Samsung UD46E-C Användarmanual

Add to My manuals
96 Pages

advertisement

Samsung UD46E-C Användarmanual | Manualzz

Bruksanvisning

UD46E-A UD46E-C UD46E-B UD55E-B

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.

Innehållsförteckning

Innan du använder produkten

Upphovsrätt 5

Säkerhetsföreskrifter 6

Symboler 6

Rengöring 6

Förvaring 7

Elektricitet och säkerhet 7

Installation 8

Användning 10

Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen 13

Förberedelser

Kontrollera delarna 14

Komponenter 14

Delar 15

Extern sensor 15

Baksidan 16

Fjärrkontroll 17

Anslutning med en IR-stereokabel

(säljs separat) 19

Före produktinstallation (installationsguide) 20

Växling mellan stående och liggande 20

Ventilation 20

Mått 21

Montera väggstativet 22

Förberedelser inför montering av väggstativet 22

Montera väggstativet 22

Specifikationer för väggstativet (VESA) 23

Fjärrkontroll (RS232C) 24

Kabelanslutning 24

Anslutning 27

Kontrollkoder 28

Ansluta och använda en källenhet

Före anslutning 37

Kontrollpunkter före anslutning 37

Ansluta till en dator 37

Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ) 37

Anslutning med en DVI-kabel (digital typ) 38

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel 38

Ansluta med en HDMI-kabel 39

Anslutning med en DP-kabel 39

Ansluta till en video 40

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel 40

Ansluta med en HDMI-kabel 41

Ansluta till ett ljudsystem 41

Ansluta nätverkskabeln 42

Ansluta nätverksboxen (säljs separat) 43

MagicInfo 43

Ändra inmatningskällan 45

Källa 45

Använda MDC

Installation/avinstallation av MDC-program 46

Installation 46

Avinstallation 46

Ansluta till MDC 47

Använda MDC via RS-232C ( seriedatakommunikationsstandard) 47

Använda MDC via Ethernet 48

Hemfunktion

Delad skärmbild 50

Delad skärmbild 50

Horizontal x Vertical 50

Skärmläge 51

Format 51

Bildläge 52

Påslagningstid/sluttid 53

Påslagningstid 53

Sluttid 53

Helgdagshantering 54

Nätverksinställningar 55

MagicInfo Player I 56

ID-inställningar 57

ID-inställningar 57

Automat. inst. enhets-ID 57

PC-anslutningskabel 57

2

Innehållsförteckning

Fler inställningar 58

Skärmjustering

Bildläge 59

Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast / Skärpa /

Färg / Ton (G/R) 60

Färgtemperatur 60

Vitbalans 60

Gamma 60

Kalibrerat värde 60

Bildalternativ 61

Färgton 61

HDMI svärta 61

Dynamisk bakgrundsbelysning 61

UHD COLOR 61

Bildstorlek 62

Bildstorlek 62

Zoom/Position 62

Upplösning 62

Autojustering 63

Justering av PC-skärm 63

Bild av 63

Återställ bild 63

Skärmdisplay

Bildskärmsorientering 64

Skärmmenyorientering 64

Källinnehållsorientering 64

Bilförhållande 64

Skärmskydd 65

Pixelskiftning 65

Timer 65

Direktvisning 65

Grå sida 65

Meddelandevisning 66

Källinformation 66

Inget signalmeddelande 66

MDC Meddelande 66

Menyspråk 66

Återställ skärmdisplay 66

System

Inställning 67

Tid 68

Ställ klockan 68

DST 68

Sovtimer 68

Fördröjning Ström på 68

MagicInfo I-källa 68

Byt källa automatiskt 68

Byt källa automatiskt 68

Primär återställningsk. 68

Primär källa 69

Sekundär källa 69

Strömkontroll 69

Autopåslagning 69

Ström för PC-modul 69

Vilolägeskontroll 69

Nätverk standby 69

Strömknapp 69

Ekolösning 70

Energispar 70

Ekosensor 70

Skärmlampschema 70

Standby, ej sign. 70

Autoavst. 70

Temperaturkontroll 70

Ändra PIN 71

Allmänt 71

Säkerhet 71

HDMI Hot Plug 71

Återställ system 71

Ljudinställning

HDMI Ljud 72

3

Innehållsförteckning

Ljud för videosamtal 72

Återställ ljud 72

Support

Programvaruuppdatering 73

Kontakta Samsung 73

Gå till start 74

Delad skärmbild 74

Bildläge 74

Påslagningstid/sluttid 74

Nätverksinställningar 74

MagicInfo Player I 74

ID-inställningar 74

Fler inställningar 74

Återställ alla 74

Felsökningsguide

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst 75

Testa produkten 75

Kontrollera upplösning och frekvens 75

Kontrollera följande. 76

Vanliga frågor 83

Specifikationer

Allmänt 85

Energisparfunktion 87

Förinställda tidslägen 88

Appendix

Ansvar för betalservice (kostnad för kunder) 91

Inget fel på produkten 91

En skada på produkten som orsakats av kunden 91

Annat 91

WEEE 92

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter) 92

Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten 92

Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning 93

Optimal bildkvalitet 93

Förhindra inbränning av efterbilder 93

Licens 95

Terminologi 96

4

Kapitel 01

Innan du använder produkten

Upphovsrätt

Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.

Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.

Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.

Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

En administrationsavgift kan tillkomma om

-

(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här användarhandboken).

-

(b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här användarhandboken).

Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

5

Säkerhetsföreskrifter

Akta!

RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE

Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)

DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.

LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.

Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.

Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.

Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med produkten.

Symboler

Varning!

En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.

Akta!

Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.

Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.

Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.

Rengöring

― Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.

― Gör följande vid rengöring.

― Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

1

Stäng av produkten och datorn.

2

Koppla bort strömsladden från produkten.

― Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.

Stötar kan annars uppstå.

3

Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.

!

Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.

4

Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av produkten.

5

Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.

6

Sätt på produkten och datorn.

6

Förvaring

Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.

― Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).

Elektricitet och säkerhet

― Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

Varning!

Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.

Stötar eller brand kan uppstå.

Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

Överhettade eluttag kan orsaka brand.

!

!

Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.

Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.

En osäker anslutning kan orsaka brand.

!

Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag

(endast typ 1-isolerade enheter).

Stötar eller skada kan uppstå.

Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.

En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.

Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.

Brand eller stötar kan uppstå.

Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.

Brand kan uppstå.

7

!

!

!

Akta!

Koppla inte från strömsladden när produkten används.

Produkten kan skadas av en elstöt.

Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.

Brand eller stötar kan uppstå.

Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.

Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem uppstår.

Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.

Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.

Stötar eller brand kan uppstå.

!

Installation

Varning!

Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.

Brand kan uppstå.

Låt en tekniker installera väggfästet.

En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.

Använd endast godkända fästen.

Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.

En ökad inre temperatur kan orsaka brand.

Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.

En ökad inre temperatur kan orsaka brand.

!

Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.

Barnen kan kvävas.

!

8

!

Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med mera).

Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.

Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.

Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt

(droppande vatten osv.), olja eller rök.

Brand eller stötar kan uppstå.

Akta!

!

Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.

Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.

Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.

Produkten kan falla och skada barn.

Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på en plan och stabil yta.

Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.

Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.

!

!

Tappa inte produkten när du flyttar den.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.

Skärmen kan skadas.

När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.

Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.

Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.

Ställ ner produkten försiktigt.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

SAMSUNG

Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.

Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.

9

Användning

Varning!

!

Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.

Brand eller stötar kan uppstå.

Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.

Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.

Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.

!

!

Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.

Stötar eller brand kan uppstå.

!

Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.

Barnen kan skadas allvarligt.

!

Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.

Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.

Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka allvarliga skador.

Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.

Brand eller stötar kan uppstå.

GAS

Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.

Brand eller stötar kan uppstå.

Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.

Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.

Ventilera också lokalen omedelbart.

Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.

Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.

10

!

100

Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.

En explosion eller brand kan uppstå.

Akta!

Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

En ökad inre temperatur kan orsaka brand.

!

Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).

Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på produkten.

Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

!

!

-_-

!

Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten under en tid.

Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid (semester med mera).

Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.

Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.

Synen kan försämras.

Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.

Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.

Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.

Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.

Brand eller stötar kan uppstå.

11

!

!

!

Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.

Risken för trötta ögon minskar.

Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.

Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.

Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.

Handen eller ett finger kan fastna och skadas.

Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.

Placera inte tunga föremål på produkten.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

!

!

Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.

Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.

Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar inte når det.

Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.

Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).

Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett använt batteri samtidigt

Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för

återvinning.

Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).

12

Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen

Ställ inte produkten så som visas på bilden. Panelen är ömtålig och kan skadas.

Lägg produkten ned för att hantera den så som på bilden. (förpackningen kan användas).

!

Se till att använda handtagen på produktens baksida när du flyttar på den.

!

15 mm

Håll inte i eller greppa tag i något området på produkten inom 15 mm från framsidan.

13

Kapitel 02

Förberedelser

-

Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar saknas.

-

Bilderna kan se annorlunda ut än de faktiska komponenterna.

Kontrollera delarna

Komponenter

― Komponenterna kan variera på olika platser.

Garantikort

(Ej tillgänglig på alla platser)

Föreskrifter Snabbstartguide

-

+

+

Batterier

(Ej tillgänglig på alla platser)

Fjärrkontroll DP-kabel

Hållarring (4 st) / Skruv (4 st)

Strömkabel

RS232C(IN) Adapter

14

Delar

Extern sensor

POWER

― Den externa sensorn har en fjärrkontrollsensor, ljusstyrkesensor och funktionstangenter. Om du monterar skärmen på väggen kan du flytta den externa sensorn till sidan av skärmen.

― Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

Knappar

Fjärrkontrollssensor

Beskrivning

Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.

― Håll området mellan fjärrsensorn och fjärrkontrollen hindersfritt.

Ljussensor

Upptäcker automatiskt intensiteten på det omgivande ljuset runt en vald skärm, och

ändrar skärmens ljusstyrka.

Strömindikator

Strömindikatorn släcks när produkten slås på. I energisparläge blinkar den.

POWER-knapp

Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av LCD-skärmen.

SOURCE-knapp

Växlar från PC-läge till Videoläge.

Väljer den inmatningskälla som en extern enhet är ansluten till.

Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.

― Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.

― Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.

― Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.

15

Baksidan

― Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

Port

IR OUT

CONTROL IN

DVI IN (MAGICINFO)

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DP IN

RGB IN

DP OUT (LOOPOUT)

AUDIO IN

AUDIO OUT

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45

USB

Beskrivning

Tar emot fjärrkontrollens signaler via den externa sensorns kretskort och sänder signalen via LOOP OUT.

Ger ström åt den externa sensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.

DVI IN: Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.

MAGICINFO: Glöm inte att ansluta DP-DVI-kabeln när du ska använda MagicInfo.

Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.

För anslutning av en dator via en DP-kabel.

För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.

För anslutning till en annan produkt via en DP-kabel.

― När du ansluter skärmar via DP Loopout rekommenderas att du använder

DP-kabeln som följde med i paketet.

― Den här porten använder en algoritm som är specifik för indata och utdata vid UHD-upplösning. Porten är inte kompatibel med skärmar som är försedda med FHD-innehållsspecifika DP Loopout-portar. Vi rekommenderar att du ansluter Loopout-portar mellan skärmar av samma modell.

Tar emot ljud från en dator via en ljudkabel.

Ansluter ljudet för källenheten.

Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.

För anslutning till MDC via en LAN-kabel.

För anslutning av ett USB-minne. (Endast i uppdateringssyfte)

16

Fjärrkontroll

― Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.

― Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.

Slå på produkten.

Ej tillgänglig.

Justera volymen.

Ändra inmatningskälla.

Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till föregående meny.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Slå av produkten.

Sifferknappar

Ange lösenordet på skärmmenyn.

Ej tillgänglig.

Tysta ljudet.

Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller tryck på volymknappen (+ VOL -).

Använd snabbkommandot för att få direkt åtkomst till

MagicInfo Player I

.

Detta snabbkommando är tillgängligt när en nätverksbox eller en PIM (Plug In Module) är ansluten.

Startknapp för

Gå till start

.

-

Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för olika produkter.

17

Välj enkelt funktioner som används ofta.

TOOLS INFO

Gå tillbaka till föregående meny.

Aktiverar låsfunktionen.

Om flera produkter ansluts med

Delad skärmbild

-funktionen, trycker du på SETknappen och anger ett produkt-ID med sifferknapparna.

Styr produkten med fjärrkontrollen.

Annullera ett värde som har ställts in med

SET-knappen, och styr alla anslutna produkter med fjärrkontrollen.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Visa information om den aktuella ingångskällan.

Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller justera ett alternativs inställningar.

Bekräfta ett menyval.

Stäng aktuell meny.

Välj en ansluten ingångskälla manuellt från

PC

,

DVI

,

HDMI

eller

DisplayPort

.

Ej tillgänglig.

-

Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för olika produkter.

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

18

Anslutning med en IR-stereokabel

(säljs separat)

Se till att ansluta den externa omgivningssensorn medan produkten är avstängd.

Slå sedan på produkten.

Styra flera skärmar med fjärrkontrollen

Anslut IR OUT-porten på produkten till IR / AMBIENT SENSOR IN-porten på den andra skärmen med den medföljande stereokabeln.

Ett kommando som skickas från fjärrkontrollen till produkt

1

tas emot av både skärmprodukt

1

och

2

.

― Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.

IR OUT

Styra flera skärmar via en extern omgivningssensor

(säljs separat)

Kommandon som skickas från fjärrkontrollen som riktas mot produkten

1

(som den externa omgivningssensorn är ansluten till) tas emot av båda skärmarna

1

och

2

.

― Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.

POWER

SOURCE

1

IR /AMBIENT

SENSOR IN

IR OUT

IR /AMBIENT

SENSOR IN

1

2

IR /AMBIENT

SENSOR IN

2

19

Före produktinstallation

(installationsguide)

För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.

Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.

Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.

Se till att montera det angivna väggstativet.

Växling mellan stående och liggande

― Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.

Om du vill använda produkten i stående läge roterar du den medsols.

Ventilation

Installation på en lodrät vägg

A Minimum 40 mm

B Omgivande temperatur: Under 35 C

När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.

B

Bild 1.1 Sidovy

A

20

B

A

E

C

Bild 1.2 Sidovy

Bild 1.3 Sidovy

D D

Installation på en lutande vägg

― Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.

Plan vy

A Minimum 40 mm

B Minimum 70 mm

C Minimum 50 mm

D Minimum 50 mm

E Omgivande temperatur: Under 35 C

― När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.

Mått

2

1

3

4

5

Enhet: mm

Modellnamn

1

1 2

1018,3

2 3

572,9

3 4

576,6

4 5

97,4 UD46E-A

UD46E-C

UD46E-B

1022,1

1024

1022,1

1018,3

1018,3

572,9

572,9

578,6

576,6

113,6

97,4

UD55E-B 1213,5 1209,8 680,6 684,3 96,6

― Alla ritningar behöver inte vara skalenliga. En del mått kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kontrollera måtten innan du installerar produkten. Vi tar inget ansvar för typografiska fel och tryckfel.

21

Montera väggstativet

1

Förberedelser inför montering av väggstativet

Om du monterar ett väggstativ från en annan tillverkare ska du använda fästringen (

1

).

Montera väggstativet

Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.

Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.

Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.

Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att montera väggstativet själv.

22

Specifikationer för väggstativet (VESA)

― Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste

återförsäljare för att få mer information.

Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka allvarliga personskador.

Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.

Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.

För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på väggstativets specifikationer.

Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas ansvariga för sådana olyckor.

Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för produkten.

• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.

Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.

Enhet: mm

Modellnamn VESAskruvhålspecifikationer

(A * B) i millimeter

Standardskruv Antal

UD46E-A / UD46E-C / UD46E-B

/ UD55E-B

600 x 400 M8 4

― Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.

23

Fjärrkontroll (RS232C)

Kabelanslutning

RS232C-kabel

Gränssnitt

Stift

Bithastighet

Databitar

Paritet

Stoppbit

Flödeskontroll

Maximal längd

RS232C (9 stift)

TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)

9600 bps

8 bitar

Ingen

1 bitar

Ingen

15 m (endast typ med hölje)

Stifttilldelning

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Stift

1

2

6 7 8 9

Signal

Detektera databärare

Mottagna data

Sända data

Förbereda dataterminal

Signalgrund

Förbered datauppsättning

Sänd begäran

Rensa att skicka

Signalindikator

24

RS232C-kabel

Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Hona Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO-

KONTAKT

(3,5 ø)

3

2

1

-P2-

Nätverkskabel

Stifttilldelning

6

7

8

4

5

2

3

1

Stiftnr

1 2 3 4 5 6 7 8

Standardfärg

Vit och orange

Orange

Vit och grön

Blå

Vit och blå

Grön

Vit och brun

Brun

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

25

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Kontakt: RJ45

Direkt LAN-kabel (PC till HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Korsad LAN-kabel (PC till PC)

RJ45

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

26

Anslutning

― Kontrollera att du ansluter varje adapter till rätt RS232C IN- eller OUT-port på produkten.

Anslutning 1

Anslutning 2

RJ45

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Anslutning 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

27

Kontrollkoder

Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA Kommandotyp 0

Kontrollera (ange kontrollkommando)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA Kommandotyp 1

7

8

9

2

3

4

5

6

Kommando

Nej.

Kommandotyp

1

Strömkontroll

Volymkontroll

Inmatning av källkontroll

Skärmlägeskontroll

Skärmstorlekskontroll

Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)

Lägeskontroll för delad skärmbild

Säkerhetslås

Delad skärmbild på

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3D

0x5C

0x5D

0x84

Data

Värde

Kontrollsumma

Värdeintervall

0~1

-

0~100

-

0~255

0

0~1

0~1

0~1

Nej.

10

Kommandotyp Kommando

Användarkontroll för delad skärmbild 0x89

Värdeintervall

-

Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan

(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.

T.ex. Ström på & ID=0

Rubrik

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalängd

1

Data 1

"Power"

Kontrollsumma

Rubrik

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalängd

1

Data 1

1

12

För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer, ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK svarar inte.

28

Strömkontroll

Funktion

Produkten kan slås på och av med en dator.

Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x11 0

Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x11 1

"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.

1: Ström PÅ

0: Ström AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A'

Kontrollsumma

Data

"Power" r-CMD

0x11

Kontrollsumma

Val1

"Power"

Kontrollsumma

"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'N'

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

r-CMD

0x11

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

Volymkontroll

Funktion

Volymen på produkten kan justeras med en dator.

Visa volymstatus (hämta volymstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x12 0

Kontrollsumma

Ställa in volymen (ställa in volym)

Rubrik Kommando ID

0xAA 0x12

Datalängd

1

Data

"Volume"

Kontrollsumma

"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12 "Volume"

Kontrollsumma

"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

29

Inmatning av källkontroll

Funktion

Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.

Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x14 0

Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x14 1

Data

"Input Source"

"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Ingångskälla

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF(TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Kontrollsumma

0x24 HDMI2_PC

0x25 Bildskärmsport

― DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara på hämtningskommandon.

― Den här modellen stöder inte portarna HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 och HDMI2_PC.

MagicInfo

är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen

MagicInfo

.

― RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "Input

Source"

"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

30

Skärmlägeskontroll

Funktion

Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.

Skärmläget kan inte styras när funktionen

Delad skärmbild

är aktiverad.

― Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.

Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x18 0

Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)

Rubrik Kommando ID

0xAA 0x18

Datalängd

1

"Screen Mode": En kod som anger produktens status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

Ack

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalängd

3

Ack/Nak

'A'

Data

"Screen

Mode"

Kontrollsumma r-CMD

0x18

Val1

"Screen

Mode"

Kontrollsumma

"Screen Mode": En kod som anger produktens status

Nak

Rubrik Kommando

0xAA 0xFF

ID Datalängd

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x18

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Skärmstorlekskontroll

Funktion

Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.

Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x19 0

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd r-CMD Val1

0xAA 0xFF 3

Ack/

Nak

'A' 0x19 "Screen

Size"

"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

31

Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)

Funktion

Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.

Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)

Ingen

Ställa in autojustering (ställa in autojustering)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

Kontrollsumma

"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x3D

Val1

"Auto

Adjustment"

Kontrollsumma

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Ack/

Nak

'A' r-CMD

0x3D

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

Lägeskontroll för delad skärmbild

Funktion

Läget

Delad skärmbild

kan aktiveras på en produkt med en dator.

Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där

Delad skärmbild

är aktiverat.

Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x5C 0

Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data

0xAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Kontrollsumma

"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt

1:

Full

0:

Naturlig

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video

Wall

Mode"

"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

32

Säkerhetslås

Funktion

Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen

Säkerhetslås

på en produkt.

Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.

Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x5D 0

Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data Kontrollsumma

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten

1: PÅ

0: AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D

Val1

"Safety

Lock"

Kontrollsumma

"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D

Val1

"ERR"

Kontrollsumma

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Delad skärmbild på

Funktion

Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.

Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x84 0

Sätt på/stäng av delad skärmbild

Rubrik

0xAA

Kommando

0x84

ID Datalängd

1

Data

V.Wall_On

V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten

1: Delad skärmbild PÅ

0: Delad skärmbild AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x84

Val1

Kontrollsumma

V.Wall_

On

Kontrollsumma

V.Wall_On : Samma som ovan

33

Nak

Rubrik

0xAA

Kommando ID

0xFF

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Användarkontroll för delad skärmbild

Funktion

Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.

Hämta status för delad skärmbild

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x89 0

Ställ in delad skärmbild

Rubrik Kommando

0xAA 0x89

Datalängd

3

ID Datalängd

2

Ack/Nak

'N'

Val1

Wall_Div r-CMD

0x84

Val1

ERR

Val2

Wall_

SNo

Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten

Kontrollsumma

Kontrollsumma

34

10 x 10 modell för delad skärmbild

Av

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

35

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten

10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)

Ange nummer Data

0x01

0x02

...

0x63

0x64

Ack

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

Nak

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

ID

ID

Datalängd

4

Datalängd

3

Ack/Nak

'A'

Ack/Nak

'N'

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Val1

ERR

Val1

Wall_Div

Val2

Wall_SNo

Kontrollsumma

Kontrollsumma

36

Kapitel 03

Ansluta och använda en källenhet

Före anslutning

Kontrollpunkter före anslutning

― Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.

Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.

― Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.

Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.

― Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.

― Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.

Ansluta till en dator

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.

Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.

― Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)

RGB IN

AUDIO IN

37

Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)

DVI IN (MAGICINFO)

AUDIO IN

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

38

Ansluta med en HDMI-kabel

HDMI IN 1, HDMI IN 2

Anslutning med en DP-kabel

DP IN

Försiktighetsåtgärder vid användning av DP

― För att minska energiförbrukningen i viloläge stoppas DP-kommunikationen när produkten stängs av eller går över i energisparläge.

― Om produkten används i tvåskärmsläge och stängs av eller går över i energisparläge är det inte säkert att ändringar av skärminställningarna uppdateras. Resultatet kan bli att skärmbilden inte visas korrekt.

― Om detta inträffar ställer du in

Max. energisparläge

Av

innan du använder produkten.

― Vissa grafikkort som inte är kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows start- eller Biosskärm från att visas när produkten är i energisparläge. Se i så fall till att sätta på produkten innan du sätter på datorn.

― Skärmporten (DP IN) på produkten samt den medföljande DP-kabeln är utformade baserat på

VESA-standarden. Om du använder en DP-kabel som inte uppfyller VESA-standarden kanske inte produkten fungerar som den ska. Samsung Electronics ansvarar inte för eventuella problem som uppkommer till följd av att du använder en kabel som inte uppfyller standarden.

Var noga med att använda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden.

39

Ansluta till en video

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.

― Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

― Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

― Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. För att lösa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och videoenheten.

― Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

40

Ansluta med en HDMI-kabel

Ansluta till ett ljudsystem

Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)

För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.

En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.

-

Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för HDMI-utgång använder du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.

Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är för gammal kan du begära en uppgradering.

Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.

• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.

En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.

Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.

― Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

AUDIO OUT

HDMI IN 1, HDMI IN 2

41

Ansluta nätverkskabeln

― Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

RJ45

Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.

*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)

42

Ansluta nätverksboxen (säljs separat)

― Information om hur du ansluter nätverksboxen finns i bruksanvisningen som följer med när du köper nätverksboxen.

MagicInfo

Innan du kan använda

MagicInfo

måste du ansluta en nätverksbox (som säljs separat) till produkten.

― Om du vill ändra MagicInfo-inställningarna kör du MagicinfoSetupWizard på datorn.

― Information om hur du använder

MagicInfo

finns på den dvd som följer med nätverksboxen.

― Informationen i det här avsnittet kan komma att ändras utan förvarning som en del av vårt kontinuerliga arbete med kvalitetsförbättringar.

― Om du installerar ett annat operativsystem än det som följer med nätverksboxen eller återställer systemet till en tidigare version av operativsystemet eller om du installerar programvara som inte är kompatibel med det medlevererade operativsystemet och det uppstår problem i anslutning till dessa åtgärder, kommer du inte att kunna dra nytta av vår tekniska support, och vi kommer dessutom att tvingas ta ut en avgift för ett eventuellt besök av en servicetekniker. Du har inte heller rätt att byta eller lämna tillbaka produkten och få pengarna tillbaka i dessa fall.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Starta MagicInfo-läget

1

När du har installerat och anslutit nätverksboxen (som säljs separat) till produkten sätter du på produkten.

2

Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen och välj

MagicInfo

.

― Om du ansluter nätverksboxen till DVI IN (MAGICINFO)-porten på produkten ändras

Källa

från

DVI

till

MagicInfo

.

3

Välj vilket standarprogram som ska köras när MagicInfo startas.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

43

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B)

< Back(B)

Next(N) >

Next(N) >

Finish

Finish

Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

Cancel

4

Ange IP-informationen.

5

Välj språk. (Standardspråket är

English.)

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Cancel

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Välj visningsläge.

7

Kontrollera de inställningar du just har konfigurerat.

― Om körningsikonen inte visas dubbelklickar du på ikonen för

MagicInfo

på skrivbordet. Ikonen visas längst ned till höger på skärmen.

44

Ändra inmatningskällan

Källa

SOURCE

Källa

Källa

PC DVI HDMI1 HDMI2 DisplayPort MagicInfo S

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Med

Källa

kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.

Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda källan.

― Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.

― Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.

Ändra namn

SOURCE

Källa

TOOLS

Ändra namn

ENTER E

Ibland visas inte skärmen som den ska om inte namnet på källenheten är specificerat i

Ändra namn

.

Dessutom är det bäst att byta namn på källenheten i

Ändra namn

för att få optimal bildkvalitet.

― Listan kan innehålla följande källenheter.

Källa

-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.

Video

/

DVD

/

Digitalbox

/

Sat./Hårddisk

/

Satellitmottagare

/

AV-mottagare

/

DVD-mottagare

/

Spel

/

Videokamera

/

DVD/Video

/

DVD/Hårddisk

/

PC

/

DVI PC

/

DVI-enheter

― Vilka inställningar som är tillgängliga på

Bild

-menyn beror på aktuell källa och vilka inställningar som gjorts i

Ändra namn

.

När du ansluter en PC till HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten ska

Ändra namn

anges till

PC

. I övriga fall ställer du in

Ändra namn

på AV-enheter.

När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2 med en HDMI-kabel ska du ställa in produkten på läget

PC

under

Ändra namn

.

När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten på läget

DVI PC

under

Ändra namn

.

När du ansluter en AV-enhet till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten på läget

DVI-enheter

under

Ändra namn

.

45

Kapitel 04

Använda MDC

MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.

Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.

Om du trycker på knappen

On

efter att du tryckt på knappen

Off

, kontrolleras produktens status i omkring en minut. Vänta en minut om du ska köra ett kommando.

Installation/avinstallation av MDC-program

Installation

― MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.

1

Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.

2

Välj språk för installationen. Klicka sedan på "

OK

".

3

När skärmen "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" visas klickar du på

"

Next

".

4

Välj "

I accept the terms in the license agreement

" i fönstret "

License Agreement

" och klicka på "

Next

".

5

I det "

Customer Information

"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "

Next

".

6

I det "

Destination Folder

"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera programmet och klickar på "

Next

".

― Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.

7

I det "

Ready to Install the Program

"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill installera programmet under och klickar på "

Install

".

8

Installationsförloppet visas.

9

Klicka på "

Finish

" i det "

InstallShield Wizard Complete

"-fönster som visas.

― Välj "

Launch MDC Unified

" och klicka på "

Finish

" för att köra MDC-programmet direkt.

10

Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.

― MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.

― Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.

Avinstallation

1

Välj Inställningar > KontrollpanelenStart-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort

program.

2

Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.

46

Ansluta till MDC

Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)

En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.

RS232C IN RS232C OUT

47

Använda MDC via Ethernet

Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan anslutas till varandra med en LAN-kabel.

Anslutning med rak nätverkskabel

― Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.

RJ45

HUB

48

Anslutning med korsad nätverkskabel

― Flera produkter kan anslutas via RS232C IN/OUT-porten på produkten.

RJ45 RS232C OUT

49

Kapitel 05

Hemfunktion

Den här funktionen finns under

Support

Gå till start

.

Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.

Delad skärmbild

HOME

Delad skärmbild

ENTER E

Delad skärmbild

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.

Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad skärmbild.

Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.

Delad skärmbild

Du kan aktivera och inaktivera

Delad skärmbild

.

Om du vill visa en delad skärmbild väljer du

.

Av

/

Horizontal x Vertical

Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.

Ange videoväggsmatrisen.

Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner kan vara mellan 1 och 15.

― En videovägg kan som mest delas upp i 225 skärmar.

― Alternativet

Horizontal x Vertical

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

50

Skärmläge

Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med

Skärmläge

-funktionen.

Om du väljer

Skärmläge

visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.

Om du vill ändra ordningen på en skärmenhet ändrar du enhetsnummer och trycker på E-knappen.

― Högst 255 skärmar kan sorteras i

Skärmläge

.

― Alternativet

Skärmläge

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

― Vill du använda den här funktionen måste du se till att

Horizontal x Vertical

är konfigurerat.

Format

Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.

Full

: Visa bilder i helskärmsläge.

Naturlig

: Visa bilder i det ursprungliga formatet.

― Alternativet

Format

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

― När du använder

Delad skärmbild

-läge rekommenderas en upplösning på 1280x720P, 1920x1080P eller 3840x2160P.

51

Bildläge

HOME

Bildläge

ENTER E

Bildläge

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Välj ett bildläge (

Bildläge

) som passar för miljön där produkten ska användas.

Shopping/Shoppingcent.

Passar för gallerior.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Kontor/skola

Passar för kontor och skolor.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Terminal/station

Passar för bussterminaler och tågstationer.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Delad skärmbild

Passar för miljöer med videoväggar.

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Kalibrerad

I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.

-

Använd läget

Kalibrerad

på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.

-

Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.

52

Påslagningstid/sluttid

HOME

Påslagningstid/sluttid

ENTER E

Påslagningstid/sluttid

티커

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

― Du måste ställa in klockan innan du kan använda

Ställ klockan

.

Påslagningstid

Ställ in

Påslagningstid

om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.

Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.

Påslagningstid

: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.

(

Påslagningstid 1

~

Påslagningstid 7

)

Inställning

: Välj

Av

,

En gång

,

Varje dag

,

Mån~Fre

,

Mån~Lör

,

Lör~Sön

eller

Manuellt

.

Om du väljer

Manuellt

kan du välja vilka dagar du vill att

Påslagningstid

ska slå på produkten.

-

Markeringen visar vilka dagar du har valt.

Tid

: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.

Volym

: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.

Källa

: Ange önskad ingångskälla.

Sluttid

Ställ in sluttiden för timern (

Sluttid

) genom att välja ett av de sju alternativen. (

Sluttid 1

~

Sluttid 7

)

Inställning

: Välj

Av

,

En gång

,

Varje dag

,

Mån~Fre

,

Mån~Lör

,

Lör~Sön

eller

Manuellt

.

Om du väljer

Manuellt

kan du välja vilka dagar du vill att

Sluttid

ska stänga av produkten.

-

Markeringen visar vilka dagar du har valt.

Tid

: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.

53

Helgdagshantering

Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.

Lägg till helgdag

: Ange den period du vill lägga till som semester.

Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen

Spara

.

Perioden läggs till listan över semestrar.

-

Start

: Ställ in startdatum för helgdagarna.

-

Slut

: Ställ in slutdatum för helgdagarna.

Redig.

: Välj en helg och ändra sedan datumet.

Ta bort

: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.

Ange timer

: Ställ in att

Påslagningstid

och

Sluttid

inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.

-

Tryck på E för att välja de

Påslagningstid

- och

Sluttid

-inställningar som du inte vill aktivera.

-

De valda

Påslagningstid

- och

Sluttid

-inställningarna aktiveras inte.

54

Nätverksinställningar

HOME

Nätverksinställningar

ENTER E

Nätverksinställningar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Visa nätverksinställningarna.

IP-inställning

IP-adress

Nätmask

Gateway

Nätverksinställningar

Ange manuellt

***.

***.

***.

***

***.

***.

***.

***

***.

***.

***.

***

Spara Stäng

IP-inställning

:

Hämta automatiskt

,

Ange manuellt

IP-adress

: Ange

IP-adress

manuellt om

IP-inställning

är inställt på

Ange manuellt

.

Nätmask

: Ange

Nätmask

manuellt om

IP-inställning

är inställt på

Ange manuellt

.

Gateway

: Ange

Gateway

manuellt om

IP-inställning

är inställt på

Ange manuellt

.

55

MagicInfo Player I

HOME

MagicInfo Player I

ENTER E

MagicInfo Player I

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Ändra källa till

MagicInfo Player I

.

MagicInfo Player I

publicerar och spelar upp olika typer av innehåll, inklusive skapat innehåll och multimedieinnehåll (bilder, videoklipp och ljudinnehåll), från servern eller en ansluten enhet.

56

Clone Product

ID-inställningar

HOME

ID-inställningar

ENTER E

ID-inställningar

비디오 월

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Tilldela ett ID att ställa in.

Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.

ID-inställningar

Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0~224)

― Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Automat. inst. enhets-ID

― Tilldela ID-nummer automatiskt för alla anslutna produkter.

PC-anslutningskabel

Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.

RS232C-kabel

Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.

RJ45(LAN)-kabel

Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.

57

Fler inställningar

HOME

Fler inställningar

ENTER E

Fler inställningar

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Menyn för bildinställningar visas.

58

Kapitel 06

Skärmjustering

Konfigurera inställningarna för

Bild

(

Bakgrundsljus

,

Färgton

och så vidare).

Layouten för menyalternativen i

Bild

kan skilja sig åt mellan olika produkter.

Bild

Skärmdisplay

System

Ljud

?

Support

Aktuell temperatur

28

Bild

Bildläge

Bakgrundsljus

Ljusstyrka

Kontrast

Skärpa

Färg

Ton (G/R)

Kontor/skola

50

50

50

100

50

50

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Bildläge

MENU m →

Bild

Bildläge

ENTER E

Välj ett bildläge (

Bildläge

) som passar för miljön där produkten ska användas.

Shopping/Shoppingcent.

Passar för gallerior.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Kontor/skola

Passar för kontor och skolor.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Terminal/station

Passar för bussterminaler och tågstationer.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Delad skärmbild

Passar för miljöer med videoväggar.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Kalibrerad

I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.

-

Använd läget

Kalibrerad

på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color

Management.

-

Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.

59

Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast /

Skärpa / Färg / Ton (G/R)

MENU m →

Bild

ENTER E

Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.

Bildläge

Shopping/Shoppingcent.

,

Kontor/skola

,

Terminal/station

,

Delad skärmbild

Bildläge-inställningar Justerbara alternativ

Video/bild Bakgrundsljus

/

Ljusstyrka

/

Kontrast

/

Skärpa

/

Färg

/

Ton

(G/R)

Text Bakgrundsljus

/

Ljusstyrka

/

Kontrast

/

Skärpa

Kalibrerad Bakgrundsljus

― När du gör ändringar i

Bakgrundsljus

,

Ljusstyrka

,

Kontrast

,

Skärpa

,

Färg

eller

Ton (G/R)

, ändras skärmbilden på motsvarande sätt.

― Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.

― Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.

Färgtemperatur

MENU m →

Bild

Färgtemperatur

ENTER E

Justera färgtemperaturen. (Intervall: 2800K–16000K)

― Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Färgtemperatur

.

Vitbalans

MENU m →

Bild

Vitbalans

ENTER E

Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).

Återställ

: Passar för miljöer med videoväggar.

Gamma

MENU m →

Bild

Gamma

ENTER E

Justera primärfärgintensiteten.

― Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Gamma

.

Kalibrerat värde

MENU m →

Bild

Kalibrerat värde

ENTER E

Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management till lägena Information och Advertisement.

Verkställ ej

/

Tillämpa

― Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.

― Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Kalibrerat värde

.

60

Bildalternativ

MENU m →

Bild

Bildalternativ

ENTER E

Bildläge Bildlägeinställningar

Shopping/Shoppingcent.

,

Kontor/skola

,

Terminal/station

,

Delad skärmbild

Video/bild

Text

Kalibrerad

Justerbara alternativ

Färgton

/

HDMI svärta

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

/

UHD COLOR

Färgton

/

HDMI svärta

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

/

UHD COLOR

Dynamisk bakgrundsbelysning

/

UHD COLOR

Färgton

Om

Bildläge

är inställd på

Text

.

Av

/

Sval

/

Standard

/

Varm

Om

Bildläge

är inställd på

Video/bild

.

Av

/

Sval

/

Standard

/

Varm1

/

Varm2

― Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Färgton

.

― Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.

HDMI svärta

Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.

Låg

/

Normal

― Det här alternativet är inte tillgängligt när indatakällan är

PC

.

Dynamisk bakgrundsbelysning

Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.

Av

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

är inte tillgängligt när ingångskällan är inställd på

PC

när

Delad skärmbild

är

.

UHD COLOR

HDMI1

:

Av

/

HDMI2

:

Av

/

DisplayPort

:

Av

/

― Om du vill aktivera en UHD-ingångskälla ställer du in

UHD COLOR

till

.

― Om skärmarna är anslutna via Loopout när en UHD-upplösning används ställer du in

UHD COLOR

till

på alla skärmar.

― Högst 25 skärmar kan anslutas via Loopout när UHD-upplösning används.

― Om du vill använda

UHD COLOR

-läge över en HDMI-kabel bör du använda en HDMI-kabel som är kompatibel med HDMI 2.0. Se till att kabeln är kortare än 2 m.

― Det tar lite tid att växla

UHD COLOR

mellan

och

Av

.

― Om HDMI/DP-kontakten med

UHD COLOR

aktiverat är ansluten till en enhet som inte stöder

UHD-innehåll kanske inte enheten fungerar korrekt. Anslut till en enhet som stöder UHD-innehåll.

61

Bildstorlek

MENU m →

Bild

Bildstorlek

ENTER E

Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.

Bildstorlek

Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.

Bildstorlek

-alternativen kan variera beroende på om

Bildläge

är

Video/bild

eller

Text

.

16:9

: Ställer in bilden på breddläget

16:9

.

Zoom1

: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.

Zoom2

: Används för starkare förstoring.

Smart visning 1

: Minskar

16:9

-bildens storlek med 50%.

Smart visning 1

är bara aktiverat i lägena

HDMI1

och

HDMI2

.

Smart visning 2

: Minska marginalen i den övre och nedre kanten av

16:9

-skärmen med 25 %.

Smart visning 2

är bara aktiverat i lägena

HDMI1

och

HDMI2

.

Wide

: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.

4:3

: Ställer in bilden på grundläget (

4:3

).

― Ställ inte in produkten på bildformatet

4:3

under en längre tid.

De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket inte täcks av garantin.

Anpassa t. skärm

: Visar hela bilden utan beskärning när

HDMI1

,

HDMI2

(720p / 1080i / 1080p) används som ingångssignal.

Personlig

: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.

Standard

: Visa bilder i ursprunglig bildkvalitet.

― De tillgängliga portarna kan variera med modell.

Zoom/Position

Justera skärmens storlek och position.

Det här alternativet kan konfigureras om indatakällan har stöd för 1080i eller 1080p och

Bildstorlek

är

Personlig

.

― Det här alternativet kan inte användas när en dator är ansluten.

― Gå till skärmen

Zoom/Position

och följ stegen nedan.

1

Tryck på knappen d och välj

Zoom/Position

. Tryck på knappen E.

2

Välj

Zoom

eller

Position

. Tryck på knappen E.

3

Tryck på knappen u/d/l/r om du vill flytta bilden.

4

Tryck på knappen E.

― Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du

Återställ

på skärmen

Zoom/

Position

.

Bilden återställs till standardpositionen.

Upplösning

Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du optimera bildkvaliteten genom att välja samma upplösning för produkten so datorn med den här menyn.

Tillgängliga upplösningar:

Av

/

1024 x 768

/

1280 x 768

/

1360 x 768

/

1366 x 768

62

Autojustering

MENU m →

Bild

Autojustering

ENTER E

― Endast tillgängligt i

PC

-läget.

Justera frekvensvärden/positioner och finjustera inställningarna automatiskt.

Bild av

MENU m →

Bild

Bild av

ENTER E

Om du väljer

Bild av

stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.

Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.

Justering av PC-skärm

MENU m →

Bild

Justering av PC-skärm

ENTER E

― Endast tillgängligt i

PC

-läget.

Grov

/

Fin

Tar bort eller minskar bildbruset.

Om bruset inte går att ta bort genom finjustering använder du funktionen

Grov

för att justera frekvensen till bästa möjliga läge (

Grov

) och finjusterar sedan på nytt. Efter att bruset har minskats ställer du in bilden på nytt så att den justeras efter mitten av skärmen.

Position

Så här justerar du datorskärmens position om den inte är centrerad eller passar på produktskärmen.

Tryck på knappen ▲ eller ▼ om du vill justera den vertikala positionen. Tryck på knappen ◄ eller

► om du vill justera den horisontella positionen.

Återställ bild

Återställer bilden till standardinställningarna.

Återställ bild

MENU m →

Bild

Återställ bild

ENTER E

Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.

63

Kapitel 07

Skärmdisplay

Bild

Skärmdisplay

System

Ljud

?

Support

Aktuell temperatur

Skärmdisplay

Bildskärmsorientering

Skärmskydd

Meddelandevisning

Menyspråk

Återställ skärmdisplay

28

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Svenska

Bildskärmsorientering

MENUm →

Skärmdisplay

Bildskärmsorientering

ENTERE

Skärmmenyorientering

Ställ in menyskärmens orientering.

Liggande

: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).

Stående

: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.

Källinnehållsorientering

Ställ in orienteringen av innehåll från externa enheter som ansluts till produkten.

Liggande

: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).

Stående

: Visa skärmbilden i stående läge.

Stående

-orienteringsläget stöds inte när en UHD-upplösning används.

Bilförhållande

Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.

Helskärm

: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.

Standard

: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.

― Bara tillgängligt när

Källinnehållsorientering

är inställt på

Stående

.

64

Skärmskydd

MENUm →

Skärmdisplay

Skärmskydd

ENTERE

För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken

Pixelskiftning

.

Pixelskiftning

flyttar bilden en aning på skärmen.

Med tidsinställningen Pixelskiftning kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.

Pixelskiftning

Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.

Pixelskiftning

(

Av

/

)

Vågrät

,

Lodrät

och

Tid

aktiveras bara när

Pixelskiftning

är inställd på

.

Vågrät

: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.

Lodrät

: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.

Tid

: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.

Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.

Tillgängliga inställningar

Optimala inställningar

Vågrät

(pixlar)

0

~

4 4

Lodrät

(pixlar)

0

~

4 4

Tid

(minuter)

1 min

~

4 min 4 min

― Värdet för

Pixelskiftning

kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.

― Om man visar en stillbild eller en

4:3

-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte ett fel hos produkten.

Timer

Du kan ställa in timern för

Skärmskydd

.

Funktionen

Skärmskydd

stoppas automatiskt efter en angiven tid.

Timer

(

Av

/

Upprepa

/

Intervall

)

-

Av

-

Upprepa

: Visa mönstret som motverkar skärminbränning med ett visst intervall.

-

Intervall

: Visa mönstret som motverkar skärminbränning under en viss tid (från start- till sluttid).

― När

Ställ klockan

är konfigurerat, aktiveras

Intervall

.

Period

,

Starttid

och

Sluttid

aktiveras bara när

Timer

är inställd på

Upprepa

eller

Intervall

.

Period

: Ange tidsintervallet för att aktivera

Skärmskydd

-funktionen.

― Det här alternativet är aktiverat om

Upprepa

är inställt på

Timer

.

Starttid

: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.

― Det här alternativet är aktiverat om

Intervall

är inställt på

Timer

.

Sluttid

: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.

― Det här alternativet är aktiverat om

Intervall

är inställt på

Timer

.

Direktvisning

Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.

Av

/

Tonande skärm

Grå sida

När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna för att skydda skärmen.

Av

/

Ljus

/

Mörk

65

Meddelandevisning

MENUm →

Skärmdisplay

Meddelandevisning

ENTERE

Källinformation

Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.

Av

/

Inget signalmeddelande

Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.

Av

/

MDC Meddelande

Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.

Av

/

Menyspråk

MENU m →

Skärmdisplay

Menyspråk

ENTER E

Ställ in menyspråk.

― En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.

Återställ skärmdisplay

MENU m →

Skärmdisplay

Återställ skärmdisplay

ENTER E

Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under

Skärmdisplay

till fabriksinställningarna.

66

Kapitel 08

System

Bild

Skärmdisplay

System

Ljud

?

Support

Aktuell temperatur

28

System

Inställning

Tid

MagicInfo I-källa

Byt källa automatiskt

Strömkontroll

Ekolösning

Temperaturkontroll

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Inställning

MENU m →

System

Inställning

ENTER E

Ändra de inställningar som konfigurerades första gången du använde produkten.

Tryck på knappen .

1

Språk

Välj språk om du vill starta inställningarna på skärmen.

2

Rotera menyn

Välj riktning för menyvisning beroende på riktningen för installationen.

-

Liggande

/

Stående

3

Nätverksinställningar

Ställ in IP-inställningarna och välj sedan

Nästa

.

4

Ställ klockan

Ställ in datum och tid och välj sedan

Nästa

.

5

Slutfört

Grattis! Installationen är klar och du kan börja använda produkten.

67

Tid

MENU m →

System

Tid

ENTER E

Du kan konfigurera

Ställ klockan

och

Sovtimer

. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av automatiskt vid en viss tid med

Timer

-funktionen.

― Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.

Ställ klockan

Välj

Ställ klockan

. Välj

Datum

eller

Tid

och tryck sedan på E.

Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.

― Du kan ställa in

Datum

och

Tid

direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

DST

Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.

Av

/

Startdatum

: Ange startdatum för sommartid.

Slutdatum

: Ange slutdatum för sommartid.

Tidförskjutning

: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.

Sovtimer

Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.

(

Av

/

30 min

/

60 min

/

90 min

/

120 min

/

150 min

/

180 min

)

― Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill avbryta

Sovtimer

väljer du

Av

.

Fördröjning Ström på

Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika

överbelastning (inom 0–50 sekunder).

MagicInfo I-källa

MENU m →

System

MagicInfo I-källa

ENTER E

― Funktionen

MagicInfo I-källa

är tillgänglig om en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.

Om du trycker på MagicInfo Player I på fjärrkontrollen visas innehåll som är anslutet till nätverksboxen

(säljs separat).

DVI

/

DisplayPort

Byt källa automatiskt

MENU m →

System

Byt källa automatiskt

ENTER E

Om du slår på skärmen med

Byt källa automatiskt På

och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.

Byt källa automatiskt

När

Byt källa automatiskt

är

avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.

Valet

Primär källa

aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.

Valet

Sekundär källa

aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.

Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.

När

Primär källa

är inställt på

Alla

söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger i följd efter en aktiv videokälla och återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.

Primär återställningsk.

Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.

― Funktionen

Primär återställningsk.

inaktiveras om

Primär källa

är inställd

Alla

.

68

Primär källa

Ange

Primär källa

för den automatiska ingångskällan.

Sekundär källa

Ange

Sekundär källa

för den automatiska ingångskällan.

Strömkontroll

MENU m →

System

Strömkontroll

ENTER E

Autopåslagning

Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på strömknappen.

Av

/

Ström för PC-modul

Datormodulen kan aktiveras/inaktiveras separat från LFD-skärmen.

Synkad påslagning

Om du vill stänga av LFD-skärmen utan att stänga av datormodulen väljer du

Av

.

Av

/

Synkad avstängning

Om du vill aktivera datormodulen utan att aktivera LFD-skärmen väljer du

Av

.

Av

/

Vilolägeskontroll

Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.

Auto

Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.

Meddelandet

Ingen signal

visas om ingen källenhet är ansluten.

Av

Meddelandet

Ingen signal

visas om inga ingångssignaler upptäcks.

― Om

Ingen signal

visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.

― Om

Inget signalmeddelande

är inställd på

Av

kommer

Ingen signal

-meddelandet inte att visas.

Om detta är fallet ställer du in

Inget signalmeddelande

.

Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.

Nätverk standby

Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.

Av

/

Strömknapp

Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.

Endast ström på

: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.

Ström på/av

: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.

69

Ekolösning

MENU m →

System

Ekolösning

ENTER E

Energispar

Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

Ekosensor

För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.

Av

/

― Om du ändrar

Hög

-inställningen under

Bild

medan

Ekosensor

är på, inaktiveras

Av

.

Min bakgrgrundsbelysning

När

Ekosensor

är

kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt.

Min bakgrgrundsbelysning

är det mörkaste bakgrundsbelysningsläget. Kontrollera att

Min bakgrgrundsbelysning

-inställningen är lägre än

Bakgrundsljus

-inställningen.

― Om

Ekosensor

är

kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på den omgivande ljusstyrkan.

Skärmlampschema

Ljusstyrkan på panelen justeras i enlighet med

Skärmlampschema

. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.

― Det här alternativet är aktiverat om

Ställ klockan

är konfigurerat.

Av

/

Standby, ej sign.

Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.

Av

/

15 min

/

30 min

/

60 min

― Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.

― Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.

Autoavst.

Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.

Av

/

4 timmar

/

6 timmar

/

8 timmar

Temperaturkontroll

MENU m →

System

Temperaturkontroll

ENTER E

Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är acceptabelt.

Standardtemperaturen är 77 C.

Rekommenderad temperatur för

Temperaturkontroll

är 75 C - 80 C (förutsatt att den omgivande temperaturen är 40 C).

― Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen. Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra

överhettning.

70

Ändra PIN

MENU m →

System

Ändra PIN

ENTER E

Skärmen

Ändra PIN

visas.

Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i

Ange en ny PIN-kod.

. Skriv samma fyra siffror en gång till i

Ange PIN-koden igen.

.

När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen

Stäng

. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.

― Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0

Allmänt

MENUm →

System

Allmänt

ENTERE

Säkerhet

Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.

Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen

Ange PIN

.

Säkerhetslås

Aktiverar låsfunktionen.

Av

/

Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses av funktionen

Säkerhetslås

.

När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet (standardlösenord: 0

- 0 - 0 - 0).

Knapplås

Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.

Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om

Knapplås

är inställd på

.

Av

/

HDMI Hot Plug

Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet startas.

Av

/

Återställ system

MENU m →

System

Återställ system

ENTER E

Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.

71

Kapitel 09

Ljudinställning

Ställ in ljudet (

Ljud

) för produkten.

Bild

Skärmdisplay

System

Ljud

?

Support

Aktuell temperatur

28

Ljud

HDMI Ljud

Ljud för videosamtal

Återställ ljud

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

AV(HDMI)

Aktuell källa

HDMI Ljud

MENU m →

Ljud

HDMI Ljud

ENTER E

Välj om du vill höra från

AV(HDMI)

eller

PC(DVI)

.

AV(HDMI)

/

PC(DVI)

Ljud för videosamtal

MENU m →

Ljud

Ljud för videosamtal

ENTER E

Välj vilket utgångsljud du vill använda under videosamtal.

Aktuell källa

/

Videosamtal

Återställ ljud

MENU m →

Ljud

Återställ ljud

ENTER E

Den visade bilden kan variera beroende på modell. Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.

72

Kapitel 10

Support

Bild

Skärmdisplay

System

Ljud

?

Support

Aktuell temperatur

28

Support

Programvaruuppdatering

Kontakta Samsung

Gå till start

Återställ alla

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Programvaruuppdatering

MENU m →

Support

Programvaruuppdatering

ENTER E

Programvaruuppdatering

-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.

― Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.

― När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.

Kontakta Samsung

MENU m →

Support

Kontakta Samsung

ENTER E

Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.

Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.

Kontakta Samsung

och leta reda på produktens

Modellkod

och

Programversion

.

73

Gå till start

Kan nås med HOME -knappen på fjärrkontrollen.

MENU m →

Support

Gå till start

ENTER E

Se kapitlet Hemfunktion för information om alternativ på undermenyer.

Gå till start

för att spela upp olika typer av innehåll från en minnesenhet eller ett anslutet nätverk.

Delad skärmbild

Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.

Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad skärmbild.

Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.

Bildläge

Välj ett bildläge (

Bildläge

) som passar för miljön där produkten ska användas.

Påslagningstid/sluttid

― Du måste ställa in klockan innan du kan använda

Påslagningstid/sluttid

.

Ställ in

Påslagningstid

om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.

Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.

Nätverksinställningar

Visa nätverksinställningarna.

MagicInfo Player I

Ändra källa till

MagicInfo Player I

.

MagicInfo Player I

publicerar och spelar upp olika typer av innehåll, inklusive skapat innehåll och multimedieinnehåll (bilder, videoklipp och ljudinnehåll), från servern eller en ansluten enhet.

ID-inställningar

Tilldela ett ID att ställa in.

Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.

Fler inställningar

Menyn för bildinställningar visas.

Återställ alla

MENU m →

Support

Återställ alla

ENTER E

Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.

74

Kapitel 11

Felsökningsguide

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande.

Om problemet kvarstår ska du kontakta

Samsungs kundtjänst.

Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst

Testa produkten

Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.

Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.

1

Slå av både datorn och produkten.

2

Koppla från alla kablarna till produkten.

3

Slå på produkten.

4

Om

Ingen signal

visas fungerar produkten som den ska.

Kontrollera upplösning och frekvens

Ej optimalt läge

visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds

(se Upplösningar som stöds).

75

Kontrollera följande.

Installationsfel (datorläge)

Skärmen håller på att slås på och av.

Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och datorn.

PC visas i Källa om ingen dator är ansluten.

Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.

Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.

Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.

Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.

(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar skärminställningarna.)

PC

visas alltid i

Källa

oavsett om en dator är ansluten eller inte.

Skärmproblem

Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.

Ingen signal visas på skärmen.

Ej optimalt läge visas.

Bilderna på skärmen ser förvridna ut.

Se till att strömsladden är inkopplad.

Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.

Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.

Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och frekvens.

Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.

Kontrollera kabelanslutningen till produkten.

76

Skärmproblem

Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.

Skärmen visas instabilet och skakigt.

Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.

Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.

Vitt ser inte riktigt ut som vitt.

Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.

Produkten stängs av automatiskt.

Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i butiken där den inhandlades.

Bilden ser inte normal ut.

Justera

Grov

och

Fin

.

Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.

Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.

Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.

Justera

Ljusstyrka

och

Kontrast

.

Gå till

Bild

och justera

Vitbalans

-inställningarna.

Produkten är i energisparläge.

Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.

Gå till

System

och se till att

Sovtimer

är inställt på

Av

.

Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.

Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.

Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15 minuter.

Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).

Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel sportevenemang eller actionfilmer.

Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att produkten

är defekt.

En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.

77

Skärmproblem

Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.

Streckade linjer visas på kanterna.

Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.

Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.

Det går inte att visa bilden i helskärm.

Gå till

Bild

och justera skärminställningarna, till exempel

Bildläge

,

Färg

,

Ljusstyrka

och

Skärpa

.

Gå till

System

och justera

Energispar

-inställningarna.

Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.

Om

Bildstorlek

är inställt på

Anpassa t. skärm

ändrar du inställningen till

16:9

.

Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs kundtjänst för att lösa problemet.

Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om signalen

är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.

En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.

En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.

Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.

78

Ljudfel

Det finns inget ljud.

Volymen är för låg.

Bilden visas men inget ljud hörs.

Det brusar från högtalarna.

Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.

Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.

Kontrollera volymen.

Justera volymen.

Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på datorns ljudkort eller programvaran.

Om en HDMI-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på datorn.

Om en källenhet används

Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.

Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.

(Om exempelvis en HDMI-kabel är ansluten till bildskärmen kan ljudinställningen på kabelboxen behöva ändras till HDMI.)

Om en DVI-HDMI-kabel används krävs en separat ljudkabel.

Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.

Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.

Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.

Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.

Låg signalnivå kan ge skadat ljud.

Justera volymen på de externa högtalarna.

Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.

Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare (avkodare).

79

Fjärrkontrollsfel

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Källenhetsfel

Ett signalljud hörs när min dator startar.

Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).

Kontrollera om batteriet är slut.

Kontrollera om det är strömavbrott.

Se till att strömsladden är inkopplad.

Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.

Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.

80

Andra problem

Produkten luktar plast.

Bildskärmen ser ut att luta.

Ljudet eller bilden försvinner då och då.

Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.

När jag försöker ändra datorns upplösning visas meddelandet " Ej tillgängligt läge ".

Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en

DVI-HDMI-kabel är ansluten.

HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.

Det hörs inget ljud i HDMI-läge.

Plastlukten är normal och försvinner med tiden.

Ta bort stativet och sätt sedan tillbaka det igen på produkten.

Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.

Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.

Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda högervinklade kablar.

Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.

Meddelandet "

Ej tillgängligt läge

" visas om ingångskällans upplösning överstiger bildskärmens maximala upplösning.

Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av bildskärmen.

DVI-kablarna överför inga ljuddata.

Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.

Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).

Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.

Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.

En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall en ljudingång manuellt.

PC

DVI PC

Ljudingång

Auto

Audio In (Stereo portar

)

Skärmläge

Datorinställningar

Datorinställningar

81

Andra problem

HDMI-CEC fungerar inte.

IR-sensorn fungerar inte.

När du startar datorn med ingångskällan är inställd på

DisplayPort , visas inte BIOS- och startskärmarna.

Produkten fungerar inte med HDMI-CEC-funktionen.

Om du vill använda flera externa enheter som är kompatibla med HDMI-CEC-funktionen och anslutna till någon av HDMI1-, HDMI2- och HDMI3-portarna på produkten, stänger du av HDMI-CECfunktionerna på alla de externa enheterna. Externa enheter innefattar Blu-ray- och DVD-spelare.

Om du använder en extern enhet samtidigt som dess HDMI-CEC-funktion är aktiverad, kan det automatiskt stoppa andra externa enheter.

Om du vill ändra HDMI-CEC-inställningarna kan du läsa i användarhandboken för enheten eller kontakta dess tillverkare.

Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

Om lampan inte tänds stänger du av strömmen och sätter på den igen på baksidan av produkten.

(Strömlampan lyser rött när skärmen stängs av.)

Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på igen, kan ett internt uttag ha frånkopplats.

Lämna in produkten på närmaste servicecenter.

Om sensorlampan som är påslagen inte blinkar rött när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen, kan IR-sensorn vara skadad.

Lämna in produkten på närmaste servicecenter.

Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box,

är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).

Starta datorn när skärmen slås på eller ingångskällan inte är

DisplayPort

.

82

-

Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om

ändring av inställningar.

Vanliga frågor

Fråga

Hur ändrar jag frekvens?

Hur ändrar jag upplösningen?

Svar

Ställ in frekvensen på grafikkortet.

Windows XP Gå till Kontrollpanelen

Utseende och teman Bildskärm Inställningar

Avancerat Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.

Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen

Bildskärm Inställningar Avancerat

Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.

• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen

Utseende och anpassning Anpassa

Bildskärmsinställningar

Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar.

Windows 7: Gå till Kontrollpanelen

Utseende och anpassning Bildskärm

Ändra upplösning

Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar.

Windows 8: Gå till Inställningar

Kontrollpanelen Utseende och anpassning

Bildskärm

Ändra upplösning Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.

Windows XP Gå till Kontrollpanelen

Utseende och teman Bildskärm Inställningar och justera upplösningen.

Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen

Bildskärm Inställningar och ändra upplösningen.

Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen

Utseende och anpassning Anpassa

Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.

Windows 7: Gå till Kontrollpanelen

Utseende och anpassning Bildskärm Justera

upplösning och justera upplösningen.

Windows 8: Gå till Inställningar

Kontrollpanelen Utseende och anpassning

Bildskärm

Ändra upplösning och ställ in upplösningen.

83

Fråga

Hur ställer jag in energisparläget?

Svar

Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen

Utseende och teman Bildskärm

Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen

Bildskärm Inställningar

för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.

Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar

Kontrollpanelen Utseende och

anpassning

Anpassa Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

84

Kapitel 12

Specifikationer

-

Storlek

-

Visningområde

H

V

-

Mått (B x H x D)

D

Allmänt

Modellnamn

Skärm Storlek

Visningområde

Mått (B x H x D)

Vikt (utan stativ)

Modellnamn

Skärm Storlek

Visningområde

H

Mått (B x H x D)

Vikt (utan stativ)

UD46E-A

46-klass (45,9 tum / 116,8 cm)

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

1022,1 x 576,6 x 97,4 mm

18 kg

UD46E-B

46-klass (45,9 tum / 116,8 cm)

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

1022,1 x 576,6 x 97,4 mm

18 kg

B

UD46E-C

46-klass (45,9 tum / 116,8 cm)

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

1024 x 578,6 x 113,6 mm

18,3 kg

UD55E-B

55-klass (54,6 tum / 138,7 cm)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

1213,5 x 684,3 x 96,6 mm

23,3 kg

85

Nätanslutning

AC 100 till 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.

Miljöaspekter Drift

Temperatur: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)

Luftfuktighet : 10 % till 80 %, icke-kondenserande

Förvaring

Temperatur: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)

Luftfuktighet : 5 % till 95 %, icke-kondenserande

― Plug & Play

Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.

Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål

― Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan.

― Enheten är en digital apparat av Klass A.

86

Energisparfunktion

Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.

Energisparfunktion Normal drift

Klassificering Standard Max

Energisparläge

(SOG-signal: stöder inte DPM-läget)

Ström av Ström av

(Strömbrytare)

Strömindikator

Av Blinkar På Av

Strömförbrukning

UD46E-A 170 W

UD46E-C 130 W

128 W

93 W

187 W

143 W

Mindre än 0,5 W Mindre än 0,5 W 0 W

UD46E-B 130 W 87 W 143 W

UD55E-B 180 W 136 W 198 W

― Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.

― SOG (Sync On Green) stöds inte.

― För att minska strömförbrukningen till 0 slår du av enheten på baksidan eller kopplar ur strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten under en längre tid (semester etc.)

87

-

Horisontell frekvens

Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.

-

Vertikal frekvens

Produkten visar en enkel skärmbild flera gånger per sekund (som fluorescerande ljus) för att visa att visningen kan ske.

Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas vertikal frekvens eller uppdateringshastighet.

Vertikal frekvens uppmäts i Hz.

Förinställda tidslägen

― Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.

― Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.

Modellnamn

Synkronisering

UD46E-A / UD46E-C / UD46E-B / UD55E-B

Horisontell frekvens

Vertikal frekvens

30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)

48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)

RGB Analog, DVI (Digital Visual Interface) jämförbar med Digital RGB

Upplösning

Optimal upplösning

Maximal upplösning

1920 x 1080 @ 60 Hz

Maximal pixelklocka

1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

148,5 MHz (Analog, Digital), 594 MHz (Displayport, HDMI)

Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.

88

Upplösning

IBM, 720 x 400

VESA/IBM, 640 x 480

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

Horisontell frekvens

(kHz)

31,469

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

37,879

Vertikal frekvens

(Hz)

70,087

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,940

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

60,317

Pixelklocka

(MHz)

28,322

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

25,175

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

40,000

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

Synkpolaritet

(H/V)

-/+

89

Upplösning

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

VESA, 2560 x 1440

VESA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

Horisontell frekvens

(kHz)

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

88,787

133,313

67,500

54,000

56,250

112,500

Vertikal frekvens

(Hz)

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

59,951

59,997

30,000

24,000

25,000

50,000

Pixelklocka

(MHz)

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

241,500

533,250

297,000

297,000

297,000

594,000

-/+

+/+

-/+

+/+

+/-

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

Synkpolaritet

(H/V)

+/-

90

Kapitel 13

Appendix

Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)

― När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.

Inget fel på produkten

Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.

Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar inställningar utan att montera isär produkten.

Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)

Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta produkten installerades första gången.

Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.

Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.

Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.

Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.

Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.

Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller online.

En skada på produkten som orsakats av kunden

Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.

Om en skada på produkten har orsakats av:

• yttre påverkan eller fall.

Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.

Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till

Samsung Electronics CO.; Ltd.

Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.

Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.

Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.

Annat

Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)

Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa, filter, band osv.)

― Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid användarhandboken först.

91

WEEE

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,

USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.

Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

92

Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning

Optimal bildkvalitet

På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.

-

Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800

Kör

Autojustering

om du vill förbättra bildkvaliteten. Om bilden fortfarande innehåller brus när du har gjort en autojustering, ställer du in

Grov

eller

Fin

.

Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

-

Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten under en längre tid.

Vad är inbränning av efterbilder?

Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som kontrollera liquid crystals.

En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.

― Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.

Svart matris

Källa Utgång

Gemensam elektrod (ITO)

Färgfilter

Förhindra inbränning av efterbilder

Ange mönster för att motverka skärminbränning

Mönstret som motverkar skärminbränning fungerar automatiskt i standbyläge.

Inaktivera mönstret som motverkar skärminbränning

Tryck på 227CH 0 på fjärrkontrollen.

Om fjärrkontrollampan blinkar en gång är mönstret inaktiverat.

Aktivera mönstret som motverkar skärminbränning

Tryck på

2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjärrkontrollen.

Om fjärrkontrollampan blinkar två gånger är mönstret aktiverat.

― När skärmen är avstängd är mönstret som motverkar skärminbränning igång i två timmar.

― När mönstret som motverkar skärminbränning är påslaget går det åt extra mycket ström.

TFT

Databusslinje

Gate

Pixelelektrod (ITO)

Lagringskapacitetsgivare (Cs)

93

Förhindra inbränning av efterbilder

― Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara begränsad beroende på bruksanvisning.

Stänga av, skärmsläckare och energisparläge

-

Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.

Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när produkten ska stängas av.

-

Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.

Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.

Regelbunden färgförändring

-

Använd 2 färger

Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.

(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.)

― Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.

― Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

Regelbunden textfärgsförändring

-

Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.

Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

TIME

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

-

Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

-

Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.

Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars användning.

94

Licens

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

95

Terminologi

480i/480p/720p/1080i/1080p____

Var och en av skanningshastigheterna ovan hänvisar till antalet effektiva skanningsrader, som avgör skärmupplösningen.

Skanninghastigheten kan indikeras i

(sammanflätat) eller p (progressivt) läge, beroende på skanningmetod.

- Skanning

Skanningen hänvisar till en process för att skicka pixlar som formar en bild progressivt. Ett stort antal pixlar ger en klarare och mer levande bild.

- Progressivt

I progressivt skanningläge skannas alla pixelrader en i taget (progressivt) på skärmen.

- Sammanflätat

I sammanflätat skanningläge skannas varannan pixelrad uppifrån och ned först och sedan skannas återstående pixelrader (som inte skannades).

Ej sammanflätat läge och

Sammanflätat läge____ Ej sammanflätat läge (progressiv skanning) visar en horisontell linje uppifrån och ned på skärmen. Sammanflätat läge visar ett udda antal linjer först och ett jämnt antal linjer därefter. Ej sammanflätat läge används i monitorer, eftersom det producerar en mycket klar och tydlig skärm och sammanflätat läge används huvudsakligen för TV.

Bildpunktsavstånd____ Skärmen består av röda, gröna och blå bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan punkterna producerar en högre upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp) står för skillnaden mellan det kortaste avståndet mellan punkter av samma färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i millimeter.

Vertikal frekvens____ Produkten visar en bild många gånger per sekund

(som ett lysrör som blinkar) för att visa den bild som användaren ska se.

Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas vertikal frekvens eller uppdateringshastighet.

Vertikal frekvens uppmäts i Hz.

60 Hz står exempelvis för en enkel bild som visas 60 gånger per sekund.

Horisontell frekvens____ Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.

Källa____ Ingångskällan hänvisar till en videokällenhet som är ansluten till produkten, såsom en videokamera eller en video- eller DVD-spelare.

Plug & Play____ Plug & Play är en funktion som möjliggör automatiskt informationsutbyte mellan en skärm och en dator och har som syfte att skapa en optimal visningsmiljö. Produkten använder VESA DDC (internationell standard) för att köra Plug & Play.

Upplösning____ Upplösningen är antalet horisontella punkter (pixlar) och vertikala punkter (pixlar) som bildar en skärm. Den representerar nivån för visningsdetaljer. En högre upplösning gör det möjligt att visa mer data på skärmen och är praktisk för att utföra flera uppgifter samtidigt.

En upplösning på 1920 X 1080 består av 1920 horisontella pixlar (horisontell upplösning) och 1080 vertikala pixlar

(vertikal upplösning).

DVD (Digital Versatile Disc)____

DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia

(ljud, video och spel) och som utnyttjar

MPEG-2-videokomprimeringsteknik.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____ Detta är ett gränssnitt som kan anslutas till en digital ljudkälla och en högupplöst videokälla med en enda kabel utan komprimering.

MDC (Multiple Display Control)____

MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt på en dator.

Kommunikationen mellan en dator och en skärm sker genom att använda

RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).

96

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement