Samsung Digimax S600, Digimax S500 Owner's manual

Samsung Digimax S600, Digimax S500 Owner's manual
Användarmanual
Tack för att du valde en Samsung kamera.
Denna bruksanvisning kommer att visa dig hur du använder kameran – hur du tar bilder,
hur du laddar ner bilder och hur du använder de medföljande programmen.
Läs denna manual noga innan du börjar använda din nya kamera!
ſ Denna handbok är baserad på modell Digimax S600.
SVENSKA
Instruktioner
Lär känna din kamera
ƈ Följ nedanstående procedur när du använder kameran för första gången
Installera kamerans drivrutin
Ta en bild
Sätt i USB-kabeln
Sätt på kameran
Kontrollera (Flyttbar disk)
Innan du kopplar in kameran till din dator
via USB-kabeln, måste du installera
kamerans drivrutin.
Installera kamerans drivrutin, som finns på
CD-skivan med applikationer. (sid.66)
Ta en bild. (sid. 14)
Tack för att du valde en Samsung digitalkamera.
ƃ Innan du börjar använda denna kamera, läs noggrant igenom denna manual.
ƃ Om du behöver få kameran lagad så vänd dig till din Samsung-återförsäljare.
ƃ Kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du ämnar använda den,
exempelvis vid en resa eller en viktig händelse. Samsung påtar sig inget ansvar
för förluster eller skador som blivit resultatet av att kameran inte fungerat.
ƃ Förvara manualen på ett säkert ställe.
Ҭ Microsoft Windows och Windows logotyp är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation incorporated i USA och/eller andra länder.
Ҭ Alla märken och produktnamn i denna bruksanvisning är registrerade
varumärken som tillhör respektive företag.
Sätt i USB-kabeln i datorns USB-port och i
kamerans USB-kontakt. (sid.67)
Sätt på kameran.
Om kameran är avstängd, sätt på den
med kamerans strömbrytare.
Öppna Windows Utforskaren och bläddra
till [Flyttbar disk]. (sid. 68)
ƃ Om du använder en kortläsare till datorn skall den endast användas för att
överföra bilder till datorn. Om bilder kopieras från datorn till minneskortet kan
bilderna bli förstörda. Observera att tillverkaren inte kan hållas ansvarig för
förlorad data på minneskortet.
<1>
Fara
FARA visar på en farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall
eller allvarlig skada.
ƈ Modifiera inte denna kamera på något sätt. Detta kan resultera i brand, elektrisk
stöt eller allvarlig skada på dig eller din kamera. Underhåll och reparationer ska
utföras av din fotohandlare eller av Samsung Kameraservice Center.
ƈ Använd inte denna produkt i närheten av brännbara eller explosiva gaser,
eftersom detta kan öka explosionsrisken.
ƈ Om någon vätska tränger in i kameran använd den inte. Stäng av kameran och
koppla ifrån strömkällan (batterier eller nätadapter). Du måste kontakta din
kamerahandlare eller Samsung Kameraservice Center. Fortsätt inte att använda
kameran, då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
ƈ Stoppa inte in metalliska eller brännbara främmande föremål i kamerans
öppningar, exempelvis i facket för minneskortet och batterifacket. Detta kan
orsaka brand eller elektrisk stöt.
ƈ Använd inte kameran med blöta händer. Detta kan orsaka elektrisk stöt.
Varning
VARNING gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte
undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
ƈ Använd inte blixten på nära avstånd från djur eller människor. Att rikta blixten på
nära håll mot ett öga kan orsaka ögonskador.
ƈ Av säkerhetsskäl ska denna produkt och tillbehören förvaras utom räckhåll för
barn och djur för att förhindra olyckor, exempelvis:
ҮSväljning av batterier eller små kameratillbehör. Vid en olyckshändelse –
kontakta omedelbart en läkare!
ҮDet är möjligt att kamerans rörliga delar kan orsaka skador.
ƈ Batterierna och kameran kan bli varma vid längre tids användning och resultera i
att kameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända, använd inte
kameran under ett par minuter så att den svalnar av.
<2>
ƈ Lämna inte kameran på platser med extremt hög temperatur, exempelvis
stängda fordon, direkt solljus eller andra platser med extremt stora
temperaturvariationer. Om kameran utsätts för extrema temperaturer kan detta
påverka kamerans interna komponenter och kan orsaka brand.
ƈ Täck inte över kameran eller laddaren när dessa används. Detta kan orsaka en
temperaturhöjning som kan skada kamerahuset eller orsaka brand. Använd alltid
kameran och dess tillbehör i väl ventilerade utrymmen.
Försiktighet
FÖRSIKTIGHET gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den
inte undviks kan resultera i medelsvår eller mindre skada.
ƈ Läckage, överhettning eller trasiga batterier kan orsaka skada eller brand.
ҮAnvänd bara rätt sorts batterier i kameran.
ҮKortslut inte batterierna, värm inte upp dem och kassera dem inte genom att
kasta dem i en eld.
ҮSätt inte in batterierna med omvänd polaritet.
ƈ Ta ur batterierna om du inte planerar att använda kameran under en längre
tidsperiod. Batterier kan läcka frätande elektrolyt och orsaka skador på
kamerans komponenter som inte går att laga.
ƈ Avfyra aldrig blixten när den är i kontakt med händer eller något föremål Rör
aldrig vid blixten efter att du använt den flera gånger. Det kan orsaka
brännskador.
ƈ Flytta inte på kameran när den är påsatt, om du använder AC-laddaren. Stäng
alltid av kameran efter att du använt den, innan du drar ut nätadaptern ur
vägguttaget. Kontrollera sedan att alla andra anslutningssladdar till annan
utrustning är urkopplade innan du flyttar kameran, annars kan du orsaka skada
på kablarna, orsaka en brand eller elektrisk stöt.
ƈ Var noga med att inte röra linsen och, om linsskyddet är på, ta inga bilder, vilket
möjligen kan orsaka att kameran inte fungerar tillfredställande.
ƈ Undvik att vidrora objektivet eller blixten vid fotografering.
Innehåll
BÖRJA HÄR
ƃSystemöversikt ōōōōōōōō4
ƃKamerans delar ōōōōōōōō5
ƈFram- och ovansida ōōōōōō5
ƈBak- och undersida ōōōōōō6
ƈUndersida / 5-funktionsknapp ōō7
ƈDockningsstation (tillbehör) ōōō7
ƈLampa för självutlösare ōōōō8
ƈKamerastatus-lampa ōōōōō8
ƈLägesikon ōōōōōōōōōō8
ƃAnsluter till en strömkälla ōōōō8
ƈAnvändning av batterierna ōōō8
ƃInsättning av minneskortet ōōō9
ƃHur du använder minneskortet ō10
ƃNär du använder kameran första
gången ōōōōōōōōōōō12
FOTOGRAFERING
ƃVisning på LCD-monitorn ōōō13
ƃStarta fotograferingsläget ōōō14
ƈHur man använder AUTO-läget ō14
ƈHur man använder PROGRAM-läge ō14
ƈHur man använder MANUAL-läge ō14
ƈHur man använder läget
VIDEOFILM ōōōōōōōōō15
ƈAtt spela in filmklippet utan röst ō15
ƈAnvändande av successiv inspelning ō15
ƈNatt / Porträtt / Barn -läge ōōō16
ƈHur man använder MOTIV-lägetō16
ƈHur man använder läget
LJUDINSPELNINGōōōōōō17
ƃSaker du bör tänka på när du tar
bilder ōōōōōōōōōōōō17
ƃAnvänd någon av kameraknapparna
för att ställa in kameran ōōōōō18
ƈSTRÖMBRYTAREN ōōōōō18
ƈSlutare ōōōōōōōōōōō18
ƈKnappen Zoom W/ T ōōōōō18
ƈLjudinspelning / Röstminne /
UPP-knapp ōōōōōōōōō20
ƈMakro / Ner-knapp ōōōōōō20
ƈFokuslåsning ōōōōōōōō21
ƈBLIXT / VÄNSTER knapp ōōō21
ƈSjälvutlösare / Höger piltangentō23
ƈKnappen MENU / OK ōōōōō24
ƈE (effekter)-knapp ōōōōōō24
ƈSpecialeffekt : Färg ōōōōōō25
ƈSpecialeffekt : Förinställda skarpa
(fokuserade) zoner ōōōōōō25
ƈSpecialeffekt : Fotomontage ōō26
ƈSpecialeffekt : Fotoram ōōōō28
ƈ+/- knapp ōōōōōōōōōō28
ƃAnvända LCD-monitorn för att
ställa in kameran ōōōōōōō31
ƈHur man använder menyn ōōō31
ƈStorlek ōōōōōōōōōōō32
ƈKvalitet / Bildhastighet ōōōō32
ƈMätning ōōōōōōōōōō33
ƈSerietagning ōōōōōōōō33
ƈSkärpa ōōōōōōōōōōō34
ƈOSD(On Screen Display) information ō34
VISNING
ƃStarta uppspelningslägetōōōō35
ƈVisa en stillbildōōōōōōōō35
ƈSpela upp en videosekvens ōō35
ƈHur man tar videofilm ōōōōō35
ƈSpela upp ljud ōōōōōōōō36
ƃLCD-skärms-indikator ōōōōō36
ƃAnvänd någon av kameraknapparna
för att ställa in kameran ōōōōō37
ƈKnapp för Indexbilder / förstoring ō37
ƈLjudinspelning / piltangenten UPP ō38
ƈKnappen Uppspelning & Paus / Ner ō39
ƈE (effekter)-knapp ōōōōōō39
ƈRaderingsknapp ōōōōōōō40
ƈSkrivar-knapp ōōōōōōōō40
ƈKnapparna VÄNSTER / HÖGER /
MENY / OK ōōōōōōōōō41
ƃStälla in uppspelningsfunktionen
via LCD-monitorn ōōōōōōō41
ƈStarta visningen av bildserien ō43
ƈSkydda bilder ōōōōōōōō44
ƈRadera bilder ōōōōōōōō45
ƈBildstorlek ōōōōōōōōō45
ƈRotera en bild ōōōōōōōō46
ƈDPOF ōōōōōōōōōōō46
ƈDPOF : Standard ōōōōōō47
ƈDPOF : Index ōōōōōōōō47
ƈDPOF : Utskriftsstorlek ōōōō48
ƈKOPIERA TILL KORT ōōōō48
ƈOSD-Information ōōōōōōō49
ƈPictBridgeōōōōōōōōōō49
ƈPictBridge : Val av bilder ōōō50
ƈPictBridge : Utskriftsinställningar ō50
ƈPictBridge : Skriv utōōōōōō51
ƈPictBridge : ÅTERSTÄLL ōōō52
INSTÄLLNING
ƃInställningsmenyn ōōōōōō52
ƈFilnamn ōōōōōōōōōō53
ƈAuto-strömförsörjning av ōōō54
ƈSpråk ōōōōōōōōōōō54
ƈFormatering av minnet ōōōō55
ƈInställning av Datum / Tid / Datumtyp ō55
ƈSkriver in inspelningsdatumet ō55
ƈLjud ōōōōōōōōōōōō56
ƈAnslutning av en extern enhet (USB) ō56
ƈAutofokuslampa ōōōōōōō56
ƈLCD-ljusstyrka ōōōōōōōō56
ƈVal av video-ut typ ōōōōōō57
ƈSnabbtitt ōōōōōōōōōō57
ƈInitialisering ōōōōōōōōō58
ƈVal av batterityp ōōōōōōō58
ƃStälla in menyn Min Kamera ōō58
ƈStartbild ōōōōōōōōōō58
ƈStartljud ōōōōōōōōōō59
ƈSlutarljud ōōōōōōōōōō59
ƃViktig information ōōōōōōō59
ƃVarningsinformationōōōōōō61
ƃInnan du kontaktar servicecentret ō61
ƃSpecifikationer ōōōōōōōō63
PROGRAM
ƃOm programvaran: ōōōōōō65
ƃSystembehov ōōōōōōōō65
ƃOm programmet ōōōōōōō65
ƃInställning av applikationsmjukvara ō66
ƃStart av PC-läge ōōōōōōō67
ƃTa bort den flyttbara diskenōōō69
ƃInstallera drivenheten för USB
på en MAC ōōōōōōōōō70
ƃAnvända drivrutinen för USB
på en MAC ōōōōōōōōō70
ƃAtt ta bort USB Driver för
Windows 98SEōōōōōōōō70
ƃDigimax Master ōōōōōōō71
ƃVanliga frågor ōōōōōōōō73
<3>
Systemöversikt
Kontrollera att dessa delar medföljer i leveransen innan du börjar använda din
kamera. Innehållet kan variera beroende på försäljningsregionen. Om du vill köpa
tillbehör, kontakta närmaste Samsung återförsäljare eller serviceverkstad.
Systembehov
< Medföljer >
Fodral
DPOF-kompatibel
skrivare (se sidan 46)
Användarmanual,
Garantisedel
Kamerarem
CD-skiva med program
(se sidan 65)
Dator
(se sidan 67)
PictBridge-kompatibel
skrivare (se sidan 49)
SD Minneskort/MMC
(se sidan 9)
USB-kabel
Uppladdningsbart
batteri (SBP-2524)
Uppladdningsbart
batteri (SNB-2512)
AV-kabel
2 AA
Alkaline-batterier
<4>
Dockningsstation Batteriladdare(SBC-N1)
För Macintosh
ҮPower Mac G3 eller senare
ҮMac OS 9.2 ~ 10.3
ҮMinimum 64 MB RAM
Ү110 MB tillgängligt hårddiskutrymme
ҮUSB-port
ҮCD-ROM-spelare
Försiktighet
Extern monitor
(se sidan 57)
Nätsladd
För Windows
ҮWindows 98/98SE/2000/ME/XP
ҮDator med processor bättre än Pentium
II 450MHz
(Pentium 700 MHz rekommenderas)
Ү200 MB tillgängligt hårddiskutrymme
ҮMinimum 64 MB RAM
Ү1024x768 pixlar, 16 bit färgskärmkompatibel monitor
(24 bit färgskärm rekommenderas)
ҮCD-ROM-spelare
ҮMicrosoft DirectX 9.0C
ҮUSB-port
När du ansluter kameran till en dator,
skrivare eller extern skärm måste du
använda den USB/ AV-kabel som
följer med kameran, annars kan inte
de externa enheterna känna igen
kameran.
Kamerans delar
Fram- och ovansida
Lägesomkopplare
Slutarknapp
Strömbrytare
Ögla för kamerarem
Högtalare
Blixt
Självutlösar-lampa /
Autofokuslampa
Lins / Linsskydd
Mikrofon
<5>
Kamerans delar
Bak- och undersida
Kamerastatus-lampa
Zoom W–knapp (Tumnagel)
Zoom T-knapp (Digital zoom)
E (effekter)-knapp
LCD-skärm
+/-, Radera-knapp
Uppspelningsläge / Skrivar-knapp
5-funktionsknapp
Stativfäste
<6>
USB/AV anslutningsterminal
Anslutning till dockningsstation
Kamerans delar
Undersida / 5-funktionsknapp
Dockningsstation (tillbehör)
ƈ Du kan ladda ett uppladdningsbart batteri (ingår ej) samt enkelt överföra bilder till
datorn med hjälp av dockningssstationen. (Se sidorna 49, 67~69)
Batterilucka
ƃ Ovansida
Minneskortsfack
Batterifack
Kameraanslutning
Röstmemo / Röstinspelning / Upp-knapp
ƃ Baksida
Meny / OK-knapp
Självutlösare /
Höger-knapp
Blixt /
Vänster knapp
USB-port AV
anslutning
AC anslutning
Makro / Ner-knapp
Uppspelning & Paus-knapp
<7>
Kamerans delar
ƈ Lampa för självutlösare
Symbol
Status
Blinkar
Blinkar
Blinkar
ƈ Lägesikon, se sidorna 14 ~ 17 för mer information om kameraläges-inställning.
Beskrivning
Under två sekunder blinkar lampan snabbt i 0,25
sekunders intervall.
De första 8 sekunderna blinkar lysdioden i intervall om
1 sekund.
Under de sista 2 sekunderna blinkar lysdioden snabbt i
0,25 sekunders intervall.
En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare
tas ytterligare en bild.
LÄGE AUTO PROGRAM MANUELL NATT PORTRÄTT BARN
FILM UPPSPELNING
Ikon
MOTIV
LÄGE
LANDSKAP NÄRBILD SOLNEDGÅNG GRYNING MOTLJUS FYRVERKERI STRAND & SNÖ
Ikon
Ansluter till en strömkälla
ƈKamerastatus-lampa
Status
Strömförsörjning på
Efter att ha tagit en bild
Medan röst-memo spelas in
Under röstinspelning
Översändning av data via en dator
När USB-sladden är
ansluten till en skrivare
När skrivaren skriver
När AF aktiveras
Beskrivning
Lampan tänds och släcks när kameran är klar att ta
en bild
Lampan blinkar medan bild-data sparas, och släcks
sedan när kameran är klar att ta en bild
Lampan blinkar
Lampan blinkar
Lampan tänds (LCD-skärmen släcks)
Användning av batterierna.
ƃ Vi rekommenderar användning av batterier för digital kamera
(inte äldre än ett år från tillverkningsdatum). Batterierna är listade nedan.
- Icke-laddningsbara batterier : 2 X AA Alkaliska (Högkapacitet)
- Laddningsbara batterier (Valfritt) : SNB-2512(Ni-MH)
SBP-2524(Ni-MH)
Modell
SBP-2524
Typ
Ni-MH
Ni-MH
Lampan är släckt
Kapacitet
2,500mAh
2,500mAh
Lampan blinkar
Lampan tänds (kameran fokuserar på motivet)
Lampan blinkar (kameran är inte fokuserad på motivet)
Spänning
1.2V X 2
1.2V X 2
Laddningstid
SNB-2512
Ca 240 minuter
Ca 210 ~ 240 minuter
(vid användning med vagga) (vid användning med SBC-N1)
ſ Inkluderat batteri kan variera beroende på försäljningsregion.
<8>
Ansluter till en strömkälla
INFORMATION
Viktig information om hur man använder batterier
ƃ Stäng av kameran när du inte använder den.
ƃ Ta ur batterier ur kameran om den inte används under en längre period.
Batterier laddas ur med tiden och kan också läcka om de sitter kvar i
kameran.
ƃ Låga temperaturer (under 0°C) kan påverka batteriets prestanda och du
kan få kort driftstid på dem.
ƃ Batteriet återhämtar sig vanligtvis vid normala temperaturer.
ƃ Vid långvarig användning av kameran, kan kamerahuset bli varmt.
Detta är fullt normalt.
ƈ Sätt in batteriet så som visas
- Om kameran inte startar efter att du satt i
batteriet, v.v. kontrollera om batteriet är
isatt med korrekt polaritet (+/-).
- När batterihållarens lock är öppet, tryck
inte på batterihållarens lock med våld.
Detta kan orsaka att batterilocket går
sönder.
ƈ Det finns 4 indikatorer för batteriets kondition som visas på LCD-skärmen.
Batteriindikator
Batteristatus
Låg batterikapacitet Låg batterikapacitet
Låg batterikapacitet
Batteriet är full(förbered att ladda eller (förbered att ladda eller (förbered att ladda eller
laddat
använda reservbatteri) använda reservbatteri) använda reservbatteri)
Insättning av minneskortet
ƈ Sätt in minneskortet så som visas.
- Stäng av kamerans strömförsörjning före
insättning av minneskortet.
- Vänd minneskortets framsida mot
framdelen av kameran (lins) och kortets ben
mot kamerans baksida (LCD-skärm).
- Sätt inte in minneskortet felvänt. Att göra så
kan skada minneskortets fack.
<9>
Hur du använder minneskortet
ƃ Du måste formatera minneskortet (se sidan 55) om du använder ett nyinköpt
minneskort för första gången, eller om det innehåller data som kameran inte kan
läsa eller om det innehåller bilder som tagits med en annan kamera.
ƃ Stäng alltid av kameran när du sätter i eller tar ut minneskortet.
ƃ Långvarig användning av minneskortet kan eventuellt påverka dess prestanda.
Om detta skulle hända måste du köpa ett nytt minneskort.
Förslitning av minneskortet täcks inte av Samsungs garanti.
ƃ Minneskortet är en elektronisk produkt med hög precision. Böj inte kortet, tappa
det inte och ställ inte tunga föremål på det.
ƃ Lagra inte minneskortet på ställen med starka elektroniska eller magnetiska fält,
exempelvis nära en TV eller högtalare.
ƃ Använd inte kortet på platser med extrema temperaturvariationer.
ƃ Låt inte minneskortet bli smutsigt eller komma i kontakt med vätska.
Om detta skulle ske, torka bort smutsen med ett mjukt tygstycke.
ƃ Förvara kortet i sitt fodral när det inte används.
ƃ Vid och efter lång användning kanske du märker att minneskortet kan bli varmt.
Detta är fullt normalt.
ƃ Använd inte ett minneskort som har använts i en annan digitalkamera. När du
använder ett minneskort i denna kamera, formatera först minneskortet i denna
kamera.
ƃ Använd inte ett minneskort som har formaterats i en annan digitalkamera eller
en minneskortläsare.
<10>
ƃ Om något av följande inträffar med minneskortet, kan den inspelade datan på
kortet bli förstörd.
- När minneskortet används på felaktigt sätt.
- Om strömmen stängs av eller minneskortet tas ur under skrivning av data till
det, radering (formatering) eller läsning av data från det.
ƃ Samsung är inte ansvariga för förlorade data.
ƃ Det är alltid bäst att kopiera viktiga data till ett annat media för back-up,
exempelvis hårddisk, diskett CD etc.
ƃ Om tillgängligt minne inte räcker
: Ett [MINNE FULLT!]-medelande kommer att visas och kameran kommer inte
att fungera. För att optimera mängden minne i kameran, byt ut minneskortet
eller ta bort onödiga bilder som finns lagrade i minnet.
Hur du använder minneskortet
INFORMATION
ƃ Tag inte bort minneskortet när kamerans statuslampa blinkar, då detta kan
orsaka skada på minneskortets data.
ƈ Du kan använda både SD minneskort och MMC (Multimediakort).
Se bifogade handbok för användning av MMC-kort.
Kortets stift
Skrivskyddso
mkopplare
Etikett
[SD (Secure Digital) minneskort]
Minneskortet har en strömbrytare för
skrivskydd som gör att du inte kan ta bort
bildfiler eller formatera det.
Genom att skjuta strömbrytaren mot
botten på SD minneskortet, skyddas din
data. Genom att skjuta strömbrytaren
mot toppen på SD minneskort, skyddas
din data inte längre. Skjut strömbrytaren
mot toppen på SD minneskortet innan du
tar någon bild.
ƈ När det inbyggda minnet används kommer fotograferings-kapaciteten att bli enligt
nedan. Dessa siffror är ungefärliga eftersom bildkapaciteten påverkas av motivet.
Inspelad bildstorlek
*1 5
5
5
Stillbild
5
5
5
>/)
*2
Videofilm
S-FIN
6
7
10
12
19
44
96
-
FIN
12
14
18
22
34
69
114
-
NORMAL
17
21
24
32
43
83
125
-
30BPS
15BPS
cirka 17" cirka 30"
cirka 59" cirka 1' 48"
cirka 2' 53" cirka 4' 41"
ſ *1. Endast S600.
ſ *2. Zoom-knapparna är inte nedtryckta under videofilmsinspelning.
Inspelningstiden kan ändras genom zoomningen.
<11>
När du använder kameran första gången
ƈ Ladda det laddningsbara batteriet helt innan du använder kameran första
gången.
INFORMATION
ƈ När kameran är påsatt första gången visas en meny för att ställa in datum / tid,
språk och batterityp på LCD-skärmen. Denna meny visas inte efter inställningen.
Ställ in datum / tid, språk och batterityp innan kameran används.
ƃ Ställa in datum, tid och datumtyp.
1. Välj menyn [Date&Time] genom att trycka på
SETUP
piltangenten UPP eller NER och tryck sedan på
Date&Time
06/01/01
Language
HÖGER piltangent.
Battery Type
13:00
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på
yy/mm/dd
piltangenterna UPP/ NER/ HÖGER/ VÄNSTER.
Back:
Set:OK
HÖGER piltangent : väljer ÅR/ MÅNAD/ DAG/
TIMME/ MINUT/ DATUMTYP
VÄNSTER piltangent : Flyttar markören till huvudmenyn [Date&Time] om
markören är på det första objektet i inställning av tid
och datum. Vid alla andra tillfällen flyttas markören till
vänster från sin nuvarande position.
Piltangenten UPP eller NER : ändrar värden på respektive objekt.
ƃ Ställa in språk
1. Välj menyn [Language] genom att trycka på
piltangenten UPP eller NER och tryck sedan på
HÖGER piltangent.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på
knapparna UPP/ NER och tryck sedan på OK.
När inställningarna är klara, trycker du två gånger
på MENU för att avsluta menyskärmbilden.
<12>
SETUP
Date&Time
Language
Battery Type
Back:
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
Set:OK
ƃ Du kan välja 22 språk. Dessa är listade nedan:
- Engelska, koreanska, franska, tyska, spanska, italienska, S. kinesiska,
T. kinesiska, japanska, ryska, portugisiska, holländska, danska, svenska,
finska, thailändska, BAHASA(MALAY/ INDONESISKA), arabiska,
tjeckiska, polska, ungerska och turkiska.
ƃ Även om kameran startas om ligger språkinställningen kvar.
ƃ Inställning av batterityp
1. Välj [Battery Type]-menyn genom att trycka på
UPP/NER-knappen och sedan trycka på
HÖGER-knappen.
2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka
på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OKknappen.
SETUP
Date&Time
Language
Battery Type
Back:
Alkaline
Ni-MH
Set:OK
Visning på LCD-monitorn
ƈ LCD-monitorn visar information om fotograferingsfunktioner och gjorda val.
‫ڹ‬
؋
؊
؉
Nr.
Beskrivning
4
Kontinuerlig fotografering
Ikoner
Sida
S.33
5
Blixt
S.21~23
6
Självutlösare
S.23
7
Makro
S.20~21
S.33
‫ں‬
‫ڻ‬
‫ڼ‬
؈
8
Mätning
؇
9
Kort isatt-indikator
-
‫ڽ‬
؆
10
Autofokus-ruta
-
؅
11
Kamera skakvarning
‫ۇ‬
12
Datum/ Tid
13
Exponeringskompensation
S.30
14
Vitbalans
S.29~30
15
ISO
16
RGB
‫ھ‬
‫ڿ‬
‫ۆ‬
‫ۀ‬
‫ۅ‬
‫ہ‬
‫ۃ ۂ‬
‫ۄ‬
[Bild & Full Status]
Beskrivning
1
Inspelningsläge
2
Batteri
3
Öppningsvärde / Slutarhastighet
Ikoner
p.55
S.29
RGB
S.28
17
Skärpa
S.34
18
Bildkvalitet / Bildrute-hastighet
S.32
19
Nr.
S.17
2006/01/01 01:00 PM
Bildstorlek
S.32
Antalet tillgängliga tagningar som återstår
12
S.11
Återstående tid (Videofilm/ Röstinspelning)
00:01:30/ 01:00:00
S.11
Sida
20
S.14~17
21
Röstmemo
S.20
22
Optiskt/ Digitalt zoomningsfält/ Digital zoomningshastighet
S.18~19
S.9
F2.8, 1/30
S.14
<13>
Starta fotograferingsläget
ƈ Hur man använder AUTO-läget (
)
Välj detta läge så sköter kameran alla inställningar automatiskt.
1. Sätt i batterierna (sid.9). Stoppa i batterierna.
Observera polariteten (+ / -).
2. Sätt i minneskortet (sid.9). Eftersom denna kamera
har 20MB internminne, behöver du inte sätta i
minneskortet. Om det inte sitter något minneskort i
kameran, lagras bilderna i internminnet. Om du vill
utöka minneskapaciteten, sätter du i ett
minneskort. Om det sitter ett minneskort i
kameran, lagras bilderna på detta.
3. Stäng batterifackets lucka.
4. Sätt på kameran med strömbrytaren.
[ AUTO-läge ]
Om den tid och datum som visas på LCD-monitorn
är fel, ändra dessa innan du tar någon bild.
5. Välj AUTO-läget genom att vrida på lägesomkopplaren.
6. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med hjälp av LCDmonitorn.
7. Tryck på avtryckaren för att ta en bild.
INFORMATION
ƃ Om autofokusramen blir röd när du trycker ned avtryckaren halvvägs,
betyder det att kameran inte kan fokusera på motivet. Då kan inte kameran
få skärpa i bilden.
<14>
ƈ Hur man använder PROGRAM-läge (
)
Val av automatiskt läge konfigurerar kameran med
optimala inställningar. Du kan fortfarande manuellt
konfigurera alla funktioner utom bländarvärde och
Slutarhastighet.
1. Välj PROGRAM-läge genom att vrida på
lägesomkopplaren.
2. Tryck på meny–knappen för att konfigurera
avancerade funktioner som bildstorlek (s. 32),
kvalitet (s. 32), mätning (s. 33), kontinuerlig
fotografering (s. 33) och specialeffekter (s. 24).
[PROGRAM-läge]
ƈ Hur man använder MANUAL-läge (
)
Du kan manuellt ändra bländarvärde eller slutartid.
1. Välj MANUAL-läge genom att vrida på
lägesomkopplaren.
2. Tryck på +/--knappen och menyn för
slutarhastighet och bländarvärde visas.
Upp/Ner–knappen : ändrar bländarvärde
Vänster/Höger-knappen : ändrar slutarhastighet.
3. Tryck på +/- -knappen två gånger och ta en bild.
[Manuellt läge]
* Mindre bländarvärde gör motivet skarpt men bakgrunden suddig. Större
bländarvärde gör både motivet och bakgrunden skarpa.
* Hög slutarhastighet kan fånga ett rörligt objekt i en stillbild som om objektet inte
flyttade sig. Låg slutarhastighet kan fånga ett rörligt objekt med en ‘aktiv’ effekt.
Starta fotograferingsläget
ƈ Hur man använder läget VIDEOFILM (
)
Ett filmklipp kan spelas in så länge det finns
inspelningstid tillgänglig, inom ramen för minnets
kapacitet.
1. Välj VIDEOFILMLÄGET genom att vrida på
lägesomkopplaren.
2. Symbolen för VIDEOFILM och tillgänglig
inspelningstid visas på LCD-monitorn.
3. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden
med hjälp av LCD-monitorn. När du trycker på
slutarknappen spelas en videofilm in så länge
[ VIDEOFILMLÄGE ]
som den tillgängliga inspelningstiden medger.
Videofilen fortsätter att spelas in även om du släpper slutarknappen.
* Om du önskar avbryta inspelningen, tryck en gång till på avtryckaren.
* Bildtyp och storlek visas nedan :
- Bildstorlek : 640X480, 320X240, 160X120 (Valbart)
- Filtyp
: *.avi (MJPEG)
ƈ Att spela in filmklippet utan röst
Du kan spela in filmklippet utan röst.
1. Tryck Upp-knappen och (
)-ikonen kommer
att visas på LCD-skärmen.
2. Tryck på bländar-knappen och filmklipp spelas in
så länge det finns tillgänglig inspelningstid, utan
röst.
3. För att stoppa inspelningen, tryck slutar-knappen
igen.
ƈ Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)
Du kan göra ett tillfälligt stopp vid oväntade scener när du spelar in en videofilm.
Med denna funktion kan du spela in de scener du önskar på en videofilm, utan
att behöva skapa flera separata filmer.
ƃ Användande av successiv inspelning
1. Tryck på slutar-knappen och en videofilm spelas
in så länge det finns tillgänglig inspelningstid.
Videofilm blir fortfarande inspelad om slutarknappen släpps upp.
Stop:Shutter
REC:/
2. Tryck på Paus-knappen (
) för att pausera
en inspelning. Tryck på Paus-knappen (
)
[Successiva inspelningar av en videofilm]
igen för att återuppta en inspelning.
3. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutar–knappen igen.
[ VIDEOFILMLÄGE ]
<15>
Starta fotograferingsläget
ƈ Natt / Porträtt / Barn -läge
Vrid lägesomkopplaren för att välja önskat läge.
- Nattläge
: Använd detta för stillbilder på natten eller under andra mörka
förhållanden
- Porträttläge : För att ta en bild av en person
- Barnläge : För att ta en stillbild av rörliga barn
ƈ Hur man använder MOTIV-läget (
)
Använd menyn för att lätt konfigurera optimala
inställningar för olika fotograferings-situationer.
Dessa inkluderar LANDSKAP, NÄRBILD,
SOLNEDGÅNG, GRYNING, MOTLJUS,
FYRVERKERI och STRAND & SNÖ -motiv.
1. Välj MOTIV-läget genom att vrida på
lägesomkopplaren.
2. Tryck på meny-knappen och välj en önskad motivmeny.
[Motivläge]
[Nattläge]
<16>
[Porträttläge]
[Barnläge]
ſ Motiv-lägena är listade nedan.
[LANDSKAP]
(
) : Scener med grön skog och blå himmel.
[NÄRBILD]
(
) : Närbildsfotografering av små föremål – växter och
insekter t.ex.
[SOLNEDGÅNG] (
) : För att ta bilder vid solnedgången.
[GRYNING]
(
) : För att ta bilder i gryningen.
[MOTLJUS]
(
) : Porträtt utan skuggor i motljus.
[FYRVERKERI] (
) : Fyrverkeriscener.
[STRAND&SNÖ] (
) : För scener med hav, sjö och strand och för
snölandskap.
Starta fotograferingsläget
ƈ Hur man använder läget LJUDINSPELNING (
)
En röstinspelning kan spelas in så länge det finns
inspelningstid tillgänglig, inom ramen för minnets
kapacitet. (Max: 1 timme)
1. I varje läge med undantag av Videofilm-läget, välj
RÖSTINSPELNING-läget genom att trycka på
Röstinspelning-knappen två gånger.
2. Tryck på avtryckaren för att spela in ljud.
- Tryck en gång på avtryckaren och du spelar in
ljud så länge den tillgängliga inspelningstiden
tillåter. (max:1 timme) Inspelningstiden visas på
REC:Shutter
Exit:
LCD-monitorn. Ljudinspelningen fortsätter även
om du släpper upp avtryckaren.
[ LJUDINSPELNINGSläge ]
- Om du önskar avbryta inspelningen, tryck en
gång till på avtryckaren.
- Filtyp: *.wav
* Den bästa ljudinspelningen blir om du håller kameran (mikrofonen) på 40
cm avstånd från dig själv (för tal).
Saker du bör tänka på när du tar bilder
ƈ Tryck ner avtryckaren halvvägs.
Tryck lätt på avtryckaren för att bekräfta fokus och batteriladdning för blixten.
Tryck ner avtryckaren hela vägen för att ta en bild.
[ Tryck ner avtryckaren försiktigt ]
[ Tryck ner avtryckaren ]
ƈ Den tillgängliga inspelningstiden beror på omständigheterna vid fotograferingen
och kamerans inställningar.
ƈ Om du valt att stänga av blixten eller du valt långsam synkronisering vid svagt
omgivningsljus, kan varningssymbolen för skakoskärpa (
) visas på LCDmonitorn. I detta fall bör du använda ett stativ, hålla kameran mot ett fast föremål
eller sätta på blixten.
ƈ Fotografering med kompensation för bakgrundsbelysning. När du tar en
utomhusbild, undvik att rikta kameran mot solen eftersom bilden kan bli mörk
beroende på bakgrunden. Använd [MOTLJUS] i scenläget vid fotografering i
motljus (se sidan 16) samt utfyllnadsblixt (se sidan 22), spotmätning (se sidan 33)
eller exponeringskompensation (se sidan 30).
ƈ Undvik att röra linsen eller blixten när du fotograferar.
ƈ Komponera bilden genom att använda LCD-skärmen.
ƈ Under vissa förhållanden fungerar inte autofokusen som du förväntar dig.
- När du fotograferar ett motiv med låg kontrast.
- Om motivet är kraftigt reflekterande eller mycket ljust.
- Om motivet rör sig med hög hastighet.
- Vid starkt reflekterande ljus, eller om bakgrunden är mycket ljus.
- När motivet bara innehåller horisontella linjer eller är mycket smalt
(en käpp eller en flaggstång).
- När omgivningen är mörk.
<17>
Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran
ƈ Inspelninglägets funktion kan ställas in med användande av kamera-knapparna.
Knappen Zoom W/ T
ƃ Om du inte ser någon meny, används knappen
för OPTISK ZOOM eller DIGITAL ZOOM.
STRÖMBRYTAREN
ƃ Används för att sätta på och stänga av kameran.
ƃ Om du inte använder kameran inom den angivna
tiden, stängs strömmen av automatiskt för att
spara batterierna. Läs på sid 54 för mer
information om den automatiska avstängningen.
Slutare
ƃ Används för att fotografera eller spela in ljud i
lägena FOTOGRAFERING.
ƃ I läget VIDEOFILM
När du trycker ner avtryckaren helt börjar du
filma videofilmen. Tryck en gång på avtryckaren
och du spelar in videofilmen så länge den
tillgängliga inspelningstiden i minnet tillåter.
Om du önskar avbryta inspelningen, tryck en gång till på avtryckaren.
ƃ I läget STILLBILD
Om du trycker in avtryckaren halvvägs, aktiveras autofokusen och en kontroll
utförs om blixten måste användas. När du trycker ner avtryckaren helt,
exponeras bilden och relevant data för bilden lagras. Om du väljer att spela in en
röstkommentar, börjar inspelningen av denna så snart bilden lagrats i minnet.
<18>
ƃ Kameran har 3X optisk zoom och 5Xdigital zoom.
Tillsammans ger dessa en total zoom om 15X.
ƃ Zooma till TELE
Optisk zoom TELE
Digital zoom TELE
: Tryck på zoomknappen T.
Detta zoomar in så att motivet tycks komma närmare.
: När du uppnått den maximala optiska zoomningen
(3X) aktiveras det inbyggda programmet för digital
zoomning om du trycker på T-knappen. När du släpper
upp T-knappen stoppas den digitala inzoomningen.
När du kommit till den maximala digitala zoomningen
(5X) har T-knappen ingen ytterligare funktion.
Tryck på
zoom
knappen T.
[ Zoomat till VIDVINKEL ]
Tryck på
zoom
knappen T.
[ Zoomat till TELE ]
[ Digital zoom 5,0X ]
Knappen Zoom W/ T
ƃ Zooma till VIDVINKEL
Optisk zoom VIDVINKEL : Tryck på zoomknappen W. Detta zoomar ut så att
motivet tycks komma längre bort. Om du håller inne
W-knappen kontinuerligt, får du kamerans lägsta
zoominställning. Motivet kommer så långt bort från
kameran som möjligt.
Tryck på
VIDVINKEL
Tryck på
VIDVINKEL
[ Optisk zoom 2X ]
[ Zoomat till TELE ]
[ Zoomat till VIDVINKEL ]
Digital zoom VIDVINKEL : Om du använder dig av digital zoom och trycker på
knappen W, minskar den digitala zoomningen
Optisk zoom
stegvis. Om du släpper W-knappen stoppas den
digitala zoomningen. När du trycker på ZOOM W
minskas den digitala zoomen och fortsätter sedan att
Digital zoom
minska även den optiska zoomningen tills du nått
minsta värdet.
Tryck på
zoom
knappen W.
[ Digital zoom 5,0X ]
INFORMATION
ƃ Om du tagit bilder med digital zoom, kan det ta lite längre tid än vanligt för
kameran att lagra dessa. Detta är normalt.
ƃ Den digitala zoomningen kan inte användas för videofilmning.
ƃ Bildkvaliteten kan försämras när du använder den digitala zoomen.
ƃ För att visa en klarare digital zoombild kan du trycka ner slutarknappen
halvvägs vid den maximala (3X) optiska zoompositionen, och sedan trycka
ner knappen zoom T igen.
ƃ Den digitala zoomningen kan inte aktiveras i Nattmotivsläge, Barnläge och
två motivlägen (Närbild, Fyrverkeri).
ƃ Var försiktig så att du inte rör vid linsen då detta kan orsaka suddiga bilder
eller att kameran inte fungerar som den ska. Om bilden är suddig stäng av
kameran och sätt på den igen, för att korrigera linsens position.
ƃ Tryck inte på linsen då detta kan orsaka fel på kameran.
ƃ När du sätter på kameran ska du vara noga med att inte röra vid kamerans
rörliga lins eftersom detta kan orsaka att bilderna blir suddiga.
Tryck på
zoom
knappen W.
[ Zoomat till TELE ]
[ Zoomat till VIDVINKEL ]
<19>
Ljudinspelning (
) / Röstminne (
) / UPP-knapp
ƈ Medan menyn visas, tryck på Upp-knappen för att flytta upp längs undermenyn.
När menyn inte visas på LCD-skärmen fungerar Upp-knappen som
röstinspelnings- eller röstmemo-( ) knapp. Du kan lägg till dina intalade
kommentarer på en sparad stillbild. Se sid. 17 för mer information om
röstinspelning.
Makro (
) / Ner-knapp
ƈNär menyn visas, tryck på NER-knappen för förflyttning från huvudmenyn till en
undermeny, eller för förflyttning ner längs undermenyn.
När menyn inte visas kan Du använda MAKRO/ NER-knappen för att ta makrobilder. Tryck på Makro-knappen tills önskad makro-läges indikator visas på LCDskärmen.
ƃ Inspelning av röstkommentar
1. Vrid på rullknappen för att välja ett läge för INSPELNING (utom för läget
VIDEOFILM).
2. Tryck på LJUDINSPELNINGS ( )-knappen.
Om ljudinspelningssymbolen visas på LCD-monitorn är inställningen klar.
[Auto-fokus – Ingen ikon]
[Makro (
)]
[Automakro (
ƈTyper av fokuslägen och fokusområden (W: Vidvinkel, T: Tele)
Stop:Shutter
[Förbered för inspelning av röstkommentar]
[Inspelning av röstkommentar]
3. Tryck på avtryckaren och ta en bild. Bilden lagras på minneskortet.
4. Ljudinspelningen pågår sedan i tio sekunder efter att bilden sparats.
Om du trycker på avtryckaren mitt i en ljudinspelning så avbryts denna.
Läge
Auto (
Fokustyp Automakro (
)
)
Normal
Fokusering W : 5~Oändligt W : 80~Oändligt
sområde T : 40~Oändligt T : 80~Oändligt
(Enhet : cm)
Manuell (
Makro (
W : 5~80
T : 40~80
)
)]
)
Normal
W : 80~Oändligt
T : 80~Oändligt
INFORMATION
INFORMATION
ƃ Den bästa ljudinspelningen blir om du håller kameran (mikrofonen) på 40
cm avstånd från dig själv (för tal).
<20>
ƃNär makro-läget är valt är det tänkbart att kameraskakningar kan
uppkomma. Se till att inte skaka kameran.
ƃNär du tar en bild inom 30cm avstånd i Makro-läge, välj BLIXT AV-läge.
Makro (
) / Ner piltangenten
BLIXT (
ƈ Tillgängliga fokuseringsmetoder per fotograferingsläge
(O: Valbar, X: Inte valbar, ∞: Oändligt)
Läge
Normal
Makro
Automakro
O
X
O
O
O
X
O
O
X
O
X
X
MOTIV
O
X
X
O
X
X
O
O
X
ū
X
X
X
O
X
ū
X
X
ū
X
X
O
X
X
ū
X
X
O
X
X
Läge
Normal
Makro
Automakro
) / VÄNSTER knapp
ƈ När en meny visas på LCD-monitorn flyttas
markören till den vänstra fliken när du trycker på
VÄNSTER piltangent.
ƈ Om det inte visas någon meny på LCD-monitorn
fungerar knappen VÄNSTER som BLIXTKNAPP
(
).
[ Automatisk blixt är vald ]
ƃ Väljer blixtläge
1. Vrid lägesomkopplaren för att välja ett INSPELNINGsläge med undantag för
VIDEOFILM-läge.
2. Tryck på bilixtknappen tills den önskade blixtsymbolen visas på LCDmonitorn.
3. En blixtsymbol visas på LCD-monitorn. Använd rätt blixt för den aktuella
omgivningen.
Fokuslåsning
ƈ Om du vill fokusera på ett motiv som inte befinner sig i bildens centrum, kan du
använda fokuslåsningsfunktionen.
ƃ Använda fokuslåsning
1. Se till att motivet är i centrum av autofokusramen.
2. Tryck ner avtryckaren halvvägs. När den gröna autofokusramen tänds, betyder
det att kameran har fokuserat på motivet. Var försiktig så att du inte trycker ner
avtryckaren helt – då tar du en (kanske oönskad) bild.
3. Håll kvar avtryckaren halvvägs nedtryckt och rikta om kameran mot det nya
önskade motivet och tryck sedan ned den helt för att ta bilden. Om du släpper
upp avtryckaren, frigörs fokuslåsningen.
1. Den bild som du
önskar ta.
2. Tryck ner avtryckaren
halvvägs för att
folusera på motivet.
ƃ Blixtens räckvidd
ISO
AUTO
(Enhet: m)
Normal
Makro
Auto makro
VIDVINKEL
TELE VIDVINKEL TELE VIDVINKEL TELE
0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 2.5 0.2 ~ 0.8 0.4 ~ 0.8 0.2 ~ 3.0 0.4 ~ 2.5
3. Komponera om bilden
och tryck ner
avtryckaren helt.
<21>
BLIXT (
) / VÄNSTER knapp
INFORMATION
ƃOm du trycker på slutarknappen efter att ha valt Auto, Fyll-i, Långsam
synkro-blixt, går den första blixten av för att kontrollera
fotograferingsförhållandena (Blixtavstånd och blixtens ljusutbyte).
Flytta inte förrän den andra blixten går av.
ƃFrekvent användning av blixten minskar batteriets livslängd.
ƃUnder normala användningsförhållanden är laddningstiden för blixten
normalt mindre än 6 sekunder. Om batteriet är svagt kan laddningstiden bli
längre.
ƃUnder kontinuerlig fotografering, AEB och videofilmsläge fungerar inte blixtfunktionen.
ƃTa bilder inom blixtens område.
ƃBildkvaliteten kan inte garanteras om motivet är för nära eller mycket
reflekterande
ƃNär du tar en bild under dåliga ljusförhållanden med blixten, kan det bli en vit
fläck i den tagna bilden. Fläcken orsakas av blixtens reflexion i det flytande
ämnet. Den beror inte på någon felfunktion hos kameran.
ƃ Indikator för blixtläge.
Symbol
Blixtläge
Beskrivning
Automatisk
blixt
Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten
av automatiskt.
Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten
Auto & Rödaav automatiskt. Effekten av röda ögon minskas om
ögon-reduktion
du använder denna funktion.
Utfyllnadsblixt
Blixten kommer att fungera tillsammans med
långsam slutar-hastighet för att få korrekt
exponering. När du tar en bild under dåliga
Långsam
ljusförhållanden, kommer kamerans skakvarningssynkronisering.
indikator (
) att visas på LCD-skärmen.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ i detta
läge.
Blixten
avstängd
<22>
Blixten avfyras oberoende av ljusförhållandena.
Intensiteten på blixten styrs av de rådande
ljusförhållandena. Desto ljusare motivet eller
bakgrunden är, desto ljussvagare blir blixten.
Blixten avfyras inte. Välj detta läge på platser där
fotografering med blixt är förbjudet. När du tar en bild
vid svagt ljus visas symbolen för kameraskakning
(
) på LCD-monitorn.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ i detta
läge.
BLIXT (
) / VÄNSTER knapp
Självutlösare (
ƃ Tillgängligt blixtläge, efter inspelningsläge
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Självutlösare (
) / Höger piltangent
ƈ När en meny visas på LCD-monitorn, flyttas markören till fliken till höger när du
trycker på HÖGER piltangent.
ƈ Om det inte visas någon meny på LCD-monitorn, används HÖGER piltangent
för självutlösaren (
). Denna funktion används när fotografen också vill
medverka på bilden.
) / Höger piltangent
ƃ Att välja självutlösaren.
1. Vrid på LÄGESOMKOPPLAREN för att välja
FOTOGRAFERINGSLÄGE, förutom
LJUDINSPELNING.
2. Tryck på SJÄLVUTLÖSARKNAPPEN tills den
önskade lägessymbolen visas på LCD-monitorn.
En symbol för 10 sekunders, 2 sekunders eller
dubbel självutlösare visas på LCD-monitorn. I
videoläget kan bara 10-sekunders självutlösaren
användas.
ŋ10 sek självutlösare (
)
: När du trycker på avtryckaren exponeras bilden
om 10 sekunder.
[ Välj 10 sek självutlösare ]
ŋ2 sek självutlösare (
)
: När du trycker på avtryckaren exponeras bilden
om 2 sekunder.
ŋDubbel självutlösare (
)
: En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare
en bild. Om du använder blixt, kan 2-sekunders självutlösaren fördröjas
mer än 2 sekunder beroende på blixtens uppladdningstid.
3. När du trycker på avtryckaren, tas en bild efter att den specificerade tiden gått
och självutlösaren är fortfarande aktiverad.
INFORMATION
ƃ Om du använder Självutlösaren och Uppspelningsläge-knappen under
Självutlösar-operation annulleras självutlösar-funktionen.
ƃ Använd ett stativ för att förhindra att kameran skakar.
ƃ I Videofilm-läge fungerar bara 10s självutlösaren och fjärrkontrollen.
<23>
Knappen MENU / OK
E (effekter)-knapp
ƈ MENY-knappen
- När du trycker på menyknappen visas en meny för varje kameraläge på LCDmonitorn.
Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.
- Ett menytillval kan visas när följande är markerade:
VIDEOSEKVENS- och STILLBILDSLÄGE.
Det finns ingen meny om du valt läget LJUDINSPELNING.
STORLEK
Tryck på MENY-knappen
[Menu av]
2816X2112
2592x1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
[Menu på]
ƈ OK-knappen
- Om en meny visas på LCD-monitorn används denna knapp för att flytta
markören till en undermeny eller för att bekräfta data.
ƈ Det är möjligt att lägga till speciella effekter till dina bilder med användande av
denna knapp.
ƈ Stillbildsläge : Du kan välja färg, fokuseringsintervall, collage och bildrutemenyer.
ƈ Videofilm-läge : Du kan välja färgmenyn.
ƈ Tillgängliga effekter via inspelningsläge (O : Valbart X : Inte valbart)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
ſ Denna knapp fungerar inte i Röstinspelningsläge och i vissa motivlägen (Natt,
Solnedgång, Gryning, Motljus, Fyrverkeri).
Om en specialeffekt är vald, annulleras automatiskt de andra specialeffektfunktionerna (Förinställda fokuserings-bildrutor, Fotomontagefotografering,
Fotorutor) som tidigare ställts in.
ƈ Även om kameran stängs av bevaras specialeffekt-inställningen. För att ta bort
specialeffekten, välj (
)-undermeny i Färgmenyn och välj sedan (
)
undermeny i resten av specialeffekt-menyn.
<24>
Specialeffekt : Färg
Specialeffekt : Förinställda skarpa (fokuserade) zoner
ƈKamerans datorkraft kan användas för specialeffekter på dina bilder.
1. Tryck på E-knappen i stillbildsläget eller Videofilmläget.
2. Välj (
) –meny-fliken genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
NORMAL
[Stillbildsläge]
ƈDu kan få objektet att framhävas från omgivningen.
Objektet kommer att bli skarpt och i fokus medan
resten av bilden blir ofokuserad.
1. Tryck på E-knappen i ett godtyckligt
inspelningsläge (utom för VIDEOFILM och
MARKER
AUTO-läge).
2. Välj (
) –meny-fliken genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn med knapparna UPP och NER och tryck på
knappen OK.
NORMAL
[Videofilmläge]
3. Välj den önskade undermenyn med knapparna Upp och Ner och tryck på
knappen OK.
: Ingen effekt läggs till bilden.
: Tagna bilder kommer att lagras i svart-vitt.
: Tagna bilder lagras i sepia-ton (gulaktig brunton).
: Tagna bilder kommer att sparas i röd ton.
: Tagna bilder kommer att sparas i grön ton.
: Tagna bilder kommer att sparas i blå ton.
: Spara bilden i negativ-läge
4. Tryck på avtryckaren för att ta en bild.
MARKERA
[OMRÅDE 1]
MARKERA
[OMRÅDE 2]
MARKERA
[OMRÅDE 3]
MARKERA
[OMRÅDE 4]
4. Förinställt fokus-ramen kommer att visas.
Tryck på avtryckaren för att ta en bild.
TA BILD:AVTR REDIGERA:+/-
<25>
Specialeffekt : Förinställda skarpa (fokuserade) zoner
ƃ Flytta och ändra fokuserings-område
Efter att ha gjort ett menyval från [OMRÅDE]-menyn kan du ändra
fokuseringsområde.
1. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med hjälp av LCDmonitorn.
2. Tryck på knappen +/-.
3. Färgen på fokuseringsområdet blir vit. Tryck på Upp/ Ner/ Vänster/ Högerknappen för att flytta fokuserings-området.
4. För att välja fokuserings-område och avstånd, tryck +/- knappen igen och du
kan ta en bild.
Specialeffekt : Fotomontage
ƈ Du kan kombinera 2 ~ 4 olika foton i en stillbild.
1. Tryck på E-knappen i ett godtyckligt
inspelningsläge (utom för VIDEOFILM och
AUTO-läge).
2. Välj (
) –meny-fliken genom att trycka på
Vänster/Höger-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn med knapparna
Upp och Ner och tryck på knappen OK.
-
KOMPONERA
: Avbryter kompositionen.
: 2 olika foton kombineras i en stillbild.
: 3 olika foton kombineras i en stillbild.
: 4 olika foton kombineras i en stillbild.
: 2 olika panoramabilder är kombinerade till en stillbild.
Tryck på +/- knappen
TA BILD:AVTR FLYTTA:
TA BILD:AVTR REDIGERA:+/-
[Bilden är aktiverad]
Nedtryckning av
Upp/ Ner/ Vänster/
Höger knapp
4. Det antal delfoton du valde i steg 3 visas på LCD-monitorn.
Tryck på slutarknappen för att påbörja kompositionen.
ſ Välja 2 delbilder
Trycka på
slutar
knappen
TA BILD:AVTR RAD. :+/-
[Klar för fotografering]
TA BILD:AVTR FLYTTA:
[Efter att ha bytt bildposition]
<26>
[Första bilden]
SPARA : OK
RAD. :+/-
[Andra bilden]
[Den sista bilden]
5. För att spara collage-fotografier, tryck på OK-knappen efter att du tagit sista
kortet.
Tryck på +/- knappen
TA BILD:AVTR REDIGERA:+/-
Trycknin
g på OKknappen
Trycka på
slutar
knappen
Specialeffekt : Fotomontage
INFORMATION
ƃ Du kan använda blixtljus-knappen, självutlösar-knappen, makro-knappen,
röstminnes-knappen och Zoom W/ T-knappen under fotomontagefotograferingen.
ƃ Om du trycker på Uppspelningsläge-knappen eller trycker på
Röstinspelnings-knappen två gånger under fotomontage-fotografering,
kommer vart och ett av kamerans arbetslägen att utföras. När Meny- eller
E-knappen trycks visas ett bekräftelsefönster. De tidigare tagna bilderna
kommer att raderas.
ƃ Efter att du tagit sista collage-kortet, tryck på OK-knappen. Då kommer röstmemot att starta.
ƃ Att ändra en del av fotomontage innan man tar sista bilden
Innan du tar den sista fotomontage-bilden, kan du ändra en del av fotomontaget.
1. Under fotomontage-fotograferingen, tryck på +/- knappen.
2. En tidigare tagen bild kommer att tas bort och en ny bild kommer att visas.
Om denna bild har tagits tidigare, tryck på +/- knappen igen och den tidigare
bilden kommer att tas bort igen.
ƃ Byt en del av fotomontaget efter att ha tagit sista bilden
1. Efter att ha tagit sista fotografiet kommer en markör att låta dig välja en bild för
visning. Tryck på Upp/ Ner/ Vänster/ Höger-knappen för att välja denna bild.
2. Tryck på +/- knappen och en bild kommer att kasseras. Fotomontage-bilden
kommer att aktiveras.
3. Tryck på Slutar-knappen. Du kan ta fler bilder igen genom att använda Upp/
Ner/ Vänster/ Höger-knappen och +/- knappen.
4. För att spara bilden, tryck på OK-knappen.
Tryck på
Upp-knappen
SPARA : OK
RAD. : +/-
SPARA : OK
[Efter att ha tagit den 4e bilden]
RAD. : +/-
[Gå bakåt till 2a bilden]
Tryck på
+/- knappen
Tryck på
Slutar-knappen.
[Ta bort den 2a bilden]
Tryck på +/- knappen
TA BILD:AVTR
RAD. : +/-
[Innan man tar den 3e bilden]
3. Tryck på slutar-knappen för att ta en ny bild.
TA BILD:AVTR
RAD. : +/-
Tryck på
OK-knappen
[Gå tillbaks till 2a bilden]
SPARA : OK
RAD. : +/-
[Efter att ha tagit 2a bilden igen]
[En sparad bild]
<27>
Specialeffekt : Fotoram
+/- knapp
ƈ Du kan lägga till 9 olika ramliknande kanter till en stillbild som du tänker ta.
1. Tryck på E-knappen i ett godtyckligt inspelningsläge
(utom för VIDEOFILM och AUTO-läge).
2. Välj (
) –meny-fliken genom att trycka på
Vänster/Höger-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn med knapparna
UPP och NER och tryck på knappen OK.
-
FOTORAM
: Fotoramen kommer inte att läggas till.
ƈ Du kan använda +/- -knappen för att justera värdena för RGB, ISO, vitbalans
och exponerings-kompensation.
Huvudmeny
Undermeny
RGB
R (Röd), G (Grön) och B (Blå)
Tillgängliga kameralägen
ISO
AUTO, 50, 100, 200, 400
Vitbalans
AUTO, DAGSLJUS, MOLNIGT,
LYSRÖR H, LYSRÖR L,
GLÖDLAMPSLJUS, EGEN
INSTÄLLNING.
Exponeringskompensation
-2.0~0.0~+2.0 (0,5EV steg)
ƈ RGB : Här kan du ställa in värdena för R (Röd), G (Grön) och B (Blå) för de
bilder du ska ta.
ƃ Ställa in RGB-värden
1. Tryck på knappen +/- och använd sedan
piltangenterna UPP eller NER för att markera
symbolen för RGB (
). Menyraden för RGB
visas enligt bilden.
2. Använd UPP/ NER/ VÄNSTER och HÖGER
piltangenter för att välja önskat RGB-värde.
- Piltangenterna Upp/ Ner Flyttar mellan symbolerna R, G och B.
- Piltangenterna Vänster/ Höger : Ändrar värdet för respektive symboler
3. När du åter trycker på knappen +/- sparas det värde som du ställt in och
inställningsläget för RGB avslutas.
4. Fotoramen försvinner.
Tryck på avtryckaren för att ta en bild.
ſ Innan en bild tas kan du ändra bildramen genom att
trycka på +/- -knappen. Ändra bildramstypen genom
att trycka på Upp/Ner/Vänster/Höger-knappen.
<28>
ſ När specialeffekt (färg) från en annan ikon än
RGB.
TA BILD:AVTR
RAM:+/-
väljs, så kan man inte välja
+/- knapp
ƈ ISO : Du kan välja ISO-känsligheten för dina bilder.
Hastigheten eller kamerans specifika ljuskänslighet anges i ISO.
ƈ Vitbalans : Vitbalanskontrollen låter dig justera färgerna så att de ser mer
naturliga ut.
ƃ Välja ISO-känslighet
1. Tryck på knappen +/- och använd sedan
piltangenterna UPP eller NER för att markera
symbolen för ISO (
). Menyraden för ISO
visas enligt bilden.
2. Använd VÄNSTER eller HÖGER piltangent för
att välja önskat värde för ISO-känsligheten.
- AUTO: Kamerans känslighet ändras
automatiskt beroende på exempelvis belysning och motivets
ljusstyrka.
- 50, 100, 200, 400 : Du kan öka slutarhastigheten vid samma mängd
omgivningsljus genom att öka ISO-känsligheten.
Bilden kan dock bli överexponerad vid starkt ljus. Ju
högre ISO-värde, desto känsligare är kameran för ljus
och har därmed större kapacitet att ta bilder vid svagt
ljus. Men brusnivån ökar i takt med ISO-värdet, vilket
gör bilden grynigare.
3. När du åter trycker på knappen +/- sparas det värde som du ställt in och
inställningsläget för ISO-känslighet avslutas.
ƃ Välja en vitbalansinställning
1. Tryck på knappen +/- och använd sedan
piltangenterna UPP eller NER för att markera
symbolen för vitbalans (
). Menyraden för
vitbalans visas enligt bilden.
2. Använd VÄNSTER och HÖGER piltangenter för
att ställa in vitbalansen till önskat värde.
Det värde du ställt in visas på LCD-monitorn.
AUTO
: Kameran väljer automatiskt vitbalansinställning
beroende på de rådande ljusförhållandena.
DAGSLJUS
: För utomhusfotografering.
MOLNIGT
: För att fotografera när det är molnigt eller regnar.
Lysrör H
: För fotografering med dagsljus lysrörsarmatur.
Lysrör L
: För fotografering med vitt lysrörsljus.
GLÖDL.
: För att ta bilder i glödlampsbelysning (vanliga
glödlampor).
ANPASSAD
: Låter dig ställa in vitbalansen i enlighet med
omständigheterna vid fotograferingen.
Olika ljusförhållanden kan orsaka färgstick på dina bilder.
3. Tryck åter på +/-. Det värde som du ställt in sparas och inställningsläget för
vitbalansen stängs.
<29>
+/- knapp
ƃ Använda anpassad vitbalans
Vitbalansinställningarna kan variera en aning beroende på omgivningen. Du kan
välja den vitbalans som passar bäst för omgivningen genom att ställa in
Anpassad vitbalans.
1. Välj menyn Anpassad (
) och tryck sedan
på knappen +/-.
2. Placera ett vitt papper framför kameran så att
LCD-monitorn enbart visar vitt och tryck sedan
in avtryckaren.
3. Din anpassade vitbalans är nu sparad.
- Värdet för den anpassade vitbalansen
används från och med när du tar nästa bild.
- De egna inställningarna för vitbalansen
bevaras tills du skriver över dem.
Measure:Shutter
ٌ
[ Vitt papper ]
<30>
ƈ Exponeringskompensation : Denna kamera ställer in exponeringen automatiskt
enligt rådande ljusförhållanden. Du kan också välja
exponeringsvärde genom att använda knappen +/-.
ƃ Kompensera exponering
1. Tryck på knappen +/- och använd sedan
piltangenterna UPP eller NER för att markera
symbolen för exponeringskompensation (
).
Menyraden för exponeringskompensationen
visas enligt bilden.
2. Använd VÄNSTER och HÖGER piltangenter för
att ställa in önskad faktor för exponeringskompensation.
3. Tryck på knappen +/- igen. Det värde som du ställt in sparas och
inställningsläget för exponeringskompensation stängs. Om du ändrar
exponeringsvärdet, visas exponeringssymbolen (
) i LCD-monitorns
nederkant.
* Ett negativt värde för exponeringskompensationen minskar exponeringen.
Observera att ett positivt EV-värde ökar exponeringen och LCD-monitorn kan
bli vit och du kan få dåliga bilder.
Använda LCD-monitorn för att ställa in kameran
ƈ Du kan använda menyn på LCD-monitorn för att ställa in
fotograferingsfunktionerna. I alla lägen utom i LJUDINSPELNING, visas menyn
på LCD-monitorn när du trycker på MENU.
ˋ2816X2112
STORLEK 2272X1704
(Bild)
1600X1200
640X480
STORLEK 640X480
(Filmklipp) 160X120
SUPERFIN
KVALITET
NORMAL
BILDER PER SEK 30 BPS
MULTI
MÄTNING
FOTOGRAF ENSTAKA
ERING
AEB
MJUK
SKÄRPA
HÅRD
KOMPLETT
OSD
INFORMATION LCD SPARA
2592x1944
2048X1536
1024X768
320X240
FIN
15 BPS
SPOT
SERIETAGNING
NORMAL
GRUNDLÄGG
-
Kamerans arbetssätt
Sida
S.16
ſ ˋ.Endast S600.
ſ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.
ƈ Följande funktioner är tillgängliga, beroende på vilket läge du valt.
Objekt markerade med grått
är standardinställningar.
Undermeny
Undermeny
Kamerans arbetssätt
NÄRBILD
SOLNEDGÅNG GRYNING
MOTLJUS FYRVERKERI
STRAND&SNÖ
LANDSKAP
LÄGE
ſ Menyn visas inte på LCD-montorn vid följande tillfällen:
- När du trycker på någon annan knapp.
- Medan bilddata processas.
- När batterierna är urladdade.
Menyfliken Huvudmeny
Menyfliken Huvudmeny
Sida
S.32
Hur man använder menyn
1. Sätt på kameran och tryck på knappen MENU. En meny för vart och ett av
kameralägena visas. Det finns emellertid ingen meny för ljudinspelningsläget (
).
2. Använd VÄNSTER eller HÖGER piltangent för att navigera genom menyerna.
STORLEK
S.32
S.32
S.32
S.33
S.33
S.34
S.34
2816X2112
2592x1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
Tryck på
VÄNSTER
eller HÖGER
knappen
KVALITET
SUPERFIN
FIN
NORMAL
Tryck på
VÄNSTER
eller HÖGER
knappen
MÄTNING
MULTI
SPOT
3. Använd piltangenterna UPP/ NER för att välja en undermeny.
STORLEK
2816X2112
2592x1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
Tryck på
UPP eller
NER
knappen
STORLEK
2816X2112
2592x1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
Tryck på
UPP eller
NER
knappen
STORLEK
2816X2112
2592x1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
4. Välj en undermeny, och det värde du väljer sparas.
Du tar bort menyvisningen helt genom att trycka på menyknappen.
<31>
Storlek
Kvalitet / Bildhastighet
ƈ Du kan välja den bildstorlek du önskar.
Läge
Stillbilds-läge
Videofilms-läge
ƈ Du kan välja den kompressionsgrad som passar för de bilder du tagit.
Ju högre kompressionsgrad, desto lägre bildkvalitet.
Stillbilds-läge
Läge
Ikon ˋ
2816X 2592X 2272X 2048X 1600X 1024X 640X
Storlek
2112 1944 1704 1536 1200 768
480
640X 320X 160X
480
240 120
ſˋ. Endast S600.
STORLEK
2816X2112
2592x1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
[ Stillbilds-läge ]
STORLEK
640X480
320X240
160X120
[ Videofilms-läge ]
Videofilms-läge
Symbol
Undermeny
SUPERFIN
FIN
NORMAL
30BPS
15BPS
Filformat
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
KVALITET
SUPERFIN
FIN
NORMAL
[ Stillbilds-läge ]
BILDER PER SEK
30BPS
15BPS
[ Videofilms-läge ]
INFORMATION
INFORMATION
ƃ Ju högre upplösning – desto färre tillgängliga bilder eftersom högre
upplösning kräver mera minne än lägre upplösning.
ƃ Detta filformat är i enlighet med DCF (Design rule for Camera File system).
ƃ JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG är den bildkompressionsstandard som utvecklats av Joint Photographic Experts Group. Denna typ
av kompression är den vanligaste för komprimering av fotografier och grafik
eftersom den kan komprimera filerna effektivt utan att skada dem.
<32>
Mätning
Serietagning
ƈ Om du inte kan uppnå lämpliga exponeringsförhållanden kan du ändra
mätningsmetoden för att ta ljusare bilder.
[MULTI] : Exponerings-beräkningarna baseras på
ett genomsnitt av tillgängligt ljus i
bildfältet. Beräkningen koncentreras mot
centrum av bildfältet. Detta passar för
allmän användning.
[SPOT] : Endast den rektangulära arean i mitten
av LCD-skärmen kommer att ljusmätas.
Detta passar för när motivet i mitten är
rätt exponerat, oavsett bakgrundsljuset.
MÄTNING
MULTI
SPOT
[ PROGRAM-läge ]
ſ Om motivet inte är i mitten av fokuseringsområdet, använd inte spot-mätning
då detta kan resultera i exponeringsfel. I detta fall är det bättre att använda
exponeringskompensation.
ƈ Du kan välja kontinuerlig fotografering och AEB
(Auto Exposure Bracketing).
- [ENSTAKA]
: Ta endast en bild
FOTOGRAFERING
- [SERIETAGNING] : Bilder kommer att tas
ENSTAKA
kontinuerligt tills slutar-knappen
SERIETAGNING
AEB
släpps upp.
Fotograferingskapaciteten
beror på minnet.
[ PROGRAM-läge ]
- [AEB]
: Ta tre bilder i en serie i olika
exponeringar: kort exponering
(-0,5 EV), standard-exponering (0,0 EV) och överexponering (+0,5 EV). Använd detta läge om det är svårt
att avgöra exponering av objektet.
ſ Hög upplösning och bildkvalitet ökar filspartiden, vilket i sin tur förlänger
stand-by tiden.
ſ Om någon av undermenyerna [SERIETAGNING] eller [AEB] väljs, stängs
blixten automatiskt av.
ſ Om färre än 3 bilder finns tillgängliga i minnet så är AEB-fotografering inte
tillgängligt.
ſ Det är bäst att använda ett stativ för AEB-fotografering, eftersom spartiden för
varje bild är längre och ev. kameraskakningar kan ge suddiga bilder.
<33>
Skärpa
OSD(On Screen Display) information
ƈ Du kan justera skärpan för de bilder som du ska ta.
Du kan inte kontrollera skärpeeffekten på LCDmonitorn innan du tar en bild, eftersom denna effekt
appliceras på bilden först när den lagras i minnet.
SKÄRPA
MJUK
NORMAL
HÅRD
[ PROGRAM-läge ]
Undermeny
MJUK
NORMAL
HÅRD
Symbol
Beskrivning
Bildens konturer diffuseras (blir oskarpa).
Denna effekt passar om du vill redigera bilderna på
din dator.
Bildens konturer skärps upp.
Detta passar för utskrift.
Bildens konturer förstärks.
Konturer i bilden skärps, men bilden kan bli brusig.
ƈ I alla lägen med undantag för LJUDINSPELNING-läge, kan du kontrollera
inspelningsstatus på LCD-skärmen.
ƈ Viloläge : Om du väljer [LCD SPARA] och
OSD INFORMATION
kameran inte används under den
KOMPLETT
specificerade tiden (ca 30 SEK.),
GRUNDLÄGG
LCD SPARA
kommer kamerans strömförsörjning
automatiskt att gå i viloläge (LCDskärmen : AV, Kamerans status-lampa
: Blinkar).
- Tryck på någon av knapparna – dock inte på strömbrytaren – när du vill
använda kameran igen.
- Om du inte använder kameran inom den angivna tiden, stängs strömmen av
automatiskt för att spara batterierna. Läs sidan 54 för mer information om den
automatiska avstängningen.
[Fullständig info]
<34>
[Standardinfo]
Starta uppspelningsläget
ƈ Om det sitter ett minneskort i kameran används alla kamerans funktioner mot detta.
ƈ Om det inte sitter något minneskort i kameran används alla kamerans funktioner
enbart mot internminnet.
ƈ Om du har satt på kameran med strömbrytaren, kan du trycka en gång på
knappen PLAY för att ändra till visningsläget och trycka en gång till för att ändra
till fotograferingsläget.
ƈ Du kan sätta på strömmen med uppspelningsläge-knappen. Kameran sätts på i
uppspelningsläge. Tryck på uppspelningsläge-knappen igen och kameran stängs av.
ƈ Du kan ställa in funktionerna för UPPSPELNINGSLÄGET med
kameraknapparna och LCD-monitorn.
ƃ Visa en stillbild
1. Välj UPPSPELNINGSLÄGET genom att
trycka på uppspelningsknappen (
).
2. Den senast lagrade bilden i minnet visas
p LCD-monitorn.
3. Välj en bild som du önskar visa genom att trycka
på piltangenterna VÄNSTER eller HÖGER.
ſ Tryck och håll inne höger eller vänster piltangent
för att snabbspola de bilder som visas.
INFORMATION
ƃ Uppträdande-läge : Tryck på PLAY-knappen i mer än 3 sekunder ändrar
buzzern och start-ljudets inställning till AV, även om du har satt dessa till PÅ.
ƃ Tryck lätt på slutar-knappen i Uppspelningsläge, för att växla till det aktuella
fotograferingsläget.
ƃ Spela upp en videosekvens
Stegen 1 ~ 2 är samma som när du visar en stillbild.
100-0010
3. Välj den inspelade videofilmen och tryck på Spela
upp & Paus (
) –knappen för att spela upp.
- För att göra en paus vid uppspelning av en
Play:
TA BILD:E
videosekvens, tryck på knappen play & pause
00:00:35
(uppspelning/ paus) igen.
- När du trycker på knappen play & pause igen
startas videosekvensen om.
- Du kan spola tillbaka en videofilm under
uppspelning genom att trycka på VÄNSTER
piltangent. Du snabbspolar framåt med HÖGER
piltangent.
- Du stoppar uppspelningen av en video genom att trycka på knappen play &
pause och därefter VÄNSTER/ HÖGER piltangent.
ƈ Videoinfångning: skapar stillbilder från en videofilm.
ƃ Hur man fångar en stillbild
Steg 1~3 är samma som de för att spela upp en
videofilm.
4. Tryck på Spela upp/ Paus-knappen under
uppspelning av videofilm. Tryck därefter på Eknappen.
5. Den pauserade videofilmen sparas under ett nytt
filnamn.
ſ Den tagna videofilms-filen har samma storlek
som den ursprungliga videofilmen (640X480,
320X240, 160X120).
100-0010
Play:
TA BILD:E
00:00:12
[ Pauserad ]
[Tryck på E-knappen]
<35>
Starta uppspelningsläget
ƃ Spela upp ljud
Stegen 1 ~ 2 är samma som när du visar en stillbild.
3. Välj den inspelade röstfilen och tryck på Spela upp
& Paus (
) –knappen för att spela upp.
- För att göra en paus vid uppspelning av en
PLAY:
ljudinspelning, tryck på knappen play & pause
igen.
- Tryck på knappen play & pause för att fortsätta uppspelningen av
ljudinspelningen.
- Du kan spola tillbaka en ljudinspelning under uppspelning genom att trycka
på VÄNSTER piltangent. Du snabbspolar framåt med HÖGER piltangent.
- Du stoppar uppspelningen av en ljudfil genom att trycka på knappen play &
pause och därefter VÄNSTER/ HÖGER piltangent.
LCD-skärms-indikator
ƈ LCD–skärmen visar fotograferingsinformation för den visade bilden.
ISO : 50
Av : F 2.8
Tv : 1/30
Flash : On
2816X2112
2006/01/01
‫ڻ‬
‫ڼ‬
‫ڽ‬
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<36>
‫ۄ‬
‫ڹ‬
‫ں‬
Beskrivning
Uppspelningsläges-ikon
Batteri
Röstmemo
Skydda
DPOF
Inspelningsdatum
Bildstorlek
Blixt
Slutarhastighet
Bländarvärde
ISO
Mappnamn & Filnamn
Ikon
2006/01/01
2816X2112 ~ 256X192
On / Off
8~1/1,500
F2.8 ~ F12.4
50 ~ 400
100-0007
‫ۃ‬
‫ۂ‬
‫ہ‬
‫ۀ‬
‫ڿ‬
‫ھ‬
Sida
S.9
S.20
S.44
S.46
S.32
S.21
S.14
S.14
S.29
S.53
Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran
ƈ I visningsläget kan du använda knapparna på kameran för att bekvämt ställa in
visningslägets funktioner.
Knapp för Indexbilder (
) / förstoring (
)
ƈ Du kan titta på flera bilder samtidigt, förstora en bild som du valt, beskära den
och spara en beskuren del av bilden.
ƃ Visning av indexbilder
1. När en bild visas på hela skärmen, trycker du på
indexbildknappen.
2. Tumnageldisplayen markerar den bild som
visades när du valde tumnagelläget.
3. Använd piltangenterna för att flytta markeringen till önskad bild
4. Tryck på förstoringsknappen för att visa bilden i full storlek.
Knapp för Indexbilder (
) / förstoring (
)
ƃ Förstoring av bilder
1. Välj en bild som du önskar förstora genom att
trycka på förstoringsknappen.
2. Använd piltangenterna för att visa olika delar av
bilden.
3. Om du trycker på tumnagelknappen visas bilden
igen utzoomad i full storlek.
- Du kan avgöra huruvida en bild som visas är en
förstorad vy genom att kontrollera bildförstoringsindikatorn som visas längst upp till vänster på
LCD-skärmen. (Om bilden inte är en förstorad vy
så visas inte indikatorn.) Du kan också
kontrollera den förstorade ytan.
- Videofilmer och WAV-filer kan inte förstoras.
- Om en bild förstoras, kan dess kvalitet försämras.
Tryck på tumnagelknappen.
(
)
Tryck på
förstoringsknappen. (
)
Markerad bild
[Normalt visningsläge]
[Läget tumnagelbildsvisning]
<37>
Knapp för Indexbilder (
) / förstoring (
)
ƃMaximal förstoringsgrad i förhållande till bildstorlek.
Bildstorlek
ˋ6M
Maximal
X11.0
förstoringsgrad
5M
4M
3M
2M
1M
VGA
X10.1
X8.9
X8.0
X6.3
X4.0
X2.5
ſˋ.Endast S600.
ƃ BESKÄR : Du kan skära ut en del av en bild och spara den som en ny bild.
1. Välj en bild som du önskar förstora genom att
trycka på förstoringsknappen.
BESKÄR?
2. Använd piltangenterna för att visa olika delar av
JA
NEJ
bilden.
BEKR.: OK
3. När du trycker på MENU visas meddelandet
enligt illustrationen till höger.
4. Välj undermeny-värdena genom att trycka på
VÄNSTER / HÖGER-knappen och därefter trycka på OK-knappen.
- [JA] : Den trimmade bilden sparas som en ny fil och visas på LCDmonitorn.
- [NEJ] : Trimningsmenyn försvinner.
* Om det inte finns tillräckligt minne för att spara den trimmade bilden, kan
bilden inte trimmas.
* Du kan radera den förstorade bilden under trimningsfunktionen genom att
trycka på knappen RADERA.
<38>
Ljudinspelning (
) / piltangenten UPP
ƈ När en meny visas på LCD-monitorn, flyttas markören uppåt när du trycker på
piltangenten UPP.
ƈ Om ingen meny visas på LCD-monitorn, används knappen UPP för
ljudinspelning. Du kan tala in en text som lagras med stillbilden.
ƃ Lägga till en röstkommentar till en stillbild
1. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent för att
välja en bild som du vill spela in ljud till.
2. Tryck på ljudinspelningsknappen (
) så visas
ljudinspelningssymbolen.
Kameran är nu klar för ljudinspelning.
3. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen
och röstkommentaren spelas in i 10 sekunder för
den valda stillbilden. Under inspelningen,
kommer statusfönstret att visas enligt
illustrationen här bredvid.
Stop:Shutter
4. Inspelningen kan stoppas genom att du åter
trycker på avtryckaren.
5. Symbolen (
) visas på LCD-monitorn när
ljudinspelningen är klar.
- Röstmemos kan inte inspelas på videofilm- och
röstinspelnings-filer.
- Den bästa ljudinspelningen blir om du håller
kameran (mikrofonen) på 40 cm avstånd från
dig själv (för tal).
- Röstkommentaren sparas i formatet -.wav, men har samma filnamn som
den bild som den tillhör.
- Om du lägger till en ny röstkommentar till en bild som det redan finns en
kommentar till, kommer den existerande att raderas.
Knappen Uppspelning & Paus (
) / Ner
ƈ I visningsläget fungerar knappen play & pause / NER enligt följande:
- Om en meny visas:
Tryck på piltangenten NER för att flytta från huvudmenyn till en undermeny
eller för att flytta markören nedåt inom undermenyn.
- Om en stillbild visas eller en röstkommentar eller videofilm spelas upp:
I stoppat läge
: Visar en stillbild med röstkommentar,
ljudinspelning eller videofilm.
Under visning/ uppspelning : Stoppar uppspelningen temporärt
I pauserat läge
: Återtar uppspelningen
PLAY:
PAUSE:
REW
[ Ljudinspelning har stoppats ]
STOP:OK
PLAY:
E (effekter)-knapp
ƈ Det är möjligt att lägga till speciella effekter till dina bilder med användande av
denna knapp.
1. Välj en stillbild eller videofilm och tryck
på E-knappen.
2. Välj en önskad undermeny och tryck
på OK-knappen.
AVBR:E
: Tagna bilder lagras i svart-och-vitt.
: Tagna bilder lagras i en sepia-färg
(en grad av gulbrun färg).
: Tagna bilder lagras i en röd ton.
: Tagna bilder lagras i en grön ton.
: Tagna bilder lagras i en blå ton.
: Spara bilden i negativ-läge.
EXIT:OK
FF
[ Ljudinspelning spelas upp ]
[ Ljudinspelning har pauserats ]
ſ Den ändrade bilden sparas under ett nytt filnamn.
<39>
Raderingsknapp (
)
Skrivar-knapp
ƈ Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.
ƈ Om du valde [DATOR] i undermenyn; i [USB]inställningar, [ANSLUTER DATOR]-meddelandet
kommer att visas när du ansluter kameran till din
skrivare, och anslutningen blir inte etablerad.
I sådana fall, trycka på Skrivare-knappen.
[ANSLUTER SKRIVARE]-meddelandet visas, och
det Lätta utskriftsläget blir valt.
ƃ Radera bilder i visningsläget
1. Välj en bild som du önskar radera genom att
trycka på knapparna VÄNSTER/ HÖGER och
tryck sedan på knappen RADERA (
).
2. Ett meddelande visas nu på LCD-monitorn enligt
bilden här bredvid.
3. Välj undermeny-värdena genom att trycka på
VÄNSTER / HÖGER-knappen och därefter trycka
på OK-knappen.
Om du valt [JA] : De markerade bilderna
raderas.
Om du väljer [NEJ]: Avbryter "Radera bild".
RADERA?
JA
NEJ
BEKR.: OK
ƃ Radera bilder i Indexbildsläget
1. Använd piltangenterna UPP/NER för att välja den bild du önskar radera och
tryck sedan på knappen RADERA (
).
2. Följande meddelande visas på LCD-monitorn.
3. Välj undermeny-värdena genom att trycka på VÄNSTER / HÖGER-knappen
och därefter trycka på OK-knappen.
Om du valt [JA] : De markerade bilderna raderas.
Om du väljer [NEJ]: Avbryter "Radera bild".
Tryck på knappen
RADERA
RADERA?
JA
NEJ
BEKR.: OK
INFORMATION
ƃ Innan du raderar bilder ur kameran ska du skydda de bilder som du vill ha
kvar, eller föra över dem till din dator.
<40>
* I vissa fall kanske kameran inte kan ansluta till skrivare. Kontrollera att skrivaren
stöder PictBridge.
- Efter anslutningen kommer menyn för ‘Easy
printing’ att visas på LCD-skärmen. För att visa
PictBridge-menyn, tryck på Meny-knappen.
För mer information om PictBridge-menyn, se
sidan 49.
BILDER
EN BILD
ALLA
AVBR:MENU
FLYTTA:
Knapparna VÄNSTER/ HÖGER/ MENY/ OK
ƈ Knapparna VÄNSTER / HÖGER / MENU / OK aktivera följande.
- VÄNSTER piltangent : När en meny visas trycker du på VÄNSTER piltangent
för att välja menyfliken till vänster om markören.
- HÖGER piltangent
: När en meny visas trycker du på HÖGER piltangent
för att välja menyfliken till höger om markören, eller för
att välja en undermeny.
- MENU piltangent
: När du trycker på MENU-knappen, visas
UPPSPELNINGSMENYN på LCD-monitorn. Om du
trycker på knappen igen återgår visningen till
huvudmenyn.
- OK piltangent
: När menyn visas på LCD-monitorn används knappen
OK för att bekräfta de ändringar som gjorts med
piltangenterna.
Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn
ƈ Uppspelningsfunktionerna kan ändras via LCD-monitorn. Om du trycker på
MENYKNAPPEN i uppspelningsläget visas menyn på LCD-monitorn.
Menyerna som du kan ställa in i visningsläget är följande. För att ta en bild efter
att uppspelningsmenyn har ställts in, trycker du antingen på knappen
UPPSPELNING eller på slutarknappen.
Menyfliken
Huvudmeny
BILDSPEL
Undermeny
Sekundär meny
VISA
SPELA / R.SPELA
INTERVALL
1, 3, 5, 10 SEK
EFFEKT
SKYDDA
RADERA
ÄNDRA
UPPLÖSNING
VÄLJ BILD
ALLA BILDER
OFF
ÖPPNA / LÅS
VÄLJ BILD
-
ALLA BILDER
-
ˋ2592x1944
-
2272 X 1704
-
2048 X 1536
-
1600 X 1200
-
1024 X 768
-
640 X 480
-
ANV.BILD1, 2
-
Sida
S.43~44
S.44
S.45
S.45
<41>
Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn
Menyfliken
Huvudmeny
ROTERA
DPOF
KOPIA
OSD
INFORMATION
ſ ˋ. Endast S600.
Undermeny
Sekundär meny
HÖGER 90˚
-
VÄNSTER 90˚
-
180˚
-
HORISONTELLT
-
VERTIKALT
-
STANDARD
VÄLJ BILD / ALLA / AVBRYT
INDEX
NEJ / JA
STORLEK
VÄLJ BILD / ALLA / AVBRYT
NEJ
-
JA
-
KOMPLETT
-
GRUNDLÄGG
-
OSD AV
-
Sida
ƈ Denna meny kan användas när kameran är direktansluten till en skrivare som
stöder PictBridge. Kameran ansluts med en USB-kabel.
Menyfliken
S.46
Huvudmeny
BILDER
AUTOINSTÄL
LNING
Undermeny
Sekundär meny
EN BILD
-
ALLA
-
NEJ
-
JA
-
S.50
S.50
AUTO
S.46
VYKORT
VISITKORT
4X6
S.48
STORLEK
L
2L
Letter
S.49
A4
EGEN
A3
INSTÄLLNING
AUTO
FULL
1
2
LAYOUT
4
8
9
16
INDEX
<42>
Sida
S.51
Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn
Menyfliken
Huvudmeny
Undermeny
Sekundär meny
Sida
AUTO
ENKELT
TYP
S.51
ƃ Starta bildspelet : Bildspelet kan bara starta i [VISA]-menyn.
1. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [VISA]BILDSPEL
menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
VISA
SPELA
2. Välj en önskad undermeny genom att trycka på
INTERVALL
R.SPELA
EFFEKT
Upp/Ner-knappen.
[SPELA] : Bildspelet stoppas efter en visning.
TILLB. :
SÄTT:OK
[R.SPELA] : Bildspelet upprepas tills det avbryts.
3. För att spara de ändrade inställningarna, tryck på
OK-knappen. Då kommer bildspelet att starta.
S.51
ƃ Välja uppspelningsintervall : Ställer in intervallet mellan bilderna i ett bildspel.
1. Välj undermenyn [INTERVALL] med hjälp av
BILDSPEL
knapparna UPP och NER och tryck därefter på
1 SEK
VISA
HÖGER-knappen.
3 SEK
INTERVALL
5 SEK
EFFEKT
2. Använd piltangenterna Upp eller Ner för att ställa in
10 SEK
visningsintervallet.
TILLB. :
SÄTT:OK
3. Tryck på OK för att spara och använda
inställningen.
AUTO
KVALITET
INSTÄLLNING
UTKAST
NORMAL
FIN
AUTO
DATUM
AV
PÅ
AUTO
FILNAMN
AV
PÅ
SKRIV UT
DPOF
UTSKRIFT
ÅTERSTÄLL
ƈ Bilder kan visas kontinuerligt med förinställda intervall.
Du kan se på ett bildspel om du kopplar in kameran till en extern monitor.
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck på meny-knappen.
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj menyfliken [BILDSPEL].
FOTO
SNABBFOTO
EGEN
Starta visningen av bildserien
STANDARD
-
INDEX
-
NEJ
-
JA
-
NEJ
-
JA
-
ſ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.
S.52
S.52
INFORMATION
ƃ Laddningstiden beror på bildstorlek och kvalitet.
ƃ Vid visning av ett bildspel visas bara första bildrutan i en video-fil.
ƃ Medan diabilds-visningen spelar upp, kommer röst-inspelnings-filen inte att
visas.
<43>
Starta visningen av bildspelet
ƃ Välj effekter för bildspel: Du kan använda unika visningseffekter för bildspelet.
1. Välj undermenyn [EFFEKT] med hjälp av
BILDSPEL
piltangenterna UPP och NER och tryck sedan på
VISA
OFF
HÖGER piltangent.
INTERVALL
EFFEKT
2. Använd piltangenterna UPP och NER för att välja
typ av effekt.
TILLB. :
SÄTT:OK
: Normal visning.
: Bilderna framträder långsamt.
: Bilden framträder långsamt från mitten och utåt.
: Bilden kommer in från övre vänstra hörnet.
: Bilden rör sig diagonalt från övre vänstra hörnet till nedre högra hörnet.
: Bilden växlar oregelbundet
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta inställningen.
Skydda bilder
ƈ Detta används för att skydda utvalda bilder från att raderas oavsiktligt (LÅS).
Den kan också öppna upp bilder som tidigare skyddats (ÖPPNA).
ƃ Skydda bilder
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck
på meny-knappen.
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
menyfliken [SKYDDA].
3. Välj önskad undermeny genom att trycka på
knapparna UPP/ NER och tryck sedan på OK.
[VÄLJ BILD] : Urvalsfönstret där du kan välja om en
bild ska skyddas eller låsas upp
visas.
- Piltangenterna UPP/ NER/ VÄNSTER/ HÖGER
: Välj en bild.
- Knappen Zoom W/ T: Skyddar/ låser upp bilden.
- Knappen MENU : Dina ändringar sparas och
menyn tas bort.
[ALLA BILDER] : Skyddar/ låser upp alla sparade bilder.
- Knappen Zoom W/ T : Skyddar/ låser upp bilderna.
- Knappen MENU : Dina ändringar sparas och
menyn tas bort.
- När du skyddar en bild visas symbolen för detta
på LCD-monitorn. (En bild som inte är låst har
ingen symbol.)
- En skyddad bild I LÅS-läge skyddas från
funktionerna [RADERA] men skyddas INTE från
funktionen [FORMATERA].
<44>
SKYDDA
VÄLJ BILD
ALLA BILDER
FLYTTA:
AVBR:MENU
W
ÖPPNA
T
SÄTT:OK
W
ÖPPNA
SÄTT:OK
T
Radera bilder
Bildstorlek
ƈ Av alla filer som är lagrade på minneskortet, kommer oskyddade filer i
undermappen DCIM att raderas. Observera att detta kommer att ta bort
oskyddade bilder för gott.
Du bör lagra viktiga bilder på en dator innan du raderar. Startbilden lagras i
kamerans internminne (alltså inte på minneskortet) och raderas inte även om du
raderar alla bilderna på minneskortet.
ƃ Radera bilder
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck
på meny-knappen.
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
menyfliken [RADERA].
RADERA
VÄLJ BILD
ALLA BILDER
AVBR:MENU
ƈ Ändra upplösning av en tagen bild. Välj (Anv.bild) för att spara en bild som
start-bild. Den storleksförändrade bilden kommer att få ett nytt filnamn.
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck
på meny-knappen.
2. Tryck på VÄNSTER / HÖGER piltangent och välj
menyfliken [ÄNDRA UPPLÖSNING]
3. Välj den önskade undermenyn med hjälp av
piltangenterna UPP och NER och tryck sedan på
knappen OK.
ÄNDRA UPPLÖSNING
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
AVBR:MENU
FLYTTA:
ƃ Typer av storleksändring för bilder
FLYTTA:
3. Välj önskad undermeny genom att trycka på
knapparna UPP/ NER och tryck sedan på OK.
[VÄLJ BILD] : Urvalsfönstret som visar en bild som
ska raderas.
VÄLJ:T
- Piltangenterna UPP/ NER/ VÄNSTER/ HÖGER
RAD.:OK
: Välj en bild
- Knappen Zoom T : Markera den bild som ska
raderas. (
markering)
RADERA?
- Knappen OK : Tryck på knappen OK för att visa
JA
NEJ
ett bekräftande meddelande.
BEKR.: OK
Välj alternativet [JA] och tryck på
RAD.:OK
knappen OK för att radera de
bilder som är markerade med ett .
[ALLA BILDER] : Visar ett bekräftande meddelande. Välj alternativet [JA] och
tryck på knappen OK för att radera alla oskyddade/ olåsta
bilder. Om det inte finns några skyddade/låsta bilder,
raderas alla bilder och meddelandet [INGEN BILD!] visas.
4. Efter raderingen ändras skärmen till visningsläget.
Bildstorlek 2592x1944 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 ANV.BILD
1, 2
O
O
O
O
O
O
O
ˋ6M
5M
X
O
O
O
O
O
O
4M
X
X
O
O
O
O
O
3M
X
X
X
O
O
O
O
2M
X
X
X
X
O
O
O
1M
X
X
X
X
X
O
O
VGA
X
X
X
X
X
X
O
ſ ˋ. Endast S600.
ƃ En stor bild kan förminskas men inte tvärtom.
ƃ Bara JPEG-bilder kan storleksändras. Videofilm (AVI), Röstinspelning (WAV)filer kan inte storleksändras.
ƃ Du kan endast ändra upplösning på de filer som är komprimerade i JPEG 4:2:2
formatet.
ƃ Den storleksförändrade bilden får ett nytt filnamn. Bilden [ANV.BILD] lagras inte
på minneskortet utan i internminnet.
ƃ Endast två [ANV.BILD]-bilder kan sparas.
ƃ Om minneskapaciteten inte räcker till att lagra den ändrade bilden visas
meddelandet [MINNE FULLT!] på LCD-monitorn och bilden lagras inte.
<45>
Rotera en bild
DPOF
ƈ Du kan rotera de lagrade bilderna på olika sätt. När visningen är klar kommer
den roterade bilden att återgå till sitt ursprungliga läge.
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck
på meny-knappen.
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
menyfliken [ROTERA].
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka
på piltangenterna UPP eller NER.
[HÖGER 90˚]:
Roterar bilden medurs
[VÄNSTER 90˚] :
Roterar bilden moturs
[HORISONTELLT]:
Rotera bilden horisontellt
ƈ DPOF-indikatorn visas på LCD-monitor när en bild med DPOF-information
visas. Dessa bilder kan skrivas ut på DPOF-kompatibla skrivare, samt hos ett
växande antal fotolabb.
ROTERA
HÖGER 90˚
VÄNSTER 90˚
180˚
HORISONTELLT
VERTIKALT
AVBR:MENU
ƈ Denna funktion är inte tillgänglig för videofilmer och ljudfiler.
FLYTTA:
[180˚] :
Roterar bilden 180
grader
[VERTIKALT]:
Rotera bilden vertikalt
4. Tryck på knappen OK. Den roterade bilden visas.
Om du visar den roterade bilden på LCD-monitor, kan tomma utrymmen
uppträda till vänster och höger om bilden.
<46>
ƈ Med formatet DPOF (Digital Print Order Format) kan du lagra utskriftsinformation
i minneskortets MISC-mapp. Välj de bilder som ska skrivas ut och antal kopior.
ƈ När denna meny är vald utan att minneskortet är isatt, kan du välja [DPOF]menyn, men menyn kommer inte att fungera.
DPOF : Standard
ƈ Denna funktion låter dig bädda in information om utskriftskvaliteten ihop med en
lagrad bild.
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck
DPOF
på meny-knappen.
STANDARD
VÄLJ BILD
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
INDEX
ALLA
STORLEK
AVBRYT
menyfliken [DPOF].
3. Välj menyn [STANDARD] genom att trycka på
TILLB. :
SÄTT:OK
piltangenten UPP eller NER och tryck sedan på
HÖGER piltangent.
4. Välj den önskade undermenyn genom att trycka
på piltangenterna UPP eller NER.
[VÄLJ BILD] : Urvalsfönstret visas, där du väljer
W
00Print T
en bild som ska skrivas ut.
SÄTT:OK
- Piltangenterna UPP/ NER/ VÄNSTER/ HÖGER
: Välj en bild för utskrift.
- Knappen Zoom W/ T : Valbart antal utskrifter.
[ALLA] : Ställ in antal utskrifter för alla bilder utom
?
8:16< <
videofilmer och ljudfiler.
SÄTT:OK
- Knappen W/ T: Valbart antal utskrifter
[AVBRYT] : Avbryt utskriftsinställningen.
5. Tryck på OK för att bekräfta inställningen.
Om en bild innehåller DPOF-instruktioner, visas DPOF-ikonen (
).
DPOF : Index
ƈ Bilderna (inte videosekvenser och ljudfiler) skrivs ut i indexformat.
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck
DPOF
på meny-knappen.
STANDARD
NEJ
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
INDEX
JA
STORLEK
menyfliken [DPOF].
3. Välj menyn [INDEX] genom att trycka på
TILLB. :
SÄTT:OK
piltangenten UPP eller NER och tryck sedan på
HÖGER piltangent.
4. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på piltangenterna UPP eller
NER.
Om du valt [NEJ] : Avbryter inställningen av utskrifter av indexbilder.
Om du väljer [JA] : Bilden skrivs ut i indexformat.
5. Tryck på OK för att bekräfta inställningen.
<47>
DPOF : Utskriftsstorlek
ƈ Du kan ange utskriftstorleken när du skriver ut bilder som är lagrade på
minneskortet. Menyn [STORLEK] är bara tillgänglig för DPOF 1,1-kompatibla
skrivare.
ƃ Ställa in utskriftstorlek
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck
DPOF
på meny-knappen.
STANDARD
VÄLJ BILD
INDEX
ALLA
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
STORLEK
AVBRYT
menyfliken [DPOF].
3. Välj menyn [STORLEK] genom att trycka på
TILLB. :
SÄTT:OK
piltangenten UPP eller NER och tryck sedan på
HÖGER piltangent.
4. Välj önskad undermeny genom att trycka på
knapparna UPP / NER och tryck sedan på OK.
[VÄLJ BILD] : Urvalsfönstret där du kan välja om
W AVBRYT
T
en bild ska skrivas ut i en annan
SÄTT:OK
storlek.
- Piltangenterna UPP/ NER/ VÄNSTER/ HÖGER
: Välj en bild.
- Knappen Zoom W/ T : Ändrar utskriftsstorleken.
W AVBRYT
T
- Knappen OK : Dina ändringar sparas och menyn
tas bort.
SÄTT:OK
[ALLA] : Ändra utskriftsstorlek på alla lagrade bilder.
- Knappen W/ T: Välj en utskriftsstorlek
- OK-knappen : Bekräfta den ändrade inställningen.
[AVBRYT] : Tar bort alla utskriftsinställningar.
ſ DPOF [STORLEK] undermeny : AVBRYT, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
INFORMATION
ƃ Beroende på tillverkare och skrivarmodell kan avbrytande av pågående
utskrift ta lite längre för skrivaren att bearbeta.
<48>
KOPIERA TILL KORT
ƈ Detta gör det möjligt för dig att kopiera bildfiler, filmer och ljudinspelnings-filer till
minneskortet.
ƃ Kopiera till minneskortet
1. Tryck på knappen för uppspelningsläget och tryck
KOPIA
på meny-knappen.
NEJ
2. Välj menyfliken [KOPIA] genom att trycka på
JA
piltangenterna UPP eller NER.
3. Välj önskad undermeny genom att trycka på
AVBR:MENU
FLYTTA:
piltangenterna UPP/ NER och tryck sedan på OK.
- [NEJ] : avbryter "KOPIA (kopiera till minneskort)"
- [JA] : Alla bilder, filmer och ljudinspelnings-filer som sparats i det interna
minnet kopieras till minneskortet efter att [BEARBETNING!]meddelandet visas. Efter att kopieringen har avslutats återgår
skärmen till uppspelningsläge.
INFORMATION
ƃ När denna meny är vald utan att minneskortet är isatt, kan du välja [KOPIA]menyn, men menyn kommer inte att fungera.
ƃ Om det inte finns tillräckligt utrymme på minneskortet för att kopiera sparade
bilder i det interna minnet (20 MB), kommer [KOPIA]-åtgärden att kopiera bara
några bilder och sedan visa [MINNE FULLT!]-meddelandet. Därefter kommer
systemet att återgå till uppspelningsläge. V.v. se till att radera alla onödiga filer
för att skapa utrymme innan minneskortet sätts in i kameran.
ƃ När du flyttar bilderna som finns sparade i det interna minnet via [KOPIA] till
kortet, kommer nästa löpnummer för filnamnen att skapas på kortet för att
undvika duplicering av filnamnen.
- När [ÅTERST.] på [FIL] Inställnings-menyn ställdes in : De kopierade
filnamnen börjar efter det senast sparade filnamnet.
- När [SERIER] på [FIL] Inställnings-menyn ställdes in : De kopierade filnamnen
börjar efter den senast tagna bildens filnamn. Efter att ha fullföljt [KOPIA] visas
den senast sparade bilden i den senast sparade mappen på LCD-skärmen.
OSD-Information
PictBridge
ƈ Du kan kontrollera fotograferings-informationen om den visade bilden.
ƃ Hur man väljer en typ av OSD-information
1. Tryck på uppspelningsläges-knappen och tryck
sedan på meny-knappen.
2. Välj [OSD INFORMATION]-menyfliken genom att
trycka på VÄNSTER/ HÖGER-knappen.
3. Välj en önskad undermeny genom att trycka på
UPP/ NER-knappen, och tryck på sedan på "OK"knappen.
OSD INFORMATION
KOMPLETT
GRUNDLÄGG
OSD AV
AVBR:MENU
ISO : 50
Av : F 2.8
Tv : 1/30
Flash : On
1024 X 768
2006/01/01
[KOMPLETT]
[GRUNDLÄGG]
ƈ Du kan använda USB-kabeln för att ansluta denna kamera till en skrivare som
stöder PictBridge (säljs separat) och skriva ut de lagrade bilderna direkt.
Videofilmer och ljudfiler kan inte skrivas ut.
[OSD AV]
FLYTTA:
ƃ Att sätta upp kameran för anslutning till skrivare
1. Tryck på knappen MENU i något annat läge än
INSTÄLLNING
ljudinspelning.
FORMATERA
DATOR
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
DAT & TID
SKRIVARE
PÅSKRIFT
menyfliken [INSTÄLLNING].
LJUD
USB
3. Välj menyn [USB] genom att trycka på
TILLB. :
SÄTT:OK
piltangenten UPP eller NER och tryck sedan på
HÖGER piltangent.
4. Välj [SKRIVARE] genom att trycka på piltangenterna UPP/ NER och tryck
sedan på knappen OK.
ƈ Ansluta kameran till en skrivare
ƃ Att använda USB-kabeln med dockningsstationen (tillbehör)
: Anslut kameran till dockningsstationen. Anslut dockningsstationen till en
skrivares USB-port med den medföljande USB-kabeln.
ƃ Att använda USB-kabeln med kameran
: Anslut kameran till en skrivares USB-port med den medföljande USB-kabeln.
[Använda USB-kabeln med dockningsstationen]
[Använda USB-kabeln med kameran]
<49>
PictBridge : Val av bilder
ſOm du valde [DATOR] i steg 4; när du ansluter kameran till din skrivare, kommer
[ANSLUTER DATOR]-meddelandet att visas, och anslutningen kommer inte att
etableras.
I detta fall, koppla bort USB-sladden, och följ sedan proceduren från steg 2 och
framåt. Eller, tryck på Skrivar-knappen och kameran anslutes till skrivaren medan
ett [ANSLUTER SKRIVARE]-meddelande visas.
ƈ Enkel utskrift
När du ansluter kameran till printern i
Uppspelningsläge, kan du lätt skriva ut bilden.
- Tryckning på skrivare (
)-knappen
: Den bild som f.n. visas kommer att skrivas ut, med
skrivarens förvals-inställning.
- Om man trycker på Vänster/ Höger-knappen
: så väljs en tidigare/ nästa bild.
0
PREV
AVSLUT:AVTR
0
NEXT
SÄTT:OK
[Om du valt [EN BILD]]
SKRIV UT:
MENY:OK
ƈ Välj de bilder du vill skriva ut
1. Tryck på Meny-knappen
2. Menyn [BILDER] visas.
BILDER
EN BILD
3. Använd piltangenterna UPP/ NER för att välja
ALLA
önskat värde i undermenyn och tryck sedan på OK.
Om du valt [EN BILD]: PictBridge-funktionen
AVBR:MENU
FLYTTA:
appliceras bara på den bild
som visas just nu.
Om [ALLA] har valts : PictBridge-funktionen kommer att tillämpas på alla
bilder men inte videofilmer och ljudfiler.
<50>
ƃ Ställa in antalet kopior som ska skrivas ut
- Välj [EN BILD] eller [ALLA]. En skärmbild visas enligt nedan, där du kan välja
antalet kopior som ska skrivas ut.
AVSLUT:AVTR
SÄTT:OK
[Om du valt [ALLA]]
- Tryck på piltangenterna upp eller ner för att välja antalet utskrifter.
- När [EN BILD] är valt : Använd Vänster/ Höger-knappen för att välja en annan
bild och välj antalet utskrifter för en annan bild.
- Efter att du valt antal utskrifter, trycker du på OK för att spara.
- Tryck på avtryckaren för att återvända till menyn utan att ställa in antalet
utskrifter.
PictBridge : Utskriftsinställningar
ƈ AUTOINSTÄLLNING
1. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
menyfliken [AUTOINSTÄLLNING].
2. Använd piltangenterna UPP/ NER för att välja
önskat värde i undermenyn och tryck sedan på OK.
[NEJ] : Värdena för [EGEN INSTÄLLNING]
behålls.
[JA]
: Alla värden i [EGEN INSTÄLLNING]
ändras automatiskt.
AUTOINSTÄLLNING
NEJ
JA
AVBR:MENU
FLYTTA:
PictBridge : Utskriftsinställningar
ƈ EGEN INSTÄLLNING : Du kan välja menyerna pappersstorlek, utskriftsformat,
papperstyp, utksriftskvalitet, datumpåskrift och påskrift
av filnamn för de bilder du skriver ut.
1. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
EGEN INSTÄLLNING
menyfliken [EGEN INSTÄLLNING].
AUTO
STORLEK
2. Använd piltangenterna UPP/ NER för att välja
AUTO
LAYOUT
AUTO
TYP
önskat värde i undermenyn och tryck sedan på
AUTO
KVALITET
AUTO
DATUM
HÖGER.
AVBR:MENU
FLYTTA:
3. Använd piltangenterna UPP/ NER för att välja
önskat värde i undermenyn och tryck sedan på OK.
Meny
Funktion
STORLEK Ställa in pappersstorleken
LAYOUT
TYP
Ställa in antal bilder som ska
skrivas ut per papper (sida)
FILNAMN
AUTO, VYKORT, VISITKORT, 4X6,
L, 2L, Letter, A4, A3
AUTO, FULL, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
INDEX
Ställa in kvaliteten på det papper AUTO, ENKELT, FOTO,
SNABBFOTO
som används för utskriften
Ställa in kvaliteten på den bild
KVALITET
som ska skrivas ut
DATUM
Undermeny
PictBridge : Skriv ut
ƈ Skriver ut bilder
1. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj menyfliken [SKRIV UT].
2. Använd piltangenterna UPP/ NER för att välja önskat värde i undermenyn och
tryck sedan på OK.
[STANDARD] : Skriver ut bilderna från
SKRIV UT
minneskortet i valt antal. En bild
STANDARD
skrivs ut på varje pappersark.
INDEX
[INDEX]
: Skriver ut flera bilder på varje sida.
AVBR:MENU
3. Skärmen som visas till höger kommer att visas
och bilden skrivs ut. Om ingen bild är vald
kommer [INGEN BILD!]-meddelandet att visas.
Tryck på VÄNSTER-knappen medan utskriften
pågår för att annullera utskriften, och [SKRIV UT]menyn visas.
FLYTTA:
SKRIVER UT NU
001 / 001
AVBRYT:
ſ Antalet bilder vid utskrift av indexbilder varierar beroende på den skrivare du
använder.
AUTO, UTKAST, NORMAL, FIN
Ställa in om datum ska skrivas
ut
AUTO, AV, PÅ
Ställa in om filnamnet ska
skrivas ut
AUTO, AV, PÅ
ſ Vissa menyalternativ stöds inte av alla tillverkare. Även om de inte stöds visas
de på LCD-monitorn, men kan inte väljas.
ſ Om värdena inte ändras i de manuella eller automatiska inställningarna, behålls
automatiskt de inställda värdena.
<51>
PictBridge : DPOF Skriv ut
Inställningsmenyn
ƈ DPOF UTSKRIFT: Detta låter dig direkt skriva ut filer med DPOF-information.
1. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
menyfliken [DPOF UTSKRIFT].
2. Använd piltangenterna UPP/ NER för att välja
önskat värde i undermenyn och tryck sedan på OK.
[NEJ] : Avbryter utskriften
[JA]
: Skriv direkt ut filen med DPOFinformationen
DPOF UTSKRIFT
NEJ
JA
AVBR:MENU
ƈ I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln. Du kan
använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av
röstkommentarer. De objekt som är gråmarkerade
är standardinställningar.
Menyfliken Huvudmeny
FLYTTA:
FIL
AUTOAVST
ENGLISH
DEUTSCH
ſ För vissa fabrikat och modeller av skrivare, är inte alla menyer tillgängliga.
Om din skrivare inte stöder DPOF, visas menyn, men den kan inte användas.
Language
PictBridge : ÅTERSTÄLL
FORMATERA
ƈÅterställer egeninställda konfigureringar
1. Tryck på VÄNSTER / HÖGER piltangent och välj
ÅTERSTÄLL
menyfliken [ÅTERSTÄLL].
NEJ
2. Använd piltangenterna UPP/ NER för att välja
JA
önskat värde i undermenyn och tryck sedan på OK.
Om du väljer [NEJ] : Inställningarna återställs
AVBR:MENU
FLYTTA:
inte.
Om du väljer [JA]
: Alla skrivar- och bildinställningar återställs.
ſ Standardinställningarna för utskrift beror på skrivarens fabrikat.
Läs i skrivarens bruksanvisning om din skrivares standardinställningar.
<52>
Undermeny
SERIER
ÅTERST.
AV, 1, 3, 5, 10 MIN
DAT & TID
PÅSKRIFT
LJUD
P”CCK»…
DANSK
Sekundär meny
-
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
POLSKI
-
NEJ
JA
06/01/01 13:00
ÅÅ/MM/DD
DD/MM/ÅÅ
MM/DD/ÅÅ
AV
AV
DATUM
DATUM & TID
AV
LÅG
MEDIUM
HÖG
Sida
S.53
S.54
FRANÇAIS
ITALIANO
DUTCH
SUOMI
S.54
Magyar
-
-
S.55
S.55
S.55
S.56
Inställningsmenyn
Menyfliken Huvudmeny
USB
AF-LAMPA
LCD
VIDEO-UT
SNABBVY
ÅTERSTÄLL
BATTERITYP
Undermeny
Sekundär meny
DATOR
-
SKRIVARE
-
AV
-
PÅ
-
MÖRK
-
MEDIUM
-
LJUS
-
NTSC
-
PAL
-
AV / 0.5, 1, 3 SEK
-
NEJ
-
JA
-
ALKALISKT
-
Ni-MH
-
ſ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.
Sida
[ Filnamn ]
S.56
ƈ Denna funktion låter dig välja format på filnamnen.
S.56
S.56
S.57
S.57
S.58
S.58
ƃ Tilldela filnamn
1. Tryck på knappen MENU i något annat läge än
INSTÄLLNING
ljudinspelning.
FIL
SERIER
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER piltangent och välj
AUTOAVST
ÅTERST.
Language
menyfliken [INSTÄLLNING].
FORMATERA
DAT
&
TID
3. Välj menyn [FIL] genom att trycka på piltangenten
TILLB. :
SÄTT:OK
UPP eller NER och tryck sedan på HÖGER
piltangent.
4. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna UPP/ NER och tryck
sedan på OK.
[SERIER] : Nya filer får namn i löpande nummerordning, även om du
använder ett nytt minneskort eller har formaterat det eller tagit
bort alla bilderna.
[ÅTERST.] : Om du använder återställ, kommer nästa filnamn att sättas från
0001 även efter formatering, radering av alla filer eller om du
sätter in ett nytt mineneskort.
5. Du tar bort menyvisningen genom att trycka två gånger på menyknappen.
- Den först lagrade mappen kallas 100SSCAM, och det första filnamnet är
S6000001.
ſ Filnamnet för S500 är S5000001.
- Filnamn tilldelas sekventiellt från S6000001 ƍ S6000002 ƍ ~ ƍ
S6009999.
- Mappnumren tilldelas löpande från 100 till 999 enligt fölande
: 100SSCAM ƍ 101SSCAM ƍ ~ ƍ 999SSCAM.
- De filer som används på minneskortet stöder formatet DCF
(Design rule for Camera File System).
<53>
Inställningsmenyn
[ Autoavstängning ]
[ Språk ]
ƈ Denna funktion stänger av kameran efter en inställd tid för att förhindra onödig
batteri-urladdning.
ƈ Det finns ett val av språk som kan visas på LCD-skärmen. Även om batteriet tas
bort och sätts in igen så bevaras språkinställningen.
ƃ Undermenyer
[AV]
: Autoavstängningsfunktionen
kommer inte att fungera.
[1, 3, 5, 10MIN] : Strömförsörjningen stängs
automatiskt av om den inte används
under en specificerad tidsperiod.
INSTÄLLNING
FIL
AUTOAVST
Language
FORMATERA
DAT & TID
TILLB. :
AV
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN
SÄTT:OK
- Efter utbyte av batteri kommer autoavstängningsfunktionen att bevaras.
- Notera att den automatiska avstängningen kommer inte att fungera om
kameran är i datorläge, bildspel, uppspelning av röstinspelning, uppspelning av
videofilm och tagning av fotomontage.
<54>
- Undermenyn för språk : Engelska, koreanska,
franska, tyska, spanska, italienska, S. kinesiska,
T. kinesiska, japanska, ryska, portugisiska,
holländska, danska, svenska, finska, thailändska,
BAHASA(MALAY/ INDONESISKA), arabiska,
tjeckiska, polska, ungerska och turkiska.
INSTÄLLNING
FIL
AUTOAVST
Language
FORMATERA
DAT & TID
TILLB. :
PORTUGUÊS
,=<+0
DANSK
SVENSKA
SUOMI
SÄTT:OK
Inställningsmenyn
[ Formatering av minnet ]
[ Inställning av Datum / Tid / Datumtyp ]
ƈ Detta används för formatering av minnet. Om du kör [FORMATERA] på minnet
så raderas alla bilder, inklusive de skyddade bilderna. Se till att ladda ned viktiga
bilder till din dator innan du formaterar minnet.
ƈ Du kan ändra datum och tid som visas på de tagna bilderna, och ställa in
datumtyp.
ƃ Undermenyer
[NEJ] : Minnet kommer inte att formateras. Tryck på
meny–knappen två gånger och menydisplayen försvinner.
[JA] : Ett [BEARBETNING!]-meddelande visas, and
minnet blir formaterat. Om du körde
FORMAT i Uppspelningsläge skulle ett
[INGEN BILD!]-meddelande visas.
INSTÄLLNING
FIL
AUTOAVST
Language
FORMATERA
DAT & TID
TILLB. :
NEJ
JA
SÄTT:OK
Se till att köra [FORMATERA] på följande typer av minneskort.
- Ett nytt minneskort eller ett oformaterat minneskort.
- Ett minneskort som har en fil som denna kamera inte känner igen eller ett som
har tagits från en annan kamera.
- Formatera alltid om minneskortet i den här kameran när det har använts i
annan kamera eller minneskortsläsare.
ƃ Inställning av Datum / Tid & Val av datumformat
HÖGER-knappen
: Väljer typen år/ månad/
INSTÄLLNING
dag/ timme/ minut
FIL
06/01/01
datum.
AUTOAVST
Language
07:35
VÄNSTER–knappen
: Flyttar muspekaren till
FORMATERA
ÅÅ/MM/DD
DAT & TID
huvudmenyn för
TILLB. :
SÄTT:OK
[DAT & TID] om
muspekaren är på första punkten på datum och tidinställning. I alla andra fall flyttas muspekaren till
vänster om sin aktuella position.
UPP och NER–knapparna : Ändrar inställningvärdet.
- Datumtyp : [ÅÅ/MM/DD], [DD/MM/ÅÅ], [MM/DD/ÅÅ], [AV]
[ Infoga datum på bilden ]
ƈ Det finns en möjlighet att inkludera DATUM/ TID på stillbilder.
ƃ Undermenyer
[AV]
: DATUM & TID kommer inte att
skrivas in på bildfilen.
[DATUM]
: Bara DATUM kommer att skrivas
in på bildfilen.
[DATUM & TID] : DATUM & TID kommer att
skrivas in på bildfilen.
INSTÄLLNING
AUTOAVST
Language
FORMATERA
DAT & TID
PÅSKRIFT
TILLB. :
AV
DATUM
DATUM & TID
SÄTT:OK
<55>
Inställningsmenyn
[ Ljud ]
[ Autofokuslampa ]
ƈ Om du sätter ljudet till PÅ, så kombineras flera av kamerans funktioner med ljud.
ƈ Du kan sätta på och stänga av Autofokuseringslampan.
ƃ [LJUD] undermeny : AV/ LÅG/ MEDIUM/ HÖG
ƃ Undermenyer
[AV] : AF-lampan tänds inte under dåliga
ljusförhållanden.
[PÅ] : AF-lampan tänds under dåliga
ljusförhållanden.
INSTÄLLNING
Language
FORMATERA
DAT & TID
PÅSKRIFT
LJUD
AV
LÅG
MEDIUM
HÖG
TILLB. :
SÄTT:OK
INSTÄLLNING
DAT & TID
PÅSKRIFT
LJUD
USB
AF-LAMPA
TILLB. :
AV
PÅ
SÄTT:OK
[ Anslutning av en extern enhet (USB) ]
ƈ Du kan välja en extern enhet som du vill ansluta kameran till, med aden
medföljande USB-kabeln
ƃ Undermenyer
- [DATOR] : Välj detta om du vill ansluta kameran
till din dator. Se sidan 68 för
instruktioner om hur du ansluter
kameran till din dator.
- [SKRIVARE] : Välj detta om du vill ansluta kameran
till din skrivare. Se sidan 49 för
instruktioner om hur du ansluter
kameran till din skrivare.
<56>
[ LCD-ljusstyrka ]
ƈ Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka.
ƃ [LCD] undermeny : MÖRK, MEDIUM, LJUS
INSTÄLLNING
INSTÄLLNING
FORMATERA
DAT & TID
PÅSKRIFT
LJUD
USB
TILLB. :
DATOR
SKRIVARE
PÅSKRIFT
LJUD
USB
AF-LAMPA
LCD
TILLB. :
SÄTT:OK
MÖRK
MEDIUM
LJUS
SÄTT:OK
Inställningsmenyn
[ Val av video-ut typ ]
ƈ Filmens utmatningssignal från kameran kan vara NTSC eller PAL.
Ditt val av utmatning styrs av enhetstyp (monitor eller TV, etc.) som kameran är
ansluten till. PAL-läge kan bara stödja BDGHI.
ƈ Anslutning av en extern monitor
ƃ Användande av AV-kabeln eller dockningsstation
(tillbehör) :
Anslut kameran och dockningsstationen. Anslut
dockningsstationen till en extern monitor med den
medföljande AV-kabeln.
ƃ Användande av AV-kabeln med kamera :
Anslut kameran till en extern monitor med den
medföljande AV-kabeln.
INSTÄLLNING
LJUD
USB
AF-LAMPA
LCD
VIDEO-UT
TILLB. :
NTSC
PAL
SÄTT:OK
- NTSC : USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexiko.
- PAL
: Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland,
UK, Holland, Italien, Kuwait, Malaysien, Nya Zeeland, Singapore,
Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Norge.
- När du använder en TV som extern monitor, måste du välja den externa eller
AV-kanalen på TV:n
- Det kan finnas digitalt brus på den externa monitorn, men detta är ingen
felfunktion.
- Om bilden inte är centrerad på TV:n, använd TV:ns inställningar för att
centrera den
- När kameran är kopplad till en extern monitor, visas menyn på denna och
menyfunktionerna är samma som när de visas på LCD-monitorn.
[ Snabbtitt ]
ƈ Om du aktiverar Snabbtitt innan du tar en bild, kan du titta på bilden som du just
tagit på LCD-skärmen, under den tid som är inställd i [SNABBVY]-inställningen.
Snabbtitt är bara möjlig med stillbilder.
ƃ Undermenyer
[AV]
: Snabbtitt-funktionen kan inte
aktiveras.
[0.5, 1, 3SEK] : Den tagna bilden visas under den
valda tiden.
[Användande av AV-kabeln med vagga]
Gul - Video
Vit - ljud
INSTÄLLNING
USB
AF-LAMPA
LCD
VIDEO-UT
SNABBVY
TILLB. :
AV
0.5 SEK
1 SEK
3 SEK
SÄTT:OK
[Användande av AV-kabeln med kamera]
<57>
Inställningsmenyn
Ställa in menyn Min Kamera
[ Initialisering ]
ƈ Alla kamera-menyer och funktions-inställningar återställs till sina
startinställningsvärden. Värdena för DATUM/TID, SPRÅK, och VIDEO UT
ändras emellertid inte.
ƃ Undermenyer
[NEJ] : Inställningarna återställs inte till sina
startinställningar.
[JA] : Alla inställningar återställs till sina
startinställningar.
ƈ Du kan ställa in en start-bild, ett start ljud och ett slutarljud. Vart och ett av
kamerans arbetslägen (med undantag av Röstinspelning-läget) har MyCAMmenyn. De poster som är gråmarkerade
är grundinställningar.
Menyfliken
Huvudmeny
S-BILD
INSTÄLLNING
AF-LAMPA
LCD
VIDEO-UT
SNABBVY
ÅTERSTÄLL
TILLB. :
NEJ
JA
S. LJUD
SÄTT:OK
KLICKLJUD
Undermeny
AV
LOGO
ANV.BILD1
ANV.BILD2
AV
LJUD1
LJUD2
LJUD3
AV
LJUD1
LJUD2
LJUD3
Sida
S.58
S.59
S.59
ſ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.
[ Val av batterityp ]
ƈ Om en batterityp är vald, optimeras kameran i
enlighet med den valda batteritypen.
ƃBatterityp : [ALKALISKT], [Ni-MH]
Startbild
INSTÄLLNING
LCD
VIDEO-UT
SNABBVY
ÅTERSTÄLL
BATTERITYP
TILLB. :
<58>
ALKALISKT
Ni-MH
SÄTT:OK
ƈ Du kan välja den bild som först visas på LCD-skärmen när kameran sätts på.
ƃ Startbild : [AV], [LOGO], [ANV.BILD1], [ANV.BILD2]
- Använda en sparad bild som startbild med
[ANV.BILD] i [ÄNDRA UPPLÖSNING]-menyn i
uppspelningsläget.
- Startbilden raderas inte via [RADERA] eller
[FORMATERA]-menyn.
- Användarbilderna raderas via [ÅTERSTÄLL]menyn.
MIN KAMERA
S-BILD
S. LJUD
KLICKLJUD
TILLB. :
SÄTT:OK
Startljud
Viktig information
ƈ Du kan välja det ljud som aktiveras när kameran sätts på.
ƃ Startljud : [AV], [LJUD1], [LJUD2], [LJUD3]
- Om startbilden sätts till [AV] aktiveras inte startljudet,
även om du kanske har satt dessa till på.
Observera noga följande föreskrifter!
MIN KAMERA
S-BILD
S. LJUD
KLICKLJUD
TILLB. :
AV
LJUD1
LJUD2
LJUD3
SÄTT:OK
ƈ Denna apparat innehåller elektroniska komponenter av hög precision. Använd
eller förvara den inte på följande platser.
- Platser med stora ändringar i temperatur och luftfuktighet.
- Dammiga eller smutsiga platser.
- Platser som är utsatta för direkt solljus eller i ett fordon i het väderlek.
- Platser med hög magnetism eller starka vibrationer.
- Platser med explosiva varor eller lättantändligt material.
ƈ Lämna inte kameran på platser med damm, kemikalier (t.ex. lacknafta,
malmedel), hög temperatur och hög luftfuktighet. Förvara kameran ihop med
silikongelet i en helt tät låda om du inte ämnar använda den under en längre tid.
ƈ Sand kan skapa stora problem för kameran.
- Låt inte sand komma in i kameran om du använder den på stränder,
sanddyner eller andra platser med mycket sand.
- Detta kan resultera i fel, eller att kameran blir oanvändbar för gott.
Slutarljud
ƈ Du kan välja slutarljudet.
ƃ Slutarljud : [AV], [LJUD1], [LJUD2], [LJUD3]
MIN KAMERA
S-BILD
S. LJUD
KLICKLJUD
TILLB. :
AV
LJUD1
LJUD2
LJUD3
SÄTT:OK
ƈ Hantering av kameran
- Var försiktig så att du inte tappar kameran eller utsätter den för stötar eller
vibrationer.
- Förhindra att den stora LCD-skärmen får en stöt. När denna kamera inte
används, förvara denna kamera i kameraväskan.
- Undvik att röra linsen eller blixten när du fotograferar.
- Kameran är inte vattentät. Undvik elektriska stötar genom att aldrig hålla i eller
använda kameran med våta händer.
- Om du använder kameran vid våta platser, som vid en strand eller
swimmingpool, låt inte vatten eller sand tränga in i kameran. Om detta sker
kan kameran fungera felaktigt eller skadas permanent.
<59>
Viktig information
ƈ Stora temperaturskillnader kan orsaka problem.
- Om kameran flyttas från en kall till en varm och fuktig plats, kan det bildas
kondens på elektroniken. Om detta händer, stäng av kameran och vänta minst
1 timme tills fukten försvunnit. Fukt kan också samlas i minneskortet. Om detta
händer, stäng av kameran och ta ut minneskortet. Vänta tills fukten försvunnit.
ƈ Försiktighet vid användning av linsen
- Om linsen utsätts för direkt solljus, kan det resultera i missfärgning och
felaktigheter i bildsensorn.
- Var noga med att inte sätta fingeravtryck på linsen, och att det inte kommer
främmande föremål på den.
- När linsskyddet öppnas, är den yttre linsen, som du kan se, avsedd för
autofokus. När du använder eller rengör denna kamera, hantera den yttre
linsen försiktigt.
ƈ Om digitalkameran inte används under en längre period, kan batterierna laddas
ur. Det är därför bra att ta bort batterierna och minneskortet om kameran inte
används under en längre tid.
ƈ Om kameran utsätts för elektriska störningar, stänger den av sig själv för att
skydda minneskortet.
ƈ Underhåll av kameran
- Använd en mjuk borste (finns att köpa i fotoaffären) för att försiktigt rengöra
linsen och LCD-enheten. Om det inte räcker kan du använda ett
linsrengöringspapper med linsrengöringsvätska. Rengör kamerahuset med en
mjuk trasa. Låt inte kameran komma i kontakt med lösningsmedel som bensin,
insektsmedel, förtunning etc. Detta kan förstöra kamerahuset och påverka
dess prestanda. Omild behandling kan förstöra LCD-panelen.
Ha alltid kameran i sin skyddsväska när du inte använder den för att skydda
den från skador.
<60>
ƈ Försök inte att ta isär eller modifiera kameran.
ƈ I vissa lägen kan statisk elektricitet orsaka att blixten avfyras. Detta är inte
skadligt för kameran och är ingen felfunktion.
ƈVid överföring av bilder till och från kameran, kan dataöverföringen störas av
statisk elektricitet. Om detta sker, koppla ifrån USB-kabeln och koppla in den igen
innan du gör en ny överföring
ƈ Före ett viktig evenemang eller innan du beger dig ut på resa bör du kontrollera
kamerans funktion.
- Ta en bild för att testa kameran och se till att du har med dig extra batterier.
- Samsung kan inte hållas ansvarig för eventuella följder vid felaktig funktion hos
kameran.
Varningsinformation
ƈ Det finns flera varningsmeddelanden som visas i LCD-monitorn:
MINNESKORTSFEL!
ϛFel på minneskortet eller en fil
ƍ Stäng av kameran och sätt på den igen.
ƍ Sätt i minneskortet igen
ƍ Sätt i minneskortet och formatera det (sidan 55).
KORT LÅST!
ϛMinneskortet är låst
ƍ SD Minneskort: Skjut skrivskyddsomkopplaren mot toppen på minneskortet.
SVAGT BATTERI!
ϛBatteriet är nästan urladdat.
ƍ Sätt in nya batterier.
FÖR SVAG BELYSNING!
ϛNär du fotograferar på mörka platser
ƍ Ta bilder i Blixtfotograferings-läge.
NUMMERSERIEN SLUT
ϛ Om du väljer för många utskriftssidor i menyn PictBridge:
ƍ Välj antal utskriftssidor inom tillåtna gränser.
MINNE FULLT!
ϛDet finns inte minnesplats för att ta en bild.
ƍ Sätt i ett nytt minneskort
ƍ Radera bilder som du inte behöver för att frigöra lite minne.
INGEN BILD!
ϛDet finns inga bilder lagrade på minneskortet.
ƍ Uppspelningsläge
ƍ Sätt i ett minneskort som innehåller några bilder.
FILFEL!
ϛFilfel
ƍ Formatera minneskortet
ϛFel på minneskortet eller en fil
ƍ Kontakta kameraservicecenter
Innan du kontaktar servicecentret
ƈ Kontrollera följande
Kameran sätts inte på.
ϛBatteriet är nästan urladdat.
ƍ Sätt in nya batterier. (sid.9)
ϛBatterierna är isatta med omvänd polaritet.
ƍ Stoppa i batterierna. Observera polariteten (+ / -).
ϛDet laddningsbara batteriet har inte satts in.
ƍ Sätt in batteriet och slå på kameran.
<61>
Innan du kontaktar servicecentret
Kameran tar inga bilder när du trycker på avtryckaren.
ϛDet finns inte tillräckligt med ledigt minne
ƍ Ta bort bildfiler som du inte behöver.
ϛMinneskortet har inte formaterats.
ƍ Formatera minneskortet (sid. 55)
ϛMinneskortet är förbrukat
ƍ Sätt i ett nytt minneskort
ϛMinneskortet är låst
ƍ Se felmeddelandet [KORT LÅST!]
ϛKameran är avstängd
ƍ Sätt på kameran.
ϛBatterierna är nästan urladdade.
ƍ Sätt in nya batterier.
ϛBatterierna är isatta med omvänd polaritet.
ƍ Stoppa i batterierna. Observera polariteten (+ / -).
Kameran slutar plötsligt fungera när du använder den.
ϛKameran stoppades på grund av ett fel.
ƍ Ta ur batterierna och sätt i dem igen och sätt på kameran.
Bilderna är oskarpa.
ϛEn bild togs av motivet utan att ställa in ett passande makro-läge
ƍ Välj ett passande makro-läge för att ta en tydlig bild.
ϛTa en bild inom blixtens räckvidd
ƍ Ta bilden inom blixtens räckvidd.
ϛLinsen är kladdig eller smutsig.
ƍ Rengör linsen
<62>
Blixten är avstängd.
ϛBlixtläget har valts
ƍ Andra blixtlage.
ϛDu kan inte använda blixten i kameraläget.
ƍ Läs om detta under instruktionen för blixten (sid. 21).
Fel datum och tid visas.
ϛDatum och tid har ställts in fel, eller har kameran återgått till förinställningarna.
ƍ Sätt tid och datum rätt.
Kameraknapparna fungerar inte.
ϛFel i kameran.
ƍ Ta ur batterierna och sätt i dem igen.Sätt på kameran.
Ett fel på minneskortet har uppstått medan kortet sitter i kameran.
ϛFelaktigt formaterat kort
ƍ Formatera om minneskortet
Det går inte att visa bilderna.
ϛFelaktigt filnamn (Stämmer inte med DCF-formatet)
ƍ Andra tillbaka namnet
Bildens färger stämmer inte överens med motivets.
ϛVitbalansering eller effektinställning är inte korrekt
ƍ Välj en passande vitbalans och effekt
Bilderna är för ljusa.
ϛExponeringen är för stark.
ƍ Återställ exponeringskompensationen
Innan du kontaktar servicecentret
Ingen bild på den externa monitorn.
ϛDen externa monitorn är inte korrekt inkopplad till kameran.
ƍ Kontrollera anslutningskablarna.
ϛDet finns felaktiga filer på minneskortet
ƍ Sätt i ett kort som innehåller korrekta filer.
[Flyttbar disk] visas inte i datorns Windows Utforskaren.
ϛKabelanslutningen är felaktig.
ƍ Kontrollera inkopplingen.
ϛKameran är avstängd.
ƍ Sätt på kameran.
ϛOperativsystemet är inte Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 ~ 10.3.
Alternativt stöder datorn inte USB.
ƍ Installera Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 ~ 10.3 på en dator
som stöder USB.
ϛKamerans drivrutin är inte installerad.
ƍ Installera [USB Storage Driver] (drivrutin för USB lagringsenhet)
Specifikationer
ƈ Bildsensor
- Typ : 1/2.5" CCD
Effektiva pixel
Totalt antal pixel
S500
S600
Ung. 5.1 Mega-pixel
Ung. 5.3 Mega-pixel
Ung. 6.0 Mega-pixel
Ung. 6.1 Mega-pixel
ƈ Lins
- Brännviddd : SHD Lins f = 5,8 ~ 17,4 mm (35 mm motsvarighet : 35~105mm)
- F Nr. : F2,8 ~ F7,1 (Bred), F4,9 ~ F12,4 (Tele)
- Digital Zoomning :ŋStillbildsläge : 1.0X ~ 5,0X
ŋUppspelningsläge : S500 : 1.0X~10.1X
S600 : 1.0X~11.0X (beror på bildstorlek)
ƈ LCD-skärm : 2.4" färg TFT LCD (112 000 punkter)
ƈ Fokusering
- Typ : TTL autofokusering
- Intervall : ŋNormal: 80 cm ~ oändlighet
ŋMakro: 5 cm ~ 80 cm (Bred), 40 cm ~ 80 cm (Tele)
ŋAuto Makro : 5 cm ~ oändlighet (Bred), 40 cm ~ oändlighet (Tele)
ƈ Slutare
- Typ : Mekanisk och elektronisk slutare
- Hastighet : 1 ~ 1/1 500 sek. (Manuell : 8 ~ 1/ 1500 sek.)
ƈ Exponering
- Kontroll : ŋProgram AE
ŋMätning : Multi, Spot
- Kompensation : ±2EV (0,5 EV steg)
- ISO-ekvivalens : Auto, 50,100, 200, 400
ƈ Blixt
- Lägen : Auto, Auto & Röd-öge-reduktion, Ifyllnadsblixt, Långsam synk, Blixt av
- Intervall : Bredd : 0.2m ~ 3,0 m, Tele : 0.4m ~ 2,5 m (ISO AUTO)
- Laddningstid : Ung. 6 sek.
<63>
Specifikationer
ƈ Skärpa : Mjuk, Normal, Hård
- Kapacitet (20 MB)
ƈ Effekt : Normal, S/V, Sepia, Röd, Blå, Grön, Negativ, RGB
ƈ Vitbalans : Auto, Dagsljus, Molnigt, Fluorescerande_H, Fluorescerande_L,
Volfram, Anpassad,
ƈ Röstinspelning : Röstinspelning (max. 1 timme)
Röstmemo i stillbild (max. 10 sek.)
ƈ Datumpåskrift : Datum, Datum & Tid, Av (användarvalbart)
ƈ Fotografering
- Stillbild: ŋLägen : Auto, Program, Motiv
ſ Motiv : Natt / Porträtt / Barn (i Lägesomkopplare), Landskap, Närbild,
Solnedgång, Gryning, Motljus, Fyrverkeri, Strand & Snö
ſ Lägesomkopplare: Auto, Program, Manuell, Motiv, Porträtt, Natt, Barn
ŋKontinuerlig : Enkel, Kontinuerlig, AEB
ŋSjälvutlösare : 10 sek., 2 sek., Dubbel (10 sek., 2 sek.)
- Videofilm : ŋMed ljud eller utan ljud
(användarvalbar, inspelningstid : beroende på minneskapacitet)
ŋStorlek : 640x480, 320x240, 160x120
(3X Optisk zoomning, Tyst under zoomningsoperation)
ŋBildrute-hastighet : 30 b/s, 15 b/s
ŋFilmeditering (Inbäddad): Paus under inspelning, Stillbildstagning
ƈ Förvaring
- Media :ŋInternt minne: Approx. 20 MB flashminne
ŋExternt minne: MMC/SD kort (Upp till 1 GB garanterat)
- Filformat :ŋStillbild : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
ŋVideofilm : AVI (MJPEG)
ŋLjud : WAV
- Bildstorlek
S600
S500
<64>
ˋ6M
5M
4M
3M
2M
1M
VGA
2816X2112 2592x1944 2272x1704 2048x1536 1600x1200 1024x768 640x480
2560x1920 2272x1704 2048x1536 1600x1200 1024x768 640x480
SUPERFIN
FIN
NORMAL
ˋ6M
6
12
17
5M
7
14
21
4M
10
18
24
3M
12
22
32
2M
19
34
43
1M
44
69
83
VGA
96
114
125
* Dessa siffror är mätta under Samsung’s standardförhållanden och kan variera
beroende på fotograferingsförhållanden och kamerainställningar.
ƈ Bilduppspelning
- Typ :Enkel bild, Tumnagel, Bildspel, Videofilm
- Editering : Trimning, Storleksändring, Rotering, Effekt
ƈ Gränssnitt
- Digital ut-anslutning : USB 2.0 Full hastighet
- Video ut : NTSC, PAL (användarvalbart)
- Ljud : Mono
- Gränssnitt för vaggan (tillbehör)
ƈ Strömkälla
- Primärt batteri: 2x AA Alkaliskt (Högkapacitet)
- Laddningsbart batteri (tillbehör) : SNB-2512 (Ni-MH)
SBP-2524 (Ni-MH)
ſ Inkluderat batteri kan variera beroende på försäljningsregion.
ƈ Dimensioner (BxHxD) : 96.8 X 61.8 X 26.4mm
(exklusive utstickande delar på kameran)
ƈ Vikt : Ung. 136g (utan batterier och kort)
ƈ Arbetstemperatur : 0 ~ 40ŭC
ƈ Arbets-luftfuktighet : 5 ~ 85%
ƈ Mjukvara
- Kamera-drivrutin : Lagringsmedia, drivrutin
(Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 ~ 10.3)
- Applikation : Digimax Master
ƈ Speciella egenskaper : Användar-vänlig "Effekt"-knapp, Lätthanterlig,
2.4" Stor LCD, Behändig lägesomkopplare
ſˋ.Endast S600.
ſ Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
ſ All varumärken tillhör sina respektive ägare.
Om programvaran:
Om programmet
Läs manualen noga innan du börjar använda din kamera!
ϛDen medföljande mjukvaran är drivrutiner för kameran och ett
bildbehandlingsprogram för Windows
ϛAllt eller delar av såväl programvaran som manualen får inte reproduceras under
några omständigheter.
ϛCopyrights för programmen är licensierat enbart för användning ihop med
kameran.
ϛVid ett eventuellt fabrikationsfel, reparerar vi din kamera eller byter ut den. Vi kan
emellertid inte på något sätt hållas ansvariga för skada som orsakats av felaktigt
handhavande.
ϛSamsung garanterar inte att programvaran fungerar om du använder en
"hembyggd" PC eller en fabriksbyggd PC som du modifierat.
ϛInnan du börjar läsa denna manual, bör du skaffa dig grundläggande
datorkunskaper och kunskaper om operativsystem (O/S).
Systembehov
För Windows
För Macintosh
Efter att du satt i den cd-skiva som följer med denna kamera i CD-spelaren, ska
följande fönster öppnas automatiskt.
Innan du ansluter kameran till datorn måste du
först installera drivrutinen för kameran.
ſ Denna handbok är baserad på modell
Digimax S600.
ƈ Drivrutin för kameran : Detta låter dig överföra bilder mellan kameran och en PC.
Kameran använder USB-drivrutinen som sin egen drivrutin. Du kan använda
kameran som en kortläsare för USB. Efter att du installerat drivrutinerna och
kopplat kameran till din PC, visas [Flyttbar disk] i [Windows Utforskaren] eller
[Den här datorn]. USB-drivrutinen levereras bara för Windows. Det finns inte
någon USB-drivrutin för MAC på den medföljande program-CD:n. Men du kan
använda kameran med Mac OS 9.2 ~ 10.3 utan installation.
ƈ Digimax Master : Detta är allt-i-ett multimedia mjukvaru-lösningen.
Du kan ladda ner, titta, editera och spara dina digitala bilder och filmvisningar
med denna mjukvara. Denna mjukvara är bara kompatibel med Windows.
Dator med processor bättre än Pentium II 450MHz
(Pentium 700 MHz rekommenderas)
Power Mac G3 eller senare
Windows 98/98SE/2000/ME/XP
Mac OS 9.2 ~ 10.3
INFORMATION
Minimum 64 MB RAM
Minimum 64 MB RAM
200 MB tillgängligt hårddiskutrymme
110 MB tillgängligt hårddiskutrymme
ƃSe till att kontrollera systemkraven innan du installerar drivrutinen.
ƃDu måste vänta 5 ~ 10 sekunder innan det automatiska inställnings-programmet
startar beroende på förmågan hos din dator. Om bildrutan inte visar sig, kör
[Windows Explorer] och välj [Samsung.exe] i CD-ROM-enhetens rotkatalog.
ƃText från användarhandboken, i form av PDF-filer, finns inkluderade på
mjukvaru-CDn som följer med denna kamera. Sök igenom PDF-filerna med
Windows Utforskaren. Innan du kan öppna dessa PDF-filer måste du
installera Adobe Reader, som finns inkluderat på mjukvaru-CDn.
USB-port
USB-port
CD-ROM-spelare
CD-ROM-spelare
1024x768 pixlar, 16 bit färgskärmkompatibel monitor
(24 bit färgskärm rekommenderas)
<65>
Inställning av programvara
ƈ För att använda denna kamera med en dator, installera först programvaran.
Efter att detta har gjorts kan de sparade bilderna I kameran flyttas till datorn och
programvaran ett bildredigeringsprogram.
ƈ Du kan besöka Samsungs website på Internet.
http://www.samsungcamera.com : Engelska
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean
1. Autokör-rutan visas.
Klicka på [Install]-menyn i Autokör-rutan.
2. Installera DirectX, Digimax Master genom att välja en knapp som visas på
skärmen.
<66>
Inställning av programvara
3. Efter omstart av datorn, anslut datorn till kameran med USB-kabeln.
4. Sätt på kamerans strömförsörjning.
[Guiden Hittat ny maskinvara] öppnas, och
datorn upptäcker kameran.
ſ Om ditt OS är Windows XP öppnas ett
bildvisarprogram. Om Digimax Masters
nedladdningsfönster öppnas efter start av
Digimax Master, så var installationen av
kamerans drivrutin framgångsrik.
INFORMATION
Start av PC-läge
Ү Om du ansluter USB-sladden till en USB-port på din dator och sedan slår på
strömförsörjningen, växlar kameran automatiskt till "datoranslutningsläge".
Ү I detta läge kan du ladda ned lagrade bilder till din dator via USB-sladden.
Ү LCD-skärmen är alltid avstängd i dator-läge.
ƈ Anslutning av kameran till en dator
1. I alla lägen med undantag för Röstinspelningsläge,
INSTÄLLNING
tryck på Meny-knappen.
FORMATERA
DATOR
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER-knappen och välj
DAT & TID
SKRIVARE
PÅSKRIFT
[INSTÄLLNING]-menyfliken.
LJUD
USB
3. Välj [USB]-menyn genom att trycka på UPP/NERTILLB. :
SÄTT:OK
knappen och sedan trycka på HÖGER-knappen.
4. Använd UPP- och NER-knapparna för att välja
[DATOR], och tryck sedan på OK-knappen.
5. Tryck på meny–knappen två gånger och menyn försvinner.
6. Anslut datorn till kameran med USB-sladden.
ƃ Om du har installerat kamerans drivrutin så kanske [Guiden Hittat ny
maskinvara] ändå inte öppnas.
ƃ På ett Windows 98 eller 98 SE system öppnas dialogrutan för Found New
Hardware Wizard och ett fönster, som ber dig välja drivrutinfil, kan visas.
I detta fall, specificera "USB Driver" i den medföljande CDn.
(för Windows 98 och 98 SE).
<67>
Start av PC-läge
ƈ Anslutning av kameran till en dator
ƈ Nedladdning av lagrade bilder.
Du kan föra över de stillbilder som är lagrade i kameran till datorns hårddisk och
skriva ut dem eller redigera dem i något bildredigerinsprogram.
1. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
[Användande av USB-kabeln med dockningsstation ]
2. Klicka på ikonen [My computer] (Den här datorn)
på din dators skrivbord, och dubbelklicka på
[Removable Disk (Flyttbar disk) ƍ DCIM ƍ
100SSCAM].
Bildfilerna visas då.
[Användande av USB-kabeln med kamera]
3. Välj en bild och tryck på höger musknapp.
ſOm du valde [SKRIVARE] i steg 4; när du ansluter kameran till din skrivare
kommer [ANSLUTER SKRIVARE]-meddelandet att visas, och anslutningen
blir inte etablerad. I detta fall, koppla bort USB-sladden, och följ sedan
proceduren från steg 2 och framåt.
ƈ Bortkoppling av kameran och datorn : Se sidan 69
(Borttagning av flyttbar disk).
INFORMATION
ƃ För att spara batteriet rekommenderar vi att du använder
dockningsstationen (tillbehör) när du ansluter kameran till en dator.
4. En pop-up-meny visas.
Klicka på menyn [Cut](Klipp ut) eller
[Copy](Kopiera).
- [Cut] : klipper ut den markerade filen.
- [Copy]: kopierar filer.
5. Klicka på den mapp som du vill klistra in filen i.
<68>
Start av PC-läge
6. Tryck på höger musknapp varvid en popupmeny öppnas. Klicka på [Paste] (Klistra in).
Ta bort den flyttbara disken
ƈ Windows 98SE
1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn.
Om autofokuslampan blinkar, måste du vänta till den släckts.
2. Koppla ur USB-kabeln.
ƈ Windows 2000/ME/XP
(Illustrationerna kan skilja sig mot vad som visas i verkligheten beroende på
vilken version av Windows du använder.)
7. Bildfilen överförs från kameran till din dator.
1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn.
Om autofokuslampan blinkar, måste du vänta till den släckts.
2. Dubbelklicka på ikonen [Unplug or Eject
Hardware](Säker borttagning av maskinvara) på
aktivitetsraden.
- Genom att använda [Digimax Master] kan du titta på de bilder som är lagrade i
minnet direkt på skärmen på din dator och du kan kopiera och flytta bildfilerna.
FÖRSIKTIGHET
ƃ Vi rekommenderar att du kopierar bilderna till datorn för att se dem.
Öppnande av bilder direkt från den flyttbara disken kan drabbas av oväntad
frånkoppling.
ƃ När du laddar upp en fil som inte har tagits av denna kamera till den
flyttbara disken, visas meddelandet [FILFEL!] på LCD-skärmen i
Uppspelningsläge, inget visas i TUMNAGEL-läge.
[Dubbelklicka]
3. Fönstret [Unplug or Eject Hardware](Säker
borttagning av maskinvara) öppnas.
Välj [USB Mass Storage Device](USBmasslagringsenhet) och klicka på knappen
[Stop](Stoppa).
4. Fönstret [Stop a Hardware device](Stoppa en
maskinvaruenhet) öppnas.
Välj [USB Mass Storage Device](USBmasslagringsenhet) och klicka på knappen [OK].
5. Fönstret [Safe to Remove Hardware](Säker
borttagning av maskinvara) öppnas.
Klicka på knappen [OK].
<69>
Ta bort den flyttbara disken
6. Fönstret [Unplug or Eject Hardware](Säker
borttagning av maskinvara) öppnas.
Klicka på knappen [Close] (Stäng) och du
kan säkert koppla bort den flyttbara skivan.
7. Koppla ur USB-kabeln.
Installera drivenheten för USB på en MAC
1. Det finns ingen USB-drivrutin för MAC på cd-skivan med program eftersom
MAC OS stöder kamerans drivrutin.
2. Kontrollera versionen av MAC OS. Du kan se versionen av MAC OS under
uppstarten.
Denna kamera är kompatibel med MAC OS 9,2 ~ 10,3.
3. Koppla kameran till din Macintosh och sätt på kameran.
4. En ny ikon visas på skrivbordet efter att du anslutit kameran till din MAC.
Använda drivrutinen för USB på en MAC
1. Dubbelklicka på den nya ikonen på skrivbordet och mappen på minneskortet
visas.
2. Välj bildfil och kopiera eller flytta den till Macen.
FÖRSIKTIGHET
ƃ För Mac OS 10.0 eller senare : Hämta först allt från datorn till kameran och
ta sedan bort den flyttbara disken med
kommandot Mata ut.
<70>
Digimax Master
ƈ Du kan ladda ner, titta, redigera och spara dina digitala bilder och filmvisningar
med denna mjukvara. Denna programvara är bara kompatibel med Windows,
med undantag för Windows 98.
ƈ För att starta programmet, klicka på [Start ƍ Programs ƍ Samsung ƍ Digimax
Master].
ƃ Nerladdning av bilder
1. Anslut kameran till din dator.
4. Välj en destination och skapa en mapp för att
spara nerladdade bilder och mapp.
- Mappar skapas I datumordning och bilder
blir nerladdade.
- Mappnamnen blir det som du vill och bilder
blir nerladdade.
- Efter att ha valt en mapp som tidigare
skapats, kommer bilder att bli nerladdade.
5. Klicka på knappen [Next >].
2. Ett fönster för nerladdning av bilder kommer
att visas efter att kameran anslutits till din
dator.
- För nerladdning av tagna bilder, välj
[Select All]-knappen.
- Välj den önskade mappen i fönstret och
klicka på [Select All]-knappen.
Du kan spara tagna bilder och den valda mappen.
- Om du klickar på [Cancel]-knappen kommer nerladdningen att inhiberas.
6. Ett fönster kommer att öppnas så som visas
här bredvid. Destinationen för den valda
mappen kommer att visas i fönstrets
överdel. Klicka på [Start]-knappen för att
ladda ner bilderna.
3. Klicka på knappen [Next >].
7. De nerladdade bilderna kommer att visas.
<71>
Digimax Master
ƃ Bildbetraktare : Du kan titta på de sparade bilderna.
‫ڹ‬
ƃ Bildredigerare: Du kan redigera stillbilden
‫ڽ‬
‫ھ‬
‫ڹ‬
‫ڿ‬
‫ں‬
‫ڼ‬
‫ڻ‬
‫ڼ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
- Bildbetraktarfunktioner är listade här nedan.
‫ ڹ‬Menyfält : Du kan välja menyer.
Fil, Redigera, Vy, Verktyg, Ändra funktion, Auto nerladdning, hjälp, etc.
‫ ں‬Bildvalsfönster : Du kan välja en önskad bild i detta fönster
‫ ڻ‬Valmeny för mediatyp : Du kan välja bildvisare, bildeditor, filmvisning eller
editeringsfunktion i denna meny.
‫ ڼ‬Förtittsfönster : Du kan förhandstitta på en bild eller en filmvisning och
kontrollera multimedia-informationen.
‫ ڽ‬Zoomskala : Du kan ändra storleken på förhandstitt.
‫ ھ‬Mapp-display fönster : Du kan se lokaliseringen av mappen för en vald bild.
‫ ڿ‬Bildvisningsfönster : Bilder från vald mapp visas.
- Bildredigeringsfunktioner är listade här nedan.
‫ ڹ‬Redigerings-meny : Du kan välja följande menyer.
[Tools]
: Du kan beskära eller ändra storlek på den valda bilden.
Se [Help](Hjälp)-menyn.
[Adjust] : Du kan modifiera bildkvalitén. Se [Help](Hjälp)-menyn.
[Retouch] : Du kan ändra bilden eller sätta in effekter i bilden.
Se [Help](Hjälp)-menyn.
‫ ں‬Ritverktyg : Verktyg för redigering av bild.
‫ ڻ‬Bild-display fönster : En vald bild visas i detta fönster.
‫ ڼ‬Förhandstittsfönster : Du kan förhandstitta på den ändrade bilden.
ſ Se [Help](Hjälp)-menyn i Digimax Master för närmare information.
ſ En stillbild som redigerats med Digimax Master kan inte spelas upp på kameran.
ſ Se [Help](Hjälp)-menyn i Digimax Master för vidare information.
<72>
Digimax Master
Vanliga frågor
ƃ Filmredigering : Du kan hämta stillbilden, filmvisning, berättelse, musikfiler
tillsammans i en filmvisning.
ƈ V.v. kontrollera följande om USB-anslutningen inte fungerar.
Fall 1
USB-sladden är inte ansluten eller det är inte den medföljande USBsladden.
ƍ Koppla in den medföljande USB-sladden.
Fall 2
Kameran hittas inte av din dator.
Ibland finns kameran under [Unknown Devices] i Enhetshanteraren.
ƍ Installera kamerans drivrutin korrekt.
Stäng av kameran, ta bort USB-sladden, sätt in USB-sladden igen, och
sätt sedan på kameran.
Fall 3
Ett oväntad fel inträffade under filöverföringen.
ƍ Stäng av och sätt på kamerans strömförsörjning. Överför filen igen.
Fall 4
Vid användande av USB-hub.
ƍ Det kan bli problem vid anslutning av kameran till datorn via USB-hub
om datorn och hubben inte är kompatibla. Om möjligt, anslut kameran
till datorn direkt.
Fall 5
Finns andra USB-sladdar anslutna till datorn?
ƍ Kameran kan krångla när den ansluts till datorn samtidigt med en
annan USB-sladd. I sådana fall , koppla bort den andra USB-sladden,
och anslut bara en USB-sladd till kameran.
‫ڹ‬
‫ں‬
- Filmredigeringsfuntioner är listade här nedan.
‫ ڹ‬Redigerings-meny : Du kan välja följande menyer.
[Add Media] : Du kan lägga till en önskad multimedia i en filmvisning.
[Edit Clip] : Du kan ändra ljusstyrkan, kontrasten, färgen och färgmättnaden.
[Effects]
: Du kan sätta in en effekt.
[Set Text] : Du kan sätta in text.
[Narrate]
: Du kan sätta in en berättelse.
[Produce] : Du kan spara den redigerade multimedia som ett nytt filnamn.
Du kan välja AVI, Windows media (wmv), Windows media (asf)
och filmvisning för denna kamera (avi, MPEG-4) filtyper.
‫ ں‬Ram-display fönster : Du kan sätta in multimedia i detta fönster.
ſ Vissa videofilmer som har komprimerats med en codec som inte är kompatibel
med Digimax Master kan inte spelas upp i Digimax Master.
ſ Se [Help](Hjälp)-menyn i Digimax Master för vidare information.
<73>
Vanliga frågor
Fall 6
Fall 7
Fall 8
När jag öppnar Enhetshanteraren (genom att klicka Start ,
(Inställningar). Kontrollpanel, (Performance and Maintenance),
System, (Hårdvara), Device Manager), kommer Unknown Devices
eller Other Devices meddelanden med ett gult frågetecken (?) bredvid,
eller enheter med ett utropstecken (!) bredvid.
ƍ Höger-klicka på meddelandet med frågetecken (?) eller utropstecken
(!) och välj "Ta bort". Återstarta datorn och anslut kameran igen.
För Windows 98-dator, ta också bort kamerans drivrutin, återstarta
datorn, och återinstallera kamerans drivrutin.
Med vissa säkerhetsprogram (Norton Anti Virus, V3, etc.), kanske
datorn inte ser kameran som en flyttbar disk.
ƍ Stoppa säkerhetsprogrammen och anslut kameran till datorn. Se
instruktioner för säkerhetsprogram ang. hur man stoppar programmet.
Kameran är ansluten till USB-porten placerad på datorns framsida.
ƍ När kameran är ansluten till USB-porten placerad på datorns framsida,
kanske datorn inte känner igen kameran. Anslut kameran till USBporten placerad på datorns baksida.
ƈ När videofilmen inte spelar upp på datorn
ſ När inspelad videofilm, inspelad av kameran, inte spelar upp på datorn, beror
det för det mesta på den codec som är installerad på datorn.
<74>
ƃ Om DirectX 9.0 eller senare inte är installerad
ƍ Installera DirectX 9.0 eller senare
1) Sätt in den CD-skiva som medföljde kameran.
2) Starta Windows Utforskaren och välj CD-skivans mapp "USB
Driver\DirectX 9.0". Dubbelklicka sedan på filen DXSETUP.exe. DirectX
kommer att installeras.
Besök följande webbplats för att ladda ner DirectX:
http://www.microsoft.com/directx
ƃ Om en PC (med Windows 98) slutar svara när kameran kopplas in till PC:n flera
gånger
ƍ Om en PC (med Windows 98) är påslagen under en längre tid kameran
ansluts upprepade gånger, kan det hända att PC:n inte känner igen kameran.
Om detta inträffar ska du starta om datorn.
ƃ Om en dator som har en ansluten kamera hänger sig när Windows startar.
ƍ Om detta inträffar ska du koppla ur kameran från datorn. Windows bör nu
starta korrekt. Om problemet kvarstår bör du avaktivera "Legacy USB
Support" (USB-stödet) och starta om datorn. Alternativet "Legacy USB
Support" finns i inställningsmenyn för BIOS. (Inställningsmenyn för BIOS
skiljer sig åt mellan olika PC-fabrikat och vissa BIOS-menyer har inte
alternativet "Legacy USB Support") Om du inte kan ändra menyn själv bör du
kontakta datortillverkaren eller BIOS-tillverkaren.
ƃ Om ett videoklipp inte kan raderas, en flyttbar disk inte kan tas bort eller om ett
felmeddelande visas under filöverföringen.
ƍ Om du enbart installerar Digimax Master, kan problemen som nämns ovan
inträffa ibland.
- Stäng programmet Digimax Master genom att klicka på ikonen för Digimax
Master på aktivitetsfältet.
- Installera alla applikationsprogram som finns med på program-CD-skivan.
(Du måste installera codecen för videoklipp/Movie clip codec)
Korrekt avfallshantering av produkten
MEMO
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör
sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras
separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare
bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
<75>
Text från användarhandboken, i form av PDF-filer, finns
inkluderade på mjukvaru-CDn som följer med denna kamera.
Sök igenom PDF-filerna med Windows Utforskaren.
Innan du kan öppna dessa PDF-filer måste du installera
Adobe Reader, som finns inkluderat på mjukvaru-CDn.
<76>
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3244
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement