

Red

Green

Blue

Če nastavljate sliko s funkcijo Colour Control, se Colour Tone spremeni v način

Custom.

Image Lock

Auto Adjustment

Size

PIP Picture

Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike. .

- Na voljo samo v naeinu Analog

1) Coarse

: Odstrani motnje navpičnih vijug. Grobo nastavljanje lahko vpliva na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz lahko vrnete v sredo zaslona s pomočjo izbirnika Horizontal Control (na razpolago samo v analognem načinu)

2) Fine

: Odstrani motnje vodorvnih črt. Če motnje ostanejo tudi po namestitvi preko izbirnika Fine, ponovite nastavitve potem, ko ste spremenili frekvenco

(delovni takt na razpolago samo v analognem načinu)

3) Sharpness

: Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.

4) H-Position

: Sledite tem navodilom za spremembo horizontalne pozicije prikaza na monitorju (na razpolago samo v analognem načinu)

5) V-Position

: Sledite navodilom za spremembo vertikalne pozicije prikaza na monitorju ( na razpolago samo v analognem načinu)..

Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno.

Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.

- Na voljo samo v naeinu Analog

Lahko spreminjate velikost slike.

1) Wide

2) 4:3

- Ko je Aspect Ratio 4:3, PIP ni na voljo.

- Kadar je PIP nastavljen na ON, meni SIZE ni na voljo.

Ko je PIP vklopljen, je mogoče prilagoditi nastavitve zaslona PIP.

1) Contrast

: Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu.

2) Brightness

: Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu.

3) Sharpness

: Nastavitev ostrine slike okna PIP na zaslonu.

4) Color

: Nastavitev barve slike okna PIP na zaslonu.

5) Tint

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

Contrast

Bightness

Sharpness

Color

Tint

: Okno PIP obarva z naravnimi toni.

Picture (AV/S-Video/Component)

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni Opis

Predvajaj

/Ustavi

Mode

Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve

("Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno),

"Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko

"Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), Movie

(Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

1) Dynamic

Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu

"Standard" (Standardno).

2) Standard

Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

3) Movie

Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.

4) Custom

Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) Contrast

: Nastavite kontrast.

2) Brightness

Contrast

Brightness

Custom

Color Tone

Size

Film Mode

Sound

: Namestite svetlobo

3) Sharpness

: Nastavitev ostrine slike.

4) Color

: Nastavitev barve slike.

5) Tint

: Zaslon obarva z naravnimi toni.

Z izborom med štirimi načini lahko spremenite barvno nianso. z

Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

Lahko spreminjate velikost slike. z

AV/S-Video : Wide / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 z

Component : Wide / 4:3

Vklopite lahko funkcijo Film Mode On/Off.

Funkcija filmskega načina omogoča kinematografsko kakovost ogledovanja slik.

V načinu Component je Film Mode na voljo le z

vnosoma 480i in 576i.

Sharpness

Color

Tint

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni Opis

Predvajaj

/Ustavi

Sound Select

Ko je PIP vklopljen, lahko izberete Main ali Sub.

1) Main

2) Sub

- Načini, ki so na voljo : PIP

PIP (Analog / Digital : PC)

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni Opis

Predvajaj

/Ustavi

PIP

Vklopi ali izklopi zaslon PIP. Sliko iz AV, S-Video ali

Component si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih Analog in Digital (PC).

1) Off

2) On

Source

Size

Position

Izberite vhodni vir za PIP. .

Sliko iz AV, S-Video ali Component (komponentno) si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih Analog

(analogno) in Digital (digitalno) (PC).

Spremenite velikost okna PIP.

/ / /

Če v meniju Size (Velikost) izberete in , Position

(Položaj) ne bo aktiviran.

Spremenite položaj okna PIP.

/ / /

Setup

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni Opis

Predvajaj

/Ustavi

Izberete lahko enega izmed 11 jezikov.

Language

Transparency

Blue Screen

Reset

Spreminja neprepustnost ozadja za OSD.

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Če ni signala ali če je slab, modri zaslon samodejno zamenja šumeče ozadje slike.Če želite še naprej gledati slabo sliko, morate nastaviti možnost »Blue screen« na

»Off«.

Pracuje len v režime AV, S-Video a Component.

Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.

1) Image Reset

: Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov slike.

- Na voljo samo v naeinu Analog

2) Color Reset

: Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov barve.

- Na voljo samo v naeinu Analog/Digital(PC)

Analog

- Image Reset

Analog

- Color Reset

Digital : PC

- Color Reset

Pregled

| Namestitev | Naþin OSD |

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

Pregled

Kaj je MagicTune™?

Uþinkovitost monitorja je lahko odvisna od grafiþne kartice, osvetljenosti raþunalnika in drugih dejavnikov okolja.

Za najboljšo sliko na monitorju ga prilagodite s svojo lastno nastavitvijo. Žal se pogosto izkaže, da je lahko roþno nastavljanje slike kar zahtevno opravilo. Za pravilno prilagajanje (nastavljanje) potrebujete preprost program, ki postopno pridobi podatke, potrebne za najboljšo splošno kakovost slike.

V veþini primerov preprostega nastavljanja svetlosti ali kontrasta morate uporabiti veþnivojske menije zaslonskega prikazovalnika (OSD), ki jih ni lahko razumeti. Poleg tega nimate nobenih povratnih informacij, ki bi vam pomagale pri pravilnem nastavljanju možnosti monitorja. MagicTune™ je programsko orodje, ki vas s preprostimi navodili in vzorci ozadja vodi skozi postopek naravnavanja posamezne možnosti monitorja.

Osnovna funkcionalnost

MagicTune™ je programsko orodje, ki omogoþa prilagajanje monitorja in naravnavanje barv z uporabo protokola

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) (Ukazni vmesnik za podatkovni kanal zaslona)

.

Vsako prilagajanje prikaza se nadzira prek programske opreme – tako nam ni treba uporabiti monitorjevega zaslonskega prikazovalnika (OSD). MagicTune™ podpira operacijske sisteme Windows™98SE, Me, 2000, XP

Home in XP Professional.

Priporoþamo uporabo MagicTune™ z Windows™ 2000 ali novejšimi.

MagicTune™ deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start ali da z desno miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune™ omogoþa hitro in natanþno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.

Naþin OSD

Naþin OSD omogoþa preprosto prilagajanje nastavitev monitorja, ne da bi vam bilo treba slediti vnaprej doloþenim korakom. Izberete lahko poljubni element v meniju in ga zlahka nastavite.

Pregled |

Namestitev

| Naþin OSD |

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

Namestitev

1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.

2. Kliknite namestitveno datoteko programa MagicTune™.

3. Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".

4. Ko se prikaže okno þarovnika InstallShield, kliknite "Naprej".

5. Izberite "Sprejmem pogoje licenþne pogodbe", þe se strinjate s pogoji uporabe.

6. Izberite mapo, kamor želite namestiti MagicTune™.

7. Kliknite "Namesti".

8. Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".

9. Kliknite "Dokonþaj".

10. Ko bo namestitev konþana, se bo na vašem namizju pojavila ikona programa MagicTune™ .

Dvokliknite ikono in tako zaženite program.

Lahko se zgodi, da se npr. ikona MagicTune™ ne prikaže, ker je odvisna od specifikacij raþunalniškega sistema ali monitorja. ýe se to zgodi, pritisnite tipko F5.

Težave pri namestitvi

Na namestitev orodja MagicTune™ lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matiþna plošþa in omrežno okolje.

ýe ste med namešþanjem naleteli na težave, poglejte v odsek

"Odpravljanje težav"

.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Priporoþamo uporabo MagicTune™ z Windows™ 2000 ali novejšimi.

Strojna oprema

z z

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 25 MB prostora na trdem disku.

*

ýe želite veþ informacij, obišþite spletno stran programa MagicTune™.

Pregled | Namestitev |

Naþin OSD

|

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

MagicTune™ deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija

Start ali da z desno miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune™ omogoþa hitro in natanþno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.

z z z

Naþin OSD je v resnici lahko drugaþen od navodil v priroþniku, ker je odvisen od specifikacij posameznega monitorja.

Ko deluje Pivot, del programa MagicTune™ morda ne deluje pravilno.

Upravljalni naþin MagicTune™ se pri razliþnih monitorjih razlikuje.

Naþin OSD

Naþin OSD olajša prilagajanje nastavitev na vseh monitorjih. Ko je ta naþin izbran, vam vsak jeziþek na vrhu nadzornega okna prikaže splošen opis elementov podmenija za prilagajanje. Ko so kartice izbrane, vam posamezni jeziþki prikazujejo seznam vseh menijev. ýe želite hitro prilagoditi nastavitve monitorja, vam naþin OSD omogoþa preprost in priroþen dostop do vseh kartic in elementov podmenijev.

Definicija gumbov

OK

Uveljavitev vseh sprememb in izhod iz programa MagicTune™.

Reset

Cancel

Povrne vrednosti, ki so prikazane v dejavnem nadzornem oknu na vrednosti, ki jih je priporoþil proizvajalec.

Izhod iz programa MagicTune™ brez uveljavljanja sprememb.

ýe v nadzornem oknu niste spremenili niþesar, se ne bo ob kliku na gumb »Cancel« zgodilo niþ.

Definicija kartice Picture

Uporabniku omogoþa prilagajanje nastavitev zaslona na želene vrednosti.

Brightness

Potemni ali posvetli celoten zaslon. Podrobne informacije na slikah v temnejših podroþjih se lahko izgubijo, þe svetlost ni nastavljena na ustrezno raven. Prilagodi svetlost in tako dobite najboljše pogoje za ogled.

Contrast

Resolution

Prilagodi razliko v svetlosti med svetlimi in temnimi podroþji zaslona. Doloþa jasnost slik.

Izpiše seznam loþljivosti prikaza, ki jih podpira program.

MagicBright™ je nova znaþilnost, ki omogoþa optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni naþini: tekst (Text), Internet in zabava (Entertain). Vsak od naštetih naþinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe.

Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright™ kontrolne tipke:1) Text normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali veþjimi koliþinami teksta.

MagicBright™

1. Text (Besedilo): Za dokumentacijo in delo, ki vkljuþuje veliko besedila.

2. Internet : srednje moþna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

3. Entertain : Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.

4. Custom : þeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness

(svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

Definicija kartice Color

Doloþa "toplino" ozadja monitorja ali barvo slike.

MagicColor in Gamma bo prikazano samo na monitorju, ki ti funkciji podpira.

Color Tone

Spremenite lahko ton barve. z z

Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4

Off

Naþin Color Tone se pri razliþnih monitorjih razlikuje. Nekateri monitorji podpirajo le

štiri naþine.( Warm, Normal, Cool, Custom)

Color

Control

Prilagajanje barv slike monitorja.

Barve monitorja lahko spremenite po lastnem okusu. z

Not Available

Calibration

Postopek, s katerim optimirate in vzdržujete izbrane barve.

Program MagicTune™ vam bo v veliko pomoþ, þe želite videti vse odrobnosti slik kar najbolj natanþno - vkljuþno s slikami s spleta in slikami, ki so nastale z digitalno kamero ali skenerjem.

MagicColor je nova tehnologija, ki jo je Samsung razvil izkljuþno za boljšo digitalno sliko in jasnejši prikaz naravne barve, ne da bi to zmanjšalo kakovost slike.

MagicColor

1. OFF : Vrne vas v izvorni naþin.

2. DEMO : Zaslon pred uporabo MagicColor se prikaže na desni strani, zaslon po uporabi MagicColor pa na levi.

3. Full : Žive naravne barve prikaže zelo jasno.

4. Intelligent : Ne prikaže le živih naravnih barv, temveþ zelo jasno tudi naravno barvo kože.

Gamma

Prilagoditev Gama spreminja svetilnost barv z vmesno svetilnostjo.

Naþin Gamma se pri razliþnih monitorjih razlikuje. Nekateri monitorji bodo podpirali le tri naþine (Mode 1, Mode 2, Mode 3)

6-Color

To se nanaša na postopek, ki optimira barvo v skladu s potrebami uporabnika in ohranja optimirano barvo. Magictune bo koristen za uporabnike, ki si slike, tudi spletne slike in fotografije, posnete z digitalnim fotoaparatom, ali slike, izdelane s skenerjem, želijo ogledovati v operacijskem sistemu

Windows. z

Saturation - Za regulacijo ojaþitve barv.

z z

Hue - Za regulacijo barvnega tona.

Reset - Za ponastavitev nastavitev monitorja na tovarniške nastavitve.

Definicija kartice Image

Nastavitev vrednosti Fine (Fino), Coarse (Grobo) in Position (Položaj).

Image Setup

z z z

Fine : Odstrani motnje, na primer vodoravne pasove.

ýe bodo motnje ostale kljub podrobnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure).

Coarse : Odstrani motnje, na primer navpiþne pasove.

Pri grobi nastavitvi se lahko premakne slika na ekranu.

Na sredino jo lahko postavite z menijem za vodoravno krmiljenje.

Auto Setup : Samodejno prilagajanje omogoþa, da se monitor sam prilagodi vhodnemu video signalu. Vrednosti za toþno in grobo nastavitev ter položaj se nastavijo samodejno.

Position

Nastavi vodoravni in navpiþni položaj zaslona.

Sharpness

Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.

Definicija kartice Option

MagicTune™ lahko konfigurirate s temi možnostmi.

Preferences

Source Select

Naloži pogovorno okno Preferences Nastavitve, ki jih uporabljate, bodo imele v potrditvenem polju znak "V". ýe želite vklopiti ali izklopiti katero od možnosti, postavite kazalec na polje in ga kliknite. z

Omogoþanje menija opravilne vrstice.

Za dostop do menijev MagicTune™ kliknite ikono v [task tray menu] (meni vrstice za opravilo. Meniji se ne prikažejo, þe je izbrano [Enable System Tray ] (Omogoþi sistemsko vrstico) v [Options] (Možnosti) -> [Basic Settings] (Osnovne nastavitve). z

Izbira jezika – Izbrani jezik vpliva samo na jezik OSD-ja.

z z

Analog

Digital

Color Weakness

To se nanaša na postopek, ki optimira bravo in ohranja optimirano barvo s Partial Color

Blindness Test (Test delne barvne slepote). z z z

Off - Za preklic Partial Color Blindness Mode (Naþin delne barvne slepote).

Custom - Partial Color Blindness Test (Test delne barvne slepote)

Reset - Za ponastavitev nastavitev monitorja na tovarniške nastavitve.

PIP

Ko so na monitor prikljuþene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji, PIP omogoþa gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem na PC Video signal.

PIP

Vklopi ali izklopi zaslon PIP.

Source

Size

Position

Izberite vhodni vir za PIP.

Spremenite velikost okna PIP.

Spremenite položaj okna PIP.

Definicija kartice Podpora

Prikaže ID sredstva in številko razliþice programa ter omogoþa uporabo funkcije Pomoþ.

Help

ýe potrebujete pomoþ pri namešþanju ali zagonu programa MagicTune™, obišþite spletno mesto MagicTune™ ali pa kliknite in odprite datoteke pomoþi (Uporabniški priroþnik).

Uporabniški priroþnik se odpre znotraj osnovnega okna brskalnika.

Asset ID

Za nadziranje monitorja odjemalca lahko uporabite strežnik.

(Strežniški program je treba namestiti tako, da ta program uporablja kot Odjemalec)

User Name

User ID

Server IP

Prikaže na raþunalniku registrirano uporabniško ime.

Prikaže na raþunalniku registrirano uporabniško geslo.

Zapišite si IP strežnika.

Version

Department

Location

Zapišite si oddelek.

Zapišite si lokacijo.

Prikaže številko razliþice programa MagicTune™ in metodo za komunikacijo z monitorjem.

Pregled | Namestitev | Naþin OSD |

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

Umerjanje barv

1. Umerjanje barv

V odseku »Umerjanje barv« boste izvedeli, kako na svojem monitorju nastavite najboljše barve.

Sledite tem petim korakom in na monitorju nastavite optimalne barvne pogoje.

1. Nastavite »Vrstico za nadzor svetlosti« tako, da se bo svetlost nadzorne površine ujemala s svetlostjo vzorca ozadja.

2. Ko boste na "Nadzorni površini" zaznali doloþen barvni ton , premaknite nadzorni kazalec v smeri proti barvnemu tonu na "Referenþnem barvnem krogu".

=> Ko bo prilagoditev ustrezno opravljena, na Nadzorni površini ne boste videli nobenega barvnega tona veþ.

3. Ko boste konþali prilagajanje za prvi korak, kliknite gumb "Naprej".

4. Ponovite postopke1), 2), 3) za preostale korake 2~5.

5. Uþinek umerjanja lahko hitro preverite, þe kliknete gumb "Predogled".

Kako lahko veþ uporabnikov uporablja prilagojene barvne vrednosti

Definicija

ýe uporablja monitor veþ uporabnikov, si lahko shranijo svoje barvne vrednosti, ki so jih prilagodili z umerjanjem barv.

Svoje barvne vrednosti lahko shrani do 5 uporabnikov.

1. Kako shranite prilagojene barvne vrednosti:

Pritisnite Next (Naprej), da se bo gumb spremenil v Apply (Uporabi), nato lahko shranite prilagojene barvne vrednosti. Shranite lahko do 5 vrednosti.

2. Kako uporabite shranjene barvne vrednosti:

PPritisnite gumb Multi User (Veþ uporabnikov) na glavnem zaslonu in tako izberite in uporabite eno od shranjenih barvnih vrednosti.

2. Predogled

Pritisnite "Predogled" v oknu "Umerjanje barv".

Prikazala se bo zgornja slika.

1. Pritisnite gumb "Prikaži umerjeno", þe želite videti uþinek umerjanja, ki ste ga pravkar prilagodili.

2. Pritisnite gumb "Prikaži neumerjeno", þe želite videti izvorno sliko.

Pregled | Namestitev | Naþin OSD |

Umerjanje barv

|

Odstranitev

| Odpravljanje težav

Odstranitev

Program MagicTune™ lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošþi programa Windows™.

ýe želite odstraniti MagicTune™, naredite tole.

1. Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošþa]. ýe je program namešþen v operacijskem sistemu Windows™ XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna plošþa].

2. Na Nadzorni plošþi kliknite "Dodaj ali odstrani programe".

3. V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poišþite "MagicTune". Kliknite ga, da ga oznaþite.

4. Nato kliknite gumb "Spremeni/Odstrani", da program odstranite.

5. Kliknite "Da", þe želite zaþeti odstranjevanje.

6. Poþakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokonþana".

Obišþite spletno stran MagicTune™

, þe želite tehniþno podporo za MagicTune™, þe imate kakšno vprašanje ali þe želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Pregled | Namestitev | Naþin OSD |

Umerjanje barv

| Odstranitev |

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Trenutni raþunalniški sistem ni kompatibilen z MagicTune. Pritisnite OK (V redu) in kliknite na "Shortcut to the MagicTune site" (Bližnjica do spletne strani MagicTune) za ogled dodatnih informacij na spletni strani.

ýe vaše video/grafiþne kartice ni na seznamu 'Available' (Podprte), lahko pride do napake. (Najnoveše ali najstarejše video kartice morda niso kompatibilne.)

Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.

ýe je izdelovalec spremenil gonilnik video kartice ali grafiþni þip, lahko pride do napake, þeprav je video kartica na seznamu.

Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.

Preverite, ali je vaš monitor proizvedel Samsung. Izdelki ostalih proizvajalcev lahko povzroþijo napake.

To funkcijo podpirajo samo izdelki podjetja Samsung.

Napaka se lahko pojavi tudi, ko imate monitor Samsung, ki je zastarel. Preverite, ali vaš monitor podpira MagicTune.

To funkcijo podpirajo samo monitorji, ki so registrirani na naši spletni strani. Preverite monitor pred nakupom, saj zastareli modeli niso podprti.

ýe za trenutni monitor ni podatkov o EDID (Extended Display Identification Data), se pojavi napaka. To se zgodi, ko z namizja izberete: Start > Nastavitve >

Nadzorna plošþa> Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav> Monitor, nato odstranite trenutni "Plug-and-play monitor" (Monitor Vstavi in poženi) in išþete novo strojno opremo, ampak sistem ne najde "Plug-and-play monitor".

Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.

Napaka se pojavi, ko pri izklopljenem sistemu zamenjate monitor z novim, nato pa sistema ne zaženete ponovno.

Ponovno zaženite sistem ob vsaki menjavi monitorja, preden uporabite MagicTune.

ýe gonilnik za video kartico ni pravilno namešþen, se pojavi napaka. To se zgodi ko trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start

> Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafiþna kartica.

Obišþite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnovejši gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.

Znova zaženite sistem, da zagotovite normalno delovanje.

ýe sistema po namestitvi MagicTune ne zaženete ponovno, se pojavi napaka.

(Velja samo za Win98SE in WinMe.)

Pred uporabo ponovno zaženite sistem.

Za najbolj uþinkovito delovanje MagicTune, nastavite optimalno loþljivost. Za optimalno loþljivost si oglejte Navodila za uporabo.

ýe ne nastavite optimalne loþljivosti in ne izvedete Color Calibration (Umerjanje barv), ne morete zagotoviti najboljših pogojev delovanja monitorja.

Za optimalno loþljivost monitorja si oglejte priroþnik.

Ta video kartica ne podpira MagicTune. Namestite nov gonilnik za video kartico.

ýe gonilnik za video kartico ni pravilno namešþen, se pojavi napaka. To se zgodi, ko trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start

> Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafiþna kartica.

Obišþite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnovejši gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.

Ker program Highlight (Oznaþi) uporablja komunikacijske povezave, zapustite program Highlight pred dostopom do MagicTune.

Nekateri Samsungovi CDT monitorji podpirajo funkcijo Highlight. Ko hkrati uporabljate funkcijo Highlight in MagicTune , se pojavijo spori, ki povzroþajo napake.

Pred uporabo MagicTune IZKLOPITE Highlight.

Odpravljanje težav

z

MagicTune morda ne bo deloval, þe zamenjate monitor ali þe posodobite gonilnik grafiþne kartice, medtem ko se izvaja MagicTune. ýe pride do tega, ponovno zaženite sistem.

Napaka Preverite

Preverite, ko

MagicTune ne deluje pravilno.

Funkcija MagicTune™ se nahaja le na osebnih raþunalnikih (VGA) z OS

Windows, ki podpira Plug and Play.

MagicTune™ ne deluje pravilno.

Ste zamenjali osebni raþunalnik ali grafiþno kartico?

Rešitve

Da bi preverili, ali je osebni raþunalnik na voljo za funkcijo MagicTune™, sledite spodnjim korakom (þe je OS Windows™ XP);

Nadzorna plošþa › Uþinkovitost delovanja in vzdrževanje -> Sistem -> Strojna oprema ->

Upravitelj naprav › Monitorji › Ko ste izbrisali

Plug and Play monitor, poišþite 'Plug and Play monitor' z iskanjem nove strojne opreme.

MagicTune je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafiþne kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. ýe imate težave z grafiþno kartico, obišþite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafiþnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune

Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune

.

z z

Obišþite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune MAC.

Obišþite spletno stran MagicTune

, þe želite tehniþno podporo za MagicTune, þe imate kakšno vprašanje ali þe želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Pregled

| Namestitev | Vmesnik | Odstranitev | Odpravljanje težav

Pregled

Kaj je MagicRotation?

V preteklosti so raþunalniški zasloni omogoþali uporabnikom ogled vsebine samo v ležeþem naþinu.

V današnji dobi informacijske tehnologije mora vse veþ uporabnikov v vsakdanjem življenju prebirati dokumente, spletne strani, e-pošto itd. Ogled tovrstn e vsebine je optimalen v pokonþnem naþinu, kjer je na zaslonu omogoþen prikaz celotne vsebine. Na ta naþin se obþutno poveþa storilnost uporabnikov, saj so zaradi zmožnosti preklopa med ležeþim in pokonþnim naþinom bolj prilagodljivi.

Programska oprema MagicRotation proizvajalca Samsung Electronics, Inc. uporabnikom omogoþa sukanje prikaza (usmerjenost 0, 90, 180, 270), kar prispeva k optimalni uporabi raþunalniškega zaslona, izboljša gledanje in poveþa storilnost.

Osnovno delovanje

MagicRotation podpira sisteme Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home in XP Professional.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Inc.

Pregled |

Namestitev

| Vmesnik | Odstranitev | Odpravljanje težav

Namestitev

1. V CD-ROM pogon vstavite namestitveni CD.

2. Kliknite namestitveno datoteko MagicRotation.

3. Izberite jezik za namestitev in kliknite "Next" (Naprej).

4. Ko se pojavi okno InstallationShield Wizard, kliknite "Next" (Naprej).

5. Izberite "I agree to the terms of the license agreement" (Strinjam se s pogoji licenþne pogodbe), da sprejmete pogoje uporabe.

6. Izberite mapo za namestitev programa MagicRotation.

7. Kliknite "Install" (Namesti).

8. Prikaže se okno "Installationation Status" (Status namestitve).

9. Click "Finish" (Konþaj).

Za pravilno delovanje programa MagicRotation morate ponovno zagnati sistem.

10. Po konþani namestitvi se na namizju pojavi ikona izvršenega programa MagicRotation.

Težave pri namestitvi

Na namestitev programa MagicRotation lahko vplivajo številni dejavniki, npr. grafiþna kartica, matiþna plošþa in omrežno okolje.

ýe med namestitvijo naletite na težave, si oglejte

"Odpravljanje težav"

.

Omejitve

1. Za pravilno delovanje programa MagicRotation mora biti namešþen ustrezen gonilnik za grafiþno kartico.

Namešþena mora biti najnovejša razliþica gonilnika, ki je na voljo pri dobavitelju.

2. ýe doloþene aplikacije, npr. Windows™ Media Player, Real Player itd., ne prikazujejo pravilno filmskih

datotek v usmerjenostih 90, 180 in 270, naredite naslednje:

{

{

{

Zaprite aplikacijo.

Izberite usmerjenost pogleda (90, 180, 270) za aplikacijo.

Ponovno zaženite aplikacijo.

V veþini primerov je s tem težava odpravljena.

3. Uporabniške aplikacije, ki uporabljajo OpenGL in DirectDraw (3D risanje), ne delujejo skladno z izbranim naþinom usmerjenosti (90, 180, 270), npr. 3D igre

4. Aplikacije, ki temeljijo na sistemu DOS, v celozaslonskem naþinu ne bodo delovale skladno z izbranim naþinom usmerjenosti (90, 180, 270).

5. Sistemi Windows™ 98, ME, NT 4.0 ne podpirajo dvojnega naþina.

6. MagicRotation ne zagotavlja podpore za 24 bitov na slikovno piko (bitna globina/barvna kakovost).

7. Priporoþamo, da pred zamenjavo grafiþne kartice odstranite programsko opremo MagicRotation.

Sistemske zahteve

OS

z z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ NT 4.0

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Strojna oprema

z z

128 MB pomnilnika ali veþ (priporoþeno)

Vsaj 25 MB prostora na trdem disku

Servisni paketi

z z

Priporoþamo, da namestite najnovejši servisni paket.

Za Windows™ NT 4.0 priporoþamo namestitev brskalnika Internet Explorer 5.0 (ali novejše razliþice) s komponento Active Desktop.

* Za dodatne informacije obišþite spletno stran

MagicRotation.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Inc.

͑

͑

Pregled | Namestitev |

Vmesnik

| Odstranitev | Odpravljanje težav z z

Ko je v teku sukanje, deli programa MagicTune˞ ne bodo delovali kot

obiþajno.

Samodejno sukanje: Med sukanjem monitorja se bo samodejno sukal tudi zaslon.

z z z

Za zagon AutoRotation sledite spodnjim navodilom.

Na raþunalnik namestite programa MagicRotation˞ in MagicTune˞ 3.6.

Zaženite MagicTune˞ 3.6

Option ˧ Preference ˧ Kliknite na manjše polje v enable task tray

menu (omogoþi meni orodne vrstice). z z

Programa MagicRotation˞ ni mogoþe nuditi, saj preprosto stojalo

ne podpira funkcionalnosti teþajev.

Dovoljeni kot obraþanja monitorja je odvisen od modela monitorja.

Vmesnik

Meni orodne vrstice

Meni se pojavi, ko kliknete na desni miškin gumb.

Rotate (Zasuk): Prikaz se zasuþe za 90 stopinj

Rotate to 0 (Zasuk za 0): Zaslon bo zasukan za 0 stopinj s trenutnega položaja.

Rotate to 90 (Zasuk za 90) : Zaslon bo zasukan za 90 stopinj s trenutnega položaja.

Rotate to 180 (Zasuk za 180) : Zaslon bo zasukan za 180 stopinj s trenutnega položaja.

Rotate to 270 (Zasuk za 270) : Zaslon bo zasukan za 270 stopinj s trenutnega položaja.

Hot key (Bližnjiþna tipka) : Bližnjiþne tipke so nastavljene po privzetem naþinu, uporabnik jih lahko spremeni.

Novo nastavitev lahko doloþi uporabnik neposredno prek tipkovnice. Uporabnik lahko bližnjiþno tipko ustvari s kombinacijo tipk Shift, Ctrl, Alt in drugih splošnih tipk. ýe pritisnete samo splošno tipko, bo bližnjica doloþena v obliki Alt+splošna tipka.

Help (Pomoþ) : Prikaže HELP (Pomoþ) programa MagicRotation˞.

About (Vizitka) : Prikaže razliþico in avtorske pravice za program MagicRotation˞.

Exit (Izhod) : Izhod iz programa MagicRotation˞.

Pregled | Namestitev | Vmesnik |

Odstranitev

| Odpravljanje težav

Odstranitev

Program MagicRotation lahko odstranite samo z uporabo možnosti "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) na nadzorni plošþi v OS Windows™.

Za odstranitev programa MagicRotation izvedite naslednje korake.

1. Pojdite na [Task Tray (Opravilna vrstica)] ' [Start] ' [Settings (Nastavitve)] in v meniju izberite

[Control Panel (Nadzorna plošþa)].

ýe uporabljate Windows™ XP, pojdite na [Control Panel (Nadzorna plošþa)] v meniju [Start].

2. Kliknite ikono "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) na nadzorni plošþi.

3. Na zaslonu "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) se pomaknite navzdol do

"MagicRotation"

Kliknite, da oznaþite program.

4. Kliknite gumb "Change/Remove" (Spremeni/odstrani), da odstranite program.

5. Za zaþetek postopka odstranjevanja kliknite "Yes" (Da).

6. Poþakajte, dokler se ne pojavi pogovorno okno "Uninstall Complete" (Odstranjevanje konþano).

7. Po odstranitvi ponovno zaženite sistem, da zakljuþite odstranitev.

Obišþite spletno stran

MagicRotation, kjer imate dostop do tehniþne podpore za MagicRotation, odgovorov na pogosta vprašanja in nadgradenj programske opreme.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation,Inc.

Pregled | Namestitev | Vmesnik | Odstranitev |

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Preden kliþete tehniþno podporo

z

Programska oprema MagicRotation deluje pravilno skupaj z gonilnikom grafiþne kartice, ki ga je zagotovil dobavitelj grafiþne kartice, in omogoþa sukanje prikaza na zaslonu. ýe namešþeni gonilnik grafiþne kartice ne deluje pravilno ali þe vsebuje programske napake, so te napake prisotne tudi po namestitvi programske opreme MagicRotation.

Vzroki za nepravilno delovanje zaradi težav z namešþenim gonilnikom grafiþne kartice ne izhajajo iz programske opreme MagicRotation.

ýe želite preveriti, ali obstajajo težave z namešþenim gonilnikom grafiþne kartice, lahko izvedete naslednje diagnostiþne korake:

1. Preverite, ali se težave pojavljajo tako pri usmerjenosti 0 (ležeþi naþin) kot 90 (pokonþni naþin).

2. Preverite, ali se težave pojavljajo pri razliþnih barvnih globinah (8/16/32 bitov na slikovno piko) in razliþnih loþljivostih (800 x 600, 1024 x 768).

3. Preverite, ali se težave pojavljajo tudi brez namestitve programske opreme MagicRotation.

ýe se težave ponavljajo v naslednjih scenarijih, težave verjetno povzroþa namešþeni gonilnik grafiþne kartice:

Za odpravo težave izvedite naslednje korake:

1. Odstranite programsko opremo MagicRotation.

2. Pri dobavitelju grafiþne kartice pridobite najnovejši gonilnik grafiþne kartice.

Najnovejši gonilniki grafiþnih kartic (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL itd.) so na voljo za prenos na spletnih straneh proizvajalcev.

3. Namestite najnovejši gonilnik grafiþne kartice

4. Namestite programsko opremo MagicRotation. V veþini primerov je s tem težava odpravljena. z

Programska oprema MagicRotation morda ne bo delovala, þe zamenjate monitor ali posodobite gonilnik grafiþne kartice in je hkrati zagnana programska oprema MagicRotation.

V tem primeru ponovno zaženite sistem. z

Obišþite spletno stran

MagicRotation, kjer imate dostop do tehniþne podpore za MagicRotation, odgovorov na pogosta vprašanja in nadgradenj programske opreme.

Predno pokliþete servis, preþitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite problem. ýe potrebujete pomoþ, pokliþite telefonsko številko na garancijskem listu številko, ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika .

Napaka Preverite

Na zaslonu ni slike. Ne morem vkljuþiti monitor.

Ali je prikljuþni kabel pravilno zvezan?

Ali na zaslonu lahko vidite "Check Signal

Cable"

Rešitev

Preverite stik prikljuþnega in napajalnega kabla.

(Priklju

þeno s D-sub kablom)

Preverite stik signalnega kabla.

(Povezano s DVI kablom)

ýe še vedno vidite sporoþilo o napaki (error message) na zaslonu, ko je monitor pravilno prikljuþen , preverite ali je monitor nastavljen na analogni status. Pritisnite gumb 'SOURCE' za dvojno kontrolo vhodnega signala.

ýe je monitor vklopljen, ponovno zaženite raþunalnik, da se prikaže zaþetni

(inicialni) zaslon (login).

ýe se pojavi inicialni zaslon (login zaslon), zaženite raþunalnik v odgovarjajoþem naþinu

(varnostni naþin za Windows ME/XP/2000) in nato spremenite frekvenco video kartice.

( Preþitajte Predprogramirane nastavitve )

Ali lahko vidite na zaslonu "Not

Optimum Mode",

"Recommended

Mode 1680 X 1050 60

Hz"?

Opomba: ýe se ne prikaže inicialni (login) zaslon, poišþite servis ali svojega dobavitelja .

To sporoþilo vidite þe je signal z video kartice veþji od maksimalne loþljivosti in frekvence na katerima lahko monitor pravilno deluje.

Nastavite maksimalno loþljivost in frekvenco tako, da lahko monitor normalno deluje.

ýe zaslon preseže WSXGA ali 75 Hz (pri

WSXGA , 60 Hz), se prikaže sporoþilo "Not

Optimum Mode" (Ni optimalni na

þin),

"Recommended mode" (Priporoþeni naþin):

1680 X 1050 60 Hz".

ýe zaslon preseže 85 Hz, bo ta deloval pravilno, vendar se bo za eno minuto prikazalo in nato izginilo sporoþilo "Not

Optimum Mode" (Ni optimalni na

þin),

"Recommended mode" (Priporoþeni naþin):

1680 X 1050 60 Hz".

V tej eni minuti spremenite naþin v priporoþeni.

(ýe ponovno zaženete sistem, se sporoþilo ponovno pojavi.)

Na zaslonu ni slike.

Ali utripa indikator vklopa na monitorju v eno sekundnih intervalih?

Monitor je v varþevalnem naþinu.

Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da bi aktivirali monitor in vrnili sliko na zaslon.

Ne vidite OSD izbirnika.

Zaslon ima þudne barve ali je þrno-bel.

ýe še vedno ni slike, pritisnite gumb 'SOURCE'.

Nato znova pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici, da aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.

Je monitor povezan z

DVI kablom?

ýe zaženete sistem, preden prikljuþite DVI kabel, ali izkljuþite in nato ponovno prikljuþite DVI kabel, ko je sistem zagnan, bo zaslon morda prazen, saj nekateri modeli grafiþnih kartic ne oddajajo video signalov. Prikljuþite DVI kabel in nato znova zaženite sistem.

Ste mogoþe blokirali

OSD, da bi prepreþili neželjene spremembe nastavitev?

Ali prikazuje zaslon samo eno barvo kot,da gledate zaslon þez celofan?

Deblokirajte OSD s pritiskanjem gumba MENU vsaj 5 sekund.

Preverite stik signalnega kabla. Preverite ali je video kartica trdno vklopljena v svoj prikljuþek.

Zaslon je naenkrat izgubil uravnoteženost.

Ali so barve zaslona postale þudne potek, ko je program že nekaj

þasa deloval ali zaradi

Ali je video kartica pravilno namešþena?

Ali ste spremenili video kartico ali gonilnik?

Ali ste nastavili loþljivost ali frekvenco monitorja?

Ponovno zaženite raþunalnik.

Namestite video kartico v skladu z navodili.

Namestite položaj in velikost slike na zaslonu s pomoþjo OSD-ja.

Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.

( Preþitajte Predprogramirane nastavitve ).

Zaslon lahko postane neuravnotežen zaradi ciklusa signala video kartice.

Ponovno namestite položaj s pomoþjo OSD-ja.

Ste nastavili loþljivost ali frekvenco monitorja?

Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.

( Preþitajte Predprogramirane nastavitve ).

Zaslon je defokusiran ali OSD ne morete nastaviti.

LED-indikator utripa ali na zaslonu ni slike.

Na zaslonu se prikazuje samo 16 barv.

Barve so se spremenile po zamenjavi video kartice.

Preverite, ko

MagicTune ne deluje

Ali je frekvenca pravilno nastavljena potem ko ste preverili

Programirane postavke prikaza na izbirniku

(menuju)?

Nastavite pravilno frekvenco skladno z navodili za namestitev video kartice in

Predprogramiranimi nastavitvami.

.

(Maksimalna frekvenca se lahko po loþljivosti razlikuje od proizvoda do proizvoda.)

Ali so barve v sistemu

Windows pravilno nastavljene?

Ali je video kartica pravilno namešþena?

Pojavilo se je sporoþilo

"Unrecognized monitor,PlugȌPlay

(Vesa DDC) monitor found" (Neznan monitor, najden ˎ.)

Ali ste namestili gonilnik monitorja?

Poglejte v navodilih, ki ste jih prejeli z video kartico, ali podpira funkcijo Plug&Play

(VESA DDC).

Možnost MagicTune je na voljo samo v

Za Windows ME/XP/2000:

Pravilno nastavite barve na Control Panel,

Display(prikaz), Settings(nastavitve).

Namestite video kartico skladno z navodili.

Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov.

Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov.

ýe želite preveriti, ali je v vašem raþunalniku na voljo možnost MagicTune, sledite

pravilno. raþunalnikih (VGA) z operacijskim sistemom

Windows, ki podpirajo tehnologijo »Plug and

Play«.

MagicTune˞ ne deluje pravilno.

Ste zamenjali osebni raþunalnik ali grafiþno kartico?

spodnjim korakom (

þe imate operacijski sistem Windows XP);

Nadzorna plošþa -> Uþinkovitost delovanja in vzdrževanje -> Sistem -> Strojna oprema ->

Upravitelj naprav -> Monitorji -> Po brisanju možnosti Plug and Play monitor, poišþi Plug and

Play monitor tako, da poišþeš novo strojno opremo.

MagicTune je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafiþne kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. ýe imate težave z grafiþno kartico, obišþite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafiþnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune

Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune .

Obišþite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune

MAC.

Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.

1. Preverite ali sta prikljuþni in napajalni kabel pravilno zvezana z raþunalnikom.

2. Preverite ali raþunalnik igra veþ kot 3 krat ob zagonu.

(ýe je odgovor pritrdilen, pokliþite servis za matiþno plošþo raþunalnika.)

3. ýe ste namestili novo video kartico ali ste zapirali raþunalnik, preverite ali je namešþen gonilnik za video adapter in monitor.

4. Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 56 Hz~75 Hz.

(ýe uporabljate maksimalno loþljivost, hitrost ne sme biti višja od 60 Hz.)

5. ýe omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite raþunalnik v varnostni naþin, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel˧System˧Device

Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite ra þunalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video adapter.

ýe se problem ponavlja, poišþite pooblašþeni servis.

.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje

Kako lahko spremenim frekvenco?

Odgovor

Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Preþitajte priroþnik za raþunalnik ali video kartico).

Kako lahko nastavim loþljivost?

Windows ME/XP/2000: Nastavite loþljivost na Control Panel,

Display (prikaz), Settings (nastavitve).

Kako lahko namestim funkcijo za varþevanje energije (Power

Saving)?

Kako lahko þistim ohišje/LCD ekran?

* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.

Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Preþitajte priroþnik za sistem

Windows/raþunalnik).

Izklopite mrežni prikljuþek in oþistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za þišþenje ali þisto vodo.

Dobro oþistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite – voda ne sme priti v notranjost monitorja.

Lastni test (selftest)

Lastni-test | Opozorilna sporoþila | Delovni pogoji | Koristni nasveti

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

Lastni test

1. Izkljuþite raþunalnik in monitor.

2. Izvlecite video kabel na zadnji strani raþunalnika.

3. Vkljuþite monitor

ýe monitor deluje pravilno, boste videli okno s spodnje slike.

To okno se pojavi tudi med obiþajno uporabo, þe je video kabel izklopljen ali poškodovan.To okno se pokaže tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.

4. Izklopite monitor in ponovno prikljuþite video kabel, nato vklopite raþunalnik in monitor.

ýe je zaslon monitorja po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik in raþunalniški sistem; monitor deluje pravilno.

Opozorilna sporo þila

ýe nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporoþilo ali pa se zgublja slika þeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporoþilo lahko pomeni, da je video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.

Delovni pogoji

Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije monitorja.

1. ýe se poleg monitorja nahajajo zvoþniki za basovske tone, odklopite zvoþnike in jih preselite v drug prostor.

2. Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni, ki so bližje od enega metra.

Koristni nasveti

z

Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz raþunalnika. Zato lahko v primeru, da nastane problem z raþunalnikom ali video kartico, to lahko povzroþi izgubo slike, slabo barvo, hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd. z

Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti

ýe na zaslonu ni slike ali se pojavi sporoþilo "Not Optimum Mode","Recommended mode

1680 X 1050 60 Hz" odklopite kabel iz ra þunalnika, ko je monitor še pod napetostjo:

{

ýe se na zaslonu pojavi sporoþilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela,

{

V takem primeru išþite problem na raþunalniku.

Splošno

Splošno

Naziv modela

LCD-ploš þa

Velikost

Podroþje prikaza

Razmak pikslov

Vrsta

Aktivni prikaz

Horizontalni

Vertikalni

Barva prikaza

16,7M barve(8-bitno)

SyncMaster 215TW

Diagonala 21" (54 cm)

518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)

0,270 mm (H) x 0,270 mm (V) a-si TFT aktivna matrica

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz (Analogno/Digitalno)

Resolucija

Optimalna resolucija

Maksimalna resolucija

WSXGA 1680 x 1050 @ 60 Hz

WSXGA 1680 x 1050 @ 60 Hz (Analogno/Digitalno)

Vhodni signal, prekinjen

RGB Analogni, Z DVI skladen digitalni RGB

0,7 Vp-p · 5%, Stopnja TTL (V visoko ˻ 2,0 V; V nizko ˺ 0,8 V)

Video

Format video posnetka

Maksimalno pikslov / ura

165 MHz

CVBS , S-Video, Component

Napajanje

AC 120 V · 10 V, 60 Hz ali AC 220 V · 20 V, 50 Hz

Signalni kabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, loþljiv , 1,8 m

Spojnik DVI-D do DVI-D, odstranljiv, 2,0 m (Možnost)

Poraba elektrike

Manj od 70 W

Dimenzije (širina x dolžina x višina) / Teža

S stojalom : 490 x 219,8 x 377 mm (19,3 x 8,7 x 14,8 inch) / 7,5 kg

Brez stojala : 490 x 72 x 342,5 mm (19,3 x 2,8 x 13,5 inch)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

100mm x 100mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)

Delovni pogoji

Delovna temperatura

Temperatura skladišþenja

10¶C ~ 40 ¶C(50¶F ~ 104¶F)

Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura

-20¶C ~ 45 ¶C(-4¶F ~ 113¶F)

Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na raþunalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive to þke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošþa narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in veþjo preciznostjo.Toda piksli RDEýE, ZELENE, MODRE in BELE barve so ponekod bolj svetli in lahko so vidni nekateri þrni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in lahko se uporablja brez neugodnih uþinkov.

z

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000.

Opomba: Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Sistem ohranjevalnika zaslona (PowerSaver)

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varþuje z energijo z preklopom monitorja v naþin nizke porabe þe se ga ne uporablja dalj þasa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni naþin þe premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. ýe želite varþevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj þasa. Sistem

PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem raþunalniku. To funkcijo lahko namešþate s pomoþjo softwerskih orodij instaliranih na raþunalniku.

Status

Indikator vklopa

Poraba elektrike

Normalno delo

modr

Manj kot 70 W

Power-off na þin

EPA/ENERGY 2000

modr, utripajoþi

Manj od 2 W

(Naein izklopa)

Izklop

(Izklop POWER S/W)

ýrn

Manj kot 1 W

Monitor je EPA ENERGY STAR

DPMS.

®

kompatibilen in ENERGY2000 kompatibilen þe se uporablja z raþunalnikom, ki ima funkcijo VESA

Kot partner agencije ENERGY STAR

®

, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR porabo energije.

®

za uþinkovito

Predprogramirane nastavitve

ýe je signal raþunalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, þe je signal drugaþen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil.

Preberite priroþnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji naþin.

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 X 870

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 X 960

VESA, 1280 X1024

VESA, 1280 X1024

VESA, 1440 X 900

VESA, 1680 x 1050

Tabela 1. Predprogramirane nastavitve

Na

þin prikaza

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

79,976

55,935

65,290

Horizontalna frekvenca

(kHz)

35,000

49,726

68,681

31,469

31,469

31,469

37,500

37,861

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

Vertikalna frekvenca

(Hz)

66,667

74,551

75,062

70,086

59,940

70,087

75,000

72,809

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

75,025

59,887

59,954

Frekvenca pikslov

(MHz)

30,240

57,284

100,00

25,175

25,175

28,322

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,00

108,00

135,00

106,5

146,250

Polariteta sink.

(H/V)

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

+,-/+,-

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

-/+

-/+

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/+

-/-

Horizontalna frekvenca

ýas potreben, da se prikaže ena horizontalna þrta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna

številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika.

Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD-WIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomo

þ strankam SAMSUNG.

CANADA

MEXICO

U.S.A

North America

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

800-726-7864 (SAMSUNG)

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

1-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

RUSSIA

UKRAINE

SOUTH AFRICA

U.A.E

02 201 2418

844 000 844

38 322 887

09 693 79 554

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

06 40 985 985

199 153 153

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0850 123 989

902 10 11 30

08 585 367 87

0870 242 0303

8-800-200-0400

8-800-502-0000

CIS

http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur

1300 362 603

Asia Pacific

800-810-5858, 010- 6475 1880

2862 6001

3030 8282, 1920 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Velikost pikslov

Slika na monitorju je sestavljena iz rdeþih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, veþja je loþljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic". Enota: mm

Vertikalna frekvenca

Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer:

ýe se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.

Horizontalna frekvenca

ýas prikaza ene þrte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca.

Enota: kHz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih þrt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda

(neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih þrt izmeniþno imenuje Interlace metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za veþino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

Ta funkcija omogoþa najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoþa avtomatsko izmenjavo informacij med raþunalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play

Lo þljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje

"loþljivost". Številka doloþa preciznost prikaza. Visoka loþljivost je dobra za izvajanje veþih nalog, ker je na ekranu možno prikazati veþ slikovnih podatkov.

Primer: Loþljivost 1680 X 1050 pomeni, da je zaslon sestavlja 1680 horizontalnih pikic

(horizontalna loþljivost9 in 1050 vertikalnih þrt (vertikalna loþljivost).

S-Video

Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoþa do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoþa visokokakovostni video.

Vhod za zunanje naprave

Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje, videokamere, DVD predvajalnike, ter loþeno za televizijsko oddajanje.

DVD

Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko loþljivost/kakovost, ki uporabniku omogoþa þistejše slike.

Za boljši prikaz

1. Prilagodite resolucijo raþunalnika in zaslona na kontrolni plošþi raþunalnika na spodaj opisan

naþin, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreþ slika neenakomerne kakovosti þe TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.

{

{

Resolucija: 1680 X 1050

Vertikalna frekvenca ( osvežitev) : 60 Hz

2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošþa izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali veþjo. Toda vþasih se piksli

RDEýE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne

þrne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

{

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000

3. Za þišþenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne koliþine priporoþenega sredstva za þišþenje ter mehko in suho tkanino. LCD podroþje pažljivo brišite. ýe boste ob tem preveþ pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.

4. ýe niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve). Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop monitorja. ýe se po zakljuþku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE

(fino/grobo) funkcijo nastavitve.

5. ýe dalj þasa gledate doloþen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v naþin varþevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), þe ste odsotni dalj

þasa od raþunalnika.

Odgovornost nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.

© 2006 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung

Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za sluþajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung

je registrirani zašþitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and

Windows NT

so registrirani zašþitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so registrirani zašþitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip

ENERGY STAR

®

so registrirani zašþitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency

(EPA). - Kot partner agencije ENERGY STAR

®

v smislu uþinkovitosti porabe energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zašþitni znaki ali registrirani zašþitni znaki svojih lastnikov.

je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta proizvod odgovarja smernicam agencije ENERGY STAR

®

Razred B

Ta naprava je digitalna naprava razreda B. Za Priroþnik o varnosti in skladnosti s pravilnikom EMC si lahko ogledate "Regulativni" priroþnik.

MÉXICO

IMPORTADO POR:

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik

(image retention), zlasti ko je bila prej dlje þasa prikazana statiþna slika.

V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

Garancija

Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.

Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.

Kaj je ohranjanje slike (image retention)?

Med obiþajnim delovanjem plošþe LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. ýe pa je ista slika prikazana dlje þasa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoþi kristal, nakopiþi razlika v elektriþni napetosti. Zaradi tega se tekoþi kristal nabere na doloþenih podroþjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko prepreþite ohranjanje slike na vašem zaslonu

LCD

Izklop, ohranjevalnik zaslona ali na

þin varþevanja porabe

Primer) z

Izklopite napajanje, ko uporabljate statiþni vzorec.

- Izklopite napajanje za 4 ure po 24 urah uporabe.

- Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe. z

ýe je mogoþe, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.

- Priporoþamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajoþo se sliko.

z

V lastnostih zaslona, ki jih doloþite v raþunalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

Predlogi za posamezne aplikacije

Primer) Letališþa, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi

Priporoþamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajo

þo se sliko.

Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoþe se slike.

Ob þasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 razliþni barvi).

Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveþ razlikujejo po svetlosti.

Ohranjanje slike najveþkrat povzroþa uporaba sivih barv. z

Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (þrna in bela, siva)

Primer) z

Priporoþene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.

Primer)

Najboljši na

þin, da prepreþite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da ra þunalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.

Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošþa LCD deluje v normalnih okolišþinah.

O normalnih okolišþinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošþa LCD dlje þasa prikazuje fiksen vzorec (veþ kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekoþim kristalom (LC) v slikovni piki.Sþasoma se razlika v napetosti med elektrodama poveþuje in tekoþi kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.

Pojav prepreþimo, þe nakopiþeno razliko v napetosti zmanjšamo.

Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna elektri

þna in elektronska oprema) - Samo Evropa

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi prepreþili morebitno tveganje za okolje ali zdravje þloveka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek loþite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokliþejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokliþejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement