Samsung ED65D Bruksanvisningar

Add to My manuals
117 Pages

advertisement

Samsung ED65D Bruksanvisningar | Manualzz

Bruksanvisning

ED65D ED75D

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.

Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är 16 timmar.

Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.

Innehållsförteckning

Innan du använder produkten

Upphovsrätt 5

Säkerhetsföreskrifter 6

Symboler 6

Rengöring 6

Förvaring 7

Elektricitet och säkerhet 7

Installation 8

Användning 10

Förberedelser

Kontrollera delarna 13

Komponenter 13

Delar 15

Panelknapp 15

Baksidan 16

Extern sensor 17

Montera stativet 19

Antistöldlås 19

Fjärrkontroll 20

Före produktinstallation (installationsguide) 22

Växling mellan stående och liggande 22

Ventilation 22

Mått 23

Montera väggstativet

Montera väggstativet

24

24

Specifikationer för väggstativet (VESA) 25

Fjärrkontroll (RS232C) 26

Kabelanslutning 26

Kontrollkoder 28

Ansluta och använda en källenhet

Före anslutning

Kontrollpunkter före anslutning

Ansluta till en dator

Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)

Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

Anslutning med en HDMI-kabel

Ansluta till en video

Anslutning med AV-kabel

Anslutning med en komponentkabel

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

Ansluta med en HDMI-kabel

Ansluta till ett ljudsystem 42

Ändra inmatningskällan 42

Källa 42

40

40

40

41

41

37

37

37

37

38

38

39

Använda MDC

Konfigurera inställningar för Flerstyrning 43

Konfigurera inställningar för Flerstyrning 43

Installation/avinstallation av MDC-program 44

Installation 44

Avinstallation 44

Ansluta till MDC 45

Använda MDC via RS-232C

(seriedatakommunikationsstandard) 45

Skärmjustering

Bildläge 46

Om ingångskällan är PC, DVI, HDMI(PC) 46

Om ingångskällan är AV, Component, HDMI(AV) 46

Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa /

Färg / Ton (G/R) 47

Bildstorlek 48

Bildstorlek 48

Position 50

Zoom/Position 50

Välj upplösning 51

Autojustering 51

Justering av PC-skärm 52

BIB 53

Avancerade inställningar 54

2

Innehållsförteckning

Dynamisk kontr. 54

Svärta 54

Hudfärg 54

Läget Endast RGB 54

Färgområde 55

Vitbalans 55

Gamma 55

Rörelsebelysning 55

Bildalternativ 56

Färgton 57

Color Temp. 57

Digital rensad vy 57

MPEG-brusfilter 57

HDMI svärta 57

Filmläge 58

Auto Motion Plus (endast ED75D-modeller) 58

Dynamisk bakgrundsbelysning 58

Bild av 59

Återställ bild 59

Ljudinställning

Ljudläge 60

Ljudeffekt 61

Högtalarinställningar 62

Återställ ljud 62

Program

Källista 63

Uppdatera 63

Ändra namn 63

Information 63

System

Menyspråk 64

Flerstyrning 65

Konfigurera inställningar för Flerstyrning 65

Tid 66

Ställ klockan 66

Sovtimer 66

Påslagningstid 67

Sluttid 68

Helgdagshantering 68

Ekolösning 69

Energispar 69

Ekosensor 69

Autoavst. 69

Inbränningsskydd 70

Pixelskiftning 70

Timer 71

Direktvisning 72

Grå sida 72

Ticker 73

Delad skärmbild 74

Delad skärmbild 74

Format 74

Vågrät 74

Vertikal 75

Skärmläge 75

Källinställ. för autoväxling 76

Autoväxlingskälla 76

Primär återställningsk. 76

Primär källa 76

Sekundär källa 76

Ändra PIN 77

Allmänt 78

Max. energisparläge 78

Spelläge 78

Autostart 78

Säkerhetslås 78

Knapplås 79

Vilolägeskontroll 79

Lampschema 79

OSD-visning 80

Ändra Ström PÅ 80

Temperaturkontroll 80

Anynet+ (HDMI-CEC) 81

Anynet+ (HDMI-CEC) 81

Autoavstängning 82

Felsökning för Anynet+ 83

Magic Clone 85

Återställ system 85

3

Innehållsförteckning

Återställ alla 86

Bildspelseffekt

Bild 87

Temperaturkontroll 87

Bildspelshastighet 87

Felsökningsguide

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst 88

Testa produkten 88

Kontrollera upplösning och frekvens

Kontrollera följande.

88

89

Vanliga frågor 96

Specifikationer

Allmänt 98

Energisparfunktion 100

Förinställda tidslägen 101

Appendix

Kontakta Samsung 103

Ansvar för betalservice (kostnad för kunder) 112

Inget fel på produkten 112

En skada på produkten som orsakats av kunden 112

Annat 112

Korrekt avfallshantering

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

113

113

Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten 113

Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning 114

Optimal bildkvalitet

Förhindra inbränning av efterbilder

114

114

Licens 116

Terminologi 117

4

Kapitel 01

Innan du använder produkten

Upphovsrätt

Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.

Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.

Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.

Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

En administrationsavgift kan tillkomma om

-

(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här användarhandboken).

-

(b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här användarhandboken).

Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

5

Säkerhetsföreskrifter

Akta!

RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE

Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)

DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.

LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.

Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.

Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.

Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med produkten.

Symboler

Varning!

En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.

Akta!

Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.

Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.

Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.

Rengöring

― Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.

― Gör följande vid rengöring.

― Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

1

Stäng av produkten och datorn.

2

Koppla bort strömsladden från produkten.

― Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.

Stötar kan annars uppstå.

3

Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.

!

Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.

4

Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av produkten.

5

Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.

6

Sätt på produkten och datorn.

6

Förvaring

Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.

― Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).

Elektricitet och säkerhet

― Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

Varning!

Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.

Stötar eller brand kan uppstå.

Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

Överhettade eluttag kan orsaka brand.

!

!

Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.

Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.

En osäker anslutning kan orsaka brand.

!

Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).

Stötar eller skada kan uppstå.

Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.

En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.

Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.

Brand eller stötar kan uppstå.

Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.

Brand kan uppstå.

7

!

!

!

Akta!

Koppla inte från strömsladden när produkten används.

Produkten kan skadas av en elstöt.

Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.

Brand eller stötar kan uppstå.

Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.

Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem uppstår.

Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.

Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.

Stötar eller brand kan uppstå.

!

Installation

Varning!

Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.

Brand kan uppstå.

Låt en tekniker installera väggfästet.

En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.

Använd endast godkända fästen.

Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.

En ökad inre temperatur kan orsaka brand.

Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.

En ökad inre temperatur kan orsaka brand.

!

Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.

Barnen kan kvävas.

!

8

!

Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med mera).

Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.

Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.

Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt

(droppande vatten osv.), olja eller rök.

Brand eller stötar kan uppstå.

Akta!

!

Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.

Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.

Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.

Produkten kan falla och skada barn.

Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på en plan och stabil yta.

Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.

Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.

!

!

Tappa inte produkten när du flyttar den.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.

Skärmen kan skadas.

När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.

Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.

Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.

Ställ ner produkten försiktigt.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

SAMSUNG

Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.

Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.

9

Användning

Varning!

!

Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.

Brand eller stötar kan uppstå.

Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.

Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.

En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.

!

!

Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.

Stötar eller brand kan uppstå.

!

Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.

Barnen kan skadas allvarligt.

!

Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.

Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.

Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka allvarliga skador.

Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.

Brand eller stötar kan uppstå.

GAS

Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.

Brand eller stötar kan uppstå.

Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.

Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.

Ventilera också lokalen omedelbart.

Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.

Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.

10

!

100

Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.

En explosion eller brand kan uppstå.

Akta!

Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

En ökad inre temperatur kan orsaka brand.

!

Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).

Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på produkten.

Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

!

!

-_-

!

Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten under en tid.

Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid (semester med mera).

Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.

Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.

Synen kan försämras.

Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.

Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.

Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.

Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.

Brand eller stötar kan uppstå.

11

!

!

!

Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.

Risken för trötta ögon minskar.

Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.

Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.

Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.

Handen eller ett finger kan fastna och skadas.

Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.

Placera inte tunga föremål på produkten.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

!

!

Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.

Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.

Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar inte når det.

Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.

Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).

Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett använt batteri samtidigt

Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för

återvinning.

Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).

12

Kapitel 02

Förberedelser

Kontrollera delarna

Komponenter

-

Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar saknas.

-

Utseendet hos de faktiska delarna kan variera från bilden som visas.

-

Något stativ följer inte med produkten.

Om du vill installera ett stativ köper du det separat.

-

Komponenterna kan variera på olika platser.

Snabbstartguide Garantikort

(Ej tillgänglig på alla platser)

Fjärrkontroll (

s. 20

)

-

+

+

Batterier (

s. 21 )

(Ej tillgänglig på alla platser)

D-SUB-kabel (

s. 37

)

Kabelhållarstativ

Strömkabel

Hållarring (4 st)

RS232C(IN) Adapter

13

Delar som säljs separat

Kit med väggfäste HDMI-kabel (

s. 39 )

HDMI-DVI-kabel (

s. 38

) PIM

RS232C-stereokabel RS232C(OUT) Adapter Komponentkabel (

s. 40

) DVI-kabel (

s. 38

)

14

Delar

Panelknapp

RGB / DVI /

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Knappar Beskrivning

Slå på produkten.

Om du trycker på knappen [ ] när produkten är påslagen visas kontrollmenyn.

Du stänger skärmmenyn genom att trycka och hålla in panelknappen under minst en sekund.

Gå till den övre eller lägre menyn. Du kan också ändra värdet för ett alternativ.

Gå till vänster eller höger meny.

Du kan ställa in volymen genom att gå åt vänster eller höger med panelknappen när kontrollmenyn inte visas.

15

Baksidan

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT

AUDIO IN

DVI IN

PIM

Port

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB IN

DVI IN

AUDIO OUT

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

RS232C IN

RS232C OUT

PIM

COMPONENT / AV IN

Beskrivning

Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.

Den här porten används vid uppgradering av programvaran.

Ger ström åt den externa omgivningssensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.

Extern omgivningssensor: Säljs separat

För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.

Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

Ansluter ljudet för källenheten.

Anslut till en ljudingång med en ljudkabel.

För anslutning till MDC via en RS232C-stereoadapter.

Ansluter till PIM. (Mer information finns i PIM-användarhandboken.)

Ansluter till en källenhet med Component/AV-kabel.

16

Extern sensor

― Den externa sensorn har en fjärrkontrollsensor, ljusstyrkesensor och funktionstangenter. Om du monterar skärmen på väggen kan du flytta den externa sensorn till sidan av skärmen.

― Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Knappar Beskrivning

Fjärrkontrollssensor

Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.

― Håll området mellan fjärrsensorn och fjärrkontrollen hindersfritt.

Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.

― Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.

― Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.

― Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.

Ljussensor

Strömindikator

SOURCE-knapp

POWER-knapp

Upptäcker automatiskt intensiteten på det omgivande ljuset runt en vald skärm, och

ändrar skärmens ljusstyrka.

Stängs av när strömmen är på och blinkar grönt i energisparläge.

Växlar från PC-läge till Videoläge.

Väljer den inmatningskälla som en extern enhet är ansluten till.

Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av LCD-skärmen.

17

Fästa den externa sensorn på sidan

― Det externa sensorn kan anslutas till valfri del av skärmen med den dubbelhäftande tejp som medföljer sensorn.

― Den externa sensorn kan även monteras på en vägg nära skärmen.

― Fäst inte den externa sensorn på skärmen om skärmen inte har plast- eller metallkanter. Skärmen kan skadas.

18

Montera stativet Antistöldlås

― Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.

― Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.

Låsa en stöldskyddslåst enhet:

― Fot: Säljs separat

1

Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.

2

Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.

3

Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.

4

Lås låsenheten.

-

En antistöldlåsenhet kan köpas separat.

-

Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.

-

Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.

19

Fjärrkontroll

― Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.

― Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.

Slå på produkten.

Justera volymen.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Slå av produkten.

Ange lösenordet på skärmmenyn.

Tysta ljudet.

Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller tryck på volymknappen (+ VOL -).

Välj en ansluten källenhet.

Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till föregående meny.

-

Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för olika produkter.

20

TOOLS INFO

Välj enkelt funktioner som används ofta.

Gå tillbaka till föregående meny.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Visar information på skärmen.

Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller justera ett alternativs inställningar.

Bekräfta ett menyval.

Stäng aktuell meny.

Välj en ansluten ingångskälla manuellt från

PC

,

DVI

,

HDMI

.

Aktiverar låsfunktionen.

-

Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för olika produkter.

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

21

Före produktinstallation

(installationsguide)

För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.

Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.

Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.

Se till att montera det angivna väggstativet.

Växling mellan stående och liggande

― Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.

För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan pekar nedåt.

Ventilation

Installation på en lodrät vägg

A Minimum 40 mm

B Omgivande temperatur: Under 35 C

När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.

B

Bild 1.1 Sidovy

A

22

B

A

E

C

Bild 1,2 Sidovy

Mått

2

1

Bild 1,3 Sidovy

D

3

4

D

Installation på en lutande vägg

― Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.

Plan vy

A Minimum 40 mm

B Minimum 70 mm

C Minimum 50 mm

D Minimum 50 mm

E Omgivande temperatur: Under 35 C

― När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.

5

Modellnamn

1

1467,5

1 2

1431,4

2 3

806,5

3 4

848,0

4 5

65,0 ED65D

ED75D 1675,0 1653,3 931,3 958,5 65,0

― Alla ritningar behöver inte vara skalenliga. En del mått kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Kontrollera måtten innan du installerar produkten. Vi tar inget ansvar för typografiska fel och tryckfel.

Enhet: mm

23

Montera väggstativet

Montera väggstativet

Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.

Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.

Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.

Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att montera väggstativet själv.

24

Specifikationer för väggstativet (VESA)

― Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste

återförsäljare för att få mer information.

Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka allvarliga personskador.

Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.

Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.

För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på väggstativets specifikationer.

Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas ansvariga för sådana olyckor.

Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för produkten.

• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.

Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.

Enhet: mm

Modellnamn Standardskruv Antal

ED65D

VESAskruvhålspecifikationer

(A * B) i millimeter

400 x 400 M8, L32 4 st

ED75D

― Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.

25

Fjärrkontroll (RS232C)

Kabelanslutning

RS232C-kabel

Gränssnitt

Stift

Bithastighet

Databitar

Paritet

Stoppbit

Flödeskontroll

Maximal längd

RS232C (9 stift)

TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)

9600 bps

8 bitar

Ingen

1 bitar

Ingen

15 m (endast typ med hölje)

Stifttilldelning

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Stift

1

2

6 7 8 9

Signal

Detektera databärare

Mottagna data

Sända data

Förbereda dataterminal

Signalgrund

Förbered datauppsättning

Sänd begäran

Rensa att skicka

Signalindikator

26

RS232C-kabel

Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Hona Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO-

KONTAKT

(3,5 ø)

3

2

1

-P2-

Anslutning

Anslutning 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

27

Kontrollkoder

Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA Kommandotyp 0

Kontrollera (ange kontrollkommando)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA Kommandotyp 1

8

9

5

6

7

2

3

4

Kommando

Nej.

Kommandotyp

1

Strömkontroll

Volymkontroll

Inmatning av källkontroll

Skärmlägeskontroll

Skärmstorlekskontroll

BIB på-/avkontroll

Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)

Lägeskontroll för delad skärmbild

Säkerhetslås

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5C

0x5D

Data

Värde

Kontrollsumma

Värdeintervall

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Nej.

10

11

Kommandotyp

Delad skärmbild på

Kommando

0x84

Användarkontroll för delad skärmbild 0x89

Värdeintervall

-

0~1

Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan

(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.

T.ex. Ström på & ID=0

Rubrik

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalängd

1

Data 1

"Power"

Kontrollsumma

Rubrik

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalängd

1

Data 1

1

12

För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer, ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK svarar inte.

28

Strömkontroll

Funktion

Produkten kan slås på och av med en dator.

Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x11 0

Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x11 1

"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.

1: Ström PÅ

0: Ström AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A'

"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'N'

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Kontrollsumma

Data

"Power" r-CMD

0x11 r-CMD

0x11

Kontrollsumma

Val1

"Power"

Kontrollsumma

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

Volymkontroll

Funktion

Volymen på produkten kan justeras med en dator.

Visa volymstatus (hämta volymstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x12 0

Kontrollsumma

Ställa in volymen (ställa in volym)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x12 1

Data

"Volume"

Kontrollsumma

"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12 "Volume"

Kontrollsumma

"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

29

Inmatning av källkontroll

Funktion

Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.

Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x14 0

Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x14 1

Data

"Input Source"

Kontrollsumma

"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

DVI

Ingångskälla

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF(TV)

DTV

HDMI

0x22 HDMI_PC

― DVI_video, HDMI_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara på hämtningskommandon.

― Den här modellen stöder inte portarna HDMI, HDMI_PC

MagicInfo

är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen

MagicInfo

.

― RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "Input

Source"

"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

30

Skärmlägeskontroll

Funktion

Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.

Skärmläget kan inte styras när funktionen

Video Wall

är aktiverad.

― Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.

Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x18 0

Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)

Rubrik Kommando ID

0xAA 0x18

Datalängd

1

"Screen Mode": En kod som anger produktens status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

Ack

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalängd

3

Ack/Nak

'A'

Data

"Screen

Mode"

Kontrollsumma r-CMD

0x18

Val1

"Screen

Mode"

Kontrollsumma

"Screen Mode": En kod som anger produktens status

Nak

Rubrik Kommando

0xAA 0xFF

ID Datalängd

3

Kontrollsumma

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Skärmstorlekskontroll

Funktion

Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.

Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x19 0

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd r-CMD Val1

0xAA 0xFF 3

Ack/

Nak

'A' 0x19 "Screen

Size"

"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x18

Val1

"ERR"

31

BIB på-/avkontroll

Funktion

BIB-läget för en produkt kan slås på och av med en dator.

― Endast tillgängliga på modeller som har BIB-funktionen.

― Läget kan inte styras om

Video Wall

är inställt på

On

.

― Den här funktionen är inte tillgänglig i

MagicInfo

.

Visa status för BIB på/av (hämta status för BIB PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x3C 0

Ställa in BIB på/av (ställa in BIB PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x3C 1

Data

"PIP"

"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt

1: BIB PÅ

0: BIB AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C

"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

Val1

"PIP"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

Kontrollsumma

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)

Funktion

Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.

Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)

Ingen

Ställa in autojustering (ställa in autojustering)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

Kontrollsumma

"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x3D

Val1

"Auto

Adjustment"

Kontrollsumma

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Ack/

Nak

'A' r-CMD

0x3D

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

32

Lägeskontroll för delad skärmbild

Funktion

Läget

Video Wall

kan aktiveras på en produkt med en dator.

Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där

Video Wall

är aktiverat.

Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x5C 0

Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data

0xAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Kontrollsumma

"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt

1:

Full

0:

Natural

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video

Wall

Mode"

"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Säkerhetslås

Funktion

Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen

Safety Lock

på en produkt.

Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.

Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x5D 0

Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data Kontrollsumma

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten

1: PÅ

0: AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D

Val1

"Safety

Lock"

Kontrollsumma

"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

33

Delad skärmbild på

Funktion

Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.

Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x84 0

Sätt på/stäng av delad skärmbild

Rubrik Kommando ID

0xAA 0x84

Datalängd

1

Data

V.Wall_On

V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten

1: Delad skärmbild PÅ

0: Delad skärmbild AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x84

Val1

Kontrollsumma

V.Wall_

On

Kontrollsumma

V.Wall_On : Samma som ovan

Nak

Rubrik

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalängd

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x84

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Användarkontroll för delad skärmbild

Funktion

Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.

Hämta status för delad skärmbild

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x89 0

Val1

ERR

Ställ in delad skärmbild

Rubrik Kommando

0xAA 0x89

ID Datalängd

2

Val1

Wall_Div

Val2

Wall_

SNo

Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten

Kontrollsumma

Kontrollsumma

34

10 x 10 modell för delad skärmbild

Av

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

2

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

35

...

99

1

2

100

Wall_SNo: Produktnummerkod för produkten

10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)

Ange nummer Data

0x01

0x02

...

0x63

0x64

Ack

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalängd

4

Nak

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalängd

3

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Ack/Nak

'A'

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Val1

ERR

Val1

Wall_Div

Val2

Wall_SNo

Kontrollsumma

Kontrollsumma

36

Kapitel 03

Ansluta och använda en källenhet

Före anslutning

Kontrollera följande innan du ansluter den här produkten med andra enheter.

Enheter som kan anslutas till det här projektet inkluderar datorer, videokameror, högtalare, digital-tv-boxar och DVD-/Blu-ray-skivspelare.

Kontrollpunkter före anslutning

― Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.

Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.

― Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.

Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.

― Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.

Ansluta till en dator

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.

Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.

― Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)

RGB / DVI /

COMPONENT

DVI IN

RGB IN

37

Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)

DVI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

― När du ansluter en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in

Ändra namn

DVI PC

för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på datorn.

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

38

Anslutning med en HDMI-kabel

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

39

Ansluta till en video

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.

― Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

― Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.

Anslutning med AV-kabel

RGB / DVI /

HDMI / AV /

DVI IN

COMPONENT / AV IN

AUDIO IN

Anslutning med en komponentkabel

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

COMPONENT / AV IN

AUDIO IN

40

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

― Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. För att lösa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och videoenheten. När du ansluter en videoenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in

Ändra namn

DVIenheter

för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på videoenheten.

― Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.

HDMI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Ansluta med en HDMI-kabel

Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)

För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.

En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.

-

Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för HDMI-utgång använder du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.

Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är för gammal kan du begära en uppgradering.

Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.

• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.

Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.

HDMI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

DVI IN

41

Ansluta till ett ljudsystem

― Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

HDMI / AV /

COMPONENT

DVI IN

AUDIO OUT

Ändra inmatningskällan

― Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Källa

HDMI

PC

HDMI-CEC

BD Player

AV Component PC DVI

----

Källa

MENU m : T

Källista

ENTER

Med

Källa

kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.

Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda källan.

― Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.

― Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.

42

Kapitel 04

Använda MDC

MDC (Multiple Display Control) är ett program som tillåter flera skärmar att kontrolleras samtidigt genom en dator.

Konfigurera inställningar för Flerstyrning

MENU m : T

Flerstyrning

ENTER

Tilldelar ett individuellt ID till produkten.

Konfigurera inställningar för Flerstyrning

ID-inst.

Tilldela ett ID att ställa in. (Intervall: 0~99)

Tryck på för att välja ett nummer och tryck sedan på .

Ange ID

Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning.

Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

43

Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet

är tillgängligt på webbplatsen.

MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.

Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.

Välj "

Launch MDC Unified

" och klicka på

"

Finish

" för att köra MDC-programmet direkt.

-

MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.

-

Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.

Installation/avinstallation av MDC-program

Installation

1

Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.

2

Välj språk för installationen. Klicka sedan på "

OK

".

3

När skärmen "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" visas klickar du på "

Next

".

4

Välj "

I accept the terms in the license agreement

" i fönstret "

License Agreement

" och klicka på "

Next

".

5

I det "

Customer Information

"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "

Next

".

6

I det "

Destination Folder

"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera programmet och klickar på "

Next

".

7

I det "

Ready to Install the Program

"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill installera programmet under och klickar på "

Install

".

8

Installationsförloppet visas.

9

Klicka på "

Finish

" i det "

InstallShield Wizard Complete

"-fönster som visas.

10

Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.

Avinstallation

1

Välj Inställningar > KontrollpanelenStart-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.

2

Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.

44

MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.

Ansluta till MDC

Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)

En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.

RS232C IN

HDMI / AV / RGB / DVI / COMPONENT

AUDIO IN

DVI IN

RS232C IN

/

OUT

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

Monitor 2

RS232C OUT

Computer

45

Kapitel 05

Skärmjustering

Konfigurera inställningarna för

Bild

(

Bakgrundsljus

,

Färgton

och så vidare).

-

Layouten för menyalternativen i

Bild

kan skilja sig åt mellan olika produkter.

Bildläge

MENU m : T

Bildläge

ENTER

Bild

Bildläge

·

Bakgrundsljus

·

Kontrast

·

Ljusstyrka

·

Skärpa

·

Färg

·

Ton (G/R)

Information

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Välj ett bildläge (

Bildläge

) som passar för miljön där produkten ska användas.

Olika alternativ visas för

Bildläge

beroende på den aktuella ingångskällan.

Om ingångskällan är PC, DVI, HDMI(PC)

Information

: Det här läget minskar risken för att drabbas av trötthet i ögonen och passar för att visa information för allmänheten.

Reklam

: Det här läget passar för att visa videoinnehåll och reklam inomhus/utomhus.

Om ingångskällan är AV, Component, HDMI(AV)

Dynamisk

: Det här läget är lämpligt när det omgivande ljuset är starkt.

Standard

: Det här läget passar för alla miljöer.

Naturlig

: Lämpligt för att minska risken för trötthet i ögonen.

Film

: Det här läget minskar risken för trötthet i ögonen.

46

Bakgrundsljus / Kontrast /

Ljusstyrka / Skärpa / Färg /

Ton (G/R)

MENU m : T

Bild

Bildläge

·

Bakgrundsljus

·

Kontrast

·

Ljusstyrka

·

Skärpa

·

Färg

·

Ton (G/R)

Information

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.

Ingångskälla

PC

,

DVI

,

HDMI

(när en dator är ansluten)

Bildläge

Information

/

Reklam

Justerbara alternativ

Bakgrundsljus

/

Kontrast

/

Ljusstyrka

/

Skärpa

AV

,

Component

,

HDMI

(720p, 1080i,

1080p)

Dynamisk

/

Standard

/

Naturlig

/

Film Bakgrundsljus

/

Kontrast

/

Ljusstyrka

/

Skärpa

/

Färg

/

Ton (G/R)

― När du gör ändringar i

Bakgrundsljus

,

Kontrast

,

Ljusstyrka

,

Skärpa

,

Färg

eller

Ton (G/R)

, ändras skärmbilden på motsvarande sätt.

― Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.

― Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.

47

Bildstorlek

MENU m : T

Bildstorlek

ENTER

Bildstorlek

Bildstorlek

·

Position

Välj upplösning

16:9

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Bildstorlek

Om du har en kabelbox eller satellitmottagare kan den också ha en egen uppsättning skärmstorlekar. Vi rekommenderar dock att du använder produktens 16:9-läge för det mesta.

16:9

: Ställer in bilden på breddläget

16:9

.

Zoom1

: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.

Zoom2

: Används för starkare förstoring.

Smart visning 1

: Minskar

16:9

-bildens storlek med 50%.

Smart visning 1

är bara aktiverat i lägena

HDMI

.

Smart visning 2

: Minskar

16:9

-bildens storlek med 25%.

Smart visning 2

är bara aktiverat i lägena

HDMI

.

Anpassa bredd

: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.

4:3

: Ställer in bilden på grundläget (

4:3

).

― Ställ inte in produkten på bildformatet

4:3

under en längre tid.

De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket inte täcks av garantin.

Anpassa t. skärm

: Visar hela bilden utan beskärning när

HDMI

(720p/1080i/1080p) eller

Component

(1080i/1080p) används som ingångssignal.

Personlig

: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.

Originalförhållande

: Om ingångskällan är

PC

,

DVI

,

HDMI

(PC-anslutning) visas videon i originalbildformatet.

― De tillgängliga portarna kan variera med modell.

― Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.

48

Bildstorlekar tillgängliga enligt inmatningskälla.

Inmatningskälla

AV

,

Component

(480i, 480p)

Component

(1080i, 1080p)

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

HDMI

(480i, 480p)

PC

,

DVI

,

HDMI

(när en dator är ansluten)

Bildstorlek

16:9

/

Zoom1

/

Zoom2

/

4:3

/

Personlig

16:9

/

Anpassa bredd

/

4:3

/

Anpassa t. skärm

/

Personlig

16:9

/

4:3

/

Smart visning 1

/

Smart visning 2

/

Personlig

/

Anpassa bredd

/

Anpassa t. skärm

16:9

/

4:3

/

Zoom1

/

Zoom2

/

Smart visning 1

/

Smart visning 2

/

Personlig

16:9

/

4:3

/

Originalförhållande

49

Position

Bildstorlek

Bildstorlek

· Position

Välj upplösning

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Zoom/Position

Bildstorlek

Bildstorlek

· Zoom/Position

Välj upplösning

Personlig

Av

16:9

Av

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Justerar bildens position.

Position

är bara tillgängligt om

Bildstorlek

är inställt på

Zoom1

,

Zoom2

,

Anpassa bredd

,

Anpassa t. skärm

.

― Gör så här om du vill använda funktionen

Position

när du har valt

Zoom1

,

Zoom2

,

Anpassa bredd

eller

Anpassa t. skärm

.

1

Tryck på knappen och välj

Position

. Tryck på knappen .

2

Tryck på knappen eller om du vill flytta bilden uppåt eller nedåt.

3

Tryck på knappen .

― Gör så här om du vill använda funktionen

Zoom/Position

när du har valt

Personlig

i

HDMI

(1080i/1080p) eller

Component

(1080i/1080p) eller

Personlig

.

1

Tryck på knappen och välj

Zoom/Position

. Tryck på knappen .

2

Välj

Zoom

eller

Position

. Tryck på knappen .

3

Tryck på knappen / / / om du vill flytta bilden.

4

Tryck på knappen .

― Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du

Återställ

på skärmen

Zoom/Position

.

Bilden återställs till standardpositionen.

50

Välj upplösning

Bildstorlek

Bildstorlek

· Position

Välj upplösning

-

Endast tillgängligt i

PC

-läget.

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Autojustering

MENU m : T

Autojustering

ENTER

Bild

Autojustering

-

Endast tillgängligt i

PC

-läget.

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

16:9

Av

Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du optimera bildkvaliteten genom att välja samma upplösning för produkten so datorn med den här menyn.

Tillgängliga upplösningar:

Av

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

Justera frekvensvärden/positioner och finjustera inställningarna automatiskt.

51

Justering av PC-skärm

Justering av PC-skärm

Grov

Fin

Position

Återställ bild

50

0

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Grov

/

Fin

Tar bort eller minskar bildbruset.

Om bruset inte går att ta bort genom finjustering använder du funktionen

Grov

för att justera frekvensen till bästa möjliga läge (

Grov

) och finjusterar sedan på nytt. Efter att bruset har minskats ställer du in bilden på nytt så att den justeras efter mitten av skärmen.

Position

Så här justerar du datorskärmens position om den inte är centrerad eller passar på produktskärmen.

Tryck på knappen eller om du vill justera den vertikala positionen. Tryck på knappen eller om du vill justera den horisontella positionen.

Återställ bild

Återställer bilden till standardinställningarna.

52

BIB

MENU m : T

BIB

ENTER

Bild

BIB

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

-

För

BIB

-ljud hänvisas till

Ljudval

-anvisningarna.

-

Om du stänger av TV:n när du tittar i

BIB

-läge återställs även BIB-funktionen till avstängd. När du slår på produkten igen måste du starta BIB igen om du vill titta i

BIB

-läge.

-

Du kan uppleva att bilden på BIB-skärmen blir något onaturlig om du använder huvudskärmen för att visa ett spel eller karaoke.

BIB-inställningar

Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.

Huvudbild

AV

Underbild

PC

,

DVI

,

HDMI

Component DVI

,

HDMI

PC

DVI

,

HDMI

AV

AV

,

,

DVI

PC

,

,

HDMI

Component

BIB

(

Av

/

): Aktivera eller avaktivera BIB-funktionen.

Källa

: Du kan välja en källa för underbilden.

Storlek

( , , , , , ): Välj en storlek för underbilden.

Position

( , , , ): Välj en position för underbilden.

― I läget (

, , ) kan du inte välja

Position

.

Ljudval

(

Huvudbild

/

Underbild

): Du kan välja att lyssna på ljudet från

Huvudbild

-bilden eller från

Underbild

-bilden.

53

Avancerade inställningar

MENU m : T

Avancerade inställningar

ENTER

Avancerade inställningar

Dynamisk kontr.

Svärta

Hudfärg

Läget Endast RGB

Färgområde

Medium

Av

Ursprunglig

Av

0

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Inmatningskälla

PC

,

DVI

,

HDMI

(när en dator

är ansluten)

AV

,

Component

,

HDMI

AV

,

Component

,

HDMI

Bildläge

Information

Reklam

Naturlig

/

Dynamisk

Standard

Film

Avancerade inställningar

Vitbalans

/

Gamma

Vitbalans

/

Gamma

Ej tillgänglig

Dynamisk kontr.

/

Svärta

/

Hudfärg

/

Läget Endast RGB

/

Färgområde

/

Vitbalans

/

Gamma

/

Rörelsebelysning

Dynamisk kontr.

/

Svärta

/

Hudfärg

/

Läget Endast RGB

/

Färgområde

/

Vitbalans

/

Gamma

Dynamisk kontr.

Justera skärmkontrasten.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

Svärta

Välj svärta för att justera skärmdjupet.

Av

/

Mörk

/

Mörkare

/

Mörkast

Hudfärg

Framhäv rosa

Hudfärg

.

Läget Endast RGB

Visar färgerna

Röd

,

Grön

och

Blå

så att du kan finjustera nyans och mättnad.

Av

/

Röd

/

Grön

/

Blå

54

Avancerade inställningar

Färgområde

Vitbalans

Gamma

Rörelsebelysning

Ursprunglig

0

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Färgområde

Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.

Auto

/

Ursprunglig

Vitbalans

Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).

Återställ

: Återställer

Vitbalans

till standardinställningarna.

Gamma

Justera primärfärgintensiteten.

Rörelsebelysning

Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.

Av

/

55

Bildalternativ

MENU m : T

ENTER

Bildalternativ

Färgton

Color Temp.

Digital rensad vy

MPEG-brusfilter

HDMI svärta

Filmläge

Auto Motion Plus

Dynamisk bakgrundsbelysning

Standard

10000K

Av

Av

Normal

Av

Av

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Välj ett alternativ med pilknapparna och , och tryck sedan på .

Ändra inställningen med pilknapparna och tryck sedan på .

Ingångskälla Bildläge Bildalternativ

PC Information Färgton

/

Color Temp.

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

DVI

,

HDMI

(när en dator är ansluten)

AV

,

Component

,

HDMI

Reklam

Information

Reklam

Dynamisk

/

Standard

/

Naturlig

/

Film

Färgton

/

Color Temp.

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

Färgton

/

Color Temp.

/

HDMI svärta

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

Färgton

/

Color Temp.

/

HDMI svärta

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

Färgton

/

Color Temp.

/

Digital rensad vy

/

MPEGbrusfilter

/

Filmläge

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

56

Bildalternativ

Färgton

Color Temp.

Digital rensad vy

MPEG-brusfilter

HDMI svärta

Filmläge

Auto Motion Plus

Dynamisk bakgrundsbelysning

Standard

10000K

Normal

Av

Av

Av

Av

Av

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Färgton

Om ingångskällan är

PC

,

DVI

,

HDMI

(PC-anslutning).

Av

/

Sval

/

Standard

/

Varm

Om ingångskällan är

AV

,

Component

,

HDMI

.

Av

/

Sval

/

Standard

/

Varm1

/

Varm12

Varm1

eller

Varm2

inaktiveras om

Bildläge

är

Dynamisk

.

― Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.

Color Temp.

Justera färgtemperaturen (

Röd

/

Grön

/

Blå

). (Intervall: 3000K–15000K)

― Det här alternativet är tillgängligt om

Färgton

är inställt på

Av

.

Digital rensad vy

Om sändningssignalen som produkten tar emot är svag kan du aktivera funktionen

Digital rensad vy

för att minska brus och spökbilder som visas på skärmen.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

/

Auto

― Om signalen är svag provar du alla alternativ tills produkten visar bästa möjliga bild.

MPEG-brusfilter

Minskar MPEG-brus för att ge förbättrad bildkvalitet.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

/

Auto

HDMI svärta

Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.

Normal

/

Låg

― Bara tillgängligt i lägena

HDMI

(AV-tidmätning: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

57

Bildalternativ

Filmläge

Auto Motion Plus

Dynamisk bakgrundsbelysning

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

Av

Av

Filmläge

Det här läget är lämpligt när du tittar på film.

Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera bilden för optimal kvalitet.

Av

/

Auto1

/

Auto2

― Tillgängligt i

HDMI

(1080i).

Auto Motion Plus (endast ED75D-modeller)

Avlägsnar suddighet och hackig bildåtergivning från scener med mycket snabba rörelser för att ge en tydligare bild.

Menynamnen kan variera beroende på land.

Av

: Stänger av

Auto Motion Plus

.

Clear

: Ställer in

Auto Motion Plus

på läget

Clear

(passar när du vill se rörliga bilder tydligare).

Standard

: Ställer in

Auto Motion Plus

på läget

Standard

.

Smooth

: Ställer in

Auto Motion Plus

på läget

Smooth

(passar när du vill se rörliga bilder på ett naturligt sätt).

Personlig

: Används för att minska efterbilder och hackig bildåtergivning så mycket som du önskar.

Brusreducering

: Används för att minska efterbilder så mycket som du önskar.

-

Det här stöds bara när

Auto Motion Plus

är inställt på

Personlig

.

Skakreducering

: Används för att minska hackig bildåtergivning så mycket som du önskar.

-

Det här stöds bara när

Auto Motion Plus

är inställt på

Personlig

.

LED Clear Motion

: Gör rörliga bilder mycket tydligare.

-

Det här stöds bara när

Auto Motion Plus

är inställt på

Personlig

.

Återställ

: Återställ

Motion Plus

-inställningarna till standardvärden.

-

Färgen på skärmen kan variera oavsiktligt med det här alternativet.

-

Inaktiverat när

BIB

är inställt på

.

― Den här funktionen kan fungera olika beroende på modell.

Dynamisk bakgrundsbelysning

Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.

Av

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

är inte tillgängligt när ingångskällan är inställd på

PC

när

Delad skärmbild

är

.

58

Bild av

Bild

Bild av

Återställ bild

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Återställ bild

Bild

Bild av

Återställ bild

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Produktens skärm stängs av men ljudet är fortfarande på. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen när du vill sätta på skärmen igen.

Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.

59

Kapitel 06

Ljudinställning

Ställ in ljudet (

Ljud

) för produkten.

Ljudläge

MENU m : T

Ljudläge

ENTER

Ljud

Ljudläge

Ljudeffekt

Högtalarinställningar

Återställ ljud

Standard

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Du kan välja ett ljudläge som passar dina personliga önskemål.

Standard

: Väljer normalljudläget.

Musik

: Framhäver musik mer än röster.

Film

: Ger det bästa ljudet för filmer.

Klar röst

: Framhäver röster mer än andra ljud.

Förstärk

: Ökar intensiteten i högfrekventa ljud så att personer med hörselnedsättning får en bättre ljudupplevelse.

― Om

Välj högtalare

ställs in på

Extern

, inaktiveras

Ljudläge

.

60

Ljudeffekt

MENU m : T

Ljudeffekt

ENTER

Ljud

Ljudläge

Ljudeffekt

Högtalarinställningar

Återställ ljud

Standard

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Konfigurera den ljudeffekt du önskar i utgångsljudet.

― Om

Välj högtalare

ställs in på

Extern

, inaktiveras

Ljudeffekt

.

― Bara tillgängligt när

Ljudläge

är inställt på

Standard

.

DTS TruSurround

(

Av

/

)

Den här funktionen ger en virtuell 5.1-kanalig surroundljudsupplevelse genom ett par högtalare med hjälp av HRTFteknik (Head Related Transfer Function).

DTS TruDialog

(

Av

/

)

Med den här funktionen kan du öka intensiteten i en röst över bakgrundsmusik eller ljudeffekter så att dialogen hörs tydligare.

Equalizer

Anpassa ljudinställningarna för varje högtalare för sig med

Equalizer

.

-

Balans(V/H)

: Justerar balansen mellan höger och vänster högtalare.

-

100Hz

/

300Hz

/

1 kHz

/

3 kHz

/

10 kHz

(Bandbreddsjustering): Justerar nivån för specifika bandbreddsfrekvenser.

-

Återställ

: Återställer equalizern till standardinställningarna.

61

Högtalarinställningar

MENU m : T

Högtalarinställningar

ENTER

Ljud

Standard Ljudläge

Ljudeffekt

Högtalarinställningar

Återställ ljud

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Återställ ljud

MENU m : T

Återställ ljud

ENTER

Ljud

Standard Ljudläge

Ljudeffekt

Högtalarinställningar

Återställ ljud

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Välj högtalare

(

Extern

/

Intern

/

Mottagare

)

Om du lyssnar på ljudet för en sändning eller film via en extern mottagare hör du kanske ett eko som orsakas av skillnaden i avkodningshastighet mellan produktens högtalare och högtalarna som är anslutna till ljudmottagaren. Om detta inträffar ställer du in produkten på

Extern

.

― När du ställer in

Välj högtalare

Extern

, stängs produktens högtalare av.

Ljudet hörs endast genom de externa högtalarna. När

Välj högtalare

är inställd på

Intern

, är produktens och de externa högtalarna på. Ljudet kommer att höras genom båda.

― Om ingen videosignal finns är både produktens högtalare och de externa högtalarna tysta.

Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.

62

Kapitel 07

Program

Källista

Med

Källa

kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.

Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda källan.

― Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.

― Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.

MENU m : T

Källista

ENTER

Program

Källista

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Uppdatera

MENU m : T

Källista

TOOLS

Uppdatera

ENTER

Om du inte kan hitta en enhet som du vill använda väljer du

Uppdatera

så att listan uppdateras.

Ändra namn

MENU m : T

Källista

TOOLS

Ändra namn

ENTER

Ibland visas inte skärmen som den ska om inte namnet på källenheten är specificerat i

Ändra namn

.

Dessutom är det bäst att byta namn på källenheten i

Ändra namn

för att få optimal bildkvalitet.

― Listan kan innehålla följande källenheter.

Källa

-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.

Video

/

DVD

/

Digitalbox

/

Satellitmottagare

/

PVR STB

/

AV-mottagare

/

Spel

/

Videokamera

/

PC

/

DVI PC

/

DVIenheter

/

TV

/

IPTV

/

Blu-ray

/

HD DVD

/

DMA

― Vilka inställningar som är tillgängliga på

Bild

-menyn beror på aktuell källa och vilka inställningar som gjorts i

Ändra namn

.

När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN med en HDMI-kabel ska du ställa in produkten på läget

PC

under

Ändra namn

.

När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten på läget

DVI

PC

under

Ändra namn

.

När du ansluter en AV-enhet till en av portarna HDMI IN med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten på läget

DVI-enheter

under

Ändra namn

.

Information

MENU m : T

Källista

TOOLS

Information

ENTER

Du kan visa detaljerad information om den markerade externa enheten.

63

Kapitel 08

System

Menyspråk

MENU m : T

Menyspråk

ENTER

System

Menyspråk

Flerstyrning

Tid

Ekolösning

Inbränningsskydd

Ticker

Svenska

Av

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Ställ in menyspråk.

― En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.

64

Flerstyrning

MENU m : T

Flerstyrning

ENTER

System

Menyspråk

Flerstyrning

Tid

Ekolösning

Inbränningsskydd

Ticker

Svenska

Av

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Konfigurera inställningar för Flerstyrning

ID-inst.

Tilldela ett ID att ställa in. (Intervall: 0~99)

Välj ett nummer genom att trycka på eller och tryck sedan på .

Ange ID

Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning.

Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

65

Tid

MENU m : T

Tid

ENTER

Tid

Ställ klockan

Sovtimer

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Du kan konfigurera

Ställ klockan

och

Sovtimer

. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av automatiskt vid en viss tid med

Timer

-funktionen.

Ställ klockan

Ställ in klockan för att kunna använda produktens olika timerfunktioner.

Ställ klockan

Ställ in

Datum

och

Tid

.

Välj

Ställ klockan

. Välj

Datum

eller

Tid

och tryck sedan på .

Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på när du är klar.

― Du kan ställa in

Datum

och

Tid

direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Sovtimer

Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.

(

Av

/

30 min

/

60 min

/

90 min

/

120 min

/

150 min

/

180 min

)

― Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på

. Om du vill avbryta

Sovtimer

väljer du

Av

.

66

Tid

Påslagningstid

Sluttid

Helgdagshantering

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Påslagningstid

Ställ in

Påslagningstid

om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.

Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.

Påslagningstid

: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.

(

Påslagningstid 1

~

Påslagningstid 7

)

― Du måste ställa in klockan innan du kan använda

Påslagningstid

.

Inställning

: Välj

Av

,

En gång

,

Varje dag

,

Mån~Fre

,

Mån~Lör

,

Lör~Sön

eller

Manuellt

. Om du väljer

Manuellt

kan du välja vilka dagar du vill att

Påslagningstid

ska slå på produkten.

― Markeringen visar vilka dagar du har valt.

Tid

: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.

Volym

: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.

Källa

: Ange önskad ingångskälla.

67

Tid

Påslagningstid

Sluttid

Helgdagshantering

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Sluttid

Ställ in sluttiden för timern (

Sluttid

) genom att välja ett av de sju alternativen. (

Sluttid 1

~

Sluttid 7

)

― Du måste ställa in klockan innan du kan använda

Sluttid

.

Inställning

: Välj

Av

,

En gång

,

Varje dag

,

Mån~Fre

,

Mån~Lör

,

Lör~Sön

eller

Manuellt

. Om du väljer

Manuellt

kan du välja vilka dagar du vill att

Sluttid

ska stänga av produkten.

― Markeringen visar vilka dagar du har valt.

Tid

: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.

Helgdagshantering

Timer

inaktiveras under en period som beskrivs som semester.

Lägg till

: Ange den period du vill lägga till som semester.

Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna / , och klicka sedan på knappen

Spara

.

Perioden läggs till listan över semestrar.

-

Start

: Ställ in startdatum för helgdagarna.

-

Slut

: Ställ in slutdatum för helgdagarna.

-

Ta bort

: Ta bort alla alternativ från listan över helgdagar.

Välj

Ta bort

. Meddelandet "

Rad. alla helgdagar?

" visas.

Välj

Ja

. Alla helgdagar raderas.

Verkställ

: Ställ in att

Påslagningstid

och

Sluttid

inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.

-

Tryck på för att välja de

Påslagningstid

- och

Sluttid

-inställningar som du inte vill aktivera.

-

De valda

Påslagningstid

- och

Sluttid

-inställningarna aktiveras inte.

68

Ekolösning

MENU m : T

Ekolösning

ENTER

Ekolösning

Energispar

Ekosensor

Autoavst.

Av

Av

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Energispar

Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

Ekosensor

För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.

Av

/

― Om du ändrar

Bakgrundsljus

-inställningen under

Bild

medan

Ekosensor

är på, inaktiveras

Av

.

Min bakgrgrundsbelysning

: När

Ekosensor

är

kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt.

― Om

Ekosensor

är

kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på den omgivande ljusstyrkan. Du kan styra skärmens minsta ljusstyrka med funktionen

Min bakgrgrundsbelysning

.

Autoavst.

Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel inom 4 timmar för att förhindra överhettning.

Av

/

69

Inbränningsskydd

MENU m : T

Inbränningsskydd

ENTER

Inbränningsskydd

Pixelskiftning

Timer

Direktvisning

Grå sida

Av

Av

Av

Av

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken

Pixelskiftning

.

Pixelskiftning

flyttar bilden en aning på skärmen.

Med inställningen för

Pixelskiftning Tid

kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.

Pixelskiftning

Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.

Horisontell

: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.

Vertikal

: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.

Tid

: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.

Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.

Tillgängliga inställningar Optimala inställningar

Horisontell (pixlar) 0

~

4 4

Vertikal (pixlar) 0

~

4 4

Tid (minuter) 1 min

~

4 min 4 min

― Värdet för

Pixelskiftning

kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.

― Om man visar en stillbild eller en

4:3

-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte ett fel hos produkten.

― Den här funktionen är inte tillgänglig i

Anpassa t. skärm

-läget.

70

Inbränningsskydd

Pixelskiftning

Timer

Direktvisning

Grå sida

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

Av

Av

Av

Timer

Du kan ställa in timern för

Inbränningsskydd

.

Funktionen

Pixelskiftning

stoppas automatiskt efter en angiven tid.

Av

Upprepa

: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (

Period

) i

Läge

.

Period

och

Tid

kan konfigureras när

Upprepa

är vald.

Intervall

: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från

Starttid

till

Sluttid

) i

Läge

.

― Alternativet aktiveras bara när

Ställ klockan

konfigureras.

Läge

: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.

-

Pixel

: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.

-

Rullande fält

: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.

-

Tonande skärm

: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.

― Mönstren

Rullande fält

och

Tonande skärm

visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för upprepning.

Period

: Ange tidsintervallet för att aktivera

Inbränningsskydd

-funktionen.

-

1 Timme

~

10 Timme

― Det här alternativet är aktiverat om

Upprepa

är inställt på

Timer

.

Tid

: Ange hur länge

Inbränningsskydd

-funktionen ska vara på.

-

10 Sek

~

50 Sek

― Det här alternativet är aktiverat om

Pixel

är inställt på

Läge

.

Starttid

: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.

― Det här alternativet är aktiverat om

Intervall

är inställt på

Timer

.

Sluttid

: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.

― Det här alternativet är aktiverat om

Intervall

är inställt på

Timer

.

71

Inbränningsskydd

Pixelskiftning

Timer

Direktvisning

Grå sida

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

Av

Av

Av

Direktvisning

Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.

Av

/

Pixel

/

Rullande fält

/

Tonande skärm

Grå sida

När skärmen är inställd på bildformatet

4:3

kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna för att skydda skärmen.

Av

/

Ljus

/

Mörk

72

Ticker

MENU m : T

Ticker

ENTER

System

Inbränningsskydd

Ticker

Delad skärmbild

Källinställ. för autoväxling

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

-

Funktionen

Ticker

är bara tillgänglig när

Menyspråk

är inställd på

English

.

Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.

Av

/

Meddel.

,

Tid

,

Position

,

Rörelse

och

Teckensnitt

aktiveras bara när

Ticker

är inställd på

.

Meddel.

: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.

Tid

: Ställ in

Starttid

och

Sluttid

för visning av ett

Meddel.

.

Position

: Välj visningsorientering för ett

Meddel.

, antingen

Horisontell

eller

Vertikal

.

-

Horisontell

(

Vänster

/

Center

/

Höger

)

-

Vertikal

(

Upp

/

Medel

/

Ned

)

Rörelse

: Ange

Riktning

och

Hastighet

för visning av ett

Meddel.

.

-

Rörelse

(

Av

/

)

-

Riktning

(

Vänster

/

Höger

/

Upp

/

Ned

)

-

Hastighet

(

Långsam

/

Normal

/

Snabb

)

Riktning

och

Hastighet

aktiveras bara när

Rörelse

är inställt på

.

Teckensnitt

: Ange

Storlek

och

Teckensnittsfärg

för meddelandet.

73

Delad skärmbild

MENU m : T

Delad skärmbild

ENTER

Delad skärmbild

Delad skärmbild

· Format

·

Vågrät

· Lodrät

·

Skärmläge

Full

1

1

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

-

Vissa modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.

-

Alternativet

Delad skärmbild

är bara aktiverat när

BIB

är inställt på

Av

.

-

Om mer än fyra skärmar är sammankopplade horisontellt och vertikalt rekommenderar vi en nivå på XGA (1024 x 768) eller högre för att förhindra att bilderna blir mörka på grund av försämrad kontrast och färgintensitet.

Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.

Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad skärmbild.

Delad skärmbild

Du kan aktivera och inaktivera

Delad skärmbild

.

Om du vill visa en delad skärmbild väljer du

.

Format

Välj ett format för att visa bilder på flera skärmar.

Full

: Visa bilderna i helskärmsläge.

Naturlig

: Visa bilderna med originalupplösning utan förstoring eller förminskning.

― Alternativet

Format

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

Vågrät

Den här funktionen delar automatiskt skärmen enligt det angivna numret för horisontala skärmar.

Ange antal horisontalt sorterade skärmar.

Den horisontala skärmen delas automatiskt efter det antal som har angetts.

Maximalt 15 skärmar kan tilldelas till den horisontala ordningen.

― Skärmen kan delas i maximalt 100 skärmar (vågräta och lodräta). Om sorteringen är inställd på 15, kan max 6 skärmar tilldelas den lodrätta ordningen. Omvänt, om sorteringen är inställd på 15, kan max 6 skärmar tilldelas den vågrätta ordningen.

― Alternativet

Horisontell

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

74

Delad skärmbild

Delad skärmbild

·

Format

·

Vågrät

·

Lodrät

·

Skärmläge

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Full

1

1

Vertikal

Den här funktionen delar automatiskt skärmen enligt det angivna numret för vertikala skärmar.

Ange antal vertikalt sorterade skärmar.

Den vertikala skärmen delas automatiskt efter det antal som har angetts.

Max 15 skärmar kan tilldelas till den vertikala ordningen.

― Skärmen kan delas i maximalt 100 skärmar (vågräta och lodräta). Om sorteringen är inställd på 15, kan max 6 skärmar tilldelas den lodrätta ordningen. Omvänt, om sorteringen är inställd på 15, kan max 6 skärmar tilldelas den vågrätta ordningen.

― Alternativet

Lodrät

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

Skärmläge

Du kan anpassa ordningen för delade skärmar genom att flytta skärmarna som identifieras med ett nummer med funktionen för

Skärmläge

.

Välj

Skärmläge

om du vill visa ordningen mellan skärmar (identifierade med ett nummer) enligt inställningen

Vågrät

eller

Lodrät

. Om du vill anpassa ordningen flyttar du ett nummer (en skärm) med pilknapparna på fjärrkontrollen och trycker på

.

― Högst 100 skärmar kan sorteras i

Skärmläge

.

― Alternativet

Skärmläge

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

― Fönstret

Skärmläge

visas bara när

Vågrät

och

Lodrät

är konfigurerade.

75

Källinställ. för autoväxling

MENU m : T

Källinställ. för autoväxling

ENTER

Källinställ. för autoväxling

Autoväxlingskälla

· Primär återställningsk.

· Primär källa

· Sekundär källa

Av

Alla

PC

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Om du slår på skärmen med

Autoväxlingskälla På

och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.

Autoväxlingskälla

När

Autoväxlingskälla

är

avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.

Valet

Primär källa

aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.

Valet Sekundär källa

aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.

Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.

När

Primär källa

är inställt på

Alla

söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger i följd efter en aktiv videokälla och

återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.

Primär återställningsk.

Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.

― Funktionen

Primär återställningsk.

inaktiveras om

Primär källa

är inställd

Alla

.

Primär källa

Ange

Primär källa

för den automatiska ingångskällan.

Sekundär källa

Ange

Sekundär källa

för den automatiska ingångskällan.

76

Ändra PIN

MENU m : T

Ändra PIN

ENTER

System

Ändra PIN

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Skärmen

Ändra PIN

visas.

Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i

Ange ny PIN

. Skriv samma fyra siffror en gång till i

Bekräfta ny

PIN

.

När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen

Stäng

. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.

77

Allmänt

MENU m : T

Allmänt

ENTER

Allmänt

Max. energisparläge

Spelläge

Autostart

Säkerhetslås

Knapplås

Vilolägeskontroll

Lampschema

Av

Av

Av

Av

Av

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Max. energisparläge

Stänger av produkten för att minska energiförbrukningen efter att datorn har varit i viloläge ett tag.

Av

/

― Endast tillgängligt i lägena

PC

,

DVI

,

HDMI

.

Spelläge

När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse genom att välja spelläget.

Av

/

― Föreskrifter och begränsningar för

Spelläge

När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in

Spelläge

Av

på inställningsmenyn.

Spelläge

är inte tillgängligt när ingångskällan är inställd på

PC

.

― Om

Spelläge

är

. ställs

Bildläge

in på

Standard

och

Ljudläge

ställs in på

Film

.

Autostart

Genom att aktivera det här alternativet slås strömmen automatiskt på om strömkabeln sätts i.

Av

/

Säkerhetslås

Aktiverar låsfunktionen.

Av

/

Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses av funktionen

Säkerhetslås

.

När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet (standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0).

78

Allmänt

Max. energisparläge

Spelläge

Autostart

Säkerhetslås

Knapplås

Vilolägeskontroll

Lampschema

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

Av

Av

Av

Av

Av

Knapplås

Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.

Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om

Knapplås

är inställd på

.

Av

/

Vilolägeskontroll

Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.

Auto

Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.

Meddelandet

Ingen signal

visas om ingen källenhet är ansluten.

Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.

Av

Meddelandet

Ingen signal

visas om inga ingångssignaler upptäcks.

― Alternativet

Vilolägeskontroll

är bara aktiverat när

Källista

är inställt på

PC

,

DVI

,

HDMI

.

― Om

Ingen signal

visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.

Lampschema

Justerar ljusstyrkan till ett användarspecificerat värde på en angiven tid.

Av

/

79

Allmänt

OSD-visning

Ändra Ström PÅ

Temperaturkontroll

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

0 Sek

77

OSD-visning

Visar eller döljer ett menyalternativ på skärmen.

Käll-OSD

/

Ingen signal-OSD

/

MDC OSD

Ändra Ström PÅ

Du kan ställa in uppvärmningstiden för skärmen till att slås på efter att strömbrytaren har tryckts in. (Intervall: 0 – 50 sekunder)

― En uppvärmningstid som är för kort kan skada produkten på grund av överspänning.

Temperaturkontroll

Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är acceptabelt.

Standardtemperaturen är 77 C.

Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 75 till 80 C (baserat på en omgivningstemperatur på 40 C).

― Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen. Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.

80

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T

Anynet+ (HDMI-CEC)

ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Autoavstängning

Ja

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

-

Anynet+ (HDMI-CEC)

-funktionerna kan inte användas med produkter från andra tillverkare.

-

Anvisningar om hur du ansluter externa enheter från Anynet+ finns i enhetens bruksanvisning.

-

Du kan bara ansluta en mottagare (hemmabio).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med stöd för Anynet+ med fjärrkontrollen till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara användas med Samsung-enheter som har funktionen Anynet+. Du kan kontrollera om din Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det finns en Anynet+ -logotyp på den.

― Du kan endast styra

Anynet+

-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på produkten.

― Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall

Anynet+

-enheten igen.

Anynet+

fungerar när AV-enheter med stöd för

Anynet+

är i vänteläge eller på.

― I

BIB

-läget fungerar

Anynet+

bara när en AV-enhet är ansluten som primär bildskärm. Det fungerar inte om AV-enheten är ansluten som sekundär bildskärm.

Anynet+

har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.

Anynet+-menyn

Anynet+

-menyn ändras beroende på typ och status för de Anynet+-enheter som är anslutna till produkten.

Anynet+-menyn

View PC

Beskrivning

Ändrar läget

Anynet+

till läget

PC

.

Enhetslista

(enhetsnamn) MENY

(enhetsnamn) Verktyg

Visar Anynet+ -enhetslistan.

Visar menyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är ansluten visas skivmenyn för den anslutna DVD-spelaren.

Visar verktygsmenyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är ansluten visas verktygsmenyn för den anslutna DVD-spelaren.

― Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.

(enhetsnamn) Title Menu

Visar titelmenyn för skivan i den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare

är ansluten visas titelmenyn för filmen i den anslutna DVD-spelaren.

― Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.

81

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Autoavstängning

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Ja

Autoavstängning

Ställer in en

Anynet+

-enhet på

Av

automatiskt när produkten stängs av.

Nej

/

Ja

― Om

Autoavstängning

är inställt på

Ja

kommer externa enheter som är igång att stängas av samtidigt som produkten.

― Är kanske inte aktiverat beroende på produkt.

Växla mellan Anynet+-enheter

1

Tryck på knappen TOOLS, välj

Anynet+ (HDMI-CEC)

och tryck sedan på .

2

Välj

Enhetslista

och tryck sedan på knappen .

Om du inte kan hitta en enhet som du vill använda väljer du

Uppdatera

så att listan uppdateras.

3

Välj en enhet och tryck på knappen . Du kan växla till den valda enheten.

Enhetslista

-menyn visas bara när du ställer in

Anynet+ (HDMI-CEC)

System

-menyn.

― Det kan ta upp till 2 minuter att växla till den valda enheten. Du kan inte avbryta växlingsoperationen medan den pågår.

― Om du har valt en Anynet+ -enhet genom att trycka på knappen SOURCE och sedan väljer dess inmatningskälla, kan du inte använda Anynet+ -funktionen.

― Kom ihåg att byta till en

Anynet+

-enhet med

Enhetslista

.

82

Felsökning för Anynet+

Problem

Anynet+ fungerar inte.

Jag vill starta Anynet+.

Jag vill avsluta Anynet+.

Meddelandet Ansluter till

Anynet+-enhet … visas på skärmen.

The Anynet+-enheten spelar inte upp materialet.

Möjlig lösning

Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.

Du kan bara ansluta en mottagare (hemmabio).

Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.

Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.

Kontrollera om

Anynet+ (HDMI-CEC)

är inställt på

på inställningsmenyn för Anynet+.

Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.

Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)

Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå på produkten.

Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.

Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om

Anynet+ (HDMI-CEC)

är inställt på

Anynet+ System

-menyn.

Öppna

Anynet+

-menyn genom att trycka på knappen TOOLS och välj sedan en meny som du vill använda.

Välj

View PC

Anynet+

-menyn.

Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen och välj en enhet som inte är en Anynet+ -enhet.

Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.

Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till Anynet+.

Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.

83

Problem

Den anslutna enheten visas inte.

Möjlig lösning

Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.

Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.

Kontrollera om

Anynet+ (HDMI-CEC)

är inställt på

Anynet+ System

-menyn.

Sök efter Anynet+ -enheter igen.

Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.

En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.

Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om enhetssökningen.

84

Magic Clone

MENU m : T

Magic Clone

ENTER

Magic Clone

Kop. till USB

Kop. från USB

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Återställ system

MENU m : T

Återställ system

ENTER

System

Återställ system

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Exportera produktinställningarna till en USB-enhet eller läs in inställningar från en USB-enhet.

Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.

Kop. till USB

: Kopiera produktinställningarna till en USB-enhet.

Kop. från USB

: Tilldela inställningar som sparats på en USB-enhet till produkten.

-

När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.

― Det är inte säkert att alternativet fungerar på rätt sätt om USB-enheten innehåller någon annan fil än inställningsfilen.

― Kontrollera att USB-enheten fungerar korrekt innan du kör alternativet.

― Alternativet är tillgängligt för produkter med samma

Modellkod

och

Programversion

.

Gå till

Support Kontakta Samsung

och leta reda på produktens

Modellkod

och

Programversion

.

Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.

85

Återställ alla

MENU m : T

Återställ alla

ENTER

System

Återställ alla

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.

86

Kapitel 09

Bildspelseffekt

Bild

MENU m : T

Bild

ENTER

Bild

-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.

― Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.

― När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.

Temperaturkontroll

Kontakta kundtjänst om du vill göra en programuppdatering från en USB-enhet.

Bildspelshastighet

MENU m : T

Bildspelshastighet

ENTER

Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.

Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.

Bildspelshastighet

och leta reda på produktens

Liten

och

Små persienner

.

87

Kapitel 10

Felsökningsguide

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande.

Om problemet kvarstår ska du kontakta

Samsungs kundtjänst.

Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst

Testa produkten

Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.

Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.

1

Slå av både datorn och produkten.

2

Koppla från alla kablarna till produkten.

3

Slå på produkten.

4

Om

Ingen signal

visas fungerar produkten som den ska.

Kontrollera upplösning och frekvens

Ej optimalt läge

visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds

(se Upplösningar som stöds).

88

Kontrollera följande.

Installationsfel (datorläge)

Skärmen håller på att slås på och av.

Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och datorn.

PC visas i Källa om ingen dator är ansluten.

Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.

Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.

Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.

Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.

(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar skärminställningarna.)

PC

visas alltid i

Källa

oavsett om en dator är ansluten eller inte.

Skärmproblem

Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.

Ingen signal visas på skärmen (se "Ansluta till en dator").

Ej optimalt läge visas.

Bilderna på skärmen ser förvridna ut.

Se till att strömsladden är inkopplad.

Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.

Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.

Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och frekvens.

Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.

Kontrollera kabelanslutningen till produkten.

89

Skärmproblem

Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.

Skärmen visas instabilet och skakigt.

Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.

Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.

Skärmfärgen är ojämn.

Vitt ser inte riktigt ut som vitt.

Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.

Produkten stängs av automatiskt.

Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i butiken där den inhandlades.

Justera

Grov

och

Fin

.

Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.

Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.

Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.

Justera

Ljusstyrka

och

Kontrast

.

Gå till

Bild

och justera

Färgområde

-inställningarna.

Gå till

Bild

och justera

Vitbalans

-inställningarna.

Produkten är i energisparläge.

Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.

Gå till

System

och se till att

Sovtimer

är inställt på

Av

.

Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.

Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.

Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15 minuter.

Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).

90

Skärmproblem

Bilden ser inte normal ut.

Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.

Streckade linjer visas på kanterna.

Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.

Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.

Det går inte att visa bilden i helskärm.

Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel sportevenemang eller actionfilmer.

Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att produkten är defekt.

En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.

Gå till

Bild

och justera skärminställningarna, till exempel

Bildläge

,

Färg

,

Ljusstyrka

och

Skärpa

.

― Se

sidan 46 för information om

Bild

-menyn.

Gå till

System

och justera

Energispar

-inställningarna.

― Se

sidan 69 för information om

System

-menyn.

Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.

― Se

sidan 59 för information om

Återställ bild

-menyn.

Om

Bildstorlek

är inställt på

Anpassa t. skärm

ändrar du inställningen till

16:9

.

Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs kundtjänst för att lösa problemet.

Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.

En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.

En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.

Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.

91

Ljudfel

Det finns inget ljud.

Volymen är för låg.

Bilden visas men inget ljud hörs.

Det brusar från högtalarna.

Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.

Kontrollera volymen.

Justera volymen.

Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på datorns ljudkort eller programvaran.

Om en HDMI-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på datorn.

Gå till

Ljud

och ändra

Välj högtalare

till

Intern

.

Om en källenhet används

Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.

Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.

(Om exempelvis en HDMI-kabel är ansluten till bildskärmen kan ljudinställningen på kabelboxen behöva ändras till HDMI.)

Om en DVI-HDMI-kabel används krävs en separat ljudkabel.

Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.

Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.

Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.

Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.

Låg signalnivå kan ge skadat ljud.

92

Ljudfel

Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.

Ljudet från bildskärmen ändras inte när Ljudläge ändras.

Det hör ett eko från högtalarna.

När

Välj högtalare

är inställt på

Extern

är volymknappen och ljud av-funktionen inaktiverade.

Justera volymen på de externa högtalarna.

Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.

Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare (avkodare).

Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.

Ljudinställningarna på en källenhet påverkar inte inställningarna för produktens inbyggda högtalare.

Olika avkodningshastigheter mellan produkthögtalarna och externa högtalare kan orsaka ett eko.

Ställ i så fall in

Välj högtalare

Extern

.

Fjärrkontrollsfel

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).

Kontrollera om batteriet är slut.

Kontrollera om det är strömavbrott.

Se till att strömsladden är inkopplad.

Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.

Källenhetsfel

Ett signalljud hörs när min dator startar.

Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.

93

Andra problem

Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.

BIB -menyn är inte tillgänglig.

När jag försöker ändra datorns upplösning visas meddelandet " Den angivna upplösningen stöds inte.

".

Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en

DVI-HDMI-kabel är ansluten.

HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.

Det hörs inget ljud i HDMI-läge.

Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.

Menyn är aktiverad eller inaktiverad beroende på

Källa

-läget.

― Se

sidan 53

för information om

BIB

-menyn.

Meddelandet "

Den angivna upplösningen stöds inte.

" visas om ingångskällans upplösning överstiger bildskärmens maximala upplösning.

Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av bildskärmen.

DVI-kablarna överför inga ljuddata.

Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.

Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).

Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.

Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.

En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall en ljudingång manuellt.

PC

DVI PC

Ljudingång

Auto

Audio In (Stereo portar

)

Skärmläge

Datorinställningar

Datorinställningar

94

Andra problem

IR-sensorn fungerar inte.

Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

Om lampan inte tänds stänger du av strömmen och sätter på den igen på baksidan av produkten.

(Strömlampan lyser rött när skärmen stängs av.)

Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på igen, kan ett internt uttag ha frånkopplats.

Lämna in produkten på närmaste servicecenter.

Om sensorlampan som är påslagen inte blinkar rött när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen, kan IR-sensorn vara skadad.

Lämna in produkten på närmaste servicecenter.

Om ingenting händer på skärmen när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen trots att sensorlampan blinkar rött, kan moderkortet vara skadat.

Lämna in produkten på närmaste servicecenter.

95

Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om

ändring av inställningar.

Vanliga frågor

Fråga

Hur ändrar jag frekvens?

Hur ändrar jag upplösningen?

Svar

Ställ in frekvensen på grafikkortet.

Windows XP Gå till Kontrollpanelen

Utseende och teman Bildskärm Inställningar

Avancerat Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.

Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen

Bildskärm Inställningar Avancerat

Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.

• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen

Utseende och anpassning Anpassa

Bildskärmsinställningar

Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar.

Windows 7: Gå till Kontrollpanelen

Utseende och anpassning Bildskärm

Ändra upplösning

Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar.

Windows 8: Gå till Inställningar

Kontrollpanelen Utseende och anpassning

Bildskärm

Ändra upplösning Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.

Windows XP Gå till Kontrollpanelen

Utseende och teman Bildskärm Inställningar och justera upplösningen.

Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen

Bildskärm Inställningar och ändra upplösningen.

Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen

Utseende och anpassning Anpassa

Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.

Windows 7: Gå till Kontrollpanelen

Utseende och anpassning Bildskärm Justera

upplösning och justera upplösningen.

Windows 8: Gå till Inställningar

Kontrollpanelen Utseende och anpassning

Bildskärm

Ändra upplösning och ställ in upplösningen.

96

Fråga

Hur ställer jag in energisparläget?

Svar

Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen

Utseende och teman Bildskärm

Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen

Bildskärm Inställningar

för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.

Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar

Kontrollpanelen Utseende och

anpassning

Anpassa Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

97

Kapitel 11

Specifikationer

-

Storlek

-

Visningområde

H

V

-

Mått (B x H x D)

D

H

Allmänt

Modellnamn

Skärm Storlek

Visningområde

Mått (B x H x D)

Vikt (utan stativ)

Nätanslutning

Miljöaspekter Drift

Förvaring

ED65D

65-klass (64,5 tum / 163 cm)

1428,48 (H) x 803,52 (V) mm

ED75D

75-klass (74,5 tum / 189 cm)

1650,24 (H) x 928,26 (V) mm

1467,4 x 848,0 x 64,9 mm 1675,0 x 959,1 x 64,8 mm

26,8 kg 28,8 kg

Den här produkten använder 100 till 240V. Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.

Temperatur: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)

Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande

Temperatur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)

Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande

B

98

― Plug & Play

Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.

Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål

― Panelpunkter (pixlar)

Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan.

― Enheten är en digital apparat av Klass A.

99

Energisparfunktion

Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.

Energisparfunktion Normal drift

Klassificering Standard Max

Energisparläge

(SOG-signal:stöder inte DPM-läget)

Ström av Ström av

(Strömknapp av)

Strömindikator

Strömförbrukning

ED65D

ED75D

Av

215 W

280 W

180 W

247 W

235 W

310 W

Blinkar

1 W

1 W

1 W

1 W

Av

0 W

0 W

― Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.

― SOG (Sync On Green) stöds inte.

― För att minska strömförbrukningen till 0 slår du av enheten på baksidan eller kopplar ur strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten under en längre tid (semester etc.)

100

-

Horisontell frekvens

Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.

-

Vertikal frekvens

Produkten visar en enkel skärmbild flera gånger per sekund (som fluorescerande ljus) för att visa att visningen kan ske.

Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas vertikal frekvens eller uppdateringshastighet.

Vertikal frekvens uppmäts i Hz.

Förinställda tidslägen

― Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.

Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.

Synkronisering

Upplösning

Horisontell frekvens

Vertikal frekvens

Optimal upplösning

Maximal upplösning

30 – 81 kHz

48 – 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.

Upplösning Vertikal frekvens (Hz) Pixelklocka (MHz) Synkpolaritet (H/V)

IBM, 720 x 400

Horisontell frekvens

(kHz)

31,469 70,087 28,322 -/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

101

Upplösning

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Horisontell frekvens

(kHz)

35,156

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

45,000

Vertikal frekvens (Hz) Pixelklocka (MHz)

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

60,004

70,069

75,029

60,000

56,250

60,317

72,188

75,000

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

65,000

75,000

78,750

74,250

36,000

40,000

50,000

49,500

Synkpolaritet (H/V)

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

102

Kapitel 12

Appendix

Kontakta Samsung

Webbplats: http://www.samsung.com

― Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter , är du välkommen att kontakta Samsung Support.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864)

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421 (Demais cidades e regiões)

4004-0000 (Capitais e grandes centros)

800-SAMSUNG (726-7864)

Bogotá 600 12 72

Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)

103

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

0-800-507-7267

00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

1-800-751-2676

1-800-10-72670

1-800-SAMSUNG (72-6786)

800-6225

1-800-299-0013

1-800-299-0033

800-27919267

800-2791-9111

1-800-234-7267

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864)

001-800-5077267

800-7267

800-0101

009-800-542-0001

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

000-405-437-33

104

LATIN AMERICA

VENEZUELA

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

GERMANY

0-800-SAMSUNG (726-7864)

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

051 331 999

800 111 31, Безплатна телефонна линия

072 726 786

8009 4000 only from landline, toll free

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )

105

EUROPE

GREECE

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20 7267

08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT

011 321 6899

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

080 697 267

090 726 786

0034902172678

106

EUROPE

SWEDEN

SWITZERLAND

UK

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

0-88-555-55-55

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)

8-10-800-500-55-500

0-800-614-40

7-495-363-17-00

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

107

CHINA

CHINA

HONG KONG

MACAU

S.E.A

AUSTRALIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

MYANMAR

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

400-810-5858

(852) 3698 4698

0800 333

1300 362 603

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

01-2399888

0800 726 786

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329999

0-2689-3232,

1800-29-3232

1800 588 889

108

S.W.A

BANGLADESH

INDIA

SRI LANKA

MENA

ALGERIA

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

PAKISTAN

QATAR

SAUDI ARABIA

09612300300

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

0094117540540

0094115900000

021 36 11 00

8000-GSAM (8000-4726)

08000-726786

16580

021-8255

0800-22273

06 5777444

183-CALL (183-2255)

080 100 22 55

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

0800-Samsung (72678)

800-CALL (800-2255)

920021230

109

MENA

SYRIA

TUNISIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

BOTSWANA

BURUNDI

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

DRC

GHANA

KENYA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

NIGERIA

RWANDA

18252273

80-1000-12

444 77 11

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

8007260000

200

7095-0077

8000 0077

499999

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

847267864 / 827267864

08 197 267 864

0800-726-7864

9999

110

AFRICA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

SUDAN

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

800-00-0077

0860 SAMSUNG (726 7864)

1969

0800 755 755

0800 300 300

0211 350370

111

Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)

― När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.

Inget fel på produkten

Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.

Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar inställningar utan att montera isär produkten.

Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)

Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta produkten installerades första gången.

Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.

Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.

Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.

Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.

Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.

Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller online.

En skada på produkten som orsakats av kunden

Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.

Om en skada på produkten har orsakats av:

• yttre påverkan eller fall.

Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.

Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung

Electronics CO.; Ltd.

Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.

Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.

Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.

Annat

Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)

Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa, filter, band osv.)

― Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid användarhandboken först.

112

Korrekt avfallshantering

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för

ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Markeringen på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batteriet i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna

Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.

Batteriet i denna produkt är inte avsett att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe. Försök inte att ta bort batteriet eller slänga det i en eld. Ta inte isär, krossa inte och stick inte hål på batteriet. Om du funderar på att kassera produkten kan en återvinningsstation vidta de korrekta åtgärderna för

återvinning och behandling av produkten, inklusive batteriet.

113

Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning

Optimal bildkvalitet

På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.

-

Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800

Kör

Autojustering

om du vill förbättra bildkvaliteten. Om bilden fortfarande innehåller brus när du har gjort en autojustering, ställer du in

Grov

eller

Fin

.

Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

-

Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten under en längre tid.

Förhindra inbränning av efterbilder

Svart matris

Gemensam elektrod (ITO)

Färgfilter

Källa Utgång

TFT

Databusslinje

Gate

Pixelelektrod (ITO)

Lagringskapacitetsgivare (Cs)

Vad är inbränning av efterbilder?

Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som kontrollera liquid crystals.

En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.

― Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.

Förhindra inbränning av efterbilder

― Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara begränsad beroende på bruksanvisning.

Stänga av, skärmsläckare och energisparläge

-

Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.

-

Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när produkten ska stängas av.

-

Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.

Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.

Regelbunden färgförändring

-

Använd 2 färger

Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

114

-

Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.

Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.

― Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.

― Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

Regelbunden textfärgsförändring

-

Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.

Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

-

Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.

FLIGHT : TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.

Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars användning.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

115

Licens

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby

Laboratories.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Licensmeddelande för Open Source

Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.

Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till [email protected] om du vill veta mer om licensmeddelandet om öppen källkod.

116

Terminologi

480i/480p/720p/1080i/

1080p____ Var och en av skanningshastigheterna ovan hänvisar till antalet effektiva skanningsrader, som avgör skärmupplösningen.

Skanninghastigheten kan indikeras i

(sammanflätat) eller p (progressivt) läge, beroende på skanningmetod.

- Skanning

Skanningen hänvisar till en process för att skicka pixlar som formar en bild progressivt. Ett stort antal pixlar ger en klarare och mer levande bild.

- Progressivt

I progressivt skanningläge skannas alla pixelrader en i taget (progressivt) på skärmen.

- Sammanflätat

I sammanflätat skanningläge skannas varannan pixelrad uppifrån och ned först och sedan skannas återstående pixelrader (som inte skannades).

Ej sammanflätat läge och

Sammanflätat läge____ Ej sammanflätat läge (progressiv skanning) visar en horisontell linje uppifrån och ned på skärmen. Sammanflätat läge visar ett udda antal linjer först och ett jämnt antal linjer därefter. Ej sammanflätat läge används i monitorer, eftersom det producerar en mycket klar och tydlig skärm och sammanflätat läge används huvudsakligen för TV.

Bildpunktsavstånd____ Skärmen består av röda, gröna och blå bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan punkterna producerar en högre upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp) står för skillnaden mellan det kortaste avståndet mellan punkter av samma färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i millimeter.

Vertikal frekvens____ Produkten visar en bild många gånger per sekund

(som ett lysrör som blinkar) för att visa den bild som användaren ska se.

Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas vertikal frekvens eller uppdateringshastighet.

Vertikal frekvens uppmäts i Hz.

60 Hz står exempelvis för en enkel bild som visas 60 gånger per sekund.

Horisontell frekvens____ Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.

Källa____ Ingångskällan hänvisar till en videokällenhet som är ansluten till produkten, såsom en videokamera eller en video- eller DVD-spelare.

Komponentportar (grönt, blått

och rött)____ Komponentportarna, som identifierar, sänder och tar emot kontrastsignaler, erbjuder överlägsen bildkvalitet jämfört med övriga videoanslutningsmetoder.

Plug & Play____ Plug & Play är en funktion som möjliggör automatiskt informationsutbyte mellan en skärm och en dator och har som syfte att skapa en optimal visningsmiljö. Produkten använder VESA DDC (internationell standard) för att köra Plug & Play.

Upplösning____ Upplösningen är antalet horisontella punkter (pixlar) och vertikala punkter (pixlar) som bildar en skärm. Den representerar nivån för visningsdetaljer. En högre upplösning gör det möjligt att visa mer data på skärmen och är praktisk för att utföra flera uppgifter samtidigt.

En upplösning på 1920 X 1080 består av 1920 horisontella pixlar (horisontell upplösning) och 1080 vertikala pixlar

(vertikal upplösning).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____ Detta är ett gränssnitt som kan anslutas till en digital ljudkälla och en högupplöst videokälla med en enda kabel utan komprimering.

MDC (Multiple Display Control)____

MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt på en dator.

Kommunikationen mellan en dator och en skärm sker genom att använda

RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).

117

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 165.1 cm (65") 1920 x 1080 pixels LED 400 cd/m²
  • 6.5 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement

Table of contents