Samsung HW-E450 User guide

Samsung HW-E450 User guide
HW-E450
Crystal Surround Air Track
(Aktivt högtalarsystem)
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på
adressen
www.samsung.com/register
egenskaper
HDMI
HDMI överför video- och ljudsignaler simultant, vilket ger en klarare bild.
Enheten är också utrustad med ARC-funktinoen som gör det möjligt för dig att lyssna på ljud från TV:n via en HDMI-kabel genom
Crystal Surround Air Track. Den här funktionen är bara tillgänglig om du ansluter enheten till en ARC-kompatibel TV.
3D-djupsljud
3D-ljudet tillägger djup och rymlighet för att lyssna på din upplevelse.
Trådlös subwoofer
Samsungs trådlösa modul eliminerar behovet av kablar som dras mellan huvudenhet och subwoofer.
Istället ansluts subwoofern till en kompakt, trådlös modul som kommunicerar med huvudenheten.
Specialljudläge
Du kan välja mellan 7 olika ljudfältslägen (MUSIK, NYHETER, DRAMA, SPORT, SPEL, BIO och AV (originalljud)) beroende på typ
av innehåll du vill titta på.
Fjärrkontoll med flera funktioner
Den medföljande fjärrkontrollen kan användas för att kontrollera TV:n som är ansluten till enheten. (Fungerar bara på TV-apparater
från Samsung)
Fjärrkontrollen har en TV-hotkey som gör det möjligt för dig att utföra olika åtgärder med bara en knapptryckning.
Aktivt högtalarsystem
Den här enheten är försedd med ett aktivt högtalarsystem som erbjuder hög ljudkvalitet i en enkel enhet.
Den här enheten kräver inga satellithögtalare och kablage, vilket normalt sett associeras med traditionella surroundljudsystem.
Stöder USB-värd
Du kan ansluta och spela upp musikfiler från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med
hemmabioanläggningens funktion Air Track USB HOST.
Bluetooth-funktion
Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med hög kvalitet, utan att använda kablar!
licens
2.0 Channel
Dolby- och dubbla D-symbolen
är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Tillverkad på licens under följande patent i USA: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 och andra utfärdade eller avvaktande
amerikanska eller världsomfattande patent. DTS, symbolen, DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och
DTS 2.0 Channel är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
HDMI, logotypen för HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
- För at skicka förfrågningar och begäran för frågor angående öppna källor ska du kontakta Samsung via e-post
([email protected]).
• Den här produkten använder vissa program som distribueras under Independent JPEG Group.
SWE
säkerhetsinformation
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
Den här symbolen varnar för att
högspänningskomponenter som kan
orsaka elstötar finns inuti enheten.
Den här symbolen anger att viktiga bruksoch skötselanvisningar medföljer.
VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.
• Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
• Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.
FÖRSIKTIGT
• Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
• Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid
vara lätt att komma åt.
säKerHeTsanVisningar
2.7
inch
6.86cm
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9
inch
9.91cm
3.9
inch
Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten
horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7-10 cm). Kontrollera att ventilationsöppningarna
inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig
användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den
oanvänd under en längre tid.
Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget.
Blixtnedslag kan skada enheten.
Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor.
Detta kan leda till överhettning av enheten.
Phones
Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven
hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka
magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om
enheten inte fungerar korrekt.
Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är
endast avsedd för hemmabruk.
Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga
temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta
cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå
rumstemperatur.
4
Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier
som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
egenskaper
2
2
Egenskaper
Licens
säkerhetsinformation
3
4
Varning
Säkerhetsanvisningar
komma igång
6
6
Innan du använder bruksanvisningen
Vad ingår
beskrivningar
7
Främre/bakre panel
fjärrkontroll
9
Fjärrkontrollens utseende
2
3
6
7
9
10
anslutningar
10 Installera väggfästet
11 Ansluta den trådlösa subwoofern
12 Installera den toroidformade ferritkärnan på
HDMI IN-/OUT kabel
12 Installera ferritkärnan på Audio-/USB-kabeln
13 Ansluta crystal surround air track
funktioner
15 Grundlägande funktioner
16 Avancerade funktioner
22 Programuppgradering
felsökning
23 Felsökning
15
23
24
bilaga
SWE
innehållsförteckning
24 Specifikationer
komma igång
innan DU anVänDer brUKsanVisningen
Observera fljande regler innan du läser bruksanvisningen.
ikoner som används i bruksanvisningen
ikon
Term
anmärkning
Obs
Definition
Indikerar en situation där en funktion inte fungerar eller inställningar kan
avbrytas.
Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för varje
funktion att fungera.
säkerhetsinstruktioner och felsökning
1) Läs igenom säkerhetsinformationen innan du använder produkten. (Se sidan 3)
2) Se avsnittet Felsökning om det inträffar ett problem. (Se sidan 23)
Upphovsrätt
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan
föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.
VaD ingÅr
Se medföljande tillbehör nedan.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Fjärrkontroll
/ batterier (aaa-storlek)
Väggfäste
bruksanvisning
(För HDMI-kabel 1EA)
(Stor)
(Liten)
(För Subwoofer-strömkabel
1EA) (För USB-kabel 1EA)
audiokabel
Toroidal ferritkärna
Usb-kabel
▪ Utseendet hos tillbehören kan variera något från illustrationerna ovan.
▪ Använd den avsedda USB-kabeln för att ansluta externa USB-enheter till enheten.
6
SWE
beskrivningar
Främre/Bakre panel
● beskrivningar
1
2
5v 500mA
3
4
5
AUX IN
7
HDMI IN
6
HDMI OUT
OPTICAL IN
10
8
9
SKÄRM
Visar aktuellt läge.
POWER-knapp
Slår på och av Crystal Surround Air Track.
FUNKTIONSKNAPPAR
Väljer ingångarna DIGITAL, AUX, HDMI, BT, USB.
VOLYM +/-
Kontrollerar volymnivå.
5
USB PORT
Anslut här och spela upp filerna från externa USB-lagringsenheter,
såsom MP3-spelare.
6
OPTICAL IN
Anslut till den digitala utgången (optisk) för en extern enhet.
7
AUX IN
Anslut den analoga utgången för en extern enhet.
8
HDMI-INGÅNG
UTTAG
Tar emot digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMIkabel.
9
HDMI-UTGÅNG
Sänder digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMIkabel.
10
STRÖMKABEL
Koppla i strömkabeln i eluttaget.
▪ När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera
ljud.
▪ Håll i kontakten när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Dra inte i kabeln.
▪ Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till huvudenheten förrän alla
anslutningar mellan komponenterna är slutförda.
SWE
fjärrkontroll
FJÄRRKONTROLLENS UTSEENDE
POWER
SAT SOURCE
Tryck för att välja en ansluten SATkälla. (SAT: Surround Air Track)
SAT
SOURCE
SOUND EFFECT
Väljer ljudeffekt. (MUSIC, NEWS,
DRAMA, CINEMA, SPORTS,
GAME, OFF (Originalljud))
SAT MUTE
Tystar ljudet från enheten. Tryck
igen för att återställa ljudet till
föregående volymnivå.
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
VOLUME
Ändra enhetens volymnivå.
REPEAT
Välj Repeat File, All, Random.
DRC, DIMMER
Du kan använda den här
funktionen för att få Dolby Digitalljud när du tittar på film på med
låg ljudnivå, t. ex. på natten
(Standard, MAX, MIN). Du kan
styra displayens ljusstyrka.
KONTROLLKNAPP
Spela upp, pausa eller stoppa
uppspelning av en musikfil, eller sök
efter musikfilen framåt eller bakåt.
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Anynet+ är en funktion som gör det
möjligt för dig att kontrollera andra
enheter från Samsung med
fjärrkontrollen för Samsung-TV:n.
SPEAKER
Den här knappen gör det möjligt för
dig att lyssna på ljud från Air track eller
TV:n. (Den här funktionen stöds via en
HDMI-kabel).
SMART VOLUME, 3D SOUND
Reglerar och stabiliserar
volymnivån vid stora
volymförändringar. Den här
egenskapen lägger till djup och
rymligheten till ljudet.
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Justerar subwoofer-nivån. Använd
för att hjälpa till att synka video till
ljud vid anslutning till en digital TV.
AUTO POWER
Synkroniserar Air Track via optisk
anslutning och optiskt uttag, så att
det slås på automatiskt när du slår
på TV:n.
TV INFO
Visar aktuell TV-status.
TV-KANAL, TV-VOLYM
Växlar mellan tillgängliga TVkanaler. Kontrollerar TVvolymnivån.
TV SOURCE
Tryck för att välja en ansluten TV:
s videokälla.
TV PRE-CH
Går till föregående TV-kanal.
TV EXIT
Stänger TV:n (fungerar på samma
sätt som EXIT-knappen på TV:ns
fjärrkontroll)
TV MUTE
Tystar ljudet från TV:n. Tryck igen
för att återställa ljudet till
föregående volymnivå.
▪
▪
▪
TV POWER-KNAPP
Slår på och av TV:n.
Anynet+
SAT står för Surround Air Track, vilket är ett namn som ägs av Samsung.
Fjärrkontrollen kan bara användas för att styra TV-apparater från Samsung.
Beroende på TV:n du använder kanske du inte kan använda fjärrkontrollen för TV:n.
Om du inte kan styra TV:n med TV:ns fjärrkontroll.
Installera batterierna i fjärrkontrollen
1. Lyft locket på baksidan av
fjärrkontrollen uppåt som bilden
visar.
2. Installera två AAA-batterier.
Kontrollera att batteriernas “+” och “–” –ändar
placeras enligt diagrammet inuti batterifacket.
3. Sätt tillbaka locket.
Batterierna varar i ungefär ett
år vid normalt TV-tittande.
Fjärrkontrollens användningsintervall
Fjärrkontrollen kan vändas upp till ca 7 meter rak linje. Den kan även användas i en horisontell vinkel på upp till
30° från fjärrkontrollens sensor.
● fjärrkontroll
POWER-KNAPP
Slår på och av Crystal Surround
Air Track.
anslutningar
INSTALLERA VÄGGFÄSTET
Du kan använda väggfästet för att montera den här enheten på väggen.
Installationsanvisningar
• Installera på en vertikal vägg.
• Installera inte på en plats där produkten utsätts för hög temperatur eller luftfuktighet, eller på en vägg som
inte klarar dess vikt.
• Kontrollera att väggen håller. Om väggen inte är tillräckligt stark för produktmonteringen ska du se till att
förstärka den före installationen.
• Kontrollera väggens material. Om väggen är tillverkad av gipsplattor, marmor eller järnreglar ska du köpa
och använda lämpliga skruvar.
• Anslut kablar från enheten till externa enheter innan du installerar på väggen.
• Se till att slå av och dra ur kontakten på enheten innan installation. Annars kan det leda till kortslutning.
1. Placera väggfästet på en vägg och dra åt med två
skruvar (medföljer ej).
Om du hänger enheten under en TV ska du se till att installera
väggfästet så att pilen ( ) är i mitten av TV:n.
Se också till att enheten är minst två tum (5 cm) under
TV:n.
2. Montera sedan enheten i överensstämmande
spår på väggfästet. För säker installation, se till att
monteringsplattorna går ner i bottenhålet.
1
2
3.Installationen har slutförts.
2 tum (5 cm) eller mer
▪ Häng inget på den installerade enheten och undvik att slå på enheten.
▪ Montera produkten ordentligt så att den inte ramlar ned. Om den ramlar ned kan det orsaka
skada på person eller produkten.
▪ När hemmabiosystemet är monterat på en vägg ska du se till att inga barn är i närheten så
att de kan dra i kablarna, eftersom det kan göra att enheten ramlar ned.
▪ För optimal prestanda vid vägginstallation, ska högtalarsystemet stå minst 5 cm från TV:n.
10
Subwooferns länknings-ID är förinställt och huvudenheten och subben ska länka (ansluta trådlöst) automatiskt
vid påslagning. Om länkindikatorn ( ) inte lyser när huvudenheten och subwoofern slås på ska du ställa in ID
enligt följande beskrivning.
STANDBY
SWE
ANSLUTA DEN TRÅDLÖSA SUBWOOFERN
LINK
1. Anslut strömkablarna på huvudenheten och subwoofern till ett eluttag.
• STANDBY-indikatorn stängs av och LÄNK-indikatorn (blå LED) blinkar snabbt.
3. Vänta tills huvudenheten slås av (STANDBY-läge) och håll in
knappen SAT MUTE på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SAT MUTE
SMART
5. För att slutföra länken slår du på strömmen till huvudenheten när
den blå LED-lampan för subwoofern blinkar.
• Huvudenheten och subwoofern är nu länkade (anslutna).
• Länkindikatorn (blå lysdiod) på subwoofern tänds.
• Du kan njuta av bättre ljud från den trådlösa subwoofern genom att
välja ljudeffekt. (Se sidan 20)
TV POWER
3D SOUND
VOLUME
4. Meddelandet ID SET visas på huvudenhetens VFD.
POWER
SPEAKER
EFFECT
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV CH
TV
TV INFO
TV VOL
MUTE
▪ Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
▪ Om huvudenheten slås av kommer den trådlösa subwoofern att växla till standby-läge och
TV CH
visas STANDBY-indikatorn i den översta skärmen. Efter 30 sekunder skaTVden
PRE-CH blå
TV EXIT
LINKindikatorn börja blinka.
▪ Om du använder en enhet som har samma frekvens (2.4GHz) nära systemet kan vissa
ljudstörningar höras på grund av störningar.
▪ Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på
omgivande miljö. Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten
och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte
kan gå igenom metall.
▪ Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning ska du följa steg 1-5 ovan för att
försöka återupprätta anslutningen mellan huvudenheten och den trådlösa subwoofern.
AH59-02434A
▪ Den trådlösa subwoofern har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller
fukt.
▪ Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa subwooferns närhet, för att få
optimal lyssning.
11
● anslutningar
2. Tryck på knappen ID SET på baksidan av subwoofern med ett litet spetsigt föremål och håll den intryckt
i 5 sekunder.
insTallera Den TOrOiDFOrmaDe FerriTKärnan PÅ HDmi in-/
OUT Kabel
Lyft upp för att avaktivera spärren och öppna kärnan.
Stäng låset igen.
Vira ihop de båda HDMI IN-/OUT-kablarna ett varv
runt kärnan.
(Vira dem med 5-10 cm avstånd från kontakterna).
insTallera FerriTKärnan PÅ aUDiO-/Usb-Kabeln
Lyft upp för att avaktivera spärren och öppna kärnan.
Stäng låset igen.
1
Placera audiokabeln eller USB-kabeln på den
öppnade kärnan.
HDMI är ett digitalt standardgränssnitt för anslutning till sådana enheter som TV, projektor, DVD-spelare, Bluray-spelare digital-tv-box och mycket mer.
SWE
anslUTa crYsTal sUrrOUnD air TracK
HDMI IN
● anslUTningar
HDMI IN
HDMI avlägsnar signalförluster från analog konvertering, vilket gör det möjligt för dig att njuta av video- och
ljudkvalitet, så som det ursprungligen skapades i den digitala källan.
HDmi-kabel
HDMI OUT
Digitala enheter
HDMI OUT
HDmi-kabel
HDMI In
Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget HDMI IN på baksidan av produkten till uttaget HDMI OUT på
dina digitala enheter.
och,
HDMI oUT (HDMI)
• Anslut en HDMI-kabel från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på din TV.
▪ HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en
enda anslutning.
HDMI oUT (ArC)
OPTICAL
OUT
• ARC-funktionen tillåter digitalt ljud att utsändas via porten HDMI OUT (ARC). Den kan bara aktiveras när Air Track
är anslutet till en TV som stöder ARC-funktionen.
• Anynet+ måste sättas på.
▪ Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMI-kabel inte stöder CEC.
1
ANSLUTA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Det här avsnittet förklarar två sätt (digital och analogt) att ansluta enheten till TV:n.
Den här enheten är försedd med ett optiskt, digitalt uttag och ett analogt ljuduttag för anslutning till en TV.
OPTICAL IN
OPTICAL IN
Optisk kabel (medföljer ej)
OPTICAL
OUT
AUX IN
AUX IN
BD/DVD-spelare/
Digitalbox/
Spelkonsol
eller
White
Audio kabel
AUDIO
OUT
eller
L
R
Red
OPTICAL IN
Anslut den digitala ingången på huvudenheten till OPTICAL OUT på TV:n eller källenheten.
eller,
AUX IN
Anslut AUX IN på huvudenheten till AUDIO OUT på TV:n eller källenheten.
Kontrollera att anslutningens färger matchar.
▪ Anslut inte strömsladden på den här produkten eller din TV till vägguttaget förrän alla anslutningar
mellan komponenterna är kompletta.
▪ Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten. Du kan
ansluta den här enheten till andra externa komponenter.
▪ Om du väljer 'AUX' utan att ansluta ljudkabeln slås enheten av automatiskt efter 20 minuter.
▪ Om en TV eller annan enhet ansluts till Air Track med den optiska kabeln urkopplad och det
inte finns någon signalingång slås Air Track av efter 20 minuter. (Om det inte finns någon
ingångssignal på mer än 20 minuter från OPTICAL AUDIO IN stängs Air Track av.)
14
SWE
funktioner
GRUNDLÄGANDE FUNKTIONER
Slå på/av strömmen
● funktioner
1.Tryck på knappen POWER ( ) i högra hörnet på frontpanelen.
eller,
Tryck på POWER på fjärrkontrollen för att slå på strömmen.
2.Tryck på knappen POWER ( ) högra hörnet på frontpanelen.
eller,
Tryck på POWER på fjärrkontrollen för att slå av strömmen.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SMART
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Justera volymen
Tryck på knappen VOLUME +/– i högra hörnet på frontpanelen.
or,
Tryck på VOLUME +/– på fjärrkontrollen för att öka eller minska volymen.
• Det numeriska värdet för volymnivån visas på frontpanelens display.
▪ En av volymnivåerna ökar eller minskar när du trycker på VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV CH
TV INFO
SOUND
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV PRE-CH
+/–.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV
MUTE
TV CH
▪ Om du bara vill lyssna på ljud från Crystal Surround Air Track måste
du slå av TV:ns högtalare i TV:ns ljudinställning. Se den
bruksanvisning som medföljer din TV.
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
15
AVANCERADE FUNKTIONER
Använda ingångsläge
Du kan välja en av ingångarna D.IN, AUX, HDMI, BT eller USB.
Tryck på överensstämmande knapp på fjärrkontrollen för att välja ett läge
eller tryck på
för att välja något av följande: läget D.IN, AUX, HDMI, BT
eller USB.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
Ingångsläge
Skärm
Optisk digital ingång
D.IN
AUX-ingång
AUX
HDMI-ingång
HDMI
BLUETOOTH-läge
BT
USB-läge
USB
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
AUDIO SYNC
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
Enheten slås av automatiskt under följande förhållanden:
•
•
•
•
D.In-läge: Om ingen ingångskälla anges på 20 minuter.
Aux-läge: Om ingen kabel sätts i uttaget på 20 minuter.
BT-läge: Om ingen anslutning görs på 20 minuter.
USB-läge: Om statusen ”INGEN USB” eller ”Stopp” varar i mer än 20 minuter.
▪ ARC-funktionen aktiveras i D.IN-läget om enheten ansluts till en
TV som stöder ARC.
▪ För att slå av ARC-funktionen slår du av Anynet.
▪ Använd den medföljande kabeln om USB-flashminnet inte är
tillgängligt direkt på enheten.
ANVÄNDA BLUETOOTH
Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med hög kvalitet, utan att använda kablar!
Vad är Bluetooth?
Bluetooth är en ny teknik som gör att Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan ansluta till varandra
med en kort trådlös anslutning.
• En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
- När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetoothenheten eller Air Track.
- Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
- Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis
medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.
• Para ihop Air Track med Bluetoot-enheten och håll ett kort avstånd.
• Ju längre avstånd mellan Air Track och Bluetooth-enheten, desto sämre kvalitet.
Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.
• I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske inte Bluetooth-anslutningen fungerar
som den ska.
• Air Track har ett effektivt mottagningsintervall på upp till 10 m i alla riktningar om det inte finns
några hinder. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet.
Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.
• Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning under användningen.
16
Kontrollera att Bluetooth-enheten stöder den Bluetooth-kompatibla steroehe
adsetsfunktionen.
SWE
Ansluta Air Track till en Bluetooth-enhet
1.Tryck på knappen FUNCTION på fjärrkontrollen för AirTrack för att
visa BT-meddelandet.
• Meddelandet WAIT visas i omkring 4 sekunder och sedan visas READY
på frontdisplayen för Air Track.
● funktioner
2.Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta. (se
Bluetooth-enhetens bruksanvisning)
Anslut
3.Välj menyn för stereoheadset i Bluetooth-enheten.
• Du ser en lista över skannade enheter.
4. Välj "Samsung Home Audio" från söklistan.
Bluetooth-enhet
• När Air Track är anslutet till Bluetooth-enheten visas enhetsnamnet för
den anslutna Bluetooth-enheten, följt av Air Track med CONN på
frontdisplayen.
• Om Bluetooth-enheten inte har kunnat paras ihop med Air Track,
raderar du tidigare "SAMSUNG HOME AUDIO" som återfinns på
Bluetooth-enheten och gör så att den söker efter Air Track igen.
5. Spela musik på den anslutna enheten.
• Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten
via Crystal Surround Air Track system.
• I BT-läge är funktionerna Spela upp/Upprepa/Stopp/Nästa/Bakåt inte
tillgängliga.
▪ Du behöver inte ange PIN-kod (lösenord) vid anslutning av
Bluetooth-enheten till ett Air Track. Om inmatningsfönstret för
PIN-kod visas ska du skriva <0000>.
▪ Air Track stöder endast Middle Quality SBC data (upp till
[email protected]), men inte High Quality SBC data
([email protected]).
▪ AVRCP-funktionen stöds inte.
▪ Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DPfunktionen (AV).
▪ Du kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet som endast stöder
HF-funktionen här (handsfree).
▪ Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
▪ När du har slagit av Air Track och hopparningen har kopplats
från återställs hopparningen automatiskt. För att återansluta
måste du para ihop enheten igen.
▪ Sökningen eller anslutningen kanske inte utförs på rätt sätt av Air
Track i följande fall:
- Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Air Track.
- Om flera Bluetooth-enheter paras ihop simultant med Air Track.
- Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte
fungerar som den ska
- Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa
nätverksadaptrar, fluorescerande ljus och gasspisar använder
samma frekvensområde som Bluetoth-enheten, vilket kan
orsaka elektriska störningar.
17
Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Air Track
Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Air Track. För instruktioner, se
Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
• Air Track kopplas från.
• När Air Track kopplas från Bluetooth-enheten visas Air Track med
DISCON på frontdisplayen.
Så här kopplar du från Air Track från Bluetoothenheten
Tryck på knappen ( ) på frontpanelen för Air Track för att växla från BT till
ett annat läge eller slå av Air Track.
• Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från Air
Track innan anslutningen bryts.
(Tiden till frånkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)
• Den enhet som är ansluten kopplas från.
▪ I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av
om avståndet mellan hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten
överskrider 10 m. Om avståndet återgår till det effektiva intervallet
eller om du startar om Bluetooth-enheten kan Bluetoothanslutningen återställas.
▪ Om Bluetooth-enheten kommer tilblaka inom det effektiva området
kan du starta om för att återställa hopparningen med Bluetoothenheten.
▪ Air Track slås automatisk av efter 20 minuter i statusen Redo.
Så här ansluter du Crystal Surround Air Track till
en USB-värdenhet
1.Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens baksida.
2.Tryck på (
)-knappen på frontpanelen för hemmabiosystemet flera
gånger tills USB visas.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
D.IN ➡ AUX ➡ HDMI ➡ BT ➡ USB
3.USB visas på skärmen och försvinner sedan.
• Crystal Surround Air Track-anslutningen är slutförd.
• Den slås automatiskt av (Auto Power Off) om ingen USB-enhet har
anslutits på mer än 20 minuter.
Innan du ansluter en USB-enhet
Kompatibilitet: USB-lagring.
• Om mapp- eller filnamnet på en USB-enhet överskrider 10 tecken
visas det inte i VFD.
• Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av
USB-lagringsmedia.
• Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds.
- NTFS-filsystemet stöds ej.
• Anslut en USB-enhet direkt till USB-porten på produkten.
Annars kan du påträffa USB-kompatibilitetsproblem.
18
Bithastighet
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
Uppspelning/Paus/Stopp
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Version
Pixlar
Samplingsfrekvens
Musik
MP3
WMA
.MP3
.WMA
80~320
56~128
kbps
kbps
V8
44,1 KHz
44,1 KHz
● funktioner
Format
Filnamn
Filtillägg
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
TV INFO
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV SOURCE
SAT
TV CH
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
S/W LEVEL
TV CH
AUDIO SYNC
TV VOL
TV POWER
SOUND
During playback, press the +#,@ under uppspelning.
• Tryck på knappen +# igen för att stoppa uppspelningen av filen tillfälligt.
Tryck på knappen +# för att spela upp den valda filen.
• Tryck på knappen Stop (@) under uppspelning för att stoppa uppspelning.
Hoppa framåt/bakåt
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
VOLUME
TTV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
DRC
TV SOURCE
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
REPEAT
POWER
DRC
DIMMER TV
AUTO
POWER
POWER
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
SAT
SOURCE
TV SOURCE
AH59-02434A
SOUND
SPEAKER
TV INFO
EFFECT
TV CH
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
VOLUME
SPEAKER
SMART
3D SOUND
VOLUME
AUDIO SYNC
TV CH
POWER
DRC
DIMMER AUTO
TV EXIT
EFFECT
SAT MUTE
TV VOL
S/W LEVEL
TTV PRE-CH
REPEAT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV VOL
TV EXIT
Tryck på knappen [,] under uppspelning.
• Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du trycker på knappen ].
• Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du trycker på knappen [.
Använda REPEAT-funktionen
Uppepard uppspelning gör det möjligt för dig att upprepat spela upp en
fil, upprepa alla, slumpvis spela upp filer eller slå av Repeat.
Tryck på knappen REPEAT.
• UPPREPA FIL: Upprepa uppspelning av ett spår
• UPPREPA ALLA: Upprepa uppspelning av alla spår.
• UPPREPA SLUMPVIST: Spelar upp spåren i slumpvis ordning. (Ett
spår som redan har spelats upp kan spelas upp igen.)
• UPPREPNING AV: Avbryter upprepad uppspelning.
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SAT MUTE
SAT MUTE
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
AUDIO SYNC
SAT
SAT
SOUND
SOURCE
SOURCE SOUND
DRC
DRC
DIMMER AUTO POWER
DIMMER AUTO POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV CH
TV CH
TV INFO
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
▪ Du kan ställa in REPEAT-funktionen under musikuppspelning från
USB-enheten.
Aktivera tyst läge för ljudet
Den här funktionen är användbar när det ringer på dörren eller en telefon ringer.
1.För att tysta ljudet på den här enheten trycker du på knappen SAT MUTE
(
) på fjärrkontrollen.
2.För att tysta TV:n trycker du på knappen TV MUTE på fjärrkontrollen.
3.Tryck på SAT MUTE (
)/ TV MUTE på fjärrkontrollen igen (eller tryck
på VOLUME +/–) för att återställa ljudet.
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV PRE-CH
AH59-02434A
AH59-02434A
TV CH
TV CH
SWE
• Anslut inte flera lagringsenheter till produkten via en multikortläsare.
Det är inte säkert att detta fungerar.
• PTP-protokoll för digitalkameror stöds inte.
• Ta inte bort USB-enheten när den läses.
• DRM-skyddade musikfiler (MP3, WMA) från en kommerciell
webbplats spelas inte upp.
• Externa hårddiskar stöds inte.
• Kompatibilitetslista
TV EXIT
TV EXIT
19
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Använda funktionen för 3D-djupsljud
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
TV
MUTE
TV CH
TVPOWER
PRE-CH
AUDIO SYNC
3D-ljudet lägger till djup och rymlighet till ljudet.
Tryck på 3D SOUND på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
POWER
3D SOUND
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
▪ När du slår på 3D-djupsljud ändras ljudeffekten automatiskt till OFF
(AV).
TV VOL
TV POWER
TV EXIT
AH59-02434A
Använda funktionen SMART VOLYM
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
Tryck på SMART VOLUME på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
POWER
AUDIO SYNC
Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du volymen mot en drastisk
volymändring vid byte av kanal eller scen.
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
Använda ljudeffekten
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV VOL
SOURCE
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV VOL
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SMART
VOLUME
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
Du kan välja mellan 7 olika ljudfältslägen - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA,
SPORTS, GAME, OFF (Originalljud)- beroende på typ av källa du vill titta på.
Tryck på SOUND EFFECT på fjärrkontrollen.
AH59-02434A
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
AUDIO SYNC
• Välj OFF -läge om du vill njuta av originalljud.
DIMMER AUTO POWER
DRC
▪ Vi rekommenderar att du väljer en ljudeffekt baserad på
POWER
TV SOURCE
SAT
SOURCE
TV VOL
TV CH
SOUND
EFFECTTV
MUTE
SAT MUTE
SMART
TV POWER
TV INFO
SPEAKER
TV VOL
3D SOUND
källmaterialet och din personliga smak.
▪ När du väljer ljudeffekten (förutom OFF) slås 3D-djupsljudet
automatiskt AV.
VOLUME
TV PRE-CH
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
TV CH
S/W LEVEL
DRC
TV EXIT
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
Använda funktionen AUTO POWER LINK
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
Crystal Surround Air Track slås automatiskt på när du slår på stömmen på en
TV eller annan enhet som ansluts till Air Track med den optiska kabeln.
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
TV
MUTE
TV VOL
AH59-02434A
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV EXIT
Tryck på knappen AUTO POWER på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Funktionen autopåslagningslänken slås på eller av varje gång du trycker på
AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
On
Off
Skärm
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Om en TV eller annan enhet ansluts till Air Track med den optiska
kabeln urkopplad och det inte finns någon signalingång slås Air Track
av efter 20 minuter.
▪ De här funktionerna är endast tillgängliga när CEC är avslagen.
20
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Använda funktionen PROGRAMNIVÅ
SWE
SAT
SOURCE
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV INFO
SOUND
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SAT
SOURCE
TV INFO
TV POWER
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
POWER
TV CH
SMART
SAT MUTE
TV PRE-CH
AH59-02434A
3D SOUND
TV EXIT
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
POWER
TV POWER
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
REPEAT
S/W LEVEL
SOUND
DRC
1.Tryck på knappen S/W Level på fjärrkontrollen.
AUDIO SYNC
SPEAKER
POWER
DIMMER AUTO
3.Tryck på “+” eller “-” på LEVEL-knappen om du vill öka eller minska
volymen på subwoofern. Du kan ställa in den mellan SW -6 och SW +6.
Använda funktionen AUDIO SYNC
Video kan visas i långsammare takt än ljud vid anslutning av Air Track till en
digital TV. Om detta inträffar kan du justera ljudfördröjningstiden för att
anpassa till videon.
Tryck på knappen AUDIO SYNC +/–. på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Du kan använda knappen + , - för att ställa in ljudfördröjningstiden mellan
0 ms och 300 ms.
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV SOURCE
TV CH
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
S/W LEVEL
TV INFO
AUDIO SYNC
TV
TV VOL
MUTE
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV VOL
REPEAT
▪ I USB- eller BT-läget kanske ljudsynkfunktionen inte fungerar.
Använda DRC-funktionen
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
TV CH
TV PRE-CH
TV SOURCE
AH59-02434A
TV CH
POWER
TV EXIT
TV INFO
TV POWER
TV
MUTE
SOUND
TV VOL
SAT
SOURCE
AH59-02434A
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
Den här funktionen balanserar skillnaden mellan de högsta och det lägsta
ljuden. Du kan använda den här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när
du tittar på film på med låg ljudnivå, t.ex. på natten.
Tryck på knappen DRC på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Använda funktionen DIMMER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
Tryck på knappen DIMMER på fjärrkontrollen för den här enheten.
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV CH
TV PRE-CH
Tryck på Dimmer för att styra displayens ljusstyrka.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Använda Anynet+ (HDMI-CEC)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra
enheter från Samsung med fjärrkontrollen för Samsung-TV:n.
Anynet+ slås på och av varje gång du trycker på Anynet+.
1.Anslut produkten till en Samsung-TV med en HDMI-kabel.
(Se sidan 13)
2.Ställ in funktionen Anynet+ på din TV till PÅ. (Se bruksanvisningen för
din TV för mer information.)
▪ Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMIutgångsupplösningar inte fungerar.
▪ Se bruksanvisningen för din TV. Kontrollera om det finns en
logotyp för
(Om din TV har en logotyp för
den funktionen Anynet+.)
så stöder
21
● funktioner
TV POWER
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
Du kan styra basvolymen med programnivåknappen på fjärrkontrollen.
2.“SW 0” visas på displayen.
TV EXIT
REPEAT
SAT
SOURCE
3D SOUND
TV VOL
AH59-02434A
POWER
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
POWER
SAT
SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
TV POWER
SPEAKER
SPEAKER-knappen
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
Tryck på knappen SPEAKER på fjärrkontrollen för den här enheten.
TV EXIT
VOLUME
AH59-02434A
Den här knappen gör det möjligt för dig att välja mellan att lyssna på ljud
från TV:n eller från Air Track när du är ansluten via HDMI.
S/W LEVEL
POWER
REPEAT
SAT
SOURCE
DRC
AUDIO SYNC
TV POWER
DIMMER AUTO POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV SOURCE
SMART
VOLUME
TV CH
3D SOUND
TV INFO
AUDIO MODE
HDMI in
ARC
VOLUME
TV VOL
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV PRE-CH
S/WTV
LEVEL
MUTE
DRC
AUDIO SYNC
TV VOL
Rullad skärmvisning
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Skärm
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV EXIT
AH59-02434A
SPEAKER
SPEAKER
TV
Air Track
TV
Air Track
Använda TV-funktionerna
EFFECT
SAT MUTE
SMART
TV SOURCE
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
1.Tryck på knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen för den här enheten.
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV CH
TV EXIT
2.Tryck på knappen TV INFO på fjärrkontrollen för att visa TVkanalsinformation.
3.Tryck på knappen TV CH på fjärrkontrollen för att välja TV-kanal.
AH59-02434A
4.Tryck på TV VOL på fjärrkontrollen för att öka eller minska volymen.
5.Använd knappen TV PRE-CH för att gå till föregående TV-kanal i TVläge.
6.För att avsluta TV-menyn använder du knappen TV EXIT.
(fungerar på samma sätt som EXIT-knappen på TV:ns fjärrkontroll)
▪ Fjärrkontrollen kan bara användas för att styra TV-apparater
från SAMSUNG.
PROGRAMUPPGRADERING
Samsung kan erbjuda uppgraderingar för
systemfirmwaren Crystal Surround Air Track i
framtiden.
5v 500mA
5v 500mA
Om en uppgradering erbjuds kan du uppgradera
firmware genom att ansluta en USB-enhet med
firmwareuppgraderingen lagrad till USB-porten på Air
Track.
Observera att om det finns flera uppgraderingsfiler
måste du ladda dem tilll USB-enheten en i taget och
använda dem för att uppgradera firmware en i taget.
Besök sidan Samsung.com eller kontakta ditt
kundcenter för Samsung för mer information om hur
du hämtar uppgraderingsfiler.
▪ För in en USB-enhet, som innehåller firmware-uppgraderingen, i USB-porten på baksidan av
huvudenheten.
▪ Var försiktig så att du inte kopplar från strömmen eller avlägsnar USB-enheten under tiden
22
uppgraderingarna pågår. Huvudenheten stängs av automatiskt efter att firmware-uppgraderingen. Egna
inställningar återställs till fabriksstandard vid programuppgradering. Vi rekommenderar att du skriver ner
egna inställningar så att du enkelt kan göra om dem efter en uppgradering.
▪ Om firmware-uppgraderingen misslyckas rekommenderar vi att du formaterar alla USB-data i FAT16 och
försöker igen.
▪ I uppgraderingssyfte ska du inte formatera USB-data i NTFS eftersom det filsystemet inte stöds.
▪ Vissa USB-enheter kanske inte stöds, beroende på tillverkare.
SWE
felsökning
Kontrollera följande innan du begär service.
Problem
Kontrollera
Åtgärd
• Är strömsladden inkopplad i
uttaget?
• Koppla in kontakten i
vägguttaget.
En funktion fungerar inte när
knappen trycks in.
• Finns det statisk elektricitet i
luften?
• Koppla från strömkontakten
och anslut igen.
Det hörs inget ljud.
• Är enheten korrekt ansluten
till din TV?
• Är Mute-funktionen på?
• Är volymen inställd på
minimum?
• Anslut dem korrekt.
• Tryck på Mute-knappen för
att avbryta funktionen.
• Justera volymen.
Picture does not appear on a TV
when the function is selected.
• Är TV:n korrekt ansluten?
• Anslut dem korrekt.
Bilden visas inte på TV:n när
funktionen är vald.
• Är batterierna slut?
• Är det för stort avstånd
mellan fjärrkontrollen och
huvudenheten?
• Byt ut mot nya batterier.
• Styr på nära avstånd.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Är höger/vänster
ljudutgångskablar från TV:n
korrekt anslutna?
• Kontrollera vänster/höger
kanal och anslut ordentligt.
23
● felsökning
Enheten slås inte på.
bilaga
SPECIFIKATIONER
Modellnamn
HW-E450
Strömförbrukning i standby-läge 0,45W
Strömförbrukning
ALLMÄNT
Vikt
Mått (B x H x D)
FREKVENSSVAR
25,9W
Subwoofer
20W
Huvudenhet
1,9 kg
Subwoofer
5,4 kg
Huvudenhet
906 x 45 x 70,1 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Driftstemperaturintervall
+ 5 °C till 35 °C
Intervall för luftfuktighet
10 % till 75 %
Utgångseffekt
FÖRSTÄRKARE
Huvudenhet
Huvudenhet
80 W/CH, 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz
Subwoofer
120 W, 4 OHM, THD = 10 %, 100 Hz
Ingångskänslighet/impedans
570 mV/20 Kohm
S/N-förhållande (analog ingång)
70dB
Separation (1kHz)
65dB
Analog ingång
20Hz~20kHz(±3dB)
Digital ingång/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
* S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-17-filter (Audio
Engineering Society).
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
[ Rekommendation ] – Endast EU
Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna Crystal Surround Air Track efterlever de
grundläggande kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com,
under Support > Search Product Support (Sök produktsupport) där du sedan anger modellnamnet.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
I Frankriker kan utrustningen bara användas inomhus.
24
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta
Samsung Support.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande
fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i
EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för
hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören
(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om
var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Code No. AH68-02431F (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement