Samsung B1415J Owner's manual

Samsung B1415J Owner's manual

Tvättmaskin

Bruksanvisning

B1515J B1513J

B1415J B1413J

B1315J B1313J

B1215J B1213J

B1115J B1113J

B1015J B1013J

B915J B913J

B815J B813J

Code No.: DC68-01527C

-

FS-01

Säkerhetsföreskrifter

Gratulerar till köpet av denna Samsung tvättmaskin. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om installation, användning och skötsel av denna maskin. Ta dig tid att läsa instruktionerna så att du kan utnyttja tvättmaskinens funktioner till fullo och använda den under många år.

Innan användning av maskinen

Förpackningsmaterial kan vara farliga för barn; håll därför förpackningsmaterialet

(plastpåsar, polystyren, etc.) utom räckhåll för barn.

Maskinen är endast konstruerad för användning i hemmet. Får ej användas för industriellt bruk.

Se till att anslutning till vattenledningar och till elnätet utförs av behöriga yrkesmän i enlighet med tillverkarens instruktioner (se "Installation av tvättmaskinen" på sida

2) samt enligt lokala säkerhetsföreskrifter.

Alla förpacknings- och transportbultar skall avlägsnas innan tvättmaskinen tas i bruk. Om de inte avlägsnas kan det uppstå allvarliga skador. Se "Avlägsnande av transportbultar" på sida 3.

Innan du tvättar kläder i maskinen för första gången, måste du genomföra ett helt tvättprogram utan kläder. Se "Första tvätten" på sida 8.

Säkerhetsinstruktioner

Innan du rengör eller utför underhåll på maskinen skall eltillförseln kopplas från eller knappen ( PÅ/AV) föras till av.

Kontrollera att alla fickor i de plagg som skall tvättas är tomma.

Hårda, vassa föremål, såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar, eller stenar kan orsaka omfattande skador på maskinen.

Dra alltid ur kontakten och stäng av vattnet efter användning.

Kontrollera att vattnet har tömts ut innan du öppnar tvättmaskinens lucka. Öppna inte luckan om du fortfarande ser att det finns vatten kvar i tvättmaskinen.

Husdjur och småbarn kan klättra in i maskinen. Kontrollera tvättmaskinen varje gång innan du använder den.

Glasluckan blir mycket varm under tvättcykeln. Håll barn undan från tvättmaskinen när den används.

Försök inte reparera maskinen själv. Reparationer utförda av oerfarna eller icke kvalificerade personer kan orsaka personskador och/eller göra det nödvändigt med större och mer omfattande reparationer.

Om kontakten (nätsladden) är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens auktoriserade reparatörer eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker.

Underhåll på denna tvättmaskin får endast utföras av auktoriserade reparatörer, och endast originaldelar får användas.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Samsung reserverar sig för eventuella ändringar i denna bruksanvisning, såväl som tryck & korrekturfel.

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter

------------------------

omslagets insida lnstallation av tvättmaskinen

------------------------------------------

2

Att packa upp tvättmaskinen ---------------------------------------------------------2

Översikt över tvättmaskinen ---------------------------------------------------------2

Val av uppställningsplats ------------------------------------------------------------ 3

Justering av nivåskruvar -------------------------------------------------------------3

Avlägsnande av transportbultar -----------------------------------------------------3

Placering av tömningsslangen ------------------------------------------------------ 4

Elektrisk anslutning av tvättmaskinen ---------------------------------------------5

Att tvätta kläder

----------------------------------------------------------------

6

Översikt över kontrollpanelen ------------------------------------------------------ 6

Första tvätten -----------------------------------------------------------------------------9

Att tillsätta tvättmedel i tvättmaskinen --------------------------------------------9

Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic -------------------------------------10

Inställning av förtvätt -----------------------------------------------------------------11

Valmöjligheter -------------------------------------------------------------------------11

Manuell tvätt av kläder --------------------------------------------------------------12

Användning av fördröjd start ------------------------------------------------------- 12

Tvättråd och tips ----------------------------------------------------------------------13

Underhåll av tvättmaskinen

-----------------------------------------

14

Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer ---------------------------------14

Reparation av en tvättmaskin med fruset vatten ------------------------------14

Rengöring på utsidan ----------------------------------------------------------------14

Rengöring av tvättmedelsfacket och fördjupningen ------------------------- 14

Rengöring av filtret ------------------------------------------------------------------ 15

Rengöring av vattenslangens siktfilter -----------------------------------------15

Felsökning

----------------------------------------------------------------------------

16

Problem och lösningar --------------------------------------------------------------16

Förklaring av felmeddelanden ------------------------------------------------------16

Programschema

---------------------------------------------------------------

17

Bilaga

-------------------------------------------------------------------------------------

19

Skötselråd för olika tyger ----------------------------------------------------------- 19

Elektriska varningar ------------------------------------------------------------------ 19

Miljöskydd ------------------------------------------------------------------------------ 20

Försäkran om överensstämmelse ----------------------------------------------- 20

Specifikationer ------------------------------------------------------------------------ 20

SAMSUNG Tvättmaskin

1

lnstallation av tvättmaskinen

Att packa upp tvättmaskinen

Packa upp tvättmaskinen och kontrollera den för att upptäcka eventuella skador som uppstått vid transport. Se också till att förpackningen innehåller alla komponenter som anges nedan. Om tvättmaskinen har skadats under transport eller om förpackningen inte innehåller alla delar, kontakta din Samsung-återförsäljare omedelbart.

Översikt över tvättmaskinen

Bänkyta

Kontrollpanel

Tvättmedels- fack

Lucka

Filter

Lucköppning

B1515J

B1415J

B1315J

B1215J

B1115J

B1015J

B915J

B815J

Nödtappröret

Bottenskydd

Justerbara fötter

Tömningsslang

Hylsnyckel

Tilloppslang kallvatten

Slangskena

Kontakt

Bulthålens pluggar

* (Tillval)

Tilloppsslang varmvatten

2

SAMSUNG Tvättmaskin

lnstallation av tvättmaskinen

Val av uppställningsplats

Innan du installerar tvättmaskinen, välj en plats som uppfyller följande villkor:

Ett hårt, jämnt underlag (om underlaget är ojämnt, se "Justering av nivåskruvar," nedan)

Ej i direkt solljus.

Fullgod ventilation

Temperaturen i utrymmet inte sjunker under 0 ˚C

Ej i närheten av värmekällor

Kontrollera att tvättmaskinen inte står på elkabeln.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för om tvättmaskinen är uppställd på ett golv med mattor.

Justering av nivåskruvar

Justera nivåskruvarna om golvet är ojämnt (stick aldrig in träbitar eller andra föremål under dem):

1.

Lossa fotbulten genom att skruva den för hand tills den når önskad höjd.

2.

Drag åt låsmuttern med hjälp av den medföljande hylsnyckeln.

Placera tvättmaskinen på ett stabilt, jämnt underlag.

Om tvättmaskinen är placerad på ett ojämnt eller klent underlag, uppstår det buller eller vibrationer. (Tvättmaskinen får endast luta 1 grad.)

Avlägsnande av transportbultar

Innan tvättmaskinen används, måste du avlägsna de fem transportbultarna från baksidan av enheten. Avlägsnande av bultarna:

1.

Lossa alla bultar med den medföljande hylsnyckeln innan du avlägsnar dem.

2.

Ta tag i varje bulthuvud och drag det genom den stora delen av hålet.

Upprepa proceduren för varje bult.

3.

Sätt igen hålen med de medföljande plastpluggarna.

4.

Spara transportbultarna för framtida användning.

SAMSUNG Tvättmaskin

3

lnstallation av tvättmaskinen

Anslutning av tilloppsslangen till vattenkranen

Anslutning av tilloppsslangen till vattenkranen:

1.

Tag kallvattenslangens L-formade armfäste och anslut den till inloppet för kallvatten på baksidan av maskinen. Dra

åt med handkraft.

2.

Anslut kallvattenslangens andra ände till kallvattenkranen i diskhon och dra åt med handkraft. Om det är nödvändigt kan du flytta tilloppsslangens fäste på tvättmaskinen genom att lossa kopplingen, rotera slangen och sedan dra åt fästet igen.

Placering av tömningsslangen

Tömningsslangens ände kan placeras på tre sätt:

Över kanten i en ho

Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slangskenan för att hålla slangen böjd. Säkra skenan vid väggen med en krok eller vid kranen med en bit snöre så att slangen inte kan röra sig.

l en avloppsförgrening till en ho

Förgreningen till avloppsröret måste vara över vattenlåset så att slangens ände är

åtminstone 60 cm över marken.

l ett avloppsrör

Samsung rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör; det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm.

4

SAMSUNG Tvättmaskin

lnstallation av tvättmaskinen

Elektrisk anslutning av tvättmaskinen

Tvättmaskinen får endast kopplas till ett jordat eluttag.

VARNING

Försäkra dig om att kontakten och el-sladden inte är skadade innan maskinen tas i bruk. Om du av någon anledning demonterar den gjutna kontakten från maskinen, skall du omedelbart ta bort säkringen och kassera kontakten.

Kontakten får under inga omständigheter anslutas till ett vägguttag eftersom det innebär risk för elektriska stötar.

ELKRETSAR

Tvättmaskinen skall anslutas till en egen elkrets, som är separat från andra maskiner. Om detta inte sker kan det leda till att

överspänningsskyddet bryter eller att säkringen går.

SAMSUNG Tvättmaskin

5

Att tvätta kläder

Översikt över kontrollpanelen

B1515J/B1415J/B1315J/B1215J/B1513J/B1413J/B1313J/B1213J

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Stortvättknapp

Tryck på knappen för att välja en av de sex möjliga stortvättprogrammen.

(Tunga gardiner ➔ Handdukar➔ Lätta gardiner ➔ Filtar➔ Bordslinne ➔ Sängkläder)

4 Knapp Alternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen

{Eko +

➔ Skölj

+

➔ Förtvätt ➔ (Eko

Notera:

Förtvätt/Eko +

+ + Skölj + ) ➔ (Skölj + + Förtvätt )➔Avbryt➔ Eko

Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

+ }.

är endast tillgängliga i kombination med programmen Stortvätt,

5. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

B1515J/B1513J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1450 vpm

B1415J/B1413J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 vpm

B1315J/B1313J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1300 vpm

B1215J/B1213J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 vpm

no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

6. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

7. Knapp fördröjd start

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för fördröjd start (från 1 till 24 timmar i entimmarssteg).

8. Knapp lucklås

(B1415J, B1315J, B1215J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.

Notera:

Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på På/Av).

9. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de tio tillgängliga tvättprogrammen.

Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera, Töm

10. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.

11. (På/Av)-knapp

Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.

6

SAMSUNG Tvättmaskin

Att tvätta kläder

Översikt över kontrollpanelen

B1115J/B1015J/B1113J/B1013J

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Stortvättknapp

Tryck på knappen för att välja en av de sex möjliga stortvättprogrammen. (Tunga gardiner ➔ Handdukar➔ Lätta gardiner ➔ Filtar➔ Bordslinne ➔ Sängkläder)

4. Knapp Alternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen.

{Eko

+

➔ Skölj

+

➔ Förtvätt ➔ (Eko

+

+ Skölj

+

) ➔ (Skölj

+

+ Förtvätt) ➔Avbryt➔ Eko

+

}

Notera:

Förtvätt/Eko

+

är endast tillgängliga i kombination med programmen

Stortvätt, Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

5. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

B1115J/B1113J no, rh, 4, 6, 8, 10 , 11 (x 100 vpm)

B1015J/B1013J no, rh, 4, 6, 8, 10 (x 100 vpm)

no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

6. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

6. Knapp fördröjd start

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för fördröjd start (från 1 till 24 timmar i entimmarssteg).

7. Knapp lucklås

(B1115J, B1015J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.

Notera:

Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på På/Av).

8. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de nio tillgängliga tvättprogrammen.

Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera

9. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.

10. (På/Av)-knapp

Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.

SAMSUNG Tvättmaskin

7

Att tvätta kläder

Översikt över kontrollpanelen

B915J/B815J/B913/B813J

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Stortvättknapp

Tryck på knappen för att välja en av de fyra möjliga stortvättprogrammen.

(Tunga gardiner ➔ Filtar ➔ Lätta gardiner ➔ Sängkläder)

3. Knapp Alternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen

{Skölj

+

➔ Förtvätt ➔ (Skölj

+

+ Förtvätt )➔Avbryt➔ Skölj

+

}.

Notera:

Förtvätt är endast tillgängliga i kombination med programmen Stortvätt,

Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

4. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

B915J/B913J no, rh, 4, 6, 8, 9 (x 100 rpm)

B815J/B813J no, rh, 4, 6, 8 (x 100 rpm)

no: ingen centrifugering, rh: håll sköljning

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

5. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

6. Knapp lucklås

(B915J, B815J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.

Notera:

Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på På/Av).

7. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de nio tillgängliga tvättprogrammen.

Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera

8. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.

9. (På/Av)-knapp

Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.

8

SAMSUNG Tvättmaskin

Att tvätta kläder

Första tvätten

Innan du tvättar kläder i maskinen för första gången måste du tvätta ett helt tvättprogram utan kläder. Gör på följande sätt:

1.

Tryck på (På/Av)-knappen.

2.

Häll lite tvättmedel i fack i tvättmedelslådan.

3.

Koppla på vattentillförseln till tvättmaskinen.

4.

Tryck på temperaturknappen flera gånger tills det står 40 ˚C på displayen.

5.

Tryck på knappen Start/Paus.

På så sätt avlägsnas eventuellt vatten som kan finnas kvar i maskinen efter tillverkarens testkörning.

Att tillsätta tvättmedel i tvättmaskinen

1.

Dra ut tvättmedelsfacket.

2.

Häll tvättmedel i fack .

3.

Häll sköljmedel (om så önskas).

4.

Häll förtvättmedel i fack (om så önskas).

SAMSUNG Tvättmaskin

9

Att tvätta kläder

Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic

Denna nya tvättmaskin gör det mycket lätt att tvätta kläder tack vare Samsungs "Fuzzy

Logic" automatiska kontrollsystem. När du väljer ett tvättprogram, kommer maskinen att välja rätt temperatur, tvättid, och centrifugering.

Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic-program:

1.

Öppna vattenkranen i hon.

2.

Tryck på (På/Av)-knappen.

3.

Tryck på knappen lucköppning.

(B1515J, B1415J, B1315, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

Notera:

Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på (På/Av).

4.

Öppna luckan.

5.

Lasta plaggen ett i taget löst i trumman, utan att överlasta maskinen.

6.

Stäng luckan.

7.

Tillsätt tvättmedel, sköljmedel och förtvättmedel (om nödvändigt) i rätt fack.

Notera:

Förtvätt är endast tillgängligt vid tvätt av Bomull, Kulörtvätt, Syntet och

Fintvätt. Det är endast nödvändigt om kläderna är mycket smutsiga. Om du vill använda förtvätt, se "Förtvätt" på sida 11.

8.

Vrid knappen Fuzzy Control för att ställa in rätt program för den typ av kläder du tvättar: Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram (för en snabb tvättcykel), Skölj+Centrifugera, Centrifugera, Töm

(undantag B915J, B913J, B815J, B813J)

( )

Du kommer att se indikatorer på kontrollpanelen.

9.

Du kan nu ställa in tvättcykelns temperatur, centrifugeringshastighet och fördröjning genom att trycka på lämplig alternativknapp.

10.

Tryck på knappen Start/Paus på vridknappen Fuzzy Control. Maskinen påbörjar tvättcykeln. Symbolen för tidsfördröjning tänds och den tid som återstår för cykeln visas på displayen.

När cykeln är avslutad:

Tio minuter efter den totala cykeln är avslutad, stängs maskinen av automatiskt.

1.

Tryck på knappen lucköppning. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

Notera:

Luckan kommer inte att öppnas förrän 3 minuter efter det att maskinen stannar eller att elen stängs av. (B1515J, B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J,

B913J, B813J)

2.

Ta ut tvätten.

10

SAMSUNG Tvättmaskin

Att tvätta kläder

Valmöjligheter

Förtvätt

Förtvätt är endast tillgängligt vid tvätt av bomull, syntet eller fintvätt.

Att använda förtvätt:

1.

Placera förtvättmedel i fack i tvättmedelslådan.

2.

Välj tvättprogram (Stortvätt, Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt).

3.

Tryck på knapparna Tvätt, Skölj eller Alternativ tills symbolen "Förtvätt" tänds på kontrollpanelen.

4.

Tryck på Start/Paus för att starta cykeln.

Eko+

( undantag B915J, B913J, B815J, B813J)

Eko+ kan endast användas i kombination med program Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt. Vid val av detta alternativ minskar värmningstiden och temperaturen.

Använd detta alternativ för att spara energi när du tvättar lindrigt smutsad tvätt.

Skölj+

Maskinen kommer att köra en extra sköljcykel.

Detta kommer att leda till att tvättcykeln förlängs.

Ingen centrifugering

Tvätten ligger kvar i trumman utan att centrifugeras efter den sista tömningen.

Sköljstopp

Tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljningen.

Innan tvätten kan tas ur, måste maskinen antingen köra programmet "Töm" eller

"Centrifugera".

SAMSUNG Tvättmaskin

11

Att tvätta kläder

Manuell tvätt av kläder

Du kan tvätta kläder manuellt utan att använda Fuzzy Logic-funktionen. Gör på följande sätt:

1.

Sätt på vattnet vid vattenkranen i hon.

2.

Tryck på (På/Av)-knappen på tvättmaskinen.

3.

Tryck på knappen lucköppning. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J,

B815J)

Notera:

Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på (Av/På).

4.

Öppna luckan.

5.

Lasta plaggen ett i taget löst i trumman, utan att överlasta maskinen.

6.

Stäng luckan.

7.

Häll tvättmedel och, om så krävs, sköljmedel eller förtvättmedel, i lämpliga fack.

8.

Tryck på temperaturknappen för att välja temperatur

(kallvatten, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).

9.

Tryck på centrifugeringsknappen för att välja centrifugeringshastigheten, [varv per minut]. (no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp)

Notera:

Programmet sköljstopp gör det möjligt att ta ut kläder ur maskinen när de är genomblöta.

10.

Tryck flera gånger på knapp Alternativ för att välja den cykel du föredrar:

Eko + , Skölj + , Förtvätt (endast för Stortvätt, Babybomull, Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt).

11.

Tryck på knapp Start/Paus. Maskinen påbörjar tvättcykeln.

När cykeln är avslutad:

1.

Tryck på knappen lucköppning. (B1515J,B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

Notera:

Luckan öppnas inte förrän efter 3 minuter efter det att maskinen stannar eller att strömmen stängs av.

(B1515J,B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J,

B913J, B813J)

2.

Ta ut tvätten.

Användning av fördröjd start

( undantag B915J, B913J, B815J, B813J)

Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt börjar tvätta vid ett senare tillfälle, efter en inställbar fördröjning på 1 till 24 timmar (i 1-timmarsintervall).

Gör på följande sätt:

1.

Ställ in maskinen manuellt eller automatiskt för den typ av kläder du skall tvätta.

2.

Tryck på knappen Fördröjd start flera gånger tills rätt fördröjningstid är inställd.

3.

Tryck på knappen Start/Paus. Symbolen Fördröjd start tänds, och klockan börjar räkna ned tills den når inställd starttid.

4.

Om du vill avbryta Fördröjd start trycker du på knapp (På/Av), och sätter sedan på tvättmaskinen igen.

12

SAMSUNG Tvättmaskin

Att tvätta kläder

Tvättråd och tips

Sortering av tvätten:

Sortera tvätten enligt följande:

Tygsymbol på skötselråden:

Sortera tvätten i bomull, blandade material, syntet, silke, ylle och rayon.

Färg:

Sortera i vit- och kulörtvätt. Tvätta nya, färgade tyger separat.

Storlek:

Om du placerar plagg av olika storlek i samma tvätt kommer maskinen att tvätta effektivare.

Ömtålighet:

Tvätta ömtåliga tyger separat, med fintvättprogrammet för rent ny ylle, gardiner och silke. Kontrollera tvättråden i de plagg du tvättar eller se skötselrådstabellen för tyger i bilagan.

Töm fickorna:

Mynt, säkerhetsnålar och liknande kan skada tvätten, tvättmaskinens trumma och vattentanken.

Säkring av spännen och blixtlås:

Stäng dragkedjor och knäpp knappar och hakar; lösa bälten eller band skall knytas ihop.

Förtvätt av bomull:

I kombination med moderna tvättmedel kommer din nya tvättmaskin att ge perfekt tvättresultat, och på så sätt spara energi, tid, vatten och tvättmedel. Men om bomullen är särskilt smutsig kan du förtvätta plaggen med ett proteinbaserat tvättmedel.

Att bestämma lastkapaciteten:

Lasta inte tvättmaskinen för full eftersom plaggen då inte tvättas ordentligt. Använd tabellen nedan för att avgöra lastkapaciteten för den typ av tyg du tvättar.

Typ av tyg

Kulörtvätt/Bomull

-normalt/lätt smutsig

-mycket smutsig

Syntet

Fintvätt

Ylle

Lastkapacitet

6,0 kg

6,0 kg

3,0 kg

2,5 kg

2,0 kg

Tips om tvättmedel:

Den typ av tvättmedel som skall användas är baserad på typen av tyg (Bomull, Syntet, Fintvätt, Ylle), färg, tvättemperatur, samt hur smutsiga plaggen är. Använd alltid "låglöddrande" tvättmedel, som är utvecklade för automatiska tvättmaskiner.

Följ tvättmedelstillverkarens rekommendationer baserade på tvättens vikt, dess smutsighet, och ledningsvattnets hårdhet i din region. Om du inte vet hur hårt ledningsvattnet är, kontakta vattenledningsbolaget.

Notera:

Förvara tvättmedel och tillsatser på en säker, torr plats utom räckhåll för barn.

SAMSUNG Tvättmaskin

13

Underhåll av tvättmaskinen

Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer

1.

Bryt tvättmaskinens eltillförsel.

2.

Avlägsna bottenskyddet genom att bända loss det med hjälp av en skruvmejsel.

3.

Lossa nödtapplocket genom att skruva det åt vänster. Ta tag i locket i änden på nödtappröret och drag ut det långsamt ca 20 cm.

4.

Låt vattnet rinna ned i en behållare.

5.

För in tappröret igen och skruva tillbaka locket.

6.

Sätt tillbaka bottenskyddet.

Reparation av en tvättmaskin med fruset vatten

Om temperaturen sjunker under fryspunkten och vattnet i tvättmaskinen fryser:

1.

Bryt tvättmaskinens eltillförsel.

2.

Häll varmt vatten på vattenkranen för att koppla loss slangen för tilloppsvatten.

3.

Avlägsna slangen för tilloppsvatten och placera den i varmt vatten.

4.

Häll varmt vatten i tvättmaskinens trumma och tina maskinen under 10 minuter.

5.

Anslut tilloppslangen till vattenkranen igen och kontrollera att vattentillförseln och maskinens tömning fungerar normalt.

Rengöring på utsidan

1.

Torka av tvättmaskinens ytor, inklusive kontrollpanelen, med en mjuk trasa och ett rengöringsmedel för hushållsbruk som inte innehåller slipmedel.

2.

Torka ytorna med en mjuk trasa.

3.

Häll inte vatten på tvättmaskinen.

Rengöring av tvättmedelsfacket och fördjupningen

1.

Tryck ned utlösningsarmen på insidan av tvättmedelslådan och drag den utåt.

2.

Avlägsna locket från fack .

3.

Tvätta samtliga delar under rinnande vatten.

4.

Rengör fördjupningarna i lådan med en gammal tandborste.

5.

Sätt tillbaka locket (genom att trycka det på plats ordentligt) i lådan.

6.

Skjut tillbaka lådan på plats.

7.

Kör ett sköljprogram utan tvätt i maskinen i trumman.

14

SAMSUNG Tvättmaskin

Underhåll av tvättmaskinen

Rengöring av filtret

Rengör tvättmaskinfiltret 2 eller 3 gånger om året.

1.

Avlägsna bottenskyddet från tvättmaskinens framsida.

2.

Skruva loss nödtapplocket genom att skruva det åt vänster och töm ut allt vatten.

(Se "Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer" på sida 14).

3.

Skruva loss filterlocket och ta ut det.

4.

Tvätta filtret och avlägsna all annan smuts från filtret. Kontrollera att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad. Sätt tillbaka filterlocket.

5.

Sätt tillbaka bottenskyddet.

Rengöring av vattenslangens siktfilter

Siktfiltret i vattenslangen skall rengöras minst en gång om året, eller när följande felmeddelande visas på displayen:

Gör på följande sätt:

1.

Stäng av vattentillförseln till tvättmaskinen.

2.

Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen.

3.

Dra ut siktfiltret försiktigt ur slangens ände med en tång och skölj det under vatten tills det är rent. Rengör också den gängade kopplingen både på ut- och insidan.

4.

Skjut tillbaka filtret på plats.

5.

Skruva fast slangen på tvättmaskinen igen.

6.

Öppna kranen och se till att alla kopplingar är täta.

SAMSUNG Tvättmaskin

15

Felsökning

Problem och lösningar

Tvättmaskinen startar inte

Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

Kontrollera att tvättmaskinen är ansluten elektriskt.

Kontrollera att vattenkranen är öppen.

Kontrollera att du tryckt på knappen Start/Paus.

Inget vatten eller för dålig vattentillförsel

Kontrollera att vattenkranen är öppen.

Kontrollera att tilloppslangen inte är frusen.

Kontrollera att tilloppslangen inte är böjd.

Kontrollera att filtret i tilloppslangen inte är igensatt.

Det finns fortfarande kvar tvättmedel i tvättmedelfacket efter avslutat tvättprogram

Kontrollera att vattentrycket i tvättmaskinen är tillräckligt högt.

Placera tvättmedlet längst in i tvättmedelsfacket (och inte på sidorna).

Tvättmaskinen vibrerar eller bullrar för mycket

Kontrollera att tvättmaskinen står på ett jämnt underlag. Om underlaget är ojämnt skall maskinen placeras i horisontellt läge med hjälp av nivåskruvarna (se sida 3).

Kontrollera att transportbultarna har avlägsnats (se sida 3).

Kontrollera att tvättmaskinen inte vidrör något annat föremål.

Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad i maskinen.

Tvättmaskinen töms inte och/eller centrifugerar inte

Kontrollera att tömningslangen inte är klämd eller böjd.

Kontrollera att siktfiltret i vattenslangen inte är igensatt (se sida 15).

Knappen för öppning av luckan fungerar inte

(B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

1.

Dra ur kontakten från eluttaget.

2.

Töm ut vattnet ur tvättmaskinen.

3.

Använd en skruvmejsel till att bända loss bottenskyddet av plast. Ställ undan det.

4.

Lokalisera den orangefärgade plasttungan och drag framåt för att öppna luckan.

Förklaring av felmeddelanden

Felmeddelande Lösning

Stäng luckan.

Kontrollera att vattenkranen är öppen.

Kontrollera vattentrycket.

Rengöring av filtret.

Kontrollera att tömningsslangen är rätt monterad.

Tvätten är obalanserad; sära på den hoptrasslade tvätten.

Om du bara behöver tvätta ett enda plagg, såsom en morgonrock eller ett par jeans, är det möjligt att den sista centrifugeringen misslyckas. Om detta sker visas felmeddelandet "E4" på displayen.

Kontrollera om tömningsslangens ände är i ett för lågt läge.

(Kontrollera att tömningsslangens hållare baktill är intakt).

Kontrollera om tömningsslangens ände är under vatten.

Innan du kontaktar kundservice:

1.

Försök att avhjälpa problemet (Se "Felsökning" på denna sida).

2.

Starta om programmet för att se om felet uppstår igen.

3.

Om felet kvarstår, ring kundservice och beskriv problemet.

16

SAMSUNG Tvättmaskin

Programschema

PRO-

GRAM

Max last

(kg)

TVÄTTMEDEL

OCH

TILLSATSER

Förtvätt tvätt

Sköljmedel

Temperatur

(MAX)

˚C

Centrifugeringshastighet

(MAX) vpm

B1515J

B1513J

B1415J

B1413J

B1315J

B1313J

B1215J

B1213J

B1115J

B1113J

B1015J

B1013J

B915J

B913J

B815J

B813J

Fördröjd start

Funktion

Vatten

Förtvätt

Baby- bomull 4.0 ✽ ja

95 1450 1400 1300 1200 1100 1000 900 800

✽ ✽

(l)

54

Elektricitet

(kWh)

1.82

Bomull 6.0 ✽ ja

95 1450 1400 1300 1200 1100 1000 900 800

✽ ✽

54 1.82

Kulörtvätt 6,0 ✽ ja

60 1450 1400 1300 1200 1100 1000 900 800

✽ ✽

54 0.95

Syntet 3,0 ✽ ja

60 800 800 800 800 800 800 800 800

✽ ✽

50 0.72

Fintvätt 2,5 ✽ ja

40 600 600 600 600 600 600 600 600

✽ ✽

53 0.49

Ylle 2,0 - ja

40 400 400 400 59 0.52

Snabbpr. 2,0 -

40 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

38 0.57

PROGRAM Typ av TVÄTT

Bomull

Normalt eller lätt smutsad bomull, sängkläder, bordsdukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.

Kulörtvätt

Syntet

Normalt eller lätt smutsad bomull, sängkläder, bordsdukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.

Normalt eller lätt smutsade blusar, skjortor, etc., som är tillverkade av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandade material.

Fintvätt

Ylle

Ömtåliga gardiner, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.

Endast maskintvättbara ylletyger med tvättsymbol för 100% nytt ylle.

Snabbprogram Lätt smutsad bomullstyger eller linneblusar, skjortor, mörk färgad frotté, färgade linnetyger, jeans, etc.

1. Program med förtvätt dröjer ungefär 15 minuter längre.

2. Uppgifter om hur länge programmet dröjer har uppmätts under de villkor som anges i

Standard IEC 456.

3. Förbrukningen i enskilda hem kan skilja sig från de värden som ges i tabellen beroende på variationer i vattentillförselns tryck och temperatur, tvättmängd och typ av tvätt.

SAMSUNG Tvättmaskin

17

Programschema

PRO-

GRAM

Max last

(kg)

TVÄTTMEDEL

OCH

TILLSATSER

Förtvätt tvätt

Sköljmedel

Temperatur

(MAX)

˚C

B1515J

B1415J

B1513J

B1413J

B1315J

Centrifugeringshastighet

(MAX) vpm

B1215J B1115J B1015J B915J

B1313J B1213J B1113J B1013J B913J

Tunga gardiner

5,0

✽ ja

60 1200 1200 1200 1100 1000 900

B815J

B813J

800

Fördröjd start

Funktion

Vatten

Förtvätt

(l)

Electricity

(kWh)

✽ ✽

75 0.65

Handdukar

4,0

✽ ja

95

1450

(1400 )

1300 1200 1100 1000 -

60 800 800 800 800 800 800 800

75 1.05

75 0.54

Lätta gardiner

3,0

✽ ja

Filtar

3,0

✽ ja

60 800 800 800 800 800 800 800 ✽

68 0.45

Bordslinne

3,0 ✽ ja

60 1000 1000 1000 1000 1000 900 800

Sängkläder

5,0 ✽ ja

1450

(1400 )

800

56 1.03

60 1.20

PROGRAM Typ av TVÄTT

Tunga gardiner Gardiner av bomull eller bomullsblandningar, dubbelt sydda gardiner

(framsida, foder), lindrigt smutsiga möbeltyger, sofftyg utan foder etc.

Handdukar Frottéhanddukar, badhanddukar, badrockar

Lätta gardiner

Filtar

Syntet, blandad bomull eller fina och tunna bomullsgardiner, tyllgardiner, trådgardiner etc.

Bomullssängkläder med foder, täcken, kuddar, filtar, sofftyg med tunt foder.

Bordslinne

Sängkläder

Dukar av bomull eller bomullsblandningar, mycket smutsiga möbeltyger etc.

Sängkläder av bomull, sänglinne, lakan, påslakan, örngott etc.

18

SAMSUNG Tvättmaskin

Bilaga

Skötselrådstabell för olika tyger

Beständigt material

Fintvätt

Plagget kan tvättas vid 95 ˚C

Plagget kan tvättas vid 60 ˚C

Plagget kan tvättas vid 40 ˚C

Plagget kan tvättas vid 30 ˚C

Plagget kan handtvättas

Endast kemtvätt

Kan blekas i kallt vatten

Får ej blekas

Kan strykas vid högst 100 ˚C

Får ej strykas

Kan kemtvättas med hjälp av alla typer av lösningsmedel

Kemtvättas med perklorid, tändargas, ren alkohol eller endast R113

Kemtvätt med flygbensin, ren alkohol eller endast R113

Ej kemtvätt

Torka liggande

Kan strykas vid högst 200 ˚C

Kan strykas vid högst 150 ˚C

Kan hängtorkas

Torka på klädeshängare

Torktumla, normal värme

Torktumla, låg värme

Får ej torktumlas

Elektriska varningar

Glöm inte dessa säkerhetsföreskrifter för att minska risken för eldsvådor, elektriska stötar och andra skador:

Maskinen får endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på märkplåten. Om du inte är säker på vilken typ av eltillförsel du har i ditt hem, rådgör med återförsäljaren där du köpt tvättmaskinen eller det lokala elbolaget.

Använd endast jordade eller polariserade uttag. För din egen säkerhet har maskinen utrustats med en polariserad växelströmskontakt som har ett blad som är bredare än det andra. Denna kontakt passar endast på ett sätt i vägguttaget. Vänd kontakten om det inte går att sticka in den helt och hållet i vägguttaget. Om kontakten fortfarande inte passar i uttaget, kontakta din elektriker för att byta ut vägguttaget.

Skydda elsladden. El-sladden skall inte dras så att det finns risk för att någon går på den eller att den kläms av föremål som ställs på eller lutas mot den. Var särskilt uppmärksam på sladden vid kontakter, vägguttag, och den plats där den leder ut ur enheten.

Vägguttaget eller förlängningssladden får inte överbelastas. Överbelastning kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar.

SAMSUNG Tvättmaskin

19

Bilaga

Miljöskydd

Denna maskin är tillverkad av material som kan återvinnas. Om du beslutar dig för att kassera maskinen skall detta göras i enlighet med lokal avfallslagstiftning.

Skär av el-sladden så att maskinen inte kan anslutas till en elkälla. Avlägsna luckan så att djur och små barn inte kan fastna i tvättmaskinen.

Överstig inte de tvättmedelsmängder som rekommenderas i tvättmedelstillverkarens instruktioner.

Fläckborttagningsmedel och blekmedel skall inte användas innan tvättcykeln påbörjas om det inte är absolut nödvändigt.

Spara vatten och elektricitet genom att endast tvätta fulla laster (den exakta mängden beror på det program som används).

Försäkran om överensstämmelse

Denna utrustning uppfyller europeiska följande säkerhetsnormer: EC-direktiv 93/68 och EN-Standard 60335.

Specifikationer

TYPE

DIMENSIONER

VATTENTRYCK

VIKT

KAP. TVÄTT /CENTR.

ELFÖRBRUKNING

VATTENVOLYM

VARVTAL

CENTRIFUGERING

FÖRPACK-

NINGENS VIKT

FRONTLADDAD TVÄTTMASKIN

B 598 mm

×

D 550 mm

×

H 844 mm

50 kPa ~ 800 kPa

75 kg

TVÄTTNING

6 kg (KEMTVÄTT)

220V 180W

240V 180W

TVÄTTNING/

220V 2000W

VÄRMNING

240V 2400W

B1415J

B1413J

B1315J

B1313J

B1215J

B1213J

B1115J

B1113J

B1015J

B1013J

TRIF. 220V 550W 550W 550W 500W 500W 500W 430W 430W

PUMPNING 34W

B915J

B913J

B815J

B813J

PLAST

54 l (NORMAL TVÄTTOMGÅNG)

MODELL

B1515J

B1513J

B1415J

B1413J

B1315J

B1313J

B1215J

B1213J

B1115J

B1113J

B1015J

B1013J vpm 1450 1400 1300 1200 1100 1000 900 800

PAPPER

2.6 kg

B915J

B913J

B815J

B813J

0.9 kg

20

SAMSUNG Tvättmaskin

VID BEHOV AV SERVICE

Om det uppstår fel med produkten, ring till ett auktoriserat servicecenter i närheten med namn, adress och telefonnummer till hands.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project