Samsung SD-616Q Owner's manual

Samsung SD-616Q Owner's manual

Inneh ållsförtecknin

Huvudsidan

SäkerhetsFöreskrift

Varningsmärken

Installation

I drift

Övriga

Inledning

Framsidan

Baksidan

Installation

Att installera drivenheten för DVD-ROM

Att ansluta kablarna

Att installera inspelningsfunktionen för CDskivor

Att installera drivenhetens drivrutin

Att ställa in drivenhetens drivrutin

Att använda drivenheten för DVD-ROM

Att använda drivenheten för DVD-ROM

Förvaring och rengöring av dina skivor

Att uppgradera den fasta programvarans flashminne

Systemkrav

Felsökning

Att lösa inspelningsproblem

Tekniska upplysningar

SäkerhetsFöreskrift

Varningsmärken

Varning / Försiktighet

Varning : Denna symbol står för förklaringar om ytterst farliga situationer.

Om användare ignorerar denna symbol och hanterar enheten felaktigt, kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Försiktighet : Denna symbol står för förklaringar om farliga situationer.

Om användare ignorerar denna symbol och hanterar enheten felaktigt, kan det leda till skador på hem eller egendom.

Varningsmärken

Var vänlig läs följande säkerhetsFöreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.

Förbjudet

Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här

Montera ej bort

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av utnämnd behörig personal, kan upphäva din rätt att använda denna enhet.

Kontrollera alltid att skivan är hel före användning. Om skivan är spräckt (särskilt runt mitthålet), rekommenderas du att genast göra en kopia och använda den i stället. Om en spräckt skiva används fortlöpande, riskerar sprickan att växa och till slut skadas skivan ohjälpligt.

Använd inte skivor av dålig kvalitet (t ex illegala produkter, repiga eller skadade skivor).

SäkerhetsFöreskrift

Installation

Placera enheten på en plan yta.

- Annars kan enheten ramla ner på en hård yta och skadas eller börja fungera bristfälligt.

Placera inte enheten i direkt solljus.

Undvik låga och höga temperaturer.

Undvik hög luftfuktighet.

SäkerhetsFöreskrift

I drift

Hantera försiktigt så att enheten inte utsätts för stötar.

Tappa inte enheten och skydda den från hårda stötar.

- Annars kan enheten skadas eller börja fungera bristfälligt.

Flytta inte enheten medan den är i drift och tvinga inte upp skivfacket med våld.

Var noga med att stänga alla program som körs innan du försöker

öppna skivfacket. Använd alltid öppna/stäng-knappen.

- Stoppa inte in ett stift i nödöppningen medan enheten är i drift.

Använd inte spräckta, förvridna eller skadade skivor.

- I synnerhet kan en skiva som är spräckt på insidan gå sönder om den används.

SäkerhetsFöreskrift

Övriga

Mat eller främmande partiklar får inte tränga innanför enhetens hölje.

Som skydd mot risken för brand, undvik att spilla ut sådana vätskor som alkohol och bensen på enheten.

Du får inte montera isär, försöka reparera eller modifiera enheten utan uttryckligt godkännande i handboken.

- För att minska risken för skador, elstötar och brand,

Inledning

Framsidan

1. Anslutning for stereohörlurar med 3.6 mm stereominijack.

2. Volymkontroll för hörlurarna.

3. Nödhål för utmatning (om facket inte öppnar när Utmatningsknappen trycks, stäng av datorn, för in en nål eller utvikt gem i hålet och tryck hårt)

4. Indikatorljus.

5. Utmatningsknappen.

6. Skivfacket (facket öppnar och stänger automatiskt när Utmatningsknappen trycks)

Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Inledning

Baksidan

1. Digitalljudutgångspoler med 2 stift för användning med ett ljud- eller MPEG-kort (se dokumentationen för ljudkortet för ytterligare detaljer)

2. Ljudutgångspol med 4 stift för användning med ljudkort

3. Pol för val av master/slav

4. Värd IDE gränssnittskontakt med 40 stift

5. Nätuttag med 4 stift

(A : +5V DC)

(B : +12V DC)

Installation

Att installera drivenheten för DVD-ROM

Gör följande för att installera drivenheten för DVD-ROM.

Se till att strömmen är frånslagen och att datorn ej är ansluten till någon strömkälla.

Om det krävs, fäst en horisontell konsol till drivenhetens båda sidor

Ta bort täckplåten från ett ledigt expansionsspår, installera drivenheten för DVD-ROM enligt skissen.

Installation

Att ansluta kablarna

Att ansluta nätkabeln

4-stiftsnätkabeln från datorns interna nätenhet måste anslutas till nätströmspolen på baksidan på drivenheten för DVD-ROM.

A -Skuren side

1 +5V DC

2 Ground

3 Ground

4 +12V DC

Anmärkning : En oriktigt ansluten elkabel kan orsaka problem. Kontrollera riktningen på strömkontakten och luta sidan på drivenheten för DVD-ROM före anslutningen.

Att ansluta IDE-kabeln

För in IDE-kabeln (40-stiftar) som är ansluten till hårddisk vid gränssnittspolen.

(Placera den röda linjen på kabeln intill stift 1)

När du använder IDE kabeln

Anslut kabeln till SL (Slav) på SELECT-polen för Master/Slav på baksidan på drivenheten för DVD-ROM.

a : DVD-ROM Drive (Välj SL-omkopplaren) b : HDD c : Moderkort

När du använder två stycken IDE-kablar

Om det endast finns en drivenhet för DVD-ROM, välj MA (Master).

Installation a : DVD-ROM Drive (Välj MA-omkopplaren) b : HDD c : Moderkort e : Secondly 1 d : Primary 1

Om det finns två drivenheter för DVD-ROM, välj MA (Master) / SL (Slav)

a : DVD-ROM Drive (Välj MA-omkopplare) b : DVD-ROM Drive (Välj SL-omkopplaren)

c : HDD e : Primary 1 f d : Moderkort

: Secondly 1

Att installera en omkopplare på SELECT-polen för Master/Slav.

Installation

Anslut en omkopplare till baksidan på DVD-ROM-enheten.

Om omkopplaren är ansluten till MA (Master) fungerar den i Mastermod.

Om omkopplaren är ansluten till SL (Slav) fungerar den i Slavmod.

Om omkopplaren är ansluten till CS (CSEL), kan du styra enheten med värdgränssnittssignalen, CSEL.

(Generellt rekommenderas anslutningen till MA).

Att ansluta ljudkabeln från ett ljudkort

Anslut ljudkabeln med 4 stift mellan ljudutgångspolen på drivenheten för DVD-ROM och ljudingångspolen på ljudkortet.

För klarare ljud, använd en digitalutgångspol. (Kan endast erhållas för CAID som stödjer digital uteffekt)

Eventuellt är denna funktion inte tillgänglig för generella ljudkort.

Installation

Att installera drivenhetens drivrutin

Ingen extra drivrutin för drivenheten behövs för Windows 98/2000/Me/XP/NT 4.0 eftersom Windows normala drivrutin for drivenheten används. Man kan kontrollera om Windows har riktigt upptäckt drivenheten för DVD-

ROM. För att göra detta, fortsätt enligt följande.

Dubbelklicka på Min datorikonen på Skrivbordet.

Dubbelklicka på Kontrollpanelsmappen.

Dubbelklicka på Systemikonen.

Klicka på Enhetshanterarfliken.

Utöka CD-ROM-trädet

SAMSUNG DVD-ROM SD-*** enhetsnamnet visas.

Installation

Att ställa in drivenhetens drivrutin

Automatisk inställning

Sätt in installationsdisketten i diskettenheten och ändra katalogen till A:, där A: är diskettenheten.

För att göra detta, skriv A: efter C:\-promoten och tryck [Enter].

Skriv CDSETUP och tryck [Enter].

Boota om datorn.

Manuell inställning

Skapa C:\ - katalogen.

Kopiera filerna från disketten till C:\SAMSUNG - katalogen.

För att göra detta, skriv COPY D:\Ddriver *.* C:\SAMSUNG efter C:\-prompten och tryck [Enter].

Redigera CONFIG.SYS - filen

Lägg till DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS\D:SSCD000/V - posten.

Redigera AUTOEXEC.BAT - filen Lägg till C:\SAMSUNG\MSCDEX/D:SSCD000 - posten.

Boota om datorn.

Att använda drivenheten för DVD-ROM

Att använda drivenheten för DVD-ROM

Gor foljande for att spela upp ljud eller video CD-skivor i drivenheten for DVD-ROM.

Tryck på strömknappen och boota om datorn.

Efter att datorn bootats om, öppna skivfacket genom att trycka på Utmatningsknappen.

Sätt in skivan (CD/DVD) med etiketten vänd uppåt och stäng skivfacket genom att trycka på

Utmatningsknappen. Indikationslampan tänds.

Spela skivan (CD/DVD).

Tillbehor z

Typen av tillbehör varierar beroende på produktmodell.

Ljudkabel.

Bruksanvisning &

Installationsguide.

Programvarunamn.

Skruvar.

Att stalla .

Att spela audiella CD-skivor

Kör CD-spelaren som levereras tillsammans med Windows eller ditt ljudkort.

Du kan lyssna på CD-skivan genom att ansluta en hörlur till anslutningsuttaget för hörluren.

Att spela DVD-skivor eller video CD-skivor

Ställ in och kör SOFT MPEG-programmet som levereras som tillbehör.

Att använda drivenheten för DVD-ROM

Förvaring och rengöring av dina skivor

För att garantera lång livslängd åt dina skivor och drivenhet, följ nedanstående försiktighetsåtgärder när du förvarar eller rengör dina skivor.

Låt inte skivor står i direkt solljus.

Förvara skivor i stående läge i en väl ventilerad och säker plats.

Skriv inte på skivan eller fäst etikett på den.

Tappa inte en skiva eller lägg inte tunga föremål på den.

Ta inte i skivans yta; håll den vid kanterna.

För att rengöra skivan, polera den med en mjuk bomullstrasa från innerkanten till ytterkanten.

Lämna inte skivfacket öppet när det inte används.

Att använda drivenheten för DVD-ROM

Att uppgradera den fasta programvarans flashminne

Produktens fasta programvara kan uppgraderas genom nedladdningen av den uppdaterade filen från följande webbplatser:

http://samsung-ODD.com

Http://samsung.com

Att använda drivenheten för DVD-ROM

Systemkrav

Innan du installerar drivenheten för DVD-ROM, rekommenderar vi på det bestämdaste att du kontrollerar att datorberedningen uppfyller följande systemkrav.

Artikel Beskrivning

Dator Intel Pentium II (eller högre), 128 MB RAM (eller högre) med IDE-gränssnitt

Utrymmet på hårddisk 100 MB minimum

Windowsversion Windows 98 / 2000 / ME / XP Windows NT 4.0 (eller högre)

DVD Regionsskyddskodning (RPC):

RPC-funktionen stöds på DVD-spelare och används med DVD-videoskivor (t.ex. långfilmer). För närvarande har filmindustrin delat upp världen i olika regioner eller zoner som motsvarar de regionala marknader i vilka filmindustrin släpper ut sina långfilmer. Enkelt uttryckt, placeras dessa koder på långfilmer som marknadsförs

över hela världen, baserade på den världsregion i vilken de skall säljas. Dess RPC-koder bidrar till att kontrollera och förhindra piratförsälning av av nya långfilmer i andra av filmindustrins regioner innan de riktiga filmutsläppen äger rum i dessa markander.

SD-616 KOMBO-drivenheten stödjer RPC-fas II. I RPC-2-läget kan den lokala koden ändras av användaren.

RPC väljs som grundvärde för SD-616. Regionskoden kan användas ipp till fem gånger via en MPEGapplikation.

Var vänlig och kontakta din lokala SAMSUNG representant om Du vill ändra på den lokala koden mer än 5 gånger.

Felsökning

Problem Betydelse / lösning

Datorn upptäcker inte drivenheten för DVD-ROM.

Datorn blir långsammare efter att drivenheten för DVD-ROM installerats.

Kontrollera att nät-, ljud- och IDE-kablarna är rätt kopplade till datorn.

Byt IDE-kabel och återanslut den till datorn. Helst ansluta ytterligare en IDE-kabel till drivenheten för DVD-ROM i mastermod.

Kontrollera omkopplarens läge i valpolen för master/slave.

MS-DOS känner inte igen drivenheten för DVD-ROM.

Installera om drivenhetens drivrutin eller uppdatera denna med senaste version genom att ladda ned den från Samsungs webbplats.

-

Http://samsung-ODD.com

-

Http://samsung.com

Windows upptäcker inte drivenheten för DVD-ROM.

Detta fall kan inträffa vid problem med Windowsinstallationen; installera Windows på nytt.

Ljud-CD:n producerar inget ljud.

Kontrollera att ljudkabel är rätt ansluten till ljudutgångspolen på drivenheten för DVD-ROM och ljudkortets CD-IN-pol.

Kontrollera att ljudkortet är funktionsdugligt.

Justera volymkontrollen.

Kör CD-spelaren som kom med Windows eller ljudkortet.

Du kan lyssna på CD:n genom att ansluta hörlurarna till lämplig anslutning.

Om lämplig spelare har installerats, t.ex. Microsoft Windows Media

Player, kan volymen justeras med hjälp av hörlurarnas volymkontroll på drivenhetens frontpanel.

Väljs DIGITAL vid CD AUDIO PLAY i Media Player i Windows ME, visas inte hörluren i Digitalmoden.

Det går inte att avläsa CD-skivan eller avläsningen tar för lång tid.

Kontrollera kvalitén på CD-skivan och rengör den om det behövs.

Skivfacket öppnar inte.

Kontrollera att nätkabeln är rätt ansluten.

Stäng av strömmen och koppla ifrån datorn.

För in en nål eller utvikt gem i nödhålet och tryck stadigt till skivfacket öppnar.

När MPEG-programvaran spelar en video CD blir bilderna oregelbundna och drifthastigheten för låg.

Meddelandet "Skivan är inte inlagd" visas även efter skivan lagts in

Justera storleken på uppspelningsskärmen.

Efter att upplösningen på skärmen kontrollerats, bör den justeras vid behov.

Datorn kanske inte känner igen skivan om uppspelningen startar alltför snabbt efter skivinlägget. Öppna och stäng skivfacket och försök på nytt.

Rengör skivan och försök på nytt.

Drivenheten för DVD-ROM upptäcks inte efter anslutning till ljudkortet.

Ljudkortets gränssnittsmod är AT-BUS.

Därför måste drivenheten till DVD-ROM kopplas till IDE-porten på datorns moderkort, hellre än till ljudkortet, eller installera ett ljudkort kompatibelt med IDE.

Tekniska upplysningar

SAMSUNG strävar kontinuerligt att förbättra sina produkter. Följaktligen är både konstruktionsbeskrivningarna och dessa användarinstruktioner föremål för ändring utan förvarning

Tekniska specifikationer

POST

Modellnamn

SD-616Q

POST

SKIVA

Skivor som stöds i avläsningmod

DVD | CD

DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-VIDEO, CD-DA(Audio), CD-ROM,

CD-ROM XA, CD-Plus, CD-Extra, Photo-CD (Single, Multi - session),

Video CD ready, Enhanced CD, CD-I/FMV, CD-R, CD-RW, CD-TEXT

Skivdiameter

DRIVENHETENS PRESTANDA

120mm or 80mm

Dataöverföring s-hastighet

Konstant Max. 21 600 KB/sek (16X) / Max. 7 200 KB/sek (48X)

PIO-läge 4 16,6MB/sek.

Multiword DMA-läge 2 16,6MB/sek.

UDMA-läge 2 33MB/sek.

Åtkomsttid (typical)

Databuffert

Laser

115ms | 100ms

512KB

Halvledarlaser

Glidmekanism

Axelmotor

Lastmekanism

FELKVOT

FELKVOT

Stegmotor

Borstlös motor

Fack, likströmsmotor (Mjuk utmatning). H/V

10

-15

| Läge 1:10

-12

, Läge 2:10

-9

FRONTPANEL

Utmatningsknapp

Indikator

Hörlurar uteffekt

Volymkontroll

BAKPANEL

Effektbehov

Gränssnittsans lutning

Automatisk ut- och inmatning

BUSY

Stereominijack(Ø 3,6 mm) 0,60V ± 20% (rms) 33 ohm

Skaltavlamodell

+5 V : 1,2 A (rms), + 12 V : 1,5 A (rms)

ATAPI

Linje ut 0,7V ± 20%(rms) : 47Kohm

Molex 70203 eller andra kompatibla modeller.

Ljuduteffekt

Omkopplingblock

DRIFTMILJÖN

Drift

Förvaring

ALLMÄNT

Dimensioner

Temperatur: 5~45°C Fuktighet: 10~80%

Temperatur: -25~60°C Fuktighet: 10~90%

148,2 (B) x 42 (H) x 184 (D) mm (inkl. snedslipning)

740 g

Nettovikt

TILLFÖRLITLIGHET

MTBF

100.000 POH(25% arbetscykel)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement