Samsung SPF-72H Bruksanvisningar

Samsung SPF-72H Bruksanvisningar
| Säkerhetssymboler |
Effekt
| Installation |
Användning och
rengöring
|
Säkerhetssymboler
Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt.
Om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall.
Om du inte följer bifogade instruktioner kan detta leda till mindre personskador eller skada på egendom.
| Säkerhetssymboler |
Effekt
| Installation |
Användning och
rengöring
Effekt
Sätt i strömkontakten ordentligt.
z
Om du inte gör det kan det leda till brandrisk.
Använd inte en skada strömkontakt, sladd eller skadat uttag, eftersom det kan
orsaka kortslutningar eller brand.
Rör inte vid strömkontakten med våta händer, eftersom det kan orsaka
kortslutningar.
|
Anslut inte mer än en enhet till ett uttag, eftersom ett överhettat uttag kan orsaka
brand.
Använd inte våld för att dra ur strömsladden. Placera inget tungt på strömsladden,
eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand.
Se till att slå av strömmen och koppla från strömkontakten från uttaget innan du
flyttar produkten. Se även till att koppla från anslutningskablar från andra
enheter.
z
Om du flyttar på produkten utan att koppla ur strömsladden under tiden den rör sig
kan det leda till kortslutning eller brand.
Håll och dra i kontaktens hylsa när du drar ut den ur uttaget, eftersom den kan
skadas annars.
z
Om du inte gör det kan det orsaka brand eller så kanske produkten inte fungerar
normalt.
Kontrollera att strömkontakten är ansluten innan du rengör produkten.
z
Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Låt inte vatten komma i kontakt mer eller komma in i strömadaptern, eftersom det
kan orsaka kortslutning eller brand.
z
Vi rekommenderar att du inte använder produkten utomhus i snö eller regn, eller nära
vatten.
z
När du rengör golvet med vatten ska du undvika kontakt med strömadaptern.
Placera inte strömadaptern nära en värmare, eftersom det kan orsaka brand.
| Säkerhetssymboler |
Installation
Effekt
| Installation |
Användning och
rengöring
|
När du installerar produkten på ett skåp eller en hylla, låt inte främre delen av
produkten skjuta ut längre fram än framkanten.
z
Om du inte följer detta kan det göra att produkten välter, vilket resulterar i felfunktion
eller personskada.
Placera inte strömsladden nära en värmare, eftersom det kan göra att den smälter
och leda till kortslutning eller brand.
Installera inte produkten på en plats där den utsätts för olja, rök, fukt, vatten eller
regnvatten, eller i en bil.
z
All kontakt med dessa material kan göra att produkten utsätts för risk för kortslutning
eller brand.
Koppla ur strömkontakten när det åskar.
z
Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Placera produkten försiktigt när du installerar den.
z
Om du inte gör det kan det leda till produktskada eller personskada.
Undvik att tappa produkten när du rör på dig, eftersom det kan orsaka
produktskada eller personskada.
Installera inte produkten på en plats där barn kommer åt den.
z
Produkten kan falla och orsaka personskada.
| Säkerhetssymboler |
Användning och rengöring
Effekt
| Installation |
Användning och
rengöring
|
Stick inte in metallföremål som gafflar eller liknande, eller antändbara föremål
såsom papper eller tändstickor i produktens portar på baksidan, eftersom det kan
orsaka kortslutning eller brand.
z
Om det kommer in främmnade ämnen i produkten, se till att slå av produkten och
koppla ur den från strömuttaget och kontakta sedan ett servicecenter.
Utför aldrig några demonteringar, reparationer.
z
Om du behöver reparera produkten ska du kontakta ett servicecenter. Om du inte
gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Om du hör ett konstigt ljud, känner lukten av bränt, eller ser rök, ska du omedelbart
kopplar ur strömmen och kontakta ett servicecenter.
z
Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Avlägsna alltid damm och vatten från stift och anslutningar i strömkontakten.
z
Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra den med
en mjuk och torr trasa.
z
Använd inga kemikalier så som alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller
rengöringsmedel.
Kontrollera att du kopplar ur strömmen när du inte ska använda produkten under en
längre tid.
z
Kraftiga ansamlingar av damm kan generera värme eller gnistor, vilket kan orsaka
kortslutningar eller brand.
Om produkterna behöver installeras på en speciell plats, istället för under allmänna
förhållanden, ska du kontakta en av våra servicetekniker angående
produktinstallationen för annars kan det uppstå allvarliga kvalitetsproblem på grund
av fel miljö.
z
Detta innebär platser som utsätts för förhållanden med mycket fint damm, kemikalier,
höga eller låga temperatuurer, fukt, eller när produkten behöver användas kontinuerligt
utan avbrott under en längre tid.
Om du har tappat produkten eller om höljet skadas, ska du slå av den och sedan
koppla ur kontakten.
z
Om du använder produkten utan att verifiera att den inte har skadats kan det orsaka
kortslutningar eller brand. Kontakta ett servicecenter.
Korrekt avfallshantering för den här produkten
(Elektrisk och elektronisk utrustning) - endast Europa
(Gäller inom EU och andra europeiska länder med avfallssortering)
Den här märkningen som visas på produkten eller i dokumentationen för produkten, indikerar
att den inte ska kastas med övrigt hushållsavfall när livslängden är slut. För att förhindra
eventuella skador på miljö och personers hälsa på grund av felaktig avfallshantering ska den
här produkten separeras från andra typer av avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för
att främja förnyelsebara resurser.
Konsumenter ska antingen kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller den lokala
kommunen, för att få information om var och hur produkten ska lämnas in för att skydda
miljön.
Företagsanvändare ska kontakta sin leverantör och kontrollera vilka regler som gäller enligt
köpekontraktet. Den här produkten får inte blandas med övriga kommersiella avfallsprodukter.
| Funktioner | Komponenter |
Fram
|
Baksida
|
Sidan
(knappar)
|
Funktioner
Expandera minneskapaciteten med ett minneskort. Dra nytta av lagrade bilder omedelbart.
Genom att ansluta ett SD- eller MMC/MS/XD-minneskort för din digitalkamera till Digital Photo Frame kan du snabbt
och enkelt njuta av dina bilder. Det här erbjuder även ett sätt att expandera minneskapaciteten för bildramen.
Stilenlig design
Med sin smidiga och rena design med hög klass fungerar Digital Photo Frame som en utsmyckning för ditt skrivbord
eller bord.
Ett roterande stativ på 90 grader medger både horisontell och vertikal installation.
| Funktioner | Komponenter |
Fram
|
Baksida
|
Sidan
(knappar)
Kontrollera att alla komponenter medföljer i förpackningen.
Om något saknas kontaktar du den lokala försäljaren där produkten inhandlades. För alternativ, kontakta ett servicecenter.
Använd ingen annan strömadapter än den som medföljer produkten.
Komponenter
|
Digital Photo Frame
(Färgerna kan variera för varje produkt.)
Manuell
Snabbstart
Garanti
Bruksanvisning
(Ej tillgängligt på alla platser)
Kablar
Nätsladd
USB-kabel
Strömadapter
(A-B-typ)
| Funktioner | Komponenter |
Fram
|
Baksida
|
| Funktioner | Komponenter |
Fram
|
Baksida
|
Sidan
(knappar)
|
Fram
Baksida
Sidan
(knappar)
|
Kensingtonlåset är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används
på en allmän plats. (Låsenheten måste köpas separat.)
Kensingtonlås
Kontakta din återförsäljare för SAMSUNG om du skall använda en låsenhet.
Anslut en dator eller extern enhet med en USB-kabel.
USB-
NedströmsportAnslut Digital Photo Frame till en lagringsenhet som stöder USB
anslutningsport
via en USB-kabel.
UppströmsportAnslut Digital Photo Frame till en dators USB-port via en USBkabel.
Kontrollera att du använder USB-kabeln (A-B-typ) som medföljer produkten när du
ansluter Digital Photo Frame till en dator via uppströmsporten.
Anslut strömadaptern till det här uttaget.
Strömuttag
Anslut strömsladden till strömuttaget för strömadaptern.
Stativ
Ett roterande stativ på 45, 90 grader medger både horisontell och vertikal installation.
Om Digital Photo Frame är vertikalt installerad kan du rotera bilderna med
roteringsfunktionen för att passa den vertikala installationen.
Minneskortplats
Du kan sätta i ett SD-kort eller MMC/MS/XD-kort i den här kortplatsen för att visa lagrat
innehåll.
Skyddsskjutreglage
Håller produkten på plats på hala ytor.
| Funktioner | Komponenter |
Sidan (knappar)
Fram
|
Baksida
|
Sidan
(knappar)
|
[
] Strömknapp
Slår på eller av produkten.
Håll strömknappen till höger på produkten intryckt i ca. 2 sekunder.
Strömindikator
Visar status för ström. När produkten är påslagen slås strömmen på.
[MENU] Menyknapp
Visar menyn i skärmens nedre vänstra hörn.
[
Flyttar den valda ramen uppåt i menyn.
] Uppåtknapp
[ ] Vänsterknapp
Flyttar den valda ramen åt vänster i menyn.
[ ] Högerknapp
Flyttar den valda ramen åt höger i menyn.
[
Flyttar den valda ramen nedåt i menyn.
] Nedåtknapp
[ENTER(
)] Enter-knapp
[ ▶ll ] Play/Pause-knapp
Väljer en fil för uppspelning, en inställning på menyn, eller ett alternativ.
Play / Pause under uppspelning.
(spela/paus)
[BACK] Bakåtknapp
Går tillbaka till den föregående menyn.
|
Effekt
|
USB
|
Minneskort
|
|
USB
|
Minneskort
|
Ansluta strömmen
Anslut nätsladden till strömanslutningen
på baksidan av produkten.
Anslut strömsladden till strömadaptern.
Koppla in strömsladden för produkten i ett näraliggande uttag.
Tryck på knappen
på produktens sida för att slå på produkten.
|
Ansluta via USB
Effekt
Nedströmsport
Används för att ansluta en extern USB-kompatibel enhet till Digital Photo Frame.
Om du ansluter USB-minnesprodukten till en USB-hubb eller en USB-förlängning, kanske datorn inte
känner igen USB-minnet. Sätt därför alltid in det direkt i USB-porten.
Den här produkten stöder USB-kortläsare. Endast USB-lagring stöds.
Datorn avkänner inte de externa enheterna som är anslutna till Digital Photo Frame.
Vid anslutning av en extern enhet till nedströmsporten, använd den medföljande USB-kabeln med
den externa enheten.
Samsung tar inget ansvar för felfunktion hos externa enheter orsakat av annan kabel än de
standardkablar som anges för varje enhet.
Vissa externa produkter erbjuder en kabel som inte uppfyller USB-standarder. Annars kan de orsaka
felfunktion.
Om en extern lagringsenhet inte fungerar som den ska när den är ansluten till Digital Photo Frame
försöker du ansluta den till datorn. Om den fortfarande inte fungerar normalt när den är ansluten till
datorn kontaktar du ett servicecenter för den externa enheten eller din dator.
Uppströmsport
Används för att ansluta Digital Photo Frame till en dator.
När du ansluter Digital Photo Frame till en dator genom uppströmsterminalen, kontrollera att du
använder den medföljande USB-kabeln.
Anslut till uppströmsuttaget för Digital Photo Frame.
Anslut USB-terminalen för din dator.
|
Ansluta ett minneskort
Effekt
|
USB
|
Minneskort
|
SD/MMC/MS/XD-KORT
För in kortet i den riktning som markeras på kortets översida.
När strömmen slås på visas menyskärmen Photo automatiskt och ett
bildspel startar i Frame Memory. Om ett externt minne, såsom memory
card eller USB memory, är installerat, markeras det först och bildspelet
startar med de bilder som ligger i rotkatalogen. Om det inte finns några
bilder visas en lista över mappar.
När strömmen slås på, startas ett bildspel med fotofilerna i rotkatalogen på den externa minnesenheten som är installerad.
Fotomenyns skärm visas om det inte finns några fotofiler eller om en extern minnesenhet inte är installerad.
Om inga knappar trycks in på fem (5) minuter, ändras aktuellt läge till Clock-läge för att skydda skärrmen. Om du trycker på
knappen MENU i läget Clock visas en undermeny. Tryck på knappen BACK för att återgå till huvudskärmen.
|
Knappar
|
Photo
|
Clock
|
Menyn
Settings
|
Knappar
Direkta funktioner
OSD
MENU
∧,∨,<,>
ENTER
BACK
Beskrivning
Öppnar skärmmenyn och stänger den.
De här knapparna gör att du kan justera alternativen i menyn.
Aktiverar det markerade menyalternativet.
Använd den här knappen för att gå steg för steg bakåt i menyn.
|
Knappar
|
Photo
Photo
När en mapp är vald
När du trycker på knappen MENU visas skärmmenyn på skärmen.
|
Clock
|
Menyn
Settings
|
OSD
Beskrivning
Open
Öppna mappen.
Copy
Kopiera mappen.
Delete
Ta bort mappen.
När listan Thumbnail är vald
När du trycker på knappen MENU visas skärmmenyn på skärmen.
OSD
Beskrivning
Start Slide Show
Startar bildspelet.
Copy / Copy All files
Kopierar filen.
Delete / Delete All files
Tar bort filer.
Slide Show
När du trycker på knappen MENU visas skärmmenyn på skärmen.
Endast bilder med en upplösning på mindre än 8000 (bredd) * 8000 (höjd) pixlar kan visas på skärmen.
Övre OSD
Start Slide Show
Under-OSD
Detaljerad OSD
Beskrivning
Startar bildspelet.
Slide Show Effect
Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion,
Silk, Random
Välj en effekt för visning av bilder på skärmen.
Slide Show Speed
Slide Show Setting
Fast, Normal, Slow
Välj ett läge bland Fast, Normal och Slow.
Slide Show Repeat
On, Off
Välj Repeat för visning av bilder.
Slide Show Shuffle
On, Off
Välj om du vill spela upp filerna i ordningsföljd eller i slumpmässig ordning.
Brightness
0~100
Justerar ljusstyrkan från 0 till 100.
Auto Rotation
On, Off
Om en bild ska visas i stående format med ditt digitala album horisontellt placerat visas det automatiskt
roterat och anpassas till bredden.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Välj ett alternativ bland Original, 90°, 180° och 270°.
Original, x1, x2, x4
Zoom
Välj det här alternativet om du vill zooma in en bild. Du kan förstora den med x2 eller x4.
Storleken x1 är när bilden är inställd till Fit to Width.
Aspect Ratio
Original, Fit To Width, Fit To Screen
Välj ett bildförhållande för bilder som skall visas.
Direktfunktioner (Slide Show)
Knapp
Status
Beskrivning
>
Pausa bildspelet
Play the next file in the list. Visa information för filen.
<
Pausa bildspelet
Spela upp nästa fil i listan. Visa information för filen.
[ ▶ ] Play slideshow.
Visa information för filen
[ ll ] Pause slideshow.
MENU
Spela upp bildspel
Pausa bildspelet Visa menyn för filen.
Pausa bildspel
|
Pause slideshow. Spela bidspelet.
Stäng menyn. Spela bidspelet.
Knappar
Photo
|
|
Clock
|
Menyn
Settings
|
Clock
När du trycker på knappen MENU visas skärmmenyn på skärmen.
Detaljerad OSD
Övre OSD
Time Format
Beskrivning
12 Hours, 24 Hours
Ange och ställ in 12 Hours, 24 Hours.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Välj ett datumformat.
Date and Time
ställ in på 12 Hours
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm
ställ in på 24 Hours
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
Ange och ställ in månad, dag, år, timme, minut, am eller pm. Då adaptern är frånkopplad tas information
om datum och tid bort. Därför måste du återställa dem varje gång.
On Timer
ställ in på 12 Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
ställ in på 24 Hours
Activation, Hour, Minute, Repeat
Din produkt slås automatiskt på vid angiven tid.
Off Timer
ställ in på 12 Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
ställ in på 24 Hours
Activation, Hour, Minute, Repeat
Din produkt slås automatiskt av vid angiven tid.
|
Knappar
|
Photo
|
Clock
|
Menyn
Settings
Menyn Settings
Detaljerad OSD
Övre OSD
Beskrivning
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska,
Språk
Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Välj ett språk du vill använda för produkten.
Auto Slide Show
Off, On
Om On är markerat startas ett bildspel automatiskt när skärmen slås på.
Brightness
0~100
Justerar ljusstyrkan från 0 till 100.
Firmware Update
System Information
Uppdatera produkten vid användning av externt minne (SD/MMC/MS/xD, USB).
Gå till www.samsung.com för den senaste uppdateringen av den fasta programvaran.
Model, Firmware Version
Visa produktinformation
Reset Settings
Yes, No
Återställer produktinställningarna till fabriksstandard.
Jag vill uppdatera firmware.
Förberedelser
Digital Photo Frame
Firmwareuppdatering av fil.
Gå till www.samsung.com för den senaste uppdateringen av den fasta programvaran.
USB-minneskort eller externa minnesenheter (SD/MMC/MS/xD)
Anslut USBminneskortet
till dator
Anslut USBminneskortet
till Digital
Om du är redo ansluter du USB-minneskortet till din dator.
Kopiera filen för firmwareuppdatering som du har laddat ned till USB-minneskortet.
(Se tilll att kopiera firmwareuppdateringsfilen till rotkatalogen.)
Avlägsna USB-minneskortet från din dator och anslut det till Digital Photo Frame.
Om Digital Photo Frame är frånslagen slår du på den.
Photo Frame
Välj Update
Välj Firmware Update i Settings.
Updating
Efter att du har startat enheten slår du av Digital Photo Frame, avlägsnar USB-minneskortet
och slår på Digital Photo Frame igen för att uppnå maximal säkerhet.
Avlägsna inte USB-minneskortet under uppdateringen.
Tryck inte på någon knapp under uppdateringen.
Sätt inte i någon annat kort under uppdateringen.
Slå inte av Digital Photo Frame under uppdateringen.
Du kan identifiera om uppdateringen har avslutats utan problem eller inte genom att
kontrollera att firmwareversionen för Digital Photo Frame ändras till versionen för
firmwareuppdateringen.
|
|
Specifikationer
| Filtyper som stöds |
Specifikationer
Alternativ
Modellnamn
Specifikationer
SPF-72H
Typ
7" (17 cm) TFT
Upplösning
800 x 480
Brightness
200 cd/m2
Kontrastförhållande
300 : 1
Gränssnitt
RGB 6bit TTL
Panel
Format som stöds
JPEG (RGB , indre än 8000x8000) Progressive JPEG stöds inte.
Operativsystem
Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Inbyggt minne
128 MB
USB
En uppströms(enhet 2.0) och en nedströms (värd 1.1)
Minneskort
SD/MMC/MS/XD
Klassificering
Effekt
Extern strömadapter (12V, 2A, 24W)
Normal mode : under 12W,
Förbrukning
power saving mode : under 5W,
Power off mode : under 1W
Innehållsfiler
Bildfil
Mått
Allmänt
(BxHxD)
Vikt
Bildspelskörning/bildspelseffekt/rotera/miniatyrvy
209.4 x 149.4 x 87.4 mm / 8.24 x 5.88 x 3.44 tum
550 g / 0,55 kg
Produktens utförande kan variera beroende på modell och specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande i syfte att förbättra produkten.
Klass B-utrustning (Informativ kommunikationsutrustning för privat bruk)
Den här produkten uppfyller Electromagnetic Compatibility Directives för privat bruk och kan användas i
alla områden inklusive vanliga bostadsområden. (Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk
strålning än klass A-utrustning.)
|
Filtyper som stöds
Upplösning: Mindre än 8000x8000
Bildfilsformat som stöds: JPEG (stöder inte Progressive JPEG)
Specifikationer
| Filtyper som stöds |
|
Felsökning
|
Terminologi
|
Servicecenter
|
Felsökning
I det här avsnittet listas olika problem och lösningar på dem vid användning med Digital Photo Frame. När du stöter på ett problem
kontrollerar du först listan nedan och följer föreslagen åtgärd om det finns någon för ditt problem. Om problemet kvarstår kontaktar eller
besöker du närmaste servicecenter.
Symptom
Min Digital Photo Frame går inte
att slå på.
On Timer och Off Timer fungerar
inte.
Möjliga orsaker och förslag på åtgärder
Kontrollera strömanslutningen mellan produkt och adapter.
Om automatisk On Timer och Off Timer ställs in till samma tid, de fungerar
inte. Kontrollera dessa gånger. Om både Timer på och Timer av är inställda på
samma tid, har Timer av prioritet och aktiveras först.
Det tar lite tid att visa en bild efter
Det kan ta flera sekunder att hämta en fil från ett externt minneskort.
att Digital Photo Frame slås på.
(Detta beror på filformat och -storlek.)
Bildförhållandet för skärmen ser
onormalt ut.
Skärmens färg är suddig eller för
stark.
Välj ett av de tre värdena i Photo>Aspect Ratio med knapparna på höger sida
av produkten.
(Se Photo>Aspect Ratio)
Justera ljusstyrkan på menyn Settings>Brightness med knapparna på höger
sida av produkten.
(Se Settings>Brightness)
Kontrollera strömanslutningen mellan produkt och extern enhet.
Jag har anslutit en extern enhet
Kontrollera om den externa enheten fungerar fristående och kontrollera
(USB-minne), men det fungerar
formatet för filerna som finns lagrade på den.
inte.
För den här produkten använder USB-värden USB 1.1-specifikationerna och
USB-enheterna drivs enligt USB 2.0-specifikationerna.
Alltid när jag slår av och på min
Digital Photo Frame visas fel tid.
Den här produkten saknar inbyggt batteri. När strömmen slås av försvinner
tidsvisningen. Därför behöver du återställa tiden varje gång Digital Photo
Frame slås på.
En meny visas inte omedelbart när
Det kan ta lite tid att visa menyn och andra åtgärder medan produkten laddar
jag trycker på menyknappen.
en bild som ska visas på skärmen.
Bilder visas automatisk som
roterade.
Bildspelet startar inte automatiskt.
Jag har anslutit ett minneskort,
men det fungerar inte.
Kontrollera om Auto Rotation är inställd på On.
Kontrollera om Auto Slide Show är inställd på Off.
Kontrollera filsystemet på minneskortet.
Jag har anslutit ett USB-minne,
Kontrollera typen av USB-minne. Den här produkten kanske inte stöder
men det fungerar inte.
sammansatt USB-enhet.
|
Felsökning
|
Terminologi
|
Servicecenter
|
Terminologi
Regler
Beskrivning
JPEG är en teknik för bildkomprimering. Den erbjuder minsta förlust av alla
bildkomprimeringstekniker. Den används ofta för att överföra multimediafiler
JPEG
på internet och för andra användare. En bildfil som formateras i JPEG-format
(Joint Photographic Coding Expert
kallas JPEG- eller JPG-fil. Vanligtvis skapas en JPEG-fil genom att ta en bild
Group)
med en digitalkamera, rita den på dator, eller genom ett grafikpaket och sedan
komprimering till grafikbild i JPEG-format.
Ett SD-kort är ett Flash-minneskort som är lika stort som ett frimärke. Det
erbjuder hög stabilitet och kapacitet. Det används ofta i olika digitala
SD-kort
produkter, såsom PDA, digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och
(Secure Digital Card)
handdatorer. Utseendet påminner om det hos ett MMC, men antalet stift och
tjockleken skiljer sig. Det har även en inställning för lösenord för ökad
datasäkerhet.
MMC är ett externt Flash-minne som används för små mobila enheter, som i
MMC
fallet med SD-kortet. Eftersom det har mindre fotavtryck än SD/MMC-korten
(Multi Media Card)
har det blivit allmänt accepterat som standard för minneskort. Det används
vanligen för att spara filmer och bilder.
Använd uppströmsterminalen när du ansluter till en dator. Den här produkten
stöder USB 2.0. En A-B-typskabel som används för att ansluta din Digital Photo
USB-kabel
Frame till en dator medföljer produkten. A-typen är USB-anslutningen som
1) A-B TYPE
används för att ansluta till en dator. B-typen är USB-anslutningen som
används för att ansluta till en extern enhet. Du kan ansluta din Digital Photo
Frame till en dator med en A-B-typs USB-kabel.
Använd den här typen av kabel när du använder nedströmsterminaler. Den här
USB-kabel
produkten stöder USB 2.0. Vid anslutning av en extern enhet till
2) Kabel för anslutning till andra
nedströmsterminalen, använd den medföljande USB-kabeln med den externa
enheter
enheten.
|
Felsökning
|
Terminologi
|
Servicecenter
Servicecenter
Om du behöver en produktjänst kontaktar eller besöker du ett Samsung servicecenter.
För tjänster för nätverksanslutning och servern.
Tjänster
Webbsidan för Samsung Electronics
Kontakter
http://www.samsung.com
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
|
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement