Samsung CLP-550 Owner's manual

Samsung CLP-550 Owner's manual
FÄRGLASERSKRIVARE
Installationsanvisning
INNEHÅLL
Steg 1. Packa upp ............................................. 3
Steg 2. Lär dig förstå skrivaren ......................... 5
Steg 3. Installera den optiska enheten,
överföringsbandet och
tonerkassetterna ................................... 7
Steg 4. Ladda papper ...................................... 16
Steg 5. Ansluta skrivarkabeln ......................... 19
För lokala utskrifter ...................................19
Nätverksutskrift ........................................21
Steg 6. Sätt på skrivaren ................................. 22
Steg 7. Skriva ut en provsida .......................... 23
Steg 8. Ändra språket på displayen ................. 23
Steg 9. Installera skrivarens program ............. 24
Installera skrivarprogrammen i Windows ......25
Installera om skrivarprogrammet .................29
Avinstallera skrivarprogrammen ..................30
Ändra språket på skärmen ..........................30
Steg 10. Läsa bruksanvisningen ...................... 31
I Windows ................................................31
På Macintosh ............................................31
I Linux .....................................................32
2
INSTALLATIONSANVISNING
Steg 1.
Packa upp
dig om att följande tillbehör finns med i förpackningen:
Tonerkassetter
Nätsladd
Överföringsband
Optisk enhet
Cd-skiva
Installationsanvisning
SyncThru Cd-skiva
(endast för CLP-550N)
SyncThru Snabbguide
(endast för CLP-550N)
OBSERVERA:
• Kontakta din återförsäljare om någon av dessa saker fattas eller
är skadade.
• Tillbehören kan skilja från land till land.
• Cd-skivan innehåller skrivarens drivrutiner,
installationsanvisningen och programmet Adobe Acrobat Reader.
• Nätsladden kan se olika ut beroende på vilket land apparaten
skickats till.
FÖRSIKTIGHET: Skrivaren väger 35 kg inklusive
framkallarkassetten och kassetten. Använd säkra lyft- och
hanteringstekniker. Två personer behövs om skrivaren måste
flyttas. Använd handtagen enligt skissen (se sida 5). Att försöka
lyfta skrivaren ensam kan resultera i ryggskada.
INSTALLATIONSANVISNING
3
Svenska
1 Ta ut skrivaren och alla tillbehör ur förpackningen. Försäkra
2 Ta försiktigt bort all packtejp från skrivaren.
3 Dra ut pappersfacket ur skrivaren och ta bort all packtejp
från facket.
4 Välj en plats för skrivaren.
• Lämna tillräckligt utrymme så att du kan öppna skrivarens
fack och luckor, och skrivaren får bra ventilation.
• Placera skrivaren i en bra omgivning:
– På en stabil, plan yta
– På avstånd från direkt drag från luftkonditionering,
värmeelement eller fläktar
– På avstånd från extrema temperaturer, solljus eller fukt
samt förändringar i dessa
– Torrt, rent och dammfritt
FÖRSIKTIGHET: Du måste placera skrivaren på en vågrät yta,
annars kan du få problem med utskriftskvaliteten.
4
INSTALLATIONSANVISNING
Steg 2.
Lär dig förstå skrivaren
Svenska
Dessa är skrivarens huvudkomponenter:
Övre lucka
(öppna för att installera den
optiska enheten och
överföringsbandet)
Pappersutmatningsfack
Utmatningsstöd
Kontrollpanelen
(se kapitel 5 i
bruksanvisningen
på cd-skivan)
Övre lucka
Utlösningsknapp
Främre lucka
(öppna denna för
att ta bort
skräptonertanken)
Handtag
(handtagen sitter
på bägge sidorna
på skrivarens
undre kant)
Papperskassett 1
(250-arks arkmatare)
Vänster lucka
(tryck på öppningsknappen för den övre
luckan och öppna den helt när du ska
installera tonerkassetter)
Tillbehörskassett 2
(500-arks arkmatare)
INSTALLATIONSANVISNING
5
Höger lucka
(öppna för att ta bort papper som fastnat)
Fleranvändningskassett
(öppna för att ladda specialmedia)
Handtag
(används för att lyfta skrivaren)
Tillbehörskassett 2 lucka för papper som fastnat
(öppna för att ta bort papper som fastnat från papperskassett 2)
Antenn för trådlöst
nätverk*
Nätverksport**
Kontrollbord
lucka
(innanför denna kan du
installera tillbehör)
Strömbrytare
Nätintag
USB-port
Parallellport
*Antennen för trådlöst nätverk levereras inte med skrivaren. Det är ett tillbehör som måste köpas
separat.
**Nätverkskortet levereras som standard med CLP-550N. Användare av CLP-550 kan köpa och installera
ett separat nätverkskort. Se skrivarens bruksanvisning på cd-skivan.
6
INSTALLATIONSANVISNING
Steg 3.
1 Öppna helt den vänstra luckan med handtaget, tills den är i
rät vinkel mot ramverket.
FÖRSIKTIGHET: Om inte den vänstra luckan öppnas helt,
fungerar inte utlösningsknappen för toppluckan.
2 Tryck på öppningsknappen för den övre luckan och öppna
den hela vägen.
Öppningsknapp
för övre locket
INSTALLATIONSANVISNING
7
Svenska
Installera den optiska enheten,
överföringsbandet och
tonerkassetterna
3 Använd handtaget för att ta ur den optiska enheten ur
förpackningen.
4 Ta bort papperet som täcker den optiska enheten genom att
ta bort tejpen under enhetens handtag.
FÖRSIKTIGHET:
• Använd inte vassa föremål som saxar eller knivar för att öppna
den optiska enhetens förpackning eller för att ta bort tejpen på
skyddspapperet. Du kan skada den optiska enhetens yta.
• Utsätt inte den optiska enheten för ljus i mer än ett par minuter,
för att undvika att den skadas. Täck den vid behov med svart
papper.
• Rör inte vid den gröna rullens yta på den optiska enheten,
då detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
5 Leta upp facken för enheten inuti skrivaren,
ett på varje sida.
8
INSTALLATIONSANVISNING
6 Greppa i enhetens handtag så att den gröna rullen är riktad
Svenska
mot dig. Rikta in enheten mot spåren i skrivaren så att
färgerna på enhetens bägge sidor kan föras in i
motsvarande färgade spår.
FÖRSIKTIGHET: Sätt i den optiska enheten försiktigt så att du
inte repar och förstör ytan på den gröna rullen.
7 Skjut ner enheten i skrivaren tills den inte kommer längre
och fäll ner handtaget.
FÖRSIKTIGHET: Utsätt inte den optiska enheten för ljus i mer än
ett par minuter, för att undvika att den skadas. Stäng toppen och
den vänstra luckan om installationen måste avbrytas av någon
anledning.
INSTALLATIONSANVISNING
9
8 Ta ut överföringsbandet ur sin förpackning.
9 Ta bort papperet som täcker överföringsbandet genom att
ta bort tejpen.
FÖRSIKTIGHET: Använd inte vassa föremål som knivar eller
saxar för att öppna bandets förpackning. Du kan skada
överföringsbandets yta.
10 Kläm ihop spännspakarna på bandets bägge sidor.
Dra sedan ut dem, som visas nedan.
11 Leta upp facken för bandet inuti skrivaren, ett på varje sida.
10
INSTALLATIONSANVISNING
12 Håll bandet i handtagen och rikta in det mot spåren inuti
Svenska
skrivaren, ett på varje sida.
OBSERVERA: Håll överföringsbandet horisontellt utan att vända
på det, för att undvika att spilla ut lös toner.
13 Sätt in överföringsbandet i skrivaren. Tryck mjukt på det så
att det kommer på plats.
INSTALLATIONSANVISNING
11
14 Tryck försiktigt ner låshandtagen på varje sida mot den
övre luckan, enligt illustrationen nedan, för att låsa
överföringsbandet på plats.
FÖRSIKTIGHET: Om du har den vänstra luckan öppen i några
minuter kan den optiska enheten utsättas för ljus. Detta orsakar
skador på enheten.
15 Efter att du försäkrat dig om att den vänstra luckan är
öppen, stänger du den övre luckan. Se till att den är
ordentligt stängd.
FÖRSIKTIGHET: Försök inte att stänga den vänstra luckan med
toppluckan öppen. Detta kan skada skrivaren.
12
INSTALLATIONSANVISNING
16 Ta ur tonerkassetterna ur sina förpackningar.
Svenska
FÖRSIKTIGHET: Använd inte vassa föremål som knivar eller
saxar för att öppna tonerkassettens förpackning. Du kan skada
tonerkassettens yta.
17 Håll tonerkassetten i bägge ändar och vagga den försiktigt
från sida till sida för att fördela tonern.
18 Placera kassetten på en plan yta enligt illustrationen och ta
bort det papper som täcker den genom att ta bort tejpen.
OBSERVERA: Om du får toner på kläderna, torkar du bort den
med en torr trasa och tvättar dem i kallt vatten. Varmt vatten gör
att tonern fastnar i tyget.
INSTALLATIONSANVISNING
13
19 På tonerkassettens högra sida finns en etikett som visar
vilken kassett som ska stoppas i respektive fack.
K
Svart
Y
Gul
M
Magenta
C
Cyan
20 Sätt i tonerkassetterna i sina fack i ordningen Cyan,
Magenta, Gul och sist Svart. Använd bägge händerna för att
greppa kassetten när du för in den i facket. Håll sedan i
handtaget när du skjuter in den.
Greppa här.
K
Y
M
C
Om tonerkassetterna är korrekt installerade, är de gula och
svarta kassetterna inte helt inskjutna. Dessa skjuts på plats
när du stänger den vänstra luckan.
14
INSTALLATIONSANVISNING
21 Stäng den vänstra luckan. Se till att den är ordentligt
Svenska
stängd.
Om du har installerat tonerkassetterna på fel sätt, går det
inte att stänga den vänstra luckan helt. Kontrollera igen
att färgerna på kassetterna stämmer med märkningen på
höger sida. Använd aldrig våld för att stänga luckan.
OBSERVERA: Om du skriver text med 5% täckning, räcker en
tonerkassett i genomsnitt till 7.000 sidor i svart och 5.000 sidor
för varje färg.
INSTALLATIONSANVISNING
15
Steg 4.
Ladda papper
Facket (Papperskassett 1) kan fyllas med maximalt 250 ark
standardpapper. Du kan använda storlekarna A4 och Letter.
Så här laddar du papper:
1 Dra ut facket ur skrivaren.
2 Tryck ner metallplattan tills den låses på plats.
3 Vik pappersbunten fram och tillbaka för att separera bladen
och lufta dem sedan medan du håller i ena kanten.
Knacka buntens kant mot en plan yta så att den blir jämn.
16
INSTALLATIONSANVISNING
4 Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt.
Svenska
Kontrollera att alla fyra hörnen ligger plant i facket och
under hörnvinklarna enligt bilden nedan.
5 Överskrid inte buntens maximala höjd. Om du överfyller
facket kan papperen fastna.
INSTALLATIONSANVISNING
17
6 Knip ihop pappersstödet enligt bilden och för det mot
papperet tills det lätt rör vid buntens sida. Tryck inte stödet
för hårt mot buntens kant, det kan då böja papperet.
OBSERVERA: Om du vill ändra pappersstorleken i facket, kan du
läsa i bruksanvisningen på cd-skivan om hur man gör detta.
7 Skjut tillbaka facket i skrivaren.
OBSERVERA:
• Tryck inte på breddstöden så långt att papperet böjs.
• Om du inte justerar breddstödet kan det orsaka att
papperet fastnar.
18
INSTALLATIONSANVISNING
Steg 5.
Ansluta skrivarkabeln
För att skriva ut i en lokal miljö måste skrivaren anslutas till
datorn via parallellporten eller med en USB-kabel.
Om du ska ansluta en Macintosh för lokal utskrift kan du endast
använda USB-kabel.
Koppla in en USB-kabel
OBSERVERA: Du behöver en godkänd USB-kabel. Du behöver
en kabel som uppfyller normen för USB 2.0 och som är högst
3 meter lång.
1 Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda.
2 Koppla in USB-skrivarkabeln till kontakten på skrivarens
baksida.
Till USB-porten på datorn
3 Anslut kabelns andra ände till datorns USB-port.
Läs i bruksanvisningen till datorn om du behöver hjälp.
OBSERVERA: För att du ska kunna skriva ut via USB, måste du
köra Windows 98/ME/2000/XP på PC, alternativt OS 8.6-9.2/
10.1-10.3 på Macintosh.
INSTALLATIONSANVISNING
19
Svenska
För lokala utskrifter
Koppla in en parallellkabel
OBSERVERA:
• Parallellporten finns kanske inte i alla länder.
• Det behövs en godkänd kabel om du vill ansluta skrivaren med
en parallellkabel. Du behöver köpa en kabel som uppfyller
normen IEEE1284 och som är högst 3 meter lång.
1 Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda.
2 Anslut parallellkabeln till kontakten på skrivarens baksida.
Tryck ner metallklämmorna i spåren på kabelkontakten.
Till parallellporten på datorn
3 Anslut kabelns andra ände till datorns parallellport och
dra åt skruvarna.
Läs i bruksanvisningen till datorn om du behöver hjälp.
20
INSTALLATIONSANVISNING
Nätverksutskrift
CLP-550N har inbyggt nätverkskort. Om du har en CLP-550,
måste du installera ett nätverkskort (tillbehör).
Om du vill använda skrivaren i både trådlös/trådbunden miljö,
måste du installera ett passande nätverkskort (tillbehör).
Detaljer om hur du installerar kortet hittar du i bruksanvisningen
på cd-skivan.
Koppla in en Ethernet-kabel
1 Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda.
2 Koppla in den ena änden av Ethernet-kabeln till
nätverksporten på skrivaren.
Till
nätverksanslutningen
3 Koppla in den andra änden till nätverksanslutningen.
Detaljer om hur du installerar nätverkskortet hittar du i
bruksanvisningen på cd-skivan.
INSTALLATIONSANVISNING
21
Svenska
Du kan ansluta skrivarna CLP-550 eller CLP-550N till ett nätverk
med en Ethernet-kabel (UTP-kabel med RJ.45-kontakt).
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Om du installerar ett trådlöst nätverkskort kan du använda
skrivaren i trådlös miljö.
Detaljer om hur du installerar ett trådlöst nätverkskort hittar du
i bruksanvisningen på cd-skivan.
OBSERVERA: Efter att du anslutit skrivaren, måste du
konfigurera nätverksparametrarna på kontrollpanelen. Hur du gör
detta kan du läsa i skrivarens bruksanvisning. Du kan använda det
program som följer med nätverkskortet. Instruktioner finns i
programmets bruksanvisning.
Steg 6.
Sätt på skrivaren
1 Anslut nätsladden till nätkontakten på skrivarens baksida.
2 Sätt i den andra änden i ett jordat vägguttag och sätt på
strömmen till skrivaren.
1
2
FÖRSIKTIGHET:
• Vissa delar inuti skrivaren är varma när strömmen är på samt
efter utskrifter. Var försiktig så att du inte bränner dig på delarna
inuti skrivaren.
• Plocka inte isär skrivaren med strömmen på, eftersom du då kan
få en elektrisk stöt.
22
INSTALLATIONSANVISNING
Steg 7.
Skriva ut en provsida
I "redoläget" trycker du och håller inne knappen Upper Level
( ) på kontrollpanelen för att skriva ut en provsida.
En provsida som visar skrivarens funktioner och möjligheter
skrivs ut.
Steg 8.
Ändra språket på displayen
Utför följande steg för att ändra språket på kontrollpanelen:
1 I "redoläget" trycker du på Menu knappen (
) på
kontrollpanellen tills du ser "Setup" på den undre raden.
2 Tryck på knappen Enter (
) för att öppna menyn.
3 Tryck på knappen Enter (
) när "LCD Language" visas på
nedre raden.
4 Tryck på piltangenten (
eller
) för att visa det språk du
önskar använda.
5 Tryck på knappen Enter (
) för att spara valet.
6 Tryck på knappen On Line/Continue (
) för att återgå
till redoläget.
INSTALLATIONSANVISNING
23
Svenska
Skriv ut en provsida så att du ser att skrivaren fungerar korrekt.
Steg 9.
Installera skrivarens program
Den medföljande cd-skivan innehåller utskriftsprogram för
Windows, Macintosh, Linux och Win RCP (Remote Control
Panel), on-line-bruksanvisning och programmet Adobe Reader
som används för att läsa bruksanvisningen.
Om du skriver ut från Windows:
Du kan installera följande utskriftsprogram från cd-skivan.
• PostScript Printer Description (PPD) fil för Windows
möjliggör installationen av drivrutiner för PostScript.
Se bilaga B i bruksanvisningen för information om hur du
installerar drivrutiner för PostScript.
• Samsung Proprietary skrivardrivrutiner för Windows.
Genom att använda denna drivrutin får du tillgång till
skrivarens alla funktioner. Se sida 25.
• USB-drivrutin bara för Windows 98/ME/2000/XP.
För detaljer om hur du installerar USB-drivrutinen,
se sida 25.
• Fjärrkontrollpanelen för DOS-applikationer.
Detta Windows-baserade program installeras automatiskt när
du installerar drivrutiner för skrivaren. Se bilaga D i
bruksanvisningen om hur du använder programmet.
Om du skriver ut från Macintosh:
Se bilaga A i bruksanvisningen för information om hur du
installerar utskriftsprogrammet och skriver ut från en
Macintosh. För att läsa bruksanvisningen, se sida 31.
Om du skriver ut från Linux:
Se bilaga B i bruksanvisningen för information om hur du
installerar drivrutinen för Linux. För att läsa bruksanvisningen,
se sida 32.
24
INSTALLATIONSANVISNING
Installera skrivarprogrammen i Windows
Svenska
Verifiera följande innan du installerar skrivarprogrammet:
Objekt
Operativsystem
Krav
Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP
95/98/ME
32 MB
NT 4.0/2000
64 MB
XP
128 MB
Ledigt diskutrymme
95/98/ME/NT 4.0/
2000/XP
300 MB
Internet Explorer
5.0 eller senare
RAM
OBSERVERA: För Windows NT 4.0/2000/XP ska
systemadministratören installera programvaran.
Alla program ska vara stängda på datorn innan du påbörjar
installationen.
1 Placera cd-skivan i cd-spelaren. Installationen startar
automatiskt.
Om cd-skivan inte startar automatiskt:
Välj Kör från Startmenyn och skriv in x:\Setup.exe i
rutan (där x är enhetsbokstaven för cd-spelaren) och klicka
sedan på OK.
OBSERVERA: Om fönstret Hittat ny hårdvara öppnas under
installationen, klicka
i övre högra hörnet på rutan eller klicka på
Avbryt.
INSTALLATIONSANVISNING
25
2 När följande fönster öppnas, ansluter du skrivaren till
datorn och sätter på den. Sedan klickar du på Nästa.
Om skrivaren redan är ansluten och på visas inte detta
fönster. Hoppa till nästa steg.
3 Välj installationstyp.
• Automatisk installation: Installerar de vanligaste
programmen till din skrivare, exempelvis drivrutiner för
skrivare, USB, PS och även bruksanvisningen. Detta
rekommenderas för de flesta användarna.
26
INSTALLATIONSANVISNING
• Läs bruksanvisningen: Detta öppnar bruksanvisningen
för Samsung CLP-550. Om du inte har Adobe Acrobat
installerat på din dator, klickar du på detta alternativ och
Adobe Acrobat Reader installeras automatiskt åt dig.
4 När installationen är klar, öppnas ett fönster där du ombeds
att skriva ut en testsida. Om du önskar skriva ut en
testsida, markerar du kryssrutan och klickar på Nästa.
Annars klickar du bara på Nästa och hoppar till steg 6.
5 Om testsidan skrivits ut korrekt, klicka på Ja.
Om inte, klicka på Nej för att skriva ut den igen.
6 Om du vill registrera dig som användare av
Samsung-skrivare, markerar du kryssrutan och klickar
på Avsluta. Du kommer nu till Samsungs webbplats.
INSTALLATIONSANVISNING
27
Svenska
• Installation med egna inställningar: Låter dig välja
språk för programmet och de komponenter du önskar
installera. När du valt språk och komponenter, klicka på
Nästa.
Annars klickar du bara på Avsluta.
OBSERVERA:
• Om du vill använda din skrivare med parallellkabeln, tar du bort
USB-kabeln och ansluter parallellkabeln. Reparera sedan
skrivardrivrutinen genom att välja Start → Program →
Samsung CLP-550 Series → Skrivarunderhåll → Reparera →
Skrivare. Om du har ersatt parallellkabeln med en USB-kabel,
gör du på samma sätt för att justera inställningarna för
skrivaren.
• Om skrivaren inte fungerar korrekt, installera om drivrutinen.
• Det går också att använda Macintosh eller Linux. Se skrivarens
bruksanvisning för mer information.
• Efter installation av mjukvaran går det att återställa eller ta bort
skrivarmjukvara, om nödvändigt. Det går också att ändra vilket
språk som visas. För ytterligare information,
se sidorna 29-30.
28
INSTALLATIONSANVISNING
Installera om skrivarprogrammet
Svenska
Reparation krävs om installationen misslyckas.
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series, och sedan
Skrivarunderhåll.
3 Välj Reparera och klicka sedan på Nästa.
OBSERVERA: Om din skrivare inte är kopplad till datorn, öppnas
fönstret anslut Samsung CLP-550 Series. När du anslutit
skrivaren, klickar du på Nästa.
4 Välj de komponenter du vill installera om och klicka
på Nästa.
INSTALLATIONSANVISNING
29
5 Om du väljer Skrivare, följ stegen 4 och 5 på sida 27.
6 När ominstallationen är klar, klickar du på Avsluta.
Avinstallera skrivarprogrammen
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series, och sedan
Skrivarunderhåll.
3 Välj Ta bort och klicka sedan på Nästa.
4 Välj de komponenter du vill avinstallera och klicka
på Nästa.
5 När programmen tagits bort, klickar du på Avsluta.
Ändra språket på skärmen
Efter installationen av programmen, kan du ändra språket
på skärmen.
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series, och Språkval.
3 Välj det språk du önskar från fönstret för språkval och
klicka på OK.
30
INSTALLATIONSANVISNING
Steg 10.
Läsa bruksanvisningen
Du kan läsa bruksanvisningen på skärmen i olika format
(läsa en sida, visa enstaka sidor kontinuerligt, motstående sidor
kontinuerligt, zooma in upp till 1 600% eller ut upp till 12,5%,
bläddra dubbelsidigt eller artikelflöde). Vid behov kan du också
skriva ut bruksanvisningen.
I Windows
Efter att du installerat skrivarprogrammen, kan du läsa
bruksanvisningen i PDF-format när du så önskar från Windows
skrivbord.
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series och Läs
bruksanvisningen.
Adobe Acrobat körs automatiskt och sedan öppnas
bruksanvisningen.
OBSERVERA: Om din dator inte har Adobe Acrobat installerat,
kommer Adobe Acrobat att automatiskt installeras när du väljer
alternativet Läs bruksanvisningen. När installationen är klar,
upprepar du steg 1 och 2.
På Macintosh
1 Placera cd-skivan i cd-spelaren.
2 Dubbelklicka på SAMSUNG_CLP på Macintosh skrivbord.
3 Dubbelklicka på mappen User’s Guide.
4 Dubbelklicka på User’s Guide.pdf (språk). Adobe Reader
öppnas och du kan läsa bruksanvisningen.
INSTALLATIONSANVISNING
31
Svenska
Samsung CLP-550 Seriens bruksanvisning, som finns på
cd-skivan är i Adobe Acrobat PDF format. Bruksanvisningen är
flexibel och bekväm att använda när du behöver skaffa dig
information.
I Linux
1 När fönstret Administratörinloggning öppnas, skriver du
"root" i inloggningsfältet och anger systemlösenordet.
2 Sätt i cd-skivan med skrivarprogrammen.
3 Klicka på ikonen
i skärmens nederkant.
När terminalfönstret visas skriver du in:
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (Cd-spelarens katalog)
[[email protected] cdrom]# gv manual/EnGuide.pdf
OBSERVERA: Om din version av ghostscript är gammal, kan du
kanske inte läsa pdf-filen. Installera i så fall Adobe Reader på
ditt system eller försök läsa bruksanvisningen på en dator som
kör Windows.
1. Klicka på ikonen
i skärmens nederkant.
När terminalfönstret öppnas skriver du:
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (Cd-spelarens katalog)
[[email protected] cdrom]# manual/acrobat4/INSTALL
2. Efter att du läst licensavtalet, skriver du accept
.
3. När du får frågan om i vilken mapp du vill installera
programmet, trycker du bara på Enter.
4. Du behöver skapa en symbolisk länk för att kunna köra
Adobe Reader utan full sökväg:
[[email protected] cdrom] # ln -s/ usr/local/acrobat4/bin/
acroread /usr/bin/acroread
5. Nu kan du läsa pdf-filer med Acrobat Reader.
[[email protected] cdrom]# acroread /mnt/cdrom/manual/
EnGuide.pdf
32
INSTALLATIONSANVISNING
Hem
Besök oss på:
www.samsungprinter.com
Rev.1.00
FÄRGLASERSKRIVARE
Bruksanvisning
Denna bruksanvisning är endast avsedd som information. All information i denna
bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte
ansvarigt för några ändringar, direkta eller indirekta, som uppstår på grund av, eller är
relaterade till användningen av denna bruksanvisning.
© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
• CLP-550, CLP-550N och Samsungs logotyp är varumärken som tillhör
Samsung Electronics Co., Ltd.
• PCL and PCL 6 är varumärken som tillhör Hewlett-Packard company.
• Centronics är ett varumärke som tillhör Centronics Data Computer Corporation.
• IBM och IBM PC är varumärkem som tillhör International Business Machines
Corporation.
• Apple, AppleTalk, TrueType, Laser Writer och Macintosh är varumärken som tillhör
Apple Computer, Inc.
• Microsoft, Windows, Windows 9x, Window ME, Windows 2000, Windows NT 4.0
och Windows XP är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
• PostScript 3 är ett varumärke som tillhör Adobe System, Inc.
• UFST® and MicroType™ är registrerade varumärken som tillhör Agfa division of
Bayer Corp.
• Alla andra varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör sina
respektive företag eller organisationer.
1
INNEHÅLL
Kapitel 1 :
Introduktion
Specialfunktioner ...................................................... 1.2
Skrivarens delar ........................................................
Vy framifrån ........................................................
Vy från höger .......................................................
Vy bakifrån ..........................................................
Kapitel 2 :
1.5
1.5
1.6
1.6
Använda kontrollpanelen
Lära dig kontrollpanelen ........................................... 2.2
Display ............................................................... 2.2
Knappar .............................................................. 2.3
Använda menyn på kontrollpanelen .......................... 2.5
Använda menyn på kontrollpanelen ........................ 2.5
Översikt över kontrollpanelens menyer .................... 2.6
Information Meny ................................................. 2.7
Paper Meny ......................................................... 2.7
Layout Meny ...................................................... 2.10
Graphics Meny ................................................... 2.12
Printer Meny ...................................................... 2.12
Color Meny ........................................................ 2.13
Setup Meny ....................................................... 2.13
PCL Meny .......................................................... 2.16
PostScript Meny ................................................. 2.17
Network Meny .................................................... 2.18
Kapitel 3 :
Använda utskriftsmedia
Välja papper och andra specialmaterial .................... 3.2
Storlekar och kapacitet ......................................... 3.2
Anvisningar för papper och särskilda material ........... 3.3
2
Ladda papper ............................................................ 3.4
Använda papperskassett 1 ..................................... 3.4
Ändra pappersstorleken i papperskassetten .............. 3.7
Använda tillbehörskassett 2 ................................... 3.8
Använda fleranvändningskassett (MPT) ................... 3.9
Använda manuell matning ................................... 3.12
Skriva ut på specialpapper ......................................
Skriva ut på kuvert .............................................
Utskrift på etiketter ............................................
Utskrift på OH-ark ..............................................
Utskrift på förtryckt papper ..................................
Skriva ut på kort eller papper i egen storlek ...........
Kapitel 4 :
3.14
3.14
3.16
3.17
3.20
3.21
Utskriftsuppgifter
Funktioner i skrivardrivrutinen ................................. 4.2
Skriva ut ett Dokument ............................................. 4.3
Avbryta en utskrift ................................................ 4.4
Skrivarinställningar .................................................. 4.5
Fliken Layout ....................................................... 4.6
Fliken Papper ....................................................... 4.7
Fliken Bilder ...................................................... 4.10
Fliken Extraalternativ .......................................... 4.13
Fliken Om .......................................................... 4.14
Använda en Favoritinställning .............................. 4.14
Använda Hjälp ................................................... 4.15
Kapitel 5 :
Avancerad utskrift
Utskrift på papperets båda sidor ............................... 5.2
Skala om ditt dokument ............................................ 5.4
Anpassa ett dokument efter en vald
pappersstorlek .......................................................... 5.5
Skriva ut flera sidor på ett pappersark ...................... 5.6
Skriva ut Affischer .................................................... 5.7
Skriva ut häften ........................................................ 5.9
Använda vattenstämpel ..........................................
Använda en befintlig vattenstämpel ......................
Skapa en vattenstämpel ......................................
Redigera en vattenstämpel ..................................
Ta bort en vattenstämpel ....................................
5.10
5.10
5.11
5.12
5.12
Använda överlägg ...................................................
Vad är ett överlägg? ...........................................
Skapa ett nytt sidöverlägg ...................................
Använda ett sidöverlägg ......................................
Ta bort ett sidöverlägg ........................................
5.13
5.13
5.13
5.15
5.16
3
Kapitel 6 :
Sköta om din skrivare
Skriva ut en konfigureringssida ................................ 6.2
Byta förbrukningsartiklar .......................................... 6.3
Hantera tonerkassetter .............................................
Förvaring av tonerkassetter ...................................
Förväntad livslängd för tonerkassetter .....................
Omfördela tonern .................................................
6.4
6.4
6.4
6.5
Byta tonerkassetter .................................................. 6.8
Byta skräptanken .................................................... 6.11
Byta den optiska enheten ........................................ 6.14
Byta ut överföringsbandet ...................................... 6.22
Rengöra skrivaren ...................................................
Rengöra skrivarens utsida ...................................
Rengöra Laserscanningsenheten (LSU)
inuti skrivaren ....................................................
Rengöra skrivarens insida ....................................
6.29
6.29
6.30
6.31
Reservdelar ............................................................. 6.38
Kapitel 7 :
Lösa problem
Felsökning Checklista ................................................ 7.2
Åtgärda allmänna utskriftsproblem ........................... 7.3
Ta bort papper som fastnat ....................................... 7.6
I pappersinmatningsområdet ................................. 7.7
I fleranvändningskassetten .................................... 7.9
Inuti skrivaren ..................................................... 7.9
I pappersutmatningsområdet ............................... 7.10
I duplexområdet ................................................. 7.13
I tillbehörsfack 2 ................................................ 7.17
Så här undviker du pappersstopp ......................... 7.20
Åtgärda problem med utskriftskvalitet .................... 7.21
Förstå meddelandena på displayen ......................... 7.25
Vanliga Windowsproblem ........................................ 7.29
Vanliga Macintoshproblem ...................................... 7.30
Problem i Chooser .............................................. 7.30
Utskriftsfel ......................................................... 7.30
Felsökning PS-fel .................................................... 7.31
Vanliga Linuxproblem ............................................. 7.32
Vanliga DOS-problem .............................................. 7.34
4
Bilaga A :
Använda skrivaren med en Macintosh
Installera mjukvara för Macintosh ............................ A.2
Installera skrivaren .................................................. A.3
För nätverksanslutna Macinstosh-datorer ................. A.3
För USB-anslutna Macintosh .................................. A.4
Skriva ut ett Dokument ............................................. A.6
Avbryta en utskrift ................................................ A.7
Använda funktionerna i Avancerad utskrift ...............
Skriva ut flera sidor på ett pappersark .....................
Dubbelsidig utskrift ...............................................
Anpassa ditt dokument till den valda
pappersstorleken ..................................................
Bilaga B :
A.7
A.7
A.8
A.9
Använda Windows PostScript Driver
Installera drivrutiner för PS ......................................
Installera drivrutiner för PS ....................................
Installera om drivrutiner för PS ..............................
Ta bort drivrutinerna för PS ...................................
B.2
B.2
B.4
B.4
Använda funktionerna i drivrutinerna
för PS Printer ............................................................ B.5
Öppna Egenskaper för skrivare ............................... B.5
Bilaga C :
Använda skrivaren i Linux
Installera skrivardrivrutinen .....................................
Systemkrav .........................................................
Installera skrivardrivrutinen ...................................
Ändra skrivarens anslutningsmetod .........................
Installera skrivardrivrutinen ...................................
C.2
C.2
C.2
C.6
C.7
Använda konfigureringsverktyget ............................. C.8
Ändra egenskaper för LLPR ..................................... C.10
Bilaga D :
Skriva ut från DOS-applikationer
Om fjärrkontrollpanelen ............................................ D.2
Installera Fjärrkontrollpanelen ................................. D.2
Återinstallera fjärrkontrollpanelen ........................... D.4
Ta bort Fjärrkontrollpanelen ................................... D.4
Välja skrivarinställningar .......................................... D.5
Starta Fjärrkontrollpanelen .................................... D.5
AnvändaFjärrkontrollpanelens flikar ........................ D.5
5
Bilaga E :
Använda skrivaren i ett nätverk
Hur man delar skrivaren i ett nätverk ....................... E.2
Sätta upp en lokalt delad skrivare ............................. E.3
I Windows 95/98/ME ............................................. E.3
För Windows NT 4.0/2000/XP ................................. E.4
Installera en nätverksansluten skrivare .................... E.6
Konfigurera nätverksparametrar på
kontrollpanelen .................................................... E.6
Bilaga F :
Installera Skrivarminne
Installera skrivarminne ............................................. F.2
Ta bort en minneskrets ......................................... F.7
Installera en nätverkskort ........................................ F.8
Installera en extra papperskassett ......................... F.13
Bilaga G :
Specifikationer
Skrivarspecifikationer ............................................... G.2
Pappersspecifikationer .............................................. G.4
Översikt .............................................................. G.4
Godkända pappersstorlekar ................................... G.5
Anvisningar för användning av papper ..................... G.6
Pappersspecifikationer .......................................... G.7
Pappersutmatningskapacitet .................................. G.7
Pappersinmatningskapacitet ................................... G.7
Lagringsmiljö för skrivare och papper ...................... G.8
Kuvert ................................................................ G.9
Etiketter ............................................................ G.11
OH-ark .............................................................. G.11
6
Miljö och säkerhetsåtaganden
Säkerhetsdeklaration för laser
Skrivaren är certifierad i USA i enlighet med kraven i DHHS 21 CFR, kapitel 1,
underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och är certifierad på övriga ställen
som en Klass I laserprodukt i enlighet med kraven i IEC 825.
Klass I laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är
konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning
överstigande Klass 1 under normal drift, underhåll och föreskriven service.
VARNING
Använd eller reparera aldrig skrivaren med borttaget skydd från laser/skannerenheten.
Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den är osynlig. Vid användning
av denna produkt, ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att
minska risken för brand, elektrisk stöt och personskador:
7
Ozonsäkerhet
OZONE
Under normal drift avger denna maskin ozon. Den avgivna
ozonen utgör ingen fara för användaren. Vi rekommenderar dock
att maskinen ska användas i ett väl ventilerat utrymme.
Om du behöver ytterligare information om ozon, kontakta
närmaste Samsung återförsäljare.
Energispar
Denna skrivare innehåller en avancerad teknologi för energispar,
som minskar energiåtgången när den inte används aktivt.
Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid, minskas
automatiskt energiförbrukningen.
Symbolen ENERGY STAR betyder inte att EPA godkänt någon
produkt eller tjänst.
Återvinning
Återvinn eller deponera förpackningsmaterialet för denna
produkt på ett miljövänligt sätt.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den
inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess
livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör
produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt
produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
8
Utsläpp av radiofrekvens
FCC regler
Denna apparat har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en
Klass B digital enhet, enligt Del 15 av FCC-reglementet. Dessa gränser har etablerats
för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i en hemmiljö. Denna
utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla energi i radiofrekvenser,
och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka skadliga
störningar i radiokommunikationer. Dock kan det inte garanteras att det inte uppstår
störningar i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på
radio- eller TV-mottagning, vilket kan påvisas genom att stänga av och på
utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom att
vidta en eller flera av följande åtgärder:
1. Omorientera eller omplacera den mottagande antennen.
2. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
3. Koppla in utrustningen i ett uttag på en annan strömkrets än den där mottagaren
kopplas in.
4. Konsultera din leverantör eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.
FöRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av
den tillverkare som är ansvarig för överensstämmelsen kan betyda att användaren inte
längre har tillstånd att använda apparaten.
9
Kanadensiska regler för radiostörningar
Denna apparat överstiger inte gränsvärdena för Klass B radiostörningar från digitala
apparater som de anges i störningsorsakande normer betecknade "Digital
Apparatus", ICES-003 från Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
"Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
USA
Federal Communications Commission (FCC)
Avsiktlig sändarutgång FCC Part 15
Lågeffekts, Radio LAN-utrustning (trådlösa kommunikationsenheter med
radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4 GHz, kan finnas inbyggda
i ditt skrivarsystem. Detta kapitel gäller bara om dessa enheter finns i systemet.
Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.
Trådlösa enheter som kan finnas i ditt system får endast användas i USA om ett FCC
ID-nummer finns angivet på märkskylten.
FCC anger en generell riktlinje om 20 cm (8 tum) avstånd mellan apparaten och
kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta inkluderar
ej extremiteter). Apparaten ska inte användas närmare än 20 cm (8 tum) från
kroppen när trådlösa enheter är på. Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller
de trådlösa enheterna), som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de
gränsvärden för avgiven RF som är satta av FCC.
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan antenn eller
sändare.
Användning av denna apparat ska ske på följande två vilkor: (1) Denna apparat får
inte orsaka skadlig störning, och (2) denna apparat måste acceptera inkommande
störningar, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av apparaten.
Användaren kan inte reparera trådlösa enheter själv. Modifiera dem
heller inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att
du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för
service.
FCC Statement för användning av trådlöst nätverk:
"Vid installation och användning av denna kombination av sändare och
antenn, kan gränsvärdet för avgiven radiofrekvens om 1 mW/cm2
överstigas på platser nära den installerade antennen. Därför ska
användaren alltid iaktta ett minimiavstånd om 20 cm från antennen.
Denna apparat kan inte samlokaliseras med en annan sändare och
sändarantenn".
10
Deklaration om överensstämmelse (EU)
Godkännanden och certifieringar
CE-märkningen på denna apparat symboliserar
Samsung Electronics Co., Ltd deklaration om överensstämmelse
med följande 93/68/EEC Direktiv från EU med följande datum:
1 januari, 1995: Kommissionens direktiv 73/23/EEC Approximation av
medlemsstaternas lagstiftning relaterade till lågvoltsutrustning.
1 januari, 1996: Kommissionens direktiv 89/336/EEC (92/31/EEC), angående
medlesmsstaternas lagstiftning relaterat till elektromagnetisk kompatibilitet.
9 mars, 1999: Komissionens direktiv 1999/5/EC om radioutrustning och
terminalutrustning för telekommunikationer och det ömsesidiga erkännandet av
deras överensstämmelse.
En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de relevanta
direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för
Samsung Electronics Co., Ltd.
EU-certifikat
Certifiering enligt rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om
radioutrustning och teleterminalutrustning (FAX)
Denna Samsung-produkt har egencertifierats av Samsung för pan-europeisk
terminalanslutning till det analoga publika telefonnätverket (PSTN) i enlighet med
direktivet 1999/5/EC. Denna produkt är konstruerad att arbeta i nationella
telefoninätverk och kompatibla företagsväxlar i de europeiska länderna.
Vid eventuella problem ska i första hand Euro QA Lab of Samsung Electronics Co.,
Ltd. kontaktas.
Denna produkt har testats mot TBR21 och/eller TBR 38. För att assistera vid
användning och applicering av terminalutrustning som överensstämmer med denna
standard, har European Telecommunication Standards Institute (ETSI) givit ut ett
rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller anteckningar och ytterligare krav
för att försäkra kompatibilitet för TBR21-terminaler. Produkten har konstruerats
enligt, och är helt i överensstämmelse med, alla relevanta råd som innefattas av
detta dokument.
Information om Europeiska radiogodkännanden
(för produkter som är försedda med EU-godkända radioenheter)
Denna apparat är en skrivare; lågeffekts, Radio LAN-utrustning (trådlösa
kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet
2,4 GHz, kan finnas inbyggda i ditt skrivarsystem som är avsedd för hemmabruk eller
kontorsbruk. Detta kapitel gäller bara om dessa enheter finns i systemet.
Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.
11
Trådlösa enheter som kan finnas i ditt system är endast godkända för användning
inom EU eller associerade områden om ett CE-märke med
ett
registreringsnummer från ett anmält organ och varningssymbolen finns på
märkskylten.
Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan
finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som
är satta av Europeiska kommissionen genom direktivet R&TTE.
Europeiska länder som är godkända att använda trådlösa applikationer:
EU
Belgien, Danmark, England, Finland,
Frankrike (med frekvensrestriktioner), Tyskland,
Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Portugal, Spanien, Sverige och Österrike
Accepterade EU-länder
Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
Europeiska länder med restriktioner för användning:
EU
I Frankrike är frekvensen begränsad till
2446.5-2483.5 MHz för enheter med sändareffekt
över 10 mW, t.ex trådlösa applikationer
Accepterade EU-länder
Inga begränsningar för tillfället.
Deklaration om överensstämmelse med regler
Riktlinjer för trådlös utrustning
Lågeffekts, Radio LAN-utrustning (trådlösa kommunikationsenheter med
radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4 GHz, kan finnas inbyggda i ditt
skrivarsystem. Följande kapitel är en allmän översikt över de hänsyn som måste tas
vid användning av trådlös utrustning.
Ytterligare begränsningar, försiktigheter och varningar för vissa länder listas i
kapitlen för dessa länder (eller grupper av länder). De trådlösa enheterna i ditt
system är endast godkända för användning i de länder som är finns på etiketterna
för radiogodkännande på märkskylten. Om det land som du ska använda den trådlösa
enheten i inte listas, kontakta den myndighet i landet som utfärdar godkännanden
för radioutrustning för att få veta vilka krav som gäller. Användandet av trådlösa
enheter är strikt reglerat och det är kanske inte tillåtet att använda dem.
Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan
finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som
är kända för närvarande. Eftersom de trådlösa enheterna (som kan finnas inbyggda
i din skrivare) utstrålar mindre engergi än vad som anges i normer för radiosäkerhet
och rekommendationer, är tillverkaren övertygad om att dessa enheter är säkra att
använda. Oberoende av effektnivåerna, ska du vidta åtgärder för att minimiera
kontakten mellan din kropp och de trådlösa enheterna under normal drift.
Som ett generellt råd, ska typiskt ett avstånd på 20 cm hållas mellan din kropp och
den trådlösa enheten när du använder den trådlösa enheten nära dig (detta
inkluderar ej extremiteter). Denna enhet ska användas minst 20 cm från din kropp
när den trådlösa enheten är på och sänder.
12
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan antenn eller
sändare.
Vissa omständigheter kräver restriktioner vid användning av trådlösa enheter.
Exempel på vanliga restriktioner listas nedan:
Trådlös kommunikation med radiofrekvens kan störa utrustningen på
flygplan. Nuvarande regler inom civilflyget kräver att trådlösa enheter
stängs av i flygplan. Kommunikationsenheter med 802.11B (också känt
som trådlöst Ethernet) och Bluetooth är exempel på enheter som
använder trådlös kommunikation.
I miljöer där risk för störningar på andra apparater eller tjänster är
skadlig eller anses som skadlig, kan möjligheten att använda trådlösa
enheter vara begränsad eller förbjuden. Flygplatser, sjukhus samt där
syrgas eller brännbara gaser finns i atmosfären är några exempel på där
användningen av trådlösa enheter kan vara begränsad eller förbjuden.
Om du är osäker på om det är tillåtet att använda trådlösa enheter på
den plats du befinner dig, ska du först kontakta tillämplig myndighet för
att få godkännande innan du sätter på den trådlösa enheten.
Varje land har sina egna restriktioner för användning av trådlösa
enheter. Eftersom ditt system är försett med en trådlös enhet,
ska du vid resa mellan länder kontrollera med den lokala myndighet som
utfärdar godkännanden för användning av trådlösa enheter vilka
restriktioner som gäller för resa till det aktuella landet,
innan du reser dit.
Om ditt system levererades med en inbyggd trådlös enhet, ska du inte
använda denna innan du stängt alla luckor och skärmar och systemet är
komplett monterat.
Användaren kan inte reparera trådlösa enheter själv. Modifiera dem
heller inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du
inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för
service.
Använd bara drivrutiner för det land där enheten ska användas. Läs i
tillverkarens Systemåterställningssats, eller kontakta tillverkarens
tekniska support för ytterligare information.
13
EU Declaration of Conformity (LVD,EMC)
For the following product :
Color Laser Beam Printer
(Product name)
CLP-550, CLP-550N
(Model Number)
Manufactured at :
1) Samsung Electronics Co.,Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyungbuk, KOREA. 730-030
2) Shandong Samsung Telecommunications Co., Ltd. Sanxing Road, Weihai Hi-tech, IDZ
Shandong Province, 264 209, China Place: M264
(factory name, address)
We hereby declare, that all major safety requirements, concerning to CE Marking
Directive[93/68/EEC] and Low Voltage Directive [73/23/EEC], ElectroMagnetic Compatibility
[89/336/EEC], amendments [92/31/EEC] are fulfilled, as laid out in the guideline set down
by the member states of the EEC Commission.
This declaration is valid for all samples that are part of this declaration, which are
manufactured according to the production charts appendix.
The standards relevant for the evaluation of safety & EMC requirements are as follows :
LVD : EN60950:2000, IEC60950:1999,
EN60825-1:1994inc A1:1996/IEC60825-1:1993incA1:1997
EMC : EN55022:1998incA1:2000, EN61000-3-2:2000, EN61000:3-3:1995incA1:2001,
EN55024:1998incA1:2001, AS/NZS3548:1995, EN61000:4-2:1995, EN61000:4-1996,
EN61000:4-4:1995, EN61000:4-5:1995, EN61000:4-6:1996, EN61000:4-11:1994
1. Certificate of conformity / Test report issued by :
LVD : TUV Rheinland
EMC : SAMSUNG Electronics EURO Q.A. Lab. in the U.K.
2. Technical documentation kept as :
Samsung Electronics Co.,Ltd.
(Manufacturer)
Samsung Electronics Co.,Ltd.
#259,Gongdan-Dong,Gumi-City
Gyungbuk, Korea 730-030
Whan-Soon Yim / Senior Manager
(place and date of issue)
(name and signature of authorized person)
(Representative in the EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Yong-Sang Park / Manager
(place and date of issue)
14
(name and signature of authorized person)
1
INTRODUKTION
Vi gratulerar till köpet av din skrivare!
I detta kapitel ingår:
• Specialfunktioner
• Skrivarens delar
Specialfunktioner
Din nya skrivare är försedd med specialfunktioner som
förbättrar utskriftskvaliteten. Du kan:
Skriva ut i färg med enastående kvalitet och hastighet
• Du kan skriva ut i hela färgrymden med färgerna cyan,
magenta, gult och svart.
• Du kan skriva ut upp till 1 200 x 1 200 dpi (effektivt).
Se sidan 4.10.
• I svartvitt läge skriver din skrivare A4-storlek med
20 sidor per minut och Letter med 21 sidor per minut.
Vid färgutskrift skrivs A4/letter med 5 sidor per minut.
• Vid dubbelsidig utskrift, skriver din skrivare ut A4/Letter
med 9,6 bilder per minut i svartvitt och i färg med 5 bilder
per minut.
Flexibel pappershantering
• Fleranvändningskassett kan användas för brevpapper,
kuvert, etiketter, OH-ark, papper i specialstorlek, vykort
och tjockt papper. Fleranvändningskassett för 100 ark
vanligt papper.
• Standardfack för 250 ark (Papperskassett 1) och
arkmatare för 500 ark (Papperskassett 2) kan användas
för papper i formaten A4/letter.
Skapa professionella dokument
8
9
• Skriv ut Vattenstämplar. Du kan anpassa dina dokument
med ord som t.ex. "Konfidentiell". Se sidan 5.10.
• Skriva ut Häften. Med denna funktion kan du enkelt skriva
ut sidorna så att de bildar ett häfte. När du skrivit ut dem,
behöver du bara vika och klamra sidorna. Se sidan 5.9.
• Skriva ut Affischer. Text och bilder på varje sida förstoras
och skrivs ut över flera ark som kan sättas samman så att
de bildar en affisch. Se sidan 5.7.
1.2
INTRODUKTION
Spara tid och pengar
• Du kan spara papper genom att skriva ut på båda
sidorna (dubbelsidig utskrift). Se sidan 5.2.
1
• För att spara papper kan du skriva ut flera sidor på
samma ark.
• Du kan använda förtryckta formulär och brevhuvud på
vanligt papper. Se "Använda överlägg" på sidan 5.13.
• Denna skrivare sparar automatiskt ström genom att
avsevärt minska effektåtgången när den inte används
för utskrift.
• Denna skrivare uppfyller riktlinjerna i Energy Star för
effektiv energianvändning.
Utöka skrivarens kapacitet
• Skrivaren har 64 MB (128 MB i CLP-550N) minne som kan
byggas ut till 320 MB (384 MB i CLP-550N).
• Du kan installera ett 500-arksfack som tillbehör till din
skrivare. Denna papperskassett gör att du slipper fylla på
papper så ofta.
• Skrivaren levereras med PostScript 3 Emulering* (PS)
DIMM vilket tillåter PS-utskrifter.
• Med ett Nätverkskort kan du skriva ut via nätverket.
Du kan installera ett nätverkskort (tillbehör) i CLP-550.
CLP-550N levereras med inbyggt nätverkskort;
10/100 Base TX. Du kan också använda ett trådlöst
nätverkskort (tillbehör).
* PostScript 3 Emulering
© Copyright 1995-2003, Zoran Corporation.
Med ensamrätt. Zoran, Zoran-logotypen,
IPS/PS3 och OneImage är varumärken som
tillhör Zoran Corporation.
* 136 PS3 fonter
Innehåller UFST och MicroType från Agfa Monotype Corporation.
INTRODUKTION
1.3
Skriva ut från olika plattformar
• Du kan skriva ut i Windows 95/98/ME/NT 4.0/
2000/XP.
• Din skrivare är kompatibel med Macintosh och Linux.
• Din skrivare levereras med både USB och Parallellporten.
Parallellporten finns kanske inte i alla länder.
• Du kan också använda ett Nätverkskort. CLP-550N
levereras med inbyggt nätverkskort; 10/100 Base TX.
Det går också att använda ett trådlöst nätverkskort,
detta behäver då installeras i CLP-550.
Skrivarfunktioner
Se tabellen nedan för att se vilka funktioner som stöds av
din skrivare.
(S: Standard, T: Tillbehör)
Funktioner
1.4
INTRODUKTION
CLP-550
CLP-550N
IEEE 1284 Parallell
S
S
USB 2.0
S
S
Nätverkskort
(Ethernet 10/100 Base TX)
T
S
Trådlöst LAN
(802.11b Wireless LAN)
T
T
PostScript-emulering
S
S
Skrivarens delar
1
Vy framifrån
Övre lucka
(öppna för att installera den optiska
enheten och överföringsbandet)
Pappersutmatningsfack
Utmatningsstöd
Kontrollpanel
(se sidan 2.2)
Övre lucka
Utlösningsknapp
Främre lucka
(öppna denna för
att ta bort
skräptonertanken)
Handtag
(används för
att lyfta
skrivaren)
Papperskassett 1
(250-arks arkmatare)
Vänster lucka
(tryck på öppningsknappen för den
övre luckan och öppna den helt när du
ska installera tonerkassetter)
Tillbehörskassett 2
(500-arks arkmatare)
OBSERVERA: Om du skriver ut många sidor kontinuerligt,
kan ytan på utmatningsfacket bli varm. Se till att du själv,
och speciellt barn, inte rör vid ytan.
INTRODUKTION
1.5
Vy från höger
Höger lucka
(öppna för att ta bort papper
som fastnat)
Fleranvändningskassett
(öppna för att ladda specialmedia)
Handtag
(används för att lyfta skrivaren)
Tillbehörskassett 2 Lucka för att ta bort papper som fastnat
(öppna för att ta bort papper som fastnat från Papperskassett 2)
Vy bakifrån
Antenn för trådlöst
nätverk*
Nätverksport**
Kontrollbord
Lucka
(innanför denna kan
du installera tillbehör)
USB-port
Strömbrytare
Parallellport
Nätintag
*Antennen för trådlöst nätverk levereras inte med skrivaren. Det är ett tillbehör som måste köpas
separat.
**Nätverkskortet levereras som standard med CLP-550N. Användare av CLP-550 köpa och installera ett
separat nätverkort. Information om detta finns på sidan F.8.
1.6
INTRODUKTION
ANVÄNDA
2
KONTROLLPANELEN
Detta kapitel beskriver hur du använder skrivarens
kontrollpanel.
I detta kapitel ingår:
• Lära dig kontrollpanelen
• Använda menyn på kontrollpanelen
Lära dig kontrollpanelen
Kontrollpanelen på den övre högra sidan har en display och sju
knappar.
Knappar
Statuskarta
Display: Visar skrivarens status
och utskrifter under arbete.
Display
Meddelande
Beskrivning
Ready
(Redo)
• Skrivaren är on-line och redo att skriva ut.
• Om du trycker On Line/Continue,
växlar skrivaren till off-line.
Offline
(Off-line)
• Skrivaren är off-line och kan inte skriva ut.
• Om du trycker On Line/Continue,
växlar skrivaren till on-line.
Processing...
(Arbetar...)
• Skrivaren skriver ut.
• Om du vill avbryta utskriften trycker du
Cancel.
Sleeping...
(Energispar...)
• Skrivaren är i energisparläge och använder
mindre energi. När en utskrift tas emot
från datorn, eller om du trycker på någon
av knapparna, ändras skrivaren till on-line.
• För att stänga av energisparläget eller för
att ändra tiden för energispar, se
sidan 2.13.
Se "Förstå meddelandena på displayen" på sidan 7.25 för en
komplett lista över alla skrivarens meddelanden.
2.2 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
Knappar
Knapp
(statuskarta)
Beskrivning
Vid ett fel, tänds en lampa vid motsvarande plats
på statuskartan. Ett felmeddelande visas på
displayen så att du kan lokalisera felet.
För detaljer om meddelandenas betydelse,
se sidan 7.25.
• Tryck för att ändra mellan on-line och off-line.
• I menyläget trycker du för att återgå till
redo-läget.
Färgen på knappen On Line/Continue visar
skrivarens status.
På
Grön
• När bakgrundsbelysningen
blinkar långsamt,
tar skrivaren emot data
från datorn.
Blinkande
• När bakgrundsbelysningen
blinkar snabbt tar skrivaren
emot data och skriver ut.
På
Orange
Av
Skrivaren är on-line och klar
att ta emot data från datorn.
Skrivaren avbryter utskriften
på grund av ett allvarligt fel.
Kontrollera meddelandet på
displayen. Se sidan 7.25 för
detaljer om vad
felmeddelandena betyder.
Ett mindre fel har inträffat
och skrivaren väntar på att
det ska rättas till. Kontrollera
meddelandet på displayen.
Blinkande
När problemet är åtgärdat
fortsätter utskriften. Om du
vill ignorera denna varning
trycker du på denna knapp.
• Skrivaren är off-line och kan inte
skriva ut.
• Skrivaren står i energisparläge. När den
tar emot data, ändras den till on-line.
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.3
2
Knapp
Beskrivning
• Tryck för att gå in i menyläget.
• I menyläget, tryck för att bläddra igenom
menyerna.
I menyläget, tryck för att välja önskad undermeny
eller för att bekräfta en ändrad inställning.
Det valda objektet är markerat med en *.
I menyläget, tryck för att bläddra mellan
undermenyerna eller inställningsalternativ.
Om du trycker på ‹ flyttas du till nästa alternativ
och trycker du på ¦ kommer du tillbaka till
föregående alternativ.
• Tryck för att avbryta den nuvarande utskriften.
• I menyläget trycker du för att återgå till
redo-läget.
I menyläget, tryck för att gå upp en nivå i menyn.
2.4 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
Använda menyn på kontrollpanelen
Det finns ett antal menyer för att det ska vara lätt för dig att
ändra skrivarinställningarna. Diagrammet på sidan 2.6 visar
menyerna och alla objekt som finns i varje meny. Objekten i
varje meny och de alternativ du kan välja mellan beskrivs mera
i detalj i tabellerna med början på sidan 2.7.
Använda menyn på kontrollpanelen
Du kan konfigurera skrivaren från skrivarens kontrollpanel.
Du kan också använda menyerna i kontrollpanelen medan
skrivaren används.
1 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser önskad meny på den undre
raden.
2 Tryck på knappen Enter (
2
) för att öppna menyn.
3 Tryck på piltangenten (
eller
) tills det menyobjekt
du önskar visas på den undre raden.
4 Tryck på knappen Enter (
) för att bekräfta ditt menyval.
5 Om menyn har undermenyer, upprepar du steg 3 och 4.
6 Tryck på piltangenten (
eller
) tills det
inställningsalternativ som du önskar visas på den undre
raden, eller mata in önskat värde.
7 Tryck på knappen Enter (
) för att bekräfta ditt menyval.
En asterisk (*) visas bredvid valet på displayen och visar
att detta nu är standardvärdet.
8 Lämna menyn genom att trycka på knappen Upper Level
(
) upprepade gånger eller på knappen Cancel(
).
Om du inte tryckt på någon knapp under 60 sekunder,
återgår skrivaren automatiskt till redo-läget.
OBSERVERA: Skrivarinställningar som du gjort i skrivarens
drivrutin, skriver över de som gjorts på kontrollpanelen.
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.5
Översikt över kontrollpanelens menyer
Kontrollpanelens menyer används för att konfigurera skrivaren.
I kontrollpanelen har du tillgång till följande menyer:
Information
Paper
Layout
(Se sidan 2.7)
Configuration
Menu Map
Demo Page
PS3 Font List
PCL Font List
(Se sidan 2.7)
Tray Source
Media Size
Custom Width
Custom Height
Media Type
Tray Chaining
(Se sidan 2.10)
Orientation
Duplex
Duplex Margin
Simplex Margin
Copies
Color
Printer
Graphics
(Se sidan 2.13)
Calibration
Custom Color
(Se sidan 2.12)
Default Set
Current Job
(Se sidan 2.12)
Resolution
Setup
PCL
PostScript
(Se sidan 2.13)
LCD Language
Emulation
Power Save
Auto Continue
Jam Recovery
Altitude Adj.
Auto CR
Job Time Out
Maintenance
(Se sidan 2.16)
Typeface
Symbol
Lines
Pitch
Point Size
Courier
(Se sidan 2.17)
Print PS Error
Network*
*Denna meny visas bara om det
sitter ett nätverkskort i skrivaren
(CLP-550N eller CLP-550 med
tillbehörsskort).
2.6 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
(Se sidan 2.18)
Config Network
Config TCP
IP Get Method
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Config 802.11b
AppleTalk
Netware
Config Netware
IPX Frame Type
Reset Network
Default Set
Print Net CFG
Information Meny
Denna meny ger informationssidor som du kan skriva ut för att
ge detaljer om skrivaren och dess konfigurering.
Objekt
Förklaring
Configuration
Konfigureringssidan visar skrivarens
aktuella konfigurering. Se sidan 6.2.
Menu Map
Menykartan visar layouten och aktuella
inställningar för kontrollpanelens
menyobjekt.
Demo Page
Provsidan låter dig kontrollera att
skrivaren skriver ut korrekt.
PCL Font List
PS3 Font List
Exempellistan för fonter visar de fonter
som finns tillgängliga för det aktuella
språket.
2
Paper Meny
Använd den här meny för att göra alla inställningar som är
relaterade till in- och utmatning av material samt vilken typ
av material du använder i din skrivare.
(*: standardinställning)
Objekt
Förklaring
Värden: Auto Select*, Tray 1, MP Tray, Tray 2,
Manual Tray
Tray Source
Med denna funktion kan du ställa in vilket
fack du vill använda.
• Om du väljer Auto Select hittar skrivaren
automatiskt källan.
• Välj MP Tray eller Manual Tray för att
välja Fleranvändningskassett. Om du väljer
Manual Tray måste du trycka ned
On Line/Continue knappen varje gång
du skall skriva ut en sida.
• Funktionen Tray 2 fungerar endast om
tillbehöret fack 2 är installerat.
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.7
Objekt
Media Size
Förklaring
Värden: Letter*, Legal, A4, Executive, JIS B5,
ISO B5, No.10 Env., Monarch Env., DL Env.,
C5 Env., C6 Env., US Folio, A5, A6, Custom Size
* Letter för USA, A4 för Europa och Asien
Välj den pappersstorlek som för tillfället
finns i facket.
Värden: A4: 210 mm / Letter: 216 mm
* Letter för USA, A4 för Europa och Asien
Custom Width
Välj den pappersstorlek som för tillfället
finns i facket. Denna meny visas när värdet
Media Size är inställt i Custom Size.
• Anpassad bredd: Ställ in den anpassade
bredden från 90 till 216 mm.
Värden: A4: 297 mm / Letter: 279 mm
* Letter för USA, A4 för Europa och Asien
Custom Height
Välj den pappersstorlek som för tillfället
finns i facket. Denna meny visas när värdet
Media Size är inställt i Custom Size.
• Anpassad höjd: Ställ in den anpassade
höjden till 140 to 356 mm.
Värden: Off*, Plain Paper, Thick, Thin, Bond,
Color Paper, Card Stock, Labels, Transparency,
Envelope, Preprinted, Cotton, Recycled
Media Type
2.8 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
Alternativet Materialtyp låter dig specifiera
vilken typ av utskriftsmaterial du använder
för att ge bästa resultat.
• Plain Paper: Välj vanligt papper.
• Thick: Välj tjockt papper.
• Thin: Välj tunnt papper.
• Bond: Välj tjockt papper.
• Color Paper: Välj färgat papper.
• Card Stock: Välj vykort.
• Labels: Välj etiketter.
• Transparency: Välj OH-kopior.
• Envelope: Välj kuvert.
• Preprinted: Förtryckt gäller för papper
som det redan är något tryckt på, t.ex. ett
brevhuvud.
• Cotton: Välj bomullspapper, t.ex Gilbert
25% Och Gilbert 100%.
• Recycled: Välj återvunnet papper.
Objekt
Förklaring
Värden: Off, On*
Tray Chaining
När du väljer något annat värde än Auto
Select från Tray Source och det valda
facket är tomt kommer skrivaren
automatiskt att skriva ut från andra fack.
Om ett menyalternativ är satt till Off
kommer On Line/Continue knappens
bakgrundsljus att blinka orange och
skrivaren kommer inte att fungera förrän
du lagt i papper i det aktuella facket.
2
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.9
Layout Meny
Använd Layout menyn för att definiera alla inställningar som
har med utmatning att göra.
(*: standardinställning)
Objekt
Förklaring
Värden: Portrait*, Landscape
Orientation
Välj standardorientering av bild för utskrift
på sidan.
Landscape
Portrait
Alternativ: Off*, Long Edge, Short Edge
För att skriva på båda sidorna av ett
papper, välj sida enligt följande.
• Long Edge: Viks på långsidan. Skriver ut
sidor som i en bok.
• Short Edge: Viks på kortsidan. Skriver ut
sidor som du kan bläddra i som ett
anteckningsblock.
2
Duplex
3
2
5
3
5
Långsida (Long Erde)
i stående riktning
Långsida (Long Erde)
i liggande riktning
2
3
2
3
5
5
Kortsida (Short Edge)
i liggande riktning
Kortsida (Short Edge)
i stående riktning
Välj Off för att skriva ut på en sida av
papperet.
2.10 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
Objekt
Förklaring
Värden: Top/Left : 5,0*, Short/Long: 0*
I denna sida kan du ställa in marginalerna
vid dubbelsidig utskrift. Du kan öka eller
minska värdet i 0,1 mm steg.
Duplex Margin
• Top Margin: Ställ in marginalen från
0,0 mm till 9,9 mm.
• Left Margin: Ställ in den vänstra
marginalen från 0,0 mm till 9,9 mm.
• Short Binding: Ställ in den nedre
marginalen i bakkant av papperet för
bindning av kortsida mellan 0,0 mm
och 10 mm.
Binding position: Vid stående utskrift
kommer den på sidans övre rad.
Vid liggande utskrift, kommer den på
sidans högra sida.
• Long Binding: Ställ in den högra
marginalen i bakkant av papperet för
bindning av långsida mellan 0,0 mm
och 22 mm.
Binding position: Vid liggande utskrift,
kommer den på sidans vänstra sida.
Vid stående utskrift kommer den på
sidans undre rad.
Värden: 0,0*
Simplex Margin
Ställ in marginalerna på
utskriftsmaterialet till ensidig utskrift. Du
kan öka eller minska värdet i steg om 0,1.
• Top Margin: Ställ in den övre marginalen
mellan 0,0 och 250 mm.
• Left Margin: Ställ in den vänstra
marginalen mellan 0,0 och 164 mm.
Värden: 1*-999
Copies
Ställ in standardvärdet för antal kopior
genom att välja en siffra mellan 1
och 999.
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.11
2
Graphics Meny
Använd Graphics menyn för att ändra de inställningar som
påverkar utskriftskvaliteten av bilder och bokstäver.
(*: standardinställning)
Objekt
Förklaring
Värden: 600dpi-Normal*, 1200dpi-Best
Resolution
Ange utskriftsupplösningen i dots printed
per inch (dpi). Ju högre inställningen är,
desto skarpare kommer utskrivna tecken
och grafik att vara.
• Om jobben i huvudsak innehåller text kan
du välja 600dpi-Normal som högsta
kvalitet.
• Välj 1200dpi-Best om dina jobb
innehåller bitmappsbilder, t.ex skannade
bilder eller logotyper som vinner på
bildförbättring.
Printer Meny
I denna meny kan du återställa skrivarens inställningar eller
avbryta nuvarande utskrift.
Objekt
Förklaring
Default Set
Denna meny används för att återställa
skrivarens standardvärden.
Current Job
Du kan avbryta den nuvarnade utskriften
och ta bort den från utskriftsbufferten.
2.12 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
Color Meny
I denna meny kan du ställa in färgerna.
Objekt
Förklaring
Alternativ: Off, Auto*, Run Now
Calibration
I denna meny kan du kalibrera skrivaren
för bästa möjliga utskriftskvalitet i färg.
• Off: Skrivaren är kalibrerad via
standardinställningen.
• Auto: Skrivaren kalibreras automatiskt för
bästa möjliga utskriftskvalitet för
dokument i färg.
• Run Now: Kalibrerar skrivaren manuellt.
Detta objekt låter dig justera en viss färg
individuellt.
Custom Color
CMYK: Du kan justera kontrasten för
tonern i varje tonerkassett.
• Default: Optimerar färgerna automatiskt.
• Manual Adjust: Du kan manuellt justera
den valda färgkontrasten för varje
tonerkassett.
Observera: Du bör använda inställningen
Default för bästa färgkvalitet.
Setup Meny
Använd menyn Setup för att konfigurera skrivarens olika
funktioner.
(*: standardinställning)
Objekt
Förklaring
Alternativ: English*, French, German, Italian,
Portuguese, Russian, Spanish
LCD Language
Språkinställningen bestämmer vilket språk
som ska visas på kontrollpanelens display
och vid utskrift av information.
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.13
2
Objekt
Förklaring
Värden: Auto*, PCL, HEXDUMP, PS3
Emulation
Skrivarspråket definierar hur datorn
kommunicerar med skrivaren. Om du väljer
Auto kan din skrivare ändra språk
automatiskt.
Alternativ: 5 Minutes, 10 Minutes, 15 Minutes,
30 Minutes*, 45 Minutes, 60 Minutes,
120 Minutes
Power Save
Om skrivaren inte tar emot data under en
längre tid, minskas automatiskt
energiförbrukningen. Ställer in hur lång tid
som skrivaren ska vänta innan den går in i
energisparläget.
Alternativ: Off, On*
Denna funktion bestämmer om skrivaren
ska fortsätta med utskriften om den känner
av att papperet inte stämmer med dina
pappersinställningar.
Auto Continue
• Off: Om du har fel typ av papper i det
aktuella facket, kvarstår meddelandet och
skrivaren förblir off-line tills du har laddat
rätt papper.
• On: Om det sitter fel papper i skrivaren,
visas ett felmeddelande. Skrivaren går
off-line i 30 sekunder, tar sedan automatiskt
bort meddelandet och fortsätter utskriften.
Alternativ: Off*, On
Detta objekt bestämmer hur skrivaren ska
hantera papper som fastnat.
Jam Recovery
2.14 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
• Off: Skrivaren skriver inte ut sidorna igen
när du tagit bort papper som fastnat.
Skrivarens prestanda blir kanske lite bättre
med denna inställning.
• On: Skrivaren skriver automatiskt ut
sidorna igen när du tagit bort papper som
fastnat.
Objekt
Förklaring
Alternativ: Low*, High
Altitude Adj.
Du kan optimera utskriftskvaliteten i
enlighet med din altitud (höjd över havet
där skrivaren befinner sig).
Värden: LF*, LF+CR
Detta alternativet låter dig lägga till
vagnretur till varje radmatning.
Auto CR
Se följande exempel:
AA
BB
CC
AA
BB
CC
LF
LF+CR
Värden: 0-300 sec
Job Time Out
15 sec*
Du kan ställa in hur lång tid skrivaren
väntar innan den skriver ut den sista sidan
av ett jobb som inte slutar med kommandot
att skriva ut sidan.
När en skrivar-time-out uppstår skrivs sidan
ut till skrivarbufferten.
I denna meny kan du hantera
tonerkassetterna och annat
förbrukningsmaterial.
•
Check Others:
Imaging Unit: Låter dig kontrollera
antalet bilder.
Transfer Belt: Låter dig kontrollera
antalet bilder.
Maintenance
Fuser, Transfer Roll., MP Pickroll,
Tray1 Pickroll, Tray2 Pickroll: Dessa
objekt är bara till för servicetekniker.
• Alarm Shortage: Detta menyobjekt
bestämmer hur skrivaren ska uppföra sig
när förbrukningsartiklarna börjar ta slut.
Off: Skrivaren visar inte
varningsmeddelandet.
On: Skrivaren visar varningsmeddelandet.
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.15
2
PCL Meny
I den här menyn görs inställningarna för PLC-emulering.
Du kan ställa in font, linjetyp, symboltyp, antal linjer per
sida och punktstorlek.
(*: standardinställning)
Objekt
Förklaring
Värden: PCL1-PCL54
Typeface
Du kan välja standardfont för
PLC-emulering.
• Intervallen mellan bokstäverna i
PCL1-PCL7 är fast och avståndet mellan
bokstäverna i PCL8-PCL44 är
proportionerliga till punktstorlek och
fonttyp. Det går att justera fontstorleken
för PCL1-PCL7 med alternativet Pitch och
för PCL8-PCL44 kan du använda
alternativet Point Size (se sidan 2.17).
• Avstånd och punktstorlek är fast i
PCL45-PCL54.
Värden: ROMAN8-PCCYRIL
Symbol
Detta alternativ väljer vilka symboler som
används i PCL-emuleringen. Symbolerna
är en samling siffror, markeringar och
specialsymboler som avänds vid utskrift
av bokstäver.
Värden: 00-128
Lines
2.16 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
PC8*
060* (Letter), 064* (A4)
Detta alternativ låter dig ställa in vertikalt
radavstånd från 5 till 128 linjer för
standardpappersstorleken.
Standardvärdet för linjer kan variera
beroende på pappersstorlek och
orientering.
Objekt
Förklaring
Värden: 0,44-99,99 (0,01 enhet)
Pitch
När du väljer PCL1 till PCL7 från menyn
Typeface kan du bestämma storlek på
typsnitt genom att välja hur många
bokstäver som får plats per tum
(horisontellt). Standardvärdet 10, är den
rekommenderade storleken.
Värden: 4,00-99,75 (0,25 enhet)
Point Size
10*
12*
När du väljer från PCL8 till PCL44 från
menyn Typeface kan du bestämma
typsnittsstorleken genom att ställa in
höjden på bokstäverna.
Värden: Regular*, Dark
Courier
Detta alternativ gör att du kan välja vilken
typ av Courier-typsnitt du vill använda.
PostScript Meny
Denna meny ger dig menyalternativet Print PS Error.
(*: standardinställning)
Objekt
Förklaring
Värden: Off*, On
Print PS Error
Du kan välja om din skrivare skall skriva
ut en fellista när ett PS-fel uppstår.
• Välj On för att skriva ut
PS 3-emuleringsfel. Om ett fel uppstår
avslutas bearbetningen av jobbet, ett
felmeddelande skrivs ut och skrivaren
tar bort jobbet.
• Om menyn är inställd på Off, kommer
jobbet att tas bort utan att felet
uppmärksammas.
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.17
2
Network Meny
I denna meny kan du konfigurera nätverkskortet i skrivaren
i enlighet med hur nätverket är konfigurerat. Du kan uppdatera
nätverkskortets mjukvara och skriva ut konfigureringen.
OBSERVERA: Denna meny visas bara om det sitter ett nätverkskort
i skrivaren (CLP-550N eller CLP-550 med tillbehörsskort).
(*: standardinställning)
Objekt
Förklaring
Alternativ: Yes, No*
Bestämmer om du vill konfigurera
nätverket manuellt eller ej.
Config Network
Om du väljer Yes, kan du ställa in
IP-adressen.
Om du väljer Yes, finns följande
alternativ tillgängliga: Config TCP,
Config 802.11b, AppleTalk och
Netware.
Alternativ: Yes, No*
Bestämmer om du vill ställa in
IP-adressen eller ej.
Config TCP
Om du väljer Yes, kan du ställa in
IP-adressen.
Om du väljer Yes, kommer alternativet
IP Get Method att visas på displayen.
Du kan välja hur du får IP-adressen.
Alternativ: BOOTP, DHCP, Static*
Du kan endast använda detta objekt
om du ställer in Config TCP till Yes.
IP Get Method
2.18 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
• BOOTP: BOOTP-servern tilldelar
automatiskt en IP-adress till dig.
• DHCP: DHCP-severn tilldelar
automatiskt en IP-adress till dig.
• Static: Du kan ange IP-adress,
undernätmask och gateway manuellt.
Objekt
IP Address
Förklaring
Du kan enbart välja det här alternativet
om du ställer in IP Get Method på
Static. Detta objekt låter dig ställa in
IP-adressen manuellt. Tryck på
piltangenten för att ställa in värdet på
den första byten mellan
1 och 255, och tryck sedan på Enter.
Sätt värdet för den andra till fjärde
byten på samma sätt.
Subnet Mask
Du kan endast använda detta objekt
om du sätter IP Get Method till
Static. Detta objekt låter dig ställa in
undernätverksmasken manuellt.
Tryck på piltangenten för att ställa in
värdet på den första byten mellan
1 och 255, och tryck sedan på Enter.
Sätt värdet för den andra till fjärde
byten på samma sätt.
Gateway
Du kan endast använda detta objekt
om du sätter IP Get Method till
Static. Detta objekt låter dig ställa in
gateway manuellt. Tryck på
piltangenten för att ställa in värdet på
den första byten mellan 1 och 255,
och tryck sedan på Enter.
Sätt värdet för den andra till fjärde
byten på samma sätt.
Värden: Yes, No*
Konfigurera miljön för det trådlösa
nätverket.
Config 802.11b
Om du väljer Yes, finns följande
alternativ tillgängliga: SSID,
Operation Mode, Channel,
Authentication, Encryption,
Using Key, Key Type och Key1-Key4.
Se "Konfigurera det trådlösa nätverket"
på sidan E.12.
Observera: Denna meny visas bara
om du har ett trådlöst nätverkskort
installerat.
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.19
2
Objekt
Förklaring
Värden: On*, Off
AppleTalk
Detta alternativ låter dig välja om du
vill använda AppleTalk-protokoll eller
inte. Välj On för att använda
protokollet.
Alternativ: On*, Off
Du kan välja om du vill använda
protokollet Netware.
Netware
Om du väljer On, får du tillgång till
menyn Config Netware.
I menyn Config Netware, kan du
specificera den parameter för ramtyp
som används i ditt nätverk.
Alternativ: Yes, No*
Config Netware
Du kan endast använda detta objekt
om du ställer in Netware till On. Med
detta objekt kan du välja om du vill
kunna ställa in parametern för ramtyp.
Välj Yes för att kunna välja ramtypen.
Om du väljer Yes, finns följande IPX
Frame Type alternativ tillgängliga.
Värden: Auto*, EN_8023, EN_II, EN_8022,
EN_SNAP
Du kan endast använda detta objekt
om du ställer in Config Netware till
Yes. Detta objekt används för att
väljaIPX Ramtyp.
IPX Frame Type
2.20 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
• Auto: Det går att ställa in ramen
automatiskt.
• EN_8023: Välj det här värdet för att
välja ramtypen EEE 802.3.
• EN_II: Välj det här värdet för att välja
ramtypen ETHERNET II.
• EN_8022: Välj detta värde för att
använda ramtypen IEEE 802.2.
• EN_SNAP: Välj det här värdet för att
välja ramtypen SNAP.
Objekt
Förklaring
Reset Network
Detta objekt startar om nätverkskortet.
Default Set
Detta objekt utför en enkel omstart och
återställer nätverkskonfigureringen till
fabriksinställningarna.
Print Net CFG
Detta objekt skriver ut en sida som
visar de nätverksinställningar som
du gjort.
2
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN 2.21
MINNESANTECKNING
2.22 ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
3
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
Detta kapitel hjälper dig att förså vilka typer av papper
som du kan använda i din skrivare och hur du fyller på
papper på rätt sätt i de olika pappersfacken för att få
bästa utskriftskvalitet.
I detta kapitel ingår:
• Välja papper och andra specialmaterial
• Ladda papper
• Skriva ut på specialpapper
Välja papper och andra
specialmaterial
Du kan skriva ut på ett flertal olika papperstyper och storlekar,
t.ex. vanligt papper, kuvert, etiketter, OH-papper osv. Se "Skriva
ut på specialpapper" på sidan 3.14. Använd bara
kopieringspapper av hög kvalitet för att få den bästa möjliga
utskriftskvaliteten.
Tänk på följande när du väljer papper:
• Önskat utseende: Det papper som du väljer ska passa för
projektet.
• Storlek: Du kan använda varje pappersstorlek som lätt
passar in mellan pappersstöden i pappersfacket.
• Vikt: Du kan använda följande pappersvikter i din skrivare:
-16-24 lbs (60-90 g/m2) arkivpapper till
papperskassett 1 eller alternativ papperskassett 2
-16-43 lbs (60-163 g/m2) arkivpapper till
fleranvändningskassetten
-20-24 lbs (75-90 g/m2) arkivpapper för dubbelsidig
utskrift
• Ljusstyrka: Vissa papper är vitare än andra och ger
skarpare och mera livliga bilder.
• Ytans egenskaper: Papperets ytegenskaper avgör hur
skarpa utskrifterna blir.
FÖRSIKTIGHET: Om du använder papper som inte stämmer
överens med specifikationerna som listas på sidan G.7 kan detta
orsaka problem som kräver service. Denna service täcks inte av
garantin eller serviceavtal.
Storlekar och kapacitet
Inmatningskälla/Kapacitet*
Storlek
Papperskassett 1
Papperskassett 2
(tillval)
Fleranvändnin
gskassett
Manuell
matning
250
500
100
1
Kuvert
—
—
10
1
Etiketter**
—
—
10
1
OH-ark**
—
—
30
1
Kortpapper**
—
—
10
1
Vanligt papper
*Om du använder tjockare papper, kan den maximala kapaciteten minska.
**Om papper ofta fastnar kan du mata ett ark eller kuvert åt gången via
fleranvändningskassetten.
3.2
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
Anvisningar för papper och särskilda
material
När du väljer eller laddar papper, kuvert eller andra särskilda
material, kom i håg dessa anvisningar:
• Om du försöker skriva ut på fuktigt, skynkligt, hoprullat eller
slitet papper, kan det medföra att papper fastnar, eller dålig
utskriftskvalitet.
• Använd endast papper i form av ark. Du kan inte använda
papper som sitter hopfästade.
• Använd endast kopieringspapper av hög kvalitet vilket ger de
bästa utskrifterna.
• Använd inte papper med ojämnheter, t.ex. flikar eller
pappersklämmor.
• Fyll aldrig i papper i något av facken under utskrift och överfyll
inte facket. Detta kan orsaka att papper fastnar.
• Undvik papper med upphöjt tryck, perforeringar eller ett
mönster som är för mjukt eller för hårt.
• Färgat papper ska vara av samma höga kvalitet som vitt
kopieringspapper. Pigmenten måste tåla skrivarens
fixeringstemperatur på 180˚C under 0,1 sekunder utan att
förstöras. Använd inte papper som bestrukits med färg efter
tillverkningen.
• Förtryckta blanketter måste vara utskrivna med icke
brännbart, värmebeständigt bläck som inte smälter eller
förångas, eller avger farliga gaser när de utsätts för skrivarens
fixeringstemperatur.
• Förvara papper i sitt omslagspapper tills du ska använda det.
Lagra kartonger på pall eller hyllor, inte på golvet.
• Lägg inte tunga föremål uppe på pappret, oavsett om
kartongen är uppackad eller inte.
• Utsätt inte papperet för fukt, direkt solljus eller andra
omständigheter som kan får det att skrynklas eller rulla
ihop sig.
OBSERVERA: Använd inte karbonfritt papper eller kalkerpapper.
De är instabila vid fixeringstemperaturen och kan avge rök eller
orsaka skador på skrivaren.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3.3
3
Ladda papper
Genom att fylla i papper på rätt sätt, kan du undvika att papper
fastnar och få problemfria utskrifter. Ta inte bort något
pappersfack medan skrivaren skriver ut. Detta kan orsaka att
papper fastnar. Se "Storlekar och kapacitet" på sidan 3.2 för
papperskapaciteten för varje papperskassett.
Använda papperskassett 1
Papperskassett 1 kan fyllas med maximalt 250 ark
standardpapper i A4/Letter storlek.
Du kan köpa en tillbehörskassett, papperskassett 2,
och montera den under papperskassett 1, för att fylla på
ytterligare 500 ark papper.
1 Dra ut papperskassetten ur skrivaren.
2 Tryck ner metallplattan tills den låses på plats.
3.4
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3 Vik pappersbunten framåt och bakåt och lufta den medan
du håller den i ena kanten. Knacka buntens kant mot en
plan yta så att den blir jämn.
3
4 Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt.
Kontrollera att alla fyra hörnen ligger plant i
papperskassetten och under hörnvinklarna enligt bilden
nedan.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3.5
5 Överskrid inte buntens maximala höjd. Om du överfyller
papperskassetten kan papper fastna.
6 Knip ihop pappersstödet enligt bilden och för det mot
papperet tills det lätt rör vid buntens sida. Tryck inte stödet
för hårt mot buntens kant, det kan då böja papperet.
OBSERVERA: Om du vill ändra kassettens pappersstorlek,
se sidan 3.7.
7 Skjut tillbaka papperskassetten i skrivaren.
8 Vid utskrift av ett dokument, kan du välja papperstyp,
storlek och fack i programmet du använder. Information
om detta finns på sidan 4.7.
3.6
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
Ändra pappersstorleken i papperskassetten
Papperskassetten är förinställt för Letter eller A4, beroende på i
vilket land du köpt skrivaren. Om du vill ändra storleken till A4
eller Letter måste du justera papperets längdstöd enligt
papperets storlek.
3
1 Lyft längdstödet och placera det på rätt position för den
pappersstorlek du önskar använda.
Längdstöd för papper
Om du vill ta bort längdstödet, vrid det försiktigt åt höger
så att du öppnar låsningarna på stödets botten, och sedan
lyfter du det uppåt.
Sätt tillbaka stödet genom att sätta i låsen på stödets
botten i önskad pappersskåra och för ned det hela vägen.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3.7
2 Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt. För ytterligare
information, se steg 4 och 5 på sidan 3.5-3.6.
3 Knip ihop pappersstödet enligt bilden och för det mot
papperet tills det lätt rör vid buntens sida. Tryck inte stödet
för hårt mot papperets kant eftersom det då kan böja
papperet.
Använda tillbehörskassett 2
Tillbehörskassetten, papperskassett 2, kan fyllas med maximalt
500 ark standardpapper.
Fyll i papper i papperskassett 2 genom att följa instruktionerna
på sidan 3.4.
3.8
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
Använda fleranvändningskassett (MPT)
Fleranvändningskassetten (MPT) är placerad på skrivaren högra
sida. Du kan stänga den när du inte använder skrivaren så att
den blir mera kompakt.
3
Fleranvändningskassett
Fleranvändningskassetten kan användas för flera storlekar och
typer av papper, t.ex. OH-papper, kort och kuvert. Du kan också
använda det för att mata in enstaka sidor för utskrift på papper
med brevhuvud, färgat papper som används som separatorsidor,
eller annan specialmedia som du normalt sett inte har i
papperskassetten. Du kan fylla på cirka 100 ark vanligt papper,
10 kuvert, 30 OH-ark, 10 kort eller 10 ark etiketter åt gången.
• Fyll bara på en enda storlek papper samtidigt i
fleranvändningskassetten.
• Undvik att papper fastnar genom att inte fylla på papper när
det fortfarande finns papper kvar i fleranvändningskassetten.
Detta gäller också för andra typer av specialmedia.
• Papperet ska läggas i med utskriftssidan nedåt, papperets
topp inåt i papperskassetten och placeras i dess mitt.
Fylla i papper i fleranvändningskassetten.
1 Fäll ner fleranvändningskassetten och vik upp förlängaren
för pappersstödet enligt bilden.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3.9
2 Om du använder papper, lufta bunten så att arken
separeras innan du lägger i dem.
OH-papper ska du hålla i kanten så att du undviker att röra
vid utskriftssidan. Fett från fingrarna kan orsaka problem
med utskriftskvaliteten.
3 Lägg i papper med utskriftssidan nedåt och mot
papperskassettens högra kant.
4 Knip ihop pappersbreddstödet och för det åt höger så att
det bara snuddar vid papperets kant utan att böja det.
3.10 ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
Om du vill skriva ut på papper som du redan skrivit på från
fleranvändningskassetten ska utskriftssidan peka uppåt
med den "oskrynklade" kanten mot skrivaren. Om du får
problem med pappersmatningen kan du vända på papperet.
OBSERVERA: Se till att du inte
har fyllt på för mycket papper.
Papperet spänns ihop om bunten
är för hög eller om du trycker in
den för långt.
3
5 Vid utskriften av ett dokument ställer du kassettvalet till
Allroundpapperskassett och väljer rätt papperstyp i
programmet du arbetar i. Information om detta finns på
sidan 4.7.
OBSERVERA: Efter utskriften
fäller du tillbaka förlängningen till
pappersstödet och stänger
fleranvändningskassetten.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA 3.11
Använda manuell matning
Om du väljer Manuellt i alternativet Källa när du ändrar
utskriftsinställningar, kan du ladda ett ark papper manuellt i
fleranvändningskassetten. Manuell pappersmatning kan vara
användbart om du vill kontrollera utskriftskvaliteten efter att
varje sida har skrivits ut.
Laddningsproceduren är nästan samma som vid laddning av
fleranvändningskassetten, förutom att du fyller på papper ark
för ark i papperskassetten, skickar utskriftsdata för att skriva ut
den första sidan och trycker på knappen On Line/Continue
( ) på kontrollpanelen för att skriva ut varje påföljande sida.
1 Ladda ett ark utskriftsmedia med utkskriftssidan nedåt
och mot den högra kanten på fleranvändningskassetten.
2 Knip ihop pappersbreddstödet och för det åt höger så att
det bara snuddar vid papperets kant utan att böja det.
3.12 ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3 Vid utskrift av ett dokument måste du välja Manuellt
för Källa i det program du arbetar i, och sedan välja
rätt pappersstorlek och typ. Information om detta finns
på sidan 4.7.
3
4 Skriv ut dokumentet.
Displayen visar ett meddelande där du ombeds att fylla i
papper.
5 Tryck på On Line/Continue knappen (
).
Skrivaren hämtar in papperet och skriver ut. Efter att en
sida skrivits ut, visas meddelandet igen.
6 Sätt i nästa ark i fleranvändningskassetten och tryck på
On Line/Continue (
).
Upprepa detta steg för varje sida som ska skrivas ut.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA 3.13
Skriva ut på specialpapper
Skriva ut på kuvert
• Använd endast fleranvändningskassetten för kuvert.
• Använd bara kuvert som rekommenderas för laserskrivare.
Innan du fyller i kuverten i fleranvändningskassetten,
kontrollera att de inte är skadade eller sitter fast vid
varandra.
• Skriv inte ut på frankerade kuvert.
• Använd aldrig kuvert med klämmor, fönster, bestrukna rader
eller självhäftande förslutning.
Utskrift av kuvert:
1 Öppna fleranvändningskassetten och fäll upp
pappersstödet.
2 Böj eller lufta kanten på bunten med kuvert för att separera
dem innan du fyller i dem.
3 Stoppa kuverten i fleranvändningskassetten med fliksidan
uppåt. Stoppa sidan där man sätter frimärket mot
skrivarens insida.
3.14 ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
4 Knip ihop pappersbreddstödet och för det åt höger så att
det bara snuddar vid buntens kant utan att böja den.
3
5 När du skriver ut, konfigurerar du valet av papperskassett
till Allroundpapperskassett, papperstypen till Kuvert och
pappersstorleken i det program du arbetar i. Information
om detta finns på sidan 4.7.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA 3.15
Utskrift på etiketter
• Använd bara etiketter som rekommenderas för laserskrivare.
• Kontrollera att etiketternas lim kan tåla en
fixeringstemperatur på 180˚C under 0,1 sekunder.
• Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan
etiketterna. Synligt klistringsmaterial kan göra att etiketter
skalas av under utskrift, vilket kan orsaka pappersstopp.
Synligt lim kan också orsaka skada på skrivarens delar.
• Skriv aldrig ut flera gånger på samma etikettark eller på delar
av ett ark.
• Använd aldrig etiketter som har lossnat från bakgrundsbladet
eller som på något sätt är skrynkliga eller skadade.
• Undvik att etiketterna fastnar i varandra genom att inte låta
dem ligga kvar i utmatningsfacket och bilda en hög efter
utskriften.
Utskrift på etiketter:
1 Öppna fleranvändningskassetten och fäll upp
pappersstödet.
2 Fyll i etiketterna i fleranvändningskassetten med
utskriftssidan nedåt och den övre kortkanten mot
skrivarens insida. Justera stödet så att det passar
etiketternas bredd.
3.16 ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3 När du skriver ut, konfigurerar du valet av papperskassett
till Allroundpapperskassett, papperstypen till Etiketter
och pappersstorleken i det program du arbetar i.
Information om detta finns på sidan 4.7.
3
Utskrift på OH-ark
• När du skriver ut ett dokument i färg, ska du inte använda
OH-ark med ett påsatt stödpapper. Detta kan orsaka problem
med utskriftskvaliteten.
• Använd bara OH-ark som rekommenderas för laserskrivare.
• Kontrollera att arken inte har slitna kanter och att de inte är
skrynkliga eller böjda.
• Håll arken i kanten och undvika att beröra utskriftsytan. Fett
från fingrarna kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
• Var noga med att inte lämna fingeravtryck och/eller repor på
utskriftssidan.
• Följande papperstyper rekommenderas:
A4: 003R96002, Letter: 3R3108.
OBSERVERA: Innan du skriver
ut på OH-ark ska du kontrollera
att stödet i utmatningsfacket har
lagts ner.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA 3.17
Utskrift av OH-ark:
1 Öppna fleranvändningskassetten och fäll upp
pappersstödet.
2 Fyll på OH-ark i fleranvändningskassetten. Arken måste
laddas med utskriftssidan nedåt och toppen med den
vita kanten in mot skrivaren. Justera stödet så att det
passar arkens bredd.
3.18 ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3 När du skriver ut, konfigurerar du valet av papperskassett
till Allroundpapperskassett, papperstypen till OH-ark
och pappersstorleken i det program du arbetar i.
Information om detta finns på sidan 4.7.
3
OBSERVERA:
• Undvik att filmerna fastnar i varandra genom att inte låta dem
ligga kvar i utmatningsfacket och bilda en hög efter utskriften.
• Placera filmerna på en plan yta efter att du tagit ur dem ur
skrivaren.
• Utskrifter som görs på transparentfolie med den här skrivaren är
inte kompatibla med overheadprojektorer och kan komma att
visas i svartvitt vid projicering.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA 3.19
Utskrift på förtryckt papper
• Förtryckta papper är papper som har någon typ av tryck,
t.ex en logotype eller brevhuvud.
• Brevhuvud måste vara utskrivna med värmebeständigt bläck
som inte smälter, förångas, eller avger farliga utsläpp när de
utsätts för skrivaren fixeringstemperatur på 180˚C
under 0,1 s.
• Bläcket i brevhuvudet får inte vara antändbart, metalliskt,
och får inte påverka några av skrivarens valsar skadligt.
• Formulär och brevhuvud måste förvaras i fuktskyddade
omslag för att undvika förändringar.
• Innan du fyller på förtryckt papper, t.ex. formulär och
brevhuvuden bör du kontrollera att bläcket på papperet är
torrt. Under fixeringsprocessen kan vått bläck avges från
papperet och försämra utskriftskvaliteten.
Utskrift på förtryckt papper:
1 Öppna fleranvändningskassetten och fäll upp
pappersstödet.
2 Fyll i papper med brevhuvud i fleranvändningskassetten
med utskriftssidan nedåt och den övre kortkanten
mot skrivarens insida. Justera stödet så att det passar
papperets bredd.
3.20 ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3 När du skriver ut konfigurerar du valet av papperskassett
till Allroundpapperskassett, papperstypen till Förtryckt
och pappersstorleken i det program du arbetar i.
Information om detta finns på sidan 4.7.
3
Skriva ut på kort eller papper i egen storlek
• Vykort, 3,5 x 5,5 tum (index) kort och övriga anpassade
material kan skrivas ut med denna skrivare. Min. storlek är
90 x 140 mm (3,0 x 5,0 tum) och max. storlek är
216 x 356 mm (8,5 x 14 tum).
• Lägg alltid in kortkanten först i fleranvändningskassetten.
Om du vill skriva ut i liggande format väljer du detta i det
program du arbetar i. Korten kan fastna om du lägger in
långsidan av papperet först.
• Ladda inte i mer än 10 kort i fleranvändningskassetten
samtidigt.
• Skriv inte ut på papper som är mindre än 90 mm breda eller
140 mm långa.
• Sätt marginalerna till minst 4,3 mm från papperets kanter
i programmet du arbetar i.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA 3.21
Utskrift på kort:
1 Öppna fleranvändningskassetten och fäll upp
pappersstödet.
2 Fyll i korten i fleranvändningskassetten med
utskriftssidan nedåt och den övre kortkanten mot
skrivarens insida. Skjut in stödet tills det snuddar lätt
vid bunten utan att böja den.
3.22 ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
3 När du skriver ut, konfigurerar du valet av papperskassett
till Allroundpapperskassett, och sätter typ och storlek
i det program du arbetar i. Information om detta finns på
sidan 4.7.
3
Om pappersstorleken inte listas i rutan Format i fliken
Papper, klickar du på knappen Anpassad och ställer in
pappersstorleken manuellt. Se sidan 4.7.
ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA 3.23
MINNESANTECKNING
3.24 ANVÄNDA UTSKRIFTSMEDIA
4
UTSKRIFTSUPPGIFTER
Detta kapitel förklarar utskriftsalternativ och vanliga
utskriftsuppgifter.
I detta kapitel ingår:
• Funktioner i skrivardrivrutinen
• Skriva ut ett Dokument
• Skrivarinställningar
Funktioner i skrivardrivrutinen
Dina skrivardrivrutiner stödjer följande standardfunktioner:
• Val av papperskälla
• Pappersstorlek, orientering och mediatyp
• Antal kopior
Tabellen nedan innehåller en översikt av de funktioner som stöds
av skrivardrivrutinerna.
Samsung Proprietaryskrivardrivrutin
PostScript
Funktion
Win
9x/ME
Win
2000/XP
Win
NT 4.0
Win
9x/ME
Win
2000/XP
Win
NT 4.0
Mac
Färgläge
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Alternativ
utskriftskvalitet
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Affischutskrift
Y
Y
Y
N
N
N
N
Dubbelsidig
utskrift
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Utskrift av häfte
Y
Y
Y
N
Y
N
N
Flera sidor per
ark (N-upp)
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Anpassa utskrift
till sida
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Utskriftsskala
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Annan källa för
första sidan
Y
Y
Y
N
N
N
Y
Vattenstämpel
Y
Y
Y
N
N
N
N
Överlägg
Y
Y
Y
N
N
N
N
Alternativ för
TrueType
typsnitt
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
4.2 UTSKRIFTSUPPGIFTER
Skriva ut ett Dokument
Följande procedurer beskriver allmänt vilka steg som krävs för
att skriva ut från olika Windows-applikationer. De exakta stegen
för att skriva ut ett dokument kan variera beroende på vilket
applikationsprogram du använder. Läs i bruksanvisningen för
det program du använder om den exakta utskriftsproceduren.
OBSERVERA: Information om utskrift från en Macintosh dator
eller ett Linux system finns på Bilaga A och Bilaga C.
1 Öppna det dokument som du vill skriva ut.
2 Välj Skriv ut från menyn Arkiv. Utskriftsfönstret öppnas.
Fönstrets utseende kan variera beroende på din applikation.
Du kan ställa in de grundläggande utskriftsinställningarna
inifrån utskriftsfönstret. Dessa inställningar inkluderar antal
kopior och utskriftsområde.
Försäkra dig om att din
skrivare är markerad.
œWindows 98
3 Om du vill dra nytta av de funktioner som stöds av din
skrivare, klickar du på Egenskaper eller Inställningar
i programmets utskriftsfönster. För vidare information se
"Skrivarinställningar" på sidan 4.5.
Om du istället ser någon av knapparna Inställningar,
Skrivare eller Alternativ i ditt utskriftsfönster, klicka på
den istället. Klicka sedan på Egenskaper på nästa skärm.
4 Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.
5 Starta utskriftsjobbet genom att klicka på OK eller Skriv ut
i Utskriftsfönstret.
UTSKRIFTSUPPGIFTER
4.3
4
Avbryta en utskrift
Du kan stoppa ett utskriftsjobb inifrån ett program, en
utskriftskö eller från knappen Cancel ( ) på skrivaren.
Avbryt utskriftsjobb från kontrollpanelen så här:
• Om utskriften redan har startat, trycker du på knappen
Cancel ( ). Skrivaren skriver ut den sida som den håller
på med och tar sedan bort resten av utskriftsjobbet.
• När du trycker på Cancel-knappen ( ) avbryter du bara det
nuvarande jobbet i skrivaren. Om det finns mer än ett jobb i
skrivarens minne måste du trycka på Cancel-knappen en
gång för varje jobb efter det att utskrift påbörjats.
Avbryt utskriftsjobb från mappen Skrivare så här:
Om utskriften väntar i en skrivarkö eller en utskriftsspooler,
exempelvis Skrivargrupp i Windows, tar du bort det på följande
sätt:
1 Från Windows Startmenyn välj Inställningar.
2 Välj Skrivare för att öppna skrivarfönstret och dubbelklicka
på ikonen Samsung CLP-550 Series.
3 Från Dokumentmenyn, välj Avbryt utskrift
(Windows 9x/ME) eller Avbryt (Windows NT 4.0/2000/XP).
œWindows 98
4.4 UTSKRIFTSUPPGIFTER
Skrivarinställningar
Du kan använda fönstret Samsung CLP-550 Serien
Skrivaregenskaper, som ger dig tillgång till all information du
behöver för att använda skrivaren. När Skrivaregenskaper visas,
kan du granska och ändra alla inställningar som behövs för din
utskrift.
Fönstret Skrivaregenskaper består av 5 flikar: Layout, Papper,
Bilder, Extraalternativ och Om.
Om du går till skrivaregenskaper via mappen Skrivare kan du se
flera windowsbaserade flikar; se Windows bruksanvisning.
Fönstret Skrivaregenskaper kan se olika ut för olika
operativsystem. Denna bruksanvisning visar fönstret som det ser
ut i Windows 98.
OBSERVERA:
• De flesta windowsprogram kan skriva över de inställningar som du
anger i drivrutinen för skrivaren. Ändra först alla tillgängliga
utskriftsinställningar i programvaruapplikationen, ändra sedan
eventuella övriga inställningar m.h.a. skrivardrivrutinen.
• De inställningar som du ändrar gäller bara när du använder det
aktuella programmet. Gör permanenta ändringar i mappen
Skrivare. Följ denna procedur:
1. Klicka på Windows Startmenyn.
2. För Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000, välj Inställningar sedan
Skrivare.
För Windows XP, välj Skrivare och Fax.
3. Markera Samsung CLP-550 Series skrivaren.
4. Högerklicka på skrivarens ikon och:
• I Windows 95/98/ME, välj Egenskaper.
• I Windows 2000/XP, välj Utskriftsalternativ.
• I Windows NT 4.0 väljer du Dokumentstandard.
5. Ändra inställningarna på varje flik och klicka på OK.
UTSKRIFTSUPPGIFTER
4.5
4
Fliken Layout
Fliken Layout innehåller alternativ för att justera hur
dokumenten kommer att se ut på den utskrivna sidan.
Layoutalternativ innehåller Flera sidor per ark, Utskrift av
häfte, och Affisch. Du kan också använda Dubbelsidig
utskrift i denna flik. Se sidan 4.3 för mera information om
ändringar från det program du använder.
1
2
Förhandsgranskningsbild
en visar en provsida med
de inställningar som du
har specificerat.
3
Egenskap
1 Riktning
Beskrivning
Riktning låter dig välja i vilken
riktning informationen ska skrivas ut på
en sida.
• Stående skriver längs papperets
bredd, som ett brev.
• Liggande skriver ut längs sidan,
som ett kalkylblad.
Om du vill vända sidan upp och ner,
väljer du Rotera 180 grader.
œStående
2 Layoutalternativ
4.6 UTSKRIFTSUPPGIFTER
œLiggande
Layoutalternativ ansvänds för att
välja avancerade utskriftsalternativ.
För detaljer, se Kapitel 5, "Avancerad
utskrift".
Egenskap
Beskrivning
Med Dubbelsidig utskrift kan du
automatiskt skriva ut dubbelsidiga
dokument. Om du använder skrivarens
standardinställning, väljer du
Skrivarinställning. Information om
detta finns här sidan 5.3.
3 Dubbelsidig
utskrift
Fliken Papper
4
Du kan använda följande alternativ för grundläggande
pappershantering. Se sidan 4.3 för mera information om
ändringar från det program du använder.
Klicka på fliken Papper för att visa egenskaper för Papper.
1
2
3
4
5
6
Egenskap
1 Antal
kopior
Beskrivning
Antal kopior låter dig välja hur många
kopior du vill skriva ut. Du kan ange upp
till 999.
UTSKRIFTSUPPGIFTER
4.7
Egenskap
2
Format
Beskrivning
Format låter dig välja storlek på det papper
som du fyllt magasinet med.
Om den önskade storleken inte är listad i
rutan Format, klicka på Anpassad.
När fönstret Anpassat pappersformat
öppnas anger du pappersstorleken och klickar
på OK. Inställningen visas nu på listan, så att
du kan välja den.
Ange anpassat
namn som du vill
använda.
Ange
pappersstorlek.
3 Källa
Kontrollera att Källan ställs in för den
motsvarande papperskassetten.
Använd källan Manuellt när du skriver ut på
specialmedia. Du måste mata in ett papper åt
gången i fleranvändningskassetten.
Se sidan 3.9.
Om valet av papperskassett är satt till Välj
automatiskt, hämtar skrivaren papper
automatiskt i följande ordning:
Fleranvändningskassett, Papperskassett 1,
Papperskassett 2.
4 Typ
Kontrollera att Typ är satt till Vanligt
Papper. Om du laddar en annan typ av
material, välj den motsvarande
papperstypen. För mera information om
papper, se Kapitel 3, "Använda
utskriftsmedia".
Om du använder bomullspapper med vikt från
60-90 g/m2 (16 lb to 24 lb), t.ex. Gilbert 25%
och Gilbert 100%, anger du Bomullspapper
för bästa utskrift.
För att använda återvunnet papper väljer du
Återanvänt papper.
4.8 UTSKRIFTSUPPGIFTER
Egenskap
5 Annan
källa för
första
sidan
Beskrivning
Denna egenskap används för att skriva ut
första sidan med ett annat papper än resten
av dokumentet. Du kan välja papperskassett
för första sidan.
Du kan t.ex. ladda tjockt papper för första
sidan i fleranvändningskassett och vanligt
papper i papperskassett 1. Sedan väljer du
Papperskassett 1 i alternativet Källa och
Allroundpapperskassett i Annan källa
för första sidan.
6 Skalning
Skalning låter dig automatiskt skala om
utskriften på en sida.
Du kan välja mellan Ingen, Utskriftsskala,
eller Anpassa till sida. För detaljer,
se sidan 5.4 och sidan 5.5.
UTSKRIFTSUPPGIFTER
4.9
4
Fliken Bilder
Använd följande grafiska alternativ för att justera
utskriftskvaliteten efter dina särskilda utskriftsbehov.
Se sidan 4.3 för mera information om ändringar från det
program du använder.
Klicka på fliken Bilder för att visa egenskaper för Bilder.
1
2
3
Egenskap
1 Upplösning
2 Färgläge
4.10 UTSKRIFTSUPPGIFTER
Beskrivning
Du kan välja upplösning för utskriften,
mellan 1200 dpi (hög) och
600 dpi (normal). Ju högre inställning,
desto skarpare blir tecken och grafik.
Den högre inställningen kan öka den tid det
tar att skriva ut dokumentet.
Du kan ställa in färgalternativen. Att ställa
in till Färg ger typiskt den bästa
utskriftskvaliteten för färgutskrifter.
Om du vill skriva ut ett färgdokument i
gråskala, väljer du Gråskala.
Egenskap
2 Färgläge
(Fortsättning)
Beskrivning
Om du klickar på Justera färg, kan du
ändra utseendet på bilderna i dokumentet.
Förhandsgransknin
gsbilden visar en
provsida med de
inställningar som
du har specificerat.
4
• Basfärger: Du kan justera hur bilder
ska skrivas ut genom att ändra
inställningen i alternativet Nivåer.
• Tonjustering: Du kan justera
tonomfånget i bilder genom att ändra i
alternativet Tonkurva.
• Färginfo: Denna flik innehåller
information om drivrutinens system för
färgomvandling.
3 Avancerade
alternativ
Du kan göra avancerade inställningar
genom att klicka på knappen Avancerade
alternativ.
TrueType-alternativ
Detta alternativ är bara tillgängligt om
du använder Windows 9x. Detta
alternativ bestämmer hur drivrutinen
informerar skrivaren om hur texten ska
behandlas i ditt dokument. Välj lämpligt
alternativ efter ditt dokuments status.
• Ladda ner som bitmapbild: När du
valt detta alternativ kommer drivrutinen
att ladda ner alla typsnitt som bilder.
Denna inställning kan göra att dokument
med komplicerade fonter, t.ex.
koreanska eller kinesiska dokument,
eller dokument med flera fonter, skrivs
ut snabbare.
UTSKRIFTSUPPGIFTER 4.11
Egenskap
3 Avancerade
alternativ
(Fortsättning)
Beskrivning
• Skriv ut som bild: När du valt detta
alternativ kommer drivrutinen att ladda
ner alla typsnitt som bild. När du skriver
ut dokument med högt grafiskt innehåll
och relativt få TrueType-fonter,
kan denna inställning förbättra
utskriftsprestanda (hastighet).
• Mörkare text: När du valt detta
alternativ, skrivs all text i dina
dokument ut mörkare än normalt.
• Skriv ut all text svart: När detta
alternativ är valt, skrivs all text ut helt
i svart, obereonde av i vilken färg det
visas på skärmen. När den inte är
förkryssad skrivs färgtext ut i gråskala.
4.12 UTSKRIFTSUPPGIFTER
Fliken Extraalternativ
Se sidan 4.3 för mera information om ändringar från det
program du använder. Klicka på fliken Extraalternativ för att
komma åt följande funktioner:
1
2
4
3
Alternativ
1 Vattenstämpel
2 Överlägg
3 Utskrifts-
alternativ
Beskrivning
Du kan skapa en bakgrundsbild av text,
som skrivs ut på varje sida i ditt
dokument. Se "Använda vattenstämpel"
på sidan 5.10.
Överlägg används ofta för att ersätta
förtryckta blanketter och brevpapper med
brevhuvud. Se "Använda överlägg" på
sidan 5.13.
Utskriftsordning: Du kan välja i vilken
ordning sidorna skrivs ut. Välj
utskriftsordning från rullgardinslistan.
• Normal: Utskriften sker från första
sidan till sista av alla sidorna.
• Vänd om alla sidor: Alla sidor skrivs
ut från den sista till den första.
• Skriv ut udda: Skrivaren skriver bara
ut udda sidor i ditt dokument.
• Skriv ut jämna sidor: Skrivaren
skriver bara ut jämna sidor i ditt
dokument.
Baklänges dubbelsidig: Vid
dubbelsidig utskrift, skriver skrivaren ut
sidorna i omvänd ordning.
UTSKRIFTSUPPGIFTER 4.13
Alternativ
3 Utskrifts-
alternativ
(Fortsättning)
Beskrivning
Skriv ut igen om papper fastnat:
Om detta alternativ är förkryssat,
behåller skrivaren en bild av den
utskrivna sidan, tills skrivaren signalerar
att sidan har lämnat skrivaren i fullgott
skick. Om papper fastnat, skrivs den sista
sidan ut igen när du tagit bort papperet
som fastnat.
Fliken Om
Använd fliken Om för att visa copyrightinformation och
drivrutinens versionsnummer. Om du har en internetanslutning
kan du ansluta till internet genom att klicka på ikonen för
webbplats. Se sidan 4.3 för mera information om ändringar från
det program du använder.
Använda en Favoritinställning
Alternativet Favoriter som finns på varje flik, låter dig spara de
nuvarande inställningarna för framtida bruk.
För att spara i Favoriter:
1 Ändra de inställningar du önskar på varje flik.
2 Ange en benämning för objektet i inmatningsfältet
Favoriter.
4.14 UTSKRIFTSUPPGIFTER
3 Klicka på Spara.
När du sparar Favoriter sparas alla aktuella
drivrutinsinställningar.
Om du vill använda en sparad inställning, väljer du den från
rullgardinslistan Favoriter.
Skrivaren är nu inställd att skriva ut enligt de inställningar du
valde i Favoriter.
Om du vill radera en favoritinställning, väljer du den från listan
och klickar på Radera.
Du kan även återställa standardinställningar av
skrivardrivrutinen genom att välja <Standardskrivare> från
listan.
Använda Hjälp
Din skrivare har en hjälpfunktion som kan aktiveras genom
att du använder knappen Hjälp i skrivarens egenskapsfönster.
Hjälpfunktionen ger dig detaljerad information om de
skrivarfunktioner som erbjuds av skrivardrivrutinen.
Du kan också klicka på
i det övre högra hörnet och sedan
klicka på någon inställning.
UTSKRIFTSUPPGIFTER 4.15
4
MINNESANTECKNING
4.16 UTSKRIFTSUPPGIFTER
5
AVANCERAD UTSKRIFT
Detta kapitel förklarar utskriftsalternativ och avancerade
utskriftsuppgifter.
I detta kapitel ingår:
• Utskrift på papperets båda sidor
• Skala om ditt dokument
• Anpassa ett dokument efter en vald
pappersstorlek
• Skriva ut flera sidor på ett pappersark
• Skriva ut Affischer
• Skriva ut häften
• Använda vattenstämpel
• Använda överlägg
Utskrift på papperets båda sidor
Du kan automatiskt skriva ut på papperets båda sidor. Innan du
skriver ut ska du bestämma hur dokumenten ska vara
orienterade.
Alternativen är:
• Lång kant, vilket är den normala layouten vid bokbindning kallas även stående / proträtt.
• Kort kant, som ofta används för kalendrar - kallas också för
liggande / landskap.
2
2
3
2
3
2
5
5
3
5
3
5
œLång kant
œKort kant
OBSERVERA:
• Skriv inte ut på bägge sidor av etiketter, OH-ark, kuvert eller
tjockt papper. Detta kan resultera i att papper fastnar och att
skador uppstår på skrivaren.
• Vid dubbelsidig utskrift kan du endast använda följande
pappersstorlekar: A4, Letter, Legal och Folio som väger
20-24 lbs (75-90 g/m2).
Det finns två sätt att aktivera eller stänga av dubbelsidig utskrift:
Använda menyn på kontrollpanelen
Välj Duplex i Layout menyn. Ställ in Duplex Margin objektet
i samma meny om det är nödvändigt. Se sidan 2.10 för
ytterligare detaljer.
För ytterligare detaljer om hur du använder menyer på
kontrollpanelen, se sidan 2.5.
5.2 AVANCERAD UTSKRIFT
Från det program du använder
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 Välj Pappersorientering på fliken Layout.
3 På fliken Dubbelsidig utskrift väljer du antingen
Skrivarinställning, Ingen, Kortsida eller Långsida.
5
4 Klicka på fliken Papper och välj papperskälla, -format
och -typ.
5 Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
OBSERVERA:
• Inställningarna i programmet används (temporärt) istället för
de som är gjorda i kontrollpanelen.
• Om du väljer alternativet Baklänges dubbelsidig i fliken
Extraalternativ skrivs sidorna ut i omvänd ordning.
AVANCERAD UTSKRIFT
5.3
Skala om ditt dokument
Du kan skala utskriftsjobbet på sidan.
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 På fliken Papper, väljer du Utskriftsskala från
rullgardinslistan Typ.
3 Ange skalningsgradem i inmatningsrutan Procenttal.
Du kan också klicka på knappen œeller ƒ.
4 Välj papperskassett, pappersstorlek och typ
i Pappersalternativ.
5 Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
5.4 AVANCERAD UTSKRIFT
Anpassa ett dokument efter en vald
pappersstorlek
A
Denna skrivarfunktion låter dig skala om din utskrift så att den
passar varje pappersstorlek oberoende av dokumentets format.
Detta kan vara användbart om du vill kontrollera små detaljer
på ett litet dokument.
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 På fliken Papper, väljer du Anpassa till sida från
rullgardinslistan Typ.
5
3 Välj korrekt storlek från rullgardinslistan Utskriftspapper.
4 Välj papperskassett, pappersstorlek och typ
i Pappersalternativ.
5 Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
AVANCERAD UTSKRIFT
5.5
Skriva ut flera sidor på ett
pappersark
1
2
3
4
Du kan välja hur många sidor som ska skrivas ut per ark papper.
När du skriver ut mer än en sida per ark, blir sidorna mindre och
arrangeras i den ordning som du själv bestämmer i fliken.
Du kan skriva ut upp till 16 sidor per ark.
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 På fliken Layout väljer du Flera sidor per ark från
rullgardinslistan Typ.
3 Välj antalet sidor som du vill skriva ut per ark
(1, 2, 4, 9 eller 16) från rullgardinslistan Sidor per ark.
4 Välj utskriftsordningen från rullgardinslistan Sidordning,
vid behov.
1
2
1
3
2
1
3
1
3
4
2
4
4
3
4
2
Höger, sedan
ner
Ner, sedan
höger
Vänster,
sedan ner
Ner, sedan
vänster
Rullgardinslistan Sidordning visas bara om antalet sidor
per ark är 4, 9 eller 16.
5.6 AVANCERAD UTSKRIFT
Kryssmarkera Skriv ut sidmarginaler om du vill skriva ut
en ram runt varje sida på arket. Skriv ut sidmarginaler
visas bara om antalet sidor per ark är 4, 9 eller 16.
5 Klicka på fliken Papper och välj papperskälla, -storlek
och -typ.
6 Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
Skriva ut Affischer
Denna funktion låter dig skriva ut ett dokument som består av
en sida på 4, 9 eller 16 ark papper, så att du kan klistra ihop
arken så att de bildar en affisch.
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 På fliken Layout, väljer du Affisch från rullgardinslistan Typ.
AVANCERAD UTSKRIFT
5.7
5
3 Konfigurera affischinställningen:
Du kan välja sidlayout mellan 2x2, 3x3 eller 4x4.
Om du väljer 2x2, sträcks bilden ut så att den täcker
4 fysiska sidor.
Ange en överlappning i millimeter eller tum så att det blir
enklare att klistra ihop arken.
0,1 tum
0,1 tum
4 Klicka på fliken Papper och välj papperskälla, -storlek
och -typ.
5 Klicka på OK och skriv ut dokumentet. Du kan nu göra
färdigt affischen genom att klistra ihop arken.
5.8 AVANCERAD UTSKRIFT
Skriva ut häften
Funktionen Utskrift av häfte låter dig skriva ut ditt dokument på
bägge sidor av papperet och arrangerar sidorna så att papperet
kan vikas på mitten efter utskriften och bilda ett häfte.
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 På fliken Papper, väljer du Utskrift av häfte från
rullgardinslistan Typ.
5
OBSERVERA: Funktionen Utskrift av häfte är bara tillgänglig när
du valt storlekarna A4, Letter, Legal eller Folio i alternativet
Format på fliken Papper.
3 Klicka på fliken Papper och välj papperskassett,
pappersstorlek och papperstyp.
4 Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
5 Efter utskriften, viker du
arken och häftar ihop dem.
8
9
AVANCERAD UTSKRIFT
5.9
Använda vattenstämpel
LL
TIE
N
IDE
NF
O
K
Alternativet Vattenstämpel låter dig skriva ut text över ett
existerande dokument. Du kan t.ex. skriva "UTKAST" eller
"KONFIDENTIELL" diagonalt över första sidan eller på alla sidor.
Det finns flera fördefinierade vattenstämplar för din skrivare.
Dessa kan ändras och du kan också lägga till nya till listan.
Använda en befintlig vattenstämpel
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 Klicka på fliken Extraalternativ, och välj en vattenstämpel
från rullgardinslistan Vattenstämpel. Du kan se den valda
vattenstämpeln på förhandsvisningssidan.
Förhandsg
ranskning
3 Klicka på OK och starta utskriften.
OBSERVERA: Förhandsgranskningsbilden visar hur sidan ser ut
när den skrivits ut.
5.10 AVANCERAD UTSKRIFT
Skapa en vattenstämpel
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 Klicka på fliken Extraalternativ, och klicka på knappen
Redigera vattenstämpel i avdelningen Vattenstämplar.
Fönstret Vattenstämplar öppnas.
5
3 Skriv in en text i rutan Vattenstämpelmeddelande.
Du kan mata in upp till 40 tecken och visa den i
förhandsgranskningsfönstret.
När rutan Endast första sidan är ikryssad,
skrivs vattenstämplen endast ut på första sidan.
4 Välj alternativ för vattenstämpeln.
Du kan välja teckensnitt, stil, färg, gråskalenivå och storlek
från sektionen Fontattribut och sätta vattenstämpelns
vinkel på sektionen Meddelandevinkel.
5 Klicka på Lägg till för att lägga till en ny vattenmärke
i listan.
6 När du är klar med redigeringen, klickar du på OK och
startar utskriften.
Om du inte vill skriva ut någon vattenstämpel, väljer du
<Ingen vattenstämpel> från rullgardinslistan
Vattenstämpel.
AVANCERAD UTSKRIFT 5.11
Redigera en vattenstämpel
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 Klicka på fliken Extraalternativ, och klicka på knappen
Redigera vattenstämpel i avdelningen Vattenstämplar.
Fönstret Vattenstämplar öppnas.
3 Välj den vattenstämpel som du vill redigera från listan
Aktuella vattenstämplar för att ändra vattenstämpelns
text och andra alternativ. Se sidan 5.11.
4 Klicka på Uppdatera för att spara ändringar.
5 Klicka på OK.
Ta bort en vattenstämpel
1 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
2 Klicka på fliken Extraalternativ, och klicka på knappen
Redigera vattenstämpel i avdelningen Vattenstämplar.
Fönstret Vattenstämplar öppnas.
3 Välj den vattenstämpel som du vill ta bort från listan
Aktuella vattenstämplar och klicka på Radera.
4 Klicka på OK.
5.12 AVANCERAD UTSKRIFT
Använda överlägg
Vad är ett överlägg?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns
hårddisk (HDD) som särskild filformat och som kan skrivas ut på
valfritt dokument. Överlägg används ofta för att ersätta
förtryckta blanketter och brevpapper med brevhuvud.
Istället för att använda t.ex. det förtryckta brevhuvudet skapar
du ett överlägg som innehåller exakt samma information som
nu finns på ditt brevhuvud. För att skriva ut ett brev med ditt
företags brevhuvud behöver du bara instruera skrivaren att
skriva ut överlägget på dokumentet.
5
Skapa ett nytt sidöverlägg
För att kunna använda ett sidöverlägg måste du först skapa
ett nytt sidöverlägg som innehåller din logotyp eller bild.
1 Skapa eller öppna ett dokument som innehåller den text
WORLD BEST
eller bild som ska användas i det nya sidöverlägget.
Placera objekten precis som du vill ha dem när de skrivs ut
som överlägg. Spara filen för senare bruk om så behövs.
2 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
3 Klicka på fliken Extraalternativ, och klicka på knappen
Redigera överlägg i avdelningen Överlägg.
AVANCERAD UTSKRIFT 5.13
4 I fönstret Överlägg, klickar du på Skapa överlägg.
5 I fönstret Skapa överlägg, skriver du en benämning
(upp till 8 tecken) i fältet Filnamn. Välj sökväg om det
behövs. (Standardinställningen är C:\Formover.)
6 Klicka på Spara. Namnet visas i listrutan Överläggslista.
7 Klicka på OK eller Ja för att avsluta skapandet av
överlägget.
Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på din dators
hårddisk.
OBSERVERA: Överläggsdokumentets storlek måste vara samma
som det dokument du vill skriva överlägget på. Skapa inte ett
överlägg med en vattenstämpel.
5.14 AVANCERAD UTSKRIFT
Använda ett sidöverlägg
När ett överlägg har skapats är det färdigt att skrivas ut
tillsammans med ditt dokument. Så här skriver du ut ett
överlägg tillsammans med ett dokument:
1 Skapa eller öppna det dokument du vill skriva ut.
2 Om du vill ändra utskriftsinställningar inifrån ett program,
öppnar du Egenskaper för skrivaren. Se sidan 4.3.
3 Klicka på fliken Extraalternativ.
4 Välj ett överlägg från rullgardinsmenyn Överlägg.
5 Om det överlägg du önskar inte visas på listan Överlägg,
klickar du på knappen Redigera överlägg och Ladda
överlägg, och väljer överläggsfilen.
Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på
en extern plats, kan du också ladda filen när du öppnar
fönstret Ladda överlägg.
AVANCERAD UTSKRIFT 5.15
5
När du har markerat filen, klicka på Öppna. Filen visas i
listrutan Överläggslista och kan användas för utskrifter.
Välj överlägg från Överläggslistan.
6 Vid behov klickar du på Bekräfta sidöverlägg vid
utskrift. Om denna ruta är ikryssad, öppnas ett
meddelandefönster varje gång du skickar ett dokument till
utskrift, där du ska bekräfta att du vill ha ett överlägg på
dokumentet.
Om denna ruta är tom och du har valt ett överlägg, skrivs
detta ut automatiskt på dokumentet.
7 Klicka OK eller Ja tills utskriften börjar.
Det valda överlägget förs över till skrivaren tillsammans
med din utskrift och skrivs ut på dokumentet.
OBSERVERA: Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara
samma som det som du vill skriva överlägget på.
Ta bort ett sidöverlägg
Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.
1 I fönstret för skrivarens Egenskaper, klickar du på fliken
Extraalternativ.
2 Klicka på knappen Redigera överlägg i sektionen
Överlägg.
3 Välj det överlägg som du vill ta bort i rutan
Överläggslistan.
4 Klicka på Radera överlägg.
5 Klicka på OK tills fönstret Utskrift stängs.
5.16 AVANCERAD UTSKRIFT
6
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
Detta kapitel ger information för underhåll av din skrivare
och förslag för utskrifter i hög kvalitet samt god ekonomi
vid utskrift.
I detta kapitel ingår:
• Skriva ut en konfigureringssida
• Byta förbrukningsartiklar
• Hantera tonerkassetter
• Byta tonerkassetter
• Byta skräptanken
• Byta den optiska enheten
• Byta ut överföringsbandet
• Rengöra skrivaren
• Reservdelar
Skriva ut en konfigureringssida
Du kan skriva ut en konfigureringssida från skrivarens
kontrollpanel. Använd konfigureringssidan för att granska
nuvarande inställningar och för att felsöka eller verifiera
installation av tillbehör, exempelvis minne eller extra fack.
Skriv ut en konfigureringssida så här:
1 I "redoläget" trycker du på knappenMenu (
) på
kontrollpanellen tills du ser "Information" på den undre
raden.
2 Tryck på knappen Enter (
) för att öppna menyn.
3 Tryck på Enter knappen (
) när "Configuration" visas på
den nedre raden.
Konfigureringssidan skrivs ut.
6.2
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
Byta förbrukningsartiklar
Lite då och då måste du byta följande saker för att behålla hög
prestanda och för att undvika utskriftsproblem. Se tabellen
nedan:
Objekt
Meddelande på
skrivaren
Antal
utskrivna
sidor
Se
sidan
Svart tonerkassett
Replace Black
Toner
7 000 sidor*
6.8.
Färgtonerkassetter
Replace [Color]
Toner
5 000 sidor*
6.8.
Skräptonertank
Waste Toner Tank
Full/Not Install
12 000 sidor
för svart och
3 000 sidor
för färg**
6.11.
Optisk enhet
Replace
Imaging Unit
50 000 sidor
för svart och
12 500 sidor
för färg**
6.14.
Överföringsband
Replace
Transfer Belt
50 000 sidor
för svart och
12 500 sidor
för färg**
6.22.
*Beräkningen av genomsnittligt antal sidor i storlek A4-/letter baseras
på 5% täckning av de individuella färgerna på varje sida.
Omständigheter vid användningen och typ av utskrift kan få
resultaten att variera.
**Antalet sidor kan påverkas av apparatens arbetsomgivning,
materialtyp, materialstorlek och utskrift i färg resp. svart-vitt.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
6.3
6
Hantera tonerkassetter
Förvaring av tonerkassetter
För att du ska få maximalt resultat från tonerkassetten, bör du
hålla följande i minnet:
• Ta inte ur kassetten ur sin förpackning förrän du ska använda
den.
• Återfyll inte tonerkassetter. Skrivarens garanti täcker inte
skador som orsakats av återfyllda tonerkassetter.
• Förvara tonerkassetterna i samma miljö som skrivaren.
• Utsätt inte tonerkassetterna för ljus i mer än fem minuter,
eftersom de kan skadas.
Förväntad livslängd för tonerkassetter
Hur länge en kassett räcker beror på den mängd toner som dina
utskrifter kräver. Om du skriver text med 5% täckning, räcker
en tonerkassett i genomsnitt till 7 000 sidor i svart och
5 000 sidor för varje färg.
6.4
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
Omfördela tonern
När en tonerkassett är nästan tom kan blekta eller ljusa partier
uppstå på utskriften. Det är också möjligt att färgbilder får fel
färg beroende på fel blandning av toner när en av
tonerkassetterna är nästan tom. "Ready [Color] Low Toner"
visas på displayen. Skrivaren kan fortsätta att skriva ut med
nuvarande tonerkassett tills kontrollpanelen visar ett
meddelande om att du ska byta kassetten.
Du kan tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att
omfördela tonern. Kontrollpanelen visar vilken kassett som är
nästan slut.
1 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
6
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
6.5
2 Dra först lätt i handtaget, ta tag i den tomma
tonerkassetten och drag ut den.
FÖRSIKTIGHET: Om du har den vänstra luckan öppen i några
minuter kan den optiska enheten utsättas för ljus. Detta orsakar
skador på enheten.
3 Håll tonerkassetten i bägge ändar och vagga den försiktigt
från sida till sida för att omdistribuera tonern.
OBSERVERA: Om du får toner på kläderna, torkar du bort den
med en torr trasa och tvättar dem i kallt vatten. Varmt vatten gör
att tonern fastnar i tyget.
6.6
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
4 Skjut tillbaka tonerkassetten i skrivaren.
5 Stäng den vänstra luckan. Se till att luckan är ordentligt
stängd.
6
Om du har installerat tonerkassetterna på fel sätt, går det
inte att stänga den vänstra luckan helt. Kontrollera igen att
färgerna på kassetterna stämmer med märkningen på
höger sida. Använd aldrig våld för att stänga luckan.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
6.7
Byta tonerkassetter
Skrivaren skriver ut i fyra färger och har olika tonerkassetter för
varje färg: Cyan (C), magenta (M), gul (Y), och svart (K).
Byt tonerkassett när skrivarens kontrollpanel visar "Replace
[Color] Toner". Displayen på kontrollpanelen visar vilken färg
som behöver bytas.
1 Stäng av skrivaren och vänta några minuter på att den ska
svalna.
2 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
3 Dra först lätt i handtaget, ta tag i den tomma
tonerkassetten och drag ut den.
FÖRSIKTIGHET: Om du har den vänstra luckan öppen i några
minuter kan den optiska enheten utsättas för ljus. Detta orsakar
skador på enheten. Stäng både den övre och den vänstra luckan
om installationen måste avbrytas av någon anledning.
6.8
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
4 Ta ut den nya tonerkassetten ur sin förpackning.
FÖRSIKTIGHET: Använd inte vassa föremål som knivar eller
saxar för att öppna tonerkassettens förpackning. Du kan skada
tonerkassettens yta.
5 Håll tonerkassetten i bägge ändar och vagga den försiktigt
från sida till sida för att fördela tonern.
6
6 Placera kassetten på en plan yta enligt illustrationen och ta
bort det papper som täcker den genom att ta bort tejpen.
OBSERVERA: Om du får toner på kläderna, torkar du bort den
med en torr trasa och tvättar dem i kallt vatten. Varmt vatten gör
att tonern fastnar i tyget.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE
6.9
7 Se till att kassettens färg stämmer med fackets färg och
skjut sedan in den nya tonerkassetten i skrivaren. Använd
bägge händerna för att greppa kassetten när du för in den i
facket. Håll sedan i handtaget när du skjuter in den.
Om tonerkassetterna inte är korrekt installerade går det
inte att skjuta in de gula och svarta kassetterna helt. Dessa
skjuts på plats när du stänger den vänstra luckan.
8 Stäng den vänstra luckan, se till att den är ordentligt stängd
och sätt sedan på skrivaren.
Om du har installerat tonerkassetterna på fel sätt, går det
inte att stänga den vänstra luckan helt. Kontrollera igen att
färgerna på kassetterna stämmer med märkningen på
höger sida. Använd aldrig våld för att stänga luckan.
6.10 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
Byta skräptanken
Livslängden på skräptanken är ungefär 12 000 sidor för svart
och 3 000 sidor för färg. Byt skräptanken när kontrollpanelen
visar "Waste Toner Tank Full/Not Install".
1 Lås upp den främre luckan genom att trycka snabbt på den
och öppna den med insänkningarna på toppen.
2 För upp låshandtaget och dra ut skräptanken.
OBSERVERA: Lägg skräptanken på en plan yta så att du inte
spiller ut toner.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.11
6
3 Ta bort behållarens lock enligt illustrationen och använd
dem för att stänga skräptanken.
4 Ta ut den nya skräptanken ur sin förpackning.
5 Sätt in den undre delen av den nya tanken på plats och
tryck på den så att den kommer på plats.
6 Se till att låshandtaget låser tanken.
6.12 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
7 Stäng locket på framsidan. Se till att luckan är ordentligt
stängd.
8 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
6
9
Stäng försiktigt den vänstra luckan.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.13
Byta den optiska enheten
Den optiska enheten räcker till cirka 50 000 sidor för svart och
12 500 sidor i färg. Byt ut den optiska enheten när
kontrollpanelen visar "Replace Imaging Unit".
1 Stäng av skrivaren och vänta några minuter på att den
ska svalna.
2 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
FÖRSIKTIGHET: Om den vänstra luckan inte öppnas helt,
fungerar inte utlösningsknappen för toppluckan.
6.14 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
3 Tryck på öppningsknappen för den övre luckan och öppna
den hela vägen.
4 Dra låshandtagen på bägge sidor mot dig, som visas nedan,
för att frigöra överföringsbandet.
6
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.15
5 Använd handtaget för att lyfta ut överföringsbandet ur
skrivaren, genom att dra det lätt mot skrivarens vänstra
sida. Placera enheten på en ren plan yta.
6 Lyft i den använda optiska enhetens handtag och dra ut den
ur skrivaren.
6.16 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
7 Ta ur den nya enheten ur sin förpackning med handtaget.
8 Ta bort papperet som täcker den optiska enheten genom
att ta bort tejpen under enhetens handtag.
FÖRSIKTIGHET:
• Använd inte vassa föremål som knivar eller saxar för att öppna
förpackningen och ta bort tejpen på skyddspapperet. Du kan
skada den optiska enhetens yta.
• Utsätt inte imagingenheten för ljus i mer än ett par minuter,
för att undvika att den skadas. Täck den vid behov med
svart papper.
• Stäng både den övre och den vänstra luckan om installationen
måste avbrytas av någon anledning.
• Rör inte vid den gröna rullens yta på den optiska enheten,
då detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
9 Leta upp facken för enheten inuti skrivaren, det finns ett på
varje sida.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.17
6
10 Ta tag i den nya enhetens handtag så att den gröna rullen
är riktad mot dig. Rikta in enheten mot spåren i skrivaren
så att färgerna på enhetens bägge sidor kan föras in i
motsvarande färgade spår.
FÖRSIKTIGHET: Sätt i den optiska enheten försiktigt så att du
inte repar och förstör ytan på den gröna rullen.
11 Skjut ner enheten i skrivaren tills den inte kommer längre
och fäll ner handtaget.
6.18 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
12 Sätt tillbaka överföringsbandet genom att hålla i dess
handtag och rikta in det mot facken inuti skrivaren på
varje sida.
OBSERVERA: Vänd inte överföringsbandet upp och ner. Om du
gör det, kan du spilla ut toner.
13 Skjut ner bandet i skrivaren och tryck det mjukt på plats.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.19
6
14 Tryck försiktigt ner låshandtagen på varje sida mot den
övre luckan, enligt illustrationen nedan, för att låsa
överföringsbandet på plats.
15 Efter att du försäkrat dig om att den vänstra luckan är
öppen, stänger du den övre luckan. Se till att den är
ordentligt stängd.
FÖRSIKTIGHET: Försök inte att stänga den vänstra luckan med
toppluckan öppen. Detta kan skada skrivaren.
6.20 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
16 Stäng försiktigt den vänstra luckan.
17 Sätt på skrivaren.
18 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Setup" på den undre raden.
19 Tryck på knappen Enter (
) för att öppna menyn.
20 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills
"Maintenance" visas på den undre raden och tryck sedan
Enter på ( ).
21 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Check
Others" visas på den undre raden och tryck sedan Enter
på ( ).
22 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Imaging
Unit" visas på den undre raden och tryck sedan Enter
på ( ).
23 Tryck på bläddringsknappen (
eller
"Reset" och tryck på Enter knappen (
) för att visa
).
24 "Reset Now" visas på den nedre raden och skrivaren
återvänder till redoläge.
OBSERVERA: Efter att du bytt den optiska enhetens måste du
nollställa enhentens bildräknare. Om du inte gör detta kommer
"Replace Imaging Unit" att visas upprepade gånger på displayen.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.21
6
Byta ut överföringsbandet
Livslängden på överföringsbandet är ungefär 50 000 sidor i svart
och 12 500 sidor i färg. Byt överföringsbandet när kontrollpanelen
visar "Replace Transfer Belt".
Så här byter du ut överföringsbandet:
1 Stäng av skrivaren och vänta några minuter på att den ska
svalna.
2 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
FÖRSIKTIGHET: Om den vänstra luckan inte öppnas helt,
fungerar inte utlösningsknappen för toppluckan.
6.22 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
3 Tryck på öppningsknappen för den övre luckan och öppna
den hela vägen.
4 Dra låshandtagen på bägge sidor mot dig, som visas nedan,
för att frigöra överföringsbandet.
6
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.23
5 Lyft ut överföringsbandet med handtaget ur skrivaren,
genom att dra det lätt mot skrivarens vänstra sida.
OBSERVERA: Håll överföringsbandet horisontellt och vänd inte på
det, du riskerar att spilla ut lös toner.
6 Ta ut det nya överföringsbandet ur sin förpackning.
7 Ta bort papperet som täcker överföringsbandet genom att
ta bort tejpen.
FÖRSIKTIGHET: Använd inte vassa föremål som knivar eller
saxar för att öppna bandets förpackning. Du kan skada
överföringsbandets yta.
6.24 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
8 Kläm ihop spännspakarna på bandets båda sidor. Dra sedan
ut dem, som visas nedan.
9 Leta upp facken för bandet inuti skrivaren, ett på varje sida.
6
FÖRSIKTIGHET: Utsätt inte den optiska enheten för ljus i mer än
ett par minuter, för att undvika att den skadas. Stäng både den
övre och den vänstra luckan om installationen måste avbrytas av
någon anledning.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.25
10 Håll det nya bandet i handtagen och rikta in det mot facken
inuti skrivaren, ett på varje sida.
OBSERVERA: Håll överföringsbandet horisontellt och vänd inte på
det, du riskerar att spilla ut lös toner.
11 Skjut ner bandet i skrivaren och tryck det mjukt på plats.
6.26 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
12 Tryck försiktigt ner låshandtagen på varje sida mot den
övre luckan, enligt illustrationen nedan, för att låsa
överföringsbandet på plats.
13 Efter att du försäkrat dig om att den vänstra luckan är
öppen, stänger du den övre luckan. Se till att den är
ordentligt stängd.
FÖRSIKTIGHET: Försök inte att stänga den vänstra luckan med
toppluckan öppen. Detta kan skada skrivaren.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.27
6
14 Stäng försiktigt den vänstra luckan.
15 Sätt på skrivaren.
16 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Setup" på den undre raden.
17 Tryck på knappen Enter (
) för att öppna menyn.
18 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills
"Maintenance" visas på den undre raden och tryck sedan
Enter på ( ).
19 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Check
Others" visas på den undre raden och tryck sedan Enter
på ( ).
20 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Transfer
Belt" visas på den undre raden och tryck sedan Enter
på ( ).
21 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) för att visa
"Reset" och tryck sedan på Enter-knappen ( ).
22 "Reset Now" visas på den nedre raden och skrivaren
återvänder till redoläge.
OBSERVERA: Efter att du bytt överföringsbandet måste du
nollställa dess bildräknare. Om du inte gör detta kommer
"Replace Imaging Unit" att visas upprepade gånger på displayen.
6.28 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
Rengöra skrivaren
Under utskriftsprocessen kan pappersbitar, toner och damm
samlas inuti skrivaren. Med tiden kan detta orsaka problem med
utskriftskvaliteten - exempelvis kan tonern ge fläckar eller
smetas ut. Skrivaren har ett rengöringsläge som kan rätta till
och förebygga dessa problem.
Rengöra skrivarens utsida
Rengör skrivarens låda med en mjuk, luddfri duk. Du kan blöta
duken med lite vatten men undvik att vatten droppas på eller in
i skrivaren.
OBSERVERA: När du rengör skrivarens insida, var noga med att
inte röra vid överföringsvalsen som sitter under tonerkassetterna.
Olja från dina fingrar kan orsaka problem med utskriftskvalitet.
FÖRSIKTIGHET: Om du rengör skrivaren med rengöringsmedel
som innehåller mycket alkohol, lösningsmedel eller andra starka
kemikalier kan du missfärga höljet eller få sprickor i det.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.29
6
Rengöra Laserscanningsenheten (LSU)
inuti skrivaren
OBSERVERA: Rengör LSU när du tar bort pappersbitar, toner och
damm inuti skrivaren.
Öppna och stäng den vänstra luckan för att automatiskt
rengöra LSU.
1 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
2 Stäng försiktigt den vänstra luckan.
6.30 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
Rengöra skrivarens insida
OBSERVERA: När du rengör skrivarens insida, var noga med att
inte röra vid överföringsvalsen som sitter under tonerkassetterna.
Olja från dina fingrar kan orsaka problem med utskriftskvalitet.
1 Stäng av skrivaren, dra ur nätsladden och vänta några
minuter på att skrivaren ska svalna.
2 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
6
FÖRSIKTIGHET: Om den vänstra luckan inte öppnas helt,
fungerar inte utlösningsknappen för toppluckan.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.31
3 Dra först lätt i handtaget, ta sedan tag i tonerkassetterna
och ta ur dem ur skrivaren. Placera dem på en ren plan yta.
4 Tryck på öppningsknappen för den övre luckan och öppna
den hela vägen.
FÖRSIKTIGHET: Om du har den vänstra luckan öppen i några
minuter kan den optiska enheten utsättas för ljus. Detta orsakar
skador på enheten. Stäng både den övre och den vänstra luckan
om installationen måste avbrytas av någon anledning.
6.32 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
5 Dra låshandtagen på bägge sidor mot dig, som visas nedan,
för att frigöra överföringsbandet.
6 Använd handtaget för att lyfta ut överföringsbandet ur
skrivaren, genom att dra det lätt mot skrivarens vänstra
sida. Placera enheten på en ren plan yta.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.33
6
7 Lyft i den optiska enhetens handtag och dra ut den ur
skrivaren. Placera enheten på en ren plan yta.
FÖRSIKTIGHET:
• Utsätt inte imagingenheten för ljus i mer än ett par minuter,
för att undvika att den skadas. Täck den vid behov med
svart papper.
• Stäng både den övre och den vänstra luckan om installationen
måste avbrytas av någon anledning.
• Rör inte vid den gröna rullens yta på den optiska enheten,
då detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
8 Titta inuti skrivaren. Ta bort allt damm, pappersbitar och
utspilld toner med en mjuk luddfri trasa eller en liten
dammsugare.
6.34 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
9 Sätt tillbaka den optiska enheten i skrivaren. Se till att du
hör ett klick, och fäll sedan ner handtaget. För ytterligare
detaljer, se steg 9 till 10 på sidan 6.17.
FÖRSIKTIGHET: Sätt i den optiska enheten försiktigt så att du
inte repar och förstör ytan på den gröna rullen.
10 Sätt tillbaka överföringsbandet i skrivaren. Tryck mjukt på
det så att det kommer på plats. För ytterligare detaljer,
se steg 9 till 10 på sidan 6.25.
OBSERVERA: Håll överföringsbandet horisontellt och vänd inte på
det, du riskerar att spilla ut lös toner.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.35
6
11 Tryck försiktigt ner låshandtagen på varje sida mot den
övre luckan, enligt illustrationen nedan, för att låsa
överföringsbandet på plats.
12 Efter att du försäkrat dig om att den vänstra luckan är
öppen, stänger du den övre luckan. Se till att den är
ordentligt stängd.
FÖRSIKTIGHET: Försök inte att stänga den vänstra luckan med
toppluckan öppen. Detta kan skada skrivaren.
6.36 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
13 Titta åt höger inuti skrivaren för att hitta färgerna på de
fack som motsvarande tonerkassetter stämmer ihop med.
K
Svart
Y
Gul
M
Magenta
C
Cyan
14 Sätt i tonerkassetterna i sina fack i ordningen Cyan,
Magenta, Gul och sist Svart. Använd bägge händerna för att
greppa kassetten när du för in den i facket. Håll sedan i
handtaget när du skjuter in den.
6
Greppa här.
K
Y
M
C
Om tonerkassetterna inte är korrekt installerade går det
inte att skjuta in de gula och svarta kassetterna helt. Dessa
skjuts på plats när du stänger den vänstra luckan.
SKÖTA OM DIN SKRIVARE 6.37
15 Stäng den vänstra luckan. Se till att den är
ordentligt stängd.
Om du har installerat tonerkassetterna på fel sätt, går det
inte att stänga den vänstra luckan helt. Kontrollera igen att
färgerna på kassetterna stämmer med märkningen på
höger sida. Använd aldrig våld för att stänga luckan.
16 Sätt i nätsladden och sätt på skrivaren.
Reservdelar
Emellanåt kan du behöva byta överföringsvalsen och
fixeringsenheten för att bibehålla högsta prestanda och för att
undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning,
som kan orsakas av utslitna delar.
Följande delar ska bytas efter att du har skrivit ut ett visst antal
sidor. Se tabellen nedan
Objekt
Livslängd (genomsnitt)
Plockvals
Ca. 150 000 sidor
Överföringsvals
Ca. 50 000 sidor
Fixeringsenhet
Ca. 100 000 svarta sidor
(50 000 färgsidor)
Om du behöver köpa utbytesdelar, kontakta din Samsung
återförsäljare eller det företag där du köpte skrivaren. Vi
rekommenderar att dessa delar installeras av en erfaren
tekniker.
6.38 SKÖTA OM DIN SKRIVARE
7
LÖSA PROBLEM
Detta kapitel innehåller information om vad du ska göra om
du råkar ut för ett fel när du använder din skrivare.
I detta kapitel ingår:
• Felsökning Checklista
• Åtgärda vanliga utskriftsproblem
• Ta bort papper som fastnat
• Åtgärda problem med utskriftskvalitet
• Förstå meddelandena på displayen
• Vanliga Windowsproblem
• Vanliga Macintoshproblem
• Felsökning PS-fel
• Vanliga Linuxproblem
• Vanliga DOS-problem
Felsökning Checklista
Om skrivaren inte fungerar korrekt, gå igenom följande
checklista. Om skrivaren in passerar ett steg i listan, följ då de
förslag till felsökning som hör till detta steg.
Kontroll
Lösning
Kontrollera att knappen
On Line/Continue på
kontrollpanelen lyser grönt
och att "Ready" visas i
displayen.
• Om knappens belysning är släckt, kontrollera att
nätsladden är ansluten. Kontrollera strömbrytaren.
Kontrollera att det finns ström i vägguttaget genom att
ansluta skrivaren till ett annat uttag.
• Om knappen lyser orange, kontrollera meddelandet på
displayen och gå till "Förstå meddelandena på displayen"
på sidan 7.25.
Skriv ut en provsida för att
kontrollera att skrivaren
matar papper ordentligt.
Se installationsanvisningen.
• Om provsidan inte skrivs ut, kontrollera att det finns
papper i facket.
• Om papper fastnar, se "Ta bort papper som fastnat" på
sidan 7.6.
• Om ett felmeddelande visas på displayen, gå till "Förstå
meddelandena på displayen" på sidan 7.25.
Kontrollera provsidan så att
den är korrekt utskriven.
Om det är problem med utskriftskvaliteten, gå till "Åtgärda
problem med utskriftskvalitet" på sidan 7.21.
Skriv ut ett kort dokument
från det program du
använder för att verifiera
att skrivaren och datorn är
anslutna och att de
kommunicerar korrekt.
• Om sidan inte skrivs ut, kontrollera kabelanslutningen
mellan skrivaren och datorn.
• Kontrollera skrivarkön i skrivarspoolern, så att skrivaren
inte är pauserad.
• Kontrollera programmet du arbetar i för att försäkra dig
om att du använder rätt skrivardrivrutin och
kommunikationsport. Om utskriften av sidan avbryts,
gå till "Åtgärda vanliga utskriftsproblem" på sidan 7.3.
Om problemet inte lösts
efter att du kontrollerat allt
på checklistan, kontrollera
följande avsnitt om
felsökning.
•
•
•
•
•
•
•
7.2
LÖSA PROBLEM
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
"Åtgärda vanliga utskriftsproblem" på sidan 7.3.
"Förstå meddelandena på displayen" på sidan 7.25.
"Vanliga Windowsproblem" på sidan 7.29.
"Vanliga Macintoshproblem" på sidan 7.30.
"Felsökning PS-fel" på sidan 7.31.
"Vanliga Linuxproblem" på sidan 7.32.
"Vanliga DOS-problem" på sidan 7.34.
Åtgärda vanliga utskriftsproblem
För driftsproblem med skrivaren, se tabellen för föreslagna
lösningar.
Problem
Skrivaren skriver
inte ut.
Möjlig orsak
Lösning
Skrivaren får ingen
ström.
Kontrollera strömledningarna och
kopplingarna. Kontrollera strömbrytaren och
strömkällan.
Skrivaren är inte vald
som standardskrivare.
Välj Samsung CLP-550 Series som din
standardskrivare.
Kontrollera följande på
skrivaren:
• Skrivarens hölje är inte
stängt.
• Pappret har fastnat.
• Inget papper har
laddats.
• Tonerkassetten är inte
installerad.
Åtgärda problemen.
Skrivaren kan vara i
läget manuell matning
och det finns inget
papper i denna
papperskassett.
Kontrollera meddelandet på displayen, lägg i
papper i fleranvändningskassetten, och tryck
på On Line/Continue på skrivarens
kontrollpanel.
Anslutningskabeln
mellan datorn och
skrivaren är inte
ordentligt ansluten.
Koppla ur skrivarkabeln och koppla in den på
nytt.
Anslutningskabeln
mellan datorn och
skrivaren är trasig.
Om det är möjligt kan du ansluta kabeln till
en annan dator som du vet fungerar och
skriva ut ett dokument. Du kan också försöka
med en annan skrivarkabel.
Portinställningen är
felaktig.
Kontrollera Windows skrivarinställning för att
försäkra dig om att utskriftsjobbet skickas till
rätt port t.ex. LPT1. Om datorn har mer än
en port, kontrollera så att skrivaren är
inkopplad till rätt port.
Skrivaren kan vara fel
konfigurerad.
Kontrollera skrivaregenskaperna för att
bekräfta att alla utskriftsinställningar är
korrekta.
Skrivardrivrutinen kan
Installera om skrivarens drivrutin, se
vara felaktigt installerad. Installationsanvisningen. Försök skriva ut en
provsida.
Skrivaren fungerar inte.
Kontrollera meddelandet på displayen för att
se om skrivaren indikerar ett systemfel.
LÖSA PROBLEM
7.3
7
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Skrivaren väljer
utskriftsmaterial
från fel källa.
Fel papperskälla kan
vara vald i
skrivarinställningarna.
I många program finns valet av magasin
under fliken Papper i skrivaregenskaperna.
Välj rätt papperskälla. Se sidan 4.7.
Papperet matas
inte in i
skrivaren.
Du har fyllt på papper på
fel sätt.
Ta ut papperet från facket och ladda om det
på rätt sätt.
Utskriften går
extremt
långsamt.
Kontrollera att justeringarna för
pappersstorlek är rätt inställda.
Det finns för mycket
papper i
papperskassetten.
Ta ut överskottet från papperskassetten.
Pappret är för tjockt.
Använd bara papper som stämmer överens
med skrivarens specifikationer.
Jobbet kan vara mycket
komplicerat.
Minska sidans komplexitet eller försök att
justera inställningarna för utskriftskvalitet.
Justera inställningarna för utskriftskvalitet,
exempelvis upplösningen. Om du har satt
upplösningen till 1 200 dpi (Best) ändra
den till 600 dpi (Normal).
Ändra port till USB eller Nätverk för att öka
utskriftshastigheten.
I svartvitt läge skriver din skrivare A4-storlek
med 20 sidor per minut och Letter med
21 sidor per minut. Vid färgutskrift skrivs
A4/letter ut med 5 sidor per minut.
Hälften av sidan
är tom.
7.4
Om du använder
Windows 9x/ME kan
spoolinställningen vara
felinställd.
Från Startmenyn, välj Inställningar och
Skrivare. Högerklicka på skrivarens ikon
Samsung CLP-550 Series, välj
Egenskaper, klicka på fliken Detaljer,
och välj sedan knappen Spoolinställningar.
Välj den önskade spolningsinställningen.
Inställningen för
sidorientering kan vara
inkorrekt.
Ändra sidorienteringen i din programvara.
Se sidan 4.6.
Pappersstorleken
motsvarar inte
pappersstorleksinställningen.
Kontrollera att papperet i facket har samma
storlek som står i skrivardrivrutinens
inställningar för pappersstorlek.
LÖSA PROBLEM
Problem
Pappret fastnar
hela tiden.
Möjlig orsak
Det finns för mycket
papper i
papperskassetten.
Lösning
Ta ut överskottet från papperskassetten.
Använd fleranvändningskassetten om du
skriver ut på specialmaterial.
Kontrollera att justeringarna för
pappersstorlek är rätt inställda.
Du använder en felaktig
papperstyp.
Använd bara papper som stämmer överens
med skrivarens specifikationer.
Använd fleranvändningskassetten om du
skriver ut på specialmaterial.
Skrivaren skriver
ut, men texten är
felaktig, störd
eller ofullständig.
Det kan finnas skräp
inuti skrivaren.
Öppna den övre luckan och ta bort skräpet.
Skrivarkabeln är lös eller
defekt.
Koppla ur skrivarkabeln och koppla in på
nytt. Pröva med ett utskriftsjobb som du
redan har lyckats slutföra korrekt. Om det är
möjligt kan du ansluta kabeln och skrivaren
till en annan dator och försöka göra en
utskrift av något du vet fungerat. Slutligen,
försök med en ny skrivarkabel.
Fel skrivardrivrutin
valdes.
Kontrollera i programmets skrivarvalsmeny
att du har valt rätt skrivare.
Programvaruapplikatione Försök att skriva ut ett jobb från en annan
n har tekniskt fel.
applikation.
Sidorna skrivs ut
men är tomma.
Operativsystemet har
tekniskt fel.
Stäng Windows och starta om datorn. Stäng
av skrivaren och sätt på den igen.
Tonerkassetten är defekt
eller tom på toner.
Omdistribuera (skaka om) tonern. Vid behov,
se sidan 6.5.
Om så behövs, ersätt tonerkassetten.
Filen kan innehålla
tomma sidor.
Kontrollera filen för att bekräfta att den inte
innehåller tomma sidor.
Beståndsdelar såsom
kontroller eller
moderkort, kan vara
defekta.
Kontakta servicetjänsten.
Bilderna skrivs
ut inkorrekt i
Adobe Illustrator.
Inställningen i
programvaruapplikationen är felaktig.
Välj Ladda ner som bitmapbild i fönstret
Avancerade alternativ i grafiska
egenskaper. Skriv ut dokumentet.
Utskriftskvaliteten på
foton är suddig.
Upplösningen är satt till
600 dpi (normal).
Ändra upplösning till 1 200 dpi (hög) och
försök sedan skriva ut igen.
Upplösningen på bilder
är väldigt låg.
Om du förstorar en bild i programmet
minskas upplösningen. Minska bildens storlek
och öka sedan upplösningen.
LÖSA PROBLEM
7.5
7
Ta bort papper som fastnat
OBSERVERA: När du tar bort papper som fastnat i skrivaren,
ska du om det är möjligt försöka ta ut det åt samma håll som det
normalt matas genom skrivaren så att du inte skadar delar inuti
skrivaren. Dra alltid mjukt och jämnt och ryck inte i papperet.
Om papperet går sönder, se till att ta bort alla pappersbitar,
annars kommer papper att fastna igen.
Displayen på kontrollpanelen talar om för dig var papperet har
fastnat. Se tabellen nedan för att lokalisera papper som fastnat
så att du kan ta bort det:
Meddelande
Här är stoppet
Gå till...
Jam0 In Tray1
I pappersutmatningsområdet sidan 7.7
Jam0 In Tray2
I tillbehörsfack 2
sidan 7.17
Jam
Inside Printer
Inuti skrivaren
sidan 7.9
Jam
In Exit Area
I pappersutmatningsområdet sidan 7.10
Jam
In Duplex Path
I duplexområdet
sidan 7.13
Jam0 In MP Tray
I fleranvändningskassett
sidan 7.9
För att fortsätta utskriften efter att du tagit bort papper som
fastnat, måste du öppna och stänga det högra locket.
7.6
LÖSA PROBLEM
I pappersinmatningsområdet
Om ett papper fastnat i pappersinmatningsområdet, visas
"Jam0 In Tray1" på displayen.
1 Använd handtaget för att öppna den högra luckan.
2 Ta försiktigt bort det papper som fastnat i den riktning som
visas. Gå till steg 6.
7
Om du känner motstånd och papperet inte rör sig
omedelbart när du drar i det, sluta dra och gå till steg 3.
LÖSA PROBLEM
7.7
3 Öppna kassetten. Efter att du dragit ut det hela vägen,
lyft upp främre delen av kassetten försiktigt så att du frigör
facket från skrivaren.
4 Ta ut det papper som fastnat genom att sakta dra det
rakt ut.
5 Sätt tillbaka papperskassetten genom att sänka bakkanten,
rikta in det i spåret och skjut in det i skrivaren.
6 Stäng den högra luckan. Skrivaren fortsätter utskriften.
7.8
LÖSA PROBLEM
I fleranvändningskassetten
"Jam0 In MP Tray" visas på displayen när du skriver ut från
fleranvändningskassetten och skrivaren detekterar att det
antingen inte finns något papper i kassetten eller att papperet
är laddat på fel sätt.
Om papperet inte matas in ordentligt, ta ut det ur skrivaren.
Öppna och stäng den högra luckan för att återuppta utskriften.
Inuti skrivaren
Om ett papper fastnat inuti skrivaren visas "Jam Inside Printer"
på displayen.
1 Använd handtaget för att öppna den högra luckan.
7
LÖSA PROBLEM
7.9
2 Ta bort det papper som fastnat i den riktning som visas.
Undvik att papperet går sönder genom att dra ut det sakta
och försiktigt.
OBSERVERA: Om papperet går sönder, se till att få ut alla bitar
ur skrivaren.
3 Stäng den högra luckan. Skrivaren fortsätter utskriften.
I pappersutmatningsområdet
Om ett papper fastnat i pappersutmatningsområdet, visas
"Jam In Exit Area" på displayen.
1 Om du ser en lång del av papperet, dra det rakt ut. Gå till
steg 7.
Om du inte kan hitta det papper som fastnat, eller om du
känner motstånd när du ska ta bort det, gå till steg 2.
7.10 LÖSA PROBLEM
2 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
FÖRSIKTIGHET: Om den vänstra luckan inte är helt öppnad,
går det inte att öppna toppluckan genom att trycka på
öppningsknappen.
3 Tryck på öppningsknappen för den övre luckan och öppna
den hela vägen.
7
LÖSA PROBLEM 7.11
4 Ta försiktigt ut det papper som fastnat i skrivaren.
Fixeringsenheten
är varm!
FÖRSIKTIGHET: Rör inte vid fixeringsenheten. Den är het och
kan orsaka brännskador! Fixeringsenhetens driftstemperatur är
180˚C (356˚F). Var försiktig när du tar ut papper från skrivaren.
5 Efter att du försäkrat dig om att den vänstra luckan är
öppen, stänger du den övre luckan. Se till att den är
ordentligt stängd.
FÖRSIKTIGHET: Försök inte att stänga den vänstra luckan med
toppluckan öppen. Detta kan skada skrivaren.
7.12 LÖSA PROBLEM
6 Stäng försiktigt den vänstra luckan.
7 Öppna och stäng den högra luckan för att återuppta
utskriften.
7
I duplexområdet
Om ett papper fastnat vid duplexområdet visas "Jam In Duplex
Path" på displayen.
1 Använd handtaget för att öppna den högra luckan.
LÖSA PROBLEM 7.13
2 Lokalisera det papper som fastnat och dra ut det jämnt och
försiktigt och undvik att det går sönder. Gå till steg 8.
ELLER
OBSERVERA: Om papperet går sönder, se till att få ut alla bitar ur
skrivaren.
Om du inte kan hitta det papper som fastnat, eller om du
känner motstånd när du ska ta bort det, gå till steg 3.
3 Använd handtaget, öppna helt den vänstra luckan tills den
är i rät vinkel mot skrivarens hölje och tonerkassetten
matas ut.
FÖRSIKTIGHET: Om den vänstra luckan inte är helt öppnad,
går det inte att öppna toppluckan genom att trycka på
öppningsknappen.
7.14 LÖSA PROBLEM
4 Tryck på öppningsknappen för den övre luckan och öppna
den hela vägen.
5 Lokalisera det papper som fastnat och ta försiktigt ut det ur
skrivaren.
7
Fixeringsenheten
är varm!
FÖRSIKTIGHET: Rör inte vid fixeringsenheten. Den är het och
kan orsaka brännskador! Fixeringsenhetens driftstemperatur är
180˚C (356˚F). Var försiktig när du tar ut papper från skrivaren.
LÖSA PROBLEM 7.15
6 Efter att du försäkrat dig om att den vänstra luckan är
öppen, stänger du den övre luckan. Se till att den är
ordentligt stängd.
FÖRSIKTIGHET: Försök inte att stänga den vänstra luckan med
toppluckan öppen. Detta kan skada skrivaren.
7 Stäng försiktigt den vänstra luckan.
8 Stäng den högra luckan. Skrivaren fortsätter utskriften.
7.16 LÖSA PROBLEM
I tillbehörsfack 2
Om ett papper fastnat i tillbehörsfack 2 visas "Jam0 In Tray2"
på displayen.
1 Använd handtaget för att öppna den högra luckan.
2 Ta bort det papper som fastnat i den riktning som visas.
Undvik att papperet går sönder genom att dra ut det sakta
och försiktigt. Gå till steg 10.
7
Om du inte hittar det papper som fastnat i skrivaren, gå till
steg 3.
LÖSA PROBLEM 7.17
3 Öppna den yttre luckan för papper som fastnat
i papperskassett 1.
4 Öppna den inre luckan i papperskassett 2.
5 Ta bort det papper som fastnat i den riktning som visas.
Undvik att papperet går sönder genom att dra ut det sakta
och försiktigt.
7.18 LÖSA PROBLEM
6 Stäng luckorna och gå till steg 10.
Om du känner motstånd och papperet inte rör sig
omedelbart när du drar i det, sluta dra och gå till steg 7.
7 Dra ut tillbehörsfack 2 ur skrivaren.
7
8 Om du ser det papper som fastnat, ta bort det ur skrivaren
genom att dra det rakt ut.
LÖSA PROBLEM 7.19
9 Skjut tillbaka facket i skrivaren och stäng de två locken.
10 Öppna och stäng den högra luckan för att återuppta
utskriften. Skrivaren fortsätter utskriften.
Så här undviker du pappersstopp
Genom att välja rätt papperstyp kan du undvika de flesta
pappersstopp. Om ett papper fastnar, följ stegen som beskrivs
i "Ta bort papper som fastnat" på sidan 7.6.
• Följ procedurerna på sidan 3.4. Försäkra dig om att de
justerbara stöden är rätt placerade.
• Överlasta inte papperskassetten. Kontrollera att papperen
är under pappersgränslägena på väggen på kassettens insida.
• Ta inte bort papper ur kassetterna under utskrift.
• Böj, sprid och jämna ut pappersstapeln innan laddning.
• Använd inte skrynkligt, blött eller mycket krusigt papper.
• Blanda inte olika sorters papper i kassetterna.
• Använd endast rekommenderade utskriftsmaterial.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan G.4.
• Se till att utskriftssidan är nedåt när du laddar papper
i kassetten och fleranvändningskassetten.
7.20 LÖSA PROBLEM
Åtgärda problem med
utskriftskvalitet
Smuts inuti skrivaren eller felaktig pappersladdning kan sänka
utskriftskvaliteten. Se tabellen nedan för felsökning av
problemet.
Problem
Lösning
Ljust eller bleknat
tryck
Om det uppstår en vit vertikal strimma eller ett bleknat område
på sidan:
• Tonernivån är låg. Du kan kanske temporärt förlänga
tonerkassettens livslängd. Se "Omfördela tonern" på
sidan 6.5. Om detta inte förbättrar utksriftskvaliteten,
installera en ny tonerkassett i den färg som är blek.
• Papperet stämmer inte med specifikationerna (t.ex. papperet
är för mjukt eller för hårt). Se "Pappersspecifikationer" på
sidan G.4.
• Uppstår det en kombination av bleknings- och fläckproblem
kan detta betyda att tonerkassetten behöver rengöras.
Se sidan 6.31.
• Ytan på laserscanningsenheten (LSU) kan vara smutsig.
Rengör LSU:n. Se sidan 6.30.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Tonerspecifikationer
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Tomma fläckar
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• Papperet stämmer inte med specifikationerna (t.ex. papperet
är för mjukt eller för hårt). Se "Pappersspecifikationer" på
sidan G.4.
• Överföringsvalsen eller pappersbanan kan vara smutsig.
Se "Rengöra skrivarens insida" på sidan 6.31.
Om det uppstår slumpmässiga runda, bleka områden på sidan:
• Ett enda ark papper kan vara defekt. Försök att skriva ut en
gång till.
• Papprets fuktinnehåll kan vara ojämnt eller pappret kan
ha blöta fläckar på ytan. Försök med en annan sorts papper.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan G.4.
• Papperspartiet är dåligt. Ett tillverkningsfel orsakar att vissa
områden inte kan täckas av tonern. Försök med en annan typ
eller sort papper.
• Tonerkassetten kan vara defekt. Se "Upprepade vertikala
defekter" på nästa sida.
• Om dessa åtgärder inte löser problemet, kontakta
servicetjänsten.
LÖSA PROBLEM 7.21
7
Problem
Lösning
Vertikala linjer
Om det uppstår svarta vertikala linjer på sidan:
• Den optiska enheten inuti skrivaren kan vara repad. Installera
en ny optisk enhet.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Färgad eller svart
bakgrund
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Om vita vertikala streck syns på sidan:
• Laserscannerfönstret har troligen blivit nedsmutsat. Rengör
laserscanningsfönstret. Håll i ena änden på rengöraren och
skjut den in och ut flera gånger. Se "Rengöra
Laserscanningsenheten (LSU) inuti skrivaren" på sidan 6.30.
Om mängden skuggning i bakgrunden blir oacceptabel, kan
procedurerna nedan kanske rätta till problemet.
• Byt till ett papper med mindre ytvikt.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan G.4.
• Kontrollera den plats där skrivaren står - mycket torra
(låg luftfuktighet) eller fuktiga platser (över 80% RH) kan
öka andelen bakgrundsskugga.
• Ta bort den gamla optiska enheten och installera en ny.
Se "Byta den optiska enheten" på sidan 6.14.
Tonerfläck
• Rengör skrivarens insida. Se "Rengöra skrivarens insida" på
sidan 6.31.
• Kontrollera papperstyp och -kvalitet. Se
"Pappersspecifikationer" på sidan G.4.
• Ta bort överföringsbandet och installera ett nytt. Se "Byta ut
överföringsbandet" på sidan 6.22.
Upprepade
vertikala defekter
Uppstår det fläckar på sidans utskriftsytan med jämna
mellanrum:
• Rengör skrivarens insida. Se "Rengöra skrivarens insida" på
sidan 6.31. Om du har samma problem efter rengöringen,
måste du installera en ny tonerkassett med samma färg som
den defekta. Se "Byta tonerkassetter" på sidan 6.8.
• Skrivarens delar kan ha fått toner på sig. Uppstår defekterna
på arkets baksida kommer problemet troligtvis att försvinna
efter ett par sidor till.
• Fixeringsapparaten kan vara skadad. Kontakta
servicetjänsten.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
7.22 LÖSA PROBLEM
Problem
Lösning
Bakgrundsspridning
Bakgrundsspridning orsakas av tonerpartiklar som distribueras
på den utskrivna sidan.
• Papperet kan vara för blött. Försök med ett annat
pappersparti. Öppna inte pappersförpackningar förrän de
behövs för att undvika att pappret tar in för mycket fukt.
• Uppstår bakgrundsspridning på ett kuvert, ändra
utskriftslayout så att du inte skriver ut på områden där det
finns överlappande söm på baksidan. Det kan uppstå problem
vid utskrift på söm.
• Om bakgrundsspridningen täcker en utskriven sidas hela yta,
justera utskriftsupplösningen genom din
programvaruapplikation eller skrivaregenskaperna.
A
Missbildade tecken
• Om tecknen missbildas och är urholkade, kan pappret vara för
glättat. Försök med annat papper. Se "Pappersspecifikationer"
på sidan G.4.
• Om tecknen är felaktigt formade och har ett vågigt utseende
behöver kanske skannern lagas. Kontrollera att det också sker
på en provsida. Instruktioner finns i installationsanvisningen.
För service kontakta servicetjänsten.
Sneda sidor
• Kontrollera papperstyp och -kvalitet. Se "Pappersspecifikationer"
på sidan G.4.
• Kontrollera att pappret eller annat material laddas korrekt och
att dokumentstöden inte är för täta eller för lösa mot
pappersstapeln.
AaBbC
AaBbCcc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
7
Krusat eller vågigt
• Kontrollera papperstyp och -kvalitet. Både hög temperatur och
luftfuktighet kan orsaka krusningar i papperet. Se
"Pappersspecifikationer" på sidan G.4.
• Vänd på bunten i kassetten. Pröva också med att rotera
pappret med 180˚ i kassetten.
Rynkor eller
skrynklor
Kontrollera att pappret är korrekt ilagt.
• Kontrollera papperstyp och -kvalitet. Se "Pappersspecifikationer"
på sidan G.4.
• Vänd på bunten i kassetten. Pröva också med att rotera
pappret med 180˚ i kassetten.
LÖSA PROBLEM 7.23
Problem
Lösning
Utskriftens
baksida är smutsig
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Se "Rengöra skrivarens
insida" på sidan 6.31.
• Kontrollera att tonern inte läcker ut. Rengör skrivarens insida.
Färgade eller
svarta sidor
• Den optiska enheten är kanske inte rätt installerad. Ta ur den
optiska enheten och sätt i den igen.
• Den optiska enheten kan vara trasig och behöver bytas.
Installera en ny optisk enhet.
• Skrivaren kanske behöver repareras. Kontakta servicetjänsten.
A
Lös toner
• Rengör skrivarens insida.
• Kontrollera papperstyp och -kvalitet. Se "Pappersspecifikationer"
på sidan G.4.
• Installera en ny tonerkassett. Se "Byta tonerkassetter" på
sidan 6.8.
• Om problemet kvarstår behöver skrivaren kanske repareras.
Kontakta servicetjänsten.
Teckentomrum
Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde
vara solitt svarta:
• Använder du plastpapper, pröva en annan typ av plastpapper.
Beroende på filmens sammansättning, är det helt normalt
med vissa ofullständiga tecken.
• Du kanske skriver ut på fel yta på pappret. Ta ut pappret och
vänd det.
• Pappret kanske inte uppfyller pappersspecifikationer. Se
sidan G.4.
A
Horisontella
strimmor
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
7.24 LÖSA PROBLEM
Om horisontella färgade eller svarta streck syns på papperat
eller det finns utsmetad färg:
• Den optiska enheten är kanske inte rätt installerad. Ta ur den
optiska enheten och sätt i den igen.
• Den optiska enheten kan vara trasig. Installera en ny optisk
enhet. Se "Byta den optiska enheten" på sidan 6.14.
• Om problemet kvarstår behöver skrivaren kanske repareras.
Kontakta servicetjänsten.
Förstå meddelandena på displayen
Meddelanden visas på kontrollpanelens display för att visa
skrivarens status eller fel. Se tabellerna nedan för förklaring till
vad meddelandena betyder och korrigera problemet vid behov.
Meddelandena och deras betydelse listas i alfabetisk ordning.
OBSERVERA: När du kontaktar service, är det mycket bra om du
kan berätta för serviceföretaget vad som står på displayen.
Meddelande
Status
Gör så här...
ADC Not
Confirm Error
Ett problem har uppstått
i skrivarens ADC.
Kontakta servicetjänsten.
Cover Open
Den övre luckan är
öppen.
Stäng luckan försiktigt.
CTD Calibration
Error
Avkännaren för
färgtonerdensitet (CTD)
är nedsmutsad av
damm eller toner.
Kontakta servicetjänsten.
Dev. Motor
Error
Ett problem har uppstått
i skrivarens
framkallningsmotor.
Koppla ur strömkabeln och koppla
in den på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta servicetjänsten.
Engine Fuser
Low Heat Error
Fixeringsenhetens
temperatur är onormalt
låg.
Koppla ur strömkabeln och koppla
in den på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta servicetjänsten.
Engine Fuser
Over Heat Error
Fixeringsenhetens
temperatur är onormalt
hög.
Koppla ur strömkabeln och koppla
in den på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta servicetjänsten.
Engine LSU
Error
Ett problem har uppstått
i skrivarens LSU (Laser
Scanning Unit).
Koppla ur strömkabeln och koppla
in den på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta servicetjänsten.
Install
[Color] Toner
Den tonerkassett vars
färg visas är inte
installerad i skrivaren.
Installera denna tonerkassett.
Install
Imaging Unit
Den optiska enheten är
inte installerad i
skrivaren.
Installera den optiska enheten.
Install
Transfer Belt
Överföringsbandet är
inte installerat i
skrivaren.
Installera överföringsbandet.
LÖSA PROBLEM 7.25
7
Meddelande
Status
Gör så här...
Invalid
Imaging Unit
En oanvändbar optisk
enhet är installerad.
Installera bara Samsung-godkända
optiska enheter som är avsedda
för din skrivare. Om du har
installerat en godkänd optisk enhet
och detta fel händer ändå,
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Invalid NewToner
[Color]
En oanvändbar
tonerkassett är
installerad.
Installera bara Samsung-godkända
tonerkassetter som är avsedda för
din skrivare. Om du har installerat
en godkänd tonerkassett och detta
fel händer ändå, kontakta en
serviceverkstad.
Invalid Toner
[Color]
En oanvändbar
tonerkassett är
installerad.
Installera bara Samsung-godkända
tonerkassetter som är avsedda för
din skrivare. Om du har installerat
en godkänd tonerkassett och detta
fel händer ändå, kontakta en
serviceverkstad.
Invalid
Transfer Belt
Ett oanvändbart
överföringsband är
installerat.
Installera bara Samsung-godkända
överföringsbad som är avsedda för
din skrivare. Om du har installerat
ett godkänt överföringsband och
detta fel händer ändå, kontakta en
serviceverkstad.
Jam0 In Tray1
Ett papper har fastnat
vid den kassett som
visas.
Ta bort det papper som fastnat
från respektive kassett, enligt
sidan 7.7.
Jam
In Duplex Path
Ett papper har fastnat
vid dubbelsidig utskrift.
Ta bort det papper som fastnat
i skrivaren enligt sidan 7.13.
Jam
In Exit Area
Ett papper har fastnat i
utmatningsområdet.
Ta bort det papper som fastnat
i skrivaren enligt sidan 7.10.
Jam
Inside Printer
Ett papper har fastnat
inuti skrivaren.
Öppna den högra luckan och ta
bort papperet enligt sidan 7.9.
Lever Unlocking
Error
Du har inte låst
handtagen efter att du
installerat
överföringsbandet.
Tryck de bägge låshandtagen i
riktning från dig enligt sidan 6.27.
Press Continue
Button
Skrivaren väntar på att
användaren fyller på
papper i den manuella
matningen.
Jam0 In Tray2
Jam0 In MP tray
7.26 LÖSA PROBLEM
Sätt i ett pappersark och tryck på
On Line/Continue. Du måste
trycka på knappen varje gång du
skriver ut en sida.
Meddelande
Status
Gör så här...
Den pappersstorlek som
är angiven i skrivarens
egenskaper, matchar
inte det papper du fyllt i.
Fyll i rätt papper i kassetten.
Main Motor
Error
Ett problem har uppstått
i skrivarens huvudmotor.
Koppla ur strömkabeln och koppla
in den på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta servicetjänsten.
Memory Overflow
Skrivaren har inte
tillräckligt med minne
för att skriva ut det
aktuella jobbet.
Utskriften raderas automatiskt och
skrivaren återgår till viloläget.
• Installera mera minne i
skrivaren. Se "Installera
skrivarminne" på sidan F.2.
Load
[Size] In Tray1
Load
[Size] In Tray2
Load
[Size] In Mp
Ett problem har uppstått
i skrivarens
programvara.
Paper Empty
[Size] In Tray1
Den papperskassett som
visas är tom.
Fyll på papper i papperskassetten.
Se sidan 3.4.
För mycket komplicerad
data har skickats till
skrivaren.
Förenkla sidans layout och ta bort
bilder och grafik som inte behövs
från ditt dokument.
Paper Empty
[Size] In Tray2
Paper Empty
[Size] In Mp
Paper Empty
[Size] In Manual
Page Too Complex
Installera mera minne i skrivaren,
se "Installera skrivarminne" på
sidan F.2
Ready [Color]
Low Toner
Den tonerkassett som
visas börjar ta slut.
Omdistribuera (skaka om) tonern i
den kassett som visas enligt
sidan 6.5.
Ready
IP Conflict
En IP-adress är i konflikt
med andra enheter på
nätverket.
Kontakta din nätverksadministratör
och välj en adress inom ditt
undernätverk som inte är i konflikt
med andra enheter.
Replace [Color]
Toner
Den tonerkassett som
visas är tom.
Byt ut den tonerkassett som visas
mot en ny. Se sidan 6.8.
LÖSA PROBLEM 7.27
7
Meddelande
Status
Gör så här...
Replace Fuser
Fixeringsenheten är
förbrukad.
Kontakta servicetjänsten.
Replace Fuser Soon
Fixeringsenheten är
snart förbrukad.
När "Replace Fuser" visas på
displayen bör du byta ut
fixeringsenheten.
Replace
Imaging Unit
Den optiska enheten är
förbrukad.
Byt ut den optiska enheten mot en
ny. Se sidan 6.14.
Replace Imaging
Unit Soon
Den optiska enheten är
snart förbrukad.
När "Replace Imaging Unit" visas
på displayen, ska du byta den
optiska enheten.
Replace MP
Roller
Plockvalsen är
förbrukad.
Kontakta servicetjänsten.
Replace
Transfer Belt
Överföringsbandet är
förbrukat.
Byt ut överföringsbandet mot ett
nytt. Se sidan 6.22.
Replace Transfer
Belt Soon
Byt ut
överföringsbandet mot
ett nytt inom kort.
När "Replace Transfer Belt" visas
på displayen, ska du byta
överföringsbandet.
Replace
Transfer Roller
Överföringsbandet är
förbrukat.
Kontakta servicetjänsten.
Replace Transfer
Roller Soon
Byt ut
överföringsbandet mot
ett nytt inom kort.
När "Replace Transfer Roller" visas
på skärmen ska du kontakta
service.
Replace Tray1
Roller
Plockrullen i
papperskassett 1 är
förbrukad.
Kontakta servicetjänsten.
Replace Tray2
Roller
Plockrullen i
papperskassett 1 är
förbrukad.
Kontakta servicetjänsten.
Transfer Belt
Error
Överföringsbandet
fungerar inte eller det är
inte installerat i
skrivaren.
Byt ut överföringsbandet.
ELLER
Kontrollera att det installerade
överföringsbandet är rätt
monterat.
Tray2 Error
Tillbehörskassett 2 är
inte korrekt installerad
eller ansluten till
skrivaren.
Stäng först av skrivaren och sätt
på den igen och installera sedan
om tillbehörskassett 2. Kontakta
service om felet kvarstår.
7.28 LÖSA PROBLEM
Meddelande
Status
Gör så här...
Tray2 Jam
Cover Open
Luckan där man tar bort
papper som fastnat i
papperskassett 2 är
öppen.
Stäng luckan för Fack 2 försiktigt.
Waste Motor
Error
Ett problem har uppstått
i skräptonermotorn.
Kontakta servicetjänsten.
Waste Toner Tank
Full/Not Install
Skräpkassetten är full
Byt ut skräpkassetten mot en ny.
Se sidan 6.11.
Vanliga Windowsproblem
Problem
Möjlig orsak och lösning
Meddelandet "Filen
används" visas vid
installationen.
Avsluta alla program. Ta bort alla program från
autostartgruppen och starta sedan om Windows. Installera
om skrivardrivrutinen.
Meddelandet "Fel vid
skrivning till LPTx" visas.
• Kontrollera att kablarna är rätt anslutna och skrivaren
är på.
• Om tvåvägskommunikation inte är aktiverad i
drivrutinen, orsakar detta också detta meddelande.
Meddelanden "Alltmänt
skyddsfel", "Undantagsfel",
"Spool32", eller "Otillåten
operation" visas.
Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva
ut igen.
Meddelandet "Kan inte
skriva ut", "Timeout fel
uppstod vid utskrift" visas.
Detta meddelande kan visas under utskrift. Vänta tills
utskriften är klar. Om meddelandet visades i viloläget eller
efter att utskriften är klar, kontrollera anslutningen
och/eller om ett fel verkligen har uppstått.
OBSERVERA: Se Microsoft Windows 9x/ME/NT 4.0/2000/XP
bruksanvisning som levererades med din PC för ytterligare
information om Windows felmeddelanden.
LÖSA PROBLEM 7.29
7
Vanliga Macintoshproblem
Problem i Chooser
Problem
Möjlig orsak och lösning
Skrivarikonen visas
inte i Chooser.
Programmet är inte korrekt installerat.
• Drivrutinen LaserWriter skall finnas som en del av ditt
Macintosh OS. Se till att drivrutinen LaserWriter finns i
mappen Extensions i Systems-mappen. Installera annars
drivrutinen LaserWriter från Macintosh OS Cd-skivan.
• Använd bara en kabel av hög kvalitet.
• Försäkra dig om att datorn finns i rätt nätverk. Välj Network
eller AppleTalk Control Panel from Control Panels
i Apple-menyn och välj rätt nätverk.
Skrivarens namn syns
inte i Select a
PostScript Printer
-rutan i Chooser.
• Kontrollera att kablarna är rätt anslutna och skrivaren är på.
• Kontrollera om "Ready" visas på kontrollpanelens display.
Om inte trycker du på knappen On Line/Continue för att
växla din dator till on-line.
• Kontrollera att rätt drivrutin för skrivaren har valts i Chooser.
• Om skrivaren befinner sig i ett nätverk med flera zoner bör du
försäkra dig om att den rätta zonen är vald i boxen AppleTalk
Zones i Chooser.
• Försäkra dig om att AppleTalk är aktiverad; knappen vid sidan
om Active är markerad. Eventuellt måste du starta om datorn
för att aktivera ändringarna.
Utskriftsfel
Problem
Du kan inte använda
datorn medan du
skriver ut.
7.30 LÖSA PROBLEM
Möjlig orsak och lösning
Du har inte valt bakgrundsutskrift.
• I LaserWriter 8.3, aktiverar du Background Printing i
Chooser. Statusmeddelanden skickas nu Print Monitor och
låter dig fortsätta arbeta medan datorn bearbetar
informationen som skall skickas till skrivaren.
• I LaserWriter 8.4 eller högre aktiverar du Background
Printing i utskriftsfönstret.
Felsökning PS-fel
Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa
när flera olika skrivarspråk används.
OBSERVERA: För att få ett felmeddelande som utskrift eller en
skärmdump när det uppstår ett PS-fel öppnar du Utskriftsalternativ
och markerar det alternativ som du föredrar vid sidan om
PostScript-fel.
Problem
PostScript-fil kan inte
skrivas ut.
Möjlig orsak
Drivrutinen för
PostScript kan vara
felaktig i
installationen.
Eller så har det
uppstått ett problem i
PostScript DIMM.
Lösning
• Återinstallera drivrutinen för PS enligt
sidan B.2.
• Du kan skriva ut en konfigureringssida
för att verifiera att PS-versionen är
tillgänglig för utskrift.
• Om problemet kvarstår, kontakta
servicetjänsten.
Om meddelandet
"Detta jobb innehåller
binär data..." visas.
Alternativet endast
binär data stöds inte
av drivrutinen för
PostScript.
Öppna Egenskaper för
PostScript-drivrutinen och klicka på
PostScript och sedan på Avancerat.
Alternativet endast binär data stöds
inte. Välj ett annat.
En PS-felsida skrivs ut.
Utskriftsjobbet
kanske inte är PS.
Försäkra dig om att utskriftsjobbet är ett
PS-jobb. Kontrollera om programvaran
förväntade att en inställningsfil eller en
PS-huvudfil skulle skickas till skrivaren.
Tillbehörskassett 2 är
inte vald i drivrutinen.
Skrivarens drivrutin
är inte konfigurerad
för att känna till
tillbehörskassett 2.
Öppna Egenskaper för PS-drivrutinen
och sätt alternativet Tillbehörsfack för
Enheten till Installerad.
När du väljer
Svartvitt i alternativet
Färg i egenskaper för
papper/kvalitet i
Windows NT 4.0/
2000/XP, skrivs
dokumentet ut i färg i
stället för svartvitt.
I vissa program som
t.ex. Acrobat Reader,
Adobe Photoshop, och
CorelDraw, finns inte
alltid alternativet Färg.
Öppna egenskaperna för
PS-drivrutinerna och klicka på fliken
Avancerat. Ställ in Färgläge under
alternativet Skrivarfunktioner
till Grå.
Om man skriver ut
dokument från
Acrobat Reader 6.0
med Macintosh uppstår
det fel i färgerna.
Inställningarna för
upplösning i
skrivarens drivrutin är
inte kalibrerad med
den i Acrobat Reader.
Försäkra dig om att inställningarna för
upplösning i skrivarens drivrutin är
kalibrerad med den i Acrobat Reader.
LÖSA PROBLEM 7.31
7
Vanliga Linuxproblem
Problem
Möjlig orsak och lösning
Jag kan inte ändra
inställningarna i
konfigureringsverktyget.
Du måste ha behörighet som administratör för att ändra de
globala inställningarna.
Jag använder KDE desktop
men
konfigureringsverktyget
och LLPR startar inte.
Du har kanske inte GTK-biblioteken installerade. Dessa
levereras normalt med de flesta Linux-distributioner, men du
måste kanske installera dem manuellt. Se i manualen till din
distribution för mera detaljer om installation av tilläggspaket.
Jag har just installerat
detta paket, men kan inte
hitta objekten i
KDE:s/Gnomes menyer.
Vissa versioner av KDE eller GNOME desktop kan kräva att du
startar om din session för att ändringarna ska träda i kraft.
Jag får felmeddelandet
"Some options are not
selected" när jag redigerar
skrivarinställningarna.
Vissa skrivare har konflikt mellan inställningarna, vilket
betyder att två alternativ inte kan väljas samtidigt. När du
ändrar en inställning och Printer Package upptäcker en sådan
konflikt, ändras det alternativet som är i konflikt till värdet
"Choice" (inget val). Du måste välja ett alternativ som inte är
i konflikt, innan du kan utföra ändringarna.
Jag kan inte göra
skrivaren till systemets
standardskrivare.
I vissa lägen är det inte möjligt att ändra standardkön.
Detta händer med vissa varianter av LPRng, speciellt på
RedHat system som använder "printconf" -databas för köer.
När du använder printconf, uppdateras filen /etc./printcap
automatiskt från databasen över skrivare som hanteras av
systemet (normalt via kommandot "printtool"), och köerna i
/etc./printcap.local läggs till i den resulterande filen.
Standardkön i LPRng är definierad som den första kön i
/etc./printcap, därför är det inte möjligt för Linux Printer
Package att ändra standard när vissa köer har definierats på
annat sätt med printtool.
LPD system identifierar standardkön som den som heter "lp".
Därför, om det redan finns en kö med detta namn, och om den
inte har någon alias, kan du inte ändra standard. För att
kringgå detta, kan du antingen radera kön eller byta namn på
den manuellt genom att redigera filen /etc./printcap.
Inställningen N-up
fungerar inte korrekt för
vissa av mina dokument.
7.32 LÖSA PROBLEM
Funktionen N-up fås via post-processing av den PostScript
data som sänds till utskriftssystemet. Men, sådan
post-processing kan endast uppnås adekvat om PostScript
datan stämmer överens med Adobe Document Structuring
Conventions. Problem kan uppstå när du använder N-up och
andra funktioner som bygger på post-processing om
dokumentet som ska skrivas ut inte är i enlighet med
ovanstående konventioner från Adobe.
Problem
Möjlig orsak och lösning
Jag använder BSD lpr
(Slackware, Debian, äldre
distributioner) och vissa
alternativ som jag väljer i
LLPR verkar inte tas i
beaktande.
Legacy BSD lpr systems har en hård begränsning på den
alternativsträng som kan skickas till utskriftssystemet. Därför,
om du valt ett antal olika alternativ, kan du överskrida
längden för alternativen och dina val skickas inte till de
program som är ansvariga för att implementera dem. Försök
att välja färre alternativ som skiljer sig från standard för att
spara på minnesanvändningen.
Jag försöker skriva ut i
liggande format, men det
skrivs ut roterat och
beskuret.
De flesta Unix-program som erbjuder alternativet stående
orientering i utskriftsalternativen genererar korrekt
PostScript-kod som ska skrivas ut som den är. I detta fall
måste du se till att du lämnar alternativet LLPR i sin standard
Stående inställning, för att undvika oönskade roteringar av
sidan, och som resulterar i den beskurna utskriften.
Vissa sidor kommer ut vita
(ingenting skrivs ut), och
jag använder CUPS.
Om den data som skickas är i formatet Encapsulated
PostScript (EPS) har vissa tidigare versioner av CUPS (1.1.10
och tidigare) en bugg som hindrar dem att processa korrekt.
När du går via LLPR för att skriva ut, kommer Printer Package
att arbeta runt denna uppgift genom att omvandla data till
reguljär PostScript. Men om ditt program går förbi LLPR och
matar EPS-data till CUPS, skrivs dokumentet kanske inte ut
korrekt.
Jag kan inte skriva ut till
en SMB (Windows)
-skrivare.
För att kunna konfigurera och använda SMB-delade skrivare
(t.ex. skrivare som delas på en windows-skrivare), behöver
du ha en korrekt installation av SAMBA package som aktiverar
denna funktion. Kommandot "smbclient" måste vara
tillgängligt och användbart på ditt system.
Mitt program verkar vara
låst medan LLPR körs.
De flesta Unixprogram förväntar sig att kommandon som "lpr"
ska vara icke-interaktiva och återvänder därför omedelbart.
Eftersom LLPR väntar på inmatning från användaren innan det
skickar vidare jobbet till printspoolern, kommer programmet
väldigt ofta att vänta på processen för att återvända och
verkar därför vara låst (dess fönster uppdateras inte). Detta
är normalt och programmet ska fortsätta att fungera korrekt
efter att användaren avslutar LLPR.
Hur anger jag en IP-adress
på min SMB server?
Det kan anges i dialogrutan "Add Printer" i
konfigureringsverktyget om du inte använder CUPS
utskriftssystem. Olyckligtvis tillåter inte CUPS dig att ange
IP-adress för SMB-skrivare, så du måste ha möjlighet att
bläddra fram resursen med Samba för att kunna skriva ut.
Vissa dokument kommer
ut som tomma sidor vid
utskrift.
Vissa versioner av CUPS, speciellt de som skeppas med
Mandrake Linux före version 8.1, har vissa kända buggar vid
processning av PostScriptdata från vissa applikationer. Försök
med att uppgradera till senaste versionen av CUPS (minst
1.1.14). Vissa RPM-paket för de populäraste distributionerna
är försedda med detta Linux Printing Package av
bekvämlighetsskäl.
LÖSA PROBLEM 7.33
7
Problem
Möjlig orsak och lösning
Jag har CUPS och vissa
tillval (t.ex. N-up) verkar
alltid vara aktiverade även
om jag inte väljer dem i
LLPR.
Det kan finnas vissa lokala tillval som är definierade i din
~/.lpoptions fil, som manipuleras av kommandot lpoptions.
Dessa alternativ används alltid om de inte skrivs över av
inställningarna i LLPR. För att bli av med alla alternativ för en
skrivare, kör följande kommando som ersätter "printer" med
namnet på kön: lpoptions -x printer.
Jag har konfigurerat en
skrivare att skriva till en
fil, men jag får felet
"Permission denied".
De flesta utskriftssystem kan inte köras som super-user men
som en special user (vanligtivs "lp"). Därför måste du se till
att filen du har valt att skriva ut är tillgänglig för den
användare som äger spooler daemon.
Ibland får jag
felmeddelanden utskrivna
istället för mina dokument
på min PCL (eller SPL)
-skrivare.
Olyckligtvis genererar vissa Unixprogram icke-godkänd
PostScriptkod som kanske inte stöds av Ghostscript, inte ens
skrivaren själv i PostScriptläge. Du kan försöka fånga
utmatningen till en fil och granska resultatet med Ghostscript
(gv eller ghostview låter dig göra detta interaktivt) och se om
du får några felmeddelanden. Men eftersom programmet
troligen är felaktigt, kan du kontakta din leverantör för att
informera om problemet.
Vissa färger skrivs ut helt
i svart.
Detta är ett känt fel i Ghostscript (upp till GNU Ghostscript
version 7.05) när den grundläggande färgrymden i
dokumentet är indexfärg och den omvandlas via färgrymden
CIE. Eftersom PostScript använder CIE-färgrymd för
färgmatchning bör du uppgradera din version av Ghostscript
till minst GNU Ghostscript version 7.06 eller senare. Du kan
hitta den senaste Ghostscript på www.ghostscript.com.
Vanliga DOS-problem
Problem
När jag använder
skrivaren i EPSON Dot
Printer-miljö händer det
ibland att jag inte får ut
det resultat jag vill.
7.34 LÖSA PROBLEM
Möjlig orsak och lösning
Ändra emuleringen till EPSON i fliken Konfig i
Fjärrkontrollpanelen. För detaljerad information om val av
skrivarinställningar i Fjärrkontrollpanelen, se sidan D.5.
A
ANVÄNDA SKRIVAREN
MED EN MACINTOSH
Din skrivare stöder Macintoshsystem med inbyggd
USB-anslutning eller 10/100 Base-TX nätverkskort
(tillbehör till CLP-550). När du skriver ut en fil från en
Macintoshdator, kan du använda PostScript drivrutiner
genom att installera PPD-filen.
I detta kapitel ingår:
• Installera mjukvara för Macintosh
• Installera skrivaren
• Skriva ut ett Dokument
• Använda funktionerna i Avancerad utskrift
Installera mjukvara för Macintosh
Cd-skivan som levereras med skrivaren innehållerPPD-filen för
PS-drivrutinen, Apple LaserWriter-drivrutiner, för att skriva ut
på en Macintosh.
Se tabellen nedan för att se vilka drivrutiner som är tillgängliga
för din skrivare.
Tillgängliga
drivrutiner
Din skrivare
CLP-550
PS-drivrutin
CLP-550N
Anslutning
USB-anslutning
Nätverkskort
Verifiera följande innan du installerar skrivarprogrammet:
Objekt
Krav
Operativsystem
Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.3
RAM
Mac OS 8.6-9.2
64 MB
Mac OS 10.1 eller 10.3
128 MB
Ledigt diskutrymme
200 MB
1 Sätt på datorn och skrivaren.
2 Sätt i den cd-skiva som levererades med skrivaren
i cd-spelaren.
3 Dubbelklicka på SAMSUNG_CLP på ditt
Macintosh-skrivbord.
4 Dubbelklicka på mappen Installer.
5 Dubbelklicka på installationsikonen för Samsung Laser
Printer installer vid sidan om varje språk för att välja
det rätta.
6 Klicka på Continue.
7 Installationsfönstret för Samsung laserskrivare öppnas.
Välj installationstyp.
I fönstret finns följande två alternativ för installation av
programvaran:
• Easy Install (rekommenderad metod): Detta alternativ
laddar PPD-filen och programmet Adobe Acrobat Reader.
A.2 ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
• Custom Install: Detta alternativ låter dig välja vilka
komponenter som ska installeras, PS-nivå 3 PPD eller
programmet Adobe Acrobat Reader som du kan använda
för att läsa bruksanvisningen.
8 Klicka på Install.
9 När installationen är avslutad klickar du på Quit.
Installera skrivaren
Installationen av skrivaren varierar beroende på om du använder
en nätverkskabel eller USB för att ansluta skrivaren till datorn.
För nätverksanslutna Macinstosh-datorer
Med Mac OS 8.6 eller 9.2
1 Följ instruktionerna i sidan A.2 för att installera PPD-filen på
din dator.
2 Från Applemenyn väljer du Chooser.
3 Klicka på LaserWriter 8 (PostScript-drivrutinen för din
A
Macintosh).
Namnet på din skrivare visas i listan.
4 Välj SEC000xxxxxxxxx från skrivarfönstret (där xxxxxxxxx
varierar beroende av produkt) och klicka på Select.
Om autoinstallation inte fungerar korrekt, klicka på Select
PPD, välj Samsung CLP-550 Series och klicka på OK.
5 När installationen är färdig skapas en skrivarikon på
skrivbordet.
6 Stäng Chooser.
7 När ett meddelandefönster som säger att du bytt skrivare
visas klickar du på OK.
ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
A.3
I Mac OS 10.1 eller 10.3
1 Följ instruktionerna i sidan A.2 för att installera PPD-filen på
din dator.
2 Öppna Print Center från mappen Utilities.
3 Klicka Add i skrivarlistan.
4 Välj fliken Apple Talk.
Namnet på din skrivare visas i listan. Välj SEC000xxxxxxxxx
från skrivarfönstret där xxxxxxxxx varierar beroende vilken
skrivare du har.
5 Klicka på Add.
6 Om Automatiskt val inte fungerar väljer du Samsung i
Skrivarmodell och Samsung CLP-550 Series Modellnamn.
Namnet på din skrivare visas i listan och sätts till
standardskrivare.
För USB-anslutna Macintosh
Med Mac OS 8.6 eller 9.2
OBSERVERA: Placeringen av din skrivare på skrivbordet kan
variera beroende på ditt Macintosh OS.
1 Följ instruktionerna på sidan A.2 för att installera PPD-filen
på din dator.
2 Öppna Macintosh HD och dubbelklicka på Application.
3 Dubbelklicka Utilities.
4 Dubbelklicka på Desktop Printer Utility.
5 Välj LaserWriter 8, och välj Printer (USB) i listrutan.
Klicka sedan på OK.
A.4 ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
6 Klicka på Change i sektorn USB Printer Selection.
Namnet på din skrivare visas i listan.
7 Klicka på CLP-550, och sedan på OK.
8 Klicka på Auto Setup i avsnittet PostScript Printer
Description (PPD).
Om Auto Setup inte fungerar korrekt, klicka på Select PPD
Samsung CLP-550 Series.
9 När installationen är klar klickar du på Create.
10 Klicka på Save.
11 Skriv in Printer Name i fältet och klicka på OK.
I Mac OS 10.1 eller 10.3
1 Följ instruktionerna på sidan A.2 för att installera PPD-filen
på din dator.
2 Öppna Print Center från mappen Utilities.
3 Klicka Add i skrivarlistan.
A
4 Välj fliken USB.
5 Välj CLP-550 och klicka Add.
6 Om Automatiskt val inte fungerar väljer du Samsung i
Skrivarmodell och Samsung CLP-550 Series Modellnamn.
Namnet på din skrivare visas i listan och sätts till
standardskrivare.
ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
A.5
Skriva ut ett Dokument
När du skriver ut från en Macintosh, måste du kontrollera
inställningarna i skrivarprogrammet i varje program du
använder. Följ dessa steg för att skriva ut med en Macintosh:
OBSERVERA: Utseendet på fönstret för laserskrivare kan variera
beroende på vilken version av Macintosh du har, funktionerna är
ändå de samma.
1 Öppna ett Macintosh-program och välj en fil som du önskar
skriva ut.
2 Öppna Filemenyn, och klicka på Page Setup (Document
Setup i vissa applikationer).
3 Välj pappersstorlek, orientering, skala och andra alternativ,
klicka sedan på OK.
▲ Mac OS 10.2.x
4 Öppna Filemenyn och klicka på Print.
5 Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
6 Klicka på Print när du har valt alternativ.
A.6 ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
Avbryta en utskrift
För att avbryta ett utskriftsjobb, tryck på knappen Cancel ( )
på kontrollpanelen. Skrivaren skriver ut den sida den håller på
med och tar sedan bort resten av utskriftsjobbet.
Använda funktionerna i Avancerad
utskrift
- Skriva ut flera sidor på ett pappersark
- Dubbelsidig utskrift
- Anpassa ditt dokument till den valda pappersstorleken
Skriva ut flera sidor på ett pappersark
Det går att skriva ut mer än en sida på ett ark. Detta alternativ
erbjuder ett billigt sätt att skriva ut utkast.
1 I ditt Macintosh-program väljer du Print ut från menyn File.
2 Välj Layout.
3 Klicka på Print, och skrivaren skriver ut valt antal sidor på
ena sidan av varje ark.
▲ Mac OS 10.2.x
ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
A.7
A
Dubbelsidig utskrift
Du kan skriva ut på bägge sidorna på papperet. Innan du skriver
ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken sida som
skall bindas. Inbindningsalternativen är:
Vilket är den normala layouten vid bokbindning.
Vilket är den typ som ofta används för kalendrar.
1 I ditt Macintosh-program väljer du Print ut från menyn File.
2 Välj Duplex. (Välj Layout om du använder Mac OS 8.6
eller 9.x).
▲ Mac OS 10.2.x
3 Klicka på Print on Both Sides och välj bindningssätt.
4 Klicka på Print och skrivaren skriver ut på båda sidorna
av pappret.
A.8 ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
Anpassa ditt dokument till den valda
pappersstorleken
Denna skrivarfunktion låter dig skala om din utskrift så att den
passar varje pappersstorlek oberoende av dokumentets storlek.
1 I ditt Macintosh-program väljer du Print från menyn File.
2 Välj Printer Features. (Välj Advanced Options om du
använder Mac OS 8.6 eller 9.x user.)
3 Välj ett alternativ från nedrullningslistan Fit to Page och
klicka på Print.
▲ Mac OS 10.2.x
• Nearest Size and Scale: Skrivaren väljer automatiskt en
pappersstorlek nära dokumentstorleken och förminskar
eller förstorar sidan för att passa på papperet.
• Nearest Size and Crop: Skrivaren väljer automatiskt
pappersstorlek nära dokumentstorleken och skriver ut
sidan i den verkliga storleken. All överflödig data beskärs
för att anpassas till pappret.
ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
A.9
A
MINNESANTECKNING
A.10 ANVÄNDA SKRIVAREN MED EN MACINTOSH
B
ANVÄNDA WINDOWS
POSTSCRIPT DRIVER
Använd informationen i denna bilaga om du vill använda
drivrutinerna för PostScript som levereras med Cd-skivan
till ditt system för att skriva ut ett dokument.
I detta kapitel ingår:
• Installera drivrutiner för PS
• Använda funktionerna i drivrutinerna för PS Printer
Installera drivrutiner för PS
PPDs i kombination med drivrutiner för PostScript, ger tillgång
till skrivaren funktioner och gör att datorn kan kommunicera
med datorn. Det medföljer installationsprogram för PPD på
Cd-skivan.
Försäkra dig om att skrivaren och datorn är anslutna på rätt sätt
via parallellporten, USB-porten eller nätverk innan du installerar
skrivaren. För information om:
• hur du ansluter via parallellporten.
• hur du ansluter via USB. För Windows 98/ME måste
drivrutiner för USB installeras.
• ansluta med ett nätverkskort. Om du har en CLP-550,
måste du installera ett nätverkskort (tillbehör); se "Installera
ett nätverkskort" på sidan F.8.
Installera drivrutiner för PS
1 Placera cd-skivan i cd-spelaren. Installationen startar
automatiskt.
Om cd-skivan inte startar automatiskt:
Välj Kör från Startmenyn och skriv in x:\setup.exe
i rutan (där x är enhetsbokstaven för cd-spelaren) och
klicka sedan på OK.
OBSERVERA: När följande fönster öppnas, ansluter du skrivaren
till datorn och sätter på den. Sedan klickar du på Nästa.
Om skrivaren redan är ansluten och på visas inte detta fönster.
Hoppa till nästa steg.
B.2 ANVÄNDA WINDOWS POSTSCRIPT DRIVER
2 Klicka på Installation med egna inställningar.
3 Klicka på Skrivare(PostScript) och sedan på Nästa.
B
4 När installationen är klar, klickar du på Avsluta.
ANVÄNDA WINDOWS POSTSCRIPT DRIVER
B.3
Installera om drivrutiner för PS
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series, och sedan
Skrivarunderhåll.
3 Klicka på Reparera och därefter på Nästa.
4 Klicka på Skrivare(PostScript) och sedan på Nästa.
5 När ominstallationen är klar, klickar du på Avsluta.
Ta bort drivrutinerna för PS
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series, och sedan
Skrivarunderhåll.
3 Kryssa för Ta bort och klicka sedan på Nästa.
4 Klicka på Skrivare(PostScript) och sedan på Nästa.
5 När avinstallationen är klar, klickar du på Avsluta.
B.4 ANVÄNDA WINDOWS POSTSCRIPT DRIVER
Använda funktionerna i
drivrutinerna för PS Printer
Vissa skrivarfunktioner är inte tillgängliga i denna drivrutin
för PS. För vidare information om funktionerna, se Kapitel 4,
"Utskriftsuppgifter".
Skrivaren växlar automatiskt mellan skrivarspråken PS och PCL
beroende på vilken drivrutin du valt.
Öppna Egenskaper för skrivare
Egenskapsfönstret för Windows PostScript drivrutiner kan
öppnas från mappen Skrivare eller ett program.
Öppna egenskapsfönstret från mappen skrivare:
1 Klicka på Windows Start-knapp.
2 Välj Inställningar och sedan Skrivare för att öppna
fönstret Skrivare.
3 Välj Samsung CLP-550 Series PS.
4 Högerklicka på skrivarens ikon och:
B
• I Windows 95/98/ME, välj Egenskaper.
• I Windows 2000/XP, välj Utskriftsalternativ.
• I Windows NT 4.0 väljer du Dokumentstandard.
Att öppna egenskapsfönstret från ett program:
1 Från menyn Arkiv, väljer du Skriv ut för att välja
utskriftsfönstret.
2 Försäkra dig om att Samsung CLP-550 Series PS är valt
i nedrullningslistan Namn.
3 Klicka sedan på Egenskaper för att öppna
egenskapsfönstret.
ANVÄNDA WINDOWS POSTSCRIPT DRIVER
B.5
MINNESANTECKNING
B.6 ANVÄNDA WINDOWS POSTSCRIPT DRIVER
C
ANVÄNDA SKRIVAREN
I LINUX
Du kan använda din skrivare i Linuxmiljö.
I detta kapitel ingår:
• Installera skrivardrivrutinen
• Använda konfigureringsverktyget
• Ändra egenskaper för LLPR
Installera skrivardrivrutinen
Systemkrav
Operativsystem som stöds
• Redhat 6.2/7.0/7.1 och senare
• Linux Mandrake 7.1/8.0 och senare
• SuSE 6.4/7.0/7.1 och senare
• Debian 2.2 och senare
• Caldera OpenLinux 2.3/2.4 och senare
• Turbo Linux 6.0 och senare
• Slackware 7.0/7.1 och senare
Rekommenderade krav
• Pentium IV 1 GHz eller högre
• RAM 256 MB eller högre
• HDD 1 GB eller högre
Program
• Glibc 2.1 eller senare
• GTK+ 1.2 eller senare
• Ghostscript
Installera skrivardrivrutinen
1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn. Sätt på
både skrivaren och datorn.
2 När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du "root"
i inloggningsfältet och anger systemlösenordet.
OBSERVERA: Du måste logga in som super-user (root) för att
kunna installera skrivarens program. Om du inte är super-user,
be din administratör om hjälp.
C.2 ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
3 Sätt i cd-skivan med skrivarprogrammen. CD-skivan körs
automatiskt.
OBSERVERA: Om cd-skivan inte startar automatiskt, klickar du
på ikonen
i fönstrets botten. När terminalfönstret visas skriver
du in:
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (the CD-ROM directory)
[[email protected] cdrom]# ./setup.sh
4 Välj installationstyp, antingen Recommended eller
Expert, och klicka sedan på Continue.
Recommended är helt automatiserad och kräver ingen
aktivitet från din sida. Expert låter dig välja
utskriftssystemets sökväg.
5 Om du valt Recommended, gå till Steg 6.
För Expert, välj ett alternativ och klicka sedan på Begin
Install.
C
ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
C.3
6 Installationen av skrivardrivrutinen påbörjas. När
installationen är klar, klickar du på Start.
7 Fönstret Linux Printer Configuration öppnas. Klicka på
ikonen Add Printer på verktygsraden i fönstrets topp.
OBSERVERA: Beroende på det utskriftsystem du använder,
öppnas kanske fönstret Administrator Login. Skriv "root" i
Login-fältet och ange systemlösenord.
8 Nu ser du de skrivare som för närvarande är inkopplade till
ditt system. Välj den skrivare du vill använda. De
funktionsflikar som finns för den valda skrivaren visas på
toppen av fönstret Add a Printer (lägg till en skrivare).
C.4 ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
9 Klicka på fliken Connection och försäkra dig om att
skrivarporten är korrekt inställd. Om den inte är det - ändra
inställningen.
10 Du kan använda flikarna Settings respektive Queue för att
granska skrivarens nuvarande inställningar. Vid behov kan du
ändra dessa inställningar.
OBSERVERA: Alternativen kan skilja sig mellan olika skrivare.
Fälten Description och Location i fönstret Queue visas kanske inte,
vilket beror på det utskriftssystem som användes.
11 Klicka OK för att avsluta.
12 När fönstret som talar om att skrivaren är korrekt installerad
öppnas, klickar du på OK.
13 Fönstret Linux Printer Configuration öppnas igen. Du kan se
information om din skrivare i fliken Info. Vid behov kan du
ändra dessa inställningar. För detaljer om hur du ändrar
skrivarens konfigurering, se "Använda konfigureringsverktyget"
på sidan C.8.
C
ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
C.5
Ändra skrivarens anslutningsmetod
Om du vill ändra skrivarens anslutningsmetod från USB till
parallell eller vice versa, måste du konfigurera om din
Linux-skrivare genom att lägga till skrivaren till systemet.
Utför följande steg:
1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn. Sätt på
både skrivaren och datorn.
2 När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du "root"
i inloggningsfältet och anger systemlösenordet.
OBSERVERA: Du måste logga in som super-user (root) för att
kunna installera en ny skrivare till ditt utskriftssystem. Om du inte
är super-user, be din administratör om hjälp.
3 Från ikonen Start i botten av skrivbordet, väljer du Linux
Printer och sedan Configuration Tool.
Du kan också öppna fönstret Linux Printer Configuration
genom att skriva "linux-config" i terminalfönstret.
4 När fönstret Linux Printer Configuration öppnas, klickar du
på ikonen Add Printer på fönstrets topp.
5 Klicka på fliken Connection på toppen av fönstret Add a
Printer.
Kontrollera att skrivarporten är rätt inställd. Om den inte är
det - ändra inställningen.
6 Klicka på OK.
C.6 ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
Installera skrivardrivrutinen
1 Från ikonen Startup Menu i botten av skrivbordet, väljer du
Other och sedan Configuration Tool.
Du kan också öppna fönstret Linux Printer Configuration
genom att skriva "linux-config" i terminalfönstret.
2 I fönstret Linux Printer Configuration väljer du kommandot
Uninstall från menyn File.
3 Fönstret Administrator Login öppnas. Skriv "root" i
Login-fältet och ange systemlösenord. Klicka på Proceed.
OBSERVERA: Du måste logga in som super-user (root) för att
kunna avinstallera skrivarens program. Om du inte är super-user,
be din administratör om hjälp.
4 Ett meddelande visas där du ombeds att bekräfta
avinstallationen. Klicka på Yes.
5 Välj Complete uninstall och klicka sedan på Uninstall.
C
ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
C.7
6 Klicka på OK för att påbörja avinstallationen.
7 När avinstallationen är klar, klickar du på Finished.
Använda konfigureringsverktyget
Konfigureringsverktyget används för administrativa uppgifter,
som att lägga till och ta bort skrivare och ändra deras globala
inställningar. Vana användare kan också köra det, för att på ett
enkelt sätt granska jobbköer och skrivaregenskaper och ändra
deras lokala egenskaper.
Så här kommer du åt konfigureringsverktyget:
1 Från ikonen Startup Menu i botten av skrivbordet, väljer du
Linux Printer och sedan Configuration Tool. Fönstret
Linux Printer Configuration öppnas.
Du kan också öppna detta fönster från terminalfönstret
genom att skriva "linux-config".
2 Fönstret Linux Printer Configuration visar en lista över
installerade skrivare i den vänstra rutan. Den högra rutan
visar ett antal flikar som visar information om den nu valda
skrivaren.
Välj din skrivare om den inte redan är vald.
C.8 ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
3 Fliken Info visar allmän information om skrivaren.
Om du har internetuppkoppling, kan du klicka på Go to the
Web page for this printer (gå till denna skrivares
hemsida) för att komma till den sidan.
Klicka på fliken Jobs för att granska och hantera jobbkön
för den valda skrivaren. Du kan upphäva, återuppta eller ta
bort ett eller flera specifika jobb i kön. Du kan dra ett eller
flera specifika jobb till en annan skrivares kö.
Fliken Properties låter dig ändra skrivarens
standardinställningar.
OBSERVERA: Vana användare kan skriva över de globala
inställningar som gjorts av administratören. När du klickar på
Apply, sparas dessa egna inställningar i användarens profil och
kan senare användas ihop med LLPR. Om det är administratören
som kör konfigureringsverktyget, sparas inställningarna som ny
global standard.
C
ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
C.9
Ändra egenskaper för LLPR
Du kan fininställa din skrivares egenskaper genom att öppna
egenskapsfönstret för LLPR.
Så här öppnar du fönstret LLPR:
1 Klicka på kommandot Print ifrån det program du kör.
2 När fönstret Linux LPR öppnas, klickar du på Properties.
Klicka på
Properties.
Du kan också öppna fönstret LLPR:
• Från ikonen Startup Menu längst ner på skrivbordet,
väljer du Linux Printer och sedan Linux LPR.
• Om fönstret Linux Printer Configuration redan är öppet,
väljer du Test Print från menyn Print.
C.10 ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
3 Fönstret LLPR Properties öppnas.
Följande sex flikar finns i fönstrets topp:
• General - här kan du ändra pappersstorlek, papperstyp,
papperskälla, dokumentens riktning, sätta på dubbelsidig
utskrift, lägga till start- och slutsidor och ändra antalet
sidor per ark.
• Margins - här kan du ange sidans marginaler. Bilden till
höger visar de aktuella inställningarna. Dessa marginaler
används inte när du skriver ut PostScript data.
• Image - låter dig välja alternativ för bilder när du skriver
ut bildfiler, t.ex. när ett icke-PostScript dokument skickas
till LLPR från kommandoraden. Färginställningarna
används också för postscript dokument.
• Text - här kan du välja densiteten för text, och stänga
av/på syntaxfärger.
• HP-GL/2 - för inställning av standardalternativ vid utskrift
i formatet HP-GL/2, som används av vissa plottrar.
• Advanced - för att skriva över skrivarens
standardinställningar.
Om du klickar på knappen Save i fönstrets botten,
behålls alternativen mellan LLPR-sessioner.
Använd Help för att se detaljer om alternativen i fönstret.
4 För att applicera alternativen klickar du på OK i fönstret
LLPR Properties. Du återvänder nu till fönstret Linux
LPR. Klicka på OK för att starta utskriften.
ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX C.11
C
MINNESANTECKNING
C.12 ANVÄNDA SKRIVAREN I LINUX
D
SKRIVA UT FRÅN
DOS-APPLIKATIONER
Om din skrivare i huvudsak är en windows-skrivare kan
du skriva ut i DOS-baserade program med programmet
fjärrkontrollpanelen som finns på Cd-skivan.
I detta kapitel ingår:
• Om fjärrkontrollpanelen
• Installera Fjärrkontrollpanelen
• Välja skrivarinställningar
Om fjärrkontrollpanelen
DOS-användare har tillgång till många skrivarfunktioner via
specifika DOS-drivrutiner, men det är inte alla mjukvarutillverkare
som utvecklar skrivardrivrutiner till sina mjukvaror. Din skrivare
innehåller en mjukvarukontrollpanel för förbättrad kontroll av
skrivaren när det inte finns DOS-drivrutiner eller när vissa
skrivarinställningar inte är tillgängliga genom DOS-program.
OBSERVERA: Fjärrkontrollpanelen är inte en drivrutin. Den skall
användas till att göra skrivarinställningar som inte finns i
DOS-programmen. Skrivardrivrutiner tillhandahålls av tillverkaren
av DOS-programvaran. Om DOS-programmet inte innehåller
skrivardrivrutiner för din skrivare skall du kontakta mjukvarans
tillverkare eller använda en annan drivrutin.
Installera Fjärrkontrollpanelen
1 Placera cd-skivan i cd-spelaren. Installationen startar
automatiskt.
Om cd-skivan inte startar automatiskt:
Välj Kör från Startmenyn och skriv in x:\setup.exe i
rutan (där x är enhetsbokstaven för cd-spelaren) och klicka
sedan på OK.
OBSERVERA: När följande fönster öppnas, ansluter du skrivaren
till datorn och sätter på den. Sedan klickar du på Nästa.
Om skrivaren redan är ansluten och på visas inte detta fönster.
Hoppa till nästa steg.
D.2 SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
2 Klicka på Installation med egna inställningar.
3 Klicka Fjärrkontroll och klicka sedan på Nästa.
D
4 När installationen är klar, klickar du på Avsluta.
SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
D.3
Återinstallera fjärrkontrollpanelen
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series, och sedan
Skrivarunderhåll.
3 Klicka på Reparera och därefter på Nästa.
4 Klicka Fjärrkontroll och klicka sedan på Nästa.
5 När ominstallationen är klar, klickar du på Avsluta.
Ta bort Fjärrkontrollpanelen
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series, och sedan
Skrivarunderhåll.
3 Kryssa för Ta bort och klicka sedan på Nästa.
4 Klicka Fjärrkontroll och klicka sedan på Nästa.
5 När avinstallationen är klar, klickar du på Avsluta.
D.4 SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
Välja skrivarinställningar
Du kan använda fjärrkontrollpanelen för att göra inställningar
som inte finns i vissa DOS-program. I normala fall skriver
kopierade skrivarinställningar som är valda från DOS-mjukvaror
över de som valts i Fjärrkontrollpanelen.
Starta Fjärrkontrollpanelen
1 Från Startmenyn väljer du Program.
2 Välj Samsung CLP-550 Series och sedan
Fjärrkontrollpanelen.
3 Verktygsfönstret för skrivarinställningar ger dig tillgång till
all den information som du behöver för att använda din
skrivare. Om det behövs klickar du på andra flikar längst
upp i fönstret för att få tillgång till andra verktyg.
D
4 När du gjort dina inställningar klickar du på Skicka.
SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
D.5
Använda Fjärrkontrollpanelens flikar
Fjärrkontrollpanelen ger dig tillgång till följande funktioner:
Fliken Utskrift
I den här fliken kan du konfigurera allmänna inställningar för
utskrift.
• Pappersstorlek bestämmer storleken på papperet.
• Orientering bestämmer hur materialet skrivs ut på sidan.
• Pappersfack bestämmer källa för utskriftspapper.
• Automatisk radretur bestämmer hur skrivaren genomför
vagnretur.
• Kopior bestämmer antalet kopior av varje sida som skrivs ut.
• Kvalitet specificerar utskriftskvalitet.
• Marginal bestämmer övre och vänstra marginalerna på
utskriftsmaterialet.
D.6 SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
Fliken Konfig
Här kan du ställa in olika skrivarfunktioner.
• Emulering väljer emuleringen för att skriva ut ett dokument.
Fabriksinställningen är Auto.
• Energisparläge bestämmer hur länge skrivaren väntar
innan den går ner i energisparläge efter att ett jobb är
färdigt. Välj Av om skrivaren används ofta, detta håller
skrivaren redo att skriva ut med ett minimum av
uppvärmningstid. Skrivaren förbrukar mer energi om man
håller den varm och redo att skriva ut.
• Fortsätt automatiskt bestämmer vad skrivaren skall göra
om fleranvändningskassetten är tom när ett jobb med
manuell matning skickats till skrivaren. Om papperskassetten
är markerad kommer skrivaren att plocka papper från det
efter femton sekunder. I annat fall väntar skrivaren på att du
fyller på papper i fleranvändningskassetten.
• Återställ papper bestämmer vad skrivaren skall göra om
papper fastnar. Om denna funktion är avmarkerad kommer
inte skrivaren att göra en återutskrift av den sida som
fastnat. Om den är markerad behåller skrivaren sidan i
minnet tills den får en signal om att sidan är utskriven.
Skrivaren skriver ut alla sidor som fastnat igen.
SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
D.7
D
Fliken Jobb
Du kan ställa in alternativ för att förbättra kvaliteten på ditt
utskriftsjobb.
• Papperstyp ger information till skrivaren om vilken typ av
papper du använder för ett utskriftsjobb. För bästa resultat
ställer du in den papperstyp som ligger i papperskassetten.
När du använder vanligt papper skall du ställa in detta till
Skrivarstandard.
• Timeout bestämmer tiden i sekunder som skrivaren skall
vänta innan den skriver ut sista sidan i ett jobb som inte
slutar med kommandot att skriva ut sidan eller ett formfeed
-tecken. Det går att ställa in detta mellan 0 och
300 sekunder.
D.8 SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
Fliken Test
Under denna flik kan du skriva ut en inbyggd testsida för att
testa skrivarens prestanda.
• Självtest skriver ut en konfigurationssida. En lista med
användarens standardinställningar och tillgängligt minne
i skrivaren skrivs ut.
• Demosida skriver ut en demonstrationssida. Denna visar
skrivarens funktioner och specifikationer.
D
SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
D.9
Fliken Färg
Under den här fliken kan du ställa in alternativ för att förbättra
utskriftskvaliteten på färgsidor.
• Kalibrering låter dig kalibrera skrivaren för att få bästa
möjliga färgutskrifter. Auto kalibrerar skrivaren automatiskt
för att skapa bästa möjliga utskriftskvalitet för färgutskrifter.
• Anpassad färg justerar en specifik fägkontrast individuellt.
Skrivarens standard optimerar färgerna automatiskt.
Manuell justering låter dig justera vald färgkontrast
manuellt för varje kassett.
D.10 SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
Fliken PCL
Under den här fliken kan du ställa in olika inställningar för
PCL-emulering.
• Teckensnitt låter dig välja typsnitt. Den här inställningen
ignoreras när programvaran bestämmer teckensnitt.
• Symboluppsättning bestämmer symboluppsättningen.
Symbolsatsen är en unik samling av alla tillgängliga
skrifttecken i ett teckensnitt.
• Breddsteg bestämmer typsnittets breddsteg (detta gäller
endast när du har skalningsbar monospace-font).
Breddsteg bestämmer antalet tecken med bestämt avstånd
som får plats på en tum.
• Punktstorlek bestämmer typsnittets punktstorlek
(detta gäller bara om du har en skalningsbar typografisk
font). Punktstorlek syftar till typsnittets teckenhöjd. En punkt
är ungefär lika med 1/72 av en tum. Det går att välja
punktstorlek mellan 4,0 och 999,75 i steg om 0,25 punkter.
• Rader per sida bestämmer antalet linjer som skrivs ut på en
sida. Det går att ställa in mellan 5 och 128 linjer per sida.
• Courier bestämmer typen av Courier-typsnitt; Regular eller
Mörk.
• Teckensnittslista skriver ut en lista över de typsnitt som är
tillgängliga för PCL-emulering.
SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER D.11
D
Fliken PS 3
Det går att göra olika inställningar för PostScript 3-emulering.
• Teckensnittslista låter dig skriva ut en lista med exempel
på PS-typsnitt.
• Skriv ut felrapport bestämmer om skrivaren skall skriva ut
felmeddelanden eller inte när det uppstår ett skrivarfel under
bearbetningen av ett jobb. Välj På för att skriva ut sidan,
i annat fall väljer du Av.
D.12 SKRIVA UT FRÅN DOS-APPLIKATIONER
ANVÄNDA SKRIVAREN
E
I ETT NÄTVERK
Om du arbetar i en nätverksmiljö, kan skrivaren delas med
andra användare i nätverket.
I detta kapitel ingår:
• Hur man delar skrivaren i ett nätverk
• Sätta upp en lokalt delad skrivare
• Installera en nätverksansluten skrivare
OBSERVERA: Om du har en CLP-550, måste du installera
ett nätverkskort (tillbehör). För ytterligare information,
se Bilaga F, "Installera Skrivarminne".
Hur man delar skrivaren i ett
nätverk
Om du arbetar i en nätverksmiljö kan du ansluta skrivaren till
nätverket.
Lokalt delad skrivare
Du kan ansluta skrivaren direkt till en dator, som då kallas
"värddator" på nätverket. Skrivaren kan delas mellan olika
användare på nätverket via Windows 9x/ME/XP/NT 4.0/2000
nätverksskrivaranslutning.
Trådbunden nätverksansluten skrivare
Skrivaren CLP-550N har inbyggt nätverkskort. För mer
information om hur du ansluter skrivaren till nätverk,
se sidan F.12.
Om du vill använda CLP-550 som nätverksskrivare, måste du
installera ett nätverkskort (tillbehör) i den. Se sidan F.8 för
information om hur man installerar kortet.
Trådlös nätverksansluten skrivare
Om du vill använda skrivaren i ett trådlöst nätverk måste du
installera ett trådlöst nätverkskort (tillbehör) i den. Se sidan F.8.
Utskrift över nätverket
Oavsett om skrivaren är nätverks- eller lokalt ansluten måste du
installera CLP-550-skrivarens programvara på varje dator som
kommer att skriva ut dokument m.h.a. skrivaren.
E.2
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
Sätta upp en lokalt delad skrivare
I Windows 95/98/ME
Installera värddatorn
1 Starta Windows.
2 Från Startmenyn väljer du Kontrollpanelen från
Inställningar och dubbelklickar på ikonen Nätverk.
3 Kryssa i rutan Fil- och skrivardelning, och klickar på OK.
Stäng fönstret.
4 Från Startmenyn väljer du Skrivare från Inställningar
och dubbelklickar på din skrivares namn.
5 Välj Egenskaper i menyn Skrivare.
6 Klicka på fliken Delning och kryssa rutan Delad som.
Fyll i namnet i fältet Namn på delad skrivare och klicka
på OK.
Ställa in klientdatorn
1 Högerklicka på Windows Startknapp och välj Utforskaren.
2 Öppna din nätverksmapp i kolumnen till vänster.
3 Högerklicka på det delade namnet och välj Fånga
skrivarport.
4 Välj önskad port, kryssa i rutan Återanslut vid
inloggning, och klicka på OK.
5 På Startmenyn välj Inställningar sedan Skrivare.
E
6 Dubbelklicka på skrivarens ikon.
7 På Skrivarmenyn välj Egenskaper.
8 På fliken Detaljer välj skrivarport och klicka sedan på OK.
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
E.3
För Windows NT 4.0/2000/XP
Installera värddatorn
1 Starta Windows.
2 För Windows NT 4.0/2000, väljer du Inställningar, och
Skrivare från Startmenyn.
För Windows XP väljer du Skrivare och Fax från
Startmenyn.
3 Dubbelklicka på skrivarens ikon.
4 På Skrivarmenyn välj Delning.
5 För Windows NT 4.0, kryssa rutan Delad.
För Windows 2000, kryssa rutan Delad som.
För Windows XP, kryssa rutan Dela denna skrivare.
6 För Windows NT4 fyller du i namnet i fältet Namn på delad
skrivare och klickar på OK.
För Windows 2000/XP, fyll i fältet Delat namn och klicka
sedan på OK.
E.4
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
Ställa in klientdatorn
1 Högerklicka på Windows Startknapp och välj Utforskaren.
2 Öppna din nätverksmapp i kolumnen till vänster.
3 Klicka på det delade namnet.
4 För Windows NT 4.0/2000, väljer du Inställningar,
och Skrivare från Startmenyn.
För Windows XP väljer du Skrivare och Fax från
Startmenyn.
5 Dubbelklicka på skrivarens ikon.
6 På Skrivarmenyn välj Egenskaper.
7 På fliken Portar, klickar du på Lägg till Port.
8 Välj Lokal port och klicka på Ny port.
9 Fyll i fältet Ange ett portnamn med namnet på den delade
skrivaren.
10 Klicka på OK och sedan Stäng.
11 För Windows NT 4.0, klicka på OK.
För Windows 2000/XP, klicka på Tillämpa och klicka sedan
på OK.
E
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
E.5
Installera en nätverksansluten
skrivare
Du måste ställa in nätverksprotokollen på skrivaren innan du
kan använda den som din nätverksskrivare. Inställning av
protokoll kan utföras med hjälp av det medföljande
nätverksprogrammet. Instruktioner finns i bruksanvisningen för
SyncThru.
Du kan konfigurera de grundläggande nätverksparametrarna
från skrivarens kontrollpanel. Använd skrivarens kontrollpanel
till följande:
• Skriva ut en sida med nätverkskonfigureringen
• Aktivera elller stänga av nätverksprotokoll (AppleTalk,
IPX/SPX)
• Konfigurera TCP/IP
• Konfigurera IPX ramtyper
Konfigurera nätverksparametrar på
kontrollpanelen
Operativsystem som stöds
OBSERVERA: De operativsystem som stöds av nätverkskortet
kan skilja sig från de som stöds av skrivaren. Följande tabell visar
de nätverksmiljöer som stöds av skrivaren.
Objekt
E.6
Krav
Nätverkskort
10/100 Base-TX (standard för
CLP-550N) eller 802.11b trådlöst LAN
Nätverksoperativsystem
• Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x
• Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP
• Unix AT&T, BSD4.3, HP-UX, SUN OS,
SOLARIS, SCO
• Olika Linux OS
• Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.3
Nätverksprotokoll
•
•
•
•
Dynamisk adresserver
DHCP, BOOTP
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
Netware IPX/SPX
TCP/IP, DLC/LLC i Windows
Port9100 på Unix, Linux
Apple EtherTalk (802.3)
•
•
•
•
•
IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
BOOTP: Bootstrap Protocol
Skriva ut en sida med nätverkskonfigureringen
Sidan med nätverkskonfigurering visar hur nätverkskortet på
skrivaren är konfigurerat. Standardinställningarna som passar
för de flesta applikationer är aktiverade.
1 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Network" på den undre raden.
2 Tryck på knappen Enter (
) för att öppna menyn.
3 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Print Net
CFG" visas på den undre raden.
4 Tryck på Enter knappen (
).
Sidan med nätverksanslutningarna skrivs ut.
Ställa in nätverksprotokoll
När du installerar och startar skrivaren är alla nätverksprotokoll
som stöds aktiverade. Om ett nätverksprotokoll är aktiverat,
kan skrivaren aktivt överföra via nätverket även om protokollet
inte används. Detta kan öka nätverkstrafiken en aning. Om du
vill eliminera onödig trafik kan du stänga av protokoll som inte
används.
1 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Network" på den undre raden.
Tryck på knappen Enter ( ) för att öppna menyn.
2 Tryck på Enter knappen (
) när "Config Network" visas på
den nedre raden.
3 Tryck på bläddringsknappen (
och tryck på Enter knappen (
Level knappen ( ).
4 Tryck på piltangenterna (
eller
) för att visa "Yes"
). Tryck sedan på Upper
eller
protokoll på den undre raden.
) tills du ser önskat
E
Du kan välja "AppleTalk" eller "Netware".
5 Tryck på Enter knappen (
).
6 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) för att ändra
inställningen till "On" (aktivera) eller "Off" (avaktivera).
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
E.7
7 Tryck på knappen Enter (
) för att spara valet.
8 Tryck på knappen On Line/Continue (
) för att återgå
till redoläget.
Konfigurera TCP/IP
Din skrivare kan ställas in för olika TCP/IP-nätverk. Det finns
flera sätt som kan användas för att tilldela din skrivare en
TCP/IP-adress, beroende på nätverket.
• Statisk adressering: TCP/IP-adressen tilldelas manuellt av
systemadministratören.
• Dynamisk adressering BOOTP/DHCP (standardinställning):
TCP/IP-adresser tilldelas automatiskt av servern.
Statisk adressering:
Om du vill ange en TCP/IP-adress från skrivarens kontrollpanel,
utför du följande steg:
1 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Network" på den undre raden.
Tryck på knappen Enter ( ) för att öppna menyn.
2 Tryck på Enter knappen (
) när "Config Network" visas på
den nedre raden.
3 Tryck på bläddringsknappen (
och tryck på Enter knappen (
eller
).
4 Tryck på Upper Level knappen (
bläddringsknappen (
), och sedan på
).
5 Tryck på Enter knappen (
) när "Config TCP" visas.
6 Tryck på bläddringsknappen (
och tryck på Enter knappen (
eller
).
7 Tryck på Upper Level knappen (
bläddringsknappen (
), och sedan på
) när "IP Get Method" visas.
9 Tryck på bläddringsknappen (
eller
"Static" och tryck på Enter knappen (
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
) för att visa "Yes"
).
8 Tryck på Enter knappen (
E.8
) för att visa "Yes"
) för att visa
).
10 Tryck på Upper Level knappen (
bläddringsknappen (
) och sedan på
).
11 Tryck på Enter knappen (
) för att öppna menyn för
IP-adresser.
En IP-adress består av 4 byte.
Ange ett tal mellan 0 och
255 för varje byte.
12 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) för att mata in en
siffra mellan 0 och 255 och tryck på Enter knappen ( ).
13 Upprepa steg 12 för att skriva färdigt adressen. Du måste
skriva en siffra för var fjärde byte.
14 Om du vill välja andra parametrar, t.ex. Subnet Mask eller
gateway, trycker du på piltangenten (
Enter knappen ( ).
eller
). Tryck på
15 Upprepa steg 12 till 13 för att konfigurera övriga
TCP/IP-parametrar.
16 Tryck på knappen On Line/Continue (
) för att återgå
till redoläget.
Dynamisk adressering BOOTP/DHCP
Om du vill att servern automatiskt ska tilldela TCP/IP-adressen,
utför du följande steg:
1 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Network" på den undre raden.
Tryck på knappen Enter ( ) för att öppna menyn.
2 Tryck på Enter knappen (
) när "Config Network" visas på
den nedre raden.
3 Tryck på bläddringsknappen (
och tryck på Enter knappen (
eller
).
) för att visa "Yes"
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
E.9
E
4 Tryck på Upper Level knappen (
bläddringsknappen (
5 Tryck på Enter knappen (
) när "Config TCP" visas.
6 Tryck på bläddringsknappen (
och tryck på Enter knappen (
eller
).
7 Tryck på Upper Level knappen (
bläddringsknappen (
) och sedan på
).
) för att visa "Yes"
) och sedan på
).
8 Tryck på Enter knappen (
) när "IP Get Method" visas.
9 Tryck på bläddringsknappen (
eller
"DHCP" och tryck på Enter knappen (
) för att visa
).
10 Om du vill tilldela adresser från BOOTP-servern, trycker du
på, Enter knappen (
) när "BOOTP" visas.
11 Tryck på knappen On Line/Continue (
) för att återgå
till redoläget.
Konfigurera IPX ramtyper
I IPX/SPX nätverksprotokoll (t.ex. Novell NetWare),
måste formatet för nätverkskommunikationens ramar
specificeras för skrivaren. I de flesta fall kan du behålla
standardinställningen "Auto". Du kan emellertid vid behov ställa
in ramtypen manuellt.
• Auto (standard): Känner automatiskt av och begränsar
ramtypen till den som detekteras först.
• EN_8023: Begränsar ramtypen till IPX över IEEE 802.3
ramar. Övriga används ej.
• EN_II: Begränsar ramtypen till IPX över Ethernet ramar.
Övriga används ej.
• EN_8022: Begränsar ramtypen till IPX över IEEE 802.2 med
IEEE 802.3 ramar. Övriga används ej.
• EN_SNAP: Begränsar ramtypen till IPX över SNAP med
IEEE 802.3 ramar. Övriga används ej.
Observera att IPX/SPX protokoll måste vara aktiverat i menyn
Netware innan du kan ställa in ramtyper. Se "Ställa in
nätverksprotokoll" på sidan E.7.
E.10 ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
Utför följande steg för att ändra formatet på ramtypen:
1 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Network" på den undre raden.
Tryck på knappen Enter ( ) för att öppna menyn.
2 Tryck på Enter knappen (
) när "Config Network" visas på
den nedre raden.
3 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Yes" visas
på den undre raden. Tryck på Enter knappen ( ).
4 Tryck på Upper Level knappen (
).
5 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Netware"
visas på den undre raden. Tryck på Enter knappen ( ).
6 Tryck på Enter knappen (
) när "On" visas.
7 Tryck på Upper Level knappen (
bläddringsknappen (
) och sedan på
).
8 Tryck på Enter knappen (
) när "Config Netware" visas.
9 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Yes" visas
på den undre raden. Tryck på Enter knappen ( ).
10 Tryck på Upper Level knappen (
bläddringsknappen (
) och sedan på
).
11 Tryck på Enter knappen (
) när "IPX Frame Type" visas.
12 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills du ser den
önskade ramen och tryck sedan på Enter knappen ( ).
13 Tryck på knappen On Line/Continue (
) för att återgå
till redoläget.
E
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK E.11
Återställa nätverkskonfigureringen
Du kan återställa nätverkskonfigureringen till
fabriksinställningarna.
1 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Network" på den undre raden.
2 Tryck på knappen Enter (
) för att öppna menyn.
3 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Default Set"
visas på den undre raden.
4 Tryck på knappen Enter (
) för att bekräfta valet.
Konfigurera det trådlösa nätverket
Se instruktionerna som medföljer det trådlösa nätverkskortet
(tillbehör).
Konfigurera miljön för det trådlösa nätverket.
Du kan enkelt konfigurera det trådlösa nätverket genom att
använda programmet SetIP i Windows. Se bruksanvisningen
för Trådlöst nätverk.
Konfigurera det trådlösa nätverket
1 I "redoläget" trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Network" på den undre raden.
Tryck på knappen Enter ( ) för att öppna menyn.
2 Tryck på Enter knappen (
) när "Config Network" visas på
den nedre raden.
3 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Yes" visas
på den undre raden. Tryck på Enter knappen ( ).
4 Tryck på Upper Level knappen (
).
5 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Config
802.11b" visas på den undre raden. Tryck på Enter
knappen ( ).
6 Tryck på bläddringsknappen (
eller
) tills "Yes" visas
på den undre raden. Tryck på Enter knappen ( ).
E.12 ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
Det går att konfigurera följande funktioner:
• SSID: När du markerat "Search List", söker ditt trådlösa
nätverkskort i din skrivare efter trådlösa nätverk i området
och visar resultatet i listan. Välj ett från listan. Du kan inte
ändra "Operation Mode" och "Channel". Om du väljer
"Custom" (anpassat) i listan kan du stålla in de trådlösa
alternativen enligt dina behov och ange ett namn på upp till
32 bokstäver för din "Custom"-inställning. "SSID" skiljer på
stora/små bokstäver så du måste ändra det försiktigt.
Använd piltangenterna för att finna det tecken du önskar och
tryck Enter sedan på Enter ( ). När markören flyttas till
nästa inmatningsfält, anger du nästa tecken på samma sätt
som det förra osv. Efter att du angivit den sista bokstaven i
namnet trycker du på Enter knappen ( ) igen för att spara
ditt ID. Krypteringsnyckeln anges på samma sätt som för
namnet.
• Operation Mode: "Ad-hoc" läge låter trådlösa enheter
kommunicera direkt med varandra. Detta driftläge är
standard för skrivarservern.
Om ditt nätverk använder en Accesspunkt, måste du
konfigurera driftläget till "InfraStructure". Läget
"InfraStructure" tillåter både trådlösa och kabelanslutna
datorer att skicka filer via en Accesspunkt.
Om du väljer "Auto", väljer skrivarservern automatiskt
driftsläge i enlighet med nätverkets kabelanslutningar varje
gång den startas upp. Om kabelanslutet nätverk upptäcks,
går skrivarservern in i läget "Ad-hoc", i annat fall går den in i
läget "InfraStructure".
• Channel: Detta alternativ är bara tillgängligt i läget "Ad-hoc"
I de flesta fall behöver du inte ändra denna inställning.
Skrivarservern söker alla tillgängliga kanaler för det angivna
nätverket och anpassar sina kanaler till den som detekteras.
Standardinställningen är 10.
• Authentication: "Open System" eller "Shared Key".
Samsungs utskriftsserver är inte konfigurerad för
nätverksautentisering (Open System). Om nätverket kräver
detta, måste det ställas in på skrivarservern.
• Encryption: None, 64-bit WEP eller 128-bit WEP.
Standardinställningen är None. Om ditt nätverk använder
WEP krypteringsnycklar, måste du konfigurera dessa. Du kan
konfigurera upp till fyra nycklar. Den aktiva nyckeln måste
matcha värdet på den aktiva nyckelpositionen (exempelvis
Key 1) som den är konfigurerad på andra trådlösa enheter.
- Using Key: Använd den nyckel som ska användas i
nätverket.
ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK E.13
E
- Key Type: Välj typ av nyckel för ditt nätverk.
- Key 1, Key 2, Key 3, Key 4: Ange nyckelnummer för
“Encryption”. Siffrorna du kan skriva in är:
Hexadecimal
Alfanumerisk
64-bit WEP
10 siffror
5 tecken
128-bit WEP
26 siffror
13 tecken
E.14 ANVÄNDA SKRIVAREN I ETT NÄTVERK
F
INSTALLERA
SKRIVARMINNE
Din skrivare är en fullbestyckad laserskrivare som har
optimerats för att klara de flesta utskriftsbehov. Men med
tanke på att varje användare kan ha olika önskemål gör
Samsung flera tillbehör för att förbättra din skrivares
möjligheter.
I detta kapitel ingår:
• Installera skrivarminne
• Installera en nätverkskort
• Installera en extra papperskassett
Installera skrivarminne
Din skrivare har fack för dual in-line memory module (DIMM).
Avänd detta DIMM-fack för att installera mera minne i skrivaren.
Observera: Skrivaren har 64 MB (128 MB i CLP-550N) minne som
kan byggas ut till 320 MB (384 MB i CLP-550N). Använd endast
minnen som är godkända av Samsung, DIMM, artikelnummer
ML-00MC (64 MB), ML-00MD (128 MB), eller ML-00ME (256 MB).
Kontakta din Samsung återförsäljare.
FÖRSIKTIGHET: Statisk elektricitet kan förstöra DIMM-minnen.
När du hanterar ett DIMM-minne, ska du antingen ha på dig ett
antistatiskt handledsband, eller ofta röra vid ytan på
DIMM-minnets antistatiska förpackning och sedan röra vid en icke
ytbehandlad metalldel på skrivaren.
1 Stäng av skrivaren och koppla ur alla kablar ur den.
2 Öppna den högra luckan genom att trycka ner flikarna på
toppen och ta sedan ut den.
F.2
INSTALLERA SKRIVARMINNE
3 Ta bort de två skruvarna som håller metallplåten på plats
och ta sedan bort plåtluckan som visas nedan.
4 Sök upp minnesfacket för DIMM (det övre facket) på
kontrollbordet.
Minnes-DIMM
5 Öppna spakarna på varje sida om minnesfacket för DIMM
helt och hållet.
F
INSTALLERA SKRIVARMINNE
F.3
6 Ta ur DIMM-minnet ur dess antistatiska förpackning.
Lokalisera polariseringsspåren på DIMM-minnets nederkant.
Spår
Kontaktpunkter
OBSERVERA: Undvik att beröra kontaktpunkterna längs
minnets kant.
7 Håll DIMM-minnet i kanterna, rikta in spåren på
DIMM-minnet mot spåren på toppen av DIMM-facket.
8 Sätt i kanterna på DIMM-minnet i spåren på handtagen.
F.4
INSTALLERA SKRIVARMINNE
9 Tryck försiktigt in DIMM-minnet tills du är säker på att det
är helt isatt i facket. Handtagen på varje sida låses
automatiskt.
OBSERVERA: Om du har svårt att sätta i minnet, eller att stänga
handtagen, kontrollera att spåren i DIMM-minnets botten stämmer
med spåren i facket.
10 Sätt tillbaka plåtluckan som visas nedan, och dra åt de två
skruvarna som du tog bort i steg 3.
F
INSTALLERA SKRIVARMINNE
F.5
11 Sätt tillbaka den högra luckan.
12 Återanslut nätsladden och skrivarkabeln och sätt på
skrivaren.
OBSERVERA: När du installerat DIMM-minnet skall du välja det i
skrivaregenskaperna för PostScript-skrivaren för att aktivera det.
1. Klicka på Windows Startmenyn.
2. För Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000, välj Inställningar och
sedan Skrivare.
För Windows XP, välj Skrivare och Fax.
3. Välj Samsung CLP-550 Series PS-skrivare.
4. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
5. För Windows 95/98/ME, väljer du fliken Enhetshanteraren.
För Windows NT 4.0/2000/XP, väljer du fliken
Enhetsinställningar.
6. Välj den minnes-DIMM som du installerat i Installerbara
alternativ och klicka på OK.
För Windows 98, väljer du Installerbara alternativ ->
VM-alternativ -> ändra inställningarna för:
VM-alternativ ->alternativ.
F.6
INSTALLERA SKRIVARMINNE
Ta bort en minneskrets
1 Följ steg 1 till 3 på sidan F.2 för att komma åt
minneskretsen.
2 Tryck på handtagen på bägge sidor av DIMM-facket utåt
från minnet sett.
3 Placera DIMM-minnet i sin originalförpackning, eller slå in
det i metallfolie eller liknande och förvara det i en låda.
4 Följ från steg 9 på sidan F.5.
F
INSTALLERA SKRIVARMINNE
F.7
Installera en nätverkskort
OBSERVERA: När du köper ett nätverkskort eller ett trådlöst
nätverkskort, är i vissa länder antennen inkopplad till kortet.
För att du ska kunna använda skrivaren i ett nätverk måste den
vara utrustad för detta.
CLP-550N har inbyggt nätverkskort. Om du har en CLP-550,
måste du installera ett nätverkskort (tillbehör).
Om du vill använda skrivaren i både trådlös/trådbunden miljö,
måste du installera ett passande nätverkskort (tillbehör).
Kontrollera om det saknas något i förpackningen till ditt
nätverkskort.
Endast CLP-550
CLP-550, CLP-550N
Ethernet 10/100 Base TX
(Internt)
Ethernet 10/100 Base TX +
802.11b Trådlöst LAN (Internt)
Beställningsnummer: ML-00NC
Beställningsnummer: ML-00LC
Nätverkskort, SyncThru Cd-skiva
och SyncThru Snabbguide
Trådlöst nätverkskort, SyncThru
cd-skiva, bruksanvisning för
SyncThru och
snabbstartsanvisningar för
trådlöst nätverk
1 Stäng av skrivaren och koppla ur alla kablar ur den.
F.8
INSTALLERA SKRIVARMINNE
2 Öppna den högra luckan genom att trycka ner flikarna på
toppen och ta sedan bort luckan.
3 Ta bort de två skruvarna som håller metallplåten på plats
och ta sedan bort plåtluckan som visas nedan.
4 Tryck in hålets lock med ett verktyg med vass spets.
F
INSTALLERA SKRIVARMINNE
F.9
Om du ska ersätta nätverkskortet med ett nytt, ta bort de
två skruvarna på det gamla kortet.
5 Rikta in kontakterna på nätverkskortet mot kontakten på
styrkortet. Se till att styrpinnarna på kortet går igenom
hålen. Tryck kortet försiktigt ner i kontakten tills det är helt
på plats.
6 Dra åt de två skruvarna.
F.10 INSTALLERA SKRIVARMINNE
7 Sätt tillbaka plåtluckan som visas nedan, och dra åt de två
skruvarna som du tog bort i steg 3.
8 Sätt tillbaka den högra luckan.
F
INSTALLERA SKRIVARMINNE F.11
9 Koppla in den ena änden på nätverkskabeln till
nätverksporten på skrivaren och den andra änden på kabeln
till nätverksanslutningen.
Till
nätverksanslutningen
10 Koppla in nätverkskabeln, återanslut nätsladden och sätt på
skrivaren.
OBSERVERA: Om du behöver information om hur du konfigurerar
och använder skrivaren i nätverksmiljö, kan du läsa om detta i den
bruksanvisning som medföljer nätverkskortet. Du kan konfigurera
de grundläggande nätverksparametrarna från skrivarens
kontrollpanel; se sidan E.6.
F.12 INSTALLERA SKRIVARMINNE
Installera en extra papperskassett
Du kan öka kapaciteten på pappershanteringen för skrivaren
genom att installera en tillbehörskassett 2. Detta fack kan
innehålla 500 ark papper.
1 Stäng av skrivaren och koppla ur alla kablar ur den.
2 Ta bort förpackningstejpen och förpackningsmaterialet inuti
kassetten.
3 Leta upp kontaktens placering och kassetternas
monteringsstöd.
F
INSTALLERA SKRIVARMINNE F.13
4 Placera skrivaren ovanpå facket och rikta in skrivarens
fötter mot monteringsstöden på kassetten.
Handtagen sitter på
bägge sidorna på
skrivarens undre
kant.
FÖRSIKTIGHET: Skrivaren väger 35 kg inklusive
framkallarkassetten och kassetten. Använd säkra lyft- och
hanteringstekniker. Två personer behövs om skrivaren måste
flyttas. Använd handtagen enligt skissen. Att försöka lyfta
skrivaren ensam kan resultera i ryggskada.
5 Fyll på papper i tillbehörskassetten. Se "Använda
tillbehörskassett 2" på sidan 3.8 för information om hur
man fyller på papper i denna kassett.
6 Koppla in nätsladden och övriga kablar och sätt på
skrivaren.
När du skriver ut ett dokument med papper från
papperskassett 2, måste du konfigurera egenskaperna
i skrivarens drivrutin.
Så här kommer du åt egenskaperna för skrivardrivrutinen:
1 Klicka på Windows Startmenyn.
2 För Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000, välj Inställningar
sedan Skrivare.
För Windows XP, välj Skrivare och Fax.
3 Markera Samsung CLP-550 Series skrivaren.
F.14 INSTALLERA SKRIVARMINNE
4 Högerklicka på skrivarens ikon och:
I Windows 95/98/ME, välj Egenskaper.
I Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 väljer du
Egenskaper.
5 Klicka på fliken Skrivare och välj Papperskassett 2 från
rullgardinslistan Alternativ papperskassett.
6 Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
F
INSTALLERA SKRIVARMINNE F.15
MINNESANTECKNING
F.16 INSTALLERA SKRIVARMINNE
G
SPECIFIKATIONER
I detta kapitel ingår:
• Skrivarspecifikationer
• Pappersspecifikationer
Skrivarspecifikationer
Objekt
Utskriftshastighet*
Specifikationer och beskrivning
Svart: upp till 20 sid/min. för A4 (21 sid/min. vid Letter);
Färg: Upp till 5 sid/min. för A4 (5 sid/min vid Letter)
Dubbelsidig utskrift: Upp till 9,6 bilder/min för A4/Letter
(Svart); Upp till 5 bilder/min för A4/Letter (Färg)
Upplösning
Upp till 1 200 x 1 200 dpi effektivt
Uppvärmningstid
Mindre än 120 sekunder
Tid för första utskriften
15 sekunder (svart) 24 sekunder (4-färg)
Nätanslutning
AC 110-127V (USA, Canada) / 220-240V (Övriga), 50 / 60Hz
Strömförbrukning
450 W snittförbrukning vid arbete / mindre än 30 W i viloläge
Mindre än 48 dBA (färg)
Ljudnivå**
Mindre än 49 dBA (svart)
Mindre än 40 dBA (Standby-läge)
Svart tonerkassett: 7 000 A4/Letter -sidor med 5% täckning
Tonerkassett för färg (Gul/Magenta/Cyan):
5 000 A4/Letter -sidor med 5% täckning
Livslängd på
förbrukningsartiklar
Optisk enhet: Ca. 50 000 svartvita sidor
(12 500 färgsidor)***
Överföringsband: Ca. 50 000 svartvita sidor
(12 500 färgsidor)***
Skräptonertank: Ca. 12 000 svartvita sidor
(3 000 färgsidor)***
Utskriftskapacitet
Per månad: Upp till 35 000 svartvita sidor
Vikt
32 kg (inklusive förbrukningsvaror)
Förpackningsvikt
Papper: 4,36 Kg, Plast: 1,48 Kg
Yttermått (B x D x H)
510 (B) x 470 (D) x 405 (H) mm (20,1 x 18,4 x 15,9 tum)
Omgivning
Temperatur: 15-32,5˚C / 50-90˚F Luftfuktighet: 20-80% RH
Emulering
PostScript 3, PCL6****-kompatibel
CLP-550: 64 MB (Max. 320 MB)
CLP-550N: 128 MB (Max. 384 MB)
Internminne
64, 128, 256 MB -tilläggsminnen tillgängliga
Använd bara Samsung-godkända DIMM.
64 MB: ML-00MC; 128 MB: ML-00MD, 256 MB: ML-00ME
Teckensnitt
G.2 SPECIFIKATIONER
136 PostScript3, 45 PCL5CE
Objekt
Specifikationer och beskrivning
CLP-550: USB 2.0, IEEE 1284 Parallell
PC-gränssnitt
Skrivardrivrutiner*****
Alternativ
G
CLP-550N: USB 2.0, IEEE 1284 Parallel, Ethernet 10/100
Base TX
• PostScript-drivrutin: Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP,
olika Linux OS, Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.3
• Samsung proprietary-skrivardrivrutiner:
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP
CLP-550: Ethernet 10/100 Base TX (Internt),
Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b trådlöst LAN (Internt)
CLP-550N: Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b trådlöst LAN
(Internal)
*Utskriftshastigheten påverkas av vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, mjukvara,
typ av anslutning, materialtyp och storlek samt jobbets komplexitet.
**Ljudtrycksnivå, ISO7779.
***Kan påverkas av apparatens arbetsomgivning, utskriftsintervall, materialtyp, materialstorlek och utskrift
i färg resp. svartvitt.
****Kompatibel med PCL6 Version 2.1
*****Besök www.samsungprinter.com, för att ladda ned senaste mjukvaruversionen.
SPECIFIKATIONER
G.3
Pappersspecifikationer
Översikt
Din skrivare kan användas för ett stort urval av
utskriftsmaterial, exempelvis pappersark (med upp till 100%
återanvänd fiber), kuvert, etiketter, OH-ark och papper i
specialstorlekar. Egenskaper som vikt, sammansättning,
fiber och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar
skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten. Papper som inte
uppfyller riktlinjerna i denna bruksanvisning kan orsaka följande
problem:
• Dålig utskriftskvalitet
• Papper fastnar ofta återkommande papperstrassel
• Ökat slitage på skrivaren.
OBSERVERA:
• Ibland kan pappret uppfylla alla anvisningar i denna guide men
ändå uppnås inte tillfredsställande resultat. Detta kan bero på
felaktig hantering, oacceptabla temperatur- och fuktnivåer eller
andra variabler som inte Samsung kan ha kontroll över.
• Innan du köper en större mängd papper, kontrollera att det
uppfyller kraven enligt denna bruksanvisning.
FÖRSIKTIGHET: Använder du papper som inte uppfyller dessa
specifikationer kan det orsaka problem som kräver reparationer.
Dessa reparationer täcks inte av Samsungs garanti eller
serviceavtal.
G.4 SPECIFIKATIONER
Godkända pappersstorlekar
Papperskassett 1
/
Papperskassett 2
Letter
A4
Dimensioner*
• 250 ark
• 60 till 90 g/m2
75 g/m2
arkivpapper
brevpapper i
(16 till 24lb) för
papperskassett 1
enkelsidig utskrift
•
500 ark
210 X 297 mm
• 75 till 90 g/m2
75 g/m2
(8,3 X 11,7 tum)
brevpapper för
brevpapper i
dubbelsidig utskrift
papperskassett 2
216 X 279 mm
(8,5 X 11 tum)
Fleranvändningskassett
Dimensioner*
Minsta storlek
(egen storlek)
90 X 140 mm
(3,5 X 5,5 tum)
Maximal storlek
(egen storlek)
216 X 356 mm
(8,5 X 14 tum)
OH-ark
Etiketter***
Kuvert
Kapacitet**
Vikt
Samma min.
resp. max.
pappersstorlekar
som
ovanstående.
Vikt
Kapacitet**
60 till 163 g/m2
brevpapper
(16 till 43lb)
100 ark
75 g/m2
brevpapper
Tjocklek:
0,10 X 0,14 mm
(0,0039 X
0,0055 tum)
30 typiskt
Tjocklek:
0,10 X 0,14 mm
(0,0039 X
0,0055 tum)
10 typiskt
upp till 90 g/m2
(16 till 24lb)
upp till 10
*Skrivaren kan användas för ett stort antal mediastorlekar. Se "Skriva ut på
kort eller papper i egen storlek" på sidan 3.21.
**Kapaciteten kan variera beroende på mediats vikt och tjocklek och
omgivningsvillkoren.
***Mjukhetsgrad: 100 till 250 (Sheffield)
OBSERVERA: Du kan få problem med papper som fastnar om du
använder papper som är kortare än 140 mm (5,5 tum).
För optimal prestanda ska du lagra och hantera papperet på rätt
sätt. Se också "Lagringsmiljö för skrivare och papper" på sidan G.8.
SPECIFIKATIONER
G.5
G
Anvisningar för användning av papper
Använd vanligt 75 g/m2 papper för bästa resultat. Kontrollera att
pappret är av bra kvalitet, och att det inte har snitt,
inskärningar, revor, fläckar, lösa partiklar, damm, rynkor, hål,
krusade eller vikta kanter, osv.
Är du osäker på vilken papperstyp du fyller på, t.ex. brevpapper
eller återanvänt papper, kontrollera etiketten på förpackningen.
Följande problem kan orsaka försämring av utskriftskvaliteten,
papperstrassel eller till och med skada skrivaren.
Symptom
Problem med
papper
Lösning
Utskriftskvaliteten är
dålig eller tonern
håller inte fast,
problem med in- eller
utmatning
För fuktigt, för
grovt, för slätt
eller relieftryckt,
felaktigt
pappersparti
Försök med att
använda ett annat
slags papper, mellan
100-250 Sheffield,
4-5% fuktinnehåll.
Felaktig lagring
Lagra papper
horisontellt i dess
fuktskyddade
förpackning.
Saknade partier,
papper fastnar,
skrynkling
Ökad grå
bakgrundsschattering/ För tungt
skrivarslitage
Använd ett lättare
papper och öppna
det bakre
utmatningsfacket.
Orimliga krusproblem
vid matning
För fuktigt, fel
fiberlängdriktning Använd
långfiberspapper.
eller
kortfiberstruktur
Stopp, skador
i skrivaren
Utklipp eller
perforeringar
Använd inte papper
med utklipp eller
perforeringar.
Matningsproblem
Fransiga kanter
Använd papper av
bra kvalitet.
OBSERVERA:
• Använd inte brevhuvudspapper som är tryckt med
lågtemperatursbläck, t.ex. bläck som används i vissa typer av
termografi.
• Använd inte brevhuvud som är tryckta i relief.
• Skrivaren använder värme och tryck för att fixera toner på
papperet. Se till att färgat papper eller förtryckta formulär har
tryckts med bläck som klarar av fixeringsenhetens temperatur
på 180˚C under 0,1 sekund.
G.6 SPECIFIKATIONER
Pappersspecifikationer
Kategori
G
Specifikationer
Syreinnehåll
pH 5,5-8,0
Skena
0,094-0,18 mm (3,0-7,0 mil dvs.
tum/1000)
Krusningar i
omslagspapper
Jämn inom 5 mm (0,02 tum)
Förhållanden, skurna
kanter
Ark skurna med vasst blad, inga synligt
fransade kanter.
Fixeringskompatibilitet
Får inte antändas, smältas, flyttas eller
avge skadliga utsläpp när det värms upp
till 180˚C (356˚F) under 0,1 sekund.
Fibrer
Långa fibrer
Fuktinnehåll
4%-6% av vikten
Mjukhetsgrad
100 till 250 (Sheffield)
Pappersutmatningskapacitet
Utmatningskassett
Utskriftsytan nedåt
Kapacitet
250 ark 75 g/m2 brevpapper
Pappersinmatningskapacitet
Inmatningskassett
Kapacitet
Kassett
250 ark 75 g/m2 brevpapper
Fleranvändningskassett
100 ark 75 g/m2 brevpapper
Tillbehörskassett
500 ark 75 g/m2 brevpapper
SPECIFIKATIONER
G.7
Lagringsmiljö för skrivare och papper
Lagringsförhållandena för pappret påverkar matningsfunktionen
direkt.
Idealiskt är att skrivaren förvaras vid rumstemperatur eller
mycket nära och inte för torrt eller fuktigt. Kom i håg att papper
är hygroskopiskt, dvs. det suger upp och avger fuktighet snabbt.
Värme tillsammans med fuktighet skadar papper. Värme gör att
fuktigheten inom pappret dunstar, medan kylan gör att
fuktigheten kondenserar på arket. Värme- och
luftkonditioneringssystem avlägsnar den mesta fuktigheten ur
ett rum. Allt eftersom en pappersförpackning öppnas och
används tappar pappret fuktighet, vilket orsakar fläckar och
suddiga märken. Fuktigt väder och vattenkylare kan göra att
fuktigheten ökas i ett rum. Allt eftersom en pappersförpackning
öppnas och används suger papperet upp fuktighet,
vilket orsakar svaga uttryck och dropouts. Dessutom kan
pappret förvridas allt eftersom det avger och suger in fuktighet.
Detta kan orsaka att papper fastnar.
Köp inte mer papper än du kan använda inom en kort tid
(ca. 3 månader). Papper som lagras under längre perioder kan
utsättas för extrem värme och fukt vilket kan skada papperet.
Planering är viktigt för att undvika skador på stora
papperspartier.
Oöppnat papper i förslutna ris kan förbli stabilt i flera månader
innan användning. Öppnade förpackningar löper större risk att
skadas av omgivningen, speciellt om de inte är inslagna i
fuktskyddade omslag.
Platsen där du förvarar papperet ska skötas om noga för att du
ska erhålla optimal prestanda. Kraven på omgivningen är
20˚ till 24˚C (68˚ till 75˚F), med relativ luftfuktighet på
45% till 55%. Följande anvisningar ska övervägas när papprets
lagringsmiljö utvärderas:
• Papper ska lagras vid rumstemperatur.
• Luften ska vara varken för torr eller för fuktig.
• Bästa sätt att lagra ett öppnat ris papper är att packa in det
tätt i den vattentäta förpackningen. Om skrivarens omgivning
är extrem på något sätt, packa bara upp den mängd papper
som du behöver för dagens arbete för att undvika att
papperet förstörs.
G.8 SPECIFIKATIONER
Kuvert
Kuvertens konstruktion är viktig. Kuvertens vikningslinjer kan
variera markant, inte bara mellan olika tillverkare utan också
hos samma tillverkare. Om du lyckas med kuvertutskrifter beror
på kuvertens kvalitet. Betrakta följande riktlinjer när du väljer
kuvert:
• Vikt: Vikten på kuvertets papper bör inte överstiga 90 g/m2,
annars kan du råka ut för att kuverten fastnar.
• Konstruktion: Före utskriften ska kuverten ligga plant med
mindre än 6mm böjning och de får inte innehålla någon luft.
• Skick: Kuverten får inte vara skrynklade, sönderskurna eller
skadade på något annat sätt.
• Temperatur: Du ska bara använda kuvert som klarar värmen
och trycket inuti skrivaren.
• Storlek: Du ska bara använda kuvert inom följande
storleksområden.
Minimum
Fleranvändnings
kassett:
90 X 140 mm
(3,5 X 5,5 tum)
Maximum
216 X 356 mm
(8,5 X 14 tum)
OBSERVERA:
• Använd endast fleranvändningskassetten när du skriver ut
kuvert.
• Du kan få problem med papperstrassel om du använder material
som är kortare än 140 mm (5,5 tum). Detta kan bero på att
papperet har påverkats av miljöfaktorer. För optimal prestanda
ska du se till att hantera och lagra papperet rätt. Se också
"Lagringsmiljö för skrivare och papper" på sidan G.8.
SPECIFIKATIONER
G.9
G
Kuvert med skarvar på bägge sidor
Konstruktionen har skarvar på bägge kanterna på kuvertet
istället för diagonala skarvar. Denna typ har lättare för att
skrynklas. Kontrollera att skarven går ända ut till kuvertets hörn
enligt illustrationen nedan.
Korrekt
Felaktigt
Kuvert med självhäftande rader eller flikar
Kuvert med en avdragbar förslutningsremsa eller mer än en filk
för förslutning måste ha lim som klarar av trycket och värmen
inuti skrivaren. De extra flikarna och remsorna kan orsaka
skrynking och nedfettning - de kan också fastna och till och med
skada fixeringsenheten.
Marginaler på kuvert
Följande ger typiska adressmarginaler för ett #10 eller DL
kuvert.
Adresstyp
Minimum
Maximum
Avsändare
15 mm
51 mm
Leveransadress
51 mm
90 mm
OBSERVERA:
• För att få bästa utskriftskvalitet, ska du inte placera
marginalerna närmare än 15 mm från kuvertets kanter.
• Undvik att skriva på det område där kuvertets skarvar möts.
G.10 SPECIFIKATIONER
Lagring av kuvert
Bra förvaring av kuvert bidrar till utskriftskvaliteten. Kuvert ska
lagras plant. Om det finns luft inuti ett kuvert kan luftbubblan
som skapas orsaka att kuvertet skrynklas vid utksriften.
Se "Skriva ut på kuvert" på sidan 3.14.
Etiketter
FÖRSIKTIGHET:
• Undvik att skada skrivaren genom att enbart använda etiketter
som rekommenderas för laserskrivare.
• Använd alltid fleranvändningskassetten för att undvika stopp när
du skriver ut etiketter.
• Skriv aldrig ut flera gånger på samma etikettark och skriv aldrig
ut på ark där det saknas etiketter.
När du väljer etiketter, betrakta kvaliteten på varje komponent:
• Lim: Det häftande materialet ska vara stabilt vid
180˚C (356˚F), vilket är skrivarens fixeringstemperatur
(fixeringsenhetens temperatur).
• Placering: Använd bara etiketter där du inte kan se
bakgrundspapperet mellan dem. Om det finns tomrum mellan
etiketterna kan de lossna inuti skrivaren och orsaka mycket
besvärliga stopp.
• Vågighet: Före utskriften måste etiketterna ligga plant med
högst 13 mm (0,5 tum) vågighet på något av hållen.
• Skick: Använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller
andra tecken på att de håller på att lossna från
skyddspapperet.
Se "Utskrift på etiketter" på sidan 3.16.
OH-ark
De OH-ark som används i skrivaren måste tåla skrivarens
fixeringstemperatur på 180˚C (356˚F).
FÖRSIKTIGHET: Undvik att skada skrivaren genom att enbart
använda OH-ark som rekommenderas för laserskrivare.
Se "Utskrift på OH-ark" på sidan 3.17.
SPECIFIKATIONER G.11
G
REGISTER
A
affischutskrift 5.7
alternativ, installera
DIMM-minne F.2
nätverkskort F.8
papperskassett 2 F.13
anslut
Ethernet F.12
avbryt, utskriftsjobb 4.4
avinstallera
Fjärrkontrollpanelen D.4
Linux C.7
B
flikar D.5
installera D.2
starta D.5
fleranvändningskassett, använd 3.9
förtryckt papper, skriv ut 3.20
funktioner
skrivare 1.2
fyll på, papper
i Papperskassett 1 3.4
i Tillbehörskassett 2 3.8
med manuell matning 3.12
fyll på, papper
i Fleranvändningskassetten 3.9
G
byt
optisk enhet 6.14
överföringsband 6.22
skräpbehållare för toner 6.11
tonerkassett 6.8
grafiska egenskaper, ställ in 4.10
H
hjälp, använd 4.15
D
DIMM-minne, installera F.2
DIMM-minne, ta bort F.7
drivrutin för PostScript
installera, på Macintosh A.2
drivrutiner för PostScript
fel 7.31
dubbelsidig utskrift 5.2
I
installera
drivrutiner för PS B.2
Fjärrkontrollpanelen D.2
Minne F.2
Nätverkskort F.8
PS-skrivardrivrutiner för Linux C.2
skrivardrivrutin för Macintosh A.2
tillbehörskassett 2 F.13
E
ethernetkabel, utskrift F.12
etiketter, skriv ut 3.16
F
färgläge 4.10, 4.11
favoritinställningar, använd 4.14
felmeddelanden 7.25
fjärrkontrollpanelen
avinstallera D.4
i
K
komponenter 1.5
konfigureringssida, skriv ut 6.2
kontrollpanelen 2.2
display 2.2
knappar 2.3
menyer 2.5
kortpapper, skriv ut 3.21
kuvert, skriv ut 3.14
kvalitetsproblem, lösa 7.21
L
Linux
allmänna problem 7.32
drivrutin, installera C.2
konfigureringsverktyg C.8
LLPR-egenskaper C.10
M
Macintosh
allmänna problem 7.30
dokument, skriv ut A.6
drivrutin, installera A.2
installera skrivaren A.3
systemkrav A.2
manuell matning, använd 3.12
material i egen storlek, skriv ut 3.21
N
nätverkskort, installera F.8
nätverksutskrift
kort, installera F.8
lokalt delad skrivare, ställ in E.3
nätverksansluten skrivare, ställ in
E.6
parametrar, konfigurera E.6
n-up utskrift 5.6
O
OH-ark, skriv ut 3.17
optisk enhet, byt 6.14
orientering, ställ in 4.6
överföringsband, byt 6.22
överlägg, använd 5.13
P
papper
fyll på 3.4
riktlinjer 3.3
specifikationer G.4
storlekar och kapaciteter 3.2
välj 3.2
pappersegenskaper, ställ in 4.7
papperskälla, ställ in 4.8
papperskassett 1, använd 3.4
pappersstorlek, ändra i kassetten 3.7
pappersstorlek, ställ in 4.7, 4.8
pappersstopp
i duplexområdet 7.13
i fleranvändningskassetten 7.9
i pappersmatningsområdet 7.7
i pappersutmatningsområdet 7.10
i tillbehörskassett 2 7.17
inuti skrivaren 7.9
tips för att undvika 7.20
papperstyp, ställ in 4.8
PostScript-drivrutin
installera, i Windows B.2
komma åt, i Windows B.5
problem med utskriftskvalitet 7.21
problem med utskriftskvalitet,
lösa 7.21
problem, lösning
checklista 7.2
DOS 7.34
felmeddelanden 7.25
generellt 7.3
Linux 7.32
Macintosh 7.30
pappersstopp 7.6
PS-fel 7.31
utskriftskvalitet 7.21
Windows 7.29
R
rengör
LSU 6.30
skrivarens insida 6.31
rengöring
skrivarens utsida 6.29
S
skräpbehållare för toner, byt 6.11
skriva ut
från Macintosh A.6
skrivaralternativ F.1
skrivarprogram
avinstallera
i Linux C.7
installera
i Linux C.2
på Macintosh A.2
skriver ut
anpassar till vald
pappersstorlek 5.5
från Windows 4.3
specification
papper G.4
ii
specifikation
skrivare G.2
systemkrav
för Linux C.2
för Macintosh A.2
T
tillbehörskassett, installera F.13
tonerkassett
byt 6.8
omfördela 6.5, 6.8
underhåll 6.4
U
utskrift
affischer 5.7
använd överlägg 5.13
dubbelsidig 5.2
flera sidor på ett ark 5.6
förstorat/förminskat dokument 5.4
häften 5.9
konfigureringssida 6.2
vattenstämplar 5.10
utskrift av häfte 5.9
utskriftsordning, ställ in 4.13
utskriftsproblem 7.3
utskriftsupplösning, ställ in 4.10
V
vattenstämplar, använd 5.10
iii
Hem
Besök oss på:
www.samsungprinter.com
Rev.2.00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement