Samsung SP-L331 Bruksanvisningar

Samsung SP-L331 Bruksanvisningar
SP-L301 SP-L331 SP-L351
LCD-projektor
Användarhandbok
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.
Innehållsförteckning
HUVUDSÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Innan du börjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Handhavande och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLATION OCH ANSLUTNING
Förpackningens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installera projektorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Nivåreglering med justerbara fötter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Zoom- och fokusinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Skärmstorlek och projektionsavstånd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Justera H-keystone och V-keystone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Byta lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Baksida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Ställa in datormiljö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Skärmlägen som stöds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Ansluta strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Ansluta till en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Anslutning av en PC med en HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Anslutning av en extern skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Anslutning av en HDMI-kompatibel enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Anslutning av en AV-enhet med en D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Ansluta en AV-enhet med komponentutgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Anslutning med en Video/S-video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Anslutning av extern högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Ansluta till ett nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
ANVÄNDNING
Produktegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Främre, övre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Lysdiodsindikatorer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Använda skärmmenyn (OSD: On Screen Display) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Nätverkshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
FELSÖKNING
Innan du begär service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MER INFORMATION
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C kommandotabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Rätt avfallshantering - endast Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-1
Innan du börjar
Ikoner som används i den här manualen
IKON
NAMN
BETYDELSE
Varning!
Anger situationer då funktionen kanske inte fungerar eller inställningen kan avbrytas.
OBS!
Anger ett tips för hur en funktion kan användas.
Använda bruksanvisningen
•
Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.
•
Om ett problem uppstår ska du läsa avsnittet 'Felsökning'.
Upphovsrättsmeddelande
Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Upphovsrätten för den här bruksanvisningen tillhör Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innehållet i den här bruksanvisningen får inte reproduceras, delvis eller helt, distribueras eller användas i någon form utan
skriftligt tillstånd från Samsung Electronics, Co., Ltd.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-1
1-2
Handhavande och underhåll
Rengöra ytan och linsen
Rengör projektorn med en mjuk och torr trasa.
•
Undvik att renröga produkten med antändbara ämnen, såsom
bensen eller tinner.
•
Undvik att repa linsen med naglarna eller vassa föremål.
Det kan orsaka repor eller skada produkten.
•
Undvik att rengöra produkten med en våt trasa eller genom att
direkt spruta vatten på produkten.
Om det kommer in vatten i produkten kan det orsaka brand,
elektrisk stöt eller andra produktproblem.
•
Det kan bildas vita beläggningar på ytan på projektorn om det
kommer vatten på den.
Utseende och färg kan variera beroende på modell.
Rengöra projektorns insida
För att rengöra projektorns insida ska du kontakta ett servicecenter.
•
Kontakta ett servicecenter om det finns damm eller andra ämnen
på projektorns insida.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-2
1-3
Säkerhetsföreskrifter
Ikoner som används för säkerhetsföreskrifter
IKON
NAMN
BETYDELSE
Varning
Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka allvarliga skador och även dödsfall.
Varning!
Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka personskador och skador på egendom.
Symbolernas betydelse
Utför inte detta.
Måste följas.
Montera inte isär.
Strömkontakten måste vara urkopplad från
vägguttaget.
Rör ej.
Måste vara jordad för att undvika elektrisk stöt.
Strömrelaterat
Följande bilder är för referens och kan variera beroende på modell och land.
Varning
Sätt i kontakten ordentligt.
•
Detta kan orsaka brand.
Anslut inte flera elapparater till ett och
samma vägguttag.
•
Använd inte en skadad sladd eller kontakt
eller ett skadat vägguttag.
•
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt
eller brand.
Undvik att koppla in eller ur strömmen med
våta händer.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt.
Annars kan det orsaka brand på grund
av överhettning av vägguttaget.
Böj inte och vrid inte strömsladden överdrivet, och placera inte tunga föremål på sladden.
•
Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller
brand på grund av skadad strömsladd.
När du ska flytta produkten ska du slå av
strömmen och dra ur strömkontakten och
andra kablar som är anslutna till produkten.
•
Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller
brand på grund av skadad strömsladd.
Se till att du ansluter strömkontakten till ett
jordat vägguttag (endast för isolerad klass
1-utrustning)
•
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt
eller skada.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-3
Varning
När du kopplar ur strömkontakten från
vägguttaget ska du hålla i själva kontakten
och inte dra i sladden.
•
Om detta inte följs kan det orsaka en
elektrisk stöt eller brand.
Koppla ur elkontakten innan du rengör produkten.
•
Slå inte på eller av produkten genom att dra
ur eller sätta i elkontakten. (Använd inte
elkontakten som strömbrytare.)
Håll strömsladden borta från värmekällor.
Det finns risk för elstötar eller brand.
Anslut strömkontakten till ett vägguttag som
är lätt att komma åt.
•
Om ett problem uppstår med produkten
måste du snabbt kunna dra ur kontakten
för att bryta strömmen helt. Du bryter
inte strömmen helt genom att använda
strömbrytaren på produkten.
Installationsrelaterat
Varning
Installera inte produkten på en plats där den
utsätts för direkt solljus och installera inte
produkten nära en värmekälla, t.ex. en eldstad eller ett element.
•
Placera inte produkten på platser med dålig
ventilation, t.ex. i en bokhylla eller i en garderob.
•
Det kan förkorta produktens livscykel
och orsaka brand.
Annars kan det orsaka brand på grund
av överhettning.
När du installerar produkten i ett skåp eller
på en hylla ska du vara försiktig så att produkternas främre del får fullt stöd av skåpet
eller hyllan.
Om produkten installeras på en konsol eller
en hylla ska du se till att produktens främre
del inte skjuter ut utanför konsolen eller hyllan.
•
Om detta inte följs kan det göra att
produkten faller och det kan orsaka
skador på produkten eller människor.
•
•
Se till att använda en hylla som passar
storleken på produkten.
Håll strömsladden borta från värmekällor.
•
Sladdens ytskikt kan smälta och orsaka
elektrisk kortslutning eller brand.
Installera inte produkten på en plats där den
utsätts för mycket damm, fukt (bastu), olja,
rök eller vatten (regn) och installera den inte
i ett fordon.
•
Om detta inte följs kan produkten falla
ned och orsaka skador eller tekniskt fel.
Om det är åska eller blixtrar ska du dra ur
strömkontakten.
•
Om detta inte följs kan det orsaka en
elektrisk stöt eller brand.
Installera inte produkten på platser med
mycket damm.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-3
Varning
Blockera inte ventilationen med en duk eller
en gardin.
•
•
Annars kan det orsaka brand på grund
av överhettning.
Var försiktig när du ställer ned produkten.
•
Tappa inte produkten när du flyttar den.
Om detta inte följs kan det orsaka
produktproblem eller skador.
Det kan orsaka produktproblem eller
skador.
Installera inte produkten på en höjd som
kan nås av barn.
•
Om ett barn kommer åt produkten kan
den falla och det kan orsaka skador.
Användarrelaterat
För inte in metallföremål, t.ex. mynt, eller
lättantändliga föremål i produkten (ventilation, portar etc.).
•
Om det kommer in vatten eller
främmande ämnen i produkten ska du
slå av strömmen, koppla ur
strömsladden och kontakta ett
servicecenter.
•
Annars kan det orsaka brand, elektrisk
stöt eller produktproblem.
Låt inte barn placera föremål, såsom leksaker eller kakor på produkten.
•
Om ett barn försöker nå något av dessa
föremål kan produkten falla ned och
orsaka skada.
Demontera inte, eller försök åtgärda eller
modifiera produkten.
Titta inte rakt in i lampans ljus och låt inte
bilden projiceras i någons ögon.
•
•
När produkten kräver reparation ska du
kontakta ett servicecenter.
Använd inte och placera inte lättantändlig
spray eller lättantändliga föremål nära produkten.
•
Detta kan orsaka en explosion eller
brand.
Detta är farligt, speciellt för barn.
När du avlägsnar batterier från fjärrkontrollen ska du vara försiktig så att inga barn
sväljer dem. Förvara batterier utom räckhåll
för barn.
•
Om någon sväljer ett batteri ska du
kontakta en doktor direkt.
Placera inte en behållare med vätska, t.ex.
en vas eller dryck, eller metallföremål över
produkten.
•
Om det kommer in vatten eller
främmande ämnen i produkten ska du
slå av strömmen, koppla ur
strömsladden och kontakta ett
servicecenter.
•
Annars kan det orsaka brand, elektrisk
stöt eller produktproblem.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-3
Varning
Om produkten låter konstigt, den luktar
bränt eller om det kommer rök ska du omedelbart bryta strömmen och kontakta ett
servicecenter.
•
Om främmande föremål eller vatten kommer in i produkten ska du stänga av den,
dra ut strömkontakten från vägguttaget och
kontakta ett Servicecenter.
Om detta inte följs kan det orsaka en
elektrisk stöt eller brand.
Om elkontaktens stift eller uttaget är exponerat för damm, vatten eller främmande
ämnen ska du först rengöra noggrant.
Använd inte produkten när den uppvisar
tecken på fel, exempelvis inget ljud, eller
ingen bild.
•
•
Det finns risk för elstötar eller brand.
Slå av produkten direkt, koppla ur
sladden från ett vägguttag och kontakta
ett servicecenter.
När du rengör produkten ska du först koppla
ur strömkontakten och rengöra produkten
med en mjuk och torr trasa.
Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan
omedelbart vädra.
•
•
En gnista kan orsaka en explosion eller
brand.
•
Om det börjar åska eller blixtra ska du
inte röra vid strömsladden eller
antennkabeln.
Använd inte kemikalier, såsom vax,
bensen, alkohol, tinner, myggmedel,
smörjmedel eller rengöringsmedel när
du rengör produkten.
Det kan orsaka skador på utsidan eller
att skrift ramlar av.
Om du inte använder produkten under en
längre tid ska du dra ur strömkontakten från
vägguttaget.
•
Rör inte vid någon yttre del på produkten
med verktyg, såsom en kniv eller hammare.
För att rengöra främre projektionslinsen från
smuts eller fläckar ska du använda en spray
eller en våt trasa, indränkt med diskmedel
och vatten.
Om du inte gör det kan det orsaka en
elektrisk stöt eller brand.
Se till att fjärrkontrollen läggs på ett bord
eller en bänk.
•
Detta kan orsaka skada på linsen.
Platser som utsätts för mikroskopiskt
damm, kemikalier, väldigt höga eller
låga temperaturer, hög luftfuktighet, som
flygplatser eller stationer där produkten
används kontinuerligt under en längre
tid.
Om du tappar produkten eller om höljet går
sönder, ska du slå av strömmen och koppla
ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.
•
•
Om detta inte följs kan det orsaka
dammansamlingar som orsakar brand
på grund av överhettning eller
kortslutning eller orsaka elektrisk stöt.
Om produkten installeras på en plats där
användarförhållandena varierar mycket kan
det uppstå kvalitetsproblem på grund av
omgivande miljö. Om så är fallet ska du
endast installera produkten efter att ha rådfrågat vårt kundcenter.
•
Rör inte vid produktens lins.
Kontakta ett servicecenter för att rengöra
projektorns interiör minst en gång per år.
Om du kliver på fjärrkontrollen kan du
ramla och slå dig eller så kan produkten
skadas.
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-3
För att undvika brännskador ska du inte röra
vid ventilationen eller lampskyddet under
användning eller precis efter att produkten
stängts av.
Rengör inte produkten med spraymedel
eller med en våt trasa. Undvik att använda
några kemikalier, exempelvis diskmedel,
polermedel, slipmedel, vax, bensen, alkohol
på någon plastdel för produkten, såsom
projektorväska, eftersom detta kan orsaka
skada.
Öppna inte någon lucka på produkten.
Använd inte ej godkända batterier.
•
Detta kan vara farligt, eftersom
produkten har hög spänning invändigt.
Se till att du inte vidrör ventilationshålen när
projektorn är påslagen eftersom det kommer ut het luft.
Ventilationhålet är hett även en stund efter
att projektorn har stängts av. Se till att inte
händer eller andra kroppsdelar vidrör ventilationshålet.
Placera inte värmekänsliga föremål nära
projektorn.
Se till att inte någon kroppsdel vidrör projektorns lampa. Lampan är het.
(Barn och personer med känsligt skin ska
vara mycket försiktiga.)
Huvudsäkerhetsföreskrifter
1-3
2
Installation och anslutning
2-1
Förpackningens innehåll
•
Packa upp produkten och kontrollera om allt innehåll som listas nedan finns med.
•
Förvara förpackningen på en säker plats så den är tillgänglig om du behöver flytta på produkten vid ett annat tillfälle.
Projektor
INNEHÅLL
Snabbguide
Produktgaranti
Bruksanvisning
Strömkabel
(ej tillgängligt överallt)
Fjärrkontroll / 1 batteri (CR
2025, ej tillgängligt överallt)
Installation och anslutning
Rengöringsduk
D-Sub-kabel
2-1
2-2
Installera projektorn
Installera projektorn så att strålen från den ligger rakt mot skärmen.
•
Placera projektorn så att linsen är riktad mot mitten av skärmen. Om skärmen inte är vertikal kanske bilden på skärmen
inte visas rektangulärt.
•
Installera inte skärmen i en ljus miljö. Om omgivningarna är för ljusa kanske bilden på skärmen blir urvattnad och inte
visas tydligt.
•
Om du använder projektorn i ljus miljö kan du dra för gardiner för att hindra ljuset.
•
Du kan installera projektorn på följande platser. Fram-Golv/Fram-Tak/Bak-Golv/Bak-Tak. Se nedan för information om
hur du visar inställningar för installationsposition.
Så här justerar du bilden när du installerar projektorn bakom skärmen
Installera bakom en semi-transparent skärm.
När du installerar projektorn bakom en semi-transparent skärm
kan du använda menyn för att justera bilden så att den visas korrekt, beroende på var du har placerat projektorn, bak-golv (eller
lågt) eller bak-tak.
1. För bak-golv, tryck på:
Meny > Inställning > Installera > Bak-golv
2. För bak-tak, tryck på:
Meny > Inställning > Installera > Bak-tak
Så här justerar du bilden när installerar projektorn framför skärmen
Installera projektorn på sidan där du tittar på skärmen.
När du installerar projektorn framför en skärm kan du använda
menyn för att justera bilden så att den visas korrekt, beroende på
var du har placerat projektorn, fram-golv (eller lågt) eller fram-tak.
1. För fram-golv, tryck på:
Meny > Inställning > Installera > Fram-golv
2. För bak-tak, tryck på:
Meny > Inställning > Installera > Fram-tak
Installation och anslutning
2-2
2-3
Nivåreglering med justerbara fötter
För att nivåjustera projektorn vrider du på projektorns justerbara
fötter.
Projektorn kan justeras till en höjd på upp till 30 mm (omkring 12 ˚) från referenspunkten.
Beroende på projektorns position kan det bildas Keystone-förvridning av bilden.
Om <Auto-keystone> är inställd på <På>, justeras keystone. Om det krävs fininställning efter autojusteringen utförs den
med <Keystone>.
Installation och anslutning
2-3
2-4
Zoom- och fokusinställning
Zoomreglage: Du kan ändra storleken på bilden inom zoomintervallet genom att använda zoomreglaget.
Fokusring: Fokusera bilden på skärmen med fokusringen.
Storleken på skärmen fastställer avståndet enligt vilket du ställer in projektorn från skärmen.
Om du inte installerar din projektor på projiceringsavståndet som anges i tabellen för Skärmstorlek och projiceringsavstånd
så kan du inte justera fokus korrekt.
Installation och anslutning
2-4
2-5
Skärmstorlek och projektionsavstånd
A. Skärm / Z. Visningsavstånd / Y’. Avståndet från linscentrum till nederdelen på bilden
Installera projektorn på en plan och jämn yta och rikta in den med de justerbara fötterna för att få optimal bildkvalitet. Om bilderna
är otydliga kan du ställa in dem med zoomratten eller fokusringen, eller flytta projektorn framåt eller bakåt.
SKÄRMSTORLEK
M (DIAGONAL)
TUM
X (HORISONTAL)
CM
TUM
CM
KASTDISTANS
Y (VERTIKAL)
TUM
CM
Z (TELE)
TUM
CM
OFFSET
Z (BRED)
TUM
CM
Y'
TUM
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
Installation och anslutning
2-5
SKÄRMSTORLEK
M (DIAGONAL)
TUM
CM
X (HORISONTAL)
TUM
CM
KASTDISTANS
Y (VERTIKAL)
TUM
CM
Z (TELE)
TUM
CM
OFFSET
Z (BRED)
TUM
CM
Y'
TUM
CM
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Den här projektorn är utformad för att visa bilder med optimal kvalitet på en skärm med storleken 80 ~ 120 tum.
Installation och anslutning
2-5
2-6
Justera H-keystone och V-keystone
Om du installerar projektorn under skärmens mittlinje (exempelvis nära taket eller på golvet), orsakar vinkeln där projektorn är
installerad mot skärmen att den projicerade bilden blir förvriden.
<H-keystone> och <V-keystone> justeras för vinkeln där projektorn är inställd mot skärmen så att bilden som visas på projektorn
blir rektangulär.
Om du vill ställa in < H-keystone > och < V-keystone>, följer du stegen nedan:
1. Slå av projektorn och tryck sedan på knappen Menu på projektorn eller fjärrkontrollen.
2. Välj inställningar och tryck sedan på Enter.
3. Se till att Installera längst upp på menyn är inställt på korrekt installationsposition: <Fram-golv>, <Fram-tak>, <Bak-golv> eller
<Bak-tak>.
4. Välj <Keystone> och tryck sedan på Enter.
5. Välj <V-keystone> och tryck sedan på Enter.
6. Tryck på vänster eller höger pilknapp för att ställa in <V-keystone> till 0.
7. Tryck på uppåt- eller nedåtpilknappen för att välja <H-keystone>. Ställ in <H-keystone > till 0.
8. Återgå till menyn <Inställning>, välj testmönster och tryck sedan på Enter.
9. Välj Cross Hatch och tryck sedan på Enter.
10. Häng en tråd mot skärmen och se till att den hänger helt rakt.
11. Justera projektorns placering tills tråden (1) och den vertikala mittlinjen (2) i Cross Hatch-bilden är parallella.
Skärm : (1) En verklig vertikal linje kan läggas över skärmen med hjälp av en bit tråd etc.
Crosshatch testmönster: (2) En vertikal linje i mitten av testmönstret
Installation och anslutning
2-6
12. Justera projektorns vinkel så att ett hörn på den projicerade bilden (som ligger närmast projektorn) möter den på skärmen. I
illustreringen nedan är det här hörnet märkt med D.
A: Projektor/B : Skärm/C : Projicerad bild/D: Ett hörn på bilden närmast projektorn
13. Justera projektorns vinkel tills den projicerade bilden täcker hela skärmområdet. Bilden kan överlappa.
Den projicerade bilden kanske inte täcker hela skärmen, beroende projektorns installationshöjd. I så fall ska du justera
projektorns vinkel så att hela skärmen täcks.
Installation och anslutning
2-6
14. Tryck på knappen V.KEY-STONE på fjärrkontrollen. Menyn <V-keystone> visas. Justera <V-keystone> med knappen + eller på fjärrkontrollen.
A: Projektor/B : Skärm/C : Projicerad bild
Fortsätt justera tills den vertikala linjen på <Testmönster> blir parallell med de yttre vertikala kanterna på skärmen.
15. Tryck på knappen
eller
Installation och anslutning
för att välja <H-keystone>. Justera <V-keystone> med knappen + eller - på fjärrkontrollen.
2-6
A: Projektor/B : Skärm/C : Projicerad bild
Fortsätt justera tills den horisontella linjen på <Testmönster> blir parallell med de yttre horisontella kanterna på
skärmen.
16. Justera skärmstorleken med zoomknappen.
17. Om någon del av den projicerade bilden är större än skärmen justerar du storleken för den projicerade bilden med alternativet
<Personlig> på menyn <Strl>. För instruktioner gällande hur du använder alternativet <Personlig>, se nedan.
A: Projektor/B : Skärm/C : Projicerad bild
För att använda <Personlig>, följer du stegen nedan:
•
1. Tryck på knappen MENU.
2. Välj <Bild> som ska flyttas till menyn <Strl>.
3. Välj alternativet <Personlig> och välj sedan ett område att justera.
4. Justera skärmstorleken med knappen
eller
.
Keystone, som är en funktion för att kalibrera en bildskevhet, kan degradera ljusstyrkan och upplösningen när den har
aktiverats.
Installation och anslutning
2-6
2-7
Byta lampa
Varning vid lampbyte
•
Projektorlampan är en förbrukningsvara. Byt ut lampan i enlighet med användningstiden, för att få bästa prestanda. Du kan
visa lampans användningstid i informationsskärmen (INFO-knappen).
•
Använd den lampa som rekommenderas när du byter. Byt ut lampan till den som anges nedan.
- Lampans modellnamn: 220W UHP E19.5
- Lamptillverkare: Philips
- För frågor om lampbyte, se "Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE" i avsnitt 5-3.
•
Kontrollera att strömsladden har kopplats ur innan du byter lampa.
•
Eftersom lampan håller hög temperatur och är en högspänningsprodukt ska du vänta minst en timme från att du har kopplat
från strömsladden tills du byter lampan.
•
Lampan är placerad på projektorns vänstra sida (sedd framifrån).
•
Lämna inte en gammal lampa nära lättantändliga objekt eller inom räckhåll för barn. Det finns risk för brand, brännskador och
skador.
•
Ta bort smuts och främmande material omkring eller inuti lampenheten med en lämplig dammsugningsenhet.
•
När du hanterar lampan ska du inte röra vid någon annan del än handtagen. Om du hanterar lampan felaktigt kan du förkorta
lampans livslängd och påverka bildkvaliteten.
•
När du vänder projekton för att byta lampa ska du placera projektorn på en mjuk trasa och ett plant underlag.
•
Projektorn har utformats så att den inte fungerar om lampskyddet inte är helt monterat efter byte av lampa. Om projektorn inte
fungerar som den ska, kontrollera driftsstatus för lysdioden.
Lampan innehåller kvicksilver. Gör dig av med lampan enligt lokala, statliga eller federala lagar.
Så här byter du lampa
Eftersom lampan håller hög temperatur och är en högspänningsprodukt ska du vänta minst en timme från att du har kopplat
från strömsladden tills du byter lampan.
Lampan är placerad på projektorns vänstra sida (sedd framifrån).
1. Ta bort skruven enligt bilden nedan och öppna skyddet.
2. Avlägsna det två (2) skruvarna enligt vad som visas på bilden nedan.
Installation och anslutning
2-7
3. Håll i lamphandtaget och drag varsamt ut den från projektorn, som bilden visar.
Montera en ny lampa i motsatt ordning jämfört med demonteringen.
Byta ut och rengöra filtret
Vidta försiktighet när du byter projektorfiltret:
•
Filtret sitter på projektorns undersida.
•
Slå av strömmen till projektorn och koppla ur strömsladden efter att projektorn har svalnat tillräckligt.
Annars kan dess delar skadas på grund av den inre värmen.
•
När du byter filter kan det komma ut damm.
•
För frågor om filterbyte, se "Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE" i kapitel 5.
Arbetsgången för att byta ut och rengöra projektorns filter.
1. Slå av strömmen till projektorn och koppla ur strömsladden efter att projektorn har svalnat tillräckligt.
2. Vänd projektorn så att dess undersida är vänd uppåt och tryck sedan och ta ut filterskyddet i pilens riktning enligt illustreringen
nedan. * När du placerar projektorn med undersidan uppåt ska du se till att ha en mjuk textil under projektorn, för att undvika
repor.
3. Byt ut eller rengör filtret.
•
När du rengör filtret ska du använda en liten dammsugare avsedd för datorer och små elektroniska produkter, eller skölja det
under rinnande vatten.
Installation och anslutning
2-7
•
Om du sköljer filtret under rinnande vatten ska du se till att torka det ordentligt efteråt. Fukt kan förstöra filtret.
•
Om du inte får bort dammet från filtret eller om filtret är trasigt ska det bytas ut.
•
Se till att du väljer alternativet Reset Filter Time (Återställ filtertid) efter att du har bytt ut eller rengjort projektorns filter
Ventilationsöppningar
Ventilationsöppningarnas placering:
•
Ventilationsöppningarna är placerade på vänster och höger sida och på projektorns undersida.
Installation och anslutning
2-7
2-8
Baksida
1. PC IN port
8. AUDIO OUT port
2. PC/DVI AUDIO IN port
9. [AV IN] R-AUDIO-L port
3. HDMI/DVI IN port
10. [AV IN] VIDEO port
4. LAN port
11. [AV IN] S-VIDEO port
5. Fjärrkontrollens signalmottagare
12. Kensington-lås
6. RS-232C port
13. Power port
7. PC OUT port
Installation och anslutning
2-8
2-9
Ställa in datormiljö
Kontrollera följande innan du ansluter datorn till projektorn.
1. Högerklicka med musen på Windows-skrivbordet och klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan <Skärmegenskaper> visas.
2. Klicka på fliken [Inställningar] och ange sedan <Skärmupplösning>. Den optimala upplösningen för projektorn är 1024 x 768.
För andra upplösningar som stöds av projektorn, se tabellen visningsläge för PC Timing i avsnitt 2-10.
Du behöver inte ändra inställningen för <Färgkvalitet>.
3. Tryck på knappen [Avancerat]. Ett annat egenskapsfönster visas.
4. Klicka på fliken [Skärm] och ange sedan <Skärmupplösningsfrekvens>. För den uppdateringsfrekvens som matchar den
upplösning du har valt, se (60 Hz, 70 Hz, etc.) intill din valda upplösning i tabellen för visninsläge för PC Timing i avsnitt 2-10.
Om du ställer in uppdateringsfrekvens ställs både vertikala och horisontella frekvenser in.
Installation och anslutning
2-9
5. Klicka på knappen [OK] för att stänga fönstret och klicka på knappen [OK] i fönstret <Skärmegenskaper> för att stänga
fönstret. Datorn kan starta om automatiskt.
6. Stäng av datorn och anslut projektorn.
•
Installationsprocessen kan variera beroende på datortyp och Windows-version.
(Exempelvis visas [Egenskaper] istället för [Egenskaper (R)] så som visas i 1.)
•
Den här produkten stöder upp till 32 bitar per pixel som färgkvalitet när den används som datorskärm.
•
Projicerade bilder kan variera från en skärm till en annan beroende på skärmens fabrikat eller Windows-version.
•
Vid anslutning av projektorn till datorn ska du kontrollera att datorinställningarna uppfyller skärminställningarna som
stöds av den här projektorn. Om de inte gör det kan du ha signalproblem.
Installation och anslutning
2-9
2-10 Skärmlägen som stöds
PC-timing (D-Sub/HDMI)
FORMAT
UPPLÖSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIXELFREKVEN
S (MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Installation och anslutning
2-10
FORMAT
UPPLÖSNING
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIXELFREKVEN
S (MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
För de uppösningar som anges ovan gäller att om en insignal har högre eller lägre upplösning än 1024x768 konverteras det
till 1024x768 via ett skalningschip inuti projektorn.
Skärmkvaliteten är optimal när den verkliga upplösningen (1024x768) för projektorn och datorns utupplösning är
densamma.
AV-timing (D-Sub)
FORMAT
UPPLÖSNING
SKANNA
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Sammanflätad
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progressiv
BT.601
576i
50Hz
Sammanflätad
BT.1358
576p
50Hz
Progressiv
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progressiv
720p
50Hz
Progressiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Sammanflätad
1080i
50Hz
Sammanflätad
BT.709 SMPTE 274M
AV-timing (HDMI)
FORMAT
UPPLÖSNING
SKANNA
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
PIXELFREKVE
NS (MHZ)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Sammanflätad
59,939
33,716
74,175
Installation och anslutning
2-10
FORMAT
UPPLÖSNING
SKANNA
HORISONTAL
FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
PIXELFREKVE
NS (MHZ)
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Sammanflätad
60,000
33,750
74,250
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progressiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progressiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Sammanflätad
50,000
28,125
74,250
AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Installation och anslutning
2-10
2-11 Ansluta strömmen
1. Anslut strömsladden till strömuttaget på projektorns baksida.
Installation och anslutning
2-11
2-12 Ansluta till en PC
1. Anslut porten [PC IN] på projektorns baksida till skärmens utgångsport på datorn med en PC-videokabel.
2. Koppla in strömsladdarna på projektorn och datorn.
3. Anslut [PC/DVI AUDIO IN] på projektorn till högtalarutgångarna på datorn med en ljudkabel.
Den här produkten stöder Plug and Play. Om du använder Windows XP behöver du inte installera någon drivrutin på
datorn.
Använda projektorn
1. Slå på projektorn och tryck på knappen [SOURCE] för att välja <PC>.
Om läget <PC> inte är tillgängligt ska du se till att PC-videokabeln är korrekt ansluten.
2. Slå på datorn och ställ in datormiljön vid behov.
3. Justera skärmen. (<Autojustering>)
Installation och anslutning
2-12
2-13 Anslutning av en PC med en HDMI/DVI-kabel
Kontrollera att datorn och projektorn är frånslagna.
1. Anslut ingången [HDMI/DVI IN] på projektorn till HDMI- eller DVI-uttaget på datorn med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVI-kabel
(säljs separat).
- När du ansluter HDMI-uttaget på datorn ska du använda en HDMI-/HDMI-kabel (sälj separat).
- För information om vilka upplösningar som stöds och uppdateringsfrekvenser, se PC Timing (D-Sub/HDMI) i avsnitt 2-10.
2. Om du upprättade en anslutning med en HDMI-/DVI-kabel ansluter du [PC/DVI AUDIO IN]-terminalen på projektorn till
terminalen för ljudutgång på datorn med en ljudkabel (medföljer ej).
- Om du har anslutit med en HDMI-/HDMI-kabel behöver du ingen ljudkabel.
Installation och anslutning
2-13
2-14 Anslutning av en extern skärm
Du kan visa en bild både på projektorn och på en separat skärm samtidigt.
Kontrollera att datorn och projektorn är frånslagna.
1. Anslut uttaget [PC IN] på projektorns baksida till D-Sub-uttaget på datorn med en D-Sub-kabel.
2. Anslut uttaget [PC OUT] på projektorns baksida till D-Sub-uttaget på en skärm med en D-Sub-kabel.
- Om du ansluter en skärm med funktionen [PC OUT] ska du se till att datorn är ansluten till ingången [PC IN].
- Videon på skärmen som är ansluten till [PC OUT]-termininalen visas normalt även om du ser en tom skärm på projektorn.
- Funktionen [PC OUT] går inte att använda i standby-läget.
Installation och anslutning
2-14
2-15 Anslutning av en HDMI-kompatibel enhet
Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.
1. Anslut terminalen [HDMI/DVI IN] på projektorns baksida och HDMI- eller HDMI/DVI-utgången på den digitala utgångsenheten
med en HDMI/DVI- eller HDMI-/HDMI-kabel.
- Om du ansluter HDMI-utgångsterminalen på den digitala utgångsenheten använder du en HDMI-/HDMI-kabel.
- För ingående signalformat som stöds, upplösningar och frekvenser, se AV Timing (HDMI) i avsnittet 2-10.
2. Om du upprättade en anslutning med en HDMI-/DVI-kabel ansluter du [PC/DVI AUDIO IN]-terminalen på projektorn till
terminalen för ljudutgång på datorn med en ljudkabel (medföljer ej).
- Om du har anslutit med en HDMI-/HDMI-kabel behöver du ingen ljudkabel.
Installation och anslutning
2-15
2-16 Anslutning av en AV-enhet med en D-Sub-kabel
Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.
1. Anslut uttaget [PC IN] på projektorns baksida till D-Sub-uttaget på AV-enheten med en D-Sub-kabel.
- För ingående signalformat som stöds, upplösningar och frekvenser, se AV Timing (D-Sub) i avsnittet 2-10.
2. Anslut uttaget [PC/DVI AUDIO IN ] på projektorns baksida till ljudutgången på AV-enheten med en audiokabel (säljs separat).
Installation och anslutning
2-16
2-17 Ansluta en AV-enhet med komponentutgång
Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.
1. Anslut uttaget [PC IN] på projektorns baksida till Component-uttaget på AV-enheten med en D-Sub- till Component-kabel.
Den här kabeln har en D-Sub-kontakt i ena änden och tre RCA-uttag i andra.
- För ingående signalformat som stöds, upplösningar och frekvenser, se AV-timing (D-Sub) i avsnittet 2-10.
2. Anslut uttaget [PC/DVI AUDIO IN ] på projektorns baksida till ljudutgången på AV-enheten med en audiokabel (säljs separat).
Installation och anslutning
2-17
2-18 Anslutning med en Video/S-video-kabel
Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.
1. Anslut uttaget [VIDEO] eller [S-VIDEO] till AV-enheten med en videokabel (säljs separat) eller en S-Video-kabel (säljs
separat).
- För information om ingående signalformat som stöds, se AV-timing (VIDEO/S-VIDEO) i avsnittet 2-10.
2. Anslut uttaget [AV IN R-AUDIO-L ] på projektorns baksida till ljudutgången på AV-enheten med en audiokabel (säljs separat).
Installation och anslutning
2-18
2-19 Anslutning av extern högtalare
Du kan lyssna på ljudet via en extern högtalare istället för de högtalare som är inbyggda i projektorn.
1. Inskaffa en audiokabel (säljs separat) som passar den externa högtalaren.
2. Anslut utgången [AUDIO OUT] på projektorn till den externa högtalaren med en audiokabel.
- När du använder en extern högtalare avaktiveras den interna högtalaren, men du kan ändra volymen på den externa
högtalaren med projektorns volymknappar (eller fjärrkontrollens).
- Utgången [AUDIO OUT] kan skicka ut ljudsignaler.
Installation och anslutning
2-19
2-20 Ansluta till ett nätverk
Den här produkten har en nätverksfunktion. Se följande nätverksanslutningsmetod.
2-20-1. Anslutning till ett nätverk med dynamisk IP (DHCP)
Du kan koppla in projektorn till nätverket genom att ansluta den till nätverket genom ett modem som använder DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol). När du använder ett DHCP-modem, tillhandahåller modemet automatiskt IP-adress, nätmask,
gateway och DNS-servervärden som projektorn behöver för att få åtkomst till nätverket.
Följ stegen nedan för att ansluta till ett DHCP-nätverk:
1. Anslut modemkabeln mellan modemporten på väggen och det externa modemet.
2. Anslut en nätverkskabel mellan det externa modemet och IP-routern med eller utan kabel.
3. Anslut en nätverkskabel mellan [LAN]-porten på projektorns baksida och IP-routern med eller utan kabel.
4. Slå på projektorn och tryck sedan på knappen Menu.
5. Välj <Inställning> → <Nätverk> → <IP-inställning> → <IP-inställning> → <Automatisk>.
6. Projektorn förvärvar automatiskt IP address, Subnet mask och Gateway.
Om du vill använda nätverksfunktionen måste <Nätverk> ställas in till <På>.
Om IP-adresstilldelningen från DHCP-servern inte fungerar slår du av det externa modemet i mer än 10 sekunder, startar
om modemet och testar sedan anslutningen igen.
För anvisningar om installation och anslutning av det externa modemet och routern, se bruksanvisningen för varje produkt.
Du kan ansluta nätverkskabeln från modemet direkt till projektorn, det behövs ingen router.
Du kan inte använda en manuell typ av ADSL-modem, eftersom det inte är en DHCP-enhet. Se till att använda en
automatisk anslutning med DHCP ADSL-modem.
Installation och anslutning
2-20
2-20-2. Anslutning till ett nätverk med fast IP
Du kan koppla in projektorn till ett nätverk som använder en fast IP-adress, som korresponderar med användning av en
dedikerad och hyrd linje. Om nätverket använder fasta IP-adresser, måste du hämta IP-adressen, nätmasken, gateway och DNSservervärden från Internet-leverantören, slå på nätverksfunktionen i projektormenyn och sedan ange värden i nätverksfunktionen
manuellt.
Följ stegen nedan för att ansluta till ett nätverk med fast IP-adress:
1. Anslut en nätverkskabel mellan LAN-porten i väggen och en IP-router med eller utan kabel.
2. Anslut en nätverkskabel mellan [LAN]-porten på projektorns baksida och IP-routern med eller utan kabel.
3. Slå på projektorn och tryck sedan på knappen Menu.
4. Välj <Inställning> → <Nätverk> → <IP-inställning> → <IP-inställning> → <Manuellt>.
Om du vill använda nätverksfunktionen måste <Nätverk> ställas in till <På>.
5. Tryck på knappen Enter. Använd knapparna
för att ange värden.
/
för att navigera mellan varje inmatningsfält för IP-adress och knapparna
/
6. När du är klar med att ange alla värden för IP-adresser trycker du på knappen Enter och upprepar stegen för nätmask och
Gateway.
7. När du är klar med inmatningen av alla värden trycker du på knappen Menu eller Return för att stänga.
Om du använder en fast IP-adress, kommer ISP att informera dig om din IP-adress, subnet mask, Gatewayoch DNSvärden. Dessa värden måste anges för att slutföra nätverksinstallationen. Om du inte känner till din fasta IP-adress ska du
kontakta nätverksadministratören.
För anvisningar om installation och anslutning av routern, se routerns bruksanvisning.
Du kan ansluta nätverkskabeln direkt till projektorn utan att använda en router.
Om du använder en IP-router som stöder DHCP-funktionen kan ställa in routern på antingen DHCP eller fast IP.
För anvisningar om hur du använder en fast IP-adress, kontakta din Internet-leverantör.
Installation och anslutning
2-20
2-21 Kensington-lås
Ett Kensington-lås (medföljer ej) är ett tjuvlås som gör att användaren kan låsa produkten så att den kan användas på offentliga
platser. Eftersom form och användning av låsenheten kan variera beroende på modell och tillverkare hänvisas du till
bruksanvisningen till låsenheten för mer information.
Låsa produkten
1. Lägg Kensington-låskabeln runt en orörlig del av bordet eller ett tungt föremål så som visas i bruksanvisningen för
Kensington-låset.
2. För in låsdelen i låsenheten på Kensington-låsets hål i projektorn.
3. För in Kensington-låsnyckeln i låsmekanismen och vrid den i låsningsriktning.
Du kan köpa en låsenhet från en elektronikaffär eller en online-butik.
Installation och anslutning
2-21
3
Användning
3-1
Produktegenskaper
1. En optisk motor med ny LCD-teknik
•
Panelen 1024 x 768 har anpassats.
•
Använder en 3P-LCD-panel.
•
SP-L301 : Ger ett klart ljus på 3000 lumen.
SP-L331 : Ger ett klart ljus på 3300 lumen.
SP-L351 : Ger ett klart ljus på 3500 lumen.
•
Kompakt storlek, lätt och portabel.
2. Lågt fläktljud
•
Minimerar fläktljudet genom optimerat invändigt luftflöde och fläktinstallationsstruktur.
3. Flera ingångsterminaler
•
Ökar anslutningen till perifera enheter, såsom D-Sub 15P (stöder DTV-signal), S-Video, Video, HDMI etc.
4. Ljudutgång
•
Inkluderar stereohögtalare på höger och vänster sida och en 5-bands equalizer.
5. Användarjusteringar
•
Tillåter justering av varje ingångsport.
•
Har ett referensmönster du kan använda för positionering och justering.
6. Bekväm nätverksfunktion
•
Projektorn kan övervakas och kontrolleras från en dator med nätverksfunktion.
Användning
3-1
3-2
Främre, övre
NAMN
BESKRIVNING
- STAND BY (blå lysdiod)
1.Indikatorer
- LAMPA (blå lysdiod)
- TEMP (röd lysdiod)
Se lysdiodsindikeringar.
2. Knappen Move
Select
/Volume
3. Knappen MENU
4. Knappen SOURCE
5.
-knapp
6. Lins
7. Fjärrkontrollens signalmottagare
8. Zoomreglage
9. Fokusring
10. Linsskydd
Användning
/
/
: Använd den här knappen för att flytta eller välja ett alternativ inom en meny.
: Använd den här knappen för att justera volymen.
Används för att visa menyskärmen.
Använd den här knappen för att välja extern enhetssignal.
Används för att slå på och av projektorn.
Används för fokusjustering.
Används för att förstora eller förminska bildstorleken.
Används för fokusjustering.
-
3-2
3-3
Fjärrkontroll
1. POWER ( )-knapp
Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av
produkten.
2. AUTO-knapp
Ändrar bilden automatiskt. (Endast tillgänglig i läget < PC>)
3. MENU (
)-knapp
Används för att visa menyskärmen.
4. Move (
)/ ( )-knappar
Används för att visa menyskärmen.
5. V. KEYSTONE-knapp (
)
Använd det här alternativet när skärmen visas med trapezoidform.
6. INSTALL-knapp
Används för att vända eller omvända den projicerade bilden.
7. BLANK-knapp
Det här alternativet används för att slå av skärm och ljud
tillfälligt.
Video och ljud kommer tillbaka när någon annan knapp än
[POWER] trycks in.
8. P.SIZE-knapp
Används för att ändra storleken på bilden.
9. QUICK -knapp
Detta används för att snabbt komma till senast använda meny.
10. MUTE ( )-knapp
Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt. Tryck på knappen MUTE
igen eller knappen VOL (
) när ljudet tystnar för att höra det
igen.
11. RETURN ( )-knapp
Går tillbaka till föregående meny.
12. EXIT ( )-knapp
Används för att dölja menyskärmen.
13. VOL (
)-knapp
Används för att kontrollera volymen.
14. INFO-knapp
Används för att kontrollera källsignaler, bildinställning, PCskärmsjusteringar och lampans livscykel.
15. SOURCE-knapp
Används för att markera eller välja anslutningsstatus för externa
enheter.
16. P.MODE-knapp
Används för att välja bildläge.
17. STILL-knapp
Används för att visa stillbilder.
Se till att fjärrkontrollen läggs på ett bord eller en bänk.
Om du kliver på fjärrkontrollen kan du ramla och slå dig eller
så kan produkten skadas.
Du kan använda fjärrkontrollen på ett avstånd från produkten
på upp till 7 meter.
Användning
3-3
3-4
Lysdiodsindikatorer
Lysdiodsindikatorer
:Ljuset är på
:Ljuset blinkar
STAND BY
LAMPA
:Ljuset är av
TEMP
STATUS
Om du trycker på knappen [POWER] på fjärrkontrollen eller på projektorn visas
skärmen i 30 sekunder.
Projektorn fungerar normalt.
Projektorn förbereder drift efter att [POWER]-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen har tryckts in.
[POWER]-knappen trycks in för att slå av projektorn och kylsystemet är aktiverat för att kyla ned projektorns insida. (Arbetar i cirka 3 sekunder.)
Kylfläkten inuti projektorn fungerar inte som den ska. Se Åtgärd 1 i Åtgärda
indikeringsproblem nedan.
Lampskyddet som täcker lampenheten är inte ordentligt stängt. Se Åtgärd 2 i
Åtgärda indikeringsproblem nedan.
Linsskyddet har inte öppnats helt. Se Åtgärd 3 i Åtgärda indikeringsproblem
nedan.
Projektorn har ändrats till kylningsläge, eftersom den invändiga temperaturen
har ökat bortom servicegränsen.
Se Åtgärd 4 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
Projektorn har slagits av automatiskt, eftersom den invändiga temperaturen har
ökat bortom servicegränsen. Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
Ett problem uppstod när lampan användes. Se åtgärd 6 nedan.
Lampan livsslut har nåtts. Se Mätning 7.
Produktens elförsörjning fungerar inte som det ska. Kontakta ett servicecenter.
Rensa indikatorproblem
Användning
3-4
KLASSIFICE
RING
STATUS
MÄTNINGAR
Mätning 1
Kylfläktssystemet fungerar inte
som det ska.
Om symptomen finns kvar även efter urkoppling och när du återansluter
strömsladden och slår på projektorn ska du kontakta produktleverantören
eller vårt servicecenter.
Mätning 2
När lampskyddet som täcker
lampan inte är stängt på rätt
sätt eller om sensorsystemet
inte körs normalt.
Kontrollera om skruvarna på projektorns sida är ordentligt åtdragna. Om
de är det och indikeringarna fortfarande är tända kan du kontakta din produktdistributör eller ett servicecenter.
Öppna objektivskyddet helt.
Mätning 3
Linsskyddet har inte öppnats
helt.
Om objektivskyddet inte är helt öppnat när projektorn används kommer
både bild och ljud att stängas av automatiskt.
Om statusen håller i sig i tio minuter stängs projektorn av automatiskt.
Om projektorns inre temperatur har ökat över denna gräns växlar den till
kylningsläge innan den stängs av automatiskt.
Mätning 4
Projektorn har ändrats till kylningsläge, eftersom den invändiga temperaturen har ökat
bortom servicegränsen.
I kylningsläge ökar fläkthastigheten och projektorlampan ändras till
<ECO>-läge.
Kontrollera om ventilationshålet för projektorn är blockerat.
Kontrollera luftfiltret och rengör om det har satt igen.
Kontrollera om den omgivande temperaturen är högre än projektorns standardintervall för temperatur.
Låt projektorn kylas av ordentligt innan den används igen.
Kontrollera om ventilationshålet för projektorn är blockerat.
Mätning 5
Projektorns invändiga temperatur har stigit över gränsen och
projektorn har slagits av automatiskt.
Kontrollera luftfiltret och rengör om det har satt igen.
Kontrollera om den omgivande temperaturen är högre än projektorns standardintervall för temperatur.
Låt projektorn kylas av ordentligt innan den används igen.
Om samma problem inträffar kontinuerligt ska du kontakta din produktleverantör eller servicecenter.
Mätning 6
Lampan fungerar inte som den
ska efter att strömmen slagits
av på ett onormalt sätt eller
efter att strömmen slagits på
direkt efter att projektorn slagits
av.
Slå av strömmen och vänta tills den svalnat av ordentligt innan du slår på
strömmen igen. Om samma problem inträffar kontinuerligt ska du kontakta
din produktleverantör eller servicecenter.
Mätning 7
Om skärmen blir mörkare.
Kontrollera lampans användningstid på informationsskärmen. Om du
behöver byta lampan ska du kontakta en produktleverantör eller ett servicecenter.
Den här projektorn har ett kylfläktssystem för att förhindra enheten från överhettning. Användningen av kylfläkten kan
orsaka ljud, men detta påverkar inte produktens prestanda, utan är helt normalt.
Användning
3-4
3-5
Använda skärmmenyn (OSD: On Screen Display)
Använda skärminställningsmenyn (OSD: On Screen Display) struktur
MENY
UNDERMENY
Ingångar
Källa
Ändra namn
Bild
Läge
Strl
Position
Brusreducer.
Skanna över
Filmläge
PC
Zoom
Installera
Lampläge
Auto-keystone
Keystone
Bakgrund
Testmönster
Videotyp
Textremsa
Nätverk
Återställ
Språk
Menyalternativ
Ljud
Filterkontrolltid
Auto ström på
Sovtimer
Information
Inställning
Alternativ
Nivå, svart färg
För att öppna menyn trycker du på knappen Menu på produkten eller fjärrkontrollen. Tryck på pilknapparna för att förflytta
dig i menyn. Menyvalen med en pil till höger har undermenyer. Tryck på höger pilknapp för att öppna undermenyn.
Anvisningarna för navigering och val av alternativen i en meny finns längst ned på varje menyskärm.
3-5-1. Ingångar
MENY
Källa
BESKRIVNING
Du kan välja en enhet som är ansluten till projektorn för visning.
•
Ändra namn
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Du kan redigera namnen på enheter som är anslutna till projektorn.
•
<Video>-<DVD>-<Digitalbox>-<Satellitmottagare>-<PVR STB>-<AV-Mottagare>-<Spel><Videokamera>-<PC>-<DVI-enheter>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Bild
Användning
3-5
MENY
Läge
BESKRIVNING
Välj en skärmstatus som är anpassad till din projektor eller ändra skärmläget enligt behov.
•
<Läge>
•
<Standard> : Det här bildläget är det mest allmänna läget och fungerar oftast bra.
•
<Presentation> : Det här läget är lämpligt vid presentationer.
•
<Text> : Det här läget är lämpligt för text.
•
<Film> : Det här läget är lämpligt vid filmvisning.
•
<Spel> : Bildläget optimeras för spelning av spel.
Texten i en stillbild visas förvridet.
•
<Användare> : Det här läget är ett anpassat läge som skapas med funktionen
<Läge>→<Spara>.
Lägena Presentation (Presentation) och Text är endast aktiverade om insignalen är en PCtiming (D-Sub/HDMI).
Varje läge har separata kontroller för <Kontrast>, <Ljusstyrka>, <Skärpa>, <Färg>, etc. När
du öppnar ett läge och (exempelvis) ändrar <Kontrast>, ändrar du bara kontrasten för det
läget.
•
<Kontrast> : Används för att justera kontrasten mellan motiv och bakgrund.
•
<Ljusstyrka> : Används för att justera ljusstyrkan för hela bilden.
•
<Skärpa> : Används för att justera bildens skärpa.
När ingångssignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI), går det inte att justera <Skärpa>.
•
<Färg> : Används för att justera färgerna till att bli ljusare eller mörkare.
När ingångssignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI), går det inte att justera <Färg>.
•
<Ton> : Används för att erhålla mer naturliga färger för föremål vid användning av grön eller röd
förstärkning.
När ingångssignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI) eller PAL och SECAM i lägena för [SVideo] eller [AV] kan <Ton> inte justeras.
•
•
Strl
<Färgtemperatur> : Du kan välja färgtemperatur enligt önskemål.
•
Fabriksstandard: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Du kan välja färgtemperatur för posterna nedan enligt önskemål.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Ändrar vitnivåns färgtemperatur.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Ändrar svart nivås färgtemperatur.
•
<Färgtemperatur>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma > : Ändrar ljusheten för varje färgton på en bild.
•
Ju större värde för (+), desto större kontrast för ljusa och mörka delar.
Ju mindre värde för (-), desto mörkare blir de mörka partierna.
•
Justerbart intervall: -3 till +3
•
<Spara> : Du kan spara skärmens status som du har ställt in genom att använda
<Läge>→<Användare> OSD.
•
<Återställ> : Återställer lägesinställningar till fabriksstandard.
Du kan välja en skärmstorlek enligt motivtyp.
När insignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI) stöds inte <Zoom1>/<Zoom2>.
•
Användning
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Personlig>
3-5
MENY
Position
BESKRIVNING
Justera skärmens position om den inte är inriktad.
För att justera väljer du i vilken riktning du vill flytta skärmen och trycker sedan upprepat på pilknappen som pekar i den riktningen.
Brusreducer.
När en punktlinje visas eller skärmen skakar kan du visa bilden i bättre kvalitet genom att aktivera
brusreduceringen.
När insignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI) kan inte <Brusreducer.> användas.
Nivå, svart färg
Du kan välja svart signalstyrka för signalen efter insignalen. Om det är olämpligt för ingångssignalen
kan de mörka partierna se otydliga eller suddiga ut.
<Nivå, svart färg> kan bara ställas in för signalerna 480i och 576i RGB till [AV], [S-Video] och
AV-timing (D-Sub)-lägen.
•
•
Skanna över
För [AV], [S-Video] och signalerna 480i och 576i för AV-timing (D-Sub).
•
<0 IRE> : Ställer in nivån för svärta till <0 IRE>.
•
<7,5 IRE> : Ställer in nivån för svärta till <7,5 IRE>.
För RGB-signal i läget <HDMI>
•
<Normal > : Används in normal miljö.
•
<Låg> : Används när mörka partier visas för ljust.
Med den här funktionen kan du beskära kanten på bilden om onödig information eller bilder visas i bildens kant.
Detta stöds inte i lägena [AV] och [S-Video].
Detta stöds endast när insignalen är AV-timing(D-Sub) eller AV-timing(HDMI).
Om <Skanna över> slås av kan det visas extra partier mot kanterna av bilden.
Om så är fallet ska du avaktivera <Skanna över>.
Filmläge
Genom att använda det här läget kan du ange skärmläge optimerat för uppspelning av filmer.
•
<Av >-<Auto>
<Filmläge> stöds bara för [AV], [S-Video], 480i och 576i för signalerna AV-timing (D-Sub).
PC
Eliminerar eller reducerar brus som orsakar instabil bildkvalitet, såsom skärmskakning. Om bruset
inte försvinner med finjustering ska du justera frekvensen till max och sedan utföra finjustering igen.
De här funktionerna är bara aktiverade för ingången för PC-timing (D-Sub/HDMI) för D-Subterminalen.
Läs PC-timing (D-Sub/HDMI).
Zoom
•
<Autojustering > : Används för att justera frekvens och fas för datorskärmen automatiskt.
•
<Grov > : Används för att justera frekvensen när vertikala linjer visas på PC-skärmen.
•
<Fin> : Används för att fininställa datorskärmen.
•
<Återställ> : Genom att använda den här funktionen kan du återställa PC-menyinställningar till
fabriksstandard.
Förstorar datorskärmen 2X, 4X eller 8X.
Detta kan bara ändras när insignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI).
Användning
3-5
3-5-3. Inställning
MENY
Installera
Lampläge
Auto-keystone
BESKRIVNING
För att hantera möjliga avvikelser i installationsplatsen kan du vända projicerade bilder vertikalt/horisontellt.
•
<Fram-golv >: Normal bild
•
<Fram-tak >: Horisontellt/vertikalt vänd bild
•
<Bak-golv>: Horisontellt vänd bild
•
<Bak-tak> : Vertikalt vänd bild
Används för att ställa in bildens ljusstyrka genom att ändra mängden ljus som genereras av lampan.
•
<Eko> : Det här läget är optimerat för skärmar som är mindre än 100 tum.
Det här läget sänker lampans ljusstyrka och energiförbrukningen för att kunna förlänga lampans
livstid, minska ljudnivån och energiförbrukningen.
•
<Normal> :Det här bildläget är det mest allmänna läget och fungerar oftast bra.
•
<Ljus >: Det här läget maximerar lampans ljusstyrka när omgivningsljuset är starkt. När lampans
ljusstyrka ökar förkortas lampans livslängd, ljudnivån ökar och energiförbrukningen kan öka.
Om videoscener är förvridna eller lutade kan du kompensera för detta genom att ställa in funktionen
<Auto-keystone> på <På> så att funktionen <V-keystone> automatiskt startar.
•
Keystone
<Av >-<På>
Om bilderna är förvrängda eller lutande, kan du kompensera genom att använda den vertikala/horisontella Keystone-funktionen.
•
<V-keystone> : När projektorbilden inte visas vertikalt på skärmen kan bilden kalibreras med
funktionen <V-keystone>.
•
<H-keystone> :När projektorbilden inte visas horisontellt på skärmen kan bilden kalibreras med
funktionen <H-keystone>.
<Keystone>, som är en funktion för kalibrering av en skev bild, kan försämra bildkvaliteten när
den är aktiverad.
Ljudutgången för projektorn har stoppats tillfälligt medan keystone laddas.
Funktionen <Keystone> justerar inte utseendet för skärmmenyer (OSD ).
Bakgrund
Du kan ställa in bakgrunden projektorn visar när det inte finns någon signal från den externa enheten
som är ansluten till projektorn. När projektorn tar emot en signal försvinner bakgrunden du har ställt in
och projektorn visar en normal skärm.
•
Testmönster
Användning
<Logo > -<Blå > -<Svart >
Genereras av själva projektorn. Används för att optimera installationen för projektorn.
•
<Crosshatch> : Du kan kontrollera om bilden är förvriden eller het.
•
<Skärmstorlek> : Du kan se bildformatsstorlekar, såsom 1,3 : 1 eller 1,78: 1.
3-5
MENY
Videotyp
BESKRIVNING
Om skärmvisningen blir onormal på grund av att projektorn inte hittar insignalstypen automatiskt i
läget <PC> eller <HDMI> kan du ställa in ingångssignaltypen manuellt.
I läget för <PC> är <Videotyp> bara aktiverat om ingångssignalen är AV-timing (D-Sub). För en
separat H/V-synk. är dock <Videotyp> bara aktiverat för signalerna 1280 x 720p 59,94 Hz/60
Hz.
I <HDMI>-läget är bara <Videotyp> aktiverat för signalerna 640x480p 59,94Hz/60 Hz och
1280x720p 59,94Hz/60 Hz.
Textremsa
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <PC>-läge
•
<Auto>-<PC>-<AV> : <HDMI>-läge
Funktionen för <Textremsa> stöds när den externa analoga signalen (från antingen Video- eller SVideo-terminalen) innehåller undertext.
Funktionen <Textremsa> går inte att använda i <PC> (inklusive komponenter) eller <HDMI>.
Beroende på extern signal kan en ändring av kanalen eller inställningarna för <Fält> krävas.
Varje <Kanal> och <Fält> innehåller olika information. <Fält><2> innehåller ytterligare
information som tillägg till informationen som finns i <Fält><1>.
(t.ex. Om engelsk undertext erbjuds i <Kanal><1>, kommer spansk undertext att erbjudas i
<Kanal><2>.)
Användning
•
<Textremsa> : <Av >-<På>
•
<Läge> : <Textremsa>-<Text>
•
<Kanal> : <1>-<2>
•
<Fält> : <1>-<2>
3-5
MENY
Nätverk
BESKRIVNING
Genom att ansluta en nätverkskabel mellan datorn och projektorn kan du använda följande tilläggsfunktioner. På datorn kan du kontrollera projektorns förhållanden (lampans livslängd, driftsfel, temperatur) och fjärrstyra projektorns ström, ljusstyrka och slå på och av ljud.
•
<Nätverk> : <På >-<Av>
•
<IP-inställning>
<Automatisk> : Tilldelar automatiskt IP-adress, Nätmask och Gateway.
<Manuellt> : Gör det möjligt för dig att manuellt ange IP-adress, Nätmask och Gateway.
•
<Server-IP-inställning> : Gör det möjligt för dig att ange serverns IP-adress.
Fjärrkontroll : Navigera mellan alternativen med knapparna
knapparna / .
/
. Mata in värden med
Om du vill använda nätverksfunktionen måste <Nätverk> ställas in till <På>.
Om nätverksanslutningen misslyckas anger du IP-adressen för serverdatorn under <Server-IPinställning>.
Återställ
Genom att använda den här funktionen kan du återställa menyinställningar till fabriksstandard.
•
<Fabriksstandard> : Återställer inställningarna till fabriksstandard.
•
<Återställ filtertid> : Återställer filtertiden.
3-5-4. Alternativ
MENY
BESKRIVNING
Språk
Du kan välja vilket språk som ska användas för menyskärmen.
Menyalternativ
•
<Position> : Du kan flytta menypositionen uppåt/nedåt/åt vänster eller höger.
•
<Transparens > : Du kan ställa in menytransparansen.
•
•
<Visa tid > : Du kan ställa in menytiden.
•
Ljud
<5 sek.>-<10 sek.>-<30 sek.>-<60 sek.>-<90 sek.>-<120 sek.>-<Påslagen>
Ändrar balansen för höger och vänster ljud och equalizer för 3W-stereohögtalaren som är inbyggd i
projektorn.
•
Användning
< Hög>-<Medium >-<Låg>-<Matt>
<Balans>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
3-5
MENY
Filterkontrolltid
BESKRIVNING
Anger kontrollperiod för filtret. (Enhet:timme)
•
<Av>-<100>-<200>-<400>-<800>
Om användningstiden för filtret är större än filtrets kontrollperiod visas ett meddelande om
filterkontroll i en minut när projektorn slås på.
Meddelande om filterkontroll: <Kontrollera filtret och vid behov, rengör det eller byt ut det.>
Auto ström på
Med Auto ström på slås den automatiskt på om strömmen kopplas in till projektorn, utan att du behöver trycka på strömknappen.
•
Sovtimer
<Av >-<På>
Med Sovtimer På stängs projektorn av automatiskt om det inte finns någon insignal under en angiven
tidsperiod.
(Under den tiden får ingen knapp tryckas in, varken på fjärrkontrollen eller ovanpå projektorn)
•
Information
Användning
<Av> - <10 Min.> - <20 Min.> - <30 Min.>
Du kan kontrollera signaler för extern källa, bildinställningar och datorbildsjustering.
3-5
3-6
Nätverkshantering
3-6-1. Hantering med webbläsaren
Webbläsaren låter dig övervaka och kontrollera en projektor från en dator utan att installera någon programvara. Innan du kan
använda webbläsaren måste du ansluta projektorn till ditt nätverk. För anvisningar om hur du ansluter till ett nätverk, se avsnitt 220, Ansluta till ett nätverk.
För att styra flera projektorer från en dator, installera och kör Samsung Projector Manager. .
För information om Samsung Projector Manager, gå till 3-6-2.
Kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och projektorn före anslutning till webbläsaren. Om nätverksanslutningen
(se avsnitt 2-20, Ansluta till ett nätverk) har misslyckats kanske inte webbläsarens fönster är tillgängligt för användning.
•
Om du vill använda webbläsaren måste datorn uppfylla följande minimala systemkrav:
•
<RAM>: Mer än 10 MB
•
<Hard Disk>: Mer än 10 MB
•
Skärmupplösning: Mer än 640 x 480
•
OS som stöds: Microsoft Windows XP, Windows Vista
•
Webbläsare: Microsoft Internet Explorer 6 eller senare, Netscape Navigator 9 eller senare, Mozilla FireFox 3.0.x eller
senare, Google Chrome.
1. Anslutning
•
Ange projektorns IP-adress i webbläsarens adressfält.
Du kan se projektorns IP-adress genom att trycka på knappen Menu och välja Setup>Network>IP Setting.
•
Fönstret Network Projector visas. För information om kontrollalternativen i fönstret Network Projector, se artiklarna under
avsnitt 3-5, Använda skärminställningsmenyn.
•
Vissa funktioner som listas i "Använda skärminställningsmenyn" kan inte användas i webbläsaren, på grund av
begränsningar i fjärrkontrollen av nätverket.
Användning
3-6
3-6-2. Projektorhantering med datorprogramvara
Du kan övervaka och kontrollera mer än en projektor med Samsung Projector Manager
•
Om du vill använda Samsung Projector Manager måste datorn uppfylla följande minimala systemkrav:
•
<RAM>: Mer än 10 MB
•
<Hard Disk>: Mer än 10 MB
•
Skärmupplösning: Mer än 640 x 480
•
OS som stöds: Microsoft Windows XP, Windows Vista
1. Installera Samsung Projector Manager
•
Klicka på 'Samsung Projector Manager' på den medföljande CD-skivan.
•
Installera i enlighet med anvisningarna som visas på datorskärmen.
2. Köra Samsung Projector Manager
När installationen av Samsung Projector Manager och nätverksinställningar för projektorn har slutförts är Samsung Projector
Manager tillgänglig för användning.
•
Klicka på Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager
•
Fönstret <Projector Remote Controller> visas.
3. Använda Samsung Projector Manager
•
Projektorgruppering och registrering
•
Om du vill söka bland projektorer som är anslutna till datorn automatiskt trycker du på Tool > Auto Search
•
Om du vill gruppera eller direkt registrera projektorer väljer du List>Projector, högerklickar över Network Projector
Användning
3-6
under Projector List och väljer sedan Add Projector.
•
Ange Projector Name, IP Address och Group Name för att registrera och tryck sedan på ADD.
En grupp vars namn inte anges kommer automatiskt att få namnet 'Default Group.' Om du vill ta bort och/eller
döpa om en registrerad projektor högerklickar du på den och väljer Delete och/eller Rename.
Om en projektor inte visas i projektorlistan efter registreringen ska du kontrollera om nätverksanslutningen (se 220 Ansluta till ett nätverk ) och nätverksinställningarna (se 3-5-3, Setup > Network ) är korrekt konfigurerade.
För att spara eller ladda registrerad projektorinformation, väljer du File → Export Config/Import Config.
•
Projektorhantering
Användning
3-6
•
Du kan kontrollera en projektors lampstatus, temperatur, användning, fel etc. i realtid.
: Du kan visa en projektors Name, IP Address, Group, Power On/Off status, LAMP lifespan, användningsfel
(representeras av ikoner), etc i realtid.
Samsung Projector Manager visar ikoner som indikerar en projektors status. Ikonerna listas i tabellerna nedan.
Om ikonerna indikerar ett problem med projektorn, se Åtgärda indikeringsproblem i avsnitt 3-4,
Lysdiodsindikeringar.
•
Varnings- och felstatusikoner
IKONER
STATUS
ÅTGÄRDER
Linsskyddet har inte öppnats helt.
Se Åtgärd 3 i Åtgärda indikeringsproblem.
Fel
Lampskyddet som täcker lampenheten är inte
ordentligt stängt.
Se Åtgärd 2 i Åtgärda indikeringsproblem.
Fel
Lampan fungerar inte normalt.
Se Åtgärd 6 i Åtgärda indikeringsproblem.
Fel
Lampan har nått slutet av sin livslängd.
Lampan behöver bytas.
Varning
Användning
STATUS
3-6
IKONER
STATUS
STATUS
ÅTGÄRDER
Fel
Kylfläkt 1 fungerar inte som den ska.
Fel
Kylfläkt 2 fungerar inte som den ska.
Fel
Kylfläkt 3 fungerar inte som den ska.
Se Åtgärd 1 i Åtgärda indikeringsproblem.
Fel
Kylfläkt 4 fungerar inte som den ska.
Fel
Kylfläkt 5 fungerar inte som den ska.
Fel
Kylfläkt 6 fungerar inte som den ska.
Varning
Projektorns invändiga temperatur har stigit över
gränsvärdet.
Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem.
Fel
Projektorns invändiga temperatur har stigit över
gränsvärdet.
Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem.
Fel
Projektorns invändiga temperatur har stigit över
gränsvärdet.
Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem.
Varning
Luftfiltret har nått slutet av sin livslängd.
Luftiltret behöver bytas.
Varning
Luftfiltret har satt igen med damm.
Luftiltret behöver rengöras.
Fel
Luftfiltret har satt igen med damm.
Luftiltret behöver rengöras.
Statusikone för temperaturnivå
IKONER
Användning
STATUS
STATUS
ÅTGÄRDER
Temperaturstatus
Projektorns invändiga temperatur är normal. (standbyläge)
Den är normal.
Temperaturstatus
Projektorns invändiga temperatur är normal. (låg)
Den är normal.
Temperaturstatus
Projektorns invändiga temperatur är normal. (medium)
Den är normal.
Temperaturstatus
Projektorns invändiga temperatur är normal. (lite högre)
Den är normal.
Temperaturstatus
Projektorns invändiga temperatur är
högre än gränsvärdet.
Se Åtgärd 4 i Åtgärda indikeringsproblem.
Temperaturstatus
Projektorns invändiga temperatur är för
hög. Projektorn slås av automatiskt.
Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem.
3-6
•
Hantera projektorerna
: Använda ikonerna i Projector List (bara tillämpligt för 'V'-markerade projektorer i övervakningsfönstret)
(Refresh): Uppdaterar status för en projektor.
(Power On): Slår på strömmen för en projektor.
(Power Off): Slår av strömmen för en projektor.
(Switch Source): Väljer källa från HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.
(Blank On/Off): Slår på/av skärmen på en projektor.
(Mute On/Off): Slår på/av tyst läge för projektorn.
(Adjust Aspect Ratio): Justerar bildförhållanden för en projektor till antingen 16:9 eller 4:3.
Om produkter inte erbjuder medieuppspelning är MP-källan inte tillgänglig.
: Ansluta Web browser från Samsung Projector Manager
Genom att ansluta webbläsaren i Samsung Projector Manager, kan du använda flera olika funktioner. För att verkställa
en anslutning för webbläsaren väljer du en projektor att ansluta till och högerklickar sedan för att välja "Web browser".
Om anslutningen för webbläsaren misslyckas kan du kontrollera om nätverksanslutningen (se avsnitt 2-20,
Ansluta till ett nätverk ) och nätverksinställningarna (se 3-5-3, Setup > Network) är korrekt konfigurerade.
Om du använder en projektor med både Samsung Projector Manager och Web browser samtidigt kan det göra
att datorn blir långsam eller att det inträffar fel.
Användning
3-6
•
Använda funktionen Schedule(Schema)
Använd funktionen Schedule för att hantera projektorerna på ett effektivare sätt.
Om du väljer List>Schedule, visas följande fönster.
Skärmen har fyra knappar:
•
•
New : Skapar en projektor för att göra ett Schedule.
•
Delete : Tar bort schemat för en vald projektor.
•
Delete All: Tar bort schemat för alla projektorer.
•
Edit: Redigerar schemat för en vald projektor.
Registrera ett New Schedule(Nytt schema)
Följ stegen nedan för att registrera dig för ett nytt schema:
1. Tryck på knappen New. Skärmen New Schedule visas.
2. Välj projektorerna som ska användas för det nya schemat fill fältet från Select Projectors. När du väljer en projektor
visas en bockmarkering i kryssrutan till vänster.
3. Ställ in det nya schemat för Title, Repeat, Time, och Work, och ange Description för schemat.Förklaringar för var
och en av termerna ges nedan.
-Title : Anger namnet på ett schema
-Repeat : Anger upprepning för schemat (Once - verkställs bara en gång, Every - anger ett repetitionsdatum)
-Time : Fastställer tiden för vilken ett schema verkställs
-Work : Ställer in Source switch eller Power On/Off
-Description : Visar en detaljerad beskrivning av ett schema
4. Efter att du har angett all information trycker du på ADD.
Du kan visa registreringshistoriken för ett schema. Du kan även visa status för ett schema. Statuskoderna finns nedan:
-Complete: Schema klart.
-Waiting: Schema väntar fortfarande på verkställande.
-Running: Repeterat schema körs.
Användning
3-6
•
•
För att spara eller ladda registrerat schema väljer du File → Export Config/Import Config.
•
Om du vill använda ett schema som har laddats via importkonfiguration ska du ladda projektorinformationen i
förväg.
Andra inställningar
Verktygsvalet i menyfältet innehåller två menyalternativ, lösningar för att konfigurera skärm och Alternativ.
- Lösningar för att konfigurera skärm
Med lösningarna för att konfigurera skärm kan du välja ett alternativ som ska visas på skärmen för övervakningsfönstret.
Efter att du har valt alternativet kan du ställa in visningsprioritet för alternativet genom att flytta det uppåt eller nedåt i listan
över alternativ du har valt för skärmen.
- Alternativ
Kör automatiskt– När en dator slås på kommer Samsung Projector Manager att slås på automatiskt.
Minimera till systemfältet – Samsung Projector Manager minimeras till systemfältet.
Filen innehåller två val.
- File> Export Config : Sparar alla konfigurerade inställningar under Samsung Projector Manager med önskade filnamn
enligt överensstämmande mappar.
- File> Import Config : Importerar en sparad konfigurationsfil. Ställer in Samsung Projector Manager till sparade
inställningar.
Användning
3-6
4
Felsökning
4-1
Innan du begär service
Kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår ska du kontakta närmaste Samsung Electronics
servicecenter.
Symptom
Installation och
anslutning
Meny och
fjärrkontroll
Felsökning
Ingen ström.
Kontrollera nätsladdens anslutningar.
Jag vill installera min projektor i taket.
Stöd för takmontering säljs separat. Kontakta din lokala produktleverantör.
Kan inte välja en extern källa.
Se till att videoanslutningskablarna eller kablarna är korrekt
anslutna till lämplig port. Om enheten inte är korrekt ansluten
kan den inte väljas.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Kontrollera att rätt extern källa är vald.
Kontrollera batteriet i fjärrkontrollen. Om det är något fel med
batteriet ska du byta ut det mot ett nytt av rekommenderad
storlek.
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på baksidan av enheten inom
ett avstånd som inte överskrider 7 meter. Avlägsna föremål
mellan fjärrkontrollen och produkten.
Direktljus från 3-vägs glödlampor eller annan ljusutrustning på
projektorns sensor kan påverka känsligheten och göra att
fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
Kontrollera om fjärrkontrollens batterifack är tomt.
Kontrollera att indikatorn på projektorns ovansida är påslagen.
Jag kan inte välja en meny.
Felsökning
Kontrollera om menyn är gråmarkerad. En gråmarkerad meny
är otillgänglig.
4-1
Symptom
Skärm och
extern källa
Jag kan inte se bilderna.
Felsökning
Se till att strömsladden till projektorn är ansluten.
Kontrollera att rätt ingångskälla är vald.
Kontrollera att anslutningarna är rätt inkopplade till portarna på
projektorns baksida.
Kontrollera fjärrkontrollens batterier.
Kontrollera att inställningarna för <Color>, <Brightness> inte
ligger under nedre gränsvärdet.
Dålig färg.
Justera <Ton> och <Kontrast>.
Bilderna är inte tydliga.
Justera fokus.
Kontrollera om projektionsavståndet antingen är för långt borta
eller för nära skärmen.
Konstigt ljud.
Om det inträffar ett konstigt ljud ska du kontakta vårt servicecenter.
Lysdioden tänds.
Se Korrigerande åtgärder enligt lysdiodsindikationer (3-4).
Linjer visas på skärmen.
Det kan uppstå brus på skärmen vid användning av datorn.
Justera frekvensen (uppdateringsfrekvensen) på skärmen.
Ingen extern enhetsskärm visas.
Kontrollera användningsstatus för den externa enheten och
kontrollera om inställningsalternativen, såsom <Ljusstyrka>
och <Kontrast> har ändrats korrekt i kommandofönstret för
<Läge> på projektormenyn.
Endast den blå skärmen visas.
Se till att ansluta korrekt till externa enheter. Kontrollera anslutningskablarna igen.
Skärmen visas i svartvitt eller en annorlunda
färg eller så är skärmen för mörk eller för ljus.
Enligt vad som anges ovan ska du kontrollera inställningsalternativen, såsom <Brightness>, <Contrast> och <Color> på
menyn.
Om du vill återställa de olika inställningarna till fabriksstandard
kör du <Fabriksinställningar> från menyn.
Felsökning
4-1
Symptom
Nätverk
Felsökning
Webbläsaren startar inte.
Kontrollera systemkraven för datorn du ska ansluta till Web
webbläsaren.
Webbläsaren ansluter inte till projektorn.
1. Kontrollera om strömkabeln är ansluten till projektorn (se
Avsnitt 2-11, Ansluta strömmen)
2. Kontrollera om nätverksmiljön för dator och projektor är korrekta (se avsnitt 2-20 Ansluta till ett nätverk)
3. Kontrollera om rätt nätverkskort används för datorn som har
valts när datorn (servern) har mer än två nätverkskort.
Installationen av Samsung Projector Manager
har misslyckats.
Kontrollera systemkraven för Samsung Projector Manager' för
datorerna.
Projektorn går inte att ansluta till Samsung
Projector Manager.
1. Kontrollera om <IP-inställning> och nätverksanslutningen
mellan dator och projektor är korrekta.
2. Om <IP-inställning> för projektorn är inställda på <Automatisk>, ska du kontrollera om datorn och projektorn delar
samma nätverk. Om det inte är samma nätverk konfigurerar du
IP-adressen för serverdatorn med alternativet <Server-IPinställning>.
3. Kontrollra om projektorns åtkomst har spärrats av datorns
Windows-brandvägg.
4. Om anslutningsproblemen för Samsung Projector Manager
kvarstår kan du ta bort och installera om programmet.
Jag vill ta bort Samsung Projector Manager.
Samsung Projector Manager kan tas bort med alternativet
[Add or Remove Programs] (Lägg till eller ta bort program).
Följ stegen nedan för att ta bort Samsung Projector Manager:
1. Välj [Control Panel](Kontrollpanelen) från [Start]-menyn.
(Windows XP)
2. Kör [Add or Remove Programs](Lägg till eller ta bort program)
3. Välj Samsung Projector Manager under [Add or Remove
Programs](Lägg till eller ta bort program) och klicka på
[Change/Remove](Ändra/Ta bort).
4. Välj "Yes(Ja)" för att starta borttagningen.
5. Följ de tillägganvisningar som visas på skärmen.
Felsökning
4-1
5
Mer information
5-1
Specifikationer
MODELL
Panel
Storlek
0,63" 3P LCD
Upplösning
XGA (1024 x 768)
Bildförhållande
Ström
Lampa
SP-L301
290 W (Standby : under 1W)
Spänning
100~240V AC, 50/60Hz
Strömförbrukning
220W (Normal : 200W, Eko : 152W)
Livstid
2000 timmar (Eko : 2500 timmar)
Vikt
3,8 Kg
Ljusstyrka
3.000 ANSI
3.300 ANSI
3.500 ANSI
Kontrast
500 :1
400 :1
400 :1
Skärmstorlek (Diagonal)
Diagonalt 40 tum ~ 300 tum
Projektionsintervall
1 m ~ 10 m
Keystone
Auto : Vertikal (±30˚)/Manual: Vertikal (±30˚), Horisontal (±30˚)
Nätverk
RJ 45
Zoomning
Manuell
Fokusering
Manuell
Lins
F=1,65~1,93, f=18,5 mm~22,5 mm
Zoomförhållande
1:1,2
D-Sub 15p
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Composite video
Högtalare
Användarmiljö
0,63" 3P LCD med MLA
Strömförbrukning
291 x 289 x 127 mm
Ingångssignal
SP-L351
4:3
Mått
Nyckelfunktioner
SP-L331
3W x 2 (Stereo)
Temperatur och luftfuktighet
Drifts- temperatur: 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), Luftfuktighet 20 % ~ 80 % (Ickekondenserande)
Förvarings- temperatur: -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F), Luftfuktighet 10 % ~ 90
% (Icke-kondenserande)
Ljud
Eko : 30dB, Normal: 32dB, Ljus: 35dB
Den här utrustningen av klass B är utformad för hemmabruk och kontorsbruk. Utrustningen har registrerats enligt EMI för
privat bruk. Den kan användas inom alla områden. Klass A är för kontorsbruk. Klass A är för butiker medan klass B avger
mindre elektromagnetisk strålning än klass A.
Mer information
5-1
LCD-panelen som används i LCD-projektorn innehåller hundratusentals små pixlar. Precis som andra bildvisningsenheter
kan LCD-panelen har döda pixlar som inte fungerar. Det finns strikta regler för hur många döda pixlar en LCD-panel får
innehålla. När vi levererar håller vi oss till standarder från LCD-panelstillverkare och oss själva. Även om skärmen har
några döda pixlar påverkar det inte helhetsupplevelsen och livslängden för produkten.
Mer information
5-1
5-2
RS-232C kommandotabell
Kommunikationsformat (följer RS232C-standard)
•
Baudhastighet: 9.600 bps
•
paritet: Ingen
•
Databit: 8, stoppbit : 1
•
Flödeskontroll: Ingen
Serial Communication Protocol
1. Command Packet Structure [7 byte]
0x08
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
värde
•
Ett kommandopaket som innehåller totalt 7 byte.
•
De två byte 0x08 och 0x22 anger att paketet är avsett för seriekommunikation.
•
Följande 5 byte representerar ett fördefinierat kommando som kan anges av användaren.
•
Den sista byten är kontrollsumman som kontrollerar giltigheten för aktuellt paket.
•
Rubrik [2 byte]: Fördefinierade värde, fast som 0x08 och 0x22.
•
Cmd1 [1 byte]: Det första värdet i en kod som är angivet i kommandolistan (hexadecimal)
•
Cmd2 [1 byte]: Det andra värdet i en kod som är angivet i kommandolistan (hexadecimal)
•
Cmd3 [1 byte]: Det tredje värdet i en kod som är angivet i kommandolistan (hexadecimal)
•
Värde [1 byte]: Inmatningsparameter för kommandot (standard: 0) (decimal)
•
CS [1 byte]: Kontrollsumma (2:ans komplement av summan för alla värden förutom CS-värdet.)
CS
2. Response Packet Structure [3 byte]
1. Lyckades
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Misslyckades
0x03
•
När det mottagna paketet från en extern enhet har ett giltigt värde skickas ett Lyckades-paket Om inte skickas ett
Misslyckades-paket.
•
Ett Misslyckades-paket skickas om:
•
•
Den mottagna paketlängden inte är lika med 7 byte.
•
2-byte paketets rubrikvärde inte är lika med 0x08, 0x22.
•
Kontrollsumman är felaktig.
Felsökning av en extern enhet
•
Mer information
En extern enhet klassificerar paketet som Misslyckades om den inte tar emot ett Lyckades-paket inom 100ms.
5-2
Kommandotabell
KONTROLLPOST
Allmänt
Strömförbrukning
Volym
Strömförbrukning
CMD1
Visas på
skärmen /
Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Avbryt
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Upp
0x01
0
Ned
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Av
På
1
0x03
0x00
0x00
Av
Stillbild
På
Mer information
Källa
AV
AV
S-Video
0
1
0x04
0x00
0x00
Av
Ingångar
0
1
På
Blank
VÄRDE
OK
Direct
Kontinuerligt
0x00
CMD2
0
1
0x0A
0x00
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
5-2
KONTROLLPOST
Bild
Läge
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
VÄRDE
0
Presentation
1
Text
2
Film
3
Spel
4
Användare
5
Kontrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Ljusstyrka
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Skärpa
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Färg
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Ton (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Färgtemperatur
9300K
0x0A
0x00
1
WB
Mer information
Standard
CMD1
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
KONTROLLPOST
Bild
Gamma
-3~3
Spara
Visas på
skärmen
CMD1
0x0B
Personlig
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Avbryt
2
Direktspara
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Personlig
4
Top
Minska
0x01
Öka
Bottom
Left
Minska
0x02
Minska
0x03
0x04
Öka
0x10
0x00
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Av
0x12
0x00
Av
0x13
0x00
Upp
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
Ned
Fin
Upp
1
0x16
0x00
Ned
Återställ
Mer information
0
1
Autojustering
Grov
0
1
På
PC
0
1
På
Filmläge
0
1
7,IRE/Låg
Skanna över
0
1
På
Nivå, svart
färg
0
1
Minska
Av
0
1
Öka
Right
0
1
Öka
Brusreducer.
VÄRDE
OK
Återställ
Strl
CMD2
Visas på
skärmen
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Avbryt
2
Direkt återställning
3
5-2
KONTROLLPOST
Bild
Zoom
CMD1
x1
0x0B
0x18
CMD3
0x00
VÄRDE
0
x2
1
x4
2
x8
3
Vänster
Mer information
CMD2
0x19
0x00
0
Höger
1
Upp
2
Ned
3
Horizontal
Position
Kontinuerligt
Vertical Position
Kontinuerligt
Vänster
0x0B
0x1A
0x00
Höger
Ned
Upp
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
KONTROLLPOST
Inställning
Installera
Lampläge
Keystone
Bakgrund
Testmönster
Videotyp
Återställ
Fram-golv
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
0
1
Bak-golv
2
Bak-tak
3
Eko
0x01
0x00
0
Normal
1
Ljus
2
V-keystone
-50~50
H-keystone
Auto-keystone
0x02
0x00
(0~100)
-50~50
0x01
(0~100)
Av
0x02
0
På
Logo
1
0x03
0x00
0
Blå
1
Svart
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Skärmstorlek
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Fabriksstandard
Textremsa
Visas på
skärmen
0x06
0x00
Läge
1
Avbryt
2
Direkt
fabriksåterställning
3
Visas på
skärmen
0x01
0
OK
1
Avbryt
2
Direktåterställ filtertid
3
Av
0x07
0x00
Textremsa
1
0
1
0x01
Text
Kanal
0
OK
På
Mer information
VÄRDE
Fram-tak
Återställ filtertid
Textremsa
CMD1
0
1
0x02
0
5-2
KONTROLLPOST
Inställning
Nätverk
Nätverk
CMD1
Av
0x0E
CMD2
0x01
CMD3
0x00
På
IP-inställning
Automatisk
Nätmask
Gateway
Server-IPinställning
Mer information
Server-IPinställning
0
1
0x02
0x00
Manuellt
IP-inställning
VÄRDE
0
1
0x03
0x04
0x05
0x06
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
5-2
KONTROLLPOST
Alternativ
Språk
Menyalternativ
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VÄRDE
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
???
9
???
10
Türkçe
11
???
12
Position
Transparens
Visa tid
Mer information
CMD1
Vänster
0x01
0x00
0
Höger
1
Upp
2
Ned
3
Hög
0x02
0x00
0
Medium
1
Låg
2
Matt
3
5 sek.
0x03
0x00
0
10 sek.
1
30 sek.
2
60 sek.
3
90 sek.
4
120 sek.
5
Påslagen
6
5-2
KONTROLLPOST
Alternativ
Ljud
Balans
CMD1
Upp
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Ned
100Hz
Upp
0x01
Upp
0x02
Upp
0x03
Upp
0x04
Upp
0x05
0
1
0x05
0x00
0
100
1
200
2
400
3
800
4
Auto ström
på
Av
Sovtimer
Av
Information
Mer information
Av
0
1
Ned
Filterkontrolltid
0
1
Ned
10KHz
0
1
Ned
3KHz
0
1
Ned
1KHz
0
1
Ned
300Hz
VÄRDE
0x06
0x00
På
0
1
0x07
0x00
0
10 Min.
1
20 Min.
2
30 Min.
3
0x08
0x00
0
5-2
5-3
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE
•
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPA
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (holländska)
http://www.samsung.com/be_fr (franska)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG(800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
Mer information
5-3
EUROPA
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0,08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
Mer information
5-3
ASIA PACIFIC
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Mer information
5-3
5-4
Rätt avfallshantering - endast Europa
Korrekt avfallshantering för den här produkten (Elektrisk och elektronisk utrustning) endast Europa
(Gäller i Europeiska unionen och andra länder i Europa med separata insamlingssystem)
Den här markeringen på produkten, tillbehör eller litteratur indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör
(exempelvis laddare, headset, USB-kabel) inte får avyttras med annat hushållsavfall vid livslängdens slut. Till
förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess
beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information
om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte
hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - endast Europa
(Gäller i Europeiska unionen och andra länder i Europa med separata insamlingssystem)
Markeringen på batteriet, i bruksanvisningen eller på emballaget indikerar att batterierna i den här produkten inte
ska slängas tillsammans med övriga hushållssopor. Om batteriet har märkningen för den kemiska symbolen Hg,
Cd or Pb betyder det att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly på nivåer som ligger över EU-direktivet
2006/66. Om batteriet inte avfallshanteras på rätt sätt kan dessa ämnen skada människor och miljö.
För att skydda naturresurser och främja återvinning ska du sopsortera batterierna enligt lokala lagar och regler.
Mer information
5-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement