Samsung SP-H03 Owner's manual

Samsung SP-H03 Owner's manual
SP-H03
PICO-projektor
Bruksanvisning
Färgen och utseendet hos produkten kan variera från bilderna i
den här bruksanvisningen. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för förbättra prestandan.
Innehållsförteckning
HUVUDSÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Innan du börjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Handhavande och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLATION OCH ANSLUTNING
Förpackningens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Ansluta och koppla från batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Zoom- och fokusinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Skärmstorlek och projektionsavstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Ventilationsöppningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Skärmlägen som stöds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Portar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Anslutning med en dator och inställningar av datorn . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Ansluta till en AV-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Anslutning av extern högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Ansluta till ström och ladda batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Anslutning till en extern minnesenhet och USB-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
ANVÄNDNING
Produktegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Produktinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Lysdiodsindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Använda skärmmenyn (OSD: On Screen Display) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Filformat som stöds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Firmware-uppdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
FELSÖKNING
Innan du begär service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MER INFORMATION
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Rätt avfallshantering - endast Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
1
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-1
Innan du börjar
Ikoner som används i den här manualen
IKON
NAMN
Varning!
OBS!
BETYDELSE
Anger situationer då funktionen kanske inte fungerar eller inställningen kan avbrytas.
Anger ett tips för hur en funktion kan användas.
Använda bruksanvisningen
Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
•
Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.
•
Om ett problem uppstår ska du läsa avsnittet 'Felsökning'.
Upphovsrättsmeddelande
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Upphovsrätten för den här bruksanvisningen tillhör Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innehållet i den här bruksanvisningen får inte reproduceras, delvis eller helt, distribueras eller användas i någon form utan
skriftligt tillstånd från Samsung Electronics, Co., Ltd.
En administrationsavgift kan tillkomma om.
(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
(b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-1
1-2
Handhavande och underhåll
Rengöra ytan och linsen
Rengör projektorn med en mjuk och torr trasa.
•
Undvik att renröga produkten med antändbara ämnen, såsom bensen
eller tinner.
•
Undvik att repa linsen med naglarna eller vassa föremål. Det kan orsaka repor eller skada produkten.
•
Undvik att rengöra produkten med en våt trasa eller genom att direkt
spruta vatten på produkten.
Om det kommer in vatten i produkten kan det orsaka brand, elektrisk
stöt eller andra produktproblem.
•
Det kan bildas vita beläggningar på ytan på projektorn om det kommer
vatten på den.
Utseende och färg kan variera beroende på modell.
Rengöra projektorns insida
För att rengöra projektorns insida ska du kontakta ett behörigt Samsung
servicecenter.
•
1-2
Kontakta ett servicecenter om det finns damm eller andra ämnen på
projektorns insida.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-3
Säkerhetsföreskrifter
Ikoner som används för säkerhetsföreskrifter
IKON
NAMN
BETYDELSE
Varning
Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka allvarliga
skador och även dödsfall.
Varning!
Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka
personskador och skador på egendom.
Symbolernas betydelse
Utför inte detta.
Måste följas.
Strömrelaterat
Följande bilder är för referens och kan variera beroende på modell och land.
Utseende och färg kan variera beroende på modell.
Varning
Undvik att koppla in eller ur strömmen med våta
händer.
•
30
LUMEN
Detta kan orsaka en elektrisk stöt.
Håll strömsladden och produkten på avstånd
från värmeaggregatet.
•
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
Använd inte en skadad sladd eller kontakt eller
ett skadat vägguttag.
Anslut inte flera elapparater till ett och samma
vägguttag.
•
•
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
Böj inte och vrid inte strömsladden överdrivet,
och placera inte tunga föremål på sladden.
Om elkontaktens stift eller uttaget är exponerat
för damm, vatten eller främmande ämnen ska
du först rengöra noggrant.
30
LUMEN
•
Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller
brand på grund av skadad strömsladd.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
Annars kan det orsaka brand på grund av
överhettning av vägguttaget.
!
•
Det finns risk för elstötar eller brand.
1-3
Sätt i kontakten ordentligt.
•
Se till att du ansluter strömkontakten till ett
jordat vägguttag (endast för isolerad klass 1utrustning)
Detta kan orsaka brand.
!
•
!
Var försiktig vid hanteringen av batteriet.
•
Använd inte ej godkända batterier. De kan
explodera.
•
Använd heller inte våld eller försök att göra
hål i batteriet.
•
Du får varken förvara eller värma upp
batteriet på en plats med hög temperatur,
exempelvis i en varm bil på sommaren.
•
Låt inte batteriet bli vått.
•
Låt inte barn eller djur suga på batteriet
eller stoppa det i munnen.
•
Låt inte laddningsterminalerna på batteriet
komma i kontakt med några metallföremål.
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller
skada.
Använd endast strömsladden som medföljer
från vårt företag. Använd inte en strömsladd
som är avsedd för någon annan elektrisk
apparat.
!
•
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
Varning
När du kopplar ur strömkontakten från
vägguttaget ska du hålla i själva kontakten och
inte dra i sladden.
•
!
30
LUMEN
Om detta inte följs kan det orsaka en
elektrisk stöt eller brand.
Om det uppstår ett problem med projektorn när
batteriet avlägsnas ska du se till att ta bort
strömkontakten för att helt koppla ur strömmen.
Du kopplar inte ur strömmen helt genom att
enbart stänga av på strömknappen.
30
LUMEN
!
Koppla ur elkontakten innan du rengör
produkten.
När batteriet tas ur ska du inte försöka slå på
eller av projektorn genom att ansluta eller
koppla ur strömkontakten. (Använd inte
elkontakten som strömbrytare.)
30
LUMEN
•
Det finns risk för elstötar eller brand.
!
Installationsrelaterat
Varning
30
LUMEN
Om produkten installeras på en konsol eller en
hylla ska du se till att produktens främre del inte
skjuter ut utanför konsolen eller hyllan.
30
LUMEN
•
LUMEN
•
!
30
LUMEN
Det kan förkorta produktens livscykel och
orsaka brand.
Håll strömsladden borta från värmekällor.
•
Sladdens ytskikt kan smälta och orsaka
elektrisk kortslutning eller brand.
Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller
brand på grund av skadad strömsladd.
Installera inte produkten på en plats där den
utsätts för mycket damm, fukt (bastu), olja, rök
eller vatten (regn) och installera den inte i ett
fordon.
•
1-3
•
Se till att ta bort strömkontakt och kablar som är
anslutna till andra enheter innan du flyttar på
projektorn.
30
!
Om detta inte följs kan produkten falla ned
och orsaka skador eller tekniskt fel.
Installera inte produkten på en plats där den
utsätts för direkt solljus och installera inte
produkten nära en värmekälla, t.ex. en eldstad
eller ett element.
Installera inte produkten på platser med mycket
damm.
30
LUMEN
!
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
Installera inte produkten på en höjd som kan
nås av barn.
30
LUMEN
•
SAMSUNG
!
Om ett barn kommer åt produkten kan den
falla och det kan orsaka skador.
LUMEN
•
!
Om produkten installeras på en plats där
användarförhållandena varierar mycket kan det
uppstå kvalitetsproblem på grund av
omgivande miljö. Om så är fallet ska du endast
installera produkten efter att ha rådfrågat vårt
kundcenter.
•
Förvara använda plastpåsar för produkten
utom räckhåll för barn.
30
30
Om barn tar plastpåsar över huvudet kan
de kvävas.
Installera inte projektorn på en liten, dåligt
ventilerad plats.
LUMEN
•
Det kan orsaka brand till följd av att den
invändiga temperaturen stiger.
Platser som utsätts för mikroskopiskt
damm, kemikalier, väldigt höga eller låga
temperaturer, hög luftfuktighet, som
flygplatser eller stationer där produkten
används kontinuerligt under en längre tid.
Varning
Om produkten installeras på en konsol eller en
hylla ska du se till att produktens främre del inte
skjuter ut utanför konsolen eller hyllan.
30
LUMEN
!
•
Om detta inte följs kan produkten falla ned
och orsaka skador eller tekniskt fel.
•
Se till att använda en hylla som passar
storleken på produkten.
Var försiktig när du ställer ned produkten.
•
30
LUMEN
Annars kan det orsaka produktproblem eller
skador
!
Användarrelaterat
Varning
För inte in metallföremål, t.ex. gem, mynt och
hårspännen, eller lättantändliga föremål i
produkten (ventilation, portar etc.).
100
30
LUMEN
30
LUMEN
30
LUMEN
•
Om det kommer in vatten eller främmande
ämnen i produkten ska du slå av strömmen,
koppla ur strömsladden och kontakta ett
servicecenter.
•
Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt
eller produktproblem.
Eftersom hög spänning går genom produkten
ska du aldrig demontera, reparera eller
modifiera produkten på egen hand.
•
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
•
Om produkten behöver repareras ska du
kontakta ett servicecenter.
Undvik att placera föremål, såsom leksaker och
kakor ovanpå produkten.
30
LUMEN
•
Om ett barn hänger över produkten för att
gripa tag i ett föremål kan föremålet eller
produkten falla ned och det kan orsaka
skada eller till och med dödsfall.
Titta inte i linsen när projektorn är påslagen.
30
LUMEN
•
Detta är farligt, speciellt för barn.
Använd inte och placera inte lättantändlig spray
eller lättantändliga föremål nära produkten.
För inte in ledande föremål, t.ex. gem, i
eluttaget om sladden är ansluten till ett uttag.
•
Rör inte vid strömkontakten direkt efter att den
avlägsnats från eluttaget.
Detta kan orsaka en explosion eller brand.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-3
Om det är åska eller blixtrar ska du dra ur
strömkontakten.
Blockera inte ventilationen med en duk eller en
gardin.
30
LUMEN
•
30
LUMEN
!
Om detta inte följs kan det orsaka en
elektrisk stöt eller brand.
•
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•
30
LUMEN
Undvik att använda en luftfuktare eller spis nära
produkten.
30
Det kan orsaka produktproblem eller
skador.
LUMEN
•
!
Undvik att lyfta i eller flytta produkten genom att
hålla i strömsladden eller signalkabeln.
30
LU
ME
N
•
Annars kan det orsaka elektrisk stöt, brand
eller problem med produkten på grund av
skada på kabeln.
30
LUMEN
!
GAS
30
LUMEN
•
En gnista kan orsaka en explosion eller
brand.
•
Om det börjar åska eller blixtra ska du inte
röra vid strömsladden eller antennkabeln.
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
Om produkten låter konstigt, den luktar bränt
eller om det kommer rök ska du omedelbart
bryta strömmen och kontakta ett servicecenter.
LUMEN
•
!
Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra
produkten eller strömkontakten, utan
omedelbart vädra.
30
Annars kan det orsaka brand på grund av
överhettning.
Om detta inte följs kan det orsaka en
elektrisk stöt eller brand.
Undvik att tappa föremål på produkten eller
orsaka skada på produkten.
30
LUMEN
•
!
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
Placera inte en behållare med vätska, t.ex. en
vas eller dryck, eller metallföremål över
produkten.
•
Om det kommer in vatten eller främmande
ämnen i produkten ska du slå av strömmen,
koppla ur strömsladden och kontakta ett
servicecenter.
•
Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt
eller produktproblem.
Varning
Undvik att placera tunga föremål på produkten.
•
30
Om vatten eller andra främmande ämnen
tränger in i projektorn slår du av den, tar bort
strömkabeln och kontaktar ett servicecenter.
30
Annars kan det orsaka produktproblem eller
skador.
LUMEN
LUMEN
SAMSUNG
30
LUMEN
Om du inte använder produkten under en
längre tid ska du dra ur strömkontakten från
vägguttaget.
•
!
Använd inte produkten när den uppvisar tecken
på fel, exempelvis inget ljud, eller ingen bild.
30
LUMEN
•
SAMSUNG
Om detta inte följs kan det orsaka
dammansamlingar som orsakar brand på
grund av överhettning eller kortslutning eller
orsaka elektrisk stöt.
Se till att placera projektorn på ett bord.
•
Slå av produkten direkt, koppla ur sladden
från ett vägguttag och kontakta ett
servicecenter.
Rör inte vid produktens lins.
30
Annars kan du snubbla över projektorn och
skada dig själv eller projektorn.
LUMEN
•
Detta kan orsaka skada på linsen.
30
LUMEN
!
Förvara alltid små tillbehör oåtkomligt för barn.
Rör inte vid någon yttre del på produkten med
verktyg, såsom en kniv eller hammare.
30
LUMEN
!
1-3
!
Huvudsäkerhetsföreskrifter
30
LUMEN
Om du tappar produkten eller om höljet går
sönder, ska du slå av strömmen och koppla ur
strömsladden. Kontakta ett servicecenter.
•
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
Förvara alltid strömadaptern på en plats med
god ventilation.
!
Utsätt inte adaptern för väta. Låt inte adaptern
bli våt.
30
LUMEN
•
LUMEN
Detta kan orsaka felfunktion, en elektrisk
stöt eller brand. Använd inte adaptern på
vatten eller utomhus, speciellt om det
regnar eller snöar. Var försiktig så att
adaptern inte blir våt när du moppar golvet
med vatten.
•
Förvara strömadaptern där den inte utsätts för
någon annan värmekälla.
•
Placera inte adaptern ovanpå en annan
adapter.
30
Ta bort vinylskyddet på adaptern innan du
använder den.
30
LUMEN
Detta kan orsaka brand.
•
Öppna inte någon lucka på produkten.
•
30
LUMEN
Detta kan vara farligt, eftersom produkten
har hög spänning invändigt.
30
LUMEN
Var försiktig så att du inte låter några
kroppsdelar komma i kontakt med
utsläppsventilerna när projektorn arbetar.
30
LUMEN
Detta kan orsaka brand.
Gå inte nära utblåsningsfläkten eller linsen.
Båda avger hög värme när projektorn körs
samt direkt efter att projektorn har stängts av.
Observera att utsläppsventilerna är heta även
efter att projektorn slås av.
30
LUMEN
Placera inte värmekänsliga föremål nära
projektorn.
30
Detta kan orsaka brand.
Linsen kan vara het. Rör inte vid den. (Barn och
personer med känslig hud ska vara extra
försiktiga.)
30
LUMEN
LUMEN
Att observera gällande rengöring
Varning
30
LUMEN
Rengör inte produkten med spraymedel eller
med en våt trasa. Undvik att använda några
kemikalier, exempelvis diskmedel, polermedel,
slipmedel, vax, bensen, alkohol på någon
plastdel för produkten, såsom projektorväska,
eftersom detta kan orsaka skada.
Om du använder rengöringsmedel (som
innehåller en stor del alkohol, lösningsmedel
eller andra starka kemikalier) kan orsaka
missfärgning eller att produktens yttre
krackelerar eller faller av. Använd endast
rekommenderade rengöringsmedel. Du kan
köpa dem på ett servicecenter.
När du rengör produkten ska du först koppla ur
strömkontakten och rengöra produkten med en
mjuk och torr trasa.
För att rengöra främre projektionslinsen från
smuts eller fläckar ska du använda en spray
eller en våt trasa, indränkt med diskmedel och
vatten.
Varning
30
LUMEN
!
•
•
Använd inte kemikalier, såsom vax,
bensen, alkohol, tinner, myggmedel,
smörjmedel eller rengöringsmedel när du
rengör produkten.
Det kan orsaka skador på utsidan eller att
skrift ramlar av.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
30
LUMEN
!
Kontakta ett servicecenter för att rengöra
projektorns interiör minst en gång per år.
SAMSUNG
!
1-3
2
Installation och anslutning
2-1
Förpackningens innehåll
•
Packa upp produkten och kontrollera om allt innehåll som listas nedan finns med.
•
Förvara förpackningen på en säker plats så den är tillgänglig om du behöver flytta på produkten vid ett annat tillfälle.
•
Kontakta din återförsäljare om någon del fattas.
•
Delar som är listade som "Säljs separat" kan inhandlas hos din lokala Samsung-återförsäljare.
PICO-projektor
INNEHÅLL
Garantikort
(Ej tillgängligt på alla platser)
Batteri
USB-kön
PICO projektorväska
Ferritkärna för strömkabel
(1EA)
Bruksanvisning
Strömsladd/adapter
3RCA-kön
D-Sub-kön
Audiokabel
Videokabel
B
Snabbguide
SÄLJS SEPARAT
B
USB-kabel
2-1
Sterokabel
Installation och anslutning
2-2
Ansluta och koppla från batteriet
Ansluta batteriet
Rikta in och fäst spåren i undersidan av projektorn mot överensstämmande falsar på batteriet.
Tryck ovansidan och baksidan på projektorn framåt samtidigt tills du hör ett klickljud.
Koppla ur batteriet
Tryck på låset som är markerat med [PUSH] på batteriets baksida.
Lyft i projektorns baksida med låset nedåt.
Installation och anslutning
2-2
2-3
Zoom- och fokusinställning
FOCUS
Flytta skjutreglaget [FOCUS] åt vänster eller höger tills bilden blir klar.
Storleken på skärmen fastställer avståndet enligt vilket du ställer in projektorn från skärmen.
Om du inte installerar din projektor på projiceringsavståndet som anges i avsnitt 2-4 i tabellen för Skärmstorlek och
projiceringsavstånd så kan du inte justera fokus korrekt.
2-3
Installation och anslutning
2-4
Skärmstorlek och projektionsavstånd
Screen: Side view
Screen: Front view
M
Y
Projector
Y
90°
X
Z
Z: Throw Distance
Flytta skjutreglaget [FOCUS] åt vänster eller höger tills bilden blir klar.
SKÄRMSTORLEK
M (DIAGONAL)
X (HORISONTAL)
Y (VERTIKAL)
Z
(PROJICERINGSAVSTÅND)
TUM
CM
TUM
CM
TUM
CM
TUM
CM
8,6
21,8
7,5
19,0
4,2
10,7
12,0
30,5
10
25,4
8,7
22,1
4,9
12,5
14,0
35,5
17,2
43,7
15,0
38,1
8,4
21,4
23,8
60,5
34,3
87,1
29,9
75,9
16,8
42,7
47,4
120,5
57,2
145,3
49,9
126,6
28,0
71,2
78,8
200,1
85,5
217,2
74,5
189,3
41,9
106,5
117,7
299
Installation och anslutning
2-4
2-5
Ventilationsöppningar
Ventilationsöppningar
För placering av ventilöppningar, se bilden nedan:
•
Blockera inte ventilationsöppningarna. Om du blockerar ventilationsöppningarna kan det göra att projektorn överhettas och att den
slutar fungera.
NAMN
,
,
2-5
,
BESKRIVNING
Utsläppsventiler
Luftuttagsventil
Inloppsventiler
Luftintagsventil
Installation och anslutning
2-6
Skärmlägen som stöds
2-6-1. PC-timing (D-Sub)
FORMAT
UPPLÖSNING
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIXELFREKVENS
(MHZ)
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,94
25,175
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65
VESA
720 x 576
60Hz
35,91
59,95
32,75
EIA-861B
720 x 480
60Hz
31,5
60
27,027
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,81
83,5
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,87
79,5
VESA
1280 x 720
60Hz
47,772
59,855
74,5
Upplösning som är högre eller lägre än 854 x 480 konverteras till 854 x 480 via ett skalningschip i projektorn. För att få optimal bild
ska upplösningen från datorn ligga nära projektorns (854 x 480).
2-6-2. AV-timning (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Installation och anslutning
2-6
2-7
Portar
2-7-1. Visning bakifrån
Öppna luckan på projektorns baksida.
PC IN
IKON
AV IN
NAMN
PC IN-port
AV IN-port
Strömport
USB-port
Ljudutgångsport
Maximal kapacitet som stöds för en USB-minnesenhet är 16 GB.
(Maximal kapacitet som stöds för externt minne är baserat på fabrikstest. Verkligheten kan se något olika ut beroende på vilken som
tillverkat minnesenheten.)
2-7
Installation och anslutning
2-7-2. Sidovy
FOCUS
IKON
NAMN
MicroSD-kortplats (HC)
Maxkapaciteten som stöds för ett MicroSD-kort (HC) är 32 GB.
(Maximal kapacitet som stöds för externt minne är baserat på fabrikstest. Verkligheten kan se något olika ut beroende på vilken som
tillverkat minnesenheten.)
Installation och anslutning
2-7
2-8
Anslutning med en dator och inställningar av datorn
2-8-1. Ställa in datormiljö
Kontrollera följande innan du ansluter datorn till projektorn.
1. Högerklicka med musen på Windows-skrivbordet och klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan <Skärmegenskaper> visas.
1
2. Klicka på fliken [Inställningar] och ange sedan <Skärmupplösning>. Den optimala upplösningen för projektorn är 800 x 600. För andra
upplösningar som stöds av projektorn, se tabellen visningsläge för PC Timing i avsnitt 2-6.
Du behöver inte ändra inställningen för <Färgkvalitet>.
3. Tryck på knappen [Avancerat]. Ett annat egenskapsfönster visas.
2
3
4. Klicka på fliken [Skärm] och ange sedan <Skärmupplösningsfrekvens>. För den uppdateringsfrekvens som matchar den upplösning du
har valt, se (60 Hz, 70 Hz, etc.) intill din valda upplösning i tabellen för visninsläge för PC Timing i avsnitt 2-6.
Om du ställer in uppdateringsfrekvens ställs både vertikala och horisontella frekvenser in.
4
5. Klicka på knappen [OK] för att stänga fönstret och klicka på knappen [OK] i fönstret <Skärmegenskaper> för att stänga fönstret.
6. Stäng av datorn och anslut projektorn.
•
2-8
Installationsprocessen kan variera beroende på datortyp och Windows-version. (Exempelvis visas [Egenskaper] istället för
[Egenskaper (R)] så som visas i 1.)
Installation och anslutning
•
Den här produkten stöder upp till 32 bitar per pixel som färgkvalitet när den används som datorskärm.
•
Projicerade bilder kan variera från en skärm till en annan beroende på skärmens fabrikat eller Windows-version.
•
Vid anslutning av projektorn till datorn ska du kontrollera att datorinställningarna uppfyller skärminställningarna som
stöds av den här projektorn. Om de inte gör det kan du ha signalproblem.
2-8-2. Ansluta till en PC
PC IN
AV IN
RGB
Kontrollera att datorn och projektorn är frånslagna.
1. Anslut D-Sub-kabeln till [PC IN] på baksidan av projektorn och RGB på datorn.
Se "PC Timing (D-Sub)" i avsnittet "Visningslägen som stöds" för information om ingånssignaler som stöds.
2. Koppla in strömsladdarna på projektorn och datorn.
Använda projektorn
1. Slå på projektorn och välj <Ingångskälla> ĺ <PC>.
Om du inte kan välja läget <PC> ska du kontrollera att D-Sub-kabeln är korrekt ansluten.
2. Slå på datorn och ställ in datormiljön vid behov (skärmupplösning etc).
3. Justera skärmen.
Installation och anslutning
2-8
2-9
Ansluta till en AV-enhet
PC IN
AV IN
VIDEO OUT
AUDIO OUT
Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.
1. För in 3RCA-enheten i porten [AV IN] på projektorns baksida.
2. Anslut en videokabel och audiokabel till 3RCA-enheten.
Se "AV Timing (VIDEO)" i avsnittet "Visningslägen som stöds" för information om ingånssignaler som stöds.
3. Anslut videokabeln till porten VIDEO OUT på AV-enheten.
Anslut audiokabeln till porten AUDIO OUT på AV-enheten.
Video- och audiokablarna säljs separat.
2-9
Installation och anslutning
2-10 Anslutning av extern högtalare
PC IN
AV IN
AUDIO IN
Du kan lyssna på ljudet via en extern högtalare istället för de högtalare som är inbyggda i projektorn.
1. Anslut en lämplig stereokabel till den externa högtalaren och porten [
•
Volymen på externa högtalare kan kontrolleras med knapparna [
•
Porten [
] på projektorn.
] på projektorn.
] kan sända ut alla ljudingångssignaler.
Stereokablarna säljs separat.
Installation och anslutning
2-10
2-11 Ansluta till ström och ladda batteriet
2-11-1. Ansluta strömmen
Se till att ansluta strömkällan efter att alla nödvändiga anslutningar är utförda.
PC IN
1. Anslut adapterns strömkabel till porten [
AV IN
] på projektorns baksida.
2. Anslut ena änden på adapterns strömsladd till adaptern och den andra till ett vägguttag.
•
Ferritkärna för strömkabel
Ferritkärnor används för att skydda kablarna från störningar.
Vid anslutning av en kabel ska du öppna ferritkärnan och vira den runt kabeln nära kontakten, så som visas på
bilden.
A (avståndet mellan ferritkärnan och ena änden på kabeln som placeras i projektorn): mindre än 50 mm
2-11
Installation och anslutning
2-11-2. Ladda batteriet
1. Anslut batteriet till projektorn.
2. Kontrollera att projektorn är avstängd.
3. Anslut adapterns strömkabel till porten [
] på projektorns baksida.
4. Anslut adapterns strömsladd till ett eluttag. Batteriet börjar ladda automatiskt.
•
Inget batteri förbrukas så länge projektorn är ansluten till ett eluttag. (Du kan använda projektorn även när batteriet inte är
anslutet.) Vi rekommenderar att batteriet är anslutet till projektorn även när projektorn är ansluten till ett eluttag.
•
Batteriet måste laddas i cirka tre timmar när det är helt urladdat.
•
Videouppspelningstiden kan variera beroende på LED-läge enligt följande (med batteriet fulladdat):
(Uppspelningstiden kan bli kortare för en video som spelas upp från det externa minnet.)
<Inställningar> - <LED-läge> - <Normal>: Spela upp videor i omkring en timme från det inbyggda minnet.
<Inställningar> - <LED-läge> - <Eko>: Spela upp videor i omkring två timmar från det inbyggda minnet.
•
Skärmens ljusstyrka kan variera om projektorn endast drivs med batteri, beroende på batterinivån.
•
Laddningstiden och kapaciteten för batteriet varierar beroende på batteristatus, användningsförhållanden och användningstid.
Batteriet förbrukar ström även när enheten inte används. Ju längre tid det går desto kortare blir den maximala
användningstiden. (Om den maximala driftstiden minskar med mer än hälften är det dags att köpa ett nytt batteri.)
•
Den röda lampan (
Installation och anslutning
) indikerar att batteriet laddar. / Den blåa lampan (
) indikerar att batteriet är fulladdat.
2-11
2-12 Anslutning till en extern minnesenhet och USB-kabel
2-12-1. Anslutning till ett mikro-SD-kort
FOCUS
1. För in ett microSD-kort i microSD-kortplatsen på projektorns sida.
Produkten kanske inte är kompatibel med alla microSD-kort.
2-12-2. Ansluta en USB-enhet
PC IN
AV IN
B
1. Anslut USB-adaptern till USB-enheten.
2. För in USB-enheten i porten [
] på projektorns baksida.
•
Den här produkten stöder multi-card-läsare.
•
Den här produkten fungerar inte om USB-lagringsenheten är ansluten via USB-HUBB.
•
När du ansluter till en extern hårddisk ska du se till att hårddisken har tillgång till separat strömkälla.
Annars kanske projektorn inte har tillräckligt med ström för att fungera.
2-12
•
Vissa produkter som inte efterlever USB-standardspecifikationerna kanske inte går att använda normalt.
•
En USB-lagringsenhet med automatisk identifiering eller dess egen drivrutin kanske inte fungerar som den ska.
Installation och anslutning
•
En USB-lagringsenhet som bara använder en tilldelad drivrutin kanske inte identifieras.
•
Identifieringshastigheten för USB-lagringsenhet kan variera per enhet.
•
Stäng inte av produkten eller dra ur den anslutna USB-lagringsenheten under tiden en USB-lagringsenhet används. Om du gör
det så kan det resultera i skada på USB-lagringsenheten eller den lagrade filen.
•
Använd en USB-lagringsenhet som innehåller normala filer. Onormala filer kan orsaka felfunktion eller så kan filerna inte spelas
upp.
•
USB-lagringsenheter måste vara formaterade med FAT eller FAT32(rekommenderas) som stöds av Windows.En minnesenhet
som formateras av ett annat program än Windows kanske inte fungerar som det ska.
•
Använd den medföljande USB-kabeln med USB-enheten när du ansluter till projektorn. (För mer information om inköp av kabel
och externa enheter, kontakta respektive tillverkare).
•
Samsung skall inte hållas ansvarigt för några fel på en enhet orsakat av användning av en annan kabel än den eller de som är
specificerade för enheten.
•
Eftersom data i USB-lagringsenheten kan skadas, ska du säkerhetskopiera viktiga data för att undvika dataförlust. Användaren
ansvarar för datahanteringen. Samsung skall inte hållas ansvarigt för någon dataförlust.
•
Om du använder en USB-lagringsenhet med projektorn stöds undermappar på ett djup av maximalt 4 nivåer från den översta
mappen. Dessutom är det så att om antalet filer (inklusive mappar) i samma mapp överskrider 2 900 så identifieras det inte. Om
det fins ett stort antal filer på en USB-enhet kan individuella filer ta lång tid att visa.
•
Om en extern minnesenhet inte används efter anslutning till projektorn ska du prova att ansluta den till en dator. Om den
fortfarande inte fungerar normalt, kontakta tillverkaren av minnesenhetens servicecenter eller motsvarande kundcenter.
2-12-3. Anslutning till en dator med USB-kabel
PC IN
AV IN
B
USB
Om du ansluter projektorn till en dator kan du överföra filer till och från projektorns internminne.
Anslut den mindre änden av USB-kabeln till projektorn och den större änden till USB-porten på datorn.
Överföra filer från en dator.
1. Kontrollera att projektorn är avstängd och anslut sedan projektorn till en datorn med USB-kabeln.
2. Slå på projektorn. Samsungs uppstartslogotyp visas, sedan visar projektorn "Laddar" och efter det "Ansluten till PC USB-port."
3. Hur nästa skärmbild ser ut beror på din Windows-version. I många versioner visas en dialogruta med den externa disken på
skärmen.
Om denna dialogruta visas väljer du "Öppna mappen och visa filerna". Om dialogrutan inte visas ska du gå via Den här datorn eller
Windows Utforskaren för att komma åt projektorns filer.
Installation och anslutning
2-12
4. Överför filerna från datorn till projektorn genom att dra och släppa dem, eller genom att kopiera och klistra in.
Koppla bort projektorn från datorn.
Se till att avsluta anslutningen på rätt sätt, för att förhindra skador på projektorn eller på dina data.
1.
Klicka på
i Windows verktygsfält.
2. Klicka på meddelandet som visas.
3. Koppla från USB-kabeln först när du får meddelandet att det är säkert att ta bort den flyttbara disken.
2-12
•
Koppla inte bort USB-kabeln medan filer kopieras, det kan orsaka dataförlust eller skador på projektorn.
•
Anslutningen avslutas inte om du har projektorns filer öppna i datorn. Stäng alla filer på projektorn och försök igen.
•
Andra version av Windows fungerar på liknande sätt. Följ korrekt procedur för din Windows-version gällande
borttagning av en USB-enhet på ett säkert sätt.
Installation och anslutning
3
Användning
3-1
Produktegenskaper
1. LED-lampor, avancerat bakgrundsljus, används
•
Projektorn är fri från kvicksilver och miljöanpassad, med hållbara LED-lampor som garanterar längre livslängd jämfört med
traditionella lampor.
2. Lågt fläktljud
•
Fläktljudet från projektorn har minimerats genom optimering av den invändiga luftcirkulationen och fläktstrukturen.
3. Lätt att bära
•
Projektorn är liten och lätt, vilket gör den praktisk för affärsresor och fritidsaktiviteter.
•
Du kan visa dokument, videor och bilder överallt.
4. Optisk motor med DLP-teknik
•
WVGA-upplösning och 30-lumens ljusstyrka för bilden erbjuds.
5. Olika praktiska egenskaper
•
Multimediaspelare, dokumentvisning, internminne, MicroSD-kortplats och löstagbart och laddningsbart batteri medföljer.
6. Olika ingångsportar
•
Olika ingångsportar, inklusive PC, AV, USB och MicroSD, erbjuder hög anslutningseffekt med perifera enheter.
7. Ljudutgång
•
Utrustad med en 1 W (mono) högtalare och ljudutgångsport.
8. Praktiska menyalternativ
•
Samma meny används för alla typer av ingångar, vilket gör projektorn enkel att använda.
Användning
3-1
3-2
Produktinformation
3-2-1. Produktinformation
Batteriet kopplas ur.
Batteriet kopplas in.
NAMN
BESKRIVNING
Lins
Bildar en bild av ett objekt på skärmen.
FOCUS
Justerar fokus på skärmen.
Indikerar användningsstatus för projektorn.
Indikatorer
3-2
Se "lysdiodsindikeringar".
Högtalare
Sänder ut ljud.
Stativhål.
Fäst ett stativ här.
Användning
3-2-2. Kontrollknappar
Kontrollknapparna återfinns på projektorns ovansida.
NAMN
BESKRIVNING
Slår på och av projektorn.
Strömknapp
riktningsknappar
(För att aktivera eller avaktivera knapplås trycker du lätt på den här
knappen (kortare tid än en sekund) när projektorn är påslagen.)
Navigerar i menyalternativ som visas och justerar värden.
Valknapp
Bekräftar en vald funktion när en meny visas.
Menyknapp
Visar en meny.
Bakåtknapp
Går tillbaka till föregående meny.
Knapparna [
Användning
Den här knappen kan också fungera som knapplås.
] kan användas för att styra volymen under video- och ljuduppspelning.
3-2
3-3
Lysdiodsindikatorer
3-3-1. Lysdiodsindikatorer
: Ljuset är av /
: Ljuset blinkar /
: Ljuset är på
LED
STATUS
Batteriet laddas.
Batteriet är fulladdat.
Projektorn stängs automatiskt av, eftersom den överskred maximal driftstemperatur. (LED-lampan blinkar med
intervaller på en sekund).
Se Åtgärd 1 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
Kylsystemet (inklusive kylfläkt) inuti projektorn fungerar inte normalt. (LED-lampan blinkar två gånger med intervaller
på en sekund och förblir sedan släckt i två sekunder).
Se Åtgärd 2 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
LED-startkortet i projektorn fungerar inte normalt.
Se Åtgärd 3 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
Batteriet behöver laddas.
3-3-2. Rensa indikatorproblem
KLASSIFICERING
STATUS
MÄTNINGAR
Mätning 1
Projektorns invändiga temperatur
ökar onormalt mycket.
•
Starta om projektorn. Om samma problem inträffar kontinuerligt ska du
kontakta din produktleverantör eller servicecenter.
Kylsystemet (inklusive kylfläkt)
inuti projektorn fungerar inte
normalt.
•
Mätning 2
Flytta projektorn till en sval plats, låt den svalna och slå på den igen. Om
samma problem inträffar kontinuerligt ska du kontakta din
produktleverantör eller servicecenter.
Mätning 3
LED-startkortet i projektorn
fungerar inte normalt.
•
Starta om projektorn. Om samma problem inträffar kontinuerligt ska du
kontakta din produktleverantör eller servicecenter.
Den här projektorn har ett kylfläktssystem för att förhindra enheten från överhettning. Användningen av kylfläkten kan orsaka ljud,
men detta påverkar inte produktens prestanda, utan är helt normalt.
3-3
Användning
3-4
Använda skärmmenyn (OSD: On Screen Display)
Använda skärminställningsmenyn (OSD: On Screen Display) struktur
MENY
UNDERMENY
Ingångskälla
PC
AV
Dokument
Videor
Internt minne /
USB / Foton
Musik
Inställningar
MicroSD-kort
3-4-1. Ingångskälla
PC
3&
$9
Projektorn visar den ingående signalen från datorn.
PC-meny
Om du vill öppna fönstret för datormenyn väljer du [
MENY
Startsida
] på datorn.
BESKRIVNING
Återgår till huvudmenysidan.
Autojustering
Används för att justera frekvens och fas för datorskärmen automatiskt.
Storlek
Genom att använda den här funktionen kan du välja en skärmstorlek.
•
Ljusstyrka
<Normal> - <4:3>
Används för att justera ljusstyrkan för hela bilden.
Justera från 0 till 100.
Kontrast
Används för att justera kontrasten mellan motiv och bakgrund.
Justera från 0 till 100.
Användning
3-4
AV
3&
$9
Projektorn visar den ingående signalen från AV-enheten.
AV-meny
Om du öppnar AV-menyfönstret väljer du [
] på AV-skärmen.
MENY
Startsida
Storlek
BESKRIVNING
Återgår till huvudmenysidan.
Genom att använda den här funktionen kan du välja en skärmstorlek.
•
Ljusstyrka
<Normal> - <4:3>
Används för att justera ljusstyrkan för hela bilden.
Justera från 0 till 100.
Kontrast
Används för att justera kontrasten mellan motiv och bakgrund.
Justera från 0 till 100.
Skärpa
Används för att justera bildens skärpa.
Justera från 0 till 100.
Färg
Används för att justera färgerna till att bli ljusare eller mörkare.
Justera från 0 till 100.
Ton
Används för att få mer naturlig färg genom att öka mängden grönt eller rött i bilderna.
Justera från -50 till +50.
Det aktiveras när signalen är NTSC.
3-4
Användning
3-4-2. Internt minne / USB / MicroSD-kort
Menyerna <USB> och <MicroSD-kort> visas bara när en extern minnesenhet (<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Dokument
Dokument
Videor
Foton
Musik
Inställningar
Du kan öppna dokumentfiler av olika format som sparas i <Internt minne>, <USB> eller <MicroSD-kort> utan konvertering.
Menyn Dokument
Document
Filstorlek
Datum
: 999 B
: 04.12.2010
Startsida
Kopiera
Ta bort
Välj flera filer
Välj lagringsenhet
Om du öppnar dokumentmenyfönstret väljer du [
] på sidan för dokumentfillistan.
Beroende på den aktuella språkinställningen kan mappnamn, filnamn och text visas förvridet. Om detta är fallet går du till
<Inställningar> ȥ <Allmänt> ȥ <Språk> och ändra språk.
MENY
BESKRIVNING
Startsida
Återgår till huvudmenysidan.
Kopiera
Kopierar ett dokument från det externa minnet till <Internt minne> eller vice versa när en extern minnesenhet
(<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Ta bort
Raderar ett dokument i <Internt minne> eller det externa minnet (<USB>/<MicroSD-kort>).
Användning
3-4
MENY
BESKRIVNING
Välj flera filer
Välj flera dokumentfiler och använd <Kopiera> eller <Ta bort> samtidigt för dem.
Dokument
1/2
Internt minne●Documents.ppt
Filnamn
Visa
Alla
doc (0)
Kopiera
music (0)
Ta bort
photo (0)
video (0)
Återställ
Documents.ppt
Visa, Kopiera, Ta bort : Tillämpa varje åtgärd för valda filer.
Återställ: Avbryt alla val.
Filerna 2 valda
Välj
Tillbaka
Markera alla
Gå till dokumentfilen du vill välja med knapparna [
•
] och peka på [
].
•
Bockmarkeringen (
) visas intill det valda dokumentet.
•
Om du pekar på knappen [
•
Om du vill välja alla dokument i en mapp pekar du på [
•
Du kan välja flera dokument genom att upprepa processen ovan.
] markeras eller avmarkeras ett alternativ.
].
<Visa> : Öppnar den valda dokumentfilen.
Endast aktiverad när en fil är vald.
Välj lagringsenhet
•
<Kopiera> : Kopierar flera dokumentfiler.
•
<Ta bort> : Raderar flera dokumentfiler.
•
<Återställ> : Avmarkerar alla val.
Går direkt till en annan minnesenhet när en extern minnesenhet (<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Dokumentkontrollmeny
G
&QEWOGPVU
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
<RXFDQRSHQGRFXPHQWILOHVRIYDULRXVIRUPDWVVDYHGLQWKH,QWHUQDO0HPRU\ !86%!RU0LFUR6'FDUG!ZLWKRXWFRQYHUVLRQ
&QEWOGPVU/GPW
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
7RRSHQWKH'RFXPHQWVPHQXZLQGRZSUHVV>
@ZKHQWKHSURMHFWRULVGLVSOD\LQJWKH'RFXPHQW)LOH/LVWSDJH
G
'HSHQGLQJRQWKHFXUUHQWODQJXDJHVHWWLQJIROGHUQDPHVILOHQDPHVRUWH[WLQDGRFXPHQWPD\DSSHDUFRUUXSWHG
pG›šG–ŠŠœ™šSGŽ–G›–Gc6HWWLQJV eG Gc*HQHUDOeG Gc/DQJXDJH!DQGFKDQJHWKHODQJXDJH
G
/'07
+RPH
NAMN
Visa info.
3-4
&'5%4+26+10
5HWXUQVWRWKHPDLQPHQXSDJH
BESKRIVNING
Visar hjälpfältet och information gällande sidor och batteri.
Användning
NAMN
BESKRIVNING
,
: Gå till föregående sida.
•
Om du pekar på [ ] när en sida zoomas in förflyttas visningen överst på
sidan.
•
Klicka på [ ] när en sida zoomas in för att flytta skärmen till sidans vänstra
sida.
Föregående/nästa
,
: Gå till nästa sida.
•
Om du pekar på [ ] när en sida zoomas in förflyttas visningen nederst på
sidan.
•
Klicka på [ ] när en sida zoomas in för att flytta skärmen till sidans högra sida.
Aktiverar eller avaktiverar knapplåset.
Knapplås
•
Om knapplåset aktiveras kommer alla knappar utom [
•
Tryck och håll in knappen [
], att avaktiveras.
] för att slå av projektorn.
Inställningsmeny för dokumentvisning
Startsida
Zoom
Sidnavigering
Sidmappning
: På
Bilförhållande
Peka på [
] när ett dokument är öppet för att öppna inställningsfönstret för dokumentvisning.
MENY
Startsida
Zoom
BESKRIVNING
Återgår till huvudmenysidan.
Förstora eller förminska ett dokument.
•
<Zooma in> : Förstora ett dokument (i steg om 25 % inom intervallet 100 % - 500 %).
•
<Zooma ut> : Förminska ett dokument.
•
<Anpassad> : Förstora eller förminska skärmen med en specifik procentuell nivå.
•
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
Intervallet för <Zooma in> och <Zooma ut>: <100%> till <500%>
Sidnavigering
Gå direkt till en specifik sida.
•
Sidmappning
Visa zoomområdet.
•
Användning
Ange ett sidnummer med knapparna [
], kontrollera sidnumret i förhandsgranskningsfönstret i
övre högra hörnet på skärmen och välj sedan <Gå> för att gå till sidan.
<Av> - <På>
•
Det område som visas på en inxoomad sida indikeras i fönstret <Sidmappning> i övre högra
hörnet på sidan.
•
Fönstret för <Sidmappning> visas bara om en sida zoomas in.
3-4
MENY
Bilförhållande
Rotera
BESKRIVNING
•
<Anp till skärm> : Visa ett dokument för att passa skärmstorleken.
•
<Original> : Visa ett dokument i originalstorlek.
•
<Anp till bredd> : Visa ett dokument för att passa skärmbredden.
•
<Anpass t höjd> : Visa ett dokument för att passa skärmhöjden.
Rotera ett dokument med en given vinkel. Välj en vinkel med knapparna [
•
] och peka på [
].
<0 Ľ > - <90 Ľ > - <180 Ľ > - <270 Ľ >
Stöds endast i PDF-format.
kodning
För att visa en testfil (.txt) utan korrupta tecken måste du välja originalspråket som användes för att skapa
filen.
•
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic> <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> - <Simplified
Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>
(e.g.:För att visa en textfil som skapats på tyska väljer du <Germany>)
Videoklipp
•
För vissa europeiska länder vars språk inte återfinns i listan, välj <Central Europe>.
•
Filer som skapats på engelska kräver ingen kodning.
Spela upp en videofil som är länkad till en PowerPoint-fil (.ppt eller .pptx).
Endast aktiverat om den länkade videofilen är placerad i samma mapp som PowerPoint-filen (.ppt eller
.pptx).
3-4
•
Laddningstiden kan vara långsammare för stora filer.
•
Den här produkten kanske inte fungerar korrekt när filen inte efterlever standarder eller den är skadad.
•
Den här produkten kanske inte fungerar om en fil innehåller för mycket information för att visas på en skärm
(För mycket data kan exempelvis finnas på ett ark i en Excel-fil.)
•
Den här produkten stöder endast ett teckensnitt. Om en skärm använder andra typsnitt kan den bild som Media Play visar
skilja sig från originalskärmen.
Exempel: 1. Positionen för radbrytning i en mening kan ändras. 2. Positionen för sidbrytning i ett MS Word-dokument kan ändras. I det här fallet kanske dokumentet inte visas helt
i enlighet med Layout-egenskaperna för <Bild> eller <Form> eller <Objekt> i MS word . (Se bruksanvisningen för
MS Word för mer information om layoutegenskaper.)
•
Vissa funktioner på datorns stöds inte, exempelvis PowerPoint-funktionerna: Animering, 3D, Smart Art, Hyper Link,
transparent och gradering (färgdjup: 16 bitar).
•
Den här produkten stöder inte krypterade filer (DRM).
Användning
Videor
Dokument
Videor
Foton
Musik
Inställningar
Du kan se videofiler som sparats i <Internt minne>, <USB> eller på <MicroSD-kort>.
Menyn Videor
Video.avi
Speltid
Filstorlek
Datum
: 00:27:34
: 351.4 MB
: 04.12.2010
Startsida
Kopiera
Ta bort
Välj flera filer
Välj lagringsenhet
Om du öppnar videomenyfönstret pekar du på [
] på sidan för videofillistan.
Beroende på vald språkinställning kan mapp- eller filnamnen visas korrupt. Om detta är fallet går du till <Inställningar> ȥ
<Allmänt> ȥ <Språk> och ändra språk.
MENU
BESKRIVNING
Startsida
Återgår till huvudmenysidan.
Kopiera
Kopierar en video från det externa minnet till <Internt minne> eller vice versa när en extern minnesenhet
(<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Ta bort
Raderar en videofil i <Internt minne> eller det externa minnet (<USB>/<MicroSD-kort>).
Användning
3-4
MENU
BESKRIVNING
Välj flera filer
Välj flera videofiler och använd <Spela>, <Kopiera> eller <Ta bort> för dem samtidigt.
Videor
Internt minne●Video.avi
1/2
Titel
Spela
Alla
doc (0)
Kopiera
music (0)
Ta bort
photo (0)
video (0)
Återställ
Video.avi
Spela, Kopiera, Ta bort: Tillämpa varje åtgärd för valda filer.
Återställ : Avbryt alla val.
Filerna 2 valda
Välj
Tillbaka
Markera alla
Gå till videofilen du vill välja med knapparna [
•
] och peka på [
].
•
Bockmarkeringen (
) visas intill den valda videon.
•
Om du pekar på knappen [
•
Om du vill välja alla videofiler i en mapp pekar du på [
•
Du kan välja flera videofiler genom att upprepa processen ovan.
] markeras eller avmarkeras ett alternativ.
].
<Spela> : Spelar upp flera valda videofiler.
Uppspelningsordningen kan väljas på inställningsmenyn för videovisning.
Välj lagringsenhet
•
<Kopiera> : Kopierar flera valda videofiler.
•
<Ta bort> : Raderar flera valda videofiler.
•
<Återställ> : Avmarkerar alla val.
Går direkt till en annan minnesenhet när en extern minnesenhet (<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Videokontrollmeny
Video.avi
00:02:20 / 00:27:34
Paus
NAMN
/
3-4
Volym
Föreg/Nästa
BESKRIVNING
Spela/Paus
Spelar upp eller pausar en video.
Volym
Kontrollerar volymen.
Användning
NAMN
BESKRIVNING
: Spelar upp föregående video.
Tryck och håll in [
/
Föreg/Nästa
] för att snabbspola videon bakåt (REW
).
: Spelar upp nästa video.
•
Tryck och håll in [
] för att snabbspola videon framåt (FF
).
•
Spolningshastigheten ökar till x2, x4, x8 och x16 i intervaller om 2 sekunder.
Aktiverar eller avaktiverar knapplåset.
Knapplås
•
Om knapplåset aktiveras kommer alla knappar utom [
•
Tryck och håll in knappen [
], att avaktiveras.
] för att slå av projektorn.
Inställningsmeny för videovisning
Startsida
Uppspelningsläge
: Alla videor
Spelordning
: Normal
Upprepa
: På
Undertextinställning
: På
Om du vill öppna videoinställningsmenyn pekar du på [
] under videouppspelning.
MENU
Startsida
Uppspelningsläge
Spelordning
Upprepa
BESKRIVNING
Återgår till huvudmenysidan.
•
<Alla videor> :Spela upp alla videofiler i filnamnsordning.
•
<Videor i mapp> : Spela upp alla videofiler i en specifik mapp i filnamnsordning.
•
<En video> : Spelar endast upp en markerad video.
Väljer uppspelningsordning för videor.
•
<Normal> : Spelar upp videor i filnamnsordning.
•
<Slumpvis> : Spelar upp videor i slumpvis ordning.
Väljer om en video ska spelas upp upprepat.
•
Undertextinställning
Väljer om undertext ska visas med videouppspelning.
•
Textningsspråk
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ㅔԧЁ᭛!ଞ˲߭!
Väljer om undertexten ska ha en bakgrund.
•
Textningssynk
<Av> - <På>
Väljer undertextningsspråk.
•
Textningsbakgrund
<Av> - <På>
<Av> - <På>
Korrigerar undertexter om de inte synkar med videon.
•
<-0.5Sek> - <+0.5Sek>
Stöds ej för videofiler med interna undertexter.
Användning
3-4
MENU
Textningsplacering
BESKRIVNING
Väljer position för undertexter.
•
<Upp> - <Ned> - <Återställ>
Textningens
teckenstorlek
Väljer storlek för undertexter.
Textningens
teckenfärg
Väljer teckensnitt för undertexter.
•
•
<Liten> - <Medel> - <Stor>
<Vit> - <Svart> - <Röd> - <Grön> - <Blå> - <Gul>
•
Videon måste ha extern undertextning för att kunna visa dem med rubrikfunktionen påslagen.
•
I tabellen visas de filtyper för undertextning som stöds. Se "Filformat som stöds".
•
Filer för undertextning måste ligga i samma mapp som videofilen.
Foton
Dokument
Videor
Foton
Musik
Inställningar
Du kan njuta av ett bildspel med bildfiler som sparas i <Internt minne>, <USB> eller på <MicroSD-kort>.
Menyn Foton
Picture.jpg
Fotostorlek
Filstorlek
Datum
: 600 x 788
: 121.4 KB
: 04.12.2010
Startsida
Kopiera
Ta bort
Välj flera filer
Välj lagringsenhet
Om du öppnar fotomenyfönstret pekar du på [
] på sidan för fotofillistan.
Beroende på vald språkinställning kan mapp- eller filnamnen visas korrupt. Om detta är fallet går du till <Inställningar> ȥ
<Allmänt> ȥ <Språk> och ändra språk.
MENU
3-4
BESKRIVNING
Startsida
Återgår till huvudmenysidan.
Kopiera
Kopierar bilder från det externa minnet till <Internt minne> eller vice versa när en extern minnesenhet
(<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Ta bort
Raderar foton i <Internt minne> eller det externa minnet (<USB>/<MicroSD-kort>).
Användning
MENU
BESKRIVNING
Välj flera filer
Väljer flera bildfiler och spelar upp filerna i <Bildspel> eller använder <Kopiera> eller <Ta bort> samtidigt.
Foton
Internt minne●Picture.jpg
doc
2/2
music
photo
video
Bildspel
Kopiera
Ta bort
Återställ
Bildspel, Kopiera, Ta bort: Tillämpa varje åtgärd för valda filer.
Återställ : Avbryt alla val.
Filerna 2 valda
Välj
Tillbaka
Markera alla
Gå till bilden du vill välja med knapparna [
•
] och peka på [
].
•
Bockmarkeringen (
) visas intill det valda fotot.
•
Om du pekar på knappen [
•
Om du vill välja alla foton i en mapp pekar du på [
•
Du kan välja flera foton genom att upprepa processen ovan.
] markeras eller avmarkeras ett alternativ.
].
<Bildspel> : Spelar upp valda fotofiler i ett bildspel.
Uppspelningsordningen kan väljas på inställningsmenyn för bildspelsvisning.
Välj lagringsenhet
•
<Kopiera> : Kopierar flera valda fotofiler.
•
<Ta bort> : Raderar flera valda fotofiler.
•
<Återställ> : Avmarkerar alla val.
Går direkt till en annan minnesenhet när en extern minnesenhet (<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Om du vill använda fotomenyn i en presentation, sparar du en allmän dokumentfil som en bildfil till en extern minnesenhet (USBminnesenhet eller microSD-kort)
Du kan t.ex. 1. Konvertera .ppt-filer (Microsoft Powerpoint) till ȥ .jpg /.bmp /.gif
2. Konvertera .pdf-filer (Adobe Acrobat) ȥ .jpg
Varning: Se till att spara bildfiler i den ordning du vill visa dem.
Kontrollmeny för bildspel
Picture.jpg
11.04.2010
NAMN
Spela/Paus
Användning
BESKRIVNING
Spelar upp eller pausar ett bildspel.
3-4
NAMN
BESKRIVNING
: Visar föregående foto.
Föregående/nästa
: Visar nästa foto.
Aktiverar eller avaktiverar knapplåset.
Knapplås
•
Om knapplåset aktiveras kommer alla knappar utom [
•
Tryck och håll in knappen [
], att avaktiveras.
] för att slå av projektorn.
Inställningsmeny för bildspelsvisning
Startsida
Rotera
Bildspelsövergång
: Mosaik
Bildspelshastighet
: Snabb
Bildspelsläge
: Alla foton
Om du vill öppna fotoinställningsmenyn pekar du på [
] under bildspel. Bildspelet pausas och menyn visas.
MENU
Startsida
Rotera
BESKRIVNING
Återgår till huvudmenysidan.
Rotera en bild med en given vinkel. Välj en vinkel med knapparna [
•
Bildspelsövergång
Bildspelsläge
Bildspelsordning
Bilförhållande
].
<0 Ľ > - <90 Ľ > - <180 Ľ > - <270 Ľ >
Väljer en fotoövergångseffekt som ska infogas i ett bildspel.
•
Bildspelshastighet
] och peka på [
<Ingen effekt> - <Mosaik> - <Dold> - <Klocka>
Väljer uppspelningshastighet för ett bildspel.
•
<Snabb> - <Normal> - <Långsam>
•
<Alla foton> : Spela upp alla bildfiler i filnamnsordning.
•
<Foto i mapp> : Spela upp alla bildfiler i en specifik mapp i filnamnsordning.
•
<Ett foto> : Spelar endast upp ett markerat foto.
Väljer uppspelningsordning för ett bildspel.
•
<Normal> : Visar foton i filnamnsordning.
•
<Slumpvis> : Spelar upp foton i slumpvis ordning.
•
<Original> : Visa en bild som är mindre än skärmen i originalstorlek eller förminska en bild som är större än
skärmen i direkt proportion till skärmstorleken.
•
<Autopassa> : Ändra storlek för en bild så att den passar skärmen och bevara originalbildförhållandet för
bilden (bilden kan kapas horisontellt eller vertikalt).
•
<Anp till bredd> : Ändra storlek för en bild för att passa skärmbredden.
•
<Anp till skärm> : Förstora eller förminska storleken för en bild, oavsett bildförhållande för bilden, för att
passa helskärmen.
Vissa funktioner kan vara begränsade av typen av fotofiler.
3-4
Användning
Musik
Dokument
Videor
Foton
Musik
Inställningar
Du kan höra musikfiler som sparats i <Internt minne>, <USB> eller på <MicroSD-kort>.
Menyn Musik
Music.mp3
Speltid
Filstorlek
Datum
: 00:05:21
: 9.8 MB
: 04.12.2010
Startsida
Kopiera
Ta bort
Välj flera filer
Välj lagringsenhet
Om du vill öppna musikmenyfönstret pekar du på [
] på sidan för musikfillistan.
Beroende på vald språkinställning kan mapp- eller filnamnen visas korrupt. Om detta är fallet går du till <Inställningar> ȥ
<Allmänt> ȥ <Språk> och ändra språk.
MENU
BESKRIVNING
Startsida
Återgår till huvudmenysidan.
Kopiera
Kopierar musikfiler från det externa minnet till <Internt minne> eller vice versa när en extern minnesenhet
(<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Ta bort
Raderar musikfiler i <Internt minne> eller externt minne (<USB>/<MicroSD-kort>).
Användning
3-4
MENU
BESKRIVNING
Välj flera filer
Välj flera musikfiler och använd <Spela>, <Kopiera> eller <Ta bort> för dem samtidigt.
Musik
1/2
Internt minne●Music.mp3
Filnamn
Spela
Все
doc (0)
Kopiera
music (0)
Ta bort
photo (0)
video (0)
Återställ
Music.mp3
Spela, Kopiera, Ta bort : Tillämpa varje åtgärd för valda filer.
Återställ : Avbryt alla val.
Filerna 2 valda
Seleccionar
Tillbaka
Seleccionar todo
Gå till musikfilen du vill välja med knapparna [
•
] och peka på [
].
•
Bockmarkeringen (
) visas intill den valda musiken.
•
Om du pekar på knappen [
•
Om du vill välja alla musikfiler i en mapp pekar du på [
•
Du kan välja flera musikfiler genom att upprepa processen ovan.
] markeras eller avmarkeras ett alternativ.
].
<Spela> : Spelar upp flera valda musikfiler.
Uppspelningsordningen kan väljas på inställningsmenyn för musikuppspelning.
Välj lagringsenhet
•
<Kopiera> : Kopierar flera valda musikfiler.
•
<Ta bort> : Raderar flera valda musikfiler.
•
<Återställ> : Avmarkerar alla val.
Går direkt till en annan minnesenhet när en extern minnesenhet (<USB>/<MicroSD-kort>) ansluts.
Musikkontrollmeny
1/2
Music_BG.mp3
Music.mp3
00:00:20 / 00:05:21
Paus
NAMN
/
3-4
Volym
Föreg/Nästa
BESKRIVNING
Spela/Paus
Spelar upp eller pausar musik.
Volym
Kontrollerar volymen.
Användning
NAMN
BESKRIVNING
: Spelar upp föregående musikfil.
/
Föreg/Nästa
•
Håll in [ ] för att spola tillbaka musik i 20-sekundersintervallet medan du
lyssnar. (REW
)
•
Du kan inte spola bakåt förbi aktuellt spår, även om du spolar från början.
: Spelar upp föregående musikfil.
•
Håll in [ ] för att spola musiken framåt i 20-sekundersintervallet medan du
lyssnar. (FF
)
•
Om du snabbspolar till slutet av aktuellt spår startar nästa spår.
Aktiverar eller avaktiverar knapplåset.
Knapplås
•
Om knapplåset aktiveras kommer alla knappar utom [
•
Tryck och håll in knappen [
], att avaktiveras.
] för att slå av projektorn.
Inställningsmeny för musikuppspelning
Startsida
Uppspelningsläge
: All musik
Spelordning
: Normal
Upprepa
: På
Om du vill öppna musikinställningsmenyn pekar du på [
] under ljuduppspelning.
MENU
Startsida
Uppspelningsläge
Spelordning
Upprepa
BESKRIVNING
Återgår till huvudmenysidan.
•
<All musik> : Spela upp alla musikfiler i filnamnsordning.
•
<Musik i mapp> : Spela upp alla musikfiler i en specifik mapp i filnamnsordning.
•
<En musikfil> : Spelar bara upp vald musikfil.
Väljer uppspelningsordning för musikfiler.
•
<Normal> : Spela upp musik i filnamnsordning.
•
<Slumpvis> : Spelar upp musik i slumpvis ordning.
Väljer om du ska upprepa musik.
•
Användning
<Av> - <På>
3-4
Inställningar
Dokument
Videor
Foton
Musik
Inställningar
Du kan initiera eller ändra systeminställningar.
Allmänt
Inställningar
Kategori
Alternativ
Allmänt
Språk
: Svenska
Support
LED-läge
: Normal
Testmönster
: Geometri
Knappljud
: Medium
Säker borttagning
: USB
MENU
Språk
BESKRIVNING
Väljer ett systemspråk.
•
LED-läge
Ställ in bildens ljusstyrka efter omgivningens ljus.
•
Testmönster
3-4
<Geometri> - <Skärmstorlek> - <Röd> - <Grön> - <Blå> - <Vit>
Väljer volym för knappeffekter.
•
Säker borttagning
<Normal> - <Eko>
Ett standardreferensmönster är inbyggt i projektorn. Du kan använda det för att få en referensbild för att
optimera installationen av projektorn och optimera bilderna.
•
Knappljud
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ไทย!Ё೑䇁!ଞ˲߭!
<Av> - <Låg> - <Medium> - <Hög>
Tar bort en extern minnesenhet på ett säkert sätt (USB-minne eller microSD-kort).
•
<MicroSD-kort> : Ta bort microSD-kortet när du ser ett meddelande med informationen <Du kan ta bort
MicroSD-kortet.>
•
<USB> : Ta bort USB-enheten när du ser ett meddelande med informationen <Du kan ta bort USB.>
Användning
Support
Inställningar
Kategori
Alternativ
Allmänt
Firmwareuppdatering
Support
Lic. f öppen källkod
Återställ inställningar
Produktinformation
MENU
BESKRIVNING
Firmwareuppdatering Uppdateringssteg för firmware: Hämta firmware-uppdateringen från Samsungs webbplats, spara
uppdateringsfilen på en extern minnesenhet (ett USB-minne), anslut enheten till projektorn, välj
<Firmwareuppdatering> och kör filen. Se 3-6.
Lic. f öppen källkod
Återställ
inställningar
Produktinformation
Användning
Visa information om Open Source-licens.
Extern källa kan inte väljas.
Visa <Firmware-version>, <Internt minne>, <Copyright>, etc.
3-4
3-5
Filformat som stöds
3-5-1. Dokument, foto, musik
ARTIKEL
FILTILLÄGG
Adobe PDF 1.2 ~1.7 ( pdf )
MS PowerPoint 97 ~ 2007 ( ppt, pptx )
Dokument
MS Excel (xls, xlsx)
MS Word (doc, docx)
Text (txt)
Foto
JPEG (För JPEG stöds maximalt 4 megapixlar.), PNG, BMP,
GIF (GIF stöder varken <Rotera> eller övergångseffekt i <Bildspelsövergång>.)
Musik
MP3, MP2, WAV, WMA, FLAC, APE, HE-AAC, RA
3-5-2. Video, undertexter
ARTIKEL
FILTILLÄGG
AVI
MPEG4
MP4
VC-1
ASF
Video
Undertext
3-5
CODEC
MPG
RM
H.264
MPEG1/2
FLV
RV
WMV
H.263
M2TS/TS
WMV7/8
BESKRIVNING
1280x720 @ 30f
1280x720 @ 30f / Nivå 4.1
1280x720 @ 30f
480x272 @ 30f
.smi (SAMI)
Microsoft SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange)
.srt(SUBRIP)
SubRip
.sub(SUBVIEWER)
SubViewer 1.0 & 2.0
Användning
3-6
Firmware-uppdatering
Hämta den senaste firmware-versionen från webbplatsen för Samsung Electronics på adressen (http://www.samsung.com) och installera.
Inställningar
Kategori
Alternativ
Allmänt
Firmwareuppdatering
Support
Ope
Firmwareuppdatering
Reset Settings
Systemet startar automatiskt \nom efter uppdateringen.
Koppla inte ur lagringsenheten.
Product Information
•
Se alltid till att säkerhetskopiera data, eftersom de kan raderas under en uppdatering.
•
Endast en USB-minnesenhet stöds vid en firmwareuppdatering.
•
Avlägsna inte den externa minnesenheten (USB) under själva uppdateringsprocessen.
•
Använd inga knappar under uppdateringen.
•
Slå inte av projektorn under uppdateringen.
•
För att kontrollera att firmware har uppdaterats går du till <Inställningar> ȥ <Support> ȥ <Produktinformation>.
Före firmware-uppdatering!
1. Förbered en extern minnesenhet (USB).
2. Hämta senaste firmware för din projektormodell till datorn från webbsidan för Samsung.
3. Anslut USB-minnesenheten till datorn.
4. Kopiera hämtad firmware till USB-minnesenheten.
Uppdatera firmware.
1. Anslut projektorn till den USB-minnesenheten som innehåller senaste firmware.
2. Välj <Inställningar> ȥ <Support> ȥ <Firmwareuppdatering> på huvudmenysidan.
3. Du ser aktuell firmware-version och senaste tillgängliga firmware-verserion.
4. Välj <Uppdatera nu> för att börja.
5. När firmware har uppdaterings stängs projektorn av automatiskt.
6. Slå på projektorn och kontrollera firmware-versionen.
Användning
3-6
4
Felsökning
4-1
Innan du begär service
Kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår ska du kontakta närmaste Samsung Electronics servicecenter.
Symptom
Ingen ström.
Installation och
anslutning
Extern källa kan inte väljas.
Jag kan inte se bilderna.
Skärm och extern
källa
Bilderna är inte tydliga.
Konstigt ljud.
En indikator blinkar.
Linjer visas på skärmen.
4-1
Felsökning
•
Kontrollera nätsladdens anslutningar.
•
Kontrollera hur mycket kraft det är kvar i batteriet.
•
Kontrollera att kabeln på den externa enheten är ansluten till rätt
signalport. Om den inte är rätt ansluten kan enheten inte väljas.
•
Se till att strömsladden till projektorn är ansluten.
•
Kontrollera hur mycket kraft det är kvar i batteriet.
•
Kontrollera att rätt ingångskälla är vald.
•
Kontrollera att anslutningarna är rätt inkopplade till portarna på
projektorns baksida.
•
Justera [FOCUS].
•
Kontrollera om projektionsavståndet antingen är för långt borta
eller för nära skärmen.
•
Om det inträffar ett konstigt ljud ska du kontakta vårt
servicecenter.
•
Se lysdiodsindikeringar.
•
Det kan uppstå brus på skärmen vid användning av datorn.
Justera frekvensen (uppdateringsfrekvensen) på skärmen.
Felsökning
5
Mer information
5-1
Specifikationer
MODELL
Panel
Storlek
0,3 inches
Upplösning
WVGA (854 x 480)
Bildförhållande
Ström
SP-H03
16 : 9
Strömförbrukning
Max 12,0 W (drift och laddning med adapter),
NOR. 8,5 W (med batteri)
Nätanslutning
Den här produkten stöder 100 – 240 V. Eftersom standardspänningen kan
variera från ett land till ett annat ska du kontrollera etiketten på produktens
baksida.
(Adapter)
(DC 12 V
LED-ljuskälla
Strömförbrukning
4W
Livstid
30.000 timmar
Mått (bredd x längd x höjd)
1.0 A)
70 x 70 x 27,5 mm (utan batteri)
70 x 70 x 37,5 mm (med batteri)
Vikt
Projektor : 132 g
Batteri : 80 g
Nyckelfunktioner
Ingångssignal
Ljusstyrka
NOR 27, MAX 30 Lumen
Kontrast
1000 : 1
Projektionsintervall
30,5 ~ 299 cm
Keystone
< 1%
Fokusering
Manuell
Skärmstorlek (Diagonal)
Diagonalt 8,6 tum ~ 85,5 tum
D-Sub 15p
Analog RGB
Media Play
USB, internminne och microSD
RCA x 1
Composite video
Internminnets kapacitet
1 GB (Systemminne : 301 MB / Användarminne : 699 MB)
Högtalare
1 W (Mono)
Användarmiljö
Temperatur och luftfuktighet
Drifts- temperatur : 0 ˚ C ~ 40 ˚ C (32 ˚ F ~ 104 ˚ F)
Luftfuktighet 10 % ~ 80 % (Icke-kondenserande)
Förvarings- temperatur : -20 ˚ C ~ 45 ˚ C (-4 ˚ F ~ 113 ˚ F)
Luftfuktighet 5 % ~ 95 % (Icke-kondenserande)
Noise
23 dB
Klass B (Informationskommunikationsutrustning för användning i hemmet) Den här enheten är registrerad för EMC-krav för
användning i hemmet (klass B). Den kan användas inom alla områden. (Klass B-utrustning utsänder mindre elektromagnetiska vågor
än klass A-utrustning).
Mer information
5-1
DMD-panelen som används i PICO-projektorn innehåller hundratusentals små pixlar. I likhet med många andra typer av bildskärmar
kan DMD-panelen innehålla dåliga pixlar. Kriterierna för att urskilja dåliga pixlar och den maximala andelen dåliga pixlar som tillåts för
DMD-panelen kontrolleras strikt av vårt företag och tillverkaren av DMD-panelen före transport enligt fördefinierade specifikationer.
Trots att vissa pixlar kanske inte är synliga på skärmen påverkar detta varken bildkvaliteten speciellt mycket, eller projektorns
livslängd.
5-1
Mer information
5-2
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPA
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, ġ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (holländska)
http://www.samsung.com/be_fr (franska)
CZECH
800-SAMSUNG(800-726786)
http://www.samsung.com
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, ġ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
Mer information
5-2
EUROPA
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) ( ġ
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0,08/min)
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
5-2
Mer information
ASIA PACIFIC
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
Mer information
5-2
5-3
Rätt avfallshantering - endast Europa
Korrekt avfallshantering för den här produkten (Elektrisk och elektronisk utrustning) - endast
Europa
(Gäller i Europeiska unionen och andra länder i Europa med separata insamlingssystem)
Den här markeringen på produkten, tillbehör eller litteratur indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör
(exempelvis laddare, headset, USB-kabel) inte får avyttras med annat hushållsavfall vid livslängdens slut. Till
förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess
beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och
hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras
tillsammans med annat kommersiellt avfall.
De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.
5-3
Mer information
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement