Samsung 2233RZ Owner's manual

Samsung 2233RZ Owner's manual

LCD-skärm

Bruksanvisning

SyncMaster 2233RZ

Säkerhetsanvisningar

Symboler

Obs

Dessa säkerhetsanvisningar måste följas för att säkerställa säkerhet och förhindra skada på egendom.

Se till att läsa anvisningarna noggrant och använd produkten på rätt sätt.

Varning/försiktighet

Annars kan det orsaka dödsfall eller personskada.

Annars kan det orsaka person- eller egendomsskada.

Symbolförklaringar

Förbjudet

Montera inte isär

Rör ej

Detta är alltid viktigt att läsa och förstå

Koppla ur kontakten från anslutningen

Jorda för att förhindra elektriska stötar

Ström

Ställ in din dator på DPM om den inte används under en längre tid.

Om du använder skärmsläckare ska du anpassa den för det aktuella skärmläget.

Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).

Anvisningar för att undvika risk för kortslutning

Använd inte en skadad kontakt eller ett skadat vägguttag.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Ta inte i kontakten med våta händer när du ska sätta i kontakten i vägguttaget eller ta ur det.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt.

Se till att ansluta strömsladden i ett jordat uttag.

• Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till ett uttag.

• Detta kan orsaka brand.

Säkerhetsanvisningar

Använd inte onödigt mycket kraft när du drar ur kontakten och ställ inga tunga objekt på den.

• Detta kan orsaka brand.

Anslut inte flera apparater till samma vägguttag.

• Detta kan orsaka brand på grund av överhettning.

Koppla inte från strömkabeln när du använder produkten.

• Annars kan det leda till skada på produkten på grund av elektrisk kortslutning.

Om du vill koppla från apparaten från strömkällan måste kontakten kopplas från huvudströmmen och den ska göras helt funktionsduglig.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Använd bara strömkabeln som tillhandahålls av vårt företag. Använd inte medföljande strömkabel för någon annan produkt.

• Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Installation

Kontakta auktoriserad kundtjänst vid installation av bildskärmen på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, där det förekommer kemiska ämnen och om den används dygnet runt, exempelvis på flygplatser, tågstationer etc.

Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.

Tappa inte skärmen när du flyttar den.

• Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.

Se till att det alltid är minst två personer som lyfter produkten när den ska flyttas.

• Annars kan den tappas och orsaka personskador och/eller skador på produkten.

Vid installation av produkten i ett skåp eller på en hylla ska du se till att främre delen av produkten inte skjuter ut.

• Annars kan den falla ned eller orsaka personskada.

• Använd ett skåp eller en hylla med en storlek som passar produkten.

PLACERA INTE LJUS, MYGGLJUS, CIGARETTER ELLER AN-

DRA VARMA FÖREMÅL NÄRA PRODUKTEN.

• Detta kan orsaka brand.

Säkerhetsanvisningar

Strömkabeln och produkten ska ej placeras nära värmekällor.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Placera inte produkten på platser med dålig ventilation, t.ex. i en bokhylla, i ett bokskåp eller i en garderob.

• Det kan orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

Ställ ned skärmen försiktigt.

• Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.

Placera inte produkten på golvet.

• Annars kan det orsaka skada på skärmen.

Säkerställ att ett auktoriserat installationsföretag installerar väggfästet.

• Annars kan den falla ned och orsaka personskada.

• Installera med det väggstativ som är avsett för produkten.

Installera din produkt på en väl ventilerad plats. Säkerställ att det finns ett mellanrum på mer än 10 cm från väggen.

• Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

Säkerställ att förpackningsmaterialet förvaras på avstånd från barn.

• Annars kan det orsaka allvarlig skada om barnen leker med det

(kvävningsrisk).

Om monitorns höjd är inställningsbar ska du inte placera några föremål eller delar av kroppen på stativet när du sänker ned den.

• Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.

Rengöring

När du rengör skärmens hölje eller ytan på TFT-LCD-skärmen torkar du rent dem med ett något fuktigt, rent tyg.

Spraya inte rengöringsmedlet direkt på produktens yta.

• Annars kan det leda till missfärgning och förändringar i skärmens yta.

Rengör produkten med en mjuk trasa och rengöringsmedel som är avpassat för skärmrengöring. Om du måste använda en annan rengöring, späd den med vatten i förhållandet 1:10.

Övrigt

Säkerhetsanvisningar

Vid rengöring av strömkontaktens stift eller dammning av eluttaget ska du rengöra med en torr trasa.

• Detta kan orsaka brand.

Vid rengöring av produkten ska du kontrollera att strömkabeln har kopplats ur.

• Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra den med en mjuk och torr trasa.

• (Använd inte kemikalier, såsom vax, bensen, alkohol, tinner, myggmedel, smörjmedel eller rengöringsmedel.) Detta kan ändra produktens yta och avlägsna märketiketter på produkten.

Eftersom produktens hölje lätt repas ska du se till att endast använda en trasa som är avsedd för den.

• Fukta trasan lätt. Eftersom produkten lätt repas om det finns främmande föremål på trasan ska du skaka den ordentligt innan du använder den.

Vid rengöring av produkten ska du inte spraya direkt på produktens huvudkropp.

• Kontrollera att vatten inte tränger in i produkten och att den inte blir våt.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand eller felfunktion.

Den här produkten är en högspänningsprodukt. Kontrollera att användare inte demonterar, reparerar eller modifierar produkten på egen hand.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om produkten behöver repareras ska du kontakta ett servicecenter.

Om det förekommer en underlig lukt eller konstiga ljud eller om det kommer ut rök ur produkten, ska du koppla från strömkontakten omedelbart och kontakta ett servicecenter.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Placera inte produkten på en plats där den utsätts för fukt, damm, rök, vatten eller i en bil.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om du tappar produkten eller om höljet går sönder, ska du slå av strömmen och koppla ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Säkerhetsanvisningar

Om det börjar åska eller blixtra ska du inte röra vid strömsladden eller antennkabeln.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.

• Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på produkten eller brand på grund av skada på kabeln.

Lyft eller flytta inte produkten bakåt, framåt eller åt höger eller vänster samtidigt som du håller i strömsladden eller signalkablarna.

• Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på produkten eller brand på grund av skada på kabeln.

Se till att ventilerna inte blockeras av något bord eller någon gardin.

• Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

Placera inga behållare som innehåller vatten, vaser, krukor, mediciner eller någon metall på produkten.

• Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.

• Detta kan orsaka produktfel, elektrisk stöt eller brand.

Använd eller förvara inte antändbara medel nära produkten.

• Detta kan orsaka en explosion eller brand.

För inte in några metallföremål, exempelvis gafflar, mynt och liknande, eller antändbara föremål, såsom tändstickor eller papper, in i produkten (genom ventilöppningar, in- och utgångsterminaler etc.).

• Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Vid användning av en fast bild under längre tid, kan det bildas en bildskärmsbränning eller uppstå fläckar.

• Om du inte använder produkten under en längre tid ska försätta den i viloläge eller använda en rörlig skärmsläckare.

Ange en upplösning och frekvens som passar för produkten.

• Annars kan du skada din syn.

Om du kontinuerligt placerar dig närmare produktskärmen kan synen bli sämre.

Säkerhetsanvisningar

Minska påverkan på din syn genom att ta en minst fem minuter lång rast från skärmen en gång i timmen.

Installera inte på en instabil plats, exempelvis en ostadig hylla eller på en ojämn yta, eller där den kan utsättas för vibrationer.

• Annars kan den falla och orsaka personskador och/eller skador på produkten.

• Om du använder produkten på en plats där den utsätts för vibrationer kan det leda till skada på produkten och orsaka brand.

När du flyttar produkten ska du slå av strömmen och koppla ur strömkontakten, antennkabeln och alla kablar som är anslutna till produkten.

• Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Se till att barn inte hänger över produkten eller klättrar på den.

• Produkten kan falla och orsaka personskada eller dödsfall.

Om du inte använder produkten under en längre period ska du koppla från strömsladden från vägguttaget.

• Annars kan det leda till överhettning eller brandrisk på grund av damm och brandrisk till följd av elektrisk kortslutning eller läckage.

Placera inga tunga föremål eller leksaker eller livsmedel, exempelvis kakor på produkten, eftersom det kan göra att barn vill klättra upp på produkten.

• Dina barn kan hänga över produkten, vilket kan göra att den faller och resultera i personskada eller dödsfall.

Vänd inte produkten upp och ned eller flytta på den när du håller i stativet.

• Annars kan den falla och orsaka personskador och/eller skador på produkten.

Placera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller nära någon värmeanläggning, såsom värmeaggregat.

• Det här kan orsaka att produktens livslängd minskar och och leda till brandrisk.

Tappa inga föremål på produkten eller orsaka någon skada på den.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Använd inget fuktmedel eller ha något köksbord intill produkten.

• Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Säkerhetsanvisningar

Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan omedelbart vädra.

• Om det bildas en gnista kan det orsaka explosion eller brand.

Om produkten har slagits av under en längre tid kan skärmen bli mycket varm. Rör den ej.

• Förvara små tillbehör på en plats där de är utom räckhåll för barn.

Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller höjden på stativet.

• Det kan orsaka personskada, eftersom din hand eller dina fingrar kan fastna.

• Dessutom är det så att om du lutar produkten för mycket kan den falla och det kan orsaka personskada.

Installera inte produkten på en plats som är så låg att barn kan nå den.

• Annars kan den falla ned och orsaka personskada.

• Eftersom främre delen av produkten är tung ska du installera produkten på en jämn och stabil yta.

Placera inga tunga föremål på produkten.

• Det kan orsaka personskada och/eller skada på produkten.

Bra ställningar när du använder skärmen

Vid användning av produkten, använd den i korrekt position.

• Håll ryggen rak när du tittar på produkten.

• Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara mellan

45 och 50 cm. Titta på skärmen från en något högre plats

än skärmens placering.

• Vid användning av produkten, använd den i korrekt position.

• Justera vinkeln så att ljuset inte reflekteras i skärmen.

• Placera armarna utmed sidorna och låt dem hänga utmed armarna för att vara i nivå med handens baksida.

• Håll dina armbågar i 90 graders vinkel.

• Håll dina knän i större vinkel än 90 grader och placera hälarna ordentligt i golvet. Håll armarna i lägre nivå än hjärtat.

Inledning

Förpackningens innehåll

Obs

För att kunna använda 3D-funktionen måste programmet vara en 3D-verison och du måste bära 3Dglasögonen från nVidia.

Eftersom grafikkortet också måste stöda 3D-funktionen ska du kontrollera med nVidia att grafikkortet

är kompatibelt.

Obs

Kontrollera att följande saker medföljer skärmen.

Kontakta din återförsäljare om det saknas något.

Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa till artiklar.

Uppackning

Skärm

Handböcker

Snabbstartguide Garantikort

(Ej tillgängligt på alla platser)

Kablar

Bruksanvisning

Strömkabel DVI-kabel

Inledning

Övrigt

Rengöringsduk Kabelhållarring

Obs

Gäller endast blankpolerade svarta produkter.

Din skärm

Inledande inställningar

Fram

Välj språk med uppåt- eller nedåtknappen.

Det innehåll som visas försvinner efter 40 sekunder.

Slå av och på strömmen med strömknappen. Den visas igen.

Den kan visas upp till tre (3) gånger. Se till att justera upplösningen för din dator innan du uppnår maximalt antal.

Obs

Upplösningen som visas på skärmen är den optimala för produkten.

Justera upplösningen för din dator så att den överensstämmer med den optimala upplösningen för den här produkten.

Bak

Inledning

MENU-knapp [MENU/ ]

Öppnar skärmmenyn och stänger den. Används även för att stänga OSD-menyn eller återgå till föregående meny.

Ljusknapp [ ]

När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera ljusstyrkan.

>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp

Kontrast[ ]

När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera kontrasten.

>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp

Adjust (Ändra-knappar) [ ]

De här knapparna gör att du kan justera alternativen i menyn.

Öppna-knapp [ ]

Aktiverar det markerade menyalternativet.

Anpassad tangent[ ]

Du kan anpassa tangentfunktionen för den anpassade tangenten enligt dina egna

önskemål.

Obs

Du kan konfigurera den anpassade tangenten för en obligatorisk funktion via

Inst. > Anpassad tangent.

Strömbrytare [ ]

Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av produkten.

Strömindikator

Den här lampan tänds vid normal funktion och blinkar en gång när dina ändringar sparas.

Obs

Se Energisparfunktion som beskrivs i handboken för mer information om energibesparingsfunktioner. För att spara energi bör du även slå AV skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder.

Obs

Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.

Inledning

POWER-port

Anslut skärmens strömkabel till porten POWER på produktens baksida.

DVI IN-port

Anslut DVI-sladden till DVI IN -porten på skärmens baksida.

Obs

DVI med HDCP : HDCP kan endast användas i

Single Link-läge (60 Hz).

(Stöds ej Dual Link-läge.)

Kensington-lås

Kabelhållarring

Inledning

Kensingtonlåset är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats. Låsenheten måste köpas separat. Utseende och låsmetod kan variera beroende på tillverkare.

Se bruksanvisningen som medföljer Kensingtonlåset för rätt användning. Låsenheten måste köpas separat.

Obs

Placeringen av kensingtonlåset kan variera beroende på modell.

Använda Kensington-låset

(stöldskydd)

1.

För in låsenheten i kensingtonfåran på skärmen ( ) och vrid den i riktningen så att den låses ( ).

2.

Anslut låskabeln av kensingtontyp.

3.

Säkra kensingtonlåset mot en skiva eller något annat tungt och fast föremål.

Fixera kablarna med hållarringen, så som visas på bilden.

Obs

Se Att ansluta kablar för mer information om kabelanslutningar.

Anslutningar

Att ansluta kablar

Anslut skärmens strömkabel för skärmen till porten power på skärmens baksida.

Koppla in strömkabeln för skärmen i ett näraliggande uttag.

Använd en anslutning som passar datorn.

Använd den (digitala) kontakten på videokortet.

• Anslut DVI-sladden till DVI IN-porten på skärmens baksida.

[DVI IN]

Ansluta till en Macintosh.

• Anslut skärmen till Macintosh-datorn med DVI-anslutningskabeln.

Obs

Om skärmen och datorn är anslutna kan du slå på och av dem.

Använda stativet

Fälla ihop stativbasen

Anslutningar

Obs

Du kan vinkla skärmen uppåt i en vinkel på -1˚ till 20˚.(±1,0˚)

Montera stativfoten

Den här skärmen hanterar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel gränssnittsplatta.

Skärm

Gränssnittsplatta (säljs separat)

1.

Stäng av skärmen och dra ut strömkabeln.

2.

Lägg LCD-skärmen med framsidan nedåt på en plan yta med kudde som skydd för skärmen.

3.

Ta bort stativet från LCD-skärmen.

4.

Rikta in monteringsplattan för montering med hålen i den bakre luckans monteringsplatta och sätt fast den med de fyra skruvar som medföljde armstativet, väggmonteringsstativet eller andra stativ.

• Använd inte skruvar som överstiger standardmåttet, de kan skada bildskärmens insida.

Anslutningar

• Skruvarnas längd kan variera beroende på specifikationerna på väggfästen som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA -standarden.

• Använd inte skruvar som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA -standarden.

Dra inte åt skruvarna för mycket eftersom det kan skada produkten eller göra att den trillar vilket kan leda till personskador.

Samsung ansvarar inte för sådana olyckor.

• Samsung ansvarar inte för produkt- eller personskador som uppstår om väggfästen som inte uppfyller VESA -standarden eller som inte specificerats används eller om kunden inte följer produktens monteringsanvisningar.

• Om du vill utföra monteringen på en vägg ska du inhandla väggmonteringssatsen som gör det möjligt för dig att montera skärmen på minst 10 cm avstånd från väggens yta.

• Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för ytterligare information. Samsung

Electronics ansvarar inte för skador som orsakats av användning av basen på annat sätt än vad som rekommenderas.

• Använd väggmonteringssatsen enligt internationella standarder.

Använda mjukvaran

Skärmens drivrutin

Obs

När operativsystemet frågar efter drivrutinen till skärmen sätter du i CD-ROM-skivan med drivrutinen som medföljer den här bildskärmen. Tillvägagångssättet för att installera drivrutinen varierar beroende på vilket operativsystem som används. Följ anvisningarna för det operativsystem som du använder.

Förbered en tom skiva och ladda ner filen för programdrivrutinen på Internet-webbsidan nedan.

Internet-webbsida :

http://www.samsung.com/ (Worldwide)

Installera skärmens drivrutin (Automatiskt)

1.

Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.

2.

Klicka på "Windows".

3.

Välj skärmmodell i modellistan och klicka sedan på knappen "OK".

4.

Om du ser följande meddelandefönster klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka sedan på knappen "OK" (OK) (operativsystemet Microsoft

®

Windows

®

XP/2000).

Använda mjukvaran

Obs

Skärmens drivrutin har certifierats av MS och installationen förstör inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.

http ://www.samsung.com

Installera skärmens drivrutin (Manuellt)

Operativsystemet Microsoft

®

Windows Vista™

1.

Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten.

2.

Klicka på (Start) och Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på "Appearance and Personalization" (Utseende och anpassning).

3.

Klicka på "Personalization" (Anpassning) och sedan på "Display Settings" (Bildskärmsinställningar).

4.

Klicka på "Advanced Settings..." (Avancerade inställningar…).

5.

Klicka på "Properties" (Egenskaper) på fliken "Monitor" (Skärm). Om knappen "Properties" (Egenskaper) avaktiveras, innebär det att konfigurationen för din skärm är klar. Skärmen kan användas som den är.

Använda mjukvaran

Om meddelande "Windows needs..." (Windows måste…) visas, såsom syns i bilden nedan, klickar du på "Continue" (Fortsätt).

Obs

Skärmens drivrutin är certifierad av MS och installationen förstör inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.

6.

Klicka på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin...) på fliken "Driver" (Drivrutin)".

7.

Markera kryssrutan "Browse my computer for driver software" (Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn) och klicka på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn).

8.

Klicka på "Have Disk..." (Diskett finns…) och välj mapp (exempelvis D:\Drivrutiner) där drivrutinsinstallationsfilen finns och klicka sedan på "OK" (OK).

Använda mjukvaran

9.

Välj den modell som överensstämmer med din skärm från listan över skärmmodeller på skärmen och klicka sedan på "Next" (Nästa).

10. Klicka på "Close" (Stäng) → "Close" (Stäng) → "OK" (OK) → "OK" (OK) på fönstren som visas efter varandra.

Använda mjukvaran

Operativsystemet Microsoft

®

Windows

®

XP

1.

Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.

2.

Klicka på "Start" (Start) → "Control Panel" (Kontrollpanelen) och klicka sedan på symbolen

"Appearance and Themes" (Utseende och teman).

3.

Klicka på symbolen "Display" (Visning) och öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka sedan på "Advanced..." (Avancerat).

4.

Klicka på knappen "Properties" (Egenskaper) på fliken "Monitor" (Skärm) och öppna fliken

"Driver" (Drivrutin).

5.

Klicka på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin) och välj "Install from a list or..." (Installera från en lista eller...) och klicka sedan på knappen "Next" (Nästa).

Använda mjukvaran

6.

Markera "Don't search, I will..." (Sök inte, jag...) och klicka sedan på "Next" (Nästa) och "Have disk" (Diskett finns).

7.

Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) och sedan A:(D:\Driver) och välj skärmmodell i listan

över modeller och klicka på knappen "Next" (Nästa).

8.

Om du ser följande meddelandefönster klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka sedan på "OK"".

Obs

Skärmens drivrutin har certifierats av MS och installationen förstör inte systemet.

Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.

Använda mjukvaran http://www.samsung.com/

9.

Klicka på knappen "Close" (Stäng) och sedan på "OK" flera gånger.

10. Installationen av skärmens drivrutin är slutförd.

Operativsystemet Microsoft

®

Windows

®

XP

När du ser "Digital Signature Not Found" (Kunde inte hitta digital signatur) på skärmen följer du de här stegen.

1.

Klicka på knappen "OK" i fönstret "Insert disk" (Sätt in skiva).

2.

Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) i fönstret "File Needed" (Fil krävs).

3.

Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Open" (Öppna) och sedan på "OK".

Så här installerar du

1.

Klicka på "Start", "Setting" (Inställning), "Control Panel" (Kontrollpanelen).

2.

Dubbelklicka på symbolen "Display" (Visning).

3.

Öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka på "Advanced Properties" (Avancerade egenskaper).

4.

Välj "Monitor" (Skärm).

Situation 1 : Om knappen "Properties" (Egenskaper) är inaktiv innebär det att skärmen är korrekt konfigurerad. Avbryt installationen

Situation 2 : Om knappen "Properties" (Egenskaper) är aktiv klickar du på "Properties" (Egenskaper) och följer stegen nedan.

5.

Klicka på "Driver" (Drivrutin) och sedan på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin) och sedan på knappen "Next" (Nästa).

6.

Välj "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Visa en lista över kända drivrutiner för enheten så att jag kan välja en specifik drivrutin) och klicka sedan på "Next" (Nästa) och sedan på "Have disk" (Diskett finns).

Använda mjukvaran

7.

Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) och välj A:(D:\Driver).

8.

Klicka på "Open" (Öppna) och klicka sedan på "OK".

9.

Välj skärmmodell och klicka på knappen "Next" (Nästa) och sedan på "Next" (Nästa).

10. Klicka på "Finish" (Slutför) och sedan på "Close" (Stäng).

Om fönstret "Digital Signature Not Found" (Kunde inte hitta digital signatur) visas klickar du på

"Yes" (Ja). Klicka på "Finish" (Slutför) och sedan på "Close" (Stäng).

Operativsystemet Microsoft

®

Windows

®

Millennium

1.

Klicka på "Start", "Setting" (Inställning), "Control Panel" (Kontrollpanelen).

2.

Dubbelklicka på symbolen "Display" (Visning).

3.

Öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka på "Advanced Properties" (Avancerade egenskaper).

4.

Välj fliken "Monitor" (Skärm).

5.

Klicka på knappen "Change" (Ändra) i området för "Monitor Type" (Skärmtyp).

6.

Välj "Specify the location of the driver" (Välj plats för drivrutinen).

7.

Välj "Display a list of all the driver in a specific location..." (Visa en lista över alla drivrutiner på en specifik plats) och klicka sedan på "Next" (Nästa).

8.

Klicka på "Have Disk" (Diskett finns).

9.

Skriv in A:\(D:\driver) och klicka sedan på knappen "OK".

10. Välj "Show all devices" (Visa alla enheter) och välj den skärm som överensstämmer med den du har anslutit till datorn och klicka sedan på "OK".

11. Fortsätt genom att välja knappen "Close" (Stäng) och sedan "OK" tills du har stängt dialogrutan

Display Properties (Visningsegenskaper).

Operativsystemet Microsoft

®

Windows

®

NT

1.

Klicka på "Start", "Settings" (Inställningar), "Control Panel" (Kontrollpanelen) och dubbelklicka sedan på symbolen "Display" (Visning).

2.

I fönstret för registreringsinformation för visning klickar du på fliken Inställningar och sedan på

"All Display Modes" (Alla visningslägen).

3.

Välj ett läge som du vill använda (upplösning, antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på "OK".

4.

Klicka på "Apply" (Verkställ) om du ser att skärmen fungerar som vanligt efter att du klickat på

"Test". Om skärmen inte är normal ändrar du till ett annat läge (lägre inställning för upplösning, färger eller frekvens).

Obs

Om inget läge visas vid Alla visningslägen väljer du upplösning och vertikal frekvens genom att läsa i Förinställda tidslägen i användarhandboken.

Operativsystemet Linux

För X-Window ska du skapa filen X86Config, som är en typ av systeminställningsfil.

Använda mjukvaran

1.

Tryck på "Enter" (Retur) i första och andra fönstret efter att du kört filen X86Config.

2.

Det tredje fönstret används för inställning av musen.

3.

Ställ in en mus för datorn.

4.

På nästa skärm väljer du tangentbord.

5.

Ställ in ett tangentbord för datorn.

6.

Nästa fönstret används för inställning av skärmen.

7.

Först ställer du in horisontell frekvens för skärmen. (Du kan ange frekvensen direkt.)

8.

Ställ in vertikal frekvens för skärmen. (Du kan ange frekvensen direkt.)

9.

Ange modellnamn för skärmen. Den här informationen påverkar inte körningen av X-Window.

10. Du har nu ställt in skärmen. Kör X-Window efter att du ställt in annan hårdvara.

Natural Color

Natural Color-program

Ett av de senaste problemen vid användning med dator är att bildernas färger inte blir samma på skärmen som vid utskrift av en skrivare eller vid skanning via skanner eller digitalkamera. Natural

Color S/W är lösningen på det här problemet. Det är ett färghanteringssystem som har utvecklats av

Samsung Electronics i samarbete med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute

(ETRI). Systemet finns endast tillgängligt för Samsung-skärmar och gör att färgen på bilderna på skärmen blir samma som de som skrivs ut eller skannas. Klicka på hjälptangenten (F1) i programmet för ytterligare information.

Så här installerar du programmet Natural Color

Sätt i CD-skivan som medföljer Samsung-skärmen i CD-ROM-enheten. Då visas startfönstret för programmet Natural Color. Klicka på Natural Color i startfönstret om du vill installera programmet Natural

Color.

Om du vill installera programmet manuellt sätter du i skivan som medföljde Samsung-skärmen i CD-

ROM-enheten och klickar på knappen [Start]-knappen i Windows och sedan [Run... (Kör)]. Skriv in

Använda mjukvaran

D:\color\NCProSetup.exe och tryck sedan på [Enter (Retur)]. (Om drivrutinen där CD:n finns inmatad inte är D:\, anger du tillämplig drivrutin.)

Så här tar du bort programmet Natural Color

Välj "Setting/Control Panel" (Inställningar/Kontrollpanelen) i menyn "Start" och dubbelklicka sedan på "Add/Delete a program" (Lägg till/ta bort program). Välj Natural Color från listan och klicka sedan på knappen "Add/Delete" (Lägg till/ta bort).

MultiScreen

Installation

1.

Sätt in installations-CD-skivan i CD-ROM-enheten.

2.

Klicka på installationsfilen för MultiScreen.

Obs

Om popupfönstret för installation av programvaran inte visas fortsätter du med installationen via exe-filen MultiScreen som finns på CD-skivan.

3.

När fönstret för InstallationShield-guiden visas klickar du på "Next" (Nästa).

4.

Klicka på "I agree to the terms of the license agreement" (Jag accepterar villkoren i licensavtalet) för att godkänna dem.

5.

Välj en mapp där du vill installera programmet MultiScreen.

6.

Klicka på "Install" (Installera).

7.

Fönstret "Installation Status" (Installationsstatus) visas.

8.

Klicka på "Finish" (Slutför).

9.

När installationen är klar visas den körbara symbolen Multiscreenpå skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen om du vill starta programmet.

Multiscreen-symbolen visas kanske inte beroende på datorsystemets eller skärmens specifikationer. Om så är fallet trycker du på tangenten F5.

Installationsproblem

Installationen av MultiScreen kan påverkas av olika faktorer, såsom grafikortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Systemkrav

OS

• Windows 2000

Använda mjukvaran

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

Windows

®

2000 eller senare rekommenderas till MultiScreen.

Hårdvara

• 32 MB minne eller mer

• 60 MB hårddiskutrymme eller mer

Avinstallera

Multiscreen kan endast tas bort med alternativet "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort program) på Windows

®

Kontrollpanel.

Följ dessa steg för att ta bort Multiscreen.

Välj "Setting/Control Panel" (Inställningar/Kontrollpanelen) i menyn "Start" och dubbelklicka sedan på "Add/Delete a program" (Lägg till/ta bort program).

Välj Multiscreen från listan och klicka sedan på knappen "Add/Delete" (Lägg till/ta bort).

Justera skärmen

Direkta funktioner

Låsa och låsa upp OSD

Det här är funktionen som spärrar OSD för att bibehålla aktuella inställningar och förhindra andra från att ändra dessa.

Lås: Håll ned knappen MENU i mer än fem sekunder (5) för att aktivera låsfunktionen för OSDinställning.

Lås upp: Håll ned knappen MENU i mer än fem sekunder (5) för att avaktivera låsfunktionen för OSDinställning.

Obs

Även om låsfunktionen för OSD-inställningen ör aktiverad går det att justera ljusstyrka och kontrast,

även Anpassad tangent ( ) går att justera med riktningsknapparna.

Anpassad tangent

Du kan anpassa tangentfunktionen för den anpassade tangenten enligt dina egna önskemål.

Klicka på namnet för varje funktion för att visa användarskärmen som visas när du trycker på knappen

[ ] efter att du har konfigurerat den anpassade tangenten för en funktion.

( MagicBright - Bildstorlek)

Obs

Du kan konfigurera den anpassade tangenten för en obligatorisk funktion via Inst. > Anpassad tan-

gent.

Justera skärmen

Ljus

Kontrast

När OSD inte är på skärmen trycker du på Ljus ( ) för att justera ljusstyrkan.

När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för Kontrast ( ) för att justera kontrasten.

Skärmmenyfunktioner

Bild

Färg

Bild

OSD

Inst.

Information

Ljus

Färgton

Skärpa

Språk

Återställ

Kontrast MagicBright

Färgkontroll Gamma

Transparens Visa tid

Anpassad tangent

Sluttid Bildstorlek

Bild

Ljus

(Ej tillgängligt i läget MagicBright för Dynamisk kontr.)

Justera skärmen

Kontrast

Du kan använda skärmmenyerna för att ändra ljusstyrka enligt egna inställningar.

MENU →

→ → , → MENU

(Ej tillgängligt i läget MagicBright för Dynamisk kontr.)

Du kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast enligt egna inställningar.

MENU →

→ , → → , → MENU

MagicBright

Tryck på knappen igen för att gå igenom de förinställda lägena.

MagicBright är en ny funktion som erbjuder en optimal visningsmiljö beroende på innehållet i bilden

som du tittar på. För närvarande finns sju olika lägen: Favorit, Text, Internet, Spel, Sport, Film och

Justera skärmen

Dynamisk kontr.. Varje läge har ett eget fördefinierat ljusvärde. Du kan enkelt välja en av de sju

inställningarna genom att trycka på Anpassad tangent-kontrollknappar.

Favorit

Även om värden utvalts noggrannt av våra tekniker kan de förkonfigurerade värdena vara obekväma för dina ögon beroende på tycke och smak.

Justera ljusstyrka och kontrast med den här OSD-menyn.

Text

För dokumentation eller arbeten som innefattar tunga texter.

Internet

För arbete med en blandning av bilder så som text och grafik.

Spel

För visning av bilder i rörelse, såsom spel.

Sport

För visning av bilder i rörelse, såsom sport.

Film

För visning av rörliga bilder, såsom DVD eller film-CD.

Dynamisk kontr.

Dynamisk kontr. används för att automatiskt identifiera spridningen av inkommande visuella

signaler och justera för optimal kontrast.

MENU →

→ , → → , → MENU

Färg

(Ej tillgängligt i läget MagicBright för Dynamisk kontr.)

Färgton

Färgtonen kan ändras och du kan välja ett av fyra lägen.

Sval - Gör det vita blåaktigt.

Justera skärmen

Normal - Håller det vita vitt.

Varm - Gör det vita blåaktigt.

Favorit - Välj det här läget när du vill justera bilden enligt dina önskemål.

MENU → , →

→ → , → MENU

Färgkontroll

Gamma

Justerar färgbalansen för Röd (R), Grön (G), Blå (B).

MENU → , →

→ , → → , → → , → MENU

Gamma-korrigeringar ändrar färgernas ljussättning med hjälp av den mellanliggande ljusfunktionen.

Läge 1

Läge 2

Läge 3

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Justera skärmen

Bild

Skärpa

OSD

Språk

Ändrar bildens klarhet.

MENU → , →

→ → , → MENU

Du kan välja mellan nio olika språk.

Obs

Det valda språket påverkar endast språket för skärmmenyerna. Det påverkar inte någon programvara som körs på datorn.

MENU → , →

→ → , → MENU

Transparens

Justera skärmen

Visa tid

Ändrar transparensen på OSD-menyns bakgrund.

Av

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Menyn stängs automatiskt av om inga ändringar görs under en viss tid.

Du kan ställa in tiden som menyn visas innan den stängs av.

200 sek

5 sek

10 sek

20 sek

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Justera skärmen

Inst.

Återställ

Återställer produktinställningarna till fabriksstandard.

Nej

Ja

MENU → , →

→ → , → MENU

Anpassad tangent

Sluttid

Du kan specificera en funktion som aktiveras när knappen Anpassad tangent ( ).

MENU → , →

→ , → → , →MENU

Justera skärmen

Din monitor slås automatiskt av vid angiven tid.

Av

MENU → , →

→ , → → , → → , → MENU

Bildstorlek

Du kan ändra storleken för skärmen som visas på din monitor.

Auto

Wide

Auto - Bilden visas i förhållande till skärmens bildförhållande för ingångssignalerna.

Wide - En helskärm visas oavsett skärmens bildförhållande för ingångssignalerna.

Obs

• Signaler som inte är tillgängliga i standardlägestabellen stöds ej.

• Om vidvinkelsskärmen med optimal upplösning för skärmen är inställd på dator verkställs inte den här funktionen.

MENU → , →

→ , → → , → MENU

Information

Visar videokälla, visningsläge i OSD-fönstret.

MENU → , →MENU

Felsökning

Egenhändigt funktionstest

Obs

Skärmen har en självdiagnosfunktion som gör det möjligt för dig att kontrollera att skärmen fungerar korrekt.

Egenhändigt funktionstest

1.

Slå av både datorn och skärmen.

2.

Koppla ur videokabeln från datorns baksida.

3.

Slå på skärmen.

Om skärmen inte fungerar som den ska kommer du att se en ruta enligt bilden nedan.

Den här rutan visas under normal användning om videokabeln kopplas ur eller skadas.

4.

Stäng av skärmen och återanslut videokabeln, starta sedan både datorn och skärmen.

Om din skärm fortfarande är tom när du har följt proceduren skall du kontrollera din videostyrning och datorsystem, din skärm fungerar som den ska.

Varningsmeddelanden

Om ingångssignalen fortfarande inte fungerar korrekt visas ett meddelande på skärmen eller så blir bilden tom även om strömindikatorn LED fortfarande är på. Meddelandet kan innebär att skärmen befinner sig utanför sitt sökområde eller att du måste kontrollera signalkabeln.

Miljö

Skärmens placering kan påverka dess kvalitet och andra funktioner.

Om det finns en subwoofer nära skärmen ska du koppla ur den och flytta den till ett annat rum.

Avlägsna alla elektroniska enheter, till exempel radioapparater, fläktar, klockor och telefoner som befinner sig inom en meters avstånd från skärmen.

Användbara tips

En skärm återskapar visuella signaler som tas emot från datorn. Därför kan ett eventuellt problem med datorn eller grafikkortet orsaka att LCD-skärmen blir tom, får dålig färgkvalitet, att det bildas brus på skärmen, att videoläget inte fungerar etc. Om detta är fallet ska du först kontrollera felets orsak och sedan kontakta servicecenter eller din återförsäljare.

Felsökning

Bedöma skärmens användningstillstånd

Om ingen bild visas på skärmen eller meddelandet "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge 1680

X 1050 120 Hz" visas ska du koppla från kabeln från datorn medan skärmen fortfarande är aktiverad.

Om ett meddelande visas på skärmen eller skärmen blir vit innebär det att skärmen fungerar.

Kontrollera i så fall om datorn har problem.

Kontrollista

Obs

Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv.

Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din

återförsäljare.

Ingen bild på skärmen. Kan inte slå på skärmen.

Q: Är strömsladden ansluten korrekt?

A: Kontrollera strömkabelns anslutning och eluttaget.

Q: Visas "Kontrollera signal" på skärmen?

A: Kontrollera signalkabelns anslutning.

(Ansluten via DVI-kabel)

Tryck på knappen ' ' för att skärmen skall dubbelkolla signalkällans insignal.

Q: Om strömmen är på startar du om datorn så att startfönstret (inloggningsfönstret) visas.

A: Om startfönstret visas startar du datorn i lämpligt läge (felsäkert läge i Windows ME/XP/2000) och ändra sedan frekvens för grafikkortet.

(Se Förinställda timerlägen)

Om startskärmen (inloggningsskärmen) inte visas ska du kontakta Servicecentret eller din återförsäljare.

Q: Visas "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge 1680 X 1050 120 Hz" på skärmen?

A: Du kanske ser det här meddelandet när signalen från grafikkortet överskrider den maximala upplösningen och frekvensen som skärmen kan hantera.

A: Justera den maximala upplösningen och frekvensen för skärmen.

A: Om visningen överskrider SXGA eller 75 Hz, visas meddelandet "Not Optimum Mode" (Ej optimalt läge), "Recommended Mode (Rekommenderat läge) 1680 x 1050 120 Hz". Om visningen överskrider 85 Hz, fungerar visningen korrekt men "Ej optimalt läge", "Rekommen-

derat läge" 1680 X 1050 120 Hz" visas i en minut och försvinner sedan.

Ändra det rekommenderade läget under den här minuten.

(Meddelandet visas igen om datorn startas om.)

Q: Ingen bild syns på skärmen. Blinkar strömindikatorn på skärmen i intervall av 1 sekund?

A: Skärmen försätts i energisparläge.

Felsökning

A: Tryck på någon tangent på tangentbordet för att aktivera skärmen och återskapa bilden på skärmen.

A:

Om det fortfarande inte visas någon bild trycker du på knappen ' '. Tryck sedan på någon tangent på tangentbordet för att aktivera skärmen och återskapa bilden på skärmen.

Q: (Ansluten via DVI-kabel)

A: Det kanske visas en tom skärm om du startar systemet innan du har anslutit DVI-kabeln, eller kopplat ur den och sedan återanslutit DVI-kabeln medan systemet går, eftersom vissa typer av grafikkort inte sänder ut videosignaler. Anslut DVI-kabeln och starta om systemet.

OSD-menyn visas inte.

Q: Har du låst OSD-menyn för att förhindra ändringar?

A: Lås upp OSD-menyn genom att trycka på knappen [MENU / ] i minst 5 sekunder.

Skärmen visar underliga färger eller endast svart och vitt.

Q: Visar skärmen endast en färg, som om du tittade på skärmen genom ett färgat papper?

A: Kontrollera signalkabelns anslutning.

A: Kontrollera att grafikkortet är helt infört i kortplatsen.

Q: Har skärmens färger påverkats efter körning av ett program eller på grund av någon programkrasch?

A: Starta om datorn.

Q: Har grafikkortet installerats korrekt?

A: Installera grafikkortet enligt bruksanvisningen för grafikkortet.

Skärmen har plötsligt blivit obalanserad.

Q: Har du bytt grafikkort eller drivrutin?

A: Justera skärmbildens position och storlek med OSD-menyn.

Q: Har du justerat skärmens upplösning eller frekvens?

A: Justera upplösningen och frekvensen på grafikkortet.

(Se Förinställda timerlägen).

Q: Skärmen kan vara obalanserad beroende på grafikkortets signalcykel.. Justera om positionen genom att se på OSD-skärmen.

Skärmen är ofokuserad eller OSD-menyn kan inte justeras.

Q: Har du justerat skärmens upplösning eller frekvens?

A: Justera upplösningen och frekvensen på grafikkortet.

(Se Förinställda timerlägen).

LED blinkar men inga bilder visas på skärmen.

Q: Är frekvensen rätt inställd när du kontrollerar visningstid på menyn?

Felsökning

A: Justera frekvensen enligt grafikkortets handbok och Förinställning av tidslägen.

(Den maximala frekvensen per upplösning kan skilja sig åt från produkt till produkt.)

Endast 16 färger visas på skärmen. Skärmfärgerna har förändrats efter att du bytt grafikkort.

Q: Har Windows-färgerna ställts in korrekt?

A: Windows XP :

Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden och teman) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).

A: Windows ME/2000 :

Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).

Q: Har grafikkortet installerats korrekt?

A: Installera grafikkortet enligt bruksanvisningen för grafikkortet.

Meddelandet "Okänt skärm, Plug & Play-skärm hittades (VESA DDC)".

Q: Har du installerat skärmens drivrutin?

A: Installera skärmens drivrutin enligt instruktionerna för installation av detta.

Q: Se handboken för grafikortet för information om Plug & Play-funktionen (VESA DDC) stöds.

A: Installera skärmens drivrutin enligt instruktionerna för installation av detta.

Kontrollera följande objekt om du har problem med skärmen.

Kontrollera om strömkabeln och videokablarna är korrekt anslutna till datorn.

Kontrollera om datorn piper mer än 3 gånger när den startas.

(Om den gör det ska moderkortet i datorn kontrolleras.)

Om du har installerat ett nytt grafikkort eller om du har sammansatt datorn, kontrollera att drivrutinen för adaptern är installerad för grafikkortet.

Kontrollera om skärmens sökkvoten är inställd mellan 56 Hz ~ 75 Hz.

(Överskrid inte 75 Hz när du använder max. upplösningen.)

Om du har problem med installation av grafikdrivrutinen startar du datorn i felsäkert läge, tar bort grafikkortet i "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "System" → "Device Administrator" (Enhetshanteraren) startar sedan om datorn så att grafikdrivrutinen installeras på nytt.

Obs

Om problemet upprepas ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Frågor och svar

Q: Hur ändrar jag frekvens?

A: Frekvensen kan ändras vid omkonfigurering av grafikkortet.

Felsökning

A: Observera att stödet för grafikkort kan variera, beroende på vilken version av drivrutin som används. (Se bruksanvisningen för datorn eller grafikkortet för ytterligare information.)

Q: Hur ändrar jag upplösningen?

A: Windows XP:

Ställ in upplösning på "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "Appearance and Themes" (Utseenden och teman) → "Display" (Visning) → "Settings" (Inställningar).

A: Windows ME/2000:

Ställ in upplösning på "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "Display" (Visning) → "Settings" (Inställningar).

* Kontakta grafikkortets tillverkare för mer information.

Q: Hur ställer jag in energisparläget?

A: Windows XP:

Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden och teman) → Display (Visning) → Screen Saver (Skärmsläckare).

Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).

A: Windows ME/2000:

Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Screen Saver

(Skärmsläckare).

Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).

Q: Hur rengör jag höljet/LCD-skärmen?

A: Koppla ur strömkabeln och rengör skärmen med en mjuk trasa, antingen med mild tvållösning eller bara med vatten.

Lämna inga rengöringsmedel eller repor på höljet. Låt inte vatten tränga in i skärmen.

Obs

Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv.

Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din

återförsäljare.

Specifikationer

General (Allmänt)

General (Allmänt)

Modellnamn SyncMaster 2233RZ

LCD-skärm

Strl

Visningområde

Bildpunktstopp

Synkronisering

Vågrät

Lodrät

Bildskärmsfärg

16,7 milj.

22 tum (55 cm)

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

30 ~ 135 kHz

56 ~ 75 Hz,120 Hz

Upplösning

Optimal upplösning 1680 x [email protected] Hz

Maximal upplösning 1680 x [email protected] Hz

Ingångssignal, avslutad

DVI(Digital Visual Interface) kompatibel med Digital RGB

75 Ω± 10 %

Maximal pixelklocka

245 MHz (Digital)

Nätanslutning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalkabel

Anslutningsenhet för DVI-D till DVI-D, borttagbar

Mått (B x D x H) / Vikt (enkelt stativ)

516,8 x 372,7 x 71,2 mm (utan stativ)

516,8 x 421,3 x 208,7 mm (med stativ), 5,2 kg

VESA-monteringsgränssnitt

100 mm x 100 mm

Miljöaspekter

Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande

Specifikationer

Miljöaspekter

Förvaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande

Plug and Play-kapacitet

Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Interaktionen mellan skärmen och datorsystemen tillhandahåller bästa möjliga driftvilkor och skärminställningar. I de flesta fall sker installationen av skärmen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Godtagbara punkter

TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på 1 ppm

(en miljondel) har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter. Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.

Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 5.292.000.

Obs

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den är produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden. (Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Energisparfunktion

Skärmen har ett inbyggt energihanteringssystem som heter Power Saver. Systemet spar energi genom att ställa om skärmen till lågeffektläge när du inte har använt den under en viss tid. Skärmen återgår automatiskt till normal funktion när du trycker på en tangent. För att spara energi bör du även slå av skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder. PowerSaversystemet använder ett VESA DPM-kompatibelt grafikkort som installerats i datorn. Du använder den programvara som finns i din dator för att aktivera denna funktion.

Status

Strömindikator

Strömförbrukning

Normal drift

On

50 Watt

Energisparläge Ström av (strömknappen) EPA/ENERGY 2000

Blinkar Off

Mindre än 1 Watt Mindre än 1 Watt

Skärmen är EPA ENERGY STAR

®

-kompatibel och ENER-

GY 2000-kompatibel när den används med en dator som är utrustad med VESA DPM-funktioner.

I egenskap av ENERGY STAR

®

-partner har SAMSUNG fastställt att produkten uppfyller ENERGY STAR

®

-kraven för energieffektivitet.

Förinställda tidslägen

Om signalen som överförs från datorn är samma som följande Förinställda tidslägen justeras skärmen automatiskt. Men om signalen är en annan kan skärmen bli tom när ström-LED-lampan är på. Se bruksanvisningen för grafikkortet och justera skärmen enligt följande.

Specifikationer

Visningsläge

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1680 x 1050

1680 x 1050

1680 x 1050

Horisontell frekvens

(kHz)

64,674

133,424

118,800

108,000

Vertikal frekvens

(Hz)

59,883

119,986

110,000

100,000

Pixel Clock

(MHz)

119,000

245,500

218,592

198,720

Synkpolaritet

(H/V)

+/-

+/-

+/+

+/+

Horisontell frekvens

Tiden som krävs för att läsa av en rad från höger sida till vänster sida av skärmen horisontellt kallas horisontal cykel och det omvända talet kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerande lampa är skärmen tvungen att upprepa samma bild många gånger per sekund för att återge en bild för användaren. Frekvensen på denna upprepning kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz

Information

För bättre display

Ställ in datorns upplösning och skärmens injektionshastighet (uppdateringsfrekvens) på datorn enligt beskrivningen nedan för att få bästa bildkvalitet. Du kan få en ojämn bildkvalitet på skärmen om bästa möjliga bildkvalitet inte tillhandahålls för TFT-LCD.

• Upplösning: 1680 x 1050

• Vertikal frekvens (uppdateringsfrekvens): 120 Hz

TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på

1 ppm (en miljondel) och mer har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA,

GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter.

Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.

• Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 5.292.000.

När du rengör bildskärmens och skärmens utsida använder du rekommenderad mängd rengöringsmedel och torkar av med en mjuk, torr trasa. Påfresta inte LCD-området, utan torka rent det försiktigt.

Överdriven kraft kan orsaka skada.

Om du inte är nöjd med bildkvaliteten kan du förbättra den genom att använda funktionen Auto Adjustment (Autojustering) i fönstret som visas när du trycker på en autoknapp.

Om bilden fortfarande inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen använder du justeringsfunktionen Fine/Coarse.

Vid visning av en stillbild under längre tid kan det bildas rester av den efteråt på skärmen, eller bilden kan bli suddig.

Ändra läget till energispar eller aktivera en skärmsläckare för rörlig bild när du ska vara borta från skärmen under en längre tidsperiod.

PRODUKTINFORMATION (Fri från bildskärmsbränning)

LCD-skärmar och tv-apparater kan drabbas av bildskärmsbränning när de övergår från en bild till en annan, särskilt efter att en stillastående bild visats längre tid.

Den här guiden visar hur du ska använda LCD-produkter för att skydda dem mot bildskärmsbränning.

Garanti

Garantin täcker inte skador orsakade av bildskärmsbränning.

Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

Vad är bildskärmsbränning?

Under normal användning av en LCD-skärm uppkommer inga kvardröjande bildpunkter.

Men om samma bild visas under längre tid uppstår en liten skillnad i den elektriska laddningen mellan de två elektroder som omger kristallen. Detta kan leda till att kristall ansamlas i vissa områden på skärmen. Därmed kan föregående bild dröja sig kvar när en ny bild visas.

Alla skärmprodukter, inklusive LCD, utsätts för bildskärmsbränning. Detta är inget fel.

Information

Följ förslagen nedan för att skydda din LCD-skärm mot bildskärmsbränning.

Ström av, skärmsläckare eller energisparläge

T.ex.)

• Slå av strömmen när du använder ett stillastående mönster.

• Stäng av strömmen i 4 timmar efter 20 timmars användning

• Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning

• Använd gärna skärmsläckare

• Skärmsläckare med en färg eller rörlig bild rekommenderas.

• Försätt skärmen i läget för ström av enligt strömschemat för PC-skärmegenskaper.

Förslag för specifik användning

T.ex.) Flygplatser, tågstationer, börser, banker och kontrollsystem Vi rekommenderar att du följer inställningarna för visningsprogrammet nedan:

Visa information med en logo eller en rörlig bildcykel.

T.ex) Cykel : Visa information i en timme och sedan en logo eller rörlig bild i 1 minut.

Ändra färginformationen regelbundet (använd två olika färger).

T.ex.) Rotera färginformationen med två färger var 30:e minut.

Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärger med stora skillnader i ljusstyrka.

Undvik att använda grå färger, som lätt kan orsaka bildskärmsbränning.

• Undvik följande: Färger med stora ljusskillnader (svart, vitt, grått)

T.ex.)

• Rekommenderade inställningar: Använd ljusa färger med endast liten ljusskillnad

• Ändra teckenfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut

T.ex.)

Information

• Ändra teckenrörelsen var 30:e minut.

T.ex.)

Bästa sättet att skydda skärmen mot bildskärmsbränning är att slå av den, eller ställa

in dator eller system för att använda skärmsläckaren när du inte använder den.

Bildskärmsbränning uppstår inte när en LCD-skärm används under normala förhållanden.

Normala förhållanden anges som kontinuerligt förändrade bildmönster. När LCD-skärmen används under lång tid med ett oförändrat mönster (mer än 12 timmar) kan det uppstå en skillnad i spänning mellan elektroder som driver kristallerna på skärmens yta (LC = Liquid

Crystal) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroderna ökar över tid, vilket gör att kristallerna förflyttar sig. När detta inträffar kan den föregående bilden synas när mönstret

ändras.

För att förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.

Information

Vår LCD-skärm uppfyller ISO13406-2 pixelfel klass II

Appendix

Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE

Obs

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta

SAMSUNG Support.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

Europe

0810 - SAMSUNG(7267864, €

0.07/min) http://www.samsung.com/at

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie

30 - 6227 515 http://www.samsung.com/fi

3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/

Min) http://www.samsung.com/fr

Appendix

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Europe

0825 08 65 65 (€ 0,15/Min)

01805 - SAMSUNG (7267864, €

0.14/Min) http://www.samsung.de

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it

LUXEMBURG 02 261 03 710 http://www.samsung.com/lu

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (7267864, €

0,10/Min) http://www.samsung.com/nl

NORWAY

POLAND

3 - SAMSUNG (7267864)

0 - 801 - 1SAMSUNG(172678) http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

022-607-93-33

808 20-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/pt

0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sk

902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678) http://www.samsung.com/es

075-SAMSUNG(726 78 64) http://www.samsung.com/se SWEDEN

SWITZERLAND 0848 - SAMSUNG(7267864,

CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/ch

U.K

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/uk

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru

AUSTRALIA

CHINA

INDIA

INDONESIA

JAPAN

1300 362 603

800-810-5858

Asia Pacific

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG:3698 - 4698

3030 8282

1800 110011

1-800-3000-8282

0800-112-8888

0120-327-527 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp

Appendix

Asia Pacific

MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com/my

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726

786) http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph

1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg

1800-29-3232 http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

8000-4726

Ordlista

Bildpunktstopp

Vertikal frekvens

Horisontell frekvens

Sammanflätade och ej sammanflätade metoder

Plug & Play

Upplösning

Bilden på skärmen består av röda, gröna och blå punkter. Ju närmare punkterna ligger varandra, desto högre upplösning. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas "Bildpunktstopp".

Enhet: mm

Skärmen måste ritas om flera gånger per sekund för att bilden ska skapas och visas för användaren. Frekvensen på denna upprepning kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz

Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.

Tiden det tar att läsa av en rad från höger kant till vänster kant på skärmen horisontalt kallas horisontal cykel. Den horisontala cykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz

Att visa de horisontala raderna på skärmen uppifrån och ned efter varandra kallas ej sammanflätad metod, medan metoden att visa udda rader och sedan jämna rader kallas sammanflätad metod. Ej sammanflätad metod används för huvuddelen av alla skärmar för att uppnå en tydlig bild. Sammanflätad metod används av tv-apparater.

Den här funktionen ger bästa möjlig resultat för användaren genom att datorn och skärmen kan utbyta information automatiskt.

Den här skärmen följer den internationella standarden VESA

DDC för Plug & Play-funktionen.

'Upplösning' är antalet lodräta och vågräta punkter (pixlar) som används för att skapa skärmbilden. Siffran anger skärmvisningen.

Hög upplösning är bra när flera uppgifter ska göras, eftersom mer information kan visas på skärmen.

Appendix

Exempel: Om upplösningen är 1680 X 1050 består skärmen av

1680 horisontala bildpunkter (horisontal upplösning) och 1050 vertikala rader (vertikal upplösning).

Korrekt avfallshantering

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) -

Endast för Europa

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Behörighet

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Reproduktion på alla sätt och under alla förutsättningar utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics Co., Ltd. är strikt förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall inte hållas ansvarigt för tillfälliga skador eller följdskador som beror på möblering, prestanda eller användning av den här produkten.

Samsung är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; VESA, DPM och

DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association, namnet och logotypen ENERGY STAR

®

är registrerade varumärken som tillhör EPA (U.S. Environmental Protection Agency). I egenskap av ENERGY STAR

®

-partner har Samsung Electronics Co., Ltd. fastställt att produkten uppfyller ENERGY STAR

®

-kraven för energieffektivitet. Alla andra produktnamn som nämns i detta material kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents