Samsung HW-C470 Owner's manual

Samsung HW-C470 Owner's manual
HW-C470
Crystal Surround Air Track
(Aktivt högtalarsystem)
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register
egenskaper
Aktivt högtalarsystem
Den här enheten är försedd med ett aktivt högtalarsystem som erbjuder hög ljudkvalitet i en enkel enhet.
Den här enheten kräver inga satellithögtalare och kablage, vilket normalt sett associeras med traditionella
surroundljudsystem.
Fjärrkontoll med flera funktioner
Den medföljande fjärrkontrollen kan användas för att kontrollera TV:n som är ansluten till enheten.
Fjärrkontrollen har en TV-hotkey som gör det möjligt för dig att utföra olika åtgärder med bara en
knapptryckning.
Du kan justera volym, ändra kanal eller anpassa navigeringsmenyn för TV:n med den här fjärrkontrollen med
flera funktioner.
Läget för specialljudfält
Du kan välja mellan 7 olika ljudfältslägen (NYHETER, DRAMA, SPORT, SPEL, BIO, MUSIK och PASS
(originalljud)) beroende på typ av innehåll du vill titta på.
Kompatibilitet med tekniker
Den här enheten använder avkodare som är kompatibla med Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) och
SFE (Sound Field Effect).
− Dolby Digital
D
et här är standardljudformatet som används på DVD-skivor och andra helt digitala media.
Den här surroundtekniken levererar högkvalitativt digitalt ljud för upp till 5.1 diskreta kanaler för att
producera en riktad och mer realistisk effekt.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS erbjuder en diskret 5.1 CH digital ljudsignal för både musik- och filminnehåll och använder mindre
komprimering än Dolby Digital för rikare ljud.
− SFE (Sound Field Effect) med 32 bitars ljuddigital signalbearbetning
Erbjuder ett mer realistiskt surround-ljud med normala stereoljudkällor.
Trådlös subwoofer
Samsungs trådlösa modul eliminerar behovet av kablar som dras mellan huvudenhet och subwoofer.
Istället ansluts subwoofern till en kompakt, trådlös modul som kommunicerar med huvudenheten.
Trådlös dockningsenhet för iPod/iPhone
Du kan njuta av bättre musikkvalitet genom högtalarna genom att skicka ljudsignalen för iPod/iPhone via en
trådlös sändare.
SWE
VAD INGÅR
Se medföljande tillbehör nedan.
Optisk kabel
Audiokabel
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
Bruksanvisning
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
Fjärrkontroll / batterier (AAA-storlek)
Väggfäste
CH
AR
GE
Trådlös dockningsenhet för iPod/iPhone: HT-WDC10
CH
AR
GE
CH
ARG
E
CH
AR
GE
LI
LI
N
NK
STA
BY
Trådlös sändare
K
STAN
ND
DB
Y
Laddningsenhet
DC-strömkod
DC-strömadapter
LIN
K
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ Tillbehören kan se något annorlunda ut än de på bilderna ovan.
säkerhetsinformation
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
Den här symbolen varnar för att
högspänningskomponenter som kan
orsaka elstötar finns inuti enheten.
Den här symbolen anger att viktiga
bruks- och skötselanvisningar medföljer.
VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.
•D
en här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
• Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.
FÖRSIKTIGT
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras på apparaten.
•Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.
SWE
SÄKERHETSANVISNINGAR
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten
horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7,5-10 cm). Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig
användning.
För att helt koppla enheten från ström måste du ta ur kontakten ur vägguttaget, gör det om enheten inte ska användas under en längre
period.
Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget.
Blixtnedslag kan skada enheten.
Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor.
Detta kan leda till överhettning av enheten.
Phones
Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven
hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om
enheten inte fungerar korrekt.
Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är
endast avsedd för hemmabruk.
Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga
temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta
cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.
Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier
som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
5
innehållsförteckning
egenskaper
2
3
Egenskaper
Vad ingår
säkerhetsinformation
4
5
Varning
Säkerhetsanvisningar
komma igång
7
Innan du använder bruksanvisningen
beskrivningar
8
9
Frontpanel
Bakpanel
2
4
7
8
fjärrkontroll
10
anslutningar
11
11 Installera väggfästet
12 Ansluta den trådlösa subwoofern
13 Använda iPod/iPhone med en trådlös
dockningsenhet för iPod/iPhone
14 Länka trådlös sändare med huvudenheten
15 Ansluta crystal surround air track
funktioner
16 Grundläggande funktioner
16 Avancerade funktioner
18 Programuppgradering
felsökning
19 Felsökning
16
19
bilaga
20
10 Fjärrkontrollens utseende
20 Specifikationer
SWE
komma igång
INNAN DU ANVÄNDER BRUKSANVISNINGEN
Se till att kontrollera följande innan du använder bruksanvisningen.
Ikoner som används i bruksanvisningen
Term
Anmärkning
Obs
● komma igång
Ikon
Definition
Denna behandlar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningar kan
avbrytas.
Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för
varje funktion att fungera.
Om användningen av bruksanvisningen
1) Läs igenom säkerhetsinformationen innan du använder produkten. (Se sidan 4)
2) Se avsnittet Felsökning om det inträffar ett problem. (Se sidan 19)
Upphovsrätt
©2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan
föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.
beskrivningar
FRONTPANEL
1
5
4
3
2
DISPLAY
Visar aktuellt läge.
POWER-knapp
Slår på och av Crystal Surround Air Track.
VOLUME +/-
Kontrollerar volymnivå.
LJUDFÄLTSLÄGE
Väljer ljudfältsläge.
(NYHETER, DRAMA, SPORT, SPEL, BIO, MUSIK och PASS
(originalljud))
INMATNINGSLÄGE
Väljer optisk ingång eller ljudingång.
▪ När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera
ljud.
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
SWE
BAKPANEL
ONLY FOR UPDATE
● beskrivningar
1
2
3
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
OPTIC
AL
DIGITA
L
AUDIO
IN
4
2
USB PORT
Du kan uppdatera den här enheten via USB-porten.
STRÖMKABEL
Koppla i strömkabeln i eluttaget.
AUDIO IN-UTTAG
Anslut den analoga utgången för en extern enhet.
DIGITAL AUDIO IN
1,2
Anslut till den digitala utgången (optisk) för en extern enhet.
▪ Håll i kontakten när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget.
Dra inte i kabeln.
▪ Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till huvudenheten förrän alla
anslutningar mellan komponenterna är slutförda.
fjärrkontroll
FJÄRRKONTROLLENS UTSEENDE
POWER-knapp
Slår på och av Crystal
Surround Air Track.
POWER
JUSTERA TVNAVIGERINGSMENYN
Justerar och väljer ett
alternativ på Samsung-TV:
ns navigeringsmeny.
TV POWER
MENU
TOOLS
TV POWER-KNAPP
Slår på och av TV:n.
MUTE
Tystar ljudet från enheten.
Tryck igen för att återställa
ljudet till föregående volymnivå.
TV CHANNEL
Växlar mellan tillgängliga
TV-kanaler.
VOL/CONTROL
Ändra enhetens
volymnivå.
INFO
O/A INPUT
Väljer digital (optisk) ingång
eller ljudingång.
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
SMART VOLUME
Reglerar och stabiliserar
volymnivån vid stora
volymförändringar.
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
DRC/DIMMER
Du kan använda den här
funktionen för att få Dolby
Digital-ljud när du tittar på
film på med låg ljudnivå, t.
ex. på natten (Standard,
MAX, MIN).
Du kan styra displayens
ljusstyrka.
AUTO POWER LINK
Synkroniserar för att slå på
och av enheten med den
optiska signalen för TV:n.
SOUND MODE
Väljer ljudfältsläge.
(NYHETER, DRAMA,
SPORT, SPEL, BIO, MUSIK
och PASS (originalljud))
AV SYNC
Använd för att hjälpa till att
synka video till ljud vid
anslutning till en digital TV.
S/W LEVEL
Justerar subwoofer-nivån.
▪ Fjärrkontrollen kan bara användas för att styra TV-apparater från Samsung.
▪ Beroende på TV:n du använder kanske du inte kan använda fjärrkontrollen för TV:n. I det
här fallet kan du styra TV:n med den medföljande fjärrkontrollen.
Installera batterierna i fjärrkontrollen
1.
Lyft locket på baksidan
av fjärrkontrollen uppåt
som bilden visar.
2.
Installera två AAA-batterier.
Kontrollera att batteriernas “+” och “–” –
ändar placeras enligt diagrammet inuti
batterifacket.
3.
Sätt tillbaka locket.
Batterierna varar i
ungefär ett år vid
normalt TV-tittande.
Fjärrkontrollens användningsintervall
Fjärrkontrollen kan vändas upp till ca 7 meter rak linje. Den kan även användas i en horisontell vinkel på
upp till 30° från fjärrkontrollens sensor.
10
SWE
anslutningar
INSTALLERA VÄGGFÄSTET
Du kan använda väggfästet för att montera den här enheten på väggen.
• Installera inte produkten på någon annan plats än en helt lodrät vägg
• Installera inte på en plats där produkten utsätts för hög temperatur eller luftfuktighet, eller på en vägg som
inte klarar dess vikt.
• Kontrollera att väggen håller. Om väggen inte är tillräckligt stark för produktmonteringen ska du se till att
förstärka den före installationen.
• Kontrollera väggens material. Om väggen är tillverkad av gipsplattor, marmor eller järnreglar ska du köpa
och använda lämpliga skruvar.
• Kablar som är anslutna till externa enheter ska anslutas till utrustningen för installationen.
• Se till att slå av och dra ur kontakten på enheten innan installation. Annars kan det leda till kortslutning.
1. Placera väggfästet på en vägg och dra åt med två
skruvar (medföljer ej).
2. Montera sedan enheten i överensstämmande
spår på väggfästet. För säker installation, se till att
monteringsplattorna går ner i bottenhålet.
1
2
3. Så här slutför du monteringen av väggfästet.
2 tum (5 cm) eller mer
▪ Häng inget på den installerade enheten och undvik att slå på enheten.
▪ Montera produkten ordentligt så att den inte ramlar ned. Om den ramlar ned kan det
orsaka skada på person eller produkten.
▪ När hemmabiosystemet är monterat på en vägg ska du se till att inga barn är i närheten så
att de kan dra i kablarna, eftersom det kan göra att enheten ramlar ned.
▪ För optimal prestanda vid vägginstallation, ska högtalarsystemet stå minst 5 cm från TV:n.
11
● anslutningar
Installationsanvisningar
ANSLUTA DEN TRÅDLÖSA SUBWOOFERN
Subwooferns länknings-ID är förinställt och huvudenheten och subben ska länka (ansluta trådlöst) automatiskt
vid påslagning. Om länkindikatorn inte lyser när huvudenheten och subwoofern slås på ska du ställa in ID
enligt följande beskrivning.
1. Anslut strömkablarna på huvudenheten och subwoofern till ett eluttag.
2. Tryck på knappen ID SET på baksidan av subwoofern med ett litet spetsigt föremål och håll den intryckt
i 5 sekunder.
• STANDBY-indikatorn stängs av och LÄNK-indikatorn (blå LED) blinkar snabbt.
STANDBY
LINK
POWER
TV POWER
MENU
3. Vänta tills huvudenheten slås av (STANDBY-läge) och håll in
knappen MUTE på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
4. Strömindikatorn på huvudenheten släcks och tänds och
övergår sedan till STANDBY-läge.
• Huvudenheten och subwoofern är nu länkade (anslutna).
• Länkindikatorn (blå lysdiod) på subwoofern tänds.
• Du kan njuta av bättre ljud från den trådlösa subwoofern
genom att välja ljudfältsläge. (Se sidan 15)
TOOLS
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
DIMMER
DRC
TV CH
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
▪ Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
▪ Om huvudenheten slås av kommer den trådlösa subwoofern att växla till standby-läge och
visas STANDBY-indikatorn i den översta skärmen. Efter 30 sekunder ska den blå LINKindikatorn börja blinka.
▪ Om enheter som t.ex. mikrovågsugn, trådlöst LAN och Bluetooth använder samma frekvens
(2,4 GHz eller 5,8 GHz) och är placerade nära systemet kan det blir störningar i ljudet.
▪ Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på
omgivande miljö. Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten
och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte
kan gå igenom metall.
▪ Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning ska du följa steg 1-4 ovan för att
försöka återupprätta anslutningen mellan huvudenheten och den trådlösa subwoofern.
▪ Den trådlösa subwoofern har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten
eller fukt.
▪ Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa subwooferns närhet, för att
få optimal lyssning.
12
LADDADENTRÅDLÖSASÄNDAREN
1. Anslut den trådlösa sändaren till laddningsenheten.
. Anslut DC-strömadaptern till ett vägguttag.
• Laddningsindikatorn tänds och laddningen startar.
Efter att batteriet har laddats helt blir
laddningsindikatorn grön.
ANVÄNDNINGSSTATUSFÖR
LADDNINGSINDIKATORNSLED-LAmPA
LIN
K
STA
N
LINK
DB
Y
STAN
DB
Y
CH
AR
Skärm
Funktion
GRÖNLED-LAmPAPÅ
Ström på/laddning klar
RÖDLED-LAmPAPÅ
Laddar
GE
CH
AR
GE
▪ Indikeringen är laddningsstatus för det inbyggda batteriet i huvudenheten för iPod.
Kontrollera laddningsstatus för iPod/iPhone genom att kontrollera laddningsindikteringen för
dess batteri.
▪ Den trådlösa sändaren kan bara laddas av medföljande adapter.
iPod/iPhone-mODELLERSOmKANANVÄNDASmEDDENHÄRPRODUKTEN
iPodNano
Classic
iPod5G
1Gtouch
2Gnano
iPhone
iPhone3G
4Gnano
120GBClassic
2Gtouch
iPhone3GS
160GBClassic
5Gnano
▪ “Made for iPod” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats
för specifik anslutning till iPod och har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
▪ “Made for iPhone” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till
iPhone och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
▪ Apple ansvarar inte för att användning av den här enheten sker i enlighet med gällande
säkerhetsstandarder och regelverk.
▪ Funktioner som inkluderar volymkontroll kanske inte fungerar korrekt för andra modeller än
de som listas ovan. Uppdatera programvaran iPod/iPhone till den senaste versionen om
det inträffar problem med modellerna som är listade ovan.
1
●ANSLUTNINGAR
Du kan njuta av bättre musikkvalitet genom högtalarna genom att skicka ljudsignalen för iPod/iPhone via en
trådlös sändare.
Den trådlösa sändarens länknings-ID är förinställt och huvudenheten och den trådlösa sändaren ska länka
(ansluta trådlöst) automatiskt vid påslagning av huuvdenheten. Om länkindikatorn inte tänds när huvudenheten
och den trådlösa sändaren är påslagna måste ID-inställningen göras manuellt. (Se sidan 14)
Slå på huvudenheten och anslut iPod/iPhone till den trådlösa sändaren.
Tryck på knappen O/AINPUT på fjärrkontrollen för att välja ”iPod”-läge.
INmATNINGS-läget på huvudenheten växlar enligt följande om du upprepat trycker på DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡
ANALOG ➡ iPod (Se sidan 16) Ljudlisten kommer inte att avaktiveras om iPod/iPhone inte ansluts till den
trådlösa sändaren.
SWE
ANVÄNDAiPod/iPhonemEDENTRÅDLÖSDOCKNINGSENHETFÖR
iPod/iPhone
LÄNKATRÅDLÖSSÄNDAREmEDHUVUDENHETEN
Ange ett ID för subwoofern innan du anger ett sändar-ID. (Se sidan 12)
1. Slå av hemmabioanläggningen (HW-C470).
2. Tryck på knappen "AV SYNC" på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
Standby-lampan på HW-C470 blinkar en gång.
3. Anslut iPod/iPhone till den trådlösa sändaren.
4. Slå på iPod/iPhone. Tryck på knappen ”ID SET” på baksidan
av den trådlösa sändaren och håll de intryckt i 5 sekunder.
Länkbelysningen på den trådlösa mottagaren blinkar snabbt.
5. Slå på hemmabion (se till att den LED-lampan för den trådlösa
sändarlänken år PÅ). Om du vill lyssna på musik från din iPod/
iPhone via hemmabion väljer du iPod som källa för hemmabion.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
INFO
• Du kan kontrollera högtalarvolymen för iPod/iPhone med en
volymratt eller volymindikator.
• När iPod/iPhone stoppas eller är i energisparläge övergår en
trådlös sändare till viloläge.
När iPod/iPhone övergår till djupt viloläge slås den trådlösa
sändaren av.
POWER
MENU
VOL/CONTROL
TOOLS
INFO
MUTE
TV CH
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DRC
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
ANVÄNDNINGSSTATUSFÖRDENTRÅDLÖSASÄNDARENSLED-LAmPA
Skärm
LEDPÅ
LEDBLINKAR
(Lång blinkning)
LEDBLINKAR
(Kort blinkning)
Funktion
LÄNK
(BlåLED)
Hopparning klar
STANDBY
(RödLED)
STANDBY
Bearbetar iPod/iPhone
LÅGT BATTERI
Bearbetar hopparning
Hopparning
misslyckades
LIN
K
STA
ND
BY
CH
A
LI
N
RG
E
K
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
▪ Om du använder huvudenheten nära en trådlös enhet, exempelvis en bärbar dator, en AP,
eller Wifi, kan det inträffa instabilitetsproblem.
▪ Koppla inte in subwoofern och iPod/iPhone samtidigt. Om du kopplar in dem samtidigt
kanske inte iPod/iPhone och subwoofer ansluter till ljudlisten.
1
SWE
ANSLUTA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Det här avsnittet förklarar två sätt (digital och analogt) att ansluta enheten till TV:n.
Den här enheten är försedd med två optiska, digitala uttag och ett analogt ljuduttag för anslutning till en TV.
ONLY FOR UPDATE
● anslutningar
AUDIO IN
Audiokabel (medföljer)
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
Vit
White
OPTIC
AL
ELLER
DIGITA
L
AUDIO
IN 2
AUDIO
OUT
L
R
Red
Röd
Optisk kabel (medföljer)
OPTICAL
OUT
ELLER
OPTICAL
OUT
Optisk kabel (medföljer)
BD/DVD-spelare/Digitalbox/
Spelkonsol
AUDIO IN
Anslut AUDIO IN på huvudenheten till AUDIO OUT på TV:n.
Kontrollera att anslutningens färger matchar.
ELLER,
DIGITAL AUDIO IN 1,2
Anslut den digitala ingången på huvudenheten till OPTICAL OUT på TV:n eller källenheten.
▪ Anslut inte strömsladden på den här produkten eller din TV till vägguttaget förrän alla
anslutningar mellan komponenterna är kompletta.
▪ Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
▪ Du kan ansluta den här enheten till andra externa komponenter.
(exempelvis DVD-spelare, kabel-tv-box etc.)
▪ Endast en optisk kabel medföljer.
▪ Om du väljer “ANALOG” utan att ansluta ljudkabeln slås enheten av automatiskt efter 20
minuter.
15
funktioner
GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
Slå på/av strömmen
POWER
TV POWER
MENU
TV POWER
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
POWER
EXIT
MUTE
MENU
TOOLS
POWER
TV POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
INFO
MENU
VOL/CONTROL
EXIT
TOOLS
MUTE
O/A
INPUT
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
Justera volymen
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
EXIT
AV SYNC
TV CH
S/W
LEVEL
AV SYNC
S.VOL
DRC
POWER
ELLER,
Tryck på VOL +/– på fjärrkontrollen för att öka eller minska volymen.
• Det numeriska värdet för volymnivån visas på frontpanelens display.
AV SYNC
TV POWER
MENU
Tryck lätt på VOL +/– på frontpanelen.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
DRC
MUTE
SOUND
MODE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
DIMMER
2. T
ryck lätt på POWER ( ) på frontpanelen.
ELLER,
Tryck på POWER på fjärrkontrollen för att slå av strömmen.
TV CH
AUTO
POWER
INFO
1. T
ryck lätt på POWER ( ) på frontpanelen.
ELLER,
Tryck på POWER på fjärrkontrollen för att slå på strömmen.
▪ En av volymnivåerna ökar eller minskar när du trycker på VOL +/–.
▪ Om du bara vill lyssna på ljud från Crystal Surround Air Track
måste du slå av TV:ns högtalare i TV:ns ljudinställning. Se den
bruksanvisning som medföljer din TV.
TOOLS
AVANCERADE FUNKTIONER
INFO
POWER
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
EXIT
Aktivera tyst läge för ljudet
TV POWER
MENU
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Den här funktionen är användbar när det ringer på dörren eller en telefon
ringer.
1. Tryck på knappen MUTE (
) på fjärrkontrollen för att tysta ljudet.
2. T
ryck på MUTE på fjärrkontrollen igen (eller tryck på VOL +/–) för att
återställa ljudet.
Välja ingångsläge
Du kan välja antingen optisk digital ingång, ljudingång eller iPod-läge.
Tryck på O/A INPUT på fjärrkontrollen eller peka på IN PUT MODE på
frontpanelen flera gånger för att välja optisk digital ingång, ljudingång eller
iPod-läget.
Ingångsläge
Optisk digital ingång
Ljudingång
iPod-läge
16
Display
DIGI. 1
DIGI. 2
ANALOG
iPod
Du kan välja mellan 7 olika ljudfältslägen (NYHETER, DRAMA, SPORT, SPEL,
BIO, MUSIK och PASS (originalljud)) beroende på typ av källa du vill titta på.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
O/A
POWER
AUTO
POWER
O/A
INPUT
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
TVSOUND
POWER
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
AV SYNC
S.VOL
MENU
DRC
AV SYNC
TOOLS
Tryck på SOUND MODE på fjärrkontrollen eller peka på SOUND FIELD
MODE på frontpanelen flera gånger för att välja önskat ljudfältsläge.
Ljudfältsläge
Funktion
PASS
Välj PASS-läge om du vill njuta av originalljud.
MUSIC
Välj MUSIC-läge om du vill spela upp musikkällor.
NEWS
Välj NEWS-läge om du vill spela upp nyhestskkällor.
DRAMA
Välj DRAMA-läge om du vill spela upp dramakällor.
CINEMA
Välj CINEMA-läge om du vill spela upp filmkällor.
SPORTS
Välj SPORTS-läge om du vill spela upp sportkällor.
GAME
● funktioner
INFO
POWER
Välj GAME-läge om du vill spela upp spelkällor.
Använda funktionen AUTO POWER LINK
INFO
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
Crystal Surround Air Track slås automatiskt på när du slår på stömmen på en
TV eller annan enhet som ansluts till Air Track med den optiska kabeln.
Tryck på knappen AUTO POWER på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Funktionen autopåslagningslänken slås på eller av varje gång du trycker på
AUTO POWER.
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
AUTO POWER LINK
På
Av
Display
STRÖMLÄNK PÅ
STRÖMLÄNK AV
▪ Om en TV eller annan enhet ansluts till Air Track med den
optiska kabeln urkopplad och det inte finns någon signalingång
slås Air Track av efter 20 minuter.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
POWER
INFO
TV POWER
TV CH
MUTE
MENU
TOOLS
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
S.VOL
Använda TV-funktionerna
EXIT
VOL/CONTROL
DRC
AV SYNC
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
POWER
O/A
INPUT
MENU
TV POWER
S/W
LEVEL
1. Tryck på knappen TV POWER på fjärrkontrollen för den här enheten.
2. Tryck på knappen TV CH på fjärrkontrollen för att välja TV-kanal.
3. Välj en av ljudfältlägesknapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat
ljudfältsläge.
TV CH
AUTO
POWER
▪ Fjärrkontrollen kan bara användas för att styra TV-apparater från
Samsung.
SOUND
MODETOOLS
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
Använda funktionen PROGRAMNIVÅ
INFO
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
AV SYNC
S.VOL
DRC
Du kan styra basvolymen med programnivåknappen på fjärrkontrollen.
1.Tryck på knappen S/W Level på fjärrkontrollen.
2.”SW 00” visas på displayen.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
EXIT
AV SYNC
SWE
Använda ljudfältsläge
3.Tryck på ”+” på VOL/CONTROL-knappen om du vill öka volymen på
subwoofern. Du kan ställa in den mellan SW+01 och SW+06.
4.Tryck på ”-” på VOL/CONTROL-knappen om du vill minska volymen på
subwoofern. Du kan ställa in den mellan SW-01 och SW-06.
17
MENU
TOOLS
INFO
POWER
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
AV SYNC
S.VOL
S/W
LEVEL
DRC
POWER
TOOLS
INFO
TOOLS
INFO
EXIT
MUTE
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
AV SYNC
S.VOL
S/W
LEVEL
DRC
POWER
TOOLS
INFO
TOOLS
INFO
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
EXIT
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
AV SYNC
TV POWER
MENU
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
TV POWER
MENU
POWER
TV CH
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
S.VOL
EXIT
Använda funktionen AV-SYNK
Video kan visas i långsammare takt än ljud vid anslutning till en digital TV.
Om detta inträffar kan du justera ljudfördröjningstiden för att anpassa till
videon.
Tryck upprepade gånger på knappen AV SYNC på fjärrkontrollen för den
här enheten.
• Du kan använda knappen + , - för att ställa in ljudfördröjningstiden mellan
0 ms och 300 ms.
Använda DRC-funktionen
Den här funktionen balanserar skillnaden mellan de högsta och det lägsta
ljuden.
Du kan använda den här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när du tittar
på film på med låg ljudnivå, t.ex. på natten.
TV POWER
MENU
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
AV SYNC
TV POWER
MENU
POWER
TV CH
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
MENU
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Tryck på knappen DRC på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Använda funktionen DIMMER
Tryck på Dimmer för att styra displayens ljusstyrka.
Om du håller in knappen DRC(DIMMER) i mer än 4 sekunder blir
skärmen mörkare och meddelandet "DIMMERNIVÅ 1" visas på
displayen. Om knappen hålls in igen blir skärmen ljusare och
meddelandet "DIMMERNIVÅ 2" visas på displayen.
Använda S.VOL-funktionen
Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du volymen mot en
drastisk volymändring vid byte av kanal eller scen.
Tryck på knappen S.VOL på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
S.VOL ON ➡ S.VOL OFF
PROGRAMUPPGRADERING
Samsung kan erbjuda uppgraderingar för systemfirmwaren
Crystal Surround Air Track i framtiden.
Besök hemsidan samsung.com eller kontakta ett kundcenter för
Samsung för att få information om hur du hämtar
uppgraderingar och använder en USB-enhet.
Uppgraderingar kan göras genom att ansluta en USB-enhet till
USB-porten på Air Track.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ För in en USB-enhet, som innehåller firmware-uppgraderingen, i USB-porten på baksidan av huvudenheten.
▪ Var försiktig så att du inte kopplar från strömmen eller avlägsnar USB-enheten under tiden uppgraderingarna
18
pågår. Huvudenheten stängs av automatiskt efter att firmware-uppgraderingen. Egna inställningar återställs till
fabriksstandard vid programuppgradering. Vi rekommenderar att du skriver ner egna inställningar så att du enkelt
kan göra om dem efter en uppgradering.
▪ Om firmware-uppgraderingen misslyckas rekommenderar vi att du formaterar alla USB-data i FAT16 och
försöker igen.
▪ I uppgraderingssyfte ska du inte formatera USB-data i NTFS eftersom det filsystemet inte stöds.
▪ Vissa USB-enheter kanske inte stöds, beroende på tillverkare.
SWE
felsökning
Kontrollera följande innan du begär service.
Problem
Kontrollera
Åtgärd
• Är strömsladden inkopplad i
uttaget?
• Koppla in kontakten i
vägguttaget.
En funktion fungerar inte när
knappen trycks in.
• Finns det statisk elektricitet i
luften?
• Koppla från strömkontakten
och anslut igen.
Det hörs inget ljud.
• Är enheten korrekt ansluten
till din TV?
• Är Mute-funktionen på?
• Är volymen inställd på
minimum?
• Anslut dem korrekt.
• Tryck på Mute-knappen för
att avbryta funktionen.
• Justera volymen.
Bilden visas inte på TV:n när
funktionen är vald.
• Är TV:n korrekt ansluten?
• Anslut dem korrekt.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Är batterierna slut?
• Är det för stort avstånd
mellan fjärrkontrollen och
huvudenheten?
• Byt ut mot nya batterier.
• Styr på nära avstånd.
Ljudet från vänster/höger kanal
blir motsatt.
• Är höger/vänster
ljudutgångskablar från TV:n
korrekt anslutna?
• Kontrollera vänster/höger
kanal och anslut ordentligt.
"Searching (Söker)" visas på
VFD.
• Är subwoofern ansluten?
• Kontrollera att subwoofern
är påslagen.
19
● felsökning
Enheten slås inte på.
bilaga
SPECIFIKATIONER
Strömförbrukning i standby-läge 0.75W
Strömförbrukning
ALLMÄNT
Huvudenhet 45W
Subwoofer
Huvudenhet 2.3 kg
Vikt
Subwoofer
Mått (B x H x D)
5.4 kg
Huvudenhet 957 x 91.9 x 45.9 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Driftstemperaturintervall
+5°C till +35°C
Intervall för luftfuktighet
10 % till 75 %
Huvudenhet 80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Utgångseffekt
Subwoofer
FÖRSTÄRKARE Ingångskänslighet/impedans
FREKVENSSVAR
20W
120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
450mV/20KΩ
S/N-förhållande (analog ingång)
65 dB
Separation (1kHz)
70 dB
Analog ingång
20Hz~20kHz (±3 dB)
Digital ingång/48 kHz PCM
20Hz~20kHz (±3 dB)
* S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-17-filter (Audio
Engineering Society).
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
HT-WDC10
Elförsörjning
Adapter : AC 230V 50Hz , laddningsenhet: DC 5V 2A
Strömförbrukning
10W
Vikt
0.10 kg (total)
Mått (B x H x D)
Trådlös sändare: 40.6 x 89 x 28 mm
Laddningsenhet: 51 x 28 x 51 mm
Intervall för driftstemperatur +5°C till +35°C
20
Intervall för luftfuktighet
10% ~ 75%
Laddningstid
90min ± 10min
Tillgänglig körtid
180min ± 30min (Tiden kan variera beroende på förhållanden för iPod eller
iPhone)
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta
Samsung Support.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
Austria
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Contact Center 
Area
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
www.samsung.com
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
Switzerland
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
China
Hong Kong
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
010-6475 1880
(852) 3698-4698
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
Malaysia
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
Philippines
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
Thailand
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
Vietnam
1 800 588 889
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
U.a.e
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
India
Web Site
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/ (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande
fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i
EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för
hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören
(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till
förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om
var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement