Samsung HT-X710 Navodila za uporabo

Samsung HT-X710 Navodila za uporabo
HT-X710
Digitalni sistem
za domači kino
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na
spletni strani
www.samsung.com/global/register
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 1
2008-04-19 �� 2:55:16
Lastnosti
Predvajanje različnih vrst plošč
Ta sistem domačega kina vam omogoča predvajati različne plošče, vključno z DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX, CD-R/RW in DVD±R/RW.
Združljiv z DVD-Avdio
Izkusite vrhunsko kakovost zvoka s standardom DVD-Avdio. Vgrajeni 24-bitni/192-kiloherčni digitalno-analogni pretvornik
omogoča predvajanje izjemno kakovostnega zvoka, tako glede dinamičnega razpona kot tudi glede čistosti in natančnosti
zvoka pri nizkih in visokih frekvencah.
Podpora funkcije USB HOST
Domači kino s funkcijo USB HOST omogoča povezavo in predvajanje iz zunanjih pomnilniških naprav USB, na
primer iz MP3-predvajalnikov, pomnilnikov USB flash itd.
Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
Če ostane glavna enota 3 minute v zaustavitvenem načinu, se na TV zaslonu prikaže logotip Samsung.
HT-X710 se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20 minutah v načinu ohranjevalnika zaslona.
Funkcija varčevanja z energijo
HT-X710 se samodejno izklopi po 20 minutah v načinu mirovanja.
Prilagojen prikaz na televizijskem zaslonu
HT-X710 omogoča izbiro priljubljene slike med predvajanjem JPEG- in DVD-plošč ter nastavitev te slike za ozadje.
HDMI
HDMI istočasno oddaja DVD video in avdio signale ter predvaja čistejšo sliko.
Funkcija AV SYNC
Če je enota povezana z digitalnim televizorjem, lahko video zaostaja za zvokom.
V tem primeru lahko nastavite čas zakasnitve zvoka, da sinhronizirate zvok z videom.
Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s
HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo
funkcijo Anynet+.)
Funkcija Bluetooth
Za poslušanje glasbe z visokokakovostnim stereo zvokom in brez kakršnih koli kablov lahko uporabite funkcijo Bluetooth.
KAJ VKLJUČUJE
Preverite, ali so priloženi naslednji pripomočki.
Video kabel
FM-antena
HDMI-kabel
Uporabniški priročnik
Daljinski
upravljalnik
/ Baterije (velikost AAA)
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 2
2008-04-19 �� 2:55:16
SLV
varnostni podatki
Varnostna opozorila
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV,
KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
Simbol vas opozarja na pomembna
navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so
priložena enoti.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Simbol označuje, da je v notranjosti enote
prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči
udar električnega toka.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso
v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR: NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA
PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKOM.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
•N
aprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
•Č
e želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
POZOR
•A
parat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
• E lektrični vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.
Ta oznaka na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ni
dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke, ki so označeni s to oznako, ločite
od ostalih odpadkov ter jih pošljite na ustrezno zbirališče v ponovno predelavo. Na ta način boste pomagali
preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi. Za podrobnosti o načinu odvoza
in zbiralnih mestih za okolju prijazno predelavo naj se zasebni uporabniki obrnejo na prodajalno, kjer so
izdelek kupili, ali na pristojni občinski urad.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in naj preverijo splošne pogoje na kupoprodajni pogodbi.
Tega izdelka ne odlagajte skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 3
2008-04-19 �� 2:55:16
varnostni podatki
PrEVIDNOSTNI UKrEPI
Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifikacijski nalepki na
zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli enote za
ustrezno prezračevanje (7,5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte nobenih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se prepričajte,
da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v stanje pripravljenosti
je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti, izvlecite vtič iz omrežne
vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr. kamin)
ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr. zvočniki
...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izključite iz električne
vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte
le za osebno uporabo.
Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo
počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom,
vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
4
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 4
2008-04-19 �� 2:55:18
SLV
vsebina
Lastnosti
2
Kaj vključuje
VARNOSTNI podatki
3
4
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
začetek
7
Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika
Predvajalne plošče
Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
Avtorska zaščita
Vrste plošč in lastnosti
2
3
7
opis
10
12
daljinski upravljalnik
priključki
16
PREDEN začnete uporabljati
domači kino
8
8
8
9
10 Sprednja plošča
11 Zadnja plošča
12 Pregled daljinskega upravljalnika
14 Nastavitev daljinskega upravljalnika
16
18
20
21
23
Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika
Povezava video izhoda in televizorja
Funkcija HDMI
Priključek za avdio iz zunanjih komponent
Priklop FM-antene
24 Preden začnete uporabljati domači kino
24
predvajanje
25
25
26
27
28
30
38
40
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD
Predvajanje datotek JPEG
Predvajanje datotek DivX
Uporaba funkcije predvajanja
Uporaba funkcije BLUETOOTH
Predvajanje predstavnostnih datotek z
uporabo funkcije USB Host
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 5
2008-04-19 �� 2:55:18
vsebina
nastavitev sistema
42
radio
48
Priročne funkcije
49
Odpravljanje težav
52
42 Nastavitev jezika
43 Nastavitev vrste televizijskega zaslona
44 Nastavitev starševskega nadzora (STOPNJA
NASTAVITVE)
44 Nastavitev gesla
45 Nastavitev ozadja
45 Način izbire ene izmed treh pripravljenih
nastavitev ozadja
46 Način predvajanja DVD-plošče
46 Nastavitev kompresije dinamičnega razpona
(DRC)
47 Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC)
47 Nastavitev HDMI-zvoka
47 Nastavitev zvoka
48 Poslušanje radia
48 Prednastavitev radijskih postaj
49
49
49
49
50
51
51
Izklop zvoka
Funkcija časovnika za izklop
Prilagoditev osvetlitve zaslona
V-SOUND (Navidezni zvok)
Funkcija navidezne slušalke
S.VOL (Pametna glasnost)
P.BASS/Obogatitev zvoka
52 Odpravljanje težav
Seznam kod za jezike
54 Seznam kod za jezike
Izdelki, ki podpirajo funkcijo
USB Host
55 Digitalni fotoaparat
55 USB-pomnilniški disk
55 MP3-predvajalnik
54
55
dodatek
56
56 Opozorila glede hranjenja in ravnanja s
ploščami 57 Tehnične lastnosti
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 6
2008-04-19 �� 2:55:18
SLV
začetek
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite z naslednjimi ikonami in izrazi,
ki so uporabljeni v priročniku
Ikona
d
B
A
G
D
M
M
Izraz
Razlaga
DVD
Označuje vsebino DVD- ali DVD-R-/DVD-RW-plošč, ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
CD
Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
MP3
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
JPEG
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
DivX
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče v formatu MPEG4.
(DVD±R/RW, CD-R ali CD-RW)
POZOR
Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
Opomba
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
` V tem priročniku veljajo navodila z oznako "DVD (
)" za plošče DVD-VIDEO,
DVD
DVD-AVDIO in DVD-R/-RW, posnete in zaključene v video načinu.
Kjer je mišljen specifičen tip DVD-ja, je posebej označeno.
` Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
O uporabi uporabniškega priročnika
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 3–4.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 52–53.)
Avtorske pravice
©2008 Samsung Electronics Co., Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez
vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 7
2008-04-19 �� 2:55:19
začetek
DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby
Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo vtis,
kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.
1
~ 6
DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati, se morata
regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče predvajati. Regionalna oznaka
predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)
Predvajalne plošče
Vrsta plošče
Znamka (logotip)
Posneti signali
Velikost plošče
12 cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Najdaljši čas predvajanja
pribl. 240 minut (enostranska)
pribl. 480 minut (enostranska)
pribl. 80 minut (enostranska)
pribl. 160 minut (enostranska)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
~P
lošč LC, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM in DVD-RAM na tem predvajalniku ni mogoče predvajati.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <WRONG DISC FORMAT>.
~ DVD plošč, ki jih kupite v tujini, na tem predvajalniku morda ne bo mogoče predvajati.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK
REGION CODE>.
Avtorska zaščita
~ Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite neposredno s
televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje slike z avtorsko
zaščitenih DVD-plošč.
~ Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem
uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te
avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za domačo
uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision Corporation.
Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 8
2008-04-19 �� 2:55:19
SLV
VRSTE PLOŠČ IN LASTNOSTI
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
❖ Plošče CD-R
❖ Plošče CD-R MP3
~ Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
~ Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
~ Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa večjo od 128 kb/s.
~ Predvajati je možno samo datoteke s končnico ".mp3" in ".MP3".
~ Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
~ Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne
bo mogoče.
~ Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot visoko
gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
~ Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih posnetkov 500.
~ Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih map 300.
● začetek
~ Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
~ Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
~ Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo mogoče predvajati.
~ Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
❖ Plošče CD-R JPEG
~ Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico <jpg>.
~ Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo
mogoče.
~ Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
~ Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
~ Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
~ Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
~ Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
~ Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo
mogoč.
❖ Plošče DVD R/RW, CD-R/RW DivX
~ Ker ta izdelek podpira zgolj kodirne formate, ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc., predvajanje datoteke
DivX, ki jo je ustvaril uporabnik, morda ne bo mogoče.
~ Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča.
(Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x 600 slikovnih pik itd.)
~ Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
~ Za več informacij o odobrenih formatih datotek podjetja DivX Networks, Inc. si oglejte spletno stran
"www.divxnetworks.net".
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 9
2008-04-19 �� 2:55:20
opis
SPrEDNJA PLOŠČA
8
9
10
11
7
GUMB POWER ( )
GUMB PLAY/PAUSE (
)
PRIKLJUČEK AUX IN1
FUNKCIJSKI GUMB
GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR IN
PRESKOK NAPREJ( )
10
PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN
PRESKOK NAZAJ ( )
URAVNAVANJE GLASNOSTI
11
USB-VRATA
GUMB STOP (T)
PLADENJ ZA PLOŠČE
10
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 10
2008-04-19 �� 2:55:22
SLV
ZADNJA PLOŠČA
1
4 ● OPIS
IZHODNI PrIKLJUČKI ZA ZVOČNIKE
Priključite levi, desni in nizkotonski zvočnik.
PrIKLJUČKI COMPONENT VIDEO
OUTPUT (KOMPONENTNI VIDEO IZHOD)
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video
izhodi.
PrIKLJUČKI AUX IN 2
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot
je videorekorder).
PrIKLJUČEK VIDEO OUTPUT (VIDEO
IZHOD)
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod
predvajalnika (VIDEO OUT).
PrIKLJUČEK ZA VHOD ZUNANJE
DIGITALNE OPTIČNE NAPrAVE
Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z
digitalnim izhodnim signalom.
KOAKSIALNI PrIKLJUČEK FM 75 Ω
Priključite na anteno FM.
HLADILNI VENTILATOr
Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi
izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm
prostora.
PrIKLJUČEK HDMI OUT (HDMI IZHOD)
S kablom HDMI priključite izhodni priključek HDMI na
vhodni priključek HDMI na vaši televiziji, da boste lahko
uživali v visoko kakovostnih slikah.
11
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 11
2008-04-19 �� 2:55:25
daljinski upravljalnik
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
1
2
3
17
18
19
4
5
6
7
20
21
22
8
23
9
24
25
26
27
10
28
11
29
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
12
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 12
2008-04-19 �� 2:55:26
Gumb DVD RECEIVER
18 Gumb TV/VIDEO
2
Gumb TV
19
3
Gumb POWER
20 Gumb CANCEL
4
Številski gumbi (0–9)
21 Gumb PAUSE
5
Gumb REMAIN
6
Gumb STEP
7
Gumba za pomikanje med
nastavljenimi radijskimi postajami in
posnetki na plošči
8
Gumb VOLUME
24 Gumb MUTE
9
Gumb MENU
25 Gumb RETURN
10
Gumb AUDIO
26 Gumb Cursor/ENTER
11
TUNER MEMORY, gumb SD (standardna
definicija)/HD (visoka definicija)
Gumb IZVRZI
PLAY
Gumb
STOP
SEARCH
23 Gumb TUNING/CH
27 Gumb SUBTITLE
28 Gumb EXIT
29 Gumb INFO
13
V-SOUND (navidezni zvok),
gumb V-H/P (navidezna slušalka)
14
Gumb AUDIO UPSCALE/P.BASS
31
Gumb SOUND EDIT
15
Gumb SLEEP
32
Gumb ZOOM
16
Gumb SLOW, MO/ST
33 Gumb DIMMER
17
Gumb
DVD
Gumb
Gumb
Gumb
DVD
DVD
DVD
TUNER
AUX
● daljinski upravljalnik
Gumb
22 Gumb
12 Gumb LOGO
SLV
1
30 Gumb REPEAT
34
Gumb S.VOL (pametna glasnost)
PORt
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1. Odstranite pokrovček
v smeri puščice na
sliki.
M
2. Vstavite dve 1,5-voltni bateriji
AAA tako, da se oznake polarnosti
ujemajo (+ in –).
3. Ponovno namestite
pokrovček.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:
` Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
` Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
` Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
` Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.
13
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 13
2008-04-19 �� 2:55:27
daljinski upravljalnik
NASTAVITEV DALJINSKEGA UPrAVLJALNIKA
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vaše televizije.
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
1. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
2. S pritiskom gumba POWEr vklopite televizor.
3. Med pritiskom na gumb POWEr vnesite kodo, ki ustreza
vaši znamki TV sprejemnika.
~ Če je v preglednici več kod za vaš televizor, jih vnašajte
posamično, da ugotovite, katera je prava.
Primer : za televizor Samsung
Pridržite gumb POWEr in s številskimi gumbi vnesite kode
00, 15, 16, 17 ali 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
~ Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumbe TV
POWER, VOLUME, CHANNEL in številske gumbe (0–9).
M
` Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Tudi funkcije, ki so na voljo, so odvisne
od znamke televizorja.
` Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za svojo znamko televizorja, bo ta privzeto deloval samo na
televizorjih Samsung.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje
7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od
senzorja daljinskega upravljalnika.
14
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 14
2008-04-19 �� 2:55:28
SLV
Seznam kod za različne znamke televizorjev
Št.
Znamka
Koda
Št.
Znamka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
21
Koda
● daljinski upravljalnik
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
60, 98
15
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 15
2008-04-19 �� 2:55:28
priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priklop digitalnega domačega kina na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne
vtičnice.
Priklop zvočnikov
L
SW
R
2,5- do 3-kratna velikost TV-zaslona
Postavitev digitalnega domačega kina
Predvajalnik postavite na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3,5–4 metre)
Sprednja zvočnika ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju
pomaknite malo bližje proti sebi.
Nizkotonski zvočnik g
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.
16
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 16
2008-04-19 �� 2:55:29
SLV
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in
spustite zaklep.
3. Priključne vtičnice priključite na zadnjo stran sistema za domači kino.
~ Prepričajte se, da se barve priključkov za zvočnike ujemajo z
barvami priključnih vtičnic.
Črna
Rdeča
● PrIKLJUČKI
Sprednji zvočnik (D)
Sprednji zvočnik (L)
Nizkotonski
` Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko
poškoduje.
` Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
` Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega
zvočnika potiskali rok ali predmetov.
` Globokotonca ne obesite na steno skozi kanal (odprtino).
M
` Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja,
moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
1
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 17
2008-04-19 �� 2:55:30
priključki
PrIKLJUČITEV VIDEO IZHODA NA TV SPrEJEMNIK
TV sprejemnik lahko priključite na tri različne načine.
NAČIN 1
(priložena)
NAČIN 2
NAČIN 3
(priložena)
1. NAČIN : HDMI
S HDMI kablom povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV
sprejemniku.
2. NAČIN : Komponentni video
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite priključke (PR, PB and Y) na zadnji plošči naprave z ustreznimi priključki na televizorju.
3. NAČIN : Kompozitni video
S priloženim video kablom povežite vtičnico VIDEO OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico VIDEO
IN na TV sprejemniku.
M
` Ta izdelek oddaja signal v prepletenem načinu 576i (480i) za komponentni izhod.
` Če napravo in televizor Samsung povežete s HDMI-kablom, lahko domači kino upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja. Na voljo je samo pri televizorjih SAMSUNG, ki
podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
` Preverite, ali ima vaš televizor logotip '. Če ima logotip ', podpira funkcijo
Anynet+.
1
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 18
2008-04-19 �� 2:55:32
Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko je
predvajalnik vključen.
SLV
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
~ HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.
S HDMI domači kino DVD oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni
priključek HDMI, prikazuje žive slike.
~ Zakaj Samsung uporablja HDMI?
Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju DVD-plošč pa se televiziji
pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale
(v domačem kinu DVD) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo se
zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje pretvorbe
D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.
● priključki
~ Opis priklopa HDMI
Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi
občasno šumenje.
~ Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se z
DVD-plošče oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.)
in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.)
Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
~ Kaj je funkcija Anynet+?
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij s
funkcijo Anynet+.
- Če ima vaša Samsungova televizija logotip ', potem podpira funkcijo Anynet+.
- Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se bo
samodejno vključila in preklopila na način HDMI.
- Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnite gumb za predvajanje, se bo televizija takoj
vključila in preklopila na način HDMI.
19
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 19
2008-04-19 �� 2:55:33
priključki
FUNKCIJA HDMI
resolution Selection (Izbira ločljivosti)
Ta funkcija omogoča, da uporabnik izbere ločljivost zaslona za
HDMI izhod.
V načinu mirovanja pritisnite in držite gumb SD/HD (standardna
ločljivost/visoka ločljivost) na daljinskem upravljalniku.
~ Za HDMI-izhod so na voljo naslednje ločljivosti:
576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
~ SD (standardna ločljivost) je 576p (480p), HD (visoka
ločljivost) pa je 720p, 1080i/1080p.
Privzeta nastavitev HDMI-izhoda je 576p (480p).
M
` Če televizor ne podpira izbrane ločljivosti, bo slika motena.
` Če je naprava povezana s televizorjem preko HDMIpriključka, ne oddaja kompozitnega in
komponentnega signala.
` Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala
televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
Kaj je HDMI (večpredstavnostni vmesnik
visoke ločljivosti)?
Ta naprava DVD-video signal oddaja v
digitalni obliki brez pretvorbe v analogno.
Digitalne slike bodo ostrejše, če video in
televizor povežete s HDMI-kablom.
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega
upravljalnika televizorja Samsung tako, da s HDMI-kablom
povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri
televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)
1. Za povezavo glavne enote sistema za domači kino in TV
sprejemnika Samsung uporabite HDMI kabel. (Glejte stran 18.)
. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij
si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)
~ Domači kino lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom
TV sprejemnika. (Razpoložljivi gumbi daljinskega
upravljalnika televizorja : gumbi
,
,
,
, , in
, gumbi, ~
gumbi)
THEATER
S funkcijo Anynet+
S to funkcijo lahko upravljate enoto, prižgete
TV ali pa si ogledate film tako, da pritisnete
gumb Play na daljinskem upravljalniku
vašega Samsungovega televizorja.
MOVE
MOVE
ENTEr
ENTEr
EXIT
EXIT
Move
Enter
View
THE
Exit
Če izberete TV
Nastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC) na ON (Vključeno) tako, da
pritisnete gumb Anynet+ na vašem daljinskem upravljalniku.
• receiver : On : Zvok lahko poslušate prek sistema za
domači kino.
• receiver : Off : Zvok lahko poslušate prek TV sprejemnika.
Če izberete THEATEr
THEATER
View
THE
MOVE
ENTEr
EXIT
Izberite THEATEr to connect in nastavite možnosti za spodnje
funkcije.
• View TV : Če je Anynet+(HDMI-CEC) vklopljen in izberete možnost View TV, se bo domači kino samodejno
preklopil na način za digitalni vhod.
• Theater Menu : Lahko dostopite in upravljate meni domačega kina.
• Theater Operation : Prikaz informacij o predvajani plošči na domačem kinu.
Nadzirate lahko delovanje plošče domačega kina, kot je menjava naslova, poglavja in podnapisov.
• receiver : On : Zvok lahko poslušate prek sistema za domači kino.
• receiver : Off : Zvok lahko poslušate prek TV sprejemnika.
Move
0
M
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 20
Enter
Exit
` Če izberete možnost »View TV« in želite poslušati zvok s televizorja skozi digitalni vhod, morate med TV in
domači kino priključiti optični kabel.
2008-04-19 �� 2:55:35
SLV
Priključek za avdio iz zunanjih komponent
AUX1 : Priključitev zunanje komponente/MP3-predvajalnika
Komponente kot je npr. MP3-predvajalnik
● priključki
Avdio kabel
(ni priložen)
Avdio IZHOD
1. AUX IN (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji komponenti/
MP3-predvajalniku.
. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX1.
~ Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 21
2008-04-19 �� 2:55:35
priključki
AUX2 : Zadnja plošča
OPTICAL : Zadnja plošča
Optični kabel
(ni priložen)
Avdio kabel (ni priložen)
Če ima zunanja analogna naprava
samo en avdio izhod, ga priključite
na levi ali desni vhod.
Zunanja analogna komponenta
Zunanja digitalna komponenta
AUX2 : Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. AUX IN 2 (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji analogni
komponenti.
~ Upoštevajte barve priključkov.
. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX2.
~ Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Način se preklopi na naslednji način :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNEr.
M
` Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta izdelek.
OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite možnost DIGITAL IN.
~ Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Način se preklopi na naslednji način :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNEr.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 22
2008-04-19 �� 2:55:36
SLV
PrIKLOP FM-ANTENE
1. Priloženo FM-anteno priključiite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75 Ω.
. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa
jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
● PrIKLJUČKI
FM-antena (priložena)
M
` Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
Hladilni ventilator
Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje.
Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.
~ Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko temperatura
v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
~ Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s časopisom ali
krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 23
2008-04-19 �� 2:55:38
preden začnete uporabljati domači kino
Za upravljanje TV sprejemnikov Samsung lahko uporabite daljinski upravljalnik DVD sistema za domači kino.
1. Napajalni kabel naprave vključite v električno vtičnico.
. Pritisnite gumb DVD rECEIVEr, da lahko upravljate domači
kino DVD.
. S pritiskom gumba FUNCTION na napravi ali gumba DVD na
daljinskem upravljalniku omogočite predvajanje DVD-/CDplošč.
4. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski upravljalnik v način
TV.
. S pritiskom gumba POWEr na daljinskem upravljalniku vklopite
televizor Samsung.
VIDEO
. S pritiskom gumba TV/VIDEO na televizorju izberite način
VIDEO.
Izbira video formata
Pri izključeni enoti pritisnite in za dlje kot 5 sekund
zadržite gumb št. 7 na
daljinskem upravljalniku.
~ Privzeta nastavitev video formata je "PAL".
~ Na zaslonu se pojavita možnosti "NTSC" in "PAL". S kratkim
pritiskom gumba št. 7 izberite med možnostma "NTSC" in
"PAL".
~ Vse države nimajo enakega standarda za video format.
~ Normalno predvajanje je mogoče samo, če se video format na
plošči in nastavitev video formata televizorja ujemata.
4
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 24
2008-04-19 �� 2:55:39
SLV
predvajanje
PrEDVAJANJE PLOŠČ
B
● PrEDVAJANJE
1. Ploščo navpično vstavite v odprtino za plošče.
~ Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo
zgoraj.
2. S ponovnim pritiskom gumba PLAY (
~ Predvajanje se začne samodejno.
) pladenj zaprite.
Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb STOP (@).
~ Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo PrESS PLAY in mesto, kjer je bilo predvajanje
prekinjeno, bo shranjeno. Če pritisnete gumb PLAY ( ) ali gumb ENTEr, se predvajanje nadaljuje od
shranjenega mesta. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
~ Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo STOP in če nato pritisnete gumb PLAY ( ),
se predvajanje začne od začetka.
S pritiskom gumba PAUSE ( ) se predvajanje začasno prekine.
~ S ponovnim pritiskom gumba PLAY ( ) se predvajanje nadaljuje.
M
` Izdelek lahko uporabljate v vodoravnem ali navpičnem položaju. Če ga boste uporabljali navpično ali
vodoravno, se bo delovanje gumbov (naprej/nazaj) [ ali ] samodejno prilagodilo položaju naprave.
` Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen – odvisno od vsebine plošče.
` Na predvajalniku ne predvajajte piratskih kopij. V nasprotnem primeru kršite priporočila
CSS (Content Scrambling System : sistem zaščite digitalne vsebine).
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 25
2008-04-19 �� 2:55:39
predvajanje
PrEDVAJANJE PLOŠČ MP3/WMA-CD
Predvajalnik lahko predvaja podatkovne CD-plošče (CD-R, CD-RW) z datotekami v formatu MP3/WMA.
A
1. Naložite MP3/WMA-ploščo.
~ Pojavi se meni MP3/WMA in predvajanje se začne.
~ Oblika prikaza menija je odvisna od vsebine plošče
MP3/WMA.
~ Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
. V načinu mirovanja z gumbi ,,,  izberite album in
pritisnite gumb ENTEr.
~ Z gumboma , izberite posnetek.
. Za spremembo albuma v načinu mirovanja z gumbi ,,,
 izberite drug album in pritisnite gumb ENTEr.
4. S pritiskom gumba STOP (T) zaustavite predvajanje.
M
` Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče predvajati.
` Kazalo vsebine plošče MP3 je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA,
ki so zapisani na njej.
Izbira ikone datoteke na zaslonu
~ V načinu mirovanja z gumbi ,,,  izberite želeno ikono v zgornjem delu menija.
Ikona za glasbene datoteke : Če želite predvajati samo glasbene
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za slikovne datoteke : Če želite predvajati samo slikovne
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za filmske datoteke : Če želite predvajati samo filmske
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za vse datoteke : za ogled vseh datotek izberite ikono
.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 26
2008-04-19 �� 2:55:40
Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika lahko shranite na
CD-ploščo in jih nato predvajate s tem predvajalnikom.
SLV
PrEDVAJANJE DATOTEK JPEG
G
Funkcija zasuka/zrcaljenja
Med predvajanjem pritisnite puščične gumbe ,,, .
● PrEDVAJANJE
Gumb
Izvirna slika
: navpično zrcaljenje
Gumb
:
zasuk za 90° v desno
Gumb :
zasuk za 90° v levo
Gumb
: vodoravno zrcaljenje
ENTER SELECT
M
` Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120 x 3480 (19,0 milijona slikovnih pik) za standardne JPEGdatoteke in 2048 x 1536 (3,0 milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.
` Če JPEG-datoteko predvajate z izhodno ločljivostjo HDMI 720p/1080i/1080p, se način samodejno preklopi v
način za 576p/480p.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 27
2008-04-19 �� 2:55:42
predvajanje
PrEDVAJANJE DATOTEK DIVX
Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX.
D
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov [,].
~ Med predvajanjem pritisnite gumb ].
~ Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik
preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb [.
Hitro predvajanje
D
Med predvajanjem pritisnite gumb (,).
Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem
pritisnite gumb ( ali ).
~ Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni
v naslednjem zaporedju :
2x  4x  8x  32x  Normal.
Funkcija preskoka za 5 minut
D
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ,.
~ Vsakič, ko pritisnete gumb  predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
~ Vsakič, ko pritisnete gumb  predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.
Prikaz avdio posnetkov
D
Pritisnite gumb AUDIO.
~ Če je na plošči več avdio jezikov, lahko med njimi izbirate.
~ S pritiskom gumba izbirate med možnostmi AUDIO (1/N,
2/N ...) in .
M`
pomeni, da je na plošči podprt samo en jezik.
Prikaz podnapisov
D
Pritisnite gumb SUBTITLE.
~ S pritiskom gumba izbirate med možnostmi SUBTITLE
(1/N, 2/N ...) in SUBTITLE OFF.
~ Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta
predvajana samodejno.
~ Glejte točko 2 (funkcija napisov) na naslednji strani, kjer
boste našli več podrobnosti o uporabi podnapisov pri
ploščah DivX.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 28
2008-04-19 �� 2:55:43
Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi in
se privzeta datoteka s podnapisi ne ujema s filmom,
lahko podnapise izberete na naslednji način:
SLV
D
Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi
1. V zaustavitvenem načinu pritisnite gumb za pomikanje
, na TV zaslonu izberite želeni podnapis ( ) ter
pritisnite gumb ENTEr.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije
MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in
video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
● PrEDVAJANJE
. Ko na zaslonu izberete želeno datoteko DivX, bo film
normalno predvajan.
1. Podprti formati
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista
podprta, slika ali zvok morda ne bosta predvajana.
Podprti Video Formati
Format
AVI
WMV
Podprte različice
DivX3.11-DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podprti Avdio Formati
Format
MP3
WMA
AC3
Gostota zapisa
80–34 kb/s
56–128 kb/s
128–384 kb/s
Frekvenca vzorčenja
44,1 kHz
44,1/48 kHz
~ Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4 : 3), ta izdelek
podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9). Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki presegajo
vrednost 800, niso podprte.
~ Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne
migotati.
. Funkcija napisov
~ Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
~ Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih znakov
(2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
~ Uradni izdelek DivX® Certified
~ Predvaja vse različice formata DivX® video (vključno z DivX® 6) s standardnim predvajanjem
medijskih datotek DivX®.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 29
2008-04-19 �� 2:55:43
predvajanje
UPOrABA FUNKCIJE PrEDVAJANJA
Prikaz informacij o plošči
dBAGD
Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem zaslonu.
Pritisnite gumb INFO.
M
` Videz prikaza informacij je odvisen od vsebine plošče.
` Glede na vrsto plošče lahko izberete tudi funkcije DOLBY
DIGITAL ali PRO LOGIC.
Na zaslonu se pojavi
Če se na TV zaslonu ob pritisku na gumb pojavi ta simbol,
delovanje s trenutno predvajano ploščo ni možno.
Preverjanje preostalega časa
dBA
Pritisnite gumb rEMAIN.
~ Funkcija za preverjanja skupnega in preostalega časa
predvajanja naslova ali poglavja.
Z vsakim pritiskom gumba rEMAIN se prikaz spremeni v naslednjem
zaporedju
DVD-VIDEO
DVD-AUDIO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE rEMAIN ➞ CHAPTEr ELAPSED ➞ CHAPTEr rEMAIN
GrOUP ELAPSED ➞ GrOUP rEMAIN ➞ TrACK ELAPSED ➞ TrACK rEMAIN
B TrACK ELAPSED ➞ TrACK rEMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL rEMAIN
A TrACK rEMAIN ➞ TrACK ELAPSED
0
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 30
2008-04-19 �� 2:55:44
dBAD
Pritisnite enega od gumbov (,).
~ Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
SLV
Hitro predvajanje
( 2X  ( 4X  ( 8X  ( 32X   PLAY
M
` Med hitrim predvajanjem CD- ali MP3-CD-plošče je zvok slišen samo pri 2-kratni hitrosti, ne pa tudi pri 4-, 8in 32-kratni hitrosti.
Počasno predvajanje
● PrEDVAJANJE
) 2X  ) 4X  ) 8X  ) 32X   PLAY
dD
Pritisnite gumb SLOW.
~ Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8 
D
M
PLAY
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
` Počasno predvajanje DivX-plošč nazaj ni mogoče.
Preskok prizorov/skladb
dA
Pritisnite enega od gumbov [,].
~ Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem bo
predvajan prejšnji ali naslednji posnetek, poglavje ali imenik
(datoteka).
~ Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.
1
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 31
2008-04-19 �� 2:55:45
predvajanje
Ponovno predvajanje
dBAGD
Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja poglavja,
naslova, posnetka (skladbe) ali imenika (MP3-datoteke).
Pritisnite gumb rEPEAT.
~ Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega predvajanja
spremeni v naslednjem zaporedju:
DVD-VIDEO
rEPEAT : CHAPTEr  rEPEAT : TITLE  rEPEAT : OFF
DVD-AUDIO
rEPEAT : TrACK  rEPEAT : GrOUP  rEPEAT : OFF
B
AGD
rEPEAT : TrACK  rEPEAT : DISC  rEPEAT : OFF
rEPEAT : OFFrEPEAT : rANDOM  rEPEAT : TrACK  rEPEAT : DIr
 rEPEAT : DISC  rEPEAT : OFF
CHAPTEr : Ponovno predvajanje izbranega poglavja.
TITLE : Ponovno predvajanje izbranega naslova.
GrOUP : Ponovno predvajanje izbrane skupine.
rANDOM : Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.
(Ponovi se lahko tudi posnetek, ki je že bil predvajan.)
TrACK : Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
DIr : Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
DISC : Ponovno predvajanje celotne plošče.
OFF : Preklic ponovnega predvajanja.
Izbira načina ponovnega predvajanja na zaslonu z informacijami o plošči
dB
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
. S pritiskom puščičnega gumba  odprite prikaz rEPEAT
PLAYBACK ( ).
. S pritiskom puščičnega gumba  izberite želeni način
ponovnega predvajanja.
~ Če želite izbrati drug album in posnetek, ponovite 2. in 3. korak.
4. Pritisnite gumb ENTEr.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TrACK  DISC  OFF
M
` Pri ploščah DivX, MP3 in JPEG funkcije ponovnega predvajanja ne morete izbrati na zaslonu s prikazom
informacij.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 32
2008-04-19 �� 2:55:46
S to funkcijo lahko ponovno predvajate samo določen del DVD-plošče.
SLV
d
Ponovno predvajanje A–B
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
. S pritiskom puščičnega gumba  odprite prikaz
rEPEAT PLAYBACK ( ).
A-
● PrEDVAJANJE
. S pritiskom puščičnih gumbov  in  izberite A-, nato pa
na začetku dela, ki ga želite ponovno predvajati, pritisnite
gumb ENTEr.
~ Ko pritisnete gumb ENTEr, se izbrano mesto shrani v
A -?
pomnilnik.
REPEAT : AÐ
4. Na koncu izbranega izseka pritisnite gumb ENTEr.
~ Izbrani izsek se bo ponovno predvajal.
A-B
d Če želite nadaljevati z navadnim predvajanjem, s puščičnima gumboma  in  izberite možnost
OFF
.
M
A TO B REPEAT ON
` Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri predvajanju plošč DivX, MP3 in JPEG.
Funkcija pomikanja med slikami
dD
Pritisnite gumb STEP.
~ Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za en
okvir.
M
` Med pomikanjem med slikami ni zvoka.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 33
2008-04-19 �� 2:55:47
predvajanje
d
Funkcija spreminjanja zornega kota
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.
1. Pritisnite gumb INFO.
. S pritiskom puščičnega gumba  se pomaknite na ikono
ANGLE (
).
. S pritiskom puščičnih gumbov  in  ali številskih gumbov
izberite želeni kot.
~ Z vsakim pritiskom gumba se zorni kot spremeni v
naslednjem zaporedju :
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo posnetke iz različnih zornih kotov.
d
Funkcija povečave
Ta funkcija omogoča povečavo določenega dela prikazane
slike.
1. Pritisnite gumb ZOOM.
. S pritiskom puščičnih gumbov ,,, se pomaknite na
del, ki ga želite povečati.
. Pritisnite gumb ENTEr.
~ Z vsakim pritiskom gumba se stopnja povečave spremeni
v naslednjem zaporedju:
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3
SELECT ZOOM POSITION
ZOOM OFF
ENTER SELECT
4
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 34
2008-04-19 �� 2:55:48
DVD-AUDIO
SLV
Dodatna skupina
Nekatere DVD-avdio plošče imajo posebno <dodatno> skupino,
do katere dostopate s 4-mestnim ključem. Podrobnosti in številski
ključ poiščite na embalaži plošče.
Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se
samodejno pojavi zaslon za vnos številskega ključa.
● PrEDVAJANJE
M
` Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se samodejno pojavi zaslon za vnos številskega
ključa.
Pomikanje po straneh
DVD-AUDIO
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov .,, na
daljinskem upravljalniku.
~ Na DVD-avdio plošči s fotografijami lahko izberete želeno sliko.
~ Pri nekaterih ploščah slik morda ne bo mogoče izbrati.
Funkcija izbire jezika zvoka
d
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
. S pritiskom puščičnih gumbov , ali številskih gumbov
izberite želeni jezik zvoka.
~ Z vsakim pritiskom gumba se glede na število jezikov na
DVD-plošči izbere drug jezik zvoka (angleški, španski,
francoski itd.).
EN 1/3  SP 2/3  Fr 3/3  EN 1/3
M
` Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb AUDIO na daljinskem upravljalniku.
` Razpoložljivost različnih jezikov zvoka je odvisna od vsebine plošče.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 35
2008-04-19 �� 2:55:49
predvajanje
d
Funkcija izbire jezika podnapisov
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
. S pritiskom gumba  se pomaknite na prikaz SUBTITLE (
).
. S pritiskom puščičnih gumbov  ali številskih gumbov
izberite želene podnapise.
EN 01/03  SP 02/03  Fr 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku.
` Razpoložljivost izbora jezika podnapisov je odvisna od vsebine plošče.
Neposredni pomik na prizor/skladbo
dBAG
dB
1. Pritisnite gumb INFO.
. S pritiskom puščičnih gumbov , ali številskih gumbov
izberite želeni naslov/posnetek ( ) in pritisnite gumb
ENTEr.
. Pritisnite puščični gumb , da se premaknete na prikaz
Poglavje ( ).
4. Pritisnite puščični gumb , ali številske gumbe, da
izberete želeno poglavje in nato pritisnite gumb ENTEr.
. Pritisnite puščični gumb , da se premaknete na prikaz
za čas ( ).
. S pritiskom številskih gumbov izberite želeni čas in pritisnite
gumb ENTEr.
AG
Pritisnite številske gumbe.
~ Izbrana datoteka se bo začela predvajati.
~ Pri predvajanju plošč MP3 ali JPEG gumbov , ne morete uporabiti
za odprtje druge mape.
Če želite odpreti drugo mapo, pritisnite gumb STOP (T) nato pa enega
od gumbov ,.
M
` Če se želite pomakniti neposredno na želeni naslov, poglavje ali posnetek, pritisnite enega od gumbov [,]
na daljinskem upravljalniku.
` Možnost pomika na želeni naslov ali čas posnetka je odvisna od vrste plošče.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 36
2008-04-19 �� 2:55:50
Menije lahko uporabljate za nastavitev jezika zvoka, jezika
podnapisov, profila itd.
SLV
d
Uporaba možnosti Disc Menu
Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
● PrEDVAJANJE
. S puščičnima gumboma , ali številskimi gumbi se
pomaknite na Disc Menu in pritisnite gumb ENTEr.
~ Če izberete možnost Disc Menu in je plošča ne podpira,
se pojavi sporočilo "This menu is not supported".
. S pritiskom puščičnih gumbov ,,,  izberite želeni
element.
4. Pritisnite gumb ENTEr.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
MOVE
M
ENTEr
EXIT
~ Prikaz menija plošče je odvisen od vrste plošče.
d
Uporaba možnosti Title Menu
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate
naslove posameznih filmov. Razpoložljivost te možnosti je
odvisna od vsebine plošče.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnih gumbov , se pomaknite na
možnost Title Menu.
. Pritisnite gumb ENTEr.
~ Prikaže se meni naslova.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
MOVE
M
ENTEr
EXIT
` Prikaz v meniju naslovov je odvisen od vsebine plošče.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 37
2008-04-19 �� 2:55:52
predvajanje
Uporaba funkcije BLUETOOTH
Za poslušanje glasbe z visokokakovostnim stereo zvokom in brez kakršnih koli kablov lahko uporabite funkcijo Bluetooth.
Kaj je Bluetooth?
Bluetooth je industrijska specifikacija, ki opisuje, kako je možno naprave, združljive z
Bluetoothom, preprosto medsebojno povezati s kratko brezžično povezavo.
~ Naprava Bluetooth lahko oddaja hrup ali nepravilno deluje, odvisno od pogojev uporabe.
~ Če je del telesa v stiku s sistemom sprejemanja/prenašanja naprave Bluetooth ali sistema
domačega kina.
~ Električna variacija zaradi električnega zastoja, ki ga povzročijo stena, kot ali pregradna stena pisarne.
~ Električne motnje, ki jih povzročajo naprave, ki uporabljajo enako frekvenco, vključno z zdravstveno
opremo, mikrovalovno pečico in brezžično povezavo LAN.
~ Če sistem domačega kina seznanjate z napravo Bluetooth, to storite z najmanjšo možno razdaljo.
~ Večja kot je razdalja med sistemom domačega kina in napravo Bluetooth, slabša je kakovost.
Če razdalja presega omejitev, se komunikacija prekine.
~ Povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala na območjih s slabim sprejemom.
~ Območje učinkovitega sprejema sistema domačega kina je do 10 m v vse smeri, če vmes ni nobenih
ovir. Pri preveliki razdalji, ki je izven dosega, se komunikacija samodejno prekine. Ovire, kot so stene ali
vrata, pa lahko ovirajo kakovost zvoka tudi znotraj dovoljenega razpona.
Priklop sistema domačega kina na napravo Bluetooth
Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih z Bluetooth.
1. Pritiskajte gumb FUNCTION na čelni plošči sistema domačega kina, dokler se ne prikaže
"BT AUDIO".
~ Načini se preklapljajo kot sledi:
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
~ Za 2 sekundi se bo na čelnem zaslonu sistema domačega
kina prikazal napis “WAIT”, nato pa “READY”.
. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite
povezati (glejte navodila za uporabo naprave Bluetooth).
2. Izberite meni za stereo slušalke v napravi Bluetooth.
~ Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4. Na seznamu izberite "Samsung Home Theater".
Poveži
~ Ko sistem domačega kina povežete z napravo Bluetooth, se bo
na čelnem zaslonu sistema domačega kina prikazal napis
"CONNECT", nato pa ime povezane naprave Bluetooth.
~ Povezava sistema domačega kina je končana.
Naprava
. Glasbo lahko predvajate na povezani napravi.
Bluetooth
~ Sedaj lahko neposredno na sistemu domačega kina poslušate glasbo, ki se predvaja na povezani
napravi Bluetooth.
M
` Ko boste povezali napravo Bluetooth s sistemom domačega kina, boste morda morali vnesti PIN-kodo (geslo).
Če se pojavi zaslon za vnos PIN-kode, vpišite <0000>.
` Prek sistema domačega kina lahko upravljate s predvajanjem povezanimi funkcijami, samo če povezana
naprava podpira te funkcije.
` Sistem domačega kina podpira samo SBC-podatke srednje kakovosti (do 237 kb/s pri 48 kHz), vendar ne
podpira SBC-podatkov visoke kakovosti (328 kb/s pri 44,1 kHz).
38
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 38
2008-04-19 �� 2:55:52
SLV
Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in sistemom domačega kina
Sistem domačega kina lahko odklopite z naprave Bluetooth.
(Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.)
~ Sistem domačega kina se bo odklopil.
~ Ko sistem domačega kina odklopite z naprave Bluetooth, se na
čelnem zaslonu sistema prikaže "DISCONNECT".
● predvajanje
Prekinitev povezave med sistemom domačega kina in napravo Bluetooth
Pritiskajte gumb FUNCTION na čelni plošči sistema domačega kina, da preklopite iz načina
"BT AUDIO" v drug način.
~ Povezana naprava Bluetooth bo nekaj časa počakala na odziv sistema domačega kina, preden bo
prekinila povezavo. (Čas prekinitve povezave se razlikuje glede na napravo Bluetooth.)
~ Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.
M
` V načinu povezljivosti Bluetooth se bo povezava Bluetooth prekinila, če je razdalja med sistemom domačega
kina in napravo Bluetooth večja od 10 m.
Ko napravi znova približate na učinkovit domet ali znova zaženete napravo Bluetooth, lahko ponovno
vzpostavite povezavo Bluetooth.
` Pri nekaterih napravah Bluetooth nekatere funkcije morda ne bodo pravilno delovale.
39
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 39
2008-04-19 �� 2:55:52
predvajanje
PrEDVAJANJE PrEDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPOrABO
FUNKCIJE USB HOST
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba, shranjene v MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali digitalni kameri,
lahko predvajate v kakovostnem video formatu tako, da pomnilniško napravo priključite v USB-vrata domačega kina.
1. SB napravo vključite v USB-vrata na sprednji strani
naprave.
. S pritiskom gumba FUNCTION na napravi ali gumba
POrT na daljinskem upravljalniku izberite USB-način.
~ Na zaslonu se pojavi prikaz USB in nato izgine.
~ Na televizijskem zaslonu se pojavi USB-meni in
shranjena datoteka se začne predvajati.
. Če želite predvajanje zaustaviti, pritisnite gumb STOP
(T) .
Varna odstranitev USB
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi, sledite spodnjim
navodilom za varno izključitev USB-naprave.
~ Dvakrat zapored pritisnite gumb STOP (T). Na zaslonu se pojavi
prikaz rEMOVE USB.
~ Izključite USB-kabel.
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov [ ali ].
~ Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb
] izbrana naslednja datoteka.
~ Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb
[ izbrana prejšnja datoteka.
40
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 40
2008-04-19 �� 2:55:53
SLV
Hitro predvajanje
Če želite ploščo predvajati z večjo hitrostjo, med predvajanjem
pritisnite enega od gumbov (,).
~ Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrosti spremeni v
naslednjem zaporedju:
2x 4x 8x 32x Normal.
1. USB-naprave, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0. (USB-naprave, ki na OS Windows (2000
ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.)
. MP3-predvajalnik : Trdi diski in MP3-predvajalniki s pomnilniškimi karticami.
. Digitalni fotoaparat : Fotoaparati, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0.
~ Fotoaparati, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja
gonilnikov.
4. USB HDD in USB-pomnilniške kartice: Naprave, ki podpirajo USB2.0 ali USB1.1.
~ Če uporabljate napravo vrste USB1.1, lahko pride do težav s kakovostjo predvajanja.
~ Za dobro delovanje USB HDD napravo priključite na pomožni napajalni kabel.
. Čitalnik USB-kartic : Enorežni in večrežni čitalnik USB-kartic.
~ Naprava ne podpira čitalnikov USB-kartic nekaterih izdelovalcev.
~ Če v večrežni čitalnik kartic hkrati vstavite več pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri uporabi.
. Če uporabljate podaljšek za USB-napravo, je predvajalnik morda ne bo zaznal.
● PrEDVAJANJE
Združljive naprave
Podprti formati
Formatiranje
Ime
datoteke
Končnica
datoteke
Gostota
zapisa
različica
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Fotografija
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80–384 kb/s
–
–
44,1 kHz
WMA
.WMA
56–128 kb/s
V8
–
44,1 kHz
WMV
.WMV
4 Mb/s
V1,V2,V3,V7
720x480
44,1 kHz–48 kHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mb/s
DivX3.11DivX5.1, XviD
720x480
44,1 kHz–48 kHz
Glasba
Film
~ Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med napravami ni podprt.
~ Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
~ Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem, niso podprte. (Podprt je samo datotečni sistem FAT
16/32) (tabela dodeljevanja datotek 16/32).
~ Zaradi velikosti sektorjev datotečnega sistema morda nekateri MP3-predvajalniki ne bodo delovali, ko
jih povežete s tem izdelkom.
~ Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih datotek
uporablja posebno programsko opremo izdelovalca.
~ Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih datotek
uporablja posebno omejitev Janus.
~ Funkcija USB HOST ne podpira vseh USB-naprav. Za informacije o podprtih napravah si
oglejte stran 55.
41
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 41
2008-04-19 �� 2:55:53
nastavitev sistema
Za udobnejšo uporabo lahko nastavite funkcije tega domačega kina DVD tako, da bodo najbolje ustrezale
vašemu domačemu okolju.
Nastavitev jezika
Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Setup
in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
. Izberite možnost Language in pritisnite gumb ENTER ali +.
4. Pritisnite puščični gumb $,% da izberete možnost OSD Language
in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. S pritiskom puščičnih gumbov $,% izberite želeni jezik in pritisnite
gumb ENTER.
~ Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.
S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
~
~
~
~
OSD LANGUAGE : Izbira jezika prikaza na zaslonu
AUDIO : Izbira jezika zvoka (posnetega na plošči)
SUBTITLE : Izbira jezika podnapisov (posnetih na plošči)
DISC MENU : Izbira jezika menija plošče (posnetega na plošči)
a Če izbranega jezika ni na plošči, se jezik menija ne bo spremenil v jezik, ki
ga nastavite.
~ OTHERS : Če želite izbrati drug jezik, izberite možnost OTHERS in
vnesite kodo jezika svoje države (Glejte stran 54).
Izberete lahko jezike za AVDIO, PODNAPISE in MENI
PLOŠČE.
42
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 42
2008-04-19 �� 2:55:53
Odvisno od vrste televizorja (širokozaslonski ali običajni 4 : 3), lahko izberete razmerje višina/širina slike na zaslonu televizorja.
SLV
Nastavitev vrste televizijskega zaslona
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Setup
in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na TV DISPLAY in
pritisnite gumb ENTER ali +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● nastavitev sistema
4. S pritiskom puščičnih gumbov $,% izberite želeni element in
pritisnite gumb ENTER.
~ Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnete na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona
televizorja
Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in
visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate
DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali monitorju.
Za običajni televizor izberite možnost 4:3PS ali 4:3LB. Če uporabljate širokozaslonski televizor, pa
izberite možnost WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v
stisnjenem načinu na običajnem televizorju.
~ Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju 16 : 9
odrezana).
4:3LB (4:3 Letterbox)
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v
načinu nabiralnika na običajnem televizorju.
~ Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.
WIDE/HDTV
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 na
celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.
~ Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.
M
` Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v širokozaslonskem načinu.
` Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika odvisna od vrste
programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
` V HDMI načinu delovanja se zaslon samodejno pretvori v širokozaslonski način.
43
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 43
2008-04-19 �� 2:55:54
nastavitev sistema
Nastavitev starševskega nadzora (STOPNJA NASTAVITVE)
S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki zanje
še niso primerne.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Setup
in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost
PARENTAL in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. S pritiskom puščičnih gumbov $,% izberite želeno stopnjo
nastavitve in pritisnite gumb ENTER.
~ Če ste izbrali možnost Level 6, ogled DVD plošč s stopnjo, višjo
od 7, ne bo mogoč.
~ Višja stopnja označuje vsebine z več nasilja in spolnosti.
5. Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
~ Privzeta nastavitev gesla je <7890>.
~ Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
M
` Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.
Nastavitev gesla
Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko nastavite geslo.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Setup
in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost
PASSWORD in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
4. Pritisnite gumb ENTER.
. Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
~ Vnesite staro geslo in nato novo geslo ter novo geslo potrdite.
~ Nastavitev je končana.
M
` Privzeta nastavitev gesla je <7890>.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Če pozabite geslo starševskega nadzora, storite naslednje:
~ Ko je predvajalnik v načinu brez plošče, pritisnite gumb STOP (T) in ga držite več kot 5 sekund. Na
zaslonu se pojavi sporočilo INITIAL in nastavitve se ponastavijo.
~ Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
44
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 44
2008-04-19 �� 2:55:54
G
SLV
NASTAVITEV OZADJA
Med predvajanjem DVD-, ali JPEG CD-plošče lahko izberete sliko, ki jo želite uporabiti za ozadje.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb PAUSE (
prikazana želena slika.
), ko bo
● NASTAVITEV SISTEMA
. Pritisnite gumb LOGO.
~ Na televizijskem zaslonu se pojavi sporočilo COPY LOGO DATA.
. Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil.
~ Prikazano bo izbrano ozadje.
~ Izberete lahko do 3 nastavitve ozadja.
COPY LOGO DATA
II PAUSE
M
LOGO IS COPIED
II PAUSE
` Ta funkcija ne bo delovala, če je izhod HDMI 720p, 1080i ali 1080p.
NAČIN IZBIrE ENE IZMED TrEH PrIPrAVLJENIH NASTAVITEV OZADJA
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Setup
in nato pritisnite gumb ENTEr ali +.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost
LOGO in nato pritisnite gumb ENTEr ali +.
4. S pritiskom puščičnih gumbov $,% izberite možnost USEr in
pritisnite gumb ENTEr.
MOVE
ENTEr
rETUrN
EXIT
MOVE
SELECT
rETUrN
EXIT
~ S tem izberete eno od treh shranjenih ozadij.
. S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
~ OrIGINAL : Če izberete to možnost, bo za ozadje
nastavljen logotip podjetja Samsung.
~ USEr : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljena
vaša izbrana slika.
d S pritiskom gumba rETUrN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
4
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 45
2008-04-19 �� 2:55:55
nastavitev sistema
Način predvajanja DVD-plošče
Nekatere DVD-avdio plošče poleg avdio zapisa vsebujejo tudi video zapis.
Če želite predvajati video zapis DVD-avdio plošče, enoto nastavite v
način DVD VIDEO.
1. Ko je pladenj za plošče odprt, pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Setup
in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost DVD
TYPE in nato pritisnite gumb ENTER ali +.
1. S pritiskom puščičnih gumbov $,% se pomaknite na možnost DVD
VIDEO in pritisnite gumb ENTER.
~ Če želite enoto prestaviti nazaj v način predvajanja DVD AUDIO, ponovite
korake 1–4.
~ DVD VIDEO : Ta način izberite za predvajanje video zapisa na avdio
DVD-ploščah.
~ DVD AUDIO : Ta način izberite za predvajanje avdio zapisa na avdio
DVD-ploščah.
M
` Privzeta tovarniška nastavitev načina predvajanja DVD-plošč je DVD AUDIO.
` Ko napravo izklopite, se nastavitev samodejno ponastavi na način DVD AUDIO.
DivX (R) registracija
Če želite predvajati video format DivX (R), predvajalnik registrirajte in vnesite registracijsko kodo.
Za več informacij si oglejte spletno stran www.divx.com/vod.
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC)
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo
Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Audio in
nato pritisnite gumb ENTER ali +.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost DRC in
nato pritisnite gumb ENTER ali +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
4. S pritiskom puščičnih gumbov , prilagodite funkcijo DRC.
~ S pritiskom puščičnega gumba  učinek funkcije povečate, s
puščičnim gumbom  pa ga zmanjšate.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
CHANGE
46
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 46
2008-04-19 �� 2:55:56
SLV
NASTAVITEV SINHrONIZACIJE ZVOKA IN SLIKE (AV SYNC)
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V
tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.
d S pritiskom gumba rETUrN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
MOVE
ENTEr
MOVE
SELECT
MOVE
ENTEr
MOVE
SELECT
rETUrN
rETUrN
EXIT
● NASTAVITEV SISTEMA
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Audio
in nato pritisnite gumb ENTEr ali +.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost
AV-SYNC in nato pritisnite gumb ENTEr ali +.
4. Z gumbom za pomikanje , izberite zakasnitev AV-SYNC in
pritisnite gumb ENTEr.
~ Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms. Izberite
najprimernejšo zakasnitev.
EXIT
NASTAVITEV HDMI-ZVOKA
Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
. S pritiskom puščičnega gumba % se pomaknite na možnost Audio in
nato pritisnite gumb ENTEr ali +.
. S pritiskom puščičnega gumba  se pomaknite na možnost HDMI
AUDIO in nato pritisnite gumb ENTEr ali +.
4. S pritiskom puščičnih gumbov , izberite možnost ON ali OFF in
pritisnite gumb ENTEr.
rETUrN
EXIT
• ON : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi
česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
• OFF : Video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio signal
pa predvajajo samo zvočniki domačega kina.
rETUrN
EXIT
d S pritiskom gumba rETUrN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
M
` Privzeta nastavitev funkcije HDMI AUDIO je OFF.
` Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku televizorja.
NASTAVITEV ZVOKA
Za ročno nastavitev glasnosti in izravnave zvočnika uporabite tipko SOUND EDIT.
Pritisnite gumb SOUND EDIT in nato gumba ,.
Prilagoditev usklajenosti sprednjih/zadnjih zvočnikov
` Na voljo so možnosti med 00 in –06 ter OFF.
` Najnižja nastavitev glasnosti je –6.
Prilagoditev glasnosti srednjega in nizkotonskega
zvočnika ter zadnjih zvočnikov
` Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in –6 dB.
` Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –6 dB.
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 47
4
2008-04-19 �� 2:55:58
radio
POSLUŠANJE rADIA
Daljinski upravljalnik
1. S pritiskom gumba TUNEr izberite radijsko frekvenco.
. Nastavite želeno radijsko postajo.
~ Samodejno iskanje 1 : Če pritisnete gumb [ ali
] izberete prednastavljeno radijsko postajo.
~ Samodejno iskanje 2: Če pritisnete in držite gumb
, ali . naprava samodejno poišče aktivne signale
radijskih postaj.
~ Manual Tuning : S kratkim pritiskom gumba , ali
. postopoma premikate frekvenco.
Glavna enota
1. S pritiskom gumba FUNCTION izberite radijsko frekvenco.
. Izberite radijsko postajo.
~ Samodejno iskanje 1 : S pritiskom gumba STOP (T)
izberite možnost PrESET in nato s pritiskom gumbov
[,] izberite prednastavljeno postajo.
~ Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba STOP (T)
izberite možnost MANUAL in nato pritisnite in držite
gumba [,] za samodejno iskanje radijskih postaj.
~ ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP (T) izberite
možnost MANUAL in nato s kratkim pritiskom gumbov
izberite nižjo ali višjo frekvenco.
S pritiskom gumba MO/ST izberite način Mono ali Stereo.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma STErEO in MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način MONO za čist, nemoten sprejem.
PrEDNASTAVITEV rADIJSKIH POSTAJ
Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1. S pritiskom gumba TUNEr izberite radijsko
frekvenco.
. S pritiskom gumbov ,,. izberite 89.10.
. Pritisnite gumb TUNEr MEMOrY.
~ Na zaslonu utripa 01.
4. S pritiskom gumbov [,] izberite številko programa.
~ Izberete lahko med 1 in 15.
. Ponovno pritisnite gumb TUNEr MEMOrY.
~ Pritisnite gumb TUNEr MEMOrY, preden prikaz Number
na zaslonu izgine.
~ Prikaz Number na zaslonu izgine in postaja je shranjena v
pomnilniku.
. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.
~ To shranjeno postajo izberete z gumbi [,] na daljinskem upravljalniku.
4
M
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 48
` Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
2008-04-19 �� 2:55:59
SLV
Priročne funkcije
IZKLOP ZVOKA
Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna
vrata.
● PrIrOČNE FUNKCIJE
Pritisnite gumb MUTE.
~ Na zaslonu se pojavi prikaz MUTE.
~ Za ponovno vzpostavitev zvoka ponovno pritisnite gumb.
FUNKCIJA ČASOVNIKA ZA IZKLOP
S to funkcijo lahko nastavite čas, ko se domači kino samodejno izklopi.
Pritisnite gumb SLEEP.
~ Na zaslonu se pojavi prikaz SLEEP. Z vsakim pritiskom gumba se
način spremeni v naslednjem zaporedju :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba SLEEP.
~ Prikaže se čas do trenutka, ko se bo domači kino samodejno izklopil.
~ Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej nastavljene
vrednosti.
Če želite časovnik za izklop izklopiti, s pritiskom gumba SLEEP izberite možnost OFF.
PrILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA
Osvetlitev zaslona naprave lahko prilagodite tako, da vas svetloba z
zaslona ne bo motila med ogledom filma.
Pritisnite gumb DIMMEr.
~ Ob vsakem pritisku na tipko se prilagodi svetilnost sprednjega
prikazovalnika.
V-SOUND (NAVIDEZNI ZVOK)
Ta funkcija predvaja navidezni zvok prek zvočnikov 2.1.
Pritisnite gumb V-SOUND.
~ Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:
V.SO ON  V.SO OFF
4
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 49
2008-04-19 �� 2:56:00
Priročne funkcije
FUNKCIJA NAVIDEZNE SLUŠALKE
Slušalke (3,5) (niso priložene) uporabljajte za zasebno uživanje ob poslušanju glasbe. V dinamičnih zvočnih
učinkih, ki so podobni 5,1-kanalskemu prostorskemu zvoku, lahko uživate z običajnimi stereo slušalkami.
1. Slušalke priključite na priključek za slušalke.
~ Slušalke lahko kupite v večini trgovin z elektrotehničnimi
izdelki.
. Pritisnite gumb V-H/P.
~ Z vsakim pritiskom gumba se izbira preklopi med
V.HP:ON in V.HP:OFF.
• V.HP:ON : Izberite, če želite uživati v 5,1-kanalnem
prostorskem zvoku, ki vam daje
občutek, da ste na nogometnem igrišču
ali v koncertni dvorani.
• V.HP:OFF : Izberite, če želite poslušati standardni
2-kanalni stereo zvok.
AUX
M
IN1
` Če uporabljate slušalke, ne poslušajte zvokov preveč na glas.
Daljše poslušanje glasnih zvokov lahko trajno poškoduje sluh in lahko povzroči gluhoto.
0
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 50
2008-04-19 �� 2:56:01
SLV
S.VOL (PAMETNA GLASNOST)
S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.
Pritisnite gumb S.VOL.
~ Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem
zaporedju:
S.VOL ON  S.VOL OFF
● PrIrOČNE FUNKCIJE
P.BASS/OBOGATITEV ZVOKA
P.BASS
Funkcija P.BASS ojača bas na bolj močan zvok.
Pritisnite gumb P.BASS/AUDIO UPSCALE da izberete
način P.BASS.
~ Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v
naslednjem zaporedju:
P BAS ON  UPSC ON  OFF
OBOGATITEV ZVOKA
Ta funkcija izboljša kakovost zvočne izkušnje (npr. glasba mp3).
Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko obogatite na
zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16-bitni).
Z gumbom P.BASS/AUDIO UPSCALE izberite način
AUDIO UPSCALE.
~ Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem
zaporedju:
P BAS ON  UPSC ON  OFF
M
` Funkcija P.BASS je na voljo samo z 2-kanalnimi viri LPCM, kot so mp3, Divx, cd in wma. Pritisnite gumb
P.BASS in na zaslonu se prikaže "POWEr BASS ON".
1
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 51
2008-04-19 �� 2:56:02
odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne
pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega
prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati.
• DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause,
se predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem
po korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov
ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede
dometa, kota in oddaljenosti od naprave?
• So baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/DVD) z daljinskim
upravljalnikom (TV ali DVD)?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne
delujejo.
• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali
podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati. Delovanje je
odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9
WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN,
medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate
samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek
o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
52
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 52
2008-04-19 �� 2:56:02
• Naprava ne deluje.
(Primer: Napajanje se izklopi ali
pa naprava oddaja nenavaden
šum.)
• DVD-predvajalnik ne deluje
pravilno.
• Napravo izklopite in več kot 5 sekund pridržite gumb STOP
(T) na glavni enoti (ponastavitvena funkcija)
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
• Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo "NO DISC",
pritisnite in držite gumb STOP (T) na napravi dlje kot 5
sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo "INITIAL" in nastavitve
se ponastavijo.
• Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
● Odpravljanje težav
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
Pregledi/odprava težav
SLV
Težava
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno
tja, kjer je signal močnejši.
53
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 53
2008-04-19 �� 2:56:02
seznam kod za jezike
Vnesite ustrezno kodo za začetne nastavitve <Disc Audio>, <Disc Subtitle> oz. <Disc Menu> (oglejte si stran 42).
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 54
2008-04-19 �� 2:56:03
SLV
Izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host
Digitalni fotoaparat
Podjetje
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Vrsta
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Izdelek
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Podjetje
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Vrsta
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● Izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host
Izdelek
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB-pomnilniški disk
Izdelek
Podjetje
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Vrsta
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Izdelek
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Podjetje
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Vrsta
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-predvajalnik
Izdelek
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Podjetje
Vrsta
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Izdelek
YP-K3
YP-U3
YP-Z5F
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T10
YP-P2
Podjetje
Vrsta
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
55
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 55
2008-04-19 �� 2:56:03
dodatek
Opozorila glede hranjenja in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno preskakovanje.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.
Ravnanje s ploščami
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranjenje plošč
Ne izpostavljajte jih neposredni sončni
svetlobi.
M
Hranite jih v hladnem in zračnem
prostoru.
Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
` Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
` Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranjenje in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.
~ Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
M
` Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode. Če v predvajalniku
pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite
vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.
56
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 56
2008-04-19 �� 2:56:03
Splošno
Poraba električne energije
Teža
Dimenzije
Razpon obratovalne temperature
Razpon obratovalne zračne vlage
DVD (Digital Versatile Disc)
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitni video
Video izhod
Komponentni video
HDMI
Ojačevalnik
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Frekvenčni razpon
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
Zvočnik
90 W
4,2 kg
449,6 (W) x 251,5 (H) x 99,1 (D) mm
+5 °C~+35 °C
10 % do 75 %
Hitrost branja : 3,49 ~ 4,06 m/sek
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča) : 135 minut
Hitrost branja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. čas predvajanja : 74 minut
Hitrost branja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. čas predvajanja : 20 minut
1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω)
Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pr : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pb : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Upornost : 85~115 Ω
133 W x 2 (3 Ω)
135 W (3 Ω)
● dodatek
Plošča
SLV
TEHNIČNE LASTNOSTI
20 Hz~20 kHz
70 dB
60 dB
(AUX)400 mV
2,1-kanalni sistem zvočnikov
Nizkotonski zvočnik
3Ω
35 Hz~160 Hz
86 dB
135 W
270 W
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
Sprednji
3Ω
140 Hz~20 kHz
86 dB
133 W
266 W
Teža (Š x V x G)
Sprednji : 96 x 537 x 102 mm (podstavek stojala: Ø 190)
Nizkotonski zvočnik : 217 x 363.2 x 413.7 mm
Mere
Sprednji : 2,2 kg
Nizkotonski zvočnik : 6,7 kg
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega
obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
57
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 57
2008-04-19 �� 2:56:03
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Regija
North America
Latin America
Država
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 58
Center za pomoč strankam 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Spletna stran
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-19 �� 2:56:04
AH68-02061G
HT-X710_ELS_SLV-0419.indd 59
2008-04-19 �� 2:56:04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement