Samsung HW-D570 User guide
HW-D570
Crystal Surround Air Track
(Aktivt högtalarsystem)
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på
adressen
www.samsung.com/register
egenskaper
Aktivt högtalarsystem
Den här enheten är försedd med ett aktivt högtalarsystem som erbjuder hög ljudkvalitet i en enkel enhet.
Den här enheten kräver inga satellithögtalare och kablage, vilket normalt sett associeras med traditionella
surroundljudsystem.
Fjärrkontoll med flera funktioner
Den medföljande fjärrkontrollen kan användas för att kontrollera TV:n som är ansluten till enheten.
Fjärrkontrollen har en TV-hotkey som gör det möjligt för dig att utföra olika åtgärder med bara en knapptryckning.
Specialljudläge
Du kan välja mellan 7 olika ljudfältslägen (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Originalljud)) beroende på typ av innehåll du vill titta på.
Kompatibilitet med tekniker
Den här enheten använder avkodare som är kompatibla med Dolby Digital och DTS (Digital Theater Systems).
− Dolby Digital
D
et här är standardljudformatet som används på DVD-skivor och andra helt digitala media.
Den här surroundtekniken levererar högkvalitativt digitalt ljud för upp till 5.1 diskreta kanaler för att producera
en riktad och mer realistisk effekt.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS erbjuder en diskret 5.1 CH digital ljudsignal för både musik- och filminnehåll och använder mindre
komprimering än Dolby Digital för rikare ljud.
Trådlös subwoofer
Samsungs trådlösa modul eliminerar behovet av kablar som dras mellan huvudenhet och subwoofer.
Istället ansluts subwoofern till en kompakt, trådlös modul som kommunicerar med huvudenheten.
3D-djupsljud
3D-ljudet tillägger djup och rymlighet för att lyssna på din upplevelse.
HDMI
HDMI överför video- och ljudsignaler simultant, vilket ger en klarare bild.
Enheten stöder ARC-funktionen så att du kan lyssna på TV-ljud med Crystal Surround Air Track genom att bara
använda en HDMI-kabel. (Den här funktionen är bara tillgänglig om en ARC-kompatibel TV ansluts.)
Trådlös dockningsenhet för iPod/iPhone
Du kan njuta av bättre musikkvalitet genom högtalarna genom att skicka ljudsignalen för iPod/iPhone via en trådlös
sändare.
SWE
VAD INGÅR
Se medföljande tillbehör nedan.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Fjärrkontroll
/ batterier (AAA-storlek)
HDMI-kabel (A till C-typ)
Väggfäste
(För Subwoofer-strömkabel 1EA)
Bruksanvisning
Audiokabel
Toroidal ferritkärna
CH
AR
GE
Trådlös dockningsenhet för iPod/iPhone : HT-WDC10
CH
AR
GE
CH
AR
LI
GE
LI
N
NK
STA
BY
DB
Y
CHAR
Trådlös sändare
K
STAN
ND
GE
Laddningsenhet
DC-strömkod
DC-strömadapter
LINK
STAND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ Tillbehören kan se något annorlunda ut än de på bilderna ovan.
säkerhetsinformation
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
Den här symbolen varnar för att
högspänningskomponenter som kan
orsaka elstötar finns inuti enheten.
Den här symbolen anger att viktiga bruksoch skötselanvisningar medföljer.
VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.
• Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
• Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara
lättåtkomlig.
FÖRSIKTIGT
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser,
placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.
SWE
SÄKERHETSANVISNINGAR
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten
horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7,5-10 cm). Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig
användning.
För att helt koppla enheten från ström måste du ta ur kontakten ur vägguttaget, gör det om enheten inte ska användas under en längre
period.
Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget.
Blixtnedslag kan skada enheten.
Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor.
Detta kan leda till överhettning av enheten.
Phones
Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven
hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om
enheten inte fungerar korrekt.
Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är
endast avsedd för hemmabruk.
Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga
temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta
cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.
Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier
som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
5
innehållsförteckning
egenskaper
2
3
Egenskaper
Vad ingår
Säkerhetsinformation
4
5
Svarning
Säkerhetsanvisningar
Komma igång
7
Innan du använder bruksanvisningen
Beskrivningar
8
9
Frontpanel
Bakpanel
2
4
7
8
10
11
Fjärrkontroll
Anslutningar
11 Installera väggfästet
12 Ansluta den trådlösa subwoofern
13 Fästa den toroidformade ferritkärnan på
subwooferns strömsladd
13 Installera toroid ferritkärna till subwoofer
14 Använda ipod/iphone med en trådlös
dockningsenhet för ipod/iphone
14 Ladda den trådlösa sändaren
15 Länka trådlös sändare med huvudenheten
16 Ansluta crystal surround air track
funktioner
18 Grundlägande funktioner
18 Avancerade funktioner
21 Programuppgradering
felsökning
22 Felsökning
18
22
23
bilaga
10 Fjärrkontrollens utseende
23 Specifikationer
SWE
komma igång
INNAN DU ANVÄNDER BRUKSANVISNINGEN
Se till att kontrollera följande innan du använder bruksanvisningen.
Ikoner som används i bruksanvisningen
Term
Anmärkning
Obs
● komma igång
Ikon
Definition
Denna behandlar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningar kan
avbrytas.
Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för
varje funktion att fungera.
Om användningen av bruksanvisningen
1) Läs igenom säkerhetsinformationen innan du använder produkten. (Se sidan 4)
2) Se avsnittet Felsökning om det inträffar ett problem. (Se sidan 22)
Upphovsrätt
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan
föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.
beskrivningar
FRONTPANEL
1
2
Skärm
3
4
5
Visar aktuellt läge.
INMATNINGSLÄGE Väljer HDMI-ingång eller optisk ingång eller ljud- eller W-iPod-ingång.
SOUND MODE
Väljer ljudläge.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Originalljud))
VOLUME +/-
Kontrollerar volymnivå.
POWER-knapp
Slår på och av Crystal Surround Air Track.
▪ När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera
ljud.
ONLY FOR UPDATE
SWE
BAKPANEL
1
ONLY FOR UPDATE
● beskrivningar
ONLY FOR UPDATE
6
2
AUDIO IN
HDMI
OUT
(ARC)
DIGITA
L
AUDIO
IN
4
2
3
OPTICA
L
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
(TV)
HDMI
IN 2
5
HDMI
IN 1
USB-PORT
(ENDAST FÖR S/WUPPDATERINGAR )
Du kan uppdatera den här enhetens programvara via USB-porten.
AUDIO IN-UTTAG
Anslut den analoga utgången för en extern enhet.
DIGITAL AUDIO IN
1,2
Anslut till den digitala utgången (optisk) för en extern enhet.
HDMI-UTGÅNG
Sänder digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMI-kabel.
5
HDMI-INGÅNG, 1, 2
UTTAG
Tar emot digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMIkabel.
6
STRÖMKABEL
Koppla i strömkabeln i eluttaget.
▪ Håll i kontakten när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget.
Dra inte i kabeln.
▪ Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till huvudenheten förrän alla
anslutningar mellan komponenterna är slutförda.
fjärrkontroll
FJÄRRKONTROLLENS UTSEENDE
POWER -knapp
Turns the Crystal Surround Air
Track on and off.
POWER
TV INFO
Använd det här alternativet för
att visa TV-analinformationen.
VOLYM
Ändra enhetens volymnivå.
MUTE
Tystar ljudet från enheten.
Tryck igen för att återställa
ljudet till föregående volymnivå.
3D SOUND
Den här egenskapen lägger till
djup och rymligheten till ljudet.
SMART VOLUME
Reglerar och stabiliserar
volymnivån vid stora
volymförändringar.
TV POWER
TV CHANNEL
Växlar mellan tillgängliga
TV-kanaler.
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV POWER -KNAPP
Slår på och av TV:n.
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC
Du kan styra displayens
ljusstyrka.
Du kan använda den här
funktionen för att få Dolby
Digital-ljud när du tittar på
film på med låg ljudnivå, t.
ex. på natten (Standard, MAX,
MIN).
SOUND MODE
Väljer ljudläge.
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (Originalljud))
INPUT SELECT
Väljer HDMI, digital (optisk)
ingång och ljud- eller W.iPodingång.
AUTO POWER
Synkroniserar Air Track via optisk
anslutning och optiskt uttag, så att det
slås på automatiskt när du slår på TV:n.
Anynet+
Anynet+ är en funktion som gör det
möjligt för dig att kontrollera andra
enheter från Samsung med
fjärrkontrollen för Samsung-TV:n.
AUDIO
Den här knappen gör det
möjligt för dig att lyssna på ljud
från Air track eller TV:n.
S/W LEVEL, AV SYNC
Justerar subwoofer-nivån.
Använd för att hjälpa till att
synka video till ljud vid
anslutning till en digital TV.
▪ Fjärrkontrollen kan bara användas för att styra TV-apparater från Samsung.
▪ Beroende på TV:n du använder kanske du inte kan använda fjärrkontrollen för TV:n. I det
här fallet kan du styra TV:n med den medföljande fjärrkontrollen.
Installera batterierna i fjärrkontrollen
1. Lyft locket på baksidan av
fjärrkontrollen uppåt som
bilden visar.
2. Installera två AAA-batterier.
Kontrollera att batteriernas “+” och “–” –
ändar placeras enligt diagrammet inuti
batterifacket.
3. Sätt tillbaka locket.
Batterierna varar i ungefär
ett år vid normalt TVtittande.
Fjärrkontrollens användningsintervall
Fjärrkontrollen kan vändas upp till ca 7 meter rak linje. Den kan även användas i en horisontell vinkel på upp till
30° från fjärrkontrollens sensor.
10
SWE
anslutningar
INSTALLERA VÄGGFÄSTET
Du kan använda väggfästet för att montera den här enheten på väggen.
Installationsanvisningar
1. Placera väggfästet på en vägg och dra åt med två
skruvar (medföljer ej).
2. Montera sedan enheten i överensstämmande
spår på väggfästet. För säker installation, se till att
monteringsplattorna går ner i bottenhålet.
1
2
3. Så här slutför du monteringen av väggfästet.
2 tum (5 cm) eller mer
▪ Häng inget på den installerade enheten och undvik att slå på enheten.
▪ Montera produkten ordentligt så att den inte ramlar ned. Om den ramlar ned kan det
orsaka skada på person eller produkten.
▪ När hemmabiosystemet är monterat på en vägg ska du se till att inga barn är i närheten så
att de kan dra i kablarna, eftersom det kan göra att enheten ramlar ned.
▪ För optimal prestanda vid vägginstallation, ska högtalarsystemet stå minst 5 cm från TV:n.
11
● anslutningar
• Installera inte produkten på någon annan plats än en helt lodrät vägg
• Installera inte på en plats där produkten utsätts för hög temperatur eller luftfuktighet, eller på en vägg som
inte klarar dess vikt.
• Kontrollera att väggen håller. Om väggen inte är tillräckligt stark för produktmonteringen ska du se till att
förstärka den före installationen.
• Kontrollera väggens material. Om väggen är tillverkad av gipsplattor, marmor eller järnreglar ska du köpa
och använda lämpliga skruvar.
• Kablar som är anslutna till externa enheter ska anslutas till utrustningen för installationen.
• Se till att slå av och dra ur kontakten på enheten innan installation. Annars kan det leda till kortslutning.
ANSLUTA DEN TRÅDLÖSA SUBWOOFERN
Subwooferns länknings-ID är förinställt och huvudenheten och subben ska länka (ansluta trådlöst) automatiskt
vid påslagning. Om länkindikatorn inte lyser när huvudenheten och subwoofern slås på ska du ställa in ID
enligt följande beskrivning.
1. Anslut strömkablarna på huvudenheten och subwoofern till ett eluttag.
2. Tryck på knappen ID SET på baksidan av subwoofern med ett litet spetsigt föremål och håll den intryckt
i 5 sekunder.
• STANDBY-indikatorn stängs av och LÄNK-indikatorn (blå LED) blinkar snabbt.
STANDBY
LINK
POWER
3. Vänta tills huvudenheten slås av (STANDBY-läge) och håll in
knappen MUTE på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
POWER
4. Strömindikatorn på huvudenheten släcks och tänds och övergår
sedan till STANDBY -läge.
• Huvudenheten och subwoofern är nu länkade (anslutna).
• Länkindikatorn (blå lysdiod) på subwoofern tänds.
• Du kan njuta av bättre ljud från den trådlösa subwoofern genom att
välja ljudläge. (Se sidan 19)
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
▪ Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten. AUDIO
▪ Om huvudenheten slås av kommer den trådlösa subwoofern att växla till standby-läge och
AH59-02330A
visas STANDBY-indikatorn i den översta skärmen. Efter 30 sekunder ska den blå
LINKindikatorn börja blinka.
▪ Om du använder en enhet som har samma frekvens (5.2GHz eller 5.8GHz) nära systemet kan
vissa ljudstörningar höras på grund av störningar.
▪ Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på
omgivande miljö. Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten
och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte
kan gå igenom metall.
▪ Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning ska du följa steg 1-4 ovan för att
försöka återupprätta anslutningen mellan huvudenheten och den trådlösa subwoofern.
▪ Den trådlösa subwoofern har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller
fukt.
▪ Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa subwooferns närhet, för att få
optimal lyssning.
12
SWE
FÄSTADENTOROIDFORMADEFERRITKÄRNANPÅSUBWOOFERNS
STRÖMSLADD
Om du fäster en toroidformad ferritkärna på huvudenhetens strömsladd
hjälper det till att förhindra RF-störningar från radiosignaler.
1. Drag ut fixerfliken på den toroidformade ferritkärnan för att öppna den.
2. Gör tre öglor i subwooferns strömkabel.
● anSlutningar
3. Fäst den toroidformade ferritkärnan på subwooferns strömsladd enligt bilden
och tryck tills det klickar.
INSTALLERATOROIDFERRITKÄRNATILLSUBWOOFER
Lyft upp för att avaktivera spärren och öppna kärnan.
Stäng låset igen.
Vrid strömkabeln tre varv runt spolen.
(Vira dem med 5-10 cm avstånd från strömbrytaren).
1
ANVÄNDAiPod/iPhoneMEDENTRÅDLÖSDOCKNINGSENHETFÖRiPod/iPhone
Du kan njuta av bättre musikkvalitet genom högtalarna genom att skicka ljudsignalen för iPod/iPhone via en
trådlös sändare.
För att länka huvudenheten med en trådlös sändare måste du göra ID-inställningarna när både huvudenheten
och den trådlösa sändaren är i standby-läge.
Slå på huvudenheten och anslut iPod/iPhone till den trådlösa sändaren.
Tryck på knappen InPuT SeleCT på fjärrkontrollen för att välja "W iPod"-läge.
Läget InPuT SeleCT på huvudenheten växlar enligt följande.
Tryck flera gånger på DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod ➡ HDMI.1 ➡ HDMI.2 (Se sidan 20)
Ljudlisten kommer inte att avaktiveras om iPod/iPhone inte ansluts till den trådlösa sändaren.
För mer information om HT-WDC10, se bruksanvisningen för HT-WDC10.
LADDADENTRÅDLÖSASÄNDAREN
1. Anslut den trådlösa sändaren till ladd.
2. Anslut DC-strömadaptern till ett vägguttag.
• Laddningsindikatorn tänds och laddningen
startar.Efter att batteriet har laddats helt blir
laddningsindikatorn grön.
ANVÄNDNINGSSTATUSFÖR
LADDNINGSINDIKATORNSLED-LAMPA
LIN
K
STA
LINK
STAN
DB
Y
ND
BY
CH
AR
Skärm
Funktion
GRÖNLED-LAMPAPÅ
Ström på/laddning klar
RÖDLED-LAMPAPÅ
Laddar
GE
CH
A
RG
E
▪ Indikeringen är laddningsstatus för det inbyggda batteriet i huvudenheten för iPod.
▪ Kontrollera laddningsstatus för iPod/iPhone genom att kontrollera laddningsindikteringen för
dess batteri.
▪ Den trådlösa sändaren kan bara laddas av medföljande adapter.
iPod/iPhone-MODELLERSOMKANANVÄNDASMEDDENHÄRPRODUKTEN
iPodtouch
iPodclassic
iPodmedvideo
(1:a,2:a,3:e,4:e,5:e
och6:egenerationen)
iPhone4
iPhone3GS
iPhone3G
iPhone
(1:a,2:a,3:eoch4:e
generationen)
iPodnano
▪ “Made for iPod” och “Made for iPhone” står för att ett elektroniskt
tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPod och har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för
Apple. Apple ansvarar inte för att användning av den här enheten sker i enlighet med gällande
säkerhetsstandarder och regelverk. Observera att användningen av det här tillbehöret med
iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.
▪ iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhög Apple Inc. och
är registrerade i USA och i andra länder.
▪ Funktioner som inkluderar volymkontroll kanske inte fungerar korrekt för andra modeller än de som
listas ovan. Uppdatera programvaran iPod/iPhone till den senaste versionen om det inträffar problem
med modellerna som är listade ovan.
1
SWE
LÄNKATRÅDLÖSSÄNDAREMEDHUVUDENHETEN
Ange ett ID för subwoofern innan du anger ett sändar-ID. (Se sidan 12)
POWER
TV POWER
● anSlutningar
Turn off your Home Theater (HW-D570).
Tryck på knappen "3DSound" på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
Anslut iPod/iPhone till den trådlösa sändaren.
Slå på iPod/iPhone. Tryck på knappen "IDSET" på baksidan
av den trådlösa sändaren och håll de intryckt i 5 sekunder.
Länkbelysningen på den trådlösa mottagaren blinkar snabbt.
5. Slå på hemmabion (se till att den LED-lampan för den trådlösa
sändarlänken år PÅ). Om du vill lyssna på musik från din iPod/
iPhone via hemmabion väljer du iPod som källa för hemmabion.
1.
2.
3.
4.
LIN
K
STA
ND
BY
TV INFO
TV
CH
CH
VOL
AR
• Du kan kontrollera högtalarvolymen för iPod/iPhone med en
volymratt eller volymindikator.
• När iPod/iPhone stoppas eller är i energisparläge övergår en
trådlös sändare till viloläge. När iPod/iPhone övergår till djupt
viloläge slås den trådlösa sändaren av.
POWER
GE
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
ANVÄNDNINGSSTATUSFÖRDENTRÅDLÖSASÄNDARENSLED-LAMPA
Skärm
LEDON
LEDBLINKAR
(Lång blinkning)
LEDBLINKAR
(Kort blinkning)
Funktion
LÄNK
(BlåLED)
Hopparning klar
STANDBY
(RödLED)
STANDBY
Bearbetar iPod/iPhone
LÅGT BATTERI
Bearbetar hopparning
Hopparning
misslyckades
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
G
LI
N
K
E
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
▪ Om du använder huvudenheten nära en trådlös enhet, exempelvis en bärbar dator, en AP, eller
Wifi , kan det inträffa instabilitetsproblem.
▪ Koppla inte in subwoofern och iPod/iPhone samtidigt. Om du kopplar in dem samtidigt kanske
inte iPod/iPhone och subwoofer ansluter till ljudlisten.
15
ANSLUTA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
HDMI är ett digitalt standardgränssnitt för anslutning till sådana enheter som TV, projektor, DVD-spelare, Bluray-spelare digital-tv-box och mycket mer.
HDMI avlägsnar signalförluster från analog konvertering, vilket gör det möjligt för dig att njuta av video- och
ljudkvalitet, så som det ursprungligen skapades i den digitala källan.
.
ONLY FOR UPDATE
HDMI OUT
(ARC)
HDMI
OUT
(ARC)
HDMI-kabel
C-typ
(liten sida)
A-typ
(stor sida)
HDMI IN 1,2
HDMI
IN 2
HDMI-kabel
C-typ (liten sida)
HDMI
IN 1
A-typ
(stor sida)
Digitala enheter
HDMI OUT (ARC)
• ARC-funktionen aktiveras i DIGI1.-läget.
• Anslut en HDMI-kabel från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på din TV.
• D
en här produkten stöder ARC-funktionerna (Audio Return Channel) via en HDMI-kabel. Observera att ARCfunktionen bara stöds av porten HDMI OUT (ARC):
• A
RC-funktionen tillåter digitalt ljud att utsändas via porten HDMI OUT (ARC). Den kan bara aktiveras när Air Track
är anslutet till en TV som stöder ARC-funktionen.
• Anynet+ måste sättas på..
och,
OPTICAL
OUT
HDMI IN 1,2
Anslut HDMI-kabeln från uttaget HDMI IN på baksidan av produkten till uttaget HDMI OUT på dina digitala
enheter.
▪ Den lilla sidan på HDMI-kabeln är ansluten med Air Track.
▪ Den medföljande HDMI-kabeln är till för att ansluta till SAT och TV. Vid anslutning av
enheter med större avstånd än den medföljande kabeln ska du köpa en A-till-C-kabel
(mini).
▪ När du köper en HDMI-kabel för att ansluta källenheter ska du välja A-till-C-kabel (mini) för
att få tillräcklig längd på anslutningen.
16
SWE
ANSLUTA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Det här avsnittet förklarar två sätt (digital och analogt) att ansluta enheten till TV:n.
Den här enheten är försedd med två optiska, digitala uttag och ett analogt ljuduttag för anslutning till en TV.
ONLY FOR UPDATE
● anslutningar
AUDIO IN
AUDIO IN
Audio kabel
DIGITAL AUDIO IN 1, 2
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
White
OPTICA
L
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
(TV)
AUDIO
OUT
L
eller
R
Red
eller
OPTICAL
OUT
Optisk kabel
BD/DVDspelare/
Digitalbox/
Spelkonsol
AUDIO IN
Anslut AUDIO IN på huvudenheten till AUDIO OUT på TV:n eller källenheten.
Kontrollera att anslutningens färger matchar.
eller,
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) 1,2
Anslut den digitala ingången på huvudenheten till OPTICAL OUT på TV:n eller källenheten.
▪ Anslut inte strömsladden på den här produkten eller din TV till vägguttaget förrän alla
anslutningar mellan komponenterna är kompletta.
▪ Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten. Du kan
ansluta den här enheten till andra externa komponenter.
▪ Om du väljer “ANALOG” utan att ansluta ljudkabeln slås enheten av automatiskt efter 20 minuter.
▪ Om en TV eller annan enhet ansluts till Air Track med den optiska kabeln urkopplad och det
inte finns någon signalingång slås Air Track av efter 20 minuter. (Om det inte finns någon
ingångssignal på mer än 20 minuter från DIGITAL AUDIO IN 1 eller 2, stängs Air Track av.)
▪ När Air Track inte är kopplad till modellen HT-WDC10 i W.iPod-läget, så slås Air Track av
efter 20 minuter.
17
funktioner
GRUNDLÄGANDE FUNKTIONER
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Slå på/av strömmen
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
1.Tryck lätt på POWER ( ) på frontpanelen.
eller,
Tryck på POWER på fjärrkontrollen för att slå på strömmen.
AUDIO
2.Tryck lätt på POWER ( ) på frontpanelen.
eller,
Tryck på POWER på fjärrkontrollen för att slå av strömmen.
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
POWER
HDMI
TV POWER
Justera volymen
TV INFO
VOL
AV SYNC
AUDIO
INPUT
SELECT
S.VOL
AH59-02330A
HDMI
VOL
AV SYNC
Tryck lätt på VOLUME +/– på frontpanelen.
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
MUTE
AUDIO
eller,
Tryck på VOLUME +/– på fjärrkontrollen för att öka eller minska volymen.
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
• Det numeriska värdet för volymnivån visas på frontpanelens display.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
▪ En av volymnivåerna ökar eller minskar när du trycker på VOL +/–.
▪ Om du bara vill lyssna på ljud från Crystal Surround Air Track måste
du slå av TV:ns högtalare i TV:ns ljudinställning. Se den
bruksanvisning som medföljer din TV.
AVANCERADE FUNKTIONER
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Aktivera tyst läge för ljudet
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Den här funktionen är användbar när det ringer på dörren eller en telefon ringer.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
1.Tryck på knappen MUTE (
) på fjärrkontrollen för att tysta ljudet.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV POWER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
AH59-02330A
Använda funktionen för 3D-djupsljud
HDMI
TV SYNC
INFO
AV
AUDIO
TV
CH
MUTE
Funktionen för 3D-ljud lägger till djup och volym till ljudet med hjälp av
knappen 3D SOUND.
Tryck på 3D SOUND på fjärrkontrollen.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
18
2.Tryck på MUTE på fjärrkontrollen igen (eller tryck på VOLUME +/–) för att
återställa ljudet.
▪ När du slår på 3D-djupsljud ändras ljudläget automatiskt till PASS.
Du kan välja mellan 7 olika ljudfältslägen (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA,
SPORTS, GAME, PASS (Originalljud)) beroende på typ av källa du vill titta på.
SWE
Använda ljudläge
Tryck på SOUND MODE på fjärrkontrollen , eller peka på SOUND MODE
( ) på frontpanelen flera gånger för att välja önskat ljudfältsläge.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
• Välj PASS -läge om du vill njuta av originalljud.
POWER
TV POWER
TV POWER
VOL
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
AUTO
POWER
HDMI
▪ Vi rekommenderar att du väljer ett ljudläge baserat på källmaterialet
och din personliga smak.
TV
CH
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
▪ När du väljer ljudläet (förutom PASS) slås 3D-djupsljudet
automatiskt AV.
AH59-02330A
POWER
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
Använda TV-funktionerna
AUTO
DRC
POWER
TV
POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
SPK CONTROL
S/W LEVEL
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
HDMI
VOL
POWER
AH59-02330A
AV SYNC
HDMI
1.Tryck på knappen TV POWER på fjärrkontrollen för den här enheten.
2.Tryck på knappen TV INFO på fjärrkontrollen för att visa TV-kanalsinformation.
TV INFO
AV SYNC
AUDIO
TV
CH
TV POWER
MUTE
3.Tryck på knappen TV CH på fjärrkontrollen för att välja TV-kanal.
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
VOL
S.VOL
TV
INPUT
MUTESELECT CH
DIMMER
DRC
3D
SOUND
SPK CONTROL
POWER
S/WS.VOL
LEVEL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
HDMI
INPUT
AV SYNCSELECT
AUDIO
AUTO
POWER
DRC
AH59-02330A
AUTO
POWER
DRC
DIMMER
SAMSUNG.
AUTO
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
▪ Fjärrkontrollen kan bara användas för att styra TV-apparater från
SOUND
TV INFOMODE
SPK CONTROL
HDMI
Använda funktionen AUTO POWER LINK
Crystal Surround Air Track slås automatiskt på när du slår på stömmen på en TV
eller annan enhet som ansluts till Air Track med den optiska kabeln.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Tryck på knappen AUTO POWER på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Funktionen autopåslagningslänken slås på eller av varje gång du trycker på
AUTO POWER.
AH59-02330A
AUTO POWER LINK
På
Av
POWER
TV POWER
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
TV
CH
MUTE
TV POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Bara om Anynet+-funktionen är 'av', så fungerar enheten.
Använda funktionen PROGRAMNIVÅ
Du kan styra basvolymen med programnivåknappen på fjärrkontrollen.
1.Tryck på knappen S/W Level på fjärrkontrollen.
2.“SW 00” visas på displayen.
HDMI
AV SYNC
▪ Om en TV eller annan enhet ansluts till Air Track med den optiska
kabeln urkopplad och det inte finns någon signalingång slås Air
Track av efter 20 minuter.
TV INFO
VOL
Skärm
STRÖMLÄNK PÅ
STRÖMLÄNK AV
3.Tryck på “+” på LEVEL L-knappen om du vill öka volymen på
subwoofern. Du kan ställa in den mellan SW+01 och SW+06.
4.Tryck på “-” på LEVEL L-knappen om du vill minska volymen på
subwoofern. Du kan ställa in den mellan SW-01 och SW-06
19
● funktioner
POWER
TV INFO
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
DIMMER
Använda funktionen AV-SYNK
Video kan visas i långsammare takt än ljud vid anslutning till en digital TV.
Om detta inträffar kan du justera ljudfördröjningstiden för att anpassa till videon.
AUTO
POWER
DRC
POWER
SPK CONTROL
TVHDMI
POWER
Tryck upprepade gånger på knappen AV SYNC +/–. på fjärrkontrollen för
den här enheten.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AH59-02330A
TV INFO
AUDIO
AH59-02330A
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
DIMMER
Använda funktionen DIMER
INPUT
SELECT
S.VOL
POWER
TV INFO
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
POWER
Tryck på knappen DRC på fjärrkontrollen för den här enheten.
AUDIO
AH59-02330A
S/W LEVEL
Den här funktionen balanserar skillnaden mellan de högsta och det lägsta
ljuden. Du kan använda den här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när
du tittar på film på med låg ljudnivå, t.ex. på natten.
TV POWER
SPK CONTROL
AH59-02330A
VOL
Använda DRC-funktionen
AUTO
POWER
POWER
AUTO
POWER
• Du kan använda knappen + , - för att ställa in ljudfördröjningstiden mellan
0 ms och 300 ms.
TV
CH
MUTE
TV POWER
Tryck på Dimmer för att styra displayens ljusstyrka.
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
TV INFO
Tryck på knappen DIMMER på fjärrkontrollen för den här enheten.
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W
LEVEL
VOL
AH59-02330A
AV SYNC
MUTE
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV
CH
AUDIO
AH59-02330A
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
Använda S.VOLUME-funktionen
Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du volymen mot en
drastisk volymändring vid byte av kanal eller scen.
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
Tryck på knappen S.VOL på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Använda ingångsläge
POWER
TV POWER
Du kan välja antingen HDMI, optisk digital ingång eller ljud- eller W.iPodingång.
Tryck på INPUT SELECT på fjärrkontrollen , eller peka på INPUT
SELECT ( ) på frontpanelen flera gånger för att välja HDMI, optisk digital
ingång eller ljud- eller W.iPod-ingång.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
Ingångsläge
Optisk digital ingång
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
POWER
SOUND
MODE
AUTO
POWER
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Skärm
DIGI.1
DIGI.2
Ljudingång
ANALOG
iPod-läge
W.iPod
AH59-02330A
HDMI-ingång
HDMI.1
HDMI.2
▪ Trots att den bara visas på skärmen för ingångsläge är iPodanslutning inte möjlig med den här modellen. Den är bara
tillgänglig med modell HT-WDC10.
20
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
Använda Anynet+ (HDMI-CEC)
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter
från Samsung med fjärrkontrollen för Samsung-TV:n.
Anynet+ slås på och av varje gång du trycker på Anynet+.
1.Anslut produkten till en Samsung-TV med en HDMI-kabel.
(Se sidan 16)
SWE
POWER
TV
CH
MUTE
2.Ställ in funktionen Anynet+ på din TV. (Se bruksanvisningen för din TV
för mer information.)
● funktioner
▪ Funktionen Anynet+ stöder vissa knappar på fjärrkontrollen.
(TV POWER, TV INFO, TV CH)
POWER
TV POWER
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
logotyp för
(Om din TV har en logotyp för
den funktionen Anynet+.)
TV
CH
MUTE
TV POWER
utgångsupplösningar inte fungerar.
▪ Se bruksanvisningen för din TV. Kontrollera om det finns en
TV INFO
VOL
▪ Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMI-
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
så stöder
AUDIO-knapp
Den här knappen gör det möjligt för dig att välja mellan att lyssna på ljud
från TV:n eller från Air Track när du är ansluten via HDMI.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Tryck på knappen AUDIO på fjärrkontrollen för den här enheten.
AUDIO MODE
HDMI in
ARC
MODE
TV
AVR
TV
AVR
PROGRAMUPPGRADERING
Samsung kan erbjuda uppgraderingar för systemfirmwaren
Crystal Surround Air Track i framtiden.
Besök hemsidan samsung.com eller kontakta ett kundcenter
för Samsung för att få information om hur du hämtar
uppgraderingar och använder en USB-enhet.
Uppgraderingar kan göras genom att ansluta en USB-enhet till
USB-porten på Air Track.
Rullad skärmvisning
HDMI AUDIO TV
HDMI AUDIO AVR
SOUND TV
SOUND AVR
Skärm
SND TV
HDMI
S MUTE
TV ARC
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ För in en USB-enhet, som innehåller firmware-uppgraderingen, i USB-porten på baksidan av huvudenheten.
▪ Var försiktig så att du inte kopplar från strömmen eller avlägsnar USB-enheten under tiden uppgraderingarna
pågår. Huvudenheten stängs av automatiskt efter att firmware-uppgraderingen. Egna inställningar återställs till
fabriksstandard vid programuppgradering. Vi rekommenderar att du skriver ner egna inställningar så att du enkelt
kan göra om dem efter en uppgradering.
▪ Om firmware-uppgraderingen misslyckas rekommenderar vi att du formaterar alla USB-data i FAT16 och
försöker igen.
▪ I uppgraderingssyfte ska du inte formatera USB-data i NTFS eftersom det filsystemet inte stöds.
▪ Vissa USB-enheter kanske inte stöds, beroende på tillverkare.
21
felsökning
Kontrollera följande innan du begär service.
Problem
Kontrollera
Åtgärd
Enheten slås inte på.
• Är strömsladden inkopplad i
uttaget?
• Koppla in kontakten i
vägguttaget.
En funktion fungerar inte när
knappen trycks in.
• Finns det statisk elektricitet i
luften?
• Koppla från strömkontakten
och anslut igen.
Det hörs inget ljud.
• Är enheten korrekt ansluten
till din TV?
• Är Mute-funktionen på?
• Är volymen inställd på
minimum?
• Anslut dem korrekt.
• Tryck på Mute-knappen för
att avbryta funktionen.
• Justera volymen.
Picture does not appear on a TV
when the function is selected.
• Är TV:n korrekt ansluten?
• Anslut dem korrekt.
Bilden visas inte på TV:n när
funktionen är vald.
• Är batterierna slut?
• Är det för stort avstånd
mellan fjärrkontrollen och
huvudenheten?
• Byt ut mot nya batterier.
• Styr på nära avstånd.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Är höger/vänster
ljudutgångskablar från TV:n
korrekt anslutna?
• Kontrollera vänster/höger
kanal och anslut ordentligt.
"Searching (Söker)" visas på VFD. • Är subwoofern ansluten?
22
• Kontrollera att subwoofern
är påslagen.
SWE
bilaga
SPECIFIKATIONER
Modellnamn
HW-D570
Strömförbrukning
ALLMÄNT
Subwoofer
Subwoofer
20W
5.4 kg
Huvudenhet 1058 x 80 x 40.1 mm
Subwoofer
175 x 350 x 294.9 mm
Driftstemperaturintervall
+ 5 °C till 35 °C
Intervall för luftfuktighet
10 % till 75 %
Utgångseffekt
FREKVENSSVAR
Huvudenhet 45W
Huvudenhet 9.7 kg
Vikt
Mått (B x H x D)
FÖRSTÄRKARE
0.75W
● bilaga
Strömförbrukning i standby-läge
Huvudenhet 80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Subwoofer
150W, 3Ω, THD = 10%, 100Hz
Ingångskänslighet/impedans
570mV/20KΩ
S/N-förhållande (analog ingång)
70dB
Separation (1kHz)
70dB
Analog ingång
20Hz~20kHz(±3dB)
Digital ingång/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
* S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-17-filter (Audio
Engineering Society).
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.
HT-WDC10
Strömförbrukning
10W
Vikt
0.10 kg (total)
Mått (B x H x D)
Trådlös sändare : 40.6 x 89 x 28 mm
Laddningsenhet : 51 x 28 x 51 mm
Intervall för driftstemperatur +5°C till +35°C
Intervall för luftfuktighet
10% ~ 75%
Laddningstid
90min ± 10min
Tillgänglig körtid
180min ± 30min (Tiden kan variera beroende på förhållanden för iPod eller iPhone)
23
Česky [Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS
Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve
ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.
* I frekvensområdet mellan 2454MH och 2483.5MHz, ska den här produkten bara användas inomhus i Frankrike
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
www.samsung.com
www.samsung.com/ be
(Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Contact Centre 
Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande
fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i
EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för
hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören
(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om
var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement