Samsung PS43F4505AW Bruksanvisningar

Samsung PS43F4505AW Bruksanvisningar
E-MANUAL
Thank you for purchasing this Samsung
product. To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
Model___________ Serial No._____________
Innehåll
Kanalinställning
Inställningsegenskaper
• Använda INFO-knappen (Nu och nästaguide)
1
• Memorera kanaler
2
• Använda kanalmenyn
6
• Låsprogram
19
• Övriga funktioner
21
Grundfunktioner
Övrig information
• Utföra grundinställning
60
• Visa e-Manual
102
• Ställa in
61
• Använda självdiagnos
103
• Använda sovtimern
63
• Uppdatera programvaran
105
• Ställa in timern som På / Av
64
• Ändra användarläget
107
• Ekonomiska lösningar
69
• Visa Kontakta Samsung
108
• Övriga funktioner
71
• Använda läget Sport
109
• Använda satellitsystemet
110
• Använda det trådlösa nätverket
118
• Använda kabelnätverk
131
• Hantera nätverksanslutna enheter
138
• Använda DLNA-funktionerna
141
Avancerade funktioner
• Ändra det förinställda bildläget
32
• Ändra bildinställningar
33
• Ändra bildalternativen
41
• Ändra förinställt ljudläge
51
• Ändra ljudinställningar
52
• Välja ljudläget
59
• Använda källistan
78
• Ansluta en USB-enhet
79
• Använda Mediainnehållet
85
• Spela upp foton/videor/musik
87
• Använda 3D-funktionen
95
❑❑ Använda INFO-knappen (Nu och nästa-guide)
Skärmen identifierar aktuell kanal och status för vissa inställningar av ljud och bild.
Nu och nästa-guiden visar daglig information om TV-program för varje kanal
ordnat efter sändningstid.
NN Om du trycker på knappen INFO visas en banner med kanalinformation
högst upp på skärmen. Om du nu trycker på knappen ENTERE visas
detaljerad information om programmet.
●● Bläddra med ◄, ► för att visa information om ett önskat program medan
du tittar på aktuell kanal.
●● Bläddra med ▲, ▼ för att visa information för andra kanaler.
Svenska
▶
❑❑ Memorera kanaler
■■ Antenn
OO MENUm → Mottagning → Antenn → ENTERE
Innan din TV kan börja memorera tillgängliga kanaler måste du ange vilken typ av
signalkälla som är ansluten till TV:n.
◀
▶
Svenska
■■ Autoinställning
(landsberoende)
OO MENUm → Mottagning → Autoinställning → ENTERE
NN Automatiskt tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med
faktiska eller önskade programnummer. Om en kanal är låst visas PINinmatningsfönstret.
●● Autoinställning
Antenn (Antenn / Kabel): Välj antennkälla för memorering.
◀
NN Om du väljer Antenn söks en kanal automatiskt och lagras i TV:n.
Kanaltyp (Digital och Analog / Digital / Analog): Välj kanalkälla för
memorering.
Svenska
▶
Om du väljer Kabel → Digital och Analog, Digital eller Analog
–– Val av operatör (beroende på land): Väljer leverantör av kabeltjänster.
–– Sökläge: Söker alla kanaler med aktiva sändningsstationer och lagrar dem
i TV:n.
NN Om du väljer Snabb, kan du ställa in Nätverk, Nätverks-ID,
Frekvens, Modulering och Symbolhastighet manuellt genom att
trycka på fjärrkontrollens sifferknappar.
◀
–– Nätverk: Välj inställningsläge för Nätverks-ID bland Auto eller Manuellt.
●● Nätverks-ID: Om Nätverk är inställt på Manuellt kan du ställa in
Nätverks-ID med hjälp av sifferknapparna.
Svenska
▶
●● Frekvens: Visar kanalens frekvens (varierar beroende på land).
●● Modulering: Visar tillgängliga modulationsvärden.
●● Symbolhastighet: Visar tillgängliga symbolhastigheter.
●● Kabelsökningsalt.
(varierar endast beroende på land och kabelkanaler)
Ställer in ytterligare sökalternativ till exempel frekvens och symbolhastighet vid
sökning av kabelnät.
◀
Startfrekvens / Slutfrekvens: Ange start- eller stoppfrekvens (varierar
beroende på land).
Symbolhastighet: Visar tillgängliga symbolhastigheter.
Modulering: Visar tillgängliga modulationsvärden.
Svenska
▶
❑❑ Använda kanalmenyn
OO MENUm → Mottagning → Kanallista → ENTERE
■■ Kanallista
◀
Kanallista innehåller kanalerna som din TV visar om du trycker på kanalknappen.
Du kan visa kanalinformation, Alla, TV, Radio, Data/annat, Analog eller
Favoriter 1-5.
Tryck på knappen ► (Läge) för att ändra kanalläget eller tryck på knappen ◄
(Sorterar) för att ändra kanalordningen enligt kanalnummer eller namn i listan.
NN När du trycker på knappen CH LIST på fjärrkontrollen visas skärmen
Kanallista direkt.
Svenska
▶
Kanalsortering
●● Nummer/Namn: Ordnar kanalerna efter kanalnummer eller namn i listan.
Kanalläge
●● Antenn/Kabel: Växlar till Antenn eller Kabel.
●● Red. favoriter: Ställa in kanaler du tittar på ofta som favoriter.
NN Detaljerad information om att använda Red. favoriter finns i ”Red.
favoriter”.
◀
●● Favoriter 1-5: Visar alla favoritkanaler, i upp till fem grupper. Varje grupp har
en separat skärm.
NN TV:n visar Favoriter 1-5 endast om du har lagt till favoriter med hjälp av
Red. favoriter.
Svenska
▶
●●
●●
●●
●●
●●
Alla: Visar alla tillgängliga kanaler.
TV: Visar alla tillgängliga TV-kanaler.
Radio: Visar alla tillgängliga radiokanaler.
Data/annat: Visar alla tillgängliga MHP-kanaler och andra kanaler.
Analog: Visar alla tillgängliga analoga kanaler.
◀
▶
Svenska
■■ Guide
OO MENUm → Mottagning → Guide → ENTERE
EPG-information (elektronisk programguide) tillhandahålls av den som sänder
kanalen. Med hjälp av programscheman från den som sänder kanalen kan du
i förväg ställa in vilka program du vill titta på så ändras kanalen automatiskt till
vald programkanal vid angiven tidpunkt. Programposter kan vara tomma eller
inaktuella beroende på kanalstatus.
●● a Röd (Snabbnavigering): Visa TV-program i listan snabbt med hjälp av
◀
knapparna ▲/▼/◄/►.
●● b Grön (Kanalkategori): Välj den typ av kanaler som du vill visa.
●● { Gul (Schemahanterare): Går till reserverade program i Schemahanterare.
Svenska
▶
■■ Schemahanterare
OO MENUm → Mottagning → Schemahanterare → ENTERE
Du kan ange önskad kanal för att visas automatiskt på avsedd tid. Dessutom kan
du visa, ändra eller ta bort en kanal som du har reserverat för att titta på.
NN Om du vill använda denna funktion måste du först ställa in aktuell tid med
hjälp av funktionen Tid → Klocka i menyn System.
1. Tryck på Schema på skärmen för Schemahanterare. Menyn Schemalägg
visning visas.
◀
2. Tryck på knapparna ▲/▼/◄/► för att ställa in varje alternativmeny.
●● Antenn: Välj önskad sändningssignal.
●● Kanal: Välj önskad kanal.
Svenska
▶
●● Upprepa: Välj En gång, Manuellt, Lör~Sön, Mån~Fre eller Varje dag
för att ställa in efter önskemål. Om du väljer Manuellt kan du ställa in den
dag du vill ha.
NN Märket (c) anger att dagen är vald.
●● Datum: Du kan ange önskat datum.
NN Det är tillgängligt när du väljer En gång i alternativet Upprepa.
●● Starttid: Du kan ställa in den starttid du önskar.
NN Om du vill redigera eller avsluta ett reserverat schema ska du välja det
◀
reserverade schemat i Schemahanterare. Sedan trycker du på knappen
ENTERE och väljer Redig. eller Ta bort.
Svenska
▶
■■ Redigera kanal
OO MENUm → Mottagning → Redigera kanal → ENTERE
Du kan redigera eller ta bort kanaler.
1. Gå till skärmen Redigera kanal.
2. Tryck på knapparna ▲/▼ för att välja önskad kanal och tryck sedan på
knappen ENTERE. Märket (c) indikerar kanalen som du har valt.
NN Du kan välja mer än en kanal.
◀
NN Tryck på ENTERE igen för att avmarkera kanalen.
Svenska
▶
NN Använda färg- och funktionsknapparna med Redigera kanal.
●● a Röd (Ändra nummer): Ändrar kanalordningen i kanallistan.
●● b Grön (Lås / Lås upp): Låser en kanal så att kanalen inte kan väljas och
visas. / lås upp en kanal som du har låst.
NN Den här funktionen är bara tillgänglig när Kanallås är inställt på På.
NN PIN-inmatningsfönstret visas. Ange din 4-siffriga PIN-kod. Ändra PINkoden med alternativet Ändra PIN.
●● { Gul (Ta bort): Radera en kanal från kanallistan.
◀
▶
Svenska
●● } Blå (Markera alla/Avmarkera alla): Markera eller avmarkera alla
kanaler på en gång.
●●
(Gå till): Gå direkt till en kanal genom att trycka på
nummerknapparna (0–9).
●● k (Sida): Gå till föregående eller nästa sida.
●● E (Klart): Slutföra ändringar i kanalordningen.
●● T (Verktyg): Visar alternativmenyn. Posterna som visas i alternativmenyn
◀
kan variera på grund av kanaltyp och kanalstatus.
–– Sorterar (endast digitala kanaler): Ändrar sorteringen i listan efter
kanalnummer eller -namn.
–– Antenn: Välj önskad sändningssignal.
Svenska
▶
–– Kategori: Ändra kanalläget till Alla, TV, Radio, Data/annat, Analog,
Senaste visade eller Oftast visade. Valt kanalläge visas.
–– Red. favoriter: Gå direkt till skärmen Red. favoriter.
–– Byt namn på kanal (endast analoga kanaler): Tilldela en kanal ett
namn på upp till fem tecken. T.ex. Mat, Golf osv. Detta gör det enklare
att hitta och välja kanalen.
–– Kanalinfo: Visa detaljerad information om vald kanal.
–– Information: Visar detaljerad information om valt program.
◀
▶
Svenska
■■ Red. favoriter t
OO MENUm → Mottagning → Red. favoriter → ENTERE
Du kan lägga till, redigera eller ta bort favoritkanaler.
1. Gå till skärmen Red. favoriter.
2. Tryck på knapparna ▲/▼ för att välja önskad kanal och tryck sedan på
knappen ENTERE.
◀
3. Välj en specifik favoritlista bland Favoriter 1-5 med hjälp av knappen b (Ändra
fav.) och sedan trycka på knappen { (Lägg till). Vald kanal har lagts till i
Favoriter 1-5.
NN En favoritkanal kan läggas till i flera av favoriterna bland Favoriter 1-5.
Svenska
▶
NN Använda färg- och funktionsknapparna med Red. favoriter.
●● a Röd (Kategori / Ändra ordning)
–– Kategori: Ändra kanalläget till Alla, TV, Radio, Analog, Data/annat,
Senaste visade, Oftast visade. Valt kanalläge visas.
–– Ändra ordning: Ändra ordningen för favoritkanaler.
–– E (Klart): Slutföra ändringar i kanalordningen.
◀
●● b Grön (Ändra fav.): Ändra favoritlistan bland Favoriter 1-5.
●● { Gul (Lägg till / Ta bort)
–– Lägg till: Lägga till valda kanaler i Favoriter 1-5.
–– Ta bort: Ta bort favoritkanalen från Favoriter 1-5.
●● } Blå (Markera alla/Avmarkera alla): Markera eller avmarkera alla
kanaler på en gång.
Svenska
▶
●●
(Gå till): Gå direkt till en kanal genom att trycka på
nummerknapparna (0–9).
●● k (Sida): Gå till föregående eller nästa sida.
●● T (Verktyg): Visar alternativmenyn. Posterna som visas i alternativmenyn
kan variera på grund av kanaltyp och kanalstatus.
–– Kop. till favoriter: Redigera vald favoritkanal i Favoriter 1-5. Du kan
lägga till eller ta bort från favoritlistan.
◀
––
––
––
––
Byt namn på favor.: Ange ditt eget favoritkanalnamn.
Antenn: Välj önskad sändningssignal.
Redigera kanal: Gå direkt till skärmen Redigera kanal.
Information: Visar detaljerad information om valt program.
Svenska
▶
❑❑ Låsprogram
■■ Programklassific.lås
(landsberoende)
OO MENUm → Mottagning → Programklassific.lås → ENTERE
Förhindrar med hjälp av en användarinställd 4-siffrig PIN-kod att obehöriga
användare, t.ex. barn, tittar på olämpliga program. Om den valda kanalen är låst
visas symbolen ”\”.
◀
NN Posterna för Programklassific.lås varierar beroende på land.
Svenska
▶
■■ Kanallås
OO MENUm → Mottagning → Kanallås → ENTERE
Lås kanaler i Kanalmenyn för att förhindra obehöriga användare, t.ex. barn, tittar
på olämpliga program.
NN Endast tillgänglig när Källa är inställt till TV.
◀
▶
Svenska
❑❑ Övriga funktioner
■■ Kanalinställningar
OO MENUm → Mottagning → Kanalinställningar → ENTERE
●● Land (område)
(landsberoende)
PIN-inmatningsfönstret visas. Ange din 4-siffriga PIN-kod.
◀
Digital kanal: Byt land för digitala kanaler.
Analog kanal: Ändra land för analoga kanaler.
Svenska
▶
●● Manuell inställning
Söker manuellt efter kanaler och lagrar dem i TV:n.
NN Om en kanal är låst visas PIN-inmatningsfönstret.
NN Beroende på kanalkälla kanske inte Manuell inställning stöds.
●● Digital kanalinställning: Söker manuellt efter digitala kanaler och lagrar
◀
dem i TV:n. Tryck på knappen Ny för att söka efter digitala kanaler. När
sökningen har slutförts uppdateras kanalen i kanallistan.
–– När du väljer Antenn → Antenn: Kanal, Frekvens, Bandbredd
–– När du väljer Antenn → Kabel: Frekvens, Modulering,
Symbolhastighet
Svenska
▶
●● Analog kanalinställning: Söker efter en analog kanal. Tryck på knappen
Ny för att söka kanaler efter Program, Färgsystem, Ljudsystem, Kanal,
Sök.
NN Kanalläge
–– P (programläge): När inställningen är klar har sändarna i ditt
område tilldelats positionsnummer från P0 till P99. Du kan välja en
kanal genom att ange positionsnumret i det här läget.
–– C (antennkanalläge) / S (kabelkanalläge): I dessa två lägen
◀
kan du välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för
antennsändaren eller kabelkanalen.
Svenska
▶
●● Fininst.
(endast analoga kanaler)
Om signalen är svag eller om det finns störningar kan du finjustera en kanal
manuellt.
NN Fininställda kanaler markeras med en asterisk ”*”.
NN Om du vill återställa fininställningen väljer du Återställ.
●● Överför kanallista
(landsberoende)
◀
Importerar eller exporterar kanalkartan. Anslut en USB-lagringsenhet för att
använda den här funktionen.
NN Inmatningsskärmen för PIN-nummer visas. Ange din 4-siffriga PIN-kod.
NN Filsystem som stöds är FAT och exFAT.
●● Ta bort CAM Operator-profil: Välja CAM-operatören som ska tas bort.
Svenska
▶
■■ Undertext t
OO MENUm → Mottagning → Undertext → ENTERE
Använd den här menyn för att ställa in läge för Undertext.
●● Undertext: Slår på och av undertexter.
●● Textningsläge: Ställer in läge för undertext.
●● Textningsspråk: Ställer in språk för undertext.
NN Om programmet du tittar på saknar stöd för funktionen Nedsatt hörsel
◀
aktiveras Normal automatiskt även om Nedsatt hörsel har valts.
NN Engelska är standard om det valda språket saknas för sändningen.
●● Primär undertext: Ställa in den primära undertexten.
●● Sekundär undertext: Ställa in den sekundära undertexten.
Svenska
▶
■■ Ljudalternativ
(endast digitala kanaler)
OO MENUm → Mottagning → Ljudalternativ → ENTERE
●● Ljudspråk t
Ändra standardinställning för ljudspråk.
Primärt ljud/Sekundärt ljud: Du kan ställa in primärt eller sekundärt ljud.
NN Det tillgängliga språket kan skilja sig beroende på sändning.
◀
▶
Svenska
●● Ljudformat
När ljudet sänds ut från både huvudhögtalaren och ljudmottagaren kan det
uppstå ett eko på grund av dekoderhastigheten mellan huvudhögtalare och
ljudmottagare. I så fall ska du använda funktionen TV-högtalare.
NN Ljudformat kan skilja sig beroende på sändning. 5.1-kanals Dolby
digitalljud är endast tillgängligt vid anslutning till en extern högtalare med
en optisk kabel.
●● Ljudbeskrivning (ej tillgängligt på alla platser)
◀
Funktionen hanterar ljudströmmen för ljudbeskrivningen (AD) när den skickas
med huvudljudet från avsändaren.
Ljudbeskrivning: Slår av och på funktionen för ljudbeskrivning.
Volym: Ändra volymen för ljudbeskrivning.
Svenska
▶
■■ Text-TV-språk
(landsberoende)
OO MENUm → Mottagning → Text-TV-språk → ENTERE
●● Text-TV-språk
NN Engelska är standard om det valda språket saknas för sändningen.
●● Primär text-tv / Sekundär text-tv
NN Primär text-tv och Sekundär text-tv stöds inte i alla områden.
◀
▶
Svenska
■■ Digital text
(endast Storbritannien)
OO MENUm → Mottagning → Digital text → ENTERE
Om programmet sänds med digital text är den här funktionen aktiverad.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts
◀
Group) En internationell standard för datakrypteringssystem som används
inom multimedia och hypermedia. Det är på en högre nivå än MPEGsystemet, som inkluderar datalänkad hypermedia som stillbilder, teckentjänst,
animering, grafik och videofiler samt multimedia data. MHEG är en
användarinteraktionsteknik och används inom olika fält som inkluderar VOD
(Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleutbildning, tele-konferenser, digitala bibliotek och nätverksspel.
Svenska
▶
■■ Common Interface
OO MENUm → Mottagning → Common Interface → ENTERE
●● CI-meny: Här kan användaren välja alternativ på CAM-menyn. Välj CI-menyn
från menyn PC Card (pc-kort).
●● Kodar CAM Video: Du kan konfigurera inställningarna för att transkoda video
codec från CAM automatiskt. Slå Av den om du inte vill använda den.
NN Du måste använda en CAM som stöder transkodning av video codec.
◀
▶
Svenska
●● Applikationsinfo: Visa information på det CAM som är isatt på CI-platsen och
på ”CI eller CI+ CARD” som är isatt i CAM. Du kan installera en CAM när som
helst, oavsett om TV:n är på eller av.
1. Köp en CI CAM-modul hos närmaste återförsäljare eller beställ den via
telefon.
2. Sätt in ”CI eller CI+ CARD” i CAM i pilens riktning.
3. För in CAM med ”CI eller CI+ CARD” på Common Interface-platsen i
pilens riktning så att den passas in parallellt med platsen.
◀
4. Kontrollera om du kan se bilder på en kodad kanal.
Svenska
▶
❑❑ Ändra det förinställda bildläget
■■ Bildläge t
OO MENUm → Bild → Bildläge → ENTERE
Välj önskad bildtyp.
NN Om en PC ansluts kan du endast göra ändringar av Underhållning och
Standard.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Dynamisk: Passar ett ljust rum.
Standard: Passar i normala ljusförhållanden.
Naturlig för LED 6-serien : Passar för att minska trötta-ögon-effekten.
Film: Passar när du ska titta på film i ett mörkt rum.
Underhållning: Passar för att titta på filmer och spela spel.
NN Det är endast tillgänglig när en PC ansluts.
Svenska
▶
❑❑ Ändra bildinställningar
■■ Samsung MagicAngle
för LED 19-tums och 22-tums modeller
OO MENUm → Bild → Samsung MagicAngle → ENTERE
Justera skärmvisningsvinkeln för att optimera skärmkvaliteten enligt
visningspositionen.
●● Samsung MagicAngle: När du tittar på skärmen från en vinkel under eller
◀
över inställningen för det passande läget för varje position, kan du få en
liknande bildkvalitet som när du tittar direkt på skärmen framifrån.
Av: Välj det här alternativet när du tittar framifrån.
Bakåtlutat läge: Välj det här alternativet när du tittar från en något lägre
position.
Stående läge: Välj det här alternativet när du tittar uppifrån.
●● Läge: Justera skärmvisningsvinkeln.
NN När Samsung MagicAngle är inställt på Bakåtlutat läge eller Stående läge,
är Gamma inte tillgängligt.
Svenska
▶
■■ Bakgrundsljus för LED-TV / Celljusstyrka
Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton (G/R)
för PDP-TV
/ Kontrast /
TV:n har flera inställningsalternativ för bildkvalitetskontroll.
NN OBS!
●● I analoga lägen, TV, Ext., AV, i PAL-systemet är inte funktionen Ton (G/R)
◀
tillgänglig.
●● Om du ansluter till en dator kan du endast göra ändringar i
Bakgrundsljus för LED-TV / Celljusstyrka för PDP-TV , Kontrast,
Ljusstyrka och Skärpa.
●● Inställningarna kan ändras och lagras för varje extern enhet som är
ansluten till TV:n.
●● Om du sänker bildens ljusstyrka minskar energiförbrukningen.
Svenska
▶
■■ Bildstorlek
OO MENUm → Bild → Bildstorlek → ENTERE
Ställ in olika bildalternativ, såsom bildstorlek och bildförhållande.
NN De tillgängliga alternativen kan variera beroende på valt läge.
NN Alternativen för bildstorleken kan variera beroende på storleken på källan för
indata.
●● Bildstorlek t: Kabel-TV-boxen /satellitmottagaren kan ha en egen
◀
uppsättning skärmstorlekar. Dock rekommenderar vi att du använder läget
16:9 för det mesta.
Auto Wide: Justerar automatiskt bildstorleken till formatet 16:9.
16:9: Ställer in bilden i bredbildsläget 16:9.
Wide Zoom: Förstorar bildstorleken mer än 4:3.
NN Justerar Position genom att använda knapparna ▲, ▼.
Svenska
▶
Zoom: Förstorar bredbild i storleken 16:9 vertikalt för att anpassas till
skärmstorleken.
NN Ändrar Zoom eller Position genom att använda knapparna ▲, ▼.
4:3: Ställer in bilden i bredbildsläget 4:3.
NN Titta inte för länge i formatet 4:3. Spår av kanter som visas till vänster,
◀
höger och i mitten på skärmen kan brännas in i skärmen och det täcks
inte av garantin.
Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan att beskära när insignalen HDMI
(720p / 1080i / 1080p) eller Komponent (1080i / 1080p) används.
Svenska
▶
Smart visning 1
för LED 6-serien
: Minskar originalskärmen med 50%.
Smart visning 2
för LED 6-serien
: Minskar originalskärmen med 25%.
NN OBS!
●● Smart visning 1 aktiveras bara i HDMI-läget.
●● Smart visning 2 aktiveras bara i DTV- och HDMI-läget.
●● Bildstorleken kan variera beroende på den ingående upplösningen
◀
när innehållet spelas upp med Videor under Media Play.
●● Zoom/Position: Justera bildstorlek och -position. Endast tillgängligt i läget
Zoom.
●● Position: Justera bildpositionen. Bara tillgängligt i Anpassa t. skärm eller
Wide Zoom.
Svenska
▶
NN OBS!
●● Efter det att du har valt att Anpassa t. skärm i läget HDMI (1080i /
1080p) eller Komponent (1080i / 1080p) kan du behöva centrera bilden :
1.Välj Position. Tryck på knappen ENTERE.
2. Tryck på knappen ▲, ▼, ◄ eller ► för att flytta bilden.
●● Om du vill återställa positionen du har justerat ska du välja Återställ i
◀
skärmfönstret Position. Bilden återställs till standardposition.
●● Om du använder funktionen Anpassa t. skärm med HDMI 720p-ingång
kommer 1 rad att bli beskuren överst, nederst, till vänster och till höger
som i överskanningsfunktionen.
●● 4:3-skärmstorlek: Endast tillgängligt när bildstorleken är inställd på Auto
Wide. Du kan bestämma önskad bildstorlek som 4:3 WSS (Wide Screen
Service) eller originalstorlek. Olika europeiska länder kräver olika bildstorlekar.
Svenska
▶
■■ BIB t
OO MENUm → Bild → BIB → ENTERE
Du kan titta samtidigt på TV:n och en extern videokälla. Om du exempelvis har en
kabelbox ansluten till kabel in-uttaget kan du använda BIB för att titta på program
från kabelboxen och en film från en Blu-ray-spelare som är ansluten till HDMI Inuttaget.
NN OBS!
◀
●● Om du slår av TV:n medan du är i läget BIB (Bild i bild) försvinner BIB-
fönstret.
●● Du kan märka en viss onaturlighet i underbildsfönstret när du använder
huvudskärmen för att visa ett spel eller karaoke.
Svenska
▶
●● Inställningar för BIB
Huvudbild
Underbild
Component, HDMI
TV
●● BIB: Aktivera eller inaktivera BIB-funktionen.
●● Antenn: Välj antingen Antenn eller Kabel som ingångskälla för
◀
●●
●●
●●
●●
underskärmen.
Kanal: Välj kanal för underskärmen.
Storlek: Välj en storlek för underbilden.
Position: Välj en position för underbilden.
Ljudval: Du kan välja önskat ljud i läget BIB.
Svenska
▶
❑❑ Ändra bildalternativen
■■ Avancerade inställningar
OO MENUm → Bild → Avancerade inställningar → ENTERE
(tillgänglig i läget Standard / Film)
Du kan justera detaljerade inställningar för skärmen inklusive färg och kontrast.
NN Om en PC ansluts kan du endast göra ändringar av Vitbalans och Gamma.
◀
●● Dynamisk kontr.: Justera skärmens kontrast.
●● Svärta: Välj svärtningsnivå för att ändra skärmdjupet.
●● Hudfärg: Justera färgen för hudton.
Svenska
▶
●● Läget Endast RGB: Visar färgerna Röd, Grön och Blå för att göra
finjusteringar av ton och mättnad.
●● Färgområde: Ändra den färgrymd som finns för att skapa bilden.
NN För att justera Färg, Röd, Grön, Blå och Återställ du in Färgområde till
Personlig. för PDP TV-/LED 6-serien
●● Vitbalans: Ändra färgtemperaturen för mer naturlig bild.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Ändra respektive färgs (röd, grön, blå) djup.
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Ändra respektive färgs (röd, grön, blå) ljusstyrka.
◀
Återställ: Återställer Vitbalans till standardvärdena.
Svenska
▶
●● 10 p vitbalans
: Kontrollerar vitbalansen i
10-punktsintervaller genom att justera röd, grön och blå ljusstyrka.
NN Tillgänglig när bildläget är inställt på Film och när den externa ingången
är inställd på alla ingångar.
NN Vissa externa enheter kanske inte stöder den här funktionen.
för PDP TV-/LED 6-serien
Intervall: Välj intervall att justera.
Röd: Justerar nivån för rött.
Grön: Justerar nivån för grönt.
◀
Blå: Justerar nivån för blått.
Återställ: Återställer 10 p vitbalans till standardvärdena.
●● Gamma: Ändrar primärfärgernas intensitet.
Svenska
▶
●● Expertmönster
: Genom att köra funktionen
Expertmönster kan bilden kalibreras utan en generator eller ett filter. Om
OSD-menyn försvinner eller en annan meny än Picture (Bild) öppnas sparas
kalibreringen och fönstret Expertmönster stängs.
NN Under tiden Expertmönster körs hörs inget ljud.
för PDP TV-/LED 6-serien
NN Endast aktiverat på Component-/HDMI-modeller.
●● Rörelsebelysning: Minska strömförbrukningen genom att kontrollera
◀
ljusstyrkan.
NN Den här funktionen stöds inte i läget 3D.
för PDP 4900/LED 6-serien
NN Alternativet är endast tillgängligt i läget Standard.
NN Om du ändrar ett inställningsvärde för Bakgrundsljus
▶
för LED-TV
Celljusstyrka för PDP-TV , Ljusstyrka eller Kontrast, ställs
Rörelsebelysning in på Av.
Svenska
/
■■ Bildalternativ
OO MENUm → Bild → Bildalternativ → ENTERE
NN Om en PC ansluts kan du endast göra ändringar av Färgton.
●● Färgton
NN Varm1 och Varm2 inaktiveras när bildläget är Dynamisk.
NN Inställningarna kan ändras och lagras för varje extern enhet som är
ansluten till en ingång på TV:n.
◀
●● Digital rensad vy: Om sändningssignalen som din TV tar emot är för svag
kan du aktivera Digital rensad vy för att bidra till att minska statiska bilder
och spökbilder som kan visas på skärmen.
NN När signalen är svag väljer du ett av alternativen tills den bästa bilden
visas.
Svenska
▶
Autovisualisering: När du ändrar analoga kanaler visas signalstyrkan.
NN Endast tillgänglig för analoga kanaler.
NN När knappen INFO är nedtryckt visas fältet signalstyrka.
NN När fältet är grönt tar du emot bästa möjliga signal.
●● MPEG-brusfilter: Minskar MPEG-bruset för att få bättre bildkvalitet.
●● HDMI svärta: Väljer svärtningsnivå på skärmen för att justera skärmdjupet.
NN Endast tillgängligt i HDMI-läget (RGB-signaler).
◀
▶
Svenska
●● Filmläge: Ställer in TV:n för att automatiskt känna av och bearbeta filmsignaler
från alla källor och justera till optimal bildkvalitet.
NN Funktionen Cinema Smooth aktiveras endast när en HDMI 24 Hz-signal
matas in. för PDP-TV
NN Tillgängligt i TV-läge och externt inmatningsläge med stöd för SD
(480i/576i) och HD (1080i), förutom i PC-läge.
NN Om skärmen inte ser naturlig ut ändrar du alternativet till Av / Auto1 /
Auto2 i Filmläge.
◀
▶
Svenska
●● Motion Plus
◀
: Tar bort fördröjningar från snabba scener med
mycket rörelse för att ge en klarare bild.
NN Informationsskärmen på tv:n visar upplösning och frekvens för insignalen
(60 Hz), men inte den frekvens tv:n genererar för bilden den visar via
funktionen Motion Plus.
NN Om det uppstår brus på skärmen ska du ställa in Motion Plus till
Av. Om Motion Plus är Personlig, kan du ställa in Brusreducering,
Skakreducering eller Återställ manuellt.
NN Om Motion Plus är inställd på Demo kan du jämföra skillnaden mellan
läget på och läget av.
för LED 6-serien
Svenska
▶
Brusreducering: Ändrar brusreduceringsnivån för videokällor.
Skakreducering: Ändrar skakreduceringsnivån för videokällor när du spelar
upp filmer.
LED Clear Motion: Tar bort fördröjningar från snabba scener med mycket
rörelse för att ge en klarare bild.
NN Alternativet avaktiveras när bildläget ställs in på Naturlig.
NN Skärmen kan bli något mörkare när du använder LED Clear Motion.
Återställ: Återställ anpassade inställningar.
◀
●● Svart-optimerare
för PDP-TV
: Lyfter fram svarta färgernas djup och utökar
kontrastförhållandet.
NN Om du ansluter till en dator kommer det att stängas av och inaktiveras.
NN När TV:n styr andra program inaktiveras det. (t.ex. medieuppspelning,
BIB, text-tv)
Svenska
▶
■■ Bild av t
OO MENUm → Bild → Bild av → ENTERE
Bildskärmen stängs av men ljudet är fortsatt på. Tryck på valfri knapp förutom
volymknappen för att slå på skärmen.
■■ Återställ bild
OO MENUm → Bild → Återställ bild → ENTERE
Återställer aktuellt bildläge till dess standardinställningar.
◀
▶
Svenska
❑❑ Ändra förinställt ljudläge
■■ Ljudläge
OO MENUm → Ljud → Ljudläge → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Standard: Väljer normalt ljudläge.
Musik: Förstärker musik och inte röst.
Film: Ger det bästa filmljudet.
Klar röst: Förstärker röster i förhållande till andra ljud.
Förstärk: Ökar intensiteten på högfrekvensljud så att personer med nedsatt
hörsel kan höra bättre.
NN Om Välj högtalare är inställt på Extern högtalare, avaktiveras Ljudläge.
Svenska
▶
❑❑ Ändra ljudinställningar
■■ Ljudeffekt
(endast standardljudläge)
OO MENUm → Ljud → Ljudeffekt → ENTERE
●● DTS TruSurround
Den här funktionen ger en virtuell 5.1-kanals surroundljudupplevelse via ett par
högtalare tack vare HRTF-teknik (Head Related Transfer Function).
◀
●● DTS TruDialog
Med den här funktionen kan du öka intensiteten på en röst i förhållande till
bakgrundsmusik eller ljudeffekter så att dialogen kan höras bättre under ett
program.
Svenska
▶
●● Equalizer
Använd Equalizer för att anpassa ljudinställningarna för varje enskild högtalare.
Balans: Ändrar balansen mellan höger och vänster högtalare.
100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (bandbreddsjustering): Ändrar nivån
på specifika bandbreddsfrekvenser.
Återställ: Återställer equalizern till standardinställningar.
NN Om Välj högtalare är inställt på Extern högtalare, avaktiveras Ljudeffekt.
◀
■■ 3D-ljud
för PDP 4900/LED 6-serien
OO MENUm → Ljud → 3D-ljud → ENTERE
3D-ljudteknologin tillhandahåller det uppslukande ljudet från popup-effekten från
3D-video genom djupkontroll av ljud i perspektiv.
NN Endast tillgängligt vid visning av 3D-bilder.
Svenska
▶
■■ Högtalarinställningar
OO MENUm → Ljud → Högtalarinställningar → ENTERE
●● Välj högtalare t
Ett eko kan uppstå på grund av annan avkodningshastighet mellan
huvudhögtalaren och ljudmottagaren. I så fall ska du ställa in TV:n till Extern
högtalare.
NN Om Välj högtalare är inställt på Extern högtalare, fungerar inte
◀
volymknapparna och MUTE-knappen och ljudinställningarna blir
begränsade.
NN När Välj högtalare är inställt på Extern högtalare.
●● TV-högtalare: Av, Extern högtalare: På
NN När Välj högtalare är inställt på TV-högtalare.
●● TV-högtalare: På, Extern högtalare: På
NN Om det inte finns någon videosignal kommer båda högtalarna att vara
tysta.
Svenska
▶
●● Autovolym
för att jämna ut volymnivå på respektive kanal, ställ in som Normal.
Natt: Det här läget ger en förbättrad ljudupplevelse jämfört med läget Normal
och ger nästan inget oljud. Det är användbart på natten.
NN För att använda volymkontrollen på källenheten som är ansluten till TV:n
på det sätt som visas nedan ska Autovolym ställas in på Av på TV:n.
Annars kan det hända att ändringar på volymkontrollen på källenheten
inte tillämpas.
◀
▶
Svenska
■■ Ytterligare inställningar
OO MENUm → Ljud → Ytterligare inställningar → ENTERE
●● DTV-ljudnivå (endast digitala kanaler): Med den här funktionen kan du minska
skillnaderna för en röstsignal (där en av signalerna tas emot under en digital
TV-sändning) till önskad nivå.
NN Beroende på typ av sändningssignal kan MPEG / HE-AAC justeras
mellan -10dB och 0dB.
NN Ändra i intervallet 0 och -10 för att öka eller minska volymen.
◀
▶
Svenska
●● Utgång för dig. ljud: Digitala ljudutgångar används för att ge digitalt ljud,
minska störningar till högtalare och olika digitala enheter, t.ex. en DVD-spelare.
Ljudformat: Du kan välja det digitala ljudutgångsformatet. Det tillgängliga
digitala ljudutgångsformatet kan variera på grund av ingångskällan.
NN Genom att ansluta 5.1-kanals högtalare i en Dolby Digital-inställning kan
du maximera den interaktiva 3D-ljudupplevelsen.
Ljudfördröjning: Justera skillnader mellan ljud och bild när du tittar på TV eller
video och lyssnar på digitalt ljud via en extern enhet som exempelvis en AVmottagare (0ms ~ 250ms).
◀
▶
Svenska
●● Dolby Digital-komp: Den här funktionen minimerar signalskillnader mellan en
dolby digital-signal och en röstsignal (t.ex. MPEG-ljud, HE-AAC, ATV-ljud).
NN Välj Line för att få ett dynamiskt ljud och RF för att minska skillnaden
mellan högt och lågt ljud nattetid.
Line: Ställ in utnivå för signaler som är högre eller mindre än -31dB (referens)
antingen till -20dB eller -31dB.
RF: Ställ in utnivå för signaler som är högre eller mindre än -20dB (referens)
antingen till -10dB eller -20dB.
◀
■■ Återställ ljud
OO MENUm → Ljud → Återställ ljud → ENTERE
Återställ alla ljudinställningar till fabriksstandard.
Svenska
▶
❑❑ Välja ljudläget t
När du ställer in Dual I-II visas aktuellt ljudläge på skärmen.
A2 Stereo
NICAM Stereo
◀
Ljudtyp
Dual I-II
Standard
Mono
Mono
Automatisk ändring
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dual
Dual I ↔ Dual II
Dual I
Mono
Mono
Automatisk ändring
Stereo
Mono ↔ Stereo
Dual
Mono → Dual I
 Dual II 
Dual I
NN Om stereosignalen är svag och automatisk växling förekommer ska du byta
till mono.
NN Endast aktiverad i stereoljudsignal.
NN Endast tillgänglig när Källa är inställt på TV.
Svenska
▶
❑❑ Utföra grundinställning
■■ Inställning
OO MENUm → System → Inställning → ENTERE
Ställa in kanaler och tid när TV:n installeras för första gången eller vid återställning
av enheten.
NN Genomför inställningen första gången genom att följa anvisningarna på TV:n.
◀
▶
Svenska
❑❑ Ställa in
■■ Tid
OO MENUm → System → Tid → ENTERE
Den aktuella tiden visas varje gång du trycker på knappen INFO.
●● Klocka: Att ställa in klockan är nödvändigt för att kunna använda olika
timerfunktioner på TV:n.
NN Om du drar ur strömsladden måste du ställa in klockan igen.
◀
Klockläge: Du kan ställa in aktuell tid manuellt eller automatiskt.
–– Auto: Ställ in aktuell tid automatiskt genom att använda tiden från den
digitala kanalen.
NN Antennen måste anslutas för att ställa in tiden automatiskt.
–– Manuellt: Ställ in den aktuella tiden manuellt.
NN Beroende på sändningsstation och -signal kanske den automatiska tiden
inte ställs som den ska. I så fall ska du ställa tiden manuellt.
Svenska
▶
Ställ klockan: Ställ in Datum och Tid.
NN Endast tillgängligt när Klockläge är inställt på Manuellt.
NN Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Tidszon (beroende på land): Välj din tidszon.
NN Den här funktionen är bara tillgänglig när Klockläge är inställt som Auto.
NN När du väljer Manuellt i Tidszon, inaktiveras GMT och DST.
◀
Tidförskjutning (beroende på land) för PDP 4900-serien : Justera tiden nät
TV:n tar emot tidsinformation via internet. Ställ in rätt tid genom att välja en
förskjutning.
NN Den aktuella tiden ställs in genom ett nätverk, om TV:n misslyckas med
att ta emot tidsinformation, inklusive sändningssignal från TV-kanaler. (t.ex.
titta på TV via digital-TV-box, satellitmottagare etc.)
Svenska
▶
❑❑ Använda sovtimern
OO MENUm → System → Tid → Sovtimer → ENTERE
●● Sovtimer t: Stänger automatiskt av TV:n efter en förinställd tidsperiod.
(30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minuter)
NN Använd knapparna ▲/▼ för att välja en tidsperiod och tryck sedan på
ENTERE. Avbryt Sovtimer genom att välja Av.
◀
▶
Svenska
❑❑ Ställa in timern som På / Av
OO MENUm → System → Tid → Påslagningstid <eller> Sluttid → ENTERE
●● Påslagningstid: Du kan ställa in tre separata konfigurationer för
Påslagningstid. (Påslagningstid 1, Påslagningstid 2, Påslagningstid 3)
Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller
Manuellt för att ställa in enligt önskan. Om du väljer Manuellt, kan du ange
den dag du vill aktivera timern.
◀
NN Märket c anger att dagen är vald.
Tid: Ange timmar och minuter.
Volym: Välj önskad ljudnivå.
Svenska
▶
Källa: Välja källan för innehållet som spelas upp när TV:n slås på. Du kan:
–– Välja TV och ställa in att en specifik antenn- eller kabelkanal ska visas på
TV:n.
–– Välja USB och ställa in att en foto- eller ljudfil från en USB-enhet ska
spelas upp på TV:n.
–– Välja en källa på TV:n, med en kabel-tv-box ansluten, och ställa in att en
◀
kanal från kabel-tv-boxen ska visas på TV:n.
NN USB-enheten måste vara ansluten till TV:n för att du ska kunna välja
USB.
Svenska
▶
NN Om du väljer en annan källa än TV eller USB måste du:
●● Ha en kabel- eller satellit-tv-box ansluten till källan
●● Ställa in tv-boxen på kanalen som du vill visa när TV:n slås på
●● Lämna tv-boxen på.
NN När du väljer en annan källa än TV eller USB döljs alternativen Antenn
och Kanal.
Antenn (när Källa är inställt på TV): Välj ATV eller DTV.
Kanal (när Källa är inställt på TV): Välj önskad kanal.
◀
▶
Svenska
Musik / Foto (när Källa är inställt på USB): Välj en mapp i USB-enheten
som innehåller musik- eller fotofiler som ska spelas upp när TV:n slås på
automatiskt.
–– Om det inte finns några musikfiler på USB-enheten eller om mappen som
innehåller musikfiler inte har valts kommer inte timerfunktionen att fungera
som den ska.
◀
–– Om det bara finns en fotofil på USB-enheten kan inget bildspel visas.
–– Om mappnamnet är för långt kan mappen inte väljas.
–– Varje USB du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder mer
än en USB av samma typ ska du se till att mapparna som tilldelas USBenheterna har olika namn.
Svenska
▶
–– Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en multi cardläsare när du använder Påslagningstid.
–– Funktionen Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter
som har ett inbyggt batteri, MP3-spelare eller PMP från vissa tillverkare,
eftersom dessa enheter tar lång tid att identifiera.
●● Sluttid: Du kan ställa in tre separata konfigurationer för Sluttid. (Sluttid 1,
◀
Sluttid 2, Sluttid 3)
Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller
Manuellt för att ställa in enligt önskan. Om du väljer Manuellt, kan du ange
den dag du vill aktivera timern.
NN Märket c anger att dagen är vald.
Tid: Ange timmar och minuter.
Svenska
▶
❑❑ Ekonomiska lösningar
■■ Ekolösning
OO MENUm → System → Ekolösning → ENTERE
●● Energispar: Justera ljusstyrkan för TV:n för att ge minskad energiförbrukning.
●● Ekosensor för PDP TV-/LED 6-serien : Förbättrar energibesparing,
◀
bildinställningarna anpassar sig automatiskt efter ljuset i rummet.
NN Om du ställer in Bakgrundsljus för LED-TV / Celljusstyrka för PDP-TV ,
ställs Ekosensor in på Av.
Min bakgrundsbelysning för LED-TV / Min mobilbelysn för PDP-TV : När
Ekosensor är På kan den lägsta skärmljusstyrkan ställas in manuellt.
NN Om Ekosensor är inställd på På, kan skärmens ljusstyrka ändras (bli lite
mörkare eller ljusare) beroende på omgivande ljusförhållanden.
Svenska
▶
●● Standby, ej sign.: För att undvika onödig energiförbrukning ska du ställa in
hur länge du vill att TV:n ska vara påslagen om den inte tar emot någon signal.
NN Inaktiverad när datorn är i energisparläge.
●● Autoavst.: TV:n slås automatiskt av när den inte använts på 4 timmar.
NN Om alternativet Autoavst. är inställt på Av, fortsätter TV:n att vara
påslagen även om inga åtgärder utförs på TV:n.
◀
▶
Svenska
❑❑ Övriga funktioner
■■ Menyspråk
OO MENUm → System → Menyspråk → ENTERE
Ställ in menyspråket.
■■ Tid för autoskydd
för LED-TV
OO MENUm → System → Tid för autoskydd → ENTERE
◀
Om skärmen förblir overksam med en stillbild under en viss tidsperiod som har
angetts av användaren så aktiveras skärmsläckaren för att förhindra att spökbilder
bildas på skärmen.
Svenska
▶
■■ Inbränningsskydd
för PDP-TV
OO MENUm → System → Inbränningsskydd → ENTERE
För att minska risken för bildskärmsinbränning är den här enheten utrustad med
pixelskiftningsteknik som inbränningsskydd. Pixelskiftning flyttar bilden något på
skärmen. Tidsfunktionsinställningen gör så att du kan programmera tiden mellan
bildens rörelser i minuter.
TV:n har även följande extra funktioner som skärminbränningsskydd:
◀
●●
●●
●●
●●
Pixelskiftning
Tid för autoskydd
Rullande
Grå sida
▶
Svenska
●● Pixelskiftning: Med den här funktionen kan du ställa in att pixlarna ska flyttas
minutvis på PDP-bildskärmen horisontellt eller vertikalt för att minimera antalet
rester av bilden som blir kvar på skärmen.
NN Tillgängliga inställningar för Pixelskiftning och optimala inställningar
◀
Alternativ
TV / HDMI
Horisontell
0~4
4
Vertikal
0~4
4
Tid (minuter)
1~4 min
4 min
NN Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på skärmens storlek (tum)
och läge.
NN Funktionen är inte tillgänglig i läget Anpassa t. skärm.
●● Tid för autoskydd: Om en stillbild visas på skärmen under en viss angiven
tidsperiod kommer TV:n att aktivera skärmsläckaren för att förhindra att bilden
eller delar av bilden bränner fast på skärmen.
Svenska
▶
●● Rullande: Den här funktionen tar bort bilder som blivit kvar på skärmen
genom att lysa upp alla pixlar på skärmen enligt ett mönster. Använd den här
funktionen när det finns en bild eller en symbol kvar på skärmen, speciellt när
du har visat en stillbild på skärmen under en längre tid.
NN Funktionen att ta bort bilder som blivit kvar på skärmen måste köras
under en lång tid (cirka 1 timme) för att effektivt ta bort bilder som blivit
kvar på skärmen. Om bilden inte försvunnit efter genomförande av
funktionen kan du repetera den.
NN Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att avbryta den här funktionen.
◀
●● Grå sida: När du tittar på TV med skärmförhållandet 4:3 och använder
funktionen Grå sida kan du förhindra skador på skärmens kanter genom att
justera vitbalansen längst ut på vänster och höger sida.
Svenska
▶
■■ Allmänt
OO MENUm → System → Allmänt → ENTERE
●● Spelläge: När du ansluter till en spelenhet, t.ex. PlayStation™ eller Xbox™,
kan du njuta av en mer verklig upplevelse genom att välja spelläget.
NN OBS!
●● Säkerhetsföreskrifter och begränsningar i spelläget
–– Om du vill koppla ur spelkonsolen och ansluta en annan extern
enhet ska du ställa in Spelläge som Av i inställningsmenyn.
◀
–– Om du visar TV-menyn i Spelläge kan skärmen skaka något.
●● Spelläge finns inte tillgängligt i TV-läge.
●● Efter det att du har anslutit spelkonsolen ställer du in Spelläge till På.
Tyvärr kan du uppleva att bildkvaliteten försämras.
Svenska
▶
●● Om Spelläge är På:
–– Bildläge är inställt på Standard och läget Ljudläge är inställt på
Film.
●● Panellås: Lås eller lås upp alla knapparna på panelen.
●● Startlogotyp: Visa logotypen för Samsung när TV:n slås på.
■■ Ändra PIN
OO MENUm → System → Ändra PIN → ENTERE
◀
Du behöver ändra lösenordet för att installera TV:n.
NN Inmatning av PIN-kod visas innan inställningsskärmen.
NN Ange din 4-siffriga PIN-kod. Ändra PIN-koden med alternativet Ändra PIN.
Svenska
▶
■■ DivX® Video på begäran
OO MENUm → System → DivX® Video på begäran → ENTERE
Visar registreringskoden för TV:n. Om du ansluter till DivX-webbsidan och
registrerar dig med den 10-siffriga registreringskoden kan du hämta VODaktiveringsfilen.
När du spelar upp den med Videor slutförs registreringen.
NN Mer information om DivX® VOD finns på http://vod.divx.com.
◀
▶
Svenska
❑❑ Använda källistan
■■ Källista
OO MENUm → Program → Källista → ENTERE
NN Om du trycker på knappen SOURCE visas skärmen Källa på en gång.
NN Du kan bara välja externa enheter som är anslutna till TV:n. I Källa är anslutna
ingångar markerade.
◀
NN Detaljerad information finns i ”Ändra ingångskällan” i bruksanvisningen.
Svenska
▶
❑❑ Ansluta en USB-enhet
1. Slå på tv:n.
2. Anslut en USB-enhet som innehåller foton och/eller musik till USB-uttaget på
TV:ns sida.
3. När USB-minnet är anslutet till TV:n visas popupfönstret. Du kan välja Foton,
Videor eller Musik direkt.
◀
▶
Svenska
NN Det kanske inte fungerar med olicensierade multimediefiler.
NN Lista över vad du behöver veta före användning av Mediainnehåll
●● MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
●● Filsystem som stöds är FAT och exFAT.
●● Vissa typer av USB-digitalkameror och ljudenheter är kanske inte
◀
kompatibla med den här TV:n.
●● Medieinnehållet stöder endast sekventiellt jpeg-format.
●● Medieinnehåll stöder endast USB-lagringsenheter (MSC). MSC står för
Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Exempel på MSC är
Thumb-enheter och flashkortläsare (USB-hubb stöds inte). Enheter ska
anslutas direkt till USB-porten på TV:n.
Svenska
▶
●● Innan du ansluter enheten till TV:n ska du säkerhetskopiera dina filer för
●●
●●
●●
◀
●●
●●
●●
att förhindra dataförlust eller att de skadas. SAMSUNG ansvarar inte för
skada på datafiler eller dataförluster.
Den hårddisk (HDD) som är ansluten till USB stöds inte.
Koppla inte ur USB-enheten när den laddas.
Ju högre bildupplösning desto längre tid tar det att visa bilden på
skärmen.
Maximal JPEG-upplösning som stöds är 15 360 x 8 640 pixlar.
För filer som inte stöds eller som är korrupta visas meddelandet ”Not
Supported File Format”.
Motivsökning och miniatyrfunktioner stöds inte i Videor.
Svenska
▶
●● MP3-filer med DRM som har laddats ned från en icke-gratis plats kan
◀
inte spelas. DRM (Digital Rights Management) är en teknik som stöder
skapande av innehåll, distribution och hantering av innehållet på ett
integrerat och mångsidigt sätt, inklusive skydd av olika rättigheter, skydd
mot illegal kopiering samt betalnings- och villkorshantering.
●● PTP-anslutningsläget är bara tillgängligt med digitalkameror. Vid
anslutning till en smarttelefon eller tablet till TV:n med PTP-läget kanske
den inte känns igen.
●● Om en USB-enhet kräver högspänning (mer än 500mA eller 5V) kanske
den inte stöds.
●● Om TV:n inte har haft någon ingång under tidsinställning i Tid för
autoskydd, så slås skärmsläckaren på.
Svenska
▶
●● Energisparläget för vissa hårddiskar kan inaktiveras automatiskt när de
●●
●●
●●
◀
●●
ansluts till TV:n.
Om en USB-förlängningskabel används kanske USB-enheten inte
identifieras eller så kanske filerna på enheten inte kan läsas.
Om en USB-enhet som är ansluten till TV:n inte identifieras, om fillistan
på enheten är korrupt eller om en fil i listan inte spelas, ansluter du USBenheten till datorn, formaterar enheten och kontrollerar anslutningen.
Om en fil som raderats från datorn hittas när Mediainnehåll körs använder
du funktionen "Töm papperskorgen" på datorn för att radera filen
permanent.
Om antalet filer och mappar som sparas på USB-lagringsenheten är strax
över 4 000 kanske inte filerna och mapparna visas och vissa mappar
kanske inte går att öppna.
Svenska
▶
Koppla från en USB-enhet
1. Tryck på knappen SOURCE.
2. Välj önskad USB-enhet och tryck sedan på knappen TOOLS. Menyn Verktyg
visas.
3.Välj Ta bort USB och vänta tills vald USB-enhet är ansluten. Du kan ta bort
en USB-enhet från TV:n.
NN För att ta bort en USB-enhet från TV:n rekommenderar vi att du använder
funktionen Ta bort USB.
◀
▶
Svenska
❑❑ Använda Mediainnehållet
OO MENUm → Program → Media Play → ENTERE
Titta på bild-, musik- och filmfiler som finns sparade på en USB-lagringsenhet
(MSC).
1. Tryck på MEDIA.P-knappen.
2. Tryck på knappen ◄/► för att välja önskad meny (Foton, Videor, Musik) och
tryck sedan på knappen ENTERE.
◀
3. Tryck på knappen ◄/► för att välja önskad enhet och tryck sedan på
knappen ENTERE igen.
4. Tryck på knappen ▲/▼/◄/► för att välja önskad fil i listan och tryck sedan
på knappen ENTERE eller knappen ∂ (Spela).
Svenska
▶
Spela upp valda filer
1. Tryck på knappen ▲ för att välja Alternativ högst upp på varje huvudskärm
och välj Spela upp vald.
2. Välj önskade filer.
NN Markeringen visas till vänster om de valda filerna.
NN Tryck på knappen ENTERE igen för att avmarkera filen.
◀
3. Tryck på knappen ▲ för att välja Spela.
NN Du kan markera eller avmarkera alla filer genom att trycka på Markera
alla / Avmarkera alla.
Svenska
▶
❑❑ Spela upp foton/videor/musik
Tryck på knappen ▲/▼/◄/► för att välja önskad meny medan en fil spelas upp.
NN Om alternativmenyn inte visas trycker du på knappen TOOLS eller knappen
ENTERE.
NN Du kan även använda knapparna ∂/∑/∫/π/µ på fjärrkontrollen
under uppspelningen.
NN Om du trycker på knappen INFO under uppspelningen kan du visa
uppspelningsinformation.
◀
▶
Svenska
Uppspelningsmeny
◀
Knapp
Användning
Foton
Videor
Musik
/
Föreg. / Nästa
●
/
Starta bildspel / Stoppa bildspel
●
Spela / Paus
Minispelare*
●
●
/
Föreg. / Nästa
Minispelare*
●
●
/
Bakåt / Snabbspola framåt
●
●
*Om du ställer in Bakgrundsmusik på Minispelare i Foton visas dessa knappar.
Svenska
▶
Inställningsmeny
●● Foton
Knapp
◀
Användning
Bildspelsinställningar
Du kan ställa in Hastighet och Effekter under bildspelet.
Zoom
Du kan zooma i bilder i helskärmsläget.
Rotera
Du kan rotera bilder i helskärmsläget.
Bakgrundsmusik /
Minispelare
Du kan ställa in bakgrundsmusik när du tittar på ett bildspel. /
Du kan kontrollera enkla uppspelningsmenyer.
Inställn.
Bildläge/Ljudläge: Du kan ställa in bild- eller ljudinställningar.
Information: Du kan se detaljerad information om den fil som
spelas upp.
Svenska
▶
NN Alla filer i fillistan visas i bildspelet.
NN Om du trycker på knappen ∂ (Spela) (eller knappen ▲ → Alternativ →
Bildspel) i fillistan startar bildspelet omedelbart.
NN Under bildspelet kan du justera bildspelshastigheten genom att använda
knappen π (REW) eller μ (FF).
●● Fotoformat som stöds
NN Mer detaljer finns under ”Specifikationer” i bruksanvisningen.
◀
▶
Svenska
●● Videor
Knapp
Användning
Sök
Söka titlar: Du kan gå direkt till den andra filen.
Söka tidsfält: Du kan söka i videon med ◄ och ► i
enminutsintervaller eller ange numret direkt.
NN Alternativet kanske inte stöds beroende på ingångskälla.
◀
Läget Upprepa
Du kan spela upp filmfiler flera gånger.
Bildstorlek
Du kan ändra bildstorleken enligt önskemål.
Inställn.
Undertextinställ.: Du kan spela videon med undertexter. Den här
funktionen fungerar bara om undertexten har samma filnamn som
videofilen.
Bildläge/Ljudläge: Du kan ställa in bild- eller ljudinställningar.
Ljudspråk: Du kan ändra ljudspråket om det finns mer än ett språk
på videon.
Information: Du kan se detaljerad information om den fil som spelas
upp.
Svenska
▶
NN Om videotidsinformationen är okänd visas inte förloppsindikatorn för
uppspelningstid.
NN I det här läget kan du titta på filmklipp som finns med i ett spel, men du kan
inte spela själva spelet.
●● Stödda undertext-/videoformat
NN Mer detaljer finns under ”Specifikationer” i bruksanvisningen.
◀
▶
Svenska
●● Musik
Knapp
Användning
Upprepa
Du kan spela upp musikfiler upprepat.
Blanda
Du kan spela upp musiken slumpvis.
Ljudläge
Du kan justera ljudinställningen.
NN Visar bara filer med musikfilstillägg som stöds. Filer med andra filtillägg visas
inte, även om de är lagrade på samma USB-enhet.
◀
NN Om ljudet låter konstigt under uppspelning av MP3-filer ska du justera
Equalizer i menyn Ljud. (En övermodulerad musikfil kan orsaka ljudproblem.)
●● Musikformat som stöds
NN Mer detaljer finns under ”Specifikationer” i bruksanvisningen.
Svenska
▶
Ställa in kodningsspråket
Ange kodningsspråk om texten inte stöds.
1. Tryck på knappen ▲ för att välja Alternativ högst upp på huvudskärmen för
musik och välj sedan Kodar.
2. Välj önskat kodningsspråk.
◀
▶
Svenska
❑❑ Använda 3D-funktionen
för PDP 4900/LED 6-serien
TV-visning med 3D-funktion
VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-BILDER.
Läs och se till att du förstår följande säkerhetsinformation innan du använder
TV:ns 3D-funktion.
[[VARNING
◀
●● Vissa tittare kan uppleva att det känns obekvämt när de tittar på 3D-
TV och att de känner yrsel, illamående och huvudvärk. Om du upplever
sådana symptom ska du omedelbart sluta titta på 3D-TV, ta av
3D-glasögonen och vila dig.
●● Om du tittar på 3D-bilder under en längre tid kan det ge trötta ögon. Om
du upplever att du blir trött i ögonen ska du sluta titta på 3D-TV, ta av
3D-glasögonen och vila dig.
Svenska
▶
●● En vuxen ska med jämna mellanrum titta till barn som använder
3D-funktionen. Om de säger sig känna av trötta ögon, huvudvärk, yrsel
eller illamående ska barnet sluta titta på 3D-TV och vila.
●● Använd inte 3D Active-glasögonen i andra syften (exempelvis som vanliga
glasögon, solglasögon, skyddsglasögon osv.).
●● Använd inte 3D-funktionen eller 3D Active-glasögon under tiden du går
eller rör dig. Om du använder 3D Active-funktionen eller 3D-glasögon
under tiden du rör dig kan det orsaka skador på grund av att du stöter i
föremål, snubblar och/eller ramlar.
◀
Innan du använder 3D-funktionen ...
●● 3D Active-glasögon från tidigare produkter från Samsung (IR-typ) eller andra
tillverkare stöds inte.
●● När TV:n slås på första gången, så kan det ta lite tid tills 3D-visningen är
optimerad.
Svenska
▶
●● 3D Active-glasögonen kanske inte fungerar korrekt om det finns en annan
◀
3D-produkt eller elektronisk enhet som har slagits på nära glasögonen eller
TV:n. Om det uppstår problem ska du förvara andra elektroniska enheter på
så långt avstånd som möjligt från 3D Active-glasögonen.
●● Se till att hålla dig inom visningsvinkeln och det optimala TV-visningsavståndet
när du tittar på 3D-bilder. Annars kanske du inte kan se ordentliga 3D-effekter.
●● Det optimala visningsavståndet är skärmens höjd gånger tre eller mer. Vi
rekommenderar att du sitter med ögonen i en nivå där du tittar rakt på
skärmen.
●● Om du inte kan spela upp 3D-videor med vissa BD-spelare ska du mata ut
skivan ur spelaren och stoppa i den igen, eller starta om BD-spelaren.
Svenska
▶
■■ 3D
OO MENUm → Bild → 3D → ENTERE
Den här spännande nya funktionen gör det möjligt för dig att titta på 3D-innehåll.
NN ”Full HD 3D Glasses™”-logon indikerar kompatibilitet mellan bildprodukter
och 3D-glasögon som är kompatibla med ”Full HD 3D Glasses™”-formatet,
men indikerar inte bildkvalitet för bildprodukter.
◀
NN Vissa 3D-lägen kanske inte är tillgängliga beroende på bildkällans format.
NN Vid visning av 3D-bilder med flimrande lampor, t.ex. lysrörsljus (50Hz ~ 60Hz)
eller 3-våglängdslampor, kan du uppleva ett litet flimmer på skärmen. Om
detta inträffar ska du släcka ljuset.
Svenska
▶
●● 3D-läge
Om du vill uppleva 3D-effekten fullt ut ska du först ta på dig 3D Activeglasögonen och sedan välja 3D-läge i listan för att få optimal 3D-upplevelse.
3D-läge
Off
Användning
Off
Slår av 3D-funktionen.
2D → 3D
Ändrar en 2D-bild till 3D.
NN Vissa filformat stöds eventuellt inte.
◀
Sida vid sida
Visar två bilder intill varandra.
Överst och
nederst
Visar en bild ovanför en annan.
NN 3D-läge ställs automatiskt in till Av när du öppnar funktionerna Media
Play eller e-Manual.
NN 3D-läge ställs automatiskt in till memoriserat konfigurationsvärde när
ingångskällan ändras.
Svenska
▶
●● 3D-perspektiv: Justera det övergripande 3D-perspektivet för bilden på
skärmen.
●● Djup: Justera det övergripande djupet.
●● Ändra V/H: Växlar vänster och höger bild.
●● 3D → 2D: Visar endast bilden för vänster öga.
NN Denna funktion inaktiveras om 3D-läget ställs in på ”
” eller ”
Off
”.
Upplösningsstöd (endast 16:9)
●● HDMI
◀
Källa
/
Frame Packing
Upplösning
Frekvens (Hz)
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz
Svenska
▶
●● Component och DTV
Källa
Component
DTV
◀
Upplösning
Frekvens (Hz)
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
▶
●● Videor / Foton (In Media Play)
Mer detaljer finns under ”Specifikationer” i bruksanvisningen.
Svenska
❑❑ Visa e-Manual
■■
e-Manual
OO MENUm → Support → e-Manual → ENTERE
Du kan läsa introduktionen och instruktionerna om TV-funktioner som finns i TV:n.
NN För detaljerad information om skärmen för e-Manual, se avsnittet ”Så här
visar du e-Manual” i bruksanvisningen.
◀
▶
Svenska
❑❑ Använda självdiagnos
■■ Självdiagnos
OO MENUm → Support → Självdiagnos → ENTERE
●● Självdiagnos kan ta några sekunder, det är helt normalt för TV:n.
●● Bildtest: Används för att kontrollera bildproblem.
●● Ljudtest: Använd den inbyggda melodin för att kontrollera ljudproblem.
◀
NN Om du inte hör något ljud från TV-högtalarna ska du säkerställa att Välj
högtalare är inställt på TV-högtalare i menyn Ljud.
NN Melodin blir svår att höra under testet även om Välj högtalare är inställt
på Extern högtalare eller om ljudet tystas under tiden du trycker på
knappen MUTE.
Svenska
▶
●● Signalinformation (endast digitala kanaler): HDTV-kanalsmottagningens
kvalitet är antingen perfekt eller så är kanalerna ej tillgängliga. Justera
antennen för att öka signalstyrkan.
●● Återställ: Återställa alla inställningar till fabriksstandard förutom
nätverksinställningar.
NN Inmatning av PIN-kod visas innan inställningsskärmen.
NN Ange din 4-siffriga PIN-kod. Ändra PIN-koden med alternativet Ändra
PIN.
◀
▶
Svenska
❑❑ Uppdatera programvaran
■■ Programvaruuppdatering
OO MENUm → Support → Programvaruuppdatering → ENTERE
Med hjälp av menyn Programvaruuppdatering kan du uppgradera TV:ns
programvara till den senaste versionen.
Aktuell ver.: Detta är den programvaruversion som är installerad på TV:n.
◀
NN När programvaran har uppgraderats återgår video- och audioinställningar till
fabriksstandard. Vi rekommenderar att du skriver ner de inställningar du har
gjort så att du enkelt kan återställa dem efter uppgraderingen.
Svenska
▶
●● Uppdatera nu
–– Via USB: Sätt i en USB-enhet som innehåller uppgraderingsfilen för fast
programvara som laddats ned från www.samsung.com i TV:n.
NN Var försiktig så du inte kopplar ur strömmen eller plockar bort USB-
enheten tills uppgraderingen är klar. TV:n slås av och på automatiskt
efter det att uppgraderingen av fast programvara är klar.
–– Via kanal: Uppgradera programvaran med sändningssignalen.
NN Om funktionen väljs under programöverföring söks det automatiskt
◀
efter programvaran och den laddas automatiskt ned.
NN Tiden som krävs för nedladdning av program bestäms av
signalstatus.
●● Automatisk uppdatering: En manuell uppgradering utförs automatiskt vid
vald tidpunkt. Eftersom enhetens ström slås på internt, kan skärmen lysa
svagt. Det här fenomenet kan fortsätta i mer än 1 timme, tills uppgraderingen
är klar.
Svenska
▶
❑❑ Ändra användarläget
■■ Användarläge
OO MENUm → Support → Användarläge → ENTERE
Välj Användarläge som passar din plats. Vi rekommenderar starkt att du väljer
Hemmabruk.
●● Hemmabruk: Hemmabruk är standardinställningen.
●● Butiksdemo: Butiksdemo är endast för återförsäljarmiljöer. Om du väljer
◀
Butiksdemo fungerar inte alla funktioner och bildinställningarna återställs var
30:e minut.
Svenska
▶
❑❑ Visa Kontakta Samsung
■■ Kontakta Samsung
OO MENUm → Support → Kontakta Samsung → ENTERE
Visa den här informationen om TV:n inte fungerar som den ska eller om du ska
uppgradera programvaran. Du hittar information om vår kundcenter och hur du
laddar ned produkter och program.
◀
▶
Svenska
❑❑ Använda läget Sport
■■ Sportläge t
OO MENUm → Program → Sportläge → ENTERE
Detta läge är optimalt för att titta på sport.
NN När sportläget är på ställs bild- och ljudlägena in på Stadion automatiskt.
NN Om du stänger av TV:n under tiden du tittar på Sportläge avaktiveras
◀
Sportläge.
▶
Svenska
❑❑ Använda satellitsystemet
för LED 6170-serien
●● Autoinställning
OO MENUm → Mottagning → Autoinställning → ENTERE
När antennkällan är inställd på Satellit
◀
–– Kanaltyp: Välj kanaltyp för memorering.
–– Satellit: Väljer de satelliter som ska sökas. Alternativet kan variera
beroende på land.
–– Sökläge: Väljer skanningläge för den valda satelliten.
–– Initiera igen: Väljer skanningläge för den valda satelliten.
NN Den här funktionen är tillgänglig efter att du anslutit till
satellitmottagare och ställt in kanalerna.
–– Sökläge: Ställer in sökläget med uppåt-/nedåtknapparna.
Svenska
▶
●● Manuell inställning
OO MENUm → Mottagning → Kanalinställningar → Manuell inställning
→ ENTERE
Sök satellit
Transponder: Välj transponder med uppåt-/nedåtknapparna.
Sökläge: Välj antingen fria eller alla kanaler att lagra.
Nätverkssökning: Välj om du vill söka nätverket eller inte.
◀
Signalkvalitet: Visar aktuell status för sändningssignalen.
NN Information om en satellit och dess transponder kan ändras på grund av
signalförhållanden.
NN När inställningen är klar går du till Sök och trycker på knappen
ENTERE. Kanalsökningen startar.
Svenska
▶
●● Satellitsystem
OO MENUm → Mottagning → Kanalinställningar → Satellitsystem →
ENTERE
PIN-inmatningsfönstret visas. Ange din 4-siffriga PIN-kod. Satellitsystem är
tillgängligt när Antenn är inställt på Satellit. Innan du kör Autoinställning, ska
du ställa in Satellitsystem. Kanalsökningen körs normalt.
●● Satellitval: Du kan välja satelliter för den här TV:n.
●● LNB-ström: Aktiverar eller inaktiverar strömförsörjning för LNB.
◀
▶
Svenska
●● LNB-inställningar: Konfigurerar utomhusutrustningen.
NN Den här funktionen är tillgänglig när LNB-ström är inställt på På.
Satellit: Väljer satelliten som ska ta emot digitala sändningar.
Transponder: Väljer en transponder i listan eller lägger till en ny
transponder.
DiSEqC-läge: Väljer DiSEqC-läget för vald LNB.
Nedre LNB-oscillerare: Anger lägre fekvens för LNB-oscillerare.
Övre LDB-oscillerare: Anger högre fekvens för LNB-oscillerare.
◀
Tone 22 kHz: Väljer 22 kHz ton beroende på LNB-typ. För universell LNB
ska det vara Auto.
Signalkvalitet: Visar aktuell status för sändningssignalen.
Svenska
▶
●● Inställ. SatCR/Unicable: Konfigurera enkel kabelinstallation.
NN SatCR står för satellitkanalsrouter.
NN Den här funktionen kanske inte stöds beroende på land.
SatCR/Unicable: Aktivera eller inaktivera installationsstöd för enkel kabel.
●● Positionerarinställningar: Konfigurerar antennpositioneraren.
NN Den här funktionen är tillgänglig när LNB-ström är inställt på På.
Positionerare: Aktiverar eller inaktiverar positionerar kontrollen.
◀
Positionerartyp: Ställer in positionstypen mellan DiSEqC 1.2 och
USALS (Universal Satellite Automatic Location System).
–– Longitud: Ställer in longitud för min plats.
–– Latitud: Ställer in latitud för min plats.
–– Longitudinställningar för sat: Ställer in longitud för
användardefinierade satelliter.
Svenska
▶
Användarläge: Ställer in position för satellitantenn i enlighet med varje
satellit. Om du lagrar aktuell position för satellitantenn enligt en viss satellit
kan satellitantennen flyttas till förpopulerad position när signalen för
satelliten behövs.
––
––
––
––
◀
Satellit: Väljer satellit för att ställa in position.
Transponder: Väljer en transponder från listan för signalmottagning.
Förflyttningsläge: Väljer rörelseläge mellan diskret och kontinuerligt.
Stegstorlek: Ändrar stegens gradstorlek för antennrotering. Den här
funktionen är tillgänglig när Förflyttningsläge är inställt på Steg.
Svenska
▶
–– Gå till lagrad position: Roterar antennen till lagrad satellitposition.
–– Antennposition: Ändrar och lagrar antennpositioner för vald satellit.
–– Lagra aktuell position: Lagrar aktuell position som vald
positionerargräns.
–– Signalkvalitet: Visar aktuell status för sändningssignalen.
◀
▶
Svenska
Installationsläge: Ställer in gränser för rörelseområdet för satellitantennen
eller återställer positionen. Oftast används den här funktionen av
installationsguiden.
–– Begränsa position: Väljer riktning för positionerargräns.
–– Antennposition: Ändrar och lagrar antennpositioner för vald satellit.
–– Lagra aktuell position: Lagrar aktuell position som vald
◀
positionerargräns.
–– Återställ position: Flyttar antennen till referensposition.
–– Återställ positionsgräns: Tillåt att antennen roterar en full cirkel.
●● Återställ alla inställningar: Alla satellitinställningar återställs till
initialvärdena.
Svenska
▶
❑❑ Använda det trådlösa nätverket
för PDP 4900-serien
Du kan ansluta TV:n till ett trådlöst nätverk med hjälp av en trådlös IP-delare (router
eller modem).
NN Detaljerad information om att ansluta ett trådlöst nätverk finns i
bruksanvisningen.
NN OBS!
◀
●● För att använda ett trådlöst nätverk måste din TV vara ansluten till en
trådlös IP-delare (antingen router eller modem). Om den trådlösa IProutern stöder DHCP, kan din TV använda en DHCP eller fast IP-adress
för att ansluta till det trådlösa nätverket.
●● Välj en kanal för trådlös IP-router som inte används. Om kanalinställningen
för den trådlösa IP-routern används av en annan enhet i närheten leder
det till störningar och kommunikationsfel.
Svenska
▶
●● Du måste ändra den trådlösa routerns säkerhetsinställningar till AES.
◀
WEP-säkerhetsinställningar stöder inte WPS-anslutning.
●● Om läget för HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n väljs och
krypteringstypen är inställd på WEP för din trådlösa router så stöder
inte Samsung-TV-apparater en anslutning i enlighet med nya Wi-Ficertifieringsspecifikationer.
●● Om åtkomstpunkten stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta
till nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal
Indentification Number). WPS kommer automatiskt att konfigurera SSID
och WPA-nyckeln i respektive läge.
Svenska
▶
●● Om routern inte är certifierad, modemet inte är certifierat eller enheten inte
är certifierad kanske den inte kan ansluta till TV:n via ”Samsungs trådlösa
nätverksadapter”.
●● Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen
enligt nedan.
–– Automatisk installation (genom att använda funktionen för automatisk
nätverssökning)
◀
–– Manuell installation
–– WPS(PBC)
–– Wi-Fi Direct
▶
Svenska
●● Se till att TV:n är frånslagen innan du ansluter Samsungs trådlösa
nätverkadapter.
●● Samsungs trådlösa nätverksadapter kanske inte upptäcks vid användning
av en anslutning via USB-hubb eller USB-förlängningskabel, utöver den
kabel som medföljer.
●● Du måste använda ”Samsungs trådlösa nätverksadapter” (WIS12ABGNX,
WIS09ABGNX) för att använda ett trådlöst nätverk. Samsungs trådlösa
nätverksadapter och USB-förlängningskabel säljs separat och erbjuds av
utvalda återförsäljare och e-handelsplatser.
◀
▶
Svenska
Ansluta med hjälp av Samsungs trådlösa nätverksadapter
1 Ansluta med USB-adaptern i höger vinkel.
2 Anslut via en förlängningskabel
1
◀
2
NN Bilden kan visas korrupt eller statiskt för vissa kanaler när TV:n är ansluten
till Samsungs trådlösa nätverksadapter. I så fall ska du ansluta Samsungs
trådlösa nätverksadapter med en USB-kabel på en plats som inte påverkas
av radiostörningar.
NN Portarnas placering kan variera beroende på modell.
Svenska
▶
■■ Nätverksstatus
OO MENUm → Nätverk → Nätverksstatus → ENTERE
Du kan kontrollera aktuellt nätverk och Internet-status.
■■ Nätverksinställningar
OO MENUm → Nätverk → Nätverksinställningar → ENTERE
Ställ in nätverksanslutningen på att använda AllShare™.
◀
NN Internet kan inte användas till annat än för innehållsdelning via AllShare™.
Svenska
▶
■■ Automatisk nätverksinställning
De flesta trådlösa nätverk har ett tilläggssystem för säkerhet som kräver att
enheter som ska få åtkomst till nätverket ska ange en krypterad säkerhetskod
som kallas åtkomst- eller säkerhetskod. Säkerhetskoden är baserad på en
passerkod, vanligen ett ord eller en bokstavs- och sifferkombination av en
angiven längd som du ombads ange när du ställde in den trådlösa säkerheten
för ditt trådlösa nätverk. Om du använder den här metoden för att ställa in en
nätverksaslutning och har en säkerhetskod för ditt trådlösa nätverk, måste du
ange en passerkod under installationsprocessen.
◀
NN När du ansluter med Samsungs trådlösa nätverksadapter visas popupskärmen genast för att välja konfigurera trådlösa nätverk.
Svenska
▶
1. Gå till skärmen Nätverksinställningar.
(Nätverk → Nätverksinställningar)
2. Nätverksfunktionen söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När du är klar
visas en lista över tillgängliga nätverk.
◀
3. I listan över nätverk trycker du på ▲ eller ▼ för att välja ett nätverk och sedan
trycker du på knappen ENTERE.
NN Om den trådlösa routern är inställd på Dold (osynlig), måste du välja Lägg
till nätverk och ange korrekt nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel
för att upprätta anslutningen.
4. Om popup-fönstret för Säkerhet visas går du till steg 6. Om den trådlösa
routern inte har trådlös säkerhet ska du gå till steg 7.
Svenska
▶
5. Ange säkerhetskoden med hjälp av knapparna ▲/▼/◄/► och välj sedan
Klart.
NN Du kan även ange nummer genom att trycka på nummerknapparna
NN Du ska kunna söka upp passerkoden på en av installationsskärmarna du
använde när du installerade router eller modem.
◀
6. Skärmen för nätverkstest visas och nätverksinställningen är klar.
NN Om den inte kan ställa in säkerhetsnyckel (Säkerhet eller PIN-kod), väljer
du Försök igen eller IP-inst..
NN Om du vill göra inställningen av anslutningen manuellt väljer du IP-inst..
Se följande avsnitt för ”Så här gör du manuella inställningar”.
NN Om du väljer Ändra nätverk kan du välja andra trådlösa nätverk.
Svenska
▶
Så här installerar du WPS (PBC)
Om din router har en PBC-knapp (WPS) följer du stegen nedan:
1. Nätverksfunktionen söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När du är klar
visas en lista över tillgängliga nätverk.
2.Välj WPS(PBC).
3. Tryck på knappen WPS(PBC) på routern inom 2 minuter. Din TV erhåller
automatiskt alla värden för nätverksinställningar som behövs och ansluter till
ditt nätverk.
◀
4. Skärmen för nätverkstest visas och nätverksinställningen är klar.
Svenska
▶
■■ Manuell nätverksinställning
Använd den manuella funktionen för att ställa in nätverk när du ansluter din TV till
ett nätverk som stöder fast IP-adress.
NN Parametrarna för nätverksanslutning finns i kontrollpanelen på en dator med
Windows.
Så här installerar du manuellt
Om du vill ställa in kabelnätverksanslutningen manuellt för din TV ska du följa
stegen nedan:
◀
1.Välj IP-inst. på skärmen för nätverkstest.
NN När automatisk anslutning till nätverket misslyckas går det att välja IPinst..
2. Ställ in IP-inst. på Ange manuellt.
3. Flytta mellan fälten med knapparna ▲/▼/◄/►. Ange parametrarna för
nätverksanslutningen och välj sedan OK.
4. Skärmen för nätverkstest visas och nätverksinställningen är klar.
Svenska
▶
Checklista för anslutningsfel för trådlösa nätverk
Vid anslutningsfel för trådlösa nätverk ska du försöka använda följande information
om varje problem.
Problem
Den trådlös
nätverksanslutning
misslyckades.
Lösningar och förklaringar
• Ingen trådlös router har valts. Gå till Nätverksinställningar för att välja
din router.
• Samsungs trådlösa nätverksadapter krävs för att använda trådlöst
nätverk.
• Se till att TV:n ska anslutas till en trådlös IP-router.
◀
Automatisk IPinställning
misslyckades.
• Försök med följande för att ställa in din IP-adress automatiskt eller ställ
in din IP-adress manuellt genom att välja IP-inst..
• Kontrollera att DHCP-server är aktiverad på routern, koppla ur routern
och koppla sedan in den igen.
• Kontrollera om du måste ange en säkerhetskod för att använda routern.
• Kontakta din Internetleverantör för mer information.
Svenska
▶
Problem
Lösningar och förklaringar
Det gick inte att ansluta till • Kontrollera om routern är på. Om den är på prövar du med att slå av
trådlöst nätverk.
den och sedan sätta på den igen.
• Kontrollera om du måste ange en säkerhetskod för att använda
routern.
Det gick inte att ansluta till • Kontrollera om din IP-adress är korrekt inställd i IP-inst..
nätverket.
• Kontrollera om du måste ange en säkerhetskod för att använda
routern.
• Kontakta din Internetleverantör för mer information.
◀
Du är ansluten till ditt
lokala nätverk men kan
inte ansluta till Internet.
• Kontrollera att nätverkskabeln för Internet är korrekt ansluten till LANporten på routern.
• Kontrollera DNS-inställningarna i IP-inst..
• Om problemet kvarstår ska du kontakta din Internetleverantör för
tillgång till Internet.
Nätverksinstallationen
är klar men du kan inte
ansluta till Internet.
• Kontrollera att routern är ansluten till Internet.
• Om problemet kvarstår ska du kontakta din Internetleverantör för
tillgång till Internet.
Svenska
▶
❑❑ Använda kabelnätverk
Endast för Storbritannien
■■ Nätverksanslutning via kabel
Du kan koppla din TV till nätverket via kabel på tre sätt:
●● Ansluta LAN-porten på TV:n till ett externt modem.
●● Ansluta LAN-porten på TV:n till en IP-delare som är ansluten till ett externt
◀
modem.
●● Ansluta LAN-porten på TV:n direkt till ett nätverk via ett vägguttag.
NN Om du ska använda detta alternativ ska du kontrollera att vägguttaget är
inkopplat till ett modem eller en router någon annanstans i huset.
NN Information om detaljerade inställningar för anslutning med kabelnätverk finns
i bruksanvisningen.
Svenska
▶
●● Om ditt nätverk kräver en dynamisk IP-adress ska du använda ett ADSL-
◀
modem eller en router som stöder DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol). Modem och routrar som stöder DHCP anger automatiskt IP-adress,
nätmask, gateway och DNS-värden som din TV behöver för att få tillgång
till Internet, så du inte behöver ange dem manuellt. De flesta hemnätverken
använder en dynamisk IP-adress. Vissa nätverk kräver en fast IP-adress.
Om ditt nätverk kräver en fast IP-adress måste du ange IP-adress, nätmask,
gateway och DNS-värden manuellt på kabelinställningsskärmen för din TV när
du anger nätverksanslutning. Kontakta din Internetleverantör för att hämta IPadress, nätmask, gateway och DNS-värden. Om du har en Windows-dator
kan du också hämta de här värdena via datorn.
NN Du kan använda ADSL-modem som stöder DHCP om nätverket kräver
en fast IP-adress. ADSL-modem som stöder DHCP gör det också möjligt
för dig att använda fasta IP-adresser.
Svenska
▶
■■ Nätverksinställning
Använd den automatiska funktionen för nätverksinställning när du ansluter din TV
till ett nätverk som stöder DHCP. Om du vill ställa in din kabelnätverksanslutning
automatiskt för din TV ska du följa stegen nedan:
1. Gå till skärmen Nätverksstatus.
(Nätverk → Nätverksstatus)
2. Du kan kontrollera anslutningsstatus på skärmen.
◀
NN Om den misslyckas med att göra inställningen automatiskt ska du kontrollera
anslutningen för nätverksporten.
Svenska
▶
NN Om du inte kan söka värden för nätverksanslutning eller om du vill ställa in
anslutningen manuellt ska du ställa in på manuellt:
1.Välj IP-inst. på skärmen Nätverksstatus.
NN När automatisk anslutning till nätverket misslyckas går det att välja
IP-inst..
2. Ställ in IP-inst. på Ange manuellt.
3. Flytta mellan fälten med knapparna ▲/▼/◄/►. Ange parametrarna för
nätverksanslutningen och välj sedan OK.
◀
4. Skärmen för nätverkstest visas och nätverksinställningen är klar.
Svenska
▶
Checklista för anslutningsfel för kabelnätverk
Vid anslutningsfel för kabelnätverk ska du försöka använda följande information
om varje problem.
Problem
◀
Lösningar och förklaringar
Nätverkskabeln
detekteras inte.
• Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk IPinställning
misslyckades.
Försök med följande för att ställa in din IP-adress automatiskt eller ställ in
din IP-adress manuellt genom att välja IP-inst..
• Om den är ansluten kontrollerar du att routern är på. Är den på försöker
du med att slå av den och sedan slå på den igen.
• Kontrollera att DHCP-server är aktiverad på routern, koppla ur routern
och koppla sedan in den igen.
• Kontakta din Internetleverantör för mer information.
Svenska
▶
Problem
Lösningar och förklaringar
Det gick inte att ansluta till • Kontrollera om din IP-adress är korrekt inställd i IP-inst..
nätverket.
• Kontakta din Internetleverantör för mer information.
Du är ansluten till ditt
lokala nätverk men kan
inte ansluta till Internet.
• Kontrollera att nätverkskabeln för Internet är korrekt ansluten till LANporten på routern.
• Kontrollera DNS-inställningarna i IP-inst..
• Om problemet kvarstår ska du kontakta din Internetleverantör för
tillgång till Internet.
◀
Nätverksinstallationen
är klar men du kan inte
ansluta till Internet.
• Kontrollera att routern är ansluten till Internet.
• Om problemet kvarstår ska du kontakta din Internetleverantör för
tillgång till Internet.
Svenska
▶
Om TV:n inte kan ansluta till Internet
Din TV kanske inte kan ansluta till Internet, på grund av att din ISP permanent har
registrerat MAC-adressen (ett unikt nummer) för din PC eller ditt modem, som den
sedan autentiserar varje gång du ansluter till Internet, som ett sätt att förhindra obehörig
åtkomst. Eftersom din TV har en annan MAC-adress kan ISP inte autentisera dess MACadress och din TV kan inte ansluta.
För att lösa problemet ska du fråga ISP om metoderna för att ansluta andra enheter än
din dator (exempelvis din TV) till Internet.
◀
Om Internetleverantören kräver ett ID eller lösenord för att ansluta till Internet kanske din
TV inte kan ansluta till Internet. Om detta är fallet måste du ange ID eller lösenord när du
ansluter till Internet.
Internetanslutningen kanske misslyckas på grund av brandväggen. I så fall ska du
kontakta din Internet-leverantör.
Om du inte kan ansluta till Internet trots att du har följt anvisningarna från
Internetleverantören ska du kontakta Samsung Electronics.
Svenska
▶
❑❑ Hantera nätverksanslutna enheter
för PDP 4900-serien
■■ Wi-Fi Direct
OO MENUm → Nätverk → Wi-Fi Direct → ENTERE
Ställ in för att ansluta TV:n till trådlösa mobila enheter. Med den här funktionen
kan du ansluta trådlösa mobila enheter direkt till TV:n utan en trådlös router.
◀
NN Du kan använda den här funktionen vid anslutning av den trådlösa
nätverksadaptern från Samsung.
NN Funktionen stöder endast Media Play.
NN Alternativet kanske inte stöds beroende på den mobila enheten.
Svenska
▶
Så här ansluter du enheten till din TV med Wi-Fi Direct-funktionen
NN Om du vill använda denna funktion måste du först slå på Wi-Fi Directfunktionen på enheten.
1. Gå till skärmen Wi-Fi Direct. TV:n börjar söka efter enheter.
(Nätverk → Wi-Fi Direct)
2. Välj önskad enhet och tryck sedan på knappen ENTERE.
◀
3. När anslutningsmeddelandet visas på enheten ska du acceptera det. Din
TV erhåller automatiskt alla värden för nätverksinställningar som behövs och
ansluter till ditt nätverk.
NN Om du vill koppla från enheten väljer du den anslutna enheten och trycker på
knappen ENTERE för att välja Koppla från.
Svenska
▶
■■ AllShare-inställningar
OO MENUm → Nätverk → AllShare-inställningar → ENTERE
Ange för att tillåta en nätverksansluten enhet, t.ex. en smartphone eller en platta,
dela innehåll eller kontrollera TV:n med en programvara som hämtats på den
mobila enheten. Mer information finns under ”Använda funktionen för AllShareinställningar”.
■■ Enhetsnamn
◀
OO MENUm → Nätverk → Enhetsnamn → ENTERE
Ändra TV:ns namn.
NN Om du väljer Anv.inmatn. kan du ange ett namn för TV:n manuellt. Använd
knapparna ▲/▼/◄/► för att välja tecken och välj sedan Klart.
Svenska
▶
❑❑ Använda DLNA-funktionerna
för PDP 4900-serien
NN Denna modell stöder endast DLNA-funktioner i AllShare™.
Dessutom kan du spela upp medieinnehåll inklusive videor, foton och musik på
dina mobiltelefoner eller andra enheter (exempelvis datorn), genom att styra dem
på TV:n via nätverket.
NN Konfigurera först nätverket. Mer detaljerade instruktioner om hur du använder
nätverksinställningen finns under ”Nätverksinställningar”.
◀
NN För mer information, besök webbsidan ”www.samsung.com” eller kontakta
ett kundcenter för Samsung. Den mobila enheten kan behöva ytterligare
programinstallation. Mer information finns i respektive bruksanvisning.
NN Om TV:n från Samsung ansluts till en DLNA-server som inte är från Samsung
kan ett kompatibilitetsproblem uppstå under videouppspelning.
Svenska
▶
NN Genom att ansluta TV:n från Samsung till ett nätverk via AllShare™ kan du
använda följande originalfunktioner från Samsung:
–– Uppspelning av olika videoformat (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV
◀
––
––
––
––
––
etc.).
Bokmärkesfunktion (för att återuppta en videouppspelning).
Automatisk kapitelindelning (scennavigering).
Digitalinnehållshantering.
Kompatibilitet med olika undertextformat (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT).
Och många fler.
NN För att använda original-DLNA-funktionen från Samsung fullt ut
rekommenderas det att du använder AllShare™-programvaran som följer
med TV:n.
Svenska
▶
Spela upp medieinnehållet som finns sparat på enheterna.
1. Anslut mobiltelefonen eller andra enheter som stöder AllShare™-funktionen
och spela sedan upp multimedieinnehållet på varje enhet. Popup-skärmen
visas längst ned på TV:n.
2.Välj Tillåt för att acceptera de anslutna enheterna. Medieinnehållet i enheterna
kan spelas upp på TV:n.
NN Du kan hitta tillåtna enheter i AllShare-inställningar.
◀
▶
Svenska
Använda Media Play-funktionen, spela upp medieinnehåll från enheten som är
ansluten till DLNA-funktionen.
1. Tryck på knappen MEDIA.P för att välja Media Play.
2. Tryck på knappen ▲/▼ för att välja önskad meny (Videor, Foton, Musik) och
tryck sedan på knappen ENTERE.
3. När du har valt DLNA-enheten trycker du på knappen ENTERE igen.
4. Tryck på knappen ▲/▼/◄/► för att välja önskad fil.
◀
5. Tryck på knappen ENTERE.
▶
Svenska
NN OBS!
●● Innehållet kanske inte kan spelas upp på TV:n beroende på upplösning
och format.
●● Knapparna ENTERE och ◄/► kanske inte fungerar beroende på typen
av medieinnehåll.
●● Du kan styra uppspelning av media med den mobila enheten. Mer
information finns i respektive bruksanvisning för mobiltelefonerna.
◀
▶
Svenska
Använda funktionen för AllShare-inställningar
OO MENUm → Nätverk → AllShare-inställningar → Innehållsdelning →
ENTERE
Visar en lista över mobiltelefoner eller anslutna enheter som har installerats med
den här TV:n för användning med funktionen AllShare-inställningar.
NN Funktionen AllShare-inställningar är tillgänglig på alla enheter som stöder
DLNA DMC.
◀
●● Tillåt / Neka: Tillåter/nekar enheterna.
●● Ta bort: Tar bort enheter från listan.
NN Den här funktionen tar bara bort namnet på enheten från listan. Om den
borttagna enheten slås på eller försöker att ansluta till TV:n kan den visas
i listan igen.
Svenska
▶
Ansluta till datorn via nätverk
Du kan titta på bilder, musik och videor som är sparade på datorn på din TV via
en nätverksanslutning i läget Media Play.
NN Om du vill använda Media Play för att spela upp filer sparade på datorn på
TV:n måste du hämta ”AllShare PC Software” och bruksanvisningen på www.
samsung.com.
1. Mer information om att konfigurera nätverket finns under
”Nätverksinställningar”.
◀
–– Vi rekommenderar att du har både TV:n och datorn i samma delnät. De
första tre delarna av IP-adressen för TV:n och datorn ska överensstämma
och endast den sista delen (värdadressen) ska ändras. (Exempelvis IPadress: 123.456.789.**)
Svenska
▶
2. Anslut datorn där du vill installera eller har installerat programvaran AllShare
PC och din TV till samma nätverk.
NN Funktioner som inte stöds vid anslutning till en dator via ett nätverk.
●● Bakgrundsmusik när du tittar på ett bildspel.
●● Knappen π (REW) eller µ (FF) när en film spelas upp.
NN DivX DRM, Multi-audio, inbyggd text stöds inte.
NN AllShare PC Software måste vara tillåtet av datorns brandvägg.
◀
▶
Svenska
NN När du använder Media Play via en nätverksanslutning, enligt funktionerna
för den server som erbjuds:
●● Kan sorteringssättet variera.
●● Knappen π (REW), µ (FF) eller ∑ (paus) kanske inte fungerar
beroende på innehållsinformation.
NN När du spelar upp video via nätverket kanske den inte fungerar beroende på
nätverksstatus. När du spelar video över en nätverksanslutning kanske inte
videon visas i så bra kvalitet.
◀
Svenska
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement