Samsung 800W, 1000W Owner's manual

Samsung 800W, 1000W Owner's manual

Digital Fotoram

Bruksanvisning

800W

1000W

Klicka

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter

Komma igång

Spela upp multimedia

Bläddra bland och hantera multimedia

Anpassa inställningarna

Bilaga

Index

Läs noga igenom den här bruksanvisningen.

Den innehåller anvisningar om korrekt användning och underhåll.

Bilderna och skärmbilderna i den här bruksanvisningen kommer från 800W.

Ikoner i bruksanvisningen

Innan du börjar bör du bekanta dig med de olika ikoner som finns med i bruksanvisningen:

Varning – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Obs – kommentarer, användningstips eller extra information

© 2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

• Det är strängt förbjudet att kopiera eller distribuera innehållet i den här bruksanvisningen utan tillåtelse från SAMSUNG

ELECTRONICS CO., LTD

Produktspecifikationerna och innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande då produktens funktioner uppgraderas.

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter .......................... 3

Komma igång ..................................... 6

Innehåll i förpackningen ............................6

Lära känna ramen ....................................7

Fälla upp ramen .....................................10

Anslut adaptern och sätt på strömmen ..10

Anpassa grundinställningarna .................11

Lära känna huvudmenyn ........................12

Visa tid och datum .................................13

Ansluta externa minnesenheter ..............14

Välja en minnesplats ...............................15

Ansluta till en dator .................................16

Överföra filer från en dator ......................17

Spela upp multimedia ...................... 19

Spela upp ett bildspel ............................19

Spela upp videoklipp ..............................24

Spela musik ...........................................27

Bläddra bland och hantera multimedia ........................................ 29

Bläddra bland filer ..................................29

Hantera filer ............................................30

Anpassa inställningarna ................... 33

Ställa in bildspelseffekter ........................33

Ställa in tid och datum ............................33

Ställa in och använda alarm ....................34

Anpassa allmänna inställningar ...............36

Uppdatera eller återställa ramen .............38

Bilaga ................................................ 39

Använd som minibildskärm till en dator ..39

Uppdatera den fasta programvaran ........40

Felsökning ..............................................41

Specifikationer .......................................43

Korrekt bortskaffande av ramen .............44

Global kontaktinformation för Samsung ..45

Programvarulicens .................................45

Index ......................................................46

Säkerhetsföreskrifter

VARNING!

FÖR ATT FÖREBYGGA ELEKTRISKA STÖTAR SKA RAMENS HÖLJE ELLER BAKDEL INTE ÖPPNAS ELLER AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA

DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN KAN REPARERA. ENDAST KVALIFICERAD PERSONAL FÅR REPARERA RAMEN.

FÖR ATT FÖREBYGGA BRÄNDER SKA RAMEN ALLTID FÖRVARAS PÅ AVSTÅND FRÅN ÖPPNA LÅGOR, TILL EXEMPEL LEVANDE LJUS.

• Öppningarna i ramen ger nödvändig ventilation. För att produkten ska fungera ordentligt och för att förebygga

överhettning får öppningarna inte blockeras eller täckas:

Täck inte öppningarna i ramen.

Blockera inte öppningarna genom att placera ramen på mjuka ytor, till exempel sängar, soffor eller mattor.

Placera inte ramen i ett instängt utrymme, till exempel en bokhylla eller ett skåp, utan ordentlig ventilation.

• Placera inte ramen nära eller på värmekällor, till exempel element, eller i direkt solljus.

• Låt inte ramen komma i kontakt med vatten. Placera inte ramen nära vattenkällor, till exempel badkar eller handfat, eller där vatten eller andra vätskor kan skvätta eller droppa på ramen. Koppla genast bort strömmen till ramen om ramen blir våt, och kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad serviceanläggning.

• Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller adaptrar utöver avsedd kapacitet, eftersom det kan leda till brand eller elektriska stötar.

• Placera alla nätkablar på avstånd från trafikerade områden och andra föremål, så att risken minskas för att någon trampar på dem eller att de kläms av att föremål placeras på eller mot dem. Kontrollera att kablarna inte vrids eller kläms ihop vid kontakterna eller adapteranslutningarna.

• Dra ur kabeln från väggen under åskväder eller då ramen inte kommer att användas eller övervakas under längre perioder. Det förebygger skada på ramen till följd av strömsprång.

• Se till att den angivna spänningen på ramen motsvarar det lokala nätet innan du ansluter nätkabeln.

3

Säkerhetsföreskrifter

• För aldrig in några metallföremål i ramens öppna delar. Det kan orsaka elektriska stötar. Kontrollera att nätkabeln är fullständigt ansluten när ramen används. Ta ett stadigt tag om kontakten när du drar ur nätkabeln, och rör aldrig vid kabeln med våta händer.

• Om du märker av något ovanligt, till exempel konstiga ljud eller att det luktar bränt från ramen, ska du genast dra ur kontakten och kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad serviceanläggning.

• Ramen bör inte placeras på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet eller kemiska substanser, eller där den är i konstant användning.

• Anslut endast ramen till ordentligt jordade kontakter och uttag. Felaktig jordning kan orsaka elektriska stötar eller skada på utrustningen.

• Förvara ramen och alla tillbehör utom räckhåll för barn.

• Placera inte ramen på instabila platser, till exempel felaktigt monterade hyllor, vinklade ytor eller där ramen kan utsättas för vibrationer.

• Tappa inte ramen och utsätt den inte för kraftfulla stötar.

Koppla genast bort nätkabeln om ramen skadas, och kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad serviceanläggning.

• Koppla alltid bort nätkabeln när du rengör ramen.

Torka ramen med en mjuk, torr trasa. Använd inte några kemikalier när du rengör ramen, till exempel vax, bensen, alkohol, thinner, insektsdödande medel, luftfräschare, smörjmedel eller rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada ramens yta och göra garantin ogiltig.

• Rengör produkten med en mjuk, torr trasa.

Undvik att rengöra produkten med lättantändliga medel som bensen eller thinner, eller med en våt trasa. Det kan orsaka skador på produkten.

Undvik att repa skärmen med naglar eller vassa föremål.

Undvik att rengöra produkten genom att spruta vatten på den. Om vatten kommer in i produkten kan det leda till brand, elektriska stötar eller tekniska fel.

Undvik att använda en luftfuktare med ultraljud nära produkten. Det kan resultera i en vit fläck på produktens yta.

4

Säkerhetsföreskrifter

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en

återvinningsstation.

5

Komma igång

Innehåll i förpackningen

Digital ram Stativ för ramen Nätkabel* Adapter USB-kabel

Snabbstartsguide och garanti**

CD-skiva

(bruksanvisning)

* Kontaktens form varierar beroende på region.

** Garanti medföljer eventuellt inte beroende på region.

*** Batteriet är ev. inte inkluderat beroende på region.

Fjärrkontroll/

Batteri (CR2032)***

Trasa

6

Komma igång

Lära känna ramen

Ramens framsida

Fjärrkontrollsensor

Skärm

Pekknapp* Beskrivning u / p m d e

/ l / r

Sätt på ramen/stäng av ramen (håll nedtryckt)

Öppna menyer

Lås eller lås upp pekknapparna (håll nedtryckt)

Bläddra genom menyer eller objekt

(upp/ned/vänster/höger)

Välj menyer eller objekt/utför valda funktioner b s

Gå tillbaka till föregående nivå

Spela upp ett bildspel på en valfri skärm/ändra visningsläge under ett bildspel

* Beskrivningarna i den här bruksanvisningen gäller pekknappen. Läs noga igenom bruksanvisningen och använd produkten korrekt.

När du använder pekknapparna

• Tryck på pekknapparna med fingrarna endast. Se till att händerna är rena och torra när du använder pekknapparna.

Tryck lätt på den knapp som motsvarar önskad funktion.

Peksensorn fungerar inte alltid i vått tillstånd eller på fuktiga platser.

När pekknapparna försvinner, tryck lätt på pekpanelen så att knapparna syns.

Täck inte över fjärrkontrollsensorn. Det kommer att blockera signalen från fjärrkontrollen.

När pekknapparna är låsta, kan du bara sköta enheten med fjärrkontrollen. När enheten har slagits av och på, förblir den låst. För att låsa upp enheten: Håll m nedtryckt i mer än 5 sekunder.

7

Komma igång

Lära känna ramen (fortsättning)

Ramens baksida

Högtalare

Kortplats för

SD-minneskort

Förvaringsplats för stativ

Stativ för ramen

Hål för fäste i väggen

Hål för fäste i väggen

Högtalare

Port för USB-minne

USB-kabelport

Headsetport

Nätkabelport

8

Komma igång

Lära känna ramen (fortsättning)

Fjärrkontroll

Se till att peka med fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på ramen (sid. 7).

Knapp Beskrivning

Stäng av/sätt på ramen

Öppna huvudmenyn

Öppna menyer

Gå tillbaka till föregående nivå

Batteribyte i fjärrkontrollen

Bläddra genom menyer eller objekt (upp/ned/vänster/höger)

Markera menyer eller objekt

Spela upp ett bildspel på en valfri skärm/ändra visningsläge under ett bildspel

Visa tid och datum

Rotera foto under bildspel

Öppna skärmen med fotolistan

Öppna skärmen med musiklistan

Öppna skärmen med videolistan

9

Komma igång

Fälla upp ramen

Du kan använda den digitala ramen både i liggande och stående format.

Förvara stativet inuti hållaren när du inte använder det.

Tryck inte ramen nedåt eller belasta stativet för mycket, då det kan skada stativet.

Anslut adaptern och sätt på strömmen

Kontaktens form varierar beroende på region.

Sätt på ramen genom att peka på p när nätadaptern har anslutits till ramen. Lampan tänds på p och huvudmenyn visas. Stäng av ramen genom att hålla p nedtryckt.

Lampan på släcks p

automatiskt efter en stund.

10

Komma igång

Anpassa grundinställningarna

När du sätter på ramen för första gången visas skärmen för snabbkonfiguration.

Välj språk och anpassa ramens grundinställningar.

Snabbstartsguide

Snabbinställningen hjälper dig att göra flera inställningar för att kunna använda

Photo Frame. Det inkluderar Visningsläge,

Bildspelsövergång, Ställa klockan och

Uppstartsläge. Vill du starta?

Ja Nej

Öppna BAKÅT AVSLUTA

1

2

Bläddra till önskat språk och peka på e

.

Starta installationsguiden genom att välja Ja .

3

Anpassa ramens inställningar efter egna önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.

Inställning

Visningsläge

Beskrivning

Välj ett visningsläge för ett bildspel (sid. 20)

Bildspelsövergång

Välj en övergångseffekt för ett bildspel (sid. 22)

Ställa klockan

Uppstartsläge

Ställ in aktuell tid och datum (sid. 13)

Välj ett läge som ska aktiveras när ramen sätts på

(sid. 36)

4

När du är klar med inställningen, välj Ja för att visa produktguiden.

5

Läs igenom anvisningarna för grundläggande användning av ramen och välj sedan

Klart

.

11

Komma igång

Lära känna huvudmenyn

Du kan öppna följande menyer från huvudmenyn.

Ramminne

Foton

Musik

Videor

Klocka

Mini Monitor

Inställningar

Meny

Foton

Musik

Videor

Klocka

Mini Monitor

Inställningar

Beskrivning

Bläddra genom foton som lagrats på internminnet eller på en

extern minnesenhet, och ändra alternativen (sid. 29)

Lyssna på musik som lagrats på internminnet eller på en

extern minnesenhet, och ändra alternativen (sid. 27)

Visa videoklipp som lagrats på internminnet eller på en extern

minnesenhet, och ändra alternativen (sid. 24)

Visa aktuell tid och datum (sid. 13)

Använd ramen som extra bildskärm till en dator (sid. 39)

Anpassa inställningarna (sid. 33)

• Du kan ange att andra funktioner ska aktiveras i stället för huvudmenyn

när ramen sätts på (Uppstartsläge sid. 36).

Tryck på s

från menylistan för att börja ett bildspel.

12

Komma igång

Visa tid och datum

Kontrollera aktuell tid och datum eller anpassa klockans inställningar.

▲ Klocka 1

▲ Klocka 3

▲ Klocka 2

▲ Klocka 4

1

Bläddra till Klocka på huvudmenyn och peka på e.

Aktuell tid och datum visas.

2

3

Peka på m

och välj Inställningar .

Bläddra till

Klocka

och peka på e.

4

Bläddra till något av följande alternativ och peka på e

.

För att Ställa klockan, peka på l eller r för att välja det alternativ du vill och peka på u eller d för att ange tiden.

Alternativ

Ställa klockan

Datumformat

Tidsformat

Klocktyp

Beskrivning

Ställ in aktuell tid och datum

Ange hur datum ska visas (YYYY.MM.DD, MM.DD.

YYYY eller DD.MM.YYYY)

Ange hur tiden ska visas (12 timmar eller 24 timmar)

Ange klocktyp (Klocka 1~4, Klocka & Kalender 1~2)

Du kan också ändra på typen av klocka genom att trycka på -knappen på fjärrkontrollen.

▲ Klocka & Kalender 1 ▲ Klocka & Kalender 2

13

Komma igång

Ansluta externa minnesenheter

Du kan ansluta USB-minnen eller SD-minneskort till ramen. Ramen stöder filformatsystem FAT 16 och FAT32 för externa minnesenheter.

Sätt in ett SD-minneskort med metallkontakterna vända mot ramen. Tryck in kortet tills det låser sig på plats.

Du tar ut SD-minneskortet genom att trycka på det försiktigt tills det lossar från ramen.

• Vissa USB-minnesenheter är inte kompatibla med ramen på grund av dess storlek och form.

Om du ansluter en extern minnesenhet när strömmen är på visas ett popup-fönster.

Välj Bildspel om du vill starta ett bildspel med foton som lagrats på den externa minnesenheten.

Maximal kapacitet hos minneskort**

SD microSD* miniSD*

SDHC microSDHC* miniSDHC*

USB

Upp till 2 GB

Upp till 2 GB

Upp till 2 GB

Upp till 32 GB

Upp till 8 GB

Upp till 4 GB

Upp till 32 GB

* Det krävs en adapter för att använda ett mikro- eller minityp av SD-kort.

** Minneskapaciteten på en extern minnesenhet kan variera beroende på tillverkare, då det grundas på testresultatet från SAMSUNG när enheten släpps.

14

Komma igång

Välja en minnesplats

När en extern minnesenhet (ett SD-minneskort eller ett USB-minne) har anslutits kan du välja filkälla.

Ramminne

Foton

Musik

Videor

Klocka

Mini Monitor

Inställningar

1

2

Bläddra till listan med minnesplatser från huvudmenyn.

Bläddra till någon av följande minnesplatser och peka på e

.

Minnesplats

Ramminne

SD Card

USB

Beskrivning

Internminnet

SD-minneskort (externt)

USB-minne (externt)

Du kan också ändra minnesplatsen, när du bläddrar genom foton, musikfiler eller videoklipp, genom att röra vid m och välja Välj

lagringsenhet (sid. 30).

15

Komma igång

Ansluta till en dator

Du kan överföra filer (sid. 17) eller använda ramen som minibildskärm genom att ansluta till en dator (sid. 39).

Anslut den mindre änden av USB-kabeln till ramen och den större änden till USB-porten på en dator.

USB-kontakt

16

Komma igång

Överföra filer från en dator

Masslagring

Ansluten till PC USB-port.

För inte in i och ta inte bort lagringsenheter från Photo Frame när den är ansluten till en dator.

Du kan växla till läget Mini Monitor med hjälp av ramhanteringsprogrammet.

Vissa filer är inbäddade i ramen som standard. Du kan ta bort de filerna om det inte finns tillräckligt med minne.

Om fotona är stora tar de upp mer minne och förhandsgranskningen saktas ned. Du kan ändra fotoupplösningen till 800 X 600 (för ”800W”) eller

1024 X 768 (för ”1000W”). Du kan även ställa in ramen så att fotona kopieras och ändrar storlek

automatiskt (Ramminneskopia sid. 36).

Gör så här för att överföra filer från en dator

1

Anslut ramen till en dator med den medföljande USB-kabeln

(sid. 16).

Anslut ramen till datorn när ramen är avstängd, och sätt sedan på den.

2

Välj

Masslagring

.

När ramen har anslutits visas ” Masslagring” på skärmen och ett popup-fönster öppnas på datorn.

Om du ansluter ramen till en dator medan du använder den

som minibildskärm (sid. 39) måste du växla till masslagringsläge

med hjälp av ramhanteringsprogrammet. Mer information finns i

• bruksanvisningen till ramhanteringsprogrammet.

Den flyttbara diskenheten visas med namnet ”

800W” eller

” 1000W” på datorn. Öppna enheten för motsvarande modell i

Den här datorn och kopiera fotona.

17

Komma igång

Överföra filer från en dator (fortsättning)

Gör så här för att koppla bort ramen från en dator

Se till att avsluta anslutningen ordentligt, så att skador på ramen eller dina data kan undvikas.

1

Klicka på på aktivitetsfältet i Windows.

2

Klicka på popup-meddelandet.

Säker borttagning av USB-masslagringsenhet – enhet (G:)

3

Koppla bort USB-kabeln först när det anges att det är säkert att ta bort maskinvaran.

Koppla inte bort USB-kabeln medan filerna håller på att kopieras, eftersom det kan leda till dataförlust eller skada på ramen.

Anslutningen avbryts inte om ramens filer är öppna på datorn. Stäng alla ramens filer och försök igen.

18

Spela upp multimedia

Spela upp ett bildspel

1

Välj en minnesplats på huvudmenyn ( Ramminne , SD Card eller USB ).

2

3

Bläddra till

Foton

och peka på e.

Bläddra till en fil och spela upp ett bildspel genom att peka på e eller s.

Du kan spela upp ett bildspel med utvalda foton genom att peka på m

och välja Välj flera filer (sid. 30).

4

Styr uppspelningen med följande knappar:

Pekknappar Beskrivning m d

/u l

/r e b s

Öppna bildspelsmenyn

Ställ in volymen på bakgrundsmusiken

Visa föregående eller nästa foto

Pausa eller återuppta bildspelet

Gå tillbaka till föregående nivå

Byt visningsläge

19

Spela upp multimedia

Spela upp ett bildspel (fortsättning)

▲ Endast foto ▲ Bild och klocka

Byta visningsläge

Under ett bildspel kan du visa en klocka eller en kalender, eller flera foton på skärmen.

Byt visningsläge genom att peka flera gånger på s under ett bildspel.

Varje gång du pekar på s

byter du visningsläge (Endast foto

Bild och klocka

→ Bild och kalender → Multivy 1 → Multivy 2

→ Multivy 3).

Ställ in aktuell tid och datum innan du väljer att visa klocka eller

kalender (sid. 33).

Du kan visa föregående eller nästa foto genom att peka på l

eller r under ett bildspel.

Med

Multivy 1-3, ändras alla visade foton på skärmen omedelbart när du ändrar visningsläge.

▲ Bild och kalender ▲ Multivy 1

▲ Multivy 2

▲ Multivy 3

20

Spela upp multimedia

Spela upp ett bildspel (fortsättning)

Startmeny

Rotera

Zoom

Bakgrundsmusik

Inställningar

Av

Välj musik

Använda bildspelsmenyer

Styr ett bildspel och justera bildspelsinställningarna.

1

Peka på m

under ett bildspel.

2

Bläddra till något av följande alternativ och peka på e

.

Alternativ Beskrivning

Startmeny

Rotera

Visa huvudmenyn

Rotera ett foto (Standard, 90°, -90° eller 180°)

Zoom Förstora ett foto (x1, x2 eller x4)

Bakgrundsmusik

Sätt på eller stäng av bakgrundsmusiken

Inställningar

Öppna menyn Inställningar (sid. 22)

• Du kan rotera eller zooma in på ett foto i läget Endast foto och

Bild och klocka.

• När du zoomar ett foto, kan du flytta runt genom att peka på u

, d

, l, eller r. Peka på b för att gå ur zoom-läget:

• Om du väljer bakgrundsmusik, kan du njuta av musik och bilder samtidigt.

• Alla musikfiler i den valda mappen, spelas automatiskt när du väljer bildspel.

3

När du är klar, peka på e

.

När du pekar på b

i menyn Inställningar, visas huvudmenyn.

För att spela upp bildspelet, peka på s.

21

Spela upp multimedia

Spela upp ett bildspel (fortsättning)

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Bildspelsövergång

Bildspelshastighet

Bildspelsläge

Bildspelsordning

Visningsläge

Bildspelets bildförh.

Autorotering

Visa fotoinfo

: På

Snabb

Normal

Långsam

Välja bildspelseffekter

Ställ in övergångseffekt, hastighet, uppspelningsläge eller fotonas ordning i ett bildspel.

1

Peka på m

under ett bildspel.

2

Välj Inställningar .

3

Bläddra till Foton och peka på e.

Du kan även välja bildspelseffekter genom att öppna Foton i

Inställningar.

4

Bläddra till något av följande alternativ och peka på e

.

Alternativ Beskrivning

Bildspelsövergång

Välj en övergångseffekt (Ingen effekt, Tona ut,

Rullgardin, Cross Comb, Schackrutigt, Dra, Torka,

Silke, Hjul, Cirkel, Ruta in/ut, Diamant, Plus,

Avtäck, Tränga fram, Trappdelning eller Slumpvis)

Bildspelsläge

Bildspelsordning

Visningsläge

Alla foton : Spela upp alla foton i filnamnsordning

Foto i mapp

: Spela upp alla foton i den valda mappen i filnamnsordning

Ett foto : Upprepa det valda fotot

Normal : Spela upp foton i filnamnsordning

Slumpvis : Spela upp foton i slumpmässig ordning

Byt visningsläge (sid. 20)

22

Spela upp multimedia

Spela upp ett bildspel (fortsättning)

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Bildspelsövergång

Bildspelshastighet

Bildspelsläge

Bildspelsordning

Visningsläge

Bildspelets bildförh.

Autorotering

Visa fotoinfo

Original

Autopassa

Anpassa till bredd

Anpassa till skärm

Slide Fit

Alternativ

Bildspelets bildförh.

Autorotering

Visa fotoinfo

Beskrivning

Original : Visa upp fotona i originalstorlek. När ett foto är större än skärmen justeras det så att det passar på skärmen med samma bildförhållande

Autopassa

: Ändra storlek på fotona så att de passar på skärmen med samma bildförhållande

(några delar av fotot syns ev. ej)

Anpassa till bredd : Ändra storlek på fotona så att de passar skärmens bredd

Anpassa till skärm

: Ändra storlek på fotona så att de fyller skärmen

Slide Fit *: Ändra storlek på fotona så de passar den längsta kanten på skärmen. Ramen bläddrar automatiskt igenom resten av fotona från vänster till höger eller uppifrån och ner (till exempel, panoramafoto eller porträttfoto)

Vrid foton automatiskt för att passa skärmen under en bildvisning (ett panoramafoto kommer till exempel att minska bredden för att passa skärmen i stående format)

Ställ in bildspelet så att information visas om varje foto

* IOm du försöker visa foton i Slide Fit-läge med mindre upplösning än 184 ppi, där långsidan är mer än 2 600 pixlar eller 2 000 på höjden, kan bilderna förvrängas.

5

Peka på s

för att spela upp bildspelet.

23

Spela upp multimedia

Spela upp videoklipp

Paus Volym Föreg./Nästa

Optimal videoupplösning eller dekoder

Video

Audio

Codec MPEG4 (*.avi)

Bit rate

Resolution

2000 Kbps

800W : 720 X 540

1000W : 720 X 540

Frame rate 30fps, CBR

Codec

Bit rate

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

Sample rate 48 KHz

Channel 2

A/V Sync

Basic

1

Välj en minnesplats på huvudmenyn ( Ramminne , SD Card eller USB ).

2

3

Bläddra till Videor och peka på e.

Bläddra till en fil och spela upp ett videoklipp genom att peka på e.

4

Styr uppspelningen med följande knappar:

Pekknapp Beskrivning m d

/u l

/r e b

Öppna videomenyn

Justera volymen

Hoppa bakåt eller framåt/sök bakåt eller framåt i en fil (håll nedtryckt)

Pausa eller återuppta uppspelningen

Gå tillbaka till föregående nivå

Om ramen inte används på ett tag medan ett videoklipp pausas visas skärmsläckaren. När du vill gå tillbaka till videoskärmen kan du peka på vilken knapp som helst utom p.

24

Spela upp multimedia

Spela upp videoklipp (fortsättning)

Startmeny

Uppspelningsläge

Spelordning

Upprepa

Videons bildförh.

Textningskodning

Textningssynk

Återst. av textsynk

Inställningar

: Alla videor

: Normal

: På

Original

Standard

Använda videomenyer

1

2

Peka på m

under uppspelningen.

Bläddra till något av följande alternativ och peka på e

.

Alternativ Beskrivning

Startmeny

Uppspelningsläge

Spelordning

Upprepa

Videons bildförh.

Visa huvudmenyn

Alla videor : Spela upp alla videoklipp i filnamnsordning

Videor i mapp : Spela upp alla videoklipp i den valda mappen i filnamnsordning

En video

: Upprepa det valda videoklippet

Normal

: Spela upp videoklipp i filnamnsordning

Slumpvis : Spela upp videoklipp i slumpmässig ordning

Spela upp upprepade gånger

Original : Visa upp fotona i originalstorlek. När ett foto

är större än skärmen justeras det så att det passar på skärmen med samma bildförhållande

Anpassa till bredd : Ändra storlek på fotona så att de passar skärmens bredd

Anpassa till skärm : Ändra storlek på fotona så att de fyller skärmen

25

Spela upp multimedia

Spela upp videoklipp (fortsättning)

Startmeny

Uppspelningsläge

Spelordning

Upprepa

Videons bildförh.

Textningskodning

Textningssynk

Återst. av textsynk

Inställningar

: Alla videor

: Normal

: På

Original

Standard

Alternativ

Textningskodning*

Beskrivning

Välja kodningsalternativ

Standard : Kodar undertexter på samma språk som ställts in i ramens grundinställningar

Olika språk: Kodar undertexter till det avsedda språket i en fil

UTF-8 : Kodar undertexter till Unicode format (UTF-8)

Om en undertextfil stöder mer än ett språk, visar ramen bara det först listade språket på displayen.

Undertexterna kan bli fel om språkinställningarna

är felaktiga

Textningssynk*

Ställa in synkhastigheten på undertexterna

Välj : Spara vald synkhastighet (Den valda synkhastigheten kan användas till andra videoklipp.

Återställ synkhastigheten genom att välja Återställ undertextssynk innan du spelar upp ett annat videopklipp.)

Tillbaka : Återgå till videomenyn

Volym : Justera volymen

±0,5 sek : Justera synkhastigheten

Återst. av textsynk*

Inställningar

Återställ synkhastigheten till standardinställning

Öppna menyn Inställningar

* Den här menyn visas bara när en undertextfil är tillgänglig.

Namnet på undertextfilen och videofilen bör vara identiskt, och ramen stöder endast filformat

*.smi eller *.srt. Ramen stöder teckenstorlek upp till 18.

En defekt undertextfil kan skapa problem på videon som spelas.

Synkhastigheten återgår också när du stänger av strömmen och sedan sätter på den igen.

3

Peka på b

när du är klar.

När du pekar på b

i menyn

Inställningar, visas huvudmenyn. För att spela upp videoklippet, följ steg 1-3 i “Spela upp videoklipp”.

26

Spela upp multimedia

Spela musik

Paus Volym Föreg./Nästa

1

Välj en minnesplats på huvudmenyn ( Ramminne , SD Card eller USB ).

2

3

Bläddra till Musik och peka på e.

Bläddra till en fil och spela musiken genom att peka på e

.

4

Styr uppspelningen med följande knappar:

Pekknapp Beskrivning m

Öppna musikmenyn d

/u l

/r e b

Justera volymen

Hoppa bakåt eller framåt/sök bakåt eller framåt i en fil

(håll nedtryckt)

Pausa eller återuppta uppspelningen

Gå tillbaka till föregående nivå

Om ramen inte används på ett tag när ingen musik spelas, visas en klocka på skärmsläckaren. När du vill gå tillbaka till musikspelaren kan du peka på vilken knapp som helst utom p.

När du spelar musikfiler som är kodade i en variabel bithastighet

(VBR), kan uppspelningen på skärmen skilja sig från den verkliga uppspelningstiden.

Välj bakgrundsmusik till bildspelet, så kan du njuta av musik och bilder samtidigt.

27

Spela upp multimedia

Spela musik (fortsättning)

Startmeny

Uppspelningsläge

Spelordning

Upprepa

Inställningar

: All musik

: Normal

: På

Paus Volym Föreg./Nästa

Använda musikmenyer

1

2

Peka på m

under uppspelningen.

Bläddra till något av följande alternativ och peka på e

.

Alternativ Beskrivning

Startmeny

Visa huvudmenyn

Uppspelningsläge

Spelordning

Upprepa

All musik : Spela alla musikfiler i filnamnsordning

Musik i mapp : Spela alla musikfiler i den valda mappen i filnamnsordning

En musikfil : Upprepa den valda musikfilen

Normal : Spela musikfiler i filnamnsordning

Slumpvis : Spela musik slumpmässigt

Spela upp upprepade gånger

Inställningar Öppna menyn Inställningar

3

Peka på b

när du är klar.

När du pekar på b

i menyn

Inställningar, visas huvudmenyn.

För att spela musik, följ steg 1-3 i “Spela musik”.

28

Bläddra bland och hantera multimedia

Bläddra bland filer

Gå till menyn Foton , Videor eller Musik och bläddra genom filerna.

Minnesplats/ mappnamn/filnamn

Foton

Ramminne • 2009 • Summer.jpg

Musik

Ramminne • 2009 • Musik

Titel Artist

Aktuellt filnummer/ totalt antal filer

1

Välj en minnesplats på huvudmenyn ( Ramminne , SD Card eller USB ).

2

3

Bläddra till

Foton

,

Videor

eller

Musik

och peka på e.

Bläddra genom filerna genom att peka på d

, u, l eller r.

Visa filerna i en mapp genom att bläddra till mappen och peka på e

.

Om ramen inte används på ett tag visas skärmsläckaren. I uppspelningläget för musik och video, visas endast klock-läget som skärmsläckare. Peka på vilken knapp som helst utom strömbrytaren för att aktivera ramen. (Inställning av skärmsläckare

→ sid. 37)

29

Bläddra bland och hantera multimedia

Hantera filer

Kopiera eller ta bort filer som lagrats på internminnet eller på externa minnesenheter.

Foton

Ramminne • 2009 • Summer.jpg

Fotostorlek

Filstorlek

Datum

Startmeny

Kopiera

Ta bort

Välj flera filer

Välj lagringsenhet

Inställningar

1

2

Peka på m

medan du bläddrar bland filerna.

Bläddra till något av följande alternativ och peka på e

.

Alternativ Beskrivning

Startmeny

Kopiera

Ta bort

Visa huvudmenyn

Kopiera den markerade mappen eller filen till en annan

minnesplats (sid. 31)

Ta bort den markerade mappen eller filen (sid. 32)

Välj flera filer

Markera flera filer som du vill visa i ett bildspel, kopiera eller ta bort

Välj lagringsenhet

Byt minnesplats (sid. 15)

Inställningar

Öppna menyn Inställningar (sid. 33)

30

Bläddra bland och hantera multimedia

Hantera filer (fortsättning)

Foton

Ramminne • 2009 • Summer.jpg

Kopiera

Välj enhet att kopiera foto till.

SD Card

USB

Foton som kopierats till ramen behåller sin ursprungliga storlek. För att kopiera foton i optimal storlek från Huvudmenyn, välj Inställningar

Allmänt

→ Ramminneskopia → Omforma

(sid. 36).

Om du kopierar foton med hög upplösning och använder alternativet Omforma, kommer storleken på fotona att ändras till lägre upplösning och resultatet blir mindre bilder. Detta ger dig möjlighet att spara fler foton i ramen.

Kopiera filer

Anslut en extern minnesenhet (SD-minneskort eller USB-minne) till ramen och kopiera filer från den externa minnesenheten till ramen eller tvärtom.

1

Välj en minnesplats på huvudmenyn (

Ramminne

,

SD Card eller USB ).

2

3

Bläddra till Foton , Videor eller Musik och peka på e.

Bläddra till den fil du vill kopiera och peka på m

.

Om du vill kopiera alla filer i den valda mappen kan du markera mappen.

4

Bläddra till Kopiera och peka på e.

Om du vill kopiera flera filer väljer du Välj flera filer.

5

Välj en plats för filerna.

De valda filerna kopieras.

31

Bläddra bland och hantera multimedia

Hantera filer (fortsättning)

Foton

Ramminne • 2009 • Summer.jpg

Ja

Ta bort

Vill du ta bort bilden?

Nej

Ta bort filer

1

Välj en minnesplats på huvudmenyn ( Ramminne , SD Card eller

USB

).

2

3

Bläddra till Foton , Videor eller Musik och peka på e.

Bläddra till den fil du vill ta bort och peka på m

.

Om du vill ta bort alla filer i den valda mappen kan du markera mappen.

4

Bläddra till Ta bort och peka på e.

Om du vill ta bort flera filer väljer du

Välj flera filer.

5

Bekräfta genom att välja

Ja

.

Den valda filen tas bort.

32

Anpassa inställningarna

Ange ramens inställningar efter egna önskemål.

Ställa in bildspelseffekter

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Bildspelsövergång

Bildspelshastighet

Bildspelsläge

Bildspelsordning

Visningsläge

Bildspelets bildförh.

Autorotering

Visa fotoinfo

: Tona ut

: Snabb

: Alla foton

: Normal

: Endast foto

: Autopassa

: På

: På

1

Bläddra till

Inställningar

på huvudmenyn och peka på e.

2

3

Bläddra till Foton och peka på e.

Välj och ställ in bildspelseffekter (sid. 22).

Ställa in tid och datum

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Ställa klockan

Datumformat

Tidsformat

Klocktyp

: DD.MM.YYYY

: 12 timmar

: Klocka 1

1

2

Bläddra till Inställningar på huvudmenyn och peka på e.

Bläddra till Klocka och peka på e.

3

Ställ in tid och datum och anpassa klockans inställningar

(sid. 13).

33

Anpassa inställningarna

Ställa in och använda alarm

Ställ in och kontrollera alarm för viktiga händelser.

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Inaktiverad

: Inaktiverad

: Inaktiverad

: Inaktiverad

: Inaktiverad

Ställa in ett nytt alarm

1

Bläddra till

Inställningar

på huvudmenyn och peka på e.

2

3

Bläddra till Alarm och peka på e.

Bläddra till ett tomt alarm och peka på e

.

4

Ställ in alarmet genom att peka på d

, u, l eller r.

Aktivering

AM/PM

AM

Ställ klocka

Manuellt

Upprepa

En gång

OK

Tim

12

Ljud

Ljud 1

Avbryt

Minut

00

Volym

70

5

Välj

OK

när du är klar.

visas längst upp till höger på skärmen.

Du kan bara ha ett alarm under en viss tid. Duplicerade alarm ignoreras.

34

Anpassa inställningarna

Ställa in och använda alarm (fortsättning)

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Alarm1

Alarm1

Aktuell

Alarm

OK

PM

PM

PM

Stänga av ett alarm

Du kan stänga av alarmet när det slås på genom att peka på en valfri knapp, förutom p. Om du inte stänger av alarmet är det på under

1 minut.

Inaktivera ett alarm

1

Bläddra till

Inställningar

på huvudmenyn och peka på e.

2

3

Bläddra till Alarm och peka på e.

Bläddra till det alarm du vill inaktivera och peka på e

.

4

Bläddra till Av och välj e.

35

Anpassa inställningarna

Anpassa allmänna inställningar

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Snabbstart

Språk

Ljusstyrka

Knappljud

Autobild på/av

Uppstartsläge

Ramminneskopia

Skärmsläckare

Logotyp

: Svenska

: 70

: Av

: Startmeny

: Originalstorlek

: Bildspel

: På

1

2

Bläddra till Inställningar på huvudmenyn och peka på e.

Bläddra till

Allmänt

och peka på e.

3

Bläddra till något av följande alternativ och peka på e

.

Alternativ Beskrivning

Snabbstart

Språk

Välj grundinställningar, inklusive språk för ramen

(sid. 11)

Välja ett språk som ska användas

Ljusstyrka

Knappljud

Autobild på/av

Ställ in skärmens ljusstyrka

Ställ in knappljudet

Ställ in en tid som skärmen ska sättas på/stängas av automatiskt (du kan till exempel ställa in skärmen så att den stängs av när du går och lägger dig eller sätts på när du vaknar på morgonen)

När du använder det här alternativet och skärmen är avstängd kan du sätta på den igen genom att peka på en valfri knapp, förutom p.

Om du stänger av ramen genom att trycka på p, slås ramen inte på automatiskt. Auto

Picture fungerar bara när ramen stängs av enligt programmet.

36

Anpassa inställningarna

Anpassa allmänna inställningar (fortsättning)

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Snabbstart

Språk

Ljusstyrka

Knappljud

Autobild på/av

Uppstartsläge

Ramminneskopia

Skärmsläckare

Logotyp

: Svenska

: 70

: Av

: På

Startmeny

Senaste läget

Bildspel

Alternativ

Uppstartsläge

Ramminneskopia

Skärmsläckare

Logotyp

Beskrivning

Välj ett läge som ska aktiveras när ramen sätts på

Startmeny

Senaste läget läget

Bildspel

: Starta med huvudmenyn

: Starta med det senast använda

: Starta med ett bildspel

Originalstorlek

Omforma

: Kopiera foton i originalstorlek

: Kopiera foton i mindre storlek för optimal upplösning på skärmen

Välj en skärmsläckare (Bildspel eller Klocka)

• I uppspelningläget för musik och video, visas endast klock-läget som skärmsläckare.

Ställa in bakgrundsbelysningen på Samsungs logo så den slås på eller av (Bakgrundsbelysningen slås inte på i stående format)

37

Anpassa inställningarna

Uppdatera eller återställa ramen

Inställningar

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Alternativ

Uppgradera program

Återställ

Produktguide

Produktinformation

Open Source License

1

2

Bläddra till Inställningar på huvudmenyn och peka på e.

Bläddra till Support och peka på e.

3

Bläddra till något av följande alternativ och peka på e

.

Alternativ Beskrivning

Uppgradera program

Återställ

Produktguide

Produktinformation

Uppdatera ramen med den senaste fasta

programvaran (sid. 40)

Återställ alla inställningar och alternativ till fabriksinställningarna (förutom tid och språk)

Visa grundläggande anvisningar för hur du använder ramen

Visa produktinformation, till exempel modellnamn, version av fast programvara, minnesanvändning och upphovsrätt

Open Source

License

Visa information om Open Source License

38

Bilaga

Använd som minibildskärm till en dator

Du kan använda ramen som minibildskärm (extra bildskärm) till en dator. Installera programmet Frame Manager på datorn och anslut ramen till datorn med USB-kabeln. Du kan få mer information genom att gå till Samsung Electronics webbplats (http://www.samsung.com) och söka efter ”800W” eller ”1000W”.

Systemkrav för att använda ramen som minibildskärm (PC)

Operativsystem: Windows XP (SP2/SP3),

Vista (32-bitars/64-bitars)

USB: Extended Host Controller (EHCT) för USB 2.0

RAM-minne: minst 512 MB

Processor: minst 2,4 GHz

Före användning

Läs bruksanvisningen till Frame Manager och installera programmet enligt anvisningarna.

Använd USB-kabeln som medföljer ramen.

Använd inte ramen som primär bildskärm. Det är inte säkert att skärmen fungerar ordentligt.

Peka på d

eller u om du vill justera ljusstyrkan när du använder ramen som minibildskärm.

Displayen blinkar när minnet inte är tillräckligt.

Om du har flyttat en programikon eller ett fönster till den sekundära bildskärmen ska du flytta tillbaka det till den primära bildskärmen efter användning.

Ramen fungerar eventuellt inte ordentligt med vissa grafikkort. Prova i så fall att ställa in maskinvaruacceleration på

Ingen.

Gör så här för att ställa in maskinvaruacceleration på Ingen: (för Windows XP)

1. Högerklicka på skrivbordet i Windows och välj Egenskaper.

2. När fönstret Visa egenskaper visas väljer du Inställningar

→ Avancerat → Felsök

→ Maskinvaruacceleration, och drar indikatorn till Ingen.

Aero 3D-effekten i Windows Vista fungerar eventuellt inte när ramen används som minibildskärm, och vissa videoklipp kan eventuellt inte spelas upp på ramen.

Ramen fungerar inte som Windows Presentation Foundation-program.

Om du stöter på ett problem efter installationen, kan du avinstallera programmet. Starta om datorn efter avinstallationen och installera programmet på nytt. Ramen måste vara frånkopplad under installationen.

39

Bilaga

Uppdatera den fasta programvaran

Hämta och installera den senaste fasta programvaran från Samsung Electronics webbplats (http://www.samsung.com).

Kategori

Foton

Klocka

Alarm

Allmänt

Support

Inställningar

Alternativ

Uppgradera program

Återställ

Uppgradera program

Hämtar uppgraderingsfiler nu.

Koppla inte ur lagringsenheten.

Uppgraderar...

Lagra filer (foton, videor eller musik) innan du uppdaterar den fasta programvaran, så undviker du att förlora dem.

-

-

-

-

När uppdateringen pågår:

Koppla inte bort den externa enheten (SDminneskort eller USB-minne) från ramen.

Rör inte vid knapparna.

Sätt inte in något annat minneskort.

Stäng inte av ramen.

• Du kan kontrollera att den fasta programvaran har uppdaterats till den senaste versionen genom att gå till Produktinformation i Inställningar

Uppgradera program.

1

Anslut den externa minnesenheten (SD-minneskort eller

USB-minne) till datorn (sid. 14).

2

Kopiera den senaste fasta programvaran som du hämtade till den externa minnesenheten.

Kopiera den fasta programvaran till rotmappen på minnesenheten.

3

Koppla bort den externa minnesenheten från datorn och anslut den sedan till ramen.

4

5

Bläddra till

Inställningar på huvudmenyn och peka på e.

Bläddra till Support och peka på e.

6

7

Bläddra till Uppgradera program och peka på e.

Välj den externa minnesenheten och peka på e

.

Den fasta programvaran uppdateras.

8

När uppgraderingen är klar, startas ramen om automatiskt.

Ta bort den externa minnesenheten.

40

Bilaga

Felsökning

Prova följande lösningar om du har problem med att använda ramen.

Problem Lösning

Kontrollera att nätkabeln har anslutits ordentligt.

Det går inte att sätta på ramen.

När ramen ansluts till en dator via USBkabeln blinkar skärmen och ramen stängs av automatiskt.

Det kommer ut ljus längs kanten på klockskärmen.

Tiden är inte korrekt inställd.

Det tar tid att visa ett foto när ramen sätts på eller under ett bildspel.

Det går inte att kopiera foton till internminnet, trots att det finns ledigt utrymme där.

Externa enheter (USB-minnen eller SDminneskort) fungerar inte ordentligt.

Det går inte att spela upp JPEG-foton.

Det går inte att visa vissa foton i ett bildspel.

Fotot har fel proportioner.

Ett problem kan ha uppstått med USB-porten på datorn.

Om skärmen är svart kan du kanske se ljus på grund av LCD-panelens särskilda egenskaper.

Detta är normalt.

När nätadaptern är bortkopplad under en längre period kan det hända att tidsinställningarna raderas. Se till att nätadaptern hela tiden är ansluten.

Om ett foto har hög upplösning eller stor filstorlek kan det ta längre tid att visa det.

Om FAT-delen av internminnet har skadats går det eventuellt inte att kopiera foton dit.

Skapa en mapp i internminnet och kopiera fotona dit.

Kontrollera att enheterna har anslutits ordentligt.

Kontrollera att fotona på de externa minnesenheterna är i JPEG-format. Det går inte att visa skadade filer.

Enheten stöds kanske inte av ramen. Prova en annan enhet.

Det går inte att visa JPEG-foton som sparats i CMYK-läge.

JPEG-foton som redigerats i bildredigeringsprogram (t.ex. Photoshop eller Paintshop) visas kanske inte korrekt. Spara foton i JPEG-format efter redigering på en dator och spela upp bildspelet igen.

Ramen kan läsa upp till 10 000 foton. Det går inte att visa foton som överskrider den gränsen i ett bildspel.

Öppna huvudmenyn och välj Inställningar

→ Foton → Bildspelets bildförh. → Original.

Förhandsvisningen går långsamt.

Om det finns många foton eller stora filer kan det hända att förhandsvisningen går långsamt.

41

Bilaga

Felsökning (fortsättning)

Problem

Även om det bara finns ett foto på minneskortet eller om Bildspelsläge

är inställt på Ett foto så tillämpas bildspelseffekten på fotot.

I vilken ordning visas fotona på ett minneskort?

Bildspelet startas inte automatiskt.

Jag kan inte spela upp en videofil.

Jag aktiverade funktionen Autobild på/av, men skärmen sätts inte på automatiskt.

Jag vill återställa ramen.

Lösning

Effekten tillämpas för att skydda panelen.

Fotona arrangeras efter filnamn, i ordningen siffra – stor bokstav – liten bokstav.

Kontrollera att Uppstartsläge är inställt på Bildspel i Inställningar

→ Allmänt (sid. 36).

Verifiera att ramen stöder video-dekodern (sid.

41).

Om dekodern inte stöds, kan den omvandlas med en video-dekoder-konverter

(Optimal videoupplösning eller dekoder

→ sid. 44).

Kontrollera att klockan har ställts korrekt.

Om du pekade på p

för att stänga av ramen när funktionen Autobild på/av var aktiverad sätts skärmen inte på automatiskt. Skärmen sätts bara på automatiskt när den stängts av automatiskt via inställningen Tid av.

Välj Återställ i Inställningar

→ Support om du vill återställa till fabriksinställningen.

Inställningarna för tid och språk återställs inte.

42

Bilaga

Specifikationer

Digital ram

Modellnamn

Panel

Typ

Upplösning

Foto

Musik

Filformat

Inbyggt minne

USB

Video

800W 1000W

TFT LCD på 8 tum TFT LCD på 10 tum

800 X 600 1 024 X 768

BMP

JPEG (CMYK-format stöds inte)

Stöd för en maximal upplösning på 16 000 x 16 000

Stöd för ett maximalt bildförhållande från 1:6 till 6:1

MP3 (Frekvens: 8 - 48 KHz, bithastighet: 8 - 320 kbit/s)

Video-codec

M-JPEG (*.MOV, *.AVI)

MPEG-1 (*.MPG)

Formatkombination

Behållare

MOV

AVI

Video

JPEG

MJPG

Ljud

PCM

PCM

* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Behållare

MPG

Video

MPEG-1

Ljud

MP2

* MP2: MPEG-1 Layer II

MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)

Behållare Video

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4: MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

1GB

Värd (USB 2.0)/enhet (USB 2.0)

Ljud

MP3/PCM/AC-3

AAC

Kapacitet

VGA (640 X 480),

30 bps, 15 000 kbit/s

D1 (720 X 480), 30 bps,

2 000 kbit/s CBR

D1 (720 X 540), 30 bps,

2 000 kbit/s CBR

43

Bilaga

Specifikationer (fortsättning)

Effekt

Allmänt

Märkvärde

Förbrukning

Mått (B X H X D)

Extern likström 12 V

På: 10 W/av: mindre än 1 W

Med stativet: 8,9 X 6,9 X4,6 inches

(225,4 mm X 175,4 mm X 116,1 mm)

Utan stativet: 8,9 X 6,9 X 1 inches

(225,4 mm X 175,4 mm X 27,0 mm)

20,1 oz (570 g)

På: 11 W/av: mindre än 1 W

Med stativet: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches

(266,9 mm X 217,0 mm X 116,1 mm)

Utan stativet: 10,5 X 8,5 X 1 inches

(266,9 mm X 217,0 mm X 27,0 mm)

26,3 oz (745 g)

Vikt

* Produktens utformning kan variera beroende på modell. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

* Den här enheten är en digital apparat i klass B.

Optimal videoupplösning eller dekoder

Video options

Codec

Bit rate

Resolution

Frame Rate

MPEG4 (*.avi)

2000kbps

800W(720x540), 1000W(720x540)

30fps, CBR

Audio options

Codec

Bit Rate

Sample Rate

Channel

A/V Sync

* Videdekodern som beskrivs ovan grundas på AVI Movie-fil.

* Värdena ovan grundas på AVC (Any Video Converter), och värdena kan skilja sig i andra video-konverterare.

Korrekt bortskaffande av ramen

Bortskaffa den här produkten enligt lokala föreskrifter och gällande lagstiftning.

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

48kHz

2

Basic

44

Bilaga

Global kontaktinformation för Samsung

Om du har frågor eller kommentarer om Samsungs produkter kan du kontakta:

Region Region

Europa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Kontaktcenter Webbplats

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min) www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis

Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515 www.samsung.com

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Europa

(fortsättning)

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Kontaktcenter Webbplats

8000-7267

8-800-77777 www.samsung.com

www.samsung.com

261 03 710 www.samsung.com

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com

815-56 480 www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG (172678)

022-607-93-33

80820-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678) www.samsung.com

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

0848 - SAMSUNG

(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/

(French)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Programvarulicens

Om du vill skicka förfrågningar och önskemål om öppna källor, kan du kontakta Samsung via e-post ([email protected]).

I den här produkten används vissa program som distribueras under den oberoende JPEG-koncernen.

I den här produkten används vissa program som distribueras under Freetype Project.

I den här produkten används vissa program som distribueras under OpenSSL Project.

I den här produkten används vissa program som distribueras under MPL.

I den här produkten används vissa program som distribueras under GPL/LGPL-licens.

GPL-programvara: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-programvara: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Om du vill veta mer kan du klicka på Software License på huvudskärmen på CD-skivan.

45

Bilaga

Index

A alarm

skapa, 34

stänga av, 35

ansluta

dator, 16

externa minnesenheter, 14

aspect ratio, 23

B

bildförhållande, 23

bildspel

bakgrundsmusik, 21

bildförhållande, 23

hastighet, 22

inställningar, 21

läge, 22 ordning, 22

övergång, 22

rotera, 21

spela upp bildspel, 19

visa fotoinfo, 23

visningsläge, 20, 22

zoom, 21

E

extra bildskärm, 39

F

felsökning, 41

fil

bläddra bland filer, 29

hantera filer, 30

kopiera filer, 31

överföra filer, 17

ta bort filer, 32

fjärrkontroll, 9

Frame Manager, 39

G

grundinställningar, 11

H

huvudmenyn, 12

K klocka

datumformat, 13 klocktyp, 13 tid och datum, 13 tidsformat, 13

krav för PC, 39

L

ljusstyrka, 36

M

masslagring, 17

minibildskärm, 39

minnesplats, 15

musik

inställningar, 28 läge, 28 ordning, 28

spela musik, 27

upprepa, 28

46

Bilaga

Index (fortsättning)

P

pekknappar, 7

produktbortskaffande, 44

R

rotera, 21

S

skärmsläckare, 37

snabbkonfiguration, 11

specifikationer, 43

språk, 11, 36

U undertext

återst. av textsynk, 26 textningskodning, 26 textningssynk, 26

uppgradera den fasta

programvaran, 40

uppstartsläge, 37

USB-kontakt, 16

V video

inställningar, 26

läge, 25 ordning, 25

spela upp videoklipp, 24

upprepa, 25

visningsläge, 20

Z

zoom, 21

Å

återställa inställningar, 38

47

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project