Samsung DIGIMAX L70 Owner's manual

Samsung DIGIMAX L70 Owner's manual
Användarmanual
Tack för att du valde en Samsung kamera.
Denna bruksanvisning kommer att visa dig hur du använder kameran – hur du tar bilder,
hur du laddar ner bilder och hur du använder de medföljande programmen.
Läs denna manual noga innan du börjar använda din nya kamera!
SVENSKA
Instruktioner
Lär känna din kamera
ƈ Följ nedanstående procedur när du använder kameran för första gången
Installera drivrutiner
Ta en bild
Sätt i USB-kabeln
Sätt på kameran
Kontrollera
[Flyttbar disk]
Innan du kopplar in kameran till din dator
via USB-kabeln, måste du installera
kamerans drivrutin.
Installera kamerans drivrutin, som finns på
CD-skivan med applikationer. (sid. 62)
Ta en bild. (sid. 15)
Sätt i USB-kabeln i datorns USB-port och i
kamerans USB-kontakt. (sid. 65)
Tack för att du valde en Samsung digitalkamera.
ƃ Innan du börjar använda denna kamera, läs noggrant igenom denna manual.
ƃ Om du behöver få kameran lagad så vänd dig till din Samsung-återförsäljare.
ƃ Kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du ämnar använda den,
exempelvis vid en resa eller en viktig händelse. Samsung påtar sig inget ansvar
för förluster eller skador som blivit resultatet av att kameran inte fungerat.
ƃ Förvara manualen på ett säkert ställe.
ƃ Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Ҭ Microsoft Windows och Windows logotyp är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation incorporated i USA och/eller andra länder.
Ҭ Alla märken och produktnamn i denna bruksanvisning är registrerade
varumärken som tillhör respektive företag.
Sätt på kameran.
Om kameran är avstängd, sätt på den
med kamerans strömbrytare.
Öppna Windows Utforskaren och bläddra
till [Flyttbar disk]. (sid. 67)
ƃ Om du använder en kortläsare till datorn skall den endast användas för att
överföra bilder till datorn. Om bilder kopieras från datorn till minneskortet kan
bilderna bli förstörda. Observera att tillverkaren inte kan hållas ansvarig för
förlorad data på minneskortet.
<1>
Fara
FARA visar på en farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall
eller allvarlig skada.
ƈ Modifiera inte denna kamera på något sätt. Detta kan resultera i brand, elektrisk
stöt eller allvarlig skada på dig eller din kamera. Underhåll och reparationer ska
utföras av din fotohandlare eller av auktoriserad Samsung-verkstad.
ƈ Använd inte denna produkt i närheten av brännbara eller explosiva gaser,
eftersom detta kan öka explosionsrisken.
ƈ Om någon vätska tränger in i kameran använd den inte. Stäng av kameran och
koppla ifrån strömkällan (batterier eller nätadapter). Du måste kontakta din
återförsäljare. Fortsätt inte att använda kameran, då detta kan orsaka brand eller
elektrisk stöt.
ƈ Stoppa inte in metalliska eller brännbara främmande föremål i kamerans
öppningar, exempelvis i facket för minneskortet och batterifacket. Detta kan
orsaka brand eller elektrisk stöt.
ƈ Använd inte kameran med blöta händer. Detta kan orsaka elektrisk stöt.
<2>
Varning
VARNING gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte
undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
ƈ Använd inte blixten på nära avstånd från djur eller människor. Att rikta blixten på
nära håll mot ett öga kan orsaka ögonskador.
ƈ Av säkerhetsskäl ska denna produkt och tillbehören förvaras utom räckhåll för
barn och djur för att förhindra olyckor, exempelvis:
ҮSväljning av batterier eller små kameratillbehör. Vid en olyckshändelse –
kontakta omedelbart en läkare!
ҮDet är möjligt att kamerans rörliga delar kan orsaka skador.
ƈ Batterierna och kameran kan bli varma vid längre tids användning och resultera i
att kameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända, använd inte
kameran under ett par minuter så att den svalnar av.
ƈ Lämna inte kameran på platser med extremt hög temperatur, exempelvis
stängda fordon, direkt solljus eller andra platser med extremt stora
temperaturvariationer. Om kameran utsätts för extrema temperaturer kan detta
påverka kamerans interna komponenter och kan orsaka brand.
ƈ Täck inte över kameran eller laddaren när dessa används. Detta kan orsaka en
temperaturhöjning som kan skada kamerahuset eller orsaka brand. Använd alltid
kameran och dess tillbehör i väl ventilerade utrymmen.
Försiktighet
FÖRSIKTIGHET gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den
inte undviks kan resultera i medelsvår eller mindre skada.
ƈ Läckage, överhettning eller trasiga batterier kan orsaka skada eller brand.
ҮAnvänd bara rätt sorts batterier i kameran.
ҮKortslut inte batterierna, värm inte upp dem och kassera dem inte genom att
kasta dem i en eld.
ҮSätt inte in batterierna med omvänd polaritet.
ƈ Ta ur batterierna om du inte planerar att använda kameran under en längre
tidsperiod. Batterier kan läcka frätande elektrolyt och orsaka skador på
kamerans komponenter som inte går att laga.
ƈ Avfyra aldrig blixten när den är i kontakt med händer eller något föremål Rör aldrig
vid blixten efter att du använt den flera gånger. Det kan orsaka brännskador.
ƈ Flytta inte på kameran när den är påsatt, om du använder AC-laddaren. Stäng
alltid av kameran efter att du använt den, innan du drar ut nätadaptern ur
vägguttaget. Kontrollera sedan att alla andra anslutningssladdar till annan
utrustning är urkopplade innan du flyttar kameran, annars kan du orsaka skada
på kablarna, orsaka en brand eller elektrisk stöt.
ƈ Var noga med att inte röra linsen och, om linsskyddet är på, ta inga bilder, vilket
möjligen kan orsaka att kameran inte fungerar tillfredställande.
ƈ Undvik att vidrora objektivet eller blixten vid fotografering.
ƈ Innan du ansluter några sladdar eller AC-adaptrar, kontrollera anvisningarna och
använd inte våld. Detta kan orsaka att sladden eller kameran går sönder.
ƈ Kreditkort kan bli avmagnetiserade om de lämnas nära fodralet. Undvik att
lämna kort med magnetiska remsor nära fodralet.
Innehåll
BÖRJA HÄR
ƃSystemöversikt ōōōōōōōō5
ƃIdentifiering av egenskaper ōōō6
ƈFramsida & ovansidaōōōōōō6
ƈBaksida & undersida ōōōōōō7
ƈUndersida ōōōōōōōōōō8
ƈSjälvutlösar-lampa ōōōōōōō8
ƈKamerastatus-lampa ōōōōōō8
ƃAnsluta till strömkälla ōōōōōō9
ƈSpecifikation av SLB-0837B
uppladdningsbart batteri ōōōō9
ƈHur man laddar det uppladdningsbara
batteriet (SLB-0837B) ōōōōōō10
ƈAC-adapterns laddnings-lysdiod ō11
ƃIsättning av minneskortet ōōōō11
ƃHur du använder minneskortet ō12
ƃNär kameran används för första
gången : Smart knapp ōōōōō13
ƃVisning på LCD-monitornōōōō14
ƃAtt använda olika fotograferingslägen ō15
ƈHur man använder AUTO-läget ō15
ƈHur man använder PROGRAM-läge ō15
ƈHur man använder Specialeffekt-läget ō16
ƈHur man använder MOTIV-läget ō16
ƈHur man använder läget
VIDEOFILM ōōōōōōōōō16
ƈInspelning av videofilm utan röst ō17
ƈPausera under inspelning av videofilm
(successiva inspelningar) ōōōō17
ƈHur du använder läget för ASR
(Advanced Shake Reduction) ō17
ƈSaker du bör tänka på när du tar
bilder ōōōōōōōōōōōō18
FOTOGRAFERING
ƃAnvänd kameraknapparna
för att ställa in kameran ōōōō19
ƈStrömbrytaren ōōōōōōōō19
ƈSlutare ōōōōōōōōōōō19
ƈKnappen Zoom W / T ōōōōō19
ƈM (Läge)-knapp ōōōōōōō21
ƈMENY-knapp ōōōōōōōō21
ƈVal av fokuseringstyp ōōōōō22
ƈBlixt ōōōōōōōōōōōō22
ƈExponeringskompensation ōōō23
ƈVitbalans ōōōōōōōōōō24
ƈISO ōōōōōōōōōōōō25
ƈSlutarhastighet / Bländarvärde ō25
ƈSpecial-effekt : Fotoram ōōōō26
ƈSpecial-effekt : Collagefotografering ō26
ƈSpecial-effekt : Förinställda
fokuserade ramar ōōōōōō27
ƃAnvändning av LCD-skärmen för att
justera kamera-inställningarna ōō28
<3>
Innehåll
ƈHur man använder menyn ōōō29
ƈStorlek ōōōōōōōōōōō29
ƈKvalitet / Bildrute-hastighet ōōō30
ƈSjälvutlösare / Fjärrkontroll ōōō30
ƈRöstinspelning / Röstmemo ōō31
ƈEffektōōōōōōōōōōōō31
ƈSerietagningsfotografering ōōō32
ƈSkärpa ōōōōōōōōōōō32
ƈMätningōōōōōōōōōōō33
ƈSpecialeffektōōōōōōōōō33
ƈMotiv-menynōōōōōōōōō34
ƈVideofilm bildstabilisering ōōō34
VISNING
ƃStarta uppspelningsläget ōōōō35
ƈVisa en stillbild ōōōōōōōō35
ƈuppspelning av videofilmen ōō35
ƈVideofilmens hämtningsfunktion ō35
ƈFilmredigering i kameran ōōō36
ƈ=XX[XMTVQVOav en inspelad röstfil ō36
ƈUppspelning av ett inspelat
röstmemo ōōōōōōōōōō36
ƃInställning av uppspelningsfunktionen
med hjälp av LCD-skärmen. ōōō37
ƃAnvända kamera-knapparna för att
justera kameran ōōōōōōō37
ƈVisningsknapp ōōōōōōōō37
<4>
ƈRadera-knapp ōōōōōōōō37
ƈTumnagel / Förstorings-knapp ō38
ƈTrimning ōōōōōōōōōō38
ƃInställning av uppspelningsfunktionen
med hjälp av LCD-skärmen. ōōō39
ƈRadering av bilder ōōōōōō40
ƈSkydda bilder ōōōōōōōō41
ƈStatrta bildspel ōōōōōōōō41
ƈÄndra storlek ōōōōōōōō42
ƈRotera en bild ōōōōōōōō43
ƈEffektōōōōōōōōōōōō43
ƈDPOF ōōōōōōōōōōō44
ƈDPOF : Val av bilder ōōōōō44
ƈDPOF : Utskrifts-storlek ōōōō45
ƈDPOF : Index ōōōōōōōō45
ƈKopiera till kort ōōōōōōōō46
ƈPictBride ōōōōōōōōōō46
ƈPictBridge : Välja bild ōōōōō47
ƈPictBridge : Utskriftsinställning ō48
ƈPictBridge : Återställ ōōōōō48
ƈSpråkōōōōōōōōōōōō51
ƈFilnamnōōōōōōōōōōō52
ƈAutoavstängning ōōōōōōō52
ƈLCD-ljusstyrka ōōōōōōōō52
ƈSnabbtitt ōōōōōōōōōō53
ƈAutofokuslampa ōōōōōōō53
ƈLjudvolym ōōōōōōōōōō53
ƈSlutarljud ōōōōōōōōōō53
ƈDriftljud ōōōōōōōōōōō53
ƈStartljudōōōōōōōōōōō53
ƈStartbildōōōōōōōōōōō54
ƈFormatering av minnet ōōōō54
ƈVal av video-ut typ ōōōōōō54
ƈAnslutning av en extern enhet (USB) ō55
ƈÅterställōōōōōōōōōōō55
ƃViktig information ōōōōōōō56
ƃVarningsmeddelandenōōōōō57
ƃInnan du kontaktar kameraverkstaden ō58
ƃSpecifikationer ōōōōōōōō60
PROGRAM
INSTÄLLNING
ƈInställningsmenyn ōōōōōō49
ƈHur man väljer inställningsmenyn ō50
ƈOSD inställning ōōōōōōō50
ƈInställning av Datum / Tid / Datumtyp ō51
ƈInfoga datum på bilden ōōōō51
ƃOm programvaran: ōōōōōō62
ƃSystembehov ōōōōōōōō62
ƃOm programmet ōōōōōōō62
ƃInstallation av programvara ōōō63
ƃStart av PC-läge ōōōōōōō65
ƃTa bort den flyttbara disken ōōō67
ƃInstallera drivenheten för USB på en
MAC ōōōōōōōōōōōō68
ƃAnvända drivrutinen för USB på en
MAC ōōōōōōōōōōōō68
ƃAtt ta bort USB Driver för Windows
98SE ōōōōōōōōōōōō68
ƃDigimax Masterōōōōōōōō69
ƃVanliga frågor ōōōōōōōō71
Systemöversikt
V.v. kontrollera att du har det korrekta innehållet innan du använder denna produkt. Innehållet kan variera beroende på försäljningsregion.
För att köpa den valfria utrustningen, kontakta din närmaste Samsung-återförsäljare.
< Inkluderade delar >
Dator (se sid. 66)
Kameraväska
DPOF-kompatibel
skrivare (se sid. 44)
Användarmanual,
produkt-garanti
Kamerarem
PictBridge-kompatibel
skrivare (se sid. 46)
Mjukvaru-CD
(se sid. 62)
SD minneskort / MMC
(se sid. 11)
Uppladdningsbart batteri
(SLB-0837B)
AV-sladd
AC adapter (SAC-45) /
USB-sladd (SUC-C2)
Extern skärm (se sid. 54)
<5>
Identifiering av egenskaper
Framsida & ovansida
Slutarknapp
Strömbrytare
Högtalare
Blixt
ASR-knapp
Auto-fokuserings-lampa /
Självutlösar-lampa
Lins
Mikrofon
<6>
Identifiering av egenskaper
Baksida & undersida
Zoom W / T-knapp
(Digital zoomning / Minibild)
Kamerastatus-lampa
LCD-skärm
Ögla för kamerarem
9 –tangenters touch-pad
(Smart knapp)
<7>
Identifiering av egenskaper
ƈ Självutlösar-lampa
Undersida
Symbol
Status
Batterihållare
Batterifack
Blinkar
Blinkar
Blinkar
Beskrivning
- Under de första 7 sekunderna blinkar lampan med 1
sekunds intervall
- Under de sista 3 sekunderna blinkar lampan snabbt med
0,25-sekund-intervaller.
Under de 2 sekunderna blinkar lampan snabbt med 0,25sekunds intervall innan bilden tas.
En bild kommer att tas efter ca 10 sekunder, och 2
sekunder senare tas en andra bild.
Stativgänga
USB / AV
anslutningskontakt
ƈ Kamerastatus-lampa
Minneskorts-fack
Status
Efter att ha tagit en bild
Lock för batterifack
Beskrivning
Lampan blinkar medan bilddata sparas, och släcks
sedan när kameran är klar att ta en bild
Under inspelning av röstmemo Lampan blinkar
När USB-sladden är isatt i Lampan tänds (LCD-skärmen stängs av efter
initialisering av enheten)
en dator
Översändning av data via en dator Lampan tänds (LCD-skärmen stängs av)
När USB-sladden är
ansluten till en skrivare
När skrivaren skriver
När AF aktiveras
<8>
Lampan är släckt
Lampan blinkar
Lampan tänds (kameran fokuserar på motivet)
Lampan blinkar (kameran fokuserar inte på motivet)
Ansluta till strömkälla
ƈ Du bör använda det uppladdningsbara batteri (SLB-0837B) som medföljer
kameran. Se till att ladda batteriet före användning av kameran.
ƈ Specifikation av SLB-0837B uppladdningsbart batteri
Modell
Typ
Kapacitet
Spänning
SLB-0837B
Litium-Ion
800mAh
3.7V
Laddningstid
(När kameran är avstängd)
Ca 130 ~ 150 min.
INFORMATION
Viktig information om batterianvändning
ƃ När kameran inte används, stäng av kamerans strömförsörjning.
ƃ Ta helst ut batteriet om kameran inte ska användas under en lång
tidsperiod. Batteriet kan kan förlora sin laddning allteftersom tiden går, och
har en tendens att läcka om det förvaras inuti kameran.
ƃ Låga temperaturer (under 0°C) kan påverka batteriets funktionalitet och du
kan få erfara minskad batteri-livslängd.
ƃ Batteriet återhämtar sig för det mesta vid normala temperaturer.
ƃ Under lång användning av kameran kan kameralådan bli varm.
Detta är helt normalt.
ƈ Antalet bilder och batteriets livslängd : Användande av SLB-0837B
Stillbild
Batteriets livslängd
Antal bilder
Ung. 90 MIN
Ung. 180
Baserat
på
följande
fotografe
ringsförh
ållanden
Användning av det full-laddade
batteriet, Auto-läge,
7 M bildstorlek, Fin bildkvalitet,
Intervall mellan tagningarna : 30 sek.
Ändrad inställning av zoom-position
mellan Vidvinkel och Tele upphör
efter varje tagning. Användande av
blixt vid varannan tagning.
Användning av kameran under 5
minuter och därefter avstängning av
den under 1 minut.
Film
Inspelningstid
Ung. 80 MIN
Användning av det fullladdade batteriet
Baserat 640 X 480 bildstorlek
på 30 rutor/s bildrute-hastighet
följande
fotografe
ringsförh
ållanden
ſ Dessa siffror är uppmätta under Samsungs standardförhållanden och
fotograferingsförhållanden och kan variera beroende på användarens hantering.
<9>
Ansluta till strömkälla
ƈ Du kan ladda det uppladdningsbara batteriet (SLB-0837B) genom att använda
ett SAC-45-KIT. SAC-45 består av AC-adapter (SAC-45) och USB-sladden
(SUC-C2). När AC-adaptern och USB-sladden har satts ihop kan de användas
som AC-sladd.
ƃ Användning av SAC-45 som AC-laddare
: Sätt in AC-adaptern i USB-anslutningen.
När AC-adaptern är isatt kan den användas som
AC-laddare.
ƃ Användning av SAC-45 som USB-sladd
: Ta bort AC-adaptern från USB-anslutningen.
Du kan överföra data till en dator (sid. 66)
eller ladda batteriet.
ƈ Hur man laddar det uppladdningsbara batteriet (SLB-0837B)
Laddnings-lysdiod
<10>
FÖRSIKTIGHET
I de följande fallen får batteriet inte laddas.
ƃ Vid användande av en USB-sladd som inte kom med denna kamera.
Använd den medföljande USB-sladden.
ƃ Vid användande av USB-hub. Anslut kameran direkt till din dator.
ƃ När andra USB-enheter är anslutna till datorn. Koppla bort de andra USBenheterna.
ƃ Om USB-sladden är ansluten till en port placerad på datorns framsida, ta
bort sladden och anslut den till en port placerad på datorns baksida.
ƃ Om USB-porten på datorn inte uppfyller standarden för strömförsörjningsutgång
(5 V, 500 mA), kan det hända att kameran inte laddas.
Ansluta till strömkälla
ƈ AC-adapterns laddnings-lysdiod
Under laddning
Laddningen är klar
Laddnings-fel
Laddas ur (vid användande
av AC-adaptern)
Laddnings-lysdiod
Röd lysdiod är tänd
Grön lysdiod är tänd
Röd lysdiod är släckt, eller blinkar
Orangefärgad lysdiod lyser
ƈ Sätt i batteriet så som visas
- Om kameran inte startar efter att du satt i
batteriet, v.v. kontrollera om batteriet är
isatt med korrekt polaritet
(+ / -).
- När batteriluckan är öppet, tryck inte på
batteriluckanmed våld. Detta kan orsaka
att batterilocket går sönder.
ƈ Det finns 4 indikatorer för batteriets kondition som visas på LCD-skärmen.
FÖRSIKTIGHET
ƃ Innan du ansluter några sladdar eller AC-adaptrar, kontrollera
anvisningarna och använd inte våld. Detta kan orsaka att sladden eller
kameran går sönder.
ƃ Om AC-laddarens laddnings-lysdiod inte tänds eller blinkar efter att du satt i
det uppladdningsbara batteriet, kontrollera huruvida batteriet är isatt korrekt.
ƃ Om du laddar batteriet med kameran påsatt kan inte batteriet ladda helt.
Stäng av kamera medan du laddar batteriet.
ƃ Om du sätter in ett helt urladdat batteri för att ladda det, sätt då inte på
kameran samtidigt. Kameran kan ev. inte sättas på om batterikapaciteten är
låg. Ladda batteriet under mer än 10 minuter innan kameran används.
ƃ Använd inte blixten frekvent eller ta en videofilm med ett helt urladdat batteri
som laddats under en kort tid. Även om laddaren är insatt så kan kamerans
strömförsörjning vara avstängd därför att det uppladdningsbara batteriet har
blivit urladdat igen.
Batteriindikator
Batteristatus
Låg batterikapacitet Låg batterikapacitet Låg batterikapacitet
Batteriet är full(förbered att ladda eller (förbered att ladda eller (förbered att ladda eller
laddat
använda reservbatteri) använda reservbatteri) använda reservbatteri)
Isättning av minneskortet
ƈ Sätt i minneskortet så som visas.
- Stäng av kamerans strömförsörjning före
isättning av minneskortet.
- Vänd minneskortets framsida mot
kamerans baksida (LCD-skärmen) och
kortets ben mot kamerans framsida
(linsen).
- Sätt inte i minneskortet felvänt. Att göra
så kan skada minneskortets fack.
<11>
Hur du använder minneskortet
ƃ Du måste formatera minneskortet (se sidan 54) om du använder ett nyinköpt
minneskort för första gången, eller om det innehåller data som kameran inte kan
läsa eller om det innehåller bilder som tagits med en annan kamera.
ƃ Stäng alltid av kameran när du sätter i eller tar ur minneskortet.
ƃ Långvarig användning av minneskortet kan eventuellt påverka dess prestanda.
Om detta skulle hända måste du köpa ett nytt minneskort.
Förslitning av minneskortet täcks inte av Samsungs garanti.
ƃ Minneskortet är en elektronisk produkt med hög precision. Böj inte kortet, tappa
det inte och ställ inte tunga föremål på det.
ƃ Lagra inte minneskortet på ställen med starka elektroniska eller magnetiska fält,
exempelvis nära en TV eller högtalare.
ƃ Om något av följande inträffar med minneskortet, kan den inspelade datan på
kortet bli förstörd.
- När minneskortet används på felaktigt sätt.
- Om strömmen stängs av eller minneskortet tas ur under skrivning av data till
det, radering (formatering) eller läsning av data från det.
ƃ Samsung är inte ansvariga för förlorade data.
ƃ Det är alltid bäst att kopiera viktiga data till ett annat media för back-up,
exempelvis hårddisk, diskett CD etc.
ƃ Om tillgängligt minne inte räcker
: Ett [MINNE FULLT!]-medelande kommer att visas och kameran kommer inte
att fungera. För att optimera mängden minne i kameran, byt ut minneskortet
eller ta bort onödiga bilder som finns lagrade i minnet.
ƃ Använd inte kortet på platser med extrema temperaturvariationer.
ƃ Låt inte minneskortet bli smutsigt eller komma i kontakt med vätska.
Om detta skulle ske, torka bort smutsen med ett mjukt tygstycke.
ƃ Förvara kortet i sitt fodral när det inte används.
ƃ Vid och efter lång användning kanske du märker att minneskortet kan bli varmt.
Detta är fullt normalt.
ƃ Använd inte ett minneskort som har använts i en annan digitalkamera. När du
använder ett minneskort i denna kamera, formatera först minneskortet i denna
kamera.
ƃ Använd inte ett minneskort som har formaterats i en annan digitalkamera eller
en minneskortläsare.
<12>
INFORMATION
ƃ Tag inte bort minneskortet när kamerans statuslampa blinkar, då detta kan
orsaka skada på minneskortets data.
Hur du använder minneskortet
När kameran används för första gången : Smart knapp
ƈ Du kan använda både SD minneskort och MMC (Multimediakort).
Se bifogade handbok för användning av MMC-kort.
ƈ Denna knapp används för att flytta muspekaren till annan meny för att välja, eller
för att bekräfta den valda menyn.
Minneskortet har en strömbrytare för
skrivskydd som gör att du inte kan ta bort
bildfiler eller formatera det.
Genom att skjuta strömbrytaren mot botten
på SD minneskortet, skyddas din data.
Genom att skjuta strömbrytaren mot
toppen på SD minneskort, skyddas din
data inte längre. Skjut strömbrytaren mot
toppen på SD minneskortet innan du tar
någon bild.
Kortets stift
Skrivskyddsomk
opplare
Etikett
[SD (Secure Digital) minneskort]
FOCUS
[Val av huvudmenyn :
Nuddar knappen]
FOKUS
Macro
[Bekräftelse av huvudmenyn :
Tryckning på knappen]
ƈ Vid användande av ett 256 MMC-minne blir den specificerade
fotograferingskapaciteten enligt följande. Dessa siffror är ungefärliga, eftersom
bildkapaciteten kan påverkas av variabler såsom motiv och typ av minneskort.
Superfin
Fin
Normal
30BPS
15BPS
7M
68
117
203
-
-
5M
93
159
272
-
-
3M
151
266
425
-
-
Inspelad bildstorlek
Normal
vinkel
*FILM
1M
572
795
943
-
-
VGA
1213
1381
1533
-
-
640
-
-
-
00:11:24
00:22:13
320
-
-
-
00:22:13
01:05:57
AUTO MAK
[Bekräftelse av undermenyn :
Tryckning på knappen]
[Val av undermenyn :
Nuddar knappen]
* Inspelningstiderna kan ändras av zoomningen.
Zoom-knappen används inte under videofilm-inspelningen.
<13>
Visning på LCD-monitorn
ƈ LCD-monitorn visar information om fotograferingsfunktioner och gjorda val.
Nr.
Beskrivning
7
Blixt
8
Datum / Tid
‫ڹ‬
9
Exponeringskompensation
S.23
‫ں‬
10
Vitbalans
S.24
؇
؆
؅
‫ۇ‬
‫ۆ‬
؈
‫ڻ‬
‫ڼ‬
؉
‫ڽ‬
ISO
S.25
Skärpa
S.32
‫ۄ‬
13
Bildkvalitet / Bildrute-hastighet
S.30
‫ۃ‬
14
Bildstorlek
15
Batteri
S.11
16
Optisk / Digital Zoom indikator/
Digital Zoomning
S.19
‫ہ‬
‫ۀ‬
Inspelningsläge
2
3
Röst Av (Film)
Sida
S.15
S.17
Fotograferingsläge
S.32
4
Mätning
S.33
5
Självutlösare
S.30
6
Fokuseringsläge
S.22
<14>
640
320
S.29
Antalet tillgängliga tagningar som återstår
9
S.13
17
Återstående tid
(Videofilm / Röstinspelning)
""""
S.13
18
Kort isatt-indikator
[Bild & Full Status]
1
S.51
12
‫ڿ‬
Symboler
S.22
07:00PM 2006/07/17
11
‫ۂ‬
Beskrivning
Sida
‫ۅ‬
‫ھ‬
Nr.
Symboler
19
Röstmemo
20
Autofokus-ruta
-
S.31
Att använda olika fotograferingslägen
ƈ Hur man använder AUTO-läget (
)
Välj detta läge så sköter kameran alla inställningar automatiskt.
1. Sätt i batterierna (sid. 11).
Observera polariteten (+ / -).
2. Sätt i minneskortet (sid. 11). Eftersom denna
kamera har 22MB internminne, behöver du inte
sätta i minneskortet. Om det inte sitter något
minneskort i kameran, lagras bilderna i
internminnet. Om du vill utöka
[AUTO-läge]
minneskapaciteten, sätter du i ett minneskort.
Om det sitter ett minneskort i kameran, lagras
bilderna på detta.
3. Stäng batterifackets lucka.
4. Sätt på kameran med strömbrytaren.
Om den tid och datum som visas på LCD-monitorn är fel, ändra dessa innan
du tar någon bild.
5. Välj Auto-läge genom att trycka på M (Läge)-knappen. (sid. 21)
6. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med hjälp av LCDmonitorn.
7. Tryck på avtryckaren för att ta en bild.
ƈ Hur man använder PROGRAM-läge (
)
Val av programläge konfigurerar kameran med
optimala inställningar. Du kan fortfarande
manuellt konfigurera alla funktioner utom
bländarvärde och slutarhastighet.
1. Välj Programläge genom att trycka på M
(Läge)-knappen.
[PROGRAM-läge]
2. Tryck på meny–knappen för att konfigurera
avancerade funktioner som bildstorlek
(sid. 29), kvalitet (sid. 30), effekter (sid. 31), skärpa (sid. 32), mätning (sid. 33),
och serietagning (kontinuerlig fotografering, sid. 32).
ſ För mer information om menyerna, se sidorna 28-34.
INFORMATION
ƃ Om autofokusramen blir röd när du trycker ned avtryckaren halvvägs,
betyder det att kameran inte kan fokusera på motivet. Då kan inte kameran
få skärpa i bilden.
<15>
Att använda olika fotograferingslägen
ƈ Hur man använder Specialeffekt-läget (
)
Det är möjligt att lägga till speciella effekter till dina
bilder med bländarvärde detta läge. Välj
Specialeffekt-läget genom att vrida på
lägesomkopplaren.
ſ För mer information om Specialeffekt-menyerna,
se sidorna 33, 26~27.
ƈ Hur man använder läget VIDEOFILM (
)
Ett filmklipp kan spelas in så länge det finns
inspelningstid tillgänglig, inom ramen för minnets
kapacitet.
TA BILD:SH
REDIGERA:
[SPECIALEFFEKT-läge]
ƈ Hur man använder MOTIV-läget (
)
Använd menyn för att lätt konfigurera optimala
inställningar för olika fotograferings-situationer.
Välj Motivläge genom att trycka på M (Läge)knappen.
ſ För mer information om menyerna, se sidorna
34.
<16>
[MOTIV-läge]
1. Välj VIDEOFILM-läget genom att vrida på
lägesomkopplaren. (Tillgänglig inspelningstid
visas på LCD-skärmen.)
Standby
2. Rikta kameran mot motivet och komponera
[VIDEOFILMLÄGE]
bilden med hjälp av LCD-monitorn. När du
trycker på slutarknappen spelas en videofilm in
så länge som den tillgängliga inspelningstiden medger.
Videofilen fortsätter att spelas in även om du släpper slutarknappen.
Om du önskar avbryta inspelningen, tryck en gång till på avtryckaren.
* Bildtyp och storlek visas nedan :
- Bildstorlek : 640X480, 320X240 (Valbart)
- Filtyp
: *.avi (MPEG-4)
Att använda olika fotograferingslägen
ƈ Inspelning av videofilm utan röst
1. Tryck på Meny-knappen.
2. Välj [RÖST] ƍ [AV]-menyn.
VIDEO
ƈ Hur du använder läget för ASR (Advanced Shake
Reduction) (
)
Avancerat Skak-Reducerings-läge (ASR).
Detta läge kommer att minska effekten av
kamerans skakning och hjälpa dig att få en bra
exponerad bild under ljussvaga förhållanden.
Tryck på ASR-knappen.
RÖST
3. Tryck på slutar-knappen och en videofilm spelas in så länge det finns
tillgänglig inspelningstid, utan röst.
ƈ Pausera under inspelning av videofilm (successiva inspelningar)
Denna kamera tillåter att du temporärt stoppar under scener som du inte vill ha,
under inspelning av en videofilm. Med användande av denna funktion kan du
spela in dina favoritscener på en videofilm utan att behöva skapaflera
videofilmer.
ƃ Göra en successiv inspelning
1. Tryck på slutar-knappen, och film spelas in så
länge det finns tillgänglig inspelningstid.
Videofilm blir fortfarande inspelad om slutarknappen släpps upp.
2. Tryck på II -knappen för att pausera en
inspelning. Tryck på II -knappen igen för att
återuppta en inspelning.
3. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.
Stop:SH
ƃ Saker att se upp med vid användande av ASR-läget
1. Den digitala zoomningen fungerar inte i ASRläget.
2. Om ljusförhållandena är ljusare än
fluorescerande ljusförhållanden så aktiveras
inte ASR.
[ASR-läge]
3. Om ljusförhållandena är mörkare än
fluorescerande ljusförhållanden kommer kamerans skakvarnings-indikator
(
) att visas. För bästa resultat, ta bara bilder under förhållanden där
kamerans skakvarnings-indikator (
) inte visas.
4. Om motivet flyttar sig kan den slutliga bilden som tas bli suddig.
5. Undvik att flytta kameran medan [FOTOGRAFERAR!]-meddelandet visas för
att åstadkomma bättre resultat.
6. Eftersom ASR använder kamerans digitala processor kan bilder tagna med
användande av ASR ta lite längre för kameran att bearbeta.
REC:II
[Successiva inspelningar av en
videofilm]
<17>
Saker du bör tänka på när du tar bilder
ƈ Tryck ner avtryckaren halvvägs.
Tryck lätt på avtryckaren för att bekräfta fokus och batteriladdning för blixten.
Tryck ner avtryckaren hela vägen för att ta en bild.
[Tryck ner avtryckaren försiktigt]
[Tryck ner avtryckaren]
ƈ Den tillgängliga inspelningstiden beror på omständigheterna vid fotograferingen
och kamerans inställningar.
ƈ Om du valt att stänga av blixten eller du valt långsam synkronisering vid svagt
omgivningsljus, kan varningssymbolen för skakoskärpa (
) visas på LCDmonitorn. I detta fall bör du använda ett stativ, hålla kameran mot ett fast föremål
eller sätta på blixten.
ƈ Fotografering med kompensation för bakgrundsbelysning. När du tar en
utomhusbild, undvik att rikta kameran mot solen eftersom bilden kan bli mörk
beroende på bakgrunden. Använd [MOTLJUS] i scenläget vid fotografering i
motljus (se sidan 34) samt utfyllnadsblixt (se sidan 22), spotmätning (se sidan 33)
eller exponeringskompensation (se sidan 23).
<18>
ƈ Undvik att röra linsen eller blixten när du fotograferar.
ƈ Komponera bilden genom att använda LCD-skärmen.
ƈ Under vissa förhållanden fungerar inte autofokusen som du förväntar dig.
- När du fotograferar ett motiv med låg kontrast.
- Om motivet är kraftigt reflekterande eller mycket ljust.
- Om motivet rör sig med hög hastighet.
- Vid starkt reflekterande ljus, eller om bakgrunden är mycket ljus.
- När motivet bara innehåller horisontella linjer eller är mycket smalt
(en käpp eller en flaggstång).
- När omgivningen är mörk.
Använd kameraknapparna för att ställa in kameran
ƈ Inspelninglägets funktion kan ställas in med kamera-knapparna.
Knappen Zoom W / T
ƃ Om du inte ser någon meny, används knappen
för optisk zoom eller digital zoom.
Strömbrytaren
ƃ Används för att sätta på och stänga av
kameran.
ƃ Om du inte använder kameran inom den
angivna tiden, stängs strömmen av
automatiskt för att spara batterierna. Läs på sid
52 för mer information om den automatiska
avstängningen.
Slutare
ƃ Används för att fotografera eller spela in ljud i
lägena FOTOGRAFERING.
ƃ I läget VIDEOFILM
När du trycker ner avtryckaren helt börjar du
filma. Tryck en gång på avtryckaren och du
spelar in videofilmen så länge den tillgängliga
inspelningstiden i minnet tillåter.
Om du önskar avbryta inspelningen, tryck en gång till på avtryckaren.
ƃ I läget STILLBILD
Om du trycker in avtryckaren halvvägs, aktiveras autofokusen och en kontroll
utförs om blixten måste användas. När du trycker ner avtryckaren helt,
exponeras bilden och relevant data för bilden lagras. Om du väljer att spela in en
röstkommentar, börjar inspelningen av denna så snart bilden lagrats i minnet.
ƃ Kameran har 3X optisk zoom och 5x digital zoom.
Tillsammans ger dessa en total zoom om 15X.
ƃ Zooma till TELE
Optisk zoom TELE
Digital zoom TELE
: Tryck på zoomknappen T.
Detta zoomar in så att motivet tycks komma närmare.
: När du uppnått den maximala optiska zoomningen
(3X) aktiveras det inbyggda programmet för digital
zoomning om du trycker på T-knappen. När du släpper
upp T-knappen stoppas den digitala inzoomningen.
När du kommit till den maximala digitala zoomningen
(5X) har T-knappen ingen ytterligare funktion.
Tryck på
zoom
knappen T.
[Zoomat till VIDVINKEL]
Tryck på
zoom
knappen T.
[Zoomat till TELE]
[Digital zoom 5X]
<19>
Knappen Zoom W / T
ƃ Zooma till VIDVINKEL
Optisk zoom VIDVINKEL : Tryck på zoomknappen W. Detta zoomar ut så att
motivet tycks komma längre bort. Om du håller inne
W-knappen kontinuerligt, får du kamerans lägsta
zoominställning. Motivet kommer så långt bort från
kameran som möjligt.
Tryck på
VIDVINKEL
[Zoomat till TELE]
Tryck på
VIDVINKEL
[Optisk zoom 2X]
[Zoomat till VIDVINKEL]
Digital zoom VIDVINKEL : Om du använder dig av digital zoom och trycker på
knappen W, minskar den digitala zoomningen
stegvis. Om du släpper W-knappen stoppas den
digitala zoomningen. När du trycker på zoom W
minskas den digitala zoomen och fortsätter sedan att
minska även den optiska zoomningen tills du nått
Digital
minsta värdet.
zoom
Optisk
zoom
Tryck på
zoom
knappen W.
[Digital zoom 5X]
<20>
Tryck på
zoom
knappen W.
[Zoomat till TELE]
[Zoomat till VIDVINKEL]
INFORMATION
ƃ Bilder tagna med den digitala zoomen kan ta lite längre för kameran att
bearbeta. Tillåt tid för detta att ske.
ƃ Du kanske noterar en försämrad bildkvalitet när du använder digital zoom.
ƃ För att se en tydligare digital zoom-bild, tryck in slutar-knappen halvvägs vid
den maximala optiska zoomnings-positionen, och tryck på zoom T-knappen
igen.
ƃ Den digitala zoomningen kan inte aktiveras i ASR, Seriefotografering,
Intervallfotografering, Videofilm-läge, [Nattscen], [Barn], [Text], [Närbild] och
[Fyrverkeri]-motivlägena.
ƃ Se till att inte nudda linsen, för att undvika att du sedan tar en oklar bild och
möjligtvis orsakar att kameran inte fungerar som den ska. Om bilden är
suddig, stäng av kameran och sätt sedan på den igen, för att ändra linsens
position.
ƃ Var noga med att inte trycka på linsen, då detta kan göra att kameran inte
fungererar ordentligt.
ƃ När kameran är påsatt, var noga med att inte röra kamerans rörliga linsdelar
då detta kan göra att bilden blir suddig och otydlig.
M (Läge)-knapp
MENY-knapp
ƈ Du kan välja det önskade arbetsläget via M
(Läge)–knappen, som är placerad på kamerans
baksida.
ƈ När du trycker på MENY-knappen visas en meny som är relaterad till varje
kameraläge på LCD-skärmen. Tryckning på den igen gör att LCD-skärmen
återgår till den ursprungliga visingen.
Tryck på "M"-knappen och ett meny-fönster på
sidan kommer att visas. Välj ett önskat värde
genom att använda Smart-knappen.
PROGRAM
LÄGE
ƈ Läges-symbol
LÄGE
AUTO
FOKUS
PROGRAM SPECIALEFFEKT
FILM
ASR
VISA
[Val av huvudmenyn :
Nudda knappen]
SYMBOL
[Bekräftelse av huvudmenyn :
Tryckning på knappen]
MOTIV
LÄGE
NATTSCEN
PORTRÄTT
BARN
LANDSKAP
NÄRBILD
SYMBOL
LÄGE
TEXT
SOLNEDGÅNG GRYNING MOTLJUS FYRVERKERI STRAND & SNÖ
SYMBOL
AUTO MAK
[Bekräftelse av undermenyn :
Tryckning på knappen]
[Val av undermenyn :
Nudda knappen]
<21>
Val av fokuseringstyp
Blixt
ƈ Du kan välja fokuseringstyp i enlighet med
avståndet till motivet.
Distans-intervallen visas nedan.
ƈ Du kan välja blixttyp i enlighet med avståndet till
motivet. Distans-intervallen visas nedan.
ƈ Under ASR, Serietagning, AEB, Videofilm-läget
och Motiv-läget utom Natt, Porträtt, Barn-lägena
kommer inte blixtfunktionen att fungera.
ƈ Blixtens intervall-område (W: Bred, T: Tele)
ISO
AUTO
[Auto]
[Makro]
Normal
W:0.2-3.0
T:0.4-2.2
Makro
W:0.2-0.5
T:0.4-0.5
(Enhet : m)
Auto Mak
W:0.2-3.0
T:0.4-2.2
[Auto Mak]
INFORMATION
ƃ Typer av fokuseringslägen och fokuseringsintervall (W: Bred, T: Tele)
(Enhet : cm)
Fokustyp
Fokus
område
Normal
W:50-oändlighet
T:50-oändlighet
Makro
W:15-50
T:40-50
Auto Mak
W:15-oändlighet
T:40-oändlighet
INFORMATION
ƃ När makroläget är valt är det möjligt att kameraskakningar uppstår. Se till att
inte skaka kameran.
ƃ När du tar en bild inom 40 cm i Makro-läget, välj BLIXT AV-läget.
<22>
ƃ Om du trycker på slutarknappen efter att ha valt Auto, Fyll-i, Långsam
synkro-blixt, går den första blixten av för att kontrollera
fotograferingsförhållandena (Blixtavstånd och blixtens ljusutbyte).
Flytta inte förrän den andra blixten går av.
ƃ Frekvent användning av blixten minskar batteriets livslängd.
ƃ Under normala användningsförhållanden är laddningstiden för blixten
mindre än 3 sekunder. Om batteriet är svagt kan laddningstiden bli längre.
ƃ Ta bilder inom blixtens område.
ƃ Bildkvaliteten kan inte garanteras om motivet är för nära eller mycket
reflekterande.
ƃ När du tar en bild under dåliga ljusförhållanden med blixten, kan det bli en
vit fläck i den tagna bilden. Fläcken orsakas av blixtens reflexion i till
exempel dammpartiklar. Den beror inte på någon felfunktion hos kameran.
Blixt
Exponeringskompensation
ƃ Indikator för blixtläge
Menyflik
Blixtläge
Automatisk blixt
Beskrivning
Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten
av automatiskt.
Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten
Auto & Rödaav automatiskt. Effekten av röda ögon minskas om
ögon-reduktion
du använder denna funktion.
Utfyllnadsblixt
Blixten avfyras oberoende av ljusförhållandena.
Intensiteten på blixten styrs av de rådande
ljusförhållandena. Desto ljusare motivet eller
bakgrunden är, desto ljussvagare blir blixten.
Blixten kommer att fungera tillsammans med långsam
slutar-hastighet för att få korrekt exponering. När du
Långsam
tar en bild under dåliga ljusförhållanden, kommer
synkronisering.
kamerans skakvarnings-indikator (
) att visas
på LCD-skärmen.
Blixten
avstängd
Blixten avfyras inte. Välj detta läge på platser där
fotografering med blixt är förbjudet.
När du tar en bild vid svagt ljus visas symbolen för
kameraskakning (
) på LCD-monitorn.
ƈ Denna kamera justerar automatiskt exponeringen i enlighet med omgivande
ljusförhållanden. Du kan också välja exponeringsvärdet med knappen: + / -.
ƃ Kompenserande exponering
1. Tryck på meny-knappen för
exponeringskompensation och menyfältet för
exponeringskompensation kommer att visas så
som syns här.
2. Tryck på Vänster / Höger-knappen för att välja
exponeringsvärdet.
3. Tryck på Meny-knappen igen. Det värde som du
satt blir sparat och exponeringskompensationsinställningläget kommer att stängas.
ſ Ett negativt exponeringskompensations-värde minskar exponeringen.
Notera att ett positivt exponeringskompensations-värde ökar exponeringen,
och LCD-skärmen blir vit eller så får du inga bra bilder.
<23>
Vitbalans
ƈ Vitbalans-kontrollen tillåter dig att justera färgerna så att de verkar mer naturliga.
När en meny utom AWB (Auto White Balance) väljs kan du bara välja negativ
färgeffekt.
AUTO
DAGSLJUS
MOLNIGT
Fluorescerande H
Fluorescerande L
GLÖDLAMPA
ANPASSAD
: Kameran väljer
automatiskt den
lämpligaste
vitbalansinställningen,
beroende på aktuella
ljusförhållanden.
: För att ta bilder utomhus.
: För att ta bilder under en
molnig och regntung himmel.
: För fotografering i dagsljus-fluorescerande typer av trevägs fluorescerande belysning.
: Fotografering under vit fluorescerande belysning.
: For fotografering under volfram (standard glödlampa)
belysning.
: Tillåter användaren att sätta vitbalansen i enlighet med
fotograferingsförhållandena.
Olika belysningsförhållanden kan orsaka färgförändringar i dina bilder.
<24>
ƃ Användning av anpassad vitbalans
Vitbalans-inställningar kan variera något beroende på fotograferingsmiljön.
Du kan välja den mest lämpliga vitbalans-inställningen för en given
fotograferingsmiljö genom att ställa in den anpassade vitbalansen.
1. Välj ANPASSAD (
)-menyn och
Vitbalans och placera ett vitt pappersark
framför kameran, så att LCD-skärmen visar
bara vitt.
2. Tryck på slutar-knappen för att spara den nya
ٌ
anpassade vitbalansen.
[Vitt papper]
- Det anpassade vitbalansvärdet kommer att
användas med början med nästa bild som du tar.
- Den användar-konfigurerade vitbalansen förblir i effekt tills den skrivs över.
ISO
- AUTO : Kamerans känslighet ändras automatiskt
av variabler såsom ljusvärde eller
motivets ljusstyrka.
- 100, 200, 400, 800 :
Du kan öka slutarhastigheten medan samma
mängd ljus finns kvar, genom att öka ISOkänsligheten. Bilden kan dock bli för mättad.
Ju högre ISO-värde, desto större blir kamerans
känslighet för ljus, ocht därmed också dess
kapacitet att ta bilder under mörka förhållanden. Brusnivån kommer emellertid
också att öka i bilden i takt med att ISO-värdet ökar, vilket gör att bilden
förefaller kornig.
ƈ Denna kamera justerar automatiskt slutarhastighetens och bländaröppningens
värden till fotograferingsmiljön. I NATT MOTIV-läget kan du emellertid sätta
slutarhastighetens och bländaröppningens värden så som du föredrar.
ƃ Justering av slutarhastighets- och bländaröppnings-värden
1. Välj [NATT]-motivläget. (sid. 34)
2. Tryck på LT meny-knappen och menyn för att välja
slutarhastighet och bländaröppningsvärde visas.
Ȝ AUTO
Ȝ AUTO
AUTO, WIDE : F2.7 ~ F4.3
TELE : F5.2 ~F 8.3
Ȝ
Ȝ
ƈ Du kan välja ISO-känslighet när du tar bilder.
Hastigheten eller den specifika ljus-känsligheten hos en kamera är graderad
med ISO-nummer.
Slutarhastighet / Bländarvärde
Bländaröppning
Slutarhastighet
AUTO,1~16S
3.
: Val av
slutarhastighete
n eller
: Ändring av
värdena
4. Tryck på MENY-knappen igen. Det värde som du satt sparas och läget växlar
till NATT MOTIV-läge.
ſ Hög slutarhastighet kan fånga ett rörligt objekt i en stillbild som om objektet inte
flyttade sig. Låg slutarhastighet kan fånga ett rörligt objekt med en ‘aktiv’ effekt.
ſ Mindre bländaröppningsvärde gör motivet skarpt men bakgrunden suddig.
Större öppningsvärde gör både motivet och bakgrunden skarpa.
<25>
Special-effekt : Fotoram
ƈ Du kan lägg till 8 olika ramar till en stillbild som du
vill ta.
ƈ Datum & Tidsinformation trycks inte på sparade
bilder tagna med FOTORAM-menyn.
ƈ Denna meny kan bara väljas i Specialeffekt-läget.
Special-effekt : Collagefotografering
ƈ Du kan kombinera 2, 3 eller 4 olika bilder i en stillbild
ƈ Denna meny kan bara väljas i Specialeffekt-läget.
: 2 olika bilder kombineras till en stillbild.
: 3 olika bilder kombineras till en stillbild.
: 4 olika bilder kombineras till en stillbild.
: 2 olika panoramabilder kombineras till en
stillbild.
ſ Att välja 2 bildcollage-fotograferingar
Tryckning
på slutarknappen
Tryckning
på slutarknappen
TA BILD:SH
[Klar att ta]
AVBRYT:
[Första tagning]
Tryckning på
menyknappe
n för OK
SPARA:MENU
RAD.:
[Andra tagning]
[Den slutliga bilden]
INFORMATION
ƃ Du kan använda blixt, självutlösare, makrofokusering, röstmemo-funktioner
och Zoom W / T-knappen vid bildcollage-fotografering.
ƃ Om du trycker på Uppspelningsläge-knappen eller trycker på lägesknappen
under fotomontage-fotografering, kommer vart och ett av kamerans
arbetslägen att exekveras. De tidigare tagna bilderna kommer att raderas.
ƃ Efter att ha tagit den sista bildcollage-fotograferingen, tryck på MENYknappen. Då startar röstmemot.
<26>
Special-effekt : Collagefotografering
ƃ Ändring av en del av bildcollage-fotografiet Innan du tar den sista bilden.
Innan du tar det sista bildcollage-fotografiet kan du ändra en del av bildcollagefotografiet.
1. Under bildcollage-fotografering, tryck på
-knappen.
2. En föregående bild kommer att raderas och en ny bildruta kommer att visas.
Om det finns en bild som har tagits tidigare, tryck på
-knappen igen, och
en tidigare bild kommer att raderas igen.
Special-effekt : Förinställda fokuserade ramar
ƈ Du kan få motivet att stå ut från sin omgivning.
Motivet blir skarpt och i fokus medan resten av
bilden blir utanför fokus.
ƈ Denna meny kan bara väljas i Specialeffekt-läget.
REDIGERA:
TA BILD:SH
TA BILD:SH
-knappen
AVBRYT:
[Innan du tar det 3e fotografiet]
REDIGERA:
[intervall 1]
TA BILD:SH
TA BILD:SH
REDIGERA:
TA BILD:SH
[intervall 2]
REDIGERA:
[intervall 3]
REDIGERA:
[intervall 4]
AVBRYT:
[Flyttar bakåt till det 2a fotografiet]
ƃ Flyttning och ändring av fokuseringbildrutan
1. Tryck på
-knappen efter att du valt en förinställd
fokuseringbildruta.
3. Tryck på slutar-knappen för att ta en ny bild.
ƃ Ändring av en del av ett bildcollage-fotografi efter att du tar den sista bilden.
1. Efter att du tar den sista bilden kommer en
meny att visas, så som visas här.
2. Välj en bild genom att använda Smartknappen.
3. Tyck på
-knappen och den valda bilden
blir raderad.
4. Tryck på slutar-knappen för att ta en bild igen.
5. Tryck på MENY-knappen för att spara bilden.
TA BILD:SH
TA BILD:SH REDIGERA:
2. Färgen på ramen blir vit. Tryck på Smart-knappen för
att flytta fokuseringsramens position.
SPARA : MENU
RAD. :
3. Tryck på Slutar-knappen för att ta en bild.
TA BILD:SH
FLYTTA:
Tryckning på
<27>
Användning av LCD-skärmen för att justera kamera-inställningarna
ƈ Du kan använda menyn på LCD-skärmen för att ställa in inspelningfunktioner.
ƈ De poster som är gråmarkerade
är grundinställningar.
Menyflik Huvudmeny
STORLEK
KVALITET
BILD PER S.
TIMER
RÖST
FÄRG E
FOTOGRAFER.
SKÄRPA
MÄTNING
EFFEKT
<28>
Undermeny
7M
Kamerans arbetsläge
5M
Sida
S.29
3M
1M
VGA
-
640
320
SUPERFIN
FIN
NORMAL
-
30 BPS
15 BPS
AV
2 SEK
MEMO
10 SEK
DUBBEL
INSPELN.
AV
NORMAL
S/V
SEPIA
BLÅ
RÖD
GRÖN
NEGATIV
ANPASSAD
ENSTAKA SERIETAGNING
AEB
INTERVALL
MJUK
NORMAL
HÅRD
-
SPOT
MULTI
FOTORAM KOMPONERA
MARKERA
-
Menyflik Huvudmeny
Undermeny
Kamerans arbetsläge
Sida
NATTSCEN PORTRÄTT
S.29
BARN
MOTIV
S.30
S.31
S.31
S.32
S.32
S.33
S.33
TEXT
STRAND&SNÖ
S.34
SOLNEDGÅNG GRYNING
S.30
S.30
LANDSKAP
MOTLJUS FYRVERKERI
STABILISAT.
NÄRBILD
-
PÅ
AV
ſ Menyerna är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
S.34
Hur man använder menyn
Storlek
ƈ Du kan välja lämplig bildstorlek för ditt ändamål.
1. Sätt på kameran och tryck på MENY-knappen. En
meny för varje kamera–läge visas.
Stillbildsläge
Läge
Filmläge
Symbol
Storlek
2. Tryck på en meny-knapp som finns på samma plats på den önskade menyn och
undermenyn kommer då att visas.
PROGRAM
3072X
2304
2048X
1536
STORLEK
STORLEK
3. Tryck på en meny-knapp som finns på samma plats på den önskade undermenyn
och menyn kommer då att väljas.
2592X
1944
1024X
768
640X
480
640
320
640X
480
320X
240
STORLEK
PROGRAM
VIDEO
[Stillbildsläge]
[Filmläge]
INFORMATION
ƃ Ju högre vald upplösning ju färre antal bild ryms i minnet eftersom högre
upplösning kräver mer minne.
STORLEK
PROGRAM
4. Tryck på MENY–knappen och menyn försvinner.
<29>
Kvalitet / Bildrute-hastighet
Självutlösare / Fjärrkontroll
ƈ Du kan välja den kompressionsgrad som passar till din användning för de tagna
bilderna. Ju högre kompressionsgrad, desto sämre blir bildkvaliten.
Stillbildsläge
Läge
VIDEOFILM-läge
Symbol
Undermeny SUPERFIN
Filtyp
jpeg
FIN
NORMAL
30BPS
15BPS
jpeg
jpeg
avi
avi
ƈ Denna funktion används när fotografen själv vill vara med på bilden.
- Val av en självutlösare :
När du trycker på slutarknappen tas bilden
efter att den specificerade tiden har gått,
varefter självutlösarfunktionen kommer att
inaktiveras.
TIMER
PROGRAM
ƃ Beskrivning av Självutlösare / Fjärrkontroll-läge
KVALITET
BILD PER S.
PROGRAM
VIDEO
[STILLBILD-läge]
[VIDEOFILM-läge]
Symbol
Läge
10 sek
2 sek
Tryck på slutar-knappen ger ett intervall på 2 sekunder
innan bilden tas.
DUBBEL
INFORMATION
ƃ Detta filformat överensstämmer med DCF (Designregel för kamera filsystem).
ƃ JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG är den bildkompressionsstandard som utvecklats av Joint Photographic Experts Group.
Denna typ av kompression används för det mesta för att komprimera foton
och grafik, eftersom den kan komprimera filerna effektivt.
<30>
Beskrivning
Tryck på slutar-knappen ger ett intervall på 10 sekunder
innan bilden tas.
En bild kommer att tas efter ca 10 sekunder, och 2
sekunder senare tas en andra bild.
Röstinspelning / Röstmemo
ƈ En röst kan spelas in så länge den tillgängliga inspelningstiden i minnets
kapacitet tillåter. Du kan lägga till dina intalade kommentarer på en sparad
stillbild.
ƃ Röstinspelning
1. Välj ett inspelningsläge med undantag för
Videofilmläge genom att trycka på lägesknappen.
2. Välj Röstinspelningsmenyn genom att använda
smart-knappen.
3. Tryck på slutar-knappen för att spela in en röst.
- Tryck på slutar-knappen en gång, och
rösten spelas in så länge det finns
RÖST
tillgänglig inspelningstid. Inspelningstiden
kommer att visas på LCD-skärmen.
Rösten fortsätter att spelas in även om
slutar-knappen släpps upp.
PROGRAM
- Om du vill stoppa inspelningen, tryck på
slutar–knappen igen.
- Filtyp : *.wav
ƃ Röstmemo
1. Välj ett inspelningsläge med undantag för
Videofilmläge genom att trycka på
lägesknappen.
2. Välj Röstmemo-menyn genom att använda
RÖST
smart-knappen. Om röstmemo-indikatorn
visas på LCD-skärmen är inställningarna
färdiga.
3. Tryck på slutar-knappen och ta en bild.
PROGRAM
Bilden sparas på minneskortet.
4. Röstmemo spelas in under tio sekunder från
det ögonblick som bilden sparas. Om du trycker på slutar-knappen mitt under
ljudinspelningen så stoppas röstmemot.
Effekt
ƈ Genom att använda kamerans digitala processor är det möjligt att lägga till
specialeffekter till dina bilder.
: Ingen effekt har lagts till bilden
: Tagna bilder lagras i svart-och-vitt.
: Tagna bilder kommer att lagras i en
sepia-ton.
(en gradient av gulbruna färger).
: Tagna bilder lagras i en blå ton.
FÄRG E
: Tagna bilder lagras i en röd ton.
: Tagna bilder lagras i en grön ton.
: Spara bilden i negativ-läge.
: Användare kan ställa in tonen på R (Rött), G (Grönt)
och B (Blått) värde. Dessa menyer kan bara väljas i
Specialeffekt-läget.
ƃ Hur man använder ANPASSAD-Effekten (
PROGRAM
[Program-läge]
)
Upp / Ner-knappen : Väljer R, G, B-menyn.
Vänster / Höger-knappen : Ändra värdena
MENY-knapp : sparar ändringarna.
<31>
Serietagningsfotografering
ƈ Du kan välja typ av fotografering och antalet
serietagningsbilder.
- ENSTAKA : Ta bara en bild
- SERIETAGNING : Bilder kommer att tas kontinuerligt
tills slutar-knappen släpps upp.
Fotograferingskapaciteten beror på
FOTOGRAFER.
minnet.
PROGRAM
- AEB : Ta tre bilder i en serie med olika
exponeringar: kort exponering (-0,5 EV),
[PROGRAM-läge]
standardexponering (0,0 EV) och
overexponering (+0,5 EV). Använd detta
läge om det är svårt att bestämma
exponering av motivet.
Ȝ 01 MIN Ȟ
- INTERVALL : Du kan ta bilder med intervall och
01 BILD
antalet bilder inställda innan.
[Intervallfotograferingsmeny]
Upp / Ner-knappen : Väljer Intervall-menyn eller
menyn för antalet bilder.
Vänster / Höger-knappen : Ändring av antal (00 min – 60 min / 00 bilder -99 bilder ).
Efter ändring av antal, tryck på MENY-knappen. Kameran börjar då ta bilder.
ſ Efter att ha tagit första bilden släcks LCD-skärmen ner. Efter att ha gjort den
sista fotograferingen stängs kameran av.
ſ Före användning av Intervallfotograferingen, byt ut batteriet helt. Om batteriet
tar slut under fotograferingen kommer den sist tagna innan kameran
stängdes av.
ſ Hög upplösning och bildkvalitet ökar tiden för att spara en fil, vilket då ökar
stand-by-tiden.
ſ Om undermenyn för [SERIETAGNING] eller [AEB] väljs kommer blixten att
automatiskt stängas av.
ſ Det är bäst att använda ett stativ för AEB och för Intervallfotografering
eftersom tiden för att spara varje bildfil blir längre och suddig bild orsakad av
kameraskakningar kan inträffa.
<32>
Skärpa
ƈ Du kan justera skärpan för de bilder som du ska ta.
Du kan inte kontrollera skärpeeffekten på LCDmonitorn innan du tar en bild, eftersom denna
effekt appliceras på bilden först när den lagras i
minnet.
SKÄRPA
PROGRAM
[PROGRAM-läge]
Undermeny
Symbol
Beskrivning
Bildens konturer diffuseras (blir oskarpa).
MJUK
Denna effekt passar om du vill redigera bilderna på
din dator.
NORMAL
HÅRD
Bildens konturer skärps upp.
Detta passar för utskrift.
Bildens konturer förstärks.
Konturer i bilden skärps, men bilden kan bli brusig.
Mätning
Specialeffekt
ƈ Om du inte kan uppnå lämpliga exponeringsförhållanden kan du ändra
mätningsmetoden för att ta ljusare bilder.
- MULTI : Exponerings-beräkningarna baseras på
ett genomsnitt av tillgängligt ljus i
bildfältet. Beräkningen koncentreras mot
centrum av bildfältet. Detta passar för
allmän användning.
- SPOT : Endast den rektangulära arean i mitten
av LCD-skärmen kommer att ljusmätas.
Detta passar för när motivet i mitten är
rätt exponerat, oavsett bakgrundsljuset.
ƈ Det är möjligt att lägga till specialeffekter på dina bilder genom att använda
denna knapp.
: Du kan lägg till 8 typer av ram-lika kanter till
en stillbild som du vill ta.
: Du kan kombinera 2 ~ 4 olika tagningar på en
stillbild.
EFFEKT
MÄTNING
PROGRAM
[PROGRAM-läge]
ſ Om motivet inte är i mitten av
fokuseringsområdet, använd inte spot-mätning
då detta kan resultera i exponeringsfel. I detta fall är det bättre att använda
exponeringskompensation.
: Du kan få motivet att stå ut från dess
omgivning. Motivet kommer att vara skarpt
och fokuserat medan resten av omgivningen
blir ofokuserad.
EFFEKT
[Specialeffekt-läge]
<33>
Motiv-menyn
Videofilm bildstabilisering
ƈ Använd menyn för att lätt konfigurera optimala inställningar för olika
fotograferings-situationer.
ƈ Denna funktion hjälper till att stabilisera bilder som tas under filminspelning.
Du kan bara välja denna meny i VIDEOFILM-läget. Om minneskortet inte är isatt
kommer denna funktion inte att fungera.
: Bildrute-stabiliseringsfunktionen för videofilm
är inaktiverad.
SCENE1
MOTIV
SCENE 2
[Utökad meny]
: Kompenserar för kameraskakning under
filminspelning.
STABILISAT.
VIDEO
[NATTSCEN]
(
[PORTRÄTT]
[BARN]
(
(
[LANDSKAP]
[MOTLJUS]
[FYRVERKERI]
[TEXT]
[STRAND&SNÖ]
(
(
(
(
(
[SOLNEDGÅNG] (
[GRYNING]
(
[NÄRBILD]
(
<34>
) : Använd detta för att ta stillbilder på natten eller
under andra mörka förhållanden
) : För att ta en bild av en person.
) : För att ta en bild av snabbrörliga föremål, som
exempelvis barn.
) : För att ta bilder av avlägsna motiv.
) : Använd detta läge i motljussituationer.
) : Fyrverkerimotiv.
) : Använd detta läge för att fotografera ett dokument.
) : För scener med hav, sjö och strand och för
snölandskap.
) : För att ta bilder av solnedgångar.
) : Gryningsmotiv.
) : Närbildsfotografering av små föremål, som växter
och insekter.
[VIDEOFILM-läge]
Starta uppspelningsläget
ƈ Sätt på kameran och välj VISNINGSLÄGET genom att trycka på knappen PLAY
(
). Kameran kan nu visa de bilder som är lagrade i minnet.
ƈ Om minneskortet är isatt i kameran kommer alla kamerans funktioner att
tillämpas bara på minneskortet.
ƈ Om minneskortet inte är isatt i kameran kommer alla kamerans funktioner att
tillämpas bara på det interna minnet.
ƃ Visa en stillbild
1. Välj UPPSPELNINGSLÄGET genom att
trycka på uppspelningsknappen (
).
2. Den senast lagrade bilden i minnet visas på
LCD-monitorn.
ƃ uppspelning av videofilmen
1. Välj den inspelade filmningen som du vill spela
upp genom att använda smart-knappen.
2. Tryck på smart-knappen, och menyerna för film
kommer att visas.
Play:Ȟ/II
3. Tryck på Ȟ/II –knappen för att spela upp en
videofilmsfil.
- För att pausera en filmfil under uppspelning,
tryck på Ȟ/II –knappen igen.
- Tryckning på Ȟ/II –knappen igen gör att videofilmsfilen startar igen.
- För att återspola videofilmen medan den spelas upp, tryck på ȜȜ knappen. För att snabbspola videofilmen
framåt, tryck på ȞȞ-knappen.
För att kontrollera filmens ljudvolym, tryck på
Upp / Ner-knappen.
- För att stoppa uppspelningen av videofilmen,
pausera filmen genom att trycka på Ȟ/II
–knappen och tryck sedan på Vänster /
Höger-knappen.
3. Välj en bild som du vill se genom att trycka
på VÄNSTER / HÖGER-knappen.
ſ Tryck och håll ner VÄNSTER- eller
HÖGER-knappen för att spela upp bilderna
snabbt.
INFORMATION
ƃ Videofilmens hämtningsfunktion : Hämta stillbilder från videofilmen.
1. Tryck på Ȟ/II –knappen under uppspelning av
en filmfil.
2. Tryck på slutar-knappen. Den tagna bilden
sparas under ett nytt filnamn.
Mark In:MENU
Capture:SH
ƃ Uppförandeläge : Om du trycker på strömbrytaren i mer än 3 sekunder
ändras inställningen för summern och startljudet till AV
även om du har ställt in dem till PÅ.
<35>
Starta uppspelningsläget
ƃ Filmredigering i kameran : Du kan extrahera önskade bildrutor från en videofilm
när videofilmen spelas upp.
1. Tryck på Ȟ/II –knappen på det ställe i
videofilmen där du vill börja extrahera.
ƃ Uppspelning av en inspelad röstfil
1. Välj den inspelade rösten som du vill spela upp
genom att använda smart–knappen.
Play:Ȟ/II
Mark In:MENU
Capture:SH
2. Tryck på Ȟ/II –knappen på det ställe i
videofilmen där du vill avsluta extraheringen.
Play:Ȟ/II
TRIMMA:MENU
3. Tryck på MENY-knappen, och ett
bekräftelsefönster kommer att visas.
4. Tryck på smart-knappen för att välja en önskad
undermeny.
[JA] : De extraherade bildrutorna sparas
under ett nytt filnamn.
[NEJ] : Filmtrimningen annulleras.
BESKÄR?
2. Tryck på Ȟ/II -knappen, och rösten kommer att
spelas upp.
- För att pausera en röst-fil medan den spelas
upp, tryck på Ȟ/II -knappen igen.
- Ett tryck på Ȟ/II -knappen igen gör att röst-filen
återstartar.
- För att återspola röstfilen medan den spelas
upp, tryck på ȜȜ -knappen. För att snabbspola
röstfilen framåt, tryck på ȞȞ -knappen.
- För att stoppa uppspelningen av rösten, pausera
rösten genom att trycka på Ȟ/II –knappen och
tryck sedan på Vänster / Höger-knappen.
ƃ Uppspelning av ett inspelat röstmemo
1. Välj en stillbild som har ett röst-memo. Och
röst-memots ikon blir då synlig, så som visas.
2. Tryck på Ȟ/II-knappen, och röst-memot
kommer att spelas upp.
<36>
Pause:II
Inställning av uppspelningsfunktionen med hjälp av LCD-skärmen.
ƈ LCD-skärmen visar fotograferingsinformation för den visade bilden.
‫ھ‬
Använda kamera-knapparna för att justera kameran
ƈ I Uppspelningsläge kan du använda knapparna på kameran för att bekvämt
ställa in Uppspelningsläge-funktionerna.
‫ڽ‬
Visningsknapp
‫ڼ‬
‫ڹ‬
‫ں‬
ƈ Om du har satt på kameran genom att trycka på strömbrytaren kan du sedan
trycka på VISA-knappen en gång för att växla till uppspelningsläge och trycka på
den igen för att växla till inspelningläge.
ISO:200
AV:F2.7
TV:1/42
FLASH:OFF
3072X2304
2006/08/01
ƈ Du kan sätta på strömförsörjningen med uppspelningsläge-knappen. Kameran
sätts på i uppspelningsläge. Tryck på uppspelningsläge–knappen igen för att
stänga av kameran.
Radera-knapp
‫ڻ‬
Nr.
1
2
3
4
5
6
Beskrivning
Uppspelnings-läge
Inspelningsinformation
Radera-menyn
Batteri
Mappnamn & Filnamn
Kort isatt-indikator
Symbol
ISO - ISO:200
Bländaröppning - AV:F2.7
Slutarhastighet - TV:1/42
Blixt På/Av - FLASH:OFF
Bildstorlek - 3072X2304
Inspelningdatum - 2006.08.01
100-0001
Sida
-
ƈ Detta tar bort bilder som visas på LCDskärmen.
ISO:228
AV:F2.7
TV:1/42
FLASH:OFF
3072X2304
2006/07/20
-
S.37, 40
S.11
S.52
-
ƈ Tryck på Radera-knappen och en meny blir
synlig, så som visas här.
Om [Ja] är valt : raderar den visade bilden.
Om [Nej] är valt : upphäver “Ta bort bild”.
YES
NO
RADERA?
<37>
Tumnagel (
) / Förstorings-knapp (
)
ƈ Du kan titta på flera bilder, förstora valda bilder och beskära och spara ett valt
område av en bild.
ƃ Tumnagel display
1. När en bild visas på hela skärmen, trycker du på
indexbildknappen.
2. Tumnageldisplayen markerar den bild som visades när
du valde tumnagelläget.
3. Tryck på smart–knappen för att flytta till en önskad bild.
4. Tryck på förstoringsknappen för att visa bilden i full storlek.
Tryck på tumnagelknappen.
(
)
ISO:200
AV:F2.7
TV:1/42
FLASH:OFF
3072X2304
2006/08/01
Tryck på
förstoringsknappen. (
[Normalt visningsläge]
)
[Läget tumnagelbildsvisning]
ƃ Maximal förstoring i förhållande till bildstorleken.
Bildstorlek
7M
5M
3M
1M
VGA
Maximal
förstoringsfaktor
X10.0
X8.1
X6.4
X3.2
X2.0
<38>
ƃ Förstoring av bilder
1. Välj en bild som du önskar förstora genom att
trycka på förstoringsknappen.
2. Olika delar av bilden kan ses genom att trycka
på smart-knappen.
3. Om du trycker på tumnagelknappen visas
bilden igen utzoomad i full storlek.
- Du kan avgöra om den bild som visas är en
förstorad del, genom att kontrollera symbolen
för bildförstoring som visas på LCDmonitorns undre vänstra del. (Om det inte är
en förstorad bild, visas symbolen inte).
Du kan också kontrollera det förstorade
området.
- Videofilmer och WAV-filer kan inte förstoras.
- Om en bild förstoras, kan dess kvalitet försämras.
ƃ Trimning : Du kan beskära en del av bilden och spara den separat.
1. Välj en bild som du vill förstora och tryck på
förstoring-knappen.
2. Olika delar av bilden kan ses genom att trycka
på smart-knappen.
3. Tryck på MENY-knappen, och ett meddelande
BESKÄR?
kommer att visas så som visas här bredvid.
4. Välj en önskad undermenyn genom att trycka
på Vänster / Höger-knappen, och tryck sedan
på MENY-knappen.
[JA] : Den beskurna bilden sparas som ett nytt filnamn, och visas på LCD-skärmen.
[NEJ] : Trimningsmenyn försvinner.
ſ Om det finns otillräckligt minnesutrymme för att spara den beskurna bilden så
kan bilden inte beskäras.
ſ För att ta bort den förstorade bilden under trimningsfunktionen, tryck på
radera-knappen.
Inställning av uppspelningsfunktionen med hjälp av LCD-skärmen.
ƈ VISNINGS-FUNKTIONER kan ändras genom att använda LCD-skärmen. I Visa
läget, tryck på MENY-knappen för att visa menyn på LCD-skärmen. De menyer
som du kan ställa in i Visa läget är enligt följande. För att ta en bild efter att ha
ställt in uppspelnings-menyn, tryck på Visa lägesknappen eller slutar-knappen.
SYMBOL
Huvudmeny
RADERA
SKYDDA
Undermeny
VÄLJ BILD
VÄLJ BILD
SPELA
BILDSPEL
INTERVALL
EFFEKT
ÄNDRA UPPL.
ROTERA
FÄRG E
5M
1M
STARTBILD
HÖGER 90Ȏ
180Ȏ
VERTIKALT
S/V
BLÅ
GRÖN
ALLA
ALLA
SPELA
UPPREPA
1,3,5,10 SEK
AV
EFFEKT1,2,3,4
MIX
3M
VGA
VÄNSTER 90Ȏ
HORISONTAL
SEPIA
RÖD
NEGATIV
SYMBOL
BILDER
DPOF
Sida
S.40
S.41
NEJ
EN BILD
ALLA
AVBRYT
NEJ
JA
EN BILD
ALLA
AVBRYT
JA
Sida
S.44
S.46
ƈ Denna meny finns tillgänglig så länge kameran är ansluten till en skrivare som
stöder PictBridge (direktanslutning till kameran, säljs separat) med en USBsladd.
SYMBOL
S.42
INDEX
STORLEK
KOPIA
S.41
Undermeny
Huvudmeny
Huvudmeny
SKRIV UT
BILDER
S.43
STORLEK
S.43
LAYOUT
Undermeny
NEJ
EN BILD
ALLA
AUTO
VYKORT
4X6
2L
A4
AUTO
1
4
9
INDEX
JA
VISITKORT
L
Letter
A3
FULL
2
8
16
-
Sida
S.47
S.48
<39>
Inställning av uppspelningsfunktionen med hjälp av LCD-skärmen.
SYMBOL
Huvudmeny
TYP
KVALITET
DATUM
FILNAMN
ÅTERSTÄLL
Undermeny
AUTO
ENKELT
FOTO
SNABBFOTO
AUTO
UTKAST
NORMAL
FIN
AUTO
AV
PÅ
AUTO
AV
PÅ
NEJ
JA
Sida
-
ſ Menyerna är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Radering av bilder
ƈ Av alla filer som sparats på minneskortet kommer
de oskyddade filerna i DCIM-undermappen att
raderas. Kom ihåg att detta kommer att permanent
radera oskyddad bilder. Viktiga tagningar bör
sparas på en dator innan radering sker. Startbilden
och SKIN-bilden är sparade i kamerans interna
minne (dvs. Inte på minneskortet) och kommer inte
att raderas även om du raderar alla filer på
minneskortet.
RADERA
UPPSPELN.
S.48
ƃ Radering av bilder
[Välj] : Valfönstret för en bild som ska raderas visas.
Flyttar mellan bilder : Smart-knapp
Val av bild
:
knapp
Radering av bild :
knapp
[ALLA] : Visar bekräftelsefönster.
Välj [Ja]-menyn för att radera alla
oskyddade bilder.
Om det inte finns några skyddade bilder
kommer alla bilder att raderas, och ett
[Inga bilder!]-meddelande kommer sedan
att visas.
YES
NO
RADERA?
<40>
Skydda bilder
Statrta bildspel
ƈ Detta används för att skydda specifika tagningar
från att bli oavsiktligt raderade (Lås).
Det tar också bort skrivskyddet för bilder som
tidigare har varit skyddade (Lås upp).
ƈ Bilder kan visas kontinuerligt under förinställda intervall.
Du kan titta på bildspel genom att ansluta kameran till en extern skärm.
SKYDDA
UPPSPELN.
UPPSPELN.
ƃ Skyddande av bilder
[Välj] : Fönstret för val av en bild som ska skyddas /
släppas visas.
Flyttar mellan bilder : Smart-knapp
Skydda / släpp bilden :
knapp
SPELA
[SPELA]
: Bildspelet stoppas efter en visning.
[UPPREPA] : Bildspelet upprepas tills det avbryts.
- Tryck på Ȟ -knappen för att pausera bildspelet.
- Tryck på Ȟ -knappen igen för att återgå till bildspelet.
- För att stoppa uppspelning av videofilmen, tryck på Ȟ/II knappen, och tryck därefter på VÄNSTER eller HÖGERknappen.
[ALLA] : Val av [Ja]-menyn för att skyddar alla
sparade bilder.
Val av [Nej]-menyn släpper alla sparade bilder från
att vara skyddade.
- Om du skyddar en bild visas skydda-symbolen på LCDskärmen. (En oskyddad bild har ingen symbol)
- En bild i LÅS-läge skyddas från radera-funktionen, men
skyddas INTE från formaterings-funktionen.
BILDSPEL
ƃ Inställning av uppspelningsintervallet : Ställ in bildspelets
uppspelningsintervall.
YES
NO
INTERVALL
SKYDDA?
INFORMATION
ƃ Laddningstiden beror på bildstorleken och kvaliteten.
ƃ Medan bildspelet visas syns bara den första bildrutan av en FILM-fil
ƃ Medan bildspelet visas, visas inte röstinspelningfilen.
<41>
Start av bildspelet
Ändra storlek
ƃ Konfigurera bildspels-effekter : Unika skärmeffekter kan användas för bildspelet.
: Normal visning.
: Bilden visas långsamt.
: Bilden visas långsamt från mitten och utåt.
: Bilden förflyttas från övre vänstra hörnet.
: Bilden glider diagonalt från övre vänstra till nedre
högra hörnet.
: Bilden glider oregelbundet.
ƈ Ändra upplösningen (storleken) på de bilder som tagits Välj [ANV.BILD] för att
spara en bild som ska bli start-upp bild. Bilden med den ändrade upplösningen
kommer att få ett nytt filnamn.
EFFEKT
UPPSPELN.
ÄNDRA UPPL.
ƃ Typer för storleksändring av bilder (O : Valbart, X : Inte valbart)
7M
5M
3M
1M
VGA
5M
O
X
X
X
X
3M
O
O
X
X
X
1M
O
O
O
X
X
VGA
O
O
O
O
X
STARTBILD
O
O
O
O
O
INFORMATION
ƃ Du kan bara ändra upplösningen för de filer som är komprimerade i JPEG
4:2:2 formatet.
ƃ Bilden med den ändrade upplösningen kommer att få ett nytt filnamn.
[STARTBILD]-bilden har sparats, inte på minneskortet utan i det interna minnet.
ƃ Bara två [STARTBILD]-bilder kan sparas. Om du sparar en ny [STARTBILD]bild kommer den befintliga startbilden att raderas i ordningsföljd.
ƃ Om minnets kapacitet inte räcker för att spara den storleksändrade bilden,
kommer ett [MINNET FULLT!]-meddelande att visas på LCD-skärmen och
den storleksändrade bilden kommer inte att sparas.
<42>
Rotera en bild
Effekt
ƈ Du kan rotera de sparade bilderna till varierande grad.
När väl uppspelningen av den roterade bilden är färdig växlar den tillbaks till sitt
ursprungliga tillstånd.
ƈ Genom att använda kamerans digitala processor är det möjligt att lägga till
specialeffekter till dina bilder.
UPPSPELN.
UPPSPELN.
ROTERA
- Tryck på undermeny-knappen och den roterade bilden kommer att visas. Om
du visar den roterade bilden på LCD-skärmen kan tomma områden visa sig till
vänster och höger om bilden.
[Innan du roterar bilden]
[HÖGER 90°]
[VÄNSTER 90°]
[180°]
[Horisontell]
[Vertikal]
FÄRG E
: Tagna bilder lagras i svart-och-vitt.
: Tagna bilder kommer att lagras i en sepia-ton.
(ett intervall av gulbruna färger).
: Tagna bilder lagras i en blå ton.
: Tagna bilder lagras i en röd ton.
: Tagna bilder lagras i en grön ton.
: Spara bilden i negativ-läge.
<43>
DPOF
ƈ DPOF (Digital Print Order Format) tillåter dig att bädda in utskrifts-information i
ditt minneskorts MISC mapp. Välj de bilder som ska skrivas ut och hur många
utskrifter som ska göras.
DPOF : Val av bilder
ƈ Denna funktion tillåter dig att bädda in information för utskriftsmängd för en
sparad bild.
ƈ DPOF-symbolen visas på LCD-skärmen när en bild som har DPOF-information
spelas upp. Bilder kan sedan skrivas ut på DPOF-skrivare, eller på ett ökande
antal fotolabs.
ƈ Denna funktion är inte tillgänglig för Videofilm och Röstinspelnings-filer.
ƈ Om ett minneskort inte finns isatt visas ändå menyerna på LCD-skärmen, men
de är inte valbara.
UPPSPELN.
DPOF
BILDER
[EN BILD] : Välj ett antal utskrifter av den visade bilden.
[ALLA]
: Konfigurera antalet utskrifter för alla bilder utom för film- och
röstfiler.
[AVBRYT] : Annullera utskriftinställningen.
ſ Välj antal utskrifter genom att använda Smartknappen, och tryck sedan på MENY-knappen.
0 Prints
SÄTT:MENU
Om en bild innehåller DPOF-instruktioner kommer
DPOF symbolen (
) att visas.
<44>
DPOF : Utskrifts-storlek
DPOF : Index
ƈ Du kan specificera utskrifts-storlek när du skriver ut bilder sparade på
minneskortet. [STORLEK]-menyn finns bara tillgänglig för DPOF 1.1-kompatibla
skrivare.
ƈ Bilder (utom för videofilmer och röstfiler) blir utskrivna som indextyp.
UPPSPELN.
UPPSPELN.
DPOF
INDEX
[NEJ] : Annullera Index-utskriftinställningen.
[JA] : Bilden kommer att skrivas ut i indexformat.
Ȟ
[EN BILD] : Välj en utskrifts-storlek av den visade bilden.
[ALLA]
: Ändra utskrifts-storleken för alla sparade bilder med undantag för
film- och röstfiler.
[AVBRYT] : Annullera alla inställningar av utskrifts-storlek.
AVBRYT
Ȟ
Ȟ
Ȟ
3. Välj utskriftsstorlek genom att använda Smartknappen, och tryck sedan på MENY-knappen.
ſ DPOF [STORLEK] sekundär meny : Ångra 3X5,
4X6, 5X7, 8X10
ſ Beroende på tillverkare och skrivarmodel kan
annulleringen av utskrift ta lite längre för
skrivaren att bearbeta.
DPOF
STORLEK
SÄTT:MENU
<45>
Kopiera till kort
PictBridge
ƈ Detta gör det möjligt för dig att kopiera bildfiler, videofilmer och röstinspelningsfiler på
kamerans inbyggda interna minne till kamerans minneskort.
ƈ Du kan använda USB-sladden för att ansluta denna kamera till en skrivare som
stöder PictBridge (säljs separat) och skriver ut de sparade bilderna direkt.
Videofilmer och röstfiler kan inte skrivas ut.
ƈ Inställning av kameran för anslutning med skrivaren
DATOR
FORMATERA
UPPSPELN.
KOPIA
SKRIVARE
VIDEO-UT
USB
Ȝ
ÅTERSTÄLL
- [Nej] : Annullerar “Kopiera till kort”
- [Ja] : Alla bilder, videofilmer och röstinspelningsfiler som sparats i det
interna minnet blir kopierade till minneskortet efter att
[BEARBETNING!]-meddelandet visas. Efter att kopieringen har
fullföljts återgår skärmen till uppspelningsläget.
INFORMATION
ƃ När denna meny är vald utan att ha satt in ett minneskort, kan du välja
[KOPIA]-menyn men menyn kan inte köras.
ƃ Om det inte finns tillräckligt utrymme tillgängligt på minneskortet för att
kopiera sparade bilder i det interna minnet (22 MB), kopierar [KOPIA]instruktionen bara vissa bilder och visar sedan [MINNE FULLT!]meddelandet. Därefter återgår systemet till uppspelningsläget.
Se till att radera ev. onödiga filer för att friställa utrymme, innan du sätter in
minneskortet i kameran.
ƃ När du flyttar bilderna som har sparats i det interna minnet via
[KOPIA] till kortet, kommer nästa nummer på filnamnet att skapas på kortet
för att undvika duplicering av filnamn. Om senaste fil på minneskortet är
SNV30010.jpg, så startar de kopierade filnamnen från SNV30011.jpg. Efter
att [KOPIA] har fullföljts, visas den senast sparade bilden i den senast
kopierade mappen på LCD-skärmen.
<46>
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
LÄGE
ƈ Anslutning av kameran till en Skrivare
Anslut kameran till en skrivares USB-port med den medföljande USB-sladden.
PictBridge
PictBridge : Välja bild
ſ Om [USB]-menyn är inställd på [DATOR] kan du inte ansluta en Pictbridgekompatibel skrivare till kameran via USB-sladd med [ANSLUTER DATOR]meddelandet. Gernom att trycka på skrivare-knappen vid denna punkt, kan du
ansluta till lätt skrivar-läge med [ANSLUTER SKRIVARE]-meddelande.
Under vissa omständigheter kan kameran inte anslutas till skrivaren, detta beror
på skrivarens tillverkning.
ƈ Enkel utskrift
När du ansluter kameran till printern i
Uppspelningsläge, kan du lätt skriva ut bilden.
- Tryckning på skrivare (
)-knappen
: Den bild som f.n. visas kommer att skrivas ut,
med skrivarens förvals-inställning.
- Om man trycker på Vänster / Höger-knappen
: så väljs en tidigare / nästa bild.
ƈ Du kan välja de bilder som du vill skriva ut
ƃ Inställning av antalet kopior att skriva ut
1. Tryck på meny-knappen och PictBridge-menyn
kommer att visas.
SKRIV UT
EN BILD
BILDER
ALLA
2. Använd Vänster/ Höger-knapparna för att välja
STORLEK
[BILDER]-menyn.
LAYOUT
TYP
3. Använd Upp och Ner-knapparna för att välja den
SÄTT:MENU
önskade undermenyn, och tryck sedan på MENYknappen.
- Välj [EN BILD] eller [ALLA]. En skärm där du kan ställa in antalet kopior
som ska skrivas ut visas så som syns nedan.
1 Prints
AVSLUT:AVTR
ƈ Skriver ut bilder
1. Tryck på meny-knappen och PictBridge-menyn
kommer att visas.
2. Använd UPP / NER-knapparna för att välja [SKRIV
UT]-menyn. Tryck därefter på Högerknappen.
3. Använd Upp och Ner-knapparna för att välja den
önskade undermenyn, och tryck sedan på MENYknappen.
- [JA] : Ett bekräftelsefönster kommer att visas.
Välj [JA]-menyn och tryck sedan på
MENY-knappen. Bilden kommer att
skrivas ut.
- [NEJ] : Utskriften kommer att annulleras.
SÄTT:MENU
[När [EN BILD] väljs]
SKRIV UT
NEJ
JA
BILDER
STORLEK
LAYOUT
TYP
SÄTT:MENU
1 Prints
AVSLUT:AVTR
SÄTT:MENU
[När [ALLA] väljs]
- Tryck på Upp / Ner–knappen ör att välja antalet utskrifter.
- När [EN BILD] väljs : Använd Vänster / Höger –knappen för att välja en
annan bild. Efter att ha valt en annan bild, välj antalet
utskrifter för en annan bild.
- Efter att ha ställt in antalet utskrifter, tryck på OK-knappen för att spara.
- Tryck på slutar-knappen för att återgå till menyn utan att ställa in antalet
utskrifter.
PRINTA?
JA
NEJ
SÄTT:MENU
<47>
PictBridge : Utskriftsinställning
ƈ Du kan välja pappersstorlek, utskriftsformat, papperstyp, utskriftskvalitet, datumutskrift och filnamn-utskrift-menyer för utskrvna bilder.
1. Tryck på meny-knappen och PictBridge-menyn kommer att visas.
2. Använd UPP ocn NER-knapparna för att välja det önskade undermenyvärdet, och tryck sedan på HÖGER-knappen.
3. Använd UPP ocn NER-knapparna för att välja det önskade undermenyvärdet, ocht tryck sedan på MENY-knappen.
SKRIV UT
NEJ
TYP
AUTO
BILDER
EN BILD
KVALITET
AUTO
STORLEK
AUTO
DATUM
AUTO
LAYOUT
AUTO
FILNAMN
AUTO
TYP
AUTO
ÅTERSTÄLL
NEJ
AVBR:MENU
AVBR:MENU
ſ Menyerna som du kan ställa in är enligt följande :
Meny
Funktion
Inställning av storleken på
STORLEK
utskriftspappret
LAYOUT
TYP
KVALITET
DATUM
FILNAMN
Undermeny
AUTO, VYKORT, VISITKORT,
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Inställning av antalet bilder som
AUTO, FULL, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
ska skrivas ut på ett pappersark
Inställning av kvalitén på
utskriftspappret
AUTO, ENKELT, FOTO,
SNABBFOTO
Inställning av kvalitén på bilden
som ska skrivas ut
AUTO, UTKAST, NORMAL, FIN
Inställning huruvida datumet ska
AUTO, AV, PÅ
skrivas ut
Inställning huruvida filnamnet
ska skrivas ut
AUTO, AV, PÅ
ſ Vissa meny-optioner är inte stödda av alla tillverkare och i alla skrivaremodeller. Om
de inte stöds så visas menyerna fortfarande på LCD-skärmen, men är inte valbara.
<48>
PictBridge : Återställ
ƈ Återställer anpassade konfigureringar
1. Använd Upp och Ner-knappen för att välja
[ÅTERSTÄLL]-menyfliken. Tryck därefter på
Högerknappen.
2. Använd UPP ocn NER-knapparna för att välja det
önskade undermeny-värdet, ocht tryck sedan på
MENY-knappen.
Om du väljer [JA] : Alla skrivar- och
bildinställningar återställs.
Om du väljer [NEJ] : Inställningarna återställs inte.
ſ Standardinställningarna för utskrift beror på
skrivarens fabrikat.
Läs i skrivarens bruksanvisning om din skrivares
standardinställningar.
TYP
NEJ
KVALITET
JA
DATUM
FILNAMN
ÅTERSTÄLL
SÄTT:MENU
ÅTERSTÄLL?
JA
NEJ
SÄTT:MENU
Inställningsmenyn
ƈ I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln.
Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av
röstkommentarer. De objekt som är gråmarkerade
är standardinställningar.
Menyfliken
Huvudmeny
OSD
(Inspelningsläge)
OSD
(Visningsläge)
DAT & TID
PÅSKRIFT
Undermeny
KOMPLETT
Sekundär meny
GRUNDLÄGG
DOLD
LCD SPARA
KOMPLETT
GRUNDLÄGG
DOLD
-
ÅÅ/MM/DD
MM/DD/ÅÅ
DD/MM/ÅÅ
AV
AV
DATUM
DATUM & TID
-
ENGLISH
DEUTSCH
Language
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
POLSKI
ESPAÑOL
DUTCH
SUOMI
FRANÇAIS
ITALIANO
P”CCK»…
DANSK
S.50
Huvudmeny
LJUDVOLYM
KLICKLJUD
PIPLJUD
S. LJUD
S-BILD
S.51
Undermeny
AV
Sekundär meny
LÅG
MEDIUM
HÖG
AV
LJUD1
LJUD2
LJUD3
AV
LJUD1
LJUD2
LJUD3
AV
LJUD1
LJUD2
LJUD3
AV
LOGO
ANV.BILD1
ANV.BILD2
FORMATERA
NEJ
JA
VIDEO-UT
NTSC
PAL
USB
DATOR
SKRIVARE
ÅTERSTÄLL
NEJ
JA
Sida
S.53
S.54
S.55
ſ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.
Magyar
FIL
SERIER
ÅTERST.
AVSTÄNGNING
AV
1, 3, 5, 10 MIN
MÖRK
MEDIUM
LCD
Sida
Menyfliken
LJUS
-
SNABBVY
AV
0.5, 1, 3 SEK
AF-LAMPA
AV
PÅ
S.52
S.53
<49>
Inställningsmenyn
ƈ Hur man väljer inställningsmenyn
[ OSD inställning ]
ƈ Du kan kontrollera fotograferingen (inspelnings-läge) och få information för visad
bild (uppspelningsläge).
1. Välj Inställningsläget.
OSD
OSD
LÄGE
Ȝ KOMPLETT
GRUNDLÄGG
KOMPLETT
OSD
KOMPLETT
DAT & TID
2006/08/01
PÅSKRIFT
AV
Language
SVENSKA
AVBRYT:M
3. För att flytta meny-pekaren, tryck på lämplig
smart-knapp så som visas.
4. Efter att ha valt en meny, tryck på MENYknappen för att bekräfta menyn.
Tryck på M-knappen och menyn kommer att
försvinna.
<50>
Ȝ GRUNDLÄGG
DAT & TID
PÅSKRIFT
LCD SPARA
PÅSKRIFT
SÄTT:MENU
OSD
KOMPLETT
OSD
DOLD
AVBRYT:M
[Inspelningsläge-meny]
[KOMPLETT]
DOLD
Language
Language
2. Tryck på någon knapp som har annorlunda
inställningsmeny.
OSD
DAT & TID
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
[Uppspelningsläge-meny]
: När smart-knappen nuddas, förstoras symbolerna och OSD
kommer att visas.
[GRUNDLÄGG] : När smart-knappen nuddas, förstoras symbolerna och OSD
kommer inte visas.
[DOLD]
: Om kameran inte används under ca 3 sekunder, försvinner all
OSD. När slutaren trycks ner helt eller halvvägs, visas
slutarhastigheten och auto-fokuseringsramen. OSD kan visas
genom att använda kameraknapparna, med undantag för
slutar-knappen.
[LCD SPARA] : Om kameran inte används under ca 30 sekunder, blinkar
strömförsörjningslampan och kamerans statuslampa, och
LCD-skärmen stängs av.
Inställningsmenyn
[ Inställning av Datum / Tid / Datumtyp ]
[ Språk ]
ƈ Du kan ändra datum och tid som visas på de tagna bilderna, och ställa in
datumtyp.
ƈ Det finns ett urval av språk som kan visas på LCD-skärmen. Även om batteri
och AC-laddare tas bort och sätts in igen, kommer inställningen för
strömförsörjning-av att bevaras.
OSD
Ȝ
OSD
DAT & TID
06/08/01
Ȝ
- Datumtyp : [ÅÅ/MM/DD], [MM/DD/ÅÅ],
[DD/MM/ÅÅ], [AV]
- UPP/ NER–knappen : Ändring av inställningarna
Vänster / Höger knapp : ändring av
undermenyerna
Ȝ
01:02
PÅSKRIFT
ÅÅ/MM/DD
Language
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
Undermenyn för SPRÅK :
Engelska, koreanska, franska, tyska, spanska,
italienska, S. kinesiska, T. kinesiska, ryska,
portugisiska, nederländska, danska, svenska,
finska, thailändska, BAHASA (MALAY /
INDONESISKA), arabiska, tjeckiska, polska,
ungerska och turkiska.
OSD
P”CCK»…
OSD
PORTUGUÊS
DAT & TID
DUTCH
PÅSKRIFT
DANSK
Language
Ȝ SVENSKA
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
[ Infoga datum på bilden ]
ƈ Det finns en möjlighet att inkludera DATUM / TID på stillbilder.
ƃ Undermenyer
[AV]
: DATUM & TID kommer inte att
skrivas in på bildfilen.
[DATUM]
: Bara DATUM kommer att skrivas
in på bildfilen.
[DATUM & TID] : DATUM & TID kommer att skrivas
in på bildfilen.
OSD
AV
OSD
DATUM
DAT & TID
PÅSKRIFT
DATUM & TID
Ȝ
Language
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
ſ Datum & Tid finns påskrivna längst ner till höger på stillbilden.
ſ Påskrivnings-funktionen används bara på stillbilder med undantag för bilder
tagna i [Text]-motivläget och fotobildrute-effektläge.
ſ Beroende på tillverkare och skrivarmodell kan det datum som skrivs på bilden
vara felaktigt tryckt.
<51>
Inställningsmenyn
[ Filnamn ]
[ Autoavstängning ]
ƈ Denna funktion tillåter användaren att välja filnamnformatet.
ƈ Denna funktion stänger av kameran efter en inställd tid för att förhindra onödig
batteri förbrukning.
[SERIER] : Nya filer får namn med användande av
nummer som följer föregående
FIL
Ȝ SERIER
AVSTÄNGNING
ÅTERST.
sekvens, även när ett nytt minneskort
LCD
används, eller efter formatering, eller
SNABBVY
efter radering av alla bilder.
AF-LAMPA
[ÅTERSTÄLL] : Efter användande av ÅTERSTÄLL- SÄTT:MENU
AVBRYT:M
funktionen kommer nästa filnamn
att sättas från 0001, även efter formatering, radering av alla eller
insättning av ett nytt minneskort.
- Den först sparade mappens namn är 100SSCAM, och det första filnamnet är
SL7010001.
- Filnamn tilldelas sekventiellt från SL7010001 ƍ SL7010002 ƍ ~ ƍ
SL7019999.
- Mappnumret tilldelas sekventiellt från100 till 999 enligt följande:
100SSCAM ƍ 101SSCAM ƍ ~ ƍ 999SSCAM.
- Filerna som används med minneskortet överensstämmer med DCF (Design
rule for Camera File systems) formatet. Ändra inte bildens filnamn. Bilden kan
inte visas på kameran.
ƃ Undermenyer
[AV]
: Kameran kommer inte att
stängas av automatiskt.
[1, 3, 5, 10 MIN] : Strömförsörjningen stängs
automatiskt av om den inte
används under en specificerad
tidsperiod.
FIL
AVSTÄNGNING
AV
Ȝ 1 MIN
LCD
3 MIN
SNABBVY
5 MIN
AF-LAMPA
10 MIN
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
- Efter utbyte av batteri kommer autoavstängningsfunktionen att bevaras.
- Notera att den automatiska avstängningen kommer inte att fungera om
kameran är i datorläge, bildspel, uppspelning av röstinspelning, uppspelning av
videofilm och tagning av fotocollage.
[ LCD-ljusstyrka ]
ƈ Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka.
ƃ [LCD] undermeny : MÖRK, MEDIUM, LJUS
FIL
AVSTÄNGNING
LCD
MÖRK
MEDIUM
Ȝ LJUS
SNABBVY
AF-LAMPA
SÄTT:MENU
<52>
AVBRYT:M
Inställningsmenyn
[ Snabbtitt ]
[ Slutarljud ]
ƈ Om du aktiverar Snabbtitt innan du tar en bild, kan du titta på bilden som du just
tagit på LCD-skärmen, under den tid som är inställd i [SNABBVY]-inställningen.
Snabbtitt är bara möjlig med stillbilder.
ƈ Du kan välja slutarljudet.
ƃ Undermenyer
[AV]
: Snabbtitt-funktionen kan inte
aktiveras.
[0.5, 1, 3 SEK] : Den tagna bilden visas under den
valda tiden.
FIL
AVSTÄNGNING
LCD
SNABBVY
ƃ Slutarljus : [AV], [LJUD 1], [LJUD 2], [LJUD 3]
LJUDVOLYM
AV
KLICKLJUD
Ȝ LJUD1
PIPLJUD
LJUD2
AV
S. LJUD
LJUD3
0.5 SEK
S-BILD
1 SEK
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
Ȝ 3 SEK
AF-LAMPA
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
[ Autofokuslampa ]
[ Driftljud ]
ƈ Om du sätter ljudet till PÅ, så aktiveras diverse ljud för kamerans igångsättning
när en knapp trycks, så att du blir medveten om kamerans status.
ƈ Du kan sätta på och stänga av Autofokuseringslampan.
ƃ Undermenyer
[AV] : AF-lampan tänds inte under dåliga
ljusförhållanden.
[PÅ] : AF-lampan tänds under dåliga
ljusförhållanden.
ƃ [PIPLJUD]-undermenyer : [AV], [LJUD1], [LJUD2],
[LJUD3]
KLICKLJUD
FIL
AV
PIPLJUD
AVSTÄNGNING
PÅ
S. LJUD
LCD
S-BILD
SNABBVY
SÄTT:MENU
AF-LAMPA
AV
LJUD1
Ȝ LJUD2
LJUD3
AVBRYT:M
Ȝ
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
[ Startljud ]
ƈ Du kan välja det ljud som aktiveras när kameran sätts på.
[ Ljudvolym ]
ƈ Du kan välja ljudvolym för startljudet, driftljudet och slutarljudet.
ƃ [LJUDVOLYM] undermenyer : [AV], [LÅG],
[MEDIUM], [HÖG]
LJUDVOLYM
LJUDVOLYM
KLICKLJUD
PIPLJUD
S. LJUD
ƃ Startljud : [AV], [LJUD1], [LJUD2], [LJUD3]
- Om startbilden sätts till [AV] aktiveras inte
startljudet, även om du kanske har satt
dessa till på.
Ȝ AV
LÅG
MEDIUM
HÖG
KLICKLJUD
PIPLJUD
S. LJUD
AV
LJUD1
LJUD2
Ȝ LJUD3
S-BILD
SÄTT:MENU
S-BILD
SÄTT:MENU
LJUDVOLYM
AVBRYT:M
AVBRYT:M
<53>
Inställningsmenyn
[ Startbild ]
[ Val av video-ut typ ]
ƈ Du kan välja den bild som först visas på LCD-skärmen när kameran sätts på.
ƈ Filmutmatnings-signalen från kameran kan vara NTSC eller PAL. Ditt val av
utmatning styrs av enhetstypen (skärm eller TV, etc.) till vilken kameran är
ansluten. I Sverige används PAL.
Ȝ
LJUDVOLYM
KLICKLJUD
PIPLJUD
S. LJUD
S-BILD
Ȝ
Ȝ
ƃ Startbild : [AV], [LOGO], [ANV.BILD]
- Använda en sparad bild som startbild med
[ANV.BILD] i [ÄNDRA UPPLÖSNING]-menyn i
uppspelningsläget.
- Startbilden raderas inte via [RADERA] eller
[FORMATERA]-menyn.
- Användarbilderna raderas via [ÅTERSTÄLL]menyn.
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
ƈ Anslutning av extern skärm
- Anslut kameran till en extern monitor med den
medföljande AV-kabeln.
VIDEO-UT
PAL
ÅTERSTÄLL
SÄTT:MENU
ƈ Detta används för formatering av minnet. Om du kör [FORMATERA] på minnet
så raderas alla bilder, inklusive de skyddade bilderna. Se till att ladda ned viktiga
bilder till din dator innan du formaterar minnet.
FORMATERA
VIDEO-UT
Ȝ NEJ
JA
USB
Gul - Video
Vit - ljud
ÅTERSTÄLL
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
Se till att köra [FORMATERA] på följande typer av minneskort.
- Ett nytt minneskort eller ett oformaterat minneskort
- Ett minneskort som har en fil som denna kamera inte känner igen eller ett som
har tagits från en annan kamera.
- Formatera alltid minneskortet med användande av denna kamera. Om du
sätter in ett minneskort som har formaterats med användande av andra
kameror, minneskortläsare eller datorer, så får du ett [MINNESKORTSFEL!]meddelande.
<54>
Ȝ NTSC
USB
[ Formatering av minnet ]
ƃ Undermenyer
[NEJ] : Minnet kommer inte att formateras.
[JA] : Ett [BEARBETNING!]-meddelande visas,
and minnet blir formaterat. Om du körde
FORMATERA i Uppspelningsläge skulle ett
[INGEN BILD!]-meddelande visas.
FORMATERA
AVBRYT:M
Inställningsmenyn
- NTSC : USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexiko.
- PAL : Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, UK,
Holland, Italien, Kuwait, Malaysien, Nya Zeeland, Singapore, Spanien,
Sverige, Schweiz, Thailand, Norge.
- När du använder en TV som extern monitor, måste du välja den externa eller
AV-kanalen på TV:n
- Det kan finnas digitalt brus på den externa monitorn, men detta är ingen
felfunktion.
- Om bilden inte är centrerad på TV:n, använd TV:ns inställningar för att centrera
den.
- När kameran är ansluten till en extern skärm kanske vissa delar av bilderna
inte visas:
- När kameran är kopplad till en extern monitor, visas menyn på denna och
menyfunktionerna är samma som när de visas på LCD-monitorn.
- När kameran är ansluten till en extern skärm kan det hända att knappljudet inte
hörs:
[ Anslutning av en extern enhet (USB) ]
ƈ Du kan välja en extern enhet som du vill ansluta kameran till, med den
medföljande USB-kabeln.
ƃ Undermenyer
[DATOR]
: Välj detta om du vill ansluta
kameran till din dator. Se sidan 65
för instruktioner om hur du ansluter
kameran till din dator.
[SKRIVARE] : Välj detta om du vill ansluta
kameran till din skrivare. Se sidan
46 för instruktioner om hur du
ansluter kameran till din skrivare.
FORMATERA
Ȝ DATOR
VIDEO-UT
SKRIVARE
USB
ÅTERSTÄLL
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
[ Återställ ]
ƈ Alla kamera-menyer och funktions-inställningar återställs till sina
startinställningsvärden. Värdena för DATUM / TID, SPRÅK, och VIDEO UT
ändras emellertid inte.
ƃ Undermenyer
[NEJ] : Inställningarna återställs inte till sina
startinställningar.
[JA] : Alla inställningar återställs till sina
startinställningar.
FORMATERA
NEJ
VIDEO-UT
JA
USB
ÅTERSTÄLL
SÄTT:MENU
Ȝ
AVBRYT:M
<55>
Viktig information
Observera noga följande föreskrifter!
ƈ Denna apparat innehåller elektroniska komponenter av hög precision. Använd
eller förvara den inte på följande platser.
- Platser med stora ändringar i temperatur och luftfuktighet.
- Dammiga eller smutsiga platser.
- Platser som är utsatta för direkt solljus eller i ett fordon i het väderlek.
- Platser med hög magnetism eller starka vibrationer.
- Platser med explosiva varor eller lättantändligt material.
ƈ Lämna inte kameran på platser med damm, kemikalier (t.ex. lacknafta,
malmedel), hög temperatur och hög luftfuktighet. Förvara kameran ihop med
silikongelet i en helt tät låda om du inte ämnar använda den under en längre tid.
ƈ Sand kan skapa stora problem för kameran.
- Låt inte sand komma in i kameran om du använder den på stränder,
sanddyner eller andra platser med mycket sand.
- Detta kan resultera i fel, eller att kameran blir oanvändbar för gott.
ƈ Hantering av kameran
- Var försiktig så att du inte tappar kameran eller utsätter den för stötar eller
vibrationer.
- Förhindra att den stora LCD-skärmen får en stöt. När denna kamera inte
används, förvara denna kamera i kameraväskan.
- Undvik att röra linsen eller blixten när du fotograferar.
- Kameran är inte vattentät. Undvik elektriska stötar genom att aldrig hålla i eller
använda kameran med våta händer.
- Om du använder kameran vid våta platser, som vid en strand eller
swimmingpool, låt inte vatten eller sand tränga in i kameran. Om detta sker
kan kameran fungera felaktigt eller skadas permanent.
<56>
ƈ Stora temperaturskillnader kan orsaka problem.
- Om kameran flyttas från en kall till en varm och fuktig plats, kan det bildas
kondens på elektroniken. Om detta händer, stäng av kameran och vänta minst
1 timme tills fukten försvunnit. Fukt kan också samlas i minneskortet. Om detta
händer, stäng av kameran och ta ut minneskortet. Vänta tills fukten försvunnit.
ƈ Försiktighet vid användning av linsen
- Om linsen utsätts för direkt solljus, kan det resultera i missfärgning och
felaktigheter i bildsensorn.
- Var noga med att inte sätta fingeravtryck på linsen, och att det inte kommer
främmande föremål på den.
ƈ Om digitalkameran inte används under en längre period, kan batterierna laddas
ur. Det är därför bra att ta ur batterierna när kameran inte används.
ƈ Om kameran utsätts för elektriska störningar, stänger den av sig själv för att
skydda minneskortet.
Viktig information
ƈ Underhåll av kameran
- Använd en mjuk borste (finns att köpa i fotoaffären) för att försiktigt rengöra
linsen och LCD-enheten. Om det inte räcker kan du använda ett
linsrengöringspapper med linsrengöringsvätska. Rengör kamerahuset med en
mjuk trasa. Låt inte kameran komma i kontakt med lösningsmedel som bensin,
insektsmedel, förtunning etc. Detta kan förstöra kamerahuset och påverka
dess prestanda. Omild behandling kan förstöra LCD-panelen.
Ha alltid kameran i sin skyddsväska när du inte använder den för att skydda
den från skador.
ƈ Försök inte att ta isär eller modifiera kameran.
ƈ I vissa lägen kan statisk elektricitet orsaka att blixten avfyras. Detta är inte
skadligt för kameran och är ingen felfunktion.
ƈ När bilderna laddas upp eller ner kan dataöverföringen påverkas av statisk
elektricitet.
I sådana fall , koppla bort och åter-anslut USB-sladden innan du försöker
överföra igen.
ƈ Före ett viktig evenemang eller innan du beger dig ut på resa bör du kontrollera
kamerans funktion.
- Ta en bild för att testa kameran och se till att du har med dig extra batterier.
- Samsung kan inte hållas ansvarig för eventuella följder vid felaktig funktion hos
kameran.
Varningsmeddelanden
ƈ Det finns ett antal felmeddelanden som kan visas på LCD-skärmen.
MINNESKORTSFEL!
ϛFel på minneskort
ƍ Stäng av och sätt på kamerans strömförsörjning.
ƍ Sätt in minneskortet igen
ƍ Sätt in minneskortet och formatera minneskortet (s. 54)
KORT LÅST!
ϛMinneskortet är låst
ƍ SD-minneskort : Dra skrivskydds-omkopplaren till översta positionen på
minneskortet
INGET KORT!
ϛDet finns inget minneskort isatt
ƍ Sätt in minneskortet igen
ƍ Stäng av och sätt på kamerans strömförsörjning.
INGEN BILD!
ϛDet finns inga bilder sparade i minnet
ƍ Ta bilder
ƍ Sätt in ett minneskort som har några bilder
FILFEL!
ϛFilfel
ƍ Radera de felaktiga filerna
ϛFel på minneskort
ƍ Kontakta din återförsäljare
<57>
Varningsmeddelanden
SVAGT BATTERI!
ϛBatteri-kapaciteten är dålig
ƍ Sätt in ett laddat batteri
FÖR SVAG BELYSNING!
ϛNär du tar bilder på mörka platser
ƍ Ta bilder i Blixt-fotograferings-läge.
DCF Full-fel
ϛBrott mot DCF-formatet
ƍ Kopiera bilderna till en dator och formatera minnet.
Innan du kontaktar kameraverkstaden
ƈ Kontrollera följande
Kameran sätter inte på sig
ϛBatteri-kapaciteten är dålig
ƍ Sätt in ett laddat batteri (s. 11)
ϛBatteriet är isatt felaktigt med felvända polariteter
ƍ Sätt in batteriet i enlighet med polaritetsmarkeringarna (+, -)
ϛDet uppladdningsbara batteriet är inte isatt
ƍ Sätt in batteriet och sätt på kameran
Kamerans strömförsörjning försvinner medan den används
ϛBatteriet är slut
ƍ Sätt in ett laddat batteri
ϛKameran stängs av automatiskt
ƍ Sätt på kamerans strömförsörjning igen.
Batteriet tar slut snabbt
ϛKameran används i låga temperaturer
ƍ Förvara kameran varmt (dvs. inuti en rock eller jacka) och ta bara fram
den för att ta bilder
Kamera tar inga bilder när man trycker på slutar-knappen
ϛOtillräcklig minneskapacitet
ƍ Radera onödiga bildfiler
ϛMinneskortet har inte blivit formaterat.
ƍ Formatera minneskortet (s. 54)
ϛMinneskortet är fullt
ƍ Sätt in ett nytt minneskort
ϛMinneskortet är låst
ƍ Se [KORT LÅST!] felmeddelande
ϛKamerans strömförsörjning är frånslagen
ƍ Sätt på kamerans strömförsörjning.
<58>
Innan du kontaktar kameraverkstaden
ϛBatteriet är slut
ƍ Sätt in ett laddat batteri (s. 11)
ϛBatteriet är isatt felaktigt med felvända polariteter
ƍ Sätt in batteriet i enlighet med polaritetsmarkeringarna (+, -)
Kameran slutar plötsligt fungera medan den används
ϛKameran stängdes av p.g. av en felfunktion
ƍ Ta bort / återinsätt batteriet och sätt på kameran
Bilderna är oklara
ϛEn bild togs av motivet utan att ställa in ett passande makro-läge
ƍ Välj ett lämpligt makro-läge för att ta en tydlig bild
ϛTa en bild bortom blixtintervallet
ƍ Ta en bild inom blixtintervallet
ϛLinsen är kladdig eller smutsig
ƍ Rengör linsen
Blixten fyrar inte av
ϛBlixt av-läget har valts
ƍ Ta bort blixt av-läget
ϛKamerans läge kan inte använda blixt
ƍ Se BLIXT-instruktionen (s. 22)
Felaktigt datum och tid visas
ϛDatum och tid har satts felaktigt eller kameran har antagit grundinställningarna
ƍ Återställ datum och tid till korrekta värden
Kameraknapparna fungerar inte
ϛKamerafel
ƍ Ta bort / återinsätt batteriet och sätt på kameran
Ett kortfel inträffade medan minneskortet var i kameran.
ϛFelaktig formatering av minneskortet
ƍ Om-formatera minneskortet
Bilderna spelar inte upp
ϛFelaktigt filnamn (brott mot DCF-formatet)
ƍ Ändra inte bildens filnamn.
Färgen på bilden är olik det ursprungliga motivet
ϛVitbalansen eller effektInställningen är felaktig
ƍ Välj en lämplig vitbalans och effekt
Bilderna är för ljusa
ϛExponeringen är för stor
ƍ Återställ exponeringskompensationen
Ingen bild på den externa skärmen
ϛDen externa skärmen har inte anslutits ordentligt till kameran
ƍ Kontrollera anslutningskablarna
ϛDet finns felaktiga filer på minneskortet
ƍ Sätt in ett minneskort med riktiga filer
<59>
Innan du kontaktar kameraverkstaden
Under användande av datorns Utforskare visas inte [Flyttbar Disk]-filen
ϛKabelanslutningen är felaktig
ƍ Kontrollera anslutningarna
ϛKameran är avstängd
ƍ Sätt på kameran
ϛOperativsystemet är inte Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.4.
Alternativt stöder datorn inte USB.
ƍ Installera Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.4 på en dator
som stöder USB.
ϛKamerans drivrutin är inte installerad
ƍ Installera USB-Lagringsmedia-drivrutin
Specifikationer
ƈ Bildsensor
- Typ : 1/2.5" CCD
- Effektiva pixel : Ung. 7.2 Mega-pixel
- Totalt antal pixel : Ung. 7.4 Mega-pixel
ƈ Lins
- Fokuseringslängd : Fokuseringslängd = 6,2 mm ~ 18,6 mm
(35 filmekvivalent: 37.5 ~ 112.5mm)
- F Nr. : F2.7 ~ 5.2
- Digital Zoomning : ŋStillbildsläge : 1.0X ~ 5,0X
ŋUppspelningsläge : 1.0X ~ 10,0X (beror på bildstorlek)
ƈ LCD-skärm : 2.5" färg TFT LCD (230,000 pixlar)
ƈ Fokusering
- Typ : TTL auto-fokusering
- Intervall
Wide
Normal
Makro
Auto Mak
Tele
50 ~ oändlighet
15 cm ~ 50 cm (Vidvinkel)
40 cm ~ 50 cm (Tele.)
15 ~ oändlighet (Vidvinkel) 40 cm ~ oändlighet (Tele.)
ƈ Slutare
- Hastighet : - 1 ~ 1/2000 sek. (Natt: 16 ~ 1/ 2000 sek.)
ƈ Exponering
- Kontroll : Program AE
Mätning : Multi, Spot
- Kompensering : ť2EV (0,5 EV steg)
- ISO-ekvivalens : Auto, 100, 200, 400, 800
ƈ Blixt
- Lägen : Auto, Auto & Röda ögon-reduktion, Ifyllnadsblixt, Långsam synk, Blixt av
- Intervall : Vidvinkel: 0.2m ~ 3 m, Tele: 0.4m ~ 2,2 mm (ISO AUTO)
- Laddningstid : Ung. 3 sek.
<60>
Specifikationer
ƈ Skärpa : Mjuk, Normal, Hård
- Kapacitet (256MB)
ƈ Effekt : Normal, S/V, Sepia, Negativ, Röd, Grön, Blå, RGB
ƈ Vitbalans : Auto, Dagsljus, Molnigt, Fluorescerande_H, Fluorescerande_L,
Glödlampa, Anpassad
ƈ Röstinspelning : Röstinspelning (Minnes- & Batterikapacitet-beroende)
Röstmemo i stillbild (max. 10 sek.)
ƈ Datumpåskrift : Av, Datum, Datum & Tid (användarvalbart)
ƈ Fotografering
- Stillbild : ŋLägen : Auto, Program, Effekt, Motiv, ASR, Specialeffekt
ŋMotiv : Natt, Porträtt, Barn, Landskap, Text, Närbild, Solnedgång,
Gryning, Motljus, Fyrverkeri, Strand & Snö
ŋSerietagning : Enstaka, Serietagning, AEB, Intervall
ŋSjälvutlösare : 2 sek., 10 sek., Dubbel (10 sek., 2 sek.)
- Videofilm : ŋMed Audio eller utan Audio (användarvalbart, inspelningstid :
minneskapacitetsberoende)
ŋStorlek : 640x480, 320x240 (3X Optisk zoomning, Tyst under
zoomningsoperation)
ŋBildrute-hastighet : 30 bilder/sek, 15 bilder/sek
ŋFilmstabiliserare (användarvalbart)
ŋFilmredigering (inbäddad) : Paus under inspelning,
Stillbildstagning, Tidstrimning
ƈ Förvaring
- Media :ŋInternt minne : Ung. 22 MB flashminne
ŋExternt minne : SD-kort /MMC (Upp till 1 GB garanterat)
- Filformat : ŋStillbild : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
ŋVideofilm : AVI (MPEG-4) ŋLjud : WAV
- Bildstorlek
7M
3072x2304
5M
2592x1944
3M
2048x1536
1M
1024x768
VGA
640x480
Superfin
Fin
Normal
7M
68
117
203
5M
93
159
272
3M
151
266
425
1M
572
795
943
VGA
1213
1381
1533
* Dessa siffror är mätta under Samsung’s standardförhållanden och kan variera
beroende på fotograferingsförhållanden och kamerainställningar.
ƈ Bilduppspelning
- Typ : Enstaka bild, Minibilder, Bildspel, Videofilm
- Redigering : Trimning, Storleksändring, Rotering, Effekt
ƈ Gränssnitt
- Digital anslutning : USB 2.0
- Audio : Mono
- Video ut : NTSC, PAL (användarvalbart)
- Pictbridge
ƈ Strömkälla
- Uppladdningsbart batteri : SLB-0837(B) (800 mAh)
- Batteriladdare : SAC-45 (DC 4.2 V, 450 mA)
* Inkluderat batteri kan variera beroende på försäljningsregion.
ƈ Dimensioner (BxHxD) : 94 x 57 x 17,5 mm (förutom utskjutande delar av
kameran)
ƈ Vikt : Ung. 113 g (utan batteri och kort)
ƈ Arbetstemperatur : 0 ~ 40 °C
ƈ Arbets-luftfuktighet : 5 ~ 85%
ƈ Mjukvara
- Kamera-drivrutin : Lagringsmedia-drivrutin (Windows98/98SE/2000/ME/XP
Mac OS 9.0 ~ 10.4)
- Program : Digimax Master, Adobe Reader
ſ Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
ſ All varumärken tillhör sina respektive ägare.
<61>
Om programvaran:
Läs manualen noga innan du börjar använda din kamera!
ϛDen medföljande mjukvaran är drivrutiner för kameran och ett
bildbehandlingsprogram för Windows.
ϛAllt eller delar av såväl programvaran som manualen får inte reproduceras under
några omständigheter.
ϛCopyrights för programmen är licensierat enbart för användning ihop med
kameran.
ϛVid ett eventuellt fabrikationsfel, reparerar vi din kamera eller byter ut den. Vi kan
emellertid inte på något sätt hållas ansvariga för skada som orsakats av felaktigt
handhavande.
ϛSamsung garanterar inte att programvaran fungerar om du använder en
"hembyggd" PC eller en fabriksbyggd PC som du modifierat.
ϛInnan du börjar läsa denna manual, bör du skaffa dig grundläggande
datorkunskaper och kunskaper om operativsystem (O/S).
Systembehov
För Windows
För Macintosh
Dator med processor bättre än Pentium
Power Mac G3 eller senare
II 450 MHz (Pentium 700 MHz
rekommenderas)
Windows 98/98SE/2000/ME/XP
Mac OS 9.0 ~ 10.4
Minimum 64 MB RAM
Minimum 64 MB RAM
200 MB tillgängligt hårddiskutrymme
110 MB tillgängligt hårddiskutrymme
USB-port
USB-port
CD-spelare
CD-spelare
1024x768 pixlar, 16-bitars färgskärmkompatibel skärm (24-bitars färgskärm
rekommenderas) Microsoft DirectX 9.0C
För att spela upp ett filmklipp
Mac OS 10.1 eller senare
MPlayer, VLC Mediaspelare
<62>
Om programmet
Efter att du satt i den cd-skiva som följer med denna kamera i CD-spelaren, ska
följande fönster öppnas automatiskt.
Innan du ansluter kameran till datorn måste du
först installera drivrutinen för kameran.
ſ Skärmbilderna som visas i denna handbok
är baserade på den engelska utgåvan av
Windows.
ƈ Drivrutin för kameran : Detta låter dig överföra bilder mellan kameran och
en PC.
Kameran använder USB-drivrutinen som sin egen drivrutin. Du kan använda
kameran som en kortläsare för USB. Efter att du installerat drivrutinerna och
kopplat kameran till din PC, visas [Flyttbar disk] i [Windows Utforskaren] eller
[Den här datorn]. USB-drivrutinen levereras bara för Windows. Det finns inte
någon USB-drivrutin för MAC på den medföljande program-CD:n. Men du kan
använda kameran med Mac OS 9.0 ~ 10.4. utan installation.
ƈ XviD codec : Denna gör att filmklipp (MPEG-4) inspelade med denna
kamera spelas upp på en dator.
För att spela upp videofilm som spelats in med denna kamera, måste du
installera XviD codec. Om en videofilm inspelad med denna kamera inte spelas
upp bra, installera då denna codec. Denna mjukvara är bara kompatibel med
Windows.
ƈ Digimax Master : En allt-i-ett lösning för multimedia.
Du kan ladda ner, titta, redigera och spara dina digitala bilder och filmvisningar
med denna mjukvara. Denna mjukvara är bara kompatibel med Windows.
Om programmet
INFORMATION
ƃ Se till att kontrollera systemkraven innan du installerar drivrutinen.
ƃ För att spela upp den film som tagits med denna kamera på datorn måste
DirectX 9.0 installeras.
ƃ Du måste vänta 5 ~ 10 sekunder innan det automatiska inställningsprogrammet startar beroende på förmågan hos din dator. Om bildrutan inte
visar sig, kör [Windows Explorer] och välj [Samsung.exe] i CD-ROMenhetens rotkatalog.
ƃText från användarhandboken, i form av PDF-filer, finns inkluderade på
mjukvaru-CDn som följer med denna kamera. Sök igenom PDF-filerna med
Windows Utforskaren. Innan du kan öppna dessa PDF-filer måste du
installera Adobe Reader, som finns inkluderat på mjukvaru-CDn.
ƃFör att installera Adobe Reader 6.0.1 korrekt måste först Internet Explorer
5.01 eller senare version finnas installerat. Besök "www.microsoft.com" och
uppgradera Internet Explorer.
Installation av programvara
ƈ För att använda denna kamera med en dator, installera först programvaran.
Efter att detta har gjorts kan de sparade bilderna I kameran flyttas till datorn och
redigeras med ett bildredigeringsprogram.
ƈ Du kan besöka Samsungs website på Internet.
http://www.samsungcamera.com : English
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean
1. Autokör-rutan visas. Klicka på [Install]menyn i Autokör-rutan.
2. Installera kamerans drivrutin och DirectX genom att välja en knapp som visas
på skärmen. Om en senare version av DirectX har installerats på din dator så
får DirectX inte installeras.
<63>
Installation av programvara
3. För att spela upp videofilm som spelats in med denna kamera på datorn,
installera XviD-codecen.
ſ XviD-codecen distribueras i enlighet med och under de villkor och förhållanden
som gäller för GNU (General Public License) och vem som helst får fritt kopiera,
modifiiera och distribuera denna codec, men UTAN NÅGON GARANTI,
UNDERFÖRSTÅTT ELLER UTTRYCKLIGEN, VAD GÄLLER
FÖRSÄLJNINGSVÄRDE ELLER FUNKTIONALITET FÖR NÅGOT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL; dock förutsatt att du måste följa GNU:s allmänna licensregler närhelst
du distribuerar denna codec eller en modifiering av den. För mer information, se
licensdokumenten för GNU (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
<64>
4. Installera Digimax Master i rätt ordning.
Installation av programvara
5. Efter omstart av datorn, anslut datorn till kameran
med USB-kabeln.
Start av PC-läge
Ү Om du ansluter USB-sladden till en USB-port på din dator och sedan slår på
strömförsörjningen, växlar kameran automatiskt till "datoranslutningsläge".
Ү I detta läge kan du ladda ned lagrade bilder till din dator via USB-sladden.
6. Sätt på kamerans strömförsörjning.
(Hittat ny maskinvara) öppnas, och datorn
upptäcker kameran.
Ү LCD-skärmen är alltid avstängd i dator-läge.
ſ Om ditt OS är Windows XP öppnas ett
bildvisarprogram.
Om Digimax Masters nedladdningsfönster
öppnas efter start av Digimax Master, så
var installationen av kamerans drivrutin
framgångsrik.
ƈ Anslutning av kameran till en dator
1. Tryck på Inställningsmeny-knappen, och tryck sedan på F4-menyknappen.
2. Välj [USB]-[DATOR]-menyn genom att använda smart-knappen.
3. Anslut datorn till kameran med USB-sladden.
FORMATERA
DATOR
VIDEO-UT
USB
INFORMATION
ƃ Om du har installerat kamerans drivrutin så kanske (Hittat ny maskinvara)
ändå inte öppnas.
ƃ På ett Windows 98 eller 98 SE system öppnas dialogrutan för Found New
Hardware Wizard och ett fönster, som ber dig välja drivrutinfil, kan visas.
I detta fall, specificera "USB Driver" i den medföljande CDn.
SKRIVARE
Ȝ
ÅTERSTÄLL
LÄGE
SÄTT:MENU
AVBRYT:M
<65>
Start av PC-läge
ƈ Anslutning av kameran till en dator
ƈ Nedladdning av lagrade bilder.
Du kan föra över de stillbilder som är lagrade i kameran till datorns hårddisk och
skriva ut dem eller redigera dem i något bildredigerinsprogram.
1. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
2. Klicka på ikonen [My Computer] (Den här
datorn) på din dators skrivbord, och dubbelklicka
på [Removable Disk (Flyttbar disk) ƍ DCIM ƍ
100SSCAM].
Bildfilerna visas då.
ſ Om du valde [Skrivare] i [USB]-inställningsmenyn; när du ansluter kameran
till din skrivare kommer [Ansluter Skrivare]-meddelandet att visas, och
anslutningen blir inte etablerad.
I detta fall, koppla bort USB-sladden, och välj sedan [DATOR]-menyn på
[USB]. Och anslut sedan USB-sladden igen.
3. Välj en bild och tryck på höger musknapp.
ƈ Bortkoppling av kameran och datorn : Se sidan 67
(Borttagning av flyttbar disk).
INFORMATION
ƃ Innan du ansluter några sladdar eller AC-adaptrar, kontrollera
anvisningarna och använd inte våld. Detta kan orsaka att sladden eller
kameran går sönder.
4. En pop-up-meny visas.
Klicka på menyn [Cut](Klipp ut) eller
[Copy](Kopiera).
- [Cut] : klipper ut den markerade filen.
- [Copy]: kopierar filer.
5. Klicka på den mapp som du vill klistra in filen i.
<66>
Start av PC-läge
6. Tryck på höger musknapp varvid en popupmeny öppnas. Klicka på [Paste](Klistra in).
Ta bort den flyttbara disken
ƈ Windows 98/98SE
1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn.
Om autofokuslampan blinkar, måste du vänta till den släckts.
2. Koppla ur USB-kabeln.
ƈ Windows 2000/ME/XP
(Illustrationerna kan skilja sig mot vad som visas i verkligheten beroende på
vilken version av Windows du använder.)
7. Bildfilen överförs från kameran till din dator.
1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn.
Om autofokuslampan blinkar, måste du vänta till den släckts.
2. Dubbelklicka på ikonen [Unplug or Eject
Hardware](Säker borttagning av maskinvara)
på aktivitetsraden.
- Genom att använda [Digimax Master] kan du titta på de bilder som är
lagrade i minnet direkt på skärmen på din dator och du kan kopiera och flytta
bildfilerna.
[Dubbelklicka]
3. Fönstret [Unplug or Eject Hardware]
(Säker borttagning av maskinvara) öppnas.
Välj [USB Mass Storage Device](USBmasslagringsenhet) och klicka på knappen
[Stop](Stoppa).
FÖRSIKTIGHET
ƃ Vi rekommenderar att du kopierar bilderna till datorn för att se dem.
Öppnande av bilder direkt från den flyttbara disken kan drabbas av oväntad
frånkoppling.
ƃ När du laddar upp en fil som inte har tagits av denna kamera till den
flyttbara disken, visas meddelandet [FILFEL!] på LCD-skärmen i
Uppspelningsläge, inget visas i TUMNAGEL-läge.
4. Fönstret [Stop a Hardware device]
(Stoppa en maskinvaruenhet) öppnas.
Välj [USB Mass Storage Device](USBmasslagringsenhet) och klicka på knappen [OK].
5. Fönstret [Safe to Remove Hardware](Säker
borttagning av maskinvara) öppnas.
Klicka på knappen [OK].
<67>
Ta bort den flyttbara disken
6. Fönstret [Unplug or Eject Hardware](Säker
borttagning av maskinvara) öppnas.
Klicka på knappen [Close] (Stäng) och du kan
säkert koppla bort den flyttbara skivan.
Att ta bort USB Driver för Windows 98SE
ƈ För att ta bort drivrutinen för USB, se proceduren som visas nedan.
1. Anslut kameran och din dator, och sätt på dem.
2. kontrollera huruvida den flyttbara disken finns på (My computer) (Den här datorn).
3. Ta bort [Samsung Digital Camera] i Enhetshanteraren.
7. Koppla ur USB-kabeln.
Installera drivenheten för USB på en MAC
1. Det finns ingen USB-drivrutin för MAC på cd-skivan med program eftersom
MAC OS stöder kamerans drivrutin.
2. Kontrollera versionen av MAC OS. Du kan se versionen av MAC OS under
uppstarten. Denna kamera är kompatibel med MAC OS 9.0 ~ 10.4.
3. Koppla kameran till din Macintosh och sätt på kameran.
4. En ny ikon visas på skrivbordet efter att du anslutit kameran till din MAC.
4. Koppla bort USB-sladden.
5. Ta bort [Digimax L70 / Kenox X70] på Lägg till / Ta bort Programegenskaper.
Använda drivrutinen för USB på en MAC
1. Dubbelklicka på den nya ikonen på skrivbordet och mappen på minneskortet visas.
2. Välj bildfil och kopiera eller flytta den till Macen.
FÖRSIKTIGHET
ƃ För Mac OS 10.0 eller senare : Hämta först allt från kameran till datorn och
ta sedan bort den flyttbara disken med
kommandot Mata ut.
ƃ Om en videoinspelning inte kan återuppspelas på Mac OS, v.v. besök
följande site (http://www.divx.com/divx/mac/) och ladda ner aktuell codec.
Eller använd en mediaspelare som stöder Xvid codec (Mplayer, VLC
(VideoLAN Client) media player).
<68>
6. Avinstallationen är färdig.
Digimax Master
ƈ Du kan ladda ner, titta, redigera och spara dina digitala bilder och filmvisningar
med denna mjukvara. Denna programvara är bara kompatibel med Windows,
med undantag för Windows 98.
ƈ För att starta programmet, klicka på [Start ƍ Programs ƍ Samsung
ƍ Digimax Master ƍ Digimax Master].
ƃ Nerladdning av bilder
1. Anslut kameran till din dator.
4. Välj en destination och skapa en mapp för att
spara nerladdade bilder och mapp.
- Mappar skapas I datumordning och bilder
blir nerladdade.
- Mappnamnen blir det som du vill och bilder
blir nerladdade.
- Efter att ha valt en mapp som tidigare
skapats, kommer bilder att bli nerladdade.
5. Klicka på knappen [Next >].
2. Ett fönster för nerladdning av bilder
kommer att visas efter att kameran
anslutits till din dator.
- För nerladdning av tagna bilder, välj
[Select All]-knappen.
- Välj den önskade mappen i fönstret och
klicka på [Select All]-knappen.
Du kan spara tagna bilder och den valda
mappen.
- Om du klickar på [Cancel]-knappen kommer nerladdningen att avbrytas.
3. Klicka på knappen [Next >].
6. Ett fönster kommer att öppnas så som visas
här bredvid. Destinationen för den valda
mappen kommer att visas i fönstrets
överdel. Klicka på [Start]-knappen för att
ladda ner bilderna.
7. De nerladdade bilderna kommer att visas.
<69>
Digimax Master
ƃ Bildbetraktare : Du kan titta på de sparade bilderna.
‫ڹ‬
ƃ Bildredigerare : Du kan redigera stillbilden
‫ڽ‬
‫ھ‬
‫ڹ‬
‫ڼ‬
‫ڿ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
‫ڼ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
- Bildbetraktarfunktioner är listade här nedan.
‫ ڹ‬Menyfält : Du kan välja menyer.
Fil, Redigera, Vy, Verktyg, Ändra funktion, Auto nerladdning, hjälp,
etc.
‫ ں‬Bildvalsfönster : Du kan välja en önskad bild i detta fönster
‫ ڻ‬Valmeny för mediatyp : Du kan välja bildvisare, bildredigerare, filmvisning eller
redigeringsfunktion i denna meny.
‫ ڼ‬Förtittsfönster : Du kan förhandstitta på en bild eller en filmvisning och
kontrollera multimedia-informationen.
‫ ڽ‬Zoomskala : Du kan ändra storleken på förhandstitt.
‫ ھ‬Mapp-display fönster : Du kan se lokaliseringen av mappen för en vald bild.
‫ ڿ‬Bildvisningsfönster : Bilder från vald mapp visas.
ſ Se [Help](Hjälp)-menyn i Digimax Master för närmare information.
<70>
- Bildredigeringsfunktioner är listade här nedan.
‫ ڹ‬Redigerings-meny : Du kan välja följande menyer.
[Tools]
: Du kan beskära eller ändra storlek på den valda bilden.
Se [Help](Hjälp)-menyn.
[Adjust] : Du kan modifiera bildkvalitén. Se [Help](Hjälp)-menyn.
[Retouch] : Du kan ändra bilden eller sätta in effekter i bilden.
Se [Help](Hjälp)-menyn.
‫ ں‬Ritverktyg : Verktyg för redigering av bild.
‫ ڻ‬Bild-display fönster : En vald bild visas i detta fönster.
‫ ڼ‬Förhandstittsfönster : Du kan förhandstitta på den ändrade bilden.
ſ En stillbild som redigerats med Digimax Master kan inte spelas upp på kameran.
ſ Se [Help](Hjälp)-menyn i Digimax Master för vidare information.
Digimax Master
Vanliga frågor
ƃ Filmredigering : Du kan lägga samman stillbilder, filmer, musik och berättarröst
till ett filmprojekt.
ƈ Kontrollera följande om USB-anslutningen inte fungerar.
Fall 1
USB-sladden är inte ansluten eller det är inte den medföljande USBsladden.
ƍ Koppla in den medföljande USB-sladden.
Fall 2
Kameran hittas inte av din dator.
Ibland finns kameran under [Unknown Devices] i Enhetshanteraren.
ƍ Installera kamerans drivrutin korrekt.
Stäng av kameran, ta bort USB-sladden, sätt in USB-sladden igen, och
sätt sedan på kameran.
Fall 3
Ett oväntad fel inträffade under filöverföringen.
ƍ Stäng av och sätt på kamerans strömförsörjning. Överför filen igen.
Fall 4
Vid användande av USB-hub.
ƍ Det kan bli problem vid anslutning av kameran till datorn via USB-hub
om datorn och hubben inte är kompatibla. Om möjligt, anslut kameran
till datorn direkt.
Fall 5
Finns andra USB-sladdar anslutna till datorn?
ƍ Kameran kan krångla när den ansluts till datorn samtidigt med en
annan USB-sladd. I sådana fall, koppla bort den andra USB-sladden,
och anslut bara en USB-sladd till kameran.
‫ڹ‬
‫ں‬
- Filmredigeringsfuntioner är listade här nedan.
‫ ڹ‬Redigerings-meny : Du kan välja följande menyer.
[Add Media] : Du kan lägga till en önskad multimedia-fil i en filmvisning.
[Edit Clip] : Du kan ändra ljusstyrkan, kontrasten, färgen och färgmättnaden.
[Effects]
: Du kan lägga till en effekt.
[Set Text] : Du kan lägga till en text.
[Narrate]
: Du kan lägga till en berättarröst.
[Produce] : Du kan spara det editerade multimedia som ett nytt filnamn.
Du kan välja filtyperna AVI och Windows media (wmv),
Windows media (asf).
‫ ں‬Ram-display fönster : Du kan sätta in multimedia i detta fönster.
ſ Vissa videofilmer som har komprimerats med en codec som inte är kompatibel
med Digimax Master kan inte spelas upp i Digimax Master.
ſ Se [Help](Hjälp)-menyn i Digimax Master för vidare information.
<71>
Vanliga frågor
Fall 6
När jag öppnar Enhetshanteraren (genom att klicka Start,
(Inställningar). Kontrollpanel, (Performance and Maintenance),
System, (Hårdvara), Device Manager), kommer Unknown Devices
eller Other Devices meddelanden med ett gult frågetecken (?) bredvid,
eller enheter med ett utropstecken (!) bredvid.
ƍ Höger-klicka på meddelandet med frågetecken (?) eller utropstecken
(!) och välj "Ta bort". Återstarta datorn och anslut kameran igen.
För Windows 98-dator, ta också bort kamerans drivrutin, återstarta
datorn, och återinstallera kamerans drivrutin.
Fall 7
Med vissa säkerhetsprogram (Norton Anti Virus, V3, etc.), kanske
datorn inte ser kameran som en flyttbar disk.
ƍ Stoppa säkerhetsprogrammen och anslut kameran till datorn. Se
instruktioner för säkerhetsprogram ang. hur man stoppar programmet.
Fall 8
Kameran är ansluten till USB-porten placerad på datorns framsida.
ƍ När kameran är ansluten till USB-porten placerad på datorns framsida,
kanske datorn inte känner igen kameran. Anslut kameran till USBporten placerad på datorns baksida.
ƈ När videofilmen inte kan spelas upp på datorn
ſ När inspelad videofilm, inspelad av kameran, inte kan spelas upp på datorn,
beror det för det mesta på den codec som är installerad på datorn.
<72>
ƃ När en codec för uppspelning av videofilm inte är installerad
ƍ Installera rätt codec enligt listan nedan.
[Installering av codec för Windows]
1) Sätt in den CD som följer med kameran.
2) Kör Windows Utforskaren, välj [CD-ROM-enhet :\XviD]-mapp och klicka
sedan på XviD-1.1.0-30122005.exe filen.
ſ XviD codec distribueras i enlighet med GNU General Public License och var
och en kan kopiera, distribuera och ändra i denna codec. Denna licens är
tillämpbar på varje program eller annat arbete som innehåller ett
meddelande placerat av copyright-innehavaren, som säger att det får
distribueras under villkoren för denna General Public License.
För mer information, se licensdokumenten
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
ƃ Om DirectX 9.0 eller senare inte är installerad
ƍ Installera DirectX 9.0 eller senare
1) Sätt in den CD-skiva som medföljde kameran.
2) Starta Windows Utforskaren och välj CD-skivans mapp "USB
Driver\DirectX 9.0". Dubbelklicka sedan på filen DXSETUP.exe. DirectX
kommer att installeras. Besök följande webbplats för att ladda ner DirectX:
http://www.microsoft.com/directx
Vanliga frågor
ƃ Om en PC (med Windows 98) slutar svara när kameran kopplas in till PC:n flera
gånger
ƍ Om en PC (med Windows 98) är påslagen under en längre tid kameran
ansluts upprepade gånger, kan det hända att PC:n inte känner igen kameran.
Om detta inträffar ska du starta om datorn.
ƃ Om en dator som har en ansluten kamera hänger sig när Windows startar.
ƍ Om detta inträffar ska du koppla ur kameran från datorn. Windows bör nu
starta korrekt. Om problemet kvarstår bör du avaktivera "Legacy USB
Support" (USB-stödet) och starta om datorn. Alternativet "Legacy USB
Support" finns i inställningsmenyn för BIOS. (Inställningsmenyn för BIOS
skiljer sig åt mellan olika PC-fabrikat och vissa BIOS-menyer har inte
alternativet "Legacy USB Support") Om du inte kan ändra menyn själv bör du
kontakta datortillverkaren eller BIOS-tillverkaren.
Korrekt avfallshantering av produkten
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör
sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras
separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare
bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
ƃ Om ett videoklipp inte kan raderas, en flyttbar disk inte kan tas bort eller om ett
felmeddelande visas under filöverföringen.
ƍ Om du enbart installerar Digimax Master, kan problemen som nämns ovan
inträffa ibland.
- Stäng programmet Digimax Master genom att klicka på symbolen för
Digimax Master på aktivitetsfältet.
- Installera alla applikationsprogram som finns med på program-CD-skivan.
Samsung Techwin bryr sig om miljön vid alla sina produkters
tillverkningssteg. För att bevara jordens miljö, vidtas olika
åtgärder för att tillhandahålla mer miljövänliga produkter åt
kunderna.
Eco-märket representerar Samsung Techwins vilja att skapa
miljövänliga produkter och indikerar att produkten
tillfredsställer EUs RoHS-direktiv.
<73>
MEMO
<74>
MEMO
MEMO
MEMO
<75>
MEMO
<76>
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS FRANCE S.A.S.
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AVENUE DE MARINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
TEL : +33 (0)1 4279 2200
FAX : +33 (0)1 4320 4510
www.samsungphoto.fr
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL: 49 (0) 6196 66 5303
FAX: 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:
00800 4526 3727
(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)
Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET: www.samsungcameras.de
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-0488
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement