Samsung SDC21809 Bruksanvisningar

Samsung SDC21809 Bruksanvisningar
Kondenstumlare
användarhandbok
se möjligheterna
Tack för att du valde en produkt från
Samsung. Om du vill ha en mer komplett
service registrerar du produkten på
www.samsung.com/global/register
SDC21809_SV.indd 1
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:10
SV
INNEHÅLL
1 / INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN
• Säkerhetsinstruktioner ___________________________________________________________
• Miljöskydd ______________________________________________________________________
• Energibesparingar _______________________________________________________________
3
4
4
2 / BESKRIVNING AV ENHETEN
• Allmän presentation av torktumlaren _______________________________________________
5
3 / INSTALLERA TORKTUMLAREN
•
•
•
•
•
•
•
Enhetens miljö __________________________________________________________________
Nivåjustering ____________________________________________________________________
Inbyggd installation ______________________________________________________________
Kombinerad installation av tvättmaskin/torktumlare __________________________________
Ändra lucköppningsriktning _______________________________________________________
Elanslutning ____________________________________________________________________
Byte av strömkabel ______________________________________________________________
6
6
7
7
7
8
8
4 / FÖRBEREDA DINA PLAGG
• Kontrollera din tvätt ______________________________________________________________
• Fylla på tvätt i trumman __________________________________________________________
9
9
5 / PROGRAMMERING
• Översikt över kontrollpanelen _____________________________________________________
• Programmering av torkningen _____________________________________________________
• Programmen för din torktumlare ___________________________________________________
10
10
14
6 / REGELBUNDET UNDERHÅLL
•
•
•
•
•
Rengöra filtret ___________________________________________________________________
Tömma vattenbehållaren _________________________________________________________
Direkttömning av kondensorn _____________________________________________________
Rengöra kondensorn ____________________________________________________________
Rengöra enheten ________________________________________________________________
15
15
16
17
17
7 / FELSÖKNING
8 / SERVICE EFTER FÖRSÄLJNINGEN
• Att observera ___________________________________________________________________
19
2
SDC21809_SV.indd 2
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:10
SV
1 / INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN
Viktigt:
• Barnsäkerhet
Förvara de här anvisningarna
tillsammans med enheten. Om du vill sälja
maskinen eller ge den till någon annan ska du
se till att användaranvisningarna medföljer.
Läs de här säkerhetsanvisningarna innan du
installerar och använder enheten.
De har skrivits för din och andras säkerhet.
— Den här enheten får bara användas av vuxna.
Låt inte barn leka med enheten och håll djur på
avstånd från den.
— Håll små barn borta från enheten när den körs.
— Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för
barn (t.ex.: plastpåsar, polystyren etc.) eftersom
de kan vara farliga för barn: risk för kvävning.
— Den här enheten är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
psykisk eller mental förmåga, eller med avsaknad
av de erfarenheter och kunskaper som krävs,
om inte dessa personer övervakas eller får
anvisningar gällande användningen av enheten
av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• SÄKERHETSINSTRUKTIONER
• Installation
— När du tar emot enheten ska du packa
upp den eller se till att den packas upp direkt.
Kontrollera att den inte har skadats under
transporten. Skriv eventuella förbehåll på
leveranskvittot och förvara en kopia av det.
Anslut aldrig en skadad enhet.
Om din enhet har skadats ska du kontakta din
återförsäljare.
— Innan du ansluter enheten ska du läsa
installationsanvisningarna.
— Din torktumlare ska förvaras urkopplad ur
strömkällan under hela installationsprocessen.
— Detaljerna som visas för elanslutningen
på enhetens informationsplatta måste
överensstämma med den lokala strömtillförseln.
— När enheten har installerats måste elkontakten
vara lättåtkomlig.
— Du får inte modifiera eller försöka modifiera
enhetens funktioner. Det kan vara farligt.
— Om din installation kräver modifiering ska
du anförtro arbetet åt behöriga elektriker och
rörmokare.
— Enheten får inte installeras bakom en låst
dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på
motsatt sida av torktumlaren.
— Din enhet är utformad för normal användning
i hemmet. Använd den inte i kommersiellt syfte
eller i någon yrkesverksamhet och inte heller i
något annat syfte än det den ursprungligen har
designats för.
• Användning
Viktigt:
Din torktumlare är endast utformad för
användning i hemmet, för torkning av tvätt
som klarar torktumling.
Viktigt:
Du måste observera följande
instruktioner. Vi frånsäger oss allt ansvar
och garantin om dessa rekommendationer
inte följs: om de inte följs kan det resultera i
materialskada och fysisk skada.
— Använd enheten i enlighet med de
rekommenderade användarsätten och undvik
att skada dig själv och dina enheter. Använd
inte lösningsmedel i enheten (risk för brand och
explosion).
— Följ tvättanvisningarna noggrant.
— Om du måste öppna luckan under torkningen
ska du inte ta ut tvätten direkt, eftersom den är
mycket varm.
— Ämnen som finns i tvätten, såsom olja, aceton,
alkohol, bensin, kerosene, fläckborttagning,
terpentin eller vax måste avlägsnas före torkning
i tumlaren (genom att exempelvis använda ett
varmvattenprogram med extra tvättmedel).
3
SDC21809_SV.indd 3
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:10
SV
1 / INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN
— Föreskrifter för användning av fläckborttagningsmedel: all förbehandling i form av lösningsmedel,
fläckborttagare, spray, såsom aceton, alkohol, bensin, kerosene och terpentin är förbjudet, eftersom
de här produkterna är mycket lättantändliga. Om din tvätt kräver den här typen av behandling måste
den utföras före tvätt. På samma sätt rekommenderar vi att du inte använder de här produkterna nära
din torktumlare eller, i allmänhet, nära all elektrisk utrustning i ett dåligt ventilerat rum för att undvika
explosionsrisk.
— Om det inträffar några incidenter som du inte kan lösa genom att se i felsökningsråden vi tillhandahåller
(se “FELSÖKNING”), kontakta vårt tekniska servicecenter.
— Före avyttring av den utslitna enheten ska den göras obrukbar. Koppla ur och dra ur elkabeln och
koppla ur luckans låsfunktion.
— Av säkerhetsskäl ska du kontakta en elektriker om du vill byta enhetens strömkabel.
— Om det inträffar några onormala tillstånd ska du koppla ur enheten och kontakta vårt tekniska
servicecenter.
• MILJÖSKYDD
Enhetens förpackningsmaterial är återvinningsbart. Bidra genom att lämna in den för återvinning på ett
återvinningsställe och skydda miljön.
Din enhet innehåller också en stor mängd återvinningsbart material. Den är markerad med den
här etiketten för att indikera att i länder som är medlemmar i EU ska enheterna inte blandas
med annat avfall. På det här sättet sorteras enheten av tillverkaren enligt bästa möjliga villkor i
enlighet med EU-direktivet 2002/96/EC för elektriskt och elektroniskt avfall.
Kontakta din kommun eller återförsäljare för information om närmaste återvinningsställe kring ditt hem.
Vi vill tacka dig för att du gör vad du kan för att skydda miljön.
• ENERGIBESPARINGAR
— Centrifugera tvätten på höga varvtal ; restfukten blir låg, vilket också är fallet med din
energiförbrukning. Även textilier i syntetmaterial måste centrifugeras före torkning.
— Placera maximalt med tvätt i maskinen; detta optimerar energiförbrukningen. När du gör det efterlever
du anvisningarna angående volym som ges i den här bruksanvisningen.
— Både torktid och energiförbrukning ökar genom en hög omgivande temperatur och i ett litet rum.
— Rengör filtret efter varje torkning.
— Rengör kondensorn två gånger per månad.
4
SDC21809_SV.indd 4
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:10
SV
2 / BESKRIVNING AV ENHETEN
• ALLMÄN PRESENTATION AV TORKTUMLAREN
B
A
E
D
C
F
Bild 01
D
Filter
B
Fig. 01
Vattenbehållare
E
Märkplatta
(referens för försäljning i
efterhand)
C
Kondensgrill
F
Justerbara fötter
A
Manöverpanel
5
SDC21809_SV.indd 5
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:11
SV
3 / INSTALLERA TORKTUMLAREN
• ENHETENS MILJÖ
Råd:
Din torktumlare avger värme. Om du placerar enheten intill en annan enhet eller utrustning
rekommenderar vi att du lämnar lite plats mellan dem för att möjliggöra luftcirkulation (bild 02).
Viktigt:
1 cm min.
Vi avråder starkt från följande:
— Installera enheten på ett golv med matta. Om
detta inte kan undvikas ska du vidta alla möjliga
åtgärder för att inte förhindra luftcirkulationen i
botten.
— Installera din torktumlare på en plats där den
kan utsättas för vattendroppar.
— Installera din torktumlare i ett litet och stängt
rum (om detta är fallet, öppna dörren eller
fönstret under torkningen)
— Installera torktumlaren i ett rum med dålig
ventilation. Temperaturen i rummet måste vara
lägre än 30°C under torkningen.
Bild 02
• NIVÅJUSTERING
Fig. 02
Viktigt:
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att enheten står helt jämnt.
Din torktumlare är försedd med 4 justerbara fötter
(bild 03).
Så här justerar du den så den blir jämn och helt
stabil:
— Luta den lätt bakåt.
— Skruva en eller flera av fötterna in eller ut med
en skruvnyckel eller skruvmejsel så att du ställer
in höjden för att passa golvet (bild 03).
— Ställ tillbaka torktumlaren på fötterna och
kontrollera att den står stabilt.
Bild 03
Fig. 03
6
SDC21809_SV.indd 6
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:11
SV
3 / INSTALLERA TORKTUMLAREN
• INBYGGD INSTALLATION
Viktigt:
Om du placerar enheten under en arbetsbänk måste du antingen behålla originalöverdelen
i laminat eller byta ut den mot en tunnare version genom att använda en sats som finns tillgänglig
för det här syftet från din återförsäljare. Av säkerhetsskäl får enheten inte användas utan en
ovansida.
• KOMBINERAD INSTALLATION AV TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE
En kombinationssats finns att köpa hos din återförsäljare. Den här används för att montera torktumlaren
ovanför tvättmaskinen.
Viktigt:
Kontrollera med din återförsäljare att satsen är kompatibel med din tvättmaskin. Av
säkerhetsskäl måste montaget utföras av kvalificerad personal.
• ÄNDRA LUCKÖPPNINGSRIKTNING
Om du vill kan du ändra lucköppningsriktning enligt följande (bild 04 eller 05).
— Ta bort de 4 skruvarna på frontpanelen som håller gångjärnen A och B .
— Vänd gångjärn A och montera det på nytt.
— Montera luckan på gångjärn A .
— Vänd gångjärn B och montera det på nytt.
— Vänd positionerna för lås F och lucka E på maskinens framsida.
— Vänd position för bult C .
E
F
F
E
A
B
C
C
B
A
Bild 04
Vänsterriktad lucka
Bild 05
Högerriktad lucka
Fig. 05
7
SDC21809_SV.indd 7
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:11
SV
3 / INSTALLERA TORKTUMLAREN
• ELANSLUTNING
Fara:
Så här gör du elanslutningen av din enhet:
— Använd inte förlängningssladd, adapter, förgreningskontakt eller programmerbar timer.
— Kontakten måste vara lättåtkomlig men utom räckhåll för barn.
— Om du är tveksam angående installationen ska du kontakta installatören eller en kvalificerad
tekniker.
— Koppla aldig ur det jordade elsystemet.
Elinstallationen måste uppfylla de standarder som gäller och speciellt vad gäller jordning och installation i
duschrum.
Vi kan inte hållas ansvariga för några fel på grund av dålig elinstallation.
• BYTE AV STRÖMKABEL
Viktigt:
För att säkerställa säkerheten måste detta utföras av tillverkarens serviceteam eller behörig
personal.
Råd:
För att du enkelt ska kunna hitta referensnummer för enheten i framtiden rekommenderar
vi att du skriver ned dem på sidan “After-Sales Service and Consumer Relations” (den här sidan
förklarar var du hittar dessa på din enhet).
Din enhet uppfyller kraven enligt EU-direktiven 2006/95/EEC (lågspänningsdirektiv) och 2004/108/
EEC (elektromagnetisk kompatibilitet).
8
SDC21809_SV.indd 8
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:11
SV
4 / FÖRBEREDA DINA PLAGG
• KONTROLLERA DIN TVÄTT
Råd:
Viktigt:
Om du efter tvätten hittar fläckar innan
du lägger i tvätten i torktumlaren ska du inte
torktumla dessa plagg. En allmän regel säger
att fläckar som har strukits eller torktumlats
inte går att få bort.
Se anvisningarna för svårborttagna fläckar
som finns i de flesta användaranvisningar för
tvättmaskiner och det är viktigt att tvätta de
nedfläckade plaggen igen
Torktumla inte följande plagg:
— Kläder som inkluderar gummiliknande material
(exempelvis: duschmössor, regnkläder och
-textilier, linnen, kuddar etc.)
— Klorofibrer (exempelvis termolactyl*)
* Registrerat varumärke
— Plagg som innehåller ståltråd som kan lossna
— Dunfyllda plagg (duntäcken, dunjackor etc...)
— Tvätt som inte har centrifugerats
— Tvätt som rengörs med antändbara kemikalier.
• Sortera tvätten:
Viktigt:
— Stäng alla blixtlås och tryckknappar.
— Avlägsna alla lösa knappar, hakar och hylsor.
— Knyt ihop snören, förklädesband etc...
— Töm fickorna.
Kontrollera tvättetiketterna
Normal
torkning
— Kontrollera alltid tillverkarens anvisningar
när du använder mjukmedel av olika slag.
Skonsam
torkning
Torktumla inte
• FYLLA PÅ TVÄTT I TRUMMAN
— Öppna luckan genom att trycka på den (där
etiketten är) (bild 06).
— Kontrollera att filtret är i kåpan.
— Lägg i tvätten och centrifugera den i trumman
utan att vika ihop den eller låta den klumpa sig.
— Var försiktig så att inga textilier fastnar i
luckan.
— Stäng luckan.
• Rekommenderade vikter:
Maximal vikt som får läggas i torktumlaren är 8
kg.
— För att minska skrynklor och optimera
torktiderna rekommenderar vi att du inte
överbelastar maskinen.
Bild 06
9
SDC21809_SV.indd 9
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:12
SV
5 / PROGRAMMERING
• ÖVERSIKT ÖVER KONTROLLPANELEN
A
B
C
D E F G
Programknapp
E
Senarelagd start “+”
B
Anti-skrynkling
F
Senarelagd start “-”
C
Buzzer
G
Start/paus
D
Extra torkning
H
På/av
A
H
• PROGRAMMERING AV TORKNINGEN
• Starta enheten:
Programförlopp:
Kontrollera att strömsladden är inkopplad.
Enheten startar inte om inte luckan är ordentligt
stängd.
Tryck på knappen “På/av” H .
Välj program (se tabellen “Program för
torktumlaren” på följande sidor) genom att vrida
på programknapp A (den går att vrida i båda
riktningarna). Indikatorn visar det program du har
valt.
Tryck på “Start/paus” G så startar programmet.
Skärmen informerar om återstående tid, vilken
blir mer specificerad i takt med att torkningen går
framåt.
- Paus
- Torkning
- Nedkylning
- Programmets slut
Återstående tid
• Funktionen “MEMO ACTIV”:
Din torktumlare memorerar programmen som du
använder oftast.
Efter några torkningar visas programmet som
oftast används när du slår på maskinen. .
Råd:
Se programtabellen på nästa sida för
att avgöra vilket program som behövs för
plaggen.
10
SDC21809_SV.indd 10
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:14
SV
5 / PROGRAMMERING
• Senarelägga start för ett program:
Återstående tid tills torkningen börjar
Välj program med programknappen A .
Indikatorn visar det program du har valt.
Tryck på knappen för “Senarelagd start +” F
för att senarelägga programstarten med trettio
minuter i taget tills du uppnår önskad senarelagd
tid (max 23 ½ timmar). För att öka den starttiden
trycker du på knappen “Senarelagd start -” E .
Bekräfta genom att trycka på knappen “Start/
paus” G .
På skärmen visas hur mycket tid som återstår
innan programmet startar.
Så fort senareläggningen har gått ut startar
programmet. Skärmen informerar om återstående
tid, vilken blir mer specificerad i takt med att
torkningen går framåt.
Senarelagd start
• Lägga i eller ta bort plagg under
torkningen:
Programstopp
Återstående tid
Tryck på knappen “Start/paus” G för att avbryta
torkningen eller öppna luckan direkt.
Lägg i eller plocka ut plaggen och stäng luckan.
Tryck på knappen “Start/paus” G för att starta
torkningen.
• Ändra program eller torkning under
användning:
Om du har angett fel program kan du ändra ditt
val under programmet.
Tryck på knappen “Start/paus” G för att avbryta
torkningen.
Välj ett annat program.
Tryck på knappen “Start/paus” G för att
återuppta torkningen.
11
SDC21809_SV.indd 11
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:15
SV
5 / PROGRAMMERING
• Starta enheten:
Programmets slut
I slutet av programmet blinkar lampan Filter
och Behållare full
växelvis för att påminna
om att du måste rengöra filtret och tömma
vattenbehållaren efter varje torkning.
Tryck på knappen “På/av” H .
Töm torktumlaren.
Rengör filtret och töm vattenbehållaren (se
avsnittet “REGELBUNDET UNDERHÅLL”).
Indikatorerna för “Filter” och “Behållare full”
blinkar
• Alternativet “Anti-skrynkling”:
Alternativet “Anti-skrynkling”
• Alternativet “Buzzer”:
Alternativet “Buzzer”
Med alternativet “Anti-skrynkling” luftas
textilierna var tionde minut i upp till 24 timmar,
tills luckan öppnas eller maskinen slås av. Detta
startar så snart torktumlaren slutar gå och
förhindrar att kläderna blir liggande i klumpar i
maskinen.
För att välja den här funktionen trycker du på
knappen “Anti-skrynkling” B . En indikator
tänds för att visa att det här alternativet har
aktiverats.
Tryck på knappen “Buzzer” C . I slutet av
torkningen hörs signalerna var tionde minut i en
timme tills luckan öppnas eller enheten stannar.
• Alternativet “Extra torkning”:
Extra tid
Med den här funktionen kan du lägga till extra
torktid i slutet av ett program i intervaller om 10
minuter genom att trycka flera gånger i följd på
knappen “Extra torkning” D .
Tryck på knappen “Start/paus”. Den extra
torktiden läggs till i slutet av det valda
programmet.
12
SDC21809_SV.indd 12
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:17
SV
5 / PROGRAMMERING
• Kylning:
Alla program avslutas med en kylning som
pågår några minuter för att tvätten ska kylas ned
gradvis.
Viktigt:
Stoppa inte torktumlaren innan torkningen är klar.
Remarks :
Alternativen “Anti-skrynkling” och “Buzzer” förblir markerade från ett program till nästa. Du
kan enkelt trycka på knappen för att avaktivera alternativen, även under ett program.
• Under torkningen:
Programstopp
Din behållare är full under torkningen.
Torktumlaren stannar.
Indikatorerna för Behållare full
och “Paus”
slås på och tiden blinkar.
Fortsätt att tömma vattenbehållaren (se avsnittet
“REGELBUNDET UNDERHÅLL”). Tryck på
“Start/paus” G så startar du om programmet.
Lampan ”Behållare full” tänds.
Råd:
Som säkerhetsåtgärd rekommenderar vi att du kopplar ur strömkabeln när du inte
använder enheten.
Viktigt:
Ett strömavbrott avbryter det aktuella programmet. I så fall ska du upprepa alla programmer
ingsalternativ.
13
SDC21809_SV.indd 13
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:18
SV
5 / PROGRAMMERING
• PROGRAMMEN FÖR DIN TORKTUMLARE
Standardprogram
Textiltyp
Torkresultat
- Extra torr
Bomull
Torr
- Torr
Bomull
Torr
- Stryktorr
Bomull
Lätt fuktig
Bomull
Fuktig
- Torr
Standardtextilier
Torr
- Stryktorr
Standardtextilier
Lätt fuktig
- Skjortor
Syntet, stryktorr
Torr
- Syntet
Fintvätt, syntet
Torr
Mycket ömtålig tvätt: silke, lätta
syntettextilier ...
Torr
- Bomull
- Skåptorr
- Blandat
Andra torkprogram
- Fintvätt
Fräschar upp och luftar ur dina textilier efter långvarig förvaring
- Uppfräschning
Andra textilier
15 minuter
Torr ylle
15 minuter
- Ylle
REKOMMENDERADE PROGRAM FÖR TESTER TILL EN 61121 - DIREKTIV 95/13/EEC
Tvätt I
”Torr bomull”
8kg
.... välj “Bomull” - Torr
Tvätt II
”Strykklar bomull”
8kg
.... välj “Bomull” - Stryktorr
Tvätt III
”Underhållsvänliga textilier”
3kg
.... välj “Syntet”
14
SDC21809_SV.indd 14
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:21
SV
6 / REGELBUNDET UNDERHÅLL
• RENGÖRA FILTRET
Viktigt:
Vi vill påminna om att filtret måste
rengöras efter varje torkning.
Bild 07
Det är placerat i nedre delen av torktumlaren.
Rengör enligt följande:
— Plocka ut det ur kåpan genom att dra i det
nedifrån och uppåt (bild 07).
— Öppna filtret (bild 08).
— Rengör det genom att avlägsna den tunna
filmen med ludd som täcker det (bild 09).
Fig. 07
Bild 08
Se till att det inte ligger kvar något ludd runt
torktumlaren.
Fig. 08
Viktigt:
Filtret får inte tvättas med vatten (bild 10).
— Sätt tillbaka det i kåpan och tryck in det
ordentligt.
Bild 09
Fig. 09
• TÖMMA VATTENBEHÅLLAREN
Bild 10
Behållaren är placerad på enhetens ovansida.
Här samlas vatten som tumlas ur kläderna när de
torktumlas.
— För att tömma ur det plockar du ut den ur kåpan
och drar den mot dig (bild 11).
Fig. 10
Viktigt:
Bild 11
Vattenbehållaren måste tömmas efter
varje torkning (bild 12).
Viktigt:
Risk för frost : om det finns risk för frost
ska du tömma vattenbehållaren.
Fig. 11
Viktigt:
Flytta enheten: töm vattenbehållaren om
du vill tömma eller luta enheten.
— Töm vattenbehållaren (bild 12).
Bild 12
15
SDC21809_SV.indd 15
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:21
SV
6 / REGELBUNDET UNDERHÅLL
• DIREKTTÖMNING AV KONDENSORN
För att undvika att tömma vattenbehållaren varje
gång du använder enheten finns en sats (*) för att
tömma ut vatten ur kondensorn direkt i avloppet
(slang och deflektor). Så här gör du:
— Ta bort det befintliga röret och för in det i enheten
(bild 13).
— Kläm ihop deflektorn med pumpens överdel (bild
14).
— Anslut slangen från satsen till slutanslutningen på
enheten (bild 15).
Bild 13
Fig. 13
Du kan ansluta den andra änden på slangen till
antingen:
- En ventilerad sil (bild 16).
- En sjunksil (bild 17).
När du ansluter till en sil måste du ta bort
fyllnadspluggen. Tryck sedan tillbaka gummitoppen.
Tillsätt vid behov en klämanslutning (bild 17).
Bild 14
Fig. 14
Viktigt:
90 cm max
Deflektorn måste placeras före dränerin
gsslanganslutningen för att undvika skvätt från
vatten när du tar bort slangen.
Kommentarer:
(*) Den här satsen medföljer enheten eller
finns i anslutning till serviceställena under ref.
57X3184 (beroende på modell).
Bild 15
Avskiljare
90 cm max
Slang
Deflektor
Bild 16
Bild 17
16
SDC21809_SV.indd 16
Fig. 17
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:23
SV
6 / REGELBUNDET UNDERHÅLL
• RENGÖRA KONDENSORN
Viktigt:
Kondensorn måste rengöras två gånger
i månaden.
Viktigt:
Koppla ur strömkabeln från vägguttaget
innan du rengör kondensorn.
— Öppna grillen på enhetens framsida.
— Plocka ur kondensorn (bild 18).
— Ta försiktigt ut den (bild 19).
— Plocka bort eventuellt ludd från kondensorn.
— Rengör den med vatten under kranen (bild 20).
— Kontrollera efter rengöring att inga rör är
“blockerade” och att delarna är rena.
— Borsta av den.
— Sätt tillbaka kondensorn och lås fast den på
plats.
Stäng gallret.
Bild 18
Fig. 18
Bild 19
Fig. 19
Viktigt:
När du återmonterar kondensorn ska du
se till att den förs in ordentligt i kåpan när du
låser den på plats.
Bild 20
• RENGÖRA ENHETEN
Fig. 20
Råd:
När du vill rengöra kontrollpanelen och
komma åt trumma och kåpa ska du använda
en svamp eller fuktad trasa och lite tvålvatten.
— Rengör dörrens packning med en fuktad trasa.
— Rengör filtrets kåpa med dammsugaren en
gång om året.
Du ska under inga omständigheter använda
något av följande(bild 21) :
— Pulver med slipmedel
— Metall eller plastsvampar
— Alkoholbaserade produkter (alkohol, tinner,
etc.)
Bild 21
Fig. 21
17
SDC21809_SV.indd 17
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:25
SV
7 / FELSÖKNING
Råd:
Vissa incidenter kan uppstå när du använder din torktumlare. Här är några punkter du bör
kontrollera innan du kontaktar service:
Fel:
Kontrollera följande:
Det går inte att starta torktumlaren:
- kontakten sitter i uttaget
- knappen “På/av” är intryckt
- luckan är helt stängd
- kondensorn är ordentligt låst på plats.
Torktiderna är för långa i följande fall:
- filtret i trumman är igensatt med ludd.
- tvätten har centrifugerats i förväg (500 rpm minimum,
men centrifugering på 850 rpm kräver kortare torktider)
- kondensorn är inte igensatt.
- luftinloppen och -utloppen är ohindrade för att
säkerställa korrekt luftcirkulation.
- valt torkprogram matchar vald typ av
tvätt i trumman.
Tvätten är för fuktig:
- filtret i trumman är igensatt med ludd.
- typen av torkning inte har valts korrekt (för låg) växling
till nästa program i uppåtgående riktning eller ökning av
torktiden.
- kondensorn är inte igensatt av ludd.
Tvätten är för torr, för skrynklig:
- torktiden som har valts är för lång: torktiden ska hellre
vara för kort än för lång: detta gör att tvätten blir för torr
och svår att stryka.
Plaggen är ojämnt torra:
- typen av tvätt i trumman varierar för mycket (exempelvis
skjortor tillsammans med jeans)
- tvätten har lagts “ovikt” i torktumlaren - trumman är inte
överbelastad.
De syntetiska plaggen är laddade med
statisk elektricitet:
- tvätten har torkats för mycket
- du har använt mjukmedel under tvätten. Genom att
använda den här produkten kan du minska de flesta
problemen med statisk elektricitet.
Indikatorn “Behållare full” tänds:
- behållaren är full: så fort du har tömt den ska du sätta
i den på rätt håll igen och trycka in den hela vägen i
håligheten.
Indikatorn “Behållare full” tänds trots
att behållaren är tom:
- vattenbehållaren har satts i ordentligt: för in den helt.
- kondensorn är helt låst på båda sidorna.
18
SDC21809_SV.indd 18
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:25
SV
8 / SERVICE EFTER FÖRSÄLJNINGEN
• ATT OBSERVERA
ORIGINALDELAR
Under underhållsarbetet ska du be att endast
originaldelar används.
Allt arbete på enheten måste utföras av en
behörig fackman. När du kontaktar en sådan
ska du uppge enhetens fullständiga uppgifter
(modell, typ, serienummer). Denna information
finns på tillverkarens informationsplåt (bild 22).
230V
2400W
SDC21809
50Hz
18A
Type : TDFE..................
E4C5SCEXA
Service : SDC21809
IP X 4
Made in France
Code
Serial 08 48 012345
Bild 22
Fig. 22
19
SDC21809_SV.indd 19
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:25
SV
ANMÄRKNINGAR
20
SDC21809_SV.indd 20
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement